Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

X-S-hn I-gn-bp-¶ b-lv-b I-½p-Ip-«n-¡v \o-Xn Im-en-¡-äv {]-Êv ¢-ºv ]p-c-kv-Im-c-§Ä e-`y-am-¡-W-sa-¶p k-l-]m-Tn-IÄ

hntij§Ä

F³-Pn-\o-b-dn-Mv hÀ-t¡-gv-kv bq-\n-b³ Pn-Ãm k-t½-f-\w

tIm-gn-t°m-Sv: tam-t´m¿ B‚ v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥(kn.-sF.-Sn.-bp) Pn-√m k-tΩ-f-\w P-\p-h-cn aq-∂v, \mev Xn-ø-Xn-I-fn¬ h-S-I-c sI tZh-cm-P≥ \-K-dn¬(Ir-jv-W-Ir] Hm-t‰m-dn-b-w) \-S-°pw. ap-∂n\v tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn {]-I-S\-hpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw \-S°pw. \m-en-\v \-S-°p-∂ {]-Xn\n-[n k-tΩ-f-\w kn.-sF.-Sn.bp. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn F-f-a-cw I-cow D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ {]-kn-U‚ v F {]-Zo-]vIp-am¿ Fw.-F¬.-F, P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn _m-e≥-\m-b¿, kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ F Ip-™n-cm-a≥, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ sI hn cm-a-N-{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

tKm-X-º-tdm-Uv A¬-a-Zv-d-k-Øp¬ C-kv-em-an-ø 34mw hm¿-jn-Im-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn Ip-Spw-_-kw-Kaw tlmw kn-\n-am kw-hn-[m-b-I≥ k-emw sIm-Sn-b-Øq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

abn-e½-sb A-\p-kv-a-cn-¡p-¶p

tIm-gn-t°mSv: a-e-_m¿ {In-kvXy≥ tIm-f-Pv 1962˛65 h¿-j _n.F, _n.F-kv.kn. hn-Zym¿Yn kwK-aw C-∂p cm-hn-se 11\v tImf-Pv Imw-]-kn¬ \-S-°pw.

Adnbn-¸pIÄ

e-l-cn-ap-à Nn-In-Â-km tI-{µ-§Ä-¡v [-\-k-lm-bw tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ e-l-cn-ap-‡ Nn-In¬-km tI-{μ-߃-°v sI.--F-kv.-_n.--kn. \¬-Ip-∂ [-\-k-lm-bØn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. P\p-h-cn A-©n-\-Iw A-t]-£n°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ kn-hn¬ tÃ-j-\n-ep-≈ F-Ivssk-kv Un-hn-j≥ Hm-^n-kn¬ e-`n-°pw. t^m¨: 0495 2372927.

Pn-Ãm B-kq-{X-W-k-an-Xn tbm-Kw 31\v

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m B-kq-{XW k-an-Xn-tbm-Kw 31\v D-®-bv°p c-≠n-\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S°pw.

ku-P-\y ]n.--F-kv.-kn. ]-cn-io-e-\w

tKm cq-]-I¬∏-\-°p≈ D]-lm-cw F {]-Zo-]v-Ip-am¿ Fw.F¬.- F . hn-X-c-Ww sNøpw. tLm-jbm-{Xm hn-Pbn-I-fm-b kv-Iq-fp-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\-Zm-\w kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ Pn -kv-]¿-÷≥ Ipam¿ \n¿-h-ln-°pw. sI -]n cm-a\p-Æn ap-Jym-Xn-Yn B-bn-cn°pw. aq-∂n-\p ssh-Io´v A©n\p \-S-°p-∂ k-am-]-\ kd-h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn tIm-gn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ \-S-Øn-b tΩ-f-\w Fw sI cm-L-h≥ Fw.-----]n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]- hn-fw-_-c Pm-Y

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m Sq-dn-kw {]-tam-j≥ Iu¨-kn¬ kw-LSn-∏n-°p-∂ "D-¬-k-hw 2013˛14' ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C∂p ssh-Io-´v B-dn-\p tIm-gnt°m-Sv _o-®n¬ \-S-°pw. a-{¥n tUm. Fw s----- I ap-\o-¿ D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-°p-w. C-∂p ap-X¬ P-\p-h-cn 19 hsc-bp-≈ F-√m i-\n, Rm-b¿ Znh-k-ß-fn-epw ssh-Io-´v B-dp ap-X¬ \m-ep th-Zn-I-fn-em-bn \m-S≥ I-em-{]-I-S-\w \-S-°pw. Im-∏m-Sv _o-®v, tIm-gn-t°m-Sv _o-®v, k-tcm-h-cw _-tbm-]m¿°v, C-cn-߬ {Im-^v-‰v hn-t√-Pv F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wp ]-cn-]mSn. D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ Fw sI

cm-L-h≥ Fw.]n. A-[y-£-X h-ln-°pw. F {]----- Zo-]v-Ip-am¿ Fw.-F¬.F, Pn-√m I-e-Iv-S¿ knF ----- e-X, Iu¨-kn-e¿ Po≥ tam-k-kv, A-Uz. ]n Fw \n-bmkv ]-s¶-Sp-°pw. kw-ÿm-\ Xe-Øn¬ Un.------Sn.]n.-kn. kw-L-Sn∏n-°p-∂ hn-]p-e-am-b \m-S≥-Iem ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bmWp Pn-√m-X-e ]-cn-]m-Sn kw-LSn-∏n-°p-∂-Xv. ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn an-I-® \m-S≥ I-emIm-c-∑m-sc B-Z-cn-°pw. \m-S≥ I-em-cq-]-ß-fm-b \n-W-_-en, b-£-Km-\w, h-´-∏m-´v, H-∏-\, _en-°m-f, a-e-b≥-sI-´v, N-hn-´pI-fn, tIm¬-°-fn, hn¬-∏m-´v XpS-ßn-b-h A-c-tß-dpw.

hm-Wn-ta¬: hm-Wn-ta¬ In-St™m-Øv ap-°n¬ I-gn-™ Znh-k-ap-≠m-b A-{I-a-kw-`-h-ßfn¬ {]-Xn-I-fm-b 18 eo-Kv-˛-kn.]n.Fw. {]-h-¿-Ø-I-sc \m-Zm-]pcw tIm-S-Xn dn-am≥Uv sN-bv-Xp. ap-kv -enw-eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cm-b A-l-Ω-Zv In-S-t™m-Øv, A-ΩZv Im-´n¬-]-d-º-Øv, Pm-^¿ In-St™m-Øv, Pw-jo-Zv hm-g-sh-®

tIm-gn-t°m-Sv: l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ So-®¿ (C-°-tWman-Iv-kv ˛ ko-\n-b¿ B‚ v Pq-\nb¿), shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn So-®¿ (C-°tWm-an-Iv-kv ˛ Pq-\n-b¿) X-kvXn-I-I-fn-te-°v ]n.F-kv.-kn. {]-kn-≤o-I-cn-® Np-cp-°-∏-´n-Ibn-se k-πn-sa‚-dn en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´-h¿-°p-≈ C‚¿-hyq P\p-h-cn H-∂v, c-≠v, aq-∂v, F-´v, Hº-Xp Xnø-Xn-I-fn¬ I-Ωo-js‚ Pn-√m ˛-ta-J-em Hm-^n-kpI-fn¬ \-S-°pw. tIm-gn-t°m-Sv, I-Æq¿, a-e-∏p-dw, h-b-\m-Sv, Imk¿-tIm-Sv Pn-√-I-fn-se ]-´n-Ih¿-Kw, ap-kv-enw, F¬.k------ n/F. sF, H._------ n.k------ n, hn-iz-I¿-a, H. FIv-kv, [o-h-c F-∂o hn-`m-Kß-fp-sS k-πn-sa‚-dn en-Ãp-Ifn¬ Dƒ-s∏-´-h¿-°m-Wp Iq-Sn°m-gv-N \-S-°p-I.

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f tÃ-‰v l-b¿ Kp-Uv-kv HmtW-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-dmw kw-ÿm-\ s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn-s‚ Hu-tZym-Kn-I D-Zv-Lm-S\w sII --- p-™n-cm-a≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. tIm-gn-t°m-Sv a-ssd≥ {Ku-≠n¬ {]-tXy-Iw k÷-am-°n-b Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ P-\m-h-en-sb

Cu tI-kn¬ Xo¿-Øpw \n-c-]cm-[n-bm-sW-∂v D-d-®p hn-iz-kn°p-∂-Xm-bpw A-t±-l-Øn-s‚ A-[ym-]-I≥ Iq-Sn-bm-b sI F≥ A-en au-e-hn ]-d-™p. {]-i-kv-X tlmw kn-\n-a kwhn-[m-b-I≥ k-emw sIm-Sn-bØq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X kwK-a-Øn¬ F A-_q-_-°¿ aue-hn, ]n sI lw-k au-e-hn, ]n A-_v-Zp-k-Øm¿, ]n a-- p-l-Ω-Zv, kn -]n k-°o¿ lp-ssk≥, ap-Po_v F-f-ºn-em-t»-cn kw-km-cn®p.-----.

©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\Øn¬ P-ao-e A-[y-£-X h-ln°pw. ]n sI ]m-d-°-S-hv ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. I-tem¬-k-h-Øn-s‚ `m-Kam-bn ]-ªn-kn-‰n I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-fw-_-c PmY \-S-Øn. ap-X-e-°p-fw ssa-Xm\-Øp \n-∂p B-cw-`n-® Pm-Y am\m-©n-d Np-‰n Nm-e-∏p-dw K-W-]Xv ssl-kv-Iq-fn¬ A-h-km-\n®p. kzm-K-X-kw-Lw tPm. I¨ho-\¿ hn jw-kp-±-o≥, ]-ªn-kn‰n I-¨-ho-\¿ kn k-Zm-\-μ≥, sI sI kp-[m-I-c≥, Fw ]n km-cw-K-\m-cm-b-W≥, Sn `m-c-Xn t\-Xr-Xzw \¬-In.-

Z-c≥, Xm-sg-X-øp-≈-Xn¬ c-Xojv, ]p-Ø-e-Ø-d Pn-\o-jv, ]pØ-e-Ø-d c-Po-jv, In-S-t™mØv _m-_p, Xp-≠n-∏-d-º-Øv N{μ≥, Xp-≠n-∏-d-º-Øv Pn-kn≥ F-∂n-h¿ \m-Zm-]p-cw tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. ap-gp-h-≥ {]-Xn-I-sf-bpw tIm-SXn 14 Zn-h-k-tØ-°v dn-am≥Uv sN-bv-Xp.

km-£n-bm-°n {]-I-S-\-tØm-sS s]m-Xp-k-tΩ-f\-Øn-\p Xp-S-°-am-bn. sI.-F-kv.-F-®v.-Pn.-H.-F. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F]--- nA --- -l-Ω-Zv tIm-b A[y-£-X h-ln-®p. a-{¥n tUm.F ---- w s--- I a--- p-\o¿, sI I --- p-™n-cm-a≥ Fw.F¬.F. Xp-S-ßn-b-h¿ ap-JymXn-Yn-I-fm-bn-cp-∂p.

a-e-∏p-dw: Im-en-°-‰v k¿-h-Iem-im-e Imw-]-kn¬ tIm-ln\q¿ {Ku-≠n¬ kw-L-Sn-∏n-°p∂ I-m-¿-jn-I, ]p-jv-], ^-e, Krtlm-]-I-c-W ]p-kv-X-I sa-Km ta-f P-\p-h-cn c-≠n-\v Xp-S-ßpw. hn-Rv-Pm-\-hpw hn-t\m-Z-hpw ka-\z-bn-∏n-°p-∂ a-lm-ta-f-bn¬ 150 te-sd Ãm-fp-Iƒ H-cp-°n-b-n´p-≠v. ]p-Ø≥ A-dn-hp-I-fpw B-ib-ß-fpw km-[-c-W-°m¿-°v- IqSn e-`y-am-°p-I F-∂ e-£ytØm-sS hn-h-n-[ k¿-h-I-em-ime ]T-\-h-Ip-∏p-I-fp-sS-bpw Kh¨-sa‚ v h-Ip-∏p-I-fp-sS-bpw s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-ß-fpsS-bpw ]-h-en-b-\p-Iƒ k-÷-

hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

tIm-gn-t°m-Sv: Im-en-°-‰v {] v ¢-∫v ]p-c-kv-Im-c-߃ a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. P-\-d¬ dn-t]m¿-´n-Mn-\p-≈ sI kn am-[-h-°p-dp-∏v A-hm¿-Uv amXr-`q-an tIm-gn-t°m-Sv bq-\n-‰nse tUm. sI {io-Ip-am-¿, anI-® sS-en-hn-j≥ \yq-kv tÃm-dn-°p-≈ ]n D-Æn-Ir-jvW≥ ]p-c-kv-Im-cw ssI-c-fn-˛]o-∏nƒ tIm-gn-t°m-Sv dnt]m¿-´¿ B-¿ sI P-b-{]-Imipw an-I-® ]-{X-cq-]-I¬-∏-\°p-≈ sX-cp-h-Øv cm-a≥ ]pc-kv-Im-c-Øn-\v N-{μn-I- ]-{XØn-se F ]n C-kv-am-bn-epw A¿-l-\-cm-bn. ap-jv-Xm-Jv kv-t]m¿-Sv-kv tP-W-en-kw A-hm¿-Up-I-fn-¬ dn-t]m¿-´nMn-\v Zo-]n-I tIm-´-bw bq-\n‰n-se kn sI c-Po-jv Ip-amdpw t^m-t´m-{K-^n-°p-≈ ]pc-kv-Im-c-Øn-\p am-[y-aw a-e∏p-dw bq-\n-‰n-se t^m-t´m{Km-^¿ ap-kv-X-^ A-_q-_°-dpw A¿-l-cm-bn.-10000 cq-]-bpw in¬-∏-hpw A-S-ß-∂-Xm-Wv A-hm¿-Uv. {]-kv-¢-∫v {]-kn-U‚ v Iam¬- h-c-Zq¿ A-[y-£-X hln-®p. sk-{I-´-dn F hn sjdn≥, ssh-kv {]-kn-U‚p-amcm-b Fw ]n {]-im-¥v, Fw ]n cm-a-N-{μ≥, J-Pm-©n sP F-kv j-\n¬, tPm. sk-{I-´dn c-Po-jv ]-s¶-Sp-Øp.--

W-°p-Iƒ sX-‰m-Wv. \¿-Ω-Z ]≤-Xn hn-]p-eo-I-c-Ww t]m-ep≈- ]-≤-Xn-Iƒ F-√m ]-cn-ÿnXn \n-b-a-ß-fpw ew-Ln-®p-≈Xm-Wv. Kp-P-dm-Øv hn-I-k-\ tam-U¬ C-¥y-bn¬ B-I-am-\w ]-co£n-®m¬ cm-Pyw ]q¿-W-am-bn X-I-cp-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp. tc-ln-Xv {]-Pm-]-Xn-°p th≠n A-Uz. Xp--jm¿ "ap-e-[-\epw sXm-gn-epw ]-cn-ÿn-Xn-bpw tam-Zn-bp-sS Kp-P-dm-Øn¬' F∂ {]-_-‘w A-h-X-cn-∏n-®p. bm-[-hv-]q¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n {]^-k¿ kp-tJ-μp-k¿-°m-cn-s‚-

am-°n-bn-´p-s≠-∂v `m-c-hm-lnIƒ ]-d-™p. l-cn-X-h¬-°-cW-hpw ho-Sp-I-fn-se Im¿-jn-I hn-f-I-fn-eq-sS `-£y-kp-c-£bpw e-£y-am-°n k-÷o-I-cn°p-∂ Im¿-jn-I ]-h-en-b-\p-Ifn¬ F-√m-Ø-cw \-So¬ h-kvXp-°-fp-sS-bpw Im¿-jn-I D-]-Ic-W-ß-fp-sS-bpw {]-Z¿-i-\-hpw hn-]-W-\-hp-ap-≠m-hpw. ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w A©n-\v ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm Fw A-–p-k-√mw \n¿-hln-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ {]-^. sI hn tam-l-\≥, tUm. C ]p-jv-]-e-X, Fw hn k°-cn-ø, Fw `m-kv-I-c≥ ]-s¶-SpØp.

Nn-{X-c-N-\m a-Â-k-cw

tam-Un-bptS-Xv ap-kv-enw-I-sf- A-Sn-¨-aÀ-¯p-¶hn-I-k-\-\-bw: tcm-ln-Xv {]-Pm-]-Xn bpw B-{‘-bn-se tUm. Ir-jvW aq¿-Øn-bp-sS-bpw {]-_-‘߃ s-k-an-\m-dn¬ A-h-X-cn-∏n®p. A-Pn-Xv ]-®-ß-en-s‚ Xo¿®-bm-bpw Im-´p-]q-°ƒ-°pw t]cp-≠v, A-Pn-Øn-s‚ F-K-bv≥Ãvv F-ssh-°-\n-kw F-∂o ]pkv-X-I-ß-fpw ]-cn-]m-Sn¬ {]Im-i-\w sN-bv-Xp. {io-an-Xv ti-J¿ kw-hn-[m\w sN-bv-X Iq-Sw-Ip-fw B-W-h\n-e-bw kw-_-‘n-® K-‰v-A-]v-˛ Ãm‚ v-A-]v tUm-Iyp-sa‚-dn {]Z¿-in-∏n-®p. D-Æn ]p-Wn-Øp-d kw-hn-[m-\w sN-bv-X "]-®n-e∏m-S-hpw Ip-™m-Sp-I-fpw" sX-cp- kv-{S-Kvƒ C-¥y tZ-io-b sk-an-\m-dn-¬ bm-[-hv-]q¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n {]-^-k¿ hp-\m-S-I-hpw A-c-tß-dn. kp-tJ-μp k¿-I-m¿ kw-km-cn-°p-∂p

tIm-gn-t°m-Sv: Nn-{Xm-⁄-en B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ tIm-gn-t°m-´v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ A-Jn-e tI-cfm _m-e-Nn-{X c-N-\m a¬-k-cw P-\p-h-cn 4\v \-S-°pw. tIm-gnt°m-Sv I-Æq¿ tdm-Un¬ t{]mhn-U‚ v-kv Pq-\n-b¿ kv-Iq-fn-¬ cm-hn-se H-º-Xp ap-X-em-Wp ]cn-]m-Sn. Nn-{X-c-N-\-bv-°p {]tXy-Iw hn-j-b-ß-fn-√. Hm-tcm a¬-k-cm¿-Yn-°pw 20 cq-] {]-th-i-\ ^o-kv Cu-Sm°pw. \-gv-k-dn ap-X¬ 10 h-sc ¢mkp-Iƒ°m-Wp a¬-k-cw. t^m¨: 944-72-29923, 9745692602. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-kn-U‚ v kp-μ¿-cm-Pv t]mƒ-P-\-d¬ sk-{I-´-dn k-Pn sI am-Xyp, sI kp-[m-I-c≥, C Fw A-jv-d-^v ]-s¶-Sp-Øp.-

bw e`n¨n-«v G-gp hÀjw; \-cn-¡p-\n- {Km-a-¸-©m-b-¯n-sâ ]m-en-tb-äo-hv ¢n-\n-¡n-\v A-_m-lJ-½-h-Zn-bv I-p-s_S oÀ ]«{]-`m-j-W-w \msf `q-an \ÂImsX A-[n-Ir-XÀhm-l-\w A-\p-h-Zn-¡p-w: Fw.FÂ.F. ∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn kn ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. tN-f-∂q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n A-_q-_-°¿ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Sn sI h-k-¥-Ip-am-cn, Fw sI cm-tP{μ≥, Sn k-Pn-\n, ]n sI an-\n, sI ]n tam-l-\≥, tUm C-μp, tUm A-iv-d-^v, hn _m-_p, Sn sI tIm-b-Xo≥, tUm in-h-i-¶c≥, l-cn-Zm-k≥ kw-km-cn-®p.km-¥z-\ ]-cn-N-c-Ww F-∂ hnj-b-Øn¬ C sI i-co-^v ¢msk-Sp-Øp. Im-en-°-‰v hn t^m¿ bp A-h-X-cn-∏n-® tIm-a-Un tjm-bpw A-c-tß-dn.

\-cn-°p-\n-bn¬ {Km-a-∏©m-b-Øv ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ Ip-Spw-_-kw-K-aw hn Fw Da¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p \- c n- ° p- \ n:{Km- a - ∏ - © m- b - Ø n- hn Fw Da¿ Fw.F¬.F. A-dn- fp-sS-bpw _-‘p-°-fp-sS-bpw {]s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ K-h. B- bn-®p. th-Z-\n-°p-∂-h-cp-sS Iq- h¿-Ø-I-cp-sS-bpw Ip-Spw-_-kwip-]-{Xn-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ´n-te-°v km-¥z-\-Øn-s‚ "Xq- K-aw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ ¢n-\n-°n- h¬ kv-]¿-iw' F-∂ k-tμ-i-ap- cp-∂p A-t±-lw. Ip-Spw-_-kw-K-a-Øn¬ {Km-a\v hm-l-\w A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v b¿-Øn ]m-en-tb-‰o-hv tcm-Kn-I-

A-t]-£n-¡mw

tIm-gn-t°m-Sv: sI¬-t{Sm-Wn¬ B-cw-`n-°p-∂ lm¿-Uv-sh-b¿ B‚ v s\-‰v-h¿-°n-Mv, Un. k ---- n. F, Um-‰ F≥-{Sn tIm-gv-kp-I-fnte-°v A-t]-£ £-Wn-®p. t^m¨: 0495 2724698.-

]-d-º-Øv, iw-km-Zv h-en-b-]-dº-Øv F-∂n-h-scbmWv h-f-bw t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bv-Xp tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. kn.-]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cm-b h-≈n-¬ Ip-™n-°-Æ≥, h≈n¬ \n-[o-jv, h-≈n¬ hn-tPjv, h-≈n-¬ {]-Po-jv, h-≈n¬ kp-[o-jv, In-S-t™m-Øv k-Poh≥, Xm-sg-X-øp-≈-Xn¬ Zm-tam-

l-bÀ-Kp-Uv-kv Hm-tW-gv-kv A-tkm-. k-t½-f-\w

tIm-gn-t°m-Sv: \yq-\-]-£ t£-a h-Ip-∏n-\p Io-gn¬ ]p-Xnb-d-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tIm®n-Mv sk‚¿ t^m¿ ap-kv-enw bq-Øn¬ ku-P-\y ]n.-F-kv. --kn. ]-cn-io-e-\-w B-cw-`n-°p∂p. ]n. F --- -kv.kn. ]-co-£-bv°p X-øm-sd-Sp-°p-∂ ap-kvenw/H._n.kn. hn-`m-K-Øn¬s∏-Sp-∂-h¿-°p ]-s¶-Sp-°mw. B-dp am-k-am-Wv tIm-gv-kv Imem-h-[n. Xm-¬-∏-cy-ap-≈-h¿ Hm^n-kn¬ t\-cn-t´m t^m¨ h-gntbm P-\p-h-cn 10\-Iw c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. t^m¨: 04952724610

]n.F-kv.-kn. A-`n-ap-Jw

thZ-\-bn¬ ]¶vtN-cp-∂-Xmbn kw-K-aw tc-J-s∏-Sp-Øn. b-lv-b-bp-sS A-\ym-b X-Shn-s\-Xn-tc D-Ø-c-hm-Zn-Ø-s∏´-h¿ cw-K-Øp-h-c-W-sa-∂pw kw-Kaw {]-ta-bØneqsS B-h-iys∏-´p. ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn {]-Xn-\n[n ap-l-Ω-Zv _m-h {]-ta-bw Ah-X-cn-∏n-®p. ]Tn-°p-∂ Im-eØp-X-s∂ im-¥-kz-`m-h-°m-c\pw k¬-kz-`m-hn-bp-am-bn-cp-∂ I-Ωp-°p-´n ]T-\-Øn-epw _p-≤nkm-a¿-Yy-Øn-epw Cu {]-tZ-iØv H-∂m-a-\m-bn-cp-∂p-sh-∂pw

\m-S³ I-em hn-kv-a-b-§-fp-am-bn hm-Wn-ta A{Iaw: 18 t]À d-n-am³Un bq-\n-th-gv-kn-än `-£yþ]p-jv-]þ "D-Â-k-hw' C-¶p Xp-S§pw ]p-kv-X-I ta-f P\p-hcn 2\v

tIm-gn-t°m-Sv: ap-kv -enw-I-sfbpw Z-en-X-sc-bpw sXm-gn-em-fn-I-sf-bpw Z-cn-{Z-sc-bpw Iq-Sp-X¬ A-Sn-®-a¿-Øp-∂ hn-I-k-\am-Xr-I-bm-Wv tam-Un-bp-tS-sX∂vv Kp-P-dm-Øn-se Nn-¥-I-\pw km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I-\p-am-b tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tIm- tcm-ln-Xv {]-Pm-]-Xn A-`n-{]m-bf-Pn-se am-Xr-in-ip kw-c-£-W s∏-´p. kv-{S-Kvƒ C-¥y tIm-gntI-{μ-Øn¬ F-bv-Uv-kv I¨t°m-´v kw-L-Sn-∏n-® "hn-\m-i t{Smƒ skm-ssk-‰n-°v Io-gn¬ hn-I-k-\-Øn-\p ]-I-cw ]p-tcm{]-h¿-Øn-°p-∂ sF.k ---- n.S---- n.k ---- nK-Xn-bp-sS hn-I-k-\w' sk-an-\mbn¬ em-_v sS-Iv-\o-jy-s\ dn-s‚ c-≠mw Zn-h-kw A-h-X-cnXm¬-°m-en-Im-Sn-ÿm-\-Øn¬ ∏n-® {]-ta-b-Øn-em-Wv A-t±\n-b-an-°p-∂p. Un. lw C-°m-cyw Nq-≠n-°m-´n-bFw.F¬.Sn/_n. F ---- -kv. k ---- n Xv. Kp-P-dm-Øv hn-I-k-\w kwFw.F¬.S---- n-bm-Wp tbm-Ky-X. _-‘n-®p tam-Un \n-c-Øp-∂ IXm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ tbm-Ky-X, {]-hr-Øn ]-cn-N-bw sX-fn-bn°p-∂ A- ¬ tc-J-I-fpw Xn-cn®-dn-b¬ Im¿-Upw k-ln-Xw 31\p cm-hn-se 11.----30\v B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n-s‚ Hm-^n-kn¬ C‚¿-hyq-hn-\p lm-P-cm-h-Ww.

em-_v sS-Iv-\o-jy³ \n-b-a-\w

ap-°w: I-gn-™ A-©p-h¿-jam-bn Pm-ayw t]m-epw A-\p-h-Zn°m-sX hn-Nm-c-W-Ø-S-hp-Im-c\m-bn _mw-•q¿ P-bn-en¬ I-gnbp-∂ tKm-X-º-tdm-Uv kz-tZ-in b-lv-b I-Ωp-°p-´n-°v \o-Xn e`y-am-°-W-sa-∂p tKm-X-º-tdmUv A¬-a-Zv-d-k-Øp¬ C-kv-eman-ø 34mw hm¿-jn-Im-tLm-j-ßfp-sS `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-® ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn Ip-Spw-_-kw-Kaw {]-ta-b-Øn-¬ B-h-iy-s∏-´p. \o-Xn-°p-th-≠n tI-gp-∂ blv-b-bp-sS Ip-Spw-_-Øn-s‚

d-h-\yqPn-Ãm kv-IqÄ I-tem-Âk-hw \m-sf Xp-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: d-h-\yq Pn-√m kvIqƒ I-tem¬k-h-Øn-\p \msf cm-hn-se 9.30\v sh-≈n-am-SvIp-∂v sP.Un.-Sn. C-kv -emw lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ ]Xm-I D-b-cpw. Xp-S¿-∂p I-em-atIm-gn-t°mSv: πm-®n-a-S k-a-c\m-bn-I-bm-bn-cp-∂ a-bn-e-Ω-bp- ¬k-c-߃ \-S-°pw. Hu-]-Nm-cnI D-Zv-Lm-S-\w 31\v ssh-Io´v AsS B-d-mw-N-c-a-hm¿jn-I Zn©n-\v tI-{μ k-l-a-{¥n ap-√-∏\am-b P-\ph-cn 6\v ssh-Io-´v ≈n cm-a-N-{μ≥ \n¿-h-ln-°pw. aq-∂n-\v kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨\m-sf ap-X¬ P-\p-h-cn aq-∂p kn¬ lm-fn¬ A-\p-kva-c-W k-tΩf-\w \-S-Øm≥ a-bn-e-Ω h-sc-bm-Wp a¬k-c-߃. 297 C-\-ß-fn-em-bn 8,500 Hmfw hn^u-t≠-j≥ tbm-Kw Xo-cp-am\n®p. A-\p-kva-c-W k-tΩ-f-\- Zym¿-Yn-Iƒ am-‰p-c-bv-°pw. D-ZvLm-S-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ ta-b¿ Øn-\m-bn cmw-Zm-kv th-tß-cn -----t{]-a-Pw A-[y-£-X hP-\-d¬ I¨-ho-\-dmbpw d-jo-Zv F sI a°-S, A-\n-em {]-` F-∂nh-sc ln-°pw. I-tem-¬k-h temI¨-ho-\-dmbpw tbm-Kw Xn-cs™-SpØp.

]qÀ-h-hn-ZymÀ-Yn kwKaw C¶v

29 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

tIm-gn-t°m-Sv a-e-_m¿ ]m-e-kn¬ sI I-cp-Wm-I-c≥ A-\p-kva-c-W k-tΩf-\w sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

tIm-g-n-t°m-Sv: "ss]-Xr-I-Øns‚ 15mw \q-‰m-≠v 'F-∂ {]-ta-bØn¬ kp-∂n- bp-h-P-\ -kw-Lw Pn-√m- I-Ωn-‰n \-S-Øp-∂ A-lΩ-Zv I-_o¿ _m-J-hn-bp-sS \yqC-b¿ {]-`m-j-Ww \m-sf sshIo-´v 6.-30\v tIm-gn-t°m-Sv I-S-∏pd-Øv iw-kp¬ D-e-a \-K-dn¬ \S-°pw. F-kv.-ssh.-Fkv. 60mw hm-¿-jn-I k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `-mK-am-bm-Wp {]-`m-j-Ww \-S-Øp∂-Xv. F-kv.-ssh.-F-kv. kwÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn {]^. sI B-en-°p-´n ap-kv-eym¿ DZv-Lm-S-\w sN-øpw. k-øn-Zv ap-lΩ-Zv tIm-b- A-[y-£-X- h-ln°pw.

Im-°q¿: ]´-bw In-´n-bn-´v G-gp h¿-jw I-gn-s™-¶nepw `q-an Af∂p \¬-ImsX A-[n-Ir-X¿-. Im-°q¿ hn-t√-Pv Hm-^n-kv ]-cn-[n-bnem-Wp kw-`hw. Im-°q-cn¬ 118 t]¿-°p 25 sk‚ v _q-an ho-Xw KpW-t`m-‡m-°ƒ-°p k¿-°m¿ ]´-bw \¬-In-bn-cp∂p. G-gp h¿jw I-gn-™n´pw `q-an e-`n-°m-Xm-b-t∏mƒ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ Cu Ip-Spw-_-߃ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, k¿-th D-tZym-K-ÿ¿ h∂p-t]m-b-X√m-sX `q-an Af-∂p Xn-´-s∏-Sp-Øm≥ C-Xph-sc I-gn-™n-´n√. hn-t√-Pv Hm-^nkn¬ \n∂pw ^-b-ep-Iƒ In-´m-Ø-Xp-Im-c-W-am-Wp Xm-eq-°n-¬ \n∂p FØn-b k¿-th D-tZym-K-ÿ¿ a-S-ßn-b-sX-∂m-Wp Kp-Wt`m-‡m-°ƒ B-tcm-]n-°p-∂Xv.


{]mtZ-inIw

29 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

kÀ-th ]qÀ-¯n-bm-bn; ^mjn-kv-äv \-S-]-Sn-sb-¶p kw-c-£-W k-an-Xn

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se 6.30 apX-¬ 8.30 h-sc ]p-cn-°-em-Sv, Ipcn-™m-fn-tbm-Sv, ap-bn-{], Iq-ap≈n-ap-°v, Im¿-Øn-I-∏-≈n \º¿ h¨ bp.]n kv-Iqƒ, I-kvXq-cn-ap-°v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 8.30 ap-X¬ 10.30 h-sc sI _n tat\m≥ tlm-kv-]n-‰¬, hn-eym-∏≈n bp.]n kv-Iqƒ, sN-Ωm-\n°p-∂v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw sshZyp-Xn- ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„h-S-I-c: C-cn-߬ k¿-Km-e-

b {Im-^v-‰v-ta-f-˛10.00 „I-f-cn-]-b-‰v ˛ 6.00 „tNm-ºm¬: an-\n-tÃ-Un-bw, hn-‚¿-s^-Ãv ˛4.00 „tIm-gn-t°m-Sv _o-®v: Un.----Sn.----]n. kn-bp-sS D-¬-k-hw-˛-I-em-cq-]߃: Nn-Ωm-\-°-fn, ]q-X-\pw Xn-d-bpw- ˛ 6.---00 „Im-cm-Sn _m¿ hn-cp-≤ k-Xy{K-l-th-Zn-: _m¿ hn-cp-≤ k-a-c k-lm-b tbm-Kw -˛ 4.----30 „Np-¶w sI-S-hq¿ kv-Iqƒ: -Fkvs.---- sh.----F-kv sl¬-Øv kv-Iqƒ t_m-[-h¬-I-c-W ¢m-kv- ˛ 1.----30 „In-g-t°m-Øv H-X-tbm-Øv ]p-dm-bn¬: ap-kv-enw-eo-Kv kuP-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v- ˛ 9.-00 „In-g-t°m-Øv F-¬.-]n. kvIqƒ: sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n ]©m-b-Øv I¨-h≥-j≥- ˛ 4.-00 „]p-Øq¿ sh-Æ-t°m-Sv d-∫m\n \-K¿: D-dq-kv ap-_m-d-Iv- ˛ 9.00 „Cu-ßm-∏p-g H-Sp-ßm-°m-Sv aJmw tIm-f-Pv: Pn-√m ap-A-√nw s^-Ãv- ˛ 9.-00 „]-c-∏n¬ ap-lv-bp-±o≥ ]-≈n: Im-cp-Wy-hm-s‚ A-Sn-a-Iƒ-˛au-em-\m \-Po-_v au-e-hn-bpsS ]T-\-¢m-kv-˛ 4.15 „Nn-¥m-h-f-∏v in-£-Iv kZ≥: tIm-gn-t°m-Sv A-£-c-t«mI-I-em-k-an-Xn 45˛mw hm¿-jnIm-tLm-j-hpw A-Jn-e-tI-c-f A-£-c-t«m-I a¬-k-c-ß-fpw-˛ 9.00 „Im-fm-≠n-Øm-gw Fw F≥ k-Xym-¿-Yn lmƒ: ssP-h-sshhn-[y- {]-Z¿-i-\-hpw N-¿-®m-¢mkpw ˛ 3.00 „C.Fw.F-kv lmƒ, am-Ø-d: d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v \m-K-Øpw-]m-Sw hm¿-jn-Im-tLm-jw-˛2.00 „tlm-´¬- a-e-_m¿ ]m-e-kv: tI-{μ \yq-\-]-£ I-Ωo-j≥ sN-b-¿-am≥ P-. Fw F-kv F kn-≤o-Jn-bp-am-bn Fw.C.F-kv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ap-Jm-ap-Jw]-cn-]m-Sn t^-kv-Sp t^-kv ˛ 4.00 „am-\m-©n-d S-h-¿ ao-Un-b ÃUn sk‚¿: A-Ω A-dn-bm≥ I-e-Œo-hn-s‚-bpw ao-Un-b-ÃUn sk‚-dn-s‚-bpw B-`n-ap-JyØn¬ kv-Iqƒ- hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn G-I-Zn-\ N-e-®n-{X N-cn{X-in¬-]-im-e ˛ 10.00 „hn-Im-kv _n¬-Un-Mv: _p-°v Km-e-dn N-e-®n-{X ]p-kv-XtIm¬-k-hw: 10.00 „{In-kv-Xy≥- tIm-f-Pv Hm-Unt‰m-dn-bw: ]p-Xn-b-d am-fn-tb°¬ ^u-t≠-j≥ Ip-Spw-_kw-K-aw-˛ 8.00

sN-c-≠-Øq¿ P-e-\n-[n k¿-thbp-sS aq-∂mw-Zn-h-kw Nn-d-kw-c-£-W k-an-Xn \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[ am¿-®v

tIm-gn-t°m-Sv: H-©n-bw {Km-a-∏©m-b-Øn¬ tI-{μ P-e-hn-`-h hn-I-k-\ am-t\-Pv-sa‚ v (kn.-Uªyq.-B¿.-Un.-Fw.) B-tcm-Ky h-Ip-∏p-am-bn tN¿-∂p Ip-Sn-sh≈ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øpw. H-©nbw Dƒ-s∏-sS h-S-I-c \n-tbm-PI a-fi-e-Øn-se ]-e `m-K-ßfn-epw hym-]-I-am-bn Im≥-k¿ I-≠p-h-cp-∂ Im-cyw kn -sI \mWp Fw.-F¬.-F. Pn-√m hn-I-k\ k-an-Xn tbm-K-Øn¬ D-∂-bn®-Xn-s\-Xp-S¿-∂m-Wv Cu Xo-cpam-\w. ]p-I-h-en-tbm a-Zy-]m-\-tam C-√m-Ø kv-{Xo-I-fn¬ t]m-epw Im≥-k¿ I-≠p-h-cp-∂-Xn-\p Im-c-Ww am-en-\yw I-e¿-∂ IpSn-sh≈-am-sW-∂p kw-i-bn°p-∂-Xm-bn kn sI \m-Wp

Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p. Pn-√bn¬ e-`y-am-b Ip-Sn-sh-≈Øn¬ 85 i-X-am-\-hpw B-tcmKy ku-lr-Z-a-√m-Ø _m-Iv-So-cnb A-S-ßp-∂-Xm-sW-∂p Is≠-Øn-b-Xm-bn kn.-U-ªyq.B¿.-Un.-Fw. ssl-t{Um-f-PnÃv tUm.-hn -]n Zn-t\-i≥ tbm-KØn¬ A-dn-bn-®p. ip-≤-P-ew e-`y-am-b 15 i-Xam-\w In-W-dp-I-tf-bp-≈p. ]p-gbn-epw a-‰p P-em-i-b-ß-fn-epw A-\p-h-Z-\o-b ]-cn-[n-°-∏p-dw am-en-\yw I-e¿-∂n-´p-≠v. C-Xn\p {]-[m-\ Im-c-W-ß-fn-sem∂p Io-S-\m-in-\n {]-tbm-K-amsW-∂p I-cp-Xp-∂p. sh-≈-Øns‚ Kp-W-\n-e-hm-cw sa-®-s∏-SpØp-∂-Xn-s\-°p-dn-®v kn.-Uªyp.B¿.-Un.-Fw Im-w-]-bn≥ \-

S-Øp-∂p-s≠-∂p tUm. -Zn-t\i≥ ]-d-™p.-Ip-‰ym-Sn ˛ \m-Zm]p-cw tdm-Un¬ A-im-kv-{Xo-bam-b co-Xn-bn¬ lw-]v ÿm-]n-®Xm-bn sI -sI e-Xn-I Fw.-F¬.F. Nq-≠n-°m-´n. 29 In-tem-ao-‰-dp-≈ sIm-bnem-≠n-˛-Xm-a-c-t»-cn tdm-Un¬ 160 lw-]p-I-fp-≈-Xm-bn Fw -sI cm-L-h≥ Fw.-]n. bp-sS {]-Xn-\n[n F -A-c-hn-μ≥ ]-d™p. tdmUn¬ h-c-ºp-Iƒ ÿm-]n-°p-∂Xn-\p ]n.-U-ªyp.-Un. A-\p-Iq-ea-s√-∂pw {]m-tZ-in-I-am-b B-hiy-ß-sf-Xp-S¿-∂m-Wp h-c-ºv ÿm-]n-t°-≠n h-cp-∂-sX-∂pw ]n.-U-ªyp.-Un A-[n-Ir-X¿ A-dnbn-®p. hn-Øp-tX-ß-bp-sS hn-e \n¿-W-bn-°m≥ Ir-jn D-tZym-Kÿ-cp-sS tbm-Kw sXm-´n¬-]m-e-

h-S-I-c: a-[y-h-b-kv-I-s\ ImWm-\n-s√-∂p ]-cm-Xn. G-dm-ae A¬-^-P¿ ho-´n¬ sam-bvXp-hn-s‚ aI≥ t]m° ¿ (44)s\-bmWp ImWm- X m- b Xv. I-gn™ 25\p cm-- {Xn--tbm-sS-bm-Wp Im-WmXm-b-sX-∂p k-tlm-Z-c≥ FS-t®-cn t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. 172sk‚n ao-‰¿ D-b-cw, H-Øi-co-cw, C-cp-\n-dw, h-e-Xv ssI-Ø-≠-bn¬ Xo-s]m-≈te-‰ ]m-Sv F-∂n-h-bm-Wv Xn-cn®-dn-bm-\p-≈ A-S-bm-f-߃. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-W-am-cw-`n-®p. I-≠p-In´p-∂-h¿ 0496˛2547022 \-ºdn¬ _-‘-s∏-S-W-sa-∂v F-St®-cn t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

kv-{Xo-kw-c-£-W\n-b-a¯nsâ Zp-cp-]-tbm-Kw; I¬-h³-j³ C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: kv-{Xo-kw-c-£W \n-b-a-߃ Zp-cp-]-tbm-K-s∏Sp-Øn I-≈-t°-kp-Iƒ-°v C-cbm-bn-´p-≈-h-cp-sS kw-ÿm-\ I¨-h≥-j≥ P-\-an-{Xw P-\-Iob \o-Xn-th-Zn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\p sN-dq-´n-tdm-Un-ep-≈ Km-‘n-Krlw Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. {]-ap-J kzm-X-{¥y-k-a-ctk-\m-\n ]n hm-kp I¨-h≥j≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-øpw. D-®-bv°v H-∂n-\v P-\-an-{Xw P-\-Io-b \o-Xn-th-Zn kw-ÿm-\ Iu¨kn¬ tN-cp-w.

tj-[n-°m-s\-Øn-b 60 t]-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp∂p. F-∂m¬ C-∂-se A-d-kv-‰v tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-s√-¶n-epw {]Xn-tj-[-°m-sc I-Ã-Un-bn-se-SpØp hn-´-b-°p-I-bm-bn-cp-∂p. k¿-th hn-P-b-I-c-am-bn ]q¿Øn-bm-b-Xm-bpw ]-≤-Xn-bp-sS Un.]n.B¿. D-S≥ {]-kn-≤o-I-cn°p-sa-∂pw ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p. tem-I-_m-¶ns‚ tIm-Sn-Iƒ sIm-≠p h-‰nsIm-≠n-cn-°p-∂ Nn-d-sb \-in∏n-°p-∂ ]-≤-Xn-bm-Wp P-e-\n[n-sb-∂pw C-Xn-\p Iq-´p \n¬°p-∂ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-sf P-\Io-b-am-bn _-ln-jv-I-cn-°p-sa∂pw A-h¿ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p. I-gn-™ Zn-h-kw {]Xn-tj-[-°m-sc A-d-Ãv sN-bv-Xv t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xntj-[n-®p kw-c-£-W-k-an-Xn-

Øp tN¿-s∂-¶n-epw \-S-]-Snsbm-∂p-ap-≠m-bn-s√-∂v C sI hn-P-b≥ Fw.-F¬.-F. A-h-X-cn∏n-® {]-ta-b-Øn¬ Nq-≠n-°m´n. \m-Zm-]p-cw a-fi-e-Øn-se tdm-Up-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-WnIƒ k-a-b-_-‘n-X-am-bn Xo¿°-W-sa-∂v C -sI hn-P-b≥ Fw.F¬.-F A-h-X-cn-∏n-® a-s‰m-cp {]-ta-b-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ F.-Un.-Fw. ]n -A-dp-ap-J≥ A[y-£-X h-ln-®p. Fw.-F¬.-Fam-cm-b sI -Ip-™-Ω-Zv, hn Fw D-a¿, ]n -Sn -F d-low, Fw -sF jm-\-hm-kv Fw.-]n-bp-sS {]-Xn\n-[n tam-b≥ sIm-f-°m-S≥, a{¥n Fw -sI ap-\o-dn-s‚ {]-Xn-\n[n sI -sam-bv-Xo≥-tIm-b, U-

Ip-‰ym-Sn tIm-°-\-´v ^m¿-ta-gv-kv s{]m-Uyq-k¿ I-º-\n- kw-L-Sn-∏n-® \m-fn-tI-c I¿-j-I kw-K-aw kn sI \m-Wp Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

\m-Zm-]p-cw: jm-¿-P sI.Fw.kn.kn Pn-√m I-Ωn-‰n \m-em-a-Xv hn-hm-l-kw-K-aw "kp-h¿-W-ap{Z 2013' A-hn-kv-a-c-Wo-b-am-bn. \m-Zm-]p-cw ]p-fn-°q¬ tdmUn¬ {]-tXy-Iw k-÷-am-°n-b B-\m-≠n sam-bv-Xp-lm-Pn \-Kdn¬ kv-{Xo-I-f-S-°w B-bn-c-ßfm-Wp N-S-ßn-s\-Øn-b-Xv. \n-c-[-\-cm-b 25 Ip-Spw-_-ßfn-se bp-h-Xn-Iƒ-°p kp-aw-Ken-I-fm-hm-\p-≈ [-\-k-lm-bam-Wv C-tXm-S-\p-_-‘n-®p hnX-c-Ww sN-bv-X-Xv. th-Zn-bn¬ h-S-I-c ]n hn kn A-–p¬ Jm-Zdn-s‚ a-Iƒ -k-^o-d-bp-tS-bpw Xn-t°m-Sn B-b-sØ h-f-∏n¬ k-Po-dn-s‚-bpw \n-°m-ln-\v ]mW-°m-Sv ap-\-Δ-d-en X-߃ t\Xr-Xzw \¬-In. Xp-S¿-∂p h-f-bw ]q-hw-hb¬ Xm-\n-°p-gn-bn¬ \m-ev sk‚ v tIm-f-\n-bn¬ tKm-hn-μv cm-Pv a-Iƒ hn-Pn-bp-tS-bpw I-Xncq¿ kz-tZ-in Im¿-Øn-In-s‚-

bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-Wnbq¿ ]-©m-b-Øn-se aq-∂p ]©m-b-Øn-¬ C-∂-se l¿Øm¬ B-N-cn-®p.

Iymw-]v \-S-¯n t]-cm-{º: Z-b s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv In-S-∏n-em-b tcmKn-Iƒ-°p h-cp-am-\-Zm-b-I {]h¿-Ø-\-ß-fn¬ G¿-s∏-Sm≥ A-h-k-cw D-≠m-°p-∂-Xn-\m-bn Pn-√m ]-©m-b-Øv B-hn-jv-°cn-® {Xn-Zn-\ ]-cn-io-e-\- Iymw-]v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw Ip-™-Ω-Zv A-[y£-X -h-ln-®p. t]-cm-{º ap≥kn-^v a-Pn-kv-t{S-‰v sI _n ho-W Iymw-]v k-μ¿-in-®p. sF.kn.Un.F-kv kq-∏¿-ssh-k¿ kpss_-Z, D-a¿ X-t≠m-d-∏m-d, apl-Ω-Zv t]-cm-{º kw-km-cn-®p.

3

tZ-io-b-]m-X Ø-e-sa-Sp-¸v; {]-Xn-tj-[ Iq-«m-bv-a h-S-I-c: tZ-io-b-]m-X ÿ-e-saSp-∏n¬ {]-Xn-tj-[n-®p \m-sf Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n-°-m≥ tZio-b-]m-X I¿-a-k-an-Xn h-S-I-c Xm-eq-°v I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. tZ-io-b-]m-X ho-Xn 30 ao-‰-d-m-bn \n-P-s∏-Sp-Øm≥ B-hn-iy-am-b ^-≠v kw-ÿm-\-Øn-\p ssIam-dm-sa-∂ h-Ip-∏v a-{¥n Hm-kvIm¿ ^¿-Wm-≠-kn-s‚ {]-Jym]-\-w \-S-∏n-em-°m-Ø kwÿm-\ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wp Iq-´m-bv-a. 30\p ssh-Io-´v aq-∂n-\p \m-Zm]p-cw tdm-Un¬ \-S-°pw. sNb¿-am≥ _m-e-tKm-]m-e≥ A[y-£-X h-ln-®p. F Sn a-tljv, sI ]n F h-lm-_v, {]-Zo-]v tNm-ºm¬, ]n sI Ip-™n-cma≥, d-jo-Zv, sI A-–p-k-emw, ]n Ip-™-Ω-Zv,]n {]-Im-iv-Ipam¿, ]n sI \m-Wp, ]n Sn I-Wmc≥, sI A-l-Ω-Zv, ]n kp-tc{μ≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

knÂ-hÀ Pq-_n-en B-tLm-j-hpw ho-Sn-sâ Xm-t¡mÂ-Zm-\-hpw

]yq-´n πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ sI Fw kp-tc-jv, Un-hn-j-W¬ t^m-d-Ãv Hm-^n-k¿ tUm.-B¿ B-S¬ A-c-k≥ kw-_-‘n-®p.

Ip-‰ym-Sn: tZ-h¿-tIm-hn-se sI hn Ip-™-Ω-Zv sa-tΩm-dn-b¬ apkvv-enw-eo-Kv dn-eo-^v I-Ωn-‰n-bp-sS kn-¬-h¿ Pq-_n-en B-tLmjw C-∂pw \m-sf-bpw a-s‰-∂m-fp-am-bn tZ-h¿-tIm-hn¬ \-S-°pw. B-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn 25mw-a-sØ \n¿-[-\-Ip-Spw-_-Øn\p \n¿-an-®p \¬-In-b ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\-I¿-aw ]m-W-°mSv km-Zn-J-en X-߃ \n¿-h-ln-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ sI ]n Ip-™-Ω-Zv, k-øn-Zv i-d-^p-±o≥, hn kn C-{_m-lnw-lm-Pn, Sn Fw _-jo¿, ]n hn Ip-™-–p-√ ]-s¶-Sp-Øp.

kÀ-h-I-£n A-\p-tim-N-\w

kv-{Xo-IÄ-s¡-Xn-tc-bp-Å A-Xn-{I-a-¯n Pm-{K-X th-Ww

Ip-‰ym-Sn: I-cn-ßm-s´ ]-g-b-Ime tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-\mb C-e-hp-¶¬ cm-L-h-s‚ \ncym-W-Øn¬ k¿-h-I-£n A\p-tim-Nn-®p. hn ]n kp-tc-jv A[y-£-X -h-ln-®p. eq-t°m-kv hm-X-∏-≈n, ]n Pn k-Xy-\m-Yv, ]n F-kv jm-Pn, ]n ]n hn-t\mZ≥, ]n F≥ A-tim-I≥, cm-P≥ I-≠-º-Øv, c-hn ]-\-®n-°-¬, jn-_n tPm-k-^v, tXm-Wn-°p-gn Ip-™v kw-km-cn-®p.

sI.Fw.kn.kn. "kp-hÀ-W-ap-{Z 2013'

Ir-jn -Hm-^n-kn \m-sf lm-P-cm-h-Ww

Im-Wm-\nsöp ]-cm-Xn

h-S-I-c: aq-∂mw-Zn-h-k-hpw Xp-S¿∂ {]-Xn-tj-[-Øn-\n-sS sN-c≠-Øq¿ P-e-\n-[n ]-≤-Xn-bp-sS {]m-cw-`-k¿-th ]q¿-Øn-bm-bn. A-sX -k-a-bw k-a-c-Øn-\p t\Xr-Xzw sIm-Sp-°p-∂-h¿-s°-Xntc tIm-S-Xn D-Ø-c-hp k-ºm-Zn®v t]m-en-kv `o-I-cm-¥-co-£w kr-„n-®p \-S-Øn-b k¿-th hnP-b-I-c-sa-∂v A-h-Im-i-s∏-Sp∂-Xp ^m-kn-Ãv \-S-]-Sn-bm-sW∂p Nn-d-kw-c-£-W k-an-Xn `mc-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. ]-≤-Xn {]-tZ-i-am-b Nn-d-bpsS hy-Xn-bm-\-߃ a-\- n-em°m-\p-≈ k¿-sh-bm-Wp ]q¿Øn-bm-b-Xv. k¿-sh-bp-sS A-hkm-\-Zn-h-k-am-b C-∂-se-bpw Nn-d-kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-tj-[-am¿®p \-S-Øn-sb-¶n-epw t]m-en-kv X-S-™p. I-gn-™-Zn-h-kw {]-Xn-

Im³-kÀ: H-©n-bw {Km-a-¸-©m-b-¯n Ip-Sn-sh-Å ]-cn-tim-[-\ \-S-¯pw

Adnbn-¸pIÄ h-S-I-c: 2013˛14 hm¿-jn-I ]-≤Xn-bn¬ Im¿-jn-I-ta-J-e-bnse s{]m-P-Œp-I-fm-b ssP-h-hfw,]-ºv sk-‰v, Iq-ºv No-b¬ [\-k-lm-bw F-∂o s{]m-P-ŒpIƒ-°v A-t]-£n-®-h¿ \n-IpXn- c-io-Xn-bp-sS tIm-∏n, _m-¶v ]m-kv _p-°n-s‚ tIm-∏n a-‰v B-h-iy-am-b tc-J-Iƒ k-lnXw Ir-jn -Hm-^n-kn¬ \m-sf lm-P-cm-h-W-sa-∂pw ssP-h-hf-Øn-\v A-t]-£n-®-h¿ _n√v/hu-®-dn-s‚ tIm-∏n,]-ºv sk-‰n-\v A-t]-£n-®-h¿ _n-√ns‚ aq-∂p tIm-∏n-bpw \¬-IW-sa-∂pw ap≥-kn-∏¬ kn-{I-´dn A-dn-bn-®p.

kozhikode/clR

bpw Xm-en-sI-´n-\p X-{¥n \m-cmb-W≥ \-ºq-Xn-cn-bpw h-S-I-c sam-I-t®-cn `m-Kw bq-kq-^n-s‚ a-Iƒ t_-\-ko-d-bp-tS-bpw hc≥ ap-_m-d-In-s‚-bpw hn-hm-lIm¿-an-I-Xzw ]m-W-°m-Sv k-ønZv km-Zn-J-en X-ß-fpw \n¿-h-ln®p. a-‰p \n¿-[-\-cm-b bp-h-XnIƒ-°p-≈ hn-hm-l [-\-k-lmb-߃ th-Zn-bn¬ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.kp-h¿-W ap-{Z sN-b¿am≥ k-A-Zv ]p-d-°m-Sv A-[y£-X- h-ln-®p. ap-kv -enw-eo-Kv kw-ÿm-\ JPm-©n ]n sI sI _m- h {]- ` mj- W w \- S - Ø n. ]- c n- ] m- S n- b psS No- ^ v tIm- ˛ - H m¿- U n- t \- ‰ ¿ \- h m- k v ]q- \ q¿ kp- h ¿- W ap{Z- s b- ∏ - ‰ n hn- i - Z o- I - c n- ® p. Ir- j n- a - { ¥n ]n tam- l - \ ≥, hn- Z ym- ` ym- k - a - { ¥n ]n sI A–p¿- d - ∫ v , Fw.F¬.F am- c mb C- sI hn- P - b ≥ kw- k m- c n®p.

t]-cm-{º: tI-c-Øn¬ kv-{Xo-Iƒ-s°-Xn-tc-bp-≈ A-Xn-{I-a-hpw ssI-tø-‰-hpw ap-gp-h≥ P-\-ß-fpw Pm-{K-X-tbm-sS Im-W-W-sa∂pw C-Ø-cw hm¿-Ø-Iƒ tI-c-fo-b-k-aq-l-Øn-\p I-f-¶-ap≠m-°p-∂-Xm-sW-∂pw tkm-jy-en-kv-‰v a-ln-fm P-\-X kw-ÿm\ sk-{I-´-dn kp-Pm _m-ep-t»-cn ]-d-™p. t]-cm-{º-a-fi-ew I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. {]-knU‚ v c-am-tZ-hn A-[y-£-X-h-ln-®p. sP F≥ t{]w-Zm-k≥, sI k-Po-h≥ kw-km-cn-®p.

\m-«p-I-\-hv in¸-im-e D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

ta-∏-bq¿: Io-g-cn-bq¿ t^m-Iv-tem¿ sk‚¿ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ \m-´p-I-\-hv in¬-]-im-e I-tÆm-Øv bp.-]n. kv-Iq-fn¬ tUm. sI sI F≥ Ip-dp-∏v C-∂p cm-hn-se D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tUm. cm-L-h≥ ]-ø-\m-Sv kw-km-cn-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Uz. e-£v-ao-`m-bv tem-tKm {]-Im-i-\w sN-øpw. hn-hn-[ t^m-Iv-tem¿ kv-Xq-]-ß-fp-sS B-hn-jv-°m-c-am-b \-S-\ -ta-f km-bm-”w tIm-gn-t°m-Sv \m-cm-b-W≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ I-gn-hp-sX-fn-bn-® ap-Xn¿-∂ hy-‡nI-sf B-Z-cn-°pw.

F³.F-kv.F-kv. Iymw-]v

t]-cm-{º: h-S-I-c Fw.bp.Fw kv-Iqƒ F≥.F-kv.F-kv hnZym¿-Yn-Iƒ sN-dp-h-Æq-cn¬ \-S-Øn-b k-]v-X-Zn-\ Iymw-]v kam-]n-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \-fn-\n \-√q¿ D-Zv-Lm-S-\-w sN-bv-Xp. F sI D-a¿ A-[y-£-X- h-ln-®p. k¿-th Um-‰m ka¿-∏-Ww kn Sn Ip-™m-bn \n¿-h-ln-®p.

tIm-¬-{K-kv P-·-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

t]-cm-{º: C-¥y≥ \m-j-W¬ tIm¨-{K- n-s‚ 128mw P-∑-Zn\w t]-cm-{º-a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n B-tLm-jn-®p. Un.kn.kn sk-{I-´-dn ]n sP tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. cmP≥ a-cp-tX-cn A-[y-£-X -h-ln-®p. ]n sI cm-tK-jv, sI hn Zmtam-Z-c≥ \m-b¿, F ]n D-Æn-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

G-I-Zn-\ ]T-\ Iymw-]v kw-L-Sn-¸n-¨p

h-S-I-c: h¿-[n-®p h-cp-∂ A-[m-¿-an-I-X-s°-Xn-tc hn-Zym¿-Yn-Isf t_m-[-h¬-°-cn-®p sIm-≠v Fw.F-kv.Fw h-S-I-c ta-J-em I-Ωn-‰n G-I-Zn-\ hn-Zym¿-Yn ]T-\ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®p. hn-eym∏-≈n I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn sI.F≥.Fw t\m¿Øv Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI t]m-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. lao-Zv I-f-Øn¬, A-Pv-a¬ a-Z-\n, A-^v-k¬ a-Z-\n, kw-km-cn-®p.

t]-cm-{¼-bn-se i-p-No-I-c-W-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sS -{]-iv-\w

I-cn-¼-\-t¯m-«n-se a-®v \o-¡n; \m-«p-ImÀ-¡v tZ-lm-kz-mØyw kn-.]n.Fw. `-c-W-k-an-Xn-s¡-Xn-tc h-S-I-c: c-≠m-gv-N-bm-bn a-en-\P-ew sI-´n-°n-S-°p-∂ I-cn-º-\tØm-´n-se a-Æp \-K-c-k-` A[n-Ir-X¿ \o-°n. C-∂-se sshIo-t´m-sS-bm-Wv FIvkvI-th‰¿ D-]-tbm-Kn-®p \-K-c-k-` A[n-Ir-X¿ \m-´p-Im¿ \n-t£-]n-® a-Æp \o-°n-b-Xv. I-gn-™ Zn-hkw a-Æp-\o-°m≥ A-[n-Ir-X¿ F-Øn-sb-¶n-epw am-en-\yw Xp-d∂p hn-Sp-∂-Xp kw-_-‘n-®p \m´p-Im¿ {]-Xn-tj-[w D-b¿-Øn-bXn-\m¬ \-S-∂n-cp-∂n-√. am-en-\y-{]-iv-\w cq-£-am-btXm-sS a-Æp \o-°m≥ X-øm-dm-bXv. C-∂-se a-Æp-\o-°n-b-tXm-sS D-≠m-b cq-£-am-b Zp¿-K-‘w Imc-Ww I-cn-º-\-tØm-Sn-s‚ ]-cn-kc-ß-fn-se ]-e¿-°pw tZ-lm-kzÿyw A-\p-`-h-s∏-´p. Ip-d-®p ka-b-tØ-°p ]-e¿-°pw a-\-w-]n-c-´epw X-e-I-d-°-hpw A-\p-`-h-s∏-

Sp-I-bp-≠m-bn. \-K-c-k-`-bp-sS ka-{K-A-gp-°p-Nm¬ ]-≤-Xn sshIp-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-bn-cp∂p c-≠m-gv-N ap-ºp \m-´p-Im¿ Icn-º-\-tØm-Sv a-Æn-´-S-®-Xv. C-Xp Im-c-Ww tXm-´n-se H-gp-°p \n-e°p-I-bpw am-en-\yw ]-cn-k-c-sØ sI-´n-S-Øn-te-°pw a-‰pw hym-]n°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p c-≠p X-h-W \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gvk¨ hn-fn-®p tN¿-Ø A-\p-c⁄-\ N¿-®-bn-em-Wp ]-≤-Xn DS≥ {]m-_-ey-Øn¬ h-cp-Øp-sa∂ D-d-∏n¬ \m-´p-Im¿ A-\p-\-bØn-\p X-øm-dm-b-Xv.-

ta-¸-bq-cn ko-¸v 2013 {]-ZÀ-i-\w C-¶pap-X ta-∏-bq¿: ta-∏-bq¿ k-e-^n ÿm-]-\-ß-fp-sS 40mw hm¿-jnI-tØm-S-\p-_-‘n-®v B-tcmKy- ˛ - h n- Z ym- ` ym- k - ˛ - i m- k v - { X- { ]-

_m-e³ ho-−pw \-K-c-k-`m ssh-kv- sN-bÀ-am³ h-S-I-c: kn.]n.F-Ωn-se sI ]n _m-e-s\ \-K-c-k-`-ssh-kv- sNb¿-am-\m-bn ho-≠pw Xn-c-s™-SpØp. F¬.Un.F-^.v [m-c-W {]Im-cw I-gn-™ H-cp-h¿-jw sshkv-sN-b¿-am≥ ]-Z-hn kn.]n.sF°p \¬-In-bn-cp-∂p. kn.]n.sFbn-se ]n sI _m-e-Ir-jv-W-\mbn-cp-∂p I-gn-™ H-cp-h¿-jw ssh-kv -sN-b¿-am≥ ]-Z-hn- h-ln®n-cp-∂-Xv. I-cm¿ {]-Im-cw ]-Z-hn kn.]n.F-Ωn-\p hn-´v \¬-Ip-∂-Xn\p ]n sI _m-e-Ir-jv-W≥ cm-Pnh-® H-gn-hn-te-°p \-S-∂ Xn-cs™-Sp-∏n-em-Wp sI ]n _m-eh-S-I-c \-K-c-k-` ssh-kv-sN- s\ ho-≠pw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´Xv. bp.Un.F-^n-se Fw.]n A-lb¿-am-\m-bn ho-≠pw Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ kn.]n.F-Ωn- Ω-Zn-\p 19 thm-´pw _m-e≥ 27thmse sI ]n _m-e≥ ´pw e-`n-®p. tIm¨-{K- n-se AUz.Fw sI k-Zm-\-μ-s‚ thm-´v A-km-[p-hm-bn. `-c-W-k-an-Xn-bp-sS Xp-S-°-Øn¬ c-≠p h¿-jw _m-e≥ ssh-kv-sN-b¿-am≥ ]-Z-hn h-ln-®n-cp-∂p.

Z¿-i-\w ko-∏v 2013 C-∂m-cw-`n°pw. aq-∂p Zn-h-k-ß-fn-em-bn k-e-^n Imw-]-kn-em-Wp {]-Z¿i-\w. do-Py-W¬ k-b≥-kv sk‚¿, tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv, do-Py-W¬ B¿-ss°hv-kv, hn-hn-[ k¿-°m¿ h-Ip-∏pIƒ F-∂n-h-bp-sS k-l-I-c-WtØm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. a-e-_m¿ N-c-n{X-hp-am-bn _-‘-s∏-´ A-]q¿Δ-tc-J-Iƒ, ]p-cm-X-\ h-kv-Xp°ƒ, km-t¶-Xn-I-hn-Zym tam-Uep-Iƒ, B-tcm-Ky kmw-kv-Im-cnI {]-Z¿-i-\-߃ F-∂n-h-bpw `£y ta-f-bpw H-cp-°n-bn-´p-≠v. ]-cn-]m-Sn C-∂p ssh-Io-´v \m-en\p Pn-√m I-e-Œ¿ kn F e-X DZv-Lm-S-\w sN-øpw. {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI Ip-™ncm-a≥ A-[y-£-X-h-ln-°pw.

ap³ {]-kn-Uâpw k-a-c-cw-K-¯v

t]-cm-{º: ip-No-I-c-W sXm-gnem-fn-I-sf ]-´n-Wn-bn-em-°p-∂ t]-cm-{º-bn-se kn.]n.Fw. ]©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn-s°-Xntc ap≥ kn.]n.Fw. ]-©-bm-Øv {]-kn-U‚pw k-a-c-cw-K-Øv. 2006¬ A-∂-sØ `-c-W-k-an-Xn {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ H Ip-™n°-Æ≥ am-kv-‰¿ {]-tXy-Iw Xm¬-∏-cy-sa-Sp-Øm-cw-`n-® eu t]-cm-{º-˛-¢o≥ t]-cm-{º ]-≤Xn sXm-gn-em-fn-I-sf ]-´n-Wn-bnem-°p-∂ \-S-]-Sn-bn¬ \n-∂p `c-W-k-an-Xn ]n-¥n-cn-b-W-sa∂m-h-iy-s∏-´m-Wp sXm-gn-em-fnIƒ-°v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym]n-®p k-a-c-k-lm-b-k-an-Xn cq]o-I-cn-°m-\pw sN-b¿-am≥ ÿm-\-Øv \n-∂p t\-Xr-Xzw h-

ln-°m-\pw ap≥ {]-kn-U‚pw cwK-sØ-Øn-b-Xv. Ip-Spw-_-{io-bn¬ Aw-K-ßfm-bn-cp-∂ {Km-a-∏-©m-b-Ønse ]m-h-s∏-´ B-dp sXm-gn-emfn-I-sf Su¨ ip-No-I-cn-°m-\mbn Xn-c-s™-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. t]-cm-{º-bn-se I-®-h-S°m-cp-sS {]-tXy-I k-lm-b-hpw k-l-I-c-W-hpw D-≠m-bn-cp-∂p. h-f-sc Xm¬-]-cy-tØm-sS-bmWv B-cw-`n-®-Xv. tjm-∏v D-S-aIƒ \¬-Ip-∂ Xp-O-am-b c-≠pcq-]-ho-Xw kz-cq-]n-®p sXm-gnem-fn-Iƒ hn-ln-Xw sh-®m¬ IpSpw-_w t]m-‰m≥-I-gn-bm-Ø Ah-ÿ-bn-em-Wp ]-≤-Xn \o-ßnb-Xv. ]-©m-b-Øv ÿn-cw Xq-∏pIm-cm-bn \n-b-an-® B-dp sXm-gn-

em-fn-Iƒ \n-e-\n¬-s°-bm-Wv C-h-tc-bpw ip-No-I-c-W-Øn-\mbn ]-©m-b-Øn-\p bm-sXm-cp_m-[y-X-bp-an-√m-Ø \n-e-bn¬ tPm-en-°m-bn Xo-cp-am-\n-®-Xv. ÿn-cw sXm-gn-em-fn-Iƒ eosh-Sp-Øv i-º-fw hm-ßp-tºmgpw ]-≤-Xn sXm-gn-em-fn-Iƒ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂p. ]-≤-XnsXm-gn-em-fn-I-fp-sS lm-P¿ tcJ-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\m-bn ]-©mb-Øv Hm-^n-kn¬ H-cp c-Pn-kv‰¿ _p-°v sh-°p-I-bpw ¢o≥ t]-cm-{º eu-t]-cm-{º ]-≤-Xn sXm-gn-em-fn-Iƒ H-∏p-hbv°p-Ibpw sN-bv-Xp. c-≠p aq-∂p h¿jw H-∏n-Sp-∂-Xp \-S-∂p. ]n-∂oSv c-Pn-ÿ ]n≥-h-en-®p. ]-≤-Xnbn¬ D-ƒ-s∏-´ \n-e-hn-se A-

Im-hn s^-Ìn t\mÀ-¯v C-´y³ \r-t¯mÂ-k-hw \-Sp-h-Æq¿: Im-hn¬ {Km-a-Øns‚ P-\-Io-b {Km-tam¬-k-h-amb Im-hn¬ s^-Ãn¬ t\m¿-Øv C-¥y≥ \r-tØm¬-k-h-apƒs∏-sS-bp-≈ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS \m-sf ap-X¬ P-\p-h-cn F-´p-hsc \-S-Øp-sa-∂p `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. \m-sf ssh-Io-´v Bdn-\v D-Ø-tc-¥y≥ \r-tØm¬k-h-hpw P-\p-h-cn aq-∂n-\p sshIo-´v B-dn-\p Im-hn¬ \-K-dn¬ kmw-kv-Im-cn-I k-‘y-bpw {]hm-kn kw-K-a-hpw \-S-°pw. FIv-kn-_n-j≥ \m-en-\p ssh-Io´v A-©vaWn°va-{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-©n-\v ssh-Io-´v \m-en-\v a{¥n Fw sI ap-\o¿ Im-hn¬ s^-Ãv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. h A-iv-d-^v Im-hn¬, kn _m-e≥, ]n A-Nyp-X≥, hn ]n kp-\n¬ ]- bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-L-Sn-∏n-® A-{I-a-c-ln-X- k-aq-lw km-bm-” k-Z- v A-Uz. [-\ym-am-Xyp D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p s¶-Sp-Øp.

©p sXm-gn-em-fn-I-fpw ]-©m-bØv k-lm-bw A-`y¿-Yn-®p \nth-Z-\w \¬-In-sb-¶n-epw \n-cmi-bm-bn-cp-∂p ^-ew. C-Xn-\n-sSbm-Wp i-p-No-I-c-W-Øn¬ G¿s∏-tS-≠-Xn-s√-∂ Xo-cp-am-\-hpam-bn ]-©m-b-Øv sXm-gn-em-fnI-sf k-ao-]n-°p-∂-Xv. I-gn-™ F-´p-h¿-jw ip-No-Ic-W-hp-am-bn {]-tXy-I bq-Wnt^mw kw-hn-[m-\-tØm-sS {]h¿-Øn-®p-h-∂ C-h-sc ]-Sn-bn-d°m≥ \-S-Øp-∂ \o-°-Øn-s\Xn-sc k-¿-h-I-£n k-a-c-k-lmb-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p-{]-h¿-Øn°p-I-bm-Wv. sXm-gn-em-fn-Iƒ ]©m-b-Øv Hm-^n-kv [¿-W-bpw Xp- S ¿- k - a - c - ] - c n- ] m- S n- I - f p- a m- b n cw-K-Øn-d-ßn-bn-cn-°p-I-bm-Wv.

cm-{ão-b-]mÀ-«n-IÄ A-{I-a-s¯ t{]mÂ-km-ln-¸n-¡-cp-Xv; bq-¯v tIm¬-{K-kv hm-Wn-ta¬: cm-{„o-b ]m¿-´nIƒ A-{I-an-I-tf-bpw {In-an-\-epI-tf-bpw kw-c-£n-°p-∂-h-cmbn-Xo-c-cp-sX-∂p bq-Øv tIm¨{K-kv hm-Wn-ta¬ a-fi-ew IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n-® km-bm-” k-Z- v B-h-iy-s∏-´p. cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS a-d-hn¬ h¿-Ko-b I-em-]-ap-≠m-°n em-`w sIm-øm\p-≈ km-aq-lnI-hn-cp-≤-cp-sS {i-aw I-cp-Xn-bn-cn-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. A-Uz. [-\ym-am-Xyp D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. C-kv-am-bn¬ tIm-Sn-bq-d A[y-£-X -h-ln-®p. d-jo-Zv IÆq¿, sI tem-I-\m-Y≥, ap-lΩ-Z-en hm-Wn-ta¬, Sn aq- , Fw sI Ip-™-–p-√, ^m-bn-kv sNIym-Sv, F≥ kp-sse-am≥, A≥km¿, c-Po-jv-em¬, i-in, F≥ sI ap-Ø-en-_v kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

29 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

[oc_me-³ BJn apl½Zn\v P-·-\m-Sn-sâ B-Zcw

tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se 6.--30 apX-¬ 8.--30 h-sc ]p-cn-°-em-Sv, Ipcn-™m-fn-tbm-Sv, ap-bn-{], Iq-ap≈n-ap-°v, Im¿-Øn-I-∏-≈n \º¿ h¨ bp.--]n kv-Iqƒ, I-kvXq-cn-ap-°v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 8.--30 ap-X¬ 10.--30 h-sc sI _n ta-t\m≥ tlm-kv-]n-‰¬, hneym-∏-≈n bp.--]n kv-Iqƒ, sNΩm-\n-°p-∂v F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn- ap-S-ßpw.--

Iq-fn-amSv: Nm-en-bm-dn-s‚ Hgp°pw B-ghpw A-h-K-Wn-®p kz-Po-h≥ ]-W-b-s∏-Sp-Øn aq∂-c h-b- p-Im-c≥ A-iv-an-ens\ km-l-kn-I-am-bn c-£n-® Iq-fn-am-Sv \n-_v-dm-kv Cw-•o-jv kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn ]-Øp h-b p-Im-c≥ B-Jn¬ ap-l-Ω-Zn\p P-∑-\m-Sn-s‚ B-Zcw. P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw \m-´pImcpw hn-Zym¿-Yn-Ifpw A-Wn\nc-∂p h-\n-Xm in-¶m-cn-ta-fØn-s‚ A-I-ºSn-tbm-sS thZn-bn-te-°m-\-bn-® ti-jw \-S∂ A\p-tam-Z-\ N-S-ßn¬ hm¿-Uv AwKw C ]n h¬-k-e A-[y-£-X -h-ln®p. AUz. ]n Sn F dlow Fw.F¬.F. D-]-lm-cw \¬-In. Nm-Ø-awK-ew {Km-a-∏-©mb-

]cn-]mSn tIm-gn-t°m-Sv _o-®v: Un.Sn.-

]n.kn-bp-sS D-¬k-hw-˛-I-em-cq]-߃: Nn-Ωm-\-°-fn, ]q-X-\pw Xn-d-bpw- ˛ 6.-00 Im-cm-Sn _m¿ hn-cp-≤ k-Xy{K-l-th-Zn-: _m¿ hn-cp-≤ k-a-c k-lm-b tbm-Kw -˛ 4.30 Np-¶w sI-S-hq¿ kv-Iqƒ: -Fkv.ssh.F-kv sl¬-Øv kvIqƒ t_m-[-h¬-I-c-W ¢m-kv˛ 1.30 In-g-t°m-Øv H-X-tbm-Øv ]p-dm-bn¬: ap-kv-enw-eo-Kv kuP-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v- ˛ 9.-00 In-g-t°m-Øv F-¬.-]n. kvIqƒ: sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n ]©m-b-Øv I¨-h≥-j≥- ˛ 4.-00 ]p-Øq¿ sh-Æ-t°m-Sv d-∫m\n \-K¿: D-dq-kv ap-_m-d-Iv˛ 9.-00 Cu-ßm-∏p-g H-Sp-ßm-°m-Sv aJmw tIm-f-Pv: Pn-√m ap-A-√nw s^-Ãv- ˛ 9.-00 ]c∏n¬ ap-lv-bp-±o≥ ]≈n: au-em-\m \-Po-_v au-e-hn-bpsS ]T-\-¢mkv˛ 4.15 Nn-¥m-hf-∏v in£-Iv kZ≥: tIm-gn-t°m-Sv A-£-c-t«m-I-Iem-k-an-Xn 45˛mw hm¿-jnImtLm-jhpw A-Jn-e-tI-c-f A£-c-t«m-I a¬-k-c-ß-fpw˛ 9.00 Im-fm-≠n-Øm-gw Fw F≥ k-Xym-¿-Yn lmƒ: ssP-h-sshhn-[y- {]-Z¿-i-\hpw N-¿-®m-¢mkpw ˛ 3.00 C.Fw.F-kv lmƒ amØ-d: d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kntbj≥ Hm-^v \m-K-Øpw-]m-Sw hm¿-jnIm-tLmjw˛2.00 tlm-´¬- a-e-_m¿ ]m-ekv: P-. Fw F-kv F kn-≤o-Jn-bpam-bn ap-Jm-ap-Jw- ]-cn-]m-Sn t^kv- Sp t^-kv ˛ 4.00 am-\m©n-d S-h-¿ aoUn-b ÃUn sk‚¿: kv-Iqƒ- hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn G-IZn-\ N-e-®n-{X N-cn-{X-in¬-]im-e ˛ 10.00 hn-Im-kv _n¬-Un-Mv: _p-°v Km-e-dn N-e-®n-{X ]p-kv-XtIm¬-k-hw˛10.00 {In-kv-Xy≥- tImfPv Hm-Unt‰m-dn-bw: ]p-Xn-b-d am-fn-tb°¬ ^u-t≠-j≥ Ip-Spw-_kw-K-aw˛ 8.00

Pn-Ãm ap-X-A-Ãnw s^-Ìv C-¶v

kozhikode/cl

anÂ-a `-c-W-k-an-Xn a-e-_mÀ taJ-em tIm¬-{K-kv \n-e-\nÀ¯n Ip-μ-aw-Kew: a-e-_m¿ taJ-em k-lI-c-W £o-tcm¬-∏m-Z-I bq-\n-b≥ (an¬-a) `-c-W-w tIm¨-{K-kv \n-e-\n¿-Øn. 14 Aw-K `-c-W-k-an-Xn-bn-te°p \-S-∂ hm-in-tbdn-b Xn-cs™-Sp-∏n¬ F√m ko-‰nepw tIm¨-{K-kv ÿ-m-\m¿-Yn-Iƒ hn-P-bn®p. F-kv si¬-h-Ipam-c

kzman, bp k-\n¬-Ip-am-¿, Cμncm Kp-]v-X, sI ]n aWn, Sn ]n Dkv-am≥, ]n kp-[m-Ic≥, Sn ]n Ip-™m-bn≥, hn cm-tP-jv-Ipam¿, Fw sI kp-[, ]n Sn tKm]m-e-Ip-dp∏v, Fw Fw tPm-k^v, ]n Fw tPm-k^v, sI F≥ kptc-{μ≥ \mb¿, sP- n tSmw F∂n-h-cm-Wp hn-P-bn-®Xv.

-tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp B-Jn¬ ap-l-Ω-Zn-\v AUz. ]n Sn F dlow Fw.F¬.F. D-]-lm-cw k-Ωm-\n-°p∂p Øv {]-knU‚ v sI C cm-PtKm-]m¬ Im-jv A-hm¿-Uv kΩm-\n®p. Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw i-do\m kp-ss_¿, Ip-μ-awK-ew

tªm-°v ]-©mb-Øv {]knU‚ v kn ap-\o-d, {Km-a∏©mb-Øv hn-Zym-`ym-k Ãm‚nMv IΩ-‰n sN-b¿-am≥ Hm-fn°¬ K-^q¿, Pn√m eo-Kv sk-

{I´-dn sI F JmZ¿, am-hq¿ Fkv.sF. sI kn-±o-Jv, sI kn C-kv -am-ep´n, F≥ Fw lpssk≥, tUm. ]n kp-[ojv, F km-ZnJ-en kw-km-cn®p.

tIm-´q¿: kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLm-jß - fp-sS `m-Ka - m-bn tIm-´q¿ ]-©m-bØ - n¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® hm-Ib - m-Sv C-Sn-™n-IS- h - v˛- XrIp-‰n-t»-cn h-b¬-]o-Sn-I tdm-Uv ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ - v Sn sI {io-[c≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. hm¿-Uv AwKw ]n hn ]p-jv] - e - X - A-[y£-X- h-ln-®p. D-Æn-Ip-fw ]-©m-bØ - n¬ hm¿-Uv X-eØ - n¬ Ip-Sn-sh-≈w, ip-NnXzw, B-tcm-Kyw _-‘s - ∏-´ G-IZn-\ ]-cn-io-e\ - ]-cn-]m-Sn kw-LS- n∏n-®p. D-Æn-Ip-fw Pn.bp.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ \m-emw hm¿-Un-s‚ in¬-∏i - m-e hm¿-Uv AwKw kp-[o¿-Ip-am¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.

tImÀ-]-td-j³ hmÀ-jn-I ]-²-Xn: I-c-Sv \nÀ-tZ-i-§Ä Aw-Ko-I-cn-¨p

3

sk-an-\mÀ tIm-´q¿: ]-©m-b-Øn¬ kp-h¿W Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fpsS `m-K-am-bn hy-h-km-b hn-Ik-\ sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. D-Zv-Lm-S-\w ]p-cp-j≥ I-S-ep≠n Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. Iq-´m-en-S am-tÃ-gv-kv tIm-fPn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ sN-dp-In-S hy-h-km-b-߃ Xp-S-ßm≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿-°m-bn Pn-√m hy-h-km-b tI-{μw P-\-d¬ amt\-P¿ Sn jm-Pn-bpw Xm-eq-°v hy-h-km-b Hm-^nk¿ _¬-cmPpw sN-dp-In-S hy-h-km-b-ß-fpam-bn _-‘-s∏-´ hn-hn-[ hn-jb-ß-sf Ip-dn-®v ¢m-s -Sp-Øp. tIm-´q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn -sI {io-[-c≥ A-[y-£X- h-ln-®p. B-tcm-Ky-˛ hn-Zym`ym-k Ãm‚nMv I-Ω-d-dn sN-b¿am≥ kn F-®v kp-tc-jv, t£a-Im-cy Ãm‚nMv I-Ω-‰n sN-b¿t]-gv-k¨ ]n hn ]p-jv-]-eX, AwKw k-t¥m-jv s]-c-h-t»cn ]-s¶-Sp-Øp. -

Npcp¡¯nÂ

hn-I-k-\ sk-an-\mÀ P-\p-h-cn c-−n-\v 

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

tIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kn-en-s‚ 2014˛15, 2015˛16 h¿-j-sØ ]-≤-Xn-bp-sS Ic-Sv \n¿-tZ-i-߃ Iu¨-kn¬ tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p. am-\m©n-d ip-No-I-c-W πm‚ v ÿm]n-°¬, h-\n-Xm Sm-Iv-kn, Hmt´m, tkm-W¬ Hm-^n-kp-I-fpw \-K-c-k-`m tI-{μ Hm-^n-kpw XΩn¬ _-‘n-∏n-°p-∂-Xv, h-\nXm hn-⁄m-]-\ hym-]-\ tI{μw, F-∂o Np-cp-°w Nn-e ]-≤Xn-I-sfm-gn-®m¬ ]p-Xp-a-I-sfm∂p-an-√m-Ø ]-≤-Xn \n¿-t±-iß-fm-Wp 16 ta-J-e-I-fn-em-bn Iu¨-kn-en-\p ap-ºm-sI h-∂Xv.-Im¿-jn-I A-\p-_-‘ ta-Je-bn¬ \n¿-t±-in-°-s∏-´ Ir-jn U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Hm-^n-knte-°v {]n‚¿, kv-Im-\¿, tIm∏n-b¿ F-∂n-h \¬-Ip-∂-sXmgn-®p-≈ C-\-ß-sf-√mw tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p. Hm-tcm Iu¨-

kn-e¿-am-cpw X-ß-fp-sS hm¿Up-I-fn-te-°v B-h-iy-am-b \n¿-t±-i-߃ k-a¿-∏n-°p-∂sXm-gn-®m¬ \-K-c-k-`-bp-sS s]m-Xp hn-I-k-\-Øn-\m-h-iyam-b ]-≤-Xn t`-Z-K-Xn-I-tfm \n¿-t±-i-ß-tfm tbm-K-Øn¬ k-a¿-∏n-®n-√. hm¿-Uv X-e I¨sh≥-j-\p-Iƒ P-\p-h-cn 10\p ap-ºp ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂p ta-b¿ \n¿-t±-in-®p. \-K-c-k-`bp-sS hn-I-k-\ sk-an-\m¿ P\p-h-cn c-≠n-\p \-S-Øm-\pw Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ Xocp-am-\-am-bn. a¬-ky-_-‘-\w, kv-{Xo-Ifp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw hn-Ik-\w, B-tcm-Kyw, ip-Nn-Xzw F∂o ta-J-e-I-fn-em-Wp Iq-SpX¬ N¿-® \-S-∂-Xv. C.---Fw.---Fkv. `-h-\-]-≤-Xn {]-Im-c-ap-≈ k-lm-b-[-\w \¬-Im≥ I-gnbm-Ø-Xp ta-b-dp-sS-bpw tIm¿]-td-j-s‚-bpw ]n-g-hp sIm≠m-sW-∂ F≥ kn tam-bn≥Ip-´n-bp-sS ]-cm-a¿-iw _-l-f-

Øn-\n-S-bm-°n. C-Sn-b-ß-c, tIm-hq¿, sk≥-{S¬ am¿-°-‰v Xp-S-ßn tIm¿-]-td-j≥ ]-cn-[n°p-≈n-se an-°-hm-dpw a¬-ky am¿-°-‰p-I-fp-sS ÿn-Xn tim-N\o-b-am-sW-∂pw Aw-K-߃ Nq-≠n-°m-´n. C-h-bp-sS \-ho-Ic-Ww ]-≤-Xn tc-J-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Ø-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p. 1980¬ ]-Wn-X N-°pw-I-S-hv am¿-°-‰n¬ a¬-ky-hn¬-∏-\°p ]-‰m-Ø km-l-N-cy-am-Wp≈-sX-∂v Fw sI kzm-an-\mY≥ ]-d-™p. ssl-t°m-S-Xn hn-[n {]-Im-cw C-∂p ap-X¬ t]m-en-kv \-S-]-Sn-Iƒ I¿-i-\am-°p-∂-tXm-sS a¬-ky-hn¬-∏\ \-S-Øm≥ ]-‰m-Ø km-l-Ncyw kw-Pm-X-am-Ip-sa-∂v A-t±lw Nq-≠n-°m-´n. ip-Nn-Xz-kwhn-[m-\w Dƒ-s∏-Sp-Øn ap≥-KW-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ C-°m-cyØn¬ c-≠p h¿-jw-sIm-≠v sN-øm-hp-∂ Im-cy-߃ Dƒ-s∏Sp-Ø-W-sa-∂p U-]yq-´n ta-b¿ {]-^. ]n Sn A-_v-Zp-√-Xzo-^v

\n¿-t±-in-®p. s{U-bn-t\-Pv \ho-I-c-W-Øn-\pw a-en-\-P-ew ip-≤o-I-cn-°p-∂-Xn-\pw \-S-]-SnI-fp-≠m-hp-sa-∂p s]m-Xp-a-cma-Øv hn-`m-Kw ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ Fw tam-l-\≥ ]-d™p. F-c-™n-°-en¬ t_m-Iv-knMv dn-ßv ÿm-]n-°-W-sa-∂p sIm-‰-S-Øv lm-Pn-d B-h-iy-s∏´p. am-¶m-hv ssa-Xm-\w A-‰-Ip-‰∏-Wn-Iƒ \-S-Øn D-]-tbm-Ktbm-Ky-am-°-W-sa-∂p ku-Zman-\n B-h-iy-s∏-´p. sN-dn-b Ifn-°-f-߃-°p {]m-[m-\yw sIm-Sp-Øp-sIm-≠v C≥-tUm¿ C-\-ß-fn¬ an-I-® hn-P-bw t\Sm-\m-hp-sa-∂p kn ]n ap-k-^¿ A-l-Ω-Zv ]-d-™p.- -s\-√n-t°mSv hy-h-km-b F-tÃ-‰v a-Zy-˛-a-b°p-a-cp-∂p am-^n-b, A-\m-imky tI-{μ-am-bn-cn-°p-I-bm-sW∂p sI tZ-h-In Nq-≠n-Im-´n. hn-Zym-`ym-k, Im-bn-I, hnt\m-Z bp-h-P-\ t£-a hn-`m-Kß-fn¬ \n¿-t±-in-® 35 C-\-ß-

fn¬ Iq-Sp-X-epw A-Sn-ÿm-\ ku- I - c y- \ n¿- a m- W - Ø n- \ p- ≈ Xm-sW-∂ ]-cm-Xn D-b¿-∂p. F∂m¬ B-Zy-sØ 14 C-\-ß-fpw hn-Zym-`ym-k \n-e-hm-cw sa-®s∏- S p- Ø p- ∂ - X n- \ m- s W- ∂ m- b ncp-∂p hn-Zym-`ym-k ÿn-cw k-anXn sN-b¿ t]-gv-k¨ D-jm-tZhn-bp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. F-∂m¬ A-©v F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-Iƒ-°p Ip-Sn-sh-≈w, aq-{X-∏p-c-Iƒ \n¿-an-®p-sIm-Sp°p-∂-sX-¥n-\m-sW-∂ tZ-hIn-bp-sS tNm-Zy-Øn-\p a-dp-]-Sn D-≠m-bn-√. e-£-߃ tIm-ghm-ßn \n-b-a-\w \-S-Øp-∂ kzIm-cy am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ-°p s]m-Xp-J-P-\m-hn-se ]-W-ap-]tbm-Kn-®v A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy߃ D-≠m-°n-sIm-Sp-t°-≠ B-h-iy-an-s√-∂pw A-h¿ hy‡-am-°n. I-hn-Xm A-cp¨, AUz. A≥-h¿, Sn sam-bv-Xo≥tIm-b, Sn l- ≥, Po≥ tam-kkv, Sn kp-P≥, ]q-f-°¬ {io-Ipam¿ N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.--

Im-gv-Nmssh-I-ey-ap-Å-hÀ-¡v F-gp-¯vþ hm-b-\ aÂ-k-c§Ä kw-L-Sn-¸n-¨p

sIm-Sp-h-≈n: Pm-an-A k-tΩ-f\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-Øp-∂ ap-X-A-√nw s^-Ãv C-∂p cm-hnse H-º-Xp ap-X¬ Cu-ßm-∏p-g H-Sp-ßm-°m-Sv a-Jmw tIm-f-Pn¬ \-S-°pw. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]n sI Ip-™n-t°m-b ap-kv -eym¿, bp sI A-–p√Xzo-^v _m-J-hn ]s¶-Sp-°pw. a¬-k-cm-¿-Yn-Iƒ cmhnse H-º-Xn\p ap-ºm-bn F-ØW-sa-∂p `m-c-hm-ln-Iƒ A-dnbn-®p.

^-tdm-°v: Im-gv-N-bp-sS tem-Iw A-\y-am-b-h¿-°p th-≠n F-gpØv˛hm-b-\ a¬-k-cw kw-L-Sn∏n-®p. A-‘-cp-sS hn-c¬-Xp-ºpI-fn¬ hn-⁄m-\w ]-I¿-∂ eqbn {_-bn-en-s‚ P-∑-Zn-\-tØm-S\p-_-‘n-®m-Wp tI-c-f s^-Utd-j≥ Hm-^v Zn ssª≥-Uv Pn√m I-Ωn-‰n a¬-k-cw kw-L-Sn-∏n®-Xv. I-Ym-Ir-Øv ]n sI ]m-d-°S-hv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ip≠m-bn-tØm-Sv A-‘ sXm-gn-¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ sI.-F-^v.-_n. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v kn sI A-_q-_-°¿ A-[y-£-X- h-ln®p. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kntIm-gnt°m-Sv: tImw-πn-b≥-kv U‚ v ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, Pn-√m I¨-k¬-´n-Mv k¿-hokpw N-h- J-Pm-©n F A-–p¿-d-low, Fw d Iƒ-®-d¬ sk-‚-dp-am-bn tN¿- kp-[o¿, ]n d-Po-\, hn k-Xy≥, ∂p sXm-gn-em-fn-°-S-Øn-s\-Xntc t_m-[-h¬°-c-W sk-an\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p∂p. P-\ph-cn c-≠n-\p ssh-Io-´v A-©n-\p N-h-c e-Iƒ-®-d¬ sk‚-dn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn tI¿-]-td-j≥ ta-b¿ {]-^. F sI t{]a-Pw D-Zv-LmS-\-a sNøpw. ]n sI kn-‘p, tUm. eo-eIp-am-cn hm-¿-Øm-k-tΩ-f-\- sIm-Sp-h-≈n: kv-{Xo-I-fp-sS im‡o-I-c-W-Øn-\p h-\n-X-Iƒ Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp. ap-∂n-´n-d-ß-W-sa-∂v F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m P-\. sk-{I-´-dn aptImgn-t°mSv: dh\yp Pn√ kv-X-^ sIm-tΩ-cn. F-kv.Un.]n.sF. sIm-Sp-hkvIqƒ Item¬khw ]ªnkn‰n AwK-ß-fp-sSbpw {]h¿- ≈n \n-tbm-P-I a-fi-ew h-\nØ-I-cp-sSbpw tbmKw 30 \v D®- Xm I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w bv-°p c-≠n\p sP.-Un.Sn. lb¿ sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sk°≥Udn kvIqfn¬ tNcp- Pn-√m I¨-ho-\¿ dw-em dm-^n A-[y-£-X -h-ln-®p. C \m-k¿, sa∂p I¨ho-\¿ Adn-bn-®p. c-lv -\m bq-kp-^v, Sn sI A–p¬ A-ko-kv, kn ]n A-–p¬ Xma-c-t»cn: Np-¶w bq-\n-‰v F- a-Po-Zv, \m-k¿ tIm-c-ßm-Sv, dwkv.ssh.F-kv sl¬-Øv kv- em d-km-Jv kw-km-cn-®p. Iqfpw km-¥z-\w ¢-∫v D-Zv-Lm-S`m-c-hm-ln-Iƒ: dw-em d-km\hpw B-tcm-Ky t_m-[-h-¬°c-W ¢mkpw C-∂p \-S-°pw. D®bv-°p c-≠n\p sI-S-hq¿ kv-Iq-fn¬ {Km-a-∏-©mb-Øv {]kn-U‚ v F A-c-hn-μ≥ D-ZvLmS-\w sN-øpw. ]n kn C{_mlow A-[y-£-X h-ln°pw. ap-l-ΩZ-en In-\m-eq¿, tUm. bp sI ap-lΩ-Zv i-co-^v ¢m-sk-Sp-°pw.

t_m[h¡cW sk-an-\m
F-kv-.Un.Sn.bp. Aw-K-Xz Im¿-Uv hn-X-c-Ww- Xm-a-c-t»cn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn kn- F¬- Sn A-^v-k¬ ]n- ]n \m-k-dn-\p \¬-In DZvLm-S-\w sN-øp-∂p

sse-{_-dn Xp-d-¶p {]-hÀ-¯n-¡m³ \-S-]-Sn-sb-Sp-¡-Wsa¶v

Xm-a-c-t»-cn: sI-Sp-Im-cy-ÿ-X-aqew A-S-®n-´ X-®ws]m-bn¬ P-\-X sse-{_-dn-bpw hm-b-\-im-e-bpw Xp-d-∂p {]-h¿-Øn°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v F-kv.Un.Sn.bp. X-®w s]mbn¬ bq-\n-‰v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ]n- ]n A-iv-d-^v A-[y£-X h-ln-®p. a-fi-ew sk-{I-´-dn kn-≤o-Jv Cu¿-t]m-W DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Aw-K-߃-°p-≈ sXm-gn¬ Im¿-Uv hnX-c-Ww Xm-a-c-t»cn ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n sk-{I-´-dn kn- F¬ Sn A-^v-k¬ ]n -]n \m-k-dn-\p \¬-In DZv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]n- ]n \u-jm-Zv, Sn- ]n km-Zn-Jv kw-km-cn-®p. ]p-Xn-b `mc-hm-ln-I-fm-bn ]n- ]n A-iv-d-^v ({]-kn-U-‚ v) ]n-]n \m-k¿ (P-\-d¬ sk-{I-´-dn),Sn- ]n A-iv-d-^v (J-Pm≥-Pn), H- ]n iw-ip≤o≥ (ssh-kv {]-kn-U-‚ v), ]n- ]n \-hm-kv (tPm. sk-{I-´-dn) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

sa-Un-¡Â Iymw-]v

^-tdm-°v: Xn-cp-Øn-bm-Sv C-kv-em-an-Iv sk‚-¿ a-e-_m¿ tKmƒ-Uv, C-Jv-d tlm-kv-]n-‰¬ F-∂n-h-cp-sS k-l-I-c-WtØm-sS kw-L-Sn-∏n-® sa-Un-°¬ Iymw-]v hm-g-bq¿ {Kma∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v c-a-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw ]n ap-Po-_v d-lv-am≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. Fw sI j-_o¿, tUm. l-ao-Zv Im-c-t»-cn, C sI A-–p¬-K-^q¿, Fw sI kpss_¿ kw-km-cn-®p.

slÂ-¯v kv-IqÄ k-am-]n¨p

sI \m-cm-b-W≥ kw-km-cn-®p. ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, ]n Sn ap-lΩ-Zv ap-kv-X-^, Fw c-Rv-Pn-Xv t\Xr-Xzw \¬-In. a¬-k-c-hn-P-bnIƒ-°p-≈ k-Ωm-\-hpw {_bn¬ D-]-I-c-W-hpw P-\p-h-cn \m-en-\p k-Ωm-\n-°pw.-

k-am-]n-¨p Xm-a-c-t»cn: \-∑ tIm-c-ßm-Sv hm¿-jn-I k-am-]-\w a-W-A-[ew eo-Kv {]-kn-U‚ v a-Sh - q¿ lwkD - ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. A-ivd - ^v tIm-c-ßm-Sv, C- hn A-_q-_°¿ au-eh - n A¬ Jm-kn-an, hnFw D-a¿ Fw.F¬.-F, Dssk≥, ]n F - k-aZ- v lm-Pn, hnsI A-iv-d-^v, C-kv-lm-Jv Nm-e- tI-c-f s^-U-td-j≥ Hm-^v Zn ssª≥-Uv Pn-√m I-Ω-n‰n Im-gv-Nmssh-I-ey-ap-≈-h¿-°m-bn °-c, F≥- ]n ap-lΩ - Z- e - n, Sn- ]n kw-L-Sn-∏n® F-gp-Øv˛ hm-b-\ a¬-k-cw I-Ym-Ir-Øv ]n sI ]m-d-°-S-hv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p \-ko¿, ^-Pm-kv kw-km-cn-®p.

ap°w: F-kv.ssh.Fkv. an-j≥ 2014s‚ `m-K-am-bn kwÿm\ hym-]-I-am-bn \-S-°p-∂ buΔ-\w \m-Sn-s\ \n¿-an-°p-∂ Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn ap-cn-ßpw-]p-dm-bn a-emw-Ip-∂v bq-\n-‰v F-kv.ssh.Fkv. kw-L-Sn-∏n-® sl¬-Øv kv-Iqƒ k-am]n®p. al√v {]-knU‚ v ]n kp-sse-am≥ k-Jm-^n ]Xm-I D-b¿Øn. Im-c-t»-cn ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v Fw Sn A-jvd-^v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F≥ Sn A-–p- a-Zv A-[y£-X-h-ln®p. B-cn-^v e-Xzo^n, tUm. ap-Po-_v d-lv-am≥, kp¬-^n-°¿ k-Jm^n, tUm. a-\p-em¬, sI A-–p√ k-AZn, bp ]n A-–p¬-a-Po-Zv kw-km-cn®p. k-am]-\w sI F \mk¿ sN-dp-hm-Sn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. d-jo-Zv k-Jm-^n A-[y£-X-h-ln®p.

{]-I-S-\w \-S-¯n

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fnse sN-¶-√v hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-h-sc \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-c-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n sIm-Sph-≈n bq-\n-‰v {]-I-S-\-hpw {]-Xn-tj-[ kw-K-a-hpw \-S-Øn. bp sI jm-\-hm-kv, ^n-tdm-kv Jm≥, a-\m-^v kw-km-cn-®p.

kv-{Xo im-ào-I-c-W-¯n-\p h-\n-X-IÄ 16 ap-XÂ Imen¡äv bq\nthgvknän _n-þ-tkm¬ I-temÂ-k-hw ap-¶n-«n-d-§-Ww: Fkv.Un.]n.sF.

kÀ-Kh-k-´-¯n-sâ Zn-\-§Ä ho-−pw sIm-Sp-h-Ån-bnÂ

tbmKw tNcpw

slÂ-¯v kv-IqÄ

F-kv.-Un.-]n.-sF. sIm-Sp-h-≈n a-fi-ew h-\n-Xm I¨-h≥-j\n¬ dw-em d-km-Jv kw-km-cn-°p-∂p Jv({]-kn-U‚ v), k-Pv -\m \mk¿ Xm-a-c-t»-cn(ssh-kv {]-knU‚ v), c-lv-\m bq-kp-^v Hm-a-t»cn(P-\. sk-{I-´-dn), a-°n-øm A-

j-«n SqÀ-W-saâv; thm-bv-kv Hm-^v ]-¿-Sn tP-Xm¡Ä

{Km-a-k-` \m-en\v tN-f-∂q¿: tªm-°v- ]-©m-bØv 2014-˛15 ]-≤-Xn cq-]o-I-c-Whp-am-bn _-‘-s∏-´ {Km-a-k-` P\p-h-cn \m-en-\p cm-hn-se 10\v tªm-°v ]-©m-b-Øv tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ \-S-°pw. tªm-°v-˛-{Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂p tªm-°v {]-kn-U-‚ v ]n A-_qH-bm-kn-kv am-hq¿ kw-L-Sn-∏n-® j-´n¬ Sq¿-W-sa‚n¬ _-°¿ A-dn-bn-®p.hn-P-bn-I-fm-b thm-bv-kv Hm-^v ]-ø-Sn Sow

kn-än-Mv \S¡pw

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n tªm--°v ]-©m-b-Øv ku-P-\y h-\n-Xm \n-b-a-k-lm-b th-Zn-bpsS kn-‰n-Mv 30\p cm-hn-se 11\p sIm-Sp-h-≈n an-\n kn-hn¬ tÃj-\n-se in-ip hn-I-k-\ ]-≤-Xn Hm-^n-kn¬ \-S-°pw.

am-hq¿: H-bm-kn-kv am-hq¿ 16 hb- n-\p Xm-sg-bp-≈ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn \-SØn-b j-´n¬ Sq¿-W-sa‚n¬ \-cn-°p-\n thmbv-kv Hm-^v ]ø-Sn tP-Xm-°fmbn. C-tX So-an-s‚ X-s∂ Un Sow d-tÆ-gv-kv A∏pw t\Sn. am-hq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw

sI D-kv-am≥ Sq¿-W-sa‚ v D-ZvLmS-\w sN-bv-Xp. hn F≥ A–p¬-P-∫m¿, ^mC-kv am-hq¿ kw-km-cn®p. hym-]m-cn hy-hkm-bn bq-\n-‰v {]-knU‚ v \mk¿ am-hq-cm≥, sk-{I´-dn Fw Dkv-am≥ hn-P-bn-Iƒ-°p D-]-lmcw \¬In.

ko-kv h-t´m-fn, k¬-am k-emlp-±o≥ tIm-c-ßm-Sv(sk-{I-´-dnam¿), ssd-lm-\-Øv bq-kp-^v sIm-Sp-h-≈n(J-Pm-©n).

a-WÂ-hm-c \n-tcm-[-\w ]n³-h-en-¡-Wsa¶v ^-tdm-°v: a-W¬-hm-c¬ \n-tcm[-\w ]n≥-h-en-°-W-sa-∂p aW¬ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ (sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn) tIm-S-ºpg I-S-hv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. A-∫m-kv ta-em-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn I-cow, kn A-_q-_-°¿ kn-±o-Jv, F≥ Pw-jo¿, A-^vk¬ N-´n-]p-c-°¬, hn \n-km¿ kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: Sn A-∫m-kv({]-kn-U‚ v), I-f-Øn߬ ^-tdm-kv(sk-{I-´-dn), Sn A-_q-_-°¿(J-Pm-©n).-

a-WÂ ]n-Sn¨p am-hq¿: a-W-¥-e-°-S-hn¬ t_m-´v- sP-´n-°p Xm-sg Iq-´n-bn-´ H-cp tem-Uv a-W¬ am-hq-¿ t]men-kv ]n-S-n-IqSn. c-l-ky-hn-h-csØ-Xp-S¿-∂m-Wp am-hq¿ Fkv.sF sI kn-±o-Jv a-W¬ ]n-SnIq-Sn-b-Xv. 20,000 cq-]-bv-°p teew sNv-Xp.

sIm-Sp-h-≈n: k¿-K-h-k-¥-Øns‚ Zn-\-߃ ho-≠pw kz¿-W \K-cn-bm-b sIm-Sp-h-≈n-bn-seØp--∂p. Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n-bp-sS Cu h¿-j-sØ _n-˛tkm¨ I-tem¬-k-h-Øn-\mWp P-\p-h-cn 16 ap-X¬ 20h-sc sI.-Fw.-H. B¿-Sv-kv B‚ v kb≥-kv tIm-f-Pv th-Zn-bm-hp-∂Xv.A-©p Pn-√-I-fn-se 70 tImf-Pp-I-fn¬ \n-∂p-≈ A-øm-bn-cØn¬-]-cw hn-Zym-¿-Yn-I-fm-Wp I-tem¬-k-h-Øn¬ am-‰p-c-bv°p-∂-Xv. C-cp-]-tXm-fw th-Zn-Ifn-em-bm-Wp a¬-k-cw \-S-°p-I. {Km-ao-Wm-¥-co-£-ap-≈ sIm-Sph-≈n-bn¬ C-Xn-\p ap-ºp c-≠pX-h-W Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬k-hw \-S-∂n-´p-≠v. 2008 Un-kw_-dn-em-Wv A-h-km-\-am-bn Pn√m-X-e kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw \-S-∂-Xv.- {]-[m-\ \-K-c-ß-fnse {]-ap-J tIm-f-Pp-Iƒ am-{Xw th-Zn-bm-hp-∂ _n-˛-tkm¨ Item¬-k-hw sIm-Sp-h-≈n-bn¬ F-Øp-∂-Xv G-sd k-t¥m-jtØm-sS-bm-Wp \m-´p-Im¿ t\m-

_n-˛-tkm¨ I-tem¬-k-h kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sI.Fw.H. tIm-f-Pn¬ hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p d¬ I¨-ho-\-dp-am-bn 501 Aw-K d-kn-bm C-{_m-lnw, F ]n a-Po°n-°m-Wp-∂-Xv.H-cp-°-ß-ƒ X-Ir-Xn-bm-bn kzm-K-X-kw-Lw I-Ω-‰n cq-]o-I- Zv, {]-^. H sI ap-l-Ω-Z-en, Sn ]n \-S-∂p-h-cn-I-bm-Wv. Xp-S-°w-Ip- cn-®p. kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kv kn ap-l-Ω-Zv, ^m-Øn-lv, an-kv dn-®p sIm≠v 15\p ssh-Io-´p D-Zv-Lm-S-\w sI.--Fw.-H. tIm-f- _m-lv Io-g-cn-bq¿, hn sI Akmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X Pn¬ hn Fw D-a¿ Fw.-F¬.-F. –p-lm-Pn, ]n B¿ a-tl-jv, H \-S-°pw. ]-cn-]m-Sn-bp-sS \-S-Øn- \n¿-h-ln-®p. P-\-d¬ I¨-ho- sI \-Po-_v, Fw sI _n ap-l∏n-\v hn Fw D-a¿ Fw.-F¬.-F. \¿ ]n Sn Pm-knw A-[y-£-X- h- Ω-Zv, Sn sam-bv-Xo≥-tIm-b, Fw sN-b-¿-am-\pw ]n Sn Pm-knw P-\- ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \-ko-^v kw-km-cn-®p.

\·− dn-tkm-gv-kv dqw {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p \-∑≠ - : {Km-a∏ - ©m-bØ - n¬ _p-≤n-]c - h - pw im-cocn-Ih - p-am-bn ]-cn-an-Xn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ Ip-´n-If - p-sS {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn {Km-a∏-©mb-Øn-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ X-øm-dm-°n-b dn-tkm-gvkv dqw s]m-bn¬ Xm-g-Øv {]-h¿-Øn-®p Xp-S-ßn. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v H ]n tim-`-\ D-

Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. d-a-Un-b¬ tIm-®nMv ¢m- pw ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-®p. {Km-a∏©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U-‚ v Ip-≠q¿ _n-Pp A[-y-£-X- h-ln-®p. ]n ]n kn ap-l-Ω-Zv, ]n ]n ]-fln\n, ]-fl-\m-`≥ \m-b¿, Zm-tam-Z-c≥, Kn-co-jv I-Wnbm-Øv, sI a-t\m-Pv, ssa-aq-\ kw-km-cn-®p. -

a-tlmÂk-hw XpS§n tIm-gn-t°mSv: X-fn {_m-“-W k-aq-l-aT-Øn-se im-kv-Xm-{]oXn a-tlm¬-k-hw a-l-m-cp-{Z-b⁄-tØm-sS Xp-Sßn. ]q-Pm-Zn I¿-Ω-߃-°p {_m-lv-a-W kaq-lw ap-Jy]p-tcm-ln-X≥ c-Lp hm-[ym¿ Im¿-an-I-Xzw h-ln®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-12-29  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-12-29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you