Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

{]-I-S-\w \S¯n-

hntij§Ä

sI.-F.-Sn.-F-^.v tZ-io-b A-d-_n-Iv sk-an-\mÀ \m-sf

tIm-gn-t°m-Sv: sF-Iy-cm-{„-k` {]-Jym-]n-® A-¥m-cm-{„ Ad-_n-Iv Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p sI.-F.-Sn.-F-^v. kw-ÿm-\ IΩn-‰n- \m-sf \-f-μ Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ A-d-_n-Iv sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°pw. cm-hn-se 10\v tIm-gn-t°m-Sv k¿-h-I-em-im-e ssh-kv. Nm≥-ke¿ tUm.-Fw A-–p- -emw D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿am≥ Fw F d-km-Iv A-[y-£X h-ln-°pw. hn Fw D-a¿ Fw.F¬.-F. ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw.11.-30\v \-S-°p-∂ sk-an\m-dn¬ tUm. _-lm-D-±o≥ \-Zvhn Ip-c-n-bm-Sv, tUm. ]n sI lpkbv≥ a-S-hq¿, tUm.-]n sI A–p¬ K-^q¿, tUm.-]n F A–p¬ A-ko-kv ss^-kn, Ip™p-ap-l-Ω-Zv a-Z-\n ]-d-∏q-cv hnj-bw A-h-X-cn-∏n-°pw. sshIo-´p aq-∂n-\p \-S-°p-∂ k-am]-\-k-tΩ-f-\w ]m-W-°m-Sv kmZn-J-en X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. hm¿Øm-k-tΩ-fØ -- n¬ Fw F d-km-Jv, I¨-ho-\¿ sI tam-bn≥-Ip-´n, sI.-F.-Sn.-F^v {]-kn-U‚ v F ap-l-Ω-Zv, kn A-–p¬ A-ko-kv, sI sI A–p¬ P-∫m¿, Fw ]n A-–p¬ Jm-Z¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

ss]-Xr-Iw F-Iv-kn-_n-j³

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f ap-kv-enw ln-kv-‰-dn tIm-^-d≥-kn-s‚ `mK-am-bn ss]-Xr-Iw F-Iv-kn-_nj≥ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂p Ub-d-Œ¿ si-bvJv ap-l-Ω-Zv Im-c°p-∂v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. 22 ap-X¬ 24 h-sc sh-≈n-am-Sv-Ip-∂v sP.-Un.Sn. Imw-]-kn¬ \-S-°pw. tI-c-f B¿-°-ssh-kv U-b-d-Œ-td-‰ns‚ k-l-I-c-W-tØm-sS \-S°p-∂ {]-Z¿-i-\-Øn¬ 1779se A-d-°¬ kp¬-Øm-\-bp-sS Inco-Sm-tcm-l-W-Øn-\v tIm¨-kv‰m‚n-t\-∏nƒ N-{I-h¿-Øn- \¬Inb hn-in-„ h-kv-Xp-°ƒ, Sn∏p kp¬-Øm≥ hn-hn-[ t£{X-߃-°v C-\m-am-bn ]-Xn-®p \¬-In-b tc-J-Iƒ, 1841 ap-X-ep≈ a-e-_m¿ k-a-c tc-J-Iƒ, aºp-dw ^-k¬ X-ß-fp-sS A]q¿-h ti-J-c-߃, B-en- ap-kveym-cp-sS tc-J-Iƒ, 600 h¿-jw ]-g-°-ap-≈ Jp¿-B≥ hym-Jym\ {K-Ÿ-߃, Xp-S-ßn H-´-\-h[n N-cn-{X tc-J-Iƒ {]-Z¿-i-\Øn-ep-≠m-hpw. C-h 30Hm-fw kv‰m-fp-I-fn-em-bn {]-Z¿-in-∏n-°psa-∂p sibv-Jv ap-l-Ω-Zv Im-c°p-∂v, tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ inlm-_v ]q-t°m-´q¿, I¨-ho-\¿ d-lv-am≥ ap-∂q-cv, bq-kp-^-en ]m-≠n-°m-Sv ]-d-™p.

]-Ýn-a-L-« kw-c-£-W Iq«mbva C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: a-e-tbm-c I¿-j-

I-cp-sS-bpw Z-£n-tW-¥y-bn-se 26 tIm-Sn P-\-ß-fp-sS-bpw Ip-Snsh-≈w ssP-h ssh-hn-[yw, Im¿-jn-Iw C-h \n-e-\n¿-Øp∂-Xn-\v Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v N¿-® sN-bv-Xv \-S-∏m-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´p ]-›n-a-L-´ kwc-£-W k-an-Xn C-∂p ap-X-e°p-f-Øv Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n°pw. cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ cm-{Xn H-º-Xp-h-sc \-S-°p-∂ Iq-´m-bv-a Nn-{X-Im-c-∑m-cm-b a-Z\≥, t]mƒ I-√-t\m-Sv, C kp[m-I-c≥, B¿ sI s]m-‰-ti-cn F-∂n-h-cp-sS Nn-{X-c-N-\-tbmsS B-cw-`n-°pw. Pn-√-bn-se 30 Hm-fw ]-cn-ÿn-Xn kw-L-S-\Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm ktΩ-f-\-Øn¬ I¨-ho-\¿ a-Wen¬ tam-l-\≥, tUm. F ANyp-X≥, {]-^. Sn tim-`o-{μ≥, Xm-bm-´v _m-e≥, Sn hn cm-P≥, ]n hn Ir-j-W≥-Ip-´n, F {ioh-¬-k≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

inÂ-¸-im-e \m-sf

tIm-gn-t°m-Sv: \yp-\-]-£ tZio-bm-h-Im-i Zn-\-tØm-S-\p-_‘n-®p \m-sf Su¨-lm-fn¬ sk-an-\m-dpw in¬-∏-im-e-bpw \-S-Øp-sa-∂p \yq-\-]-£ hnZym-`ym-k k-an-Xn `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. "\yq-\-]-£ C-¥y F-¥v t\-Sn' F-∂ hn-j-bw N¿® sN-øpw. cm-hn-se H-º-Xn-\p ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn A-Uz. ]n Fw F k-emw, \yq-\-]-£ I-Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ A-Uz. ho-cm≥-Ip´n, kp-∂n a-l-√v s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F hn A-–p¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿, sI.-F≥.-Fw. Sn ]n A-–p-√t°m-b a-Z-\n kw-km-cn-°pw. \yq-\-]-£ hn-Zym-`ym-k k-anXn P-\-d¬ I¨-ho-\¿ ap-kv-X^ ap-≠p-]m-d, sN-b¿-am≥ \-S°-≠n A-_q-_-°¿, I¨-ho\¿ \n-km¿ H-f-h-Æ, kpss_¿ \-√n-°m-]-d-ºv, sI ]n ap-l-Ω-Z-en ]-s¶-Sp-Øp.-

Adnbn-¸pIÄ

P]v-Xn `oj-Wn t\-cn-Sp-¶ ]-«n-I-Pm-Xn-¡m-cp-sS tbmKw tIm-gn-t°mSv: hnhn-[ _m-¶pI-fn¬ \n∂p hm-bv-]-sb-Sp-Øv P-]vXn `oj-Wn t\-cn-Sp-∂ Zm-cn{Zy-tc-J-bv°p Xm-sg-bp-≈ ]-´nI-Pm-Xn˛ -h¿-K-°m-cp-sS tbmKw cm-hn-se 10\v \f-μ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ tNcp-sa∂v Fkv.kn F-kv.Sn. _m-¶v tem¨ tlmƒ-tU-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ I¨-ho-\¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9846436173.

kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-sa-Xn-tc h¿-[n-®ph-cp-∂ A-Xn-{I-aØ -- n-\v A-dp-Xn h-cp-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F.-sF.-Un.-F-kv.-H. \-S-Ønb s]m-Xp-tbm-K-w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn _n-\p t_-_n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-gn-t°m-Sv: kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-sa-Xn-tc h¿-[n-®p h-cp-∂ A-Xn-{I-aØn-\v A-dp-Xn h-cp-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p \n¿-`-b Zn-\-Øn¬ F.-sF.-Un.-Fkv.-H-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \K-c-Øn¬ {]-I-S-\-hpw s]m-Xptbm-K-hpw \-S-Øn. {]-I-S-\-Øn\v ]n sI {]-`m-jv, D-Æn-Ir-jvW≥, d-low, hn-\o-Xv, B¿ am-fp t\-Xr-Xzw \-¬-In. F¬.-sF.kn. P-Mv-j-\n-¬ tN¿-∂ {]-Xntj-[ tbm-Kw F.-sF.-Un.-Fkv.-H. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn _n\p t_-_n D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]n sI {]-`m-jv kwkm-cn-®p.

17 Un-kw-_¿ 2013 sNmΔ

ssI-th-en-bn kn.--]n.--Fwþ _n.--sP.--]n. kw-LÀ-jw; A-©p-t]À-¡v ]-cn-¡v 

kz¥w {]Xn-\n[n

Ip-‰ym-Sn: ssI-th-en-bn¬ kn.-]n.--Fw ˛ _n.--sP.--]n. kw-L-¿-jsØ Xp-S¿-∂p-≠m-b t_mwt_-dn¬ A-©p-t]¿-°p ]-cnt°-‰p. H-cm-sf tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]cn-t°‰ A-\q]v sh-≈-C-cp-∏nen(29) s\ tImgn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pnepw D-ta-jv ]p-d-ta-cn(26)s\ \m-

Zm-]p-cw K-h. B-ip-]-{Xn-bn-epw km-tcm¨ h-t´m-fn(25), cm-a-N{μ≥ Ip-º-f-tØm-e(28), Atim-I≥ h-t´m-fn(45) F-∂n-hsc Ip-‰ym-Sn Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbn-epw {]-th-in-∏n-®p. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v X-≈n-°-f-bp-I, Km-Uv-Kn¬ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°p-I F-∂o Bh-iy-ß-fp-∂-bn-®p ln-μp sFIy-th-Zn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ssI-th-en-bn¬ \-S-∂ [¿-W-

kÀ-¡m-cn-sâ e-£y-w `q-an e-`n-¨-hÀ-¡v ho-Sv- \Â-IÂ: a-{´n A-SqÀ {]-Im-iv 

kz¥w {]Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: `q-c-ln-X-cn-√mØ tI-c-fw ]-≤-Xn {]-Im-cw aq∂v sk‚ v `q-an e-`n-®-h¿-°p tI{μ k-lm-b-tØm-sS ho-Sv h-®p sIm-Sp-°p-I-bm-Wv D-Ω≥-Nm≠n k¿-°m-cn-s‚ A-Sp-Ø e£y-sa-∂v d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bnse H-∂mw L-´ ]-´-b-hn-X-c-Ww kz]v\\Kcnbn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C-μn-cm B-hm-kv tbm-P-\ ]≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn ho-Sp-\n¿-am-W ]-≤-Xn-°p ^-≠v \¬Im-sa-∂v tI-{μ {Km-a-hn-I-k-\ a-{¥n P-b-dmw c-ta-iv A-dn-bn-®n´p-≠v. Iq-Sm-sX hn-hn-[ h-Ip-∏pI-fp-am-bn tbm-Pn-®v lu-kn-Mv kv-Iow D-≠m-°m-sa-∂p ap-Jy-a{¥n D-d-∏p \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw a-{¥n ]-d-™p. `q-c-ln-X-cn-√m-Ø tI-c-fw

2015 Hm-sS ]q¿-Øn-bm-°pw. Imk¿-tIm-Sv Pn-√-bn¬ `q-c-lnX¿°v \¬Im≥ 36,000 tπm-´v `qan A-\y-Pn-√-°m¿-°m-bn H-cp°nbn´p-≠v. -Cu `q-an-bn-te-°v t]m-hm≥ X-øm-dp-≈ B-bn-c-ßfp-sS A-t]-£- e-`n-®n-´p-≠v. Im-k¿-t°m-´v `q-an \¬-Ip∂-Xv A-t]-£-I-cp-sS A-\p-aXn-tbm-sS-bm-Wv. D-tZym-K-ÿ¿ \n¿-_-‘n-®v B-sc-bpw Atßm-´v hn-Sn-√. A-Ø-cw ]-cm-XnIƒ {i-≤-bn¬-s∏-´m¬ D-tZymK--ÿ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°pw. h≥-In-S-°m¿ ssI-h-is∏-Sp-Øn-b `q-an k¿-°m¿ Gs‰-Sp-Øv ]m-h-s∏-´-h¿-°v \¬Im-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®n´p-≠v. tI-kp-Iƒ \n-e-\n¬-°p∂-Xn-\m-em-Wv Xn-c-s™-Sp-°s∏-´-h¿-°p am-{Xw ]-´-bw \¬- kz-]v-\-\-K-cn-bn¬ \-S-∂ ]-´-bhn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv \n¿-h-ln-°p-∂p Ip-∂-Xv. F-∂n-ß-s\ ]-cn-K-W-\-bp-sS ®-h-cn¬ 25 i-X-am-\-hpw ]-´n-I Ww sN-øp-I. A¿-l-cm-b-h¿-°v am-{X-amA-K-Xn-Iƒ, am-c-I-tcm-Kn- A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv `q-an \¬- Pm-Xn-˛ h¿-K hn-`m-K-Øn-epƒWv ]-≤-Xn-bn-eq-sS `q-an hn-X-c- Iƒ, hn-I-emw-K¿, hn-[-h-Iƒ Ip-∂-Xv. ]-´-bw hn-X-c-Ww e-`n- s∏-´-h-cm-sW-∂v k¿-°m¿ D-d-

bq-¯v tIm¬-{K-kv bp-h-tI-c-f-bm-{X-bv-¡v \msf kzo-I-c-Ww \Â-Ipw tIm-gn-t°m-Sv: "a-tX-X-c-Xz bph-Xzw; A-{I-a-c-ln-X k-aq-lw' F-∂ k-tμ-i-ap-b¿-Øn bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv \-bn°p-∂ bp-h-tI-c-f-bm-{X \m-sf tIm-gn-t°m-Sv ]m¿-e-sa‚ v afi-ew ]-cn-[n-bn¬ {]-th-in°pw. bm-{X-bv-°p {]u-tVm÷z-e kzo-I-c-W-sam-cp-°p-sa∂p bq-Øv tIm¨-{K-kv tem-Ivk-`m a-fi-ew I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v ]n ]n \u-jn¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.\m-sf cm-hn-se H-º-X-c-tbm-

sS sIm-bn-em-≠n-bn¬ \n-∂mcw-`n-°p-∂ bp-h-tI-c-f bm-{Xbv°v cm-hn-se 11\v tIm-c-∏p-g ]m-e-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. sh-Ãv-ln-√n¬ \n-∂p ssh-Io´v aq-∂-c-bv-°p Xp-S-ßp-∂ tLmj-bm-{X ap-X-e-°p-fw ssa-Xm\n-bn¬ F-Øn-t®-cpw. bm-{X-tbm-S-\p-_-‘n-®p \msf D-®-bv-°v H-∂n-\v Un.-kn.-kn. cm-Po-hv-Km-‘n Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ ]n.-F-kv.-kn. dm-¶v tPXm-°-fp-sS Iq-´m-bv-a kw-L-Sn∏n-°pw.- bm{X 19\v ap-X-e-°p-fØv \n-∂p Xp-S-ßn I-√m-bn, A-

co-°m-Sv, ^-tdm-°v h-gn cm-a-\m´p-I-c-bn¬ Pn-√m-X-e ]-cy-S-\w k-am-]n-°pw. 20\v bp-h-tI-c-f-bm-{X cm-a\m-´p-I-c-bn¬ \n-∂p a-e-∏p-dw Pn-√-bn-te-°p {]-th-in-°pw.hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Un-.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI -kn A-_p, bq-Øv tIm¨-{K-kv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew P-\-d¬ sk{I-´-dn-am-cm-b ]n hn _n-\o-jv-Ipam¿, sF ]n cm-tP-jv, t\m¿-Øv \n-tbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v k-ao-Pv ]m-tdm-∏-Sn kw-_‘n-®p.-

∏p-h-cp-Øn-bn-´p-≠v. Pn-√-bn-se Im-cm-bv-a Ip-Sn-bm-∑m-cn¬ \n-ba-{]-Im-cw A¿-l-X-bp-≈-h¿-°v ]-´-bw \¬-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. D-t≈y-cn ]-©m-bØn-se Ip-™m-bn-j a-{¥nbn¬ \nv-∂p B-Zy ]-´-bw G-‰phm-ßn. km-aq-ln-I t£-a a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ A-[y-£X h-ln-®p. tPm-bn‚ v d-h-\yq IΩo-j-W¿ ]n c-Xo-i-≥, Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n, Fw-.-F¬-.F-am-cm-b F {]-Zo-]v Ip-am¿, kn sI \m-Wp, sI sI e-Xn-I, kn tam-bn≥-Ip-´n, ]p-cp-j≥ I-S-ep≠n, hn Fw D-Ω¿ Fw.-F¬.-F, I-e-Œ¿ kn F e-X, Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e, sU-]yq-´n I-e-Œ¿ ]n A-dp-ap-J-≥, Un-.-kn-.-kn. {]-knU‚ v sI kn A-_p, D-Ω¿ ]m≠n-I-im-e, a-\-b-Øv N-{μ≥, ap°w ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

bn-te-°v kn. ] -- n. F -- -Ωp-Im-¿ kwL-Sn-X-am-bn F-Øn t_m-_pIƒ F-dn-bp-I-bm-Wp-≠m-b-sX∂p _n. s-- P. ]n. t\-Xm-°ƒ Btcm-]n-®p. \m-´n¬ I-em-]-ap-≠m°m≥ _n. s-- P.]n. t_m-[-]q¿hw {i-aw \-S-Øp-I-bm-sW-∂p kn.--]n.--Fw. t\-Xm-°-ƒ B-tcm]n-®p. kw-`-h-ÿ-e-Øv Ip-‰ymSn kn.--sF. h-n hn s_-∂n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv Iymw]v sN-øp-∂p≠v.--

]-«-b-ta-f-bn-te-¡v `q-c-ln-X-cp-sS amÀ-¨v tIm-gn-t°m-Sv: `qc-ln-X-cn√mØ tIcfw ]-≤-Xn {]Im-cw `q-an-°p-th-≠n At]-£n-® ap-gp-h≥ `q-c-lnX¿-°pw `q-an-bpw ]-´-b-hpw \¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p tI-c-f `q-c-ln-X-˛-`-h-\ cln-X P-\-th-Zn {]-h¿-ØI¿ ]-´-b-ta-f-bn-te-°p am¿-®v \-S-Øn. cm-{„o-bw t\m-°m-sX ap-gp-h≥ `q-c-ln-X¿-°pw `qan \¬-In-bn-s√-¶n¬ i-‡am-b {]-t£m-`-am-cw-`n-°psa-∂p am¿-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X kw-ÿm-\ {]-knU‚ v cm-a-Zm-kv th-tß-cn ]-d-™p. ssh-kv {]-kn-U‚ v jn_p sI am-¶m-hv A-[y-£X h-ln-®p. kw-ÿm-\ sk{I-´-dn sI F sse-e, J-Pm©n hn Fw N-{μn-I A-tPjv, a-ln-fm I¨-ho-\¿ sI ku-Z, C hn {]-km-Zv, F≥ ]n j-do-\ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

Pn-Ãm I-t\m-bn-Mv Bâv I-bm-¡n-Mv Sow Xn-c-sª-Sp-¸v

tIm-f-Pp-IÄ-¡v kz-bw-`-c-Ww sXm-gn \n-b-a A-\p-h-Zn-¡-cp-Xv: F-kv.-F-kv.-H. ew-L\w: ]n-g

tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ It\m-bn-Mv B‚ v I-bm-°n-Mv Nmw-]y≥-jn-∏n¬ ]-s¶-Sp-t°-≠ Pn-√m I-t\m-bn-Mv I-bm-°n-Mv Sow Xn-c-s™-Sp-∏v (]p-cp-j-hn-`mKw) 18\v ssh-Io-´v aq-∂n-\p tImc-∏p-g ^n-jv em‚n-Mv sk‚-dn¬ \-S-Øpw. hn-h-c-߃-°v hn Fw taml-\≥, sk-{I-´-dn, Pn-√m I-t\mbn-Mv B‚ v I-bm-°n-Mv A-tkmkn-tb-j≥, Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬, am-\m-©n-d kv-Izb¿, tIm-gn-t°m-Sv, t^m¨: 9020845115.

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-f-Pp-Iƒ-°v kz-bw-`-c-Wm-h-Im-iw A-\p-hZn-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w ]n≥hen-°-Wsa-∂v tkm-jy-en-kv-‰v Ãp-U‚ v-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Bh-iy-s∏´p. tI-c-f-Øn¬ c-≠v k¿-°m¿ tIm-f-Pp-Iƒ am-{X-am-Wv kz-bw`-c-W-Øn-\v A-t]-£ k-a¿-∏n®n-cn-°p-∂-Xv. _m-°n 30 tIm-fPp-I-fpw kz-Im-cy ta-J-e-bn¬ \n-∂p-≈-h-bm-Wv. cm-Py-Øv C-Xp-h-sc \n-e-hn¬ h-∂ 420 ¬ 313 kz-bw-`-c-Wÿm-]-\-ß-fpw A-[n-Im-c Zp¿-

hn-\n-tbm-K-Øn-s‚-bpw Zp¿-`-cW-Øn-s‚-bpw tI-{μ-am-bn am-dnbn-cn-°p-IbmWv. sk¬-^v ss^-\m≥-kn-Mv tIm-f-Pp-I-fp-sS a-lm-{]-hm-lØn¬ H-en-®p t]m-hm-sX ]n-Sn®p \n-∂ k¿-°m¿ F-bv-U-Uv tIm-f-Pp-Iƒ H-∂-S-¶w A¨ Fbv-U-Uv tIm-f-Pp-I-fm-bn am-dp∂ Cu Xo-cp-am-\-Øn¬ \n-∂p k¿-°m¿ ]n-¥n-cn-b-W-sa-∂pw Ch¿ B-h-iy-s∏-´p. F-kv.-Fkv.-H. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v \njm-Zv s]m-∂w-I-≠n A-[y-£-X h-ln-®p.

Np-a-¯n

^-tdm-°v: sXm-gn¬ \n-b-aw ewL-n-®-Xn-\p aq-∂p I-S D-S-a-Iƒs°-Xn-tc tIm-gn-t°m-Sv kn.sP.-Fw. A-©mw tIm-SX - n ]n-g Np-aØn. ]-¥n-cm-¶m-hv C sI ^q-Svth¿, A-cn-°m-Sv ssh-‰v sd-Un-sabv-Uv, \-√-f-sØ A¬ A-ao≥ t_-°-dn F-∂o ÿm-]-\ D-S-aIƒ-°m-Wp b-Ym-{I-aw 1800, 1250, 1850 cq-] ho-Xw ]n-g Np-aØn-bX - v. ^-tdm-°v A-kn-kv‰ - ‚v te-_¿ Hm-^n-k¿ hn Fw hn-Pb≥ Nm¿-Pv sN-bv-X tI-kn-emWv hn-[n.

ap-l-½-Zv ap-kv-eymÀ k-a-kv-X Pp-h-ss\Â tlm-an-Â\n¶v Pn-Ãm {]-kn-Uâv tIm-gn-t°m-Sv: k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a Pn-√m {]-knU‚m-bn tN-e-°m-Sv ap-l-Ω-Zv apkv-eymsc C-kv-em-an-Iv sk‚dn¬ tN¿-∂ k-a-kv-X Pn-√m apim-h-d Xn-c-s™-Sp-Øp. I-gn™ Zn-h-kw \n-cym-X-\m-b ]m-d∂q¿ ]n ]n C-{_m-low ap-kveym-cp-sS H-gn-hn-te-°m-Wp Xn-cs™-Sp-∏v \-S-∂-Xv.a-‰p `m-c-hm-ln-Iƒ: sI D-a¿ ss^-kn (P-\. sk-{I-´-dn), hmhm-Sv Ip-™n-tIm-b ap-kv-eym¿ (J-Pm-©n), F hn A-–p¿-d-lvam≥ ap-kv-eym¿ (h¿-°n-Mv {]kn-U-‚ v), sI. A-–p¬ _m-cn _m-J-hn (h¿-°n-Mv sk-{I-´-dn). ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿: F sI bq-kp-^v ap-kv-eym¿, H-f-h-Æ A-_q-_-°¿ Zm-cn-an, F≥ A–p-√ ss^-kn. sk-{I-´-dn-am¿: B¿ hn Ip-´n l- ≥ Zm-cn-an, kn

sa-Un-¡Â tIm-f-Pnse Fw.-BÀ.-sF. bq-\n-äv s]¬-Ip-«n-IÄ t\m¡p-Ip¯n; kz-Im-cy-tem-_n- hne-kp¶p c-£-s¸-«p

ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿ ({]kn.), sI D-a¿ ss^-kn(sk{I.) F-®v a-lv-aq-Zv k-l-Zn, ]n Fw tIm-b ap-kv-eym¿, Sn ]n kn apl-Ω-Zv tIm-b ss^-kn.tN-e-°m-Sv ap-l-Ω-Zv ap-kv eym¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ]m-d∂q¿ ]n ]n C-{_m-low ap-kveym-cp-sS kv-a-c-Wn-I C-d-°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn, sI kn apl-Ω-Zv ss^-kn, Ip-™-Ω-Zv apkv-eym¿ kw-km-cn-®p

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv Ppssh-\¬ tlm-an-¬ \n∂v c-≠p s]¨-Ip-´n-Iƒ c-£-s∏-´-Xm-bn ]-cm-Xn. Ip-‰n-°m-´q¿ ]-c-a-in-hs‚ a-Iƒ tl-a-h-Xn (20), a-e-∏pdw aq-°p-Ø-e d-lo-an-s‚ a-Iƒ B≥-kn-b Pm-kv-an≥ (18) F-∂nh-sc-bm-Wp Im-Wm-Xm-b-Xv. 14-\v ]p-e¿-s®-bm-Wv s]-¨Ip-´n-I-sf Im-Wm-Xm-sb-∂p Pph-ss\¬ A-[n-Ir-X¿ tN-hmbq¿ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. ssN-¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰nbp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw Xm-a-kn∏n-®n-cp-∂ Ip-´n-I-fm-Wv. C-h¿°m-bn t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.-

tIm-gn-t¡m-Sn-sâ \m-S-I¡-f-cn-bnÂ\n-¶v jw-kp ssa-kqÀ A-c-s§m-gn-ªp tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sns‚ \m-S-I-°-f-cn-bn¬ \n-∂p H-cp {]-Xn-`-Iq-Sn A-c-sßm-gn™p. jw-kp- ssa-kq-cn-s‚ \n-cym-W-Øn-eq-sS I-em-temI-Øn-\p \-„-am-b-Xv G-Xp th-j-hpw C-W-ßp-∂ {]-Xn-`sb-bm-Wv. \m-ep ]-Xn-‰m-≠m-bn \qtdm-fw \m-S-I-ß-fn-epw kn-\nam, ko-cn-b¬ cw-K-ß-fn-epw k-Po-h-am-bn-cp-∂p jw-kp. ssa-kq-cn¬ \n-∂v ]-e-N-c-°p km-[-\-߃ sIm-≠p-h-∂p≈ h-en-b-ßm-Sn-bn-se I-®-hSw hn-P-bn-®n-s√-¶n-epw, I-®-hSw \¬-In-b jw-kp ssa-kq¿ F-∂ t]-cn¬ I-em-cw-K-Øv Xn-f-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-SmIm-Nm-cy≥ sI Sn ap-l-Ω-Zns‚ \m-S-I-ß-fn-em-Wv jw-kphn-s‚ {]-Xn-`-bp-sS an-∂-em-´ßƒ I-≠-Xv. sI -Sn-bp-sS A®-\pw _m-∏-bpw F-∂ \m-S-IØn-se A-–p-√, C-Xv `q-an-bmWv F-∂ \m-S-I-Øn-se D-kvam≥ F-fm-∏, sI Sn Ip-™phn-s‚ s{]m-Uyq-k¿ b-a-temI-tØ-°v F-∂ lm-ky \m-SI-Øn-se bp-[≥ Ip-am¿ F∂n-h-sb-√mw jw-kp-hn-s‚ A-

`n-\-b an-I-hv sX-fn-bn-® I-Ym]m-{X-ß-fm-Wv. 1978¬ Fw hn B-\-μv c-N\-bpw A-lzm≥ skm-_mÃy≥ kw-hn-[m-\-hpw \n¿-hln-® \-h-Z¿-i-s‚ k-hy-kmNn F-∂ \m-S-I-Øn-eq-sS-bmWv jw-kp {]-^-j-\¬ \m-S-Icw-K-Øv Im-ep-d-∏n-°p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v s\-√n-t°m-Sv `m-kv-°c-s‚ Zn s{_-bn≥, sN-dp-Im-Sns‚ Iq-´p-Ir-jn, D-dq-_n-s‚ DΩm-®p, C sI A-b-ap-hn-s‚ C÷v \-√ a-\p- -\m-hm≥ t\m°v F-∂o \m-S-I-ß-fn-epw thj-an-´p. 1982¬ ssk-a s]mbn¬-°m-hn-s‚ A-Jn-e-tI-c-f \m-S-I a-¬k-c-Øn¬ an-I-® \-S-\p-≈ ]p-c-kv-°m-cw t\Sn . 1997¬ sN-ss∂ a-e-bm-fn kwL-Øn-s‚ A-Jn-te-¥ym \mS-I a-¬k-c-Øn¬ Nn-c-Rv-Pohn-Iƒ F-∂ \m-S-I-Øn-se A-`n-\-b-Øn-\v \-√ lm-ky-\S-\p-≈ Io¿-Øn ap-{Z-bpw kz¿W sa-U-epw e-`n-®n-cp-∂p. cRv-Pn-Øn-s‚ ]m-tem-cn am-WnIyw H-cp ]m-Xn-cm-sIm-e-]m-XI-Øn-s‚ I-Y, _m-hp-´n-bp-sS \m-a-Øn¬, k-Xy≥ A-¥n°m-Sn-s‚ I-Y Xp-S-cp-∂p Xp-S-

ßn ap-∏-tXm-fw kn-\n-a-I-fnepw A-`n-\-bn-®n-´p-≠v. ko-cnb-ep-I-fn-epw tlmw kn-\n-a-Ifn-ep a-S-°w A-h-k-cw In-´p∂n-S-sØm-s° jw-kp ssakq¿ th-j-a-Wn-™n-cp-∂p. A-h-km-\w A-`n-\-bn-® ssU ss\-‰v, \m-´-c-ßv, t]m-fn sS-Iv\n-°v F-∂o kn\n-a-Iƒ dn-eokv sN-øm-\n-cn-s°-bm-Wv jwkp hn-S-]-d-™-Xv. C-∂-se ssh-Ip-t∂-cw IÆw-]-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_dn-ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. ]p-cpj≥ I-S-ep-≠n Fw.-F¬.-F, kw-hn-[m-b-I≥ c-Rv-Pn-Øv, \S≥ am-a-p-t°m-b, tIm-gn-t°mSv \m-cm-b-W≥ \m-b¿, d-¶q¨ d-lv-am≥, hn¬-k¨ km-aph¬, in¬-]n Po-h≥ tXm-a-kv F-∂n-h¿ h-k-Xn-bn-se-Øn A-¥n-tam-]-Nm-cw A¿-∏n-®p. ]m-f-bw bp.-Un.-F. Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-∂ A-\p-tim-N\ tbm-K-Øn¬ \-S≥ am-apt°m-b A-[y-£-X-h-ln-®p. kw-hn-[m-b-I≥ c-Rv-Pn-Øv, sI Sn kn A-–p-√, `m-kn a-em∏-d-ºv, d-¶q¨ d-lv-am≥, A\n¬ Xn-cp-thm-Øv, ]p-Øq¿aTw N-{μ≥ kw-km-cn-®p.C - cm-P≥

tIm-gn-t°m-Sv: ]m-hs∏´ tcm-KnI-ƒ-°v B-{i-b-am-th-≠ sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se Fw.-B¿.sF. kv-Im-\n-Mv bq-\n-‰v tUmŒ¿-am-cp-sS kl-I-c-WtØmsS kz-Im-cy-tem-_n-bp-sS \n-b{¥-W-Øn-em-bn.2008 Pq-Wn-em-Wv sa-Un-°-¬ tIm-f-Pv kq-∏¿ kv-s]-jym-en-‰nbn¬ Fw.-B¿.-sF. bq-\n-‰v ÿm-]n-®-Xv. \n-km-c tcm-K-ß-ƒ-°v t]m-epw Fw.-B¿.-sF. \n-¿-tZin-®v, sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se Fw.-B¿.-sF. bq-\n-‰n¬ {In-{Xna Xn-c° - v kr-„n-®v tIm-fP - v ]-cnk-cs - Ø kz-Im-cy ÿm-]\ - ß - fn-te-°v F-Øn-°p-Ib - m--Wv tU-

10 h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ ]n-Xm-hn-\vFXn-tc tI-kv Xm-a-c-t»-cn: ]-Øp-h-b- p-Imcn-sb ]o-Un-∏n-®- ]n-Xm-hn-s\Xn-tc Xm-a-c-t»-cn t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. ]p-Xp-∏m-Sn kz-tZ-in\n-bm-b A-©mw-¢m-kp-Im-cnsb-bm-Wp ]n-Xm-hv ]o-Un-∏n-®Xv. ]n-Xm-hn¬-\n-∂v ]o-U-\-w G¬-t°-≠n-h-∂ hn-h-cw hn-Zym¿Yn-\n kv-Iq-fn¬ A-[ym-]n-Itbm-Sm-Wp sh-fn-s∏-Sp-Øn-b-Xv. kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ hn-h-cw ssN¬-Uv sse-\n-\v ssI-am-dpI-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn¬ At\z-j-Ww B-cw-`n-®-Xm-bn Xma-c-t»-cn F-kv.-sF. ]n i-in-[c≥ ]-d-™p.

m-Œ¿-am¿. sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip-]{Xn-bn¬ Zn-hk - h - pw ]-Øn¬ Xmsg Fw.-B¿.-sF. sN-bvX - n-cp-∂ ÿm-\-Øv C-t∏mƒ A-º-Xn-e[n-Iw kv-Im-\n-Mp-Iƒ-°p hn-hn[ hn-`m-K-Øn-se tUm-Œ¿-am¿ F-gp-Xn-hn-Sp-∂-Xm-bn tcm-Kn-Iƒ B-tcm-]n-°p-∂p. Fw.-B¿.sF. -kv-Im-\n-Mv hn-`m-K-Øn¬ Ir-{Xn-a Xn-c° - p kr-„n-°m≥ CXp Im-cW - a - m-hp-∂p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Fw.-B¿.-sF°p 2250 cq-] ap-X¬ 3000 cq-]-h-sc Cu-Sm-°p-tºmƒ {]-tZ-i-sØ kz-Im-cy ÿm-]-\-ß-fn¬ 5000 ap-X¬ 6000 cq-]-h-sc-bm-Wv ^okv. tUm-Œ¿-am¿-°v ]-c-am-h-[n I-Ωo-j≥ sIm-Sp-Øv tcm-Kn-I-

sf kz-Im-cy ÿm-]-\-ß-fn-te°v F-Øn-°p-Ib - m-Wv ÿm-]\ D-Sa - I - f - p-sS X-{¥w. A-Xym-k∂ \n-e-bn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® ]m-h-s∏-´ tcm-Kn-I-tfm-Sv kz-Imcy ÿm-]-\-ß-fp-sS t]-cv \n¿tZ-in-®v Fw.-B¿.-sF°p \n¿_-‘n-°p-∂-Xm-bn tcm-Kn-I-fpsS _-‘p-°ƒ B-tcm-]n-°p∂p.B-ip-]-{Xn Fw.-B¿.-sF. hn-`m-K-Øn-se td-Un-tbm-{Km-^dpw sS-Iv-\o-jy≥-am-cpw tUm-Œ¿am-cpw {]-tZ-i-sØ kz-Im-cy ÿm-]-\-Øn¬ tPm-en sN-øp∂-Xm-bn ]-c-s° B-tcm-]-W-ap≠v. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ Fw.-B¿.-sF kv-Im-

\n-Mv sN-ø-W-sa-¶n¬ c-≠p a-mk-tØm-fw Im-Øn-cn-°-Ww. Fw.-B¿.-sF kvI - m≥ sN-bvX - m¬ A-c-a-Wn-°q¿ sIm-≠v e-`nt°-≠ dn-t]m¿-´v In´m≥ Zn-hk - ß-sf-Sp-°p-∂p. A-Xym-k-∂-\ne-bn-ep-≈ tcm-Kn-Iƒ-°p A-Snb-¥-c-kv-Im-\n-Mp-Iƒ-°v F-gpXn-bm-epw kv-Im-\n-Mv sN-øm≥ ssh-Ip-∂-Xp-aq-ew tcm-Kw \n¿W-bn-°m-sX tcm-Kn-Iƒ a-cn°p∂ A-h-ÿ-bpw C-hn-sS-bp-≠v. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se tcmKn-I-sf e-£yw-h-bv°p∂ kzIm-cy Fw.-B¿.-sF. ÿm-]-\ß-sf \n-b-{¥n-°m≥ Pn-√m saUn-°¬ Hm-^n-kv A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-hp-∂n-s√∂pw ]cm-Xnbp-≠v.

k-tlm-Z-b A-Xv-e-än-Iv-kv: Z-bm-]p-cw Hm-h-tdmÄ Nmw-]y³-amÀ tIm-gn-t°m-Sv: k-tlm-Z-b kvIqƒ tImw-π-Iv-kv a-e-_m¿ taJ-em kv-t]m¿-Sv-kv ao-‰n-s‚ `m-Kam-bp-≈ A-Xv-e-‰n-Iv-kn¬ Z-bm]p-cw d-kn-U≥-jy¬ kv-Iq-fn-\v Hm-h-tdmƒ In-co-Sw. s]m-∂m-\n sI.-Fw.-Fw. kv-Iqƒ d-Æ¿ A-

]v t{Sm-^n t\-Sn. tIm-gn-t°m-Sv Cu-kv-‰v ln¬ ^n-kn-°¬ FPyp-t°-j≥ tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ \-S-∂ a¬k-c-ß-fn¬ tIm-gn-t°m-Sv, IÆq¿, h-b-\m-Sv, a-e-∏p-dw Pn-√-Ifn¬ \n-∂m-bn 27 kv-Iq-fp-Iƒ ]-

s¶-Sp-Øp. A-≠¿ 14, A-≠¿ 16, A-≠¿ 18 F-∂n-ß-s\ aq-∂p hn`m-K-ß-fn-em-bp-≈ a¬-k-c-Øn¬ Z-bm-]p-cw d-kn-U≥-jy¬ kvIqƒ 65 t]m-bn‚p-I-tfm-sS-bmWv Nmw-]y≥-kv t{Sm-^n kz-¥am-°n-b-Xv.

"bq-\n-t^mw hn-X-c-W-¯n-se Im-e-Xm-a-kw A-\o-Xn' tIm-gn-t°m-Sv: bq-\n-t^mw hn-Xc-Ww sN-øp-∂-Xn-se A-\m-ÿ Ip-´n-I-tfm-Sp Im-Wn-® A-\o-Xnbm-sW-∂p sI.-F≥.-Fw. kuØv Pn-√m {]-h-¿-Ø-I k-an-Xn A-`n-{]m-b-s∏-´p. Pn-√m {]-knU-‚ v Sn Ip-™-–p-√ lm-Pn A[y-£-X -h-ln-®p. kn a-c-°m-cp´n, ]n F≥ A-–p-¿-d-“m≥, sI k-tlm-Z-b kv-Iqƒ tImw-π-Iv-kv a-e-_m¿ ta-J-em A-Xv-e-‰n-Iv-kn¬ Hm-h-tdmƒ A-–p¬ _-jo¿ kw-km-cn-®p. Nmw-]y≥-am-cm-b Z-bm-]p-cw d-kn-U≥-jy¬ kv-Iqƒ Sow


{]mtZ-inIw

17 Un-kw-_¿ 2013 sNmΔ

P\k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn X-IÀ-¡m-\p-Å C-S-Xp-{i-aw A-]-lm-kyw: A-SqÀ {]-Imiv

C¶v sshZypXn apS§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ 12 h-sc ta-∏-bn¬, ]-®°-dn-ap°v, ap-≈≥-Ip∂v, P\-XtdmUv, A-d-Øn¬ H¥w, h≈n¬, am-Wn-t°m-Øv F-∂n-hnS-ß-fnepw H-∂ph-sc ]p-Øq¿ k-_v-tÃ-j≥ ]-cn-kcw, hS-Ic K-h. tlm-kv-]n-‰¬ ]-cn-kcw, A-S-°m-sØcp, hS-I-c Su¨, ]-g-b _-Ãm≥Uv, ho-c-t©cn, ]-g-¶mhv, ]p-fn-t™mfn, h-esI-´n¬ F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq∂ph-sc Ip-cn-bmSn, Xn-t°m-Sn kv-Iqƒ, A-d-°¬ \-S, Ip-\nbn¬ kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ßfnepw F-´p ap-X¬ 12 h-sc Xpcp-Øn-bm-Sv A-g-sIm-Sn-t£-{X]-cnk-cw F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂ph-sc Xn-cp-h-ßqcv, tN-at©-cn, ]q-°mSv, Xp-cp-Ønap°v, Im-™n-c-°-Shv, Ip-∂pΩ°-c, s\ √m-t®cn, A-t≠mW, hm-g-®n-d, A-c-tb-‰-Ip-∂v F-∂n-hn-S-ß-fn epw A-©phsc N-fn-t°mSv, Im-¥-]pcw, Icph-‰, s\-tcmØv, ap-Ømew, h-t´m-fn-∏-dºv, Xq-ßpw-]pdw, Ip-fß-c, F-c-™n-amhv, I-∂q´n-∏m-d, sN-dp-πmSv, Im-∏m-Sv Su¨, \m-cn≥-Nm¬, F-c-h∂qcv, Xq-Δm-´p-Xm-gw, I-cn-bm´pa-e, sN-dp-he-Øv Xmgw, ap°m-fn-Øm-gw F-∂n-hn-S-ß-fnepw 8.30 ap-X¬ A-©ph-sc sIm√-d-º-Øv˛I-Æm-Sn-°¬ tdmUv, ]p-fn-b≥-hb¬, h-St°-hb¬, em ‚ v am¿°v, IÆm-Sn-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-º-Xp ap-X¬ H-∂ph-sc s]-cp¥p-cpØn, ]p-d-°m-´ocn, It®cn, ap-°w I-Shv, ]p-Xp-°m-´v I-Shv, ]m-tem-d F-∂n-hn-S-ßfnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„X-S-ºm-´p Xm-gw _-km¿: tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-jt\-gv-kv bq-\n-b≥ [¿-W˛ 10.00 „ap-X-e-°p-fw ssa-Xm\w: ]›n-a L-´ kwc-£-W Iq-´m-bv-a ˛ 9.00 „sIm-Sp-h-≈n-]-©mb-Øv lmƒ: ]m-d∂ - q¿ C-_vd - mlnw ap-kve - ym¿ A-\p-kva - c-Ww ˛ 6.00

K-Xm-K-X \n-b-{´-Ww sIm-bn-em-≠n: sN-tßm-´pIm-hv ˛-D-≈q¿-°-S-hv tdmUn¬ Sm-dn-Mv \-S-°p-∂-Xn\m¬ Un-kw-_¿ 18 ap-X¬ {]-hr-Øn Xo-cp-∂-Xp-h-sc K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-®p. Cu dq-´n-eq-sS t]m-th-≠ hm-l\-߃ sIm-bn-em-≠n ˛-D-tffy-cn tdm-Un-se sF.Sn.sF tÃm-∏v ˛ F-fm-t´-cn h-gn-bpw Xn-cn-®pw t]m-h-W-sa-∂p s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v hn`m-Kw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

Xri-q-cn¬ \-S-∂ kn._n.F-kv.C. kwÿm-\ bph-P-t\m-¬k-h-Øn¬ tam-ln-\n-bm-´-Ønepw `-c-X\m-Sy-Øn-epw F t{K-Uv t\Sn-b hS-I-c hn-Zy-{]-Im-iv ]-ªn-°v kv-Iq-fn-se A-\-L F-kv em¬

bq-Øv tIm¨-{K-kv kwÿm-\ {]-kn-U-‚ v \-S-Øp-∂ bp-h-tI-c-f bm-{Xbv°v A-gn-bq-cn¬ \¬Inb kzo-I-cWw

h-S-I-c: Su-Wn-se hn-hn-[ ÿe-ß-fn-¬ \n-∂pw tNm-ºm-en¬ \n-∂p-am-bn F-Iv-ssk-kpw t]men-kpw \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ {_u¨-jp-K¿ hn¬-∏-\°n-sS B-dpt]-sc ]n-Sn-Iq-Sn. h-S-I-c-bn-epw ]-cn-k-c {]-tZi-ß-fn-epw {_u¨-jp-K¿ hn ¬-∏-\ \-S-Øp-∂ {]-[m-\ I-ÆnI-sf-bm-Wp ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. h-SI-c-bn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b-h-cn¬ \n∂v {_u¨-jp-K-dn-s‚ 97 s]mXn-I-fpw H-cp ss_-°pw F-Ivssk-kv kw-Lw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. tNm-ºm-e-bn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bhcn¬ \n-∂p H-º-Xp an-√n {Kmw {_u¨-jp-K-dm-Wv ]n-Sn-s®-SpØ-Xv. sIm-bn-em-≠n Xm-eq-°n¬ Xn-t°m-Sn hn-t√-Pn¬ ]-Sn-™msd Ip-∂p-Ω¬ kp-\o¿(29), ]tøm-fn-bn-se ]-Sn-™m-sd aq-∏n®-Xn≥-ho-´n¬ B-jn-Zv(29), Xnt°m-Sn-bn-se ]m-eq¿ ]p-Xn-b-h-

{_u¨-jp-K¿ hn¬-∏-\-°n-sS h-S-I-c-bn¬ \n∂p ]n-Sn-bn-emb {]-Xn-Iƒ f-∏n¬ lu-kn¬ kn-dm-Pv F-∂n- \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. cm-hn-se h-sc-bm-Wp h-S-I-c F-Iv-ssk- 8.30\p ]p-Xn-b _-kv-Ãm≥Unkv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. \p k-ao-]-Øp \n-∂m-Wp kp-\ota-ap-≠ am-Wn-t°m-Øv D- dn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ss_-Zv (28), Hm-do-k kz-tZ-in h-S-I-c F-Iv-ssk-kv td-©v I-_n¬ (22), h-S-I-c ]p-d-¶-c ]p- C≥-kv-s]-Œ¿ kn i-c-Xv-_m-_pØ≥ ]p-c-bn¬ _-Z-dp-±o≥(20) hn-\p e-`n-® c-l-ky hn-h-c-sØ F-∂n-h-sc-bm-Wv tNm-ºm-en¬ Xp-S¿-∂m-Wp {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-

]-©m-b-¯v {]-kn-Uâv ]-Z-hn; tIm¬-{K-Ên {]-Xn-k-Ôn B-b-t©-cn: ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ]-Z-hn-sb sNm-√n-bp-≈ X¿-°w tIm¨-{K- n¬ ]p-Xn-b {]-Xn-k-‘n kr-„n-°p-∂p. A-hn-izm-k {]-ta-bw sIm≠p-h-cm≥ B-dv Aw-K-ß-fp-sS ]n-¥p-W th-Ww. A-©p t]-cmWv tIm¨-{K- n-\p-≈-Xv. P-\Xm-Z-fn-s‚ Aw-K-Øn-s‚ ]n-¥pW In-´n-bn-´n-√. kn. ]n.Fw. Ahn-izm-kw sIm-≠p h-∂m¬ ]n¥p-W-°n-s√-∂p H-cp hn-`m-Kw

tIm¨-{K- p-Im¿ ]-d-bp-∂p. tIm¨-{K- n-s‚ i-‡n tI-{μam-b Ip-‰n-h-b-en¬ kn.]n.FΩpw tIm¨-{K-kpw Ip-d-®v \m-fmbn kw-L¿-j-Øn-em-Wv. kn. ]n.F-Ωn-s\ ]n-¥p-W-®m¬ ]m ¿-´n-bn¬ i-‡-am-b F-Xn¿-∏p≠mhpw. Cu A-h-ÿ ap-∂n¬ I-≠m-Wv eo-Kv i-‡-am-bn \n-e sIm-≈p-∂-Xv. 20\p ]n-¥p-W ]n ≥-h-en-°p-sa-∂m-Wv C-t∏mƒ tIm¨-{K-kv ]-d-bp-∂-Xv.

I-Sn-b-ßmSv: N-ß-tcm-Øv ]©m-b-Øn-se h-S-°p-ºm-Sv lb¿ sk-°≥-Udn, Pn.F¬.]n kv-Iq-fp-Iƒ-°p t\-sc \-S-∂ Xo-h-bv∏n¬ {]-Xn-tj-[n-®v C∂p ssh-Io´v 4.30\p h-S-°p-ºmSv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqfn¬ I¨-h≥-j≥ \-S-°pw.

Fw. t\-XrXzw sIm-Sp-°p-∂ k-a-c-߃ H∂pw P-\-߃ AwKo-I-cn-°p-∂n√. C-Xpaq-ew F√m k-a-c-ßfpw \n¿-tØ-≠ KXn-tI-Sn-em-Wv C-S-Xp-]-£-ap≈ Xv. ]n sI cm-tK-jv A-[y-£-X h-ln-®p. Pm-Ym-eo-U¿ Uo≥ Ip-cym-t°mkv, sI.]n.kn.kn sk-{I´-dn Sn kn-±oJv, Un. kn. kn {]-kn-U-‚ v sI kn A-_p, B-Zw ap≥-kn, AUz. sF aq-k, hn Fw N-{μ≥, Iq-Sm-fn A-tim I≥, kn B¿ a-tljv, tPm-jn I-≠-Øn¬ NS-ßn¬ kw-km-

k-lm-b-tØm-sS ]≤-Xn \-S∏m-°n-bXv. ]-©m-b-Øn-s‚ bm-sXm-cp k-lm-bhpw e-`n-°m-sX-bm-Wv I-S-I-fn¬ \n-∂p e-`n-°p-∂ Xp—am-b H-cp cq-] ti-J-cn®v Cu G-gp h-\n-X-Ifpw tPm-en sN-bvXn-cp-∂Xv. F-∂m¬ C-t∏mƒ sXm-gn-em-fnI-sf ip-No-I-c-WØn¬ \n∂pw H-gn-hm-°m≥ {ian-°p-I-bmWv. \n-ch-[n X-hW sXm-gn¬ Aw-Ko-I-cn-°-W-sa ∂pw am-\yam-b H-cp Iq-en-e-`n-

°m≥ A-hk-c-sam-cp-°-W-sa ∂pw ]-©mb-Øv `-c-W k-an-Xn°p ap-ºn¬ B-h-iy-s∏-´n´pw A-hK-W-\ am-{X-am-Wp-≠m-bsX-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d-bp ∂p. Fw Fw Pm\p, hn {]k-∂, kn sI tim-`, ]n hn I-a-em£n, {io-P F-∂n-h-cm-Wv [¿-W-s°Øn-bXv. ]≤-Xn B-cw-`n-® kn. ]n.Fw ap≥ ]-©mb-Øv {]-kn U‚ v H Ip-™n-°-Æ≥ [¿-W D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

ssl-sS-Iv Ub-dn ^m-an-\v in-e-bn-«p I-Sn-b-ßmSv: Pn√m ]-©m-bØns‚ Iq-Øm-fn-bnse ssl sS-Iv Ub-dn ^m-an-s‚ in-emÿm-]-\ I¿-aw a{¥n sI ]n tam-l-\≥ \n¿-h-ln-®p. Pn√m

Ir-jn-tØm-´w 50mw hm¿-jnImtLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v \n¿an-°p-∂ Nn¬-{U≥-kv ]m¿-°ns‚ D-Zv-LmS-\w Ip-™Ω-Xv Fw.F¬.Fbpw \n¿-h-ln®p.

Sn-b-Xv. Xp-S¿-∂v kp-\o-dn-s\ tNm-Zyw sN-bv-X-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ h-S-I-c ]-g-b-_ v-Ãm≥Un-\p sX-°p-h-i-sØ Iw-^¿-´v tÃ-j-\v k-ao-]w hn ¬∏-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ Bjn-Zn-s\-bpw kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. Xp-S¿-∂p kw-Lw \-S-Øn-b ]cn-tim-[-\-bn¬ ]p-Xp-∏-Ww {_tZ-gv-kv _-kv-tÃm-∏n-\v k-ao-]w h-®m-Wv kn-dm-Pn-s\ A-d-Ãv sNbv-X-Xv. {]-Xn-Iƒ h-S-I-c Su¨, ]tøm-fn, tNm-ºm¬ `m-K-ß-fnse {_u¨-jp-K¿ hn¬-∏-\ \S-Øp-∂ {]-[m-\ I-Æn-I-fm-s W-∂v F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]Œ¿ ]-d-™p. tIm-f-Pv hn-Zym ¿-Yn-Iƒ, a-¬ky-a¿-°-‰n-se sXm-gn-em-fn-I ƒ, ]-®-°-dn am¿-°-‰v sXm-gn-emfn-Iƒ F-∂n-h-cm-Wp {]-[m-\ D]-t`m-‡m-°-sf-∂p {]-Xn-Iƒ ]-d-™-Xm-bn C≥-kv-s]-Œ¿ A-

dn-bn-®p. {_u ¨ kp-\o¿ F-∂ A-]-c-\m-a-Øn¬ A-dn-b-s∏-Sp∂ kp-\o-dn-s\ h-S-I-c F≥.Un.]n.F-kv kv-s]-jy¬ tImS-Xn-bn-epw a-‰p {]-Xn-I-fm-b Bjn-Zv, kn-dm-Pv, _-Z-dp-±o≥, I_n¬, D-ss_-Zv F-∂n-h-sc h-SI-c Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn-epw lmP-cm-°n-bn-Xn-\p ti-jw c-≠m-gvN-tØ-°v dn-am≥Uv sN-bv-Xp. ]-cn-tim-[-\-bv-°v h-S-I-c FIv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ-sd IqSm-sX {]n-h‚o-hv Hm-^n-k¿-amcm-b C Sn jn-Pp, Sn sI kp-tc{μ≥, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm^nk¿-am-cm-b F sI c-Xo-jv, F≥ Fw D-ss\-kv, sI hn-Pb≥, sI kn A-Ω-Zv, Fw jm-Pn, A-P-b-Ip-am¿, sI Sn jw-kp±o≥, sI ]n km-bn-Zm-kv, F ]n A-\o-jv-Ip-am¿, sI F≥ Pn-Pp, tkm-t\-jv, ssj-Pp F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

hn-e-§m-«v hntZ-ia-Zy-w ]n-Sn-Iq-Sn \m-Zm-]p-cw: A-\-[nIr-X hn¬∏\-°mbn Hm-t´m-bn¬ F-Øn® 102 Ip-∏n hntZ-iaZyw FIvssk-kv hn-`m-Kw ]n-Sn-IqSn. \m-Zm-]p-cw hn-e-ßm-Sv a-e-bßm-Sv tdm-Un¬ C-∂p cm-hn-se B-tdIm-tem-sS-bm-Wv aZyw ]nSn- s ®- S p- Ø Xv . hn¬∏- \ - b v - ° mbn F-Øn-® aZyw Hm-t´m-dn-£bn¬ \n∂pw sXm-´-Sp-Ø I-S-bnte-bv-°p am-‰p-∂-Xn-\n-S-bn-emWv hS-I-c FIv-ssk-kv {]n-h ‚o-hv Hm-^n-k¿ ]n kp-tc-{μ\pw

kn.]n.sF. t\-Xmhpw ap≥ Xq-tW-cn tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am-bn-cp-∂ Fw ]n Ir-jv-W-≥ A-\p-kva-c-W k-tΩ-f-\w ]p-d-ta-cn-bn¬ kn.]n.sF. kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw ap√-°-c c-Xv-\m-I-c≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Pn√m ]-©m-b-Øns‚ Iq-Øm-fn-bnse sslsS-Iv Ub-dn ^m-an-s‚ in-em-ÿm-]-\w a{¥n sI ]n tam-l-\≥ \n¿-h-ln-°p∂p

I¬-h³-j³ C-¶v

h-SI-c: P-\-ß-fn¬ t\-cn-s´Øn ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m\m-bn D-Ω≥-Nm-≠n k¿-°m¿ t£-a-]-≤-Xn-I-fp-am-bn ap-t∂m´p t]m-hp-tºmƒ A-Xp X-I¿°m-\m-bn kn.]n.FΩpw CS-Xp ap-∂-Wn-I-fpw \-S-Øp-∂ k-a-c߃ kw-ÿm\-Øv A-]-lmky-am-bn X-I-cp-I-bm-sW-∂p dh\yq a{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv ]d™p. bp-h-tI-c-f bm-{X-bv-°p h-SI-c-bn¬ \¬In-b kzoI-c-W ]-cn-]mSn DZv-LmS-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±lw. kn.] n.

hSI-c-bn {_u¬-jp-K-À th-«; ]n-Sn-bn-em-b-Xv B-dpt]À

¢o³ t]-cm-{¼ sXm-gn-em-fn-IÄ ]-©m-b¯v Hm-^n-kv [À-W \S¯n t]-cm{º: t]-cm-{º-bn¬ 2005 HtŒm-_¿ c-≠p ap-X¬ B-cw-`n® Su¨ ip-No-I-c-W-Øn-s‚ `m-Kam-b eu t]-cm-{º ¢o≥ t]-cm-{º ]≤-Xn sXm-gn-em-fnIsf ]-©mbØv A-h-K-Wn-®Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sXm-gn-emfnIƒ Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ [¿W \-SØn. Ip-Spw-_{io Aw-K-ßfm-b G-gp h-\n-XI-sf D-]-tbm-K-s∏Sp-Øn-bm-Wv Su¨ ip-No-I-cW-Øn-\m-bn hym-]m-cn-I-fp-sS

kozhikode/clR

{]m-À-Y-\m k-t½-f-\w ta-∏-øq¿: sN-dp-h-Æq¿ I-≠oØm-g kn.Fw. kp-∂n sk‚-dns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-©p-Zn-hk-am-bn \-S-∂p-h-cp-∂ a-X-{]-`mj-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS k-am-]-\w C-∂p {]m¿-Y-\m k-tΩ-f-\tØm-sS \-S-°pw. C-eym-kv X߃ F-cp-am-Sv t\-Xr-Xzw \¬Ipw.Jm-kn C-{_m-lnw, aq-k kJm-^n a-°c - ∏ - d - º - v ]-s¶-Sp-°pw.

t^m-t«m A-\m-Om-Z-\w ta-∏-øq¿: ta-∏-øq¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W-_m-¶v Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ ap≥-Im-e _m-¶v {]-knU‚p-am-cm-b Fw F-kv \-ºq-Xncn, sI kn \m-cm-b-W≥-\m-b¿, sI Fw _m-e≥-\m-b¿, ]n sI \m-cm-b-W≥ \-ºym¿ F-∂n-hcp-sS t^m-t´m Pn-√m k-l-I-cW _m-¶v {]-kn-U‚ v a-\-b-Øv N-{μ≥ A-\m-Om-Z-\w sN-bv-Xp. F _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£X- h-ln-®p. 2014 Hm-sS Pn-√m kl-I-c-W ta-J-e-bn¬ F.Sn.Fw ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂p a-\-b-Øv N-{μ≥ ]-d-™p. sI sI cm-L-h≥,Ip-™n-Ir-jv-W ≥, cm-Po-h≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

dm¦v tP-Xm-¡Ä-¡v kzo-Ic-Ww \ÂIn h-S-I-c: 2012˛13 h¿j-sØ \m-j-W¬ C≥-Ãn-‰yq´v Hm^v Hm-∏¨ kv-Iq-fn-s‚ F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ A-Jn-te-¥y X-e-Øn¬ H∂mw dm-¶v t\Sn-b Km-b{Xn hnZym-`-h-\n-se sI ]n \n-bXn, kwÿm\ tSm-]v-kv-tIm-d¿ A-hm¿-Uv t\Sn-b Ir-jv-tW-μp Pn h-¿-Ω F-∂n-h¿-°p kzo-Ic-Ww \¬-In. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ kzoI-cW tbm-Kw tNm-ºm¬ F. C.H. hn-P-b-e-£v-an DZv-LmS-\w sN-bvXp. dn-´.Iym-]v-‰≥ sI Fw _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln®p. {]-[m-\[ym-]-I≥ ]n sI {]-tam-Zv-Ip-am¿, Sn F-®v P-b-cmPv, hn {]n-be-X, dn-´.Un.C.H. sI kp-Ip-am-c≥, F l-cn-Ir-jv W≥, \n-jm-dm-Wn kw-km-cn®p.

tXm-¸n `m-kn A-\p-kv-a-cWw h-SI-c: C-¥y≥ ]o-∏nƒ-kv Xn-tø-‰¿ A-tkm-kn-tbjs‚ (C-]v-‰-)t\-Xr-Xz-Øn¬ 18\p ssh-Io-´v \m-en\p hS-I-c tI-fp-th-´≥ kv-am-c-I-Øn¬ tXm-∏n¬ `m-kn A\p-kv-a-c-Whpw k-Xy≥ hn√ym-∏-≈n-bp-sS iq-c-\m-Sn-s‚ a-°ƒ F-∂ \m-S-I-Øn-s‚ {]-Im-i-\ I¿-ahpw \-S-°pw. tUm.tN-cmh-≈n i-in `m-kn A-\p-kva-c-W {]-`mj-Ww \-S-Øpw. ]p-kv-X-I-{]-Imi-\w I¬-∏-‰ \m-cm-b-W≥ \n¿-h-ln-°p-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. C-]v-‰-bpsS ]pXn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn X-øp-≈-Xn¬ cm-P≥({]kn), sI hn cmP≥, sI ]n k-Xy-\mY≥, {io-[-c≥ ta-∏bn ¬ (ssh.{]-kn), dq-_n(P\.sk-{I), kn kn cmP≥, k-Xy ≥ hn√ym∏-≈n-, C F c-Rv-Pn-Øv Ip-am¿(tPm.sk{I), B¿-´n-kv-‰v cmw-Zm-kv(J-Pm©n) F-∂nh-sc Xn-cs™-Sp-Øp.

aq-¶c ]-h³ kzÀ-Wam-e I-hÀ¶p h-SI-c: D-d-ßn-°n-S-∂n-cp-∂ bp-h-Xn-bp-sS I-gp-Øn¬ \n∂pw aq-∂-c ]h-s‚ kz¿-Wam-e I-h¿-∂-Xm-bn ]cmXn. hS-I-c \-S-°p-Xm-sg bp.]n. kv-Iq-fn-\v k-ao]-sØ ao-Ø-em-b-t©-cn ho-´n¬ ]p-jv-]-h√n-bp-sS ame-bmWv C∂-se ]p-e¿-® I-h¿-∂Xv. hS-Ic t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \ ¬-In-b-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn ¬ A-t\zj-Ww B-cw`n-®-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn®p.

kw-Lhpw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Bdv πm-Ãn-Iv Nm-°p-I-fn-em-bn s]mXn™ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p a-ZyIp-∏nIƒ. FIv-ssk-kv kw-Lsa-Øn-b-tXm-sS aZyw I-S-bn-tebv-°p am‰n-sIm-≠n-cp-∂ kw Lw Hm-Sn c-£-s∏´p. Xp-S¿-∂p a-Zy-Ip-∏n-Ifpw Hmt´mbpw I-kv‰-Un-bn-se-SpØp. Hmt´m dn-£bp-sS \-º¿ hym-P-am-bn-cp-∂psh∂pw I-s≠-Øn-bn-Sp≠v. Hcp BŒo-h kv-Iq-´-dn-s‚ \-º-dm Wv Hmt´m dn-£-bp-sS-sX∂pw

I-s≠-Øn-b-Xm-bn FIv-sskkv hn-`m-Kw A-dn-bn®p. a-Zy°-S-Øp-am-bn _-‘-s∏´p hn-e-ßm-Sv kz-tZ-in ]-≈n-bmd-s]m-bn¬ I-cpW-s\ {]-XntN¿-Øv tI-sk-Sp-Ø-Xm-bpw FIv-ssk-kv {]-n-h‚o-hv Hm-^nk¿ A-dn-bn®p. sd-bv-Un-\v {]nh‚o-hv C≥-kv-s]-Œ¿ Fw sI hn-t\mZ≥, FIv-sskkv Hm-^nk¿-amcm-b sI sI Pb≥, {]tam-Zv ]p-fn-°q¬ F-∂n-h-cpw D≠m-bn-cp∂p.

kacw H¯p-XoÀ-¸mbn

hn-Z-Kv-[- tUm-Î-À-am-cn-Ãm-sX \m-Zm-]p-cw Xm-eq-¡m-ip-]-{Xn

t]-cm{º: k-am-¥-c Po∏v, Hmt´m-dn-£-Iƒ k¿-ho-kv \-SØp∂-Xp aq-ew {]-bm-k-s∏-Sp∂ _-kp-Iƒ t]-cm-{º˛ap-XpIm-Sv t]-cm-{º˛Bh-f, ]-≈nbØv dq-´p-I-fn¬ k¿-ho-kv \n-¿Øn-h-®p ka-cw \-SØn. hS-I-c {Sm≥kv-t]m¿´v Hm-^n-kv hn-fn®p tN¿-Ø N¿®-sb Xp-S¿-∂p ]-cn-lm-c-ap-≠m-hp-sa-∂v Dd-∏p e-`n-®-Xn-\m¬ k¿-ho-kv ]p-\cm-cw-`n-°m≥ _- p-S-a-Iƒ Xocp-am-\n®p. k-am-¥-c k¿-ho-kpIƒ-°v I¿-i-\ \n¿-t±-i-ßfpw \n-b-a \-S-]-Snbpw kzo-I-cn-°psa-∂v t]m-en-kn-s‚ D-d∏pw e-`n®n-´p-s≠-∂p _-kv Po-h-\-°m¿ A-dn-bn®p.

sXm-gn-ep-d-¸p {]-hr-¯n-IÄ {]-l-k-\-am-hp-¶p ta-∏-øq¿: a-lm-flm-Km-‘n tZio-b sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn {]hr-Øn-Iƒ {]-l-k-\-am-hp-∂Xm-bn ]-cm-Xn. hn-hn-[ {Km-a-∏-©m-b-Øp-Ifn¬ ]-d-ºp In-f-bv-°¬ {]-hrØn-I-fm-Wv C-t∏mƒ \-S-∂p-hcp-∂-Xv. Xp-em-h¿-jw I-gn-™tXm-sS th-\¬-Nq-Sv h¿-[n-® Ah-ÿ-bn¬ ]-d-ºp-I-fn¬ Cu-¿∏w \-„-s∏-´-ÿn-Xn-hn-ti-j-amWp-≈-Xv. C-Xp-Im-c-Ww a-Æv In-f-bv-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn-\m

cn-®p.

¬ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-hrØn ]m-gv-th-e-bm-bn am-dp-∂-Xmbm-Wv ÿ-ew D-S-a-Iƒ ]-d-bp∂-Xv. ^-≠v sN-e-h-gn-°m≥ th≠n-am-{Xw {]-hr-Øn-Iƒ \-SØn ]-≤-Xn {]-l-k-\-am-°p-∂Xm-bn \m-´p-Im¿ Nq-≠n-°m-´p∂p. C-Ø-cw {]-hr-Øn-Iƒ c≠p am-kw ap-ºp k-a-b-_-‘nX-am-bn \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n¬ ÿ-e-D-S-a-Iƒ-°p {]-tbm-P-\w e-`n-°p-am-bn-cp-∂p.

\m-Zm-]p-cw: Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbm-bn D-b¿-Øn-b \m-Zm-]p-cw Kh. B-ip-]-{Xn-bn¬ hn-Z-Kv-[ tUm-Œ¿-am-c-p-sS A-`m-hw P-\ß-sf Zp-cn-X-Øn-em-°p-∂p. F-´v tUm-Œ¿-am-sc B-ip-]{Xn-bn¬ \n-b-an-®n-´p-s≠-¶n-epw Ip-´n-I-fp-sS kv-s]-jy-en-Ãv am{X-am-Wv Uyq-´n-bn-ep-≠m-hp-I. ssK-\-t°m-f-Pn, A-\-kv-Xoky, k-¿-P-dn, sa-Un-kn≥ hn-`mK-ß-fn-sem-∂pw hn-Z-Kv-[ tUmŒ¿-am-cn-√m-Ø-Xp \n¿-±-\-cm-b tcm-Kn-I-sf G-sd t¢-in-∏n-°p∂-Xm-Wv. Zn-\w {]-Xn F-gp-∂q-tdm-fw tcm-Kn-Iƒ Nn-In¬-k-s°-Øp∂ C-hn-sS th-≠-{X tUm-Œ¿am-cn-√m-Ø-Xn-\m¬ P-\-d¬ hm ¿-Uv, {]-k-h-hm¿-Uv, X-n-tb-‰¿, k¿-P-dn hn-`m-Kw Xp-S-ßn \n-c-h[n kw-hn-[m-\-߃ D-]-tbm-Kiq-\y-am-bncn-°p-bm-Wv. B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-b-an-°s∏-´ ssK-\-t°m-f-Pn-kv-‰v t]cm-{º B-ip-]-{Xn-bn¬ tPm-en sN-øp-I-bpw \m-Zm-]p-cw B-ip]-{Xn-bn¬ \n-∂p th-X-\w hmßp-I-bpw sN-øp-∂p-sh-∂m-Wp ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xv. a-‰p kv-s]-jyen-Ãp-Im-cm-cp-an-s√-¶n-epw c≠p in-ip-tcm-K-hn-Z-Kv-[-sc \n-ban-®n-´p-≠v. Nn-In¬-k-s°-Øp∂ tcm-Kn-I-fn¬ hn-Z-Kv-[ Nn-In

3

A-\p-tim-Nn¨p h-SIc: sF.F≥.Sn.bp.kn. t\-Xm-hv km-Zn-cn-t°m-b-bpsS \n-cym-W-Øn¬ sI.F-kv.Sn. h¿-t°-gv-kv bq-\nb≥ (sF.F≥.Sn.bp.kn) hS-I-c, sXm-´n¬-∏m-ew Un-t∏m-Ifp-sS kw-bp‡ tbm-Kw A\p-tim-Nn®p. sF. F≥. Sn.bp.kn. A-Jn-te-¥y P-\-d¬ Iu¨-kn¬ AwKw sI F≥ F A-ao¿ DZv-LmS-\w sN-bvXp. ]n kp-Pojv, F {]tamZ≥, sI hn A-timI≥, sI kp-[o¿-Ip-am¿ kw-kmcn-®p. sF.F≥.Sn.bp.kn. hS-I-c Xm-eq-°v Npa-´v sØmgn-em-fn bq-\n-b≥ A-\p-tim-Nn®p. Fw _-jo¿ A-[y-£X h-ln®p.

\m-Zm-]p-cw K-h. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn¬-k B-h-iy-ap-≈-h-sc-sbms° h-S-I-c Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbn-te-°pw a-‰pw d-^¿ sN-øp-Ibm-Wv. F≥.B¿.F-®v.Fw. ^-≠p]-tbm-Kn-®v B-ip-]-{Xn-bn ¬ \S-∂ \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-ßfn¬ A-gn-a-Xn \-S-∂-Xm-bp≈ B-tcm-]-W-sØ XpS¿ ∂v At\z-j-Ww \-S-Ønbncp-∂p. A[n-Ir-X-cp-sS `m-K-Øv \n-∂p-≈

A-h-K-W-\ Im-c-Ww P-\-Io-b {]-Xn-tj-[w i-‡-am-b-tXm-sSB-tcm-Ky a-{¥n hn-j-b-Øn¬ C-S-s]-´n-cp-∂p. {]-tXy-I tbm-Kw hn-fn-®p B-ip-]-{Xn-bp-sS tim-Nym-hÿ ]-cn-l-cn-°m≥ th-≠-Xp sN-øp-sa-∂p P-\-߃-°v D-d-∏v sIm-Sp-Øn-cp-∂p-sh-¶n-epw {Inbm-fl-I-am-bn H-∂pw \-S-∂n-s√∂m-Wm-t£-]w.


{]mtZ-inIw

17 Un-kw-_¿ 2013 sNmΔ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp apX¬ 12 h-sc ta-∏-bn¬, ]-®-°dn-ap-°v, ap-≈≥-Ip-∂v, P-\-Xtdm-Uv, A-d-Øn¬ H-¥w, h≈n¬, am-Wn-t°m-Øv F-∂n-hnS-ß-fn-epw H-∂p-h-sc ]p-Øq¿ k-_v-tÃ-j≥ ]-cn-k-cw, h-S-I-c K-h. tlm-kv-]n-‰¬ ]-cn-k-cw, A-S-°m-sØ-cp, h-S-I-c Su¨, ]-g-b _-Ãm‚ v, ho-c-t©-cn, ]-g¶m-hv, ]p-fn-t™m-fn, h-e-sI´n¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw aq-∂ph-sc Ip-cn-bm-Sn, Xn-t°m-Sn kvIqƒ, A-d-°¬ \-S, Ip-\n-bn¬ kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F´p ap-X¬ 12 h-sc Xp-cp-Øn-bm-Sv A-g-sIm-Sn-t£-{X-]-cn-k-cw F∂n-hn-S-ß-fn-epw aq-∂p-h-sc Xncp-h-ßq-cv, tN-a-t©-cn, ]q-°m-Sv, Xp-cp-Øn-ap-°v, Im-™n-c-°-S-hv, Ip-∂p-Ω-°-c, s\-√m-t®-cn, At≠m-W, hm-g-®n-d, A-c-tb-‰-Ip∂v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©ph-sc N-fn-t°m-Sv, Im-¥-]p-cw, Icp-h-‰, s\-tcm-Øv, ap-Øm-ew, ht´m-fn-∏-d-ºv, Xq-ßpw-]p-dw, Ip-fß-c, F-c-™n-am-hv, I-∂q-´n-∏md, sN-dp-πm-Sv, Im-∏m-Sv Su¨, \m-cn≥-Nm¬, F-c-h-∂q-cv, XqΔm-´p-Xm-gw, I-cn-bm-´p-a-e, sN-dph-e-Øv Xm-gw, ap-°m-fn-Øm-gw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 8.30 ap-X¬ A-©p-h-sc sIm-√-d-º-Øv-˛-IÆm-Sn-°¬ tdm-Uv, ]p-fn-b≥-hb¬, h-S-t°-h-b¬, em‚ v am¿°v, I-Æm-Sn-°¬ F-∂n-hn-S-ßfn-epw H-º-Xp ap-X¬ H-∂p-h-sc s]-cp-¥p-cp-Øn, ]p-d-°m-´o-cn, I-t®-cn, ap-°w I-S-hv, ]p-Xp-°m´v I-S-hv, ]m-tem-d F-∂n-hn-S-ßfn-epw A-©p-h-sc ap-≠p-]m-ew, C-√-Øp-Xm-gw, ]-∂n-bq¿-Ip-fw, ]p-Øq¿-aTw, h-≈n-°p-∂v, ]m-dIp-f-ß-c F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„{]-kv ¢-∫v lmƒ: sI P-b-N-

{μ≥ A-\p-kv-ac-Ww ˛ AUz. F P-b-i-¶¿ ˛ 11.00 „Su¨-lmƒ: kn-bkvtIm sF.Sn.sF. hy-hkm-b kw-cw`-I sk-an-\m¿ ˛ 10.00 „A-f-Im-]pcn Hm-Un-t‰mdnbw: hym-]m-cn hy-h-km-bn s^-U-td-j≥ Pn√m I-Ωn-‰n cq]o-Ic-Ww ˛ 2.00 „X-S-ºm-´p Xm-gw _-km¿: tIc-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\gv-kv bq-\n-b≥ [¿-W ˛ 10.00 „_m-¶v Fw-tπm-bokv Hm-Unt‰m-dnbw: a-e-_m¿ Xo-ctZ-i h-\n-Xm s^-U-td-j≥ sk-an\m¿ ˛ 11.00 „ap-X-e-°p-fw ssa-Xm\w: ]›n-a L-´ kwc-£-W Iq-´mbvv-a ˛ 9.00 „sIm-Sp-h-≈n-]-©mb-Øv lmƒ: ]m-d-∂q¿ ]n ]n C-_vdmlnw ap-kv-eym¿ A-\p-kv-acWw ˛ 6.00

Adnbn-¸pIÄ

G-IZn-\ j-«n SqÀ-W-saâv 22\v am-hq¿: H-bm-kn-kv am-hq¿ hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn G-IZn-\ j´n¬ U-_nƒ-kv Sq¿-W-sa‚ v \S-Øp-∂p. 22\p cm-hn-se HºXp ap-X¬ am-hq¿ ln-Zm-bØp¬ C-kvemw a-Zv-d-k-bp-sS ]-cn-kc-Øv sh-®m-Wv a¬kcw. ]-s¶-Sp-°p-∂ So-ap-Iƒ 20\p ssh-Io´vv A-©n-\p ap-ºmbn d-Pn-ÿ sN-øWw. t^m¨: 9567198637.

Z-´ ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v tIm-gn-t°m-Sv: tZ-i-t]m-jn-Wn ]-ªn-Iv sse-{_-dn-bpw k-l-I-cW Z-¥m-ip-]-{Xn-bpw tN¿-∂v ku-P-\y Z-¥ ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v \-S-Øn. hm¿-Uv Iu¨kn-e¿ tN-ºn¬ hn-th-Im-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-l-I-cW Z-¥m-ip-]-{Xn {]-kn-U‚ v F≥ k-Jo-jv _m-_p, Fw Sn tk-Xp-am-[-h≥, F ]n Ir-jv-WIp-am¿, Sn N-{μ≥, sI sI N-{μlm-k≥, F ]n ]p-jv-]-cm-Pv, Sn kp-Po-jv _m-_p kw-km-cn-®p.

kv-{Xo-IÄ¡pw Ip-«n-IÄ-¡p-w t\sc-bpÅ A-Xn-{I-a-¯ns\Xn-tc A-Wn\n-c¡Ww

kv-{Xo-kp-c-£m-k-an-Xn- kv-t]m¿-Sv-k-v Iu¨-kn¬ lm-fn¬ kwL-Sn-∏n® \n¿`-bw kv{Xokpc-£m k-tΩ-f-\w tUm. J-Zo-Pm apw-Xm-kv D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p tIm-gn-t°m-Sv: kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-sa-Xn-tc h¿-[n-®p-hcp-∂ A-Xn-{I-a-Øn-s\-Xn-tc a\p-jy-kvt- \-ln-Iƒ Iq-´m-bn AWn \n-c-°-W-sa-∂p F-gp-ØpIm-cn tUm. J-Zo-P apw-Xk - v A-`n{]m-b-s∏-´p. \n¿-`-b-Zn-\-Øn¬ kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmfn¬ kv{- Xo kp-c£ - m k-an-Xn-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ kv-

{Xo kp-c£ - m k-tΩ-f\ - w D-ZvL - mS-\w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-h¿. kv-{Xo i-co-cw {]-Z¿-i-\ hkv-Xp am-{X-am-sW-∂ {]-N-c-Wam-Wp Zr-iy-am-[y-a-߃ \n-c-¥cw \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-∂-Xv. hy-‡-am-b ssew-Kn-Im-{I-a-W kq-N-\-I-fm-Wv kn-\n-am-‰n-Iv Um≥-kp-I-fn¬ Zr-iy-h¬-°-cn°p-∂-Xv. hy-‡n-tI-{μo-Ir-X-am-

b kp-J-ß-fn¬ A-`n-c-an-°p-∂Xn¬\n-∂p bp-hm-°ƒ ]p-d-Øp I-S-°-W-sa-∂pw _-Z¬ Nn-¥I-fpw N¿-®-I-fpw D-b¿-Øns°m-≠p-h-c-W-sa-∂pw J-Zo-Pmapw-Xm-kv ]-d-™p. ku-μ-cyw kv-{Xo-bp-sS H-cp kz-Xzw am-{X-am-sW-∂pw Ahƒ-°v a-‰-\-h-[n kz-Xz-ß-fps≠-∂pw kv-{Xo ]p-cp-j-s\

t_m-[y-s∏-Sp-Øn-s°m-Sp-°-Wsa-∂pw {]-^. I¬-]-‰ \m-cm-bW≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. k-an-Xn Pn-√m c-£m-[n-Im-cn F ti-J¿ A-[y-£-X h-ln-®p. k-tΩ-f-\-Øn¬ kv-{Xo- ]o-U-\߃-°-dp-Xnh-cp-Ø-W-sa-∂pw P-Ãn-kv sP F-kv h¿-a I-Ωo j≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´v sI sP tPmkn A-h-X-cn-∏n-® {]-ta-bw ]mkm-°n. Im-b-s°m-Sn, ]-¥n-cn°-c s]¨-hm-Wn-` kw-L-߃-s°-Xn-tc-bp-≈ {]-ta-b-ßfpw Aw-Ko-I-cn-®p. k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. sI hn _m-e-Ir-jv-W≥ {]-^. kn hn Ip-am-c≥, cm-tP-jv ta-t\m≥ ]n ]n km-d-So-®¿, tam-l≥-Zm-kv Im-b-s°m-Sn, Ir-jv-W-Zm-kv Imh-√q¿, kn jo-_, hn cm-L-h≥ \m-b¿, ssk-t°m-f-Pn-kv-‰v P∂n-^¿, _m-e-Ir-jv-W≥, tUm. bp hn i-°o-e, B-i, tUm. Fw tPym-Xn-cm-Pv, cm-L-h hm-cy¿ ]¥n-cn-°-c, B-en-°p-´n ]-¥n-cn°-c ]-s¶-Sp-Øp. kv-{Xo ]o-U-\-Øn-s\-Xn-tc \-S-∂ kw-L-Nn-{X-c-N-\ sI ico-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Nn-{XIm-cn en-kn, k-Ko¿, dp-_n-\, enbm-kv, hn-]n≥, e-£v-a-W≥, _n\p, k-Po-jv A-f-I ]-s¶-Sp-Øp.

kozhikode/clc

]«btaf¡v AI¼Snbmbn hÀWm`amb tLmjbm{X tIm-gn-t°m-Sv: `q-c-ln-X-cn-√mØ tI-c-fw ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-bn Pn-√-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® ]´-b-ta-f-°v tLm-j-bm-{X-tbmsS Xp-S-°w. hn-hn-[ Xm-eq-°p-I-fn¬ IpSpw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿ in-¶mcn ta-f-Øn-eq-sS X-ß-fp-sS km∂n-[yw A-dn-bn-®p. tN-hm-bq¿ kz-c-e-b sX-øw I-em-k-an-Xnbp-sS sX-ø-hpw jm-Pn H-f-h-Æbp-sS I-Y-I-fn th-j-hpw tLm-

a-W¬ tem-dn-Iƒ \m´p-Im¿ X-S-™t∏mƒ

sd-Øn ]m-kv A-\-[n-Ir-X-amsW-∂p I-s≠-Øn tem-dn ]n-Sns®-Sp-Øv tIm-gn-t°m-Sv kn-hn¬ tÃ-j-\n-te-°p am-‰n. Xp-S¿-∂v F-´p tem-dn-Iƒ X-S-™v ss_]m-kv ]-cn-k-c-Øv a-W¬ C-d°n. C-Xn-\n-sS ssh-Io-´v A-©c-tbm-sS \-√-fw t]m-en-sk-Øn a-W¬ tem-dn-bn¬ I-b-‰n sIm≠p-t]m-hm≥ {i-an-®p. F-∂m¬ C-Xp {]-tZ-i-Øp Iq-Sn-\n-∂ \m-´p-Im¿ A-S-°-ap≈-h¿ X-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. CtXm-sS t]m-en-kv em-Øn-ho-in P-\-ß-sf A-Sn-t®m-Sn-®v aq-∂p tem-dn-Iƒ sIm-≠p-t]m-hm≥ A-h-k-cw H-cp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sIm-Sp-ß-√q-cn¬ \n-∂p I-Æq-

Hm-hp-N-m \nÀ-am-Ww; K-XmK-Xw X-S-Ê-s¸«p Ip-‰n-°m-´q¿: am-hq¿ tdm-Uv \ho-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Ip‰n-°m-´q¿ `m-K-sØ Hm-hp-Nm¬ \n¿-am-Ww hm-l-\-߃-°p bm{Xm t¢-i-ap-≠m-°p-∂p. tdm-Uns‚ sam-Øw `m-Kw Hm-hp-Nm-en\m-bn Io-dp-∂-Xn-\p ]-I-cw `mKn-I-am-bn {]-hr-Øn \-S-Ønbm¬ bm-{Xm Zp-cn-Xw H-gn-hm°m-sa-∂m-Wp \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂-Xv. Ip-μ-aw-K-ew Fw.F¬.F. tdm-Uv I-hm-S-Øn-epw ap-≠p-∏mew tdm-Uv I-hm-S-Øn-epw Hm-hpNm-en-\m-bn tdm-Uv Io-dn-b-Xn-

Ip-μ-aw-K-ew: km-t‚m-kv A-Jnte-¥ym sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ ta-f-bn¬ {^-©v t_-°-dn Ipμ-aw-K-ew (F.ssh.kn D-®m-c°-S-hv) sk-an-bn¬ {]-th-in-®p. Izm¿-´¿ a¬-k-c-Øn¬ H-∂ns\-Xn-tc c-≠p tKm-fp-Iƒ-°v F-^v.kn. s]-cn-¥¬-a-Æ-sb ]cm-P-b-s∏-Sp-Øn. C-∂p a¬-k-can-√. \m-sf H-∂mw sk-an-ss^\-en-s‚ c-≠mw ]m-Z-Øn¬ awkm¿ Ip-μ-aw-K-ew A¬-i-_m_v Xr-∏-\-®n-sb t\-cn-Spw.

en¦vtdm-Un C-cpN-{I-hm-l-\-§-fp-sS A\-[n-IrX ]mÀ¡nMv tIm-gn-t°m-Sv: C-cp-N-{I-hm-l\-߃ \n¿-Øn-bn-S-cp-sX-∂ t_mUv sh-®m¬ A-hn-sS C-cpN-{I-hm-l-\-߃ \n¿-Øn-bnSmw F-∂m-bn-´p-≠v. C-Xn-\v G-‰hpw h-en-b D-Zm-l-c-W-am-Wv sdbn¬-sh kv-t‰-j≥ en-¶v tdm-Unte-Xv. en-¶v tdm-Un-s‚ H-cp h-

iw cm-hpw ]-I-epw C-cp-N-{I-hml-\-ß-fp-sS hn-{i-a-k-t¶-X-am°n am-‰n-bn-´p Im-e-ta-sd-bm-bn. C-{X-tb-sd Xn-c-t°-dn-b ]mX-bn¬ A-[n-Ir-X¿ t_mUv ÿm-]n-®n-´pw A-Xn-\p Io-sg Xs∂-bm-Wv C-cp N-{I-hm-l-\߃ \n¿-Øn-bn-Sp-∂-Xv. C-Xp-h-

cn-te-°p a-W¬ I-S-Øp-∂ temdn-I-fm-Wp \m-´p-Im¿ X-S-™n-´Xv. h≥ a-W¬ am-^n-b-°v HØm-i- sN-øp-I-bm-Wv t]m-ensk-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. d-h-\yq h-Ip-∏v a-W¬ tem-dn ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´pw a-W¬ tem-dn I-S-Øn-sIm-≠p-t]m-b kw-`-hØn¬ A-t\z-j-Ww th-W-sa∂p \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p. A-tX-k-a-bw a-W¬ tem-dn I-SØn-sIm-≠p-t]m-hm≥ ku-Icyw sN-bv-Xn-´n-s√-∂pw a-‰p km[-\-߃ sIm-≠p-t]m-hp-∂ tem-dn-Iƒ k-a-c-°m¿ X-S-™t∏mƒ A-h hn-´-b-°p-I-bm-bncp-s∂-∂pw \-√-fw t]m-en-kv ]d-™p.

]pkvXI {]-Im-i-\w

\m¬ c-≠m-gv-N Im-e-tØ-°v CXp-h-gn-bp-≈ K-Xm-K-Xw ap-Sßpw. Ip-‰n-°m-´q-cn-s‚ sX-°p`m-K-sØ \n¿-am-W-{]-hr-Øn aμ-K-Xn-bn-em-b-Xpw \m-´p-Im¿°v A-ku-I-cy-ap-≠m-°p-∂p≠v. C-cp-N-{I-hm-l-\-ß-fpw Hmt´m-dn-£-I-fpw Ip-‰n-°m-´q¿ B\-t»-cn, ss]-tßm-´p-]p-dw h-gn Ip-μ-aw-K-e-tØ-°pw sN-Ω-eØq¿ tdm-Uv h-gn ap-≠p-∏m-ew `m-K-tØ-°pw h-f-™-h-gn-bneq-sS-bm-Wv C-t∏mƒ k-©-cn°p-∂-Xv. Ip-‰n-°m-´q¿ Fw.F-¬.F. tdm-Unse Hm-hpNm-¬- \n¿-am-Ww

gn I-S-∂p t]m-hp-∂ h-en-b hml-\-߃ G-sd {i-≤-tbm-sS Hm-Sn-®n-s√-¶n¬ C-cp N-{I-hm-l\-ß-fn¬ X-´pw. Zn-h-k-hpw C-cp-∂q-tdm-fw Ccp-N-{I-hm-l-\-ß-fm-Wv C-hnsS ]-I¬ k-a-b-Øp \n¿-Ønbn-Sp-∂-Xv.

^-tdm°v: ^m-dq-Jv tImf-Pv ]ªn-t°-j≥ Un-hn-j≥ ]p-dØ - nd°n-b ]p-kv-X-I-߃ {]-Imi\w sN-bv-Xp. \-thm-∞m-\w hnZym-`ym-k-Øn-eq-sS ^m-dq-Jv tIm-fP - n-s‚ N-cn-{Xhpw Zu-Xyhpw tImf-Pv am-t\-P¿ AUz. Fw ap-l-Ω-Zn-\v \¬-In a-{¥n Fw sI ap-\odpw ^m-dq-Jv tImfPv Hm¿-a A-\p-`-hw {]-Y-a _m-®nse hn-Zym-¿-Yn F≥ A-_q-_°¿ tImb-°v \¬-In am[y-a {]h¿-Ø-I-≥ hn hn Z£n-W aq¿Øn-bpw Imw]-kv ssh-_v-kv dn´. So-t®-gvk - v A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v sI sI D-Æn-IrjvW-\v \¬-In ]n. Sn.F. sshkv {]-kn-U‚ v F≥ kn A-_q_-°dpw {]-Imi-\w sN-bvXp.

Xp-Wnk-©n hn-Xc-Ww sNbvXp tIm-gn-t°m-Sv: ]-cn-ÿn-Xn, kmaq-lnI {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ kPo-h-km-∂n-[y-am-b sh-_vssk-‰v ku-lr-Z Iq-´m-bv-a- Ahn-Lv-\- Xp-Wn k-©n hn-X-cWw \-S-Øn. πm-kn-‰n-Iv _m-Kns\-Xn-tc-bp-≈ {]-h¿-Ø-\-Øns‚ `m-K-am-bn \-S-Øn-b k-©n hn-X-c-Ww Ip-μ-aw-K-ew Fkv.sF. F sI tPm-Wn, {]-^. tim-`o-{μ≥, P-h-l¿ \-K¿ tImf-\n d-kn-U‚ v A-tkm-kn-tb-

j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ F-∂n-h¿ tN¿-∂p \n¿-h-ln-®p. sh-kv‰ - v am-Wm-ti-cn, Ip-μa - wK-ew {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv B-Zy hn-X-c-Ww \-S-∂-Xv. A-hn-Lv-\bp-sS U-b-c-Œ¿-am-cm-b D-Z-b-`m\p, tc-jva - D-Zb - ≥, am-t\-P¿ A\o-jv t\-Xr-Xzw \¬-In. A-hnLv-\ ]p-d-Øn-d-°n-b kw-Ko-X B¬-_w -K-P-bm-\-°v- -e-`n-® Xp-I kz-cq-]n-®m-Wp km-aq-lnI{]-h¿-Ø\ - w \-SØ - p-∂X - v.

k-l-]mTn-I-fp-sS kv-t\-l-hm-bv-]n A-Rv-Pp-hn\pw Ip-Spw-_-¯n\pw ho-Sv

tI-c-f tÃ-‰v F-Iv-kv k¿-ho-kv eo-Kv Pn√m hn-P-bv-Znh-kv a{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

kwLIrjnbn I¸ \«v It¡mSn IpSpw_{io tIm-gn-t°m-Sv: c-≠-c G-°¿ ÿ-eØ - v I-∏ \-´v Im¿-jn-I cwK-Øp kw-LI - r-jn-bn-eq-sS an-I® hn-fs - h-Sp-°p-hm≥ {i-an-°p-Ibm-Wp I-t°m-Sn {Km-a-∏-©m-bØn-se Ip-Spw-_-{io. I-t°m-Sn tIm-Xm-S-Øv Xm-gw {]-tZ-i-Øv kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS k-Y-eØm-Wv I-t°m-Sn kn.-Un.-F-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-∏ \-´X - v.

70 kw-L-Ir-jn {Kq-∏p-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ {Km-a-∏-©mb-Øn-se hn-hn-[ k-Y-e-ß-fn¬ Ip-Spw-_-{io-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 14 G-°-dn¬ I-∏ Ir-jn sN-bXn-´p-≠v. C-Xp-Iq-Sm-sX 12 G°¿ hm-g, c-≠v G-°¿ s\-√v, c≠v G-°¿ ss]-\m-∏nƒ, H-cp G°¿ tN-\, A-c G-°-dp-I-fn-embn C-©n, a-™ƒ, tN-ºv F-∂n-

h-bpw Ir-jn-sN-bv-Xn-´p-≠v. kw-L-Ir-jn t{]m¬-km-ln∏n-°p-∂-Xn-\m-bn Ip-Spw-_-{io an-j-≥ \-S-∏m-°p-∂ A-b¬-Iq-´ k-ºq¿-W en-t¶-Pv Imw-]-bn-≥ e-£y-bp-sS `m-K-am-bn kw-LIr-jn {Kq-∏p-Iƒ-°v C≥-sk‚ohv, am-®n-Mv-{Km‚ v, en-t¶-Pv hm-bv] F-∂n-h \¬-Ip-I-bpw ¢m-kpI-ƒ kw-L-Sn-∏n-®n-´p-ap≠v.

^-tdm-°v: sN-‰-Iq-c-bn-se H-‰Nm-bv-]n¬ A-¥n-bp-d-ßn-b ARv-Pp-hn-s‚ G-gp t]-c-S-ßn-b Ip-Spw-_-Øn-\p k-l-]mTn-I-fpsS kv-t\-l-hm-bv-]n¬ X-e Nmbv-°m≥ C-S-am-bn. ^m-dq-Jv lb¿ sk-°≥-U-dn-bn-se H-∂mw h¿-j lyq-am-\n-‰o-kv hn-Zym¿-Yn A-Rv-Pp-hn-\m-Wv -k-l-]mTns°m-cp kvv-t\-l-ho-Sv- k-Ωm\n-®-Xv. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS I-ctLm-j-߃-°n-sS a-{¥n Fw sI ap-\o¿ Xm-t°m¬-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. A-Sp-Ø B-gv-N hnhm-lw \-S-°p-∂ A-Rv-Pp-hns‚ aq-Ø k-tlm-Z-cn-°v h-Ip∏n¬ \n-∂pw 50,000 cq-] a-{¥n {]-Jym-]n-®p. am-t\-Pn-Mv I-Ωn-‰n {]-knU‚ v {]-^. F Ip-´ym-en-°p-´n A-[y-£-X h-ln-®p. l-b¿ sk°≥-U-dn F≥.F-kv.F-kv. t{]m-{Kmw tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ F kp-ss_¿-Ip-´n B-ap-J {]-`m-jWw \-S-Øn. t{]m-{Kmw Hm-^nk¿ sI Sn I-_o¿ dn-t]m¿-´v Ah-X-cn-∏n-®p. hn-Zym¿-Yn-°p-≈ kvv-t\-tlm-]-lm-c-am-b 1,11,150 cq-]bp-sS sN-°v ]n.Sn.F. {]kn-U‚ v Fw A-_v -Zp-√-Xzo-^v ssI-am-dn. ]m-en-tb-‰o-hv ^-≠v kzo-I-c-Ww ^m-dq-Jv tIm-f-Pv

^m-dq-Jv l-b¿ sk-°≥-U-dn- kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS kv-t\-lho-Sn-s‚ Xm-t°m¬ Zm-\w a{¥n Fw sI ap-\o¿ \n¿-h-ln-°p∂p {]n≥-kn-∏¬ {]-^. C ]n C-ºn®n-t°m-b \n¿-h-ln-®p. F≥.F-kv.F-kv. thmf-≠nb¿-am-sc cm-a-\m-´p-I-c {Km-a-∏©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v hn Fw ]p-jv-] A-\p-tam-Zn-®p. {]n≥-kn-∏¬ sI ]n Ip-™-ΩZv, ]-©m-b-Øv ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ tKm-]n sIm-S-°-√v ]-d-ºv, hm¿-Uv Aw-Kw sI hn dlvv-a-Øp-∂n-k, sk-{I-´-dn C

j-bm-{X-bp-sS am-‰v-Iq-´n. sN-e-hq¿ Nq-c-s°m-Sn I-f-cn kw-L-Øn-s‚ I-f-cn-∏-b-‰v {ioI-Wv-tT-iz-c t£-{X-Øn-s‚ ]pen-I-fn, ^-tdm-°n-se C-kv-a-bnepw kw-L-hpw A-h-X-cn-∏n-® tIm¬-°-fn, Ip-μ-aw-K-ew I-fnbm-´ k-an-Xn-bp-sS A-Ω≥-IpSw, sk‚ v ta-co-kv _m‚ v kwL-Øn-s‚ _m‚ v ta-fw F-∂nh tLm-j-bm-{X-sb h¿-Wm-`am-°n. kn-hn¬ tÃ-j-\n-se d-

h-\yq dn-{In-tb-j≥ ¢-∫n-s‚ \n-›-e-Zr-iy-hpw H-cp-°n-bn-cp∂p. kn-hn¬-tÃ-j≥ ]-cn-k-cØp \n-∂m-cw-`n-® tLm-j-bm{X F-c-™n-∏m-e-sØ-Øn-btXm-sS d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]Im-ipw ]-¶p-tN¿-∂p. Iq-Sm-X kzm-`n-am≥ k-∂-≤ {]-h¿-Ø-Icpw {]o dn-{Iq-´v-sa‚ v s{S-bv-\n-Mv sk‚¿ Aw-K-ß-fpw A-Wn-\n-c∂p.

km-tâm-kv ^p-Sv-t_m-Ä ta-f; {^-©v t_-¡-dn sk-an-bnÂ

\m«p-ImÀ X-S-ªn-« a-WÂtem-dnIÄ t]m-enkv em-¯nho-in tam-Nn-¸n¨p tIm-gn-t°m-Sv: Sn-∏¿, sP.kn._n. D-S-a-I-fp-sS k-a-c-Øn-\n-sS X-S-™n-´ aq-∂p a-W¬ tem-dnIƒ t]m-en-kv P-\-ß-sf emØn ho-in Hm-Sn-®-ti-jw hn-´-b®p. ]-¥o-c-¶m-hv ss_-]m-kn¬ sIm-S¬ \-S-°m-hn-\p k-ao-]w C-∂-se ssh-Io-´m-bn-cp-∂p kw-`-hw. Sn-∏¿, sP.kn._n. k-ab \n-b-{¥-W-Øn-s\-Xn-cm-b k-a-c-Øn-\n-sS-bm-Wp a-W¬ tem-dn-Iƒ X-S-™n-´-Xv. a-W-se-S-∏n-\p \n-tcm-[-\-ap≈-Xn-\m¬ i-cn-bm-b ]m-kn-√mØ H-cp tem-dn \m-ep a-Wn-tbmsS X-S-™n-´v cm-a-\m-´p-I-c hnt√-Pv Hm-^n-k-sd A-dn-bn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. hn-t√-Pv Hm-^n-k-

3

Fw A-_v-Zp¬ A-ko-kv, B¿.bp.F. {]n≥-kn-∏¬ {]-^. ap-kvX-^ ^m-dq-Jn, F.F¬.]n-.- kvIqƒ F-®v.Fw. sI Fw ap-l-ΩZv Ip-´n, F≥.F-kv.F-kv. tIm˛HmUn-t\-‰¿ Sn ]n ap-l-Ω-Zv _jo¿, Pn-√m I¨--ho-\¿ sI kn ^-k-ep¬ l-Jv, kv-‰m-^v sk{I-´-cn lm-P sam-l-\p-±o≥, h-f≠n-b¿ sk-°≥-U-dn ^-lowkn≥ ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p

km-t‚m-kv A-Jn-te¥ym sk-h≥-kv ^pSv-t_mƒ ta-f-bn¬ {^-©v t_°-dn Ip-μ-aw-K-ehpw F-^v.kn. s]-cn-¥¬-aÆbpw- XΩn¬ \S∂ a¬-k-c-Øn¬ \n∂v

Npcp¡¯nÂ

"]-Ýn-a-L-« kw-c-£-Ww D-d-¸m-¡-Ww' tN-f∂ - q¿: I-kvX - q-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v P-\{- ]-Xn-\n-[n-If - p-ambn N¿-® sN-bvX - p. ]-›n-aL - ´- kw-c£ - W - h - pw {]-Ir-Xn k¥p-em-hÿ b - pw \n-e\ - n¿-ØW - s - a-∂p tN-f∂ - q¿ kmw-kvIm-cn-I k-lr-Zb - km-ln-Xy-th-Zn B-hi - y-s∏-´p. ]p-tcm-Ka - \ im-kv{- Xo-b ho-£W - a - p-≈ kw-LS- \ - I - ƒ I-kvX - q-cn cwK≥ dn-t]m¿-´n-s\ kzm-KX - w sN-øW - w. {]-kn-U‚ v C-cp-h≈q¿ P-bN - {- μ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. {]-^. sI hn-Pb - c - mL-h≥, sI ]n Pn \m-b¿, hn F d-km-Jv, ]n Fw tIm-b, ]n k-Zm-\μ - ≥, C kp-tc-jv _m-_p, C B-cX - n kw-km-cn-®p.

ss_-¡v tam-j-Ww t]m-bn ]q-fm-Sn-Ip-∂v: _n-em¬ a-kv-Pn-Zn-s‚ ap-∂n¬ ]m¿-°v sNbv-Xn-cp-∂ A-º-e-∏-Sn kz-tZ-in i-co-^n-s‚ lo-tdm tlm≠ kv-sπ-≠¿ ss_-°v tam-j-Ww t]m-bn. F-e-Øq¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

I-©m-hp-am-bn ]n-Sn-bn ^-tdm-°v: cm-a-\m-´p-I-c-bn¬ I-©m-hp-am-bn a-[y-h-b-kv-Is\ ]n-Sn-Iq-Sn. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se ]p-Xp¿ ]p-I-te-cn ]-dºv Ip-f-ß-c-°-≠n ap-l-Ω-Zv tIm-b F-∂ h-e-tIm-b (56) sb-bm-Wp ^-tdm-°v t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-∂se D-®-bv-°v H-cp-a-Wn-tbm-sS-bm-Wp kw-`-hw.

sa-Un-¡Â Iymw-]v tIm-gn-t°m-Sv: Ip-‰n-®n-d, C-Sn-b-ß-c, ap-J-Zm¿ F-∂o I-Stem-c-ta-J-e-bn¬ ]-S¿-∂p-h-cp-∂ ]-I¿-®-hym-[n tcm-K߃-s°-Xn-tc C-Jv-d C‚¿-\m-j-\¬ tlm-kv-]n-‰-en-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS Ip-‰n-®n-d an-iv-Im¬ dn-kn-U‚ v-kv B‚ v sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ (Fw.sF.B¿.Uªyp.F) sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øn. sI.bp.B¿.Un.F^v.kn. sN-b¿-am≥ sI sam-bv-Xo≥-tIm-b D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. {]-kn-U‚ v ^-l-Zv B-Zw A-[y-£-X h-ln-®p. tIm¿]-td-j≥ Iu¨-kn-e¿-am-cm-b ]n In-j≥ N-μv, sI ]n A_vv-Zp-√-t°m-b, d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-lnI-fm-b tUm. dm-jn-Zv D-Øm≥, sI ss{^-P¿ kw-km-cn-®p.

I-Ymkm-bm-Ów tIm-gn-t°m-Sv: F-c-™n-∏m-ew hm-Kv-`-Sm-\-μ Kp-cp-tZ-h¿ kvv-am-c-I hm-b-\-im-e ]p-Xn-b F-gp-Øp-Im-cn-I-sf I-s≠Øp-∂-Xn-\m-bn I-Ym-km-bm-”w \-S-Øn. h-\n-X-Iƒ-°mbn kw-L-Sn-∏n-® Pn-√m-X-e I-Ym-c-N-\m a¬-k-c-hn-P-bnIƒ-°pw, Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n _n.F-kv.kn. kpthm-f-Pn ]-co-£-bn-se H-∂mw dm-¶v tP-Xm-hv F≥ Zn-\p-hn\p-ap-≈ ]p-c-kv-Im-c-߃ km-ln-Xy-Im-c≥ hn B¿ kp-[ojv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. sI P-b-cm-Pv, tUm. sI hn tXm-akv, hn-]n≥ ]n F-kv, sI th-Wp, kn kp-tc-{μ≥, sI ssie-jv kw-km-cn-®p. I-Ym-a¬-k-c-Øn¬ k-Ωm-\m¿-l-cm-b {ip-Xn i-in-[-c≥, sI Fw Zn-hy-e-X, lm-Pn-d ]p-Xn-tbm´n¬, sI h-c-tZ-iz-cn, A-\-¥ B¿ tZ-hv, sP-kv-\ kz-¥w I-Y-I-f-h-X-cn-∏n-®p.

A-\p-tim-Nn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: am-[y-a {]-h¿-Ø-I-\pw t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ sI km-Zn-cn-t°m-b-bp-sS \n-cym-WØn¬ A-\p-tim-Nn-®v {]-kv ¢-∫n¬ tbm-Kw tN¿-∂p. {]kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ A-[y-£-X h-ln-®p. F hn sjdn≥, a-e-bm-f a-t\m-c-a ap≥ d-kn-U‚ v F-Un-‰¿ sI A_q-_-°¿, ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ sk-{I´-dn kn hn-t\m-Zv N-{μ≥, Fw kp-[o-{μ-Ip-am¿, ]n ap-kv-X^, Sn B¿ a-[p-Ip-am¿, F ]n A-_q-_-°¿, ¢-_v {S-j-d¿ sP F-kv j-\n¬ kw-km-cn-®p.

kn.]n.F-^v. Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp am-hq¿: s]-cp-h-b¬, am-hq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn-se \m-fn-tI-c D-Zv-]mZ-I kw-L-߃ kw-bp-‡-am-bn cq-]o-I-cn-® Xr-]v-Xn \m-fn-tI-c s{]m-Uyq-tk-gv-kv s^-U-td-j≥ (kn.]n.F-^v) Hm-^n-kv Ip-‰n-°-Shn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ap\o-d-Øv A-[y-£-X h-ln-®p. s]-cp-h-b¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n A-kv-am-_n, Fw Sn ap-l-Ω-Zv, hn sI d-km-Jv, kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

17 Un-kw-_¿ 2013 sNmΔ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ 12 h-sc ta-∏-bn¬, ]-®°-dn-ap°v, ap-≈≥-Ip∂v, P\-XtdmUv, A-d-Øn¬ H¥w, h≈n¬, am-Wn-t°m-Øv F-∂n-hnS-ß-fnepw H-∂ph-sc ]p-Øq¿ k-_v-tÃ-j≥ ]-cn-kcw, hS-Ic K-h. tlm-kv-]n-‰¬ ]-cn-kcw, A-S-°m-sØcp, hS-I-c Su¨, ]-g-b _-Ãm‚ v, ho-c-t©cn, ]g-¶mhv, ]p-fn-t™mfn, h-e-sI´n¬ F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq∂ph-sc Ip-cn-bmSn, Xn-t°m-Sn kv-Iqƒ, A-d-°¬ \-S, Ip-\nbn¬ kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ßfnepw F-´p ap-X¬ 12 h-sc Xpcp-Øn-bm-Sv A-g-sIm-Sn-t£-{X]-cnk-cw F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂ph-sc Xn-cp-h-ßqcv, tN-at©-cn, ]q-°mSv, Xp-cp-Ønap°v, Im-™n-c-°-Shv, Ip-∂pΩ°-c, s\√m-t®cn, A-t≠mW, hm-g-®n-d, A-c-tb-‰-Ip-∂v F-∂n-hn-S-ß-fnepw A-©ph-sc N-fn-t°mSv, Im-¥-]pcw, I-cph‰, s\-tcmØv, ap-Ømew, h-t´mfn-∏-dºv, Xq-ßpw-]pdw, Ip-fßc, F-c-™n-amhv, I-∂q-´n-∏m-d, sN-dp-πmSv, Im-∏m-Sv Su¨, \mcn≥-Nm¬, F-c-h-∂qcv, Xq-Δm-´pXm-gw, I-cn-bm-´pa-e, sN-dp-heØv Xmgw, ap-°m-fn-Øm-gw F∂n-hn-S-ß-fn-epw 8.30 ap-X¬ A©ph-sc sIm√-d-º-Øv˛I-ÆmSn-°¬ tdmUv, ]p-fn-b≥-hb¬, h-S-t°-hb¬, em‚ v am¿°v, I-Æm-Sn-°¬ F-∂n-hn-S-ßfnepw H-º-Xp ap-X¬ H-∂ph-sc s]-cp-¥p-cpØn, ]p-d-°m-´ocn, I-t®cn, ap-°w I-Shv, ]p-Xp-°m´v I-Shv, ]m-tem-d F-∂n-hn-S-ßfnepw A-©ph-sc ap-≠p]mew, C√-Øp-Xmgw, ]-∂nbq¿-Ipfw, ]p-Øq¿-aTw, h-≈n°p∂v, ]m-d-Ip-f-ß-c F-∂n-hnS-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn {]-kv ¢-_v lmƒ: sI P-b-N-

ap°w an\n knhn¬-tÃj≥ {]hrØn DZvLmS\w dh\yq a{¥n ASq¿ {]Imiv \n¿-h-ln-°p∂p

kuP-\y Nn-In-Âkm ]m-t¡-Pv {]-Jym-]n¡-Ww \-cn-°p\n: s]≥-j≥-Im¿°pw B-{in-X¿°pw k¿-°m¿ kuP\y Nn-In-¬km-]-≤-Xn {]-Jym]n-°-W-sa-∂v tI-c-f tÃ-‰v k¿ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ \-cn-°p-\n afi-ew

I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. \cn-°p-\n {Kma∏-©mb-Øv {]kn-U-‚ v hn kn ap-l-Ω-Zv A-[y£-X h-ln®p. kn am-[-h≥ \mb¿, hn k-Zm-\μ≥, hn C-ºn®n-_m-h, Sn sI tIm-b-Xo≥,

ko-\n-tbm-dn-än ]p-Xp-¡m³ A-h-k-cw _m-ep-t»-cn: Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-kn¬ 1/1/93 ap-X¬ 31/09/2013 h-sc-bp-f-f Im-e-b-fhn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp-°msX ko-\n-tbm-dn-‰n \-jv-S-s∏-´h¿-°pw do-˛-c-Pn-kv-t{S-j≥ sNbv-Xv ko-\n-tbm-dn-‰n \-jv-S-s∏-´h¿-°pw hn-Sp-X¬ k¿-´n-^n-°‰v tN¿-°m≥ hn-´p-t]m-b-h¿°pw c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp°m≥ A-h-k-cw. H-dn-Pn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw 31 h-sc A-t]-£ kzo-I-cn-°pw.

am-XrI- m-hnZ- yme- b- k- µ- À-i\- w ap-°w: sN-dp-hm-Sn Np-≈n-°m-]d - ºv K-h. F¬.-]n kvI - q-fn-se `uXn-I km-lN - c - y-ßf - pw ]T-\ ]ptcm-KX - n-bpw sa-®s - ∏-Sp-Øp-∂X - n\p \-ho-\ hn-Zym-eb - am-Xr-II - ƒ tX-Sn kvI - q-f[ - n-Ir-X¿ am-Xr-Imhn-Zym-eb - ß - f - n¬ k-μ¿ - i - \ - w \-SØn. kvI - q-fn-s‚ sI-´n-S\ - n¿-am-WØn-\p k¿-°m¿ 65 e-£w cq-] A-\p-hZ- n-®n-cp-∂p. ^-≠v D-]t- bmKn-®v in-ip-ku-lr-Z ¢m-kv ap-dnIƒ, sse-{_-dn, Iw-]yq-´¿ em-_v, Hm-∏¨ tÃ-Pv, ]m¿-°v, A-Sp-°f F-∂n-h ^-e{- ]-Za - m-bpw Ip-‰a - ‰ co-Xn-bn-epw ÿm-]n-°m-\m-Wv A\p-Ic - W - o-b {]-h¿ - Ø - \ - w \-SØm-hp-∂ kvI - q-fp-If - n¬ k-μ¿i-\w \-SØ - n-bX - v. {Km-a∏ - © - m-bØv {]-kn-U‚ v Nm-en¬ ssk-\_, F-kv.F - k - v.F - t{]m-{Kmw Hm^n-k¿ hn A-–p¿-dj - o-Zv, sI hn A-–p- e - mw, {]-[m-\m-[ym-]I≥ sI A-–p, Sn ]n A-–p-√, Hl-ko-\, Fw kn km-d, sI sI j-ml - n-\, ]n sI ss^-k¬ F∂n-hc - p-sS kw-La - m-Wv hn-Zym-eb k-μ¿-i\ - w \-SØ - n-bX - v.-

3

ap-¡w an-\n kn-hnÂ-tÌ-j³ {]-hr-¯n Xp-S-§n

I«n¸mdbn kvamÀ«v hntÃPv Hm^nkv

ap-°w: A-Kk - vX - y-ap-gn-bn¬ \n¿an-°p-∂ ap-°w an-\n kn-hn¬tÃ-j-s‚ {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S\w d-h\ - yq a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv \n¿-h-ln-®p. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.-F. A-[y-£X - h-ln®p. Fw sF jm-\h - m-kv Fw.-]n ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m I-eI - vS- ¿ kn F e-X, ]n.-Uª - yp.Un kq-{]-≠n-Mv F-≥Pn-\o-b¿ sI hn D-Æn-Ah - vd - p, {Km-a∏ - © - mb-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv (ap-°w), do-\m {]Im-iv (Im-c-t»-cn), ssk-\-_ Nm-en¬ (sIm-Sn-bØ - q¿), Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b sjdo-\m kp-ss_¿, hn ap-l-Ω-Zvtam≥ lm-Pn, Ip-μa - w-Ke - w tªm°v ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b hn Sn _m-_p, _n-∂n jm-P≥, kn-‘p Xm-g-t°m-´p-Ω¬, F Fw A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn kwkm-cn-®p.

I-´n-∏m-d: kv-am¿-´v hn-t√-Pv Hm^n-kv I-´n-∏m-d-bn¬ ÿm-]n°p-sa-∂p d-h-\yq h-Ip-∏v a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv A-dn-bn-®p. hm-SI sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿-Ø-\-amcw-`n-® hn-t√-Pv Hm-^n-kn-s‚ D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. Hm-^n-kn-\p 20 sk‚ v ÿ-ew A-\p-h-Zn-®m¬ sI-´n-S-hpw A-Xym-[p-\n-I kuI-cy-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂ kv-am¿´v hn-t√-Pv ÿm-]n-°p-sa-∂p a{¥n ]-d-™-t∏mƒ th-Zn-bn-ep≠m-bn-cp-∂ ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn Aw-K-߃ ÿ-ew \¬Im≥ k-∂-≤-X A-dn-bn-®-t∏mgm-Wp a-{¥n-bp-sS {]-Jym-]-\-ap≠m-b-Xv. kw-ÿm-\-Øv 12 ]p-Xn-b Xm-eq-°p-I-fpw 30 hn-t√-Pv Hm^n-kp-I-fpw A-\p-h-Zn-®-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv I-´n-∏m-d-bn¬ hnt√-Pv Hm-^n-kv \n-e-hn¬ h-∂-

`-£y-hnÂ-¸-\-im-e-I-fn sd-bv-Uv; \m-ep Øm-]-\-§Ä-¡v t\m-«o-kv

Xv. P-\-ln-X-Øn-\p hn-cp-≤-ambn I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t∏m¿´n¬ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bp-ap≠m-hn-s√-∂p a-{¥n D-d-∏p-\¬In. A¿-l-X-s∏-´ a-e-tbm-c I¿j-I¿-°p ]-´-bw \¬-\m-\pw \S-]-Sn-bp-≠m-hp-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p.hn Fw D-a¿ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m I-eIv-S¿ kn F e-X, sIm-Sp-h-f-fn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Im-cm-´v A-_v-Zp¿-d-km-Jv, I-´n-∏m-d ]-©m-b-Øv \n-bp-‡ {]-kn-U‚ v Xm-cm A-_v-Zp¿-dln-am≥ lm-Pn, Pn-√m ]-©m-bØv Aw-K-ß-fm-b P-ao-em D-kvam≥, hn Un tPm-k-^v, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw sI lw-klm-Pn, Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥-am-cm-b ap-l-Ω-Zv jmlnw, _n-μp _m-_p, ap≥ ]-©m-

b-Øv {]-kn-U‚ v t{]w-Pn P-bnwkv, km-en C-Ωm-\p-h¬, F.-Un.Fw ]n A-dp-ap-J≥ kw-km-cn®p.

A-\p-tim-Nn-¨p sIm-Sp-h-f-fn: ap-Xn¿-∂ tIm¨{K-kv t\-Xm-hv sI km-Zn-cnt°m-b-bp-sS \n-cym-W-Øn¬ eo-U¿ sI I-cp-Wm-I-c≥ A-\pkvv-a-c-W k-an-Xn sIm-Sp-h-≈n ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n A-\p-timNn-®p. sI Sn A-_v-Zp¿-d-ln-am≥ l-m-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. A-Uz. ]n Sn F d-low Fw.--F¬.---F, Im-cm-´v d-km-Jv, sIkn.---F≥ A-l-Ω-Zv Ip-´n, ap-Po_v ]p-dm-bn¬, H ]n sF tIm-b, Sn ]n kn ap-l-Ω-Zv, sI kn sambv-Xo≥, kn sI F P-eo¬, H sI \-Po-_v, kn sI kn A-_p, Sn sI ]n A-_q-_-°¿, Fw sI tI-fp-°p-´n kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

-]-g-In-b aÂ-kyw ]n-Sn-s¨-Sp-¯p \-in-¸n-¨p \-cn-°p-\n: \-cn-°p-\n A-ßmSn-bn-epw ]-cn-k-c-Øp-ap-≈ tlm-´-ep-I-fn-epw a¬-ky-hn¬∏-\-im-e-I-fn-epw B-tcm-Ky-hIp-∏-[n-Ir-X¿ sd-bv-Uv \-S-Øn. _-Ãm≥Uv ]-cn-k-c-sØ kp¬Øm≥ tlm-´-en¬-\n-∂pw ]-gIn-b `-£-W-]-Zm¿-∞-߃ ]nSn-s®-Sp-Øp \-in-∏n-®p. Xp-d- m-b ÿ-e-ß-fn¬ Jc-{Z-hy am-en-\y-߃ \n-t£-]n°p-I-bpw sse-k≥-kn-√m-sX {]-h¿-Øn-°p-I-bpw sN-øp-∂

ÿm-]-\-߃-°v a-{Zm-kv ]-ªnIv sl¬-Øv B-Œv A-\p-k-cn-®v t\m-´o-kv \¬-In. tlm-´¬ kp¬-Øm≥, {]n≥kv, tdm-b¬ ]m-e-kv, ssl-\-kv F-∂o tlm-´-ep-Iƒ-°m-Wv t\m-´o-kv \¬-In-b-Xv. \-∑-≠ tdm-Un¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ]n sI tÃm¿-kv F-∂ a-¬-kyhn¬-∏-\ im-e-bn¬ \n-∂m-Wv ]-g-In-b a¬-kyw I-s≠-Sp-Øp \-in-∏n-®-Xv. tlm-´-ep-Iƒ Xn-f-∏n-®m-dn-b

{μ≥ A-\p-kv-a-c-Ww ˛ A-Uz. F P-b-i-¶¿ ˛ 11.-00 Su¨-lmƒ: kn-b-kv-tIm sF.-Sn.-sF hy-h-km-b kw-cw-`I sk-an-\m¿ ˛ 10.-00 A-f-Im-]p-cn Hm-Un-t‰m-dnbw: hym-]m-cn hy-h-km-bn s^U-td-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n cq-]o-Ic-Ww ˛ 2.-00 X-S-ºm-´p Xm-gw _-km¿: tIc-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\gv-kv bq-\n-b≥ [¿-W ˛ 10.-00 _m-¶v Fw-tπm-bo-kv Hm-Unt‰m-dn-bw: a-e-_m¿ Xo-c-tZ-i h-\n-Xm s^-U-td-j≥ sk-an\m¿ ˛ 11.-00 a-S-hq¿ aq-´m-t©-cn-bn¬ tIm¨-{K-kv `-h≥ D-Zv-LmS-\w a{¥n ap-X-e-°p-fw ssa-Xm-\w: ]B-cym-S≥ ap-lΩ-Zv \n¿-h-ln-°p-∂p ›n-a L-´ kw-c-£-W Iq-´m-bva ˛ 9.-00 sIm-Sp-h-≈n-]-©m-b-Øv lmƒ: ]m-d-∂q¿ ]n ]n C-_v-dmlnw ap-kv-eym¿ A-\p-kv-a-c-Ww ˛ 6.-00

Adnbn-¸pIÄ

Fw kn k-Zm-\μ≥, Sn ]n _m-eIr-jv-W≥ \m-b¿ kw-km-cn®p. `m-c-hm-lnIƒ: F≥ Kw-Km-[c≥({]-kn-U-‚ v) ]n _m-e-IrjvW≥ (sk-{I-´dn) Sn {io-[c≥ \m-b¿ (J-Pm©n)

kozhikode/clT

I-dp-¯ _m-Uv-Pp-am-bn _n.--sP.--]n. t\-Xm-hv Xm-ac - t- »-cn: I-kX -v q-cncw-K≥-˛ KmUvK - n¬ I-Ωn-‰n \n¿-tZ-iß - ƒ \-S∏m-°W - s - a-∂p hm-Zn-°p-∂ _n.-sP.--]nbp-sS t\-Xm-hv {]-Xn-tj-[°m-tcm-sSm-∏w I-dp-Ø _m-UP v- v A-Wn-™v F-Øn-bX - v Iu-Xp-Iam-bn. I-´n-∏m-db - n¬ C-∂s - e \-S∂ hn-t√-Pv Hm-^n-kv D-ZvL - m-S\ - Ø - ns\-Øn-b a-{¥n-bp-sS ]-cn-]m-Snbn¬ ]-›n-a L-´ P-\ kw-c£ - W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬- IkvX - q-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S∏ - m°p-∂X - n¬ {]-Xn-tj-[a - m-bn I-dp-

sh-≈w am-{X-ta \¬-Im-hq F∂pw Ip-Sn-sh-≈ ]-cn-tim-[-\ \S-Ø-W-sa-∂pw ip-Nn-Xz \n-b-a߃ I¿-i-\-am-bn ]m-en-°-Wsa-∂pw sl¬-Øv C≥-kv-s]Œ¿ A-dn-bn-®p. P-e-P-\y sIm-Xp-Ip P-\y tcm-K-ß-fp-sS ]-›m-Ø-eØn¬ ip-Nn-Xz- \n-b-a-߃ ]men-°m-Ø tlm-´-ep-Iƒ-°pw Iqƒ-_m-dp-Iƒ-°p-sa-Xn-tc I¿i-\-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°p-sa-∂v kn.-F-®v.-kn sa-Un-

°¬ Hm-^n-k¿ tUm. in-h-i-¶c≥ A-dn-bn-®p. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-amcm-b ]n sI l-cn-Zm-k≥, kn Sn K-tW-j≥, Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b l-cnem¬, F P-b-{]-Im-i≥, ]-cntim-[-\-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

tIm¬-{K-kv `-h³ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp

tcmKw _m[n¨ Im-f-bp-sS C-d-¨n hnÂ-¸-\ \-S-¯n-b-Xm-bn ]-cm-Xn

sIm-Sph≈n: a-S-hq¿ ap-´m-t©cn-bn¬ \n¿-an® tIm¨-{K-kv `h≥ (sI kn B-en-°p-´n lmPn kvv-am-cIw) K-Xm-KX sshZyp-Xn a{¥n B-cym-S≥ ap-lΩZv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Un.kn.kn {]-knU‚ v sI kn A-_p A-[y-£-X h-ln-®p. hn Fw D-a¿ Fw.F¬.F, F≥ kp-{_v-lv -a-Wy≥, sI kn _m-e-Ir-jvW≥, kn Sn `cX≥, ]-Xv -a-\m-`≥ G-dmSn, ]n sI kp-sse-am≥, kn-‘p taml≥, t_-_n I-∏m-°¬, jm-lp¬ l-aoZv, sI sI hntPjv, kn sI Kn-co-jv Ip-am¿, Sn ]n A-_v -Zp¬ A-ko-kv kwkm-cn-®p.

∂ A-\-[n-Ir-X a-Zy hn¬-∏-\bvs°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-Wsa-∂pw cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ t]men-kv ]-t{Sm-fn-Mv i-‡-am-°-Wsa-∂pw Iq-S-Øm-bv hm¿-Uv bqØv eo-Kv I¨-h≥-j≥ B-hiy-∏-´p. A-jv-d-^v Iq-S-Øm-bv A-[y-£-X h-ln-®p. hn-sI C-ºn-®n tam-bn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F- sI Ako-kv, Pp-ss_¿, sI-sI PXm-a-c-t»-cn: Iq-S-Øm-bn-bn-epw eo¬, F -sI ap-lv-kn≥ kw-km]-cn-k-c-ß-fn-epw h¿-[n-®p h-cp- cn-®p.--

a-Zy hnÂ-¸-\bv-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡-Ww

Xm-ac - t- »-cn: tcm-Kw _m-[n-®v NØ Im-fb - p-sS C-d® - n hn¬-∏\ - \S-Øn-b-Xm-bn ]-cm-Xn. D-Æn-Ipfw a-ßm-Sv Iq¿-°w ]-dº - Ø - v \mk¿, h-≈n-tbm-Øv sh-fp-tØ-SØv A-ko-kv F-∂n-h¿-s°-Xntc-bm-Wv \m-´p-Im¿ _m-ep-t»-cn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bX - v. I-gn-™ _p-[\ - m-gvN - a-ßm-Sv No-° Ip-∂v˛- Iq-´m-°n¬ tdm-Uneq-sS \-S-Øn sIm-≠p t]m-b Im-f tdm-Un¬ ho-Wp hm-bn¬ \n-∂pw aq-°n¬ \n-∂pw tNm-c hm¿-∂p N-Ø-Xm-bpw Xp-S¿-∂p \m-k¿ A-Sp-Ø ho-´n¬ \n-∂pw sh-´p-IØ - n hm-ßn Im-fb - p-sS Igp-Øn¬ ap-dn-hp-≠m-°p-I-bpw

sN-bvX - p. Kp-Uvk - v Hm-t´m hn-fn-®p N-Ø ar-Ks - Ø A-Xn¬-Ib - ‰ - n h≈n-tbm-Øv A-ko-kn-s‚ ho-´nse-Øn-®p sXm-en s]m-fn-® tijw hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ FØn-®p hn¬-]\ - \-SØ - n. tcmKw _m[n® Im-f-bpsS-Cd®nbmsW-∂-dn-bm-sX ]-e-cpw `-£n°p-Ib - pw sN-bvX - p. hn-h-c-a-dn-™-h¿ C-d-®n Ch¿-°p X-s∂ Xn-cn-®p \¬-In. amc-I tcm-K _m-[-bp-≈-Im-en-bpsS C-d® - n `-£n-®h - ¿ `o-Xn-bn-emWv. \m-´p-Im¿ t]m-en-kn-epw aßm-Sv B-ip-]-{Xn-bn-se B-tcmKy-hI - p-∏v A-[n-Ir-X¿-°pw ]-cmXn- \¬-In.--

Ø _m-UvP - v [-cn-®v F-Øn-bn-cp∂p. C-hc - p-sS Iq-´Ø - n¬ dn-t]m¿-´pI-sf A-\p-Iq-en-°p-∂ _n.--sP.--]nbp-sS {]-ap-J t\-Xm-hpw sN-{º Kh. F¬.--]n.--kI v- qƒ A-[ym-]I - \pw, ]m¿-´n ]-©m-bØ - v sk-{I-´dn-bp-am-b- jm≥ I-´n-∏m-db - m-Wv ]m¿-´n \n-e] - m-Sp-Iƒ-°p hn-cp-≤am-bn I-kX -v q-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´pIƒ-s°-Xn-tc I-dp-Ø _m-UP v- pam-bn cw-KØ - p h-∂X - .v ]-cn-]m-Sn-bnse {]m-kw-Kn-Ic - p-sS Iq-´Ø - n¬ t]-cp-≈ B-fp-am-Wv C-t±-lw.

sc P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ k-Xy-{Kl k-a-cw \-S-Øp-sa-∂p `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p. C-Xn-s\-Xn-tc F¬.-Un.-F^v Aw-K-߃ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚n-s‚ tNw-_-dn-s‚ ap∂n¬ A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw \-S-Øp-I-bpw Xp-S¿-∂v tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v, t]men-kv, ]-©m-b-Øv sk-{I-´n F∂n-h¿ \-S-Øn-b N¿-® {]-Im-cw

bm-{X-¡mÀ-¡p `o-j-Wn-bm-bn \-Sp-tdm-Un KÀ-¯w \-cn-°p-\n:Bcm-{ºw ˛ Im™n-ca - p-°v tdm-Un¬ ]-∂q¿ Aßm-Sn-bn¬ cq-]-s∏-´ K¿-Øw bm-{X-°p `o-jW - n-bm-hp-∂p. Ign-™ Zn-h-k-am-Wv tdm-Un¬ B-gØ - n¬ K¿-Øw cq-]s - ∏-´X - v. H-cp ao-‰t- dm-fw hym-ka - p-≠v. A]-IS- ap-∂d - n-bn-∏m-bn \m-´p-Im¿Ip-gn-bn¬ sN-Sn-Iƒ sh-®n-cn°p-Ib - m-Wv. Zn-\w {]-Xn \q-dp-IW-°n-\p hm-l-\-߃ I-S-∂pt]m-hp-∂ tdm-Um-Wn-Xv. \n-c-h[n _- p-If - pw C-Xp-hg - n k¿-hokv \-SØ - p-∂p-≠v

kv-t]mÀ-S-vkv ao-äv 13

ap-°w: sIm-Sn-bØ - q¿ hm-Zn-dl - va Cw-•o-jv kvI - qƒ, kvt- ]m¿-Svk - v ao-‰v P\phcn 13\v ss\-Po-cn-b≥ ^p-Svt- _mƒ Xm-cw am¿-he - k - v DZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. ]n Sn F {]kn-U‚ v Fw F A-ko-kv B-cn- B-cm-{ºw ˛-Im-™n-c-ap-°v tdm-Un¬ ]-∂q¿ A-ßm-Sn-bn¬ cq-]-s∏-´ K¿-Øw ^v A-[y-£X - h - l - n-®p.

sIm-Sph≈n: sIm-Sph-≈n \n-tbm-P-I afi-ew ]-cn-[n-bn¬ hym-P-aZyw X-S-bp-hm≥ \-S]-Sn kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\v F-Ivssk-kv h-Ip-∏n-s‚bpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-tSbpw tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn kv-Iq-fp-I-fn¬ ¢-∫p-Iƒ cq-]o-I-cn-°pw. ]-©mb-Øv X-e P-\Io-b k-an-XnIƒ cq-]o-I-cn-°p-Ibpw {Km-a-k-`-I-fn¬ t_m-[-h¬-°-cWhpw \-S-Øpw. hn Fw Da¿ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sNbvXp. tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv A[y£X h-ln®p. FIv-ssk-kv tIm-gn-t°m-Sv sd-bv-©v k¿°nƒ Zn-hm-Ic≥, ]-©mb-Øv {]-kn-U‚p-amcm-b kn-‘p taml≥, sI Fw tIm-a-f-h√n, Xm-c A-_v-Zp-¿d-ln-am≥ lmPn, tªm-°v ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ Sn sI ap-l-ΩZv, k-Pn-Xv Ip-am¿, jm-P-lm≥, a-t\m-l-c≥ kw-km-cn®p.

a-S-hqÀ £o-tcmÂ-¸m-Z-I k-l-I-c-Wkw-Lw bp.-Un.-F-^n-\v sIm-Sp-h-≈n: a-S-hq¿ £o-tcm¬-]m-Z-I kw-Lw Xn-c-s™-Sp∏n¬ ap-gp-h≥ ko-‰pw bp.-Un.-F-^v. t\-Sn. I-gn-™ ]-Øp h¿-j-am-bn F¬.-Un.-F-^v. `-c-W-Øn-em-bn-cp-∂p kw-Lw. cm-P≥ ta-te-In-fn-b-ßm-Sv, ap-l-Ω-Zv, Sn hn A-_q-_-°¿, ]n kn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, ]n sI jm-Pn, _-jo¿ I-c-b-Øp-I≠n, ]n sI jm-Pn, _-jo¿ I-c-b-Øp-I-≠n, ]n sI X-kv-en\, j-°n-e, dw-e F-∂n-h-cm-Wp hn-P-bn-®-h¿.

A-\p-kv-a-c-Ww _m-ep-t»-cn: C-¥y≥ Nn-{X-I-e-bn¬ hy-Xy-kv-X-am-b ssien kzo-I-cn-® tI-c-fo-b Nn-{X-Im-c≥ kn F≥ I-cp-Wm-I-cs\ G-I-cq¬ I-em-Z¿-i≥ kv-Iqƒ Hm-^v ss^≥ B¿-Sv-kv t\-Xr-Xz-Øn¬ A-\p-kv-a-cn-®p. cm-tK-jv ]-c-∏n¬, A-P-b≥ Im-cm-Sn, j-Pn¬-Ip-am¿, Xm-a-c-t»-cn, c-ta-i≥ F-I-cq¬, _me≥- C-øm-Sv kw-km-cn-®p. sIm-Sp-h-≈n: I-cp-h≥ s]m-bn-en¬ tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ (F-kv.-Un.-Sn.-bp) bq-\n-‰v I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®p. afi-ew sk-{I-´-dn kn-≤n-Jv Cu¿-t∏m-W D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. hn ]n i-_o¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n kn-≤n-Jv kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn sF sI ss^-k¬ ({]-kn-U‚ v), ]n sI Sn \m-k¿ (ssh.-{]-knU‚ v), ]n A-_q-_-°¿ (sk-{I-´-dn), ]n Fw A-_v-Zp-√ (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), Fw dn-t\m-Zv (J-Pm-©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

{]-Xn-tj-[n-¨p sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n-bn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv bp-h tI-c-f bm-{X-bp-sS {]-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ÿm-]n-® t_m¿-Up-Iƒ \-in-∏n-® \-S-]-Sn-bn¬ \n-tbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. \-S-]-Sn-bm-h-iy-s∏-´v sIm-Sp-h-≈n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xnbpw \¬-In. tbm-Kw ]m¿-e-sa‚ v {]-kn-U‚ v ]n ]n \u-jo¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn sI F P-eo¬ A-[y-£-X h-ln®p. F≥ an-Yp≥, kn sI \m-kn¿ kw-km-cn-®p.

sIm-Sp-h-≈n-bn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-L-Sn-∏n-® hn-fw-_-cPmY

_-kvÌm³Un-se sI-«n-S\nÀ-am-Ww: FÂ.-Un.-F-^v. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS k-Xy-{K-lw C-¶v sIm-Sp-h-≈n: _-kvÃm≥Unse A-\-[n-Ir-X sI-´n-S \n¿-amWw s]m-fn-®v am-‰p-I, ]-©m-bØn-se F-√m hm¿-Un-epw sXcp-hv hn-f-°p-Iƒ ÿm-]n-°p-I, hn-I-k-\-Øn-se cm-{„o-b hnth-N-\w A-h-km-\n-∏n-°p-I Xp-S-ßn-b ap-{Zm-hm-Iyw D-b¿Øn F¬.-Un.-F-^n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ C-∂p cm-hn-se H-ºXp ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p h-

hym-PaZyw X-S-bm³ \-S]-Sn kzo-I-cn¡pw

F-kv.-Un.-Sn.-bp. bq-\n-äv I-½nän

hn-fw-_-cPm-Y \S¯n

sIm-Sph≈n: bq-Øv tIm¨-{K-kv kwÿm-\ {]-knU‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv \-bn-°p∂ bp-h tI-c-f bm-{X-bp-sS {]-N-c-Wm¿-Yw sIm-Sph-≈n \n-tbm-P-I afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n sIm-Sp-h-≈n-bn¬ hn-fw-_-c Pm-Y \-SØn. ]m¿-e-sa‚ v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v ]n ]n \u-jn¿, kn sI F P-eo¬ , t{]wPn P-bnwkv, sI Sn ap-lΩ-Zv cn-^m-bØv, sI sI h-lm_v, kn sI ap-\o¿ t\-XrXzw \¬-In.

hym-PaZyw X-S-bp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn sIm-Sp-h-f-fn-bn¬ \-S-∂ FIv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ-cpsSbpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw tbm-Kw hn Fw D-a¿ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

sse-‰p-Iƒ F-√m hm¿-Un-epw ÿm-]n-°p-sa-∂v D-d-∏p \¬-Inbn-cp-∂p. F-∂m¬ D-d-∏v C-Xp-htc-bpw ]m-en-°m≥ X-bm-dm-bn´n-√. hn-I-k-\ {]-hr-Øn-bn-epw F¬.-Un.-^v Aw-K-ß-tfm-Sv I-SpØ hn-th-N-\-am-Wv Im-Wn-°p∂-sX-∂pw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. kXy-{K-l k-a-cw F¬.-Un.-F-^v Pn-√m I-¨-ho-\¿ ap-°w ap-lΩ-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

bm-{Xm-Zp-cn-Xw cq-£w _m-ep-t»-cn: D-Æn-°p-fw, ]-\ßm-Sv ]-©m-b-Øp-I-sf _-‘n∏n-°p-∂ G-I-cq¬, Im-∏n-bn¬-˛In-\m-eq¿ G¿-hm-Sn-ap-°v tdmUpw, F-I-cq¬-˛-hm-f-∂q¿-˛-a-¶bw tdm-Upw s]m-´n-s∏m-fn-™v bm-{X Zp- -l-am-bn. _-kv k¿-ho-kv t]-cn-\v am{X-ap-≈ C-cp tdm-Up-Iƒ h-gn Ccp-N-{I-hm-l-\-ß-fpw Sm-Iv-kn-Ifpw a-d-dv kz-Im-cy-hm-l-\-ß-fpw [m-cm-f-am-bn Hm-´w \-S-Øp-∂p. Sm-dn-Mv C-f-In Ip-≠p-Ip-gn-bpw cq]-s∏-´ tdm-Uv h-gn Im¬-\-S-bm{X-t]m-epw Zp- -l-am-Wv. ]-\bw I-≠n ap-°v hm-f-∂q¿ Hm-S°m-fn-˛-Im-cm-fw-Nm¬ tI-fn-°-c h-b¬ {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv tdmUv ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂-Xv tdmUv \-ho-I-c-Ww ]q¿-Øn-bm-°n bm-{X Zp-cn-X-Øn-\v A-dp-Xn h-cpØ-W-sa-∂p \m-´p-Im¿.

]n. Pn. {]-th-i-\-¯n ho-gv-N; kp-¶n-¿-bn hn-ZymÀ-Yn-IÄ {]-t£m-`w Xp-S-§n ap-°w: tN-μ-aw-K-√q-¿ kp-∂n-ø tIm-f-Pn¬ ]p-Xp-Xm-bn B-cw`n-® _p-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z tIm-gv-kp-I-fn-te-°p {]-th-i\-Øn-s\-Øp-∂-h-sc \n-cp¬km-l-s∏-Sp-Øp-∂ A-[n-Ir-Xcp-sS \n-e-]m-Sn-s\-Xn-tc {]-Xntj-[-hp-am-bn hn-Zym¿-Yn-kwL-S-\-I-fpw tIm-f-Pv bq-\n-b≥ `m-c-hm-ln-I-fpw cw-K-sØ-Øn. 20 ko-‰n-te-°v 24 A-t]-£I¿ h-s∂-¶n-epw {]n≥-kn-∏¬ Hm-tcm Im-c-W-߃ ]-d-™v \n- c p¬- k m- l - s ∏- S p- Ø p- I - b msW-∂pw C-Xp-h-sc 12 t]¿-°v am-{X-am-Wp {]-th-i-\w \¬-Inb-sX-∂pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ Btcm-]n-°p-∂p. C-Xn-\p ]p-d-sa c-≠p-h¿-j-am-bn bp.-Pn.-kn. {Km‚p-Iƒ-°v A-t]-£n-°p-

∂n-s√-∂pw ap-ºv In-´n-b Xp-I t]-£ \n-c-kn-®p. ssh-In In- s≠-¶n¬ ]-cn-K-Wn-°m-sa-∂v ]q¿-W-am-bpw hn-X-c-Ww sN-bv- ´n-b-h-cp-sS A-t]-£ k¿-h-I- A-dn-bn-®n-´p-s≠-∂pw A-t±Xn-s√-∂pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-d- em-im-e-bp-sS A-\p-a-Xn-bp- lw ]-d-™p. bp-∂p. C-∂-se tIm-f-Pn¬ \-S∂ {]-Xn-tj-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ sI.-F-kv.-bp bq-\n-‰v {]-knU‚ v F≥ j-lo¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bq-\n-b≥ sN-b¿am≥ ssk-\p-±o≥ tNm-e-bn-¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. F-∂m¬ B-tcm-]-W-߃ A- S n- ÿ m- \ - c - l n- X - a m- s W- ∂ v {]n≥-kn-∏¬ ]-d-™p. A-t]£ k-a¿-∏n-t°-≠ A-h-km-\ Zn-h-k-am-b Un-kw-_¿ A-©ph-sc 16 t]¿ A-t]-£n-®n-cp∂p. 13 t]¿-°v {]-th-i-\w \¬In. tbm-Ky-X-°p-d-hv aq-ew c≠p-t]-cp-tS-bpw ^o-k-S-°mØ-Xn-\m¬ H-cm-fp-tS-bpw A-

Hm-a-tÈ-cn-bn-se a-en-\-P-e{]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡-Ww sIm-Sp-h-≈n: Hm-a-t»-cn Su-Wn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kz-Im-cy ÿm]-\-ß-fn-te-bpw a-‰pw a-en-\-P-ew Hm-hp-Nm¬ h-gn P-\-hm-k tI-{μß-fn-te-°v H-gp-°n hn-Sp-∂-Xp X-S-bm≥ \-S-]-Sn th-W-sa-∂p P-\Io-b B-£≥ I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Zp¿-K-‘w h-an-°p∂ a-en-\-P-ew Hm-hp-Nm¬ h-gn H-gp-In-sb-Øp-∂-Xp \n-c-h-[n ho-SpI-fp-≈ Xm-sg Hm-a-ti-cn-bn-se h-b-en-te-°pw tXm-Sn-te-°p-am-Wv. C-Xp ]n-∂o-Sv sN-∂p ]-Xn-°p-∂-Xp sN-dp-]p-g-bn-te-°m-Wv. {]-tZi-sØ ho-Sp-I-fn-se In-W-dp-I-fn-se sh-≈-Øn¬ a-en-\-P-ew I-ecp-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂p-≠v.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-12-17  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-12-17