Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

Ir-jv-W-ta-t\m³ tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w \m-sf tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ H-‰-Ø-h-W ]-cn-]m-e\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \ho-I-cn-® hn sI Ir-jv-W-tat\m≥ tdm-Uv \m-sf cm-hn-se 10\v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. ]-∂n-b-¶-c _n.-F-kv.-F≥.-F¬. Hm-^n-kn\v k-ao-]w \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ ta-b¿ F sI t{]-a-Pw A-[y£-X h-ln-°pw. Fw sI cm-Lh≥ Fw.-]n, Pn-√m Ie-Iv-S¿ kn F e-X ap-Jym-Xn-Yn-I-fm-bncn-°pw. I-√m-bv sd-bn¬-th tÃj-s‚ ap≥-h-i-Øp-\n-∂p Xp-S- Pn.-F-kv.-Sn.-bp. am-\m-©n-d kv-Iz-b-dn¬ kwL-Sn-∏n® D-]-hm-kw ßp-∂ 1600 ao-‰¿ tdm-Uv ]-∂nb-¶-c an-\n ss_-]m-kv tdm-Unem-Wv A-h-km-\n-°p-∂-Xv. 1.-62 tIm-Sn cq-] sN-e-hn-em-Wv \-hoI-c-Ww ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv.

"kz-X-{´-tem-Iw' tZ-io-b sk-an-\m-À tIm-gn-t°m-Sv: bp-‡n-hm-Zn kwLw, k-b≥-kv {S-kv-‰v, tI-c-fm {^o Xn-t¶-gv-kv t^m-dw, \n¿-ap‡ F-∂n-h kw-bp-‡-am-bn kz-X-{¥-tem-Iw tZ-io-b sk-an\m-dpw \m-em-a-Xv _n t{]-am-\μv A-\p-kv-a-c-W-hpw kw-L-Sn∏n-°p-∂p. C-∂pw \m-sf-bpw sh-Ãv-ln¬ K-h. t]m-fn-sS-Iv-\n°n-em-Wv ]-cn-]m-Sn. C-∂v cm-hnse 9.-30\v km-ln-Xy-Im-c≥ B\-μv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tUm. Sn hn sh-¶n-tS-iz-c≥ t{]-am-\μv A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. tUm. _n C-Jv-_m¬, _m-_p tKm-Kn-t\-\n, k-Rv-Pbv km-ep-sh kw-km-cn-°pw. Zmt_m¬-°-¿ sa-tΩm-dn-b¬ ]p-ckv-Im-cw tUm. \-tc-{μ \m-bn-Iv k-Rv-P-bv km-¬-th-bv-°v kΩm-\n-°pw.

a-{´n A-Ðp-d-ºn-s\ A-`n-\-µn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: a-Zv-d-km tamtU¿-ssW-tk-j≥ ]-≤-Xn-{]Im-c-ap-≈ 1,462 a-Zv-d-k-I-fp-sS c≠mw-K-Up h-f-sc s]-s´-∂v A\p-h-Zn-® tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-sf-bpw hn-Zym-`ymk a-{¥n A-–p-d-∫n-s\bpw ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en in-lm_v X-ß-fp-sS A-[y-£-X-bn¬ tIm-gn-t°m-Sv tN¿-∂ \yq-\-]£-hn-Zym-`ym-k k-an-Xn kwÿm-\ I-Ωn-‰n A-`n-\-μn-®p. tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ {Km‚ v˛-C≥-˛-F-bv-Uv I-Ωn-‰n sa-w_¿ kp-ss_¿ s\-√n-°m-]-d-ºv, Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n A-–p-√, sI ]n ap-l-Ω-Z-en lm-Pn, sam-bv-Xo≥-tIm-b AtØm-fn, \n-km¿ H-f-h-Æ, kemw ]-d-h-Æ kw-km-cn-®p.-

A-´m-cm-{ã Ad-_n-Iv Zn-\m-N-c-Ww a-e-∏p-dw: tem-I A-d-_n-Iv Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®v a-Av-Zn≥ A°m-Z-an kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ^n-bkv-X A-d-_n-ø Im-w-]-bn-\n-\v \m-sf kz-em-Øv \-K-dn¬ Xp-S°-am-hpw. Cu-am-kw 18 h-sc \o-fp-∂ hy-Xy-kv-X ]-cn-]m-Sn-Ifn¬ a-¬k-cm¿-Yn-I-fpw {]-`mj-I-cpw ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p.-\m-sf cm-hnse 8.-30\v A-Jn-te-¥ym A-d_n-Iv {]-kw-K a-¬k-cw \-S°pw. H-º-Xp kw-ÿm-\-ßfn¬ \n-∂p- G-gv bq-\n-th-gv-kn‰n-I-fn¬ \n-∂p-am-bn Xn-c-s™Sp-Ø 40 t]-cm-Wv a-¬k-c-Øn\p-≠m-hp-I. a-¬k-cw tI-c-f \yq-\-]-£ t£-a h-Ip-∏v U-bd-Œ¿ ]n \-ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-Av-Zn≥ sN-b¿-am≥ C-{_m-lo-ap¬ J-eo-ep¬ _pJm-cn A-[y-£-X h-ln-°pw. A-d-_n `m-j-°pw km-ln-XyØn-\pw an-I-® kw-`m-h-\-Iƒ \¬-In-b hy-‡n-Iƒ-°p-≈ aAv-Zn≥ G¿-s∏-Sp-Øn-b A-hm¿Up-Iƒ 16\v {]-Jym-]n-°pw. ]pc-kv-Im-cw 18\v k-Ωm-\n-°pw.

s\-©ptcm-K hn-Z-Kv-[-cp-sS k-t½-f-\w

a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw sN-Ãv ¢-∫ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ s\-©ptcm-K Nn-In¬-k hn-Z-Kv-[-cp-sS kw-L-S-\-bm-b A-°m-Z-an Hm^v ]ƒ-a-W-dn B‚ v {I-‰n-°¬ s-I-b¿ sa-Un-kn-s‚ kw-ÿm\ k-tΩ-f-\w 15\v tlm-´¬ kqcy--bn¬ \-S-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-ÿm-\-Øn-\-I-Øpw ]pd-Øpw \n-∂m-bn ap-∂q-tdm-fw izm-k-tIm-i Nn-In¬-km hn-Zv-K[¿ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂p kw-Lm-SI¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. izm-k-tIm-i tcm-K Nn-In¬k-bn-se \yq-X-\ k-{º-Zm-b-ßsf ]-‰n-bpw F-bv-Uv-kn-s\ t]mepw sh-√p-∂ X-c-Øn-ep-≈ tcmK A-h-ÿ-bm-b Fw.-Un.-B¿, F-Iv-kv.-Un.-B¿, Sn.-_n(£-b tcm-Kw) F-∂n-h-sb-]-‰n-bpw N¿®-I-fpw sk-an-\m-dp-I-fpw k-tΩf-Øn-ep-≠m-hpw. 15\v cm-hn-se 10\v Sq-dn-kw a{¥n F ]n A-\n-¬-Ip-am¿ ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Hm¿K-ss\-kn-Mv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v tUm. kn Fw tKm-]n-\m-Yv, sk{I-´-dn tUm. ]n A-–p-k-a-Zv, tIm-˛-sN-b¿-am≥ tUm. tPmtPm t]mw-k¨, tUm. Im-knw sIm-f-°m-S≥ ]-s¶-Sp-Øp.

14 Un-kw-_¿ 2013 i\n

Pn.-F-kv.-Sn.-bp. D-]-hm-kw

sI.-F-kv.-Sn.-F. amÀ-¨v \-S-¯n

tIm-gn-t°m-Sv: B¿.-Sn.-C. B-Œv {]-Im-c-ap-≈ c-Pn-kv-t{S-j≥ k¿-°m¿ kv-Iq-fp-Iƒ-°pw _m-[I-am-°p-I, A-im-kv-{Xo-b-am-b ]q-fn-Mv A-h-km-\n-∏n-°p-I F∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v Pn.F-kv.-Sn.-bp. A-[ym-]-I¿ D-]hm-kw \-S-Øn. am-\m-©n-d kvIz-b-dn¬ F≥ kp-{_-lv -a-Wy≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bp.-Un.F-^v. Pn-√m I¨-ho-\¿ A-Uz. ]n i-¶-c≥, ]-d-ºm-´v kp-[m-c≥ , H Fw cm-P≥ kw-km-cn-®p. Pn√m {]-kn-U‚ v Zn-t\-i≥ Xp-Δt»-cn A-[y-£-X h-ln-®p. ]n sI A-c-hn-μ≥, hn in-h-Zm-k≥, Fw a-[p, hn-iz≥ tI-tfm-Øv, ]n sI c-ta-i≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

tIm-gn-t°m-Sv: A-[ym-]-I˛hnZym¿-Yn A-\p-]m-Xw Ip-d-bv°p∂-Xn-s\-Xn-sc-bpw k¿-°m¿ Fbv-U-Uv kv-Iqƒ A-[ym-]-I-cpsS X-kv-Xn-I \-„-s∏-Sp-Øn hgn-bm-[m-c-am-°n-b-Xn-s\-Xn-scbpw A-[ym-]-I-cp-sS sXm-gn¬ kp-c-£ A-]-I-S-s∏-Sp-Øn-b-Xns\-Xn-sc-bp-≈ {]-Xn-tj-[-Øns‚ `m-K-am-bn- sI.-F-kv.-Sn.-F. {]-h¿-Ø-I¿ Un.-Un.-C. Hm-^nkn-te-°v am¿-®v \-S-Øn.-sI.-Fkv.-Sn.-F. ap≥ {]kn-U‚ vN-{μ≥ am-ÿ D-Z-Lm-S-\w sN-bv-Xp. D-Æn-Ir-jv-W≥, k-Xo-i≥, Pn√m sk-{I-´-dn sI sI c-Lp-\mYv, sI Sn _m-e-Ir-jv-W≥ t\Xr-Xzw \¬-In.

tIm-gn-t°m-Sv Un.Un.C. Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ sI.F-kv.Sn.F. \-SØn-b [¿-W ap≥ {]-knU‚ v sI N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

hn-Zym-`ym-k hm-bv-]bv¡v A-t]-£n-¨-h-sc _m-¦p-IÄ h-«wI-d-¡p-¶p kz¥w {]Xn-\n[n

Ø-tXm-sS hm-bv-] e-`n-°m-\p- \p-h-Zn-°-W-sa-∂n-cn-s° ]-e ≈ s\-t´m-´-Øn-em-Wv km-º- A-t]-£-I¿-°pw c-≠p am-kw t]-cm-{º: k¿-°m¿ \n-›-bn-® Øn-I {]-bm-kw t\-cn-Sp-∂ c- I-gn-™n-´pw tem¨ e-`n-®n-´n-√. am-\-Z-fi-߃ Im-‰n¬ ]-d-Øn £n-Xm-°-fpw Ip-´n-I-fpw. c-£nA-t]-£-I¿ Xp-S-°-Øn-¬ _m-¶p-Iƒ hn-Zym-`ym-k hm-bv-] A-t]-£-I-sc h-´w I-d-°p-∂p.  _m¦p-IÄ am\-Z-Þ-§Ä ]men-¡p-¶n-söv ]cmXn hn-hn-[ tIm-gv-kp-I-fn¬ ]T-\w \-S-Øp-∂ kzm-{i-b am-t\-Pv-sa- Xm-°-fpw Ip-´n-bpw tb-m-Pn-®p- ]Tn-°p-∂ ÿm-]-\-Øn-¬ ^o‚ v ÿm-]-\-ß-fn-se Ip-´n-I-fm- ≈ tPm-bn‚ v A-°u-≠ F-Sp- kv F{X-bm-sW-∂p≈ hnhcw Wv _m-¶p-I-fn¬ hn-Zym-`ym-k Øv hn-hn-[ k¿-´n-^n-°-‰p-I-ƒ _m-¶n¬ Adnbn°-Ww. hm-bv-]bv°mbn A-t]-£ \¬- lmP-cm-°n-bm¬, _m-¶p-Iƒ ]n-∂o-Sv tPm-bn‚ v A-°uIn Im-Øn-cn-°p-∂-Xv. tIm-gv-kp- Ah sa-bn≥ Hm-^n-kn¬ A-b- ≠v F-Sp-Øv hm-bv-]m A-t]-£I-fp-sS c-≠mw sk-a-kv-‰¿ A-Sp- ®v c-≠m-gv-N-sIm-≠v tem-¨ A- bn-¬ A-°u-≠v \-º¿ Iq-Sn 

tN¿-Øv tI{μ Hm^n-kn-te°v A-b-°-Ww. C-{X-bmWv _m-¶pIƒ sN-tø-≠-\S-]-Sn-{I-a-߃. F-∂m¬, ]-e _m-¶p-Ifpw k¿-°m¿ \n¿-tZ-in-® am-\-Zfi--߃ ew-Ln-®p-sIm-≠m-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂-sX∂ ]cm-Xnbpw hym]-I-am-Wv. hmbv]m At]-£-tbm-sSm-∏w `q-anbpsS B-[m-c-Øn-s‚ tIm-∏n, \n-IpXn io-´v, ssI-h-i-k¿-´n-^n-°-‰v, sem-t°-j≥ kv-sI-®v, sem-

]-´n-cn-¡-c skIvkv dm¡äv

A-t\zj-Ww ]p-tcm-K-XnbnÂ; F.Un.Pn.]n. _n k-Ôy Ø-ew k-µÀ-in¨p t]-cm{º: ]-¥n-cn-°c - skIvkv dm°‰p-am-bn _-‘s - ∏-´ A-t\zj-Ww ]ptcm-K-an-°p-∂p. At\z-j-Ww G-s‰-Sp-Ø F.Un.Pn.-]n. _n k-‘y ]-¥n-cn-°-cbpw ]-cn-kc - {]-tZ-iß - fpw k-μ¿-in®p. I-gn-™ Znh-kw s]-cph-Æm-aqgn sF._nbn¬ FØnb k-‘ybpw kw-Lhpw B-Xva-l-Xy-°v {i-an-® s]¨-Ip-´n-bpsS hoSpw c-£nXm-°-sfbpw I≠p. Pm-\-In-°m-Sv C-t°m-Sq-dn-

kw taJ-e, ]-SØ - p-IS-hv sslkv-Iqƒ s]-cp-h-Æm-aq-gn tÃ-j≥-F-∂n-hn-S-ß-fnepw Xp-S¿-∂v kw-Lw FØn. c-£n-Xm-°-fn¬ \n-∂v hn-h-c-߃ ti-J-cn-®p. t\c-sØ A-t\zj-Ww \-S-Ønb D-tZym-K-ÿ-\p-ambpw N¿-® \-SØn. AtX-ka - b - w, kw-`h - w A-´na-dn-®v D-∂-X-sc c-£n-°m≥ {ian-® D-tZym-K-ÿ-sc-bpw A-t\zj-W ]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn

tI-kv ss{Iw-{_m-©n-s\-s°m≠v A-t\z-jn-∏n-°-W-sa-∂v \mj-\-en-Ãv bq-Øv tIm¨-{K-kv (F≥.-ssh.-kn) Pn-√m I-Ωn-‰n k¿-°m-cn-t\m-Sv B-hi - y-s∏-´p. tbm-Kw F≥.-ssh.-kn. Pn-√m {]-kn-U‚ v k-eow ap-´m-t©-cnbp-sS A-[y-£-X-bn¬ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v B¿ P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F≥.-kn.]n. kw-ÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I-´dn-am-cm-b Fw B-en-t°m-b, ]n

]-Ýn-a-L-« aw-K-ey\n-[n \nbaw kw-c-£-W Iq-«m-bv-a ]p-\x-¸-cn-tim-[n-¡-Ww: {]-Xn-tj-[n¨p hp-a³-kv C-´y³ A-tkm-. tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv hn-hm-l-߃-°v G¿-s∏-Sp-Ønb aw-K-ey \n-[n, B-Uw-_-c \nIp-Xn, tk-h-\ \n-Ip-Xn F-∂n-hbp-sS L-S-\ ]p-\x∏-cn-tim-[n°-W-sa-∂v hp-a≥-kv C-¥y≥ A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iy-s∏´p. C-Xn-se A-]m-I-X-Iƒ ]-cnl-cn-°-Ww. km-º-Øn-I ]n-∂m-°m-hÿ-bn-ep-≈-h-cp-sS hn-hm-l-ßsf aw-K-ey-\n-[n-bn¬ \n-∂p ]q¿-W-am-bpw H-gn-hm-°-W-sa-∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏-´p. a-‰p-≈-h¿°v h-cp-am-\-a-\p-k-cn-®v 1000 cq] ap-X¬ 3000 cq-]-h-sc-bm-°n \n-›-bn-°-Ww. aw-K-ey-\n-[n hn-hm-lw c-Pn-ÿ sN-øp-∂ Xt±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-Øn¬ A-S-°m≥ kw-hn-[m-\w th-

Ww. lm-fp-I-fn¬ hn-hm-lw \-SØp-∂ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS ho-´pIm¿-°v C-Xv h-en-b _m-[y-Xbm-bn-cn-°-bm-Wv. dn-tkm¿-´p-I-fn-epw ho-´n¬ h-en-b ]-¥-sem-cp-°p-∂-h¿°p-w {Ku-≠p-I-fn¬ hn-hm-lw \-S-Øp-∂ h≥-In-S-°m¿-°pw CØ-c-Øn-ep-≈ H-cp \n-Ip-Xn-bpw A-Sbv-t°-≠-Xn-√. hn-hm-l-sØ B-Uw-_-cw F-∂ ]-Zw-sIm≠v hn-ti-jn-∏n-°p-∂-Xp X-s∂ sX-‰m-sW∂pw {]-h¿-Ø-I¿ B-tcm-]n-®p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sI Kn-cn-P, cm-[m-{]-`m-I-c≥, Pb-e-£v -an D-Æn-Ir-jv-W≥, {iotZ-hn {io-cmw, hm-k-¥n th-WptKm-]m¬, A-Uz. c-Xv-\-Ip-am-cn Kn-co-jv ]-s¶-Sp-Øp.

tIm-gn-t°m-Sv: Km-Uv-Kn¬, I-kvXq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´p-I-fp-sS im-kv-{Xo-b-h-iw P-\-ß-fn-seØn-°p-∂-Xn¬ hn-ap-J-X Im-´nb im-kv-{X- h-Ip-∏p-I-fp-sS \n-»_vv-Z-X {]-Xn-tj-[m¿-l-am-sW∂v Pn-√-bn-se 30 Hm-fw ]-cn-ÿnXn kw-L-S-\-I-fp-sS G-Io-Ir-X th-Zn-bm-b ]-›n-a-L-´ kw-c-£W Iq-´m-bv -a I¨-ho-\¿ a-Wen¬ tam-l-\≥ {]-kv-Xm-h-\bn¬ ]d™p. sI.-F-^v.-B¿.-sF, Sn.-_n.Pn.-B¿.-sF, sk- v, kn.-U-ª-yp-.-B¿.-Un.-Fw, _-tbm-ss-U-thgv-kn-‰n t_m¿-Uv Xp-S-ßn-b hIp-∏p-I-fmWv Ip‰-I-c-amb au\w ]men-°p-∂-Xv. Km-Uv-Kn¬ dnt]m¿-´pw P-\-Io-b N¿-®-bv°v hn-t[-b-am-°-W-w.- B-h-iy-am-b t`-Z-K-Xn-I-tfm-sS A-Xv \-S-∏nm°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa∂pw a-W-en¬ B-h-iy-s∏-´p.

tKm-]n-\m-Y≥, Pn-√m sk-{I-´d - n, ]n hn in-h-Zm-k≥, A-Uz. Fw ]n kq-cy-\m-cm-bW - ≥, A¿-Pp≥ am-¶m-hv, \m-Wp Xn-cp-h-≈q¿, jm-bn-cm-Pv, A-jvd - ^ - v sN-dp-h‰ - , jm-Pn sI ]-Wn-°¿, Fw Fw \u-jm-Zv, F≥ ]n {]-Zo-]≥, kn sI Im¿-Øn-I, Fw A-Pv-a¬, kn-_n a-Wn-ap-≠, sk-\n-Øv FS-hc - m-Sv, A-_vZ- p-√ Ip-am-c\ - √ - q¿, jn-Pp {]-tam-Zv, sI ]n Ir-jvW≥-Ip-´n k - w-km-cn-®p.-

I-Æq¿: sIm-®n k-lI - c - W - saUn-°¬ tIm-fP - v k¿-°m¿ G-s‰Sp-Øn-cn-s° ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-fP - v G-s‰-Sp-°p-∂ Imcy-Øn¬ A-hy-‡X - Xp-Sc - p-∂p. kn.-]n.-FΩ - n-s‚ \n-b{- ¥-WØ - nep-≈ `-cW - k - a - n-Xn-°p th-≠n kl-Ic - W - h - I - p-∏v \-S] - S- n-Iƒ a-\∏q¿-hw ssh-In-∏n-°p-Ib - m-sW∂m-Wv B-tcm-]W - w. sIm-®n saUn-°¬ tIm-fP - n-s‚ {]-h¿-Ø\ - sØ-°p-dn-®p ]Tn-°m≥ hn-ZK - [ v- k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-® k-lI - c - W-h-Ip-∏v, ]-cn-bm-c-Øn-s‚ Imcy-Øn¬ au-\w ]m-en-®-Xm-Wp Xn-cn-®S- n-bm-bX - v. ]-cn-bm-cw k-l-I-c-W saUn-°¬ tIm-f-Pv k¿-°m¿ Gs‰-Sp-°-W-sa-∂m-Wv bp.-Un.-F^n-s‚ B-h-iyw. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv G-s‰-Sp-Øt]m-se k¿-°m-cn-\p ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv G-s‰-Sp°m-sa-∂v kn.-]n.-F-Ωpw \n-e]m-Sv hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. saUn-°¬ tIm-f-Pv `-c-W-k-an-Xn ]n-cn-®p-hn-S-W-sa-∂ kn.-Fw.-]nbp-sS B-h-iy-sØ k¿-°m¿ Im-cy-am-bn Im-Wp-∂n-s√-¶n-epw k-l-I-c-W h-Ip-∏n-s‚ \-S-]-SnIƒ Zp-cq-l-am-bn \o-fp-I-bm-Wv. A-tX-ka - b - w, Po-h\ - ° - m-sc G-s‰-Sp-°p-∂-Xp kw-_-‘n-® X¿-°-am-Wv A-¥n-a-Xo-cp-am-\w ssh-Im≥ Im-cW - s - a-∂m-Wp k-

]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv l-I-c-W-h-Ip-∏n-s‚ hm-Zw. Gs‰-Sp-Øm¬ \n-e-hn-ep-≈ 900 tIm-Sn I-S-_m-[y-X-bpw Iq-SmsX ÿm-]\ - \-SØ - n-∏n-\m-bn hcp-∂ ]-Wh - pw k¿-°m¿ I-s≠tØ-≠n h-cpw. Iq-Sm-sX, Po-h\ - °m¿-°v ÿn-c-s∏-Sp-ج Dƒs∏-sS-bp-≈ F-√m B-\p-Iq-eyß-fpw \¬-IW - w. tcm-Kn-Iƒ-°v \¬-In-h-cp-∂ B-\p-Iq-ey-߃ Xp-Sc - W - w. C-Xp-kw-_‘ - n-® \nb-a-h-i-߃ k-l-I-c-W h-Ip∏v ]-cn-tim-[n-®p-hc - n-Ib - m-Wv. ]-

cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pvk¿-°m¿ G-s‰-Sp-°p-∂X - n-\p apt∂m-Sn-bm-bn B-ip-]-{Xn-bp-sS B- k v - X n- _ m- [ y- X - s b- ° p- d n- ® v ]Tn-°m≥ Pn-√m I-e-Iv-S¿ sNb¿-am-\m-b {]-tXy-I k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-®n-cp-∂p. h-S-t° a-e-_m-dn¬ k¿°m¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv- C-√mØ-Xn-\m¬ ]-cn-bm-cw k-l-I-cW sa-Un-°¬ tIm-f-Pv- k¿°m¿ \n-b-{¥-W-Øn¬ sIm≠p-h-cp-∂-Xp ]-cn-K-Wn-°m-sa-

I-Sn-b-ßmSv: N-ß-tcm-Øv {Km-a∏-©mb-Øv Ãm≥Un-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am\pw ap-kvenweo-Kv t\Xm-hp-am-bn-cp-∂ sI ]n ap-l-ΩZn-s‚bpw a-I≥ an-jm¬ ap-l-ΩZn-s‚bpw A]-I-S a-c-W-sØ°p-dn-®v k-a-{Kam-b A-t\zjWw \-S-Ø-W-sa-∂v N-ß-tcmØv ]-©mb-Øv bq-Øv eo-Kv IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. sI ]nbp-sSbpw a-I-s‚bpw a-c-W-Øn-\v Im-c-Wam-b A-]I-Sÿ-ew ho-Xn Iq-Sn-bXpw s]m--Xp-sh A-]-I-S km[y-X Ipd-™ {]-tZ-i-hp-amWv. Iq-Sm-sX A-]I-SwhcpØnb hml\w

_-kv bm-{X-¡m-c-\nÂ\n-¶v ]-Ww I-hÀ-¶v Hm-Sn-b tam-ãm-hn-s\ ]nSn-IqSn tIm-gn-t°m-Sv: _-kv bm-{X°m-c-\n¬ \n-∂v I-h¿-∂ ]W-hp-am-bn Hm-Sn-b tam-„m-hns\ tIm-S-Xn-h-f-∏n-\p-≈n¬ h®v ]n-Sn-Iq-Sn.- Im-c-∏-d-ºn-se kz-Im-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]\-Øn-se Po-h-\-°m-c≥ tNf-∂q¿ l-cn-{io-bn¬ k-Pn-XvIp-am-¿ (48)B-Wv I-h¿-®-°nc-bm-b-Xv.kw-`-h-Øn¬ F-d-Wm-Ipfw kz-tZ-in- sS-Iv-k¨ (45) s\-bm-Wv F-c-™n-∏m-e-sØ kv-s]-jy¬ A-Uo-j-\ ¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xn h-f-∏n-¬ \n-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.- 50,000 cq-

]- πm-Ãn-Iv I-h-dn-em-°n \-S°m-hn-se _m-¶n¬ A-S-bv°m-≥ sIm-≠p-t]m-hp-I-bmbn--cp-∂p k-Pn-Øv.- F-c-™n∏m--e-Øv \n-∂v \-S-°m-hn-te°v _- n-¬ I-b-dn-b C-bm-fpsS ssI-bn-ep-≈ πm-Ãn-Iv Ih¿ tª-Up sIm-≠v Io-dn ]Ww I-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p.]n∂o-Sv, tIm-S-Xn h-f-∏nte-°v Hm-Sn-b {]Xn-°p -]n-dsI k-Pn-Øpw Hm-Sn-.CXm-sS kw-i-bw tXm-∂n-b t]m-enkv C-cp-h-tc-bpw ]n-Sn-Iq-Sn tNmZyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv ]-Ww I-h¿-∂ hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv.

ss-{U-h¿ \n¿-Øm-sX t]m-bXpw Zp-cp-l-amWv. a-c-W-sØ°p-dn-®v s]m-Xp-P-\-߃°pw _-‘p-°ƒ°pw D-≠m-bn-´p-≈ kw-i-b-߃ Zp-co-I-cn-°-W-sa∂pw i-‡am-b A-t\zj-Ww \S-Øn Zp-cp-l-X ]pd-Øv sIm≠p h-c-W-sa∂pw bq-Øv eo-Kv B-h-iy-s∏-´p. {]-knU‚ v ap-l-ΩZ-en I∂m´n, A-en X߃, sI d-in-Zv am-ÿ, aqk tIm-Xm-º, A-knkv, jn-lm-_v I-∂m´n, sI d-ioZv, Pu-l¿ , ]n kn ssPk¬, Sn sI d-kmJv, ]n Fw \-ko-_v, kn B-cn-^v kw-km-cn®p.

kz-hÀ-K-c-Xn: \n-b-a-t`-Z-K-Xn-¡p-Å \o-¡w B-]Â-¡-cw tIm-gn-t°m-Sv: kz-h¿-K-c-Xns°-Xn-tc kp-{]nw tIm-S-Xn \-SØn-b hn-[n-sb a-dn-I-S-∂p-sIm≠v am-\-hn-I aq-ey-߃-°pw, k-Zm-Nm-c-[¿-Ω-߃-°pw F-Xncm-bn \n-b-a-t`-Z-K-Xn sIm-≠p hcm-\p-≈ \o-°w B-]¬-°-c-amsW-∂p "_n-kv -an' kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-`n{]mb-s∏-´p. sN-b¿-am≥ hn sI _m-h A[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk{I-´-dn h-f-∏n¬ A-_v-Zp- -emw, Fw A-l-Ω-Zv-Ip-´n a-Z-\n, Fw Fw A-_q-_-°¿ ^m-dq-Jn, sI ap-l-Ω-Zv I-am¬, C hn ap-kv-X^ kw-km-cn-®p.

Ip-f-¼ptcm-Kw XS-bm³ G-dm-a-e ]-©m-b-¯n \-S-]-Sn-IÄ DuÀ-Pn-X-am-¡n h-S-I-c: Ip-f-ºptcm-K-sØ XpS¿-∂v B-dv ]-ip-°ƒ N-Ø- Gdm-a-e ]-©m-b-Øn¬ sh-‰dn-\dn A-[n-Ir-X¿ ]-cn-tim-[-\bpw t_m--[-h-¬°c-W-hpw Du¿-PnX-am-°n. Ip-∂p-Ω-°-c s\-√mt®-cn {]-tZ-i-Øm-Wv Pn-√m No^v sh-‰n-\-dn Hm-^nk¿ tPm-¨ I-´-°-bw, tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ tUm. Pm≥-kn F-∂n-h-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-tcm-[ {]-h¿Ø-\-߃ \-S-Øn-b-Xv. Ip-f-ºptcm--Kw sIm-≠v am{Xw ]-ip-°ƒ Nm-hm-\n-S-bn-s√∂pw a-‰v tcm-K-ß-ƒ _m-[n-®-Xmhmw C-Xn-\v Im-c-W-sa-∂pw sh‰n-\-dn A-[n-Ir-X¿ hy-‡-am°n. B-Sp-I-fn¬ Ip-f-ºv tcm-Kw D-s≠-∂p \m-´p-Im¿ ]ds™¶n-epw ]-cn-tim-[-\-bn¬ \yq-

]-cn-bm-cw sa-Un-¡Â tIm-f-Pv kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡p-¶-Xn A-\n-Ýn-X-Xzw  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

t°-j-≥ πm≥, F-∂n-h-bpw lmP-cm-°-W-sa-∂v _m-¶p-Im¿ imTyw ]n-Sn-°p-∂-Xm-bn A-t]-£I¿ ]dbp-∂p. ]-e c-£n-Xm-°-fpw semt°-j≥ kv-sI-®pw πm-\pw e-`n°p-∂-Xn-\m-bn hn-t√-Pv Hm-^nkp-I-fn¬ I-b-dn-bn-d-ßpI-bmWv. F∂m¬, Hm^n-kp-I-fnse Xn-c-°n-\n-S-bn¬ ]-e `m-K-Øpw F-Øn sem-t°-j≥ kv-sI-®v \¬-Im≥ I-gn-bm-sX {]-bm-k-s∏Sp-I-bm-Wv Po-h-\-°m¿.

ap-l-½Zn-sâbpw a-I-sâbpw a-c-Ww: k-a-{K A-t\zj-Ww th-Wsa¶v bq-¯v eoKv

∂m-Wv k-an-Xn-bp-sS ip-]m¿-i. F-∂m¬, 900 tIm-Sn cq-]-tbm-fw Xp-I tIm-f-Pn-\v _m-[y-X-bp≠v. C-Xn¬ 1995¬ tIm-f-Pv Xp-Sßm≥ l-Uv-tIm-bn¬ \n-s∂-SpØ 45 tIm-Sn-bpw A-Xn-s‚ ]-eni-bpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. B ]-en-i s]-cp-In C-t∏mƒ l-Uv-tIm Bh-iy-s∏-Sp-∂-Xv 658 tIm-Sn cq-]bm-Wv. C-Xp-kw-_-‘n-® tI-kv k-l-I-c-W tI-kp-Iƒ ssIIm-cyw sN-øp-∂ ssS-_yq-Wp-Ifn¬ \n-e-hn-ep-≠v. C-°m-cy-hpw No-^v sk-{I-´-dn-°p k-a¿-∏n-® dn-t]m¿-´n-ep-≠v. F-∂m¬, CØ-cw I-S-ß-sfm-∂pw X-߃ h-cp-Øn-bn-´n-s√-∂m-Wv \n-e-hnep-≈ `-c-W-k-an-Xn-bp-sS hm-Zw. Fw hn cm-L-h≥ tIm-f-Pv ÿm-]n-°m-s\-Sp-Ø I-S-hpw a‰p-am-Wv ]-cn-bm-c-Øv _m-[y-Xbm-bn \n-e-\n¬-°p-∂-sX-∂v `c-W-k-an-Xn sN-b¿-am≥ Fw hn P-b-cm-P≥ ]-d-bp-∂p. Iq-Sm-sX, kz-¥-°m-sc Xn-cp-In-°-b-‰m-\p≈ \o-°-sØ \n-b-a-]-c-am-bn t\-cn-Sp-sa-∂pw A-t±-lw ap-∂dn-bn-∏v \¬-In-bn-´p-≠v. {]-Xn-k‘n Xp-S-cp-∂ ]-›m-Ø-e-Øn ¬ \n-e-hn-ep-≈ `-c-W-k-an-Xn ]n-cn-®p-hn-´v Xn-c-s™-Sp-∏v \-SØm≥ {i-an-®m¬ A-Xv Kp-WwsN-øn-s√-∂ D-Ø-a-hn-izm-kw k¿-°m-cn-\p-≠v. \n-b-a-h-i-ß ƒ ]-cn-tim-[n-®-Xn-\p ti-jw ÿm-]-\w G-Xp-hn-t[-\ G-s‰Sp-°p-sa-∂v I-≠-dn-b-Ww.-

im-epw sXm-gp-Øn¬ \n-∂v ]p-dtØ-°v sIm-≠p-t]m-hm-sX NnIn-¬kn°-Ww. hm-bp-hn¬ IqSn tcm-Kw ]-I-cp-∂-Xv I-W-°nse-Sp-Øm-Wv Cu \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. ]-ip-hn-s\ ]-cn-]m-en-°p-∂h¿ tcm-Kw ]-I-cm-Xn-cn-°m≥ kz-bw ip-Nn-Xz-w ]m-en-°-Ww. ho-Spw ]-cn-k-c-hpw A-e-°p-Imc em-b-\n sIm-≠v I-gp-In hrØn-bm-°-Ww. ]-ip-°ƒ `-£n°m-sX _m-°n h-cp-∂ h-kv-Xp°ƒ I-Øn-°m-\pw {]-tXy-Iw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v sh‰n-\-dn D-tZym-K-ÿ¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\sh-‰dn-\-dn kw-Lw G-dm-a-e ]-©m-b-Øn-se Ip-f-ºptcm-Kw Øn-s‚ `m-K-am-bn {]-tZ-i-sØ _m-[n-® {]-tZ-i-Øv t_m-[-h-¬°-c-Ww \-S-Øp-∂p ]-ip-°ƒ-°v Ip-Ønhbv-∏pw tam-Wn-b tcm-K-Øn-s‚ e-£- [n-Ir-X¿ ]-d-™p. tcm-K-ap-≈ B‚n _-tbm-´n-Iv a-cp-∂p-I-fpw W-am-Wv I-s≠-Øn-b-sX-∂v A- ]-ip-hn-s\ bm-sXm-cp Im-c-W-h- \¬-In.

s^U-td-j³ I¸v: at©-cn-¡v ]¨-s¡mSn a-t©-cn: ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Ifn¬ l¿-jm-c-h-ap-b¿-Øn s^U-td-j≥ I-∏v a-t©-cn-bn-te°v. C-Xp kw-_-‘n-®v Hu-tZymKn-I {]-Jym-]-\w D-S-\p-≠m-Ipw. 2014 P-\p-h-cn 14\v a-t©-cn ]ø-\m-Sv tÃ-Un-b-Øn¬ ]-¥p-cpfp-sa-∂v A-dn-bp-∂p. ]-ø-\m-Sv kv-t]m¿-Sv-kv tImw-π-Iv-kn-s‚ H∂mw L-´ hn-I-k-\w Cu am-kw ]q¿-Øn-bm-Ipw. ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n-bpsS k-μ¿-i-\-tØm-sS-bm-Wv c≠p h¿-j-tØm-fw ap-S-ßn In-S∂ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃°v Po-h≥ h-®-Xv. C-Xn-\n-sS Hmƒ C-¥ym ^p-Sv-_mƒ Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ H-∂n-e-[n-Iw ]-cn-tim-[\-I-fpw \-S-∂p. F.---F-^F v.--- -^.-v ssh-kv {]-knU‚ v sI -Fw sF ta-Ø-dp-sS k-μ¿-i-\-am-bn-cp-∂p C-Xn¬ {]-[m-\w. I-fn-°-f-hpw A-\p-_‘ ku-I-cy-ß-fpw I-≠p hn-e-

bn-cp-Øn-b A-t±-lw Un-kw_¿ ]-Ip-Xn-tbm-sS ]-Wn-Iƒ A-h-km-\n-°p-I-bm-W-¶n¬ at©-cn ]-cn-K-Wn-°p-sa-∂v D-d-∏v \¬-In-bn-cp-∂p.-I-gn-™-am-kw sS-Iv-\n-°¬]-cn-tim-[-\-°m-bn A-Jn-te¥ym s^-U-td-j≥ I-Ω-n-‰n AwK-hpw C≥-kv-s]-Iv-j≥ am-t\-Pcp-am-b k-Rv-P-bv-Ip-am-dpw tÃUn-b-Øn-se-Øn-bn-cp-∂p. ap-Sßn-In-S-∂ C-t‚-W¬ tdm-Uns‚ \n¿-am-W X-S- -hpw \o-ßnb-tXm-sS ]-Wn-Iƒ F-fp-∏-Ønem-hp-I-bm-bn-cp-∂p. ÿ-ew Fw.---F¬.--F. A-Uz. Fw D-Ω-dn-

s‚ ^-≠n¬ \n-∂m-Wv C-t‚W¬ tdm-Uv \n¿-an-®-Xv. Pn-√-bn-se Im-bn-I kz-∏v-\߃-°v Nn-d-Ip-hn-S¿-Øn-b Imbn-I hn-fw-_-c Pm-Y F-√m \-Kc-k-`-I-fn-epw ]-©m-b-Øp-I-fnepw ]-cy-S-\w \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-tXm-sSm-∏w hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃ tI-{μo-I-cn-®v \S-∂ ^-≠v I-f-Iv-j-\n¬ ]-Øv e-£-tØm-fw cq-]-bm-Wv e-`n-®Xv. A-Sp-Ø kw-ÿ-m-\ _-P‰n¬ Im-bn-I k-ap-®-b hn-I-k\-Øn-\m-h-iy-am-b ^-≠v A-\ph-Zn-°p-sa-∂v a-{¥n ]n sI Ip™m-en-°p-´n D-d-∏p \¬-In. a-t©-cn \-K-c-k-` 25 e-£w cq-] tÃ-Un-bw hn-I-k-\-Øn\pw 26 e-£w cq-] {]-th-i-\ Ihm-S-Øn-\pw A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. F-∂m¬ Xp-I hm-Kv-Zm-\w sN-bvX Pn-√-bn-se ]-e Fw.--F¬.--Fam-cpw C-\n-bpw ^-≠p-Iƒ h-Ibn-cp-Øn-bn-´n-s√-∂v B-t£-]ap-≠v.--

k-t´m-jv t{Sm-^n: ae-¸pdw Pn-Ã-bnÂ-\n-¶v A-©p-t]À a-e-∏p-dw: 68m-a-Xv k-t¥m-jv t{Sm-^n tI-c-f Iymw-]n-te-°v ae-∏pdw Pn-√b - n¬ \n-∂v A-©pt]¿ 37 Aw-Kt- Im-®n-Mv Iymw-]n-te-°v C-Sw t\Sn. ]n sI \-ko-_v, ap-l-Ω-Zv in-lm-_v, hn-jvWp, ]n D-kva - m≥, \-kvd - p-±o≥ F-∂n-hc - m-Wv kwÿm-\ ko-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n¬ \n-∂p Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´X - v. ]n sI \-ko-_v, Cu-Knƒ F-^v.-kn-bp-sS tKmƒ-Io-∏-dm-Wv. c-≠mw X-h-W-bm-Wv Iymw]n-se-Øp-∂-X.-v ]n D-kv-am≥ (Xm-\q¿) F-kv._n.-Sn. Xm-ca - m-Wv. I-gn-™ X-hW - So-an-ep-≠mbn-cp-∂p. tI-c-f t]m-en-kv Xm-c-hpw I¬-∏-I-

t©-cn kz-tZ-in-bp-am-b \-kvd - p-±o≥ I-gn-™ Xh-W k-t¥m-jv t{Sm-^n-bn¬ I-fn-®n-´p-≠v. apl-ΩZ- v in-lm-_v I-ÆØ - p-]m-d kz-tZ-in-bpw hnjv-Wp F-h-¿-{Ko≥ a-t©-cn-bp-sS I-fn-°m-c-\pam-Wv. I-gn-™ X-h-W Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´n-cp∂ G-Po-kv Xm-cw k-eo¬, t]m-en-kv Xm-cw sI ^n-tdm-kv F-∂n-h¿-°v ]-cn-°p-aq-ew A-hk - c - w e-`n-®n-´n-√. Im-iva - o-cn¬ \-S∂ - k-t¥m-jv t{Sm^n-bn¬ an-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-®n-cp-∂ Pmho-Zn (]q-t°m-´pw-]m-Sw)\v sk-e-Ivj≥ e-`n°m-Ø-Xn-\m¬ \n-cm-i-bp-s≠-∂v Un.-F-^v.F. sk-{I-´d - n ap-lΩ - Z- v k-eow ]-d™ p.


{]mtZ-inIw

14 Un-kw-_¿ 2013 i\n

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gv apX¬ aq-∂p-h-sc ta-eq-cv, sNtßm-´p-Im-hv, s\-t√m-fn-°p-∂v, s]m-bn¬-Im-hv, s]m-bn¬-°mhv _o-®v, I-h-em-Sv, H-tdm-´p-]m-d F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-ap-X¬ 12 h-sc a-W-°-S-hv, sIm-S¬ \S-°m-hv, A-Øm-Wn F-∂n-hn-Sß-fn-epw \m-ev h-sc F-c-Øv ap°v, kn.Fw a-Jmw, ]-≈n-Ømgw, ]-d-º-Øv ]p-dm-bn¬, hmtbm-fn, a-S-hq-cv, C-S-\n-em-hn¬, ]-©-h-Sn-∏m-ew, H-tßm-d-a-e, Ip-∂-Øv ]-≈n, a-dn-ho-´n¬Øm-gw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A©p-h-sc Xn-t°m-Sn Su¨, ]pXn-b-Ip-f-ß-c, ]m-eq-cv F-∂n-hnS-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

J-c-am-en\y- sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v kp-c-£m-h-kv-{X-§Ä \ÂIn

]cn-]mSn

J-c-am-en-\y-sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p≈ kp-c-£mh-kv-{Xw hn-X-c-Ww tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a-Pw \n¿-h-ln-°p∂p tIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j≥ ∏v, am-kv-Iv, •u-kv, km-cn, sd- sl¬-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNhn-tI-{μo-Ir-Xm-kq-{X-W ]-≤- bn≥-tIm-´v, Hm-h¿-tIm-´v F-∂n- b¿-t]-gv-k≥ Pm-\-Ω Ip-™pXn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn Ip-Spw-_- h kp-c-£m-h-kv-{X-Øn¬ Dƒ- Æn A-[y-£-X h-ln-®p. {]-Xn{io ap-tJ-\ tIm¿-]-td-j-s‚ J- s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. ]-£ t\-Xm-hv A-Uz. Fw Sn ]c- a m- e n- \ y- s Xm- g n- e m- f n- I ƒ- ° v 10 e-£w cq-] ]-≤-Xn ^-≠m- Xvv-a, kn.Un.F-kv.t\m¿-Øv sNkp-c-£m h-kv-{Xw hn-X-c-Ww Wv C-Xn-\m-bn hn-\n-tbm-Kn-®n-´p- b¿-t]-gv-k≥ ]n ]n jo-P, Ip-SpwsN-bv-Xp. J-c-am-en-\y bq-\n-‰n¬ ≈-Xv. D-Zv-Lm-S-\w tIm¿-]-td- _-{io t{]m-P-Œv Hm-^n-k¿ Fw s∏-´ 400 t]¿-°m-Wv \¬-In-b- j≥ ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a- hn dw-kn C-kv-am-bn¬, jo-P hnXv. Hm-tcm tPm-Un ho-Xw sN-cp- Pw \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn¬ t\m-Zv kw-km-cn-®p.

Xm-a-c-t»-cn: I-gn-™ 15\p a-etbm-c l¿-Øm-en-t\m-S-\p-_‘n-®p \-S-∂ A-{I-a-kw-`-hØn-se 1500 {]-Xn-I-fn¬ H-cp-amkw I-gn-™n-´pw ]n-Sn-bn-em-b-Xv C-cp-]-Xn¬ -Xm-sg -t]¿- am-{X-w. I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ {]-Xn-tj-[n-®p F¬.Un. F^v. B-lzm-\w sN-bv-X a-e-tbmc l¿-Øm-en¬ Xm-a-c-t»-cn-bnepw ]-cn-k-c-ß-fn-epw \-S-∂ hym-]-I A-{I-a kw-`-h-Øn ¬ t]m-enkv I-W-°p-{]-Im-cw 1500e-[n-Iw t]¿-s°-Xn-tc tI-kv F-Sp-Øn-cp-∂p. F-∂m¬ kw-`h Zn-h-kw ]n-Sn-bn-em-b 12 t]¿ I-gn-™m¬ H-cp-am-kw sIm-≠v {]-tXy-Im-t\z-j-W kw-Lw ]nSn-Iq-Sn-b-Xv F-´p t]-sc am-{Xw.

l¿-Øm¬ {]-Jym-]n-°m-Ø Xm-a-c-t»-cn-bn¬ F-Øn-b A{I-an-Iƒ X-I¿-sØ-dn-™-Xv tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-]-bp-sS s]m-Xp ap-X-epw kz-Im-cy hy‡n-I-fp-sS Po-hn-tXm-]m-[n-Ifp-am-bn-cp-∂p. A-{I-a-Øn-\p t\-cn-´pw A√m-sX-bpw t\-Xr-Xzw h-ln-®h¿ D-∂-X-cpw k-aq-l-Øn¬ th≠-s∏-´-h-cp-am-b-tXm-sS A-t\zj-W kw-Lw ]-Øn-Xm-gv-Øn-b \n-e-bn-em-Wv. kw-`-h Zn-h-kw ]n-Sn-bn-em-b-h¿ \n-c-]-cm-[n-Ifm-sW-∂pw {]-I-S-\-Øn-\p Blzm-\w sN-bv-X-{]-Im-cw h-∂-X√m-sX A-{I-a-Øn¬ ]-¶m-fn-Ifm-bn-´n-s√-∂pw \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p. A-{I-a-Øn¬ ]-¶m-fn-I-

t_-∏q¿: \-Sp-h-´-Øp-≈ £o-c ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ tIm-gnt°m-Sv, a-e-∏p-dw, h-b-\m-Sv, Imk¿-tKm-Uv, I-Æq¿ Pn-√-I-fn-ep≈-h¿-°m-bn 16 ap-X¬ 21 h-sc £o-c-I¿-j-I ]-cn-io-e-\w \-SØpw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 16\v cm-hn-se 10 a-Wn-°v £o-c ]-cnio-e-\ tI-μ-Øn¬ Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv k-ln-Xw lm-P-cmh-Ww. 0471˛2551146.

tIm-gn-t°m-Sv: {In-kv-a-kv cm-hnse ssZ-h-]p-{X-s‚ Xn-cp-∏n-d-hn am-tem-I-sc A-dn-bn-°m≥ BIm-i-Øv D-Zn-®p-b¿-∂ hm¬ \£-{X-ß-sf Hm¿-an-∏n-®v {In-kva-kv \-£v-{X-߃ hn-]-Wn-bnen-d-ßn. I-Æ-©n-∏n-°p-∂ \n-d-ßtfm-Spw sN-dn-b hn-f-°p-I-fn-epw tim-`n-°p-∂ \-£-{X-Iq-´-߃ \-K-c-ho-Yn-sb A-e-¶m-c-am-°pI-bm-Wv. Ip-∂w-Ip-fw ap-X¬ ssN-\ h-sc-bp-≈ ÿ-e-ß-

fm-bn F-∂p t]m-en-kn-\p-d-∏mb F-´p t]-sc am-{X-ta Cu -tIkn¬ A-d-Ãv sN-øm≥ I-gn™n-´p-≈q F-∂-Xv D-∂-X C-Ss]-S¬ aq-e-am-sW-∂p hy-‡am-hp-∂p. A-{I-aw \-S-Øp-∂-Xn-s‚ ho-Un-tbm Nn-{X-ß-fpw a-‰p t^m-t´m-I-fpw t]m-en-kn-\p e`y-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-h¿s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ `c-W ˛-{]-Xn-]-£ t\-Xm-°-≥amcp-sS-bpw a-X ta-e-[y-£-≥am-cpsS-bpw C-S-s]-S¬ aq-ew I-gn-bp∂n√. Xm-a-c-t»-cn Np-¶-Øv ÿn-Xn sN-øp-∂ h-\w h-Ip-∏v Hm-^n-kv ]q¿-W-am-bpw A-·n°n-c-bm-°n-b-Xn-\m¬ c-≠v tIm-Sn G-gv e-£w cq-]-bp-sS \-

„-am-Wp-≈-Xv. C-Xn-\p ]p-d-ta {]-amZ-am-b h-\wh-Ip-∏v- tI-kpI-fp-sS ^-b-ep-Iƒ ap-gp-h-\pw \-in-°p-I-bpw sN-bv-Xp. h-f-sc B-kq-{Xn-X-am-bn h-\w h-Ip-∏v Hm-^nkpw hm-l-\-ß-fpw ^-bep-I-fpw I-Øn-®-Xn-\p t\-XrXzw \¬-In-b-h-sc Ip-dn-®p At\z-j-W kw-L-Øn-\p ]q¿-W A-dn-hp-s≠-¶n-epw \-S-]-Sn-sbSp-°m≥ I-gn-bp-∂n-√. h-cp-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ ap∂n¬ I-≠v C-cp-ap-∂-Wn-I-fpw a-X-t\-Xr-Xz-Øn-s\ X-ß-fp-sS `m-K-Øp \n¿-Øm≥ th-≠n InW-™p {i-an-°p-∂-Xv A-{I-anIƒ-°p sX-s√m-∂p-a-√ A-\p{K-l-am-bn am-dp-∂-Xv. A-{I-aw kzm-`m-hn-I tcm-j-{]-I-S-\-Øn-

tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lm-fn¬ In-tjm¿ Ip-am-dn-s‚ Km-\-ß-fp-ambn 12 a-Wn-°q¿ kw-Ko-X-\n-i-bn¬ k-eo-jv iymapw cm-[n-Ibpw tN¿-∂v Km-\-am-e-]n-°p-∂p tIm-gn-t°m-Sv: ]m-´n-s‚ ]mem-gn Xo¿-Øv -Km-Xm-c-tltIm-gn-t°m-Sv \-K-c-Øn-\v ]m´n-t\m-Sp-≈ {]n-bw H-cn-°¬ Iq-Sn Du-´n-bp-d-∏n-®p. Xp-S¿-®bm-b ]-{¥-≠v a-Wn-°q-dp-Ifn¬ In-tjm¿-Zm-bp-sS \q-dp Km-\-߃-°v \-K-cw ImtXm¿-Øp. cm-hn-se ap-X¬ Su¨-

lmƒ kw-Ko-Xm-kzm-Z-I-scs°m-≠v Xn-ßn \n-d-™p. C¥y≥ kn-\n-a-bp-sS \q-dmw hm¿-jn-Im-tLm-jw bp-h-Kmb-I-cn¬ {]-i-kv-X-\m-b ken-jv iym-an-s‚ B-em-]-\Øn¬ k-º-∂-am-bn. Hm-tcm 25 Km-\-߃-°pw Hm-tcm {]tXy-I Hm¿-I-kv-{S {Kq-∏p-Imcp-sa-Øn-b-t∏mƒ th-dn-´ kw-

Ko-X-ta-f-\-am-bn. k-eo-jv iym-an-s‚ kp-lrØp-°-fp-sS Iq-´m-bv-a-bn-emWv Km-b-I-cp-sS kw-L-S-\bm-b ayq-kn-j≥-kv sh¬s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ C-Ø-c-sam-cp Km-\-hn-cp-∂ \¬-In-b-Xv. sN-Ω-Æq¿ KmXm-c-tl- F-∂ kw-Ko-X bRv-Pw cm-hn-se {]-iv-kv-X lnμp-ÿm-\n kw-Ko-X-⁄≥ hn-P-b-bv kp¬-sk≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. hn-\o-jv hn-Zym[-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kp-\n¬ `m-kv-I¿ kw-km-cn®p. tl-Jp-Z, ap-km-^n¿, tacm-Po-h≥, Pm-s\-Pm, ]n-b-]nb, kn-μ-Ko F-Iv-k-^¿, KpwKp-cp-In , tb tZm-kv-Xn, ]-c-tZio-b, cp-Iv-Pm-\m-\-ln Xp-Sßn-b In-tjm¿ Ip-am¿ B-e]n-® Km-\-ß-fn¬ H-cn-°¬ Iq-Sn k-Z-kv e-bn-®p. dn-bm-en‰n tjm-I-fn¬ hn-P-bn-® k-enjv iymw C-¥y-°-I-Øpw ]pd-Øp-am-bn B-bn-c-tØm-fw th-Zn-I-fn¬ Km-\-am-e-]n-®n-´p≠v. In-tjm¿-Ip-am-dn-s‚ Bcm-[-I¿-°v B kw-Ko-X-[m-cbn¬ ap-gp-Im-\p-≈ kp-h¿Wm-h-k-c-am-bn-cp-∂p -Km-Xmc-tl-

a¿-∏n-°m≥ 16 ap-X¬ ]-©m-bØn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ Iymw]p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-I-bpw sN-øp-∂p-≠v. Iy-mw]p-Iƒ cm-hn-se ]-Øv a-Wn ap-X¬ H-cp a-Wn h-sc \-S°pw.16 \v 8,20,21 hm¿-Up-Iƒ-˛ ]p-Xn-tb-S-Øv Xm-gw A¶¨-hmSn,17 \v 2,3 hm¿-Up-Iƒ ˛-I-≠∂q¿ A¶¨-hm-Sn,18 \v 7,12,16,

17 hm¿-Up-Iƒ-˛ 7/6 _-km¿,19 \v 13,14,15 hm¿-Up-Iƒ ˛-Ip-am-ckzm-an k-Pv-\ Xn-tb-‰¿, 21 \v 3,4,5,6 hm¿-Up-Iƒ ˛-s]-cp-sºmbn¬ F.F¬.]n. kv-Iqƒ, 23 \v 8,9,10,11 hm¿-Up-Iƒ ˛-Du-´p-Ipfw a-Zvd-k, 24 \v 19,20 hm¿-UpIƒ-˛ H-tfm-∏m-d {]-`m-I-c-hn-emkw F.F¬.]n. kv-Iqƒ F-∂nhn-S-ß-fn¬ \-S-°pw.

fn¬ \n-∂p-am-Wv C-°p-dn \-£{X Zo-]-߃ hn-]-Wn-bn-en-d-°nbn-´p-≈-Xv. 40 cq-] ap-X¬ 400 cq-]-h-sc hn-e-bp-≠v. ]-g-b-Im-e-Øv Cud sh-´n-sb-Sp-Øv \-£-{X-߃ sI-´n-bp-≠m-°n h¿-W I-S-emkp-Iƒ ]-Xn-®v kz-bw \n¿-an°p-∂-Xm-bn-cp-∂p ]-Xn-hv. A]q¿-hw Nn-e tZ-hm-e-b-ß-fn-epw Kr-l-ß-fn-epw C-t∏m-gpw \-£{X-߃ \n¿-an-°p-∂ ]-Xn-hp\-K-c-Øn¬ hn¬-∏-\b -- vs°Øn-b \-£-{X-߃ ≠v.

s‚ `m-K-am-bn D-≠m-b-Xm-sW∂pw C-h¿-s°-Xn-sc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-cp-sX-∂p-ap-≈ B-hiy-am-Wv sI.]n.kn.kn. \n-tbmKn-® D-]-k-an-Xn-°p ap-∂n¬ a-etbm-c ta-J-e-bn¬ \n-∂p I¿-jI-cpw a-‰pw B-h-iy-s∏-´-Xv. C-tX kz-c-Øn ¬ X-s∂-bmWv ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ I-gn™ Zn-h-kw Xm-a-c-t»-cn _n-j∏n-s\ k-μ¿-in-® ti-jw tIm-St©-cn-bn¬ \-S-Øn-b {]-kw-KØn-epw kq-Nn-∏n-®-Xv. ^-e-Øn ¬ A-{I-a kw-`-h-Øn¬ C-\n Im-cy-am-bn B-tc-bpw t]m-enkn-\p A-d-kv-‰v sN-tø-≠n h-cns√-∂ \n-e-bn-te-°m-Wv Im-cy߃ \o-ßp-∂-sX-∂v B-t£]w D-b-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: X-t±-i kz-bw-`-cW ÿm-]-\-ß-fp-sS ]-©-h-¬k-c ]-≤-Xn-tbm-S-\p-_-‘n-®v tª-m-°v ]-©m-b-Øp-I-fp-sS-bp-w ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ {Km-a- ]-©mb-Øp-I-fp-sS-bpw A-h-tem-I-\ tbm-K-߃ 19 ap-X¬ \-S-°pw. 19 \v cm-hn-se 10.30 ap-X¬ tIm-gn-t°m-Sv tªm-°v ]-©m-bØv lm-fn¬ tIm-gn-t°m-Sv tªm°n-s‚-bpw D-®° - v c-≠v a-Wn-°v tN-f-∂q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv lm-fn¬ tN-f-∂q¿ tªm-°n-s‚bpw 20 \v cm-hn-se 10.30 \v Ip-μaw-K-ew tªm-°v ]-©m-b-Øv

kz-bw`c-W- tIm-f-Pp-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw sIm-Sp-°m-\p-≈ k¿-°m¿ \o-°-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.F^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ Un.Un.C. Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ \-SØn-b [¿-W Pn√m sk-{I-´-dn hn sI In-c¨ cm-Pv D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

t]m-en-kn-\v aÀ±\w: 36 t]À-s¡-Xn-tc A-t\zj-Ww DuÀ-Pn-X-am¡n fn¬ C-h¿ ]n-Sn-bn-em-hp-sa-∂pw tI-k-t\z-jn-°p-∂ \-√-fw Fkv.sF. tKm-]-Ip-am¿ ]-d-™p. _p-[-\m-gv-N cm-{Xn ]-tØmsS-bm-Wv kw-`-hw. H-f-h-Æ ]©m-b-Øv ]-cn-[n-bn¬ s]-´ sh≈m-bn-t°m-Sv, s]-cp-a-Æ `m-K-

Øv A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W-eq-d-dv \-S-°p-∂p F-∂ hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv F-kv.sF. tKm-]-Ip-am-dpw kw-L-hpw ÿ-e-sØ-ØnbXv. C-h-sc-bmWv a-W-eq-d-dv kw-Lw kw-L-Sns®-Øn A-{I-an-®-Xv.

Npcp¡¯nÂ

in-ip-ku-lr-Z ]-©m-b-¯m-hm³ s]-cp-a-® H-cp-§n tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn-se B-Zy-sØ in-ip ku-lr-Z ]-©mb-Ømhm≥ s]-cp-a-Æ ]-©m-b-Øv H-cp-ßn. ssN¬-Uv sse≥ tIm-gn-t°m-Sn-s‚ km-t¶-Xn-I k-lm-b-tØm-sS I-gn™ Hm-K-kv-‰v am-k-Øn-em-Wv in-ip ku-lr-Z s]-cp-a-Æ ]©m-b-Øv F-∂ ]-≤-Xn-°v Xp-S-°w Ip-dn-®-Xv. ]-©m-b-Ønse Hm-tcm hy-‡n-tb-bpw Ip-´n-I-fp-sS kw-c-£-W-sØ t_m-[-hm≥-am-cm-°p-I F-∂-Xpw in-ip ku-lr-Z-am-b A¥-co-£w ]-©m-b-Øn¬ kr-„n-°p-I F-∂-Xp-am-Wv ]-≤Xn-bp-sS {]-[m-\ e-£yw. In-e-bp-sS-bpw ssN¬-Uv sse-\ns‚-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv.

\nÀ-`-b Zn-\-¯n kv-{Xo kp-c-£m k-t½-f-\w tIm-gn-t°m-Sv: \n¿-`-b Zn-\-am-b 16\v tIm-gn-t°m-Sv kvt]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lm-fn¬ kv-{Xo kp-c-£m k-tΩ-f\-hpw kw-L Nn-{X-c-N-\-bpw \-S-°pw. kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip´n-Iƒ-°pw t\-sc \-S-°p-∂ A-Xn-{I-a-߃-°v A-dp-Xn hcp-Øp-I, P-kv-‰n-kv sP F-kv h¿-Ω I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´v \S-∏m-°p-I, A-«o-e {]-N-c-Ww A-h-km-\n-∏n-°p-I, a-Zy-Øns‚ Ip-sØm-gp-°v X-S-bp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn®p-sIm-≠m-Wv k-tΩ-f-\w \-S-°p-∂-Xv. k-tΩ-f-\w tUm. J-Zo-P apw-Xm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. I¬-∏-‰ \m-cm-bW≥, tUm. Fw kvv-t\-l-{]-`, A-Uz. hn-Œ¿ B‚-Wn\q¨, tUm. sI hn _m-e-Ir-jv-W≥, {]-^. kn hn Ip-amc≥, ]n ]n km-d-So-®¿, cm-tP-jv ta-t\m≥, \m-cm-b-Wn-So®¿ ]-¥n-cn-°-c, tam-l≥-Zm-kv Im-b-s°m-Sn, F ti-J¿, kn-‘p tam-l≥ tIm-S-t©-cn, tUm. Fw tPym-Xn-cm-Pv ]s¶-Sp-°pw.

{^-©v t_-¡-d-n-¡v Pbw F³.kn.Sn. cm-P-tKm-]m-en-\v ]u-c-kzo-I-c-Ww \Â-Ipw

tIm-gn-t°m-Sv: \m-j\ - ¬ C≥-kv‰ - n-‰yq-´v Hm-]v Hm-]¨ kvI - qfn-s‚ c-PX - Pq-_n-en B-tLm-jØ - n¬ an-I® - tIm-Hm-Un-t\‰¿-°p-≈ ap-‡ hn-Zym-\m-j\ - ¬ A-hm¿-Uv t\-Sn-b F≥. kn.Sn. cm-Pt- Km-]m-en-\v kzo-Ic - W - w \¬-Ip-sa-∂v ` - m-cX - o-b hn-Zym-\n-tI-X≥- `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p. Pn-√m A-[y-£≥ Fw am-[h - ≥, Im-cy-Z¿-in AUz. F kn tKm-]n-\m-Yv, Pn-√m ]-©m-bØ - v Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk - ≥ sI ]n jo-_, F≥ kp-`m-jv _m-_p, kn `m-kvI - c - ≥, {_-lva - N - m-cn ap-Ip-μ ssN-X\ - y ]-s¶-Sp-°pw.

Ip-Spw-_-{io F-Iv-kv-t]m A-Jn-te-¥ym ^p-Sv-t_mƒ ta-f-bn¬ {]o-Izm¿-´¿ ss^-\en¬ sa-Un-Km¿-Uv A-co-t°m-Spw {^-©v t_-°-dn Ip-μ-aw-K-ehpw XΩn¬ \S∂ a¬kcw Ip-μ-aw-K-ew: km-t‚m-kv ^p-SvC-∂v F-^v.kn. sIm-t≠m-´n t_mƒ A-°m-Z-an Ip-μ-aw-K-e- {^≥-kv a-ºm-Sp-am-bn G-‰p-ap-´pw. Øv \-S-Øp-∂ A-Jn-te-¥ym ^p-Sv-t_mƒ ta-f-bn¬ C-∂-se \-S-∂ {]o-Izm¿-´¿ ss^-\¬ ^-tdm-°v: ^m-dq-Jv tIm-f-Pv a¬-k-c-Øn¬ c-≠n-s\-Xn-sc aq- t^m-Iv tem¿ ¢-∫v {]-h¿-Ø-\∂p-tKm-fp-Iƒ-°v sa-Un-Km¿-Uv ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w A-en-K-Uv A-co-t°m-Sn-s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp- ap-kv-enw k¿-h-I-em-im-e {]-^Øn {^-©v t_-°-dn Ip-μ-aw-K- k-dpw F-gp-Øp-Im-c-\p-am-b tUm. \p-Pqw \n¿-h-ln-®p. ew hn-P-bn-I-fm-bn.

¢-ºv D-Zv-Lm-S-\w

t»m¡vXe AhtemI\ tbmK§Ä 19\v XpS§pw

^-tdm-°v: Nm-en-bm-dn¬ A-\-[nIr-X-am-bn a-W-se-Sp-°p-∂ kwLw t]m-en-kn-s\ A-{I-an-® kw-`-h-Øn¬ A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n. kw-`-h-Øn¬ Dƒs∏-´ 36 t]¿-s°-Xn-sc tI-kv FSp-Ø-Xm-bpw h-cpw Zn-h-k-ß-

tIm-gn-t°m-Sv: k-ºq¿-W s]≥j≥ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn tN-f-∂q¿ {Km-a]-©m-b-Øn¬ hn-hn-[ t£-a s]≥-j-\p-Iƒ A¿-l-X-s∏-´h¿-°v e-`y-am-°p-∂-Xn-\p-≈ \S-]-Sn-Iƒ ]p-tcm-K-an-®p-h-cp-∂p. kv-Izm-Up-Iƒ cq-]o-I-cn-®v At]-£m-t^m-ap-Iƒ ho-Sp-I-fnse-Øn-°p-I-bpw A-t]-£ k-

IntjmÀ-Zm-bpsS HmÀ-a-bn Km-Xm-c-tl A-Jn-te-´ym- ^pSv-t_mÄ:

A-t´-hm-kn-I-fp-sS ta-f P-\p-h-cn-bnÂ

]-cn-io-e-\w

tNf-¶qÀ k¼qÀW s]³j³ ]©m-b-¯m-hp¶p

lÀ-¯m A-{I-aw: {]-Xn-IÄ 1500; ]n-Sn-bn-em-b-hÀ C-cp]-Xn Xm-sg-

Adnbn-¸pIÄ tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ Hm¿^-t\-Pv I¨-t{Smƒ t_m-Uns‚ Aw-Ko-Im-c-ap-f-f Pn-√-bnse A-\m-Y-im-e ˛-hr-≤-a-μn-c A-t¥-hm-kn-I-fp-sS I-em-Imbn-I ta-f P-\p-h-cn 11,14 Xn-øXn-I-fn¬ sP.Un.Sn. Hm¿-^-t\Pv Im-w]-kn¬ \-S-°p-sa-∂v Pn√m km-aq-lnI-\o-Xn Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. ÿm-]-\ ta-e-[nIm-cn-I-fp-sS km-£y-]-{XtØm-sS-bp-f-f A-t]-£-Iƒ P-\p-h-cn H-∂n-\v ap-ºv kn-hn¬ tÃ-j-\n-se Pn-√m km-aqlIn\o-Xn Hm-^n-kn¬ e-`n-°Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ 0495 2371911 \-º-dn¬ e-`n-°pw.

tIm-gn-t°m-S:v \-K-c-Øn-\v emky-a-t\m-l-c \r-Ø-®p-h-Sp-Ifp-sS aq-∂v k-‘y-Iƒ k-Ωm-\n®v tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A°m-Z-an tam-ln-\n \r-Xy-Xn \-St\m¬-k-hw kw-L-Sn-∏n-°pw. \-h-c-kw ]-ªn-Iv Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-t‚-bpw N-h-d Iƒ-®-d¬ sk‚-dn-t‚-bpw k-l-I-c-WtØ-m-sS 25 ap-X¬ 27 h-sc X-fn Km-b-{Xn I-eym-W a-Wv-U-]Øn-¬ ssh-Io-´v B-dv ap-X¬ F´v a-Wn-h-sc-bm-Wv \r-Øw A-ctß-dp-I.

3

{In-kv-a-kv \-£-{X-§Ä hn]Wn-bnÂ

„I-≠w-Ip-fw Pq-_n-en lmƒ:

Pn√m hy-hkm-b tI-{μ-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sN-dpInS D¬-]-∂ {]-Z¿-i-\ ta-f ˛ 10.00 „B¿-Sv Kyme-dn: jn-t\m-Pv tNmd-s‚ a s-t{Sm-kvt{Sm-bv-°v Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 11.00 „]p-Xn-b-ßm-Sn No-\mS-Øv ]≈n: D-dq-kv a-X-{]-`mj-Ww ˛ 7.30 „am-\m©n-d sk≥-{S¬ sse{_-dn sI-´n-Sw: ar-K-\b-\n tjmdpw ˛ {I-kva-kv hn¬-]-\ ˛ 10.00 „sXm-≠-bm-Sv: ssl-sse-‰v _n-kn\-kv ]m¿-°v k¿-´n-^nt°-j≥ sk-dna-Wn a{¥n ap\o¿ ˛ 4.00 „ssl-k¨ sl-dn-t´-Pv: D-kvXm-Zv sI Sn am-\p ap-kv-eym¿ cNn-® ]p-kv-X-I {]-Imi-\w køn-Zv ssl-Zc-en in-lm-_v X߃ ˛ 2.00 „sh-Ãv ln¬ K-h. t]m-fn-sSIv-\n-°v: sk-an-\mdpw t{]-am\μv A-\p-kv-a-c-Whpw ˛ 10.00 „\-Sph-´w tN-t\m-Øv _-kv kv-t‰m-∏n-\v k-ao-]w: C-kv-emln {]-`mj-Ww ˛ ap-\o¿ aZ-\n ˛ 6.30 „In-Wm-ti-cn b-XnwJm-\: Iw-]yq-´¿ em_v, sse-{_-dn D-ZvLmS-\w a{¥n ]n sI A-_vZpd-∫v ˛ 3.00 „Km-‘n-Krlw: s\¬-k¨ at≠-e A-\p-kv-ac-Ww ˛ 3.00 „I¬-]-I Sq-dn-Ãv tlmw: {]kw-K ]-cn-ioe-\w ˛ 10.00 „F-kv.Fw. kv-{So-‰v: Jm-Zn {Kmtam-tZym-Kv Fw-]-tdm-dn-bw {]Z¿-i-\hpw hn¬-]-\bpw D-ZLmS-\w ˛ Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n ˛ 11.00 „Im-°q¿ F.F¬.]n. kvIqƒ: G-IZn-\ ]T-\ ¢m-kv ˛ 8.00 „F-e-Øq¿ ]-ªn-Iv sse-{_dn lmƒ: kuP-\y ]n.Fkvv. kn. ssl-U≥-kv ¢m-kv ˛ 3.30

tam-ln-\n \r-Xy-Xn 25 ap-XÂ

kozhikode/clc

lm-fn¬ Ip-μ-aw-K-ew tªm-°ns‚-bpw c-≠v a-Wn-°v sIm-Sp-hf - fn {Km-a-]-©m-b-Øv lm-fn¬ sIm-Sp-hf - f - n tªm-°n-s‚-bpw Ah-tem-I\ - tbm-Kß - ƒ \-S° - pw.

t_m-[h - Â-¡c- W ¢m-kv t]-cm-{º: Im-b-Æ {]m-Y-an-Imtcm-Ky tI-{μw A-Ωa - m¿-°pw K¿`n-Wn-Iƒ-°pw t_m-[-h¬-°-cW-¢m-kv \-SØ - n. {Km-a∏ - © - m-bØv lm-fn¬ {]-kn-U‚ v F Fw cm-aN - {- μ≥ D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p.

tIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j-s‚ kp-h¿-W Pq-_n-en-bp-sS `m-K-am-bn {In-kv-a-kn-t\m-S-\p-_-‘n-®v Ip-Spw-_-{io tIm-gnt°m-Sv tIm¿-]-td-j≥ 20 ap-X¬ 27 h-sc _o-®n-se ln-amb-Øv ssl-kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ Ip-Spw-_-{io F-Iv-kv-t]m kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Ip-Spw-_-{io D¬-]-∂-ß-fp-sS Ãm-fpIƒ, kp-`n-£, Xo-c-ssa-{Xn, sN-dp-In-S hy-h-km-b kw-cw-`I¿, hn-hn-[ skm-ssk-d-dn-Iƒ, tlmw-tjm-∏v D¬-]-∂߃ Xp-S-ßn \n-c-h-[n Ãm-fp-Iƒ ta-f-bn-ep-≠v. Iq-Sm-sX kzm-Zv- F-∂ t]-cn¬ I-t^ Ip-Spw-_-{io Dƒ-∏-sS-bp-f-f hn-hn-[ `-£y-Ãm-fp-I-fpw ta-f-bn¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. F-Ivkv-t]m-bp-sS Hu-]-Nm-cn-I-am-b D-Zv-Lm-S-\w 21\v ssh-In-´v A-©n-\v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ \n¿-h-ln-°pw.

hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw tIm-gn-t°m-Sv: sh-Pn-‰-_nƒ B‚ v {^q-´v {]-tam-j≥ Iu ¨-kn-en-s‚ hm¿-jn-I s]m-Xp-tbm-K-hpw I¿-j-I k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bpw 15,16 Xo-b-Xn-I-fn¬ tlm-´¬ ]m-c-au-≠v S-hdn¬ \-S-°pw. a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

]m-kp-Å Sn¸À hml-\w I-Ì-Un-bn F-Sp¯-Xv A-t\z-jn¡Ww tIm-gn-t°m-Sv: h-S-I-c-°-Sp-Øv Nm-en-bw I-S-hn¬ sa-‰o-cn-b¬ I-b-‰n h-∂ Pn-tbm-f-Pn ]m-kp≈ Sn-∏¿ hm-l-\-߃ I-Ã-Unbn-se-Sp-Ø kw-`-h-sØ-°p-dn-®v A-t\z-jn-°-W-sa-∂v Sn-∏¿ temdn F¿-Øv aq-hn-Mv F-Iyp-]v-sa‚ v Hm-tW-gv-kv B‚ v Hm-]-td-t‰-gv-kv sh¬-^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. ]q-gn-]m-Xm-dn-se k-a-c-hp-ambn _-‘-s∏-´v sXm-gn-em-fn-Iƒ

X-S-™p-sh-°p-I-bpw t]m-enkpw sIm-bn-em-≠n X-l-kn¬Zm-dpw ÿ-e-sØ-Øp-I-bpw sNøp-I-bm-bn-cp-∂p. Pn-tbm-f-Pn _n-√p-≈ hm-l-\-߃ I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Ø-Xv I-e-Œ-dp-sS Hm¿-U¿ {]-Im-c-am-sW-∂m-Wv ]-d-bp-∂-Xv. Pn-√b - n¬ H-cp J-\\ - h - pw \-SØm≥ ]m-Sn-√ J-\-\w sN-bv-X h-kvX - p-°ƒ hm-l\ - Ø - n¬ sIm≠p-t]m-hm-\pw ]m-Sn-√ F-∂v tIm-S-Xn hn-[n-bp-s≠-∂v I-e-Œ-

dpw ]-db - p-∂p. C-ßn-s\-bp-≈\ - nb-aw D-s≠-¶n¬ A-Xv s]m-Xp-P\-sØ A-dn-bn-°m-\p-≈ km-am\y D-Ø-c-hm-Zn-Øw k¿-°m¿ Im-Wn-°-Ww. tXm-∂n-b-k-a-bØv tdm-Un¬ \n-∂p hm-l-\߃ ]n-Sn-s®-Sp-Øv t{Zm-ln-°p∂ \-S] - S- n A-hk - m-\n-∏n-°W - w. A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw sI {]-`m-I-c≥, h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v kn sI Ir-jv-W≥, J-Pm-©n A-co°¬ N-{μ≥ kw-_-‘n-®p.

A-´m-cm-{ã A-d-_n-IvZn-\w: t{_m-jÀ {]-Im-i-\w tIm-gn-t°m-Sv: A-¥m-cm-{„ Ad-_n-IvZn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN-hm-bq¿ D-]-Pn-√ A-d-_n-Iv So-t®-gv-kv tImw-π-Iv-kv X-øm-dm°n-b t{_m-j¿ sF Fw C sI \m-k¿ a-Z-\n sI.F.Sn.F-^v. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI tam-bn≥-Ip-´n-°v \¬-In {]Im-i-\w sN-bv-Xp. sI sI A-–p¬ P-∫m¿, A–p-d-ln-am≥-Ip-´n, kp-ss_¿, Sn sI A-_q-_-°¿, sk-{I-´-dn

Sn sI A-–p¬ A-ko-kv, A–p¬ _-jo¿ kw-km-cn-®p.

Pn-Ãm k-t½-f\ - w tIm-gn-t°m-Sv: _n¬-Un-Mv B‚ v tdm-Uv h¿-t°-gvk - v s^-Ut- dj≥ sF.F≥.Sn.bp.kn. \n¿-amW sXm-gn-em-fn Pn-√m k-tΩ-f\w 22\v tIm-gn-t°m-Sv \-f-μ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v F kn tPmkv D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-w.

A-¥m-cm-{„ A-d-_n-IvZn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN-hm-bq¿ D-]-Pn√m A-d-_n-Iv So-t®-gv-kv A-°m-Z-an-Iv tImw-π-Iv-kv(F.Sn.F.kn) X-øm-dm°n-b t{_m-j¿ tIm-gn-t°m-Sv sF Fw C sI \m-k¿ aZ-\n sI.F.Sn.F-^v. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn sI tam-bn≥-Ip-´n-°v \¬-In- {]-Imi-\w sN-øp-∂p


{]mtZ-inIw

14 Un-kw-_¿ 2013 i\n

C¶v ssh-Zyp-Xn-ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gv apX¬ aq-∂p-h-sc ta-eq-cv, sNtßm-´p-I-m-hv, s\-t√m-fn-°p-∂v, s]m-bn¬-Im-hv, s]m-bn¬-°mhv _o-®v, I-h-em-Sv, H-tdm-´p-]m-d F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-ap-X¬ 12 h-sc a-W-°-S-hv, sIm-S¬ \S-°m-hv, A-Øm-Wn F-∂n-hn-Sß-fn-epw \m-ev h-sc F-c-Øv ap°v, kn.Fw a-Jmw, ]-≈n-Ømgw, ]-d-º-Øv ]p-dm-bn¬, hmtbm-fn, a-S-hq-cv, C-S-\n-em-hn¬, ]-©-h-Sn-∏m-ew, H-tßm-d-a-e, Ip-∂-Øv ]-≈n, a-dn-ho-´n¬Øm-gw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A©p-h-sc Xn-t°m-Sn Su¨, ]pXn-b-Ip-f-ß-c, ]m-eq-cv F-∂nhn-S-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.

]cn-]mSn

„I-≠w-Ip-fw Pq-_n-en lmƒ: Pn√m hy-hkm-b tI-{μ-Øn-s‚ sImbn-em≠n tIm-S-Xn-bp-sS ssZz-i-Xm-–n B-tLm-j-ß-fp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\w B-`n-ap-Jy-Øn¬ sN-dpIn-S D¬-]-∂ {]-Z¿-i-\ ta-f ˛ 10.00 sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p „B¿-Sv Kyme-dn: jn-t\m-Pv tNmd-s‚ a s-t{Sm-kvt{Sm-bv-°v Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 11.00 „]p-Xn-b-ßm-Sn No-\mS-Øv ]≈n: D-dq-kv a-X-{]-`mj-Ww ˛ 7.30 „am-\m©n-d sk≥-{S¬ sse{_-dn sI-´n-Sw ar-K-\b-\n Ip-‰ym-Sn: Pn-√-bn-se an-° ]- \p-≠m-b Im-c-Ww. Xp-S¿-∂v eo- \pw A-©v ho-X-hpw tkm-jy-entjmdpw ˛ {I-kva-kv hn¬-]-\ ˛ ©m-b-Øn-epw bp.Un.F-^n¬ Kv {]-h¿-Ø-I¿ c-≠p tN-c-n-I-fn- kv-‰v P-\-X-°v H-∂pw kn.]n.F10.00 s]m-´n-]p-d-s∏-´ B-`y-¥-c I-em- em-bn Xn-cn-™v {]-kn-U‚n-s\- Ωn-\v \m-epw kn.]n.sF. °v H„sXm-≠-bm-Sv: ssl-sse-‰v ]w i-an-∏n-°m≥ ap-kv-enw eo-Kv Xn-sc ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-°p-I- cp Aw-K-hp-a-m-Wv D-≈-Xv. _n-kn\-kv ]m¿-°v k¿-´n-^n2010 se `-c-W k-an-Xn cq-]ot_m-[-\-bm-{X-\-S-Øpw. Pn-√m bpw {]-I-S-\w \-S-Øp-I-bpw sNt°-j≥ sk-dna-Wn a{¥n apI-c-W k-a-b-Øv aq-∂p h¿-jw I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ bv-Xp. \o¿ ˛ 4.00 B-cw-`n-°p-∂ bm-{X P-\p-h-cn Pn-√m t\-Xm-°-fpw kw- eo-Kn-\pw c-≠v h¿-jw tIm¨„ssl-k¨ sl-dn-t´-Pv: D-kvA-©n-\v sXm-´n¬-∏m-e-Øv Xp-S- ÿm-\ t\-Xm-°-fpw C-S-s]-´v {K-kn-\p-am-Wv {]-kn-U‚ v ÿmXm-Zv sI Sn am-\p ap-kv-eym¿ c°w Ip-dn-°pw. a-W-°-c kq-∏n- th-f-sØ I-em-]-Øn-\v Xm¬- \w \¬-Im≥ [m-c-W-bm-b-Xv. Nn-® ]p-kv-X-I {]-Imi-\w kbp-sS A-[y-£-X-bn¬ \-S-∂ °m-en-I i-a-\w D-≠m-°m-\p- F-∂m¬ `-c-W k-an-Xn aq-∂p øn-Zv ssl-Zc-en in-lm-_v Xkzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-c-W ≈ {i-a-Øn-\n-S-bn-em-Wv B-b- h¿-jw ]n-∂n-´-t∏mƒ [m-c-W ߃ ˛ 2.00 tbm-Kw A-Ω-Zv ]p-∂-bv-°¬ D-Zv- t©-cn-bn-epw hm-Wn-ta-en-epw {]-Im-cw {]-kn-U‚ v ÿm-\w H„sh-Ãv ln¬ K-h. t]m-fn-sSLm-S-\w sN-bv-Xp. D-S-se-Sp-Ø ]p-Xn-b kw-`-h hn- gn-bm≥ tIm¨-{K-kv B-h-iyIv-\n-°n¬ sk-an-\mdpw t{]th-fw {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Im-k-߃ eo-Kn-\v X-e-th-Z-\ s∏-´p. am\-μv A-\p-kv-a-c-Whpw ˛ eo-Kv A-Xn-\v X-bm-dm-hm-sX ss{U-h¿ \n-b-a-\-sØ Xp-S¿- kr-„n-®-Xv. B-b-t©-cn-bn¬ 10.00 ∂p-≠m-b tN-cn-t∏m-cm-Wv Pn-√- {]-kn-U‚ v ÿm-\w sh-®p am- {]-kn-U‚ v ÿm-\w ap-dp-sI ]n„\-Sph-´w tN-t\m-Øv _-kv bn¬ eo-Kn-\-I-Øv D-S-se-Sp-Ø dp-∂-Xn-ep-≈ X¿-°-hpw hm-Wn- Sn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v kv-t‰m-∏n-\v k-ao-]w C-kv-emB-Zy-sØ B-`y-¥-c I-em-]w. ta-en¬ kv-Iqƒ am-t\-P-sc am- tIm¨-{K-kv Aw-K-ß-fm-b Iln {]-`mj-Ww ˛ ap-\o¿ aZ-\n {Km-a-∏-©m-b-Øn-se \n-e-hn-ep- ‰n-b kw-`-h-hp-am-Wv eo-Kn-s\ tÆm-Øv t_-_n ssh-kv {]-kn˛ 6.30 U‚ v ÿm-\-hpw im-¥ A-c-bm≈ ss{U-h-sd am-‰n {]-kn-U‚ v Ip-g-°n-b-Xv. „In-Wm-ti-cn b-XnwJm-\ Iw- ]p-Xn-b ss{U-h-sd \n-b-an-®-XmB-b-t©-cn {Km-a-∏-©m-b- °q¬ t£-a-Im-cy ÿn-c-k-an]yq-´¿ em_v, sse-{_-dn D-ZvWv th-f-Øv en-Kn-\-I-Øv B-`y- Øn-se 16 Aw-K `-c-W k-an-Xn- X A-[y-£ ]-Z-hn-bpw cm-Pn hLmS-\w a{¥n ]n sI A-_v¥-c I-em-]w s]m-´n-∏p-d-s∏-Sm- bn¬ tIm¨-{K-kn-\pw eo-Kn- ®p. C-Xv ho-≠pw eo-Kn-s\ {]Zpd-∫v ˛ 3.00 „Km-‘n-Krlw: s\¬-k¨ at≠-e A-\p-kv-ac-Ww ˛ 3.00 „I¬-]-I Sq-dn-Ãv tlmw : {]kw-K ]-cn-ioe-\w ˛ 10.00

kozhikode/clR

tImSXn ssZz-i-Xm-Ðn B-tLm-j-§-Ä¡v k-am-]-\w

am-en-\y-{]-iv-\w cq-£-am-bn; \-S-]-Sn-sb-Sp-¡msX \-K-c-k-`

sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em≠n tIm-S-Xn-bp-sS ssZz-i-Xm–n B-tLm-j-ß-fp-sS c-≠p Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w sI Zmk≥ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m sN-b¿t]-gv-k¨ sI i-m-¥ A-[y£-X-h-ln-®p. bp sI Ip-am-c≥ {]-`m-jWw \-S-Øn. A-Uz. sI hn-Pb≥, ap≥-kn-^v kn ap-Po-_v d-lv-am≥, ]-¥-em-b-\n tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn hn N-{μ-lm-k≥, Pn-√m ]©m-b-Øv Aw-Kw sI i-¶c≥, a-Pn-kv-t{S-‰v ]n {]-Zo-]≥, bp cm-Po-h≥, Fw \m-cm-bW≥, hm-b-\m hn-t\m-Zv, F≥ ]n c-ho-{μ≥, ]n hn kptc-jv, sI _n P-b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

h-S-I-c: \-K-c-Øn¬ am-en-\y-{]iv-\w cq-£-am-bn. \-K-c-Øn-se {]-[m-\ tI-{μ-ß-fn-se-√mw amen-\yw Ip-an-™p-Iq-Sp-I-bm-Wv. C-h b-Ym-k-a-bw \o-°w sN-øp∂ Im-cy-Øn-epw {]-iv-\-]-cnlm-c-Øn-\m-bn \-S-]-Sn-sb-Sp°p-∂ Im-cy-Øn-epw au-\-amWv \-K-c-k-`-bp-sS a-dp-]-Sn. a¬ky-˛-amw-k A-h-in-jv-S-ßfpw ]-®-°-dn th-Ãpw D-t]-£n°-s∏-Sp-∂ \-K-c-am-bn h-S-I-c am-dn-°-gn-™p. ]p-Xn-b _- v-Ãm≥Uv, ]-gb _- v-Ãm≥Uv, am¿-°-‰v tdmUv ]-cn-k-cw F-∂n-hn-S-ß-fnsem-s° D-t]-£n-°-s∏-´ am-en\yw Ip-∂p-Iq-Sn-°n-S-°p-I-bmWv. {S-©nMv {Ku-≠n-te-°v sIm-≠p t]m-Ip-∂-Xv \n¿-Ønbm¬ am-en-\y {]-iv-\w F-s∂t∂-°p-am-bn ]-cn-l-cn-°-s∏-Sp-

I-e-lw am-äm³ eo-Kv t_m-[-\-bm-{X

Adnbn-¸pIÄ

th-X-\w C-¶pap-XÂ e-`n-¡p-w h-S-I-c: thm-´-¿ ]-´n-I ]p-Xp-°en-t\m-S-\p-_-‘n-®v {]-tXy-I {]-Nm-c-W Zn-h-k-ß-fn¬ _qØp-I-fn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn-® _n.F¬.H. am-cp-sS th-X-\w hS-I-c Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ \n∂v C-∂v ap-X¬ e-`n-°p-∂-XmWv. _n.F¬.H-am¿ th-X-\w ssI-]-t‰-≠-Xm-sW-∂v h-S-I-c X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

Ip-Spw-_-\m-Y-s\-bpw a-¡-tf-bpw aÀ-±n-¨ tI-kv; {]-Xn-IÄ Io-g-S-§n Ip-‰ym-Sn: hm-l-\w X-S-™v IpSpw-_-\m-Y-s\-bpw a-°-tf-bpw a¿-±n-® tI-kn¬ B-dv {]-Xn-Iƒ Io-g-S-ßn. hn-e-ßm-Sv I-dp-I-∏≈n-¬ C-Kv -t\-jy-kv (54) I-dpI-∏-≈n- Pn-t‚m tXm-a-kv (29), I-dp-I-∏-≈n¬ tXm-a-kv (44), s]-cp-th-en¬ tPm-k-^v (58), s]-cp-th-en¬ a-t\m-Pv (32), aÆq¿ jn-t\m tXm-a-kv (24) F∂n-h-cm-Wv \m-Zm-]p-cw H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-b-Xv. I-gn-™ am-kw 16\v Nn-e-ºn-Ip-t∂¬ tXm-a-kv (62) a-°-fm-b k-Pn tXm-a-kv (39) _n-t\m-bn tXm-akv (37) t]-c-°p-´n B-jv hn≥ (F-´v) F-∂n-h-sc B-{I-an-® tI-kn-em-Wv C-h¿ {]-Xn-bm-Ip∂-Xv. Cu kw-`-h-Øn¬ H-cm-sf°q-Sn ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≠v.

a-W¡S-¯n-\n-sS bq-¯v eo-Kv {]-hÀ-¯-I³ A-d-Ìn A-gn-bq¿: Kp-Uv-kv Hm-t´m-bn¬ a-W-¬ I-S-Øp-∂-Xn-\n-S-bn¬ bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I-s\ tNm-ºm-e t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn. I-gn-™ Zn-h-kw A-gn-bq¿ ]qgn-Ø-e _o-®n¬ \n-∂pw aW¬ I-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I-\pw \nc-h-[n tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-bpam-b I-em-]w I-eo-¬ F-∂ dnbm-kn-s\- tNm-ºm-e Fkv.sF. Zn-eo-]pw kw-L-hpw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Xo-c-tZ-i-Øv a-W¬-sIm≈-bv-s°-Xn-sc tNm-ºm-e t]menkv B-cw-`n-® \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bn \-S-Øn-b sd-bv-Un-\nsS-bm-Wv C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. ss_-°p-I-fn¬ F-kv-tIm¿´v \¬-In-bm-Wv t]m-eo-kn-s\ sh-´n-®v kw-Lw Xo-c-tZ-i-Øv \n-∂v a-W¬ I-S-Øp-∂-Xv. {]Xn-sb ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn´p. I-gn-™ Zn-h-kw tNmm-ºm-e t]m-eo-kn-s\-Xn-sc ap-…nw eoKv \-S-Øn-b {]-I-S-\ tI-kn-epw C-bm-fp-sS A-d-Ãv tc-J-s∏-SpØn-bn-´p-≠v.

Ip-™n-∏-≈n-bn¬ tdm-U-cn-In-se Xm¬-°m-en-I sj-Un¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ a-¬ky-am¿-°-‰v

Xn-k-‘n-bn-em-°n. Zo¿-L-Im-e-am-bn hm-Wnta¬ {I-k‚ v kv-Iqƒ am-t\-Pcm-b ]n X-dp-ssh lm-Pn-sb X¬-ÿm-\-Øp \n-∂v \o-°n-bXm-Wv hm-Wn-ta-en¬ eo-Kn¬ Dƒ-s∏m-cv D-S-se-Sp-Ø-Xv. Ct∏mƒ t_m-[-\-bm-{X-bp-sS kam-]-\-tØm-Sp-Iq-Sn eo-Kn-\-IsØ I-e-l-Øn-\v ]-cn-lm-c-amhp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv eoKv t\-Xr-Xzw.

kp-hÀ-W Pq-_n-en B-tLm-jw: D-Zv-Lm-S-\w \m-sf \-Sp-h-Æq¿: \-Sp-h-Æq¿ {Km-a-∏©m-b-Øv kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-߃ P-\p-h-cn 30 hsc \o-fp-∂ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-Ifm¬ \-S-Ø-pw. \m-sf ssh-In-´v aq-∂n-\v \-Sp-h-Æq¿ _-Ãm≥Uv

]-cn-k-c-Øv h-®v km-ln-Xy-Imcn ]n h¬-k-e D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn Fw {io-[-c≥ am-ÿ A-[y-£-X h-ln-°pw. ]p-cpj≥ I-S-ep-≠n Fw.F¬.F. ]u-cm-h-Im-i tc-J {]-Im-i-\w sN-øpw. a-Zy hn-cp-≤ am-en-\y ap-‡ ]-©m-b-Øv F-∂ ap-{Zm-hm-Iyhpw, k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]©m-b-sØ-∂ ap-{Zm-hm-Iy-hpw Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS e£y-am-bn Aw-Ko-I-cn-®n-´p-≠v. ap-Jy ]-cn-]m-Sn-I-fm-bn ]u-cm-hIm-i tc-J {]-Im-i-\w, I¿-a km-£yw k¿-ho-kv s]≥-j≥Im-cp-sS kw-K-aw, t{S-Uv bq-\nb≥ kw-K-aw, ]m-en-tb-‰o-hv kwK-aw, thm-fn-t_mƒ ta-f, k-am]-\ k-tΩ-f-\w kmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X Xp-S-ßn-b-h \-SØ-s∏-Spw.

sa-∂m-bn-cp-∂p A-[n-Ir-X¿ IW-°p Iq-´n-b-Xv. F-∂m¬ kw-`hn-®-Xv t\-sc a-dn-®m-Wv. am-en\yw \o-°w sN-øm-Ø-Xv I-®-hS-°m-cn¬ hym-]-I A-a¿-j-Øn\v Im-c-W-am-hp-∂p-≠v. s]m-Xp ÿ-e-Øv am-en-\yw \n-t£-]n-°p-∂-h¿-s°-Xn-sc C-t∏mƒ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p∂n-s√-∂m-Wv hm-kv-X-hw. \-Kc-k-`m B-tcm-Ky hn-`m-K-hpw Iu¨-kn-e¿-am-cpw tN¿-∂v cq]o-I-cn-® I-Ωn-‰n-bpw th-≠-{X k-Po-h-a-√. \-K-c-Øn-se am-en\y {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°-W-sa∂v hn-hn-[ hym-]m-cn kw-L-S-\I-fpw k-∂-≤-˛-kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\-I-fpw d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fpw tN¿∂v cq-]o-I-cn-® \-K-c-ip-Nn-Xz ]cn-]m-e-\ k-an-Xn B-h-iy-s∏´p. sN-b¿-am≥ H N-{μ≥ A-[y-

3

£-X h-ln-®p. ]n _m-e≥, Sn _m-e-°p-dp-∏v, tUm.Sn F-kv _m-e≥, Sn {io-\n-hm-k≥, ]p-dt¥m-S-Øv kp-Ip-am-c≥, X-øp≈-Xn¬ cm-P≥, Fw Fw Zm-tamZ-c≥, ]n sI {io-cm-a≥ Xp-S-ßnb-h¿ kw-km-cn-®p. am-en-\y \o°-Øn¬ h-S-I-c \-K-c-k-` ImWn-°p-∂ A-ew-`m-h-Øn¬ F B¿ \-K¿ d-kn-U‚ v-kv Atkm-kn-tb-j≥ {]-Xn-tj-[n®p. d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tbj-\p-I-fp-sS k-l-I-c-W-tØmsS am-en-\y kw-kv-I-c-W ]-≤Xn B-hn-jv-I-cn-®v \-S-∏n-em°m≥ \-K-c-k-` ap≥-sssI-sbSp-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v Sn h-’≥ A-[y-£-X h-ln-®p. h-S-°bn¬ d-^o-Jv, ]m-°-bn¬ P-b N-{μ≥, c-ho-{μ≥ I-S-°m-Sv, Sn ]n l-cn-Zm-k≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

hm-Wn-ta¬ ]-©m-b-Øv bq-Øv eo-Kv k-tΩ-f-\w tZ-io-b I¨-ho-\¿ ]n sI ^n-tdm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tNm-¼m-en I-f-cn aÀ-a Nn-In-Âkm tI-{µw Xp-S-§n

h-S-I-c: tNm-ºm¬ D-Z-b I-f-cn kw-L-Øn-s‚ B-`-ap-JyØn¬ Xp-S-ßn-b Fw sI `m-kv-I-c≥ Kp-cn-°ƒ kv-am-c-I ]mc-º-cy I-f-cn a¿-Ω Nn-In-’m tI-{μw kn-\n-am Xm-cw am-apt°m-b D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ sI ]n P-b-Ip-am¿ A-≤y-£-X h-ln-®p. tUm.Kn-co-jv-Ip-am¿, Fw sI cm-P-tKm]m-e≥, ]n \m-Wp, F Sn {io-[-c≥, tUm.sI sI en-_n-\, sI ]n tKm-hn-μ≥, {]-Zo-]v tNm-ºm-e kw-km-cn-®p.

-¯n-sâ Xp-Wn-¯-c-§Ä amÀ-¡-ä-v ]-Wn-bm³ \-S-]-Sn-bm-bn-Ã; H-tam-¶ã-cn-e-¨£ p h-S-I-c: ta-te ap-°m-fn-bn¬ tdm-U-cn-In¬ \n¿-Øn-b ]m-¿a-Âky-hym-]m-cw tdm-U-cnIn k¬ tem-dn-bn¬ \n-∂v H-∂-c e-£-Øn-s‚ Xp-Wn-Ø-c-߃

A-gn-bq¿: a-¬ky-hym-]m-cn-Ifp-sS G-sd-\m-f-sØ B-h-iyam-b a-¬ky-am¿-°-‰v ]-W-nbm≥ \-S-]-Sn-bm-bn-√. Ip-™n∏-≈n,A-gn-bq¿-Np-¶w Su-Wp-Ifn-se a-¬ky-hym-]m-cn-I-fm-Wv G-sd-°m-e-am-bn a-¬ky-am¿°-‰v ]-Wn-bm≥ ]-©m-b-Ø-[nIr-X-tcm-Sv B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. A-ku-I-cy-ß-fp-sS \-Sp-hnem-Wv c-≠n-S-Øpw a-¬ky-hn¬]-\ \-S-°p-∂-Xv. ]-©m-b-Ønse {]-[m-\-s∏-´ c-≠v Su-Wp-Ifn-em-Wv ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]n-∂n-´n´pw a-¬ky-am¿-°-‰v ]-Wn-bm≥ A-[n-Ir-X¿ A-ew-`m-hw Im-Wn°p-∂-Xv. c-≠n-S-Øpw C-t∏mƒ tdm-U-cnIn-se Xm¬-°m-en-I sj-Un-em-Wv a-¬ky-hn-¬∏-\ \-S-°p-∂-Xv. am¿-°-‰v ]-WnXm¬ ]-©m-b-Øn-\v X-s∂ e-`nt°-≠ h-cp-am-\-am-Wv \n-e-hn¬ \- „ - s ∏- ´ p- s Im- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X v . A-gn-bq¿-Np-¶-Øv ]-©m-b-Øv Hm-^nkn-\pw tjm-∏nMvtIm-π-Iv-

kn-t\m-Spw tN¿-∂ s]m-Xp-ÿe-Øm-Wv a-¬ky-hn¬-∏-\-sb¶n¬ Ip-™n-∏-≈n-bn¬ sd-bn¬sh-bp-sS ÿ-e-tØm-Sv tN¿-∂mWv hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xv. C-hnsS Nn-d-bn¬-]o-Sn-I-bn-epw Xm¬°m-en-I sj-Un¬ a-’y-hn¬-∏\ \-S-°p-∂p-≠v. C-hn-S-ß-fn¬ a-en-\-P-e-Øns‚ {]-iv-\-ß-fpw D-b-cp-∂p-≠v. am¿-°-‰v ]-Wn-Xm¬ X-´-p-I-fpsS te-e-Øn-eq-sS Hm-tcm h¿-jhpw \-s√m-cp h-cp-am-\w ]-©mb-Øn-\v e-`n-°pw. tXm-∂p-∂ co-Xn-bn¬ ]-e ÿ-e-ß-fn-embp-≈ a¬ky-hn¬-∏-\ H-gn-hm°n tI-{μo-Ir-X-am-b kw-hn-[m\w kr-„n-°m-\pw km-[n-°pw. a-en-\-P-e-Øn-eq-sS-bp-≈ ]-cnk-c-a-en-\o-I-c-W-hpw H-gn-hm°m≥ km-[n-°pw. sd-bn¬-sh kv-t‰-j-\v k-ao-]w \n¿-an-® a’y-am¿-°-‰v \n¿-am-W-Øn-se A-]m-I-X Im-c-Ww D-]-tbm-Kiq-\y-am-bn In-S-°p-I-bm-Wv.

I-h¿-∂p. aw-K-em-]q-c-Øv \n-∂v Xr-iq-tc-°v t]m-Ip-∂ ]m¿k¬ tem-dn-bn¬ \n-∂m-Wv Xp-Wn-Ø-c-߃ tam-„n-®-Xv. cm{Xn tem-dn tdm-U-cn-In¬ \n¿-Øn ss{U-h¿ D-d-ßn-b-Xm-bncp-∂p. ]p-e¿-s® F-gp-t∂-‰-t∏m-gm-Wv ]n-∂n-se C-cp-ºv ]-´ X-I¿-Øv tam-j-Ww \-S-∂-X-dn-bp-∂-sX-∂v ss{U-h¿ aw-Kem-]p-cw am-Uq¿ kz-tZ-in b-Øo-cm-Pv tNm-ºm-e t]m-eokn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. hn.-B¿.-F¬ temPn-kv-‰n-Iv en-an-‰-Uv ]m¿-k¬ I-º-\n-bp-tS-Xm-Wv tem-dn.

B-tcm-Ky sk-an-\mÀ \msf

h-S-I-c: H-©o-bw {Km-a-∏-©m-b-Øpw A-]v-Um-Iv h-S-I-c tªm-°v I-Ωn-‰n-bpw tN¿-∂v B-tcm-Ky sk-an-\m¿ kw-L-Sn∏n-°p-∂p. am-\-kn-I-˛-im-co-cn-I sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ Ip-´n-I-fp-sS c-£n-Xm-°-fp-sS kw-L-S-\-bm-b bp.]n.Un.F.kn Ip-´n-I-sf k-aq-l-Øn-s‚ ap-Jy-[m-c-bn-te°v D-b¿-Øn sIm-≠p-h-cn-I-bm-Wv C-Xn-eq-sS e-£y-an-Sp-∂Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. \m-sf Im-e-Øv 10\vv a-S-∏-≈n B-fl-hn-Zym-kw-Lw aT-Øn¬ tUm.bp ]-fl-\m-`≥ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ sk-an-\m¿ h-S-I-c tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v j-°o-e Cu-tßm-fn D¬Lm-S-\w sN-øpw. H-©o-b ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v ]n P-bcm-P≥ A-≤y-£-\m-bn-cn-°pw. sk-an-\m-dn¬ tUm.Du-cm-fp¶¬ ]-fl-\m-`≥, tUm.cm-a-Ir-jv-W≥ In-Sm-hv F-∂n-h¿ c£n-Xm-°-fp-am-bn kw-h-Zn-°pw.

\m-Zm-]p-c-s¯ k-l-I-c-W Bip-]-{Xn A-\n-Ýn-X-Xz-¯n \m-Zm-]p-cw: k¿-h-I-£n k-lI-c-W-tØm-sS kn.]n.Fw. t\Xr-Xz-Øn¬ \m-Zm-]p-c-Øv Bcw-`n-°m-\n-cp-∂ k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn A-\n-›n-X-XzØn¬. s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ \n∂v sj-b¿ kzo-I-cn-®p-sIm-≠v Xp-S-ßm-\n-cp-∂ B-ip-]-{Xn-°v th-≠n hm-ßn-b ÿ-ew hn¬-∏\-°m-bn dn-b¬ F-tÃ-‰v {Kq-∏ns\ G¬-∏n-®n-cn-°p-I-bm-Wnt∏mƒ. ]m¿-´n- t\-Xr-Xz-Øn¬ Ct∏mƒ sN-dn-b tXm-Xn¬ \-S∂p-h-cp-∂ B-ip-]-{Xn B-[p-\nI kw-hn-[m-\-ß-tfm-sS B-cw`n-°m-\m-Wv D-t±-in-®n-cp-∂-Xv.

C-Xn-\m-bn \m-Zm-]p-c-sØ {]-apJ-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn P-\-Io-b IΩn-‰n-bpw cq-]o-I-cn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ Cu I-Ωn-‰n Im-cy£-a-am-bn {]-h¿-Øn-°p-I-tbm \n-e-hn-ep-≈ B-ip-]-{Xn am-t\Pv-sa‚ v P-\-Io-b I-Ωn-‰n-sb ^e-{]-Z-am-bn D-]-tbm-K-s∏-SpØm≥ {i-an-°p-I-tbm sN-bv-Xns√-∂m-Wv B-t£-]w. I-°wsh-≈n-bn¬- kw-ÿm-\ ]m-X-bv°-cn-In-em-bn hm-ßn-b ÿ-eØn-\v h≥-Xp-I tSm-°¨ AUzm≥-kv sIm-Sp-Øv H-cp h¿-jtØm-f-am-sb-¶n-epw I-®-h-Sw ]q¿-Øo-I-cn-°m-\pw I-gn-™n´n-√. ]-Ip-Xn kw-Jy-tbm-fw

sIm-Sp-Ø-Xv X-s∂ ]m¿-´n-t\Xm-°ƒ ]-e-cn¬ \n-∂pw hy‡n-]-c-am-bn I-Sw-hm-ßn-bn-´msW-∂-dn-bp-∂p. H-cp h-¿-jw Ign-™n-´pw I-®-h-Sw ]q¿-Øo-Icn-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn-\m¬ D-Sa-I-fn¬ \n-∂p i-‡-am-b kΩ¿-±-am-Wv D-≠m-bn-s°m-≠n-cn°p-∂-Xv. A-tXm-sSm-∏w t\-csØ I-Sw hm-ßn-b-h¿-°v kwJy Xn-cn-®p-\¬-Ip-I-bpw thWw. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv B-ip]-{Xn-°v hm-ßn-b ÿ-ew hn-‰v X-Sn c-£-s∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-aw\-S-Øp-∂-sX-∂m-W-dn-hv. sj-b¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Imcy-ß-fn¬ th-≠-{X s]m-Xp-P-\

BÀ-Sv-kv s^-Ìv hm-Wn-ta¬: \m-Zm-]p-cw k-e^n ]-ªn-Iv kv-Iqƒ B¿-Sv-kv s^-Ãv I-hn sI Sn kq-∏n D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn∏¬ k-Po¿ hn hn A-[y-£-X h-ln-®p. kn sI t]m-°¿, a-laq-Zv Im-´q¿, N-{μ-ti-J-c≥, ]n sI A-ko-kv A-Iv-_-d-en, Zn-hy A-Ω-am¿-°pw K¿-`n-Wn-Iƒ-°p-ap≈ B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k ¢m-kv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Fw cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kw-km-cn-®

k-l-I-c-W-ap-≠m-hm-Xn-cn-°p-Ibpw P-\-Io-b I-Ωn-‰n-bn-se H-cp hn-`m-Kw hn-´p-\n-¬-°p-I-bpw sNbv-X-Xm-Wv kn.]n.Fw. t\-Xr-XzsØ am-dn-Nn-¥n-°m≥ t{]-cn-∏n®-sX-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. I-®-h-S-°-Æm-Wv ÿ-ew hn¬-∏-\-°v ]n-∂n-se-∂pw Bt£-]-ap-≠v. F-∂m¬ k-Ω¿-±ß-fp-s≠-¶n-epw P-\-Io-b Xm¬-]-cy-a-\p-k-cn-®v k-l-I-cWm-ip-]-{Xn \m-Zm-]p-c-Øv ÿm]n-°m-\p-≈ {i-a-ß-fp-am-bn apt∂m-´p-t]m-hp-sa-∂pw a-dn-®p-≈ sXm-gn-ep-d-∏p sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \¬-Im-\p-≈ \m-ep am-k-sØ Iq-en D-S≥ {]-Nm-c-Ww A-Sn-ÿm-\-c-ln-X- \¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ am-sW-∂pw kn.]n.Fw t\-Xm-hv N-°n-´-∏m-d {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v Un.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n sP tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kn F-®v tam-l-\≥ ]-d-™p.

lmÀ-_À \nÀ-am-Ww ]p-\-cm-cw-`n-¡m³ lÀ-¯m sIm-bn-em-≠n: lm-¿-_¿ \n¿am-W-{]-h¿-Ø-\w ]p-\-cm-cw-`n°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v 30\v Xoc-tZ-i l-¿-Øm¬ \-S-Øp-sa-∂v Xo-c-tZ-i ln-μp kw-c-£-W kan-Xn-bpw Xo-c-tZ-i-sF-Iy-th-Znbpw ^n-jv a¿-®‚ v A-tkm-kntb-j-\pw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. A-t∂ Zn-hkw kn-hn¬ kv-t‰-j≥ am¿-®pw [¿-Æ-bpw \-S-°pw. 2006¬ A-∂-sØ ap-Jy-a{¥n hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-X l¿-_m¿ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\w \n-e-®n´v c-≠p h¿-j-am-bn. \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ 20 tIm-Sn cq] th-Ww. ^n-j-do-kv a-{¥n sI _m-_p, tI-{μ-k-l-a-{¥n ap-√∏-≈n cm-a-N-{μ-\pw ]-e L-´-ßfn-em-bn sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \¬-In-b hm-Kv-Zm-\w ]m-en-®ns√-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-

™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ hn Fw cm-Po-h≥, G-gpIp-Sn-°¬ cm-Po-h≥, ap-kv-X-^, bp sI jm-Pp kw-_-‘n-®p.

]-©m-b-¯v {]-kn-Uâv Øm-\-s¯sNm-Ãn- XÀ-¡w: NÀ-¨-IÄ¡v Nq-tS-dp-¶p h-S-I-c: B-b-t©-cn {Km-a-]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ÿm-\sØ sNm-√n-bp-≈ X¿-°w cq£-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Nq-tS-dnb N¿-®-Iƒ Xp-S-cp-∂p. {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn tIm¨-{K-kv-˛-eo-Kv Pn-√m t\-XrXz-hpw Im-cy-am-b C-S-s]-S-epIƒ \-S-Øp-∂p-≠v. [m-c-W {]-Im-cw ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]-Zw ssI-am-dm≥ X-øm-dm-Im-Ø eo-Kv \n-e-]mSn¬ tIm¨-{K-kp-Im-cn¬ I-SpØ A-a¿-jw \n-e-\n¬-°p-∂p-

≠v.]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v ÿm-\w Xn-cn-®p \¬-Im-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tIm¨-{Kkp-Im-cm-b ssh-kv {]-kn-U‚ v I-tÆm-Øv t_-_n, t£-a-Imcy Ãm‚n-ßv I-Ω-d-dn sN-b¿t]-gv-k¨ A-c-bm-°q¬ im-¥ F-∂n-h¿ I-gn-™ Zn-h-kw cmPn-sh-®n-cp-∂p. [m-cm-W {]-Im-cw aq-∂v sIm√w eo-Kn-\pw c-≠v sIm-√w tIm¨-{K-kn-\p-am-Wv {]-knU‚ v ]-Z-hn \¬-tI-≠-Xv. eo-Kns‚ [m-c-W-bn-ep-≈ k-a-bw Unkw-_¿ 5 Hm-sS I-gn-™n-cn-°pI-bm-Wv. F-∂m¬ {]-kn-U-≠v ]-Z-hn ÿm-\w cm-Pn-sh-°m≥ eo-Kv C-Xp-h-sc X-øm-dm-hm-ØXm-Wv {]-iv-\w cq-£-am-hm≥ Im-c-W-am-b-Xv. 16 Aw-K `-c-W k-an-Xn-bn¬ tIm¨-{K-kn-\pw eo-Kn-\pw A-©p-ho-Xw Aw-Kß-fm-Wp-≈-Xv.

kn.]n.Fw t\-Xm-hn-\v ]-c-ky im-k-\ sIm-bn-em-≠n: kn.]n.Fw t\Xm-hn-\v ]m¿-´n-bp-sS ]-c-ky imk-\.G-cn-b I-Ωn-‰n-bw-Kw F≥ hn _m-e-Ir-jv-W-\m-Wv ]m¿-´n ]-c-ky-im-k-\ \¬-In-b-Xv. C∂-se \-S-∂ ]m¿-´n {_m-©v sk-{I-´-dn-am-cp-tS-bpw F¬.kn˛-G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fp-tSbpw kw-bp-‡ tbm-K-Øn-em-Wv ]-c-ky im-k-\. _m-e-Ir-jvW≥ G-cn-b sk-{I-´-dn-bm-bn-cp∂ Im-e-Øv ]m¿-´n B-ÿm-\am-b \m-b-\m¿ a-μn-c \n¿v-am-WØn¬ 1,52, 000 cq-]-bp-sS km-ºØn-I Xn-cn-a-dn \-S-Øn-b-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. Cu hn-j-b-sØ-°p-dn-®v At\z-j-W I-Ωn-j-s\ \n-tbm-Kn®n-cp-∂p. A-©w-K dn-t]m¿v-Sv Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Ko-I-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Sn, sk-{I-´dn-sb-∂ \n-e-bn¬ km-º-ØnI {I-b-hn-{I-b-Øn¬ _m-e-Irjv-W≥ Pm-{K-X Im-´n-bn-s√∂m-Wv hn-i-Zo-I-c-Ww. Cu XpI 31 \-Iw I-Ωn-‰n-°v Xn-cn-®-S°-W-sa-∂pw dn-t]m¿-´n¬ ]-dbp-∂p-≠v.


{]mtZ-inIw ]pÃm-fqÀþIm-{¼-¯v Ip¶vþ a-S-hqÀ tdm-Uv ]-cn-jvI-c-Ww Xp-S§n

14 Un-kw-_¿ 2013 i\n

C¶v ssh-Zyp-Xn -ap-S§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se G-gv apX¬ aq-∂ph-sc ta-eqcv, sNtßm-´p-Im- hv, s\-t√m-fn-°p∂v, s]m-bn¬-Imhv, s]m-bn¬-°m-hv _o®v, I-he - mSv, H-tdm-´p]m-d F∂n-hn-Sß - f - nepw F-´p-ap-X¬ 12 h-sc a-W° - S- hv, sIm-S¬ \-S°mhv, A-Øm-Wn F-∂n-hn-Sß - fn-epw \m-ev h-sc F-cØv ap°v, kn.Fw. a-Jmw, ]-≈n-Ømgw, ]dº-Øv ]p-dm-bn¬, hm-tbmfn, aS-hqcv, C-S\ - n-em-hn¬, ]-©h - S- n∏mew, H-tßm-da-e, Ip∂-Øv ]≈n, a-dn-ho-´n¬-Øm-gw F-∂nhn-Sß - f - nepw A-©ph-sc Xnt°m-Sn Su¨, ]p-Xn-bI - p-fß-c, ]m-eq-cv F-∂n-hn-Sß - f - nepw ssh-Zyp-Xn ap-Sß - pw.

]cn-]mSn

„Im-°q¿ F.F¬.]n

kv-Iqƒ: G-IZn-\ ]T-\ ¢m-kv ˛ 8.00 „F-e-Øq¿ ]-ªn-Iv sse-{_-dn lmƒ: kuP-\y ]n.Fv-k.kn ssl-U≥-kv ¢m-kv ˛ 3.30 „\-Sph-´w tN-t\m-Øv _-kv kv-t‰m-∏n-\v k-ao-]w: C-kv-em-ln {]-`mj-Ww ˛ ap-\o¿ aZ-\n ˛ 6.30 „In-Wm-ti-cn b-XnwJm-\: Iw-]yq-´¿ em_v, sse-{_-dn D-Zv-LmS-\w a{¥n ]n sI A-_v-Zpd-∫v ˛ 3.00 „I¬-]-I Sq-dn-Ãv tlmw : {]kw-K ]-cn-ioe-\w ˛ 10.00

j-«n Sq-À-W-saâv ap°w: C≥-tUm¿ ¢-∫v I-√m-bv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ \m-ema-Xv j´n¬ Sq¿-W-sa‚ v C-∂v ssh-Io´v G-gn-\v hm-en√m∏p-g an-\n C≥tUm-¿-kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S°pw. t^m¨ 9633798189, 9846 479757.

\n-thZ-\w \ÂIn sIm-Sp-h≈n: Ipf-ºv tcm-K {]Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-I-fp-sS `m-Kam-bn A-\y-kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n∂pw I-∂p-Im-enI-sf sIm≠p-h-cp-∂-Xn-\v \n-tcm[-\w G ¿-s∏-SpØn-b k¿-°m¿ \-S]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa∂pw sN-°vt]m-kv-‰p-I-fn¬ I¿-i-\am-b ] cn-tim-[-\-Iƒ \S-Øn tcm-K-ap‡am-b I-∂p-Im-en-I-fm-Wv sIm-≠p-h-cp-∂-sX-∂v Dd-∏v hcp-Øm≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®v I∂p-Im-en-hym-]m-c-ta-J-e-bn-se {]-Xn-k-‘n-]-cn-l-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ap-Jy-a-{¥n, ar-K-kw-c£-W-a-{¥n, hn sI tam-l\≥, B-tcm-Ky-a{¥n in-h-Ip-am¿ F∂n-h-¿-°v \n-thZ-\w \¬In. tªm-°v ]-©mb-Øv Aw-Kw Sn sI ap-l-ΩZv, sI sI F JmZ¿, kn sI \m-knw, a-Po-Zv ]m-ºß¬ F-∂n-h¿ \n-th-Z-I-kwL-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂Xv.

a-S-hq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ]p√m-fq¿˛Im-{º-Øv Ip∂v˛ a-S-hq¿ tdm-Un-s‚ {]-hr-Øn D-Zv-LmS-\w Pn√m ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v B¿ i-in \n¿-h-ln-°p-∂p

Xm-a-c-t»-cn: I-gn-™ 15\p a-etbm-c l¿-Øm-en-t\m-S-\p-_‘n-®p \-S-∂ A-{I-a-kw-`-hØn-se 1500 {]-Xn-I-fn¬ H-cp-amkw I-gn-™n-´pw ]n-Sn-bn-em-b-Xv C-cp-]-Xn¬ -Xm-sg -t]¿- am-{X-w. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿´n¬ {]-Xn-tj-[n-®p F¬.Un. F-^v. B-lzm-\w sN-bv-X a-etbm-c l¿-Øm-en¬ Xm-a-c-t»cn-bn-epw ]-cn-k-c-ß-fn-epw \-S∂ hym-]-I A-{I-a kw-`-h-Øn ¬ t]m-enkv I-W-°p-{]-Im-cw 1500e-[n-Iw t]¿-s°-Xn-tc tIkv F-Sp-Øn-cp-∂p. F-∂m¬ kw-`-h Zn-h-kw ]n-Sn-bn-em-b 12 t]¿ I-gn-™m¬ H-cp-am-kw sIm-≠v {]-tXy-Im-t\z-j-W kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv F-´p t]-

sc am-{Xw. l¿-Øm¬ {]-Jym]n-°m-Ø Xm-a-c-t»-cn-bn¬ FØn-b A-{I-an-Iƒ X-I¿-sØ-dn™-Xv tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-]bp-sS s]m-Xp ap-X-epw kz-Im-cy hy-‡n-I-fp-sS Po-hn-tXm-]m-[nI-fp-am-bn-cp-∂p. A-{I-a-Øn-\p t\-cn-´pw A√m-sX-bpw t\-Xr-Xzw h-ln-®h¿ D-∂-X-cpw k-aq-l-Øn¬ th≠-s∏-´-h-cp-am-b-tXm-sS A-t\zj-W kw-Lw ]-Øn-Xm-gv-Øn-b \n-e-bn-em-Wv. kw-`-h Zn-h-kw ]n-Sn-bn-em-b-h¿ \n-c-]-cm-[n-Ifm-sW-∂pw {]-I-S-\-Øn-\p Blzm-\w sN-bv-X-{]-Im-cw h-∂-X√m-sX A-{I-a-Øn¬ ]-¶m-fn-Ifm-bn-´n-s√-∂pw \m-´p-Im¿ ]-dbp-∂p. A-{I-a-Øn¬ ]-¶m-fn-I-

FÂ.Un. ¢mÀ-¡v ]-cn-io-e-\w _m-ep-ti-cn:kw-ÿm-\ bp-h-P\-t£-a t_m¿-Upw _m-ep-t»cn Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©pw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øp∂ F¬.Un. ¢m¿-°v ku-P-\y ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn _m-ep-t»cn s{]m-^-j-\¬ F-Iv-kv-‰≥j≥ sk‚-dn¬ Xp-S-ßn. tªm°v ]-©-m-b-Øv {]-kn-U-‚ v F sI a-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

fm-bn F-∂p t]m-en-kn-\p-d-∏mb F-´p t]-sc am-{X-ta Cu -tIkn¬ A-d-Ãv sN-øm≥ I-gn-™n´p-≈q F-∂-Xv D-∂-X C-S-s]S¬ aq-e-am-sW-∂p hy-‡-am-hp∂p. A-{I-aw \-S-Øp-∂-Xn-s‚ ho-Un-tbm Nn-{X-ß-fpw a-‰p t^m-t´m-I-fpw t]m-en-kn-\p e`y-am-bn-cp-∂p. F-m¬ C-h¿-s°Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ `-c-W ˛-{]-Xn-]-£ t\-Xm-°-∑m-cp-sSbpw a-X ta-e-[y-£-∑m-cp-sSbpw C-S-s]-S¬ aq-ew I-gn-bmsX t]m-hp-∂p. Xm-a-c-t»-cn Np¶-Øv ÿn-Xn sN-øp-∂ h-\w hIp-∏v Hm-^n-kv ]q¿-W-am-bpw A·n-°n-c-bm-°n-b-Xn-\m¬ c-≠v tIm-Sn G-gv e-£w cq-]-bp-sS \-

„-am-Wp-≈-Xv. C-Xn-\p ]p-d-ta {]-amZ-am-b h-\w h-Ip-∏v-tI-kpI-fp-sS ^-b-ep-Iƒ ap-gp-h-\pw \-in-°p-I-bpw sN-bv-Xp.h-f-sc B-kq-{Xn-X-am-bn h-\w h-Ip-∏v Hm-^nkpw hm-l-\-ß-fpw ^-bep-I-fpw I-Øn-®-Xn-\p t\-XrXzw \¬-In-b-h-sc Ip-dn-®p At\z-j-W kw-L-Øn-\p ]q¿-W A-dn-hp-s≠-¶n-epw \-S-]-Sn-sbSp-°m≥ I-gn-bp-∂n-√.h-cp-∂ Xnc-s™-Sp-∏n-s\ ap-∂n¬ I-≠v C-cp-ap-∂-Wn-I-fpw a-X-t\-Xr-XzØn-s\ X-ß-fp-sS `m-K-Øp \n¿-Øm≥ th-≠n In-W-™p {i-an-°p-∂-Xv A-{I-an-Iƒ-°p sX-s√m-∂p-a-√ A-\p-{K-l-am-bn am-dp-∂-Xv. A-{I-aw kzm-`m-hn-I tcm-j-{]-I-S-\-Øn-s‚ `m-K-am-

bn D-≠m-b-Xm-sW-∂pw C-h¿s°-Xn-sc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-cpsX-∂p-ap-≈ B-h-iy-am-Wv sI. ]n.kn.kn \n-tbm-Kn-® D-]-k-anXn-°p ap-∂n¬ a-e-tbm-c ta-Je-bn¬ \n-∂pw I¿-j-I-cpw a-‰pw B-h-iy-s∏-´-Xv. C-tX kz-c-Øn ¬ X-s∂-bmWv ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ I-gn™ Zn-h-kw Xm-a-c-t»-cn _n-j∏n-s\ k-μ¿-in-® ti-jw tIm-St©-cn-bn¬ \-S-Øn-b {]-kw-KØn-epw kq-Nn-∏n-®-Xv. ^-e-Øn ¬ A-{I-a kw-`-h-Øn¬ C-\n Im-cy-am-bn B-tc-bpw t]m-enkn-\p A-d-kv-‰v sN-tø-≠n h-cns√-∂ \n-e-bn-te-°m-Wv Im-cy߃ \o-ßp-∂-sX-∂v B-t£]w D-b-cp-∂p.

N-a-en-s\ B-th-i-¯n-em-gv-¯n h-Swh-en aÂk-cw Xm-a-c-t»-cn: N-a¬ A-\iz-c Iem kmw-kv-Im-cnI th-Zn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ -\-S-∂ ]m-≠nt°m-Sv ap-lΩ-Zv lm-Pn F-h¿ tdm-fnMv t{Sm-^n h-Swh-en a ¬k-cw \m-Sn-s\ B-th-i-Ønem-gv-Øn. Pn√-bn¬ \n-∂p-≈ 30 So-apIƒ ]-s¶Sp-Ø h-Swh-en- ImWm-\m-bn \m-Sn-s‚ hnhn-[ `m-Kß-fn¬ \n-∂m-bn \q-dp-°-W°n-\m-fp-Iƒ a¬-kc th-Zn-bn-

se-Øn-bn-cp-∂p. Xm-a-c-t»-cn Unssh.F-kv. ]n.P-bv-k¨ sI F-{_lmw D Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.hm-¿Uv AwKw AUz. _n-Pp IÆ-¥-d A[y-£-X h-ln-®p. {]w-Pn P-bnwkv, Sn-kn hm-kp, jmlnw lm Pn, h¬-k-Ω A-\n¬,¢-_v {]knU-‚ v lm-kn^v, k-Pn-Øv kw-km-cn-®p. ]n-sI kemw hnP-bn-Iƒ-°p≈- t{Sm-^n hn-XcWw \-S-Øn.

\nIpXn: ]n-g Cu-Sm-¡p¶-Xv \n-À-¯n-hbv¡Wwþ sI.F-kv.Sn.F. h-c-߃ \¬-Im≥ kw-hn-[m-\an√. k¿-°m¿ \n-›-bn-® kzIm-cy G-P≥-kn-I-fn-eq-sS am-{Xta C˛^-b-en-Mv h-gn hn-h-c߃ \¬-Im≥ I-gn-bp-I-bp ≈q. C˛^-b-en-Mv \-S-Øp-∂Xn¬ h-∂ Im-e-Xm-a-k-Øn-s‚ t]-cn¬ {]-[m-\m-[ym-]I-sc in£n-°p-∂ F√m \-S-]-Sn-Ifpw \n¿-Ønhbv-°-W-sa∂pw sI. F-kv.Sn.F. B-h-iy-s∏´p. {]knU‚ v C A-–p¬ A-ko-kv A-[y-£-X-h-ln®p. sk-{I´-dn Sn sI ss_Pp, F ]n hn-P-b-Ipam¿, Fw tKm-]ndmw kw-km-cn®p.

ap°w: ]-›n-a-L-´ kw-c-£-Whp-am-bn _-‘-s∏-´ Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´p-Ifn¬ B-\-bmw-Ip-∂v \m-j-\¬ sse-{_-dn kw-hm-Zw kw-L-Sn∏n-°p∂p. dn-t]m¿-´p-I-fn¬ Bi-¶-Ifpw km-[y-X-I-fpw ]-¶psh-®p-≈ N¿-®m-th-Zn C-∂v ssh-Io-´v A-©n-\v ap-cn-ßw-]pdm-bn-em-Wv \-S-°p-I. hnhn-[ cm-{„o-b-]m¿-´n-I-fp-sSbpw kwL-S-\-I-fp-sS-bpw {]-Xn-\n-[nIƒ ]-s¶-Sp-°pw.

lr-t{Zm-K \nÀ-W-b Iymw]v ap°w: a-Wm-t»-cn kz¿-K Nn{XI-em kmw-kv-Imcn-I th-Zn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ lr-t{Zm-K km[y-X \n¿-W-b-Iymw-]v \msf a-Wm-t»-cn Pn.bp.]n. kv-Iqfn¬ cm-hn-se F-´n-\v B-cw-`n°pw.

Npcp¡¯nÂ

a-e-_-mÀ Nm-en-bmÀ P-temÂkhw \msf sNdp-hm-Sn-bn ap°w: P-\-Io-b-Iq-´mbv-a H-cp-°p-∂ a-e-_-m¿ Nm-en-bm¿ P-tem-¬k-hw \m-sf sN-dp-hm-Sn-bn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. C-cp-h-gn™n-∏p-g-bp-sSbpw Nm-en-bm-dn-s‚bpw kw-K-a-ÿm\-Øv B Zyam-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ P-tem¬-k-h-Øn¬ a-e∏pdw, tIm-gn-t°m-Sv Pn√-I-fn-se {]ap-J So-ap-I-fpƒ-s∏-sS 22 h-≈-߃ ]-s¶-Sp-°pw. G-gv ap-X¬ Hº-Xv h-sc t]-c-S-ßp-∂ h-≈-ß-fp-sS Iq´-Øp-g-®n¬ 400 ao-‰-dmWv. cm-hn-se ]-Øn-\v sN-dp-hm-Snbn¬ \n∂pw B-cw-`n-°p-∂ kmw-kv-ImcnI tLm-j-bm-{X I-S-hn¬ k-am-]n-°pw. Xp-S¿-∂v a-{¥n F ]n A-\n¬-Ipam¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. D¬-k-h-el-cn ]-I¿-∂v tXm-WnIƒ A-Wn-tN-cp∂ tLm-j-bm-{Xbpw \-S-°pw. tIm-gnt°m-Sv a-e-∏p-dw Pn√-I-fn-se P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ, cm-{„o-bkm-aqln-I kmw-kv-Imcn-I cwK-sØ {]-ap-J¿ ]-s¶-Sp°pw. ssh-Io´v 5.30 Hm-sS k-am-]n-°pw. t_m-_n sN-ΩÆq¿ t{Sm-^n k-Ωm-\n-°pw. hm-¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F kn sam-bv-Xo≥, tam-b≥ sIm-f-°mS≥, A-jvd-^v sIm-f°mS≥, k¬-am≥, sI hn A-–p- -emw, j-ao-¿ Ip-‰n-°m´p-Ω¬, Kpemw lp-ssk≥ kw-_-‘n®p.

kakv-X k-t½-f-\-¯n-\v Xp-S-¡-am-bn \-cn-°p\n: k-akvX ss]-Xr-I-Øn-s‚ k-Xy-km-£yw F∂- {]-ta-b-Øn¬ ]p√m-fq¿ Gcnb k-akvX tIm˛HmUn-t\-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS k-tΩf-\w Xp-Sßn. A-–p¬ P-eo¬ _mJ-hn ]Xm-I D-b¿-Øn. - t\-Xr-kwK-aw ]n sI sI Xp-dm-_v X-߃ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. d-^o-Jv k-Icnb ss^-kn Iq-S-Øm-bv ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. C-∂-v 2 a-Wn-°v \-S-°p∂- hn-Zym¿Yn bp-h-P-\ -kwK-aw ss^-k¬ ss^-kn D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ssh-In-´v \-S-°p∂kulr-Z k-wK-aw Fw sI cm-L-h≥ Fw ]n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. \msf ssh-Io´p \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩf-\w ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv A-∫mk-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-LmS\w sN-øpw.

Xm-a-c-t»cn: tIm-gn-t°m-Sv \n¿an-°p-∂ C-{_mlnw kp-sseam≥ tk-´v kmw-kv-Imcn-I tI{μ-Øn-\v Xn-cp-h-ºm-Sn \n-tbm-PI a-fiew sF.F≥.F¬. IΩn-‰n-bp-sS B-Zy K-Uphm-b Hcp e-£w cq-] A-Jn-te-¥y sk{I´-dn A-lΩ-Zv tZ-h¿ tIm-hnen-\v a-fi-ew `m-c-hm-ln-Ifm-b hn sI A-–p¬ I-cow, Sn sI A–p¬ \mk¿, H sI A-–p¬ eØo-^v Xp-S-ßn-b-h¿ \¬In. Pn√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ Pn√m sk-{I-´-dnamcm-b Fw j¿Ω-Zv Jm≥, Sn sI B-en-°p-´n am-ÿ Xp-S-ßnb-h¿ kw-_-‘n®p.

]q-Pm-ap-dn-bnÂ-\n¶p Xo ]-SÀ-¶v ho-Sv I-¯n-\-in¨p Xm-a-c-t»-cn: ]q-Pm-ap-dn-bn-se hn-f-°n¬ \n∂p Xo-]-S¿-∂v Kym-kv kn-en-≠¿ s]m-´n-sØdn®p ho-Sv `m-Kn-I-am-bn I-Øn\in-®p. A-t≠m-W A-tc-‰-°p-∂p ]p-Ø≥ ]p-c-bn¬ Ir-jv-W≥ Ip-´n-bp-sS ho-Sm-Wv A-·n-°n-cbm-bXv. ho-´p-Im¿ ÿ-e-Øn √m-Xn-cp∂Xn\m¬ h≥ Zpc-¥w H-gn-hmbn. C∂-se ssh-Ip-t∂cw Bd-c-tbm-sS-bm-Wv kw-` hw. ho-´-Ωbpw _-‘phpw ]qPm-ap-dn-bn¬ hnf-°p I-Øn-® ti-jw sXm-´-Sp-Ø A-º-eØn¬ {]m¿-Y\-°p t]m-b-Xm-

bn-cp-∂p. I-gn-™ Znh-kw \n-d∏n-®p sIm-≠p h-∂ Kym-kv knen-≠¿ ]q-Pm-ap-dn-bn¬ kq-£n®-Xm-bn-cp∂p. hn-f-°n¬ \n ∂pw Xo ]-S¿-∂v kn-en-≠-dn-\p ]n-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Xo B-fn∏-S-cp∂-Xv I-≠ A-b¬-hm-knIƒ Hm-Sn-sbØn A-W-°m≥ {i-an-s®-¶nepw Kym-kv kn-en≠¿ s]m-´n-Ø-dn-®p.\m-´p-Im cpw ap°-Øp \n-∂p-saØn-b A-·ni-a-\ tk-\m-wKßfpw t]m-enkpw tN¿-∂p Xo-b-W®p. Iq-S-Øm-bn-se I-®-h-S-°mc-\m-Wv ho-´p-Sa . hn-e-]n-Sn-® tcJ-Ifpw ]-Whpw a‰pw Xo-∏n-

SnØ-Øn¬ I-Øn\in®p.

kzo-I-c-Ww \Â-In h-S-I-c: sse-{_-dn Iu¨-kn¬ `-c-W-k-an-Xn ]n-cn-®p-hn-Sm-\p≈ \o-°w D-t]-£n-°p-I, X-S™p-h-® k¿-°m¿ {Km‚ v A\p-h-Zn-°p-I F-∂o B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v 18\p \-S-°p-∂ sk{I-t´-dnb-‰v am¿-®n-t\m-S-\p-_‘n-®v Im-k¿-tKm-Uv \n-∂pamcw-`n-® {K-Ÿ-im-em-kw-Lw kwc-£-W kmw-kv-Im-cn-I Pm-Y-bv°v h-S-I-c-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. I-S-Ø-\m-´v \m-cm-bW≥ A[y-£-X h-ln-®p.

kp-¶n k-t½f-\w D-Zv-LmS-\w Xma-c-t»cn: ]∂q¿ bq-Wn-‰v Fk.ssh.Fkv, F-kv.F-kv.F^.v kw-L-Sn-∏n-® kp-∂n BZ¿i k-tΩf-\w Pn√m sk-{I´-dn h-≈ym-Sv ap-l-ΩZ-en k-Jm-^n D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI ap-Cu\p-±o≥ Im-an¬ k-Jm-^n A-[y£-X h-ln-®p. F-kv.ssh.Fkv. k¿-°nƒ {]-knU‚ v ]n Pn F X-߃ aZ-\n {]m¿-∞-\ \-SØn. A-–p¬ d-jo-Zv k-Jm-^n I-p-‰ym-Sn ap-Jy {]-`mj-Ww \-SØn. F-kv.F-kv.F-^v. Un-hnj≥ {]-kn-U‚ v C- p-±o≥ kJm-^n ]p√m-fq¿, hn lw-k apkveym¿ kw-_-‘n®p. kn AlΩ-Zv l-ko-_v kzm-K-Xhpw sI kn lp-kbv≥ k-Jm-^n kw-km-cn®p.

{]-Xn-I-tfm-Sv kw-km-cn-¡m³ A-\p-h-Zn-¨nÃ; _-Ôp-¡fpw t]m-en-kpw- X½n hm-t¡-äw Xm-a-c-t»-cn: dn-am≥Uv {]-XnI-tfm-Sv kw-km-cn-°m≥ A\p-h-Zn-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂p tIm-S-Xn-bn-seØn-b _‘p-°-ƒ t]m-en-kp-am-bn hm°v X¿-°hpw No-Ø hn-fnbpw. C∂-se Xm-a-c-t»-cn tIm-S-Xn-bn-em-Wv kw`-hw. tIm-c-ßm-Sv ]n- sI F-kvt‰-‰v I-Øn-® tI-kn-se A©p-{]-Xn-Isfbpw a-e-tbm-c l¿-Øm¬ Zn-\-Øn¬ Xm-a-ct»cn, A-Sn-hm-cw F-∂n-hn-S-

Ãm≥Un-se A-\-[nIr-X sI-´n-S-\n¿-am-Ww Su¨-hm¿Up sa-w_¿ {Km-a-∏-©mbØv `-c-W-k-an-Xn-bn¬ B-hiy-s∏-´ {]-Im-c-am-sW-∂v ]-d™ ]-©-m-bØv {]-knU‚ v \bw am‰n-b-Xn¬ hni-Zo-IcWw \¬I-W-sa∂v \m-jW¬ sk-°p-e¿ tIm¨-^d≥-kv sIm-Sph-≈n ]-©mbØv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. {]-knU‚ v Ip-™n-aplΩ-Zv A-[y-£-X- h-ln®p. hm-tbm-fn ap-l-ΩZv, H ]n djoZv, A-–p hm-hmSv, H ]n sF tIm-b, C kn ap-lΩ-Zv sIm-Sp-h≈n: ]-©-mb-Øv _- F∂n-h¿ kw-km-cn®p.

{]-knUâv \-bw hy-à-am-¡-Ww: F³.F-kv.kn.

kw-hm-Zw C-¶v

ap°w: P-\-Io-bm-kq-{X-W-]-≤-Xn-bn¬ Im-c-t»-cn {]m-YanIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ap-Xn¿-∂ ]uc≥-am-¿-°m-bn k-lhm-k Iymw-]v \-SØn. {Km-a-∏-©mbØv {]-kn U‚ v do-\ {]-Im-iv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sshkv {]-knU‚ v Fw Sn A-jvd-^v A-[y-£-X-h-ln®p. kt¥m-jv tPm¨, i-m-¥-tZ-hn aq-tØ-SØv, Fw Sn sk-bv-Zv ^k¬, tUm. kp-\n-¬-Ip-am¿, tUm. a-\p-em¬, sI _m_p-cm-Pv kw-km-cn®p. ssh-Zy-]cn-tim[-\, a-cp-∂p hn-XcWw, t_m-[-h¬-°-c-Ww F∂n-h \-S∂p.

ß-fn¬ \-S-∂ A-{I-aØ-nse {]-Xn-Isfbpw tIm-S-Xn-bn-¬ lm-P-dm-°m≥ sIm-≠p h∂ncp∂p. Ch-sc Im-Wms\Øn-b _-‘p-°sf {]-Xn-Iƒ-s°m∏-saØnb t]m-enkv C-Xn-\p k-Ω-Xn-°m-Ø-Xm-Wv {]-iv-\Øn-\n-S-bm-°n-bXv. Sn-]n h-[t°-kn-se {]-Xn tam-l\-s\ `m-cy e-Xn-I Fw. F¬.F. tlm-´-en¬ h-∂p I-≠v kwkm-cn-°m≥ A-\p-h-Zn® kw-

`-h-Øn¬ aq-∂p t]m-enkpIm¿- k-kv-]≥-j-\nem-b kml-N-cy-Øn-emWv _-‘p-°fp-am-bn kw-km-cn-°m≥ A\p-h-Zn-°m-Xn-cp-∂-Xv. t]m-en-kn-s\ ssItb-‰w sN-øm≥ {i-an-®-Xn-s\-Xn-tcUyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp∂ F F-kv sF tIm-S-Xn-bn¬ ]-cmXn \¬In. tImS-Xn \n¿-tZ-i{]-Im-cw {]-Xn-I-fp-sS _-‘p°ƒ-s°-Xn-sc t]m-enkv tIkv F-SpØp.

]-©mb-¯v {]-kn-Uân-s\-Xn-tc-bp-Å tIm-gn-¡p-ªp§-sf Ip-{]-Nm-c-W-§Ä t\-cn-Spw: ap-kv-enw-eoKv hn-X-c-Ww- sN-bvXp c-W-s]m-Xp-b-tbm-K-߃ \-SØm\pw Xo-cp-am-\n®p. {]-kn U‚ v Sn sI ap-lΩ-Zv A-[y-£X-h-ln®p. Im-cm-´v d-kmJv, a-PoZv, A–p-lmPn, ]n kn A-lΩ-Zv lmPn, ]n ap-l-ΩZv, Jm Z¿, sI sI F JmZ¿, hn kn A-_q_°¿, Fw sI _n ap-l-Ω Zv, Sn sam-bv-Xo≥-tIm-b, F-S°≠n \mk¿, kn sI \mknw kwkm-cn®p.

_m-ep-t»-cn Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^nk¿ hn-i-z-w-`-c≥,Pq-\n-b¿ Hm-^n-k¿ A-`n-em-jv , hn-P-b≥ kw-km-cn-®p.

Xm-a-c-t»cn: a-e-tbm-c l¿Øm¬ Zn-\-Øn¬ ]p-Xp-∏m-Snbn¬ t]m-en-kn-s\ A-{I-an-® tI-kn¬ H-cmƒ- Iq-Sn ]n-Sn-bn¬. A-Sn-hm-cw Ip-t∏-S≥ ap-l-Ω-Zv (46) s\-bm-Wv Xm-a-c-t»-cn t]menkv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. CtXmsS Cu A{I-a kw-`-h-Øn ¬ Hº-Xp t]¿ ]n-Sn-bn-em-bn. tIm-S-Xn-bn-¬ lm-P-dm°n-b {]Xn-sb dn-am≥Uv sN-bvXp.

k-lhm-k Iymw]v

N-a-en¬ \-S-∂ ]m-≠n-t°m-Sv ap-lΩ-Zv lm-Pn Fh¿-tdm-fnMv t{Sm-^n h-Swh-en hn-P-bn-Iƒ-°p ¢∫v `mc-hmln ]n-sI kemw t{Sm-^n k-Ωm-\n-°p-∂p

tIm-gn-t°m-´v \n¿an-°p-∂ C-{_m-low kp-sseam≥ tk-´v kmw-kv-Imcn-I tI-{μ-Øn\v sF.F≥.F¬. Xn-cp-h-ºm-Sn a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-ZyK-Up ^≠v afi-ew `m-c-hm-ln-Ifm-b Sn sI A-–p¬ \m-k¿, hn sI A-–p¬ Icow F-∂n-h¿ A-Jn-te¥ym sk-{I´-dn A-lΩ-Zv tZh¿-tIm-hn-en-\v ssI-am-dp∂p. k-ao-]w Pn√m sk-{I-´-dn-amcm-b Fw j¿-a-Zv-Jm≥, Sn sI B-en-°p-´n am-ÿ Xp-S-ßn-b-h¿

sIm-Sp-h≈n: {Km-a-∏-©m-bØn-s‚ A-[o-\-X-bn-ep-≈ sImta-gv-ky¬ tπm-´v 25 e-£w cq-] sU-t∏m-kn-‰pw 1,20,000 cq-] h¿jm-¥-hm-S-Ibv°pw te-ew sNbv-Xv \¬-Inb-Xv kw-_-‘n-®v C-S-Xp]-£w \-S-Øp-∂ Ip-{]Nm-c-W-߃ t\-cn-Sm≥ ]©mb-Øv ap-kv-enw-eo-Kv I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n®p. Ip- { ]- N m- c - W - ß ƒ- s Im- ≠ v hnI-k-\ {]-h¿-Ø-\ß-sf X-Sbn-Sm\pw ]-©m-b-Øn-\v h-cp-am\w C√m-Xm-°m-\p-ap-≈ F ¬.Un.F-^.v {i-aß-sf _-lpP-\-sØ A-Wn-\nc-Øn t\-cnSm-\pw P-\p-h-cn-bn¬ ]-©mbØvX-e ]-Z-bm-{Xbpw hn-i-Zo-I-

sse-am≥, ]n sI C N-{μ≥, In Sn A-–p¬ A-kokv, kn AlΩ-Zv tIm-b lmPn, t_-_nhmk≥, cm-a-N-{μ≥, kp-tc-{μ ≥, sN-dn-tb-°≥, kp-Ip-amc≥, N-{μ≥, hn-P-b≥ kw-km-cn®p.

lÀ-¯m A-{I-aw: {]-Xn-IÄ 1500; ]n-Sn-bn-em-b-hÀ C-cp]-Xn Xm-sg-

kmw-kv-Im-cnI tI-{µ-¯n-\v B-ZyK-Up \ÂIn

sIm-Sp-h≈n: B-Zm-b-\n-Ip-Xn dn-t´¨ b-Ym-ka-bw k-a¿-∏n®n-s√-∂ Im-c-W-Øm¬ A-[ym]-I-cn¬ \n-∂v e-£-°-W-°n-\v cq-] ]n-g Cu-Sm-°m-\p-≈ \-S-]Sn-Iƒ \n¿-Øn-hbv-°-W-sa-∂v sI.F-kv.Sn.F. sIm-Sp-h-≈n k_v Pn√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. B-Zm-b-\n-Ip-Xn Ir-Xy-am-bn \¬-Ip-∂-h-cp-sS tÃ-‰v-sa‚ v \¬-In-bn-s√-∂ Im-c-W-am-Wv ]n-g Cu-Sm-°p-∂-Xn-\v Im-c-Wam-bn ]-d-bp-∂Xv. B-h-iyam-b hn-h-c-߃ \¬-tI≠Xv Hm¨sse-\n-eq-sS-bmWv. F-∂m¬ ss{]a-dn hn-Zym-e-b-ß-fn¬ hn-

\-cn-°p-\n: a-S-hq¿ {Km-a∏©mb-Øn-se ]p√m-fq¿˛ Im-{º-Øv Ip∂v˛ a-S-hq¿ tdm-Un-s‚ ]-cnjvI-c-Ww Xp-S-ßn. ]p√m-fq¿ tIm-bm-en ap-°n ¬ Pn√m ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v B¿ i-in {]-hrØn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. {Km-a-∏©mb-Øv {]-knU‚ v kn‘ptam-l≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m-]-©m-b-Øv G-s‰-SpØ Cu tdm-Un¬ 35 e-£w cq-]-bpsS {]-hr-Øn-bm-Wv \-S-°p-∂ Xv. {Km-a∏©mb-Øv ssh-kv {]knU‚ v Sn sI A-_q-_-°¿, Pn√m ]-©mb-Øv Aw-Kw ]n Sn j-d-^p-∂nk, ]n kn Ban-\ apl-ΩZv, sI tIma-f, ]n sI kp-

3 A-Sn-hm-cw A-{Iaw; H-cmÄ- Iq-Sn ]n-Sn-bnÂ

kozhikode/clT

sIm-Sp-h≈n: tI-c-f ar-K-kwc£-W h-Ip-∏pw hn-Zym-`ym-k hIp∏pw kw-bp-‡-am-bn \-S-∏m°p-∂ ]uƒ{Sn U-h-e-]-v sa‚ v ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v tIm-gn°p-™pß-sf hn-Xc-Ww sNbvXp. sIm-Sp-h-≈n-k-_v-Pn√m-X-e D-Zv-LmS-\w I-cp-h≥-s]m-bn¬ Pn.Fw.bp.]n. kv-Iq-fn¬ ]-©m b-Øv {]-knU‚ v dkn-b C{_mlnw \n¿-h-ln®p. hn-Zym-¿Yn-Iƒ-°v ssPh ssh-hn-[yAh-t_m[w, k-l-Po-hn-kv-t\lw h-f¿Ø¬, C-d®n, ap-´ D¬∏m-Z-\-Øn¬ k-aq-l-sØ kzbw ]-cym-]v-X-am°¬, F-∂n-hbm-Wv ]≤-Xn h-gn e-£y-an-Sp-

∂Xv. H-cp Ip-´n-°v A-©-p-tIm-gn°p-™p-߃ ho-Xw 100 Ip-´nIƒ-°m-Wv hn-Xc-Ww sN-bvXXv. Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw Pao-e sN-º-t‰-cn A-[y-£-X-hl-n®p. ko-\n-b¿ sh-‰-dn\-dn k¿-P≥ tUm. ]n F-kv {io-P ]≤-Xn hn-i-Zo-I-cn®p. tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v Im-cm-´v d-kmJv, sI sI k-^n-\, jo-_ c-ho-{μ≥, F.C.H sI ap-l-ΩZv, _n.]n.H F sI ap-l-Ω-Zv A-jvd^v, Sn ]n kn ap-l-ΩZv, ]n PnPn, dw-e, ]n kp-tc-jv-_m_p, sI \u^¬, ]n.Sn.F {]knU‚ v Sn ]n A-–p¬ \mk¿, {]-[m-\m-[ym-]-I≥ F≥ ]n A–p¬ d-km-Jv kw-km-cn®p.

sIm-bn-em-≠n tIm-S-Xn-bp-sS ssZz-i-Xm-–n B-tLm-j-ß-fp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\w sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p

Iw-]yq-«À em-_v D-Zv-LmS\w sIm-Sp-h≈n: I-f-cm-¥n-cn ]-´nWn-°-c l-bm-Øp¬ C-kv -emw kw-L-Øn-\v tI-{μ k¿-°m¿ aZvd-km \-hoI-c-W ^-≠n¬ \n∂pw A-\p-h-Zn-® Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv em-_n-s‚ D-Zv-LmS\w hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln®p. sse-{_-dn-bp-sS D-Zv-LmS-\w sIm-Sp-h-≈n F.C.H. sI ap-l Ω-Zv \n¿-h-ln-®p. {]-knU‚ v ]n ko-Xn-lm-Pn A-[y-£-X-h-ln ®p. ]n A-_q-_°¿, b-ko-Zv- auehn, hn ]n A-_q-_-°-I¿ lmPn, lmjnw A-ao-\n kw-kmcn®p.

ssZz-i-Xm-Ðn B-tLm-j-§-fp-sS k-am-]-\ k-t½-f-\w sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em-≠n tIm-S-Xn-bp-sS ssZz-i-Xm-–n B-tLm-j-ß-fp-sS c-≠p Zn-hk-ß-fn-em-bn \-S-°p-∂ k-am-]\ k-tΩ-f-\w sI Zm-k≥ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k ¨ sI i-m-¥ A-[y-£-X-h-ln®p. bp sI Ip-am-c≥ {]-`m-j-Ww \-S-Øn. A-Uz. sI hn-P-b≥, ap≥-kn-^v kn ap-Po-_v d-lv -am ≥, Sn hn N-{μ-lm-k≥, sI i-¶c≥, a-Pn-kv-t{S-‰v ]n {]-Zo-]≥, bp cm-Po-h≥, Fw \m-cm-b-W≥, hm-b-\m hn-t\m-Zv, F≥ ]n c-ho-

{μ≥, ]n hn kp-tc-jv, sI _n Pb-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

I-hn-Xmc-N-\maÂkcw sIm-Sp-h≈n: B-d-tßm-´v bp-hi-‡n hm-b-\-ime 25mw hm¿ jn-I B-tLm-j-ß-fp-sS `m-Kam-bn bp.]n, F-®v.Fkv, F-®v. F-kv.F-kv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mbn Pn√mX-e-Øn¬ I-hn-Xmc-N\ a¬k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. 22\v cm-hn-se 9 ap-X¬ sIm-Sp-h≈n-bn-em-Wv a¬-kcw. t^m¨ 9048635348, 9446161055.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-12-14  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-12-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you