Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

F.-sF.-ssh.-F-^v. amÀ-¨v \S¯pw

hntij§Ä

an-^ ]p-c-kv-Im-ckaÀ¸Ww \m-sf tIm-gn-t°m-Sv: tX-P-kv Atkm-tjy-‰v F-Un-‰¿ P-am¬ sIm-®-ßm-Sn F-Un-‰v sN-bv-X "-_m-_pcm-Pv- ' F-∂ B-t¥mf-Pn-°p-≈ an-Un¬ Cu-Ãv {^≠v-kv A-tkm-kn-tb-j≥(an^) ]p-c-kv-Im-cw \m-sf a-e-bmfw k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ sI P-b-Ip-am¿ ka¿-∏n-°pw. 15,000 cq-]-bpw sam-at≥m-bpw A-S-ßp-∂-Xm-Wv Ahm¿-Uv. ssh-Io-´v 4.-30\v I-√mbn tdm-Un-ep-≈ In-Mv-t^m¿-´v tlm-´¬ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn-¬ P-am¬ sIm-®-ßm-Sn X-s∂ F-gp-Xn en- ta-J-em im-kv-{X-tI-{μ-Øn¬ \-S-∂ Hu-j-[k-ky sk-an-\m¿ tlm¿-´n Iƒ-®¿ ]n {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂ c-≠p A-Uo-j-\¬ I-Ωoj-W¿ tUm. Fw X-an-gv si¬-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ]p-kv-X-I-߃ sI P-b-Ip-am¿ {]-Im-in-∏n-°pw. bp sI Ip-am-c\m-Wv A-[y-£≥. in-lm-_p±o≥ s]m-bv-Øpw-I-S-hv, hn Fw Ip-´n, ]n ]n {io-[-c-\p-Æn, tUm. sI hn tXm-a-kv, Im-t\jv ]q-\q¿, an-^ {]-kn-U‚ v alvv-aq-Zv am-´q¬, A-Ωm¿ Io-gp-]d-ºv kw-km-cn-°pw.

tk-hm- ]-cn-j-¯v k-t½-f-\w tIm-gn-t°m-Sv: ]q¿-h ssk-\nI tk-hm-]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w 24, 25 Xn-ø-Xn-Ifn¬ tIm-gn-t°m-´v \-S-°pw. 24\v ssh-Io-´v \m-en-\p ap-X-e°p-fw ssa-Xm-\n-bn-¬ s]m-Xpk-tΩ-f-\-hpw 25\v cm-hn-se tlm-´¬ A-f-Im-]p-cn-bn¬ {]Xn-\n-[ k-tΩ-f-\-hpw \-S-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ cmwZm-k≥, ]n hn ]-Wn-°¿, ‰n ]-Zvan-\n, tKm-]n-\m-Y≥-\m-b¿, them-bp-[≥ I-f-cn-°¬ ]s¶-SpØp.

kw-Øm-\ X-]m I-em-ta-f 23\v tIm-gn-t°m-Sv: 28m-a-Xp kwÿm-\ X-]m¬ I-em-ta-f 23\v tIm-gn-t°m-Sv \-f-μ Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-°pw.- cm-hn-se 9.30\v a-e-bm-fw k¿-h-I-em-ime ssh-kv Nm≥-k-e-¿ sI P-bIp-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tIc-f k¿-°nƒ No-^v t]m-kv-‰pam-kv-‰¿ P-\-d¬ im-¥n F-kv \m-b¿, D-Ø-c-ta-J-em ]n Fw Pn tI-W¬ cm-ap-ep, a-[y-ta-Jem ]n.-Fw.-Pn. tUm. Fw sh-¶ntS-iz-c-ep ]-s¶-Sp-°pw. k-am-]\ k-tΩ-f-\-Øn¬ I-em-a-fiew k-c-kz-Xn So-®¿ ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn-°pw. kw-ÿm-\ Iem-ta-f-°p ap-t∂m-Sn-bm-bn 22\v C-tX th-Zn-bn¬ D-Ø-c-ta-J-em I-tem¬-k-hw ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a-Pw D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.

\u-jm-Zv _m-J-hn-bp-sS {]-]m-`em-m-gjn: ]m--Wewm-gn a-l-√v I-Ωn-

‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ F Fw \u-jm-Zv _m-J-hn (Nn-d-bn≥Io-gv) bp-sS Zzn-Zn-\ {]-`m-j-Ww ]m-em-gn F≥.-F-®v. ss_-]m-kv P-Mv-j-\n¬ ]q-h-߬ tdmUn¬ 23, 24 Xn-ø-Xn-I-fn¬ ssh-Io-´v G-gn-\p \-S-°pw. ]mW-°m-Sv l-ao-Z-en in-lm-_v X߃ H-∂mw Zn-h-k-sØ {]-`mj-Ww D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kzm-K-X-kw-Lw tbm-K-Øn¬ sN-b¿-am≥ kn sI Ip-™m-enlm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. Fw hn kn-±n-Jv am-kv-‰¿, sI sI tIm-b, sI sI A-_q-_°¿, Sn ]n ap-l-Ω-Zv, kn A-_vZp¬ A-ko-kv, kn ]n I-cow, sX-°-bn¬ ap-l-Ω-Zv, kn tImb, Fw hn Pm-^¿, sI ]n \ko¿, F≥ ]n l-√m-Zv kw-kmcn-®p.

tI-c-tfmÂ-k-hw 30 ap-X tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m tI-ctfm¬-k-hw 30 ap-X¬ Un-kw_¿ F-´p h-sc tIm-gn-t°m-Sv \K-c-Øn-se hn-hn-[ ÿ-e-ßfn¬ \-S-°p-sa-∂p Pn-√m ]-©mb-Øv sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. Im-bn-I a¬-k-c-ß-fp-sS C-\w, Zn-h-k-hpw k-a-b-hpw, th-Zn F∂ {I-a-Øn¬: A-Xv-e-‰n-Iv-kv ˛ 30\p cm-hn-se F-´n-\v ˛ ^n-kn°¬ F-Pyq-t°-j≥ tIm-f-Pv {Ku-≠v. ^p-Sv-t_mƒ ˛ Un-kw_¿ H-∂n-\p cm-hn-se H-º-Xn-\v ˛ km-aq-Xn-cn ssl-kv-Iqƒ {Ku≠v, _m-Uv-an‚¨ ]p-cp-j ˛-h\n-X ˛ Un-kw-_¿ H-∂n-\p cmhn-se H-º-Xn-\v ˛ kn-hn¬ tÃj≥ F-≥Pn-\n-tb-gv-kv lmƒ, {In-°-‰v ˛ Un-kw-_¿ 2, 4 Xn-bXn-I-fn¬ ˛ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {Ku-≠v, \o-¥¬ ˛ Un-kw-_¿ aq-∂n-\p cm-hn-se H-º-Xn-\v ˛ kn-hn¬ tÃ-j≥ F-Iv-kv-¢q-knhv ¢-∫v.

tIm-gn-t°m-Sv: ]-¥n-cn-°-c- s]¨-hm-Wn-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´ A-t\z-j-Ww A-´n-a-dn-°m-\p-≈ \o-°-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F.sF.-ssh.-F-^v. 26\v cm-hn-se 11\v t]-cm-{º kn.-sF. Hm-^n-knte-°p am¿-®v \SØpw. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Pn Ir-jvW - {]-km-Zv D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. At\z-j-Ww A-´n-a-dn-°p-∂-Xn\v D-∂-X-X-e Kq-Vm-tem-N-\ \-S°p-∂p-≠v. \n-e-hn-ep-≈ t]m-enkv A-t\z-j-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a√m-Ø km-lN - c - y-Øn-em-Wv F.sF.-ssh.-F-^v. {]-Xy-£ k-acw B-cw-`n-°p-∂s - X-∂v F.-sF.ssh.-F^ - v. Pn-√m sk-{I-´d - n ]n K-hm-kv, {]-kn-U‚ v A-Pb - v Bh-f {]-kvX - m-h\ - b - n¬ ]-d™ p.

sIm-bn-em-−n sd-bnÂ-th ta¸m-e-¯n- tSmÄ]n-cn-hv IÀ-¡-i-am-¡n 

kz¥w {]Xn-\n-[n

sIm-bn-em-≠n: k-a-c-߃ sI´-S-ßn-b-tXm-sS sIm-bn-em-≠nsd-bn¬-th ta-¬∏m-e-Øn¬ tSm-ƒ ]n-cn-hv I¿-°i - a - m-°n. 2013 G-{]n¬ 21\m-Wv c-≠v se-h¬ t{Im-kv H-gn-hm-°n-s°m-≠v ta¬-∏m-ew D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-XXv. tSmƒ ]n-cn-hp Xp-S-ßn-b-tXmsS hn-hn-[ bp-h-P-\-kw-L-S-\Iƒ k-a-c-cw-K-sØ-Øn-bn-cp∂p. Un.-ssh.-F-^v.-sF, bq-Øv tIm¨-{K- v, tkm-fn-Um-cn-‰n, F-kv.b - p.-kn.-sF. F∂n-h¿ hym-]-I {]-Nm-c-W-w \-S-Øn-bn-cp-

∂p. k-a-cw i-‡-am-b-tXm-sS tSmƒ-_q-Øn¬ t]m-en-kn-s\ \n¿-Øn-bm-Wv B¿.-_n.-Un.-kn. ]n-cn-hp \-SØ - n-bncp∂Xv. k-a-cw P-\-Io-b-amhp-sa-∂ \n-e h-∂-t∏mƒ Fw.-F¬.-F. sI Zm-k≥ C-Ss - ]-´v A-∂s - Ø I-e-Œ-dp-sS km-∂n-[y-Øn¬ tbm-Kw hn-fn-®p tN¿-Øp. \-K-ck-`-bn-se ap-gp-h≥ hm-l-\-ßsf-bpw tSm-fn¬ \n-s∂m-gn-hm-°W-sa-∂p tbm-K-Øn¬ \-K-c-k`m sN-b¿ t]-gvk - ¨ sI im-¥ i-‡a - m-bn B-hi - y-s∏-´p. A-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sIm--bnem-≠n sP.-B¿.-Sn.-H \¬-Ip-∂

\-º¿ ]m-kn-eq-sS \-K-c-k-`-bnse hm-l-\-ß-sf tSm--fn¬ \n-∂v H-gn-hm-°m-sa-∂ [m-c-W-bm-hpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, hm-l-\ D-S-a-Iƒ-°v \-º¿ ]mkv \¬-Ip-∂ Im-cy-Øn¬ sP.B¿.-Sn.-H. sa-s√-t]m-°p \-b-amWp kzo-I-cn-®-Xv. Xp-S-°-Øn¬ tSmƒ ]n-cn-hpIm¿ \-K-c-Øn-se hm-l-\-ßsf H-gn-hm-°n-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ B¿.-_n.-Un.-knbp-sS \n¿-tZ-i{]-Im-cw ap-gp-h≥-hm-l-\-Øn¬ \n-∂pw \n¿-_‘ - ] - q¿-hw tSmƒ ]n-cn-s®-Sp-°p-I-bm-Wv. \-K-cØn-te-°p {]-th-in-°m≥ ss-

Km-Uv-Kn dnt]mÀ«v tI-c-f¯n\v KpW-Icsa¶v t]m-cm-«w tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-fo-b k-aql-Øn-\pw {]-Ir-Xn-°pw H-tc k-a-bw A-\p-Kp-W-am-b dnt]m¿-´m-Wv Km-Uv-Kn¬ I-Ωnj≥ dn-t]m¿-s´-∂v t]m-cm-´w sN-b¿-am-≥ Fw F≥ cm-hp-Æn {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p.- Ikv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\ At]-£n-®v Iq-Sp-X¬ im-kv-{Xo-bhpw P-\m-[n-]-Xy-]-c-hp-am-b ho£-W-ß-ƒ Dƒ-s°m-≈p-∂psh-∂ H-‰-°m-c-Ww sIm-≠m-Wv F-√m \n-£n-]v-X Xm¬-∏-cy-

°mcpw Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´ns\-Xn-tc H-∂n-°p-∂-Xv. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´pam-bn _-‘-s∏-´v C-t∏mƒ ho≠pw C-S-b-te-J-\-an-d-°p-∂h¿ 4000 Øn-e-[n-Iw I¿-j-I¿ B-Xv-a-l-Xy sN-bv-X-t∏mƒ H-cp A-\p-tim-N-\-°p-dn-∏p t]m-epw C-d-°m-Ø-h-cm-Wv F-∂ Imcyw Hm¿-°p-∂-Xp \-∂m-bn-cn°pw. Ip-{]-kn-≤-am-b hn-tam-N-\ k-a-c-Øn-se {]-Xn-tem-a-i-‡n-

_m-e-th-e-s¡-Xn-tc IÀ-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-¡pw sXm-gn h-Ip-¸v ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn¬ _me-th-e dn-t]m¿-´v sN-bv-X-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sXm-gn¬ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ hnhn[-bn-S-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. do-Py-\¬ tPm-bn‚ v te_¿ I-Ωo-j-W¿ sI {io-is‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√m te_¿ Hm-^n-k¿ B¿ ss-_-Pp, A-kn. te-_¿ Hm-^n-k¿-amcm-b ]n cm-P≥, F≥ Fw Ipam-c≥ F-∂n-h¿ ]-cn-tim-[-\bn¬ ]-s¶-Sp-Øp. h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ ]-cn-

tim-[-\ I¿-i-\-am-°p-sa-∂pw Ip-´n-I-sf-s°m-≠v tPm-en sN-øn-°p-∂-Xp {i-≤-bn-¬-s∏´m¬ i-‡-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂pw D-Ø-c-taJ-e tPm-bn‚ v te-_¿ I-Ωoj-W¿ A-dn-bn-®p. sXm-gn-en-S-ß-fn¬ _m-eth-e sN-øn-°p-∂-Xp {i-≤-bn¬-s∏-´m¬ sXm-gn¬ h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-sc t\-cn-t´m 0495 2371578, 0495 2370538. tSmƒ{^o \-º¿ 0471 ˛155˛300 \-ºdn-tem A-dn-bn-°mw.

I-fp-sS H-Øp tN-c-en-s\-bm-Wv C-t∏m-g-sØ A-hn-ip-≤ k-Jyß-fpw \o-°-ß-fpw A-\p-kv-a-cn∏n-°p-∂-Xv. C-∂-sØ cm-{„o-b Nq-Xm-´Øn-se h-©-\-sb Xn-cn-®-dn™v im-kv-{Xo-b-hpw P-\m-[n-]Xy-- ]-c-hp-am-b Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´n-s‚ \-S-∏m-°-en-\v th-≠n A-Wn \n-c-°m≥ sX-‰n-≤-cn-°s∏-´-h¿ A-S-°-ap-≈ F-√m P-\hn-`m-K-ß-tfm-Spw Fw F≥ cmhp-Æn A-`y¿-Yn-®p.

sN-¡v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp tIm-gn-t°m-Sv: tªm-°v ]-©mb-Øv C-μn-c B-hm-kv tbm-P-\ 2013-˛2014 h¿-j-sØ B-ZyL-´ sN-°v hn-X-c-W-hpw t_m-[-h¬-°-c-W-hpw tªm-°v ]-©m-bØv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v do-\ ap-t≠-ßm-´v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. ]-≤-Xn h-gn \-S-∏p h¿-jw cm-a-\m-´p-I-c, ^-tdm-°v, I-S-ep-≠n, H-f-h-Æ ]-©m-bØp-I-fn-se Xn-c-s™-Sp-Ø 79 Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°p sN-°v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. tªm-°v ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw kp-[¿-Ω A-[y-£-X h-ln®p. tªm-°v Un-h-e-]v-sa‚ v Hm^n-k¿ hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ ]≤-Xn-sb-°p-dn-®p ¢m-kv \¬-In.

_-]m-kv C-√m-Ø-Xn-\m¬ SuWn-te-°p ta¬-∏m-ew am-{X-amWv B-{i-bw. Sm-Ivk - n, tem-dn kv‰m≥Un-te-°v ]m¿-°v sN-øm≥ h-cp-∂ hm-l-\-ß-fpw tSmƒ \¬I-Ww. tlm-an-tbm B-ip-]{Xn, kz-Im-cy tUm-Œ¿-am¿ ta¬∏m-e-Øn-s‚ In-g-°v `m-K-ØmWv. Im-dp-I-fn¬ h-cp-∂ tcm-KnIƒ t]m-epw tSmƒ \¬-tI-≠ A-hÿ b - n-em-Wv. cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fpw B¿._n.-Un.-kn-bpw X-Ωn-ep-≠m-°nb c-lk - y I-cm-dn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv tSmƒ ]n-cn-sh-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-°p-∂p.-

21 \-hw-_¿ 2013 hymgw

]-´n-cn-¡-c s]¬-hm-Wn-`w: h-\n-Xm I-½o-j³ C-S-s]-S-Wsa¶vv -sI sI c-a t]-cm-{º: ]-¥n-cn-°-c s]¨hm-Wn-` tIkn¬ h-\n-Xm I-Ωoj-≥ C-S-s]-S-Wsa∂vv -B¿.-Fw.-]n t\-Xm-hv sI sI c-a Bhiys∏´p. s]¨-hm-Wn-`- kwL-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\w tIm-gnt°m-Sv, I-Æq¿, h-b-\m-Sv Pn-√-Ifn¬ Iq-Sn Dƒ-s∏-´ km-l-N-cyØn¬ F.-Un.-Pn.-]n. dm-¶n-ep-≈ D-tZym-K-ÿ-sc A-t\z-j-WwG¬∏n°-W-sa-∂pw c-a B-hiy-s∏-´p. ]-¥n-cn-°-c-bn¬ ]o-Un-∏n°-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-fll-Xy sN-bv-X -Ip-´n-bp-sS-bw hoSp-Iƒ k-μ¿-in-®v t]-cm-{º-bn¬ \-S-Øn-b hm¿-Øm-k-tΩ-f-

\-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bncp∂p Ah¿. ]-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-\n-Isf Pm-\-In-°m-´pw tIm-gn-t°ms´ tem-Uv-Pp-I-fn-epw h®mWv ]o-Un-∏n-®Xv. ]-¥n-cn-°-c kztZ-in-Iƒ Po-h-\-°m-cm-b temUv-Pn-em-Wp Ip-´n-Iƒ ]o-Un-∏n°-s∏-´-Xv. kw-`-h-Øn-se {]-[m-\ {]Xn-sb-∂p s]¨-Ip-´n X-s∂ sam-gn \¬-In-b B-sf A-t\zj-W kw-Lw hn-´-b-® \-S-]-Sn A-Xo-h -Kp-cp-X-c-am-Wv. km-PnXv, km-_n¿ F-∂n-h-sc tI-kn¬ \n-s∂m-gn-hm-°p-I h-gn `-cW-˛-{]-Xn-]-£ I-£n-Iƒ H-

Øp-I-fn-°p-I-bm-sW-∂-Xn-s‚ sX-fn-hm-Wp ]p-d-Øp-h-cp-∂-Xv. tI-kn¬ \n-e-hn¬ bm-sXm-cp A-t\z-j-W-hpw \-S-Øm-≥ t]men-kv X-øm-dm-hm-Ø km-l-N-cyØn¬ ]-W-ap-]-tbm-Kn-®v tI-kv H-∂p-a-√m-Xm-°m-≥ Nn-e-¿ Kq-U\o-°w \-S-Øp-∂-Xm-bpw sXfn™n-cn-°p-I-bm-Wv. kw-`-h-Øn-s‚ Ku-c-hw apJy-a-{¥nsb-bpw B-`y-¥-c-a{¥n-sb-bpw [-cn-∏n-°p-sa-∂p ca ]-d-™p.- B¿.-Fw.-]n. t\-Xm°-fm-b F≥ kv-an-X, Sn sI hn-ae, Sn kn-‘p, Fw sI ap-c-fo-[c≥, Sn {]-Zo-]v a-º-≈n, _n-Pp acp-tXm-d ]-s¶-Sp-Øp.

sN-t§m-«pIm-hvþ\-´n ss_-]m-kv: hn-Nm-c-W am-änh-¨p sIm-bn-em-≠n: ss_-]m-kv \n¿-am-W hn-cp-≤ B-Ivj≥ I-Ωn‰n-bp-sS F-Xn¿-∏p Im-c-Ww hnNm-c-W am-‰n-h-®p. sN-tßm-´pIm-hv-˛-\-¥n ss_-]m-kv tdm-Uv \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Hcp hn-`m-Kw B-fp-I-sf C-∂-se F¬.-F. X-l-kn¬-Zm-cp-sS Hm^n-kn¬ hn-Nm-c-W-°p hn-fn-®ncp-∂p. F-∂m¬, `q-an \-„-s∏-Sp-∂ ap-gp-h≥ B-fp-I-sfbpw t\m-´okv \¬-In hn-fn-®p tN¿-°m-ØXn-s\ Xp-S¿-∂p I-Ωn-‰n X-S- hm-Zw D-∂-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sX-‰m-b co-Xn-bn¬ ÿ-ew Gs‰-Sp-°m-\p-≈ d-h-\yq h-Ip-∏ns‚ Kp-V-\o-°-am-Wp kw-`-h-

F¬.-F. Hm-^n-kn¬ \-S-∂ hn-Nm-c-W B-Ivj≥ I-Ωn-‰n X-S™-t∏mƒ Øn-\p ]n-∂n-se-∂p I-Ωn-‰n `m- ®n-°p-∂v, k-Xy-\m-Y≥ cm-a-]pc-hm-ln-I-fm-b in-h-Zm-k≥ ]-\- cw, c-hn D-t≈y-cn B-tcm-]n-®p.-

am-thm-hmZn-I-fpambn _-Ô-s¸-Sp-¯n {]hÀ¯-Isc th-«-bm-Sm-\p-Å {i-aw sN-dp-¡pw: kn.-]n.-sF(Fw.-FÂ) h-S-I-c: am-thm-hmZn-Ifpam-bn _-‘-s∏-Sp-Øn ]m¿-´n {]-h¿Ø-I-sc h-f-sc B-kq-{Xn-X-ambn th-´-bm-Sm-\p-≈ D-Ω≥ Nm≠n k¿-°m-cn-s‚ t]m-en-kv \o°-sØ sN-dp-Øp tXm¬-∏n-°psa-∂v kn.-]n.-sF(Fw.-F¬) Pn√m sk-{I-´d - n Fw ]n Ip-™n-°Æ≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Pn-√-bn-se ]m¿-´n {]-h¿-ØI¿-s°-Xn-tc kv-s]-jy¬ {_m©v t]m-en-kn-s\ D-]-tbm-K-s∏Sp-Øn hym-P-{]-Nm-c-W-ß-ƒ

\SØp-I-bpw kz-X-{¥-am-b cm{„o-b {]-h¿-Ø-\w \-S-Øp-∂Xn-\p X-S - w kr-jn-Sn-°p-Ib - pw sN-øp-Ib - m-Wv. ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-cn-√m-Ø k-a-b-ß-fn¬ C-h-cp-sS ho-Sp-Ifn¬ I-b-dn t]m-en-kv `o-j-Wns∏-Sp-Øp-I-bpw {]-h¿-Ø-I-sc ]-c-ky-am-bn t^m-t´m-sb-Sp-°p∂ ÿn-Xnbpw h-sc F-Øn-bn-cn°p-I-bm-Wv. Pn-√-bn-se In-gn°≥ a-e-tbm-c- {]-tZ-i-ß-fn¬ do-k¿-th t]m-epw \-S-°m-Ø k-¿-°m¿ `q-an ssI-tø-dn I-cn-

¶¬ J-\-\w \-S-Øn-s°m-≠n-cn°p-∂ Izm-dn am-^n-b-Iƒ-s°Xn-tc h≥ P-\-Io-b {]-t£m-`Øn-\p ]m¿-´n t\-Xr-Xzw sIm-SpØn-cn-°p-Ib - m-Wv. C-Xn¬ `o-Xn]q-≠ Izm-dn am-^n-b-I-fpw amthm-hmZnth-´ {]-Jym-]n-®p tImSn-I-ƒ X-´n-sb-Sp-°p-∂ B-`y-¥c h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn \m-SIw I-fn-°p-I-bm-sW-∂pw A-t±lw B-tcm-]n-®p. Xn-\q¿ hn-t√Pn-se Nq-c-Wn-a-e-bn-ep-≠m-b kw-`-h-hp-am-bn {]-h¿-Ø-I-sc _-‘-s∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-a-am-

Wv C-t∏mƒ \-S° - p-∂X - v. Izm-dnbn-se FIvkvI-th-‰¿ I-Øn-®Xn-\p ]n-∂n¬ Izm-dn am-^n-b-Ifpw t]m-en-kpw X-Ωn-ep-≈ Ahn-ln-X _-‘a - m-sW-∂pw ]m¿´n {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc \-S°p-∂ In-cm-X \-S-]-Sn-Iƒ-s°Xn-tc P-\I - o-b {]-Xn-tcm-[w Xo¿-°p-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn®p. Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw hn F _m-e-Ir-jv-W≥, {io-Pn-Øv H©o-bw, hn ]n Ãm-en≥, hn-t≈cn-°-≠n `m-kv-I-c≥ Xp-S-ßn-bh-cpw kw-_‘ - n-®p.

^-ew ssh-Ip-¶p; tImfPv hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]m-A-d\-¶p-kqÀv-a-cD--Wkv-Xw m-Zv 26\v kv-tIm-fÀ-jn-¸v \-ã-am-hpw Xr-iq¿: kv-tIm-f¿-jn-∏n-\v At]-£n-t°-≠ k-a-b-am-bn-´pw _n-cp-Z, _n-cp-Zm-\-¥ ]-co-£m^-ew ]p-d-Øp-h-cm-Ø-Xpaq-ew Im-en-°-‰v k¿-hI-em-im-e-bnse an-I-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kvtIm-f¿-jn-∏v \-„-am-°p-∂p. an-I-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v tI{μ-k¿-°m¿ G¿-s∏-Sp-Øn-b kvtIm-f¿-jn-∏m-Wv Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bv-°p-Io-gn-se hnZym¿-Yn-Iƒ-°p \-„-am-hp-∂-Xv. tI-{μ-k¿-°m¿ G¿-s∏-Sp-Ønb C≥-kv-]-b¿ kv-tIm-f¿-jn-∏n\v A-t]-£n-°m-\p-≈ A-h-km\ Xnø-Xn Cu-am-kw 30 B-sW∂n-cn-s° k¿-h-I-em-im-e-bn-

¬ aq-ey-\n¿-W-bw B-cw-`n-®n-´pt]m-ep-an-√. Hm-tcm h¿-j-hpw 60 i-X-am-\-Øn¬ Iq-Sp-X¬ am¿°pw 80i-X-am-\w lm-P-cpw D-≈h¿-°m-Wv kv-tIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]-£n-°m≥ km-[n-°p-I. H∂mw h¿-j _n-cp-Z-Øn-\v 24,000 cq-]-bm-Wv kv-tIm-f¿-jn-∏v XpI. c-≠pw aq-∂pw h¿-j-ß-fn¬ 40,000 cq-]-h-sc-bpw. ]n.Pn. tImgv-kp-Iƒ-°v 80,000 cq-]-bpw e-`n°pw. π-kv-Sp-hn-\v 90 i-X-am-\w am¿-°p-e-`n-® h-cn¬-\n-∂v 1000 t]sc k¿-h-I-em-im-e C-Xn-\m-bn Xn-c-s™-Sp-Øn-cp-∂p. c-≠psk-a-ÿ tN¿-Øv H-cp h¿-jw

I-W-°m-°n-bm-Wv kv-tIm-f¿jn-∏v \¬-Ip-∂-Xv. Un-{Kn-°v kvtIm-f¿-jn-∏v e-`n-®-h-sc ]n.-Pn°pw ]-cn-K-Wn-°pw. 60 i-X-am\w am¿-°v-e-`n-°-Ww F-∂p-am{Xw. Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-ime-bn¬ am-{X-am-Wv C-Xp-h-sc ]co-£m-^-ew {]-kn-≤o-I-cn-°mØ-Xv. ]-co-£m-^-ew D-S≥ {]-Jym]n-°p-I-tbm kv-tIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]-£n-°m-\p-≈ Xnø--Xn \o´p-I-tbm th-W-sa-∂v tI-c-f ss{]-h-‰v tIm-f-Pv an-\n-Ão-cnb¬ Ãm-^v bq-\n-b≥ kw-ÿm\ h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v ]n H sk-_m-Ãy≥ B-h-iy-s∏-´p.

tIm-gn-t°m-Sv: I-gn-™ Zn-h-kw A-¥-cn-® k-a-kv-X tI-c-f Pw-Cø-Øp¬ D-e-a J-Pm-©n ]m-d∂q¿ ]n ]n C-_v -dm-low ap-kv eym-cp-sS A-\p-kv -a-c-W-hpw {]m¿-Y-\m k-Z- pw 26\v cm-hnse 10\v tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lmfn¬ \-S-°pw. k-a-kv-X P-\-d¬ sk-{I-´-dn sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ ap-kv eym¿, F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]mW-°m-Sv A-∫m-k-en in-lm-_v X-߃, l-÷v I-Ω-n‰n sN-b¿am≥ tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p apkvv-eym¿, tIm-gn-t°m-Sv Jm-kn ap-l-Ω-Zv tIm-b P-a-ep-ss√-en X-߃ kw-_-‘n-°pw.

kn.-]n.-F-½p-Im-c-s\ B-{I-an-¨ tI-kn H-¼-Xv _n.-sP.-]n. {]-hÀ-¯-IÀ-¡p X-S-hv

I-©m-hpw a-Zy-hpw hnÂ-¡p-¶-Xn-\n-sS ]n-Sn-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: kn.-]n.-Fw. {]h¿-Ø-I-s\ B-{I-an-® tI-kn¬ H-º-Xv _n.-sP.-]n. {]-h¿-ØI¿-°p X-S-hpw ]n-g-bpw. \m-ep h¿-jw X-S-hpw 30,000 cq-] hoXw ]n-g-bp-am-Wp tIm-gn-t°m-Sv A-Uo-j-v¬ sk-j≥-kv P-Uv-Pn ]n sI \n¿-a-e hn-[n-®-Xv.B-sI 21 {]-Xn-I-fp-≠m-bn-cp-

^-tdm-°v: I-©m-hpw a-Zy-hpw hn¬-°p-∂-Xn-\n-sS a-[y-h-b-kvI-s\ F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]nSn-Iq-Sn. t_-∏q¿ \-Sp-h-´w am-ln h-en-b-h-f-∏n¬ ho-´n¬ tZh≥(48) B-Wp \-Sp-h-´-Øv ]n-Snbn-em-b-Xv. c-≠p en-‰¿ a-Zy-hpw 100 {Kmw I-©m-hpw C-bm-fn¬ \n-∂p-I-s≠-Sp-Øp. sNm-Δm-N cm-{Xn-bn-em-Wp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Cbmsf kn.-sP.-Fw. A-©mw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥Uv sN-bv-Xp. H-t´-sd I-©m- ap-X-e-°p-fw ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-∂ P-am-A-sØ C-kv-em-an h-\n-Xm hn-`m-Kw hp tI-kn¬ {]-Xn-bm-b C-bmƒ s]m-Xpk-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI sI ^m-Xzn-a kp-lv-d D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Nm-cm-bw hn-‰-tI-kn¬ \m-epsIm-√w P-bn¬-in-£ A-\p-`-hn®n-´p-≠v. F-Iv-ssk-kv C-≥-kvs]-Œ¿ F≥ sI Kn-co-jv, td-©v Hm-^n-k¿ Sn sI \-jn¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-emWp {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.-

∂ tI-kn¬ 11 {]-Xn-I-sf sh-dpsX hn-´p. H-cmƒ hn-Nm-c-Wbv°n-S-bn¬ a-cn-®p.Ip-μ-aw-K-ew sh-≈q¿ In-gt°-]p-d-Ø kp-ta-jv, Pn-tX-jv, k-Po-hv, k-Po-h≥, _n-Pp, ss_Pp, k-Xo-i≥, Ir-jv-W-Zm-kv, ssj-Pp F-∂n-h-sc-bm-Wv in£n-®-Xv.-2003 H-tŒm-_¿ 14\m-

Wp tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`hw. kn.-]n.-Fw.tbm-Kw I-gn-™v a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂ I-cn-b-sh≈q¿ tIm-´n-tb-cn-ho-´n¬ tam-l\-s\-bm-Wv A-{I-an-®-Xv. ]n-gkw-Jy-bn¬ 45,000 cq-] tam-l\-\p \¬-I-Ww.-t{]m-kn-Iyq-j\v th-≠n A-Uz. hn sI ap-l-ΩZv lm-P-cm-bn.-

I-cn-¸qÀ kz-À-W-¡-S-¯v: \n-Xzm-Jm-Xv: 92 t]À Un.--BÀ.--sF. I-kv-ä-Un-bn Iq-Sn F-¯n ]o-U-\-sa-¶v- {]-Xn- dm-ln-e

sIm-®n-: Un.B¿.sF. I-kv‰ - U - n- kv-Y¿- `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xmbn¬- am-\k - n-Ih - pw- im-co-cn-Ih - p- bn- dm-ln-e ]-cm-Xn-bn¬- ]-dam-b ]o-U-\w- G¬-t°-≠n- h- ™p.-- dn-am≥-Uv- Im-em-h-[n- ]q¿∂p-sh-∂v- I-cn-∏q¿- kz¿-W-°-S- Øn-bm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v- Un.Øv- tI-kn-se {]-Xn- dm-ln-e No- B¿-.-sF. lm-P-cm-°n-b-t∏m-fm- y-am-bn- Nn-eX - vdm-bn tIm-SX - n-bn¬. F-dW - m-Ip- Wv- X-\n-°v- c-lk - m-\p-s≠-∂v- dm-ln-e a-Pn-kvtIm-gn-t°m-Sv: I-Æq¿ Pn-√-bn- fw A-Uo-j-\¬ No-^v Pp-Uo- ]-db -- -∂m¬jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v(km-º-Øn-I t{S-‰n-s\ A-dn-bn-®-Xv. F se hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn-se Xs ‚ tImS X nb n¬Hc pc-lk - yIp‰ I rX yß ƒ) F≥ hn cmP pF¬.-Un ¢m¿-°v (Im-‰-K-dn \w. 218/13) X-kv-Xn-I-bn-te-°v sX-c- hn-s‚ ap-ºm-sI-bm-Wv dm-ln-e hp-an-s√-∂pw- A-`n-`m-j-I-\p-ams™-Sp-∏n-\m-bp-f-f H-_v-P-Iv-So- C-°m-cy t_m-[n-∏n-®-Xv.-tIm- bn- B-tem-Nn-®-Xn-\p- ti-jw- ]t^-t]m-k Np-a-Øn- X-S-hn-em- cm-Xn-bm-bn- F-gp-Xn- \¬-Im-sahv ]-co-£ 23 \v D-®-Xn-cn-™v - a - m-°n. °p-sa-∂v- Un.--B¿.--sF. D-tZym-K- ∂pw- a-Pn-kvt- {S-‰v- hy-IvX c-≠v a-Wn-ap-X¬ 3.-15 h-sc IÆq¿, tIm-gn-t°m-Sv, Im-k¿tKm-Uv Pn-√-I-fn-se hn-hn-[ tI{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. A-Uv-anj≥ Sn-°-‰v www.keralapap-°w: `¿-Øm-hv `m-cy-sb sh-´n∏-cn-t°¬-∏n-®p. B-\-bmw Ip-∂v sc.gov.in sh-_v-ssk-‰n¬ \n- ap-cn-ßw-]p-dm-bv a-emw-Ip-∂v ^m-Xzn-am-_n (45) \m-Wp X-e-°p sh∂pw Uu¨-tem¨ sN-ø-Ww. t´-‰-Xv. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v `¿-Øm-hv sIm-f-Øq¿ a-l-kn¬ D-tZym-Km¿-Ln-Iƒ D-®-bv-°p 1.- A-_v-Zp¬ l-ao-Zn(51)s\ ap-°w t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. 30\p ap-ºv ]-co-£m-lm-fn¬ {]- A-kzm-c-ky-ß-sf Xp-S¿-∂v C-cp-h-cpw A-I-∂p I-gn-bp-I-bm-bn-cpth-in-°-Ww. ssh-In-sb-Øp∂p. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn a-[y-ÿ-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ H-Øp Xo¿-∏v ∂-h-sc ]-co-£-sb-gp-Xm≥ A- N¿-® \-S-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wp kw-`-hw. ^m-Øn-am-_n sa-Un-°¬ \p-Zn-°n-√.tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

Adnbn-¸pIÄ

FÂ.-Un. ¢mÀ-¡v ]-co-£ 23\v

`m-cy-sb sh-«n¸-cn-t¡Â-¸n-¨p

I-cn-∏q¿: ku-Zn-bn-se \n-XzmJm-Xv aq-ew k¿-°m¿ k-lmb-Øn-ep-≈ 55 t]¿ Dƒ-s∏sS C-∂s - e a-Sß - n-sb-Øn-bXv 92 t]¿. C-∂s - e Pn-±, dn-bmZv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂mWv sXm-gn¬ \-„-s∏-´ 62 t]¿ a-Sß - n-bX - v. k¿-°m¿ hnam-\ Sn-°-‰v \¬-In-bp-≈ c≠mw kw-Lw C-∂s - e cm-hnse 8.-50\vv I-cn-∏q-cn-se-Ø. a‰p-≈h - ¿ D-®b - v°p-≈ hn-am-\ß-fn-ep-sa-Øn. a-S-ßn-sbØn--bh - c - n¬ 66 t]¿ a-e∏ - p-dw Pn-√-°m-cm-Wv. tIm-gn-t°m-Sv˛14, h-b\ - m-Sv ˛-c≠ - v, ]m-e° - mSv˛- A - © - v, I-Æq¿-˛\ - m-ev, sIm√w-˛-H-∂v F-∂n-ß-s\-bm-Wv B-fp-Is - f-Øn-bX - v. kv-t]m¨-k¿-jn-∏v am-‰nsb-Sp-°m-\m-bn h≥-Xp-I \¬-I-W-sa-∂-Xn-\m¬ ]-ecpw tPm-en D-t]-£n-®p a-Sßp-I-bm-sW-∂pw ]p-Xn-b hn-k-I-fn¬ Xn-cn-®p t]m-hm\m-Ip-sa-∂ {]-Xo-£b - p-s≠∂pw aS-ßnsbØn-bh - ¿ ]-d™p.

a-l-Ãp-I-fn h-\n-Xm {]-Xn-\n-[n-I-sfD-Ä-s¸-Sp-¯-Ww: Pn.sF.-H.

Im-cm-Sn _mÀ A-{I-aw: {]-Xn-IÄ dn-am³Un Xm-a-c-t»-cn: hn-hm-Z-am-b Im-cmSn _m¿ A-{I-a-hp-am-bn _-‘s∏-´p t]m-en-kn¬ Io-g-S-ßn-b {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn dn-am-≥Uv sN-bv-Xp. Im-cm-Sn I-Æ≥ Ip-∂pΩ¬ A-_q-_-°¿,(43) Ip-dpt¥m-´p-I-≠n km-Zn-Jv d-“m-≥(40), I-Æ≥ Ip-∂p-Ω¬ A-`v-Zp¬ Jm-Z¿(44), sI sI ap-l-Ω-Zv km-en(26), A-–p¬ hm-ln-Zv(18) sI sI A-^v-k¬ (18), X-√Øn≥-I-c ss^-k¬(19) Ip-dpt¥m-´p I-≠n d-^o-Jv (32), At≠m-W A-tc-‰-Ip-∂p A-iv-d^v(36) sI sI kp-ssl¬ (39) F-∂n-h-sc-bm-Wv Xm-a-c-t»-cn tIm-S-Xn dn-am≥Uv sN-bv-X-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: a-l-√p-I-fn¬ IpSpw-_-sØ kw-_-‘n-°p-∂ Im-cy-߃ N¿-®-sN-øp-tºmƒ h-\n-Xm {]-Xn-\n-[n-I-sf-°q-Sn Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v P-amA-sØ C-kv -em-an h\nXm hn-`m-Kw sk-{I-´-dn ^m-Xzn-a kp-lvd. kv{Xo, a-Xw, a-tX-X-c-Xzw, ap-kv enw kv-{Xo C-S-s]-Sp-∂p F-∂ hn-j-b-Øn¬ P-am-A-sØ Ckvv-em-an h-\n-Xm-hn-`m-Kw kwÿm-\ -I-Ωn-‰n a-p-X-e-°p-fw ssa-Xm-\n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® s]m-Xp-k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿.Ip-Spw-_-ß-fp-am-bn _-‘s∏-´- N¿-®-Iƒ \-S-°p-tºmƒ Ip-Spw-_-Øn-se dm-Wn-bm-b kv{Xo- ]-s¶-Sp-°p-∂-Xp Kp-Ww sN-øpw. A-[m¿-an-I {]-h-W-XI-fpw A-\n-jv-S kw-`-h-ß-fpw C-√m-Xm-°n Ip-Sp-_-ß-sf kw-

kv-I-cn-°m-\pw C-kv-em-an-I-h¬°-cn-°p-∂-Xn-\pw kv-{Xo-Iƒ DZv-_p-≤-I-cm-th-≠-Xp-≠v. \n-km-c-{]-iv-\-ß-fm-Wp ]e-t∏m-gpw hn-hm-l-tam-N-\-Ønse-Øp-∂-Xv. C-Ø-cw {]-iv-\ß-ƒ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\pw al-√p-I-fn-se kv-{Xo km-∂n-[yw D-]-I-cn-°pw. s]-Æp-߃ ]-≈-°m-cyw t\m-°-t´, ]-≈n-°m-cyw R߃ t\m-°n-s°m-≈mw F-∂ Im-gv-N-∏m-Sv am-‰n-\n¿-Øn a-l-√pI-fn¬ kv-{Xo {]-Xn-\n-[n-Iƒ°p Iq-Sn A-h-k-cw \¬-I-Ww. hn-hm-l-{]m-b-sa-∂-Xp ap-kv eow kv-{Xo-bp-sS am-{X-a-√, kv{Xo-bp-sS sam-Øw {]-iv-\-am-Wv. 20\pw 25\pw C-S-bn-ep-≈ {]m-bØn-em-Wv k-ap-Zm-b-Øn-se alm-`q--cn-]-£w s]¨-Ip-´n-I-fpw hn-hm-ln-X-cm-hp-∂-Xv. tI-c-f-

Øn-se km-l-N-cy-Øn¬ 18 hb- v F-∂ {]m-b-]-cn-[n \n-›bn-°p-∂-Xn¬ A-]m-I-X-bn-√. F-∂m¬, 18\v A-{]m-am-Zn-Xzw I¬-∏n-°p-∂-Xn-t\m-Spw A-`n{]m-b-an-√. P-am-A-sØ C-kv -em-an-°v P-\m-[n-]-Xy-sØ-°p-dn-®pw atX-X-c-Xz-sØ-°p-dn-®pw ]Tn°m≥ am¿-Iv-kn-Ãv ]m¿-´n-bp-sS k-lm-bw B-h-iy-an-√. P-am-AsØ C-kv -em-an-sb B-t£-]n®p-sIm-≠v a-‰-p hn-`m-K-ß-fp-sS thm-´v t\-Sm-\m-Wv ]n-W-dm-bnbp-sS hym-tam-l-sa-∂pw A-h¿ ]-d-™p.- P-am-A-sØ C-kv -eman h-\n-Xm-hn-`m-Kw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚-v sI k-^n-b A-en A-[y-£-X- h-ln-®p. kw-ÿm\ k-an-Xn-bw-K-ß-fm-b ]n ]n dlvv-am-_n, F d-lv -a-Øp-∂n-k kw-km-cn-®p.-


{]mtZ-inIw

21 \-hw-_¿ 2013 hymgw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ c-≠ph-sc s]m-bn¬Øm-sg, I-f-cn-∏Sn, Ip-‰n-bn¬∏o-Sn-I, sIm-bn-te-cn ap°v, \mK-tØm-Sn-ap°v, Iq-cn-bmSn, A-d°¬ \-S, Ip-\n-bn¬ kv-Iqƒ, Xn-t°m-Sn kv-Iqƒ, a-S-∏-≈n-kvIqƒ, \m-Zm-]p-cw _o-®v tdmUv, B-im-cn-t°m-´, s\√n-bm-¶-c F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂ph-sc hn sI tdmUv, tNm-bn-Ipfw, sIm-ß-∂q¿, A-∂-t»cn, ]c∏m-d F-∂n-hn-S-ß-fnepw F-´pap-X¬ A-©p-h-sc Xncp-thmSv, ]m-tem-fn-I-\m¬, \-ßmd-Øv ap°v, ]-Sn-b≥-I≠n, aq-emSv, Cu-Ãv aq-emSv, B-cyw-sh≈n, Nn-d-ap°v, Im-\-Pn-cm-´pX-d, s]cp-t©-cn-°-Shv, im-¥n-\K¿, ]∂n-t°mSv, am-´-apdn, s\√n-°m]-d-ºv, ssI-X-®m¬, a-¶bw, sI.Fkv.sF.Un.kn F-∂n-hnS-ß-fnepw H-º-Xp ap-X¬ 12 hsc tIm-tdm-Øv ap°v, C-f-bnSw, \m-c-tßmfn, F-ch-Øv \-S, acp-t∂m-fn-ap°v, am-°-ap°v, Nmcn-°p\n, aw-K-emSv, I-S-tacn, B-b-t©-cn sX-cp F-∂n-hn-Sß-fnepw aq-∂ph-sc Nm-a°m¬-ap-°v, tIm-gn-∏pdw, Nn-ß]p-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 5.30 h-sc a-Æm¶-≠n Ømgw, a-\°¬-Øm-gw F-∂n-hn-S-ß-fnepw 11 ap-X¬ c-≠p-h-sc C-cnß-Æq¿, sN-dp-Ipfw, s\m-´bn¬, th-‰p-Ω¬ F-∂n-hn-S-ßfnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„Su¨-lmƒ: G-IZn-\ sk-an-

\m¿ D-Zv-LmS-\w ˛ F {]-Zo-]v Ip-am¿ Fw.F¬.F ˛ 3.00 „Nm-h-d Iƒ-®-d¬ sk‚¿: Aw-t_-Zv-I¿ lkv-X in¬-] hn-Im-kv tbm-P-\ ]≤-Xn D-ZvLmS-\w Fw sI cm-L-h≥ ˛ 10.00 „I-≠w-Ip-fw Pq-_n-en-lmƒ: dn-thmƒ-hn-Mv ^-≠v hnX-ctWm-Zv-LmS-\w ˛ ta-b¿ {]-^. F sI t{]a-Pw ˛ 11.00 „kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: Sn._n.F-kv ˛ ]q¿-W ]ªn-t°-j≥kpw F≥._n.Snbpw kw-L-Sn-∏n-°p∂ ]p-kv-X-I ta-f ˛ 10.00 „am-\m©n-d kn.F-kv.sF lmƒ: Kp-P-dm-Øv lm‚n-{Im^v-‰v F-Iv-kn-_n-j≥ ˛ 10.00 „Im-´p-Ip-f-ß-c _-km-dn-\p k-ao-]w: bm-kn¿ aZ-\n ]-I-cbp-sS {]-`mj-Ww ˛ 6.30 „I¬-]-I Sq-dn-Ãv tlmw: {]kw-K ]-cn-ioe-\w ˛ 10.00 „sIm-Sph-≈n sI.Fw.H lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ: sIm-Sph-≈n D-]-Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬k-hw ˛ 8.00.

dqd D-]-PnÃm I-temÂ-k-hw: Imw]-kv ssl-kv-Iqfn\v ap-t¶-äw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: Imw-]-kv l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ dq-d¬ D-]-Pn-√ Item¬-k-h-Øn¬ ssl-kv-I-qƒ hn-`m-K-Øn¬ 102 t]m-b-t‚m-sS Imw-]-kv l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ H-∂mw-ÿm-\-Øpw 98 t]m-b-t‚m-sS Ip-‰n-°m-´q¿ lb¿-sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ c≠mw ÿm-\-Øpw \n-¬-°p-∂p. bp.]n-bn¬ H-∂m-a-Xv km-hntbm F-®v.F-®v.F-kpw c-≠m-aXv Im-®n-em-´v bp.]n kv-Iq-fp-am-

Wv. F¬.]n-bn¬ H-f-h-Æ F.F¬.]n.F-kpw sIm-S¬ Pn.bp.]n-bpw ap-t∂-dp-∂p. k-am-]-\-k-tΩ-f-\w C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\v ta-b¿ F sI t{]-a-Pw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im\-Øn¬ P-ao-e k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-°pw. kn-\n B¿-´n-Ãv hn-t\m-Zv tIm-hq-cv ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. ]n Sn F d-low Fw.F-¬.F A-[y-£-X-h-ln°pw.

H^v-XmÂ-an-Iv tUm-ÎÀ-am-cp-sS k-t½f-\w \msf tIm-gn-t°mSv: tI-cf skm-ssk‰n Hm-^v H-^v-Xm¬-an-Iv k¿-P≥kn-s‚ 40mw kwÿm-\ k-tΩ-f-\w (Zr-„n˛2013) 22, 23, 24 Xn-ø-XnI-fn¬ tIm-gn-t°m-´v \-S-°pw. IS-hv dn-tkm¿-´n¬ 22\p ssh-Io-´v B-dn-\p tI-c-f B-tcm-Ky k¿-h-I-em-im-em ssh-kv -Nm≥-k-e¿ tUm. sI tam-l≥-Zmkv D-Zv-LmS-\w sNøpw. Xp-©-Øv F-gp-Ø-—≥ a-ebm-f k¿-h-I-em-ime ssh-kv Nm≥k-e¿ tUm. sI P-b-Ip-am¿ ap-Jym-Xn-Yn B-bn-cn-°pw. t\-{X NnIn¬-km cwK-sØ \q-X-\ D-]-I-c-ß-ƒ k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-Z¿-in∏n°p-sa-∂p hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. sI hn cmPp. tUm. F-kv N-{μ-Im¥v, tUm. sseem taml≥, tUm. cm-a-Ir-jvW≥, tUm. F≥ hn inh≥, tUm. k-p-tc-jv ]p-Øe-Øv A-dn-bn®p.

tImgnt¡mSv im-´m-tZ-hn-sb A-\p-kv-a-cn¨p tIm-gn-t°mSv: im-¥m-tZ-hnbp-am-bn B-Xv-a-_-‘-ap-≠mbn-cp-∂-h¿ A-h-cp-sS N-c-ahm¿-jn-I-Øn¬ H-Øp tN¿∂p. Po-hn-®n-cn-°ptºmƒ Xn-cn™p t\m-°m-Xncp-∂-h¿ im-¥m-tZ-hn a-cn-®Xn-\p ti-jw ap-X-e-°-Æo¿ H-gp-°p∂-Xv A-]e - ] - \ - o-ba - msW∂v Iq-´m-bv-a A-`n-{]m-bs∏-´p. tI-cf - kmw-kI v- mcn-I ]-cnj-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tN-¿-∂ N-S-ßn¬ ]-cnj-Øv P-\-d¬ sk-{I´-dn PK-Xv ab≥ N-{μ-]p-cn A-[y-£X - hln®p. sI.Fw.kn.Sn. sN-b¿am≥ tUm. sI sam-bvXp, sI.Sn.kn. A-_vZ- p√, F≥ C _m-eI - r-jW v- a - m-cm¿, `m-kn aem-]d - ºv, sI Sn chn, e-Xo-jv ]-∂q¿, kw-hn-[m-b-I≥ sI _n \√f≥, _-jo¿ ]q-hm-´p]-dºv, Nn-{X-Im-c≥ kp-tc-jv _p-≤, ]n A-\n¬-Ip-am¿ kwkm-cn®p. \-f-μ-bn¬ im-¥m-tZ-hnbp-sS _-‘p-°fpw kp-lrØp-°fpw tN¿-∂v A-\p-ka v- cWw kwLSn∏n®p.

hm-Wn-ta¬: A¿-[-cm-{Xn-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn \n¿-an-® Aº-ew tK-‰n-\v H-cp h¿-j-am-bn t]m-en-kv Im-h¬ Xp-S-cp-∂p. s]m-Xp-h-gn-bn¬ \n¿-an-® tK-‰v \o-°w sN-øm≥ A-[n-Ir-X-cp-sS `m-K-Øv \n-∂p \-S-]-Sn-sbm-∂pw kzo-I-cn-®n-√. hm-Wn-ta¬ ]-©m-b-Øn-se \m-emw hm¿-Un¬ s]-´ `q-an-hmXp-°¬ A-º-e-∏-d-ºv {io-`-K-hXn t£-{X-Øn-\p ap-∂n-ep-≈ \S-hg - n-bn-em-Wp I-gn-™ 20\p cm{Xn tK-‰v ÿm-]n-®-Xv. A-∂p Xs∂ tK-‰v X-I¿-°-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. ]n-t‰-∂v cm-hn-se kwL-Sn-s®-Øn-b H-cp hn-`m-Kw tdmUv D-]-tcm-[n-°p-I-bpw `q-an hmXp-°¬ Su-Wn¬ l¿-Øm¬ \-

B-t£-]-ap-b¿-∂n-cp-∂p. S-Øp-Ib - pw sN-bvX - n-cp-∂p. tK-‰v Xm¬-°m-en-I-am-bn ]pkw-`-h-Øn-s‚ t]-cn¬ k-ao]-Øp Xm-a-kn-°p-∂ bp-hm-hn- \-ÿm-]n-°m-\pw kw-`-hw ]Tns\ {]-Xn-bm-°n t]m-en-kv tI- ® ti-jw D-Nn-X-am-b Xo-cp-am-\-

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m ssk-\nI-t£-a Hm-^n-kv hn-ap-‡-`-S∑m-cm-b D-tZym-Km¿-Yn-I-fp-sS \n-b-a-\ ip-]m¿-i-Iƒ-°p-th≠n sk-Iyq-cn-‰n Km¿-Uv, ss{Uh¿, sS-Iv-\n-°¬ Un-tπm-a°m¿, Iw-]yq-´¿ {]m-ho-Wy-ap-ff-h¿ F-∂n-h¿-°p-f-f I-c-Sv ko\n-tbm-dn-‰n en-Ãp-Iƒ {]-kn≤o-I-cn-®p. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ°p Un-kw-_¿ 15 h-sc en-Ãv ]-cn-tim-[n-®v B-t£-]-ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw \¬-Imw. ]-cm-XnIƒ ]-cn-l-cn-®p Un-kw-_¿ 26\v A-h-km-\ ko-\n-tbm-dn-‰n en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-°pw.

tIm¬-{K-kv ]-Z-bm-{X t]-cm-{º: Im-b-Æ a-fi-ew tIm¨-{K-kv ]-Z-bm-{X Un.-kn-.kn. ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz. sF aq-k D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw ]-fl-\m-`≥ ]-Xm-I G-‰phm-ßn. ]n kn _m-e≥ A-[y£-X h-ln-®p. sF-∏v h-S-t°-Ø-Sw, Fw Ejn-tI-i≥, kn ]n _m-e-Ir-jvW≥, Zm-tam-Zc - ≥ kw-km-cn-®p.

©m-bØ - v {]-kn-U‚n-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ k¿-hI-£n-kwLw hn-hm-Z tK-‰n-s\ a-d-°p-Ibpw sN-bvX - p.

tK-äv kw-c-£n-¡m³ sN-e-h-gn-¡p-¶-Xv e-£-§-Ä X tK-äv s]m-Xp-h-gn-bn-em-sW-¶v hn-tÃ-Pv A-[n-Ir-XÀ dn-t]mÀ-«v \Â-Insa-Sp-°m-\p-am-bn-cp-∂p A-∂p ssh-Io-´v tN¿-∂ k-am-[m-\ IΩn-‰n tbm-K-Øn-se-Sp-Ø Xo-cpam-\w. k¿-h-I-£n k-am-[m-\ IΩn-‰n ]n-∂o-Sv c-≠p h-´w tN¿s∂-¶n-epw kw-`-h-sØ-°p-dn-®v Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m-sX H-gn-™pam-dp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv ]-

k-am-[m-\ I-Ωn-‰n-°v Xo-cp-am\w \-S-∏m-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn\m¬ \n-b-a \-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ d-h-\yq h-Ip-∏n-s\ G¬∏n-®p F-∂m-Wv ]-db - s - ∏-Sp-∂X - v. F-∂m¬ A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn \n¿an-® tK-‰v s]m-Xp-h-gn-bn-em-sW∂v hn-t√-Pv A-[n-Ir-X¿ dn-t]m¿-

´v \¬-In-bn-´pw tK-‰v s]m-fn-®p am‰m-t\m ÿm-]n-®-h¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-t\m A-[n-IrX¿ \-S] - S- n kzo-Ic - n-®´- n-√. A-tX k-a-bw \n-b-a-]-c-ambn bm-sXm-cp kw-c-£-W-hp-an√m-Ø tK-‰v kw-c£ - n-°m≥ k¿°m¿ J-P-\m-hn¬ \n-∂p e-£ß-fm-Wn-t∏mƒ sN-eh - g - n-°p-∂Xv. H-cp h¿-j-am-bn h≥ t]m-enkv kw-Ls - Ø ÿ-eØ - v hn-\ykn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. A-[n-IrX¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-Xn\m¬ t]m-en-kv kw-c-£-Ww ]n≥-he - n-®m¬ tK-‰v X-I¿-°s - ∏Sp-sa-∂ c-l-kym-t\z-j-W dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv t]m-en-kv Im-h¬ G¿-s∏-SpØn-bn-´p-≈X - v.

^-tdm-¡v D-]-PnÃm kv-IqÄ I-temÂk-hw XpS§n

F-kv.kn. {]-tam-«À A-t]-£ £-Wn-¨p

I-c-Sv ko-\n-tbm-dn-än en-Ìp-IÄ {]-kn-²o-I-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lm-fn¬ \-S-∂ \-Sn im-¥m-tZ-hn A-\p-kva-c-W N-S-ß-n¬ I-cn-sh-≈q¿ apc-fn ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øp-∂p tIm-gn-t°m-Sv: C-∂v tI-c-f-Øn- ™p. -\-≥abp-sS B-`n-ap-Jy- A-∂-sØ \m-S-I I-em-Im-c-∑mse ]p-kv-X-I {]-kn-≤o-I-c-W Øn¬ \-Sn im-¥m-tZ-hn-bp-sS sc-°p-dn-®m-bn-cn-°mw. B-Im-iim-e-I-fn¬ -\m-S-I- ]pkvXI- aq-∂mw N-c-a-hm¿-jn-I-Øn¬ ap- Øn-se \-£-{X-ß-fm-hm≥ Rß-ƒ D-≠m-hn-s√-∂v I-hn I-cn- Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn- ß-fn-√m-sb-∂pw \n-μn-X-cpw ]osh-≈q¿ ap-c-fn A-`n-{]m-b-s∏- cp-∂p ap-c-fn. Un-X-cp-am-b a-\p-jy¿-s°m-∏w ´p. ]p-kv-X-I {]-km-[-I¿ C-∂v Rm-\n-√ ta¬-t]m-´v Rm-\n- I-gn-™m¬ a-Xn-sb-∂p-ap-≈ G-‰-hpw Ip-d-hv A-®-Sn-°p-∂-Xv √ ta¬-t]m-´v F-∂ \m-S-I-Km-\- kq-N-\-bm-Wv B ]m-´n-se h-cn\m-S-I-ß-fm-sW-∂pw ap-c-fn ]-d- Øn-se h-cn-Iƒ kq-Nn-∏n-®-Xv Iƒ ]-d-™p-sh-°p-∂-Xv ap-c-fn

X

kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xp. F-∂m¬ tK-‰v ÿm-]n-°p-I-bpw X-I¿-°s∏-Sp-I-bpw sN-bv-X-Xv Hm-tc cm{Xn-bn¬ X-s∂-bm-bn-´pw kw-`-hØn-se Zp-cq-l-X-sb-°p-dn-®v At\z-j-Ww \-S-Øm-t\m b-Ym¿Y {]-Xn-I-sf I-s≠-Øm-t\m \S-]-Sn-sb-Sp-Øn-s√-∂v A-t∂

^-tdm-°v D-]-Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬k-hw F.Un.Fw. ]n A-dp-ap-J≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

^-tdm°v: D-]-Pn√m kv-Iqƒ Item¬k-hw Nm-en-bw D-ºn-®n lm-Pn l-b¿ sk-°≥U-dn kvIq-fn¬ F.Un.Fw. ]n A-d-apJ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. I-Sep-≠n {Km-a-∏-©mb-Øv {]knU‚ v Sn sI ssi-e-P A-[y£-X h-ln®p. hn-in-„m-Xn-Yn \b≥ sP-jm Kp-P-dm-Øn-°p Pn√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿ tUm. Kn-cn-jv tNm-e-bn¬ D-]lm-cw k-a¿-∏n®p. D-ºn-®n lm-Pn kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-Iƒ ]p-d-Øn-d°n-b ]Øpw c≠pw I-tem¬-k-h kπn-sa‚ v ^-tdm-°v {]-kv ¢-_v

{]-knU‚ v in-lm-_v ]-≈n-°mhn-en-\p \¬-In. F.Un.Fw. ]n A-d-ap-J≥ {]-Imi-\w sN-bvXp. Pn√m ]-©mb-Øv Aw-Kw kckp sIm-Sa-\, tªm-°v Aw-Kw Fw aq-k-t°m-b, kv-Iqƒ am-t\P¿ sI Fw A-–p¿-d-ln-am≥ lmPn, hm¿-Uv Aw-Kw sI kn A-jv -d^v, -{]-[m-\m-[ym-]-I≥ ]n sI Ip-™n-t°m-b, _n.-]n.H. A-Pv-a¬ I-t°mhv, ]n.Sn.F. {]-knU‚ v Fw C-kv -lmJv, t{]m-{Kmw IΩ-‰n I¨-ho-\¿ hn ssk-X-ehn, ap-l-ΩZv _-jo¿, kv-Iqƒ eo-U¿ l-cn-^v ap-_-mcnjv kw-km-cn®p.

kv-IqÄ k-t½-f-\-hp-am-bn _-Ô-s¸-« hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\-c-ln-X-sa-¶v tIm-gn-t°m-Sv: k-tlm-Z-bm kvIqƒ k-tΩ-f-\-hp-am-bn _-‘s∏-Sp-Øn Nn-e am-[y-a-ß-fn¬ h-∂ hm¿-Ø A-Sn-ÿm-\-c-lnX-sa-∂p `m-c-h-m-ln-I-ƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ hy-‡-am°n. A-¶-am-en-bn¬- \-S-∂ ktΩ-f-\-Øn¬ A-[ym-]-I-sc kzm-[o-\n-°-m≥ ]p-kv-X-I am^n-b cw-K-Øn-d-ßn F-∂m-bn-cp∂p hm¿-Ø. kw-ÿm-\-sØ

\q-dp-I-W-°n-\v kn._n.F-kv.C. kv-Iq-fp-I-fn¬ ]mT-]p-kv-XIw Xo-cp-am-\n-°p-∂-Xv hn-hn-[ kv-Iq-fp- -I-fn-se A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ Kp-W-\n-e-hm-cw ]-cn-tim-[n-®ti-j-am-Wv. G-sX-¶n-epw {]km-[-I-cp-sS ]p-kv-X-I-߃-°v ]-cn-K-W-\ \¬-Im-dn-s√-∂pw sk-{I-´-dn sI ]n i-°o-e, l-cn- tIm-gn-t°m-Sv I-S-∏pd-Øv \-S-∂ H-fn-w]y≥ d-lv-am≥ ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ss^-\¬ a¬-kZm-kv, F≥ cm-a-N-{μ≥-\m-b¿ c-Øn¬ kn.]n.F-®.v sh-≈-bn¬ So-an-s‚ ap√q-kv sXm-SpØ tjm-´v t_mw-s_ Im-en-°-‰n-s‚ A-dn-bn-®p. tKm-fn iw-kp-±o≥ X-S-bp-∂p. a¬-k-c-Øn¬ 2˛1 \v kn.]n.F-®v. sh-≈-bn¬ hn-P-bn-®p.

Ip-Sn-\o-cn-\m-bp-Å Im-¯n-cn-¸n-\p 15 hÀ-jw am-hq¿: s]-cp-h-b¿ {Km-a-∏©m-b-Øn-se I-f-cn-]p-dm-bn e£w-ho-Sv tIm-f-\n- \n-hm-kn-IfpsS Ip-Sn-\o-cn-\m-bp-≈ ImØn-cn∏v 15 h¿-jw ]n-∂n-Sp-∂p. \m-´p-Im¿ ku-P-\y-am-bn \¬In-b ÿ-e-Øv In-W¿ \n¿an-°p-I-bpw ]-ºn-Mv tÃ-j≥ bm- Y m¿- ∞ y- a m- ° n- b n´p- t ]mepw Ip-Sn-sh-≈ hn-Xc-Ww bmYm¿-∞y-am-bn-´n√. kwÿm-\ Pe A-tXm-dn-‰nbp-sS Io-gn¬ e-£-߃ apS°n ]q-Δm-´v-]-d-ºn-\-Sp-Øv ÿm-]n-® P-e kw-`-c-Wn-bpsS {]-h¿Ø-\w Im-cy-£-a-am-°mØ-Xm-Wv C-Xn-\p Im-cWw. kw-`-c-Wn-bpsS \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-®p-sh-¶nepw XpS¿ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m°m-Ø-Xn-\m¬ CXv G-s‰-Sp-

\m-´p-Im¿ ku-P-\y-am-bn \-¬In-b ÿ-e-Øv \n¿-an-® In-Wdpw ]-ºn-Mv k-t-‰-j\pw °m≥ {Km-a-∏-©mb-Øv A-[n- Ip-Sn-sh-≈w In-´m-°-\n-bm-bn Ir-X¿ X-øm-dm-hm-Ø-Xm-Wp A-h-ti-jn-°m≥ Im-cWw.

PnÃm ko-\n-bÀ thmfn-t_mÄ a-Â-kc-§Ä tdm-Uv {]-hr-¯n C-¶p Xp-S§pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp h-SI-c: ]n.F.kn. tIm-´-∏-≈n- kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Pn√m ko-\n-b¿ ]p-cpj˛h\n-X eo-Kv thmfn-t_mƒ Nm-w]y≥-jn-∏v C-∂p Xp-ßpw. sN-Ω-c-Ø-cn-se I-c-t≠m-Øv AΩ-Zv lm-Pn kv-am-c-I ^v-f-Uven-‰v tÃ-Un-b-Øn-em-Wp a¬kc-߃ \-S-°p-∂Xv. h-SI-c, _mep-t»cn, Ip-μ-aw-Kew, tIm-gn-t°m-Sv F-∂o \m-ev tkm-Wp-I-fn¬ \n-∂m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 16 So-ap-Iƒ ]pcp-j hn-`m-K-Øn-epw Bdp So-ap-Iƒ h\n-X hn-`m-K-Ønepw G-‰p-ap-´pw. a-¬k-c-ß-fp-sS Hu-]-Nmcn-I DZv-LmS-\w hS-I-c F.F-kv.]n b-Xo-jv N-{μ \n¿-hln-°pw.

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n ]©m-b-Øv 17mw hm¿-Un-se I-√nSp-°n¬ tdm-Un≥-sc {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v d-kn-bm C-_v-dm-lnw \n¿h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv AwKw F ]n a-Po-Zv A-[y-£-X hln-®p.

3

G-ähpw Ipd-hv A-¨-Sn-¡p¶-Xv \m-S-I-§Ä: I-cn-sh-ÅqÀ apcfn

A-\-[nIr-X tK-än-\v t]m-en-kv kw-c-£Ww H-cp hÀ-jw Xn-I-bp-¶p

Adnbn-¸pIÄ tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn-se Io-gcn-bq¿, tIm-S-t©-cn, Ip-‰ym-Sn, cm-a-\m-´p-I-c, tNm-tdm-Sv ]-©mb-Øp-I-fn-epw tIm-gn-t°m-Sv tIm¿-]-td-j-\n-epw H-gn-hp-f-f F-kv.kn s{]m-tam-´¿ \n-b-a-\Øn-\p Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn Hm^n-k¿ A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£-I¿ ]-´n-I-Pm-Xn hn-`mK-Øn¬-s∏-´-h-cpw π-kv-Sp tbmKy-X-bp-f-f-h-cpw A-t]-£n-°p∂ ]-©m-b-Øn-se ÿn-cw Xma-k-°m-cp-am-bn-cn-°-Ww. {]mb-]-cn-[n 18˛40. {]-Xn-am-kw 4000 cq-] tlm-W-td-dn-bw e-`n°pw. _n-cp-Z-tbm-Ky-X-bp-≈-h¿°v F-e-Øq¿ {]o-sa-{Sn-Iv tlmÃ-en-se H-gn-hn-te-°v A-t]£n-°mw. \n-b-an-°-s∏-Sp-∂h¿ sd-kn-U‚ v Syq-´-dp-sS A-[nI Np-a-X-e h-ln-°-Ww. tlmW-td-dn-bw 4500 cq-]. A-t]-£-I¿ t]-cv, ta¬-hnem-kw, Pm-Xn, P-\-\-Xo-b-Xn, tbm-Ky-X, ap≥ ]-cn-N-bw, d-knU≥-jy¬ k¿-´n-^n-°-‰v, ]©m-b-Øn-s‚ t]-cv, tªm-°v ]©m-b-Øn-s‚ t]-cv, Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv F-∂n-h-bpw km£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-I-fpw km-aq-ly {]-h¿-Ø-I¿ B-b-Xv sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-I-fpw shf-f-°-S-em-kn¬ X-øm-dm-°n-b A-t]-£-bpw k-ln-Xw 27\p cm-hn-se 10\v kn-hn¬ kv-t‰-j\n-se Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hn-Ik-\ Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-IWw.

kozhikode/clc

a-Wn-bq-cn CKv-t\m ]T-\-tI{µw Bcw-`n-¡p-¶p h-S-I-c: C-μn-cm-Km-‘n \m-j¬ Hm-∏¨ bq-\n-th-gv-kn-‰n h-S-I-c do-Pn-b-W¬ sk‚n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ a-Wn-bq-cn¬ am-Xr-I ]T-\-tI-{μw B-cw-`n-°p-sa-∂p U-b-d-Œ¿ Fw j¨-ap-Jw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-cm-Pb-s∏-´-h-sc-bpw _n-cp-Z-[m-cn-Ifm-hm≥ k-lm-bn-°p-∂ _m-®ve¿ {]n-∏-td-‰-dn t{]m-{Kmam-Wp tI-{μ-Øn-¬ ap-Jy-am-bn-´p≈Xv. P-\p-h-cn-tbm-sS tIm-gv-kv B-cw-`n-°m-\m-Wv sk‚¿ e£y-an-Sp-∂-Xv. I-Æq¿ sk≥{S¬ P-bn-en-epw, ]-´n-I-Pm-Xn h¿-K-°m-cp-sS D-∂-a-\-Øn-\mbn I-Æq¿ B-d-f-Øpw ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´ps≠-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

]-d-™p. Np-h-∂ ]-Xn-‰m-≠v F-∂p hnfn-®n-cp-∂ H-cp Im-e-ap-≠m-bn-cp∂p. Z-a-b-¥n F-∂ sIm-®p Iem-Im-cn ]n-∂o-Sv im-¥m-tZ-hnbm-bn A-h¿ G-‰-hpw A-im-¥bm-bpw G-‰-hpw A-\m-Y-bm-bpam-Wv A-h-km-\-\m-fp-I-fn¬ Po-hn-®-sX-∂pw F-Æ-a-‰ I-emIm-c-∑m-sc Iq-´n-tbm-Pn-∏n-® IÆn-bm-Wv \-thm-∞m-\-sa-∂pw ap-c-fn ]-d-™p. \m-S-I-Øn-s‚ H-cp ku-c-bq-[w kr-„n-®-Xv tIm-gn-t°m-Sn-s‚ \m-S-I-tem-Iam-Wv. tIm-gn-t°m-´p-Im¿ \m-SI-Øn-s‚ ]-Xm-Im hm-l-cm-bncp-∂p A-t±-lw Hm¿-an-∏n-®p. kn-\n-am-˛-ko-cn-b¬ \-Sn-bpw -\≥a kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚p-am-b c-am-tZ-hn A-\pkvv-a-c-W N-S-ßv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sI.]n.F.kn. U-b-d-Œ¿ t_m-Uv Aw-Kw Sn hn _m-e≥, \-∑ P-\-d¬ sk-{I-´-dn am-[h≥ Ip-∂-Ø-d, ssh-kv {]-knU‚ v hn¬-k≥ km-ap-h¬ Pn√m {]-kn-U‚ v sI F-kv tImb, \m-k¿, Fw Ir-jv-W≥, thWp kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

ssN¬-Uvsse≥ sk tZm-kv-Xn Imw-]-bn≥ k-am]-\w Im-\-Øn¬ Pao-e D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Imw-]-bn³ k-am-]n-¨p ^-tdm-°v: ssN¬-Uv sse≥ tZ-io-b sk tZm-kv-Xn Imw-]bn≥ ^m-dq-Jv tIm-f-Pn¬ k-am-]n-®p. cm-Pym-¥-c ssi-i-h A-h-Im-i Zn-\m-N-c-Ww Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\Øn¬ P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏¬ C hn C-ºn®n-t°m-b, I-a-dp-±o≥ ]-c-∏n¬, hn ]n ap-\o¿, sI ]n d-kn-\, ]n jo-\, ]n ap-l-Ω-Zv A-\-kv ]n ]n kp-sse-am≥, tUm. iin-Ip-am¿ ]-d-ta-cn, F ]n ap-l-Ω-Z-en kw-km-cn-®p.

e-l-cn hn-ap-à {]-hÀ-¯-\-¯n-\v ]p-c-kv-Im-cw \Â-Ip-¶p tIm-gn-t°m-Sv: e-l-cn hn-ap-‡ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ G¿-s∏Sp-∂ hy-‡n-Iƒ-°pw kw-L-S-\-Iƒ-°pw tI-{μ km-aq-ly\o-Xn h-Ip-∏v ]p-c-kv-Im-c-߃ \¬-Ip-∂p. Cu ta-e-bn¬ anI-® tk-h-\ Im-gv-N-sh-® k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ-°pw hy‡n-Iƒ-°pw A-t]-£n-°mw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿-°v A-¥m-cm-jv-{S e-l-cn hn-cp-≤ Zn-\-am-b Pq¨ 26\v ]p-c-kv-Imc-߃ k-Ωm-\n-°pw. 2012˛13 h¿-j-sØ {]-h¿-Ø-\-߃°m-Wv ]p-c-kv-°m-cw \¬-Ip-∂-Xv. A-t]-£-Iƒ 23\-Iw Pn√m km-aq-ly-\o-Xn Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. hn-i-Zmw-i߃ www.socialjustice.nic.in sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

^q-«vthÀ do-s«-bn A-tkm-kn-tb-j³ cq-]o-I-cn¨p ^-tdm-°v: ^q-´v-th¿ do-s´-bn¬ A-tkm-kn-tb-j≥ afi-ew I-Ωn-‰n- cq-]o-Ic-W -tbm-Kw d-lv-am≥ cm-a-\m-´p-I-c D-Zv-Lm-S\w- sN-bvXp. a-Po-Zv sh≥-a-cØv, lw-k-t°m-b, sam-bv-Xo≥Ip´n, jw-ko¿, ]n ap-kv-X-^ kw-km-cn®p. `m-c-hm-lnIƒ: dlvv-am≥ cm-a-\m-´p-I-c({]-kn), lw-k-t°m-b (sk-{I), jwko-¿(J-Pm-©n).

A[ym-]-I-s\-Xn-tc ]-cmXn: KqVm-tem-N-\ ]p-d-¯p-sIm-−p-hcWsa¶v ^-tdm°v: Ip-∂w-Ip-fw {io-hn-th-Im-\μ tIm-f-Pn-se ap-Xn¿∂ A-[ym-]-I≥ {]-^. Fw Ir-jv-W-\p-Æn-s°-Xn-tc-bp-≈ ]-cm-Xn-°p ]n-∂n-se KqVm-tem-N-\ ]p-d-Øp-sIm-≠p-h-c-Wsa-∂v sI.]n.kn.Sn.F. taJ-em Iu¨-kn¬ B-h-iy-s∏´p. kw-LS-\m hn-tcm-[-Øn-s‚ t]-cn¬ hy-‡nl-Xy \-S-Øm\p-≈ lo-\-{i-aw sN-dp-°p-sa-∂p tbm-Kw ap-∂-dn-bn-∏v \¬In. {]-^. sI Fw \-ko¿ A-[y-£-X- h-ln®p. kwÿm-\ {]-kn-U‚-v {]-^. sI F- kn-dm-Pv D-Zv-Lm-S-\w- sNbvXp. tUm. kn H tPmjn, {]-^. Pn P-b-Ir-jvW≥, {]-^. Fw l-cn-{]n-b kw-km-cn®p.

sk-an-\mÀ \S¯n ^-tdm°v: Nm-en-bw {Ik‚ v ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\m¿ {]-^. Sn ssk-Xv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {]n≥-kn∏¬ {]-^. A-_v -Zp¿d-ln-am≥, ]n.Sn.F {]-knU‚ v A-_v Zp¬ kp-^n-bm≥, ssh-kv {]n≥-kn-∏¬ P-b-{io So®¿, k-XotZhn, F-kv ]n ap-lΩ-Zv tIm-b kw-km-cn-®p.

Xr¸-Snþ{]mIm-c a-Xn k-aÀ-¸-Ww 22\v

tIm-gn-t°mSv: {ioXe-∏-W hn-jv-Wp-t£-{X-Øn¬ Xr∏Sn˛{]mIm-c a-Xn¬ k-a¿-∏-Ww 22\v X-{¥n {_-“{io \m-c-b-W-awKe-Øv Zm-tam-Z-c≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv \n¿-h-ln-°pw. B-e-t¶m-Sv eosk‚n¬ \¬-Ip-∂ tIm-gv-kp- em-Ir-jvW≥, {]-^. Xp-d-hq¿ hn-izw-`-c≥ {]-`mj-Ww \-S-Øpw. Iƒ hn-P-b-I-c-am-bn ]q¿-Øn- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Sn {]-Imi≥, hn-P-b-Ir-jv-W≥ F-Sbm-°p-∂-h¿-°v C-Kv-t\m-bp-sS sØm-´n -]-s¶-SpØp. _n-cp-Z tIm-gv-kn-\v tN-cm≥ Ah-k-c-ap-≠m-°pw. hn-hn-[ km-l-N-cy-ß-fm¬ D∂-X ]T-\w \n-e-®p t]m-b km[m-c-W-°m-sc e-£yw sh-®mWp ]p-Xn-b tIm-gv-kp-Iƒ B-cw`n-®-Xv. 50 t]-sc e-`n-®m¬ P-\p-h-cnbn¬ X-s∂ tIm-gv-kv Xp-S-ßp-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap-kv -enw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-Zy-`ym-k ]p-tcm-K-Xn-°m-bn ae-∏p-dw Pn-√-bn¬ tI-{μw B-cw`n-°p-sa-∂pw A-dn-bn-®p. A-kn v U-b-d-Œ¿-am-cm-b tUm. ko-X I-t°m-Øv, tUm. H {]-aof F-∂n-h-cpw kw-_-‘n-®p.

{]-Xn-IÄ h-e-b-n-em-b-Xm-bn kq-N-\ Xm-a-c-t»-cn: a-e-tbm-c l¿-Øm-en-s‚ a-d-hn¬ Xm-a-c-t»-cn-bn-epw, A-Sn-hm-cØ - pw \-S∂ - hym-]I - A-{I-a kw-`h - ß - f - n-se {]-Xn-If - n¬ Nn-e¿ h-eb - n-em-bX - m-bn kq-N\ - . b-Ym¿-Y{- ]-Xn-Is - f Xn-cn-®d - n-™ ti-jt- a A-dà - v sN-øp-Ib - p-≈q-sh-∂d - n-bp-∂p. t]m-en-kn-s‚ ssIbn-ep-≈ A-{I-ak - a - b - s - Ø t^m-t´m-If - pw ho-Un-tbm Zr-iy-ßf - pw hn-iI - e - \ - w sN-bX v- m-bn-cn-°pw A-dk - ‰ v- v. A-{I-a kw-`h - Ø - n-epw h\w h-Ip-∏v Hm-^n-kv I-Øn-® kw-`h - Ø - n-epw Xp-jm-cK - n-cn 110 ¬ ÿew ssI-°-em-°n-b-h¿-°p hy-‡-am-b ]-¶p-s≠-∂ kq-N-\-bp-ap≠v.ss{Iw Un-‰m-®s v- a‚ v Un-ssh.-Fk - v.] - n. ]n ]n k-Zm-μ≥, _m-ept»-cn kn.-sF. A-\n¬ Ip-am¿ F-∂n-hc - p-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Ggw-K kw-LØ - n-\m-Wp {]-tXy-I A-t\z-jW - Np-aX - e - .


{]mtZ-inIw

21 \-hw-_¿ 2013 hymgw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ c-≠p-h-sc s]m-bn¬Øm-sg, I-f-cn-∏-Sn, Ip-‰n-bn¬∏o-Sn-I, sIm-bn-te-cn ap-°v, \mK-tØm-Sn-ap-°v, Iq-cn-bm-Sn, A-d°¬ \-S, Ip-\n-bn¬ kv-Iqƒ, Xn-t°m-Sn kv-Iqƒ, a-S-∏-≈n-kvIqƒ, \m-Zm-]p-cw _o-®v tdm-Uv, B-im-cn-t°m-´, s\-√n-bm-¶-c F-∂n-hn-S-ß-fn-epw aq-∂p-h-sc hn sI tdm-Uv, tNm-bn-Ip-fw, sIm-ß-∂q¿, A-∂-t»-cn, ]-c∏m-d F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´pap-X¬ A-©p-h-sc Xn-cp-thm-Sv, ]m-tem-fn-I-\m¬, \-ßm-d-Øv ap-°v, ]-Sn-b≥-I-≠n, aq-em-Sv, Cu-Ãv aq-em-Sv, B-cyw-sh-≈n, Nn-d-ap-°v, Im-\-Pn-cm-´p-X-d, s]cp-t©-cn-°-S-hv, im-¥n-\-K¿, ]∂n-t°m-Sv, am-´-ap-dn, s\-√n-°m]-d-ºv, ssI-X-®m¬, a-¶-bw, sI.F-kv.sF.Un.kn F-∂n-hnS-ß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ 12 hsc tIm-tdm-Øv ap-°v, C-f-bnSw, \m-c-tßm-fn, F-c-h-Øv \-S, a-cp-t∂m-fn-ap-°v, am-°-ap-°v, Nm-cn-°p-\n, aw-K-em-Sv, I-S-ta-cn, B-b-t©-cn sX-cp F-∂n-hn-Sß-fn-epw aq-∂p-h-sc Nm-a°m¬-ap-°v, tIm-gn-∏p-dw, Nn-ß]p-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 5.30 h-sc a-Æm-¶-≠n Øm-gw, a-\°¬-Øm-gw F-∂n-hn-S-ß-fnepw 11 ap-X¬ c-≠p-h-sc C-cnß-Æq¿, sN-dp-Ip-fw, s\m-´bn¬, th-‰p-Ω¬ F-∂n-hn-S-ßfn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„Su¨-lmƒ: G-IZn-\ sk-an-

\m¿ D-Zv-LmS-\w ˛ F {]-Zo-]v Ip-am¿ Fw.F¬.F ˛ 3.00 „Nm-h-d Iƒ-®-d¬ sk‚¿: Aw-t_-Zv-I¿ lkv-X in¬-] hn-Im-kv tbm-P-\ ]≤-Xn D-ZvLmS-\w Fw sI cm-L-h≥ ˛ 10.00 „I-≠w-Ip-fw Pq-_n-en-lmƒ: dn-thmƒ-hn-Mv ^-≠v hnX-ctWm-Zv-LmS-\w ˛ ta-b¿ {]-^. F sI t{]a-Pw ˛ 11.00 „kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: Sn._n.F-kv ]q¿-W ]ªn-t°-j≥kpw F≥._n.Snbpw kw-L-Sn-∏n-°p∂ ]p-kv-X-I ta-f ˛ 10.00 „am-\m©n-d kn.F-kv.sF. lmƒ: Kp-P-dm-Øv lm‚n-{Im^v-‰v F-Iv-kn-_n-j≥ ˛ 10.00 „Im-´p-Ip-f-ß-c _-km-dn-\p k-ao-]w: bm-kn¿ aZ-\n ]-I-cbp-sS {]-`mj-Ww ˛ 6.30 „I¬-]-I Sq-dn-Ãv tlmw: {]kw-K ]-cn-ioe-\w ˛ 10.00 „sIm-Sph-≈n sI.Fw.H. lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ: sIm-Sph-≈n D-]-Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬k-hw ˛ 8.00

G-ähpw Ipd-hv A-¨-Sn-¡p¶-Xv \m-S-I-§Ä: I-cn-sh-ÅqÀ apcfn

tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lm-fn¬ \-S-∂ \-Sn im-¥m-tZ-hn A-\p-kva-c-W N-S-ß-n¬ I-cn-sh-≈q¿ apc-fn ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øp-∂p tIm-gn-t°m-Sv: C-∂v tI-c-f-Øn- ™p. -\-≥abp-sS B-`n-ap-Jy- A-∂-sØ \m-S-I I-em-Im-c-∑mse ]p-kv-X-I {]-kn-≤o-I-c-W Øn¬ \-Sn im-¥m-tZ-hn-bp-sS sc-°p-dn-®m-bn-cn-°mw. B-Im-iim-e-I-fn¬ -\m-S-I ]p-kv-X- aq-∂mw N-c-a-hm¿-jn-I-Øn¬ ap- Øn-se \-£-{X-ß-fm-hm≥ RI߃ D≠m-hn-s√-∂v I-hn I- Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm- ß-fn-√m-sb-∂pw \n-μn-X-cpw ]oUn-X-cp-am-b a-\p-jy¿-s°m-∏w cn-h-≈q¿ ap-c-fn A-`n-{]m-b-s∏- bn-cp-∂p ap-c-fn. Rm-\n-√ ta¬-t]m-´v Rm-\n- I-gn-™m¬ a-Xn-sb-∂p-ap-≈ ´p. ]p-kv-X-I {]-km-[-I¿ C-∂v G-‰-hpw Ip-d-hv A-®-Sn-°p-∂-Xv √ ta¬-t]m-´v F-∂ \m-S-I-Km-\- kq-N-\-bm-Wv B ]m-´n-se h-cn\m-S-I-ß-fm-sW-∂pw ap-c-fn ]-d- Øn-se h-cn-Iƒ kq-Nn-∏n-®-Xv Iƒ ]-d-™p-sh-°p-∂-Xv ap-c-fn

hm-Wn-ta¬: A¿-[-cm-{Xn-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn \n¿-an-® Aº-ew tK-‰n-\v H-cp h¿-j-am-bn t]m-en-kv Im-h¬ Xp-S-cp-∂p. s]m-Xp-h-gn-bn¬ \n¿-an-® tK-‰v \o-°w sN-øm≥ A-[n-Ir-X-cpsS `m-K-Øv \n-∂p \-S-]-Sn-sbm∂pw kzo-I-cn-®n-√. hm-Wn-ta¬ ]-©m-b-Øn-se \m-emw hm¿-Un¬ s]-´ `q-an-hmXp-°¬ A-º-e-∏-d-ºv {io-`-K-hXn t£-{X-Øn-\p ap-∂n-ep-≈ \S-h-gn-bn-em-Wp I-gn-™ 20\p cm{Xn tK-‰v ÿm-]n-®-Xv. A-∂p Xs∂ tK-‰v X-I¿-°-s∏-Sp-I-bpw

sN-bv-Xp. ]n-t‰-∂v cm-hn-se kwL-Sn-s®-Øn-b H-cp hn-`m-Kw tdmUv D-]-tcm-[n-°p-I-bpw `q-an hmXp-°¬ Su-Wn¬ l¿-Øm¬ \S-Øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. kw-`-h-Øn-s‚ t]-cn¬ k-ao]-Øp Xm-a-kn-°p-∂ bp-hm-hns\ {]-Xn-bm-°n t]m-en-kv tIkv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xp. F-∂m¬ tK-‰v ÿm-]n-°p-I-bpw X-I¿-°s∏-Sp-I-bpw sN-bv-X-Xv Hm-tc cm{Xn-bn¬ X-s∂-bm-bn-´pw kw-`h-Øn-se Zp-cq-l-X-sb-°p-dn-®v A-t\z-j-Ww \-S-Øm-t\m bYm¿-Y {]-Xn-I-sf I-s≠-Øm-

t\m \-S-]-Sn-sb-Sp-Øn-s√-∂v At∂ B-t£-]-ap-b¿-∂n-cp-∂p. tK-‰v Xm¬-°m-en-I-am-bn ]p\-ÿm-]n-°m-\pw kw-`-hw ]Tn® ti-jw D-Nn-X-am-b Xo-cp-am-\sa-Sp-°m-\p-am-bn-cp-∂p A-∂p ssh-Io-´v tN¿-∂ k-am-[m-\ IΩn-‰n tbm-K-Øn-se-Sp-Ø Xo-cpam-\w. k¿-h-I-£n k-am-[m-\ I-Ωn-‰n ]n-∂o-Sv c-≠p h-´w tN¿s∂-¶n-epw kw-`-h-sØ-°p-dn-®v Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m-sX H-gn-™pam-dp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv ]©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ k¿-h I-£n-

kw-Lw hn-hm-Z tK-‰n-s\ a-d-°pI-bpw sN-bv-Xp. k-am-[m-\ I-Ωn-‰n-°v Xo-cpam-\w \-S-∏m-°m≥ I-gn-bm-ØXn-\m¬ \n-b-a \-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ d-h-\yq h-Ip-∏n-s\ G¬∏n-®p F-∂m-Wv ]-d-b-s∏-Sp-∂Xv. F-∂m¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn \n¿-an-® tK-‰v s]m-Xp-h-gn-bn-emsW-∂v hn-t√-Pv A-[n-Ir-X¿ dnt]m¿-´v \¬-In-bn-´pw tK-‰v s]mfn-®p am-‰m-t\m ÿm-]n-®-h¿s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-t\m A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®´n-√.

h-S-I-c: C-μn-cm-Km-‘n \m-j¬ Hm-]¨ bq-\n-th-gv-kn-‰n h-S-I-c do-Pn-b-W¬ sk‚n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ a-Wn-bq-cn¬ am-Xr-I ]T-\-tI-{μw B-cw-`n-°p-sa-∂p U-b-d-Œ¿ Fw j¨-ap-Jw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-cm-Pb-s∏-´-h-sc-bpw _n-cp-Z-[m-cn-Ifm-hm≥ k-lm-bn-°p-∂ _m-®ve¿ {]n-∏-td-‰-dn t{]m-{Kmam-Wp tI-{μ-Øn-¬ ap-Jy-am-bn-´p≈Xv. P-\p-h-cn-tbm-sS tIm-gv-kv

B-cw-`n-°m-\m-Wv sk‚¿ e£y-an-Sp-∂-Xv. I-Æq¿ sk≥{S¬ P-bn-en-epw, ]-´n-I-Pm-Xn h¿-K-°m-cp-sS D-∂-a-\-Øn-\mbn I-Æq¿ B-d-f-Øpw ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´ps≠-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p. sk‚n¬ \¬-Ip-∂ tIm-gv-kpIƒ hn-P-b-I-c-am-bn ]q¿-Ønbm-°p-∂-h¿-°v C-Kv-t\m-bp-sS _n-cp-Z tIm-gv-kn-\v tN-cm≥ Ah-k-c-ap-≠m-°pw. hn-hn-[ km-l-N-cy-ß-fm¬ D-

thm-fn-t_mÄ Nmw-]y³-jn-¸v

s]bn³ Bâv ]mentbäohv IpSpw_kwKaw

\m-Zm-]p-cw: Pn-√m C‚¿ kvIqƒ thm-fn-t_mƒ Nmw-]y≥jn-∏v 26, 27 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \m-Zm]p-cw t]m-en-kv kv-t‰-j-\-SpØp-≈ {Ku-≠n¬ \-S-°pw. ]pcp-j-˛-h-\n-X hn-`m-K-ß-fn¬ 35 Hm-fw So-ap-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. 26\p cm-hn-se ]-Øn-\m-cw-`n-°pw. a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ-°p `-£-Ww, Xm-a-kw Dƒ-s∏-sS hn-]p-e-am-b ku-I-cy-߃ kw-Lm-S-I k-anXn H-cp-°n-bn-´p-≠v.

A-tX k-a-bw \n-b-a-]-c-ambn bm-sXm-cp kw-c-£-W-hp-an√m-Ø tK-‰v kw-c-£n-°m≥ k¿-°m¿ J-P-\m-hn¬ \n-∂p e£-ß-fm-Wn-t∏mƒ sN-e-h-gn°p-∂-Xv. H-cp h¿-j-am-bn h≥ t]m-en-kv kw-L-sØ ÿ-eØv hn-\y-kn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn°m-Ø-Xn-\m¬ t]m-en-kv kw-c£-Ww ]n≥-h-en-®m¬ tK-‰v XI¿-°-s∏-Sp-sa-∂ c-l-kym-t\zj-W dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv t]m-en-kv Im-h¬ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv.

\-∑-≠: {Km-a-∏-©-b-Øn¬ s]bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hn¬ dPn-ÿ sN-bv-Xhm¿-Up-I-fn-se In-S-∏n-em-b tcm-Kn-I-fp-sS IpSpw-_ kw-K-aw kw-L-Sn-∏n-®p. ]-cn-]m-Sn No-°n-tem-Sv F.bp.]n .kv-Iq-fn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v H ]n tim-`-\ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ s_-Uv-jo‰v {]-kn-U‚ v hn-X-c-Ww sN-bv-

∂-X ]T-\w \n-e-®p t]m-b km[m-c-W-°m-sc e-£yw sh-®mWp ]p-Xn-b tIm-gv-kp-Iƒ B-cw`n-®-Xv. 50 t]-sc e-`n-®m¬ P-\ph-cn-bn¬ X-s∂ tIm-gv-kv Xp-Sßp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ap-kv-enw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hnZy-`ym-k ]p-tcm-K-Xn-°m-bn a-e∏p-dw Pn-√-bn¬ tI-{μw B-cw-`n°p-sa-∂pw A-dn-bn-®p. A-kn v U-b-d-Œ¿-am-cm-b tUm. ko-X I-t°m-Øv, tUm. H {]-aof F-∂n-h-cpw kw-_-‘n-®p.

Xp. ]-cn-]m-Sn-bn¬ 49 tcm-Kn-Ifpw A-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K-ßfpw ]-s¶-Sp-Øp. {Km-a-∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v Ip-≠q¿ _n-Pp A-[y-£-X h-ln-®p. C sI kp-[, h¬-k-em am-[h≥, cm-L-h≥ kw-km-cn-®p. aq∂p ap-X¬ 14 h-sc-bp-≈ hm¿Up-I-fn-se tcm-Kn-I-fp-sS Ip-Spw_ kw-K-aw \-∑-≠ I-cp-W-dmw F.bp.]n kv-Iq-fn¬ \-S-°pw.

Npcp¡¯nÂ

sN-t§m-«pIm-hv-þ-\-´n ss_-]m-kv \nÀ-am-Ww D-S³ B-cw-`n-¡-Ww

sIm-bn-em-≠n: h¿-j-ß-fm-bn k¿-sh \-S-]-Sn- ]q¿-Ønbm-°n-b \-¥n-˛-sN-tßm-´pIm-hv ss_-]m-kv tdm-Uv \n¿-amWw D-S≥ B-cw-`n-°-W-sa-∂p sIm-bn-em-≠n a-fi-ew apkvv-enw- eo-Kv I-Ωn-‰n k¿-°m-dn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. F-kv. sF. A-–p-√ A-[y-£-X h-ln-®p. sI C-{_m-lnw, hn ]n C-{_m-lnw-Ip-´n, F≥ ]n A-–p- -a-Zv, Fw A-l-Ω-Zv-tImb-lm-Pn, F Ip-™-Ω-Zv, kn l-\o-^, F kn C-{_m-lnw Ip-´n kw-km-cn-®p

sF.C.Un.kn. dn-tkm-gv-kv dqw D-Zv-Lm-S-\w

sIm-bn-em-≠n: tN-a-t©-cn ]-©m-b-Øn-se sF.-C.-Un.kn. do-tU-gv-kv dqw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-\n-X a-Xn-ent®-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-μn-cm hn-Im-kv A-[y-£-X hln-®p. sI t{]-a-N-{μ≥, sI sI B-≠n-°p-´n kw-km-cn-®p.

th-fw ssl-kv-IqÄ A-[y-b-\w ]p-\-cm-cw-`n-¡-Ww-: sI.F-kv.bp.

th-fw: \n¿-±-\-cm-b Ip-´n-I-fp-sS A-[y-b-\w X-S- -s∏-SpØn-s°m-≠p-≈ k-a-c-Øn¬ \n-∂pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]n≥am-d-W-sa-∂pw kv-Iqƒ Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn-\m-hiy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ A-[n-Ir-X¿ ssI-s°m-≈-W-sa-∂pw sI.-F-kv.bp. th-fw a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. ]n dm-jn-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. d-Du-^v Im-°p-\n, k-μo-]v Irjv-W, \-ko-^v kw-km-cn-®p.

]-´n-cn-¡-c s]¬-hm-Wn`w: tI-kv A-«n-a-dn-¡m³ kÀ-th \-S-]-Sn- \nÀ-¯n-h-bv¡-Ww: kn.]n.Fw.{i-awþbq-¯v eo-Kv tZ-io-b-]m-X IÀ-ak-an-Xn

h-S-I-c: ]n.F.kn tIm-´-∏-≈n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Pn-√m ko-\nb¿ ]p-cp-j-˛-h-\n-X thm-fn-t_-mƒ Nmw-]y≥-jn-∏v C-∂p Xp-ßpw. 16 So-ap-Iƒ ]p-cp-j hn-`m-K-Ønepw B-dp So-ap-Iƒ h-\n-X hn-`mK-Øn-epw G-‰p-ap-´pw. a¬-k-cß-fp-sS Hu-]-Nm-cn-I D¬-Lm-S\w h-S-I-c F.F-kv.]n b-Xo-jv I-S-ta-cn B¿.F.kn. kv-Iqƒ F≥.F-kv.F-kv. Ir-jn-°q-´w ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn N-{μ \n¿-h-ln-°pw. H-cp°nb ssX-Iƒ Ir-jn Un.Un.C. F≥ AΩ-Zv k-μ¿-in-°p-∂p

\mSn\p th−Xv cmjv{Sobw ad¶pff hnIk\w: apøf-fn cm-a-N-{µ³ b¬ ˛ s]-cn-ßm-Sv ]m-Øv-th D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sI Zmk≥ Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI Sn kn-‘p, sI ]n ]-fln\n, ]n ]n Fw hn-Pn-j, aT-Øn¬ \m-Wp, jo-\ sIm-b-{º-Øv kwkm-cn-®p.

sa-w_À-jn-¸v hn-X-c-Ww Xn-cp-h-≈q¿: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v ap-∂n¬ I-≠p kn.]n.Fw. \yq-\-]-£-ß-sf `n-∂n∏n-°m≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂p bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°mkv. bq-Øv-tIm¨-{K-kv Ip-‰ymSn \n-tbm-P-I-a-fi-ew I-Ωn-‰nbp-sS saw_¿-jn-∏v hn-X-c-tWmZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. a-fi-ew {]kn-U‚ v {io-tP-jv Du-c-Øv A[y-£-X h-ln-®p. ]n sI cm-tKjv, sI kn \-Pv-a¬, hn ]n Zp¬Jn-^n¬ kw-km-cn-®p.

t]-cm-{º: ]-¥n-cn-°-c sk-Ivkv dm-°-‰n-se ap-gp-h≥ {]-Xn-Itf-bpw \n-b-a-Øn-\p ap-ºn¬ sIm-≠p-h-cm≥ ss{Iw-{_m-©v A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂p bq-Øv eo-Kv N-ß-tcm-Øv ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tI-kn¬ dn-am‚n¬ I-gn-bp-∂ {]-Xn-I-fn¬ `q-cn-]-£-hpw Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-ØI-cm-Wv. C-h¿ t\-c-sØ C-kv-{I F∂ am-^n-bm-kw-L-hp-am-bn {]h¿-Øn-°p-∂-h-cm-Wv. {]-Xn-I-

sf I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-t∏mƒ tdm-Uv D-]-tcm-[n-®-Xv Un.-ssh.F-^v.sF°m-cm-Wv. C-h-sc tIkn¬ \n-s∂m-gn-hm-°m-\m-Wv kn.]n.Fw {i-a-sa-∂p bq-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n Ip-‰-s∏-Sp-Øn. apl-Ω-Z-en I-∂m-´n A-[y-£-X h-ln-®p. A-en X-߃, hn ]n dn-bmkv, aq-k tIm-Ø-{º, jn-lm-_v I-∂m-´n, sI dm-in-Zv, Fw C Ckv-am-bn¬, Sn sI d-km-Jv, \-ko_v ]m-te-cn, Pu-l¿ ]m-te-cn kw-km-cn-®p.

™p. Xn-cp-h-≈q¿ {Km-a-∏-©mb-Øn-se X-s∂ hm-bv-] \¬-Inb ku-Øv a-e-_m¿ {Km-aoW _m-¶v hm-bv-] t¢m-kv sN-bv-Xv tc-J-Iƒ Xn-cn-sI \¬-In-bn-´p≠v. F-∂m¬ tIm¿-]-td-j≥ _m-¶v tc-J-Iƒ Xn-cn-sI \¬Im-Ø-Xn¬ Xn-cn-a-dn \-S-∂n-´p≈-Xm-bm-Wp Kp-W-t`m-‡m-°ƒ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ b-Ym-ka-bw I-W-°v A-h-X-cn-∏n-°m≥ _m-¶v A-[n-Ir-X¿-°pw kn.-Un-.F- n-\pw I-gn-bm-sX t]m-b-XmWv {]-iv-\-Øn-\v Im-c-W-sa-∂mWv kp-Xm-cy tI-c-f-Øn¬ \n-∂v a-dp-]-Sn e-`n-®-sX-∂v Kp-W-t`m-

sImbnem−n D]PnÃm I-temÂkhw XpS§n

h-S-I-c: a-Wn-bq¿ {Km-a-∏-©mb-Øv \-S-∏m-°p-∂ sN-c-≠Øq¿ Nn-d P-e-\n-[n ]-≤-Xn-sb sNm-√n ]-©m-b-Øn-se F-´mwhm¿-Uv F-f-ºn-em-Sv {Km-a-k-` _-l-f-Øn¬ I-em-in-®p. C-∂se ssh-Io-´v \m-tem-sS F-fºn-em-Sv F¬.]n. kv-Iq-fn¬ hm¿-Uv sa-w_¿ \n-j-bp-sS t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p k-` Xp-Sßn-b-Xv. k-`-bn¬ H-∂m-a-sØ {]-ta-

b-am-bn P-e-\n-[n ]-≤-Xn sh-°W-sa-∂p \m-´p-Im¿ B-h-iys∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v h-∂-Xn\p-ti-jw {Km-a-k-`-bn¬ {]-tab-am-bn C-Xv A-h-X-cn-∏n-°m≥ ]m-Sn-s√-∂p ]-d-™-Xn-s\ XpS¿-∂p \m-´p-Im¿ _-l-fw sh°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p hm¿-Uv-sa-w_¿ {Km-a-k-` ]n-cn-®phn-´-Xm-bn A-dn-bn-∏v \¬-In-. P-e-\n-[n ]-≤-Xn-bp-am-bn ap-

t∂m-´p t]mhm-\p-≈ ]-©m-bØn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn-s\-Xn-tc sN-c-≠-Øq¿ {Km-a-k-`-bn-epw hn-Im-cw D-b¿-∂n-cp-∂p. C-hn-sS ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v ]-s¶Sp-°m-Ø-Xn-\m¬ P-e-\n-[n ]≤-Xn-s°-Xn-tc-bp-≈ {]-ta-bw sF-Iy-I-Wv-tT-\ ]m-km-°p-Ibm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ]-≤-Xn°v A-\p-Iq-e-am-bm-Wv Ip-dpt¥m-Sn {Km-a-k-`-bn¬ {]-ta-bw ]m-km-°n-b-Xv.

sIm-bn-em-≠n: D-]-Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw A-cn-°p-fw sI.]n.Fw.F-kv.Fw. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ sI Ip-™-Ω-Zv Fw.F¬.F. D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. I-tem¬-kh - tem-tKm cq-]I - ¬∏-\ sN-bv-X sI sI A-_v-Zp¿-d-lvam≥, im-kv-t{Xm¬-k-hw temtKm cq-]I - ¬-∏\ - sN-bvX - kp-tc-jv D-Æn F-∂n-h¿-°p-ff - D-]l - m-cw ]p-cp-j≥ I-Se - p-≠n Fw.F¬.F. k-Ωm-\n-®p. {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]kn-U‚ v Sn kp-tc-jv A-[y-£X - h-ln-®p. sIm-bn-em-≠n \-Kc - k - ` - m A-[y-£ sI im-¥, Km-bI - ≥ A-Pb - t- Km-]m¬ kw-km-cn-®p.

h-S-I-c: P-∑-`q-an ap≥ te-J-I\pw h-S-I-c {]-kv ¢-∫v Aw-K-hpam-bn-cp-∂ kn hn cm-Pp am-Ã-dpsS \n-cym-W-Øn¬ {]-kv ¢-∫v tbm-Kw A-\p-tim-Nn-®p. cm-Poh≥ ]-d-º-Øv A-≤y-£-X hln-®p. sI sI {io-Pn-Øv, H sI hn-t\m-Zv Ip-am¿, ]n ]n {]-tam-Zv, Sn ]n tZ-h-cm-Pv, hn ]n kp-\n¬ Ip-am¿, kq-∏n Ip-\n-bn¬, {]-Zo]v tNm-ºm-e, hn sI l-co-{μ≥, sI hn-tP-jv kw-km-cn-®p.

A-cn-¡p-f-¯v £o-cIÀ-j-I kw-K-aw

]-¥-em-b-\n: tªm-°v £o-cI¿-j-I kw-K-aw 22, 23 Xo-bXn-I-fn¬ A-cn-°p-fw £o-c kw-L-Øn¬ \-S-°pw. 22\p ssh-Io-´v A-cn-°p-fw ap-°v ap-X¬ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv hsc tLm-j-bm-{X \-S-°pw. ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 23\p cm-hn-se A-cn-°pfw bp.]n kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ £o-c-I¿-j-I sk-an-\m¿ sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

Ip-‰ym-Sn: B-°¬ en-hm-D¬ lp-Zm kp-∂n a-Zv-d-k ]q¿-h hnZym¿-Yn kw-K-aw B-°¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ A-_v-Zp¬ K^q¿ A-lv-k-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C sI j-_o¿ A-[y£-X h-ln-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: ap-l-Ω-Z-en ap-Xv-e-Iv({]-kn), hm-^n A-–p- -emw(sk-{I), F≥ ]n j-aow(J-Pm-©n), ]n A-\-kv (ssh-kv {]-kn), Fw \n-bm-Zv(tPm. sk-{I).

tI-c-tfmÂ-k-hw

Ip-‰ym-Sn: Ip-∂p-Ω¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv tI-c-tfm¬-khw \m-sf Im-b-s°m-Sn ]-©m-b-Øn-se N-ß-cw-Ip-fw bp.]n kv-Iq-fn¬ \m-en-\v \-S-°p-∂ kmw-kv-Im-cn-I-tLmjm-{X-tbm-sS Xp-S-°w Ip-dn-°pw. C sI hn-P-b≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 23\v I-em-a¬-k-c-ß-fpw \-S-°p-sa-∂v {]-kn-U‚ v A-Pn-X \-tS-Ω¬ A-dn-bn-®p.

tIm¬-{K-kv ]-Z-bm-{X

‡m-°ƒ A-dn-bn-®p. tc-J-Iƒ Xn-cn-®v \¬-Im-Ø _m-¶v A-[n-Ir-X¿-s°-Xn-sc i‡-am-b {]-t£m-`- ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øm≥ Xn-cp-h-≈q-cn¬ tN-¿-∂ Kp-W-t`m-‡m-°-fp-sS tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn Un-kw-_¿ 4\p _m¶n-\v ap-∂n¬ [¿-Æ \-S-Øm\pw ap-Jy-a-{¥n, h-Ip-∏v a-{¥n F-∂n-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-Im\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\n-®p. Fw sI \m-Wp h-≈ym-Sv A≤y-£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øv sa-º¿ ]n sI cm-tP-jv, sI ]n Po-hm-\-μv, {io-Pn-Øv F-S-Ø-´ tIm¨-{K-kv a-fi-ew ]-Z-bm-{X ]XmI ssI-am-dn A-Uz. sF aq-k \n¿-h-ln-°p∂p kw-km-cn-®p.

A-\p-tim-Nn-¨p

h-S-I-c: ho-Spw, `q-an-bpw, I-®-h-S ÿm-]-\-ß-fpw \-„-s∏Sp-∂-h-cp-sS Ir-Xy-am-b I-W-t°m ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t°tPm C-√m-sX P-\-ß-sf Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°m-\p-≈ k¿-sh \-S-]-Sn- \n¿-Øn-hbv-°-W-sa-∂p tZ-io-b-]m-X I¿-a-k-anXn tNm-tdm-Sv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. hn sI `m-kv-I-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n sI Ip-™n-cma≥, sI Ip-™n-cm-a≥, sI kn k-Po-h≥, kp-ssl¬ ssI-\m-´n, {]-Zo-]v tNm-ºm-e, H sI jo-e, sI ]n tam-l≥Zm-kv, F Sn a-tl-jv, sI ]n B-kn-^v kw-km-cn-®p.

sN-c-−-¯qÀ Nnd: {]-ta-bw ]m-km¡n; a-Zv-d-km ]qÀ-hhn-ZymÀ-Yn kw-K-aw F-f-¼n-emSv {Km-a-k-`-bn _lfw

`h\-hm-bv-]m tc-J-IÄ Xn-cn-¨v \Â-Im³ \-S]-Sn kzo-I-cn-¡-W-sa-¶v h-S-I-c: Xn-cp-h-≈q¿ tIm¿-]-tdj≥ _m-¶n¬ \n-∂v `-h-\-{iohm-bv-] F-Sp-Ø-h-cp-sS I-S߃ k¿-°m¿ F-gp-Xn X-≈-bn´pw tc-J-Iƒ Xn-cn-®p \¬-Im≥ X-øm-dm-hm-Ø _m-¶v A-[n-IrX¿ tc-J-Iƒ Xn-cn-®p \¬-Im\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ D-S≥ ssI-sIm-≈-W-sa-∂p Kp-Wt`m-‡m-°ƒ B-h-iy-s∏-´p. hm-bv-]-sb-Sp-Ø A-dp-]tXm-fw t]-cm-Wp am-k-ß-fm-bn tc-J-Iƒ Xn-cn-®p e-`n-°m≥ _m-¶v I-b-dn-bn-d-ßp-∂-Xv. a-‰v _m-¶p-Iƒ `-h-\-{io hm-bv-]sb-Sp-Ø-h-cp-sS tc-J-Iƒ Xn-cnsI \¬-In-bn-´p am-k-߃ I-gn-

3

CKv-t\m ]T-\-tI{µw a-Wn-bq-cn B-cw-`n-¡p¶p

A-\-[nIr-X tK-än-\v t]m-en-kv kw-c-£Ww H-cp hÀ-jw Xn-I-bp-¶p

ko-\n-bÀ thm-fn-t_mÄ aÂ-kc-§Ä C-¶v Xp-S-§pw

]-tøm-fn: \m-Sn-\pw k-aq-l-Øn\pw th-≠-Xp cm-jv-{So-b hyXym-kw a-d-∂p-f-f hn-I-k-\-amsW-∂pw P-\-߃ H-‰-s°-´m-bn B-h-iy-s∏-Sp-∂ G-Xp hn-I-k\-Øn-\pw Fw.]n. ^-≠v A-\ph-Zn-°p-sa-∂pw B-`y-¥-c k-la-{¥n ap-√-∏-f-fn cm-a-N-{μ≥. ]-tøm-fn ]-©m-b-Øn-se aqcm-Sv Hm-bn¬-an¬ ˛-H-g-°q-d h-

]-d-™p. Np-h-∂ ]-Xn-‰m-≠v F-∂p hnfn-®n-cp-∂ H-cp Im-e-ap-≠m-bn-cp∂p. Z-a-b-¥n F-∂ sIm-®p Iem-Im-cn ]n-∂o-Sv im-¥m-tZ-hnbm-bn A-h¿ G-‰-hpw A-im-¥bm-bpw G-‰-hpw A-\m-Y-bm-bpam-Wv A-h-km-\-\m-fp-I-fn¬ Po-hn-®-sX-∂pw F-Æ-a-‰ I-emIm-c-∑m-sc Iq-´n-tbm-Pn-∏n-® IÆn-bm-Wv \-thm-∞m-\-sa-∂pw ap-c-fn ]-d-™p. \m-S-I-Øn-s‚ H-cp ku-c-bq-[w kr-„n-®-Xv tIm-gn-t°m-Sn-s‚ \m-S-I-tem-Iam-Wv. tIm-gn-t°m-´p-Im¿ \m-SI-Øn-s‚ ]-Xm-Im hm-l-cm-bncp-∂p A-t±-lw Hm¿-an-∏n-®p. kn-\n-am-˛-ko-cn-b¬ \-Sn-bpw -\≥a kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚p-am-b c-am-tZ-hn A-\pkvv-a-c-W N-S-ßv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sI.]n.F.kn. U-b-d-Œ¿ t_m-Uv Aw-Kw Sn hn _m-e≥, \-∑ P-\-d¬ sk-{I-´-dn am-[h≥ Ip-∂-Ø-d, ssh-kv {]-knU‚ v hn¬-k≥ km-ap-h¬ Pn√m {]-kn-U‚ v sI F-kv tImb, \m-k¿, Fw Ir-jv-W≥, thWp kw-km-cn-®p.

kozhikode/clR

D]PnÃm I-temÂk-hw: hm-Wn-taÂ, t]tcmSv, shÅn-tbm-Sv ap-¶n hm-Wn-ta¬: \m-Zm-]p-cw D-]-Pn√m I-tem¬-k-h-Øn¬ hm-Wnta¬, t]-tcm-Sv, sh-≈n-tbm-Sv apt∂-‰w Xp-S-cp-∂p. F¬.]n .hn`m-K-Øn¬ kn.kn.bp.]n. \m-Zm]p-cw ]q-hw-h-b¬ F¬.]n, `qan-hm-Xp-°¬ F¬.]n. F-∂n-h-

cm-Wp ap-∂n-´p \n¬-°p-∂-Xv. bp.]n. hn-`m-K-Øn¬ Xq-tWcn C.hn.bp.]n. hm-Wn-ta¬ Fw.bp.]n \m-Zm-]p-cw K-h. bp.]n F∂n-h¿ ap-t∂-dp-I-bm-Wv. sslkv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ t]-tcm-Sv Fw Fw sh-≈n-tbm-Sv K-h. l-

b¿ sk-°≥-U-dn C-cn-ß-Æq¿ F-®v.F-kv.F-kv. F-∂n-hc - m-Wp ap-∂n¬. l-b¿ sk-°≥-Ud - n-bn¬ sh-≈n-tbm-Sv K-h. l-b¿ sk°≥-Ud - n-bm-Wv ap-∂n¬. Fw.F¬.F. C sI hn-P-b≥ ta-f D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

t]-cm-{º: Im-b-Æ a-fi-ew tIm¨-{K-kv ]-Z-bm-{X Un.-kn-.kn. ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz. sF aq-k D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw ]-fl-\m-`≥ ]-Xm-I G-‰p-

hm-ßn. ]n kn _m-e≥ A-[y£-X h-ln-®p. sF-∏v h-S-t°-Ø-Sw, Fw Ejn-tI-i≥, kn ]n _m-e-Ir-jvW≥, Zm-tam-Zc - ≥ kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

21 \-hw-_¿ 2013 hymgw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ c-≠p-h-sc s]m-bn¬Øm-sg, I-f-cn-∏-Sn, Ip-‰n-bn¬∏o-Sn-I, sIm-bn-te-cn ap-°v, \mK-tØm-Sn-ap-°v, Iq-cn-bm-Sn, A-d°¬ \-S, Ip-\n-bn¬ kv-Iqƒ, Xn-t°m-Sn kv-Iqƒ, a-S-∏-≈n-kvIqƒ, \m-Zm-]p-cw _o-®v tdm-Uv, B-im-cn-t°m-´, s\-√n-bm-¶-c F-∂n-hn-S-ß-fn-epw aq-∂p-h-sc hn sI tdm-Uv, tNm-bn-Ip-fw, sIm-ß-∂q¿, A-∂-t»-cn, ]-c∏m-d F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-apX¬ A-©p-h-sc Xn-cp-thm-Sv, ]m-tem-fn-I-\m¬, \-ßm-d-Øv ap-°v, ]-Sn-b≥-I-≠n, aq-em-Sv, Cu-Ãv aq-em-Sv, B-cyw-sh-≈n, Nn-d-ap-°v, Im-\-Pn-cm-´p-X-d, s]cp-t©-cn-°-S-hv, im-¥n-\-K¿, ]∂n-t°m-Sv, am-´-ap-dn, s\-√n-°m]-d-ºv, ssI-X-®m¬, a-¶-bw, sI.-F-kv.-sF.-Un.-kn F-∂n-hnS-ß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ 12 hsc tIm-tdm-Øv ap-°v, C-f-bn-Sw, \m-c-tßm-fn, F-c-h-Øv \-S, a-cpt∂m-fn-ap-°v, am-°-ap-°v, Nm-cn°p-\n, aw-K-em-Sv, I-S-ta-cn, Bb-t©-cn sX-cp F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂p-h-sc Nm-a-°m¬-ap°v, tIm-gn-∏p-dw, Nn-ß-]p-cw F∂n-hn-S-ß-fn-epw 5.-30 h-sc aÆm-¶-≠n Øm-gw, a-\-°¬Øm-gw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 11 apX¬ c-≠p-h-sc C-cn-ß-Æq¿, sN-dp-Ip-fw, s\m-´-bn¬, th-‰pΩ¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw sshZyp-Xn ap-S-ßpw.-

]cn-]mSn Su¨-lmƒ: G-IZn-\ sk-an-

\m¿ D-Zv-LmS-\w ˛ F {]-Zo-]v Ip-am¿ Fw.F¬.F ˛ 3.00 Nm-h-d Iƒ-®-d¬ sk‚¿: Aw-t_-Zv-I¿ lkv-X in¬-] hn-Im-kv tbm-P-\ ]≤-Xn D-ZvLmS-\w Fw sI cm-L-h≥ ˛ 10.00 I-≠w-Ip-fw Pq-_n-en-lmƒ: dn-thmƒ-hn-Mv ^-≠v hnX-ctWm-Zv-LmS-\w ˛ ta-b¿ {]-^. F sI t{]a-Pw ˛ 11.00 kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: Sn._n.F-kv ˛ ]q¿-W ]-ªn-t°-j≥kpw F≥._n.Snbpw kw-L-Sn-∏n-°p∂ ]p-kv-X-I ta-f ˛ 10.00 am-\m©n-d kn.F-kv.sF. lmƒ: Kp-P-dm-Øv lm‚n-{Im^v-‰v F-Iv-kn-_n-j≥ ˛ 10.00 Im-´p-Ip-f-ß-c _-km-dn-\p k-ao-]w: bm-kn¿ aZ-\n ]-I-cbp-sS {]-`mj-Ww ˛ 6.30 I¬-]-I Sq-dn-Ãv tlmw: {]kw-K ]-cn-ioe-\w ˛ 10.00 sIm-Sph-≈n sI.Fw.H lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ: sIm-Sph-≈n D-]-Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬k-hw ˛ 8.00

Adnbn-¸pIÄ

BÀ.-Sn Hm-^n-kn A-t]-£-I-fn XoÀ-¸v IÂ-¸n-¡p-¶p sIm-Sp-h-≈n: k-_v do-Py-\¬ {Sm≥- k v - t ]m¿- ´ v Hm- ^ n- k n¬ 2013 H- t Œm- _ ¿ 31 h- s c ssek≥- k v kw- _ - ‘ - a m- b A- t ]£ k-a¿-∏n-®-h¿-°p Im-e-Xma-kw t\-cn-Sp-I-tbm sse-k≥kv ssI- ∏ - ‰ m≥ km- [ n- ° m- s X h- c n- I - t bm sN- b v - X - h ¿- ° p 23\p cm-hn-se 10.-30\p ap-ºm-bn sse- k ≥- k n- ° v A- t Xm- d n- ‰ n°p ap- º m- s I lm- P - c m- b n At]-£-I-fn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n-°Ww. 2013 k-]v-Xw-_¿ 30 h-sc-bp≈ B¿.-kn kw-_-‘-am-b At]-£ k-a¿-∏n-®-h¿-°p Im-eXm-a-kw t\-cn-Sp-∂-h-cpw ssI∏- ‰ m≥ km- [ n- ° m- Ø - h - c pw 27\p _p- [ - \ m- g v - N tPm- b n‚ v B¿.-Sn.-H ap-ºm-sI lm-P-cm-bn A- t ]- £ - b n¬ Xo¿- ∏ v I¬- ∏ n°m- h p- ∂ - X m- s W- ∂ pw sIm- S ph-≈n tPm-bn‚ v B¿.-Sn.-H Adn-bn-®p. t^m¨: 9447025199.-

_m-ep-t»-cn D-]-Pn-√m I-tem¬-k-hw km-ln-Xy-Im-c≥ bp sI Ip-am-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xm-a-c-t»-cn:Xm-a-c-t»-cn hn-Zym`ym-k Im-cym-e-b-Øn¬ hn-Pne≥-kv ]-cn-tim-[-\. \n-c-h-[n tc-J-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-Øp.-C-∂se cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS-bmWv Un.-C.-H-bp-sS Hm-^n-kn¬ tIm-gn-t°m-Sv hn-Pn-e≥-kv bq-\n‰n-se Un-ssh.-F-kv.-]n. t{]w-Zmkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw ]-cn-tim-L-\ \-S-Øn-b-Xv. I-em-ta-f-I-fp-sS t]-cn¬ hnhn-[ kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂pw ]ncn-s®-Sp-Ø ]-W-Øn-\p c-ko-Xv \¬-Ip-∂-Xn-\p ]-I-cw sh-≈°-S-em-kn¬ d-ko-Xv \¬-In-b- Xm-a-c-t»-cn Un.-C.-H Hm-^n-kn¬ \-S-∂ hn-Pn-e≥-kv Xp hy-‡-am-bn. C-Xn-\p ]p-d-ta ]-cn-tim-[-\

lÀ-¯m A-{I-aw: F.-Un.-Pn.-]n. Xm-a-c-tÈ-cn-bn F¯n Xm-ac - t- »-cn: a-et- bm-c l¿-Ømen-t\m-S\ - p-_‘ - n-®p Xm-ac - t- »-cnbn-epw A-Sn-hm-cØ - p-ap-≠m-b A{I-a kw-`h - h - p-am-bn _-‘s - ∏-´pF.-Un.-Pn.-]n. F≥ i-¶¿ sd-Vn Xm-ac - t- »-cn-bn-se-Øn. K-Ãv lu-kn¬ D-∂X - t]m-enkv D-tZym-Kÿ - c - p-am-bn \n-eh - n-se ÿn-Xn-KX - n-Iƒ hn-eb - n-cp-Øm≥ A-ht- em-I\ - tbm-Kw tN¿-∂p. A{I-ah - p-am-bn _-‘s - ∏-´ ho-Untbm Zr-iy-߃ e-`y-am-bn-´p-≠v.-

hn-ZK - [ -v c - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-cntim-[n-®p h-cn-Ib - m-W.v \n-c] - c - m-[n-Iƒ tI-kn¬ Ip-Spßp-∂X - v H-gn-hm-°m-\p-≈ {- i-aØn-s‚ `m-Ka - m-bm-Wv C-X.v Xm-ac - t»-cn Un-ssh.-Fk - .v ] - n. P-bk -v ¨ s - I F-{_-lmw, kvs - ]-jy¬ {_m©v.U - n-ssh.-Fk - v.] - n ]n sI cmPp, kn.-sF. ]n _n-Pp-cm-P.v Xm-ac - t»-cn, tIm-S© - c - n, Xn-cp-hº - m-Sn Fkv.s - F-am-cpw A-ht- em-I\ - t- bm-KØn¬ kw-_‘ - n-®p.-

tdm-Uv {]-hr-¯n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n ]©m-b-Øv 17mw hm¿-Un-se I-√nSp-°n¬ tdm-Un≥-sc {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v d-kn-bm C-_v-dm-lnw \n¿h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv AwKw F ]n a-Po-Zv A-[y-£-X hln-®p.

sIm-Sp-h-≈n I-√n-Sp-°n¬ tdm-Uv {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v

I-temÂ-k-hw: Pn.-F-¨v.-F-kv.-F-kv. sIm-Sp-h-Ån-bpw Fw.-sP. l-bÀ sk-¡³-U-dn-bpw ap-¶nÂ

_-m-ep-t»-cn: D-]-Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-\p \≥-a-≠ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ Xp-S-°w. ta-f \m-sf k-am-]n°pw. I-Ym-Ir-Øv bp sI Ip-amc≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v H ]n tim-`-\ A-[y-£-X -h-ln-®p. C sI cm-P≥(F.-C.-H _mep-t»-cn), sF ]n cm-tP-jv(Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw), A-Pn-X B-d-t¶m-´v, Sn sI _m-e≥, {iotP-jv-Ip-am¿, sI cm-tP-{μ≥, A-jv-d-^v Im-°q¿, hn-iz-\mY≥, sI sI _n-μp, ]n Sn keow, jm-Zn-b sj-dn≥, Fw hnt\m-Zv, Fw {]-Zo-]≥, sI Sn _me≥ \m-b¿ kw-km-cn-®p.

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n D-]Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-hØn¬ F-tf-‰n¬ Fw.-sP. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fpw sIm-Sph-ff - n K-h. l-b¿ sk-°≥-Ud - n kvI - q-fpw ap-∂n¬. I-em-ta-fb - n¬ F-®v.F - k - v hn-`m-Kw kw-kv-Ir-tXm¬-k-hØn¬ Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv \-cn°p-\n-bpw bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ a-Sh - q¿ F.-bp.-]n.-Fk - vam-Wp ap∂n-ep-≈X - v. A-d-_n-Iv km-ln-tXym¬-kh-Øn¬ F¬.-]n. hn-`m-KØ - n¬ Pn.-Fw.-F¬.-]n.-F-k.v sIm-Sp-h≈n-bpw bp.-]n. hn-`m-KØ - n¬ Pn.Fw.-bp.-]n.-F-k.v F-tf-‰n-epw

\n-c-]-cm-[n-I-sf hn-«-b-¡-Ww: Fw.-F-kv.-F-^v. sIm-Sp-h-≈n: Xm-a-c-t»-cn Im-cmSn-bn-se _m¿ I-Øn-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p \n-c-]-cm-[n-I-fm-b hn-Zym-¿-Yn-I-sf A-d-Ãp sN-bv-X \-S-]-Sn A-]-e-]-\o-b-sa-∂v Fw.-F-kv.-F-^.v sIm-Sp-h-≈n ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bv-X \nc-]-cm-[n-I-fm-b hn-Zym¿-Yn-I-sf F-{X-bpw s]-s´-∂p hn-´-b-°W-sa-∂p tbm-Kw B-h-iy-s∏-

´p. tbm-Kw Fw.-F-kv.-F-^.v Pn√m sk-{I-´-dn Fw \-ko-^v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI _p-ssP¿ A-[y-£-X- hln-®p. ap-l-Ω-Z-en ]-´n-Wn-°-c, sI hn dm-jn-Zv, ]n kn dm-jn-Zv, bp sI \m-knw, A-ao≥ th-fm-´v, Fw sI jp-ssl-_v, lm-cn-kv, C \-hm-kv, l-k≥ km-en-lv kw-km-cn-®p.-

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v X-Ån-¡-f-b-W-sa-¶v ap-°w: a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se I¿-j-I-cp-sS \n-e-\n¬-∏n-s\ _m-[n-°p-∂ I-kv-Xq-cncw-K≥ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v X-≈-W-sa∂p Xn-cp-h-ºm-Sn \n-tbm-P-I-afi-ew hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn Xn-cp-h-ºmSn a-fi-ew I¨-h≥-j≥ B-hiy-s∏-´p.

kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn \kn-dp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. d-^n-Jv am-fn-I A-[y-£-X hln-®p. I-t]y-S-Øv N-{μ≥, F≥ Fw lm-jn¿ ]n t{]-a≥, ]n ]n A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, ]n Sn lm-cn-kv, kn Fw B-en, Fw Sn A-kv-ew, Sn sI sd-Pn, t_-_n h¿-Ko-kv kw-km-cn-®p.

F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-I-fn-se \n-ba-\-Øn-\p-≈ 226 A-t]-£-Iƒ sI-´n-°n-S-°p-∂-Xpw A-t\z-jW-kw-Lw I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. ap≥ Un.-C.-H. P-e-P- Z-fm-£n, ]n F a-[p-kq-Z-\≥, ¢m¿-°v ap-lΩ-Zv dn-bm-kv F-∂n-h¿-s°-Xntc-bp-≈ ]-cm-Xn-bn-em-Wv At\z-j-Ww. kv-Iqƒ I-em-ta-f-I-fp-sS t]cn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂pw ti-J-cn-® A-©p e-£-tØm-fw cq-] I-W-°n¬ Dƒ-s∏-Sp-ØmsX X-´n-∏p \-S-Øn-b-Xn-\p \mep Po-h-\-°m-sc t\-c-tØ kkv-s]‚ v sN-bv-Xn-cp-∂p.

{]-Xn-pIÄ h-e-b-n-em-b-Xmbn kq-N-\ Xm-ac - t- »-cn: a-et- bm-c l¿-Ømen-s‚ a-d-hn¬ Xm-a-c-t»-cn-bnepw, A-Sn-hm-cØ - pw \-S∂ - hym-]I A-{I-a kw-`h - ß - f - n-se {]-XnI-fn¬ Nn-e¿ h-eb - n-em-bX - m-bn kq-N\ - . b-Ym¿-Y{- ]-Xn-Is - f Xn-cn®-dn-™ ti-jt- a A-dà - v sN-øpI-bp-≈q-sh-∂d - n-bp-∂p. t]m-en-kn-s‚ ssI-bn-ep-≈ A-{I-a-k-a-b-sØ t^m-t´m-Ifpw ho-Un-tbm Zr-iy-ßf - pw hn-iI-e-\w sN-bv-Xm-bn-cn-°pw A-d-

3

I-temÂ-k-hw Xp-S-§n

Xm-a-c-tÈ-cn Un.-C.-H.- Hm-^n-kn hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv

Xm-a-c-tÈ-cnþh-cn-«ym-¡Â- tdm-Uv: tim-Nym-h-Øbv-¡v ]-cn-lm-c-am--bn-à sIm-Sp-h-≈n: Pn-√m ta-P¿ tdmUm-b Xm-a-c-t»-cn h-cn-´ym-°¬ tdm-Uv X-I-¿-∂v tim-Nym-h-ÿbn¬ hm-l-\-߃ A-]-I-SØn¬ s]-Sp-∂-Xv ]-Xn-hm-bn.Zn-\w-{]-Xn 15 _-kp-Iƒ k-¿ho-kv \-S-Øp-∂-Xpw \q-dpI-W°n-\p hm-l-\-߃ I-S-∂p-t]mIp-∂-Xp-am-b {]-kv-Xp-X tdm-Uv Sm-dn-Mv X-I¿-∂p -bm-{X Zp- -lam-bn-cn-°p-I-bm-Wv.P-∏m≥ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn°m-bn ss]-∏v-sse≥ ÿm-]n°m≥ Ip-gn-Iƒ F-Sp-Ø-tXm-sSbm-Wv hm-l-\-߃-°v ssk-Uv sIm-Sp-°p-hm-t\m Im¬-\-S-bm{X-°m¿-°p \-S-∂p t]m-Im-t\m I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bn-em-b-Xv. h-¿-j-ß-fm-bn A-‰-Ip-‰-]-WnIƒ \-S-Øp-I-bpw Sm-dn-Mv \-S-

kozhikode/clT

kv‰ - v. a-et- bm-cØ - v \-S∂ - A-{I-a kw-`h - Ø - n-epw h-\w h-Ip-∏v Hm^n-kv I-Øn-® kw-`-h-Øn-epw Xp-jm-cK - n-cn 110 ¬ ÿ-ew ssI°-em-°n-bh - ¿-°p hy-‡a - m-b ]¶p-s≠-∂ kq-N-\-bp-ap≠v.ss{Iw Un-‰m-®v-sa‚ v Unssh.-F-kv.-]n. ]n ]n k-Zm-μ≥, _m-ep-t»-cn kn.-sF. A-\n¬ Ipam¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ G-gw-K kw-LØ - n-\m-Wp {]-tXy-I A-t\z-jW - Np-aX - e -

P-e-P Z-fm-£n I-gn-™ am¿®n¬ hn-c-an-®p.-

Rm-dv \-S-Â {]-ZÀ-i-\w C-¶v \-cn-°p-\n: a-S-hq¿ {Km-a-∏-©mb-Øv Ir-jn-`h - ≥ - ]-cn-[n-bn¬ ]cn-[n-bn-se ss]-ºm-e-ti-cn ]q¥m-\Ø - v Xm-gØ - v \-So¬ b-{¥ap-]-tbm-Kn-®v Rm-dv \-Sp-∂-Xns‚ {]-Z¿-i-\w C-∂p \-S-°pw. ]q-¥m-\-Øv Xm-g-Øv F-S-°m-´v h-be - n-em-Wv Rm-dv \-S¬. cm-hnse 10\p Xp-Sß - pw. a-Sh - q¿ {Km-a∏-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v kn-‘p tam-l≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-w.

e-l-cn-s¡-Xn-tc t_m-[-hÂ-¡-c-Ww sIm-Sp-h-≈n: a-Zy \n-tcm-[-\ k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ In-f¿-®m¬ hn-´v A-ßm-Sn-bn¬ e-l-cn-s°-Xn-tc t_m-[-h¬-°c-Ww kw-L-Sn-∏n-®p. kn-≤n-Jv au-e-hn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Fw Fw A-l-Ω-Zv tIm-b A-[y-£-X h-ln-®p. sI Ip-™n-cm-bn≥ lm-Pn, hn sI \m-cm-W≥ \m-b¿, A-_v -Zp¿-dlq-^v au-e-hn A-_v -Zp¿-d-lnam≥ Ip-´n, ]p-Ø-e-Øv A-_v-Zp¿-d-ln-am≥ kw-km-cn-®p.

ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ Pn.F-®v.-F-kv.-F-k.v I-cp-h≥-s]mbn¬, a-S-hq¿ N-°m-e-°¬ F®v.-F-kv.-F-kv, F-tf-‰n¬ Fw.sP.-F-®v.-F-kv.-F-kp-am-Wv ap∂n-ep-≈X - v. F¬.-]n. hn-`m-KØ - n¬ F-tf‰n¬ Pn.-Fw.-bp.-]n.-Fk - .v sk‚ v ta-co-kv F-®v.F - k - v. Iq-SØ - m-bnbpw bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ ]pØq¿ Pn.-bp.-]n.-F-kvam-Wp ap∂n-ep-≈X - v. I-tem¬-k-hw C-∂p sshIo-´v k-am-]n-°pw. k-am-]-\ ktΩ-f-\-hpw D-Zv-Lm-S-\-hpw hn-Pbn-Iƒ-°p-≈ t{Sm-^n hn-X-c-Whpw tªm-°v-]-©m-b-Øv {]-kn-

U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv \n¿-h-ln°pw.

\-cn-¡p-\n kv-Iq-fn \-ho-I-c-W {]-hr-¯n-IÄ Xp-S-§n \-cn-°p-\n: l-b¿ sk-°≥-Ud- n kvI - q-fn¬ hn-hn-[ X-cØ - n-ep-≈ \ho-Ic- W - {]-hr-Øn-Iƒ B-cw-`n-®p. {]-hr-Øn D-ZL -v m-S\ - w Pn-√m ]-©mb-Øvhn-Zy-`ym-k sN-b¿-t]-gk -v ¨ sI ]n jo-_ \n¿-hl - n-®p. sI-an-k-v {Sn em-_,v tÃ-P,v ¢m-kv dp-ap-Iƒ F∂n-hb - m-Wp \-ho-Ic - n-°p-∂X - .v Pn√m ]-©m-bØ - v sa-bn‚-\≥-kv {Km‚n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn A-\p-hZ- n-® 10 e-£w cq-] Nn-eh - n-´m-Wp {]-h¿Øn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°p-I.-

Npcp¡¯nÂ

Xn-cp-h-¼m-Sn {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{µ-¯n-\v Aw-Ko-Im-cw

tIm-gn-t°m-Sv: Xn-cp-h-ºm-Sn {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-\p tI-c-f A-{I-Un-t‰-j≥ Ãm-t‚¿-Uv t^m¿ tlm-kv-]n-‰¬-kv Aw-Ko-Im-cw e-`n-®p. B-ip-]-{Xn-I-fp-sS `u-Xn-I km-l-Ncyw sa-®-s∏-Sp-Øn tcm-Kn-Iƒ-°p Kp-W-ta≥-a-bp-f-f tk-h-\߃ D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\p-f-f Izm-fn-‰n Iu¨-kn¬ Hm-^v C-¥y-bp-sS Aw-Ko-Im-c-am-Wn-Xv. A-·n kp-c-£m D-]-I-c-W-߃, _-tbm-sa-Un-°¬ shbv-Ãv am-t\-Pv-sa‚ v Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv B-ip-]-{Xn-bn-ep-f-fXv. sl¬-Øv sk-{I-´-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tN¿-∂ A-{IUn-t‰-j≥ tbm-K-Øn-em-Wp {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-\v Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xv.

hy-h-km-b- ]p-tcm-K-Xn-¡v In-\m-eq-cn k-_v-tÌ-j³ bm-YmÀ-Yy-am-¡-Ww

_m-ep-t»-cn: ]-\-ßm-Sv ]-©m-b-Øn-se In-\m-eq-cn¬ tI-cf tÃ-‰v C≥-U-kv-{Sn-b¬ tIm¿-]-td-j≥ `q-an-bn¬ -hym-hkm-bn-I ]p-tcm-K-Xn e-£y-an-´p k-_v-kv-t‰-j≥ A-\p-h-Zns®-¶n-epw \m-fp-Iƒ G-sd ]n-∂n-´n-´pw ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏p I\n-™n-√. sI.-F-kv.-sF.-Un.-kn k-_v-tÃ-j-\m-h-iy-am-b ÿ-ew \o-°n-sh-®n-´pw sI.-F-kv.-C.-_n. bm-sXm-cp hn-[ Xm¬-]-cy-hpw -Im-Wn-°p-∂n-s√-∂p tI-c-f hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\- k-an-Xn _m-ep-t»-cn -\n-tbm-P-I-a-fi-ew I¨-h≥-j≥ B-tcm-]n-®p. Pn-√m P-\. sk-{Œ-dn A-jv-d-^v aq-tØ-S-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-–p¬ jp-°q¿ ]q-\q¿ A-[y-£-X -h-ln-®p.

{Km-ao-W tdm-Up-I-fn N-Xn-¡p-gn-I-Ä

_m-ep-t»-cn: a-e-tbm-c tdm-Up-I-fm-b X-e-bm-Sv, I-°-bwtdm-Uv, Iq-cm-®p-≠v, Iq-´m-en-S, _m-ep-t»-cn tdm-Uv, Iq-cm-®p≠v-˛-sN-{º t]-cm-{º tdm-Uv, h-t´m-fn-˛-a-¶-bw sX-®n tdm-UpI-fn¬ Sm-dn-Mv s]m-´n-s]m-fn-™p bm-{X Zp- -l-am-hpw hn-[w h≥-Ip-gn-Iƒ cq-]-s∏-´n-´p-≠v. tdm-Un-te-°p I-b-dn-\n¬-°p-∂ Im-Sp-Iƒ a-dp-h-i-Øp \n-∂pw h-cp-∂ hm-l-\-߃ Im-Wm≥ ]-‰m-Ø-hn-[w h-f¿∂p ]-¥-en-®p In-S-°p-I-bm-Wv. X-e-bm-Sv I-°-bw tdm-Uns‚ Hm-c-ß-fn-epw tdm-Uv X-I¿-∂p Ip-≠pw Ip-gn-bp-am-b-Xv In-\m-eq¿ F-kv-t‰-‰v a-¶-bw- tdm-Un-ep-am-Wv H-∂n-S-hn-´p ]-e{]-tZ-i-ß-fn-ep-am-bp-≈ Un-∏p-I-fpw l-ºp-I-fw A-]-I-S-ßfp-≠m-°p-∂p. B-h-iy-Øn-\v kn-Kv-\¬ t_m¿-Up-Iƒ ap-∂-d-n-bn-∏p kqN-\ C-√m-Ø-Xpw hm-l-\-Øn¬ bm-{X sN-øp-∂-h-sc A-]I-S-Øn-em-°p-∂p.-

A-Ðp A-ko-kn-sâ a-c-Ww: I\dm _m¦v IÀ-j-Ikw-K-aw ]m-d-¶-q-cn-s\ ho-−pw Zpx-J-¯n-em-gv-¯n \-cn-°p-\n: ]m-d-∂q¿ h-tS-°≠n-Xm-gw ]m-d-°-≠n A-–p¬ A-ko-kn-s‚ a-c-Ww \m-Sn-s\ Zp:J-Øn-em-gv-Øn. sNm-Δm-gv-N ssh-Io-´v ]p-√m-fq¿ \m-cy-®m¬˛-]d - ∏ - m-d tdm-Un¬ Sn-∏¿ tem-dn ]n-t∂m-´p \o-ßn a-dn-™p-≠mb A-]-I-S-Øn-em-Wv ss{U-hdm-b A-–p¬ A-ko-kv a-cn-®X - v. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v t]m-kv‰ - v tam¿-´Ø - n-\v ti-jw D®-tbm-sS-bm-Wv h-tS-°-≠n-Xmg-sØ ho-´n-se-Øn-®-Xv. ]m-d∂q¿ Pp-ap-A a-kvP - n-Zn¬ \-S∂ a-øn-Øv \n-kv-Im-c-Øn-\p tijw h≥ P-\m-h-en-bp-sS km-∂n[y-Øn¬ J-_-d-S-°n. F-´mw ¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ Hcp B-¨-Ip-´n-bpw \m-en-epw c≠n-epw ]Tn-°p-∂ c-≠p s]¨Ip-´n-I-fp-am-Wv Cbmƒ-°p-≈Xv. I-gn-™ am-kw ]m-d∂ - q- ¿ Aco-°¬ ao-ج ss^-k¬ {Un√n-Mv sa-jo-\n¬ \n-∂v- tjm-t°-

PnÃm ko-\n-bÀ thmfn-t_mÄ a-Â-kc-§Ä C-¶p Xp-S§pw

h-SI-c: ]n.F.kn. tIm-´-∏-≈nkw-L-Sn-∏n-°p-∂ Pn√m ko-\nb¿ ]p-cpj˛h\n-X eo-Kv thmfnt_mƒ Nm-w]y≥-jn-∏v C-∂p Xpßpw. sN-Ω-c-Ø-cn-se I-c-t≠mØv AΩ-Zv lm-Pn kv-am-c-I ^v-fUv-en-‰v tÃ-Un-b-Øn-em-Wp a¬kc-߃ \-S-°p-∂Xv. h-SIc, _m-ep-t»cn, Ip-μ-aw-Kew, tIm-gn-t°m-Sv F-∂o \m-ev tkmWp-I-fn¬ \n-∂m-bn Xn-c-s™Sp-°-s∏-´ 16 So-ap-Iƒ ]pcp-j hn`m-K-Øn-epw Bdp So-ap-Iƒ Xm-a-c-t»-cn˛h-cn-´ym-°¬ tdm-Un¬ ]n-em-t»-cn bp.-]n. h\n-X hn-`m-K-Ønepw G-‰p-apkv-Iq-fn-\v k-ao-]w tdm-Un-s‚ `n-Øn X-I¿-∂v _-kv ´pw. h-b-en-te-°v N-cn-™ \n-e-bn¬ a-¬k-c-ß-fp-sS Hu-]-NmcnØp-I-bpw sN-bv-Xn-´n-s√-∂p \m- k-ao-]w C-∂-se tdm-Un-s‚ I- I DZv-LmS-\w hS-I-c F.Fcn-¶¬ `-n-Øn X-I¿-∂v _-kv h- kv.]n b-Xo-jv N-{μ \n¿-h-ln´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.]n-em-t»-cn bp.-]n. kv-Iq-fn-\v b-en-te-°v sN-cn-™n-cp-∂p.°pw.

ap-°w: I-\-dm _m-¶v ÿm-]-I Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n®p ap-°w im-J-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿-j-I kw-K-aw \-S∂p. tIm-gn-t°m-Sv Un-hn-j-\¬ am-t\-P¿ {Xn-hn-{I-a≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Ir-jn Hm-^n-k¿ Fw Fw k-_o-\ A-[y£-X h-ln-®p.

kv-{Xo-IÄ-¡pwIp-«n-IÄ-¡p-sa-Xn-sc-bp-Å A-{I-aw: Pm-{K-X ]m-en-¡-Ww I-´m-߬: kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip´n-Iƒ-°pw t\-sc h¿-[n-®p-h-cp∂ A-Xn-{I-a-߃-°pw ]o-U-\߃-°pw Im-c-Ww e-l-cn ]Zm¿-Y-ß-fp-sS hym-]-\-hpw ssk-_¿ Ip-‰-Ir-Xy-ß-fp-ams W - ∂ p w C - h - s b A-–p¬ A-ko-kn-s‚ a-c-W-Øn-\n-S-bm-°n-b Sn-∏¿ tem-dn C√mXm°m≥ km-aq-ln-I A-]-I-Sw kmw-kv-Im-cn-I cm-{„o-b cw-K_p Xp-Sß - n-b t\-Xm-°ƒ k-μ¿- sØ ap-gp-h-\m-fp-I-fpw Pm-{K-X ‰v a-cW - s - ∏-´n-cp-∂p. - p¬ A-ko-kn-s‚ \n- ]m-en-°-W-sa-∂pw F-kv.-sI.Cu kw-`h - w a-d° - pw ap-ºm-Wv in-®p.-A– - n¬ ss{U-th¿-kv bq-\n- F-kv.-F-kv.-F-^v. F≥.-sF.-Sn Zp-c¥ - w ho-≠p-sa-Øn-bX - v. hn cym-WØ Fw D-a¿ Fw.-F¬.-F, sI kn A- b≥ A-\p-tim-Nn-®p.ta-J-em Z-Av-hm s{S-bn-\n-Mv

Iymw-]v B-h-iy-s∏-´p.kp-Ir-X-ß-fp-sS k-ap-≤m-c-WØn-\v- F-∂ {]-ta-b-Øn¬ kw-L-S-\ B-N-cn-®p h-cp-∂ Imw-]-bn-s‚ c-≠mw-L-´ {]-h¿Ø-\-߃-°v Iymw-]v cq-]w \¬-In.-ap-kv-X-^ ap-≠p-∏m-d D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. H ]n Fw A-jv-d-^v A-[y-£X -h-l-n-®p. F-≥ Sn lw-k, Al-Ω-Zv-Ip-´n, A-ko-kv ap-kv eym¿, A-kv-I¿ ]q-hm-´v-]-d-ºv, k-emw a-e-b-Ω kw-km-cn-®p.

C-c-«-¸-Z-hn: sIm-Sp-h-Ån-bn ap-kv-enw-eo-Kv a-Þ-ew P-\.-sk-{I-«-dn Im-cm-«v d-km-Jv cm-Pn-h-¨p sIm-Sp-h-≈n: ap-kv-enw-eo-Kn¬ t\-Xr-Xz-Øn-en-°p-∂-h¿ H∂n¬ Iq-Sp-X¬ ÿm-\-߃ -hln-°p-∂-h¿ ÿm-\w cm-Pn-sh°-W-sa-∂ ]m¿-´n \n¿-t±-isØ-Xp-S¿-∂v sIm-Sp-h-≈n-bn¬ a-fie - w P-\d - ¬ sk-{I-´d - n Imcm-´v d-km-Jv ÿm-\w cm-Pn-h® - p. sNm-Δm-gv-N-bm-Wv ]m¿-´n ÿm\w cm-Pn-h-®p-≈ I-Øv {]-knU‚ v a-Sh - q-¿ lw-k° - p ssI-amdn-bX - v. ap-kve - nw-eo-Kv a-fie - w {]-knU‚m-bn Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´ Imcm-´v d-km-Jv sIm-Sp-h-≈n tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™-Sp-Ø-tXm-sS-bm-Wp sIm-Sp-h-≈n-bn-se ap-kv-enw-eoKn¬ C-c-´-]-Z-hn hn-hm-Z-Øn-\p h-gn-h® - X - v.]m¿-´n P-\-d¬ sk-{I-´-dnÿm-\h - pw tªm-°v {]-kn-U‚ v ÿm-\h - pw H-∂n-®p h-ln-°p-∂Xn-\m¬ Im-cm-´v d-km-Jn-t\m-Sv G-sX-¶n-ep-sam-cp ÿm-\w cm-Pnh-®v H-gn-bW - s - a-∂p a-fie - Ø - nse ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ B-hiy-ap-∂b - n-®n-cp-∂p.F-∂m¬ kw-ÿm-\ t\-XrXz-Øn-s‚ \n¿-t±-i-sØ Xp-S¿∂m-Wv Xm≥ X¬-ÿm-\Ø - p XpS-cp- ∂ - s - X-∂m-bn-cp-∂p Im-cm-´v dkm-Jv A-dn-bn-®-Xv. F-∂m¬ ]m¿-´n B¿-°pw C-c-´-]-Z-hn hln-°m≥ A-\p-hm-Zw \¬-In-bn´n-s√-∂m-bn-cp-∂p kw-ÿm-\ P-

\-d¬ sk-{I-´d - n sI ]n F a-PoZv t\-c-sØ X-s∂ {]-Xn-I-cn-®ncp-∂X - v.hn-hm-Zw Nq-Sv ]n-Sn-®t- Xm-sS afi-ew Iu¨-kn-e¿-am-cpw ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Ifp-sa-√mw P-\d - ¬ sk-{I-´d - n-tbmSv \n- l - I - c - W - Ø - n-em-bn-cp-∂p. {]-iv\ - Ø - n-\v A-Sn-b¥ - c - ] - c - n-lmcw B-hi - y-s∏-´p `m-ch - m-ln-Iƒ t\-Xr-Xz-Øn-\p I-Ø-b-°p-Ibpw sN-bvX - n-cp-∂p. C-tX Xp-S¿∂p ]m-¿´- n-t\-Xr-Xzw am-kß - ƒ°p ap-ºp X-s∂ Im-cm-´v d-km-Jnt\m-Sv cm-Pn-bm-hi - y-s∏-´p I-Øb-®n-cp-∂p. C-c´- ] - Z- h - n hn-hm-Zw N¿-®b - mhp-sa-∂ Im-c-W-Øm¬ a-fiew {]-h¿-Ø-I-k-an-Xn-tbm Iu¨-kn¬ tbm-Kt- am am-kß - fm-bn hn-fn-®p tN¿-Øn-cp-∂n-s√∂pw ]-I-cw `m-c-hm-ln-I-fp-sS tbm-Kw hn-fn-®p tN¿-°p-Ia - m-{Xam-Wp sN-bvX - n-cp-∂s - X-∂pw a-dp]-£h - pw ]-db - p-∂p.]m¿-´n Io-gvL - S- I - ß - f - p-sS \n -lI - c - W - s - Ø- Xp-S¿-∂p temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ `m-Kam-bp-≈ I¨-h≥-j-\p-I-sfm∂pw a-fie - Ø - n¬ hn-fn-®p tN¿°m-\m-bn-´n-s√-∂pw ]-db - p-∂p.I-gn-™ Zn-hk - w tIm-gn-t°mSv tN¿-∂ kw-ÿm-\ {]-h¿-ØI-ka - n-Xn-tbm-KØ - n¬ kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v X-s∂ ]m¿-´n-bn¬ C-c´- ]-Zh - n h-ln-°p-∂h - ¿ H-cp

ÿm-\w cm-Pn-hbv-°-W-sa-∂p ho-≠pw \n¿-t±-in-®n-cp-∂p.Im-cm-´v d-km-Jn-s‚ cm-Pn-IØp e-`n-®X - m-bpw C-°m-cyw N¿® sN-øm≥ A-Sp-Ø B-gvN - b - n¬ tbm-Kw hn-fn-®p-tN¿-°p-sa-∂pw

a-fie - w {]-kn-U‚ v a-Sh - q¿ lwk ]-d-™p.-C-tXm-sS am-k-ßfm-bn sIm-Sp-h≈ - n-bn¬ ap-kve - nweo-Kn-ep-≠m-bn-cp-∂ {]-iv-\-ßfm-Wv G-sd-Ip-td A-dp-Xn-bm-bXv.-

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-11-21  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-11-21