Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡-Ww

Pn-Ãm eo-Kv ^p-S-vt_mÄ: ^m-dqJv tIm-f-Pn-\v P-tIm-bgwn-t°-m-Sv: Pn-√m F Un-hn-

j≥ eo-Kv ^p-Sv-t_mƒ Nmw]y≥-jn-∏n¬ C-∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ \m-ep tKm-fpIƒ-°v ^m-dq-Jv tIm-f-Pv I-en°-‰v b-Mv-tÃ-gv-kv ¢-∫n-s\ ]cm-P-b-s∏-Sp-Øn. c-≠m-a-sØ a¬-k-c-Øn¬ C≥-Un-s]≥-U≥kv ¢-∫pw b-Mv Nm-e-t©-gv-kv ¢-∫pw Hm-tcm tKmƒ h-g-ßn k-a-\n-e-bn¬ ]n-cn-™p. l¿Øm-em-b-Xn-\m¬ C-∂v I-fn-bn√. \m-sf sk‚ v tPm-k-^v tIm-f-Pv b-Mv Nm-e-t©-gv-kv ¢- a-e-∏pd-Øv tZio-b]m-Xm hn-I-k-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Ip-Sn-bn-d-°-s∏-Sp-∂-h¿ eo-Kvlu-kn-se-Øn-b-t∏m-gp≠mb kw-L¿-jw t\-cn-Sm≥ t\m¿-Øv Akn. I-Ωo-j-W¿ ∫n-s\-bpw eo-tU-gv-kv ¢-∫v sI.Sn.kn. ^p-Sv-t_m-fn-s\-bpw {]n≥-kv F-{_-lm-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ t]m-en-kv kw-Lw \nebpd∏n®t∏mƒ t\-cn-Spw.-

kw-Øm-\ {]-^-j-\ \m-S-IaÂ-k-c-¯n-\v \m-S-I{Km-aw H-cp-§n Xr-°-cn-∏q¿: tIm-d-kv I-emk-an-Xn am-Wn-bm-´v kw-L-Sn∏n-°p-∂ c-≠m-a-Xv F≥ F≥- ]n-≈ kv-am-c-I kw-ÿm\ {]-^-j-\¬ \m-S-I a¬k-cw \m-sf ap-X¬ 27 h-sc am-Wn-bm-´v \-S-°pw. H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bmb-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. \m-sf ssh-Io´v B-dn\v I-fn-hn-f-°v sX-fn-bp-∂tXm-sS H-cm-gv-N \o-≠p \n¬°p-∂ \m-S-I a¬-k-c-Øn-\v Xp-S-°-am-hpw. Xp-S¿-∂v {]-i-kv-X \m-SI c-N-bn-Xm-hv tk-hy¿ a¬k-c-ß-ƒ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. a-‰p Zn-h-k-ß-fn¬ G-gv \m-S-I-߃ a¬-k-c-Øn-s\Øpw. Iq-Sm-sX D-Zv-Lm-S-\ Zn-h-k-hpw k-am-]-\ Zn-h-khpw tIm-d-kv I-em-k-an-Xnbp-sS A-„-_-‘w, kq-{Xhm-Iyw F-∂o \m-S-I-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. 20\v h-≈p-h-\m-Sv {_-“bp-sS B-ß-f-sØ-øw, 21\v F-d-Wm-Ip-fw I-em-tN-X-\bp-sS ]-fl-{io A-ºm-´v tIi-h≥, 22\v Im-™n-c-∏-≈n A-a-e-bp-sS ]-d-bm≥ _m°n-h-®-Xv, 23\v B-‰n-߬ {io [-\y-bp-sS k-Xyw H-cp \p-W-b-√, 24\v tIm-gn-t°mSv k-¶o¿-Ø-\-bp-sS ap-®ntem-´v `-K-h-Xn, 25\v Im-bwIp-fw A-Ωp-I-Ωyq-Wn-t°j≥-kn-s‚ Im-bw-Ip-fw sIm--®p-Æn, 26\v Xn-cp-h-\-¥]p-cw A-kn-[m-c-bp-sS Xptºm-tem¿-® F-∂o \m-S-I߃ a¬-k-c th-Zn-bn-seØpw. k-am-]-\ Zn-h-kw F≥ F≥ ]n-≈-bp-sS Ip-Spw_m-w-K-߃ ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-I-sf-Øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Sn hn _m-e≥, Sn hn \-μIp-am¿, kn \m-cm-b-W≥, Fw hn Zm-tam-Z-c≥, F sI `m-kv-°-c≥, X-ºm≥ Io-t\kw-_-‘n-®p.--

Xm-a-c-tÈ-cn A-{I-aw: tI-sk-Sp-¡-W-sa-¶v tIm-gn-t°m-Sv: Xm-a-c-t»-cn ASn-hm-c-sØ A-{I-a-]-c-º-c-I-fpsS t]-cn¬ Xn-cp-h-ºm-Sn Fw.F¬.-F. kn tam-bn≥-Ip-´n, ap≥ Fw.-F¬.-F. tPm¿-Pv Fw tXma-kv, Xm-a-c-t»-cn _n-j-∏v F-∂nh¿-s°-Xn-tc Kq-Vm-tem-N-\ Ip--‰-Øn-\p tI-sk-Sp-°-W-sa∂p _n.-sP.-]n. kw-kv-Ym-\ sk{I-´-dn sI kp-tc-{μ≥.-

tIm-gn-t°m-Sv: I¿-jI - c - p-sS X-m¬-∏cy-߃ kw-c£ - n-®p--sIm--≠p Km-UvK - n¬ I-Ωn-j≥ dn-t]-m¿-´v \S-∏m-°-W-sa-∂v tkm-jy-en-Ãv bp-h-P-\-X Pn-√m Iu-¨-kn¬ tbm-Kw B-hi - y-s∏-´p. I-kvX - q-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s‚ t]--cn¬ a-etbm-c ta-Je - b - n¬ \-S° - p-∂ A{I-a {]-h¿-Ø\ - Ø - n--\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xp Izm-dn am-^n-b kw-L-am-sW-∂p tbm-Kw hn-ebn-cp-Øn. tbm-KØ - n¬ kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v sI I-em-Pn-Øv A[y-£X - h-ln-®p. tkm-jy-en-Ãv P-\X - kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v C ]n Zm-tam-Zc - ≥ D-ZvL - m-S\w sN--bvX - p. ]m¿-´n Pn-√m {]-knU-‚ v Fw A-ΩX - v, K-tW-i≥ Im°q-¿ kw-km-cn-®p.

18 \-hw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

]oU-\-§Ä B-h-À-¯n-¡m-Xn-cn-¡m³ H-ä-s¡-«m-bn cw-K-¯n-d-§Ww: F-kv.Un.]n.sF. I-Sn-b-ßm-Sv: ]o-U-\-߃ Bh¿-Øn-°m-Xn-cn-°m≥ {]-tZisØ ap-gp-h-≥ P-\-ßfpw F√mhn-`m-Ko-b-Xbpw am-‰n-h-®v H-‰s°-´m-bn cw-K-Øn-d-ß-W-sa∂v F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿ-m\ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n A-–p¬ l-ao-Zv B-h-iy-s∏´p. CXn-\p t\-XrXzw \¬-Im≥ F-kv.-Un.]n.sF. {]-Xn-⁄m-_-≤-am-Wv. ]-¥n-cn-°-c ]-o-U\-t°--kp--am-bn _-‘-s∏-´v Fkv.-Un.-]n.-sF. kw-L-Sn-∏n-® s]m-Xp-tbm-Kw D-Zv-LmS-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. CXp {]-tZi-sØ sam-Øw P-\Øn-\v A-]-am-\-amWv. C-Xn-\p

saUn-¡Â tImf-Pv kÀ-Pn-¡Â Kym-kv-t{Sm Fâtdmf-Pn hn-`m-Kw A-h-K-W-\-bn tIm-gn-t°mSv: sa-Un-°¬ tImf--Pv {]-h¿Ø-\w B-cw-`n-®v A©v ]-Xn-‰m-≠v ]n-∂n-´n´pw B-ip]{Xn k¿-Pn-°¬ Kym-kv-t{Sm F‚tdmf-Pn hn-`mKw A-hK -- -W\-bn¬. H-cp tUm-Œ¿ am-{X-amWv Cu hn-`m-KØ - n-\p-≈X - v. k¿P-dn hn-`m-Kw hn-Zym¿-YnI-sfbpw c-≠p Xm¬-°m-en-I tUm-Œ¿-am-cp-sSbpw k-lm-b-

tØm-sSbm-Wv DZ-c-tcm-K i-kv{X-{In-b hn-`m-Kw {]-h¿-Øn-°p∂-Xv. 21, 26 hm¿-Up-If - n-em-bn F´p In-S° - I - ƒ am-{X-amWv Cu hn`m-K-Øn-\p-≈Xv. i-kv-{X-{In-b Xn-tb‰¿, sF.kn.bp, t]m-Ãv Hm-]t- d-‰o-hv hm¿-Uv Xp-Sß - nbh DZ-c-tcm-K -i-kv-{X-{In-b hn-`m-KØn-\v C-Xphsc A-\p-h-Zn-®n´n√. kq-∏¿ kvs - ]-jy-me -- n-‰n B-

ip-]{Xn D-Zv-LmS-\w I-gn-™p \m-ep h¿-jw ]n-∂n-´n´pw i-kv{X-{In-b Xn-tb-‰¿ D-Zc - tcm-K ikv-{X-{In-b hn-`m-K-Øn-\v A-\ph-Zn-®n-´n√. tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ 150 tImSn ^-≠n-¬ \n-∂p \n¿-an-°p-∂ Xn-tb-‰¿ tImw-πI - vk - v \n-eh - n¬ h-∂m¬, am-{X-ta D-Z-c-i-kv-{X{In-b hn-`m-Kw sa-®-s∏-Sp-I-bp-

saUn-¡Â tImf-Pv Bw-_p-e³kv Hm-Sn-¡m³ ss{U-hÀ-am-cnà tIm-gn-t°mSv: sa-Un-°¬ tImf-Pm-ip-]-{Xn-°p A-Sn-b-¥-cm-hiy-Øn-\v {Sm-h≥-Iq¿ _m-¶v \¬In-b Bw-_p-e≥kv Hm-Sn-°m≥ ss{U-h¿-am-sc C-\n-bpw \n-ban-®n√. am-Xr i - n-ip kw--c£ - W tI{μw kq-∏¿ kv-s]-jym-en-‰n B-ip-]{- Xn, sa-Un--°¬ - tIm-fPv, sN-Ãv tlm-kv] - n-‰¬ F-∂n-hn-Sß-fn-te-°-p Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bnep≈ t-cm- K - n-Is - f sIm-≠p t]mhp-∂-Xn-\m-Wv B-w-_p-e≥-kv A-\p-hZ- n-®X - v. sa-Un-°¬ tIm-fP - n-¬ aq-∂p k¿-°m¿ s - s{U--h¿-am-cpw H-cp F®v.Un.F-kv. s - s{U--hd - p-ap-≠v. F∂m¬, B-Zn-hm-kn-I-sf sI-m-

≠p t]m-hp-∂X - n-\v C-hs - c-bm-Wv \n-tbm-Kn-°p-∂-Xv. B-ip-]-{Xnbn¬\n-∂v Un-kv-Nm¿-Pv sN-øp∂ B-Zn-hm-kn-Is - f Zq-sc ÿ-eß-fn-te-°v F-Øn-°p-∂-Xn-\p aq-∂p Bw-_p-e≥-kp-Iƒ C-hnsS-bp-≠v. \n-eh - n-ep-≈ \m-ep ss{U-h¿am¿-°pw B-Zn-hm-kI-sf ho-´nse-Øn-°p-∂X - n-\p am-{X-ta kabw e-`n-°p-∂p-≈q. B-ip-]{Xn hnI-k-\ k-an-Xn-°p Io-gn¬ c≠p ss{U-h¿-am-sc Iq-Sn \n-ba - n®m-¬ am-{X-ta B-ip-]{- Xn-°p kao-]sØ A-\p-_‘ ÿm-]\ - ß-f-n-te-°p Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bnep≈ tcm-Kn-I-sf F--Øn-°m≥

eoKvlu-kn {]-I-S-ambXv C-c-I-fp-sS hn-Im-c-w: sF.F³.FÂ. tIm-gn-t°mSv: eo-Kv lu-kn¬ A-c-tßdn-b kw`-hw C-c-I-fp-sS hn-Im-c-{]-I-S-\w am-{X-am-sW∂v sF.F≥.F¬. kwÿm-\ {]knU‚ v F-kv F ]p-Xn-b-h-f-∏nepw P-\.sk-{I´-dn {]-^. F ]n A-–-p¬-h-lm_pw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ A-`n-{]m-b-s∏´p. Ip-Sn-b-d-°-s∏-Sp-∂ B-fp-Iƒ-°p a-Xn-bm-b \-„-]-cn-lm-cw {]Jym-]n-°p-Itbm A-h-cp-sS `q-an°pw In-S-∏m-S-Øn\pw \ym-bam-b hn-e \n-›-bn-°p-Itbm sN-ømØ ssl-th hnI-k-\ k-¿-h P\ß-tfm-Sp-≈ bp-≤-{]-Jym-]-\-amWv. C-°m-cy-Øn-ep-≈ P-\-ß-fpsS an-Xamb tcm-j-{]-IS-\w am-{X-am-Wp tIm-gn-t°m-Sv D-≠m-bXv. AXn-t\m-Sv A-h-⁄X ]p-e¿-Øp-∂Xpw P\-ß-tfm-Sp [n-°m-c-]c-am-bn s]-cp-am-dp-∂Xpw a-{¥n-am¿°pw P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ°pw tN¿-∂X√. C-c-I-fp-sS Im-cy-Øn¬ hy-‡am-b \-n-e-]m-Sv ssI-sIm-≈m-Ø Im-e-tØm-fw k-¿-th \-S-]-Sn-I-fn¬ \n∂p k¿-°m¿ ]n-¥n-cn-b-Wsa∂pw sF.F≥.F¬. B-h-iy-s∏´p.

I-gn-bp-Ib - p-≈q. sa-Un-°¬ tIm-fP - n-\v- B-`y-¥c - Bw-_p-e≥-kv \¬-In-bn-´p-≠v. am-k-ß-fm-bn´pw ss{U--h¿-am-sc \n-ba - n-°m-≥ A-[n-Ir-X¿-°p km-[n-®n-´n-√. a-e-_m-dn-se B-dp Pn√-I-fnse tcm-Kn-Iƒ B-{i-bn-°p-∂X - v tI-mg - n-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPn-s\-bmWv. B-ip-]{Xn hnI-k\ k-an-Xn am-kØ - n¬ tbm-Kß - ƒ tN-c-p-∂p-s-≠-¶n-epw A-Snb¥-c Xo-cp-am-\-߃ \-S-∏m-°p∂-Xn-\p hnI-k\ -- k-an-Xn-°p Ign-bp-∂n√. H-cp ss{-Uh - s - d-sb-¶nepw \n-ba - n-®m¬ {]-iv\ - ß - ƒ Hcp hn-[w ]-cn-lc - n-°m-sa-∂p Poh-\° - m¿ ]-db - p-∂p.

"hymP]cn-ØnXnhmZ-¯nsâ a-d-hn hn[zw-kI {]hÀ¯-\-w kzm[o\w t\Sp-¶Xp XS-bWw' tImgn-t°mSv: IkvXqcn cwK≥ dnt]m¿´ns‚ ad-hn¬ ae-tbm-c-taJ-e-I-fn¬ Acm-P-IXzw hnX®p \Ivk-ep-Iƒ°pw cmPy-t{Zml i‡n-Iƒ°pw am^n-b-Iƒ°pw Agn-™m-Sm-\p≈ Ah-k-c-samcp-°-cp-sX∂v sF.Fkv.Fw. kwÿm\ sk{It´dn-b‰v Bhiys∏-´p. Bhmk hyh-ÿsb kwc-£n-°p-I-sb-∂-Xn-t\-°mƒ temI-k`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ IpSn-tb‰ I¿j-I-cpsS thm´p X´pI-sb∂ X{¥w am{X-amWv Ct∏m-gsØ l¿Øm-en\pw _l-fØn\pw ]n∂n¬. \n£n]vX Xm¬∏-cy-߃°p k`-Isfbpw k`m-[y-£-∑m-scbpw Zpcp-]-tbmKw sNø-cp-Xv. A\m-tcm-Ky-]-camb hnhm-Z-Øn-te°v FSpØp NmSn Fcn-Xo-bn¬ FÆsbmgn°p-∂-Xn¬ \n∂p aX-ta-[m-hn-Iƒ hn´p-\n¬°-Ww. hymP ]cn-ÿnXnhmZ-Øns‚ ad-hn¬ hn[zw-kI i‡n-Iƒ kzm[o\w t\Sp-∂Xp XS-bm≥ k¿°m¿ \S-]Sn kzoI-cn-°-Ww. Aaq-ey-ß-fmb ^b-ep-Ifpw a‰pw Xoh®v \in-∏n®p \nb-a-hy-hÿsb ]cn-l-kn°p∂-hsc apJw t\m°msX in£n-°m≥ k-¿°m¿ ss[-cyw ImWn-°-Wsa∂pw sF.Fkv.Fw. Bh-iy-s∏-´p. kw-ÿm\ {]kn-U‚ v tUm. F sF A_vZp¬ aPoZv kzemln A[y-£X hln-®p. P\-d¬ sk{I´dn ]n sI kI-cnø ]me-°mgn, \nkm¿ Hf-hÆ, ]n Fw F hlm-_v, i_o¿ sImSn-b-Øq¿, Aen A-Iv_¿ Ccn-th-‰n kw-kmcn-®p.

lÀ-¯m P\-§-tfm-Sp-Å bp-²-{]-Jym-]-\-sa-¶v BÀ.Fw.]n. tIm-gn-t°m-Sv: F¬.Un.F-^v. C-∂p \-S-Øp-∂ kwÿm\ l¿-Øm¬ P\-ß-tfm-Sp-≈ bp-≤{]-Jym-]-\-sa-∂v B¿.Fw.]n. ]-›n-a-L-´ a-e-\n-cI-sf kw-c£n-°p-∂ Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v A-´n-a-dn-°m≥ bp.Un.F-^p-ambn H-Øp-I-fn-® F¬.Un.-F^v. C∂p \-SØp-∂ l¿-Øm¬ J\n am-^n-b-bv-°p-th-≠n-bm-Wv. a-e-tbm-c P-\X-sb `-b-s∏Sp-Øp-∂ Nn-e -Dulm-t]m-lß-ƒ {]-N-cn-∏n-®v A-Xn¬-\n-∂v ap- X - s e- S p- ° p- I - b m- W v . - k n.]n.Fw. C-t∏mƒ am¿-Iv-kn-s\ ssI-sbm--gn™v am-Wn-sb h-cth¬-°p-∂p. C-Xv \-thm-∞m-\tI-c-f-Øn-\p-th-≠n s]m-cp-Xnacn-® c-‡-km-£n--I-tfm-Sp-≈ Ah-tl-f-\-am-sW-∂pw B¿.-Fw.]n. kwÿm-\ Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk-{I´-dn F-≥ th-Wp ]-d™p.

tIm-gn-t°mSv: sa-Un-°¬ tImf-Pv A-Xym-lnX hn-`m-K-Øn-se tcm-Kn-Iƒ C≥-kn-\td‰¿ ]p-I-bn¬ \-c-In-°p∂p. Kp-cp-X-cm-hÿ-bn¬ A-Xymln-X hn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-°p∂ tcm-Kn-Iƒ-°v C≥-kn-\-td-‰-dn-s‚ hn-j]p-I Po-h-\pX-s∂ `o-j-Wn-bm-bn-cp∂p. C≥-kn-\-td-‰-dn-s‚ ]p-IIp-g¬ X-I¿-∂n-´p am-k-ß-fm-bn´pw A-[n-Ir-X¿-°v A-\-°-an√. B-ip-]-{Xn-bn-se J-c-am-en-\yw C-hnsS h-®m-Wp I-Øn-°p-∂-Xv. 100 ao-‰-dn-te-sd D-b-c-ap-≈ ]p-I Ip-gen¬ Iq-Sn I-dp-Ø hn-j∏p-I X-≈n-hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p C-Xph-sc sN-bv-Xn-cp-∂Xv. F-∂m¬, C-Xn-s‚ A-Sn-`m-Kw X-I¿-∂ c-≠p I-jvW-ß-fm-bn C-Xn-\p Np-‰n-ep-ap-≈ c-£m-I-h-N-Øn¬ X-´n Xn-ßn \n¬-°p-I-bmWv. C-Xph-gn ]p-I i-‡-am-bn ]p-d-tØ-°p X-≈n-hcn-Ibpw A-Xym-ln-X-hn-`m-Kw ]-cn-k-c-Øp hym-]n-°p-Ibpw sNøp∂p. A-Xymln-X hn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-°p∂ tcm-Kn-Iƒ°pw _-‘p-°ƒ°pw Po-h-\-°m¿°pw Kp-cp-X-cam-b B-tcm-Ky-{]-iv-\ß-fm-Wv C-Xp h-cp-Ønhbv-°p-∂Xv.

≈q. ÿ-e] - c - n-an-Xnbpw tUm-Œ¿-amcpw Po-h-\-°m-cp-an√m-sX {]-h¿Ø-\w ap-t∂m-´p t]m-hm≥ km-[n-°m-sX _p-≤n-ap-´p-Ibm-Wv hn-`mKw. B-gv-N-bn¬ c≠p Znh-kw i-kv-{X-{In-bbpw BgvN - b - n-¬ H-cp Znh-kw H.]nbpam-Wv DZ-c-tcm-K i-kv-{X-{In-b hn-`m-K-Øn-\p-≈Xv. kz-Im-cy B--ip-]-{Xn-I-fn¬ e-£-߃

sN--e-hp h-cp-∂ ]m≥-{In-bm-kv, I-cƒ i-kv-{X-{In-b-Iƒ ku-P\y-am-bm-Wv sa-Un-°¬ tIm-fPn-¬ \-S° - p-∂Xv. ÿ- e - ] - c n- a n- X n- I ƒ- ° n- S bnepw sa-®s - ∏-´ tk-h\ - a - m-Wp tcm-Kn-Iƒ°v Cu hn-`m-KØ - n¬ \n-∂p e-`n-°p-∂Xv. h-¿j - Ø - n-¬ 300e-[n-Iw i-kv{- X-{In-bI - ƒ Cu hn-`m-KØ - n¬ \-S° - p-∂p≠v.

tjm-¸n-Mv am-fn-sâ H-cp-`m-Kw X-IÀ-¶p; ]-cn-t¡-ä-hÀ A-]-I-S\n-e Xc-Ww sN-bv-Xp

"_mÀhn-cp-² k-a-c-¸-´Â s]m-fn-¨p\o¡nb t]m-en-kv \-S-]-Sn \n-Irãw'

tIm-gn-t°mSv: tjm-∏n-Mv am-fns‚ H-cp `m-Kw X-I¿-∂p ]-cn-t°‰ sXm-gn-em-fn-Iƒ A-]-I-S\n-e Xc-Ww sN-bv-Xp. Qm¿-J-fiv, _w-Kmƒ kz-tZ-in-Ifm-b Zn-eo]v ]-Sv-hn(27), am[-hv ]-Sv-hn(38), Pb-¥v a√n-Iv(27), \n-km-ap-±o≥(21), P-lmw-Ko¿(32), kp-PnØv Ip-am¿(30)F-∂n-h-cm-Wv saUn-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ A]-I-S \n-e Xc-Ww sNbv-X-Xmbn sa-Un-°¬ tImf-Pv A-[n-Ir-X-¿ Adn-bn-®Xv. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn H-ºtXmsS-bm-Wv sXm-≠-bm-Sv˛cma-\m-´p-I-c ss_-∏m-kn¬ ]m-emgn P-Mv-j-\p- k-ao]-sØ \n¿-amW-Øn-en-cn-°p∂ tjm-∏n-Mv amfn-s‚ H-cp `m-Kw X-I¿-∂p-hoWXv.

tIm-gn-t°mSv: Xm-a-c-t»-cn _m¿ hn-cp-≤ k-a-c-∏-¥¬ t]m-enkv s]m-fn-®p \o-°n-b-Xn¬ Pn√m a-Zy\n-tcm-[-\ k-an-Xn {]-Xntj-[n®p. A-©p h¿-j-am-bn Xp-S-cp-∂ ka-cw H-cn-°¬ -t]mepw A-{I-am-k-‡-am-bn-cp-∂n√. Km-‘n-b≥ co-Xn-bn¬ \-S∂p h-∂ k-ac-sØ t]m-enkv Cu co-Xn-bn¬ t\-cn´-Xv A\oXn-bmWv.A-{I-anI-sf c-£-s∏-Sp-ØpIbpw Km-‘n am¿-K {]-h¿-ØI--sc {Iq-in-°p-Ibpw sN--bv-X Cu \-S-]-Sn-aq-ew t]m-en-kv k¿-

°m-cn-\v Xo-cm-If-¶w h-cp-Ønh-®n-cn-°p-I-bm-sW∂pw Pn√m I-Ωn-‰n B-tcm-]n®p. tbm-K-Øn¬ Pn√m {]-knU‚ v kn N-¥p°p-´n -A[y-£-X h-ln-®p. Pn√m sk-{I´-dn ]-∏≥ I∂m-´n, kn hn A-–p¿-d-ln-am≥ Ip-´n lmPn, F≥ F tIm-b, aqe-bn-¬ c-ho-{μ≥, Kw-K≥ Xp-º°-≠n, hn-izm-an-{X≥ ssh--Zy¿, tU-m. bqk-^v ap-lΩ-Zv \-Zvhn, ]n sI Zm-tam-Zc≥, {]-im-¥ _m--h, C-ø-t®-cn ]-fln-\n-So®¿, {]-tam-Zv k-ao¿, I-a-e s\-chØv kw-km-cn®p.

I-Æq¿: ]-›n-a-L-´ kw-c-£Ww kw-_-‘n-® I-kv-Xq-cn-cwK≥ k-an-Xn dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p∂-Xn-¬ {]-Xn-tj-[n-®v sIm-´nbq-cn-ep-≠m-b kw-L¿-j-sØ Ip-dn-®v A-t\z-jn-°m≥ {]-tXyIkw-L-sØ \n-tbm-Kn-t®-°pw. t]m-en-kn-s‚-bpw h-\w-h-Ip∏n-s‚-bpw hm-l-\-߃ Xo-h®p \-in-∏n-°p-I-bpw B-{I-an°p-I-bpw sN-bv-X kw-`-h-am-Wv ]Øw-K {]-tXy-I kw-L-Øns‚ A-t\z-j-W-Øn-\p hn-Sm≥ B-tem-Nn-°p-∂-Xv. kw-L-Øn¬ C-cn-´n, t]-cm-hq¿, Iq-Øp-]-dºv, X-e-t»-cn, ]m-\q¿, ]-ø-∂q¿, tÉv _m-¶v Ãm^v bq-\n-b≥ F≥.Pn.H. bq-\n-b≥ lm-fn¬ \-SØn-b ]T-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ I-Æq¿ kn-‰n kn.sF-am-sc Dƒ- tUm. sk-_m-Ãy≥ t]mƒ km-ºØn-I ]-cn-jv-Im-c-߃ am[y-a C-S-s]-S-epIƒ s°m-≈n-°m-\m-Wp km-[y-X. hn-j-b-Øn¬ kw-km-cn-°p-∂p

s]-cn-¥¬-a-Æ: A-en-K-Uv a-e∏p-dw tI-{μ-Øn¬ kv-Iq-fp-Iƒ Xp-d-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®p-≈ km-t¶-Xn-IX - zw a-dn-IS- ° - m≥ \nb-tam-]-tZ-iw tX-Sn-b-Xm-bn bq\n-th-gvk - n-‰n t{]m ssh-kv Nm-≥k-e¿ {_n-tK-Un-b¿ k-øn-Zv Al-Ω-Zv ]-d-™p. kvI - qƒ Xp-Sßm≥ bq-\n-th-gk -v n-‰n-bp-sS \n-baw t`-ZK - X - n \-SØ - W - w. tI-{μ bq\n-th-gk v- n-‰n- Imw-]k - n¬ \n-∂pw 15 ssa¬ Zq-cØ - n-\I - Ø - v am-{X-ta kvI - q-fp-Iƒ Xp-Sß - m-hq F-∂m-Wv \n-ba - w. C-Xv a-e∏ - p-dØ - v kvI - q-fpIƒ Xp-Sß - p-∂X - n-\p X-S - a - m-bn´p-≠.v tN-em-ae - b - n-seI -- mw--]k - n¬ c-≠mw-L´- hn-Ik - \ - {]-h¿-Ø\ - ß-fpw ]-≤X - n \n-¿h - l - W - h - pw kw_-‘n-®v D-tZym-Kÿ - c - p-am-bn N¿® sN-øm-s\-Øn-b A-t±-lw ]pXn-b sI-´n-Sß - f - p-sS \n¿-am-Wwkw-_‘ - n-®v sk-≥{- S¬ ]n.-Uªyp.-Un.- D-tZym-Kÿ - c - p-am-bn N¿® \-SØ - n. aq-∂v sI-´n-Sß - f - p-sS \n¿-am-W {]-h¿-Øn-Iƒ-°p-≈ πm-\p-Iƒ s]m-Xp-ac - m-aØ - v h-Ip-∏v D-S≥ ]q¿-Øn-bm-°pw.

Zp-c-¥-sØ-°mƒ h-en-b ]o-U\-am-Wv \m-´p-Im¿-°pw Ip-Spw_-Øn-\pw t\-sc D-≠m-hp-∂sX-∂pw tlm-kv-‰-en-¬ Xm-a-kn°p-∂ aq-Ø s]¨-Ip-´n-sb ho´n-te-°v sIm-≠p-h-cm≥ t]mepw `-b-s∏-Sp-I-bm-Wv ho-´p-Imsc-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp-. tbm-K-Øn¬ \u-jm-Zv sNdn-b-Ipº-fw A-[y-£-X-h-ln®p. Pn√m- I-Ωn-‰n-bw-Kw P-eo¬ k-Jm-^n ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. tKm-]n ]-¥n-cn°-c, \u^--¬ ]-¥n-cn°-c, d-jo-Zv, F Un I-cp-Wm-I-c≥ ssh-Zy¿ kw-kmcn®p.

A-XymlnX hn-`m-K-¯nse tcm-Kn-IÄ C³-kn-\td-äÀ ]p-I-bn _p-²n-ap-«p¶p

sIm-«n-bqÀ kw-LÀ-jw {]-tXy-Ikw-Lw A-t\z-j-n-t¨-¡pw

A-en-K-Uv kvv-IqÄ A-[y-b-\w: \n-b-tam-]-tZ-iw tX-Sn-b-Xm-bn sshkv Nm³k-eÀ

I¨-kyq-a¿ s^-Uv h¿-t°-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ k-tΩf-\w tZio-b sk-{I´-dn ]n \-μ-Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

]n-∂n-¬ {]-h¿-Øn-® ap-gp-h-\mfp-Isfbpw \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-cn-Ibpw th-Ww. sa-t{Sm kn-‰n-I-fnepw A-]k¿-∏-I I-Y-I-fnepw am{Xw tI-ƒ-°m-dp-≈ Zp-c-¥-I-Y-bmWp \-∑ \nd-™v \n¬-°p-∂ ]¥n-cn-°-c {Km-a-Øn¬ D-≠m-bncn-°p-∂-Xv. {]-Xn-I-sf kw-c-£n-°p-∂ cm-{„o-b am^n-b _-‘-ß-sf°p-dn-®p k-a-{Kam-b A-t\zjWw \-S-Øp-I, ap-gp-h-≥ {]-XnI-sf-bpw ]p-d-Øp--sIm-≠p-h-cnI, h-\n-X sF.]n.-F-kv. D-tZymK-ÿ A-t\z-jn-°p-I, Ip-´nsb \--„-s∏-´ ]n-Xm-hn-\p-≠m-b

]m³-a-km-e bpambn a-e-¸p-dw kz-tZ-in-IÄ A-d-Ìn ]-\a - c - w: \n-tcm-[n-X ]m≥-akm-eI - ƒ ]-\a - c - w t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. C-Xp-am-bn _-‘s∏-´v c-≠p a-e∏ - p-dw kz-tZ-inI-sf A-dk - ‰-v v sN-bX -v p. s]-cp-h≈ - p¿ kz-tZ-in-Ifm-b Nm-c∏ - ≥-sXm-Sn lw-k(48), ]-dº - n-¬] - o-Sn-I tIm-Sºn-ho-Sv A-_Zv- p¬ A-ko-kv (50) F-∂n-hc - m-Wv ]n-Sn-bn-emb-X.v C-∂s - e ]p-e¿-s® hm-l\-]c - n-tim-[\ - b - ° v- n-sS-bm-Wv ]-\a - c - Ø - v h-®v C-h¿ ]n-Sn-bnem-bX - .v A-_Zv- p¬ A-ko-kn-s‚ DS-aÿ X - b - n-ep-≈ sI.-F¬. 10 F C 5169 \-º¿ Izm-fn-knem-Wv ]m≥-ak - m-eI - ƒ I-SØm≥ {i-an-®X - v. ssa-kq-cn¬ \n-∂m-Wv ]m≥-a-km-e-Iƒ sIm-≠p-h∂-sX-∂p ]-\a - c - w t]m-en-kv ]-d™ p. 10 Nm-°v lm≥-kv (100 In-tem-{Kmw), c-≠p Nm°v ]m≥-]c - m-Kv (28 In-tem{Kmw), H-cp Nm-°v a-[p (15 Intem), H-º-Xp In-tem-{Kmw Iqƒ-en-]v F-∂n-hb - m-Wv hml-\-Øn¬ \n-∂p I-s≠-SpØ-Xv. C-Xn-\p ap-ºpw C-h¿ a-e∏ - p-dt- Ø-°v ]m≥-ak - m-eIƒ I-SØ - n-bn-´p-s≠-∂p ]\-ac - w F-kv.s - F. cm-a\ - p-Æn ]-d™ p. am-\¥ - h - m-Sn F-kv.F - w.F-kv. Un-ssh.-Fk - v.] - n-bp-sS \n¿-tZ-i{- ]-Im-ca - m-Wv t]m-enkv hm-l\ - ] - c - n-tim-[\ - \-SØn-bX - v. tIm-SX - n-bn¬ lm-Pcm-°n-b {]-Xn-Iƒ-°v Pm-ayw e-`n-®p.-

A-gn-bq-cn h³ I-hÀ-¨; 82]-h\pw A-¼-Xn-\m-bn-cw cq-]-bpw I-hÀ-¶p A-jv-d-^v hn-tZ-i-Øm-Wv. `m-cy km-ln-d-bp-sS 17 ]-h\pw a-Iƒ sj-dn-bp-sS 65 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ß-fp-am-Wv \-„am-b-Xv. ho-Sn-s‚ ap≥-`m-K-sØ hmXn-epw {Kn-√pw ]n≥-`m-K-sØ hm-Xn-epw X-I¿-Øn-´p-≠v. {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-en-kv Du¿-Pn-X-am-b A-t\-j-Ww Bcw-`n-®p. h-S-I-c F.-F-kv.-]n. b-Xo-jv N-{μ, kn.-sF. sI sI hn-t\mZv, tNm-ºm-e F-kv.-sF. Zn-eo-]v F-∂n-h¿ ÿ-e-sØ-Øn. hn-ce-S-bm-f hn-Z-Kv-[¿ ÿ-e-sØ-

h-S-I-c: Ip-Spw-_-k-ta-Xw _‘p ho-´n¬ hn-hm-l-Øn-\p t]m-b k-a-b-Øv ho-Sv Ip-Øn Xp-d-∂v 82 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-Whpw 50000 cq-]-bpw I-h¿-∂p. Agn-bq¿ Np-¶w c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkn-\p k-ao-]w A-c-bm-]-d-ºØv an-\m-dn-se A-jv-d-^n-s‚ ho-´n-em-Wp h≥ I-h¿-® \-S-∂Xv. i-\n-bm-gv-N ssh-Io-t´m-sS ]-¥-°-en-se _-‘p-ho-´n¬ ssa-em-©n I-√ym-W-Øn-\p ]s¶-Sp-°m≥ t]m-b Ip-Spw-_w cm-{Xn ]-tØm-sS Xn-cn-s®-Ønb-t∏m-bm-bn-cp-∂p I-h¿-® {i≤-bn¬-s∏-´-Xv. In-S-∏p ap-dn-bn-se A-e-am-cbn¬ kq-£n-® kz¿-Wm-`-c-Wß-fpw ]-W-hp-am-Wp tam-jWw t]m-b-Xv. Kr-l-\m-Y-\m-b

]-´n-cn-¡-c s]¬-hm-Wn-`w: {]-Xn-I-sf am-Xr-Im-]-c-am-bn in-£n-¡-W-w

tIm-gn-t°m-S:v ]-¥n-cn-°c - b - n-¬ kvI - qƒ hn-Zym¿-Yn-\n-Is - f ssew-Kn-Iam-bn ]o-Un-∏n-® kw-`h - Ø - n¬ ap-gp-h≥ {]-Xn-Is - f-bpw ]n-Sn-Iq-Sn amXr-Im-]c - a - m-bn in-£n-°W - s - a-∂pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-s°-Xn-tc h¿-[n®p h-cp-∂ C-Øc - w A-[m¿-an-I {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ-s°-Xn-tc a-X˛- k - m-aqly---˛ kmw-kI v- m-cn-I˛- cm-j{v- So-b kw-LS- \ - I - ƒ H-∂n-®p \n-∂p hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p t_m-[h - ¬ - ° - c - W - ¢m-kp-Iƒ \¬-IW - s - a-∂pw Fw.Fkv.Fw. Pn-√m sk-{I-t´-dn-b‰ - v B-hi - y-s∏-´p. Fw.F-kv.Fw. Pn-√m {]kn-U‚ v kn hn d-la v- Ø - p-√ A≥-hm-cn A-[y-£X - h-ln-®p. Pm-\n-jv s]-cp-aÆ - , dn-kh v- m≥ ^-tdm-°v, B-Zn¬ kn-‰n, ^-hm-kv aq-k sIm-Sn-bØq¿, A-_Zv- p-√X - zo-^v Im-c∏ - d - º - v, Pw-\m-kv \-√f - w kw-km-cn-®p.

Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn hn-hc-ß-ƒ ti-J-cn-®p. ssk-_¿ sk-√-n-s‚ k-lm-b-tØm-sS {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≈ {i-ahpw \-S-Øp-∂-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn-®p. I-gn-™ am-kw 21\p Ip™n-∏-≈n tIm-tdm-Øv-tdm-Uv ]-\m-S ]-≈n-°v k-ao-]w ho-Sv ]q-´n Ip-Spw-_ k-tΩ-Xw a-X-{]`m-j-Ww tIƒ-°m≥ t]m-b ka-b-Øv ho-Sv Ip-Øn-Øp-d-∂v ]tØ-Im¬ ]-h≥ kz¿-Wm-`-cWw I-h¿-∂n-cp-∂p. C-Xn-se {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-en-kn\v C-Xp-h-sc I-gn-™n-´n-√.

A-gn-bq-¿ Np-¶-sØ I-h¿-® \-S-∂ ho-´n-se A-e-am-c X-I¿-Ø \n-e-bn¬

P\-k-¼À¡ ]cn-]m-Sn-bn 2.42 tImSn-bpsS [\-k-lmbw tIm-gn-t°m-Sv: ap-J-y-a-{¥n-bp-sS P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ i-\nbm-gvN - cm-{Xn 12 a-Wn h-sc 2.-42 tIm-Sn A-\p-hZ- n-®X - m-bn Pn-√m Ie-ISv- ¿ kn- F e-X A-dn-bn-®p. ap-J-y-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-i-zmk \n-[n ˛941 t]¿-°v 1,58,-49,-000 cq-

]-bpw {]-Ir-Xn-t£m-` Zp-cn-Xm-izm-k ^-≠n¬ \n-∂p 13 t]¿-°v 5,33,500 cq-]b - p-w A-\p-hZ- n-®p. t\c-sØ e-`n-® ]-cm-Xn-°m¿-°v 52,62,500 cq-]b - pw ]p-Xn-b ]-cm-Xn°m¿-°v 1,41,65,000 cq-]b - p-am-Wv A-\p-hZ- n-®X - v. 21765 ]-cm-Xn-If - m-

Wv e-`n-®X - v. C-∂p am-{Xw 11700 ]-cm-Xn-Iƒ In-´n. t\-cs - Ø Hm¨-sse-\n¬ 10065 ]-cm-Xn-Iƒ e-`n-®n-cp-∂p. 321 F.-]n.-F¬. Im¿-Up-Iƒ _n.-]n.F-¬. Im¿-Up-If - m-°n am-‰m-\pw ap-Jy-a{- ¥n D-Øc - h - n-´n-´p-≠v.-


{]mtZ-inIw

18 \-hw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se F-´p-apX¬ A-©p-h-sc sh-Æ-t°m-Sv, X-S-Øp-Ω¬ F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-º-Xp ap-X¬ 11 h-sc Nnøq-cv, ]-b-t¥m-Mv F-∂n-hn-S-ßfn-epw A-©p-h-sc Xm-a-c-t»-cn Np-¶w, I-tø-en-°¬, sI-S-hq¿, a-Z¿-ta-cn F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

c-à-{Kq-¸v \nÀ-W-bIymw-]v _m-ep-t»-cn: tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬-tIm-f-Ppw kv-am¿-´v tlm-kv-]n-‰-epw tN¿-∂v Un. ssh.F-^v.sF-bp-sS k-lm-btØm-sS \m-sf cm-hn-se ap-X¬ \n¿-Ω-√q¿ ]m-d-ap-°n¬ c-‡Zm-\ c-‡-{Kq-∏v \n¿-W-b Iymw]v \-S-Øpw. Iymw-]v ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w-sNøpw. c-‡-Zm-\ tk-\-bn¬ AwK-am-Ip-∂-Xn-\pw c-Pn-kv-t{S-j\pw _-‘-s∏-tS-≠ \-º¿ 9048635335.

Pn-Ãm sS-¶o-kv thm-fn-t_mÄ _m-ep-t»-cn: sS-∂o-kv thm-fnt_mƒ A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√m sS-∂okv thm-fn-t_mƒ Nmw-]y≥-jn∏v _m-ep-t»-cn K-h. l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ C-∂p apX¬ Xp-S-ßpw.

t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

kvv-enw-eo-Kv k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. Kp-P-dm-Øn¬ kv-{Xo-Iƒ-°v t\-sc \-S-°p-∂ A-Xn-{I-a-ßfpw in-ip-a-c-W-\n-c-°pw Zm-cn{Zy-Øn-s‚-bpw I-W-°p-Iƒ sR-´n-°p-∂-Xm-Wv. hn-I-k-\cw-K-Øv tam-Un tI-a-\m-sW-∂ {]-Nm-cw sX-‰m-sW-∂v C-Xn¬ \n-∂p t_m-[y-s∏-Sp-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI ]n A-_vZp¿-d-ln-am≥ A-[y-£-X h-ln®p. ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m-sk-{I-´dn-bm-bn Xn-c-s™-Sp-Ø kn ]n sN-dn-b-ap-l-Ω-Zn-\v a-{¥n D-]lm-cw \¬-In. Fw kn am-bn≥-lm-Pn, Fw F d-km-Jv, sI F Jm-Z¿, ]n ss]-X¬ lm-Pn, sI hn A-–pd-ln-am≥, a-Po-Zv ]p-Xp-°p-Sn, ssk-\-_ Nm-en¬, F≥ sI A-jv-d-^v, ]n Pn ap-l-Ω-Zv, Fw sIm-Sn-b-Øq-cn¬ \-S-∂ ap-kv-enw-eo-Kv k-tΩ-f-\-Øn¬ tI-{μ-k-l-a{¥n F A-–p-d-ln-am≥, sI Sn a≥sI kn thWp-tKm-]m¬ kw-km-cn-°p-∂p kq¿, k-emw tX-°pw-Ip-‰n, ]n ap-°w: Kp-P-dm-Øn¬ \-S-∂ h¿- °m-\p-≈ Kq-U-\o-°-am-Wv tam- Xn-\p ]n-∂n-se-∂v tI-{μ k-l- kn A-_q-_-°¿, ]n Sn Ip-™n§o-b I-em-]-ß-fpw A-P-≠-I- Un-sb {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\- a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ cm-bn≥, A-–p- -a-Zv I-Æm-´n¬ fpw tZ-i-hym-]-I-am-bn \-S-∏m- tØ-°v D-b¿-Øn-°m-Wn-°p-∂- ]-d-™p. sIm-Sn-b-Øq-cn¬ ap- kw-km-cn-®p.

cw-`n-°p-∂ ¢m-kn¬ ]-s¶-Sp°m-\m-bn cm-hn-se G-tgm-sS Xs∂ ]-e-cpw Iyq-hn¬ ÿm-\w ]n-Sn-®n-cp-∂p. Iyq-hn¬ \n-∂v F√m A-t]-£-I-cp-sS-bpw c-Pn-kvt{S-j≥ ]q¿-Øn-bm-°n-bn-cp∂p. ¢m-kv tIƒ-°m-\m-bn lmfn¬ C-cp-∂ ti-j-am-Wv tPm. B¿.Sn.H. F-Øn ¢m-kv am-‰n-bXm-bn A-dn-bn-°p-I-∂-Xv. At]-£-I-sf-√mw hm-ßn sh-°pI-bpw sN-bv-Xp. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se B¿.

Sn. Hm-^n-kv ]-cn-k-c-Øv tamt´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-Wv A-dn-bn®-Xv. A-]-I-S-ß-fn¬ a-cn-®-h-cpsS Hm¿-a-Zn-\-am-bn C-∂p h-Ip∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-N-cn°p-∂p-≠v. Cu ]-cn-]m-Sn hn-Pbn-∏n-°m≥ B-sf-Iq-´p-∂-Xn-\v th-≠n-bm-Wv ¢m-kv am-‰n-b-sX∂m-Wv B-tcm-]-Ww. ¢m-kv am-‰n-b-Xm-bn ss{U-hnMv kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿-°v \n¿-

tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂-Xm-bpw Adn-bn-®p. F-∂m¬ B¿-°pw ss{U-hn-Mv kv-Iqƒ A-[n-Ir-Xcn¬ \n-∂v C-ß-s\-sbm-cp A-dnbn-∏v In-´n-bn-´n-s√-∂pw A-t]£-I¿ ]-d-bp-∂p. ¢m-kv am-‰n-b hn-h-cw ]-d-™-t∏mƒ ]-e At]-£-I-cpw {]-Xn-tj-[n-s®-¶nepw sse-k≥-kv th-≠-h¿ Rmb-dm-gv-N \-S-°p-∂ ¢m-kn-\v FØ-W-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d™-Xm-bn A-t]-£-I¿ ]-d-bp∂p.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Ên-\v kzo-Ic-Ww sIm-Sp-h-≈n: a-e-tbm-c ta-J-ebm-b s]m-∂m-¶-b-Øp \n-∂pw Hm-a-t»-cn-˛-]-Øp¿-˛-sh-Æ-t°mSv-˛-a-e-b-Ω h-gn tIm-gn-t°m-t´°p ]p-Xp-Xm-bn sI.F-kv. B¿. Sn.kn. _-kv k¿-ho-kv B-cw-`n®p. Xn-cp-h-ºm-Sn Un-t∏m-bn¬ \n-∂p-≈ _-kv cm-hn-se 6.15\p

s]m-∂m-¶-b-Øv \n-∂pw B-cw`n-®v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv h-gn a‰v {Sn-∏p-Iƒ kn-hn¬ tÃ-j≥ hgn-bp-am-Wp k¿-ho-kv \-S-Øp-I. _- n-\v A-º-e-°-≠n, Ben≥-X-d, a-e-b-Ω {]-tZ-i-ßfn¬ \m-´p-Im¿ kzo-I-c-Ww \¬-In.

s]m-∂m-¶b-Øv \n∂v B-en≥-X-d h-gn tIm-gn-t°m-t´-°v ]p-Xp-Xm-bn k¿-ho-kv B-cw-`n-® sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- n-\v \m-´p-Im¿ B-en≥-X-d-bn¬ \¬In-b kzo-IcWw

Dw-d ]T-\¢m-kv ap-°w: sN-dp-hm-Sn Zm-dp¬ l-k\m-Øv C-kv -em-an-Iv A-°m-Z-anbn¬ 30\p cm-hn-se H-º-Xn-\v Dwd ]T-\ ¢m-kv \-S-°pw. tI-{μ l-÷v I-Ωn-‰n-bw-Kw A-_v-Zp- a-Zv ]q-t°m-´q¿ ¢m-sk-Sp-°pw.

_m-ep-t»-cn: _m-ep-t»-cn _kv-Ãm‚n-\-I-Øv Ip-gn-Ifn¬ sh-≈w \n-d-™v In-S-°p∂n-S-Øv bm-{X-°m¿-°v Zp-cn-Xam-hp-∂p. Zn-t\-\ \q-dp-I-W-°n\v hm-l-\-߃ I-b-dn-bn-d-ßp∂ _kv-Ãm‚n-\-I-Øv \n-c-h[n Ip-gn-I-fm-Wp-≈-Xv. Xn-c-°v ]n-Sn-®v hm-l-\-Øn¬ I-b-dn-]‰m-\p-≈ Hm-´-Øn-\n-sS Ip-gnbn¬ ho-Wv \n-c-h-[n t]¿-°v ]cn-t°¬-°p-∂p-≠v. Ip-gn-I-fn¬ sh-≈w X-fw-sI´n In-S-°p-∂-Xn-\m¬ hm-l-\ß-fp-sS a¬-k-c-Hm-´-hpw ss{Uh¿-am-cp-sS A-{i-≤-bpw sIm≠v bm-{X-°m-cp-sS tZ-l-Øv N-

[n-®n-´p-≠v. a-e-tbm-c ta-J-ebn¬ sX-ßp-Iƒ-°v Iq-ºp Nob¬, Im-‰p ho-gv-N tcm-K-߃ ]S-cp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv Hm-e I-cn®n¬ tcm-Kw Iq-Sn hym-]-I-am-bns°m-≠n-cn-°p-∂-Xv. hn-hn-[ tcm-K-߃ _m-[n-®p sX-ßp-Ir-jn \-in-°pw-tºmgpw B-h-iy-am-b ]-cn-lm-c \-S]-Sn-I-tfm k-lm-b-ß-tfm k¿°m-cn¬ \n-∂p e-`n-°m-Ø-Xv I¿-j-I-sc Zp-cn-X-Øn-em-°p∂p. Im-k¿-tIm-s´ \m-fn-tI-c Kth-j-W tI-{μ-Øn¬ \n-∂p-≈ im-kv-{X-⁄-cm-b tUm. X-

"{In-an-\-ep-IÄ-s¡m-¸w B-`y-´-c-a{´n th-Zn ]-¦n-S-cpXv ' sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n t]men-kv kv-t‰-j≥ D-Zv-Lm-S-\ ]-cn]m-Sn-bn¬ hn-hn-[ {In-an-\¬ tIkv {]-Xn-Iƒ-s°m-∏w B-`y-¥c-a-{¥n th-Zn ]-¶n-Sp-∂-Xv H-gnhm-°-W-sa-∂p \m-j-\¬ skIyp-e¿ tIm¨-^-d≥-kv sIm-Sph-≈n ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n Bh-iy-s∏-´p.

Sn-bn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. I-gn-™ X-h-W tIm-gn-t°m´p \-S-∂ P-\-k-º¿-° ]-cn-]mSn-bn-epw ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. F-∂m¬ C-Xp-h-sc \-S-]-SnI-sfm-∂pw D-≠m-bn-´n-√. ar-Kmip-]-{Xn-°p kz-¥-am-bp-≠m-bncp-∂ 13 sk‚ v ÿ-e-hpw sI-´nS-hpw sIm-Sp-h-≈n an-\n kn-hn¬ tÃ-j≥ sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂Xn-\p th-≠n A-[n-Ir-X¿ s]m-

K-h. sF.Sn.sF. bq-\n-b³ F-kv.F-^v.sF¡v

hn-ZymÀ-YnI-sf A-d-Ìv sN-bvX-Xv t]m-en-kn-sâ ap-Jw c-£n-¡m-s\¶v

ap-°w: Xn-cp-h-ºm-Sn K-h. sF. Sn.sF. bq-\n-b≥ Xn-c-s™-Sp∏n¬ F-kv.F-^v.sF. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ F-Xn-cn-√m-sX Xn-cs™-Sp-°-s∏-´p. Fw sI A¿jm-Zv(sN-b¿-am≥),A-\p-{io(P\-d¬ sk-{I-´-dn), sI ]n _nPp≥(C‚¿ sF.Sn.sF Iu¨kn-e¿),kn-dm-Pp-±o≥(am-K-kn≥ F-Un-‰¿), an-Yp≥(P-\-d¬ Iym]v-‰≥), sI hn hn-jv-Wp(B¿-Svkv ¢-∫v sk-{I-´-dn), F-∂n-h-cmWp Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-Xv.

te-tW¿-kv sse-k≥-kv e`n-®-h¿ ss{U-hnMv sS-kv-‰n¬ lm-P-cm-Ip-∂-Xn-\v ap-ºm-bn {]nte-tW¿-kv ¢m-kn¬ ]-s¶-Spt°-≠-Xp-≠v. I-gn-™ c-≠v i\n-bm-gv-N-I-fn-epw A-h-[n-bm-bXn-\m¬ C-∂-se-sØ ¢m-kn\m-bn \n-c-h-[n t]¿ F-Øn-bncp-∂p. Hm-Un-t‰m-dn-bw \n-d-bp-Ibpw sN-bv-Xp. ]-e-cpw tPm-en H-gn-hm-°nbpw a-‰p-am-Wv ¢m-kn-\m-bn FØn-bn-cp-∂-Xv.

I¬-h³-j³ ap-°w: I-kv-Xq-cn cw-K≥ k-anXn dn-t]m¿-´p-am-bn _-‘-s∏-´p I¿-j-I¿-°pw Ip-Sn-tb-‰ P-\-X°p-ap-≈ B-i-¶-Iƒ A-I-‰-Wsa-∂p Im-c-t»-cn-bn¬ \-S-∂kz-X-{¥ I¿-j-I-kw-Lw Xn-cph-ºm-Sn a-fi-ew I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. ap-kv-enw-eo-Kv Pn√m sk-{I-´-dn kn ]n sN-dn-b-apl-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. I-fØn¬ C-kv-am-bn¬, ]n ss]X¬-lm-Pn, hn F \-ko¿, sI ]n A-l-Ω-Zv-Ip-´n, hn A-_q-_°¿ au-e-hn, sI tIm-b, ]n ]n D-Æn-°-Ωp, a-c-°m¿ tIm-´m-ct°m-Øv, A-–p¿-d-jo-Zv A¬Jm-kn-an kw-km-cn-®p.

Ìm³Un-se Ip-gn-IÄ bm-{X-¡mÀ-¡v `o-j-Wn-bm-hp¶p fn sX-dn-°p-∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv. Ãm‚n-se I-S-bn-te-°pw N-fn sX-dn-∏n-®m-Wv _- p-I-fp-sS a ¬-k-c Hm-´w. Iq-cm-®p-≠v, I-°-bw, X-ebm-Sv, In-\m-eq¿ F-kv-t‰-‰v, a-¶bw, I-´n-∏m-d, Iq-´m-en-S, I-√mt\m-Sv, Im-b-Æ, t]-cm-{º Xp-Sßn-b a-e-tbm-c-ta-J-e-I-fn-te°pw Xm-a-c-t»-cn, sIm-bn-em≠n, tIm-gn-t°m-Sv `m-K-ß-fn-te°pw \-cn-°p-\n, No-°n-tem-Sv, ho-cy-{ºw, C-øm-Sv, I-cn-bm-Ø≥Im-hv {]-tZ-i-ß-fn-te-°p-ap-≈ \n-c-h-[n _- p-Iƒ Zn-t\-\ Ib-dn-bn-d-ßp-∂ Ãm‚n-s‚ A-hÿ h-f-sc ]-cn-Xm-]-I-c-am-Wv.

aetbmc-¯v sX-§p-I-fn Hm-e I-cn-¨n tcm-Kw ]-S-cp¶p ap-°w: sIm-Sn-b-Øq¿, Im-c-t»cn ]-©m-b-Øp-I-fp-sS a-e-{ºtZ-i-ß-fn¬ sX-ßp-Iƒ Hm-e I-cn-®n¬ _m-[n-®v \-in-°p-∂p. tXm-´p ap-°w, Np-≠-Øpw s]mbn¬, ssa-kq¿ ]-‰, tZ-h-kzw Im-Sv `m-K-ß-fn-em-Wp sX-ßpIƒ-°v hym-]-I-am-bn tcm-Kw _m-[n-®n-cn-°p-∂-Xv. sX-ßns‚ C-fw ]-´-Iƒ I-cn-™p-Wßp-I-bpw h≥-tXm-Xn¬ a-®nß t]m-gn-bp-I-bp-am-Wv e-£Ww. tX-ß-°v Xq-°-°p-d-hpw Im-W-s∏-Sp-∂p-≠v. B-bn-c-tØm-fw sX-ßp-Iƒ°v Cu `m-K-ß-fn¬ tcm-Kw _m-

sIm-Sp-h-f-fn: sIm-Sp-h-≈n arKm-ip-]-{Xn-°p sI-´n-Sw \n¿-an°p-∂-Xn-\p ÿ-ew A-\p-h-Zn°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°p ho-≠pw ]-cm-Xn \¬-In. ]-d-º-Øv Im-hv £o-tcm¬-∏m-Z-I k-l-I-c-W kw-Lw U-b-d-Œ¿ sI hn A-chn-μm-£-\m-Wp i-\n-bm-gv-N tIm-gn-t°m-´p \-S-∂ ap-Jy-a{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-

ap¶-dn-bn-¸nÃm-sX {]o te-tWgv-kv ¢m-kv am-än; A-t]-£-IÀ h-e-ªp

A-\p-kv-a-cn-¨p

_m-ep-t»-cn: ]-\-ßm-Sv ]-©mb-Øv Fw.F-kv.F-^v. I-Ωn-‰n \-S-Øp-∂ D-W¿-Øp-Pm-Y 24\p In-\m-eq¿ G-gp-I-≠n-bn¬ \-SØp-sa-∂p ]-©m-b-Øv Fw.Fkv.F-^v. t\-Xm-°ƒ A-dn-bn®p. bq-Øv eo-Kv ]-\-ßm-Sv ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw sI A≥-h¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn ]n k-hm-Zv A-[y-£-X h-ln®p. kp¬-^n-°¿, C-{_m-lnw A-Pv-a¬ kw-km-cn-®p.

3

-tam-Un-sb {]-[m-\-a{´nbm¡m\pÅ \o¡w ar-Km-ip-]-{Xn-¡p sI-«nSw: ap-Jy-a-{´n-¡v ho−pw ]-cm-Xn\ÂIn hÀKo-b A-P-− \-S-¸m-¡m³: a{´n

_m-ep-t»-cn: h-b-em-Sv {]m-Y-anIm-tcm-Ky-tI-{μ-Øn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ t]m-j-Im-lm-c t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-Øn. Xe-bm-Sv H-c-t¶m-°p-∂v a-e-bn-se B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn¬ h-be-S ]n.F-®v.knbn-se sl¬Øv C≥-kv-s]-Œ¿ c-ho-{μ≥, dn- \-cn-°p-\n: sIm-Sp-h-≈n B¿.Po-\, sP.F-®v.sF. l-co-jv Sn. Hm-^n-kn¬ sse-k≥-kn-\v kw-km-cn-®p. A-t]-£n-®-h¿-°m-bn \-S-Øp∂ {]o te-tW¿-kv ¢m-kv ap-∂dn-bn-∏n-√m-sX am-‰n-b-Xv A-t]_m-ep-t»-cn: I-Æm-Sn-s∏m-bn £-I-sc h-e-®p. {]-hr-Øn Zn-h¬ bp-h-P-\ hm-b-\-im-e-bp-sS k-am-b F-√m i-\n-bm-gv-N-I-fnÿm-]-I-cn¬ {]-[m-\n-bm-bn-cp- ep-am-Wv sIm-Sp-h-≈n sI sI ∂ sI ]n Ip-am-c-s\ A-\p-kv-a- Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv {]o cn-®p. Pn-√m sse-{_-dn Iu ¨- te-tW¿-kv ¢m-kv. kn¬ {]-kn-U‚ v F≥ i-¶-c≥ C-∂-se cm-hn-se ¢m-kn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI ]n hn- ]-s¶-Sp-°m-\m-bn F-Øn-b 220 P-b≥ A-[y-£-X h-ln-®p. t]-cm-Wv h-e-™-Xv. H-º-Xn-\m-

Fw.F-kv.F-^.v D-WÀ-¯p-Pm-Y

kozhikode/clT

bp.Un.F-^n-se ]-S-e-]n-W°-hpw tIm¨-{K-kn-se {Kq-∏v hg-°p-am-Wv D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßpIƒ \o-´n-s°m-≠p-t]m-hm≥ Imc-W-am-bn ]-d-bp-∂-Xv. C-h-sc am‰n \n¿-Øn D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßpIƒ \-S-Øp-∂-Xn-\v _-‘-s∏-´h¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.

ap-°w: tI-{μ-k¿-°m¿ k-lmb-tØm-sS Np-≈n-°m-]-d-ºv lnZm-b-Øp¬ ap-kv-en-ao≥ a-Zv-d-kbn-em-cw-`n-® Iw-]yq-´¿ em-_pw, sse-{_-dn-bpw {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v Nm-en¬ ssk\-_ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ajv-d-^v d-lv-am-\n A-[y-£-X hln-®p. \-Sp-°-≠n A-_q-_°¿, ]n a-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

Ãm‚n-s‚ H-cp-`m-Kw Hm-t´m]m¿-°n-em-Wv. bm-{X-°m-cp-sS Im-Øn-cn-∏v s]m-´n-s]m-fn-™sh-bv-‰n-Mv sj-Õn-epw I-S-h-cm¥-I-fn-ep-am-Wv. a-g°meØv a-g \-\-™m-Wv Im-Øn-cn-∏v. _mep-t»-cn-ap-°v tªm-°v tdm-Uv, ssI-c-fn tdm-Uv, ssh-Ip-fiw, ssl-kv-Iqƒ tdm-Uv C-hn-S-ß-fnepw tdm-Un¬ h≥ Ip-gn-I-fp-≠v. P-∏m≥ ss]-∏n-S-en-\v tdm-Uv Io-dn-ap-dn-®n-S-Øv A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn-s®-¶n-epw tdm-Uv \-hoI-c-Ww ]q¿-Æ-X-bn-se-Øn-bn´n-√. _- p-Iƒ-°v b-{¥-Ø-Icm-dv kw-`-hn-°p-∂-Xn-\m¬ {Sn-∏v _m-ep-t»-cn _-kvÃm≥Un-\-I-sØ Ipgn ap-S-°-epw ]-Xn-hm-Wv.

Np-aÀ ]-{Xn-I-bn k-Nn-\v BZ-cw

]-d-ºn¬-°S-hv Fw.F.Fw.bp.]n. kv-Iq-fn-¬ X-øm-dm°nb k-Nn-\v B-Z-c-]q¿-hw Np-a¿ ]-{XnI tIm-gn-t°m-Sv: C-Xn-lm-k-Xmcw k-®n≥ sS≥-Up¬-°-dp-sS A-h-km-\ sS-kv-‰v {In-°-‰v BtLm-j-am-°p-I-bm-Wv ]-dºn¬-°-S-hv Fw.F.Fw.bp.]n kv-Iq-fn-se Ip-´n {In-°-‰¿-am¿. kv-Iqƒ Im-bn-I hn-`m-K-am-Wv F-°m-e-sØ-bpw an-I-® {In-°‰v {]-Xn-`-bm-b k-®n-s\ bm-{Xbm-°m≥ -k-®n-\v B-Z-c-]q¿hw- ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

kz-tZ-in-I-fm-b hn-Zym¿-Yn-I-sfbm-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn {]-XnI-fm-°n-b-Xv. _m-dn-\p t]m-enkv kw-c-£-Ww sIm-Sp-°-W-sa∂ ssl-t°m-S-Xn \n¿-t±-iw \ne-hn-ep-≈-t∏mƒ C-Xn-\p km-[n°m-Ø-Xn-\p a-dp-]-Sn ]-d-tb-≠n h-cp-sa-∂ `-b-Øm-em-Wp \n-c-]cm-[n-I-tf th-´-bm-Sn-b-Xv. `m-c-hm-ln-I-fm-b ]n kn Al-Ω-Zm-Pn,ssk-\p¬ B-_nZo≥ X-߃, sI kn am-ap, Imcm-´v d- m-Jv, d-kn-bm C-{_mlnw, a-Po-Zv A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]m-d-s]m-«n-¡p-¶-Xn-s\-Xn-tc \m-«p-ImÀ cw-K-¯v _m-ep-t»-cn: D-Æn-Ip-fw ]-©m-b-Øn-se 19mw hm¿-Un¬ hm-g-bn¬ In-´p-߬ Nm-ap-≠n-]m-d-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn ]m-d-s∏m-´n-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-am-bn \m-´p-Im¿ cw-K-Øv. ]m-d-Ip-gn-®p s]m-´n-°p-∂-Xn-\m¬ h≥-kv-t^m-S-\w D-≠mhp-∂-Xp sXm-´-Sp-Øp-≈ ho-Sp-Iƒ-°pw \-a-kv-Im-c-]-≈n°pw `o-j-Wn-bp-s≠-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p.

B-ip-]-{Xn-I-fp-sS am-t\-Pv-saâv I-½n-än tbm-Kw tNÀ-¶p

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bnep-≈ Xm-a-c-t»-cn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn, sIm-Sp-h-≈n, tImS-t©-cn I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dp-Iƒ F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡ am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n-tbm-Kw tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Bip-]-{Xn-I-fp-sS ku-I-cy-߃ h¿-[n-∏n-°m≥ B-h-iy-am-b hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fpw Ãm-^v ]m-t‰¨ Aw-Ko-I-cn-®v tUm-Œ¿-am-cp-tS-bpw A-\p-_-‘ kv-‰m-^n-s‚-bpw H-gn-hpIƒ \n-I-Øp-∂-Xn-\p k¿-°m-cn-te-°p ip-]m¿-i sN-øm\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. ]n sI tam-l-\≥, Xm-a-c-t»-cn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. d-jo-Zv, tªm-°v B-tcm-Ky ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ Sn sI ap-l-Ω-Zv, t£-a-Im-cy ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-t]-gv-k≥ sI sI k-^n-\, Pn-√m ]©m-b-Øv Aw-Kw P-ao-em D-kv-am≥ kw-km-cn-®p.

{]-`m-j-W]-cn-]m-Sn-IÄ k-am-]n-¨p

sIm-Sp-h-≈n: F-tf-‰n¬ hm-Zn-lp-kv-\ kw-L-Sn-∏n-® {]-`mj-W ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ]m-W-°m-Sv lan-Z-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F≥ kn lpssk≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

t\m-UÂ t{]-c-In-s\ \n-b-an-¡pw

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv ]-cn-[nbn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hn-I-k-\ hn-Zym tI-{μ-Øn-te-°v t\m-U¬ t{]-c-In-s\ \n-b-an-°pw.40 h-b- n-\p Xm-sg {]mb-ap-≈ _n-cp-Z-[m-cn-I-fpw tªm-°v ]-cn-[n-bn¬ Xm-a-kn-°p∂-h-cpw km-£-c-Xm {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ap≥-]-cn-N-b-ap-≈h-cp-am-bn-cn-°-Ww A-t]-£-I¿, Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 20 ssh-Io-´p aq-∂n-\p ap-ºm-bn tªm-°v ]-©m-b-Øv sk-{I-´dn-°v A-t]-£ \¬-I-Ww.

ss_-¡v dm-en \-S-¯n

ºm≥, tUm. kp-{_-lv -a-Wyw, tUm. {]-Xn-`, {]-Im-iv-\m-b¿, ]n Sn kn-‘p, A-_v -Zp¬ kØm¿, Ir-jn Hm-^n-k¿ sI tam-l≥-Zm-kv F-∂n-h-c-S-ßn-b hn-Z-Kv-[ kw-Lw tcm-K-_m-[n-X {]-tZ-i-߃ k-μ¿-in-®p. ]-cntim-[-\-°m-bn km-ºn-fp-Iƒ ti-J-cn-®n-´p-≠v. hn-e-°p-d-hpw tcm-K-_m-[bpw aq-ew I-„-Øn-em-b tI-c I¿-j-I-sc k-lm-bn-°m≥ k¿°m¿ k-Xz-c \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂p sIm-Sn-b-Øq¿ Im¿-jn-I hn-I-k-\ k-an-Xn B-hiy-s∏-´p.

Iw-]yq-«À em-_v D-Zv-Lm-S-\w

Xm-a-c-t»-cn:hn-hm-Z-am-b Im-cmSn-bn-se _m¿ I-Øn-® kw-`-hØn¬ tIm-tf-Pv hn-Zym¿-Yn-Isf I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n-b-Xv tIm-S-Xn-°p ap-ºn¬ t]m-en-kns‚ ap-Jw c-£n-°m-\m-sW∂pw C-Xn-s\-Xn-tc {]-t£m-`w \-S-Øp-sa-∂pw sIm-Sp-h-≈n afi-ew bp.Un.F-^v. t\-Xm°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. I-gn-™ Zn-h-kw A-⁄mX¿ _m¿ I-Øn-®-Xv Im-Wm≥ h-∂ sIm-Sp-h-≈n hm-Sn-°¬

fn-®p am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. H-cp h¿-j-Øn-\p-≈n¬ ar-Kmip-]-{Xn-°p sI-´n-Sw \n¿-an-®p \¬-Ip-sa-∂v sIm-Sp-h-≈n {Km-a∏-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ D-d-∏p \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ h¿-j߃ I-gn-™n-´pw sI-´n-Sw \n¿an-®p \¬-In-bn-´n-√. C-t∏mƒ 4000 cq-] am-k-hm-S-I-bn¬ ]-gsbm-cp sI-´n-S-Øn-em-Wp ar-Kmip-]-{Xn {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv.

k-®n-s‚ Ip-´n-°m-ew ap-X¬ C-Xp-h-sc-bp-≈ h-f¿-®-bp-sS ]S-hp-Iƒ Nn-{Xo-I-cn-°p-∂-Xn-\mbn _-lp-h¿-W Np-a¿ ]-{Xn-II-fm-Wv {]-Z¿-in-∏n-®-Xv. k-®n≥ sS≥-Up¬-°-dp-sS Po-hn-X-Ønse A-]q¿-h Nn-{X-ß-fpw A-hnkv-a-c-Wo-b ap-lq¿-Ø-ß-fpw Np-a¿-]-{Xn-I-I-sf [-\y-am-°n. k-®n-\v lr-Z-b-]q¿-hw ]-cn]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw k-_v-

Pn-√ Im-bn-I ta-f-bn¬ Nmw]y≥-jn-∏v I-c-ÿ-am-°n-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ A-\p-tam-Z\-hpw kv-Iqƒ {]-[m-\-[ym-]I≥ sI kn tZ-hm-\-μ≥ \n¿-hln-®p. Im-bn-I-[ym-]-I≥ ^k¬ d-lv-am≥, Sn Fw j-anw, A_vv-Zp¬ P-eo¬, A-l-Ω-Zv Imknw, k-Pv-\ sI ]n, sI B-ÀmZv, ko-\ Unw-]nƒ F-∂n-h¿ ]cn-]m-Sn-°v t\-Xr-Xzw \¬-In.

ap-°w: 22\v ap-°-Øv \-S-°p-∂ F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^.v ta-J-e k-tΩ-f-\-Øn-s‚ {]-N-c-Wm¿-Yw sN-dp-hm-Sn ¢-ÿ ss_-°v dm-en \-S-Øn. sI hn A-–p¿-d-ln-am≥ lm-Pn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI hn \n-bm-kv A-[y-£-X h-ln-®p. PmYm-Iym-]v-‰≥ F sI A-∫m-kv, F-kv F \m-k¿, km-Zn-Jen, sI ^n-tdm-kv, kn ]n _o-cm≥-Ip-´n kw-km-cn-®p.

]T-\-k-lm-b hn-X-c-Ww

\-cn-°p-\n: F-kv.F≥.Un.]n. bq-Wn-b≥ P-\-d¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥ A-\p-h-Zn-® hn-Zym-`ym-k ]T-\-klm-bw C-øm-Sv F.sF.bp.]n. kv-Iq-fn¬ hn-X-c-Ww sN-bvXp. ]T-\-[-\-k-lm-bw hm¿-Uv saw_¿ c-_n-X \o-e-t©cn hn-X-c-Ww \-S-Øn.

sk-an-\mÀ

\-cn-°p-\n: s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-˛-tIm-gn-t°m-Sn-s‚-bpw A£-c kmw-kv-Im-cn-I th-Zn h-tS-°-≠n-Xm-g-Øn-s‚-bpw B`n-ap-Jy-Øn¬ 23\p 9.30 ap-X¬ \-cn-°p-\n hym-]m-c-`-h\n¬ c-‡-Zm-\ t_m-[-h¬-°-c-W-hpw Im¿-jn-I sk-an-\mdpw \-S-°pw.

hn-Zym-`ym-k a-{´n-sb A-`n-\-µn-¨p sIm-Sp-h-≈n: a-e-_m-dn-se hn-Zym-`ym-k cw-K-sØ ]n-∂m-°m-hÿ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Xn-cq-c-ßm-Sn X-fn∏d-ºv, aÆm¿-°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hn-Zym-`ym-k Hm-^n-kp-Iƒ ÿm-]n® hn-Zym-`ym-k a-{¥n A-_v -Zp¿-d-∫n-t\-bpw k¿-°m-cn-t\-bpw sI.F.Sn.F-^v. Xm-a-c-t»-cn hn-Zym-`ym-k Pn-√m I-Ωn-‰n A-`n-\-μn®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI sI F P-∫m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. {]-kn-U‚ v F≥ ]n A-_v-Zp¿-d-jo-Zv A-[y-£-X h-ln-®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-11-18  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-11-18

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-11-18  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-11-18