Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

F-gp-¯-ѳ ]p-Xn-b ]-Z-§Ä a-e-bm-f`m-j-bv-¡p kw-`m-h-\ sN-bv-Xp: ]n hÂ-k-e

hntij§Ä

Pn½n tPmÀ-Pv AhmÀUv Ko-Xp A¶ tPm-kn\v

tIm-gn-t°mSv: tI-cf - Ø - n-se Im-bn-Ic - wK-sØ an-I® - hy‡n-°p \¬-Ip∂ Pn-Ωn tPm¿Pv ^u-t≠-j≥ A-hm¿-Un-\v _m-kv°‰ - v t_mƒ Xm-cw Ko-Xp A∂ tPm-kv Xn-cs - ™-SpØXm-bn A-hm¿-Uv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ tPm-kv tPm¿Pv, amt\-Pn-Mv {S-kv‰ - n sk-_m-kv‰ - y≥ tPm¿-Pv F-∂n-h¿ hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn®p. 30\v t]-cm-hq-cn¬ A-hm¿-Uv k-Ωm\n-°pw. . tPm-kv tPm¿Pv, tdm_¿-´v t_m-_n tPm¿Pv, tPm_n tPm-k^v, Sn tZ-h{- ]-kmZv, sk-_m-Ãy≥ tPm¿-Pv F-∂n-hc-Sßn-b P-UvP - n-Mv I-Ωn-‰n-bmWv Ko-Xp-hn-s\ Xn-cs - ™-SpØXv.

Km-Uv-KnÂ: Hm]¬-t^m-dw 4\v

tIm-gn-t°m-Sv: ]-›n-aL - ´- k - w-c£-WØ - n-\m-bp-≈ Km-UvK - n-¬˛-Ik - vX - q-cn cw-K≥ - dn-t]m¿-´v kw-_‘ - n-® kw-ib - ß - ƒ Zq-coI-cn-°p-∂X - n-\p-≈ Hm-]¨ t^m-dh - pw kw-hm-Zh - pw Xn-¶f - mgvN - \m-en-\p Nm-e∏ - p-dw ]-cn-jXv `-h\ - n¬ \-S° - pw. Xm¬∏-cyap-≈h - ¿ 9446683307 _-‘s - ∏SWw.

`m-jm-`n-am-\ am-km-N-c-W-¯n-\p Xp-S-¡-am-bn

tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lm-fn¬ `m-jm-`n-am-\ am-km-N-c-WØns‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w km-ln-Xy-Im-cn ]n h¬-k-e \n¿h-ln°p-∂p. F≥ A-l-Ω-Zv, Im-hn¬ ]n am-[-h≥, sI ]n jo-_, _m-e-N-{μ≥ ]m-d-t®m-´n¬, kn sI hm-kp k-ao-]w

Xm-a-c-t»-cn: d-_¿ tam-j-WØn-\n-sS kn.sF.Sn.bp. t\-XmtIm-gn-t°m-Sv: K-h. tlm-an-tbm- h-S-°w aq-∂p t]-sc t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bv-Xp. tIm-c-ßm-Sv ∏-Xn-Iv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv, tIm-gn-t°m-Sv C-t‚¨ tUm-tŒ- ]n.sI. F-tÃ-‰n-se dm-´-bn¬ \n--∂v H-´p-]m¬ tam-„n-°p-∂-Xngv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ tIm¨-sh-t°-j≥ t{]m-{Km-an- \n-S-bn-em-Wv F-kv-t‰-‰v Po-h-\°m-c-\pw kn.sF.Sn.bp. sk-{Is‚ `m-K-am-bn 10\v \m-j-W¬ tlm-an-tbm sk-an-\m¿ \-S-Øp- ´-dn-bp-am-b cm-P≥ (35), C-bm-fpsS k-lm-bn-I-fpw \n-c-h-[n tam∂p. F‚ v-e- v s]m-´≥-jy¬ Hm-^v tlm-an-tbm-∏-Xn F-∂ hn- j-W-t°-kp-I-fn¬ {]-Xn-I-fpam-b A-ºm-b-tØm-Sv l-\o-^ ]nSn-bn-emb {]Xn-Iƒ j-b-Ønembn-cn°pw sk-an\m¿. sk-an-\m-dn-te-°p-≈ ap≥Iq¿ c-Pn-kv-t{S-j≥ B-cw-`-n-®p. t^m¨: 9747367714, 9895309961.

in-ip-Zn-\m-tLm-j aÂ-k-c-§Ä 9\v tIm-gn-t°m-Sv: in-ip-Zn-\m-tLmj-tØm-S-\p-_-‘n-®p km-aqlnI-\o-Xn h-Ip-∏pw kw-ÿm\ ssN¬-Uv ssd-‰v-kv I-Ωo-j\pw kw-bp-‡-am-bn Hm¿-^-t\Pv I¨-t{Smƒ t_m¿-Uv Aw-KoIm-c-ap-≈ A-\m-Ym-e-b-ß-fnse-bpw sP.sP ÿm-]-\-ß-fnse-bpw Ip-´n-Iƒ-°m-bn ÿm-]\ X-e-Øn¬ s]-bn‚n-Mv, I-Ysb-gp-Øv, D-]-\ym-k ˛ {]-kw-K a¬-k-c-߃ \-S-Øp-∂p. Pn-√mX-e a¬-k-cw H-º-Xn-\p cm-hnse H-º-Xn-\p sh-≈n-am-Sv-Ip-∂v sP.Un.Sn. C-kv-emw Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-°pw. ÿm-]-\ ta-[m-hn-Iƒ ]-s¶-Sp-°p-∂ Ip´n-I-fp-sS t]-cv hn-h-c-߃ \hw-_¿ B-dn-\p ap-ºp Pn-√m km-aq-lnI-\o-Xn Hm-^n-kn¬ \¬-I-Ww. t^m¨: 0495 2371911.

Fkv.FÂ.BÀ.kn. te-Uo-kv hn-Mv `m-c-hm-lnIÄ tIm-gn-t°mSv: ke-^n te-WnMv B‚ v dn-k¿-®v sk‚¿ (Fkv.F¬.B¿.kn.) te-Uo-kv hnMv `m-c-hm-lnI-sf U-b-d-Œ¿

sk-°o-\ Xm-ln¿({]-kn-), B-an-\m lm-dq≥(sk-{I) sI hn A-–p¬ e-Øo-^v au-ehn-bp-sS A-[y-£-X-bn-¬ tN¿∂ tbm-K-Øn¬ Xn-c-s™-SpØp. {]-kn-U‚ v: sk-°o-\ Xmln¿, sk-{I-´dn: B-an-\m lmdq≥, {S-jd¿: \q¿-P DΩ¿. sshkv {]-kn-U‚p-am¿: ]n Fw sjco^ , C hn B-bn-i. sk{I-´-dn-am¿: ]n Fw sk-do-\, sI hn d-jo-Z. P-\-d¬ I¨-ho\¿: JZo-P D-kv-am≥.

hym-]m-cn k-an-Xn Nm-cn-ä-_nÄ {S-Ìv cq-]o-I-cn-¡p-¶p tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f kw-ÿm\ hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn c-P-X Pq-_n-en h¿-j-Øn¬ kaq-l-Øn-se Zp¿-_-e¿-°p klm-b-ta-Im≥ Nm-cn-‰-_nƒ {SÃv B-cw-`n-°p-sa-∂p `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]m-en-tb-‰o-hv kw-cw-`-ß-sf-bpw Im-cp-Wy, hnZym-`ym-k {]-h¿-Ø-\-ßsf-bpw k-lm-bn-°p--I-bm-Wv {S-Ãv e£y-an-Sp-∂-Xv. hn sI kn a-Ω-Zv tIm-b sN-b¿-am-\m-bn-cn-°pw. Pn-√m c-P-X Pq-_n-en I¨h≥-j≥ \m-sf A¿-_≥ _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ cm-hn-se 10.30\v Bcw-`n-°pw. B-Zy-Im-e km-c-Yn-I-sf B-Z-cn-°pw. k-lI-c-W _m-¶v ap≥ {]-kn-U‚ v Fw sa-l-_q-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b hn sI kn a-Ω-Zv-tIm-b, kn sI hn-P-b≥, sI {io-[-c≥, kn hn C-Iv -_m¬, sI tkm-a≥, sI Fw d-^o-Jv F-∂n-h¿ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ kw-_-‘n-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m ]-©m-bØn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-SØp-∂ `m-jm-`n-am-\ am-km-N-cW-Øn-\p Xp-S-°-am-bn. Pn-√m-Xe D-Zv-Lm-S-\w {]-i-kv-X km-lnXy-Im-cn ]n h¬-k-e \n¿-h-ln®p. B-[p-\n-I a-e-bm-f-Øn-s‚ D-]-⁄m-Xm-hm-b F-gp-Ø-—≥ B-bn-c-°-W-°n-\p ]p-Xn-b ]-Z߃ a-eb - m-f` - m-jb - v° - p kw-`mh-\ sN-bvX - X - m-bn D-ZvL - m-S\ - {]kw-K-Øn¬ h¬-k-e ]-d-™p. C-Xp {]-[m-\a - m-bpw kw-kvI - r-XØn¬-\n-∂p cq-]m-¥-c-s∏-Sp-Øn-bX - m-Wv. k¿-Km-fl-I-X am-Xr-`m-j-bn¬-\n-∂p am-{X-ta D-≠m-hp-I-bp-≈p. Sm-Kqdpw k-tcm-Pn-\n \m-bnUp-hpw s\-lv-dp-hp-sam-s° Cw•o-jn-¬ km-ln-Xy-Ir-Xn-Iƒ c-

Nn-®n-´p-s≠-¶n-epw A-h-bv-°p X-ß-fp-sS am-Xr-`m-j-bn-se c-N\-I-tfm-fw an-I-hv hcn-√. a-e-bm-fw ]Tn-°m-Ø-h-sc F-kv-.F-kv.F¬.kn. P-bn-∏nt°-≠-X-n-s√-∂ k¿-°m¿ Xo-cpam-\w \-√-Xm-Wv. A-Xpt]m-se a-e-bm-fw ]Tn-°m-Ø-h¿-°v tPm-en \-¬-tI-≠-Xn-s√-∂ ]n.F--kv.kn. Xo-cp-am-\-hpw \-∂mbn. k-b≥-kpw a-‰v im-kv-{X-imJ-I-fpw ]Tn-®m¬ {]-Ir-Xn-sb A-dn-bm-\pw Po-hn-Xw kp-J-{]-Zam-°m-\pw I-gn-bp-sa-¶n-epw amXr-`m-j ]Tn-s®-¶n¬ am-{X-ta lr-Zb - w hn-Ik - n-°p-Ib - p-≈. tI-c-f-Øn-\p lr-Z-b-ImTn\yw G-dp-Ib - m-Wv. km-ln-Xy-IrXn-If - p-sS hm-b\ - \-√ \n-eb - n¬ \- S - ° m- Ø - X p- s Im- ≠ m- W n- X v .

tI-c-f-Øn¬ {K-Ÿ-im-em kwkv-Im-cw a-S-°n-s°m-≠p-h-cWw. hm-b-\ \-∂m-bm¬ Po-hnX-hpw \-∂m-hpw. Zr-iy-am-[y-a߃ `m-j-sb \-in-∏n-°p-I-bmsW-∂pw h¬-k-e Iq-´n-t®¿Øp. hn-Zym-`ym-k ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£ sI ]n jo-_ A-[y£-X h-ln-®p. _m-eN - {- μ≥ ]md-t®m-´n¬ I¿-a-]-cn-]m-Sn hn-iZo-I-cn-®p. Im-hn¬ ]n am-[-h≥ `m-jm-`n-a-m-\ {]-Xn-⁄ sNm-√ns°m--Sp-Øp. Xp-S¿-∂p ]q-°m-Sv I-em-e-b-Øn-s‚ Im-hy-ssI-cfn-bpw \-S∂ - p. tIm-gn-t°m-Sv, Ip∂-aw-Ke - w, tN-f∂ - q¿, _m-ep-t»cn, sIm-Sp-h≈ - n tªm-°p-If - n¬\n-∂p-≈ kvI - qƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

Fw.F-kv.F-^v. Pn-Ãm- kw-K-aw C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: "kw-c-£n-t°≠ hn-Zym¿-Yn-Xzw D-W-tc-≠ kaq-lw' F-∂ {]-ta-b-Øn¬ 23 apX¬ Un-kw-_¿ 13 h-sc Fw.Fkv.F-^v. kw-ÿm-\ I-Ω-‰n \-SØp-∂ D-W¿-Øp Pm-Y-bp-sS hnP-b-Øn-\m-bp≈ Pn-√m kw-K-a߃ C-∂p Xp-Sß - pw. tI-cf - o-bk-aq-l-Øn-\p \-hym-\p-`-h-amhp-∂ X-c-Øn¬ ssk-°n-fn¬ \-S-Øp-∂ Pm-Y-bp-sS hn-P-bØn-\p I¨-h≥-j≥ \-SØpw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, B-e-∏p-g, CSp-°n, h-b-\m-Sv Pn-√-I-fn¬ C∂pw I-Æq¿, tIm-gn-t°m-Sv, a-e∏p-dw, Xr-iq¿ F-d-Wm-Ip-fw, tIm-´-bw, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-Ifn¬ \m-sf-bpw sIm-√-Øv sNmΔm-gvN - b - pw kzm-KX - k - w-L cq-]oI-cW - w \-S° - pw. Pn-√m kw-La - ߃ hn-Pb - n-∏n-°W - s - a-∂p kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ]n A-jvd - ^-en-bpw P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n Pn ap-lΩ - Z- v B-hi - y-s∏-´p.

Im-Wm-Xm-b d-_À tam-j-W-¯n-\n-sS kn.sF.Sn.bp. Ip-_m-äen-¨³n-dZn--bÞnÂ\n¶p n-K-en t\-Xm-h-S-¡w aq-¶pt]À A-d-ÌnÂ

sk-an-\mÀ 10\v

Adnbn-¸pIÄ

2 \-hw-_¿ 2013 i\n

am-[y-a{]-hÀ-¯-\w k-Xy-k-Ô-am-h-Ww: sN-dp-tÈ-cn tIm-gn-t°m-Sv: k-aq-l-Øn-s‚ \n¿-Wm-b-I L-S-I-am-b am-[y-a߃ k-Xy-k-‘-am-b {]-h¿Ø-\w \n¿-h-ln-°-W-sa-∂p ka-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-eam P-\-d¬ sk-{I-´-dn sN-dp-t»cn ssk-\p-±o≥ ap-kve - ym¿ {]-kvXm-hn-®p. P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚-bpw atX-X-c-Xz-Øn-s‚-bpw s\-Spw-XqWm-bn h¿-Øn-°p-∂-tXm--sSm∏w [¿-a-t_m-[-ap-≈ k-aq-lØn-s‚ kr-jv-Sn-∏n-epw am-[y-a߃-°p h-en-b ]-¶p-≠v.kp-{]`m-Xw Zn-\-]-{X-Øn-s‚ {]-Jym-]\w \n¿-h-ln-®p kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. 2014 Pqsse 31\p ]-{X-Øn-s‚ {]-Im-i-

\ I¿-aw \n¿-h-ln-°pw. C-Jv-dAv ]-ªn-t°-j-s‚ t\-Xr-XzØn-em-Wv ]-{Xw C-dß - p-∂X - v. sN-b¿-am≥ tIm-´p-ae - Sn Fw _m-∏p ap-kv-eym¿ B-[y-£-X h-ln-®p. A-∫m-k-en in-lm-_v X-߃ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. apl-Ω-Zv tIm-b X-߃ P-a-epss√-en, kn sI Fw kzm-Zn-Jv apkv-eym¿, a-c-°m¿ ap-kv-eym¿, Fw Fw ap-lvb - p-±o≥ ap-kve - ym¿, D-a¿ ss^-kn ap-°w, Fw ]n apkvX - ^ - ¬ ss^-kn, lm-Pn sI aΩ-Zv ss^-kn, Hm-Ww-]n-≈n apl-ΩZ- v ss^-kn, ap-ÿ^ - ap-≠p]m-d, \m-k¿ ss^-kn Iq-SØ - mbn, ]n F P-∫m¿ lm-Pn kw-kmcn-®p

F-∂ In-≠n l-\o-^(38), tI-ih≥( 55) F-∂n-h-sc-bm-Wp Xma-c-t»-cn t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-X-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® c-≠p a-Wn-tbm-sS F-tÃ-‰n-se dm-´bn¬ \n-∂m-Wp cm-P-s\-bpw l\o-^-sb-bpw \m-´p-Im¿ ]n-Sn-IqSn-b-Xv. Hm-Sn c-£-s∏-´ tI-i-h-s\ ]n-∂o-Sv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. kn.sF.Sn.bp-hns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sXm-gn-em-

fn k-a-cw \-S-°p-∂ F-tÃ-‰n-se dm-´-bn¬ kq-£n-® d-_¿ I-f-hpt]m-hp-∂-Xp {i-≤-bn¬-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂p I-º-\n Im-h¬ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. c-≠p Zn-hkw apºv aq-∂p Izn‚¬ H-´p-]m¬ \-„-s∏-´-Xm-bn am-t\-P¿ ]-dbp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp Im-h-en-\p hm-®¿-°p ]p-d-ta \m-´p-Im-sc-bpw \n¿-Øn-b-Xv. kw-Lw dm-´-bp-sS c-≠p ]q-´pIƒ s]m-fn-®m-Wv A-I-Øp I-S-

sI.F-¨v.F-kv.Sn.bp-. B-Øm-\a-µn-cw DZvLm-S\w

ho-−pw ]p-kv-X-Ith-«; h-N-\w _p-Iv-kv am-t\-PÀ-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f l-b¿sk-°≥-U-dn So-t®-gv-kv bq-\nb≥(sI.F-®v.F-kv.Sn.bp)- Bÿm-\ a-μn-cw ap-kv -enw eo-Kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]m-W°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.F-®v.F-kv.Sn.-F-bp-sS {]kn-≤o-I-c-Ww C Sn ap-l-Ω-Zv _jo¿ Fw.]n. {]Im-i\w sNbvXp. 13mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f\-Øn-s‚ tem-tKm ap-kv-enw eoKv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn sI ]n F a-Po-Zv ]pd-Øn-d°n. ]n sI sI _m-h, kn F-®v aq-k, \n-km¿ tN-te-cn, Ir-jvW≥ \-ºq-Xn-cnkw-km-cn-®p.

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v

tIm¬-{K-kv lcnX Fw.FÂ.FamÀ-s¡-Xn-tc Fw sF jm-\-hm-kv Fw.]n. ap-°w: ]-›n-aL - ´- kw-c£ - W - Øn-\m-bn I-kv-Xq-cncw-K≥ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v cw-K-Øn-d-ßn-b tIm-¨-{K n-se l-cn-X Fw.F-¬.-Fam¿s°-Xn-tc cq-£ hn-a¿-i-\-hp-ambn Fw sF jm-\h - m-kv Fw.]n. hn Un k-Xo-i-s‚-bpw Sn F≥ {]-Xm-]s - ‚ {]-kvX - m-h\ - I - ƒ A\-h-k-c-Øn-em-sW-∂pw C-Xp ]m¿-´n-bp-sS A-`n-{]m-b-a-s√-∂pam-Wp jm-\-hm-kv Xp-d-∂-Sn-®Xv. am-[h - v Km-UvK - n¬, I-kvX - q-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ \-S∏ - m-°p-

∂-Xn-s\-Xn-tc Xm-a-c-t»-cn cq-]X-bp-sS-bpw hn-hn-[ I¿-jI - kwL-S-\-I-fp-sS-bpw B-`n-ap-JyØn-¬ Xn-cp-h-ºm-Sn-bn¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[ ]-cn-]m-Sn-bn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Xm-ac - t- »-cn _n-j] - v ^m. d-aoPn-tbm-kv C-©-\m-\n D-Zv-Lm-S\w sN-bvX - p. I-kvX - q-cn cw-K≥ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°m-\m-Wp Xo-cpam-\-sa-¶n¬ ]m¿-e-sa‚n-\p apºn¬ a-c-Ww-h-sc \n-cm-lm-c ka-cw \-S-Øp-sa-∂v A-t±-lw ]-d-

™p. ^m. A-{_-lmw- h-t≈m-∏≈n A-[y-£-X h-ln-®p. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬ - .F. C≥^mw tZ-io-b sk-{I-´-dn ^m. B‚-Wn sIm-gp-h-\m¬, ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v G-en-bm-Ω tPm¿-Pv t_m-kv tP-°-_v, tPmfn tPm-k-^v, Sn Fw tPm-k-^v, A-{_-lmw am-\p-h¬, sI F≥ N-{μ≥, Pn-Pn C-√n-°¬, ap-lΩ - Zv Ip-™n-lm-Pn, aq-k am-ÿ tPm-kv F-S-h-gn-°¬ kw-km-cn®p.

\m-S-I-þ-Po-hn-X]-¦m-fn-¡pw C-\n ]p-c-kv-Im-cw tIm-gn-t°m-Sv: A-]q¿-h-ßfn¬ A-]q¿-h-am-bn H-cp ]p-ckv-Im-cw. A-Xn-\v A¿-l-X t\Sn-b-Xm-h-s´ {]-i-kv-X \m-S-I I-em-Im-c-\pw kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-I-\p-am-b a-[p am-k‰-dp-sS `m-cy D-jm-a-[p. \m-S-I˛-Po-hn-X-]-¶m-fn- ]p-c-kv-Im-cØn-\m-Wv D-j A¿-l-bm-bXv. \m-S-I {Km-aw tIm-gn-t°m-Sv aq-∂p ]p-c-kv-Im-c-ß-fm-Wv C∂-se {]-Jym-]n-®-Xv. c-N-\-bnepw kw-hn-[m-\-Øn-epw \-S\Ønepw h¿-j-ß-fm-bn \m-SI-Ø-´n¬ Xn-f-ßn-b a-[p amÃ-dp-sS \m-S-I {]-h¿-Ø-\߃-°v I-cp-Øp ]-I¿-∂v \√ Kr-l-\m-bn-I-bm-bn h¿-Øn®-Xn-\m-Wv D-jbv-°v ]p-c-kvIm-cw. G-Xv \m-S-Iw B-c-h-Xcn-∏n-®m-epw h-∂v \m-S-Iw hne-bn-cp-Øp-∂ \-t©-cn _m-

\m-S-I{Km-aw tIm-gn-t°m-Sv G¿-s∏-Sp-Øn-b ]p-c-kv-Im-c-w t\-Sn-b D-jm a-[p-am-ÿ (\m-S-I-˛-Po-hn-X]-¶m-fn), Sn kp-[m-I-c≥ (A-`n-\-b {]-Xn-`) \-t©-cn _m-_p, (\m-S-I t{]-£-I≥) _p-hn-s\-bpw t{]-£-I-\p-≈ ‘-hn-Nm-cw F-∂o \m-S-I-ß]p-c-kv-Im-c-Øn-\v Xn-c-s™- ƒ A-c-tß-dpw. Sp-Øp. \m-S-I A-`n-\-b {]-XnF sI c-ta-jv, kw-hn-[m-b`m ]p-c-kv-Im-cw \-S≥ Sn kp- I≥ Sn kp-tc-jv-_m--_p, \m-S[m-I-c-\v \¬-Ipw.]p-c-kv-Im-c I-c-N-bn-Xm-hv i-in-]q-°m-Sv, apNS-ßn¬ kw-hn-[m-b-I≥ Sn Np-Ip-∂v c-ho-{μ≥, k-Po-hv Iokp-tc-jv-_m-_p-hn-s‚ kw-hn- g-cn-bq¿ F-∂n-h-cm-Wv ]p-c-kv[m-\-Øn¬ eq-kn-b, H-cp K- Im-cw {]-Jym-]n-®-Xv.

`cn-¡p-¶Xv ap-Jy-a-{´nsb kw-c-£n-¡m³t]m-epw Ignbm-¯ kÀ-¡m-À: ]-¶y³ D-∏-f(Im-k¿-tIm-Uv): ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb kw-c-£n°m≥-t]m-epw Ignbm-Ø H-cp k¿-°m-cm-Wv tI-cf - w `-cn-°p-∂sX-∂v kn.]n.sF. kw-ÿm-\ sk-{I-´d - n ]-∂y≥ cho-{μ≥ ]-d™p. I-Æq-cn¬ h-®p-≠m-b kw`-h-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n-X-s∂ Xs‚ tZ-lØ - v H-cp I-√m-Wv ]-Xn®-Xv ]-d-bp-tºm-gpw B-bn-cw F¬.--Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-I-sc F-¥n-\m-Wv tI-kn¬ {]-Xn-bm-

°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw tNm-Zn®p. D-∏-f-bn¬ F¬.Un.F-^v . t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ h-S-°≥ taJ-em Pm-Y D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. Pm-Y eo-U-dpw kn.]n.Fw. s]m-fn-‰v _yqtdm Aw-K-hp-am-b tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W-s\ jmƒ A-Wn-bn-®v Pm-Y D-ZvL - m-S\w sN-bvX - p. F¬.Un.F-^v. Imk¿-tIm-Uv Pn-√m-I¨-ho-\¿ ]n

∂-Xv. C-h¿-°p ]p-d-ta H-cmƒ sK-bn-‰n-\p ]p-d-Øp Im-h¬ \n¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-IØp I-b-dn-b c-≠p-t]-sc ]n-SnIq-Sn-b-tXm-sS C-bm-fpw Hm-Sn c£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. C-bmsf ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-´n-√. d-_¿ jo-‰v tam-„n-°m-\p-≈ {i-aw \-S∂n-cp-s∂-¶n-epw C-h sIm-≠pt]m-hm≥ I-gn-™n-´n-√. {]-Xn-Isf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam\p-sN-bv-Xp.

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-‰n-®n-d-bn¬\n-∂p Im-Wm-Xmb ]-Xn-\m-ep-Im-c≥ Zn-fin-K¬ sd-bn-th t]men-kn-s‚ IÃ-Un-bn-ep-s≠∂v _-‘p-°ƒ-°p hn-h-cw e-`n-®p. C-Sn-b-ß-c Im-a-°m‚-I-Øv Ckv-I-¥-dn-s‚ a-I≥ B-_n-Zn-s\-bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw Im-Wm-Xm-b-Xv. X-an-gv-\m-´n-se ]-√-sh´n-bn-se-Øn-b B-_n-Zn-s\ A-hn-sS-bp-≈ Ip-‰n®n-d kz-tZ-in-I-≠p. A-bmƒ D-S-s\ Ip-‰n-®n-d-bn-ep-≈ A-l-Ω-Zv km-Zn-Jn-\v hn-hcw sIm-Sp-Øp. Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-W-Øn¬ C-Sn-b-ß-c-bn¬ Im-Wm-Xm-b B-_n-Zm-Wv ]-√-sh-´n-bn¬ I-≠ hn-Zym¿-Yn-sb∂v A-dn-™p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ am-Xm-hv B-bn-j-bpw a-s‰m-cp a-I-\pw tIm-b-º-Øq-cn-\-Sp-Ø ]-√-sΔ-´n-bn-te-°v Xncn-®p-sh-¶n-epw ]-√-s∏-´n-bn¬-\n-∂p Ip-´n a-s‰m-cp Xo-h-≠nbn¬ I-b-dn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. XpS¿∂mWv B-_n-Zv Znfin-K-en¬ D-s≠-∂ A-dn-bn-∏p In-´n-b-Xv.

cm-Lh - ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. kn.]n.sF kw-ÿm-\ A-kn.sk-{I-´d - n kn F≥ N-{μ≥, B-¿.F-kv.]n. t\-Xm-hv tIm-hq¿ Ip™p-tam≥, P-\-Xm-Zƒ-t\-Xm--hv kn sI \m-Wp, tIm¨-{K-kv (Fkv) t\-Xm-hv C ]n B¿ th-ime, tI-c-f-tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv sI kp-tc-{μ≥-]n-≈, F-≥.-kn.]n. t\-Xm-hv am-a≥ sF-∏v, C N{μ-ti-J-c≥ Fw.-F-¬.-F. XpSßn-bh¿ kw-km- c - n-®p.

I-Øn-s‚ t]-cn¬ tI-sk-Sp-ØXv Zp-cq-l-am-sW-∂v h-N-\w _pIvk - v am-t\-P¿ ]n Sn kn-±o-Jv- ]d-™p. ]p-kvX - I - w hn¬-°c - p-sX∂v t]m-en-kv t\m-´o-kv \¬-Inbn-´n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d™p.C-kv -em-an-I {]-km-[-I-cpsS ]p-kvX - I - i - m-eI - f - n¬ I-bd - nbn-d-ßn `o-I-cm-¥-co-£w kr„n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc hym-]-I {]-Xn-tj-[w D-b-cp-∂-Xn-\n-sSbm-Wv t]m-en-kv ]p-kv-X-I-th-´Xp-Sc - p-∂X - v. A-–p¬ A-eow Aøq-_n 20 h¿-jw ap-ºv D¿-Zp-hn¬ c-Nn-® Pn-lm-Zpw Z-Avh - Ø - pw F-

∂ Ir-Xn a-e-bm-f-Øn¬ {]-kn≤-s∏-Sp-Øn-b-Xn-\v \-∑ _p-Ivkv U-bd - Œ - ¿ ]n sI A-–p¿-dl - vam-s\ I-gn-™-am-kw 27\v A-dÃv sN-bvX - n- c - p-∂p. F-∂m¬, G-gp h¿-jw ap-ºp {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn-b Cu Ir-Xns°-Xn-tc \n-eh - n¬ \n-tcm-[\ - w C-√m-ØX - n-\m¬ a-Xk - v] - ¿-[ hf¿-Øp-∂p-sh-∂ t]m-en-kv-hmZw \n-e-\n¬-°p-∂-X-s√-∂v A–p¿-dl - va - m-\p-th-≠n lm-Pc - m-b A-`n-`m-j-I-s‚ hm-Zw Aw-Ko-Icn-®v tImSXn tI-kn¬ Pm-ayw A-\p-hZ- n-®n-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: Cu-Pn-]vX - n-se Ckvve - m-an-I ]-fin-X≥ k-øn-Zv JpXp-_n-s‚ h-gn-b-S-bm-f-߃ F∂ ]p-kv-X-I-w hn-X-c-Ww sN-bvX-Xn-\p tIm-gn-t°m-Sv am-hq¿ tdmUn-se h-N-\w _p-Iv-kv am-t\P¿ ]n Sn kn±o-Jn-s\-Xn-tc tIsk-Sp-Ø-p. kn-‰n t]m-en-kv IΩo-j-W¿ kv-]¿-P≥ Ip-am¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®-Xm-Wn-Xv. h¿-Ko-b-X-h-f¿Øp-∂p-sh-∂pw P-\m-[n-]-XyØn- s \- X n- s c- b p- ≈ - X p- s a- ∂ mtcm-]n-®v sF.-]n.-kn. 153 F,_n h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-ca - m-Wv tI-kv.

h-N-\w _p-Iv-kn¬\n∂v ]n-Sns®-Sp-Ø ]p-kvX - I - w ]-cn-tim-[n®-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv tI-sk-∂p t]m-en-kv ]-d™ p. \≥-a _p-Iv-kv 2013¬ {]-kn≤o-I-cn-® ]p-kv-X-I-am-Wv h-N\w _p-Iv-kn¬-\n-∂p t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. l-^-vk-bm-Wv ]p-kvX - I - w ]-cn-`m-js - ∏-Sp-Øn-bXv. 2000Øn-¬ k-øn-Zv Jp-Xp-_ns‚ ]p-kv-X-Iw ssa¬-tÃm-¨kv F-∂ t]-cn¬ U-¬l - n-bn-se a¿-I-kn a-Jv-X-_ {]-kn-≤o-I-cn®n-cp-∂p. A-tXk-a-bw, C-¥ybn¬ \n-tcm-[-\-an-√m-Ø- ]p-kv-

sI.bp.F-kv.Sn.bp. I¬-h³-j³ \m-sf

hn-ZymÀ-Yn-\n-I-sf _-Ên X-S-ªp-h-¨ I-−-ÎÀ A-d-ÌnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: tI-cf - A¨-˛F - bvU - U - v kvI - qƒ So-t®-gvk - v B-‚ v kv‰ - m-^v bq-\n-b≥ A-hI - m-i {]Jym-]-\ I¨-h≥-j≥ \m-sf cm-hn-se 10\p Su¨-lm-fn¬ \S-°pw. ap≥ a-{¥n Fw F t__n I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-{μ-˛k - w-ÿm-\ Po-h\-°m¿-°p-≈ C≥-{In-sa-t‚m-Sp Iq-Sn-b i-ºf - kvs - I-bn¬ \-S∏ - m°p-I, A-[ym-]-I-˛-hn-Zym¿-Yn A-\p-]m-Xw \n-b-am-\p-kr-X-ambn \-S∏ - m-°p-I Xp-Sß - n-b B-hiy-߃ I¨-h≥-j≥ ap-t∂m´p-h-bv-°p-sa-∂p F {]-Zo-]v-Ipam¿ Fw.F¬.F, th-Wp F-∂nh¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.

em-en-an-kv ]p-c-kv-Im-cw do-\ P-bm-\-µn-\v tIm-gn-t°m-Sv: A-h-K-Wn-°s∏--´h¿-°v km-¥z-\-hpw ]-cn-Nc-W-hpw k-lm-b-ß-fpw \-¬-Inbn-cp-∂ em-en-an-kv F-∂-dn-bs∏-´ {]-^. em-en tk-hy-dn-s‚ t]-cn-ep-≈ {]-Y-a A-hm¿-Uv IpSpw-_-{io -{]-h¿-Ø-I do-\ Pbm-\-μ-\p \¬-Ip-sa-∂v em-entk-hy¿ Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ A-dn-bn-®p. J-c-am-en-\y {]-h¿-Ø-I-bm-Wp do-\. G-gn-\p ssh-Io-´v A-©n-\v A-f-Im-]p-cn-bn¬ ta-b¿ F sI t{]-a-Pw ]p-c-kv-Im-cw k-Ωm-\n°pw. 10,001 cq-]-bpw Io¿-Øn-^e-I-hp-am-Wp ]p-c-kv-Im-cw. \-K-c-hm-kn-I-fp-sS sh-¨-abpw hn-ip-≤n-bpw I-f-¶-s∏-SmXn-cn-°m-≥ {]-b-Xv -\n-°p-∂-Xn\m-Wp J-c-am-en-\yw ti-J-cn°p-∂ do-\-°p ]p-c-kv-Im-cw \¬-Ip-∂-Xv. ap-°w Fw.F.Fw.--H. tIm-f-Pn-¬ Cw-•o-jv {]^-k-dm-bn-cp-∂ em-en an-kv hnZym¿-Yn-Iƒ-°v A-[ym-]n-I am{X-am-bn-cp-∂n-√, A-Ω-bpw ktlm-Z-cn-bpw am¿-K-Z¿-i-I-bp-ambn-cp-∂psh∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ {SÃv sN-b¿-am-\pw ap-Xn¿-∂ am[y-a {]-h¿-Ø-I-\p-am-b ]n _me-Ir-jv-W≥, am-t\-Pn-Mv {S-Ãn {]-^. ]n sF tPm¨ Aw-K-ßfm-b hn Sn tXm-a-kv, {]-^. {ioIp-am-c≥, \-K-c-k-`m Iu¨-kne¿ sI {io-Ip-am¿ XpS-ßn-bh¿ ]-s¶-Sp-Øp.kz-¥w {]-Xn-\n-[n

Ip-‰ym-Sn: hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf \n›n-X tÃ-m-∏n¬ C-d-°m-sX H∂-c-In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ _-kv-Ãm≥-Un¬ C-d-°n-hn-´ kw-`-h-Øn¬ I-≠-Œ¿ tImtXm-Sv kz-tZ-in \n-Po-jn-s\ sXm-´n¬-∏m-ew t]m-en-kv A-dkv-‰p sN-bv-Xp. sXm-´n-¬-∏m-ew-˛h-S-I-c dq-´n-tem-Sp-∂ \-h-c-Xv-\ _- n-em-Wv kw-`-hw. Im-b-s°m-Sn l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂ c-

≠p -hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ X-fo-°-cbn¬-\n-∂p ss]-°-f-ßm-Sn-bnte-°p bm-{X sN-øp-tºm-gm-bncp-∂p kw-`-hw. bm-{Xm-th-f-bn¬ _-kv I-≠-Œ¿ hn-Zym¿-Yn-\nI-tfm-Sv ]m-kv B-h-iy-s∏-´-t∏mƒ a-d-∂p-t]m-b-Xn-\m¬ hn-Zym¿Yn-\n-Iƒ-°v lm-P-cm-°m≥ km[n-®n-√. C-Xn-s‚ t]-cn¬ ap-gp-h≥ Nm¿-Pv \¬-In-bm¬ am-{X-ta hnZym¿-Yn-\n-I-sf _- n¬ \n-∂v C-d-ßm≥ A-\p-h-Zn-°p-I-bp≈q--sh-∂p I-≠-Œ¿ ]-d-™p. C-

d-ßn-b D-S-s\ ]-cn-N-b-ap-≈ I-Sbn¬ \n-∂p ss]-k-hm-ßn-Øcm-sa-∂v hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ ]-ds™-¶n-epw I-≠-Œ¿ h-g-ßnbn-√. H-Sp-hn¬ H-∂-c-In-tem-ao-‰¿ A-I-se sXm-´n¬-∏m-ew _-kv Ãm≥-Un-te-°p sIm-≠p-t]m-b hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf G-sd t\-sc _- n¬ X-S-™p-h-bv-°p-I-bpw sN-bv-Xp. H-Sp-hn¬ \m-´p-Im-cpw t]m-en-kpw C-S-s]-´m-Wp hnZym¿-Yn-\n-I-sf A-h-cp-sS ho-SpI-fn¬ F-Øn-®-Xv.

]m-c-¼-cy¯-\n-a-bn Kp-P-dm-¯n kvIqfnse Zo-]m-h-en- BtLm-jw tIm-gn-t°m-Sv: ]m-c-º-cy X-\na-bn¬ Kp-P-dm-Øn kv-Iqƒ hnZym-e-b-Øn¬ Zo-]m-h-en BtLmjn®p. hn-Zym-e-b-Øn-\p 144 h¿-j-am-b-Xn-s‚ `m-K-am-bn A-{X-bpw h¿-W-I-f-߃--H-cp°n-bm-bn-cp-∂p Zo-]m-h-en-sb h-c-th-‰-Xv. C-∂-se tI-c-f-]nd-hn Zn-\-am-b-Xp sIm-≠p tI-cf Km-\m-em-]-\-hpw Kp-P-dm-

Øn \r-Ø-cq-]-hpw A-c-tßdn. Zo-]m-h-en N-S-ßv D-Zv-Lm-S\-Øn-s\-Øn-b I-e-Œ¿ kn F e-X \r-Ø-߃-°v Np-h-Sv h-®p. tIm-gn-t°m-s´ km-aq-lnI- cw-K-sØ {]-h¿-Ø-I-bpw kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏-ep-am-b l≥-k P-b-¥v I-e-Œ¿-s°m-∏w Z-fin-b \r-Ø-Øn¬ ]-¶p tN-¿-∂p. kv-Iqƒ hm¿-jn-Iw

F {]-Zo-]v-Ip-am¿ Fw.-F-¬.F. D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. kvI - qƒ {]-kn-U‚ - v c-ta-iv `m-bve - m¬-ta-Ø, sk-{I-´d - n Pb-¥vI - p-am¿ kw-km-cn-®p. Kp-Pdm-Øn k-aq-lw B-tLm-jth-f-I-fn¬ A-h-X-cn-∏n-°m-dp≈ K¿-`, Z-fin-b \r-Øß - ƒ Zo-]m-h-en B-tLm-j-߃-°v ]m-c-º-cy-Ø-\n-a tN-¿-Øp.

Zo-]m-h-en B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn Kp-P-dm-Øn hn-Zym-e-bw kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® cw-tKm-en


{]mtZ-inIw

2 \-hw-_¿ 2013 i\n

k-a-c-¡m-sc Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯m-³ cmjv{Sob t\-Xm-¡fpsS aÂ-k-cw

tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se F-´p-apX¬ \m-ep h-sc sXm-´n¬-∏mew, Nm-Ø-t¶m-´p-\-S, h-´n-∏-\, Nq-c-Wn, Nm-∏≥-tXm-´w, I-cnßm-Sv, ]m-tem-fn F-∂n-hn-S-ßfn-epw 8.30 ap-X-¬ A-©p-h-sc ]m-e-Øv, ]p-fn-_-km¿, Du-´pIp-fw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw sshZyp-Xn ap-S-ßpw.

ap-°w: am-[-hv Km-Uv-Kn¬ I-kvXq-cn-cw-K≥ dn-t]m-¿-´p-I-fp-sS ]›m-Ø-e-Øn¬ {]-Xn-tj-[-hpam-bn cw-K-Øn-d-ßn-b Ip-Sn-tb-‰ P-\-X-sb Iq-sS \n¿-Øm≥ X{¥-ß-fp-am-bn cm-{„o-b t\-Xm°ƒ a¬-k-cn-°p-∂p. C-∂-se Xn-cp-h-ºm-Sn-bn¬ \-S-∂ {]-Xntj-[-]-cn-]m-Sn-°n-sS Fw sF jm-\-hm-kv Fw.]n-.kz-¥w ]m¿´n-bp-sS Fw.F¬.F. am¿-s°Xn-tc cq-£- hn-a¿-i-\-hp-am-bn cw-K-Øn-d-ßn-b-Xv C-Xn-s‚ sXfn-hm-Wv. ]-›n-a-L-´-kw-c-£-W dnt]m¿-´p-I-fp-sS t]-cn¬ tI-{μk¿-°m-dn-s\ {]-Xn-°q-´n-em-°n {In-kv-Xy≥ a-X-t\-Xm-°-fp-tSbpw hn-hn-[ I¿-j-I kw-L-S-\-Ifp-tS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-

]cn-]mSn

„Pm-^¿-Jm≥ tImf-\n e-

dn-t]mÀ-«p-IÄ {Km-a-¸-©m-b-¯n\v e-`y-am-¡-Ww Hm-a-t»-cn: am-[-hv Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ hn-i-Z-am-b N¿-®-Iƒ-°m-bn ]q¿-W cq-]-Øn¬ {Km-a-∏-©mb-Øp-I-fn¬ e-`y-am-°-W-sa∂p Xn-cp-h-ºm-Sn a-fi-ew Un.sI.Sn.F-^v, sF.-F≥.-Sn.bp.kn kw-bp-‡ I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. F sI ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-{_lmw tPm-k-^v A-[y-£-X hln-®p. bp ]n a-Ω-Zv, A-`n-em-jv, cm-a-N-{μ≥, sI Fw ]-cn-Xv, sI sI tI-i-h≥, ]n sI A-_v-Zp-√, kn A- ≥ tam-bn≥, ]p-\Øn¬ th-em-bp-[≥, kn Sn temln-Xm-£≥ kw-km-cn-®p.

A-h-K-W-\ A-h-km-\n-¸n-¡-Ww

I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\-Xn-tc tIm-S-t©-cn-bn¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[ dm-en-

_m-ep-t»-cn: Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-kn¬ ko-\n-tbm-dn-‰n enÃv X-øm-dm-°p-∂ tPm-en \-S°p-∂-Xn-\m¬ \-hw-_¿ 13 hsc c-Pn-kv-t{S-j≥, c-Pn-kv-t{Sj≥ ]p-Xp-°¬ F-∂n-h D-≠mhn-s√-∂p _m-ep-t»-cn Fw-tπmbv-sa‚ v Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

tI-c-fo-bw {]-iv-t\m-¯-cn tN-μ-aw-K-eq¿: t{i-jvT-`m-jm-Zn\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tN-μ-aw-K√q¿ l-b¿-sk-°≥-U-dn do-tUgv-kv t^m-dw tI-c-fo-bw {]-ivt\m-Ø-cn kw-L-Sn-∏n-®p. {]mNo-\ B-[p-\n-I I-hn-{X-b-ß-fpsS t]-cn¬ B-dv {Kq-∏p-I-fm-bn 18 t]¿ ]-s¶-Sp-Ø ss^-\¬ du-≠v {i-t≤-b-am-bn. I-em ]mc-º-cyw, \m-Sn≥ s]-cp-a, h¿-ja-lm-flyw, hn-Nn-{Xw, N-e-Nn{Xw Xp-S-ßn-b du-≠p-I-fn-eqsS tI-c-f-Øn-s‚ I-em-km-lnXy, kmw-kv-Im-cn-I ta-J-eIƒ kv-]¿-i-n-°p-∂-Xm-bn-cp∂p a¬-k-cw. _-∂-tN-μ-aw-K√q¿ \-bn-® a-¬-k-c-Øn-\v sse-{_-dn C≥ Nm¿-Pv sI ]n kn C-{_m-lnw, Ãm-^v sk-{I´-dn K-^q¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

thm ]n-¥p-W-°m-cn¬ ]-e¿°p-an-√. a-e-tbm-c-Øv D-tZym-Kÿ-˛-Izm-dn-am-^n-b-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ \-S-°p-∂ A-\-[n-IrX-J-\-\-߃-s°-Xn-tc au-\w ]m-en-°p-∂ t\-Xm-°ƒ C-Xn\p-\n-b-{¥-W-ta¿-s∏-Sp-Øm-\p≈ \n¿-tZ-i-ß-sf F-Xn¿°m≥ a¬-k-cn-°p-I-bm-Wv. ]-›n-a-L-´-kw-c-£-W- \n¿tZ-i-߃-s°-Xn-tc k-a-c-cw-KØp-≈ an-° cm-{„o-b-]m¿-´n-Ifp-tS-bpw t\-Xm-°-fn¬ ]-e-cpw I-cn-¶¬-Izm-dn {I-j¿ D-S-a-I-fmWv. Izm-dn dn-tkm¿-´v am-^n-bIƒ ]-S-®p-hn-Sp-∂ \p-W-°-Y-Ifn¬ s]-S-cp-sX-∂v Im-Wn-®v a-etbm-c-Øv {]-Ir-Xn kw-c-£-Wk-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ cw-K-Øn-dßn-bn-´p-≠v.

_m-ep-tÈ-cn- slÂ-¯v skâ-dn tUm-ÎÀ-am-cp-sS an-¶Â ¸-Wn-ap-S-¡v _m-ep-t»-cn: km-aq-ln-Im-tcmKy-tI-{μ-Øn¬ H.]n. ]-cn-tim[-\-°n-sS Uyq-´n tUm-Œ-sd ssItb-‰w sN-bv-X-Xm-bn Btcm-]n-®v tUm-Œ¿-am¿ an-∂¬ ∏Wn-ap-S-°v \-S-Øn-b-Xn-s\ XpS¿-∂p tcm-Kn-Iƒ h-e-™p. c≠p a-Wn-°q-dn-e-[n-Iw H.]n-°p ap-∂n¬ s]m-cn-sh-bn-e-Øv ImØp-\n-∂ tcm-Kn-I-fn¬ Nn-e¿ Nn-In¬-k e-`n-°m-Xm-bn. -CtXmsStcm-Kn-I-fp-sS _‘p-°-fpw \m-´p-Im-cpw cw-K-

sØ-Øn. C-∂-se cm-hn-se 10\m-bn-cp-∂p 13 h-b- p-≈ kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-sb-bpw sIm-≠p c-£n-Xm-hv Nn-In¬-k-°m-bn tUm-Œ-sd k-ao-]-sa-Øn-b-Xv. tUm-Œ-dp-sS A-Sp-Øv h-cnXo¿-Ø-h-sc Ku-\n-°m-sX ap≥-\n-c-bn-se-Øn [r-Xn ImWn-®-tXm-sS-bm-Wv cw-Kw h-jfm-b-Xv. kv-Iq-fn¬ t]m-hm-\p≠v F-∂-Xn-\m¬ s]-s´-∂v ]-cntim-[n-°-W-sa-∂ hm-Z-sØ tUm-Œ¿ Ku-\n-®n-√-s{X. C-

tUm-ÎÀ-amÀ-¡v t\-sc-bp-Å A-Xn-{I-aw: \-S-]-Sn th-Ww þ Ìm-^v Iu¬-kn _m-ep-t»-cn: _m-ep-t»-cn km-aq-ln-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ H ]n ]-cn-tim-[-\-°n-sS Uyq-´n tUm-Œ-sd ssItb‰w sN-bv-X kw`-h-Øn¬ kv-‰m-^v Iu¨-kn¬ tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. Ip-‰°m-sc I-s≠-Øn \-S-]-Sn ssI-s°m-≈-W-sa-∂v tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. tUm. Jm-en-Zv, {]-Xyp-j, {io-\m-Yv kw-km-cn-®p. tXm-sS-bm-Wv Uyq-´n-bn-ep-≠m- Xm-hpw Ip-´n-bpw ]-cn-tim-[-\bn-cp-∂ tUm-Œ¿-s°-Xn-tc c- °v Im-Øp-\n¬-°m-sX ÿ-ew £n-Xm-hv Xn-cn-™p. D-S≥ ]-cn- hn-´p. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^ntim-[-\ \n¿-Øn h-cm-¥-bn¬ k¿ ÿ-e-sØ-Øn t]m-en-kpC-h-sc Xn-c-s™-¶n-epw c-£n- am-bn kw-km-cn-®-Xn-s‚ A-Sn-

ÿm-\-Øn¬ tUm-Œ¿-am¿ \ne-]m-Sn¬ A-b-hp-h-cp-Øn. Ip-‰-°m-sc I-s≠-Øn \-S-]Sn-sb-Sp-°m-sa-∂ t]m-en-kn-s‚ D-d-∏n-s\ Xp-S¿-∂v 11.30 Hm-sS ho≠pw ]-cn-tim-[-\ Xp-S¿-∂p. NnIn¬-k In-´m-sX ]-e tcm-Kn-Ifpw a-S-ßn-t∏m-bn-cp-∂p. H-º-Xp ap-X¬ 2 h-sc-bm-Wv H.]n. k-abw F-∂m¬ C-∂-se 9.20\mWv tUm-Œ¿-am¿ H.]nbn-¬ ]-cntim-[-\-s°-Øn-b-sX-∂p ]-cmXn-bp-≠v.

t]m-kv-ä-dn-sâ t]-cn tI-kv: {]-I-S-\w \-S-¯n

ZÀ-kn Iw-]yq-«À D-Zv-Lm-S-\w

c-Pn-kv-t{S-j³ \nÀ-¯n-h-¨p

∂ {]-Xn-tj-[-]-cn-]m-Sn-Iƒ aq-ew ]-c-º-cm-K-X thm-´p-_m-¶p-I-fn¬ tNm¿-® h-cp-Øp-sa-∂ B-i-¶bm-hmw {]-kv-Xm-h-\-°v ]n-∂n¬. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬.Fbpw ]-c-am-h-[n {]-Xn-tj-[-tbm-Kß-fn¬ `m-K-hm-°m-bn {]-Xn-tj[-°m-cp-sS {]o-Xn ]n-Sn-®p-]-‰m≥ {i-an-°p-∂p-≠v. tI-{μ k¿-°m-dn-\pw tIm¨-{K- n-\p-sa-Xn-tc \n-e-\n¬°p-∂ I¿-j-I hn-tcm-[w ]-c-amh-[n D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ kn.]n.Fw. tI-{μ-ß-fpw D-W¿∂p {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. d-nt]m¿-´n-s\-°p-dn-®v Kq-U-e£yw-h-®v Nn-e tI-{μ-߃ \-SØp-∂ {]-N-c-Ww G-‰p-]n-Sn-°pI-b-√m-sX C-Xp kw-_-‘n-®v hy-‡-am-b [m-c-W-I-tfm A-d-n-

Npcp¡¯nÂ

tUm-Î-sd ssItbäw sN-bv-X-Xm-bn B-tcm-]-Ww

\-cn-°p-\n: hn-I-k-\-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ A-[n-Ir-X¿ \-cn°p-\n-tbm-Sv Im-Wn-°p-∂ A-hK-W-\ A-h-km-\n-∏n-®v \-cn-°p\n K-h. I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-s\ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bp-sS ku-I-cy-Øn-te-°v Db¿-Ø-W-sa-∂pw \-cn-°p-\nbn¬ Xp-S-ßn-sh-® dn-Mv tdm-Uv bm-Ym¿-Yy-am-°-W-sa-∂pw A£-c kmw-kv-Im-cn-I th-Zn h-tS°-≠n-Øm-gw B-h-iy-s∏-´p. ]n Fw k-t¥m-jv A-[y-£X h-ln-®p. sI A≥-km¿, Sn ]n A-_v -Zp¬ _-jo¿, ]n Fw Aa¿-\m-Yv, hn A¿-Pp≥, ]n Fw jw-kp-±o≥, sI j-d-^p-±o≥ kw-km-cn-®p.

]q-\q¿: tIm-fn-°¬ a-l-√v Ppap-A-Øv ]-≈n a≥-i-D¬ D-e-am Z¿-kv Iw-]yq-´¿ sk‚-dn-s‚ D-ZvLm-S-\w ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X߃ \-n¿-h-ln-®p. l- ≥ Zm-cnan A-[y-£-X h-ln-®p.

3

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

b¨-kv ¢∫v Hm-Un-t‰m-dnbw: tI-c-f am∏n-f I-emA-°mZ-an Ip-Spw-_ kv-t\-l-kw-K-aw˛ 10.00 „Km-‘n-]m¿-°v I-en-°-‰v A{Kn tlm¿-´n Iƒ-®-d¬ skm-ssk-‰n: ^v-fh¿-tjm kw-Lm-S-I-k-an-Xn cq-]o-I-cWw˛ 12.00 „am-\m©n-d F-kv _n sF ]cn-kcw: t{]m-]¿-Sn F-Ivkvt]m-bpw `-h-\-hm-bv-] ta-fbpw˛ 10.00 „Cu-kvd-dv In-g-t°m-Øv ke^n a-kv-PnZv. sI.F-≥.Fw ZAvh k-w-K-aw˛ 7.30 „e-fn-XI-em A-°mZ-an B¿Sv Kmedn : _m-°v t]-Pv tPWen-kw {]-Z¿-i\w: 11.00

kozhikode/clT

F.Un.Pn.]n. sk≥-Ip-am-dn-s\-Xn-tc t]m-kv-‰¿ ]-Xn-®-Xn-¬ F-kv.Un.]n.sF. t\-Xm-°-∑m¿-°pw {]-h¿-Ø-I¿-°p-sa-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Xm-a-c-t»-cn-bn¬ \-S-∂ {]-I-S-\w

Xm-a-c-t»-cn: F.Un.Pn.]n. sk-≥-Ip-am-dn-s\-Xn-tc t]m-kv‰¿ ]-Xn-®-Xn¬ F-kv.Un.-]n.sF. t\-Xm-°-∑m¿-°pw {]h¿-Ø-I¿-°p-sa-Xn-tc tI-kv F-Sp-Øp t]m-en-kv cm-Pv \-S∏m-°p-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®p Xm-a-c-t»-cn-bn¬ {]-I-S-\w \-SØn. sk≥-Ip-am¿ Pm-Xn Xn-cpØn tPm-en-bn¬ {]-th-in-®-Xns‚ dn-t]m¿-´v k¿-°m¿ B-hiy-s∏-´p 12 h¿-j-Øn-\p-ti-jw H-cp ]-{X-Øn¬ hm¿-Ø h-∂ ti-j-am-Wv In¿-Ø-Um-kv dnt]m¿-´p \¬-In-b-sX-∂p hm¿Ø h-∂-Xn-\p ti-j-am-Wv t]mkv-‰-dp-Iƒ ]-Xn-®-sX-∂n-cn-t° tI-kv F-Sp-°p-∂-Xv ^m-kn-kam-sW-∂p {]-I-S-\-°m¿ ap-{Zmhm-Iy-ap-b¿-Øn. {]-I-S-\-Øn-\p kn-≤o-Jv Imcm-Sn, Sn.]n._-jo¿,kn-≤o-Jv Cu¿-t]m-W, \q-dp-≤o≥ t\-XrXzw \¬-In. sIm-Sp-h-≈n: F.Un.Pn.]n

sk≥-Ip-am¿ Pm-Xn Xn-cp-Øn tPm-en t\-Sn-b-Xv kn._n.sF A-t\z-jn-°-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v F-kv.Un.]n.sF ÿm-]n® t]m-kv-‰-dp-Iƒ Io-dn-b t]men-kv \-S-]-Sn-bn-epw {]-h¿-ØI¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-Xn-epw {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-ØI¿ sIm-Sp-h-≈n-bn¬ {]-I-S\w \-S-Øn. kn ]n A-_v-Zp¬ a-Pn-Zv, B_n-Zv ]m-e-°p-‰n, Sn ]n bq-kp-^v I-cn-‰n-]-d-ºv, ]n Sn B-en, hn ]n j-_o¿ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. Xp-S¿-∂v \-S-∂ tbm-KØn¬ B¿ kn kp-ss_¿, ]n ]n ap-l-Ω-Zv dm-^n kw-km-cn-®p. ap-°w: F-kv.Un.]n.sF sIm-Snb-Øq¿ ]-©-bm-Øv I-Ωn-‰n Np≈n-°m-]-d-ºn¬ {]-Xn-tj-[-{]I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \-SØn. A-–p¬-I-cow Xm-fØn¬, ap-l-Ω-Zv C-√n-°¬, kpss_¿ s]m-bn¬-°-c t\-XrXzw-\¬-In.

sI.Fw.H. tIm-f-Pv bq-\n-b≥ D-Zv-Lm-S-\w ]n.F-kv.kn. sa-w_¿ Sn Sn C-kv-am-bn¬ \n¿-h-ln-°p-∂p

tIm-f-Pv bq-\n-b³ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp sIm-Sp-h-≈n: sI.Fw.H. B¿-Sv-kv tIm-f-Pv bq\n-b≥ ]n.F-kv.kn. sa-w_¿ Sn Sn C-kv-am-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sN-b¿-am≥ ap-l-Ω-Zv ^m-kn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ H sI ap-l-Ω-Z-en, sI sI F Jm-Z¿, tP-°_v tPm¿-Pv, ]n kn iym-a-f, Fw hn _m-_p-cm-Pv, k-l-Zv A_vv-Zp-d-lv-am≥, hn-jv-Wp c-Lp-\m-Yv kw-km-cn-®p.

tdm-Uv {]-hr-¯n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øn-se a-Æn¬-I-S-hv-˛Im-c-°m-Sv-˛-Um-s∏m-bn¬-ap-°v tdm-Un-s‚ ]p-\-cp-≤m-c-W {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw ]n Sn Fw j-d-^p-∂o-k \n¿-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv 2013˛14 h¿j-]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 2075000 cq-]-bm-Wv {]-hr-Øn°m-bn sN-e-h-gn-°p-∂-Xv. ]n Un \m-k¿ A-[y-£-X h-ln®p. Fw B-en, ]n Un ssk-Zv, sI kn lp-ssk≥, lm-Pn, F≥ Sn C-_v-dm-lnw, ap-kv-eym¿, ]n Fw Jm-Z¿-lm-Pn, Sn Un ap-l-Ω-Zv lm-Pn, Pp-ss\-Zv, F sI A-_v-Zp¿-d-ln-am≥ kwkm-cn-®p.

`m-jm-`n-am-\ am-km-N-c-Ww D-Zv-Lm-S-\w sIm-Sp-h-≈n: tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-Øn¬ sIm-Sp-h-≈n K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ `m-jm-`n-am-\ am-km-N-c-WØn-\v Xp-S-°-am-bn. jw-kp-±o≥ A-[y-£-X h-ln-®p. {][m-\-[ym-]n-I ssj-e-P, C-Iv-_m¬, am-fp kw-km-cn-®p. kv-Iq-fn-se F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n D-Ωp kp-ssew Fgp-Xn A-[ym-]-I-\m-b _m-_p kw-Ko-Xw sN-bv-X I-hn-X ]-cn-]m-Sn-bn¬ A-h-X-cn-∏n-®p. `m-jm kw-c-£-W {]-Xn⁄,. {]-kw-Kw, kw-Ko-X in¬-]w, I-hn-Xm-em-]-\w F∂n-h-bpw \-S-∂p.

a-ln-fm tIm¬-{K-kv I¬-h³-j³ sIm-Sp-h-≈n: a-ln-fm tIm¨-{K-kv sIm-Sp-h-≈n \n-tbm-PI a-fi-ew I¨-h≥-j≥ Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v sI kn A-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw Fw cm-[m-a-Wn A-[y-£X h-ln-®p. kn Sn `-c-X≥, kn ]n A-_v-Zp¿-d-km-Jv, im-¥Ω, H B¿ h¬-k-Ω, t_-_n I-S-∏-°¬, kp-a-Xn, kn Sn h\-P kw-km-cn-®p.

_n.F-kv.F³.FÂ. emâv t^m-Wp-I-fp-sS X-I-cm-dp-IÄ ]-cn-l-cn-¡p-¶n-sÃ-¶v sIm-Sp-h-≈n: _n.F-kv.F≥.F¬.- em‚ v sse≥ t^m-Wp-Ifp-sS X-I-cm-dp-Iƒ b-Ym-k-abw ]-cn-l-cn-Im≥ A-[n-Ir-X-¿ X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂p ]-cm-Xn. hen-b ]-d-ºv sIm-Sp-h-≈n sS-et^m¨ F-Iv-kv-tN-©v-]-cn-[nbn-se t^m-Wp-I-fm-Wv am-kßfm--bn X-I-cm-dn-em-b-Xv. t\-cn-´pw A-√m-sX-bpw-sa√mw _-‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ¿°v ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In-bn-´pw \S-]-Sn-bm-bn-s√-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-°p-∂p.\n-›-e-am-bn In-S-°p-∂ t^m-Wp-Iƒ-°v amkw-tXm-dpw _n-√v h-cp-∂p-ap-≠v. ]-cm-Xn-Iƒ ]-d-bp-∂-h-tcm-Sv

sse-\n-se X-I-cm-dp-I-fm-sW∂pw Po-h-\-°m-cn-s√-∂p-ap-≈ a-dp-]-Sn-bm-Wp e-`n-°p-∂-s{X. ]-e-cpw _n.F-kv.F≥.F¬. t^m-Wp-Iƒ H-gn-hm-°n ]-I-cw kz-Im-cy I-º-\n-I-fp-sS t^mWp-Iƒ F-Sp-Øn-cn-°p-I-bmWn-t∏mƒ. \m-ep am-k-Øn-e-[n-I-am-bn X-I-cm-dn-em-b t^m¨ \-∂m°m≥ B-h-iy-s∏-´ hm-hm-Sv kztZ-in-bm-b A-Uz. ]n sI k-°cn-ø Xp-S¿-®-bm-bn ]-cm-Xn ]-d™-t∏mƒ F-Iv-kv-tN-©v A-[nIr-X¿ sse≥-am-s‚ t^m-¨ \º-dm-W-s{X \¬-In-b-Xv. sse≥ am-t\m-Sv cm-hn-se 10 a-Wn-

tbm-sS X-I-cm-dp-Iƒ ]-cn-l-cn°m≥ B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw sabn≥ Im-_nƒ X-I-cm-dn-em-b-Xn\m¬ Zn-h-k-ß-tfm-fw Im-Øncn-°m-\m-Wv A-dn-bn-®-Xv. ]n-∂o-Sv k-°-cn-ø-°v e-`n-®Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-≈ 12727 \º-dn¬ hn-fn-®v ]-cm-Xn ]-d-™v an-\n-‰p-Iƒ I-gn-™-t∏m-tg°pw Zn-h-k-ß-tfm-fw Im-Øn-cn°m≥ ]-d-™ Po-h-\-°m¿ Xs∂ ho-´n¬ h-∂v t^m¨ X-Icm-dp-Iƒ ]-cn-l-cn-®v Xn-cn-®v t]m-bn. \n-km-c-am-b X-I-cm-dpIƒ t]m-epw ]-cn-l-cn-°m≥ Poh-\-°m¿ X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂mWp Kp-W-t`m-‡m-°ƒ ]-cm-Xn-

`m-c-hm-ln-IÄ ]q-\q¿: tIm-fn-°¬ a-l-√v Ppam-A-Øp ]-≈n Z¿-kv C- -ØpXz-e-_m hn-Zym¿-Yn k-am-Pw `mc-hm-ln-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp. sI i-d-^p-±o≥ a≥-i-C-h-l-_n (ap-Jy-c-£m-[n-Im-cn) sI kn-dmPp-±o≥ ({]-kn-U‚ v). ]n F-®v A-_v -Zp¬ d-jo-Zv, Sn Sn l-_o_p-d-lv -am≥ (ssh-kv {]-knU‚p-am¿), sI A-_v -Zp-k-emw (P-\.sk-{I-´-dn, ]n sI ap-l-ΩZv Pw-jo¿, hn ap-l-Ω-Zv si-^oJv (tPm. sk-{I-´-dn-am¿).

hm-g-¡-¶v hn-X-c-Ww

_m-ep-t»-cn: P-\-{io kp-ÿn-c hn-I-k-\-an-j≥ kw-ÿm-\ kan-Xn-Im¿-jn-I hn-I-k-\w e£y-am-°n ku-P-\y-am-bn \¬In-b {Km‚ v s\-bn≥ Sn-jyq Iƒ®¿ hm-g-°-∂p-I-ƒ tªm-°v Xe hn-X-c-W D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m-]©-bm-Øw-Kw sF ]n cm-tP-jv \n¿-h-ln-®p. Fw ]n jm-Pn A[y-£-X h-ln-®p. ]n kn ap-lΩ-Zv, cm-P≥ Xn-cp-thm-´v, c-ay _msh-fn-a-Æ Pn.Fw.F¬.]n. kv-Iq-fn¬ tI-c-f {]-Z¿-i-\w ho£n-°p∂ Ip´n-Iƒ e≥-\m-b¿ kw-km-cn-®p.

s∏-Sp-∂-Xv. Pn-h-\-°m¿ X-s∂ _n.F-kv.F≥.F¬. em‚ v sse≥ t^m-Wp-Iƒ C-√m-bv -a sN-øm≥ \-S-Øp-∂ {i-a-ß-fpsS `m-K-am-Wv. X-I-cm-dp-Iƒ ]cn-l-cn-°m-sX Kp-W-t`m-‡m°-sf h-´w I-d-°p-∂-sX-∂ Bt£-]w D-b¿-∂n-´p-≠v.

ap-Jm-ap-Jw tIm-gn-t°m-Sv: a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-°p-∂ Pn-√-bn-se k-l-Im-cn k-º¿°-]-cn-]m-Sn-bm-b ap-Jm-ap-Jw \m-en-\v D-®-bv-°p 2.45\v tIm-gnt°m-Sv P-b Hm-Un-t‰m-dn-b- In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øn¬ Iw-]yq-´¿ ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃-°v {]-kn-U‚ v bp ]n \-^n-k k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂p Øn¬ \-S-°pw.

tI-c-f-¸n-d-hn Zn-\m-tLm-jw Xm-a-c-t»-cn: tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-mtLm-tØm-S-\p-_-‘n-®p sh-fna-Æ Pn.Fw.F¬.]n. kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® hn-h-c-ti-J-c-W {]-Z¿-i-\w {i-t≤-b-am-bn. kwÿm-\-sØ 14 Pn-√-I-fp-sS-bpw A-Sn-ÿm-\ hn-h-c-߃ Dƒ-s∏Sp-Øn-bm-Wp {]-Z¿-i-\w H-cp°n-b-Xv. Pn-√-I-fp-sS cq-]o-I-cWw, N-cn-{Xw, B-\p-Im-en-I {]iv-\-߃, {]-[m-\ ÿ-e-߃, {]-ap-J t\-Xm-°ƒ Xp-S-ßn-b hn-h-c-߃ X-øm-dm-°n-bm-Wp {]-Z¿-in-∏n-®-Xv. H-cp A-[ym-]-I\pw 16 hn-Zym¿-Yn-I-fpw Dƒ-s∏Sp-∂ {Kq-∏m-Wv Hm-tcm Pn-√-bpsS-bpw hn-h-c-߃ ti-J-cn-®p {]-Z¿-in-∏n-®-Xv. hn-h-c ti-J-c-W-Øn-\m-bn 14 {Kq-∏p-I-fpw H-cm-gv-N-tbm-fw k-ab-sa-Sp-Øp. tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\Øn¬ a-‰v {Kq-∏p-I-fn¬ Aw-K-amb hn-Zym¿-Yn-Iƒ {]-Z¿-i-\Øn¬-\n-∂pw hn-h-c-߃ ti-Jcn-®p. {]-Z¿-i-\w {]-[m-\m-[ym-]I≥ ]n ]n A-K-Ãn≥ D-Zv-Lm-S-\w

sN-bv-Xp. A-[ym-]-I-cm-b bp ]n A-–p¬ Jm-Z¿, tPm-k-^v tPm¨, ]n hn A-–p- -emw, C F-kv kp-\n-X, ]n ]n kp-l-d, {]fn-X kw-km-cn-®p. ap-°w: tI-c-f-∏n-d-h-n-tbm-S-\p_-‘n-®v a-Wm-t»-cn Hm¿-^-t\Pv ssl-kv-Iq-fn¬ H-cp am-kw \o≠p-\n¬-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-Iƒ°p Xp-S-°-am-bn. I-Y-b-c-ßv, Ihn-b-c-ßv, `m-jm-t`-Z-]-Xn-∏v, Npa¿-]-{Xn-I, sk-an-\m¿, sN-dp-IY-I-sf B-kv-]-Z-am-°n {]-iv-t\mØ-cn, Ip-´n-I-fn-se F-gp-Øv t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂-Xn-\v H-cp Ip-´n H-cp ]p-kv-X-I-sa-gp-Øp-Imc≥ F-∂n-h \-S-°pw. A-Ω a-ebm-fw F-∂p-t]-cn-´n-´p-≈ ]-cn]m-Sn Nn-{X-Im-c≥ B¿ sI s]m‰-t»-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {][m-\m-[ym-]-I≥ F hn kp-[m-Ic≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI Fw d-jo-Zv, F F \n-km¿-l- ≥, Sn {]-ho-W, sI \o-Xp, sI A-–p-¿d-jo-Zv kw-km-cn-®p. ap-°w: Im-c-t»-cn F.bp.]n kv-

Iq-fn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-h-tI-cf in¬-∏w Xo¿-Øp. ]n Sn F {]kn-U‚ v F≥ ]n sam-bv-Xo≥tIm-b D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tSmw-k¨ tPm-k-^v A-[y-£X-h-ln-®p. Ip-≠p-߬ ap-l-ΩZv, A-–p¿-d-km-Jv, a-©-d P-am¬, C ap-_o-\, sI Kw-Km-[-c≥, sI kn D-kv-am≥ kw-km-cn-®p.

sS³UÀ {]-hr-¯n-IÄ ]qÀ-¯n-bm-bn sIm-Sp-h-≈n: Pn-√m ]-©m-bØv s\-√mw-I-≠n Un-hn-j-\n¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ ]m-e-°p-‰n-˛-a-cp-Xn߬ B-d-tßm-Sv tdm-Un-s‚ \ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v 20 e-£w cq-]-bp-sS sS-≥U¿ \S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn sIm-Sp-h-≈n {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-kn-bm C-_v -dmlnw A-dn-bn-®p. \-ho-I-c-W {]hr-Øn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-®v Unkw-_¿ A-h-km-\-hm-c-Øn¬ tdm-Uv K-Xm-K-X-Øn-\m-bn Xp-d∂p sIm-Sp-°pw.

hn-e-§m-Sv hm-gm-«v am-thm-hmZnIÄ-¡m-bn Xn-c-¨n hm-Wn-ta¬: tIm-gn-t°m-Sv Pn-√bp-sS In-g-°≥ a-e-tbm-c-ta-Je-bm-b hn-e-ßm-Sv hm-gm-Sv amthm- b n- k v - ‰ p- I - s f- Ø n- s b- ∂ hm¿-Ø-sb Xp-S¿-∂v h≥ t]men-kv k-∂m-lw h-\ {]-tZ-iØv Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂p. B-Znhm-kn-Iƒ Xm-a-kn-°p-∂ hm-gmSv h-\-{]-tZ-i-Ø A-]-cn-Nn-X-cmb Nn-e¿ h-∂p `-£-Ww tNm-Zn®p-sh-∂ hm¿-Ø-bm-Wv {]-tZi-Øv {]-N-cn-®-Xv. t\-c-sØ-bpw Cu `m-K-ßfn¬ A-]-cn-Nn-X-sc I-s≠-Ønsb-∂ hm¿-Ø {]-N-cn-®n-cp∂p. F-∂m¬ t]m-en-kv \-SØn-b A-t\z-j-W-Øn¬ Bsc-bpw I-s≠-Øm≥ I-gn-™n´n-√. kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈ A-]cn-Nn-X- kw-Lw `-£-W km-[\-߃ tNm-Zn-°p-I-bpw e-Lpte-J hn-X-c-Ww sN-bv-sX-∂-pam-Wv {]-tZ-i-Øv {]-N-cn-°p-∂Xv. F-∂m¬ hm¿-Ø-Iƒ-°v Hu-tZym-Kn-I ÿn-co-I-c-Ww e`n-®n-´n-√.


{]mtZ-inIw

2 \-hw-_¿ 2013 i\n

C¶v

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se F-´p-apX¬ \m-ep h-sc sXm-´n¬-∏mew, Nm-Ø-t¶m-´p-\-S, h-´n-∏-\, Nq-c-Wn, Nm-∏≥-tXm-´w, I-cnßm-Sv, ]m-tem-fn F-∂n-hn-S-ßfn-epw 8.-30 ap-X-¬ A-©p-h-sc ]m-e-Øv, ]p-fn-_-km¿, Du-´pIp-fw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw sshZyp-Xn ap-S-ßpw.-

]cn-]mSn tPm-^¿-Jm≥ tImf-\n e-

b¨-kv ¢_v Hm-Un-t‰m-dnbw: tI-c-f am∏n-f I-emA-°mZ-an Ip-Spw-_ kv-t\-l-kw-K-aw˛ 10.00 Km-‘n-]m¿-°v I-en-°-‰v A{Kn tlm¿-´n Iƒ-®-d¬ skm-ssk-‰n: ^v-fh¿-tjm kw-Lm-S-I-k-an-Xn cq-]o-I-cWw˛ 12.00 am-\m©n-d F-kv _n sF ]cn-kcw : t{]m-]¿-Sn F-Ivkvt]m-bpw `-h-\-hm-bv-] ta-fbpw˛ 10.00 Cu-kvd-dv In-g-t°m-Øv ke^n a-kv-PnZv: sI.F-≥.Fw ZAvh k-w-K-aw˛ 7.30 e-fn-XI-em A-°mZ-an B¿Sv Kmedn : _m-°v t]-Pv tPWen-kw {]-Z¿-i\w: 11.00

Adnbn-¸pIÄ

- ∏-´X - v A-tß-b‰- w AtIm-gn-t°m-S:v tIm¿-]t- d-j≥ `-c- Xn tN¿-°s - c - a- m-W.v Wm-[n-Im-cn-If - p-sS A-gn-aX - n-bpw ]-am-\I P-\ß - ƒ-°v D-]I - m-c{- ]-Za - m-b sI-Sp-Im-cy-ÿX - b - pw Im-cW - w - n-s°-¶n-epw Xp-S° - w IptIm-gn-t°m-Sv tIm¿-]t- d-j≥ kp- H-cp ]-≤X tIm-gn-t°m-Sv: k-Ω-dn dn-hn- k - `- m `-cW - m-[n-Im-cn- s - f dn-°m≥ \-Kc j≥ 2014 t\m-Sv A-\p-_-‘n-®p- h¿-W Pq-_n-en B-tLm-jß - \ - a - m-°n am-‰n-bX - m-bn bp.- Iƒ-°p I-gn-™n-√. kp-h¿-W Pqf-f Hm¨-sse≥ A-t]-£-Iƒ {]-lk - mUn.-F^ - v Iu¨-kn¬ ]m¿-´n t\- _n-en B-tLm-jw \n-dw sI-´X hn-t√-Pv Hm-^n-kp-I-fn¬ e-`yXm-hv A-Uz. Fw Sn ]-fl hm¿-Øm- °n. am-Wv. _n.-F¬.-H am¿ A-Sn-bkp-h¿-W Pq-_n-en h¿-jw k-tΩ-f\ - Ø - n¬ B-tcm-]n-®p. ¥-c-am-bn Cu A-t]-£-Iƒ - p. {]-Xn-]£ - a - m-Wv kp-h¿-W Pq-_n-en h¿-j- t]m-epw a-d∂ ssI-∏-‰n dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n - ∏-Sp-Øn-bX - .v ap-Jy-a{- ¥n DØn¬ \-Kc - k - `- m ta-b¿, sU.-ta- Hm¿-Ωs 11 ap-ºv hn-t√-Pv Hm-^n-kp-Iv- m-S\ - w sN-bX v- b¿, `-cW - I-£n-t\-Xm-hv F-∂n- Ω≥-Nm-≠n D-ZL fn¬ Xn-cn-t®¬-∏n-°-Ww. h¿ kp-h¿-W Pq-_n-en-h¿-j- sXm-gn-®m¬ Pq-_n-en B-tLm-j- n¬ {]- ߃ F-√mw h-gn-]m-Sp-t]m-se-bmtIm-gn-t°m-Sv: bp-h-km-ln-Xo Øn¬ {In-an-\¬ tI-kp-If k-am-P-Øn-\v hn-hn-[ s{]m-PŒp-I-fn-te-°v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰td-bpw A-°u-≠n-Mv tkm-^v-‰vsh-b¿ ]-cn-io-e-I-tc-bpw B-hiy-ap-≠v. A-t]-£-Iƒ yuvasahithee@gmail.com tIm-gn-t°m-Sv:t{i-jvT-`m-jm Zn- kw-kv-Im-c-tØ-bpw Xn-cn-®p ]nte-°v A-b-°p-I. hn-h-c-߃°v 0495 2304481, 9847217644. A- \-tØm-S-\p-_-‘n-®v Pn-√-bn- Sn-°m-\p-≈ t_m-[-]q¿-h-am-b se aq-∂v F-gp-Øp-Im-tc B-Z-cn- {i-a-ß-fp-≠m-h-W-sa-∂v A-t±h-km-\-Xn-b-Xn 10.®p. Pn-√m `-c-W-Iq-S-hpw Pn-√m lw ]-d-™p. Pn-√m-I-e-Iv-S¿ kn F e-X C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kpw kwbp-‡-am-bn I-e-Iv-‰-td-‰v A-[y-£-X h-ln-®p. `-c-W-`m-tIm-gn-t°m-Sv: tam-t´m¿ sXm-gn- tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ kw- jm ]p-c-kv-Im-cw t\-Sn-b F≥ em-fn t£-a-\n-[n ]-≤-Xn-bn-te- L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ ]n ]n {io-[- Un tPm¿-Pn-\v I-e-Iv-S¿ D-]-lm°p-f-f sXm-gn-em-fn hn-ln-Xw c-\p-Æn, a-e-b-Øv A-∏p-Æn, cw k-Ωm-\n-®p.N-S-ßn¬ a-e-bm-f-Zn-\-{]-XnA-S-°p-∂-Xn-\p ap-S-°w h-cp- sI Fw cm-[ F-∂n-h-sc-bm-Wv ⁄ I-e-Iv-S¿ sNm-√n-s°m-SpØn-b sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v A-h- B-Z-cn-®-Xv. tI-{μ km-ln-Xy A-°m-Z-an Øp. A-Uo-j-W¬ Un-kv-{Sn-Ivcp-sS Ip-Sn-»n-I hn-ln-Xw Unkw-_¿ 31 h-sc A-S-°m-sa-∂p Aw-Kw ]n sI ]m-d-°-S-hv D-Zv- ‰v a-Pn-kv-t{S-‰v ]n. A-dp-ap-J≥,PnPn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n- Lm-S-\w sN-bv-Xp. kz-¥w am-Xr- √m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ `m-j A-dn-bn-s√-∂v ]-d-bp-∂- Jm-Z¿ ]m-em-gn, d-h-\yq dn-{Ink¿ A-dn-bn-®p. Xn¬ A-`n-am-\w tXm-∂p-∂ tb-j≥ ¢-∫v sk-{I-´-dn kp-tctem-I-Øn-se G-I P-\-k-aq-l- jv, U-]yq-´n I-e-Iv-S¿-am-cm-b Sn am-bn-cn-°pw a-e-bm-fn-I-sf-∂v F d-jo-Zv, bp \m-cm-b-W≥-Ip´n, an¬-sd-Uv \n¿-a-e s\-‰m¿ ]m-d-°-S-hv ]-d-™p. a-e-bm-f-sØ-bpw A-Xn-s≥-d kw-km-cn-®p tIm-gn-t°mSv: F sI Pn Hmh¿-{_n-Uv-Pn-s‚ ssIh-cn Db¿-Øm\pw sd-bn¬-sh \memw πm‰v t^m-an-te-°p≈ tdm-Uv bm-{X-°m¿-°p Xpd∂p-sIm-Sp-°m\pw B-h-iys∏-´v {]-tZ-i-sØ ap-gp-h≥ P-\-ß-tfbpw kwKo-X I-emIm-c≥-am-scbpw A-Wn \ncØn skm-eq-j≥-kv Imen°-‰v ]m-´p-]m-Sn {]-Xn-tj[- k-a-chpw km-bm-” [¿Wbpw \-S-Øp∂p. \m-sf \m-ep-ap-X¬ G-gp h-sc F.sI.Pn Hm-h¿ {_n-Uv -Pn\p k-ao-]-am-Wv ]-cn-]mSn. DZv-LmS-\w ]n sI tKm-]n \n¿h-ln-°pw. tIm-gn-t°m-Sv A-°mZ-an B¿-´v Km-e-dn-bn¬ B-cw-`n-® ]mT-t`-Zw ]p-dw Nn-{X-ß-fp-sS {]-Z¿i-\w {]-kv A-°mZ-an sN-b¿-am≥ F≥ ]n cm-tP-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ssa-\m D-ssa-_m≥, tSm-an am-Xyp, P-am¬ sIm-®-ßm-Sn k-ao-]w.

B-h-iy-ap-−v

t{i-jvT-`m-jm Zn-\-¯n F-gp-¯p-Im-sc B-Z-cn-¨p

Ip-Sn-Èn-I Un-kw-_À 31 h-sc A-Sbv-¡mw

]m-«p-]m-Sn {]-Xn-tj-[w \msf

ss_¡vv tamj-Ww: bp-hm-hv A-d-kv-än an¶en ho-Sn-sâ Np-hÀ XIÀ¶p tIm-gn-t°mSv: I-gn-™-am-kw I√m-bn sd-bn¬-th-kv-t‰j-\p k-ao-]w ss_-°v tam-„n-® tIkn¬ I√m-bnA-d-°¬ sXm-Sn Ban-\ lu-kn¬ A-–p-¿d-kmJv (28 )s\ ]-∂nb¶c t]m-enkv A-d-Ãp sN-bvXp. F-kv.sF cp-{Zm£≥, ko-\n-b¿ kn.]n.Hmamcm-b Zn-t\-i≥, ap-lΩ-Zv , kn.]n.H k-t¥m-jv-Ip-am¿ F∂nhc-Sßp-∂ kw-L-am-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-bm-sf tImS-Xn dn-am≥Uv sN-bXp.

tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xp-Xm-bn A\p-h-Zn-® B¿.Fw.F-kv.F. kvIq-fn¬ A-d-_n-b-S-°-ap-≈ `mj, X-kv-Xn-I-Iƒ A-\p-h-Zn-°W-sa-∂v tI-c-f-A-d-_n-Iv ap≥jo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ d-h\yq Pn-√m I-Ωn-‰n -]-cn-jv-I-cn°-s∏-Sp-∂ ]mTy-]-≤-Xn-bpw `mjm A-[ym-]-I-cpw- F-∂ hn-jb-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® sk-an\m¿ B-h-iy-s∏-´p. A-[ym-]-I X-kv-Xn-I \n-b-a\-Øn¬ a-e-bm-fw \n¿-_-‘-am°p-tºmƒ A-d-_n, D¿-Zp, kwkv-Ir-Xw, ln-μn Xp-S-ßn 16 Hmfw `m-j-I-fn¬ tIm-gv-kp-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°p-∂-h¿-°p tPmen-bn¬ {]-th-in-°p-hm-\p-≈ A-h-k-cw \-„-s∏-Spw.

H-f-h-Æ: {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \n¿-an-® Ip-∂-Øv ]m-ew A¶W-hm-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w ]n Sn -F d-low Fw. F¬.-F. \n¿-Δ-ln-®p.

^-tdm-°v: C-∂-se cm-{Xn D-≠m-b C-Sn-an-∂-en¬ ^-tdm-°v I-≈n sXm-Sn-bn¬ k-tcm-Pn-\n-bp-sS ho-Sn-s‚ Np-a-cn-\p hn-≈¬ D-≠mbn. C-hn-S-sØ ssh-Zyp-tXm-]-I-c-W-߃-°p \m-iw kw-`-hn-®p. Np-a-cn-\p h-en-b H-cp Xp-f-bpw D-≠m-bn-´p-≠v.

√.

2012 \-hw-_¿ H-∂p ap-X¬ 2013 H-tŒm-_¿ 31\v A-hk - m-\n-t°-≠Xm-bn-cp-∂p. k-am-]\ - k-tΩ-f\ - w - \-S° - psa-∂X - n-\v bm-sXm-cp hy-‡X - b - pan-√. B-\° - p-fw kmw-kI v- m-cn-I tI-{μw ]q¿-Øn-bm-°n-bn-√. am-¶mhn-se h-\n-Xm-tlm-k‰-v ¬ \n¿-amWw ]q¿-Øo-Ic - n-®v kp-h¿-W Pq_n-en kva-v m-cI - a- m-°m≥ km-[n-®n√. Su¨-lm-fn¬ Xq-°n-bn-cp-∂ alm-∑m-cp-sS Hm¿-aI - ƒ A-bh - n-d°p-∂ Nn-{X-߃ ]p-\ÿ - m-]n-®n-

Pq-_n-en B-tLm-jØ - n-\p cq]w \¬-In-b kzm-KX - k - w-Lw tbm-Kt- am ]-Øv k-_v I-Ωn-‰n-Itfm H-cn-°¬ t]m-epw tbm-Kw IqSn-bn-√. h¿-jw tXm-dpw \-S° - m-dp-≈ A¶W-hm-Sn I-tem¬-kh - ß - epw Ip-Spw-_{- io I-tem¬-kh - ß - fpw kq-cy-Ir-jW -v a- q¿-Øn-bp-sS Iem-hn-cp-∂pw am-Pn-Iv tjm-bpw Pq_n-en-bp-sS `m-Ka - m-°n am-‰p-Ibmbn-cp-∂p. P-\ß - ƒ Cu `-cW - w shdp-Øn-cn-°b - m-Wv. `-cW - w A-h-

km-\n-∏n-t°-≠X - v P-\ß - f - p-sS A-\n-hm-cy B-hi - y-am-bn-cn-°b - mWv. I-gn-hp-sI-´ A-gn-aX - n `-cW - Øn-s\-Xn-tc Iu¨-kn-en-\I - Øpw ]p-dØ - pw {- ]-Xn-]£ - w i-‡am-b t]m-cm-´w B-cw-`n-°pw. {]-Xn-]£ t\-Xm-hv A-Uz. Fw Sn ]-Xa v- t- bm-sSm-∏w Iu¨kn-e¿-am-cm-b ]n In-j≥-Nμ - v, F≥ kn tam-bn≥-Ip-´n, sI ap-lΩ-Ze - n, sI Sn _o-cm≥, tIm-b, sI k-Xy-\m-Y≥ F-∂n-hc - pw hm¿Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ kw-_‘ - n®p.

h-\n-Xm ^p-Sv-t_mÄ: tI-m-gn-t¡m-Sv So-an-s\ C-µp \-bn-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: Im-bw-Ip-f-Øv \-S-°p-∂ 18m-a-Xv kw-ÿm-\ ko-\n-b¿ h-\n-Xm A-¥¿-Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n¬ tIm-gn-t°m-Sv So-an-s\ C-μp Fkv.-]n \-bn-°pw. 18 Aw-K So-ans\-bm-Wv Xn-c-s™-Sp-Øn-cn°p-∂-Xv. Sow: C-μp, A-¿-®-\ F, A-Xp-ey ]n.-Sn, kv-t\-l e£-a¨, P-lm-\, A-¿-®-\ Sn.sI, Xo¿-∞ F≥, B-Xn-c cmtP-jv, B-jv-en ssh.-Fw, \n-Jn- ^-tdm-°v t]´ t]m-en-kv kv-t‰j-\v k-ao-]w an¬kv e Sn, l-kv-\ Sn.-Sn, A-iz-Xn kn.- t_-°-dn-bn-ep≠m-b Xo-∏n-SnØw sI, A-Rv-P-en Sn, A-Xp-ey sI.hn, kq-cy sI.-]n, D-Æn-am-b, \n[n-b ]n, A-Rv-Pn-X sI.-Sn.-

F-bv-Uv-kv Zn-\m-N-c-Ww: kw-Lm-S-I k-an-Xn

tIm-gn-t°m-Sv: tem-I F-bv-Uvkv Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambn kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-cW tbm-Kw B-dn-\p cm-hn-se 10\p I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_-dn¬ tN-cpw.

t_¡-dn sI-«n-S-¯n Xo¸n-Sn-¨p; 30,000 cq-]-bp-sS \-ãw tIm-gn-t°mSv: ^-tdm-°v t]´ t]m-en-kv kv-t‰j-\v k-ao-]w t_-°-dn-bp-sS ta¬-°qc-°v Xo ]n-Sn®p. HmSv, I-gp-t°m¬, koen-Mv F∂n-h I-Øn \-in®p. an¬kv t_-°-dn-bp-sS ta¬-°qc-bm-Wv I-Øn-bXv. C∂-se ssh-Io-´v G-tgm-sSbm-Wv A-]I-Sw kw-`-hn-®-Xv.

X-Sn-an-Ãp-IÄ- \hoIcn¡m³ A-\p-a-Xn \Â-I-Ww tIm-gn-t°m-Sv: I-√m-bn-se h-fsc ]-g-°-ap-≈ X-Sn-an-√p-Iƒ \hoIcn°m≥ A-\p-a-Xn \ntj-[n-°p-∂-Xpw A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-am-b B-t£-]-ß-fnepw ]-cm-Xn-bn-epw tÃm-∏v satΩm sIm-Sp-°p-∂-Xpw Pn-√m `c-W-Iq-Sw A-h-km-\n-∏n-°-Wsa-∂v Bƒ tI-c-f tkm-an¬ B‚ v hp-Uv C≥-U-kv-{So-kv HmtW-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iys∏-´p. I-√m-bn-∏p-g-tbm-c-sØ a-chy-h-km-b ta-J-e I-tø-‰ `q-anbm-Wv F-∂p ]-cm-Xn-s∏-Sp-I-

bpw kw-c-£-I-sc-∂ t]-cn¬ ÿm-]-\-߃ dn-]-b¿ sN-øptºmƒ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn ]Ww X-´p-∂-Xp ]-Xn-hm-°n-bh¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°W-sa-∂p Pn-√m I-e-Œ¿ \¬In-b ]-cm-Xn-bn¬ B-h-iy-s∏´p. I-√m-bn ta-J-e {]-kn-U‚ v I-f-Øn-߬ C-kv -lm-Jv A[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn sI kn F≥ A-l-Ω-Zv Ip-´n, ao-cm≥ km-ln-_v, ap-l-Ω-Zv k-^-dp≈, Fw sI A-_v -Zp¿-d-lnam≥ kw-km-cn-®p.

30,000 cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m°p-∂-p. tjm¿-´v k¿-Iyq-´v Im-cW-sa∂p ao-©-¥ ^b¿-t^m-gvkv A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. ao-©-¥ ^-b¿ t^m-gv-kv kvt‰j≥ Hm-^n-k¿ kn _m-_pcm-Pn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ c-≠p bq-\n-‰v F-Øn-bmWv Xo-b-W®Xv.

t^m-tfm-an tjmÀ-«v ^n-enw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp ^-tdm-°v: ^m-dq-Jv tIm-f-Pv tkm-tjym-f-Pn hn-`m-Kw hnZym¿-Yn-\n ap-lv-kn-\ kw-hn-[m\w sN-bv-X lr-kz-Nn-{Xw t^mtfm-an kw-Ko-X-\m-S-I A-°m-Zan A-hm-¿-Uv tP-Xm-hv ap-l-Ω-Zv t]-cm-{º {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. A-[ym-]n-I _-Z-cn-ø _o-Kw A[y-£-X- h-ln-®p. Fw sI ap-l-vkn-\, A-Jn¬ tIm-am-®n, Fw C-eym-kv, A–p-√ tIm-´-∏-≈n, \-ko¿ kwkm-cn-®p. k-l-Po-hn-tbm-Sp-≈ a-\p-jy-s‚ I¿-Ø-hy-t_m-[sØ D-W¿-Øp-∂-Xm-Wv tjm¿-´v-^n-enw.-

C-Ø-cw \n-_-‘-\-I-fn¬ \n-∂pw `m-jm A-[ym-]-I-tc Hgn-hm-°p-I, l-b¿-sk-°-≥-Udn ta-J-e-bn-se `m-jm X-kv-XnI-°p-≈ \n-b-{¥-Ww H-gn-hm°p-I, `m-jm-[ym-]-I-cp-sS {][m-\-[ym-]-I s{]m-ta-j≥ \-S∏n-em-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iyß-fpw sk-an-\m¿ D-∂-bn-®p. sk-an-\m¿ sF.Fw.C.Fw. A-–p-∂m-k¿ a-Z-\n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. d-h-\yq Pn-√m {]-kn-U‚ v sI A-–p-¿-d-ln-am≥ A-[y-£X- h-ln-®p. sI.F.Fw.F. kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n ]n ^n-tdmkv, C kn \u-jm-Zv, sI ap-l-ΩZv, sI A-–p¬ _-jo¿, Sn sI A-_q-_-°¿, ap-_-jn¿ kw-

km-cn-®p.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-Ên-Sn-¨v ssk-¡nÄ bm-{X-¡mc-\v ]-cn¡v tIm-gn-t°mSv: sI.Fkv.B¿.Sn.kn. _- n-Sn-®v ssk°nƒ bm-{X-°mc-\p ]-cn°v. t_-∏q¿ Xm-e-s∏m-en ]d-ºv cmPp (50) \m-Wv ]-cn-t°‰v. C∂se cm-{Xn-bm-Wv kw-`hw. tImgn-t°m-Sv \n∂pw Nn-‰q-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _- m-Wv C-Sn-®Xv. C-bm-sf sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n®p.

Npcp¡¯nÂ

s]cn-sßm-fw ⁄m-\-{]-Z-mbn\n sse-{_-dn & do-Un-Mv dqw ]n.Sn.F dlow Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

bq-¯v eo-Kv bp-h-P-\-bm-{Xk-am-]-\w sN-dq-¸-bnÂ

am-hq¿: a-fi-ew ap-kv-enw-bq-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n bp-h-P-\-bm-{X C-∂p sN-d-q-∏-bn¬ k-am-]n-°pw. ssh-Io-´v B-dn-\p \-S-°p-∂ k-am-]-\-k-tΩ-f-\w ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\-P-\. sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw F d-km-Jv, sh-´w B-en-t°m-b, ]n sI ^n-tdm-kv, sI aq-k-au-e-hn, A-Uz. F hn A≥-h¿ kw-km-cn-°pw.-I-f≥-tXm-Sn¬ \n-∂pw C-cn-ß-√qcn¬-\n-∂p-ap-≈ c-≠p bm-{X-I-fm-bm-Wp bp-h-P-\-bm-{X. C-hc-≠pw ssh-Io-´v \m-en-\p Ip-‰n-°m-´q-cn¬ kw-K-an-°pw. sshIo-´v B-tdm-sS sN-dq-∏-bn¬ bm-{X k-am-]n-°p-I-bpw sN-øpw.-

AÂ-^-\mÀ am-kn-I: hmÀ-jn-I-k-t½-f-\w-

tIm-gn-t°m-Sv: A¬-^-\m¿ ss{X-am-kn-I-bp-sS A-©mw hm¿jn-I k-tΩ-f-\-hpw hm¿-jn-I-∏-Xn-∏v {]-Im-i-\-hpw \m-sf \men-\v Fw.-F-kv.-F-k.v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ A-–p- -a-Zv k-aZm-\n \n¿-h-ln-°pw.-

Ncn-{X-{]-ZÀi-\w kw-L-Sn-¸n¨p

Ip-μ-awKew: tI-c-f-∏nd-hn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p Im-c-¥q¿ F.Fw.F¬.]n kv-Iq-fn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ N-cn-{X {]-Z¿i-\w kw-L-Sn-∏n-®p. ]-g-bIm-e a¨-]m-{X߃, Hm-´p-]m-{X߃, {Km-a-t^m¨, D-∏v-a-cn-I, sN√w, sh-≈n-t°m¬, kv-‰-X-kvtIm∏v, Ddn, ]-g-b \m-W-b߃, ]pØ≥, Imiv, sh-≈n-Imiv, Hm-´-\m-W-bw F-∂n-h-bp-sS {]-Z¿i-\w hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ Gsd Iu-Xp-I-ap-W¿Øn. kv-Iqƒ {]-[m-\-[ym-]n-I dp-Jn-b-, A[ym-]-Icmb D-a¿, km-en-lv, _-jo¿, ]n.Sn.F {]-knU‚ v Sn kn-≤nJv, jm-Pn Im-c-¥q¿ t\-XrXzw \¬-In.

{Kmâv tI-c-f tjm-¸n-Mv s^-Ìn-hÂ

tIm-gn-t°m-Sv: Sq-dn-kw h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Un-kw_¿ H-∂n-\p tIm-gn-°m-´v \-S-°p-∂ {Km‚ v tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h¬ kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\-Øn-s‚ ap-t∂m-Sn-bmbn \-S-°p-∂ kw-Lm-S-I k-an-Xn tbm-Kw F-´n-\p ssh-Io-´p \m-en-\p I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw.

]m-e-s¯m-Sn A¦W-hm-Sn D-Zv-Lm-S-\w

H-f-h-Æ: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ]m-e-sØm-Sn A¶W-hm-Sn {]h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w \m-sf ssh-Io-´v aq-∂n-\p ]n -Sn -F dlow Fw.-F¬.-F \n¿-Δ-ln-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øv X-\-Xv ^≠n¬ \n-∂p-≈ 10 e-£w cq-] hn-\n-tbm-Kn-®m-Wv A¶W-hmSn \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-®-Xv.-

hm-b-\-¡q-«w NÀ-¨m-k-t½-f-\w

^-tdm-°v: s]¨-Po-hn-X-ß-fp-sS [¿-Ω-k-¶-S-ß-fpw hn-lz-eX-I-fpw B-hn-jv-I-cn-® F-gp-Øp-Im-cn-bm-Wp km-ln-Xy-Øn\p-≈ t\m-_¬ k-Ωm-\w t\-Sn-b B-en-kv a¨-tdm-sb-∂v ^tdm-°v hm-b-\-°q-´w kw-L-Sn-∏n-® N¿-®m-k-tΩ-f-\w hn-e-bncp-Øn. tUm. i-c-Xv a-Æq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-–p-¿-d-lnam≥ ]p-t‰-°m-Sv A-[y-£-X-h-ln-®p.-

s]m-Xp-tbm-Kw

^-tdm-°v: F.-sF.-Sn.-bp.-kn P≥-a-hm¿-jn-I-Zn-\m-tLm-j-Øns‚ `m-K-am-bn a-fi-ew I-Ωn-‰n {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \-S-Øn. Pn-√m-sk-{I-´-dn sI Pn ]-¶-Pm-£≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. I-¨-ho-\-¿ A-∫m-kv ta-em-Øv A-[y-£-X-h-ln-®p. ]nem-°m-Sv j-◊p-J≥ kw-km-cn-®p

t_¸qÀ Xp-d-apJ-¯v I-b-änd-¡v sXm-gn-em-fn-IÄ an-¶Â¸Wn-apS-¡v \S¯n tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lm-fn¬ kzX-{¥ I¿-jI≥ ss{X-amkn-I ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv sslZc-en in-lm-_v X-߃ C Sn ap-lΩ-Zv _-jo¿ Fw.]n-°v \¬-In {]-Imi-\w \n¿-h-ln°p∂p. D-Ω¿ ]m-≠n-I-im-e, hn sI sI _m-h, Ip-dp-t°m-fn sam-bv-Xo≥, sI ]n F a-PoZv, sI A-lΩ-Zv Ip-´n k-ao-]w.

I-¼n-fn-¸-d-¼n-se ho-Sm-{I-a-Ww: A-[ym-]-I-þhn-ZymÀ-Yn Iq-«m-bv-a-bn {]-Xn-I-sf A-d-Ìv sN-¿-Ww-þ ho-Un-tbm BÂ-_w F-kv.-Un.-]n.-sF. H-f-h-Æ: I-ºn-fn-∏-d-ºn¬ C-Snbm-´n¬-ao-ج A-_q-_-°-dns‚ ho-Sm-{I-an-®p kv-{Xo-sb-b-S°w a¿-±n-®p-]-cn-t°¬-∏n-® tIkn-se Ip-‰m-tcm-]n-X-\m-b Ipssh-Øv lu-kn¬ ap-l-Ω-Zv ss^-k-en-s\ A-d-Ãp sN-ømØ-Xn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF H-fh-Æ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-Xntj-[n-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF {]-h¿-ØI-cm-b kn-dm-Pv, ss^-Pm-kv

Ip-μ-aw-K-ew: km-t‚m-kv ^p-Svt_mƒ A-°m-Z-an 24 ap-X¬ Ipμ-aw-K-e-Øp kw-L-Sn-∏n-°p∂A-Jn-te-¥ym sk-h≥-kv ^pSv-t_mƒ-Sq¿-W-sa‚n-s‚ Km-edn \n¿-am-Ww Xp-S-ßn. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Fw [-\o-jvem¬ Im¬-\m-´¬- I¿-Ωw \n¿Δ-ln-®p. sI ]n h-k-¥-cm-Pv, ]n sI _-jo¿, sI Jm-Z¿, F≥ _jo¿ kw-_-‘n-®p.-

bn.

A¦Whm-Sn {]-hÀ-¯-\ k-Ö-am-bn tIm-gn-t°m-Sv: hm-cn-b-Øv H-Spw{_ A¶Whm-Sn {]-h¿-Ø-\ k-÷-am-bn. Fw.-F¬.-F ^≠n¬ \n-∂p-≈ F-´p e-£w cq] hn-\n-tbm-Kn-®v H-f-h-Æ-]©m-b-Øn-se hm-cn-b-Øv H-Sp{º A¶W-hm-Sn-°p ]p-Xn-b sI-´n-Sw. D-Zv-Lm-S-\w 17 \p ]n Sn F d-low Fw.-F¬.-F. \n¿-hln-°pw.

`m-jm-[ym-]-I X-kv-Xn-I-IÄ A-\p-h-Zn-¡-Ww: A-d-_n-Iv ap³-jo-kv A-tkm-kntbj³

\-K-c-k-`m kp-hÀ-W Pq-_n-en{]-l-k-\-am-sb¶v bp.-Un.-F-^v.

hn-tÃ-Pv Hm-^n-kp-I-fn e-`n-¡pw

3

A-Jn-te-´ym ^p-Sv-t_mÄ Km-e-dn \nÀ-am-Ww

A¦Whm-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp km-t‚m-kv ^p-Sv-t_mƒ A-°m-Z-an kw-L-Sn-∏n-°p-∂ A-Jn-te-¥ym sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒSq¿-W-sa‚n-s‚ Km-e-dn \n¿-am-Ww ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw [-\o-jv-em¬ DZvLmS\w sNøp∂p

kozhikode/clc

Jm≥ F-∂n-h-sc B-{I-an-®-tIkn-epw {]-Xn-bm-Wv ss^-k¬. ss^-k-en-s\ A-d-Ãv sN-bv-Xns√-¶n¬ {]-t£m-`-]-cn-]m-Sn-Ifp-am-bn cw-K-Øn-d-ß-p-sa-∂v ]m¿-´n tbm-Kw ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. I-ºn-fn-∏-d-ºn¬ \-S-∂ {]-Xntj-[-{]-I-S-\-Øn-\p ap-l-Ω-Zv d-lo-kv, d-^o-Jv I-≈n-°p-∂v t\-Xr-Xzw \¬-In. tbm-K-Øn¬ ^n¿-jm-Zv I-ºn-fn-∏-d-ºv kwkm-cn-®p.-

^-tdm-°v: A-[ym-]-I hn-Zym¿Yn Iq-´m-bv-a-bn¬ \n¿-an-°p-\v ho-Un-tbm-B¬-_w -S-®v kv{Io≥- (Hm¿-a-I-ƒ-°p-ao-sX H-cpar-Zp kv-]¿-iw)I-S-ep-≠n-bn¬ Nn-{Xo-I-c-Ww B-cw-`n-®p. {Km-ao-W-X-bpw ssI-tam-iw h-∂ \m-S≥ io-ep-I-fpw ]pØ≥ km-t¶-Xn-I hn-Zy-I-fpw B-[m-c-am-°n tIm-gn-t°m-Sv F^v.-kn tem¨ F≥-{S≥-kv tIm®n-Mv sk‚-dn-se A-[ym-]-Icpw hn-Zym¿-Yn-I-fp-am-Wv B¬_w \n¿-an-°p-∂-Xv. hn-hn-[ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv

tIm-f-Pp-I-fn-se A-[ym-]-I-cpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw Cu kw-c-`-Øn\pw ]n-∂n-ep-≠v.c-k-X-{¥-]T\w Am-bm-k-am-°n-b ]p-kv-X-I c-N-\-bn-eq-sS {i-t≤-b-\m-b dn\o-jv c-N-\-bpw kw-Ko-X-hpw \n¿-h-ln-® B-dp Km-\-ß-fm-Wv C-Xn-ep-≈-Xv.

hn-ZymÀ-Yn kw-K-aw Ip-μa - w-Ke - w: i-Zm-–n B-tLm-jØn‚ `m-Ka - m-bn Im-c¥ - q¿ sImfm-bv F.-F¬.-]n kvI - q-ƒ ]q¿-Δ hn-Zym¿-Yn kw-Ka - w \m-sf ssh-Io´v aq-∂n-\p kvIq-fn¬ \-S-°pw-

t]m¿-´v I¨-k¿-th-‰¿ \n-cp-Øc-hm-Zn-Xz-]-c-am-bn s]-cp-am-dp-Ibm-bn-cp-∂p F-∂m-Wp sXm-gnem-fn-I-fp-sS B-tcm-]Ww. C-Xn-\n-sS tIm-kv-‰v Km¿-Un\v \¬In-b s{I-bn≥ Xn-cn-®v FØn-s®-¶nepw sXm-gn-em-fn-Iƒ tK-‰n¬ X-S™p. tIm-kv-‰v Km¿Un-s‚ I-∏¬ Xp-d-apJ-Øv I-b‰n-d-°p tPm-en-Iƒ-°m-bn FØp-∂ bm-\-߃-°p k-ao-]-amWv ]m¿-°v sN-øp-∂Xv. I-gn-™ Znh-kw C-Xn¬ X´nb sh- -en¬ \n-∂p 12,000 cq]

^-tdm°v: t_-∏q¿ Xp-dap-J Ib-‰nd-°v sXm-gn-em-fn-Iƒ Xp-dapJ-Øv an-∂¬ ]-Wn-apS-°v \SØn. t]m¿-´v I¨-k¿-th-‰-dpsS \n-cp-Ø-c-hm-Zn-Xz-]-cam-b k-ao-]-\-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®mWp sXm-gn-em-fn-Iƒ kq-N-\ ]Wn-ap-S-°p \-S-Øn-b-Xv. Xp-d-apJ-Øv B-sI-bp-≈ c≠p sam-ss_¬ s{I-bn-\n¬ Hsc-Æw c-≠p Zn-h-k-am-bn tImkv-‰v Km¿-Un-\v \¬-In-bn-cp∂p. Xp-d-apJ-Øv ko-k-Wm-b-Xn\m¬ Nc-°v C-d-°m\pw sh-k-

ep-Ifpw D-cp-Ifpw sI-´n-°n-S°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv sXm-gn-emfn-I-tfm-Sv A-t\z-jn-°m-sX A[n-Ir-X¿ s{I-bn≥ tIm-kv-‰v Km¿-Un-\p \¬-In-bXv. a-‰p \m-ep sNdn-b s{I-bn-\pIƒ D-s≠-¶nepw B-sI-bp-≈ A©v Hm-]-td-‰¿-am-cn¬ c-≠pt]¿ tIm-kv-‰v Km¿-Un-s‚ tkh-\-Øn-\p \n-tbm-Kn-®n-cp∂p. C-Xp Xp-d-apJ-Øv tPm-en-sb Im-cy-am-bn _m-[n-®n-cp∂p. Cu hnj-bw {i-≤-bn¬ s]-Sp-Øm≥ sXm-gn-em-fn-Iƒ sN-∂-t∏mƒ

A¦Whm-Sn-¡v ]p-Xn-b sI-«n-Sw

cm-a-\m-«p-I-c K-h. bp.]n. kvIqÄ i-Xm-_v-Zn B-tLm-j-¯n-\p Xp-S-¡-ambn

I- S - e p- ≠ n: {Km- a - ∏ - © m- b - Ø v X-\-Xp ^-≠n¬ \n-∂p-≈ 3.-75 e- £ - h pw Pn- √ m ]- © m- b - Ø v ^- ≠ m- b - - a q- ∂ p e- £ - h pw hn\n- t bm- K n- ® v ap- ° - Ø p- I - S - h v tdm- U n¬ \n¿- a n- ® bp- h - [ m- c A¶W- h m- S n- b p- s S ]p- X n- b sI-´n-S-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-t\mZv - L m- S - \ w C- ∂ p cm- h n- s e 11\p F- f - a - c w I- c ow\n¿- Δ - l n°pw.-Ip- ´ n- I ƒ- ° v hn- t \m- Z - Ø n\pw hn- ⁄ m- \ - Ø n- \ p- a p- ≈ a-\m-´p-I-c K-h. bp.]n. kv-Iqƒ i-Xm-_v-Zn F- √ m k- ÷ o- I - c - W - ß - f pw cmB-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ Iq-´-tbm´w sN-dp-h-Æq¿ A¶W- h m- S n- b n¬ H- c p- ° n- b n- kn.sF. ]n N{μ-tam-l-\≥ ^v-fmKv Hm-^v sN-øp∂p ´p-≠v.

tIm-kv-‰v Km¿-Uv \-„-]-cn-lmcw Cu-Sm-°n-bn-cp∂p. CØ-cw hn-j-b-߃ N¿-® sN-øm-\m-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ I¨-k¿-th‰-sd k-ao-]n-®Xv. F-∂m¬ Xm≥ A-]-a-cym-Z-bmbn kw-km-cn-®n-´n-s√-∂v t]m¿-´v I¨-k¿-th-‰¿ jm-Pn ]-d-™p. Hu-tZym-Kn-Im-h-iy-߃°m-bn t]mb t]m¿´v Hm-^n-k¿ C-\n _p-[-\m-gvN-sb h-cn-Ibp≈q. A-Xp h-sc ka-cw Xp-Scp-sa∂p sXm-gn-em-fn-Iƒ -A-dnbn®p.

^-tdm°v: cm-a-\m-´p-I-c K-h. bp.]n. kv-Iqƒ i-Xm-_v -Zn BtLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p tI-cf ]nd-hn Z-n\-Øn\p Xp-S-°ambn. c-£n-Xm-°fpw Ip-´n-Ifpw Dƒ∏-sS kmw-kvI - m-cn-I- Iq-´m-bva I-hn ]n sI tKm-]n D-Zv-LmS\w sN-bvXp. sI kp-tc-{μ≥ A[y-£X - h-ln®p. {]-[m-\[ - ym-]I≥ sI Fw th-em-bp-[≥ ]XmI D-b¿Øn. i-Xm-_vZ- n hn-fw_cw A-dn-bn-®p-sIm-≠p-≈ Iq-´tbm-´w ssh-Io-´v sN-dp-h-Æq¿ kn.sF ]n N{μ-tam-l-\≥ ^vfmKv Hm-^v sN-bvXp.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-11-02  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-11-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you