Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

I-kv-Xq-cn-cw-K³: [À-W \m-sf

F³.kn.F-¨v.BÀ.H. skan-\mÀ C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: 1984 se kn-Jv

hn-cp-≤-I-em-]-Øn-se C-c-Itfm-Sv sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym]n-®v tZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i G-tIm-]-\ k-an-Xn (F≥.kn.F-®v.B¿.H) bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ -"h≥ a-c߃ I-S-]p-g-In-b-t∏mƒ N-X™-c-™ ]p¬-\m-ºp-Iƒ-°v H-cp h-°m-e-Øv-' sk-an-\m¿ C∂v 3.30\v kv-t]m-Sv-kv Iu¨kn¬ lm-fn¬ \-S-°pw. {]-^. F≥ c-ta-iv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. {]-^. ]n tIm-b, F hmkp, sd-\n sF-en≥, Ip-∂Øq¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, Sn Zm-hqZv, \q-dp¬ A-ao≥, ]n Aw-_nI, i-_v-\m kn-bm-Zv ]-s¶-Sp°pw.

Pn-Ãm tI-c-tfmÂ-k-hw Fe-¯q-cn tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ bp-hP-\-t£-a t_m¿-Upw Pn-√m ]©m-b-Øpw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Pn-√m tI-ctfm¬-k-hw \-hw-_¿ 30 apX¬ Un-kw-_¿ F-´p h-sc Fe-Øq-cnepw ]-cn-k-c {]-tZ-iß-fn-ep-am-bn \-S-Øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\Øn¬ P-ao-e-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN¿∂ kw-Lm-S-I k-an-Xn tbm-KØn-em-Wv Cu Xo-cp-am-\w. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v B¿ i-in, bp-h-P\ t£-a t_m¿-Uv kw-ÿm-\ Aw-Kw F jn-bm-en, hn-Zym-`ymk Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿t]-gv-k¨ sI jo-_, s]m-Xp-acm-a-Øv Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ ]n Pn tPm¿-Pv, kvt]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ sk-{I´-dn ap-l-Ω-Zv _-jo¿, bp-h-P-\ t£-a t_m¿-Uv Pn-√m Hm-^nk¿ hn-t\m-Z≥ ]r-Øn-bn¬, sI dn-jn≥ _m-_p, X-t±-i kzbw-`-c-W {]-Xn-\n-[n-Iƒ, hn-Zym`ym-k D-]-U-b-d-Iv-S¿ F≥ AΩ-Zv, bp-h-P-\ cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

Jm-Zn Hm-Ww ta-f k-½m-\-Zm-\w 4\v

tIm-gn-t°m-Sv: Jm-Zn Hm-Ww ta-f-˛2013 s‚ k-Ωm-\-Zm-\w \hw-_¿ \m-en-\v \-f-μ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ k-l-I-c-W ˛Jm-Zn a-{¥n kn F≥ _m-e-Irjv-W≥ \n¿-h-ln-°pw. ssh-Io´v A-©n-\p \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Snbn¬ Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. F-s‚ {Km-aw hm-bv-]m ]-≤Xn k-_v-kn-Un hn-X-c-Ww sNøpw. Jm-Zn {Km-a-hy-h-km-b t_m¿-Uv ssh-kv sN-b¿-am≥ sI ]n \q-dp-±o≥ A-[y-£-X hln-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e hnin-jv-Sm-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. JmZn hy-h-km-b t_m¿-Uv sk-{I´-dn ]n Sn tXm-a-kv, Fw kp-tcjv-_m-_p, tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kn-e¿ ]n In-j≥-N-μv kw-km-cn-°pw.

sF.F-kv.Fw. ap-Jm-ap-J-w C-¶v

tIm-gn-t°m-Sv: B-flo-b Nq-jW-߃-s°-Xn-tc sF.Fkv.Fw. kw-ÿm-\ hym-]-I-ambn \-S-Øp-∂ t_m-[-h¬-°-cW Im-w-]-bn-s‚ `m-K-am-bn C∂p ssh-Io-´v A-©n-\p tIm-gnt°m-Sv Su¨ lm-fn¬ k-tΩ-f\-hpw ap-Jm-ap-J-hpw \-S-Øpw. k-tΩ-f-\-Øn¬ sF.Fkv.Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn sI A-iv-d-^v, Pm-an-A: A¬ ln-μv {]n≥-kn-∏¬ ss^-k¬ ]p-Xp-∏-d-ºv, kn ]n k-enw, lwk a-Zo-\n, X-Pp-±o≥ k-em-ln, A-–p¬ am-en-Iv k-e-^v sam-dbq¿ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ sI k-÷m-Zv, ]n H A-–p-√-Xzo-^v, ]n kn Pwjo¿, B-jn-Jv ^m-dq-Jn ]-s¶Sp-Øp.

F≥.kn.]n. Pn-√m {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lm-fn¬ i-io-{μ≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. tPm-_v Im-´q¿, ]n Fw tPm-k-^v, Fw B-en-t°m-b, ap-°w ap-l-Ω-Zv, Nm-Ø-∏≥, B-eo-kv k-ao-]w

apJy-a-{´n-¡p-t\-sc- B{IaWw: \pW-¡-Y- s]m-fn-ª-psh¶v Sn kn-±o-Jv tIm-gn-t°m-Sv: ap-Jy-a-{¥n-°p t\-sc I-Æq-cn¬ \-S-∂ h-[-{i-aØn¬ \n-∂p {i-≤-Xn-cn-°m≥ kn.-]n.Fw. Nm-\¬ sI-´n-®-a-® s]-cpw-\p-W-Iƒ s]m-fn-™-Xmbn sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk{I-´-dn A-Uz. Sn kn-±o-Jv hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]d™p. sIm-f-t®-cn ]-≈n-∏-d-ºn¬ Ip™p-ap-l-Ω-Zv ap-Jy-a-{¥n-sb A{I-an-s®-∂X-c-Øn-¬ kz-Im-cy Nm-\¬ {]-N-cn-∏n-® Zr-iy-߃ tam¿-^v sN-bvX - X - m-Wv. c-≠v hy-Xy-kv-X ÿ-e-ßfn¬ hy-Xy-kv-X k-a-b-ß-fn¬ \-S-∂ kw-`-h-sØ Iq-´n-tbm-Pn-

hn-ZymÀ-Yn-\n-I-sf ]o-Un-¸n-¨ kw-`-hw: c-£n-Xm-¡Ä ssl-t¡m-S-Xn-bnte¡v t]-cm-{º: sh-ß-∏-‰ K-h. sslkv-Iq-fn-se 24 hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf ssew-Kn-I-am-bpw am-\-kn-Iam-bpw ]o-Un-∏n-® k-w-`-h-Øn¬ Ip-‰-°m-c-\m-b A-[ym-]-I-s\Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-Ø taep-tZym-K-ÿ-cp-sS t]-cn¬ c£n-Xm-°ƒ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-øpw. kvIqfnse a-e-bm-fw A-[ym]-I≥ a-e-bn¬ P-am-ep-±os\Xntc-bp≈ At\z-jWw H-Xp-°nØo-¿-°m≥ {]-[m-\m-[ym-]-I\p-w hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v sU-

]-I-s‚ ssew-Kn-I tN-„-Iƒ {]-[m-\-[ym-]-I-s‚ {i-≤-bn¬s]-Sp-Øn-bn-´pw \-S-]-Sn-sbm-∂pw kzo-I-cn-°m-sX P-am-ep-±o-s\ kw-c-£n-°m≥ sI.F-kv.Sn.F. t\-Xm-hp-Iq-Sn-bm-b {]-[m-\m[ym-]-I≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp∂p. P-\-ß-fp-sS {]-Xn-tj-[-Øn\n-sS c-£n-Xm-°ƒ-°pw \m--´pIm¿-°pw t]m-en-kn-s‚ em-Ønb-Sn-bpw G-‰n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Pam-ep-±o-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°m≥ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ \n¿-

_-‘n-X-\m-bn. A-d-kv-‰v sN-bv-X A-[ym-]-I\v H-Sp-hn¬ Pm-ayw e-`n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. hn-Zym-`ym-k D-]U-b-d-Œ-dpw {]-[m-\m-[ym-]-I\pw \¬-In-b dn-t]m¿-´m-Wv Pam-ep-±o-\v Pm-ayw e-`n-°m≥ Imc-W-sa-∂v c-£n-Xm-°ƒ Btcm-]n-°p-∂p. t\-c-sØ Pm-{K-Xm k-an-Xn I--¨-ho-\¿, ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v, `m-c-hm-ln-Iƒ, A-[ym-]-I¿ c-£m-I¿-Øm-°ƒ F-∂n-h-cn¬ \n-∂v Un.Un.C. sX-fn-sh-Sp-

Ip-\n-bn C-c-«s¡m-e-]m-X-Iw A-\p-_-Ô Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¨p; Fw.FÂ.Fsb H-gn-hm-¡Wsa¶v lcPn

-"[-\z-´-cn-'ho-−pw ]p-d-¯n-d-§p-¶p

a-t©-cn: tIm-fn-f-°w kr-jv-Sn® Ip-\n-bn¬ C-c-´s°m-e-]m-XI tI-kn-s‚ A-\p-_-‘ Ip-‰ ]-{Xw Unssh.F-kv.]n. Fw ]n tam-l-\-N-{μ≥ a-t©-cn Pp-Uojy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-®p. Io-gp]-d-ºv Ip-\n-bn¬ \-Sp-∏m-´n¬ Ip-dp-h-ßm-S≥ A-Xo-Jp-d-“ms\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xn-ep-≈ hn-tcm-[-am-Wv C-c-´s°m-e-]m-

]yq-´n U-b-d-Œ-dpw H-Øp I-fn°p-I-bm-sW-∂p c-£n-Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v kv-Iq-fn¬ kw-L¿-jw- D-≠m-bXn-s\ Xp-S¿-∂p ÿ-e-sØ-Ønb Un.Un.C. Ip-‰-°m-c-\m-b A[ym-]-I-s\-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂p \¬-In-b D-d-∏v ew-Ln-®-Xm-bpw c-£n-Xm°ƒ ]d™p. Ign-™ k-]v-Xw-_¿ 26\v F-´v, H-º-Xv ¢m-kp-I-fn¬ ]Tn°p-∂ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ A-[ym-

X-I-Øn¬ I-em-in-®-Xv. Cu tIkn¬ {]-Xn-I-fpw k-tlm-Z-c-ßfp-am-b sIm-f-°m-S≥ A-_v-Zp¬ I-emw B-km-Zv, sIm-f-°m-S≥ A-_p-_-°¿ F-∂n-h-sc sh-´ns°m- e - s ∏- S p- Ø n- s b- ∂ m- W v t{]m-kn-Iyq-j≥ tI-kv. 2012 Pq¨ 10\m-Wv tI-kn∂m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. \-Sp∏m-´n¬ Ip-dp-h-ßm-S≥ ap-Po-_v (32), k-_q¿ F-∂n-h¿-s°-Xn-

sc-bp-≈ Ip-‰-]-{X-am-Wv C-t∏mƒ k-a¿-∏n-®-Xv. B-dmw {]-Xn-bm-bn tN¿-°s∏-´ G-d-\m-Sv Fw.F¬.F-. ]n sI _-jo-dn-\v kw-`-h-Øn¬ ]¶n-s√-∂v A-t\z-j-W-Øn¬ Is≠-Øn-b-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ Ip-‰-]-{X-Øn-se {]-Xn-∏´n-I-bn¬ \n-∂p H-gn-hm-°-W-sa∂ lc-Pn-bpw C-tXm-sSm-∏w \¬-In-bn-´p-≠v.

km-¼-¯n-I {I-a-t¡-Sv: kn.]n.Fw. ho-«nÂ\n-¶v I-©m-hv ]n-Sn-Iq-Sn ap³ G-cn-bm sk-{I-«-dn-¡v t_-∏q¿: t_-∏q-cn¬ ho-´n¬ \n∂p 1In-tem 150 {Kmw I-©m-hv ]-c-ky- im-k-\ ]n-Sn-s®-Sp-Øp. t_-∏q¿ X-ºn-

sIm-bn-em-≠n: kn.]n.Fw. ap≥- G-cn-bm sk-{I-´-dn-F≥ hn _m-e-Ir-jv-W-s\ km-º-Øn-I {I-a-t°-Sn-s‚ t]-cn¬ ]-c-ky-ambn im-kn-°m≥ ]m¿-´n Xo-cp-am\w. _m-e-Ir-j-vW≥ G-cn-bm sk-{I-´-dn-bm-b Im-e-Øv \m-b\m¿ a-μn-c- \n-¿-am-W-hp-am-bn _‘-s∏-´p km-º-Øn-I {I-a-t°Sv \-S-Øn-sb-∂ B-tcm-]-WsØ Xp-S¿-∂p kw-ÿm-\ sk{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw hn hn Z-£nWm-aq¿-Øn, Pn-√m sk-{I-´d - n Sn ]n cm-aI - r-jvW - ≥, ]n hn-iz≥ F∂n-h¿ Aw-K-ß-fm-b A-t\z-jW -I-Ωo-j-s\ \n-b-an-®v sX-fn-

sh-Sp-∏v \-S-Øn-bn-cp-∂p. -I-Ωoj≥ _m-eI - r-jvW - s - \ Ip-‰° - mc-\m-sW-∂p I-s≠-Øp-I-bpw ]-c-ky-am-bn im-kn-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w Pn-√m-I-Ωn-‰-n-bp-sS Aw-Ko-Im-c-Øn-\m-bn k-a¿-∏n°p-Ib - p-am-bn-cp-∂p. hn F-kv ]-£-°m-c-\m-b _m-e-Ir-jv-W-s\-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ ]n-W-dm-bn-hn-`mKw Zo¿-L-Im-e-am-bn {i-aw \-SØn h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. bp-h-P\ {]-ÿm-\ß - f - n-¬ kzm-[o-\a - p≈-Xm-Wv ]p-dØ - m-°¬ \-S] - S- nbn¬- \n-∂v ]n≥-hm-ßm≥ t\Xr-Xz-sØ t{]-cn-∏n-®X - v.I

tdm-Uv I-Æw-I-≠m-cn K-tWj≥(56)s‚ ho-´n¬ \n-∂m-Wp am-dm-Sv t]m-en-kv I-©m-hv ]n-SnIqSnb-Xv . ko-\n-b¿ kn.]n-.H. kp-tc-jv, kn.]n-.Ham-cm-b ap-lΩ-Zv, {]-im-¥v-Ip-am¿, \n-jm-ZvIp-am¿, _n-μp F-∂n-h-cm-Wp t]menkv kw-L-Øn-ep-≠m-bncp-∂-Xv. t_-∏q¿ ta-J-e-bn¬ hym-]I-am-bn I-©m-hv hn¬-∏-\ \-SØp-∂-Xn¬ {]-[m-\n-bm-Wv Cbm-sf∂v t]menkv ]d-™p.-Ikv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø C-bm-sf h-SI-c \m¿-t°m-´n-Iv kv-s]-jy¬ tIm¿-´n¬ lm-Pcm-°n.

Øn--cp-∂p. F-∂m¬, cm-{„o-b k--Ω¿-±w aq-ew Ip-‰-°m-c-\m-b A-[ym-]-I-s\ kw-c-£n-°p-∂ Un.-Un.-C, {]-[m-\m-[ym-]-I≥ F-∂n-h¿-s°-Xn-tc c-£n-Xm°-ƒ tbm-Kw tN¿-∂v \-S-]-Sn th-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v sslt°m-S-Xn-bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-øm≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. t]cm-{ºbn¬ \S∂ tbmK-Øn¬ ]-\-°m-Sv Sn cm-[m-Ir-jv-W≥ A[y-£-X h-ln-®p. sI Fw {]-Zo]≥, kn kn ap-c-fn, am-º-≈n Sn {]-Zo-]v kw-km-cn-®p.

∏n-®m-Wv Nm-\¬ Sn hn Ip-™pap-lΩ - Z- v I-s√-dn-™X - m-bn {]-Ncn-∏n-°p-∂-Xv. ap-Jy-a-{¥n-°p t\-sc A-{I-aw \-S-∂-Xv t]m-enkv ¢-∫n-\v 800 ao-‰¿ A-Is - e-\n∂m-Wv. C-sX-√mw a-d® - p-h® - m-Wv Nm\¬ \p-W {]-N-cn-∏n-°p-∂sX-∂v kn-±o-Jv ]d™p. ap-g∏ - n-eß - m-Sv ]m¿esa-‚ v afi-ew bq-ØvtIm¨{Kkv {]kn-U‚ v l-¿-j-Zv Dƒ-s∏-sS-bp≈ {]-h¿-ØI - s - c kn.]n.F-ΩpIm¿ a¿-±n-°p-∂p-s≠-∂v A-dn™m-Wv Ip-™p-ap-l-Ω-Zpw kl-{]-h¿-Ø-I-cpw A-hn-sS FØn-bX - v. I-Æq-cn¬ \-S∂ - X - v Iq-

Øp-]d - º - v tam-Ue - n¬ c-‡k - m£n-I-sf kr-„n-°m-\p-≈ h≥ Kq-Vm-tem-N-\-bm-Wv. ]n P-bcm-P-\m-Wv C-Xn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b-Xv.Xm≥ ap-Jy-a-{¥n-bpsS hm-l-\-Øn-s‚ ap≥-ko-‰n¬ C-cp-∂-Xn¬ A-]m-I-X-bn-s√∂pw K¨-am≥ ap≥-ko-‰n¬ C-cn°-Ws - a-∂v H-cp kp-c£ - m am-\zen-epw ]-d-™n-´n-s√-∂pw kn-±oJv ]d™p. K¨-am≥ hm-l-\Øn¬ D-≠m-h-W-sa-∂p am-{Xam-Wv N-´w. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS K¨-am≥ c-hn A-t±-l-Øn-s‚ ]n-d-In-se ko-‰n-em-Wv C-cp-∂sX-∂v At±lw Iq-´n-t®¿-Øp.

]-c-ky-I-em cw-K-¯v kÀ¡mÀ sXm-gn B-\p-Iq-ey-§Ä GÀ-s¸-Sp-¯-Ww: Hm-¡v tIm-gn-t°m-Sv: k¿-°m-cn-s‚ F-√m sXm-gn¬ B-\p-Iq-ey-ßfpw t£-a-\n-[n-bpw ]-c-ky-Iem cw-K-Øpw G¿-s∏-Sp-Ø-Wsa-∂v Hu-´v tUm¿ A-Uz¿-ssStk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Hm^v tI-c-f-bp-sS {]-Y-a Pn-√m I¨-h≥-j≥ Bh-iys∏-´p. tXm∂n-b-t]m-se h¿-[n-∏n-®p-sIm≠n-cn-°p-∂ ]-c-ky-\n-Ip-Xn-Ifpw A-\m-h-iy-am-bn ]-c-ky-\ntcm-[n-X ta-J-e-Iƒ kr-„n-®v ap-∂-dn-bn-∏n-√m-sX t_m¿-UpIƒ F-Sp-Øp-sIm-≠p t]m-hp∂-Xpw A-\m-tcm-Ky-I-c-am-b a¬-k-c-ß-fpw ]-c-ky-I-em-cw-K-

sØ X-I¿-Øp-sIm-≠n-cn-°p-Ibm-sW-∂pw tbmKw hn-e-bn-cpØn. km-ln-Xy-Im-c≥ bp sI Ipam-c≥ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-® I¨-h≥-j-\n¬ kn ]n kpsse-am≥ (kn.sF.Sn.bp) Fw sI _o-cm≥ (sF.F≥.-Sn.bp.kn), sI sI t{]-a≥ (_n.Fw.F-kv) ]n F-kv cm-P-tKm-]m¬ (Sn.bp.kn.sF) cm-a-Zm-k≥ BNm-cn (hn-iz-I¿-a-k-`) \m-k¿ sIm-Sp-h-≈n ^v-f-Iv-kv Hm-tW-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥) ]n l-cnZm-kv, I-_o¿-Zm-kv Fw, hn sI cm-P≥ kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: B-bp¿-th-Z-cw-KsØ B-Zy B-tcm-Ky-{]-kn-≤oI-c-W-am-b -[-\z-¥-cn- ho-≠pw ]p-d-Øn-d-ßp-∂p. I-h¿ t]-Pns‚-bpw sh-_v ssk-‰n-s‚-bpw DZv-Lm-S-\w Fw Sn hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ \n¿-h-ln-®p. am-kn-I-bp-sS tem-tKm-th-Znbn¬ X-¬-k-a-bw-h-c-®v {]-i-kvX Nn-{X-Im-c≥ B¿-´n-Ãv \-ºqXn-cn- {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. kmaq-Xn-cn {io am-\-hn-{I-a≥ cm-P ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn. [-\z¥-cn h-cp-∂ P-\p-h-cn ap-X¬ ss{X-am-kn-I-bm-bn ]p-d-Øn-d- B-bp¿-th-Z B-tcm-Ky-{]-kn-≤o-I-c-W-am-b- "-[-\z-¥-cn'-bp-sS I-h¿ t]-Pns‚-bpw ßpw. sh-_v ssk-‰n-s‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w Fw Sn hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ \n¿h-ln-°p-∂p

Nm-e Kym-kv Sm-¦À Zp-c-´w: Ip-ä-]-{Xw X-¿m-dm-bn; {]-Xn-¸-«n-I-bn sF.H.kn. C-à I-Æq¿: 20 t]-cp-sS Zm-cp-W a-cW-Øn-\n-S-bm-°n-b I-Æq-cn-se Nm-e Kym-kv Sm-¶¿ A-]-I-S-Øn¬ H-cp-h¿-j-Øn-\p ti-jw Ip-‰]-{Xw X-øm-dm-bn. tem-dn s{sUh¿ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in I-Æø≥, Sm-¶¿ D-S-a I¨-a-Wn F∂n-h¿ am-{X-am-Wp tI-kn-se {]-Xn-Iƒ. C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-tdj-s\ {]-Xn-ÿm-\-Øv C-√. Sm¶¿ D-S-a-bp-am-bp-≈ I-cm¿ {]Im-cw sF.H.kn-sb {]-Xn tN¿°m≥ I-gn-bn-s√-∂m-Wv s{sIw{_m-©n-s‚ \n-e-]m-Sv. ss{Iw-

{_m-©v F-kv.]n. ]n D-Æn-cm-Pbp-sS ta¬-t\m-´-Øn¬ Unssh.F-kv.]n. k-t¥m-jm-Wv tI-k-t\z-jn-®v Ip-‰-]-{Xw X-ømdm-°n-b-Xv. ss{U-h¿-s°-Xn-tc a-\-∏q¿-h-a-√m-Ø \-c-l-Xym-Ip‰-am-Wp Np-a-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. tam-´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v \n-b-a{]-Im-cw Kym-kv Sm-¶-dn¬ c-≠p s{sU-h¿-am-sc \n-tbm-Kn-°-Wsa-∂m-Wp N-´w. F-∂m¬, temdn-bn¬ D-≠m-bn-cp-∂-Xv H-cmƒ am-{Xw. hm-l-\-Øn-s‚ c-Pn-kvt{S-j≥ D-S-a-bm-b I¨-a-Wns°-Xn-tc Cu h-Ip-∏v {]-Im-c-ap-

≈ Ip-‰-am-Wp Np-a-Øn-bn-cn-°p∂-Xv. A-tX-k-a-bw, ]m-N-I-hmX-Iw hn-X-c-Ww sN-bv-X C¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j-s\Xn-tc \-S-]-Sn-bp-an-√. tem-dn D-S-a-bp-am-bp-≈ Icm¿ {]-Im-cw sF.H.kn-sb {]Xn tN¿-°m≥ \n-b-a-]-c-am-bn Ign-bn-s√-∂m-Wp s{sIw-{_m-©ns‚ I-s≠-ج. hn-hn-[ tbmKy-X-I-fp-sS-bpw hy-h-ÿ-I-fpsS-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sS≥U¿ £-Wn-®m-Wv Sm-¶¿-tem-dn Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xv. tam-t´m¿hm-l-\ h-Ip-∏n-s‚-bpw F-Iv-kv-

tπm-ko-hv I¨-t{Sm-f-dp-sS-bpw sse-k≥-kv Sm-¶-dn-\v D-≠m-bncn-°-Ww. A-]-I-S-c-am-b h-kvXp-°ƒ ssI-Im-cyw sN-øp-∂ hm-l-\-߃ Hm-Sn-®p-≈ ]-cn-Nb-hpw sse-k≥-kpw ss{U-h¿°p th-Ww. sF.H.kn-bp-sS hn-hn-[ X-eß-fn¬ C-sX-√mw ]-cn-tim-[n-®v Aw-Ko-I-cn-® ti-j-am-Wv Sm-¶¿ Xn-c-s™-Sp-Ø-sX-∂v s{sIw{_m-©v ]-d-bp-∂p. Cu tc-J-Isf-√mw ]-cn-tim-[n-® s{sIw{_m-©n-\p bm-sXm-cp {I-a-t°Spw I-s≠-Øm-\m-bn-√.

[À-W \S¯n

kp-{]-`m-Xw Zn-\-]-{Xw{]-Jym-]-\w \m-sf

tIm-gn-t°m-Sv: C-Jv-d-Av ]-ªnt°-j≥ {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂ kp-{]-`m-Xw Zn-\-]-{X-Øn-s‚ {]-Jym-]-\ k-tΩ-f-\w \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v tIm-gn-t°m-Sv tlm-´¬ ssl-k¨ Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-°pw. C-Jv-d-Av ]-ªn-t°-j≥ sN-b¿-am≥ tIm´p-a-e Sn Fw _m-∏p-ap-kv-eym¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. k-a-kvX tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-am P-\-d¬ sk-{I-´-dn sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ ap-kv-eym¿ {]-Imi-\ {]-Jym-]-\ {]-kw-Kw \-SØpw. B-\-°-c tIm-b-°p-´n-apkvv-eym¿ {]m¿-Y-\ \-S-Øpw. a-lm-cm-{„-bn¬\n-∂v F-Øn-b kv-{Xo-Iƒ Zo-]m-h-en°mbp≈ e-Up-\n¿-am-W-Øn¬. {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kv tImgn-t°m-´p-\n-s∂mcp ImgvN eym¿, ]n sI ]n A-_v-Zp- emw ap-kv-eym¿, kn sI Fw kzm-Zn-Jv ap-kv-eym¿, Ip-a-cw ]pØq¿ F ]n ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿,A-_v-Zp¬ l-ao-Zv ss^kn kw-km-cn-°pw.

kw-ÿm\ km-aqlnI \oXn h-Ip∏n-s‚ anI-® A-¶W-hm-Sn sl¬-∏¿°p-≈ Ahm-¿-Uv Ic-ÿ-am°n-b sN-tßm-´p-Im-hv {Km-a∏-©m-b-Øv tIm-fq¿-Ip-∂v A-¶W-hm-Sn sl-¬-∏¿ sI ]p-jv-]

tIm-gn-t°m-Sv: Km-UvK - n¬-˛I - k - vXq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´p-If - p-sS ad-hn¬ I¿-j-I-sc t{Zm-ln-°p∂Xn¬ {]Xn-t-j-[n-®v- \m-sf cmhn-se 10\v tIm-gn-t°m-Sv-˛-a-e-∏pdw Pn-√-I-fn-se I-e-Œ-td-‰p-Iƒ°p -ap-∂n¬ kw-bp-‡ k-a-ck-an-Xn [¿-W \-S-Øpw. P-\km-{μ-X \q-dn-e-[n-I-ap-≈ a-etbm-c ta-J-e-I-sf ]-cn-ÿn-Xntem-e ta-J-e-I-fm-bn {]-Jym-]n°-cp-sX-∂p I-kv-Xq-cn cw-K≥ dnt]m¿-´nep-≠v. F∂m-¬, CXv \S-∏m-bn√. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ ^m. B‚-Wn sIm-gp-h\m¬, hn F-kv l-ao-Zv, t_-_n s]-cp-am-en¬ ]-s¶-Sp-Øp.

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

bp-h-Xn-sbbpw `À-¯m-hn-s\-bpw Ip-äym-Snbn kv-t^m-S-I-h-kv-Xpt]m-en-kv aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

tIm-gn-t°m-Sv: Im-dn-\p- ]n-d-Inse ss_-°v am-‰n-bn-Sm≥ B-hiy-s∏-´-Xn-\v bp-h-Xn-sb-bpw `¿Øm-hn-s\-bpw t]m-en-kp-Imc≥ a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. s]-cn-b-º-ew h-en-b Ip-t≠cn Cw-Xn-bm-kn-s‚ `m-cy dm-jn-Zbm-Wv \-√-fw kn.sF. Hm-^n-knse kn.]n.H. ss^-k-en-s\-Xntc sIm-t≠m-´n t]m-en-kn¬ ]cm-Xn- \¬-In-b-Xv. I-gn-™ i-\nbm-gv-N cm-{Xn-bm-bn-cp-∂p kw-`hw. sIm-t≠m-´n ss_-]m-kv tdm-Un-se Pz-√-dn-bn¬- \n-∂n-d-

ßn-b- Ip-Spw-_w k-©-cn-® Im¿ \o-°n-bn-Sm≥ B-h-iy-s∏-s´¶n-epw C-bmƒ X-øm-dm-hm-sX t^m¨ sN-bvXp. t^m¨ sN-ø¬ I-gn-™ ti-jw ss_-°p-S-a-Iq-Sn-bm-b t]m-en-kp-Im-c≥ X-ß-sf a¿-±n®-p-sh-∂m-Wv dm-jn-Z ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂-Xv. C-bmƒ-s°-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´m-Wp ]-cm-Xn. t]m-en-kpIm-c-s‚ {]-h¿-Øn-s°-Xn-tc \m-´p-Im¿ kw-`-h-k-a-b-Øv cwK-sØ-Øn-bn-cp-∂p.

I-s−-¯n

Ip-‰ym-Sn: a-cp-tXm-¶-c sk‚ v taco-kv ]-≈n-bp-sS k-ao-]-ap-≈ ]d-ºn¬ Im-Sv sh-´p-I-bm-bn-cp-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ kv-t^m-S-I-hkv-Xp-°ƒ I-s≠-Øn. sXm-´n¬∏m-ew t]m-en-kv, t_mw-_v kvIzm-Uv ÿ-e-sØ-Øn \n¿-hocy-am-°n. c-≠p \m-S≥ t_mw_p-I-fm-Wp I-s≠-Sp-Ø-Xv. Ch-bv-°p aq-∂p-h¿-j-sØ-sb-¶nepw ]-g-°-ap-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

tIm-gn-t°mSv: sI.F-kv.B¿.Sn.-kn-sb kw-c-£n-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´p kwc-£-W k-an-Xnbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ km-bm” [¿-W \-S-Øn. kn.sF.-Sn.bp Pn√m sk-{I´-dn Sn Zm-k≥ DZv-LmS-\w sN-bv-Xp. s]m-Xp taJe-sb kw-c-£n-t°-≠-Xp k¿-°m-cn-s‚ _m-[y-X-bmWv. F∂m¬ tI-{μ˛kwÿm-\ k¿°m-cp-Iƒ sI.F-kv.B¿.-Sn.kn-sb X-I¿-°p-∂ \-b-ß-fmWv kzo-I-cn-°p-∂-sX-∂v A-t±lw Ip-‰-s∏-SpØn. kn F-kv Atim-I≥ kw-km-cn®p.

anw-kn I-cÄ-am-ä i-kv-{X-{In-b hn-P-b-w tIm-gn-t°m-Sv: anw-kn¬ I-cƒam-‰ i-kv-{X-{In-b hn-P-b-I-c-ambn \-S-Øn-b-Xm-bn B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ hy-‡-am-°n. aÆm¿-Im-Sv kz-tZ-in-\n {]-ko-X (52)bv-°m-Wv i-kv-{X-{In-b hnP-b-I-c-am-bn \-S-Øn-b-Xv. tUmŒ¿-am-cm-b k-Po-jv k-l-tZh≥, cm-tP-jv-\-ºym¿, tcm-lnXv c-ho-{μ≥, A-\o-jv-Ip-am¿, tSm-Wn tPm-kv Xp-S-ßn-b-h-cpsS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wp i-kv-{X{In-b \-S-Øn-b-Xv. I-cƒ am-‰n-hbv-°p-∂ tcm-Kn-I-sf ]-cn-N-cn°p-∂-Xn-\p B-dp _-Õp-I-fp≈ A-Xym-ln-X-hn-`m-K-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\w 24 a-Wn-°q-dpw D≠m-hpw. Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kv-t\-l-kv-]¿iw ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bp-≈ Po-h¬-Zm-\-Øn-s‚ k-∂-≤-{]h¿-Ø-I-cpw C-Xn¬ k-l-I-cn°p-∂p. C-tXm-sS a-e-_m¿ taJ-e-bn¬ Cu kw-hn-[m-\-ap-≈ B-Zy B-ip-]-{Xn-bm-bn anw-kv am-dn. I-cƒ-am-‰ i-kv-{X-{In-b-°v 15 e-£w cq-] sN-e-hp h-cp-sa∂v anw-kv am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ tUm. A-–p-√ sN-d-b-°m-´v ]-d™p.

sI.F-kv.B¿.Sn.knsb kw-c-£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {Sm≥-kv-t]m¿-´v kw-c-£-W k-an-Xn ]p-Xn-b Ãm≥Un¬ kw-L-Sn-∏n-® km-bm-lv-\ [¿-W

Kp-cp tN-a-t©-cn Ip-ªn-cm-a³-\m-bÀ \m-b-I-\m-b kn-\n-a dn-eo-kn-Mn-\v H-cp-§n tIm-gn-t°m-Sv: h-b- v 98 I-gn™ Kp-cp tN-a-t©-cn Ip-™ncm-a≥-\m-b¿ \m-b-I-th-jØn¬ A-`n-\-bn-°p-∂ kn-\na ap-Jw-aq-Sn-Iƒ Cu-bm-gv-N {]Z¿-i-\-Øn-\v F-Øp-sa-∂v AWn-b-d in¬-∏n-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. Ign-™ h¿-j-sØ kw-ÿm-\˛-tI-{μ A-hm¿-Up-Iƒ-°v ka¿-∏n-® Cu Nn-{Xw A-hm¿-Uv I-Ωn-‰n-Iƒ X-g-bp-I-bm-bn-cp∂p. 98 h-b- p-I-gn-™-bmƒ \m-b-I-\m-hp-∂ tem-I-Ønse B-Zy-sØ kn-\n-a-bm-sW∂ {]-tXy-I-bp-ap-≠v. C-°mcyw enw-I _p-°v Hm-^v sdt°m-Uv Aw-Kn-I-cn-®p-I-gn™p. Nn-{X-Øn-s‚ {]-Z¿-i-\w B-cw-`n-®m¬ D-S≥ Kn-∂-kv sd-t°m-Uv A-[n-Ir-X-cp-am-bn _-‘-s∏-Spw. ^n-enw {In-´n-Iv-

kn-s‚ kvs]-jy¬ Pq-dn Ahm¿-Uv, anI-® I-emaq- e y- a p- ≈ ]n F -_°¿ kv-am-cI A-hm¿Ip-™n-cm-a≥- Uv F∂nh \m-b¿ ap-Jw-aqSnIƒ-°v e-`n-®n´p≠v. sk≥k-dn-Mv I-gn-™v H-cp h¿-jambn-´pw {]-Z¿-in-∏n-°m≥ Xn-tb‰¿ e-`n-®n-´n-√. I-Y-I-fn-°p-th≠n Po-hn-Xw D-gn-™p-h-® Bfm-Wv Kp-cp tN-a-t©-cn Ip™n-cm-a≥-\m-b¿. ]p-Xn-b Ime-Øn-s‚ I-em-cp-]-am-b kn\n-a-bp-sS Nn-´-h-´-߃-°-\pk-cn-®v A-t±-lw X-s‚ kz-Xkn-≤-am-b A-`n-\-b ss\-]pWyw ]p-d-sØ-Sp-Øn-cn-°p-

∂p. 80 h-b- p-≈ hm-h-®-s\ \m-b-I-\m-°n 2000¬ I-cp-Ww F-∂ t]-cn¬ F-Sp-Ø Nn-{Xw tI-c-f-Øn¬ {i-≤n-°-s∏-´n-cp∂p. F-∂m¬, 98Im-c-\m-b Kpcp-hn-t\m-Sv I-em-tI-c-fw ap-JwXn-cn-™p \n-¬-°p-I-bm-Wv. A¬ bm-kv-an≥ {In-tbj≥-kn-s‚ _m-\-dn¬ c-Lp In-g-t°-°-c \n¿-an-® ap-Jw-aqSn-Iƒ A¬ bm-kv-an≥ dn-eokm-Wv {]-Z¿-i-\-Øn-\v FØn-°p-∂-Xv. Kp-cp tN-a-t©cn Ip-™n-cm-a≥-\m-b¿, C¿jm-Zv, tN-a-t©-cn \m-cm-b-W≥-\m-b¿, am-ap-t°m-b, {]-Imiv ]-øm-\-°¬, c-Lp Io-g-c°-cXp-S-ßn-b-h-cm-Wv \-So-\S-∑m¿. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ tN-a-t©-cn Ip-™n-cma≥-\m-b¿, ]n sI cm-[m-Ir-jvW≥, tZ-h- n-°p-´n, c-Lp Iog-cn-°-c ]-s¶-Sp-Øp.


3 {]mtZ-inIw ]¨t¯§ kw`cW ]²Xn DZvLmS\w {]-Xn-tj-[n-¨p tam-t«mÀ hm-l-\h-Ip-¸v ]cn-tim-[-\

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

kozhikode/clR

tIm-gn-t°m-Sv: 7.30 ap-X¬ aq∂p-h-sc sh-≈-d-°m-Sv, kn¬°v _-km¿, ]-Xn-t\-gmw ssa¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F´p ap-X¬ \m-ep h-sc s]m-∂wtIm-Sv Ip-∂v, `-h≥-kv kv-Iqƒ ]-cn-k-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©p-h-sc Iq-S-Øm-bv, ]p-dmbn¬, sh-fn-a-Æ, hn-t∂¿-kv ap°v, N-°n-°m-hv F-∂n-hn-S-ßfn-epw 8.30 ap-X¬ 12 h-sc h-´®n-d, a-Æq-s∏m-bn¬, I-Wn-bmw]m-d F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-ºXp ap-X¬ c-≠p h-sc Nn-ß-]pcw, ho-c-h-t©-cn, ]m-d-°-S-hv, sI¬-t{Sm¨ F-∂n-hn-S-ß-fnepw ]-Øp ap-X¬ aq-∂p-h-sc ]-d-º-Øv, A-≠n-t°m-Sv, ]m-hbn¬, ]p-fn-°¬ I-S-hv F-∂nhn-S-ß-fn-epw 11 ap-X¬ aq-∂p-hsc G-gp-Ip-fw, I-cym-Ø≥-Imhv, ]-c-em-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c-≠p ap-X¬ A-©p-h-sc th-ftßm-Sv, Im-™n-cm-Sv ssa-°mXqtWcn- IrjnhIp-∏pw tIcs^Upw \S∏m°p∂ ]®tØß kw`cW ]≤Xn hv, Np-≠-°p-∂v, im-¥n-\-K¿, a- DZvLmS\w {Kma∏©mbØv {]knU≠v F≥ sI kmd \n¿-hln-°p∂p Wn- -∏m¬, s]-cn-hn-√n F-∂n-hnS-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. ap-S-h-t¥-cn: Xq-tW-cn Ir-jn h- sI km-d \n¿-hln-®p. ssh-kv- U-p saw_¿-am-cm-b ]n.Fw.\mIp-∏pw, tI-c-s^-Upw \-S-∏n-em- {]-kn-U-≠v ]n sI kp-Pm-X So- Wp, kp-l-d, C.sI.cm-P≥, Sn.°p-∂ ]-®-tX-ß kw-`-c-W ]- ®¿ tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X h- Fw-.N-{μn, Ir-jn Hm-^nk¿ ≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w ap-S-h- ln-®p. ssj-P, hm¿-Uv hn-I-k-\-k-an„tIm-gn-t°m-Sv Su¨ lm-ƒ: t¥-cn Ip-™n-∏p-c-ap-°v kw-`-cÃm≥-dnMv I-Ωn-‰n sN-b¿- Xn I¨-ho-\¿ C-kv-am-bn¬ ]n t_m-[-h¬°-c-W Im-w-]-bnW tI-{μ-Øn¬ Xq-tW-cn {Km-a- am≥-am-cm-b {io.sI.Fw.k-ao- Sn sI, h-f-∏n¬ Ip-ß-Ω-Xv ams‚ `m-K-am-bn sF.F-kv.Fw ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v F≥ ¿,h-e¬-k-e a-√p-h-t»-cn,hm¿- ÿ F-∂o-h¿ kw-km-cn-®p. k-tΩ-f-\hpw ap-Jm-ap-Jhpw ˛ 5.00 „IeIvStd‰v tIm¨^d≥kv lmƒ: P\kº¿° ]cn]mSnbpsS kv{Io\nwKv IΩn‰n ˛ a{¥n tUm.Fw sI ap\o¿ ˛ 9.00 „tlm-´¬ ssl-k¨: kp-{]`m-Xw ]-{X-{]-Jym]-\w sN-dpti-cn ssk-\p-±o≥ ap-kveym¿ ˛ 4.00 „tlm-´¬ A-f-Im-]p-cn: kmln-Xy-kZ-kv tUm. D-a¿˛H˛Xkv-\nw ˛ 5.30 „hym-]m-c-`h≥ Hm-Un-t‰m-dn- n-°m≥ ]h-S-I-c: F-tSm-Sn-bn-se tjm-∏n- ߃ C-t∏mƒ au-\-Øn-em-b-Xv t]¿-°v am-{Xw Xm-ak bw: _yq-´o-jy≥ sk-an-\m¿ Mv tImw-π-Iv-kn-se A-\-[n-Ir- ap-kv-enw- eo-Kn-se ]n A-_v-Zp¬- ‰p-∂ ap-dn-I-fn¬ ]-Øpw ]-Xn-\tUm.Zo-]v-Xn kn sam-Um-°v ˛ - n-°p-∂X - v. X \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏- I-cow tNm-Zyw sN-bv-Xp. ]n sI ©pw t]-cm-Wv Xm-ak 9.30 h-S-I-c Pn-√m K-h¨-sa‚ v ´v \-K-c-k-`m Iu¨-kn¬ tbm- _m-e≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ F¬.„tlm-´¬ In-Mv-kv t^m¿-´v: K-Øn¬ cq-£ hn-a¿-i-\w. ap-kv- Un.F-^v. Aw-K-߃ {]-Xn-tj- B-ip]-{Xn-bp-sS k-ao-]-ap-≈ ]A-e-b≥-kv ¢-_v ao-‰v ˛ 6.30 enw- eo-Kn-se Fw ]n A-l-Ω-Zm- [-hp-am-bn F-Wo-‰-tXm-sS _- e Izm-t´-gv-kp-I-fn¬ C-Ø-c„Nm-e-∏p-dw K-h.K-W]-Xv kvvØn¬ B-fp-Iƒ Xn-ßn-Xm-a-knWp N¿-®-°p Xp-S-°w Ip-dn-®- l-f-ap-am-bn. Iqƒ: I-tem¬k-hw ]m-em A-tX-k-a-bw Iu¨-kn¬ °p-∂p. Izm-t´-gv-kp-I-fp-sS ]-cnXv. tIm¨-{K-kn-se A-Uz.]n kn sI cm-a-N-{μ≥ ˛10.00 - n-Mv \-S- k-cw hr-Øn-bm-bn kq-£n-°]n k-Zm-\-μ-\pw {]-kv-Xp-X hn- Xo-cp-am-\ {]-Im-cw ln-bd „I¬-∏-I Sq-dn-Ãv tlmw: j-b-Øn¬ \-K-c-k-` C-c-´-Øm- Øn-b-Xn¬ s]m-fn-®p \o-°p-∂- s∏-Sp-∂n-√. hr-Øn lo-\-am-b ]{]kw-K ]-cn-io-e-\w ˛ 10.00 ∏m-Wv Xp-Sp-cp-∂-sX-∂p Ip-‰- Xn¬ km-h-Im-iw \¬-I-W-sa- cn-k-cw ]-I¿-® hym-[n-Iƒ Dƒ„sIm-Sph≈n s∏-Sp-Øn. k-º-∂¿-°v H-cp \n- ∂m-Wp sI-´n-S-Øn-s‚ D-S-a-Iƒ s∏-sS ]-I-cm≥ Im-c-W-am-hpw. sF.kn.Un.Fkv Hm-^n-kv: b-a-hpw Z-cn-{Z¿-°p a-s‰m-cp \n-b- B-h-iy-s∏-´-sX-∂p ap-\n-kn- Xm-sg A-ßm-Sn {]-tZ-i-Øp \nh-\n-Xm \n-b-a-k-lm-b-th-Zn a-hp-sa-∂ ÿn-Xn B-im-ky-a- ∏¬ F-©n-\o-b¿ A-dn-bn-®p. \- ∂v A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-emkn-‰n-Mv ˛ 11.00 K-c-Øn-se A-\y kw-ÿm-\ fn s]¨-Ip-´n-sb X-´n-s°m-≠p s√-∂pw A-t±-lw ]d-™p. hn-hm-Z sI-´n-Sw s]m-fn-®p sXm-gn-em-fn-Iƒ Xn-ßn-∏m¿-°p- t]m-b hn-j-b-Øn-¬ B-h-iy-am\o-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ap≥ ∂ ÿ-e-ß-fn-se hn-hn-[ {]-iv- b C-S-s]-S¬ \-S-Ø-W-sa-∂pw tbm-K-ß-fn¬ I¿-i-\-am-bn kw- \-߃ Sn sF \m-k¿ tbm-K- Sn sF \m-k¿ B-h-iy-s∏-´p. h-S-I-c km‚ v-_m-¶v-kn¬ km-cn-® F¬.Un.F-^v. Aw-K- Øn-ep-∂-bn-®p. c-≠pw aq-∂p ta-∏-øq¿: kn.]n.sF. B-h-f {_m-©v I-Ωn-‰n B-h-f-bn¬ ÿm-]n-® Fw F≥ kv-am-c-I kv-Xq-]w I-gn-™ Zn-h-kw A¿[-cm-{Xn km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \in-∏n-®p. kw-`-h-Øn¬ {]-Xntj-[n-®v kn.]n.sF. B-h-fbn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. kv-Xq- sIm-bn-em-≠n: D-]P - n-√m Im-bn\-K-c-k-`m hn-Zym-`ym-k kv]w X-I¿-Ø Ip-‰-hm-fn-I-sf A- I-ta-f sIm-bn-em-≠n kv-t]-m¿-Sv- ‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvd-Ãp sN-ø-W-sa-∂v kn.]n. sF- kv Iu¨-kn¬ kv-t‰-Un--b-Øn- k¨ sI Hm-a-\ A-[y-£-X h.- B-h-f {_m-©v I-Ωn-‰n B-h- ¬ tIm-gn-t°m-Sv k¿-h-I-em-im- ln-®p. F.C.H. a-t\m-l¿ P-hiy-s∏-´p. _n _n _n-\o-jv, sI e ^n-kn-°¬ F-Pyp-t°-j-≥ l¿ ]-Xm-I-bp-b¿-Øn. Sn ]p-jvI-Wm-c≥, C _m-e-°p-dp-∏v, c- U-b-d-Œ¿ tUm. k-°o¿ lp- ], bp sI N-{μ≥, B-\-μ-h-√n Lp-]p-cw cm-[, Pn-tPm-bv B-h- ssk≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. kw-km-cn-®p. f, k-Xy≥, sI ]n N-{μ≥, h¬k≥, C Sn Ip-am-c≥, i-¶-c≥ InsIm-bn-em-≠n D-]-Pn√m Im-bn-Itaf tIm-gn-t°m-Sv Sm-hv kw-km-cn-®p. ^n-kn-°¬ F-Pyp-t°-j≥ U-b-dŒ¿ tUm. k-°o¿ lp-kbv≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN-øp-∂p

]cn-]mSn

h-S-I-c: I-Æq-cn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°p t\-sc \-S-∂ A-{I-a-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v hnhn-[ ÿ-e-ß-fn¬ tIm¨-{Kkv, bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-XrXz-Øn¬ tbm-K-ß-fpw {]-I-S-\ß-fpw kw-L-Sn-∏n-®p. A-{I-aØn¬ h-≈ym-Sv bp.Un.F-^v. IΩn-‰n {]-Xn-tj-[w tc-J-s∏-SpØn. tbm-K-Øn¬ hn sI cm-[mIr-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln®p. sI sam-bv-Xo≥, c-ta-iv s\m®m-´v, t]m-b-Øv A-–p¿-d-lnam≥, \-t¥m-Øv k-a-Zv, Fw sI \m-Wp, kn F-®v sam-bv-Xo≥, apdn-®m-≠n A-Ω-Zv, Sn F-®v cm-Lh≥ kw-km-cn-®p.

IÀ-i-\-am-¡n h-S-I-c: 18 h-b- v Xn-I-bm-Ø Ip-´n ss{U-h¿-am¿-°pw hm-l\ ]-cn-tim-[-\-bv-°n-sS ssIIm-Wn-®n-´v \n¿-Øm-sX t]m-Ip∂-h¿-°p-sa-Xn-tc \-S-]-Sn i‡-am-°n-b-Xm-bn h-S-I-c B¿.Sn.H. A-dn-bn-®p. ]-cn-tim-[-\-°n-sS D-tZym-Kÿ¿ ssI-Im-Wn-®n-´p \n¿-ØmsX t]m-b hm-l-\-߃ kv-]oUv d-Um¿, aq-hn Im-a-d F-∂n-h D-]-tbm-Kn-®v Xn-cn-®-dn-bp-I-bpw hm-l-\w Hm-Sn-®-h¿-s°-Xn-tc

t]-cm-{º: hm-ey-t°m-Sv F.bp.]n. kvq-I-fn¬ \-S-∂ t]-cm{º D-]-Pn-√m im-kv-{X-ta-f sI Ip-™-Ω-Zv am-ÿ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tim-`-\ssh-im-Jv ({]-kn-U‚ v s\m-®mSv {Km-a-∏-©m-b-Øv) A-[y-£X h-ln-®p. ]n hn k-Xo-i≥ (F.C.H t]-cm-{º), jm-Pn-a So®¿, sI {io-[-c≥, sI kn tKm]m-e≥ am-ÿ, \m-K-Øv sam-bvXo≥-lm-Pn, sI Sn kn I¬-]Øq¿, ss^-k¬ kw-km-cn-®p.

ÿm-]n-® kn-·¬ sse-‰v {]h¿-Ø-\ £-a-am-°m≥ \-K-c-k` B-h-iy-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂ B-h-iyapS¿∂p. B-dp am-k-tØm-f-am-bn kn·¬ sse-‰v ÿm-]n-°p-∂ hnj-b-Øn¬ A-\m-ÿ Xp-S-cp-Ibm-sW-∂v A≥-km¿ Ip-‰-s∏-SpØn. h-S-I-c K-h¨-sa‚ v B-kv]-{Xn-bn-se ssK-\-t°m-f-Pn hn`m-K-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\-sØ Ip-dn-®v ]-cm-Xn D-b¿-∂-Xm-bn tIm¨-{K-kn-se _n-tPm-bv em¬ Nq-≠n-°m-´n. ssK-\-t°m-f-Pn hn-`m-K-Øn¬ tcm-Kn-I-sf {]-th-in-∏n-°msX a-‰v B-ip-]-{Xn-I-fn-te-°v tcm-Kn-I-sf ]-d-™-b-® kw-`-h߃ \n-c-h-[n-bp-≠m-b-Xm-bn

t]-cm-{º D-]-Pn√m im-kv-{Xta-f hm-ey-t°m-Sv F.bp.]n.F-kn¬ Fw.F¬.F. sI Ip-™Ω-Zv am-ÿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

hm-Wn-ta¬: I-√m-®n-˛- hm-Wnta¬ tdm-Uv am-k-ß-fm-bn K-XmK-X-tbm-Ky-a-√m-Xm-bn-´pw A-‰Ip-‰-∏-Wn \-S-Øm-Ø A-[n-IrX-cp-sS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n®v hm-Wn-ta¬ ]-©m-b-Øn¬ ]q¿-Æ-l¿-Øm¬ \-S-Øm≥ \m--´p-Im¿ Xo-cp-am-\n-®p. kz-Imcy hm-l-\-ß-ƒ tdm-Un-en-d-°msX-bpw I-S-Iƒ A-S-®n-´pw {]-Xntj-[n-°m-\m-Wv Xo-cp-am-\w. \men-\v cm-hn-se B-dp-ap-X¬ sshIo-´v B-dp-h-sc-bm-Wv k-a-cw.

"km-aq-lnIhn-cp-²-cp-sS A-gn-ªm-«w A-h-km-\n-¸n-¡m³ \-S]-Sn kzo-I-cn-¡Ww' t]-cm-{º: F-c-h-´q-cn¬ h¿-[n®p-h-cp-∂ km-aq-lnIhn-cp-≤-cpsS A-gn-™m-´w A-h-km-\n-∏n°m≥ k-Xz-c \-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°m≥ k¿-h-I-£n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. km-aq-lnIhn-cp≤-cp-sS A-gn-™m-´w aq-ew {]tZ-i-sØ k-am-[m-\ Po-hn-Xw Xm-dp-am-dm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. C-

tX Xp-S¿-∂m-Wv k¿-Δ-I-£ntbm-Kw tN¿-∂ \-S-]-Sn kzo-Icn-°m≥ B-h-iy-s∏-´-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ]p-Xn-tbm´n¬ ao-ج A-ssk-\m-dp-sS ho-Sn-s‚ P-\¬-®n-√v X-I¿-°p-Ibpw ho-´-Ω-bm-b B-an-\-°v B{I-a-Øn¬ ]-cn-t°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-

kp`n-£ hmÀ-jnIm-tLm-jw _-ln-jv-I-cn¡psa¶v tIm¬-{K-kv t]-cm-{º: 700 bq-\n-‰n-eq-sS 7000 h-\n-X-Iƒ-°p sXm-gn¬ F-∂ t]-cn¬ B-cw-`n-® kp-`n-£ h≥ X-´n-∏m-sW-∂p t]-cm-{º-bn¬ tN¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xr-X-e tbm-Kw B-tcm-]n-®p. \m-a-am-{X bq-\n-‰p-I-fn¬ Xp-—-am-b Iq-enbp-am-b A-º-Xn¬ Xm-sg h-\nX-Iƒ-°m-Wv C-t∏mƒ sXm-gnep-≈-Xv. tI-{μ-˛- kw-ÿm-\ k¿-°mcp-I-fn¬ tIm-Sn-°-W-°n-\p cq] {Km≥Um-bn hm-ßn kp-`n-£°p ]-©m-b-Øp-I-fn¬ sI-´n-Sß-fp-≠v F-∂-√m-sX a-s‰m-cp {]h¿-Ø-\w \-S-°p-∂n-√. kp-`n£-bp-sS Hm-^n-kv {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \n-∂v e-`y-am-t°-≠

sse-k≥-kv C-Xp-h-sc F-Sp-Øn´n-√. Cu ÿm-]-\-Øn-\v sXmgn¬ \n-Ip-Xn A-S-°p-∂n-√. \q-dp I-W-°n-\v h-\n-X-I-fp-sS t]cn¬ \n-∂p tem-sW-Sp-sØ-¶nepw k-_v-kn-Un A-h¿-°p \¬Im-sX kp-`n-£-bp-sS t]-cn¬ X-´n-sb-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 2010˛ 11, 2011˛ 12 h¿-j-Øn¬ tem-°¬ ^-≠v Hm-Un-‰n-Mv dnt]m¿-´n-epw F.Pn. dn-t]m¿-´nepw sXm-gn¬ \n-Ip-Xn `-£y hkv-Xp-°ƒ D¬-]m-Zn-∏n-°ptºmƒ \n¿-_-‘-am-bpw hmßn-bn-cn-t°-≠ sse-k≥-kpw {]-h¿-Ø-\ sse-k≥-kpw F-SpØm-Ø-Xn-s\ Ip-‰-s∏-Sp-Øn-bn´p-≠v.

tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-] tI{μ-˛- kw-ÿm-\ ^-≠p-am-bn XpS-ßn-b kp-`n-£ kz-Im-cy {SÃm-bn c-Pn-ÿ sN-øp-I-bpw Hcp h≥ X-´n-∏p kw-L-am-°n am‰p-I-bpw hm¿-jn-Im-tLm-jw am¿-Iv-kn-kv-‰v ta-f-bm-°n am-‰pI-bpw sN-bv-X-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®p hm¿-jn-I ]-cn-]m-Sn _-ln-jvI-cn-°p-hm≥ t]-cm-{º-bn¬ tN¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xr-X-e tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. cm-P≥ a-cp-tX-cn A-[y-£-X h-ln-®p. In-gn-™m-Wyw Ip™n-cm-a≥, sI a-[p-Ir-jv-W≥, ]n sI cm-tK-jv, hn B-eo-kv amXyp, Pn-tX-jv ap-Xp-Im-Sv sI sI hn-t\m-Z≥ kw-km-cn-®p.

h-S-°p-ºm-Sv l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se Ãp-U≥-kv t]m-en-kv tI-U-‰p-Iƒ-°v t]-cm-{º P-\-ssa{Xn t]m-en-kv \-SØn-b G-I-Zn-\- Iymw-]v F-kv.sF. sI Sn {io-\n-hm-k≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

∂v Nm-tØm-Øv I-≠n {io-[-cs‚ ho-Sn-\p t\-sc-bpw B-{I-aap-≠m-bn. ho-Sn-s‚ P-\¬-{Kn√pw ssh-Zyp-Xn ao-‰-dpw X-I¿Øp. d-∫¿ ssX-I-fpw cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-tS-bpw kmw-kv-Im-cnI kw-L-S-I-fp-tS-bpw ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-I-fpw sIm-Sn-a-c-hpw \-in-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

DÀ-Zp Sm-e³âv ao-äv h-S-I-c: tNm-ºm-e D-]-Pn-√ tI-cf D¿-Zp So-t®-gv-kv bq-\n-b-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ C-Jv-_m¬ D¿-Zp Sm-e‚ v ao-‰v \-S-Øn. Hm¿-°m-t´cn am-∏n-f bp.]n. kv-Iq-fn-¬ \-S∂ ]-cn-]m-Sn tNm-ºm¬ D-]-Pn√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿ hn-Pb-e-£v-an D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-P-b≥, \m-Wp, sI.-bp.-Sn. `m-chm-ln-I-fm-b F sI A-–p-√, ]n e-bo-kv, k-tcm-Pn-\n, kp-PmX kw-km-cn-®p. D-]-Pn-√-bn-se hn-hn-[ kv-Iq-fp-I-sf {]-Xn-\n-[oI-cn-®p \m¬-∏-tXm-fw Ip-´n-Iƒ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

tIm-f-Pv bq-\n-b³ D-Zv-Lm-S-\w h-S-I-c: I-√n-°-≠n F≥.-F.Fw. tIm-f-Pv 2013˛14 h¿-j-sØ tIm-f-Pv bq-\n-b≥ tI-c-fm ]ªn-°v k¿-ho-kv I-Ωo-j≥ AwKw Sn Sn C-kv-a-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏¬ tUm.sI sI ap-kv-X-^ A-[y-£-X h-ln-®p. ss^≥ B¿-Sv-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w F-gp-Øp-Im-c≥ enPo-jv-Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. bq-\n-th-gv-kn-‰n dm-¶v tP-Xm-

tZio-b-X-¡v bp-h-Xz-¯n-sâ I-s¿m-¸v ]cn-]mSn XpS§n B-b-t©-cn: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn _-lp-P-\-ß-fn¬ \n-∂p tIm¨-{K-kv {]-I-S-\-]-{Xn-I-bn-te°p-≈ \n¿-t±-i-߃ kzo-I-cn°p-∂ tZ-io-b-X-bn-te-°p bph-Xz-Øn-s‚ I-søm-∏v ]-cn-]m-Sn Ip-‰ym-Sn \n-tbm-P-I-a-fi-eØn¬ Xp-S-ßn. bq-Øv tIm¨-{K-kv Ip-‰ym-

_n-tPm-bv Ip-‰-s∏-Sp-Øn. I-°´v, Ip-´ym-an, I-dp-I-bn¬ I-dp-Ibn¬ a-W¬ hm-c¬ \n-e-®-Xv cq£-am-b {]-Xn-k-‘n-°v Im-c-Wam-b-Xm-bn kn.]n.F-Ωn-se F sI _m-e≥ Nq-≠n-°m-´n. aW¬ B-h-iy-Øn-\v e-`n-°p-∂ns√-∂-Xn-\v ]p-d-sa sXm-gn-en-√mØ-Xn-\m¬ a-W¬ hm-c¬ sXmgn-em-fn-Iƒ I-Sp-Ø _p-≤n-ap-´nem-sW-∂v A-t±-lw ]-d-™p. sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n ]n c-RvPn-\n So-®¿ a-dp-]-Sn ]-d-™p. ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n sI _me≥, ]n k-^n-b, hn _m-_p, Sn Sn an-\n, C A-c-hn-μm-£≥, Im\-∏-≈n _m-e-Ir-jv-W≥, \-√mS-Øv cm-L-h≥, Fw cm-P≥ kwkm-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

ap-fn-b-߬ kn-dm-Pp¬ lp-Zm Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iqfpw t]-cm-{º Zo-P B-i-p-]-{Xn-bpw kw-L-Sn-∏n® sa-Un-°-¬ Iymw-]v am-°q-¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

sa-Un-¡Â Iymw-]v \-S-¯n t]-cm-{º: ap-fn-b-߬ kn-dm-Pp¬ lp-Zm Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fpw t]-cm-{º Zo-P B-ip-]-{Xn-bpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v B-tcm-Ky sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øn. kn-dm-Pp¬ lp-Zm kvIqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ ]-cn-]m-Sn am-°q¬ ap-l-Ω-Zv lmPn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-l-Ω-Zv l-\o-^ A-[y-£-X-hln-®p. A-–p¿-d-lv-am≥ F-c-h-´q¿, \-ko¿ Ip-bv-tX-cn, _jo¿ ap-kv-eym¿ Iq-cm-®p-≠v, _m-hm-®n lm-Pn, ]n Ip-™-ΩZv lm-Pn, tUm-Œ¿-am-cm-b ]n Ip-™n-sam-bv-Xn, ]n sI Pmkv-an≥, Ãm-^w-Kw jo-\ kw-km-cn-®p.

F-kv.Un.Sn.bp. I¬-h³-j³

sIm-bn-em-−n D-]-PnÃm Im-bn-Ita-f

hm-Wn-ta-en lÀ-¯m \-S-¯pw

≈ \-S-]-Sn-I-fm-Wv kzo-I-cn-°p∂-Xv. sse-k≥-kn-√m-Ø hn-Zym¿Yn-I-sf c-£n-Xm-°ƒ hm-l-\߬ Hm-Sn-°m≥ A-\p-a-Xn \¬I-cp-sX-∂v B¿.Sn.H A-[n-IrX¿ B-h-iy-s∏-´p. A-]-I-S-I-c-am-b co-Xn-bn¬ A-an-X th-K-X-bn¬ hm-l-\tam-Sn-°p-∂-Xv A-]-I-S-߃-°v Im-c-W-am-hp-∂-Xm-bn a-\- nem-b-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv \-S-]-Sn.

t]-cm-{¼ D-]-Pn-Ãm im-kv-{X-ta-f

A-\-[n-Ir-X sI-«n-S-¯n-s\-Xn-tc Iu¬-kn-en cq£hn-aÀi\w

kn.]n.sF-bp-sS kv-Xq-]w X-IÀ-¯p

\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I-bp-ap-≠mbn. C-Xn¬ \-s√m-cp i-X-am-\hpw kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv. Xn-cn-®-dn-™ hm-l-\-ß-fp-sS DS-a-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´-t∏m-gmWv C-Xp a-\- n-em-b-Xv. hm-l-\-ß-fp-am-bn Ip-´n-Iƒ tdm-Un-te-°n-d-ßp-∂-Xp c-£nXm-°ƒ Adnbp-∂n-√. ]-cn-tim[-\-°n-sS \n¿-Øm-sX t]m-Ip∂-h¿-s°-Xn-tc-bpw hm-l-\ D-Sa-Iƒ-s°-Xn-sc-bpw ss-e-k≥kv d-±v sN-øp-∂-Xpƒ-s∏-sS-bp-

Sn a-fi-ew I-Ωn-‰n B-b-t©-cn Su-Wn¬ \-S-Øn-b ]-cn-]m-Sn bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v {io-tP-jv Du-c-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn sI kp-[o¿ A-[y£-X h-ln-®p. ss\-kmw X-tdms∏m-bn¬, _-hn-Øv a-tem¬, ]n sI k-Pn-Øv, Sn F≥ A-–p¬ \m-k¿, ssj-tP-jv, hn ]n A\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

hv ap-lv-kn-\-°v bq-\n-b-s‚-bpw ]n.Sn.F-bp-sS-bpw D-]-lm-cw amt\-P¿ sI sI ap-l-Ω-Zpw bq-\nb≥ tem-tKm {]-Im-i-\w {]n≥kn-∏-epw \n¿-h-ln-®p. tIm-f-Pv sN-b¿-am≥ ]n A-kv-ao¿, tUm-.a-Po-jv, tUm.a-[p-kq-Z-\≥, apl-Ω-Zv jm-^n, ap-l-Ω-Zv C-kv-ambn¬, A-en Ip-øm-en¬, C-kv-ambn¬, kn Sn sI ap-l-Ω-Zv, A£-bv kp-tc-{μ≥ kw-km-cn-®p.

\m-Zm-]p-cw: F-kv.Un.Sn.bp. X-Æo¿-]-¥¬ Su¨ I¨h≥-j≥ Ip-™-–p-√ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F Sn sI Ajv-d-^v A-[y-£-X h-ln-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: Fw Sn a-PoZv({]-kn), kn Sn sI dw-jm-Zv(sk-{I), H ]n k-ao¿(sshkv.{]-kn), kn sI D-ss_-Zv(tPm. sk-{I), F sI K^q¿(J-Pm-©n).

tIc-f`-c-Ww A-gn-a-Xn-bnÂ: Sn sI lw-k hm-Wn-ta¬: tI-c-f-Øn-se bp.Un.F-^v. `-c-Ww ]q¿-Wam-

bpw A-gn-a-Xn-bn¬ ap-ßn-°p-fn-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂v kn.-]n.Fw. t\-Xm-hv Sn sI lw-k. `q-an-hm-Xp-°¬ Su-Wn¬ sI ]n Ip-™n-cm-a≥ c-‡-km-£n-bm-b-Xn-s‚ \m¬-]-Xmw hm¿-jn-Im-N-c-W-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Sn ]n Ip-am-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. F≥ Fw jwko¿, F hn-P-b-cm-L-h≥, Pn-√m-sk-{I-´-dn Sn ]n cm-a-Ir-jvW≥, sI sI e-Xn-I Fw.F¬.F, Sn {]-Zo-]v-Ip-am¿ kwkm-cn-®p. t\-c-sØ Su-Wn¬ {]-I-S-\-hpw D-≠m-bn-cp-∂p.

hr-¡-tcm-Kn-¡p [-\-k-lm-bw \m-Zm-]p-cw: B-gv-N-bn¬ \m-ep X-h-W U-bm-en-kn-kn-\p hn-t[-b-am-Ip-∂ hr-°-tcm-Kn-°p ap-Jy-a-{¥n-bp-sS [-\-klm-bw. C-cn-ß-Æq¿ am-X-bm-S-Øn¬ {]-im-¥n-\m-Wp a-{¥n sI ]n tam-l-\-s‚ A-t]-£-bn¬ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cnXm-izm-k \n-[n-bn¬ \n-∂pw H-cp e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xv. {]-im-¥n-s‚ hr-° am-‰n-sh-°p-∂-Xn-\p \m-´p-Im¿ [-\-kam-l-c-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv k-lm-b-[-\w e-`n-®-Xv. \m-Zm-]p-cw Fw.F¬.F. C sI hn-P-b≥, X-l-kn¬-Zm¿ Sn A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h¿ {]-im-¥n-s‚ ho-´n-se-Øn kw-Jy G¬-∏n-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C hn I-eym-Wn, Sn sI A-c-hn-μm-£≥, c-ho-{μ≥ ]m-®m-°-c, a-W-em-´v h¬-k-cmPv, Nm-em-d-Øv Zm-tam-Z-c≥ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

kv-IqÄ \nÀam-W {]-hr-¯n-¡p XpI ssI-amdn

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°m-Sv: 7.30 ap-X¬ aq∂ph-sc sh-≈-d-°mSv, kn¬°v _-km¿, ]-Xn-t\gmw ssa¬ F-∂n-hn-S-ß-fnepw F-´p apX¬ \m-ep h-sc s]m∂w-tIm-Sv Ip∂v, `-h≥-kv kv-Iqƒ ]-cnkcw F-∂n-hn-S-ß-fnepw A©ph-sc Iq-S-Ømbv, ]p-dmbn¬, sh-fna-Æ, hn-t∂¿-kv ap°v, N-°n-°m-hv F-∂n-hn-S-ß-fnepw 8.30 ap-X¬ 12 h-sc h-´-®n-d, a-Æq-s∏m-bn¬, I-Wn-bmw]m-d F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-º-Xp apX¬ c-≠p h-sc Nn-ß-]pcw, hoc-h-t©cn, ]m-d-°-Shv, sI¬t{Sm¨ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ]Øp ap-X¬ aq-∂ph-sc ]-dºØv, A-≠n-t°mSv, ]m-hbn¬, ]p-fn-°¬ IS-hv F-∂n-hnS-ß-fn-epw 11 ap-X¬ aq-∂ph-sc G-gp-Ipfw, I-cym-Ø≥-Imhv, ]c-em-Sv F-∂n-hn-S-ß-fnepw c-≠p ap-X-¬ A-©ph-sc th-ftßmSv, Im-™n-cm-Sv ssa-°mhv, Np-≠°p∂v, im-¥n-\-K¿, aWn ∏m¬, s]-cn-hn√n F-∂n-hnS-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn a-p-S-ßpw.

]cn-]mSn tIm-gn-t°m-Sv Su¨ lm-ƒ:

t_m-[-h¬°-c-W Im-w-]-bns‚ `m-K-am-bn sF.F-kv.Fw k-tΩ-f-\hpw ap-Jm-ap-Jhpw ˛ 5.00 IeIvStd‰v tIm¨^d≥kv lmƒ: P\kº¿° ]cn]mSnbpsS kv{Io\nwKv IΩn‰n ˛ a{¥n tUm.Fw sI ap\o¿ ˛ 9.00 tlm-´¬ ssl-k¨: kp-{]`m-Xw ]-{X-{]-Jym]-\w sN-dpti-cn ssk-\p-±o≥ ap-kveym¿ ˛ 4.00 tlm-´¬ A-f-Im-]p-cn: kmln-Xy-kZ-kv tUm. D-a¿ H Xkv-\nw˛ 5.30 hym-]m-c-`h≥ Hm-Un-t‰m-dnbw: _yq-´o-jy≥ sk-an-\m¿ tUm.Zo-]v-Xn kn sam-Um-°v ˛ 9.30 tlm-´¬ In-Mv-kv t^m¿-´v: A-e-b≥-kv ¢-_v ao-‰v ˛ 6.30 I-S-∏p-dw t^m-d-kv{Sn t_m¿Uv: C-μn-cm-Km-‘n N-c-a-Zn-\w ˛ 10.00 Nm-e-∏p-dw K-h. K-W]-Xv kvvIqƒ: I-tem¬k-hw ]m-em kn sI cm-a-N-{μ≥ ˛10.00 I¬-∏-I Sq-dn-Ãv tlmw: {]kw-K ]-cn-io-e-\w ˛ 10.00 sIm-Sph≈n sF.kn.Un.Fkv Hm-^o-kv: h-\n-Xm \nb-a-k-lm-b-th-Zn kn-‰n-Mv ˛ 11.00

Adnbn-¸pIÄ

]-co-£m ]-cn-ioe\w sIm-Sph≈n: sF.F-kv.F-Ωns‚ Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hn-Zym-`ym-k hn-`m-Kam-b ]o-kns‚ Io-gn¬ Cu h¿-jw F≥.Fw.Fw.A-k kv-tIm-f¿jn-∏n-\v A-t]-£ k-a¿-∏n®p. F´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-co-£ ]-cn-ioe-\w \-SØp∂p. \-hw-_¿ c≠v, aq∂v, H-º-Xv, 10, 14 Xn-ø-Xn-I-fn¬ sIm-Sp-h-≈n-bn-em-Wv ]-cn-ioe\w. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 9446259536, 9745349501 \-º-dn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-øWw.

{]-Xn-tj-[n-¨p h-S-I-c: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n-°p t\-sc \-S-∂ A-{I-aØn¬ {]-Xn-tj-[n-®v hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ tIm¨-{K-kv, bqØv tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-Øn¬ tbm-K-ß-fpw {]-I-S-\-ß-fpw kw-L-Sn-∏n-®p. A-{I-a-Øn¬ h≈ym-Sv bp.Un.F-^v. I-Ωn-‰n {]Xn-tj-[w tc-J-s∏-Sp-Øn. hn sI cm-[m-Ir-jv-W≥ ,sI sam-bvXo≥, c-ta-iv s\m-®m-´v, t]m-bØv A-–p¿-d-ln-am≥, \-t¥mØv k-a-Zv, Fw sI \m-Wp, kn F-®v sam-bv-Xo≥ kw-km-cn-®p.

sIm-Sph≈n: X-e-s∏-cp-a-Æ Pn.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ Hm-^n-kv dqw \n¿am-W {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿- Ø o- I - c n- ° p- ∂ - X n- t e- ° v {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw hmtbm-fn ap-lΩ-Zv Xp-I ]n.Sn.F I-Ω-‰n-°v ssI-amdn. tbm-K-Øn¬ A-_v-Zp¿d-kmJv A-[y-£-X h-ln®p. hnI-k\ k-an-Xn I¨-ho-\¿ _me≥, ]n Sn ap-lΩ-Zv A-jv-d^v, Fw cm[, Zo-] kw-km-cn-®p.

3

Ip-äIr-Xy-§-fn a-Zy-¯n-sâ ]-¦v h-epXv: Al½Zv Ip«n D®nIpfw

k-tµ-i- ]-Z-bm-{X Ip-μ-awK-ew D-]-Pn√m im-kv-{X-ta-f-bn¬ l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`m-K-Øn¬ Nmw-]y≥-amcm-b \m-b¿-Ip-gn K-h-. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ Sow

Ipµ-awK-ew D-]-PnÃm im-kv-{X-ta-f: \m-bÀ-Ip-gn K-h. l-bÀ-sk-¡³-U-dn Nmw-]y³-amÀ ap°w: Ip-μ-awK-ew D-]-Pn√ im-kv-{X-ta-f-bn¬ l-b¿-sk°≥U-dn hn-`m-K-Øn¬ 40 t]mb‚-v t\-Sn \m-b¿-Ip-gn K-h-. lb¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ Hm-htdmƒ Nmw-]y≥-am-cm-bn. 19 t]mb‚ v ho-Xw t\Sn a¿°-kv t_m-bv-kv l-b¿-sk°≥-U-dnbpw a¿°kv tKƒ-kv

l-b¿-sk-°≥-U-dnbpw c-≠mwÿm-\w ]-¶n-´p. 10 t]m-b-‚ v hoXw t\-Sn Nm-Ø-awK-ew B¿.C.kn l-b¿-sk-°-≥-U-dn kvIqfpw Ip-μ-awK-ew l-b¿ sk°≥U-dn kv-Iqfpw aq-∂mw-ÿm\w ]-¶n´p. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ 46 t]m-b‚ v t\-Sn Ip-μ-awK-ew

l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ H∂mw ÿm-\w t\Sn. bp-.]n hn`m-K-Øn¬ 32 t]mb‚ v t\-Sn F.bp.]n kv-Iqƒ Im-c-¥q¿ H∂mw-ÿm-\hpw F¬ ]n hn-`mK-Øn¬ 20 t]mb‚ v t\-Sn ]-dºn¬-IS-hv Fw.F.Fw.bp.]n kv-Iqƒ H-∂mw-ÿm-\w I-c-ÿam-°n.

Ip-μ-aw-K-ew: tI-{μ-kw-ÿm-\ k¿-°m-dp-I-fp-sS hn-I-k-\ {]h¿-Ø-\-߃ P-\-ß-fn-se-Øn°p-∂-Xn-\p Ip-μ-aw-K-ew a-fiew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n hn-I-k\-k-tμ-i- ]-Z-bm-{X \-S-Øn. ]n tI-fp-°p-´n-\m-b¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. ss]-tßm-´p-]p-d-Øv Fw sI cm-L-h≥ Fw.-]n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tam-l-\≥ Xq-en-I A[y-£-X-h-ln-®p. sI ]n N-{μ≥, ]n kn A–p¬ I-cow, Fw ]n tI-fp-°p´n, Fw F cm-a-Ir-jv-W≥, kwPn-Øv, ]n l-cn-Zm-k≥ kw-kmcn-®p.-

Im-cm-Sn _m¿ hn-cp-≤ cm-]-I¬ k-a-c-Øn-\v sF-IyZm¿Vyw {]-Jym-]n-®v F-kv.Sn.bp. dm-en kwÿm-\ {]-kn-U-‚ v A-lΩ-Zv Ip-´n D-Æn-Ip-fw D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Xm-a-c-t»-cn: Ip-‰-I-r-Xy-ß-fn¬ a-Zy-Øn-s‚ ]-¶v Ir-jv-W≥, ^m-Z¿ ap-gp-tØ-‰v kw-km-cn-®p. h-ep-Xm-sW-∂pw k-ºq¿-W a-Zy \n-tcm-[-\-Øn\p k¿-°m¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂pw F-kv.S-- n.--bp kwÿm-\ {]-kn-U-‚ v A-l-Ω-Zv Ip-´n D-Æn-Ip-fw {]sIm-Sph≈n: Xm-a-c-t»-cn Im-cm-Sn-bn-se kvXm-hn-®p. _m¿ tlm-´-en-s\-Xn-tc tI-c a-Zy\n-tcmIm-cm-Sn _m¿ hn-cp-≤ cm-]-I¬ k-a-c-Øn-\p [-\ k-an-Xn \S-Øn h-cp-∂ cm-]-I¬ k-asF-Iy Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®p F-kv.S-- n.--bp Xm-a-cc-Øn\v sF-Iy-Zm¿Vyw {]-I-Sn-∏n-®p apt»-cn ta-J-e I-Ω-‰n kw-L-Sn-∏n-® dm-en D¬-Lmkvvenw bq-Øv eo-Kv sIm-Sph-≈n ]-©mbS-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t≤Øv I-Ωn-‰n \-hw-_¿ c-≠n\v sF-Iy-Zm¿lw. Im-knw Im-cm-Sn A-[y-£-X h-ln-®p. A-ivVy dm-en \-S-Øpw. ssh-Io-´v \m-en-\p hmd-^v Iq-S-Øm-bn, hn sI Ip-´n-tam≥, k-eow sNhm-Sv \n-∂p dm-en B-cw-`n-°pw. ºm-bn, sI sI lw-k-°p-´n, C-ø-t®-cn Ip-™n-

bq-¯v eoKv sF-Iy-ZmÀ-Vyw c-−n-\v

cm-a-\m-«p-I-c t\m-f-Pv ]mÀ-¡n A-´m-cm-{ã ^p-Sv-sh-bÀ C³-Ìn-äyq-«v ^-tdm-°v: cm-a-\m-´p-I-c t\m-fPv ]m-¿-°n¬ 300 tIm-Sn Nn-e-hgn-®p tI-{μ k¿-°m¿ ÿm-]-\am-b ^p-Sv-sh-b¿ Un-ssk≥ B‚ v U-h-e-]v-sa‚ v C≥-Ãn‰yq-´v ÿm-]n-°m≥ ]-≤-Xn. CXn-s‚ `m-K-am-bn F-^v.-Un.-Un.sF `m-c-hm-ln-Iƒ ÿ-ew kμ¿-in-®p.A-¥m-cm-{„ \n-e-hm-c-Ønep-≈ Un-{Kn, ]n.-Pn, Un-tπm-a tIm-gv-kp-I-fm-Wv C-hn-sS Bcw-`n-°p-I. 100 i-X-am-\w Fb¿-I-≠n-j-t\m-Sv Ip-Sn-bm-Wv ÿm-]-\w {]-h¿-Øn-°p-I. 20 G-°¿ `q-an-bm-Wv C-Xn-\m-hiyw. ]-≤-Xn Aw-Ko-I-cn-®m¬ aq∂p h¿-j-Øn-\-Iw ]q¿-Øo-Icn-°pw. H-∂mw-L-´-sa-∂ \n-ebn¬ 100 tIm-Sn-bm-Wp sN-e-hv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. Z-£n-tW-

¥y-bn¬ X-an-gv-\m-´n¬ am-{X-amWv C-Ø-c-Øn-ep-≈ Imw-]-kv {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. In-\m-eq-cn-em-Wv Imw-]-kv ÿm-]n-°m≥ D-t±-in-®n-cp-∂Xv. F-∂m¬ ÿ-ew A-\p-tbmPy-a-√m-Ø-Xn-\m-epw Zq-cw IqSp-X-ep-≈-Xn-\m-epw F-b¿t]m¿-´v, sd-bn¬-sh kv-t‰-j≥ F-∂o km-ao-]yw aq-ew cm-a-\m´p-I-c-bn-te-°p am-‰p-I-bm-bn-cp∂p. Fw sI cm-L-h≥ Fw.-]nbp-sS {]-tXy-I-Xm-¬-]-cy-{]Im-c-am-Wv ]-≤-Xn-°v s{]m-t∏mk¬ X-øm-dm-°n k-a¿-∏n-®-Xv. F-^v.-Un.-Un.-sF sk-{I-´-dn A-an-Xv ]p-cn tKm-km-an, tPmb‚ v sk-{I-´-dn Pm-jn-^v, In≥- cm-a-\m-´p-Ic t\mf-Pv ]m¿-°v F-^v.Un.Un.sF. `m-c-hm-ln-Iƒ k-μ¿-in-°p∂p {^ am-t\-P¿, sI.-F-kv.-F-kv.sF `m-c-hm-ln-I-fm-b tIm-b- Un.-sF ^q-´v-sh-b¿ sk-£≥ ´p-I-c {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn- F-∂n-h-cm-Wp kw-L-Øn-ep°p-´n, hn \u-jm-Zv, F-^v.-Un.- I¨-ho-\¿ ap-k-Ωn¬, cm-a-\m- U‚ v F≥ kn lw-k-t°m-b ≠m-bn-cp-∂-Xv.-

ImÀ Hm-t«m-bn-enSn-¨p \m-ep-t]À-¡p ]-cn-¡v Xma-c-t»-cn: ]-c-∏-≥-s]m-bn-en¬ Im-¿ Hm-t´m-bn-en-Sn-®p \m-ept]¿-°p ]-cp-t°‰p. Hmt´m ss{U-h¿ sIm-Sph≈n I-cph≥-s]m-bn¬ ap-b¬ho-´n¬ A-–p -eow (37), bm{X-°mcm-b hm-hm-Sv sX-t° C-S°p-gn A-–p¬ K-\n-bpsS `m-cy k-ao-\ (32), ]-c∏≥-s]m-bn¬ I-cp-Wn-Nm-en¬ cmP-s‚ `m-cy h-k-¥(45), k-tlmZ-cn Ip-‰ymSn hf-bw tXc≥-tIm-´p-Ω¬ ]tc-X\m-b _me-s‚ `mcy hn-emkn-\n (50) F-∂n-h¿-°m-Wp ]cp-t°-‰Xv. Ch-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-tf-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. k-ao-\, hn-emkn-\n- F-∂n-hcpsS ]-cp-°v Kp-cX-c-am-Wv. tZio-b]m-X-bn¬ ]c∏≥-s]m-bn¬ A-ßm-Sn-°p kao-]-w C∂se cm-hn-se ]Xns\m∂-c-tbm-sSbm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. sIm-Sph-≈n `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´m-

e-£w cq-] hn\n-tbm-Kn-®m-Wp am¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \n¿]pXn-b Hm-^n-kv sI-´n-Sw ]-Wn- [\ tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ Nn-In¬km k-lm-bhpw hn-X-c-Ww sNbpI. bv-Xp. {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw hn sI A-_v -Zp-¿d-ln-am≥ A-[y£-X h-ln-®p. sIm-Sph≈n: In-g-t°m-Øv H-Xss^-k¬ F-tf-‰n¬, F≥ tbm-Øv ]p-dm-bn¬ P-\Io-b sI JmZ¿, kn ]n d-kmJv, ]n Sn hm-b-\-im-e-bp-sS H∂mw hm¿- _m-_p-cmPv, F sI Pu-l¿ jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ ^k¬, F≥ kn ap-l-ΩZv, Fw kmw-kv-Imcn-I k-tΩf-\w sIm- sI d-kmJv, F≥ sI d-lq^v, Sph-≈n t]m-en-kv k¿-°nƒ Fw sI A-\n¬-Ip-am¿, H ap-PoC≥-kv-s]-Œ¿ C kp-\n¬ Ip- _v kw-km-cn-®p.

hm-b-\im-em hmÀ-jnIw

kn.]n.sF-bp-sS kv-Xq-]w X-IÀ-¯p

Xma-c-t»cnbn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ ]m¿-k¬ hm≥. hm\nSn®v Im¬\Sbm{XnI≥ acn®p

ta-∏-øq¿: kn.]n.sF. B-h-f {_m-©v I-Ωn-‰n- B-h-f-bn-¬ÿm-]n-® Fw F≥ kv-am-c-I kvXq-]w I-gn-™ Zn-h-kw A¿-[cm-{Xn km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \-in∏n-®p. kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj[n-®v kn.]n.sF. B-h-f-bn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. kv-Xq-]w X-I¿-Ø Ip-‰-hm-fnI-sf A-d-Ãp sN-ø-W-sa-∂v kn.]n. sF-.- B-h-f {_m-©v IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. _n _n _n-\o-jv, sI I-Wmc≥, C _m-e-°p-dp-∏v, c-Lp-]pcw cm-[, Pn-tPm-bv B-h-f, kXy≥, sI ]n N-{μ≥, h¬-k≥, C Sn Ip-am-c≥, i-¶-c≥ In-Sm-hv kw-km-cn-®p.

hnZymÀYnIÄ ]-cm-Xn \ÂIn sIm-Sph≈n: a¿-I-kv ssl-kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v B-hiy-am-b bm-{Xm-]m-kv ]p-Xp°m≥ Xm-a-c-t»-cn Kym-tc-Pn¬ sN-∂-t∏mƒ I¨-k-j≥ Im¿Uv Np-a-X-e-bp-≈ D-tZym-K-ÿ\pw sk-Iyq-cn-‰n-bpw A-]-a-cymZ-bm-bn s]-cp-am-dn-b-Xm-bn ImWn-®v hm-hm-Sv sk‚¿ d-lv-am-\nb ln-^v-Zp¬ Jp¿-B≥ tIm-f-Pv sk-{I-´-dn a-Av-_-Zv k-A-Zn sI.--

Npcp¡¯nÂ

ap-°w \o-te-iz-cw K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kvv-Iq-fn-¬ Iw-]yq-´¿ em-_v kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Iw-]yq-«À em_v D-Zv-LmS-\w ap°w: \o-te-iz-cw K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn-kv-Iq-fn¬ Fw.F¬.F ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v ÿm-]-n-® Iw-]yq-´-dp-Iƒ kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬.F D-Zv-L-mS-\w sN-bvXp. F Fw A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn A-[y-£-X h-ln®p. ]n Sn F {]-knU‚ v C sI cm-P≥, {]-[m-\m-[ym-]-I≥ sk-_m-Ãy≥, sI d-kn-b, kn {io-\m-Yv kw-km-cn®p.

A\p-tim-Nn¨p sIm-Sph≈n: I-gn-™ Znh-kw dn-bm-Zn-se _-Ø-bn¬ \ncym-X\m-b B-cm{ºw ]p-≈n-t°m-Øv ]p-Xp-°p-Sn A-_q-_°-dn-s‚ (40) \n-cym-W-Øn¬ F-kv.ssh.Fkv, F-kv.Fkv.F-^v B-cm{ºw bq-\n-‰v kw-bp‡ tbm-Kw A\p-tim-Nn®p. A-_q-_-°¿ A-[y-£-X h-ln®p. hn tam-bn≥-Ip-´n kJm^n, sI k-enw, F≥ JmZ¿, kn A-_v-Zp√mlv, sI kenw, A-kv-I¿ cn-^m-bØv, sI Fw j-^oJv, Fw C-kv-ambn¬ kw-km-cn-®p.

_-kvtÌm-¸v A-\p-h-Zn-¡-W-sa-¶ aÀacw IÀa]²Xn D-Zv-LmS\w B-hiyw i-à-amhp¶p sIm-Sph≈n: hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Iq-´m-bv-a-bn-eq-sS k-¿K-ti-

sIm-Sp-h-≈n: tZ-io-b-]m-Xbn¬ hm-hm-Sv hn-t√Pv Hm-^n-kn\v ap≥-hi-Øv ]pXn-b _-kv tÃm-∏v A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ B-hiyw i-‡-am-hp∂p. G-sd hm-l-\-Øn-c-t°dn-b tZio-b ]m-X-bn¬ aq-∂q-dv ao-‰¿ A-Ise-bp-≈ hm-hm-Sv A-ßm-Snbntem hm-hm-Sv Ccp-tam-Øv Aßm-Snbntem Cd-ßn \-S-∂p th-Ww hn-t√Pv Hm-^n-kn¬ Bfp-Iƒ-°v F-Øm≥. Im¬-\-S-bm-bn kv-{Xo-Ifpw {]m-bw Iq-Sn-b-h-cp-apƒ-∏-sS-bp≈-h¿-°v hn-t√Pv Hm-^n-kn-seØm≥ hm-l-\-Øn-c-t°dnb tdm-Uv G-sd {]-bm-kw kr-„n°p-∂p≠v. Hm-^n-kn-te-°p ]-c∏≥-s]m-bn-en¬ Im-dn-Sn-®p X-I¿-∂ Hmt´mdn£ hnhn-[ B-h-iy-ß-fp-am-sbbm-{Xm-kudn£bn¬ F-Xn-tc h-∂ Im-dv ≈n-¬ Ip-Spßnb bm-{X-°msc Øp-∂-h-cp-sS Hm-t´mdn-£ sh-´n-s∏m-fn-®m-Wp Icyw ]-cn-K-Wn-®v C-hn-sS _-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hmt´m ss{U-h¿ tdm-Un-te- ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. t]menkv tÃm-∏v A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v hn-t√Pv Hm-^n-kv A°p sX-dn-®p-ho-Wp. Hm-t´m-°p- tIskSpØp.

Xncp-h-¼m-Sn {Km-a-¸-©m-b-¯n-\v ]pXn-b sI-«n-Sw ]-Wn-bp¶p Hm-a-t»cn: Xn-cp-h-ºm-Sn {Km-a-∏©mbØv Hm-^n-kn-\p ]pXn-b sI-´n-Sw ]-Wn-bm≥ Xo-cp-am-\n®-Xm-bn {]-kn-U‚ v G-en-bmΩ tPm¿÷pw ssh-kv {]-knU‚ v sI F A-_v-Zp-¿d-ln-am\pw Adn-bn®p. \n-e-hn-ep-≈ sI-´n-Sw s]m-fn-®v am-‰p-∂-Xn-\p X-bm-dm°n-b 96,500 cq-]-bp-sS hm-tezj≥ ]-©mb-Øv `-c-W k-an-Xn tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®n-´p-≠v. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.Fbp-sS {]m-tZin-I hnI-k-\ ^-≠n¬ \n∂pw A-\p-h-Zn-® 75

kozhikode/clT

F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn tkm-W¬ Hm^n-k¿, ap-Jy-a-{¥n, K-Xm-K-X a{¥n F-∂n-h¿-°p ]-cm-Xn \¬In. Cu am-kw 29\v ln-^v -Zp¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂pw a¿-I-kv kvIq-fn-te-°v ]Tn-°m≥ t]m-Ip∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS I¨-kj≥ Im¿-Uv ]p-Xp-°m-\m-bn FØn-b-t∏m-gm-Wv ]-cm-Xn-°n-Sbm-°n-b kw-`-h-ap-≠m-b-Xv.--

[n-Ir-X¿ X-s∂ sI.F-kv B¿.Sn.kn A-[n-Ir-X¿-°v IØp \¬-In-bn-cp∂p. F-∂m¬ h¿-jw I-gn-™n´pw C-°m-cyØn¬ Xp-S¿ \-S-]-Sn-bp-≠m-bns√-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp∂Xv.

C-µn-cm-Pn A-\p-kv-a-c-W-w ap-°w: bq-Øv tIm¨-{K-kv ap°w a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ \m-sf 12\p ap°w am-fn-I Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ C-μn-cm-Pn A-\p-kv-a-c-Ww \S-°pw. sI.--]n.--kn-.k -- n {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. a-fi-ew {]-kn-U‚ v Pp-ss\-Zv ]m-≠n-I-im-e, _jo¿ sX-®ym-Sv, \n-jm-_v ap-t√mfn, {]-km-Zv s]-cn-ßm-´v hm¿--Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.--

jn h-f¿-Øn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\m-bn In-g-t°m-Øv ]-∂q¿ K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ B-cw-`n-® a¿a-cw kmw-kvImcn-I th-Zn-bpsS Cu h¿j-sØ I¿-a]-≤-Xn-I-fp-sS D-ZvLmS-\w t{]-a≥ tN-f-∂q¿ \n¿-h-ln®p. th-Zn-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ B-cw-`n-® do-Un-Mv dqw, sse-{_-dn, kulr-Z ¢-∫v F-∂n-h-bp-sS D-Zv-Lm-S-\hpw \-S∂p. {]n≥-kn-∏¬ [-\o-jv A-[y£-X h-ln-®p. sse-{_-dn-°v hn-Zym¿-Yn-Iƒ k-am-l-cn®p \¬In-b ]p-kv-X-I-߃ A-[ym]n-I {]-k-∂ G-‰p hmßn. A-knw, _nμp, j-ao-\, ep-ss_-_, aq-k-kzm-en-lv P\-d¬ I¨-ho-\¿ hn sI \m-cm-b-W≥ kw-km-cn-®p.

A[ym-]-I Iymw-]v k-am-]n¨p ap°w: tIm-gn-t°m-Sv tImw]-kn-‰v do-Py-W¬ sk‚¿ t^m¿ t]-gv-k¨-kv hn-Øv Un-k-_n-en-‰okv, dn-lm-_n-en-t‰-j≥ Iu¨-kn¬ Hm-^v C-¥y F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ A[ym-]-I¿-°m-bn ]-∂n-t°m-Sv eu-tjm¿ kv-s]-jy¬ kv-Iqfn¬ {]-tXy-I Iymw-]v \-SØn. aq-∂p Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S∂ Iymw-]n¬ tIm-gn-t°m-Sv-, h-b-\mSv, a-e-∏pdw, I-Æq¿, ]me-°mSv, Xr-iq¿ Pn√-I-fn¬ \n-∂p-≈ A-[ym-]-I¿ ]-s¶SpØp. k-am-]\ tbm-Kw ap-°w F.C.H. A-–p- emw D-ZvLmS-\w sN-bvXp. kn l-co-jv A-[y-£-X-h-ln-®p. Fw Pn Po-tam-≥, bp F ap-\o¿, _w-Kmf-Øv A-–p¿-d-ln-am≥, sI Sn sam-bv-Xo≥, Fw ]n l-\o-^ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-10-31  
Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-10-31  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-10-31