Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

\-thm-°m-\ hn-¹-h-§-fp-sS N-cn-{Xw ]-d-bp-¶ Nn-{X-§-fp-am-bn C-ta-Pv-þ-ImÀ-t\-Pv

tIm¬-{Sm-tÎ-gv-kv s^-U-td-j³ Pn-Ãm k-t½-f-\w

tIm-gn-t°m-Sv: sN-dp-In-S I-cm-dpIm-sc {]-Xn-Iq-ea - m-bn _m-[n°p-∂ s]m-Xp-ac - m-aØ - v h-Ip-∏nse am-\z¬ ]-cn-jvI - c - W - Ø - nse A-]m-IX - ]-cn-lc - n-°W - sa-∂p tI-cf - K-h. tIm¨-{SmtŒ-gvk - v s^-Ut- d-j≥ Pn-√m ktΩ-f\ - w B-hi - y-s∏-´p. k-tΩ-f\ - w ]n Sn F d-lnw Fw.F¬.F. D-ZvL - m-S\ - w sN-bvXp. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n {]-im¥v Ip-am¿ A-[y-£X - h-ln-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn sI kn a-ΩZ- vt- Im-b, ssh-kv {]-knU‚ v ]n hn Ir-jvW - ≥, kwÿm-\ sk-{I-´d - n ]n \m-Kc - X - v\≥, c-£m-[n-Im-cn Sn ]n Ip™m-en, F≥ Zn-t\-ivI - p-am¿, _-jo¿ Ip-≠m-bn-tØm-Sv kwkm-cn-®p. `m-ch - m-ln-Iƒ: _jo¿ Ip-≠m-bn-tØm-Sv (c-£m[n-Im-cn) ]n tam-l≥-Zm-kv ({]kn-U‚ v), sI kp-sse-am≥, sF sI \n-Jn¬ (ssh-kv {]kn-U‚p-am¿), Sn a-[p (sk-{I-´dn), F≥ Zn-t\-iv Ip-am¿, hn sI hn-Po-jvI - p-am¿ (tPm-bn‚ v sk{I-´d - n), ]n D-Zb - I - p-am¿ (J-Pm©n).

k-tlm-Z-b kv-IqÄ I-temÂ-k-hw 27\v Hm-a-tÈ-cnbnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: A-h¿-W kv-{Xo-k-a-cß-sf-bpw kmw-kvI - m-cn-I {]-Xn-k‘ - nI-sfbpw Io-gm-f cm-{„o-b \-thm-∞m\ hn-πh - ß - sf-bpw A¿-Y] - q¿-Wa - m-bn Zr-iy-h¬-°c - n-°c - n-®v C-ta-Pv˛I - m¿-t\Pv- k - w-L Nn-{X-{]-Z¿-i\ - w e-fn-X I-em A-°m-Za - n-bn¬ Xp-Sß - n. Sn ap-cf - n, A-Pbv ti-J¿ F-∂n-hc - m-Wv lnw-kb - p-sS Zr-iy-X-sb-bpw {]-Xo-Im-Xv -a-I-X-sbbpw Nm-b-ß-fp-sS k-lm-b-Øm¬ Im≥-hm-kn-em-°n-bX - v. ss]-Xr-I-am-bn e-`n-® kmw-kv-Imcn-I aq-ey-ß-fm-Wv lnw-k-bn¬\n-∂v A-lnw-k-bn-te-°p-≈ Nq-≠p-]-e-Isb-∂v km-aq-lnI N-cn-{X-Øn-s‚ _-eØn¬ C-h¿ h-c-®p-Im-´p-∂p. A-XpsIm-≠v X-s∂ Cu Nn-{X-߃ hn¬-∏\-bv°p-≈X - s - √-∂v Nn-{X-Im-c≥ ap-cf - n ]-d™ p. 1910se kv{- Xo-Iƒ-°v ªu--kv e-fn-X I-em A-°m-Z-an-bn¬ B-cw-`n-® C-ta-Pv-˛Im¿-t\-Pv [-cn-°m≥ \n-Ip-Xn A-S-bv°-W-sa-∂ Nn-{X{]-Z¿-i-\-Øn¬ Nn-{X-Im-c≥ Sn- ap-c-fn

]p-c-kv-Im-c-¯n-\v A-t]-£n-¡mw tIm-g-n-t°m-Sv: kw-ÿm-\ bp-hP-\-t£-a t_m¿-Uv G¿-s∏-SpØn-b kzm-an hn-th-Im-\-μ≥ bp-h-{]-Xn-`m ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. Ir-jn, kw-cw-`-I-Xzw, km-aq-ln-I {]h¿-Ø-\w, am-[y-a {]-h¿-Ø\w, I-e ˛-km-ln-Xyw ˛ Im-bnIw F-∂o ta-J-e-I-fn¬ an-I-® {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b 18˛ 40 h-b- p-h-scbp-≈-h¿-°v A-t]£n-°mw. kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Uv B-ÿm-\tØm Pn-√m bp-h-P-\ tI-{μ-ßfn-tem H-Iv-tSm-_¿ 25 h-sc At]-£n-°mw. t^m¨: t^m¨: 0495 2373371.

A-an-X th-Kw: \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: A-an-X th-KØn¬ Hm-Sp-∂ _- p-Iƒ-s°Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v D-Ø-c-ta-J-em sU-]yq-´n {Sm≥kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ C F-kv P-bnw-kv. kz-Im-cy _- p-I-fn¬ k-©-cn-°p-tºm-tgm h-gn-I-fn¬ A-an-X th-K-X-bn¬ hm-l-\߃ Hm-Sp-∂-Xm-bn {i-≤-bn¬s∏-´m-tem kv-]o-Uv K-h¿-W¿ {]- h ¿- Ø - \ - c - l n- X - a m- s W- ∂ v kw-i-bw tXm-∂n-bm-tem s]mXp-P-\-߃-°v tam-t´m¿ hm-l\ h-Ip-∏n-s‚ 8547639011 (do-Pyv\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^nk¿), 8547639111 (F≥-t^m-gv-kvsa‚ v kv-Izm-Uv), 8547639119 F∂o \-º-dp-I-fn¬ A-dn-bn-°mw.

{Iq-c-am-b \n-b-a-Øn-s‚ N-cn-{X-am-Wv "\-tß-en-bp-sS Xym-Kw'-F-∂ Nn-{Xw tc-J-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. ªu-kv [-cn-°m≥ \n-Ip-Xn A-Sb - v°W - s - a-∂ A-[n-Imcn-h¿-KØ - n-s‚ B-⁄b - v°p ap-∂n¬ X-s‚ c-≠v ap-e-I-fpw A-cn-™v {]-Xntj-[n-® [o-cb - m-b \-tß-en-bp-sS N-cn{X-am-Wv "\-tß-en-bp-sS Xym-Kw'- F∂ kr-„n. \-tß-en-bp-sS Po-hn-X-thcp-Iƒ tX-Sn tN¿-Ø-e-bn-se-Øn, \tß-en ]m¿-Ø ap-e® - n-]d - º - n-¬ sN-∂v N-cn-{Xw ]Tn-®t- i-ja - m-Wv ap-cf - n Cu cN-\ ]q¿-Øn-bm-°n-bX - v. F-´mw \q-‰m-≠p ap-X¬ \-S∂ - tI-cf-Øn-se Iq-´s - °m-eI - s - f a-lX - z-h¬°-cn-°s - ∏-´X - n-ep-≈ Nn-{X-Im-cs - ‚ {]Xn-tj-[-am-bn am-dp-I-bm-Wv "-X-e-s∏men'- F-∂ Nn-{Xw. H-cp Xm-eØ - n¬ \n-d™v sX-fn-™v I-Øp-∂ \n-eh - n-f° - pw A-dp-sØ-Sp-Ø X-e-bp-am-Wv Xm-e-

sSÀ-an-\- D-Zv-Lm-S-\w \o-fp-¶p; sI.F-kv.BÀ.Sn.kn-¡v e£-§Ä \jvSw 

Sn apw-Xm-kv

tIm-gn-t°m-Sv: km-º-Øn-I {]Xn-k-‘n-bn¬-s∏-´p-g-ep-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn-°p ]p-Xn-b sS¿-an-\-en-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \o-fptIm-gn-t°m-Sv: k-tlm-Zb - kv∂-Xv Iq-\n≥-ta¬-Ip-cp-hm-IpIqƒ tImw-πI - vk - v a-e_ - m¿ ∂p-. sS-¿-an-\-en-s‚ D-Zv-Lm-S-\w taJem I-tem¬-kh - w 27, 28 \o-≠p-t]m-hp-tºmƒ ap-dn-I-fpXn-øX - n-If - n¬ Hm-at- »-cn πsS hm-S-I-bn-\-Øn¬ e-`n-t°k‚ v Cw-•o-jv kvI - q-fn¬ \-S≠ e-£-ß-fm-Wv sI.F-kv.B°pw. tÃ-Pn-Xc - C-\ß - ƒ C-∂- ¿.Sn.-kn-°p \-„-am-hp-∂-Xv . se Ip-‰n-°m-´q¿ _o sse≥ ]am-{X-a-√, Ãm≥Un¬ B-sf ªn-Iv kvI - q-fn¬ \-S∂ - p. tÃ-Pv C-d-°n-b-ti-jw ]m¿-°v sN-ømC-\ß - ƒ Im-en-°‰ - v bp-\n-th-gv- ≥ ]m-h-ßm-Sv Xm¬-°m-en-I- Unkn-‰n ssh-kv Nm≥-ke - ¿ tUm. t∏m-bn-te-°pw Xn-cn-®pw 16 In.Fw A-–p- e - m-apw k-Ωm-\Z- m- an. Hm-tS-≠n-h-cp-∂-Xpw sI.-F\w Fw sI cm-Lh - ≥ Fw.]nkvv .-B¿.-Sn.kn-°v A-[n-I _mbpw \n¿-hl - n-°pw. hm¿-Øm k- [y-X-bm-hp-I-bm-Wv. tIm-gntΩ-f\ - Ø - n¬ k-tlm-Zb - kvIqƒ tImw-πI - vk - v `m-ch - m-ln-Ifm-b F≥ cm-aN - {- μ≥-\m-b¿, sF hn {]-`m-Ic - t- a-t\m-°n, ]n l-cn-Zm-kv, Sn Fw k-^n-b, jmln-\m-_m-\p ]-s¶-Sp-Øp.

Adnbn-¸pIÄ

23 H-IvtSm-_¿ 2013 _p[≥

t°m--Sv \-K-c-Øn-s‚ em‚ v -am¿°m-bn hn-`m-h-\w sN-bv -X sI.F-kv .B¿.-Sn.kn-. _-kv -Ãm-≥Uvv Iw tj-∏n-Mv tImw-π-Iv-kns‚ Ah-km-\-L´ {]-hr-Øn-Iƒ-°v H-®p-th-K-Øn-em-Wv apt∂m-´p \o-ßp-∂-Xv. sS¿-an-\-ens‚ \n¿-am-Ww 18 am-kw sIm-≠v ]q¿-Øo-I-cn-°m-\m--Wv e-£y-an´n-cp-∂-Xv. F-∂m-¬, \m-ep h¿j-am-bn-´pw ]q¿-Øn-bm-bn-´n-√. 20 i-X-am-\w ]-Wn-Iƒ C-\n-bpw _m-°n-bm-Wv. Bh-iy-Øn\v -tPm-en-°m-cn√m-sX-bm-Wv Im-cm-dp-Im¿ ]Wn \-S-Øp-∂-sX-∂v t{S-Uv bp\n-b≥ t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n°p-∂p-≠v. \m-ep am-k-Øn-\Iw {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-

°m≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv \n¿-amWw G-s‰-Sp-Øv \-S-Øp-∂ tIc-f {Sm≥-kv-t]m¿-´v sU-h-e-]vsa‚ v ^n-\m≥-kv tIm¿-]-td-j≥ (sI.Sn.-Un.-F-^v.kn) A-[nIr-X¿ ]-d-bp-∂-Xv . C-ß-s\ ap∂vv-˛-\m-ep am-k-sØ A-h-[n ]d-bm≥ Xp-S-ßn-bn-´v c-≠p-h¿-jtØm-f-am-bn. _n.H.Sn. A-Snÿm-\-Øn¬ \n¿-an-°p-∂ sI´n-S-Øn-s‚ h-cp-am-\-Øn-s≥-d ]Ip-Xn B-Zy-h¿-jw ap-X¬ sI.F-kv.B¿.Sn.kn-°v e-`n-°p-∂ co-Xn-bn-em-Wv I-cm¿. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n\p ap-ºv D-Zv-Lm-S-\w \-S-Øm-\mWv k¿-°m¿ B-tem-Nn-°p-∂Xv. ap-S-ßn-°n-S-∂ ssh-Zyp-Xo-Ic-W {]-hr-Øn-I-fpw ]q¿-Øo-I-

cn-°m-\p-≠v. A-eq-an-\n-bw ¢mUn-Mv s{]m-´-Iv-j≥ (F.kn.]n) tPm-en-I-fm-Wv C-t∏m-ƒ \-S-°p∂-Xv . ]v-fm-Ã-dn-ßn-\p ]-I-cw F.kn.]n. D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn\m¬ sN-e-hpw k-a-b-hpw Ip-d®p-a-Xn. sh-≈, \o-e \n-d-ß-fn-ep-≈ A-eq-an-\n-bw jo-‰p-I-fm-Wv sI´n-S-Øn-\v ap-I-fn¬ ]-Xn-°p-∂Xv. sS¿-an-\-en-\v Np-‰pw tdm-UpI-fp-sS {]-hr-Øn \-S-Ø-W-sa¶n¬ a-Æn-se Cu¿-∏w C-√m-Xmh-Ww. a-g am-dn-\n-∂m-te Cu {]hr-Øn Ip-‰-a-‰ co-Xn-bn¬ sNøm-\m-hq. 55 tIm-Sn cq-] sN-e-hgn-®m-Wv sI.F-kv.B¿.-Sn.-kn°v cm-Pym-¥-c \n-e-hm-c-ap-≈ sS¿-an-\¬ \n¿-an-°p-∂-Xv.

s∏m-en-°v- ]-I-cw "X-e-s∏m-en'-bm-hp∂-Xv. a-l-Xz-h¬-°-cn-°-s∏-´ A-Sn-aXz-w, N - m-∂m¿ kv{- Xo-, e - £ - va - W - t- c-J,C-¥y≥ ssª≥-Uv\ - k - v Xp-Sß - n C-cp]-tXm-fw c-N\ - I - f - m-Wv ap-cf - n-bp-tS-Xmbn {]-Z¿-i\ - Ø - n-ep-≈X - v. XmPva-l¬ ]WnX in¬∏n-I-fnse {]-ap-J-\m-b D-kv-Xm-Zv em-tlm-cnbp-sS I-c-߃ tO-Zn-® jm-P-lm-s‚bpw aq-∂m-a-sØ `m-cy-bm-b apw-X-kns‚-bpw t{]-aØ - n-s‚ s]m-≈b - m-b IY-Iƒ Nn-{X-Im-c≥ ap-cf - n A-bh - n-d° - p∂n-√. ]-I-cw tO-Zn-°-s∏-´ c-≠v I-c߃-°n-S-bn¬ c-≠v i-h-°-√-d-I-sfbm-Wv A-h-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. km-aq-lnI `m-h-\-bn-ep-≈ {]-Xo-I lnw-k-sb A-a¿-® sN-øp-∂ Nn-{X-am-Wv A-P-bv ti-Jd - ns‚Xv. tI-cf - Ø - n-s‚ {]-_p-≤am-b sN-dp-]m-cº - c - y-ßs - f-°p-dn-®p-≈ _nw-_m-t\z-jW - ß - f - pw C-hb - n-ep-≠v.

"ap-Jy-[m-c' am-kn-I{]-Im-i-\w 7\v tIm-gn-t°m-Sv: ap-Jy-[m-c am-knI-bp-sS {]-Im-i-\-hpw tZ-io-b sk-an-\m-dpw \-hw-_¿ G-gn-\v tIm--gn-t°m-Sv I-S∏ - p-dØ - v a-ss-d≥ {Ku-≠n¬ \-S-°pw. cm-hn-se Hº-Xn-\p kn.]n.Fw P-\d - ¬ s-k{I-´d - n {]-Im-iv Im-cm-´m-Wv am-knI-bp-sS {]-Im-i\ - h - pw sk-an-\mdn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw \n¿-Δ-ln°p-I. Kp-Pd - m-Øv hw-il - X - y-bpsS Po-hn-°p-∂ c-‡k - m-£n-bmb Ip-Ø-_v-Zo≥ A-≥-km-cn amkn-I G-‰p-hm-ßpw. kn.]n.-Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dmbn hn-Pb - ≥ ap-Jy {]-`m-jW - w \S-Øpw. Kp-P-dm-Øv I-em-]-Ønse C-cI - ƒ-°v th-≠n {]-h¿-Øn°p-∂ ap-‡m¿ ap-lΩ - Z- v, jv_ - \w lm-jv-an, N-cn-{X-Im-c-\m-b tUm. sI F≥ ]-Wn-°¿, F-gpØp-Im-cn ]n h¬-ke - {]-Im-i\ N-Sß - n¬ kw-km-cn-°p-w.

`-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ tImÀ-]-td-äp-I-Ä-¡p-th-−n {]-hÀ-¯n-¡p-¶p: A-Uz. sI Fw A-jv-d-^v

F-kv.Un.]n.sF. k-a-cPm-Y-bv°p Hm-a-t»-cn-bn¬ \¬-In-b kzo-I-c-Ww ∂p H-gn-hm-°p-I, P-\-ß-fp-sS cp-∂p A-t±-lw. sIm-Sp-h-≈n aXm-ac - t- »-cn: `-cW - m-[n-Im-cn-Iƒ - v kn ]n a-Po-Zv tIm¿-]-td-‰p-Iƒ-°p th-≠n-bm- kz-Øn-\pw Po-h-\pw kw-c-£- fi-ew {]-kn-U‚ - h-ln-®p. Wv \n-e-sIm-≈p-∂-sX--∂v F- Ww \¬-Ip-I F-∂o B-h-iy- lm-Pn A-[y-£X Pm-Y-sb a-fi-em-Xn-¿-Ønkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ {]- ß-fp-∂-bn-®p F-kv.-Un.--]n.-sF. - p-∂ k-ac - Pm-Yb - v°p Xm- bm-b Hm-at- »-cn-bn¬ \q-dp-°W - kn-U‚ - v A-Uz. sI Fw A-jvd - - \-SØ ^v. sK-bn¬ ss]-∏v sse≥ ]-≤- a-c-t»-cn-bn¬ \¬-In-b kzo-I-c- °n-\p {]-h¿-Ø-I-cp-sS t\-Xr- n-®m-\b - n-®p. Xn P-\-hm-k tI-{μ-ß-fn¬ \n- W-Øn-¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn- Xz-Øn¬ kzo-Ic

ao-©-´ K-h. BÀ-Sv-kv tIm-f-Pn-Â im-kv-{X a-e-bm-fn-¡v km-aq-lnI hn-aÀ-i-\-¯n-sâ Nn-cn \-ã-am-bn: sI P-b-Ip-amÀ I-em {]-ZÀ-i-\w \m-sf Xp-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: ao-©-¥ K-h B-¿S- vk - v B‚ v k-b≥-kv tImf-Pn-s‚ kq-h¿-W Pq-_n-entbm-S-\p-_-‘n-®v H-cp-°p-∂ "kp-h¿-W 2013' {]-Z¿-i\ - w \msf Xp-S-ßpw. im-kv-{X˛km-wkv-Im-cn-I˛B-tc-m-Ky˛I-em-cwK-ß-fn-se {]-ap-J ÿm-]-\߃ ]-s¶-Sp-°p-∂ {]-Z¿-i\w hn-j-b ssh-hn-[yw-sIm≠vv G-sd {i-t≤-ba - m-hpw. Xn-cp-h-¥-]p-cw sF.F-kv.B¿.-H, tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv, kp-thm-f-Pn-°¬ k¿-th Hm-^v C-¥y, do-Py-\¬ B¿-ss°-hvk - v, tI-cf - N-eNn-{X A-°m-Z-an, Im-en-°-‰v \yq-an-kv-am-‰n-Iv-kv skm-ssk‰n Xp-S-ßn 44 kv-‰m-fp-I-fm-Wp

]-Z¿-i\ - Ø - n¬ D-≠m-hp-I. aq-∂p Zn-h-kw \o-≠p-\n¬°p-∂ {]-Z¿-i-\-Øn¬ B¿-Svkv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pns‚ 11 kv‰ - m-fp-If - pw D-≠m-hpw. ku-P-\y B-tcm-Ky kw-c-£W- -Iymw-]v , B-g-t©-cn ]m-h \m-SI - kw-LØ - n-s‚ ]m-h° - fn, \m-k K-^q-dn-s‚ tPym-Xn-

JpÀ-B³ te-Wn-Mv ^-ew {]-kn-²o-I-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: Jp¿-B≥ te-Wn-Mv kv-Iq-fp-I-fp-sS hm¿-jn-I ]co-£-m ^-ew {]-kn-≤o-I-cn-®p. ]-co-£ F-gp-Xn-b 96 % t]¿ hnP-bn-®p. h¿-jw,dm-¶v {Ia-Øn¬; H-∂mw h¿-jw: H-∂mw dm-¶v : jndn≥ k-lo-a ]n-em-°q¬, c-≠mw dm-¶v: jm-ln-\ sI Im-´p-ap-≠, aq-∂mw dm-¶v: dp-Jv-k-Øv K-^q¿ Im-´p-ap-≠. c-≠mw h¿-jw: 1. sI A-_vZp- e - mw Xr-iq¿, 2. J-Zo-P jm-Z I-Æq¿, 3. Fw ]n P-kv\ - B-ep°¬. aq-∂mw h¿-jw: 1. F≥ sI A-lΩ - Z- v ssk-\p-±o≥ a-t©-cn, 2. \-ko¬ ]n X-h\ - q¿, 3. j-°oe C-Jv_ - m¬ Xr-iq¿, ^m-Øn-a

lm-Pd - I-Æq¿ \m-emw h¿-jw: 1. ]n C-{_mlow Ip-´n ˛ lp-Zm sk‚¿ B-cm{ºw, 2. k-°o-\ A-l-Ω-Z-en sIm-Sp-ß√ - q¿, 3. \-kvd - n≥ ]n XmW. A-©mw h¿-jw: 1. l-^v-kØv sI A-co-t°m-Sv, 2. \-^o-k Fw Sn A-co-t°m-Sv, 3. apw-Xm-kv Xn-cq-cß - m-Sn. B-dmw h¿-jw: 1. Sn ]n A-_vZp¬ k-Øm¿ I-Æq¿, 2. D-ssa_ Cu-Ãv ]-\b - n-∏n-≈n, 3. k-°nb Jm-Øq≥ I-Æq¿. G-gmw h¿-jw: 1. sI ^m-Øna-°p-´n tIm-´-°¬, 2. l-eo-a F≥ Hm-at- »-cn, 3. jo-_ F Fw Cu-Ãv ]-\b - n-∏n-≈n.

im-kv{- X ¢m-kv, hmƒ-∏b - ‰ - v {]Z¿-i-\w F-∂n-h-bpw D-≠m-bncn-°pw. hw-i\ - m-i `o-jW - n t\-cn-Sp∂ sh-®q¿ ]-ip, a-e_ - m-dn BSv, ssP-h hn-Øn-\ß - ƒ, Iq¨Ir-jn ¢m-kv F-∂h - {]-Z¿-i\ - Øn-\p an-gn-th-Ipw. {]-Z¿-i\ - w \m-sf cm-hn-se 10\v -I-e-Œ¿ kn F e-X D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A-©p cq-]-bpw ap-Xn¿-∂-h¿-°p 10 cq]-bp-am-Wv {]-th-i-\ ^o-kv . tIm-fP - v {]n≥-kn-∏¬ {]-^. ]n Fw cm-Lh - ≥, {]-^. ]n Ko-X, t{]m-{Kmw I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ l-cn-Zm-k≥ ]m-eb - n¬, A-Uz. Fw cm-P≥, F-kv hn F-kv Fw j-aow ]-s¶-Sp-Øp.

tIm-gn-t°m-Sv: ^-en-Xw ]-d-bp∂-h-cp-sS km-aq-lnI hn-a¿-i-\sØ kw-c-£n-®-h-cm-bn-cp-∂p ae-bm-fn-Isf∂pw C-Xn-\v C-t∏mƒ am-‰w h-∂n-cn-°p-I-bm-sW∂pw a-e-bm-fw k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ sI P-b-Ipam¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. tIm-gnt°m-Sv cm-a-Zm-kv ssh-Zy-cp-sS ]Xn-\-©mw N-c-a-hm¿-jn-I-Øn¬ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. a-e-bm-fn Im¿-´q-Wn-Ãp-Iƒ°v D-≠m-bn-cp-∂ ta¬-t°m-bv-a \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. a-e-bm-f ]{X-ß-fn¬ h-cp-∂ Im¿-´q-Wp-Iƒ C-∂v D-]-Nm-c-am-bn am-{Xw amdnsb∂pw At±lw ]d™p. am-Xr-`q-an am-t\-Pn-Mv U-b-dŒ¿ Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ A-

hm-l-\-§Ä-¡v ]n-g- Np-a-¯n

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn a-t\m-tcm-K hn-`m-Kw A-h-Xm-f-¯nÂ

tIm-gn-t°m-Sv: k-_v IeIv-S¿ ln-am≥-jp-Ip-am¿ dm-bv \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-\-[n-IrX-am-bn a-Æv, a-W¬, I-cn-¶-√v, sN-¶-√v Xp-S-ßn-b-h I-S-Øn-b FIvkvI-th-‰¿, tem-dn Dƒ-s∏sS-bp-≈ 53 hm-l-\-߃-°v ]ng Np-a-Øn. C-\n-ap-X¬ a-Xn-bm-b tc-JI-fn-√m-sX [m-Xp-°ƒ I-S-Øp∂ hm-l-\-߃ ]n-Sn-s®-Sp-Øv ssa≥-kv B‚ v an-\-d¬-kv sUh-e-]v-sa‚ v B‚ v sd-Kp-te-j≥ B-Iv-‰v 1957 se (sk-Ivj≥ 1 F), sk-Ivj≥ 21, sk-Ivj≥ 23(F) F-∂n-h {]-Im-cw 25,000 cq-] ]n-g-bpƒ-s∏-sS-bp-≈ \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v k-_v I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tImf-Pm-ip-]-{Xn at\mtcm-K hn-`mKw A-ku-I-cy-ß-fm¬ ho-¿-∏pap-´p-∂p. ÿ-e] - c - n-an-Xn, Po-h\ - °m-cp-sS Ip-d-hv, a-cp-∂p-I-fp-sS £m-aw F-∂n-h aq-ew C-hn-sS tcm-Kn-Iƒ _p-≤n-ap-´p-I-bm-Wv. Xp-S¿ Nn-In¬-k-bv-°m-bn 18-0 tcm-Kn-Iƒ at\mtcm-K hn-`m-KØn¬ I-gn-bp-∂p-≠v. H.]n. hn`m-KØ - n-¬ Zn-ht- k-\ 60 ¬ ]-cw tcm-Kn-If - pw F-Øp-∂p. 28, 29 hm¿-Up-Iƒ - ° - v H-cp \gv-kn-Mv kv-t‰-j≥ am-{X-am-Wp≈-Xv. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ tcmKn-I-sf th-≠-{X ]-cn-N-cn-°m-

Su¨lm-fn¬ \-S-∂ cm-a-Zm-kv ssh-Zy¿ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ a-e-bm-fw k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ sI P-b-Ip-am¿ kw-km-cn-°p-∂p [y-£-X h-ln-®p. A-_v-Zp- -a-Zv {]-^. F sI t{]-a-Pw, sI t{]w- tam-Z-c≥, Fw Kn-co-jv kw-km-cnk-a-Zm-\n Fw.F¬.F, ta-b¿ \m-Yv, F≥ hn hn-t\m-Zv, ]n Zm- ®p.

\pw \-gv-kp-am¿-°m-hp-∂n-√. 20 h¿-jw ap-ºv ]-Wn-X 44, 45 hm¿Up-I-fp-sS ta¬-°q-c a-g s]-bvXm¬ tNm¿-s∂m-en-°p-∂ \n-ebn-em-Wv. 1960se kv-‰m-^v ]m-t‰¨ A\p-k-cn-®p-≈ Po-h-\-°m-cm-Wv C-t∏m-gpw C-hn-sS-bp-≈X - v. tUm-Œ¿-am-cp-sS Ip-dh - v tcm-Kn-Is - f he-°p-∂p-≠v. ¢n-\n-°¬ sskt°m-f-Pn-kv-‰v F-∂ X-kv-Xn-Ibp-s≠-¶n-epw h¿-j-ß-fm-bn Chn-sS \n-b-a-\w \-S-°p-∂n-√. Iu¨-k-en-Mv, ssk-t°m sXdm-∏n, ]T-\ ssh-I-ey-߃ Is≠-Øp-I, sF-Iyp sS-Ãv \-S-

Øp-I, k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ \¬Ip-I Xp-Sß - n-bh - ° - v ssk-t°mf-Pn-kv-‰n-s‚ tk-h-\w B-h-iyam-Wv. c-≠p bq-\n-‰p-I-fm-bn c≠v ssk-t°m-f-Pn-kv-‰n-s‚ tkh-\w A-Xym-h-iy-am-Wv. am-\kn-I tcm-K hn-`m-K-Øn¬ sskIym-{Sn tkm-jy¬ h¿-°¿ X-kvXn-I-bn-epw B-fn-√. Ip-Spw-_-{]ivv-\-߃, km-aq-ln-I {]-iv -\߃, ]p-\-c-[n-hm-k {]-h¿-Ø\-߃ Xp-S-ßn-b-h-bn¬ sskIym-{Sn tkm-jy¬ h¿-°¿ ssIIm-cyw sN-tø-≠-Xm-Wv. Im-eß-fm-bn Cu X-kv-Xn-I-bpw H-gn™p In-S° - p-Ib - m-Wv.

t{]w\-koÀ Ìm-¼v k-aÀ-¸n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: C-¥y≥ kn-\n-abp-sS \q-dmw hm¿-jn-I-tØm-S\p-_-‘n-®v tI-{μ k¿-°m¿ t]m-kv-‰¬ Un-∏m¿-´v-sa‚ v ]p-dØn-d-°n-b t{]w-\-ko¿ Ãm-ºv k-a¿-∏-n®p. t{]w-\-ko¿ kmwkv-Im-cn-I th-Zn a-e-_m¿ tK-‰v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kw-L-Sn∏n-® N-S-ßn¬ kn-\n-am kw-hn[m-b-I≥ kn-±o-Jv, a-e-_m¿ {Kq∏v U-b-d-Œ¿ F sI ss^-k-en\v Ãm-ºv \¬-In sIm-≠v \n¿-hln-®p. ]-cn-]m-Sn ap≥ ta-b¿ tXm-´-Øn¬ c-ho-{μ≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. `m-kn a-em-]-d-ºv, tUm. sI sam-bv-Xp, A-lv -Z-a-Zv A-iv-d-^v, A-Uz.Fw cm-P≥, sI sI A-–p¿-d-lvam≥, Fw sI aq-k kwkm-cn-®p.

tam-Un-bp-sS Zp-jv-{]-Nm-c-Ww Xp-d-¶p-Im-«m³ tIm¬-{K-Ên {Kq-¸n-Ãm-¯-hÀ-¡v {]-hÀ-¯n-¡m³ ]-tcm-fn-en-d§n ap§nb sIm-e-t¡kv {]Xn sh-_v-ssk-äv I-gn-bm-¯ Øn-Xn-sb¶v hn Fw kp-[o-c³ h-S-I-c-bn ]n-Sn-bn tIm-gn-t°m-Sv: Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a-{¥n-bpw _n.sP.-]nbp-sS {]-[m-\-a-{¥n ÿm\m¿-Yn-bp-am-b \-tc-{μ-tamUn-bp-sS Zp-jv{- ]-Nm-cW - ß - sf Xp-d-∂p-Im-´m-\m-bn pheku.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n-\v ]n-dsI A-Jn-te¥ym-Sn-ÿm-\-Øn¬ C-∂v H-cp sh-_v-ssk-‰v-Iq-Sn Bcw-`n-°p-∂p. cm-Py-sØ ap-∏t- Xm-fw \K-c-ß-fn¬ H-∂n-®m-Wv sh-_v-ssk-‰v Xp-S-ßp-∂-Xv. tam-Un-sb Kp-Pd - m-Øn¬ \n∂p X-s∂ i-‡a - m-bn F-Xn¿-°p-∂ {]-ap-J km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I i-_v-\w lm-ivan-bp-sS Zn-√n B-ÿm-\-amb A≥-lm-Zv F-∂ kw-LS- \-bm-Wv ]p-Xn-b ssk-‰pw Xp-Sß - p-∂X - v. C-∂v A-©-c-°v tIm-gnt°m-Sv A-fI - m-]p-cn-bn¬ {]^. F A-Nyp-X≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. -"C-¥y-≥ a-tXX-c-Xzw t\-cn-Sp-∂' ]p-Xn-b {]-Xn-k-‘n- F-∂ hn-j-bØn¬ sI Sn Ip-™n-°Æ≥ kw-km-cn-°pw. {]-^ sI tKm-]m-e≥-Ip-´n A-[y£-Xh - l - n-°pw.

tIm-gn-t°m-Sv: tIm¨-{K- n¬ {Kq-∏n-√m-Ø-h¿-°v {]-h¿-Øn°m≥ I-gn-bm-Ø ÿn-Xn-bmsW-∂v hn Fw kp-[o-c≥. bqØv tIm¨-{K-kv-˛-sI.F-kv.bp. tIm-gn-t°m-Sv ]m¿-e-sa‚ v afi-ew {]-h¿-Ø-I¿-°m-bn \-SØn-b D-W¿-hv-˛13 D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. Xm-sg X-´n-ep-≈ {]-h¿-Ø-Isc t]m-epw {Kq-∏n-s‚ `m-K-am°p-∂p. hn-`m-Kn-b-X Xp-S-®p-\o°n {]-h¿-Ø-I-sc {]-h¿-Ø-\ cw-K-Øn-d-t°-≠-h¿-X-s∂-bmWv Cu {]-h-W-X- Xp-S-cp-∂-Xv. ap-Jy-[m-cm cm-{„o-b ]m-¿-´n-Isf hn-`m-Kn-b-X {K-kn-®n-cn-°pI-bm-Wv. kz-¥w {]-ÿm-\-Ønse k-l-{]-h¿-Ø-I-s\ Aw-KoI-cn-°m≥ h-ø-m-Ø-h¿ F-ßs\ Cu \m-Sn-s\ \-bn-°pw. Cu ]m¿-´n-I-fn-se bp-hm-°-sf-bpw hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw Cu hn-`m-Knb-X-°m¿ sh-dp-sX hn-Sp-∂n-√. hn-`m-Kn-b-am-bn Nn-¥n-°m≥ C„-s∏-Sm-Ø-h-sc A-Xn-te-°v X≈n-hn-Sp-I-bm-sW-∂pw kp-[oc≥ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. hn-I-k-\ am-Xr-I-bm-bn Kp-Pdm-Øn-s\ Aw-Ko-I-cn-°m≥ Ign-bn-√. tIm¿-]-td-‰p-Iƒ-°m-bn

bq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-gn-t°m-Sv tem-I-k-`m I-Ωn‰n Un.kn.knbn¬ kw-L-Sn-∏n-® "D-W¿-hv ˛2013' tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv hn Fw kp-[o-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p sIm-≠m-S-s∏-Sp-∂ hn-I-k-\ am- h-ln-®p. Un.kn.kn. {]-kn-U- hn ‰n jn-Pn-em¬, jm-Pn ap-≠-bvXr-I-bm-Wv A-hn-sS \-S-°p-∂- ‚ v sI kn A-_p ap-Jy-{]-`m-j- °¬, B¿ sj-bn≥ kw-km-cnXv. am-\p-jn-I-am-b H-cp \o-Xn- Ww \-S-Øn. sI.]n.kn.kn. P- ®p. tIm-gn-t°m-Sv ]m-¿-e-sa‚ v abpw A-hn-sS-bn-√. a-‰v Nn-¥m-K- \-d¬ sk-{I-´-dn ]n Fw kp-tc- fi-ew ]-cn-[n-bn-se hn-hn-[ Xn-°m-sc Po-hn-°m≥-t]m-epw jv _m-_p ap-Jym-Xn-Yn B-bn-cp- tIm-f-Pp-I-fn¬ bq-\n-b≥ `m-cA-\p-h-Zn-°m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv ∂p. kn hn Pn-\o-jv, ]n Fw \n- hm-ln-I-fm-bn Xn-c-s™-Sp-°Kp-P-dm-Øn¬. bm-kv, Zp¬-Jn-^n¬, sI hn kp- s∏-´-h-sc t{Sm-^n-Iƒ \¬-In ]n ]n \u-^o¿ A-[y-£-X {_-“-Wyw, im-c-Zm Pn \m-b¿, B-Z-cn-®p.

h-S-I-c: sIm-e-]m-X-Iw Dƒ-s∏- tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-bm-Wv ]n- Snbnemb a-Wn-°-cm-Pv. sS-bp-≈ tI-kp-I-fn¬ in-£-n°-s∏-´v ]-tcm-fn-\n-S-bn¬ X-angv-\m-´n¬ \n-∂p ap-ßn-b bp-hmhv 17 Im-cn-tbm-sSm-∏w h-S-I-cbn¬ ]n-Sn-bn-em-bn. h-S-I-c sdbn¬-th tÃ-j-\p k-ao-]w hmS-I ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂ tImhn¬-s]-´n kz-tZ-in a-Wn-°-cmPp(35)hpw 17 Im-cn-bp-am-Wv ]nSn-bn-em-b-Xv. h-S-I-c F.F-kv.]n. kv-IzmUn-se cm-Po-h≥, bq-k-^v F∂n-h-tcm-sSm-∏w X-an-gv-\m-Sv t]m-en-kpw tN¿-∂m-Wv a-Wn°-cm-Pp-hn-s\ C-∂-se cm-hnse ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tIm-hn¬-s]-´n kz-tZ-in-bmb si-√-Zp-ssc-tbm-sSm-∏-am-Wv hm-S-I ho-´n¬ a-Wn-°-cm-Ppw s]¨-Ip-´n-bpw I-gn-™n-cp-∂Xv. si-√-Zp-ssc-°m-Wv ho-Sv hmS-I-bv°v \¬-In-b-Xv. a-Wn-°cm-Ppw s]¨-Ip-´n-bpw c-≠p-amk-am-bn C-hn-sS H-fn-®v-Xm-a-kn°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-en-skØn C-h-sc I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ-t∏m-gm-Wv ho-´p-S-a Im-cy-adn-bp-∂-Xv. sIm-e-]m-X-Iw, ]n-Sn-®p-]dn, t]m-en-kn-s\ ssI-tb-‰w sN-ø¬ Dƒ-s∏-sS ]-tØm-fw


{]mtZ-inIw Xm-a-c-tÈ-cn-bn Pn-Ãm P-bnÂ: Un.-Pn.-]n. Ø-ew k-µÀ-in-¨p

23 H-IvtSm-_¿ 2013 _p[≥

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ H-∂p-h-sc s]-cp-amƒ-]pcw, ]n.-F-®v.-kn, ao-Ø-se-∏≈n, Xn-t°m-Sn ]-©m-b-Øv, ]pXn-b-Ip-f-ß-c F-∂n-hn-S-ß-fnepw A-©p-h-sc tXm-´-Ømw-¶≠n, ssI-tX-cn-ap-°v, ap-t™md F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-apX¬ 11 h-sc ]q-im-cn-°m-hv, s\√n-t°m-Sv kv-Iqƒ ]-cn-k-cw F∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©p-h-sc ]¥o-cm-¶m-hv, Xn-cp-Øn-Ω¬-Xmgw, A-Øm-Wn, sIm-S¬-\-S-°mhv, A-d-∏p-g, ]q-f-¶-c, a-W-°-Shv, sIm-S¬-∏m-Sw, tIm-Sm-ºp-g, F-Iv-k¬, C¿-jm-Zn-b tIm-f-Pv, a-™-∏m-ew, `-P-\-aTw, X-øn¬]o-Sn-I, hm-tgm-d-a-e F-∂n-hn-Sß-fn-epw H-º-Xp-ap-X¬ aq-∂pXm-a-c-t»-cn-bn¬ P-bn¬ ÿm-]n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn P-bn¬ Un.-Pn.-]n. h-sc ap-N-p-Ip-∂v, A-I-em-∏p-g, tUm. A-e-Iv-km-≠¿ tP-°-_v ÿ-ew k-μ¿-in-°p-∂p ln¬-_-km¿, sIm-S-am-fn-°p∂v, Np-≠-bn¬, ao-i-ap-°v, Xn-cpØn F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©ph-sc B-X-I-t»-cn, A-cp-º-a-e, sX-cp-h-Øv I-S-hv, Du-c-≈q-cv, sIm-c-´n, sh-fn-b-Æq¿-sN-√n, sN-Ω-e-∏p-dw F-∂n-hn-S-ß-f-nepw H-∂p-ap-X¬ A-©p-h-sc hS-I-c ]p-Xn-b-_-Ãm≥Uv, K-h. B-ip-]-{Xn, I-cn-º-\-∏m-ew, ]pXp-∏-Ww, ta-∏-bn¬, tIm-´-°-Shv, No-cmw-ho-Sv, ]m-e-bm-Sv \-S, ap-°w: J-c-am-en-\y kw-kv-I-c- Sm-¶p-Iƒ \n¿-an-®-Xv. Hm-Un-‰¿- ]p-Xn-b I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ ]-cn]p-Xn-bm-∏v, kn-≤-k-am-Pw, ]W-Øn-\v 2009˛10 h¿-j-Øn¬ c- am¿ ÿ-e ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn- k-cw am-en-\y \n-t£-] tI-{μWn-t°m-´n, Io-g¬, Ip-dp-º≠p e-£-tØm-fw cq-] sN-e-h- b-Xn¬ H-cp Sm-¶v t]m-epw I- am-bn am-dn. ]-cn-k-c-ß-fn-se Ibn¬, ta-ap-≠, sN-Ω-c-Øq¿, tIm-´-∏-≈n, ]p-Øq-cv, sP.-Sn.-F- gn-®p sIm-Sn-b-Øq¿ ]-©m-b- tºm-kv-‰v \n¿-am-W-Øn-\v D-]- S-I-fn-te-bpw a-‰pw A-h-in-„Øv \n¿-an-® A-©v a-Æn-c I- tbm-Kn-°p-∂n-s√-∂p I-s≠- ߃ I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ ]-cn-kkv, tam-U¬ t]m-fn, t\m-¿-Øv c-Øv sIm-≠p-h-∂v X-≈p-I-bmtºm-kv-‰p-Iƒ e-£yw I-≠n-√. Øn. ]m¿-°v, hm-Sn-bn¬ Ip-∂v, XWp sN-øp-∂-Xv. tdm-s]m-bn¬, i-in-ap-°v, B-b- tXm-´p-ap-°w Pn.-Fw.-bp.-]n. kvI-Ωyq-Wn-‰n lmƒ sI-´n-SIqƒ, ]-∂n-t°m-Sv Pn.-F¬.-]n . t©-cn sX-cp, I-S-ta-cn, Nm-enØn-ep-≈ iu-Nym-e-bw hr-Ønkv-Iqƒ, ]-∂n-t°m-Sv hr-≤-k-Z°p-\n, B¿.-F.-kn, aw-K-em-Sv, lo-\-am-b-Xn-\m¬ B-fp-Iƒ aq\w, sN-dq-hm-Sn Pn.-bp.-]n kvs]m-´≥-ap-°v, sN-´ymw-]-d-ºv, {X- i-¶ Xo¿-°m≥ I-s≠-Øn-b s\-√n-ap-°v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw Iqƒ, sIm-Sn-b-Øq¿ kmw-kv-Imcn-I \n-e-bw ]-cn-k-cw F-∂n-hn- sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n _- ÿ-e-hpw Cu `m-K-am-Wv. A-kssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.S-ß-fn-em-Wv a-Æn-c I-tºm-kv-‰v kv Ãm≥Un-\v k-ao-]w \n¿-an-® ly-am-b Zp¿-K-‘w aq-ew h-gn-\-

Xm-a-c-t»-cn: Xm-a-c-t»-cn-bn¬ P-bn¬ ÿm-]n-°p-∂-Xn-s‚ `mK-am-bn P-bn¬ Un.-Pn.-]n. ÿew k-μ¿-in-®p. P-bn-en-se kuI-cy-߃ h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv Xm-a-c-t»-cn-bn¬ Pn-√m P-bn¬ ÿm-]n-°p-∂X - v. \n-e-hn-se P-bn-en¬ B-hiy-Øn-\p ku-I-cy-an-s√-∂pw C-Xv ]-cn-l-cn-°-∂-Xn-\m-Wv Xam-c-t»-cn tIm-c-ßm-´v P-bn¬ \n¿-an-°p-∂-sX-∂pw Un.-Pn.-]n. ]-d-™p. {Km-a∏©m-b-Øn-s‚ A-[o-\-X-bn-ep-≈ 75 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv P-bn¬ ÿm-]n°p-I.-]© - m-bØ - p hn-´p sIm-Sp°p-∂ ÿew A-\p-tbm-Py-amtWm-sb-∂p D-d-∏p h-cp-Øm-\m-

am-en-\y kw-kv-I-c-W -]²Xn-bn ]m-gv-s¨-e-sh-¶v Hm-Un-äv dn-t]mÀ-«v I-½yq-Wn-änlmÄ ]-cn-k-cw am-en-\y \n-t£-] tI-{µ-am-bn

S-°m≥ t]m-epw ]-‰m-Ø A-hÿ-bm-Wv. a-en-\-P-ew ]p-d-tØ°v H-gp-Ip-∂-Xpw Zp-cn-X-am-bn-´p≠v. sIm-Sp-h-≈n Su¨ ip-No-Ic-W-Øn-\v sXm-gn-em-fn-I-sf sh-®n-´p-s≠-¶n-epw I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ ]-cn-k-cw ip-No-I-cn°m≥ B-cpw F-Øm-dn-√. am-en\yw \o-°w sN-øn-°m≥ {Km-a-∏©m-b-Øpw B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw C-Xp-h-sc-bpw \-S-]-Sn-I-sfm∂pw C-Xp-h-tc-bpw kzo-I-cn-®n´n-√.

]cn-]mSn

hym-]m-c-`-h≥-: tI-c-f-hym-]mcn hy-h-km-bn-G-tIm-]-\-k-anXn Pn-√m Iu¨-kn¬ tbm-Kw ˛3.-00 kn.-F-kv.-sF. lmƒ: tI-c-f kv-t‰-‰v lm‚n {Im-^v-‰v-kn-s‚ I-c-Iu-i-e, h-kv-Xp B-`-c-W{]-Z¿-i-\ hn-]-W-\ ta-f ˛ 10 apX¬ 8.-30 h-sc e-fn-X-I-em A-°m-Z-an B-¿Sv Kym-e-dn: C-ta-Pv/ Im¿-t\-Pv kw-L-Nn-{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11 apX¬ G-gv h-sc \-S-°m-hv A≥-hm-dp¬ C-kvemw a-Zv-d-k: X-Zv-co-_v B¿ ]n Pn-√m kw-K-aw-˛ 10.-00 Im-´p-Ip-f-ß-c _-km-¿: inlm-_v F-S-°-c-bp-sS {]-`m-jWw-˛ 7.-00 ao-Un-b Ã-Un sk‚¿ am-\m©n-d- S-h¿-: -eo-\-a-Wn- ta-J-ebp-sS -tKm-{[-k-kv- tUm-Iypsa‚-dn ˛6.-00

Adnbn-¸pIÄ

sIm-Sp-h-≈n: F≥.-kn.-]n. sImSp-h-≈n tªm-°v I¨-h≥-j\pw s]m-Xp-tbm-K-hpw kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v D-g-hq¿ hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-Jy-{¥n- D-Ω≥-Nm-≠n cm-{„ob-Øn-\v A-gn-a-Xn-bp-sS ]-cn-thj-am-Wv \¬-In-b-sX-∂v A-t±lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. {]-kn-U‚ v ]n tKm-]n-\m-Y≥ A-[y-£-X hln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ap-°w ap-l-Ω-Zv , ]n kp-[m-I-c≥, thfm-´v ap-l-Ω-Zv, C t_-_n-hmk≥, Fw ]n k-Pn-Øv-Ip-am¿, kn Fw _-jo¿, k-eow ap-´mt©-cn, _-jo¿ Ip-≠m-bn, kn sI kn A-_p kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m-X-e hn-Pne≥-kv I-Ωn-‰n tbm-Kw \-hw-_¿ H-∂n-\v aq-∂n-\p I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S°pw. hn-hn-[ Pn-√m h-Ip-∏v ta[m-hn-If - pw cm-jv{- So-b ]m¿-´n {]Xn-\n-[n-If - pw ]-s¶-Sp-°pw. I-gn-

bq-¯v tIm¬-{K-kv I¬-h³-j³ ap-°w: bp.-Un.-F-^.v k¿-°m-cns‚ hn-I-k-\ t\-´-ß-sf Ip-{]N-c-W-߃-sIm-≠v C-√m-Xm°m-sa-∂v C-S-Xp-]-£-hpw Nn-e am-[y-a-ß-epw I-cp-tX-s≠-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°mkv ]-d-™p. bq-Øv tIm¨-{K-kv sIm-Snb-Øq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n sN-dphm-Sn-bn¬ \-S-Øn-b I¨-h≥j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Fw sI kpssl¿ A-[y-£-X h-ln-®p. tam-b≥ sIm-f-°m-S≥, kn sP B‚-Wn, sI Sn a≥-kq¿, _jo¿ ]p-Xn-tbm-´n¬, A-jv -d-^v sIm-f-°m-S≥ ap-l-Ω-Zv, lm-cnkv _m-_p, sI ]n kp-^n-b≥ kw-km-cn-®p.

^-e-hr-£-ss¯-IÄ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

]T-\ \n-e-hm-cw ]-²-Xn-

™ tbm-KØ - n¬ e-`n-® ]-cm-XnI-fn¬ kzo-I-cn-® \-S-]-Sn-I-fpw ]-cn-lm-c-ß-fpw tbm-K-Øn¬ A-dn-bn-°pw.

Iymw-]v \-S-¯n sIm-Sp-h-≈n: k-lr-Z-b B-dtßm-Sv sI.-Fw.-kn.-Sn. sa-Un°¬ tIm-fP - p-am-bn k-lI - c - n-®v ku-P-\y Z-¥¬ sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øn. {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v d-kn-bm C-_vd - mlnw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿Uv sa-w_¿ Sn c-Xo-tZ-hn A-[y£-X h-ln-®p. cm-P-e-£v-an, Xpf-kn, tUm. sU-Mvk - v‰ - ¨, Sn sI jn-Pn-Øv, hn ]n tjm-Pn kw-kmcn-®p.

kn.-]n.-Fw. \o-¡w A-]-lm-kyw sIm-Sp-h-≈n: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-Iƒ X-S-bphm-≥ kn.-]n.-Fw. \-S-Øp-∂ {i-a-߃ A-]-lm-ky-am-sW-∂v sImSp-h-≈n \n-tbm-P-I a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv `m-c-hm-ln-I-fpsS tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n ]n \u-jo¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn sI F P-eo¬ A-[y-£-X h-ln-®p. B¿ jln≥, Pm-^¿ ]m-em-gn, jm-lp¬, jm-Pn≥, lw-Pm-Zv, hn sI F I_o¿ kw-km-cn-®p.

ap-°w: ]-›n-a-L-´ kw-c-£-WØn-\v I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿´n-\v ]-I-cw am-[-hv Km-Uv-Kn¬ IΩn-‰n dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa∂v ap-°w ta-J-e ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W k-an-Xn {]-h¿-ØI¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. h-\m-Xn¿-ØnIƒ Dƒ-s∏-Sp-∂ hn-t√-Pp-Iƒ am-{Xw ]-cn-ÿn-Xn Zp¿-_-e-{]tZ-i-ßm-bn {]-Jym-]n-°p-∂ dnt]m¿-´v A-im-kv-{Xo-b-am-Wv. Icn-¶¬ Izm-dn-I-fp-tS-bpw {I-j-dpI-fp-tS-bpw A-\n-b-{¥n-X-am-b {]-h¿-Ø-\w \n-b-{¥n-°-W-sa∂pw A-h¿ B-h-iy-s∏-´p. F F-kv tPm-kv, tkm-an , _m-_p _m-e-Ir-jv-W≥, ]n sI jw-kp±o≥, Pn A-Pn-Xv Ip-am¿, tIm-ap Cu-¥pw-I-≠n aq-k , sI A-jvd-^v ]-s¶-Sp-Øp.

s]m-Xp-Ø-e-¯v ]p-I-h-en-¨m \-sIm-S-]S-Sp-hn -≈n: sIm-Sp-h-≈n {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ s]m-Xp-P-\-

߃ H-ØptN-cp-∂ s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn¬ ]p-I-h-en-°p-∂h¿-s°-Xn-tc tIm-Sv-] B-Œv {]-Im-cw ]n-g in-£ Np-a-Øp-sa∂v sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. F F≥ k-l-tZ-h≥ A-dn-bn®p. tI-{μ-k¿-°m¿ cq-]w sIm-Sp-Ø kn-K-d-‰v B‚ v A-Z¿ Sp_m-tIm s{]m-k-Œv B-Œv {]-Im-c-am-Wv \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ 24 a-Wn-°q-dpw I¿-i-\ ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-Øn \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ B-tcm-Ky h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿-°v \n¿-t±-ihpw \¬-In-bn-´p-≠v. s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn¬ ]p-I h-en-°p-∂Xpw 18 h-b- n-\v Xm-sg {]m-b-ap-≈-h¿-°v ]p-I-bn-e D¬-∏-∂ß-ƒ hn¬-°p-∂-Xpw hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw 100 bm¿-Uv (91.-44 ao-‰¿) Np-‰-f-hn¬ ]p-I-bn-e D¬-∏∂-߃ hn¬-°p-∂-Xpw Ip-‰-I-c-am-b-Xn-\m¬ ]-©m-b-Øv ]-cn-[nbn¬ \n-b-aw ew-Ln-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂pw sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

In-g-t¡m-¯v B-tcm-Ky h-Ip-¸v ]-cn-tim-[-\: A-¸-¡q-Sv A-S-¨p]q-«n

ImÀ-jn-I¢-ºv D-Zv-Lm-S-\w

F≥.-kn.-]n. sIm-Sp-h-≈n tªm-°v I¨-h≥-j-\pw s]m-Xp-tbm-K-hpw kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v D-g-hq¿ hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

F-kv.-Un.]n.-sF. sK-bn¬ hn-cp-≤ Pm-Y-bv°p Xm-a-c-t»-cn-bn¬ \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn-¬ Pm-Ym eo-U¿ A-Uz. sI Fw A-jv-d-^v kwkmcn°p-∂p

Im-cm-Sn _m¿ hn-cp-≤ k-a-cØn-\p sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym]n-®p kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. kn ]n F a-Po-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. Sn sI Ako-kv A-tØm-fn, ^m-Z¿ ap-gptØ-‰v, C-ø-t®-cn-Ip-™n-Ir-jvW≥ kw-km-cn-®p.-

Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡-Ww

Npcp¡¯nÂ

sIm-Sp-h-≈n: N-°m-e-°¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ Im¿-jn-I ¢-∫n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w a-S-hq¿ ]-©m-b-Øv {]-knU≥-cv kn-‘p-tam-l≥ \n¿-h-ln-®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-®°-dn hn-Øp-Iƒ Ir-jn Hm-^n-k¿ ]n c-am-tZ-hn hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. {]-[m-\ A-[ym-]n-I Fw h¬-k-e A-[y-£-X hln-®p. k-^n-b ap-l-Ω-Zv, N-{μ-ti-J-c≥, ]n A-_v-Zp-¿-d-lnam≥, sI A-Pn-Xv Ip-am¿, Sn c-ho-{μ≥, hn hn-P-b≥ kw-kmcn®p.

{Km-a-§-sf C-f-¡n-a-dn-¨v F-kv.Un.]n.sF. k-a-cPm-Y PnÃ-bn ]-cyS-\w \S¯n

Im-cm-Sn _m¿hn-cp-≤ k-a-c-Øn-\v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®p \-S-Øn-b dm-en-bn¬ C A-_q-_-°¿ kw-km-cn-°p-∂p

3

sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°m-Øv {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ B-tcm-Ky hIp-∏v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-∏-°q-Sv A-S-®p ]q-´n. {Kma-∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn sI Fw A-_v-Zp-√-°p-´n, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ C≥-Nm¿-Pv B¿ l-cn-em¬, ]n kp-tc-jv Ipam¿, kz-]v-\-te-J F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]cn-tim-[-\. ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn-ep-≈ hn-hn-[ {]-tZ-i-sØ tlm-´-ep-Iƒ Iqƒ-_m-dp-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂pw ]-gIn-b `-£y h-kv-Xp-°-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv \-in-∏n-®n-´p-≠v. Ftf-‰n¬ h-t´m-fn A-ßm-Sn-bn-se A¬ ap-_m-d-Iv Iqƒ-_m-dns‚ A-∏-°q-Sv, A-S-®v ]q-´n ko¬ sN-bv-Xp. hr-Øn lo-\-am-b Np-‰p-]m-Sn-em-Wv C-hn-sS B-lm-c-߬ D-≠m-°n-bn-cp-∂-Xv. Uo-e-Iv-kv tlm-´-en¬ \n-∂pw ]-g-In-b-Xpw `-£y-tbm-Ky-a-√mØ-Xp-am-b h-kv-Xp-°ƒ ]n-Sn-s®-Sp-Øv \-in-∏n-®p. hr-Øn-lo\-am-b Np-‰p-]m-Sn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿm-]-\-߃-s°-Xnsc \n-b-a-\-S-]-Sn-°v ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn t\m-´n-kv \¬-In.

\n¬-°p-∂ Ip-´n-I-fp-sS ]T-\ \n-e-hm-cw sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\v Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øn-em-cw`n-® ]-≤-Xn {]-kn-U‚ v do-\m {]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-jv -d-^v A-[y-£-X h-ln-®p. k-t¥m-jv tPm¨, B-an-\- , im¥m-tZ-hn , sI ap-Po-_v F Fw k¬-a-Øv, sI jn-Pn kw-km-cn®p.

ap-°w: ap-°w {Km-a-∏-©m-b-Øv Ir-jn-`-h≥ ap-tJ-\ am-hv, πm-hv, k-t∏m-´, am-s¶m-kv-‰n≥ hr-£ssØ-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp∂p. A-t]-£ \¬-In-b h-\n-XIƒ td-j≥-Im¿-Uv, \n-Ip-Xn-No´v, 90 cq-] F-∂n-h k-ln-Xw Irap-°w: ]T-\-Øn¬ ]n-∂m-°w jn `-h-\n¬ F-Ø-Ww.-

a-Zyw hnÂ-¡p-¶-hÀ P-\-t£-aw ]-d-bp-¶-Xp Im-]-Syw-: C A-_q-_-¡À

Xm-a-c-t»-cn: P-\-ß-fp-sS t£a-am-Wp e-£y-sa-∂p ]-d-bp-Ibpw A-h-sc a-Zyw Ip-Sn-∏n-°p-Ibpw sN-øp-∂-Xv C-cp-ap-∂-Wn-Ifp-sS-bpw Xn-I-™ Im-]-Sy-amsW-∂p F-kv.-Un.-]n.-sF. ap≥ A-Jn-te-¥ym {]-kn-U-‚ v C A_q-_-°¿.

hn-Pn-e³-kv I-½n-äntbm-Kw

F³.-kn.-]n. sIm-Sp-h-Ån t»m-¡v I¬-h³-j-\pw s]m-Xp-tbm-K-hpw

]-{X-{]-hÀ-¯-I s]³-j³ Aw-K-Xz-¯n-\v A-t]-£n-¡mw tIm-gn-t°m-Sv: ]-{X-{]-h¿-ØI s]≥-j≥ ]-≤-Xn 1993¬ \ne-hn¬-h-∂ ti-jw k¿-Δokn¬ Xp-S-cp-∂-h-cpw Np-cp-ßnb-Xv 10 h¿-jw Iq-Sn k¿-Δo-kv ti-jn-®-h-cp-am-b am-[y-a {]h¿-Ø-I¿-°v s]≥-j≥ ]-≤Xn-bn¬ Aw-K-Xzw t\-Sp-∂-Xn\p-≈ k-a-b-]-cn-[n 31h-sc \o´n-b-Xm-bn Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. XmXv-]-cy-ap-≈-h¿ ]-{X-ÿm-]-\/ ]-{X {]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ dnt]m¿-´v, ÿn-c Po-h-\-°m-c-\msW-∂p-≈ tc-J A-s√-¶n¬ I¨-^¿-ta-j-s‚ ]-I¿-∏v-˛ k¿-ho-kv k¿-´n-^n-°-‰v , P-\-\ Xn-ø-Xn sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-bpsS ]-I¿-∏v, \n-b-a-\ D-Ø-c-hns‚ ]-I¿-∏v F-∂n-h-bp-sS A-‰Ãv-Uv tIm-∏n-bpw c-≠v t^mt´m-bpw k-ln-Xw Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-kn¬ A-t]£n-°-Ww.--

Wv k-μ¿-i-\w. ap-∂q-dv X-S-hpIm-sc C-hn-sS ]m¿-∏n-°m-\mhpw. D-S-s\ {]-h¿-Øn B-cw-`n°p-sa-∂pw Un.-Pn.-]n. tUm. Ae-Iv-km-≠¿ tP-°-_pw,Un.sF.-Pn. in-h-Zm-kv -sI -ssX-]-dºn-epw hy-‡-am-°n.-

kozhikode/clT

\m-Zm-]pcw: hmX-I-ss]∏v-sse ≥ ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂v P-\hm-k tI-{μß-sf H-gn-hm-°p-I, C-cIƒ-°v kp-c-£n-X-Xz-hpw A\ptbm-Py-hpam-b \-„-]-cn-lm-cw \¬Ip-I Xp-Sßn-b B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v F-kv.Un.]n.sF. k wÿm-\ {]-kn-U-‚ v AUz. sI Fw A-jvd-^v \-bn-°p-∂ k-a-cPm-Y-°v Pn√-bn-se hn-hn-[ tI{μ-ß-fn¬ C-c-Ifpw \m-´p-Im cpw B-th-i-I-cam-b kzo-IcWw \-¬In. Pn√-bp-sS A-Xn¿Øn-{]-tZ-i-am-b F-c-™n-amhn¬ \n-∂v Pn√m {]-kn-U-‚ v kn F lm-cnkv, Pn√m sk-{I-´dn \-Po-_v A-tØm-fn, J-Pm-©n Fw F k-eow, a-fiew, ]©mb-Øv t\-Xm-°-ƒ tN¿-∂v PmY-sb h-c-th‰p. ]-∂n-t°mSv, Im-c-t»cn, ]q-\q¿, Iq-´m-en-S,

sh-≈n-bq¿, Bh-f, ]-≈n-bØv, B-b-t©-cn Xp-Sßn-b ÿe-ß-fnepw PmY-bv°v kzo-IcWw \¬In. A-_v -Zp¬ P-∫m¿ ]-∂nt°mSv, A-–p¿-d-lv -am≥ hn-ft°m-´n¬, Pn A-Iv_¿, ]n Sn kn ap-l-ΩZv, k-em-lp-±o ≥ (tkm-fn-Um-cn-‰n), Ip-‰n-∏pd-Øv hm-kp(F-kv.F≥.Un.]n), inh-cm-a≥ \m-b¿ _m-ep-t»cn, lm-jn¿ h-en-b-]-dºv, A-–p¬ d-km-Jv ap-°w hnhn-[ ÿ-e-ßfn-se kzo-I-c-W-ß-fn¬ B-iwk-I-f¿-∏n®p. \m-Zm-]p-c-Øv \-S∂ k-am-]-\ kzo-I-c-W-Øn¬ F-kv.Un.]n.sF. kwÿm-\ P\-d¬ sk-{I´-dn \m-k-dp-±o≥ F-f-acw, kwÿm-\ sk-{I´-dn tPym-Xn-kv s]-cpw-]p-fn°¬, kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw tdm-bv

A-d°¬, Pn√m {]-knU‚ v kn F lm-cnkv, sk-{I´-dn \-Po-_v A-tØmfn, tUm. ap-l-ΩZv, kn sI dlow, kn sI kp-ss_¿kw-km-cn®p. AUz. sI Fw Ajvd-^v kzo-I-c-W-Øn-\p \-μn-]d-™p. Imc-t»-cn ]-©m-b-Ønse s\√n-°m-]-d-ºn¬ hn-Œn-Mvkv t^m-dw Pn√m-I-Ωn-‰n-bw-Kw Pn A-Iv_¿, hmkp, B-jn¿ , F-kv.Un.]n.sF. ]-©mb-Øv {]-kn-U-‚ v kn Ip-™m-en kwkm-cn®p. ap°-Øv kwÿm-\ sk-{I´-dn tPym-Xnkv, ]n lko_v, _m-knw kw-km-cn®p. t]m-]p-e¿ {^-≠v b-q-\n-‰v sk{I´-dn ap-°w _m_p, Fkv.Un.Sn.bp ta-J-e {]-knU‚ v ]p-fn-°¬ k-emw, Sn hn \nbmkv, F _-jo¿ lm-cm¿∏Ww \-SØn.

km-aq-lnIhn-cp-² -i-ey-¯n-s\-Xn-tc ]-cm-Xn sIm-Sp-h≈ - n: hm-hm-Sv A-ßm-Snbnse km-aq-lnI hn-cp-≤ i-eyw A-h-km-\n-∏n-°m≥ \-S-]-Sn-bmh-iy-s∏-´v sIm-Sp-h-≈n {Km-a-∏©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n tKm-]m-e≥ sIm-Sp-h≈ - n t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. I-gn™ Rm-bd - m-gvN - ]p-e¿-s® kma-lq-ly hn-cp-≤¿ _-kv Im-Øncn-∏v tI-{μ-Øn-en-cp-∂p a-Zy-]n°pIbpw P\-߃°v _p±n-ap´v D≠m-°p-Ibpw sNbvXp. c-≠mgv-N ap-ºv A¿-[-cm-{Xn-bn¬ H-cp ss_-°v A-⁄m-X¿ Xo h-®p \-in-∏n-®n-cp-∂p. kw-`-h-ß-sf°p-dn-®v A-t\z-jW - w \-SØ - p-Ibpw cm-{Xn-Im-e ]-t{Sm-fn-Mv i‡-am-°p-I-bpw sN-øp-sa-∂v sIm-Sp-h-≈n t]m-en-kv A-dn-bn®-Xm-bn ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n tKm-]m-e≥ ]-d™ p.

Adnhp ]IÀ¶v D-]-Pn-Ãm im-kv-{X-ta-fIÄ

kn.-]n.-Fw-þ _n.-sP.-]n. kw-LÀ-jw; B-dp- t]À-¡p ]-cn-¡v

sIm-Sp-h≈ - n: ]-∂q¿ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂sIm-Sp-h-≈n D-]-Pn-√m im-kv-{Xta-f k-am-]n-®p. im-kv-{X-ta-fbn¬ l-b¿ sk-°≥-Ud - n hn-`mK-Øn¬ \-cn-°p-\n l-b¿ sk°≥-Ud - n kvI - qƒ, ssl-kI v- qƒ hn-`m-K-Øn¬ sIm-Sp-h-≈n K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ, bp.-]n. hn-`m-KØ - n¬ a-Sh - q¿ F.bp.-]n.-F-kv, F¬.-]n. hn-`m-KØn¬ F.-Fw.-F¬.-]n.-Fk - v, ]p√m-fq¿, F.-Fw.-F¬.-]n.-F-k.v ss]-ºm-ep-t»-cn-bpw hn-P-bn-Ifm-bn. K-Wn-Xi - m-kv{- X-ta-fb - n¬ F-®v.-F-kv.-F-k.v hn-`m-K-Øn¬ Pn.-F-®v.-F-kv.-F-k.v \-cn-°p-\n, F-®v.-F-kv. hn-`m-K-Øn¬ Fw.sP.-F® - v.F - k - v.F - k - .v F-tf-‰n¬, bp.-]n hn-`m-KØ - n¬ bp.-]n.-Fk - .v ]p-Øq¿, F¬.-]n. hn-`m-KØ - n¬ Pn.-Fw.-F¬ - .-]n.-Fk - .v B-cm-{ºhpw hn-Pb - n-If - m-bn. km-aq-lnI im-kv-{X-ta-f-bn ¬ F-®v.F - k - v, F-®v.F - k - v.F - k - .v hn-`m-K-Øn¬ Fw.-sP.-F-®v.-Fkv.-F-k.v G-tf-‰n-epw bp.-]n. hn`m-K-Øn¬ Pn.-Fw.-bp.-]n.-F-k.v I-cp-h≥-s]m-bn¬, F¬.-]n. hn`m-K-Øn¬ F.-Fw.-F¬.-F-k.v F-ch - ∂ - p-cpw tP-Xm-°f - m-bn. {]-hr-Øn ]-cn-N-b-ta-f-bn¬ F-®v.-F-kv.-F-k.v hn-`m-K-Øn¬ N-°m-e° - ¬ F-®v.F - k - v.F - k - pw F-®v.-F-kv. hn-`m-K-Øn¬ Fw.sP.-F-®v.-F-kv.-F-kv, F¬.-]n, bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ am-\n-]p-cw bp.-]n.-F-kpw sF.-Sn. ta-f-bn¬ F-®v.F - k - v.F - k - v, F-®v.F - k - .v hn`m-K-Øn¬ Fw.-sP.-F-®v.-F-kv.-

Xm-a-c-t»-cn: In-S-hq¿ s]m-Sp-∏n¬ tIm-f-\n-bn¬ kn.-]n.-Fw. ˛-_n.sP.-]n. kw-L¿-j-Øn¬ B-dp-t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. kn.-]n.-Fw {]h¿-Ø-I-\m-b -s]m-Sp-∏n¬ {io-Pn-Øv, _n.-sP.-]n. {]-h¿-Ø-I-cm-b -j-\n¬, `m-cy t{]-a, a-°-fm-b iymw, iym-an-en, `o-\, _n-\o-jv F∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. H-cp-h¿-j-tØm-f-am-bn C-hn-sS kw-L¿-jw \n-e-\n¬-Ip-∂p≠v. kw-L¿-j-Øn¬ c-≠p ho-Sp-Iƒ-°v tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn®p. Xn-¶-fm-gv-N tIm-f-\n-bn¬ a-Xn¬ sI-´p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ X¿-°-am-Wp kw-L¿-j-Øn-\p Im-c-W-am-b-Xv.-

sIm-Sp-h-≈n D-]-Pn-√m im-kv-{X-ta-f-bn-se hn-P-bn-Iƒ-°v In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v bp ]n \-^o-k t{Sm-^n-Iƒ k-Ωm-\n-°p-∂p - v {]-kn-U‚ v bp.-]n. kv-Iq-fpw F-®v.-F-kv, FF-kv. F-tf-‰n-epw bp.-]n. hn-`m-K- tªm-°v ]-©m-bØ - ¿ D-ZL v- m-S\ - w sN- ®v.-F-kv.-F-k.v hn-`m-K-ß-fn-emØn¬ Pn.-Fw.-bp.-]n.-F-k.v F- Sn A-_q-_° - p. km-aq-lnI im-k{v- X hn-j- bn _m-ep-t»-cn tKƒ-kv F-®v. Ftf-‰n-epw Hm-ht- dmƒ Nmw-]y≥-am- bvX - k - pw _m- hn-hn-[ a-¬k-c- kpw, ]m-tem-d F-®v.F cm-bn. hn-Pb - n-Iƒ-°p-≈ t{Sm-^n- b-Øn¬ \-S∂ Iƒ In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øv ß-fn¬ F¬.-]n. hn-`m-K-Øn¬ ep-t»-cn tKƒ-kv F-®v.-F-kv.-F{]-kn-U‚ v bp ] - n \-^n-k k-Ωm- Pn.-F¬.-]n.-F-k.v ]-\m-bn-bpw kpw Hm-ht- dmƒ Nmw-]y-∑m-cm-bn. - n¬ Pn.-F¬.-bp.- Xm-a-c-t»-cn:D-]-Pn-√m im-kv-{X\n-®p. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v hn bp.-]n hn-`m-KØ - qƒ hn-`m- ta-f-bn¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn, Fw a-t\m-Pv A-[y-£-X h-ln- ]n. ]q-\q-cpw ssl-kvI - qƒ hn-`m-Kß - f - n¬ XmK-Øn¬ sIm-fØ - q¿ K-h. F-®v. ssl-kvI ®p. - n hn- a-ct- »-cn K-h. l-b¿ sk-°≥-UFw B-en, P-∫m¿, F.-C.-H F- pw l-b¿ sk-°≥-Ud - qƒ t- P-Xm-°f - m-bn. - n¬ _m-ep-t»-cn tKƒ-kv dn kvI sI ap-lΩ - Z- v, F≥ ]n A-_vZ- p¿ `m-KØ bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ sk‚ v d-km-Jv, ]n Sn A-_vZ- p¬ a-Po-Zv, Sn F-®v.-F-kv.-F-kpw Hm-h-tdmƒ tPm-k^ - v ssa-e≈ - mw ]m-db - pw , Nm-w]y-∑m-cm-bn. sI cm-tP-{μ≥ kw-km-cn-®p. im-kv{- X hn-jb - h - p-am-bn _- F¬.-]n. hn-`m-K-Øn¬ N-a¬ _m-ep-t»-cn: sIm-f-Øq¿ K-h. - m-bn. hn- f - n¬ F¬.-]n.-bpw tP-Xm-°f l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ‘-s∏-´ hn-hn-[ a-¬k-cß \-S-∂p-h-cp-∂ _m-ep-t»-cn D-]- F¬.-]n. hn-`m-K-Øn¬ sI.-kn.- P-bn-Iƒ-°v {]≥-kn-∏¬ F≥ - qƒ F-ca - w-Ke - - sI Im¿-Xym-\n t{Sm-^n-Iƒ hnPn-√m im-kv-{X-ta-f k-am-]n-®p. F. F¬.-]n. kvI - w sN-bvX - p.k-am-]-\ k-tΩ-f-\w tN-f-∂q¿ hpw bp.-]n. hn-`m-Kw D-t≈y-cn F.- X-cW


{]mtZ-inIw

23 H-IvtSm-_¿ 2013 _p[≥

kn.Un. {]-Im-i\w

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ H-∂p-h-sc s]-cp-amƒ]p-cw, ]n.-F-®v.-kn, ao-Ø-se-∏≈n, Xn-t°m-Sn ]-©m-b-Øv, ]p-Xn-b-Ip-f-ß-c F-∂n-hn-S-ßfn-epw A-©p-h-sc tXm-´-Ømw¶-≠n, ssI-tX-cn-ap-°v, apt™m-d F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-ap-X¬ 11 h-sc ]q-im-cn°m-hv, s\-√n-t°m-Sv kv-Iqƒ ]cn-k-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A©p-h-sc ]-¥o-cm-¶m-hv, Xn-cpØn-Ω¬-Xm-gw, A-Øm-Wn, sIm-S¬-\-S-°m-hv, A-d-∏p-g, ]q-f-¶-c, a-W-°-S-hv, sIm-S¬∏m-Sw, tIm-Sm-ºp-g, F-Iv-k¬, C¿-jm-Zn-b tIm-f-Pv, a-™-∏mew, `-P-\-aTw, X-øn¬-]o-Sn-I, hm-tgm-d-a-e F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-º-Xp-ap-X¬ aq-∂p-h-sc ap-N-p-Ip-∂v, A-I-em-∏p-g, ln¬-_-km¿, sIm-S-am-fn-°p∂v, Np-≠-bn¬, ao-i-ap-°v, Xncp-Øn F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A©p-h-sc B-X-I-t»-cn, A-cpº-a-e, sX-cp-h-Øv I-S-hv, Du-c≈q-cv, sIm-c-´n, sh-fn-b-Æq¿sN-√n, sN-Ω-e-∏p-dw F-∂n-hnS-ß-f-n-epw H-∂p-ap-X¬ A-©ph-sc h-S-I-c ]p-Xn-b-_-Ãm‚ v, K-h. B-ip-]-{Xn, I-cn-º-\-∏mew, ]p-Xp-∏-Ww, ta-∏-bn¬, tIm-´-°-S-hv, No-cmw-ho-Sv, ]m-ebm-Sv \-S, ]p-Xn-bm-∏v, kn-≤-kam-Pw, ]-Wn-t°m-´n, Io-g¬, Ip-dp-º-bn¬, ta-ap-≠, sN-Ω-cØq¿, tIm-´-∏-≈n, ]p-Øq-cv, sP.-Sn.-F-kv, tam-U¬ t]m-fn, t\m-¿-Øv ]m¿-°v, hm-Sn-bn¬ Ip-∂v, X-tdm-s]m-bn¬, i-in-ap°v, B-b-t©-cn sX-cp, I-S-tacn, Nm-en-°p-\n, B¿.-F.-kn, aw-K-em-Sv, s]m-´≥-ap-°v, sN´ymw-]-d-ºv, s\-√n-ap-°v F-∂nhn-S-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.-

]cn-]mSn

^-tdm°v: I-jm-b∏-Sn kema tkm-jy¬ k¿-ho-kn-s‚ c ≠mw hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_‘n-®n-d°n-b kn.Un. {]-Imi\w km-ZnJ-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln®p. kem-a {]-knU ‚ v aq-k-t°m-b I-°m-´v A-[y£-X h-ln®p. A-[y-£-X hln-®p. A-_v -Zp-¿d-lvam≥ ^tdm°v, kem-a sk-{I´-dn sI Sn l-\o-^ kw-km-cn-®p.

dn-eo-^v hn-X-c-Ww

^-tdm°v I-jm-b∏-Sn tkm-jy¬ k¿-ho-kn-s‚ c≠mw hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]pdØnd°n-b kn-.Un. km-ZnJ-en in-lm-_v X-߃ {]-Imi\w sN-øp∂p

am-hq¿: am-hq¿ ]-©m-b-Øv dnbm-Zv sI.-Fw.-kn.-kn. ]-©m-bØn-se hn-hn-[ hm¿-Up-I-fn-se \n¿-[-\¿-°v [-\-k-lm-bw \¬In. ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-≥ ]n apl-Ω-Zv -A-[y-£-X-h-ln-®p. AUz. ss^-k¬ _m-_p {]-`m-jWw \-S-Øn. sI F Jm-Z¿, sI.Fw.-kn.-kn. `m-c-hm-ln-I-fm-b A-–p¬-e-Øo-^v, hn sI A–p-d-lv-am≥, ap-kv-X-^, A-lv-aZv-Ip-´n kw-km-cn-®p.

a-®qÀ h-f-hn aÂ-ky-¡-¨-h-Sw H-gn-¸n-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-¶v kw-LÀ-jw ^-tdm-°v: am-en-\y {]-iv -\-Øns‚ t]-cn¬ a-Æq¿ h-f-hn-se a¬-ky-°-®-h-S-°m-sc H-gn-∏n°m-\p-≈ {i-aw kw-L¿-jm-hÿ-°n-S-bm-°n. tdm-U-cn-In-se a¬-ky-°-®h-S-°m-sc H-gn-∏n-°p-∂-Xv hn-eIp-d-®v a¬-kyw e-`n-°p-∂-Xn-\v X-S-k-am-hp-sa-∂v hm-Z-hp-am-bn H-cp hn-`m-Kw \m-´p-Im¿ cw-KsØ-Øn-b-Xm-Wv kw-L¿-jm-

h-ÿ-°v C-S-bm-°n-b-Xv. ^-tdm- ]-´n-I-Pm-Xn-°m¿-°v tSm-bv-e-‰v °v t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn- \n¿-am-W [-\-k-lm-b-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. bm-Wv cw-Kw im-¥-am-°n-b-Xv. kz-¥-am-bn ÿ-e-hpw ho-Spw 30 kv-Iz-b¿ ^o-‰n¬ Ip-d-bm-Ø tSm-bv-e-‰v \n¿-an-°m≥ ÿ-e-hpap-f-f t\-c-sØ Cu B-\p-Iqeyw ssI-∏-‰n-bn-´n-√m-Ø-h¿-°v tIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j≥ A-t]-£n-°mw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿]-cn-[n-bn¬ Xm-a-k-°m-cm-b tSm-bv-e-‰v kw-hn-[m-\-an-√m-Ø °v 25,000 cq-] [-\-k-lm-bw \

tSm-bv-e-äv \nÀ-am-W-¯n-\v k-lm-bw

¬-Ipw. Xm¬-∏-cy-ap≈-h¿ Pm-Xn, hcp-am-\w, ssI-h-im-h-Im-i k¿´n-^n-°-‰v, ho-Sn-s‚ D-S-a-ÿm-hIm-i k¿-´n-^n-°-‰v, t\-c-sØ Cu B-\p-Iq-eyw e-`n-®n-´n-s√∂v sX-fn-bn-°p-∂ km-£y-]{Xw F-∂n-h k-ln-Xw 30\p apºv tIm¿-]-td-j≥ ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n°-Ww.

kozhikode/clc

C-f-\oÀ Xpf-¡m³ tIm-¡-\-«v Hm-]-WÀ tIm-gn-t°m-Sv: Jm-Zn {Km-a-hy-hkm-b I-Ωn-j-s‚-bpw tI-c-f Jm-Zn hy-h-km-b t_m¿-Un-s‚bpw Pn-√m hy-h-km-b tI-{μØn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ hy-h-km-b kw-cw-`-I-cpsS D¬-∏∂-ß-fp-sS {]-Z¿-i-\hpw hn-]-W-\-hpw t]m-en-kv ¢∫v lm-fn¬ B-cw-`n-®p. - {]-[m-\ a-{¥n-bp-sS sXmgn¬-Zm-b-I kw-cw-`-Øn-s‚ sIm-bv-Øp¬-k-h-am-bn {]-Z¿i-\w am-dn. C-f-\o¿ \n-jv-{]-bmkw Xp-f-°m-\pw Ip-Sn-® ti-jw _m-°n h-∂ C-f-\o¿ tIm¿-°psIm-≠v A-S-®ph-bv °m-\pw km-[n-°p-∂ tIm-°-\-´v Hm-]W¿, C-f-\o¿-sh-´m-\p-≈ IØn, tX-ß-Np-c-≠m-\p-≈ Nn-ch Xp-S-ßn-b-h-sb-√mw Nm-e°p-Sn ]-cn-bm-c-Øp \n-s∂-Ønb hn ]n tU-hn-Un-s‚ Ãm-fn-ep≠v. ¢o-\n-Mv tem-j-\p-I-fp-ambm-Wv en-√n-en≥-kv tkm-∏v h¿-

am-¼p-g-sb c-£n-¡m³ inÂ-¸-im-e \msf Ip-‰n-°m-´q¿: tim-Nym-h-ÿbn¬ \n-∂p am-ºp-g-sb kw-c£n-°m≥ in¬-∏-im-e kw-LSn-∏n-°p-∂p. 24\v H-f-h-Æ ]-©bm-Øv I-Ωyq-Wn-‰n-lm-fn¬ ]cn-]m-Sn ]n Sn F d-low Fw.-F ¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn.U-ªyp.-B¿.-Un.-Fw. F-Iv-kn. sU-b-d-Œ¿ tUm. F≥ _n \-cknw-l-{]-km-Zv {]-`m-j-Ww \-SØpw. tUm am-[-hv tIm-a-Øv amºp-g s{]m-P-Œv A-h-tem-I-\w sN-øpw. "tI-c-f-Øn-se \-Zn-I ƒ t\-cn-Sp-∂ sh-√p-hn-fn-I-fpw ]-cn-lm-c-hpw' F-∂ hn-j-bØn¬ ]n F-kv l-cn-Ip-am¿ hnj-bm-h-X-c-Ww \-S-Øpw.-

„hym-]m-c-`-h≥-: tI-c-f-hym-

]m-cn hy-h-km-bn-G-tIm-]-\-kan-Xn Pn√m Iu¨-kn¬ tbmKw ˛3.00 „kn.Fkv.sF. lmƒ: tIc-f kv-t‰-‰v lm‚n {Im-^v-‰v-kn-s‚ I-c-Iui-e, h-kv-Xp B-`-c-W{]-Z¿-i-\ hn]-W-\ ta-f ˛ 10 apX¬ 8.30 h-sc „e-fn-XI-em A-°mZ-an B-¿Sv Kym-edn: C-taPv/ Im¿-t\-Pv kw-L-Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 11 apX¬ G-gv h-sc „\-S-°m-hv A≥-hm-dp¬ Ckvvemw a-Zvd-k: X-Zv-co-_v B¿ ]n Pn√m kw-K-aw˛ 10.00 „Im-´p-Ipf-ß-c _-km-dn-\v-kao-]w in-lm-_v F-S-°-c-bp-sS {]-`mj-Ww˛ 7.00 „aoUn-b Ã-Un sk‚¿ am\m-©n-d- S-h¿˛eo-\-a-Wn- ta-Je-bp-sS tKm-{[-kkv tUmIyp-sa‚-dn ˛6.00

Adnbn-¸pIÄ

ss{]-h-äv _n-cp-Z hn-Zym-À-Yntbm-Kw C¶v tN-f-∂q¿: k-∂-≤-tk-h-\-Øn\v tN-f-∂q¿ {Km-a-∏-©m-bØn¬ t]¿ c-Pn-ÿ sN-bv-X ss{]-h-‰v _n-cp-Z-hn-Zym-¿-Yn-Iƒ C-∂p c-≠n-\v tN-f-∂q¿ Ip-am-ckzm-an _-km-dn-\p k-ao-]-ap-≈ Kp-Uv-e-°v sse-{_-dn-bn¬ tNcp-∂ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°W-sa-∂p km-£-c-X an-j≥ I¨-ho-\¿ t{]-c-Iv i-in-Ipam¿ tN-f-∂q¿ A-dn-bn-®p.-

]-{X-{]-hÀ-¯-I s]³-j³ Aw-K-Xz-¯n-\v A-t]-£n-¡mw tIm-gn-t°m-Sv: ]-{X-{]-h¿-ØI s]≥-j≥ ]-≤-Xn 1993¬ \ne-hn¬-h-∂ ti-jw k¿-hokn¬ Xp-S-cp-∂-h-cpw Np-cp-ßnb-Xv 10 h¿-jw Iq-Sn k¿-ho-kv ti-jn-®-h-cp-am-b am-[y-a {]h¿-Ø-I¿-°v s]≥-j≥ ]-≤Xn-bn¬ Aw-K-Xzw t\-Sp-∂-Xn\p-≈ k-a-b-]-cn-[n 31h-sc \o´n-b-Xm-bn Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. Xm¬∏cy-ap-≈-h¿ ]-{Xÿm-]-\/ ]-{X {]-h¿-Ø-I bq\n-b≥ dn-t]m¿-´v, ÿn-c Po-h-\°m-c-\m-sW-∂p-≈ tc-J As√-¶n¬ I¨-^¿-ta-j-s‚ ]I¿-∏v-˛ k¿-ho-kv k¿-´n-^n-°-‰v , P-\-\ Xn-ø-Xn sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-bp-sS ]-I¿-∏v, \n-b-a-\ DØ-c-hn-s‚ ]-I¿-∏v F-∂n-h-bpsS A-‰-Ãv-Uv tIm-∏n-bpw c-≠v t^m-t´m-bpw k-ln-Xw Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kn¬ At]-£n-°-Ww.-

Un-t¹m-a tIm-gv-kv tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f k¿°m¿ ÿm-]-\-am-b sI¬t{Sm¨ t\m-f-Uv-Pv sk‚-dn¬, Un-tπm-a C≥ Iw-]yq-´¿ B-πnt°-j≥, {Km-^n-Iv Un-ssk\n-Mv, sh-_v Un-ssk-\n-Mv tIm-gv-kp-Iƒ-°v A-t]-£ £Wn-®p. A-t]-£m t^m-d-Øn\pw hn-i-Z hn-h-c-߃-°pw tIm-gn-t°m-Sv sI¬-t{Sm¨ t\m-f-Uv-Pv sk‚¿, aq-∂mw \ne, Aw-t_-Zv-I¿ _n¬-Un-Mv, sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ en-¶v tdm-Uv _-‘-s∏-Sp-I. t^m¨: 0495 2301772, 3253660.

3

Iv-kv {]-Z¿-i-\-Øn-s\-Øn-bXv. s]m-bn¬ Im-hv tIm-fq¿ Ip∂v _n¬-U¿ Km¿-Un-s‚ C‚¿ tem-°p-Iƒ, Nn-{X-Im-c-\pw in ¬-∏n-bp-am-b in-h-s‚ ayq-d¬ s]-bn‚n-ßp-Iƒ, In-W-dp-Iƒ°v hy-Xy-kv-X-am-b Bƒ-a-d-I ƒ Xp-S-ßn-b-h-bpw C‚o-cn-b¿ sU-°-td-j-\p-Iƒ, A-∂-t»cn {]o-a Km¿-sa‚ v-kn-s‚ Im-bÆ ]yq-∏-Km¿-sa‚ v-kv Xp-S-ßnb-h-bp-sS Xp-Wn-Ø-c-߃, ]mf-sIm-≠p-≠m-°n-b tkm-∏ps]-´n-I-fn-ep-≈ N-μ-\w, cm-a®w, th-∏v, tkm-∏p-Iƒ, I-√m®n-bn-se Xp-I¬ _m-Kp-Iƒ XpS-ßn 20 Ãm-fp-I-fm-Wv {]-Z¿-i\-Øn-ep-≈-Xv. Pn-√m ]-©m-bØv hn-I-k-\ Ãm≥Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ Sn sI X-¶a-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-Kc-k`m Iu¨-kn-e¿ ]n Inj≥-N-μv A-[y-£-X h-ln-®p.

Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ Jm-Z¿ ]m-em-gn, Pn-√m hyh-km-b tI-{μw P-\-d¬ am-t\P¿ Fw hn tbm-l-∂m≥, sI.hn.-sF.-F¬. sU-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-k¿ tXm-a-kv tPm¨, hnt√-Pv C≥-U-kv-{So-kv Hm-^n-k¿ sI ]n Zn-t\-jv-Ip-am¿, Jm-Zn s{]m-P-Œv Hm-^n-k¿ _n _m-_p kw-km-cn-®p.

[À-W C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: hn-hn-[ B-h-iy߃ D-∂-bn-®p tI-c-f-Im¿-jnI k¿-h-I-em-im-e Fw-tπm-bokv A-tkm-kn-tb-j-\pw Fwtπm-bo-kv s^-U-td-j-\pw k¿h-I-em-im-e-bp-sS sh-≈n-am-Sv Ip-∂v tI-{μ-Øn-\p ap-∂n¬ [¿W \-S-Øpw. kn.-]n.-sF. Pn-√m sk-{I-´dn Sn hn _m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. cm-hn-se 10 ap-X¬ H-cpa-Wn h-sc-bm-Wv [¿-W.

Npcp¡¯nÂ

sF.-BÀ.-U-»yq. kw-Lw ap-k-^À \-K-dn-te-¡p Xn-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: bp.-]n-bn-se I-em-]-_m-[n-X {]-tZ-i-am-b apk-^¿-\-K-dn-te-°v Zp-cn-Xm-izm-k {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn tI-c-f P-am-A-sØ C-kv-em-an-bp-sS tk-h-\ hn-`m-K-am-b sF-Un-b¬ dn-eo-^v hn-Mn-s‚ (sF.--B¿.--U-ªyq) thm-f-‚ nb¿-am¿ bm-{X Xn-cn-®p. I-gn-™ B-gv-N-bn¬ ap-k-^¿-\-K¿ k-μ¿-in-® \m-ew-K sF.--B¿.--U-ªyq.- ]T-\ kw-Lw \¬-In-b dn-t]m-¿-´n-s‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv sI -kn -sam-bv-Xo≥-tIm-b-bp-sS t\-XrXz-Øn-ep-≈ Zu-Xy-kw-L-Øn-se B-Zy-_m-®v I-gn-™ Zn-hkw ]p-d-s∏-´-Xv.- a-Xn-bm-b Nn-In-¬-k-bpw a-cp-∂pw e-`n-°msX Zp-cn-X-Po-hn-Xw \-bn-°p-∂ A-`-bm¿-Yn Iymw-]p-I-fn¬ sa-Un-°¬ Iymw-]p-Iƒ H-cp-°p-I-sb-∂-Xm-Wp kw-L-Øns‚ ap-Jy e-£yw. dn-eo-^v Iymw-]p-I-fn¬ Nn-In¬-km {]h¿-Ø-\-߃-°m-bn sa-Un-°¬, ]m-cm-sa-Un-°¬ {]-h¿Ø-I-sc B-h-iy-ap-≠v. Xm¬-∏cy-ap-≈-h¿ 8281 7474 50, 8281 7474 55 F-∂o \-º-dp-I-fn¬ _-‘-∏-S-Ww.

tdm-Uv K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-¡n

^-tdm-¡v D-]-Pn-Ãm im-kv-{X-ta-fbv-¡v Xp-S-¡-w ssI-tbäw \m-«p-ImÀ X-S-ªp

^-tdm-°v: I-cp-h≥-Xn-cp-Øn s]-ch - ≥-am-Sv {]-tZ-it- Ø-°p-≈ tdm-Uv s]m-´n-s]m-fn-™p Xm-dp- a - m-dm-bX - n-\m¬ h-Ss - ° X-e ]u-ck - a - n-Xn K-Xm-KX - t- bm-Ky-am-°n. kn-±o-J,v ssk-\p-±o≥, jao¿, \u-^o-J,v \m-k¿, sam-bX -v o≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.-

D-]-Pn-√m im-kv-{X-ta-f- ^-tdm-°v Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-Iq-fn-¬ D-a¿ ]m-≠n-I-im-eD-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

^-tdm-°v: D-]-Pn-√m im-kv-{Xta-f-°v ^-tdm-°v Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-Iq-fn-¬ Xp-S-°-am-bn. D-a¿ ]m≠n-I-im-e- ta-f D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI Sn F a-Po-Zv A[y-£-X -h-ln-®p. ta-J-em im-kv-{X-tI-{μw Ub-c-Œ¿ tUm. cm-a-N-{μ≥ ap-JymXn-Yn-bm-bn-cp-∂p. cm-a-\m-´p-I-c ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kn lw-k-t°m-b, k-c-kp sImS-a-\, sI Sn ap-c-fo-[-c≥, _n ]n H bp B¿ kn in-h-cm-P≥, Pwjo-Zv, sI ]n kp-ss_¿, sI Fw A-_q-_-°¿, Fw F ap-lΩ-Zv, sI F hn-P-b≥, hn-P-b≥-

]n ta-t\m≥ kw-km-cn-®p.

_-kvtÌm-¸v A-\p-h-Zn¡Ww

Ip-μ-aw-Kew: tIm-gn-t°m-Sv \n ∂pw h-b-\m-´n-te-°v t]m-bn‚ v Sp t]m-bn‚ v cm-P-[m-\n _- pIƒ-°v Ip-μ-aw-Ke-Øv tÃm-∏\p-h-Zn-°-W-sa-∂v hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn Ip-μ-awK-ew bq-\n-‰v A-[n-Ir-Xtcm-Sm-h-iy-s∏´p. {]-knU‚ v ]n sI _m-∏plm-Pn A-[y-£-X -h-ln®p. Pb-i-¶¿, hn-iz-\m-Y≥ \mb¿, _m_p-tam≥ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn®p.

Ip-‰n-°m-´q¿: s]m-Xp h-gn ssI-tb-dm-\p-≈ {i-aw \m-´p-Im¿ X-S-™p. s]-cp-h-b¬ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ 16mw hm¿-Un¬s]-´ Io-gv-am-Sv-˛-t]-cy tdm-Um-Wv ^v-fm-‰v \n¿-am-W-Øn-\m-bn kz-Im-cy {Kq-∏p-Iƒ ssI-tb-dm-\p-≈ {i-a-am-Wv \m-´p-Im-¿ C-S-s]-´v X-S-™-Xv. 25 h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn X-t±-i-hm-knIƒ D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-∂ tdm-Upw s]m-Xp \-S-∏m-X-I-fpw kw-c-£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p ]-cn-k-chm-kn-Iƒ ]-©mb-Øv A-[n-Ir-X¿-°p ]-cm-Xn \¬-In. Nn-e ]-©m-b-Øv A[n-Ir-X-cp-sS H-Øm-i-tbm-Sp-Iq-Sn-bm-Wv ssI-tb-‰-sa-∂v Bt£-]-ap-≠v.

sIm-fm-jv {]-ZÀi\w

Ip-μ-aw-Kew: tXP-kv ]-{X-Øn-s\-Xn-tc ]-{X-am-c-W \n-b-a-w {]-tbm-Kn-°m-\p-≈ k¿-°m¿ \o-°-Øn-s\-Xn-tc tXP-kv {]h¿-Ø-I¿ am-b-\m-´v sIm-fm-jv {]-Z¿i-\w \-SØn. d-jo-Zv amb-\mSv, A-–p-¿d-lvam≥, k-eow, kl-Zv t\-XrXzw \¬In.

F-kv.Un.]n.sF. k-a-cPm-Y PnÃ-bn ]-cyS-\w \S¯n \m-Zm-]p-cw: hm-X-I- ss]-∏v-s se≥ ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂v P-\hm-k tI-{μ-ß-sf H-gn-hm-°pI, C-c-Iƒ-°v kp-c-£n-X-Xzhpw A-\p-tbm-Py-hp-am-b \-„]-cn-lm-cw \¬-Ip-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v F-kv.Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ {]-knU-‚ v A-Uz. sI Fw A-jv-d-^v \-bn-°p-∂ k-a-c-Pm-Y-bv°v Pn√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ C-c-I-fpw \m-´p-Im-cpw B-th-iI-c-am-b kzo-I-c-Ww \-¬-In. Pm-Y-sb kzo-I-cn-°m≥ tdmUn-\n-cp-h-i-ß-fn-epw kv-{Xo-If-pw Ip-´n-I-fp-a-S-°w \q-dv I-W°n-\v P-\-߃ Im-Øn-cp-∂p. Pn-√-bp-sS A-Xn¿-Øn-{]-tZ-iam-b F-c-™n-am-hn¬ \n-∂v Pn-

√m {]-kn-U-‚ v kn F lm-cn-kv, Pn-√m sk-{I-´-dn \-Po-_v AtØm-fn, J-Pm-©n Fw F keow, a-fi-ew, ]-©m-b-Øv t\Xm-°-ƒ tN¿-∂v Pm-Y-sb h-cth-‰p. ]-∂n-t°m-Sv, Im-c-t»-cn, ]q-\q¿, Iq-´m-en-S, sh-≈n-bq¿, B-h-f, ]-≈n-b-Øv, B-b-t©cn Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-epw Pm-Y-bv°v kzo-I-c-Ww \¬-In.A-_v -Zp¬ P-∫m¿ ]-∂nt°m-Sv, A-–p-d-lv -am≥ hn-ft°m-´n¬, Pn A-Iv-_¿, ]n Sn kn ap-l-Ω-Zv, k-em-lp-±o ≥ (tkm-fn-Um-cn-‰n), Ip-‰n-∏p-d-Øv hm-kp (F-kv.-F≥.-Un.-]n.), inh-cm-a≥ \m-b¿ _m-ep-t»-cn, lm-jn¿ h-en-b-]-d-ºv, A-–p¬ d-km-Jv ap-°w hn-hn-[ ÿ-e-ß-

tZ-h-kzw t_mÀ-Uv Hm-^n-kn-te-¡v amÀ-¨v tIm-gn-t°m-Sv: a-e-_m¿ tZ-hkzw Po-h-\-°m-cp-sS {]-iv-\-߃-°p ]-cn-lm-cw Im-W-p-I, iº-f Ip-Sn-»n-I D-S≥ A-\p-h-Zn°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp∂-bn-®p a-e-_m¿ tZ-h-kzw Fwtπm-bo-kv bq-\n-b≥ (kn.-sF.Sn.-bp.-) \m-sf tZ-h-kzw t_m¿Uvv Hm-^n-kn-te-°p am¿-®v \-SØpw. t£-{X-ß-fn-se B-bn-c-Øne-[n-Iw h-cp-∂ Po-h-\-°m-cpsS ap-gp-h≥ i-º-f-hpw In-´n-bn-´v 20 am-k-Øn-e-[n-I-am-bn. am-t\Pv-sa-‚ v {Km-‚ v F-√m-am-k-hpw Ir-Xy-am-bn A-\p-h-Zn-°m-ØXp Im-c-Ww Po-h-\-°m¿-°v F-

√m am-k-hpw i-º-fw Ir-Xy-ambn e-`n-°p-∂n-√. {Kq-∏v tZ-h-kzw F-∂ t]cn¬ t_m¿-Un-s‚ en-kv-‰n¬ \n∂p Nn-e t£-{X-ß-sf H-gn-hm°n am-t\-Pv-sa‚ v {Km‚ v X-S™p-h-bv-°p-I-h-gn A-Ø-cw t£-{X-ß-fn-se Po-h-\-°m-cpsS-bpw i-º-fw \n-tj-[n-®n-cn°p-I-bm-sW-∂pw `m-c-hm-ln-I ƒ B-tcm-]n-®p. am-®v kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v hn hn Z-£n-Wm ap¿-Øn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F sI _m-e≥, sI ]-c-ta-iz-c≥, i-in-Ip-am¿, Sn k-t¥m-jv-Ipam¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

fn-se kzo-I-c-W-ß-fn¬ B-iwk-I-f¿-∏n-®p. ssh-Io-´v \m-Zm-]p-c-Øv \-S∂ k-am-]-\ kzo-I-c-W-Øn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k-dp±o≥ F-f-a-cw, kw-ÿm-\ sk{I-´-dn tPym-Xn-kv s]-cpw-]p-fn°¬, kw-ÿm-\ k-an-Xn-bwKw tdm-bv A-d-°¬, Pn-√m {]kn-U‚ v kn F lm-cn-kv, sk{I-´-dn \-Po-_v A-tØm-fn, tUm. ap-l-Ω-Zv, a-fi-ew {]-knU‚ v kn sI d-low am-ÿ, kn sI kp-ss_ ¿- kw-km-cn-®p. Pm-Ym Iym-]v-‰≥ A-Uz. sI Fw A-jv-d-^v kzo-I-c-W-Øn\p \-μn-]-d-™p. Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øn-se

s\-√n-°m-]-d-ºn¬ hn-Œn-Mv-kv t^m-dw Pn-√m-I-Ωn-‰n-bw-Kw Pn A-Iv-_¿, F-k.vF≥.Un.]n. bq-\n-‰v sk-{I-´-dn Ip-‰n-∏p-d-Øv hm-kp, Z-bm-Nm-cn-‰-_nƒ-{S-Ãv {]-Xn-\n-[n B-jn¿ h-en-b-]-dºv, F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-©m-bØv {]-kn-U-‚ v kn Ip-™m-en kw-km-cn-®p.ap-°-Øv kw-ÿm-\ sk-{I´-dn tPym-Xn-kv, ]n l-ko-_v, sI kn ^u-t≠-j≥ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ _m-knw kw-kmcn-®p. t]m-]p-e¿ {^-≠v b-q-\n-‰v sk-{I-´-dn ap-°w _m-_p, Fkv.-Un.-Sn.-bp. ta-J-e {]-knU‚ v ]p-fn-°¬ k-emw, Sn hn \n-bm-kv, F _-jo¿ lm-cm¿-∏- am-\m-©n-d- ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-∂ h-\n-Xmhn-`m-Kw Pn-√m _m-kv-°-‰v t_mƒ eo-Kv ss^-\¬ Ww \-S-Øn.a¬-k-c-Øn¬ tP-Xm-°-fm-b t{]m-hn-U≥-kv tIm-f-Pv Sow

aÂ-ky-s^-Uv 227.-3 e-£w ssa-t{Im ^n-\m³-kv \Â-In tIm-gn-t°m-Sv: a¬-ky-s^-Uv Pn-√m Hm-^n-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I ƒ-°m-bn ssa-t{Im ^n-\m≥-kv hn-X-c-W-hpw hn-hn-[ A-hm¿Up-I-fpw \¬-In. \-f-μ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßv tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ F sI t{]-a-Pw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. a¬-ky-s^-Un¬ A-^n-en-tb-‰v sN-bv-X Pn-√-bnse a¬-ky-sØm-gn-em-fn k-lI-c-W kw-L-ß-fn¬-s∏-´ 128 kz-bw k-lm-b {Kq-∏p-I-fn-se

X-Zv-co-_v kw-K-aw tIm-gn-t°m-Sv: a-Zv-d-km-[ym-]-\ im-‡o-I-c-W-Øn-\v F-kv.-sI.sP.-Fw.-kn.-kn. \-S-∏m-°n-b XZvv-co-_v ]-≤-Xn-°p t\-Xr-Xzw sIm-Sp-°p-∂ B¿.]nam-cp-sS Pn-√m kw-K-aw C-∂p cm-hn-se 10\p \-S-°m-hv A≥-hm-dp¬ Ckvv-emw a-Zv-d-k-bn¬ tN-cpw. ]n sI A-–p-√m _m-J-hn, Fw Sn A-–p¬ I-cow-ss^-kn, sN-dp-h-Æq¿-˛-\-√-fw Ir-jn`-h≥ Hm-^n-kv \n¿-Ø-em-°m-\p-≈ \o-°w D-t]-£n-°-W-sa-∂mFw sI _-jo¿-d-lv -am-\n t\- h-iy-s∏-´v I¿-j-Ikw-Lw sN-dp-h-Æq¿-˛-\-√-fw ta-J-em I-Ω-n‰n-I-fp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ir-jn-`-h≥ Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v Xr-Xzw \¬-Ipw.-

1346 Aw-K-߃-°p≈ 227.-30 e£w cq-] ssa-t{Im ^n-\m≥-kv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.Pn-√-bn-se F-kv.-F-kv.-F ¬.-kn, π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv t\-Sn-b a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Ifp-sS Ip-´n-Iƒ, G-‰-hpw \-√ a¬-ky-sØm-gn-em-fn k-l-I-cW kw-L-am-b sIm-√w aq-Sm-Sn C-cn-߬ a¬-ky-sØm-gn-em-fn hn-I-k-\ t£-a k-l-I-c-W kw-Lw, a¬-ky-_-‘-\ {Kq-∏mb ssh-°-Ø-∏≥ {Kq-∏v, kz-bw-

k-lm-b kw-L-am-b t_-∏q¿ lw-Zv kw-Lw F-∂n-h-°v Iymjv A-hm¿-Up-I-fpw D-]-lm-chpw \¬-In.a¬-ky-s^-Uv sN-b¿-am≥ hn Zn-\-I-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kne¿ ]n In-j≥-N-μv, tIm¿-]-tdj≥ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv Fw Sn ]-fl, Fw A-Sn-a-°-Æv, hn sI tam-l≥-Zm-kv, ]n A-tim-I≥, ]n hn A-_v-Zpƒ A-ko-kv, F Icp-Wm-I-c≥, Sn hn c-ta-i≥ kwkm-cn-®p.-

IÀ-j-Ikw-Lw amÀ-¨v ^-tdm-°v: sN-dp-h-Æq¿-˛-\-√-fw Ir-jn `-h≥ Hm-^n-kv \n¿-Øem-°m-\p-≈ k¿-°m¿ \o-°w D-t]-£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v I¿-j-I kw-Lw sN-dp-h-Æq¿˛-\-√-fw ta-J-em I-Ω-n‰n-Iƒ Irjn-`-h≥ Hm-^n-kv am¿-®v \-SØn. _m-_p ]m-d-t»-cn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI in-h-Zm-k≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

A-\p-tim-Nn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: kw-Ko-X- kw-hn[m-b-I-\m-b cm-L-h≥ am-kv-‰dp-sS \n-cym-W-Øn¬ tIm-gnt°m-Sv B-Im-i-hm-Wn dn-{In-tbj≥ ¢-∫v A-\p-tim-Nn-®p. kn Ir-jv-W-Ip-am¿, tPm¨-

Ip-cy≥, am-Xyp tPm-k-^v, i-cXv N-{μ-tam-l≥, F≥ sI ap-cfo-tam-l≥, sI kp-ss_¿, Sn F-®v e-fn-X, Ko-Xm-tZ-hn-hm-kptZ-h≥ kw-km-cn-®p.

t\-Xr-Xz tbm-Kw tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f _n¬-UnMv sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tbj-s‚ Pn-√m t\-Xr-Xz tbm-Kw ]-d-ºn¬ _-km-dn-se kn ]n _n¬-Un-ßn¬ Pn-√m {]-knU‚ v X-øn¬ lw-k-bp-sS A[y-£-X-bn¬ tN¿-∂p. sk-{I-´-dn kn ]n A-_q-_°¿, hn sN-t°m-´n, ]n N-{μ≥, k-eow Ip-‰n-°m-´q¿, ]n sI ss^-k¬ kw-km-cn-®p.

A-\-[n-Ir-X aÂ-ky_-Ô-\w: \-S-]-Sn th-Ww A-tØm-fn: Ip-\n-b-°-S-hv ]p-gbn-se A-\-[n-Ir-X a¬-ky-_‘-\w a¬-ky-sØm-gn-em-fnIƒ-°v `o-j-Wn-bm-hp-∂p-s≠∂pw A-Xn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn FSp-°-W-sa-∂pw Dƒ-\m-S≥ a¬ky-sØm-gn-em-fn tIm¨-{K-kv a-fi-ew tbm-Kw (sF.-F≥.-Sn.bp.-kn.) B-h-iy-s∏-´p. A-\n¬ X-e-°p-f-Øq¿ D-Zv-

Lm-S-\w sN-bv-Xp. `m-c-hm-ln-Ifm-b Fw Sn jm-Pn ({]-kn-U ‚ v), sI hn th-em-bp-[≥, Ir-jvW≥ \-ºpym-´v ]p-c-Øn¬, I-fØn¬ Zn-t\-i≥ (sk-{I-´-dn-am ¿), ]-Xv -a-\m-`≥ Ip-∂-Ø-d (tPm. sk-{I-´-dn), sI hn cm-Lh≥ (ssh-kv {]-kn-U‚ v), sI ]n cm-P≥ (J-Pm-©n) Xn-c-s™Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

23 H-IvtSm-_¿ 2013 _p[≥

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ H-∂p-h-sc s]-cp-amƒ-]pcw, ]n.F-®v.kn, ao-Ø-se-∏≈n, Xn-t°m-Sn ]-©m-b-Øv, ]pXn-b-Ip-f-ß-c F-∂n-hn-S-ß-fnepw A-©p-h-sc tXm-´-Ømw-¶≠n, ssI-tX-cn-ap-°v, ap-t™md F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-apX¬ 11 h-sc ]q-im-cn-°m-hv, s\√n-t°m-Sv kv-Iqƒ ]-cn-k-cw F∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©p-h-sc ]¥o-cm-¶m-hv, Xn-cp-Øn-Ω¬-Xmgw, A-Øm-Wn, sIm-S¬-\-S°m-hv, A-d-∏p-g, ]q-f-¶-c, a-W°-S-hv, sIm-S¬-∏m-Sw, tIm-Smºp-g, F-Iv-k¬, C¿-jm-Zn-b tIm-f-Pv, a-™-∏m-ew, `-P-\aTw, X-øn¬-]o-Sn-I, hm-tgm-d-ae F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-º-Xpap-X¬ aq-∂p-h-sc ap-Np-Ip-∂v, A-I-em-∏p-g, ln¬-_-km¿, sIm-S-am-fn-°p-∂v, Np-≠-bn¬, ao-i-ap-°v, Xn-cp-Øn F-∂n-hn-Sß-fn-epw A-©p-h-sc B-X-It»-cn, A-cp-º-a-e, sX-cp-h-Øv I-S-hv, Du-c-≈q-cv, sIm-c-´n, shfn-b-Æq¿-sN-√n, sN-Ω-e-∏p-dw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-∂p-apX¬ A-©p-h-sc h-S-I-c ]p-Xnb-_-Ãm‚ v, K-h. B-ip-]-{Xn, I-cn-º-\-∏m-ew, ]p-Xp-∏-Ww, ta-∏-bn¬, tIm-´-°-S-hv, No-cmwho-Sv, ]m-e-bm-Sv \-S, ]p-Xn-bm-∏v, kn-≤-k-am-Pw, ]-Wn-t°m-´n, Io-g¬, Ip-dp-º-bn¬, ta-ap-≠, sN-Ω-c-Øq¿, tIm-´-∏-≈n, ]pØq-cv, sP.Sn.F-kv, tam-U¬ t]m-fn, t\m¿-Øv ]m¿-°v, hm-Snbn¬ Ip-∂v, X-tdm-s]m-bn¬, iin-ap-°v, B-b-t©-cn sX-cp, IS-ta-cn, Nm-en-°p-\n, B¿.F.kn, aw-K-em-Sv, s]m-´≥ap-°v, sN-´ymw-]-d-ºv, s\-√n-ap°v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ssh-ZypXn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„hym-]m-c-`-h≥-: tI-c-f-hym-

]m-cn hy-h-km-bn-G-tIm-]-\-kan-Xn Pn√m Iu¨-kn¬ tbmKw ˛3.00 „kn.Fkv.sF. lmƒ: tIc-f kv-t‰-‰v lm‚n {Im-^v-‰v-kn-s‚ I-c-Iui-e, h-kv-Xp B-`-c-W{]-Z¿-i-\ hn]-W-\ ta-f ˛ 10 apX¬ 8.30 h-sc „e-fn-XI-em A-°mZ-an B-¿Sv Kym-edn: C-taPv/ Im¿-t\-Pv kw-L-Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 11 apX¬ G-gv h-sc „\-S-°m-hv A≥-hm-dp¬ Ckvvemw a-Zvd-k: X-Zv-co-_v B¿ ]n Pn√m kw-K-aw˛ 10.00 „Im-´p-Ipf-ß-c _-km-¿: inlm-_v F-S-°-c-bp-sS {]-`mjWw˛ 7.00 „aoUn-b Ã-Un sk‚¿ am\m-©n-d-: eo-\-a-Wn- ta-J-e-bpsS tKm-{[-kkv tUm-Iypsa‚-dn ˛6.00

Ip-«n-IÄ-s¡m-¸w hn-¯v \Sm³ Ir-jna-{´nbpw

Im-hnepw]m-d K-h. ssl-kv-IqÄ A-ku-I-cy-§-fm hoÀ-¸pap-«p¶p b-[n-Iw ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂ a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se hn-Zym¿Yn-I-fpw c-£n-Xm-°-fpw \m-´pIm-cpw \-S-Øn-b \n-c-¥-c-am-b k-a-c t]m-cm-´-ß-fp-sS ]-cn-WnX-^-e-am-bm-Wv C-hn-sS sslkv-Iqƒ A-\p-h-Zn-°-s∏-´-Xv. {]m-cw-`-L-´-Øn¬ F-´v, H-º-Xv Un-hn-j-\p-I-fm-Wv B-cw-`n-®Xv. F-´mw X-c-Øn¬ c-≠p Unhn-j-\p-I-fn-em-bn 95 hn-Zym¿-Yn-

I-fpw H-º-Xmw X-c-Øn¬ c-≠p Un-hn-j-\p-I-fn-em-bn 60 hnZym¿-Yn-I-fp-am-Wv C-hn-sS ]Tn°p-∂-Xv. ss{]-a-dn hn-`m-KØn¬ 460 hn-Zym¿-Yn-I-fp-≠v. B¿.Fw.F-kv.F. ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn A-]v t{K-Uv sN-bvX-Xn-\m¬ ÿn-cw A-[ym-]-Isc \n-b-an-®n-´n-√. a-e-bm-fw, I-W-°v, ^n-kn°¬ k-b≥-kv, tkm-jy¬ kb≥-kv, ln-μn F-∂o hn-j-b-

\-cn-∏-‰: \-cn-∏-‰ Ir-jn-`-h\n¬ sX-ßn-\v ssP-h-h-fw, h\n-Xm {Kq-∏p-Iƒ-°v C-S-hn-f Irjn-°v [-\-k-lm-bw F-∂n-h°v A-t]-£n-®-h¿ Kp-W-t`m‡r hn-ln-Xw 31\-Iw A-S-°W-sa-∂v Ir-jn Hm-^n-k¿ Adn-bn-®p.

߃-°v hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏ns‚ \n¿-t±-i-{]-Im-cw Zn-h-k th-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn-epw, Cw•o-jv, \m-Nz-d¬ k-b≥-kv, sF.Sn. F-∂o hn-j-b-߃-°v ]n.Sn.F. i-º-fw \¬-In-bp-amWv A-[ym-]-I-sc \n-b-an-®-Xv. ssl-kv-Iq-fm-bn D-b¿-Øn B-dp-am-kw I-gn-™n-´pw kv-Iqfn-s‚ A-Sn-ÿm-\-ku-I-cy-߃ sa-®-s∏-Sp-Øm≥ C-Xp-h-scbm-bn bm-sXm-cp ^-≠pw A-\p-

h-Zn-®n-´n-√. sF.Sn. em-_v, kb≥-kv em-_v, sse-{_-dn, kvvam¿-´v ¢m-kv dqw, kv-t]m¿-Sv-kv em-_v F-∂n-h-bp-sS {]-h¿-Ø\-ß-epw i-cn-bm-b co-Xn-bn-e-√. hn-Zym-e-b-Øn-s‚ `u-Xn-I km-l-N-cy-߃ sa-®-s∏-Sp-ØW-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v \-S-Ønb ]n.Sn.F. tbm-K-Øn¬ sI Sn tam-l-\≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI ]n \m-Wp, sI Sn a-t\m-P≥ kw-km-cn-®p.

am-°-Ω-bv-°v Ip-Spw-_-{iobpw ]u-c-m-h-en-bpw \¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ sI Ip-™Ω-Zv Fw.F¬.F. D-]-lm-cw \¬-Ip∂p I-Sn-b-ßm-Sv: ]-g-b-Im-e-Øv ]p-fn-b-Øv am-°-Ω-sb Ip-Spw- s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®p. C hn cm]m-te-cn-bn-epw ]-cn-k-c-{]-tZ- _-{io-bpw ]u-cm-h-en-bpw tN- a-N-{μ≥, F≥ sI sam-bv-Xp, i-ß-fn¬ K¿-`n-Wn-Iƒ-°v t]- ¿-∂p BZcn-®p. ]n Fw tKm-]m-e≥, sI _m‰v ]p-c-bn¬ Iq-´n-cn-°p-I-bpw ku-^n Xm-sg-°-≠n A- e≥ \m-b¿, F k-tcm-Pn-\n, {]-k-h-ip-{iq-j-Iƒ-°v k- [y-£-X h-ln-®p. sI Ip-™- F≥ _m-e-Ir-jv-W≥, Fw ]n lm-bn-bm-bn {]-h¿-Øn-°p-I- Ω-Zv Fw.F¬.F D-]-lm-cw kq-∏n, tam-l-\≥, sI hn Ipbpw sN-bv-X ]m-te-cn-bn-se k-a¿-∏n-®p. Fw Ip-™-Ω-Zv ™n-°-Æ≥ kw-km-cn-®p.

tlmw-KmÀ-Un-s\ t]m-en-kp-Im-c³ ss_-¡nSn¨v ]-cn-t¡Â-¸n¨p sIm-bn-em-≠n: tlmw-Km¿-Un-s\ t]m-en-kp-Im-c≥ ss_-°v I-b‰n ]-cn-t°¬-∏n-®p. tlmw-Km¿-Uv D-Æn am-[-h≥ \m-b-scbmWv ]cn-t°¬-∏n-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se am¿-°-‰n-\v k-ao-]w Uyq-´n-bnem-bn-cn-s° tZ-io-b-]m-X-bn-eq-sS sl¬-a-‰v C-√m-sX kn-hn¬ {U n¬ ss_-°n-se-Øn-b t]m-en-kp-Im-c-t\m-Sv ss_-°v \n¿Øm≥ B-h-iy-s∏-´p. Xp-S¿-∂p \q-dv ao-‰¿ A-I-se \n¿-Øn-b ss_-°n-s‚ \-º¿ Ipdn-s®-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS ap-t∂m-´v F-Sp-°p-I-bpw Im¬ ]m-Z-Øn¬ I-b-‰p-I-bm-bn-cp-∂p.

\m-Zm-]p-cw: sK-bn¬ hm-X-Iss]-∏v-sse-≥ ]-≤-Xn-bn¬ \n∂v P-\-hm-k tI-{μ-ß-sf H-gnhm-°p-I, C-c-Iƒ-°v kp-c-£nX-Xz-hpw A-\p-tbm-Py-hp-am-b \-„-]-cn-lm-cw \¬-Ip-I Xp-Sßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v Fkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v A-Uz. sI Fw A-jv-d^v \-bn-°p-∂ k-a-c-Pm-Y-°v Pn√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ C-c-I-fpw \m-´p-Im-cpw B-th-iI-c-am-b kzo-I-c-Ww \¬-In. Pn-√-bp-sS A-Xn¿-Øn-{]-tZi-am-b F-c-™n-am-hn¬ \n-∂v Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F lm-cnkv, Pn-√m sk-{I-´-dn \-Po-_v AtØm-fn, J-Pm-©n Fw F keow, a-fi-ew, ]-©m-b-Øv t\Xm-°ƒ tN¿-∂v Pm-Y-sb h-cth-‰p. ]-∂n-t°m-Sv, Im-c-t»-cn, ]q-\q¿, Iq-´m-en-S, sh-≈n-bq¿, B-h-f, ]-≈n-b-Øv, B-b-t©cn Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-epw PmY-°v kzo-I-c-Ww \¬-In. A-_v -Zp¬ P-∫m¿ ]-∂n-

t°m-Sv, A-–p-d-lv -am≥ hn-ft°m-´n¬, Pn A-Iv-_¿, ]n Sn kn ap-l-Ω-Zv, k-em-lp-±o-≥(tkm-fn-Um-cn-‰n), Ip-‰n-∏p-d-Øv hm-kp(F-kv.F≥.Un.]n), inh-cm-a≥ \m-b¿ _m-ep-t»-cn, lm-jn¿ h-en-b-]-d-ºv, A-–p¬ d-km-Jv ap-°w hn-hn-[ ÿ-e-ßfn-se kzo-I-c-W-ß-fn¬ B-iwk-I-f¿-∏n-®p. ssh-Io-´v \m-Zm-]p-c-Øv \-S∂ k-am-]-\ kzo-I-c-W-Øn¬ F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tPym-Xn-kv s]-cpw-]p-fn-°¬, kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw tdm-bv A-d-°¬, Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F lm-cn-kv, sk-{I-´-dn \-Po-_v A-tØm-fn, tUm. ap-l-Ω-Zv, afi-ew {]-kn-U‚ v kn sI dlow am-ÿ, kn sI kp-ss_¿ kw-km-cn-®p. Pm-Ym Iym-]v-‰≥ A-Uz. sI Fw A-jv-d-^v kzo-I-c-W-Øn\p \-μn-]-d-™p.

A-gn-bq-cn 10 ]-h³ kzÀ-Whpw 20,000 cq-]-bpw I-hÀ¶p h-S-I-c: a-X-{]-`m-j-Ww \-S-°p∂-Xn-\n-sS ho-Sp-I-fn¬ I-h¿-®. A-gn-bq¿ tIm-tdm-Øv tdm-Un¬ ]-cn-k-c-ß-fn-se ho-Sp-I-fn-emWv I-h¿-®m {i-a-hpw H-cp ho-´n¬ I-h¿-®-bpw \-S-∂-Xv. aT-Øpw-I≠n A-–pƒ \m-k-dn-s‚ ho-´n-

em-Wv I-h¿-® \-S-∂-Xv. A-e-am-c-bn¬ kq-£n-® ]Øv ]-h≥ B-`-c-W-hpw C-cp-]Xn-\m-bn-cw cq-]-bpw \-„-s∏-´p. A-Sp-°-f hm-Xn-en-s‚ ]q-´v s]mfn-®m-Wv I-f-hv \-S-∂-Xv. k-ao-]sØ h-tΩ-cn-Xm-sg A-–p¬-d-

ln-am-s‚ ho-´n¬ I-b-dn-b I-h¿®m kw-Lw hm-Xn¬ X-I¿-Øv I-h¿-®-bv-°v {i-an-s®-¶n-epw H∂pw e-`n-®n-√. tNm-ºm-e t]meo-kpw hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[-cpw tUm-Kv kv-Izm-Upw ÿ-e-sØØn.

cm{ão-b-t\-Xm-¡-fS-¡w sh-Ån-bm-gv-N-I-fn lm-P-cmhWw

hneym-¸-Ån-bn im-´nZq-Xp-am-bn hS-I-c d-q-d F-kv.]n-bp-sS D-¯c-hn a-Xku-lmÀ-Z k-t½f\w

{]-Xn-tj-[w hym]Iw h-S-I-c: tI-kp-I-fn¬ Dƒ-s∏-´Xn-s‚ t]-cn¬ cm-{„o-b-t\-Xm°-f-S-°w sh-≈n-bm-gv-N-I-fn¬ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ lm-Pcm-h-W-sa-∂ h-S-I-c dq-d¬ Fkv.]n-bp-sS D-Ø-c-hn¬ {]-Xntj-[w hym-]-I-am-hp-∂p. h-S-I-c dq-d¬ F-kv.]n-bm-bn I-gn-™ Zn-h-kw Nm¿-s÷-SpØ ]n F-®v A-i-d-^m-Wv h¿j-ß-fm-bn tI-kp-I-fn¬ t]mepw {]-Xn-I-f-√m-Ø-h-cm-b t\Xm-°-f-S-°w sh-≈n-bm-gv-®-Ifn¬ cm-hn-se 7.30\v t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I-fn¬ ]-tc-Uv \-S°p-tºmƒ lm-P-cm-hm≥ \n¿t±-iw \¬-In-b-Xv. F-kv.sF-am-

sc Im-Wm-W-sa-∂p-≈ \n¿-t±i-sØ-Xp-S¿-∂v kv-t‰-j-\p-Ifn¬ I-gn-™ sh-≈n-bm-gv-N FØn-b k-a-b-Øm-Wv ]-e-cpw hnh-c-a-dn-bp-∂-Xv. C-h¿-°v t\m-´o-kv \¬-Ip-Itbm hn-fn-∏n-°-s∏-Sp-∂-Xn-s\ Ip-dn-®v hn-i-Zo-I-cn-°p-I-tbm sN-bv-Xn-cp-∂n-√. tI-Uo enÃn¬ s]-´-h-sc t]m-en-kv kvv-t‰j-\p-I-fn-se Aw-K-߃-°v ]cn-N-b-s∏-Sp-Øm-\m-sW-s{X Fkv.]n-bp-sS hn-Nn-{X-am-b \-S-]Sn. tÃ-j-\p-I-fn¬ F-Øn-b ]e-cpw hn-h-c-a-dn-™v t]m-en-kpam-bn X¿-°-Øn-te¿-s∏-´n-´p≠v.

]-Xn-s\m-∂v h¿-j-am-bn s]‰n-tI-kn¬ t]m-epw s]-Sm-Ø A-gn-bq-cn-se _n.sP.]n-bp-sS {]m-tZ-in-I t\-Xm-hpw en-Ãn-ep≠v. I-gn-™ c-≠p h¿-j-am-bn {]-I-S-\-t°-kn¬ am-{Xw {]-Xnbm-°-s∏-´-h-cpw Xn-c-s™-Sp∏n¬ a-¬kcn-® ÿm-\m¿-∞nbpw F-kv.]n-bp-sS en-Ãn¬ Ib-dn-bn-´p-≠v. tI-km-Wv am-\-Z-fi-sa¶n¬ C-sX-ßn-s\ kw-`-hn-®psh-∂ tNm-Zy-Øn-\v F-kv.]n-bpam-bn _-‘-s∏-Sm-\m-Wv Fkv.sF-am-cp-sS a-dp-]-Sn. Fkv.]nbp-sS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn- hneym-∏-≈n-bn¬ \-S-∂ a-X-ku-lm¿Z k-tΩf-\w kn- sI \m-Wp Fw.F¬.-F. tj-[w hym-]-I-am-bn-´p-≠v. DZvLmS-\w sN-øp-∂p a-X-߃ {]-Xn-\n-[m-\w sN- ku-lr-Z-kw-K-aw DZv-Lm-S-\w h-S-I-c: B-gv-N-I-fm-bn kw-L¿jm-h-ÿ \n-e-\n-∂n-cp-∂ hn- øp-∂ \-∑-bp-sS kv-t\-l-k-tμ- sN-bv-Xp. ]n ]n Zm-tam-Z-c≥, ap√ym-∏-≈n-bn¬ im-¥n-bp-sS kv- i-߃ h-cpw X-e-ap-d-bv-°v ]- l-Ω-Z-en k-Jm-^n h-≈ym-Sv, hn t\-l-Zq-Xp-am-bn F-kv.F-kv.F- I¿-∂p-sIm-Sp-t°-≠ D-Ø-c-hm- ]n Fw. ss^-kn hn-√ym-∏-f-fn ta-∏-øq¿: kw-ÿm-\ A-[ym-]- ^v. h-S-I-c Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n Zn-Xzw ]p-Xp-X-e-ap-d-bn-se bp- kn B¿-Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, hn ]n I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv sI ]n cm- kw-L-Sn-∏n-® a-X-ku-lm¿-± k- hm-°ƒ-°p-≠v. a-X-߃-°pw h- ap-l-Ω-Zv k-Jm-^n kw-km-cna-N-{μ-\p hn-f-bm-´q¿ ssI-em-k tΩ-f-\w {i-t≤-b-am-bn. a-X-hpw ¿-§-Nn-¥-Iƒ-°pw A-Xo-X-am-bn ®p. a-Av-Zn≥ sN-b¿-am≥ k-øn-Zv I-em-tI-{μ-w kzo-I-c-Ww \¬- cm-jv-{So-b-hpw kzm¿-∞- Xm¬- cm-Py-Øn-s‚ hn-I-k-\-Øn-\pw C-{_m-lnw J-eo-en¬ _p-Jm-cn, In. ta-em-Sn tªm-°v ]-©m-b- ]-cy-߃-°p th-≠n Zp-cp-]- ]p-tcm-K-Xn-°pw G-I a-\-t m- F-kv.ssh.F-kv kw-ÿm-\ PØv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n hn tbm-Kw sN-øp-∂-h-cm-Wv a-\p- sS \-Ωƒ H-∂n-°-W-sa-∂v k- \-d¬ kn-{I-´-dn t]-tcm-Sv A-_vA-_v -Zp¬ A-ko-kv D-Zv-Lm-S- jy¿-°n-S-bn¬ hn-tZz-j-Øn-s‚ tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-® {]-Xn- Zp¿-d-“m≥ k-Jm-^n, l-\o-^ \w sN-bv-Xp. k-Xy≥ hn-f-bm- a-Xn-ep-Iƒ ]-Wn-bp-∂-sX-∂p \n-[n-Iƒ A-`n-{]m-b-s∏-´p. k-Jm-^n, lm-cn-kv k-Jm-^n a´q¿ A-[y-£-X h-ln-®p. kn sI \m-Wp Fw.F¬.F. Wn-bq¿ {]-`m-j-Ww \-S-Øn. kw-K-aw A-`n-{]m-b-s∏-´p.

a-N-{µ-\p Imbn-ItP-Xm-¡Ä-¡v kzo-Ic-Ww cmh-S-I-c: a-eo-ky-bn¬ \-S-∂ GtI-{μ-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N- kzo-I-c-Ww jy≥ kv-Iqƒ A-Xv-e-‰n-Iv-kv ao- {μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂ N-S‰n¬ {Sn-∏nƒ Pw-]n¬ kz¿-Ww t\-Sn-b ]m-d-°-S-hv kz-tZ-in A_v-Zp-√ A-_q-_-°-dn-\pw Aøm-bn-cw ao-‰¿ \-S-Ø-Øn¬ sh-¶-ew t\-Sn-b a-Wn-bq¿ K-h. F-®v-.F-kv-.F-kn-se hn-Zym¿-Yn\n _n≥-kn-°pw 25\p Su¨lm-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw.

Ir-jv-W≥ N-S-ßn¬ A-[y-£X h-ln-°pw. C-¥y-bn-se 74m-a-Xpw tI-c-fØn-se 9m-a-tØ-Xp-am-b Xo-c-tZi t]m-en-kv kv-t‰-j-\m-Wn-Xv. Sq-dn-kw h-Ip-∏v B-`y-¥-c h-Ip∏n-\v ssI-am-dn-b A-©p sk‚ v kv-Y-e-Øv 48 e-£w cq-] sN-ehn-em-Wv ]p-Xn-b sI-´n-Sw ]-Wnbp-∂-Xv.

I-bm-°p-∂-Xn-\p ]-I-cw i-cnbm-b cm-jv-{So-b-t_m-[-Øn¬ Im-cy-߃ Im-W-Ww. P-\-ßfp-sS B-i-¶-Iƒ Zp-co-I-cn°m≥ k¿-°m¿ t_m-[-h-Xv-I-cWw \-S-Ø-W-sa-∂pw t^m-dw B-h-iy-s∏-´p. s{]m-^. hn. Ip™-_v-Zp-√ A-[y-£-X h-ln®p. sam-bv-Xp I-Æ-t¶m-S≥, kn.sI I-cp-Wm-I-c≥, ]n. A_v-Zp¬ a-Po-Zv, sI. A≥-h¿, Ajv-d-^v sIm-√m-≠n, kp-tc-jv amÿ, U¬-ln tI-f-∏≥, ]n.]n sam-bv-Xp-lm-Pn Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

bp-hm-hn-s\ Im-Wm-Xm-bn h-S-I-c: I-√m-t\m-Sv tIm-´-bn¬ ho-´n¬ s_-Æn- tPm≥-^n-s‚ aI≥ s{^-Un≥ s_--Æn-sb- 12 apX¬ Im-Wm-\ns√-∂v _-‘p-°ƒ h-S-I-c t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \-¬In-. I-≠p-In-´p-∂-h¿ 94979-35034 F-∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

Npcp¡¯nÂ

\m-Zm-]p-cw Zm-dp¬lp-Z B¿-Sv-kv tIm-f-Pv bq-\nb-≥ DZvLmS-\w AUz. F≥ jw-kp-±o≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p∂p

tIm-f-Pv bq-\n-b³ D-Zv-Lm-S-\w

h-S-I-c: \m-Zm-]p-cw Zm-dp¬-lp-Z B¿-Sv-kv tIm-f-Pn-s‚ bq\n-b-s‚ DZvLm-S-\w A-Uz. F≥ jw-kp-≤o≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. F≥ sI D-ss_-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. C ap-l-Ω-Zv dm-jn-Zv,hn kn C-Jv-_m¬, C-kv-a-bn¬ k-Jm-^n, kn sI A-–p¬-Jm-Z¿,hn A-_v-Zp¬ P-eo¬, cmtP-jv am-ÿ kw-km-cn-®p.

B-bn-cw D-®nI-sf sXm-« am-¡-½-bv-¡v \m-Sn-sâ BZcw F-kv.Un.]n.sF. k-a-cPm-Y PnÃ-bn ]-cyS-\w \S¯n kv-IqÄ sI-«n-S-¯n-\v X-d-¡-Ãn-«p

]-{X-{]-hÀ-¯-I s]³-j³ Aw-K-Xz- A-t]-£

Kp-W-t`m-àr hn-ln-Xw A-S-bv¡-Ww

X-≈n-hn-Sp-I-bpw sN-øp-∂-Xv Kpcp-X-c-am-Wv. dn-t]m¿-´v ]Tn-°m\pw P-\-ß-sf t_m-[-h-¬I-cn°m-\pw cm-jv-{So-b-°m¿ Xp-d-∂ k-ao-]-\w kzo-I-cn-°-Ww. Irjn, \n¿-am-W km-a-{Kn-Iƒ, h\y-ar-K-kw-c-£-Ww Xp-S-ßn-bh kw-_-‘n-® h-kv-Xp-X-Iƒ hm-kv-X-h-hn-cp-≤-am-bn D-b¿Øp-I-bpw P-\-ß-sf `-b-N-InX-cm-°p-I-bpw sX-‰n-≤-cn-∏n-°pI-bpw sN-bv-Xm-Wv {]-t£m-`Øn-\v C-d-°p-∂-Xv. a-e-tbm-c {]-tZ-i-߃ GsX-¶n-epw a-X-°m-cp-sS Ip-Ø-

XoctZi t]menkv kv-tä-j³ X-d-¡Ãn-SÂ IÀ-aw \msf

Ip-‰ym-Sn: In-g-°≥ a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se G-I k¿-°m¿ hnZym-e-b-am-b Im-hn-epw-]m-d Kh. ssl-kv-Iqƒ A-ku-I-cy߃ sIm-≠v ho¿-∏p ap-´p-∂p. I-gn-™ A-[y-b-\ h¿-j-am-Wv Im-hn-epw ]m-d K-h. bp.]n. kvIq-fn-s\ tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ B¿.Fw.F-kv.F. ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn ssl-kv-Iq-fm-bn D-b¿-Øn-b-Xv. hn-Zym-`ym-k ]-c-am-bn h-f-sc-

3

KmUvKn dnt]mÀ«v: {]t£m-`-§Ä ]cn-lm-ky-sa¶v knän-k¬kv t^mdw

Ip-‰ym-Sn: tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn hIp-∏v Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b ]-›na-L-´ ]-cn-ÿn-Xn hn-Z-Kv-Z k-anI-fpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂p kzo- Xn-bp-sS (Km-Uv-Kn¬) dn-t]¿-´v I-cn-®p. Im¿-jn-I kw-kv-Im-cw X-e-ap-d-I-fp-sS \n-e-\n¬-∏n-\ph-f¿-Øn-sb-Sp-°m≥ C-Ø-cw ≈ ip-]m¿-i-I-fm-sW-∂pw CIr-jn-bn-S-߃-°p km-[n-°p- Xv \-S-∏m-°-W-sa-∂pw kn-‰nsa-∂v A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏- k¨ t^m-dw s^m¿ ]o-kv ´p. B≥-Uv P-Ãn-kv B-h-iy-s∏-´p. I-f-Øn¬ sam-bv-Xp-lm-Pni-cn-bm-b im-kv-{X A-hbp-sS-bpw \m-k-dn-s‚-bpw P-eo- t_m-[-Øn-s‚ sh-fn-®-Øn¬ en-s‚-bpw D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ dn-t]m¿-´v ]Tn-°m-sX F-Xn¿60 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv Ip-´n-I- °p-I-bpw a-e-tbm-c-hm-kn-I-sf fp-sS Ir-jn-tØm-´w. Xq-tW-cn Nn-e ÿm-]n-X Xm¬-∏-cy-ß-fptªm-°v Ir-jn Hm-^n-kn-s‚ k- sS t]-cn¬ {]-t£m-`-Øn-te-°v l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wp hn-ime-am-b Cu ]-®-°-dn-tØm-´w Hcp-ßp-∂-Xv. F≥-tUm-k-ƒ-^m≥ Zp-c-¥-Øn-s‚ hm¿-Ø-I-fpw Nn-{X-ß-fp-a-S-ßn-b A-\p-]mSyw-kn-s‚ "F≥-tUm-kƒ-^m≥ H-cp Zp-cn-X-Im-gv-N'-bp-sS {]- h-S-I-c: Xo-c-tZ-i kp-c-£ D-d∏p h-cp-Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Z¿-i-\-hpw \-S-∂p. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ sI tl- h-S-I-c km‚ v-_m-¶-kn¬ Ba-N-{μ≥, Im¿-jn-I hn-`m-Kw cw-`n-°p-∂ Xo-c-tZ-i t]m-en-kv tIm-˛-Hm-U-n-t\-‰¿ A-\p-]m-Syw- kv-t‰-j-s‚ X-d-°-√n-S¬ I¿kv, hn cm-a-Zm-k≥, I-f-Øn-¬ Ωw \m-sf. X-d-°-√n-S¬ I¿-Ωw \m-Zm-]p-cw kn.kn.bp.]n. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-s°m-∏w Ir-jn-a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ sam-bv-Xp-lm-Pn, ]n.Sn.-F. {]-kn- ssh-Io-´v A-©n-\p tI-{μ B\m-Zm-]p-cw: kn.kn.bp.]n. kv- ]n tam-l-\≥ hn-Øp -\-´p. I¿- sS-bpw A-I-º-Sn-tbm-sS Ir-jn- U‚ v e-Øo-^v Ip-tΩm-fn, sI c- `y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cmIq-fn-se Ip-´n-I-fp-sS Ir-jn- j-I th-jw [-cn-® Ip-´n-I-fp-sS- ÿesØ-Øn-b a-{¥n-sb ]n.- a-Wn, A-–p-√-Xzo-^v, _n c-ho- a-N-{μ≥ \n¿-h-ln-°p-w. B-`ytØm-´-Øn¬ Ir-jn-a-{¥n sI bpw Im¿-jn-I ¢-∫v Aw-K-ß-fp- Sn.F-˛ Fw.-]n.-Sn.F. `m-c-hm-ln- {μ≥ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p. ¥-c a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-

Adnbn-¸pIÄ tIm-gn-t°m-Sv: ]-{X-{]-h¿-ØI s]≥-j≥ ]-≤-Xn \n-e-hn¬h-∂ ti-jw k¿-ho-kn¬ Xp-Scp-∂-h-cpw 10 h¿-jw Iq-Sn k¿ho-kv ti-jn-®-h-cp-am-b am-[y-a {]-h¿-Ø-I¿-°v s]≥-j≥ ]≤-Xn-bn¬ Aw-K-Xzw t\-Sp-∂k-a-b-]-cn-[n 31 h-sc \o-´n-. XmXv-]-cy-ap-≈-h¿ ]-{X-ÿm-]-\/ ]-{X {]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ dnt]m¿-´v, ÿn-c Po-h-\-°m-c-\msW-∂p-≈ tc-J A-s√-¶n¬ I¨-^¿-ta-j-s‚ ]-I¿-∏v-˛ k¿-ho-kv k¿-´n-^n-°-‰v , P-\\ Xn-ø-Xn sX-fn-bn-°p-∂ tc-J, \n-b-a-\ D-Ø-c-hn-s‚ ]-I¿-∏v F-∂n-h-bp-sS A-‰-Ãv-Uv tIm∏n-bpw c-≠v t^m-t´m-bpw kln-Xw Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kn¬ A-t]-£n-°-Ww.

kozhikode/clR

ßn¬ _n≥-kn-bp-sS tIm-®v ]n l-cn-Zm-k-s\ B-Z-cn-°pw. tbmK-Øn¬ ]n _m-e≥ A-[y-£X h-ln-®p. Sn _m-e-°p-dp-∏v, hn hn-Zym-km-K¿, B¿ am-Wn-t°mØv, Sn F-®v A-_v-Zp¬-a-Po-Zv, cmtP-jv ssh-`-hv, k-Xo-jv Ip-\nbn¬ kw-km-cn-®p.

tIm-´q¿: ]-©m-b-Øn¬ A-hn-S-\-√q¿ K-h. l-b¿ sk°‚-dn kv-Iq-fnse sI-´n-S-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\ I¿-Ωw ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. Fw.F¬.Fbp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬-\n-∂pw A-\p-h-Zn-® 50 e-£w cq-]-bpw Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ 35 e£w cq-]-bpw Dƒ-s∏-Sp-∂ ^-≠m-Wv sI-´n-S \n¿-am-W-Øn\m-bn sN-e-h-gn-°p-∂-Xv.

k-ky-hym-]-\ ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w

ta-∏-øq¿: B-bq¿-th-Z ^m¿-a-kn-Ãv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I-Ωn-‰nbpsS k-ky-hym-]-\ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \Sp-h-Øq¿ Cu-Ãv F¬.]n. kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øv Hu-j-[ hr£-ssX-Iƒ \-´p. Io-g-cn-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ sI sI \n¿-Ω-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F≥ Fw kp-\n¬-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Sn c-ta-iv-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Sn c-ta-iv Ip-am¿, F sI a-t\m-Pv, hn eo-e, kn cm-L-h≥ kw-km-cn-®p.

227.3 e-£w ssa-t{Im ^n-\m³-kv \Â-In

tIm-gn-t°m-Sv: a¬-ky-s^-Uv Pn-√m Hm-^n-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°m-bn ssa-t{Im ^n-\m≥kv hn-X-c-W-hpw hn-hn-[ A-hm¿-Up-I-fpw \¬-In. \-f-μ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßv tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ F sI t{]-a-Pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a¬-ky-s^-Un¬ A-^nen-tb-‰v sN-bv-X Pn-√-bn-se a¬-ky-sØm-gn-em-fn k-l-I-cW kw-L-ß-fn¬-s∏-´ 128 kz-bw k-lm-b {Kq-∏p-I-fn-se 1346 Aw-K-߃-°p-f-f 227.30 e-£w cq-] ssa-t{Im ^n-\m≥kv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Pn√bnse Fkv.Fkv.-F¬.kn, πkvSp ]co£Ifn¬ F√m hnjb߃°pw F πkv t\Sn-b a¬kysØmgnemfnIfpsS Ip´nIƒ, G-‰-hpw \-√ a¬-kysØm-gn-em-fn k-l-I-c-W kw-L-am-b sIm-√w aq-Sm-Sn C-cn߬ a¬-ky-sØm-gn-em-fn hn-I-k-\ t£-a k-l-I-c-W kw-Lw, a¬-ky-_-‘-\ {Kq-∏m-b ssh-°-Ø-∏≥ {Kq-∏v, kz-bw-k-lm-b kw-L-am-b t_-∏q¿ lw-Zv kw-Lw F-∂n-h°v Iym-jv A-hm¿-Up-I-fpw D-]-lm-c-hpw \¬-In. a¬-kys^-Uv sN-b¿-am≥ hn Zn-\-I-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kn-e¿ ]n In-j≥-N-μv, tIm¿-]-tdj≥ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv Fw Sn ]-fl, Fw A-Sn-a-°-Æv, hn sI tam-l≥-Zm-kv, ]n A-tim-I≥ kw-km-cn-®p.

Kym-kv D-]-t`m-àm-¡Ä kw-L-Sn-¡-p-¶p hm-Wn-ta¬: Kym-kv D-]-t`m-‡m-°-sf Nq-j-Ww sN-øp-∂ G-P≥kn-bp-sS \-S-]-Sn-s°-Xn-tc D-]-t`m-‡m-°ƒ kw-L-Sn-°p-∂p. hmWn-ta¬ ]-©m-b-Øn-se Kym-kv D-]-t`m-‡m-°-fm-Wv kw-L-Sn°p-∂-Xv. Kym-kv hn-X-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-iv-\-߃ ]Tn°p-∂-Xn-\pw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p-am-bn sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v `q-an-hm-Xp-°¬ F¬.]n. kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øv tbm-Kw tN-cp-∂p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-10-23  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-10-23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you