Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

F.Un.Pn.]n. sk³-Ip-am-dn-s\-Xn-tc kn._n.sF. A-t\z-j-Ww th-Ww: \m-k-dp-±o³ F-f-a-cw

hntij§Ä

C-ta-Pv-þ-ImÀ-t\-Pv kw-L-Nn-{X {]-ZÀ-i-\w C¶v Xp-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: ^m-jn-k-Øns‚- lnw-km-fl-I ]-cn-k-c-ßsf A-\m-h-c-Ww sN-øp-∂ Cta-Pv˛Im¿-t\-Pv Nn-{X-{]-Z¿-i\w B¿-´v-Kym-e-dn-bn¬ C∂v Xp-S-ßpw. A-P-bv ti-J¿, Nn-{XIm-c≥ Sn ap-c-fn F-∂n-h-cp-sS C-cp-]-tXm-fw c-N-\-I-fm-Wv {]Z¿-i-\-Øn-ep-≠m-hp-I. _-lpP-\-߃-°n-S-bn¬ bp-‡n-Nn¥-bpw hn-a¿-im-h-t_m-[-hpw {]-N-cn-∏n-®-Xn-\p a-lm-cm-{„-bnse ln-μp-Xz ^m-jn-Ãp-Iƒ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b Zm-t_m¬°-sd, a-e-bm-f Ip-eo-\-X-sbbpw k-h¿-W hy-h-lm-c-ß-sfbpw hn-a¿-in-®-Xn-\v ssk-_¿ tI-kp-I-fn¬ Ip-Sp-°n a-c-WØn-te-°v \-bn-® -tN¿-Ø-e-bnse A-Uz. sI hn ssj-\n-\pam-Wv {]-Z¿-i-\w k-a¿-∏n-°p∂-Xv. tUm. A-P-bv ti-J¿, kw-kv-Ir-X k¿-h-I-em-im-e-bpsS Xn-cq¿ tI-{μ-Øn-se Cw-•ojv hn-`m-Kw A-kn. {]-^-k-dmWv. \n-c-h-[n ]p-kv-X-I-߃ cNn-®n-´p-≠v. Nn-{X-Im-c≥ Sn ap-c-fn tI-c-f tªm-Kv A-°m-Z-an-bp-sS ÿm-]Imw-K-hpw P-\-Io-b tªm-Kn-Mv {]-ÿm-\-Øn-s‚ {]-Nm-c-I-\pam-Wv. k-aq-l-Øn¬ {]-Xy-£s∏-Sp-∂ lnw-k-bp-sS Im-c-W߃ A-t\z-jn-°p-∂ km-aqlnI-im-kv-{X-˛-N-cn-{X ]T-\-ßfm-Wv ap-c-fn-bp-sS Nn-{X-ß-fpsS ap-Jy {]-ta-b-߃. tIm-gnt°m-Sv e-fn-X-I-em A-°m-Z-an B¿-Sv Kym-e-dn-bn¬ C∂v apX¬ 27h-sc {]-Z¿-i-\-ap-≠mhpw.

F-kv.Un.]n.sF. k-a-c-Pm-Y- C-¶v Pn-Ã-bn-se-¯pw

22 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

Pm-Xn Xn-cp-Øn-b F.Un.Pn.]n. sk≥-Ip-am-dn-s\-Xn-tc kn._n.sF. A-t\z-j-Wamh-iy-s∏-´v F-kv.Un.]n.sF. tN-hm-bq¿ Io¿-Øm-Uv-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-gn-t°m-Sv: C‚-en-P≥-kv ta[m-hn F.Un.Pn.]n. sk≥-Ip-am¿ Pm-Xn Xn-cp-Øn-sb-∂ ]-cm-Xnsb-°p-dn-®v kn._n.sF. A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v F-kv.Un.-]n.sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn \-m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw B-h-iy-s∏-´p. F-kv.Un.-]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n tN-hm-bq¿ In¿-Øm-Uv-kn-te-°p \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[ am¿-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sk≥-Ip-am-dn-s\-Xn-tc tI-cf-Øn-se H-cp G-P≥-kn-bp-sS A-t\z-j-W-hpw Xr-]v-Xn-I-c-as√-∂pw kn._n.-sF. A-t\z-jn-

®v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. C-Ø-c-Øn¬ Pm-Xn Xn-cp-Øn tPm-en-bn¬ {]-th-in-®-h¿ kw-ÿm-\-Øn\-I-Øpw ]p-d-Øp-ap-≠v. C-Xp-aqew tbm-Ky-X-bp-≈ \n-c-h-[n Bfp-I-fp-sS tPm-en \-„-s∏-´n-´p≠v. Pm-Xn Xn-cp-Øn-b-Xn-s‚ tcJ-Iƒ sk-{I-t´-dn-b-‰n¬ \n-∂p \-„-s∏-´-Xv Kp-cp-X-c-am-b ho-gvN-bm-Wv. \n-b-a-]-c-am-b am¿-KØn-eq-sS ]-´n-I-Pm-Xn/h¿-K-ßfp-sS \-„-s∏-´ tPm-en Xn-cn-®p ]n-Sn-°m≥ F-kv.Un.]n.sF. ap∂n-¬ D-≠m-hp-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. 2001 \-hw-_-dn-em-

tImÀ-]-td-j³ A-gn-a-Xnt¡-kp-I-fn Ip-ä-]-{X- k-aÀ-¸-Ww ssh-Ip-¶p 

kz¥w {]Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j-\nse I-gn-™ `-c-W-k-an-Xn-bnepw C-t∏m-g-sØ `-c-W-k-an-Xnbn-epw \-S-∂ A-gn-a-Xnt°-kpI-fn¬ Ip-‰-]-{X-k-a¿-∏-Ww ssh-Ip-∂p. A-gn-a-Xn Nq-≠n°m-´n ]-cm-Xn-°m¿ sX-fn-hp-kln-Xw hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn apºm-sI k-a¿-∏n-® ]-cm-Xn-I-fnse tI-kp-I-fm-Wp Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-°m-sX sXm-≠-bm-Sv hn-Pn-e≥-kv t]m-en-kv Hm-^nkn¬ sI-´n-°n-S-°p-∂-Xv. \n-e-hn¬ 14 tI-kp-I-fm-Wv A-t\z-jn-®p h-cp-∂-Xv. C-Xn¬

F-√m-tI-kp-I-fn-epw {]m-Y-an-I A-t\z-j-W-Øn¬ A-gn-a-Xn \S-∂n-´p-s≠-∂p sX-fn-™-XmWv. \m-tem-fw tI-kp-Iƒ A-gna-Xn-bn-√ F-∂p-]-d-™v hn-Pn-e≥-kv dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-s®-¶nep-w ]-cm-Xn-°m¿ sX-fn-hp-I-fpam-bn tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®t∏m-ƒ hn-Pn-e≥-kv t]m-en-kn\v dn-t]m¿-´p-I-ƒ am-‰n F-gp-tX≠n-h-∂p. e-£-°-W-°n-\p cq-] s]mXp-J-P-\m-hn-\p \-„w h-cp-Ønb tI-km-bn-cp-∂p A-c-bn-S-Øv]m-ew ta¬-∏m-ew, A-c-bn-S-Øv ]m-ew-˛-F-c-™n-∏m-ew ss_]m-kv tdm-Uv \n¿-am-Ww F-∂n-

hbpambn _‘-s∏-´Xv. ]-Ww \-„-s∏-´-Xn-\p hy‡-am-b sX-fn-hp-≠m-bn-´pw hnPn-e≥-kv t]m-en-kv tI-sk-Sp°m-sX \-„-s∏-´ Xp-I {]-Xn-Ifn¬ \n-∂p Xn-cn-®p-hm-ßn- tIkv Xo¿-∏m-°m-≥ {i-an-®p sIm≠m-bn-cp-∂p tIm-S-Xn-bn¬ dnt]m¿-´v k-a-¿-∏n-®n-cp-∂-Xv. CXp tIm-S-Xn X-≈p-I-bm-bn-cp∂p. K-Xy-¥-c-an-√m-sX hn-Pn-e-≥kv t]m-en-kv tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xv {]-Y-a-hn-h-c dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n. ]-e tI-kp-I-fnepw F-^v.sF.-B¿. C-´v H-cp h¿-jw I-gn-™n-´pw Ip-‰-]-{X-ß-

ƒ k-a¿-∏n-®n-´n-√. Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-°m≥ Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp-∂-Xv tI-kn-s\ {]Xn-Iqe-ambn _m-[n°m-\m-Wv km[y-X. ]-©m-_v \m-j-\¬ _m¶n-\v F.Sn.-Fw. A-\p-h-Zn-®-Xpam-bn _-‘-s∏-´v C-t∏m-g-sØ sU-]yq-´n ta-b¿ {]-Xn-bm-b tIkn¬ F-^v.sF.-B¿-- . Bbn-´v Hcp h¿-jw I-gn-™p. Iq-Sp-X¬ sX-fn-sh-Sp-s∏m∂pw B-h-iy-an-√m-Ø Cu tIkn¬ t]m-epw Ip-‰-]-{Xw k-a-¿∏n-°m-sX ssh-In-∏n-°p-I-bmWv t]m-en-kv. `-c-W-]-£-hpw {]-Xn-]-£hpw {]-Xn-I-fm-b tIm¿-]-td-j-

≥ A-gn-a-Xn-t°-kp-I-fn¬ Ip-‰]-{X-Øn¬ \n-∂v- t]-cv H-gn-hm°m≥ D-∂-X-X-e-ß-fn¬ \n-∂v t]m-en-kn-\v k-Ω¿-±-ap-s≠∂pw ]cm-Xn-bp-≠v. ]-e tI-kp-I-fn-epw D-tZym-Kÿ-sc am-{Xw {]-Xn-I-fm-°n cm{„o-b-°m-sc c-£-s∏-Sp-Øm\p-w {i-aw \-S-°p-∂p-s≠-∂mWv A-dn-bp-∂-Xv. C-Xn-\n-sS C-t∏m-ƒ tI-kt\z-jn-°p-∂ Un-ss-h.F-kv.]n. t{]w-Zm-kn-s\ \o-°w sN-øW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-t£m-`]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn cw-K-Øn-dßm-≥ XømsdSp°p-I-bmWv ]cm-Xn-°m¿.

Wv sk≥-Ip-am-dn-s\-Xn-cm-b ]cm-Xn k¿-°m-cn-\v e-`n-®-Xv. Cu ]-cm-Xn I-s≠-Øm-\pw sk≥-Ip-am-dn-s‚ ap≥-Km-an-I-fpsS Pm-Xn-sb-¥m-sW-∂v sX-fnbn-°m-\pw tI-c-f C≥-Ãn-‰yq-´v t^m¿ dn-k¿-®v s{S-bn-\n-Mv B‚ vsU-h-e-]v-sa‚ v Ã-Uo-kn(In-¿-Øm-Uv-kv)s\ Np-a-X-e-s∏Sp-Øn-bn-cp-∂p. I-gn-™ 12 h¿-jw I-gn-™n´pw dn-t]m¿-´v \¬-Im-sX A-t\zj-Ww A-´n-a-dn-®p. C-Xn-s\-Xntc-bm-Wv F-kv.-Un.]n.sF. In¿Øm-Uv-kn-te-°v {]-Xn-tj-[ am¿-®v kw-L-Sn-∏n-®-Xv. F-kv.-

Un.]n.sF. Pn-√m J-Pm-©n Fw F k-enw A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw sI at\m-Pv-Ip-am¿, sk-{I-´-dn tPymXn-jv s]-cp-ºq-fn-°¬, \-Po-_v A-tØm-fn kw-km-cn-®p. tN-hmbq¿ P-Mv-j-\n¬ \n-∂v \q-dp-IW-°n-\v {]-h¿-Ø-I-¿ am¿-®n¬ ]-s¶-Sp-Øp. In¿-Øm-Uv-kv {]-[m-\ I-hmS-Øn¬ t]m-en-kv X-S-™p. XpS¿-∂v {]-h¿-Ø-I¿ a-g-sb A-hK-Wn-®v I-hm-S-Øn-\p ap-∂n¬ Ip-Øn-bn-cp-∂p ap-{Zm-hm-Iyw hnfn-®v {]-Xn-tj-[n-°p-I-bm-bn-cp∂p.

_m-e-im-kv-{X tIm¬-{K-Ên-\v Ip-«n im-kv-{X-Ú³-amÀ- H-cp-§n tIm-gn-t°m-Sv: 21mw tZ-io-b _m-ei - m-kv{- X tIm¨-{K- n-\v apt∂m-Sn-bm-bn \-SØ - p-∂ Pn-√m a¬-kc - Ø - n-\p-≈ H-cp-°ß - ƒ ]q¿-Øn-bm-bX - m-bn im-kv{- X-tIm¨-{K-kv Pn-√m tIm-˛H - m-Unt\-‰¿ Fw F tPm¨-k¨ A-dn-bn-®p. ta-Je - m im-kv{- X-tI{μ-Øn¬ 26, 27 Xn-øX - n-If - n-em-Wv a¬-kc - ß - ƒ \-S° - p-I. 375 Ip-´n im-kv{- X-⁄∑ - m-cpw So-®¿ ssK-Up-am-cpw I-gn-™ c-≠v am-ka - m-bn A-hX - c - W - a¬-kc - ß - f - p-sS I-fc - n-bn-em-bn-cp-∂p. D - u¿-÷w- B-[m-ca - m-°n-bp-≈ {]-h¿-Ø\ - a - m-Wv Cu h¿j-sØ a¬-kc - Ø - n¬. ]p-Xn-bb - m-Xn Nn-¥n-°m-\p-≈ I-gn-hv, km-am-\y-_p-≤n, Pn-⁄m-k, \o-co-£W - w, em-_d - ´- d - n hn-iI - e-\w, tNm-Zyw sN-øp-∂ io-ew, A-®S- ° - w {]-iv\ - ß - s - f t\-cnSm-\p-≈ B-Xv-a hn-izm-kw, hn-i-I-e-\w sN-øm-\p-≈ I-gn-hv F-∂n-h kzm-b-Ø-am-°n-bm-Wv Ip-´n-im-kv-{X-⁄-∑m¿ a¬k-cn-°m-s\-Øp-I. hn-P-bn-Iƒ kw-ÿm-\ A-h-X-c-W-Øn-\v A¿-l-cm-hpw. C-t°m-f-Pn ta-[m-hn tUm. I-a-em-£≥ sIm-°¬ \n-co-£n°m-s\-Øpw. k-b≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´d - n kn iin-[c - ≥, Im-fm-≠n-Xm-gw Z¿-i\ - w kmw-kvI - m-cn-I th-Zn F-∂nh-cm-Wv a¬-kc - Ø - n-s‚ G-tIm-]\ - w \n¿-hl - n-°p-I. 26\v cmhn-se 9.30\v πm-\t- ‰-dn-bØ - n¬ D-ZvL - m-S\ - w \-S° - pw.

tIm-gn-t°m-Sv: sK-bn¬ ss]-∏v sse≥ ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂p P-\hm-k tI-{μ-ß-sf H-gn-hm-°Wsa∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.Un.]n.-sF. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI Fw A-iv-d-^v \-bn°p-∂ k-a-c-Pm-Y C-∂p Pn-√bn¬ F-Øpw. cm-hn-se 8.30 F-c-™n-am-hv Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F lm-cnkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cWw \¬-Ipw. ]-∂n-t°m-Sv 8.30, 9.30 s\-√n-°m-]-d-ºv, ap-°w 10.5, Hm-a-t»-cn 10.50, ]-c-∏-≥s]m-bn¬ 11.50, ]q-\q¿ 12.30, Iq´m-en-S 2.30, sh-≈n-bq¿ 3.05, B-h-f 4.10, ]-≈n-b-Øv 445, Bb-t©-cn 5.25, k-am-]-\w \m-Zm]p-cw 6.40. k-am-]-\-k-tΩ-f-\Øn¬ F-kv.Un-.]n.-sF. kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v aphm-‰v-]p-g A-jv-d-^v-au-e-hn, P-\d¬ sk-{I-´-dn l-ao-Zv am-ÿ, Dkv-am-≥ s]-cp-ºn-em-hv, Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F lm-cn-kv ]s¶-Sp-°pw.

hn-{K-l{]-Xn-jvT hÀ-Ko-b {[p-ho-I-c-W-¯n-\p-Å sXm-gn-em-fnIÄ Un.Un-.C. Hm-^n-kv BÀ.F-kv.F-kv. A-P-−: Fw.FÂ.F. amÀ-¨v \-S-¯n

hn-ZymÀ-Yn k-t½-f-\ kw-Lw ]p-d-s¸-«p

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v: lÀ-¯men\v tIm-a¬-shÂ-¯v k-a-cw c-−mw-L-«-¯n-te-¡v k-½n-{i {]-Xn-I-c-Ww \m-sf ap-Jy-a-{´n-bp-sS Hu-tZym-Kn-I h-k-Xn-bn-te-¡v

tIm-gn-t°m-Sv: B-{K-bn¬ \-S°p-∂ k¿-thm-Z-b k-am-Pv hnZym¿-Yn k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶Sp-°m-\p-≈ 20 Aw-K kw-Lw tIm-gn-t°m-Sv \n-∂v bm-{X-Xn-cn®p. Km-‘n-b≥- co-Xn-I-sf-Ip-dn®p bp-hm-°-sf t_m-[-h¬-°cn-°m-\p-≈ A-©p-Zn-h-k-sØ k-tΩ-f-\-Øn¬ cm-Py-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬-\n-∂m-bn 300 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°psa-∂v ^-l-Zv ]-Øq-cpw \n-kmap-±o≥ ap-≈p-ß-epw ]-d-™p.

Adnbn-¸pIÄ

ap-b h-fÀ-¯Â ]-cn-io-e-\w tIm-gn-t°m-Sv: ar-Kk - w-c£ - W h-Ip-∏n-s‚ a-eº - p-g ]-cn-io-e\ tI-{μ-Øn¬ H-Ivt- Sm-_¿ 28,29 Xo-bX - n-If - n¬ ap-b¬ h-f¿-Øen¬ ku-P\ - y ]-cn-io-e\ - w \¬-Ip-∂p. Xm¬-∏c - y-ap-ff - h - ¿ t]-cv c-Pn-ÿ sN-øW - w. t^m¨: 0491 2815454. t]-cv c-Pnÿ sN-bvX - h - ¿ 28\p cm-hn-se 10\p ap-ºv ]-cn-io-e\ - tI-{μØn¬ F-ØW - w.

tIm-gn-t°m-Sv: aq-gn-°-en¬ k¿°m¿ `q-an-bn-se hn-{K-l-{]-XnjvT-, h¿-Ko-b {[p-ho-I-c-W-Øneq-sS ln-μp thm-´p-Iƒ e-£y-wh-®p-≈ B¿.F-kv.-F-kv. A-P≠-bm-sW-∂p kn.]n.Fw. kwÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw F {]-Zo]vI - p-am¿ Fw.-F¬.-F. hn-{K-l {]-Xn-jvT-bn¬ kn.]n.Fw. \n-e]m-Sv hy-‡a - m-°p-∂ hn-iZ- o-Ic - W s]m-Xp-tbm-KØ - n¬ kw-kmcn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. \-tc-{μ tam-Un-sb {]-[m-\a - {¥n ÿm-\m¿-Yn-bm-°n D-b-¿Øn-Im-´p-∂ B¿.F-kv.F-kv . {]m-tZ-in-I X-e-Øn¬ t]m-epw h¿-Ko-b {[p-ho-I-c-Ww \-S-Øn ln-μp thm-´p-Iƒ t\-Sm≥ {i-an°p-Ib - m-Wv. ]-≈n-bpw A-ºe - -

Xm-ac - t- »-cn: I-kvX - q-cn cw-K≥ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°m-\p-≈ \o-°Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®p a-e-tbm-c I¿-j-I kw-L-S-\-Iƒ \-S-Ønb Pn√m l¿-Ømen\v k-Ωn{i {]Xn-I-cWw. l¿-Øm¬ {]Jym-]n-®- kw-LS- \ - I - f - pw ]n-¥pW-® C-S-Xp]m¿-´n-Ifpw hy-Xyÿ-am-b {]-Jym-]-\-߃ \-SØnb-Xv \m-´p-Im-cn¬ B-i-b°p-g∏ - Ø - n-\p Im-cW - a - mbn. I¿-j-I kwL߃ Pn√m l¿-Øm¬ F-∂p {]-Jym-]n-®t∏m-ƒ ]n-¥p-W® - h - ¿ a-et- bm-c l¿-Øm¬ F-∂m-Wv ]d-™n-cp∂Xv. C-Xpaq-ew Pn√-bn-se a-etbm-c ta-J-e-b√mØ ]-e-`m-Kß-fnepw l¿-Øm¬ \-S-∂n√. Xn-cp-h-ºmSn, tIm-S-t©cn, ap°w, Ip-‰ymSn, t]-cm-{º `m-Kß - fn-emWp l¿-Øm¬ A-\p-`-hs∏-´Xv. ]-e ÿ-eØpw I-®h - S- -

hpw ]-Wn-bp-∂X - n-\v kn.]n.-Fw- . F-Xn-c-s√-∂pw F-∂m¬, k-¿°m¿ `q-an t£-{X \n¿-am-W-Øn\p hn-´p-sIm-Sp-°m-\p-≈ \o--°w Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√-∂pw At±-lw ]-d-™p. s]m-Xp-tbm--K-Øn¬ tIm¿-]td-j≥ Ãm-≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥-am-cm-b Fw cm-[m-Ir-jvW≥, Pm-\-Ωm Ip-™p-Æn, kn.]n.Fw. tem-°¬ sk-{I-´-dn ]n _m-_p kw-km-cn-®p. A-tX-k-a-bw, {]-tIm-]-\w kr-„n-®v \m-´n-se sskz-c-Po-hnXw X-I¿-°m-\p-≈ \o-°-am-Wv kw-L-]-cn-hm-c-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S° - p-∂X - v. 27\v aq-gn°-en¬ t£-{X-c-£m k-tΩ-f\w \-SØ - p-sa-∂v hn.F-®v.] - n. {]-

ÿm-]-\-߃ Xpd-∂p {]-h¿Øn®p. kz-Im-cy hm-l-\-߬ bm-sXm-cp X-S- -hp-an√m-sX \nc-Øn-en-dßn. tZio-b]m-X ASn-hmc-Øv l¿-Øm-e-\p-Iq-enIƒ hm-l-\-߬ X-S™-Xv t]m-enkv C-S-s]-´p H-gn-hm°n. tIm-S-t©-cn-bn¬ I-S-Iƒ AS™p I-S-∂p. Xn-cp-ºm-Sn-bn¬ l¿-Øm¬ G-sd°p-sd ]q¿-Wam-bn-cp-∂p. Pn√-bn¬ Xm-ac - t- »cn ap-X¬ tIm-gn-t°m-Sv h-sc l¿Øm¬ _m-[n-®n√. a-et- bm-c taJ-e-bn¬ l¿-Øm-e-\p-Iq-enIƒ {]-IS-\w \-SØ - n. a - p-°w: ]-›n-aL - ´- hn-Ik - \ - kan-Xn-bpw hn-hn-[ cmjv{Sob I£n-I-fpw B-lzm-\w sN-bv-X l¿-Øm¬ a-e-tbm-c ]-©m-bØp-I-fn¬ ]q¿-Ww. Xn-cp-h-ºmSn, Iq-Sc - ™ n {Km-a∏ - © - m-bØ - pI-fn¬ hm-l-\-߃ Hm-Sn-bn-√.

Jym-]n-®n-´p-≠v. Un-kw-_¿ 12\v {]-Xn-jvT \-S-Øp-sa-∂ {]Jym-]-\-hp-am-bn l-\p-am≥-tk\-bpw cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≠v. F∂m¬, Im¨-{K- n-se H-cp hn`m-Kw C-°m-cy-Øn¬ kw-L-]cn-hm-cØ - n-\v H-∏a - m-Wv. ap-kve - nw eo-Km-h-s´ C-Xp-h-sc \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°n-bn-´n-√. aT-Øn¬Ip-∂v t£-{X-]-cn-]m-e-\ I-Ωn‰n {]-kn-U‚pw bq-Øv tIm¨{K-kv tIm-gn-t°m-Sv t\m-¿Ø - v Akw-ªn I-Ωn-‰n ssh-kv {]-knU‚pamb ]n Sn k-t¥m-jvI - p-amdn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv kwL-]-cn-hm-c t\-Xm-°-fpƒ-s∏sS-bp-≈ kw-Lw Xn-cp-h-\-¥]p--c-Øv ap-Jy-a-{¥n-b-S-°-ap-≈h-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn-b-Xv.

Hm-^n-kp-I-fpw {]-h¿-Øn-®n-√. kv-Iq-fp-Iƒ-°v t\-c-sØ A-h[n {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. Xn-cp-hºm-Sn, ]p-√q-cmw-]m-d, B-\° - mws]m-bn¬ {]-tZ-i-ß-fn¬ k-a-ck-an-Xnhm-l\ - ß - ƒ X-S™ p. Xn-cp-h-ºm-Sn k-_v Un-t∏mbn¬ \n-∂v Zo¿-L-Zq-c sI.Fkv.B¿.Sn.kn. _- p-Iƒ am-{Xam-Wv Hm-Sn-b-Xv. Cu _- p-Iƒ t\-c-sØ ]-©m-b-Øn-\v ]p-dØv ]m¿-°v sN-bvX - n-cp-∂p. cm-hnse Xn-cp-hº - m-Sn-bn¬ B-Ivj - ≥ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ {]I-S-\w \-S-∂p. B-\-°mw s]mbn-en¬ ssh-Io´v s]m-Xp-tbm-Khpw \-S-∂p. hym-]m-cn kw-L-S-\Iƒ ]n-¥p-W-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ap-°-sØ `q-cn-]-£w hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fpw A-S-™p In-S∂p. ap-°-Øv C-∂-se Nn-e _ p-If - pw Hm-Sn-bn-√.

te-ew Un-kw-_À 5\v

tIm-gn-t°m-Sv: ss{Iw-_m-©v kn.sF.Un. km-ºØ - n-I Ip-‰mt\z-jW - hn-`m-Kw t]m-en-kv kq-{]-≠n-s‚ Im-cym-eb - Ø - n¬ tÃm-dn¬ kq-£n-® D-]t- bm-Kiq-\y-am-b kvs - ]-b¿ ]m¿-Svk - v, Hm-bn¬, S-b¿, Syq-_v F-∂n-h Un-kw-_¿ A-©n-\v ] - c - m-hn-se 11\v Hm-^n-kv ]-cn-kc - Ø - p teew sN-øpw. ]-s¶-Sp-°p-∂h - ¿ te-ew B-cw-`n-°p-∂X - n-\v H-cp a-Wn-°q¿ ap-ºp 1000 cq-] \n-cX-{Z-hyw sI-´n-hbv° - W - w. Iq-Sp- sI.F-kv.sI.Sn.bp. tIm-gn-t°m-Sv I-e-Œtd‰v D-]-tcm-[-ka-cw kwÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v X¬ hn-hc - ß - ƒ Hm-^n-kn¬ \n- kn Sn Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p ∂p e-`n-°pw.

c-Pn-kv-t{S-j³ \nÀ-¯n

tIm-gn-t°m-Sv: do-Py-\¬ s{]m^-j\ - ¬ B‚ v F-Ivk - n-Iyq-´ohv Fw-tπm-bvs - a‚ v F-Ivk - vt- N©n¬ ko-\n-tbm-dn-‰n en-Ãv Xøm-dm-°¬ \-S° - p-∂X - n-\m¬ HIvt- Sm-_¿ 31 h-sc c-Pn-kvt- {Sj≥, k¿-´n-^n-°‰ - v tN¿-°¬, c-Pn-kvt- {S-j≥ dn-\yq-h¬ F-∂nh D-≠m-bn-cn-°n-s√-∂v Fw-tπmbvs - a‚ v Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

K-Ìv e-Iv-N-dÀ Hgnhv

^-tdm-°v: ^m-dq-Jv tIm-fP - n¬ Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv, tIm-ta-gvkv, Fw.F¬.sF.kn, _n.-Fw.Fw.kn h-Ip-∏p-If - n-te-°v K-Ãv A-[ym-]I - s - c \n-ba - n-°p-∂p. tbm-Ky-cm-bh - ¿ C-∂p c-≠n-\v Hm-^n-kn¬ lm-Pc - m-hW - w.

sI.F-kv.sI.Sn.bp. I-e-Î-td-äv D-]-tcm-[n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: -"tI-c-f-sØ c£n-°m≥ Im¿-jn-I kw-kv-IrXn c-£n-°q-' F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-hp-am-bn tI-c-f kv-t‰-‰v I¿-j-I sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥-(sI.-Fkv.sI.Sn.bp ) C-∂s - e I-eŒ - t- d‰v D-]t- cm-[n-®p. I¿- j - I - s Øm- g n- e m- f n- I ƒ A-Xn-cm-hn-se ap-X¬ X-s∂ Ie-Œt- d-‰n-s‚ I-hm-Sß - f - n¬ C-cn∏p-d-∏n-®p. C-Xn-s\-Xp-S¿-∂v knhn¬ tÃ-j-\n-se-bpw I-e-Œ-td‰n-te-bpw Po-h-\-°m¿-°v A-IØv I-S-°m-\m-bn-√. D-]-tcm-[sØ Xp-S¿-∂v kn-hn¬ kv-t‰-

j≥ {]-h¿-Øn-°p-∂ h-b-\m-Sv tdm-Un¬ G-sd t\-cw K-Xm-KXw kvX - w-`n-®p. F-c-™n-∏m-e-Øp\n∂pw aem-∏-d-ºv ss_-]m-kv P-Mv-j\n¬\n∂pw tI-{μo-I-cn-®v c-≠v {]-IS- \ - a - m-bm-Wv k-ac - ° - m¿ knhn¬ tÃ-j≥ D-]-tcm-[n-°m≥ F-Øn-b-Xv. sI.F-kv.sI.Sn.bp. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v kn Sn Ir-jvW - ≥ D-ZvL - m-S\w sN-bvX - p. Pn-√m B-Œn-Mv sk{I-´-dn kn _m-e≥, X-¶-Ω h¿Ko-kv, kn Ip-™n-cm-a≥ kw-kmcn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: an-\n-aw s]≥-j≥ 1000 cq-]-bm-°p-I, \n¿-am-W sXm-gn-em-fn-I-ƒ-°v t_m-W-kv \¬-Ip-I, B-\p-Iq-ey-߃ Imtem-Nn-X-am-bn ]-cn-jv-I-cn-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn®v sI-´n-S \n¿-am-WsØm-gn-emfn bq-\n-b≥ (F-.sF-.Sn-.bp-.kn.) Un.Un-.C. Hm-^n-kv am-¿-®v \-S-Øn. \m-Zm-]p-cw Fw.-F¬.F. C sI hn-P-b≥ D--Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sI Zm-tam-Z-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n hn am-[-h≥, ap-lΩ-Zv _-jo¿, ]n sI \m-k¿, kptc-jv -_m-_p, Fw sI Fw Ip- hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v sI-´n-S-\n¿-am-W-sØm-gn-em-fn bq-\n-b≥ (F.sF.Sn.bp.kn. ) ´n, A-∫m-kv ta-em-Øv, k-Po- tIm-gn-t°m-Sv Un.Un.C. Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v C sI hn-P-b≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p {μ≥ kw-km-cn-®p.

sXm-gn-em-fn-IÄ amÀ-¨v \-S-¯pw \ \-SØ - n. C-Xv \n-ba - h - n-cp-≤a - msW-∂v Pn-√m I-e-Œ¿ hn-fn-® k¿-h-I-£n tbm-K-Øn¬ {]Jym-]n-®n-cp-∂-Xm-Wv. hn¬-∏-\ d-±v sN-øp-∂-Xn-\pw I-e-Œ¿ DØ-ch - n-d° - n. F-∂m¬, ssl-t°m-S-Xn aptJ-\ kz-Im-cy hy-‡n H-cp G{I 23 sk‚ v ÿ-e-hpw sI-´n-Sß-fpw ssI-h-i-s∏-Sp-Øn. 2012 ¬ tI-c-f \n-b-a-k-`-bn¬ ÿm]-\w G-s‰-Sp-°p-∂X - n-\p-≈ _n¬ A-hX - c - n-∏n-®v ]m-km-°n-bX - n\p ti-j-hpw A-tX hy-‡n-°v 40 sk‚ v ÿ-eh - pw Iq-Sn am-t\Pv-sa‚ v c-Pn-ÿ sN-bv-Xp \-¬In. CXn-s\-Xntc kw-bp-‡k - -

a-ck - a - n-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ k-a-cw sN-bv-Xp. F-∂m¬, Ct∏mƒ k-a-c-Øn¬ F.sF.-Sn.bp.kn am-{X-am-Wv s]m-cp-Xm≥ _m-°n-bm-bX - v. I-gn-™ A-©ph¿-j-am-bn bm-sXm-cp h-cp-am-\am¿-K-hp-an-√m-sX sXm-gn-em-fn-Ifpw Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-I-bm-Wv. Cu-L-´-Øn-em-Wv tIm-a¨sh¬-Øv lm≥-Uve - qw h¿-t°-gvkv bq-\n-b≥ (F.sF.-Sn.-bp.kn) ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hu-tZymKn-I h-kX - n-bn-te-°v am¿-®v \-SØp-∂-Xv. 25\v F.sF.Sn.-bp.kn. kw-ÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I-´dn Im-\w cm-tP-{μ≥ am¿-®v D-ZvLm-S\ - w sN-øpw.

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-a¨-sh¬Øv ho-hn-Mv ^m-Œ-dn `q-am-^n-bI-fp-sS- ssI-I-fn¬ \n-∂p tamNn-∏n-°p-I, k¿-°m¿ G-s‰-Sp°¬ \-S-]-Sn-Iƒ Xz-cn-X-s∏-SpØp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v sXm-gn-em-fn-Iƒ c≠mw-L-´ k-a-c-Øn-\v H-cp-ßp∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn \m-sf apJy-a-{¥n-bp-sS Hu-tZym-Kn-I hk-Xn-bn-te-°v am¿-®v \-SØ - pw. F.sF.Sn.bp.knbp-sS t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ tIm-a¨sh¬Øv lm‚ v-eqw h¿-t°-gv-kv bq\n-b≥ P-\-d¬ t_m-Un-tbm-Kam-Wv k-ac - w i-‡n-s∏-Sp-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®X - v. tbm-KØ - n¬ ]n

in-h-{]-Im-iv A-[y-£-X h-ln®p. k-ac - k - a - n-Xn I¨-ho-\¿ C kn k-Xo-i≥, Fw ap-lΩ - Z- v _jo¿, ]n sI k-t¥m-jv Ip-am¿, F e-X, ]n k-Po-hv, ]n jm-Pp kw-km-cn-®p. bp.Un.F-^.v k¿°m¿ A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂ tijw 2012 Pq-sse 25\v ÿm-]-\w G-s‰-Sp-°p-∂-Xn-\v \n-b-a-k-`bn¬ 128mw \-º¿ _n-√m-bn Ah-Xc - n-∏n-®v sF-Iy-IW - vt- T-\ ]mkm-°n-b-Xm-Wv. H-cp h¿-jw Ign-™n-´pw Xp-S¿ \-S-]-Sn-Iƒ H∂p-ap-≠m-bn-√. k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°m≥ Xocp-am-\n-® ÿm-]\ - h - pw `q-an-bpw am-t\-Pv-sa‚ C-Xn-\n-sS hn¬-∏-

`m-jm k-a-\z-b-th-Zn NÀ-¨m-tbm-Kw

hS-I-c-bn Ace-£¯nsâ I-dp-¸p-am-bn a-[y-h-b-kv-I³ ]n-Sn-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: C¥y≥ kw-kvIm-c-Øn-s‚ I-cp-Øpw Z¿-i-\Øn-s‚ Zo-]v-Xn-bpw `m-j-bp-sS `m-kp-cX - b - pw ta-fn-°p-∂ {Xn-thWn-bm-Wv A-°n-ØØ - n-s‚ Imhy-{]-]-©-sa-∂p `m-jm k-a-\zb-th-Zn kw-L-Sn-∏n-® N¿-®mtbm--Kw hn-eb - n-cp-Øn. A-°n-Øw I-hn-X-I-sf-°p-dn-®v K-th-jWw \-SØ - n-b tUm. Iq-ap-≈n inh-cm-a≥ X-ø-m-dm-°n-b ]T-\-{KŸw N-Sß - n¬ ]n ]n {io-[c - \ - pÆn {]-Im-i\ - w sN-bvX - p.

h-SI-c: A-ce-£w cq-]-bp-sS Idp-∏p-am-bn a-[y-h-bv-kI-s\ hSI-c FIv-ssk-kv ]n-Sn-IqSn. Xe-t»-cn C√n-°p-∂v ]p-Ø≥-]pc-bn¬ I-f-Øn¬ d-lo-an-s\(49)-bm-Wv kn.sF. jn-_p-hns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ FIv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. hS-I-c F≥.Un.]n.F-kv. tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-Xn-sb c-≠m-gv-N-tØ-°v dn-am≥Uv sNbvXp. hn-]-Wn-bn¬ A-º-Xn-\m-

bn-cw cq-] hn-e-bp-≈ 32 {Kmw Idp-∏v C-bm-fn¬ \n-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-. am-ln sd-bn¬th-tÃ-j-≥ ]cn-kc-Øp \n-∂m-Wv C-bmƒ ]nSn-bn-em-bXv. am-ln ]-≈n-s]-cp∂mƒ Xn-c-°n-s‚ a-d-hn¬ I-d-p∏v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ el-cn h-kvXp-°ƒ hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xmbn In´nb c-l-ky-hn-hc-sØ Xp-S¿-∂v \-SØn-b ]cn-tim-[-\bn-em-Wv dlow ]n-Sn-bn-em-bXv. cm-P-ÿm-\n¬ \n∂v I-Æq¿ kz-

tZ-in-h-gn-bm-Wv I-dp-∏v F-Øp∂-sX-∂v C-bm-ƒ ]d™p. X-et»-cn FIv-ssk-knepw t]m-enknepw d-lo-an-s‚ t]-cn¬ t\csØ I-©m-hv tI-kp-I-fp≠v. hS-I-c FIv-ssk-kv Fkv.sF. tPm¨ Fkv sF-kIv, kn-hn¬ Hm-^n-k¿-amcm-b {]-tam-Zv ]p-fn°¬, F≥ F-kv kp-\ojv, Fw sI hn-t\mZv, F sI P-b≥ F∂n-h-c-Sßn-b kw-L-am-Wv dlo-an-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.

]m-te-cn-bn-se BÀ.F-kv.F-kv. A-{I-aw: c-−p-t]À dn-am³UnÂ

Im-en-¡-än Po-h-\-¡mÀ k-a-c-¯nÂ: H-¸n-«v k-a-cw sN-bv-Xm \S-]-Snsb¶v hn.kn.

I-Sn-b-ßm-Sv: ]m-te-cn-bn¬ Fkv.Un.]n.sF. ]-©m-b-Øv Iu¨-kn-e¿ j-_o¿, kp-lr-Øv hn sI d-ao-kv F-∂n-h-sc B-{Ian-®- tI-kn¬ B¿.F-kv.F-k.v {]-h¿-Ø-I-cm-b I-∂m-´n-bn-se A-\q-]v, C-Sn-sh-´n kz-tZ-in PntXm¿ F-∂n-h-sc t]-cm-{º tIm--S-Xn dn-am≥Uv sN-bv-Xp. ]mte-cn ta-J-e-bn-¬ A-Sp-Øn-sS D-≠m-b ap-gp-h≥ A-{I-a-߃°pw t\-Xr-Xzw \¬Inb-h-cmWv C-cp-h-cpw.

]n

hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n ssh-kv Nm≥-k-e¿-s°Xntc kn.]n.Fw, eo-Kv, tIm¨{K-kv, _n.sP.]n, kn.]n.sF. k¿-ho-kv kw-L-S-\-Iƒ A-\n›n-X-Im-e k-a-cØn¬. {]-tamj≥, s{]m-t_-j≥ Im-cy-ß-fn¬ Po-h-\-°m-sc ]o-Un-∏n-°p-Ibpw A-\ym-b-am-bn ÿ-ew am-‰pI-bpw sN-øp-∂-Xn-s\-Xn-tc-bmWv kw-L-S-\-Iƒ A-\n-›n-X-

Im-e k-a-cw {]-Jym-]n-®n-cn-°p∂-sX-∂m-Wv t\-Xm-°-fp-sS hni-Zo-I-c-Ww. ap≥-Iq-´n Xo-cp-am-\n-® N¿-® am-‰n-h-® hn-h-cw hn.kn. A-dn-bn®n-s√-∂m-tcm-]n-®m-bn-cp-∂p Ign-™ Zn-h-kw Po-h-\-°m¿ H∂-S-¶w H-∏n-´v tPm-en _-ln-jvI-cn-®v `-c-W Im-cym-e-b-Øn-te°v am¿-®v \-S-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂v ]n.hn.kn. N¿-®-bv°v hn-fn-s®¶n-epw Xo-cp-am-\-߃-°v hn.knbp-sS A-\p-a-Xn th-W-sa-∂ ]n.-

hn.-kn-bp-sS A-`n-{]m-b-tØmsS kw-L-S-\ t\-Xm-°ƒ C-dßn-t∏m-cp-I-bpw k-a-cw {]-Jym]n-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. Po-h-\°m¿ H-∏n-´v k-a-cw sN-bv-Xm¬ i-º-fw d-±m-°m≥ ssh-kv Nm≥k-e¿ D-Ø-c-hn-d-°n-bn-´p-≠v. Po-h-\-°m-cp-sS ap-gp-h≥ B-hiy-߃ Aw-Ko-I-cn-®n-´pw ho≠pw k-a-cw sN-øp-∂-Xv hn-Zym¿Yn-I-tfm-Spw s]m-Xp-P-\-ß-tfmSp-ap-≈ sh-√p-hn-fn-bm-sW-∂p hn.kn. tUm. Fw A-–p¬-k-

em-w ]-d-™p. X-s∂ ]p-d-Øm°p-I-sb-∂ H-‰ e-£yw am-{X-amWv k-a-c-°m¿-°p-≈-sX-∂p hn.kn. A-dn-bn-®p. eo-Kv t\m-an\n-bm-b hn.kn-s°-Xn-tc-tIm¨-{K-kv-˛-eo-Kv kw-L-S-\-Iƒ k-a-c-Øn-ep-≈-Xn-\m¬ kn.]n.F-Ωpw _n.sP.]n-bpw hn.knsb ]p-d-Øm-°p-∂-Xn-\v kwÿm-\ X-e-Øn¬ X-s∂ \o°w \-S-Øn-bn-´p-≠v. eo-Kn-\v GI ssh-kv Nm≥-k-e¿ Im-en-°‰n¬ am-{X-am-Wp-≈-Xv.


{]mtZ-inIw

22 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ A-©p-h-sc kv-]n-∂n-Mvan¬, ss_-t°m-^v, Ip-‰n-∏-dºv, tN-eq¿-∏m-Sw, C-Sn-aq-gn°¬, ss_-]m-kv \n-k-cn P-Mvj≥, ssh-Zy-c-ßm-Sn, ]p-√pw-Ip∂v, N-Ω¬-]-≈n, tXm-´p-߬, cm-a-\m-´p-I-c Su¨, _-kv-‰m‚ v ]-cn-k-cw, cm-a-\m-´p-I-c sI.Sn.Un.kn. ]-cn-k-cw, s]-cp-apJw, a-e-bn¬ Xm-gw, H-en-]n-en]m-d, ap-°-Øv-I-S-hv, B-ep߬, sS-en-t^m¨ F-Iv-kvtN-©v, Ip-‰n-∏m-e, ]q-t®-cn-Ip∂v, {]-t_m-[n-\n, h-S-°p-ºm-Sv, ]-Sn-°-Øm-sg, a-Æq¿ sd-bn¬, a-Æq¿ ]-g-b-_m-¶v-Io-g-tIm-Sv, Im-c-Im-fn, a-Æq¿-h-f-hv, F-S-®nd, tIm-´-°-S-hv, Im¬-h-cn F∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-ap-X¬ A-©p-h-sc Iq-tSm-Øpw-]m-d, h-S-t°-Nm-en¬, ]m-em-gn, AØm-Wn, ]m-hq-s]m-bn¬, ]p-gºp-dw, ]q-im-cn-°m-hv, s\-√nt°m-Sv kv-Iqƒ ]-cn-k-cw F-∂nhn-S-ß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ aq∂p-h-sc Im-´n¬-]o-Sn-I, IÆ≥-I-S-hv, h-≈n-b-d F-∂n-hnS-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw

]cn-]mSn „kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬

lmƒ: am-\m-©n-d ˛ Fw.C.Fkv. sk-an-\m¿ -kz-Xz cm-{„ob-Øn-s‚ A-Xn¿-h-c-ºp-Iƒ˛ 3.30 „A-f-Im-]p-cn: Im¿-Øn-I lmƒ tlm-´¬ B‚ v d-kv-‰md‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ ]T-\¢m-kv ˛ 11.00 „]-d-ºn¬ _-km¿ F.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ: \-h-Xn BtLm-j-k-am-]-\-hpw kv-Iqƒ I-em-ta-f-bpw ˛ D-Zv-Lm-S-\w ˛ s{]m. hn kn ˛ {]-^. sI c-ho{μ-\m-Yv ˛ 4.30 „Un.kn.kn. Hm-^n-kv: bq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-gn-t°m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew I-Ωn-‰nbp-sS D-W¿-hv ˛2013. D-Zv-Lm-S\w hn Fw kp-[o-c≥ ˛ 10.00 „ap-Pm-ln-Zv sk‚¿ Hm-]¨ Hm-Un-t‰m-dn-bw: kn.Un. S-h¿ tIm-gn-t°m-Sv (A-c-bn-S-Øp ]mew) ˛ C-kv-em-ln {]-`m-j-Ww ˛ A-_v-Zp¿-d- m-Jv _m-J-hn ˛ 7.00 „t]-cm-{º l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iqƒ: tUm. A-_v-Zp-√ ]m-te-cn-°v kzo-I-c-W-hpw sse-{_-dn t{]m-P-Œv D-Zv-Lm-S-\hpw ˛ a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ ˛ 10.00 „\-f-μm Hm-Un-t‰m-dn-bw: a¬ky-ta-J-e-bn-se A-hm¿-Up-Ifp-sS hn-X-c-W-hpw kz-bw-klm-b kw-L-߃-°p-f-f ]-cnio-e-\-hpw ˛ D-Zv-Lm-S-\w tab¿ F sI t{]-a-Pw ˛ 10.00 „tIm-gn-t°m-Sv t]m-en-kv ¢∫v : hy-h-km-b kw-cw-`-I-cp-sS D¬-∏-∂-ß-fp-sS {]-Z¿-i-\-hpw hn-]-W-\-hpw ˛ D-Zv-Lm-S-\w Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n ˛ 10.00

hm-hm-Sv _-kvtÌm-¸v a-en-\-am-¡n sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv A-ßm-Snbn¬ _-kv Im-Øn-c-n-∏p-tI-{μw km-aq-lnIhn-cp-≤¿ a-en-\-am°n. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw. kw-Lw tN¿-∂v _- v Im-Øn-cn-∏p-tI-{μ-Øn-en-cp-∂v a-Zy-]n-°p-I-bpw a-Zy-°p-∏n-Ifpw •m-kp-I-fpw F-dn-™p-S-°pI-bpw tI-{μw D-]-tbm-K-tbm-Kya- √ m- X m- ° p- I - b p- a m- W p- ≠ m- b Xv. \m-´p-Im¿ sIm-Sp-h-≈n t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. c-≠m-gvN-ap-ºv _- v Im-Øn-cn-∏p-tI-{μØn-\p ap-∂n¬ A¿-[-cm-{Xnbn¬ A-⁄m-X¿ H-cp ss_-°v Xo-sh-®v \-in-∏n-®n-cp-∂p. IØn-b ss_---°v Xo-b-W-® \n-ebn-em-Wv \m-´p-Im¿ I-s≠-Ønb-Xv. I-Øn-b ss_-°v A-t\zjn-®p 15 Zn-h-kw I-gn-™n-´pw B-cpw F-Øm-Ø-Xv \m-´p-Imcn¬ Zp-cq-l-X h¿-[n-∏n-®n-´p-≠v.

kozhikode/clR

_n.sP.]n. hÀ-Ko-b-X B-fn-¡-¯n-¡m³ sk-\-äv sa-w_-tdm-Sv t]m-en-kv A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dn-sb-¶v {i-an-¡p¶p: sN-¶n¯-e

hn-eym∏-≈n tªm-°v tIm¨-{K-kv k-tΩf-\w sI.]n.kn.kn. {]-knU‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p h-S-I-c: C-¥y-bp-sS a-tX-X-cXzw Zp¿-_-e-s∏-Sp-Øn h¿-Ko-bX-sb B-fn-°-Øn-°m≥ {i-aw \-S-Øp-I-bm-Wv _n.sP.]n, kwL-]-cn-hm¿, \-tc-{μ-tam-Un {Xb-ß-sf-∂v sI.]n.kn.kn. {]kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e.

A-[n-Im-c-Øn-se-Øm≥ ap-kv enw-I-sf Iq-´-s°m-e sN-bv-X \tc-{μ-tam-Un Xn≥-a-bp-sS {]-XoI-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p. hn-eym-∏-≈n tªm-°v tIm-¨-{K-kv kw-L-Sn-∏n-® s]m-Xp k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-

I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tam-Un-sb C-¥y≥ a-tX-X-cXz-Øn-\v Aw-Ko-Ic - n-°m-\m-hn-√. sXm-gn-em-fn h¿-K ]m¿-´n F-∂Xn¬ \n-∂pw hy-Xn-Ne - n-®v k-º∂ h¿-K-Øn-s‚-bpw A-[n-Im-c Z-√m-f≥-am-cp-tS-bpw ]m¿-´n-bm-bn

kn.]n.Fw. A-[x-]X - n-®n-cn-°p-Ibm-sW-∂pw A-t±-lw Ip-‰s - ∏-SpØn. Sn ]n N-{μ-ti-Jc - ≥ h-[h - pam-bn _-‘s - ∏-´v kn.-]n.Fw. At\z-j-W dn-t]m¿-´v ]m¿-´n ]p-dtØ-°v hn-Sm-Ø-Xv F-¥p-sIm≠m-sW-∂p-≈ P-\-ß-fp-sS tNm-Zy-Øn-\v kn.-]n.-Fw. a-dp-]S- n ]-d-b-Ww. C-Xv ]p-d-Øv hn-´n-cps∂-¶n¬ Sn ]n h-[-Øn¬ kn.]n.F-Ωn-\p-≈ ]-¶v hy-‡am-hp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. N-S-ßn¬ tZ-io-b A-Xv -e-‰nIv Nmw-]y≥-jn-∏n¬ sa-U¬ t\-Sn-b _n≥-kn, tIm-®v l-cn-Zmk≥, thm-fn-t_mƒ {]-Xn-` Aizn≥ cm-Pv F-∂n-h-sc A-\p-tamZn-®p. hn-eym-∏-≈n tªm-°v {]kn-U‚ v kn ]n hn-iz-\m-Y≥ A[y-£-X h-ln-®p. tI-{μ B-`y¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-aN-{μ≥, sI.]n.-kn.kn. `m-c-hml-I-fm-b kp-am-_m-e-Ir-jvW≥, sI ]n A-\n¬-Ip-am¿, kp-{_-lv -a-Wy≥, A-Uz. ]n Fw kp-tc-jv _m-_p, sI {]ho¨ Ip-am¿, Un.kn.kn {]-knU‚ v sI kn A-_p, I-S-ta-cn _m-e-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

sIm-bn-em-≠n: Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e sk-\-‰v sa-º-dpw Fw.F-kv.F-^v. kw-ÿm-\-IΩn-‰n-bw-K-hp-am-b e-Øo-^v Xpd-bq-cn-t\m-Sv t]m-en-kv tam-i-ambn s]-cp-am-dn-b-Xm-bn-]-cm-Xn. sIm-bn-em-≠n t]m-en-kv-t‰-j\n-se t{K-Uv F-kv.sF-bm-Wv tam-i-am-bn s]-cp-am-dn-b-Xv. C-∂-se e-Øo-^n-s‚ am-Xmhn-s‚ A-\p-P-Øn-bp-sS 13 ]h≥ kz¿-Wm-`-c-Ww _-kv bm-

\-cn-°p-\n: am-∏n-f I-em-km-lnXy th-Zn -am-∏n-f-∏m-´n-s‚ \mƒh-gn- {]-tXy-I kw-Ko-X-]-cn-]mSn am-∏n-f-∏m-´v \n-cq-]-I≥ ss^k¬ F-tf-‰n¬ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ]-g-b-Im-e N-cn-{X-߃ hn-fn-t®m-Xp-∂ ]m-´p-Iƒ ]m-Snbm-Wv N-cn-{X-߃ hn-i-Zo-I-cn®-Xv. A-_p Im-¥-]p-cw, l ≥ s\-Sn-b-\m-Sv, B-Zw s\-Snb-\m-Sv t\-Xr-Xzw \¬-In.

th-f-s¯ eo-Kn-se hn-`m-Ko-b-X: Pn-Ãm- I-½n-än kn-än-Mv \-S-¯n Ip-‰ym-Sn: th-f-Øv ]-©m-b-Øv ap-kv-enw eo-Kn-se A-kzm-c-ky߃ N¿-® sN-øm-\m-bn Pn-√m ap-kv-enw eo-Kv I-Ωn-‰n kn-‰n-Mv \-S-Øn. I-gn-™ Zn-h-kw h-S-Ic Sn._n-bn-em-Wv Pn-√m I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ _-‘-s∏-´-h-sc hn-fn-®p h-cp-Øn N¿-® \-S-Ønb-Xv. ]-©m-b-Øv Im-dn-se ss{U-h-sd am-‰p-∂-Xp-am-bn _‘-s∏-´ hn-j-b-am-Wv hn-`m-Kob-X cq-£-am-°n-b-Xpw c-≠v tNcn-bn-em-bn t\-Xm-°ƒ A-S-°ap-≈-h¿ am-dp-hm≥ Im-c-W-amb-Xpw. ss{U-h-sd am-‰n-s°m≠v {]-kn-U‚ v I-Øv \¬-In-b-

tXm-sS-bm-Wv {]-iv-\w cq-£-amb-Xv. eo-Kv `-cn-°p-∂ ]-©m-b-Ønse h-\n-Xm {]-kn-U‚ v bq-Øv eo-Kp-Im-c-\m-b ss{U-h-sd ]ncn-®p hn-´-Xm-bn t\m-´o-kv \¬In-sb-∂v H-cp hn-`m-Kw B-tcm]n-°p-∂p. th-fw -]-©m-b-Øv ap-kv-enw- eo-Kv I-Ωn-‰n C-S-s]-´v hn-j-bw ]-cn-l-cn-°m≥ {i-an-®n´pw \-S-°m-sX h-∂-tXm-sS afi-ew I-Ωn-‰n C-S-s]-Sp-I-bmbn-cp-∂p. kw-`-h-Øn¬ C-cp hn`m-K-ß-fpw X-ß-fp-sS hm-in XpS-¿-∂-tXm-sS ]-©m-b-Øv `-cW-sØ h-sc A-Xp _m-[n-°p-

∂ A-h-ÿ-bn-se-Øp-I-bm-bncp-∂p. Xp-S¿-∂v bp.Un.F-^v. sa-w_¿-am¿ {]-iv-\-Øn-\p ]-cnlm-cw Im-W-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v ap-kv-enw eo-Kv I-Ωn-‰n-°v IØv \¬-In-bn-cp-∂p. ]m¿-´n-bn-se th-f-sØ H-cp ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hn-s‚ a-I-\mWv ]-©m-b-Øv hm-l-\-Øn-s‚ ss{U-h¿. {]-kn-U‚n-s\ A-\pIq-en-°p-∂ hn-`m-K-Øn-\v Cbmƒ A-\-`n-a-X-\m-b-Xm-Wv {]iv-\-߃-°v Im-c-W-sa-∂pw ]d-b-s∏-Sp-∂p-≠v. A-Xn-\n-sS ]©m-b-Øn-se hm-l-\w sjÕn¬ I-b-‰n-bn-´n-cp-∂p. C-tXm-

sS ]-©m-b-Øn-s‚ B-h-iy߃-°v hm-l-\w C-√m-Ø Ah-ÿ-bm-bn. -H-cp-am-k-Øn-tesd sI F¬ ˛18 Un-˛ 6979 dn-t\mIm¿ ]-©m-b-Øv I-ayq-Wn-‰nlm-fn-se t]m¿-®n¬ \n¿-Ønbn-´n-cn-°-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn Im¿ t]m¿-®n¬ \n-∂pw sIm-≠p t]m-bn-´p-≠v. -dn-∏-b-dnßn-\m-bn h-≠n sIm-≠v t]m-bn F-∂m-Wv ]-d-bp-∂-Xv. -A-Xn-\nsS G-gv e-£w cq-]-°v hm-ßn-b Im¿ dn-∏-b-dn-ßv Im-c-Ww ]-d™v D-t]-£n-°m-\pw ]p-Xn-bXv hm-ßm-\pw \o-°-ap-≈-Xm-bn

dn-t∏m¿-´p-≠v. -A-©v h¿-jw am-{Xw D-]-tbm-Kn-®-Xm-Wv hml-\w. -ss{U-h¿ {]-iv-\w cq£-am-b-tXm-sS Pn-√m eo-Kv IΩn-‰n C-S-s]-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw h-S-I-c Sn _n-bn¬ \-S-∂ am-c-tØm¨ kn-‰n-ßn¬ {]-iv-\-Øn-\v ]-cnlm-c-am-sb-∂v ]-d-bp-∂p-s≠¶n-epw A-kzm-c-ky-߃ Xo¿∂n-´n-√. -Pn-√m I-Ωn-‰n H-cp ]-cnlm-cw ap-t∂m-´p sh-°p-sa-∂pw A-Xv Aw-Ko-I-cn-°-W-sa-∂p-amWv C-cp hn-`m-K-tØm-Spw B-hiy-s∏-´n-´p-≈-Xv F-∂m-Wv ]-db-s∏-Sp-∂-Xv.

{]hm-kn-I-fp-sS Im-cp-Wy {]-hÀ¯-\w A-Xpeyw: ap-\-Æd-en X§Ä hm-Wn-ta¬: Kƒ-^v \m-Sp-Ifn¬ ITn-\m-[zm-\w sN-øp-tºmgpw B-ew-_-lo-\-cp-sS I-Æoscm-∏m≥ {]-hm-kn-Iƒ Im-Wn°p-∂ Xm¬-]-cyw G-sd am-XrIm-]-c-am-sW-∂v ]m-W-°m-Sv køn-Zv ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X߃. J-Ø¿ sI.Fw.kn.kn. hm-Wn-ta¬ ]-©m-b-Øv I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-® {]-hm-kn ^m-anen a-Pv -en-kn-s‚ k-am-]-\ ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sI sI \-hm-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øv eo-Kv {]kn-U‚ v ]n X-dp-ssh-lm-Pn-sb

Pn-√m eo-Kv {]-kn-U‚ v D-a¿ ]m≠n-I-im-e-bpw B-Zy-Im-e {]hm-kn-I-sf bq-Øv eo-Kv kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn sI kp-ss_-dpw B-Z-cn-®p. cm-hn-se B-cw-`n-® kw-K-aØn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ap≥ eo-Kv kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-Kw kn hn Fw hm-Wn-ta¬ \n¿-h-ln-®p. sI sI Ip-™-_v-Zp-√ A-[y-£X h-ln-®p. a-e-∏p-dw Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-lv-d aºm-Sv ¢m-sk-Sp-Øp. {Km-a-∏-©bm-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ssk-\-_, tªm-°v ]-©m-b-Øv sh-Ãv tN-μ-aw-K-√q¿- \-Pm-Øp¬ Cu-am≥ a-Zvd-k Iw-]yq-´¿ em-_v Fw sF jm-\-hm-kv Aw-Kw ]n kp-c-ø kw-km-cn-®p. Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hoSp-IÄ-¡v t\-sc I-tÃdv ]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv kn.-]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cp-sS ho-Sp-Iƒ°v t\-sc I-t√-dv. tk-h-\ \-Kdn¬ hn sI I-cow, ]p-Ø≥ a-c®m-en¬ sI ]n _m-eI - r-jvW - ≥ F-∂n-hc - p-sS ho-Sp-Iƒ-°v t\-scbm-Wv I-gn-™ Zn-hk - w cm-{Xn Hcp a-Wn-tbm-sS-bm-Wv B-{I-aWw \-SØ - n-bX - v.

ho-Sn-s‚ P-\¬ Nn-√p-Iƒ Fdn-™p-X-I¿-Øp. ho-Sp-Iƒ-°v \m-i-\-„-߃ h-cp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. A-{I-a-W-Øn-\v ]n∂n¬ km-aq-lnIt{Zm-ln-I-fmsW-∂v kw-i-bn-°p-∂p t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. A-{I-aØ - n¬ kn.]n.Fw. ]-tøm-fn tem-°¬ I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n®p.

Ab-\n-°m-Sv km-aq-lnIt{Zm-ln-Iƒ F-dn-™pX-I¿-Ø hoSv

am-Wv A-]-I-S-Øn-\p Im-c-Wsa-∂v hn-Zym¿-Yn-I-fpw \m-´p-Imcpw ]-d-™p. ]-e kn-‰n k¿-ho-kv _- pI-fpw Po¿-Wm-h-ÿ-bn-em-Wv. Xp-cp-ºp ]n-Sn-® X-In-Sv, I-ºn-°j-W-߃ F-∂n-h D-b¿-∂p \n¬-°p-I-bm-Wv an-° _- p-Ifn-epw. C-h-bn¬ A-dn-bm-sXm∂p ap-´n-bm¬ ]-cn-t°¬-°pw. a-g s]-bv-Xm¬ ]-e _- p-I-fpw tNm-¿-s∂m-en-°p-∂ A-h-ÿbn-ep-am-Wv. C-Xn-\v sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn-sb-t∂m kz-Im-cysa-t∂m hy-Xym-k-an-√. \-√ dq´p-I-fn¬ Hm-Sn-°m≥ ]p-Xn-b _ p-I-fpw kn-‰n-bn¬ k¿-ho-kv

\-S-Øm≥ I-≠w-sN-øm-dm-b-hbpw D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-Wv D-Sa-Iƒ. \-K-c-Øn-\p-≈n¬ Xm-c-Xtay-\ sN-dn-b bm-{X- -Iƒ-°mWv B-fp-Iƒ kn-‰n k¿-ho-kv _- p-I-sf B-{i-bn-°p-∂-Xv. Hm-Sn-h-∂v I-b-dp-tºmƒ _- ns‚ I-≠o-j≥ ]-cn-tim-[n-°ms\m-∂pw B-fp-Iƒ sa-\-s°-Smdn-√. D-≈ A-ku-I-cy-ß-sf I≠n-s√-∂p \-Sn-°p-I-bm-Wv ]Xn-hv. Cu a-t\m-`m-hw ]-c-am-h[n ap-X-se-Sp-°p-I-bm-Wv _- pS-a-Iƒ. cm-hn-se-bpw ssh-Io´pw kv-Iqƒ-˛ -tIm-f-Pv Ip-´n-I-sfbpw hn-hn-[ tPm-en-°m-bn t]m-

NÀ-¨ ¢m-kv ap-°w: A-Xo-{μn-b [y-m-\-Øneq-sS tem-I-k-am-[m-\w F-∂ hn-j-b-sØ B-kv-]-Z-am-°n ap°w _n ]n sam-bv-Xo≥ tk-hm-aμn-dn¬ \-S-∂ N¿-®m ¢m-kv Fw sI cm-Kn-Wn tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-emw \-Sp-°-≠n A[y-£-X -h-ln-®p. kn \m-cm-bW≥, F sI kn-≤o-Jv, Im-©\ sIm-‰-߬, A-∂-Ω tZ-hky, ]n B-en-l- ≥, ]n `m-\p-aXn, Zm-tam-Z-c≥ tIm-g-t©-cn, kPn I-≈n-°m-Sv kw-km-cn-®p.

Xm-a-c-t»-cn: I-´n-∏m-d ]-©m-bØn-se A-ºm-b-tØm-Sv C-d-®n∏m-d-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn Xp-S-ßp∂ ssl-sS-Iv Izm-dn-s°-Xn-tc \m-´p-Im¿ cw-K-Øv. A-ºm-btØm-´n¬ \n-∂pw C-d-®n-∏m-dbn-te-°p-≈ ]m-X-bn¬ \n-c-h[n Izm-dn-Iƒ {]-h¿-Øn-®p h-cp-

∂-Xn-s‚ Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂Xn-\p-]p-d-ta a-s‰m-cp h≥ Izm-dn Iq-Sn {]-h¿-Øn-°p-∂-Xp {]-tZi hm-kn-I-fp-sS Zp-cn-Xw ]-Xn-∑S-ßv h¿-[n-°pw. tZ-io-b ]m-X-bn¬ \n-∂pw C-d-®n-∏m-d h-gn tIm-S-t©-cn-°≈ tdm-Uv ]p-\-cp-≤-cn-°m-\p-

≈ ^-≠v h-I-bn-cp-Øn-´pw {]-apJ cm-{„o-b ]m¿-´n t\-Xm-°-fpsS C-S-s]-S¬ aq-ew ]-≤-Xn \ne-® \n-e-bn-em-Wv. tdm-Uv \-ho-I-c-Ww Izm-dn am-^n-b-Iƒ-°p {]-Xn-Iq-e-ambn _m-[n-°p-sa-∂-Xm-Wv C-Xn\p Im-c-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ ]-

tam-i-am-bn s]-cp-am-dn-b-Xpw aWn-°q-dp-I-tfm-fw kv-t‰-j-\n¬ \n¿-Øp-I-bpw sN-bv-X-Xv. ]n-∂o-Sv ap≥-kn-∏¬ Iu¨kn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn ]n C-{_m-lnw-Ip-´n-bpw Iu¨-kne¿- a-t\m-Ppw kv-t‰-j-\n-seØn F-kv.sF-bp-am-bn kw-kmcn-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂m-Wv e-Øo^n-s\ hn-´-b-®-Xv. e-Øo-^v h-SI-c Un-ssh.F-kv.]n-°v ]-cm-Xn \¬-In.

"am-∏n-f-∏m-´n-s‚ \mƒ-h-gn' {]-tXy-I kw-Ko-X- ]-cn-]m-Sn ss^-k¬ F-tf-‰n¬ DZvLm-S\w sNøp∂p

Npcp¡¯nÂ

Fkv.Un.]n.sF. sK-bn k-a-cPm-Y C-¶v \m-Zm-]pc-¯v \m-Zm-]p-cw: sK-bn¬ ss]-∏v sse≥ ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂v P-\hm-k-tI-{μß-sf H-gn-hm-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´pw am-\-Zfi-߃ ]m-en-°m-sX-bp-≈ hmX-I-ss]∏v-sse-\n¬ C-cI-fm-°-s∏-Sp-∂-h-cp-sS k-a-c-ho-cy-߃-°p ]n¥p-W \¬Inbpw F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\-{]-knU‚ v sI Fw A-jvd-^v \-bn-°p-∂ k-a-cPm-Y C-∂p \m-Zm-]pc-Øv. Pn√bn-se ]≤-Xn {]-tZ-i-ß-fn-eq-sS I-S-∂p-h-cp-∂ PmY-°v ssh-Io-´v 6.30\v _-kvÃm≥Uv ]-cn-kc-Øv kzo-Ic-Ww \¬-Ipw.

sIm-Sn-b-¯q-cn sX-cp-hp-hn-f-¡p-IÄ sX-fn-ªp ap-°w: tI-Sm-b sX-cp-hp-hn-f-°p-Iƒ \-∂m-°n \¬-In \≥a- {]-h¿-Ø-I¿ am-Xr-I-bm-bn. sIm-Sn-b-Øq¿ A-ß-m-Sn-bnse 16 sX-cp-hp-hn-f-°p-I-fm-Wv \≥-a {]-h¿-Ø-I¿ A-‰-Ip‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn {]-h¿-Ø-\-£-a-am-°n-b-Xv. hn-f-°pIƒ I-Æ-S-®n-´v am-k-ß-fm-sb-¶n-epw ]-©m-b-Ø-[n-Ir-X¿ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√. ]-cm-Xn-I-fpw {]Xn-tj-[-ß-fpw ^-ew Im-Wm-sX h-∂-t∏m-gm-Wv Po-h-Im-cpWy-˛- kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\-bm-b \-∑-bp-sS {]-h¿-ØI¿ cw-K-Øn-d-ßn-b-Xv. d-km-Jv sIm-Sn-b-Øq¿, ap-\-Δn¿ t\Xr-Xzw-\¬-In.

t\-Xr-Xz ]-cn-io-e-\ Iymw-]v \m-Zm-]p-cw: D-]-Pn-√m sP.-B¿.-kn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ sP.B¿.-kn. Im-U-‰p-Iƒ-°v t\-Xr-Xz ]-cn-io-e-\ Iymw-]v \-S-Øn. C sI hn-P-b≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. D-]-Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n ap-\o¿ A[y-£-X -h-ln-®p. tZ-io-b A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv sI tl-a-N-{μs\ Un.-C.H. C sI kp-tc-jv Ip-am¿ s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®p. sI I-cp-W-s‚ sP.-B¿.kn. ssI-∏p-kv-X-Iw \m-Zm-]p-cw F.C.-H. -kp-tc-{μ-Ip-am¿ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp.

a-ln-fm tIm-¬-{K-kv I¬-h³-j³ I-°-´n¬: Ip-∂p-Ω¬ a-fi-ew a-ln-fm tIm¨-{K-kv I¨h≥-j≥ Un.kn.kn. sk-{I-´-dn hn Fw N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. H h-\-P A-[y-£-X- h-l-n-®p. G-en-bm-d B-\μ≥, {io-tP-jv Du-c-Øv, sI ]n ssi-e-P, sI c-Pn-\, F ]n kp-a-Xn, sI Fw \n-j, hn _o-\ kw-km-cn-®p.

kzÀ-Whpw ]-W-hpw I-hÀ-¶p I-Sn-b-ßm-Sv: ]m-te-cn-bn-se Ip-bn-ºn¬-]m-ew Nn-‰m-cn-°¬ d-km-Jn-s‚ ho-´n¬ tam-j-Ww. C-∂-se cm-{Xn ho-´p-Im¿ ÿ-e-Øn-√m-Ø k-a-b-Øm-Wp I-h¿-® \-S-∂-Xv. 45,000 cq]-bpw \m-ev ]-h-\pw I-h¿-∂ tam-„m-hv ho-´n¬ \n-∂p `-£Ww D-≠m-°n I-gn-®m-Wv ho-Sv hn-´-Xv. t]-cm-{º t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-In.

lr-t{Zm-K km-[y-Xm \nÀ-W-b Iymw-]v tIm-gn-t°m-Sv: sl¬-Øv lm¿-´v t^m-d-Øn-s‚-bpw ª-Uv sUm-tW-gv-kv t^m-d-Øn-s‚-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS 45 hb- n-\p ap-I-fn-ep-≈ kv-{Xo-Iƒ-°m-bn lr-t{Zm-K km-[yXm \n¿-W-b Iymw-]v \-S-Øn. Im-®n-em-´v F.-bp.-]n. kv-Iqfn¬ ta-b¿ F sI t{]-a-Pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-‰nbn¬ Xm-gw hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ Sn ]n sam-bv-Xo≥-tIm-b A-[y-£-X-h-ln-®p. A-h-b-h-Zm-\ Im¿-Uv h-n-X-c-Ww Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e \n¿-h-ln-®p. sIm-tΩ-cn hm¿Uv Iu¨-kn-e¿ I-hn-X A-cp¨, sl¬-Øn lm¿-´v t^mdw I¨-ho-\¿ tl-a-]m¬, ª-Uv sUm-tW-gv-kv t^m-dw {]kn-U‚ v A-tim-I≥ B-e-{]-Øv, s\-√n-t°m-Sv hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ sI tZ-h-In kw-km-cn-®p.

ap-\n-kn-¸Â Hm-^n-kv amÀ-¨v h-S-I-c: I-cn-º-\-tØm-Sv a-en-\o-I-c-W {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´p I-cn-º-\-tØm-Sv kw-c-£-W-k-an-Xn ap-\n-kn-∏¬ Hm^n-kn-te-°p am¿-®v \-S-Øn. I-£n-cm-{„o-b t`-Z-an-√m-sX \q-dp-IW-°n-\m-fp-Iƒ am¿-®n¬ ]-s¶-Sp-Øp. ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ Sn tim-`o-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-an-Xn sN-b¿-am≥ sI c-ta-i≥, ]n Kn-co-j≥, F hn {]-Pn-Xv-Ip-am¿, sI F c-ta-i≥ kw-km-cn-®p.

hp-∂-h-sc-bpw Ip-Øn-\n-d-®mWv C-h-bp-sS bm-{X. N-hn-´p-]-Snbn¬ \n-∂v bm-{X A-cp-sX-∂ \n-b-a-{]-Im-c-ap-≈ ap-∂-dn-bn∏p-t]m-epw an-° _- p-I-fn-epw D-≠m-hm-dn-√. D-s≠-¶n¬-Øs∂ A-Xn-\v B-cpw H-cp hn-ebpw I¬-∏n-°m-dp-an-√. Xn-c-°p-≈ k-a-b-ß-fn¬ Nhn-´p-]-Sn-bn¬ \n-d-sb B-fp-I-fpam-bm-bn-cn-°pw _- p-I-fp-sS I-cn-º-\-tØm-Sv kw-c-£-W-k-an-Xn ap-\n-kn-∏¬ Hm-´w. bm-{X-°m¿ ap-gp-h-\pw I- Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v {]^. Sn tim-`o-{μ≥ b-dn-°-gn-™v _-kv ]p-d-s∏-Sm≥- D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p t\-cmw am-{X-ta hn-Zym¿-Yn-I-sf I-b-‰m-dp-≈p. C-Xp-aq-ew C-h¿°v an-°-t∏m-gpw N-hn-´p-]-Sn-bn-¬ ap-°w: a-lm-fl Z¿-i-\ th-Znam-{X-ta C-Sw In-´m-dp-≈p.bp-sS ap-°w ]-©m-b-Øv I-Ωn‰n Hm-^n-kv tIm¨-{K-kv ap-°w tªm-°v I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v kn sP B‚-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Sn Sn kp-sse-am≥ A-[y-£d-bp-∂p. Izm-dn-s°-Xn-tc {]-h¿- X- h-ln-®p. Fw Sn A-jv-d-^v, Øn- ° p- ∂ - X n- s \- X n- t c- b pw th-Wp I-√p-cp-´n, Fw sI a-Ω-Zv, t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n-°p-∂- jw-kp-±o≥, kn-‘p Xm-g-t°mXn-s\-Xn-tc-bpw A-{I-aw \-S- ´p-Ω¬, am-º-‰ A-–p-√, `m-\p-aØp-I-bpw t_m¿-Up-Iƒ \-in- Xn, Pn¬-kv am-Xyp, hn kn tam∏n-°p-bpw sN-øp-∂-Xm-bn \m-´p- l-\≥, ssj-t\-jv Ip-am¿, _-nIm¿ Xm-a-c-t»-cn t]m-en-kn¬ Pp am-fn-tb-°¬, C ]n A-c-hnμ≥ kw-km-cn-®p. ]-cm-Xn \¬-In.-

Izm-dn-þ a-«n-a-WÂ am-^n-b-s¡-Xn-tc {]-tZ-i-hm-kn-IÄ

{X-bn¬ \-„-s∏-´n-cp-∂p. B-`-cWw ho-s≠-Sp-°p-∂-Xn-\v B-hiy-am-b k-l-I-c-Ww _-kv-Poh-\-°m-cn¬ \n-∂v e-`n-°m-ØXv t]m-en-kn-s‚ {i-≤-bn¬-s]Sp-Øm≥ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p e-Øo-^pw am-Xr-k-tlm-Z-cn hÆm-Øn-°-≠n dw-e-bpw. kv-t‰-j-\n-se {]-kv-Xp-X DtZym-K-ÿ≥ dw-e-tbm-Sv I-b-¿Øp kw-km-cn-®-Xn-s\- Xp-S¿-∂v e-Øo-^v C-S-s]-´-t∏m-gm-Wv

am-¸n-f-¸m-«n-sâ \mÄh-gn: kw-Ko-X ]-cn-]m-Sn \S¯n

kn-än kÀ-ho-kv _-Êp-I-fn-se bm-{X km-l-kn-I-am-hp-¶p tIm-gn-t°m-Sv: kn-‰n k¿-ho-kv _- p-I-fn-se bm-{X km-l-knI-am-hp∂p. C-Xn¬ G-‰-hpw HSp-hn-e-tØ-Xm-Wv tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-\n°v _- n-s‚ N-hn-´p]-Sn- X-I-¿-∂pho-Wp ]-cn-t°-‰Xv. sIm-Sp-h-≈n am-\n-]p-cw kztZ-in-bpw _n.F. aq-∂mw-h¿-j hn-Zym-¿-Yn-\n-bp-am-b \p-kv-e-bmWv I-gn-™ Zn-h-kw _- n-s‚ N-hn-´p-]-Sn X-I¿-∂p \n-ew ]-Xn®-Xv. a-em-∏-d-ºv s{]m-hn-U≥-kv hn-a≥-kv tIm-f-Pn¬-\n-∂v hnZym¿-Yn-I-fp-am-b ap-°-tØ-°v t]m-b _- n-s‚ N-hn-´p-]-Sn XI¿-∂m-Wv hn-Zym-¿-Yn-\n-°v ]-cnt°-‰-Xv. _- n-s‚ Im-e-∏-g-°-

3

Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w


{]mtZ-inIw

22 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

B-th-i-am-bn Im-f-]q-«p-aÂkcw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ A-©p-h-sc kv-]n-∂n-Mvan¬, ss_-t°m-^v, Ip-‰n-∏-dºv, tN-eq¿-∏m-Sw, C-Sn-aq-gn°¬, ss_-]m-kv \n-k-cn P-Mvj≥, ssh-Zy-c-ßm-Sn, ]p-√pw-Ip∂v, N-Ω¬-]-≈n, tXm-´p-߬, cm-a-\m-´p-I-c Su¨, _-kv-‰m‚ v ]-cn-k-cw, cm-a-\m-´p-I-c sI.Sn.Un.kn ]-cn-k-cw, s]-cpap-Jw, a-e-bn¬ Xm-gw, H-en-]nen-]m-d, ap-°-Øv-I-S-hv, B-ep߬, sS-en-t^m¨ F-Iv-kvtN-©v, Ip-‰n-∏m-e, ]q-t®-cn-Ip∂v, {]-t_m-[n-\n, h-S-°p-ºm-Sv, ]-Sn-°-Øm-sg, a-Æq¿ sd-bn¬, a-Æq¿ ]-g-b-_m-¶v-Io-g-tIm-Sv, Im-c-Im-fn, a-Æq¿-h-f-hv, F-S-®nd, tIm-´-°-S-hv, Im¬-h-cn F∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-ap-X¬ A-©p-h-sc Iq-tSm-Øpw-]m-d, h-S-t°-Nm-en¬, ]m-em-gn, AØm-Wn, ]m-hq-s]m-bn¬, ]p-gºp-dw, ]q-im-cn-°m-hv, s\-√nt°m-Sv kv-Iqƒ ]-cn-k-cw F-∂nhn-S-ß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ aq∂p-h-sc Im-´n¬-]o-Sn-I, IÆ≥-I-S-hv, h-≈n-b-d F-∂n-hn- ]p√m-fq¿ Im-f-]q-´p I-≠-Øn¬ \-S-∂ Im-f-]q-´p a¬-k-c-Øn¬ \n∂v S-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

kozhikode/clT

3

_m-ep-tÈ-cn D-]-Pn-Ãm im-kv-{X-ta-f Xp-S-§n _m-ept»-cn: D-]P - n-√m K-Wn-X ˛km-aq-ly im-k{v- X ˛-sF.Sn ta-fIƒ-°p sIm-fØ - q¿ K-h. l-b¿ sk-°≥-Ud- n kvI - q-fn¬ Xn-cn sXfn-™p. Pn-√m ]-©m-bØ - v B-tcm-Ky ˛ hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gk -v ¨ sI ]n jo-_ DZvL - m-S\ - w sN-bX -v p. 1500 Hm-fw hnZym¿-Yn-Iƒ hn-hn-[ a¬-kc - ß - -

fn¬ ]-s¶-Sp-°pw. C-∂s - e im-k-v Aw-Kw sF ]n cm-tP-jv A-[y-£\-cn-°p\n: ]p√m-fq¿ Im-f-∏q-´p {X ˛ km-aq-ly-im-k{v- X ta-fI - f - n- X h-ln-®p. I-≠-Øn¬ \-S-∂ Im-f-]q-´p em-bn Ãn¬ tam-U¬, h¿-°n-Mv F.C.H C.sI cm-P≥, \-∑≠ a¬k-cw B-th-i-Im-gv-N-bmbn. tam-U¬, s{]m-PI - v‰ - p-Iƒ Xp-S- {Km-a∏ - © - m-bØ - v sa-º¿-am-cm-b H kn {_-tZ-gv-kv Ip-‰n-°m-´qßn hn-hn-[ a¬-kc - ß - ƒ \-S∂ - p. h¬-ke - am-[h - ≥, ]n sI an-\n, cmWv Im-f-∏q-´p-a¬k-cw kwC-∂p K-Wn-X ˛ sF.Sn hn-jb - - ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v C Fw hmL-Sn-∏n-®Xv. tIm-gn-t°m-Sv, a-eß-fp-am-bn _-‘s - ∏-´ a¬-kc - - kp, {]-Zo-]≥, {]-[m-\[ - ym-]n-I Sn ∏pdw, ]m-e-°m-Sv Pn√-I-fn¬ \nß-fm-b \-º¿ Nm¿-´v, tPym-a{- Sn, ssa-aq-\Ø - v, im-kv{- X-ta-f I¨∂m-bn 50 tPm-Un I-∂p-Iƒ a¬]- n¬-k,v sF.Sn Izn-kv Xp-Sß - n- ho-\¿ C i-io-{μ-Zm-kv kw-km-cnk-c-Øn¬ ]-s¶-SpØp. B¿-∏pb-h \-S° - pw. Pn-√m ]-©m-bØ - v ®p. hn-fn-Iƒ \n-d-™ B-th-i-Icam-b a¬-k-c-Øn-s\m-Sp-hn¬ C-¥y-\q¿ sN-c-S B-en-_m-∏phn-s‚ H∂mw tPmUn I-∂p-Iƒ Nmw-]y≥-am-cmbn. B-en _m-∏p-hn-s‚ Xs∂ c≠mw tPm-Un-°m-Wv c-≠mwÿm\w. h-fm-t©-cn F≥ kn {Kq∏v aq-∂mw-ÿm-\w t\Sn. anI-® ]q-´p-Im-cm-bn am-\p a-≠q¿, A-_q-´n s]-cp-h-≈q¿, ap-kv-X^, _m-∏p F-∂nh-sc Xn-cs™-SpØp. hn Fw D-a¿ Fw.F¬.F, a-S-hq¿ {Km-a-∏©mb-Øv {]-kn-U‚ v C a-RvPp-f, tIm¿-∏-td-j≥ Iu¨-kne¿ ]q-f-°¬ l-aoZv, ]n sI kpsse-am≥, sI Sn A-kokv, ssh- Ip-‰n-∏m-e {Km-a-{io-bp-sS s\¬-Ir-jn hn-f-sh-Sp-∏v ap°w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v em-¶-c A-l-Ω-Zv-lm-Pn kw-km- F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p cn®p.

]cn-]mSn

„\-f-μm Hm-Un-t‰m-dn-bw: a¬-

ky-ta-J-e-bn-se A-hm¿-Up-Ifp-sS hn-X-c-W-hpw kz-bw-klm-b kw-L-߃-°p-f-f ]-cnio-e-\-hpw ˛ D-Zv-Lm-S-\w tab¿ F sI t{]-a-Pw ˛ 10.00 „tIm-gn-t°m-Sv t]m-en-kv ¢-_v : hy-h-km-b kw-cw-`-I-cpsS D¬-∏-∂-ß-fp-sS {]-Z¿-i-\hpw hn-]-W-\-hpw ˛ D-Zv-Lm-S\w Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n ˛ 10.00 „kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: am-\m©nd ˛ Fw.C.Fkv sk-an-\m¿ kz-Xz cm-{„o-bØn-s‚ A-Xn¿-h-c-ºp-Iƒ ˛ tUm. ]n F ^-k¬ K-^q¿ ˛ 3.30 „Un.kn.kn Hm-^n-kv: bq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-gn-t°m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew I-Ωn-‰nbp-sS D-W¿-hv ˛2013. D-Zv-Lm-S\w hn Fw kp-[o-c≥ ˛ 10.00 „ap-Pm-ln-Zv sk‚¿ Hm-]¨ Hm-Un-t‰m-dn-bw: kn.Un S-h¿ tIm-gn-t°m-Sv (A-c-bn-S-Øp ]mew) ˛ C-kv-em-ln {]-`m-j-Ww ˛ A-_v-Zp-¿-d- m-Jv _m-J-hn ˛ 7.00 „t]-cm-{º l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iqƒ: tUm. A-_v-Zp-√ ]m-te-cn-°v kzo-I-c-W-hpw sse-{_-dn t{]m-P-Œv D-Zv-Lm-S-\hpw ˛ a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ ˛ 10.00 „A-f-Im-]pcn: Im¿Øn-I lmƒ - tlm-´¬ B‚ v d-kv‰md‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ ]T\-¢m-kv ˛ 11.00 „]-d-ºn¬ _-km¿ F.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ: \hXn B-tLm-j-k-am-]-\hpw kvIqƒ I-em-ta-fbpw ˛ D-Zv-Lm-S\w ˛ s{]m. hn kn ˛ {]-^. sI c-ho-{μ-\m-Yv ˛ 4.30

]-©m-b-¯vtdm-Un-se \nÀ-am-W{]-hr-¯n \m-«p-ImÀ X-S-ªp

kw-LÀ-j-¯n \m-ep t]À-¡p ]-cn-¡v ap-°w: hn-Zym¿-Yn-If - S- ° - w \q-dp I-W° - n-\m-fp-Iƒ B-{i-bn-°p∂ {Km-a∏ - © - m-bØ - v tdm-Uv kzIm-cy hy-‡n sI-´n-sb-Sp-°m≥ {i-an-®X - p \m-´p-Im¿ tN¿-∂p X-S™-Xn-s\ Xp-S¿ - ∂ - p-≠m-b kwL¿-jØ - n¬ \m-ep-t]¿-°v ]-cnt°-‰p. ]-cn-t°-‰ ]-c∏ - n¬ A-_Z-v p- em-an-s\ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-

°¬ tIm-fP - v B-ip-]{- Xn-bn-epw kn sI \-Po-_,v \-Sp-°≠ - n A-_-v Zp-¿d - l - n-am≥, ]-c∏ - n¬ a-ΩZ- v F∂n-htc ap-°wI-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-epw {]-th-in∏n-®p. sIm-Sn-bØ - q¿ {Km-a∏ - © - m-bØn-s‚ D-Sa - ÿ - X - b - n-ep-≈ B-\∏m-d tdm-Un-s‚ H-cp h-ia - m-Wv kzIm-cy hy-‡n sI-´n-sb-Sp-°m≥

{i-an-®X - .v ]-∂n-t°m-Sv D-®° - m-hn¬ t£-{X-Øn-\p k-ao-]Ø - p Iq-sS I-S∂ - p-t]m-Ip-∂ tdm-Un-em-Wv ]∂n-t°m-Sv ]-c∏ - n¬ a-ΩZ- n-s‚ aI≥ A-_vZ- p-¿d - j - o-Zv a-Xn¬-sI´m≥ {i-an-®X - .v d-jo-Zn-s‚ D-Sa - ÿ - X - b - n-ep-≈ Izm¿-t´-gk -v n-s‚ ap≥ `m-KØ - m-Wv tdm-Un-Sn-°m≥ {i-aa - m-cw-`n-®X - .v D-

_n.sP.]n. hÀ-Ko-b-X B-fn-¡-¯n-¡m³ {i-an-¡p¶p: c-ta-iv sN-¶n¯-e

hSI-c: C-¥y-bp-sS a-tX-XcXzw Zp¿-_-e-s∏-Sp-Øn h¿-KobX-sb B-fn-°-Øn-°m≥ {iaw \-S-Øp-I-bm-Wv _n.sP.]n, kw-L-]-cn-hm¿, \-tc{μ-tam-Un {X-b-ß-sf∂v sI.]n.kn.kn {]knU‚ v c-ta-iv sN-∂nØ-e. A-[n-Im-c-Øn-se-Øm≥ ap-kv enwI-sf Iq-´-s°m-e sNbv-X \tc{μ-tam-Un Xn≥-a-bp-sS {]-XoI-am-sW∂pw A-t±-lw ]d™p. hn-eym∏-≈n tªm-°v tIm¨-{K-kv kw-L-Sn-∏n® s]mXp k-tΩf-\w D-Zv-LmS-\w sN- hn-eym∏-≈n tªm-°v tIm¨-{K-kv k-tΩf-\wsI.]n.kn.kn. øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±lw. tam- {]-knU‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Un-sb C-¥y≥ a-tX-X-c-Xz-ØntI-{μ B-`y-¥-c k-l-a{¥n \v Aw-Ko-I-cn-°m-\mhn√. sXm- tNm-Zy-Øn-\v kn.]n.Fw a-dp]cm-a-N-{μ≥, gn-em-fn h¿-K ]m¿-´n F-∂-Xn¬ Sn ]-d-b-Ww. C-Xv ]pd-Øv hn-´n- ap√∏-≈n sI.]n.kn.kn `mc h m-l-Ifm-b cps ∂¶ n¬ Sn ]n h[ Ø n¬ \n∂pw hy-Xn-N-en-®v k-º-∂ h¿-K-Øn-s‚bpw A-[nIm-c kn.]n.F-Ωn-\p-≈ ]-¶v hy-‡- kp-am-_m-e-Ir-jvW≥, sI ]n kp-{_-lv -aZ√m-f≥-am-cp-tSbpw ]m¿-´n-bm- am-hp-sa∂pw A-t±-lw ]- A-\n¬-Ip-am¿, Wy≥, AUz. ]n Fw kp-tc-jv d™p. bn kn.]n.Fw. A-[x-]-Xn-®n-cnN-S-ßn¬ tZio-b A-Xv -e-‰n- _m_p, sI {]-ho¨ Ip-am¿, °p-I-bm-sW∂pw A-t±lw IpIv Nmw-]y≥-jn-∏n¬ sa-U¬ Un.kn.kn {]-knU‚ v sI kn ‰-s∏-Sp-Øn. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[-hp- t\Sn-b _n≥kn, tIm-®v l-cn- A_p, I-S-ta-cn _m-e-Iram-bn _-‘-s∏-´v kn.]n.Fw A- Zmk≥, thmfn-t_mƒ {]-Xn-` jvW≥, AUz. sF aq-k, ]n t\z-j-W dn-t]m¿-´v ]m¿-´n ]p-d- A-izn≥ cm-Pv F-∂nh-sc A\p- sI cm-tKjv, sI kn \-Pv a¬, tØ-°v hn-SmØ-Xv F¥p-sIm- tam-Zn®p. hn-eym∏-≈n tªm-°v Xn-cp-h-≈q¿ ap-cfn, {io-tPjv tN-μ-aw-K-√q¿: 1964¬ ÿm-]n- ≠m-sW-∂p-≈ P-\-ß-fp-sS {]-knU‚ v kn ]n hn-iz-\m-Y≥ Du-cØv, c-ta-iv s\m-®m-Sv kwkm-cn-®p. A-[y-£-X h-ln®p. X-am-b tN-μ-aw-K-√q¿ l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ kp-h¿W-Pq-_n-en \-n-d-hn¬. tI-c-fØn-\-I-Øpw ]p-d-Øp-ap-≈ hnXm-a-c-t»-cn: sI -cm-L-h≥ amZym¿-Yn-Iƒ-°p hn-Zym-`ym-kw ]-I¿-∂ kv-Iqƒ \n-c-h-[n {]-Xn- sIm-Sp-h-≈n: {Km-a-∏-©m-b-Øv l-Ω-Zv-lm-Pn, F ]n a-Po-Zv, sI kv-‰-dp-sS \n-cym-W-Øn¬ Xm-a`-Iƒ-°p P-∑w \¬-In-bn-´p- tI-c-tfm¬-k-hw k-am-]n-®p. k- kp-tc-{μ≥, {io-[-c≥ \m-b¿, Sn c-t»-cn ]-ªn-Iv sse-{_-dn {]≠v.2014 P-\p-h-cn 11, 12 Zn-h-k- am-]-\-k-tΩ-f-\w hn Fw D-a¿ sI ap-l-Ω-Zv, hn kn \q¿-P-l- h¿-Ø-I k-an-Xn tbm-Kw A-\pß-fn-em-bn \-S-°p-∂ Pq-_n-en Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- m≥, i-co-^ I-Æm-Sn-s∏m-bn¬, tim-Nn-®p. D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Xp. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k¿-´n-^n- P-ao-e sN-º-t‰-cn, hn F kpFw _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ ]p-Xn-b-Xm-bn \n¿-an-® 1mw t_m- °-‰p-I-fpw Fw.F¬.F. hn-X-c- ss_-Z, ap-\o-dm \m-k¿, k¬-a A-[y-£-X h-ln-®p. lp°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw c-≠mw Ww sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]- A-ko-kv, ssh-kv {]-kn-U‚ v ssk≥ Im-cm-Sn. in-h-i-¶-c≥, tªm-°n-s‚ in-em-ÿm-]-\- kn-U‚ v d-kn-bm C-{_m-lnw ]n tKm-]m-e≥, sI sI F Jm- A-Uz,tPm-k-^v am-Xyp, kn -hn hpw \-S-°pw. ap-l-Ω-Z-en-kw-km-cn-®p. A-[y-£-X- h-ln-®p. ]n kn A- Z¿ kw-km-cn-®p. H-cp sIm-√w \o-≠p-\n¬-°p∂ Pq-_n-en B-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn A[ym-]-I k-tΩ-f-\w, kp-h-\o¿{]-Im-i-\w, I-em-˛-Im-bn-I a¬k-c-߃ Xp-S-ßn ssh-hn-[yam¿-∂ ]-e-]-cn-]m-Sn-I-fp-ap-≠mbn-cn-°pw.C-Xn-s‚ hn-P-b-I-cam-b \-S-Øn-∏n-\m-bn Fw sF jm-\-hm-kv Fw.]n, tam-bn-≥-Ip´n Fw.F-¬.F, ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kp-tc-{μ-\m-Yv, Pn-√m tIm-gn-t°m-Sv: kn-‰n k¿-ho-kv tªm-°v ]-©m-b-Øv sa-º¿_- p-I-fn-se bm-{X km-l-knam≥ c-£m-[n-Im-cn-I-fpw am-t\I-am-hp∂p. C-Xn¬ G-‰h - pw H-SpP¿ H A-–p-¿-d-ln-am≥ sN-b¿hn-et- Ø-Xm-Wv tIm-fP - v hn-Zym¿am-\pw {]n≥-kn-∏¬ Iq-´n-¬ apYn-\n _- n-s‚ N-hn-´p-]S- n- X-Il-Ω-Z-en P-\-d¬ I¨-ho-\-dp¿-∂v ho-Wp ]-cn-t°-‰X - v. sIm-Spam-bn kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-Ih≈ n am\ n] pc w kztZ-in-bpw cn-®p. bp.]n kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m_n.F. aq-∂mw-h¿-j hn-Zym-¿Y - ndn-b-Øn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ \n-bp-am-b \p-kv-e-bm-Wv I-gnC-kv -em-ln-b A-tkm-kn-tb™ Zn-hk - w _- n-s‚ N-hn-´p-]j≥ {]-kn-U‚ v H A-–p-¿-d-lnSn X-I¿-∂p \n-ew ]-Xn-®X - v. a-emam-≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. ∏-d-ºv s{]m-hn-U≥-kv hn-a≥-kv ap≥ {]n≥-kn-∏¬ Sn A-–ptIm-f-Pn¬-\n-∂v hn-Zym¿-Yn-I-fp√ D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. Iq-´n¬am-b ap-°t- Ø-°v t]m-b _- nap-l-Ω-Z-en, ]n Sn F {]-kns‚ N-hn-´p-]S- n X-I¿-∂m-Wv hnU‚ v _m-e≥, hm¿-Uv-sa-º¿-am- cm-∏-I¬ k-a-c-Øn-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-°m-s\-Øn-bhsc Zym-¿Y - n-\n-°v ]-cn-t°-‰X - v. _- nCø t ®c n Ip™ nI rj v W ≥ A` nkwt _m[ \ sNø p∂ p cm-b F≥ ]n iw-kp-±o≥, ^ms‚ Im-e-∏-g-°-am-Wv A-]-I-SXzn-a sIm-S-∏-\, Fw sI ao-\, - s - a-∂v hn-Zym¿-Yn]n sI I-cow, sI kp-tc-{μ≥, Xm-a-c-t»-cn: a-Zy hn-j-b-Øn¬ in-® _m¿-hn-cp-≤ k-a-c-Øn-s‚ Øn-\p Im-cW If pw \m´ pI mc pw ]-d™ p. Ah k m\ L´ Ø n\ v ]n¥ pW apJ y[ mc cm{ „ob ]m¿S nI f psI ]n A-l-Ω-Zv-Ip-´n, ]n h¬]-e kn-‰n k¿-ho-kv _- p-IsS au-\w {]-Xn-tj-[m¿-l-am- bp-am-bn \n-c-h-[n t]¿ F-Ønk¨, kw-km-cn-®p. sW-∂v kn-dm-Pv am-t\-Pn-Mv F- b-tXm-sS k-a-cw Iq-Sp-X¬ iUn-‰¿ F≥ A-en-A-–p-√ A-`n- ‡-am-bn. {]m-b-s∏-´p. c-≠m-gv-N ]n-∂n-´ hn-hn-[ a-X kw-L-S-I-fpw, Im-cm-Sn _m-¿ hn-cp-≤ cm-∏-I¬- cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fpw cm-∏-I¬ k-a-c-Øn-\v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]- k-a-c-th-Zn-bn-se-Øn ]n-¥p-W ap-°w: tI-Sm-b sX-cp-hp-hn-f- Jym-]n-®v kw-km-cn-°p-I-bm-bn- {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. Hm-S-°p-∂v tkm-jy¬ k¿-ho- Xm-ac °p-Iƒ \-∂m-°n \¬-In \≥-a- cp-∂p A-t±-lw. - t- »-cn:Im-cm-Sn _m¿ hn-cpkm-£-c-X-bn¬ ap-∂n-em-b kv skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy- ≤ cm-∏I {]-h¿-Ø-I¿ am-Xr-I-bm-bn. - ¬ k-ac - Ø - n-\p ]n-¥pØn¬ \qd pI W ° n\ mf pI ƒ sIm-Sn-b-Øq¿ A-ß-m-Sn-bn-se tI-c-fw a-Zy-Øn-epw ap-∂n-em- A-Wn-\n-c-∂ A-`n-hm-Zy dm-en W-bp-am-bn Hm-S° - p-∂p tkm16 sX-cp-hp-hn-f-°p-I-fm-Wv \≥- Wv. k¿-°m¿ hn-em-k-Øn¬ a- kw-L-Sn-∏n-®p. A-Uz. kp-Pm-X jy¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-bpa {]-h¿-Ø-I¿ A-‰-Ip-‰-∏-Wn- Zyw Ip-Sn-∏n-°p-∂-Xn-\p ]-I-cw h¿-a D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-SØ - n-b _Iƒ \-S-Øn {]-h¿-Ø-\-£-a- ]q¿-W a-Zy-\n-tcm-[-\-Øn-\v A- A-`n-hm-Zy dm-en a-Zy hn-cp]n sI A-–p¬ K-^q¿ _m-J- lp-P\ [n-Ir-X¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂pw hn A-[y-£-X h-ln-®p. sI kn ≤ a-ln-fm th-Zn A-[y-£ A-Uz. am-°n-b-Xv. hn-f-°p-Iƒ I-Æ-S-®n-´v am- A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. - w sN-b-v am-ap, F Sn ap-l-Ω-Zv \-cn-°p-\n, kp-Pm-X h¿-a D¬-Lm-S\ tI-c-f a-Zy-\n-tcm-[-\ k-an- A-Uz. k-I-cn-ø, kn-≤o-Jv Np-¶w, Xp. k-ß-fm-sb-¶n-epw ]-©m-b-Ø[n-Ir-X¿ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A- \m-k¿ sN-{º, kn sI k-emw, a-Zy \n-tcm-[\ - s - a-∂m¬ H-cp ©mw h¿-j-Øn-te-°p {]-th- A-ko-kv h-t´m-fn kw-km-cn-®p. kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√. \n-ba - a - p-≠m-°e - √ - , a-Zyw \m-´n¬

tN-µ-aw-K-ÃqÀ l-bÀ- sk-¡³-U-dn kp-hÀ-W-Pq-_n-en-bp-sS \n-d-hnÂ

{Km-a-¸-©m-b-¯v tI-c-tfmÂ-k-hw k-am-]n-¨p

a-Zyw:ap-Jy-[m-c cm-{ão-b¸mÀ-«n-I-fp-sS au-\w {]-Xn-tj-[mÀ-l-w

sIm-Sn-b-¯q-cn sX-cp-hp-hn-f-¡p-IÄ sX-fn-ªp

Npcp¡¯nÂ

S≥ X-s∂ \m-´p-Im¿ {]-Xn-tj-[hp-am-bn cw-Ks - Ø-Øn. C-tX-XpS¿-∂m-Wv kw-Lj - a - p-≠m-bX - .v ap-°w t]m-en-sk-Øn \n¿-ΩmWw Xm¬-°m-en-Ia - m-bn X-S™ ph-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. kz-Im-cy hy‡n a-Xn¬ sI-´p-∂X - v aq-ew h-enb hm-l\ - ß - ƒ-°v I-S∂ - p t]mIm≥ I-gn-bm-Ø A-hÿ h-cp-sa∂-Xn-\m-em-Wv \m-´p-Im¿ C-Xn-

s\ F-Xn¿-ØX - .v H-cp cm-{„o-b kw-LS- \ - b - p-sS {]m-tZ-in-I t\-Xm-hv {Km-a∏ - © - mb-Øn-s‚ H-Øm-it- bm-sS-bm-Wv \n¿-Ωm-W{- ]-hr-Øn-Iƒ \-SØ - p∂-sX-∂ B-tcm-]W - w t\-cs - Ø D-b¿-∂n-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc Pn√m I-eŒ - ¿, d-h\ - yq D-tZym-Kÿ - ¿ F-∂n-h¿-°v \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p.

a-Zy-¯n-s\-Xn-tc `n-¶-X-IÄ a-d-¶v cw-K-¯n-d-§-Ww-: A-jvd-^v au-e-hn Xm-a-c-t»-cn: a-Zy-sØ C-√m-bv-a sN-øp-∂-Xn-\p-≈ k-a-c cw-K-ßfn-epw \n-b-a \n¿-am-W th-Zn-Ifn-epw a-X-˛-cm-{„o-b `n-∂-X-Iƒ a-d-∂p H-∂n-®n-d-ß-W-sa-∂p t]m-]p-e¿ {^-≠v kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v I-c-a-\ A-jv-d-^v au-e-hn. A-©m-w h¿-j-Øn-te-°p I-S-∂ Im-cm-Sn _m¿ k-a-c-Øns‚ A-¥n-a L-´ k-Xy-{K-l-k-

a-c-Øn-\p ]n-¥p-W- {]-Jym-]n®pw sF-Iy-Zm-¿-Vyw {]-Jym-]n®pw t]m-]p-e¿-{^-≠v \-S-Øn-b dm-en- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m-I-Ω-‰n Aw-Kw \-Pp-ap±o≥, kn Sn A-iv-d-^v, kn -]n _jo¿, a-Zy-\n-tcm-[-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn C-ø-t®-cn Ip-™n-Ir-jv-W≥ am-kv-‰¿ kw-km-cn-®p.

"am-∏n-f-∏m-´n-s‚ \mƒ-h-gn' {]-tXy-I kw-Ko-X-]-cn-]m-Sn ss^-k¬ F-tf-‰n¬ DZvLm-S\w sNøp∂p

am-¸n-f-¸m-«n-sâ \mÄ h-gn: kw-Ko-X ]-cn-]m-Sn \S¯n \-cn-°p-\n: am-∏n-f I-em-km-ln-Xy th-Zn -am-∏n-f-∏m-´n-s‚ \mƒ-h-gn- {]-tXy-I kw-Ko-X-]-cn-]m-Sn am-∏n-f-∏m-´v \n-cq-]-I≥ ss^-k¬ F-tf-‰n¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-g-b-Im-e N-cn-{X߃ hn-fn-t®m-Xp-∂ ]m-´p-Iƒ ]m-Sn-bm-Wv N-cn-{X-߃ hn-iZo-I-cn-®-Xv. A-_p Im-¥-]p-cw, l- ≥ s\-Sn-b-\m-Sv, B-Zw s\Sn-b-\m-Sv t\-Xr-Xzw \¬-In.

sK-bn hn-cp-² kw-K-aw Xm-a-c-t»-cn: F-kv.-Un.-]n.-sF -Xm-a-c-t»-cn ]-©m-b-Øv I-Ω‰n-bp-sS B-`n-ap-Jr-Øn¬ sK-bn¬ hn-cp-≤ k-a-c-Øn-\p sFIy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®p Nm-e-°-c Nm-e-∏-Sn-°-en¬ \-S-Ønb C-c-I-fp-sS kw-K-aw a-fi-ew {]-kn-U-≠v C \m-k¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.- kn-dm-Pv X-®w s]m-bn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. Sn ]n _-jo¿, dn-bm-kv Nm-e-°-c kw-km-cn-®p.

Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w ap-°w: a-lm-fl Z¿-i-\ th-Zn-bp-sS ap-°w ]-©m-b-Øv I-Ωn‰n Hm-^n-kv tIm¨-{K-kv ap-°w tªm-°v I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v kn sP B‚-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn Sn kp-sse-am≥ A[y-£-X- h-ln-®p. Fw Sn A-jv-d-^v, th-Wp I-√p-cp-´n, Fw sI a-Ω-Zv, jw-kp-±o≥, kn-‘p Xm-g-t°m-´p-Ω¬, am-º-‰ A-–p-√, `m-\p-a-Xn, Pn¬-kv am-Xyp, hn kn tam-l-\≥, ssj-t\-jv Ipam¿, _-n-Pp am-fn-tb-°¬, C ]n A-c-hn-μ≥ kw-km-cn-®p.

NÀ-¨ -¢m-kv Im-cm-Sn _m¿hn-cp-≤ k-a-c-Øn-\v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®v t]m-]p-e¿ {^-≠v dm-en kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v I-c-a-\ A-jv-d-^v au-e-hn DZv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-\p-tim-Nn-¨p _-kvtÌm-¸v a-en-\-am-¡n sIm-Sp-h≈ - n: hm-hm-Sv A-ßm-Snbn¬ _-kv Im-Øn-cn- ∏ - p-tI-{μw km-aq-ly-hn-cp-≤¿ a-en-\a- m-°n. i\n-bm-gN -v cm-{Xn-bm-Wv kw-`h - w. kw-Lw tN¿-∂v _- v Im-Øn-cn∏p-tI-{μ-Øn-en-cp-∂v a-Zy-]n-°p-Ibpw a-Zy-°p-∏n-If - pw •m-kp-If - pw F-dn-™p-S° - p-Ib - pw tI-{μw D-]tbm-Kt- bm-Ky-a√ - m-Xm-°p-Ib - p-amWp-≠m-bX - .v \m-´p-Im¿ sIm-Sp-h≈ - n t]m-en-

kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. c-≠m-gN -v a - pºv _- v Im-Øn-cn-∏p-tI-{μ-Øn\p ap-∂n¬ A¿-[c - m-{Xn-bn¬ A⁄m-X¿ H-cp ss_-°v Xo-sh-®v \-in-∏n-®n-cp-∂p. I-Øn-b ss_---°v Xo-bW - ® - \n-eb - n-em-Wv \m-´pIm¿ I-s≠-Øn-bX - .v I-Øn-b ss_-°v A-t\z-jn-®p 15 Zn-hk - w I-gn-™n-´pw B-cpw F-Øm-ØX - v \m-´p-Im-cn¬ Zp-cq-lX - h¿-[n-∏n-®n´p-≠.v

ap-°w: A-Xo-{μn-b [y-m-\-Øn-eq-sS tem-I-k-am-[m-\w F-∂ hnj-b-sØ B-kv-]-Z-am-°n ap-°w _n ]n sam-bv-Xo≥ tk-hm-a-μndn¬ \-S-∂ N¿-®m ¢m-kv Fw sI cm-Kn-Wn tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-emw \-Sp-°-≠n A-[y-£-X -h-ln-®p. kn \m-cm-bW≥, F sI kn-≤o-Jv, Im-©-\ sIm-‰-߬, A-∂-Ω tZ-h-ky, ]n B-en-l- ≥, ]n `m-\p-a-Xn, Zm-tam-Z-c≥ tIm-g-t©-cn, k-Pn I-≈n-°m-Sv, sI c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p.

t\-Xr-Xz ]-cn-io-e-\ Iymw-]v \m-Zm-]p-cw: D-]-Pn-√m sP.-B¿.-kn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xnc-s™-Sp-°-s∏-´ sP.B¿.-kn. Im-U-‰p-Iƒ-°v t\-Xr-Xz ]-cnio-e-\ Iymw-]v \-S-Øn. C sI hn-P-b≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. D-]-Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n ap-\o¿ A-[y-£-X -hln-®p. tZ-io-b A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv sI tl-a-N-{μs\ Un.-C.H. C sI kp-tc-jv Ip-am¿ s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®p. sI I-cp-W-s‚ sP.-B¿.kn. ssI-∏p-kv-X-Iw \m-Zm-]p-cw F.C.-H. -kp-tc-{μ-Ip-am¿ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp.

a-ln-fm tIm-¬-{K-kv I¬-h³-j³ I-°-´n¬: Ip-∂p-Ω¬ a-fi-ew a-ln-fm tIm¨-{K-kv I¨h≥-j≥ Un. -kn. -kn. sk-{I-´-dn hn Fw N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. H h-\-P A-[y-£-X- h-l-n-®p.

kn-änkÀ-ho-kv _-Êp-I-fn-se bm-{X km-l-kn-I-am-hp-¶p fpw Po¿-Wm-h-ÿ-bn-em-Wv. Xpcp-ºp ]n-Sn-® X-In-Sv, I-ºn-°-jW-߃ F-∂n-h D-b¿-∂p \n¬°p-I-bm-Wv an-° _- p-I-fnepw. C-h-bn¬ A-dn-bm-sXm-∂p ap-´n-bm¬ ]-cn-t°¬-°pw. a-g s]-bvX - m¬ ]-e _- p-Ifpw tNm-¿-s∂m-en-°p-∂ A-hÿ-bn-ep-am-Wv. C-Xn-\v sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn-sb-t∂m kz-Imcy-sa-t∂m hy-Xym-ka - n-√. \-√ dq´p-If - n¬ Hm-Sn-°m≥ ]p-Xn-b _ p-If - pw kn-‰n-bn¬ k¿-ho-kv \S-Øm≥ I-≠w-sN-øm-dm-b-hbpw D-]t- bm-Kn-°p-Ib - m-Wv D-Sa - Iƒ. \-K-c-Øn-\p-≈n¬ Xm-c-Xtay-\ sN-dn-b bm-{X- -Iƒ-°mWv B-fp-Iƒ kn-‰n k¿-ho-kv _ p-Is - f B-{i-bn-°p-∂X - v. Hm-Sn-

_mÀhn-cp-² k-a-c-w: _-lp-P-\ A`n-hmZy dm-en

In-´m-Ø A-hÿ b - p-≠° - e - msW-∂p A-h¿ ]-d™ p. sN-{º K-^q¿ _m-Jh - n A-[y-£X - h-ln®p. a-Zy hn-jb - Ø - n¬ ap-Jy-[m-c cm{„o-b I-£n-If - p-sS au-\w {]-Xntj-[m¿-la - m-sW-∂p kn-dm-Pv amt\-Pn-Mv F-Un-‰¿ F≥. A-en A–p-≈ Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. sI.kn am-ap, Fw.Sn. ap-lΩ - Z- ,v A-ko-kv h-t´m-fn kw-km-cn-®p.

h-∂v I-bd - p-tºmƒ _- n-s‚ I≠o-j≥ ]-cn-tim-[n-°m-s\m∂pw B-fp-Iƒ a-\s - °-Sm-dn-√. D≈ A-ku-Ic - y-ßs - f I-≠n-s√∂p \-Sn-°p-Ib - m-Wv ]-Xn-hv. Cu a-t\m-`m-hw ]-c-am-h-[n ap-X-seSp-°p-Ib - m-Wv _- p-Sa - I - ƒ. cmhn-se-bpw ssh-Io-´pw kv-Iqƒ-˛tIm-f-Pv Ip-´n-I-sf-bpw hn-hn-[ tPm-en-°m-bn t]m-hp-∂-h-scbpw Ip-Øn-\n-d® - m-Wv C-hb - p-sS bm-{X. N-hn-´p-]S- n-bn¬ \n-∂v bm-{X A-cp-sX-∂ \n-b-a-{]-Im-c-ap-≈ ap-∂-dn-bn-∏p-t]m-epw an-° _ p-If - n-epw D-≠m-hm-dn-√. D-s≠¶n¬-Øs - ∂ A-Xn-\v B-cpw H-cp hn-eb - pw I¬-∏n-°m-dp-an-√. Xn-c-°p-≈ k-a-b-ß-fn¬ Nhn-´p-]S- n-bn¬ \n-ds - b B-fp-If - p-

s\Â-Ir-jn hn-f-sh-Sp-¯p ap-°w: ap-°w Ip-‰n-∏m-e {Km-a{io h-\n-Xm Iq-´m-bv-a-\-S-Øn-b s\¬-Ir-jn hn-f-sh-Sp-∏v {Km-aØn-s‚ D¬-k-h-am-bn. Ir-jn `h-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS ct≠-°¿-ÿ-e-Øm-Wv A-©ph-\n-X-Iƒ tN¿-∂p ssP-h-I-cs\¬-Ir-jn-bn-d-°n-b-Xv. {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. F I-eym-Wn-°p-´n, {]tim-`v-Ip-am¿, Fw Fw k-_o-\, j-_o¿ A-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p

am-bm-bn-cn-°pw _- p-If - p-sS Hm´w. bm-{X-°m¿ ap-gp-h\ - pw I-bd - n°-gn-™v _-kv ]p-d-s∏-Sm≥-t\cmw am-{X-ta hn-Zym¿-Yn-Is - f I-b‰m-dp-≈p. C-Xp-aq-ew C-h¿-°v an°-t∏m-gpw N-hn-´p-]S- n-bn-¬ am-{Xta C-Sw In-´m-dp-≈p.-

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-10-22  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-10-22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you