Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

5 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

hntij§Ä

\nb-a-\-anÃ; ]n.F-kv.kn. dm-¦v tlmÄ-tU-gv-kv k-a-c-¯n-te-¡v

sF-\p lp-Zm: ]n sI sI _m-h P-\-d sk-{I-«-dn

Im-∏m-Sv: A¬-lp-Zm C-kv-em-anIv Iƒ-®-d¬ F-Ãm-ªn-jv-sa‚ v B‚ v sF-\p¬ lp-Zm Hm¿-^t\-Pv I-Ωn-‰n P-\-d¬ sk-{I-´dn-bm-bn ]n sI sI _m-h-sb ho-≠pw Xn-c-s™-Sp-Øp. Fw. A-l-Ω-Zv tIm-b lm-Pn ({]-knU‚ v), F ]n ]n X-߃, C{_m-low ap-dn-®m-≠n, sI ]n apl-Ω-Z-en lm-Pn, ]-\m-bn Ak¿-°m¿ ]-c-ky-\n-tj-[-Øn-s\-Xn-tc kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n® tXP-kv Po-h-\-°m-cp-sSbpw Ip-Spw-_mw-K-ß-fp-sSbpw –p¬ Jm-Z¿ lm-Pn (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), sI aq-k, Fw Iq-´mbv-a-bn¬ {]ap-J N-cn-{X-Im-c≥ tUm. Fw Kw-Km-[-c≥ kw-km-cn-°p-∂p A-l-Ω-Zv, ]n ]n aq-k, sI sI ap-l-Ω-Zv tIm-b(sk-{I-´-dnam¿), Sn Fw e-Øo-^v lm-Pn (J-Pm-©n) F-∂n-h-cm-Wv a-‰p `m-c-hm-ln-Iƒ. sI ]n A-kokv, kn-dm-Pv ]-tøm-fn F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p. jm-lp¬ l-ao-Zv \-Sp-h-Æq¿ dn-t]m¿-´pw h-c-hp sN-e-hp-I-W-°p-I-fpw A-h-Xcn-∏n-®p.

h-S-I-c: \m-ep h¿j-am-bn H-gnhp-Iƒ dn-t]m¿-´v sN-øm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®pw dm-¶v en-kv-‰n¬ \n-∂v \n-b-a-\w Xz-cn-X-s∏-SpØ-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´pw sI.F-kv.B¿.Sn.kn. ss{U-h¿ ]n.F-kv.kn. dm-¶v tlmƒ-tU-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ k-a-c-Øn\v. 2009 em-Wv H-Sp-hn¬ H-gn-hpIƒ dn-t]m¿-´v sN-bv-X-Xv. A-∂v H-º-Xn-\m-bn-cw H-gn-hp-Iƒ D≠m-bn-´pw 3,850 t]-sc am-{X-amWv \n-b-an-®-Xv. A-Xn-\p ti-jw H-gn-hp-Iƒ G-sd D-≠m-bn-´pw dn-

D-Zv-Lm-S-\w I-gn-ªn-«v A-©p hÀ-jw

anw-kv Hm-t¦m-f-Pn hn-`m-Kw ]n-¦v Iymw-]v 19\v

tIm-gn-t°m-Sv: tem-I kv-Xm\m¿-_p-Z t_m-[-h¬-°-c-W am-kw {]-am-Wn-®v anw-kv Hmt¶m-f-Pn hn-`m-K-Øn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ ]n-¶v Imw-]-bv-\p Xp-S-°-am-bn. ap≥-Iq-´n-bp-≈ tcm-K \n¿-W-b-am-Wp kv-Xm\m¿-_p-Z-Øn¬ \n-∂v c-£ t\Sm-\p-≈ am¿-Kw. kv-Xm-\m¿-_pZw H-cp Po-hn-X-ssi-en tcm-K-amWv. C-Xp ap≥-Iq-´n I-s≠-Ønbm¬ Nn-In-¬-kn-®v t`-Z-am°mw. 19\v anw-kv Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ ku-P-\y kv-Xm-\m¿_p-Z ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v \-SØp-sa-∂p ta-[-hn tUm. \m-cmb-W≥ Ip-´n hm-cy¿ A-dn-bn®p. Imw-]-bv-s‚ `m-K-am-bn amtam-{Km-^n sS-Ãn-\p 50 i-X-am\w C-f-hp e-`n-°pw.

]n.Sn.F. A-hm-À-UvhnX-cWw 7\v

tIm-gn-t°m-Sv: D-]-Pn-√m hn-Zym`ym-k Pn-√m, d-h-\yq-Pn-√m X-eØn¬ X-n-c-s™-Sp-Ø an-I-® k¿-°m¿/ F-bn-U-Uv kv-Iqƒ ]n.Sn.F-Iƒ-°p-≈ A-hm-¿-Uv hnX-cWhpw k¿-´n-^n-°-‰v hnX-c-W-hpw H-tŒm-_¿ G-gn-\p \-S-°pw. D-®-bv-°v 12\v s{]m-hnU≥-kv tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fnem-Wv N-S-ßv. A-hm¿-Uv t\-Snb kv-Iq-fp-I-fn-se {]-[m-\m[ym-]-I-cpw ]n.Sn.F. {]-knU‚p-am-cpw ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-°-W-sa-∂p hn-Zym-`ym-k D-]-U-b-d-Œ¿ A-d-n-bn-®p.

]T-\-ssh-I-eyw: sk-an-\mÀ 12\v

tIm-gn-t°m-Sv: F-kv.-sI.-F-kv.F-kv.-F-^n-s‚ hn-Zym-`ym-k hn-`m-K-am-b s{S≥Uv P-\p-h-cn 19\v \-S-Øp-∂ A-°m-Z-an-Iv Akw-ªn-bp-sS `m-K-am-bn ]T-\ ssh-I-eyw {]-iv-\-hpw ]-cn-lmc-hpw F-∂ hn-j-bw B-kv-]-Zam-°n G-I-Zn-\ sk-an-\m¿ kwL-Sn-∏n-°p-∂p. A¬-^-em F.Fw.Fw. Cw-•o-jv kv-Iqƒ F-S∏m-fn¬ 12\v d-jo-Z-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. t^m¨ 9946875521, 9895755257

A-ku-I-cy-¯m hoÀ¸p-ap«n sa-Un-¡Â tIm-f-Pv kq-¸À kv-s]-jym-en-än B-ip-]-{Xn 

kz¥w {]Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: D-Zv-Lm-S-\w I-gn™v A-©ph¿-jw ]n-∂n-´n-´pw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv kq-∏¿ kvs]-jym-en-‰n B-ip-]-{Xn A-]cym-]v-X-X-bp-sS \-Sp-hn¬. tcmKn-Iƒ-°v B-h-iy-Øn-\p emt_m sa-Un-°¬ kv-t‰m-dn¬ AXymh-iy- a-cpt∂m C√. A-\p-Zn\w tcm-Kn-Iƒ h¿-[n-°p-tºmgpw A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ßsfmcp°m≥ A[n-Ir-X¿ C-Xphsc Xøm-dm-bn-´n√. \yq-tdm-f-Pn, Im¿-Un-tbm-fPn, \yq-tdm k¿-P-dn, bq-tdm-f-Pn,

s\-t{^m-f-Pn, sXm-dm-kn-Iv k¿P-dn, \yq-tdm sa-Un-kn≥ F-∂o hm¿-Up-I-fpw C-Xn-t\m-S-\p-_‘n-®p≈ H.]n-I-fp-am-Wv C-hnsS {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. s\-t{^m--f-Pn, Im¿-Un-tbm-f-Pn, H-.]n. hn-`m-K-ß-fn¬ B-bn-c-Øn-tesd tcm-Kn-Iƒ c-‡-]-cn-tim-[-\bv-°m-bn ]-cn-k-c-sØ kz-Im-cy em-_p-I-sf-bm-Wv B-{i-bn-°p∂-Xv. tcm-Kn-I-fn¬ \n-∂p ^okn-\-Øn¬ B-ip-]-{Xn hn-I-k\ k-an-Xn tIm-Sn-°-W-°n-\p cq] Cu-Sm-°n-bn-´pw A-©p Pn-√I-fp-sS B-{i-b-am-b tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ kq-∏¿ kv-

hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ C-¶v ap-X IÀ-i-\-am-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: th-K-∏q-´v L-Sn∏n-°m-Ø hm-l-\-߃-s°-Xntc-bp-≈ ]-cn-tim-[-\ C-∂p apX¬ I¿-i-\am-°p-sa-∂v B¿.Sn.-H. A-dn-bn-®p. th-K-∏q-´v L-Sn∏n-®v ko-¬ h-bv-∏n-°m-\p-≈ km-h-Im-iw C-∂v A-h-km-\n°p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wp ]cn-tim-[-\ ]p-\-cm-cw-`n-°p-∂Xvv. tIm-gn-t°m-´v C-∂-se th-K∏q-´v L-Sn-∏n-® 30 kz-Im-cy-_ p-Iƒ ko¬ sN-bv-Xp. I-gn-™ c-≠mw- Xn-ø-Xn-bmbn-cp-∂p _- p-Iƒ-°v th-K-∏q´v L-Sn-∏n-°m≥ \¬-In-b A-hkm-\ kabw. C-Xp kz-Im-cy _-- p-S-a-I-fpw k¿-°m-cpw X-Ωnep-≈ [m-c-W-bn¬ C-∂p h-sc

\o-´n \¬-In-bn-cn-∂p. kv-]o-Uv K-th-W¿ L-Sn-∏n-® ti-jw tamt´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v Hm-^nkn¬ lm-Pcm-°n ko¬ h-bv-∏n°-W-sa-∂m-Wp \n¿-tZ-iw. A-tX-k-a-bw, {Sn-∏v a-p-S-°n ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bm¬ k¿ho-kv \n¿-Øn-h-bv-°p-sa-∂p kz-Im-cy _-kv ap-X-em-fn-am¿ A-dn-bn-®n-´p-≠v . th-K-∏q-´v In-´m\n-s√-∂ hm-Z-hpw C-h¿ D-∂-bn°p-∂p-≠v. F-∂m¬, C-Xp kzIm-cy _-kv ap-X-em-fn-am-cp-sS X{¥-am-sW-∂m-Wp tam-t´m¿ hml-\ h-Ip-∏n-s‚ \n-e-]m-Sv. ]-cntim-[-\ I¿-i-\-am-°m\m-Wp tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏n-\v k¿-°m¿ \¬-In-b \n¿-tZiw.

tamÀ-¨-dn-bn ar-X-tZ-l-§Ä A-gp-Ip-¶p tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dnbn¬ \-S-]-Sn {I-a-߃- ]q¿-Øn-bm-hm-ØXn\m¬ F-´p ar-X-tZ-l-߃ A-gp-Ip-∂p. am-kß-tfm-fw ]-g-°-ap-≈ ar-X-tZ-l-߃ tam¿-®dn-bn-¬ kq-£n-®n-´p-≠v. ar-X-tZ-l-ß-fp-sS Zp¿K-‘w tam¿-®-dn-bn-se Po-h-\-°m¿-°v I-SpØ am-\-kn-I {]-bm-kw kr-„n-°p-I-bm-Wv. tam¿-®-dn-bp-sS k-ao-]-am-Wv ]-I¿-®-hym[n hm¿-Uv {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. hm¿-Un-se tcm-Kn-Iƒ-°v A-Wp-_m-[-tb-¬-°m≥ km-[yX Iq-Sp-X-em-Wv. t]m-en-kv \-S-]-Sn {I-a-߃

Hm-]-td-j³ Xn-tb-äÀ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf tIm-gn-t°m-Sv-: tIm-´-∏-d-ºv kv{Xo-I-fp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw B-ip-]-{Xn-bn-se \-ho-I-cn-® Hm-]-td-j≥ Xn-tb-‰¿ D-Zv-Lm-S\w \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v Btcm-Ky a-{¥n hn F-kv in-h-Ipam¿ \n¿-h-ln-°pw. a-{¥n Fw sI ap-\o¿ A-[y-£-X h-ln°pw. tI-c-f B-tcm-Ky hn-I-k\ ]-≤-Xn-bn¬ tZ-io-b Aw-KoIm-c \n-e-hm-c-h¬-°-c-W {]{In-b-bp-sS `m-K-am-bm-Wv Xn-tb‰¿ \-ho-I-c-Ww \-S-Øn-b-Xv. A-Xym-[p-\n-I sa-Un-°¬ sd-t°mUv sse-{_-dn, Hm-^n-kv k-÷o-I-c-Ww, tI-{μo-Ir-X HmIv-kn-P≥ am-\n-tlmƒ-UnMv, {Ko≥ tkm¨ F-∂n-h hn-I-k\-]m-X-bn-em-Wv. N-S-ßn¬ Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n, ta-b¿ F sI t{]-a-Pw ]-s¶-Sp-°pw.

]q¿-Øn-bm-°m≥ ssh-Ip-∂-Xm-Wv ar-X-tZ-l߃ A-gp-Im≥ Im-c-W-sa-∂v B-tcm-]-W-ap≠v. t]m-kv-‰p-tam¿-´-Øn-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bnseØp∂ ar-X-tZ-l-߃ kv-s{S-Iv-N-dp-Iƒ C-√m-Ø-Xp I-c-Ww X-dbn-em-Wv In-S-Øp-∂-Xv. tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-] B-ip-]-{Xn hn-Ik-\ ^-≠n¬- \o-°n-bn-cn-∏p-≠m-bn-´pw tam¿®-dn-bn¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ H-cp°m≥ A-[n-Ir-X¿ {i-an-°p-∂n-s√∂v ]cm-Xnbp≠v.

]mÂ-hn-X-c-W-¡mÀ k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: £o-c-I¿-j-I-cn¬ \n-∂p ]m¬ kw-`-cn-®p hn-Xc-Ww- \-S-Øp-∂ h-b-\m-Sv an¬°v k-l-I-c-W-kw-L-Øn-s‚ tIm-gn-t°m-Sv, I-Æq¿, h-b-\m-Sv Pn-√-I-fn-se hn-X-c-W-°m¿ kwL-S-\ cq-]o-I-cn-®p. `m-c-hm-lnIƒ: F Sn A-–p-√-t°m-b, kn sI hn-P-b≥(c-£m-[n-Im-cn-Iƒ), sI cm-L-h≥ I-Æq¿({]kn), ]n hn hn-t\m-Zv-Ip-am¿-(sshk --- v {]-kn.), sI Pn hn-P-b≥ tIm--gn-t°m-Sv(sk-{I.), Sn ]n ssk-\p¬ B-_n-Zv(tPm.sk-{I.), ]n sI kn-±o-Jv h-b-\m-Sv(J-Pm©n).

P-\-Io-b I-½n-än {]-Xn-tj-[n-¨p tN-μ-aw-K-√q¿: tN-μ-aw-K-√q¿ ssl-kv-Iqƒ tdm-Un-s‚ timNymh-ÿ-bn¬ Kp-W-t`m-‡rI-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. tdm-Uv ]-cn-k-c-Øp-h-®v tN¿ tbm-Kw tdm-Un-s‚ tim-Nymh-ÿ A-Snb-¥c-am-bn ]-cn-l-cn-°-W-sa∂vv B-h-iy-s∏-p. A-√m-Ø-]-£-w i-‡-am-b k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn apt∂m-´p t]m-hm-\pw tbm-Kw Xocp-am-\n-®p.

Km-Ôn-P-b-´n B-tLm-jn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f t]m-en-kv Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥, tI-c-f t]m-en-kv A-tkmkn-tb-j≥ tIm-gn-t°m-Sv kn-‰n Pn-√m I-Ωn-‰n- F∂n-h-bpsS kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ "k¿-hokv kw-L-S-\-Iƒ k-aq-l -\-≥abv-° - v' F-∂ k-tμ-i-hp-am-bn Km-‘n-P-b-¥n B-tLm-jn-®p. Ip-Xn-c-h-´w am-\-kn-Im-tcmKy-tI-{μ-hpw ]-cn-k-c-hpw ip-NoI-c-n-®p. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ Pn kv-]¿-P≥ Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w-sN-bv-Xp. sU-]yq-´n IΩo-j-W¿ sI _n th-Wp-tKm]m¬, A-kn. I-Ωo-j-W¿ A–p¿-d-km-Jv, am-\-kn-Im-tcm-Ky tI-{μw kq-{]-≠v tUm. k-cn-X, B¿.Fw.H. tUm. \-μ-Ip-am¿, sI.]n.H.F. kw-ÿm-\ J-Pm©n ap-c-fo-[-c≥, sI.]n.F. kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Sn i-in-[-c≥ kw-km-cn-®p. ipNo-I-c-W {]-hr-Øn-Iƒ jm-lp¬-l-ao-Zv, _m-e-kp-{_-lv -a-Wy≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

hn-hm-l-{]m-bw-: eo-Kv km-ap-Zm-bn-I {[p-ho-I-c-W-¯n-\v {i-an-¡p-¶psh¶v- ]n- sI {io-a-Xn tIm-gn-t°m-Sv-: s]-¨-Ip-´n-I-fpsS- hn-hm-l-{]m-bw- Ip-d-bv-°m\p-≈- a-X-kw-L-S-\-I-fp-sS- \o°-Øn-eq-sS- km-ap-Zm-bn-I- {[pho-I-c-Ww- \-S-Øm-\m-Wv- ap-kvenw-eo-Kv- {i-an-°p-∂-sX-∂v- kn.]n-.Fw-. tI-{μ-I-Ωn-‰n-bw-Kw- ]nsI- {io-a-Xn- ]-d-™p.- "ssi-i-h hn-hm-l-hpw- kv-{Xo-kp-c-£bpw'- hn-j-b-Øn¬- A-Jn-te¥ym- P-\m-[n-]-Xy- a-ln-fm- Atkm-kn-tb-j≥- Su¨-lm-fn¬kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\m¿- D-ZvLm-S-\w- sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿-.- Pn-√m- {]-kn-U‚ v- FwFw- ]-flm-h-Xn- A-[y-£-X- hln-®p.- ^u-kn-bm ap-kv-X-^,- ]n- AJn-te¥ym P-\m-[n]-Xy a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m- I-Ωn-‰n- Su¨-lm-fn¬ k-Xo-tZ-hn- -kw-km-cn-®p. \S-Ønb -sk-an-\m¿ ap≥-a{¥n ]n sI {ioa-Xn D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

kzÀ-W-¡-S-¯v: jm-\-hm-kn-sâ sIm-Sp-h-Ånbnse ho-«n sd-bv-Uv

t\m-«o-kn-s\-¡p-dn-¨v Adnbn-söp a{´n Ipªmen-¡p«n tIm-gn-t°m-Sv: tX-P-kv ]-{XØn--s‚ {]-kn-≤o-I-c-Ww XS-bm-Xn-cn-°m≥ Im-c-Ww ImWn- ° - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v \¬-In-b t\m-´o-kn-s\-°pdn-®v X-\n-s-°m--∂p-a-dn-bn-s√∂v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n {]-Xn-I-cn-®p.Xm-\pƒs∏-´ k¿-°m¿ N¿-®-I-fn¬ tX-P-kn-\v t\m-´o-kv \¬-Ip∂ Im-cyw C-Xp-h-sc h-∂n-´ns√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p-. {]-iv-\w am-[y-a-{]-h¿-ØI¿ {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bt∏m-gm-bn-cp-∂p a-{¥n-bp-sS {]-Xn-I-c-Ww.

s]-jym-en-‰n B-ip-]-{Xn-bn¬ hn-I-k-\ k-an-Xn em-_v ku-Icyw G¿-s∏-Sp-Øm-Ø-Xv kz-Imcy tem-_n-sb k-lm-bn-°m-\msW-∂m--tcm-]-W-ap-≠v. kz-Imcy em-_p-I-ƒ h≥ Xp-I-bm-Wv c‡ ]-cn-tim-[-\-bv-°v Cu-Sm°p-∂-Xv. B-ip-]-{Xn-bn¬ A-IØp-X-s∂ sa-Un-°¬ kv-t‰m¿ D-s≠-¶n-epw hn-e-Iq-Sn-b a-cp∂p-Iƒ H-∂pw C-hn-sS-bn-√. a-cp-∂p-Iƒ ]-e-Xpw ]p-d-Øpt]m-bn hm-tß-≠ A-h-ÿ-bmWv. B-ip-]-{Xn {Ku-≠v ^v-tfmdn¬ _m-Øv dqan-√m-Ø-Xpw tcmKn-I-sf Zp-cn-X-Øn-em-°p-∂p.

t]m¿-´v sN-bv-Xn-s√-∂v D-tZymKm¿-Yn-Iƒ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. F-®v F-Sp-°-en-epw tdm-Uv sS-kv-‰n-epw hn-P-bn-®-h-sc am{X-am-Wv ]n.F-kv.kn. \-S-Øn-b ]-co-£-bv°n-cp-Øn-b-Xv. 2012 ta-bv 31\v {]-kn-≤o-I-cn-® dm-¶v en-kv-‰n¬ 23,000 t]-cm-Wp-≈-Xv. 7\v cm-hn-se ]-Øn-\v sk-{I-t´dn-b-‰v am¿-®pw sI.F-kv.B¿.Sn.-kn. No-^v Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ [¿-W-bpw \-S-Øpw. k-a-cw tXm-a-kv sF-k-Iv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

F-kv.ssh.F-kv. B-Z¿-i Imw-]-bn≥ kw-ÿm\-X-e D-Zv-Lm-S-\w tIm-gn-t°m-Sv ap-X-e-°pfw ssaXm-\n-bn¬ Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

tIm-gn-t°m-Sv: s\-Sp-ºm-t»-cn kz¿-W-°-S-Øp-am-bn _-‘-s∏´v A-d-Ãn-em-b jm-\-hm-kn-s‚ sIm-Sp-h-≈n B-cm-{º-sØ ho´n¬ I-Ãw-kv kw-Lw sd-bv-Uv \-S-Øn. I-≈-°-S-Øv C-S-]m-SpIƒ kw-_-‘n-® tc-J-Iƒ IÃw-kv {]n-h‚o-hv hn-`m-Kw ]n-Sns®-Sp-Øp. kz¿-W-°-S-Øv tIkn-se {]-[m-\n ^-bm-kv tI-c-fØn-se-Øn-°p-∂ kz¿-Ww hmßn hn-X-c-Ww sN-øp-∂ jm-\hm-kv A-\-[n-Ir-X-am-bn I-SØn-b ap-∏-Øn-b-©v In-tem-bne-[n-Iw kz¿Ww hn-‰-Xm-bn sam-

gn \¬-In-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N ]n-Sn-bn-em-b Ip-μaw-K-ew ]-S-\n-ew ap-°-Øv ho´n¬ jm-\-hm-kn(37)s\- tIm-gnt°m-Sv _o-®m-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®v ss-h-Zy-]-cn-tim-[-\bv-°p ti-jw I-kv-‰w-kv D-tZymK-ÿ¿ sIm-®n-bn-te-°v sIm≠p-t]m-bn. ^-bm-kn-s‚ kplr-Øm-b A-jv-d-^v ap-tJ-\ tI-c-f-Øn-se-Øp-∂ kz¿-W _n-kv-I-‰p-I-fm-Wv Pz-√-dn-bp-sS a-d-hn¬ hn-¬∏-\ \-S-Øn-b-sX∂-m-Wv jm-\-hm-kv \¬-In-b sam--gn. Cbmƒ F-Øn-® kz-¿-W-

w D-cp-°n B-`-c-W-ß-fm-°n hn‰n-cp-∂- Pz-√-dn D-S-a-I-sf-°p-dn®m-Wv I-Ãw-kv A-t\z-jn-°p--∂Xv. {]-[m-\-am-bpw C-Xn¬ c-≠p t]-sc-°p-dn-®m-Wv A-t\z-j-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. Xr-iq¿ Pn√-bv-°p ]p-d-ta tIm-gn-t°m-Sv, IÆq¿ Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈ Pz-√dn-°m-cpw jm-\-hm-kn¬ \n-∂v kz¿-Ww hm-ßn-b-Xm-bn I-s≠Øn-. ^-bm-kv kz¿-Ww hn¬°p-∂Xv tIm-gn-t°m-Sv, sI-mS-- p-h-≈n, Xm-a-c-t»-cn F∂nhn-S-ß-ƒ tI-{μo-I-cn-®m-sW∂p A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p.

]m-dm-Sv t_mw-_v kv-t^m-S-\w: {]-tZ-iw t]m-en-kv h-e-b-¯n ]m-\q¿: ]m-dm-Sv t_mw-_v kvt^m-S-\-sØ XpS¿∂v t]m-enkn-\p t\-sc I-t√-dp-≠mb Xn\me¬ {]-tZ-iw t]m-en-kv h-eb-Øn¬. I-Æq¿ F-kv.]n. cmlp-¬ B¿ \m-b-cp-sS-bpw X-et»-cn F.F-kv.]n-bp-sS-bpw t\Xr-Xz-Øn-¬ h≥ t]m-en-kv k∂m-l-am-Wv ÿ-e-Øp Iymw-]v sN-øp-∂-Xv. {]-tZ-iw C-∂-se C‚-en-P≥kv F.Un.Pn.]n. i-¶¿ sd-Uv-Vn k-μ¿-in-®p. kw-`-h-sØ-°p-dn®v k-a-{Km-t\z-j-Ww \-S-Øp-sa∂pw B-h-iy-sa-¶n¬ a-‰p GP≥-kn-sb sIm-≠v A-t\z-jn°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. I-gn-™ Zn-h-kw 10 kv‰o¬ t_m-w-_pIƒ I-s≠-Sp-Ø ÿe-Øv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ aq-∂v

\m-S≥ t_mw-_pw H-cp Ão¬ t_mw-_pw IqSn I-s≠-Sp-ØXm-bn kq-N-\-bp-≠v. kv-t^m-S\-Øn¬ ]-cn-t°-‰-h-cp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-bn Xp-S-cp-I-bm-Wv. A-Xn-\n-sS Nn-e-bn-S-ß-fn¬ C∂-se I-t√-dp-≠m-bn. Ip-t∂m-Øp-]-d-ºn-se ]≈n, a-Zv-d-k sI-´n-Sw F-∂n-h-bv°pw eo-Kv ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v B¿ A-_v-Zp-√ am-ÿ, ]c-h‚-hn-S A-l-Ω-Zv, aq-k-lm-Pn F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-Iƒ-°p t\sc-bm-Wp I-t√-dp-≠m-b-Xv. a{¥n sI ]n tam-l-\≥ ÿ-ew k-μ¿-in-®p. t_m-w-_v \n¿-amWw k-am-[m--\w Imw-£n-°p-∂ k-aq-l-Øn-\v tN¿-∂-X-s√-∂pw C-Xn-\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-hsc Xn-cn-®-dn-b-W-sa-∂pw A-t±-

lw ]-d-™p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 9.30Hm-sS-bm-Wv- ]m-dm-Sv Su-Wn-se s]-t{Smƒ _¶n-\p k-ao-]w tImtdm-Øv Xm-sg h-b-en¬ tXm-´n\-Sp-Øv kv-t^m-S-\-ap-≠m-b-Xv. kw-`-h-Øn¬ bq-Øv eo-Kv {]h¿-Ø-I-cm-b ]-°p F-∂ A-^vk-¬, h-en-b ho-´n¬ ap-\-Δn¿, tIm-tdm-Øv ap-l-Ω-Zv F-∂n-h¿°pw h-S-t° ho-´n¬ Pm-knw F∂n-h¿-°p-am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. A-tX-k-a-bw, kw-`-h-hp-ambn _-‘-an-√m-Ø F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I-sc I-kv-‰-Unbn-bn-sS-ep-Øp ]o-Un-∏n-®-Xmbpw B-tcm-]-W-ap-≠v. A-\-kv, k-°-cn-b F-∂n-h-sc-bm-Wv sIm--f-h-√q-¿ t]m-en-kv {Iq-c-am-bn a- a-e-_m¿ ]m-e-kn¬ tI-c-f sN-dpIn-S hy-hkm-b A-tkm-kn-tb-j≥ kph¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v ÿm-]-I-mw-Kw Sn sI ]-co-°p-´n- lm-Pn-sb a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n D-]-lm-cw \¬-In B-Z-cn-°p-∂p ¿-±n-®Xv.

"Km-Ôn-Pn-sb I-s−-¯Â' {]-Xn-tj-[n-¨p bm-{X C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: a-lm-flm Km-‘n k-μ¿-in-® tIm-gn-t°m-s´ ÿ-e-ß-fpw ÿm-]-\-ß-fpw ho≠pw Im-Wm≥ ssl-kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v A-h-k-c-sam-cp°p-∂ Km-‘n-Pn-sb I-s≠ج bm-{X C-∂v cm-hn-se 8.30 \v sh-f-fn-am-Sv-Ip-∂n-se Pp-hss\¬ tlmw A-¶-W-Øn¬ \n-

∂v {]-bm-W-am-cw-`n-°pw. Km-‘n-P-b-¥n hm-cm-tLmj-ß-fp-sS `m-K-am-bn Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv tI-c-f k¿thm-Z-b a-Wv-U-e-Øn-s‚-bpw k-^-b¿ sk≥-{S¬ kv-Iq-fn-s‚bpw k-l-I-c-W-tØm-sS kwL-Sn-∏n-°p-∂ bm-{X cm-L-h≥ Fw.]n. ^v-fm-Kv-Hm-^v sN-øpw.

tIm-gn-t°m-Sv: c-‡-P-\y-tcm-KnIƒ-°p I-gn-™ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v th-f-bn¬ \¬In--b hm-Kv-Zm-\-߃ ]m-en-°mØ-Xn¬ ª-Uv t]-jy‚ v-kv s{]m-´-Ivj≥ Iu-¨-kn¬ {]Xn-tj-[n-®p. Cu km-l-N-cyØn--¬ h-cm-\n-cn-°p-∂ Xn-c-s™-Sp-∏v X-s∂ X-S-bpw. Xn-cs™-Sp-∏v ]-{Xn-Im-k-a-¿-∏-Ww X-S-bm-\pw Iu¨-kn¬ Xo-cpam-\n-®-Xm-bn P-\. I¨-ho-\¿ I-cow Im-c-t»-cn A-dn-bn-®p.

]p-Xp-tam-Sn-bn Ip-ªm-en a-c¡mÀ ayq-kn-bw; D-Zv-Lm-S-\w 8\v tIm-gn-t°m-Sv: kw-c-£-W tPm-en-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n-b h-S-I-c C-cn-߬ tIm-´bv-°en-se Ip-™m-en-a-c-°m¿ kvam-c-I ayq-kn-bw 8\v Xp-d-°pw. D-®-°p 2.30\v ayq-kn-bw h-f∏n¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ a{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°pw. sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X hln-°pw. Fw sI. cm-L-h≥ Fw.]n. hn-in-jv-Sm-Xn-Yn-bm-bncn-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-

kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e, Pn-√m Ie-Iv-S¿ kn F e-X ]s¶-Sp-°pw. kw-c-£-W tPm-en-Iƒ-°pw \-ho-I-c-W-Øn-\p-am-bn GXm-\pw am-k-ß-fm-bn Ip-™mena-c-bv-°m¿ kv-am-c-I ayq-knb-hpw A-Xn-t\m-Sp tN¿-∂ a-cbv-°m-cp-sS ho-Spw A-S-®n-´n-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-Sv ta-™ ho-Sn-s‚ ta¬-°q-c-bn-epw kna‚-S¿-∂ `n-Øn-I-fn-ep-am-Wv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn-b-

Xv. a-e-_m¿ ta-J-e-bp-am-bn _-‘-ap-≈ {]m-No-\ \m-W-bß-fpw a-lm-in-em-bp-K-Øn-se a¨-I-e-i-ß-fpw A-S-°w hnhn-[ {]-Z¿-i-\ h-kv-Xp-°-tfmsS ayq-kn-bw hn-]p-eo-I-cn-®n-´p≠v. cmhnse H-º-Xv ap-X¬ ssh-Io-´v 4.30 h-sc-bm-Wv ayq-knb-Øn-se k-μ¿-i-\ k-a-bw. Xn-¶-fm-gv-N-Iƒ A-h-[n-bm-bncn-°pw. ap-Xn¿-∂-h¿-°v A-©v cq-]-bpw Ip-´n-Iƒ-°v c-≠v cq-]bp-am-Wv Sn-°-‰v \n-c-°v.


{]mtZ-inIw sI.Fkv-.sI.Sn-.bp. kw-Øm-\ Pm-Ybv¡v kzo-IcWw- tIm¬-{K-kv {Kq-¸p-IÄ-¡n-S-bn-Â hn-`m-Ko-b-X;

5 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn

„shffnamSvIp∂v Pphss\¬tlmw A¶Ww: Pn√m C≥^¿taj≥ Hm^nkv kwLSn∏n°p∂ Km‘nPnsb Is≠ج bm{X ˛ DZvLmS\w Fw sI cmLh≥ Fw.]n ˛ 8.30 „Gdame {Kma∏©mbØv Irjn`h≥: \ndhv ]≤Xn AhtemI\ tbmKw ˛ 11.00 „sIm-Sp-h≈n: C-kv-em-an-Iv sk‚¿: Im-f-ºm-Sn ap-l-ΩZvv ap-kv-eym¿ A-\p-kv-a-c-Whpw {]m¿∞-\m kw-K-a-hpw˛7.00 „tIm-gn-t°mSv \f-μ Hm-Unt‰m-dn-bw: C≥-t^m-kn-kv kb≥-kv ^u-t≠j≥; tI-c-f A-°m-Z-an Hm-^v k-b≥-kkv˛s]m-Xp-{]-`mj-Ww {]-^. A-ø-∏≥ ]n-≈ A-P-b-tLm-jv hnj-bw sI-an-kv-{Sn, Zn ^m-knt\-‰n-Mv thƒUv Hm-^v tam-fnIyqƒ-kv ˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

]-{X-{]-hÀ-¯-tI-X-c s]³-j³ hn-X-c-Ww tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ am-[y-a ÿm-]-\-ß-fn-se ]-{X{]-h¿-Ø-tI-X-c s]≥-j≥ KpW-t`m-‡m-°-fp-sS Ip-Sn-»n-I Xp-I D-S≥ hn-X-c-Ww sN-øp-sa∂v C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªnIv dn-te-j≥-kv ta-J-em sU]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ ]n.hn-t\m-Zv A-dn-bn-®p.

[o-c-Xm ]p-c-kv-Im-cw e-`n-¨-hÀ-¡v {Kmâv

tIm-gn-t°m-Sv: `m-c-X k¿-°m-cns‚ Km-e‚-dn/ t\m¨ Km-e‚-dn ]p-c-kv-°m-c-߃ e-`n-® k¿-hokn-ep-f-f P-hm≥-am¿/ hn-ap-‡ `-S-∑m¿/ a-c-W-s∏-´-h-cp-sS B{in-X¿ F-∂n-h-cn¬ \n-∂pw ssk-\n-I-t£-a h-Ip-∏v H-‰-Øh-W {Km‚n-\v A-t]-£ £Wn-®p. B-\p-Iq-eyw e-`n-®-h¿ A-t]-£n-t°-≠-Xn-√. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃ Pn-√m ssk-\nI t£-a Hm-^nkn¬ e-`n-°pw. A-h-km-\ Xo-b-Xn 31.

ku-P-\y ]-cn-io-e-\w

tIm-gn-t°m-Sv: tªm-°v Hm-^nkv sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p∂ I-\-dm _m-¶v kz-bw sXmgn¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ C-cp-N-{I hm-l-\ dn-∏-b-dnMn¬ ku-P-\y ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p. kz-bw sXm-gn¬ kw-cw-`-߃ Xp-S-ßm-\m-{K-ln°p-∂ 18\pw 45\pw a-t[y {]mb-ap-≈ A-`y-ÿ hn-Zy-cm-b sXm-gn¬ c-ln-X¿-°v A-t]£n-°mw. A-t]-£m t^m-dw ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ e-`n°pw. t^m-t´m ]-Xn-® A-t]£-Iƒ 15 h-sc kzo-I-cn-°pw. hn-em-kw: U-b-d-Iv-S¿, I-\-dm _m-¶v kz-bw sXm-gn¬ ]-cn-ioe-\ tI-{μw, am-Ø-d, Kp-cp-hmbq-c-∏≥ tIm-f-Pv ]n.H, tIm-gnt°m-Sv-˛673014. t^m¨: 0495 2432470, 944708896.

kozhikode/cl

I¿-jIsØm-gn-em-fn- kw-ÿm-\ Pm-Ybv°v- Pn-√m- AXn¿-Øn-bm-b ASn-hm-cØv- \¬-In-b kz-o-IcWw- - Xm-a-c-ti-cn: 21\v sk-{I-´-dn-b‰pw I-e-Iv-S-td‰pw D-]-tcm-[n-°p∂-Xn-s‚ {]-Nm-c-Wm¿-Yw kwL-Sn-∏n-® sI-.F-kv-.sI.-Sn-.bp. kw-ÿm-\ Pm-Y-°v Pn-√m AXn¿-Øn-bm-b A-Sn-hm-c-Øv kzoI-c-Ww \¬-In. ap-Xn¿-∂ kn.]n.-Fw. t\-Xm-hv Fw tI-f-∏≥

Pm-Ym Iym-]v-‰-\m-b sI.F-kv.sI.-Sn.bp. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw hn tKm-hn-μ-s\ lm-cm¿-∏-Ww \-S-Øn. I¿-j-I-kw-Lw Pn-√m sk{I-´-dn Sn ]n _m-e-Ir-jv-W≥-\mb¿, sI.F-kv.sI.Sn.bp. Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn sI Ip-™n-cm-

a≥, B-Œn-Mv sk-{I-´-dn kn _me≥, ]n.sI.F-k.v Pn-√m sk-{I´-dn C c-ta-iv-_m-_p, sI.Fkv.sI.Sn.bp. kw-ÿm-\ I-Ωn‰n-bw-Kw B¿ ]n `m-kv-°-c-Ip-dp∏v, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fm-b F cm-L-h≥, sI _m-e≥, sI _m-_p, kn.]n.Fw. ]p-Xp-∏m-Sn

sIm-Sp-h-≈n: tIm¨-{K-kn-se hn-`m-Ko-b-X-sb Xp-S¿-∂p sImSp-h-≈n-bn-se tIm¨-{K-kv Hm^n-kv H-cp-hn-`m-Kw A-S-®p-]q-´n. hym-gm-gv-N cm-{Xn-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ho-£-Ww ]-{Xw ]£m-N-c-Ww, Xn-c-s™-Sp-∏v {]N-c-Ww, ]-Z-bm-{X Xp-S-ßn-b Imcy-߃ N¿-® sN-øm≥ _p-[-\mgv-N ssh-Io-´v G-gn-\p tIm¨-{Kkv Hm-^n-kn¬ a-fi-ew I-Ωn-‰n hn-fn-®p-tN¿-Øn-cp-∂p. Np-≠-∏p-dw hm¿-Uv I-Ωn-‰ntbm-Kw tN¿-∂-Xp-am-bn _-‘s∏-´ A-P-fi-bn-en-√m-Ø-Imcyw N¿-®- sN-ø-W-sa-∂m-h-iys∏-´v F hn-`m-K-°m-cm-b c-≠p

ap-°w: Xp-S¿-®-bm-bn aq-∂v Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kn.]n.Fw. t\-Xm-hn-\v {Km-a-]©m-b-Øv Aw-K-Xzw \-„-am-bn. Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øn-se ]Ømw hm¿-Uv sa-w_-dpw kn.-]n.Fw. G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-K-hp-amb hn sI hn-t\m-Zm-Wv A-tbmKy-\m-°-s∏-´-Xv. Pp-em-bv, B-K-kv-Xv, k-]v-Xw_¿ am-k-ß-fn¬ \-S-∂ hn-I-k-

\ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n tbm-KØn¬ C-bmƒ ]-s¶-Sp-Øn-cp∂n-√. C-tX Xp-S¿-\v A-tbm-Ky\m-°-s∏-´-Xm-bn Im-Wn-®v {Km-a∏©m-b-Øv sk-{I-´-dn, hn-t\mZn-\v t\m-´o-kv \¬-In-bn-´p-≠v. B-K-kv-Xv am-kw \-S-∂ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-sX hn-t\m-Zv an-\p-Svkv _p-°n¬ H-∏n-´-Xm-bn Btcm-]n-®v G-Xm-\pw Zn-h-kw apºp X-s∂ bp.Un.F-^.v cw-K-

]¨t¯-§ kw-`c-Ww Xp-S§n

C-tâ¬-jn-¸n-\v A-h-k-cw

Øn-d-ßn-bn-cp-∂p. sk-{I-´-dn-bp-sS A-dn-bn-∏pIq-Sn h-∂-tXm-sS kn.]n.F-Ωns\-Xn-sc cq-£-am-b hn-a¿-i-\ß-fm-Wv bp.Un.F-^v. A-gn-®phn-´n-cn-°p-∂-Xv. D-Ø-c-hm-ZnØw \n-d-th-‰p-∂-Xn¬ ]-cm-P-bs∏-´ ]m¿-´n t\-Xm-hn-\v ]-©mb-Øw-K-Xzw \-„-s∏-´ hn-j-bØn¬ kn.-]n.-Fw. P-\-ß-tfm-Sv am-∏v ]-d-b-W-sa-∂v bp.Un.F^.v t\-Xm-°ƒ B-h-iy-s∏-´p.

^-tdm-°v: sN-dp-h-Æq-cn¬ I-SI-fp-sS ta¬-°q-c-X-I¿-Øv tamj-Ww. B-dp I-S-I-fn-em-Wp hym-gm-gv-N cm-{Xn tam-j-Ww \-S∂-Xv. s^-U-d¬ _m-¶n-\v k-ao]-sØ ]p-Xp-°p-Sn ap-l-Ω-Zns‚ sam-ss_¬ I-S-, _n kn tdm-Un-se kp-{_-lv -a-Wy-s‚ ]-®-°-dn-I-S,- P-Mv-j-\n-se kmwk¨ F‚¿-ss{]-k-kv samss_¬ I-S, B-\-μv k-eq¨,

Xm-a-c-ti-cn: am-t\mssh-I√yap-≈ bp-h-Xn-sb ]o-Un-∏n-® Ggw-K-kw-L-Øn-se c-≠p-t]-sc t]menkv ]n-Sn-Iq-Sn. ]m-W-°mSv kz-tZ-in-I-fm-b Ip-∂-sØmSn Pm-^¿ km-Zn-Jv( 24), sX-t°∏p-dw A-en (32) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tI-kn-se {]-Xn-bpw bp-h-Xnsb ]o-Un-∏n-® sI-´n-S-Øn-s‚ DS-a-bp-am-b ta¬-ap-dn tIm-tWmw]m-d ap-l-Ω-Zv kzm-en-ln-s\ c≠p-Zn-h-kw ap-ºv Xm-a-c-t»-cn t]menkv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. a-‰p \m-ep-{]-Xn-I-sf-bpw t]m enkv Xn-cn-®-dn-™n-´p-≠v. C-h¿-°mbn A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am°n. H-cp-{]-Xn-bm-b ]m-W-°m-Sv kz-tZ-in a≥-kq¿ _mw-•q-cn-te°v I-S-∂-Xm-bm-Wv hn-h-cw. I-gn-™-am-kw 16\v Xm-a-ct»-cn ]p-Xp-∏m-Sn kz-tZ-in-bm-b C-cp-]-Øn-bm-dp-Im-cn-sb ta¬ap-dn-bn¬ h-®v kzm-en-ln-s‚ D-Sa-ÿ-X-bn-ep-≈ sI-´n-S-Øn¬

am-hq¿ Ir-jn-`-h≥ ]-®-tØ-ß kw-`-cWw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Zo-] ]p-en-b-∏p-dw D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

]n-Sn-Iq-Sn

_n-kn-\-Êp-Imc-s\ Im-Wm-Xm-sb-¶v ]-cm-Xn

^-tdm-°v: tem-dn-bn¬ F-Ønam-en-\yw X-≈n-b-h-sc \m-´pIm¿ ]n-SnIq-Sn t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®p. \-√-fw ]n sI Ão-en\p k-ao-]w ]-®-°-dn, ]-gw F∂n-h-bp-sS A-h-in-„-ß-fm-Wv X-≈m≥ {i-an-®-Xv. X-an-gv-\m-Sv cPn-kv-t{S-j≥ tem-dn \m-´p-Im¿ ]n-Sn Iq-Sn \-√-fw t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®p.

Xm-a-c-t»-cn: A-h-[n-°p \mI-co-an-\p \m´n¬ h-∂ Ip-ssh-‰n-se _n-kn´n-epw Kƒ\- p-Im-c-\m-b a-[y h-b-kv-I^n-ep-ap-D-≈ s\ Im-Wm-Xm-b-Xm-bn ]-cm-Xn. \n-c-h-[n BtIm-c-ßm-Sv F-c-t™m-W Afp-I-fp-am-bn –p¬ I-co-an-s\-bm-Wv Zp-cq-l _n- k n- \ - k v km-l-N-cy-Øn¬ I-gn-™ Rm_- ‘ - a p- ≠ v . b-dm-gv-N cm-hn-se ap-X¬ Imsam-ss_¬ A-–p¬ I-cow t^m¨ kznWm-Xm-b-Xv. `m-cy-bpw aq-∂p a-°-fp-ap-f-f ®v Hm-^v B-b \n-e-bn-em-Wv. a-

sN-b¿-am≥ h-f-∏n¬ d-km-Jv A-[y-£-X h-ln-®p. Ir-jn Hm^n-k¿ A-\n-Xm-`m-bv. {Km-a-]©m-b-Øw-K-ß-fm-b kn ]n kp\-μ, sI D-kv-am≥, Xp-S-ßn-bh¿ kw-km-cn-®p. In-tem-°v 18 cq-] \n-c-°n-em-Wv kw-`-c-Ww.

tXm-«p-ap-¡¯v Ipf¼v tcm-Kw ]-S-cp¶p Im-´p ]-∂n-Iƒ Dƒ-s∏-sSbp-≈ h-\y-ar-K-ß-fn¬ \n-∂mW-v tcm-Kw ]-I¿-∂-sX-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. C-hn-tS-°v ]p-d-ta \n-∂pw I-∂p-Im-en-I-sf sIm≠p-h-cp-∂ ]-Xn-hn-√. Cu kml-N-cy-Øn-em-Wv h-\y-ar-K-ßfn¬ \n-∂m-Wv tcm-K-_m-[-bp≠m-b-sX-∂v A-\p-am-\n-°p-∂Xv. {]-tZ-i-Øv {]-Xn-tcm-[ {]h¿-Ø-\-߃ Du¿-Pn-X-am-°nbn-´p-≠v. tcm-Kw _m-[n-®m¬ Im-cy-ambn Nn-In¬-k ^-en-°n-√. {]-Xn-

tcm-[ Ip-Øn-h-bv-∏m-Wv ap-Jyw. Ip-Øn-h-bv-s∏-Sp-Øm¬ I-d-h∏-ip-°ƒ-°v ]m-ev Ip-d-bp-sa∂pw sa-en-®n¬ _m-[n-°p-sa∂p-ap-≈ [m-c-W-bp-sS ]p-d-Øv ]-e I¿-j-I-cpw I-∂p-Im-en-Isf Ip-Øn-h-bv-∏n-°m≥ X-bmdm-Im-dn-√. tXm-´p-ap-°-Øpw ]cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw t_m-[h¬-°-c-W-hpw {]-Xn-tcm-[ \-S]-Sn-I-fpw Du¿-Pn-X-am-°m-\p≈ {i-a-am-cw-`n-®-Xm-bn ar-K-kwc-£-W h-Ip-∏-[n-Ir-X¿ A-dnbn-®p.

A-en, Pm-^¿ km-Zn-Jv h-®m-Wv kw-Lw ]o-Un-∏n-®-Xv. c-≠p-am-kw ap-ºv ho-Sp-hn-´p-t]mb a-°-c-]-d-ºv kz-tZ-in-bm-b `¿Øm-hn-s\ tX-Sn Xm-a-c-t»-cnbn¬ \n-∂v a-e-∏p-d-sØ-Øn-bXm-bn-cp-∂p bp-h-Xn. Xn-cn-®v ho´n¬ t]m-hm≥ _-kv tÃm-∏n¬ \n¬-°p-tºm-gm-Wv {]-Xn-I-fn¬ c-≠p-t]¿ C-hn-sS-sb-Øn ]-cnN-b-s∏-´v Iq-´n-s°m-≠p t]m-bXv. `-£-W-hpw h-kv-{X-hpw hmßn \-¬In-b ti-jw bp-h-Xnbp-am-bn tIm-´-°p-∂n-se-Øn-b kw-Lw cm-{Xn F-t´m-sS-bm-Wv

sI \m-cm-b-W-s‚ hn-P-b sS-Ivssì-kv, _n kn tdm-Un-se tNm-bn-®≥ sXm-Sn P-b-cm-P-s‚ Pn-_n≥ t{S-tU-gv-kv I¨-kv-{S£≥ Hm-^n-kv F-∂n-hn-S-ß-fnem-Wp tam-j-Ww \-S-∂-Xv. B-dp ÿ-e-Øpw I-S-bp-sS ta¬-°q-c-bpw ko-en-Mpw X-I¿Øm-Wv tam-„m-hv A-I-Øv I-S∂-Xv. \-√-fw t]m-en-kv ÿ-esØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn.

߃-°v h-gn-sbm-cp-°n-b-sX∂m-Wv ]-d-bp-∂-Xv. hym-gm-gv-Ncm-{Xn F hn-`m-K-Øn¬ s]-´ Nne¿ Hm-^n-kn-se-Øn hm-Xn-epw tIm-Wn-∏-Sn-bp-sa-√mw ]-´n-IsIm-≠p X-Sw-sh-®p A-S-®p-]q´p-I-bm-bn-cp-∂p. {]-iv-\w ]m¿-´n-bn¬ hn-hm-Zam-bt- Xm-sS `m-ch - m-ln-Iƒ ta-¬L-S-I-߃-°pw t]m-en-kn-epw ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p-Ib - m-Wv. G-Xm-\pw am-k-ß-fm-bn sIm-Sph-≈n-bn¬ tIm¨-{K-kn¬ \n-e\n-∂p-cp-∂ {Kq-∏p-Iƒ-°n-S-bnse {]-iv\ - w Hm-^n-kv A-S® - p-]q-´en-eq-sS a-d\ - o-°n ]p-dØ - p-h∂ - ncn-°p-Ib - m-Wn-t∏mƒ.

]-¨-t¯-§ kw-`-cn-¡-Ww tIm-gn-t°m-Sv: In-tem-°v 25 cq]-hn-e \¬-In F-√m {]-hr-ØnZn-h-k-ß-fn-epw ap-gp-h≥ Ir-jn`-h-\p-I-fn-eq-sS-bpw ]-®-tØß kw-`-cn-°m≥ k¿-°m¿ \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p tIm°-\-´v s{]m-Iyq¿-sa‚ v F-°u≠‚ v-kv B‚ v tkm-jy¬ te_¿-kv sk‚¿ (F-®v.Fw.Fkv) tIm-gn-t°m-Sv Xm-eq-°v ktΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p.

Npcp¡¯nÂ

°p-∂-Xm-bpw A-t±-lw hy-‡am-°n. {]-iv-\-Øn¬ C-Xp-h-sc kn.]n.Fw. t\-Xr-Xzw \n-e-]mSp-Iƒ hy-‡-am-°n-bn-´n-√.

tI-c-tfmÂ-khw \-cn-°p-\n: {Km-a-∏©m-b-Øv tI-c-tfm¬-k-hw ]-ø-Sn {Ku-≠n¬ \-S-∂ j-´n¬ a-¬k-c-tØ-msS B-cw-`n-®p. {Km-a-∏©-m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U-‚ v h-k-¥-Ipam-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

at\msshIeyap-Å bp-h-Xn-sb ]oUn-¸n-¨ c-−p- t]À ]n-Sn-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: _n.C/_n.sS-Iv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v sI¬-t{Sm¨ t\m-tf-Pv sk‚-dn¬ sF.Sn. Ct‚¨-jn-∏n-\v A-h-k-cw. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°pw A-t]£m t^m-an-\pw sd-bn¬-th tÃ-j≥ en-¶v tdm-Un-ep-f-f sI¬-t{Sm¨ t\m-f-Pv sk‚-dpam-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 9061560223/224.

am-hq¿: Ir-jn-`-h≥ ap-tJ-\ ]®-tØ-ß kw-`-cn-°p-∂ ]-≤Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-bØv Ir-jn-`-h-\n¬ {Km-a-]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Zo-] ]p-en-b∏p-dw \n¿-h-ln-®p. hn-I-k-\ kv-‰m‚n-Mv I-Ω-‰n

Xn-c-s™-Sp-Ø P-\-ß-tfm-Sp≈ sh-√p-hn-fn-bm-Wn-sX-∂pw A-h¿ B-tcm-]n-®p. F-∂m¬ B-tcm-]-W-߃ A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-am-sW-∂mWv A-tbm-Ky-\m-°-s∏-´ hnt\m-Zn-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww. `-cWm-[n-Im-cn-I-fp-sS sX-‰m-b \ne-]m-Sp-I-sf tNm-Zyw sN-bv-X-Xnep-≈ Kq-Um-tem-N-\-bm-Wn-Xv. I-gn-™ B-K-kv-Xv am-k-sØ tbm-K-Øn¬ kw-_-‘n-®n-cn-

tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fpw bq-Øv tIm¨{K-kv a-fi-ew `m-c-hm-ln-Ifpw tN¿-∂v hn-j-bw D-∂-bn-®p. F∂m¬ F hn-`m-K-°m-c-\m-b afi-ew {]-kn-U‚ v C-°m-cyw \n-cm-I-cn-®-tXm-sS {]-h¿-ØI¿ X-Ωn¬ hm-t°-‰-hpw _-lf-hp-am-bn. C-Xv G-sd t\-cw \o≠p-\n-∂-tXm-sS tbm-Kw A-et¶m-e-s∏-´p {]-h¿-Ø-I¿ ]n-cn™p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. {Kq-∏n-∂-Xo-X-am-bn {]-h¿Øn-°p-∂ {]-kn-U‚ v F hn-`mK-Øn-\v A-\p-Iq-e-am-bn {]-h¿Øn-°m-Ø-Xpw Xo-cp-am-\-߃ F-Sp-°m-Ø-Xp-am-Wv {]-iv-\-

B-dp I-S-I-fn tamjWw

kn.]n.Fw. t\-Xm-hn-\v ]-©mb-¯v sa-w_À Øm-\w \-ã-ambn

sIm-Sp-h≈n: sIm-Sph-≈n ]©mb-Øv tI-c-tfm¬-k-h-Øns‚ `m-K-am-bp-≈ h-Swh-en a¬k-cw 12\v ssh-Io-´v \m-en-\v sIm-Sp-h-≈n _-kvÃm≥Uv ]cn-kc-Øv \-S-°pw.]-s¶-Sp-°p∂ -So-ap-Iƒ 9447753613 \-ºdn¬ _-‘-s∏-SWw.

C-hn-sS \n-∂p ta¬-ap-dn-bn-seØn-b-Xv. kw-L-Øn-se G-gpt]-cpw a-Zy-]n-®n-cp-∂p. bp-h-Xnsb ]n-t‰-Zn-h-kw cm-hn-se a-e∏p-dw sI.-F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn. _kv Ãm≥Un¬ F-Øn-®v C-h¿ c-£-s∏-´p. kw-`-hw ]p-d-Ø-dnbm-Xn-cn-°m≥ {]-Xn-I-fn-semcmƒ bp-h-Xn-°v hn-hm-l-hm-Kv≤m-\-hpw \-¬In-bn-cp-∂p. `¿-Øm-hn-s\ A-t\z-jn-®v \-S-°p-∂-Xn-\n-sS Xm-a-c-t»-cnbn ¬ h-®pw bp-h-Xn-sb c-≠pt]¿ ]o-Un-∏n-®n-cp-∂p. C-Xns‚ Xp-S¿- A-t\z-j-W-Øn-\mbn Xm-a-c-t»-cn kn.--sF. bp-h-Xnsb _-‘-s∏-´-t∏m-gm-Wv ta¬ap-dn-bn-se ]o-U-\-hn-h-cw ]p-dØ-dn-™-Xpw tI-kn-se {]-Xnbm-b kzm-en-ln-s\ ]n-Sn-Iq-SpI-bpw sN-bv-X-Xv. kn.--sF. hn-Pb-\v tI-kv ssI-am-dn. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-emWv C-∂-se c-≠p- {]-Xn-I-sf ho-´n¬ \n-∂p- ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.- -

F-kv.ssh.F-kv. B-ZÀ-i- k-t½-f-\w

tIm-gn-t°m-Sv: F-kv.ssh.F-k.v B-Z¿-i-k-tΩ-f-\w A-Jnte-¥ym kp-∂n Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-¥]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-en-bm¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.sh.F-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v s]m-∑-f A-_v-Zp¬Jm-Zn¿ ap-kv-eym¿ A-[y-£-X h-ln-®p. k-a-kv-X sk-{I-´-dn F ]n ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿ Im-¥-]p-cw, F-kv.ssh.F-k.v kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn t]-tcm-Sv A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ k-Jm^n, F-kv.F-kv.F-^v. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-_v-Zp¬ Peo¬ k-Jm-^n I-S-ep-≠n {]-`m-j-Ww \-S-Øn.

kq-cy s^-Ìn-h \m-sf Xp-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j≥ kp-h¿-W-Pq-_n-en-tbm-S-\p_-‘n-®p \-S-°p-∂ kq-cy s^-Ãn-h¬ \m-sf ap-X¬ 10 h-sc Sm-tKm¿ sk‚n-\-dn lm-fn¬ \-S-°pw. \m-sf ssh-Io-´v 6.30\p kmw-kv-Im-cn-I a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a-Pw A-[y-£-X hln-°pw. ta-f-bn¬ e-£v-an tKm-]m-e-kzm-an-bp-sS `-c-X-\m-Syw, Km-b-{Xn-bp-sS ln-μp-ÿm-\n ¢m-kn-°¬ kw-Ko-Xw, s\-bv th-en k-¥m-\ tKm-]m-e-s‚ ¢m-kn-°¬ kw-Ko-Xw, c-am sshZy-\m-[-s‚ `-c-X \m-Syw, dm-Wn Jm-\-Øn-s‚ kq-^n I-Y-Iv Xp-S-ßn-b ]-cn-]m-Sn-Iƒ A-c-tß-dpw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w HtŒm-_¿ 10\p tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a-Pw DZv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ tIm¿-]-td-j≥ta-b¿ F sI t{]-a-Pw, tXm-´-Øn¬ c-ho-{μ≥ Sn ]n Fw kmln¿ A-en ]-s¶-Sp-Øp.

in-ip-ku-lr-Z k-an-Xn Hm-]¬ sk-an-\mÀ

tIm-gn-t°m-Sv: Hm-tcm ho-Spw in-ip-ku-lr-Z-am-h-W-sa-∂v inip-ku-lr-Z s]-cp-a-Æ ]-©m-b-Øv ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn s]-cp-a-Æ ]-©m-b-Øv 17˛mw-hm¿-Uv in-ip-ku-lr-Z k-an-Xn Hm-∏¨ sk-an-\m¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v F ]n ]o-Xmw-_-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-\n¬-Ipam¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. ssN¬-Uv sse≥ kn-‰n tIm-˛-Hm¿Un-t\-‰¿ ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-®p. Zn-t\-jv s]-cp-a-Æ, Sn sk-bvXp-´n, C c-a-Wn, H c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p.

im-kv-{X-]T-\ ¢m-kv

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f A-°m-Z-an Hm-^v k-b≥-k-kpw C≥t^m-kn-kv k-b≥-kv ^u-t≠-j-\pw kw-bp-‡-am-bn C-∂p im-kv-{X-]T-\ ¢m-kv \-S-Øpw. cm-hn-se 10\p \-f-μ Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ ¢m-kn¬ F≥.sF.sF.F-kv.‰n-bn-se im-kv-{X-⁄≥ tUm. F A-P-b-tLm-jv ¢m-kp-Iƒ \-bn°pw. C≥-t^m-kn-kv k-b≥-kv ^u-t≠-j-s‚ 2012 h¿-jsØ im-kv-{X A-hm¿-Uv A-P-b-tLm-jn-\v k-a¿-∏n-°pw. taJ-e-bn-se kv-Iq-fp-I-fn-se 500Hm-fw Ip-´n-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. Ip-´n-Iƒ-°v im-kv-{X-⁄-tcm-Sv tNm-Zy-߃ tNm-Zn-°m≥ ku-I-cyw H-cp-°n-bn-´p-s≠-∂v {]-^. D-Ω≥ hn D-Ω≥, tUm. B¿ {]-Im-i-Ip-am¿, tUm. sI Pn A-Pn-Xv-Ip-am¿, Fw F tPm¨-k¨ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.

Iq-«m-bv-a- cq-]o-I-cn-¨p

I-S-ep-≠n: h-´-∏-d-ºn-se 20 Hm-fw kz-bw-k-lm-b-kw-L-ßfp-tS-bpw hn-hn-[ ¢-∫p-I-fp-tS-bpw Iq-´m-bv-a s^-bv-kv h-´-∏-dºv kw-L-S-\-bv-°p cq-]w \¬-In. `m-c-hm-ln-Iƒ: hn ]n A-Pb≥({]-kn), A-Pn-Øv C-d-°-Øn¬ (sk-{I), Zn-t\-jv-_m-_p A-tØm-fn, cm-a-Zm-kv ]m-e-°¬, Ir-jv-W-Zm-kv h-√m-∏p-≠n (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), H Fw \m-k¿, P-b≥ Xm-bm-´v, jm\-hm-kv am-cm-Øv(tPm. sk-{I-´-dn-am¿), A-`n-a-\yq ]-t\߬(J-Pm-©n).

am-e- tam-ãn-¨h-sc ]n-Sn-Iq-Sn _-{Io-Zv s^-Ìn-h 12\v

I≥ an-Zv-em-Pv Xm-a-c-t»-cn t]m- ^-tdm-°v: ho-´-Ω-bp-sS am-e en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. s]m-´n-®v I-S-∂p I-f-™-h-sc \m-´p-Im¿ ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn. a-Æq¿ h-f-hv I-f-Øn-߬ ap-Po^-tdm-°v: ^m-dq-Jv tIm-f-Pv _v (35) s\-bm-Wv \m-´p-Im¿ ]ntkm-tjym-f-Pn hn-`m-Kw kw-L- Sn Iq-Sn-b-Xv. sh-≈n-bm-gv-® sshSn-∏n-® tUm-Iyq-sa‚ v s^-Ãn- Io-´v G-gp a-Wn-tbm-sS ^m-dq-Jvh¬ tUm-Iyq-s^-Ãv 2013 \q-d- tIm-tf-Pv ]-cp-Øn-∏m-d tdm\m-Sv cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN- Un¬ h-®v ^m-dq-Jv-tIm-f-Pv kzbv-Xp. tZ-in im-¥n-bp-sS A-©v ]-h-

tUm-Iyq-s^-Ìv 2013

s‚ am-e-bm-Wv ss_-°n-se-Ønb c-≠w-K kw-Lw I-h¿-∂-Xv. am-e ssI-°-em-°n Im-cm-Sv `m-K-tØ-°v ss_-°v Hm-Sn-®p t]m-b kw-L-sØ ]p-fn-°¬ kz-tZ-in B-an≥ ss_-°n¬ ]n¥p-S-¿∂v ]nSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.Iq-´-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ B-ƒ Hm-Sn c-£-s∏-´p. {]-Xn-sb ^tdm-°v t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: Xo-c-tZ-i-c-£m tkm-jy¬ sh¬-^-b¿ lb¿ sk-°≥-U-dn _-{Io-Zv B-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn s^Ãn-h¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p._o-®v a-ssd≥ {Ku-≠n¬ 12\p ssh-Io-´v A-©n-\p hy-h-km-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-Zym-`ym-kw, I-c-Iu-i-ew, Im¿-jn-Iw, Km¿-ln-Iw, sS-Iv-ssì, ^p-Uv-tIm¿-´v F-∂n-h s^-Ãn-hen¬ Dƒ-s°m-≈n-®n-´p-≠v. s^-Ãn-h¬ 20 h-sc \o-≠p-\n¬°pw.

a-e-_m-dn-sâ hym-h-kmbn-I ]p-tcm-K-Xn-¡v ]pXn-b ]-²Xn: Ip-ªm-en-¡p«n A-tØ-fn: a-e-_m-dn-s‚ hym-hkm-bn-I ]p-tcm-K-Xn e-£y-an-´v k¿-°m¿ H-cp ]p-Xn-b ]-≤-Xn°v cq-]w \¬-In h-cn-I-bm-sW∂p a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p´n. Ip-∂-Ø-d sS-Iv-k-‰-bn¬-kv In≥-{^ G-s‰-Sp-Ø-Xp-am-bn _‘-s∏-´v A-tØm-fn ]-©m-bØv bp.Un.F-^.v I-Ωn-‰n \¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ kw-km-

Iw]yq-«À em-_v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp ap-°w: a-Zvd-k \-ho-I-c-W ]-≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn sIm-Sn-bØq¿ A¬ a-Zvd-k Øp¬ C-kvem-an-b sk-°≥-U-dn a-{Z- -°\p-h-Zn-® Iw-]yq-´¿ em-_v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Nm-en¬ ssk-\-_ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]n _-jo-dp-±o≥ am-ÿ A[y-£-X h-ln-®p. a-Zvd-k sse-{_-dn kp-ss_¿ s\-√n-°m-]-d-ºv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-Sp-°-≠n A-_q-_°¿, kn.]n A-–p¿-d-ln-am≥, kn.Sn.kn A-–p-√, ]n A-–p¬ l-Jv, ]n kn ap-Po-_v d-lv-am≥,

Hm-^n-kv H-cp hn-`m-Kw A-S-¨p-]q«n

Ìm³Un-Mv I½n-än tbm-K-¯n ]-s¦-Sp--¯nÃ

tI-c-tfmÂkhw

ap-°w: tXm-´p-ap-°Ø - pw ]-cn-kc {]-tZ-iß - f - n-ep-am-bn I-∂p-Imen-Iƒ-°v Ip-f-ºv tcm-Kw ]-S-cp∂p. \m-ep ]-ip-°ƒ-°v tcm-Kw _m-[n-®-Xm-bn ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏[ - n-Ir-X¿ ÿn-co-Icn-®n-´p≠v. {]-tZ-iØ - v ]-tØm-fw ]-ip°ƒ-°v tcm-Kw _m-[n-®-Xm-bmWv hn-h-cw. ar-K-kw-c-£-W hIp-∏n-s‚ dm-^n-Uv B-Ivj - ≥ Sow F-πn-U¿ t\m-W-Pn-kv-‰v tUm: ]n ap-c-fn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ hn-ZK - v≤ - kw-Lw {]-tZ-iØ - v k-μ¿-i\ - w \-SØ - n-bn-cp-∂p.

tem-°¬ sk-{I-´-dn Kn-co-jv tPm¨, sI kn th-em-bp-[≥ Xp-S-ßn-b t\-Xm-°-fpw Pm-Ysb kzo-I-cn-°m-s\-Øn. Pm-Y-°v Pn-√-bn-se B-Zy tI-{μ-am-b Xn-cp-h-ºm-Sn G-cn-bbn-se tIm-S-t©-cn-bn¬ kzo-Ic-Ww \¬-In. sI.F-kv.-sI.-Sn.bp. G-cn-b {S-j-d¿ sI F tPm¨ A-[y-£-\m-bn. Pm-Ym Iym]v-‰≥ Fw hn tKm-hn-μ≥, PmYmw-Kw _n cm-L-h≥ kw-km-cn®p. Xp-S¿-∂v Pm-Y-bp-sS sh-≈nbm-gv-N-sØ ]-cy-S-\w Xm-a-c-ticn-bn¬ k-am-]n-®p. kzm-K-X-kwLw sN-b¿-am≥ F cm-L-h≥ A-[y-£-\m-bn. Pm-Ym Iym-]v‰ - ≥ Fw hn tKmhn-μ≥, Pm-Ymw-Kß - f - m-b B-\mhq¿ \m-K-∏≥, ]n sI _n-Pp Fw.]n. kw-km-cn-®p. "Ir-jn-sb kw-c-£n-°p-I, tI-c-f-sØ c£n-°p-I' F-∂ {]-[m-\ ap-{Zmhm-Iy-ap-b¿-Øn H-∂n-\v Im-k¿tKm-Uv \n-∂m-cw-`n-® Pm-Y IÆq¿, h-b\ - m-Sv Pn-√I - f - n-se ]-cyS-\w ]q¿-Øn-bm-°n-bm-Wv Pn-√bn-se-Øn-b-Xv. Fw hn tKm-hnμ≥ \-bn-°p-∂ Pm-Y-bn¬ _n cm-L-h≥, B-\m-hq¿ \m-K-∏≥, ]n sI _n-Pp Fw.-]n, e-fn-Xm-_me≥, tIm-af - I - p-am-cn, Sn Sn Ir-jvW≥ F-∂n-hc - m-Wv Aw-Kß - ƒ.

3

F≥ sI \-Cuw K-^q¿, F ]n P-b≥, sI ^u-an-Z So-®¿, ]n hn ^-low A-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

tXm-Wn ]n-SnIqSn am-hq¿: C-cp-h™ n-∏p-gb - n¬ \n∂pw A-\[ - n-Ir-Xa - W - s - e-Sp-∏v \SØnb tXm-Wn-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-. C∂-se ]p-e¿-s® am-hq¿ t-]-men-kv ap-∂q-cn¬ \n-∂p-am-Wv aq∂p tXm-Wn-Iƒ ]n-Sn-s®-SpØXv. c-l-ky-hn-h-c-Øn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ Fkv.sF. kn- sIm-Sn-b-Øq¿ A¬ a-Z-vdk-Øp¬ C-kv-eman-b sk-°≥U-dn ±o-Jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]-me -- n- a-Zv-d-k Iw-]yq-´¿ em-_v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v kv ÿ-es - Ø-Øp-Ib - m-bn- c-- p--∂p- .- Nm-en¬ ssk-\-_ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Ip-∂-Ø-d sS-Iv-k-‰-bn¬-kv In≥-{^ G-s‰-Sp-°p-∂-Xn-s‚ {]m-cw-` \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®Xm-bpw a-{¥n A-dn-bn-®p. ap≥ a{¥n ]n sI sI _m-h D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI kn A-_p, F≥ kp-{_-a-Wy≥, sI cm-a-N{μ≥, hn cm-[m-Ir-jv-W≥, P-bn- A-tØ-m-fn ]-©mb-Øv bp.Un.F-^v. I-Ωn-‰n \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ k¨ I-tΩm-´n¬ kw-km-cn-®p. a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n kw-km-cn-°p∂p

Xp-Wn k-©n hn-X-c-Ww tIm-gn-t°m-Sv: l-cn-Xw A-cn-°pfw ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn A-cn°p-fw ]-©m-b-Øn-\p Io-gn-se F-√m ho-Sp-I-fn-epw Xp-Wn k©n hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-s‚ ]-©m-b-Øv-X-e D-Zv-Lm-S-\w ]¥-em-b-\n tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn.hn N-{μ-lm-k≥ \n¿-h-ln-®p. J-c-am-en-\y kw-kvI-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ss]-∏v I-tºm-Ãv \n¿-Ωn-°p-∂-Xn-s‚ H∂mw-L-´w Cu-bm-gv-N B-cw-`n°p-sa-∂v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Sn.kp-tc-jv ]-d-™p.

saUn-¡Â tImf-Pv {]n³-kn-¸-en-s\sLcmthm sN-¿m-\pÅ \o¡w hn^-e-a-mbn tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tImf-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. c-ho-{μs\- L-cm-thm-s°-Øn-b tIm¨-{K- p-Im¿-°v F-Xn-sc {]-Xntj-[-hp-am-bn A-[ym-]-I-cpw hnZym¿-Yn-I-fpw H-∂n-®p. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv {]n≥-kn-∏-ens‚ Hm-^n-kn-\p-k-ao-]-am-Wv \mS-Io-b cw-K-߃ D-≠m-b-Xv. {]n≥-kn-∏-en-se-Xn-tc ap-{Zmhm-Iy-hp-am-bn H-cp kw-Lw

tIm¨-{K- p-Im¿ {]n≥-kn-∏en-s‚ tNw-_-dn-te-°v X-≈n-Ib-dn A-gn-a-Xn tI-kn¬ ]p-dØm-°n-b F-®v.Un.F-k.v Po-h\-°m-c-s\ Xn-cn-s®-Sp-°-W-sa∂pw {]n≥-kn-∏-en-\p t\-sc \-SØn-b h-[-`o-j-Wn-sb Xp-S¿-∂v t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn ]n≥- h - e n- ° - W - s a- ∂ p- a pƒ- s ∏sS-bp-≈ B-h-iy-ap-∂-bn-®p. {]n≥-kn-∏-epw ssh-kv {]n≥-kn-

∏-epw ]-cm-Xn-bn¬ D-d-®p-\n-∂p. {]-h¿-Ø-I¿ ho-≠pw {]-ItIm-]-\-]-c-am-b cw-K-߃ kr„n-°p-hm≥ Xp-S-ßn-b-tXm-sS tUm-Œ¿-am-cpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂ A-™q-dn-te-sd t]¿ {]-I-S-\-hp-am-bn L-cmthm-sb {]-Xn-tcm-[n-°m-s\Øn-b-tXm-sS tIm¨-{K- pIm¿ L-cm-thm A-h-km-\n-∏n-®v ]n≥-hm-ßp-I-bm-bn-cp-∂p.


{]mtZ-inIw

5 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn

„sh-f-fn-am-Sv-Ip-∂v Pp-h-ss\¬-

tlmw A-¶-Ww: Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv kw-L-Sn∏n-°p-∂ Km-‘n-Pn-sb I-s≠ج bm-{X ˛ D-Zv-Lm-S-\w Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n ˛ 8.30 „G-d-am-e {Km-a-∏-©m-b-Øv Ir-jn-`-h≥: \n-d-hv ]-≤-Xn Ah-tem-I-\ tbm-Kw ˛ 11.00

kz-bw-k-lm-b kw-K-a-hpw t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kpw h-S-I-c: Km-‘n-P-b-¥n-tbm-S-\p_-‘n-®v h-S-I-c tªm-°v ]-©mb-Øn¬ \-S-Øp-∂ {Km-a-hn-Ik-\ hm-cm-tLm-j-Øn-s‚ `m-Kam-bn kz-bw k-lm-b kw-L-ßfp-sS kw-K-a-hpw t_m-[-h¬-°c-W ¢m-kpw kw-L-Sn-∏n-®p. tNm-ºm¬ tªm-°v Hm-^n-kv lm-fn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w tPm-bn‚ v _n.Un.H ]n cm-Po-hv \n¿-h-ln-®p. kw-cw-`I-Xz hn-I-k-\-Øn¬ aq-ey-h¿[n-X D¬-]-∂-ß-fp-sS {]-k‡n F-∂ hn-j-b-Øn¬ hy-hkm-b hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ ]n sI Kw-Km-[-c≥, kw-cw-`-I-Xz hn-I-k-\-hpw kv-{Xo-im-‡o-I-cWw F-∂ hn-j-b-Øn¬ h-\nXm t£-a Hm-^n-k¿ tdm-jven≥ tXm-a-kv ¢m-kv \-bn-®p.

sXm-gn-ep-d-¸v c-Pn-kv-t{S-j³ h-S-I-c: tªm-°v ]-©m-b-Øv Km-‘n-P-b-¥n-tbm-Sm-\p-_-‘n®p \-S-Øp-∂ hn-I-k-\ hm-cmtLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-Kam-bn G-dm-a-e ]-©m-b-Øn¬ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ C-\nbpw c-Pn-ÿ sN-øm-Ø-h¿-°mbn ]p-Xp-Xm-bn c-Pn-kv-tS-j≥ sN-ømw. Xm¬-]-c-y-ap-≈-h¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ _-‘-s∏-S-Ww

bp-h-Xn-bp-sS a-c-W-¯n Zp-cq-l-X h-S-I-c: c-≠p a-°-fp-sS A-Ωbm-b B-hn-°¬ ]p-Ø≥ ]p-cbn¬ Zn-hy (27) `¿-Xr-ho-´n¬ acn-®-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠-∂pw C-tX-∏-‰n A-t\z-jn-°-W-sa∂p-am-h-iy-s∏-´v ]n-Xm-hv tZ-hZm-k≥ dq-d¬ F-kv.]n-°p ]-cmXn \¬-In. C-°-gn-™ 26\m-Wv Zn-hy sIm-bn-em-≠n sIm-ß-∂qcn-se `¿-Xr-ho-´n¬ a-cn-®-Xv. Znhy Xq-ßn a-cn-s®-∂m-Wp `¿Øm-hv B-\-∏m-d kp-ta-jv ]-dbp-∂-Xv. X-d-hm-Sn-\-Sp-Øv sN-dnb sj-Uv sI-´n a-°-sfm-sSm-∏w I-gn-bp-∂ Zn-hy Xq-ßn a-cn-s®∂p ]-d-bp-∂-Xv hn-iz-kn-°m-\mhn-s√-∂p ]n-Xm-hv hy-‡-am-°n. hn-hm-l k-a-b-Øv \¬-In-b A©p ]-h≥ kz¿-Ww hn-‰p [q¿Ø-Sn-s®-∂pw a-I-sf ]-e-t∏mgpw D-]-{Z-hn-°m-dp-s≠-∂pw ]cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.

kw-ÿm-\ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv t\-Sn-b sI ]n cm-a-N-{μ-\v ta-∏-øq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-Kw j¿-an-\ tIm-a-Øv D-]-lm-cw \¬-Ip-∂p

h-S-I-c: I-cn-º-\-tØm-´n-se amen-\y {]-iv-\-Øn-\p ho-≠pw NpSp-]n-Sn-°p-∂p. I-°q-kv am-en\yw Dƒ-s]-sS-bp-≈-h- I-cn-º-\ tXm-Sn-te-°v H-gp-°p-∂-Xn-s\Xn-tc k-a-cw i-‡-am-°m≥ \m´p-Im¿ Xo-cp-am-\n-®p.]p-Xn-b Ãm≥Uv `m-K-Øp \n-∂p ]p-d-¥≈p-∂ am-en-\yw kw-kv-I-cn-°p∂-Xn-\p ÿm-]n-® πm‚n-\p tijn Ip-d-hm-b-Xn-\m¬ am-en-\yw X-s∂-bm-Wp I-cn-º-\-tØm-´nse-Øp-∂-Xv. kv-‰m‚n-se Iw-^¿-´v tÃj≥ Xp-d-∂p-sIm-Sp-°p-∂-tXmsS ÿn-Xn Iq-Sp-X¬ h-j-fmhpw. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wp k-a-c-Øn-te-°p \o-ßp-∂-Xv. B-Zy-L-´-sa-∂ \n-e-bn¬ 21 \p ap-\n-kn-]¬ Hm-^n-kn-\p ap-

∂n¬ [¿-W \-S-Øm≥ I-cn-º\ tXm-Sv kw-c-£-W k-an-Xn Xocp-am-\n-®p. a-en-\o-I-c-W-Øns\-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-Ø]-£w i-Iv-X-am-b {]-t£m-`w \-S-Øm-\m-Wp ]-cn-]m-Sn. am¿®n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn 20\v Cu ta-J-e-bn¬ {]-N-c-W hm-l-\ Pm-Y \-S-Øpw. ]p-Xn-b kv-‰m‚ v `m-K-sØ ]e kv-Ym-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw sk-]v-‰n-Iv am-en-\yw I-cn-º-\ tXm-Sn-te-°v H-gp-°p-∂p-s≠-∂ ]-cm-Xn-bn¬ ^-e-{]-Z-am-b \-S]-Sn-bn-√m-Ø-Xn¬ tbm-Kw {]Xn-tj-[n-®p. _-kv kv-‰m≥Uvv \ho-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]Wn-X tSm-bv-e-‰p-I-fpw B-h-iyam-b Sm-¶n-s‚ A-`m-h-Øn¬ amen-\yw Hm-S-bn-te-°v H-gp-°p-∂

X-c-Øn-em-sW-∂p tbm-Kw Ip-‰- k¨ ]n ]n c-Rv-Pn-\n-°v k-a¿s∏-Sp-Øn. sI c-ta-i≥ A-[y- ∏n-°pw. am-en-\y-{]-iv-\w ]-cn-l-cn£-X h-ln-®p. °p-∂-Xn-\p \-K-c-k-` `-c-W-LS-\m-]-c-am-b D-Ø-c-hm-Zn-Xzw \n-¿-h-ln-°p-∂p-s≠-∂v D-d-∏p h-cp-Øp-I, am-en-\y-\n¿-am¿-Ph-S-I-c: am-en-\y-{]-iv-\-Øn-\p \ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]u-c≥]-cn-lm-cw tX-Sn hym-]m-cn-I-fpw am-cp-sS ]n-¥p-W D-d-∏m-°p-I, k-∂-≤-kw-L-S-\-I-fpw ip-Nn- am-en-\y-߃ Ip-d-bv-°m≥ s]mXz ]-cn-]m-e-\ I¿-a-k-an-Xn-°p Xp-P-\-ß-fn¬ t_m-[-h-¬-I-ccq-]w \¬-In. \-K-c-Øn-se am- Ww \-S-Øp-I Xp-S-ßn-b-h-bmen-\y-{]-iv-\w cq-£-a-bm-b km- Wv k-an-Xn-bp-sS e-£yw. hn-hnl-N-cy-Øn-em-Wv h-S-I-c a¿- [ \-K-c-k-`-I-fpw, ]-©-bm-Øp®‚ v A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\- I-fpw k-μ¿-in-®v ]T-\w \-SXr-Xz-Øn-¬ I¿-a-kn-an-Xn cq-]o- Øm-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. I-cn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. {]-iv- tbm-K-Øn¬ a¿-®‚ v A-tkm\-]-cn-lm-c-Øn-\p I¿-a-k-an-Xn- kn-tb-j≥ {]-kn-U-‚ v H Nbp-sS \n¿-tZi-ß-f-S-ßp-∂ \n- {μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Sn th-Z-\w \-K-c-k-` sN-b¿-t]-g- _m-e-Ip-dp-∏v, ]n _m-e≥, Sn F-

ip-Nn-Xz ]-cn-]m-e-\ k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p

h-S-I-c : tI-c-f tÃ-‰v l-b¿ KpUv-kv Hm-tW-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m ssh-kv {]-kn-U-≠v a-Wn-bq¿ bq-Wn-‰v {]-kn-U-≠v Fw.Fw A-tim-I-s‚ \n-cym-WØn¬ l-b¿ Kp-Uv-kv Hm-tW-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ h-S-I-c ta-J-em I-Ωn-‰n A-\p-tim-Nn-®p.

sk-an-\mÀ \-S-¯n h-S-I-c: {Km-a-hn-I-k-\ hm-cmtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn h-SI-c tªm-°v ]-©m-b-Øv G-dma-e {Km-a-∏-©m-b-Øn-se sXmgn-ep-d-∏v ]-≤-Xn sXm-gn-em-fnIƒ-°m-bn kw-L-Sn-∏n-® t_m[-h¬-I-c-W sk-an-\m¿ D-ZvLm-S-\w tªm-°v ]-©m-b-Øv t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Fw sI `m-kv-°c≥ \n¿-h-ln-®p. G-dm-a-e ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v t_-_n _m-e-{º-Øv A-[y-£-X h-ln®p. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ {]-Ir-Xn hn-`-h kw-c-£-W-Øns‚ {]m-[m-\yw F-∂ hn-j-bØn¬ tPm-bn‚ v _n.Un.H ]n cm-Po-hv ¢m-kv \-bn-®p.

sN-¡v hn-X-c-Ww h-S-I-c: tªm-°v ]-©m-b-Øv 2013˛14 h¿-j-sØ C-μn-cm Bhm-kv tbm-P-\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-´ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°p-f-f I-cm¿ sh-°-epw sN-°v hn-X-cW-hpw t_m-[-h¬-°-c-W ¢mkpw C-∂p cm-hn-se 10\p tNmºm¬ tªm-°v Hm-^n-kv lmfn¬ \-S-°pw.

{]-I-S-\w \-S-¯n h-S-I-c: ]m-N-I hm-X-I-Øn-\v hn-e Iq-´m-\p-≈ tI-{μ k¿°m¿ Xo-cp-am-\-Øn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w. F-^v.Fkv.C.Sn.H bp-sS t\-Xr-XzØn¬ h-S-I-c an-\n kn-hn¬ tÃj-\n¬ {]-I-S-\-hpw hn-i-Zo-I-cW tbm-K-hpw \-S-Øn. Xm-eq-°v sk-{I-´-dn Sn k-Pn-Xv-Ip-am¿, sI Fw ]-hn-{X≥, ]n c-ho-{μ≥, A-–p- -a-Zv, F≥ I-a-e t\-XrXzw \¬-In.

{]-Nm-c-W bm-{X-bv-¡v C-¶v kzo-I-c-Ww

h-S-I-c: Km-‘n-P-b-¥n-tbm-S-\p_-‘n-®p h-S-I-c tªm-°v ]©m-b-Øn¬ \-S-Øp-∂ {Km-a hn-I-k-\ hm-cw tªm-°v ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v tIm´-bn¬ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. 8 h-sc \o-fp-∂ {Km-a-hn-I-k-\ hm-cm-tLm-jØn¬ tªm-°n-\p Io-gn-se 4 ]©m-b-Øp-I-fp-am-bn k-l-I-cn®v ip-No-I-c-Ww, t_m-[-h¬-°c-W ¢m-kp-Iƒ, hn-I-k-\ {]h¿-Ø-\-߃, ip-Nn-Xz k-tμi ]-Z-bm-{X, Xp-S-ßn \n-c-h-[n ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv kw-L-Sn-∏n-®n´p-≈-Xv. D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p- _-‘n-®v tªm-°v -Hm-^n-kv ]-cnk-cw ip-No-I-cn-®p. ip-No-I-c-W {]-h¿-Øn-Ifn¬ tZ-io-b k-ºm-Zy ]-≤-Xn G-P‚p-am¿, kz-bw k-lm-b kw-L-߃, Aw-K≥-hm-Sn {]h¿-Ø-I¿, tªm-°v Hm-^n-kv Poh-\-°m¿, sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn {]-h¿-Ø-I¿ ]-¶m-fn-I-fm-bn. B-tcm-Ky Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n sN-

h-S-I-c: tI-c-f-sØ c-£n°m≥ I¿-j-I kw-kv-Ir-Xn kwc-£n-°p-I- F-∂ ap-{Zm-hm-Iyhp-am-bn sI.F-kv.sI.Sn.bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw hn tKm-hn-μ≥ Im-k¿-tKm-Uv \n∂m-cw-`n-® bm-{X-bv-°v C-∂v h-SI-c-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ip-sa∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. h-S-Ic tIm-´-∏-d-ºn-em-Wv kzo-I-cWw \¬-Ip-I. I¿-j-I-sXm-gnem-fn-I-sf ]-©m-b-Øn¬ c-Pnÿ sN-øp-I, sXm-gn-em-fn-Iƒ°v ÿn-cw tPm-en-bpw 10000cq-] an-\n-aw th-X-\w \¬-Ip-I, AwK-ß-sf A-£-b tI-{μw h-gn-bp≈ c-Pn-kv-‰¿ H-gn-hm-°p-I F∂o B-h-iy-ß-fpw Pm-Y-bn¬ D∂-bn-°p-∂p-≠v. ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U-≠v _n cmL-h≥, B-\m-hq¿ \m-K-∏≥, ]n sI _n-Pp Fw.]n ]-s¶-Sp-°p-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n ]n _m-e≥, S ]-s¶-Sp-Øp.

kv _m-e≥, A-Uz. C \m-cm-bW≥-\m-b¿, Sn {io-\n-hm-k≥, Un Fw i-io-{μ≥, ]p-d-t¥-SØv kp-Ip-am-c≥, F ]-fl-\m`≥, h-S-I-c cm-L-h≥, {]^.sI sI a-l-aq-Zv, ]n kn _¬dmw kw-km-cn-®p.

kv-t\-lPzm-e sX-fn-bn-¨p h-S-I-c: h¿-Ko-b-X-bv-°pw A-gna-Xn-°p-sa-Xn-tc Km-‘n P-b-¥n Zn-\-Øn¬ tIm¨-{K-kv(F-kv) h-S-I-c tªm-°v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Km-‘n-{]-Xn-abv-°p k-ao-]w kv-t\-l-Pzm-e sX-fn-bn-®p. ]n ]n Zm-tam-Z-c≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn tKm-]me≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-b sI sI c-Po-jn-s\ ]-tøm-fn kn.sF. A-d-kv-‰p sN-bv-Xn-cp∂p. H-∂mw {]-Xn ]p-Xn-tbm-´n¬ Pn-\o-jpw dn-am‚n-em-Wv. s\©n-\pw I-gp-Øn-\pw Im-en-\psam-s° sh-t´-‰ \m-cm-b-W≥ C-t∏m-gpw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. {]-tZ-iØv I-em-]w kr-„n-®v A-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw X-߃-°v hntbm-Pn-∏p-≈ Nn-e cm-{„o-b I£n-I-fp-sS X-e-bn¬ sI-´n-sh®v \-√-]n-≈ N-a-bm-\m-bn-cp-∂p _n.sP.]n bp-sS-{i-a-sa-∂v t]m-

F-kv.ssh.F-kv. B-ZÀ-ik-t½-f-\w tIm-gn-t°m-Sv: F-kv.ssh.Fk.v B-Z¿-i-k-tΩ-f-\w A-Jnte-¥ym kp-∂n Pw-C-ø-Øp¬ De-a P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-¥-]pcw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-enbm¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fkv.sh.F-kv kw-ÿm-\ {]-knU‚ v s]m-∑-f A-_v-Zp¬-Jm-Zn¿ ap-kv-eym¿ A-[y-£-X h-ln-®p. k-a-kv-X sk-{I-´-dn F ]n ap-lΩ-Zv ap-kv-eym¿ Im-¥-]p-cw, Fkv.ssh.F-kv kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn t]-tcm-Sv A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ k-Jm-^n, F-kv.Fkv.F-^v kw-ÿm-\ {]-knU‚ v A-_v-Zp¬ P-eo¬ k-Jm^n I-S-ep-≠n {]-`m-j-Ww \-SØn. k-øn-Zv bq-kp-^p¬ _p-Jmcn ssh-e-Øq¿, k-øn-Zv D-a-dp¬ ^m-dq-Jv A¬-_p-Jm-cn, C kpsse-am≥ ap-kv-en-bm¿, F≥ Aen ap-kv-en-bm¿ Ip-a-cw-]p-Øq¿, ]n l- ≥ ap-kv-en-bm¿ h-b-\mSv, sI sI A-lv-a-Zv-Ip-´n ap-kv-enbm¿ I-´n-∏m-d, tUm. lp-ssk≥

k-Jm-^n Np-≈n-t°m-Sv, Fw A_v-Zp¿-d-lv-am≥ ap-kv-en-bm¿, _m-h ap-kv-en-bm¿ tIm-S-ºp-g, kn ap-l-Ω-Zv ss^-kn, ap-l-Ω-Zen k-Jm-^n Xr-°-cn-∏q¿, h≠q¿ A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ ss^kn, A-_q-_-°¿ au-e-hn ]-´phw, A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ ss^-kn am-cm-b-aw-K-ew, Iq-‰-ºm-d A-_vZp¿-d-lv-am≥ Zm-cn-an, k-øn-Zv Xzml k-Jm-^n, s{]m-^. F sI A-_v-Zp¬-l-ao-Zv, F≥ A-en A_v-Zp-√, hn Fw tIm-b, I-emw am-hq¿, d-lv-a-Øp-√ k-Jm-^n F-f-a-cw, a-Po-Zv I-°m-Sv kw-kmcn-®p.

Xm-eq-¡v hn-I-k-\k-an-Xn tbm-Kw

h-S-I-c: Xm-eq-°v hn-I-k-\ kan-Xn-bp-sS H-Iv-tSm-_¿ am-ksØ tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 10.30 \v h-S-I-c an-\n kn-hn¬ tÃ-j≥ tIm¨-^-d≥-kv-lmfn¬ tN-cp-sa-∂p X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

en-kv I-cp-Xp-∂p.

hn-¯v h-−n-¡v kzoI-c-Ww h-S-I-c: Ir-jn h-Ip-∏n-s‚ k-a-

{K ]-®-°-dn hn-I-k-\ ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn \-S-Øp-∂ hnØv h-≠n-°v kzo-I-c-Ww \¬In. h-S-I-c _n.C.Fw ssl-kvIq-fn¬ \-S-∂ kzo-I-c-W N-Sßn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w kn sI \mWp Fw.F¬.F \n¿-h-ln-®p. \-K-c-k-`m-[y-£ ]n ]n c-Rv-Pn\n A-[y-£-X h-ln-®p. -\-cn-∏-‰: ]-®- -°-dn-Ir-jn-bn¬ kv-Iqƒ hn-Z-ym¿-Yn- -I-s-f-bpw s]m-Xp- -P- -\- -ß- -sf-bpw X-

h-S-I-c: \-S-°p-Xm-sg Fw.bp.]n. kv-Iq-fn-se \-ho-I-cn-® sI´n-S-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw Km‘n-P-b-¥n hm-cm-tLm-j-hpw a{¥n Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Km-‘n-P-b-¥n-tbm-S\p-_-‘n-®v H-cm-gv-N \o-≠p\n¬-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wp kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-®n-´p-f-fXv. ]-cn-]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n-®p ap-gp-h≥ Ip-´n-Iƒ-°pw Km-‘nPn-bp-sS B-fl-I-Y k-Ωm-\n®p. \-K-c-k-`m-[y-£ ]n ]n c-RvPn-\n A-[y-£-X h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

I-©m-hv I-S-¯v: aq-¶phÀ-jw X-S-hpw ]n-g-bpw

h-S-I-c: hm-l-\-Øn¬ I-©m-hv I-S-Øp-∂-Xn-\n-sS F-Ivssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-b aq-∂p t]¿-°v X-S-hpw ]n-gbpw. 2008 Pq¨ G-gn-\v Ip-‰n-∏p-dw-˛-Xn-cq¿ tdm-Un¬ sh-®v \m-te-Im¬ In-tem I-©m-hp-am-bn ]n-Sn-Iq-Sn-b ]m-e-°m-Sv Np-\-ßm-Sv ]q-Δ-Øn-¶¬ kp-tc-jv(39),H-‰-∏m-ew aq-®n-°¬ dw-jn-Zv(30), H-‰-∏m-ew A-ø-∏≥ X-d tIm-´-∏-d-ºv sk-bv-X-ehn(40) F-∂n-h-sc-bm-Wv h-S-I-c F≥.Un.]n.F-kv P-Uv-Pn hn hn-P-b-Ip-am¿ aq-∂p h¿-jw X-S-hn-\pw 75000 ]n-g-b-S-°m\pw hn-[n-®-Xv. Izm-fn-kv hm-l-\-Øn¬ I-©m-hv I-S-Øp-∂Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]n-g-b-S-®n-s√¶n¬ B-dp-am-kw Iq-Sn ITn-\-X-S-hv A-\p-`-hn-°-Ww.

tem-dn _-Ên-en-Sn-¨p c-−pt]À-¡v ]-cn-¡v

h-S-I-c: tZ-io-b-]m-X-bn¬ I-Æq-°-c-bn¬ tem-dn \n¿-Ønbn-´ kv-Iqƒ _-kn-\n-Sn-®v c-≠p t]¿-°v ]-cn-°v. Xm-a-c-t»cn kz-tZ-in-I-fm-b tem-dn ss{U-h¿ {]-Xo-jv(20), ¢o-\¿ aplv-kn≥(18) F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se ]p-e¿s®-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.

kz-K-X-kw-Lw ao-änMv

]-tøm-fn: tI-{μ D-]-cn-X-e K-Xm-K-X a-{¥n-bpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw U¬-ln-bn¬ \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ tZ-io-b-]m-X-bp-sS ho-Xn 30ao-‰dn¬ ]-cn-an-X-s∏-Sp-Øm-\p-≈ Xo-cp-am-\w D-S≥ \-S-∏m-°-W-sa-∂v I¿-ak-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. _n.H.Sn-°m¿-°p th-≠n 30 ao-‰¿ Xo-cp-am-\w A-´n-a-dn-°p-∂-h-sc Xn-cn-®-dn-b-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. kn hn _m-e-tKm-]m-e≥ A-[y-£-X hln-®p. Jm-kn sI ]n ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿, A-Uz.F≥ sI ]-c-a-tiJ-c≥, F Sn a-tl-jv, _n-Pp I-f-Øn¬ kw-km-cn-®p.

h-S-I-c: Xn-cp-h-≈q¿ sh-≈q-°-c tdm-Un¬ ]-Ww h-®v No´p I-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂ F-´v t]-sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. Xncp-h-≈q¿ kz-tZ-in-I-fm-b i-¶-c≥, A-_q-_-°¿, k-t¥mjv-Ip-am¿, _n-Pp, Ir-jv-W-Ip-am¿, j-ao¿, c-Xo-i≥, ]m¿∞≥ F-∂n-h-sc-bm-Wv h-S-I-c t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Ch-cn¬ \n-∂pw 27670 cq-]-bpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. {]-Xn-I-sf tIkv c-Pn-ÿ sN-bv-Xv Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-®p.

h-S-I-c: e-l-cn hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn h-SI-c-bn¬ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v e-l-cn-hn-cp-≤ Iq-´-tbm-´w kw-L-Sn∏n-®p. h-S-I-c ]p-Xn-b-Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øp-\n-∂v B-cw-`n-® Iq-´tbm-´w kn sI \m-Wp Fw.F¬.F. ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. \-K-c{]-Z-£n-Ww sh-®v _n.C.Fw kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øp k-am-]n-® a¬k-c-Øn¬ _n.C.Fw. kv-Iqƒ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn. Xp-S¿-∂p t_m-[-h¬-I-c-W ¢m-kv \-S-∂p. \-K-c-k-`m-[y-£ ]n ]n c-Rv-Pn\n A-[y-£-X h-ln-®p. A-kn.I-Ωo-j-W¿ ]n sI kp-tc-jv {]-`mj-Ww \-S-Øn. hn-P-bn-Iƒ-°p-f-f k-Ωm-\-Zm-\w F.F-kv.]n c-Xojv-N-{μ \n¿-h-ln-®p. hn-P-b-e-£v-an, hn jn-_p, sI kp-{_-“Wy≥, ]n kp-tc-{μ≥ kw-km-cn-®p.

¬--]-c-cm-°m-\pw A-h-t_m-[w h-f¿-Øm-\p-am-bn Ir-jn-h-Ip∏n-s‚ kw-kv-Ym-\-Øp-S-\o-fw ]-cy-S-\w \-S-Øp-∂ hn-Øv-h≠n-°v \-cn--∏-‰ bp.]n. kv-Iq-fn¬ k-zo--Ic-- -Ww \¬-In. C.sI.hnP-b≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm--S-\w sN-bv-Xp. \--cn-∏-‰ {Km-a ∏-©m-bØv {]-kn--U-‚ v -Sn.]n.]-hn--{X≥ A-≤-y-£-X h-ln-®p. hm¿-Uv sa-º¿ sI.]n.eo-e, Ir-jn sU]-yq--´n U-b-d-Iv-S¿-am-cm-b _n.Fw.ap-l-Ω-Zv, -A-_v-Zpƒ e-Øo^v, Ir-jn Hm-^o-k¿ C-{_mbn,- -hn.\m-Wp, `m-kv-I-c≥ tImøm¬,- kn.]n.Ip-™n--cm-a≥,Fw.kn. Nm-Øp-, km-cn--®p.

]-Ww h-¨v No-«pI-fn-¨ F-«pt]À A-d-ÌnÂ

sa-Un-¡-Â Iymw-]v \msf

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f kp-ÿn-c hn-I-k-\ an-j-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ B-dn-\p Ip-‰ym-Sn h-t´m-fn \m-j-W¬ l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn¬ sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-°pw. a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Po-hn-Xssi-en tcm-K-ß-fpw {]-Xn-tcm-[ am¿-K-ß-fpw F-∂ hn-jb-Øn¬ sk-an-\m¿, kn Un {]-Z¿-i-\w, tUm-Œ-tdm-Sv tNmZn-°mw t^m¨ C≥ ]-cn-]m-Sn, ª-Uv {Kq-∏v \n¿-W-bw, c‡-˛-jp-K¿-˛-{]-j¿ ]-cn-tim-[-\-I-fpw Iymw-]n-s‚ `m-K-ambn D-≠m-hpw. B-bp¿-th-Z tlm-an-tbm tUm-Œ¿-am-cpw ]s¶-Sp-°pw.

hn-tZ-i-a-Zyhpambn kv -{Xo A-d-kv-än \m-Zm-]p-cw: am-ln-bn¬ \n-

∂p hn-e-ßm-t´-°v I-S-ØpI-bm-bn-cp-∂ hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn. hm-Wn-ta¬ hmfmw tXm-Sv kz-tZ-in-\n h-bepw-I-c-ho-´n¬ k-tcm-Pn-\n (48)sb C-tXm-sSm-∏w A-dÃp sN-bv-Xp. hn-e-ßm-Sv A-Sp-∏n¬ BZn-hm-kn tIm-f-\n-bn-te-°v IS-Øp-I-bm-bn-cp-∂ 24 Ip-∏n hn-tZ-i-a-Zy-am-Wv h-S-I-c Ip‰ym-Sn dq-´n-tem-Sp-∂ _- n¬ \n-∂p \m-Zm-]p-cw F-Iv-sskkv I-Ωo-j-W¿ Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ h-®v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv . C≥-kv-s]-Œ¿ F≥ sI jmPn-°p ]p-d-sa F Ip-™n-Irjv-W≥, dn-t\-jv, kn ]n N{μ≥, h-\n-X kn.]n.H. \n-P sd-bv-Un-¬ ]-s¶-Sp-Øp. tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-{]-Xnsb dn-am‚ v sN-bv-Xp. \m-Zm-]p-c-Øv ]n-Sn-Iq-Sn-b hn-tZ-i-a-Zyw

sI.F³.Fw. G-I-Zn-\ kw-K-aw-

B-bpÀ-th-Z Bip-]-{Xn tdm-Uv tim-Nym-h-Ø-bn t]-cm-{º: s\m-®m-Sv {Km-a-∏-©mb-Øn-se Nm-en-°-c-˛-s\m-®m-Sv B-bp¿-th-Zm-ip-]-{Xn-tdm-Uv XI¿-∂-Xn-\m¬ Im-¬-\-S-t]mepw Zp- -lw. In-S-Øn-Nn-In¬k-bp-≈ s\m-®m-Sv B-bp¿-thZm-ip-]-{Xn-bn¬ \n-c-h-[n tcm-KnIƒ F-Øp-∂p-≠v. h¿-j-ß-fmbn A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-°m-Ø tdm-Un¬ C-cp-N-{I-hm-l-\-hpw Hm-t´m-dn-£-bpw k¿-ho-kv \-SØm≥ t]m-epw I-gn-bp-∂n-s√∂v \m-´p-Im¿ \n-c-¥-c-am-bn ]cm-Xn-s∏-Sp-I-bm-Wv. tdm-Uv \ho-I-cn-®m¬ sIm-bn-em-≠n-˛-ta∏-bq¿ `m-K-tØ-°v F-fp-∏Øn¬ F-Øn-s∏-Sm≥ I-gn-bpw. t]-cm-{º Su-Wn-se K-Xm-K-X°p-cp-°n-\v sN-dn-b-tXm-Xn-se¶n-epw ]-cn-lm-c-am-Im≥ Cu tdm-Un-\v km-[n-°pw. Nm-en-°c-\n-∂pw c-≠p In-tem-ao-‰¿ 800 ao-‰¿ Zq-c-ap-≈ tdm-Un-s‚ {]-hrØn F-{X-bpw th-Kw \-S-Ø-Wsa-∂v ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ ]-d-bm≥ Xp-S-ßn-bn-´v am-k-ßfm-bn.

sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\-hpw Km-Ôn-P-b-´n B-tLm-j-hpw

tZ-io-b-]m-X 30 ao-ä-dn {]-hr-¯n B-cw-`n-¡-Ww

h-[-{i-aw: _n.sP.]n. I-em-]-ap-−m-¡m³ Kq-Vm-tem-N-\ \S-¯n-sb¶v Bt£]w t]-cm-{º: sN-dp-h-Æq¿ ]-©mb-Øn-se I-°-d-ap-°n¬ Nm-en¬ ao-ج \m-cm-b-W-s\ ap-Jwaq-Sn [-cn-®v sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ _n.sP.]n. \-S-Øn-b {i-aw {]tZ-i-Øv I-em-]-ap-≠m-°m-s\∂v Bt£]w. Zn-h-k-ß-tfmfw Im-Øn-cp-∂p Kq-Um-tem-N-\ \-S-Øn-bm-Wv \m-cm-b-W-s\ h[n-°m≥ {i-aw \-S-∂-Xv. ap-Jw-aq-Sn [-cn-s®-Øn-b _n.sP.]n. kw-Lw \m-cm-b-Ws\ B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ta-∏-øq¿, ]-tøm-fn, t]m-en-kns‚ {i-a-^-e-am-bn kw-`-h-Ønse {]-[m-\-{]-Xn-bpw _n.sP.]n. t]-cm-{º a-fi-ew

b¿-t]-gv-k¨ Ir-jv-Wm¿-∏n-Xw iym-a-f A-[y-£-X h-ln-®p. ]n. sI tam-l-\≥, sI.]n c-Lp, tªm-°v sa-º¿-am-cm-b Pm-kv-an\ I-t√-cn, hn.]n P-b≥, sI .]n. P-b-Ip-am¿, ]n.-]n. A-Pn-X kwkm-cn-®p.

h-S-I-c: Im-iy-]-th-Z dn-k¿-®v ^u-t≠-j-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ 2014 P-\p-h-cn 13ap-X¬ 19h-sc tIm-gn-t°m-Sv \-S-°p-∂ tkm-a-bm-K-tØm-S-\p-_-‘n-®v h-S-I-c ta-J-e kzm-K-X-kwL tbm-Kw 13\p cm-hn-se 10a-Wn-°v h-S-I-c en-‰n¬ ^o-‰v \gv-k-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]-cn-]m-Sn-bn-te-°v B-h-iy-am-b hn-`-h-k-am-l-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv B-tem-Nn-°m-\m-Wv tbmKw tN-cp-∂-sX-∂pw ta-J-e-bn¬ {]-tZ-in-I ÿ-e-ß-fn¬ kw-Lm-S-I-k-an-Xn-Iƒ cq-]o-I-cn-®n-´p-s≠-∂pw `m-c-hm-lnIƒ ]-d-™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn-¬ A-Uz.\m-cm-b-W≥ \m-b¿, Sn {io-\n-hm-k≥, _m-_p Du-cm-fp-¶¬, ]n ]n D-Æ-nIr-jv-W≥, C Pn tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.

e-l-cnhn-cp-² Iq-«-tbm-«w \-S-¯n

h-S-I-c: X-S-™p-sh-® I-Ωoj≥ hn-X-c-Ww sN-ø-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv dq-d¬ _m-¶v I-e-£≥ G-P‚pam¿ G-gn-\v h-S-I-c ho-c-t©-cnbn-se sl-Uv-Hm-^nkn-te-°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øpw. GP‚p-am-cn¬ \n-∂v ]n-Sn-®p h-® [-\z-¥-co \n-[n-bn-te-°v tNm-tdm-Sv k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v \¬-Ip-∂ sN-°v _m-¶v I-Ωo-j≥ Hm-W-Øn-\v ap-ºm- {]-kn-U‚ v ]n Ip-™n-Ir-jv-W≥ \n-[n sN-b¿-am≥ kn `m-kv-I-c-s\ G¬-∏n-°p-∂p Wv hn-X-c-Ww sN-øm-dp-≈-Xv. F-∂m¬ C-Ø-h-W A-Xv \¬In-bn-√. \n-tj-[n-® B-\p-Iq-ey߃ t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\m-bn 14 \v D-]-hm-k-hpw 21 \v ]-´n-Wn am¿-®pw \-S-Øpw

3

{Km-a hn-I-k-\ hm-cmtLmjw

I-cn-¼-\-t¯m-«n-se am-en-\y{]-iv-\w ho-−pw i-à-am-hp-¶p; 21\p [À-W

I-e-£³ G-P-âp-amÀ amÀ-¨v \-S-¯pw

A-\p-tim-Nn-¨p

kozhikode/clR

X-I¿-∂ Nm-en-°-c-˛-s\m-®m-Sv B-bp¿-th-Z Bip-]-{Xn tdm-Uv

h-S-I-c: 2013 P-\p-h-cn ap-X¬ Un-kw-_¿ h-sc tI-c-f \-Zv-hØp¬ ap-Pm-ln-Zo≥ \-S-Øn hcp-∂ Xu-lo-Zv hn-ip-≤n-°v hntam-N-\-Øn-\v Imw-]-bn-\n-s‚ `m-K-am-bn \m-sf h-S-I-c-bn¬ G-I-Zn-\ kw-K-aw \-S-Øp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]-cn-]m-Sn sI.F≥.Fw kw-ÿm-\ {]-knU-‚ v Sn ]n A-–p-√-t°m-b a-Z\n D¬-Lm-S-\w sN-øpw. C Sn apl-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn-°pw. cm-hn-se H-ºXp ap-X¬ B-h-sc h-S-I-c Su¨-lm-fn-em-Wv ]-cn-]m-Sn \-S°p-I. hn-hn-[ sk-j-\p-I-fn-embn hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ A–p- -emw au-e-hn tam-ßw, ip°q¿ kz-em-ln B-e-∏p-g, Fw A-–p-d-ln-am≥ k-e-^n, sI hn A-–p-e-Øo-^v au-e-hn, A-–p∂m-k¿ kp-√-an F-S-Ø-\m-´p-Ic F-∂n-h¿ ¢m-sk-Sp-°p-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kzmK-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ kn al-aq-Zv h-S-I-c, ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-10-05  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-10-05

Advertisement