Page 1

{]mtZ-inIw

22 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp-apX¬ 9.30h-sc P-\-Xm tdm-Uv, ]\-ßm-Sv, ta-∏-bn¬, ]-®-°-dn-ap°v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-apX¬ c-≠p-h-sc \m-cm-b-Wn-°p∂v, \-ºmw-h-b¬, ]q-f-°q¬, ]p-Ø-e-Øv, th-fw, ]-≈n-bØv, s]-cp-h-b¬, ]-¥-s∏mbn¬, _m-hp-∏m-d, Kp-fn-I-∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 8.30 ap-X¬ H-∂p h-sc sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn, sN-Ãv tlm-kv-]n‰¬, Zq-c-Z¿-i-≥ F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©mb-Øv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: tI-c-f ]-{X-{]-h¿-Ø-I Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I¨h≥-j≥-˛2.00 „\-ho-I-cn-® sIm-Sp-h-≈n {]kv ¢-∫v: D-Zv-Lm-S-\-hpw-F sI kv-t\-l-Xo-cw I-°-w-sh-≈n {]-hm-kn Iq-´m-bv-a bp.F.C. I-Ωn-‰n-bp-sS Ip-Sn-sh-≈w A- -bn≥ A-\p-kv-a-c-W k]-≤-Xn C sI hn-P-b≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p tΩ-f-\-hpw-˛3.30 „I-cp-h≥-s]m-bn¬ K-h. bp.]n. kv-Iqƒ: cm-Po-hv Km‘n Iƒ-®-d¬ sk‚¿ kw-LSn-∏n-°p-∂ ku-P-\y t\-{X ]cn-tim-[-\ Iymw-]v-˛8.30

sIm-bn-em-≠n: Im-en-°-‰v bq\n-th-gv-kn-‰n ]p-cp-j-˛-h-\n-Xm hn-`m-K-ß-fp-sS C‚¿-tkm¨ tS-_nƒ sS-∂o-kv Sq¿-Æ-sa‚ v Sow sk-e-£≥ {S-b¬-kpw 24,25, 26 Xn-b-Xn-I-fn-epw F tkm¨ thm-fn-t_mƒ Sq¿-Wsa‚ v 24, 25 Xn-ø-Xn-I-fn-epw Fkv.F.B¿._n.Sn.Fw K-h. tIm-f-Pn¬ \-S-°pw. ]-s¶-Sp°p-∂ So-ap-Iƒ 24\p cm-hn-se 9.30\p tIm-f-Pn¬ dn-t]m-¿-´v sN-ø-Ww.

I-\-¯ a-g; ImÀjn-Ita-J-e X-IÀ-¨-bn Xm-a-c-t»-cn: Im-ew sX-‰n-s∏øp-∂ I-\-Ø a-g Im¿-jn-I taJ-e-sb {]-Xn-k-‘n-bn-em-gvØp-∂p. I-\-Ø a-g aq-ew Im¿jn-I hn-f-Iƒ ]-s‰ \-in-®p Ign-™p. ]-®-°-dn Ir-jn No™p \-in-®p, ]p-© Ip-cp-ap-f-Iv h-≈n-bn¬ \n-∂pw A-S¿-∂p hogp-∂-Xn-\m¬ D-]-tbm-K iq-\yam-bn. I-ap-In¬ Ip-e-]n-Sn-°p-∂ k-a-b-Øp-≈ I-\-Ø a-g A-S°-s]m-gn-®n-en-\pw a-lm-fn tcmK-Øn-\pw Im-c-W-am-bn am-dp-∂Xm-bn I¿-j-I¿ Nq-≠n-°m-´p∂p. sIm-t°m-bp-sS- C-e-bpw Im-g-bpw No-™p ho-Wp t]mhp-I-bpw Im-e-{I-ta-W a-cw Xs∂ \-in-®p t]m-hp-I-bpw sNøm≥ Im-c-W-am-hp-∂p. hn-]-Wnbn¬-C-t∏m-gpw Xn-f-ßn \n¬-Ip∂ d-_¿ I-\-Ø a-g- -Im-c-WwSm-∏n-Mv \-S-Øm≥ I-gn-bm-sX t]m-hp-∂p. C-Xn-\p ]p-d-ta ]m¬-I-´nbm-hm-sX t]m-hp-I-bpw C-e-No®n-epw _m-[n-°p-∂p. i-‡-amb a-g sX-ßn¬ ]q-°p-e ]n-Sn°p-∂-Xn-\p X-S- -am-bn am-dp-Ibpw `m-hn-bn-te-°v tX-ß-bp-sS hn-f-hp Ip-d-°m-\pw C-S-bm-°p∂p. sN-dp Ir-jn-I-fm-b tN-\, tN-ºv, I-∏, hm-g,]-∏m-b.ssIX-®-°- C-©n, a-™ƒ, Iq¿°¬,a-[p-c-°n-g-ßv. Xp-S-ßn-bh-bpw a-g-aq-ew G-sd-°p-sd \in-®p I-gn-™p.

tIm¬-{K-kv inÂ-¸im-e Ip-‰ym-Sn: Ip-‰ym-Sn tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ω-‰n-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ _q-Øv se-h¬ GP‚p-am¿-°v G-I-Zn-\ in¬-∏im-e \-S-Øn. sI.]n.kn.kn. P\-d¬ sk-{I-´-dn kp-a _m-e-Irjv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v {]-kn-U‚ v A-Uz. {]tam-Zv I-°-´n¬ A-[y-£-X-hln-®p. I-S-ta-cn _m-e-Ir-jv-W≥, hn Fw N-{μ≥, tX-d-Øv Ip™n-Ir-jv-W≥ \-ºym¿, Xmb-\ _m-em-a-Wn, sI ]n A–p¬ a-Po-Zv, a-c-°m-t´-cn Zmtam-Z-c≥, sI Fw hn-P-b≥, ]n ]n tKm-]n-\m-Yv, aT-Øn¬ {io[-c≥, A-Uz. sF cm-P≥, ]n ]n _m-e≥, {io-tP-jv Du-cØv, sI kn \-Pv-a¬, Im-hn¬ ]n am-[-h≥, C B-\-μ≥ kwkm-cn-®p.

\m-Zm-]p-cw: kn.kn.bp.]n kvIqƒ {]-[m-\-[ym-]-I≥ sI tl-a-N-{μ≥ am-ÿ-°p In-´n-b tZ-io-b A-[ym-]-I A-hm¿-Uv hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn¬ \m-Zm]p-c-Øn-\p e-`n-® Aw-Ko-Im-cam-sW-∂p a-{¥n sI ]n tam-l\≥. \m-Zm-]p-cw hn.F.sI lmfn¬ _n.F-kv.F-kv tIm-f-Pns‚-bpw t\m-_v ƒ tIm-f-Pn-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ tl-a-N{μ≥ am-kv-‰¿-°p \¬-In-b kzoI-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tl-a-N-{μ≥ am-kv-‰-sd a-{¥n s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®p. tIm-f-Pn- kw-ÿm-\ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv A-–p-√ s‚ D-]-lm-c-hpw \¬-In. C sI ]m-te-cn-°p \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ tªm-°v Aw-Kw hn-P-b≥ Fw.F¬.F. ap-Jym- C hn cm-a-N-{μ≥ D-]-lm-cw \¬-Ip-∂p Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. {Km-a-∏-©m- hn ]n Ip-™n-Ir-jv-W≥, hn Fw c-Lp-\m-Yv, c-Po-{μ≥ I¬-∏b-Øv {]-kn-U‚ v kq-∏n \-cn- Fw N-{μ≥, hn hn ap-l-Ω-Z-en, ≈n, sI Pn A-ko-kv, sI ]n \m°m-t´-cn A-[y-£-X- h-ln-®p. kn F-®v tam-l-\≥, A-Uz. sI k¿, A-Uz. sI ]n {]-Im-iv _m-

B-b-t©-cn-bn P-\-§-sf h-«w-I-d-¡n {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-Im-cw B-b-t©-cn: Su-Wn-¬ ]-p-XpXm-bn G¿-s∏-Sp-Øn-b {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-Im-cw P-\-ß-sf h-´w-Id-°p-∂p. Su-Wn¬ \n¿-Øn-bncp-∂ _- p-Iƒ ap-∂q-dv ao-‰¿ A-I-se Ãm≥Un-te-°p am-‰pI-bm-bn-cp-∂p. Su-Wn-\p k-ao]-sØ ]m-c-e¬ k¿-ho-kv Po∏p-I-sf-bpw Ãm‚n-\-Sp-tØ-°v \o-°n. C-tXm-sS Su-Wn¬ \n-∂pw hm-l-\-ß-fn¬ I-b-dm≥ ap-∂qdv ao-‰-tdm-fw A-I-se kv-‰m‚nte-°v t]m-th-≠ K-Xn-tI-SmWp-≈-Xv. Su-Wn-ep-≠m-bn-cp-∂ Sm-Iv-kn, Kp-Uv-kv Hm-t´m-I-f-S-

°-ap-≈ hm-l-\-ß-sf-√mw kv‰m≥Un-\p k-ao-]-tØ-°p am-‰nbn-´p-≠v. Hm-t´m-dn-£-Iƒ-°p am-{X-am-Wv Su-Wn¬ kv-‰m‚-\-ph-Zn-®n-cn-°p-∂-Xv. B-b-t©-cnbn¬ \n-∂p Xn-cp-h-Æq-cn-te°pw Xo-°p-\n-bn-te-°p-ap-≈ bm-{X-°m¿ Po-∏v k¿-ho-kn-s\bm-Wv B-{i-bn-°p-∂-Xv. t\-c-sØ Su-Wn¬ \n-∂m-bncp-∂p Po-∏v k¿-ho-kv \-S-Øn-bncp-∂-Xv. C-Xv Ãm≥Un-\p k-ao-]tØ-°v am-‰n-b-tXm-sS kv-{Xo-Ifpw Ip-´n-I-fp-a-S-ßp-∂ bm-{X°m-cm-Wv Zp-cn-X-Øn-em-b-Xv. ]pXp-Xm-bn ]-Wn-X _-kv -Ãm‚n-

em-h-s´ Iw-^¿-´v tÃ-j≥ A-S°-ap-≈ bm-sXm-cp ku-I-cy-hpw C-√. ]-Øp Zn-h-k-tØ-°v ]-co£-Wm-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv {Sm^n-Iv ]-cn-jv-Im-cw \-S-∏m-°n-bXv. ]-cn-jv-Im-cw P-\-߃-°p Zpcn-X-am-bn-´pw A-[n-Ir-X¿ \-S-]Sn-sb-Sp-°m-Ø-Xp {]-Xn-tj-[Øn-\n-S-bm-°n-bn-´p-≠v.

A-\p-tim-Nn-¨p h-S-I-c: Zo¿-L-Im-ew tZ-im-`nam-\n h-S-I-c G-cn-bm te-J-I\m-bn {]-h¿-Øn-® Fw a-[p-kqZ-\-s‚ \n-cym-W-Øn¬ h-S-I-c ao-Un-bm tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-

Ωn-‰n A-\p-tim-Nn-®p. tbm-KØn¬ Sn.-cm-P≥ A-[y-£-X hln-®p. B¿.sI {]-Zo-]v, C-kv-ambo¬ am-Sm-t»-cn, kq-jm-¥v, ]n A-_v-Zp-√-Xzo-^v, ]n sI A-_vZp¬ K-^q¿, B¿ tdm-jn-]m¬, cm-lq¬ aw-K-em-S,v sI hn-]n≥, k-Po-h≥ tNm-tdm-Sv, _m-e-Irjv-W≥ sh-≈n-Ip-f-ß-c- Xp-Sßn-b-h¿ kw-km-cn-®p. a-[p-kq-Z-\-s‚ \n-cym-WØn¬ h-S-I-c ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ tbm-Kw A-\p-tim-Nn®p. {]-kn-U‚ v cm-Po-h≥ ]-d-ºØv A-[y-£-X h-ln-®p. hn ]n {]-tam-Zv, {]-Zo-]v tNm-ºm-e, sI

hm¿- Ø Iƒ I-hdn-em-°n Ir-Xyk-a-bØv Hm^n-knte-°v A - b ° m ≥ {i- ≤ - s Na-[p-kq-Z-\≥ ep-Ønbn-cp-∂p. ]-{X-ß-fn¬ h-cp-∂ {]-[m-\-s]-´ hm¿-Ø-Iƒ kq£n-®v sh-°p-∂-Xv C-t±-l-Øns‚ ssi-en-bm-bn-cp-∂p. an-I-® am-[y-a {]-h¿-Ø-I\m-bn C-cp-]-Øn-b-©v h¿-jØn-te-sd h-S-I-c-bn¬ {]-h¿Øn-s®-¶n-epw Aw-Ko-I-m-c߃ e-`n-°m-sX-bm-Wv a-[pkq-Z-\≥ bm-{X-bm-b-Xv. h≥-P\m-h-en-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ ar-X-tZ-lw C-∂-se cm-hnse ]p-Xp-∏-W-sØ ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

In-°v, _-\m-\ In-°v, ss_-kn°nƒ In-°v, Nn-∏n-Mv Xp-S-ßn-b X-{¥-ß-fm-Wv ]-cn-io-en-∏n-®Xv. Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ Ip´n-Iƒ-°v Xm-a-k-ku-I-cyw, `£-Ww, bm-{Xm- sN-e-hv F-√mw sk-]v-‰v B-Wv h-ln-°p-∂-Xv. cm-a-\m-´p-I-c-bn¬ \n-s∂-Øn-b A-©mw X-cw hn-Zym¿-Yn tdm-j\pw Nm-en-b-Øp-Im-c≥ A-kv_n-\pw an-I-® hm-Kv-Zm-\-am-sW∂v ]-cn-io-e-I≥ ]-d-™p.

IÀ-j-I-kw-K-aw sIm-bn-em-≠n: \-tS-cn \m-fntI-c s^-U-td-j≥ I¿-j-Ikw-K-aw sI Zm-k≥ Fw.-F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-μn-c A-[y-£-X -h-ln-®p. sX-ßn≥

Npcp¡¯nÂ

t_m[-h-Â-¡c-W ¢m-kv h-S-I-c: h¿-[n-®p-h-cp-∂ e-l-cn

]-Zm¿-Y-ß-fp-sS D-]-tbm-K-Øns\-Xn-tc F-kv.sI.F-kv.-Fkv . - F - ^ v - ˛ - F - k v . sI.F- k v . _n.hn. kw-bp-‡-am-bn tXm-S∂q¿ a-Zv-d-k-bn¬ C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\p t_m-[-h-¬-I-c-W ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°p-w. h-S-I-c \m¿-t°m-´n-Iv sk¬ D-tZym-Kÿ≥ Sn hn [-\-Rv-P-b-Zm-kv apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

Im-e-∏-g-°-Øm¬ ta¬-°q-c X-I¿-∂p ho-W ap-J-t®-cn `m-K-sØ Kp-P-dm-Øn F-kv._n. kv-Iq-ƒ

Kp-P-dm-¯n kv-Iq-fn-sâ taÂ-¡q-c X-IÀ-¶p h-S-I-c: \q-‰m-≠p-Iƒ -]-g-°w sN-∂ kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ ta¬-°q-c X-I¿-∂p . Xm-sg-A-ßm-Sn-bn-se ap-J-t®-cn-`m-K-Øp≈ Kp-P-dm-Øn F-kv._n. kv-Iq-fn-s‚ Hm-Sp-ta-™ ta¬-°q-cbm-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® 4. -30 Hm-sS X-I¿-∂p ho-W-Xv. \q-‰m≠p-I-ƒ-°p ap-ºp-≈ sI-´n-S-am-Wn-Xv. Xm-sg-A-ßm-Sn-bp-se I∏¬ hy-h-km-b Im-e-Øv \n¿-an-® sI-´n-Sw ]n-∂o-Sv C-hn-sS FØn-bn-cp-∂ Kp-P-dm-Øn-Iƒ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-am-°n am-‰pI-bm-bn-cp-∂p. H-∂p ap-X¬ G-gv h-sc ¢m-kp-I-fn-em-bn 450Hmfw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv C-hn-sS ]Tn-°p-∂-Xv. bp. -]n hn-`m-KØn-se aq-∂v ¢m-kp-I-fn-\p ap-I-fn-em-bn-´p-≈ ta¬-°q-c-bm-Wv X-I¿-∂-Xv. Hm-Wm-h-[n-bm-b-Xn-\m-epw ]p-e¿-s® kw-`-hn-®-Xn\m-epw h≥ Zp-c-¥-am-Wv H-gn-hm-b-Xv. ]-g-°w sN-∂ Cu sI-´nS-Øn-se \n-∂p-≈ ]T-\w h≥ Zp-c-¥-sØ hn-fn-®p-h-cp-Øn-tb°p-sa-∂m-Wv \m-´p-I-cp-sS `o-Xn. C-Xn-\p k-a-\m-am-b A-]-ISm-h-ÿ-bn-ep-≈ sI-´n-Sw th-sd-bpw C-hn-sS-bp-≠v. e-£ßƒ hm-ßn A-[ym-]-I-sc \n-b-an-°p-∂ am-t\-Pv-sa‚ v \q-dv h¿-jw ]-g-°-ap-≈ sI-´n-Sw am-‰n ]p-Xp-°n-]-Wn-bm-\p-≈ \-S]-Sn-sb-Sp-°p-∂n-s√-∂p ]-c-s° B-t£-]-ap-≠v.

Im-hy-km-bm-Ów h-S-I-c: s^-bv-Øv _p-Iv-kv do-tU-gv-kv t^m-dw h-S-I-c-bn¬ Im-hy-km-bm-”w ]-cn-]m-Sn- kw-L-Sn-∏n-®p. N¿-®-bpw Im-hymh-X-c-W-hpw \-S-Øn. I¬-]-‰ \m-cm-b-W-≥ I-hn-X- sNm-√n. \ncq-]-I≥ sI ]n k-Rv-P-bv I¬-]-‰-bp-sS I-hn-X-I-sf ]-‰n {]kw-Kn-®p. tUm. -{]-Zo-]≥ ]m-ºn-cn-°p-∂v A-[y-£-\m-bn-cp∂p. Im-hy N¿-®-bn¬ ho-cm≥-Ip-´n, Pn l-cn-Ir-jv-W≥, cm-[mIr-jv-W≥ F-S-t®-cn, hn-P-b≥ Ip-∂p-Ω-°-c kw-km-cn-®p. \-Sp-h-Æqcn¬ Nn¬-{U≥-kv tIm¿-W-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p

NnÂ-{U³-kv tImÀ-WÀ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp \-Sp-h-Æq¿: B¿.B¿.-B¿.F¬.F-^n-s‚ k-lm-b-tØmsS \-c-bw-Ip-fw {Km-ao-W hm-b\-im-e-bn¬ B-cw-`n-® Nn¬{U≥-kv tIm¿-W-dn-s‚ D-Zv-LmS-\w ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-

ImÂ-¸-´p-I-fn-bp-sS s]-cp-a-bv-¡m-bn sk-]v-äv H-cp-§p-¶p sIm-bn-em-≠n: a-e-_m-dn-s‚ Im¬-]-¥p-I-fn-bp-sS s]-cp-a Xncn-®p-]n-Sn-°m≥ sk-]v-‰v H-cp-ßn. a-e-∏p-dw, tIm-gn-t°m-Sv, h-b-\mSv, I-Æq¿ Pn-√-I-fn¬ \n-∂m-bn 11 h-b- n¬ Xm-sg-bp-≈ 45 Ip´n-I-fm-Wv sIm-bn-em-≠n-bn-se do-Py-W¬ Iymw-]n¬ ]-s¶-SpØ-Xv. c-≠p Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S-∂ Iymw-]n¬ \n-∂p an-I-® Xm-c-ß-sf I-s≠-Øn. ]-cn-io-e-\-Øn-eq-sS ]-Øp h¿-jw-sIm-≠v an-I-® So-an-s\ hm¿-sØ-Sp-°p-I-bm-Wv e-£ysa-∂v A-kn. tIm-˛-Hm¿-Un-t\‰¿ X-¶-®-\pw tIm-®v a-t\m-Ppw ]-d-™p. c-≠p Zn-h-k-sØ Iymw-]n¬ B-[p-\n-I ^p-Svt_mƒ X-{¥-ß-fm-b kv-t\-°v

_p, sI kn en-\o-jv, {]n≥-kn∏¬ c-hn I-√m-®n, {io-Pn-Øv apS-∏n-em-bn kw-km-cn-®p. I-Sn-b-ßm-Sv: kw-ÿm-\ A[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv t]cm-{º l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ A-[ym-]-I≥ tUm. A-–p√ ]m-te-cn-°v ]m-te-cn C-Sn-sh´n a-l-√v I-Ω-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. a-l√v \n-hm-kn-I-fp-sS D-]-lm-cw t]-cm-{º tªm-°v Aw-Kw C hn cm-a-N-{μ≥ \¬-In. a-l-√v JØo-_v iw-kp-±o≥ _m-J-hn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. a-l-√v {]-knU‚ v C hn sam-bv-Xp-lm-Pn A[y-£-X-h-ln-®p. sk-{I-´-dn F≥ kn A-–p¿-d-lv-am≥, F≥ sI kq-∏n, Ip-\n-bn¬ hn-P-b≥, F sI K-^q¿, ]-fl-\m-`≥, H Sn _-jo¿ kw-km-cn-®p.

hn-P-b-Ip-am¿, sI sI {io-PnØv, sI i-in-Ip-am¿, kq-∏n Ip\n-bn¬, hn sI l-co-{μ≥, B¿ Pn-tX-jv kw-km-cn-®p.

hn-S-]-d-ª-Xv am-[y-a{]-hÀ-¯-\-¯n-se h-gn-Im-«n h-S-I-c: Im¬ \q-‰m-≠n-te-sd h-S-I-c-bn-se am-[y-a-cw-K-sØ \n-d-km-∂n-≤y-am-bn-cp-∂p I-gn™ Zn-h-kw A-¥-cn-® Fw -a[p-kq-Z-\≥. tZ-im-`n-am-\n-bpsS h-S-I-c te-J-I-\m-bn-cp-∂ a-[p-kq-Z-\-\-s‚ hm¿-Ø-Iƒ C-S-Xp-]-£ {]-ÿm-\-Øn-\pw s]m-Xp-k-aq-l-Øn-\pw ap-X¬Iq-´m-bn-cp-∂p. A-t\z-j-Wmfl-I hm¿-Ø-I-fn-eq-sS {i-t≤b-cm-b Np-cp-°w Nn-e {]-tZ-inI am-[y-a {]-h¿-Ø-I-cn¬ Hcm-fm-Wv C-t±-lw. h-ep-∏ sN-dp-∏-an-√m-sX ku-lr-Z h-e-bw kq-£n-® a[p-kq-Z-\≥ C-S-°m-e-Øv ]-{X{]-h¿-Ø-\-tØm-Sv hn-S-]-d™v hn-{i-a-Po-hn-Xw \-bn-°pI-bm-bn-cp-∂p. ]p-Xp-X-e-ap-d°v am-[y-a-{]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ co-Xn ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øm-\pw Xs‚ ]-cn-N-b-k-º-Øv ]-¶p-h-bv°m-\pw {]-tXy-I Xm¬-]-cyw Im-Wn-®p. B-[p-\n-I ku-Icy-ß-fn-√m-Xn-cp-∂ Im-e-Øv

ssX-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

tI-c-tfm-Âk-hw h-S-I-c: A-gn-bq¿ {Km-a-∏-©m-bØv tI-c-tfm-¬-k-hw 2013 H-tŒm_¿ B-dp ap-X¬ 20 h-sc A-gn-bqcn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \-S-°psa-∂v ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v B-bn-im D-a¿ A-dn-bn-®p. Im-bnI a-’-c-߃ B-dp ap-X¬ tNmºm¬ an-\n tÃ-Un-b-Øn-epw Iem-a-¬-k-c-߃ H-tŒm-_¿ 19, 20 Xn-ø-Xn-I-fn-epw \-S-°pw. ¢-_pIƒ-°p-≈ {]-th-i-\ t^m-dw ]©m-b-Øv {^-≠v Hm-^n-kn¬ e`n-°pw. ]q-cn-∏n-® t^m-dw 25\p A-©p-a-Wn-°v ap-ºm-bn ]-©m-bØn¬ e-`n-°-W-sa-∂pw {]-knU-‚ v A-dn-bn-®p.

Xp. tIm-´q¿ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Sn sI {io-[-c≥ A-[y-£X-h-ln-®p. Iw-]yq-´¿ h¬-°-cWw Pn-√m sse-{_-dn Iu¨kn¬ {]-kn-U‚ v F≥ i-¶-c≥, d-^-d≥-kv hn-`m-Kw \-c-bw-Ip-fw F.bp.]n. kv-Iqƒ {]-[m-\-[ym-

]-I≥ C sI eo-e-bpw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. F sI I-Wm-c≥, F Zn-hm-I-c≥, F sI _m-e-Irjv-W≥ \m-b¿, kn Sn A-\n-X, hn sI _m-e≥, F kn \n-Jn¬, Sn ]n N-{μn-I, cm-P-≥ \-c-bw-Ipfw kw-km-cn-®p.

sIm-bn-em-≠n: t]m-∏p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y sIm-bn-em-≠n Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n B-tcm-Kyt_m-[-h¬-°-c-W Imw-]-bn≥ \-S-Øn. P-n-√m sk-{I-´-dn Fw hn d-jo-Zv D-Zv-Lm-\w sN-bv-Xp. F ]n \m-k¿ A-[y-£-X- h-ln®p. sIm-bn-em-≠n tbm-K-im-e U-b-d-Œ¿ Ir-jv-W-Ip-am¿ {]-`mj-Ww \-S-Øn. sI sI km-ZnJv, ]n bp-k-^v kw-km-cn-®p.

ap-Pm-ln-Zv {]-Jym-]-\ k-t½-f-\w

t]m-]p-e¿ {^-≠v sIm-bn-em-≠n Un-hn-j≥ I-Ωn-‰-n \-S-Øn-b B-tcm-Ky t_m-[-h-¬-°-c-W sk-an-\m-dn¬ tbm-Km-Nm-cy≥ Ir-jv-W-Ip-am¿ {]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂p

hm-Wn-ta-en tam-j-Ww hm-Wn-ta¬: hm-Wn-ta¬ `q-an-hm-Xp-°¬ Su-Wn-\p k-ao-]sØ ho-´n¬ tam-j-Ww. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s® A-t©m-S-SpØm-Wv kw-`-hw. am-°q¬ am-b≥-Ip-´n-bp-sS ho-´n-s‚ A-Sp-°f-h-gn A-I-Øp-I-S-∂ I-≈≥ H-cp sam-ss_¬ t^m¨ tam„n-®p. ho-´n¬ D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂ kv-{Xo-bp-sS ]m-Z-kz-cw Agn-°p-∂-Xn-\n-sS A-h¿ D-W¿-∂-tXm-sS I-≈≥ Hm-Sn-c-£-s∏´p. ho-´p-Im¿ h-f-bw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. `q-an-hm-Xp°¬ Su¨ ]-cn-k-c-sØ \n-c-h-[n ho-Sp-I-fn¬ ]-e-t∏m-gm-bn cm-{Xn-Im-e-Øv I-≈-∑m¿ F-Øp-∂-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-d-™p.

sN-c-−-¯qÀ Nn-d kw-c-£-Ww; {]-t£m-`-hp-am-bn \m-«p-ImÀ h-S-I-c: a-Wn-bq¿ ]-©m-b-Ønse ap-gp-h≥ hm¿-Up-I-fn-te°pw P-e-\n-[n ]-≤-Xn {]-Im-cw sN-c-≠-Øq¿ Nn-d-bn¬ \n-∂pw sh-≈-sa-Sp-°m-\p-≈ Xo-cp-am\-Øn-s\-Xn-tc \m-´p-Im¿ {]t£m-`-Øn-\v H-cp-ßp-∂p. c-≠p h-n-t√-Pp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp∂ a-Wn-bq¿ ]-©m-b-Øn¬ IpSn-sh-≈ t{km-X- p-Iƒ ]-e-Xp≠m-bn-´pw sN-c-≠-Øq¿ Nn-dsb am-{Xw B-{i-bn-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w {]-tZ-i-hm-kn-I-sf B- i - ¶ - b n- e m- g v - Ø n- b n- c n- ° p- I -

bm-Wv. a-W¬-hm-c¬ Im-c-Ww Ip-‰ym-Sn ]p-g-bp-sS Xo-c-Øp-≈h¿ cq-£-am-b Ip-Sn-sh-≈ £maw A-\p-`-hn-°p-tºm-gm-Wv {][m-\ P-e-t{km-X- m-b sN-c-≠Øq¿ Nn-d-bn¬ \n-∂pw sh-≈-aq‰n-sb-Sp-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w. Nn-d h-‰p-I-bm-sW-¶n¬ Pn√-bn-se X-s∂ {]-[m-\ P-et{km-X- m-Wv C-√m-Xm-hp-I. tZ-im-S-\ ]-£n-I-fp-sS-bpw a’y-ß-fp-sS-bpw ssP-h k-ºØn-s‚-bpw D-d-hn-S-am-b sN-c≠-Øq¿ Nn-d kw-c-£n-°-W-

th-X-\-an-Ã; sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p Zp-cn-Xw

B-tcm-Ky t_m-[-hÂ-¡-c-W Imw-]-bn³

h-S-I-c: a-Xw kp-c-£-bm-Wv F∂ {]-ta-b-Øn¬ Un-kw-_¿ 29\p k-e-^n \-K-dn¬ \-S-°p∂ Pn-√m ap-Pm-ln-Zv k-tΩ-f-\Øn-s‚ {]-Jym-]-\ k-tΩ-f-\w C-∂v D-®-bv-°v 2. -30\p h-S-I-c Zzm-c-I Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. ]-cn-]m-Sn sF. -F-kv. Fw kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU-‚ v A-Uz. ]n sI l-_o-_p¿d-“m≥ D¬-Lm-S-\w sN-øpw.

3

tZ-io-b A-[ym-]-I A-hmÀ-Uv \m-Zm-]p-c-¯n-\p-Å Aw-Ko-Im-cw: a-{´n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

Adnbn-¸pIÄ

kozhikode/clR

Ip-‰ym-Sn: d-a-Zm-\pw Hm-W-hpw I-gn-™n-´pw a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p th-X-\w e-`n-®n-√. aq-∂p-am-kw ap-ºv an° ]-©m-b-Øn-se-bpw sk{I-´-dn-am¿ _n¬ \-¬-In-sb-¶-nepw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS th-X\w C-Xp-h-sc-bm-bpw A-\p-hZn-®n-´n-√. a-cp-tXm-¶-c {Km-a-∏-©m-bØn¬ 12 e-£-hpw Ip-‰ym-Sn Ggp e-£-hpw Im-hn-epw-]m-dbn¬ c-≠p e-£-hpw Ip-Sn-»n-Ibp-≠v. Im-b-s°m-Sn 50,000hpw Ip-∂p-Ω¬ c-≠p e-£-hpw thf-Øv ]-Xn-\m-d-c e-£-hp-am-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v e-`n-°m-\p≈-Xv. tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ ]p-Xn-b kw-hn-[m-\-am-b C.F^v.Fw.F-kv. h-gn _n¬ am-dn sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bp-sS t\mU¬ _m-¶m-b Xn-cp-h-\-¥-]p-csØ ]-´w F-kv._n.Sn. _m-¶v h-

gn sXm-gn-em-fn-I-fp-sS _m-¶v A°u-≠n-te-°v F-Øm-dm-Wv ]Xn-hv. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A°u-≠n¬ ]-Ww F-Øp-∂ ap-dbv-°v {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I´-dn, {]-kn-U‚ v F-∂n-h¿ H-∏n´p \¬-In-bm¬ am-{X-ta _m-¶pIƒ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p ]-Ww A-\p-h-Zn-°p-I-bp-≈q. km-[m-cW-bm-bn B-tLm-j-߃-°p ap-ºv sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p th-X\w \¬-Im-dm-Wv ]-Xn-hv.

A-£-b C-þ skâÀ Xp-d-¶p

\-Sp-h-Æq¿: \-Sp-h-Æq-cn¬ Iq´m-en-S tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ A£-b C sk‚¿ {]-h¿-Ø-\-amcw-`n-®p. ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn Fw {io-[-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. H Fw tKm-hn-μ≥Ip-´n \m-b¿ kzn-®v Hm¨ I¿-aw \n¿-h-ln-®p. ]n sI ap-Ip-μ≥, F≥ B-en, sI cm-Po-h≥ kwkm-cn-®p.

sa-∂m-h-iy-s∏-´v sN-c-≠-Øq¿ dn-{In-b-tb-j≥ sk‚-dn-\v ]-cnk-c-Øv C-∂p tN-cp-∂ tbm-KØn¬ P-\-Io-b {]-Xn-tcm-[ kan-Xn- cq-]o-I-cn-°m≥ Xo-cp-am-\n®n-´p-≠v.

-h-Hm-SW-I-c-¸:-dIp--h-ISpw-Ä-_{i--{io-t²-bbp-s-aSm-t\bn

Xr-Xz-Øn¬ _-e-k-`m Ip-´n-Iƒ°m-bn kw-L-Sn-∏n-® Hm-W-∏-d-hIƒ ]-cn-]m-Sn {i-t≤-b-am-bn. \mS≥-]m-´pw A-`n-\-b-hp-sam-s°bm-bn Hm-W-∏-d-h-Iƒ Ip-´n-Iƒ°v th-dn-´ A-\p-`-h-am-bn. ]-cn-

]m-Sn ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-t]-gvk¨ ]n ]n c-Rv-Pn-\n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ F ]n {]-Pn-Xbp-sS A-[y-£-X h-ln-®p. C A-c-hn-μm-£≥, A-Uz. eXn-I-{io-\n-hm-k≥, Zn-t\-iv-Ipam¿, C-μn-c, k-tcm-Pn-\n, Pn-j, H ]n {io-[-c≥ F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p. \m-S≥-]m-´v, A-`n-\bw, H-dn-{Kmw F-∂n-h-bn¬ ]-cnio-e-\w \¬-In. ]m-´p-]p-c \mWp, P-b≥ F-∂n-h¿ ]-co-i-o-e\-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.


{]mtZ-inIw

22 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

\r-¯-aÂ-k-cw A-c-t§-dn

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: A-c-bn-S-Øp-]mew X-≠¿-sse≥-kv kv-Iqƒ Hm^v Um≥-kn-s‚ ]-Xn-\-©mw hm¿-jn-Iw B-tLm-jn-®p. kuØv C-¥y Um≥-kv a¬-k-c߃ a-[p-kq-Z-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. aw-K-em-]p-cw, _mw•q¿, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-∂n-hnS-ß-fn¬ \n-∂p-≈ \r-Ø-kwL-߃ ]-s¶-Sp-Øp. 22 So-apIƒ ]-s¶-Sp-Ø a¬-k-cw X-fn Pq-_n-en lm-fn-em-Wp \-S-∂-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp-apX¬ 9.30h-sc P-\-Xm tdm-Uv, ]\-ßm-Sv, ta-∏-bn¬, ]-®-°-dn-ap°v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p-apX¬ c-≠p-h-sc \m-cm-b-Wn-°p∂v, \-ºmw-h-b¬, ]q-f-°q¬, ]p-Ø-e-Øv, th-fw, ]-≈n-bØv, s]-cp-h-b¬, ]-¥-s∏mbn¬, _m-hp-∏m-d, Kp-fn-I-∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 8.30 ap-X¬ H-∂p h-sc sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn, sN-Ãv tlm-kv-]n‰¬, Zq-c-Z¿-i-≥ F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

Im-hy-kmbm-Ów

]cn-]mSn

„sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-

b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: tI-c-f ]-{X-{]-h¿-Ø-I Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I¨h≥-j≥-˛2.00 „\-ho-I-cn-® sIm-Sp-h-≈n {]kv ¢-∫v: D-Zv-Lm-S-\-hpw- F sI A- -bn≥ A-\p-kv-a-c-W ktΩ-f-\-hpw-˛3.30 „I-cp-h≥-s]m-bn¬ K-h. bp.]n. kv-Iqƒ: cm-Po-hv Km‘n Iƒ-®-d¬ sk‚¿ kw-LSn-∏n-°p-∂ ku-P-\y t\-{X ]cn-tim-[-\ Iymw-]v-˛8.30 „tIm-gn-t°m-Sv a-e-_m¿ {Inkv-Xy≥ tIm-f-Pv: ]n Fw A–p-√-t°m-b Ip-Spw-_-k-an-Xn „hm¿-jn-I kw-K-aw: a-{¥n Fw sI ap-\o¿-˛9.00 „Xn-cp-h-Æq¿ tdm-Uv a-kv-Pn-Zp X-Jv-h: sI.F≥.Fw ]T-\ Iymw-]v-˛4.00

tIm-gn-t°m-Sv X-≠¿-sse≥-kv kv-Iqƒ Hm-^v Um≥-kv hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v kw-L-Sn-∏n-® \r-Ø-a¬-k-c-w

h-S-I-c: s^-bv-Øv _p-Iv-kv dotU-gv-kv t^m-dw h-S-I-c-bn¬ Im-hy-km-bm-”w ]-cn-]m-Sn- kwL-Sn-∏n-®p. N¿-®-bpw Im-hym-hX-c-W-hpw \-S-Øn. I¬-]-‰ \mcm-b-W-≥ I-hn-X- sNm-√n.

I-\-¯ a-g: ImÀjn-I ta-J-e X-IÀ-¨-bnÂ

Xm-a-c-t»-cn: Im-ew sX-‰n-s∏øp-∂ I-\-Ø a-g Im¿-jn-I taJ-e-sb {]-Xn-k-‘n-bn-em-gvØp-∂p. I-\-Ø a-g aq-ew Im¿jn-I hn-f-Iƒ ]-s‰ \-in-®p Ign-™p. ]-®-°-dn Ir-jn No™p \-in-®p. ]p-© Ip-cp-ap-fIv h-≈n-bn¬\n-∂v A-S¿-∂p ho-gp-∂-Xn-\m¬ D-]-tbm-Kiq\y-am-bn. I-ap-In¬ Ip-e-]n-Sn-°p-∂ k-a-b-Øp-≈ I-\-Ø a-g A-Sh-S-I-c: \q-‰m-≠p-Iƒ -]-g-°w °-s]m-gn-®n-en-\pw a-lm-fn tcmsN-∂ kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ K-Øn-\pw Im-c-W-am-bn am-dpta¬-°q-c X-I¿-∂p . Xm-sg-A- ∂-Xm-bn I¿-j-I¿ Nq-≠n-°mßm-Sn-bn-se ap-J-t®-cn-`m-K-Øp≈ Kp-P-dm-Øn F-kv._n. kv-Iqfn-s‚ Hm-Sp-ta-™ ta¬-°q-c-bmWv C-∂-se ]p-e¿-s® 4. -30 HmsS X-I¿-∂p ho-W-Xv. \q-‰m-≠p-I-ƒ-°p ap-ºp-≈ sI-´n-S-am-Wn-Xv. Xm-sg-A-ßm-Snbp-se I-∏¬ hy-h-km-b Im-eØv \n¿-an-® sI-´n-Sw ]n-∂o-Sv Chn-sS F-Øn-bn-cp-∂ Kp-P-dm-ØnIƒ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-am- H-f-h-Æ: ]-¥o-c-¶m-hn-epw ]-cn°n am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. H-∂p ap- k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw A-Sn-°-SnX¬ G-gv h-sc ¢m-kp-I-fn-em-bn bp-≠m-hp-∂ kw-L¿-j-߃450Hm-fw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv C-hn- °p {]-[m-\ Im-c-Ww \-√-fw t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-am-bp-≈ sS ]Tn-°p-∂-Xv. bp.]n hn-`m-K-Øn-se aq-∂v ]-¥o-c-¶m-hn-s‚ A-I-e-am¢m-kp-I-fn-\p ap-I-fn-em-bn-´p-≈ sW-∂p F-kv.Un.]n.sF. ]ta¬-°q-c-bm-Wv X-I¿-∂-Xv. Hm- ©m-b-Øv I-Ωn-‰n Ip-‰-s∏-SpWm-h-[n-bm-b-Xn-\m-epw ]p-e¿- Øn. Hm-W\m-fn¬ P-b-i-¶-sd-∂ s® kw-`-hn-®-Xn-\m-epw h≥ Zp-c¥-am-Wv H-gn-hm-b-Xv. ]-g-°w sN- F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I∂ Cu sI-´n-S-Øn-se \n-∂p-≈ s\ X-S-™p-h-®p a¿-±n-°p-I]T-\w h≥ Zp-c-¥-sØ hn-fn-®p- bpw C-bm-sf B-ip-]-{Xn-bn-seh-cp-Øn-tb-°p-sa-∂m-Wv \m-´p- Øn-°m≥ h-∂ {]-tZ-i-sØ aI-cp-sS `o-Xn. C-Xn-\p k-a-\m-am- ‰p {]-h¿-Ø-I-sc B-{I-an-°pb A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-ep-≈ sI- I-bpw sN-bv-X kw-`-h-Øn-epw ´n-Sw th-sd-bpw C-hn-sS-bp-≠v. e- ]n-∂o-Sv \-S-∂ ss^-k¬ h-[£-߃ hm-ßn A-[ym-]-I-sc {i-a-Øn-epw Dƒ-s∏-´n-´p-≈ {]\n-b-an-°p-∂ am-t\-Pv-sa‚ v \q-dv Xn-Iƒ-°p {]-tNm-Z-\-am-b-Xv h¿-jw ]-g-°-ap-≈ sI-´n-Sw am- Cu {]-tZ-i-Øv t]m-en-sk‰n ]p-Xp-°n-]-Wn-bm-\p-≈ \-S-]- Øm≥ h-f-sc ssh-Ip-sa-∂-XnSn-sb-Sp-°p-∂n-s√-∂p ]-c-s° \m-em-Wv. H-f-h-Æ, sN-dp-hÆq¿, \-√-fw ]-©m-b-Øpw NnB-t£-]-ap-≠v.

Kp-P-dm-¯n kv-Iq-fn-sâ taÂ-¡q-c X-IÀ-¶p

´p-∂p. sIm-t°m-bp-sS- C-e-bpw Im-g-bpw No-™p ho-Wp t]mhp-I-bpw Im-e-{I-ta-W a-cw Xs∂ \-in-®p t]m-hp-I-bpw sNøm≥ Im-c-W-am-hp-∂p. hn-]-Wn-bn¬-C-t∏m-gpw Xnf-ßn \n¬-°p-∂ d-_¿ I-\-Ø a-g- -Im-c-Ww- Sm-∏n-Mv \-SØm≥ I-gn-bm-sX t]m-hp-∂p. C-Xn-\p ]p-d-ta ]m¬-I-´n-bmhm-sX t]m-hp-I-bpw C-e-No-®nepw _m-[n-°p-∂p. i-‡-am-b a-g sX-ßn¬ ]q°p-e ]n-Sn-°p-∂-Xn-\p X-S- am-bn am-dp-I-bpw `m-hn-bn-te-

°v tX-ß-bp-sS hn-f-hp Ip-d°m-\pw C-S-bm-°p-∂p. sN-dp Ir-jn-I-fm-b tN-\, tN-ºv, I-∏, hm-g, ]-∏m-b, ssIX-®-°- C-©n, a-™ƒ, Iq¿°¬, a-[p-c-°n-g-ßv. Xp-S-ßn-bh-bpw a-g-aq-ew G-sd-°p-sd \in-®p I-gn-™p.

Fw.C.F-kv. lm-fn¬ \-S-°pw. hp-jp A-tkm-kn-tb-j≥ Hm^v tIm-gn-t°m-Sn-s‚ A-^n-entb-‰-Uv bq-\n-‰p-I-fn¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 150¬-∏-cw a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ Nmw-]y≥-jn∏n¬ am-‰p-c-bv-°pw. Pn-√m a¬-k-c-Øn¬ hn-Pbn-I-fm-hp-∂-h-sc kw-ÿm-\ Nmw-]y≥-jn-∏n-epw Xp-S¿-∂v \m-j-W¬ Nmw-]y≥-jn-∏n-epw tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m k-_v Pq- ]-s¶-Sp-∏n-°p-sa-∂p P-\-d¬ \n-b¿, Pq-\n-b¿ hp-jp Nmw- sk-{I-´-dn kn ]n B-cn-^v A-dn]y≥-jn-∏v C-∂v am-Ø-d bn-®p.

Pn-Ãm hp-jp Nmw-]y³-jn-¸v C-¶v

kozhikode/clc

sN-c-−-¯qÀ Nn-d kw-c-£-Ww; {]-t£m-`-hp-am-bn \m-«p-ImÀ h-S-I-c: a-Wn-bq¿ ]-©m-b-Ønse ap-gp-h≥ hm¿-Up-I-fn-te°pw P-e-\n-[n ]-≤-Xn {]-Im-cw sN-c-≠-Øq¿ Nn-d-bn¬\n-∂p sh-≈-sa-Sp-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\Øn-s\-Xn-tc \m-´p-Im¿ {]t£m-`-Øn-\v H-cp-ßp-∂p. c-≠p h-n-t√-Pp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp∂ a-Wn-bq¿ ]-©m-b-Øn¬ IpSn-sh-≈ t{km-X- p-Iƒ ]-e-Xp≠m-bn-´pw sN-c-≠-Øq¿ Nn-d-sb am-{Xw B-{i-bn-°m-\p-≈ Xo-cpam-\w {]-tZ-i-hm-kn-I-sf B-i¶-bn-em-gv-Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. a-W¬-hm-c¬ Im-c-Ww Ip-‰ym-Sn ]p-g-bp-sS Xo-c-Øp-≈-h¿ cq-£am-b Ip-Sn-sh-≈£m-aw A-\p-`hn-°p-tºm-gm-Wv {]-[m-\ P-e-

tIm¬-{K-kv inÂ-¸im-e Ip-‰ym-Sn: Ip-‰ym-Sn tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ω-‰n-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ _q-Øv se-h¬ GP‚p-am¿-°v G-I-Zn-\ in¬-∏-ime \-S-Øn. sI.]n.kn.kn. P-\d¬ sk-{I-´-dn kp-a _m-e-Ir-jvW≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v {]-kn-U‚ v A-Uz. {]tam-Zv I-°-´n¬ A-[y-£-X-hln-®p. I-S-ta-cn _m-e-Ir-jv-W≥, hn Fw N-{μ≥, tX-d-Øv Ip™n-Ir-jv-W≥ \-ºym¿, Xmb-\ _m-em-a-Wn, sI ]n A–p¬ a-Po-Zv, a-c-°m-t´-cn Zmtam-Z-c≥, sI Fw hn-P-b≥, ]n ]n tKm-]n-\m-Yv, aT-Øn¬ {io[-c≥, A-Uz. sF cm-P≥, ]n ]n _m-e≥, {io-tP-jv Du-cØv, sI kn \-Pv-a¬, Im-hn¬ ]n am-[-h≥, C B-\-μ≥ kwkm-cn-®p.

t]m]p-eÀ {^−v B-tcm-Ky Imw-]-bn³ \S¯n ]-øm-\-°¬: t]m-]p-e¿-{^-≠v Hm-^v C-¥y tZ-i-hym-]-I-am-bn \-S-Øp-∂ B-tcm-Ky Iymw-]-bnt\m-S-\p-_-‘n-®v I-√m-bn G-cnbm-X-e D-Zv-Lm-S-\w Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn sI sI I-_o¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. C-{_mlnw ¢m-sk-Sp-Øp. tbm-K {]-Z¿i-\-Øn-\p \u-jm-Zv am-¶m-hv t\-Xr-Xzw \¬-In. G-cn-bm sk{I-´-dn F ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v, Gcn-bm {]-kn-U‚ v sI ]n P-b^¿, l-\o-^m K-^q¿ kw-km-cn®p. tIm-gn-t°m-Sv: t\m¿-Øv G-cn-b t]m-]p-e¿ {^-≠v kw-L-Sn-∏n-® B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W ]cn-]m-Sn {]-kn-U‚ v l-\o-^ Fe-Øq¿ D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. lm-jnw ]p-Xn-b-ßm-Sn, Fkv.Un.]n.sF a-fi-ew t\m¿Øv a-fi-ew P-\-d-¬ sk-{I-´dn F≥ ]n K-^q¿, j-ao-¿ sh-≈bn¬ kw-km-cn-®p. tbm-K-{]-Z¿i-\w \-S-∂p. \u-jm-Zv sIm-tΩcn, B-Zn¬ am-tØm-´w ¢m-sk-SpØp.

]m-Sw \n-I-¯p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn I-S-ep-≠n: I-S-ep-≠n {Km-a-∏©m-b-Øv Hm-^n-kn-\p ap≥-hiw kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS ssIh-i-ap-≈ ]m-S-ti-J-cw a-Æn-´p\n-I-Øp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. A-\-[n-Ir-X a-Æn-´p \n-Iج I-≠n-s√-∂p \-Sn-°p-∂ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s\-Xntc-bpw hn-t√-Pv A-[n-Ir-X¿-s°Xn-tc-bpw \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ

kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v bq-Øv tIm¨-{K-kv I-S-ep-≠n afi-ew I-Ω-‰n I-e-Œ¿-°p ]-cmXn \¬-In. tbm-K-Øn¬ I-S-ep-≠n afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv {]kn-U‚ v tPm-_n-jv ]n-em-°m-´v, am-º-bn¬ b-_o-jv, cm-tP-jv apcp-I-√n-߬, _n-Pn-Øv kw-kmcn-®p.

ao-‰-tdm-fw A-I-se kv-‰m‚n-te°v t]m-th-≠ K-Xn-tI-Sm-Wp-≈Xv. Su-Wn-ep-≠m-bn-cp-∂ Sm-Ivkn, Kp-Uk v- v Hm-t´m-If - S- ° - a - p-≈ hm-l\ - ß - s - f-√mw kv‰ - m≥Un-\p k-ao-]t- Ø-°p am-‰n-bn-´p-≠v. Hmt´m-dn-£I - ƒ-°p am-{X-am-Wv SuWn¬ kv-‰m‚-\-p-h-Zn-®n-cn-°p-∂Xv. B-bt- ©-cn-bn¬ \n-∂p Xn-cph-Æq-cn-te-°pw Xo-°p-\n-bn-te°p-ap-≈ bm-{X-°m¿ Po-∏v k¿-

ap°w: Im-c-t»-cn I-°m-Sv \-S∂ h-≈wI-fn a¬k-cw \m-Sns‚ D¬-k-h-ambn. C-cp-h-gn™n-bp-sS Hm-f-ß-fn¬ -Iøpw saøpw a-d-∂p a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ Xp-g-sb-dn-™-t∏mƒ C-cp-I-c-Ifn-ep-am-bn kv-{Xo-Ifpw Ip-´n-I-

Npcp¡¯nÂ

Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv tUbpsS `mK-ambn Aw-K-Xz hn-X-c-Ww F-kv.Un.]n.sF. ]q-hm-´p-]-d-ºv {_m-©v {]-kn-U‚ vs\-√q-fn ap-l-Ω-Zv \n¿-h-ln-°p-∂p

Pq-\n-bÀ {^âv-kv tU BN-cn¨p

tIm-gn-t°m-Sv: \-S-°m-hv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn-se d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥-kv tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ IΩn-‰-n-bp-tS-bpw \-S-°m-hv P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚-bpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn-¬ \-S-°m-hv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-kc-Øv Im≥-k¿, hr-° tcm-Kn-I-ƒ-°p [-\-k-lm-b-hn-X-cWw Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Pn kv-]¿-P-≥ Ip-am¿ \n¿-hln-®p. F-kv._n.Sn A-kn. am-t\-P¿ kn Ir-jv-W-aq¿-Øn apJym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n c-£m-[n-Im-cn-Iƒ: A-Uz. at©-cn kp-μ¿-cm-Pv, A-kn. I-Ωo-j-W¿ {]n≥-kv A-{_lmw, kn.sF ]n sI k-t¥m-jv, F-kv.sF Zn-t\-jv tImtdm-Øv, jm-lp¬-l-ao-Zv, F≥ l-cn-\m-cm-b-W≥, F F-kv i-_v-\w, sI l-cn-Zm-k≥, s\¬-k¨ kw-km-cn-®p.

Nm-e-∏p-dw-˛- am-¶m-hv tdm-Un-\m-bn `q-an hn-´p-\¬-In-b-h¿-°p-≈ c-≠mw-L-´ \-„-]-cn-lm-c hn-X-c-Ww a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Nm-e-¸p-dw-þ-am-¦m-hv tdm-Uv: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-In

ssk-Iym{Sn ¢n-\n¡v

sIm-Sp-h≈n: sIm-Sph-≈n ^n-\n-Iv-kv s]-bn≥ B‚ v ]m-entb-‰o-hv sI-b¿ skm-ssk-‰n ¢n-\n-°n¬ am-\knItcm-KnIƒ-°m-bn ssk-Iym{Sn H.]n. B-cw-`n-°p∂p. tIm-gn-t°m-Sv C≥-lm≥-kp-am-bn k-l-I-cn-®v H-tŒm-_¿ ap-X¬ ¢n-\n-°v {]-h¿-Øn-®p- Xp-S-ßpw. tbm-K-Øn¬ F ]n a-Po-Zv A-[y-£-X -h-ln®p. tUm. at\mPv, H ]n sF tIm-b, sI sI F JmZ¿, B¿ kn km-ZnJv, H Sn kp-sse-am≥, ^n-tdm-kv _m_p, B¿ kn P-io¿, \q¿ ap-l-ΩZv, B¿ kn d-kmJv, H ]n d-joZv, Sn B¿ kn djo-Zv kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: Nm-e-∏p-dw-˛-am¶m-hv tdm-Un-\m-bn `q-an hn-´p-\¬In-bh - ¿-°p-≈ c-≠mw-L´- \-„]-cn-lm-cw 60 t]¿-°p hn-Xc - W - w sN-bvX - p. a-{¥n tUm. Fw sI ap\o¿ \-„] - c - n-lm-cØ - p-I hn-Xc - W-Øn-s‚ D-ZvL - m-S\ - w \n¿-hl - n-

®p.Iu¨-kn-e¿ F≥ kn tambn≥-Ip-´n A-[y-£-X -h-ln-®p. X-lk - n¬-Zm¿ dw-e dn-t]m¿-´v Ah-Xc - n-∏n-®p. sI sam-bv-Xo≥-tIm-b, AUz. Pn kn {]-im-¥v Ip-am¿, Iu¨-kn-e¿-am-cm-b sI Sn _o-

tI-c-tfmÂk-hw XpS§n

ip-`-bm-{Xm {Sm-^n-Iv t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

ap°w: sIm-Sn-b-Øq¿ {Km-a-∏©mb-Øv tI-c-tfm¬-k-h-Øn\p {In°-‰v Ifn-tbm-sS Xp-S-°ambn. {Km-a-∏©mb-Øv {]knU‚ v Nm-en¬ ssk-\_ - D-ZvLmS-\w sN-bvXp. _-jo¿ ]pXntbm-´n¬ A-[y-£-X- h-ln®p. F≥ sI A-iv-d^v, A-ivd-^v sIm-f-°mS≥, B-en-߬ Aivd^ - v kw-km-cn®p.

ho-kn-s\-bm-Wv B-{i-bn-°p-∂Xv. ]p-Xp-Xm-bn ]-Wn-X _kvÃm‚n-em-h-s´ Iw-^¿-´v tÃj≥ A-S° - a - p-≈ bm-sXm-cp kuI-cy-hpw C-√. ]-Øp Zn-hk - t- Ø°v ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\-Øn-emWv {Sm-^n-Iv ]-cn-jvI - m-cw \-S∏ - m°n-b-Xv. ]-cn-jv-Im-cw P-\-߃°p Zp-cn-X-am-bn-´pw A-[n-Ir-X¿ \-S] - S- n-sb-Sp-°m-ØX - p {]-Xn-tj[-Øn-\n-Sb - m-°n-bn-´p-≠v.

Ir-jn \-in-¨-hÀ-¡v {]-tXy-I ]m-t¡-Pv thWw ap°w: {]-Ir-Xn Zp-c-¥-ßfpw h\yar-K i√yhpw aq-ew Ir-jn \i-n-® I¿-j-I¿-°v k¿-°m¿ {]tXy-I ]m-t°-Pn¬ Dƒ-s∏-SpØn [-\-k-lm-bw \¬-I-W-sa∂v tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X Xn-cph-ºm-Sn \n-tbm-P-I-afi-ew I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏´p. kwÿm-\ P-\. sk-{I´-dn hn Ip-™m-en D-Zv-LmS-\w sNbvXp. ]n Fw {^m≥-kn-kv A-[y£-X-h-ln®p. keow a-S-hq¿, Cf-a-\ l-cn-Zmkv, ]n Fw tXmakv, ]n sI tPm¿Pv, A-{_lmw am-\ph¬, jdo-\ kp-ss_¿, _-kv Hm-]-td-t‰-gv-kv k-l-I-c-W skm-ssk-‰n a-{¥n kn -F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ Sm¿-k≥ tPmkv, A-–p¬-k- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Øo¿, sI Pn jnPn-tam≥, hn hn tPm¨, ]n sP Nm-t°m-®≥, ]n A-–p¿-d-ln-am≥, F kpss_¿ kw-km-cn-®p. Ip-‰ym-Sn: d-aZ- m-\pw Hm-Wh - pw I- Xp-hs - c-bm-bpw A-\p-hZ- n-®n-´n-√. °u-≠n-te-°v F-Øm-dm-Wv ]gn-™n-´pw a-lm-flm-Km-‘n tZtI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ ]p-Xn-b Xn-hv. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Aio-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v kw-hn-[m-\-am-b C.F- °u-≠n¬ ]-Ww F-Øp-∂ ap-dsIm-bn-em-≠n: \-tS-cn \m-fn- sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p th-X-\w e- ^v.Fw.F-kv. h-gn _n¬ am-dn bv° - v {Km-a∏ - © - m-bØ - v sk-{I-´tI-c s^-U-td-j≥ I¿-j-I-kw- `n-®n-√. aq-∂p-am-kw ap-ºv an-° ]- sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bp-sS t\m- dn, {]-kn-U‚ v F-∂n-h¿ H-∏n-´p K-aw sI Zm-k≥ Fw.-F¬.-F D- ©m-b-Øn-se-bpw sk-{I-´-dn- U¬ _m-¶m-b Xn-cp-h-\-¥-]p-c- \¬-In-bm¬ am-{X-ta _m-¶pZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-μn-c A- am¿ _n¬ \-¬-In-sb-¶-n-epw sØ ]-´w F-kv._n.Sn. _m-¶v h- Iƒ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p ]-Ww [y-£-X -h-ln-®p. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS th-X-\w C- gn sXm-gn-em-fn-If - p-sS _m-¶v A- A-\p-hZ- n-°p-Ib - p-≈q.

th-X-\-an-Ã; sXm-gn-ep-d-¸p sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p Zp-cn-Xw

IÀ-j-I-kw-K-aw

B-th-iw A-eXÃn I-¡m-Sv P-temÂ-khw

fp-apƒ-s∏-sS \q-dp-I-W-°n-\mfp-Iƒ B¿-∏p-hn-fn-®p t{]m¬km-ln-∏n®p. ap-°w tI-{μ-am-bn B-Zy-ambm-Wv C-cp-h-gn-™n-bn¬ Ptem¬k-hw \-S-°p-∂Xv. I°m-Sv A¬˛P-\Io-b I-Ω-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv h≈wI-fn a¬k-cw \-S-∂Xv. Ptem¬-k-h-Øn¬ 13 So-ap-I-ƒ am-‰p-c®p. I-°m-Sv a-Æn¬ ap-l-Ω-Zv \bn-® am-WnIyw Np-≠≥h-≈w H∂mw ÿm-\hpw I-°m-Sv A_p-´n \-bn-® Ip-≠pw-I-Sh-Øv h-≈w c-≠mw-ÿm-\hpw tN-μaw-K√q¿ h-≈w aq-∂mw-ÿm\hpw t\Sn.

k-lm-b-[-\ -hn-X-c-Ww

B-b-t©-cn-bn P-\-§-sf h-«w-I-d-¡n {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-Im-cw B-bt- ©-cn: Su-Wn-¬ ]-pX - p-Xmbn G¿-s∏-Sp-Øn-b {Sm-^n-Iv ]-cnjv-Im-cw P-\-ß-sf h-´w-I-d-°p∂p. Su-Wn¬ \n¿-Øn-bn-cp-∂ _- p-Iƒ ap-∂q-dv ao-‰¿ A-Is - e Ãm≥Un-te-°p am-‰p-I-bm-bn-cp∂p. Su-Wn-\p k-ao-]s - Ø ]m-ce¬ k¿-ho-kv Po-∏p-I-sf-bpw Ãm‚n-\S- p-tØ-°v \o-°n. C-tXm-sS Su-Wn¬ \n-∂pw hm-l\ - ß - f - n¬ I-bd - m≥ ap-∂q-dv

t{km-X- m-b sN-c-≠-Øq¿ Nnd-bn¬\n-∂p sh-≈-aq-‰n-sb-Sp°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w. Nn-d h-‰pI-bm-sW-¶n¬ Pn-√-bn-se Xs∂ {]-[m-\ P-e-t{km-X- m-Wv C-√m-Xm-hp-I.

Ip-‰n-°m-´q¿-: ]q-Δm-´p-]-d-ºv Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv bq-\n-‰v Pq\n-b¿ {^‚ v-kv tU B-N-cn-®p. F-kv.Un.]n.sF. {_m-©v {]-kn-U‚ v s\-√q-fn ap-l-Ω-Zv saw_¿-jn-∏v hn-X-c-tWm-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn ]n i-d-^p-±o≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI ]n d-jo-Zv, d-lo-kv kw-km-cn-®p.

]-´o-c-¦m-hn t]m-en-kv kv-tä-j³ A-\p-h-Zn-¡-Ww: F-kv.Un.]n.sF. e tIm¿-]-td-j≥ `m-K-ß-fpw Cu tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn-em-Wv F-∂-Xv t]m-en-kn-\pw X-e-thZ-\-bm-Wv. kv-t‰-j≥ A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´p-sIm-≠v apJy-a-{¥n-°pw B-`y-¥-c-a-{¥n°pw \n-th-Z-\w \-¬-Im≥ tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. sN-dn-b {]-iv\-߃-°p-t]m-epw cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ \-S-Øp-∂ {]-Xntj-[-{]-I-S-\-߃-°v t]m-enkv \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-ØWw. F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-ØI-sc A-{I-an-® B¿.F-kv.Fkv. {]-h¿-Ø-I-sc A-d-Ãv sNø-Ww. Xp-S-ßn-b B-h-iy߃ tbm-K-Øn¬ D-∂-bn-®p. F-kv.Un.]n.sF. ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn A-ssk-\m¿, ^n¿jm-Zv I-ºn-fn-]-d-ºv, ap-l-Ω-Zv dCu-kv, j-ao¿ kw-km-cn-®p.

3

cm≥-tIm-b, I-hn-X A-cp¨, {ioh-√n cm-a≥, ]-Sn-tb-cn tKm-]m-eIr-jvW - ≥, F≥ D-Zb - I - p-am¿, Sn ]n ap-cf - o-[c - ≥, Sn ]n _m-eI - r-jvW≥, sI hn cm-aZ- m-k≥, ]n Fw Ip-™m-bn≥-tIm-b, sI kt¥m-jv sa≥ kw-km-cn-®p.

h-ln-®p. I-k-_ F-kv.-sF. _nizm-kv, F-kv.-sF. kp-\n¬-Ipam¿, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk¿-am-cm-b l-cn-Ir-jv-W≥, jmPn ]-s¶-Sp-Øp. kv-‰p-U‚ v-t]m-en-kv Im-U-‰ns‚ aq-∂p Zn-h-kw \o-≠p-\n-∂ Iymw-]n-s‚ k-am-]-\-am-bm-Wv ip-`-bm-{Xm {Sm-^n-Iv t_m-[h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn \-S-Øn-bXv.

A-\p-tim-Nn-¨p. h-S-I-c: Zo¿-L-Im-ew tZ-im-`nam-\n h-S-I-c G-cn-bm te-J-I\m-bn {]-h¿-Øn-® Fw a-[p-kqZ-\-s‚ \n-cym-W-Øn¬ h-S-I-c ao-Un-bm tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ IΩn-‰n A-\p-tim-Nn-®p. tbm-KØn¬ Sn.-cm-P≥ A-[y-£-X hln-®p. cm-lq¬ aw-K-em-S,v sI hn-]n≥, k-Po-h≥ tNm-tdm-Sv, _m-e-Ir-jv-W≥ sh-≈n-Ip-fß-c- Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn®p.

tIm-gn-t°m-Sv: X-fn km-aq-Xn-cn F-®v.-F-kv.-F-kv. kv-‰p-U‚ v-kv t]m-en-kv Im-U-‰n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ sam-^yq-kn¬ _-kv Ãm≥-Un¬ ip-`-bm-{Xm {Sm-^nIv t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-Øn. C-cp-N-{I hm-l-\w Hm-Sn-°p-∂h-sc k-ao-]n-®v sl¬-sa-‰v [-cnt°-≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-X t_m-[y-s∏-Sp-Øn. sl¬-a-‰v [-cn-®-h¿-°pw ko-

‰v _¬-‰v [-cn-® Im¿ bm-{Xn-I¿°pw anTm-bn hn-X-c-Ww sN-bvXp. _- n-se Po-h-\-°m¿-°pw bm-{Xn-I¿-°pw {]-tbm-P-\-{]-Zam-b {Sm-^n-Iv \n-b-a-߃ ]m-ent°-≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-X- ]-d™p a-\-kn-em-°n. 30 s]¨-Ip-´n-I-fpƒ-s∏-sS 80 Ip-´n-I-fm-Wv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. {Sm-^n-Iv F.-F-kv.-sF. A–p¬ d-km-Jv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-

^nkn-tbm-sX-dm-¸n skâÀ D-Zv-LmS\w

Im-cm-Sn _mÀ: A´n-aL-«- k-a-c-hp-am-bn a-Zy\n-tcm-[-\ k-anXn

\-cn-°p\n: A-Øm-Wn \-cn-°p\n ^nkn-tbm-sX-dm-∏n sk‚¿ C Sn ap-lΩ-Zv _-jo-¿ Fw.]n DZv-LmS-\w sN-bvXp. sI A-_q_-°¿ A-[y-£-X -h-ln-®p. \hm-kv ]q-\q¿, ]n sI A-–p-¿dlvv-am≥, H ]n sF tIm-b, hn apc-fo-[-c≥, Sn ap-l-Ω-Z-en kw-kmcn-®p. A-Øm-Wn H-∂mw\n-e ]pcp-j -tªm-°n-s‚ {]-hrØn D-ZvLmS-\w Fw ]n A-Nyp-X≥ Fw.]nbpw h-\n-Xm tªm-°ns‚ D-Zv-Lm-S-\w Fw sI cm-Lh≥ Fw.]nbpw \n¿-h-ln®p.

Xm-a-c-t»cn: I-cm¿ ew-Ln-®p Im-cm-Sn 18mw ssa-en¬ {]-h¿Øn-°p-∂ _m-dn-s\-Xn-tc \mep-h¿-j-am-bn {]tZ-ihm-knIƒ \-S-Øn-h-cp-∂ ka-cw ]pXn-b h-gn-Øn-cn-hn-te-°v. C-t∏mƒ \-S-°p-∂ _m¿ hncp-≤ k-Xy-{K-lw H-tŒm-_¿ c≠p ap-X¬ tI-c-f a-Zy\n-tcm[-\ k-an-Xn t\-Xm-°fm-b ^m-

_-kv Hm-]-td-tä-gv-kv k-l-I-c-W skm-ssk-än D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp tIm-gn-t°m-Sv: _-kv Hm-]td-t‰gv-kv k-l-I-c-W skm-ssk-‰n a-{¥n kn -F≥ _m-e-Ir-jvW≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-Zy \n-t£-]w Fw sI cmL-h≥ Fw.-]n _-kv Hm-]-td-t‰gv-kv Aw-Kw k-‘y ssj-tejn¬ \n-∂pw kzo-I-cn-®p. tI-cf-Øn¬ _-kv hy-h-km-bw \-SØp-∂-Xn-\p XS w A-an-X km-º-Øn-I _m-[y-X-bm-Wv. C-Xp aq-ew tk-´p-am-cn¬\n-∂v A-an-X ]-en-i-bv-°p ]-Ww I-Ssa-Sp-t°-≠n h-cp-∂p. ]-e _ p-I-fpw tk-´p-am¿ ]n-Sn-s®-SpØv sIm-≠p-t]m-b kw-`-h߃ h-sc-bp-≠m-bn. C-Xn-s\ A-Xn-Po-hn-bv-°m≥ k-l-I-cW kw-L-߃-°p km-[n--°pw. Hm-tW-gv-kv tem¨ D-Zv-LmS-\w sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ kp-{_-“Wy≥ \n¿-hln-®p. sj-b¿ k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-c-Ww sI kn A-_p \n¿-hln-®p. {Kq-∏v sU-t]m-kn-‰v D-Zv-Lm-S-

\w k-l-I-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v a-\-b-Øv N-{μ-\pw, tem-tKm {]-Im-i-\w tPm-b‚ v c-Pn-kv{Sm¿ P-\-d¬ hn -sI tim-`-\bpw I-w]yq-´¿ D-Zv-Lm-S-\w _kv Hm-]-td-t‰-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn. tKm-]n-\m-Y-\pw sXm-gn-em-fn tem¨ D-Zv-Lm-S-\w _-kv Hm-∏td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U-‚ v ]n.-sI aq- -bpw \n¿-hln-®p. N-S-ßn¬ sI.-]n.-kn.-kn P\-d¬ sk-{I-´-dn F≥. kp-{_“-Wy≥, Un-.-kn-.-kn {]-kn-U≠v sI.-kn A-_p, k-l-I-c-W _m-¶v {]-kn-U-‚ v a-\-b-Øv N{μ≥, tPm. c-Pn-kv-{Sm¿ P-\-d¬ hn sI tim-`-\, sI.]n.kn.kn. sk-{I-´-dn A-Uz. {]-ho¨, _kv Hm-]-td-t‰-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn tKm-]n-\m-Y≥, _-kv Hm-]-tdt‰v-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v ]n sI aq-k kw-km-cn®p.

Z¿ h¿-Ko-kv ap-gp-tØ-‰pw C-øt®-cn Ip-™n-Ir-jv-W≥ t\-XrXz-Øn-ep-≈ t\-Xm-°ƒ G-s‰Sp-°pw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn- ]-Zbm-{X \-S-Øpw. G-gn-\p ]q-\q-cn¬\n∂p k-ac klm-b t\-Xm-°-fpw \m-´pImcpw ]-Z-bm-{X-sb kzo-I-cn-®p k- X y- { K- l th- Z n- b n- s e- Ø n°pw. I-gn-™ \m-ep h¿-j-°m-

ew {]-tZi-sØ P-\ß-sf t]men-kn-s\ D-]-tbm-Kn-®p `o-I-cm¥-co-£w kr-„n-®m-Wp P-\Iobk-ac-sØ A-Sn-®-a¿-Øn-sIm≠n-cn-°p-∂Xv. {Km-a∏-©m-b-Øv _m¿ ssek≥-kv ]p-Xp-°n \¬-In-s√-∂p P-\-߃°p Dd-∏p \¬-In-bn-cps∂-¶nepw A-Xp-]m-en-°m≥ `c-W-k-an-Xn-°p-I-gn-™-n-´n√.


{]mtZ-inIw

22 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se G-gpapX¬ 9.30h-sc P\-Xm tdmUv, ]\-ßmSv, ta-∏-bn¬, ]-®-°-dn-ap°v F-∂n-hn-S-ß-fnepw F-´p-apX¬ c-≠ph-sc \m-cm-b-Wn°p∂v, \-ºmw-hb¬, ]q-f°q¬, ]p-Ø-e-Øv, thfw, ]≈n-bØv, s]-cp-hb¬, ]-¥s∏m-bn¬, _m-hp-∏m-d, Kp-fn-I∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 8.30 apX¬ H∂p h-sc sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn, sN-Ãv tlm-kv-]n‰¬, Zq-c-Z¿-i-≥ F∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.

Adnbn-¸pIÄ

ko-säm-gnhv

Xm-a-c-t»-cn: Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbn¬ Zn-h-kth-X-\-Øn¬ Xm¬-°men-I Po-h-\-°m-sc \nb-an-°p-∂p∂p. ss{Uh¿, ¢o\nMv ,sk-Iyq-cn‰n, ^m¿-a-kn-Ãv F-∂n-h-sc-bm-Wp \n-b-an-°p∂Xv. Iq-Sn-°mgvN 26\v H-º-Xn\p Hm-^nkn¬.

]n A-–p¬-aP - oZv, B-_n-Zv ]m-e°p-‰n kw-km-cn®p.

\n-ba- \ - mw-Ko-Im-cw \ÂIWw sIm-Sp-h-≈n: 2013˛14 A-[y-b-\ h¿-jwh-sc tPm-en-bn¬ {]-thin-® ap-gp-h≥ A-[ym-]-I¿-°pw \n-b-a-\mw-Ko-Im-cw \¬-I-W-sa∂v t\m¨ A-{]q-h¬ So-t®-gk v- v bq-\n-b≥ B-h-iy-s∏´p. ]n Fkw km-bn In-c¨ A-[y-£X - h - ln®p. \-h\ - o-Xv taml≥, ]n A\okv, j-l\ - m-kv h-SI-c, C Fkv Zo-t]-jv kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn ]n F-kv km-bn In-c¨({]-knU‚ v), ssl-Z¿ A-en(sk-{I´-dn), D-ta- F-kv.Un.]n.sF. sIm-Sph-≈n a-fi-ew I¨-h≥-j≥ kwÿm-\ {]-Xn-\n-[n \m-k¿ h-b-\m-Sv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p jv(J-Pm©n) Xn-cs - ™-Sp-Øp.

I-\-¯ a-g:ImÀjn-I ta-J-e X-IÀ-¨-bn Xm-a-c-t»-cn: Im-ew sX-‰n-s∏øp-∂ I-\-Ø a-g Im¿jn-I taJ-e-sb {]-Xn-k-‘n-bn-em-gvØp∂p. I-\-Ø a-g aq-ew Im¿jn-I hn-f-Iƒ ]-s‰ \-in®p Ign™p. ]-®°-dn Ir-jn No-™p \-in-®p, ]p© Ip-cpapf-Iv h-≈n-bn¬ \n∂pw A-S¿∂p ho-gp-∂-Xn-\m¬ D-]-tbm-K iq-\y-am-bn. I-ap-In¬ Ip-e-]n-Sn-°p-∂ k-a-b-Øp-≈ I-\-Ø a-g A-S°-s]m-gn-®n-en\pw a-lm-fn tcmK-Øn\pw Im-c-W-am-bn am-dp-∂Xm-bn I¿-j-I¿ Nq-≠n-°m-´p∂p. sIm-t°m-bp-sS- C-ebpw Im-g-bpw No-™p ho-Wp t]m-hpIbpw Im-e-{Ita-W a-cw X-s∂ \-in-®p t]m-hp-Ibpw sN-øm≥ Im-c-W-am-hp-∂p. hn-]-Wnbn¬C-t∏mgpw Xnf-ßn \n¬-Ip∂ d-_¿ I-\-Ø ag Im-c-WwSm-∏nMv \-S-Øm≥ I-gn-bm-sX

]cn-]mSn

„sIm-Sph-≈n tªm-°v ]-

©mb-Øv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: tI-c-f ]-{X-{]-h¿-Ø-I A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I¨h≥j≥˛2.00 „\-ho-I-cn-® sIm-Sph-≈n {]kv ¢-∫v D-Zv-Lm-S-\-hpw-F sI A- -bn≥ A-\p-kva-c-W ktΩ-f-\-hpw˛3.30 „I-cp-h≥-s]m-bn¬ K-h. bp.]n. kv-Iqƒ: cm-Po-hv Km‘n Iƒ-®-d¬ sk‚¿ kw-LSn-∏n-°p-∂ kuP-\y t\-{X ]cn-tim-[-\ Iymw]v˛8.30

F sI Assk³ A-\p-kv-a-c-Ww C¶v sIm-Sp-h≈n: sIm-Sph-≈n {]kv ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-°p∂ F sI Assk≥ A-\p-kva-c-W k-tΩ-f-\hpw A-hm¿-Uv Zm\hpw C∂p ssh-Io´v 3.30\p sIm-Sph-≈n tªm-°v ]-©mbØv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \S-°pw. Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Ahm¿-Uv-Zm-\w AUz. ]n Sn F dlow Fw.F¬.Fbpw \-ho-Icn-® {]-kv ¢-∫v D-Zv-LmS-\w hn Fw D-a¿ Fw.F¬.Fbpw \n¿h-ln-°pw. sI sI F P-∫m¿ A-\p-kva-c-W {]-`mj-Ww \-SØpw. sIm-Sph-≈n {]-kv ¢-∫v G¿-s∏-Sp-Øn-b {]-Ya F sI A-ssk≥ kv-am-c-I A-hm¿-Un\p am-Xr-`q-an ]-tøm-fn te-JI≥ kn Fw a-t\m-Pv Ip-am-dm-Wv A¿-l-\m-bXv.

I-\-Ø a-g-aq-ew \-in® tImt°m a-cw

Ir-jn \-in-¨-hÀ-¡p {]-tXy-I ]m-t¡-Pv thWw ap°w: {]-Ir-Xn Zp-c-¥-ßfpw h\yar-K i√yhpw aq-ew Ir-jn \i-n-® I¿-j-I¿-°v k¿-°m¿ {]tXy-I ]m-t°-Pn¬ Dƒ-s∏-SpØn [-\-k-lm-bw \¬-I-W-sa∂v tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X Xn-cph-ºm-Sn \n-tbm-P-I-afi-ew I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏´p. kwÿm-\ P-\. sk-{I´-dn hn Ip-™m-en D-Zv-LmS-\w sNbvXp. ]n Fw {^m≥-kn-kv A-[y£-X-h-ln®p. keow a-S-hq¿, Cf-a-\ l-cn-Zmkv, ]n Fw tXmakv, ]n sI tPm¿Pv, A-{_lmw am-\ph¬, jdo-\ kp-ss_¿, Sm¿-k≥ tPmkv, A-–p¬-kØo¿, sI Pn jnPn-tam≥, hn hn

t]m-hp∂p. C-Xn-\p ]pd-ta ]m¬-I-´n-bm-hm-sX t]m-hpIbpw C-e-No-bepw _m-[n-°p∂p. i-‡-am-b ag sX-ßn¬ ]q°p-e ]n-Sn-°p-∂-Xn-\p X-S- am-bn am-dp-Ibpw `m-hn-bn-te-°v tX-ß-bp-sS hnf-hp Ip-d°m\pw C-S-bm-°p∂p. sN-dp Ir-jn-Ifm-b tN-\, tNºv, I-∏, hm-g,]-∏mb.ssI-X-®-°C©n, a™ƒ, Iq¿-°¬,a[p-c°ng-ßv. Xp-S-ßn-b-hbpw a-g-aqew G-sd-°p-sd \-in-®p I-gn™p.

B-tcm-Ky Imw-]-bn³ tIm-gn-t°m-Sv: t\m¿-Øv G-cn-b t]m-]p-e¿ {^-≠v kw-L-Sn-∏n-® B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn {]-kn-U‚ v l-\o-^ F-e-Øq¿ D-Zv-Lm-S-\w- sN-bvXp.

B-th-iw A-eXÃn I-¡m-Sv P-temÂ-khw

©mb-Øv tI-c-tfm¬-k-h-Øn\p {In°-‰v Ifn-tbm-sS Xp-S-°ambn. {Km-a-∏©mb-Øv {]knU‚ v Nm-en¬ ssk-\-_ D-ZvLmS-\w sN-bvXp. _-jo¿ ]pXn-tbm-´n¬ A-[y-£-X- hln®p. F≥ sI A-iv-d^v, Aivd-^v sIm-f-°mS≥, ap-Po-_v Ip-øn¬, ^k¬, B-en-߬ A-ivd-^v kw-km-cn®p.

tIm-gn-t°m-S:v X-fn km-aq-Xn-cn F®v.F - k - v.F - k - v. kv‰ - p-U‚ k v- v t]men-kv Im-U-‰n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ sam-^yq-kn¬ _-kv Ãm≥-Un¬ ip-`b - m-{Xm {Sm-^n-Iv t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-Øn. Ccp-N{- I hm-l\ - w Hm-Sn-°p-∂h - s - c k-ao-]n-®v sl¬-sa-‰v [-cn-t°-≠Xn-s‚ B-h-iy-I-X t_m-[y-s∏Sp-Øn.

sl¬-a‰ - v [-cn-®h - ¿-°pw ko-‰v _¬-‰v [-cn-® Im¿ bm-{Xn-I¿°pw anTm-bn hn-Xc - W - w sN-bX v- p. _- n-se Po-h-\-°m¿-°pw bm{Xn-I¿-°pw {]-tbm-P-\-{]-Z-am-b {Sm-^n-Iv \n-b-a-߃ ]m-en-t°≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-X- ]-d-™p a-\k - n-em-°n. 80 Ip-´n-If - m-Wv ]-s¶-Sp-ØX - v. {Sm-^n-Iv F.-Fk - v.s - F. A-–p¬

^nkn-tbm-sX-dm-¸n skâÀ D-Zv-LmS\w

\-cn-°p\n: A-Øm-Wn \-cn-°p-\n ^nkn-tbm-sX-dm-∏n sk‚¿ C Sn ap-lΩ-Zv _-jo-¿ Fw.]n. D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI A-_q-_-°¿ A-[y-£-X -h-ln-®p. \-hm-kv ]q-\q¿, sI ]n bp Aen, hm-fn-bn¬ aq-k, ]n sI A-–p-¿d-lv-am≥, H ]n sF tIm-b, hn ap-c-fo-[-c≥, kn ]n A-–p¬ JmZ¿, Sn ap-lΩ-Z-en kw-km-cn-®p. A-Øm-Wn H-∂mw\n-e ]p-cp-j -tªm-°n-s‚ {]-hrØn D-ZvLmS-\w Fw ]n A-Nyp-X≥ Fw.]nbpw h-\n-Xm tªm-°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Fw sI cm-L-h≥ Fw.]nbpw \n¿-h-ln®p. ]n Sn F dlow Fw.F¬.F A-[y-£-X-h-ln®p. F ]n Ip™map, Sn hn _me≥, ]n kp-[m-Ic≥, ]n Sn sam-bv-Xo≥Ip´n, ]n A-–p¬-JmZ¿, A-–p¬-I-_o¿ kw-km-cn®p.

bvXp. Nm-en¬ ^n¿-Z-u-kv A-[y£-X-h-ln-®p. Fw Sn A-iv-d^v, jdo-\m kp-ss_¿, F-S-Øn¬ B-an-\, kemw tX-°pw-Ip-‰n, a©-c A-l-Ω-Zv-Ip´n, F-S-Øn¬ A-–p¿-d-lv-am≥, sI kn A-ivd^v, am-fn-tb-°¬ ap-l-ΩZv, N{μ-_m_p, d-jm-Zv am-fn-tb-°¬ kw-km-cn®p. hn-P-bn-Iƒ-°v ap°w F-kv.sF. C A-–p¿-d-lnam≥ k-Ωm-\-߃ \¬In.

tIm-gn-t°m-Sv: \-S-°m-hv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn-se dkn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥-kv tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn‰-n-bp-tS-bpw \-S-°m-hv P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚-bpw kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn-¬ \-S-°m-hv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-k-cØv Im≥-k¿, hr-° tcm-Kn-I-ƒ-°p [-\-k-lm-b-hn-X-c-Ww Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Pn kv-]¿-P-≥ Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. F-kv._n.Sn A-kn. am-t\-P¿ kn Ir-jv-W-aq¿-Øn ap-Jym-XnYn-bm-bn-cp-∂p. tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n c-£m-[n-Im-cn-Iƒ: A-Uz. at©-cn kp-μ¿-cm-Pv, A-kn. I-Ωo-j-W¿ {]n≥-kv A-{_- F F-kv i-_v-\w, sI l-cn-Zm-k≥, s\¬-k¨ kw-km-cn-®p

Sv A¬˛P-\Io-b I-Ω-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv h-≈wI-fn a¬k-cw \-S-∂Xv. P-tem¬-k-hØn¬ 13 So-ap-I-ƒ am-‰p-c®p. I°m-Sv a-Æn¬ ap-l-Ω-Zv \-bn-® amWnIyw Np-≠≥h-≈w H∂mw ÿm-\hpw I-°m-Sv A-_p-´n \bn-® Ip-≠pw-I-Sh-Øv h-≈w c≠mw-ÿm-\hpw tN-μ-aw-K√q¿ h-≈w aq-∂mw-ÿm-\hpw t\Sn. {Km-a∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v do\m {]-Im-iv D-Zv-LmS-\w sN-

\r-¯-aÂ-k-cw A-c-t§-dn

C³-kv-s]-bÀ A-hmÀ-Uv \ÂIn

F-kv.Un.Sn.bp. `m-c-hm-lnIÄ

sIm-Sp-h≈n: im-kv-{X A-`n-cpNn-bp-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p tI{μ im-kv{- X km-t¶Xn-I h-Ip-∏p \¬-Ip-∂ C≥-kvs - ]-b¿ A-hm¿Un-\¿-l\m-b jn-\p ap-lΩ-Zv j-lo-an-s\ bq-Øv tIm¨-{K-kv sIm-Sph-≈n afi-ew IΩ-‰n A\p-tam-Zn®p. kwÿm-\ P-\. sk-{I´-dn B-Zw ap¬-kn D-]l - m-cw \¬In. {]-knU‚ v kn sI \m-k¿ A[y-£-X-h-ln®p. kn sI F P- C≥-kv-s]-b¿ A-hm¿-Un-\¿-l\m-b jn-\p ap-lΩ-Zv j-lo-aneo¬, \-hm-kv Cu¿-t∏m-W, knw- s\ bq-Øv tIm¨-{K-kv kwÿm-\ P-\d¬ sk-{I´-dn Pp B¬-Xd - ß - ¬ kw-km-cn-®p. B-Zw ap¬-kn D-]-lm-cw \¬-Ip∂p

ap°w: F-kv.Un.Sn.bp. Xn-cp-hºm-Sn taJ-em IΩ-‰n `m-c-hmln-I-fm-bn ]p-fn-°-¬ kemw({]-knU‚ v), i-ao¿ s]cpº-≈n(ssh-kv {]-kn-U‚ v), kn Ip-™m-en(P-\. sk-{I´dn), Sn ]n in-lm-_v(tPm. sk{I´-dn), Sn ]n dn-bm-kv(J-Pm©n). ]n sI A-kv -_m_v, A∫mkv, d-km-Jv sIm-´m-ct°mØv, A-–p¿-dlow sN-dphm-Sn(F-Iv-kn-Iyq-´o-hv IΩ-‰n Aw-K߃) F-∂nh-sc Xn-cs™-SpØp.

tIm- g n- t °m- S v : A- c - b n- S - Ø p]m- e w X- ≠ ¿- s se≥- k v kv Iqƒ Hm-^v Um≥-kn-s‚ ]-Xn\- © mw hm¿- j n- I w B- t Lmjn- ® p. ku- Ø v C- ¥ y Um≥kv a¬-k-c-߃ a-[p-kq-Z-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. aw-K-em]p- c w, _mw- • q¿, Xn- c p- h - \ - ¥ ]p-cw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p≈ \r-Ø-kw-L-߃ ]-s¶-SpØp. 22 So- a p- I ƒ ]- s ¶- S p- Ø a¬-k-cw X-fn Pq-_n-en lm-fnem-Wp \-S-∂-Xv.

ew {]-tZi-sØ P-\ß-sf t]men-kn-s\ D-]-tbm-Kn-®p `o-I-cm¥-co-£w kr-„n-®m-Wp P-\Iob k-ac-sØ A-Sn-®-a¿-ØnsIm-≠n-cn-°p-∂Xv. {Km-a∏-©m-b-Øv _m¿ ssek≥-kv ]p-Xp-°n \¬-In-s√-∂p P-\-ßf°p Dd-∏p \¬-In-bn-cps∂-¶nepw A-Xp-]m-en-°m≥ `c-W-k-an-Xn-°p-I-gn-™-n-´n√.

ip-`-bm-{Xm {Sm-^n-Iv t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

A-Øm-Wn \-cn-°p-\n ^nkn-tbm-sX-dm-∏n sk‚¿ C Sn ap-lΩ-Zv _-jo-¿ Fw.]n. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

ap°w: Im-c-t»-cn I-°m-Sv \-S-∂ h-≈wI-fn a¬k-cw \m-Sn-s‚ D¬-k-h-ambn. C-cp-h-gn-™n-bpsS Hm-f-ß-fn¬ -Iøpw saøpw a-d∂p a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ Xp-g-sb-dn™-t∏mƒ C-cp-I-c-I-fn-ep-am-bn kv-{Xo-Ifpw Ip-´n-I-fp-apƒ-s∏-sS \q-dp-I-W-°n-\m-fp-Iƒ B¿-∏phn-fn-®p t{]m¬-km-ln-∏n®p. ap-°w tI-{μ-am-bn B-Zy-ambm-Wv C-cp-h-gn-™n-bn¬ Ptem¬k-hw \-S-°p-∂Xv. I-°m-

Im-cm-Sn _mÀ: A´n-aL-«- k-a-c-hp-am-bn sIm-Sph-Ån K-h. tIm-f-Pn ¢m-kp-IÄ \msf a-Zy\n-tcm-[-\ k-anXn Z¿ h¿-Ko-kv ap-gp-tØ-‰pw, C-øt®-cn Ip-™n-Ir-jv-W≥ t\-XrXz-Ø-ep-≈ t\-Xm-°ƒ G-s‰Sp-°pw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn- ]-Zbm-{X \-S-Øpw. G-gn-\p ]q-\q-cn¬\n∂pw ka-c klm-b t\-Xm-°-fpw, \m-´pImcpw ]-Z-bm-{X-sb kzo-I-cn-®p k-Xy-{K-l th-Zn-bn-se-Øn°pw. I-gn-™ \m-ep h¿-j-°m-

Npcp¡¯nÂ

k-lm-b- [-\-hn-X-c-Ww

C-cp-h-gn-™n-∏p-g-bn¬ I-°m-Sv I-S-hn¬ \-S-∂ P-tem¬-k-h-Øn¬ \n∂v

Xm-a-c-t»cn: I-cm¿ ew-Ln-®p Im-cm-Sn 18mw ssa-en¬ {]-h¿Øn-°p-∂ _m-dn-s\-Xn-tc \mep-h¿-j-am-bn {]tZ-i hm-knIƒ \-S-Øn-h-cp-∂ ka-cw ]pXn-b h-gn-Øn-cn-hn-te-°v. C-t∏mƒ \-S-°p-∂ _m¿ hncp-≤ k-Xy-{K-lw H-tŒm-_¿ c≠p ap-X¬ tI-c-f a-Zy\n-tcm[-\ k-an-Xn t\-Xm-°fm-b ^m-

tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ ]p-Xn-b kw-hn-[m-\-am-b C.F^v.Fw.F-kv. h-gn _n¬ am-dn sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bp-sS t\mU¬ _m-¶m-b Xn-cp-h-\-¥-]p-csØ ]-´w F-kv._n.Sn. _m-¶v hgn sXm-gn-em-fn-I-fp-sS _m-¶v A°u-≠n-te-°v F-Øm-dm-Wv ]Xn-hv. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-°u≠n¬ ]-Ww F-Øp-∂ ap-d-bv°v {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I-´dn, {]-kn-U‚ v F-∂n-h¿ H-∏n-´p \¬-In-bm¬ am-{X-ta _m-¶pIƒ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p ]-Ww A-\p-h-Zn-°p-I-bp-≈q. km-[mc-W-bm-bn B-tLm-j-߃-°p ap-ºv sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p th-X\w \¬-Im-dm-Wv ]-Xn-hv.

]-øm-\-°¬: t]m-]p-e¿-{^-≠v Hm-^v C-¥y tZ-i-hym-]-I-ambn \-S-Øp-∂ B-tcm-Ky Iymw-]-bn-t\m-S-\p-_-‘n-®v I-√mbn G-cn-bm-X-e D-Zv-Lm-S-\w Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn sI sI I_o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. C-{_m-lnw ¢m-sk-Sp-Øp. tbm-K {]-Z¿-i-\-Øn-\p \u-jm-Zv am-¶m-hv t\-Xr-Xzw \¬-In. G-cn-bm sk-{I-´-dn F ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v, G-cn-bm {]-knU‚ v sI ]n P-b-^¿, l-\o-^m K-^q¿ kw-km-cn-®p.

tI-c-tfmÂk-hw XpS§n ap°w: sIm-Sn-b-Øq¿ {Km-a-∏-

kw- b p- ‡ - a m- b n hnhn- [ ]- c n]m- S n- I - t fm- s S B- N - c n®p. Camw-kv Iu¨-kn¬ Pn√m I-Ω‰n-bw-Kw kp-ss_¿ aue-hn ]pdm-bn¬ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Pq- \ n- b ¿ {^‚ v - k v ap- ° w G- c n- b m tIm˛Hm¿- U n- t \- ‰ ¿ F- ® v jm- P - l m≥ A- [ y- £ - X h- l n®p. t]m- ] p- e ¿- { ^- ≠ v ap°w G-cn-bm {]-knU‚ v Sn ]n \mk¿, F- k v . Un.]n.sF. Xncp-h-ºm-Sn afi-ew sk-{I´-dn ]n sI D- k v - a m≥ A- e n F- ∂ nh¿- sa-º¿-jn-∏v hn-Xc-Ww \SØn. Pq- \ n- b ¿ {^‚ v - k v sN- d phm- S n bq- \ n- ‰ v {]- k nU‚ v sI kn dnw-Pm-kv, ap-°w bq-\n-‰v {]kn- U ‚ v Fw ]n A- P v h - Z v _m_p, Sn ]n Pmknw Aen, aplΩ- Z v P- h m- Z v , ap- l Ω- Z v K men, ]n kn Pp- s s\- Z v kwPq-\n-b¿ {^-‚ vkv tU Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn km-cn®p. ]n sI D-kv-am≥ At]m-]p-e¿ {^-≠v ap-°w G-cn-bm {]-kn-U‚ v Sn ]n \m-k-¿ en tbm-K ¢m-kv \-SØn. C-cp Ip-´n-Iƒ-°p ]-¥p \¬-Ip∂p bq- \ n- ‰ p- I ƒ°pw ^pSv - t _mƒ ap°w: \-∂m-bn ]Tn°mw I- b¿- Ø n Pq- \ n- b ¿ {^‚ v tU hn- X - c - W hpw a[p- c ]- e lm- c fn°mw F- ∂ ap- { Zm- h m- I y- a p- ap°w, sN-dp-hm-Sn bq-\n-‰p-Iƒ hn-X-c-Whpw \-S-Øn.

Ip-‰ym-Sn: d-a-Zm-\pw Hm-W-hpw I-gn-™n-´pw a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p th-X-\w e`n-®n-√. aq-∂p-am-kw ap-ºv an-° ]-©m-b-Øn-se-bpw sk-{I-´-dnam¿ _n¬ \-¬-In-sb-¶-n-epw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS th-X-\w CXp-h-sc-bm-bpw A-\p-h-Zn-®n-´n√. a-cp-tXm-¶-c {Km-a-∏-©m-bØn¬ 12 e-£-hpw Ip-‰ym-Sn Ggp e-£-hpw Im-hn-epw-]m-dbn¬ c-≠p e-£-hpw Ip-Sn-»n-Ibp-≠v. Im-b-s°m-Sn 50,000hpw Ip-∂p-Ω¬ c-≠p e-£-hpw thf-Øv ]-Xn-\m-d-c e-£-hp-am-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v e-`n-°m-\p≈-Xv.

t]m]p-eÀ {^−v B-tcm-Ky Imw-]-bn³ \S¯n

tPm¨, ]n sP Nm-t°m-®≥, ]n A-–p¿-d-ln-am≥, F kpss_¿ kw-km-cn-®p.

Pq\n-bÀ {^âv-kv tU B-N-cn¨p

3

th-X-\-an-Ã; sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p Zp-cn-Xw

F-kv.Un.]n.sF. C-cp]-Xv tem-Ivk-`m a-Þ-e-¯n aÂ-k-cn-¡pw

sIm-Sp-h≈n: h-cp∂ tem-Ivk`- m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tI-c-f-Øn-se 20 tem-Ivk`- m a-fie - ß - f - n¬ Fkv.Un.]n.sF. a¬-kc - n-°p-sa-∂v F-kv.Un.]n.sF tÃ-‰v {]-Xn-\n[n \m-k¿ h-b\ - m-Sv ]-d™p. sIm-Sph-≈n \n-tbm-P-I afi-ew I¨-h≥-j≥ D-ZL v- mS\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. ÿm-\m¿-Yn-If - p-sS hn-Pb-Øn-\v {_m-©v X-ew ap-X¬ {]h¿-Ø-I¿ k-Po-h-am-bn {]-h¿Ø-\-cw-K-Øp-≠m-h-W-sa∂pw A-t±-lw ]-d™p. C \m-k¿ A-[y-£-X- hln®p. Pn√m sk-{I´-dn Fw hn ap\o¿, Pn√m I-Ω‰ - n-bw-Kw ]n ]n aplΩ-Zv dm^n, afi-ew sk-{I´s I m - S p - h ≈ n : sIm-Sph-≈n dn Sn sI A-–p¬ A-kokv, kn sI.Fw.H B¿-Sv-kv B‚ v kb≥-kv tIm-f-Pn¬ H-∂mwh¿-j Fw.tImw ]n.Pn. tIm-gv-kn¬ ]´n-I-Pm-Xn-°m¿-°p kw-hc-Ww sNbv-X ko-‰v H-gn-hp≠v. Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ 23\v C‚¿-hyq-hn\v tIm-f-Pn¬ lm-P-cm-h-Ww.

Po-h-\-¡m-sc \n-b-an-¡p¶p.

kozhikode/clT

sIm-Sph-≈n K-h. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ {]-thi-t\m-Zv-LmS-\w tImf-Pv kv-s]-jy¬ Hm-^n-k¿ d-km-Jv D-ZL v- m-S\ - w \n¿-hl - n-®p. ]n Sn kp-sse-am≥ \n¿-h-l-n-°p∂p I-k_ - F-kv.s - F. _n-izm-kv, F_n.F. a-e-bmfw, _n.F. kv.s - F. kp-\n¬-Ip-am¿, kn-hn¬ sIm-Sp-h≈n:]p-Xp-Xm-bn A-\pt]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b l-cn- h-Zn-® sIm-Sph-≈n K-h. B¿-Sv- Cw-•ojv, _n.tImw, _n-.FIr-jv-W≥, jm-Pn ]-s¶-Sp-Øp. kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ kv.kn., kv-‰m-‰n-kv-‰n-Iv-kv F-∂o kv-‰p-U‚ v-t]m-en-kv Im-U-‰n-s‚ \m-sf ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-°pw. \m-ep tIm-gv-kp-I-fm-Wv Caq-∂p Zn-hk - w \o-≠p-\n-∂ Iymw- In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øn-se t∏mƒ A-\p-h-Zn-®-Xv. {]-th-i]n-s‚ k-am-]\ - a - m-bm-Wv ip-`b - m- ]-∂q¿ A≥-hm-dp¬ C-kvemw a- t\m-Zv-LmS-\w tImf-Pv kv-s]Zv-d-k-bn-em-Wv Xm¬-°m-en-I-am- jy¬ Hm-^n-k¿ ]n Sn kp-sse{Xm {Sm-^n-Iv t_m-[h - ¬-°c - W bn ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-°p-∂Xv. am≥ \n¿-h-l-n-®p. ]-©mb-Øv ]-cn-]m-Sn \-SØ - n-bX - v.

{]-knU‚ v bp ]n \^o-k A[y-£-X-h-ln®p. ssh-kv {]knU‚ v sI sI A-–p¿-d-lnam≥, hn sI Ip-™m-bn≥-Ip´n, kp-ss_-Z l-aoZv, dw-e a-°m-´vs]m-bn¬, sI sI F P-∫m¿, H sI k-emw, ]n A-–p√-°p-´n kw-km-cn-®p.

ssk-Iym{Sn ¢n-\n¡v sIm-Sp-h≈n: sIm-Sph-≈n ^n\n-Iv-kv s]-bn≥ B‚ v ]m-entb-‰o-hv sI-b¿ skm-ssk-‰n ¢n\n-°n¬ am-\knI tcm-Kn-Iƒ°m-bn ssk-Iym{Sn H.]n. B-cw`n-°p∂p. tIm-gn-t°m-Sv C≥lm≥-kp-am-bn k-l-I-cn-®v HtŒm-_¿ ap-X¬ ¢n-\n-°v {]-h¿Øn-®p- Xp-S-ßpw. tbm-K-Øn¬ F ]n a-Po-Zv A[y-£-X -h-ln®p. tUm. at\mPv, H ]n sF tIm-b, sI sI F JmZ¿, B¿ kn km-Zn-Jv, H Sn kp-sse-am≥, ^n-tdm-kv _m_p, B¿ kn P-io¿, \q¿ apl-ΩZv, B¿ kn d-kmJv, H ]n djoZv, Sn B¿ kn d-jo-Zv kw-kmcn-®p.

Pn-Ãm hp-jp Nmw-]y³-jn-¸v C-¶v

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m k-_v Pq-\n-b¿, Pq-\n-b¿ hp-jp Nmw]y≥-jn-∏v C-∂v am-Ø-d Fw.C.F-kv. lm-fn¬ \-S-°pw. hpjp A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v tIm-gn-t°m-Sn-s‚ A-^n-en-tb‰-Uv bq-\n-‰p-I-fn¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 150¬-∏-cw a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ Nmw-]y≥-jn-∏n¬ am-‰p-c-bv-°pw. n-√m a¬k-c-Øn¬ hn-P-bn-I-fm-hp-∂-h-sc kw-ÿm-\ Nmw-]y≥-jn∏n-epw Xp-S¿-∂v \m-j-W¬ Nmw-]y≥-jn-∏n-epw ]-s¶-Sp-∏n°p-sa-∂p P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n B-cn-^v A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-09-22  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-09-22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you