Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

tam-«n-th-j-\Â s{S-bv-\n-Mv C-¶v

a-e-∏p-dw: im-¥n-\n-tI-X≥ tIc-f t^m-dw, kv-‰m-gv-kv Hm-^v kIv-k-kv tam-´n-th-j-\¬ s{S-bv\n-Mv k¿-ho-k-kp-am-bn k-lI-cn-®p kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Po-hnX-hn-P-b-Øn-\m-bp-≈ ssa≥Uv ]-h¿ tam-´n-th-j-\¬ sS-bv\n-Mv C-∂v a-e-∏p-d-Øp \-S°pw. ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn ap≠p-]-d-ºv Im-hp-߬ ss_-∏mkv tdm-Un-ep-≈ kq-cym do-P≥kn lm-fn¬ cm-hn-se 9.-30\v BA-Jn-e- tem-I B-Zn-hm-kn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Z-en-Xv s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n cw-`n-°pw.tIm-gn-t°m-´v \-S-Øn-b k-tμ-ibm-{X-bn¬ \n-∂v

D-fn-b-¯-Sp-¡-bn bp-hm-hn-\v Ip-t¯-äp Im-k¿-tIm-Uv: D-fn-b-Ø-Sp-°bn¬ bp-hm-hn-\v Ip-tØ-‰p. D-fnb-Ø-Sp-°-bn-se kp-tc-jn-s‚ a-I≥ hn-tP-jn-\m-Wv (20) IptØ-‰-Xv. F-kv.]n. \-K-dn-em-Wp kw-`hw. aw-K-em-]p-cw B-ip-]{Xn-bn-te-°v am-‰n. hn-h-c-a-dn™v Im-k¿-tIm-Uv Un-ssh.-Fkv.-]n. tam-l-\ N-{μ-s‚ t\-XrXz-Øn¬ t]m-enkv kw-LsaØn.A-{I-an-I-sf I-s≠Øm≥ A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-Xam-°n. sN-´pw-Ip-gn-bn-se Kymtc-Pn-se sa-°m-\n-°m-Wv hntP-jv.

B-Zn-hm-kn-IÄ a-äp P-\-hn-`m-K-§-tfm-sSm-¸w C-S-I-eÀ-¶p Po-hn-¡-Ww-: ]n cm-a-`-{Z³ tIm-gn-t°m-Sv: B-Zn-hm-kn-I-sf a-‰p P-\-hn-`m-K-ß-tfm-sSm-∏w CS-I-e¿-∂v hn-Zy A-`y-kn-°m\pw sXm-gn-se-Sp-°p-hm-\pw am\y-am-bn Po-hn-°p-hm-\pw A-hk-c-sam-cp-°n-bm¬ am-{X-ta h¿j-ß-fm-bn B-Zn-hm-kn-Iƒ A\p-`-hn-°p-∂ Zp-cn-X-߃-°pw hn-th-N-\-߃-°pw ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ I-gn-bp-I-bp-≈q-sh∂v sI.-Un.-F-^v. kw-ÿm-\ {]-

D-]-tcm-[ k-a-cw: tI-{µ tk-\-bp-sS H-cp- I-¼-\n C-s¶-¯pw

tIm--gn-t°m-Sv: F¬.Un.F-^ns‚ sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]-tcm-[ k-a-c-sØ t\-cn-Sp-∂-Xn-\v Xn-cph-\-¥-]p-c-Øv F-Øn-b tI-{μ tk-\-bp-sS H-cp- I-º-\n C-∂p tIm-gn-t°m-s´-Øpw. C-∂-se cm-hn-se Xn-cp-h-\¥-]p-cw sIm-®p-th-fn sd-bn¬th tÃ-j-\n-se-Øn-b kw-LØn¬ \n-∂p-≈ H-cp-I-º-\n C∂v cm-hn-se B-dp-a-Wn-tbm-sSbm-Wvsd-bn¬-th tÃj-\n-se]-\-a-cw: I¬-∏-‰ tdm-Un-se a-S- Øp-I. °n-a-e-bn¬ Cu¿-®-an-√n-\p kao-]w C-d-°-Øn-ep-≈ h-f-hn¬ A-]-I-S-߃ Xp-S¿-°-Y-bm-bn. hym-gm-gv-N cm-{Xn-bpw C-hn-sS hm-l-\w A-]-I-S-Øn¬-s∏-´p. am-\-¥-hm-Sn-bn¬-\n-∂v sIm-Sph-≈n-bn-te-°v t]m-hp-I-bm-bncp-∂ Im-dm-Wv h-f-hn¬ \n-b-{¥Ww-hn-´v a-dn-™-Xv. X-I¿-∂ Imdn-ep-≠m-bn-cp-∂ G-gp sN-dp-∏^-tdm-°v: a-e-_m-dn-s‚ k-a°m¿ `m-Kyw-sIm-≠p-am-{Xw c{K hn-I-k-\w e-£y-am-°n I£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gngn-™ k¿-°m¿ sIm-≠p-h-∂ ™ H-cp h¿-j-Øn-\n-sS 20tecm-a-\m-´p-I-c-bn-se A-Uzm≥sd hm-l-\m-]-I-S-ß-fm-Wv h-fkv-Uv sS-Iv-t\m-f-Pn ]m¿-°n-\v hn¬ D-≠m-b-Xv. I¬-∏-‰ Zn-iX-d-°-√n-´v aq-∂p h¿-jw I-gnbn¬ h-f-hn-s‚ C-S-Xp-`m-K-Øv s™-¶n-epw ]-≤-Xn-°m-bp-≈ 30 A-Sn-tbm-fw Xm-gv-N-bp-≈ \-S-]-Sn {I-a-߃ B-cw-`n-®nsIm-°-bm-Wv. cm-{Xn-bn-em-Wv √. A-]-I-S-ß-ß-fn-te-sd-bpw Dt_-∏q¿ a-fi-ew Fw.-F ≠m-b-Xv. h-f-hn¬ kw-c-£-W-a¬.-F-bpw A-∂-sØ hy-h-kmXn¬ \n¿-an-°m-\pw k-ao-]-Øv b a-{¥n-bp-am-b F-f-a-cw I-coNq-≠p-]-e-I ÿm-]n-°m-\pw Dan-s‚ kz-]v-\ ]-≤-Xn-°v 2010 Ø-c-hm-Z-s∏-´-h¿ \-S-]-Sn kzoB-K-kv-Xv 2\v A-∂-sØ [-\I-cn-°-W-sa-∂v a-S-°n-a-e Iq-´mIm-cy a-{¥n tUm. tXm-a-kv bv-a B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-SvsF-k-°m-bn-cp-∂p in-em-ÿ kv ¢-∫v `m-c-hm-ln-Iƒ B-hm-]-\w \-S-Øn-b-Xv. G-I-tZ-iw iy-s∏-´p.

a-S-¡n-a-e h-f-hn A-]-I-Sw Xp-SÀ-¡-Y-

\m-sf \-S-°p-∂ D-]-tc-m-[ k-a-c-sØ Xp-S¿-∂v tI-m-gnt°m-Sv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ k -- wÿm-\-sØ hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬ I-em-] km-[y-X D-s≠-∂ c-lkym-t\z-j-W hn-`m-K-Øn-s‚ dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv I-º-\n tIm-gn-t°m-s´Øn-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv am-eq¿ Ip-∂nse F. B ¿. Iymw-]n-em-Wv Iº-\n Iymw-]v sN-øp-I. 135 ssk-\n-I-cm-Wv H-cp I-º-\n-bn-

ep-≈-Xv. Xn-¶-fm-gv-N-sØ kml-N-cyw A-\p-k-cn-®v th-≠n h∂m¬ \-K-c-Øn¬ ^v-fm-Kv am¿®pw a-‰v kp-c-£m {I-ao-I-c-Wß-fpw \-S-Øp-sa-∂v kn-‰n IΩnj-W¿ Pn kv-]¿-P≥ Ip-am¿ tXP-kn-t\m-Sv ]-d-™p. \-K-c-Øn-tem Pn-√-bn-se a‰n-S-ß-fn-tem I-em-]w D-≠mbm¬ kw-ÿm-\ t]m-en-kns\m-∏w C-h-sc-°q-Sn hn-\y-k-n°pw. {]-iv-\-߃ t\-cn-Sp-∂-Xn-\v

cm-a-\m-«p-I-c sS-Iv-t\m-f-Pn ]mÀ-¡n-\v aq-¶p h-b-Êv; `q-hp-S-a-IÄ-¡v C-\n-bpw ]-Ww e-`n-¨n-à 90,000 tIm-Sn cq-] ap-X¬ap-S°p-≈ ]-≤-Xn-°v tZ-io-b-]mX 17¬ ]q-Δ-∂q¿ ]-≈n-°p kao-]-am-Wv k¿-°-m¿ 85 G-°¿ `q-an G-s‰-Sp-Ø-Xv. 167 `q-hp-S-a-Iƒ-°v \-„-]cn-lm-c Xp-I \¬-In-bn-cp-s∂¶n-epw C-Xv Ip-d-hm-sW-∂p Im-Wn-®v C-h¿ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hne ]p-Xp-°n \¬-Im≥ tIm-SXn D-Ø-c-hn-s´-¶n-epw ]-≤-Xnbp-sS \-S-Øn-∏p-Im-cm-b C≥sI¬ In ≥-{^ kw-bp-‡ kwcw-`w Xp-S¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n√. im-kv-{X km-t¶-Xn-I ta-Je-bn-se \q-X-\ K-th-j-W-

hpw hn-I-k-\-hpw D¬-∏m-Z-\hpw hn-]-W-\-hpw e-£y-an-´mWv ]m¿-°v ÿm-]n-°m-\n-cp∂-Xv. Im¬ e-£-tØm-fw t]¿°v sXm-gn¬ e-`n-°m-\n-cp-∂ ]-≤-Xn ]q¿-W-am-bpw A-h-Xmf-Øn-em-Wv-. Xp-S-°-Øn-te hnhm-Z-am-b ]-≤-Xn G-s‰-Sp-°m ≥ ]p-Xn-b k¿-°m¿ H-cp \-S-]Sn-bpw kzo-I-cn-®n-√. ]-≤-Xn-°m-bn ÿm-]n-® Np-a¿ Im-Sp-aq-Sn In-S-°p-I-bmWv. ]-≤-Xn {]-tZ-iw A-\-[nIr-X- hm-l-\ ]m¿-°n-ßn-\mbn D-]-tbmK-s∏-Sp-Øp-I-bmWn-t∏mƒ.

11 B-K-kv-Xv 2013 Rmb¿

Pn-√-bn-se t]m-enkn-s\ klm-bn-°p-∂-Xn-\m-Wv tI-{μ tk-\-sb D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. A-Sn-b-¥-c km-l-N-cyw I-W°n-se-Sp-Øv t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿-°v D-]-tcm-[-k-a-cw Xo-cp∂-Xp-h-sc A-h-[n A-\p-h-Zn°n-s√-∂pw t]m-enkv hr-Ø߃ ]-d-™p. Pn-√-bn-se t]m-enkv tk-\bn-se H-cp hn-`m-Kw k-a-cw t\cn-Sp-∂-Xn-\v Xn-cp-h-\-¥-]p-ctØ-°v C-∂v \o-ßpw.

kn-U‚ v ]n cm-a-`-{Z≥.tI-c-f Z-en-Xv s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n® A-¥m-cm-{„ B-Zn-hm-kn Zn\m-tLm-jw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.- G-Xv {]-tZ-i-Øm-bm-epw A-h-cp-sS B-Nm-c-ß-fpw A-\p-jvTm-\-ßfpw a-cym-Z-I-fpw A-tX X-\n-atbm-Sp Iq-Sn ]p-e-¿-Øm≥ A-hk-cw \¬-I-Ww. a-e-bp-sS ap-I-

fn-epw h-\-Øn-epw Kp-l-bn-epw A-h-sc X-f-®n-´m¬ B-[p-\n-I Po-hn-X km-l-N-cy-߃ A-\p-`hn-°p-hm≥ A-h¿-°v A-h-k-cw e-`n-°n-√. C-h¿ am-{X-am-bn Xma-kn-°p-∂ ta-J-e-I-fn-¬ \-S∂p-h-cp-∂ ]-e-hn-[-Øn-ep-≈ Nq-j-W-߃ A-h-km-\n-∏n-°pI A-km-[y-am-Wv.B-Zn-hm-kn-I-fp-sS \n-e-hnep-≈ B-hm-k hy-h-ÿ-sb

\ym-bo-I-cn-°p-∂-h¿ A-h¿ Hcn-°-epw K-Xn-]n-Sn-°-cp-sX-∂-at\m-`m-h-°m-cm-sW-∂pw cm-a-`{Z≥ ]-d-™p. sI hn kp-{_-lv-a-Wy ≥ A[y-£-X h-ln-®p. ]n Sn P-\m¿-±\≥, F≥ ]n Nn-∂≥, F l-cnZm-k≥, hn hn eo-\, ]n Fw kpIp-am-c≥, _n kn cm-[m-Ir-jvW≥, tZ-h-Zm-kv Ip-Xn-cm-Sw, Fw _n-\m≥-kv kw-km-cn-®p.-

]n-Sn-In-«m-¸p-Ån ]n-Sn-bn ]-ø-∂q¿: aq-∂p-h¿jw ap-ºv A{I-at°-kn¬ {]-Xn-bm-bn apßn\-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ bp-hmhns\ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. ]-ø-∂q-cn-se kz-Im-cy Bip-]-{X-bn-¬ Nn-In¬-k-bn¬ Ign-bp-I-bm-bn-cp-∂ ap-kv enw eoKv {]-h¿-ØI-sc B-{I-an® tIkn¬ tImS-Xn ]n-Sn-In-´m-∏p-≈nbm-bn {]-Jym-]n-® X-fn-∏d-ºv apØ-e h-´-∏m-d-bn-se tXm-´m¿ \u-jm-Zn-s\(30)bm-Wv ]n-Sn-IqSn-b-Xv. 2009 B-bn-cp-∂p tI-kn-\mkv-]-Zam-b kw-`hw. hn-Nm-cW tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-hm-sX apßn\-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ {]-Xn- H-cp \-dp-]p-©n-cn... A-Jn-e-tem-I B-Zn-hm-kn Zn-\-tØm-S-\psb t]m-en-kn-\p e-`n-® c-l- _-‘n-®v tIm-gn-t°m-´p \-S-∂ k-tμ-ibm-{X-bn¬ kyhn-hc-sØ Xp-S¿-∂v ]n-Sn-Iq- ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b B-Zn-hm-kn h-\n-X t^mt´m Sn B¿ Pn-Xn≥ Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

I-_-\n-bn ho−pw ap-X-e-sb I-s−-¯n am-\-¥-hm-Sn: I-_-\n--bn¬ ho≠pw ap-X-e {]-Xy-£-s∏-´p. C∂-se cm-hn-se-bm-Wv Nq-´-°-Shv ]-ºv lu-kn-\v k-ao-]w I-_\n-bn-se Xp-cp-Øn¬ ap-X-e-sb I-≠-Xv. C-tXm-sS C-hn-tS-°v B-fp-Iƒ H-gp-In-. ap-X-e-sb C-S-bv-°n-sS C-hnsS Im-Wm-dp-s≠-∂v ap≥ {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚pw {]-tZi-hm-kn-bp-am-b im-c-Zm k-Poh≥ ]-d-™p. A-e-°m-\pw Ipfn-°m-\pw Nq-´-°-S-hn¬ Cu {]tZ-i-am-Wv B-fp-Iƒ Xn-c-s™Sp-°m-dv. h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn-b-X-√msX H-cp \-S-]-Sn-bpw F-Sp-Øn-´n√. I-_-\n-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ ap-X-e-bp-≈-Xm-bn t\-csØ dn-t]m¿-´v sN-ø-s∏-´n-cp∂p. I_\n-bn¬ Nq-´-°S-hv `mKØp I-s≠Øn-b apXe

Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-s\ I-s−-¯n Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ G-gn-\v Im-Wm-Xm-b Im-dU - p-° sIm-´wIp-gn kz-tZ-in-bpw Im-k¿-tImUv ]-gb - _-kv Ãm≥Un-se H-cp I-Sb - n-se Po-h\ - ° - m-c\ - p-am-b apl-ΩZ- v j-_o-dn(23)s\ F-dW - mIp-fØ - v I-s≠-Øn. sh-≈n-bm-gvN cm-{Xn F-d-Wm-Ip-fw t\m¿Øn-se H-cp ]-≈n-bn-em-Wv Is≠-Øn-bX - v. hn-hc - a - d - n-™v Imk¿-tIm-Uv t]m-enkv F-d-WmIp-ft- Ø-°v Xn-cn-®n-´p-≠v. X-s∂ H-cpkw-Lw X-´n-s°m≠p-h∂ - X - m-sW-∂m-Wv j-_o¿ ]-db - p-∂X - v.- Iq-sS tPm-ensN-øp∂ ln-Zm-bØ - v \-Kd - n-se sI lk-b\ v m-dn-s‚ ss_-°n¬ G-gn-\p ssh-Io´v aq-∂n-\v I-Sb - n¬ \n-∂nd-ßn-b j-_o-dn-s\ ]n-∂o-Sv ImWm-Xm-hp-Ib - m-bn-cp-∂p.

C-^v-fp A-\n-Ýn-X-Xzw D-S³ \o-¡pw: ho-«p-ap-ä-¯v \nÀ-¯n-bn-« PbnÂtam-Nn-X-cm-b _w-¥m-tZ-iv ss_-¡n-\v Xo-bn-«p ]u-c³-am-sc C-¶p sIm−p-t]mhpw tI-{µkla-{´n C A-l-½-Zv tIm-gn-t°m-Sv : a-e-∏p-d-Øv Xp-Sßm-\n-cn-°p-∂ C-^v-fp Imw-]kn¬ Cu h¿-jw tIm-gv-kp-Iƒ Xp-S-ßp-∂-Xp-am-bn \n-e-\n¬°p-∂ A-\n-›n-X-Xzw D-S≥ Xo¿-°p-sa-∂v tI-{μ hn-tZ-i-Imcy k-l-a-{¥n C A-l-Ω-Zv. a-e∏p-dw a-fi-ew bq-Øv eo-Kv {]Xn-\n-[n-I-fp-am-bn \-S-∂ Iq-Sn°m-gv-N-bn-em-Wv a-{¥n Cu hn-hcw A-d-n-bn-®-Xv. ssl-Z-cm-_m-Zv Cw-•o-jv `m-

jm bq-\n-th-gv-kn-‰n hn.-kn tUm. kp-ss\-\m kn-Mp-am-bn a{¥n sS-e-t^m-Wn¬ kw-km-cn°p-I-bpw Zn-h-k-߃-°-Iw XS- w \o-°p-sa-∂v hn.-kn. a-{¥n°v D-d-∏p \¬-Ip-I-bpw sN-bvXp. am-\-h-ti-j-n hn-`m-K-Øns‚ A-\p-a-Xn e-`n-°m-Ø hn-hcw hn kn a-{¥n-bp-sS {i-≤-bn¬s∏-Sp-Øn-b-t∏mƒ am-\-h-tijn em-wtKz-Pv hn-`m-Kw U-b-dŒ¿ B¿ ]n _n-tjm-Zn-b-tbm-Sv

a-{¥n dn-t]m¿-´v B-h-iy-s∏-Sp-Ibpw sNm-hm-gv-N U¬-ln-bn¬ X-s∂ t\-cn-´p Im-Wm≥ B-hiy-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. X-s‚ h-Ip-∏v kw-_-‘-ambn A-Sp-Ø-bm-gv-N ssl-Z-cm_m-Zv k-μ¿-in-°p-∂ a-{¥n-sb hn.-kn kp-ss\-\m kn-Mv t\-cn´p Im-Wpw. {]-kn-U‚ v ap-Po-_v Im-tS-cn, sk-{I-´-dn hn Sn in-lm_v, k¬-am≥ ]q-t°m-´q¿, ^mcn-kv sI ]-s¶-Sp-Øp.

tXm-Wn a-dn-ªp Im-WmXmb bp-hm-hn-s\ Zp-_-bn I-s−-¶ hmÀ-¯ sX-sä-¶v t]m-enkv aøn¬: ]p-gb - n¬ tXm-Wn a-dn™v H-gp-°n¬-s∏-´p Im-Wm-Xmb bp-hm-hn-s\ Zp-_-bn¬ Is≠-∂ hn-[-Øn¬ h-∂ hm¿Ø-Iƒ sX-‰m-sW-∂p a-øn¬ F-kv.sF. kp-tc-{μ≥ IeymS≥. C-°-gn-™ Pq-sse 24\mWv A-cn-{º˛]-d» - n-\n tdmUv \-Wn-bq¿ \-{º-sØ D-∏me°-≠n lu-kn¬ A-–p√-bpsS aI≥ bp sI ap-lΩ-Zv Bjn-Jn(23)s\- Im-Wm-Xm-b-Xv. F-∂m¬ kw-`h - Ø - n-\p tijw c-≠mgv-N I-gn-™-t∏m-gmWv, B-jnJv Zp-_-bn-ep-≈-Xm-bn kq-N-\-bp-s≠-∂ hn-[-Øn¬ Nn-e- ]-{X߃ hm¿-Ø \¬-In-

bXv. I-Æq¿ Un-ssh.F-k.v ]n. ]n kp-Ip-am-c\ - n¬\n-∂p e-`n-® hn-hc-ßs - f-∂ hn-[Ø - n-em-Wv hm¿Ø-Iƒ {]-kn-≤o-Ic - n-®Xv. C-tXØp-S¿-∂v B-jn-Jn-s‚ ]n-Xmhpw k-tlm-Zc - \pw Pn√m t]m-enkv No-^v cm-lp¬ B¿ \mb¿°pw Pn√m I-eI - S-v ¿ tUm. cØ≥ tJ¬-°dpw ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v a-øn¬ Fkv.sF. kp-tc-{μ≥ Ieym-S≥ \SØn-b A-t\z-jW - Ø - n-em-Wv A-`yq-lß - ƒ A-Sn-ÿm-\c - l - nX-am-sW-∂p Is≠-Øn-bXv. bphm-hv ap-ßn-Øm-gp∂-Xv I-≠ sNØp-sXm-gn-em-fn-Is - f-bpw {]-

tZ-ih - m-kn-Is - fbpw t]m-en-kv tNmZyw sN-bX -v n- c - p∂p. F-∂m¬ Zp-_b - n¬ \n-∂p a-øn¬ kz-tZ-insb-∂p ]-cn-Nb - s - ∏-Sp-Øn-bbmƒ X-s∂ t^m-Wn¬ hn-fn-®p]-ds - ™-∂ Un-ssh.F-kv.]nbp-sS hm-Zw kw-ib - a- p-b¿-Øn-bn´p≠v. Ip-{]-Nm-c-W-߃-°p ]n-∂n¬ Zpcq-l-X-bp-s≠-∂ _-‘p-°-fp-sS kwi-bw _-es∏-Sp-Øp-∂-Xm-Wv t]m-en-kv \n-K-a\w. Im-e-h¿-j-s°-SpXn-°v C-cbm-b-h¿-°v \¬-Ip∂ \-„-]-cn-lm-cw e-`n-°p∂Xp X-S-bm-\m-Wp hym-P-{]-Nmc-W-sa-∂m-Wp kw-i-b-ap-b¿∂n-´p-≈Xv.

Im-k¿-tIm-Uv: aq-∂v h¿-jw-apºv hm-l-\-߃ A-Kv-\n-°n-cbm-b ho-´n¬ hm-l-\-߃-°v ho-≠pw Xo-bn-´p. sN-¶-√v hym]m-cn ]p-fn-°q¿ ]-≈w _-Z-cn-b a≥-kn-en-se D-Ω-dn-s‚ ho-´p-ap‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ sI-F¬14 F®v 3813 lo-tdm tlm-≠ ss_°n-\m-Wv Xo-bn-´-Xv. k-ao-]-Øv ]m¿-°v sN-bv-Xncp-∂ Bƒ-t´m-Im-dn-\pw ho-Sns‚ P-\-en-\pw Xo-]-S¿-s∂-¶n-

epw ho-´p-Im¿ D-W¿-∂v sh-≈sam-gn-®-Xn-\m¬ Iq-Sp-X¬ \m-i\-„-ap-≠m-bn-√. C-∂-se ]p-e¿s® \m-tem-sS-bm-Wv kw-`-h-sa∂v ho-´p-Im¿ ]-d-™p. ]p-e¿s® \m-e-c-tbm-sS, k-ao-]-Øv Xm-a-kn-°p-∂ k-tlm-Z-c≥ bqk-^m-Wv Xo ]-S-cp-∂-Xv I-≠v hn-fn-®-dn-bn-°p-∂-Xv. A-t∏m-tg-°pw ss_-°v ]q¿-Æ-am-bpw I-Øn-\-in-®n-cp∂p.

Sn-¸-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v k-tlm-Z-c-§Ä-¡v ]-cn-¡v

bp-hm-hn-sâ a-c-Ww: \m-«p-ImÀ B-ip-]-{Xn Po-h-\-¡m-sc _-µn-I-fm-¡n-

Im-™-ßm-Sv: Sn-∏-dpw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®v k-tlm-Z-c߃-°v ]-cn-t°-‰p. am-e-°-√v 18˛mw ssa-en-se Pn-Xn≥ (25), \nXn≥ (21) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn°v. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-In-´v A-º-e-Ø-d Kp-cp-]p-c-Øm-Wv A-]-I-Sw. ]-cn-t°-‰-h-sc aw-Kem-]p-cw sI. -Fw. -kn. B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ss_-°v bm-{X-°m-sc c-£n°p-hm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-Sbn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´v Sn-∏¿ tem-dn C-e-{Œn-°v t]m-Ãn-en-Sn®p. t]m-Ãv ]q¿-Æ-am-bpw X-I¿∂p.

]n-Sn-bn-em-b _m-_p-hpw cm-P-\pw kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. aq-∂v a-°-fp-sS A-Ω-bm-b B-Zn-hmkn ho-´-Ω-sb `¿-Øm-hv tPm-en°p t]m-b k-a-b-Øv a-°-sf `oj-Wn-s∏-Sp-Øn _-e-am-bn Im´n-te-bv-°p h-en-®n-g-®p sIm-≠pt]m-bm-Wv C-h¿ ]o-Un-∏n-®-Xv. A-d-Ãv sN-bv-X {]-Xn-I-sf C-∂v a-t©-cn kn.-sP.-Fw. tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°pw.

ap-lΩ - Z- v sam-bX v- p¬, ap-lΩ - Z- v ankv-lm¿, ap-l-Ω-Zv A-∫m-kv, apl-ΩZ- v _-jo¿, ap-lΩ - Z- v k-Ko¿, A-–p¬ am-en-Iv, ap-lΩ - Z- v ssk_p¬, ap-l-Ω-Zv ap-\o¿ F-∂n-hsc-bm-Wv I-Æq¿ Su¨ t]m-enkv kvt- ‰-j\ - n-¬\ - n-∂v am-‰p-I. F-d-Wm-Ip-f-sØ hn-hn-[ \n¿-am-W ta-Je - b - n¬ sXm-gn-seSp-°s - h aq-∂p-am-kw ap-ºv B-eph-bn¬-\n-∂m-Wv C-hc - n¬ Nn-e¿ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. a-‰p Nn-e-sc Xr-

iq-cn¬-\n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn. Xp-S¿-∂v tIm-S-Xn aq-∂p-am-kw X-S-hn-\pw 20,000 cq-]- ]n-gb - S- ° - m-\pw hn-[n°p-Ib - m-bn-cp-∂p. in-£m Im-eb - f - h - v hym-gm-gvN A-h-km-\n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ch-sc Su¨ t]m-en-kv kvv-t‰-j\n¬ ]m¿-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tI-sk-Sp-ØX - v Xr-iq¿, F-dW - mIp-fw Pn-√-bn-em-b-Xn-\m¬ C-hsc C-∂v Cu Pn-√I - f - n-se t]m-enkv No-^n-\v ssI-am-dpw.

Xn-cq¿: bp-hm-hn-s‚ a-c-Wbn Xn-cq¿ s\ Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn- H. tdm-kv-ta-cn am-Xyp, sU-]yqØn¬ £p-`-n-X-cm-b \m-´p-Im¿ s]m- ∂ m- \ n te-s°-Øn-s®-¶n-epw Xn-cq¿ ´n X-l-kn¬-Zm¿ tKm-hn-μ≥-IpB-ip-]-{Xn Po-h-\-°m-sc _]p-g-bn¬ C- ]q-tßm-´p-Ip-f-Øp-h-®v bp-hm- ´n, Xn-cq¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv μn-I-fm-°n. C-∂-se cm-hn-se Hd- ß n- b - X m- hv a-cn-®p. C-Xm-Wv \m-´p-Im-sc {]-kn-U‚ v Fw A-–p-√-°p-´n º-X-c-tbm-sS ]p-d-Øq¿ I-ayqbn-cp-∂p. H-‰- £p-`n-X-cm-°n-b-Xv. F-∂n-h¿ ÿ-e-sØ-Øn. \m\n-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-em-Wv ¬ D-]-tbmtcm-jm-Ip-e-cm-b \m-´p-Im¿ ´p-Im-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn. Xnkw-`-hw. Kn-®v a¬-ky- C-∂-se H-º-X-c-tbm-sS kw-L- ¶-fm-gv-N B¿.-Un.-H-bp-sS km]p-g-bn¬ ho-Wv H-gp-°n¬]n- S n- ° p- ∂ - Sn-s®-Øn-bm-Wv Po-h-\-°m-sc ∂n-[y-Øn¬ tbm-Kw hn-fn-®p s∏-´v A-h-i-\n-e-bn-em-b bpXn-\n-sS H-gp- _-μn-I-fm-°n-b-Xv. C-h-cp-sS tN¿-Øv hn-j-bw N¿® sN-ømhm-hn-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ F°n¬-s∏-´ D- tcm-j-{]-I-S-\-Øn-\n-sS B-ip- sa-∂ D-d-∏n-em-Wv \m-´p-Im¿ Øn-s®-¶n-epw a-Xn-bm-b Nna¿ ^m-dq-Jv ]-{Xn-bp-sS I-Æm-Sn-®n-√p-Iƒ im-¥-cm-b-Xv. D-®-bv-°p ti-jw In¬-k In-´m-Ø-Xm-Wv bp-hm- D-a¿ ^m-dq-Jv ap- ß n- Ø m- X-I¿-∂p. ap-∂p-a-Wn-tbm-sS ]q-´n-bn-S-s∏hn-s‚ a-c-W-Øn-\v C-S-bm-°n- gp-∂-Xv I-≠v \m-´p-Im¿ ]n-Sn-®p Bw-_p-e≥-kv D-cp-´n-s°m- ´ Po-h-\-°m¿-°v A-tXm-sS b-sX-∂m-tcm-]n-®m-Wv \m-´p- I-c-bv-°p I-b-‰n ]p-d-Øq¿ kn.- ≠p-h-∂v tdm-Un-\p \-Sp-hn¬ tam-N-\-am-bn. Im¿ tUm-Œ¿-am¿ Dƒ-s∏-sS-bp- F-®v.-kn-bn¬ F-Øn-®p.\n¿-Øn-bn-´p. C-Xv G-sd t\-cw a-cn-® bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ≈ B-ip-]-{Xn Po-h-\-°m-sc B k-a-bw B-ip-]-{Xn-bn¬ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-Sp-Øn. H-Sp- lw Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnap-dn-bn¬ ]q-´n-bn-´-Xv. ]p-d- tUm-Œ¿-am¿ D-≠m-bn-cp-∂n-√. hn¬ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn se t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-tiØq¿ D-≠-∏-Sn ]-Sn-™m-td ]o- D-S-s\ Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn- Bw-_p-e≥-kv tdm-Un¬-\n- jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´p-sImSn-tb-°¬ I-Ωp-°p-´n-bp-sS a- bn-te-°p sIm-≠p-t]m-hm-\m- ∂pw \o-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F- Sp-Øp. I≥ D-a¿ ^m-dq-Jv (32) B-Wv a- bn Bw-_p-e≥-kv X-øm-dm- ¶n-epw \m-´p-Im¿ ]n-cn-™p ]p-d-Øq¿ F-S-°-\m-Sv Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp I¬-∏‰ - : B-Zn-hm-kn ho-Sv \n¿-am-WØ - n-\m-bn ku-P\ - y-am-bn a-cw e- cn-®-Xv. sh-≈n-bmv-N ssh-Io-´v °m≥ {i-an-s®-¶n-epw ss{U-h- t]m-hm≥ X-øm-dm-bn-√. G-sd ssh-In D-®-bv-°p c- sN-bv-Xp. am-Xm-hv: k-^n-b. k`y-am-°p-∂ ]-≤X - n hn-kva - r-Xn-bn¬. h-\Ø - n¬-\n-∂v ti-Jc - n-°p-∂ B-dp-a-Wn-tbm-sS Iq-´p-Im-tcm- sd-bpw In-´n-bn-√. C-tX Xp-S¿a-cp-Xv, N-S® - n, πm-hv, B-™n-en, Cu-cpƒ F-∂o a-cß - ƒ ]-ca - m-h[ - n sSm-∏w a¬-ky-_-‘-\-Øn-\m- ∂v Hm-t´m-dn-£-bn¬ bp-hm-hn- ≠-c-tbm-sS U-]yq-´n Un.-Fw.- tlm-Z-c≥: _-jo¿.H-cp Iyp-_n-Iv ao-‰¿ (33 Iyp-_n-Iv A-Sn) h-sc H-cp ho-Sn-\v ku-P\ - yam-bn \¬-Im-sa-∂m-Wv I-gn-™ k¿-°m-cn-s‚ Im-eØ - v h-\w-hI - p-∏v Xo-cp-am-\n-®X - v. B-Zn-hm-kn ho-Sv \n¿-am-WØ - n-\v h-\w-hI - p-∏v Unt∏m-I-fn¬ {]-tXy-am-bn a-c-hpw tÃm°v sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® ku-P-\yw A-h¿-°v e-`y-am-°p-∂-Xn¬ ]©m-bØ - p-If - p-sS `m-KØ - v Xn-I™ D-Zm-ko-\X - b - m-Wv Xp-S° - w-apX¬ {]-IS- a - m-bX - v. am-kß - t- fm-fw Im-Øn-cp-∂n-´pw A¿-lc - m-b B-Zn-hm-kn-If - p-sS A-t]-£ F-Øm-Ø km-lN - c - y-Øn¬ Cu a-cß - ƒ Iq-Sn s]m-Xpte-eØ - n¬ ]n-∂o-Sv hn¬-°p-Ib - m-Wv h-\w-hI - p-∏v sN-bvX - X - v. Ip-∏mSn-bn-epw tIm-gn-t°m-Sv Pn-√b - n-se Nm-en-bØ - pw I-Æq¿ Pn-√b - n-se I-Æ-h-Øpw Im-k¿-tIm-Uv ]-c-∏-bn-ep-ap-≈ h-\w-h-Ip-∏n-s‚ Unt∏m-If - n¬ am-kß - t- fm-fw B-Zn-hm-kn ho-Sv \n¿-am-WØ - n-\p-≈ a-cw I-cp-Xn-h® - n-cp-∂p. ku-P\ - y-am-bn a-cw e-`n-°p-∂t- Xm-sS G-‰h - pw Npcp-ßn-bX - v 15,000 cq-]b - p-sS-sb-¶n-epw B-\p-Iq-eyw B-Zn-hm-kn-Iƒ°v In-´p-sa-∂m-bn-cp-∂p I-W° - p-Iq-´¬. C Fw F-kv `-h\ - ] - ≤ - X - nbn-e-S-°w \q-dp-I-W-°n-\v B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v ho-Sv A-\p-h-Zn-®n-´p≠v. C-hc - n-em-sc-bpw ku-P\ - y-am-bn a-cw In-´p-∂ hn-hc - w t]m-epw Adn-bn-°m≥ _-‘s - ∏-´h - ¿ X-øm-dm-bn-√. hn-hn-[ kvI - o-ap-If - n¬ ho-Sv A-\p-hZ- n-°p-Ib - pw t\-cn-´v {]-hr-Øn \-SØ - p-Ib - pw sN-øp-∂ B-Zn- Xm-\q¿ H-´pw-]p-dw A-gn-ap-J-Øv aq-∂p Ip-´n-Isf I-S-en¬ Im-Wm-Xm-b-Xv A-dn-s™-Øn-b P-\-°q-´w. s]-cp-∂mƒ A-h-[nhm-kn-Iƒ-°v G-sd {]-tbm-P\ - s - ∏-Sp-∂ ]-≤X - n-bm-Wv A-[n-Ia - m-cpw sNe-h-gn-°m≥ I-S-∏p-d-sØ-Øn-b Ip-´n-I-sf-bm-Wv Im-Wm-X-m-b-Xv. c-≠p Ip-´n-I-sf c-£-s∏-Sp-Øn-sb-¶n-epw sX-∂-e kz-tZ-in Xu-lo-Zn\m-bp-≈ Xn-c-®n¬ Xp-S-cp-I-bm-Wv A-dn-bm-sX X-s∂ hn-kva - r-Xn-bn-em-bX - v.

B-Zn-hm-kn ho-«-½-sb ]o-Un-¸n-¨ B-Zn-hm-knho-Sv \nÀ-am-W-¯n-\v ku-P-\y-am-bn a-cw; ]-²-Xn ap-S-§n k-tlm-Z-c·mÀ A-d-kv-änÂ

I-cp-hm-c-°p-≠v: tI-c-f F-kvt‰-‰v ]p-‰-f tIm-f-\n-bn-se B-Znhm-kn ho-´-Ω-sb ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ c-≠p-t]-sc A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]p-‰-f tIm-f-\n-bn-se cm-P-≥ (34), _m-_p(35) F-∂o k-tlmZ-c≥-am-sc-bm-Wv ]m-≠n-°m-Sv kn.-sF. F sP tPm¨-k-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv

I-Æq¿: a-Xn-bm-b bm-{Xm tc-JI-fn-√m-Øn-s‚ t]-cn¬ A-dk - v‰ - nem-bn P-bn¬-tam-N-n-X-cm-b _w•m-tZ-iv ]u-c≥-am-sc tI-kv c-Pnkv‰ - ¿ sN-øs - ∏-´ t]m-en-kv kvt- ‰j-\p-I-fn-te-°v C-∂p sIm-≠pt]m-hpw. apw-•n hn-t√-Pn-se-bpw k-ao-] {]-tZ-i-sØ-bpw sam-lo≥-ap-√, ap-lΩ - Z- v C-{_m-lnw, ap-lΩ - Z- v hlo-Xp¬, ap-lΩ - Z- v k¿-tZm-kv, apl-ΩZ- v en-Ik v- w, ap-lΩ - Z- v P-am¬,


{]mtZ-inIw

11 B-K-kv-Xv 2013 Rmb¿

]cn-]mSn

„tIm-gn-t°m-Sv A-f-Im-]p-cn;

tI-fp-G-´≥ ]T-\-K-th-j-W tI-{μ-hpw sk-Iyp-e¿ I-e-Œohpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øp-∂ Sn sI cm-a-N-{μ≥ A-\p-kv-a-cW {]-`m-j-Ww-˛ tam-Un-bn-khpw a-tX-X-c _-lp-kz-c-X t\cn-Sp-∂ sh-√p-hn-fn-bpw- j-_v\w lm-jv-an-˛4.30 „\-f-¥ lmƒ: tI-c-f {S-Uo-jW¬ B¿-´n-km≥-kv tIm¨{K-kv kw-ÿm-\ I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w; B¿ N-{μ-ti-Jc≥-˛11.00 „{^m≥-kn-kv tdm-Uv bp-h-kmln-Xn lmƒ: ln-Pv-d I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ N-{μ-amk-I-e-≠¿ A-im-kv-{Xo-b-tam Im-gv-N {]m-tbm-Kn-I-tam {]-`mj-Ww-˛-A-en a-Wn-Iv-^m≥˛4.00 „sI.Fw.F lmƒ: s{]m-Pn-\n {^o-I-∏nƒ-kv sh¬-^-b¿ Hm¿K-ss\-tk-j≥ \-S-Øp-∂ CuZv kv-t\-l-kw-K-aw-˛11.30 „F-kv.sI lmƒ: th-´p-h-alm-k-` Xm-eq-°v I¨-h≥j≥ D-Zv-Lm-S-\w N-e-®n-{X-kwhn-[m-b-I≥ kp-ho-c≥-˛2.00 Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]h¿Ø-\-am-c-w`n® U-bm-en-kn-kv sk‚¿ „am-\m-©n-d kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: A-Jn-etI-c-f ]m-c-º-cy ssh-Zy s^U-td-j≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w˛3.30 „a-S-hq¿ kn.Fw a-Jmw D-dq-kv ap-_m-d-Iv D-Zv-Lm-S-\w-˛7.00

Adnbn-¸pIÄ h-S-I-c: c-≠p-am-kw {]m-b-ap≈ {Km-a-{io ap-´-t°m-gn-I-sf 90cq-]-bv-°v tXm-S-∂q¿ ar-Km-ip]-{Xn-bn¬ hn-X-c-Ww sN-øpw. B-h-iy-ap-≈-h¿ 9497754170 F∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww. h-S-I-c: ap≥-kn-∏¬ G-cn-b-bnse G-gmw-X-cw ]m- m-b-h¿°pw 8,9,10¢m- p-I-fn¬ ]T-\w ]q¿-Øn-bm-b-h¿-°pw 17h-b- v I-gn-™-h¿-°p-am-bn ]-Ømw-Xcw Xp-ey-Xm ]-co-£-bv-°m-bn A-t]-£ £-Wn-®p. ¢m- pIƒ Rm-b-dm-gv-® am-{Xw. _-‘s∏-tS-≠ \º¿:8547328993,9447083581. a-Wn-bq¿: {Km-a∏-©m-b-Øn¬ ]-Ømw-X-cw Xp-ey-Xm c-Pn-kvt{S-j≥ B-K-kv-Xv 17h-sc \o-´nb-Xm-bn km-£-c-Xm t{]-c-Iv A-dn-bn-®p. 9447334863 F-∂ \º-dn¬ _-‘-s∏-tS-≠-Xm-Wv.

\m-sf FÂ.-Un.-F-^v. lÀ-¯m ap-°w: ]p-√q-cmw-]m-d-bn¬ Dcpƒ-s]m-´¬ Zp-c-¥-Øn-\v Cc-bm-b-h¿-°v k¿-°m-¿ {]Jym-]n-® k-lm-b-߃ bYm-k-a-bw e-`y-am-°m-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-sf F¬.-Un.-F-^v. a-e-tbm-c l¿-Øm¬ \-S-Øpw. Iq-S-c™n, Xn-cp-h-ºm-Sn, tIm-St©-cn ]-©m-b-Øp-I-fn¬ cm-hn-se B-dp-ap-X¬ sshIo-´v B-dp-h-sc-bm-Wv l¿Øm¬.

{]-Ir-Xn-t£m-` k-lm-b-[-\ hn-X-c-Ww C-¶v Xm-a-c-t»-cn: tIm-S-©-cn sNºp-I-S-hn-ep-≠m-b i-‡-am-b Np-g-en-°m-‰n¬ ho-Sp \-„-s∏-´h¿-°pw,tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`hn-®-h¿-°p-ap-≈ k-lm-b [-\hn-X-c-Ww C-∂v cm-hn-se ]-Xns\m-∂-c-°p sN-ºp I-S-hp bp.]n.-kv-Iq-fn¬ a-{¥n F.-]n.-A\n¬ Ip-am¿ \n¿-h-ln-°pw. kn.tam-bn≥ Ip-´n Fw.-F¬.-F A[r-£-X h-ln-°pw.-\-„ ]-cnlm-c-Øn-\p A¿-l-cm-b-h¿ C∂p 10\p kv-Iq-fn¬ F-Ø-Ww

hn-ZymÀ-Yn k-a-cw ]n-³-h-en-¨p I-Sn-b-ßm-Sv: h-S-°p-ºm-Sv lb¿-sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn¬ Fw.F-kv.F-^v-˛-sI.F-kv.bp kw-L-S-\-Iƒ \-S-Øn-b hnZym¿-Yn k-a-cw ]n≥-h-en-®p. Nß-tcm-Øv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI k-Zm-\-μ≥ ]-©mb-Øv lm-fn¬ hn-fn-®p tN¿-Ø k¿-h-I-£n tbm-K-Øn¬ bp.Un.F-kv.F-^v ap-t∂m-´psh-® B-h-iy-߃ ]-cn-l-cn°m-sa-∂ D-d-∏n≥-ta-em-Wv k-acw ]n≥-h-en-®-Xv. tImw-]u-≠n¬ D-]-tcm-[w \-S-Øn-bpw-]p-d-Øp-\n-∂p-≈ a‰p kw-L-S-\-I-fp-sS A-{I-asØ-bpw tbm-Kw A-]-e-]n-®p. A-\p-hm-Zw-Iq-Sm-sX kv-Iq-fn-¬ {]-I-S-\w \-S-Øn-b {]-h¿-ØI¿-s°-Xn-sc-bpw kv-Iq-fn-s‚ kp-K-a-am-b \-S-Øn-∏n-\v X-S- w \n¬- ° p- ∂ - h ¿- s °- X n- s c- b pw I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. kv-Iqƒ Pm-{K-Xm k-an-Xn-°v cq]w \¬-In. sI k-Zm-\-μ≥, C hn i-¶-c≥, sI hn cm-L-h≥, Ip-cn-°ƒ-I-≠n Ip-™-–p-√, A-ko-kv ss^-kn, ]m-f-bm-´v _-jo¿, sI hn Ip-™n-°Æ≥, sI _m-e-Ir-jv-W≥, C Sn _m-e≥, C Sn k-co-jv, {]-[m-\m[ym-]n-I sI Sn t{X-ky, t]-cm{º F-kv.sF {io-\n-hm-k≥, kw-km-cn-®p.

Pn-Ãm B-ip-]-{X-n-bn U-bm-en-kn-kv Xp-S-§n h-S-I-c: hr-°-tcm-Kn-Iƒ-°v Bizm-k-hp-am-bn Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ U-bm-en-kn-kv sk‚¿ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn. Zn-h-kw \m-ep t]-sc-bm-Wv U-bm-en-knkn-\v hn-t[-b-am-°p-∂-Xv. A-dp]-tXm-fw t]¿ h-S-I-c K-h.Bip-]-{Xn-bn-se U-bm-en-kn-kv sk‚-dn¬ c-Pn-kv-S¿ sN-bv-Xn-´p≠v. C-h-cn¬ \m-ep-t]-sc-bm-Wv Hm-tcm Zn-h-k-hpw U-bm-en-knkn-\p hn-t[-b-am-°p-∂-Xv. cmhn-se-bpw ssh-Ip-t∂-c-hpw Cu-c-≠p t]-sc U-bm-en-kn-kv sN-øpw. _n-]n-F¬ hn-`m-KØn¬-s]-´-h-sc-bm-Wv Ct∏mƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂-sX-∂v sk‚¿ Np-a-X-e-bp-≈ tUm.tPym-Xn-Ip-am¿ A-dn-bn®p. Zn-h-kw 250 cq-]-bm-Wv ^okv Cu-Sm-°p-∂-Xv. kz-Im-cy taJ-e-bn¬ B-bn-c-Øn-te-sd cq]-bp-≈-t∏m-gm-Wv C-Xv. kvt]m¨-k¿-am-sc e-`y-am-bm¬ ]m-sh-∏-´ tcm-Kn-Iƒ-°v C-Xp Kp-W-I-c-am-hp-sa-∂pw tPym-XnIp-am¿ ]-d-™p.

1,200 en-äÀ hm-jv ]n-Sn-Iq-Sn h-S-I-c: Hm-W-Øn-\p ap-t∂m-Snbm-bn h-S-I-c F-Iv-ssk-kv kwLw Hm¿-°m-t´-cn `m-K-ß-fn¬ sd-bv-Uv \-S-Øn. 1200 en-‰¿ hmjpw hm-‰p-]-I-c-W-ß-fpw ]n-SnIq-Sn. A-™q-dv en-‰¿ πm-Ãn-Iv Sm-¶p-I-fn-em-Wv hm-‰n-s‚ h≥ ti-J-cw I-s≠-Øn-b-Xv. F-Ivssk-kv sd-bn-©v C≥-kv-s]Œ¿ i-c-Xv-_m-_p-hn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ {]n-h‚o-kv Hm-^o-k¿ C.Sn.jnPp, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm^o-k¿-am-cm-b P-b-cm-Pv, c-Xojv, A-\o-jv, d-jo-Zv, tkm-t\-jv, ssj-Pp F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp. Sm-¶p-I-fpw ]m-{X-ß-fpw kwLw F-Iv-ssk-kv Hm-^o-kn-te°v am-‰n. I-gn-™ c-≠p am-k-Øn-\n-Sbn¬ I-©m-hv hn¬-]-\-bp-am-bn _-‘-s∏-´v h-S-I-c, hn-eym-∏- Hm-W-Øn-\v ap-ºm-bn F-Iv-ssk-kv kw-Lw \-S-Øn-b ≈n `m-K-ß-fn¬ \-S-Øn-b sd-bv- sd-bv-Un¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b hm-‰p-]-I-c-W-߃

Un¬ A-©p t]¿ A-d-Ãv sN-bvX-Xm-bn F-Iv-ssk-kv C≥-kvs]-Œ¿ ]-d-™p. am-ln-bn¬ \n∂p a-Zy-°-S-Øp-am-bn _-‘-s∏´v \n-c-h-[n tI-kp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. Hm-W-tØm-S-\p-_‘n-®v cm-{Xn-Im-e hm-l-\ ]-cntim-[-\-I-fpw sd-bv-Upw i-‡am-°n-b-Xm-bn F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ A-dn-bn-®p.

am-[y-a ]T-\-¢m-kv h-S-I-c: F-^m-kv h-S-I-c-bp-sSbpw B-]v-sS-Iv C≥-t^m-sS-Ipw kw-bp-‡-am-bn \-h-am-[y-a ]T\ ¢m- v kw-L-Sn-∏n-®p. ap≥-kn∏¬ sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n- ]n cRv-Pn-\n D¬-Lm-S-\w sN-b-Xp. I-S-Ø-\m-´v \m-cm-b-W≥ A-≤y£-X h-ln-®p. h-≈n-h-\w hmkp,{]-tim-`v {io-[-c≥,k_n≥,cm-tP-jv, Pn-Pn-j kw-kmcn-®p.

kozhikode/cl

sIm-Sph-Ån ]-©mb-¯v ]-²-Xn-bn-se {I-a-t¡-Sv: hn-Pn-e³-kv A-t\z-jn¡pw sIm-Sp-h≈n: {Km-a-∏-©m-bØn-se 2012˛13 hm¿jn-I ]-≤Xn-I-fn-se A-gn-a-XnI-sf Ip-dn®v hn-Pn-e≥-kv A-t\zj-Ww \S-Øm≥ D-Ø-chv. tIm-gn-t°m-Sv sk-j≥ B‚n I-d-]v-j≥ kvs]-jy¬ P-Uv-Pn hn P-b-dm-amWv D-Ø-c-hn-´Xv. ]-©m-b-Øn¬ sX-cp-hv hnf-°v ÿm-]n°¬, ]m-e-°p-‰n hm-b\-im-e-bp-sS A-‰-Ip-‰-∏WnIƒ, ]-©mb-Øv Iw-^¿-´v tÃ-j≥ ]p-\-cp-≤m-c-W {]-hrØnIƒ, hnhn-[ B-\p-Iqey߃, tjm-∏n-Mv tImw-π-Ivkv {]-hr-Øn D-Zv-LmS-\w Xp-Sßn-b-h-bp-am-bn _-‘-s∏-´ Imcy-ß-fn¬ \-S-∂ A-gn-a-Xn-I-sfIp-dn-®v A-t\z-jn-°m-\m-Wv DØ-c-hn-´-Xv. 2013 H-tŒm-_¿ 10\-Iw A-t\zj-Ww ]q¿-Øn-bm-°n dn-t]m¿´v k-a¿-∏n-°m-\m-Wv \n-¿-t±-i-ap≈Xv. {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v, sk-{I-´dn, A-kn-Â v F-©n-

kn.]n.sF. t\-Xm-hv A-d-Ìn tIm-gn-t°m-Sv: P-\-bp-Kw Hm^o-kn¬ I-b-dn Po-h-\-°m-cs\ t]m-eo-kv A-d-Ãp sN-bv-Xp. P-\-bp-Kw A-°u-≠‚pw kn ]n sF F-e-Øq¿ a-Wv-U-ew sk{I-´-dn-bp-am-b Fw sI {]-tPmjn-s\-bm-Wv \-S-°m-hn-se P-\bp-Kw Hm-^o-kn¬ I-b-dn- t]meo-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-∂se ssh-Io-´v 4.20 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. tIm-S-Xn dn-am‚ v sNbv-Xp.2008 ¬ F sF ssh F-^v t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ Ip-Ø-I hn-cp-≤ k-a-c-tØm-S-\p-_-‘n®v tIm-gn-t°m-Sv kv-s]≥-k¿ tjm-dq-an-te-°v \-S-∂ am¿-®ns‚ `m-K-am-bm-Wv A-d-Ãv. A-∂v F sF ssh F-^v Pn-√m tPm.sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂ {]-tPmjn-s\-Xn-sc s]m-eo-kv tI-skSp-Øn-cp-∂p. F sF ssh F^v Pn-√m I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n®p. P-\-bp-Kw ]-{Xm-[n-]-cpw kn ]n sF tZ-io-b Iu¨-kn¬ Aw-K-hp-am-b _n-t\m-bv hn-izw {]-Xn-tj-[n-®p.

{Kq-¸v t]m-cv: s]m-Xp-iv-a-im-\w \-ho-I-cn-¡m³ ams¼m-bn-Â kmaq-lnI B-tcm-Ky-tI-{µw {]-hÀ-¯-\w A-\p-h-Zn-¨ Xp-I Fw.-]n. ]n³-h-en-¨p ap-°w: Im-c-t»-cn ]-©m-b-Ønse s]m-Xp-iv-a-im-\w Kym-kv sk-an-{Sn-bm-°m≥ Fw.-]n.-^≠n¬ \n-\v A-\p-h-Zn-® 30 e£w cq-] Fw.-sF. jm-\-hm-kv Fw.-]n. ]n≥-h-en-®p. tIm¨-{K- n-se {Kq-∏v t]mcm-Wv Xp-I- ]n≥-h-en-®-Xn-\p ]-n∂n-se-∂v I-cp-Xp-∂p. 2011 G-{]n¬ 9\v G-sd sIm-´-tLm-jn-®v \-S-∂ N-S-ßn¬ Fw.-sF. jm\-hm-kv Fw.-]n. X-s∂-bm-WA ]-≤-Xn-°v X-d-°-√n-´-Xv. ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-°p∂-Xn-\v kz-¥-am-bn H-cp Xp-≠v `q-an-bn-√m-Ø-h¿ G-sd {]-Xo£-tbm-sS-bm-Wv ]-≤-Xn-sb t\m-°n I-≠n-cp-∂-Xv. P-\-{]Xn-\n-[n-Iƒ, t£-{X `m-c-hm-lnIƒ , k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ F∂n-h-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]≤-Xn-X \-S-Øn-∏n-\m-bn P-\-Iob I-Ωn-‰n-bpw cq-]o-I-cn-®n-cp∂p. {Km-a-]-©m-b-Øn-s‚ t\-Xr-

Xz-Øn¬ F-Ãn-ta-‰v X-øm-dm°n km-t¶-Xn-Im-\p-a-Xn-bpw e`y-am-°n-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS Ign-™ 23\v I-e-t{Œ-‰n¬ \-S-∂ dn-hyq ao-‰n-Mn-em-Wv ]-≤-Xn d-±p sN-øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. C-Xpkw-_-‘n-®v I-gn-™ G-gmw Xnø-Xn {Km-a ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿-°v I-Øp e-`n-®n-´p-≠v.-v hb-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-Øn\p Io-gn¬ h-cp-∂ Xn-cp-h-ºm-Snbn¬ G-gp a-fi-e-Øn¬ Fw.]n. ^-≠v A-\p-h-Zn-°p-∂n-s√∂ ]-cm-Xn tIm¨-{K- n-\p≈n¬ i-‡-am-Wv. Fw.-]n-sb H-‰-Xn-cn-™v B{I-an-°m-\p-≈ F {Kq-∏n-s‚ \o°-Øn-s\-Xn-tc sF {Kq-∏v cw-KØn-d-ßp-I-bpw bq-Øv tIm¨{K-kv Xn-c-s™-Sp-t∏m-sS {Kq-∏v ssh-cw i-‡-am-hp-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. a-e-tbm-c-Øv F {Kq-∏v {]-h¿Ø-\-Øn-\v Np-°m≥ ]n-Sn-°p∂-Xv Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øv

kzÀ-W hym-]m-cn-bp-sS _m-Kv I-h-cm³ -{i-aw Xm-a-c-t»-cn: I-®-h-Sw I-gn™p ho-´n-te-°p t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ kz¿-W I-®-h-S-°m-cs‚ _m-Kv X-´n-∏-dn-°m≥-{i-aw. Xm-a-c-t»-cn-bn¬ kz¿-W hym]m-cw \-S-Øp-∂ a-lm-cm-{„ kz-tZ-in ]-co-Jv tk-´p-hn-s‚ _m-Km-Wv ss_-°n-se-Øn-b c-≠w-K kw-Lw X-´n-∏-dn°m≥ {i-an-®-Xv. I-gn-™-Zn-hkw cm-{Xn 10 a-Wn-tbm-sS I-S A-S-®p I-Øo-{U¬ ]-≈n-tdmUn-eq-sS ho-´n-te-°p t]m-hptºm-gm-Wv ss_-°n-se-Øn-b bp-hm-°ƒ I-h¿-®m-{i-aw \-SØn-b-Xv. tk-´p _-l-fw sh-®-tXmsS \m-´p-Im¿ Hm-Sn-°q-Sn-b-t∏mtg-°pw A-{I-an-Iƒ c-£-s∏´p.-]n-Sn-h-en-bn¬ C-bm-fp-sS

ssh-kv {]-kn-U‚ v Dƒ-s∏-sSbp-≈-h-cm-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv Fw.-]n. ^-≠v ]n≥-h-en-®-sX∂v I-cp-Xp-∂p. Fw.-]n-bp-sS Xocp-am-\-Øn-s\-Xn-tc i-‡-am-b {]-Xn-tj-[-am-Wv D-b¿-∂n-cn-°p∂-Xv. I-gn-™ \m-e-c h¿-jØn-\n-sS Im-c-t»-cn-bn¬ 15 e£w cq-] am-{X-am-Wv Fw.-]n. A\p-h-Zn-®-Xv. F-∂m¬, Nmƒ-kv k-b-kv Fw.-]n. A-c-t°m-Sn-bpsS hn-I-k-\-^-≠v Im-c-t»-cnbn¬ A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v.-

am-hn³-ssX \-«p h-S-I-c:s]-cp-∂mƒ Zn-\-Øn¬ ku-lm¿-± k-tμ-i-ap-W¿-Øn bq-Øv tIm¨-{K- v Ip-cn-°nem-Sv ta-J-em I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ am-hn≥ ssX \´p.C-Sn-sI D-ss\-kv A-≤y-£X h-ln-®p. F A-–p-ƒ j-l\m-kv,Fw \u-^¬,kn-sI cPo-jv,kw-km-cn-®p

A-h-Xm-f-¯n A-tØm-fn: _m-ep-t»-cn tªm°v I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-\p Io-gn-ep-≈ D-t≈y-cn am-sºm-bn¬ km-aq-ly B-tcmKy tI-{μ-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\wXm-fw sX-‰p-∂p.Zn-h-tk-\ \q-dv I-W-°n-\v tcm-Kn-Iƒ Nn-In-’ tX-Sn-sbØp-∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-ehn¬ c-≠p tUm-Œ¿-am¿ am-{Xam-Wp-≈-Xv.A-©p tUm-Œ¿-am¿ ÿn-cam-bn D-≠m-bn-cp-∂ B-ip-]{Xn-bn¬ C-t∏mƒ c-≠p h-\n-X tUm-Œ¿-am-cm-Wn-t∏m-gp-≈-Xv. cm-hn-se H-º-tXm-sS F-tØ≠ tUm-Œ¿-am¿ ]-e-t∏m-gpw F-Øp-∂-Xv ]-tØm-sS-bm-Wv.cm-hn-se F-t´m-sS B-ip-]-{Xnh-cm-¥-bn¬ Iyq-\n-∂v c-≠p cq]-bp-sS H ]n Sn-°-s‰-Sp-Ø-Xn\p-ti-j-am-Wv tcm-Kn-Iƒ-°v tUm-Œ-dp-sS tk-h-\w e-`y-am-

Ip-I-bp-≈q. F-∂m¬ a-Wn°q-dp-I-tfm-fw Iyq-\n-∂v Sns°-s‰-Sp-Øv H ]n dq-an-se-Øptºm-gm-Wv tUm-Œ¿-am¿ C-s√∂-dn-bp-∂-Xv. I-gn-™ i-\nbm-gv-N tUm-Œ¿-am¿ F-ØmØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \q-dv I-W°n-\v tcm-Kn-Iƒ a-‰p kz-Imcym-ip-]-{Xn-I-sf B-{i-bn-t°≠n-h-∂p.tcm-Kn-I-fpw Iq-sS h-∂-hcpw B-ip-]-{Xn Po-h-\-°m-cpam-bn hm-t°-‰-ap-≠m-bn. \m-´pIm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xntj-[-{]-I-S-\-hpw \-S-∂p. e£-߃ ap-S-°n \n¿-an-® an-\n Hm-∏-td-j≥ Xn-tb-‰-dpw In-SØn Nn-In-’n-°m-\p-≈ ku-Icy-ß-fp-ap-≈ B-Xp-cm-e-b-amWn-Xv. an-I-® \n-e-bn¬ {]-h¿Øn-®n-cp-∂ C.-F-kv.-sF sk‚-dn-s‚-bpw {]-h¿-Ø-\w \n-e-®n-cn-°-bm-Wv.

\ob¿, F-∂n-h¿ {]-Xn-I-fm-bn tN¿-Øv F ]n A-–p¬ K-^q¿\¬In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv tImS-Xn A-t\z-j-W-Øn-\v DØ-c-hn-´Xv. hn-Pn-e≥-kv B‚n I-d-]v-j≥ _yq-tdm, Un.ssh.F-kv.]n °mWv A-t\z-j-W Np-aX-e. ]-cm-Xn-°mc-\v th-≠n AUz. sI ]n cm-Pp lm-P-cmbn. ]-©mb-Øn-se A-gn-a-Xn-Iƒ-s°-Xnsc F¬.Un.F-^v ka-cw \-SØn-h-cn-I-bm-bn-cp∂p.

jn¬-_m-_p ]-Xm-I D-b¿-Øn. ku-Øv \n-tbm-P-I a-fi-ew {]-kn-U‚ v {]-km-Zv A-º-et°m-Øv , a-ln-fm tIm¨-{K-kv Pn-√m sk-{I-´-dn D-jm-tKm-]n\m-Yv, ju-°-Ø-en, bm-k¿ InWm-ti-cn, \-_o¬, ln-jmw, Bep In-Wm-ti-cn kw-km-cn-®p.-

cm-Po-hv `-h-³ D-Zv-Lm-S-\w

^-tdm-°v: t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm^v C-¥y B-K-Ãv 15\v cm-Py-hym]-I-am-bn \-S-Øp-∂ {^o-Uw ao‰v tIm-gn-t°m-Sv Un-hn-j≥ ]-cn]m-Sn am-tØm-´-Øv sh-®v \-SØm≥ Xo-cp-am-\n-®p. ^m-bn-kv ap-l-Ω-Zv I¨-ho\¿, sI I_o¿ tPm-b‚ v I-¨-ho-\-dp-ambn kzm-K-X-kw-L-I-Ωn-‰n cq-]oI-cn-®p. k-Po¿ am-tØm-´w, ]n hn A≥-h¿, j-ao¿ sh-≈-bn¬, lw-k, k-lo¿ ^-tdm-°v kwkm-cn-®p.

am-¶m-hv: bq-Øv tIm¨-{K-kv In-Wm-ti-cn a-fi-ew I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv Zn-\w B-N-cn-®p. afi-ew I-Ωn-‰n Hm-^o-km-b cmPo-hv `-h-≥ Un-kn-kn Aw-Kw Fw.-]n. cm-[m-Ir-jv≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. bq-Øv tIm¨-{Kkv a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI. dn-

dn-eo-^v Imw-]-bn³ \-S-¯n

Izn-äv C-´ym Zn-\w B-N-cn-¨p h-S-I-c: Izn-‰v C-¥ym Zn-\w bqØv tIm¨-{K- n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ B-N-cn-®p. A-Uz.]nSn-sI \-Pv-a¬ A-≤y-£-X h-ln®p. A-Xn¿-Øn-bn¬ sh-Sn-tb-‰v a-cn-® ssk-\n-I¿-°v Izn-‰v C¥ym Zn-\-Øn¬ tNm-tdm-Sv afi-ew bq-Øv tIm¨-{K- v {]h¿-Ø-I¿ B-Z-cm-⁄-en-b¿∏n-®p. tIm¨-{K- v F- n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Izn-‰v C-¥ym sIm-bn-em-≠n-bn¬ F¬.Un.F-^v. [¿-W sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Zn-\m-N-c-Ww \-S-Øn.

\p-ti-j-am-Wv tcm-Kn-Iƒ-°v tUm-Œ-dp-sS tk-h-\w e-`y-amIp-I-bp-≈q. F-∂m¬ a-Wn-°qdp-I-tfm-fw Iyq-\n-∂v Sn-s°-s‰Sp-Øv H ]n dq-an-se-Øp-tºm-gmWv tUm-Œ¿-am¿ C-s√-∂-dn-bp∂-Xv. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N tUmŒ¿-am¿ F-Øm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v \q-dv I-W-°n-\v tcm-Kn-Iƒ a‰p kz-Im-cym-ip-]-{Xn-I-sf B{i-bn-t°-≠n-h-∂p. tcm-Kn-I-fpw Iq-sS h-∂-hcpw B-ip-]-{Xn Po-h-\-°m-cpam-bn hm-t°-‰-ap-≠m-bn. \m-´pIm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xntj-[-{]-I-S-\-hpw \-S-∂p. e£-߃ ap-S-°n \n¿-an-® an-\n Hm-∏-td-j≥ Xn-tb-‰-dpw In-SØn Nn-In-¬kn-°m-\p-≈ kuI-cy-ß-fp-ap-≈ B-Xp-cm-e-bam-Wn-Xv. an-I-® \n-e-bn¬ {]-

t]m-]p-eÀ {^-−v {^o-Uw ao-äv: kzm-K-X-kw-L-am-bn

Npcp¡¯nÂ

B-b-t©-cnbnse td-j≥ I-Sbn¬ hnX-c-W-Øn\v FØnb ]p-gp-h-cn-® A-cn

]p-gp-h-cn-¨ A-cn hnX-cWw: td-j³-IS ]q-«n

B-b-t©-cn: ]p-gp-h-cn-® A-cn hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xm-bn B-tcm]n-®v \m-´p-Im¿ td-j≥ I-S D-]-tcm-[n-®p. B-b-t©-cn F.B¿.Un 85 td-j≥ jm-∏n¬ Cu B-gv-N h-∂ 113 In‚¬ ]-®cn-bm-Wv ap-gp-h≥ ]p-gp-h-cn-®-Xv. jm-∏n¬ \n-∂pw A-cn-hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv X-S-™ \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-®p. C∂-se D-®-°m-Wv kw-`-hw. h-S-I-c t]m-en-kv I-S-]q-´n. I-gn-™ B-dv am-k-am-bn jm-∏n¬ ]-®-cn-hn-X-c-Ww D-≠m-bn-cp-∂n-√.

"td-j³ Izm-« hÀ-[n-¸n-¡-Ww'

am-hq¿: a-g-s°-Sp-Xn-aq-ew Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂-h¿-°v tI-{μØn-s‚ td-j≥ Izm-´ A-Sn-b-¥-c-am-bn h¿-[n-∏n-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-c-n-°-W-sa-∂v Bƒ tI-c-f-td-j≥ Uo-te-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. Cu B-h-iy-ap-∂-bn®v tI-{μ, tI-c-f `-£y-a-{¥n, ap-Jy-a-{¥n F-∂n-h-¿-°v \n-th-Z\w \¬-In. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ td-j≥ Uo-te-gv-kv tÃ-‰v sk-{I-´-dn Sn ap-l-Ω-Zm-en, ]n A-c-hn-μ-≥, Sn P-b-{]-Im-iv, ]n cLq-Ø-a≥, kn Fw `m-kv-I-c≥, hn Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

a-S-hqÀ kn.-Fw. a-Jmw D-dq-kn-\v C-¶p Xp-S-¡w

sIm-Sp-h-≈n: a-S-hq¿ kn.-Fw h-en-bp-≈m-ln a-Jmw i-co-^n-se D-dq-kv ap-_m-d-In-\v C-∂v Xp-S-°w.-cm-hn-se 9\v Im-™-ßm-Sv Jm-kn k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv ap-Øp-t°m-b X-߃ A¬ Pn-{^n aJmw-kn-bm-d-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. 10\v kn Fw Ip-™n-amln≥ ap-kv-eym¿ sIm-Sp D-b¿-Øpw.-ssh-Io-´v G-gn-\v k-a-kv-X P-\-d¬ sk-{I-´-dn sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ ap-kv-eym¿ D-dq-kv ap-_m-d-Iv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ap-kv-X-^ lp-Z-hn B-t°m-Sv {]`m-j-Ww \-S-Øpw. 15\v ssh-Io-´v \m-en-\v D-dq-kv k-am-]n-°pw

_m-¦p hn-fn aÂ-k-cw

am-hq¿: kp-∂n-a-l-√v s^-U-td-j-\pw Z-Av-hm k-an-Xn-bpw kwbp-‡-am-bn Jp¿-B≥ ]m-cm-b-Ww, _m-¶v hn-fn a¬-k-c-hpw \S-Øn. Ip-‰n-°m-´q¿ P-em-en-b tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ A-en-A-Iv_¿ _m-J-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Jp¿-B≥ ]m-cm-b-W a¬k-c-Øn¬ ap-l-Ω-Zv lm-Pn(Ip-‰n-°-S-hv), _m-¶p-hn-fn a¬-k-cØn¬ A-–p¬ \m-k¿ Fw sI(Du¿-°-S-hv)H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. Pq-\n-b¿ hn-`m-Kw Jp¿-B≥ ]m-cm-b-W-Øn¬ A-_pkzm-en-lv ]n, _m-¶v hn-fn a¬-k-c-Øn¬ dn-jm-Zv sI (]m-dΩ¬) H-∂mw-ÿm-\-hpw t\-Sn. hn-P-bn-Iƒ-°v D-Æn-tam-bn, Aen A-Iv-_¿ _m-J-hn D-]-lm-c-߃ k-Ωm-\n-®p. sI ap-l-Ω-Zv _m-J-hn A-[y-£-X-h-ln-®p. ap-l-Ω-Z-en in-lm-_v X-߃, apl-Ω-Zv A-^v-d-lv-am-\n, H a-Ω-Zv, Sn ]n ap-jv-Xm-Jv kw-km-cn-®p.-

B-tcm-Ky-tI-{µw {]-hÀ-¯-\w A-h-Xm-f-¯nÂ

A-tØm-fn: _m-ep-t»-cn tªmssI-°v \n-km-c ]-cn-t°¬- °v I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-\p Io-gn-ep-≈ D-t≈y-cn °p-I-bpw sN-bv-Xp.am-sºm-bn¬ km-aq-ly B-tcmKy tI-{μ-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\wXm-fw sX-‰p-∂p. Zn-h-tk-\ \q-dv I-W-°n-\v ap-°w: in-lm-_v X-߃ dn-eo^v sk-√n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tcm-Kn-Iƒ Nn-In-¬k tX-Sn-sbtX-°pw-Ip-‰n-bn¬ \-S-∂ Imw-]- Øp-∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-ebn≥ ap-kv -enw-eo-Kv kw-ÿm-\ hn¬ c-≠p tUm-Œ¿-am¿ am-{X{]-h¿-Ø-I k-an-Xn-bw-Kw kn.- am-Wp-≈-Xv.A-©p tUm-Œ¿]n. sN-dn-b ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S- am¿ ÿn-c-am-bn D-≠m-bn-cp-∂ \w sN-bv-Xp. Fw.-sI ssk-Xm- B-ip-]-{Xn-bn¬ C-t∏mƒ cen A-[y-£-X h-ln-®p. bq-\p- ≠p h-\n-X tUm-Œ¿-am-cm-Wnkv ]p-Ø-e-Øv, k-emw tX-°pw- t∏m-gp-≈-Xv. cm-hn-se H-º-tXmIp-‰n, sI tIm-b, K-ko-_v Nm- sS F-tØ-≠ tUm-Œ¿-am¿ ]eq-fn, \-Pm-jv _m-_p, kn D- e-t∏m-gpw F-Øp-∂-Xv ]-tØmΩ¿, aq-k-°p-´n, Ip-™n-ap-l-Ω- sS-bm-Wv. cm-hn-se F-t´m-sS B-ip-]Zv, kn j-co-^v, ]n sI \-hm-kv, e-Øo-^v Io-e-Ø, ap-l-Ω-Zv Ip- {Xn- h-cm-¥-bn¬ Iyq-\n-∂v c-≠p cq-]-bp-sS H ]n Sn-°-s‰-Sp-Ø-Xn´n, B-en kw-km-cn-®p.

h¿-Øn-®n-cp-∂ C.F-kv.sF j-Wn-bm-hp-∂p. tbm-K-Øn¬ sk‚-dn-s‚-bpw {]-h¿-Ø-\w {io-hn-em-kv _n-t\m-bv A-[y£-X-h-ln-®p. X-t≠m-d D-Ω¿, \n-e-®n-cn-°-bm-Wv. cm-P≥ ]p-Xn-sb-Sp-Øv, kn t{]a≥, ]n kn cm-[m-Ir-jv-W≥ IqØm-fn, a-\n-a cm-L-h≥ \m-b¿, kn Sn Zm-tam-Z-c≥-\m-b¿, C Sn k-Xy≥, Sn hn ap-c-fn, jm-Pp ]pt]-cm-{º: Iq-Øm-fn- shm-t°- teym-´v, C sI cm-a-N-{μ≥, hn j-W¬ l-b¿-sk-°-≥-U-dn sI kp-\n¬-Ip-am¿, kn F Pnkv-Iq-fn¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I- \o-jv kw-km-cn-®p. cy-ß-ƒ H-cp-°p-∂-Xn¬ am-t\Pv-sa‚ v Im-Wn-°p-∂ A-\m- h-S-I-c: X-W¬ kz-bw k-lm-b ÿ-bn¬-{]-Xn-tj-[n-®v Iq- kw-L-w sN-c-≠-Øq-cn-s‚ B-`nØm-fn a-fi-ew bq-Øv ap-Jy-Øn¬ -h-f-cp-∂ Ip-´n-Iƒ tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-{]-t£m- {]-iv-\-ß-fpw {]-Xn-hn-[n-I-fpw`-Øn-te-°v. F-∂ hn-j-b-Øn¬ t_m-[-h¬]-g-In {Z-hn-® B-kv-_-tÃm- °-c-W ¢m- v \-S-Øn. tUm.kkv jo-‰n-´ sI-´n-S-ß-fpw G-Xv Pn-Øv, tam-l-≥-Zm-kv, c-Po-jv k-a-b-Øpw \n-ew-]-Xn-°m-dm-b sN-dn-bm-≠n-bn¬,_n-Pp aq-gnNp-h-cp-I-fp-≈ sI-´n-S-ß-fpw `o- °¬ kw-km-cn-®p.

kv-Iq-fn-sâ tim-Nym-h-Ø ]-cn-l-cn-¡-Ww

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-Êv

bp-\n-äv k-t½-f-\w ap-°w: A-tkm-kn-tb-j≥ Hm^v Hm-t´m-sam-ss_¬ h¿-°vtjm-∏v tI-c-f-bp-sS ap-°w bq\n-‰v k-tΩ-f-\w ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n hn do-P A-[y-£-X h-ln-®p. k-Xo-jv, tKm-]-Ip-am¿, {]-Pn-X {]-Zo-]v, X¶-∏≥ kw-km-cn-®p. ]p-Xn-b `mc-hm-ln-I-fm-bn Jo-U ({]-knU‚ v), k-Xo-jv (sk-{I-´-dn), X¶- ∏ ≥(J- P m≥- P n)F- ∂ n- h - s c Xn-c-s™-Sp-Øp. ap-°w: hn-hn-[ ]-co-£-I-fn-epw I-em-˛-Im-bn-I a¬-k-c-ß-fn-epw D-b¿-∂ hn-Pbw t\-Sn-b-h-sc ap-°w {Km-a-]©m-b-Øv D-]-lm-c-ß-fpw ]p-ckv-Im-c-ß-fpw \¬-In A-\p-tamZn-®p. {Km-a-]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F I-eym-Wn°p-´n A-[y-£-X h-ln-®p. ]n F {]-Zo-]v Ip-am¿, sd-\o-jv X-´me-Øv. e-fn-X Im-¥m-d-Øv, Fw sI ao-\, kw-km-cn-®p.

s^-bnw {S-Ìv \m-sf D-Zv-Lm-S-\w ^-tdm-°v: Nm-en-bw ^m-Øn-am_n sa-tΩm-dn-b¬ (s^-bnw) {SÃn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf sshIo-´v ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en inlm-_v X-߃ \n¿-h-ln-°p-sa∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. Sn.sI.-_n. lm-fn¬ \-S-°p-∂ {]Jym-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ am-t\Pn-Mv {S-Ãn sI Fw tIm-b A-[y£-X h-ln-°pw.-hn-Zym-`ym-k a{¥n ]n sI A-–p-d-∫v kv-tIm-f¿jn-∏v ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. F-f-a-cw I-cow F-∂n-h¿ hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pm-Xn a-X t`-Z-a-t\y \n¿[-\-cm-b-h-cp-sS hn-Zym-`ym-k-˛B-tcm-Ky km-º-Øn-I A-`n-hr≤n e-£y-am-°n ssl-Z-cm-_m-Zv tI-{μ-am-b tIm-b B‚ v I-º-\n C≥-U-kv-{Sn-b¬ (ss{]-h-‰v) enan-‰-Uv Fw.-Un.-Sn.-sI.-Fw. tImb X-s‚ am-Xm-hn-s‚ kvv-a-c-Wm¿∞-am-Wv {S-kv-‰v ÿm-]n-®-Xv.

3

sIm-bn-em-≠n-bn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv Zn-\m-Nc-Ww afi-ew {]-knU‚ v k-bq-^v ]Xm-I D-b¿-Øn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-08-11  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-08-11