Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

tXPkv ]mT-im-e Pn-ÃmX-e D-Zv-Lm-S-\w

Adnbn-¸pIÄ

a-{´n-am-cm-b A-\nÂ-Ip-am-dpw P-b-e-£v-an-bpw Pn-Ã-bn- Xm-a-c-t»-cn: tIm-S-t©-cn-bnse sN-ºp-I-S-hn-epw I-f-∏p-dØp-ap-≠m-b Np-g-en-°m-‰n¬ \m-i-\-jv-S-ß-fp-≠m-b ÿ-e߃ k-μ¿-in-°m≥ ]n-∂m-° t£-a-˛ Sq-dn-kw a-{¥n F -]n A-\n¬-Ip-am¿, ]-´n-I-h¿-Kt£-a a-{¥n ]n -sI P-b-e-£van F-∂n-h¿ C-∂v cm-hn-se Pn√-bn-se-Øpw.

Xm-eq-¡v hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw \m-sf

tIm-gn-t°m-Sv: Cu-am-k-sØ Xm-eq-°v hn-I-k-\ k-an-Xn-tbmKw \m-sf cm-hn-se 11\v Xm-eq°v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. F-√m D-tZym-K-ÿ-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw ]-s¶-Sp-°W-sa-∂p X-l-kn¬-Zm¿ A-dnbn-®p.

Ip-Spw-_-{io-bn \n-b-a-\w

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-Spw-_-{io-bnte-°v ssa-t{Im F‚¿-ss{]-kkv I¨-kƒ-´‚p am-cp-sS-bpw ¢m-kv Hm-Un-‰¿-am-cp-sS-bpw H-gnhn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. 18\pw 45\pw a-t[y {]m-b-ap-≈ Pn-√-bn¬ ÿn-c-Xm-a-k-°m-cmb-h¿-°v A-t]-£n-°mw. tbmKy-X: ssa-t{Im F‚¿-ss{]-kkv I¨-kƒ-´‚ v ˛ G-sX-¶nepw hn-j-b-Øn¬ _n-cp-Zw. ¢m v Hm-Un-‰¿ ˛ _n.-tImw. Xm¬∏-cy-ap-f-f-h¿ sh-≈-°-S-emkn¬ X-øm-dm-°n-b A-t]-£bpw _-tbm-Um-‰-bpw k-ln-Xw 12\p ap-ºv A-t]-£n-°-Ww. hnem-kw: Pn-√m tIm-˛-Hm¿-Un-t\‰¿, Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥, kn-hn¬ tÃ-j≥, tIm-gn-t°m-Sv ˛ 673020. t^m¨: 0495 2373066, 9142175433, 9447539017.- -

ae-¸p-d¯v A-©p h-b-Êp-Im-cn-¡v Un-^v-Xo-cn-b \n-eº - q¿: Nm-en-bm¿ ]-©mb-Øn-se F-c-™n-a-ßm-´nse A-©p-h-b- p-Im-cn-°v Un-^v-Øo-cn-b ÿn-co-I-cn®p. ]-\n _m-[n-®v tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn¬ I-gn-bp-∂ A-©v h-b p-Im-cn-°m-Wv Un-^v-Øocn-b ÿn-co-Ic - n-®X - v. H-cp hb- n-\p-≈n¬ F-Sp-t°-≠ Ip-Øn-h-bv-∏p-Iƒ F-Sp-°mØ-Xm-Wv tcm-K Im-c-W-sa∂v B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I¿ ]-d™ p. \m-ev Zn-h-kw ap-ºm-Wv Un-^v-Xo-cn-b _m-[n-®v Ip™n-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. hm-bp-ho-epsS ]-I-cp-∂ A-kp-J-am-WnsX-∂pw tcm-K _m-[-bp-≈ ho-´n-se a-‰p Ip-´n-I-fpw {]Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv-∏v \-SØn-bn-´n-s√-∂pw B-tcm-Ky {]-h¿-ØI - ¿ ]-d™ p. ta-Je-bn¬ 20 Hm-fw Ip-´n-Iƒ \nco-£W - Ø - n-em-Wv.

2 B-K-kv-Xv 2013 sh≈n

tX-P-kv ]mT-im-e Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w h-S-I-c _n-.C-.Fw.-F-®v-.F-kn¬ kn- sI \m-Wp Fw-.F¬-.F. hn-Zym¿-Yn {]-Xn-\n-[n A-a¬- a-t\m-Pn-\v ]{Xw \-¬-In \n¿-h-ln-°p-∂p

h-S-I-c: tX-P-kv ]mT-im-em ]≤--Xn-bpsS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S\w h-S-I-c _n-.C-.Fw.-F-®v-.Fkn¬ kn- sI \m-Wp Fw-.F¬.F. \n¿h-ln-®p. hn-Zym¿-Yn {]Xn-\n-[n A-a¬-a-t\m-Pv ]-{Xw G-‰p-hm-ßn. {]-[m-\m-[ym-]-I-≥ kn- F-®v kp-_m-jv A-[y-£-X h-ln-®p. tX-P-kv h-S-I-c _yqtdm C≥ Nm¿-Pv km-enw A-gnbq¿ ]-≤X - n hn-iZ- o-Ic - n-®p. in-hZm-kv ]p-d-ta-cn, k-hm-Zv h-S-I-c, ssk-\p-±o≥ kw-km-cn-®p.

tImÀ-]-td-j³ Iu¬-kn i-Ðm-b-am-\w; ta-b-À cm-Pn-h-bv-¡-W-sa-¶v {]-Xn-]-£w kz¥w

{]Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: hn-Pn-e≥-kv tImS-Xn D-Ø-c-hn-s‚ ]-›m-Ø-eØn¬ ta-b¿ F sI t{]-a-P-hpw sU-]yq-´n- ta-b¿ {]-^. ]n Sn A_v-Zp-√-Xzo-^pw a-cm-a-Øv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Fw tam-l-\-\pw cmPn- h bv - ° - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v Iu-¨-kn-en¬ bp-.Un.-F-^v. Iu¨-kn-e¿-am-cp-sS ap-{Zm-hmIyw. Iu¨-kn¬ tbm-Kw- _-lf-ab - a - m-bn-. A-gn-a-Xn B-tcm-]-W-hn-t[b-cm-b ta-b¿, sU-]yq-´n -ta-b¿, a-cm-a-Øv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F∂n-h¿ ]-Z-hn-I-fn¬ \n-∂v am-dn \n¬-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-Sp∂ A-Sn-b-¥-c-{]-ta-b-Øn-\v ]n In-j≥-N-μv A-h-X-c-Wm-\p-a-Xn B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw ta-b¿ A\p-h-Zn-®n-√. Xp-S¿-∂v k-`-bn¬ {]-Xn-tj-[n-® {]-Xn-]-£-Øn-\p t\-sc sh-√p-hn-fn-I-fp-am-bn `-cW-]-£w F-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. kz-Im-cy hy-‡n-I-fp-sS D-S-aÿ-X-bn-ep-≈ `q-an-I-fn¬ s]m-

A-gn-a-Xn \-S-¶n-«n-Ã; A-]-am-\n-¡m³ {i-a-sa-¶v ta-bÀ Im-gn-t°m-Sv: \-K-c-k-` 29mw hm-¿-Un-te-°v A-\p-h-Zn-® s]m--Xp-^-≠n-s‚ hn-\n-tbm-KØn¬ A-gn-a-Xn \-S-∂n-´n-s√∂pw A-Xn-\m¬ cm-Pn-hbv°W-sa-∂ {]-Xn-]-£ B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√-∂pw ta-b¿ F -sI -t{]-a-Pw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. {I-a-t°-Sv \-S-∂n-´n-s√-∂pw A-]-am-\n-°m-\p-≈ {i-a-am-Wv {]-Xn-]-£w \-S-Øp-∂-sX-∂v

sU-]yq-´n ta-b¿ ]n Sn -A-–p√-Xzo-^v ]-d-™p.\m-e-ce-£w cq-] sN-ehn¬ aq-∂p ho-Sp-I-fn-te-°v am{X-am-bn tdm-Uv \n¿-an-®-Xv N-´ßƒ ]m-en-®p-sIm-≠m-Wv. hm¿-Uv I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-°pI-bpw Iu¨-kn-en¬ `-c-Wm\p-a-Xn-bpw sS-≠-dpw Aw-Ko-Icn-°p-I-bpw sN-bv-X ti-j-amWv {]-hr-Øn \-S-Øn-b-Xv. Ime-ß-fm-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂ CØ-cw h-gn-Iƒ s]m-Xp-h-gn-I-

fm-sW-∂v ap-\n-kn-∏¬ \n-b-aØn¬ hy-‡-am-°n-bn-´p-s≠∂pw ta-b¿ ]-d-™p. a-cm-a-Øv Ãm≥Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ Fw tam-l-\≥, t£-a-Im-cy I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ Fw cm-[m-Ir-jv-W≥, hnI-k-\-Im-cy I-Ωn-‰n sN-b¿t]-gv-k¨ A-\n-Xm cm-P≥, Su¨ πm-\n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿t]-gv-k¨ Sn c-P-\n, tN-ºn¬ hn-th-Im-\-μ≥ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Xp-]-Ww D-]-tbm-Kn-®v tdm-Uv \n¿-an-°m≥ A-[n-Im-c Zp¿-hn-\ntbm-Kw \-S-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wp tab¿s°-Xntc tI-skSp-Øn-cp-∂-Xv. bp.-Un.-F-^.v Iu¨-kn-e¿am¿ ta-b¿ cm-Pn-hbv-°-W-sa-∂ ap-{Z-hm-Iyw ap-g-°n-b-t∏mƒ, tkm-fm¿ tI-kp-am-bn _-‘s - ∏-

´p ap-Jy-a-{¥n cm-Pn-hbv-°-Ww F-∂m-h-iy-s∏-Sp-∂ π-°m¿-UpI-fp-am-bn C-S-Xp- Iu¨-kn-e¿am¿ cw-K-sØ-Øn. k-` {]-£p_v-Z-am-hp-∂-Xn-\n-sS A-P-≠-Isf-√mw ]m-km-°n Iu¨-kn¬ A-h-km-\n-∏n-®p. - {]-Xn-]-£Øn-s‚ {]-Xn-tj-[-Øn-\n-sS kμ¿-i-I Kym-e-dn-bn-en-cp-∂ Nn-

e¿ Iq-hn hn-fnv-°p-∂-Xpw tIƒ°m-am-bn-cp-∂p. Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn-\v ti-jw ta-b-dpw sU-]yq-´n- ta-bdpw a-cm-a-Øv I-Ωn-‰n sN-b¿-am\pw cm-Pn-hbv-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v bp-.Un-.F-^v. Iu¨-kne¿-am¿ \-K-c-k-`-bv-°-I-Øv {]I-S\ - w \-SØ - n.

D-½m-¨p-Ip-«n-bp-sS a-c-Ww ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jn-¡-Ww: B-Ivj³ I-½nän tIm-gn-t°m-Sv: ]p¬-∏-d-ºn¬ DΩm-®p-Ip-´n-bp-sS Zp-cq-l-a-c-Ww ss{Iw-{_m-©n-\p ssI-am-d-Wsa-∂v sN-dp-hm-Sn ]-gw-]-d-ºv k¿-h-I-£n B-Ivj≥ I-Ω-n‰n `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. a-cWw kw-_-‘n-®v A-∂p X-s∂ _-‘p-°f - pw \m-´p-Im-cpw kw-ibw {]-IS- n-∏° - p-Ib - pw k-a{- K-amb A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏-SpI-bpw sN-bvX - X - m-Wv. t]m-en-kn-s‚ C-t∏m-gp-≈ tI-k-t\z-j-Ww ^-e-{]-Z-a-s√∂ Imc-WØ - m¬ \m-´p-Im¿ BIvj≥ I-Ωn-‰n cq-]o-Ic - n-®v A-[nIm-cn-Iƒ-°p ]-cm-Xn \¬-Inbncp∂p. F-∂m¬, H-cp am-kw I-gn™n-´pw \-S] - S- n kzo-Ic - n-®n-´n-√.

sN- d p- h m- S n- ˛ - s ]m- ‰ - Ω - e n¬ Pq¨ 26\v cm-{Xn 7.30\v ]m-SØ - v sI-´n-°n-S-∂ sh-≈-s°-´n-te°v ss_-°v a-dn-™m-Wv ]p¬-∏d-ºn¬ A-_v -Zp-¿d-lvam-s‚ `mcy D-Ωm-®p-°p-´n a-cn-®-Xv. ]-gw-]-d-ºn¬ \n-∂pw am-hq-cnte-°v s]m-‰-Ω¬-˛-sN-dp-hm-Sn-˛Np-≈n-°m-]-d-ºv h-gn F-fp-∏Øn¬ t]m-hm-\m-hpw. F-∂m¬, s]m-‰-Ω¬-˛-ap-≈-a-S tdm-Un-eqsS ]-∂n-t°m-Sv h-gn Np-‰n h-f™v bm-{X sN-bv-X-Xn¬ Zp-cq-lX-bp-≠v. A-©-Sn am-{Xw Xm-gv-N-bp-≈ sh-≈-s°-´n¬ \n-∂v \o-¥¬ A-dn-bm-hp-∂ A-_v -Zp-¿d-lvam\v `m-cy-sb c-£n-°m≥ I-gn-bpam-bn-cp-∂p. 2013 s^-{_p-h-cn-

bn¬ `¿-Øm-hn-s‚ a¿-±-\-Øn¬ D-Ωm-®p-°p-´n-°v ]-cn-t°-‰v ap°w kn.F-®v.knbn¬ {]-th-in∏n-®n-cp-∂p. C-Ø-c-Øn-ep-≈ kw-i-b-ßfpw km-l-N-cy-sØ-fn-hp-I-fpw C-sXm-cp B-kq-{Xn-X sIm-e-]mX-I-am-sW-∂p kw-i-bn∏n°p∂-Xm-Wv. C-Ø-cw km-l-N-cysØ-fn-hp-Iƒ A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ-\m-b sIm-Sp-h-≈n kn-.-- sF. ]-cn-K-Wn-®n-√m-sb-∂pw B-Ivj≥ I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnIƒ Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ kn I-Æ≥-Ip-´n, F kn sam-bvXo≥, A-jvd - ^ - v Ip-f° - m-S≥, Fkv F \m-k¿ F-∂n-h¿ - kw-_‘n-®p.

ho-«-½-bp-sS am-e I-hÀ-¶p ta-em-‰q¿: tdm-U-cn-In-eq-sS \-S∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ho-´-Ωbp-sS \m-e-c ]-h-s‚ Xm-en-am-e ss_-°n-se-Øn-b c-≠w-K kwLw I-h¿-∂p. Xm-sg sN-Ωm-Wntbm-Sv Im-hp-߬ th-Wp-hn-s‚ `m-cy Zo-]-bp-sS am-e-bm-Wv Ih¿-∂-Xv. hym-gm-gv-N ]-I¬ 12 a-Wntbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. sN-ΩmW-tbm-Sv sd-bn¬-th sse-\n-eqsS \-S-∂p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Zo-]-bp-sS ame, sl¬-a-‰v [-cns®-Øn-b c-≠p-t]¿ s]m-´n-°pI-bm-bn-cp-∂p. kv{Xo _-l-fw h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v k-ao-] hmkn-bm-b bphmhv tam-„m-°-sf X-S-™ph-®p. tam-„m-°ƒ Cbmsf A{I-an®v c-£-s∏-´p. Ch-cp-sS sl¬-a-‰pw Pm-°-‰pw Is≠-Sp-Øn´p-≠v.

ssZ

\cIw

hn-I am¿-KZ¿i-\w \n-cm-I-cn-®v °m-\p-≈ B-{K-lhpw Xz-cbpw a-\p-jy-\v P-∑Po-hn-Xw \-bn-°p∂-Xv in-£m¿- kn-≤a - mWv. AXn-t\m-sSm∏-w A-Xn-s‚ th-Z\ - lam-b ]m-]a - m-sW-∂v C-kvemw ]Tn-∏n-°p-∂p. tb-dp-∂ A-hÿ s - b-°p-dn-®p i-cnbm-b A-hG-sd Zp¿-_e - X - I - f - p-≈ a-\p-jy≥ A-dn™pw t_m-[w e-`n-®m¬ \c-It- am-N\ - Ø - n-s‚ Po-hnA-dn-bm-sXbpw sX-‰pIp-‰ß - fpw ]mX]m-X kzo-I-cn-°m≥ a-\p-jy-a-\]-ßfpw sN-bv-Xpt]m-tb-°mw. A v k-Zm Pm-K-cq-K-am-bn-cn-°pw. RXh-s‚ {]-Ir-X-Øn¬s∏-´-Xm-Wv. ß-fp-sS \m-Ym, C-lt- em-IØ - pw ]A-°m-cyw a-\p-jy-s\ t_m-[y-s∏c-tem-IØpw \o R-߃-°v \-∑ Sp-Øm-\m-Wv hn-e-°-s∏-´ I\n \¬-tI-Wt- a, Rß-sf \-cI - in-£`£n® kw`-hw Jp¿-B≥ hn-iZ- a - mbn¬\n-∂p Im-°p-Ibpw sN-tø-Wbn ]Tn-∏n-°p-∂Xv. sN-bvX-Xp sXta F-∂p \n-c¥ - c - a - m-bn {]m¿-Yn-®p‰m-sW-∂p t_m-[y-am-bm¬ A-XnsIm-≠n-cn-°m≥ k-Xy-hn-izm-kn-I¬\n-∂p ]n-¥n-cn-bpI-bpw B-h¿tfm-Sv A√m-lp \n¿-tZ-in-°p-∂p. Øn-°n-s√--∂p-d® - v ]m-]t- amN-\w tXI-Øn-bm-fp-∂ Xo-bm-Wv \-c-ISp--I-bpw thWw. Im-cp-Wy-hm\m-b Øn-se in-£mam-[yaw. A-Xn-s‚ c-£n-Xm-hv a-\p-jy-t\m-Sp s]m-dpImTn\yw a-\  - n-em-°m-\m-bn {]-hm°pw. p. F F h-lm_v N-I≥ H-cn-°¬ ]-d™ B-Za - n-s‚ a-°s - f√mw sX-‰psN\n-߃ C-hn-sS I-Øn-°p-∂ bv-Xpt]m-hp-∂-h-cmWv. sX-‰p sN-øp-∂hcn¬ Xo \-cI - Xm-]Ø - n-s‚ F-gp-]X - n¬ H-cwiw amG-‰hpw D-Øa - ≥ ]-›m-Ø] - n-®v a-Sß - p-∂h - c - m- {X-am-Wv. `-bm-\I - am-b I-cn-ºp-Ibpw X-Sn-sb Wv F-∂p {]-hm-NI - ≥ ]d™n´p≠v. sX-‰p k- D-cp-°p∂ s]m-≈p-∂ ]m-\o-bß - fpw F-Æ®Ω-Xn-°p-Itbm ]-›m-Ø] - n-°p-Itbm sN-øm- ≠n t]m-ep-≈ {Zm-hI - ß - fpw t]mj-Ww \¬sX [n-°m-c-]q¿-hw sX-‰n¬ Dd-®p\n¬-°p- Im-Ø apƒ-s®-Sn-Ifpw Xo-°p-∏m-bhpw Xo hn∂h-sc in-£n°p-I F∂-Xv ssZ-hn-I\ - o-Xn-bp- cn∏pw ]p-X∏pw ssI-hn-eß - p-Ifpw Im¬-®ß - sS Xm¬-∏-cy-amWv. in-£-bpsS ]q¿-Wcq-]- e-Ifpw Np-Sp-Im‰pw XpS-ßn \-cI - Ø - n-s‚ Zp-chpw `m-hh - pw ]-ct- em-IPo-hn-XØ - n-em-Wv \¬- hÿ-sb Iq-Sp-X¬ th-Z\ - m-P\ - I - a - m-°p-∂ ImI-s∏-Sp-I. ]-›m-Ø] - n-°p-∂X - n-\p t{]-cW - bv- cy-ßs - f-°p-dn-®v Jp¿-B≥ a-\p-jy-\p i-‡am°m-bn sNdn-b in-£Iƒ sFln-IPo-hn-X- b Xm-°o-Xp \¬-Ip-∂p≠v. d-a-Zm-\n-se H-SpIme-Øp X-s∂ \¬-Ip-sa-∂v Jp¿-B≥ ]-cm- hne-sØ ]-Øn¬ \-c-Ihn-tam-N-\-Øn-\pw a¿-in-°p-∂p-≠v. kz¿-K{]-th-i-\-Øn\pw {]-tXy-I-am-bn {]m¿k-Xy-\n-tj-[n-Iƒ-°pw [n-°m-cn-Iƒ°pw Y-\ D-cp-hn´p-sIm-≠n-cn-°m≥ {]-hm-N-I≥ \A-{I-an-Iƒ-°-pap-≈ \-c-I-in-£-sb-°p-dn-® sΩ ]Tn-∏n-®n-cn-°p∂p. \c-Iw H-cp bm-Ym¿-YyJp¿-B-s‚bpw {]-hm-N-I h-N-\-ß-fp-sSbpw amWv. F√m \n-tj-[n-Ifpw H-Sp-hn¬ B No-Ø h¿-W\ - a-\p-jya-\  - n-s\ In-Sn-ewsIm-≈n-°p- k-t¶-X-Øn¬ F-Øn-t®-cpw. k-Xy-hn-izm-kn∂-XmWv. AXv k-Xy-hn-izm-kn-I-fn¬ G-sd Iƒ F-t∏mgpw A-Xn-s\-°p-dn-®p c-£-tX-Snkzm-[o-\-ap-≠m-°pw. \-c-I-Øn¬ ho-gm-Xn-cn-- s°m-t≠-bn-cn-°Ww.

Iu¬-kn-eÀ-am-sc Un-.ssh-.F-^v-.sF. {]-hÀ-¯-IÀ ssI-tb-äw sN-bv-X-Xm-bn ]-cm-Xn tIm-gn-t°m-Sv: bp-.Un-.F-^v.Iu¨-kn-e¿-am-sc Un-.ssh-.F-^v.- sF. {]-h¿-ØI - ¿ ssI-tb-‰w sNbv-X-Xm-bn B-t£-]w. {]-Xn-]£ Iu¨-kn-e¿-am-cm-b Ir-jvW-Zm-kn-s\-bpw h-\n-Xm-Iu¨kn-e¿ kn F-kv k-Xy-`m-a-sb-

bpw a¿-±n-°m≥ {i-an-s®-∂m-Wp ]-cm-Xn. C-S-Xp Iu¨-kn-e-dm-b hn kp-[o-dn-s‚-bpw Iu¨-kn-e¿ kn-\n-bp-sS `¿-Øm-hv kp-\n-bpsS-bpw t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Un.ssh.-F^ -- v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ X-

tNm-dn ]p-gp: tIm-f-Pv Imâo³ A-S-¸n-¨p ap-°w: `-£-W-Øn¬ ]p-gphns\ I-≠Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-f≥tXm-Sv sI.Fw.kn.Sn. F≥-Pn-\ob-dn-Mv tIm-f-Pv Im‚o≥ B-tcmKy h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ A-S-∏n®p. C-∂-se D-®-`-£-W-Øn-s\Øn-b hn-Zym¿-Yn tNm-dn¬ ]p-gphn-s\ I-≠-Xm-bn ]-cm-Xn-s∏-´Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Sn. I-gn-™ Zn-h-kw C-hn-sS \n∂v C-Õ-en-bn¬ ]p-gp-hn-s\ I≠-Xm-bpw ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cp∂p. a-en-\-P-ew hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xm-bpw B-tcm-]Wap≠v. ip-Nn-Xz-an-√m-bv-a aq-ew ]-I¿-®hym-[n-Iƒ ]-S-cp-∂-Xp Nq-≠n°m-´n-bpw t\-c-sØ X-s∂ Chn-sS hn-Zym¿-Yn-Iƒ {]-Xn-tj-[-

Øn-em-Wv. tNm-dn¬ ]p-gp Is≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p hnZym-¿-Yn-Iƒ tIm-f-Pv Hm-^n-kn\p ap-∂n¬ {]-Xn-tj-[ k-a-cw \-S-Øn. F-∂m¬, `-£-W-Øn¬ ]pgphns\ I-s≠-Øn-b-Xm-b ]cm-Xn A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-amsW-∂p tIm-f-Pv A-[n-Ir-X¿ ]d-™p. Im‚o-\n-se ]-cn-tim-[\bv-°v sl¬-Øv C≥-kv-s]Œ¿ ap-l-Ω-Z-en, kq-∏¿ sshk¿ sI Fw kp-[ t\-Xr-Xzw \¬-In. C-Õ-en-bn¬ ]p-gp I-≠Xm-bn I-gn-™ Zn-h-kw ]-cm-Xn D-b¿-∂ k-a-b-Øv X-s∂ t\m-´nkv \¬-In-bn-cp-s∂-∂v A-[n-IrX¿ hy-‡-am-°n.

t\m-«n-c-«n-¸v tI-kv: hn-tZ-i G-Pâv A-d-Ìn a-e-∏p-dw: t\m-´n-c-´n-∏p tI-kpam-bn _-‘-s∏-´v a-e-∏p-dw t]men-kv hn-tZ-i G-P‚n-s\ A-dkv-‰v sN-bv-Xp. F.-B¿.- \-K¿ bm-d-Øpw-]-Sn I-≈n-b≥ A-–p¿d-lv-am≥ (34) B-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. ]m-e-aT-Øn¬ A–p¬ a-Po-Zn-s‚-bpw A≥-h-dns‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ t\m-´n-c-´n-∏v tI-kn-se ]-Ww kq-£n-∏p-Im-c-\m-bn-cp-∂p Cbmƒ. I-gn-™ Zn-h-k-am-Wv Pn-±- 1. tIm-S-t©-cn sN-ºp-I-S-hn-ep≠m-b Np-g-en-°m-‰n¬ X-I¿-∂ ho-Sv, 2. Np-g-en-°m-‰n¬ a-cw ho-Wv ]-cn-t°-‰ ho-´Ω-sb B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰p-∂p, 3. tIm-S-t©-cnbn¬ I-S-]pg-In ho-W bn-em-bn-cp-∂ C-bmƒ \m-´n-se- acw ^b¿-t^m-gvkpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂p \o-°w sN-øp∂p Øn-b-Xv. t]m-en-kv tÃj-\nte-°v A-t\z-j-W-Øn-\m-bn hn-fn-®p h-cp-Øn- C-bm-sf A-dÃv sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. Pn-±-bnse sF-\-bo-an¬ kq-∏¿-am¿°-‰v \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. IÆ-aw-K-ew F-c-™n-∏-Sn-bn-se aq-k-lm-Pn-bn¬ \n-∂pw 93 e£w cq-] a-Po-Zpw A-\n-b-\pw a^-tdm-°v: sd-bn¬-th {Sm-°ntIm-gn-t°m-Sv: k-am-[m-\-hpw Xn-bm-b "ss_-Øp¿-d-lv-a' tØ-Sw A-\p-kv-a-c-W-{]-`m-j‰p Nn-e-cpw tN¿-∂v X-´n-sb-Spte-°v a-cw ho-Wv Xo-h≠ - n K-Xma-X-ku-lm¿-Z-hpw \n-e-\n¿- kw-ÿm-\-X-e {]-Jym-]-\- Ww \-S-Øn. Øn-cp-∂p. ÿ-ew \¬-Im-saK-Xw X-S - s - ∏-´p. I-Se - p-≠n se- tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tIm- ≈n-am-Sv Ip-∂n-se c-≠p bq-\n-‰v a-{¥n-am-cm-b tUm. Fw Øp-∂-Xn¬ in-lm-_v X-ß-fp- hpw \n¿-am-W-{]-hr-Øn D-Zv∂p ]-d-™m-bn-cp-∂p C-Xv. ]nh¬ t{Im-kn-\v k-ao-]-hpw Ip- f-Pv sU‚¬ tIm-fP - m-Wv Xo A-W® - - n¬ Xo-∏n-Sn- ^-b¿ t^m-gvk sS t\-Xr-Xzw \n-kv-Xp-e-am-bn- Lm-S-\-hpw ap-kv-enw-eo-Kv kw- sI ap-\o¿, a-{¥n ]n sI A-_v∂o-Sv ÿ-e-tam ]-W-tam Xn-cn≠m-bn-tØm-´n-ep-am-Wv a-c-߃ Øw. C-∂s - e ssh-Io-´v A-©p- Xv. i-kv-{X-{In-bm- Xn-tb-‰-dn-se cp-s∂-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥- ÿm-\ {]-kn-U‚ v ssl-Z-c- Zp-d-∫v, sI ]n F a-Po-Zv, Fw.®p \¬-Im-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂map-dn-™v ho-W-Xv. Xn-cp-h-\-¥- a-Wn-tbm-sS-bm-Wp kw`hw. \m-ev sU‚¬ sN-b¿ ]q¿-Wa - mNm-≠n. tIm-gn-t°m-´v ap-l-Ω- en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln- ]n-am-cm-b Fw sI cm-L-h≥, Wv t]m-en-kn¬ tI-km-b-Xv. aq]p-c-Øv \n-∂pw tIm-gn-t°m-t´- tcm-Kn-If - p-sS ]-√v ]-dn-°p-∂ H.- bpw I-Øn \-in-®p. H-cp sU‚¬ C Sn apl Ω Z v _j o¿, Fw.®p. _me pt »c n Cø mS v s\√ nZe n inl m_ v Xß ƒ, Da ¿ k-lm-Pn-bn¬ \n-∂p a-Po-Zpw °pw aw-Ke - m-]p-cØ - p-\n-∂pw Xn- Fw.-F-^v.F-kv. dq-an-em-Wv Xo- sN-b-dn-\v H-cp e-£w cq-]-tbm_m-^-Jn X-߃ A-\p-kv-a-c- °p-∂v A-`n-tj-Iv, ao-©-¥ am- F¬.-F-am-cm-b F-≥ jw-kpk-tlm-Z-c-\pw X-´n-sb-Sp-Ø ]cp-h-\-¥-]p-c-tØ-°pw t]m-hp- ∏n-Sn-Øa - p-≠m-bX - v. H.]n. c-≠p-a- fw hn-e h-cpw. c-≠v C-e-{Œn-Iv W k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w fn-b-Øm-g-Øv C-{_m-low, ]p- ±o≥, ]n sI _-jo¿, A-_v-ZpWw hn-tZ-i-tØ-°v I-S-Øp-I∂ G-d\ - m-Sv F-Ivk - v{- ]- p-Iƒ H- Wn-°p I-gn-™-Xn-\m¬ B-f- sse-\p-Iƒ, ^¿-Wn-®d - p-Iƒ, hdl v a m≥ c≠ Ø mW n,\yq\ Xnb ß mS n ]≈ n° ≠ n ]n sNø pI b mb nc p∂ p At ±bm-bn-cp-∂p. Cu ]-W-ap-]-tbmcp a-Wn- ° - q-dn-te-sd ^-tdm-°n¬ ]m-bw D-≠m-bn-√. ]p-I D-bc - ¬ Xp-Sß - n- p-∂- b-dn-Mv kw-hn-[m-\ß lw.- a-{¥n ]n sI Ip-™m-en- sI ko-\-Øv F-∂n-h¿-°m-Wv ]-£ I-Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ Kn-®v A-–p¿d-lvam≥ Aƒ-´o]n-Sn-®n-´p. H-cp a-Wn-°q¿ I-gn- Xp I-≠v sk-Iyq-cn-‰n F-Øn b-hb - pw I-Øn \-in-®p. ssh-Zyp°p-´n A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. B-Zy-L-´-Øn¬ ho-Sv \n¿-an- Fw ho-cm≥-Ip-´n, Un.-kn.-kn. kv Im-a-dn Im-dp-hm-ßp-I-bpw ™v a-cw ap-dn-®p am-‰n-b ti-j- t\m-°n-bt- ∏m-gm-Wv A-IØ - v Xo Xn tjm¿-´v k¿-Iyq-´m-Wv Xo-∏n{]-kn-U‚ v sI kn A-_p, Sn \n¿-[-\ Ip-Spw-_-߃-°p-≈ ®p-\¬-Ip-∂-Xv. kq-∏¿ am¿-°-‰n¬ ]-Ww \nam-Wv Xo-h-≠n K-Xm-K-Xw ]p-\- I-Øp-∂X Sp-Ø-Øn-\v Im-c-W-am-b-Xv. sI- v I-≠X - v. d-lv-a-Øp-√ Jm-kn-an aq- kn-±o-Jv kw-_-‘n-®p. eo-Kn-s‚ ku-P-\y `-h-\-]-≤t£-]n-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. ÿm-]n-®X - v. hn-hc - w A-dn-s™-Øn-b sh- ´n-S-Øn-s‚ ]-e `m-K-Øpw sh-

k-am-[m-\w \n-e-\nÀ-¯nbXn in-lm-_v X-§-fp-sS t\-Xr-Xzw \n-kv-Xp-e-w: ap-Jy-a-{´n

I-S-ep-−nbn a-cw ho-Wp Xo-h-−n K-Xm-K-Xw ap-S-§n

ß-sf A-{I-an-®-sX-∂p bp-.Un.F-^v. Iu¨-kn-e¿-am¿ ]-cm-Xnbn¬ ]-d-™p. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωn-j-W¿-°pw ta-b¿ F sI t{]-a-P-Øn-\pw bp-.Un-.F-^.v Iu¨-kn¬ ]m¿-Sn ]-cm-Xn \¬In. -

ISen Ip-Sp-§n-b-hÀ Xn-cn-s¨-¯n tIm-gn-t°m-Sv: h-≈Øns‚ C‘-\w Xo¿-∂-Xn-s\-Øp-S¿-∂v I-S-en-¬-Ip-Sp-ßn-bh¿ Xn-cn-s®Øn. Nm-en-b-Øv \n-∂v c-≠p Znh-kw ap-ºv a-¬ky-_‘ - \ - Ø - n\p t]m-b I - c - o-_v \-hm-kv- F∂ h-≈-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ Nmen-bw A-cb - ≥ h-f∏ - n¬ ap-kvX - ^, I-Sp-° _-km¿ I-≈m-S-Øv lu-kn¬ sam-bv-Xo≥ F-∂n-hcm-Wv C-∂s - e Xn-cn-s®-Øn-bX - v. 30\v t- ]m-b- sXm-gn-em-fn-Iƒ Xncn-s®-Øm-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v _-‘p-°-ƒ tIm-kv-‰¬ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\zj-W-Øn¬ ]-c-∏-\-ßm-Sn-bn¬ \n-∂v 17 t\m-´n-°¬ ssa¬ A-Ise C-h¿ D-s≠-∂ hn-hc - w e-`n®p. ]n∂oSv tIm-kv-‰¬ kv-t‰j≥ ^n-jd - o-kv h-Ip-∏p-am-bn _‘-s∏-´v C-‘-\w F-Øn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.

kn±oJn-sâ a-c-Ww: D-¶-X A-t\z-j-Ww \-S-¯pw sIm-Sp-h-≈n: bq-Øv eo-Kv {]h¿-Ø-I≥ A-_q-_-°¿ kn±oJn-s‚ a-c-Ww kw-_-‘n-®v D-∂X kw-Lw A-t\z-jn-°pw. Un.Pn.--]n. sI F-kv _m-e-kp-{_-lva-Wy\m-Wv C-Xp kw-_-‘n-®v D-Ø-c-hn-d-°n-b-Xv. tIm-gn-t°mSv ss{Iw-{_m-©v F-kv.]n. ]n F-®v A-jv -d-^n-s‚ t\-Xr-XzØn-¬ H-cp Un-ssh.F-kv.]n, Hcp kn.sF, c-≠v F-kv.sF am¿ F-∂n-h¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ kw-L-amWv A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂-Xv.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn A-án-_m-[; e-£-§-fp-sS \-ãw ≈w sI-´n \n¬-°p-∂X - m-bpw Poh-\° - m¿ ]-db - p-∂p. i-kv{- X-{Inb Xn-tb-‰-dn-se Xo-∏n-Sn-Øw C∂p \-S° - p-∂ ]-cn-tim-[\ - I - s - f _m-[n-°n-s√-∂pw ]-s√-Sp-°¬ sXm-´-Sp-Ø dq-an¬ \-S-°p-sa∂pw sU‚¬ tIm-fP - v A-[n-IrX¿ ]-d-™p. - \-„-Øn-s‚ bYm¿-Y I-W-°v C-∂v Xn-´-s∏-SpØpw. Xo-∏n-Sn-Ø k-a-b-Øv U‚¬ tIm-f-Pv Hm-^n-kn¬ c≠p t]-cpw ]p-ds - a H-cp sk-Iyqcn-‰n-bp-am-Wv D-≠m-bn-cp-∂X - v.

"\mdm-¯v kw-`-hw: ]pXn-b I-Y-bv-¡p ]n-¶n Un-ssh.F-kv.]n.'

Icn-¸q-cn ap-Jy-a-{´n-¡pw B-`y-´-c-a-{´n-¡pw t\sc I-cn-s¦m-Sn

I-Æq¿: \m-dm-Øv- kw-`-h-hp-ambn _-‘-s∏-´v ]p-Xn-b \p-W-°Y-I-fp-am-bn Un-ssh.-F-kv.-]n. ]n kp-Ip-am-c≥ cw-K-sØ-Ønb-Xv Zp-cq-l-am-sW-∂p t]m-]pe¿-{^-≠v IÆq¿ Pn-√m {]-knU‚ v sI ]n X-kv -\ow hm¿-ØmIp-dn-∏n¬ B-tcm-]n-®p. {]-h¿-Ø-I¿-°p ta¬ t]men-kv C-t∏mƒ ]p-Xn-b B-tcm]-W-hp-am-bn cw-K-sØ-Øn-bXv tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Znt®-°p-sa-∂ `-bw aq-e-am-Wv. C-

I-cn-∏q¿: U¬-ln-°p t]m-hm≥ I-cn-∏q-cn-se-Øn-b ap-Jy-a-{¥n°p t\-sc-bpw sIm-t≠m-´n-bnse-Øn-b B-`y-¥c - a - {- ¥n-°p t\sc-bpw Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]h¿-Ø-I-cp-sS I-cn-s¶m-Sn {]-Xntj-[w. C-∂s - e D-®b - v° - v ]-{¥t≠m-sS-bm-Wv tIm-gn-t°m-´p-\n∂v I-cn-∏q¿-h-gn U¬-ln-bn-te-°p t]m-hm-s\-Øn-b ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb tZ-io-b ]m-X 213 sIm-fØ - q¿ P-Mvj - \ - n¬-h® - v Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-

∂v Pm-aym-t]-£-bn¬ hn-[n {]kv-Xm-hn-°m-\n-cn-t° Un-ssh.F-kv.-]n. am-[y-a-߃-°v ap-ºmsI-sb-Øn B-tcm-]-W-߃ B-h¿-Øn-®-Xv h≥ Kp-Vm-temN-\-bp-sS `m-K-am-Wv. C-h¿ D-∂-bn-°p-∂ B-tcm]-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v C-Xph-sc H-cp sX-fn-hpw A-t\z-jW D-tZym-K-ÿ¿-°v lm-P-cm°m-\m-bn-´n-√. A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ I-s≠-Sp-sØ-∂p ]-d-™v tIm-

S-Xn-bn¬ \¬-In-b sXm-≠n-apX-ep-I-fp-sS hn-i-Z-hn-h-c-߃ ap-Jy-a-{¥n, Fw.-F¬.-F-am¿, am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ F-∂n-h¿°p \¬-In-b-Xm-Wv. h-kv-Xp-X C-Xm-bn-cn-s° ]pXn-b B-tcm-]-Ww k-Xyw shfn-®-Øm-hp-sa-∂ `-bw aq-e-amWv. t]m-en-kn-s‚ C-Ø-cw sNbv-Xn-Iƒ P-\m-[n-]-Xy k-aqlw Xn-cn-®-dn-b-W-sa-∂pw At±-lw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ hy- I-S-ep-≠n sd-bn¬-th t{Im-kn-\p k-ao-]w {Sm-°n-te-°v ho-W a-cw \m-´p-Im¿ ap-dn-®pam-‰p-∂p ‡-am-°n.

I¿ I-cn-s¶m-Sn-Im-Wn-®X - v. ap-Jya-{¥n cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v {]-Xn-tj-[n-® {]-h¿-ØI-sc X-Sb - m≥ h≥ t]m-en-kv k∂m-lh - pw ÿ-eØ - v Iymw-]v sNbvX - n-cp-∂p. sIm-t≠m-´n ]-Xn-t\gn-se \-∑ B¿-Sv-kv B‚ v kvt]m¿-Sv-kv ¢-∫n-s‚ d-a-Zm≥-˛-HmW-°n-‰v [-\-k-lm-b-hn-X-c-Ww D-Zv-Lm-S-\-Øn-s\-Øn-b B-`y¥-ca - {- ¥n Xn-cp-h© - q¿ cm-[m-Irjv-W-\p-t\-sc-bpw {]-Xn-tj-[°m¿ I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-®p. D-®-

bv° - p-ti-jw ss_-∏m-kv P-Mj v- \n-em-Wv C-cp-]-Ø-©n-e-[n-Iw Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]-h¿-ØI¿ I-cn-s¶m-Sn-Im-Wn-°m-s\-Øn--bX - v. sIm-t≠m-´n kn.-sF. {^m≥-kn-kv, kn.-sF. tPm¨-k¨ F-∂n-hc - p-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ h≥ t]m-en-kv k-∂m-lw {]-Xntj-[w ap≥-Iq-´n A-dn-™v ÿ-eØv Iymw-]v sN-bX v- n-cp-∂p. B-`y-¥c - a - {- ¥n-°p t\-sc Icn-s¶m-Sn F-dn-™ {]-h¿-Ø-Is\ t]m-en-kv \o-°w sN-bX v- p.


{]mtZ-inIw

2 B-K-kv-Xv 2013 sh≈n

]cn-]mSn

100 hn-[-h-IÄ-¡v [-\-k-lm-bw

„tIm-gn-t°m-Sv t]m-en-kv ¢-

∫v: `m-jm C≥-kv-‰n-‰yq-´v ]p-kvX-tIm¬-k-hw ˛ D-Zv-Lm-S-\w ]p-kv-X-I {]-Im-i-\w ˛ tUm. J-Zo-P apw-Xm-kv, tUm. Sn _n th-Wp-tKm-]m-e-]-Wn-°¿ ˛ 10.00 „do-Py-\¬ ]-ªn-Iv sl¬-Øv e-t_m-d-´-dn tImw-]u-≠v: ssI-Ø-dn h-kv-{X {]-Z¿-i-\ hn-]-W-\ ta-f ˛ D-Zv-Lm-S-\w a{¥n Fw sI ap-\o¿ ˛ 5.00 „K-h. tam-U¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ: sI-´n-S inem-ÿm-]-\w ˛ a-{¥n Fw sI ap-\o¿ ˛ 10.00

tIm-gn-t°m-Sv: ap-l-Ω-Z-en inlm-_v X-߃ A-\p-kv-a-c-W Zn\-Øn¬ tÃ-‰v h-\n-Xm-eo-Kpw-˛h-\n-Xm-eo-Kv k-em-e I-Ωn-‰nbpw tN¿-∂p 100 hn-[-h-Iƒ-°p [-\-k-lm-bw \¬-In. D-Zv-Lm-S\w ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v ssl-Z-c-en in-lm-_v X߃ Im-k¿-tKm-Uv Pn-√m h-\nXm-eo-Kv {]-kn-U‚ v B-bn-i Xmln-d-°v ^-≠v ssI-am-dn \n¿-hln-®p. h-\n-Xm-eo-Kv kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v J-a-dp-∂n-k A≥h¿ A-[y-£y-X h-ln-®p. AUz. \q¿-_n-\m d-jo-Zv, kp-lv-dm a-ºm-Sv, A-Uz. ]n Ip¬-kp-So-®¿, ]n k-^n-b, A-Uz. k¬-a, k-eol, tdm-jv-\n Jm-en-Zv, I-Zo-P Ip‰q¿ kw-km-cn-®p.-

Adnbn-¸pIÄ

tXm-«w sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n: B-[mÀ \-¼À tNÀ-¡-Ww tIm-gn-t°m-Sv: sN-dp-In-S tXm´w sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Up-I-fn-se Um-‰m Un-Pn‰-sse-kv sN-øp-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn sXm-gn-em-fn-I-fp-sS-bpw kz-bw-sXm-gn¬ sN-øp-∂-h-cpsS-bpw _m-¶v A-°u-≠v \º¿, B-[m¿ \-º¿ F-∂n-h tN¿-°p-∂-Xn-\m-bn t£-a-\n[n Aw-K-߃ sF-U‚n-‰n Im¿-Up-am-bn A-X-Xv A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ F-Ø-W-sa-∂p Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

Hu-j-[ hn-e \n-b-{´-W D-¯-c-hv: hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kw \m-sf

tIm-gn-t°m-Sv: Hu-j-[ hn-e \n-b-{¥-W D-Ø-c-hv 2013 \-S∏m-°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ Hu-j-[ hn¬-∏-\-°m¿-°pw s]m-Xp-P-\-߃-°p-am-bp-f-f hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kw \m-sf cm-hn-se 10\p I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S°pw. Pn-√-bn-se Hu-j-[ Nn-√d ˛-sam-Ø hym-]m-cn-Iƒ, ¢n-\n°v-˛ B-ip-]-{Xn {]-Xn-\n-[nIƒ, ^m¿-a-kn-Ãp-Iƒ F-∂nh¿ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v Akn.{U-Kv-kv I¨-t{Sm-f¿ A-dnbn-®p.

k¿-hokn¬ \n-∂p hn-c-an-® Im-en°-‰v k¿-h-Iem-im-e U-]yq-´n c-Pn-kv{Sm¿(Ce-£≥ B‚ v ]¿-t®-kv hn`m-Kw) ap-°w Im-™n-c-tØm´-Øn¬ i-¶-c≥ \-ºq-Xn-cn

X-¿Â ]-cn-io-e-\ tI-{µw B-cw-`n-¨p tIm-´q¿: ]-©m-b-Øn¬ H-ºXmw hm¿-Un-se hn-hn-[ Ip-Spw_-{io bq-\n-‰v Aw-K-߃ tN¿∂p X-ø¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μw B-cw-`n-®p. ]m-hp-°-≠n kmwkv-Im-cn-I \n-e-b-Øn-em-Wv Ikv-Xq¿-_m X-ø¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μw B-cw-`n-®-Xv. X-ø¬ D-]-Po-h-\-am-°n A©p ap-X¬ ]-Øp t]-c-S-ßp-∂ Cu bq-\n-‰v hn-hn-[-X-cw h-kv-{X߃ C-hn-sS \n-∂pw X-bv-®p hn¬-∏-\ \-S-Ø-I-bpw. k-ao-]Øp≈ \n-c-h-[n-t]¿-°p X-øen¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-I-bpw sN-øp-∂p. tI-{μ-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\w tIm-´q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn -sI {io-[-c≥ \n¿-h-ln-®p. sI sI _m-e≥, hm¿-Uv Aw-Kw {]-ko-\ sI Fw kw-km-cn-®p.

tdm-Up]-Wn ]qÀ-¯n-bm-bn tIm-´q¿: ]-©m-b-Øn-se \memw hm¿-Un-se sN-tßm-´v-a-e ]-´n-I h¿-K tIm-f-\n-bn-te-°pf-f tdm-Un-s‚ ]-Wn ]q¿-Ønbm-bn. Fw -sI cm-L-h≥ Fw.-]n-bp-sS ^-≠n¬ \n-∂p F-´p e-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®m-Wv tdm-Uv \n¿-an-®-Xv.- -

tIm-gn-t°m-Sv k¿-thm-Z-b kw-Lw Jm-Zn {Km-tam-tZymKvv Fw-t]m-dn-b-Øn¬ B-cw-`n-® d-a-Zm≥˛ Hm-Ww D¬-k-hv 2013 Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

d-a-Zm³þ Hm-Ww DÂk-hv XpS§n tIm-gn-t°mSv: k¿-thm-Z-b kwLw Jm-Zn-{Km-tam-tZym-Kv Fwt]m-dn-b-Øn¬ d-a-Zm≥˛Hm-Ww D¬k-hv Xp-Sßn. Fw sI cm-Lh≥ Fw.]n. D-Zv-LmS-\w sNbvXp. am-Xr-`q-an am-t\-Pn-Mv F-Un-

‰¿ ]n hn N-{μ≥, kn ]n A-_v-Zp¿d-lv-am≥, Iu¨-kn-e¿ ]n Inj≥-N-μv, sI F-^v tPm¿-Pv, sI {io-Ip-am¿, tUm. F hn {]Imiv, Sn sI F A-kokv, Fwt]m-dn-bw am-t\-P¿ Fw ]-c-taizc≥, k¿-thm-Z-b kw-Lw

ap-°w: i-‡-am-b Im-‰n¬ a-etbm-c-Øv hym-]-I-am-b \m-i-\„w. C-∂-se D-®-b-°v 12\p hoin-b-Sn-® Im-‰n¬ a-c-߃ hoWp sIm-bn-em-≠n-˛-F-S-h-Æ kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ a-Wn-°qdp-I-tfm-fw K-Xm-K-Xw X-S- s∏-´p. tKm-X-ºv tdm-Uv ap-X¬ Ipf-ß-c h-sc-bp-≈ H-cp In-temao-‰¿ tdm-Un¬ \q-dp I-W-°n\p a-c-ß-fm-Wp I-S ]p-g-In-bpw s]m-´n-bpw ho-W-Xv. tdm-U-cnIn¬ Ip-gn-®n-´ Im-‰m-Sn a-c-ßfm-Wp ho-W-Xn¬ A-[n-I-hpw.

h≥ Im-‰n¬ sI.F-kv.C._n°pw h≥ \-„-am-Wv D-≠m-b-Xv. tKm-X-ºv tdm-Uv {Sm≥-kv-t^m¿a-dn-\v ap-I-fn¬ a-cw s]m-´n-hoWv {Sm≥-kv-t^m¿-a¿ \n-ew ]Xn-®p. \n-c-h-[n ssh-Zyp-Xn t]m-kv‰p-I-fpw X-I¿-∂n-´p-≠v . \m-´pIm-cpw sI.F-kv.C._n D-tZymK-ÿ-cpw a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw \o-≠p {]-b-Xv -\-Øn-s\m-Sphn¬ A-©p-a-Wn-tbm-sS-bmWp K-Xm-K-Xw ]p-\-ÿm-]n-®Xv. Im-‰n¬ a-cw ho-Wp \n-c-h[n ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. tKm-X-

tIm-gn-t°m-Sv: 29mw hm¿-Un-se s]m-‰-Ω¬ ]m-em-gn tdm-Un¬ In-W-‰n-°-c-Xm-gw C-S-h-gn tdmUm-°n am-‰n-b-Xv Iu¨-kn¬ \n-›-bn-°p-∂ hm¿-Uv ^-≠v D]-tbm-Kn-®-Xm-sW-∂v F¬.-Un.F-^v. Iu¨-kn¬ ]m¿-´n-tbmKw A-dn-bn-®p. ap≥-kn-∏¬ \n-b-aw A-\pk-cn-®v hm¿-Up-I-fn¬ \-S-t°≠p-∂ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\ß-fp-sS ap≥-K-W-\ \n-›-bn°p-∂-Xp hm¿-Uv I-Ωn-‰n-bm-Wv. tdm-Uv \n¿-am-W-Øn-\v \n-Ip-Xn

ºv tdm-Uv Fw A-_v -Zp-∏, I-ZoP ]q-hm-´v, tN-°p-´n ]q-hm-´v, \mk¿ ]-≠m-c-°p-gn, tN-emw Ip∂v ap-Xp-h-߬ I-≠n Ip™≥, A-Im-S-Øv Ip-∂v them-bp-[≥, tN-emw-Ip-∂v B-bni-°p-´n, B-en ]-∂n-t°m-Sv sXm-Sn, sIm-‰n A-Im-S-Øv Ip∂v Ip-∂v, sN-dp-h-°m-´ C-√w Znhm-I-c≥ \-ºq-Xn-cn, A-∏p-Æn am-´p-ap-dn-°¬, A-e-hn-°p-´n ]≠m-c-°p-gn, ssk-\-_ tN-tem´v ]-d-ºv F-∂n-h-cp-sS ho-Sn-\p ap-I-fn-em-Wv a-c-߃ ho-W-Xv. Iq-Sm-sX Ip-f-ß-c A-dn-b-

tßm-´v Nm-en¬ I-co-an-s‚ \n-ch-[n hm-g-I-fpw 50Hm-fw I-hpßp-I-fpw \-in-∏n-´p-≠v. D-®-°mhn¬ ]p-fn-°¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ d∫¿ a-c-ß-fpw \-in-®p. ]m-eØn-߬ a-dn-bw ]m-em-´v-ºm-d F-∂n-h-cp-sS I-°q-kp-I-fpw acw ho-Wp X-I¿-∂p. {]-tZ-i-Øv ssh-Zyp-Xn _-‘w ]q¿-W-ambpw \n-e-®p. {Km- a - ∏ - © m- b - Ø v {]- k nU‚ v Nm-en¬ ssk-\-_, sshkv {]- k n- U ‚ v _- j o¿ ]p- X ntbm-´n¬, kp-P tSmw, kn l-cojv, k-a-Zv I-Æm-´n¬ sk-{I-´-

h-S-I-c: H-©n-bw G-cn-b-bn¬ kn-.]n-.F-Ωn-s\-Xn-tc t]m-eokv- `o-I-c-X \-S-am-Sp-I-bm-sW∂p kn-.]n-.Fw. t\-Xm-°ƒ. tI{μ k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv C-Xp \-S-°p-∂-sX-∂pw t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ Btcm-]n-®p. H-©n-b-Øv B¿.-Fw.-]n {]-

dn hn-iz-\m-Y≥ ÿ-ew k-μ¿in-®p.

bp-hm-hn-\p ]-cn-¡v ap-°w: C-∂-se-bp-≠m-b Im‰n¬ hym-]-I-am-b \m-i-\-„-ap≠m-b tKm-X-ºv tdm-Uv `m-K-Øv c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øp-∂Xn-\n-sS bp-hm-hn-\p ]-cn-t°-‰p. ]q-Δ-Øn-°¬ J-a-dp- -am≥ (_m-_p-˛37) ]-cn-t°-‰-Xv. tKmX-ºv tdm-Uv \m-k-dn-s‚ ho-Sn-\p ap-I-fn-te-°v N-cn-™ a-cw ap-dn®p am-‰p-∂-Xn-\n-sS a-c-Øn¬ \n∂p ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p.

_- n-\p I-S-∂p-t]m-hm≥ kuI-cyw sN-bv-X Im-dpw ]n-∂m-se a-¬k - c - n-t®m-Sn-sb-Øn-b I-Æq¿˛-tIm-gn-t°m-Sv dq-´n-tem-Sp-∂ AssZz-Xv F-∂ kz-Im-cy kq-∏¿ ^m-Ãv _- pw I-Æq¿-˛-sIm-Spß-√q¿ dq-´n-tem-Sp-∂ {X-b-º-I

h¿-Ø-I-sc kw-c-£n-°p-∂ t]m-en-kv kn.-]n.-F-Ωp-Im¿-s°Xn-tc G-I-]-£o-b-am-bn \-S-]Sn-sb-Sp-°-I-bm-Wv. kn.-]n.-FΩp-Im-sc A-{I-an-® kw-`-h-ßfn¬ \n-km-c h-Ip-∏p-Iƒ {]-Imcw tI-sk-Sp-°p-tºmƒ B¿.Fw.-]n. {]-h¿-Ø-I¿ A-{I-an-°s∏-´ kw-`-h-ß-fn¬ Kp-cp-X-c-amb h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-am-Wv tI-

kv Nm¿-÷v sN-øp-∂-Xv. A-¥-cn-® kn- F-®v A-timI-s‚ ho-Sv k-μ¿-in-°m-\p-≈ km-am-\y a-\p-jy-Xzw t]m-epw ap-√-∏-≈n Im-Wn-®n-s√-∂pw kn.-]n.-Fw t\-Xm-°ƒ B-tcm]n-®p. kn.-]n.-Fw H-©n-bw G-cnbm I-Ωn-‰n t\-Xm-°-fm-b B-Iv‰nw-Kv sk-{I-´-dn C.-Fw Z-bm-\]-s¶-Sp-Øp.-

Npcp¡¯nÂ

km-¼-¯n-I Xn-cn-a-dn; bq-¯v tIm¬-{K-kv bp-h-P-\ Iq-«m-bv-a A-©n-\v

tIm-gn-t°m-Sv: tN-hm-bq¿ l-kv-Xn-\-]p-cn-bn¬ Xm-a-kn-°p∂ s\-√n-°-∏-d-ºn¬ X-f-Øn¬ ]p-f-°m-a-Æn¬ Sn ]n \uj-Zn-s‚ km-º-Øn-I t{km-X- v A-t\z-j-W hn-t[-b-am-°W-sa-∂p bq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-gn-t°m-Sv ]m¿-en-sa‚-dn ]m¿-´n {]-kn-U‚ v ]n ]n \u-jo¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. C-bmƒ tIm-gn-t°m-Sv F-kv._n.Sn ]m-f-bw im-J-bn¬-\n-∂p hm-bv-]-sb-Sp-Øv ^¿-Wn-®¿ sa-jn-\-dn tjm-∏v B-cw-`n-®-ti-jw Ip-Sn-»n-I h-cp-Øn-b-Xn-\m¬ P-]vXn \-S-]-Sn t\-cn-´-bm-fm-Wv. C-t∏mƒ \q-dp-tIm-Sn-b-e-[n-Iw cq-]-bp-sS B-kv-Xn C-bmƒ-°p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv ap-°w, _m-ep-t»-cn, sa-Un-°¬ tIm-f-Pv, Xm-a-c-t»-cn t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I-fn¬ C-bmƒ-s°-Xn-tc km-º-Øn-I-X-´n-∏n-\p tI-kv \n-e-hn-ep-≠v. C-bmƒ ap≥-a{¥n F-f-a-cw I-co-an-s‚ _n-\m-an-bm-sW-∂pw ]-d-b-s∏-Sp∂p. tI-kv C-t∏mƒ ss{Iw {_m-©n-s‚ A-t\z-j-W-Øn-emWv. A-t\z-j-Ww Cu¿-Pn-X-am-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p A©n-\p am-\m-©n-d-bv-°p k-ao-]w bq-Øv tIm¨-{K- n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ bp-h-P-\ Iq-´m-bv-a \-S-Øpw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ sF ]n cm-tP-jv, ]n hn _n-\o-jv-Ip-am¿, jnPp-em¬ ]-s¶-Sp-Øp. ]p-√m-fq¿: C-kv-em-an-Iv dn-eo-^v B‚ v k¿-ho-kv sk¬ d-aZm≥ In-‰v hn-X-c-Ww hm-Zn-_-Z-dn¬ sI Fw A-_q-_-°¿ apkvv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _-Zv¿ A-\p-kv-a-c-W-hpw C^v-Xm¿ ao-‰pw \-S-Øn. kn A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ A-[y-£-X hln-®p. ]n B-en ap-kv-eym¿, Fw ]n A-_p-lm-Pn, ]n ]n apl-Ω-Zv _-io¿, Fw ]n A-iv-d-^v kw-km-cn-®p.

Nn-InÂ-km k-lm-b k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p

Np-g-en-°m-‰v \m-iw hn-X® tIm-S-t©-cn {]-tZ-i-߃ a{¥n Fw sI ap-\o-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ k-μ¿-in-°p∂p

]-\ ho-Wv ho-Sv X-IÀ-¶p Np-g-en-¡mäv; B-izm-k-hm-¡p-IÄ C-hÀ-¡v

Xn kzo-Ic - n-°p-Ib - pw sN-bvX - p a¬-ky-sØm-gn-em-fn Ip-Spw_-ß-sf-sb-√mw _n.-]n.-F¬ ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I, hm¿-[-Iy s]≥-j≥ A-S-°-ap-ff k¿-°m¿ B-\p-Iq-ey-߃ e`n-°p-∂-Xn-\p-f-f X-S-k-߃ \o-°p-I, k-_v-kn-Un \n-c°n¬ a-sÆ-Æ e-`n-°p-∂-Xnse Im-e-Xm-a-kw H-gn-hm-°p-I, aq-∂p sk‚ v `q-an-bp-f-f F-√m a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°pw ho-Sv e-`y-am-°p-I Xp-S-ßn-b Bh-iy-߃ A-\p-`m-h-tØm-sS ]-cn-K-Wn-°p-sa-∂p k-an-Xn A[y-£≥ A-dn-bn-®p.tbm-K-Øn-\p-ti-jw k-an-Xn sIm-bn-em-≠n ^n-jn-Mv lm¿_¿, ^n-j-do-kv sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqƒ, a¬-ky-sØm-gn-em-fn tIm-f-\n-Iƒ F-∂n-hn-S-߃ k-μ¿-in-®p {]-iv-\-߃ t\-cn´p hn-e-bn-cp-Øn. Pn-√-bn-se Xo-

tI-kv˛ tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn.hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ X-S -s∏-Sp-Øp-∂ i-‡n-Iƒ-s°Xn-cm-bn P-\-ß-sf A-Wn \n-cØn cm-{„o-b-am-bpw \n-b-a-]-cam-bpw t\-cn-Spw. Iu¨-kn¬ ]m¿-´n tbm-KØn¬ A-\n-Xm-cm-P≥ A-[y£-X h-ln-®p. Sn l-k≥, kn ]n ap-km-^¿ A-l-Ω-Zv, Sn ]n tIm-b sam-bv-Xo≥, Sn sam-bvXo≥-tIm-b, Fw cm-[m-Ir-jvW≥, sI hn _m-_p-cm-Pv, Sn kpP≥ kw-km-cn-®p.

d-a-Zm³ dn-eo-^v hn-X-c-Ww

Xm-a-c-»-cn: I-\-Ø Im-‰n-epw ag-bn-epw a-c-߃ ho-Wp ho-SpIƒ X-I-cp-I-bpw ssh-Zrp-Xn _‘w X-I-cp-I-bpw sN-bv-Xp. sNw-]-d ]p-dm-bn¬ Ip-™-Ω-Zv ap-kveymcp-sS ho-Sn-\p-ta¬ sXßp ho-Wp X-I¿-∂p. I-√-S-s∏m-bn¬ ]m-dp-hn-s‚ ho-Sn-t∑¬ I-ap-Iv ho-Wp `m-KnI-am-bn X-I¿-∂p. ]p-dm-bn¬ d^o-Jn-s‚ ho-Sv tX-°v ho-Wp-XI¿-∂p. -hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ a-c߃ s]m-´n-ho-Wp ssh-Zyp-Xn I-\-Ø Im-‰n¬ Xm-a-c-t»-cn sNºd-bn¬ sX-ßv ho-Wp X-I¿-∂ ]p-dm-bn¬- Ip-™-Ω-Zv ap-kveym-cp-sS ho-Sv _-‘w X-I-cm-dn-em-bn.

Ip-μ-aw-K-ew: ]-d-ºn-se ]-\ hoWv \n¿-am-W-Øn-en-cn-°p-∂ hoSv X-I¿-∂p. sN-Øp-I-S-hv an-\n C≥-U-kv-{Sn-b¬ F-kv-t‰-‰v tIm -b-t©-cn-]m-Sw tdm-Un¬ ho-dpºm-s]m-bn¬ a-tl-jn-s‚ hoSm-Wv X-I¿-∂-Xv. ]-Øv Zn-h-kw ap-ºm-Wv ho-Sn-s‚ tIm¨-{Io-‰v I-gn-™-Xv.-A-Sp-°-f-bp-sS `mKw ]m-sS X-I¿-∂p.`n-Øn-°v hn-≈-epw kw-`-hn®n-´p-≠v. hm¿-Uw-Kw Pn-j tNme-°-a-Æn-epw Ip-μ-aw-K-ew hnt√-Pv Hm-^n-k-dpw ÿ-ew kμ¿-in-®p. ^-tdm-°v: H-f-h-Æ-bn¬ ]-\ apdn-™v ho-Wv tIm¨-{Io-‰v ho-Sv X-I¿-∂p. H-f-h-Æ th-e-t©-cn ]-d-ºv ]-g-bn-√-Øv A-_v -Zp-∂mk-dn-s‚ ho-´p-ap-‰-sØ ]-\-bm-

[-\-Im-cy I-Ω-n‰n 4.-5 e-£w cq] A-\p-h-Zn-®p F-∂-Xp I-≈am-Wv. {]-hr-Øn kw-_-‘n-® ^-b¬ [-\-Im-cy I-Ωn-‰n-bp-sStbm a-cm-a-Øv I-Ω-‰n-bp-tS-tbm ]-cn-K-W-\-bv°p h-∂n-´n-√. tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-knen-s\ A-]-Io¿-Øn-s∏-Sp-Øm\pw hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-ßsf X-S- -s∏-Sp-Øp-hm-\p-ap-≈ bp.-Un.-F-^n-s‚-bpw Nn-e Acm-{„o-b-°m-cp-sS-bpw Kq-Vmtem-N-\-bp-sS Xp-S¿-®-bm-Wv Ct∏mƒ D-b¿-∂p h-∂n-cn-°p-∂

H-©n-b-¯v t]m-en-kv- `o-I-c-X-sb-¶v kn-.]n-.Fw.

Im-än ho-Sp-IÄ X-IÀ-¶p-

{]-Xo-£-bm-hp-¶nÃ

Wv \-Sp ap-dn-™v ho-Sn-\p ap-Ifn¬ ho-W-Xv. tIm¨-{Io-‰v ho-Sv ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. C-∂- Xm-a-c-t»-cn: Np-g-en-°m-‰n¬ \„-w kw`-hn®h¿-°p ap-∂n¬ se cm-hn-se-bm-Wp kw-`-hw. B-izm-k hm-°p-I-fp-ambn a{¥n-b-S-°-ap-≈-h¿ F-Øn-sb¶nepw ]p-√q-cmw-]m-d D-cpƒ s]m´-en-s‚ hm¿-jn-I-Øn-\p A-©p \mƒ ap≥-]p-≠m-b h≥-Np-g-en°m-‰n¬ tIm-S-t©-cn {]-tZ-ihm-kn-Iƒ B-i-¶-bn-em-Wv. {]-Ir-Xn-t£m-`-ß-fn¬ k¿tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ C-∂- h-kz-hpw \-„-s∏-Sp-∂-h¿-°p se ap-X¬ ]p-Xn-b H-cp Bw-_p- k¿-°m¿ {]-Jym-]-\-߃ I-Se≥-kv Iq-Sn e-`y-am-bn. Fw sI em-kn-sem-Xp-ßp-∂ A-\p-`-h-- -Xncm-L-h≥ Fw.-]n-bp-sS {]m-tZ- ß-fm-Wv D-≠m-hp-∂-Xv.C in-I hn-I-k-\ ^-≠n-¬ \n- \m¬ a-{¥n-am-cp-sS-tbm A-[n∂pw G-gp e-£w cq-] sN-e-h- Ir-X-cp-sS-tbm B-izm-k hmgn-®m-Wv Bw-_p-e≥-kv e-`y-am- °p-Iƒ-°p ]-e-cpw {]-Xn--tj-[ kz-c-Øn-em-Wv ]-e-t∏m-gpw {]°n-b-Xv.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn\v H-cp Bw-_p-e³-kv Iq-Sn

k-Pn-\n tX-d-¼-¯v sN-bÀ-t]-gv-k¬ \-cn-°p-\n: {Km-a-∏-©m-b-Øv hn-I-k-\ Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ω‰n sN-b¿am-\m-bn ap- k vv- e nw eo-Kn-se k-Pn-\n tX-d-ºØn-s\ Xn-c-s™Sp-Øp.- ]n i-io-{μk-Pn-\n tX-d-º-Øv s\ hn-Ik-\ Im-cy hn-I-k-\ k-an-Xn Aw-K-am-bpw ^u-kn-bm d-lv-ams\ [-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ω-‰n Aw-K-am-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

c-tZ-i {]-tZ-i-ß-fn¬ ]-cn-K-W\-bn-en-cn-°p-∂ Ip-Sn-sh-f-f ]≤-Xn-Iƒ, ]p-\-c-[n-hm-k `-h-\ \n¿-am-W ]-≤-Xn-Iƒ, tIm-gnt°m-s´ ^n-j¿-sa≥ s{S-bn-\nMv sk‚¿, C-cn-߬ ^n-j-dokv tdm-Uv, C-cn-߬ sS-Iv-\n°¬ ssl-kv-Iqƒ, F-e-Øq¿, sIm-bn-em-≠n a¬-ky-{Km-a߃ Xp-S-ßn-b ]-≤-Xn-I-sf°p-dn-®pw tbm-K-Øn¬ N¿-® sN-bv-Xp. t£-a-\n-[n s]≥-j≥ Ip-Sn»n-I Hm-W-Øn-\p-ap-ºp Xo¿Øv \¬-Im-\p-f-f \-S-]-Sn ssIs°m-f-fp-sa-∂p k-an-Xn A-dnbn-®p. sI -Zm-k≥ Fw.-F¬.-F, sIm-bn-em-≠n \-K-c-k-`m sNb¿-t]-gv-k¨ sI -im-¥, tN-at©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-\n-Xm a-Xn-en-t®-cn, \- h-S-I-c: hm-l-\-߃-°v A-]K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿-am¿, P-\- I-S `o-j-Wn-bm-b-Xn-\m¬ tZio-b-]m-X-bn-se Ip-gn-Iƒ \m{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. ´p-Im¿ A-S-®p. sk≥v-{S¬ ap°m-fn _- v-t‰m-∏n-\v k-ao-]sØ hm-cn-°p-gn-bm-Wv {]-tZ-ihm-kn-I-fpw ss{U-h¿-am-cpw Iqen-an-‰U - v kvt- ‰m-∏v _- pw h-∂n- Sn A-S-®-Xv. Sn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. aq-∂p hm-lI-gn-™ Zn-h-kw C-hn-sS \-߃-°pw tI-Sp-]m-Sv ]-‰n. sN-¶-√v I-b-‰n h-∂ tem-dn Ip-gn _- n-se bm-{X-°m¿-°p \n- sh-´n-®-Xv Im-c-Ww Xm-g-v ®-bn m-c ]-cp-°p]-‰n. {Sm-^n-Iv kn- te-°v a-dn-™n-cp-∂p. sN-¶¬ ·¬ X-I¿-∂-Xm-Wv A-]-I-S tem-dn-I-fn¬ \n-∂v Hm-tcm I-√v Im-c-Ww. kzo-I-cn-®m-Wv Ip-gn-b-S-®-Xv.-

_-Êp-I-fp-sS a-Â-k-c-tbm-«w aqew A-]-IS- ]-c-¼-c h-S-I-c: _- p-I-fp-sS A-an-X th-K-X Im-c-Ww ssI-\m-´n P-Mvj-\n-¬ hm-l-\-߃ Iq-´n-bn-Sn®p. C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wntbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ssI-\m-´n P-Mv-j-\n¬ Hm-¿°m-t´-cn `-K-tØ-°v t]m-hp-∂

I-Sn-b-ßm-Sv: ]p-d-hq-cn-se Iq-\n F-S-t°m-´v \m-k-dn-s‚ ho-Snt\m-Sp tN¿-∂ tX-ßm-Iq-S IØn-\-in-®p. A-øm-bn-c-tØm-fw tX-ß-bpw d-∫-dpw ]q¿-W-ambpw I-Øn-\-in-®p. A-©p e£w cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m°p-∂p. t]-cm-{º-bn-¬- \n-∂pw h-∂ A-·n-i-a-\ tk-\-bpw \m´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv Xo-b-W-®Xv.

3

hn-hm-Z tdm-Uv \nÀ-an-¨-Xv hmÀ-Uv ^-−v D-]-tbm-Kn-¨v: FÂ.-Un.-F-^v.

a-g: a-e-tbmc-¯v hym-]-I \m-i\ãw; \n-ch-[n ho-Sp-IÄ X-IÀ-¶p

Xo-c-tZ-i-s¯ ho-Sp-IÄ-¡v \-¼À e-`n-¡m³ \-S-]-Sn: \n-b-a-k-`m k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: Xo-c-tZ-i ta-Je-bn¬ ]-Wn-bp-∂ ho-Sp-Iƒ-°v kn.-B¿.-C-sk-Uv \n-b-aw aq-ew \-º¿ e-`n-°m≥ t\-cn-Sp-∂ {]iv-\w k¿-°m-cn-s‚ {i-≤-bn¬s∏-Sp-Øn ]-cn-lm-c \-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-f-fp-sa-∂p a¬-kysØm-gn-em-fn-I-fp-sS-bpw A-\p_-‘ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS-bpw {]-iv-\-߃ ]Tn-°p-∂-Xn-\p-≈ \n-b-a-k-`m k-an-Xn A-dn-bn-®p. sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚-j≥ Fw.-F¬.-Fb - p-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ k-an-Xn sIm-bn-em-≠n dÃv lu-kn¬ \-S-∂ kn-‰n-Mn¬ A-dn-bn-®-Xm-Wn-Xv.- ^n-jn-Mv lm¿-_-dn-s‚ \n¿-am-W {]-h¿Ø-\-߃ k-an-Xn hn-e-bn-cpØn. tbm-KØ - n¬ d-h\ - yq ˛ Xp-dap-J ˛ a¬-ky-_‘ - \ - h-Ip-∏p-Ifn-se D-tZym-K-ÿ¿, a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ, kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. ]-cm-

sk-{I´-dn F≥ Ir-jv-W-Ip-amc≥ kw-km-cn®p. k¿-thm-Z-b kw-Lw {]knU‚ v ]n l-co-jv _m-_p A[y-£-X h-ln-®p. 30 i-X-am-\w K-h. dn-t_-‰v k-]v-Xw-_¿ 14 hsc Xp-S-cpw.

tX-§m-¡q-Sv I-¯n-\-in-¨p

kozhikode/clT

tZ-io-b-]m-X-bn-se Ip-gn-IÄ \m-«p-ImÀ A-S-¨p

Xn-I-cn-°p-∂-Xv. ]p-√q-cmw-]m-d D-cpƒ-s]m-´-en-en¬ A-`-bm¿-YnI-fm-b-h¿-°v \¬-In-b hm-Kv-Zm\-߃ H-cp-h¿-jw ]q¿-Øn-bmbn-´pw \-S-∏n-em-°n-bn-´n-√. ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤-Xn-Iƒ C-t∏m-gpw F-hn-Sw h-sc F-Øn F-∂p-t]m-epw Pn-√m `-c-W-Iq-SØn-\p-t]m-epw hy‡-X-bn-√. Xm¬-°m-en-I, sj-Un¬ Aku-I-cr-ß-fp-sS \-Sp-hn¬ h¿jw H-∂p ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂ kao-] {]-tZ-i-sØ k-tlm-Z-c-ßfp-sS A-\p-`-hw I¨-ap-∂n-ep≈-t∏mƒ B-izm-k hm-°p-Iƒ°p-≈ {]-Xn-I-c-Ww ]-e-t∏mgpw I-Sp-Ø-Xm-bn-t∏m-hp-∂p. h¿-jw H-∂p I-gn-™-h¿-°p

\-S-∏m-°m≥ I-gn-bm-Ø ]m-t°Pp-Iƒ sN-ºp-I-S-hp Zp-cn-X _m[n-X-tcm-Sv {]-Jym-]n-°-cp-sX-∂ A-t]-£-bm-Wp ]-e-cpw am-[y-a߃-°p -ap-∂n¬ A-[n-Ir-X-tcmSv B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. a-{¥n-°pw Fw.-F¬.-F-bv-°pw ]p-d-sa sImSp-h-f-fn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv, ]-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b G-enbm-Ω tPm¿-÷v (Xn-cp-h-ºm-Sn), A-bn-j-°p-´n kp¬-Øm≥ (]pXp-∏m-Sn), B‚-Wn \o¿-th-en¬ (tIm-S-t©-cn), Pn-√m ]-©m-bØv sa-º¿ hn.-Un tPm-k-^v, ap≥ Fw.-F¬.-F. tPm¿-Pv Fw.tXm-a-kv k-lm-b l-kv-X-hp-ambn F-Øn.

\-cn-°p-\n: h¿-j-߃-°p ap-ºv C-f-b a-I≥ A-]-I-S-Ønepw I-gn-™ h¿-jw aq-Ø-a-I≥ lr-t{Zm-K-_m-[-bn-epw a-cn®-tXm-sS {]-bm-k-Øn-em-b hr-≤-am-Xm-]n-Xm-°-tf-bpw A\m-Y-°p-´n-I-tf-bpw kw-c-£n-°m≥ \m-´p-Im¿ cw-K-Øv. sIm-tSm-fn ]-∂n-t°m-´q¿ ]p-Xn-tbm-´n¬ ^m-Xzn-a-bpw `¿Øm-hv Ip-™n-cm-bn-\p-am-Wv Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂-Xv. tcm-Kß-fpw a-cn-® a-°-fp-sS Ip-™p-ß-fp-sS sN-e-hpw C-h-cp-sS ap-∂n¬ tNm-Zy-Nn-”-am-Wv. Ip-Spw-_-sØ k-lm-bn-°m≥ \m-´p-Im¿ Ip-Spw-_-k-lm-b \n-[n cq-]o-I-cn-®p. A-–p-√ sIm-tSm-fn(sN-b¿-am≥), sI ]n t{]-a≥(I¨-ho-\¿). Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶n¬ F-kv._n. 5809 B-bn A-°u-≠v Xp-Sßn-bn-´p-≠v.

A£b tI{µ¯nte¡v amÀ¨v

ap°w: k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS t]-cn-ep-≈ sIm-≈-em-`w A-hkm-\n-∏n-°p-I, sI-´n-°n-S-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-a-b_-‘n-X-am-bn hn-X-c-Ww sN-øp-I, Po-h-\-°m-cp-sS Ip-d-hv ]-cn-l-cn-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v Un.ssh.F-^v.sF A-£-b tI-{μ-Øn-te-°p am¿-®v \-SØn. kn.]n.Fw. G-cn-bm I-Ωn-‰n Hm-^n-kv ]-cn-k-c-Øv \n∂m-cw-`n-® am¿-®v A-£-b tI-{μ-Øn-\p ap-∂n¬ t]m-en-kv X-S-™p. t]m-en-kv h-e-bw t`-Zn-®v {]-h¿-Ø-I¿ X-≈n-°-bdm≥ {i-an-®-Xv A¬-]-t\-cw kw-L¿-j-Øn-\v Im-c-W-am-bn. kn.]n.Fw. tem-°¬ sk-{I-´-dn sI Sn _n-\p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {_n-Po-jv ap-°w A-[y-£-X h-ln-®p. {

k-µÀ-in-¨p

Xm-a-c-t»-cn: Np-g-en-°m-‰v \m-iw hn-X-® a-e-tbm-c-Øv klm-b-hp-am-bn F-kv.ssh.F-kv, F-kv.F-kv.F-^.v t\-Xm-°sf-Øn. sIm-S-t©-cn ]-©m-b-Øn-se sN-ºp-I-S-hv, I-f-∏pdw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ F-kv.ssh.F-kv kw-ÿm-\ t£-a-Imcy k-an-Xn Aw-Kw Sn sI A-–p¿-d-ln-am≥ _m-J-hn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv k-lm-b l-kv-X-hp-am-bn F-Øn-b-Xv

ap³ Pn-Ãm {In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j-³ F-bÀtlm¬ \n-tcm-[-\w; Pn-Ã-bn [-\ IÀ-i-\-am-¡n ]n-cn-¨p-hn-« \-S-]-Sn \n-b-a-hn-cp-²-sa-¶v ]-Ip-cμn--atw-imK-ew: Pn-√-bn¬ F-b¿ tlm¨ \n-tcm-[-\ \n-b-aw I¿-i-\tIm-gn-t°m-Sv: X-ß-sf A-\ymb-am-bn ]n-cn-®p-hn-´ \-S-]-Sn \nb-a-hn-cp-≤-am-bn-cp-s∂-∂p sXfn-™-Xm-bn ap≥ Pn-√m {In-°‰v A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. \-S-]-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v tI-c-f ssl-t°m-S-Xn-bp-sS kwKnƒ _-©v hn-[n-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ sI.kn.F `m-chm-ln-I-fm-b Sn kn am-Xyp, Sn B¿ _m-e-Ir-jv-W≥ F-∂n-htcm-Sv 12\p lm-P-cm-hm≥ Un-hnj≥ s_-©v D-Ø-c-hn-´n-´p-≠v. C-h¿ \-S-Øn-b km-º-Øn-I {I-a-t°-Sp-Iƒ Nq-≠n-°m-´n-bt∏m-gm-Wv P-\m-[n-]-Xy hn-cp-≤am-b am¿-K-Øn-eq-sS tIm-gn-

t°m-Sv {In-°-‰v A-tkm-kn-tbj≥ ]n-cn-®p-hn-´-Xv. Xp-S¿-∂v H-cp A-Uv-tlm-°v I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-°p-I-bpw tImS-t©-cn-bn¬ {In-°-‰v A-°m-Zan-bp-sS t]-cn¬ H-cp I-Ωn-‰n cq]n-I-cn-®p {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn h-cp-I-bp-am-bn-cp-∂p. C-Xm-Wp tIm-S-Xn-bn¬ tNm-Zyw sN-bv-XXv. kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-em-bn C-h-cp-sS HØm-i-tbm-sS 200Hm-fw hym-P¢-∫p-Iƒ cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. `-cWw ]n-Sn-s®-Sp-°p-∂-Xn-\pw \ne- \ n- d p- Ø p- ∂ - X n- \ p- a m- W n- X v . hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n k-Xo-jv-N-{μ≥, cmw-tam-l≥-IΩ-Øv, sI _n hn-P-b-Ip-am¿, Fw kp-[o¿ ]-s¶-Sp-Øp.

am-en-\y-{]-iv-\w: ]-©m-b-¯v Hm-^n-kv amÀ-¨v C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: A-tØm-fn samS-°-√q-cn¬ Im-t°m-d-a-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ B-ip-]-{Xn {]h¿-Ø-\w P-\-߃-°v B-tcmKy {]-iv -\-߃ kr-„n-°p-∂psh-∂p Im-t°m-d a-e kw-c-£W-k-an-Xn {]-kn-U‚ v ]n kp-tc{μ≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p. B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂p-≈ am-en-\y-߃ ]-cn-k-c-sØ ho-

Sp-I-fn-se In-W¿ sh-≈w a-en\-am-°n. I-°q-kv am-en-\y-߃ tXm-´n-te-°v H-gp-°p-∂p. C-Xp tZ-i-sØ \o¿-Ø-S-߃, Ip-f߃, ]m-S-߃, Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn F-∂n-h-sb am-en-\y-s∏-SpØp-∂p. ]-©m-b-Øv C-°m-cyß-fn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p∂n√. C-Xn-¬ {]-Xn-tj-[n-®v C∂v A-tØm-fn ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-te-°v am¿-®v \-S-Øpw.

am-bn \-S-∏m-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]-cn-tim-[-\ Xp-S-ßn. C-∂-se tIm-gn-t°m-Sv, sIm-Sp-h-≈n ta-J-e-I-fn¬ \n-∂m-bn 33Hm-fw hm-l\-߃-°p t\m-´n-kv \¬-In. t\m-´n-kv \¬-In-bn-´pw F-b¿tlm¨ A-gn-®p-am-‰m-Ø hm-l-\-ß-fp-sS s]¿-an-‰v d-±m-°n.


{]mtZ-inIw

2 B-K-kv-Xv 2013 sh≈n

]cn-]mSn

„tIm-gn-t°m-Sv t]m-en-kv ¢-

∫v: `m-jm C≥-kv-‰n-‰yq-´v ]p-kvX-tIm¬-k-hw ˛ D-Zv-Lm-S-\w ]p-kv-X-I {]-Im-i-\w ˛ tUm. J-Zo-P apw-Xm-kv, tUm. Sn _n th-Wp-tKm-]m-e-]-Wn-°¿ ˛ 10.00 „do-Py-\¬ ]-ªn-Iv sl¬-Øv e-t_m-d-´-dn tIm-w-]u-≠v: ssI-Ø-dn h-kv-{X {]-Z¿-i-\ hn-]-W-\ ta-f ˛ D-Zv-Lm-S-\w a{¥n Fw sI ap-\o¿ ˛ 5.00 „K-h. tam-U¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ: sI-´n-S inem-ÿm-]-\w ˛ a-{¥n Fw sI ap-\o¿ ˛ 10.00

da-Zm³ {]`m-jWw

„h-S-I-c C-kv-em-ln sk‚¿:

^n-tdm-kv-Jm≥ ]p-Øq¿ ˛ 1.-15.

Adnbn-¸pIÄ

F-bv-U-Uv tIm-f-Pp-I-fn ]p-Xn-b tIm-gv-kp-IÄ; hn-th-N-\w hÀ-[n-¸n-¡pw: v-tIm-gn-t°m-Sv: F-√m F-bv-UUv B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pp-I-fn-epw ]p-Xn-b tIm-gvkp-Iƒ A-\p-h-Zn-°m-\p-≈ a{¥n-k-`m Xo-cp-am-\w Cu cw-KØv \n-e-\n¬-°p-∂ `o-a-am-b A-k-a-Xzw D-d-∏n-°m≥ am-{X-ta k-lm-bn-°p-I-bp-≈q-sh-∂v t^m-dw t^m¿ a-e-_m¿ ssd-‰vkv `m-c-hm-ln-I-fm-b tUm. sI sI F≥ Ip-dp-∏v, tUm. ^-k¬ K-^q¿, Sn ap-l-Ω-Zv th-fw F∂n-h¿ kw-bp-‡ {]-kv-Xm-h-\bn¬ ]-d-™p. F-bv-U-Uv tImf-Pp-Iƒ-°v ]p-d-sa k¿-°m¿ tIm-f-Pp-I-fn¬-Iq-Sn tIm-gv-kpIƒ A-\p-h-Zn-°m≥ Xo-cp-am-\n®m¬ {]-iv-\w e-Lq-I-cn-°m≥ I-gn-bpw.

tXm-Sv \n-I-¯nbXv ho-Sn\v `o-j-Wn-bmbn

a-Wn-bq¿ ]m-e-bm-Sv N-¥-s\m-Sn Ip-\n-bn¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ ho-Sn-\p Np-‰pw sh-≈w I-b-dn-b \n-e-bn¬ h-S-I-c: k-ao-]-sØ h-b-epw dn-b-tXm-sS `o-Xn-tbm-sS-bm- ∂m¬ k-ao-]-Øv Xm-a-kn-°ptXm-Spw \n-I-Øn-b-Xp Im-c- Wv Cu Ip-Spw-_w I-gn-bp-∂- ∂ Nn-e¿ tXm-Sv \n-I-Øn-b-XmWw ho-Sv sh-≈-Øn-em-bn. a- Xv. aq-∂p `m-K-Øpw tXm-Sp-≈ Wp ho-Sn-\p Np-‰pw sh-≈w IWn-bq¿ ]m-e-bm-Sv N-¥-s\m-Sn {]-tZ-i-Øm-Wv cm-[m-Ir-jv-W- b-dm≥ Im-c-Ww. Ip-\n-bn¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ s‚ ho-Sv ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. sh-≈w H-gp-In-t∏m-Im-\pho-Sn-\p Np-‰-ap-am-Wp sh-≈w ho-Sn-s‚ h-S-°v `m-K-Øp-≈ ≈ ku-I-cyw H-cp-°n-Ø-cp-saI-b-dn-b-Xv. tXm-Sv h-gn-bm-Wv a-g-°m-e-Øv ∂p ]-d-™n-cp-s∂-¶n-epw C-Xv ho-Sn-\p Np-‰pw sh-≈w I-b- sh-≈w H-gp-Im-dp-≈-Xv. F- sN-bv-Xn-´n-√.

a-cw ho-Wv X-I¿-∂- H-X-tbm-Øvao-ج _m-e-s‚ ho-Sv t]-cm-{º: C-∂-se D-®-°v ]-{¥- ®m-en¬ Ip-™n-N-¥p-Ip-dp-∏n≠-c-tbm-sS-bp-≠m-b Np-g-en- s‚ Hm-Sp-ta-™ ho-Sn-\p ta¬ a°m-‰n¬ t]-cm-{º a-e-tbm-c ta- cw ho-Wv ta¬-°q-c X-I¿-∂p. J-e-bn¬ I-\-Ø \m-i-\-„w. Iq-Øm-fn {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ Im-b-Æ, Iq-Øm-fn, t]-cm-{º tIm-°p-∂p-Ω¬ ssj-e-bp-sS {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn-em-Wv Iq- Hm-e ta-™ ho-Spw a-cw ho-Wp Sp-X¬ \-„-ap-≠m-b-Xv. X-I¿-∂p. t]-cm-{º {Km-a-∏-©mIm-b-Æ {Km-a-∏-©m-b-Øn- b-Øv Ip-cn-°ƒ sIm-√n A-kose hm¿-Uv A-©n¬-s]-´ Ip-gn- kn-s‚ Hm-Sp-ta-™ ho-Spw a-cw

Hu-j-[ hn-e \n-b-{´-W D-¯-c-hv: hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kw \m-sf

tIm-gn-t°m-Sv: Hu-j-[ hn-e \nb-{¥-W D-Ø-c-hv 2013 \-S-∏m°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ Huj-[ hn¬-∏-\-°m¿-°pw s]mXp-P-\-߃-°p-am-bp-f-f hn-i-ZoI-c-W tbm-Kw \m-sf cm-hn-se 10\p I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ \-S-°pw. Pn-√-bnse Hu-j-[ Nn-√-d ˛-sam-Ø hym-]m-cn-Iƒ, ¢n-\n-°v-˛ B-ip]-{Xn {]-Xn-\n-[n-Iƒ, ^m¿-a-knÃp-Iƒ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v A-kn.-{U-Kv-kv I¨-t{Smf¿ A-dn-bn-®p.

_n-cp-Z hn-ZymÀ-Yn tbm-Kw

h-S-I-c: \-K-c-k-`-bn¬ km-aqly-tk-h-\-Øn-\p t]-cv c-Pnÿ sN-bv-X-h-cpw sN-øm≥ _m°n-bp-≈-h-cp-am-b _n-cp-Z-hnZym¿-Yn-I-fp-sS tbm-Kw aq-∂n-\v 10\p h-en-b-h-f-∏v hn-I-k-\ tI{μ-Øn¬ \-S-°pw.

P-\-i-Xm-Ðn C-¶p ap-XÂ h-S-I-c-bnÂ

h-S-I-c: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛ tImgn-t°m-Sv P-\-i-Xm-–n F-Iv-kv{]-kv C-∂p ap-X-¬ h-S-I-c-bn¬ F-Øpw. cm-hn-se 5.-23\pw cm{Xn 10.-30 \p-am-Wv P-\-i-Xm-–n h-S-I-c-bn¬ \n¿-Øp-I. tIm-gnt°m-Sv h-sc-bp-≈ Cu h-≠n Ign-™ Pq-em-bv 1 ap-X¬ I-Æq-cnte-°v \o-´n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ h-S-I-c-bn¬ kv-t‰m-∏v A-\p-h-Zn®n-cp-∂n-√. C-Xn-s\-Xn-tc k-acw \-S-∂n-cp-∂p.

F-bÀtlm¬; ]-cn-tim-[-\ IÀ-i-\-am-¡n Ip-μ-aw-K-ew: Pn-√-bn¬ F-b¿ tlm¨ \n-tcm-[-\ \n-b-aw I¿i-\-am-bn \-S-∏m-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]-cn-tim-[-\ Xp-S-ßn. C-∂-se tIm-gn-t°m-Sv, sIm-Sph-≈n ta-J-e-I-fn¬ \n-∂m-bn 33Hm-fw hm-l-\-߃-°p t\m-´nkv \¬-In. hm-l-\-ß-fn¬ LSn-∏n-®n-cp-∂ F-b¿-tlm¨ Agn-®p-am-‰n. t\m-´n-kv \¬-In-bn´pw F-b¿-tlm¨ A-gn-®p-am-‰mØ hm-l-\-ß-fp-sS s]¿-an-‰v d±m-°n.

I-S-]p-g-Inho-W a-c-Øn-\-Sn-bn¬-s∏-´v s]-cp-h-´q¿ sIm-√-d-°-≠n _m-e-Ir-jv-W-s‚ ]-ip- N-Ø\nebn¬

Iq-Øm-fn tIm-°p-∂p-Ω¬ ssj-e-bp-sS Hm-e-ta-™ ho-Sn-\pta¬ a-cw ho-Wv X-I¿-∂ \n-e-bn¬ ho-Wp X-I¿-∂p. C-tX hm¿-Un- tbm-´n¬ Pm-\-In-bp-sS F-´v sXse ap-°-≈n¬ tPm¿-÷n-s‚ ßv, A-©v I-ap-ßv, hm-g F-∂n\q-tdm-fw hm-g-bpw 25¬ ]-cw I- h \-in-®p. ap-ßpw \-in-®p. I-√n-¶¬ \m-cm- sIm-bn-em-≠n: C-∂-se D-®b-W-°p-dp-∏n-s‚ ho-Sn-t\m-Sv °p-≠m-b I-\-Ø Np-g-en-°mtN¿-∂ B-e-bp-sS ap-I-fn¬ a- ‰n¬ Xm-eq-°n-se hn-hn-[ hn-t√cw ho-Wv \m-i \-„-ap-≠m-bn. I- Pp-I-fn¬ I-\-Ø \m-i-\-„-ap√n-¶¬ Zm-£m-b-Wn A-Ω-bp-sS ≠m-bn. A-cn-°p-fw, Im-c-bm-Sv, ap-∏-Xv hm-g \-in-®p. s\m-®m-Sv, Io-g-cn-bq¿, ]-¥-ema-Æn-s∏m-øn¬ _m-_p-hn- b-\n hn-t√-Pp-I-fn-em-Wv \m-is‚ I-ap-ßv, tIm-°p-∂v ]n cm-P- \-„-ap-≠m-b-Xv. s\m-®m-Sv I¬s‚ sX-ßp-Iƒ, sXm-≠≥ Ip-f- ]-Øq¿ a-Ø-Øv X-d-Ω¬ timØn¬ Ip-cy-s‚ \m-ev d-∫-dpw `, ]q-h-≈q¿ {io-[-c≥ \m-b¿, πm-hpw, ]-Sp-a-c-ß-fpw \-in-®p. h-S-s° am-hn-e-ºm-´v I-eym-Wn, Im-b-Æ {Km-a-∏-©m-b-Øv `-c- tIm-c-º-Øv jo-e, ta-t™ymW k-an-Xn Aw-Kw ]n kn Ko-X- Wyw hn-t√-Pn-se I-√n-¶¬ Abp-sS d-∫¿ \-in-®p. Xn-ø¿ Ip- ko-kv F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fm∂-Øv \m-cm-b-W-s‚ sX-ßpw, Wv `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂-Xv. Aaw-K-e-Øv ]p-c Nm-t°m-bp-sS d- cn-°p-fw Im-c-bm-Sv `m-K-Øv Ip∫-dpw \-in-®p. a-ºm-´v ao-ج ∂-Øv Ip-™ym-Ω, \m-cm-btam-l-\-s‚ sX-ßp-I-fpw I-ap- W≥, Nn-t{¥m-Øv _o-hn D-Ω, ßpw \-in-®p. X-e-\m-cn-g-°m-Wv In-g-s° ]m-tem-Sv _m-e≥, Ipho-Sn-\p ta¬ sX-ßv ho-gm-sX H- ∂-Øv ]m¿-h-Xn-A-Ω, tIm-gngn-hm-b-Xv. tIm-°p-∂p-Ω¬ N- °-c ao-ج _m-e-Ir-jv-W≥, {μ-s‚ aq-∂p d-∫-dpw \-in-®p. tIm-gn-°-c Ip-∂n-Ip-´n sN-°nIm-b-Æ ]-©m-b-Øn-se ]p-Xn- ∂n F-∂n-h-cp-sS ho-Sn-\pw tI-Sv-

A£b tI-{µ-¯n-te-¡v amÀ¨v

]m-Sv ]-‰n. Io-g-cn-bq¿ ssX-°≠n e-£v -an-bp-sS ho-Sv a-cw hoWv ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. h-S-I-c: i-‡-am-b a-g-bn-epw Im-‰n-epw a-c-߃ ho-Wv ho-SpIƒ X-I¿-∂p. hn-√ym-∏-≈n ]©m- -b-Øn-se H-X-tbm-Øv aoج _m-e-s‚ ho-Sm-Wv tX-°v a-cw ho-Wv ]q¿-Æ-am-bpw X-I¿∂-Xv. X-e-°v ]-cn-t°-‰ _m-es\ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. k-ao-]-Øp-≈ πm-hv ap-dn™v ho-Wv a-μw I-≠n-bn¬ Ip™n-cm-a-s‚ ho-Sv `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. hm-Wn-ta¬: C-∂-se cm-hn-se-bp≠m-b Im-‰n¬ sX-ßv ho-Wp ho-Sv X-I¿-∂p. h-m-Wn-ta¬ kn.kn. ap°n-se h-en-b-]-d-º-Øv a-μn-bpsS ho-Sm-Wv X-I¿-∂-Xv. I-Sn-b-ßm-Sv: N-ß-tcm-Øv ]©m-b-Øn-se F-S-°p-Sn aoج C-_v -dm-ln-an-s‚ ho-Sn-\v ap-I-fn¬ sX-ßv ho-Wp bp-h-Xn°v ]-cn-t°-‰p. C-_v-dm-ln-an-s‚ a-Iƒ lm-Pn-d (33) sb sam-S-°√q¿ Fw.Fw.kn bn¬ {]-th-in∏n-®p. ho-Sp `m-Kn-I-am-bn X-I¿∂p. e-£w cq-]-bp-sS \-„w IW-°m-°p-∂p. sIm-bn-em-≠n: I-\-Ø Np-g-en°m-‰n¬ B¬-a-cw I-S-]p-g-In ho-Wv ]-ip N-Øp. s]-cp-h-´q¿ sIm-√-d-°-≠n _m-e-Ir-jv-Ws‚ ]-ip-hm-Wv a-c-Øn-\-Sn-bn¬s]-´v N-Ø-Xv. C-∂-se D-®-°mWv kw-`-hw. \m-´p-Im¿ H-cp aWn-°q-tdm-fw \-S-Øn-b {i-aØn-eq-sS-bm-Wv a-cw ap-dn-®v am‰n-b-Xv. I-d-h-bp-≈ ]-ip-hm-Wv. 35,000 cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m°p-∂p.

H-©n-b-¯v t]m-en-kv- `o-I-c-X-sb-¶v kn-.]n-.Fw.

h-S-I-c-bn \-· tÌmÀ Xp-d-¶p

h-S-I-c: H-©n-bw G-cn-b-bn¬ kn-.]n-.F-Ωn-s\-Xn-tc t]m-eokv- `o-I-c-X \-S-am-Sp-I-bm-sW∂p kn-.]n-.Fw t\-Xm-°ƒ. tI{μ k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv C-Xp \-S-°p-∂-sX-∂pw t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ B-

h-S-I-c: h-\n-Xm k-l-I-c-W kwL-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-S-Ic-bn¬ B-cw-`n-® \-∑ tÃm-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]m-°-bn¬ sP. - _n kv-Iq-fn¬ kn. - sI \m-Wp Fw. - -F¬. - -F \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn¬ s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw ]-s¶-Sp-Øp.

tcm-]n-®p. H-©n-b-Øv B¿.-Fw.]n {]-h¿-Ø-I-sc kw-c-£n-°p∂ t]m-en-kv kn.-]n.-F-Ωp-Im¿s°-Xn-tc G-I-]-£o-b-am-bn \S-]-Sn-sb-Sp-°-I-bm-Wv. kn.-]n.-F-Ωp-Im-sc A-{I-an® kw-`-h-ß-fn¬ \n-km-c h-Ip∏p-Iƒ {]-Im-cw tI-sk-Sp-°p-

{h-Xm-\p-jvTm-\-¯n-sâ \nÀ-hr-Xn-bn Ir-jv-W-bpw h-S-I-c: k-l-]mTn-I-tfm-sSm∏w {h-Xm-\p-jvTm-\-Øn-s‚ \n¿-hr-Xn-bn-em-Wv G-gmw ¢m p-Im-cn Ir-jv-W i-io{μ≥(12). tNm-tdm-Sv ap-´p-߬ ku-Øv bp-]n kv-Iqƒ G-gmwX-cw hn-Zym¿-Yn-bpw ]-Sn-™msd Xn-t°m-Sn-b‚-hn-S i-io{μ≥-˛-hn-P-b-Ip-am-cn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-fp-am-b Ir-jv-Wm iio-{μ-\m-Wv I-gn-™ aq-∂p h¿-j-am-bn io-e-am-°n-b {hXm-\p-jvTm-\w C-t∏m-gpw Xp-Scp-∂-Xv. k-l-]mTn-I-fm-b ap-kv-enw hn-Zym¿-Yn-\n-I-fn¬ \n-∂pw {]-tNm-Z-\w Dƒ-s°m-≠m-Wv A-©mw ¢m- n¬ Ir-jv-W {hXm-\p-jvTm-\w Xp-S-ßn-b-Xv. ]n-¥p-W- \¬-Im≥ A-Ω hnP-b-Ip-am-cn-bpw X-øm-dm-btXm-sS {]-tXy-In-®v A-h-i-X tXm-∂m-Ø Zn-h-k-ß-fn¬

Ir-jvW {hXm-\pjvTm\pw ioe-am-°pI-bm-bncp-∂p. Ir-jvW {h-XIr-jv-W i-io-{μ≥ a - \ p jvTn°p-∂ Zn-h-k-ß-fn¬ A-Ω hnP-b-Ip-am-cn-bpw ho-´n¬ {h-X-a\p-jvTn-°pw. k-l-]mTn-I-tfmS-S-°w £-am-io-e-hpw k-l-\i-‡n-bpw {h-Xw k-Ωm-\n-°p∂-Xm-bn ]T-\-Øn-epw an-I-hv ]p-e¿-Øp-∂ Ir-jv-W ]-d-bp∂p. kv-Iqƒ hn-´v ho-´n-se-Øp∂ Ir-jv-W-bv-°v hn-`-h k-ar≤-am-b t\m-ºv-Xp-d am-Xm-]nXm-°ƒ H-cp-°m-dp-≠v.

tºmƒ B¿.-Fw.-]n {]-h¿-ØI¿ A-{I-an-°-s∏-´ kw-`-h-ßfn¬ Kp-cp-X-c-am-b h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-am-Wv tI-kv Nm¿-÷v sN-øp-∂-Xv. A-¥-cn-® kn- F-®v A-timI-s‚ ho-Sv k-μ¿-in-°m-\p-≈ km-am-\y a-\p-jy-Xzw t]m-epw

ap-√-∏-≈n Im-Wn-®n-s√-∂pw kn.-]n.-Fw t\-Xm-°ƒ B-tcm]n-®p. kn.-]n.-Fw H-©n-bw G-cnbm I-Ωn-‰n t\-Xm-°-fm-b B-Iv‰nw-Kv sk-{I-´-dn C.-Fw Z-bm-\μ≥, B¿ tKm-]m-e≥, ]n cmP≥ am-ÿ, F≥ _m-e-Ir-jvW≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

h-S-I-c: Fw. -bp. -Fw shmt°-j-W¬ l-b¿ sk-°-≥-Udn kv-Iq-fn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øns‚ kv-t\-l-kv-]¿-iw ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn F≥. -F-kv. F-kv bq-\n-‰n-s‚-bpw a-e-_m¿ tKmƒ-Un-s‚-bpw kw-bp-‡ B`n-ap-Jy-Øn¬ hr-°-tcm-K \n¿W-b Iym-w-]v kw-L-Sn-∏n-®p. \K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n ]n c-Rv-Pn-\n Iym-w-]v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. h-^m-D-√ A-[y£-X h-ln-®p. A-_v-Zp¬ h-lm_v, ip-`, kn -Sn Ip-™m-bn, Fw- -sI l-ao-Zv kw-km-cn-®p.

hr-£-ss¯ \-«p h-S-I-c: -tKm {Ko≥- ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn B-Iv-kn-kv _m-¶n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ko≥ ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ hr-£ssØ-Iƒ \-´p. sam-bv-Xp, A_v-Zp-k-Øm¿, F≥.-]n ss^k¬, {]n≥-kn-∏mƒ sI k-Xoi≥, A-tim-Iv Ip-am¿, k-^o¿, k-Po-_v t\-Xr-Xzw \¬-In.-

Npcp¡¯nÂ

ip-Nn-Xz t_m-[-h-Â-¡-c-W-hp-am-bn sX-cp-hp \m-S-Iw

Xn-t°m-Sn: {Km-a-∏-©m-b-Øv ip-Nn-Xz k-an-Xn-bp-sS-bpw ta-eSn {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-s‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ J-Zoip-Ω-bp-sS h¿-Ø-am-\-߃ F-∂ sX-cp-hp-\m-S-Iw A-h-X-cn∏n-®p. ]-tøm-fn Pn. -_n. -F-®v. -F-kv. -F-kn-se sl¬-Øv ¢-_v Aw-K-߃ A-h-X-cn-∏n-® \m-S-Iw a-g-°m-e tcm-K-ß-sf A-dn-bm-\pw {]-Xn-tcm-[n-°m-\pw ]-cn-k-c-ip-Nn-Xz-hpw hy-‡n ip-Nn-Xz-hpw ]m-en-°m-\pw \-sΩ t_m-[-h¬-°-cn-°p-∂p. ]tøm-fn Pn. -hn. -F-®v. -F-kv. -F-kn¬ A-h-X-cn-∏n-® \m-S-Iw km-ln-Xy-Im-c≥ bp -sI Ip-am-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v c-a sN-dp-Ip-‰n A-[y-£-X h-ln-®p. Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ kp-tc-jv _m-_p-hpw {iokv-X-bpw tN¿-∂m-Wv \m-S-I-c-N-\ \n¿-h-ln-®-Xv. in-h-Zm-kv s]m-bn¬-Im-hv kw-hn-[m-\-hpw ]-tøm-fn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n A-Rv-P-en {]-Im-iv {]-[m-\ th-j-hpw sN-bv-Xp.

ap³ Pn-Ãm {In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j-³ ]n-cn-¨p-hn-« \-S-]-Sn \n-b-a-hn-cp-²-sa-¶v

tIm-gn-t°m-Sv: X-ß-sf A-\ym-b-am-bn ]n-cn-®p-hn-´ \-S-]-Sn \nb-a-hn-cp-≤-am-bn-cp-s∂-∂p sX-fn-™-Xm-bn ap≥ Pn-√m {In-°‰v A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. \-S-]-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v tI-c-f sslt°m-S-Xn-bp-sS kw-Knƒ _-©v hn-[n-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sI.kn-.F `m-c-hm-ln-I-fm-b Sn kn am-Xyp, Sn B¿ _m-e-Irjv-W≥ F-∂n-h-tcm-Sv 12\p lm-P-cm-hm≥ Un-hn-j≥ s_-©v D-Ø-c-hn-´n-´p-≠v.-C-h¿ \-S-Øn-b km-º-Øn-I -{I-a-t°-Sp-Iƒ Nq-≠n-°m-´n-b-t∏-m-gm-Wv P-\-m-[n-]-Xy hn-cp-≤-am-b am¿-K-Øneq-sS tIm-gn-t°m-Sv {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ ]n-cn-®p-hn-´Xv. Xp-S¿-∂v H-cp A-Uv-tlm-°v I-Ωn-‰n cq-]o-I-c-n-°p-I-bpw tIm-S-t©-cn-bn¬ {In-°-‰v A-°m-Z-an-bp-sS t]-cn¬ H-cp I-Ωn‰n cq-]n-I-cn-®p {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn h-cp-I-bp-am-bn-cp-∂p. CXm-Wp tIm-S-Xn-bn¬ tNm-Zyw sN-bv-X-Xv. kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-em-bn C-h-cp-sS H-Øm-i-tbm-sS 200Hm-fw hym-P-¢-∫p-Iƒ cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. `-c-Ww ]n-Sn-s®-Sp-°p-∂-Xn\pw \n-e-\n-dp-Øp-∂-Xn-\p-am-Wn-Xv. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n k-Xo-jv-N-{μ≥, cmw-tam-l≥-I-Ω-Øv, sI _n hn-P-b-Ipam¿, Fw kp-[o¿ ]-s¶-Sp-Øp.

B-izm-k-hm-¡p-IÄ C-hÀ-¡v {]-Xo-£-bm-hp-¶nÃ

Xm-a-c-t»-cn: Np-g-en-°m-‰n¬ \-„-w kw`-hn®h¿-°p ap-∂n¬ B-izm-k hm-°p-I-fp-ambn a-{¥n-b-S-°-ap-≈-h¿ F-Øn-sb¶nepw ]p-√q-cmw-]m-d D-cpƒ s]m-´-en-s‚ hm¿-jn-I-Øn-\p A©p \mƒ ap≥-]p-≠m-b h≥-Np-g-en-°m-‰n¬ tIm-S-t©-cn {]tZ-i-hm-kn-Iƒ B-i-¶-bn-em-Wv. {]-Ir-Xn-t£m-`-ß-fn¬ k¿-h-kz-hpw \-„-s∏-Sp-∂-h¿-°p k¿-°m¿ {]-Jym-]-\-߃ I-S-em-kn-sem-Xp-ßp-∂ A-\p-`-hß-fm-Wv D-≠m-hp-∂-Xv.C -- -Xn-\m¬ a-{¥n-am-cp-sS-tbm A-[n-IrX-cp-sS-tbm B-izm-k hm-°p-Iƒ-°p ]-e-cpw {]-Xn--tj-[ -kz-cØn-em-Wv ]-e-t∏m-gpw {]-Xn-I-cn-°p-∂-Xv. ]p-√q-cmw-]m-d Dcpƒ-s]m-´-en-en¬ A-`-bm¿-Yn-I-fm-b-h¿-°v \¬-In-b hm-Kv-Zm\-߃ H-cp-h¿-jw ]q¿-Øn-bm-bn-´pw \-S-∏n-em-°n-bn-´n-√.

ho-Sp-IÄ-¡v \-¼À e-`n-¡m³ \-S-]-Sn: \n-b-a-k-`m k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: Xo-c-tZ-i ta-Je-bn¬ ]-Wn-bp-∂ ho-Sp-Iƒ-°v kn. -B¿. -C-sk-Uv \n-b-aw aqew \-º¿ e-`n-°m≥ t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\w k¿-°m-cn-s‚ {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn ]-cn-lm-c \-S-]Sn-Iƒ ssI-s°m-f-fp-sa-∂p a-¬ky-sØm-gn-em-fn-I-fp-sS-bpw A\p-_-‘ sXm-gn-em-fn-I-fp-sSbpw {]-iv-\-߃ ]Tn-°p-∂-Xn\p-≈ \n-b-a-k-`m k-an-Xn A-dnbn-®p. sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚-j≥ Fw. -F¬. -F-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ k-an-Xn sIm-bn-em≠n d-Ãv lu-kn¬ \-S-∂ kn-‰nMn¬ A-dn-bn-®-Xm-Wn-Xv. ^njn-Mv lm¿-_-dn-s‚ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ k-an-Xn hn-ebn-cp-Øn. tbm-K-Øn¬ d-h-\yq ˛ Xp-d-ap-J ˛ a-¬-ky-_-‘-\ h-

Ip-∏p-I-fn-se D-tZym-K-ÿ¿, a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ, kw-LS-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-SpØp. ]-cm-Xn kzo-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp a-¬-ky-sØm-gn-em-fn Ip-Spw_-ß-sf-sb-√mw _n. -]n. F¬ ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-ØpI, hm¿-[-Iy s]≥-j≥ A-S-°ap-f-f k¿-°m¿ B-\p-Iq-ey߃ e-`n-°p-∂-Xn-\p-f-f X-S-k߃ \o-°p-I, k-_v-kn-Un \nc-°n¬ a-sÆ-Æ e-`n-°p-∂-Xnse Im-e-Xm-a-kw H-gn-hm-°p-I, aq-∂p sk‚ v `q-an-bp-f-f F-√m a¬- k y- s Øm- g n- e m- f n- I ƒ- ° pw ho-Sv e-`y-am-°p-I Xp-S-ßn-b Bh-iy-߃ A-\p-`m-h-tØm-sS ]-cn-K-Wn-°p-sa-∂p k-an-Xn A[y-£≥ A-dn-bn-®p. tbm-KØn-\p-ti-jw k-an-Xn sIm-bn-

sIm-bn-em-≠n-bn¬ ]-Wn \n-e-® ^n-jn-Mv lm¿-_¿ \n-b-a-k-`m-k-an-Xn k-μ¿-in-®-t∏mƒ em-≠n ^n-jn-Mv lm¿-_¿, ^n- cp-Øn. Pn-√-bn-se Xo-c-tZ-i {]-tZj-do-kv sS-Iv-\n-°¬ kv-Iqƒ, a¬-ky-sØm-gn-em-fn tIm-f-\n- i-ß-fn¬ ]-cn-K-W-\-bn-en-cnIƒ F-∂n-hn-S-߃ k-μ¿-in- °p-∂ Ip-Sn-sh-f-f ]-≤-Xn®p {]-iv-\-߃ t\-cn-´p hn-e-bn- Iƒ, ]p-\-c-[n-hm-k `-h-\ \n¿-

_-Êp-I-fp-sS a-Â-k-c-tbm-«w; A-]-I-S-]-c-¼-c tX-I-¯§n-m-\¡-in-q-¨Sv p

N-§-tcm-¯v ]-©m-b-¯v; ]n sI k-Zm-\-µ³ {]-kn-Uâv I-Sn-bßm-Sv: Nß-tcmØv {Km-a∏-©m-bØv {]-knU‚m-bn tIm¨-{Kkn-se sI k- Z m- \ - μ s\ Xn-csI k-Zm-\-μ-≥ s™-SpØp. bp.Un.F-^v. [m-c-W-{]Im-c-am-Wv ]p-Xn-b {]-kn-U‚ns\ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. kn.]n.F-Ωn-se sI hn Ip-™n-°Æ-s\ B-dn-s\-Xn-tc aq-∂p thm-´p-Iƒ-°m-Wp ]-cm-P-b-s∏Sp-Øn-b-Xv.

∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-a-b_-‘n-X-am-bn hn-Xc-Ww sNøp-I, Po-h-\-°m-cp-sS Ipd-hv ]cn-l-cn°p-I Xp-Sßn-b B-hiy-߃ D-∂-bn-®v Un.ssh.F^v.-sF. A-£-b tI-{μ-Ønte-°p am¿-®v \-S-Øn. kn.]n.Fw G-cn-bm I-Ωn‰n Hm^n-kv ]-cn-kc-Øv \n-∂m-cw-`n® am¿-®v A-£-b tI-{μ-Øn-\p ap-∂n¬ t]m-en-kv X-S-™p. t]m-en-kv he-bw t`-Zn-®v {]-h¿Ø-I¿ X-≈n-°-b-dm≥ {i-an®Xv A¬-]-t\-cw kw-L¿-jØn-\v Im-c-W-am-bn. kn.]n.Fw tem-°¬ sk{I´-dn sI Sn _n-\p D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {_n-Po-jv ap-°w A[y-£-X h-ln-®p. {]Pn-X {]ap°w: k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS Zo]v, kp-\o-jv Im-™n-c-aqgn, Pt]-cn-ep≈ sIm-≈-em-`w A-h- eo¬ Iq-Sc-™n hn-]n≥ X-S-]dkm-\n-∏n-°p-I, sI-´n-°n-S-°p- ºv kw-km-cn®p. I-fn¬ C-bmƒ-s°-Xn-tc km-ºØn-I-X-´n-∏n-\p tI-kv \n-e-hnep-≠v. C-bmƒ ap≥-a-{¥n F-f-acw I-co-an-s‚ _n-\m-an-bm-sW∂pw ]-d-b-s∏-Sp-∂p. tI-kv Ct∏mƒ ss{Iw {_m-©n-s‚ At\z-j-W-Øn-em-Wv. A-t\z-j-Ww Cu¿-Pn-X-am°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p A©n-\p am-\m-©n-d-bv-°p k-ao]w bq-Øv tIm¨-{K- n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ bp-h-P-\ Iq-´m-bva \-S-Øp-w. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ sF ]n cm-tP-jv, ]n hn _n-\o-jv-Ip-am¿, jn-Pp-em¬ ]s¶-Sp-Øp.

Np-g-en-¡m-äv; hym-]-I-\m-i-w

tXm-«w sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n: B-[mÀ \-¼À tNÀ-¡-Ww

tIm-gn-t°m-Sv: sN-dp-In-S tXm´w sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Up-I-fn-se Um-‰m Un-Pn‰-sse-kv sN-øp-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn sXm-gn-em-fn-I-fp-sS-bpw kz-bw-sXm-gn¬ sN-øp-∂-h-cpsS-bpw _m-¶v A-°u-≠v \º¿, B-[m¿ \-º¿ F-∂n-h tN¿-°p-∂-Xn-\m-bn t£-a-\n-[n Aw-K-߃ sF-U‚n-‰n Im¿Up-am-bn A-X-Xv A-£-b tI{μ-ß-fn¬ F-Ø-W-sa-∂p Pn√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

km-¼-¯n-I Xn-cn-a-dn; bq-¯v tIm¬-{K-kv Iq-«m-bv-a A-©n-\v tIm-gn-t°m-Sv: tN-hm-bq¿ l-kvXn-\-]p-cn-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ s\-√n-°-∏-d-ºn¬ X-f-Øn¬ ]pf-°m-a-Æn¬ Sn ]n \u-j-Zn-s‚ k-m-º-Øn-I t{km-X- v A-t\zj-W hn-t[-b-am-°-W-sa-∂p bq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-gnt°m-Sv ]m-¿-en-sa‚-dn ]m¿-´n {]kn-U-‚ v ]n ]n \u-jo¿ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏-´p. C-bmƒ tIm-gn-t°m-Sv Fkv.-_n.-Sn. ]m-f-bw im-J-bn¬-\n∂p hm-bv-]-sb-Sp-Øv ^¿-Wn®¿ sa-jn-\-dn tjm-∏v B-cw-`n®-ti-jw Ip-Sn-»n-I h-cp-Øn-bXn-\m¬ P-]v-Xn \-S-]-Sn t\-cn-´bm-fm-Wv. C-t∏mƒ \q-dp-tIm-Snbn-e-[n-Iw cq-]-bp-sS B-kv-Xn C-bmƒ-°p-≠v. tIm-gn-t°m-Sv ap-°w, _m-ept»-cn, sa-Un-°¬ tIm-f-Pv, Xma-c-t»-cn t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-

3 hr-¡-tcm-K \nÀ-W-b Iymw-]v

kozhikode/clR

_- p-I-fp-sS A-an-X th-K-w Im-c-Ww ssI-\m-´n P-Mv-j-\n-¬ hm-l-\-߃ Iq-´n-bn-Sn-®-t∏mƒ

h-S-I-c: _- p-I-fp-sS A-an-X th-K-X Im-c-Ww ssI-\m-´n P-Mvj-\n-¬ hm-l-\-߃ Iq-´n-bn-Sn®p. C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wntbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ssI-\m´n P-Mv-j-\n¬ Hm-¿-°m-t´-cn `-KtØ-°v t]m-hp-∂ _- n-\p I-S∂p-t]m-hm≥ ku-I-cyw sN-bv-X Im-dpw ]n-∂m-se a-¬-k-cn-t®m-Snsb-Øn-b I-Æq¿-˛-tIm-gn-t°m-Sv dq-´n-tem-Sp-∂ A-ssZz-Xv F-∂ kz-Im-cy kq-∏¿ ^m-Ãv _- pw I-Æq¿-˛-sIm-Sp-ß-√q¿ dq-´n-temSp-∂ {X-b-º-I en-an-‰-Uv kv-t‰m∏v _- pw h-∂n-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ aq-∂p hm-l-\-߃-°pw tI-Sp]m-Sv ]-‰n. _- n-se bm-{X-°m¿°p \n- m-c ]-cp-°pw ]-‰n. ssI\m-´n P-Mv-j-\n-se {Sm-^n-Iv kn·¬ X-I¿-∂-Xm-Wv A-]-I-S Imc-Ww. kn-·¬ C-√m-Ø-Xp Im-cWw hm-l-\-߃ X-e-ßpw hn-eßpw Hm-Sp-∂ A-h-ÿ-bm-Wv. kn-·¬ ÿm-]n-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v F-kv-.Un.]n-.sF {]t£m-`w B-cw-`n-®n-´p-≠v.-

I-Sn-b-ßm-Sv: ]p-d-hq-cn-se Iq-\n F-S-t°m-´v \m-k-dn-s‚ ho-Snt\m-Sp tN¿-∂ tX-ßm-Iq-S IØn-\-in-®p. A-øm-bn-c-tØm-fw tX-ß-bpw d-∫-dpw ]q¿-W-ambpw I-Øn-\-in-®p. A-©p e£w cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m°p-∂p. t]-cm-{º-bn-¬- \n-∂pw h∂ A-·n-i-a-\ tk-\-bpw \m-´pIm-cpw tN¿-∂m-Wv Xo-b-W-®-Xv.

tZ-io-b-]m-X-bn-se Ip-gn-IÄ \m-«p-ImÀ A-S-¨p h-S-I-c: hm-l-\-߃-°v A-]-IS `o-j-Wn-bm-b-Xn-\m¬ tZ-iob-]m-X-bn-se Ip-gn-Iƒ \m-´pIm¿ A-S-®p. sk≥v-{S¬ ap-°mfn _- v-t‰m-∏n-\v k-ao-]-sØ hm-cn-°p-gn-bm-Wv {]-tZ-i-hm-knI-fpw ss{U-h¿-am-cpw Iq-Sn A-S®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw C-hn-sS sN-¶-√v I-b-‰n h-∂ tem-dn Ip-gn sh-´n-®-Xv Im-c-Ww Xm-g-v ®-bnte-°v a-dn-™n-cp-∂p. sN-¶¬ tem-dn-I-fn¬ \n-∂v Hm-tcm I-√v kzo-I-cn-®m-Wv Ip-gn-b-S-®-Xv.-

am-W ]-≤-Xn-Iƒ, tIm-gn-t°ms´ ^n-j¿-sa≥ s{S-bn-\n-Mv sk‚¿, C-cn-߬ ^n-j-do-kv tdm-Uv, C-cn-߬ sS-Iv-\n-°¬ ssl-kv-Iqƒ, F-e-Øq¿, sImbn-em-≠n a-¬-ky-{Km-a-߃ Xp-S-ßn-b ]-≤-Xn-I-sf-°p-dn®pw tbm-K-Øn¬ N¿-® sN-bvXp. t£-a-\n-[n s]≥-j≥ IpSn-»n-I Hm-W-Øn-\p-ap-ºp Xo¿Øv \¬-Im-\p-f-f \-S-]-Sn ssIs°m-f-fp-sa-∂p k-an-Xn A-dnbn-®p. sI -Zm-k≥ Fw. -F¬. F, sIm-bn-em-≠n \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ sI -im-¥, tN-a-t©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-\n-Xm a-Xn-en-t®cn, \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿am¿, P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶Sp-Øp.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-08-02  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-08-02