Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

28 Pq-sse 2013 Rmb¿

Adnbn-¸pIÄ

I-bÀ A-hmÀ-Un-\v A-t]-£n-¡mw tIm-gn-t°m-Sv: I-b¿ ta-J-e-bnse hn-hn-[ cw-K-ß-fn¬ {]m-K¬-`yw sX-fn-bn-®-h-sc B-Z-cn°p-∂-Xn-\m-bn I-b¿ hn-I-k-\ h-Ip-∏p kw-ÿm-\-X-e-Øn-epw s{]m-P-Iv-Sv X-e-Øn-epw \¬-Ip∂ Cu h¿-j-sØ I-b¿ Ahm¿-Un-\p-≈ A-t]-£-Iƒ £-Wn-®p. k-l-I-c-W kw-L߃, I-b-‰p-a-Xn-°m¿, sN-dpIn-S D¬-∏m-Z-I¿, Zo¿-L-Im-e A-\p-`-hw, \-√ Un-ssk-\pw Kth-j-W-hpw Xp-S-ßn-b Im-‰-Kdn-I-fn-em-Wv A-hm¿-Uv. Zo¿-LIm-e A-\p-`-h-k-º-Øn-\mbp≈ A-t]-£-Iƒ _-‘-s∏´ kw-L-S-\-Iƒ \m-a-\n¿-tZ-iw \¬-I-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ A-Sp-Øp≈ I-b¿ k¿°nƒ Hm-^n-kn-epw s{]m-P-Iv-‰v Hm-^n-kn-epw e-`n-°pw. A-t]£ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ Zn-hkw _p-[-\m-gv-N.

B-[mÀ ImÀ-Uv lm-P-cm-¡-Ww

`q

t{K-bv-kv ]men-tb-‰ohv sIb¿ {]h¿Ø-I¿ ]n.Fw.F-®v. t^m-gv-kv tam-t´m-gv-kn-\p ap-ºn¬ \S-Ønb [¿W tIm-gn-t°m-Sv C-\o-tjy-‰o-hv C≥ ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ sN-b¿-am≥ Sn Fw A-_q-_-°¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

]-g-b hml-\w \Â-In I-_-fn-¸n¡Â: ]m-en-tb-äo-hv {]-hÀ-¯-IÀ [À-W \S¯n

tIm-gn-t°mSv: ]pXn-b hm-l-\Øn-\p ]I-cw ]-g-b hml-\w tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f tjm-]vs]-bn‚-Sn-®p \¬-In I-_-fn-∏nkv B‚ v I-ta-gv-ky¬ F-Ãm® hm-l-\ hnX-cW tjm-dq-anªn-jv-sa‚ v-kv sXm-gn-em-fn \p ap-ºn¬ ap-°w s{K-bv-kv ]mt£-a-\n-[n t_m¿-Uv Un-Pn-‰en-tb-‰o-hv {]-h¿-Ø-I¿ [¿-W sse-kv sN-øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am- \-SØn. bn Aw-K-߃ A-h-cp-sS t£-aIm-c-t»-cn k-lI-c-W _m\n-[n Im¿-Uv, B-[m¿ Im¿-Uv, ¶v {]-h¿-Ø-Icpw k-a-c-Øn¬ _m-¶v A-°u-≠v ]m-kv _p-°v, ]-s¶-Sp-Øp. an-\n ss_]mH-cp t^m-t´m F-∂n-h k-ln-Xw kn¬ Xn-cp-h-Æq-cn¬ {]-h¿B-K-kvXv H-∂p ap-X¬ A-£Øn-°p-∂ ]n.Fw.F-®v. t^m-gvb-tI-{μ-Øn¬ c-Pn-ÿ sN-økv tam-t´m-gv-kn-\p ap-ºn-em-bnWw. cp-∂p [¿-W. {Sm-Iv-kv Km-a sh-

kw-cw-`-I-Xz hn-I-k-\ ]-cn-]m-Sn

≈- hm-l-\-Øn-∂m-bn-cp∂p Hm ¿-U¿ \¬-In-bXv. sh-fp-Ø hml-\w t^m-gv-kv Iº-\n C-d-°p-∂n-s√-∂ hkv Xp-X a-d-®ph-®v hm-l-\-Øn-\v F-´p e-£w cq-] hm-ßn ]m-entb-‰o-hv sI-b-dn-s\ I-_-fn-∏n®p-sh-∂m-Wp ]-cmXn. {] iv\w ]-cn-l-cn-®n-s√-¶n¬ i-‡am-b k-a-c ]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn Pn√bn-se ap-gp-h≥ ]m-en-tb-‰o-hv {]-h¿-Ø-Icpw cwK-Øv h-tc≠n-h-cp-sa-∂v tIm-gn-t°m-Sv C\o-tjy-‰o-hv C≥ ]m-en-tb-‰o-hv

sIb¿ (sI.sF. ]n) sN-b¿am≥ Sn Fw A-_q-_°¿ (sF. ]n. F kv) A-dn-bn®p. Im-c-t»-cn k¿-ho-kv k-lIc-W _m-¶v {]-kn-U‚ v, F≥ sI A-_v-Zp-¿d-lv-am≥, Im-c-t»cn {Km-a-∏-©mb-Øv saw_¿ hn sI eo-e, s{K-bvkv sN-b¿-am≥ H i-co-^p-±o≥, Fw ]n Ass ≥ am-ÿ, ]n kn ap-l-ΩZv, \n-km¿ sIm-Sn-b-Øq¿, A-_q_-°¿ Iq-fn-amSv, ]n sI i-co^p-±o≥, ]n I-_o¿ kw-kmcn®p.

tIm-gn-t°m-Sv: I-Æq¿ ar-K-kwc-£-W ]-cn-io-e-\ tI-{μw CSp-°n am-´p-s∏-´n ^m-an¬ G-gp Zn-h-kw \o-≠p-\n¬-°p-∂ imkv-{Xo-b I-d-h-b-{¥ ]-cn-io-e\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Im-k¿-tKm-Uv, I-Æq¿, tIm-gnt°m-Sv, h-b-\m-Sv Pn-√-I-fn-ep-≈h¿-°v A-t]-£n-°mw. Xm¬-∏cy-ap≈¿ B-K-kvXv A-©n-\v 11.30\p I-Æq¿ Pn-√m ar-Km-ip]-{Xn-bn¬ A-`n-ap-J-Øn-\p lmP-cm-h-Ww. hn-h-c-߃: 0497 2763473.-tIm-gn-t°m-Sv: Ip-‰n-®n-d an-ivIm¬]- ≈ n- ° p- t \- s c- b p- ≈ t]m¿-®p-K¬ B-{I-a-W-sØ tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ ]n∂m-° hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿- ln-μp-˛-ap-kv -enw sF-Iy-Øn¬ ∏-td-j≥ a-X-\yq-\-]-£ hn-`m- sN-dp-Ø N-cn-{X kv-ar-Xn-I-sf - c - n-®p-≈ C-^vX - m¿ kwK-°m¿-°v kz-bw-sXm-gn¬ kw- A-\p-kva K-aw tIm-gn-t°m-Sn-s‚ a-X-kucw-`-߃ Xp-S-ßp-∂-Xn-\m-bn lm¿-± Iq-´m-bv-a-bm-bn. tIm-gnhm-bv-] \¬-Ipw. \-K-c-{]-tZ-iß-fn¬ 10,3000 cq-]-bv°pw {Km- t°m-Sn-s‚ ]m-c-º-cy-am-b a-Xku-lm¿-±w ]p-Xp-X-e-ap-d-bv-°v a-{]-tZ-i-ß-fn¬ 81,000 cq-]ssI-am-dp-I F-∂ e-£y-tØm°pw Xm-sg h-cp-am-\-ap-≈ sS Jm-kn \m-e-I-Øv ap-l-Ω-Zv18\pw 55\pw C-S-bn¬ {]m-b-ap≈ ap-kv-enw, {In-kv-Xy≥, ]m-gv- tIm-b ^u-t≠-j-\m-Wv kulr-Z C-^vX - m¿ kw-Ka - w H-cp-°nkn, kn-Jv ap-X-em-b \yq-\-]Jm-kn ^u-t≠-j≥ Ip-‰n-®n-d an-iv-Im¬ ]-≈n-bn¬ b-Xv. £ hn-`m-K-°m¿-°-t]-£ntIm-gn-t°m-Sv ap-Jy-Jm-kn kw-L-Sn-∏n-® C-^v-Xm¿ kw-K-a-Øn¬ ]n sI F-kv cm-P °mw. A-t]-£m-t^m-dw Pn-√m Hm-^n-kn¬ \n-∂p B-K-kvXv H- sI hn C-ºn-®l-ΩZ- v lm-Pn-bpw tIm-gn-t°m-Sv Jm-kn sI hn C-ºn-®-l-Ω-Zv-lm-Pn-sb km-aq-Xn-cn ]n≥-Xe - a - p-db - n-se C- s]m-∂m-S A-Wn-bn-°p-∂p. tUm. lp-kbv≥ a-S-hq¿ kao]w ∂p ap-X¬ 14 h-sc hn-X-c-Ww t∏m-g-sØ I-Æn-bp-am-b km-aq- ¶m-fn-I-fm-bn. ap≥ X-e-ap-d B- iw-kn-®p. sN-øpw. Xn-cn ]n sI F-kv cm-Pb - pw ]-c- h¿-Øn-®-Xp-t]m-se a-X-kusI hn C-ºn-®l - Ω-Zv lm-Pn kv] - c - w kvt- \-tlm-]l - m-cw \¬- lm¿-±w Du-´n-bp-d-∏n-®p ap-t∂m- ]n- sI -F-kv cm-Pbv-°v kv-t\tIm-gn-t°m-Sv: Ãm-^v sk-eIn kp-h¿-W- \n-an-j-Øn¬ ]- ´v t]m-h-W-sa-∂v C-cp-h-cpw B- tlm-]l - m-cw \ ¬-In. C-cp-hc - pw Ivj≥ I-Ωo-j≥ Um-‰m F≥{Sn Hm-]-td-‰¿ F¬.Un. ¢m¿-°v X-kv-Xn-I-bp-sS 3000 tØm-fw Hgn-hp-I-fn-te-°v A-t]-£ £Wn-®p. 2013 BK-kvXv H-∂n-\p 27 h-b-kv I-hn-b-cp-Xv. A-SnC-cp-]-Øn-c-≠v h¿-j-ØntIm-gn-t°m-Sv: kn-hn¬ k¿-ho- bn tIm-gn-t°m-Sn-s\ A-dn-bp-∂ÿm-\ tbm-Ky-X-˛ π-kv-Sp. Akv ]-co-£-bn¬ tZ-io-b X-e- Xv. hn-tZ-in-Iƒ C-¥y-bn-te-°v \p ti-jw H-cp dm-¶v A-Xpw H-cp h-km-\ Xnø-Xn B-K-kvXv 16. Øn¬ H-∂mwdm-¶v t\-Sn-b l-cn- {]-th-in-® B-Zy I-hm-Sw, tIm- s]¨-Ip-´n-°v. A-Xv F-∂n-eqhn-i-Z-hn-h-c-߃ www.ssck- p cp-Nn-Iƒ, sS .-.-. Cu-iz-c-\v \-μn. F-s∂ X hn Ip-am-dn-\v a-e_ - m-dn-s‚ kvv- gn-t°m-Sn-s‚ X-\X kr.kar.nic.in sh-_v-ssk-‰n¬ t\-tlm-jv-a-f-am-b B-Z-c-hv. _n-cn-bm-Wn, l-ep-h, K-k¬ {]m-]v-X-cm-°n-b A-[ym-]-I¿e-`n-°pw. Hm¨-sse≥ A-t]tIm-gn-t°m-´p-Im-cn-bpw tZ-io- cm-hp-Iƒ, G-‰-hpw kvv-t\-l- °v \-μn.-F-s‚ am-Xm-]n-Xm£-Iƒ b X-e-Øn¬ kn-hn¬ k¿-ho- ]q¿-hw lr-Z-b-]q¿-hw bm-{X- °ƒ-°v \-μn...www.ssconline.nic.in, A-Xn-Yn-I-sf kzo-I-cn-°pkv ]-co-£b - n¬ 24mw dm-¶p-Im- °m-tcm-Sv s]-cp-am-dp-∂ Hm-t´m www.ssconline2.gov.in F∂X n¬ F-°m-e-Øpw ap-∂kpl rØ p° f ps S \mS v ˛ C X ncnb pw kwÿ m\ s Ø \me mw ∂o en-¶p-I-fn-eq-sS k-a¿-∏ndm-¶p-Im-cn-bp-am-b A-iz-Xn-sb- t\-°mƒ G-sd kw-ÿm-\ bp- Wn-bn-ep-≈ tIm-gn-t°m-´p-Im¿°mw.-h-Pt- \m¬-kh - Ø - n-se kz¿-W- °v th-≠n C-cp-]-Øn \m-emw bpw N-Sß - n¬ B-Zc - n-®p. - w- dm-¶p-Im-cn-bm-b A-iz-Xn, l-cntIm-gn-t°m-´v B-Zy-am-bn F- I-∏v hn-´p-sIm-Sp-°m-Ø \-Kc tI-m-gn-t°m-Sv: Ir-jn h-Ip-∏n- p-Im-cn X-sb a-e-_m-dn-\v th-≠n kzoØn-b l-cn-X tIm-gn-t°m-Sn-s‚ `m-hn-bn-se sF.-F.-Fk s‚-bpw tI-c-s^-Un-s‚-bpw \-∑-Iƒ Hm-tcm-∂m-bn F-Sp- H-‰-izm-k-Øn¬ tIm-gn-t°m-Sn- I-cn-®p. l-cn-X-tbm-sSm-∏w ]nB-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øp-∂ ]Øp ]-d™ p. N - c - n-{X ]p-kX v- I - - s‚ ta-∑-bpw a-l-Xz-hpw Hm¿- Xm-hv hn-P-b-\pw A-Ω Nn-{X®-tX-ß kw-`-c-W ]-≤-Xn-bnbpw N-Sß - n-s\-Øn-bn-cp-∂p. Øn¬ \n-∂m-Wv Rm-\m-Zy-am- sØ-Sp-Øp. te-°v Pn-√-bn-se hn-hn-[ Irjn-`-h-\p-I-fn¬ A-°u-≠‚pam-sc I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p-∂p. π-kv- Sp/ hn.-F®v.-F-kv.k -- n-bpw Iw-]yq-´¿ ]-cntIm-gn-t°m-Sv: Im-en-°-‰v bq-\n⁄m-\-hp-ap-≈-h¿-°v A-t]th-gv-kn-‰n Aw-Ko-Im-c-ap-≈ kmtIm-gn-t°m-Sv-: ap-∂m-° hn-`m-K t£-a tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-am-\v hn-{Xn tZ-hn km-_q sa-tΩm-dn£n-°mw. _n.tIm-apw {]-hrIm-_n-\-‰v ]-Z-hn \¬-In-b-Xp {]-Xn-tj-[m¿-l-am-sW-∂pw hn-th-N- b¬ hn-a¨-kv tIm-f-Pn¬ _n.Øn-]-cn-N-b-hp-ap-≈-h¿-°p \w A-h-km-\n-∏n-®p ]n-∂m-°-˛-\yq-\-]-£ tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿- F-kv.-kn.-(^m-an-en, B‚ v Iap≥-K-W-\. Xm¬-∏-cy-ap-≈h¿ km-£y- am≥-am¿-°v Im-_n-\-‰v ]-Z-hn \¬-Im≥ -k¿-°m¿ X-bm-dm-h-W-sa- Ωyq-Wn-‰n k-b≥-kv), _n.-F-kv.∂pw F-kv.-sI.--F-kv.-F-kv.F-^v. Xz-e-_m hn-Mv kw-ÿm-\ k-an- kn.-(Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv), _n.s∏-Sp-Øn-b k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ tIm-∏n-Iƒ k-ln-Xw B-K-kvXv Xn A-`n-{]m-b-s∏-´p. _n.-F, _n.-F.-(Cw-•o-jv) tIm-gva-s‰m-cp kw-ÿm-\-Øp-an-√m-Ø ]p-Xn-b X-kv-Xn-I kr-jv-Sn-°p- kp-Iƒ-°v ko-s‰m-gn-hp-≠v. A¿F-´n-\p ap-ºv Pn-√m am-t\-P¿, tI-c-s^-Uv do-Py\¬ Hm-^n-kv, ∂-Xp X-s∂ kw-i-bm-kv-]-Z-am-Wv. dn-bm-kv ]m-π-t»-cn A-[y-£-X- l-X-bp-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p h-ln-®p. F-e-Øq¿ ˛673303 hn-em-ktlm-ì ku-I-cy-hpw kv-tImkn ]n _m-kn-Xv sN-{º, l-ao-Zv X-߃, dm-^n ap-≠w-]-d-ºv, Xz- f¿-jn-∏pw \¬-Ip-w. t^m¨: Øn¬ A-t]-£n-°-Ww. t^m¨: 0495 2462640, 2462940.- øn-_v Ip-bv-tX-cn, Pp-ssd-Pv I-Wn-bm-]p-cw kw-km-cn-®p.9447068255.-

F-kv.-sF-sb B-{I-an-¨ Un.-ssh.-F-^v.-sF. t\-Xm-hv dn-am³Un sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em-≠n Fkv.s - F. Sn i-in-[c - s - \-bpw t]m-enkp-Im-c≥ kp-ss_-dn-s\-bpw B{I-an-®v ]-cn-t°¬-∏n-® kw-`h - Øn¬ Un-ssh.-F^ - .v s - F. t\-Xmhn-s\ dn-am≥Uv sN-bX -v p. sIm-√w ta-Je - m {S-jd- ¿ ]q-\m-´n¬ kp-[ojn-s\ C-∂s - e t]m-en-kv A-dÃv sN-bX -v p. F¬.-Un.-F^ - .v \-SØ - nb {]-IS- \ - w Im-ad - b - n¬ ]-I¿Øm≥ {i-an-®X - n-s\-Xp-S¿-∂m-bncp-∂p {]-h¿-ØI - ¿ F-k.v s - F-sb B-{I-an-®X - .v B-{I-aØ - n¬ F-k.v sF. Sn i-in-[c - s - ‚ I¿-Æ] - p-SØn-\p ]-cn-t°-‰n-cp-∂p.

-an-°p sh-fn-bn¬ Po-hn-I-fp-t≠m F-∂ A-h B-Z-c-Wo-b kr-„n-I-fm-Wv. A-Xn-\m¬, A-t\z-j-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂ C-°m-e- {]-hm-N-I-∑m-cp-sS t]-cp tIƒ-°p-tºmƒ ]-dØv C-tX-°p-dn-®v kw-i-b-an-√m-Ø-h¿ ap-kv- bp-∂-Xp-t]m-se ap-kvenw-Iƒ a-e-°p-I-fp-sS enw-Iƒ am-{X-am-Wv. B-Im-i-tØm `q-an-bn- t]-cp tIƒ-°p-tºmƒ A-sse-ln- -emw Ftem A-h-bv-°n-S-bn-tem Po-hn-I-fn∂p-cp-hn-Sp-∂p. a-e-°p-Iƒ kp-μ-c√m-Ø H-cn-S-hp-an-s√-∂p {]-h-mNcq-]n-I-fm-sW-∂p Jp¿-B≥ ]-d-bpI≥ ]Tn-∏n-®n-´p-≠v. F-∂m¬, \-ap∂p-≠v. A-h-bv-°p Nn-d-Ip-I-fp-s≠°-h A-Zr-iy-am-sW-∂p am-{Xw. \∂pw Jp¿-B≥ ]-d-bp-∂p-≠v. Nn-dΩp-sS C-tX kv-t]-kn¬ X-s∂ AIp-Iƒ A-h-bp-sS th-K-sØ-tbm at\-Iw {]-]-©-߃ ÿn-Xn sN-øpl-Øz-sØ-tbm kq-Nn-∏n-°p-∂-Xm∂p-sh-∂p a-s‰m-c¿Y-Øn¬ C-Xnhmw. A-h-bn¬ Nn-e-Xv `o-am-Im-c cqs\ hym-Jym-\n-°mw. A-Xn-sem-∂v, ]n-I-fp-am-Wv. A-h¿-°v hn-hn-[ \n-dPn-∂p-I-fp-sS tem-I-am-Wv. a-s‰mhpw cq-]-hpw kzo-I-cn-°m≥ I-gn∂v, a-e-°p-I-fp-sS tem-I-hpw. C-Xbpw. F-∂m¬, a-\p-jy¿-°n-S-bn¬ t{X C-Xn-te-‰-hpw _rl-Øm-b-Xv. {]-Xy-£-s∏-Sp-tºm-ƒ A-h¿ a-\pa-e-°p-I-sf kr-„n-®-Xv sh-fn-®jy-cq-]-Øn-em-Wp {]-Xy-£-s∏-SpØn¬ \n-∂m-Wv. Jp¿-B-\n¬ FsI Sn l-\o^v I. a-e-°pIƒ B-l-cn-°p-I-tbm ¨-]-Xn-te-sd C-S-ß-fn¬ a-e-°p-I]m-\w sN-øp-I-tbm C-√. X-kv-_osf-°p-dn-®p ]-d-bp-∂p-≠v. C-cp-\q-tdm-fw h-N- lpw X-lvao-Zp-am-Wv A-h-cp-sS B-lm-cw \-ß-fn¬ {]-hm-N-I-\pw C-h-sb-°p-dn-®p ]-cm- (Du¿-Pt{km-X- v). a-e-°p-Iƒ F-√m-bn-Sa¿-in-®n-´p-≠v. a-\p-jy-cp-sS kv-t]-kv-˛-ssSw ]- Øp-ap-s≠-∂p t\-ctØ ]-d-™p. F-∂m¬, cn-an-Xn-Iƒ-°-Xo-X-am-b H-cp kr-„n-bm-Wv a-e- Nn-e a-e-°p-Iƒ Nn-{X-߃, {]-Xn-a-Iƒ, \m-b s°-∂p ]-d-bmw. a-e-°p-Iƒ-°v ]-e Zu-Xy-ß- Xp-S-ßn-b-h-bp-≈ ho-Sp-I-fn-epw iu-Ny-ÿ-efm-Wp \n¿-h-ln-°m-\p-≈-Xv. A-h-cn¬ F-√m- ß-fn-epw {]-th-in-°p-I-bn-√. h-cpw Pn-_v-co-en-s\-t∏m-se-bp-≈ k-tμ-i-hmA-h-sc £o-W-tam a-b-°-tam ]n-Sn-Iq-Sp-Il-I-c-√, A-h-cn¬Ø-s∂ ]-Z-hn Ip-d-™-h- bn-√. A-h¿ hn-{i-an-°p-∂p-an-√. Pn-_v-co¬, ancpw Iq-Sn-b-h-cp-ap-≠v. F-∂m¬, ae-°v F--∂ Im-Cu¬, C-kv-dm-^o¬, ap≥-I¿-˛-\-Io¿, lmA-d-_n hm-°n-s‚ A¿Yw -k-tμ-i-hm-l-I≥- dq-Xv-˛-am-dq-Xv- F-∂n-h-bm-Wv Jp¿-B-\n¬ t]F-∂m-Wv. -Zu-Xy-hm-l-I¿- F-∂p ]-cn-`m-j- sc-Sp-Øp ]-d-™ a-e-°p-Iƒ. a-\p-jy-sc kws∏-Sp-Øp-∂-Xm-hpw Iq-Sp-X¬ i-cn. c-£n-°p-I, A-h-cp-sS I¿-a-߃ tc-J-s∏-SpF-∂m¬, a-e-°p-Iƒ-°p \mw bq-tdm-]y- Øp-I, kz¿-K-hpw \-c-I-hpw Im-Øp-kq-£n∑m-cp-sS Nn-{X-Øn¬ Im-Wp-∂-Xp-t]m-se-bp- °p-I, Zn-hy-knw-lm-k-\w h-ln-°p-I, {]m¿≈ Nn-d-Ip-t≠m A-h-bp-sS \n-dw Xq-sh-≈-bm- Yn-°p-∂ a-\p-jy-°q-´-ß-sf tX-Sn-∏p-d-s∏-SptWm Xp-S-ßn-b N¿-®-Iƒ {]m-am-Wn-I-_-≤-a- I-bpw A-h-sc-°p-dn-®v A-√m-lp-hn-\p hn-h-cw √. A-h-cp-sS {]-Ir-Xn-sb kw-_-‘n-®p \-ap- \¬-Ip-I-bpw sN-øp-I, ]¿-h-X-߃ Im-Øp°v sh-fn-hm-°n-Ø-∂n-´n-√. F-¶n-epw sam-Ø- kq-£n-°p-I, Im-‰pw a-g-bpw \n-b-{¥n-°p-I Øn¬ A-h-cp-sS A-kv-Xn-Xz-sØ-°p-dn-®pw Xp-S-ßn-b A-t\-Iw Zu-Xy-߃ A-h-bv-°p A-dn-b-s∏-´n-S-tØm-fw Zu-Xy-sØ-°p-dn-®pw \n¿-h-ln-°m-\p-s≠-∂pw Jp¿-B-\pw l-Zohn-iz-kn-°p-I I-S-a-bm-Wv (Jp¿-B≥ 4: 134). kpw \-sΩ t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v.

a-X-ku-lmÀ-±w Du-«n-bp-d-¸n-¨v an-iv-Im ]-Ån- C-^v-XmÀ kw-K-aw

kz-bw-sXm-gn hm-bv-]

A-t]-£ £-Wn-¨p

]-c-kv-]-cw s]m-∂m-S A-Wn-bn®p. hm-kv-tIm-U Km-a-bp-sS ]n≥-Km-an-bm-sb-Øn-b A¬_p-°¿-°n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 1510 P-\p-h-cn aq-∂n-\v d-a-Zm≥ 22\m-bn-cp-∂p an-iv-Im¬ ]-≈n°p Xo-h® - X - v. A-∂p km-aq-Xn-cn-bp-sS \mb¿ ]-Sb - pw ap-kve - nw-If - pw tN¿∂m-Wv A-{I-aw sN-dp-Ø-Xv. t]m¿-®p-K¬ A-{I-a-Øn-s‚ 520mw B-≠n-em-Wv sN-dp-Øv\n¬-∏n-s‚ A-\p-kva - c - W - h - pw C^vX - m-dpw \-SØ - n-bX - v. tUm. lpkbv≥ a-S-hq¿ am-\-hn-I k-tμiw ssI-am-dn. do-eo-^v {]-h¿-Ø\-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w sI ap-cfo-[c - ≥ Fw.F¬.-F. \n¿-hl - n®p. Po-h≥-c-£m D-]-I-c-W߃ kn-b-kv-tIm {]-kn-U‚ v Fw A-_v-Zp¬ K-^q-dn-\v A-t±lw ssI-am-dn. _n-t\m-bv hn-izw

a-e-¡pIÄ

ku-lr-Z `m-jW - w \-SØ - n. tIc-f-Øn-s‚ a-X-ku-lm¿-Z-Øns‚ D-Ø-a- D-Zm-l-c-W-am-Wv anivI - m¬-]≈ - n-sb-∂p Fw P - nF - kv \m-cm-bW - ≥ ]-d™ p. ]-≈n-bp-sS ]u-cm-Wn-I X®p-im-kv{- X-Øn-s‚ {]-tXy-IX - , N-cn-{X {]-k-‡n F-∂n-h-sIms≠-√mw hn-tZ-i-Øp-\n-∂p-Xs∂ Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xm-bpw hy-‡n-am-°n.- sN-b¿-am≥ C hn D-kv-am≥ tIm-b A-[y-£-X hln-®p. ssi-Jv ap-lΩ - Z- v Im-cI - p∂v, D-a¿ ]m-≠n-Ii - m-e, sI. sambvX - o≥ tIm-b, F≥ kn A-_q_-°¿, Sn hn _m-e≥, ]n Zm-tamZ-c≥, ]n sI Ir-jv-W-\p-Æn-cmP, B¿ P-bμ - vI - p-am¿, kn Sn k°o¿ lp-kbv≥, kn ]n Ip-™l-Ω-Zv, B¿ am-[-h≥ \m-b¿, Fw hn dw-kn C-kva - m-bn¬, ]n Sn B-km-Zv kw-km-cn-®p.

cm-]IÂ k-a-cw C-¶v A-©mwZn-h-kw tIm-gn-t°m-Sv: ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n cm-Pn-h-bv°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v F¬.-Un.-F-^v. \-S-Øn-h-cp-∂ cm-]I¬ k-a-cw \m-emw Zn-h-kw ]n-∂n-´v C-∂v A©mw Zn-h-k-Øn-te-°p I-S-∂p. i-\n-bm-gv-N cm-hn-se ap-X¬ sIm-Sp-h-≈n \n-tbm-P-I-a-fie-Øn¬ \n-∂p-≈ F¬.-Un.-F^v. {]-h¿-Ø-I-cm-Wv cm-]I¬ k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. kn.-sF.-Sn.-bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-bpw ap≥ a-{¥n-bp-amb F-f-a-cw I-cow D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. H ]n sF tIm-b A-[y-£-X

h-ln-®p. bp.-Un.-F-^n¬ \n-∂p ]n≥am-dn F¬.-Un.-F-^v. ]m-\-en-eqsS sIm-Sp-h-≈n {Km-a-∏-©m-bØn¬ Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ ]-Zw G-s‰-Sp-Ø sI kp-tc-{μ-s\ cm-]-I¬ k-a-c-]¥-en¬ B-Z-cn-®p. ]n Sn F d-low Fw.-F¬.-F, F¬.-Un.-F-^v. Pn-√m I¨-ho\¿ ap-°w ap-l-Ω-Zv, kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn Sn ]n cm-a-Ir-jvW≥, hn-hn-[ L-S-I I-£n {]Xn-\n-[n-I-fm-b ap-kv-X-^, B¿ ]n `m-kv-I-c-°p-dp-∏v, N-{μ≥ amÿ kw-km-cn-®p.

Im-e-hÀ-j-s¡-Sp-Xn-bn B-dp e-£-¯n-sâ \-jv-Sw tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√b - n¬ Im-eh¿-j-s°-Sp-Xn-bn¬ I-gn-™Zn-hk - w H-cp ho-Sv ]q¿-Wa - m-bpw B-dp ho-Sp-Iƒ `m-Kn-I-am-bpw X-I¿-∂p.

I-S¬-t£m-`w Im-cW - w ]¥-em-b\ - n hn-t√-Pn¬ X-Æn-apJ-Øv c-Xn-bp-sS Ip-Spw-_s - Ø Kp-cp-Ip-ew _o-®v A¶Whm-Snbn-te-°v am-‰n ]m¿-∏n-®p.

l-cn-X-bv¡v a-e-_m-dn-sâ kvv-t\-tlm-jv-a-f h-c-thÂ-¸v kn-hn kÀ-ho-kv ]T-\-¯n-\v ho-Un-tbm

I-cmÀ \n-b-a-\w

ko-säm-gn-hv ]n-¶m-¡-þ-\yq-\-]-£ tImÀ-]-td-j³ sN-bÀ-am³-amÀ-¡v Im-_n-\-äv ]-Z-hn \Â-I-Ww-

amÀ-¨v \-S-¯n

t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m I-Ω-n‰ntlm-´¬ bm-c-bn¬ \-S-Ønb C-^v-Xm¿ kw-K-a-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v kw-km-cn-°p-∂p

t]m-]p-eÀ {^-−v C-^v-Xm-À hn-cp-¶v tIm-gn-t°m-Sv: t]m-]p-e¿ {^-≠v tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m I-Ωn-‰n am-[ya -{]-h¿-Ø-I¿-°m-bn C-^v-Xm¿ hn-cp-s∂m-cp-°n.- kn-‰n Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v ^m-bn-kv ap-l-Ω-Zv, Pn-√m {]-kn-U‚ v sI ] -- n ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn _n \u-jm-Zv, Pn-√m sk-{I-´-dn Fw hn d-jo-Zv, Sn _-jo¿, F-kv-.Un.-]n-.sF. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I´-dn ap-kv-X-^ sIm-tΩ-cn, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fm-b \n-km¿ Ip‰ym-Sn, sI sI A-–p¬ I-_o¿, Pn-√m ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv I¨ho-\¿ A-–p¬ J-øqw, Fw F-®v j -- n-lm-kv t\-Xr-Xzw \¬-In.-

tIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j-\v Io-gn¬ J-c-am-en-\y \n¿-am¿-÷\-Øn-\m-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿ tIm¿-]-td-j≥ Hm-^n-knte-°v am¿-®v \-S-Øn. tIm¿-]-td-j≥ A-Sn-b-¥c-am-bn km-º-Øn-I k-lm-bw A-\p-h-Zn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´m-bn-cp-∂p am¿-®v. kn.-sF.-Sn.-bp. t\-Xm-hv N-{μti-J-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Aw-_n-I, Kn-cn-P, _n-μp, sk-{I´-dn an-\n, kq-tcym-Z-bw {io-P kw-km-cn-®p. C.-Fw.-F-kv. `-h-\n¬ \n-∂pam-Wv am¿-®v B-cw-`n-®-Xv. a-Xnbm-b tc-J-I-fn-√m-sX Ip-Spw-_{io-°v \-K-c-k-` A-\p-h-Zn-® hm-l-\-߃ Hm-Sn-°m≥ I-gnbm-Ø km-l-N-cy-am-Wv. h-≠nI-fp-sS A-‰-Ip-‰-]-Wn \-S-ØpI, ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n-°-‰v, SmIv-kv, hm-l-\ C≥-jq-d≥-kv AX-Xv Ip-Spw-_-{io bq-\n-‰p-Iƒ \¬-I-W-sa-∂ tIm¿-]-td-j≥ sk-{I-´-dn-bp-sS D-Ø-c-hn-s\-Xnsc-bm-bn-cp-∂p am¿-®v.

tIm¬-^-d³-kv kw-hn-[m-\w GÀ-s¸-Sp-¯pw tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv kn-hn¬ k¿-ho-kv ]T-\c - w-KØ - v h-en-b tXm-Xn-ep-≈ ap-t∂-‰w \S-∂p-hc - n-Ib - m-sW-∂p hn-Zym-`ymk a-{¥n ]n sI A-–p¿-d∫ - v. bph-P-\-t£-a t_m¿-Uv a-e-_m¿ tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv lmfn¬ kw-LS- n-∏n-® k-nh - n¬ k¿ho-kv Hm-dn-bt- ‚-j≥ in¬-∏i - me D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. C-Xn-s‚ `m-Ka - m-bn tIm-gn-t°m-´v ho-Un-tbm tIm ¨^-d≥-kv kw-hn-[m-\w D-]t- bm-Ks∏-Sp-Øn th-≠{- X hn-Zym¿-Yn-Isf kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-co-£b - v°p k-÷a - m-°pw. tIm-gn-t°m-s´ kn-hn¬ k¿ho-kv tI-{μw F-{X-bpw s]-s´∂p \n¿-am-W {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sßpw. ]n.U-ªyp.Un. h-I sI-´nSw ]p-\c - p-≤m-cW - w sN-bvX - m- W - p tI-{μw Xp-Sß - p-I. C-Xn-\m-bn 50 e-£w cq-] A-\p-hZ- n-®n-´p-≈X - mbn a-{¥n A-dn-bn-®p. kn-hn¬ k¿-ho-kv ]T-\Ø - n-\v Xn-cs - ™Sp-°-s∏-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A-Sp-Ø h¿-jw ap-X¬ U¬-lnbn-te-°p t]m-hm≥ hn-am-\-bm{X A-\p-hZ- n-°p-sa-∂p a-{¥n ]-d-

kw-ÿm-\ bp-h-P-\ t_m¿-Uv kw-L-Sn-∏n-® kn-hn¬ k¿-ho-kv Hm-dn-b-t‚-j≥ in¬-∏-im-e D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-® a-{¥n ]n sI A-_v-Zpd-∫v kn-hn¬ k¿-ho-kv H-∂mwdm-¶v tP-Xm-hv l-cn-X hn Ip-am-dn-\v D-]-lm-cw \¬-Ip-∂p. 24mw dm-¶v tP-Xm-hv A-iz-Xn k-ao-]w ™p. N-Sß - n¬ kn-hn¬ k¿-ho- Øn-\m-emw dm-¶v t\-Sn-b A-iz- P-\t- £-a t_m¿-Uv sa-w_¿ kn - h - l - nkv ]-co-£b - n¬ H-∂mwdm-¶v t\- Xn-°pw hn-Zym-`ym-k a-{¥n D-]- sI kp-ss_¿ A-[y-£X Sn-b l-cn-X hn I - p-am-dn-\pw C-cp-]- lm-cw \¬-In. kw-ÿm-\ bp-h- ®p.--

sKbn ss]¸v-sse-\n-s\-Xn-tc C-c-I-fp-sS tcm-jw B-fn-¡-¯n; tbm-Kw Xo-cp-am-\-am-hm-sX ]n-cnªp a-e-∏pdw: sK-bn¬ ss]-∏v sse ≥ ÿm-]n-°p-∂-Xp-am-bn _-‘s∏-´v tIm-gn-t°m-Sv, a-e-∏pdw, Pn√-I-fn-se `q D-S-a-ÿ-¿-°m-bn a-e-∏p-dw I-e-Œtd-‰v lm-fn¬ hnfn-®p tN¿Ø tbm-Kw C-c-I-fpsS tcm-j-{]-I-S-\-Øn¬ Xo-cpam-\-am-hm-sX ]n-cn-™p. P-\ß-fp-sS {]-Xntj-[ Pzm-e-bn¬ F-cn-™ `-c-W t\-XrXzw _-eam-bn `q-an G-s‰-Sp-°n-s√-∂p Dd∏v \¬-In-bm-Wv tbm-Kw A-hkm-\n-∏n-®Xv. a{¥n Ip-™m-en°p-´n-bp-sSbpw c-≠p Pn√m I-eŒ¿-am-cp-sSbpw t\-Xr-Xz-Øn-embn-cp∂p -tbmKw. 1962se tI-{μ \n-b-a ]-cn-c£ Dd-∏p \¬-I-W-sa-∂p BIvj≥ Iu¨-kn¬ kwÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v AUz. jm-

Pn B-h-iy-s∏´p. ss]-∏v sse ≥ P-\hm-k tI-{μ-Øn-eq-sS ÿm-]n-°-cp-sX∂pw `m-hn-bn¬ P-\-߃ Xm-a-kn-°p-∂n-S-ß-fneq-sS-bm-h-cp-sX∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏´p. A-sse≥-sa‚ntem Xo-cp-am\Øntem am-‰-ap-≠m-hn-s√-∂ncn-s° tbm-Kw {]-l-k-\-amsW∂pw A-t±-lw B-tcm]n®p. ho-Sp-Iƒ-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ \n-b-a-Øn¬ h-Ip-∏pI-fn√. ho-Sp-ho-Sm¥-cw hm-XI ss]-∏v sse≥ I-W-Ivj≥ \¬Ip-sa-∂Xp I-≈-Ø-c-am-sW ∂pwA-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. 10 i-X-am-\w am-{X-am-Wv `q D-S-aIƒ-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬-Ip∂Xv.

`q-an-bp-sS D-S-a-ÿm-h-Im-iw \n-e-\n¿-Øp-sa-∂p ]-d-bp-tºm ƒ Xs∂ Cu `q-an-bn¬ No-c-Irjn H-gn-sI a-s‰m∂pw sN-øm-\mhn√. F-s¥-¶nepw Im-c-W-him¬ kv-t^mS-\w \-S-∂m¬ 380 ao-‰¿ Np-‰-f-hn¬ I-Øn-®m-º-emhpw. 17 In-tem-ao-‰¿ Zq-c-Øn-se hm¬-hp-≈p F-∂Xpw Zp-c-¥Øn-s‚ B-°w Iq-´psa∂p At±-lw ]-d-™p. H-fn-®pI-fn \S-Øn \p-W {]N-cn-∏n-°p-I-bm-Wv sK-bn¬ A[n-Ir-X¿ sN-øp-∂-sX-∂p hnhn[ ]-©mb-Øv `-c-W-k-an-Xn `mc-hm-ln-Iƒ Nq-≠n-°m´n. sKbv¬ \mS-Iw I-fn-®-Xm-Wv N¿-® sN-øm≥ km-[n-°m-Ø \n-e-bnte-°v Im-cy-߃ sIm-≠p-sNs∂-Øn-®-sX-∂p hS-I-c Fw.

F¬.F. kn sI \m-Wp Nq-≠n°m´n. ap-Jy-a-{¥n-bpw _-‘-s∏-´h-cp-ambpw Iq-Sn-bm-tem-Nn-®v P\-ß-fp-sS B-i-¶ N¿-® sN-øpsa-∂p tbm-KØn-s\m-Sp-hn¬ a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n

Dd-∏v \¬In. a-e-∏p-dw Pn√m I-e-Œ¿ sI _nPp, tIm-gn-t°m-Sv Pn√m I-eŒ¿ kn F e-X, sK-bv¬ Un. Pn. Fw. sI ]n c-ta-iv, sU-]yq-´n Ie-Œ¿ Fw A-\n¬-Ip-am¿ ]-s¶Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

28 Pq-sse 2013 Rmb¿

F-S-t®-cn ]-©m-b-Øv bq-Øv-eo-Kv kw-L-Sn-∏n-® `m-jm k-a-c A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w ]m-W-°m-Sv ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

\-S-¸m-X-bn-se am-en-\y-¡p-gn \nÀ-am-Ww `o-j-Wn-bm-hp-¶p Ip-‰ym-Sn: {Km-a-∏-©m-b-Øv kmw-kv-Im-cn-I \n-e-bw {K-Ÿme-b-Øn-te-°p-≈ \-S-∏m-X-bnse am-en-\y-Ip-gn \n¿-am-Ww hnZym¿-Yn-I-ƒ-°p `o-j-Wn-bm-hp∂p.kmw-kv-Im-cn-I \n-e-b-Ønte-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂ {]-[m-

\ \-S-∏m-X-bn-em-Wv H-cp kz-Imcy hy-‡n tlm-´¬ \n¿-am-WØn-s‚ `m-K-am-bn am-en-\y-°pgn \n¿-an-°p-∂-Xv. Ip-gn-bp-sS \n¿-am-Ww ]q-¿Øn-bm-bm¬ …m-_n-´p aq-Sp-sa∂ [m-c-W-bn-em-Wv {]-h¿-Øn

\-S-°p-∂-Xv. Ip-gn-bn¬ \n-∂pw hm-cn-sb-Sp-Ø a-Æpw I-√p-Ifpw ^p-Sv-]m-Øn¬ X-≈n-b-Xn\m¬ h-gn ]q¿-W-am-bpw X-S- s∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv. B-bn-cØn-e-[n-Iw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]Tn°p-∂ Fw.sF.bp.]n. kv-Iqƒ

A-tØ-fn: X-e-°p-f-Øq¿ ]©m-b-Øn-se ]p-d-°m-´n-cnbn¬ tI-c-f sl¬-Øv B‚ vdnk¿-®v sh¬-s^-b¿ skm-ssk‰n-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-f-f \mte-°¿ ÿ-e-hpw sI-´n-S-hpw Pn-√m B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn°v ssI-am-dm≥ kw-ÿm-\ k¿°m¿ D-Ø-c-hn-´-Xm-bn B-bp¿th-Z Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ tUm. - -]n -sI th-Wp-tKm]m-e≥ A-dn-bn-®p. sI-´n-S-Øns‚ ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ `mc-Xo-b Nn-In-¬-km h-Ip-∏n-s‚ πm≥ ^-≠n¬ \n-∂pw 90 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-p. sI-´n-S-Øn-s‚ {]-hr-Øn ]q¿-Øn-bm-°n c-≠p am-k-Øn-

\-Iw Ip-´n-I-fp-sS Nn-In-¬-km hn-`m-Kw C-hn-tS-°p am-‰pw. Ct∏mƒ `-´v tdm-Un-se Pn-√m Bbp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn¬ tImgn-t°m-Sv tIm¿-]-td-j≥ Xm¬°m-en-I-am-bn A-\p-h-Zn-® sI´n-S-Øn-em-Wp Ip-´n-I-fp-sS hn`m-K-ap-≈Xv. ]T-\ ˛ s]-cp-am-‰ ssh-I-eyw, Hm-´n-kw, A-]-kv-amcw, sk-dn-{_¬ ]mƒ-kn Xp-Sßn-b A-kp-J-߃-°m-Wv Chn-sS Nn-In-¬-kn-°p-I. Pn-√m B-ip-]-{Xn \n-e-hn¬ 72 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wp {]-h¿Øn-®p-h-cp-∂-Xv. ÿ-e-]-cn-anXn Im-c-Ww ]p-Xn-b hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m-°m≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bn-en-cn-°p-

tºm-gm-Wv k¿-°m¿ \m-ev G- \m-`≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kwÿm-\ sk-{I-´-dn kp-\n¬ Ip°¿ ÿ-ew A-\p-h-Zn-®-Xv. am¿, ]n K-tW-jv _m-_p, ]n sI cm-tK-jv, Im-hn¬ ]n am-[-h≥, {io-[-c≥ ta-\m-t®-cn, A-K-Ãn≥ Im-c-°-S, sF-∏v h-S-t°-X-Sw, cmt]-cm-{º: Un.sI.Sn.F-^v. kw- P≥ a-cp-tX-cn kw-km-cn-®p. ÿm-\ {]-kn-U‚pw tIm¨-{Kkv t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ ]n kn cm-[m-Ir-jv-W-s‚ A-©mw N-c- Ip-‰ym-Sn: Ip-∂p-Ω¬ k-_v Pna-hm¿-jn-Iw Im-b-Æ-bn¬ hn-]p- √-bn-se tkm-jy¬ k-b≥-kv e-am-bn B-N-cn-®p. ho-´p-h-f-∏n- ¢-∫n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-{Xse kvv-ar-Xn a-fi-]-Øn¬ ]p-jv- hm-b-\ a¬-k-cw \-S-Øn. `m-h]m¿-®-\-bpw Xp-S¿-∂v A-\p- \(F.sP. tPm¨ sa-tΩm-dntim-N-\ k-tΩ-f-\-hpw \-S-∂p. b¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kvUn.sI.Sn.F-^v. kw-ÿm-\ {]- Iqƒ Nm-Ø-t¶m-Sv-\-S), H-∂mw kn-U‚ v tPm-bn am-fn-tb-°¬ D- ÿm-\-hpw A-£-b _nZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw ]-Xv -a- Pp(t]m-fn-^m-an-en, ]-S-Øp-I-S-

]n kn cm-[m-Ir-jv-W³ N-c-a-hmÀ-jn-Iw

]-{X-hm-b-\ aÂ-k-cw

sIm-bn-em-≠n: Xm-eq-°v dn-{Intb-j≥ ¢-∫v F-kv.Fkv.F¬.kn, π-kv-Sp ¢m-kp-Ifn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Sn-b d-h\yq Po-h-\-°m-cp-sS a-°-tfbpw Pn-√m-X-e Izn-kv a¬-k-c hn-P-bn-I-tf-bpw A-\p-tam-Zn-®p. A-Uo-j-\¬ X-l-kn¬-Zm¿ sI ]n A-ø-∏≥ A-[y-£-X hln-®p. X-l-kn¬-Zm¿ k-Po-hv Zm-tam-Z¿ hn-P-bn-Iƒ-°p k-Ωm\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. hn F≥ Zn-t\-iv-Ip-am¿, kp-tc-{μ≥, emln-Iv kw-km-cn-®p.

{]-[m-\-a-{´n-bp-sS Nn-In-Â-km [-\-k-lm-bw

N-°n-´-∏m-d: N-°n-´-∏m-d Ir-jn`-h-s‚ ]-cn-[n-bn¬ s]-´ a™ƒ, I-hp-ßv, Ip-cp-ap-f-Iv F∂n-h Ir-jn sN-øp-∂ I¿-jI¿ I-em-h-ÿm-[n-jvTn-X hn-f C≥-jq-d≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ tNcm≥ tc-J-I-fp-am-bn 30\-Iw Irjn-`-h-\n¬ lm-P-cm-h-Ww.

"A-[ym-]-I \n-b-a-\w ]n.F-kv.kn-¡v hn-S-Ww' h-S-I-c: l-b¿-sk-°-≥-U-dn A[ym-]-I \n-b-a-\-Øn¬ \-S-°p∂ {]-iv-\-߃ Sn. -Sn. -sF amXr-I-bn¬ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v tI-c-f tÃ-‰v So-t®-gv-kv sk‚¿ B-h-iy-s∏-´p. ap-gp-h≥ kzm-Imcy kv-Iqƒ \n-b-a-\-hpw ]n. -Fkv. -kn-°p hn-S-W-sa-∂pw Bh-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ sI kp-\n¬ A-[y-£-X h-ln-®p.

b-dn-bn-d-ßn-bm-Wv B-fp-Iƒ adp-`m-K-sØ-Øn-b-Xv. Ip-g-∏w ]cn-l-cn-®v A-c-a-Wn-°q-dn-\p tijw s{S-bn≥ s]-s´-∂p bm-{X Xp-S¿-∂-t∏mƒ Nn-e Im¬-\-Sbm-{X-°m¿ s{S-bn-\n-\-I-Øp s]-´p. C-h¿ am-ln sd-bn¬-sh tÃj-\n-em-Wv C-d-ßn-b-Xv. A-c aWn-°q-dn-te-sd s{S-bn≥ \n¿Øn-bn-´pw t]m-en-tkm sd-bn¬sh A-[n-Ir-X-tcm ÿ-e-sØØn-bn-√. -

H-tU-k k-Xy-sâ Nn-InÂ-k-bv¡v ku-lr-Z Iq-«m-bv-a t]-cm-{º: H-tU-k k-Xy-s‚ NnIn¬-k-m k-lm-b-Øn-\v t]-cm{º-bn¬ ku-lr-Z Iq-´m-bv-a cq]o-I-cn-°p-I-bpw h-S-I-c tI-{μo-

I-cn-®v \-S-Øp-∂ Nn-In¬-km k-lm-b ^-≠n-te-°v k-lm-b߃ F-Øn-°m-\pw Xo-cp-am-\n®p. eq-\m¿ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Iq-Sbn¬ cm-L-h≥ I¨-ho-\-dm-bn k-lm-b k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. {]n-tb-jv-Ip-am¿, Sn cm-Po-h≥, C Fw kp-tc-jv kw-km-cn-®p.

Xn-cp-\mÄ C-¶v k-am-]n-¡pw

N-°n-´-∏m-d: \-cn-\-S A¬t^m≥-km tZ-hm-e-b Xn-cp\mƒ C-∂p k-am-]n-°pw. sshIo-´v \m-en-\v Xm-a-c-t»-cn cq-]-X kn.H.Un U-b-d-Œ¿ ^m. tdm-bn tX-°pw Im-´n-en-s‚ Im¿-an-IXz-Øn¬ B-tLm-j-am-b Xn-cp\mƒ Ip¿-_m-\, {]-kw-Kw, {]-Z£n-Ww, kvv-t\-l-hn-cp-∂v F∂n-h \-S-°pw.

Npcp¡¯nÂ

hv) c-≠mw-ÿm-\-hpw t\-Sn.

A-£-b {]-hÀ-¯-\w Im-cy-£-a-am-¡-Ww

t]-cm-{º: tN-t\m-fn tdm-Un¬ an-t√-\n-bw tImw-π-Iv-kn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ A-£-b-tI-{μØn-s‚ {]-h¿-Ø-\w Im-cy-£a-am-°-W-sa-∂v an-t√-\n-bw dkn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iy-s∏-´p. X-¶-®≥ A-[y£-X h-ln-®p. tUm. tkm-a-\mY≥, P-b-Ir-jv-W≥, _m-e-Irjv-W≥, tl-a-e-X, ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn X-¶-®≥ ({]-kn-U‚ v), kp-tc-jv _m-_p (sk-{I-´-dn), _n-Pp (JmZn ku-`m-Ky (J-Pm-©n).

km-aq-lnI hn-cp-≤¿ Xo-h-®v \-in-∏n-® Xn-cp-h-≈q¿ a-fi-ew tIm-¨-{K-kv sk-{I-´-dn Xn-cn-t°m-´v Ip-™n-°-Æ-s‚ Im-™n-cm-´v X-d-bn-ep-≈ tÃ-j-\-dn I-S

tIm¬-{K-kv t\-Xm-hn-sâ I-S Xo-h-¨v \-in-¸n-¨p h-S-I-c: tIm¨-{K-kv t\-Xm-hn-s‚ I-S km-aq-ly hn-cp-≤¿ Xoh-®v \-in-∏n-®p. Xn-cp-h-≈q¿ a-fi-ew tIm-¨-{K-kv sk-{I-´-dn Xn-cn-t°m-´v Ip-™n-°-Æ-s‚ Im-™n-cm-´v X-d-bn-ep-≈ tÃ-j\-dn I-S-bm-Wv C-∂-se ]p-e¿-®-tbm-sS Xo-sh-®-Xv. G-I-tZ-iw 40000 cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m-°p-∂p. h-S-I-c t]m-en-kv ÿe-sØ-Øn tI-sk-Sp-Øp. kw-`-h-Øn¬ k-a-{K A-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-hm-fn-I-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-S-W-sa-∂v a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p.

A-Sn-b-´-c k-lm-bw \Â-I-Ww: Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn k-lm-bw A-\p-h-Zn-¡-Ww

A-\p-tam-Zn-¨p

hn-f C³-jp-d³-kv

{Ku-≠n-t\m-Sp tN¿-∂p \n¬°p-∂ ÿ-e-Øm-Wv H-cp kp-c£n-X-Xz-hpw G¿-s∏-Sp-Øm-sX B-g-Øn-ep-≈ Ip-gn \n¿-an-°p∂-Xv. Ip-gn-bn¬ \n-d-sb a-g-sh≈w sI-´n-\n¬-°p-∂-Xv A-]-IS-`o-j-Wn-bm-hp-I-bm-Wv.

h-S-I-c: F-≥Pn≥ X-I-cm-dn-s\ Xp-S¿-∂p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛-awK-em-]p-cw I-Æq¿ F-Iv-kv-{]-kv h-gn-bn¬ Ip-Sp-ßn. C-∂-se cmhn-se ssI-\m-´n- e-h¬ t{Imkn¬ s{S-bn≥ \n¿-Øn-b-Xv tdmUv K-Xm-K-X- X-S- -ap-≠m-°n. ]n-∂o-Sv hm-l-\-߃ h-gn-Xn-cn®p-hn-´p. F-≥Xn-\n¬ \n-∂v Hm-bn¬ tNm¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv s{S-bn≥ h-gn-bn¬ \n¿-Øn-b-Xv. A-c-a-Wn-°q-dn-te-sd \n¿-Ønb-Xn-\m¬ h-S-t°m-´p-≈ a-‰p s{S-bn-\p-Iƒ h-S-I-c-bn-epw Xnt°m-Sn-bn-epw ]n-Sn-®n-´p. cm-hnse G-tg C-cp-]-Xn-\m-Wv IÆq¿ F-Iv-kv-{]-kv X-I-cm-dp Imc-Ww ssI-\m-´n-bn¬ \n¿-Ønb-Xv. tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°m-\mhm-Ø hn-[w s{S-bn≥ \n¿-Ønb-Xn-\m¬ Iw-]m¿-´v-sa‚n¬ I-

Pn-Ãm B-bpÀ-th-Z B-ip-]-{Xn-¡v \m-ev G-¡À Ø-ew A-\p-h-Zn-¨p

Adnbn-¸pIÄ

h-S-I-c: tI-{μ k-l-a-{¥n ap-√∏-≈n cm-a-N-{μ-s‚ ip-]m¿-i {]-Im-cw {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS Zpcn-Xm-izm-k \n-[n-bn¬ \n-∂pw hm-Wn-ta¬ ]-©m-b-Øn-se aq∂p t]¿-°v [-\-k-lm-bw A\p-h-Zn-®p. hm-Wn-ta¬ ]-©m-bØn-se I-f-Øn¬ bq-k^v(2,50,00), F-S-t®-cn t\m¿Øn-se tkm-]m-\w ho-´n¬ iin-[-c≥(50,000), I-√m-®n hn-jvWp aw-K-e-sØ Ip-‰n ]-d-º-Øv A-{¥p(50,000) F-∂n-h¿-°mWv A-\p-h-Zn-°-s∏-´-Xv.

3

F-³Pn³ X-I-cm-À; s{S-bn³ se-hÂ-t{Im-kn Ip-Sp-§n

]cn-]mSn

„s]-cp-h-b¬ F-kv.Un.F-

kv.Fw hn-a≥-kv tImfPv: tdm´-dn-¢_v, km-hn-{Xn-tZ-hn km_p Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰n-s‚ kl-I-c-W-tØm-sS kuP-\y saUn-°¬ Iymw-]v ˛ 9.30 „\f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: Awt_-Zv-I¿ P-\-]-cnj-Øv kwÿm-\ I-Ωn‰n-tbm-Kw ˛ 10.00 „F¬.sF.kn dn-{In-tb-j≥ ¢-∫v lmƒ: F¬.sF.kn s]≥-j-t\-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ hm¿jn-I k-tΩf-\w ˛ 10.00 „kn Un S-h¿ ap-Pm-ln-Zv sk‚¿: sI.F≥.Fw Pn√m {]-Xn-\n-[n kw-K-ahpw C-^vXm¿ ao‰pw ˛ 4.00 „X-fn km-aq-Xn-cn l-b¿ sk°≥U-dn kv-Iqƒ: sI.kn.F¬ {Ko≥ Im-en°-‰v ]-cn-ÿn-Xn Nn-{X-cN-\m a¬kcw, ssa-em-©n s^-Ãv ˛ 10.00 „F-c-™n-∏m-ew sa-lv-_qs_ an√-Øv \K¿: sF.F≥.F¬ kn-‰n I-Ωn-‰n t\-Xr-kwK-aw ˛ 2.30 „tIm-hq¿ C.Fw.F-kv. lmƒ `-K-Xv kn-Mv ]T-\ tI-{μw ]T-\ Iymw-]v ˛ 10.30 „am-\m©n-d Sh¿: t]m-cm-fn hn-Zym¿-Yn amkn-I {]-Imi-\w ˛ Fw F≥ Im-c-t»-cn ˛ 11.00 „hym-]m-c-`h≥: F^v.F≥.]n.H \-S-Øp∂ t]mkv-‰¬ tkm¿-´n-Mv A-kn-kv‰‚ v kuP-\y Iw-]yq-´¿ ]-cn-ioe\w ˛ 10.00 „A-g-sIm-Sn tZ-ho a-μn-cw: ae-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Un-s‚ t£-{X-߃-°p-≈ [-\-k-lmb hn-X-c-Ww: a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿-˛10.00 „sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Imw-]kv: k-©-cn-°p-∂ Z-¥m-ip-]{Xn; km-bm-” Nn-In¬-k D-ZvLm-S-\w: a-{¥n hn F-kv in-hIp-am¿-˛10.00 „h-S-I-c: ssI-\m-´n sF-Unb¬ sk‚¿ lmƒ. sI- F≥ kp-sse-J-˛10.00 „h-S-I-c: C-kv-em-ln sk‚¿ ]p-Xn-b _- v-Ãm‚ v. ss^k¬ \-∑-≠-˛1.00 „]p-√m-fq¿ hm-Zn-_-Z¿:d-akm≥ In-‰v hn-X-c-Ww-˛ 4 a-Wn „_-Z¿ A-\p-kv-a-c-Ww ˛ 6.00

kozhikode/clR

I-\-Ø a-g-sb-Øp-S-¿-∂v X-I¿-∂ ]m-d-Øm-g \-S-∏m-ew

tI-m-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn¬ I-\Ø-a-g-bn-epw I-S¬-t£m-`-Ønepw Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂-h¿-°v A-Sn-b-¥-c k-lm-b-hpw ku-P\y td-j-\pw A-\p-h-Zn-°-W-sa∂p Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn- Bh-iy-s∏-´p. ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂h-sc ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°p-I, Irjn \m-i-ap-≠m-b-h¿-°p Zp-cnXm-izm-kw \¬-Ip-I, X-I¿-∂ tdm-Up-Iƒ ]p-\-cp-≤-cn-°m≥ ^-≠v e-`y-am-°p-I, I-S¬-`nØn-Iƒ ]p-\¿-\n¿-an-°p-I Xp-Sßn-b B-h-iy-ß-fpw tbm-Kw D∂-bn-®p. sIm-bn-em-≠n-bn¬ sd-bn¬th ta¬-∏m-ew h-∂-tXm-sS D≠m-b K-Xm-K-X {]-iv-\-߃ ]cn-l-cn-°m≥ ^q-´v Hm-h¿-{_n-UvtPm A-≠¿ {Ku-≠v ]m-Øv-thtbm \n¿-an-°-W-sa-∂v sI -Zmk≥ Fw.-F¬.-F. A-h-X-cn-∏nW ]-≤-Xn-bn¬-s∏-Sp-Øn \n¿- ® {]-ta-b-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. an-®-Xm-Wv ]m-ew. C-t∏mƒ \m- C-hn-sS I-gn-™ Zn-h-kw c-≠p ´p-Im-¿ ]m-e-Øn¬ X-S- w kr- Ip-´n-Iƒ s{S-bn≥ X-´n a-cn-°m\n-S-bm-b-Xv ^q-´v Hm-h¿-{_n-Uv„n-®v bm-{X X-S-™n-´p-≠v.

]m-d-¯m-g \-S-¸m-ew X-IÀ-¶p

hm-Wn-ta¬: I-\-Ø a-g-bn¬ hm-Wn-ta-en¬ \-S-∏m-ew X-I¿∂p. hm-Wn-ta¬ ]m-d-Øm-g tXm-Sn-\p Ip-dp-sI ÿm-]n-® \-

S-∏m-e-Øn-s‚ H-cp `m-K-sØ sI-´p X-I¿-∂p. ]m-ew A-]-ISm-h-ÿ-bn-em-Wp-≈-Xv. ]-Øp h¿-jw ap-ºv P-\-Io-bm-kq-{X-

Pv C-√m-Ø-Xn-\m-em-sW-∂v At±-lw ]-d-™p. tZ-io-b-]m-Xm hn-I-k-\w 30 ao-‰-dn¬ H-Xp-°msa-∂ tI-{μ-a-{¥n-bp-sS {]-Jym]-\-Øn-s‚ sh-fn-®-Øn¬ ÿew hn-´p-\¬-tI-≠n-h-cp-∂-h-cpsS ]p-\-c-[n-hm-kw D-d-∏p-h-cpØp-∂-Xn-\pw a-‰p-am-bn k¿-h-I£n-tbm-Kw hn-fn-®p-Iq-´-W-sa∂p a-s‰m-cp {]-ta-b-Øn¬ At±-lw B-h-iy-s∏-´p. aq-cm-Sv, tIm-c-∏p-g ]m-e-ß-fpsS _-e-£-bw ]-cn-l-cn-°p-∂Xn-\v F-Sp-Ø \-S-]-Sn-Iƒ A-dnbn-°-W-sa-∂v I-e-Iv-S¿ _-‘s∏-´-h¿-°v \n¿-t±-iw \¬-In. F-√m h-Ip-∏p-I-fpw \-S-∏m-°p∂ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ k-a-b _-‘n-X-am-bn ]q¿-Ønbm-°-W-sa-∂pw \n¿-t±-in-®p.- I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ Fw.F¬.-F am-cm-b C -sI hnP-b≥, ]n.-Sn.F. d-low, kn tambn≥-Ip-´n, sI -sI e-Xn-I, sI -Ip-™-Ω-Zv, kw-_-‘n-®p.

t]-cm-{º: Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn aq-ew Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂ IpSpw-_-߃-°v ku-P-\y td-j-\pw, Ir-jn-bpw ho-Spw X-I¿-∂h¿-°p km-º-Øn-I k-lm-b-hpw D-S-s\ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v sh¬-^-b¿ ]m¿-´n t]-cm-{º ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n B-h-iy-s∏´p. {]-kn-U‚ v {]-Im-i≥ F-c-h-´q¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Icow, F ]n A-Ω-Zv, j-_o¿ kw-km-cn-®p.

tX-§ ho-Wv ]-cn-¡v s]-cp-h-Æm-aq-gn: tPm-en-bn-te¿-s∏-´ sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-emfn-bp-sS ]p-d-Øv tX-ß-ho-Wv ]-cn-°v. N-°n-´-∏m-d {Km-a-∏-©mb-Øv G-gmw hm¿-Un-¬v ]p-Ø-e-Øv ao-ج am-[-hn-b-Ω (62) °m-Wv tX-ß ho-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. s]-cp-h-Æm-aq-gn {]m-Y-an-Imtcm-Ky tI-{μ-Øn¬ Nn-In¬-k \¬-In.

A-\p-kv-a-c-Ww \-S-¯n N-°n-´-∏m-d: Un.sI.Sn.F-^v. N-°n-´-∏m-d a-fi-ew I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-S-\-bp-sS ap≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n kn cm-[m-Ir-jv-W-s‚ A-©mw N-c-a hm¿-jn-Iw B-N-cn-®p. {]-kn-U‚ v jm-Pn A-ºm-´v A-[y-£-X h-ln-®p. Un.kn.kn P-\d¬ sk-{I-´-dn ]n sP tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

sa-l-µn s^-Ìv h-S-I-c: `m-c-Xo-bw I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I th-Zn sa-l-μn s^-Ãv B-K-kv-Xv \m-en-\v h-S-I-c-bn¬ \-S-°pw. c-≠p-t]¿ ho-X-ap-≈ Sn-ap-Iƒ-°v a-¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°mw. t^m¨: 9495338103. -

I-S-en Zni-sX-änb e-£-Zzo-]v t_m-«v tIm-Ìv KmÀ-Uv c-£-s¸-Sp-¯n „kz-¥w

{]-Xn-\n-[n

tIm-gn-t°m-Sv: I-S-en¬ Zn-i sX‰n A-e-™ t_m-´n-s\ Xo-c-kwc-£-W tk-\ c-£-s∏-Sp-Øn.e-£-Zzo-]n¬ \n-∂p a-’y-_‘-\-Øn-\p ]p-d-s∏-´v I-S-en¬ Im-Wm-Xm-b t_m-´n-s\-bm-Wv C-∂-se D-®-tbm-sS t_-∏q¿ Xo-c-kw-cw-£-W c-£-s∏-SpØn-b-Xv. t_m-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ c-≠p a-’y-sØm-gn-em-fn-I-sf-bpw c£-s∏-Sp-Øn. C-h¿ t_-∏q-cnse tk-\-bp-sS Hm-^n-kn¬ kpc-£n-X-cm-sW-∂v I-am≥-Un-Mv Hm-^n-k¿ C-{μ-em¬ A-dn-bn-®p. s]m-∂m-\n-bn¬- \n∂v 35 t\m-´n-°¬ ssa¬ A-I-

se I-S-en-em-Wv Zn-i-sX-‰n-b \ne-bn¬ t_m-´v I-s≠-Øn-b-Xv. e-£-Zzo-]n-se A-t{¥m-Øn¬ \n-∂v 23˛-\v ]p-d-s∏-´ Fw.-F-^v._n \m-Pn-b F-∂ t_m-´m-WnXv. ]n-∂o-Sv I-S-en¬ e-£yw sX‰n A-e-™ C-h-sc-°p-dn-®v hnh-c-sam-∂p-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. Ch-sc-°p-dn-®v hn-h-c-an-√m-Øn\m¬ k-lm-bn-°-W-sa-∂v e£-Zzo-]v tIm-kv-‰v Km¿-Uv tI-c-f tIm-kv-‰v Km¿-Un-s\ A-dn-bn-°pI-bm-bn-cp-∂p. hn-h-cw e-`n-® DS≥ apw-ss_-b-bn-se k-ap-{Z-c£m bq-\n-‰v I-S-en¬ bm-{X sNøp-∂ F-√m I-∏-ep-Iƒ-°pw a‰pw k-tμ-iw A-b-°p-I-bpw sNbv-Xp. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b ]-cn-

C-^v-XmÀ ao-äv \-S-¯n h-S-I-c: Su¨ tdm-´-dn-bp-sS C^v-Xm¿ kw-K-aw ss{Iw Un-‰m-®vsa‚ v Un- -ssh. -F-kv. -]n ]n]n k-Zm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ªq-U-b-a-≠v lm-fn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ k-bv-Zv X-fn-bn¬ apJym-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tdm-´dn {]-kn-U‚ v F≥ -]n -tKm-]n A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. Fw -{]Im-iv, kn-Zo-Jv C≥-U¿-sU-°v, k-cn-Xv Ip-∂-Øv, sI -hn -cm[m-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

a-WÂ ]n-Sn-Iq-Sn sIm-bn-em-≠n: A-\-[n-Ir-X-ambn I-S-Øm≥ {i-an-® H-cp temUv a-W¬ sIm-bn-em-≠n Fkv.sF kp-Ip-am-c-\pw kw-Lhpw tN¿-∂p ]n-Sn-Iq-Sn. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn ]-tØm-sS-bmWp kw-`-hw. F-fm-t´-cn ]-c∏n¬-Xm-sg I-S-hn¬ \n-∂m-Wp a-W-epw tem-dn-bpw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Ir-Xy-\n¿-h-l-Ww X-S- s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-Xn-\p taeq¿ F-fm-t´-cn h-S-t°-X-e-°¬ c-ta-i-s\-Xn-tc sIm-bn-em-≠n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. tIm-c-∏p-g ta¬-∏m-ew tdm-Uv X-I¿-∂ \n-e-bn¬

tim-[-\-bn¬ 26˛-\v 3.-35\v sIm®n-bn-se tIm-kv-‰v Km¿-Uv hn-am\-am-Wv s]m-∂m-\n Xo-c-Øv Zni sX-‰n-b \n-e-bn¬ t_m-´v Is≠-Øn-b-Xv. hn-am-\-Øn¬ \n∂p-≈ k-tμ-i-a-\p-k-cn-®m-Wv tIm-kv-‰v Km¿-Uv I-∏¬ t_m-´n\-Sp-Ø-Øn- sXm-gn-em-fn-I-sf c£-s∏-Sp-Øn-b-Xv. tIm-kv-‰v-Km¿Un≥-sc e-£v-an-`m-bv kn-˛144 F∂ I-∏-em-Wv h-f-sc {]-Xn-Iq-e I-em-h-ÿ-bn-epw c-£m-{]-h¿Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v c-≠p-a-Wntbm-sS t_-∏q¿ Xo-c-kw-c-£W tk-\m Hm-^n-kn¬ F-Øn® sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v {]m-Y-anI Nn-In-¬-k-bpw `-£-W-hpw \¬-In-b-Xm-bpw D-tZym-K-ÿ¿

A-dn-bn-®p.

am-en-\yw X-Åp-¶-h-sc ]n-Sn-¡m³ {Ko³ {_n-tK-Uv sIm-bn-em-≠n: am-en-\yw h-gnbn¬ X-≈p-∂-h-sc ]n-Sn-Iq-Sm\m-bn \-K-c-k-` {Ko≥ {_n-tKUn-s\ cw-K-Øn-d-°p-∂p. bp-hP-\-˛-k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fn¬ \n-∂pw _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-Ifn¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-°-s∏´-h-cm-Wv {_n-tK-Uv Aw-K-߃. C-h¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w dq-d¬ t]m-en-kv kq-{]-≠v cm-Pv-taml≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-Kc-k-` ssh-kv sN-b¿-am≥ Sn sI N-{μ≥, kw-km-cn-®p. I-\-Ø a-g-bn¬ X-I¿-∂ Io-g-cn-bq¿ H-X-tbm-Øv ao-ج \m-cm-b-W≥-\m-b-cp-sS ho-Sv

tIm-c-¸p-g taÂ-¸m-ew bm-{X-¡mÀ-¡v t]-Snkz-]v-\-am-hp-¶p sIm-bn-em-≠n: tIm-c-∏p-g ta¬-∏m-ew bm-{X-°m¿-°p t]Sn-kz-]v-\-am-Ip-∂p. ]m-e-Øns‚ _-e-£-b-hpw Ip-ep-°-hpam-Wp t]-Sn-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. ]me-Øn-eq-sS hm-l-\-߃ t]mhp-tºm-gpw sXm-´-Sp-Ø sd-bn¬ ]m-f-Øn-eq-sS h-≠n I-S-∂p t]m-hp-tºm-gpw ta¬-∏m-e-Øn\p Ip-ep-°w A-\p-`-h-s∏-Sp-∂p≠v. ]m-e-Øn-s‚ D-]-cn-X-ew ]q¿-W-am-bpw s]m-´n-s∏m-fn™ \n-e-bn-em-Wv I-gn-™ h¿jw \q-X-\ km-t¶-Xn-I hn-Zym D-]-tbm-Kn-®p ta¬-∏m-e-Ønse D-]-cn-X-ew ]p-\¿-\n¿-amWw \-S-Øn-sb-¶n-epw B-gv-NIƒ-°w ]q¿-W-am-bpw X-I-cp-Ibm-bn-cp-∂p. ]m-e-Øn¬ sI-´n°n-S-°p-∂ a-g-sh-≈w H-gp-Int∏m-Im≥ kw-hn-[m-\-an-√m-ØXpw hm-l-\-߃-°p _p-≤n-ap´m-Ip-∂p.

slÂ-a-äv ]-cn-tim-[-\-bv-¡n-sS ss_-¡v sh-«n-¨ hn-ZymÀ-Yn-¡v tem-dn-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v Ip-μ-aw-K-ew: t]m-en-kn-s‚ sl¬-a-‰v ]-cn-tim-[-\ I-≠v ss_-°v sh-´n-® kv-‰p-U‚ v t]m-en-kv tI-U-‰v tem-dn-bn-Sn®p ]-cn-°p-I-tfm-sS sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]thin-∏n®p. Im-c-¥q¿ ]p-fn-°¬-]d-ºv dm-kn-Jn(15)\m-Wv ]-cn-t°‰-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 5.30Hm-sS Imc-¥q¿ a¿-I-kv _-kv -kv-t‰m-∏n\-Sp-Øm-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. _-kv -tÃm-∏n-\-Sp-Øv ko-{_m sse-\n-\-Sp-Øv sl¬-a-‰v [-cn°m-sX ss_-°n-se-Øp-∂-hsc ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn \n-e-bp-d-∏n® t]m-en-kn-s\ I-≠m-Wv ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b hn-Zym¿Yn A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. tImgn-t°m-Sv `m-K-tØ-°p h-cn-Ibm-bn-cp-∂ Sm-¶¿ tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v ]q¿-W-am-bpw X-I¿-

∂p. Ip-μ-aw-K-ew t]m-en-kv Po-∏n¬ X-s∂-bm-Wv hn-Zym¿-Yn-sb saUn-°-¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-®-Xv. Ip-μ-aw-K-ew t]m-en-kpw I¨-t{Smƒ dqw

t]m-en-kpw C-hn-sS ]-cn-tim-[\ \-S-Øp-∂-Xv ]-Xn-hm-Wv. Ipμ-aw-K-ew l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ]-Ømw-X-c-Øn¬ ]-Tn°p-∂ dm-kn-Jv Ãp-U‚ v-kv t]men-kv tI-U-‰v Iq-Sn-bm-Wv.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-07-28  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-07-28

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013-07-28  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013-07-28