Page 1

2

Hm-t«m-dn-£m sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t£-aw D-d-¸p-h-cp-t¯-−-Xv kÀ-¡m-cn-sâ I-S-a-sb-¶v

hnti-j§Ä

a-Âky- k-ar-²n aq¶mw-L-« Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

C-c-´-bm¿: ^n-j-do-kv h-Ip-∏v Xt±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\߃ ap-tJ-\ \-S-∏m-°p-∂ a¬ky-k-ar-≤n ]-≤-Xn-bp-sS `mK-am-bn C-c-´-bm¿ {Km-a-∏-©m-bØn¬ \n¿-an-®n-´p-≈ a-¬kyI¿-j-I ¢-∫v a-μn-c-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\-hpw a-¬ky-k-ar-≤n ]≤-Xn aq∂mw-L-´ Pn-√m-X-e D-ZvLm-S-\-hpw C-∂p cm-hn-se ]Øn-\v \-S-°pw. {Km-a-∏-©m-bØn-s‚-bpw ^n-j-do-kv h-Ip-∏ns‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Ønem-Wv ]-cn-]m-Sn. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v t_-_n ]-Xn-∏-≈n¬ tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X h-ln°pw. a-¬ky-I¿-j-I ¢-∫n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w tPm-bv-kv tPm¿-Pv Fw.]n \n¿-h-ln-°pw. a-¬kyI¿-j-I sk-an-\m-dn-s‚ D-Zv-LmS-\w sI sI P-b-N-{μ≥ Fw.F¬.F-bpw a-¬ky-k-ar≤n ]-≤-Xn aq-∂mw-L-´ Pn-√m-Xe D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m- ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Fw Sn tXm-akpw \n¿-h-ln-°pw. Pn-√m ^n-jdo-kv Hm-^n-k¿ sI sP ssk-dkv, I-´-∏-\ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v tXm-a-kv cm-P≥, Pn-√m- ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b sI F≥ ap-c-fn, ta-cn B‚-Wn, a-¬ky-Ir-jn Pn-√m t\m-U¬ Hm-^n-k¿ _n \u-jm-Zv, ]-©mb-Øv ssh-kv-{]-kn-U‚ v c-P-\n k-Pn kw-km-cn-°pw.

hm-l-\m-]-I-Sw; aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v B-e-∏p-g: Im-dp-Iƒ Iq-´nbn-Sn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cnt°-‰p. N-ß-\m-ti-cn skao¿ a≥-kn¬ sk-ao¿ (27), a-e-∏p-dw a-´-∂q¿ a-Wm-bn∏p-dw ho-´n¬ a-Po-Zv (24), ae-∏p-dw sh-t≈m-´n¬ Bkn-^v (17) F-∂n-h-sc-bmWvv ]-cn-°p-I-tfm-sS h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12HmsS tZ-io-b-]m-X-bn¬ h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPn-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. N-ß-\m-t»-cnbn¬ \n-∂v l-cn-∏m-t´-°p t]m-b -Im-dn-\p ]n-∂n¬ am-cp-Xn Bƒ-t´m Im¿ CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Snbp-sS B-Lm-X-Øn¬ Ccp hm-l-\-ß-fp-sS-bpw ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw XI¿-∂p. C-tX k-a-bw CXn-se I-S-∂p-t]m-b B-`y¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e-bp-sS \n¿-tZ-i {]Im-cw ]p-∂-{] t]m-en-kmWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-hsc B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®-Xv.

tIm´-bw a-tlm¬-k-h-tØm-Sv A-\p-_-‘n®v sIm-Sq-cm-‰n¬ \-S-∂ P-e-Im-bn-I a¬-k-cØn¬ \n∂v

I-Sp-Øp-cp-Øn: tª-Uv am-^n-bm kw-L-w ho-Sp-I-b-dn \-S-Øn-b B-{I-a-Øn¬ K¿-`n-Wn-b-S-°w aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-°v. kw-`-hØn¬ c-≠p-t]-tc t]m-en-kv Ad-Ãv sN-bv-Xp. C-c-hn-aw-K-ew ]me-°p-gp-∏n¬ A-\q-]v (27), `m-cy \n-Pn-tamƒ (24), A-\q-]n-s‚ ]nXr-k-tlm-Z-c≥ ]m-∏-®≥ (46) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-c-hn-aw-K-e-Øv C-∂-se D®-bv-°p c-t≠m-tSm-bm-Wp kw-`-

hw. C-c-hn-aw-K-ew ]m-e-°p-gp∏n¬ tPm-kv (60), C-bm-fp-sS _‘p Ip-dp-∏-¥-d a-Wn-b≥-tXm-´Øn¬ tdm-bn (40) F-∂n-h-cmWv A-d-Ãn-em-b-Xv. c-‡-{kmhw D-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \nPn-tam-sf Xo-{h -]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn-te-°p am-‰n. tª-Uv CS-]m-Sp-Iƒ \-S-Øp-∂-h-cm-Wv tPm-kpw tdm-bn-bp-sa-∂p t]men-kv ]-d-™p. ÿ-e-Øn-s‚ B-[m-c-hpw a‰p-tc-J-I-fpw ]-W-bw \¬-In tPm-kn-s‚ ]-°¬ \n-∂p A-\q]v 50,000 cq-] hm-bv-] hm-ßn-bn-

cp-∂p. Im-em-h-[n I-gn-™n-´pw A-\q-]v ]-Ww a-S-°n \¬-In-bn√. C-Xn-\n-sS-bn¬ ho-´p-Im-cp-sS F-Xn¿-∏n-s\- Xp-S¿-∂p hn-hmln-X-\m-b \n-Pn-bpw A-\q-]pw c-Pn-ÿ am-tcy-Pv \-S-Øp-I-bpw U¬-ln-bn-te-°p t]m-hp-I-bpam-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ \n-Pn-sb Im-Wm-\n-s√-∂p Im-Wn-®p t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. Cu tI-kn¬ C-∂p tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-hp-∂-Xn-\m-Wv Ccp-h-cpw \m-´n-se-Øn-b-Xv. A-\q]v ho-´n-se-Øn-b hn-h-c-a-dn-

™m-Wv C-∂-se D-®-tbm-sS tPm-kpw tdm-bn-bpw ]-Ww Xn-cn®p \¬-I-W-sa-∂v B-h-iy-s]´v A-\q-]n-s‚ ho-´n-se-Øn-b-Xv. C-h¿ ho-´n-se-Øp-tºmƒ \n-Pntam-fpw ]m-∏-®-\pw am-{X-am-Wp ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. ]-W-sØ sNm-√n-bp-≈ hm°p- X¿-°-Øn-\n-sS tPm-kpw tdm-bn-bpw tN¿-∂p \n-Pn-sbbpw ]m-∏-®-s\-bpw a¿-±n-°-p-Ibm-bn-cp-s∂-∂p t]m-en-kv ]-d™p. Cu k-a-b-Øm-Wp k-ao]-sØ ho-´n¬ hn-hm-l \n-›-bØn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]m-b A-

Nm-h-°m-Sv-: hn-hm-l-]m¿-´n-Ifn¬ I-h¿-®. h-[p-hn-s‚ Xm-enam-e Dƒ-s∏-sS 15 ]-h≥ kz¿Æm-`-c-Ww \-„-am-bn. H-cp-a-\bq-cn-se c-≠p I-√ym-W a-fi]-ß-fn¬ C-∂-se \-S-∂ hn-hml ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂m-Wv Xmen-am-e Dƒ-s∏-sS 15 ]-h≥ kz¿Æm-`-c-Ww I-f-hp t]m-b-Xv-. H-cp-a-\-bq¿ km-_n¬ ]m-ekn¬ \n-∂pw \n-c-h-[n-t]-cp-sS B-`-c-W-ß-fpw A-Sp-Øp-≈ Im-c-bn¬ πm-k-bn¬ \n-∂v h[p-hn-s‚ Xm-en-amebpam-Wv \„-am-b-Xv-. C-∂-se D-®bv-°v- 12\pw H∂n-\pw C-S-bn-em-Wv c-≠p ÿe-ß-fn-epw tam-j-Ww \-S-∂-Xv. ªm-ßm-Sv Nm-en¬ sk-bvXp-apl-Ω-Zn-s‚ a-I-fp-sS-bpw sIm-{]

hyq tdm-Uv ]m¿-°n-Mv sk‚-dnep-≈ _n-Pp Ip-cp-hn-f-bv-°p a{¥n B-Zy s]¿-an-‰v \¬-In. N-Sßn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ Ip-cym-t°m-kv ]-S-h≥ A-[y£-X h-ln-®p. ]m-em tPm-bn‚ v B¿.Sn.H A-–p¬ \-Po-_v tdmUv kp-c-£m- ¢m-kv \-S-Øn. I-f™p-In-´n-b kz¿-W-hpw ]-Whp-a-S-ßn-b _m-Kv D-S-a-ÿ-\p Xn-cn-t®¬-∏n-®p \m-Sn-\p am-XrI-bm-b Hm-t´m ss{U-h¿ tPmkv ]-\-bv-°-®m-en-en-s\ a-{¥n sI Fw am-Wn sa-a-t‚m \¬-In N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. A-Uz. _n\p ]p-fn-°-I-≠w, jm-Pp Xp-cptج, eo-\ k-Æn ]p-c-bn-Sw, A-Uz. s_-‰n jm-Pp, B-t‚m tPm-kv ]-Sn-™m-sd-°-c, tXm-akv ]o-‰¿ kw-km-cn-®p.

Z-s¯-Sp-¯ Ip-«n-sb aÀ-±n-¨ h-fÀ-¯-Ñ-s\-Xn-tc tI-kv sh-™m-d-aq-Sv: Z-Øv ]p-{Xs\ {Iq-c-am-bn a¿-±n-® h-f¿Ø-—-s\-Xn-tc tI-kv. tIm-´-pIp-∂pw Im-W-hn-f ho-´n¬ iin-[-c≥ (59)\v F-Xn-tc-bm-Wv sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-Xv.i-in-[-c≥ in-ipt£-a k-an-Xn-bn¬ \n-∂pw ZsØ-Sp-Øp h-f¿-Øp-I-bm-bncp-∂ hn-jv-Wp (H-º-Xv) hn-s\ a¿-±n-®-Xn-\m-Wv tI-sk-SpØn-cn-°p-∂-Xv. C-∂-se D-®-tbm-sS i-in[-c≥ Ip-´n-sb {Iq-c-am-bn a¿±n-°p-∂-Xv I-≠v \m-´p-Im¿ sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-

]q¿-Øn-bm-hm-Ø ]-e-I-∏m-≠n ]≤-Xn \memw do-®n-se I-´¨ I-h¿ \n¿-am-Ww

se X-s∂ Nn-e-cp-sS k-lm-b-aps≠-∂-Xp ap-ºp X-s∂ B-tcm]-Ww D-b¿-∂n-cp-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wp ]p-Xn-b ]-cm-Xn-°m-cp-sS hn-h-c߃ tNm¿-Øn \¬-In Hm-]-tdj≥ Ip-t_-c A-´n-a-dn-°m≥ t]m-en-kv {i-an-°p-∂-Xv. c-lky -tI-{μ-ß-fn¬ H-fn-∏n-®n-cp∂ 100 tIm-Sn-bp-sS kz-Øv hn-hc-ß-fm-Wp ap-ºv sd-bv-Un-eq-sS I-s≠-Øn-b-Xv. C-bmƒ dn-am≥Un¬ I-gn-bp-tºm-gpw X-´n-∏n-\nc-bm-b \n-c-h-[n t]-cm-Wv ]-cmXn-bp-am-bn t]m-en-kn-s\ k-ao]n-°p-∂-Xv. Cu ]-cm-Xn-Iƒ Iq-Sn ]-cn-KWn-°p-tºmƒ tI-kn-s‚ ImTn\yw Iq-Spw F-∂-Xn-\m-em-Wv ]cm-Xn-°m-sc {]-tem-`n-∏n-®v `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bpw ]n-¥n-cn-∏n°m≥ t]m-en-kv k-lm-bn-°p∂-Xv. A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]mSp-Im-sc I-s≠-Øm-\p-≈ sd-bv-

Un-s‚ B-Zy-\m-fp-I-fn-epw ]¥-fw t]m-en-kv C-bm-sf h-gn-hn´v k-lm-bn-®n-cp-∂p. Nn-e t]m-en-kp-I-m¿ t^mWn-eq-sS-bpw t\-cn-´p-am-Wv Cbmƒ-°p hn-h-c-߃ ssI-am-dnbn-cp-∂-Xv. h-kv-Xp-hpw ho-Spw hm-l-\-ß-fpw \-„-s∏-´ \n-c-h[n t]-cm-Wv C-t∏m-gpw ]-cm-Xnbp-am-bn t]m-en-kn-s\ k-ao-]n°p-∂-Xv. B-Zy-L-´-Øn¬ ]-cmXn sIm-Sp-°m≥ km-[y-X-bp-≈ B-fp-I-sf k-Æn-bp-sS Bƒ°m¿ ]n-¥n-cn-∏m-°m≥ {i-an-®ncp-∂p. F-∂m¬ Nn-e cm-{„o-b I£n-I-fp-sS-bpw a-‰pw C-S-s]-Sen-s\ Xp-S¿-∂m-Wv B-fp-Iƒ ho-≠pw ]-cm-Xn-bp-am-bn cw-KØv F-Øn-Øp-S-ßn-b-Xv. hm-l-\-ß-fp-sS-bpw h-kv-Xp h-I-I-fp-sS-bpw tc-J-Iƒ c-lky-am-bn kq-£n-®n-cp-∂ C-bmfp-sS Nn-e tI-{μ-߃ am-{X-am-

Wp t]m-en-kn-\p I-s≠-Øm\m-bn-´p-≈-Xv. Pn-√-bv-°v A-I-Øpw ]p-dØp-am-bn \n-c-h-[n ho-Sp-I-fpw sI-´n-S-ß-fp-am-W hm-S-I-bv-°p sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. C-f-hpwXn-´-bn-se hm-S-I- ho-´n¬ c-lky-ap-dn-bn¬ tc-J-Iƒ kq-£n®n-cp-∂-Xp- t]m-se a-‰p hm-S-I ÿ-e-ß-fn-epw tc-J-Iƒ kq£n-®n-´p-t≠m-sb-∂p t]m-enkv ]-cn-tim-[n-°p-∂n-√. kw-ÿm-\-Øp X-s∂ h-enb Ip-t_-c sd-bv-Un-eq-sS A-IØm-b k-Æn-sb \n-b-{¥n-°m\m-bm¬ Pn-√-bn-se A-\-[n-IrX ]-W-an-S-]m-Sv X-S-bm≥ I-gnbp-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ Nn-e t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ Du-¿Pn-X \-S-]-Sn Xp-S-cp-tºm-gm-Wv C-h A-´n-a-dn-°m≥ Nn-e I-≈t∏m-en-kp-I-m¿ ]-¥-fw t]m-enkv tÃ-j-\n¬ {i-aw \-S-Øp-∂Xv.

ssl-t{Zm-kn-s‚ a-I-s‚-bpw hnhm-l N-S-ßn-\n-sS-bm-Wv H-cp-a\-bq¿ Im-c-bn¬ πm-k-bn¬ \n∂pw h-[p-hn-s‚ F-´p-]-h≥ Xmen-am-e I-f-hp t]m-b-Xv-. \n-°mln-\v ti-jw a-l-dm-bn e-`n-® tem-°-‰v am-e-bn¬ sIm-fp-Øn h-[p-hn-s‚ k-tlm-Z-cn-bp-sS _m-Kn¬ kq-£n-®n-cp-∂-Xm-bn ]-d-bp-∂p. ]n-∂o-Sv h-[p-hn-s\ A-Wn-bn-°p-∂-Xn-\m-bn t\m°n-b-t∏m-gm-Wv am-e \-„-s∏-´X-dn-bp-∂-Xv. Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-WØn¬ B-tdm-fw bp-h-Xn-I-fp-sS _m-Kp-I-fpw Xp-d-∂p In-S-°p-∂Xm-bn Im-W-s∏-´p. F-∂m¬ H∂pw \-„-s∏-´n-´n-√. km-_n¬ ]m-e-kn-se hn-hm-l ]m¿-´n-°nsS Ip-´n-I-fpƒ-s∏-sS G-tgm-fw t]-cn¬-\n-∂m-bn G-gp ]-h≥ B-`-c-W-ß-fm-Wv tam-j-Ww

t]m-b-Xv-. h-en-b-I-Øv- ap-k-≤n-Jn-s‚ H-∂-c-am-kw {]m-b-am-b a-Iƒ l-b-bp-sS H-∂-c ]-h-s‚ ]m-Zk-c-߃, ]-Wn-°-ho-´n¬ D-Ωdn-s‚ `m-cy B-an-\-°p-´n-bp-sS c≠-c ]-h≥ am-e, hn F-kv j-aodn-s‚ ]-Øp-am-kw {]m-b-am-b aI≥ bm-ko-s‚ H-∂-c-]-h≥ ame Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n t]-cp-sS B-`-c-W-߃ \-„-s∏-´-Xm-bn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn e-`n-®p. c≠p ÿ-e-ß-fn-se-bpw I-h¿-®°v ]n-∂n¬ H-tc kw-L-am-sW∂m-Wv {]m-Y-an-I hn-e-bn-cpج. Nm-h-°m-Sv- t]m-en-kv- At\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n. At\z-j-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kao-]-{]-tZ-i-sØ Xn-cp-h-{X Sn.Fw. a-l-√n-se hn-hm-l ]m¿´n-bn¬ t]m-en-sk-Øn Pm-{KXm \n¿-tZ-iw \¬-In.

®p. 20 ao-‰¿ C-\nbpw I-´¨ Ih¿ \n¿-am-Ww \-S-Øn-bm¬ am{X-ta a-Æn-Sn-®n-en-\v {]-iv-\-]-cnlm-c-amIq. F-∂m¬ C-t∏mƒ \n¿-am-Ww \-SØn-b I-´¨ Ih-¿ \n¿-Ωm-W-tØm-sS ]-WnIƒ I-cm-dp-Im-c≥ \n¿-Øp-sa∂m-Wv ]-db - p-∂Xv. I-´¨ I-h¿ \n¿-am-W-Øns‚ 200 ao-‰¿ A-∏p-d-Øp-≈ \memw do-®n¬ ]-h¿-{Kn-Uv \n¿an-® tk-^v-‰n hmƒ-h-i-Øn-eqsS C-d-ßp-∂ a-g-sh-≈w I-\men¬ a-W¬, a-Æv A-Sn-™p-Iq-

sIm√-t¶mSv: I¿-j-I-cp-sS kz ]v\ - ]-≤X - nbm-b ]-eI - ∏ - m-≠n ]≤-Xn-bp-sS ]-Wn-Iƒ Cg-™ p \o-ßp-∂-Xn-\m¬ CØ-h-W e`n-® a-gs - h-≈w Np-≈n-bm¿ Um-anse-Øn-°m≥ I-gn-™n√. a-g-bp-sS sh-≈w ]m-gmbnt]m-Ip-tºmƒ I¿-j-I¿-°m-bn \-S-∏m°n-b ]-e-I-∏m-≠n ]-≤Xn-bp-sS \memw do-®n-se I-´¨ I-h¿ \n¿-am-Ww h¿-j-°m-eØn-\p ap-tº ]-Wn ]q¿-Øo-Icn-°m-Ø-Xn-\m¬ sh-≈w ]m-gmbn t]m-hp-I-bmWv. \m-emw-do-®n-

se a-Æn-Sn-®n¬ {]-tZi-Øv I´¨ I-h¿ \n¿-am-Ww ssh-In∏n-®-Xn-eq-sS CØ-h-W e-`n-® a-g-bn¬ ]-≤-Xn {]-tZ-i-Øp\n∂p sh-≈w Np-≈n-bm¿ Uman¬ F-Øn-°m≥ I-gn-™n√. I-cm-dp-Imc-s‚ \n-jv-{In-bXz-am-Wv ]-Wn-Iƒ ssh-In-∏n°m≥ Im-cW - a - m-bXv. I-´¨ Ih-dn-se ]-Wn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn°m≥ I-gn-bm-ØXpw tIm¨{Io-‰v sN-bv-Xv {]-tZi-Øv X-´pIƒ F-Sp-°m-ØXpw \o¿-®m-ense H-gp-°n-\v X-S- -am-bn `-hn-

bp.]n.FbpsS P-\-hn-cp-² -\-b-§-fm-Wp _n.sP.]n-sb A-[n-Im-c-¯n-Â F-¯n-¨-sX-¶v

kw-`-cn-¨ s\-Ãn-sâ ]-Ww e-`n-¨n-Ã

a-Æ-t©-cn: I-gn-™ H-cp ]-Xn‰m-≠v C-¥y `-cn-® bp.]n.F k¿-°m-cn-s‚ P-\-hn-cp-≤-\-bß-fm-Wv _n.sP.]n-sb A-[nIm-c-Øn-se-Øn-®-sX-∂p kn.]n.sF kw-ÿm-\ sk-{It´dn-b-‰w-Kw Sn ]p-cp-tjm-Øa≥ ]-d-™p. F.sF.ssh.F^v Pn-√m eo-tU-gv-kv Iymw-]v apl-Ω {io-h¬-kw Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. A-c-\q-‰m-≠v C-¥y `-cn-® tIm¨-{K- n-\p I-gn-™ Xn-cs™-Sp-∏n¬ Z-b-\o-b ]-cm-P-bam-Wv G-‰p-hm-tß-≠n-h-∂-Xv. C-Xp-t]m-ep-≈ H-cp ÿn-Xn hnti-jw C-Xn-\p-ap-ºp-≠m-bn-´n√. F.sF.ssh.F-^v Pn-√m {]kn-U‚ v ]n F-kv Fw lpssk≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n Xn-tem-Ø-a≥ Fw.F¬.F., ]n sP B-©-tem-kv, F in-h-cmP≥, sI _n jm-P-lm≥, ]n l¿-j-Ip-am¿, _n ]n A-P-b-Ipam¿ kw-km-cn-®p.

]-Wn-ap-S-¡v hn-hm-l-k¡m-c§Ä¡nsS I-hÀ-¨; F-hn-Pk-bv.Un.Sn.bp n-¸n-¡-W-sa-¶v Xm-en-am-e DÄ-s¸-sS 15 ]-h³ \-ã-am-bn {]-Xn-\n-[n

\q-]v a-S-ßn-sb-Øn-b-Xv. Xp-S¿∂p \-S-∂ A-Sn-]n-Sn-°n-sS \n-Pntam-fp-sS I-c-®n¬ tI-´p \m-´pIm¿ Hm-Sn-sb-Øn c-£-s∏-Sm≥ {i-an-® tPm-kn-s\-bpw tdm-bnsb-bpw ssI-Im-cyw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v t]m-en-kn-\p ssI-amdp-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-en-km-Wv \n-Pn-sb-bpw a-‰p-≈-h-sc-bpw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-®-Xv. \m-´p-Im-cp-sS a¿-±-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰ tPm-kns\ ]n-∂o-Sv ssh-°-sØ Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in∏n-®p.

∂p h-s®-∂pw \-K-c-k-`-bp-sS s]¿-an-‰v Im¿-Uv sXm-gn-em-fnIƒ-°p-≈ Aw-Ko-Im-c-am-sW∂pw a-{¥n am-Wn ]-d-™p. Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-em-fn-Ifp-sS tPm-en- ÿn-c-X-bv-°pw sXm-gn¬ kw-c-£-W-Øn-\pw th-≠n ]m-em \-K-c-k-` \-S-∏nem-°p-∂ s]¿-an-‰v hn-X-c-Ww \m-Sn-\m-sI am-Xr-I-bm-Wv. ASn-ÿm-\ P-\-hn-`m-K-ß-fp-sS t£-aw D-d-∏p-h-cp-Øp-∂ \-K-ck-`-bp-sS C-Ø-cw \-S-]-Sn-Iƒ {]-iw-k-\o-b-am-Wv. s]m-Xp-P-\-߃-°v ]m-em \-K-c-Øn-se Hm-t´m-dn-£-I-sfbpw ss{U-h¿-am-sc-bpw hy-‡am-bn Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xn-\p ]-≤Xn {]-tbm-P-\-{]-Z-am-Wp a-{¥n sI Fw am-Wn ]-d-™p. dn-h¿-

S¿-∂v t]m-en-sk-Øn- Ip-´nsb hm-a-\-]p-cw {]m-Y-an-Imtcm-Ky tI-{μ-Øn¬ {]-th-in∏n-®p. Ip-´n-bp-sS tZ-l-Øv a¿±-\-ta-‰-Xn-s‚ ]m-Sp-I-fp-≠v. 18 am-kw {]m-b-ap-≈-t∏m-gmWv hn-jv-Wp-hn-s\ i-in-[-c\pw `m-cy-bpw tN¿-∂v Z-sØSp-Ø-Xv. A-Sp-Ø-Im-ew h-scbpw Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ i-in[-c≥ a-S-ßn-h-∂-Xn-\p tijw Ip-´n-sb \n-c-¥-cw a¿-±n°m-dp-≠m-bn-cp-s∂--∂v Ab¬-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. CXn-\n-sS i-in-[-c-s\ t]m-enkv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø-Xmbpw kq-N-\-bp-≠v.

Icm-dp-Imc-sâ A-\m-Ø ]-e-I-¸m-−n ]-²-Xn-bp-sS sh-Åw Np-Ån-bmÀ Um-an-se-¯p-¶nÃ

]-´-f-¯v k-®n {io-[-c-s\-Xn-tc-bp-Å ]-cm-Xn-bp-sS hn-h-c-§Ä t]m-en-kv tNmÀ-¯p-¶p

kz-¥w

]m-em: tk-h-\-ta-J-e-bn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t£-aw D-d∏p-h-cp-tØ-≠-Xv k¿-°m-cn-s‚ I-S-a-bm-sW-∂pw C-Xn-\m-h-iyam-b {In-bm-fl-I \n¿-tZ-i-߃ ap-t∂m-´p-h-®m¬ [-\-a-{¥n F∂ \n-e-bn¬ B-h-iy-am-b klm-b-߃ \¬-Im≥ X-øm-dmsW-∂pw a-{¥n sI Fw am-Wn. ]m-em \-K-c-k-` \-S-∏m-°n-b Hmt´m-dn-£m s]¿-an-‰v hn-X-c-W- ]≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-em-fn-Iƒ A-©p h¿-j-sØ hm-l-\ -Sm-Ivkv H-cp-an-®p k¿-°m-cn-te-°v AS-bv-°-W-sa-∂ _-P-‰v \n¿-tZiw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS km-ºØn-I -`-{Z-X-sb -I-cp-Xn th-s≠-

t»-Uv kw-Lw ho-Sp-I-b-dn B-{I-an-¨p; KÀ-`n-Wn-b-S-¡w aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c ]-¥-fw: A-\-[n-Ir-X ]-Wn-S]m-Sn-\v ]n-S-n-bn-em-b h-´n-∏-en-i°m-c≥ k-Æn {io-[-c-s\-Xn-tc ]-cm-Xn-Iƒ hym-]-I-am-b-tXmsS \n-b-a-\-S-]-Sn-I-fp-sS ImTn\yw Ip-d-bv-°p-∂-Xn-\p th-≠n ]-cm-Xn-°m-cp-sS hn-h-c-߃ ]¥-fw t]m-en-kv tNm¿-Øp-∂p. k-Æn-bp-sS _-‘p-°-fpw Iq-´m-fn-I-fp-am-b-h¿-°v hn-h-c߃ \¬-In-b-ti-jw C-h¿ hgn ]-cm-Xn ]n≥-h-en-∏n-°m-\pw sam-gn am-‰n-°m-\p-am-Wp {i-aw. Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c sd-bv-Uneq-sS ]n-Sn-bn-em-b k-Æn {io-[c-s‚ kz-Øp-°-fpw ]n-Sn-s®-SpØ tc-J-I-fpw kq-£v-a ]-cntim-[-\ \-S-Øp-tºm-gm-Wv tIkv A-´n-a-dn-°m≥ t]m-en-kv Xs∂ {i-an-°p-∂-Xv. ]-¥-fw t]m-en-kv tÃ-j-\p sXm-´-Sp-Øp tIm-Sn-I-fp-sS A\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]m-Sv \-SØm≥ C-bmƒ-°v t]m-en-kn-

23 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

B-e-∏p-g: Pq-sse H-∂mw- Xnø-Xn \-S-°p-∂ F-kv.Un.Sn.bp hm-l\- ]-Wn-ap-S-°pw I-e-Œ-td-‰v am¿-®pw hn-P-bn-∏n-°m≥ Fkv.Un.Sn.bp tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. bq-\n-b≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v \-hm-kv Im-bw-Ip-f-w A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.Un.Sn.bp Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k¿ I-e-hq¿, ss\kmw sd-bn¬-th, A-^v-k¬ h-en-b-a-cw, jm-Pn a-Æ-t©-cn ]-s¶-SpØp. tbm-K-Øn¬ Pn-√m sk-{I-´-dn \-Pow aq-√m-Øv kzm-K-X-hpw tdm-_¿-´v ¢-a‚ v \-μn-bpw ]-d-™p.

Sp-∂X - n\pw Im-cW - a - m-Ip-∂p. Im¿jn-I ta-Je - b - v° - v B-hiyam-b P-e-kw-`c-Ww CØ-hW e-`n-°p-∂ h¿-j-]m-XØnepw Np-≈n-bm¿ Umw \n-db - v°p-sa-∂ I¿-j-I-cp-tSbpw P-etk-N-\ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cptSbpw tam-lw I-cm-dp-Imc-s‚ A-\m-ÿ-aq-ew C√m-Xm-bn-cn-°bmWv. h-‰n-h-c-≠ Um-an¬ P-ew F-Øn-°m-\m-bn {i-aw \-S-Øptºmƒ ]-e-I-∏m-≠n ]≤-Xn t\m-°p-Ip-Øn-bm-bn-Xo-cp-I-bmWv.

c-−mw -Ir-jn-bn-d-¡m³ ]-W-an-Ãm-sX IÀ-j-IÀ tIm-´-bw: kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-td-j≥ kw-`-cn-® s\-√ns‚ ]-Ww e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ c-≠mw Ir-jn-bn-d-°m≥ ]-W-an√m-sX I¿-j-I¿. C-tXm-sS tabv-˛-Pq¨ am-k-ß-fn¬ B-cw-`nt°-≠ c-≠mw Ir-jn ]-e-bn-SØpw {]-Xn-k-‘n-bn¬. Xp-I e-`n-°m-Ø-Xp-aq-ew Ign-™ Ir-jn-°p _m-¶n¬ \ns∂-Sp-Ø hm-bv-] b-Ym-k-a-bw Xn-cn-®-S-bv-°m≥ I-gn-bm-™-Xn\m¬ aq-∂p i-X-am-\w ]-en-i k-_v-kn-Un-bpw I¿-j-I¿-°p \-jv-S-am-bn. P-\p-h-cn ap-X¬ Xp-S-ßn-b c≠mw ko-k-Wn¬ kw-`-cn-® s\√p-hn-e-bn¬ tIm-´-b-sØ I¿j-I¿-°p k-ssπ-tIm sIm-Sp°m-\p-≈-Xp 43 tIm-Sn-bm-Wv. s\-√v kw-`-cn-®v 15 Zn-h-k-Øn-\Iw ]-Ww \¬-Ip-sa-∂m-bn-cp∂p Ir-jn h-Ip-∏n-s‚-bpw k-

ssπ-tIm-bp-sS-bpw {]-Jym-]\w. F-∂m¬, am¿-®v ]-Ip-Xn-hsc kw-`-cn-® s\-√n-s‚ ]-Ww am-{X-ta C-Xp-h-sc \¬-In-bn-´p≈p. 2005¬ s\-√p kw-`-c-Ww Bcw-`n-®-Xp ap-X¬ s\-√p hn-e IrXy-am-bn sIm-Sp-°m≥ k¿-°mcn-\v I-gn-™n-´n-√. am-k-ß-tfmfw ssh-In-bm-Wp I¿-j-I¿-°v s\-√p-hn-e In-´n-bn-cp-∂-Xv. s\√p sIm-Sp-Øm¬ h-c-º-Øp ]Ww F-∂ ]-≤-Xn {]-Jym-]n-® k¿-°m-cm-Wp ]m-h-s∏-´ s\¬°¿-j-I-sc h-e-bv-°p-∂-Xv. Ign-™ tem-Iv-k-`m sX-c-s™-Sp∏n-\p ap-ºp c-≠mw ko-k-Wnse s\-√p hn-e 19 cp-]-bm-bn {]Jym-]n-®n-cp-∂p. s\-√p-hn-e H-cp cq-] Iq-Sn h¿-[n-∏n-®p-sIm-≠p≈ Xo-cp-am-\w 2014 am¿-®v aq-∂n\p-≠m-b-Xn-s‚ tZm-jw s^{_p-h-cn ap-X¬ am¿-®v aq-∂p-h-

sc s\-√p-hn-‰ I¿-j-I¿ t\-cn-´psIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. am¿-®v aq-∂n-\p ti-jw s\-√p-hn-‰-Xmbn tc-J D-≈-h¿-t° h¿-[n-∏n® H-cp-cq-] Iq-Sn tN¿-Øp 19 cq-] e-`n-°q. am¿-®v aq-∂n-\p ap-ºp s\-√phn-‰-Xn-s‚ tc-J-bp-≈-h¿-°p ]g-b hn-e-bm-b 18 cq-]-sb e-`n°q. Cu Xo-cp-am-\w d-±p sN-øW-sa-∂m-Wp I¿-j-I-cp-sS Bh-iyw. kn-hn¬ k-ssπ-kv h-Ip-∏v Izn‚-en-\p 1,900 cq-]-bv-°m-Wp I¿-j-I-cn¬- \n-∂p s\-√v kw-`cn-®-Xv. I¿-j-I¿ Ir-jn Hm-^n-kn¬ A-t\z-jn-°p-tºmƒ _m-¶n¬ ]-Ww F-Øp-sa-∂ a-dp-]-Sn-bmWp e-`n-°p-∂-Xv. s\-√p-hn-e DS≥ e-`y-am-°m≥ \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂p hn-hn-[ ]m-S-tiJ-c k-an-Xn-Iƒ B-h-iy-s∏-´p.


{]mtZ-inIw

23 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

3

aebm-f I-hn-Xm ]T-\Iymw-]v k-am-]n-¨p

Adnbn-¸pIÄ

sa-cn-äv A-hmÀ-Uv N-ß-\m-t»-cn: C-°-gn-™ Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kv Sp, Un{Kn ]-co-£-I-fn¬ D-∂-X-hn-Pbw I-c-ÿ-am-°n-b ap-kv-enw bMv sa≥-kv A-tkm-kn-tb-js‚ (Fw.ssh.Fw.F) {]-h¿Ø-\- ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v sa-cn-‰v A-hm¿Uv \¬-In Fw.ssh.Fw.F BZ-cn-°p-∂p. A¿-l-cm-b-h¿ am¿°v- en-Ãn-s‚ tIm-∏n-bpw t^mt´m-bpw 25\v ap-ºm-bn Hm-^nkn¬ F-Øn-t°-≠-Xm-Wv. _‘-s∏-tS-≠ \-º¿-˛8281229313.

At]-£n¡mw

tIm´bw: Zn C≥Ãn‰yq´v Hm^v tImÃv A-°u≠≥kv Hm^v C¥ym tIm´bw Nm]v‰dns‚ B`napJyØn¬ k¿´n^n°‰v C≥ A-°u≠nMv sSIv\oj≥ ssh-tem-∏n-≈n kw-kv-Ir-Xn-`h-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® a-ebmf I-hn-Xm ]T-\ Iymw-]n-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w A-\n¬ ]-\-®q-cm≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p (kn.F.Sn) tImgvknte°v At]£ £Wn®p. tImgvkv ]q¿Ønbm°p∂h¿°p sF. kn.F.sFbpsS k¿´n^n °‰pw \¬ Ip∂Xm Wv. t^m ¨: 04812563237, 9495 6852 37.

]-gv-kv Xn-cn-sI \Â-In am-Xr-I-bm-bn

kottayam/ktm

tIm-´bw: kmw-kv-Imcn-I h-Ip∏n-s‚ Io-gn-ep≈ ssh-tem-∏n≈n kw-kv-Ir-Xn- `h-s‚ t\-XrXz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® a-ebmf I-hn-Xm ]T-\Iymw-]v k-am-]n®p. tIm´-bw kn.Fkv.sF dn{So-‰v sk‚-dn¬ c-≠p Zn-h-k-ambn \-S-∂ Iymw-]n-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w I-hnbpw ssh-tem∏n-≈n kw-kv-Ir-Xn -`-h-≥ sshkv sN-b¿-am-\pamb A-\n¬ ]\-®q-cm≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn A-[y-£-X hln®p. kv-Iqƒ, tImf-Pv X-e-ßfn¬ \n-∂p Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 100Hm-fw hn-Zym¿-Yn-I-fmWp Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. tIc-fm `m-jm C≥--Ãn-‰yq-´v

U-b-d-Œ¿ tUm. Fw B¿ Xºm≥ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. tUm. k-t¥m-jv sP sI hn, sI Fw s_∂n, cm-Pp ]-≈n-°p∂v, k-Zm-in-h≥ ]q-h-Øq¿ kwkm-cn-®p. Iymw-]n¬ \-S-∂ I-hnXm c-N-\m- a¬-k-c-Øn¬ hn-Pbn-I-fm-b-h¿-°v Pn√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn D-]-lm-cw \¬In. kv-Iqƒ X-e-Øn¬ tIm´-bw Fw.Sn sk-an-\m-cn kv-Ip-fn-se I-an-en hn-P-bn-bmbn. ]-≈w _n.sF Pn.F-®v.F-kv.F-knse F-kv ao-\m£n, tIm´-bw sk‚ v B≥-kv kv-Iq-fn-se F_n Pq-Un-Øv am-Xyq-kv F-∂nh¿ t{]m¬-km-l-\ k-Ωm-\Øn-\v A¿-l-cmbn.

ssh-¡w Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn ]-cm-[o-\-X-I-fp-sS \-Sp-hnÂ

Cu-cm-‰p-t]-´: kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^n-k-dp-sS k-Xy-k-‘-Xaq-ew kz-Im-cy sS-en-t^m¨ Poh-\-°m-c-\p I-f-™p-t]m-b 8500 cq-]-bpw F-.Sn-.Fw Im¿-Upa-S-ßn-b ]m-gv-kv Xn-cn-sI e-`n®p. tIm-´-bw F.B¿ Iymw-]nse kn.]n.H Xn-S-\m-Sv hm-g-bn¬ ssh-°w: \q-‰m-≠p ]n-∂n-´ _n-tPm-bv tPm-km-Wp Xn-S-\m-Sv ssh-°w Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tdm-Un¬ \n-∂p In-´n-b ]-gv-kv ]-cm-[o-\-X-I-fp-sS \-Sp-hn¬ ho¿-∏p-ap-´p-tºmƒ Zn-h-tk-\sb-Øp-∂ B-bn-c-°-W-°n-\p tcm-Kn-Iƒ h-e-bp-∂p. B-ip-]{Xn-sb Pn-√m B-ip-]-{Xn-bm-°n D-b¿-Ø-W-sa-∂ B-h-iyw sI A-Pn-Øv Fw.F¬.F t]m-epw B-h-iy-s∏-Sp-tºmƒ C-hn-sS IS-º-Iƒ G-sd-bm-Wv. Po-h-\-°m¿ ITn-\-{]-b-Xv\w \-S-Øn-bn-´pw tcm-Kn-I-fp-sS _m-lp-eyw aq-ew Ir-Xy-am-bn ]cn-N-c-Ww \¬-Im-\m-hm-Ø _n-tPm-bv tPm-kv d-jo-Zn-\v ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. I-gn-™ ]-gv-kv ssI-am-dp-∂p F¬.Un.F-^v. k¿-°m-cn-s‚ Xn-cn-sI \¬-In am-Xr-I-bm-b- Im-e-Øm-Wv Xm-eq-°v B-ip-]Xv. a-e-∏p-dw tX-™n-∏-ew ap-Xn- {Xn-bm-bn D-b¿-Øn-b-sX-¶n-epw c-∏-d-ºn¬ d-jo-Zn-\m-Wv ]-gv-kv A-Xym-h-iyw th-≠ ku-I-cyXn-cn-sI e-`n-®-Xv. ]-gv-kn-se ߃ C-\n-bpw G¿-s∏-Sp-tØF.Sn.Fw Im¿-Un-se _m-¶p-am- ≠-Xp-≠v. bn _n-tPm-bn _-‘-s∏-´-t∏mƒ Zn-h-tk-\ B-bn-c-Øn-te-sd d-jo-Zn-s‚ sam-ss_¬ \-º¿ tcm-Kn-Iƒ Nn-In¬-k tX-Sn-sbIn-´n. ]n-∂o-Sv d-jo-Zp-am-bn _- Øp-∂ C-hn-sS {]-[m-\-s∏-´ ‘-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂- Im¿-Un-tbm-f-Pn, \yq-tdm Unse Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ h-®v d- ]m¿-´v-sa‚p-I-fp-sS-bpw ª-Uv jo-Zn-\p _n-tPm-bn ]-gv-kv ssI- _m-¶n-s‚-bpw A-`m-hw h-en-b am-dn. tXm-Xn¬ _m-[n-°p-∂p-≠v .

ssh-°w Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ \-S-°p-∂ \n¿-am-W tPm-en-Iƒ Im¿-Un-tbm-f-Pn Un-]m¿-´vsa‚n-s‚ A-`m-hw aq-ew \n-c-h[n t]-cm-Wv C-hn-sS \n-∂p a-‰v B-ip-]-{Xn-I-fn-te-°p-≈ bm{Xm-a-t[y a-c-W-a-S-bp-∂-Xv. \yqtdm cw-K-Øpw kz-Im-cy B-ip]-{Xn-I-sf B-{i-bn-t°-≠ ÿn-Xn-bm-Wv. am-k-߃-°p apºm-Wv e-£-߃ sN-e-hv h-cp-

∂ ap-´p-am-‰n-h-bv-°¬ i-kv-{X{In-b hm-S-I-bv-s°-Sp-Ø D-]-Ic-W-ß-fp-am-bn Ip-d-™ sN-ehn¬ C-hn-sS H-cp tUm-Iv-S¿ \-SØn-b-Xv. ssh-°-Øp-\n-∂v tcm-KnIƒ-°v an-I-® Nn-In¬-k e-`n-°W-sa-¶n¬ G-‰p-am-\q-tcm Xr-∏qWn-Øp-d-bn-tem D-≈ kz-Im-cy

B-ip-]-{Xn-I-sf-tbm A-s√¶n¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s\tbm B-{i-bn-t°-≠-Xp¨-≠v. C-°m-cy-ß-sf-√mw _-‘-s∏-´h-cp-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bn´p-≈-Xp-am-Wv. k¿-°m¿ A-[nIm-c-ta-‰ \mƒ-ap-X-se D-b¿Øp-∂ {]-[m-\-s∏-´ B-h-iyß-fn-sem-∂m-Wv ssh-°w B-

ip-]-{Xn Pn-√m B-ip-]-{Xn-bmbn D-b¿-Ø-W-sa-∂-Xv. ap-Jy-a{¥n-bv-°pw B-tcm-Ky-a-{¥n-bv°pw C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v \¬In-b \n-th-Z-\-ß-sf Xp-S¿-∂v ]Tn-® dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°m≥ sl¬-Øv k¿-ho-kv U-b-d-Iv-Ssd Np-a-X-e-s∏-Sp-Øm-sa-∂v Adn-bn-®n-´p-≠v. A-©v G-°-tdm-fw hn-kv-XrXn-bp-≈ C-hn-sS h-f-sc ku-Icy-{]-Z-am-b H-cp B-ip-]-{Xn kap-®-bw bm-Ym¿-Yy-am-°m-hp-∂Xm-Wv. Cu \n-b-a-k-`m k-tΩ-f\ Im-e-Øp-X-∂ hn-j-bw k-_van-j-\m-bn D-∂-bn-°m≥ t\m-´okv \¬-In-bn-´p-≠v. ssh-°w Xm-eq-°v B-ip-]{Xn tIm-ºu-≠n¬ A-Xym-[p-\nI ku-I-cy-ß-tfm-sS-bp-≈ kv{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-am-bp≈ B-ip-]-{Xn-bp-sS Aw-Ko-Imcw e-`n-®v A-Xn-s‚ {]m-cw-` \-S]-Sn-I-fn-em-Wv. Cu Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn Iq-Sn H-cp Pn-√m Bip-]-{Xn X-e-Øn-te-°v D-b¿Øn-bm¬ A-Xv B-tcm-Ky-cw-KØv h-en-sbm-cp ap-t∂-‰-am-hp-Ibpw sN-øpw.

tImf-Pv X-e-Øn¬ tIm´-bw kn.Fw.F-kv tIm-f-Pn-se Imhy F≥ hn-P-bn-bmbn. kn.Fw. F-kv tImf-Pv hn-Zym¿-Yn-Ifm-b Im-hy tPm-k^v, tla-μv F-∂nh¿ t{]m¬k-ml-\ k-Ωm-\w t\Sn. Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-Ø apgp-h≥ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw k¿´n-^n-°-‰p-Iƒ hn-Xc-Ww sNbvXp.

"l-Öv hn-am-\ Sn-¡-äv hÀ-[-\ ]p-\-¸-cn-tim-[n-¡-Ww' tIm-´-bw: l-÷v hn-am-\ Sn-°-‰v h¿-[-\ ]p-\-∏-cn-tim-[n-°-Wsa-∂v dm-hp-Ø¿ s^¬-^-b¿ skm-ssk-‰n Pn-√m I-Ωn-‰n-tbmKw B-h-iy-s∏-´p. I-gn-™ h¿-

jw 57000 cq-]-bv-°v t]m-b lmPn-am¿-°v ku-Zn F-b¿-sse≥kn¬ C-Ø-h-W 75000 cq-] h¿[n-∏n-® \-S-]-Sn-bn¬ _-‘-s∏-´h¿-°v \n-th-Z-\w \¬-Im-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. sd-bn¬-th \n-c-°p h¿-[-\bpw hn-e-°-b-‰-hpw \n-b-{¥n°m≥ tI-{μ-k¿-°m¿ A-Sn-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]kn-U‚ v Ip-Ω-\w k-enw A-[y£-X h-ln-®p. A-–p¬ e-Øo-^v a-Ω-dm≥, sI ]n D-Ω¿-Ip-´n Im-™n-c-∏≈n, F P-hm-Zv, bq-Øv hn-Mv P-\d¬ sk-{I-´-dn Fw sI sj-ao¿, A-\o-jv ap-°m-en, lm-dq¨ Iq´n-bv-°¬, \n-bm-kv kw-km-cn®p.

Npcp¡¯nÂ

hn hn c-©³ kv-am-c-I a-µn-c in-em-Øm-]-\w C-¶v

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: hn hn c-©-s‚ t]-cn¬ A-t±-l-Øn-s‚ Hm¿-a-bv-°m-bn \n¿-an-°p-∂ kv-am-c-I a-μn-c-Øn-s‚ in-emÿm-]-\w C-∂v D-®-I-gn-™v aq-∂n-\p sI.]n.kn.kn {]-knU‚ v hn Fw kp-[o-c≥ \n¿-h-ln-°pw. Un.kn.kn {]-knU‚ v A-Uz. tSm-an I-√m-\n A-[y-£-X h-ln-bv-°pw. tPmk-^v hm-g-bv-°≥ Fw.F¬.F, hn ]n k-Po-{μ≥ Fw.F¬. F, sI.]n.kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn e-Xn-Im kp-`m-jv, ap≥ Un.kn.kn {]-kn-U‚ v Ip-cy≥ tPm-bv ]-s¶-Sp-°pw.

ku-P-\y tlm-an-tbm sa-Un-¡Â Iymw-]v

Cu-cm-‰p-t]-´: \-S-bv-°¬ kn.F-®v bp-h-tI-{μ-Øn-s‚ h-Ibm-bn {]-h¿-Øn-®p h-cp-∂ kn.F-®v tlm-an-tbm B-ip-]{Xn-bp-sS-bpw k-^m-\-K¿ d-Un‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P-\y tlm-an-tbm sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øp-∂p. C-∂p cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ k-^m-\K¿ an-^v-Øm-lv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ Iymw-]v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F ap-l-Ω-Zv lm-jnw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. K-^m¿ tam-Xo≥-Ip-t∂¬ A-[y-£-X h-ln-°pw. ]-©mb-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn Fw kn-dm-Pv, ]-©mb-Øw-Kw hn ]n \m-k¿, hn F-®v \m-k¿, ]n F \n-Pm-kv kw-km-cn-°pw. Iymw-]n¬ a-g-°m-e tcm-K-߃-s°-Xn-sc-bp≈ {]-Xn-tcm-[ a-cp-∂pw hn-X-c-Ww sN-øpw.

\nÀ-am-W-im-e I-¯n-\-in-¨p

tIm-´-bw: Xo-∏n-Sn-®p ^-¿-Wn-®¿ \n¿-am-W-im-e ]q¿-W-ambpw I-Øn-\-in-®p. \o-≠q¿ Hm-Ww-Xp-cp-Øv sse-{_-dn-bn°p k-ao-]w ÿn-Xn sN-øp-∂ I-Z-fn-a-‰w cm-Pp-hn-s‚ D-S-aÿ-X-bn-ep-≈ I-Z-fn-a-‰w ^-¿-Wn-®¿ lu-km-Wv Xo-∏n-Sn-®p I-Øn-\-in-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn 11\m-Wp kw-`-hw. I-S-bv-°p-≈n¬ D-≠m-bn-cp-∂ [m-cm-fw ^-¿-Wo-®¿ D-cp-∏Sn-Iƒ I-Øn-\-in-®p. tdm-Un¬ \n-∂p sam-ss_¬ t^mWn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p k-ao-]-hm-kn-bm-Wv kw-`hw ^-b¿-t^m-gv-kn¬ A-dn-bn-®-Xv. tjm-´v k¿-Iyp-´m-Wv Xo∏n-Sn-°m-\p-≈ {]m-Y-an-I Im-c-W-sa-∂p ^-b¿-t^m-gv-kv A[n-Ir-X¿ ]-d-™p. tIm-´-b-Øp \n-∂p c-≠p bq-\n-‰v ^-b¿ ÿ-e-sØ-Øn-bm-Wv Xo-b-W-®-Xv.

Ir-jn-bn-S-§-fpw P-\-hm-k-tI-{µ-§-fpw ]-cn-Øn-Xn-tem-e-am¡m³ A-\p-h-Zn-¡n-Ã: a{´n

tIm´-bw a-tlm¬-k-h-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v \-S-∂ tem-I kwKo-X Zn\m-tLmjw Ihn {io-Ip-am-c≥X-ºn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

tIm-´-bw: Ir-jn-bn-S-ß-sf-bpw P-\-hm-k -tI-{μ-ß-sf-bpw ]-cnÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i-ß-fm-°n am-‰m≥ bp.Un.F-^v k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-°p-I-bn-s√-∂v tI-cfm tIm¨-{K-kv (Fw) sN-b¿am≥ sI Fw am-Wn ]-d-™p. tI-c-fm bq-Øv-{^-≠v (Fw) 44-mw P-∑-Zn-\ k-tΩ-f-\-hpw tPm-kv sI am-Wn Fw.]n.°v \¬-In-b kzo-I-c-W-hpw D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-

lw. 121 hn-t√-Pp-I-sf ]-cn-ÿnXn-tem-e {]-tZ-i-ß-fp-sS ]-´n-Ibn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b I-kv-Xq-cncw-K‚n-t∏m¿-´v \-S-∏m-°m≥ A\p-h-Zn-°n-√. C-hn-S-sØ Ir-jnbn-S-ß-sf-bpw P-\-hm-k-tI-{μß-sf-bpw kw-c-£n-°pw. cm{„o-b-cw-K-sØ A-gn-a-Xn-s°Xn-sc t]m-cm-Sm≥ bq-Øv-{^-≠v {]-h¿-Ø-I¿ cw-K-Øp-h-c-W-sa∂pw A-t±-lw B-lzm-\w-sN-bvXp. tPm-kv sI.am-Wn Fw.]n-°v

sI-m-¼p-Ip-¯nbn ho-Sn-\p Xo-¸n-Sn-¨p

N§\m-tÈcn ]-g-b-]-Ån-bn-se B-−p-t\À-¨ k-am-]n-¨p N-ß-\m-t»-cn: `-‡n-km-{μ-amb A-¥-co-£-Øn¬ \m-Sn-s‚ \m-\m-`m-K-ß-fn¬ \n-∂v F-Ønb B-bn-c-°-W-°n-\p hn-izmkn-Iƒ ]-s¶-Sp-Ø ]-g-b-]-≈nbn-se B-≠p-t\¿-® k-am-]n®p. am-k-߃-°p ap-sº X-s∂ \n-c-h-[n-bm-fp-Iƒ t\¿-®-I-fmbn \¬-In-b-h Dƒ-s∏-Sp-Øn-bp≈ A-∂-Zm-\w kzo-I-cn-°m≥ A-`q-X-]q¿-h-am-b Xn-c-°m-bn-cp∂p C-Ø-h-W A-\p-`-h-s∏-´-Xv. C-Xn-\m-bn P-am-A-Øv I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am-k߃-°p ap-sº X-s∂ H-cp-°-

bq-Øv-{^-≠v kw-ÿm-\ I-Ωn‰n N-S-ßn¬ kzo-I-Ww \¬-In. bq-Øv-{^-≠v (Fw) kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. ap-l-Ω-Zv CIv-_m¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]m¿-´n sU-]yq-´n sN-b¿am≥ kn.F-^v. tXm-a-kv Fw.F¬.F. ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tPm-bn G-{_-lmw Fw.]n, {^m≥-ko-kv tPm¿-Pv, tI{μ k¿-°m-dns‚ sdbn¬th Nm¿Pv h¿[\hn¬ tXm-a-kv D-Æn-bm-S≥ Fw. {]Xntj[n®v bqØv eoKv Pn√m IΩn‰n tIm´bØv \SØnb {]IS\w F¬.F kw-km-cn-®p.

߃ B-cw-`n-®n-cp-∂p. A-Xn-s‚ k-am-]-\w Iq-Sn-bmbn-cp-∂p C-∂-se. cm-hn-se 8.30\v ap-Jy C-amw hn F-®v Aen-bm¿ au-e-hn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ au-en-Zv ]m-cm-b-Whpw Xp-S¿-∂p \-S-∂ {]-tXy-I {]m¿-Y-\-bv-°pw \n-c-h-[n -t]-cmWv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. Xp-S¿-∂p \-S-∂ t\¿-® -hn-Xc-Ww P-am-A-Øp {]-kn-U‚ v lm-Pn F-kv Fw ^p-hm-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. P-am-A-Øv sk-{I-´-dn lm-cn-kv, a-‰p `m-c-hmln-Iƒ, I-Ωn-‰n Aw-K-߃ ]- -N-ß-\m-t»-cn ]-g-b-]-≈n-bn¬ \-S-∂ t\¿-®- hn-X-c-Ww P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v s¶-Sp-Øp. F-kv Fw ^p-hm-Zv \n¿-h-ln-°p-∂p

sI-m-ºp-Ip-Øn (ap-≠-°-bw): Nn-Ωn-\n-bn¬ \n-∂p Xo-]-S¿-∂v ho-Sn-s‚ A-Sp-°-f I-Øn \-in®p. sIm-ºp-Ip-Øn D-am-]-dºn¬ Ip-am-cs - ‚ ho-Sn-\m-Wv Xo∏n-Sn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 7.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. Nn-Ωn-\n-bn¬ D-W-°m-\n-´n-cp-∂ 250 d-_¿ jo-‰p-Iƒ I-Øn \-in®p. ho-Sn-s‚ A-Sp-°-f ]q¿-W-ambpw c-≠p -ap-dn-Iƒ `m-Kn-I-ambpw I-Øn \-in-®p. \m-´p-ImcmWp Xo-bW - ® - X - v. Xo-bW - b - v° - p∂-Xn-\n-S-bn¬ Ip-am-c-\p s]m≈-te-‰p. C-bm-sf ap-≠-°-bw k¿-°m-¿ -B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-Ya ip-{i-j \¬-In hn-´-b-®p. c≠p e-£w cq-]-bp-sS \-„-ap≠m-bX - m-bn I-W° - m-°p-∂p.

I-Øn-b-a¿-∂ ho-Sn-s‚ A-Sp-°-f-bn¬ Kr-l-\m-Y≥ Ip-am-c≥

Im-än a-cw ho-Wp I-S-IÄ X-IÀ-¶p A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø; Cucm-äp-t]-«-bnse ssh-°w: A-{]-Xo£n-X-am-bn ho-inb-Sn-°p-∂ Np-g-en°m-‰n¬ ssh-°Øpw ]-cn-k-c-ß-fnepw hym-]-I \m-iw hn-X-®p. I-gn-™ H-cm-gvN-bv-°p-≈n¬ Np-gen-°m-‰n¬ 10e-[nIw ho-Sp-I-fpw 150¬ A-[n-Iw ^-ehr-£-ß-fpw, c-≠v kv-Iq-fpw \n-ews]m-Øn-bn-cp-∂p. C-∂-se D-®-bv°p-ti-jw aq-∂n\p a-lm-tZ-h t£{X-Øn-s‚ ]-Sn™m- t d- \ - S - b v - ° p k-ao-]-ap-≈ ]p-cbn-S-Øn¬ \n-∂n-cp∂ h-´-a-cw a-dn™p-ho-Wv \m-ep ssh°-Øv ho-Sp-Iƒ-°p ap-I-fn-te°v acw ho-W-t∏mƒ I-S-I-fp-sS ]n≥-`mKw X-I¿-∂p. [-\z-¥-cn ssh-Zy- dn, ko-Xm sa-Un-°¬ tÃm¿, a- ∂o I-S-I-fp-sS ]n≥-`m-K-tØim-e tjm-∏v, sÃ-^o-kv t_-°- e-bm-f-cm-Pyw _p-°v Un-t∏m F- °m-Wp a-cw a-dn-™p-ho-W-Xv.

s]m-Xp-In-WÀ \-in-¡p-¶p Cu-cm-‰p-t]-´: Cu-cm-‰p-t]-´ tªm-°v Hm-^n-kv ]-cn-k-c-sØ s]m-Xp-In-W-dn¬ am-en-\yw \n-d™p. Cu-cm-‰p-t]-´ {]m-Y-an-I B-tcm-Ky-tI-{μw, tªm-°v ]©m-b-Øv Hm-^n-kv, tIm-S-Xn, ar-Km-ip-]-{Xn ]-cn-k-c-sØ GXm-\pw Iqƒ-_m-dp-Iƒ F-∂nhn-S-ß-fn-te-°v sh-≈w Ip-Sn°p-∂-Xn-\m-bn F-Sp-°p-∂ ]n.U-ªyp.Un tdm-Uv ssk-Un¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ s]m-Xp- In-Wdm-Wv \-in-°p-∂-Xv. c-≠p ao-‰¿ k-a-N-Xp-c-Øn-ep-≈ h-e am-{Xam-Wv G-I kw-c-£-Ww. 1965\v ap-ºv sN-dn-b Ip-f-am-bn cq-]m-¥c-s∏-´n-cn-∂-Xv \m-´p-Im¿ 10 A-Sn Xm-gv-N-bn¬ In-W-dm-bn Xo¿-ØXm-Wv. In-W¿ kw-c-£n-°m≥ A-[n-Im-cn-Iƒ cw-K-Øv h-cmØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[w i-‡-ambn-cn-°p-I-bm-Wv.

\in-°p∂ s]m-Xp-In-W-¿

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-06-23  
Thejas Epaper kottayam Edition 2014-06-23  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-06-23

Advertisement