Page 1

2

aÂ-kysXm-gn-em-fn-I-sf c-£n-¨p tIm-h-fw: b-{¥-Ø-I-cm¿-aq-ew H-cm-gv-N-tbm-f-am-bn Dƒ-°-Sen¬ A-I-s∏-´ a¬-ky-_-‘-\t_m-´pw C-Xn-ep-≠m-bn-cp-∂ Hº-Xv a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-sfbpw Xo-c-kw-c-£-W-tk-\ c£n-®p. C-h-sc hn-gn-™w hm¿^n¬ F-Øn-®p. X-an-gv-\m-´n-se Xq-Øq¿ kztZ-in-I-fm-b tdm-_n≥-k¨, tPm¨-k¨ F-∂n-h-cp-sS D-S-aÿ-X-bn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv F-∂ a¬-ky-_-‘-\-t_m-´mWv b-{¥-Ø-I-cm-dp-aq-ew I-cbn¬-\n-∂v 47 t\m-´n-°¬ ssa¬ A-I-se Dƒ-°-S-en¬ F-kv-.Un-.]n.-sF tZ-hn-Ip-fw \n-tbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS Io-gn¬ A-Sn-am-en-bn-¬ B-cw-`n® bq-\n-‰n Bw-_p-e≥-kv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. I-∏-en- k¿-ho-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w tZ-hn-Ip-fw A-kn- v tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ ap-Po-_v ]n F-kv \n¿-h-ln-°p-∂p s‚ D-S-a-I-fn¬ H-cm-fm-b tPm¨-k≥ (47), A-hp-f-∏≥ (50), C-\o-tKm (42), hn-P-b≥ (40), hn¬-k≥ (36), Zm-k≥ (28), ap-Ø-ø≥ (45), d- ¬-cm-Pv (42), tkm-°n≥ (58) F-∂n-h-cmWv H-cm-gv-N-tbm-f-am-bn Dƒ-°-Sen¬ Ip-Sp-ßn-b-Xv. I-gn-™ \men-\m-Wv kw-Lw hn-gn-™w Xoc-Øp-\n-∂v a¬-ky-_-‘-\-Øn\p t]m-b-Xv. B-dn-\m-bn-cp-∂p Dƒ-°-S-en¬ t_m-´v- F-©n≥ XI-cm-dn-em-b-Xv. Øn¬ F-Øn sXm-gn-em-fn-Iƒ- am-en s]m-fn-™-]m-e-Øv hm-SA-Sn-am-en: Ip-t_-c ]-cn-tim-[- Xv. C-bm-fn¬ \n-∂p 1800 cq-]- °v B-bn-cw ap-X¬ ]-Xn-\m-bn- I-s°-´n-S-Øn-em-Wv. F-∂m¬ \-bp-sS `m-K-am-bn sh-≈-Øqh¬, im-¥≥-]m-d tÃ-j-\p-I- bpw I-f-Iv-j≥ tc-J-I-fpw I- cw h-sc ]-en-i-bv-°v \¬-Ip-∂- C-hn-sS t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-sb-¶n-epw tc-J-I-sfmsXm-Sp-]p-g: ap-´w- ]-©m-b- fn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv- s≠-Øn. im-¥≥-]m-d t]m-en- h-cm-Wv. B-gv-®-bn¬ Rm-b-dm-gv-® I- ∂pw I-s≠-Øn-bn-√. C-h-sc XnØn¬- 2013˛14 h¿-j-sØ h-kv- Un¬ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm- kv D-Sqw-_≥-tNm-e-bn¬ \n-∂p Xp-\n-Ip-Xn- (sI-´n-S-\n-Ip-Xn)- Ip- b aq-∂p I-e-Iv-j≥ G-P‚p-am- tXm-\n kz-tZ-in kq-tc-jv (25), fn-em-Wv C-h¿ sXm-gn-em-fn-I- ¶-fm-gv-® tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cmXp-cq-∏q¿ kz-tZ-in A-tim-Jv fn¬ \n-∂p I-e-Iv-j≥ F-Sp-°p- °pw. sh-≈-Øp-h¬ F-kv-.sF Sn-»n-I h-cp-Øn-b-h¿-°v- 30h-sc sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. sh-≈-Øp-h¬ t]m-en-kv X- (23) F-∂n-h-sc-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn- ∂-Xv. Cu hn-h-cw t]m-en-kn-\p hn-P-b-tam-l-\≥, im-¥≥-]m-d ]n-g-∏-en-i-bn-√m-sX Ip-Sn-»n-I A-S-bv-°m-sa-∂v- sk-{I-´-dn- A- an-gv-\m-Sv cm-P-]m-f-bw kz-tZ-in b-Xv. C-h-cn¬ \n-∂p I-e-Iv-j≥ e-`n-®-tXm-sS-bm-Wv C-h¿ ]n-Sn- F-kv-.sF Nm¿-fn F-∂n-h-cp-sS kp-μ-c-s\ (24) ]-Wn-°≥-Ip-Sn- tc-J-I-fpw I-s≠-Øn. C-h-sc- bn-em-b-Xv. t\-Xy-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cndn-bn-®p-.bn¬- h-®m-Wv A-d-Ãv sN-bv-X- √mw X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p tI-c-fC-h¿ Xm-a-kn-°p-∂-Xv A-Sn- tim-[-\.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: aq-¶v X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-IÄ ]n-Sn-bnÂ

h-kv-Xp- \n-Ip-XnA-S-bv-¡-Ww-

]-«n-I-Pm-Xn-¡mcpsSs]m-Xp-k-`

16 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kPi

sXm-Sp-]p-g-bm-ä-n-Â ho-W s]¬-Ip-«n-sb \m-«p-ImÀ c-£-s¸-Sp-¯n

sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g \-K-c-k`m-]-cn-[n-bn¬- Dƒ-s∏-´n-´p-≈ `qc-ln-X `-h-\-c-ln-X-cm-b ]-´n-IPm-Xn- hn-`m-K-Øn-s∏-Sp-∂-h-cpsS s]m-Xp-k-` \msf cmhnse11\v- \-K-c-k-`m- tIm¨-^-d≥-kv- sXm-Sp-]p-g: Iq-´p-Im-cn-bp-sS lm-fn¬- tN-cpw.t^m¨ \-º¿ Nn-e¿-°p \¬In-sb-∂ ]-cm-Xn-bn¬ t]m-enkv hn-fn-®p h-cp-Øn-b 13Im-cn sXm-Sp-]p-g-bm-‰n¬ Nm-Sn Po-hsXm-Sp-]p-g: F-kv-.F-kv-.F¬- s\m-Sp-°m≥ {i-an-®p. sXm-Sp-]p-g ]m-e-Øn-s‚ \-S.kn,- π-kv- Sp- ]-co-£-I-fn¬- F√m -hn-j-b-߃-°pw- F π-kv- ∏m-X-bn¬ \n-∂p Nm-Sn-b s]¨t\-Sn-b sXm-Sp-]p-g G-cn-b-bn- Ip-´n-sb G-Xm-\pw ao-‰¿ A-Ise kv-Iq-fp-I-fn-se hn-Zym¿-Yn- se \n-∂v Hm-t´m ss{U-h¿-amI-sf _m-e-kw-Lw- sXm-Sp-]p-g cpw \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gvG-cn-bm I-Ωn-‰n- A-\p-tam-Zn- kpw tN¿-∂v c-£n-®v kz-Im-cy. °pw.- 28\v- sXm-Sp-]p-g A¿-_≥- B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p. C-∂se cm-{Xn 7.30Hm-sS-bm-Wv kw-`_m-¶v- lm-fn-em-Wv- ]-cn-]m-Sn-.hw.

_m-e-kw-LwA-\p-tam-Zn-¡pw-

a-W-°m-Sv Ip-∂-Øp-]m-d kztZ-in-bm-b s]¨-Ip-´n A-]-I-S\n-e X-c-Ww sN-bv-Xp. k-l-]mTn-bp-sS t^m¨ \º¿ s]¨-Ip-´n Nn-e B¨-Ip´n-Iƒ-°v \¬-In-sb-∂pw C-h¿ t^m¨ hn-fn-®v Iq-´p-Im-cn-sb i-ey-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bpw ]-d-bp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v Iq-´p-Im-cn-bpsS ho-´p-Im¿ t]m-en-kv tÃ-j\n¬ ]-cm-Xn \¬-In. t]m-en-kv B-h-iy-s∏-´-X-\p-k-cn-®v s]¨-Ip-´n A-Ω-tbm-sSm-∏w C∂-se ssh-Io-´v tÃ-j-\n-se-

Øn. F-kv.sF Im-cy-߃ tNmZn-® ti-jw ]-cm-Xn ssk-_¿ sk-√n-\p ssI-am-dp-sa-∂v A-dnbn-®v C-∂v tÃ-j-\n-se-Ø-Wsa-∂v \n-¿-tZ-in-®v s]¨-Ip-´nsb hn-´-b-®p. Xp-S¿-∂v tÃ-j-\v sh-fn-bnen-d-ßn-b s]¨-Ip-´n ]m-eØn¬ \n-∂p ]p-g-bn-te-°p NmSp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cm-Xn-bn≥-ta¬ tNm-Zyw sN-øm≥ hn-fn-∏n-® t]m-en-kv tam-i-am-bn s]-cp-am-dn-b-Xm-Wv s]¨-Ip-´n-sb B-‰n¬ Nm-Sm≥ t{]-cn-∏n-®-sX-∂p ]-d-bp-∂p.

km-ä-sse-äv- tI-{µwB-cw-`n-¡pwsXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g \yqam≥- tIm-f-Pn¬- C≥-Ãn-‰yq-´v- Hm^v- tIm-Ãv- A-Iu-≠≥-kn-bp-sS km-‰-sse-‰v- tI-{μw- B-cw-`n°pw.- tIm-kv-‰v- B≥-Uv- am-t\-Pvsa‚ v- A-Iu-≠‚ v- B-Im-\p-≈ B-Zy-]-Sn-bm-b ^u-t≠-j≥tIm-gv-km-Wv- Cu- h¿-jw- B-cw`n-°p-∂-Xv.- π-kv- Sp ]m-km-b Ip´n-Iƒ-°v- A-t]-£n-°mw.i-\n,- Rm-b¿- Zn-h-k-ß-fn-¬\-S-Øp-∂ ¢m-kn¬- 30 t]¿-°mWv- {]-th-i-\w.- Xm¬-∏-cy-ap-≈h¿- 20\v- ap-ºm-bn- A-t]-£n-°Ww-. hn-h-c-߃-°v- 9447851808, 9947094962 F-∂o t^m¨- \-ºcp- I-fn¬- _-‘-s∏-Smw.-

bq-\n-än Bw-_p-e³-kv kÀ-ho-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp A-Sn-am-en: km-aq-ln-I tk-h-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn bq-\n-‰n Bw-_p-e≥-kv k¿-hokv {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn. F-kv.Un-.]n.-sF tZ-hn-Ip-fw \n-tbmP-I a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS Iogn¬ A-Sn-am-en-bn-em-Wv Bw_p-e≥-kv k¿-ho-kv B-cw-`n-®Xv. tZ-hn-Ip-fw A-kn- v tamt´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]Œ¿ a-p-Po-_v ]n F-kv k¿-ho-kns‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. tbm-K-Øn-¬ \n-tbm-P-I a-fiew P-\-d¬ sk-{I-´-dn sj-ao¿

\-Sn C-\n-b-bp-sS ho-«n-se tam-j-Ww: {]-Xn-I-sf dn-am³Uv sN-bvXp Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: N-e-®n-{X-Xmcw C-\n-b-bp-sS ho-´n¬ tam-jWw \-S-Øn-b {]-Xn-I-sf tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. \-Sn-bp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS {]-Xn-{ip-X- h-c≥ ]m-‰q¿ kz-tZin jm-_n≥, kp-lr-Øv h-en-bXp-d kz-tZ-in k-Pn F-∂n-h-scbm-Wv dn-am≥-Uv sN-bv-X-Xv. AtX-k-a-bw tam-j-W-Øn¬ t\cn-´p ]-¶p-≈ h-en-b-Xp-d kz-tZin cm-P-\p-th-≠n-bp-≈ Xn-c®n¬ t]m-en-kv Du¿-Pn-X-am-°n. tam-j-W-Øn¬ A-©p e-£w cq-]-bm-Wv \-jv-S-s∏-´-Xv.

B¿-∏p-°-c: tUm-Œ-dp-sS A\m-ÿ- aq-ew t]m-Ãv-tam¿-´w apS-ßn. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn k¿-P-dn Xo-{h ]-cn-N-cW hn-`m-K-Øn¬ I-gn-™n-cp-∂ tcm-Kn a-cn-®p a-Wn-°p-dp-Iƒ Ign-™n-´pw ar-X-tZ-lw k-a-b-Øv F- Ø n- ° m- Ø n- X m- \ m- e m- W v t]m-Ãp-tam¿-´w ap-S-ßn-b-Xv. D-®-bv-°v 1.30\v a-cn-®-bm-fpsS ar-X-tZ-lw 4.45Hm-sS-bm-Wv _-‘-s∏-´-h¿-°v ssI-am-dn-bXv. C-e-™n ap-cp-Spw-Im-´v cm-P∏≥ (52) ar-X-tZ-l-am-Wv sshIn-b-Xv. I-gn-™ _p-[-\m-gv-N

∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn-kn- _- nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. i-\n-bmgv-N C-hn-sS \n-b-{¥-Ww hn-´ Po∏v 30 A-Sn Xm-gv-N-bn-te-°p a-dn™v \m-ep X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-inIƒ-°p ]-cn-t°-‰n-cp-∂p.

B-ß-l-Xym tI-kv; bphXn dn-am³-UnÂ

h-«-h-S-bn-se hn-hn-[ `m-K-§-fn dn-tkmÀ-«v am-^n-b ]n-Sn-ap-dp-¡p-¶p

ap-≠-°-bw a-cp-Xpw-aq-Sn-\p k-ao-]w sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn _- pw s_m-te-tdm Po-∏pw Iq-´n-bn-Sn-®-p≠m-b A-]ISw

a-d-bq¿-: _m-¶n¬ ]-W-bw h-® kz¿-W D-cp-∏-Sn-Iƒ Xn-cn-sI FSp-°m≥ k-lm-bn-®-bm-sf N-Xn®v ap-ßn-b hr-≤-\-S-°w aq-∂pt]-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. Iq-´p-Im-c-s\ N-Xn-®-h-sc tX-Sn-∏n-Sn-®v t]m-en-kn¬ G¬∏n-®-t∏mƒ Iq-´p-Im-c-\pw tIkn¬ {]-Xn-bm-bn. a-d-bq¿ tIm-hn¬-I-S-hv kztZ-in-bm-b H-d-h-e-°p-Sn-bn¬ ss]-en -(83), ap-≠-°-bw th-ß∏m-d-bn¬ Ir-jv-W≥ -(tkm-a≥˛-54), ]m-e-°m-Sv Xn-cp-hn-ezm-a-ebn¬ kp-tc-jv (32) F-∂n-h-scbm-Wv ]m-e-°m-Sv Su¨ kuØv t]m-en-kv tÃ-j≥ F-kv.sF kn -N-{μ-s‚ t\-Xy-XzØn¬ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kn-\nam-°-Y-I-sf sh-√p-∂ X-c-Ønem-Wv aq-∂-c e-£w cq-] X-´nsb-Sp-Ø-Xv. k-lm-bn-®-h-sc h-´-h-S Du¿-°m-Sn-\p k-ao-]w \n¿-am-Ww \S°p∂ dn-tkm¿-´v sh-´n-®v X-an-gv-\m-´n-te-°v I-S-∂Øn-b-Xn-\v ti-j-am-Wv Cu A- \n-∂pw 50 In-tem-ao-‰-dn-e-[n-Iw Xpw C-Ø-cw \n¿-am-W-߃ h-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv C-h¿ k-©hm-l-\-Øn-se \-[n-Iy-X \n¿-am-W-߃. aq- Zq-c-ap-≈ C-hn-tS-°v s]-s´-∂v I- hym-]-I-am-Im≥ k-lm-b-am-hp- cn-®n-cp-∂ ss{U-h-dpw Im-¥-√q¿ Kp-l-\m∂m-dn¬ \n-∂pw tZ-hn-Ip-f-Øp- S-∂p-sN-√m≥ km-[n-°m-Ø- ∂p-≠v.

Ãv tdm-Un-\v A-cn-In-te-bv-°p am-‰n ÿm-]n-°-W-sa-∂p bm-{X°m-cpw \m-´p-Im-cpw \n-c-h-[n Xh-W B-h-iy-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. F-∂m¬ D-tZym-K-ÿ¿ C-Xn-\p X-øm-dm-bn-√. A-]-I-S-a-dn-™v F-Øn-b \m-´p-Im¿ Iq-´-am-sbØn I-™n-°p-gn sI.-F-kv.-C._n-bp-sS Hm-^n-kv D-]-tcm-[n®p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw ap-Xn¿∂ D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn \-S-Ønb N¿-®-sb Xp-S¿-∂v tdm-Un-\v \-Sp-hn¬ \n-∂ t]m-Ãv D-S≥ Xs∂ am-‰n-bn-´p. sI.-F-kv.-C._n D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-\m-ÿ-aqe-am-Wv kp-[o-jn-\p Zm-cp-W-amb A-¥yw kw-`-hn-®-sX-∂v \m´p-Im¿ B-tcm-]n-®p.

Iq-Øm-´p-Ip-fw `m-K-Øp h-®v Cbm-ƒ k-©-cn-® ss_-°n¬ A⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v ]-cn-t°‰v Nn-In¬-kn-bn-em-bn-cp-∂p. tcm-Kn a-cn-®-bp-S≥ _-‘p-°ƒ t]m-Ãp-tam¿-´pw \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Iq-Øm-´p-Ip-fw -t]men-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®n-cp∂p. Hu-tZym-Kn-I A-dn-bn-∏v e-`n°pw ap-ºv X-s∂ t]m-en-kpw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬ t]m-en-kv F-Ønbn-´pw ar-X-tZ-lw Xo-{h-]-cn-N-cW-hn-`m-K-Øn¬ \n-∂v ]p-d-tØ-

s°-Sp-°m-Øm-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ _-l-fw h-®p. XpS¿-∂v Km-‘n-\-K¿ t]m-en-skØn _-‘p-°-fp-am-bn kw-kmcn-®v {]-iv-\w ]-cn-l-cn-®-t∏m-tg°pw t]m-Ãp-tam¿-´pw \-S-tØ≠ k-a-bw ]n-∂n-´n-cp-∂p. C-tXm-sS Iq-Øm-´p-Ip-fw t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv am-{Xw \-SØn ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂p t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw. `m-cy D-j. a-°¬ tKm-Ip¬ cmlp¬

Cu-cm-‰p-t]´: lnZm-b-Øp¬ Ckvemw k-`-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Ip-Spw-_ kwK-aw \SØn. X≥an-b C-kvem-an-Iv kv-Iqfn¬ \-S-∂ Ip-Spw-_ kwK-aw aqhm-‰p]p-g A-ivd-^v aue-hn D-ZvLmS-\w sN-bvXp. kn F-®v \nkm¿ auehn A-[y-£-X hln®p. Im-™n-c∏-≈n ss\-\m¿ Pqam-a-kv-Pn-Zv Camw jn-^m¿ auehn, tIm´-bw tk-´v Pp-am-a-kvPn-Zv Camw km-Zn-Jv a-∂m\n, AIv-_¿ jm au-ehn, \m-k¿ ]n F, kenw aq-hm-‰p-]p-g, \-bm-kv Im-™n-c-∏≈n, ]n F-kv A–p¬-I-cow, ss\kmw kw-kmcn®p. ln-Zm-b-Øp¬ C-kvemw

Km-b-{Xn-bn¬ _m-_p-cm-Pn-s‚bpw (s^-U-d¬ _m-¶v X-¶n imJ A-kn. am-t\-P¿) ken-e-bp-sS-bpw (h-f-h-\mSv ]n.sP. F¬.]n. kvIqƒ A-[ym-]n-I) a-I\m-Wv. ap-l-Ω sI.C Im¿-a¬ kv-Iqƒ 10mw -¢mkv hn-Zym¿-Yn hn-]n≥ ktlm-Z-c-\m-Wv. kw-ÿm\ X-e-Øn¬ ]-´n-I-PmXn c-≠mw- dm-¶v t\-Sn-b i-c-Øn\v \m-´p-Im-cpw kv-Iqƒ A-[n-IrX-cpw A-`n-\-μn-®p.

3.-5 e-£w X«n-b kw`hw; hr-²-\-S-¡w aq-¶p-t]-À dn-am³UnÂ

bp-hm-hn-sâ acWw; sI.-F-kv.-C.-_n-¡v lnZm-b-¯p C-kvemwk-` Ip-Spw-_ kwK-aw \-S-¯n F-Xn-tc hym-]-I {]-Xn-tj-[w kp-[o-jn-\p Xn-cn-sI tIm-X-awK-e-Øn-\p t]m-tI-≠-Xn-\m¬ 4.-30-\v ]-¥p-I-fn I-≠ ho-´n¬ \n-∂v Ip-fn-°p-∂-Xn-\p th-≠n _-‘p-ho-´n-te-b-°v ss_°n¬ t]m-hp-tºm-gm-Wv A-]-IS-ap-≠m-b-Xv. ho-Sn-\p sXm-´-SpØp-h-®v X-s∂ A-]-I-S-ap-≠mb-Xn-\m¬ kp-ly-Øp-°ƒ HmSn-sb-Øn D-S-s\ B-ip-]-{Xnbn¬ sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw ac-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. s]m-∂-cp-Øm≥ sh-◊-Wn tdm-Un-s‚ ho-Xn-Iq-´n-bp-≈ \n¿-am-Ww \-S-Øn-bn-´v am-k-ßfm-bn. tdm-Un-\v \-Sp-hn¬ K-XmK-X-Øn-\v X-S- -am-bn \n¬-°p∂ sI.-F-kv.-C.-_n-bp-sS t]m-

sXm-Sp-]p-g: hn-t√-Pv- Hm-^n-k-dpw Po-h-\-°m-cpw a-Zy-e-l-cnbn¬ A-`n-`m-j-I-s\ A-]-am-\n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. sXm-Sp-]p-g \-K-c-k-`-bp-sS B-Zy-sN-b¿-am-\pw ko-\n-b¿ A-`n-`m-j-I-\pam-b A-Uz. F≥ N-{μ-\m-Wv- ss_-k-¨-hm-en hn-t√-Pv- Hm-^nkn¬ \n-∂-p Zp-c-\p-`-hw D-≠m-b-Xv-. C-Xp-kw-_-‘n-®v- A-Uz. N-{μ≥ I-e-Iv-S¿-°v- ]-cm-Xn \¬In. sXm-Sp-]p-g k-_v- tIm-S-Xn-bn-se H-cp tI-kn-se I-£n-Ifm-b X-an-gv-\m-Sv- tk-ew kz-tZ-in-I-fm-b {]-Xm-]v- kn-Mv-, a-t\ml¿ kn-Mv- F-∂-n-h-scm-Øv- ss_-k-¨-hm-en hn-t√-Pn-ep-≈ tI-kn-se ÿ-ew k-μ¿-in-°m≥ t]m-bn. Xp-S¿-∂-v a-s‰m-cp ÿ-e-Øn-s‚ `q-\n-Ip-Xn sI-´m≥ hn-t√Pv- Hm-^n-kn¬ D-®-I-gn-™v- aq-∂-n-\v- sN-∂-t∏m-gm-Wp a-Zy-]n®p e-°p-sI-´ D-tZym-K-ÿ¿ tam-i-am-bn s]-cp-am-dn-b-Xv.-

a-Æ-t©-cn: tI-c-fm F≥-Pn-\ob-dn-Mv F≥-{S≥-kv {]-th-i-\- ]co-£-bn¬ c-≠mw-dm¶v I-c-ÿ-am-°n I™n-°p-gn kz-tZ-in ic-Øv \m-Sn-\v A-`n-am\-am-bn. F-kv.F≥ ]p-cw. F-kv.F≥ {S-Ãv lb¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ π-kv-Sp-hn-t\msSm-∏-am-Wp i-c-Øv F≥-Pn-\ob-dn-Mv F≥-{S≥-kv F-gp-Xn-b-Xv. I-™n-°p-gn F-kv.F≥. ]p-cw

tNm-fn-b-∏≥ (30), k-Xo-jv-Ipam¿ (23) F-∂n-h-sc ap-∏-Øn-b©mw ssa-en-se kz-Im-cym-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-cp hml-\-ß-fpw Iq-´n-bn-Sn-®-ti-jw Po-∏v tdm-Un¬ a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p.- C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. -X-an-gv-\m´n¬ \n-∂p s_m-te-tdm Po-∏n¬ h-∂ kw-Lw i-_-cn-a-e k-μ¿i-\w I-gn-™p a-S-ßp-∂-Xn-\n-Sbn¬ F-Xn¿-Zn-i-bn¬ \n-∂p h-

sN-dp-tXm-Wn: tdm-Un-\p \-Sphnse t]m-Ãn¬ ss_-°n-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®-Xn¬ sI.-F-kv.C.-_n-s°-Xn-tc hym-]-I {]-Xntj-[w. C-∂-se sh-fp-∏n-\v 4.-30\v I-™n-°p-gn, s]m-∂-cp-Øm\n¬ D-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ tIm-X-aw-K-ew kz-tZ-in s\-√nbm-¶¬ tKm-]n-bp-sS a-I≥ kp[o-jv (35)- B-Wv a-cn-®-Xv. C-bmƒ _-‘p-hm-b s]m-∂cp-Øm≥ A-≈pw-]p-d-Øv ]oXmw-_-c-s‚ ho-´n¬ F-Øn-bXm-bn-cp-∂p. cm-{Xn _-‘p-°fpw kp-ly-Øp-°-fp-sam-Øv kao-]-hm-kn-bm-b C-d-I-≠Øn¬ cm-P-s‚ ho-´n¬ ]-¥p-Ifn Im-Wp-∂-Xn-\v t]m-bn-cp-∂p.

hn-tÃ-Pv- Hm-^n-k-dpw Po-h-\-¡m-cpw a-Zy-e-l-cn-bn A-]-am-\n-s¨-¶v

{]thi\ ]-co-£-bn c-−mw- dm-¦v; i-c-¯v \m-Sn-\v A-`n-am-\-am-bn

ap-≠-°-bw: tZ-io-b-]m-X-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ aq-∂p-t]¿°v ]-cn-°v. -Zn-fip-°¬-˛-sIm´m-c-°-c tZ-io-b-]m-X-bn¬ ap≠-°-bw a-cp-Xpw-aq-Sn-\p k-ao]w sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn _ pw s_m-te-tdm Po-∏pw Iq-´nbn-Sn-®-Wv aq-∂p i-_-cn-a-e Xo¿∞m-S-I¿-°p ]-cn-t°-‰-Xv.- A-]I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰ X-an-gv-\m-Sv I-cq¿ kz-tZ-in-I-fm-b Nn-∂m-∏f-fn F-tÃ-‰n¬ [-\-]m¬ (29),

aq-∂m¿-: h-´-h-S-bn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ dn-tkm¿-´v am-^n-b ]n-Sn-ap-dp-°p-∂p. A-Xo-h ]-cnÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-hp-am-b h-´-h-S-bn-em-Wv \n-c-h-[n A-\[n-Iy-X sI-´n-S \n¿-am-W-߃ hym-]-I-am-b-Xv. ]-cn-ÿn-Xn {]m[m-\y-ap-≈ `m-K-sØ a-e-I-fpw Ip-∂p-I-fpw b-{¥ k-lm-btØm-sS C-Sn-®p-\n-c-Øn-bm-Wv C-hn-sS sI-´n-S-߃ ]-Wn-XpsIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. Du¿-°m-Sn-\p k-ao-]-Øm-bp≈ Rm-h-fm¿-tXm-Sv, k-ao-]-ap≈ h≥-a-e, tIm-hn-eq¿ F-∂o {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv h≥ sI-´n-Sß-fp-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃ \-S-°p-∂-Xv. ]-´n-I-Pm-Xn, ]-´n-I-h¿-K hn`m-K-Øn¬-s∏-´ P-\-߃ A-[nh-kn-°p-∂ {]-tZ-i-Øv C-h-cpsS ]-°¬ \n-∂p \n-km-c Xp-IIƒ \¬-In `q-an ssI-h-i-s∏-Sp-

Øn¬ ssh-Zy-k-lm-bw e-`y-am°m≥ bq-\n-‰n Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kv {]-tbm-P-\-I-c-am-Ipsa-∂v Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw D-kvam≥ I-´-∏-\ ]-d-™p. tbm-KØn¬ sI-.]n-.Fw-.F-kv Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI cm-P≥, \mk¿ sI -]n, A-en ]q-h-Øpw-aq´n¬, F-kv F sam-bv-Xo≥, Ajv-d-^v B-t°m-Øv, ap-Po-_v Iqº≥-]m-d, d-jo-Zv sI F-kv, keow ]-´-fm-bn¬ kw-km-cn-®p. Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kv e-`n°m≥ 9744033311 \-º-cn¬ _‘-s∏-Smw.

tUm-Î-dp-sS A-\m-Ø; tIm«bw sa-Un-¡Â tIm-f-Pn t]m-Ìv-tamÀ-«w ap-S-§n

ap-−-¡-b¯v _-Êpw Po-¸pw Iq-«n-bn-Sn-¨v aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

t]-cq¿-°-S: A-©w-K-Ip-Spw-_Øn-s‚ Iq-´ B-fl-l-Xym {i-ahp-am-bn _-‘-s∏-´v a-c-W-s∏-´ Ip-´n-I-fp-sS am-Xm-hv dn-am‚n¬. \m-em-©n-d A-£-bm Km¿-U≥kv tkm-]m-\w ho-´n¬ cm-tP-jns‚ `m-cy tZ-hn (29) B-Wv dnam≥-Un-em-b-Xv. ]n-Sn-bn-em-hp-tºmƒ C-h¿s°m-∏w Im-ap-I≥ k-Rv-Pp D≠m-bn-cp-∂n-√. B-fl-l-Xym t{]-c-Wm-°p-‰-am-Wv tZ-hn-s°Xn-tc Np-a-Øn-bn-´p-≈-Xv. tZ-hnbp-sS ]-c-]p-cp-j-_-‘-Øn¬ a\w-s\m-¥v I-gn-™ am-kw 26\mWv X-s‚ aq-∂p a-°-fm-b a-tliz-c≥, hn-Lv-t\-iz-c≥, in-hm\n F-∂n-h¿-°pw am-Xm-hv {ioIp-am-cn-°pw hn-jw-I-e¿-Øn \¬-In `¿-Øm-hv cm-tP-jv Bfl-l-Xy-°p {i-an-®-Xv. hn-jw I-gn-® hn-Lv-t\-iz-c\pw in-hm-\n-bpw a-cn-®n-cp-∂p. Ip-´n-I-fp-sS a-c-W-hp-am-bn _‘-s∏-´v cm-tP-jv dn-am≥-Un-emWv. k-Rv-Pp-hn-\m-bp-≈ A-t\zj-Ww Du¿-Pn-X-am-°n-bn-´ps≠-∂v t]-cq¿-°-S t]m-en-kv ]d-™p.

]-´-fm-bn¬ A-[y-£-X h-ln®p. 24 a-Wn-°q-dpw k¿-ho-kv e`y-am-hp-∂-Xn-eq-sS Po-h≥ c£m ta-J-e-bn¬ h≥ Ip-Xn-®p Nm-´-am-Wv D-≠m-bn-cn-°p-∂-sX∂v ap-Jy-{]-`m-j-I-\pw ]m¿-´n Pn-√m {]-kn-U‚p-am-b ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. sIm-®n-˛-a-[p-c tZ-io-b-]m-Xbn¬ t\-cy-aw-K-ew ap-X¬ t_mUn sa-´v h-sc {]-Xn-Zn-\w \n-c-h[n tdm-U-]-I-S-ß-fm-Wv D-≠mhp-∂-Xv. C-Ø-cw A-]-I-S-ß-ƒ°v C-c-bm-Ip-∂-h-¿-°v th-K-

lnZm-b-Øp¬ C-kvemw k-`-bp-sS Ip-Spw-_ kwK-aw aq-hm‰p]p-g A-ivd-^v aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p k-`m sN-b¿-am≥ aue-hn sI ‚ v F-∂ hn-j-b-Øn¬ tUm. Fw ap-lΩ-Zv Cu-km ^m-Zn¬ a- kn F-®v A-ivd-^v {]-`mj-Ww º-Cu DZv-t_m-[-\ {]-`mj-Ww \-SØn. Izn-kv a¬-kcw, Iƒ-®d¬ t]m-{Kmw, ]T-t\m-]I-c-W \-SØn. tkm-jy¬ A-Uv-P-kv-‰v-sa hn-Xc-Ww F-∂n-hbpw \-S∂p.

Y-]p-cw I-Sp-Ipw-am-°n¬ A-\q]pw -(a-Wn-°p-´≥ 39) Iq-´-cp-amWv. c-≠p Zn-h-k-sØ ]-cn-{i-aØn-s\m-Sp-hn-em-Wp {]-Xn-I-sf ]n-Sn-®v t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®Xv. ]m-e-°m-Sv tÃ-‰v Hm-^v {Smh≥ Iq-dn¬ 112.-5 ]-h≥ kz¿-Ww ]-W-bw h-® c-ko-Xv Im-Wn-®v ]-W-bw F-Sp-Øp-X-∂m¬ kz¿Ww X-cmw F-∂v Xn-cp-h-ezm--a-e kz-tZ-in-bm-b k¿-W-°-®-h-S°m-c≥ hn-P-b-s\ ]-d-™p [-cn∏n-®v 3.-5 e-£w cq-]-bm-Wv {]-XnIƒ X-´n-sb-Sp-Ø-Xv. _m-¶n¬ h-®v ]-Ww ssI-∏‰n-b kw-Lw hn-P-b≥ A-dn-bmsX ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. samss_¬-t^m-Wpw kw-Lmw-K߃ H-gn-hm-°n-bn-cp-∂p. hn-Pb≥ ]-cm-Xn-s∏-´-X-\p-k-cn-®v ss]-en-sb-bpw tam-l-s\-bpw ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-b Xn-cp-hn-ezma-e kz-tZ-in kp-tc-jn-t\-bpw t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. a-d-bq-cn¬ \n-∂p C-h¿ Xn-cp-hn-

ezm-a-e-bv-°v h-∂ hm-l-\-Øns‚ ss{U-h-dm-b a-Wn-°p-´-s‚ kp-lr-Øm-Wv kp-tc-jv. hn-h-ca-dn-™ a-Wn-°p-´-s‚ c-≠p -Znh-k-sØ A-t\z-j-W-Øn-s\mSp-hn-em-Wv tX-\n t_m-Un-\m-b°-∂q-cn-se am-Xm-tem-Uv-Pn¬ {]-Xn-I-sf I-s≠-Øn-b-Xv . aWn-°p-´-\pw Iq-´p-Im-cpw X-an-gv\m-Sv t]m-en-kn-s‚ k-lm-btØm-sS ]n-Sn-®p-h-® {]-Xn-I-sf sh-≈n-bm-gv-N ]m-e-°m-Sv Su¨ ku-Øv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ Fkv.-sF kn. N-{μ-s‚ t\-Xr-XzØn¬ I-kv-‰-Un-bn¬ F-Sp-ØXv. C-h-cn¬ \n-∂pw 2.-2000 cq-]bpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. 3.-5 e-£Øn-s‚ _m-°n Xp-I Nn-e-hm-bXm-bn C-h¿ ]-d-™p. 28,-000 cq] kp-tc-jv C-h-cn¬ \n-∂pw ssI-∏-‰n-b-Xm-bn C-h¿ \¬-Inb sam-gn {]-Im-cw kp-tc-jn-t\bpw {]-Xn-bm-°n. {]-Xn-I-sf i\n-bm-gv-N ]m-e-°m-Sv kn.-sP.Fw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

16Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ Iu-am-c-¡m-c³ ]n-Sn-bnÂs\-Sp-¶-≠w-: kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b 16Im-cn-sb ]o-Un-∏n-® tIkn¬ 17-Im-c≥ ]n-Sn-bn-em-bn. am-th-en-°-c kz-tZ-in-bm-b B¨-Ip´n-sb-bm-Wp s\-Sp-¶-≠w kn.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-ºw-sa-´v kz-tZ-in-\n-bm-b s]¨-Ip-´n am-th-en-°-c-bnep-≈ A-Ω-ho-´n¬ F-Øn-b-t∏mƒ A-b¬-hm-kn-bm-b Iu-am-c°m-c-\p-am-bn ku-lr-Z-Øn-em-bn. Xp-S¿-∂v C-h¿ t^m-Wn¬ \n-c¥-cw _-‘-s∏-´n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw A-Ω-ho-´n-te-s°-∂p ]d-™p-t]m-b s]¨-Ip-´n c-≠p Zn-h-kw I-gn-™n-´pw A-hn-sS FØn-bn-cp-∂n-√. C-tX Xp-S¿-∂v am-Xm-]n-Xm-°ƒ t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv ho-´n-se-Øn-b s]¨-Ip-´n-sb tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv -hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. Iu-am-c-°m-c≥ t^m-Wn¬ hn-fn-®-Xn-s\ -Xp-S¿-∂m-Wv Xm≥ t]m-b-sX-∂pw s]¨-Ip-´n ]-d-™p. am-Xm-]n-Xm-°ƒ A-dn-bn-®-Xp {]-Im-cw am-th-en-°-c-bn¬ \n-∂v B¨-Ip-´n-sb t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. sF.-Sn.-sF ]-T-\w I-gn-™v sh¬-Un-Mv tPm-en sN-bv-Xph-cp-∂ Iu-am-c-°m-c-s‚ am-Xm-]n-Xm-°ƒ hn-tZ-i-Øm-Wv. C-h-cpsS ho-´n-em-Wv s]¨-Ip-´n-sb ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b-Xv. Iu-am-c°m-c-s\ sXm-Sp-]p-g Pp-h-ss\¬ tlm-an-\p ssI-am-dn.-


{]mtZ-inIw

16 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

ISp-Øp-cpØn: sshZypXn hIp∏v Hm^n-kns‚ ]cn-[nbn¬ hcp∂ ISp-Øp-cpØn am¿°-‰v, Kh. kvIqƒ, ]qgnt°m¬. Fkv.hn.Un, Iogq¿, B∏m-©n-d F∂n-h-S-ß-fn¬ C∂p cmhnse F´p apX¬ ssh-Io´v A©p hsc sshZypXn apS-ßpw. s]cph: sshZypXn Hm^nkns‚ Iogn¬ hcp∂ s]cph Su¨ aq¿°m-´p-]-Sn,- am-h-fØp-Ipgn F∂o {]tZ-i-ß-fn¬ C-∂v F´p apX¬ sshIo-´v A©p hsc sshZypXn apSßpw.

Adnbn-¸pIÄ ap-≠-°-bw: ap-≠-°-bw ]©m-b-Øn-se B-tcm-Ky C≥jp-d≥-kv Im¿-Uv ]p-Xp-°-epw t^m-t´m F-Sp-∏pw 16, 17, 18 Xnø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw. 16\v ap-≠-°-bw Ir-jn-`-h\n-epw, 17\v ]p-©-h-b¬ I-ayq\n-‰n lm-fn-epw, 18\v ]-Ø≥-N¥ Xp-jm-c ¢-∫n-epw \-S-°psa-∂p- {]-kn-U‚ v kn-\n-tamƒ X-S-Øn¬ A-dn-bn-®p.

\m-j-\Â s]À-an-äv tem-dn tam-j-Ww t]m-bn

I-Sp-Øp-cp-Øn: tdm-U-cnIn¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ \m-j-\¬ s]¿-an-‰v tem-dn tam-j-Ww t]m-bn. I-fØq¿ Im-f-ti-cn-bn¬ _n-\p tKm-]m-e(31)s‚ tem-dn-bmWp tam-j-Ww t]m-b-Xv. hym-gm-gv-® cm-{Xn-bn¬ _n\p-hn-s‚ ho-Sn-\-cn-In¬ tdmU-cn-In¬ ]m¿-°v sN-bv-Xncp-∂ \m-j-\¬ s]¿-an-‰v tem-dn-bm-Wv tam-j-Ww t]m-b-Xv. kz-Im-cy ÿm-]\-Øn¬ H-cp e-£w cq-]-bpsS kn.kn D-≠m-bn-cp-∂-Xn\m¬ tem-dn kn-kn-°m¿ sIm-≠p-t]m-b-Xm-sW-∂mWv B-Zyw I-cp-Xn-bn-cp-∂Xv. ]n-∂o-Sv Xn-c-°n-b-t∏m-gmWv C-h¿ tem-dn sIm-≠p t]m- b n- ´ n- s √- ∂ - d n- b p- ∂ - X v . Xp-S¿-∂v I-Sp-Øp-cp-Øn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-IpI-bm-bn-cp-∂p. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

a-Pv-en-kp¬ Jp¿-B-\p¬ I-cow \-S-bv-°¬ ^u-kn-bm A-¶-W-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® Jp¿-B≥ ]Tn-Xm-°-fp-sS kw-K-aw Fw ]n A-_v-Zp- -a-Zv k-a-Zm-\n Fw.-F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Im-™n-c-∏-≈n: t]-´ K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ B-t‚m B‚Wn Fw.-]n-bp-sS ^-≠n¬ \n∂p e-£-߃ sN-e-h-gn-®p \n¿an-® thm-fn-t_mƒ C≥-tUm-¿ tÃ-Un-bw X-I¿-∂p. C-∂-se D®-bv-°v H-∂n-\p-≠m-b i-‡-amb Im-‰n-em-Wv tÃ-Un-bw X-I¿∂v ho-W-Xv. 34 e-£w sN-e-h-gn-®v \n¿-an® tÃ-Un-bw aq-∂p X-h-W-bmbn-´m-Wv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xn-cp∂-Xv. -I-gn-™ F-{]n-en¬ Xn-cs™-Sp-∏v ap-∂n¬ I-≠v Im™n-c-∏-≈n {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n F sj-aodn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n-sb-sIm-≠v P\-Io-b ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS D-ZvLm-S-\w sN-øp-tºm-gpw tÃ-Unb-Øn-s‚ ap-gp-h≥ ]-Wn-I-fpw ]q¿-Øn-bm-bn-cp-∂n-√. D-Zv-Lm-S\w Zn-h-kw F-kv.Un.]n.sF Im-™n-c-∏-≈n a-fi-ew I-Ωn-

X-I¿-∂p ho-W Im-™n-c-∏-≈n-bn-se C≥-tUm¿ tÃ-Un-bw ‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ssl- F-kv.Un.]n.sF a-fi-ew, ]am-Ãv-˛-C≥-tUm¿ tÃ-Un-b \n¿- ©m-b-Øv t\-Xr-Xz-߃ Bam-W-Øn¬ A-gn-a-Xn-bp-s≠- t‚m B‚-Wn Fw.]n-sb t\∂p Im-´n ]-cn-]m-Sn ÿ-e-tØ- cn¬ I-≠v tÃ-Un-bw \n¿-am-W°v {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-hpw \-S- Øn-¬ A-gn-a-Xn \-S-∂m-Xm-bn Øn-bn-cp-∂p. {]-I-S-\-°m-sc A-dn-bn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cpt]m-en-kv X-S-bp-I-bpw Xp-S¿-∂v ∂p.

C-Xn-\p a-dp-]-Sn-bm-bn t]mcm-bv-a-Iƒ ]-cn-l-cn-°m-sa-∂pw ^-≠v ]q¿-W-am-bn sN-e-h-gn-®n´n-s√-∂pw _m-°n-bp-≈ ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v D-S≥-]-Wn ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂pw t]m-en-kv D∂-X-cp-sS-bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw

ap-ºn¬ h-®v Fw.]n Fkv.Un.]n.sF t\-Xm-°-ƒ D-d∏pw \¬-In-bn-cp-∂p. 2011˛12 h¿j-Øn¬ tÃ-Un-b-Øn-\m-bn B-Zy-]-Sn-sb-∂ \n-e-bn¬ 12 e£w cq-] A-\p-h-Zn-°p-I-bpw _m-°n-Xp-I c-≠mw-L-´-Ønepw ap-S-°n-bm-Wv tÃ-Un-bw \n¿-an-®-Xv. F-´v C-cp-ºv tI-U-dp-I-fp-≈ Xq¨ H-∂-c-b-Sn am-{X-am-Wv `qan-°-Sn-bn-te-°p Xm-gv-Øn-bn-´ncp-∂-Xv. 40 A-Sn-tbm-fw D-b-cØn¬ S¨ I-W-°n-\p `m-c-amWv ta¬-°p-c-bn-ep-≈-Xv. C-cpºv Xq¨ B-g-Øn¬ D-d-∏n-°mXn-cp-∂-Xm-Wv tÃ-Un-bw \n-ews]m-Øm≥ Im-c-W-am-b-Xv. e£-߃ ap-S-°n \n¿-an-® tÃUn-bw \n¿-am-W-Øn¬ h≥ Agn-a-Xn-bp-s≠-∂pw kw-`-h-sØ°p-dn-®v Pq-Un-jy¬ A-t\z-jW-Ø-W-sa-∂p-am-Wv \m-´p-Imcp-sS B-h-iyw

B≥ ]Tn-Xm-°-fp-sS hm¿-jn-I ]-co-£-bn¬ an-I-hv sX-fn-bn-® 15 t]¿-°v k-a-Zm-\n D-]-lm-c߃ \¬-In B-Z-cn-®p.ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m {]-knU‚ v ]n Fw -j-co-^v, ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI F ap-l-Ω-Zv lm-jnw, hn-hn-[ a-l¬ {]-knU‚p-am-cm-b dm-kn sN-dn-b-h√w, A-_v-Zp¬-I-cow I-≠Øn¬, \q¿-k-emw sh-≈mtØm-´w, kp-\n¬ hn -d-low, hnhn-[ kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Ifm-b ]n -F lm-jnw, ]n F-®v Pm^¿, ]n -F-kv A-_v-Zp¬ I-cow, sI C ]-co-Xv, ]n Fw ap-l-Ω-Zv B-cn-^v, k-^o¿ sh-≈q-∏-dºn¬ kw-km-cn-®p. \u-^¬ X´mw-]-d-ºn¬ Jn-dm-A-Øv \-S-

Øn.

IÀ-j-I Iq-«m-bv-a \-S-¯n ap-≠-°-bw: tIm-´-bw Pn-√m ssP-h I¿-j-I k-an-Xn-bp-sSbpw Iq-´n-°¬ ^mw- ¢-∫n-s‚bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿-j-I Iq-´m-bv-a ]-d-Øm-\Øp \-S-∂p.- ]m-d-tØm-Sv ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v U-b-kv tIm°m-´n-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v _n P-b-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp.- tPm¿-Pv am-Xyp,tPm-Wn s]m-´-¶p-fw,- tPm-kv Ipcy≥,- Hu-tk-∏-®≥ kw-km-cn®p.

Npcp¡¯nÂ

t]m-]p-e¿ {^-≠v G-cn-bm I-Ωn-‰n- ]-\-°-®n-d K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-Øn-b ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n P-b-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww \-S-¯n

ap-≠-°-bw: t]m-]p-e¿ {^-≠v G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ ]-\-°-®n-d K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww \-S-Øn. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n Pb-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \n¿-[-\-cm-b Ip-´n-I-fp-sS ]T-\ \n-e-hm-cw D-b¿-Øp-∂-Xn-\m-bn t]m-]p-e¿ {^-≠v \-SØp-∂ tk-h-\ {]-h¿-Ø-\-߃ am-Xr-I-]-c-am-sW-∂v At±-lw ]-d-™p. Ip-´n-I-fp-sS ]T-\-\n-e-hm-cw D-b¿-Øp-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn t]m-]p-e¿ {^-≠v Xp-S¿-∂pw D-≠m-h-Wsa-∂pw k¿-°m¿ kw-hn-[m-\w t]m-epw ]-cm-P-b-s∏-Sp-∂ ta-J-e-bn¬ kw-L-S-\-bp-sS tk-h-\-߃ D-∂-X \n-e-hmcw ]p-e¿-Øp-∂-Xm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. t]m-]p-e¿ {^-≠v G-cn-bm {]-kn-U‚ v F≥ F \-Pv-ap±o≥ ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v sI ]n sd-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. t]m-]p-e¿ {^-≠v G-cnbm sk-{I-´-dn ]n F A-–p-d-jo-Zv, d-lnw I-∏-em≥, j-_o¿ en-dm¿, A-en ssk-X-e-hn, A-Pv-ap-±o≥ hn F-kv, j-co-^v, A-[ym-]-I {]-Xn-\n-[n sIm-®p-tam≥ B‚-Wn, k-t¥m-jv kw-km-cn-®p.

F-kv.Un.]n.sF {]-Xn-tj-[ hn-Zym-e-b-§Ä an-I-hn-sâ tI-{µ-§-fm-h-Ww: a-{´n sI Fw am-Wn [À-W \-S-¯n

N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°m-Sn-Øm\w sIm-®p-]-d-ºn¬ ]-tc-X-\mb tPm-k-^v h¿-Ko-kn-s‚ a-I≥ tPm-k^v sI hn (km- _ p- ˛ - 4 8) kn.-]n.Fw Ip-∂ pw-] p- d w Su¨ {_m©v Aw-K-amWv. -kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. am-Xmhv: tN-®-Ω. `m-cy: sP-kn tPmk-^v. a-°ƒ: B-cy tPm-k-^v,- Im-™n-c-∏-≈n-bn-se ^v-f-Uv-sse-‰v C≥-tUm¿ tÃ-Un-bw X-I¿-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n- \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[ [¿-W kq-cy tPm-k-^v.

km-aq-ln-I ]p-tcm-K-Xn e-£y-am-¡n-bp-Å tk-h-\ {]-hÀ-¯-\-§Ä B-h-iyw: ap-Jy-a-{´n ´m-b {]-h¿-Ø-\-߃ A-`n-ej-Wo-b-am-sW-∂pw km-aq-lnI {]-Xn-_-≤-X-bpw k-aq-l-Øns‚ k-a-{K h-f¿-®-bpw e-£yam-°n-bp-≈ sI.F-kv.-F-kv.F-kv {]-h¿-Ø-\-߃ am-XrIm-]-c-am-sW-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. tIm-´-bw A-Xn-cq-]-Xm sa{Xm-t∏m-en-Øm-bpw sI.-F-kv.F-kv.-F-kv c-£m-[n-Im-cn-bpam-b am¿ am-Xyp aq-e-°m-´v N-Sßn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. K-Xm-K-X a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, tPm-kv sI am-Wn Fw.]n, Fw.F¬.F-amcm-b sI kp-tc-jv Ip-dp-∏v, tam≥-kv tPm-k-^v, ap≥

hr-¡-tcm-Kn-¡p kw-`m-h\ e-`n-¨ A-c-e-£w cq-] tam-j-Ww t]m-bn B¿-∏p-°-c: hr-° am-‰n-h-bv°¬ i-kv-{X-{In-b-bv-°p \m´p-Im¿ \¬-In-b kw-`m-h-\b-S-ßn-b _m-Kv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn hm¿Un¬ \n-∂p tam-j-Ww t]mbn. 50,000 cq-], c-≠v kz¿-Wam-e, c-≠v sam-ss_¬ t^m¨, td-j≥ Im¿-Uv, Xncn-®-dn-b¬ Im¿-Uv, B-tcmKy C≥-jp-d≥-kv Im¿-Uv, Bip-]-{Xn tc-J-Iƒ F-∂-h-bS-ßn-b _m-Km-Wv tam-j-Ww t]m-b-Xv. A-Xn-cp-ºp-g X-e-bn-W°p-gn-bn¬ ]-tc-X-\m-b cm-Pphn-s‚ a-I≥ B-Z¿-in(17)s‚ hr-° am-‰n-h-bv-°p-∂-Xn-\v \m-´p-Im¿ ]n-cn-sh-Sp-Øp \¬-In-b ]-W-a-S-ßn-b _mKm-Wv tam-„n-°-s∏-´-Xv. C∂-se cm-hn-se 5.30\v 26mw hm¿-Un-s‚ Xo-{h-]-cn-N-c-W-

Cu-cm-‰p-t]-´: am-\-hn-I k-aql-Øn-\v D-Ø-a kw-kv-Im-cw kw-`m-h-\ sN-øp-I-bm-Wv ]-cnip-≤ Jp¿-B-s\-∂v Fw ]n -A_v-Zp-k-a-Zv k-a-Zm-\n Fw.F¬.F. Jp¿-B≥ A-\p-k-cn-®v Po-hnXw Nn-´-s∏-Sp-Øm≥ k-aq-lw Xøm-dm-bm¬ hn-π-h-I-c-am-b am-‰ßƒ-°v Im-c-W-am-hp-sa-∂v At±-lw ]-d-™p. a-Pv-en-kp¬ Jp¿-B-\p¬ I-cow \-S-bv-°¬ ^u-kn-bm A-¶-W-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® Jp¿-B≥ ]Tn-Xm-°fp-sS kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ^u-kn-bm {S-Ãv sN-b¿-am≥ sI -Fw -ap-l-Ω-Zv Cu-k au-ehn A-[y-£-X h-ln-®p. Jp¿-

e-£-§Ä sN-e-h-gn-¨p \nÀ-an-¨ C³-tUmÀ -tÌ-Un-bw \n-ew-s]m-¯n

thÀ-]mSv tPm-k-^v sI hn

tIm-´-bw: km-aq-ln-I ]p-tcm-KXn e-£y-am-°n-bp-≈ kp-ÿnc tk-h-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fmWp Im-e-L-´-Øn-s‚ B-h-iysa-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. tIm-´-bw A-Xn-cq-]-X-bp-sS km-aq-ln-I tk-h-\ hn-`m-K-amb tIm-´-bw tkm-jy¬ k¿-hokv skm-ssk-‰n-bp-sS kp-h¿W Pq-_n-en h¿-j-Øn¬ tZ-iob X-e-Øn¬ G¿-s∏-Sp-Øn-b Kp-Uv k-a-cn-‰≥ A-hm¿-Uv ]fl-{io kp-[m h¿-Ko-kn-\p kΩm-\n-®v kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. k-aq-l-Øn-s‚ kr-jv-Sn-]-cam-b h-f¿-®-bv-°v D-X-Ip-∂ Iq-

3

JpÀ-B³ am-\-hn-I kw-kv-Im-c-¯n-sâ cq-]o-I-c-Ww km-[y-am-¡p-¶p-: k-a-Zm-\n

C¶v sshZypXn apS-§pw

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv t^m-t«m-sb-Sp-¸v

kottayam/ktm

hn-`m-K-Øn-s‚ k-ao-]-Ømbn-cp-∂p kw-`-hw. B-Z¿-ins‚ am-Xr-k-tlm-cn ta-cn-°p´n B-bn-cp-∂p ip-{iq-j-bv°m-bn B-ip-]-{Xn-bn¬ D≠m-bn-cp-∂-Xv. tcm-Kn-°pw Iq-´n-cp-∏p-Imcpw h-kv-{X-߃ A-S-ßn-b I-h-dp-Iƒ- h-bv-°p-∂-S-Ø _m-Kv h-® ti-jw ta-cn-°p-´n _m-Øp dp-an¬ t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p. Xn-cn-sI F-Øn-b-t∏m-gmWp _m-Kp tam-„n-°-s∏-´ hnh-c-a-dn-™-Xv. kw-`-h-a-dn™p tIm-´-bw Cu-Ãv kn.sF, Km-‘n-\-K¿ Fkv.sF F-∂n-h¿ B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn kw-i-bw tXm-∂n-b Nn-e-sc tNm-Zyw sN-øp-I-bpw H-cm-sf I-Ã-Unbn-se-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p≠v.

Im-™n-c-∏-≈n: Im-™n-c-∏-≈n t]-´ kv-Iqƒ tÃ-Un-b-Øn¬ KpW-\n-e-hm-c-an-√m-sX \n¿-an-® ^v-f-Uv-sse-‰v C≥-tUm¿ tÃ-Un-bw X-I¿-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF Im-™n-c-∏-≈n ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n- {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-hpw [¿-W-bpw \-S-Øn. {]-Xn-tj-[ [¿-W F-kv.Un.]n.sF \n-tbm-P-I a-fi-ew {]kn-U‚ v A-i-d-^v B-e-{] D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \n¿-am-W-Øn-se A-gn-a-Xn-bv-°p t\-Xr-Xzw \¬-In-b `-c-W-{]-Xn-]-£ Aw-K-ß-fpw 11mw hm¿-Uv saw-_-dpw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-b ]n F sj-ao¿ cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂pw \n¿-am-W-Øn-se A-gn-a-Xn hn-Pn-e≥-kv At\z-jn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. A-\p-h-Zn-® ^-≠n-s‚ ]-Ip-Xn t]m-epw sN-e-h-gn-°m-sX \n¿-an® -tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\ th-f-bn¬ X-s∂ F-kv.Un.]n.sF ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n- A-gn-a-Xn s]m-Xp-P-\-a-[y-Øn¬ sIm-≠p-hcm≥ {i-an-®-n-cp-s∂-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\Øn-\pw [¿-W-bv-°pw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fm-b \ujm-Zv ]-´n-a-‰w, kn-bm-Pv h-´-I-∏m-d t\-Xr-Xzw \¬-In.

"]m-em ap-\n-kn-¸Â Su¬-lm-fn ]mÀ-¡n-Mv ku-I-cyw GÀ-s¸-Sp-¯-Ww' ]m-em: ap-\n-kn-∏¬ Su¨-lmfn¬ ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ ]-s¶-Sp°m≥ F-Øp-∂-h-cp-sS hm-l-\߃ ]m¿-°v sN-øm≥ ku-Icy-ta¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂p hym]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn ]m-em G-cn-bm I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. C-°m-cy-Øn¬ ap-\n-kn-∏¬ A[n-Ir-X¿ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. hym-]m-cn hy-h-km-bn k-anXn ]m-em G-cn-bm I-Ωn-‰n {]-knU‚ v tPm-kv Ip-‰n-bm-\n-a-‰w A[y-£-X h-ln-®p. Hu-tk-∏-®≥ X-I-Sn-tb¬, A-Pn-Xv ap-tØmen, tSmw {]-Im-iv, k-Æn ]p-fn°¬, j-^o-Jv, l-cn-Zm-kv kw- Fw.kn tdm-Un¬ tIm´bw F-kv.F-®v au-≠n¬ kz-Im-cy _- p-w Imdpw Iq-´n-bn-Sn-®p≠m-b km-cn-®p. A-]-ISw. A-]-I-S-Øn¬ Im¿ bm-{Xn-I≥ a-cn®p

Fw.F¬.F tXm-a-kv Nm-gn-ImS≥, tIm-´-bw Pn-√m ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz. ^n¬-k¨ am-Xyq-kv, \m-fn-tIc hn-I-k-\ t_m¿-Uv sN-b¿am≥ Sn sI tPm-kv, a-lm-flmKm-‘n bq-\n-th-gv-kn-‰n s{]m. ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. jo\m jp-°q¿, h-\n-Xm I-Ωo-j≥ Aw-Kw tUm.sP {]-ao-fm-tZ-hn, sI.F-kv.F-kv.F-kv sk-{I-´dn ^m. ssa-°nƒ sh-´n-°m-´v, A-kn. sk-{I-´-dn ^m. _n≥-kv tN-Ø-en¬, tI-c-f tkm-jy¬ k¿-ho-kv t^m-dw F-Iv-kn-Iyq´o-hv U-b-d-Iv-S¿ ^m. tPm¿-Pv sh-´n-°m-´n¬, sI.F-kv.Fkv.F-kv kzm-{i-b-kw-L s^-

U-td-j≥ {]-Xn-\n-[n e-£v-an I-cp-Wm-I-c≥ kw-km-cn-®p. km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-\ taJ-e-bn¬ \n¿-Wm-b-I C-S-s]-Sep-Iƒ-°pw am-‰-߃-°pw t\Xr-Xzw \¬-Ip-∂ hy-‡n-I-sf I-s≠-Øn B-Z-cn-°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS sI.F-kv.Fkv.F-kpw A-Km-s∏ aq-hvsa‚pw kw-bp-‡-am-bm-Wv Ahm¿-Uv G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv. _o-lm-dn-se Z-en-Xv hn-`m߃-°m-bn \-S-∏m-°n h-cp-∂ k-a-{K km-aq-ln-I -t£-a {]h¿-Ø-\-߃ ]-cn-K-Wn-®m-Wv 50,001 cq-]-bpw {]-iw-km-]-{Xhpw A-S-ßp-∂ A-hm¿-Uv kp[m h¿-Ko-kn-\p k-Ωm-\n-®-Xv.

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv t^m-t«m-sb-Sp-¸v

Im-ªn-c-¸-Ån-bn t]m-]p-eÀ {^-−v {]-hÀ-¯-IÀ ip-No-I-c-Ww \-S-¯n

F-cp-ta-en: B-tcm-Ky C≥-jpd≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn Aw-K-am-hp-∂-Xn-\v C-∂pw 17,18 Xn-ø-Xn-I-fn-epw A-h-k-c-sam-cp°n-bn-´p-s≠-∂v {Km-a-∏-©m-bØv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. C∂pw \m-sf-bpw ]-©m-b-Øv Hm^n-kv lm-fn-epw, 18\v ap-´-∏-≈n K-h. F¬.-]n. kv-Iq-fn-ep-am-Wv Aw-K-Xzw tN¿-°p-∂-Xn-\p-≈ Iymw-]v \-S-Øp-I. A-t]-£-I¿ Ip-Spw-_mw-K-ß-sf Iq-´n tdj≥ Im-¿-Un-s‚ ]-I¿-∏pw 30 cq]-bp-am-bn F-Ø-Ww.

aÂ-ky k-ar-²n ]-²-Xn ]m-d-tØm-Sv: ]-©m-b-Øn¬ a¬-ky-Ir-jn \-S-Øp-∂-h¿°pw \-S-Øm≥ B-{K-ln-°p-∂h¿-°pw ku-P-\y-am-bn a¬-ky°p-™p-ß-sf hn-X-c-Ww sNøpw. A-t]-£m-t^m-dw Ip-Spw_-{io Hm-^n-kn¬ \n-∂p e-`n°pw.

Im-™n-c-∏-≈n: t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y Im-™n-c-∏-≈n G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Im-™n-c-∏-≈n Su-Wn¬ ip-No-I-c-Ww \-S-Øn. Im-™nc-∏-≈n Su¨ ap-X¬ t]-´- K-h. kv-Iqƒ-]-Sn h-sc-bpw ss\-\m¿ ]-≈n tdm-Up-am-Wp {]-h¿-ØI¿ iq-No-I-cn-®-Xv. C-∂-se cmhn-se H-º-Xn-\p Su-Wn¬ {Km-a∏-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. kp-\n¬ tX\w-am-°¬ ip-No-I-c-W ]-cn-]mSn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Su-Wnse ap-gp-h≥ ta-J-e-bn-te-bpw am-en-\y-ß-fpw t]m-]p-e¿ {^≠v {]-h¿-Ø-I¿ a¨-sh-´n D-]tbm-Kn-®v \o-°w sN-bv-Xp. am-en-\y-߃ tem-dn-bn¬ sIm-≠p-t]m-bn kw-kv-I-c-W πm‚ v ÿn-Xn sN-øp-∂ ÿ-etØ-°p am-‰n. Im-™n-c-∏-≈nbn-se X-s∂ G-‰-hpw \-√ ip-NoI-c-W-am-bn-cp-s∂-∂pw C-{X-

]m-em: D-∂-X _n-cp-Z-ß-f-√ an-I-hm-Wv B-[p-\n-I-tem-Iw B-h-iy-s∏-Sp-∂-sX-∂p a-{¥n sI Fw am-Wn. Im-Ø-en-Iv So-t®-gv-kv Kn¬-Uv ]m-em cq-]-X I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® F πkv tP-Xm-°-fp-sS kw-K-aw ]m-em-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p a-{¥n. A-dn-hpw tPm-en-bpw t\-Sp-I F-∂-Xn-ep]-cn A¿-Y-]q¿-W-am-b Po-hn-X-Øn-\v D-]-I-cn-°p-∂-Xm-hWw hn-Zym-`ym-kw. km-aq-ln-I ]p-tcm-K-Xn-°pw \-h-tem-Ikr-„n-°pw D-]-I-cn-°p-∂ aq-eym-[n-jvTn-X hn-Zym-`ym-kw Im-e-L-´-Øn-s‚ B-h-iy-am-sW-∂pw a-{¥n ]-d-™p. _nj-]v am¿ tPm-k-^v I-√-d-ßm-´v A-[y-£-X h-ln-®p. hn-Zym-`ym-k-Øn-eq-sS t\-Sp-∂ A-dn-hv s]m-Xp-k-aq-lØn-s‚ D-∂-a-\-Øn-\v D-]-I-cn-°p-tºm-gm-Wv hn-Zym-`ym-kw km¿-Y-I-am-hp-∂-sX-∂v _n-j-]v ]-d-™p. tIm¿-]-td-‰v amt\-Pv-sa‚ v kv-Iq-fp-I-fn¬-\n-∂v F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv t\-Sn-b 286 Ip-´n-Iƒ-°pw \q-dp i-X-am-\w hn-P-bw t\Sn-b 23 kv-Iq-fp-Iƒ-°pw k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥ym Im-™n-c-∏-≈n G-cn-bm I-Ωn-‰n- Im-™n-c-∏-≈n Su-Wn¬ \-S-Øn-b ip-No-I-c-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. kp-\n¬ tX-\w-am-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p bpw h-en-b tk-h-\w sN-bv-X-X- ]-d-™p. hm-l-\-bm-{X-°m-c-Sn-\-p \m-´p-Im-cn¬ \n-∂v A-`n-\-μ- °-ap-≈-h¿ km-º-Øn-I k-lm\ {]-hm-lw h-∂p-sIm-≠n-cn- b-hpw hm-K-Zm-\w sN-bv-X-Xm°p-I-bm-sW-∂p {]-h¿-Ø-I¿ bpw {]-h¿-Ø-I¿ ]-d-™p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-06-16  
Thejas Epaper kottayam Edition 2014-06-16  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-06-16