Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw hntij§Ä Hm-]-td-j³ hoS pI f n kq£ n¨ 25 Int em I© mh v tjmt ¡ä v ac n¨ F« phb Ê pI mc s â Kp-Uv k-a-cn-ä³ Ip-t_-c-: H-cmÄ I-s−-Sp-¯p; aq-¶p-t]À A-d-Ìn arXt Zlw kwk v I c n¨p tZ-iob A-hmÀ-Uv A-d-Ìn 15 Pq¨ 2014 Rmb¿

kottayam/Kpi

k-aÀ-¸-Ww C-¶v

tIm-´-bw: tIm-´-bw A-Xn-cq-]X-bp-sS km-aq-ly tk-h-\ hn`m-K-am-b tIm-´-bw tkm-jy¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n tZ-io-b X-e-Øn¬ G¿-s∏-Sp-Øn-b KpUv k-a-cn-‰≥ A-hm¿-Uv ]-fl{io kp-[m h¿-§o-kn-\v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥ Nm-≠n C-∂v k-Ωm\n-°pw. D-®-bv-°v 12 \v tIm-´bw sX-≈-Iw ssN-X-\y ]m-Ãd¬ sk‚-dn-em-Wv ]p-c-kv-°mc k-a¿-∏-Ww \-S-Øpw. tIm-´bw A-Xn-cq-]-Xm sa-{Xm-t∏m-enØ am¿ am-Xyp aq-e-°m-´v N-Sßn¬ A-[y-£-X h-ln-°pw. K-Xm-K-X-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W≥, tPm-kv sI amWn Fw.]n, Fw.F¬.F-am-cmb kp-tc-jv Ip-dp-∏v, tam≥-kv tPm-k-^v, tUm. F≥. P-b-cmPv, aq≥ Fw.F¬.F tXm-a-kv Nm-gn-Im-S≥, tIm-´-bw Pn-√m ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz. ^n¬-k¨ am-Xyq-kv, alm-flm Km-‘n bq-\n-th-gv-kn-‰n s{]m. -ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. jo-\m jp-°q¿, h-\n-Xm I-Ωo-j≥ Aw-Kw tUm. {]-aofm-tZ-hn, sI.F-kv.F-kv.F-kv sk-{I-´-dn ^m. ssa-°nƒ sh-´n°m-´v, A-kn. sk-{I-´-dn ^m. _n≥-kv tN-Ø-en¬, B-Im-ihm-Wn h-b-epw ho-Spw t{]m{Kmw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv ap-c-fo-[c≥ X-g-°-c, tI-c-f tkm-jy¬ k¿-Δo-kv t^m-dw F-Iv-kn-Iyq´o-hv U-b-d-Iv-S¿ ^m. tPm¿-÷v sh-´n-°m-´n¬, sI.F-kv.Fkv.F-kv kzm-{i-b-kw-L s^U-td-j≥ {]-Xn-\n-[n e-£v-an I-cp-Wm-I-c≥ kw-km-cn-°pw.

sN-ß-∂q¿: I-gn-™ Zn-h-kw A-Ω-bv-s°m-∏w kv-Iq-fn-te-°v t]m-I-sh s]m-´n-ho-W ssh-ZypX I-ºn-bn¬ \n-∂v tjm-t°-‰p a-cn-® F-´v h-b- p-Im-c-s‚ kwkv-°m-cw \-S-Øn. sN-ß-∂q¿ sh-◊-Wn I-Ww-]-≈n¬ ho´n¬ cm-tP-jn-s‚ a-I≥ A-`ncmw (8) s‚ kw-kv-°m-c-am-Wv C∂-se cm-hn-se 11.30\v ho-´p-h-f∏n¬ \-S-∂-Xv. C-S-t∏m-Wn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-® ar-X-tZlw cm-hn-se F-t´m-sS ho-´n-seØn-®p. Zp:Jm¿-Ø-cm-b _-‘p-°ƒs°m-∏w \m-´p-Im-cpw _m-jv-]mRv-P-en A¿-∏n-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn- A-`n-cm-an-s‚ ar-X-tZ-lw ho-´n-se-Øn-®-t∏mƒ U‚ v ]n kn A-Pn-X, ssh-kv {]- tPm¿-Pv am-Xyp, tkm-Pp tXm-a- tKm-]-Ip-am¿ kw-kv-°m-c- N-Skn-U‚ v sI -_m-_p, d-h. ^m.- kv, _n -Ir-jv-W-Ip-am¿, Fw hn ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]-I H-gn-hv

Bkzm-Z-\ aÂ-k-cw 22\v

an-S-]m-Sv kw-_-‘n-® tI-kp-am{X-am-Wv sN-ß-∂q¿ t]m-eo-kv F-Sp-Ø-Xv. C-tXm-sS tI-kn¬ \n-∂pw k-cn-X c-£-s]-´p. \n-ch-[n t]-sc hn-hm-l X-´n-∏n-eqsS I-_-fn-∏n-® im-en-\n H-fnhn¬ Xm-a-kn-®-Xpw sN-ß-∂qcn¬. C-h-sc A-d-Ãp-sN-øm-\pw t]m-eo-kn-\v I-gn-™n-cp-∂n-√. ]n-∂o-Sv F-d-Wm-Ip-f-Øv a-s‰mcp tI-kn¬ C-h¿ ]n-Sn-bn-em-btXm-sS-bm-Wv sN-ß-∂q-cn¬ t]m-en-kv D-W¿-∂p {]-h¿-Øn®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw A-d-Ãnem-b I-eym-W X-´n-∏p-Im-c-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv \q-d-\m-Sv t]m-enkm-Wv. tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn¬ Cbmƒ-s°-Xn-sc tI-kn-√m-ØXn-\m¬ -{]-Xn-sb Nm-cpw-aq-Sv t]m-en-kv sN-ß-∂q¿ t]m-enkn-\v ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-hm-l ]-c-ky-Øn-se t^m¨ \-º-cn¬ _-‘-s∏-´v bp-h-Xn-I-fn¬ \n-∂pw ]-W-hpw kz¿-Æ-hpw I-_-fn-∏n-® s]-cp-

Su-Wn-s\ am-en-\y ap-à-am-¡m³ ¢o³ Im-ªn-c-¸-Ån

a-WÂ-¡-S-¯v; ss{U-h-dpw Po-¸pw ]n-Sn-bnÂ

W-am-bn k-l-I-cn-°-W-sa-∂pw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B-h-iy-s∏-´p. am-en-\y-߃ Ae-£y-am-bn s]m-Xp-ÿ-e-ßfn¬ \n-t£-]n-°p-∂-h¿-s°Xn-scbpw Nn-‰m¿ ]p-g-bn¬ \nt£-]n-°p-∂ h¿-s°-Xn-sc-bpw I¿-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-hpw. ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn¬ ssek≥-kv F-Sp-°m-sX hym-]m-c ÿm-]-\-߃ \-S-Øp-∂-h¿°v ]p-Xp-Xm-bn sse-k≥-kv FSp-°-∂-Xn-\pw \n-e-hn-ep-≈ sse-k≥-kv ]p-Xp-°p-∂-Xn-\pw Pq-sse B-Zy hm-cw sa-Km A-Zme-Øv kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw {]kn-U‚ v ]-d-™p.

A\m-Ym-eb hnhm-Zw: ]n-¶n Kq-Vm-tem-N-\þ sXm-Sn-bqÀ ap-l-½-Zv- Ip-ªv au-e-hn Ø-\-ß-sf X-I¿-°m≥ A-\ph-Zn-°n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d™p. Im-bw-Ip-fw Jp¿ B≥ ÃUn sk‚¿ kw-L-Sn-∏n-® Jp¿ B≥ {]-`m-j-I k-tΩ-f-\Øn¬ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-SØp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Su¨ P-am-A-Øv {]-knU‚ v A-Uz. F-kv A-–p¬ \mk¿ k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Un-.sI-.F¬-.Fw. Pn-√m P-\-d¬ sI P-em-ep-Zo≥ au-ehn A-[y-£-X h-ln-®p. \m-k-

dp-Zo≥ a-∂m-\n, A-–p-√ au-ehn, ]q-°p-™v tIm-´-∏p-dw, \ujm-Zv am-¶mw-Ip-gn, {]-^. P-emep-Zo≥, {]-^. ap-l-Ω-Zv- kzm-enlv au-e-hn, C Fw lp-ssk≥, \u-jm-Zv C-¥ym-kv, I-_o¿ apkv-eym¿, ]n F≥ jw-kp-±o≥ ]m-∏m-Sn-bn¬, {]-^ F Xm-l, kn-≤o-Jv au-e-hn, F-kv sI \ko¿, sP ap-l-Ω-Zv- ss^-k¬, A-\o¿ ap-kv-eym¿, A-–p¬ eØo-^v ap-kv-eym¿, ssl-Z¿ Ip´n kwkmcn-®p.

ºm-hq¿ kz-tZ-in G-en-bm-kv hn]p-e-am-b B-tLm-j-ß-sfm-cp°n dm¨ \yq-kv G-P≥-kn F∂ ÿm-]-\w \-S-Øn-b-Xpw sNß-∂q¿ t]m-en-kn-s‚ I¨-sh´-Øv. hm¿-Ø-Iƒ-°m-bn \n-c¥-cw t]m-eo-kv tÃ-j-\p-am-bn_-‘-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-´pw C-bm-sf I-s≠-Øp-hm≥ ]-cmXn-°m¿-X-s∂ cw-K-sØ-tØ≠n h-∂p. {]-Xn-sb X-S-™p-sh-®v tÃj-\n¬ \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bns®-¶pw t]m-en-sk-Øm≥ sshI-bn-tXm-sS X-{¥-]q¿-Δw \m-´pIm-cp-sS ]n-Sn-bn¬ \n-∂pw Cbmƒ c-£-s]-´p. ]n-∂o-Sv B-ephm s]m-en-kv \-S-Øn-b sX-c-®nen-em-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-bXv. sN-ß-∂q-cn¬ \n-∂pw ap-ßnb C-bmƒ \-S-Øn-b ÿm-]-\Øn-se e-£-°-W-°n-\v cq-]bp-sS D-]-I-c-W-߃ I-S-ØnsIm-≠p-t]m-Ip-hm≥ t]m-enkn-se Nn-e¿ {]-h¿-Øn-®-Xv ]n∂o-Sv h≥ hn-a¿-i-\-Øn-\v C-S-

Iy-ß-fp-am-bn hn-I-k-\ hn-tcm-[n-I-fm-bn-´m-Wv C-∂pw kn.]n.Fw \n-e-sIm-≈p-∂-Xv. P-\-߃°p a-\- n-em-hp-∂ `m-j-°p-]-I-cw [m¿-„y-Øns‚-bpw A-l-¶m-c-Øn-s‚-bpw `m-j-bn-em-Wv Ct∏m-gpw A-h-¿ kw-km-cn-°p-∂-sX-∂pw sIm-Sn°p-∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. bp.Un.F-^v \n-tbmP-I-a-fi-ew sN-b¿-am≥ sI sP sP-bnw-kv A[y-£-X h-ln-®p. ]n F-®v \m- ¿, hn sP emen,tXm-a-kv sP-bnw-kv,ap-l-Ω-Zv kn-bm,P-bnw-kv Im-em-h-S-°≥,]n F-®v A-–p¬ K-^q¿,_m_p,l-eo¬ d-“m≥,sI sP tZ-h-kym-,-cm-Pp Nmt°m,cm-Po-hv ta-t®-cn,]n F≥ A-ao¿,]n F≥ \u-jm-Zv.Fw in-h-i-¶-c-∏n-≈ kw-km-cn-®p.

hn-hm-l-¯-«n-¸v: Iq-Sp-XÂ- kzÀ-Ww I-s−-¯m-\m-bn-Ã; im-en-\n ho-−pw dn-am³Un h- e - Ø p- ≈ h- k - X n- b n¬- C- h sc- Ø n- ® v sX- f n- s h- S p- ∏ v \- S Øn. F- ∂ m- ¬ kz¿- W - t am ]W-tam C-hn-sS-\n-∂pw e-`n-®n√. hn-hm-l ti-jw G-Xm-\pw\mƒ am- { X- a m- W - v C- h ¿ C- h nsS H- c p- a n- ® v Xm- a - k n- ® - X v . XpS¿- ∂ I- f - a - t »- c n- b n¬ hm- S - I ho-´n-¬ Xm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp∂p. I- g n- ™ Zn- h - k w I- f - a - t »cn- b n- s e kz¿- W - I - S - b n¬ \n∂pw im-en-\n hn-‰- \m-ep-]-h≥ kz¿- W w t]m- e n- k v ho- s ≠- S pØn- c p- ∂ p. C- X m- W v sh- ≈ qØp-cp-Øn kz-tZ-in i-io-{μ≥

\m- b - c n¬ \n- ∂ pw C- h ¿ A- ] l- c n- ® - X v . B- g - ∏ p- g - b n¬ \n∂pw ap- ß n- b - X n- \ p ]n- t ‰- Z n- h kw C-Xv \-K-c-Øn-se A-[n-Iam- c pw {i- ≤ n- ° m- Ø I- S - b n¬ hn-‰-Xv. A-tX k-a-bw a-‰n-S-ßfn¬ C- h - c p- s S X- ´ n- ∏ v kw- _ ‘n- ® v A- t \z- j - W w \- S - ° pØp-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. im-en-\n-bp-sS X-´n-∏n-s‚ H-Sphn- e - s Ø C- c - b m- b sh- ≈ qØp-cp-Øn kz-tZ-in i-io-{μ≥ \m-b¿ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-emWv im-en-\n-bp-sS A-d-Ãpw a-‰v \- S - ] - S n- I - f p- s a- ∂ v Nn- ß - h - \ w F-kv.sF ]-d-™p.

bm-°n-bn-cp-∂p. sN-ß-∂q¿ \K-c-Øn¬ sI-´n-Sw hm-S-I-s°-SpØv bp-h-Xn-I-sf ap-Øp-am-e \n¿-Ωm-W ]-cn-io-en-∏n-°mw F∂-t]-cn¬ H-cp tIm-Sn-bn-¬-∏-cw cq-] X-´n-sb-Sp-Ø-Xv 2011em-Wv. F-∂m¬ tI-kn-se {]-Xn-I-fpsS hn-em-kw-t]m-epw I-s≠Øm≥ C-Xp-h-tc-bpw sN-ß∂q¿ t]m-eo-kn-\v I-gn-™n-´n√. sN-ß-∂q-cn¬ hym-]-I-ambn d-∫¿ tam-j-Ww \-S-Øn-h∂ -{]-Xn-I-sf sXm-≠n-hm-l-\w Dƒ-s∏-sS ]m-tem-Sv s]m-en-kv A-d-Ãp-sN-bv-Xn-´pw \-„-s∏-´ e£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS d-∫¿jo-‰v ho-s≠-Sp-Øp \¬-Im-\pw sN-ß-∂q¿ s]m-en-kn-\v I-gn™n-´n-√. _n.F-k.F≥.-F¬. tamss_¬ S-h-dp-Iƒ tI-{μo-I-cn®v \-S-∂ _m-‰-dn-tam-j-W-t°kn-epw ÿn-Xn C-Xp-X-s∂-bmWv. kw-ÿm-\-Øv G-‰-hpw IqSp-X¬ a-Æv am-^n-bm kw-L-

߃ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xpw sNß-∂q¿ s]m-en-kv tÃ-j≥ ]cn-[n-bn-em-Wv. ]-ºm-˛ A-®≥ tIm-hn¬ \Zn-I-fn¬ \n-∂pw h≥-tXm-Xn¬ Du-‰n-sb-Sp-°p-∂ a-W¬ sN-ß∂q¿ t]m-en-kn-s‚ H-Øm-itbm-sS-bm-Wv hn-h-[ {]-tZ-i-ßfn-te-°v I-S-Øn-sIm-≠p-t]mhp-∂-Xv. ]-®-a-Æpw, t_m-Iv-ssk-‰v Ie¿-∂ [m-Xp-a-W-epw hym-]-Iam-bn I-S-Øn-sIm-≠p t]m-Ip∂-Xn-\p ]n-∂n-epw t]m-en-kns‚ A-Zr-iy C-S-s]-S¬ hy-‡am-Wv. kw-ÿm-\-Øv {I-a-k-am-[\ ]m-e-\-Øn-epw Ip-‰-Ir-Xy߃ I-s≠-Øp-∂-Xn-epw s]meo-kv {]-iw-k-\o-b-am-b \-S-]Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-Iptºm-gm-Wv {]-tem-`-\-߃-°pw ]m-cn-tXm-jn-I-߃-°pw h-iwh-Z-cm-bn sN-ß-∂q¿ sN-ß-∂qcn¬ t]m-en-kp-Im-cn¬ Nn-e¿ A-]-lm-ky-cm-hp-∂-Xv.

hn-a-e ]-»n-Iv kv-Iq-fn kv-IqÄ ]mÀ-e-saâv C-e-Iv-j³ ssl-sS-Iv co-Xn-bn sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g hn-ae ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ kv-Iqƒ ]m¿- e - s a‚ v C- e - I v - j ≥ ssl- s S- I v co- X n- b n¬ \- S ∂p. P-\m-[n-]-Xy {]-{In-b-bpsS _m-e-]mTw kv-Iq-fn¬ \n∂p-X-s∂ Ip-´n-Iƒ-°v ]-I¿∂p sIm- S p- ° p- I F- ∂ e£y-tØm-sS-bp-≈ thm-´n-Mv k- { º- Z m- b - a m- W v kv - I q- f n¬ \- S - ∂ - s X- ∂ v kv - I qƒ A- [ nIr-X¿ ]-d-™p. kv - I qƒ eo- U ¿, kv - I qƒ

sN-b¿-]-gv-k≥, B¿-Sv-kv ¢∫v sk-{I-´-dn, kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v sk-{I-´-dn, ¢m-kv d-{]sk- t ‚- ‰ o- h v kv - Y m- \ - ß - f nte-°m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v \S- ∂ - X v . - Ip- ´ n- I - f n¬ \n- ∂ v t\m-an-t\-j≥ kzo-I-cn-®v Ah¿-°v Nn-lv-\-߃ \¬-In, Ip- ´ n- I ƒ- ° v thm- v tNm- Z n°m≥ -ao-‰v Zn Im≥-Un-tU-‰v t{]m- { Km- a pw kw- L - S n- ∏ n- ® mWv Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øn-bXv . Ip- ´ n- I ƒ- ° v \n- t j- [ thm- ´ v (t\m- ´ ) sN- ø m- \ p- ≈

A- h - k - c - h pw H- c p- ° n- b n- c p∂p. sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°v 1.30 ap- X ¬ 2.- 4 5 h- s c- b m- W p Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-∂-Xv. 900 hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂-Xv. C-h¿-s°-√mw k-Ω-Xn-Zm\ A- h - I m- i w tc- J - s ∏- S pØm-\p-≈ ku-I-cy-hpw H-cp°n-. 12 tam-U¬ C-e-Iv-t{SmWn-Iv thm-´n-Mv b-{¥-ß-fpw 12 t]m-fn-Mv kv-t‰-j-\p-I-fpw k-Pv-P-am-°n-.

ÿm-\-®n¬ C-∂-se D-®-tbmsS c-≠p ho-Sp-I-fn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv I-©m-hv I-s≠-Sp-Ø-Xv. cm-tP-{μ-s‚ ho-´n¬ \n-∂pw \m-ep In-tem I-©m-hpw C-hnsS-Ø-s∂-bp-≈ am-bn F-∂-bmfp-sS ho-´n¬ \n-∂pw ]m-°-‰p-Ifm-°n kq-£n-®n-cp-∂ 21 In-tem I-©m-hp-am-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]-cn-tim-[-\-°m-bn t]m-enkv F-Øp-∂-X-dn-™v am-bn c-£s]-s´-¶n-epw C-bm-fp-sS ho-´n¬ I-©m-hv hm-ßm-s\-Øn-b Cuiz-cn ]n-Sn-bn-em-Ip-I-bm-bn-cp∂p. ]m-°-‰p-I-fm-°n tI-c-f-Ønte-°v I-S-Øm-\m-Wv I-©m-hv kq-£n-®n-cp-sX-∂v t]m-en-kv ]d-™p. aq-∂p {]-Xn-I-tf-bpw D-Ø-a-

]m-f-bw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.

Xn-c-sª-Sp-¯p ]p-fn-©p-h-Sv: d-kn-U≥-kv sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tbj≥ `m-c-hm-ln-I-fm-bn sI ]n tKm-]m-e≥ ({]-kn-U‚ v), eoem hm-kp-tZ-h≥ (ssh-kv {]kn-U‚ v), sP jm-P-lm≥ (P-\d¬ sk-{I-´-dn), kp-_n≥-sI kn (tPm. sk-{I-´-dn), an-\n h¿Ko-kv (J-Pm-©n), hm¿-Uw-Kw adn-bm-Ω _m-_p c-£m-[n-Im-cnbm-bpw, k-Pn-Xm kp-tc-jv, e-X m a-Wn-°p-´≥, kz-]v-\-cm-Po-hv, kn-‘p A-tim-I≥, tPm¿-Pv amXyp, s_-∂n tPm-k-^v, tPm-kpIp-´n Sn Un, Sn th-Wp-tKm-]m¬ F-∂n-h-sc F-Iv-kn-Iyq-´n-hv A w-K-ß-fm-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

k-l-I-c-W-kw-L-§Ä D-tZym-KmÀ-Yn-I-sf Nq-j-Ww sN-¿p-¶p Cu-cm-‰p-t]-´: H-gn-hp-Iƒ ]-ckyw sN-bv-Xv A-t]-£-Iƒ £Wn-®v k-l-I-c-W kw-L-߃ D-tZym-Km¿-Yn-I-sf Nq-j-Ww sN-øp-∂p. k-l-I-c-W kw-L-w \n-b-a{]-Im-cw U-b-d-Iv-S¿ t_m¿-Uv Xo-cp-am-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-b-an-°m-hp-∂ X-kv-XnI-bm-b A-‰≥-U¿ t]m-Ãn-te°v H-gn-hp-≠v F-∂v ]-c-kyw \¬-In-bm-Wv D-tZym-Km¿-Yn-Isf £-Wn-°p-∂-Xv. I-\-Ø A-t]-£m ^o-kmWv C-h-cn¬ \n-∂v kw-L-߃ Cu-Sm-°p-∂-Xv. F-∂m¬ Xp-S¿∂v \-S-°p-∂ sS-Ãpw C‚¿-hyqw ]-cn-]m-Sn-I-fpw sh-dpw {]-l-k\w am-{X-am-bn Xo-cp-I-bpw t_m¿-Uw-K-ß-fp-sS C-jv-S°m¿-°pw ]m¿-´n ^-≠n-te-°v kw-`m-h-\ \¬-Ip-∂-h¿-°pw tPm-en \¬-Ip-I-bm-Wv ]-Xn-hv. ]q-™m¿ B-ÿm-\-am-b H-cp k-l-I-c-W kw-Lw A-Sp-Ø-

Im-e-Øv 7 H-gn-hn-te-°v A-t]£ £-Wn-°p-I-bpw A-t]-£ ^o-kn-\n-Øn¬ \q-dp-I-W-°n\v D-tZym-Km¿-Yn-I-fn¬ \n-∂pw 228 cq-]m-ho-Xw hm-ß-p-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬ Zn-h-k th-X-\ ASn-ÿm-\-Øn¬ C-tX kw-LØn¬ ap-ºv tPm-en sN-bv-Xn-cp∂-h-sc \n-b-an-°p-I-bm-Wv sNbv-X-Xv. Ip-Sm-sX a-X, km-ap-Zmbn-I hn-th-N-\w \n-b-a-\-Øn¬ Im-Wn-°p-∂-Xm-bpw H-cp D-tZymKm¿-Yn sX-fn-hv k-ln-Xw Nq-≠n°m-Wn-°p-∂p. A-‰≥-U¿ t]m-Ãn¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-h-sc tbm-Ky-X-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ D-tZym-K I-b-‰w \¬-In H-gn-hv kr-jv-Sn°p-I-bpw ho-≠pw A-‰≥-U¿ t]m-Ã-n-te-°v A-t]-£ £Wn-°p-I-bpw \n-b-a-\w \-S-ØpI-bpw sN-øp-I ]-Xn-hm-°n-bn-cn°p-I-bm-Wv an-° k-l-I-c-W kw-L-ß-fpw.

bp-h-Xn-sb ]o-Un-¸n-¨ kw-`-hw; c-−pt]À I-Ì-Un-bn a-Wn-a-e: k-tlm-Z-c-\pw kp-lr-Øp-°-fpw tN¿-∂v bp-h-Xn-sb h¿j-ß-tfm-fw ]o-Un-∏n-® kw-`-h-Øn¬ c-≠p t]¿ I-Ã-Un-bn¬. Fcp-ta-en ]m-°m-\w kz-tZ-in-bm-b bp-h-Xn-bm-Wv ]o-U-\-Øn-\n-cbm-b-Xv. bp-h-Xn-bp-sS k-tlm-Z-c-\pw C-bm-fp-sS kp-lr-Øp-°-fpa-S-ßp-∂ kw-Lw h¿-j-ß-fm-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. bp-hXn-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ A-kz-`m-hn-I-X tXm-∂n-b-tXm-sS-bm-Wv ]o-U-\ kw-`-hw ]p-d-Øm-b-Xv. tI-kn¬ bp-h-Xn-bp-sS k-tlm-Zc≥ Dƒ-s∏-sS aq-∂v t]¿ ]n-Sn-bn-em-hm-\p-s≠-∂v a-Wn-a-e kn.sF Fw F A-_v-Zp¬ d-lnw ]-d-™p.

t»-Uv sIm-−v ]-cn-t¡Â-¸n-¨p

B¿-∏p-°-c: bp-hm-hn-s\ tª-Up-sIm-≠v B-{I-an-®p ]-cn-t°¬∏n-®p. C-∂-se cm-{Xn 10 Hm-sS tIm-´-bw \-K-c-Øn¬ \m-K-º-S-Ømbn-cp-∂p kw-`-hw. B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰ ssh-°w sN-ºv Ing-t°-Im-´w-]-≈n tKm-]-s\(34) tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-®p. \-K-c-Øn¬ A-e-™p Xn-cn-bp-∂ bp-hXn-sbm-sSm-∏w I-gn-™p -Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p bp-hm-hv. C-∂-se cm{Xn-bn¬ \m-K-º-S-Øp-sh-®p-≠m-b hm-°p-X¿-°-Øn-\n-sS-bm-Wv bp-hm-hn-\v t\-sc B-{I-a-W-ap-≠m-b-Xv.

N-c-ahmÀ-jn-Im-N-c-Ww \-S-¯n {]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-¯ Ip-«n-sb ]o-Un-¸n-¨v KÀ-`n-Wn-bm-¡n-b bp-hm-hv A-d-kv-änÂtIm-´-bw: bq-Øv tIm¨-{K-kv (F-kv)s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]ap-J C-¥y≥ kzm-X-{¥y tk\m-\n tZ-i-_-‘p Nn-Ø-c-©≥ Zm-kn-s‚ 89 mw N-c-a hm¿-jn-ImN-c-Ww \-S-Øn. \-gv-k-dn -ap-X¬ tIm-f-Pp-h-sc-bp-≈ hn-Zym¿-YnIƒ-°v hn-hn-[ a¬-k-c-ß-fpw \-S-Øn. Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambn \-S-∂ A-\p-kv-a-c-W k-tΩf-\w tIm¨-{K-kv (F-kv) kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn km_p ap-cn-°-th-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kz-X-{¥y k-a-c tk\m-\n-I-fp-sS Z¿-i-\-߃ h-f¿-

kn.]n.Fw. sX-äpXn-cp-¯m³ X-¿m-dm-h-W-w: sIm-Sn-¡p-¶n c-à-Zm-\-Zn-\w N-ß-\m-t»-cn: am-th-en-°-c a-fi-e-Øn¬ kn .]n.Fw. \-S-Øn-s°m-≠n-cp-∂ A-]-hm-Z-{]-N-cW-߃-t°-‰ I-\-Ø Xn-cn-®-Sn-bm-Wv X-s‚ hn-Pb-sa-∂v sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv Fw.]n. sX-‰p Xn-cp-Øn ap-t∂m-´p-t]m-hm≥ A-h¿ X-øm-dm-bns√-¶n¬ tem-I-I-Ωyq-Wn-k-Øn-t\-‰ ]-cm-P-bw tI-c-f-Øn¬ C-\n-bpw B-h¿-Øn-°p-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. bp.Un.F-^v. \n-tbm-P-I-a-fiew I-Ωn-‰nbpsS kzo-I-c-W-tbm-K-ß-fn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tIm¨-{K-kn\v A-Jn-te-¥ym-X-e-Øn¬ ]-cm-P-bs∏s´-¶nepw sX-‰p-Iƒ Xn-cp-Øn ho-≠pw A-[n-Im-cØn¬ F-Øpw. F-∂m¬ ]-g-In-{Z-hn-®v ap-{Zm-hm-

Nn- ß - h - \ w: hn- h m- l X- ´ n- ∏ v tI-kv {]-Xn im-en-\n-bp-am-bn t]m-en-kv \-S-Øn-b sX-fn-shSp- ∏ v A- h - k m- \ n- ® p. Xp- S ¿- ∂ im- e n- \ n- s b ho- ≠ pw dn- a m‚p sN- b v X v P- b n- t e- ° v sIm- ≠ pt]m-bn. sX-fn-sh-Sp-∏n¬ Iq-SpX¬ sX-fn-hp-Iƒ I-s≠-Øm\m-bn-s√-∂v F-kv.sF. F-kv \n-kmw ]-d-™p. F-∂m¬ a-‰nS- ß - f n¬ \- S - Ø n- b X- ´ n- ∏ p- I sf-∏-‰n-bpw C-h-cn¬ \n-∂v hnh- c - ß ƒ- t i- J - c n- ® - X m- b n Fkv.sF. ]-d-™p. C-∂-se cmhn-se 10 Hm-sS im-en-\n-bp-sS ap≥ -`¿-Øm-hv c-Xo-jn-s‚ Im-

Ip-a-fn: tI-c-f-Øn-te-°v I-SØm≥ ho-Sp-I-fn¬ kq-£n-® 25 In-tem I-©m-hv X-an-g-\m-Sv t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. kw-`-h-Øn¬ c≠v kv-{Xo-Iƒ Dƒ-s∏-sS aq-∂pt]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. I-ºw h-S-°p-s∏-´n skmssk-‰n sX-cp-hv kz-tZ-in-I-fmb cm-tP-{μ≥(50) C-bm-fp-sS `mcy kp-io-e(45), skm-ssk-‰n sX-cp-hn-\v k-ao-]-Øv Xm-a-kn°p-∂ Cu-iz-cn(36) F-∂n-h-scbm-Wv I-ºw F-kv-sF kp¬Øm≥ _m-j A-d-Ãp sN-bv-XXv. e-l-cn h-kv-Xp-°-fp-sS A-\[n-Ir-X I-S-Øp X-S-bm-\m-bn cq]o-I-cn-®n-´p-≈ {]-tXy-I tk-\bn-se Aw-K-am-b F-kv.sF kp¬-Øm≥ _m-j-bv-°p e-`n-® c-l-ky hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-

t]m-en-kv \n-jv-{In-bw; sN-§-¶q-À am-^n-bm-kw-L-§-Ä Xm-h-f-am-¡p-¶p

sN-ß-∂q¿: t]m-en-kn-s‚ sISp-Im-cy-ÿ-X-aq-ew kw-ÿm-\Øv {]-am-Z-am-b ]-e X-´n-∏v kwL-ß-fpw am-^n-bm kw-L-ßfpw sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv tÃj≥ ]-cn-[n Xm-h-f-am-°p-∂p. Ign-™ A-©p h¿-j-Øn-\p≈n¬ G-sd-tIm-fn-f-°w kr-„n® \n-c-h-[n kw-`-h-ß-fp-sS {][m-\-I-Æn-I-tfm Ip-‰-Ir-Xy-ßtfm Xp-S-ßn-b-Xv sN-ß-∂q-cn¬ \n-∂pw. t]m-en-kn-s‚ Pm-{K-X-°p-dhpw Im-e-Xm-a-k-hp-am-Wv C-hnA-Sn-am-en: A-Sn-am-en K-h.sS X-´n-∏p-Im¿-°v k-lm-b-I-cssl-kv-Iq-fn¬ ssl-kv-Iqƒ am-Wv. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s\hn-`m-Kw \m-®p-dƒ k-b≥-kv H- t∏m-epw ]n-Sn-®p-e-® tkm-fm¿ gn-hn-te-°v Zn-h-k th-Z-\w AX-´n-∏p-tI-kn-se {]-Xn k-cn-Xm Sn-ÿm-\-Øn¬ tPm-en -sN-øp- F-kv \m-b¿, X-s‚ X-´n-∏n-\v ∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. {]m-cw-`w Ip-dn-®-Xv sN-ß-∂q\n-›n-X tbm-Ky-X-bp-≈-h¿ A- cn¬ \n-∂p-am-Wv. sN-ß-∂q-cn ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-am-bn 17-\p se A-\m-Ym-e-b-Øn-\v hn-tZ-i2 a-Wn-°v kv-Iqƒ Hm-^n-kn¬ k-lm-bw kw-L-Sn-∏n-®v \¬-Imlm-P-cm-h-Ww. sa-∂ t]-cn-em-Wv B-Zyw X-´n-∏v \-S-Øn-b-Xv. Cu kw-`-h-Øn¬ X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ssh-°w ap- ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw ]-Wl-Ω-Zv _-jo¿ kv-am-c-I k-anXn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sslkv-Iqƒ π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn _-jo¿ hm-b-\ B-kzmZ-\ F-gp-Øp a¬-k-cw 22 \v D®-bv-°v c-≠n-\v X-e-tbm-e-∏-dºv _-j-o-¿ kv-am-c-I K-h. bp. ]n kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. hn-i-ZIm-™n-c-∏-≈n: Su-Wn-s\ amhn-h-c-Øn-\v 9447869193 en-\y ap-‡-am-°p-I F-∂ e£y-tØm-Sp-Iq-Sn ]-©m-bØpw hn-hn-[ k-∂-≤ kw-L-S\-I-fpw tN¿-∂v cq-]o-I-cn-® ¢o≥ Im-™n-c-∏-≈n F-∂ ]-≤Xn-bp-sS aq-∂mw L-´ ]-cn-]m-SnIƒ B-cw-`n-®p. B-Zy L-´sXm-Sp-]p-g: th-fq¿ ]p-g-bn¬ Øn¬ ]-©m-b-Øn se hn-hn-[ \n-∂v I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ a-W- hym-]m-c ÿm-]-\-߃, I-Ωyqepw Po-∏pw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp- Wn-‰n lmƒ F-∂n-hn-S ß-fn¬ Øp. ss{U-h¿ Bƒ-°-√v B-\- D-≠m-hp-∂ am-en-\y-ß-sf-∏-‰n °p-gn-bn¬ l-\o-^ (37)sb I- hn-i-Z-am-b k¿-th \-S-Øpw. amcn-a-Æq¿ F-kv.sF. Fw hn h¿- en-\y \n¿-am¿-P-\w ^-e-{]-Z-amKo-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. C-∂-se bn \-S-Øp-∂-Xn-\v D-d-hn-S-߃ a-e-bn-©n Bƒ-°-√n¬ \n-∂m- I-≠-tØ-≠-Xp-s≠-∂pw k¿th-bp-am-bn hym-]m-cn-Iƒ ]q¿Wv a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

Im-bw-Ip-fw: b-Xzow Jm-\-bn¬ A-\y-kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n∂pw Ip-´n-I-sf sIm-≠p-h-∂ hnj-b-sØ a-\p-jy-°-S-Øm-bn Nn-{Xo-I-cn-®v sX-‰m-b {]-Nm-cWw \¬-In-b-Xn-\p ]n-∂n¬ KqVm-tem-N-\ \-S-∂n-´p-s≠-∂v Z£n-W tI-c-f e-P-\-Øp¬ apA-√n-ao≥ kw-ÿm-\ {]-knU‚ v sXm-Sn-bq¿ ap-l-Ω-Zv- Ip™v au-e-hn. km-aq-ly ]p-tcmK-Xn-e-£y-an-´v {]-h¿-Øn-°p∂ b-Øow Jm-\-I-fp-sS {]-h¿-

N-ß-\m-t»-cn: Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-am-bn t]m-enkv \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-¬ H-cmƒ A-d-kv-‰n¬. h-S-t°-°-c C-√-Øp-]-Sn ap°m-´v A-tim-I-≥(41)B-Wv Nß-\m-t»-cn t]m-en-kn-s‚ ]n-Snbn-em-b-Xv. C-bm-fp-sS ho-´n¬ \n-∂pwA-\-[n-Ir-X -]-W-an-Sm-]m-Sp kw-_-‘n-® \n-c-h-[n tc-J-Ifpw Im-dpw ]n-°-∏v-hm-\pw Dƒs∏-sS A-©p- hm-l-\-ß-fpw t]m-en-kv I-s≠-Sp-Øp. k n.s F. sI sI k-Po-hv,F-k v.sF sP¿-fn≥ hn kv-I-dn-bm,jmtUm t]m-en-kv Aw-Kw sI sI sd-Pn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-L-am-Wv ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. C-bm-sf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

B-N-cn-¨p tIm-´-bw: -kp-c-£n-X am-Xr-X-zØn-\v kp-c-£n-X-c-‡w- F-∂ k-tμ-i-sØ ap≥-\n¿-Øn hn-hn[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS Pn-√m-X-e Zn-\m-N-c-Ww Ip-d-hn-e-ßm-Sv tZh-am-Xm tIm-f-Pn¬ \-S-Øn. tam≥-kv tPm-k-^v Fw.-F¬.F ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-Ω-e Pn-Ωn A-[-y-£-X hln-®p. tIm-f-Pv am-t\-P¿ d-h. ^m. F-{_-lmw sIm-≈n-Øm-\Øp-a-e-bn¬ ap-J-y-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. tPm-bn tP-°-_v c-‡-Zm\ k-tμ-iw \¬-In. tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n -Fw amX-yp, -]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cam-tZ-hn, Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw an-\n _m-_p, ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v eo-em-Ω tXm-akv, ]m-em ap-\n-kn-∏¬ Iu¨kn-e¿ km-_p F-{_-lmw, F≥.-B¿.-F-®v.-Fw. Pn-√m t{]m{Kmw am-t\-P¿ tUm. hn F≥ hnZ-ym-[-c≥, sU-]-yq-´n sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. cm-P≥, k-∂-≤ c-‡-Zm-\ k-an-Xn I¨-ho-\¿ jn-_p sX-t°-a-‰w, tZ-h-am-Xm tIm-tf-Pv F≥.-F-kv.-F-kv t{ ]m-{Kmw H m-^n-k¿ kn-_n Ip-cy≥, Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. F≥ Fw sF-jm-_m-bn kw-k m-cn-®p.

∂p-h-cp-∂ C-fw-X-e-ap-d-°m-cmb hn-Zym¿-Yn k-ap-lw kz-¥w Po-hn-Ø-Xn¬ ]-I¿-Øm≥ Xøm-dm-h-W-sa-∂v A-t±-lw ]-d™p. bq-Øv tIm¨-{K-kv (Fkv) kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v kt¥m-jv Im-em A-[y-£-X- hln-®p. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Nn-{X c-N\, {]-kw-Kw, Izn-kv a¬-k-c߃ tIm¨-{K-kv F-kv kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v tXm-a-kv tPm¨-sIm-∏p-g-bpw kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´n-hv Aw-Kw hn sI Ip-am-c ssI-a-fpw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

aq-∂m¿-: {]m-b-]q¿-Øn-bm-ImØ s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-®v K¿-`n-Wn-bm-°n-b bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰psN-bv-Xp. sI.-Un.-F-®v.-]n I-º-\n, am-´ps∏-´n F-kv-t‰-‰n¬ tSm-]v Un-hnj-\n¬ Xm-a-kn-°p-∂ kn.-cm-PvIp-am¿-(32) s\-bm-Wv aq-∂m¿ kn.-sF F.-B¿ jm-\n-lm-\pw kw-L-hpw A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. X-s‚ `¿-Øm-hn-s\ A-b¬-hmkn-bm-b s]¨-Ip-´n h-io-I-cn®v h-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂v Im-

Wn-®v {]Xn- b p- s S ` m c y t ] m enkn-\v \¬-In-b ]-cm-Xnbp-sS ASn- k v - Y m]nSn-bn-emb \- Ø n¬ cm-Pv-Ip-am¿ \-S-Ønb A-t\z-j-W-Øn-em-Wv s]¨-Ip-´n \n-c-h-[n X-h-W ]o-

U-\-Øn-\n-c-bm-b-Xm-bn I-s≠Øn-b-Xv. C-Xn-\n-S-bn¬ C-°-gn-™ G-gmw Xn-ø-Xn A-Sn-am-en Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn¬ s]¨-Ip-´n H-cp ]¨-Ip-™n-s\ {]-k-hn°p-I-bpw sN-bv-Xp. s]¨-Ip-´n ]o-U-\-Øn-cbm-Ip-tºmƒ 17 h-b-kp am-{Xam-Wp-≠m-bn-cp-∂-sX-∂v t]men-kv ]-d-™p. tZ-hn-Ip-fw tImS-Xn-b¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xnsb dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

a-g-s¡-Sp-Xn: tI-{µ-kw-Lw B-e-¸p-g-bn k-µÀ-i-\w \-S-¯n B-e-∏p-g: G-{]n¬-˛-sa-bv am-kß-fn-se I-\-Ø-th-\¬ a-g-bpw Np-g-en-°m-‰pw aq-ew Pn-√-bn-ep≠m-b \m-i-\-jv-S-߃ Xn-´-s∏Sp-Øm≥ tI-{μ-kw-Lw Pn-√-bpsS hn-hn-[ `m-K-߃ k-μ¿-in®p. tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bØn-se tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn ssi-te-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønem-Wv tI-{μ-kw-L-sa-Øn-b-Xv. Im¿-jn-I-ta-J-e-bn¬ am-{ Xw 2730.48 e-£w cq-]-bp-sS \mi-\-jv-S-ap-≠m-b-Xm-bn Pn-√m Ie-Iv-S¿ F≥ ]-fl-Ip-am¿ hn-hn[ Zp-c-¥-_m-[n-X-{]-tZ-i-߃ k-μ¿-in-® kw-L-sØ A-dn-bn®p. ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂-Xp aq-ew 50.59 e-£w cq-]-bp-sS \-jv-S-amWp-≠m-b-Xv. sN-ß-∂q¿, am-then-°-c, Im¿-Øn-I-∏-≈n, A-ºe-∏p-g Xm-eq-°p-I-fn-em-Wp th\¬-a-g I-\-Ø \m-iw hn-X-®Xv. Pn-√-bn¬ 2,550 sl-Iv-S-dn-se ]p-©-s\¬-Ir-jn (50 i-X-am-\Øn-te-sd) \-in- -®-Xp aq-ew 1912.5 e-£w cq-]-bp-sS \-jv-S-ap≠m-bn. 300 sX-ßp-Iƒ a-dn-™Xp aq-ew 30 e-£w cq-]-bp-sSbpw 1,050 d-_¿ a-c-߃ ho-W-

th-\¬ a-g-s°-Sp-Xn-Iƒ hn-e-bn-cp-Øm≥ F-Øn-b tI-{μ-kw-Lw Xp h-gn 52.5 e-£w cq-]-bp-sS- jw C-Xv b-Ym-{I-aw 17.8 an-√n ao- Zv, sN-ß-∂q¿ B¿.-Un.-H-bp-sS bpw 81,935 hm-g-Iƒ \-in-®-Xp aq- ‰-dpw 150.2 an-√n ao-‰-dp-am-bn-cp- Np-a-X-e h-ln-°p-∂ sU-]yq-´n ew 194.6 e-£w cq-]-bp-sS-bpw \- ∂p. tI-{μ-k¿-°m¿ \n-tbm-Kn- I-e-Iv-S¿ B¿ k-t¥m-jv, {]n≥jv-S-a-p-≠m-bn. a-‰p Im¿-jn-I-h-n- ® πm-\n-Mv I-Ωo-j≥ dn-k¿-®v H kn-∏¬ Ir-jn Hm-^n-k-dp-sS Npf-I-fp-sS \-jv-Sw 34.6 e-£w cq- m-^n-k¿ tUm. F N-{μ-ti-J¿, - a-X-e h-ln-°p-∂ ao-cm tk-\ Ir-jn h-Ip-∏p U-b-d-Iv-S¿ B¿ - ≥, sU-]yq-´n I-e-Iv-S¿ sI B¿ ]-bp-tS-Xm-Wv. ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂-Xp aq-ew ]n kn-Mv kw-ÿm-\ Zp-c-¥-\n- Nn-{Xm-[-c≥, Pn-√m C≥-^¿-taPn-√-bn¬ 50,59,130 cq-]-bp-sS \- hm-c-W A-tXm-dn-‰n-bw-Kw tUm. j≥ Hm-^n-k¿ sI -B¿ {]-tamjv-S-am-Wp-≠m-b-Xv. G-{]n¬ am- ti-J¿ F¬ Ip-cym-t°m-kv, A- Zv Ip-am¿, Ir-jn sU-]yq-´n U-bk-Øn¬ 101.4 an-√n ao-‰-dpw sa-bv Uo-j-\¬ Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰v _ d-Iv-S¿-am-cm-b A-_v-Zp¬ I-cow, am-k-Øn¬ 272.2 an-√n-ao-‰-dpw a- n D-Æn-Ir-jv-W-]n-≈, ]-Ø-\w- k-Pn F-{_-lmw kw-L-Øn-epg Pn-√-bn¬ e-`n-®p. I-gn-™-h¿- Xn-´ F.-Un.-Fw. hn -B¿ hn-t\m- ≠m-bn-cp-∂p.


{]mtZ-inIw

15 Pq¨ 2014 Rmb¿

ap-−-¡-bw kÀ-¡mÀ B-ip-]-{Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Adnbn-¸pIÄ

hn-ÎÀ tPmÀ-Pv kv-am-c-I t^m-t«m-{K^n aÂ-k-cw tIm-´-bw: t^m-t´m tP¿-W-enkv-‰v t^m-dw kw-L-Sn-∏n-®n-cp∂ ssk-se≥-kv 2014 t^m-t´m {]-Z¿-i-tØm-S-\p-_-‘n-®v t^m-t´m-{K-^n a¬-k-c-Øn-\v F≥-{Sn-Iƒ £-Wn-®n-cp-∂p. hnj-bw lyq-a¿. hn-P-bn-Iƒ-°v b-Ym-{I-aw 10001, 5001, 3001 cq-]bpw ^-e-I-hpw {]-i-kv-Xn ]-{Xhpw \¬-Ipw. t^m-t´m A-b-bvt°-≠ hn-em-kw sk-{I-´-dn, t^m-t´m tP¿-W-en-kv-‰v t^mdw, {]-kv ¢-_v tIm-´-bw F-∂ hn-em-k-Øn¬ Pq¨ 30 \-v apºv e-`n-°-Ww. Pq-sse F-´p apX¬ 11 h-sc tIm-´-bw am-Ω≥am-∏n-f lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® ssk-e≥-kv 2014 t^m-t´m {]Z¿-i-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Pqsse H-º-Xn-\v \-S-°p-∂ hn-Œ¿ tPm¿-Pv A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f\-Øn¬ A-hm¿-Up-Iƒ hn-X-cWw sN-øpw. hn-i-Z-hn-h-c-Øn-\v 9961288998 F-∂ \-º-cn¬ _‘-s∏-S-Ww.

hn-Z-ym-`-ym-k t{]m-Â-km-l-\ k-½m-\-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p

tIm-´-bw: kw-ÿm-\ ]-cn-h¿Øn-X ss{I-kv-X-h ip-]m¿-inX hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ \¬-In-h-cp-∂ hn-Z-ym-`-ymk t{]m-¬-km-l-\ k-Ωm-\Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. Fkv.F -- -kv.F -- ¬.--kn, π-kv Sp/XØp-ey ]-co-£-Iƒ-°v ^-Ãv ¢m-kv, Un-Ãn-Mv-j≥/X-Øp-ey t{K-Uv e-`n-®- e-£-y-hn-`m-K°m¿-°v A-t]-£n-°mw. A-t]£m-t^m-dw A-£-b -tI-{μ-ßfn¬ A-©p cq-] \n-c-°n¬ e-`n°pw.-F-kv.F -- -kv.F -- ¬.-kn _p°n-se h-b-kv, Pm-Xn F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂- t]-Pn-s‚-bpw F-kv.F -- -kv.F -- ¬.--kn, π-kv Sp F∂n-h-bp-sS am¿-°v en-Ãn-s‚bpw K-k-‰-Uv Hm-^n-k¿ km£-y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏v k-lnX-ap-≈ A-t]-£ kz-¥w hn-emk-sa-gp-Xn-b A-©p-cq-]-bp-sS I-h¿ k-ln-Xw Pq-sse 10-\-Iw e-`n-°-Ww. hn-em-kw-˛-do-Py\¬ am-t\-P¿, tI-c-fm kwÿm-\ ]-cn-h¿-Øn-X ss{I-kvX-h ip-]m¿-in-X hn-`m-K hn-Ik-\ tIm¿-∏-td-j≥, \m-K-ºSw, tIm-´-bw. t^m¨-˛ 0481 2563786, 2564304.-

t^m-t«m I-h-td-Pv: Iz-t«-j³ £-Wn-¨p

tIm-´-bw: C≥-^¿-ta-j≥ ]ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v tIm´-bw do-Pn-b-Wn¬-s∏-´ tIm-´bw, C-Sp-°n, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√I-fn¬ 2014˛15 km-º-Øn-I-h¿jw t^m-t´m I-h-td-Pv \-S-Øp∂-Xn-\v t^m-t´m-{Km-^¿-am¿/ Ãp-Un-tbm-I-fn¬ \n-∂v Iz-t´j-\p-Iƒ £-Wn-®p. Pn-√ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv tPm-en \n¿-hln-t°-≠-Xv. Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^n-k-dp-sS \n¿-tZ-im\p-k-c-Ww, s]m-Xp-]-cn-]m-Sn-Ifp-sS-bpw P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, Pn-√m I-e-Iv-S¿ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-°p-∂ tbm-K-ß-fp-sSbpw t^m-t´m-I-h-td-Pv \-S-ØWw. Iq-Sm-sX hn-I-k-\ hm¿Ø-I-fp-tS-bpw {]-tXy-I ]-cn]m-Sn-I-fp-tS-bpw Hu-tZym-Kn-I t^m-t´m-{Km-^-dm-bpw {]-h¿Øn-°-Ww. Iz-t´-j≥ k-a¿-∏n°p-∂-h¿-°v Un-Pn-‰¬ Iym-a-d (knw-Knƒ se≥-kv dn-^v-sf-Ivkv) D-≠m-bn-cn-°-Ww. H-cp Pn√-bn¬ H-cp ]-cn-]m-Sn I-h¿ sNøp-∂-Xn-\p-≈ Ip-d-™ \n-c-°v Iz-t´-j-\n¬ tc-J-s∏-Sp-ØWw. Iz-t´-j-\p-Iƒ Pq¨ 25\v ssh-In-´v aq-∂n-\-Iw sU]-yq-´n U-b-d-Iv-S¿, C≥-^¿-taj≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip∏v, kn-hn¬ tÃ-j≥, tIm-´-bw F-∂ hn-em-k-Øn¬ k-a¿-∏n°-Ww. Iz-t´-j-\p-Iƒ A-∂v ssh-Ip-t∂-cw \m-en-\v Xp-d°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v ta¬-∏-d-™ Hm-^n-kp-am-bn _‘-s∏-S-Ww. t^m¨ 0481 2561030.

hm-g-¸-Ån k-l-I-c-W-_m-¦v kv-tI-m-fÀ-jn-¸v

N-ß-\m-t»-cn: 2014 am¿-®n-se F-kv.-F-kv.-F¬.-kn ]-co-£bn¬ 80 i-X-am-\-hpw-˛-kn.-_n.F-kv.-C,hn.-F-®v.-F-kv.-F-kv 10mw-¢m-kv ]-co-£-bn¬ 75 i-Xam-\-hpw am¿-°v e-`n-®-h¿-°pw π-kv-Sp k-b≥-kv ]-co-£-bn¬ k-b≥-kv {Kq-∏n-\p 75 i-X-am-\hpw sIm-ta-gv-kv,lyq-am-\n-‰o-kv, {Kq-∏p-Iƒ-°v 70 i-X-am-\-hpw A-Xn¬- Iq-Sp-X-epw am¿-°v e-`n®-h-cpw hn-hn-[ ]-co-£-I-fn¬ dm-¶v t\-Sn-b-h-cp-am-b hm-g-∏≈n k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m¶n-se Aw-K-ß-fp-sS-bpw Po-h\-°m-cp-sS-bpw a-°ƒ-°v 1500, 1000 cq-] ho-X-w hn-Zy-`ym-k Ahm¿-Up-Iƒ \¬-Ip-∂p. hn-hn[ ]-co-£-I-fn¬ 60 i-X-am-\w am¿-°p-hm-ßn hn-P-bn-® ]-´n-IPm-Xn hn-`m-K-Øn-¬-s∏-´ Aw-Kß-fp-sS a-°ƒ-°pw A-hm¿-Uv \-¬-Ipw. A-t]-£m t^m-d-hpw hn-i-Z- hn-h-c-ß-fpw _m-¶n-s‚ hm-g-∏-≈n-bn-ep-≈ sl-Uv Hm^n-kn¬ \n-∂pw hn-hn-[ im-JI-fn¬ \n-∂pw e-`n-°pw. A-t]£-Iƒ 30\v ap-ºm-bn _m-¶v sk-{I-´-dn-°p e-`n-t°-≠-XmWv. hn-h-c-߃-°v 0481˛2426875

sI-«n-S\n-Ip-Xn

ssh-°w: X-e-bm-gw ]-©m-bØn-se sI-´n-S \n-Ip-Xn Ip-Snin-I-bp-≈-h¿-°v ]n-g-∏-en-i Iq-Sm-sX H-‰-Ø-h-W-bm-bn \nIp-Xn A-S-bv-°p-∂-Xn-\v D-Ø-chm-b-Xn-\m¬ 30 h-sc ]-©m-bØv Hm-^n-kn¬ \n-Ip-Xn kzo-Icn-°p-∂-Xm-sW-∂v A-dn-bn-®p.

koTTAYAM/ktm

ap-≠-°-bw k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bp-sS ]p-Xn-b sI-´n-Sw No-^vhn-∏v ]n kn -tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

_-Êp-I-fp-sS ]mknMv bm-{X-¡m-sc _p-²n-ap-«n-¡p-s¶-¶p ]-cm-Xn B¿-∏q-°-c: 200Hm-fw _- pIƒ I-b-dn C-d-ßp-∂ _-kv Ãm≥-Un¬ tem-°¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _- p-I-ƒ H-cp \n-b{¥-W-hp-an-√m-sX bm-{X-°m¿°v -_p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂ hn-[Øn-¬ Ãm≥-Uv ]n-Sn-°p-∂-Xm-

bn ]-cm-Xn. Cu Ãm≥Un¬ ]m-kn-Mv ka-bw -am-{X-ap-≈ _- p-I-fm-Wv A-[n-Ih - pw. F-∂m-epw an-°- _ p-I-fpw A-[n-I k-a-bw Ãm≥Un¬ In-S-°p-∂-Xp-aq-ew bm-{X°m¿-°v G-sd _p-≤n-ap-´p-≠m-

°p-∂p. C-Xn-\v im-iz-X ]-cn-lm-cw Im-WW - s - a-∂v B-hi - y-s∏-´v ]mk-t©-gv-kv A-tkm-kn-tb-j\pw _-kvÃm≥-Uv sXm-gn-em-fnI-fpw B¿-∏q-°c - {Km-a∏ - © - m-bØv sk-{I-´d - n-°v ]-cm-Xn \¬-In.

ap-≠-°-bw: ap-≠-°-bw k¿°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ \n¿-an-® ]p-Xn-b tªm-°n-s‚ D-Zv-Lm-S\w No-^v hn-∏v ]n kn -tPm¿-Pv \n¿-h-ln-®p. tbm-K-Øn¬ tªm-Iv ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v _n P-b-N{μ≥-A-[y-£-X h-ln-®p.-]©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v-am-cm-b kn-\n-tamƒ X-S-Øn¬,U-b-kv tIm-°m-´v,Pn-√ ]-©m-b-Øv Aw-Kw A-\n-X jm-Pn, tªm-Iv ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b \u-jmZv C-√n-°¬, -s_-∂n tN-‰p-Ip-gn,{Km-a-∏-©m-b-Øw-K-ß-fm-b H sI -cm-P-Ω, sI -F-kv -cm-Pp, Pn\o-jv ap-l-Ω-Zv,- k-Xn-in-h-Zm-kv,kq-k-Ω am-Xyp, jo-_ Zn-^mbn≥, sU-bn-kn tKm-]n-\m-Yv, hn-hn-[ I-£n-t\-Xm-°-fm-b Sn sI -in-h≥,-F _n -kn -A-ko-kv, tXm-a-kv ap-°m-S≥,- P-b-Ip-am¿,Su¨ ]-f-fn C-amw -ap-l-Ω-Zv kpss_¿ au-e-hn, sk‚ v ta-co-kv ]-f-fn hn-Im-cn ^m.-tPm-_v Ip-gnh-b-en¬, ^m.--am-Xyp Xp-≠nbn¬,- B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v.tUm.--\n¿-a-e kw-km-cn-®p.-

D-Zv-Lm-S-\ k-t½-f-\-¯n hm-t¡-äw ap-≠-°-bw: B-ip-]-{Xn sI´n-S D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\Øn¬ tIm¨-{K-kv ˛-]n -kn tPm¿-Pv hm-t°-‰w. ]n kn tPm ¿-Pv Fw.---F¬.---Fb - pw tIm¨-{Kkv t\-Xm-°ƒ X-Ωn-ep-f-f `n∂-X C-tXm-sS Iq-Sp-X¬ i‡-am-bn. k-tΩ-f\ - w D-ZvL - m-S\w sN-øp-∂-Xn-\n-S-bn¬ ]n kn -tPm¿-Pm-Wv hn-j-b-sa-SpØn-´X - v. Xm≥ sN-øp-∂ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø\ - s - a-√mw a-‰p Nn-e¿ A-h-cp-tS-Xm-W-∂p {]-N-cWw \-SØ - p-Ib - m-W∂ - m-bn-cp∂p ]n k - n-bp-sS B-tcm-]W - w. s]m-Xp {]-h¿-Ø-\-Øn¬ -CØ-cw am-\y-X-tI-Sp Im-´p-∂ B-fp-Iƒ \m-Sn-\p im-]a - m-W∂p ]-ds - ™-¶n-epw No-^v hn∏v t]-sc-Sp-Øp ]-d-bm-Ø-Xn\m-¬ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°fm-b P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ an≠m-Xn-cp-∂p.--- -F-∂m¬ ap-≠-

hn-I-k-\w P-\-§Ä B-{K-ln-¡p-¶ hn-[-¯n-em-h-Ww: ap-J-y-a-{´n tIm-´b - w: P-\ß - ƒ B-{K-ln-°p∂ hn-[Ø - n-em-bn-cn-°W - w hn-Ik-\s - a-∂v ]p-Xp-∏≈ - n \n-tbm-PI-afi e - w hn-Ik - \ - - sk-an-\m¿ (hn-j≥ 2030 {]m-tZ-in-I hn-Ik - \ ]-≤X - n) a-W¿-Im-Sv sk‚ v taco-kv ]-≈n Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- v ap-Jy- a - {- ¥n DΩ≥-Nm-≠n ]-d-™p. D-]-cn-X-eØn-ep-≈ hn-Ik - \ - a - m-bn-cn-°c - pXv hn-Ik - \ - w. k-a{- K-am-b hn-Ik - \-am-bn-cn-°W - w D-≠m-th-≠X - v. A-Xpw P-\ß - ƒ B-{K-ln-°p-∂ hn-[-Øn-ep-≈ hn-I-k-\-am-bn-cn°-Ww. F-¶n¬-am-{X-ta P-\߃-°v hn-Ik - \ - t- Øm-Sv Xm ¬∏-cy- a - p-≠m-hq. hn-j≥ 2030 ]-≤Xn B co-Xn-bn-ep-≈ ]-≤X - n-bmsW-∂v A-t±-lw A-`n-{]m-bs - ∏-

´p. hn-Ik - \ - Zu-Xy- ß - s - f-°p-dn-®v P-\{- ]-Xn-\n-[n-Iƒ-°pw D-tZ-ym-Kÿ¿-°pw hy-‡a - m-b A-`n-{]mb-ap-≠m-hW - w. C-h c-≠pw tbmPn-°p-tºmƒ P-\ß - ƒ B-{K-ln°p-∂ hn-Ik - \ - a - p-≠m-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.-]c - a - m-h[ - n A©p h¿-j-sØ ap-∂n¬ I-≠psIm-≠p-≈ hn-I-k-\-am-Wv \-S°p-∂X - v. k¿-°m-cn-s‚ Im-em-h[ - n A©p-h¿-jw F-∂ \n-e-bv-°m-Wv hn-Ik - \ - w I-W° - m-°p-∂X - v. hnj≥ 2030 A-©p h¿-jØ - n-\∏ - pd-tØ-°p-≈ hn-Ik - \ - a - m-Wv ap∂n¬ Im-Wp-∂s - X-∂pw A-t±lw Nq-≠n-°m-´n.-sk-an-\m-dn¬ a- ]p-Xp-∏-≈n \n-tbm-P-I-a-fi-ew hn-I-k-\- sk-an-\m¿ {¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv- a-W¿-Im-Sv sk‚ v ta-co-kv ]-≈n Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ W≥ A-[y- £ - X - h-ln-®p. a-{¥n ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sI kn tPm-k^ - v ap-Jy- m-Xn-Yn-bmbn-cp-∂p.kmw-kvI - m-cn-I h-Ip-∏v a-{¥n sI kn tPm-k^ - v ]p-Xp-∏≈ - n \ntbm-PI - a - fi e - Ø - n-s‚ hn-Ik - \-tc-J {]-Im-i\ - w sN-bX v- p. tPmkv sI am-Wn Fw.-]n ap-Jy- {- ]-`mj-Ww \-SØ - n. Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v \n¿-Ωe - Pn-Ωn, Pn-√m ]-©m-bØ - w-Kß - a - m-b cm[m hn \m-b¿, {]-km-Zv, kp-[m Ipc-y≥, _n-Pp tXm-ak - v, tªm-°v ]©m-bØ - v {]-kn-U‚p-am-cm-b tj¿-fn c-ho-{μ≥, _n-Pn aq-ebn¬, _m-_p sN-dn-bm≥, tUm. ]o-‰¿ cm-Pv, In-em U-bd - I - vS- ¿ tUm. _m-e≥, Pn-√m ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz- . ^n ¬k¨ am-Xy- q-kv kw-km-cn-®p.

°-bw k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn tdm-Uv hm¿-Uv sa-º¿ H -sI cm-PΩ - b - p-sS ^-≠n-¬ \n-∂pw Sm¿ sN-bv-X-Xv a-‰p Nn-e¿ Ah-cp-sS kz-Øm-W∂ - p {]-Nc - n∏n-°p-∂-Xm-bn th-Zn-bn-ep-f-f tªm-Iv ]-©m-b-Øv ap≥ {]kn-U‚ v \u-jm-Zv C-√n-°-ens\ e-£yw sh-®p ]-d-™tXm-sS X¿-°a - m-bn. D-S≥ \u-jm-Zv F-gp-t∂-¬°p-I-bpw A-Xp tªm-Iv ]©m-b-Øv ^-≠m-W-∂pw AXn¬ th-sd B-cpw A-h-Imiw ]-d-tb-≠-∂pw \u-jm-Zv Xn-cn-®S- n-®p.--- C-tXm-sS hm¿-Uvsa-º¿ cm-PΩ - X-s‚ ^-≠√ - ∂p ]-db - p-Ib - pw sN-bX - t- XmsS {]-i\ - w ]-cn-lm-ca - m-sb-¶nepw Fw.---F¬.---bp-sS a-dp-]-Sn tIm¨-{K-kv P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ-°v C-jv-S-an-√m-Ø-b-hÿ-bn-em--Wv tbm-KØ - n¬ XpS¿-∂X - v.--

3

sam-ss_-Â S-hÀ \nÀ-am-W-¯n-s\-Xn-tc {]-N-ß Xn-t-\j-m-[t»--kc-tn:½-f\q--\dwp-I-W-°n-

\m-fp-Iƒ Xn-ßn-∏m¿-°p-∂ hen-b-Ip-fw-˛-a-Sp-°p-Ωq-Sv {]-tZi-Øv sam-ss_¬ S-h¿ \n¿-an°p- ∂ - X n- \ - X n- s c C- ∂ v {]- X ntj-[ k-tΩ-f-\w \-S-°pw. hn- h n- [ d- k n- U ‚ v - k v Atkm- k n- t b- j - \ p- I - f p- t S- b pw P- \ - I o- b k- a - c - k - a n- X n- b p- t Sbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ ssh-In-´v B- d n- \ p tPm- k v - I p- ´ n sIm- ° ∏p-g-bp-sS ho-´n-em-hpw k-tΩf- \ w Iq- S p- I . tbm- K w hn- h n- [ k- a - c - ] - c n- ] m- S n- I ƒ- ° p cq- ] w \¬-Ipw. h-en-b-Ip-f-Øn-\p k-ao-]w t]ƒ Km¿- U ≥ tdm- U n- e m- W v S- h ¿ \n¿- a m- W w B- c w- ` n- ® n- c n°p-∂-Xv.-- C-Xn-\m-bn ]-©-m-bØv A- [ n- I r- X ¿ A- \ p- a - X n \¬- I n- b - X n- e pw tbm- K w {]- X ntj-[n-°pw. s]m-Xp-a-cm-a-Øp h-Ip-∏v a{¥n N-ß-\m-t»-cn-°v A-\p-hZn- ® A- © p s{]m- P - Œ p- I - f n¬ h- e n- b - I p- f w- ˛ - ] m- Ø n- ° ¬ ap°v tdm-Uv hn-I-k-\w am-{X-amWv \- S - ° m- s X- ∂ pw C- X n- s \Xn-sc F-¥p sN-ø-W-sa-∂-Xns\-°p-dn-®pw tbm-Kw C-∂v N¿® \-S-Øpw.-

Npcp¡¯nÂ

l-cn-X i-e-`w Nn-{Xc-N-\m-aÂ-k-cw

tIm-´-bw: hy-‡n ip-Nn-Xzw t]m-se ]-cn-k-c-ip-Nn-Xz-hpw ]cn-]m-en-°-W-sa-∂v B-lzm-\-hp-am-bn tIm¨-{K-kv ]-cn-ÿnXn hn-`m-K-Øn-s‚-bpw thm-bv-kv Hm-^v t\-®-dn-s‚-bpw t\-XrXz-Øn¬ l-cn-X i-e-`w Nn-{X c-N-\m a¬-k-cw \-S-Øn. 400 ¬ A-[n-Iw Ip-´n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. tIm-´-bw Fw.Sn sk-an-\mdn Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ tIm¨-{K-kv ]-cnÿn hn-`m-Kw Pn-√m {]-kn-U‚ v tUm.{]-ho¨ tPm¿-Pv C-´ns®-dn-b A-[y-£-X- h-ln-®p. Im≥-hm-kn¬ Nn-{Xw h-c-®v Un.kn.kn {]-kn-U‚ v A-Uz. tSm-an I-√m-\n D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ Ip-´n-I-sf k-μ¿-in®p. ]-£n-I-sf-bpw h-\y Po-hn-I-sf-bpw Ip-dn-®p-≈ ho-Untbm {]-Z¿-i-\-hpw, ]-cn-ÿn-Xn t^m-t´m-{Km-^n {]-Z¿-i-\-hpw \-S-∂p. Un.kn.kn ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw Pn i-in-[-c≥, Fw sP in-h-Zm-kv, tUm. t_-_n sF-∏v, tP-°-_v sN-dnbm≥, jn-_p Ip-a-c-Iw, tSmw ssh-°w, an-\n ]n _n, tUm. tim-`, A-P-bv ]n F-kv, X-¶-Ω sN-dn-bm≥, sI kn t]mØ≥, tim-im-Ω tXm-a-kv, Zn-eo-]v _m-_p kw-km-cn-®p.

an-\n-aw Iq-en 15,000 B-¡-W-sa-¶v

N-P-ß-\m-t»-cn: sXm-gn-em-fn-I-fp-sS an-\n-aw-Iq-en 15000 cq-]bm-°n D-b¿-Øp-I, F-√m sXm-gn-em-fn-Iƒ-°pw s]≥-j≥ A\p-h-Zn-°p-I,an-\n-aw s]≥-j≥ B-bn-cw cq-]-bm-°n D-b¿-ØpI Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ \-S-∏m-°-W-sa-∂v kz-X-{¥ sXmgn-em-fn bq-\n-b≥(F-kv.-‰n.-bp) Pn-√m I-Ωn-‰n k¿-°m-cn-t\mSm-h-iy-s∏-´p.-{]-kn-U‚ v A-ko-kv Ip-am-c-\-√q¿ A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn dm-kn sN-dn-b-h-√w, J-Pm-©n leo¬ d-lv-am≥,jm-Pn Im-´n-°p-∂v, ]n F-^v sj-co-^v, ]n F A-–p¬ a-Po-Zv kw-km-cn-®p.

Po-¸v a-dn-ªv \m-ep-t]À-¡v ho-«-½-bp-sS Nn-{Xw tamÀ-^v sN-bv-X tP-¡-_v tPm-_n-\p kzo-I-c-Ww \Â-In ]-cn-¡v kw-`-hw: {]-Xn-sb dn-am³Uv sN-bv-Xp ap-≠-°-bw Cu-Ãv: tZ-io-b-]m- ∂ X-an-g-\m-Sv {Xn-®n-kz-tZ-in-IX-bn¬ Po-∏v Xm-gv-N-bn-te-°v a- fm-b \-ko¿ A-l-Ω-Zv(52),-sk- B¿-∏q-°-c: ho-´-Ω-bp-sS Nndn-™v \m-ep-t]¿-°v ]-cn-°v.- bv-X-e-hn(45),-d-ao-e -sk-bv-X-e- {Xw tam¿-^v sN-bv-Xv ]-Ww X´m≥ {i-aw \-SØ - n-b {]-[m-\ {]Xn-bm-b bp-hm-hn-s\ dn-amp sNbv-Xp. tam¿-^n-ßn-\v k-lm-bns®-∂ kw-i-bn-°p-∂ Ip-am-c-\√q¿ kz-tZ-in-bm-b a-s‰m-cp bphm-hv t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬. Ip-am-c-\-√q¿ \n-[n≥- `-h-\n¬ \n-[n≥ (28) s\-bm-Wv Im-™nc-∏-≈n tIm-S-Xn dn-am‚p sN-bvX-Xv. kw-`-h-Øn¬ Iq-Sp-X-¬ {]Xn-Iƒ D-t≠m-sb-∂v A-t\z-jn®p-h-cp-∂-Xm-bn Km-‘n-\-K¿ Fap-≠-°-bw a-cp-Xpw-aq-Sv P-Mv-j-\n¬ kv-tIm¿-]n-tbm Po-∏v kv.-sF C ]n sd-Pn ]-d-™p. Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn-™-t∏mƒ kw-`-h-sØ-°p-dn-®v t]m-en-kv sIm-´m-c-°-c ˛-Zn-fip-°¬ ]m- hn(38),-ssl-tdm-kv \-ko ¿ (4 5) ]-d-bp-∂-Xv C-ß-s\ \n-[n-\nX-bn¬ a-cp-Xpw aq-Sv P-Mv-j-\p F-∂n-h-sc ]-cn-°p-I-tfm-sS ap- s‚ k-tlm-Z-cn-bp-sS hn-hm-lk-ao-]w C-∂-se D-®-°v c-≠p -a- ≠-°-bw 35mw-ssa-en-se kz-Im- Øn-\v A-b¬-hm-kn-bm-b ap≥Wn-tbm-sS-bm-Wv kv-tIm¿-]n- cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n- ]-©m-b-Øv Aw-K-am-b ho-´-Ωtbm Po-∏v \n-b-{¥-Ww- hn-´v ®p. {Xn-®n-bn¬ \n-∂pw tIm-´- bpw ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂p. hn-hm-l30A-Sn Xm-gv-N-bn-te-°p a-dn- bw `m-K-tØ-°p t]m-Ip-I-bm- N-S-ßn¬ F-Sp-Øn-cp-∂ ho-´-Ωbp-sS t^m-t´m \n-[n≥ ]n-∂o-Sv ™-Xv. hm-l-\-Øn-ep-≠m-bn-cp- bn-cp-∂p kw-Lw.--

sIm-Sp-Xp-cp-¯v þ- Rm-Wp-]-d-¼p ]m-ew \nÀ-am-W-¯n-\v 29 e-£w ssh-°w: sh-®q¿ ]-©m-b-Ønse sIm-Sp-Xp-cp-Øn¬ \n-∂v s]cp-¥p-cp-Øv-˛-{km-ºn-a-‰w `m-KtØ-°p t]m-hp-∂-Xn-\v {]-tZ-ihm-kn-Iƒ-°v ]-cn-lm-c-am-hp∂p. sIm-Sp-Xp-cp-Øv-˛-Rm-Wp-]-dºp tXm-Sn-\p Ip-dp-sI ]m-ew \n¿-an-°p-∂-Xn-\v 29 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn P-e-hn-`-h-hIp-∏v a-{¥n ]n sP tPm-k-^v Adn-bn-®p. \n-e-hn¬ {]-tZ-i-hmkn-Iƒ D-]-tbm-Kn-® sX-ßn≥ ]m-ew X-I¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xm¬-°m-en-I ]m-ew Xo¿-°m-

\m-bn ]-©m-b-Øv ]-Xn-\m-bncw cq-] A-\p-h-Zn-s®-¶n-epw Cu Xp-I A-]-cym-]v-X-am-Wv. h¿-j-ß-fm-bn sIm-Sp-Øp-cpØn¬ \n-∂v a-‰-Øn-te-°v K-XmK-X-tbm-Ky-am-b ]m-ew Xo¿-°W-sa-∂v \m-´p-Im-cpw I¿-j-Icpw \n-c-¥-cw B-h-iy-s∏-´n-cps∂-¶n-epw A-[n-Ir-X-cp-sS `m-KØp-\n-∂v A-\p-Iq-e-am-b \-S-]Sn D-≠m-bn-√. sIm-Sp-Xp-cp-Øn¬ \n-∂pw a‰-tØ-bv-°v tdm-Up ho-Xn-Iq-´n \n¿-an-°p-∂ ]-≤-Xn-bpw {]m-cw` Zn-i-bn-em-Wv. ]q-h-Øp-°-cn,

tIm-«-bw ]-»n-Iv sse-{_-dn-bn A-ta-cn-¡³ tImÀ-WÀ Xp-d-¶p tIm-´-bw: tIm-´-bw ]-ªn-Iv sse-{_-dn-bn-se A-ta-cn-°≥ tIm¿-W¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tIm-´-bw sI.--]n.--F-kv tat\m≥ lm-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw sN-ss∂-bn-se A-ta-cn-°≥ tIm¨-k¬ P-\-d¬ P-∂n-^¿ F a-°‚-b-dpw tN¿-∂m-Wv D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-®-Xv. sse-{_-dn {]-kn-U‚ v F{_-lmw C-´n-s®-dn-b A-[-y-£X h-ln-®p. A-ta-cn-°¬ tIm¨-kp-te-‰pw tI-c-f-hp-ambp-≈ kmw-kv-Im-cn-I _-‘Øn-\v C-Xv \-s√m-cp Xp-S-°-am-

bn-cn-°pw. F-√m Im-c-y-ß-fn-epw tIm¨-kp-te-‰v k-l-I-cn-°mdp-s≠-∂pw ap-J-y-a-{¥n ]-d™p. A-ta-cn-°≥ tIm¿-W¿ C¥-y-bn¬ F-´m-a-tØ-Xm-Wv. Ata-cn-°≥ am-kn-I-Iƒ, Un.--hn.-Un-Iƒ, a-‰v {]-kn-≤o-I-c-W߃ F-∂n-h-sb-√mw C-hn-sS e-`-y-am-°p-sa-∂v tIm¨-k¬ P\-d¬ P-∂n-^¿ F a-°‚-b¿ ]d-™p. tbm-K-Øn¬ a-{¥n-am-cm-b Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, sI kn tPm-k-^v, tPm-kv sI am-Wn Fw.-]n kw-km-cn-®p.

]-´-d-°-cn, A-c-ß-Øp-I-cn, B\-ºmw-Ip-gn, Rm-d-bv-°m-Ø-Sw, tIm-em-ºp-d-Øp-I-cn F-∂o ]mS-ti-J-c-ß-fp-sS P-e-\n¿-K-a-\ am¿-K-am-Wv sIm-Sp-Xp-cp-Øv-˛Rm-Wp-]-d-ºv tXm-Sv. 1500 G-°dn-e-[n-Iw h-cp-∂ ]m-S-ti-J-ctØ-°p-≈ k-©m-c-am¿-Kw sIm- S p- X p- c p- Ø v - ˛ - { km- º n- a - ‰ w tdm-Um-Wv. 600 Ip-Spw-_-߃°v C-Xv t\-cn-´p {]-tbm-P-\-s∏Spw. sh-≈w I-b-dm-\pw C-d-ßm\p-ap-≈ \n-b-{¥-W kw-hn-[m-\tØm-Sp-Iq-Sn-bm-Wv ]m-ew \n¿an-°p-∂-Xv.

tam¿-^n-Mv sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. ho-´-Ω-bp-sS π-kv h¨ hn-Zym¿Yn-\n-bm-b a-I-fpw k-ao-]-sØ a-s‰m-cp π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-bpam-bn {]-W-b-Øn-em-sW-∂ hym-P {]-N-c-Ww \n-[n≥ \-SØn-bn-cp-∂p. kv-Iq-fn-se an-I-® I-em-{]-Xn-`-I-fm-bn-cp-∂p ho-´Ω-bp-sS a-I-fpw hn-Zym¿-Yn-bpw. B-tcm-]-W-߃ h¿-[n-®-Xns\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ C-Ss - ]Sp-I-bpw \n-[n-s\ ]-e-h-´w Xm°o-Xv \¬-Ip-Ib - pw sN-bvX - p. C-Xn-\n-sS ho-´-Ω-bp-sS Nn{Xw tam¿-^v sN-bvX - hn-hc - w a-Ifp-sS kp-lr-Øm-b hn-Zym¿-Ynbpw A-dn-™n-cp-∂p. Cu t^mt´m \n-[n≥ ]-e-tc-bpw Im-Wn°p-Ib - pw sN-bvX - n-cp-∂p. hym-P {]-W-b I-Y A-h-km-\n-∏n°m≥ \n-[n≥ X-øm-dm-hm-sX h∂-t∏mƒ hn-Zym¿-Yn a-s‰m-cp kplr-Øn-t\-bpw Iq-´n \n-[n-s\ tam-i-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p-th-≠n

I-Øv X-øm-dm-°n. π-kv h¨ hnZym¿-Yn-If - m-b C-h¿ tN¿-∂v Fgp-Xn-b I-Øn¬ 20000 cq-] X-∂ns√-¶n¬ ho-´-Ω-bp-sS tam¿-^v sN-bv-X t^m-t´m {]-N-cn-∏n-°-psa-∂pw ]-Ww ho-Sn-\p k-ao-]Øp-≈ kv-Iq-fn-s‚ I-hm-S-Ønt\m-Sv tN¿-∂v I-h-dn¬ s]m-Xn™v h-bv° - W - s - a-∂pw B-hi - ys∏-´p. X-s∂ A-]-am-\-s∏-Sp-Øn-b bp-hm-hn-s\ Ip-Sp-°m≥ hn-Zym¿Yn {i-an-®-Xm-Wv C-h¿-°v hn-\bm-b-Xv. ho-´-Ω-bp-sS a-Iƒ-°v hn-Zym¿-Yn-bp-sS ssI-ø-£-cw ]cn-N-b-ap-≠m-bn-cp-∂-Xp-sIm-≠v s]-s´-∂v B-sf Xn-cn-®-dn-bphm≥ I-gn-™p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v I-sØ-gp-Xn-b-X-√m-sX a-s‰s¥-¶n-epw ]-¶p-t≠m-sb-∂pw Ip-‰-Ir-Xy-Øn¬ Iq-Sp-X¬ Bfp-I-fp-t≠m-sb-∂pw A-t\z-jn®p- s Im- ≠ n- c n- ° p- I - b m- s W- ∂ v t]m-en-kv ]-d™ p.

N-ß-\m-t»-cn: sF.-]n.-F-kv e-`n-® tP-°-_v tPm-_n-\p Nß-\m-t»-cn kp-lr-Xv k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kzo-I-cWw \¬-In. F-kv.-_n tIm-f-Pv ]-Sn-b-d-lm-fn¬ a-{¥n sI kn tPm-k-^v tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-kn F-^v tXm-a-kv Fw.-F¬.-F A-[y-£-X h-ln-®p. B¿-®p _n-j-∏v am¿ tPmk-^v ]-Δ-Øn¬, ap-\n-kn-∏-¬ sN-b¿-t]-g-k¨ kv-an-Xm P-bIp-am¿,F-kv _n tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏mƒ tUm.-tSm-an ]-Sn™m-sd-ho-´n¬, sI F-®v Fw C-kv-am-bn¬,l-cn-Ip-am¿ tImbn-°¬ kw-km-cn-®p.

I-N-ß¡-\q-m-kt»-vacm-n:es]-n-\cywp-¥X-p-cÅ p-¶-Xm-bn B-t£-]w p-Øn-˛-a-Æm¿-Im-Sv- ss_-∏m-kn¬

I-°q-kv am-en-\yw X-≈p-∂-Xm-bn B-t£-]w. cm-{Xn-bn¬ Sm¶-dn¬ sIm-≠p-h-∂m-Wv C-hn-sS X-≈p-∂-Xv. \n-c-h-[n-bm-fpIƒ Xm-a-kn-°p-∂ C-hn-sS C-Xp-Im-c-Ww G-sd _p-≤n-ap-´p-Ifm-Wv P-\-߃ A-\p-`-hn-°p-∂-Xv. a-g B-cw-`n-®-tXm-sS C-h tdm-Un¬ H-gp-In Im¬-\-S-°m¿-°pw a-‰pw h≥-Zp-cn-X-am-Wv kr-„n-°p-∂-Xv. tam-kv-tIm-˛-sh-t¶m-´ tdm-Un-epw A-d-hp-ime-bn-se am-en-\y-߃ X-≈p-∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv. fm-bn-°m-Sv-˛]m-em-{X-®n-d ss_-∏m-kv tdm-Un-epw amw-km-h-in-„-߃ X≈p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn D-b¿-∂n-´p-≠v.

JpÀ-B³ ]Tn-Xm-¡-fp-sS kw-K-a-w C-¶v

Cu-cm-‰p-t]-´: a-Pv-en-kp¬ Jp¿-B-\n¬ I-co-an-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂p-h-cp-∂ Jp¿-B≥ ]Tn-Xm-°-fp-sS kw-K-a-hpw A-hm¿-Uv Zm-\-hpw C-∂v ssh-Io-´v 4.-30 \v \-S-bv-°¬ ^u-knb Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. a-Pv-en-kp¬ Jp¿-B-\n¬ Icnw {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv B-cn-^v A-[y-£-X-h-ln-°p-∂ ktΩ-f-\w A-–p¬ k-a-Zv k-a-Zm-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

c-à-Zm-\ k-tµ-i-bm-{X Cu-cm-‰p-t]-´: tem-I c-‡ Zm-\ Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn ssK-U≥kv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ sP-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ c-‡-Zm-\ t_m[-h¬-°-c-W k-tμ-i bm-{X \S-Øn. Cu-cm-‰p-t]-´ K-h. Bip-]-{Xn sa-Un-°¬ Hm-^nkn¬ tUm. jm-Pp sk-_m-kv‰y≥ k-tμ-i-bm-{X D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏¬ ap-l-Ω-Zv sj^o-Jv, am-t\-P¿ ]n F lm-jnw, A-Uz. hn ]n \m-k¿ kw-km-cn®p. Cu-cm-‰p-t]-´ Su-Wn-epw Bip-]-{Xn-I-fn-epw e-Lp-te-J-I ƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xv c-‡-Zm-\Øn-s‚ k-tμ-iw \¬-In. Cu-cm-‰p-t]-´: tem-I c-‡-Zm-\ Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn sF.Fkv.Fw. sa-Un-°¬ F-bv-Uv

sk‚-cv Cu-cm-‰p-t]-´ Fw.C.Fkv. Pw-Mv-j-\n¬ \-S-Øn ku-P\y c-‡ {Kq-∏v \n¿-W-b Iymw-]v {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]-kn-U‚ v sI F ap-lΩ - Z- v lm-jnw D-ZL v- m-S\ - w sN-bv-Xp. kp-\o¿ F sI A-[y£-Xh - l - n-®p. F≥. F-kv.Fw. djo-Zv, lm-cn-kv kz-em-ln, sI ]n sj-^o-Jv, ]n C C¿-jm-Zv, hn F \-Po-_v kw-km-cn-®p.

{]-Xn-`m kw-K-aw Im-™n-c-∏-≈n: C-S-°p-∂w kn.-F-®v Iƒ-®-dƒ sk‚-¿ Fw.F-kv.-F-^v C-h-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ 15 \v B-dn-\v C-S-°p-∂Øv {]-Xn-`m kw-Ka - w \-S° - pw. apkve - nw eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v lm-Pn ]n F-®v A–p¬-ke - mw D-ZL v- m-S\ - w sN-øpw.

tem-I c-‡-Zm-\ Zn-\-tØm-S\p-_-‘n-®v ssK-U≥-kv ]ªn-°v- kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F ap-l-Ω-Zv lm-jnan\v e-Lp-te-J \¬-Ip-∂p

Z-en-XÀ-s¡-Xn-cm-b A-Xn-{I-a-§Ä-¡p ]n-¶n cm-jv{Sob Kq-Vm-tem-N-\-sb-¶v tIm-´-bw: cm-Py-Øv hym-]-I-amhp-∂ Z-en-X¿-s°-Xn-cm-b A-Xn{I-߃-°v ]n-∂n¬ h≥ cmjv {So-b Kq-Vm-tem-N-\-bp-s≠-∂v B-tcm-]n-®v 20 Hm-fw kv-{Xo Z-enXv a-\p-jym-h-Im-i kw-L-S-\-Ifp-sS Iq-´m-bva - b - m-b Z-en-Xv {]-Xntcm-[ {]-t£m-` k-an-Xn tIm-´b - Øv {]-Xn-tj-[ Iq-´m-bva - \-SØ - n. D-Ø¿-{]-tZ-in¬ c-≠v Ip-´nIƒ Iq-´ am-\-`w-K-Øn-\v C-c-bmbn-sIm-√-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ D ƒ-s∏-´ Ip-‰-hm-fn-I-sf am-Xr-I]-c-am-bn in-£n-°-W-sa-∂pw tI-{μ k¿-°m-cn-t\m-Sv t\-Xm°ƒ B-h-iy-s∏-´p. \m-j-\¬-Z-

®p-hn-Sm-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. sN-b¿-am≥ A-Uz. ]n H tPm¨ A-[y-£-X- h-ln-®p. hn-hn-[ kw-L-S-\ t\-Xm-°-fm-b s]m∂-∏≥, cm-Po-h,v tKm-]n-Zm-k,v hmkp-°p-´≥, am-Wn, i-in-°p-´≥ , Zmk≥, sIm-®p-Ip-™,v X-¶® - ≥, Kp]vX - ≥, sP-\n, A-Pn-X≥, in-h≥Z-en-Xv {]-Xn-tcm-[ {]-t£m-` k-an-Xn tIm-´-b-Øv \-S-Øn-b Ip-´n, A-\p-cm-Pv , tk-Xp-cm-P≥, {]-Xn-tj-[ Iq-´m-bv-a \m-j-\¬- Z-en-Xv en-_-td-j≥ {^-≠v tPm ¨ , tXm-ak - v ,v _¿-W_ - m-k,v tZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sI F-kv Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w k-lt- Z-h≥, X-ºn , kp-\n¿ ssksN-øp-∂p ‘-hs - am-gn, tXm-ak - v am-Xyp, Aen-Xv en-_-td-j≥ {^-≠n-s‚ bv-Xp. \n-b-a ho-gv-N \n-e-\n¿- Uz. k-Pn , A-Pn-Xv ,v _m-_p, A-PntZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI Øp-∂-Xn-¬ ]-cm-P-b-s∏-´ D- Xv, jm-Pn, k-Xy≥, cm-Pp ,- k-Pn AsI F-kv Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN- Ø¿-{]-tZ-iv k¿-°m-cn-s\ ]n-cn- tim-I≥ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-06-15  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-06-15

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-06-15  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-06-15