Page 1

2

hntij§Ä I-Y-¡v \r-¯-¨p-h-Sp-IÄ C-\n B-e-¸p-g-bn-epwB-e-∏p-g: _w-Km-fn-se I-Y-°v \¿-Ø-In-bm-b a-[p-en-\ s]¿Ym-≥ B-e-∏p-g-bn¬ I-Y-°v \rØ ]T-\-im-e B-cw-`n-®p. ssh.-Fw.-kn.-F, F-sse-hv ayqkn-Iv F-∂n-h-cp-sS k-lm-btØm-sS ap-√-bv-°-en-se {IowtIm¿-W-dn-em-Wv ]T-\-im-e \S-°p-∂-Xv. aq-∂pZn-h-ksØ ]cn-io-e-\w ku-P-\y-am-Wv. \n-ch-[n Ip-´n-Iƒ I-Y-°n-s‚ BZy-Np-h-Sp-Iƒ A-`y-kn-°m≥ Chn-sS-sb-Øn-bn-´p-≠v. ssh-Io-´v aq-∂p-ap-X¬ B-dp-h-sc-bm-Wv ]-cn-io-e-\w. _w-Km-fn-eq-sS {]i-kv-X \r-Ø co-Xn kz-¥-am°m-\p-≈ ]-cn-io-e-\-Øn-ema¬-ky_-‘-\Øn\p-]-tbm-Kn-°p∂ No-\-h-e-I-ƒ Wv B-e-∏p-g-bn-se Ip-´n-Iƒ. ]-cn-io-e-\-Øn-\p-ti-jw sNmΔm-gv-N Ip-´n-Iƒ I-Y-°v \rØw A-h-X-cn-∏n-°pw. kpss_¿, k-Pn t]mƒ, F-kv B¿ {io-Ip-am¿, A-\-kv _m_p, lm-cn-kv, _n-\p Iymw-]n-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

Adnbn-¸pIÄ

F³-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pp-I-fn F³.--BÀ.--sF. {]-th-i-\w

\Kcw/ \m«n³]pdw a-en-\o-I-c-Ww: Im-b-ep-I-fn- aÂkyk¼¯v Ipdªp; DÄ-\m-S³ sXmgn-em-fn-IÄ h-dp-Xn-bn 18 sa-bv 2014 Rmb¿

kottayam/KTM

Xp-d-hq¿: cq-£-am-b P-e-a-en-\oI-c-Ww aq-ew Im-b-ep-I-fn-epw tXm-Sp-I-fn-epw a¬-ky k-ºØv Ip-d-™-tXm-sS Dƒ-\m-S≥ a¬-ky sX m-gn-em-fn-Iƒ h-dp-Xnbn¬. tN¿-Ø-e Xm-eq-°n-s‚ h-S-°≥ ta-J-e-bn-ep-≈ kv-{XoI-f-S-°-ap-≈ \q-dp-I-W-°n-\v sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv t]-cn-\v t]m-epw a¬-ky an-√m-sX h-ebp-∂-Xv. sN-Ωo≥ a¬-ky im-e-Iƒ G-sd-bp-≈ A-cq¿ \n-tbm-P-I-afi-e-am-Wv kw-ÿm-\-Øv G-‰hpw A-[n-Iw P-e-a-en-\o-I-c-Ww cq-£-am-b ÿ-e-sa-∂v ]T-\-

A-\-[n-Ir-X \n-I-¯v-; Ip-«-\m-«nÂho-−pw- sIm-Sn-Ip-¯n- k-a-cw

B-e-∏p-g: k¿-°m¿ ÿm-]-\am-b sF.--F-®v.B -- ¿.-- Un. b -- p-sS k w-ÿm-\-sØ hn-h n-[ F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pp-I-fn¬ 2014-˛15 A-[-y-b-\-h¿-j-sØ F≥.--B¿.--sF. ko-‰p-I-fn¬ {]th-i-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn®p. sa-bv 31-\-Iw A-X-Xv tIm-fPn-s‚ sh-_v ssk-‰n¬ Hm¨sse-\m-bn A-t]-£ \¬-Imw. Iq-Sp-X¬ hn-h-cw www.-i-hr-d.-ac.-in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e`n-°pw. Hm¨-sse-\m-bn k-a¿∏n-°p-∂ A-t]-£-bp-sS {]n‚ v Hu-´v Pq¨ A-©n-\-Iw {]-thi-\w B-{K-ln-°p-∂ tIm-fPn¬ e-`n-°-Ww.-

F-S-Xzm: tem-I-k-`m-Xn-c-s™Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´v A-\n-›nX-Im-e-am-bn \n¿-Øn-sh-®n-cp∂ A-\-[n-Ir-X \n-I-Øn-s\-Xnsc-bp-≈-k-a-cw-Ip-´-\m-´n¬-ho≠pw-B-cw-`n-®p.- F-S-Xzm-hn-t√-Pn¬-s∏-Sp-∂ ssh-∏n-t»-cn 500 ]m-S-ti-J-cØn-em-Wv s\¬-h-b¬ \n-IØm-\p-≈ {i-aw-I¿-j-I-sXm-gnem-fn-bq-Wn-b-s‚ t\-Xr-XzØn¬ X-S-™-Xv. hn-f-sh-Sp-∏p-I-gn-™v ]m-Sti-J-c-Øn¬-sh-≈w-I-b-‰n-bXn-\p ]n-d-sI-G-Xm-\w tem-Up sN- Ω - Æ - S n- ® - t Xm- s S- t I- c - f mtÃ- ‰ v - I ¿- j - I - s Xm- g n- e m- f n- b qWn-b-s‚ {]m-tZ-in-I-L-S-Iw-

B-e-∏p-g:tI-c-f h-\n-Xm I-Ωoj≥ sa-bv 19\v cm-hn-se 10\v B-e-∏p-g Pn-√m ]-©m-b-Øv lm-fn¬ sa-Km A-Zm-e-Øv \-SØpw.-

I-cm-sd-Sp-¡m³ B-fn-Ã; h-\-¯n ap-f¦q-«-§Ä \-in-¡p-¶p

h-\n-Xm I-½o-j³ A-Zm-e-¯v 19\v

H-]v-täm-sa-{Sn-Ìn-s\ \n-b-an-¡p-¶p

B-e-∏p-g:Pn-√m B-tcm-K-y-˛-IpSpw-_-t£-a-k-an-Xn-bn¬ (A‘-Xm \n-b-{¥-Ww) I-cm-d-Snÿm-\-Øn¬ H-]v-t‰m-sa-{Sn-Ãns\ \n-b-an-°p-∂p. tI-c-f-Ønse G-sX-¶n-epw K-h¨-sa‚ v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂p e-`n-® Zzn-h¿-j H-^v-Xm¬-an-Iv A-kn-Â v Un-]v-tfm-a-bm-Wv tbm-K-y-X. Xm-Xv-]-c-y-ap-≈-h¿ Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^o-kn¬ (B-tcm-K-yw) sa-bv 22\v cm-hnse 10.-30\v \-S-°p-∂ hm-°v-˛ C≥ C‚¿-h-yq-hn¬ ]-s¶-Sp-°Ww.-

BÀ.--Sn.--F. tbm-Kw Pq¬ 5\v B-e-∏p-g:B-e-∏p-g do-P-W¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n Pq¨ A-©n-\v cm-hn-se 11\v If-Iv-t{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ tbm-Kw tN-cpw.

a-Âkc-¸-co-£m ]-cn-io-e-\w

B-e-∏p-g:]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-KØn-se _n-cp-Z/_p-cp-Zm-\-¥-ctbm-K-y-X-bp-≈-h¿-°v 2014-˛15 se kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-co-£ t]m-ep-≈ A-Jn-te-¥ym ]-co£-bv-°v ]-cn-io-e-\w \¬-Ip∂p. {]-th-i-\w kw-_-‘n-® Hm-dn-b-t‚-j≥ Iv-fm-kp-Iƒ sabv 19\v cm-hn-se 10.-30\v B-e-∏pg K-h¨-sa‚ v ap-l-Ω-Z≥-kv kv-Iqƒ A-¶-W-Øn-se bp.-sF.--‰n. sk-an-\m¿ lm-fn¬ \-SØpw. k-_v I-f-Iv-S¿ Pn.-B¿. tKm-Ip¬ ¢m-sk-Sp-°pw. Xm-Xv]-c-y-ap-≈-h¿ Pn-√m ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ Hm-^n-kn¬ ap≥Iq-´n t]-cp c-Pn-ÿ sN-bv-Xv cmhn-se 10\v ¢m-kn¬ ]-s¶-Sp-°Ww. t^m¨ 0477-˛2252548.

]m-N-I-hm-X-Iw tam-ãn-¡p-¶p B-e-∏p-g: `m-K-ß-fn¬ \n-∂p-apf-f Kym-kv G-P≥-kn-Iƒ I-f¿tIm-Sv ]-d-hq¿ h-≠m-\w `m-K-ßfn-se Km¿-ln-I D-]-t`m-‡m°ƒ-°v F-Øn-°m≥ G¬-∏n°p-∂ ]m-N-I-hm-X-I kn-en-≠dp-Iƒ, hn-X-c-W-°m¿ ap-°p∂p. G -- -P≥-kn-bp-am-bn _-‘s∏-´ ]-e¿-°pw ]m-N-I-hm-X-Iw hn-X-c-W-°m-c-s\ G¬-∏n-®p F-∂p-f-f a-dp-]-Sn-bn¬ A-t\zj-Ww \-S-Øn-b-t∏m-gm-Wv hn-Xc-W-°m¿ C-Xv a-dn-®v hn¬-°p∂-Xm-bn I-s≠-Øm≥ D-]-t`m‡m-°ƒ-°v I-gn-™-Xv. I-gn™ c-≠mw Xnø-Xn-h-sc hn-X-cW-°m-sc hn-X-c-W-Øn-t\¬∏n-® ]m-N-I-hm-X-I kn-en-≠-dpIƒ C-h¿ a-dn-®phn¬-°p-I-bmWv ]-Xn-hv. X-´p-I-S-I-fn¬ 1500 cq-] hn-e-h-sc hm-ßn-bm-Wv ]mhw D-]-t`m-‡m-°-sf hn-X-c-W°m¿ h-©n-°p-∂-Xv. ]-e Ip-Spw_-Øn-epw hr-≤-cpw A-h-i-cpw tcm-Kn-I-fp-ap-≠v. F-∂m¬ ]-e ho-Sp-I-fn-epw hm-X-Iw In-´m-sX H-cp •m-kv I´≥-Nm-b Iq-Sn Xn-f-∏n-°m≥ \n¿hm-l-an-√m-sX h-e-bp-I-bm-Wv. hn-X-c-W-°m-tcm-Sv G-P≥-knIƒ tNm-Zyw sN-bv-Xm¬ C-h¿ k-a-c-ap-d-I-fp-am-bn ap-t∂m-´v t]mhp-sa-∂-Xn¬ Kym-kv G-P ≥-kn-Iƒ \n-i-_v-Z-cm-Ip-I-bmWv. C-Xv C-h¿-°v Kp-W-am-bn-amdp-∂p. hn-X-c-W-°m-cp-sS t]cn¬ \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-\v Pn-√mI-e-Iv-S-dpw Un-kv-{Sn-Iv-‰v te-_¿ Hm-^n--k-dpw C-S-s]-S-W-sa-∂mh-iyw i-‡-am-Ip-I-bm-Wv.

߃ hy-‡-am-°p-∂-Xv. ]o-enMv sj-Up-I-fn¬ \n-∂pw sNΩo≥ {^o-kn-Mv ]v-fm‚p-I-fn¬ \n-∂pw Im-b-ep-I-fn-te-°pw tXm-Sp-I-fn-te-°pw cm-k ]-Zm¿∞-߃ I-e¿-∂ am-en-\yw h≥tXm-Xn¬ H-gp-°n hn-Sp-∂-Xn\m¬ a¬-ky k-º-Øv Ip-Øs\ Ip-d-bm≥ Im-c-W-am-b-Xmbn Dƒ \m-S≥ a¬-ky sX m-gnem-fn-Iƒ ]-d-bp-∂p. th-º-\m-´v Im-b-ep-am-bn _-‘-s∏-´v {]-tZi-ß-fn-se C-S Im-b-ep-I-fn-epw tXm-Sp-I-fn-epw am-en-\y-ta-dn-bXn-\m¬ a¬-ky-߃ N-Øps]m-ßp-∂p-≠v. C-Xv a¬-ky-ß-FP -- -b-Ip-am¿

sN-ß-∂q¿: kw-ÿm-\ k¿-° m¿ h-\-ß-fn¬ h-®p ]n-Sn-® ap-fIƒ sh-´n-am-‰m-Xm-b-tXm-sS Iq´-tØm-sS \-i-n-°p-∂p. ]-Ø\w-Xn-´ Pn-√-bn¬ B-Wv C-Ø-cØn¬ Iq-Sp-X-em-bn ap-f-Iƒ h®v ]n-Sn-∏n-®n-´p-≈-Xv. dm-∂n h\w Un-hn-j-\n¬-s∏-´ \q-dv G°-tdm-fw h-cp-∂ ÿ-e-sØ apf-I-fm-Wv \-in-°p-∂-Xv. Pn-√-bn¬ a-Wn-bm¿, Nn-‰m¿, ko-X-tØm-Sv, Ip-S-ap-c-´n F-∂nhn-S-ß-fn-ep-≈ h-\-ta-J-e-I-fnem-Wv C-cp-]-Xv h¿-j-߃-°v ap-ºv h-\w h-Ip-∏v ap-f-Iƒ h-®p ]n-Sn-∏n-®-Xv, kw-ÿm-\ k¿-°mcn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ t]∏¿ \n¿-Ωm-W im-e-Iƒ-°v th≠n-bm-bn-cp-∂p B-Zy-Im-e-Øv

kw-L-Sn-X-am-sb-Øn-sIm-Sn-IpØn-\n-I-Øv X-S-bp-I-bm-bn-cp∂p.-F-∂m¬ ]-cn-k-c {]-tZ-i-ßfn-em-bn-I-gn-™ c-≠p-am-k-Øn\p-≈n¬ \n-I-Øn-am-‰n-b-Xn-\p I-W-°p-I-fn-√. \n-I-Øn-s\-Xn-sc {]-Xn-I-cn®m¬-A-Xv-Xn-c-s™-Sp-∏v-th-fbn¬-thm-´n-s\ _m-[n-°p-sa-∂ hn-e-bn-cp-ج Im-c-W-am-Wv-Ign-™ c-≠p-am-k-Øn-\n-S-bn¬ \-S-∂ \n-I-Øp-I-sfm-∂pw-I¿j- I - s Xm- g n- e m- f n- b q- W n- b - s ‚tbm-am-Xr-kw-L-S-\-bm-b ]m¿´n-bp-sS-tbm {i-≤-bn¬ s]-SmXn-cp-∂-Xv. -Xm-b-t¶-cn- ssh-∏n-t»-cn ]mTw \n-I-Øv- I¿-jI-sØm-gnXn-c-s™-Sp-∏p ^-ew ]p-d- em-fn -bq-\n-b-≥ -sIm-Sn-Ip-Øn X-S-™t∏mƒ

C-hn-sS \n-∂v ap-f-Iƒ ti-J-cn®n-cp-∂-Xv. I-√≥, io-a F-∂n C\-ß-fn-ep-≈ ap-f-I-fm-Wv t]∏¿ \n¿-Ωm-W-Øn-\m-bn D-]tbm-Kn-°m-dp-≈-Xv, Cu C-\Øn¬-s∏-´ ap-f-bm-Wv C-hn-sS h-®v ]n-Sn-∏n-®n-´p-≈-Xv. F-∂m¬ C-t∏mƒ ap-f-Iƒ sh-´n-am-‰m-Xm-b-tXm-sS C-h ]qØv \-in-°m≥ Xp-S-ßn-bn-cn-°pI-bm-Wv, H-cp Iq-´-Øn-se ap-fIƒ ]q-Øm¬ a-‰v ap-f-I-fpw \in-®p t]m-hp-I-bm-Wv ]-Xn-hv, CØ-c-Øn¬ G-°-tdm-fw ap-fwIq-´-߃ \-in-®- \n-e-bn-em-Wv. th-\¬ I-Sp-Ø-tXm-sS Im-´p-Xo ]n-Sn-®v \-in-®p t]m-Ip-∂-Xpw ]Xn-hm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. e-£ß-fp-sS ap-f-I-fm-Wv C-Ø-cØn¬ C-√m-Xm-Ip-∂-Xv. A-tX k-a-bw ap-f-Iƒ ti-J-cn-°m≥

I-cm-dp-Im¿ X-øm-dm-Im-Ø-XmWv {]-Xn-k-‘n-°v Im-c-W-sa∂m-Wv h-\w h-Ip-∏v \¬-Ip-∂ hn-i-Zo-I-c-Ww. B-Zy-Im-e-Øv ap-f-Iƒ sh-´n-sb-Sp-°m≥ {]m-hWy-ap-≈ sXm-gn-em-fn-Iƒ D≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw C-t∏mƒ Ch-cp-sS A-`m-h-hpw ap-f-ti-J-cn°p-∂-Xn-\v Xn-cn-®-Sn-bm-bn-´p≠v. C-Xn-\v ]p-d-sa hn-e-°p-d-hmWv a-s‰m-cp-Im-c-W-am-bn I-cm-dpIm¿ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ h-\w h-Ip-∏v t\-cn-´v ap-f kw-`-cn-°m≥ X-øm-dm-hp-I-bm-sW-¶n¬ {]-Xnk-‘n-°v ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ-cp-sS A-`n-{]m-bw t\-c-s Ø ap-f ti-J-cn-°m≥ B-Zn-hmkn-I-sf \n-tbm-Kn-°m≥ \o-°ap-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw C-Xpw \S-∏m-bn-´n-√.

I-S-s¡-Wn-bnÂs¸-« _m-¦n tIm-g-hm-§n \nb-a-\w \-S-¯m³ \o-¡w cm-a-¶-cn: I-S-s°-Wn-bn-¬ s]-´ _m-¶v ]yq¨ X-kv-Xn-I-bn-¬ e£-°-W-°n-\v cq-]m tIm-g hmßn c-l-ky \o-b-a-\w \-SØm≥ tIm-∏p-Iq-´p-∂-Xm-bn Bt£-]w. a-s¶m-ºv F B¿ Hm^n-kn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ Ip-´-\m-´n-se H-cp {]-ap-J k-lI-c-W _m-¶v `-c-W-k-an-Xn-bp-s S t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv X-´n-∏n-\p≈ {i-aw \-S-∂p-h-cp-∂-Xv . X-´n-∏n-s‚ B-Zy ]-Sn-sbt∂m-Ww {]-tZ-i-Øv {]-Nm-c-an√m-Ø c-≠v Zn-\-]-{X-ß-fn¬ \nb-a-\w kw-º-‘n-® ]-c-kyw \¬-In-b-Xn-\v sXm-´p ]n-∂m-se D-tZym-Km¿-Yn-I-fn¬ \n-∂pw h-fsc c-l-ky-am-bn A-t]-£ kzoI-cn-®p-h-cp-∂-Xm-bm-Wv hn-h-cw. \n-b-a-\w e-`n-°m≥ A-©p e£w ap-X¬ ]-Øp-e-£w-h-sc t_ m¿-Uv B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xmb pw A-dn-bp-∂p. {]-tZ-i-Øv {]N m-c-an-√m-Ø c-≠v ]-{X-ß-fn¬ \ n-b-a-\w k-º-‘n-® ]-c-kyw \m-´p-Im-cp-sS {i-≤-bn¬ s]-´-

tXm-sS-bm-Wv X-´n-∏v k-º-‘n® \o-°w ]p-d-Ø-dn-bp-∂-Xv CtXm-sS kw-`-hw h≥ hn-hm-Z-amhp-I-bm-bn-cp-∂p. t\-c-tØ-Xs∂ `-c-W-k-an-Xn e-£-°-W°n-\v cq-]-bp-sS A-gn-a-Xn \-SØn-b-Xm-bn B-t£-]-ap-b¿∂n-cp-∂p. A-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww \-S°p-I-bpw dn-t∏m¿-´v F B¿ Hm^n-kn¬ k-a¿-∏n-°-s∏-´n-´p-≈Xp-am-Wv. A-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ `-c-W k-an-Xn ]n-cn-®p hnSm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ-°v A-[nIr-X¿ \o-°w Ip-dn-s®-¶n-epw `c-W k-an-Xn ssl-t°m-S-Xn-b n¬ A-∏o¬ t]m-Ip-I-bpw ]n-cn®p hn-Sp-∂-Xv H-gn-hm-°p-I-bpw B-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS-bm-Wv e-£-°-W-°n-\v cq-]m hm-ßns°m-≠v A-Sp-Ø \n-b-a-\w \-SØm-\p-≈ \o-°w i-‡-am-b-Xv. _m-¶v {]-kn-U‚,v sk-{I-´-dn F∂n-h¿ Im-´n-b A-gn-a-Xn A-°an-´v hn-Pn-e≥-kv dn-t∏m¿-´n¬

Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xm-bm-Wv hn-h-cw. _m-¶v {]-kn-U‚ v X-s ‚ `m-cy-bp-tSbpw a-°-fp-tSbpw _-‘p-°-fp-tSbpw t]-cn¬ A°u-≠v Xp-d-∂ ti-jw A-\-[nIr-X-am-bn e-£-°-W-°n-\v cq] hm-bv-] kw-L-Sn-∏n-®-Xm-bmWv A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠Øn-bn-´p-≈-Xv. X-s‚ s{]m-hn-U≥-^-≠v A°u-≠n¬ \n-∂pw h≥ Xp-IIƒ ]n≥ h-en-®-Xn-epw _m-¶nte-°p-≈ tdm-Uv \n¿-Ωm-WØn-epw sk-{I-´-dn h≥ A-gn-aXn \-S-Øn-bn-´p-≈-Xm-bm-Wv hnPn-e≥-kn-s‚ a-s‰m-cp I-s≠sج. c-≠v h¿-j-߃-°v apºv _m-¶n¬ ]yq¨ X-kv-Xn-Ibn¬ H-cp \n-b-a-\w \-S-Øn-bn-cp∂p. C-h¿-°v {]-tam-j≥ \¬In-b ti-jw ho-≠pw ]yq¨ Xkv-Xn-I-bn-te-°v A-t]-£ £Wn-®- hn-h-cw h-f-sc c-l-ky-am°n kq-£n-°p-∂-Xn-\n-sS-bmWv kw-`-hw ho-≠pw h≥ hn-hmZ-am-b-Xv.

Øp-h-∂-Xn-\p ti-jw-ho-≠pwsIm-Sn-Ip-Ø-epw-hn-e-t]-i-epwk-Po-h-am-Ip-I-bm-Wv-Ip-´-\m-Sv-˛A-∏¿-Ip-´-\m-S≥ ta-J-e-I-fn¬. \n- e - h n¬- F - S - X zm- h n- t √- P n¬ s]-Sp-∂ a-t¶m-´-®n-d,-tIm-gn-ap°v, ]-®, th-Wm-´p-]m-ew ,Xm-bt¶-cn-tdm-Un-t\m-Sv-tN¿-∂p-≈hn-hn-[ ÿ-e-߃ F-∂n-hn-Sß-fn¬-c-≠p-am-k-Øn-\-Iw At©-°-dn-e-[n-Iw \n-I-Øn-I-gn™p. Cu \n-I-Øp-Im-e-b-f-hn-\p≈n¬-H-cn-°¬ t]m-epw \n-IØn-s\-Xn-sc d-h-\yp A-[n-IrX-cp-sS C-S-s]-S¬ D-≠m-Im-Xncp-∂-Xn¬-hym-]-I-am-b {]-Xntj-[-hpw {]-tZ-i-Øp-≠v.--

kz-¥w {]-Xn-\n[n

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ta-sh-≈q-cn-se h-\nXm kv-t]m¿-Sv-kv A-°m-Z-an-bn-eq-sS cmPy-Øn-s‚ A-`n-am-\ Xm-c-am-bn am-dp-Ibm-Wv sh-≈q¿ a-S-tØ-Sw kz-tZ-in-\n im-cn-I. I-gn-™ am-kw A-k-an¬ \-S∂ k-t¥m-jv-t{Sm-^n a¬-k-c-Øn-se tI-c-f-Øn-se G-‰-hpw {]m-bw-Ip-d-™

]cnNbw Xm-c-am-Wv im-cn-I. A-k-an¬ \-S-∂ ko-\n-b¿ h-\n-Xm ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-cØn-epw ss]-° \m-j-\¬-kn-epw tIc-f-Øn-\p-th-≠n I-fn-®n-´p-≠v. H-do-kbn¬ \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ s_-Ãv _m°m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´p. A-—≥ D-t]-£n-® Ip-Spw-_-Øn-s‚ A-Øm-Wn-bm-Wv im-cn-I. a-I-fn-eq-sS Ip-Spw-_-Øn-\v H-cp D-b¿-®-bp-≠m-hpsa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv A-Ω. sh-≈q ¿ Ip-™n-cm-a≥ sa-tΩm-dn-b¬ ssl-

kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂ Cu tZ-io-b Xm-c-Øn-\v ta¬-°q-c-bn-√m-Ø hoSn-\p-≈n¬ Zp-cn-X-߃ am-{X-am-Wp-≈-Xv. GXp\n-an-j-hpw \n-ew-]Xn-°m-hp-∂ ho-Sn-\p≈n¬ `-b-∂p-hn-d-®m-Wv A-Ω-bv-°pw k-tlm-Zcn-°p-sam-∏w I-gn-bp∂Xv. A- b ¬- h m- k n- b pw G-jy≥ sK-bnw-kn-se C-¥y≥ Aw-K-hp-am-b A-Rv-P-\-bm-Wv im-cnI-bp-sS Xp-W-bpw Iq´pw. F-gp-]-Xp-I-fn-se thm-fo-t_mƒ kv-am-jpI-fn¬ \m-a-°p-gn {Km-asØ A-¥¿-tZ-io-b Xe-Øn-se-Øn-® Xm-cß-fp-sS \m-´n¬-\n-∂mWv im-cn-I-bpw D-b¿-∂p-

_-‘-\w \-S-Øn-bn-´pw Im-cyam-b I-®-h-Sw t]m-epw \-SØm≥ B-hn-s√-∂v sXm-gn-em-fnIƒ ]-d-bp-∂p. Im-b-tem-c-ßfn-se kp-μ-c Im-gv-N-I-fn-sem∂m-b No-\-h-e-I-fn-epw a¬-ky e-`y-X h≥-tXm-Xn¬ Ip-d-™p. ]m-cn-ÿn-Xn P-e a-en-\o-I-cWw \mƒ-°p \mƒ cq-£-am-bn´pw k¿-°m-tcm, k¿-°m¿ GP≥-kn-I-tfm , X-t±-i kz-bw-`-cW ÿm-]-\-ß-tfm bm-sX m-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°m-ØXn¬ Dƒ \m-S≥ a¬-ky sX m-gnem-fn-Iƒ I-Sp-Ø {]-Xn-tj-[Øn-em-Wv.

_n-j-¸v lu-kn-te-¡v ]-S-¡-sa-dn-ª aq-¶p-t]À A-d-Ìn sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n _n-j-∏v am¿ am-Xyp B-\n-°p-gn-°m-´n-ens‚ h-k-Xn-bn-te-°v ]-S-°w Fdn-™ aq-∂p-t]¿ A-d-Ãn¬. tIm¨-{K-kv hm-g-tØm-∏v ap≥ a-fi-ew {]-kn-U‚ v tPm¿-Pv sXm-´n-bn¬ (48), bq-Øv tIm¨{K-kv a-fi-ew sk-{I-´-dn I-cnº≥ sN-dp-Im-´v jn-t‚m (28), bqØv-tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I≥ sh-≈-am-°¬ Ão-^≥ (30) F∂n-h-cm-Wp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C∂-se D-®-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-d-Ãv. kw-Lw k-©-cn-® Im-dpw t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. tI-kn¬-s∏-´ tI-c-fm tIm¨{K-kv t\-Xm-hp-am-b tP-°-_v ]n-W-°m-´v (46), Pn-tPm (D-Æn-˛ 26) F-∂n-h¿ H-fn-hn-em-sW-∂v C-Sp-°n t]m-en-kv ]-d-™p. bp.Un.F-^v. hm-g-tØm-∏v a-WvU-ew I¨-ho-\-dpw tI-c-fm tIm¨-{K-kv C-Sp-°n \n-tbm-PI a-fi-ew sk-{I-´-dn-bp-am-b tP-°-_v ]n-W-°m-´v tdm-jn A-

K-Ãn≥ Fw.F¬.F.bp-am-bn A-Sp-Ø _-‘-ap-≈-bm-fm-sW∂p ]-d-bp-∂p. _n-h-td-P-kv tI m¿-]-td-j-\n-se Po-h-\-°m-c-\ pw {In-an-\¬ tI-kp-I-fn¬ {]-Xnbp-am-Wv sXm-´n-bn¬ tPm¿-Pv. H-cm-gv-N-ap-ºv X-Sn-b-ºm-´v \-S∂ B-{I-a-W-Øn-\v t\-Xr-Xzw sIm-Sp-Ø-Xpw sXm-´n-bn¬ tPm¿-Pv B-bn-cp-s∂-∂pw Btcm-]-W-ap-≠v. thm-s´-Ƭ Zn-h-k-am-b sh≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v I-cn-º\n¬ H-Øp-Iq-Sn-b C-h¿ a-Zy-]n®-Xn-\p-ti-jw Im-dn¬ _n-j-∏v lu-kn-\v ap-∂n-se-Øp-I-bm-bncp-∂p. {]m¿-Y-\ I-gn-™v _n-j-∏v ]p-d-Øn-d-ßn-b k-a-bw t\m-°n ]-S-°w F-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. sXm-Sp-]p-g Un.ssh.F-kv.]n. km-_p am-Xyp, C-Sp-°n kn.sF. am¿-´n≥ am-Xyp, F-kv.sF. s\t‰m F-∂n-h-c-S-ßp-∂ t]m-enkv kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf ]n-SnIq-Sn-b-Xv.

hn-izm-kw kw-c-£n-¡m³ tPm-bv-kv G-sd I-S-¼-IÄ I-S-t¡-−n-h-cpw C-Sp-°n: I-kv-Xq-cn cw-K≥ A-gn®p-hn-´ hn-Im-c-Øn-s‚ _-e-Øn¬ C-S-Xp-]-£ kz-X-{¥-\m-bn A-Uz. tPm-bv-kv tPm¿-÷v ]m¿e-sa‚n-te-bv-°v sX-c-s™-Sp°-s∏-s´-¶n-epw P\-ß-f-sS hnizm-kw kw-c-£n-°m≥ I-S-ºI-tf-sd I-S-t°-≠n-h-cpw.-tI-{μ kw-ÿm-\ k¿-°m-cpI-fp-sS sa-√-t∏m-°v \-b-ß-fpw Im¿-jn-I Xm-¬-]-cy-߃ kw-c£n-®n-s√-∂ hm-Z-ß-fpw D-b¿Øn-°m-´n ssl-td-©v kw-c-£W k-an-Xn- \-S-Øn-b k-a-c-ßfp-sS ap-Jy {]-Nm-c-I-\m-bn-cp∂p tPm-bv-kv tPm¿-÷v. G-sd tIm¨-{K-kv ]m-c-º-

_-kv am-dn-¡-b-dn-b B-dph-b-Êp-Im-cn-sb Xn-cn-sI e-`n-¨p sN-ß-∂q¿: _-kv am-dn-°-b-dnb B-dv h-b- p-Im-cnsb G-sd t\-c-sØ ]-cn-{`-a-Øn-\pw Xn-c®n-en-\p-w ti-jw _-‘p-°ƒ°v Xn-cn-sI e-`n-®p. Xn-cp-h-√ s\-Sp-{ºw I-√pw-]-d-ºn¬ kp-Pbp-sS a-Iƒ ku-ay(6)sbbmWv Im-Wm-sX t]m-bXv. sN-ß-∂p-cn-se _-‘p ho-´n ¬ h-∂ Ip-´n-sb am-Xm-hv Iq-´ns°m-≠p-t]m-Ipw F-∂-dn-bn-®tXm-sS _-‘p ]-¥-f-Øp-\n∂p Xn-cp-h-√-bn-te-°p-t]m-b _- n¬ I-b-‰n hn-SpI-bm-bn-cp ∂p. -am-Xm-hv I-b-dn-b _-kv amdn-b-Xm-Wv Ip-g-∏-ß-fp-sS Im-cWw. _- n¬ A-Ω-sb Im-WmsX ]-cn-{`-an-® Ip-´n \-K-c-Øn¬ sh-≈m-hq¿ tÃm-∏n-en-d-ßn-\n∂v I-c-bp-I-bpw sN-bv-Xp. sI.F-kv.B¿.Sn.kn _-kv Ãm≥-Un¬ Ip-´n-sb Im-Wm-sX A-Ω-bpw _-l-fw h-bv-°m≥ Xp-S-ßn. C-Xn-\n-S-bn¬ Hm-t´m-dn£m ss{U-h¿am¿ Ip-´n-sb kvt‰-j-\n-se-Øn-®v _-‘p-°ƒ°v ssI-am-dp-I-bp-am-bn-cp-∂p.

cy-ap-≈ Ip-Sp-º-Øn¬ P-\n-® Ct±-l-Øn-s‚ C-Sp-Xp-]-£-tØbv-°p-≈ tN-t°-d¬ G-sd N¿®-Iƒ-°pw hn-hm-Z-߃-°pw Im-c-W-am-bn-cp-∂p. B Im-c-W-Øm¬ X-s∂ tIm¨-{K-kn¬ \n-∂pw A-\p-`hn-°p-∂ ÿm-\-am-\-߃ H-gnb-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p-sIm≠p-≈ k-a-c-ß-fpw tIm¨-{Kkv ]m-f-b-ß-fn¬ i-‡-am-bn. sIm-´-°-ºq¿ `q-an hn-hm-Z-a-S-°ap-≈ B-tcm-]-W-߃ ]-e `mK-ß-fn¬ \n-∂m-bn tPm-bv-kv tPm¿-÷n-\v t\-cn-tS-≠n-h-∂p. C-Ø-cw {]-iv-\-ß-sfm-∂pw tPm-bv-kn-s\ ]n-Sn-®p-e-bv-°m≥ t]m-∂-h-bm-bn-cp-∂n-√. -

Cu km-l-N-cy-ß-fn-se-√mw C-t±-l-Øn¬ ssl-td-©v P-\X H-cp c-£-I-s\ I-≠n-cp-∂p. tZ-in-b-cm-jv-{So-b-Øn-epw kwÿm-\ cm-jv-{So-b-Øn-epw tIm¨-{K-kn-s‚ \n-e-]m-Sp-Iƒ°v P-\-߃ \¬-In-b Xn-cn-®-Sn F-∂-Xn-ep-]-cn-bm-bn tPm-bv-kv tPm¿-Pn-eq-sS I-kv-Xq-cn cw-K≥ hn-j-b-Øn¬ P-\-߃-°p th≠n t]m-cm-Sm≥ H-cp t\-Xm-hns\-bm-Wv A-h¿ I-≠-Xv. tZ-io-b X-e-Øn¬ _n.- -sP.-]n A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-∂ kml-N-cy-am-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. _n.- -sP.--]n. Km-Uv-Kn¬ dn-t∏m¿´n-s\ A-\p-Iq-en-°p-∂ km-lN-cy-Øn¬ tPm-bv-kv tPm¿-Pn-\v

]m¿-e-sa‚n¬ C-Sp-°n-bn-se ae-tbm-c P-\-X-bv-°p-th-≠n hmZ-߃ \-S-Øp-I-sb-∂-Xv G-sd {i-a-I-c-am-b -I-S-º-bm-Wv. P-\-߃ X-∂n-e¿-∏n-® hnizm-kw kw-c-£n-°m≥ tPm-bvkv tPm¿-÷v H-cp-]m-Sv hn-b¿t°-≠n-h-cpw F-∂-Xn¬ kw-ib- an-√. ap-√-s∏-cn-bm-dn-se kp¿-°nI-e¿-∂ sh-≈-Øn-s‚ `n-Xnbn¬ C-Sp-°n P-\-X hn-d-ß-en®v \n¬-°p-tºmƒ tPm-bv-kv tPm¿-÷n-\v 40 e-£-tØm-fw hcp-∂ P-\-ß-fp-sS Po-h-\p-th≠n F-s¥-¶n-epw sN-øm-\m-hptam F-∂ tNm-Zy-ß-fpw C-hn-sS {]-k-‡-am-Wv.

C-Sp-¡n-bn 10 G-gp-X-h-Whn-P-bn-¨Xv bp.-Un.-F-^v. C-Sp-°n: C-Sp-°n-bn¬ C-Xn-\v apºv \-S-∂ ]-Øv Xn-c-s™-Sp-∏pI-fn¬ 7 X-h-W-bpw hn-P-bn-®-Xv bp-Un-F-^v ÿm-\m¿-Yn-I-fmbn-cp-∂p. 1980¬ F¬.-- -Un-F-^v hn-P-bn-°p-tºmƒ am-Wn tI-c-f tIm¨-{K- pw tIm¨-{K-kv F {Kq-∏pw C-S-Xp-ap-∂-Wn-s°m-∏am-bn-cp-∂p. 1977¬ tI-{μ-a-{¥n-bm-bn-cp∂ kn.-- -Fw. Ão-^≥ 79357 thm´p-I-fp-sS `q-cn-]-£-Øn-\m-Wv hn-P-bn-®-Xv. 1980¬ tI-c-f tIm ¨-{K-kn-se Sn -F-kv -tPm-Wnse kn.-]n-.Fw se Fw-- -Fw tem-d≥-kv tXm¬-∏n-®-Xv 7033 thm-´p-I-fp-sS `q-cn-]-£-Øn-\mWv. tI-c-f tIm¨-{K-kv am-Wn hn-`m-K-hpw tIm¨-{K-kv F hn`m-K-hpw A-∂v C-S-Xp-ap-∂-Wntbm-sSm-∏-am-bn-cp-∂p. 1984¬ kn-.]n-.sF-bn-se kn-- -F Ip-cys\ tIm¨-{K-kn-se ]n-- -sP Ip-

imcnI: ta-sh-Åq-cn-sâ A-`n-am-\-am-b tZ-io-b-Xm-c-w 

fp-sS {]-N-\-\-sØ-bpw {]-iv-\w km-c-am-bn _m-[n-®-Xm-bn Ch¿ ]-d-bp-∂p. ]-c-º-cm-K-X-a¬-ky _-‘\ am¿-K-ß-fm-b ho-ip-h-e, h-´h-e, D-S-°p-h-e, No-\ h-e F∂n-h D-]-tbm-Kn-®v ao≥-]n-Sn-°p∂-h-cm-Wv A-[n-I-hpw. ap≥-]v kp-e-`-am-bn e-`n-®n-cp-∂ hcm¬, Xn-tem-]n,Im-cn, I-W-ºv, sN-Ωo≥, ]-≈-Øn, I-cn-ao≥, ]q-f m≥ Xp-S-ßn-b-h e-`n-°p-∂Xv h-f-sc Xp-®-am-b A-f-hn-emsW-s{X.-tcm-K `o-£-Wn D-≠mbn-´pw am-en-\yw \n-d-™ P-emi-b-ß-fn¬ cm-]-I¬ a¬-ky

h-cp-∂-Xv. k-tlm-Z-cn im-en-\n-bpw an-I-® ImbnIXm-c-am-Wv. tI-c-f So-an¬ tJm- tJm I-fn®n-´p-≠v . ^p-Sv-t_m-fn-epw tlm-°n-bn-epw H-cp-t]m-se Xn-f-ßp-∂ im-cn-I-sb sI. Fw.F-®v.F-kn-se Im-bnIm-[ym-]-I≥ tPm-tam≥ \ma-°p-gn-bm-Wv I-fn-°-f-Ønse-Øn-®-Xv. A-Sp-Ø A-¥¿tZ-io-b am-®v I-fn-°m-\p-≈ H-cp-°-Øn-em-Wv im-cn-I. ]cm-[o-\-X-I-sf sN-dp-Øp tXm¬-∏n-°m≥ H-cp kv-t]m ¨-k-sd I-s≠-Øm≥ s\t´m-´-tam-Sp-I-bm-Wv im-cn-Ibp-sS Ip-Spw-_-hpw kv-t]m¿Sv-kv A-°m-Z-an-bpw.

sI hn im-cn-I k-l-{]-h¿-Ø-I A-Rv-P-\-tbm-sSm-∏w

cy≥ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv 1,30,624 thm-´p-Iƒ-°m-bn-cp-∂p. 1989¬ tIm¨-{K-kn-se ]m-em sI -Fw am-Xyp F¬.-- -Un-F^n-se Fw-- -kn tPm-k-ss^-s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv 91,479 thm-´p-Iƒ-°m-bn-cp-∂p. 1991 se Xn--c-s™-Sp-∏n¬ ]m-e sI-- Fw am-Xyp C-S-Xp ap-∂-Wn ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a-’-cn-® ]n--sP tPm-k-^n-s\ ]-cm-P-b-s∏Sp-Øn-b-Xv 25506 thm-´p-I-fp-sS `q- c n- ] - £ - Ø n- \ m- b n- c p- ∂ p. 1996¬ C-S-Xp ÿm-\m¿-Yn-bmbn-cp-∂ {^m≥-kn-kv tPm¿-Pns\ tIm¨-{K-kn-se F-- -kn tPm-kv ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv 30140 thm-´p-Iƒ-°m-bn-cp-∂p. 1998 se Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]n.-- -kn. Nm-t°m {^m≥-kn-kv tPm¿-Pn-s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Ønb-Xv 6350 thm-´p-Iƒ-°m-bn-cp∂p. 1999 se X-nc-s™-Sp-∏n¬ C-S-Xp-ap-∂-Wn ÿm-\m¿-Yn-bm-

bn a-’-cn-® {^m≥-kn-kv tPm¿Pv ]n-- -sP Ip-cy-s\ 9258 thm-´pIƒ-°v ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn. 2004 ¬ tIm¨-{K-kn-se s_-∂n _l-\m-s\ 69,384 thm-´p-Iƒ-°v {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv ]-cm-P-bs∏-Sp-Øn. 2009 se X-nc-s™-Sp-∏n¬ {^m≥-kn-kv tPm¿-Pn-s\ 74796 thm-´p-Iƒ-°m-Wv ]n-- -Sn tXm-akv ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cu sX-c-s™-Sp-∏v ^-e-߃ hn-iI-e-\w sN-øp-tºmƒ a-\- n-emIp-∂-Xv C-S-Xp ÿm-\m¿-Yn-Iƒ C-Sp-°n a-Wv-U-e-Øn¬ \n-∂p hn-P-bn-®-t∏m-sg-√mw bp-.Un-.F^n¬ C-∂p-≈ L-S-I-I-£n-Ifn¬ H-t∂m c-t≠m I-£n-Iƒ C-S-Xp ap-∂-Wn-tbm-sSm-∏w D≠m-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv. B-Zyam-bm-Wv ]q¿-W tXm-Xn-ep-≈ bp-.Un-.F-^v ap-∂-Wn ÿm-\m¿Yn-sb C-S-Xp-ap-∂-Wn ÿm-\m¿Yn ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øp-∂-Xv.--


{]mtZ-inIw

18 sabv 2014 Rmb¿

Pq\n-bÀ -s^-Ìv 2014

Adnbn-¸pIÄ

Im-™n-c-∏≈n: I-fn°mw ]Tn°mw F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn Pq-\n-b¿ {^-‚ v-kv ]m-d-tØm-Sv bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pq\n-b¿ s^-Ãv 2014 \-SØn. ^p Svt_mƒ a¬k-cw \-S-∂p. Pq-\nb¿ {^‚ v-kv ]m-d-tØm-Sv G-cnbm C≥ Nm¿-Pv A-Pnw-j auehn Ip-∂∏-≈n Imbn-I ]-cn-]mSn-Iƒ-°v t\-XrXzw \¬In. XpS¿-∂p Ip-´n-I-fp-sS Izn-kv a ¬ k-cw \-S∂p. kn F-®v \n-km¿, j-co-^v au-ehn, kn-dm-Pv t\XrXzw \¬-In.

h-cp-am-\w D-d-¸m-¡Â ]-²-Xn: A-¡u-−v Xp-S-§m\p-Å k-a-b-]-cn-[n ZoÀ-Ln-¸n-¨p tIm-´-bw: I-b¿-]n-cn, Uo-ss^_-dnMv, A-\p-_-‘ ta-J-e-Ifn-se h-cp-am-\w D-d-∏m-°¬ ]≤-Xn {]-Im-cw k¿-°m¿ \¬Ip-∂ \n-›n-X Xp-I e-`n-°p-∂Xn-\v _m-¶v A-°u-≠v Xp-S-ßp∂-Xn-\p-≈ k-a-b-]-cn-[n k-]vXw-_¿ 30 h-sc Zo¿-Ln-∏n-®p. k-l-I-c-W-kw-L-ß-fn-se-bpw kz-Im-c-y-ta-J-e-bn-se-bpw sXmgn-em-fn-I-sf B-\p-Iq-e-y-Øn-\v ]-cn-K-Wn-°pw. B-h-iy-am-b tc-J-Iƒ k-ln-Xw A-X-Xv Ib¿ C≥-kv-s]-Iv-S¿ Hm-^nkp-Ifn-em-Wv A-t]-£ k-a¿-∏n-t°≠-Xv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v ssh-°w I-b¿ t{]m-P-Iv-Sv Hm^n-k¿, I-b¿ C≥-kv-s]-Iv-S¿ F-∂n-h-cp-am-bn _-‘-s∏-SWw.

I-bÀ A-hmÀ-Un-\v A-t]-£ £-Wn-¨p

tIm-´-bw: I-b¿ ta-J-e-bn¬ hn-hn-[ cw-K-ß-fn¬ {]m-`-¬`yw sX-fn-bn-®-h-sc B-Z-cn-°p-∂Xn-\m-bn I-b¿ hn-I-k-\ h-Ip∏v kw-ÿm-\-X-e-Øn-epw t{]mP-Iv-Sv X-e-Øn-epw \¬-Ip-∂ Ib¿ A-hm¿-Uv 2013-˛14 \v At]-£ £-Wn-®p. k-l-I-c-Wkw-L-߃, I-b-‰p-a-Xn-°m¿, sN-dp-In-S D¬-∏m-Z-I¿-°pw ]pc-kv-Im-cw \¬-Ipw. C-Xn-\p ]pd-ta Zo¿-L-Im-e A-\p-`-h-k-ºØn-\pw kw-`m-h-\-Iƒ-°pw \√ Un-ssk-\n-\pw K-th-j-W I-s≠-Ø-en-\pw A-hm¿-Up≠v. A-t]-£ t{]m-P-Iv-Sv Hm^nkp-I-fn¬ e-`n-t°-≠ A-hkm-\ Xnø-Xn 31. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃-°v I-b¿ k¿-°nƒ Hm^nkp-am-tbm I-b¿ t{]m-P-Iv-Sv Hm-^n-kp-am-tbm I-b¿ hn-I-k\ U-b-d-Iv-S-td-‰p-am-tbm _-‘s∏-S-Ww. A-t]-£m-t^m-dw www.coirkerala. gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

ku-P-\-y -]-cn-io-e-\w

tIm-´-bw: X-e-tbm-e-∏-d-ºv arK-kw-c-£-W ]-cn-io-e-\-tI-{μØn¬ sa-bv 22\v Im-S-h-f¿-Øen-epw 23, 24 Xnø-Xn-I-fn¬ BSp h-f¿-Ø-en-epw 26, 27 XnøXn-I-fn¬ ap-b¬ h-f¿-Øen-epw ku-P-\-y-]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏c-y-ap-≈-h¿ 04829 234323 F-∂ t^m¨ \-º-cn¬ t]-cv c-Pnÿ sN-ø-Ww.

BÀ.-Sn.F tbm-Kw am-än

tIm-´-bw: sa-bv 19\v \-S-Øm-\ncp-∂ do-Py\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n tbm-Kw am-‰n-h-®Xm-bn B¿.-‰n.F sk-{I-´-dn Adn-bn-®p.

ku-P-\y I-cn-bÀ ssK-U³-kv sk-an-\mÀ \m-sf ssN-X-\y-bn sX-≈-Iw: tIm-´-bw A-Xn-cq-]X-bp-sS km-aq-lnI tk-h-\ hn`m-K-am-b tIm-´-bw tkm-jy¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n kp-h¿W-Pq-_n-en I¿-a ]-≤-Xn-I-tfmS-\p-_-‘n-®v C-Ø-h-W π-kv Sp ]-co-£ hn-P-bn-®-h¿-°m-bn ku-P-\y I-cn-b¿ ssK-U≥-kv ¢mkpw Xp-S¿-]-T-\-Øn-\v A-Uvan-j≥ t\-Sp-∂-Xn-\v D-X-Ip-∂ am¿-K-\n¿-tZ-i-߃ \¬-Ip-∂Xn-\m-bn A¿-[Zn-\ I-cn-b¿ ssK-U≥-kv sk-an-\m-dpw kwL-Sn-∏n-°p-∂p. \m-sf D-®-I-gn-™v c-≠p -apX¬ A-©p-h-sc sX-≈-Iw ssN-X-\y ]m-Ã-d¬ sk‚-dnem-Wv sk-an-\m¿ \-S-Øp-I-. Icn-b¿-ta-J-e-bn¬ bp-h-P-\-ß ƒ-°p Iq-Sp-X¬ Zn-im-t_m-[w \¬-Ip-I F-∂ e-£y-tØm-sS π-kv Sp hn-P-bn-® Ip-´n-Iƒ-°pw A-h-cp-sS am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°pam-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ sk-an\m-dn-¬ hn-hn-[ sXm-gn-e-[n-jvTnX s{]m-^-j-W¬ tIm-gv-kp-Iƒ, kv-tIm-f¿-jn-∏v km-[y-XIƒ, km-º-Øn-I-am-bn ]n-t∂m°w \n¬-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bp-≈ [-\-k-lm-b-Øn-\p≈ km-[y-X-Iƒ Xp-S-ßn-b hnj-b-ß-fn¬ ¢m-kp-Iƒ \-S-Øs∏-Spw. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃°v _-‘-s∏-Sp-I 9446984438.

s]m-Xp-XmÂ-¸-cy hy-h-lm-c k-lm-bth-Zn

Pq-\n-b¿ -{^‚ v-kv ]m-d-tØmSv bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Imbn-I ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø Ip-´nIƒ

koTTAYAM/ktm

¹m-Ìn-Iv Iq-Sn\pÅn X-e-tbm-«n I-s−¯n F-cp-ta-en/a-Wn-a-e: πm-Ãn-Iv Iq-Sn-\p-≈n¬ ]-g-°w sN-∂ X-etbm-´n I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se hn-gp-°n-tØm-Sv P-Mv-j-\n-emWv kw-`-hw. tdm-b¬ S-tb-gv-kv I-S-bp-sS k-ao-]-Øm-Wv X-e-tbm´n I-s≠Ønb-Xv. cm-hn-se ]-Wn-°v t]m-b sXm-gn-em-fn-Iƒ Xn-cs™-Sp-∏v hn-P-b-Øn¬ s]m-´n-°m≥ h-® ]-S-°-am-sW-∂v I-cp-Xn Iq-Sv Xp-d° -- p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ D-S≥-X-s∂ t]m-en-kn¬ hnh-c-a-dn-bn-®p. ]-g-°-sa-{X-bp-s≠-t∂m X-e-tbm-´n ]p-cp-j-s‚-bmtWm kv-{Xo-bp-tS-Xm-tWm-sb-∂v D-d-∏n-°m-\m-hm-sX A-t\z-jWw B-cw-`n-°m≥ I-gn-bn-s√-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®-tXm-sS t^md≥-kn-Iv hn-`m-K-Øn-\v X-e-tbm-´n ssI-am-dm≥ Im-™n-c-∏-≈n Unssh.-F-kv.]n Ip-cym-t°m-kv \n¿-tZ-in-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\nsS hn-c-f-S-bm-f hn-Z-Kv-[¿ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn. X-e-tbm-´n t^md≥-kn-Iv hn-`m-K-Øn-\v ssI-am-dn. iv-a-im-\-Øn-tem a-t‰m \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn-b-t∏mƒ X-e-tbm-´n e-`n-®-Xm-hm-sa∂pw kw-i-bn-°p-∂p-≠v. hn-Z-Kv-[ ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-Øn-b tijw hn-i-Z-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øp-sa-∂v Im-™n-c-∏-≈n F-kv.sF. jn-t‚m ]n Ip-cy≥ ]-d-™p.

Cucm-äp-t]-«b - nse tIm¬-{K-kv þ-tI-cf- m tIm¬-{K-k(v Fw) kw-LÀ-jw

3

a-Zym-k-àn tcm-K-¯n-\v ku-P-\y Nn-In-Â-km ]-cn-io-e-\w N-ß-\m-t»-cn: a-Zy hn-tam-N-\ cw-K-Øp {]-h¿-Øn-°p-∂-h-cpw {]-h¿-Øn-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap≈-h-cp-am-b tUm-Œ¿-am¿, k-∂≤ kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h¿-°pth-≠n B-fl-Xm- tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-c-a-\-∏-Sn°p k-ao-]-ap-≈ Pq-_n-en satΩm-dn-b¬ s{S-bn-\nMv sk‚dn¬ ku-P-\y Nn-In-¬-km ]-cnio-e-\w \-S-°p-∂p. C-∂p cm-hnse ]-Øp- ap-X¬ H-∂p-h-sc-bmWv ]-cn-io-e-\w. Xm-¬-∏-cy-ap≈-h¿ 0481 2411819¬ _-‘-s∏tS-≠-Xm-Wv.

Npcp¡¯nÂ

\q-tdm-fw t]À-s¡-Xn-tc tI-kv; 2 t]À I-Ì-Un-bnÂ, sF.-Pn. sX-fn-sh-Sp-¯p Cu-cm-‰p-t]-´: Cu-cm-‰p-t]-´bn¬ I-gn-™ Zn-h-k-ap-≠m-b tIm¨-{K-kv˛-tI-c-fm tIm¨{K-kv(Fw) kw-L¿-j-Øn¬ c≠pt]-sc I-Ã-Un-bn-se-Sp-°pI-bpw \q-tdm-fw t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]Ø-\w-Xn-´ tem-Iv-k-`m a-fi-eØn-se bp.Un.F-^v ÿm-\m¿Yn B-t‚m B‚-Wn Fw.]nbpsS hn-P-b-Øn¬ B-Àm-Zw {]-ISn-∏n-®v I-gn-™ Zn-h-kw tIm¨{K-kv Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ \-S-Ønb {]-I-S-\w sk≥-{S¬ -P-Mv-j\n¬ kw-L¿-j-Øn¬ I-em-in°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b B-Àm-Z {]-I-S-\-Øn ¬ tI-c-f tIm¨-{K-kv t\-Xmhpw No-^v hn-∏p-am-b ]n kn tPm¿-Pn-s\-Xn-cm-b ]m-c-Un Km\w D-]-tbm-Kn-®-Xm-Wv kw-L¿j-Øn-\p Im-c-Ww. ]m-´v X-S-b-

Ww F-∂m-h-iy-s∏-´v No-hv hn∏n-s‚ a-I-\pw bq-Øv {^-≠v (Fw) kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn-bp-am-b tjm¨ tPm¿-Pns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 50¬-∏-cw {]-h¿-Ø-I¿ Cu-cm-‰p-t]-´ SuWn¬ F-Øn-b-tXm-sS-bm-Wv kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. C-tXØp-S¿-∂v ]m-em Un-ssh.-Fkv.]n ÿ-e-sØ-Øp-I-bpw kw-L¿-j-w hym-]n-®-tXm-sS t]m-en-kv H-∂n-te-sd {]m-h-iyw em-Øn ho-ip-I-bpw sN-bv-Xp. tjm¨ tPm¿-Pv Dƒ-∏-sS \n-c-h[n tI-c-f tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I¿-°v ]-cn-t°-‰p. Chsc B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®-Xn-s\ ]ndsI cm-{Xn H-º-tXm-sS {]-iv-\w k-¶o¿-Wam-hp-I-bpw sXm-´-Sp-Øp-≈ sI´n-S-Øn\p -ap-I-fn¬ \n-∂p I-√pI-fpw tkm-Um-Ip-∏n-I-fpw F-dnbp-I-bp-≠m-bn.

N§\m-tÈ-cn amÀ-¡ä- n sXm-gn¯À-¡w Xp-Sc- p-¶X - m-bn aÀ-¨âvk - v A-tkm-kn-tb-j³ N-ß-\m-t»-cn: Un.F¬.H-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-´-b-Øv c-≠p Zn-h-kw ap-ºp\-S-∂ N¿-®bn¬ ]-cn-l-cn-°-s∏-´ N-ß-\mt»-cn am¿-°-‰n¬ sXm-gn¬ X¿°w C-t∏m-gpw Xp-S-cp-∂-Xm-bn a¿-®‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ A-dn-bn-®p. Pn-√m te-_¿ Hm-^nk-dp-sS D-Ø-c-hv Aw-Ko-I-cn°m≥ sXm-gn-em-fn-Iƒ X-øm-dmhm-Ø-Xm-Wv C-Xn-\p Im-c-W-ambn ]-d-bp-∂-Xv. sXm-gn-em-fn-Iƒ B-h-iy-s∏-´-Xn¬ \n-∂v A-c-iX-am-\w Ip-d-™ Iq-en-h¿-[-\hm-Wv Un.F¬.H D-Ø-c hn-eqsS A-dn-bn-®-Xv. Iq-en-Ø¿-°w kw-_-‘n-®v hn-hn-[ X-e-ß-fn¬ N¿-®-\-S-

Øn k¿-°m¿- ssI-s°m-≠ Xocp-am-\w A-\p-k-cn-°m≥ F-√mh-cpw _m-[y-ÿ-cm-Wv. D-Ø-chm-Zn-Xz-s∏-´ t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xr-Xzw C-°m-cy-Øn¬ ssIs°m-≠ \n-e-]m-Sv \n-cm-im-P-\I-hpw D-Ø-c-hm-Zn-Xz-s∏-´ P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ C-°m-cy-Øn¬ \n- w-K-X ]p-e¿-Øn-b-Xv {]-Xntj-[m¿-l-am-sW-∂pw a¿-® ‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ Btcm-]n-®n-®p. {]-iv-\-Øn-\p A-¥n-a Xo-cpam-\w D-≠mbn-s√-¶n¬ \-K-cØn-se ap-gp-h≥ hym-]m-c ÿm]-\ß - f - pw A-S®n-´v i-‡a - m-b \S-]-Sn-I-fn-te-°p \o-ßp-sa-∂pw A-tkm-kn-tb-j≥ A-dn-bn-®p.

C-tXm-sS t]m-en-kv ho-≠pw \-S-Øn-b em-Øn-®m¿-Pn¬ \n-c]-cm-[n-Iƒ Dƒ-∏-sS 25 Hm-fw t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-h-sc saUn-°¬ tIm-f-Pv Dƒ-∏-sS hn-hn[ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ {]-th-in∏n®p. kw-`-h-Øn-s‚ ]-›m-Ø-eØn¬ F-d-Wm-Ip-fw dq-d¬ sF.-Pn. Cu-cm-‰p-t]-´ Sn.-_n, No^v hn-∏n-s‚ ho-Sv F-∂n-hn-S-ßfn¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn. Bip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ tjm ¨ tPm¿-Pn-s‚ sam-gn-sb-Sp-°pI-bpw sN-bv-Xp.

kv (Fw) ]q-™m¿ \n-tbm-I afi-ew {]-kn-U‚ v sI F-^v.Ip-cy≥, bq-Øv {^-≠v (Fw) kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn tjm¨ tPm¿-Pv, tPm-kv h-en-b]-d-ºn¬, tPm-bn ap-Jm-e-°pt∂¬, P-em¬ \-S-bv-°¬, Fw F \-hm-kv F-∂n-h-sc A-Im-cW-am-bn a¿-±n-® \-S-]-Sn-bn¬ tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) ]q™m¿ \n-tbm-P-I-a-fi-ew IΩ-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. cm-{Xn 11 h-sc Cu-cm-‰p-t]-´ Su-Wn¬ t]m-en-kv `o-I-cm-¥-co£w kr-jv-Sn-®v \n-c-]-cm-[n-Isf a¿-±n-°p-I-bpw hm-l-\-߃ X-√n-Ø-I¿-°p-I-bpw \n-c-]-cm[n-I-fm-b tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc I≈-t°-kv F-Sp-°p-I-bpw sN-bvCu-cm-‰p-t]-´: ]m-em Un-ssh.- X-m-bn tbm-Kw B-tcm-]n-®p. tIF-kv.]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep- c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) h¿-°n≈ t]m-en-kv tI-c-fm tIm¨-{K- Mv {]-kn-U‚ v k-Pn- Ip-‰n-°m-Sn-

tI-c-fm tIm¬-{K-kv (Fw) {]-Xn-tj-[n-¨p

s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ h¿-°n-Mv {]-knU‚ v F -sI -sk-_m-Ãy≥ {]ta-bw A-h-X-cn-∏n-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v km-_p ]q-≠n-°p-fw, ]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b Hu-tkm-∏-®≥ I-√p-¶m-´v, U-bkv tIm-°m-´v, A-Ωn-Wn tXm-akv, a-fi-ew {]-kn-U‚pp-am-cmb k-°-dn-bm sUm-a-\n-Iv, tPmWn-Ip-´n aT-Øn-\-Iw, tXm-a-kv ap-°m-S≥, k-Æn sh-´p-I-t√¬, ssk-a¨ ]p-Xn-bm-]-d-ºn¬, tPm-kv tIm-tem-Øv, k-Æn hmh-em-¶¬, ]-cn-sIm-®v Ip-cp-h\m¬, ]n F-kv -sk-_m-Ãy≥ tXm-a-kv I-´-bv-°¬, bq-Øv {^≠v t\-Xm-°-fm-b tPm-fn a-Sp-°°p-gn, tPm-kn I-√q¿, tPm-bn ]pc-bn-Sw, jm-Pn In-®n-d, tPm-tPm ]m-ºm-S-Øv, tPm¿-Pv sk-_mÃy≥ kw-km-cn-®p.

tlm-«Â `-£-W-¯n-\p hn-e D-b-cp-¶p; h-e-bp-¶Xv km-[m-c-W-¡mÀ Ip-d-hn-e-ßm-Sv: \n-tXym-]-tbmK km-[-\-ß-fp-sS hn-e-°-b-‰Øn-s\m-∏w tlm-´¬ `-£-WØn-\pw hn-e D-b-cp-∂-tXm-sS km-[m-c-W-°m¿ h-e-bp-∂p. tlm-´¬ B≥-Uv sd-tÃm-d‚ v A-tkm-kn-tb-j-s‚ Xo-cp-am-\Øn-\p-t]m-epw Im-Øp-\n¬°m-sX ]-e -tlm-´-ep-I-fpw hne Iq-´n. sam-Øw hn-e Iq-´m-sX G-Xm-\pw C-\-߃-°p hn-e Iq´n-b-h-cp-ap-≠v. `-£-W-Øn-\v D-]-tbm-Kn°p-∂ km-[-\-ß-fn¬ hn-e Ipd-™-h D-]-tbm-Kn-®p {]-Xn-k‘n H-gn-hm-°p-∂-Xm-Wp a-s‰mcp X-{¥w. km-[m-c-W C-\-߃°v A-tX-hn-e \n-e-\n¿-Øn kvs]-jy-en-\p hn-e Iq-´p-∂-Xp

th-sdm-cp hn-Zy. {Km-ao-W ta-J-e-bn-se tlm´-ep-I-fpw Du-Wv A-S-°-ap-f-f B-lm-c-km-[-\-ß-fp-sS hn-e h¿-[n-∏n-®p. {Km-ao-W ta-J-e-bn ¬ Du-Wn-\p 30-˛35 cq-]-bm-bn-cp∂-Xv 45-˛55 cq-] h-sc-bm-°n Db¿-Øn. ssX-cv A-S-°-ap-≈ kkym-lm-c Du-Wv I-gn-°-W-sa¶n-epw th-Ww 50 cq-]. sN-dn-b t_-°-dn-I-fn¬ t]m-epw Nm-bbp-sS hn-e s]-s´-∂v h¿-[n-∏n-®v F-´pw H-º-Xpw B-°n. 15 cq-]-bv°v Nm-b hn¬-°p-∂ t_-°-dnI-fp-ap-≠v. Nn-e tlm-´-ep-Iƒ Du-Wn-\v A-©p ap-X¬ 10 cq-] h-sc Iq-´n-bn-´p-≠v. h-dp-Ø ao-\n-\v 60 ap-X¬ 80 cq-]-h-sc-bm-Wv hne Cu-Sm-°p-

∂-Xv. I-dn-Iƒ A-f-hp Ip-d-®mWv ]-e tlm-´-ep-I-fn-epw \¬Ip-∂-Xv. I-dn-I-fn¬ tN¿-°p-∂ hn-e-°-b-‰-ap-≈ km-[-\-ß-fpsS A-f-hn-epw Ip-d-hv h-cp-Ønbn-´p-≠v. hn-e Iq-´m-sX ]n-Sn-®p\n¬-°m-\m-hn-s√-∂v tlm-´-epS-a-Iƒ ]-d-bp-tºmƒ C-{X-bpw hn-e \¬-In F-ß-s\ `-£-Ww I-gn-°pw F-∂ tNm-Zy-am-Wv D-]t`m-‡m-°ƒ D-b¿-Øp-∂-Xv. tlm-´-epI-sf B-{i-bn-®n-cp∂ Hm-^n-kv Po-h-\-°m-cpw sXm-gnem-fn-I-fpw a-‰pw ho-Sp-I-fn¬-\n∂p s]m-Xn-t®m-dv sIm-≠p-h-cnI-bm-Wn-t∏mƒ. \m-S≥ hn-`-h߃-°p I-≈p-jm-∏p-I-fn-epw sd-tÃm-d‚p-I-fn-epw hn-e D-b¿∂n-´p-≠v.

a-en-\oI-c-W \n-b-{¥W t_m¿-Uv D-tZym-K-ÿ¿ Cdn-™m¬ tXm-´n¬ \n∂v P-e-Øn-s‚ kmw-]nƒ ti-J-cn-°p∂p

ao-\-´-d-bm-än-se sh-Å-w am-en-\y-a-b-w; A[n-IrXÀ kmw-]nÄ ti-J-cn¨p

tIm-´-bw: ao-\-¥-d-bm-‰n-se sh-≈w am-en-\y-a-b-ambn. C∂se cm-hnse-tbm-sS-bmWv sh-≈-Øn¬ ]m-S I-s≠-Øp-I bpw Zp¿-K-‘w h-an-°p-I-bpw sN-bv-XXv. sh-≈-Øn¬ Ip-fn-®h¿-°v sNm-dn-®n¬ A-\p-`-h-s∏-´p. -ao-\-¥-d-bm-‰n-se s]-cpwXn-´-°-S-hv, a-[p-cw-tN-cn-°-S-hv `m-K-ß-fn-emWv sh-≈w a-en-\am-b \n-e-bn¬ I-≠-Xv. s]-t{Sm-tfm Uo-k-tem H-gn-® t]m-se sh-≈-Øn-\p ap-Ifn¬ ]m-S-Nq-Sn-b \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. C-Xn-s\m-∏-am-bn-cp-∂p A- -l-\o-b-am-b Zp¿-K-‘w. C-Xn-\n-sS {]-tZ-i-sØ \m-ep I-S-hp-I-fn¬ \n-c-h-[n t]¿ Ip-fn-°m-s\-Øn. sh-≈-Øn¬ Cd-ßn-b-h-sc-√mw sNm-dn-®n-en-s\- Xp-S¿-∂v Xn-cn-®p-I-b-dn. XpS¿-∂v \m-´p-Im¿ P-\-{]-Xn-\n-[n-Isf hn-h-c-a-dn-bn®p. CtXm-sS a-en-\oI-c-W \n-b{¥W t_m¿-Uv A-[n-Ir-X¿ ÿe-sØ-Øn P-e-Øn-s‚ kmw-]nƒ ti-J-cn®p.

sIm-Sn-¡p-¶n-en-\v kzo-I-c-Ww \Â-In

N-ß-\m-t»-cn: am-th-en-°-c tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ \n∂p ho-≠pw X-n-c-s™-Sp-°-s∏-´ sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jn-\p N-ß-\m-t»-cn-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. In-S-ß-d H-∂mw ]m-eØn-\p k-ao-]w F-Øn-b A-t±-l-sØ Un.kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sP sP-bnw-kv, tI-c-fm-tIm¨-{K-kv(Fw) kwÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz. tPm-_v ssa-°nƒ ]n kn hn-jv-Wp\m-Yv Fw.F¬.F, hn sP em-en Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-embn-cp-∂p kzo-I-c-Ww. Xp-S¿-∂v \-K-c-Øn-epw k-ao-] ]-©m-b-Øp-I-fn-epw BÀm-Z-{]-I-S-\-hpw \-S-∂p. sI.F-kv.bp Pn-√m sk-{I-´-dn tkm_n-®≥ I-Æ-º-≈n, ]n F A-–p¬ k-emw, ]n F-®v A-j-d^v, tPm-kv-Ip-´n s\-Sp-ap-Sn, \n-km¿ B-c-a-e, Fw F k-Pm-Zv, _m-_p a-W-°p-t∂¬ t\-Xr-Xzw \¬-In. Xp-S¿-∂p a-[p-c-]-elm-c hn-X-c-W-hpw \-S-∂p.

G-I-Zn-\- inÂ-¸-im-e kw-L-Sn-¸n-¨p

N-ß-\m-t»-cn: ^m-an-en A-∏-kv-X-te-‰v, ]n-Xr-th-Zn-˛-am-XrtPym-Xn-kv F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ]m-Ã-d¬ sk‚-dn¬ kw-L-Sn-∏n-® A-Xn-cq-]-Xm-X-e-Øn¬ ssh-[-hyw t\-cn-Sp-∂-h-cp-sS G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e hn-Im-cn- P-\-dmƒ d-h. tUm. tPm-k-^v ap-≠-I-Øn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ^m. kndn-b-Iv tIm-´-bn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. P-Ãn≥ Im-bw-Ip-fØp-t»-cn, tPm-kv- ssI-em-Øv, em-en C-f-∏p-¶¬, am-bm-tPmbn kw-km-cn-®p.

\-Kc- k - `- b - n-se Im-Wm-Xm-b- ^-be- p-Isf kv-Izm-Up-IÄ \nÀ-Pohw; tIm-«-bw \-K-c-¯n-epw Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡m³ hn-Pn-e³-sk-¯n ]-cn-k-c-§-fn-epw am-en-\yw Ip-¶q-Ip-Sp-¶p ssh-°w: ap≥ `-c-W-k-an-Xn-bpsS Im-e-sØ Su¨-lm-fn-s‚ F-{Kn-sa‚p-Iƒ Im-Wm-Xm-b-Xns\-°p-dn-®v C-t∏m-g-sØ `-c-Wk-an-Xn \¬-In-b ]-cm-Xn-sb°p-dn-®v A-t\z-jn-°m≥ hn-Pne≥-kv hn-`m-Kw C-∂-se \-K-ck-`-bn-se-Øn. cm-hn-se 11\v FØn-b hn-Pn-e≥-kv D-tZym-K-ÿ ¿ C-Xp kw-_-‘n-®v D-tZym-Kÿ-cn¬ \n-∂pw Iu¨-kn-e¿am-cn¬ \n-∂pw hn-h-c-߃ tiJ-cn-®p. ^-b-ep-Iƒ Im-Wm-Xm-b kw-`-hw \-K-c-k-`-bn¬ G-sd hn-hm-Z-w D-≠m-°n-bn-cp-∂p. CXn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv C-t∏m-gsØ Iu¨-kn¬ hn-Pn-e≥-kn\p ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. Su¨-

lm-fn-se Ip-Sn-»n-I D-S≥ X-s∂ Xn-cn-s®-Sp-°m≥ Xo-cp-am-\-ambn-´p≠v. Iq-Sm-sX A-Sp-Ø Iu ¨kn-en¬ ]p-Xn-b I-cm-dp-Im-sc I-s-≠Øp-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-SnI-fpw kzo-I-cn-°pw.

A-Sn-Øm-\ ku-I-cy-an-Ãm-¯ _m-dp-IÄ Xp-d-¡-cp-sX¶v I-Sp-Øp-cp-Øn: A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-fn-√m-Ø _m-dp-Iƒ Xp-d-°-cp-sX-∂pw sse-k≥-kv \¬-In-b-h-bn-se \n-e-hm-c-an√m-Ø _m-dp-Iƒ A-S-®p-]q-´-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´pw a-Zy-\ntcm-[-\ k-an-Xn ssh-°w Xm-eq°v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn

¬ I-Sp-Øp-cp-Øn-bn¬ {]-h¿Ø-I-tbm-Kw \-S-∂p. Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v sI -hn ⁄m-\-kp-μ-cw A-[y-£-X hln-®p. tbm-Kw tSm-an ]-S-]p-c-bv°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-ZyI-®-h-S-Øn¬ \n-∂p k¿-°m¿ ]n-¥n-cn-b-W-sa-∂pw sN-Øv-I≈v C-√m-Ø jm-∏p-Iƒ A-S-®p]q-´-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p. tPm-k-^v a-º-≈n¬, sI sP Ip-cy≥, tPm¨ im-kv-Xm-¶¬, a-dn-bm-Ω B≥-{Uq-kv, Nm-t°m B-\n-Øm-\w, tPm-fn am-Xyp tN\-°m-e, tXm-a-kv I-S-∏q-cm≥, {]-^.-Sn Un am-Xyp, tPm¨ Nn-dbn¬, Nm-°-∏≥ X-øn¬ kw-kmcn-®p.

tIm-´-bw: \-K-c-Øn-epw ]-cn-kc-ß-fn-epw am-en-\yw Ip-∂q-IpSp-∂p. \-K-c-k-`-bp-sS {]-tXy-I kv-Izm-Up-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w \n-e-®-tXm-sS am-en-\yw h-ens®-dn-bp-∂Xv \-K-c-Øn¬ ]-Xnhm-bn-cn-°p-I-bmWv. C-S-tdm-UpI-fn-epw B-sfm-gn-™ {]-tZ-iß-fn-ep-sa-√mw πm--Ãn-Iv- Iq-Sn¬ sI-´n-b am-en-\y-ti-J-cw h¿-[n°p-I-bm-Wv-. am-en-\y-\o-°w \ne-®n-´v- A-©p am-k-am-hp-tºmgpw ^-e-{]-Z-am-b {]-Xn-hn-[n Is≠-Øm≥ \-K-c-k-`-bv-°p I-gnbm-Ø-Xm-Wv- {]-iv-\-߃ cq-£amhm≥ Im-c-Ww. am-en-\y t]m-bn‚p-Iƒ ]-eXpw tcm-K-hm-l-I tI-{μ-ß-fm-

bn am-dn. ]-®-°-dn, ]-gh¿-K Ah-in-jv-S-߃-°p ]p-d-ta C-d®n, ao≥ am-en-\y-ß-fpw tdm-Ucn-In¬ No-™-gp-Ip-I-bm-Wv-. B-cpw Im-Wm-sX am-en-\yw Ipgn Ip-Øn aq-Sp-∂ \-S-]-Sn-bm-WvA-[n-Ir-X¿ Xp-S-cp-∂-Xv-. \n-ehn-ep-≈ _-tbm-Kym-kv- πm‚p-Ifp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ ]q¿Øn-bm-°p-∂ \-S-]-Sn-bpw ]p-Xnb πm‚p-Iƒ kv-Ym-]n-°p-∂ \-S]-Sn-bpw C-g-bp-I-bm-Wv-. ho-Sp-I-fn¬ I-tºm-Ãv bq-\n‰p-Iƒ kv-Ym-]n-°p-∂ \-S-]-Sn°pw ]-g-b th-K-an-√. \-K-c-k-`bp-sS `m-K-Øp \n-∂p-≈ D-Zmko-\-X-bm-Wv- {]-iv-\-߃-°p Im-c-W-sa-∂v- B-tcm-]-W-ap-≠v-

. \-K-c-Øn-\p-≈n¬ G-‰-hpw IqSp-X¬ am-en-\y-߃ \n-d-™p In-S-°p-∂-Xv- Fw.kn tdm-Un¬ ssh.U-ªyp.kn.F-bv-°p k-ao]-ap-≈ tXm-´n-epw N-Xp-∏m-bn In-S-°p-∂ ]-cn-k-c-ß-fn-ep-amWv-. ]-e I-S-I-fn¬ \n-∂pw IØn-®p I-f-bm-hp-∂ X-c-Øn-ep≈ am-en-\y-߃ t]m-epw C-hnsS \n-t£-]n-°p-∂-Xv- ]-Xn-hmbn-cn-°p-I-bm-Wv-. B-ip-]-{Xn am-en-\y-ßfpw C-hn-sS D-t]-£n-°p-∂-Xm-bn ]cm-Xn-bp-≠v-. Ip-cy≥ D-Xp-∏v- tdmUn¬ ap-\n-kn-∏¬ ]m¿-°n-\p k-ao-]-ap-≈ a-en-\-P-ew \n-d™p In-S-°p-∂ Hm-S-bn-te-°p I-°q-kv- am-en-\y-߃ Dƒ-s∏-

F-þ-kn tdm-Uv \nÀ-am-W-¯nse A-im-kv-{Xo-b-X-bv¡v ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-¶ B-h-iyw i-à-am-bn

N-ß-\m-t»-cn: km-aq-ln-I {]m[m-\y-ap-≈ {]-iv-\-߃ \o-Xn\ym-b tIm-S-Xn-bp-sS ap-ºn¬ sIm-≠p-h-cm≥ B-{K-ln-°p-∂ hy-‡n-Iƒ-°pw- kw-L-S-\-I-ƒ°pw \o-Xn \n-tj-[n-°-s∏-Sp-∂ km-[m-c-W-°m¿-°v \o-Xn e-`yamhm-\pw s]m-Xp-Xm¬-∏-cy hyh-lm-c k-lm-b-th-Zn-sb k-ao]n-°m-sa-∂v - tIm- Hm-Un-t\-‰¿ tUm. tPm-kv sI tPm-k-^v A-  F≥ ]n A-–p¬ A-ko-kv dn-bn-®p. hn-h-c-߃-°v 944 628 3 N-ß-\m-t»-cn: A-im-kv-{Xo-b516. am-bn \n¿-an-® B-e-∏p-g-˛-N-ß\m-t»-cn tdm-Un-s‚ (F-˛-kn tdm-Uv) {]-iv-\-߃-°p ]-cnlm-cw Im-W-W-sa-∂ B-hiyw i-‡-am-bn. Ip-´-\m-S≥ hb-ep-Iƒ-°p a-t[y-Iq-Sn F˛ kn tXm-´n-se a-sÆ-Sp-Øp h¿j-߃-°p ap-ºm-bn-cp-∂p tdmUv \n¿-an-®-Xv. C-Xn-s‚ B-ZyL-´-Øn¬-Ø-s∂ A-im-kv{Xo-b-am-bn-´m-Wv \n¿-am-Ww \S-°p-∂-sX-∂ B-t£-]w D-b kwÿm-\ X-e a-Zv-d-k s^Ãn¬ Pq-\n-b¿ hn-`m-Kw Jp¿- ¿-∂n-cp-∂p. A-Sp-Ø-bn-sS a-te-ky-bn B≥ ]m-cm-b-WØn¬ H∂mw-ÿm-\w t\Sn-b -s]-cp-h- ¬ \ns∂-Øn-b tdm-Uv \n¿-am¥m-\w \q-dp¬ C-kv emw aZv-d- W kw-L-hpw tdm-Un-s‚ \n-e\n¬-∏v kw-_-‘n-® kw-i-bk hn-Zym¿-Yn km-Zn-Jv _n≥ hpw {]-I-Sn-∏n-®n-cp-∂p. Iq-Smkn-±oJv

sX h¿-jw tXm-dpw G-gp sk ‚nao-‰¿ F-∂ tXm-Xn¬ tdm-Uv Xm-gp-∂-Xm-bpw ]T-\-Øn¬ sX-fn-™n-´p--≠v. ]m-S-Øn-s‚ a-t[y tdm-Uv \n¿-an-°p-tºm-ƒ D-≠m-th-≠ am-\-Z-fi-߃ ]m-en-®-√ A-SnØ-d _-e-s∏-Sp-Øn-b-sX-∂ B-t£-]w D-b¿-∂n-cp∂p. D-]cn-X-e-Øn¬-am-{Xw _n-‰p-an-\kv sa-°m-U-hpw _n-‰p-an-\-kv tIm¨-{Io-‰pw am-{Xw D-]-tbmKn-®p-≈ Sm-dnßm-Wv \-S-∂-Xv. Iq-Sm-sX L-\w Iq-Sn-bm¬ tdmUv Xm-gp-sa-∂ Im-c-W-Øm¬ aÆpw I-√pw tN¿-Ø an-{in-Xw D]-tbm-Kn-®p-≈ ap-Iƒ-]m-fnbpw H-gn-hm-°n-bn-cp-∂p. In.ao‰-dn-\v H-∂-ct°m-Sn-tbm-fw sNe-h-gn-®v tdm-Uv \-ho-I-cn-®p-sh¶n-epw Un-ssk-\nßn-epw \n

lm-cn-°m-sX \-ho-I-cn-®-Xv F. kn tdm-Un-¬ hm-l-\m-]-I-S-ß ƒ h¿-[n-°m≥ Im-c-W-am-bn-. Hm-tcm-h¿-j-hpw I-\m-en-se B-gw h¿-[n-∏n-°m≥ F-∂ t]cn¬ X-´n¬ \n-∂p a-Æpw N-fnbpw hm-cp-∂-Xv A-Sn-Ø-d _-es∏-Sp-Øm-sX \n¿-an-® tdm-Uv Iq-Sp-X¬- Xm-gm≥ Im-c-W-am-hp∂-Xm-bpw ]-d-bp-∂p. tIm-SnIƒ -sN-e-h-gn-®v \-ho-I-cn-s®¶n-epw an-°-bn-S-ß-fn-epw Ct∏m-gp-w sh-≈w I-b-dp-∂p-≠v. s]-cp-∂ ap-X¬ In-S-ß-d-hsc-bpw am-ºp-g-°-cn, a-s¶m-ºv, s\-Sp-ap-Sn, ]-≈m-Øp-cp-Øn XpS-ßn-b `m-K-ß-fn-epw sh-≈F˛kn tdmUv s∏m-° `o-j-Wn t\cnSp-∂p¿am-W-Øn-ep-ap-≠m-b ]m-fn-®- t£-]w D-b¿-∂n-´p-≠v. ≠v. C-Xn-\p ]-cn-l-c-am-bn F-. A-im-kv-{Xo-b-am-bn \n¿-an- F-kv I-\m¬ H-∂mw-I-c-ap-X¬ Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ \-S-]-Snsbm-∂p-ap-≠m-bn-s√-∂pw B- ® tdm-Un-s‚ {]-iv-\-߃ ]-cn- s\-Sp-ap-Sn-h-sc Xp-d-°p-I-bm-

W-¶n¬ h-≈-s∏m-°-k-a-b-Øv tdm-Uv I-hn-s™m-gp-Ip-∂-Xv ]- c n- l - c n- ° m- \ m- h p- s a- ∂ mWv Ip-´-\m-Sv hn-I-k-\ k-an-Xn FIv-kn-Iyq-´n-hv U-b-d-Œ¿ ^m. tXm-a-kv ]o-en-bm-\n-°¬ A-`n{]m-b-s∏-Sp-∂-Xv. Iq-Sm-sX F-˛-kn I-\m¬ ]≈m-Øp-cp-Øn-h-sc \o-´n-bmepw sh-≈-s∏m-°-Øn-\p ]-cnlm-c-am-hpw. A-Sp-Ø-Im-eØm-bn \n-c-h-[n hm-l-\-ß-fmWv F-˛-kn tXm-´n¬ ho-Wv A]-I-S-ß-fn¬-s∏-´-Xv. tdm-Uv \n¿-an-® Im-e-L-´-Øn-ep-≈ ]me-߃- sN-dp-Xpw ho-Xn-Ip-d-™Xp-am-b-Xn-\m¬ A-h s]m-fn-®pam-‰n ]-I-cw tdm-Un-s‚ ho-Xn-°\p-kr-X-am-bn ]m-e-ß ƒ ]p-Xp°n-∏-Wn-b-W-sa-∂ B-h-iy-hpw k-Po-h-am-bn-´p-≠v.

sS-bp-≈-h cm-{Xn-bn¬ sIm-≠ph-∂p X-≈p-∂-Xv- ]-Xn-hm-bn-. tIm-Sn-a-X-bn-se B-sfm-gn-™ tI-{μ-ß-fpw am-en-\yw X-≈m\p-≈ tI-{μ-ß-fm-bn am-dn.

s]-«n-Hm-t«m a-dn-ªp ssh-°w: a¬-ky-hp-am-bn h-∂ s]-´n Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-™p. ssh-°w-˛-F-dWm-Ip-fw tdm-Un-se Ip-e-ti-Jc-aw-K-ew kv-Iq-fn-\p k-ao-]w C∂-se ]p-e¿-s® \m-en-\m-bn-cp∂p A-]-I-Sw. _-l-fw-tI-´v Hm-Sn-°q-Sn-b k-ao-]-hm-kn-I-fm-Wv Hm-t´m-dn£ D-b¿-Øn ss{U-h-sd c-£s∏-Sp-Øn-b-Xv.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-05-18  
Thejas Epaper kottayam Edition 2014-05-18  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-05-18

Advertisement