Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw ssa-\À C-dn-tK-jsâ \nÀam-W {]-hÀ-¯-\§Ä

kottayam/kpi

hnti-j§Ä

Xp-SÀ hn-Zym-`ym-k ]-cn-io-e-\ -¢mkv \S¯n

Im-™n-c-∏-≈n: t]´ K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ C∂se cm-hnse 10 ap-X¬ 10mw-X-cw, π-kv h¨, π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn- B-Ivk-kv ssK-U≥-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-cn-b¿ ssK-U≥-kv ¢m-kv \-SØn. 10, π-kv h¨, π-kv Sp ]Tn°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bp≈ Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k-Øn-\p-≈ ap≥-I-cp-Xepw A-Xn-\p-≈ ]-cnio-e-\hpw anI-® A-[ym-]Icm-b du-^v sIm√w, \n-km¿ Im-™n-c-∏-≈n 26mw-ssa-en¬ C∂-se A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Im¿. A-]-I-S-Øn¬ H-cm-ƒ a-cn®p F-∂n-h¿ \-bn-®p.

tI-Sp-h-¶-Xn-\v sh-«n-am-än-b hm-g-¸n-−n-bn Ip-e ap-f-¨p sN-ß-∂q¿: tI-Sp-h-∂-Xn-\p sh-´n-am-‰n-b hm-g-∏n-≠n-bp-sS D≈n¬ \n-∂p Ip-e hn-cn-bm-\p≈ Iq-ºv ap-f-®p. ap-f-°p-g ]-≈n∏-Sn I-√pw-]p-d-Øv Ku-cn-bp-sSho-´n-se hm-g-bm-Wv H-cp am-kw ap-ºv ]n-≠n tI-Sm-b-Xn-s\ XpS¿-∂p sh-´n-am-‰n-b-Xv. _m-°n \n-∂ ]n-≠n-bn-em-Wp I-gn-™ Zn-h-kw Ip-e hn-cn-bm-\p-≈ Iqºv ap-f-®-Xv.

]m-em- \n-tbm-P-I- a-Þ-e-¯n 5.58 tIm-Sncq]-bpsS {]-hr-¯n-IÄ-¡v `-c-Wm-\p-a-Xn ]m-em: ]m-em \n-tbm-P-I- a-fie-Øn¬ ssa-\¿ C-dn-tK-j-s‚ hn-hn-[ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃-°m-bn 5.58 tIm-Sn-bp-sS `c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b-Xm-bn a{¥n sI Fw am-Wn A-dn-bn-®p. ]m-em fm-ew ]m-e-Øn-\p apI-fn-em-bn sN-bn-t\-Pv 1150 apX¬ fm-ew tXm-Sn-s‚ C-S-Xp-I-cbp-sS kw-c-£-Ww (326 e-£w), C-S-∏m-Sn B-\-μ j¨-ap-J t£-{X-Øn-\p k-ao-]w C-S-∏m-

Sn tXm-Sn-\p Ip-dp-sI sN-°vUmw (54 e-£w), cm-a-]p-cw ]©m-b-Øn¬ ]p-Xp-th-en tXm´n¬ Io-Øm-∏-≈n `m-K-Øv sN°v-Umw (40 e-£w), ta-h-S tXm´n¬ am-tfm-e `m-K-Øv sN-°vUmw (40 e-£w), ao-\-®n¬ h-enb-tXm-´n¬ aq-te-Øp-≠n `m-KØv sN-°v-Umw (98 e-£w) F∂n-h-bv-°m-Wv A-\p-a-Xn \¬In-b-Xv. fm-ew tXm-Sn-s‚ C-S-Xp-I-c-

16 tI-kp-IÄ cPn-ÌÀ sN-bvXp  \n-c-h-[n t]À A-d-ÌnÂ-

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

C-Sp-°n-: sIm-≈-∏-en-i-bv-°p ]-Ww I-Sw sIm-Sp-°p-∂-h-cp-sS `o-j-Wn-aq-ew kw-ÿm-\-Øns‚ hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ B-fll-Xy-bp-≠m-b-tXm-sS Pn-√-bnse tª-Uv am-^n-b kw-L-ßsf tX-Sn t]m-en-kv hym-]-I sdbv-Uv \-S-Øn. ]-cn-tim-[-bv-°n-sS \n-c-h-[nt]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. F∂m¬ ]-e-bn-S-Øpw t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\-bv-s°-Øp-∂ hn-hcw ap≥-Iq-´n-b-dn-™ tª-Uv kw-L-߃ ap-ßn. C-hn-S-ß-fn¬ \n-∂v \n-c-h[n tc-J-I-ƒ I-s≠-Sp-Ø-p. h-kvXp A-S-°-ap-≈-h-bp-sS Cu-Sn≥ta¬ h≥-Xp-I ]-en-i Cu-Sm-°n sIm-≈-em-`w sIm-øp-∂ ÿm-]-

\-ß-fpw hy-Iv-Xn-I-fp-sS ho-Sp-Ifpw tI-{μo-I-cn-®m-bn-cp-∂p ]-cntim-[-\. I-´-∏-\-bn-se 18 tI-{μ-ßfn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ c-≠p-t]¿ A-d-Ãn-em-bn. I-´-∏-\ km-K-c P-Mv-j-\n-se ap≠p-Im-´n¬ hn-P-b≥, X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in A-º kv-{So-‰n¬ tem-I\m-Y≥ F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. C-h-cp-sS ]-°¬ \n-∂p Xp-I tc-J-s∏-Sp-Øm-Ø \n-c-h[n sN-°v eo-^p-I-fpw ap-{Z-∏-{Xß-fpw I-s≠-Sp-Øp. Un-ssh.-F-kv.-]n-bp-sS \n¿tZ-i-{]-Im-cw- F-kv.-sF Sn -Un kp-\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. h≠≥-ta-´n¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim[-\-bn¬ I-S-in-°-S-hv {io-e-£van \n-hm-kn¬ a-Wn-I-WvT≥ ]n-

Sn-bn-em-bn. Ip-a-fn ta-J-e-bn¬ Ip-a-fn Su¨, sN-¶-c, A-´-∏-≈w, tdmkm-∏q-°-≠w F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. sN-¶c kz-tZ-in K-tW-i-s‚ ho-´n¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ hkv-Xp-hn-s‚ B-[m-c-ß-fpw ap-{Z∏-{X-ß-fpw sN-°v eo-^p-I-fpw I-s≠-Sp-Øp. D-∏p-X-d-bn¬ G-gp tI-{μ-ßfn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. am-´p°-´ a-W-∏m-´v t\m-_nƒ A-K-kvXn ]n-Sn-bn-em-bn.aq-e-a-‰w A-d-°p-f-Øv c-≠n-Sß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Im-™m¿ kn.-sF ]-b-kv tPm¿-Pn-s‚-bpw F-kv.-sF: ]-bkv sI tXm-a-kn-s‚-bpw t\-XrXz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[\. A-d-°p-f-Øv hym-]m-cn-bm-b

sIm-√n-bn¬ in-h≥, sh-´n-°m´n¬ i-in F-∂n-h-cp-sS t]-cn¬ tI-sk-Sp-Øp. in-h-s‚ I-Sbn¬ \n-∂v Nn-´n _p-°pw ]-Whpw I-s≠-Sp-Øp. Pn-√-bn¬ sam-Øw 134 tI-{μ-ß-fn¬ sd-bvUv \-S-Øn. 16 tI-kp-Iƒ c-Pnÿ sN-bv-X-p.A-Sn-am-en: aq-∂m¿ Un-ssh-Fkv-]n-bp-sS t\-Xy-Xz-Øn¬ 18 CS-ß-fn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ H-cm-sf A-d-Ãv sN-bvXp. aq-∂m¿ Un-.ssh-.F-kv-.]n hnF≥ k-Pn-bp-sS t\-Xy-Xz-Ønem-bn-cp-∂p sd-bv-Uv. tIm-hneq¿ kz-tZ-in ao-\-ø-sb-bm-Wv tZ-hn-Ip-f-Øp- \n-∂v A-d-Ãv- sNbv-X-Xv. C-bm-fp-sS ho-´n¬ \-SØn-b sd-bv-Un¬ \n-c-h-[n ap-{Z∏-{X-߃, sN-°p-Iƒ Xp-S-ßn

\n-c-h-[n tc-J-Iƒ ]n-Sn-s®-SpØp.C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-kv cPn-ÿ- sN-bv-X-Xm-bn Un-ssh.F-kv-.]n ]-d-™p. A-Sn-am-en Su-Wn-se F-´p tI-{μ-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-SØn. tª-Uv kw-L-ß-fp-sS hoSp-I-fn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. sd-bv-Uv hn-h-cw t\-c-sØ A-dn™-Xn-\m¬ H-∂pw I-s≠-Sp°m≥ I-gn-™n-√. I-gn-™ h¿jw cm-Pm-°m-Sv tÃ-j-\n¬ CØ-c-Øn¬ t]m-eo-kn-s‚ HØm-i-tbm-sS \-S-°p-∂ tª-Uv {]-h¿-Ø-\w I-s≠-Øn-b-XmWv. Ip-a-fn: Ip-a-fn sN-¶-c Aw-t_-ZvI¿ tIm-f-\n-bn¬ K-tW-i-s‚ ho-´n¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn-¬ h-kv-Xp-hn-s‚ B-[m-cw, ap{Z-∏-{X-߃, ]-Ww \¬-In-b-Xn-

b-‰h - pw sl-b¿-]n≥ h-fh - p-If - pw D-cp-≠ ]m-d-°-√p-Iƒ \n-d-™ ]m-X-bn-eq-sS k-©-cn-®m¬ am{X-ta I-Æ-In- t£-{X-Øn-seØm≥ I-gn-bp-Ib - p-≈p. Cu tdmUn-s‚ ]-e-`m-K-ß-fn-epw sN-fn\n-d™ ncn°pI-bm-Wv. G-Xm-\pw Zn-h-k-߃-°p- apºm-Wv I-Æ-In- t£-{X-Øn-se D-¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v h\w- h-Ip-∏v tdm-Un-s‚ A-‰-Ip-‰∏-Wn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. F-∂m¬ I-gn-™ Zn-h-k-ßfn¬ s]-bv-X- a-g-sb- Xp-S¿-∂v A‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn-b `m-KsØ -a-Æpw I-√pw H-en-®p-t]mb-tXm-sS t^m¿-ho¬ kw-hn-[m\-an-√m-Ø hm-l-\-߃ C-Xp-hgn I-S-∂p-t]m-hn-√. I-gn-™ h¿jw 17,000tØm-fw B-fp-I-fmWv aw-K-fm-tZ-hn-bn-se-Øn-b-

sX-∂m-Wp I-W-°v. C-Ø-h-W 25000Øm-fw Bfp-Iƒ F-Øp-sa-∂m-Wv A-[nIr-X-cp-sS \n-K-a-\w. F-∂m¬ t^m¿-ho¬ kw-hn-[m-\-an-√mØ hm-l-\-߃ Ip-d-hm-b-Xn\m¬ C-Ø-h-W aw-K-fm-tZ-hnbn-te-°p k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ hm-l-\-ß-fp-sS F-Æ-Øn-epw Im-cy-am-b Ip-d-hp-≠m-hpw. C-Xn\p _-Z¬ kw-hn-[m-\w I-s≠Øn-bn-¶n¬ X-an-gv-\m-Sn-s‚-bpw tI-c-f-Øn-s‚-bpw hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ \n-s∂-Øp-∂ `-‡-cmbn-cn-°pw C-Xp aq-ew h-e-bp-I. C-Xn-\n-sS C-∂p tX-\n-˛-C-Sp-°n Pn-√m I-e-Œ¿-am¿ aw-K-fm-tZ-hn tdm-Uv ]-cn-tim-[n-°pw. Xp-S¿∂m-hpw aw-K-fm-tZ-hn-bn-te-°p hm-l-\-߃ I-S-Øn-hn-Sp-∂-Xn- Hmƒ tIc-fm sF.Sn Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ k-tΩ-f-\-w tIm´bw am-Ω≥ s\- Ip-dn-®v B-tem-Nn-°p-I. am∏n-f lm-fn¬ [-\-a{¥n sI Fw am-Wn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

kw-`-cn-¨ s\-Ãn-sâ hn-e-bm-b 13 tIm-Sn e-`n-¨nÃ; IÀ-j-IÀ {]-Xn-k-Ôn-bn ]-en-i-cln-X _m-¦v ]²-Xn {]-tbm-P-\-s¸-«n-söv B-tcm]Ww N-ß-\m-t»-cn: A-∏¿-Ip-´-\m-´nse sIm-bv-Øv I-gn-™-Xn-s‚ ]n-∂m-se k-ssπ-tIm kw-`-cn® s\-√n-s‚ hn-e e-`n-°m-ØXn¬ I¿-j-I¿ {]-Xn-k-‘nbn¬. C-hn-sS-\n-∂p am-{Xw tiJ-cn-® 70000 Izn‚¬ s\-√n-s‚ 13 tIm-Sn cq-]-tbm-f-am-Wv I¿-jI¿-°p e-`n-°m-\p-≈-Xv. h-kv-Xp-h-I-Iƒ ]-W-b-s∏Sp-Øn-bpw _m-¶n¬ \n-∂p hmbv-]-sb-Sp-Øpw Ir-jn sN-bv-X I¿-j-I-cm-Wv C-Xp-Im-c-Ww _p-≤n-ap-´p-Iƒ A-\p-`-hn-°p-h∂-Xv. kw-`-c-Ww Xp-S-ßn-b k-a-bØp I¿-j-I-cp-sS c-Pn-kv-t{Sj≥ Xm-a-kn-®m-bn-cp-∂p \-S-∂-

_-kv Ìm³-Un-\v k-ao-]w Hm-S \nÀ-an-¡-Wsa¶v ]m-em: ]m-em-˛-sXm-Sp-]p-g tdmUn¬ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _kv Ãm≥-Un-\p k-ao-]w Hm-S \n¿-an-°-W-sa-∂v hym-]m-cn-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. H-cp a-g s]-bvXm¬ sh-≈-s°-´v cq-]-s∏-Sp-∂ Cu `m-K-Øv Hm-S \n¿-an-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v A-[n-IrX¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-´n-√. \n-e-hn-ep-≈ Hm-S hr-Øn-bm°n-bm¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn sh-≈-s°-´v H-gn-hm-°m-\m-hpw. B-ip-]-{Xn, t]m-en-kv tÃ-j≥, kv-Iq-fp-Iƒ, Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©v Xp-S-ßn-b \n-c-h[n ÿm-]-\-߃ ÿn-Xn sNøp-∂ C-hn-sS Hm-S \n¿-an-®v sh≈-s°-´v H-gn-hm-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p.

Xv. _m-¶p ap-tJ-\ ]-Ww \-¬tI-≠-Xn-\m¬ C-ß-s\ Xm-akn-®p c-Pn-Ã-¿ sN-bv-X-Xm-Wp ]-Ww e-`n-°m≥ ssh-Ip-∂-Xn\p Im-c-W-am-bn ]-d-bp-∂-Xv. F∂m¬ I-¿-j-I¿-°m-bn kv-ssπtIm Xp-S-ßn-b ]-en-i-c-ln-X _m-¶v hm-bv-]m ]-≤-Xn-b-pw I¿j-I¿-°p {]-tbm-P-\-s∏-´n-´ns√-∂ B-£-]-hpw D-b¿-∂n-´p≠v. s\-√n-s‚ hn-e \¬-Im≥ ssh-Ip-∂-Xn-\p ]-cn-lm-c-am-bn´m-bn-cp-∂p hm-bv-]m- ]-≤-Xn-bpw B-cw-`n-®-Xv. G-I-tZ-iw aq-∂p e-£w cq-]-h-sc Hm-tcm I¿-j-I\pw C-ß-s\ \¬-Im-\m-bn-cp-

∂p kv-ssπ-tIm Xo-cp-am-\n-®-Xv. ]m-S-Øp-h-®v s\-√p hn-‰m-¬ D-S≥ an-√p-S-a-bp-sS G-P‚ v F-gpXn \-¬-Ip-∂ s\-√v ssI-∏-‰n cko-Xpw k-ssπ-tIm-bp-sS ]mUn am¿-°-‰n-Mv Hm-^n-kn-¬ \n∂p t]-sa‚ v Hm-^n-k¿ \¬-Ip∂ t] Hm-¿-U-dpw _m-¶n¬ lmP-cm-°n-bm¬ hm-bv-] \¬-Im\m-bn-cp-∂p Xo-cp-am-\w. F-∂m¬ kw-`-cn-® s\-√v an√p-S-a ssI-∏-‰n-b-Xm-bn A-h¿ k-ssπ-t-Im-bp-sS ssk-‰n¬ tcJ-s∏-Sp-Øm≥ ssh-Ip-∂-Xp Im-c-Ww t] Hm¿-U¿ \¬-Im≥ I-gn-bm-sX h-cp-∂p-≠v. Cu t] Hm¿-U-¿ C-√m-sX hm-bv-] \¬-Im≥ _m-¶v A-[n-

ºp-≠m-b A-]-I-S-sØ- Xp-S¿∂v F-dW - m-Ip-fw sa-Un-°¬ {SÃv B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n°-s∏-´ Ip-am-dn-\v C-Xp-hs - c Ggp i-k{v- X-{In-bI - ƒ \-SØ - n. Rc-ºp-Iƒ-°v Kp-cp-X-c-am-bn £X-ta-‰X - n-\m¬ i-co-cØ - n-se c‡-tbm-´w X-Ic - m-dn-em-bX - m-bmWp tUm-Œ¿-am-cp-sS \n-Ka - \ - w. c-‡-tbm-´-an-√m-sX I-cn™p- t]m-hp-∂ amw-k-`m-K߃ ap-dn-®p-If - b - p-Ib - m-Wv Ct∏mƒ. C-S-Xp-Im-en-s‚ sN-dp-

]-¶n-bmÀ-Ip«n-bn Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v H-¼-Xp-t]À-¡v ]-cn-¡v A-Sn-am-en: s]m≥-ap-Sn-°p k-ao-]w ]-∂n-bm¿-Ip-´n-bn ¬ Im-dp-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v Hº-Xp-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C∂-se D-®-bv-°v c-t≠m-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. H-av-\n hm-\pw Bƒ-t´m Im-dp-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. hm-\n¬ bm-{X- sN-bv-Xncp-∂ ss_-k¨-hm-en 20 G°¿ kz-tZ-in-I-fm-b ta-t®cn-bn¬ jn-Pn (31), ap-Øp-πmbv-°¬ a-t\m-Pv (36), th-ew]-d-ºn¬ k-t¥m-jv (42), Abn-®n-d-Ip-t∂¬ km-Pp (35) F-∂n-h¿-°pw Bƒ-t´m Imdn¬ D-≠m-bn-cp-∂ ap-cn-°mt»-cn ]p-Xp-]-d-ºn¬ A-∂ (4), C-Ωm-\p-h¬ (12), an-e≥ (12), ]p-Xp-]-d-ºn¬ tdm-bn, kn-μp F-∂n-h¿-°p-am-Wv -]cn-t°-‰-Xv. C-h-sc A-Sn-am-enbn-se hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-Ifn¬ {]-th-in-∏n-®p.B-cp-sSbpw \n-e Kp-cp-X-c-a-√. sh≈-Øp-h-en¬ \n-∂p ap-cn°m-t»-cn-°p t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p Bƒ-t´m-Im-dm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. ]-cn°-‰-h-sc \m-´p-Im-cpw sh-≈Øp-h¬ t]m-en-kpw tN¿∂m-Wv B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®-Xv.

Ir-X¿-°p I-gn-bp-I-bp-an-√. H∂n-¬ Iq-Sp-X¬ ]m-S-ti-J-c-ßfn-se s\-√p kw-`-cn-°p-∂ GP‚p-am¿ B-gv-N-Iƒ-°p ti-jam-hpw an-√p-S-a-Iƒ-°p tc-J-Iƒ ssI-am-dp-I. an-√p-S-a C-Xp \¬-Ip-tºm-tg°pw ]n-s∂-bpw Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp-∂-Xm-bn I¿-j-I¿ ]-dbp-∂p. A-tX-k-a-bw C-Ø-cw kwhn-[m-\-ß-sfm-∂p-an-√m-sX kw`-cn-® s\-√n-s‚ hn-e _m-¶p-Iƒ h-gn I-gn-h-Xpw t\-c-sØ hn Xc-Ww sN-bv-sX-¶n-se X-߃°v A-Xp-sIm-≠p {]-tbm-P-\-ap≈q-sh-∂ \n-e-]m-Sm-Wv I¿-jI¿-°p-≈-Xv.

hn-ce - n-ep-≈ A-\° - w tUm-Œ¿am¿-°v {]-Xo-£\ - ¬-Ip-∂p-≠v. A-Xn-\m¬ Nn-In-¬k - b - pw i-kv{X-{In-b-bpw Xp-S¿-∂p-sIm-≠ncn-°p-Ib - m-Wv. a-cw-sh-´v sXm-gn¬ sN-bX v- pw sX-ßp-I-b-dn-bpw D-]-Po-h-\w I-gn-®p-h∂ - n-cp-∂ Ip-am-dn-\v A©p-sk‚ v ÿ-e-hpw sN-dn-b Ip-Sn-epw am-{X-am-Wp-≈X - v. `m-cybpw H-ºX - pw H-∂pw h-b - p-≈ c-≠v Ip-´n-If - p-ap-≈ Ip-am-dn-s‚ Nn-In-¬k - b - v° - pw ho-´p-Im-cp-sS

I-´-∏-\: D-{K-hn-j-ap-≈ ]p-√m\n aq¿-J-s\ I-´-∏-\ Su-Wn-se ho-´n¬ \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn. I-´-∏-\ t]-gpw-I-h-e ap-Øp-h-b-en¬ _m-_p-hn-s‚ ho-´n-se A-e-am-c°-v A-Sn-bn-¬ C-cp-∂ ]p-√m-\n aq¿-J≥ _m-_p-hn-s‚ a-°-sf I-≠v No-‰n ]p-d-tØ-°v C-d-ßpI-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-Iƒ \m-´pIm-sc hn-fn-®p-h-cp-Øn-sb-¶nepw ]m-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn√. ]n-∂o-Sv I-´-∏-\ Su-Wn-se jp-°q¿ A-t{Km sI-an-°¬-kv D-S-a jp-°q¿ F-Øn ]m-ºn-s\ km-l-kn-I-am-bn ]n-Sn-Iq-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. tIm-´-bw Pn-√-°m-c-\m-b jp°q¿ 20 h¿-j-tØm-f-am-bn I-´∏-\-bn-em-Wp Xm-a-kw. 400Hmfw ]m-ºp-I-sf jp-°q¿ ]n-Sn-IqSn-bn-´p-≠v. tPm-en-bp-sS `m-K-ambn a-Æv ]-cn-tim-[n-°m≥ tXm-´ß-fn¬ F-Øp-tºm-gm-Wv ]-et∏m-gpw ]m-ºp-I-sf ]n-Sn-°p-∂-

]n-Sn-IqSnb ]p-√m-\n aq-¿-J-\p-am-bn jp-°q¿ Xv. k-ao-]-sØ ho-Sp-I-fn-epw a‰pw ]m-ºp-I-sf I-≠m¬ B-Zyw hn-fn-°p-∂-Xpw jp-°q-dn-s\-bmWv. aq¿-J≥ ]m-ºp-I-fn¬ D-{Khn-j-ap-≈ ]p-√m-\n hn-`m-K-Ønep-≈ aq¿-J-s\-bm-Wv ssl-td©n¬ Iq-Sp-X-em-bn I-≠p-h-cp∂-Xv. ]p-√m-\n aq¿-J-s\ t^m-dkv‰v A-[n-Ir-X¿-°p ssI-am-dn. ]n-∂o-Sv A-©p-cp-fn h-\-Øn¬ Xp-d-∂p-hn-´p.

]-W-an-S-]m-Sv Øm-]-\-§-fn ]-cn-tim-[-\; H-cmÄ A-d-ÌnÂ

\m-ep ]-©m-b-¯p-I-fn ip-²-P-e-hn-X-c-Ww ap-S-§n

N-ß-\m-t»-cn: A-\-[n-Ir-X ]W-an-S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øp-∂ ÿm-]-\-߃ I-s≠-Øp-∂-Xn\m-bn t]m-en-kv \-S-Øn-b ]-cntim-[-\bn¬ N-ß-\m-t»-cn, Xrs°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kv tÃj≥ ]-cn-[n-I-fn¬ \-S-∂ ]-cntim-[-\-bn¬ H-cmƒ A-d-Ãn¬. Xr-s°m-Sn-Øm-\w sIm-Sn-\m´pw-Ip-∂v I-Æw-Ip-fw km-Pp (42)hn-s\-bm-Wv Xr-s°m-SnØm-\w t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvX-Xv. sse-k≥-kn-√m-sX ]-W-an-S]m-Sp \-S-Øn-b tI-kn-em-Wv Ad-Ãv. C-bm-fp-sS ho-´n¬ \n-∂pw \n-c-h-[n tc-J-Iƒ t]m-en-kv ]nSn-s®-Sp-Øp. N-ß-\m-t»-cn ]mtd¬ ]-f-fn-°p k-ao-]-ap-f-f H-cp ho-´n-epw N-ß-\m-t»-cn t]m-enkv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn.

sXm-Sp-]p-g: a-e-¶-c P-em-i-bØn-se P-e-\n-c-∏v A-{]-Xo-£nX-am-bn Xm-gv-Øn-b-tXm-sS \mep ]-©m-b-Øp-I-fn-se ip-≤-Pe hn-X-c-Ww \n-e-®p. \m-´p-Im¿ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn s\-t´m-´Øn¬. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-bp-sS t]cn-em-Wp sh-≈n-bm-gv-N ap-X¬ P-e-\n-c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn Xm-gvØn-b-Xv. C-tXm-sS sh-≈n-bm-a‰w, Ip-S-b-Øq¿, ap-´w, I-cn-¶p∂w ]-©m-b-Øp-I-fn-te-°p-≈ ip-≤-P-e hn-X-c-Ww ap-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. a-e-¶-c-bn¬ \n¿-an-°p-∂ k¿-°m¿ Ip-∏n-sh-≈ I-º-\nbn-te-bv-°v sh-≈w F-Øn°m≥ ss]-∏v C-Sp-∂-Xn-s‚ `mK-am-bm-Wv P-e-\n-c-∏v Xm-gv-Ønb-sX-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ \¬Ip-∂ hn-i-Zo-I-c-Ww. A-W-s°´n-se sh-≈w \m-ep j-´-dp-Iƒ

i-cocw XfÀ-¶ bp-hm-hv Po-h³ \n-e-\nÀ-¯m³ DZm-c-a-Xn-I-fpsS k-lm-bw- tX-Sp-¶p I-´-∏-\: tPm-en-sN-bv-Xv Po-hn°m≥ B-in-® bp-hm-hv Po-h≥ \n-e\ - n¿-Øm≥ kp-a\ - - p-If - psS k-lm-bw tX-Sp-∂p. a-cw ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS e£yw s - X-‰n ]-Xn-® a-c° - j - W - Øn-s‚ X-≈-en¬ I-øm-e-°p≈n¬ A-Is - ∏-´m-Wv I-´∏ - \ - h≈-°-S-hv ao-cm-`-h-\n¬ Ip-amdn(32)\v ]-cn-t°-‰-Xv. I-gp-Øn\p- Xm-sg X-f¿-∂p-t]m-b Ip-amdn-s‚ i-co-c-Øn¬ sXm-en Xosc ti-jn-®n-´n-√. 18 Zn-hk - w ap-

s‚ I-cm-dp-Iƒ, hm-l-\-ß-fpsS B¿-kn _p-°p-Iƒ F-∂n-h I-s≠-Sp-Øp. K-tW-i-s‚ ho-´n\p-≈n-se A-e-am-c-°p-≈n¬ \n∂m-Wv tc-J-Iƒ I-s≠-Sp-ØXv. ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-tºmƒ K-tW-i≥ ho-´n-en-√m-bn-cp-∂p. sXm-Sp-]p-g k-_v Un-hn-js‚ Io-gn¬ 18 So-ap-I-fm-bn Xn-cn™m-bn-cp-∂p sd-bv-Uv. sXm-Sp]p-g-bn¬ aq-∂pw Im-™m-dn¬ c≠pw I-cn-a-Æq-cn¬ H-cp tI-kpw c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v. sXm-Sp]p-g-bn¬ c-≠p-t]-sc I-Ã-Unbn¬ F-Sp-Øp. 16000 cq-]-bpw sN-°v _p-°pI-fpw h-≠n-I-fp-sS B¿.-kn. _p-°p-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p≠v. aq-∂m¿, I-´-∏-\ Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn-em-bn 10 tI-kp-Ifpw c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v.

bpw kw-c-£-W-`n-Øn-bp-sS \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-Ip-∂ apd-bv-°v tdm-Un-s‚ \o-fw ho-≠pw h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\p \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw a-{¥n A-dnbn-®p. C-t∏mƒ `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b sN-°v-Um-ap-Iƒ `-cW-ßm-\w, sIm-gp-h-\m¬, cm-a]p-cw, ao-\-®n¬ ]-©m-b-Øp-Ifn-se Ip-Sn-sh-≈-]-≤-Xn-Iƒ-°v G-sd {]-tbm-P-\w sN-øp-sa-∂p a-{¥n am-Wn ]-d-™p.

I-«-¸-\ Su-Wn aqÀ-J-s\ ]nSn-IqSn

aw-K-fm-tZ-hn t£-{X-¯n-te-¡p-Å tdm-Uv X-IÀ-¶p; bm-{X Zp-jv-I-c-am-hpw Ip-a-fn: I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿-∂v aw-K-fm-tZ-hn I-Æ-In t£-{XØn-te-°p-≈ tdm-Uv X-I¿-∂p. I-Æ-In Z¿-i-\-Øn-\m-bn hm-l\-Ø-n-se-Øp-∂ `-‡-cp-sS- bm{X C-Ø-h-W Zp-jv-I-c-am-hpw. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ s]-bv-X a-g-sb -Xp-S¿-∂m-Wv s]-cn-bm¿ h-\y-Po-hn k-t¶-X-Øn-\p-≈nse aw-K-fm-tZ-hn I-Æ-In t£{X-Øn-te-°p-≈ Im-\-\-]m-X k-©m-c-tbm-Ky-a-√m-Xm-b-Xv. Ip-af - n-bn¬ \n-∂p 14 In-temao-‰¿ Zq-c-am-Wv aw-K-fm-tZ-hn-bnte-°p-≈X - v. 13 In-tem-ao-‰¿ ]mX-bpw h-\-Øn-\p-≈n-em-Wv. CXn¬ G-Xm-\pw In-tem-ao-‰¿ - Zq-csam-gn-®m¬ _m-°n-bp-≈ ]m-Xbn-eq-sS A-]-I-S-I-c-am-b co-Xnbn¬ hm-l-\-Øn¬ k-©-cnt°-≠n h-cpw. sN-¶p-Øm-b I-

bp-sS kw-c-£-W-Øn-\v B-ZyL-´-am-bn 215 e-£-Øn-s‚ `-cWm-\p-a-Xn t\-c-tØ \¬-In-bncp-∂p. C-Xn-s‚ sS≥-U¿ \-S-]Sn ]q¿-Øn-bm-°n I-cm-dpw \¬In. A-t©-ap-°m¬ tIm-Sn cq-]bp-sS F-Ãn-ta-‰n¬ Cu `m-K-Øv \n¿-am-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b s]m-Xp-a-cm-a-Øv tdm-Un-s‚ sS ≥-U¿ \-S-]-Sn-bpw ]q¿-Øn-bm°n. ssa-\¿ C-dn-tK-j-\v A-\ph-Zn-® c-≠p {]-hr-Øn-I-fp-sS-

t»-Uv am-^n-b-bv-s¡-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-Sn; C-Sp-¡n-bn 134 tI-{µ-§-fn sd-bv-Uv 

sh-´n-am-‰n-b hm-g-∏n-≠n-bn¬ ap-f-® Iq-ºv

12 sabv 2014 Xn¶ƒ

ssZ-\w-Zn-\ `-£-W-Øn-\p-ambn \m-´p-Im-cm-Wv k-lm-bn-°p∂-Xv. B-ip-]{- Xn sN-eh - v Xm-ßmhp-∂X - n-epw h¿-[n-®p-hc - p-∂X - n\m¬ kp-a-\- p-≈-h¿ k-lmbn-°p-sa-∂ {]-Xo-£b - n¬ \m´p-Im-cp-sS k-lm-bt- Øm-sS Ipam-dn-s‚ `m-cy hn-ae - Ip-am-dn-s‚ t]-cn¬ I-´∏ - \ - bq-\n-b≥ _m¶v im-Jb - n¬ 352802010018550 \º-cn¬ A-°u-≠pw Xp-d∂ - n-´p≠v.

D-b¿-Øn-bm-Wp ]p-d-tØ-bv-°v Xp-d-∂p hn-´n-´p-≈-Xv. Ip-∏n-sh≈ I-º-\n-bn-te-b-v °v ss]-∏nSp-∂-Xv ]q¿-Øn-bm-sb-¶n¬ am{X-ta j-´¿ A-S-bv-°p F-∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv. sh-≈n-bm-a-‰w, IpS-b-Øq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn-tebv-°p-≈ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bpsS ]-ºv-lu-kv Im-™m-dn-epw ap-´w, I-cn-¶p-∂w Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-bp-sS ]-ºv-lu-kv ap-´w amØ-∏m-d-bn-ep-am-Wv ÿm-]n-®n´p-≈-Xv. a-e-¶-c P-em-i-b-Øn-s‚ Xoc-Øm-Wv Cu ]-ºv lu-kp-I-fpsS In-W¿ \n¿-an-®n-cn-°p-∂-Xv. sh-≈w {I-am-Xo-X-am-bn Xm-gvØn-b-tXm-sS In-W-dp-I-fn-se P-e-\n-c-∏pw Xm-gv-∂v sh-≈w ]ºv -sN-øm≥ I-gn-bm-sX h-∂n-cn°p-I-bm-Wv. C-tXm-sS ta-J-ebn¬ ip-≤-P-e hn-X-c-Ww ap-S-

ßn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. ap-´w, Ip-Sb-Øq¿, tIm-f-{], Im-™m¿ `mK-Øp-≈-h¿ Ip-fn-°p-∂-Xn-\pw a-‰pw a-e-¶-c P-em-i-b-sØ-bmWv B-{i-bn-°p-∂-Xv. P-e-\n-c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn Xm-gv-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sN-fn A-Sn-™v sh-≈Øn¬ C-d-ßm≥ km-[n-°n-√. ta-J-e-bn-ep-≈ ]-e¿-°pw In-W¿ ku-I-cy-ß-fn-√. P-e A-tXm-dn-´n-bp-sS ]-≤-Xn-bpw ae-¶-c P-em-i-b-hp-am-Wv ip-≤-Pe-Øn-\m-bp-≈ G-I-am¿-Kw. ap∂-dn-bn-∏n-√m-sX A-\n-›n-X-Ime-tØ-bv-°v A-W-s°-´n-se Pe-\n-c-∏v Xm-gv-Øn-b-Xv C-h¿-°p Zp-cn-X-am-bn am-dn. P-e-\n-c-∏v D-b¿-Øp-∂-Xp-hsc ip-≤-P-ew e-`y-am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-°W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS Bh-iyw.


{]mtZ-inIw kn-hn kÀ-ho-kn-\v {]m-[m-\yw \Â-I-Ww: tUm. jo-\m jp-¡qÀ ap-Ã-s¸-cn-bmÀ: N-¸m-¯v

12 sabv 2014 Xn¶ƒ

]cn-]mSn  h-Æ-∏p-dw F-kv.F≥.Fw. hn.F-®v.F-kv.F-kv. {Ku-≠v: t{Zm-Wm-Nm-cy tXm-a-kv am-jnt‚-bpw h-Æ-∏p-dw F-kv. F≥. Fw. hn.F-®v.F-kv.F-kn-t‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ A-Xve-‰n-Iv-kv ]-cn-io-e-\w-˛ 9.00  hm-K-a¨ C-t¥m-˛-A-ta-cn°≥ kv-Iq-ƒ: tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p∂ Pn-√m t\-Xr- Iym-w-]v-˛ 10.00  aq-e-a-‰w F-®v.B¿.kn. tS_nƒ sS-∂o-kv lmƒ: Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tS-_nƒ sS∂o-kv k-Ω¿ tIm-®n-Mv Iymw]n-te-°p-≈ sk-e-£≥ {Sb¬-kv-˛ 4.00  A-W-°-c K-h¨-sa‚ v kvIqƒ {Ku-≠v: N-°p-]-≈w {Kmtam-¬-k-hw-, -ip-≤-P-e a-¬-ky°r-jn- sk-an-\m¿-˛ 2.00

Adnbn-¸pIÄ

P-e-\n-[n-bn \n-b-a-\w ss_-k¨-hm-en: ss_-k¨hm-en {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Pe-\n-[n Hm-^n-kn¬ s{]m-P-Œns‚ A-°u-≠‚ v X-kv-Xn-I-bnte-°v A-t]-£ £-Wn-®p. _n-.t- Imw _n-cp-Z-hpw Sm-en-bpw A-dn-bm-hp-∂-h¿-°v A-t]-£n°mw. P-e-\n-[n-bp-sS s]m-´≥Im-´p-≈ Hm-^n-kn¬ \msf lmP-cm-h-W-w.

A-[ym-]-I \n-b-a-\w Ip-©n-Ø-Æn: Ip-©n-Ø-Æn K-h¨-sa‚ v l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ Cw-•o-jv, lnμn, ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, IW-°v hn-j-b-߃-°v Zn-h-kth-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ A[ym-]-I-sc \n-b-an-°pw. Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿ C∂v 11-\v kvIqƒ Hm-^n-kn¬ F-Ø-Ww. sh-≈-Øq-h¬: K-h¨-sa‚ v l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ π-kv Sp hn-`m-K-Øn¬ Cw-•o-jv C-°-tWm-an-Iv-kv, Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥, sIm-ta-gv-kv hnj-b-߃-°v A-[ym-]-I-cp-sS Xm-¬-°m-en-I \n-b-a-\w \-SØpw. tbm-Ky-X-bp-≈-h¿ tc-JIƒ k-ln-Xw \msf C‚¿-hyqhn-\v lm-P-cm-h-Ww. s\-Sp-¶-≠w: s\-Sp-¶-≠w tªm°v tIm- -Hm-]-td-‰n-hv tIm-f-Pn¬ sIm-ta-gv-kv A-[ym-]-I- H-gn-hnte-°v A-t]-£ £-Wn-®p. 19\v ap-ºv _-tbmUm-‰ k-lnXw A-t]-£n-°-Ww. t^m¨: 04868 232206, 9947863549

sa-Un-¡Â t_mÀ-Uv am-än-h-¨p sN-dp-tXm-Wn: Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ 14\v \-S-Øm-\n-cp-∂ sa-Un-°¬ t_m¿-Uv tbm-Kw 15te-°v am-‰n-b-Xm-bn Pn-√m Bip-]-{Xn kq-{]-≠v A-dn-bn-®p. tX-°-Sn aw-K-fm-tZ-hn D-¬k-hØn-\v tUm-Œ¿-am-cp-sS tk-h\w e-`y-am-°m-\m--WnXv.

sXm-Sp-]p-g: sa-Un-kn-\pw F≥Pn-\n-b-dn-ßn-\pw sIm-Sp-°p∂ {]m-[m-\yw hn-Zym¿-Yn-Iƒ knhn¬ k¿-ho-kn-\pw \¬-I-Wsa-∂v Fw.-Pn. k¿-h-I-em-im-e t{]m. ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo-\m jp-°q¿. ap-kv-enw eo-Kv sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn-∏¬ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® {]-Xn-`m kw-K-aØn¬ ]-s¶-Sp-°p-I-bm-bn-cp ∂p t{]m. ssh-kv Nm≥-k-e¿. ]-Ømw ¢m-kv P-bn-®v hn-Zym-`ymk-Øn-s‚ ]p-Xn-b h-gn-Øn-cn-hnte-°v I-S-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ hn-h-c km-t¶-Xn-I hn-Zy-Iƒ-°v ap≥-K-W-\-bp-≈ ]T-\-Øn-\v {]m-[m-\yw sIm-Sp-°-Ww. ]T-\tØm-sSm-∏w ]m-tTy-X-c hn-j-bß-fn-epw {i-≤n-°-W-w. hn-Zym-`ym-kw h-gn k-aq-lØn-\pw tem-I-Øn-\pw F-s¥¶n-epw sN-øm≥ I-gn-bp-sa-¶n¬ A-Xm-bn-cn-°pw G-‰-hpw h-en-b t\-´w.-- A-h-k-c-߃ e-`n-®n-´pw ]-e hn-Zym¿-Yn-I-fpw H-gn-™p t]m-Ip-I-bm-Wv.-- A -- -[ym-]-I-cpsS-bpw hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS-bpw c£n-Xm-°-fp-sS-bpw Iq-´m-bv-a hnZym-`ym-k-Øn-\v G-sd {]-tbm-P-

3

\-ã-]-cn-lm-cw k-a-c-¸-´Â k-Po-h-am-Ip-¶p \Â-Im³ hn-[n

ap-kv-enw eo-Kv sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn-∏¬ IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n® {]-Xn-`m-kw-K-aw Fw.Pn. k¿-h-I-em-im-e t{]m.- ssh-kv Nm≥-kve¿ tUm.- jo-\m jp-°q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p \-s∏-Spw.-- a-- q-ey-߃ F-¥m-sW∂v a-\- n-em-°n {]-h¿-Øn-°p∂ A-[ym-]-I¿ k-aq-l-Øn-ep≠m-I-Wsa-∂pw tUm. jo-\m jp-°q¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. eo-Kv ap-\n-kn-∏¬ {]-kn-U‚ v Fw -F

I-co-w A-[y-£-X h-ln-®p. \n¿[-\ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ klm-b hn-X-c-Ww ap-kv-enw eo-Kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Sn -Fw keow \n¿-h-ln-®p. a-- p-kv-enw eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F -- w -F

jp-°q¿, Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´dn Fw F -- -kv ap-l-Ω-Zv,- Pn-√m hnZym-`ym-k U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ A-\n-em tPm¿-Pv,- F-kv.S-- n.-bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n F -- -kv A-_v-Zp¬ P-∫m¿ kw-km-cn-®p.

D-∏p-X-d: kp-{]n-w tIm-S-Xn-bp-sS hn-[n h-∂-tXm-sS N-∏m-Øn-se ap-√-s∏-cn-bm¿ ÿn-cw k-a-c-∏¥¬ k-Po-h-am-Ip-∂p. k-a-c-∏¥-en¬ hn-hn-[ cm-{„o-b, km-aqln-I kw-L-S-\m t\-Xm-°ƒ k-μ¿-i-\w \-S-Øn. ap-√-s∏-cnbm¿ k-a-c-k-an-Xn tI-{μ-I-Ωn-‰n Aw-K-߃ \-S-Øn-b D-]-hm-k k-a-c-Øn-\n-sS a-Wn-°q-dp-Iƒ \o-≠ kw-hm-Z-hp-ap-≠m-bn. cm{„o-b-I-£n t\-Xm-°-fpw k-a-c`-S-∑m-cp-am-Wv kw-hm-Z-Øn¬ ]s¶-Sp-Ø-Xv. tI-kv \-S-Øn-∏n-epw hn-j-bØn¬ b-Ym-k-a-bw C-S-s]-S¬ \-S-Øm-sX cm-{„o-b t\-Xr-Xzw D-cp-≠p-I-fn-®-Xp-sam-s°-bm-bncp-∂p D-b¿-∂p-h-∂-Xv. 2006-se kp-{]nw tIm-S-Xn hn-[n tI-c-fØn-s\-Xn-cm-b-Xn-s‚ Np-h-Sp-]nSn-®m-bn-cp-∂p kw-hm-Z-Øn-s‚ Xp-S-°w.2694 Zn-h-kw ap-ºv {Inkv-a-kv \m-fn¬ D-]-hm-k-tØmsS B-cw-`n-® A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw 2011 \-hw-_-dn¬ sIm-Spºn-cn -sIm-≠-Xm-sW-¶n-epw sN-

ss]-\m-hv lnÂ-hyq ]mÀ-¡n-se sI-«n-S-§Ä Im-Sp-I-b-dn \-in-¡p-¶p C-Sp-°n: C-Sp-°n A-W-s°-´nte-°p-≈ {]-th-i-\ tdm-Un-\q k-ao-]w ln¬-hyq ]m¿-°n-se sI-´n-S-߃ Im-Sp-I-b-dn \-in°p-∂p. C-hn-Sp-Ø K-Ãv lu-kn\p ap-∂n-eq-sS- ln¬-hyq ]m¿°n-te-°v I-b-dp-∂ h-gn-b-cn-Inem-Wv sI-´n-S-߃ D-≈-Xv. t^md-kv-‰v Un-]m¿-´p-sa‚n-\p Io-gnep-≈ sI-´n-S-ß-fm-Wn-Xv. t^md-kv-‰v D-tZym-K-ÿ¿-°v X-ß-fpsS Uyq-´n C-hn-sS B-h-iy-am-bn h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ D-]tbm-Kn-°m≥ \n¿-an-®-Xm-Wv. sI-´n-S-߃ th-≠-co-Xn-bn¬ ]cn-]m-en-°m≥ km-[n-°m-sX h∂-Xm-Wv tim-Nym-h-ÿ-bv-°p Im-c-Ww. C-h h¿-j-ß-fm-bn D]-tbm-Kn-°m-sX In-S-°p-I-bmWv. tIm¨-{Io-‰n¬ Xo¿-Ø sI-´n-S-߃ C-t∏mƒ Im-Sp-I-bdn-bpw A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-ØmsX-bpw \-in-°p-I-bm-Wv. A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-fpsS ]-cn-an-[n-I-fp-≈ C-hn-sS ]-e B-h-iy-߃-°pw Cu sI-´n-S߃ D-]-tbm-Kn-°m-hp-∂-XmWv. F-∂m¬ _-‘-s∏-´ A-[nIr-X¿ C-°m-cy-Øn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂n-√. ln¬-hyq ]m¿-°n-te-°p-≈ bm-{X-bn-epw a-S-ßp-tºm-gpw Im-gv-N-°m¿-°v hn-{i-an-°m-\pw {]m-Y-an-I B-hiy-߃ \n¿-h-ln-°m-\pw Cu sI-´n-Sw D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-hp-

kottayam/IDK

dn-sbm-cn-S-th-f-bn¬ k-a-cw im¥-am-bn-cp-∂p. kp-{]ow tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-°p-∂ hn-j-bw F-∂\n-e-bn¬ k-a-c-Øn-s‚ Xo-{h-X Ip-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p. C-\n-bpw H-cp dn-hyq l-c-Pnbp-sS km-[y-X-bv-°v cm-{„o-b t\-Xm-°ƒ-t]m-epw kw-i-bw {]-I-Sn-∏n-®p. ap≥ Fw-.]n. {^m ≥-kn-kv tPm¿-Pv, C F-kv _n-Pntamƒ Fw-.F¬-.F., ap-√-s∏-cnbm¿ k-a-c-k-an-Xn sN-b¿-am≥ ^m. tPm-bn \n-c-t∏¬, k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b jm-Pn ]n tPmk-^v, km-_p th-ß-th-en¬ , tdm-jn A-K-Ãn≥ Fw-.F¬.-F.Xp-S-ßn-b-h-¿ k-a-c-∏-¥-en¬ kw-km-cn-®p.

Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp aq-e-a-‰w: C-¥y≥ \-gv-k-kv t]c‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ aq-ea-‰w bq-\n-‰v Hm-^n-kv Pn-√m {]kn-U‚ v sI sP tPm-k-^v D-ZvLm-S-\w- sN-bv-Xp. A-tim-I Ih-e-bn¬ ssa-em-Sq¿ _n¬-UnMn-em-Wv Hm-^n-kv.

sXm-Sp-]p-g: sI-.F-kv-.B¿-.Sn-. kn. _- n¬ k-©-cn-°-th ]-cnt°-‰ bm-{X-°m-c-\p \-„-]-cnlm-cw \¬-Im≥ hn-[n. aq-e-a-‰w sI.-F-kv-.C-._n. Po-h-\-°m-c\m-b sIm-√w Ip-‰n-®n-d j-_m-\ a≥-kn¬ ap-l-Ω-Zv Ip-™n-s‚ aI≥ Fw k-eo-an-\p \-„-]-cnlm-cw \¬-Im-\m-Wv sXm-Sp-]pg tam-t´m¿ B-Iv-kn-U‚ v-kv ss ¢w-kv ss{S-_yq-\¬ hn-[n. ]-en-i-b-S-°w 2,75,000 cq-] \¬-I-Ww. sI-.F-kv-.B¿-.Sn-. kn. _- n¬ sXm-Sp-]p-g-bn¬-\n∂v tIm-´-b-Øn-\p bm-{X sN-øth 2008 G-{]n¬ G-gn-\m-bn-cp∂p kw-`-hw. I-cn-¶p-∂w t]m-enkv sam-gn-sb-Sp-sØ-¶n-epw ]-cmXn-°m-c-s‚ A-{i-≤-sIm-≠ mWv ssI t]m-kv-‰n-en-Sn-®v A-]I-S-ap-≠m-b-sX-∂p Im-Wn-®v tI-kv X-≈n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v F.w-F-.kn.-Sn. tImS-Xn-bn¬ \¬-In-b l-c-Pn-bn-emWp hn-[n. l-c-Pn-°m-c-\p-th≠n A-Uz. tSmw tXm-a-kv ]q-®men¬ lm-P-cm-bn.

Npcp¡¯nÂ

a-Wn-bm-d≥-Ip-Sn ]-≈n-kn-‰n-°v k-ao-]w A-¶-W-hm-Sn sI-´n-StØmSv tN¿-∂v tdm-Uv ssI-tb-dn kz-Im-cy-hy-‡n \-S-Øp-∂ \n¿am-W {]-h¿-Ø\w

th\Âa-g; ssl-td-©n hym-]-I \m-iw

ss]-\m-hv ln¬-hyq ]m¿-°n¬ Im-Sp-I-b-dn \-in-°p-∂ sI-´n-S-߃ ∂-Xm-Wv. A-Xp-t]m-se ]-I¬ k-a-b-ß-fn¬ sN-dn-b hm-S-I Cu-Sm-°n Xm¬-°m-en-I hn-{i-a k-t¶-X-hp-am-°mw. ln¬-hyq ]m¿-°n-te-°v I-S-°m≥ ^o-kv Cu-Sm-°p-∂p-s≠-¶n-epw ko-kWn¬ am-{X-am-Wv k-©m-cn-Iƒ A-[n-I-am-bn C-hn-sS F-Øp-∂Xv. ko-k¨ k-a-b-Øv ]-c-am-h[n t\-´-ap-≠m-°m-hp-∂ co-Xn-

bn¬ Cu sI-´n-S-߃ {]-tbm-P\-s∏-Sp-Øm-hp-∂-Xm-Wv. F∂m¬ sI-´n-S-߃ \-in-®p-t]mIm-Xn-cn-°m-s\-¶n-ep-ap-≈ {]h¿-Ø-\-߃ t]m-epw C-hn-sS \-S-Øp-∂n-√. sI-´n-S-߃ A-‰Ip-‰-∏-Wn-I-ƒ \-S-Øp-∂-Xn-se A-\m-ÿ-bm-Wv {]-iv-\-sa-∂v ]d-bp-∂p. \-in-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ sI-´n-S-߃ \n-e-\n¿-Øm≥

B-h-iy-am-b ^-≠v ln¬-hyq ]m¿-°n-se {]-th-i-\ ^o-kn¬ \n-∂pw hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n∂pw t^m-d-kv-‰v Un-]m¿-´vsa‚n¬ \n-∂p-sam-s° I-s≠Øm≥ I-gn-bpw. A-Xn-\v B-cpw X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂p am-{Xw. Nne Po-h-\-°m-cpw C-hn-sS F-Øp∂ P-\-ß-fpw sI-´n-S-ß-fp-sS tim-Nym-h-ÿ kw-_-‘n-®v ]-

e-h-´w A-[n-Im-cn-I-sf t_m-[ys∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xm-Wv. F∂m¬ Pn-√-m-˛-tªm-°v-˛-{Km-a ]©m-b-Øp-I-tfm Pn-√m `-c-WIq-S-tam, Sq-dn-kw Un-]m¿-´v-sat‚m, t^m-d-kv-t‰m C-S-s]-Sm-sX \n- w-K-X Xp-S-cp-I-bm-Wv. A-Snb-¥-c-am-bn A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn-bn-s√-¶n¬ sI-´n-S-ß-ƒ \n-e-s]m-Øm-\m-Wp km-[y-X.

Xq-°p-]m-ew: th-\¬-a-g-bn-epw ho-in-b-Sn-® Im-‰n-epw ssl-td©n-se hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ hym-]-I Ir-jn-\m-iw. I-cp-Wm]p-cw, s\-Sp-¶-≠w, h-≠≥-ta-Sv ]-©m-b-Øp-I-fn-em-Wv Iq-SpX¬ \m-i-\-„-ap-≠m-b-Xv. A-\ym¿-sXm-fp-hn-se I-_o-dn-s‚ ho-Sn-s‚ jo-‰v Im-‰n¬ sX-∂n-am-dn. i-‡-am-b Im-‰n¬ ho-´p-]I-c-W-ß-fpw a-‰pw \-\-™p. X-Æn-∏m-d A-Xn-cp-th-en¬ hn-izw-`-c≥, I-t´-°m-\w ]p-Xp-∏d-ºn¬ k-t¥m-jv, I-cp-Wm-]p-cw hm-tXm-en¬ B-eo-kv h¿-Kokv F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-Iƒ `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. hn-izw-`-c-s‚ ho-Sn-\v ]n-∂n-¬ \n-∂ Cu-b¬-hm-I-a-cw I-S-]p-g-In ho-Wv ho-Sns‚ 15 B-kv-_-kv-t‰m-kv jo-‰p-I-fpw I-´n¬, I-tk-c, ssU-\nMv tS-_nƒ, X-ø¬ an-j≥ Xp-S-ßn-b ho-´p-]-I-c-W-ß-fpw \-in®p. ]p-c-bn-S-Øn-se \q-tdm-fw Ip-e-® G-Ø-hm-g-I-fpw Im-‰n¬ H-Sn-™p \-in-®p. k-t¥m-jn-s‚ ho-Sn-\v ap-I-fn¬ I-ap-Iv H-Sn™v ho-Wv B-kv-_-kv-t‰m-kv jo-‰p-Iƒ X-I¿-∂p. B-eo-kv h¿-Ko-kn-s‚ ho-Sn-s‚ F-´v B-kv-_-kv-t‰m-kv jo‰p-Iƒ i-‡-am-b Im-‰n-s\ Xp-S¿-∂v X-I¿-∂p-ho-Wp. C-h-cp-sS ho-´p-]-I-c-W-߃-°pw \m-i-\-„w t\-cn-´p. I-ºw-sa-´v, I-cpWm-]p-cw, X-Æn-∏m-d, Iq-´m¿, _m-e≥-]n-≈-kn-‰n, im-¥n-]p-cw, Ip-gn-sØm-fp, A-\ym¿-sXm-fp ta-J-e-I-fn¬ Im-‰pw a-g-bpw aqew \n-c-h-[n ho-Sp-Iƒ-°v tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-°p-I-bpw Irjn- \-in-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

ss{U-tU B-N-c-Ww 17-\v a-g-¡m-e-]qÀ-h {]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\w B-cw-`n-¨p s\-Sp-¶-≠w: th-\¬-a-g-bv-°pti-jw D-≠m-Im-\n-S-bp-f-f ]I¿-®-hym-[n-I-sf X-S-bp-∂-Xns‚ `m-K-am-bn ]m-ºm-Spw-]m-d tªm-°v {]m-Y-an-I tI-{μ-Øn-s ‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ s\-Sp-¶-≠w, ]m-ºm-Spw-]m-d, I-cp-Wm-]p-cw, DSp-º≥-tNm-e ]-©m-b-Øp-Ifn¬ 17-\v sIm-Xp-Iv \-io-I-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fpw ss{U-tU B-N-c-W-hpw \-S-Øpw. sIm-Xp-

t]m-en-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m k-tΩ-f-\-w I´-∏-\ Su¨-lm-fn¬ tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

ssl-td-©v kw-c-£-W- k-an-Xn ]-«-b-k-a-cw ]p-\-cm-cw-`n-¡p-¶p; D-]-hm-kw \m-sf C-Sp-°n: ssl-td-©v kw-c-£W-k-an-Xn k-a-cw ho-≠pw i-IvX-am-°p-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn \m-sf cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc {Km-a-∏©m-b-Øv an-\n tÃUn-b-Øn ¬ 1001 {]-Xn-\n-[n-Iƒ D-]-hm-k kXy-{K-lw \-S-Øpw. D-]m-[nc-ln-X ]-´-bw \¬Ip-I, C.F-^v.F¬. \n-b-aw d-±v sN-øp-I, C.F-kv.F-bp-sS ]-cn-

[n-bn¬ \n-∂v P-\-hm-k tI-{μß-sf-bpw Ir-jn-bn-S-ß-sf-bpw tXm-´-ß-sf-bpw H-gn-hm-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn®m-Wp k-a-cw. C-Sp-°n _n-j-∏v am¿ am-Xyp B-\n-°p-gn-°m-´n¬, F-kv. F ≥.Un.]n. tbm-Kw ap≥ kw-kvYm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. kn sI hn-Zym-km-K¿, sI. hn. hn.C.Fkv. Pn-√m {]-kn-U‚ v am-cn-bn¬

Ir-jv-W≥ \m-b¿, sI F≥ Znhm-I-c≥ ]-s¶-Sp-°pw. k-an-Xn c£m-[n-Im-cn kn sI tam-l-\≥ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI sI tZ-h-ky, ^m. sk-_mÃy≥ sIm-®p-]p-c-bv-°¬, B ¿ a-Wn-°p-´≥, au-e-hn ap-l-Ω-Zv d^o-°v A¬ Iu-k-cn, A-Uz. tPm-bv-kv tPm¿-Pv, ^m. P-Ãn≥ ]-tg-]-d-ºn¬, am-Xyp am-hp-¶¬ kw-km-cn-®p.

Iv km-{μ-X Iq-Sp-X-ep-≈ hm¿Un¬ B-i, Ip-Spw-_-{io, Btcm-Ky {]-h¿-Ø-I-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ ss]-e-‰v k¿-th \-SØpw. ho-Sp-I-fp-sS k-ao-]-Øv sIm-Xp-Ip-Iƒ s]-cp-Im-\p-≈ km-l-N-cyw H-gn-hm-°m≥ {i-≤n°-W-sa-∂v sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ tUm. hn sI {]-im-¥v, kq∏¿-ssh-k¿ sI Fw am-Xyp F∂n-h¿ A-dn-bn-®p.

I-©m-hv I-S-¯n-b-Xn-\v A-©p-hÀ-jw ITn-\-X-S-hv sXm-Sp-]p-g: B-td-Im¬ In-tem I-©m-hv I-S-Øm≥ {i-an-® tIkn¬ H-∂mw {]-Xn A-Sn-am-en \m-Wn-]-cp-X-bn¬ ho-´n¬ k-eoan-s\ (45) A-©p-h¿-jw ITn-\ X-S-hn-\pw H-cp e-£w cq-] ]n-gb-S-bv-°m-\pw in-£n-®p. sXm-Sp]p-g F≥.-Un.-]n.-F-kv. kv-s]j¬ tIm-S-Xn P-Uv-Pn ap-l-Ω-Zv h-ko-am-Wv in-£n-®-Xv. ]n-g A-S-®n-s√-¶n¬ H-cp h¿jw Iq-Sn ITn-\ X-S-hv A-\p-`-hn°-Ww. 2006 Pq-sse 22\v sshIo-´v 5.45\v A-Sn-am-en ˛ aq-∂m¿ tZ-io-b-]m-X-bn¬ Iq-º≥-]m-d ^m-Øn-am-am-X t^m-tdm-\ ]≈n-°v k-ao-]w h-®v A-Sn-am-en \m¿-tIm-´n-Iv F≥-t^m-gv-kvsa‚ v kv-Izm-Uv k¿-°nƒ C≥-

kv-s]-Iv-S-dpw kw-L-hpw hm-l\ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xn-\nsS ss_-°n¬ h-∂ c-≠v t]-sc X-S-™p \n¿-Øn ]-cn-tim-[n-®Xn¬ ss_-°n-\v ]n-d-In¬ bm{X sN-bv-X {]-Xn-bp-sS ssI-hi-ap-≠m-bn-cp-∂ _n-Kv-tjm-∏dn¬ \n-∂m-Wv I-©m-hv I-s≠Sp-Ø-Xv. hm-l-\w Hm-Sn-®- c-≠mw {]Xn-sb tIm-S-Xn sh-dp-sX hn-´p. A-Sn-am-en \m¿-tIm-´n-Iv F≥t^m-gv-kv-sa‚ v kv-Izm-Uv k¿°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ Nm¿-Pv sN-bv-X tI-kn¬ 16 km-£n-Ifpw 12 tc-J-I-fpw t{]m-kn-Iyqj≥ lm-P-cm-°n. t{]m-kn-Iyqj-\v th-≠n kv-s]-jy¬ ]-ªnIv t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n -F-®v l-\o-

]-cn-tim-[-\ Ip-d-ªp; k¬-^n-enw H-«n-¨ hm-l-\-§Ä s]-cp-In sXm-Sp-]p-g: A-[n-Ir-X-cp-sS ]cn-tim-[-\ Ip-d-™-tXm-sS k ¨-I¨-t{Smƒ ^n-enw H-´n-®-hml-\-߃ s]-cp-In. C-Ø-c-Ønep-≈ \n-c-h-[n hm-l-\-ß-fmWv kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n ]-cky-am-bn ew-Ln-®v c-≠p h¿-jw I-gn-™n-´pw \n-c-Øn-eq-sS No-dn∏m-bp-∂-Xv. hm-l-\ D-S-a-Iƒs°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzoI-cn-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmIm-Ø-Xm-Wp {]-iv-\-am-hp-∂Xv. 2012 sa-bv- am-k-Øn-em-Wv hml-\ß - f - n-se k¨ I¨-t{S mƒ ^n-enw \o-°w sN-ø-W-sa-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n ]p-d-s∏Sp-hn-®-Xv. k¨-I¨-t{Smƒ ^n-enw H´n-® hm-l-\-߃ D-]-tbm-Kn-®p-

≈ {In-an-\¬ {]-h¿-Ø-\-߃ h¿-[n-®p h-cp-∂-Xm-bn Nq-≠n°m-´n kz-Im-cy-hy-‡n \¬-Inb s]m-Xp Xm¬-∏-cy l-c-Pn ]cn-K-Wn-®m-bn-cp-∂p hn-[n. C-Øcw hm-l-\-߃ D-]-tbm-Kn-®p sIm-e-]m-X-Iw, X-´n-s°m-≠pt]m-h¬, ssew-Kn-I A-Xn-{I-a߃, `o-I-c-{]-h¿-Ø-\w Xp-Sßn-b Ip-‰-Ir-Xy-߃ \-S-°ps∂-∂p -Im-Wn-®m-Wp s]m-XpXm¬-∏-cy l-c-Pn k-a¿-∏n-®-Xv. \n-c-h-[n cm-Py-ß-fn¬ hml-\-ß-fn¬ k¨-I¨-t{Smƒ ^n-enw \n-tcm-[n-®n-´p-≈-Xm-bpw l-c-Pn-bn¬ Nq-≠n-°m-´n-bn-cp∂p. hm-l-\-ß-fn-se •m-kp-Ifn¬ \n-∂v ^n-enw- ]q¿-W-am-bpw \o-°w sN-ø-W-sa-∂m-Wp hn-

[n. F-∂m¬ c-≠p-h¿-jw I-gn™n-´pw hn-[n ]q¿-W-am-bn \-S∏m-°m≥ A-[n-Ir-X¿-°m-bn-´n√. ]p-Xn-b hm-l-\-ß-fn¬-t∏mepw C-t∏-gpw k¨-^n-enw H-´n°p-∂-Xm-bpw hn-h-c-ap-≠v. hml-\-ß-fn-se ^n-enw \o-°w sNøm≥ D-S-a-Iƒ X-øm-dm-bn-cp-s∂¶n-epw C-t∏mƒ ]-cn-tim-[-\ C√m-Ø-Xp-aq-ew ^n-enw \o-°w sN-bv-X-h¿ ho-≠pw H-´n-°p-∂ ÿn-Xn-bm-Wv. t\-c-sØ ]-cn-tim-[-\ I¿i-\-am-°n-b-tXm-sS tdm-U-cnIn¬ k¨-I¨-t{Smƒ ^n-enw \o-°w sN-øp-∂ kw-Lw X-ºSn-®n-cp-∂p. 250 cq-]-ap-X¬ 350 cq] h-sc-bm-Wp C-h¿ C-Xn-\m-bn Cu-Sm-°n-bn-cp-∂-Xv. sk≥-{S¬

Ip-am-c-aw-K-ew: a-g-°m-e ]q¿-h {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-Øn-\p Ip-am-c-aw-K-e-Øp Xp-S-°-am-bn. ]-©m-b-Øn-se F-√m hm¿-UpI-fn-epw `-h-\-k-μ¿-i-\w \-SØn sIm-Xp-Iv, Iq-Øm-Sn, D-d-hnS \-io-I-c-W {]-h¿-Ø-\w, ]\n k¿-th, Ip-Sn-sh-≈ t{km-Xkp-I-fp-sS t¢m-dn-t\-j≥, t_m[-h¬-°-c-W ¢m-kp-Iƒ, F-en∏-\n {]-Xn-tcm-[ a-cp-∂p-hn-X-cWw F-∂n-h \-S-Øpw. 15\p k-

tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ dqƒ ewLn-®p hm-l-\-ß-fp-sS \-º¿ F-gp-Xp-∂-Xpw ]-Xn-hm-bn-cn-°pI-bm-Wv. C-Ø-c-Øn¬ \-º¿ F-gp-Xp∂-Xv aq-ew hm-l-\-ß-fp-S \º¿ Ir-Xy-am-bn Im-Wm≥ I-gnbm-dn-√. Sm-Iv-kn hm-l-\-߃ ]m-en-t°-≠ \n-b-a-ß-fpw ewLn-°-s∏-Sp-∂p. ]-e hm-l-\ß-fp-sS-bpw ]n≥-`m-K-Øv \-º¿tπ-‰v -C-√m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv.

tdm-Uv A-]-I-Sm-h-Ø-bn A-Sn-am-en: sIm-∂-Ø-Sn ]-©mb-Øn-s\ cm-Pm-°m-Sv, sh-≈Øq-h¬ ]-©m-b-Øp-I-fp-am-bn _-‘n-∏n-°p-∂ Zq-cw-Ip-d-™ bm-{Xm-am¿-K-am-b a-c-°m-\w- πm-

t‚-j≥ tdm-Uv X-I¿-∂ \n-ebn¬. tdm-Un-s‚ H-cp In-tem-ao‰¿ `m-Kw Sm-dn-ßpw sa-‰-en-ßpw X-I¿-∂v A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-emWv. C-cp-N-{I-hm-l-\-߃-t°m Im¬-\-S-bm-{X-°m¿-t°m C-Xph-gn-bn-t∏mƒ k-©-cn-°m≥ Ign-bn-√. C-Sp-ßn-b tdm-Un-se Ip-Øs\-bp-≈ C-d-°-Øv hm-l-\߃ A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-∂Xpw ]-Xn-hm-bn. cm-Pm-°m-Sv, cmP-Ip-am-cn ta-J-e-bn-se kv-Iq-fpI-fn¬ ]Tn-°p-∂ sIm-∂-Ø-Sn, a-c-°m-\w `m-K-sØ hn-Zym¿-YnIƒ-°v tdm-Uv X-I¿-∂p In-S-°p∂-Xn-\m¬ Umw tSm-∏n-te-°v Ct∏mƒ aq-∂p-In-tem-ao-‰¿ Im¬\-S-bm-{X sN-tø-≠n h-cp-∂p.

^ dm-hp-Ø¿ lm-P-cm-bn.

ssh-Zyp-Xn- apS-§p¶p No-\n-°p-gn: D-Sp-º-∂q¿ ]-©mb-Øn-se G-gm-\n-°q-´w, a-©n°-√v, H-en-bn-cn-∏v, C-S-a-dp-Iv F∂o {]-tZ-i-ß-fn¬ Zn-h-k-ßfm-bn ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-∂-Xp {]-tZ-i-hm-kn-I-sf Zp-cn-X-Ønem-°n. A[n-Ir-X¿ \-S]-Sn IrXy-k-a-b-Øv kzo-I-cn-°m-dpan√. Zn-h-k-ß-fm-bn cm-{Xn-Im-eß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-∂ hn-h-cw A-dn-bn-s®-¶n-epw ^-eap-≠m-bn-´n-√. \q-tdm-fw Ip-Spw_-߃ ]m¿-°p-∂ C-hn-sS ssh-Zyp-Xn ]p-\ÿm-]n-°m-\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-Wsa-∂ B-h-iyw i-‡-am-bn.

sk-an-\mÀ \-S-¯n aq-e-a-‰w: aq-e-a-‰w sk‚ v tPmk-^v-kv tIm-f-Pv Nm-h-d lm-fn ¬ tX-\o-® I¿-j-I¿-°m-bn sk-an-\m¿ \-S-Øn. C-Sp-°n tªm-°v {]-kn-U‚ v F ]n D-kvam≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.

∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ, d-_¿-tXm´ D-S-a-Iƒ F-∂n-h-cp-sS k-l-Ic-W-tØm-sS ]-©m-b-Øv-X-e in-¬-∏-im-e \-S-Øpw. 16\p hm¿-Up-X-e ip-Nn-Xz IΩn-‰n tbm-Kw \-S-Øpw. 19\v hm¿Up-X-e ip-Nn-Xz am-∏n-Mv X-ømdm-°pw. 20 ap-X¬ kv-Iqƒ k-μ¿i-\w, Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- p-Ifp-sS km-ºnƒ ti-J-c-Ww, t¢mdn-t\-j≥ \-S-∏m-°pw. 23\p a-g°n-ep-°w hn-fw-_-c-Zn-\-Øn-

s‚ `m-K-am-bn t_m-[-h¬-°-cW dm-en \-S-Øpw. {]m-Y-an-Imtcm-Ky-tI-{μ-Øn¬ \-S-Øn-b B-tem-N-\m-tbm-K-Øn¬ ]©m-b-Øv {]-kn-U≥-dv ssj-eP _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Sn Fw jm-Pn. kn-‘p Ip-am¿, sP-kn h¿-Ko-kv, sse-e ap-l-Ω-Zv, D-j cm-P-ti-J-c≥, tUm. A-\n-e tZ-hn, kn hn tPmbn, {]-im-¥v _n tk-\≥ kwkm-cn-®p.


{]mtZ-inIw A-Rv-P-\-bv-¡v {Km-aw tX-§-tem-sS hn-S-sNm-Ãn

12 sabv 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Ip-dp-∏-¥-d: C-e-Iv-{Sn-°¬ ]-cn[n-bn-ep-≈ 11 sI.hn sse-\nse S-®n-Mv tPm-en-Iƒ \-S-°p∂-Xn-\m¬ Ip-dp-∏-¥-d, a-Æm-d∏-≈n, h-gp-X-\-∏-≈n, ]m-Ww-]d-ºv, a-≈n-bq¿ P-Mv-j≥, Fkv._n.Sn, Im-°-t»-cn, h-Sm-Øe, Im-™n-c-Øm-\w F-∂n-hn-Sß-fn¬ C-∂p cm-hn-se 9.30 apX¬ 5a-Wn h-sc ssh-Zyp-Xn apS-ßp-∂-Xm-Wv.

ap-≠-°-bw: \n-b-{¥-Ww hn-´ F-Iv-kv-I-th-‰-dn-s‚ A-Sn-bn¬-s∏-´v a-cn-® tIm-cp-tØm-Sv tIm-k-Sn πm-t°-sX-t°-Xn¬ A-Rv-P-\-bv-°v {Km-aw tX-ß-tem-sS hn-S-sNm-√n. ho-´p-ap-‰-Øv s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn\p h-® A-Rv-P-\-sb H-cp t\m-°p Im-Wm≥ {Km-aw H-∂-S-¶w H-gpIn-sb-Øn-. ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bm-Wv kw-kv-Im-c N-S-ßp-Iƒ \-S∂-Xv. Iq-´p-Im-cn-sb H-cp t\m-°v Im-Wm≥ A-Rv-P-\ ]Tn-®n-cp-∂ kv-Iq-fn-se Nn-e sIm-®p-Iq-´p-Im-cn-I-fpw am-Xm-]n-Xm-°ƒ-s°m-∏w F-Øn-bn-cp-∂p. C-∂-se A-Rv-P-\-bpw k-tlm-Z-cn-bpw I-fn-®p sIm-≠n-cp-∂ A-tX ap-‰-Øv A-tX k-a-b-Øv X-s∂ A-Rv-P-\-bpsS kw-kv-Im-cw \-S-∂p.

sh-Å-cn-¡p-−n-\v sI.F-kv.BÀ.Sn.kn kÀ-ho-kv

[-\-k-lm-bw \Â-Ipw

s]m≥-Ip-∂w: sI.F-kv.B¿. Sn.kn. s]m≥-Ip-∂w Un-t∏mbn¬-\n-∂v sh-≈-cn-°p-≠n-\v F-Iv-kv-{]-kv _-kv k¿-ho-kv B-cw-`n-®p. D-®-I-gn-™v 3.30\v A-RvP\-bp-sS ar-X-tZ-l-Øn-\-cn-sI s]m-´n-°-c-bp∂ am-Xm-hv cm-Pn s]m≥-Ip-∂-Øp- \n-∂v ]p-d-s∏Sp-∂ _-kv ap-≠-°-b-sØ-Øn Xn-cn-®v s]m≥-Ip-∂w, tIm-´-bw, aq-hm-‰p-]p-g, Xr-»q¿, tIm-gnt°m-Sv, I-Æq¿, X-fn-∏-d-ºv, Be-t°m-Sv, sN-dp-]p-g-h-gn ]n-t‰∂v cm-hn-se A-©n-\v sh-≈-cn°p-≠n-se-Øpw. ssh-Io-´v 6.30\v sh-≈-cn-°p-≠n¬- \n-∂v s]m≥-Ip-∂-Øn-\v Xn-cn-°pw.

ss]-¸p-IÄ tdm-Un In-S-¶p \-in-¡p-¶p tIm-´-bw: \-K-c-Øn-s‚ ]-Sn™m-d≥ {]-tZ-i-Øp Ip-Sn-sh≈w F-Øn-°m-\p-≈ ss]-∏pIƒ tdm-Un¬ In-S-∂p \-in-°p∂p. ]p-Ø-\-ßm-Sn-˛-Xn-cp-hm-Xp°¬ tdm-Un¬ e-£-߃ hn-ea-Xn-°p-∂ ss]-∏p-Iƒ H-cp-h¿j-am-bn tdm-Un¬ In-S-°p-I-bmWv. tdm-Uv Ip-gn-°m≥ A-\p-a-Xn In-´m-Ø-Xm-Wp ss]-∏n-Sm≥ ssh-Ip-∂-sX-∂p ]-d-bp-∂p. Ct∏m-gm-h-s´ tdm-Uv D-b¿-Øn \√ co-Xn-bn¬ Sm¿ sN-bv-Xp. C-\nbn-t∏mƒ tdm-Uv Ip-Øn-s∏m-fn°m≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂p \m´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS Sm¶v ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p-≈ ÿew F-hn-sS-sb-∂v C-Xp-h-sc \n¿-W-bn-®n-´n-em-Ø-Xp- sIm≠m-Wv ss]-∏n-S¬ ssh-In-bsX-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp∂-Xv.

A-¦-W-hm-Sn hmÀ-jn-Im-tLm-jw I-S-πm-a-‰w: ]-©m-b-Øv 13mw hm¿-Un-se 83mw \-º¿ A-¶-Whm-Sn-bp-sS {]-th-i-t\m¬-k-hhpw hm¿-jn-Im-tLm-j-hpw \-SØn. k-tΩ-f-\w D-g-hq¿ tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n Fw am-Xyp D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI tNm-Xn A-[y-£-X h-ln-®p. X¶-®≥ D-∂w-X-S-Øn-en-\p-≈ NnIn¬-km- k-lm-bw ]-©m-bØw-Kw t{X-kym-Ω sk-_mÃy≥ ssI-am-dn. ssI-sb-gp-Øv am-kn-I kn.Un.]n.H c-am-tZ-hn {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw tacn-°p-´n tXm-a-kv, ]-©m-b-ØwKw te-J tPm-jn, {io-tZ-hn ap-cfo-[-c≥, _n-μp In-tjm¿, tam-fΩ tXm-a-kv, A-¶-W-hm-Sn kq∏¿-ssh-k¿ kp-te-N-\m tZ-hn, F B¿ k-Pn-X, Nn-∂-Ω t__n kw-km-cn-®p. hn-Zym¿-Yn-I-fpsS-bpw ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn-I-fp-sSbpw I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw \-SØn.

Xetbm-e-¸-d-¼n _Êp-IÄ Ìm³-Un I-b-dp-¶nÃ; bm-{X-¡mÀ h-e-bp¶p X-e-tbm-e-∏-d-ºv: Ãm≥-Un¬ I-b-dm-Ø kz-Im-cy en-an-‰-Uv tÃm-∏v _- p-Iƒ-s°-Xn-tc {]Xn-tj-[w i-‡-am-hp-∂p. F-dWm-Ip-fw-˛-Im-™n-c-∏-≈n dq-´pI-fn¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _ p-I-fm-Wp X-e-tbm-e-∏-d-ºv _-kv Ãm≥-Un¬ I-b-dm-sX ]≈n-°-h-e-bn¬ \n-∂p Xn-cn™p-t]m-hp-∂-Xv. Ãm≥-Un-en-d-tß-≠ bm-{X°m-sc C-Xp ]-e-t∏m-gpw hn-j-aØn-em-°m-dp-≠v. C-Xn-s\-Xn-tc _-‘-s∏-´ A[n-Im-cn-Iƒ-°v ]-e-h-´w ]-cm-Xn

\¬-In-sb-¶n-epw H-cp \-S-]-Snbp-ap-≠m-bn-s√-∂v B-tcm-]-Wap-≠v. A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂ k-a-b-

gn-em-fn-I-fp-am-bn hm-t°-‰-ap≠m-hpw. ]-e-t∏m-gpw 20-Dw, 30-Dw an-\n-t‰m-fw ap-tº Cu _- pIƒ X-e-tbm-e-∏-d-ºn-se-Øm-

]-cm-Xn \Â-In-bn«pw \-S-]-Sn-bm-bnà  \m-«p-ImÀ hgn-X-S-bm-s\m-cp-§p¶p 

Øn-\p ap-tº Cu _- p-Iƒ Xe-tbm-e-∏-d-ºn¬ Hm-Sn-sb-Øp∂-Xp-aq-ew Ãm≥-Un¬ I-b-dn bm-{X-°m-sc I-b-‰n-bm¬ C-Xn\p ap-tº t]m-th-≠ _-kv sXm-

XpSÀ-¨bmb ssh-Zyp-Xn ap-S-¡w Zp-Ê-l-am-hp-¶p cm-a-]p-cw: Xp-S¿-®-bm-b ssh-Zyp-Xn-ap-S-°w cm-a-]p-c-Øv P-\-Po-hnXw Zp-k-l-am-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. s\-√n-bm-\n-°p-∂v, C-Sn-b\m¬, Ip-dn-™n, In-g-Xn-cn, am-\-Øq¿ ta-J-e-I-fn¬ ssh-Zyp-Xn e`n-°p-∂-Xv Zn-h-k-Øn¬ A-t©m B-tdm a-Wn-°q¿ am-{X-am-Wv. ssh-Ip-t∂-c-ß-fn-epw cm-{Xn-bn-epw ssh-Zyp-Xn e-`n-°p-∂ Zn-h-k߃ hn-c-f-am-Wv. cm-a-]p-cw ssh-Zyp-Xn sk-Iv-j-\p Io-gn¬ Xp-S¿-®-bm-bn sshZyp-Xn ap-S-ßn-b-t∏mƒ \m-´p-Im¿ Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-®n-cp-∂p. XpS¿-∂v H-cm-gv-N ssh-Zyp-Xn ap-S-°-an-√m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ho-≠pw ]g-b-]-Sn ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-I-bm-Wv. Ip-dn-™n {]-tZ-i-sØ sshZyp-Xn ap-S-°-Øn-\p ]-cn-lm-c-ap-≠m-°n-bn-s√-¶n¬ k-a-c-]-cn-]m-SnIƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v D-]-t`m-‡r-k-an-Xn I¨-ho-\¿ Nm-≠n Hmen-b-°m-´n¬ ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In.

dp-≠v. C-Ø-cw _- p-I-fp-sS a-c-W∏m-®n¬ I-≠n-s√-∂p \-Sn-°p∂-h¿-s°-Xn-tc-bpw Ãm≥-Un ¬ I-b-dm-Ø _- p-Iƒ-s°-Xn-

tc-bpw A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzoI-cn-®n-s√-¶n¬ h-gn-X-S-b¬ Dƒs∏-sS-bp-≈ k-a-c-߃ B-cw-`n°m-\p-≈ H-cp-°-Øn-em-Wv \m´p-Im-cpw bm-{X-°m-cpw. Cu hn-j-b-Øn¬ \n¿-Wmb-I C-S-s]-S-ep-Iƒ \-S-tØ-≠ ]-©m-b-Øv A-\-ßm-∏m-d \-bam-Wv kzo-I-cn-°p-∂-sX-∂v Bt£-]-ap-≠v. tIm-S-Xn-bp-sS \n-tcm-[-\ DØ-c-hn¬ Ip-Sp-ßn \n-e-® _kv Ãm≥-Uv \n¿-am-Ww ]-©m-bØv Xm¬-°m-en-I-am-bn D-]tbm-K -{]-Z-am-°-W-sa-∂m-Wp

\m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw. \n-∂p-Xn-cn-bm≥ C-S-an-√mØ Su-Wn¬ a-g-°m-e-hpw kvIqƒ Xp-d-°-epw F-Øp-∂-tXmsS Im-cy-߃ ]n-Sn-hn-Spw. K-XmK-X \n-b-{¥-W-Øn-\p SuWn¬ tlmw -Km¿-Up-I-fp-sSbpw t]m-en-kn-s‚-bpw tk-h-\ap-s≠-¶n-epw C-h¿-°v \n-b-{¥n°m≥ ]-‰p-∂-X-√. t]m-en-kv ]©m-b-Øv, s]m-Xp-a-cm-a-Øv hIp-∏v, hm-l-\-h-Ip-∏v F-∂n-h-cpsS Iq-´m-bv-a-bp-s≠-¶n¬ am-{Xta {]-iv-\-]-cn-lm-cw km-[y-amhp-I-bp-≈p.

kp-c-`n I-em-k-an-Xn 30mw hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨p ap-´-∏-≈n: ap-´-∏-≈n B-ÿm-\am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ kp-c-`n I-em-k-an-Xn-bp-sS 30mw hm¿jn-Iw B-tLm-jn-®p. B-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-ambn \-S-∂ kmw-kv-Im-cn-I ktΩ-f-\w k¿-°m¿ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv Fw.F¬.F D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kp-c-`n-bp-sS ]p-Xn-b sI-´nS \n¿-am-W-Øn-\m-bn ]n kn tPm¿-Pv 5,000 cq-]-bpw kw-`m-h\ \¬-In. sI-´n-S \n¿-am-WØn-\m-bn F-√m k-lm-b-hpw

Fw.F¬.F hm-Kv-Zm-\w sN-bvXp. kp-c-`n I-em-k-an-Xn {]-knU‚ v A-Uz. j-en≥ Ip-am¿ sI ]n A-[y-£-X h-ln-®p. sIm-√w {]n≥-kn-∏¬ k-_v P-Uv-Pv ]n hn A-\o-jv Ip-am¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. N-Sßn¬ ]n kn tPm¿-Pv Fw.F¬.F A-\o-jv Ip-am-dns\ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v B-Zcn-®p. Im-™n-c-∏-≈n F.C.H kn F≥ X-¶-®≥, ]n Fw A-l-ΩZv, F-cp-ta-en {Km-a-∏-©m-b-

Øw-K-ß-fm-b A-Uz. kp-Pn-Xv Sn Ip-f-ß-c, jo-\m tPm¿-Pv, Iem-k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b Fw sI A-P-bv Ip-am¿, F Pn {]-km-Zv, a-t\m-Pv Ip-am¿ sI, ]n F-kv sN-√-∏≥, k-lo-Zv ]pfn-°-∏-d-ºn¬, i-c-Xv Ip-am¿, Fw A-P-bv tZ-hv, hym-]m-cn hykm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn sk{I-´-dn ]n \m-k-dp-±o≥ kw-kmcn-®p. hm¿-jn-Im-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn hn-hn-[ I-em-]-cn-]mSn-I-fpw \-S-Øn.

ssh-¡w \-K-c-k-`-bp-sS hn-I-k-\ hn-cp-²-X A-h-km-\n-¸n-¡-Ww: bq-¯v eo-Kv ssh-°w: ssh-°-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ P-¶m¿- k¿-ho-kv, Su-¨ lmƒ, ap-\n-kn-∏¬ tem-Uv-Pv, C-d-®n Ãmƒ, h-gn-hn-f-°p-Iƒ Xp-Sßn-b-h \n¿-Ø-em-°n-b 26 Iu¨-kn-e¿-am¿-°pw D-tZym-K-ÿ¿°p-sa-Xn-tc P-\-]-¶m-fn-Ø-tØm-sS k-a-c-cw-K-Øn-d-ßm≥ ap-kvenw- bq-Øv eo-Kv Xo-cp-am-\w. ]p-Xp-Xm-bn H-cp hn-I-k-\w t]m-epw \-S-Øm-t\m \n-e-hn-ep-≈h \n-e-\n¿-Øm-t\m \-K-c-k-`-bv-°m-bn-´n-√. tI-{μ-k¿-°m¿ ]-≤Xn a¿-´n-π-bv-kv Xo-tb-‰¿, I-eym-W-a-fi-]w, hn-t\m-Z k-©m-c hnI-k-\w F-∂o {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-∂-Xn-\v k¿-°m-cn¬ \n∂pw {]-tXy-I I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v a-{¥n-°v \nth-Z-\w \¬-Im-\pw Xo-cp-am-\n-®p. sI F-®v \n-km-dn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-Kw ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m {]-h¿-Ø-I k-an-Xn Aw-Kw kp-ss_¿ ]p-fn-Xp-cp-Ønbn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bq-Øv eo-Kv a-fi-ew {]-kn-U‚ v kao¿ sN-Ωm-g-Øv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. F-®v d-jo-Zv, \u-jm-Zv, tIm´-bw kq-cy-Im-e-Sn-a-\-bn¬ Bcw-`n® hm-RvOm-I¬-∏-Xm-bm-K-tØm-S-\p-_-‘n-® \-S∂ eo-\q-hv, k-hm-Zv kw-km-cn-®p. tLm-j-bm{X

Fw.kn tdm-Uv hn-I-k-\w; tIm-gm-bn-se X-WÂ-a-cw ap-dn-¡n-à Ip-d-hn-e-ßm-Sv: Fw.kn tdm-Uv hn-I-k-\-sa-Øp-tºm-gpw X-e-ap-dIƒ-°p X-W-te-In-b hr-£-°q-´w ap-dn-°n-√. tIm-gm P-Mv-j-\n¬ \n¬-°p-∂ B-epw am-hpw πm-hpw tN-cp-∂ \m-´p-Im-cp-sS "B-flmhm'Wv X¬-°m-ew sh-t´-≠-Xn-s√-∂v A-[n-Ir-X¿ Xo-cp-am-\n-®-Xv. P-Mv-j≥ hn-I-k-\-Øn-s‚ `m-K-am-bp-≈ _-kv-th \n¿-am-WØn-\pw ]m-e-Øn-\p-am-bn Cu a-c-°q-´w sh-´n-am-‰m-\m-bn-cp-∂p BZy Xo-cp-am-\w. ]n-∂o-Sv \m-´p-Im-cp-sS-bpw {]-Ir-Xn- kv-t\-ln-I-fp-sSbpw B-h-iyw ]-cn-K-Wn-®v Cu a-c-߃ te-e-Øn¬- \n-∂v H-gn-hm°p-I-bm-bn-cp-∂p. hn-I-k-\-Øn-\p X-S- -ap-≠m-hp-∂n-s√-¶n¬ a-c߃ kw-c-£n-°m-\m-Wv C-t∏m-g-sØ Xo-cp-am-\-sa-∂v A-[n-IrX¿ ]-d-bp-∂p. B-epw am-hpw πm-hpw H-cp-an-®v \n¬-°p-∂-Xn-\m¬ Np-cp-°-t∏cp-I-W-s° Cu a-c-°q-´w B-flm-hv F-∂m-Wv A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. tIm-gm-˛-]m-em tdm-Upw Fw.kn tdm-Upw k-‘n-°p-∂ P-Mv-j-\nem-Wv X-W-te-Ip-∂ Cu hr-£-°q-´w. tIm-gm-bn-se a-c-°q-´-Øns\m-∏w tªm-°v P-Mv-j-\n-se Iq-‰≥ am-hpw kw-c-£n-°m-\m-Wv Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øn-´p-≈-Xv.

kÀ-¡mÀ Ø-ew kz-Im-cy hy-àn-¡v ]-Xn-¨p-\Â-In-b-Xm-bn B-tcm-]-Ww X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ]-©m-b-Øv _-kv Ãm≥-Uv h-I 10 sk‚ v ÿ-ew kz-Im-cy hy-‡n-bv-°p Xo-dm-[m-cw \-S-Øn-s°m-Sp-ØXm-bn B-tcm-]-Ww. h-S-bm¿ hn-t√-Pn¬ k¿-th \-º¿ 204 H-∂n¬-s∏-´ aq-∂v G°¿ ÿ-e-Øn¬ H-tc-°¿ 52 sk‚ v ÿ-e-hpw A-Xn-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ 43 sk‚ v ÿ-e-hpw 1993¬ k¿-°m¿ ]-©m-b-Øn-\v ssI-h-iw \¬-In-bn-´p-≈-XmWv. C-Xn¬ 10 sk‚ v ÿ-ew

hym-P t]-cn¬ sk‚n-\v H-cp- e£w cq-]-bv-°v I-gn-™ s^-{_ph-cn 12\v X-e-tbm-e-∏-d-ºv k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kn¬ B-[mcw \-S-Øn-b-Xm-bm-Wv B-tcm-]Ww. ]-©m-b-Øv _-kv Ãm≥-Upam-bn _-‘-s∏-´ 8/223, 7/223 F∂ k¿-th-bn¬-s∏-´-Xm-sW∂pw B-[m-cw \-S-Øn-bn-cn-°p∂-Xv 1/204 F-∂ k¿-th-bn¬s∏-´ h-kv-Xp-hm-Wv B-[m-cw \S-Øn-b-sX-∂pw k-_v c-Pn-kv{Sm¿ ]-d-™p. t_m-[-]q¿-hw

cm-a-]p-cw Su-Wn am-en-\y-¡q-¼m-cw; P-\w s]m-dp-Xn-ap-«n cm-a-]p-cw: Su-Wn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ am-en-\y-°q-ºmcw. ]-©m-b-Øv- I-Ωyq-\n-‰n lm-fn-\p k-ao-]w, am¿-°-‰n-\p k-ao-]w, K-h. B-ip-]-{Xn-°p k-ao-]w F-∂n-hn-S-ß-fn-em-WvIq-Sp-X-em-bpw am-en-\yw \nt£-]n-®n-cn-°p-∂-Xv-. am-en-\yw s]m-Xp-h-gn-bn¬ I-Øn-°p-∂-Xv- Im¬-\-S-bm-{XnI¿-°pw a-‰pw _p-≤n-ap-´v- kr-jvSn-°p-∂p-≠v. sIm-Xp-Ip-i-eyhpw cq-£-am-Wv-. amw-km-h-injv-S-hpw _m¿-_¿ tjm-∏n-se ap-Sn-bp-am-Wv- am-en-\y-Øn¬ Gsd-bpw. a-g-°m-e-am-hp-∂-tXm-sS ]I¿-®-hym-[n-Iƒ ]-S-cp-sa-∂ B-i-¶-bn-em-Wp \m-´p-Im¿. ]-©m-b-Øv- am-en-\y kw-kvI-c-W-Øn-\v- ^-e-{]-Z-am-b bm-

ap-≠-°-bw: F-Iv-kv-I-th-‰¿ a-dn-™p-≠m-b A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v a-cn-® tIm-cp-tØm-Sv tIm-k-Sn πm-t°-sX-t°-Xn¬ A-Rv-P-\-bpsS Ip-Spw-_-Øn-\v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn¬ \n∂pw c-≠v e-£w cq-] [-\-k-lm-bw \¬-Ipw. k-tlm-Z-cn A-\p-]a-bp-sS Nn-In¬-km Nn-e-hpw k¿-°m¿ \¬-Ipw. F-Iv-kv-I-th-‰¿ adn-™v ho-Sv X-I¿-∂ tam-l-\-s‚ ho-Sv ]p-Xp-°n-∏-Wn-bp-∂-Xn-\p [\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-°m-\pw Xo-cp-am-\-am-bn-´p-≠v.

k¿-th \-º¿ sX-‰n-®v B-[m-cw \-S-Øn am-k-߃-°p -ti-jw ]n-g Xn-cp-Øm-[m-c {]-Im-cw k¿th \-º¿ Xn-cp-Øm-\p-≈ \o-°am-bn-cn-°mw C-Xn-\p ]n-∂n-se∂pw k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ ]-d-™p. Cu k¿-th \-º-dp-I-fn¬s∏-´ ÿ-ew F-hn-sS-bm-sW∂pw C-Xn-s‚ b-Ym¿-Y D-S-a Bsc-∂p-w A-dn-™-Xn-\p ti-j-ta B-tcm-]-W-ß-sf- Ip-dn-®v Iq-SpX¬ hy-‡-X-bp-≠m-hq F-∂v hS-bm¿ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ ]-d™p.

ap-f-¡p-f-¯v ssI-tb-äw hym-]-I-am-hp-¶p

s]-cp-h: ap-f-°p-fw ]-©m-bØn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ ssI-tb-‰w hy-]-I-am-hp-∂p. Xnc-s™-Sp-∏p k-a-b-Øpw Xp-S¿®-bm-b k¿-°m¿ A-h-[n Zn-hk-ß-fn-ep-am-Wv ssI-tb-‰w IqSp-X-epw \-S-∂-Xv. ssI-tb-‰-w {i-≤-bn¬ s]-´n´pw ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X-cpw, d-h-\yp-˛-]n.U-ªp.Un. A-[n-IrX-cpw A-\-ßm-∏m-d \-bw kzoI-cn-°p-I-bm-sW-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-°p-∂p. s]-cp-hm P-Mv-j-\n¬ ]n-d-hw tdm-Un¬ kz-Im-cy hy-‡n tdmUn-te-°n-d-°n I-S-ap-dn-bp-sS j´¿ ]n-Sn-∏n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. CXn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v ]-©m-b-Øv A-kn-Â v F≥Pn-\o-b¿ ÿ-ew k-μ¿-in-°p-Ibpw j-´¿ ]n-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv cma-]p-cw Su-Wn¬ Ip-∂p-IqSn-b am-en\yw ]p-dw t]m-°n-te-°n-d-°n-bmsXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn- am-en-\yw b-Ym-k-a-bw \o-°w `n-°m≥ \m-´p-Im¿ Xo-cp-am-\n- sW-∂p dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®n´pw ]-©m-b-Øv H-cp \-S-]-Sn-bpw °p-∂n-s√-∂v- B-t£-]-ap-≠v-. sN-bv-Xn-s√-¶n¬ k-a-cw B-cw- ®p.

F-Sp-Øn-√. aq¿-°m-´p-]-Sn-bn¬ sIm-Spwh-f-hn¬ tdm-Un¬-\n-∂v H-cp-ao‰¿ am-dn-bm-Wv jo-‰v C-´v A-S-®v sI-´n-sb-Sp-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv. C-hn-sS tdm-Un-te-°n-d-°n aXn¬ sI-´n-b-t∏mƒ A-[n-Iy-Xsc hn-h-cw A-dn-bn-®n-´pw H-cp \S-]-Sn-bpw F-Sp-Øn-√-∂p \m-´pIm¿ B-tcm-]n-°p-∂p. A-dp-\q-‰n-aw-K-e-Øv tdmUn¬ \n-∂v H-∂-c ao-‰¿ am-dn-bmWp kz-Im-cy hy-‡n sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xv. Cu ÿ-e-tØ-°p-≈ h-gnbn¬ tdm-Un¬ \n-∂v X-W¬ acw \m-´p-Im-cp-sS F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kv kw-c-£-Wbn¬ sh-´n-am-‰n-b-Xp hn-hm-Z-ambn-cp-∂p. C-sX-√mw ]-©m-bØv `-c-W-I¿-Øm-°-fp-sS-bpw, A-[n-Iy-X-cp-sS-bpw I¨-ap-∂nem-Wv \-S-°p-∂-sX-∂p \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂p.

kottayam/ktm

3

]nXm-hnsâ ar-X-tZ-l-¯n-\-cn-sI a-\p-hn-s\ Im-¯v _-Ôp¡Ä

Im™n-c-∏-≈n: hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®- a-[p-hn-s‚ aq-Øa-I≥ a-\p-hn-s\ Im-Øv am-Xm-hv _o-\bpw A-\p-P≥ atljpw \m-´p-Imcpw Im-Øn-cn-°p-∂p. H-cp am-k-am-bn tlm´¬ am-t\-Pvsa‚ v tPm-en-°m-bn Nm-e-°p-Sn-bnte°m-sW-∂p ]-d-™m-Wv a-\p t]m-bXv. ÿm-]-\-Øn¬ \n∂v H-cmgv-N apºv ho-´n-te-°v F-∂p ]-d™p-t]m-b-Xm-bm-Wv A-dnhv. F∂m¬ ]n-∂o-Sv t^m-Wn-eqsStbm I-Øn-eqsStbm _-‘-s∏´n-´n√. A—-s‚ a-c-W hm¿-Ø A-dn-bmsX a-\p F-hn-sS-bmsW-∂v A-dn-bm-sX A-Ωbpw A-\p-P\pw Im-Øn-cn-°p-IbmWv. ]n-Xm-hn-s\ A-h-km-\-am-bn Im-Wm≥ a-\p F-Øp-sa-∂mWv _-‘p-°-fp-sS {]-Xo£. tZio-b ]m-X-bn¬ Im-™n-c-∏≈n 26 mw ssa¬ _-kv tÃm-∏n¬ _-kv Im-Øp-\n-¬-°p-tºmgmWv ]me-{] sN-d-bn¬ ]p-en-apJ-Øv a-[p (46)hn-s\ A-an-Xth-K-X-bn¬ FØnb Im-dn-Sn®-Xv. ]-cn-t°m-sS tIm´-bw sa-Un°¬-tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n® a-[p C∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv a-cn®Xv. C-∂v sh-fp-∏n-\v aqt∂m-sS ac-Ww kw-`-hn®p. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v 2.30\v ho-´p-h-f-∏n¬ \-S-°pw.

Npcp¡¯nÂ

s]m-Xp-ap-XÂ hn-ä-Xn-s\- Ip-dn-¨v A-t\z-j-Ww th-W-sa-¶v X-e-tbm-e-∏-d-ºv: {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ ÿ-ew kz-Im-cy hy-‡n hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xm-bn B-tcm]-Ww. \-K-c-Øn-s‚ lr-Z-b -`m-K-Øv _-kv Ãm≥-Un-s‚ `mK-am-bn-´p-≈ `q-an-bm-Wv h-kv-Xp-hn-s‚ D-S-a-sb-∂p- \-Sn-®v as‰m-cmƒ-°v G-gp-Xn-s°m-Sp-Øn-cn-°p-∂-sX-∂v F¬.Un.F^v B-tcm-]n-®p. `q-an X-´n-∏n-s\- Ip-dn-®v A-t\z-j-Ww \-SØn Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw C-Xn-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ d-±p-sN-ø-W-sa-∂pw F¬.Un.F-^v ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v sk-eo-\m-Ω tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln-®p. F¬.Un.F-^v I¨-ho-\¿ tUm. kn Fw Ip-kp-a≥, sI sI kn-≤n-Jv, F≥ N-{μ-_m-_p, kp-`m-jv ]p-©-t°m-´n¬, hn sI c-hn, Sn sI tKm-]n, Sn F≥ kp-tc-{μ≥ kw-km-cn-®p.

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp G-‰p-am-\q¿: {]n-t‚-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ ta-J-em k-tΩf-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n-Pp Iq-ºn-°¬ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v tPm-tam≥ C-cp-∏-°m-´v A-[y-£X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw tPm-kv tam≥ ap-≠bv-°¬, _n kp-io-e≥-\m-b¿ kw-km-cn-®p.

sh-Å-s¡-«v; a-c-¨o-\n-Ir-jn hym-]-I-am-bn \-in-¡p-¶p tIm-´-bw: th-\¬-a-g-bn¬ sh≈-s°-´v cq-£-am-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v a-c-®o-\n-Ir-jn \-in-°p-∂p. a-g-sh-≈w I-b-dn Ir-jn \-in-®Xn-\m¬ I¿-j-I¿ a-c-®o-\n In´p-∂ hn-e-bv-°p hn¬-°p-I-bmWv. a-c-®o-\n-bp-sS hn-e-Ø-I¿-®bpw {]m-b-am-hp-∂-Xn-\p ap-ºvhn-f-sh-Sp-∏v- \-S-Øp-∂-Xpw I¿j-I-sc _p-≤n-ap-´n-em-°p-I-bmWv.I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ s]bv-X i-Iv-X-am-b a-g-sb Xp-S¿∂m-Wp `q-cn-`m-Kw I¿-j-I-cpw ac-®o-\n ]-dn-®p hn¬-°p-∂-Xv-. In-tem-bv-°v 10 cq-]-bv-°p- hsc I¿-j-I≥ hn¬-°p-I-bm-Wv-. B¿-∏q-°-c, G-‰p-am-\q¿, ]mem, Xp-S-ßn Pn-√-bp-sS Xm-gv-∂ {]-tZ-i-ß-fn-se I¿-j-I-cn¬ `qcn-`m-K-hpw C-Ø-c-Øn¬ a-c-®o\n \-jv-S-Øn¬ hn-‰-gn-°p-∂p≠v-. am-k-ß-fm-bn Xp-S-cp-∂ hne-Ø-I¿-®-aq-ew I¿-j-I-cp-sS {]-Xo-£-Iƒ ap-gp-h≥ X-I¿-∂ncp-∂p. C-Xn-\n-sS-bm-Wv- C-cp-´-Snt]m-se th-\¬ a-g i-Iv-X-am-bXv-. \n-e-hn¬ 25 cq-]-bv-°p h-sc hym-]m-cw \-S-°p-tºmƒ I¿-jI¿-°p e-`n-°p-∂-Xp i-cm-i-cn 10 cq-]-am-{X-am-Wv. th-\¬ a-gbn¬ X-ß-fp-sS Ir-jn \-in-®-

h¿ ap-S-°p -ap-X¬ t]m-epw t\m°m-sX a-c-®o-\n hn¬-°p-I-bmWv-. Iq-Sp-X¬ ÿ-e-Øv Ir-jn sN-bv-X-h¿-°m-Wv _p-≤n-ap-´mbn-cn-°p-∂-Xv. \n-e-hn¬ a-c-®o\n hn-‰-gn-°p-tºmƒ e-`n-°p-∂ Xp-I h-f-Øn-\pw ]-Wn-°q-en°pw th-≠n am-{X-ta Xn-I-bq. CXn-\n-S-bn-em-Wp Ir-jn hym-]-Iam-bn \-in-®-Xv-. h¿-j-ß-fm-bn X-߃ a-c®o-\n Ir-jn kw-c-£n-°-W-sa∂pw \-jv-S-Øn-em-b I¿-j-I¿°p k-lm-bw \¬-I-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´n-´v- k¿-°m-cn-s‚ `m-K-Øp- \n-∂v- \m-fn-Xp-h-sc Hcp k-lm-b-hpw e-`n-®n-´n-s√-∂p I¿-j-I¿ ]-d-bp-∂p. I-gn-™ h¿-j-sØ A-t]-£n-®v- Cuh¿-jw a-c-®o-\n Ir-jn Iq-Sp-Xem-Wv-. s\¬ Ir-jn-tb-°mƒ em-`am-Wp a-c-®o-\n F-∂-Xm-bn-cp∂p I¿-j-I-sc C-Xn-te-°p BI¿-jn-®-Xv-. F-∂m¬ C-t∏mƒ D-≠m-bn-cn-°p-∂ hn-e-Ø-I¿-®bpw h-b-ep-I-fn-epw \n-c-∏m-b ÿ-e-ß-fn-epw sh-≈w sI-´nIn-S-°p-∂-Xpw I¿-j-I-cp-sS {]Xo-£-Iƒ X-I¿-Øn-cn-°p-Ibm-Wv-.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-05-12  
Thejas Epaper kottayam Edition 2014-05-12  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-05-12

Advertisement