Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kPI

amen-\y-\n-t£]w: \-S]-Sn th-W-sa¶v

]p-Xp-¸-Ån ]m-{Xn-bÀ-¡m s]-cp-¶m-fn-\p C-¶v sIm-Sn-tb-dpw tIm-´-bw: ]p-Xp-∏-≈n sk‚ v tPm¿-Pv bm-t°m-_m-b kp-dnbm-\n ]-≈n (]m-{Xn-b¿-°¬-]≈n)bn¬ hn-ip-≤ Ko-h¿-Ko-kv k-l-Zm-bp-sS s]-cp-∂m-fn-\p C∂p sIm-Sn-tb-dpw. 11\m-Wp {][m-\ -s]-cp-∂mƒ. C-∂v D-®-Ign-™p aq-∂n-\p ao-\-Sw ]-≈nbn¬-\n-∂p sIm-Sn-a-c- tLm-jbm-{X B-cw-`n-°pw. \m-en-\p ]p-Xp-∏-≈n I-h-e-bn¬-\n-∂p Im¬-\-S-bm-bn sIm-Sn-a-cw ]≈n-bn-te-°p sIm-≠p-t]m-hpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ hnIm-cn ^m. Ip-cym-t°m-kv πm-ºd-ºn¬, ^m. Ip-cy≥ tPm-bn I√p-¶-{X, {S-Ãn tIm-in tPm¨, tIm-´-bw Xm-g-Ø-ßm-Sn ]p-g-bn¬ _-≠v s]m-´n-b-t∏mƒ I-c-bn-te°p Nm-Sn-b ao-≥ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-®-t∏mƒ. cm-Pp sIm-®p-ho-´n¬ ]-I¿-Øn-b Nn-{Xw sk-{I-´-dn hn sI G-{_-lmw, ]n hn am-Xyp, tPm¨-k¨, G{_-lmw ]-s¶-Sp-Øp.

Fw. Pn {io-\m-cm-b-WKp-cp sN-bÀ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf tIm-´-bw: Fw.Pn k¿-h-I-emim-e-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-ep≈ {io-\m-cm-b-W-Kp-cp sN-b-dns‚ D-Zv-Lm-S-\w \msf cm-hn-se 11\v F-kv.F≥.Un.]n tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m-∏≈n \-tS-i≥ \n¿-h-ln-°pw. Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e sshkv Nm≥-k-e¿ tUm. F hn tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln-°pw. {io-\m-cm-b-W Kp-cp sN-b¿ Hm^n-kv F-kv.F≥ {S-Ãv F-Iv-knIyq-´o-hv Aw-Kw {]o-Xn \-tSi≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-c-f k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. ]n sI cm-[m-Ir-jv-W≥ ap-Jy-{]`m-j-W-hpw Fw.Pn k¿-h-I-emim-e t{]m. ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo-\m jp-°q¿ A-\p-{Kl {]-`m-j-W-hpw \-S-Øpw. tUm. tX-h-∂q¿ a-Wn-cm-Pv sNb¿ A-h-tem-I-\w \n¿-h-ln°pw. kn≥-Un-t°-‰v Aw-K-ßfm-b {]-^. _n kp-io-e≥, tUm. tkm-a-ti-J-c≥ D-Æn, {]^. k-Xo-jv sIm-®p-]-d-ºn¬, tUm. t_-_n sk-_m-Ãy≥, tUm. sI hn \m-cm-b-W-°p-dp∏v, ]n sI ^n-tdm-kv, {io-\m-cmb-W-Kp-cp sN-b¿ F-Iv-kn-Iyq´o-hv Aw-K-ß-fm-b F Pn X-¶∏≥, ssI-\-I-cn jm-Pn, ]n F≥ a-[p, tUm. {]-` {]-k-∂Ip-am¿, tIm- -Hm-Un-t\-‰¿ cm-tPjv C-f-bn-S-Øv kw-km-cn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. tX-h-∂q¿ a-Wn-cm-Pv, F Pn X-¶-∏≥, ]n F≥ a-[p, ssI\-I-cn jm-Pn, cm-tP-jv C-f-tb-SØv ]-s¶-Sp-Øp.

Ip©³ Zn\m-tLm-jw XpS§n A-º-e-∏p-g: Ip-©≥ kv-am-c-I k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ Ip-©≥ Zn-\m-tLmj-Øn-\v Xp-S-°-am-bn. C-∂-se cm-hn-se kv-ar-Xn-a-fi-]-Øn¬ ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øn. Xp-S¿-∂v B-tLm-j-]-cn-]m-Sn-Iƒ A-ºe-∏p-g tKm-]-Ip-am¿ D-ZvLm-S\w sN-bv-Xp. kv-am-c-I k-an-Xn ssh-kv sN-b¿-am≥ B¿ hn CS-h-\ A-[y-£-X h-ln-®p. Ib¿-t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ {]-^. Pn _m-e-N-{μ≥ `-{Z-Zo-] {]-Imi-\ I¿-aw \n¿-h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw th-Wm-em¬, {Km-a∏-©m-bØw-Kw h¬k-e F-kv th-Wp, kv-am-c-I k-an-Xn sk-{I-´-dn kn {]-Xo-]v, t^m-°-kv N-b¿-am≥ kn cm-[m-Ir-jv-W≥ kw-km-cn®p. Xp-S¿-∂v Xp-≈¬ A-h-X-cW-hpw \-S-∂p. Xp-≈¬ ]Tn-Xm°-fp-sS kw-K-aw F.Un.Fw _n D-Æn-Ir-jv-W≥ ]n-≈ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. c-≠mw Zn-h-k-am-b C-∂v sk-an-\m¿, Xp-≈¬ A-h-X-cWw, tUm-Iyp-sa‚-dn {]-Im-i\w, Xp-≈¬ {X-bw F-∂n-h \S-°pw.

I-fn-¡q-«-hpw Ip-«n-I-fp-sS kw-Øm-\ \m-S-tIm-Â-k-h-hpw \msf apX kn Zn-hm-I-c³ Fw.FÂ.F D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw ap-l-Ω: C-¥y≥ ]o-∏nƒ-kv Xotb-‰¿ A-tkm-kn-tb-j-s‚ (C]v-‰) I-fn-°q-´-hpw Ip-´n-I-fp-sS kw-ÿm-\ \m-S-tIm-¬-k-h-hpw \m-sf ap-X¬ 11 h-sc I-™n-°pgn sh-fn-\n-ew sI sI \m-cm-bW≥ kv-am-c-I lm-fn¬ \-S-°psa-∂v C-]v-‰ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. \m-sf ssh-Io-´v B-dn-\v kn Zn-hm-I-c≥ Fw. F¬. F D-ZvLm-S-\w sN-øpw. N-e-®n-{X \-Sn sI. ]n. F. kn e-fn-X ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn-°pw. Sn ]p-cp-tjmØ-a≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. ]n Xn-tem-Ø-a≥ Fw. F¬. F, {]-^. N-{μ-Zm-k≥, tj¿-fn

tkm-a-kp-μ-cw, Sn F-kv k-t¥mjv F-∂n-h¿ kw-km-cn-°pw. tIc-f-Øn-se Ip-´n-I-fp-sS F-´v \mS-I-߃ G-gv Zn-h-k-ß-fn-em-bn A-h-X-cn-∏n-°pw. a-e-∏p-dw en-‰n¬ F¿-Øv Xntb-‰-dn-s‚ am¿-Øm-fi-s‚ kz]v-\-߃, sI-t‚m-Wn-b≥-kv, X-Ø-a-cw, sh-fn-\n-ew en-‰n¬- C]v-‰-bp-sS ]p-g ]-d-bpw I-Y, hn-Scm≥ a-Sn-°p-∂ ]q-°ƒ, `q-an-bpsS A-h-Im-in-Iƒ, cm-h-W-]p{Xn, ]m-tY¿ ]m-Rv-Pm-en F-∂nß-s\ tI-c-f-Øn-se ]-e `m-Kß-fn-ep-≈ hn-Zym¿-∞n-I-fp-sS \m-S-I-am-Wv A-h-X-cn-∏n-°p-∂Xv.

sN-ss¶ t_mw-_v kv-t^m-S-\-s¯ XpSÀ¶v tI-c-fþX-an-gv-\mSv A-XnÀ-¯n-bn ]-cn-tim-[-\ Ip-a-fn: sN-ss∂ t_mw-_v kvt^m-S-\-sØ Xp-S¿-∂v X-an-gv\m-Sv t_mw-_v kv-IzmUv A-Xn¿Øn-bn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. tX-\n t_mw-_v kv-Izm-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tI-c-fm-˛-X-an-gv\m-Sv A-Xn¿-Øn-I-fn-em-bn-cp∂p ]-cn-tim-[-\. sa-bv-Zn-\-Øn¬ sN-ss∂ sd-bn¬-th- tÃ-j-\n-ep-≠m-b t_mw-_v kv-t^m-S-\-sØ XpS¿-∂v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ kn.-kn.Sn-.hn-°v A-`n-ap-Jam-bn F-Øn-b H-cmƒ ap-Jw a-d®v Hm-Sp-∂ Zr-iyw A-t\z-j-W kw-Lw I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. kv-t^m-S-\-Øn¬ ]-¶p-s≠-∂v kw-i-bn-®v I-kv-‰-Un-bn-seSpØ B-sf A-t\z-jW kwLw sN-bv-Xp-sIm-≠n-cn-°p I-

bm-Wv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn tI-c-fm-˛X-an-gv-\m-Sv A-Xn¿-Øn-I-fm-b I\ym-Ip-am-cn Pn-√-bn-se -am¿Øm-fiw, Xn-cp-s\¬-th-en-bnse sN-t¶m-´, tIm-b-º-Øq¿ Pn-√-bn-se ]m-e-°m-Sv, C-Sp-°n˛-tX-\n Pn-√-I-fp-sS A-Xn¿-ØnI-fm-b I-ºw-sa-´v, t_m-Un-sa´v, Ip-a-fn F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bpcp-∂p ]-cn-tim-[-\. C-∂-se cm-hn-se 11 ap-X¬tX-\n t_mw-_v- kv-Izm-Uv C≥kv-s]-Œ¿ ]-∂o¿-sk¬-h-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ Ip-a-fn-bnse X-an-gv-\m-Sv _kv -Ãm≥Unem-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bXv. A-Xn¿-Øn h-gn C-cp kwÿm-\-ß-fn-te-°pw I-S-∂p- sN-ss∂ t_mw-_v kv-t^m-S-\-sØ-Øp-S¿-∂v tI-c-fm-˛-X-an-gv-\m-Sv A-Xn¿-Øn-bn¬ X-an-gv-\m-Sv t]m-b N-c-°p-tem-dn-I-fpw _- t_mw-_v- kv-Izm-Uv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p

B-Zy-`m-cy-bpw a-I-\pw aÀ-±n¨p; Kr-l-\m-Y³ B-ip-]-{Xn-bn am-∂m¿: hn-hm-l-tam-Nn-X-bm-b `m-cy-bpw a-I-\pw tN¿-∂v a¿-±n-® a[y-h-b-kv-I-s\ Kp-cp-X-c-]-cn-°p-I-tfm-Sp-Iq-Sn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. am-∂m¿, ]m-hp-°-c s\-Sn-b-Øv ho-´n¬ k-\¬-Ip-amdn(50)-s\-bm-Wv. C-bm-fp-sS a-I≥ Ip-´p F-∂ A-izn≥-Ip-am¿, ap≥ `m-cy ]p-jv-]-e-X F-∂n-h¿ tN¿-∂v a¿-±n-®-Xv. B-em t]m-Ãv Hm-^nkn-se t]m-Ãp-am-\m-Wv C-t±-lw. G-Xm-\pw h¿-j-w ap-ºv k-\¬Ip-am-dns‚ ap≥-`m-cy a-s‰m-cm-fp-am-bn \m-Sp-hn-´n-cp∂p.]n-∂o-Sv k\¬-Ip-am¿ B-e-∏p-g Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-bn¬ lcPn \¬-In hn-hml-tam-N-\w t\-Sp-I-bpw I-cp-\m-K-∏-≈n kz-tZ-in-\n-bm-b a-s‰m-cp bp-h-Xn-sb hn-hm-lw sN-øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. B-Zy-hn-hm-l-Øn¬ k-\¬-Ip-am-dn-\v H-cp a-I-\pw a-I-fp-ap-≠v. k-\¬-Ip-am-dn-s‚ am-Xm-hn-s\ kw-c-£n-°m-s\-∂ hym-tP-\ ap≥ `m-cy ]m-hp-°-c-bn-ep-≈ C-t±-lw Xm-a-kn-®p-h-∂n-cp-∂ ho-´n¬ Ib-dn-∏-‰p-I-bpw k-\¬-Ip-am-dn-s‚ A-h-Im-i-Øn¬ In-S-∂ h-kv-Xp X-´n-sb-Sp-°m≥ {i-aw \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc k-\¬-Ip-am¿ sN-ß-∂q¿ ap≥-kn-^v tIm-S-Xn-bn¬ lc-Pn \¬-Inbn-cn-°p-I-bm-Wv. C-Xn-s‚ ssh-cm-Ky-am-Wv ap≥-`m-cy-bpw a-I-\pw tN¿-∂v A-Xn-{Iq-c-am-bn a¿-±n-°m≥ Im-c-W-am-b-sX-∂m-Wv k-\¬Ip-am¿ ]-d-bp-∂-Xv. ]-cp-a-e-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In’-bn-em-Wv C-t±-l-an-t∏mƒ. am-∂m¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-Ww \-S-Øn-h-cp-∂p.

ho-b-]p-cw {Kma¸-©m-b-¯n `-c-Wam-ä-¯n-\v km-[y-X l-cn-∏m-Sv: kn.-]n.Fw. `-cn-°p∂ ho-b-]p-cw ]-©m-b-Øn¬ [m-c-W-b-\p-k-cn-®v ]p-Xn-b {]kn-U‚n-s\ Xn-c-s™-Sp-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xv {]-Xn-k-‘n- kr„n-°p-∂p. tam-\n-°m -em-k¿ acn-®-tXm-sS- {]-kn-U‚ v ]-Z-hn H∂-c h¿-jw ho-Xw kn.-]n.-F-Ωnse _n -cm-[-Ω-bv-°pw D-jm-Ipam-cn-°pw \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n®n-cp-∂p. C-Xn¬ _n cm-[-Ω-bpsS Im-em-h-[n am¿-®n¬ I-gn™p. F-∂m¬ kn.]n.sF. AwK-am-b ssh-kv {]-kn-U‚pw ]pXp-Xm-bn Xn-c-s™-Sp-t°-≠ {]kn-U‚ v ÿm-\m¿-Yn D-jm-Ipam-cn-bpw X-Ωn-ep-≈ A-`n-{]m-bhy-Xym-k-am-Wv {]-Xn-k-‘n kr-„n-®n-cn-°p-∂-Xv.

an-\n_-kv a-dnªp; bm-{X-¡mÀ ]-cn-t¡Â-¡m-sX c-£-s¸«p

^p-Uv {Im-^v-äv tIm-gv-kv {]-th-i-\w sIm-®n: tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k ¿-°m-cp-I-fp-sS kw-bp-‡ kwcw-`-am-bn tI-c-f Sq-dn-kw h-Ip∏n-s‚ Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hn-hn-[ ^p-Uv {Im-^v-‰v C≥-Ãn‰yq-´p-I-fn-te-°v 2014˛15 A-[yb-\ h¿-j-tØ-°v k¿-´n-^n-°‰v tIm-gv-kp-Iƒ-°p-≈ A-t]£ £-Wn-®p. A-t]-£-Iƒ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn Pq¨ B-dv ssh-Ip-t∂-cw \m-ep h-sc. IqSp-X¬ hn-h-c-߃-°v _‘s∏SpI. t^m¨-˛ 0484˛2558385, 2292186.

Cu-cm-‰p-t]-´: ao-\-®n-em-‰n¬ hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fn-se amen-\y-߃ \n-t£-]n-°p-∂ ÿm-]-\-߃-s°-Xn-tc I-SpØ \-S-]-Sn F-Sp-°m≥ {Km-a-∏©m-b-Øpw B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw X-øm-dm-h-W-sa-∂v ssI-c-fn Nmcn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ao-\-®n-em-‰n-se P-ew D-]-tbm-Kn-°p-∂-h¿-°v Pe-P-\y tcm-K-ß-fpw a-‰pw ]-S-cp∂-Xm-bn dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-´p≠v. \-S-]-Sn F-Sp-Øn-s√-¶n¬ k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn apt∂m-´v t]m-hp-sa-∂v tbm-Kw Adn-bn-®p. {]-kn-U‚ v sI C dm-kn A[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n sI \u-jm-Zv, sI sI jm-lp¬, A-_p¬ ss^-kn, hn F-kv \q-dp-±o≥, hn F kp-ss_ ¿, ]n ]n ap-l-Ω-Zv C-kv-am-bn¬, hn F \u-jm-Zv kw-km-cn-®p.

04 sabv 2014 Rmb¿

A-]-I-S-Øn-¬-s∏-´ Sq-dn-Ãv _-kv C-Sp-°n: hn-t\m-Z k-©m-cn-I-fp- bm-{X-°m-cpw c-≠v Po-h-\-°mam-bn t]m-b an-\n _-kv A-]-I- cpw D-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw ]-cnS-Øn¬-s∏-´p. Xq-Øp-°p-Sn-bn t°¬-°m-sX c-£-s∏-´p.- C-∂¬-\n-∂v aq-∂m-dn-\p t]m-hp-I- se ssh-In-´v 4.-30-Hm-sS-bm-Wv bm-bn-cp-∂ _- m-Wv I-√m-dn-\p A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. k-ao-]w h-f-hn¬ \n-b-{¥-WwIp-Ø-s\-bp-≈ C-d-°-Øn hn-´v a-dn-™-Xv. hm-l-\-Øn¬ 13 ¬ \n-b-{¥-Ww \-„-am-b hm-l-

\w I-ep-¶v X-I¿-Øv a-c-Øn¬ C-Sn-®p-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Nm-‰¬-a-g-bpw tdm-Uv kw-_-‘n® ]-cn-N-b-Ip-d-hp-am-Wv A-]-IS-Øn-\p Im-c-W-sa-∂v ss{U-h ¿ ]-d-™p. bm-{X-°m¿ a-s‰m-cp hm-l-\-Øn¬ bm-{X Xp-S¿-∂p.

p-I-fpw kz-Im-cy hm-l-\-ß ƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ F-√m-Ø-cw hm-l-\-ß-fpw sa-‰¬ Un-‰-Œ¿ D-]-tbm-Kn-®v ]-cn-tim-[-\ \-SØn-bm-Wv DtZym-Kÿ¿ I-SØn hn-´-Xv. Iq-Sm-sX C-Xp-h-gn \-S-∂p h∂ F-√m B-fp-I-tf-bpw sa-‰¬ Un-‰-Œ¿ ]-cn-tim-[-\-bv-°p hnt[-b-am-°n. sN-ss∂ kv-t^m-S\-Øn-\v ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-®h¿ tI-c-fm-˛-X-an-gv-\m-Sv A-Xn¿Øn-h-gn I-S-∂p t]m-bn-´p-≠m hm-sa-∂ kw-i-b-Øn-em-Wv ]cn-tim-[-\. A-Sp-Ø Zn-h-k-ß-fn-epw AXn¿-Øn-bn¬ C-Ø-c-Øn-ep-≈ ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-Øp-sa-∂v t_mw-_v -kv -Izm-Un¬-s]-´ -h¿ A-dn-bn-®p.

A-\ym-b-am-b ]n-cn-¨phn-SÂ: C-´y³ F-Iv-kv-{]-kv D-]-tcm-[n-¨p sIm-®n: C-¥y≥ F-Iv-kv-{]-kv Zn-\-]-{X-Øn-se A-\ym-b-am-b ]n-cn-®p hn-S-en-s\-Xn-sc sI. bp. U-ªp.sP-˛- sI. F≥. C. F-^v kw-bp-‡-am-bn C-¥y≥ F-Iv-kv-{]-kv Hm-^n-kv D-]-tcm[n-®p. F-Iv-kv-{]-kn-se A-\ym-b Iq-´-∏n-cn-®p-hn-S-ep-am-bn _-‘s∏-´p Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ hn-fn-®p tN¿-Ø N¿-® ^ew ImWmsX ]n-cn-™-Xn-s\-Øp-S¿∂m-Wp Po-h-\-°m-cpw bq-\n-b\pw kw-bp-‡a - m-bn Hm-^n-kv D]-tcm-[n-®X - v. I-eq¿ F-Iv-kv-{]-kv Hm-^nkn-\p ap-∂n¬ \-S-∂ D-]-tcm-[ k-a-cw kn.sF. Sn.bp Pn-√m sk-{I-´-dn sI F≥ tKm-]n-\mYv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tI-c-f ]-{X {]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kwÿm-\ sk-{I-´-dn F≥ ]-fl-\m`≥ NSßn¬ A-[y-£-X h-ln®p.

tZ-hm-e-b-§-fn I-hÀ-¨ \-S-¯p-¶ BÄ ]n-Sn-bn tIm-´-bw: tZ-hm-e-b-߃ tI-{μo-I-cn-®v I-h¿-® \-S-Øn h-∂-bmsf Cu-Ãv t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. I¿-Wm-S-I _¬-Ø-ßm-Sn Im-°n≥-P hn-t√-Pn¬ Ip-t_-f Ip-∂p-]-d-ºn¬ tPm¿-Pv h¿-Ko-kv (45) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. \m-K-º-Sw _-kv Ãm≥-Un¬ kw-i-b-Ic-am-bn I-s≠-Øn-b tPm¿-Pv h¿-Ko-kn-s\ tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gmWv tam-„m-hm-sW-∂v hy-‡-a-m-b-Xv. I-gn-™ s^-{_p-h-cn 20\v hna-e-Kn-cn ]-≈n-bn¬ I-h¿-® \-S-Øn-b-Xv C-bm-fm-sW-∂v t]m-en-kv Xn-cn-®-dn-™p. tam-„m-hn-s‚ hn-c-e-S-bm-fw A-∂p In-´n-bn-cp-∂p. tPm¿-Pv h¿-Ko-kn-s‚ hn-c-e-S-bm-fw F-Sp-Øp]-cn-tim-[n-®-t∏m-gmWv C-bm-fm-Wv hn-a-e-Kn-cn ]-≈n-bn¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b-sX-∂v sX-fn-™-Xv. H-cp h¿-jw ap≥-]v ]p-Xp-∏-≈n ]q-a-‰w ]-≈n-bn¬ I-h¿-® \-SØn-b-Xn-\v Cu-kv-‰v t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Pm-ayØn-en-d-ßn-bm-Wv hn-a-e-Kn-cn ]-≈n-bn¬ I-h¿-®-bv-s°-Øn-b-Xv. Ip-dp-∏-¥-d kz-tZ-in-km-b tPm¿-Pv h¿-Ko-kv G-Xm-\pw h¿-j-w apºv I¿-Wm-S-I-bn-te-°v I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-≈n-I-fn¬ klm-bw tNm-Zn-s®-Øn A-hn-S-sØ hn-h-c-߃ A-dn-™v tam-j-Ww \-S-Øp-I-bm-Wv C-bm-fp-sS ]-Xn-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. kwÿm-\-sØ H-t´-sd tZ-hm-e-b-ß-fn¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xn-\v tPm¿-Pn-s\-Xn-tc tI-kp-≠v. C-bm-sf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dnam≥-Up sN-bv-Xp.

D-jm-Ip-am-cn-s°-Xn-tc hn-∏v ew-Ln-®v thm-´v sN-øp-sa-∂v ssh-kv {]-kn-U‚ v `o-j-Wn-ap-g°p-∂-Xm-bn A-Wn-Iƒ ]-d-bp∂p. C-ß-s\ kw-`-hn-®m¬ ]©m-b-Øn¬ `-c-W-am-‰-Øn-\v I-f-sam-cp-ßp-sa-∂mWv kn. ]n. Fw. `-bw. D-jm-Ip-am-cn-sb {]kn-U‚ v ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-bns√-¶n-epw C-h¿ {]-Xn-]-£ ]mf-b-Øn-te-°v tN-t°-dp-sa-∂pw kq-N-\-bp-≠v. C-ß-s\ kw-`-hn®m¬ `-c-W-am-‰-Øn-s\m-∏w ssh-kv {]-kn-U‚ v- ÿm-\-hpw tIm¨-{K- n-\p e-`n-°p-sa-∂pw ]-d-bp-∂p. D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tIm ¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn P-bn-®tXm-sS `-c-W-ap-∂-Wn-°v G-gpw

{]-Xn-]-£-Øn-\v B-dpw Aw-K߃ ho-X-am-Wp-≈-Xv. 35 h¿-jw tIm¨-{K- n-s‚ B-[n-]-XyØn-em-bn-cp-∂ ]-©m-b-Øn¬ c-≠p- XhWbm-Wv C-S-Xp-]£w `-c-Ww ssIbm-fn-b-Xv. C-SXp-]-£ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n -Hma-\ {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ Im-e-bf-hn¬ kn.]n.Fw.˛ \m-ev, tI-cfm tIm¨-{K-kv-˛ c-≠v, _n. sP. ]n.˛ H-∂v, tIm¨-{K-kv-˛ aq-∂v F-∂n-ß-s\-bm-bn-cp-∂p I-£n\n-e. A-∂v G-gw-K-ß-fp-sS ]n≥-_-e-Øn¬ `-c-Ww \-S-Ønbn-cp-∂ C-S-Xp-]-£ `-c-W-k-anXn-sb aq-∂w-K-߃ am-{X-ap-≈ tIm¨-{K-kv A-´n-a-dn-®v `-c-Ww ]n-Sn-® N-cn-{X-hpw D-≠m-bn-´p≠v.

am-S kzm-an-¡v Hm-W-d-dn tUm-Î-td-äv

tUm. C Pn kp-tc-jv kw-Øm-\ A-hmÀ-Uv tUm. Kn-cn-Pm tam-l-\v

]o-cp-ta-Sv: s]m-Xp {]-h¿-Ø-I\pw Kn-∂-kv, enw-Im, tem-I sdt°m-Uv tP-Xm-hp-am-b ]o-cp-taSv kz-tZ-in Fw am-S-kzm-an-°v Ata-cn-°-bn-se C‚¿-\m-j-\¬ X-an-gv bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-W-d-dn tUm-Iv-S-td-‰v \¬-In B-Z-cn°pw. C-Xp kw-_-‘n-®v A-dn-bn-∏v bq-\n-th-gv-kn-‰n ssh-kv Nm≥k-e¿ tUm. F-kv sk¬-hn≥ Ip-am¿ am-S-kzm-an-°v \¬-In. Pqsse B-Zy-hm-cw bq-\n-th-gv-kn‰n-bp-sS a-[p-c-bn-se {_m-©v Hm^n-kn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ Hu-tZym-Kn-I-am-bn ]-Z-hn \¬Ipw. P-t\m-]-Im-c {]-Z-ß-fm-b ]cn-ÿn-Xn hn-j-b-ß-fn¬ \-SØn-b {]-h¿-Ø-\-ß ƒ, sk-an\m-dp-Iƒ, {]-_-‘-߃, A¥¿ tZ-io-b k-am-[m-\ kw-LS-\-bp-am-bn k-l-I-cn-®v A-¥¿ tZ-io-b {]-iv-\-ß-fn¬ \-S-Ønb C-S-s]-S¬ F-∂n-h ]-cn-K-Wn®m-Wv C-t±-l-Øn-\v Un- en-‰v \¬-Ip-∂-Xv.h-≠n-s∏-cn-bm¿ t]m-Ãv Hm^nkn-se t]m-ì A-kn-à ‚m-b am-S-kzm-an tPm-en-Øn-c°n-\n-S-bn-em-Wv C-Ø-cw {]-h¿Ø-\-߃-°v k-a-bw I-s≠Øp-∂-Xv.-

sa-bv B-dn-\v I-fn-°q-´w cmhn-se 10\v in¬-∏n F-c-a-√q¿ inhm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w 11\v Sn hn _m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn ]n a-t\-Iv jm A-[y-£-X h-ln-°pw. k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-cWw ]n sI ta-Zn-\n-bpw s^-Ãnh¬ A-h-tem-I-\w tPm-k-^v B‚-Wn-bpw \n¿-h-ln-°pw. kn sI a-Wn, B¿ P-b-Ipam¿, D-am-tZ-hn kw-_-‘n-°pw. A-Uz. F≥. _m-e-N-{μ≥, tPmk-^v B‚-Wn, kn ]n a-t\£m, kn sI a-Wn, Sn F-kv kt¥m-jv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

B-e-∏p-g: tI-c-f-Øn-se {]-ap-J in-ip-tcm-K hn-Z-Kv-[-\pw P-\-Io-b tUm-Iv-S-dp-am-bn-cp-∂ tUm. C Pn kp-tc-jn-s‚ kv-a-c-Wm¿-Yw tUm. C.Pn. kp-tc-jv ^u-t≠-j≥ G¿-s∏-Sp-Øn-b c-≠m-a-Xv tUm. C Pn kp-tc-jv kw-ÿm-\ A-hm¿-Uv B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se in-ip-tcm-K hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. Kn-cn-Pm tam-l-\v e-`n-®p. 10001 cq-]-bpw ^-e-I-hpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw A-S-ßp-∂-XmWv A-hm¿-Uv. 11 \v ssh-In-´v aq-∂n-\v B-e-∏p-g tlm-´¬ tdm-b¬ ]m¿-°n¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ \n-b-a-k-` kv-]o-°¿ Pn Im¿-ØntI-b≥ A-hm¿-Uv k-Ωm-\n-°pw. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-I-fn¬ tk-h-\w A\p-jv-Sn-® Kn-cn-Pm tam-l≥ 2004¬ B-e-∏p-g-bn¬- \n-∂p ]o-Un-bm{Sn-Iv hn-`m-Kw A-º-e-∏p-g sa-Un-°¬ tImf-Pn-te-°v am-‰n. ayq-kn°¬ sX-dm-∏n Nn-In-¬-k B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Kn-cn-Pm tam-l≥ \-S-∏m-°n hn-P-bw ssI-h-cn-®p. sF.Fw.F {]-kn-U‚ v tUm. C sI B‚-Wn, B-e-∏p-g sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se P-\-d¬ sa-Un-kn≥ A-Uo-j-\¬ {]-^. tUm. _n ]-fl-Ip-am¿, sI.Pn.Fw.H. F ap≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. sI F≥ {]-km-Zv, tZ-h-Z-Øv Pn ]p-d-°m-Sv, ]ƒ-a-W-dn sa-Unkn≥ A-tkm. {]-^. tUm. ]n F-kv jm-P-lm≥, A-hm¿-Uv \n¿-Wb I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿-am-cm-b tUm. F-kv cq-t]-jv, sI \m-k¿ F∂n-h¿ Dƒ-s∏-´ k-an-Xn-bm-Wv A-hm¿-Uv tP-Xm-hn-s\ Xn-c-s™-SpØ-Xv.

N-§m-Xn-¡q-«w kw-L-Sn-¸n-¨p

N-ß-\m-t»-cn: Fw.F-kv.F-^v Xr-s°m-Sn-Øm-\w ]-©m-b-Øp IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn G-I-Zn\ N-ßm-Xn-°q-´w kw-L-Sn-∏n-®p. \n-tbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]n Fw _n-em¬ d-jo-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øp I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v k¬-am≥ d-jo-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. sI Fw jw-kp±o≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m sk-{I-´-dn ap-Po-_v -d-“m≥, ap-l-Ω-Zv d-ao-kv, A-kv-l-_v ]n F, ^-kn¬ C-Jv-_m¬, d- ¬ apl-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

hn-Zym-`ym-k hm-bv-]: sF.F³.]n.F {]-Xy-£ k-a-c-¯n-te-¡v tIm-´-bw: hn-Zym-`ym-k hm-bv-]bp-sS ]-en-i-bn-f-hn-\p-≈ At]-£ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ k-a-b-]-cn-[n Zo¿-Ln-∏n-°-Wsa-∂v C-¥y≥ \-gv-k-kv t]-c‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ B-h-iy-s∏-´p. A¿-l-cm-b F-√m-h¿-°pw B-\p-Ip-eyw e-`n-°p-∂p-sh-∂v D-d-∏m-°-Ww. ]-en-i-bn-f-hn-\p hn-Zym¿-Yn-bpw c-£n-Xm-hpw _m¶p-am-bn ]p-Xn-b I-cm¿ H-∏n-S-sa∂ N-´-hn-cp-≤-am-b \n-_-‘-\ ac-hn-∏n-°-W-sa-∂pw `m-c-hm-lnIƒ B-h-iy-s∏-´p. C-Xn-s\-Xntc i-‡-am-b k-a-c-hp-am-bn cwK-Øp-h-cpw. 21\v tIm-´-b-sØ {]-ap-J _m-¶n-Mv ÿm-]-\-Øn-s‚ apºn¬ [¿-W \-S-Øpw. hn-Zym`ym-k hm-bv-]-sb-Sp-Ø-h¿-°p t\-sc-bp-≈ P-]v-Xn˛ \n-b-a \-S]-Sn-I-sf i-Iv-X-am-bn F-Xn¿°p-sa-∂pw Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n i-in-[-c≥, sk-{I-´-dn C hn {]-Im-iv, sI Sn tPm-bv, tXm-a-kv ap-≠p-th-en, sIm-ßm-≠q¿ cma≥ \m-b¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ hy-‡-am-°n.

]o-U\w: \o-¸mÄ kz-tZ-in A-dÌ - n sh-Å-s¸m-¡ Zp-cn-Xm-izm-kw: 5000 A-t]-£-I-fn C\nbpw Xo-cp-am-\-an-à cm-a-¶-cn: I-gn-™ h¿-j-Im-eØv sh-≈s - ∏m-°w aq-ew Zp-cn-Xa-\p-`-hn-® Hm-tcm Ip-Spw-_-Øn\pw B-izm-k-am-bn c-≠m-bn-cw cq-]m ho-Xw \¬-Ip-sa-∂ k¿°m¿ {]-Jym-]\ - w ]m-gv hm-s°∂v B-t£-]w. sh-≈s - ∏m-° Zpcn-Xw I-gn-™v H-cp h¿-jw ]n-∂nSm-dm-bn-´pw 5000-tØm-fw A-t]£-I¿-°mWv k¿-°m-cn¬ \n∂v [-\k - l - m-bw- - e-`n-°mØ-Xv. Ip-´-\m-Sv Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ k-a¿-∏n-°-s∏-´ A-t]-£-I-fn¬ _-‘-s∏-´-h¿ \m-fn-Xp-h-sc

Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≠n-´n-s√∂m-Wv A-dn-bp-∂X - v. Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ k-a¿∏n-°-s∏-´ A-t]-£-Iƒ I-e-IvS-td‰n-te-°v A-b-bv-°p-I-bpw A-hn-sS \-S-∂ A-t]-£-I-fpsS kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bn¬ \yq-\-X-Iƒ I-≠-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ C-h ]-cn-l-cn-®v A-¥n-a Xo-cp-am-\w F-Sp-°p-∂Xn-\m-bn hn-t√-Pv Hm-^n-kp-I-fnte-°v ho-≠pw A-t]-£-Iƒ ssI-am-dn-b-Xp-am-Wv [-\-k-lmbw ssh-Ip-∂-Xn\v Xm-eq-°v A-

[n-Ir-X¿ \¬-Ip-∂ a-dp-]-Sn. C-Xn-s‚ \n-P-ÿn-Xn A-dnbp-∂-Xn-\m-bn hn-t√-Pv Hm-^n k¿-am-cp-am-bn _-‘-s∏-´-t∏m ƒ I-e-Iv-S-td‰n¬ \n-∂v C-Xp-ambn _-‘-s∏-´ bm-sXm-cp hn-[ A-t]-£-bpw C-Xp h-sc ssIam-dn-bn-´n-√ F-∂m-bn-cp∂p adp]Sn. sh-≈-s∏m-°w G-sd Zp-cnXw hn-X-® ssI-\-I-cn, Im-hmew, cm-a-¶-cn, sh-fn-b-\m-Sv, s\Sp-ap-Sn \o-ew-tº-cq¿ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-ep-≈-h-cmWv A-t]£-I-cn¬ G-sd-bpw.

sN-dp-tXm-Wn: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X-´n-s°m-≠p-t]m-bn ]o-Un-∏n® tI-kn¬ \-o∏mƒ kz-tZ-in A-d-Ãn-em-bn. sN-dp-tXm-Wn-bn¬ tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂ Zo-]-Iv t\-∏m-fn (23) B-Wv A-d-Ãn-emb-Xv. C-Sp-°n kz-tZ-in-\n-bm-b {]m-b-]q¿-Ønbm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb {]-W-bw \-Sn-®v Cbmƒ Iq-´n-s°m-≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn™ Un-kw-_-dn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. Xp-S¿-∂v s]¨-Ip-´n-bp-sS ho-´p-Im¿ C-Sp-°n t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. am-k-ß-fm-bn t^m¨ \-º¿ tI-{μo-I-cn-®v ssk-_¿ sk-√n-s‚ k-lm-b-tØm-sS \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Ønem-Wv s]¨-Ip-´n-bpw bp-hm-hpw sN-ss∂-bn¬ D-s≠-∂v a-\- nem-°n-b-Xv. C-Sp-°n kn.sF.bp-sS \n¿-tZ-i {]-Im-cw \m-ew-K t]men-kv kw-Lw sN-ss∂-bn-se-Øn C-h-sc I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. CSp-°n tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b bp-hm-hn-s\ dn-am‚ v sN-bv-Xp. s]¨-Ip-´n-sb hm-g-tØm-∏v kz-[¿ sj¬-´¿ tlm-an-em-°n.

Z-£n-W tI-c-f e-Pv-\-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ tIm-´-bw Pn-√m a-Zvdk s^-Ãn¬ hn-P-bn-®-h¿ 1. Jp¿-B≥ ]m-cm-b-Ww, a-e-bm-fw kw-L-Km-\w H-∂mw-ÿm\w ln-em¬ l-_o-_v 2.a-e-bm-fw kw-L-Km-\w H-∂mw-ÿm\w: A≥-h¿- jm-Pn, 3. ap-l-Ω-Zv sj-dn≥. aq-h-cpw Im-™n-c-∏-≈n ]q-X-°p-gn Zm-dp¬ D-epw a-Zvdk hn-Zym¿-Yn-Iƒ 4.a-e-bm-fw {]-kw-K-a¬-k-cw H-∂mw-ÿm\w(Pq-\nb¿): dn-km-^v(A-_p-kp-^n-bm≥)F-®v.Un.Fw a-Zvdk sX-t°-°-c Cu-cm-‰p-t]-´ 5.A-d-_n ssI-sb-gp-Øv a¬-k-cw H-∂mw-ÿm-\w: ^n-tdm-kv ap-l-Ω-Zv-˛-an-^v-Xm-lp¬ D-epw a-Zvd-k ]-Øm-g-∏-Sn Cu-cm-‰p-t]-´


3 {]mtZ-inIw Xn-cp-þ-sIm-¨n tI-{µ-am-¡n hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§Ä Øm-]n-¨-Xv Fw.C.F-kv: tUm. ^-k K-^qÀ

04 sabv 2014 Rmb¿

koTTAYAM/ktm

]cn-]mSn - N-ß-\m-t»-cn: ap-kv-enw b-Mvsa≥-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sk‚¿ t^m¿ C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ssK-U≥-kv C-¥y(kn-Pn)bpsS k-l-I-c-W-tØm-sS `n-∂m`n-cp-Nn \n¿-W-b ]-co-£. s]cp-∂ K-h.F¬.]n.kv-Iqƒ-˛-cmhn-se.9.30 ap-X¬. - N-ß-\m-t»-cn: tcm-Kn-I-fm-b hn-jv-Wp, en-Um F-∂n-h-cp-sS hr-°-Iƒ am-‰n-h-bv°p-∂-Xn-\p th-≠n-bp-≈ [-\-k-am-l-c-W b-⁄w-˛ am-S-∏-≈n ]-©m-bØn¬ cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬. - N-ß-\m-t»-cn: Z-en-Xv I-tØen-°m a-lm-P-\-k-` kv-s]-jy ¬ I¨-h≥-j≥: k-tμ-i-\n-ebw -lmƒ-˛-cm-hn-se ]-Øn-\v - N-ß-\m-t»-cn: Xn-cp-\mƒ {]Z-£n-Ww-˛-sh-cq¿ sk‚ v tPmk-^v tZ-hm-e-bw-˛-ssh-In-´v Bdn-\v.

Adnbn-¸pIÄ

¢m-kp-IÄ \m-sf B-cw-`n-¡pw Im-™n-c-∏-≈n: sk‚ v B‚Wo-kv tIm-f-Pn¬ 2014˛15 h¿j-tØ-°p-≈ A-[y-b-\ h¿-jsØ π-kv Sp ¢m-kp-Iƒ \m-sf B-cw-`n-°pw. hn-Zym¿-Yn-Iƒ cmhn-se H-º-Xn\v lm-P-cm-h-Wsa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

F-kv.sFsb C-Sn-¨n-« Hm-t«m-dn-£ ]n-´p-SÀ-¶p ]n-Sn-Iq-Sn ap-≠-°-bw: K-Xm-K-X-Ip-cp-°v \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\n-sS F-kv. sF-sb C-Sn-®n-´v \n¿-Øm-sX t]m-b Hm-t´m-dn-£ t]m-en-kv ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn ss{U-hsd A-d-Ãv sN-bv-Xp. sh¨-Ip-dn™n ]p-fn-°¬ k-Xo-jn-(30) s\-bm-Wv ap-≠-°-bw t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-∂-se ssh-In-´v G-tgm-Sp Iq-Sn ap-≠-°bw Su-Wn¬ I-q-´n-°¬ tdm-Uv P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. K-Xm-K-X Ip-cp-°n-\n-S-bm°n-b Hm-t´m-dn-£ Uyq-´n-bn-ep≠m-bn-cp-∂ tlmw Km¿-Uv Bh-iy-s∏-´n-´pw am-‰m≥ ss{U-h¿ X-bm-dm-bn-√. Xp-S¿-∂v tlmw Km¿-Uv hn-fn-®-dn-bn-®-Xn-s\ XpS¿-∂v F-kv.sF-am-cm-b tam-l\-\pw ap-l-Ω-Zv kp-ss_-dpw ÿ-e-sØ-Øn K-Xm-K-X Ip-cp°n-\n-S-bm-°n-b Hm-t´m-dn-£m am-‰m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS ss{U-h¿ Hm-t´m-dn-£m ap-t∂ms´-Sp-Øv F-kv.sF tam-l-\-s\ C-Sn-∏n-®p ap-∂n-ep-≠m-bn-cp-∂ an-\n tem-dn-bp-am-bn tN¿-Øv sR-cp-°p-I-bm-bn-cp-∂p ti-jw\n¿-Øm-sX t]m-b Hm-t´m-dn£m t]m-en-kv ]n-¥p-S¿-∂v ap-∏Øn-\m-emw ssa-en¬ \n-∂p IÃ-Sn-bn-se-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-S-Xp Im-en-\v ]-cn-t°-‰ Fkv.sF tam-l-\-s\ Im-™n-c∏-≈n P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-h-in-∏n-®p.

Cu-cm-‰p-t]-´ Fw.C.F-kv tIm-f-Pv sI-´n-S-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\ I¿-aw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^-k¬ K-^q¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

F-cp-ta-en-bn th-\Â-a-g-bn X-IÀ-¶-Xv 19 ho-Sp-IÄ F-cp-ta-en: th-\¬-a-g-bn¬ Fcp-ta-en ta-J-e-bn¬ X-I¿-∂-Xv 19 ho-Sp-Iƒ. C-Xn¬ 18 ho-Sp-Iƒ tN-\-∏m-Sn hm¿-Un-epw H-sc-Æw s]m-cy-≥-a-e-bn-ep-am-Wv. tN-\∏m-Sn-bn¬ a-g-bv-s°m-∏w i-‡am-b Im-‰v ho-in-b-Sn-®-Xm-Wv \mi-\-jv-Sw h¿-[n-°m≥ Im-c-Ww. a-c-߃ ho-Wv ho-Sp-I-fp-sS ta ¬-°q-c-bpw a-‰pw X-I-cp-I-bm-bncp-∂p. G-°-dp-I-W-°n-\v Ir-jnI-fpw \-in-®p. A-©p-e-£w cq-]m-bp-sS Irjn-\m-iw I-W-°m-°n-bn-´ps≠-∂v F-cp-ta-en Ir-jn-`-h≥ A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. tN-\-∏mSn-bn¬ th-\-°p-gn X-¶-Ω, sh´p-I-√mw-Ip-gn hn-em-kn-\n, \-Sp∏p-c-bv-°¬ Ip-™p-tam≥, sIm-

{]-Ir-Xn-t£m-`w: \-jv-S-]-cn-lm-cw ssh-Ipw F-cp-ta-en: th-\¬-a-g-bn-se \m-i-\-jv-S-߃-°v Zp-cn-Xm-izmk [-\-k-lm-bw e-`n-°m≥ Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®-´w X-S -am-hp-∂p. Cu am-kw 16\v thm-s´-Ƭ ]q¿-Øn-bm-bn-°-gnt™ [-\-k-lm-bw e-`n-°p-I-bp-≈q. Iq-Sm-sX [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-°p-∂-Xp kw-_-‘n-®v {]-tXy-I-am-bn k¿-°m¿ DØ-c-hv C-d-ßp-I-bpw th-Ww. \n-e-hn¬ ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂-h¿-°pw Ir-jn-\m-iw kw-`-hn®-h¿-°pw A-Sn-b-¥-c [-\-k-lm-bw e-`n-°n-√. C-h-cp-sS At]-£-Iƒ hm-ßn-h-bv-°m≥ am-{X-am-Wv d-h-\yp-˛-Ir-jn h-Ip∏v D-tZym-K-ÿ¿-°v \n¿-tZ-iw e-`n-®n-cn-°p-∂-Xv. Xn-c-s™-Sp∏v ^-e-Øn-\p-ti-jw k¿-°m¿ D-Ø-c-hp-≠m-bn A-t]-£-Ifn¬ [-\-k-lm-bw kw-_-‘n-®v \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-hm≥ ho≠pw Xm-a-kw t\-cn-t´-°pw. tIm-Sn-I-fp-sS \-jv-S-am-Wv tIm-´bw Pn-√-bn¬ th-\¬-a-g-tbm-S-\p-_-‘n-®v D-≠m-bn-cn-°p-∂Xv.

]mX-tbmcs¯ -]mÀ-¡nMv iey-am-hp¶p Im-™n-c-∏-≈n: Im-™n-c-∏-≈n Ip-cn-ip-¶¬ X-º-e-°m-Sv tdm-Uns‚ C-cp-h-i-ß-fn-epw hm-l-\-߃ ]m¿-°v sN-øp-∂-Xv Im¬-\-Sbm-{X-°m¿-°v _p-≤n-ap-´m-hp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. X-º-e-°m-Sv tdm-Uv h-f-sc ho-Xn-Ip-d-™-Xm-Wv. C-hn-sS B-ip-]-{Xn, kv-Iqƒ, tIm-f-Pv, tZ-hm-e-bw, _m-¶p-Iƒ ap-X-em-b ÿm-]-\-߃ {]-h¿-Øn-°p-∂p≠v. F-∂m¬ ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X-tcm t]m-en-tkm H-cp-hn-[Øn-ep-≈ \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°m-dn-s√∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.

\n-th-Z-\w \Â-In tIm-´-bw: Fw.Pn k¿-h-I-emim-e \n-e-hn¬ A-`n-ap-Jo-I-cn°p-∂ A-°m-Z-an-I-]-c-hpw `-cW-]-c-hpw km-º-Øn-I-]-c-hpam-b {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\pw I-gn-™ 5 am-k-am-bn X-S-™p-h-®n-cn-°p-∂ A¿-l-Xs∏-´ t\m¨ πm≥ {Km‚ v A-\ph-Zn-°p-∂-Xn-\pw A-Sn-b-¥-c-ambn C-S-s]-S-W-sa-∂m-h-i-y-s∏-´v Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e Fwtπm-bo-kv bq-\n-b≥ K-h¿-W¿°v \n-th-Z-\w \¬-In. Ign-™-Znhkw cm-Pv-`-h-\n ¬ bq-\n-b≥ `m-c-hm-ln-Iƒ \-SØn-b Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ k¿-hI-em-im-e-bp-am-bn _-‘-s∏-´ hn-hn-[ hn-j-b-߃ N¿-® sNbv-Xp. k¿-h-I-em-im-e-bp-am-bn _-‘-s∏-´v D-b¿-∂n-cn-°p-∂ hnhm-Z-߃ D-S≥ A-h-km-\n-∏n°m-\pw \-jv-S-s∏-´ b-i- v hos≠-Sp-°m-\pw Nm≥-ke¿ Iq-Snbm-b K-h¿-W-dp-sS C-S-s]-S¬ D-≠m-h-W-sa-∂v bq-\n-b≥ `m-chm-ln-Iƒ B-h-i-y-s∏-´p. Cu {]-iv-\-ß-fn¬ A-Sn-b¥-c-am-bn C-S-s]-S-p-sa-∂v K-h¿W¿ D-d-∏p \¬-In-b-Xm-bn `m-chm-ln-Iƒ ]-d-™p. bq-\n-b≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn B-jn-Iv Fw Fw I-am¬, {]-kn-U‚ v F ap-cfo-[-c≥ ]n-≈, ssh-kv {]-knU‚ v F≥. a-tl-jv ]-s¶-SpØp.

Cu-cm-‰p-t]-´: ap-kv-enw kw-LS-\-Iƒ tIm-gn-t°m-Sv tI-{μo-Icn-®v hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃ ÿm-]n-®-t∏mƒ Xn-cp-˛-sIm-®n tI-{μ-am-°n D-∂-X hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-߃ ÿ-m-]n-®-Xv Fw. C.F-kv B-bn-cp-∂psh-∂v Fw. C.F-kv kw-ÿm-\ A-[y-£≥ tUm. ^-k¬ K-^q¿. Cu-cm-‰pt]-´ Fw.C.F-kv tIm-f-Pv inem-ÿm-]-\w Xn-S-\m-Sv ]-©m-bØn-se sh-´n-°p-f-Øv \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \tc-{μ tam-Un A-[n-Im-c-Øn-seØn-bm¬ ]mTy-]-≤-Xn B¿.Fkv.F-kv h¬-°-cn-°p-sa-∂pw G-I kn-hn¬-tIm-Uv C-¥y≥ km-l-N-cy-Øn¬ kzo-Im-cy-as√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. B-Zy A-©ph¿-jw ]-e \yq\-]-£ t£-a-]-≤-Xn-I-fpw \-S-

Im-™n-c-∏-≈n X-º-e-°m-Sv tdm-Un¬ Im¬-\-S-bm-{X-°m¿ _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂ hn-[w \n¿-Øn-bn-´ hm-l-\-߃

Sn-∏-d-ºn¬ I-eym-Wn, ]m-Xn-∏md _m-_p `m-kv-I-c≥, Xp-cptج k-c-k-Ω, Xp-cp-Øn-∏≈n A-Ωn-Wn, hm-cn-°m-´v ap-lΩ-Zv C-kv-am-bn¬, sN-º-I-aw-Ke-Øv hn-t\m-Zv, Ip-f-Øpw-Nn-d cm-P-Ω Hm-a-\-°p-´≥, ap-≠-bv°¬ Aw-_p-Pm-£n, ]p-Ø≥]p-c-bv-°¬ A-_v-Zp¬ P-∫m¿, Xp-cp-Øn-bn¬ hn-P-b≥, Ip∂pw-]p-d-Øv tam-l-\≥, hm-‰p-Xd-bn¬ tkm-a≥, sIm-®p-]p-c-bv°¬ tkm-an-\n cm-P≥, A-¥n°m-´v Xm-sg N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿, ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ t__n, s]m-cy-∑-e X-ºp-cm≥-Ip∂n¬ A-ºm-´p-X-S-Øn¬ ta-cn tPm¨ F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fmWv X-I¿-∂-Xv.

Bip-]{Xn ]-cnk-cw hr-¯n-bm¡n

N-ß-\m-t»-cn: \-K-c-Øn-se hnhn-[ sXm-gn-em-fn kw-L-S-\-Iƒ sa-bv-Zn-\w B-tLm-jn-®p. kn. sF.‰n.bp G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sd-bn¬-sh tÃj≥ P-Mv-j-\n¬ \n-∂v Bcw-`n-® sa-bv-Zn-\-dm-en s]-cp-∂ c-≠mw \-º¿ _-kv- Ãm≥Un¬ k-am-]n-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f\w I-hn G-gm-t®-cn cm-a-N-{μ≥ D-Zv -Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn. ]n. Fw G-cn-bm sk-{I-´-dn-bpw kzmK-X-kw-Lw sN-b¿-am-\p-am-b sI kn tPm-k-^v A-[y-£-X hln-®p. hn B¿ `m-kv-I-c≥, kn. sF.‰n.bp G-cn-bm sk-{I-´-dn ‰n F-kv \n-kv-Xm¿, F hn d- ¬, {]-^. Fw ‰n tPm-k-^v, Ir-jvW-Ip-am-cn cm-P-ti-J-c≥ kwkm-cn-®p. sF.F≥.‰n.bp.kn Cu-Ãv a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ \-S-∂ sa-bv-Zn-\ ktΩ-f-\-Øn¬ {]-kn-U‚ v B¿

ap-≠-°-bw: F.sF.ssh.F-^v 55mw cq-]o-I-c-W Zn-\m-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn ap-≠-°-bw a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ap-≠-°-bw k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn ]-cn-k-cw ip-No-I-cn-®p. F.sF.F-kv.F-^v kw-ÿm-\ tPm. sk-{I-´-dn ip-tZ-jv kp-[m-Ic≥ ip-No-I-c-W-{]-h¿-Ø-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]m¿-´n a-fiew sk-{I-´-dn ]n B¿ {]-`m-I-c≥, F.sF.ssh.F-^v a-fi-ew {]kn-U‚ v F sI cm-tP-jv, sk-{I-´-dn A-–p¬ lm-cn-kv, ]m¿-´n Pn√m I-Ωn-‰n-bw-Kw Sn sI in-h≥, tem-°¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn sI kn kp-tc-jv, ]-©m-b-Øw-Kw _n≥-kn kp-_n≥, tUm. In-c¨ kw-km-cn-®p. Fw sI jm-_p, ]n hn hn-\o-Xv, ]n Un {]-Zo-]v, {io-PnØv, F Fw kp-ta-jv, tam-\n-®≥, C B¿ k-Po-hv, a-t\-jv s]-cp-º≈n t\-Xr-Xzw \¬-In.

F.sF.ssh.F-^v ap-≠-°-bw k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn ]-cn-k-cw ip-No-I-c-W-{]-h¿-Ø-\-߃ F.sF.F-kv.F-^v kw-ÿm-\ tPm. sk-{I-´-dn ip-tZ-jv kp-[m-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tcm-Kn-Is - f ]cn-tim-[n-°m\pw B-sI Hcp ap-dn-am-{Xam-Wv _-kv Ãm≥Uv sI´n-S-Øn-ep-≈Xv. C-hn-sS tcm-Kn-Iƒ-°v C-cn-°m≥ C-San-√. sI-´n-SF-cp-ta-en-bn-se B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn Øn-se tNm¿Xn-s°-Xn-tc ]-cm-Xn-bm-bn Xm- ®-bn-eq-sS a-g-sh-≈w H-en-s®eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv tIm-S- Øn a-cp-∂p-Iƒ \-in°p-I-bmXn-bn¬ \n-e-\n¬-°p-I-bm-Wv. a- Wv. B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-sb cp-∂p-Iƒ kq-£n-°m-\pw I-jm- B-{i-bn-°p-∂-h-tc-sd-bpw {]mb-°q-´p-Iƒ X-øm-dm-°m-\pw b-am-b tcm-Kn-If - m-Wv. c-≠mw \n-

A-an-X ssh-Zyp-Xn {]-hm-lw; Rogqcn D]-I-c-W-§Ä I-¯n-\-in-¨p Ro-gq¿: sse-\n-eq-sS A-an-X-ambn ssh-Zyp-Xn {]-h-ln-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v ssh-Zyp-tXm-]-I-c-W߃ \-in-®p. Ro-gq¿ ta-J-e-bnem-Wv hym-]-I-am-b \m-i-\-jv-Sap-≠m-b-Xv. i-‡-am-b Im-‰n-epw a-g-bn-epw Cu ta-J-e-bn-se ssh-Zyp-Xn sse-\p-Iƒ-°p tISp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-°p-I-bpw ]-e-bn-S-Øpw sse≥ s]m-´n hogp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F∂m¬ ÿ-e-sØ-Øn-b ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v Po-h-\-°m¿ sse≥ Hm^v sN-øm-sX a-S-ßn-. sse-\p-Iƒ ]n-W-™p-In-S°p ∂-Xv am-‰m-sX ssh-Zyp-Xn IS-Øn-hn-´-Xm-Wv A-]-I-S-Øn-\p Im-c-W-am-bXv. sse-\p-Iƒ ]n W™p In-S-°p-∂-Xv {i-≤-bn ¬-s]-´ \m-´p-Im¿ I-Sp-Øp-cpØn-bn-se ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v Hm-^n-kn-te-°p cm-{Xn ]-e-X-hW hn-fn-®n-cp-∂p. F-∂m-¬ Bcpw t^m-sW-Sp-Øn√.

ao-\-Sw ]-Ån-bn s]-cp-¶mÄ C-¶v ao-\-Sw: ao-\-Sw ]-≈n-bn¬ hnip-≤ Ko-h¿-Ko-kv k-l-Zm-bp-sS Hm¿-a-s∏-cp-∂m-fpw ]-cn-ip-≤ C·m-Øn-tbm-kv k-Jm {]-Y-a≥ _m-hm-bp-sS A-Sn-b-¥-c-hpw C∂p \-S-°pw. cm-hn-se F-´n-\p hn-ip-≤ Ip¿-_m-\ ^m. Ko-h¿Ko-kv sh-≈m-∏-≈n¬, tXm-a-kv C-´n tIm¿- F-∏n-kv-tIm-∏ Ip-∂ssØ-tø-´v A-\p-{K-l-{]-`m-jWw \-S-Øpw. Xp-S¿-∂p dm-k, t\¿-®-hn-f-ºv F-∂n-h \-S-°pw. D-®-I-gn-™p aq-∂n-\p ]p-Xp-∏≈n ]m-{Xn-b¿-°m s]-cp-∂m-fn\p Xp-S-°w-Ip-dn-®p- sIm-Sn-a-ctLm-j-bm-{X B-cw-`n-°pw.

d-_À- t_mÀ-Uv Imw-]-bn³ a-Wn-∏p-g: d-_¿-t_m¿-Uv Imw]-bn≥ ao-‰n-Mpw Im-™n-c-∏-≈n ta-J-em-X-e D-Zv-Lm-S-\-hpw A©n-\v D-®-bv-°v c-≠n-\v a-Wn-∏pg {In-kv-Xp-cm-Pv ]m-cn-jv-lmfn¬ \-S-°pw. a-Wn-∏p-g a-e-\m-Sv d-_¿ s{]m-Uyq-tk-gv-kv skmssk-‰n-bp-sS k-l-I-c-W-tØmsS-bm-Wv Imw-]-bn≥ kw-L-Sn∏n-®n-cn-°p-∂-Xv.

sa-bv-Zn-\w hn]p-e-ambn B-tLm-jn-¨p c-Lp-\m-Yv A-[y-£-X h-ln-®p. doPy-\¬ I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v Ip-™p-tam≥ ]p-fn-aq-´n¬ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m J-Pm©n tPm-tam≥ Ip-f-ß-c ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. F.sF.‰n.bp.kn N-ß-\mt»-cn a-fi-ew tIm- Hm-Un-t\j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ \-S-∂ sa-bv-Zn-\ dm-en-bn-epw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn-epw \n-ch-[n sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-s¶-SpØp. ap-\n-kn-]¬ P-Mv-j-\n¬ \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w kwÿm-\ h¿-°n-Mv I-Ωn-‰n-bw-Kw P-b-cm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn.]n.sF a-fi-ew sk-{I-´-dn sI Sn tXm-a-kv A-[y-£-X hln-®p. kn.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰nbw-Kw B-jn-Iv a-Wn-bw-Ip-fw, Fw \m-cm-b-W≥ \m-b¿, ]n F≥ tXm-a-kv, sI e-£v-a-W≥, ]n B¿ cm-a-N-{μ≥ \m-b¿, tj¿-en l-cn-Ir-jv-W≥, F hn

A-ku-I-cy-§-fp-sS \-Sp-hn F-cp-ta-en B-bpÀ-th-Z B-ip-]-{Xn F-cp-ta-en: D-Zv-Lm-S-\w I-gn™ ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-te-°v am-dp-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ F-cpta-en-bn-se B-bp¿-th-Z B-ip]-{Xn A-[n-Ir-X¿ A-ku-I-cyß-fn¬ aq-∂p-h¿-j-am-bn ho¿∏p-ap-´p-∂p. F-cp-ta-en ss{]-h-‰v _-kv Ãm≥Uv sI-´n-SØ - n-s‚ c≠mw \n-e-bn-se H-‰-ap-dn-bn-emWv B-ip-]{- Xn {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. B-ip-]-{Xn-°m-bn aq-∂p-h¿jw ap-ºv k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm^n-kv ]-Sn-°e - m-Wv 16 e-£w cq] ap-S° - n sI-´n-Sw \n¿-an-®X - v. _-kv Ãm≥Un-se sI-´n-SØn¬ \n-∂v B-ip-]-{Xn-bp-sS {]-h¿-Ø\ - w am-‰m≥ I-gn-bm-ØXv {Km-a-∏-©m-b-Øv `-c-W-k-an-

∏m-°n-b bp.]n.F k¿-°m¿ Ah-km-\-sØ A-©ph¿-jw H∂pw sN-bv-Xn-´n-√. kw-h-c-W hnj-b-Øn¬ t]m-epw H-fn-®p-I-fn \-S-Øp-I-bm-sW-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. k¿-°-m¿ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln-®p. B-t‚m B‚-Wn Fw. ]n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U ‚p-am-cm-b sI F ap-l-Ω-Zv lmjnw, tPm-k-^v tPm¿-Pv, Fw. C.F-kv Pn-√m sk-{I-´-dn hn F®v a-Po-Zv, am-t\-Pn-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ {]-^. Fw sI ^-co-Zv, ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Fw sj-co-^v, sI F ap-l-ΩZv \-Zo¿ au-e-hn, F-kv. F≥. Un.]n Xm-eq-°v bq-\n-b≥ sk{I-´-dn A-Uz. sI Fw k-t¥mjv Ip-am¿, F Fw F Jm-Zn¿,

e-bn-te-°p-≈ ]-Sn-s°-´p-Iƒ I-bd - n-bn-dß - m≥ Ch¿ _p-≤n-ap´p-Ib - m-Wv. ]-Xn-‰m-≠p-I-tfm-fw Po¿-Wn® kz-Im-cy hm-S-I-s°-´n-SØn¬ B-ip-]-{Xn {]-h¿-Øn-®psIm-≠n-cn-s° H-cp H-gn-hp-Zn-\Øn¬ sI-´n-Sw X-I¿-∂p-ho-WXn-s\-Øp-S¿-∂v _-kv Ãm≥Uv sI-´n-S-Øn-te-°v {]-h¿-Ø-\w am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂mWv ]p-Xn-b sI-´n-Sw k-_v c-Pnkv-{Sm¿ Hm-^n-kv ]-Sn-°¬ \n¿an-®-Xv. C-e-Iv-{Sn-°¬ h-b-dn-Mv, πw-_n-Mv tPm-en-Iƒ \-S-ØmØ-Xn-\m-em-Wv sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿-Ø\ - w B-cw-`n-°m≥ I-gnbm-ØX - v.

im-ap-h¬, jm-Pn tPm¿-Pv kwkm-cn-®p. A-Xn-cq-]-X-bp-sS Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tI-c-fm te_¿ aq-hv-sa‚ v ]m-co-jv-lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® sa-bv-Zn-\ k-tΩ-f\w a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sXm-gn-emfn t£-a-Øn-\m-bn te-_¿ aq-hvsa‚ v \-S-Øp-∂ tk-h-\-߃ al-Ø-c-am-sW-∂v A-t±-lw ]-d™p.B¿-®p _n-j-∏v am¿ tPmk-^v ]u-Δ-Øn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. sa-bv-Zn-\m-N-c-Ww h¿K-k-a-c-Øn-s‚ `m-K-a-s√-∂pw F-√m sXm-gn-em-fn-I-fp-tS-bpw A-h-Im-i-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Km-‘n-Pn- kz-]v-\w I≠-Xpw `-c-W-L-S-\ hn-`m-h-\w sN-øp-∂-Xp-am-b km-aq-ln-I \oXn-bpw km-tlm-Z-cy-hpw ]p-ecm≥ F-√m sXm-gn-em-fn-I-fpw ]¶m-fn-I-fm-h-W-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p.

tPm-bn tPm¿-Pv, Fw Pn ti-Jc≥, sI ]n A≥-km-cn, Fw F^v A-–p¬ Jm-Zn¿, tIm-f-Pv {]n ≥-kn-∏¬ Fw sP am-Xyp kwkm-cn-®p. F-´-c-tb-°¿ ÿ-eØv A-©-c tIm-Sn ap-S-°n-bmWv tIm-f-Pv sI-´n-Sw \n¿-an-°p∂-Xv. Pq-sse am-kw ]q¿-Ønbm-°m-\m-Wv e-£y-an-Sp-∂-Xv.

_mÀ A-S-¨-t¸mÄ tI-kv Ip-d-ªp F-cp-ta-en: F-cp-ta-en-bn-se GI _m¿-tlm-´¬ I-gn-™ H-cp am-kf-am-bn A-S-™p-In-S-∂tXm-sS tI-kp-I-fp-sS F-Æw Ip-d-s™-∂v t]m-en-kv ]-d-bp∂p. a-Zy-Øn-s‚ e-`y-X Ip-d™m¬ tI-kp-I-fpw Ip-d-bp-sa∂v _m¿ A-S-®-tXm-sS hy-‡-

am-hp-I-bm-Wv. a-Zy-]n-®v hm-l-\tam-Sn-® 53 tI-kp-I-fm-Wv I-gn™ am¿-®n¬ F-cp-ta-en-bn-ep≠m-b-Xv. C-Xn-\v sXm-´p-ap-ºp-≈ am-kß-fn¬ tI-kp-I-fp-sS F-Æw h¿-[n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F∂m¬ _m¿ A-S-™p-In-S-∂ Ign-™ G-{]n¬ am-k-Øn¬ 45 tI-kp-I-fm-Wv D-≠m-b-Xv. a-Zy-]n-®v A-Sn-]n-Sn Iq-Sn-b B-dp tI-kp-I-fm-Wv am¿-®n¬ D≠m-b-Xv. C-Xv \m-em-bn Ip-d™p. a-Zy-]n-®v A-k-`yw ]-d™ 11 tI-kp-I-fp-≠m-b-t∏mƒ I-gn-™ am-k-Øn¬ C-Xv H-ºXm-bn. A-tX-k-a-bw _n-h-td-Pkv Hu-´v-se-‰n¬ a-Zyw e-`n-°p-∂Xp kw-_-‘n-® X¿-°-hp-am-bn c-≠p tI-kp-Iƒ t]m-en-kn-s‚ ap-ºm-sI F-Øn.

Npcp¡¯nÂ

X-I¿-∂ sh-≈q¿ sd-bn¬-th tÃ-j≥ tdm-Uv

sh-ÅqÀ sd-bnÂ-th tÌ-j³ tdm-Uv X-IÀ-¶p

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: sh-≈q¿ ]-©m-b-Øn-se {]-[m-\ tdm-Umb sd-bn¬-th tÃ-j≥ tdm-Uv Im¬-\-S-bm-{X t]m-epw km[y-a-√m-Ø hn-[w X-I¿-∂p. hm-l-\-߃ G-sd _p-≤n-ap-´nbm-Wv tdm-Un¬-°q-Sn t]m-hp-∂-Xv. Su-Wn-se sd-bn¬-th tK‰v A-S-®-tXm-sS _- p-Iƒ ss]-∏v-sse≥ P-Mv-j-\n¬ \n-∂v Xn-cn-™v I-√p-th-en se-h¬-t{Im-kv h-gn-bm-Wv sh-≈q-cn-seØp-∂-Xv. tdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ Iq-Sn tN¿-∂-tXm-sS h≥ C-‘\ \-jv-S-hpw k-a-b-°q-Sp-X-epw D-≠m-hp-∂p. C-Xp Im-c-Ww aq-∂p kz-Im-cy _- p-Iƒ k¿-ho-kv \n¿-Øn. k¿-ho-kv \-SØp-∂ _- p-I-fmhs´ ]-e-t∏m-gpw {Sn-∏p-Iƒ ap-S-°p-Ibpw sN-øp-∂p. sd-bn¬-th tÃ-j≥ tdm-Uv X-I¿-∂n-´pw ]p\¿\n¿-an-°m≥ ]-©m-b-Øn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v C-Xp-h-sc \-S]-Sn-Iƒ D-≠m-hm-Ø-Xv {]-Xn-tj-[-Øn-\p Im-c-W-am-bn-´p-≠v.

Rm-b-dm-gv-N-s¯ A-[ym-]-I-]-cn-io-e-\w H-gn-hm-¡-W-sa-¶v

N-ß-\m-t»-cn: kv-Iqƒ A-[ym-]-I-¿-°p Rm-b-dm-gv-N-I-fn¬ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øm≥ \n-›-bn-®n-cn-°p-∂ hnZym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v A-Xncq-]-Xm I-tØm-en-°m tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ {]-kv-Xm-h-\bn¬ B-h-iy-s∏-´p. k-\y-m-kn-\n-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ss{Ikv-X-h-cm-b A-[ym-]-I¿-°p Rm-b-dm-gv-N -B-N-c-W-Øn-\p XS- -amhp-∂ hn-[-Øn-ep-≈ \-S-]-Sn-Iƒ H-gn-hm-°n {I-ao-I-cn°-W-sa-∂pw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ B-h-iy-s∏-´p.

{]-Xn-tj-[ -{]-I-S-\w \-S-¯n-

N-ß-\m-t»-cn: P-\m-[n-]-Xy-t]m-cm-fn-I-sf A-\ym-b-am-bn Xq°n-te-‰m-\p-≈ Cu-Pn-]-Xv tIm-S-Xn-hn-[n-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tkm-fn-Um-cn-‰n G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-K-cØn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. \-K-cw Np-‰n-b {]-I-S-\w sI.Fkv.B¿.Sn.kn P-Mv-j-\n¬ k-am-]n-®p. Xp-S¿-∂v \-S-∂ tbm-K-Øn¬ ]n F-kv jm-Pp-±o≥ ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øn. ap-l-Ω-Zv A-^v-Pm≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI F A-\o-kp-±o≥, jm-°n¿, dn-bm-kv, jw-\m-Zv, \u-jm-Zv, l-eo¬ t\-Xr-Xzw \¬-In.

hn-km-X-«n-¸v: A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-Xam-¡n N-ß\ - m-t»-cn: hn-tZ-i-Øp tPmen hm-Kv-Zm-\w \¬-In 55 e-£w cq-]m X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn ¬ At\z-j-Ww -Du¿Pn-X-am-°n. s]cp-∂ sd-Uv k - vI - z-bd - n-\v k-ao-]w A-√≥-kv C‚¿-\m-j-\¬ {Smh¬ G-P≥-kn \-S-Øn-bncp∂ Xn-cp-h√ - m kz-tZ-in-If - m-b Pm≥kn s_-∂n(46), `¿-Øm-hv s_∂n Nm-t°m(52) F-∂n-h¿-°pth-≠n-bp-≈ A-t\z-j-W-am-Wv Du¿-Pn-Xa - m-°n-bX - v. hn-tZ-i-Øv tlm-´¬ am-t\-Pvsa‚ v, \-gv-kv Xp-S-ßn-b tPm-enIƒ hm-Kv-Zm-\w \¬-In G-g-c e£w cq-]m ho-Xw G-gp-t]-cn¬\n-∂p hm-ßn-bn-´v tPm-en \¬In-bn-s√-∂m-Wv ]-cm-Xn. \o-ewt]-cq¿ kz-tZ-in-\n-bm-b bp-hXn \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn-em-Wv tI-sk-Sp-ØXv. C-h-sc Iq-Sm-sX G-Xm-\pw

t]-cn¬ \n-∂pw C-h¿ ]-Ww hmßn-b-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≠v. C-hsc tPm¿-Pn-bm-bn-epw ]n-∂o-Sv A¿-ta-\n-bm-bn-epw a-‰pw FØn-s®-¶n-epw tPm-en e-`n-®n√. 85 Zn-h-k-tØm-fw C-h-sc hn-hn[ cm-Py-ß-fn¬ ]m¿-∏n-®-Xm-bn´m-Wv t]m-en-kn-\v \¬-In-b ]cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂-X.v

N-§-\m-tÈ-cn-bn ho-−pw td-j-\-cn ]n-Sn-¨p N-ß-\m-t»-cn: tI-c-f-Øn-se A-cn- sam-Ø-I-®-h-S -tI-{μ-ßfn-sem-∂m-b N-ß-\m-t»-cn am¿°-‰n-se kz-Im-cy tKm-UuWn¬ \n-∂p ho-≠pw td-j≥ IpØ-cn ]n-Sn-®p. kn.sF k-Po-hv, F-kv.sF sP¿-en≥ kv-I-dn-bm,

k-ssπ Hm-^n-k¿ sF-k-°v F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sh≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v \-S-Øn-b sd-bv-Un-em-Wv 20 Nm-°v A-cn ]nSn-®-Xv. ]n-Sn-s®-Sp-Ø A-cn-®m°p-I-fn¬ k-ssπ-tIm-bp-sS ko¬ I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N \-K-cØn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n∂m-bn 320 Nm-°v td-j-\-cn-bpw C-h sIm-≠p-t]m-hm≥ D-]-tbmKn-® aq-∂p -tem-dn-I-fpw I-gn™ Zn-h-kw t]m-en-kv IÃ Unbn¬ F-Sp-Øn-cp-∂p. C-Xpkw-_-‘n-®v A-t\z-j-Ww \-S°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv sh-≈nbm-gv-N ho-≠pw td-j-\-cn ]n-Sn®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ]n-Sn-® A-cn-bpw tKm-X-ºpw F-^v. kn. sF-bp-sS td-j-\n-Mv Iz-mfn-‰n I¨-t{Sm-f¿ ]-cn-tim-[-\ \-SØn-bn-cp-∂p.

bp-hm-hn-sâ a-c-Ww; t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a-sÃ-¶v am-Xm-]n-Xm-¡Ä tIm-´-bw: Xp-cp-Øn kz-tZ-inbm-b bp-hm-hn-s\ Ir-jv-W-]pcw Im-hm-ew I-∂n-´-I-S-hn¬ apßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb kw-`-hw sIm-e-]m-X-I-amsW-∂v am-Xm-]n-Xm-°ƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n®p.- t]m-Ãp-tam¿-´w dn-t]m¿-´p-Ifpw t]m-en-kv dn-t]m¿-´p-I-fpw km-l-N-cy-sX-fn-hp-I-fpw a-c-WØn-s‚ Zp-cq-l-X-bm-Wv _-es∏-Sp-Øp-∂-Xv. N-ß-\m-ti-cn hm-g-∏-≈n ]-©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Uv I-√w-]-d-ºn¬ tZ-h-kybpw `m-cy ta-cn-°p-´n-bp-am-Wv aI≥ sk-_n-(27)s‚ a-c-W-sØ°p-dn-®v B-t£-]w D-∂-bn-®-Xv. I-gn-™ B-dn-\p cm-hn-se G-gn-\m-Wv sk-_n-s\ a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øp-∂-Xv. X-te-Znh-kw cm-hn-se ho-´n¬ \n-∂p

t]m-b sk-_n-s\ ]n-∂o-Sv a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bncp-∂p-sh-∂v am-Xm-]n-Xm-°-fpw B-Iv j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hmln-I-fpw ]-d-bp-∂p. A-©n-\v cmhn-se ho-´n¬ \n-∂p ]-Wn-°pt]m-b-Xm-Wv sk-_n≥. k-ao-]hm-kn-bm-b k-t¥m-jn-s\m-∏w In-W-dn-s‚ dn-Mv ]-Wn-°p t]mb sk-_n≥ D-®-`-£-Ww I-gn°m≥ k-t¥m-jn-s\m-∏w ho-´nte-°p t]m-bn. C-Xn-\n-sS H-cp t^m¨ tImƒ h-cn-I-bpw kplr-Øp-°ƒ hm-e-Sn-bn¬ ImØp \n¬-°p-∂p-sh-∂v ]-d-™v sk-_n≥ _- n¬ I-b-dn t]mhp-I-bpw sN-bv-Xp-h-t{X. cm-{Xn ssh-In-bpw sk-_n≥ ho-´n¬ F-Øm-Xn-cp-∂-Xn-s\-Øp-S¿-∂v sam-ss_-en¬ hn-fn-®-t∏mƒ kzn-®v Hm-^v sN-bv-X \n-e-bn-em-

bn-cp-∂p. A-tX-k-a-bw I-∂n-´I-S-hn¬ sk-_n-s\-bpw kp-lrØp-°-sf-bpw I-≠n-cp-∂-Xmbpw D-¥pw X-≈pw D-≠m-hp-Ibpw sN-bv-X-Xm-bn k-ao-]-hmkn-Iƒ ]-d-bp-∂-Xm-bpw am-Xm]n-Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p. sk_n-s‚ i-co-c-Øn¬ H≥-]-tXmfw ap-dn-hp-Iƒ D-≈-Xm-bn t]mÃvtam¿-´w dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp∂p. C-Xn¬ F-s´Æw am-c-I-ambn-cp-∂p-sh∂v t]m-Ãp-am¿-´w dn-t]m¿-´n¬- hy-‡-am-°n-bn-´p≠v. F-∂m¬, t]m-en-kv X-bmdm-°n-b F-^v-.sF-.B-dn¬ CXn-s\-∏-‰n ]-d-bp-∂n-s√-∂pw B-Iv -j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hmln-I-ƒ B-tcm-]n-®p. km-[m-cW \n-e-bn¬ ap-ßn-a-cn-® H-cm-fpsS i-co-c-Øn¬ C-Ø-cw ap-dn-hpIƒ F-ß-s\-bp-≠m-sb-∂v B-

Ivv-j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-lnIƒ tNm-Zn-°p-∂p. ap-ßn-a-c-W-sa-∂m-Wv t]men-kv ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ t]mÃp-tam¿-´w dn-t]m¿-´n¬ i-co-cØn¬ sh-≈w I-s≠-Øn-b-Xmbn ]-d-bp-∂n-√. am-{X-a-√, ao≥ ]n-Sn-°m-\pw I-°m hm-cm-\pw t]m-hp-∂ sk-_n≥ ap-ßn a-cn®p-sh-∂v ]-d-bp-∂-Xv hn-iz-kn°m≥ I-gn-bn-s√-∂pw B-Iv j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-lnIƒ ]-d-bp-∂p.C-{X-tb-sd ssh-cp[y-߃ D-≠m-bn-´pw ssI-\-Sn t]m-en-kv A-t\z-j-W-Øn¬ \n- w-K-X Im-´p-I-bm-Wv. 27 h-b- p-≈ sk-_n-s‚ {]m-bw t]m-epw F^v-.sF.-B-dn¬ tc-J-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂-Xv 24 F-∂m-Wv. CXp t]m-en-kn-s‚ A-\m-ÿ hy-

‡-am-°p-∂-Xm-Wv. Cu km-lN-cy-Øn¬ A-t\z-j-Ww G-sX¶n-epw kz-X-{¥ G-P≥-kn-sbs°m-≠v A-t\z-jn-∏n-°-W-sa∂v am-Xm-]n-Xm-°-fpw B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-ln-I-fpw B-h-iy-s∏-´p.hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ I¨-ho\¿ sI -sI em¬- Ip-am¿, AUz. Sn -sI -kp-tc-jv Ip-am¿, A\n-Xm km-_p F-∂n-h-cpw ]-s¶Sp-Øp.

Ip-gn-IÄ A-S-bv-¡-W-sa¶v F-cp-ta-en: t\¿-®-∏m-d tdmUn¬ ss]-∏v sse-\p-Iƒ ÿm]n-°m-\m-bn \n¿-an-® Ip-gn-Iƒ aq-Sm-Ø-Xn¬ hm¿-Uv tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. sd-Pn A-ºm-d A-[y-£-X h-ln-®p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-05-04  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-05-04