Page 1

2

hnti-j§Ä

cm-Pym-´-c tKmÄ-^v SqÀ-W-saân-\v k-am-]-\w

s\-Sp-ºm-t»-cn: tI-c-f-Øn-emZy-am-bn kw-L-Sn-∏n-® cm-Pym¥-c tKmƒ-^v Sq¿-W-sa‚n-\p k-am-]-\w. {]-^-j-W¬ Xm-cß-tf-bpw A-a-Nz¿ I-fn-°m-tcbpw-D ƒ-s∏-Sp-Øn kw-L-Sn-∏n® a¬-k-c-Øn¬ Zn-Kv hn-P-bv kn-Mv \-bn-® Sow t{Sm-^n t\-Sn. sIm-®n C‚¿-\m-j-W¬ F-b¿t]m¿-´v en-an-‰-Upw ]n.Pn.Sn.sFbpw kw-bp-‡-am-bm-Wv tKmƒ^v Sq ¿-W-a‚ v kw-L-Sn-∏n-®-Xv. ]n.Pn.Sn.sF. ko-co-kn-se \m-em-as - Ø Cu-h‚m-Wv knbm¬ tKm ƒ-^v B≥-Uv I¨{Sn ¢-_n¬ I-gn-™ B-dp-Zn-hk-am-bn \-S∂ - X - v. ]-Xn-t\-gp-Imc-\m-b Kp-UvK - m-hv kz-tZ-in ip`m-¶¿ i¿-a Sq¿-Ws - a‚n-se Nmw-]y-\m-bn am-dn. dm-jn-Zv Jm\pw k-RvP - b - v Ip-am-dpw c-≠mwÿm-\w ]-¶n-´p. tI-cf - Ø - n-emZy-am-bn \-S∂ - cm-Pym-¥c - Sq¿W-sa‚ v G-sd {i-≤b - m-I¿-jn®n-cp-∂p. sIm-®n-sb tZ-io-b tKmƒ-^v k¿-Iyq-´v am-∏n¬ {]Xn-jvTn-°m≥ Cu Sq¿-Ws - a‚ v A-hk - c - s - am-cp-°n-bX - m-bn knbm¬ am-t\-Pn-Mv U-bd - Œ - ¿ hn sP Ip-cy≥ hy-‡a - m-°n. a¬k-cØ - n¬ hn-Pb - n-If - m-bh - ¿-°v F Fw j-_o¿ k-Ωm-\w hn-Xc-Ww sN-bvX - p. ta-P¿ P-\d - ¬ (dn-´) F sP tIm-in, kn-bm¬ tKmƒ-^v AUva - n-\n-kvt- {S-‰o-hv Hm-^n-k¿ km-_p tXm-ak - v, tKmƒ-^v tImgvk - v H-cp-°n In-‰vt- Im-bp-sS amt\-Pn-Mv U-bd - Œ - ¿ kn-dn-bI - v tU-hn-kv ]-s¶-Sp-Øp.

-sXm-gn-em-fn-IÄ -izm-kw-ap-«n a-cn-¨p-; k-l-{]-hÀ-¯-I-cp-sS thÀ-]mSv Xm-§m-\m-hm-sX ^bÀ-t^m-gv-kv Im-gv-N-¡m-cm-bn Nm-t¡mbpw jn-_p-hpw sIm-®n: sa-t{Sm-\-K-c-Øn ¬ aXn-bm-b kp-c-£m-kw-hn-[m-\ß-fp-sS A-]-cym-]v-X-X Zp-c-¥`o-Xn D-b¿-Øp-∂p. \-K-c-Øn ¬ C-∂-se Hm-S-hr-Øn-bm-°m\n-d-ßn-b c-≠p-sXm-gn-em-fn-Ifp-sS Zm-cp-W-a-c-Ww I-≠p-\n∂-h¿-°p ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ \n- -lm-b-X t_m-[y-am-bn. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bp-sS kzoth-Pv-ss]-∏p-Iƒ hr-Øn-bm°m-\n-d-ßn-b A-©w-K- I-cm¿sXm-gn-em-fn-I-fn¬ c-≠p-t]-cmWv a-Wn-°q-dp-It- fm-fw ss]-∏n\p-≈n¬ In-S∂ - p izm-kw- ap-´n a-cn-®X - v. X-an-gv-\m-Sp- kz-tZ-in-I-fm-b am-[-hv, cm-Pp- F-∂n-h-cm-W-p acn-®-Xv. \-K-c-Øn-se hn-hn-[ ^b¿-t^m-gv-kv bq-\n-‰p-I-fn¬ \n∂pw aq-∂p- bq-\n-‰v c-£m-{]-h¿Ø-\-Øn-\p F-Øn-sb--¶n-epw Hm-S-°p-≈n¬ Ip-Sp-ßn-°n-S-∂ sXm-gn-em-fn-I-sf Xn-c-bp-∂-Xn-

acn® sXmgn-em-fn-bpsS arXtZlw Bip-]-{Xn-bn¬ \n∂v ]pd-tØ°v sIm≠p-h-cp∂p \m-bn H-cp-tSm¿-®p-sse-‰p-t]mepw D-≠m-bn-cp-∂n-√. k-ao-]sØ ^vf - m-‰n¬-\n-∂m-Wv tSm¿®p- hm-ßn ]-cn-tim-[\ - \ - S- Ø - nb-Xv. h-S-hpw, tKm-h-Wn-I-fpw,

tam-jv-Sn-¨ hm-l-\-¯n I-d-§n-b bp-hm-hv ]n-Sn-bnÂ

Wn (47), en≥-kv(21), Acp¨(18), {]n≥-kv(18), Pn-\p(18) F-∂n-h-sc-bm-Wv B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®X - v. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´p C-Sp-°n Km-‘n-\-K¿ X-´m-cp-]-dºn¬ kp-t\m-Pv (32), C-Sp-°n Km‘n-\-K¿ X-´m-cp-]-d-ºn¬ kp\n¬ (26), Km-‘n-\K - ¿ am-º° - pf-Øv _n-\o-jv (27), a-Wn-bm-d≥-

\m-«p-ImÀ tdm-Uv ]-Wn X-S-ªp; B-ß-l-Xy-bv-¡p {i-an-¨ I-cm-dp-Im-c³ B-ip-]-{Xn-bnÂ

k-kv-s]³-Uv sN-bv-Xp

XSn-anÃn-\v Xo-¸n-Sn¨p: e-£-§-fp-sS \ãw a-´m-t©-cn: t^m¿-´v sIm-®n ]p√v-]m-e-Øn-\v k-ao-]-ap-≈ tIm´-°¬ Sn-tº-gv-kv F-∂ X-Sn-an√n-\v Xo-∏n-Sn-®p. e-£-ß-fp-sS \-„w. C∂se cm-hn-se B-tdmsS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. an-√ns‚ H-cp `m-K-Øv {]-h¿-Øn-®n-cp∂ b-{¥-Øn-\pw X-Sn D-cp-∏-Sn-Ifn¬ Nn-e-Xn-\pw Xo-∏n-Sn-®p. Ce-{Œn-Iv ]m-\¬ ]q¿-W-am-bpw I-Øn-\-in-®p. ]-Sn-™m-sd `m-K-sØ sjÕpw \-in-®p. \m-´p-Im¿ A-·ni-a-\-tk-\-sb hn-h-c-a-dn-bn-°pI-bm-bn-cp-∂p. t^m¿-´v sIm-®n, a-´m-t©-cn, F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂v tk-\-bp-sS c-≠v bq-\n-‰v F-Øn-bm-Wv Xo-b-W-®-Xv. tImSn-Iƒ hn-e-a-Xn-°p-∂ X-Sn D-cp∏-Sn-I-fm-Wv C-hn-sS kq-£n-®ncp-∂-Xv.

sIm-®n: k-l-sXm-gn-em-fn-I-fpsS Zm-cp-W a-c-Ww Xm-ßm-\mhm-sX Nm-t°m-bpw jn-_p-hpw. F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]{Xn-°p k-ao-]-am-Wv X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-If - m-b cm-Pp, am-[h - v F∂n-h¿ Hm-S-bv-°p-≈n¬ Ip-Spßn a-cn-®X - v. A-©w-K I-cm¿ -sXm-gn-emfn-I-fn¬ c-≠p-t]-¿ tPm-en-°nsS - ]n-S-™p-ho-gp-∂-Xv \n- lm-b-cm-bn t\m-°n -\n¬-°mt\ C-h¿-°m-bp-≈p. B-d-Sn-bnte-sd B-g-ap-≈ ss]-∏n-\p≈n¬ I-S-∂p ip-No-I-c-Ww Bcw-`n-°m≥ X-øm-sd-Sp-°-tºmgm-Wv am-[-hv izm-kw In-´m-sX ss]-∏n-\p-≈n¬- Ip-g-™p-ho-gp∂-Xv. C-f-b-®≥ ss]-∏n-\p≈n¬ ]n-S-™p-ho-gp-∂-Xv I-≠v c-£n-°m-\n-d-ßn-b cm-Pp-hpw izm-k-X-S-kw t\-cn-´v ss]-∏n\p-≈n¬- Ip-S-ßp-I-bm-bn-cp∂p. am-en-\y ss]-∏p-Xp-d-∂p

\-S-Øp-tºm-gm-Wv \m-´p-Im¿ X-S-™-Xv. Pn-√m ]-©m-bØn¬ \n-∂p-≈ A-©p e£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v 1,050 kz-Iz-b¿ ao-‰¿ Sm-dn-Mm-Wv \S-tØ-≠n-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬ \n¿-am-W {]-h¿Øn-Iƒ-°v Kp-W-\n-e-hm-c-ans√-∂v B-tcm-]n-®v {]-tZ-i-hmkn-Iƒ X-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-W-t`m-‡r I-Ωn-‰n-°m-bncp-∂p \n¿-am-W Np-a-X-e. Ah¿ \n¿-am-Ww kz-Im-cy tIm¨-{Sm-Œ-sd G¬-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-bm-fn¬ \n-∂p k-_v tIm¨-{Sm-Œv F-Sp-ØXm-bn-cp-∂p k-Pn.

Ip-Sn ]p-Ø≥-]p-cb - ° v- ¬ c-RP v- nØv (24) F-∂n-h-sc-bm-Wv C-Sp°n t]m-en-kv A-dà - v sN-bvX - X - v. H-cp am-kw ap≥-]v C-Sp-°n SuWn-\S- p-Øv ho-Sv ]-Wn-bp-∂X - n-\v C-jvS- n-I Np-a° - p-∂X - n-\v F-Ønb-h-cm-Wv Nn-In-¬-k-bn¬ I-gnbp-∂X - v. C-jv-Sn-I Np-a-°p-∂-Xn-\-SpØp-≈- ho-´n-se s]¨-Ip-´n-I-

sf C-h-cn-epƒ-s∏-´-h¿ I-a‚-Sn®p. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS s]¨-Ip-´n-I-fp-sS _-‘p-°-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ H-cp kw-Lsa-Øn B-{I-an-°p-I-bm-bn-cps∂-∂p t]m-en-kv ]-d™ p. C-Sp°n t]m-en-kv k-_v C≥-kvs - ]vI - vS¿ sk¬-h≥-k¨ s\-t‰m BWp-At- \z-jW - w B-cw-`n-®p.

Ip-a-fn: Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn-™tXm-sS Ip-a-fn-bn¬ I-kv-Xq-cncw-K-s‚ cm-{„o-b {]-Xym-Lm-X߃ {]-Xn-^-en-®p X-p-S-ßn. ssl-td-©v kw-c-£-W k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ ap-Jy kw-Lm-SI-cm-bp-≈ tX-°-Sn ]p-jv-]-ta-fbv-°v bp-.Un-.F-^v t\-Xr-Xz-Ønep-≈ ]-©mb-Øv `-c-W k-anXn tÃm-∏v satΩm \¬Im-s\mcp-ßp∂p. C-tXm-sS kw`-hw cm{„o-b ]-I-t]m-°-em-sW-∂ B-t£-]w i-‡-ambn. I-gn-™ H-cm-gv-N-bm-bn tX°-Sn I-√-d-bv-°¬ {Ku-≠n¬ \S-°p-∂ tX-°-Sn ]p-jv-]-ta-f-bvs°-Xn-sc-bm-Wv tÃm-∏v- satΩm \¬-Im≥ \o-°w \-S-Øp∂-Xv. ssl-td-©v kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS `m-c-hm-ln-I-fm-Wv ]p-jv-]-ta-f-bp-sS ap-Jy kw-Lm-

F-cp-ta-en: sse-k≥-kv Im-emh-[n I-gn-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ign-™ am¿-®v 31 ap-X¬ A-S-®n-´ F-cp-ta-en-bn-se _m-¿-tlm-´¬ ]p-Xp-°n-]-Wn-bp-∂p. i-_-cn-ae Xo¿-Ym-S-\ tI-{μ-am-b F-cpta-en-bn¬ ap-kv-enw-]-≈n-°pw t£-{X-Øn-\pw a-[y-Øn-em-Wv _m-¿ -tlm-´¬ ÿn-Xn-sN-øp-∂Xv. sse-k≥-kv ]p-Xp-°n- \¬Ip-∂-Xn-\p-≈ F-Iv-ssk-kv hIp-∏n-s‚ \-S-]-Sn -{I-a-ß-fn¬ `qc-]-cn-[n Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. {]-ap-J Xo¿-Ym-S-\ tI-{μ-amb-Xn-\m-¬ F-cp-ta-en-bp-sS Imcy-Øn¬ Zq-c-]-cn-[n Iq-Sn ]-cntim-[n-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏´v \m-´p-Im¿ cw-K-Øp- h-∂n-´p≠v. _m¿ tlm-´-ep-Iƒ-°v 200 ao-‰-dm-Wv Zq-c-]-cn-[n. I-gn-™ am¿-®v 31\v A-S-®p-]q-t´-≠n-h-∂ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂ F-cp-ta-en-bn_m¿ tlm-´-ep-Iƒ-°v C-\n se _m¿ tlm-´¬

√n-s‚ hy-h-kv-Y. F∂m¬ a-c߃ \-Sm≥ ÿ-ew e-`y-am-bn´n-√. tdm-U-cnIn¬ \-´p Xp-S-ßnbn-´p-s≠-¶n-epw sh-´n-b H-∂n\p ]-I-cw ]-Ø-Æw F-∂ hm-KvZm-\w ]m-en-°m-\m-bn-´n-√. a-cw \-Sm≥ ÿ-ew tX-Sp-∂Xn-\n-S-bn-em-Wv a-g-hn¬ d-kv-t‰md‚ v \n-e-\n-∂ kv-Y-e-Øv Hu-j[-h-\-sa-∂ B-i-b-hp-am-bn {]^ ko-Xm-cm-a≥ sI.Fw. B¿.F¬. Fw Un G-en-bm-kv tPm¿-Pp-am-bn B-i-b-hn-\n-a-bw \-S-Øn-b-Xv. C-°m-cy-Øn¬ \K-c-k-` Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-cp-ambn N¿-® \-S-Øm-s\m-cp-ßp-Ibm-Wv sI.Fw.B¿.F¬.F∂m¬ a-gh - n¬ d-kv‰ - d - ‚ v \n-e\ - n∂-bn-Sw ]q-t¥m-´-am-°p-∂-XmWv \-Kc - k - ` - ]-cn-KW - n-°p-∂X - v. C-Xv ]q-t¥m-´w \n¿-an-®m ¬ AXv ÿn-c-am-bn kw-c-£n-°m≥ h ≥-Xp-I sN-eh - m-Ip-sa-∂pw CXv \-K-c-k-`-bv-°v km-[n-°n-s√∂pw ko-Xm-cm-a≥ ]-d™ p.

S-I¿. ]p-jv-]-ta-f-bp-sS kw-LmS-I k-an-Xn-bn¬ F-√m cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS-bpw {]-Xn-\n-[n-Ifp-s≠-¶n-epw Xn-c-s™-Sp-∏p-ambn _-‘-s∏-´v bp.-Un.F-^v t\Xm-°ƒ ta-f-bn¬ \n-∂p hn-´p \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-tX- k-a-bw ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ta-f-bp-sS apJy kw-Lm-S-I-cn¬ {]-[m-\n-Ifm-b ssl-td-©v kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS `m-c-hm-ln-I-ƒ F¬-.Un-.F-^n-\v H-∏w tN¿-∂v tPm-bv-kv tPm¿-Pn-\p th-≠n-bmWv {]-h¿-Øn-®-Xv. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cy-߃ Xnc-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W hn-j-bam-°n C-h¿ bp-.Un-.F-^n-s\ B-{I-an-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. C-Xn-s‚ ]-I-ho-´-em-Wv

sse-k≥-kv ]pXp-°n- e-`n-°-Wsa-¶n¬ Ip-d™-Xv Sp Ãm-¿ ku- I - c y- ß - s f¶n-epw sI-´n-SØn¬ D-≠m-bncn-°-Ww. Cu IS-º I-S-°m-\mbm-Wv C-t∏mƒ A- ‰ - I p- ‰ - ∏ - W nIƒ \-S-Øp-∂Xv. tI-{μ Sq-dnkw h-Ip-∏n-s‚ sN-s∂-bn-ep-≈ D-tZym-K-ÿ kwL-am-Wv _m¿tlm-´-en-s‚ Ãm¿ ]-≤-Xn \n›- b n- ° m- \ m- b n ku-I-cy-߃ ]cn-tim-[n-®v dn-

t]m¿-´v \¬-Ip-∂-Xv. dn-t]m¿-´v A-\p-Iq-e-am-sW-¶n¬ 30 e£w cq-] ^o-kv hm-ßn F-Ivssk-kv h-Ip-∏n¬-\n-∂v A-\p-aXn e-`n-°pw. ap≥-Im-e-ß-fn¬ A-©p h¿j-tØ-°p e-`n-®n-cp-∂ ssek≥-kv ]p-Xp-°m-sX I-cm¿ t_m-≠v D-d-∏v \¬-In {]-h¿-Ø\w Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂ _m¿tlm-´-ep-Iƒ-s°-√mw I-gn-™ am¿-®v 31\v ti-jw sse-k≥-kv ]p-Xp-°n \¬-In-bn-´n-√. F-cp-ta-en-bp-sS Im-cy-Øn¬ Zq-c-]-cn-[n-Iq-Sn sse-k≥-kv ]pXp-°p-∂-Xn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-Wsa-∂pw Xo¿-Ym-S-\-tI-{μ-Øn¬ _m¿ tlm-´¬ A-\p-h-Zn-°-Wtam-sb-∂p {]-tXy-I-am-bn k¿°m¿ B-tem-Nn-°-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂p.

sX-§n-sâ A-Úm-X tcm-Kw \m-fn-tI-c IÀ-j-I-sc h-e-bv-¡p-¶p ssh-°w: \m-fp-Iƒ-°p ti-jw \m-fn-tI-c I¿-j-I¿-°v tX-ßbp-sS hn-e h¿-[-\-hv A¬-∏w B-izm-kw \¬-In-b-Xn-\p Xn-cn®-Sn \¬-In- sX-ßp-Iƒ-°v A⁄m-X tcm-Kw ]-S-cp-∂p. B-cw`-Øn¬ Hm-e ]-gp-°p-I-bpw sh≈-bv-° hym-]-I-am-bn sIm-gn™p ho-gm-\pw Xp-S-ßn. sX-ßn-s‚ X-e-`m-Kw ]-gp°m≥ Xp-S-ßn-b-tXm-sS-bm-Wv I¿-j-I¿ A-⁄m-X tcm-KsØ Im-cy-am-bn F-Sp-Ø-Xv. Ipe -hm-´-am-Wv F-∂p I-cp-Xn C-Xn\p th-≠n-bp-≈ a-cp-∂p-Iƒ Xfn-®p-sIm-Sp-Øp. F-∂m¬ CsXm-∂pw Kp-W-s∏-Sm-sX h-∂tXm-sS ]-e-cpw sX-ßn-s‚ apIƒ-`m-Kw hr-Øn-bm-°n Ip-Ωmb-s∏m-Sn-bpw a-‰pw hn-X-dn. F∂m¬ C-Xp-sIm-≠pw Im-cy-amb {]-tbm-P-\-ap-≠m-bn-√. sN-

c£m-{]-h¿Ø\w \SØp∂ ^b¿t^mgvkv DtZym-K-ÿ¿ Kym-kv ]p-d-Øp-t]m-Ip-∂-Xn-\pap-ºp-X-s∂ C-h¿ ss]-∏n-\p≈n¬ I-S-∂-Xm-Wv A-]-I-S-

√n i-ey-am-Wv C-Xn-\p Im-c-Wsa-∂m-Wv Ir-jn-h-Ip-∏v A-[nIr-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. C-Xn-\m-bp≈ Io-S-\m-in-\n {]-tbm-K-Ønem-Wv C-t∏mƒ \m-fn-tI-c I¿j-I¿. tX-ß hn-e Ip-Xn-®v D-b¿-∂t∏mƒ D-≠m-b Cu tcm-Kw \mfn-tI-c ta-J-e-sb ho-≠pw {]Xn- k - ‘ n- b n- e m- ° n- b n- c n- ° p- I bm-Wv. tX-ß-bv-°v C-t∏mƒ Hsc-Æ-Øn-\p h-en-∏-a-\p-k-cn-®v 20 ap-X¬ 25 cq-] h-sc e-`n-bv-°p∂p. In-tem {]-Im-c-am-Wp hn¬∏-\-sb-¶n¬ 35 cq-] h-sc e-`n-bv°p-∂p. sh-fn-s®-Æ-bp-sS hn-e Ip-Xn-®p-b-cp-∂-Xm-Wp \m-fn-tIc-Øn-s‚ hn-e D-b-cm≥ Im-cWw. \n¿-Po-h-am-bn-cp-∂ sIm{]m- I-f-ß-fpw C-t∏mƒ k-Po-ham-hp-I-bm-Wv. Sn.hn ]p-cw, aq-tØ-S-Øp-Im-

hv, sN-Ω-\-Øp-I-c, sh-®q¿, Xe-bm-gw, D-√-e `m-K-ß-fn-em-Wv sIm-{]-°-f-߃ B-cw-`n-®n-cn°p-∂-Xv. A-⁄m-X tcm-Kw G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ]-S-cp-∂-Xv ap-≠m¿, tXm-´-Iw, sN-´n-°-cn, sN-Ω-\mI-cn, sIm-Sq-∏m-Sw, X-e-bm-gw, CS-bm-gw, a-©m-Sn-°-cn, sIm-X-hd, aq-tØ-S-Øp-Im-hv {]-tZ-i-ßfn-em-Wv. sIm-Sq-∏m-Sw A-∏p-°p´≥ C-S-°-cn-bp-sS-˛25, tXm-´-Iw sIm-®p-X-øn¬ tam-l-\≥-˛20, C-S-bm-gw h-´q-∏-≈n¬ a-[p-˛20 F-∂n-h-cp-sS sX-ßp-Iƒ Ct∏mƒ tcm-Kw-aq-ew sh-´n-am-‰n. Iq-Sp-X¬ sX-ßp-I-fn-te-°v ]-Scm-Xn-cn-°m-\m-Wv sh-´n-am-‰p-∂Xv. H-cp sX-ßn¬ \n-∂v i-cm-icn H-cp am-kw 30 tX-ß h-sc e`n-°p-∂-Xn-\m-bn-cp-∂p tcm-K_m-[ ]n-Sn-s]-´-Xv.

Øn-\p C-S-bm-°n-bsX-∂p ]-d-bp-∂p. h¿j-ß-fm-bn X-ß-tfmsSm-∏-ap-≈ C-cp-h-cptS-bpw A-{]-Xo-£n-X th¿-]m-Sv Xm-ßm-\mIp-∂n-s√-∂p Nmt°m -]-d-™p. k- l - s Xm- g n- e m- f nI-fp-sS c-£-bv-°m-bn ^- b ¿- t ^m- g v - k n- s \ hn- f n- ® p- h - c p- Ø n- s b¶n-epw A-h¿-°pw H∂p- w - s N- ø m- \ m- b n- √ . A-©p-sXm-gn-em-fn-Ifn¬ jn-_p, Nm-t°m, _n≥-k-∏≥ F-∂nh¿ a-e-bm-fn-I-fpw am[-hpw, cm-Pp-hpw X-an-gv\m-´p-Im-cp-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-h-cp-am-bn G-sd B-fl _-‘w ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂-Xm-bn jn-_phpw hy-‡-am-°n. am-[-hpw cm-

Pp-hpw am-k-Øn-sem-cn-°¬ \m-´n-te-°-v t]m-Ip-am-bn-cp-∂p. C-∂-e-sØ tPm-en-I-gn-™v Un-≠n-K-en-te-° ]p-d-s∏-Sm≥ C-h¿ Sn-°-‰p-_p-°p-sN-bv-Xn-cp∂p. `¿-Øm-hn-s‚-bpw _-‘phn-s‚-bpw A-]-I-S-hm¿-Ø-b-dns™-Øn-b am-[-hn-s‚ `m-cy s]m-∂-Ωm-fpw G-gp-h-b-kp-Imc-\m-b t]-c-°p-´n s]-cp-am-fpw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-°p-ap-∂n ¬ -s\-©p-Io-dn -\n-e-hn-fn-®p. \K-c-Øn¬ k¿-°m¿ h-Ip-∏n-\pth-≠n Im-e-ß-fm-bn ]-Wn-sbSp-Øn-´pw B-]-Øp-≠m-b-t∏m ƒ B-cpw Xn-cn-™p-t\m-°m-\ns√-∂p C-h¿ -hn-e-]n-®p. H-cmƒ kw-`-h-ÿ-e-Øpw a-‰-bmƒ Bip]-{Xn-bn¬-h-®p-am-Wv a-cn-®Xv. ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bmWv ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-Sp-ØXv. ar-X-tZ-l-߃ P-\-d¬ Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn-te-bv-°p am-‰n.

I-©m-hv hnÂ-¸-\; ]n-Sn-In-«m-¸p-Ån A-d-Ìn tIm-´-bw: h¿-j-ß-fm-bn t]men-kn-\p ]n-Sn-sIm-Sp-°m-sX I©m-hv- I-S-Øn-bm-sf jm-tUm t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. B¿-∏q-°c {]-ho¨ \n-hm-kn¬- k-t¥mjv- tXm-a-kn-s\-bm-Wv (D-∏≥ k-t¥m-jv-˛43) jm-tUm t]m-enkv Ip-Sp-°n-b-Xv. Np-¶w kv-Iq-fn-\p k-ao-]w I©m-hv I-®-h-Sw \-S-Øp-∂-Xn-\nsS Im¬ -In-tem I-©m-hp-am-bmWv C-bmƒ A-d-Ãn-em-b-Xv. kvIqƒ- hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv C-bm-fpsS ap-Jy-C-c-Iƒ. Np-¶w kv-Iq-fn-\p k-ao-]-ap≈ C-S-h-gn tI-{μo-I-cn-®m-Wv Cbmƒ I-©m-hv I-®-h-Sw \-S-Ønbn-cp-∂-Xv. k-ao-]-Øp-≈ ho-Sn-

tX¡Sn ]p-jv-]-ta-f-bv-¡p tÌm-]v- sa-t½m; cm-{ão-b ]-I-t]m-¡-se-¶v B-t£]w

_mÀ- tlm-«Â ]p-Xp-¡n-¸-Wn-bp-¶p; `q-]-cn-[n A-t\z-jn-¡-W-sa-¶v

s]-cn-bmÀ Xo-cw l-cn-X-h-\-am-¡m³ sI.Fw.BÀ.F-Ãn-\v ]-²-Xn sIm-®n: B-ep-h-bn¬ a-g-hn¬ dkv-t‰m-d‚ v s]m-fn-®p-\o-°n-b s]-cn-bm¿ Xo-cw l-cn-X-h-\-am°m≥ sIm-®n-sa-t{Sm sd-bn¬ en-an-‰-Un-\v Xm¬-∏-cyw. C-hn-sS Hu-j-[-h-\w th-W-sa-∂p Bh-iy-s∏-Sp-∂ ]-cn-ÿn-Xn {]h¿-Ø-I≥ {]-^-k¿ ko-Xm-cma-\p-am-bn sI.Fw.B¿.F¬. Fw-Un G-en-bm-kv tPm¿-Pv Bi-b-hn-\n-a-bw \-S-Øn. F-∂m ¬ s]-cn-bm¿ Xo-c-Øv ]q-t¥m´w \n¿-an-°p-∂-Xm-Wv \-K-c-k-` ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xv. B-ep-h s]-cn-bm¿ Xo-c-Øv \n-b-aw ew-Ln-®v sI-´n-s∏m-°nb a-g-hn¬ d-kv-t‰m-d‚ v a-tÆm-Sv tN¿-∂p-I-gn-™p. C-\n C-hn-sS F-¥v F-∂ B-tem-N-\-bn-te°m-Wv sI.Fw.B¿.F¬ F∂ t]-cv D-b¿-∂p-h-cp-∂-Xv. \-Kc-Øn¬ sa-t{Sm sd-bn¬ \n¿-amW-Øn-\m-bn sh-´n-b H-cp a-cØn-\p ]-I-cw 10 -a-c-߃ ho-Xw \-Sm-sa-∂m-Wv sI.Fw. B¿.F-

Xo-sI-Sp-Øp-∂-Xn-\p-≈ ss]∏p-I-fpw -am-{X-am-Wp c-£m-{]h¿-Ø-\-Øn-\v ^-b¿-t^m-gvkv bq-\n-‰p-Iƒ-°p-≈X - v. Xp-d-ap-Jw, hn-am-\-Øm-hfw, ssl-t°m-SX - n, h≥-sI-´n-S k-ap-®b - ß - ƒ, F-Æi - p-≤o-Ic - W-im-e A-S° - a - p-≈ h≥-hy-hkm-b kw-cw-`ß - ƒ \n-d™ \K-cØ - n-\p kp-c£ - n-XX - zw \¬Ip-∂-Xn-\p B-h-iy-am-b B[p-\n-I D-]I - c - W - ß - ƒ H-∂pwX-s∂-bn-√. \-K-c-Øn-s‚ hnIm-k-hpw h-f¿-®-bpw Xn-cn-®-dn™p Im-tem-Nn-X-hpw B-[p-\nI-hp-am-b kp-c-£m-kw-hn-[m\-߃ D-d-∏p-h-cp-Øm≥ A-[nIm-cn-Iƒ {i-≤n-°p-∂n-s√-∂mWv ]-cm-Xn. ^-b¿-t^m-gvk - v tI-{μ-߃ C-°m-cyw Nq-≠n-°m-´n ]-e-Xh-W A-[n-Im-cn-I-fp-sS {i-≤bn¬-s]-Sp-Øn-bn-´pw \-S-]-Snbp-≠m-Ip-∂n-√.

ho-Sp I-b-dn A-{I-aw: H-¼-Xp-t]À-¡v ]-cn-¡v; \m-ep-t]À A-d-ÌnÂ

sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n-bn¬ \mew-K kw-Lw ho-Sp I-bd - n B-{Ian-®p. B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-°pI-tfm-sS A-b¬-hm-kn-I-fpƒs∏-sS H-º-Xp-t]-sc C-Sp-°n Pn√m B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. C-Sp-°n s]m-´≥-]d - º - n¬ hnam-∂m¿: -tam-jv-Sn-® hm-l-\- jv-Wp-tPym-Xn (47), c-Xo-jv(20), - n≥ (17), eo-em-Ω (45), tPmØn¬ kp-lr-Øp-°-tfm-sSm- P-kv‰ ∏w I-d-ßn-b bp-hm-hn-s\ am∂m¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. F-Æ-bv-°m-Sv A-iz-Xn- `-h\n¬ A-J-n-¬ (18) B-Wv A-dÃn-em-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se am-∂m¿ F-k.v-sF {io-Ip-am-dns‚- t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-bn°¬ P-Mv-j-\n¬ hm-l-\- ]-cntim-[-\ \-S-Øp-∂-Xn-\v C-S-bnem-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-cn-tim-[-\-bv-°n-S-bn¬ \m- A-Sn-am-en: Kp-W-\n-e-hm-c-anep-t]¿ H-cp- kv-Iq-´-dn¬ h-cp-∂- s√-∂v B-tcm-]n-®v \m-´p-Im¿ Xp- I-≠v t]m-en-kv ssI-Im-Wn- tdm-Un-s‚ Sm-dn-Mv X-S-™-Xn®p. hm-l-\w \n¿-Øm-sX t]m- s\ Xp-S¿-∂v I-cm-dp-Im-c≥ hnb-tXm-sS t]m-en-kv ]n-¥p-S¿-∂v jw I-gn-®v B-fl-l-Xy-bv-°v ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. A- {i-an-®p. A-Sn-am-en a-∂m-¶m-e cp¨,- dq-_¨,- hn-jv-Wp F-∂n- kz-tZ-in Cu-d\ - m-´v k-Pn (kznh¿ Hm-Sn c-£-s∏-´p.- ]n-Sn-bn-em- ®v ˛38) B-Wv B-fl-l-Xy-bvb A-Jn-en-s\ tNm-Zyw sN-bv-X- °v {i-an-®-Xv. C-bm-sf tIm-´Xn-eq-sS tIm-´-bw -]-\-®n-°m-Sv - bw sa-Un-°¬ tIm-fP - n-¬ {]hm-tg-∏-d-ºn¬ {]-Zo-]n-s‚ -`m-cy th-in-∏n-®p. C-bmƒ A-]-I-Siym-a-f-bp-sS -kv-Iq-´¿ ho-´n¬ \n-e X-cW - w sN-bvX - n-´n-√. i-\n\n-∂v tam-jv-Sn-®-Xm-bn hy-‡- bm-gvN - cm-{Xn-bm-Wv kw-`h - w. am-hp-I-bm-bn-cp-∂p. -tIm-S-XnA-Sn-am-en A-º-e-∏-Snbn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn- bn¬ \n-∂p sIm-‰m-t©-cn ]am‚ v sN-bv-Xp.Sn h-gn sa-gp-Ipw-Nm¬ tdm-Unte-°p-≈ en-¶v tdm-Uv Sm-dn-Mv B-e-∏p-g: A-®-S-°-ew-L-\Øn-s‚ t]-cn¬ Pn-√m tPmbn‚ v I¨-ho-\¿ dw-em jm-\hm-kn-s\ B-dp- am-k-tØ-°v k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X-Xm-bn Bw B-Zv-an ]m¿-´n Pn-√m I-Ωn‰n {]-kv-Xm-h-\-bn¬ A-dn-bn-®p.

14 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/ktm

tÃm-∏v-sa-tΩm- \¬-Im-\p-≈ \o-°-sa-∂v B-t£-]-ap-≠v. ]pjv-]-ta-f-tbm-S-\p-_-‘n-®p-≈ A-ayq-kv-sa‚ v ]m¿-°v kp-c£m kw-hn-[m-\-ß-fn-√m-sXbm-Wv \-S-Øp-∂-sX-∂m-tcm-]n®pw A-Xn-\m¬ A-Sn-b-¥-c-ambn ]-cn-]m-Sn-Iƒ \n¿-Øn-h-bv°-W-sa-∂pw Im-Wn-®m-Wv tÃm-∏v-sa-tΩm X-øm-dm-°n-bn-´p≈-Xv. i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v -tÃm]v- sa-tΩm-bp-am-bn ]-©m-b-Ønse Po-h-\-°m-c≥ F-Øn-sb¶n-epw D-Ø-c-hm-Zn-Ø-s∏-´ `m-chm-ln-Iƒ ÿ-e-Øn-√m-Xn-cp∂-Xn-\m¬ Cu D-Ø-c-hv kwLm-S-I-k-an-Xn ssI-∏-‰n-bn-cp∂n-√. C-Xn-s\ Xp-S-¿-∂v ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n I-e-Œ¿-°pw Ip-afn kn.sF-°pw ]-cm-Xn \¬-In.

s‚ a-Xn-en-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ s]m-Øp-I-fn-em-Wv I-©m-hp kq-£n-®n-cp-∂Xv. B-h-iy°m¿ h-cptºmƒ- ]-Ww hm-ßn-b tijw I-©m-hp s]m-Xn kq-£n®n-cn-°p-∂ s]m-Øp-Iƒ Nq- ≠ n- ° m- W nk-t¥m-jv °p-I-bm-Wv ]tXm-a-kv Xn-hv. N-ß-\mt»-cn-bn-epw ]-\-ºm-e-Øp-ap-≈ Nn-e-cm-Wv C-bm-fp-sS Iq-´p-I-®h-S-°m-sc-∂v A-t\z-j-WØn¬ hy-‡-am-bn-´p-≠v. I-º-

Øp \n-∂m-Wv C-bmƒ I-©m-hv F-Øn-®n-cp-∂-Xv. kv-Iqƒ -tImf-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°n-S-bn¬ I©m-hv D-]-tbm-K-hpw hn¬-∏-\bpw X-S-bp-∂-Xn-\v B-hn-jv-I-cn® "Hm-]-td-j≥ Kp-cp-Ip-ew' ]-≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√m t]m-enkv ta-[m-hn Fw ]n Zn-t\-in-\p e-`n-® c-l-ky- hn-h-c-Øn-s≥-d A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Un-ssh.Fkv.]n hn A-Pn-Xv, sh-Ãv kn.sF k-°-dn-b am-Xyp, Fkv.sF Sn B¿ Pn-Pp, jm-tUm t]m-en-kv Aw-K-ß-fm-b F.Fkv.sF Un kn h¿-Ko-kv, sF k-Pn-Ip-am¿, ]n F≥.a-t\m-Pv F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

bm-{X-¡mÀ-¡m-bn GÀ-s¸-Sp-¯n-b kv-amÀ-«v ImÀ-Uv ]-²-Xn ]m-fn sIm-®n: \-K-c-Øn-se kz-Im-cy_-kv bm-{X-°m¿-°m-bn Pn-√m-`c-W-Iq-Sw sIm-≠p-h-∂ kn-‰n Hm¨ ho¬-kv kv-am¿-Sv Im¿-Uv ]-≤X - n \-S∏ - m-°m-\m-bn-√. kva - m ¿-Sv Im¿-Un-s‚ e-`y-X-°p-d-hpw Im¿-Uv {]-h¿-Øn-∏n-°m≥ I≠-Iv-S¿-am¿-°p-≈ ]-cn-N-b-°pd-hp-am-Wp ]-≤X - n-bp-sS kzo-Imcy-X Ip-d-®-Xv. Nn-√-d-sb-s®m-√n bm-{X-°m-cpw _-kv Po-h-\-°mcpw X-Ωn¬ I-i-]n-i ]-Xn-hm-btXm-sS-bm-Wv Nn-√-d-{]-iv-\w ]cn-l-cn-°m≥ Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw kva - m¿-Sv Im¿-Un-d° - m≥ Xo-cp-am\n-®X - v. do-Nm¿-Pv sN-bvX - kva - m¿Sv Im¿-Up-Iƒ sIm-≠v _-kp-Ifn¬ bm-{X-sN-ømw. B-Zy-am-bn hm-ßp-tºmƒ 20 cq-]-bp-sS ku-P-\y-bm-{Xm Hm^-dpw Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw \¬-In.

C-Xn-\p-≈ sa-jo≥ I-≠-Iv-S¿am¿-°pw bm-{X-°m¿-°p-≈ kvam¿-Sv Im¿-Uv ]-©n-Mv tI-{μ-ßfn-epw \¬-Im≥ G¿-∏m-Sm-°n. ]-t£ C-∂pw C-cp-Iq-´¿-°pw CsX-ß-s\ D-]-tbm-Kn-°p-sa-∂v H-sc-Øpw-]n-Sn-bp-an-√. ]-≤-Xn \S-∏m-°m-\p-≈ I¿-i-\ \n¿-tZiw \¬-In-bn-cp-s∂-¶n¬ Sn-°-‰v sa-jo≥ t]m-se kw-K-Xn ln-‰mtb-s\-sb-∂v _-kv {Sm≥-kvt]m¿-Sv A-tkm-kn-tb-j≥ ]-dbp-∂p. en-an-‰-Uv kv-t‰m-∏v, Hm¿Un-\-dn, ^m-kv-‰v ]m-k-©¿ Xp-Sßn-b _- p-I-fn-epw Cu tk-h\w D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ Btem-N-\-bp-≠m-bn-cp-∂p. sIm®n-bn-se kv-‰m¿-Sv A-]v kw-cw-`am-b sS-Iv-t\m-hn-b C≥-t^m skm-eyq-j≥-km-Wv Cu B-ibw A-h-X-cn-∏n-®-Xv.

kss¹tIm tÌm-dp-I-fn k-_v-kn-Un km-[-\-§Ä e-`n-¡p-¶nà Xr-∏q-Wn-Øp-d: kn-hn¬ kssπ-kv h-Ip-∏n-s‚ em-`w-˛-amth- e n- t Ãm- d p- I - f n¬- \ n- ∂ p- ≈ k-_v-kn-Un km-[-\-ß-ƒ D-]t`m-‡m-°ƒ-°v e-`n-°p-∂n-√. km-[-\-ß-fp-sS hn-X-c-W-Øn ¬ Xn-cn-a-dn- \-S-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. \n-e-hn¬ k-_v-kn-Un \n-c-°nep-≈ km-[-\-ß-fn¬ A-cn, ]®-cn, ]-©-km-c, ]-b¿-h¿-K߃, sh-fn-s®-Æ, ap-f-Iv F-∂nh-bv°m-Wv B-h-iy-°m¿ Iq-SpX-ep-≈-Xv. C-h-sb-√m-am-Wv a-dn®p-hn¬-°p-∂-Xpw. k-_v-kn-Un km-[-\-ß-fn¬ Un-am‚ v Iq-Sp-X-ep-≈ h-kv-Xp°ƒ F-Øp-tºmƒ-Ø-s∂ kvt‰m-dn-se H-cp-hn-`m-Kw Po-h-\°m¿ _-‘p-°-sf-bpw A-b¬hm-kn-I-sf-bpw kp-lr-Øp-°sf-bp-sa-√mw t^m¨-sN-bv-Xv A-dn-bn-°p-∂p. sh-fn-s®-Æ t]m-se G-sd B-h-iy-°m-cp≈ km-[-\-߃ hm-ßp-∂-Xn-\v

In-W-änÂ-¨m-Sn-b ho-«-½-sb ^-bÀt^m-gv-kv c-£n-¨p

I-g-°q-´w: In-W-‰n¬ Nm-Snb ho-´-Ω-sb ^-b¿-t^m-gvkv c-£-s∏-Sp-Øn. {io-Imcyw F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pn-\-Sp-Øv {io-Ir-jv-W-\K-dn¬ Xn-e-Iv `-h-\n¬ Xne-Iw (62) B-Wv C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\v ho-´p-ap-‰sØ 60 A-Sn Xm-gv-N-bp-≈ In-W-‰n¬ Nm-Sn-b-Xv. ^-b¿-am≥ sI ]n a-[phm-Wv In-W-‰n-en-d-ßn Xne-I-Øn-s\ c-£-s∏-Sp-Ønb-Xv. \n-km-c ]-cn-t°-‰ C-hsc sa-Un-°¬- tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. am-\-kn-I tcm-K-ap-≈ C-h¿ t\-c-sØ-bpw In-W‰n¬ Nm-Sm≥ {i-an-®-Xmbpw ^-b¿ -t^m-gv-kp-Im¿ ]-d-™p.

A-dn-hp-In-´n-bm-ep-S≥-X-s∂ Bfp-I-fp-sS h≥-\n-c kv-t‰m-dn-\p ap-∂n¬ {]-Xy-£-am-hpw-G-sd ssh-Im-sX tÃm-°v Xo-cp-∂ Ah-ÿ-bm-Wv ]n-∂o-Sv Im-Wm-\mhp-I. C-ß-s\ kv-t‰m-°v Xo¿-°p∂ A-h-ÿ-bm-Wv Xn-cn-a-d-n-bpsS X-{¥w. B-h-iy-°m¿-°p \¬-Im-sX kv-t‰m-dn¬ A-h-tijn-°p-∂ k-_v-kn-Un km-[-\߃ A-[n-Ir-X-cp-sS H-Øm-itbm-sS sam-Ø-am-bn hn-‰-gn-°pI-bm-Wv sN-øp-∂-Xv. tlm-´-epI-fn-te-°pw a-‰p-am-Wv C-ß-s\ km-[-\-߃ t]m-Ip-∂-Xv. ]pXn-b tÃm-°v F-Øp-∂-tXm-sS Cu {]-{In-b B-h¿-Øn-°-s∏Sp-∂p. C-°m-c-W-Øm¬ tÃm-dp-Ifn-se-Øp-∂ H-t´-sd-t∏¿-°pw A-h-iy h-kv-Xp-°ƒ In-´m-Ø A-h-ÿ-bp-≠v. k-_v-kn-Un Acn-bp-sS hn-X-c-W-Øn-epw C-Xv

B- h ¿- Ø n- ° p- ∂ p- ≠ v v . In- t em°v 21 cq-] \n-c-°n¬ am-{Xw hn ¬-°m-\p-≈ k-_v-kn-Un a-´ Acn X-s∂-bm-Wv 27 cq-]-°p hn¬°p-∂-Xv. hn-e-Ip-d-®v A-©p-In-tem-am{Xw \¬-Ip-I-bpw _m-°n Iq-Snb-hn-e-bv-°p hn¬-°p-I-bpw sNøp-∂p. k-_v-kn-Un \n-c-°n-epw A-√m-sX-bp-ap-≈ C-c-´ hn¬-∏\ k-{º-Zm-b-am-Wv k-ssπ-tImbn¬ Xn-cn-a-dn h¿-[n-°m≥ Im-cWw. C-Xn-s‚ em-`w k-ssπ-tImhn-\m-tWm Po-h-\-°m¿-°mtWm-sb-∂-Xp a-s‰m-cp Im-cyw. ]-®-cn-bp-sS Im-cy-Øn-epw C-XpX-s∂-bm-Wv A-h-ÿ. 33 cq-] \n-c-°n-se P-b A-cn ]-e-t∏mgpw In-´m-dn-√. sh-fn-s®-Æ hn-Xc-W-Øn-s\-Øp-tºm-gp-≈ {Iam-Xo-X-am-b Xn-c-°p-Im-c-Ww a‰p km-[-\-߃ hm-ßm≥ ]-‰mØ A-h-ÿ-bp-≠v.

]mÀ-«n -{]-hÀ-¯I-sc `n-¶n-¸n-¡m³ A\n-Xm -{]-Xm-]v {i-an-s¨¶v B-tcm]Ww a-´m-t©-cn: Bw B-Zv-an ]m¿-´nbp-sS ]m¿-e-sa‚ v ÿm-\m¿-Yn A-\n-Xm -{]-Xm-]v ]m¿-´n- {]-h¿ØI-sc `n-∂n-∏n-°m≥ {i-an-®Xm-bn B-tcm-]Ww. ]m¿-´n-bpsS sIm-®n Xm-eq-°v I¨-h≥j-\n-em-Wp B-tcm-]-W-ap-b¿∂Xv. tXm-∏pw]-Sn ]n.Fw.Fkv.kn _m-¶v lm-fn¬ Rm-bdmgv-N \-S-∂ I¨-h≥-j\-n¬ ÿm-\m¿-Yn-s°-Xn-tc cq-£ hna¿-i-\-am-bn-cp-∂p. ÿm-\m¿-Yn ]m¿-´n-°p- tbm-Pn-®-X-s√-∂p Xn-c-s™-Sp-∏p {]-N-c-W-th-fbn¬X-s∂ B-tcm-]-W-ap-b¿∂n-cp∂p. ]-cy-S-\-th-f-bn¬ ÿm-\m¿-Yn ]m¿-´n -{]-h¿-Ø-Icp-sS A-`n-{]m-bw am-\n-°m-sX kz-¥w C-„-Øn-\p Im-cy-߃ \o-°n-b-Xmbpw ]-cm-Xn-bp-b¿∂n-cp∂p. Imw-]-bn-≥ I-Ωn-‰n C-S-°n-

sS am-‰n-b-Xn-s\-Xn-tcbpw I¨h≥-j-\n¬ hn-a¿-i-\-ap-b¿-∂Xm-bm-Wv hn-hcw. sIm-®n-bn¬ ÿm-\m¿-Yn-bp-sS t]-cp-]-d-bmsX ]m¿-´n-°p-th-≠n thm-´ptNm-Zn-®Xpw hn-hm-Z-am-bn-cp∂p. Xn- c - s ™- S p- ∏ n- \ p- t i- j hpw sIm-®n tI-{μo-I-cn-®pX-s∂ {]h¿-Øn-°m≥ A-\n-Xm-{]-Xm-]n\p Xm¬-]-cy-ap-s≠-∂m-Wv {]h¿-Ø-I-cn¬ H-cp-hn-`m-Kw ]-dbp-∂Xv.C-tXm-sS-bm-Wv ÿm\m¿-Yn-s°-Xn-sc-bp-≈ {]-Xntj-[w i-‡-am-°n-b-sX-∂mWv kqN-\. Xp-S¿∂pw A-\n-Xm{]-Xm-]v sIm-®n tI-{μo-I-cn-®p {]- h ¿- Ø n- ° p- I - b m- s W- ¶ n¬ A-Xn-s\ X-S-bn-Sp-I-sb-∂ e£y-tØm-sS-bm-Wv sIm-®n Xmeq-°n-se `q-cn-`m-Kw {]-h¿-ØIcpw ap-t∂m´p-t]m-Ip-∂-sX∂m-Wv kqN-\.


{]mtZ-inIw

14 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

Aw-t_-Zv-IÀ P-·-Zn-\m-tLm-jw s]-cp-h: kmw-_-h a-lm-k-` \º¿ 20 s]-cp-h im-J-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ tUm. Aw-t_-Zv-Idp-sS 123m-a-Xp P≥-a-Zn-\m-tLmj-hpw im-J-bn-se k-]v-X-Xn Ign-™ Aw-K-ß-sf B-Z-cn-°epw C-∂v aq¿-°m-´n-∏-Sn Fkv.F≥.Un.]n Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw. cm-hn-se H-º-Xn-\p ]-Xm-I Db¿-ج. ssh-Io-´v A-©n-\p P≥-a-Zn-\-tLm-j-bm-{X, B-dn\p P-∑-Zn-\ k-tΩ-f-\w. a-≈nbq¿ t£-{X-]-Xn-{io ]p-c-kv-Imcw e-`n-® sN-√-∏≥ tKm-]n-\n-eb-Øn-s\ A-\p-tam-Zn-°¬ ktΩ-f-\w A-Uz. tam≥-kv tPmk-^v Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. im-Jm {]-kn-U‚ v F sI tKm-]n A-[y-£-X h-ln- tIm-´-bw eq¿-±v s^-tdm-\ ]-≈n-bn¬ C-∂-se Hm-im-\-tbmS-\p-_-‘n-®v \-S-∂ Ip-cp-tØm-e Xn-cp-\mƒ °pw.

kottayam/ktm

B-tâm BâWn P-bn-¨m eo-Kv t\-Xm-hn-\v kn.-]n.Fw _n-cn-bm-Wn F-cp-ta-en: ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ B-t‚m B‚-Wn hn-P-bn-®m¬ F-cpta-en-bn-se ap-kv-enw eo-Kv t\-Xm-hn-\v kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I≥ _n-cn-bm-Wn \¬-Ipw. C-S-Xp ÿm-\m¿-Yn-bm-Wv P-bn-°p-∂-sX¶n¬ kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I-\p eo-Kv t\-Xm-hm-Wv _n-cn-bm-Wn \¬-Ip-I. eo-Kv t\-Xm-hv N-c-f Fw Fw bq-k-^v e-∫-bpw A-b¬hm-kn-bpw kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I-\p-am-b l-\o-^-bpw X-Ωn-em-Wv Cu ]-¥-bw. cm-jv-{So-b hn-tZz-j-ß-fn-√m-Ø ku-lr-Z-Øn-\v D-S-aI-fm-b C-cp-h-cpw X-Ωn¬ C-Xn-\p-ap-ºpw C-Ø-cw ]-¥-bw h-bv°¬ \-S-Øn-bn-´p-≠v. C-cp-h-cp-sS-bpw B-g-ta-dn-b ku-lr-Z- _‘w A-dn-bm-hp-∂ Ip-Spw-_mw-K-ß-fpw Cu ku-lr-Z- ]-¥-bw \∂m-bn B-kz-Zn-°p-I-bm-Wv. A-Xp-sIm-≠p- X-s∂ C-cp-h-cp-sS-bpw ho-´p-Im¿ h-®n-cn-°p-∂ Un-am‚ v C-Xm-Wv. ]-¥-b-Øn¬ B-cp P-bn-®m-epw Ip-g-∏-an-√; R߃-°pw _n-cn-bm-Wn hm-ßn-Ø-c-Ww. l-\o-^-bpw bq-k-^v e∫-bpw ]-Xn-hp -Nn-cn-tbm-sS C-t∏mƒ Im-Wp-tºmƒ H-cp tNm-Zy-ap≠v. B-cm-Wv _n-cn-bm-Wn hm-ßp-I F-∂v A-dn-b-W-sa-¶n¬ sa-bv 16 h-sc Im-Øn-cn-°m-sX c-£-bn-√. C-Xm-Wv C-cp-h-cp-sS-bpw Ct∏m-g-sØ k-¶-Sw. thm-s´-Sp-∏v I-gn-™-tXm-sS \m-sSm-´p-°pw ]¥-bw h-bv-°-ep-Iƒ B-tLm-j-am-bn \-S-°p-∂p-≠v.

3

kw-Ko-X-\n-i kw-L-Sn-¸n-¨p N-ß-\m-ti-cn: km-th-cn ayq-knIv A-°m-Z-an hm¿-jn-I-hpw kwKo-X-\n-i-bpw kw-L-Sn-∏n-®p. NS-ßn-\p Z-£n-tW-¥y-bp-sS hm\-ºm-Sn F-kv Pm-\-In-sb-Øn. ap-\n-kn-∏¬ Su¨ lm-fn-em-Wv A-°m-U-an-bp-sS hm¿-jn-I N-Sßv \-S-∂-Xv. kn F-^v tXm-a-kv Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln®p. k¿-°m¿ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. kn-\n-am kw-hn-[m-b-I≥ tPm-Wn B‚-Wn e-Lp-N-e-®n{X-Øn-s‚ {]-Z¿-i-\w D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. k-tΩ-f-\-Øn¬ F-kv Pm-\-In-°p km-th-cn-bpsS Cu h¿-j-sØ ]p-c-kv-Im-cw am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ kn-_n apf-°≥ k-Ωm-\n-®p.

{]-Xn-tj-[n-¨p ssh-°w: h¿-°-e P-\m¿-Z-\kzm-an t£-{X-Øn¬ A-{_m-“W ]q-Pm-cn-sb hn-e-°p I¬-∏n®v \m-e-º-e-Øn-\p ]p-d-Øm-°nb-Xn¬ {io-\m-cm-b-W [¿-a-kwLw {S-Ãv Kp-cp-[¿-a {]-Nm-c-Wk-` a-fi-ew I-Ωn-‰n {]-Xn-tj[n-®p. in-h-Kn-cn-aT-hpw a-‰pw C-S-s]´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kp-Pn im-¥nsb t£-{X-Øn¬ Xn-cn-sI I-b‰n-sb-¶n-epw C-t±-l-sØ ]p-dØm-°n-b ta¬-im-¥n-sb-bpw tZ-h-kzw Hm-^n-k-sd-bpw tZ-hkzw t_m¿-Uv am-Xr-Im-]-c-ambn in-£n-°-W-sa-∂p tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ c-a-W≥ I-S-ºd A-[y-£-X h-ln-®p. ]n I-aem-k-\≥, tUm.sI hn-izw-`c≥, sI F-kv tam-l≥-Zm-kv, Sn hn cm-Po-h≥, A-\n-cp-≤≥ ap-´pw]p-dw, ]n hn k-enw, ]n F-kv Znt\-i≥, sI hn-P-b≥, sI \-μIp-am¿ kw-km-cn-®p.

ssh-¡w-þ-X-e-tbm-e-¸-d-¼v tdm-Un-se aq-Sn-bn-Ãm-¯ Hm-S-IÄ `o-j-Wn-bm-hp-¶p ssh-°w: sI.F-kv.Sn.]n ]p\¿-\n¿-an-® ssh-°w-˛-X-e-tbme-∏-d-ºv tdm-Un¬ Hm-S-Iƒ-°p aq-Sn-Iƒ ÿm-]n-°m≥ ssh-Ip∂-Xv K-Xm-K-X-Øn-\p `o-j-Wnbm-hp-∂p. tdm-Uv ]p-\¿-\n¿-an-®tXm-sS hm-l-\-ß-fp-sS A-an-X th-K-am-Wv. H-cp Zn-h-kw tdm-Un¬ Np-cpßn-b-Xv H-cp A-]-I-S-sa-¶n-epw D-≠m-hp-∂ A-h-ÿ-bm-Wv. Xe-tbm-e-∏-d-ºv sI B¿ Hm-Unt‰m-dn-bw ap-X¬ ]p-fn-©p-hS- v P-

Mvj - ≥ h-sc-bp-≈ tdm-Un-s‚ Ccp-h-i-ß-fn-epw Hm-S-Iƒ ÿm]n-s®-¶n-epw aq-Sn-Iƒ h-bv° - m≥ C-Xp-hs - c \-S] - S- n-If - m-bn-´n-√. Sq- ho-e-dp-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈ sN-dn-b hm-l-\-߃ Hm-Sbn¬ ho-Wv A-]I - S- Ø - n¬-s∏-Sp∂p. I-gn-™ H-cp h¿-j-Øn-\p≈n¬ 50e-[n-Iw A-]-I-S-ß-fmWv Hm-S-bn¬ ho-Wp-≠m-bn-cn°p-∂-Xv. C-cp-N-{I hm-l-\߃ Hm-Sn-®n-cp-∂ A-©p-t]¿ acn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. Hm-S-

I-fp-sS h-iw C-t∏mƒ Im-Sp-]nSn-® \n-e-bn-em-Wv. aq-Sn-bn-√m-Ø hn-h-cw C-Xp-aq-ew A-dn-bm-\pw km-[n-°p-∂n-√. F-d-Wm-Ip-fw Dƒ-s∏-sS-bp≈ Zq-c-ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂v cm{Xn-Im-e-ß-fn¬ Sm-¶¿ tem-dn-Ifn¬ I-°q-kv am-en-\y-߃ Dƒs∏-sS sIm-≠p \n-t£-]n-°p-∂Xv ]-Xn-hm-Wv. tdm-Un-\p C-cp-h-i-ß-fn¬ Xm-ak - n-°p-∂h - ¿-°v C-Xv G-sd _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂p-≠v. a-g-

°m-ew B-hp-∂-tXm-sS Hm-S-Ifn-se am-en-\y -{]-iv-\w G-sd cq£-am-hpw. D-Z-b-\m-]p-cw, X-e-tbm-e-∏-dºv, ssh-°w \-K-c-k-` ]-cn-[n-bnep-≈ tdm-Un-s‚ h-i-ß-fn-emWv Hm-S-Iƒ-°v aq-Sn-bn-√m-Ø-Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v ]-©m-bØpw \-K-c-k-`m A-[n-Ir-X-cpw \n-c-h-[n X-h-W ]n.U-ªyp.Un D-tZym-K-ÿ-sc k-ao-]n-s®-¶nepw \m-fn-Xp-h-sc-bm-bn H-cp \-S]-Sn-bpw kzo-I-cn-°m≥ km-[n-

®n-´n-√. ]n.U-ªyp.Un tdm-Un-se HmS-I-fn¬ aq-Sn-Iƒ ÿm-]n-t°≠ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw ]-©m-bØp-I-fp-sS X-e-bn¬ sI-´n-h-bv°m-\p-≈ D-tZym-K-ÿ-cp-sS \o°-am-Wv {]-iv\ - ] - c - n-lm-cw sshIp-∂-Xn-\p-≈ Im-c-W-sa-∂mWv B-tcm-]W - w. F-∂m¬ Hm-SI-fn¬ aq-Sn-Iƒ ÿm-]n-t°-≠ sS-≥U - ¿ \-S] - S- n-Iƒ ssh-Ip-∂Xm-Wv C-Xn-\p Im-c-W-sa-∂v X-e-tbm-e-∏-d-ºv-˛-ssh-°w tdm-Un¬ A-]-I-S-`o-j-Wn s]m-Xp-ac - m-aØ - v ]-db - p-∂p. D-b¿-Øp-∂ aq-Sn-bn-√m-Ø Hm-S-Iƒ

Sn-¸À I-S-bn-te-¡v C-Sn-¨p-I-b-dn; Im-dn-\p ap-I-fn-te-¡v a-cw ho-Wp Zp-cq-l-X-sb-¶v B-tcm-]-Ww X-e-tbm-e-∏-d-ºv: _-kv Ãm≥Un-\p k-ao-]w {]-h¿-Øn-°p-∂ hym-]m-c ÿm-]-\-Øn-te-°v C∂-se ]p-e¿-s® 3.30-\v Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®p-I-b-dn. kw-`-hØn-\p ]n-∂n¬ Zp-cq-l-X-bps≠-∂m-tcm-]n-®v tI-c-fm hym]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ kan-Xn cw-K-Øp-h-∂p. I-®-h-S-°m-c-\pw I-S-bp-S-abpw X-Ωn¬ \n-e-\n¬-°p-∂ X¿-°-am-Wv C-Xn-\p ]n-∂n-se∂v C-h¿ B-tcm-]n-°p-∂p. Ip-‰hm-fn-I-sf A-Sn-b-¥-c-am-bn ]nSn-Iq-S-W-sa-∂v tPm¿-Pv tP-°_n-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. tbmK-Øn¬ Fw F A-K-Ãn≥, tPmbv-tPm¨, ]n C \n-km¿ kw-kmcn-®p.

s]-cp-h: tdm-U-cn-In¬ \n¿-Ønbn-´p-cp-∂ Im-dn-s‚ ap-I-fn¬ acw ho-Wv Im¿ `m-Kn-I-am-bn XI¿-∂p. Xp-S¿-∂v ssh-°w-˛-sXm-Sp]p-g tdm-Un¬ H-cp a-Wn-°q-tdmfw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p.

C-∂-se ssh-Io-´v s]-cp-h A-h¿-a I-t√-Øp-h-f-hn¬ \n∂ hm-I-a-c-am-Wv Np-h-Sv {Z-hn-®p a-dn-™p-ho-W-Xv. tN¿-Ø-e kz-tZ-in A-`n-emjn-s‚ Im-dm-Wv X-I¿-∂-Xv. Im¿ \n¿-Øn ]p-d-Øn-d-ßn A-

]n.Un.]n ]-Xm-I-Zn-\w B-N-cn¡pw

tIm-´-bw: ]n.Un.]n ÿm-]-I Zn-\-am-b C-∂v ]-Xm-I-Zn-\am-bn B-N-cn-°pw. Pn-√-bn-se hn-hn-[ a-fi-e tI-{μ-ßfn¬ ]-Xm-I Zn-\w B-N-cn-°p-sa-∂v Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw F-kv \u-jm-Zv sk-{I-´-dn H F k-°-dn-b A-dn-bn-®p.

A-\-[n-Ir-X \nÀ-am-Ww

tIm-´-bw: A-h-[n-bp-sS a-d-hn¬ \-K-c-Øn¬ ]-e-bn-S-Øpw A-\-[n-Ir-X \n¿-am-W-߃ \-S-Øp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. C-∂se Ip-a-c-Iw tdm-Un¬ D-∏q-´n¬ I-h-e-bv-°p k-ao-]w tdmU-cn-In¬ c-≠p ÿ-e-ß-fn¬ A-\-[n-Ir-X \n¿-am-Ww \-SØn-b-Xp \-K-c-k-`m A-[n-Ir-X¿ C-S-s]-´p \n¿-Øn-h-bv-]n®p. sI-´n-S D-S-a-bv-°p t\m-´o-kv \-¬-Ip-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. {]-tXy-I kv-Izm-Uv \-K-c -{]-tZ-i-ß-fn-eq-sS k©-cn-®p A-\-[n-Ir-X \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ \n-co-£n°pw.

DÂ-k-h-¯n-\p C-¶p sIm-Sn-tb-dpw

tIm-´-bw: Xn-cp-hm¿-∏v {io-Ir-jv-W-kzm-an t£-{X-Øn-se D¬-h-Øn-\p C-∂p sIm-Sn-tb-dpw. cm-hn-se H-º-Xn-\p `-{ZIm-fn-a-‰-∏n-≈n a-\ \m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS ap-Jy-Im¿an-I-Xz-Øn¬ sIm-Sn-tb-‰v. cm-hn-se F-´n-\p tIm-gn-t°m-Sv {]-im-¥v h¿-a-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ am-\-k P-]-e-l-cn \-S-°pw. ssh-Io-´v 5.30\v B-\-tbm-´w. Xp-S¿-∂p ]-√m-´v {_-lv-a-ZØ-\p K-P-Iu-kv-Xp-`w ]p-c-kv-Im-cw k-Ωm-\n-°pw. \m-sf ssh-Ip-t∂-cw 4.30\p \m-Z-kz-c I-t®-cn, cm-{Xn F-´n-\p Km\-X-cw-Kn-Wn, H-º-Xn-\p hn-jp-hn-f-°v.

X-e-tbm-e-∏-d-ºv _-kv Ãm≥Un-\p k-ao-]-ap-≈ hym-]m-c ÿm-]-\-Øn-te-°v C-Sn-®p-Ib-dn-b Sn-∏¿

I-Sp-Øp-cp-Øn-bn¬ Im-dn-\p ap-I-fn¬ ho-W a-cw sh-´n-am-‰p-∂p

N-§-\m-tÈ-cn \-K-c-k-`m sN-bÀ-t]-gv-k¬ am-äw A-I-−h-[v -\n n-ap-ew¶n \n-I-¯p-s¶¶v bp.Un.F-^v D-t]-£n-¡p-¶p N-ß-\m-t»-cn: sN-b¿-t]-gv-ks‚ Im-em-h-[n I-gn-™n-´pw `-cW t\-Xr-Xz-am-‰w B-h-iy-s∏Sm-\p-≈ \o-°w- bp.Un.F-^v Dt]-£n-°p-∂p. ap≥ [m-c-W-b-\p-k-cn-®v F≥.F-kv.F-kn-s‚ Iq-Sn ]n¥p-W-bp-≈ sN-b¿-t]-gv-k¨ kv-an-Xm- P-b-Ip-am¿ B-dp- amkw ap-ºv cm-Pn-h-®v tI-c-fm tIm¨-K-kv (Fw)\v ÿm-\w -\¬tI-≠-Xm-sW-¶n-epw cm-Pn-h®m¬ `-c-Ww bp.Un.F-^n¬ \n-∂p \-„-s∏-Sp-sa-∂ `-b-amWv Cu B-h-iyw D-t]-£n°m≥ Im-c-W-am-bn Aw-K-߃°n-S-bn-se A-S-°n-∏n-Sn-® kwkm-cw. F-∂m¬ C-Xp kw-_-‘n-®v bp.Un.F-^n-tem ]m¿-e-sa‚-dn ]m¿-´n-bn-tem C-Xp-h-sc-bpw N¿-®-Iƒ \-S-∂n-´p-an-√. C-\n \S-Øm-\p-≈ km-[y-X-bpw ]q¿W-am-bpw A-S-™ \n-e-bn-ep-am-

`n-em-jv kw-km-cn-®p-\n¬-°ptºm-gm-bn-cp-∂p a-cw ho-W-Xv. I-Sp-Øp-cp-Øn-, ]n-d-hw F-∂nhn-S-ß-fn¬ \n-∂v ^-b¿-t^m-gvkpw sh-≈q¿ t]m-en-kpw tN¿∂m-Wv a-c-߃ sh-´n-am-‰n K-XmK-Xw ]p-\-ÿm-]n-®-Xv.

Npcp¡¯nÂ

Wv. C-Xn-\p Im-c-Ww \n-e-hn-ep≈ sN-b¿-t]-gv-k¨ `-c-W-Ønen-cp-∂m-epw C-s√-¶n-epw- X߃-°v H-∂p-an-s√-∂ \n-e-]mSm-Wv F≥.F-kv.F-kn-\p-≈Xv. F-∂m¬ kz-X-{¥-cm-bn hnP-bn-°p-I-bpw bp.Un.F-^n-\p ]n-¥p-W \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X \m-ep-t]-cn¬ k¿-h-kz-X-{¥cm-bn F-gp-Xn-s°m-Sp-Ø aq-∂pt]-cp-sS \n-e-]m-Sv C-\n F-¥mbn-cn-°p-sa-∂v bp.Un.F-^n-¬ hy-‡-X-bn-√. A-h-sc hn-izm-k-Øn-se-Sp°m≥ C-t∏m-gpw bp.Un.F-^n\m-bn-´p-an-√. ]p-Xn-b sN-b-¿-t]g-v-k-sW Xn-c-s™-Sp-t°-≠n -h∂m¬ F¬.Un.F-^v ÿm\m¿-Yn-bm-bn ap≥ \-K-c-k-`m[y-£-bpw {]-Xn-]-£ t\-Xmhp-am-b Ir-jv-W-Ip-am-cn cm-Pti-J-c-\m-bn-cn-°pw h-cn-I.Nne-t∏mƒ F¬.Un.F-^v ]n-¥p-

Cu-cm-äp-t]-«-bn a-g-tbm-sSm-¸w B-en-¸-g-hÀ-j-hpw Cu-cm-‰p-t]-´: C-∂-se ssh-Io-´v Cu-cm-‰p-t]-´-bn-¬ a-g-tbm-sSm∏w Iq-‰≥ B-en-∏-g-߃ h¿-jn-®-Xv Iu-Xp-I-am-bn. Ip-´n-Iƒ Bth-i-tØm-sS C-h s]-dp-°n-sb-Sp-°p-I-bpw Nn-e¿ A-Xp- Xn-∂p t\m-°p-I-bpw sN-bv-Xp. B-en-∏-gw s]-dp-°p-∂-Xn-\n-sS ]m-d-bn¬ h¿-°n-bp-sS X-e-bn¬ B-en-∏-gw ho-Wv ]-cn-t°-‰p. G-I-tZ-iw Ac-°n-tem Xq-°w h-sc-bp-≈ B-en-∏-gw ho-W-Xm-bn {]-tZ-i-hm-knIƒ ]-d-bp-∂p.

Cu-cm-‰p-t]-´ sX-t°-°-c In-W-‰p-aq-´n¬ kn-Pp-hn-s‚ ho-´n¬ s]-dp-°n-°q-´n-b B-en-∏-gw

W-tbm-sS H-cp kz-X-{¥w-K-hpw ÿm-\m¿-Yn D-≠m-tb-°pw. F-Xp- hn-t[-\-bpw `-c-Ww ]nSn-°p-I F-∂ e-£y-hp-am-bn kz-X-{¥mw-K-ß-fn¬- ]-e-cp-ambpw C-Xn-t\m-S-Iw F¬.Un.F^vv _-‘-s∏-´n-´p-≈-Xm-bm-Wv hn-h-cw. C-\n F-s¥-¶n-epw Imc-W-h-im¬ bp.Un.F-^v ÿm\m¿-Yn X-s∂ hn-P-bn-®m¬ ssh-kv- sN-b¿-am-\pw sN-b¿t]-gv-k-Wpw tI-c-fm tIm¨-{Kkv B-hp-∂-Xn-t\m-Sp tIm¨{K-kv tbm-Pn-°p-∂p-an-√. C-Xn-\p ]-cn-lm-c-sa-∂ \n-ebn¬ tI-c-fm tIm¨-{K-kv sshkv sN-b¿-am≥ ÿm-\w H-gn-bW-sa-∂ \n¿-tZ-iw tIm¨-{Kkv ap-t∂m-´v h-bv-°m-\m-bn-cp∂p t\-c-sØ \o-°w. F-∂m¬ aq-∂p h¿-j-tØ-°p \¬-In-b ÿm-\w H-gn-bm≥ tI-c-fm tIm¨-{K-kv X-øm-dm-hp-I-bp-an√.

]p-Xn-b sN-b¿-t]-gv-k¨ h∂m¬ `-c-W- ]-cn-N-b-ap-≈bmƒ ssh-kv- sN-b¿-am≥ ÿm\-tØ-°v A-Xym-h-iy-hp-amhpw. Cu km-l-N-cy-Øn¬ \ne-hn-ep-≈ sN-b¿-t]-gv-k¨ Xs∂ Xp-S-c-s´-sb-∂ \n-e-]m-SmWv tIm¨-{K-kv kzo-I-cn-®n-cn°p-∂-Xv . F¬.Un.F-^v-˛bp.Un.F-^v kz-X-{¥ F-∂ \ne-bn-em-Wv P-bn-®-sX-∂ A-\pIq-e km-l-N-cyw- Iq-Sn kv-an-XmP-b-\p k-lm-b-I-am-bn-´p-≠v. tI-c-fm tIm¨-{K- n-\p sNb¿ -t]-gv-k¨ ÿm-\w \¬-Inbm¬ \n-e-hn-ep-≈ ssh-kv sNb¿-am-≥ A-an-X A-[n-Im-cw Iøm-fm≥ km-[y-X-bp-f-f-Xn-\m ¬ \n-e-hn-ep-≈ sN-b¿-t]-gvk≥ X-s∂ Xp-S-cp-∂-Xm-Wv \√-sX-∂ A-`n-{]m-b-am-Wv tIm¨-{K- n-se ]-e Aw-K-ßfpw c-l-ky-am-bn {]-I-Sn-∏n-°p∂-Xv.

Ip-a-c-Iw: Xp-S¿-®-bm-bn A-h[n Zn-h-k-߃ ap-∂n¬-I-≠v ]Sn-™m-d≥ ta-J-e-bn-se `q-am^n-b \n-ew \n-I-Øp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. Ir-jn sN-bv-Xp sIm-≠n-cn°p-∂ ]m-S-ti-J-cw ap-X¬ N-Xp∏p \n-e-߃ h-sc a-Æ-Sn-®p \nI-Øp-I-bm-Wv. \m-sf h-sc XpS¿-®-bm-bp-≈ A-h-[n Zn-h-k߃ ap-∂n¬ I-≠m-Wp \n-ew \n-I-ج Xp-S-ßn-bn-cn-°p-∂Xv. I-h-Wm-‰n≥-I-c ssI-∏p-g-ap´v tdm-Un-s‚ k-ao-]-Øv G-°-dp I-W-°n-\p ÿ-e-am-Wv \n-IØm≥ B-cw-`n-®n-cn-°p-∂-Xv. dh-\yq A-[n-Ir-X-cp-sS-bpw {]mtZ-in-I cm-jv-{So-b t\-Xr-Xz-ßfp-sS-bpw H-Øm-i-tbm-sS-bmWp `q-an \n-I-Øp-∂-Xv. Ip-a-cIw, Xn-cp-hm¿-∏v, A-bv-a-\w, B¿∏q-°-c ]-©m-b-Øp-I-fn-em-bn \n-c-h-[n ÿ-e-ß-fn-em-Wp \new \n-I-Ø-en-\p-≈ H-cp-°ßƒ \-S-°p-∂-Xv.

am-en-\y kw-kv-I-c-W-¯n tIm-«bw ap-¶nse¶v- sN-bÀ-am³ tIm-´-bw: am-en-\y kw-kv-I-cW \o-°w `m-Kn-I-am-bn X-S- s∏-s´-¶n-epw am-en-\y kw-kv-Ic-W {i-a-ß-fp-am-bn \-K-c-k-` _-lp-Zq-cw ap-t∂m-´p-t]m-sb∂v ap-≥-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw ]n k-t¥m-jv Ip-am¿. 100 Zn-hkw e-`n-®n-´pw H-∂pw sN-bv-Xns√-∂ hm-Zw ]-®-°-≈-am-Wv. 19 tIm-Sn-bp-sS \-K-c-k-`-bpsS am-en-\y \n¿-am¿-P-\ _r-lXv- ]-≤-Xn-°v tI-{μ-\-K-c Im-cya-{¥m-e-bw A-\p-a-Xn \¬-In-bXp X-s∂ Cu cw-K-Øp-≈ h-enb Np-h-Sp-h-bv-∏m-Wv. C-e-Ivj≥ {]-Jym-]-\w h-∂-Xp-aq-eam-Wv C-Xn-s‚ ]-Ww e-`n-°mXn-cp-∂-Xv. Cu am-kw X-s∂ Xp-I e-`n°p-sa-∂m-Wp {]-Xo-£. ]-≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn 25,000 ss]∏v I-tºm-Ãv 25000 dn-Mv I-tºmÃp-am-Wv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-

N-§-\m-tÈ-cn P-\-d B-ip-]-{Xn-bn sX-cp-hp\m-bv-¡-fp-sS i-eyw cq-£w N-ß-\m-t»-cn: \q-dp-I-W-°n-\p tc-m-Kn-Iƒ- Zn-h-tk-\- F-Øp-∂ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ sX-cphp \m-bv-°-fp-sS i-eyw cq-£w. B-ip-]-{Xn-bp-sS ]-Sn-hm-Xn-epIƒ \m-bv-°ƒ ssI-b-S-°n-bncn-°p-I-bm-Wv. Po-h-\-°m-cpw tcm-Kn-I-fpw `o-Xn-bn-ep-am-bn. \m-bv-°ƒ I-b-dm-Xn-cn-°m≥ kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Ø-Wsa-∂ B-h-iyw D-b¿-∂n-´v \mtf-sd- B-sb-¶n-epw ]-cn-lm-c-ambn-´n-√. tcm-Kn-Iƒ A-Xym-h-iy kμ¿-`-ß-fn¬ F-tØ-≠ H.]n, tÃm¿ dq-an-\p ap≥-h-iw, hm-´¿ Sm-¶n-\p- Np-‰pw tUm-Œ¿-am¿ Dƒs∏-sS-bp-f-f Po-h-\-°m¿ \-S∂p- t]m-th-≠ ]p-d-sØ h-gn-bcn-In-epw \m-bv-°-fp-sS i-ey-amWv. tcm-Kn-I-fp-sS Iq-´n-cn-∏p-Imcpw a-‰pw sIm-≠p-h-cp-∂ B-lmcm-h-in-„-߃ `-£n-°m-\m-bn

_-‘-s∏-´-h-cp-sS `m-K-Øp \n∂p Kp-cp-X-c-am-b ho-gv-N-bm-Wp≈-sX-∂pw tcm-Kn-Iƒ-]-d-bp∂p. A-Sp-Ø- Im-e-Øv Xn-c-t°dn-b \-K-c-a-t[y Hm-Sn-b t]-bp≈-]-´n Hm-t´m-dn-£m-I-fn¬- bm{X-sN-bv-X-h-tc-t∏m-epw I-Sn-® kw-`-h-h-ap-≠m-bn. ss_-]m-kv tdm-Un-epw sdbn¬-th t-- Ã-j≥ ]-cn-k-c-Øpw sI.F-kv.B¿.-Sn.kn Un-t∏mbn-epw C-h-bp-sS i-eyw hym-]I-am-bn-´p-≠v. C-Xn-s\- ]n-Sn-Iq-Sn sIm-√m≥ _-‘-s∏-´-h¿ cw-KsØ-Øn-bm¬ F-Xn¿-∏p-am-bn kw-L-S-\-Iƒ cw-K-sØ-Øp-∂Xm-Wv {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m-sX h-cp-∂-sX-∂pw _-‘-s∏-´-h¿ \m-bv-°ƒ -ssI-b-S-°n-b P-\-d¬ B-ip-]-{Xn- hm¿-Un-se ]-d-bp-∂p.F-∂m¬ s]m-Xp P-\{]-th-i-\ I-hm-Sw ߃-°v t] hn-j-_m-[-tb¬F-Øp-∂ Cu \m-bv-°ƒ cm-{Xn- bn am-dn-°-gn-s™-∂v tcm-Kn-I- °p-∂-Xn-\p ap-sº C-Xn-\p ]-cnlm-cw Im-W-W-sa-∂ B-h-iyw Im-e-ß-fn¬-t]m-epw B-ip-]- fpw Po-h-\-°m-cpw ]-d-bp-∂p. C-h-sb ]n-S-n-Iq-Sp-∂-Xn¬ i-‡-a-m-Wv. {Xn ]-cn-k-c-Øv h-en-b i-ey-am-

Xv. H-∏w ho-Sp-I-fn-te-°v Pm-°t‰m-Sp- Iq-Sn-b 4000 _-tbm It_m-Ãp-I-fpw \¬-Ipw. C-h Hsc-Æ-Øn-\v G-Xm-≠v 10,000 cq]-tbm-fw Nn-e-hv h-cpw. I-ayq-\n-‰n G-cn-b-I-fn-te-°v 11 _-tbm-Kym-kv πm‚p-Iƒ ÿm-]n-°m-\m-bn C-t∏mƒ Xs∂ sS≥-U-¿ £-Wn-®n-´p-≠v. H-∏w aq-∂v C≥-kn-t\-‰-¿ bq\n-‰pw πm-Ãn-Iv sj-Õ¿ bq-\n‰pw \n¿-an-°pw. 19 tIm-Sn-bp-sS ]-≤-Xn-Iƒ 2.65 e-£w cq-] h-S-hm-Xq¿- Uw]n-Mv bm¿-Un-\m-bm-Wv \o-°n-h®n-cn-°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn-se tI-h-ew \m-ev \-K-c-k-`-I-fp-sS ]-≤-Xn-Iƒ-°p- am-{X-am-Wv tI{μ-]-cn-K-W-\ e-`n-®-Xv. F∂m¬ Cu h-kv-Xp-X i-cn-bm-b co-Xn-bn¬ a-\- n-em-°m-Ø-Xv tJ-Z-I-c-am-sW-∂pw sN-b¿am≥ ]-d-™p. C-Xp-Iq-Sm-sX

ip-Nn-Xz an-j-s‚ k-lm-btØm-sS-bp-≈ am-en-\y kw-kvI-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fpw \-S∂p-h-cn-I-bm-Wv. 1000 s]-∏v I-tºm-Ãv 317 _tbm-Kym-kv πm‚ v F-∂n-h C-Xns‚ `m-K-am-bn D-S≥ hn-X-c-Ww sN-øpw. A-tX-k-k-aw {In-bm-fl-I \n-e-]m-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´pt]m-bn-´pw Pn-√m `-c-W-Iq-S-hpw t]m-en-kpw k-lm-b-°p-∂n--s√∂v sN-b¿-am≥ B-tcm-]n-®p.

Xn-cp-\mÄ \m-sf Cu-cm-‰p-t]-´: Cu-cm-‰p-t]-´ Acp-hn-Øp-d sk‚ v tPm¿-Pv s^mtdm-\ ]-≈n-bn¬ Ko-h¿-Ko-kv k-l-Zm-bp-sS Xn-cp-\mƒ \m-sf B-cw-`n-°pw. 23, 24, 25 Xn-ø-Xn-Ifn-em-Wp {]-[m-\ Xn-cp-\mƒ. tabv H-∂n-\v F-´m-an-S-tØm-sS kam-]n-°pw.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-04-14  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-04-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you