Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/ktm

F³.-F-kv.-F-kv I-em-Pm-Y XpS§n

tIm-´-bw: a-Zyw, a-b-°p-a-cp-∂v Xp-S-ßn-b-h-bp-sS Zq-jy-h-i-ßsf-°p-dn-®v C-Sp-°n Pn-√-I-fnse tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-Øm\m-bn Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow \-SØp-∂ I-em-Pm-Y A-a-e-Kn-cn _n.-sI tIm-f-Pn¬ \n-∂v Fw.Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n kn≥-Unt°-‰v Aw-Kw tUm.-kn hn -tXma-kv ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v tIm-∂n F-kv.F≥.-tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-YnIƒ sX-cp-hp-\m-S-Iw A-h-X-cn∏n-®p. Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e t{]m-{Kmw tIm- Hm-Un-t\-‰¿ tUm. -sI -km-_p-°p-´≥, {]n≥kn-∏¬ kn-ÿ en-√n tdm-kv, t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿-am-cm-b knÿ a-cn-b tdm-kv, kp-Pm Nmt°m, thm-f‚n-b¿ sk-{I-´-dn {In-Ão-\ am-Xyp kw-km-cn-®p.

hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw C¶v

Im-™n-c-∏-≈n: h-´-I-∏m-d-˛\m-®n-tIm-f-\n P-e-hn-X-c-W skm-ssk-‰n-bp-sS hm¿-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw C-∂p Im-™n-c∏-≈n t]-´ K-h.ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v _n P-b-N-{μ≥, Pn-√m-]©m-b-Øv Aw-Kw a-dn-bm-Ω tPm-k-^v, hn-I-k-\ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz.kp\n¬ tX-\w-am-°¬, t£-a-Imcy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN¿-am≥ \-ko-a lm-cn-kv, tªm-°v ]©m-b-Øv Aw-Kw s]m-∂-Ω iin, hm¿-Uv Aw-Kw jo-P k°o¿,A-en F-kv ]p-fn-aq-´n¬, skm-ssk-‰n sk-{I-´-dn kp\n¬ Fw F sIm-®p-aT-Øn¬, J-Pm-©n Fw F-kv C-kv-ambo¬ sN-cn-]p-d-Øv, tPm-bn-s‚ sk-{I-´-dn kn-bm-Pv h-´-I-∏m-d kw-km-cn-°pw.

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â Im-™n-c-∏-≈n: B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ AwK-ß-fm-b {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Kp-W-t`m-°-Xm-°-fp-sS c-Pn-kvt{S-j≥ ]p-Xp-°¬ C-∂v. 6,7,8 hm¿-Up-I-fn¬-s∏-´-h¿-°v B\n-tØm-´w aZvvd-k-bn-epw 9,10,11 ¬-s∏-´-h¿-°v t]-´ K-h¨-sa‚ v kq-Iq-fn-epw12,13,20 hm¿-Up-Ifn¬-s∏-´-h¿-°v ]-´n-a-‰w ]-≈n lm-fn-epw 13,17,18hm¿-Up-I-fn¬s∏-´-h¿-°v hn-gn-°-tØm-Sv ]n.ssh.-Fw.F hm-b-\-im-e F∂n-h-S-ß-fn-epw {]-h¿-Øn-°p∂ Iymw-]p-I-fn¬ F-Øn c-Pnkv-t{S-j≥ ]p-Xp-°m-hp-∂-XmWv. Cu am-kw 31\v Im-em-h-[n A-h-km-\n-°p-∂ Im¿-Up-I-fmWv \n-e-hn¬ ]p-Xp-°p-∂-Xv.

tX³-am-hp-IÄ a¬-a-d-bp-¶p; am-¼-g-¡m-e-hpw F-cp-ta-en: th-\-e-h-[n-°m-eØv Ip-´n-I-fp-sS I-fn-∏m-d-ºp-Ifm-bn-cp-∂ am-hn¬-tXm-´-߃ C-∂p t]-cn-\p-am-{Xw. h-gn-tbmc-ß-fn-epw \m-´p-]p-c-bn-S-ß-fnepw C-e-I-sf a-d-®pw in-J-c-ßsf Ip-\n-®pw \n-d-™p Im-bv ®n-cp-∂ \m-´p-am-hp-Iƒ Hm¿-abm-hp-∂p. N-°-c-am-hn-s‚ tX ≥-a-[p-c-hpw ]-®-°¿-∏q-c-Øns‚ ]p-fn-∏pw \m-S≥ Po-hn-XØn-se A-\p-`-h-ß-fm-bn-cp∂p. I-Æn-am-ßm A-®m-dpw amßm-®-Ω-¥n-bpw D-∏p-am-ßm°-dn-bpw a-e-bm-fn-bp-sS F°m-e-sØ-bpw cp-Nn-t`-Z-am-bncp-∂p. am-\w-ap-´n h-f-cp-∂ \m´p-am-hp-Ip-ep-°n-∏-dn-®v A-b¬hm-kn-Iƒ-°p am-ß k-Ωm-\am-bn sIm-Sp-°p-∂-Xv a-e-bm-fnbp-sS ku-lm¿-±-X-bp-sS `m-Kam-bn-cp-∂p. hm-h-epw In-fn-bpw sImØn-bn-Sp-∂ am-º-gw s]-dp-°m ≥ ]p-e¿-s® am-hn≥-Np-h-´n-se-

Øp-∂-Xv A-°m-e-sØ io-eam-bn-cp-∂p. ao-\-Øn¬ A-®mdn-Sp-∂ I-Æn-am-ß Nn-ß-Øn ¬ Hm-W-sa-Øp-tºmƒ k-Zys°-Sp-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p tI-cf-Øn-se A-Sp-°-f hn-ti-jw. A-Æm-d-°-Æ-\pw In-fn-I-fpw

ho-gv-Øp-∂ am-º-gw s]-dp-°m ≥ am-hn≥-Np-h-SpIƒ Ip-´n-Iƒ B-tLm-j-∏-d-ºp-I-fm-°n-bncp-∂ Im-ew t]m-bn a-d-™p. am-hn≥ in-J-c-ß-fn-se \o-dpw s]m-Xn-bpw In-fn-°q-´-hpw I≠p-h-f-cp-∂ X-e-ap-d C-∂n-√. am-hpw am-º-g-hpw C-Xn-hrØ-am-b \n-c-h-[n Km-\-ß-fpw I-Y-I-fpw tI-´p-h-f¿-∂ ]-g-b X-e-ap-d-bp-sS \m-hn¬ \m-S-≥ am-º-g-Øn-s‚ cp-Nn am-bp-Ibm-Wv. kz¿-W-°-Xn-cp-Iƒ t]m-se Xn-f-ßp-∂ am-hn¬ ]q°ƒ \m-Sn-s‚ ^-e-k-ar-≤n-bpsS A-S-bm-f-am-bn-cp-∂p. \m-´pam-ß-bpw N-°-°p-cp-hpw ]™-am-k-Øn-se hn-in-„-ßfm-b I-dn-I-fm-bn-cp-∂p. D-∏p-w ap-fIpw Iq-´n I-Æn-a-ßm N-h®pXn-∂p-∂-Xv ]-g-b-Im-e-Øns‚ A-h-[n-°m-e-Øn-se t\-ctºm-°m-bn-cp-∂p. tIm-e≥, X-Ø-Np-≠≥, I ¿-∏q-cw, tIm-´p-t°m-Ww, aq-hm-

≠≥, a-bn-em-∏q, In-fn-®p-≠≥ F-∂n-ß-s\ \q-dn-te-sd C-\w \m-S≥ am-hp-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. Im-ew _-Uv am-hp-Iƒ C-Sw-]nSn-®p. aƒ-tKm-h≥, A¬-t^m ≥-kv, \o-e≥, tk-ew F-∂n-ßs\ k-¶-c-C-\w am-hp-Iƒ a-´p∏m-hn¬ Ir-jn-bm-bn. ]p-c-bn-Shpw ap-‰-hpw \n-d-™p ]-¥-en®n-cp-∂ \m-´p-am-hp-Iƒ C-Sw If-bp-∂ a-cß - f - m-bn am-dn-bt- XmsS tIm-Sm-en h-bv-°-s∏-´p. d_¿-tØm-´-ßfpw ho-Sp-I-fpw s]-cp-In-b-tXm-sS \m-S≥ am-hpIƒ sh-´n-ho-gv-Ø-s∏-´p. \m-S≥ am-ß-bp-sS cp-Nn-b-dn-bm≥ Ir{Xn-a-Xzw \n-d-™ k-¶-cam-hpI-sf ]-gn-°p-I-bm-Wv. cp-Nnbpw a-W-hpw Kp-W-hp-an-√m-Ø ]p-Xn-b am-º-g-ß-sf C-d-°p-aXn-bn¬ H-fn-®n-cn-°p-∂ hn-j°q-´p-Iƒ \m-S≥-am-hp-Iƒ a¨-a-d-™-Xn-s‚ im-]-am-bn ]-g-b X-e-ap-d-bn-se ap-Xn¿-∂h¿ hn-ti-jn-∏n-°p-∂p.

23 am¿®v 2014 Rmb¿

tIm-«-b-¯v Nq-Sv i-à-am-hp-¶p

B-tcm-Ky C³-jpd³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â

tIm-´-bw: Nq-Sv I-\-Ø-tXm-sS tIm-´-bw D-cp-In-sbm-en-°p-∂p. Cu h¿-j-sØ G-‰-hpw Iq-Sn-b Xm-]-\n-e-bm-b 37 Un-{Kn sk¬-jy-kv s^-{_p-h-cn 27 \pw, 28 \pw tIm-´-b-Øv tc-J-s∏-Sp-Øn. h-cpw-Zn-hk-ß-fn¬ Nq-Sv iv-I-X-am-hp-sa-∂v Im-em-h-kv-Y hn-Z-Kv-[¿ ]-d-bp-∂Xv.C-t∏mƒ i-cm-i-cn 35 \pw 37\pw C-S-bn-em-Wv tIm-´-b-sØ ]I¬ Xm-]-\n-e. I-gn™ h¿-jw Cu Ime-b-f-hn¬ 36.5 Un{Kn-bm-bn-cp-∂p Db¿-∂ Xm-]-\n-e. A-Xv ap-∏-Øn-tb-gmbn D-b¿-∂p. cm-{Xnbn-epw i-cm-i-cn 30 ap-X¬ 32 Un-{Kn-hsc-bm-Wv Nq-Sv. Im-em-h-kv-Y-bnep-≠m-b hy-Xn-bm\-Øn-s\m-∏w a-g-bpsS e-`y-X-°p-d-hpw Nq-Sv h¿-[n-°m≥ Im-c-W-am-b-Xm-bn hn-Z-Kv-[¿ ]-d-bp-∂p.Un-kw_¿ ap-X¬ P-\p-h-cn h-sc-bp-≈ Im-e-b-f-hn¬ H-∂-c sk‚n-ao-‰¿ a-g am-{X-am-Wv tIm-´-b-Øv e-`n-®-Xv. I-gn-™ h¿-jw Cu k-a-bØv A-©-c sk‚n ao-‰-dn-e-[n-Iw a-g e-`n-®n-cp-∂p. Cu \n-e-bn¬ t]m-bm¬ I-gn-™ ]-Øp h¿-j-sØ D-b¿-∂ Xm-]-\n-e-bm-b 38 Un-{Kn-bpw a-dn-I-S-°p-sa-∂v Im-em-h-kv-Y hn-Z-Kv-[¿ ]-d-bp-∂p.AtX-k-a-bw th-\¬ I-Sp-Ø-tXm-sS In-W-dp-I-fn-epw a-‰pw P-e-\n-c∏v {I-am-Xo-X-am-bn Xm-gv-∂p. ip-≤-P-e-£m-aw cq-£-am-b-tXm-sS ]I¿-®-hym-[n-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-´p-≠v.

ap-≠-°-bw: ]-©m-b-Øn‚ ]cn-[n-bn¬ h-cp-∂ {]-tZ-i-ß-fn ¬ B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv Im ¿-Uv F-Sp-Øn-´p-≈ Kp-W-t`m‡m-°-fp-sS c-Pn-kv-t{S-j≥ ]pXp-°¬ \m-sf H-∂v, c-≠v, aq-∂v hm¿-Up-I-fn-te-Xv ap-≠-°-bw Ir-jn-`-h≥ lm-fn-epw \m-ev A©v B-dv hm¿-Up-I-fn-te-Xv C. Fw.F-kv tIm-f-\n A¶W-hmSn-bn-epw \-S° - pw. \m-ev, G-gv hm ¿-Up-I-fn-te-Xv h-cn-°m-\n Ithm-°-√n¬ I-S-bn-epw F-´v, Hº-Xv hm¿-Up-I-fn-te-Xv ]p-∂¥m-\w am-Xyp-hn‚ I-S-bn-epw 25\v H-ºX - v, 10 hm¿-Up-If - n-te-Xv A-kw-_-\n A-£-c ¢-∫n-epw 10,11,12 hm¿-Up-I-fn-te-Xv ]p-©h-b¬ ]m-cn-jvl - m-fn-epw 13,14,16 hm¿-Up-If - n-te-Xv ]p-en-Ip-∂v Fkv.F≥.Un.]n lm-fn-epw 15mw hm¿-Un-te-Xv I-Æn-a-e ]-g-btXm-´w I-Sb - n-epw 26 \v 17,18 hm¿Up-I-fn-te-Xv C-©n-bm-\n B¿. ]n.F-kv lm-fn-epw 19, 20, 12 hm¿Up-If - n-te-Xv ap-≠° - b - w Ir-jn`-h≥-lm-fn-epw ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-epw \-S° - pw.

kÀ hmÀ-Un-se sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn Im³en-^v-äv {]-hÀ-¯-\w \n-e-¨p tam-j-Ww hÀ-[n-¡p-¶p B¿-∏q-°-c: sa-Un-°¬ tIm-fPv B-iq-]-{Xn-bn¬ tam-j-Ww h¿-[n-°p-∂p. H-cm-gv-N-bv°p-≈n ¬ c-≠p-tam-j-W-am-Wv A-Xymln-X hn-`m-K-Øn-epw H.]n hn-`mK-Øn-ep-am-bn \-S-∂-Xv. tUm-Œdp-sS ta-i-∏p-d-Øv _m-Kv h-® ti-jw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øns°m-≠n-cp-∂-t∏m-gm-Wv \-gv-kns‚ ]-W-hpw sam-ss_¬ t^mWpw A-S-ßp-∂ _m-Kv tam-„n°-s∏-´-Xv. H.]n-bn¬ F-Øp-∂ tcm-Kn-I-fp-sS No-´v ko-‰v sN-bvX ti-jw tUm-Œ-sd G¬-∏n-®

ti-jw F-Øn-b-t∏m-gm-Wv h-\n- s\ Xp-S¿-∂v A-Xym-ln-X hn-`m- 6,000 cq-]-bpw sam-ss_¬ t^mXm Po-h-\-°m-cn-bp-sS _m-Kv K-Øn¬ F-Øn ]-cn-tim-[-\ \- Wpw A-S-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p _mtam-„n-°-s∏-´-Xv. S-Øp-∂-Xn-\n-sS \-gv-kv _m-Kv Kv. tam-j-W hn-h-cw B-iq-]-{XnA-[n-Ir-X¿ Km-‘n-\-K¿ t]men-kn¬ A-dn-bn-s®-¶n-epw tam Hcm-gv-N-bv-¡p-Ån \-S¶-Xv c−p-tamjWw „m-hn-s\ I-s≠-Øm-\m-bn-√. Cu tam-j-W-Øn-\p ]n-∂m \gv-kn-sâ 6000 cq-]bpw sam-ss_-epw tamãn¨p se-bm-Wv H.]n-bn-se h-\n-XmPo-h-\-°m-cn-bp-sS 3,000 cq-] -H.]n Po-h-\-¡m-cn-bp-sS 3000 cq-]bpw I-hÀ¶p bpw sam-ss_¬ t^m-W-pw ASßnb _m-Kv \-„-s∏-´-Xv. _m28mw- hm¿-Un¬ Uyq-´n sN-bv- F-Sp-Øv tUm-Œ-dp-sS ta-i-∏p-d- Kv ta-i-∏p-d-Øv h-® ti-jw H. Xp-sIm-≠n-cp-∂ \-gv-kn-\p s]- Øv h-®p. ]-cn-tim-[-\ I-gn-™- ]n No-´v ko¬ sN-bv-Xv tUm-Œ¿ s´-∂v A-kz-ÿ-X D-≠m-b-Xn- t∏mƒ _m-Kv \-„-s∏-´n-cp-∂p. ssI-h-iw G¬-∏n-® Xn-cn-s®-

sd-bnÂ-th dn-kÀ-th-j-³ Iu-−-dn 42 e-£-¯n-sâ {I-a-t¡-Sv; bphm-hv ]n-Sn-bn Øp-∂- ÿm-]-\-amWn-Xv. 2014 P-\p-h-cn 27 apX¬ am¿-®v 21 h-sc-bp≈ I-W-°n-em-Wv h ≥ {I-ta-t°-Sv \-S-Ønb-X-m-bn hn-Pn-e≥-kv hn-`m-Kw I-s≠-Øn-bXv.

Im-™n-c-∏-≈n: Im-™n-c-∏≈n an-\n kn-hn¬ tÃj-\n¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ k-tX¨ sdbn¬-th dn-k¿-th-j-≥ Sn-°-‰v Iu-≠-dn¬ 42 e-£-Øn-s‚ {Ia-t°-Sv I-s≠-Øn. {I-a-t°-Sv \S-Øn-b ap-≠-°-bw kz-tZ-in Icn-∏m-∏-d-ºn¬ c-¥o-]v tPmWn(40)s\ sd-bn¬-th hn-Pne≥-kpw sd-bn¬-th tIm-ta-gvky¬ hn-`m-K-hp-w tN¿-∂p ]n-SnIp-Sn. C-bm-sf Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv tÃj-\n¬ lm-P-cm°n. A-£-b-bn¬ \n-∂v ss{]h-‰v G-P‚m-bn G-s‰-Sp-Øp \-S-

dnk¿-th-j≥ Iu-≠-dn¬ D-tZym-K-ÿ¿ ]cn-tim-[-\ \-S-Øp∂p

Øn-b k-a-bw sIm-≠v _m-Kv tam-„n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu k-a-bw A-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ tcm-Kn-I-sf-bpw Iq-sS-sb-Øn-bh-sc-bpw tNm-Zyw sN-bv-sX-¶nepw _m-Kv tam-„n-°-s∏-´-Xv Ah¿ B-cpw {i-≤n-®n-cp-∂n-√. B-ip--]-{Xn-bn-se hm¿-Up-Ifn-epw tam-j-Ww h¿-[n-°p-∂Xn-\m¬ kp-c-£m-kw-hn-[m-\w i-‡n-s∏-Sp-Øp-I-tbm Im-a-dIƒ ÿm-]n-°p-I-tbm sN-øW-sa-∂m-Wv tcm-Kn-I-fp-sS Bh-iyw.

B¿-∏q-°c - : Im≥-k¿ hm¿-Un-se en-^v‰ - v {]-h¿-Ø\ - c - l - n-Xam-bn-´v H-cm-gvN - ]n-∂n-´p. X-Ic - m¿ ]-cn-lc - n-°mØ-Xn-\m¬ tcmKn-Iƒ Zp-cn-XØ - n-em-bn-cn-°p-Ib - m-Wv. Nn-In¬-kb - n¬ I-gn-bp∂ t- cm-Kn-Is - f H-∂pw c-≠pw \n-eI - f - n¬ \n-∂p _-‘p-°ƒ Npa-∂p sIm-≠m-Wv td-Un-tb-j≥, Io-tam-sX-dm-∏n F-∂o NnIn¬-kb - v° - p sIm-≠p-t]m-hp-∂X - v. Zp-cn-X]q¿-W-am-b A-h-ÿ D-≠m-bn-´pw A-[n-Ir-X¿ C-Ss]-Sp-∂n-s√-∂m-Wv tcm-Kn-If - pw _-‘p-°f - pw ]-db - p-∂X - v. I-gn™ h¿-jhpw Cu A-hÿ D-≠m-bn-cp-∂p. Im-e∏ - g - ° - w sN∂ en-^v-‰p-Iƒ am-‰n B-[p-\n-I kw-hn-[m-\-ap-≈ en-^v-‰p-Iƒ ÿm-]n-s®-¶n¬ am-{X-ta Cu hm¿-Un-se en-^v‰ - n-s‚ {]-iv\ - w ]-cn-lc - n-°m≥ I-gn-bp-Ib - q. Im-≥k - ¿ tcm-Kn-Iƒ-°v a-cp-∂p hm-ßm-\pw B-tcm-Ky C≥jp-d≥-kv Im¿-Uv c-Pn-kv-{S¿ sN-øm-\pw {]-tXy-I Iu-≠¿ ÿm-]n-°-W-sa-∂v ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw A-h ÿm-]n-°p-∂Xn-\p bm-sXmcp \-S-]-Sn-bpw A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-®n-´n-√. Cu hn-`m-Kw tcm-Kn-It- fm-Sv A-[n-Ir-X¿ Im-Wn-°p-∂ {Iq-cX - b - n¬ {]-Xn-tj-[n-®v a-\p-jym-hI - m-i I-Ωo-j\ - v ]-cm-Xn \¬-Ip-∂X - n\v X-øm-sd-Sp-°p-Ib - m-Wv Nn-e tcm-Kn-If - p-sS _-‘p-°ƒ.

tam-jv-Sn-¨ ss_-¡n I-d§n-b kw-L-s¯ D-S-a ]n-Sn-Iq-Sn Ip-a-c-Iw: tam-jv-Sn-® ss_-°pam-bn I-d-ßn-b Ip-´n tam-jv-Sm°-sf D-S-a X-s∂ ]n-Sn-Iq-Sn. Ign-™ 28\v Ip-a-c-Iw t_m-´v sP´n ]-Sn-™m-dp h-i-Øp-≈ sk ‚ v ]o-t‰-gv-kv kv-Iq-fn-s‚ k-ao]-Øp \n-∂p tam-j-Ww t]m-b ss_-°m-Wv D-S-a ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Ip-a-c-Iw kz-tZ-in-bm-b hn-aem-e-bw hn-]n-s‚ b-a-l B¿ F-Iv-kv 100 ss_-°m-Wv tam-jWw t]m-b-Xv. tam-j-Ww t]m-b-Xv kw-_‘n-®v ]-cm-Xn \¬-In-´pw t]m-enkv A-t\z-j-Ww \-S-Øn-bn-√. C-∂-se cm-hn-se 11 Hm-sS ]-Xn-

\-©pw ]-Xn-\m-dpw h-b- v {]mb-ap-≈ c-≠p t]¿ tam-jv-Sn-® ss_-°n¬ A-Ω-¶-cn tdm-Un-ep≈ hn-]n-s‚ ]n-Xm-hv \-S-Øp-∂ I-S-bn¬ kn-K-c-‰v hm-ßm-s\Øn. A-{]-Xo-£nX-am-bn ss_°v I-≠ hn-]n-\pw kp-lr-Øp-Ifpw tN¿-∂v C-cp-h-sc-bpw ]n-SnIq-Sn. tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mƒ Xn-cphm-Xp-°¬ kz-tZ-in-I-fm-b Ch¿ 5,000 cq-] sIm-Sp-Øv Xn-cphm-Xn-°¬ \n-∂p hm-ßn-b ss_-°m-sW-∂m-Wv ]-d-™Xv. C-h-sc sIm-≠v ss_-°v hn‰-bm-sf Ip-a-c-I-tØ-°p hn-fn-

∏n-°p-I-bpw t]m-en-kn¬ A-dnbn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v Xn-cp-hm-Xn-°¬ \n-∂p Ip-a-c-IsØ-Øn-b B-dw-K kw-L-sØ t]m-en-kv Hm-Sn-®n-´p ]n-Sn-Iq-Sn. ]n-Sn-bn-em-b-h-sc√mw C-cp]-Xp h-b- n¬ Xm-sg-bp-≈-hcm-Wv. F-∂m¬ tam-jv-Sm-°-fpsS hn-h-c-߃ c-l-ky-am-°n h-bv-°m-\m-Wv cm-{Xn ssh-Inbpw t]m-en-kv {i-an-®-Xv. am-[ya {]-h¿-Ø-I¿ B-h-iy-s∏-´n´pw tam-jv-Sm-°-fp-sS hn-h-c-ßtfm tI-kv kw-_-‘n-® hn-h-cß-tfm t]m-en-kv ]p-d-Øp-hn-´n√.

tPm-kv sI am-Wn- G-äp-am-\qÀ ]-{Xn-I-I-fp-sS kq-£v-a ]-cn-tim-[-\ \msf; a-Þ-e-¯n ]-cy-S-\w \-S-¯n

Øm-\mÀ-Yn-s¡m-¸w aq-¶pt]À-¡v {]-th-i-n-¡mw tIm-´-bw: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xn\m-bn k-a¿-∏n-® \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-I-fp-sS kq-£-a ]-cntim-[-\ 24\p cm-hn-se 11-\v Pn√m h-c-Wm-[n-Im-cn-bm-b I-e-IvS-dp-sS tNw-_-dn¬ B-cw-`n°pw. I-e-Iv-S¿ A-Pn-Øv Ip-amdm-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-I. ÿm-\m¿-Yn-s°m-∏w aq-∂p t]

tPm-kv sI am-Wn-sb G-‰p-am-\q-cn¬ Ip´n-Iƒ am-e-bn-´v kzo-I-cn-°p∂p tIm-´-bw: bp.Un.F-^v ÿm- tSm-an I-√m-\n ]-cy-S-\w D-Zv-Lm- tSm-an I-√m-\n ]-d™ p. I-´® - n\m¿-Yn tPm-kv sI am-Wn-bp-sS S-\w sN-bv-Xp. 50 h¿-j-tØm- d-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® ]-cy-S-\w c-≠mw Zn-h-k Xn-c-s™-Sp-∏p fw ap-S-ßn-°n-S-∂ a-fi-e-Øn- cm-{Xn ssh-In hn-t√-Pv lmƒ P]-cy-S-\-Øn-\v G-‰p-am-\q¿ a- s‚ hn-I-k-\w A-©p h¿-jw- Mv-j-\n¬ ]-cy-S-\w k-am-]n-®p. fi-e-Øn¬ B-th-tim-Pz-e- sIm-≠v tPm-kv sI am-Wn tIm- ÿm-\m¿-Yn C-∂p Kr-l-k-μ¿kzo-Ic - W - w. cm-hn-se F-´n-\v I ´-b-Øn-\v t\-Sn-s°m-Sp-Ø-Xp i-\-Øn-epw Ip-Spw-_-tbm-Kz-´-®n-d ]q-®n-\m-]-≈n P-Mv-j- X-s∂-bm-Wv h-cp-∂ hn-P-b- Øn-ep-am-Wv {]-Nm-c-Ww tI\n≥ Un.kn.kn {]-kn-U‚ v Øn-s‚-bpw t^m¿-ap-e-sb-∂p {μo-Ic - n-°p-∂X - v.

{]-kv D-S-a-IÄ Un-¢-td-j³ k-aÀ-¸n-¡-Ww

tIm-´-bw: t]m-ÿ, eLp-te-J-Iƒ F-∂n-h D ƒ-s∏-sS tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘s∏-´ km-a-{Kn-Iƒ {]n‚ v sN-øp-∂ F-√m {]-kv D-Sa-I-fpw H-∏p-h-® Un-¢-tdj≥ ^-b¬ sN-ø-Ww. ]-ªn-j-sd Xn-cn-®-dnbm ≥ I-gn-bpw-hn-[-ap-≈ Un-¢-td-j≥ ÿm-\m¿Yn-I-sf ]-cn-N-b-ap-≈ c≠p t]¿ km-£-y-s∏-SpØn-bn-cn-°-Ww. Un-¢td-j-s‚-bpw {]n‚ v sNbv-X tc-J-bp-sS-bpw ]I¿-∏v Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰n\v A-Sn-b-¥-c-am-bn ka¿-∏n-°-Ww.

tIm´-bw tem-Iv-k-`m-afi-eØnse Fkv.Un.]n.sF- ÿm-\m¿-Yn tdm-bv A-d-bv-°¬ ]p-Xp-∏-≈n-bn-se kz-Im-cy ÿm-]-\-Øn¬ thm-´v A-`y¿-Yn-°p∂p

Xn-c-sª-Sp-¸v D-tZ-ym-K-Ø-cp-sS t^m¬ \-¼-cp-IÄ tIm-´-bw: Pn-√m I-e-Iv-S¿ APn-Xv Ip-am¿ (Pn-√m h-c-Wm-[nIm-cn)˛ 0481 2562001, 94470 29 007, ]n F-kv _-jo¿ (Xn-cs™-Sp-∏v U-]-yq-´n I-e-Iv-S¿)˛ 0481 2560085, 8547610056. A-kn v dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k¿am¿:˛ ]m-em-˛ Sn- Pn k-Po-hv Ipam¿ (B¿.-B¿. U-]yq-´n I-eIv-S¿)˛ 0481 2562201, 8547610055, I-Sp-Øp-cp-Øn-˛ hn -Un e-Xm-Ω (F¬.-B-¿. U-]yq-´n I-e-Iv-S¿)˛ 0481 2562201, 8547610057, ssh-°w-˛-B¿ Ko-Xma-Wn ({]n≥-kn-∏¬ A-{Kn-Iƒ®-d¬ Hm-^n-k¿)˛ 0481 25622-63, 9447304033, G-‰p-am-\q¿-˛ t_-_n-®≥ am-\p-h¬ (k¿th B‚ v em‚ v sd-t°m-¿-Uvkv U-]-yq-´n U-b-d-Iv-S¿)˛ 0481

2564325, 9447208986, tIm-´-bw˛ F-kv i-in-I-em-tZ-hn (]p-© kv-s]-j-y¬ Hm-^n-k¿)˛ 0481 2560122, 9495747097, ]p-Xp-∏≈n--˛ sI F-kv km-hn-{Xn (tIm´-bw B¿.-Un.-H)˛ 0481 2562315, 9447186315, N-ß-\m-t»-cn-˛ h¿Ko-kv sI -Fw (F¬.F U-]-yq´n I-e-Iv-S¿)˛ 0481 2562 201, 8547610054, Im-™n-c-∏-≈n-˛ sI sP tSm-an (F.-Un.kn-˛-P\-d¬)˛ 0481 2560645, 944715 8 674, ]q-™m¿-˛ kn sI {]-Imiv (]m-em B¿.-Un.-H)˛ 04822 212 212, 9447129812. C-e-Iv-S-d¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm-^n-k¿-am-¿:˛ ]m-em ˛ Un Zm-tam-Z-c≥ t]m-‰n (ao-\-®n¬ X-l-kn¬-Zm¿)˛ 04822 215509, 9846800462, I-Sp-Øp-cp-Øn,

ssh-°w ˛ tKm-]-Ip-am¿ ]n-˛ 04829 231331, 9447139331, G-‰pam-\q¿, tIm-´-bw, ]p-Xp-∏-≈n-˛ jw-kp-Zo≥ C ˛ 0481 2568007, 9447196807, N-ß-\m-t»-cn-˛ cam-tZ-hn ‰n-˛ 0481 2420037, 944-712 42 37, Im-™n-c∏ - ≈ - n, ]q-™m¿˛ kp-tc-{μ≥ ‰n-sP-˛ 04828 202331, 9447193631. C-e£ - ≥ sU]-yq-´n X-lk - n¬-Zm¿-am¿:˛ tPmk-^v sI tPm¿-Pv (Im-™n-c∏ - ≈n)˛ 04828 202300, 9497093077, {^m≥-kn-kv _n km-hn-tbm (Nß-\m-t»-cn)˛ 0481 2425900, 9447911906, ^n-en-∏v sN-dn-bm≥ (tIm´-bw) ˛ 0481 2562222, 9447569853, Pn-Ωn F-{_-lmw (ao-\® - n¬)˛ 04822 215509, 9495393241, Fw- ]n tPm-k^ - v (ssh-°w)˛ 04829 231331, 9447139331.

¿-°q-Iq-Sn kq-£v-a ]-cn-tim-[\-bn¬ ]-s¶-Sp-°mw. ÿm-\m¿Yn-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v GP‚ v, \n¿-tZ-i-I≥, ÿm-\m¿Yn tc-Jm-aq-ew Np-a-X-e-s∏-SpØn-b hy-‡n(ÿm-\m¿-Yn B{K-ln-°p-∂-]-£w H-cp A-`n-`mj-I-s\ C-Xn-\m-bn Np-a-X-es∏-Sp-Ømw) F-∂n-h¿-°m-Wv {]-th-i-\w A-\p-h-Zn-°p-I. F-√m ÿm-\m¿-Yn-If - pw \ma-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-bv-s°m-∏w \¬-tI-≠ hn-hc - ß - ƒ \n-›n-X t^m-d-Øn¬ k-a¿-∏n-®n-´pt≠m F-∂X - pƒ-s∏-sS-bp-≈ hni-Zmw-i-߃ ap-Jy-h-c-Wm-[nIm-cn sh-fn-s∏-Sp-Øpw. ]-{Xn-IIƒ ]-cn-tim-[n-°p-tºmƒ GsX-¶n-epw X-cØ - n-ep-≈ F-Xn¿∏p-Iƒ D-≠m-bm ¬ A-h ap-Jyh-c-Wm-[n-Im-cn tc-J-s∏-Sp-ØpI-bpw F-Xn¿-∏p-Iƒ D-∂-bn-®h-cn¬-\n-∂v ]-cm-Xn tc-Jm-aq-ew F-gp-Xn-hm-ßp-Ib - pw sN-øpw.

]n-´p-W B-h-iy-§Ä Aw-Ko-I-cn-¡p-¶-hÀ-s¡¶v

am-Xyp Sn tXm-a-kv ]-cy-S-\w \-S-¯n

Cu-cm-‰p-t]-´: tem-Iv-k-` Xn-cs™-Sp-∏n¬ tI-c-f-Øn-se ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bØn¬ Ccp-ap-∂-Wn-I-fpw dm-hp-Ø¿-amsc A-h-K-Wn-°p-I-bm-sW-∂p Hmƒ C-¥y dm-hp-Ø¿ A-tkmkn-tb-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n . dm-hp-Ø¿ k-aq-l-Øn-s‚ B-hiy-߃ Aw-Ko-I-cn-°p-∂-h¿°p ]n-¥p-W \¬-Ipw. tbm-Kw c-£m-[n-Im-cn F≥ I-am-ep-±o≥ lm-Pn Xr-iq¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v ]n Fw jm-P-lm≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n F-kv Fw dw-en, ImPm lp-kbv≥ s\≥-am-d, F A_p ]m-e-°m-S≥, F ]n jn^m¬ au-e-hn, Fw F-kv B-cn^v, ]n ]n Fw \u-jm-Zv, A-l-ΩZv I-_o¿, cm-Pm-km-ln-_v, kenw ]n Xm-tg-Xn¬, k-a-Zv a-‰-bv°m-Sv, A≥-h¿ dm-hp-ج kwkm-cn-®p.

F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn am-Xyp Sn tXm-a-kv ssh-°w Ip-e-ti-J-c-aw-K-e-Øv kp-K-‘-hy-Rv-P-\ -^m-Œ-dn-bn-se sXm-gn-em-fn-I-tfm-Sv thm-´v A-`y¿-Yn-°p-∂p ssh-°w: tIm-´-bw tem-Iv-k- kzo-I-cn-®p. sh-≈q¿ I-h-e-bn- Ω-Zv, I¨-ho-\¿ ]n kp-K-X≥, `m a-fi-ew F¬.Un.F-^v se-Øn-b ÿm-\m¿-Yn I-SI - f - n- kn.]n.Fw G-cn-bm sk-{I-´-dn ÿm-\m¿-Yn am-Xyp Sn tXm-ak - v epw hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fn- sI sI K-tW-i≥, ap≥ Fw. C-∂-se ssh-°w a-fi-e-Øn- epw F-Øn thm-´` - y¿-Yn-®p. F¬.F ]n \m-cm-b-W≥, Pn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn. sh-≈q¿ sI A-Pn-Øv Fw. F¬. F, √m ]-©m-b-Øv Aw-Kw ]n Fln-μp ÿm≥ \yq-kv {]n‚n¬ F¬.Un.F-^v \n-tbm-P-I-a- kv ]p-jv-]-a-Wn, kn.]n.sF aF-Øn-b am-Xyp Sn tXm-ak - n-s\ fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ω-‰n fi-ew sk-{I-´-dn sI Un hntI-cf - \yq-kv{- ]n‚ v Fw-tπm-bo- {]-kn-U‚ v Sn F≥ c-ta-i≥, iz-\m-Y≥ F-∂n-h-cpw H ∏ kv bq-\n-bs - ‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sk-{I-´-dn C Fw Ip-™p-ap-l- ap≠m≠m-bn-cp-∂p.


2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/ktm

F³.-F-kv.-F-kv I-em-Pm-Y XpS§n

tIm-´-bw: a-Zyw, a-b-°p-a-cp-∂v Xp-S-ßn-b-h-bp-sS Zq-jy-h-i-ßsf-°p-dn-®v C-Sp-°n Pn-√-I-fnse tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-Øm\m-bn Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow \-SØp-∂ I-em-Pm-Y A-a-e-Kn-cn _n.-sI tIm-f-Pn¬ \n-∂v Fw.Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n kn≥-Unt°-‰v Aw-Kw tUm.-kn hn -tXma-kv ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v tIm-∂n F-kv.F≥.-tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-YnIƒ sX-cp-hp-\m-S-Iw A-h-X-cn∏n-®p. Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e t{]m-{Kmw tIm- Hm-Un-t\-‰¿ tUm. -sI -km-_p-°p-´≥, {]n≥kn-∏¬ kn-ÿ en-√n tdm-kv, t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿-am-cm-b knÿ a-cn-b tdm-kv, kp-Pm Nmt°m, thm-f‚n-b¿ sk-{I-´-dn {In-Ão-\ am-Xyp kw-km-cn-®p.

hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw C¶v

Im-™n-c-∏-≈n: h-´-I-∏m-d-˛\m-®n-tIm-f-\n P-e-hn-X-c-W skm-ssk-‰n-bp-sS hm¿-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw C-∂p Im-™n-c∏-≈n t]-´ K-h.ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v _n P-b-N-{μ≥, Pn-√m-]©m-b-Øv Aw-Kw a-dn-bm-Ω tPm-k-^v, hn-I-k-\ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz.kp\n¬ tX-\w-am-°¬, t£-a-Imcy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN¿-am≥ \-ko-a lm-cn-kv, tªm-°v ]©m-b-Øv Aw-Kw s]m-∂-Ω iin, hm¿-Uv Aw-Kw jo-P k°o¿,A-en F-kv ]p-fn-aq-´n¬, skm-ssk-‰n sk-{I-´-dn kp\n¬ Fw F sIm-®p-aT-Øn¬, J-Pm-©n Fw F-kv C-kv-ambo¬ sN-cn-]p-d-Øv, tPm-bn-s‚ sk-{I-´-dn kn-bm-Pv h-´-I-∏m-d kw-km-cn-°pw.

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â Im-™n-c-∏-≈n: B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ AwK-ß-fm-b {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Kp-W-t`m-°-Xm-°-fp-sS c-Pn-kvt{S-j≥ ]p-Xp-°¬ C-∂v. 6,7,8 hm¿-Up-I-fn¬-s∏-´-h¿-°v B\n-tØm-´w aZvvd-k-bn-epw 9,10,11 ¬-s∏-´-h¿-°v t]-´ K-h¨-sa‚ v kq-Iq-fn-epw12,13,20 hm¿-Up-Ifn¬-s∏-´-h¿-°v ]-´n-a-‰w ]-≈n lm-fn-epw 13,17,18hm¿-Up-I-fn¬s∏-´-h¿-°v hn-gn-°-tØm-Sv ]n.ssh.-Fw.F hm-b-\-im-e F∂n-h-S-ß-fn-epw {]-h¿-Øn-°p∂ Iymw-]p-I-fn¬ F-Øn c-Pnkv-t{S-j≥ ]p-Xp-°m-hp-∂-XmWv. Cu am-kw 31\v Im-em-h-[n A-h-km-\n-°p-∂ Im¿-Up-I-fmWv \n-e-hn¬ ]p-Xp-°p-∂-Xv.

tX³-am-hp-IÄ a¬-a-d-bp-¶p; am-¼-g-¡m-e-hpw F-cp-ta-en: th-\-e-h-[n-°m-eØv Ip-´n-I-fp-sS I-fn-∏m-d-ºp-Ifm-bn-cp-∂ am-hn¬-tXm-´-߃ C-∂p t]-cn-\p-am-{Xw. h-gn-tbmc-ß-fn-epw \m-´p-]p-c-bn-S-ß-fnepw C-e-I-sf a-d-®pw in-J-c-ßsf Ip-\n-®pw \n-d-™p Im-bv ®n-cp-∂ \m-´p-am-hp-Iƒ Hm¿-abm-hp-∂p. N-°-c-am-hn-s‚ tX ≥-a-[p-c-hpw ]-®-°¿-∏q-c-Øns‚ ]p-fn-∏pw \m-S≥ Po-hn-XØn-se A-\p-`-h-ß-fm-bn-cp∂p. I-Æn-am-ßm A-®m-dpw amßm-®-Ω-¥n-bpw D-∏p-am-ßm°-dn-bpw a-e-bm-fn-bp-sS F°m-e-sØ-bpw cp-Nn-t`-Z-am-bncp-∂p. am-\w-ap-´n h-f-cp-∂ \m´p-am-hp-Ip-ep-°n-∏-dn-®v A-b¬hm-kn-Iƒ-°p am-ß k-Ωm-\am-bn sIm-Sp-°p-∂-Xv a-e-bm-fnbp-sS ku-lm¿-±-X-bp-sS `m-Kam-bn-cp-∂p. hm-h-epw In-fn-bpw sImØn-bn-Sp-∂ am-º-gw s]-dp-°m ≥ ]p-e¿-s® am-hn≥-Np-h-´n-se-

Øp-∂-Xv A-°m-e-sØ io-eam-bn-cp-∂p. ao-\-Øn¬ A-®mdn-Sp-∂ I-Æn-am-ß Nn-ß-Øn ¬ Hm-W-sa-Øp-tºmƒ k-Zys°-Sp-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p tI-cf-Øn-se A-Sp-°-f hn-ti-jw. A-Æm-d-°-Æ-\pw In-fn-I-fpw

ho-gv-Øp-∂ am-º-gw s]-dp-°m ≥ am-hn≥-Np-h-SpIƒ Ip-´n-Iƒ B-tLm-j-∏-d-ºp-I-fm-°n-bncp-∂ Im-ew t]m-bn a-d-™p. am-hn≥ in-J-c-ß-fn-se \o-dpw s]m-Xn-bpw In-fn-°q-´-hpw I≠p-h-f-cp-∂ X-e-ap-d C-∂n-√. am-hpw am-º-g-hpw C-Xn-hrØ-am-b \n-c-h-[n Km-\-ß-fpw I-Y-I-fpw tI-´p-h-f¿-∂ ]-g-b X-e-ap-d-bp-sS \m-hn¬ \m-S-≥ am-º-g-Øn-s‚ cp-Nn am-bp-Ibm-Wv. kz¿-W-°-Xn-cp-Iƒ t]m-se Xn-f-ßp-∂ am-hn¬ ]q°ƒ \m-Sn-s‚ ^-e-k-ar-≤n-bpsS A-S-bm-f-am-bn-cp-∂p. \m-´pam-ß-bpw N-°-°p-cp-hpw ]™-am-k-Øn-se hn-in-„-ßfm-b I-dn-I-fm-bn-cp-∂p. D-∏p-w ap-fIpw Iq-´n I-Æn-a-ßm N-h®pXn-∂p-∂-Xv ]-g-b-Im-e-Øns‚ A-h-[n-°m-e-Øn-se t\-ctºm-°m-bn-cp-∂p. tIm-e≥, X-Ø-Np-≠≥, I ¿-∏q-cw, tIm-´p-t°m-Ww, aq-hm-

≠≥, a-bn-em-∏q, In-fn-®p-≠≥ F-∂n-ß-s\ \q-dn-te-sd C-\w \m-S≥ am-hp-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. Im-ew _-Uv am-hp-Iƒ C-Sw-]nSn-®p. aƒ-tKm-h≥, A¬-t^m ≥-kv, \o-e≥, tk-ew F-∂n-ßs\ k-¶-c-C-\w am-hp-Iƒ a-´p∏m-hn¬ Ir-jn-bm-bn. ]p-c-bn-Shpw ap-‰-hpw \n-d-™p ]-¥-en®n-cp-∂ \m-´p-am-hp-Iƒ C-Sw If-bp-∂ a-cß - f - m-bn am-dn-bt- XmsS tIm-Sm-en h-bv-°-s∏-´p. d_¿-tØm-´-ßfpw ho-Sp-I-fpw s]-cp-In-b-tXm-sS \m-S≥ am-hpIƒ sh-´n-ho-gv-Ø-s∏-´p. \m-S≥ am-ß-bp-sS cp-Nn-b-dn-bm≥ Ir{Xn-a-Xzw \n-d-™ k-¶-cam-hpI-sf ]-gn-°p-I-bm-Wv. cp-Nnbpw a-W-hpw Kp-W-hp-an-√m-Ø ]p-Xn-b am-º-g-ß-sf C-d-°p-aXn-bn¬ H-fn-®n-cn-°p-∂ hn-j°q-´p-Iƒ \m-S≥-am-hp-Iƒ a¨-a-d-™-Xn-s‚ im-]-am-bn ]-g-b X-e-ap-d-bn-se ap-Xn¿-∂h¿ hn-ti-jn-∏n-°p-∂p.

23 am¿®v 2014 Rmb¿

tIm-«-b-¯v Nq-Sv i-à-am-hp-¶p

B-tcm-Ky C³-jpd³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â

tIm-´-bw: Nq-Sv I-\-Ø-tXm-sS tIm-´-bw D-cp-In-sbm-en-°p-∂p. Cu h¿-j-sØ G-‰-hpw Iq-Sn-b Xm-]-\n-e-bm-b 37 Un-{Kn sk¬-jy-kv s^-{_p-h-cn 27 \pw, 28 \pw tIm-´-b-Øv tc-J-s∏-Sp-Øn. h-cpw-Zn-hk-ß-fn¬ Nq-Sv iv-I-X-am-hp-sa-∂v Im-em-h-kv-Y hn-Z-Kv-[¿ ]-d-bp-∂Xv.C-t∏mƒ i-cm-i-cn 35 \pw 37\pw C-S-bn-em-Wv tIm-´-b-sØ ]I¬ Xm-]-\n-e. I-gn™ h¿-jw Cu Ime-b-f-hn¬ 36.5 Un{Kn-bm-bn-cp-∂p Db¿-∂ Xm-]-\n-e. A-Xv ap-∏-Øn-tb-gmbn D-b¿-∂p. cm-{Xnbn-epw i-cm-i-cn 30 ap-X¬ 32 Un-{Kn-hsc-bm-Wv Nq-Sv. Im-em-h-kv-Y-bnep-≠m-b hy-Xn-bm\-Øn-s\m-∏w a-g-bpsS e-`y-X-°p-d-hpw Nq-Sv h¿-[n-°m≥ Im-c-W-am-b-Xm-bn hn-Z-Kv-[¿ ]-d-bp-∂p.Un-kw_¿ ap-X¬ P-\p-h-cn h-sc-bp-≈ Im-e-b-f-hn¬ H-∂-c sk‚n-ao-‰¿ a-g am-{X-am-Wv tIm-´-b-Øv e-`n-®-Xv. I-gn-™ h¿-jw Cu k-a-bØv A-©-c sk‚n ao-‰-dn-e-[n-Iw a-g e-`n-®n-cp-∂p. Cu \n-e-bn¬ t]m-bm¬ I-gn-™ ]-Øp h¿-j-sØ D-b¿-∂ Xm-]-\n-e-bm-b 38 Un-{Kn-bpw a-dn-I-S-°p-sa-∂v Im-em-h-kv-Y hn-Z-Kv-[¿ ]-d-bp-∂p.AtX-k-a-bw th-\¬ I-Sp-Ø-tXm-sS In-W-dp-I-fn-epw a-‰pw P-e-\n-c∏v {I-am-Xo-X-am-bn Xm-gv-∂p. ip-≤-P-e-£m-aw cq-£-am-b-tXm-sS ]I¿-®-hym-[n-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-´p-≠v.

ap-≠-°-bw: ]-©m-b-Øn‚ ]cn-[n-bn¬ h-cp-∂ {]-tZ-i-ß-fn ¬ B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv Im ¿-Uv F-Sp-Øn-´p-≈ Kp-W-t`m‡m-°-fp-sS c-Pn-kv-t{S-j≥ ]pXp-°¬ \m-sf H-∂v, c-≠v, aq-∂v hm¿-Up-I-fn-te-Xv ap-≠-°-bw Ir-jn-`-h≥ lm-fn-epw \m-ev A©v B-dv hm¿-Up-I-fn-te-Xv C. Fw.F-kv tIm-f-\n A¶W-hmSn-bn-epw \-S° - pw. \m-ev, G-gv hm ¿-Up-I-fn-te-Xv h-cn-°m-\n Ithm-°-√n¬ I-S-bn-epw F-´v, Hº-Xv hm¿-Up-I-fn-te-Xv ]p-∂¥m-\w am-Xyp-hn‚ I-S-bn-epw 25\v H-ºX - v, 10 hm¿-Up-If - n-te-Xv A-kw-_-\n A-£-c ¢-∫n-epw 10,11,12 hm¿-Up-I-fn-te-Xv ]p-©h-b¬ ]m-cn-jvl - m-fn-epw 13,14,16 hm¿-Up-If - n-te-Xv ]p-en-Ip-∂v Fkv.F≥.Un.]n lm-fn-epw 15mw hm¿-Un-te-Xv I-Æn-a-e ]-g-btXm-´w I-Sb - n-epw 26 \v 17,18 hm¿Up-I-fn-te-Xv C-©n-bm-\n B¿. ]n.F-kv lm-fn-epw 19, 20, 12 hm¿Up-If - n-te-Xv ap-≠° - b - w Ir-jn`-h≥-lm-fn-epw ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-epw \-S° - pw.

kÀ hmÀ-Un-se sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn Im³en-^v-äv {]-hÀ-¯-\w \n-e-¨p tam-j-Ww hÀ-[n-¡p-¶p B¿-∏q-°-c: sa-Un-°¬ tIm-fPv B-iq-]-{Xn-bn¬ tam-j-Ww h¿-[n-°p-∂p. H-cm-gv-N-bv°p-≈n ¬ c-≠p-tam-j-W-am-Wv A-Xymln-X hn-`m-K-Øn-epw H.]n hn-`mK-Øn-ep-am-bn \-S-∂-Xv. tUm-Œdp-sS ta-i-∏p-d-Øv _m-Kv h-® ti-jw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øns°m-≠n-cp-∂-t∏m-gm-Wv \-gv-kns‚ ]-W-hpw sam-ss_¬ t^mWpw A-S-ßp-∂ _m-Kv tam-„n°-s∏-´-Xv. H.]n-bn¬ F-Øp-∂ tcm-Kn-I-fp-sS No-´v ko-‰v sN-bvX ti-jw tUm-Œ-sd G¬-∏n-®

ti-jw F-Øn-b-t∏m-gm-Wv h-\n- s\ Xp-S¿-∂v A-Xym-ln-X hn-`m- 6,000 cq-]-bpw sam-ss_¬ t^mXm Po-h-\-°m-cn-bp-sS _m-Kv K-Øn¬ F-Øn ]-cn-tim-[-\ \- Wpw A-S-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p _mtam-„n-°-s∏-´-Xv. S-Øp-∂-Xn-\n-sS \-gv-kv _m-Kv Kv. tam-j-W hn-h-cw B-iq-]-{XnA-[n-Ir-X¿ Km-‘n-\-K¿ t]men-kn¬ A-dn-bn-s®-¶n-epw tam Hcm-gv-N-bv-¡p-Ån \-S¶-Xv c−p-tamjWw „m-hn-s\ I-s≠-Øm-\m-bn-√. Cu tam-j-W-Øn-\p ]n-∂m \gv-kn-sâ 6000 cq-]bpw sam-ss_-epw tamãn¨p se-bm-Wv H.]n-bn-se h-\n-XmPo-h-\-°m-cn-bp-sS 3,000 cq-] -H.]n Po-h-\-¡m-cn-bp-sS 3000 cq-]bpw I-hÀ¶p bpw sam-ss_¬ t^m-W-pw ASßnb _m-Kv \-„-s∏-´-Xv. _m28mw- hm¿-Un¬ Uyq-´n sN-bv- F-Sp-Øv tUm-Œ-dp-sS ta-i-∏p-d- Kv ta-i-∏p-d-Øv h-® ti-jw H. Xp-sIm-≠n-cp-∂ \-gv-kn-\p s]- Øv h-®p. ]-cn-tim-[-\ I-gn-™- ]n No-´v ko¬ sN-bv-Xv tUm-Œ¿ s´-∂v A-kz-ÿ-X D-≠m-b-Xn- t∏mƒ _m-Kv \-„-s∏-´n-cp-∂p. ssI-h-iw G¬-∏n-® Xn-cn-s®-

sd-bnÂ-th dn-kÀ-th-j-³ Iu-−-dn 42 e-£-¯n-sâ {I-a-t¡-Sv; bphm-hv ]n-Sn-bn Øp-∂- ÿm-]-\-amWn-Xv. 2014 P-\p-h-cn 27 apX¬ am¿-®v 21 h-sc-bp≈ I-W-°n-em-Wv h ≥ {I-ta-t°-Sv \-S-Ønb-X-m-bn hn-Pn-e≥-kv hn-`m-Kw I-s≠-Øn-bXv.

Im-™n-c-∏-≈n: Im-™n-c-∏≈n an-\n kn-hn¬ tÃj-\n¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ k-tX¨ sdbn¬-th dn-k¿-th-j-≥ Sn-°-‰v Iu-≠-dn¬ 42 e-£-Øn-s‚ {Ia-t°-Sv I-s≠-Øn. {I-a-t°-Sv \S-Øn-b ap-≠-°-bw kz-tZ-in Icn-∏m-∏-d-ºn¬ c-¥o-]v tPmWn(40)s\ sd-bn¬-th hn-Pne≥-kpw sd-bn¬-th tIm-ta-gvky¬ hn-`m-K-hp-w tN¿-∂p ]n-SnIp-Sn. C-bm-sf Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv tÃj-\n¬ lm-P-cm°n. A-£-b-bn¬ \n-∂v ss{]h-‰v G-P‚m-bn G-s‰-Sp-Øp \-S-

dnk¿-th-j≥ Iu-≠-dn¬ D-tZym-K-ÿ¿ ]cn-tim-[-\ \-S-Øp∂p

Øn-b k-a-bw sIm-≠v _m-Kv tam-„n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu k-a-bw A-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ tcm-Kn-I-sf-bpw Iq-sS-sb-Øn-bh-sc-bpw tNm-Zyw sN-bv-sX-¶nepw _m-Kv tam-„n-°-s∏-´-Xv Ah¿ B-cpw {i-≤n-®n-cp-∂n-√. B-ip--]-{Xn-bn-se hm¿-Up-Ifn-epw tam-j-Ww h¿-[n-°p-∂Xn-\m¬ kp-c-£m-kw-hn-[m-\w i-‡n-s∏-Sp-Øp-I-tbm Im-a-dIƒ ÿm-]n-°p-I-tbm sN-øW-sa-∂m-Wv tcm-Kn-I-fp-sS Bh-iyw.

B¿-∏q-°c - : Im≥-k¿ hm¿-Un-se en-^v‰ - v {]-h¿-Ø\ - c - l - n-Xam-bn-´v H-cm-gvN - ]n-∂n-´p. X-Ic - m¿ ]-cn-lc - n-°mØ-Xn-\m¬ tcmKn-Iƒ Zp-cn-XØ - n-em-bn-cn-°p-Ib - m-Wv. Nn-In¬-kb - n¬ I-gn-bp∂ t- cm-Kn-Is - f H-∂pw c-≠pw \n-eI - f - n¬ \n-∂p _-‘p-°ƒ Npa-∂p sIm-≠m-Wv td-Un-tb-j≥, Io-tam-sX-dm-∏n F-∂o NnIn¬-kb - v° - p sIm-≠p-t]m-hp-∂X - v. Zp-cn-X]q¿-W-am-b A-h-ÿ D-≠m-bn-´pw A-[n-Ir-X¿ C-Ss]-Sp-∂n-s√-∂m-Wv tcm-Kn-If - pw _-‘p-°f - pw ]-db - p-∂X - v. I-gn™ h¿-jhpw Cu A-hÿ D-≠m-bn-cp-∂p. Im-e∏ - g - ° - w sN∂ en-^v-‰p-Iƒ am-‰n B-[p-\n-I kw-hn-[m-\-ap-≈ en-^v-‰p-Iƒ ÿm-]n-s®-¶n¬ am-{X-ta Cu hm¿-Un-se en-^v‰ - n-s‚ {]-iv\ - w ]-cn-lc - n-°m≥ I-gn-bp-Ib - q. Im-≥k - ¿ tcm-Kn-Iƒ-°v a-cp-∂p hm-ßm-\pw B-tcm-Ky C≥jp-d≥-kv Im¿-Uv c-Pn-kv-{S¿ sN-øm-\pw {]-tXy-I Iu-≠¿ ÿm-]n-°-W-sa-∂v ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw A-h ÿm-]n-°p-∂Xn-\p bm-sXmcp \-S-]-Sn-bpw A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-®n-´n-√. Cu hn-`m-Kw tcm-Kn-It- fm-Sv A-[n-Ir-X¿ Im-Wn-°p-∂ {Iq-cX - b - n¬ {]-Xn-tj-[n-®v a-\p-jym-hI - m-i I-Ωo-j\ - v ]-cm-Xn \¬-Ip-∂X - n\v X-øm-sd-Sp-°p-Ib - m-Wv Nn-e tcm-Kn-If - p-sS _-‘p-°ƒ.

tam-jv-Sn-¨ ss_-¡n I-d§n-b kw-L-s¯ D-S-a ]n-Sn-Iq-Sn Ip-a-c-Iw: tam-jv-Sn-® ss_-°pam-bn I-d-ßn-b Ip-´n tam-jv-Sm°-sf D-S-a X-s∂ ]n-Sn-Iq-Sn. Ign-™ 28\v Ip-a-c-Iw t_m-´v sP´n ]-Sn-™m-dp h-i-Øp-≈ sk ‚ v ]o-t‰-gv-kv kv-Iq-fn-s‚ k-ao]-Øp \n-∂p tam-j-Ww t]m-b ss_-°m-Wv D-S-a ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Ip-a-c-Iw kz-tZ-in-bm-b hn-aem-e-bw hn-]n-s‚ b-a-l B¿ F-Iv-kv 100 ss_-°m-Wv tam-jWw t]m-b-Xv. tam-j-Ww t]m-b-Xv kw-_‘n-®v ]-cm-Xn \¬-In-´pw t]m-enkv A-t\z-j-Ww \-S-Øn-bn-√. C-∂-se cm-hn-se 11 Hm-sS ]-Xn-

\-©pw ]-Xn-\m-dpw h-b- v {]mb-ap-≈ c-≠p t]¿ tam-jv-Sn-® ss_-°n¬ A-Ω-¶-cn tdm-Un-ep≈ hn-]n-s‚ ]n-Xm-hv \-S-Øp-∂ I-S-bn¬ kn-K-c-‰v hm-ßm-s\Øn. A-{]-Xo-£nX-am-bn ss_°v I-≠ hn-]n-\pw kp-lr-Øp-Ifpw tN¿-∂v C-cp-h-sc-bpw ]n-SnIq-Sn. tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mƒ Xn-cphm-Xp-°¬ kz-tZ-in-I-fm-b Ch¿ 5,000 cq-] sIm-Sp-Øv Xn-cphm-Xn-°¬ \n-∂p hm-ßn-b ss_-°m-sW-∂m-Wv ]-d-™Xv. C-h-sc sIm-≠v ss_-°v hn‰-bm-sf Ip-a-c-I-tØ-°p hn-fn-

∏n-°p-I-bpw t]m-en-kn¬ A-dnbn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v Xn-cp-hm-Xn-°¬ \n-∂p Ip-a-c-IsØ-Øn-b B-dw-K kw-L-sØ t]m-en-kv Hm-Sn-®n-´p ]n-Sn-Iq-Sn. ]n-Sn-bn-em-b-h-sc√mw C-cp]-Xp h-b- n¬ Xm-sg-bp-≈-hcm-Wv. F-∂m¬ tam-jv-Sm-°-fpsS hn-h-c-߃ c-l-ky-am-°n h-bv-°m-\m-Wv cm-{Xn ssh-Inbpw t]m-en-kv {i-an-®-Xv. am-[ya {]-h¿-Ø-I¿ B-h-iy-s∏-´n´pw tam-jv-Sm-°-fp-sS hn-h-c-ßtfm tI-kv kw-_-‘n-® hn-h-cß-tfm t]m-en-kv ]p-d-Øp-hn-´n√.

tPm-kv sI am-Wn- G-äp-am-\qÀ ]-{Xn-I-I-fp-sS kq-£v-a ]-cn-tim-[-\ \msf; a-Þ-e-¯n ]-cy-S-\w \-S-¯n

Øm-\mÀ-Yn-s¡m-¸w aq-¶pt]À-¡v {]-th-i-n-¡mw tIm-´-bw: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xn\m-bn k-a¿-∏n-® \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-I-fp-sS kq-£-a ]-cntim-[-\ 24\p cm-hn-se 11-\v Pn√m h-c-Wm-[n-Im-cn-bm-b I-e-IvS-dp-sS tNw-_-dn¬ B-cw-`n°pw. I-e-Iv-S¿ A-Pn-Øv Ip-amdm-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-I. ÿm-\m¿-Yn-s°m-∏w aq-∂p t]

tPm-kv sI am-Wn-sb G-‰p-am-\q-cn¬ Ip´n-Iƒ am-e-bn-´v kzo-I-cn-°p∂p tIm-´-bw: bp.Un.F-^v ÿm- tSm-an I-√m-\n ]-cy-S-\w D-Zv-Lm- tSm-an I-√m-\n ]-d™ p. I-´® - n\m¿-Yn tPm-kv sI am-Wn-bp-sS S-\w sN-bv-Xp. 50 h¿-j-tØm- d-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® ]-cy-S-\w c-≠mw Zn-h-k Xn-c-s™-Sp-∏p fw ap-S-ßn-°n-S-∂ a-fi-e-Øn- cm-{Xn ssh-In hn-t√-Pv lmƒ P]-cy-S-\-Øn-\v G-‰p-am-\q¿ a- s‚ hn-I-k-\w A-©p h¿-jw- Mv-j-\n¬ ]-cy-S-\w k-am-]n-®p. fi-e-Øn¬ B-th-tim-Pz-e- sIm-≠v tPm-kv sI am-Wn tIm- ÿm-\m¿-Yn C-∂p Kr-l-k-μ¿kzo-Ic - W - w. cm-hn-se F-´n-\v I ´-b-Øn-\v t\-Sn-s°m-Sp-Ø-Xp i-\-Øn-epw Ip-Spw-_-tbm-Kz-´-®n-d ]q-®n-\m-]-≈n P-Mv-j- X-s∂-bm-Wv h-cp-∂ hn-P-b- Øn-ep-am-Wv {]-Nm-c-Ww tI\n≥ Un.kn.kn {]-kn-U‚ v Øn-s‚-bpw t^m¿-ap-e-sb-∂p {μo-Ic - n-°p-∂X - v.

tIm-´-bw: Pn-√m I-e-Iv-S¿ APn-Xv Ip-am¿ (Pn-√m h-c-Wm-[nIm-cn)˛ 0481 2562001, 94470 29 007, ]n F-kv _-jo¿ (Xn-cs™-Sp-∏v U-]-yq-´n I-e-Iv-S¿)˛ 0481 2560085, 8547610056. A-kn v dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k¿am¿:˛ ]m-em-˛ Sn- Pn k-Po-hv Ipam¿ (B¿.-B¿. U-]yq-´n I-eIv-S¿)˛ 0481 2562201, 8547610055, I-Sp-Øp-cp-Øn-˛ hn -Un e-Xm-Ω (F¬.-B-¿. U-]yq-´n I-e-Iv-S¿)˛ 0481 2562201, 8547610057, ssh-°w-˛-B¿ Ko-Xma-Wn ({]n≥-kn-∏¬ A-{Kn-Iƒ®-d¬ Hm-^n-k¿)˛ 0481 25622-63, 9447304033, G-‰p-am-\q¿-˛ t_-_n-®≥ am-\p-h¬ (k¿th B‚ v em‚ v sd-t°m-¿-Uvkv U-]-yq-´n U-b-d-Iv-S¿)˛ 0481

]n-´p-W B-h-iy-§Ä Aw-Ko-I-cn-¡p-¶-hÀ-s¡¶v

{]-kv D-S-a-IÄ Un-¢-td-j³ k-aÀ-¸n-¡-Ww

tIm-´-bw: t]m-ÿ, eLp-te-J-Iƒ F-∂n-h D ƒ-s∏-sS tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘s∏-´ km-a-{Kn-Iƒ {]n‚ v sN-øp-∂ F-√m {]-kv D-Sa-I-fpw H-∏p-h-® Un-¢-tdj≥ ^-b¬ sN-ø-Ww. ]-ªn-j-sd Xn-cn-®-dnbm ≥ I-gn-bpw-hn-[-ap-≈ Un-¢-td-j≥ ÿm-\m¿Yn-I-sf ]-cn-N-b-ap-≈ c≠p t]¿ km-£-y-s∏-SpØn-bn-cn-°-Ww. Un-¢td-j-s‚-bpw {]n‚ v sNbv-X tc-J-bp-sS-bpw ]I¿-∏v Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰n\v A-Sn-b-¥-c-am-bn ka¿-∏n-°-Ww.

Xn-c-sª-Sp-¸v D-tZ-ym-K-Ø-cp-sS t^m¬ \-¼-cp-IÄ

tIm´-bw tem-Iv-k-`m-afi-eØnse Fkv.Un.]n.sF- ÿm-\m¿-Yn tdm-bv A-d-bv-°¬ ]p-Xp-∏-≈n-bn-se kz-Im-cy ÿm-]-\-Øn¬ thm-´v A-`y¿-Yn-°p∂p

Cu-cm-‰p-t]-´: tem-Iv-k-` Xn-cs™-Sp-∏n¬ tI-c-f-Øn-se ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-bØn¬ Ccp-ap-∂-Wn-I-fpw dm-hp-Ø¿-amsc A-h-K-Wn-°p-I-bm-sW-∂p Hmƒ C-¥y dm-hp-Ø¿ A-tkmkn-tb-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n . dm-hp-Ø¿ k-aq-l-Øn-s‚ B-hiy-߃ Aw-Ko-I-cn-°p-∂-h¿°p ]n-¥p-W \¬-Ipw. tbm-Kw c-£m-[n-Im-cn F≥ I-am-ep-±o≥ lm-Pn Xr-iq¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v ]n Fw jm-P-lm≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n F-kv Fw dw-en, ImPm lp-kbv≥ s\≥-am-d, F A_p ]m-e-°m-S≥, F ]n jn^m¬ au-e-hn, Fw F-kv B-cn^v, ]n ]n Fw \u-jm-Zv, A-l-ΩZv I-_o¿, cm-Pm-km-ln-_v, kenw ]n Xm-tg-Xn¬, k-a-Zv a-‰-bv°m-Sv, A≥-h¿ dm-hp-ج kwkm-cn-®p.

2564325, 9447208986, tIm-´-bw˛ F-kv i-in-I-em-tZ-hn (]p-© kv-s]-j-y¬ Hm-^n-k¿)˛ 0481 2560122, 9495747097, ]p-Xp-∏≈n--˛ sI F-kv km-hn-{Xn (tIm´-bw B¿.-Un.-H)˛ 0481 2562315, 9447186315, N-ß-\m-t»-cn-˛ h¿Ko-kv sI -Fw (F¬.F U-]-yq´n I-e-Iv-S¿)˛ 0481 2562 201, 8547610054, Im-™n-c-∏-≈n-˛ sI sP tSm-an (F.-Un.kn-˛-P\-d¬)˛ 0481 2560645, 944715 8 674, ]q-™m¿-˛ kn sI {]-Imiv (]m-em B¿.-Un.-H)˛ 04822 212 212, 9447129812. C-e-Iv-S-d¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm-^n-k¿-am-¿:˛ ]m-em ˛ Un Zm-tam-Z-c≥ t]m-‰n (ao-\-®n¬ X-l-kn¬-Zm¿)˛ 04822 215509, 9846800462, I-Sp-Øp-cp-Øn,

ssh-°w ˛ tKm-]-Ip-am¿ ]n-˛ 04829 231331, 9447139331, G-‰pam-\q¿, tIm-´-bw, ]p-Xp-∏-≈n-˛ jw-kp-Zo≥ C ˛ 0481 2568007, 9447196807, N-ß-\m-t»-cn-˛ cam-tZ-hn ‰n-˛ 0481 2420037, 944-712 42 37, Im-™n-c∏ - ≈ - n, ]q-™m¿˛ kp-tc-{μ≥ ‰n-sP-˛ 04828 202331, 9447193631. C-e£ - ≥ sU]-yq-´n X-lk - n¬-Zm¿-am¿:˛ tPmk-^v sI tPm¿-Pv (Im-™n-c∏ - ≈n)˛ 04828 202300, 9497093077, {^m≥-kn-kv _n km-hn-tbm (Nß-\m-t»-cn)˛ 0481 2425900, 9447911906, ^n-en-∏v sN-dn-bm≥ (tIm´-bw) ˛ 0481 2562222, 9447569853, Pn-Ωn F-{_-lmw (ao-\® - n¬)˛ 04822 215509, 9495393241, Fw- ]n tPm-k^ - v (ssh-°w)˛ 04829 231331, 9447139331.

¿-°q-Iq-Sn kq-£v-a ]-cn-tim-[\-bn¬ ]-s¶-Sp-°mw. ÿm-\m¿Yn-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v GP‚ v, \n¿-tZ-i-I≥, ÿm-\m¿Yn tc-Jm-aq-ew Np-a-X-e-s∏-SpØn-b hy-‡n(ÿm-\m¿-Yn B{K-ln-°p-∂-]-£w H-cp A-`n-`mj-I-s\ C-Xn-\m-bn Np-a-X-es∏-Sp-Ømw) F-∂n-h¿-°m-Wv {]-th-i-\w A-\p-h-Zn-°p-I. F-√m ÿm-\m¿-Yn-If - pw \ma-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-bv-s°m-∏w \¬-tI-≠ hn-hc - ß - ƒ \n-›n-X t^m-d-Øn¬ k-a¿-∏n-®n-´pt≠m F-∂X - pƒ-s∏-sS-bp-≈ hni-Zmw-i-߃ ap-Jy-h-c-Wm-[nIm-cn sh-fn-s∏-Sp-Øpw. ]-{Xn-IIƒ ]-cn-tim-[n-°p-tºmƒ GsX-¶n-epw X-cØ - n-ep-≈ F-Xn¿∏p-Iƒ D-≠m-bm ¬ A-h ap-Jyh-c-Wm-[n-Im-cn tc-J-s∏-Sp-ØpI-bpw F-Xn¿-∏p-Iƒ D-∂-bn-®h-cn¬-\n-∂v ]-cm-Xn tc-Jm-aq-ew F-gp-Xn-hm-ßp-Ib - pw sN-øpw.

am-Xyp Sn tXm-a-kv ]-cy-S-\w \-S-¯n

F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn am-Xyp Sn tXm-a-kv ssh-°w Ip-e-ti-J-c-aw-K-e-Øv kp-K-‘-hy-Rv-P-\ -^m-Œ-dn-bn-se sXm-gn-em-fn-I-tfm-Sv thm-´v A-`y¿-Yn-°p-∂p ssh-°w: tIm-´-bw tem-Iv-k`m a-fi-ew F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn am-Xyp Sn tXm-ak - v C-∂-se ssh-°w a-fi-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn. sh-≈q¿ ln-μp ÿm≥ \yq-kv {]n‚n¬ F-Øn-b am-Xyp Sn tXm-ak - n-s\ tI-cf - \yq-kv{- ]n‚ v Fw-tπm-bo-

kv bq-\n-bs - ‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-®p. sh-≈q¿ I-h-e-bnse-Øn-b ÿm-\m¿-Yn I-SI - f - nepw hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fnepw F-Øn thm-´` - y¿-Yn-®p. sI A-Pn-Øv Fw. F¬. F, F¬.Un.F-^v \n-tbm-P-I-afi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ω-‰n

{]-knU‚ v Sn F≥ c-ta-i≥, sk-{I-´-dn C Fw Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, I¨-ho\¿ ]n kp-K-X≥, kn.]n.Fw G-cn-bm sk-{I-´-dn sI sI KtW-i≥, ap≥ Fw. F¬.F ]n \m-cm-b-W≥, Pn-√m ]-©m-bØv Aw-Kw ]n F-kv ]p-jv-]-a-


{]mtZ-inIw tdm-Un-sâ tim-Nym-h-Ø ]-cn-l-cn-¡m³ A-[n-Ir-XÀ X-¿m-dm-hp-¶n-söv

23 am¿®v 2014 Rmb¿

Xn-cp-\-¡-c a-lm-tZ-h t£-t{XmÂ-k-hw; ]-I¸q-cw C-¶v

tIm-´-bw: Xn-cp-\-°-c a-lm-tZh t£-{X-Øn-se Xn-cp-hp¬-kh-tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ {]-kn≤-am-b ]-I¬-∏q-c-Øn-\p C-∂v D-®-I-gn-™p aq-∂n-\p Xp-S-°-amhpw. ]q-c-Øn-\p Xp-S-°w Ip-dn®p ]-Sn-™m-d≥ tN-cp-hm-cØn¬ hm-Zy-I-em-\n-[n ta-f-Ipe-]-Xn a-´-∂q¿ i-¶-c≥-Ip-´n-amcm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B¬Ø-d-ta-f-hpw In-g-°≥ tN-cp-hmc-Øn¬ ta-f-Ip-e-]-Xn s]-cp-h\w Ip-´≥-am-cm-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ ]m-≠n-ta-f-hpw H-cp-°nbn-´p-≠v. Xn-cp-\-°-c a-l-tZ-h-t£-{XØn-s‚ k-ao-] t£-{X-ß-fn¬\n-∂pw cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS ]p-d-s∏-Sp-∂ sN-dp-]q-c-߃ Hcp a-Wn-°p ap-ºm-bn Xn-cp-\-°- efn-XI-em A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm´-bw kn.Fw.F-kv tIm-f-Pn¬ \-S-∂ c t£-{X-Øn-s‚ sX-t°-tKm- Nn-{XI-em Iymw-]v in¬∏n Im-\m-bn Ip-™n-cm-a≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ]p-c-Øn¬-°q-Sn h-S-°pw-\m-Ys‚ \-S-bn¬ F-Øn-t®-cpw. am\-Øp h¿-W-hn-kv-a-bw Xo¿-°p∂ Ip-S-am-‰-hpw sh-Sn-s°-´pw ]qc-Øn-t\m-S-\p-_-‘n-®p H-cp-°nbn-´p-≠v.

bp.Un.F-^v. Su¬ a-Þ-ew I¬-h³-j³ ssh-°w: bp.Un.F-^v. Su¨ a-fi-ew I¨-h≥-j≥ C-∂v sX-t°-\-S {Km‚ v-am Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-°pw. tIm¨-{Kkv (sF) a-fi-ew {]-kn-U‚ v tam-l-\≥ ]p-Xp-ti-cn A-[y£-X h-ln-bv-°pw. bp.Un.F^v. \n-tbm-P-I a-fi-ew I¨ho-\¿ t]mƒ-k¨ tPm-k-^v, sN-b¿-am≥ ]n.F≥. _m-_p, _n. A-\n¬-Ip-am¿, A-Uz. hn hn k-Xy≥, am-[-h≥-Ip-´n I-dpI-bn¬, kn-dnƒ tPm-k-^v, Sn Sn kp-Z¿-i-\≥, F≥ Fw Xm-l kw-km-cn-°pw.

a-Þ-ew I¬-h³-j³ Xn-S-\m-Sv: bp.Un.F-^v Xn-S-\m-Sv a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I¨h≥-j≥ tPm-k-^v tPm¿-Pv sh≈q-°p-t∂¬ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. h¿-°n kv-I-dn-b A-[y£-X h-ln-®p. A-Uz. hn Fw apl-Ω-Zv C-eym-kv, tXm-a-kv h-S-Ic, _n-t\m ap-f-ßm-ti-cn, Atem-jy-kv G-{_-lmw, tXm-akp-Ip-´n aq-∂m-\-∏-≈n¬, Ip-´n®≥ tXm-´-°-c, tPm-tPm H-´-em¶¬, tPm-kp-Ip-´n tIm-°m-´v, tdm-bn Xp-cp-Øn¬ kw-km-cn®p. B-t‚m B‚-Wn-bp-sS hn-Pb-Øn-\m-bn _n-t\m ap-f-ßmti-cn P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bpw tXm-a-kv h-S-I-c P-\-d¬ sN-b¿am-\m-bpw 151 Aw-K I-Ωn-‰n-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

cm-{ão-b Xo-cp-am-\w ssI-s¡m-Åp-sa¶v Im-™n-c-∏-≈n: ap-kv-enw hn-jb-ß-fn¬ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS k-ao-]-\w hn-e-bn-cp-Øn Xn-cs™-Sp-∏n¬ Xo-cp-am-\w ssIs°m-≈m≥ tI-c-f ap-kv-enw Pam-A-Øv Iu¨-kn¬ kw-ÿm\ I-Ωn-‰n-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v AUz. sI F l-k-s‚ A-[y-£X-bn¬ ]-\-hq¿ jn-lm-_p-Zo≥, F F e-Øo-^v, sI C F Ako-kv, Sn Fw k-emw, F-®v A–pƒ A-ko-kv, tX-h-c \u-jmZv, sI sI kn-≤n-Jv, kn-_-lØp-≈ kw-km-cn-®p.

ssh-°w: h¿-j-ß-fm-bn X-I¿∂p-In-S-°p-∂ ]-d-∏-≈n¬-˛-Xtd-∏-d-ºv tdm-Un-s‚ tim-Nym-hÿ- ]-cn-l-cn-°m≥ A-[n-IrX¿ X-øm-dm-hp-∂n-√.X-e-bm-gw ]-©m-b-Øn-em-Wv ]-d-∏-≈n-˛-Xte-∏-d-ºv tdm-Uv. I-gn-™ C-cp]-Xv h¿-j-am-bn Im¬-\-S-bm-{X t]m-epw km-[y-a-√m-Ø hn-[w tdm-Uv X-I¿-∂p-In-S-°p-I-bmWv. h¿-jw-tXm-dpw ]-©m-b-Øv e-£-߃ ap-S-°n tdm-Un¬ A‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øp-∂p-s≠-¶nepw F-√mw h-gn-]m-Sm-bn am-dp∂p. B-bn-c-Øn-e-[n-Iw Ip-Spw_-ß-fp-sS G-I bm-{Xm-am¿-Kam-Wv Cu tdm-Uv. Xr-∏-°p-Sw t£-{Xw, ]p-Ø≥-]m-ew, ap-Jytdm-Um-b sh-®q¿-˛-ssh-°w tdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn-te-°p

t]m-hm≥ Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏-sSbp-≈-h¿ B-{i-bn-°p-∂ tdmUn-se bm-{X Zp-cn-X-]q¿-W-amWv. A-tX-k-a-bw Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏v ÿm-]n-°m≥ tdm-Un¬ Ip- g n- I p- Ø n- b - t Xm- s S- b m- W v tdm-Un-s‚ A-h-ÿ Z-b-\o-bam-b-Xv. tdm-Uv X-I¿-∂-X-√msX H-cp-Xp-≈n sh-≈w-t]m-epw Cu ss]-∏p-sse≥ h-gn C-Xp-hsc \m-´p-Im¿-°v e-`n-®n-´n-√. tdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ-bv-°v ]-cn-lm-c-ap-≠m-h-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v \m-´p-Im¿ \n-c-h-[n X-h-W Fw.F¬.F-sb k-ao]n-s®-¶n-epw H-cp \-S-]-Sn-bp-ap≠m-bn-√. B-gv-N-Iƒ-°p ap-ºv ]-©mb-Øn¬ \n-∂pw A-\p-h-Zn-® Hcp-e-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v tdm-

P-bn-en \n-¶n-d-§n ho-−pw tam-j-Ww; {]Xn-sb \m-«p-ImÀ ]n-Sn-Iq-Sn F-cp-ta-en: tam-j-W-t°-kn¬ P-bn-en-em-bn dn-am‚ v X-S-hp Ign-™v \m-epZn-h-kw- ap-ºv tImS-Xn-bn¬ \n-∂p Pm-ayw t\-Sn ]pd-Øn-d-ßn-b a-[y-h-b-kvI≥ ho-≠pw tam-j-Ww \-S-Øn t]men-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bn. I-©mhv e-l-cn-bn¬ tam-j-Ww \-SØn ]n-Sn-bn-em-b C-bm-sf t]men-kv tÃj-\n-se-Øn-®v a-Wn°q-dp-Iƒ I-gn-™n-´pw e-l-cnbp-sS sI-´n-d-ßn-bn-√. C-Xv t]men-kn-s\ G-sd h-e-®p. B-e-∏pg X-e-h-Sn \o-tc-‰p-]p-gw πm-h\m-th-en¬ Hm-a-\-°p-´≥ (48) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s®-tbm-sS F-cp-ta-en h-en-b-º-e-Øn¬-\n∂p Xq-°p-hn-f-°pw \n-e-hn-f°pw tam-„n-®v Nm-°n-em-°n H-

fn-∏n-®p h-®-Xn-\p-ti-jw Su-Wnse ]-®-°-dn I-S-bn¬-\n-∂p {Xm-kpw a-Ø-ß-bpw tam-„n-®psIm-≠n-cn-°p-tºm-gm-Wv C-bmsf \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-enkn¬ G¬-∏n-®-Xv. C-Xn-\n-sS \m-´p-Im¿ C-bm-sf sN-dn-b-tXmXn¬ ssI-Im-cyw sN-bv-Xn-cp∂p. t]m-en-kv F-Øp-tºmƒ hm-bn¬-\n-∂p \p-c-bpw ]-X-bpw H-en-®n-d-ßn A-h-i \n-e-bn-embn-cp-∂p C-bmƒ. F-∂m¬, Cbm-fp-sS c-£-s∏-Sm-\p-≈ tam„m-hns‚ A-S-hm-WnsX-∂p tNm-Zyw sN-ø-en¬ t]m-en-kn\p hy-‡-am-bn. ]-®-°-dn I-S-bn-se Nn-√-d tam-j-W-am-sW-∂p I-cp-Xn Xm°o-Xv sN-bv-Xv hn-´-b-°m-s\m-cpßp-tºm-ƒ kw-i-bw tXm-∂n

t]m-Ì-dp-I-fpw t_mÀ-Up-I-fpw \-in-¸n-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn ssh-°w: bp.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn tPm-kv sI am-Wn-bp-sS {]-Nmc-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \m-\m-Sw, ta-°-c, sN-Ω-\m-I-cn {]-tZ-iß-fn¬ ÿm-]n-® t]m-Ã-dp-I-fpw t_m¿-Up-I-fpw \-in-∏n-®-Xn¬ bp.Un.F-^v. \n-tbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. tbm-K-Øn¬ bp.Un.F-^v I¨-ho-\¿ t]mƒ-k¨ tPm-k-^v, sNb¿-am≥ ]n F≥ _m-_p, Sn sP tXm-a-kv, sI F A-∏-®≥, taml≥ Un _m-_p, _n A-\n¬-Ip-am¿, am-[-h≥-Ip-´n I-dp-I-bn¬, sI sI Ip-´-∏≥ I-dp-tI-en, sI F-kv \m-cm-b-W≥ \m-b¿, tPm-bn sN-dp-]p-jv-]w, tam-l-\≥ ]p-Xp-ti-cn, sI F-kv _n-Pp-tam≥, kndnƒ tPm-k-^v kw-km-cn-®p.

Bw B-Za-v n ]mÀ-«n a-Þe- w I-½n-än

N-ß\ - m-t»-cn: am-th-en-°c - ]m¿-es - a‚ v a-fie - w F.F.]n ÿm\m¿-Yn-bm-bn a-¬k - c - n-°p-∂ F≥ k-Zm-\μ - s - ‚ Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-Nmc-Wm¿-Yw \-S∂ - Bw B-Zva - n] - m¿-´n \n-tbm-PI - a - fi e - w I-Ωn-‰n sI hn P-\m¿-±-\≥-]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \n-tbm-P-I-a-fiew tIm H - mUn-t\-‰¿ tXm-ak - v am-dm-´p-If - w A-[y-£X - h-ln-®p. {]^. sP tKm-]m-eI - r-jvW - ∏ - W - n-°¿, Fw kn B‚-Wn, F sP kvI - dn-bm, hn B¿ tKm-]n-\m-Y hm-cy¿, sse-Pm Nm-t°m, ssk-\_ - m _o-hn, tPm-k-^v {^m≥-kn-kv, tPm-fn I-√p-I-≠w, km-_n kv-I-dnbm, tPm-k^ - v I-f∏ - p-cb - v°¬, tPm-k^ - v Nm-t°m kw-km-cn-®p.

{]-Xn Hm-a-\-°p-´≥ F-cp-ta-en t]m-en-kv tÃj-\n¬ Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mgm-Wv t£-{X-Øn¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b- Imcyw C-bmƒ ]-d™-Xv. t£-{X-Øn-se Xq-°phn-f-°pw \n-e-hn-f-°pw F-cp-taen cm-Pm-∏-Sn-°-se tZ-h-kzw

ssa-Xm-\-Øp-\n-∂p t]m-enkv I-s≠-Sp-Øp. tlm-´-ens‚ am-en-\y-߃ C-´n-cp-∂ sN-dn-b Ip-gn-bn¬ -Ão¬ ]m{X-Øn-em-°n-bm-Wv C-h Hfn-∏n-®n-cp-∂-Xv. X-s‚ ssIh-iw I-©m-hv D-≠m-bn-cps∂-∂pw ap-kve - nw ]-≈n-°p k-ao-]Ø - v tdm-Uc - n-In ¬ ad-∂p-h-s®-∂pw C-bmƒ t]m-en-kn-t\m-Sp ]-d™ p. t]m-°-‰-Sn tI-kn¬ ]nSn-°-s∏-´v s]m≥-Ip-∂w k_v-P-bn-en¬ \n-∂p Pm-ayØn¬ ]p-d-Øn-d-ßn-b cm-Lh≥ X-\n-s°m-∏w tam-j-Ww \S-Øm≥ D-≠m-bn-cp-s∂-∂v {]Xn t]m-en-kn-t\m-Sp ]-d-™p. tam-j-W-Øn-\p-ti-jw C-bm-fpsS ]-gv-kv tam-„n-®v cm-L-h≥-

ÿ-ew- hn-s´-∂m-Wv {]-Xn t]men-kn-t\m-Sp ]-d-™-Xv. {]-Xn I©m-hp- e-l-cn-bn¬ ]-d-™ Cu Im-cy-߃ ]q¿-W-am-bn hn-izmk-Øn-se-Sp-°m≥ I-gn-bn-s√¶n-epw A-t\z-j-Ww \-S-Øn-hcn-I-bm-sW-∂v a-Wn-a-e kn-. sF A-–p¿d-“m≥ ]-d-™p. \m-ep Zn-h-kw ap-ºv am-th-en°-c k-_v P-bn-en¬ \n-∂m-Wv {]-Xn Hm-a-\-°p-´≥ Pm-ay-Øn¬ ]p-d-Øn-d-ßn-b-Xv. C-Xpƒ-s∏sS \n-c-h-[n tam-j-W-t°-kp-Ifn¬ C-bmƒ {]-Xn-bm-sW-∂p t]m-en-kv ]-d-™p. tam-„n-°s∏-´ Xq-°p-hn-f-°pw \n-e-hn-f°pw t£-{Xw Po-h-\-°m¿ Xn-cn®-dn-™p. {]-Xn-sb Im-™n-c-∏≈n tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚p sN-bv-Xp.

Fw.Pn sk-\-äv hmÀ-jn-I dn-t]mÀ-«pw IW¡pw ]m-km-¡n tIm-´-bw: Fw.Pn k¿-h-I-emim-e-bp-sS C-∂se tN¿-∂ hm ¿-jn-I sk-\-‰v tbm-Kw 2013se hm¿-jn-I {]-h¿-Ø-\ dn-t]m¿´pw 2012-˛13 hm¿-jn-I I-W-°pI-fpw 2014-˛15te-°p-≈ _-P-‰pw Aw-Ko-Im-cw \¬-In. tNm-tZymØ-c th-f-bn¬ tUm.- jo-\m jp-°q-dpw Xp-S¿-∂p-≈ sk-j\n¬ ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. F hn- tPm¿-Ppw A-[y-£-X hln-®p. Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e-bn ¬ ]p-Xn-b tIm-f-Pp-I-fpw tIm-gvkp-I-fpw C-\n B-cw-`n-°p-∂-Xn\v ap-ºv B-h-iy-am-b Po-h-\°m-cp-sS \n-b-a-\w D-d-∏n-°-Wsa-∂v C-∂-se tN¿-∂ sk-\-‰v tbm-Kw kn≥-Un-t°-‰n-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. sk-\-‰w-Kw sI

j-d-^p-±o≥ A-h-X-cn-∏n-® {]-tab-Øn¬ I-gn-™ h¿-jw Fw.Pn-bn¬ A-\p-h-Zn-® 400¬-]-cw tIm-gv-kp-I-fpw 13 tIm-f-Pp-Ifpw 60 Hm-^v Imw-]-kv tI-{μ-ßfpw Po-h-\-°m-cpw tPm-en-`m-cØn¬ h-cp-Øn-b h¿-[-\-hv Nq≠n-°m-´n. tem-°¬-^-≠v Hm-Un-‰n-s‚bpw k¿-h-I-em-im-e Hm-Un-‰v hn`m-K-Øn-s‚-bpw I¨-I-d‚ v HmUn-‰v \n-b-am-\p-k-c-Ww \-S-°p∂p-≠v. tIm-f-Pv A-[ym-]-I¿-°v e-`nt°-≠ B-dmw bq.-Pn.kn i-º-f Ip-Sn-»nI D-S≥ e-`y-am-°-W-sa∂v tI-{μ kw-ÿm-\ k¿-°m-cnt\m-Sp tbm-Kw sF-I-I-Wv-tT-\ A-`y¿-Yn-®p. 2013 ap-X¬ kz-Imcy F-bv-U-Uv tIm-f-Pp-I-fn-se

222 t]¿-°p \n-b-a-\mw-Ko-Im-cw \¬-In-bn-cp-∂p. 56 t]-cpsS \nb-a-\ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bmbn-h-cp-∂-Xm-bpw {]-^.- _n -kpio-e≥ tbm-K-sØ Adn-bn-®p. kn≥- U n- t °- ‰ w- K - ß - f m- b tUm.- F≥ -P-b-Ip-am¿, {]-^.- ]n sI -tkm-a-ti-J-c≥ D-Æn, tUm.sI -hn -\m-cm-b-W-°p-dn-∏v, kn F-®v -A-_v-Zp¬ e-Øo-^v, tUm.]n -sI -]-fl-Ip-am¿, km-Pp amXyp, tSm-an-®≥ tPm-k-^v, kÆn am-Xyp, Sn ]n -A-®≥-Ip-™v, tdm-bv k-J-dn-b, tPm-Pn A-e-Ivkv, Pm-^¿ km-Zn-Jv, F≥ hn tPm-jn, sd-\n ]n h¿-Ko-kv, Fen-k_-Øv tXm-a-kv, D-Ø-a≥, am-tPm hn Ip-cym-t°m-kv, tUm.kn B¿ -l-cn-e-£v-ao-{μ-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

koTTAYAM/KTM

Un¬ ]m-d-a-S-bp-sS A-h-in-jv-S߃ C-d-°n-sb-¶n-epw C-Xn¬ A-gn-a-Xn kw-`-hn-®-Xm-bn Btcm-]-W-ap-b¿-∂n-´p-≠v. tdm-Uns‚ tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ \-S-]-Sn-I ƒ kzo-I-cn-°m≥ ssh-In-bm¬ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v _ln-jv-°-cn-°m-\p-≈ \o-°-Ønem-Wv \m-´p-Im¿.

B-[mÀ t^m-t«m-sb-Sp-¸v I-ß-g: C-Xp-h-sc-bpw B-[m¿ c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Øn-bn-´n-√mØ-h¿ 24, 25 Xn-ø-XnIfn¬ ]Ø-\m-Sv A-£-b sk‚-dn¬ cPn-ÿ sN-ø-W-sa-∂v A-[n-IrX¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 2495151 , 9633778270, 9562442928.

3

Øm-\-¯n-\m-bn hn F-kv a-e-¡wa-dn-sª¶v ta-ep-Im-hv: Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[-Øn-epw em-h-en≥ hn-j-bØn-epw \m-fn-Xp-h-sc ssIs°m-≠ \n-e-]m-Sp-Iƒ kz-¥w ]m¿-´n ÿm-\w D-d-∏n-°p-∂-Xn\p-th-≠n X-≈n-∏-d-™v hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ≥ k-aq-l-a-[yØn¬ kz-bw A-]-lm-ky-\mbn Xo¿-s∂-∂p Un.kn.kn {]kn-U‚ v tSm-an I-√m-\n ]-d™p. bp.Un.F-^v ta-ep-Im-hv afi-ew t\-Xr-tbm-K-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. I-ayq-Wn-Ãv ]m¿-´n {]-h¿Ø-I¿-°v X-ß-fp-sS kz-¥w ]m¿-´n Nn-”-Øn¬ thm-´v sN-øW-sa-¶n¬ sIm-√-tØm a-e_m-dn-tem t]m-th-≠ K-Xn-tISm-Wv h-∂n-cn-°p-∂-sX-∂pw At±-lw ]-d-™p. A-Pn P-bnw-kv A-[y-£-X h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

km-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ A¿-[-Zn-\ Iymw-]v Cu-cm-‰p-t]-´ ]-©m-b-Øv hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn Fw kn-dm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

AÀ[Zn-\ ]-cn-io-e-\ Iymw-]v \S¶p Cu-cm-‰p-t]-´: ap-kv-enw tKƒ-kv kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS k∂-≤ tk-h-\ kw-L-S-\ km-^v Aw-K-߃-°m-bn tdm-Uv kpc-£m-X-Xz-ß-sf-°p-dn-®v A¿[ Zn-\ ]-cn-io-e-\ Iymw-]v \-S∂p. tZ-io-b K-Xm-K-X-B-kq-{X-W K-th-j-I kw-Lw kwÿm-\-sØ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ßfn¬ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn \-S-Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv CXp \-S-∂-Xv. Cu-cm-‰p-t]-´ t]m-en-kv kn.sF A-tim-Iv Ipam¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn Fw kn-dm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. tem-I tdm-Uv kp-c-£m ]m¿-Sv-W¿ ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn hn k-Xo-jv ssl-th tdm-Uv tk-^v-Sn F≥-Pn-\o-b¿ kp_n≥ ¢m-kv \-bn-®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p≈-]-cn-io-e-\ In-‰pIƒ t_m-[-h¬-°-c-W {]-h¿-Ø-\-Øn-\m-h-iy-am-b t]m-Ãdp-Iƒ, Ãn-°-dp-Iƒ kn-·¬ t_m¿-Uv, bq-\-n-t^mw F-∂n-hbp-sS hn-X-c-Ww \-S-Øn. A-–p¬ Jm-Z¿, A≥-km¿ A-en, am-ln≥, P-hm-Zv kw-km-cn-®p.

In-W-än ho-W kv-{Xo-sb c-£-s¸-Sp-¯n N-ß-\m-t»-cn: ho-Sn-\p ap-ºn-se In-W-‰n¬ ho-W kvv-{Xo-sb N-ß-\m-t»-cn- A-·n-i-a-\-tk-\m-hn-`m-Kw c-£-s∏-Sp-Øn. hmI-Øm-\w ]p-Ø≥-N-¥- ]-≈n-°p-t∂¬ a-dn-bm-Ω tPmWn (39)s\-bm-Wv c-£-s∏-Sp-Øn-b-Xv. C-∂-se D-®-bv°p 2.30 HmsS-bm-Wv kw-`-hw. hn-h-cw e-`n-®-Xn-s\- Xp-S¿-∂v A-·n-i-a-\tk-\m hn-`m-Kw F-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]p-d-sØ-Sp-Ø C-h¿°v Im-cy-am-b ]-cn-°v C-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw A-t_m-[m-hÿ-bn-em-bn-cp-∂-Xn-\m¬ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. sh-≈n-bm-gv-N C-h-cp-sS `¿-Øm-hpw C-tX- -In-W-‰n¬ ho-Wn-cp-∂p-sh-¶n-epw \m-´p-Im¿ c-£-s∏-Sp-Øn. A-tX-k-abw C-cp-h-cpw In-W-‰n¬ Nm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.

A-\p-tim-Nn-¨p sN-ºv: B-I-am-\ kp-dn-bm-\n Hm¿-Ø-tUm-Iv-kv k-`-bp-sS X-e-h≥ ]-cn-ip-≤ ]m-{Xn-b¿-°o-kv _m-h-bp-sS th¿-]m-Sn¬ sN-ºv bm-t°m-_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n C-S-h-I A-\p-timN-n®p.

sXm-gn-em-fn-Ifpw Iq-enbpw CÃ; ssh¡s¯ N§\m-tÈ-cn-bnse \n-co-£-W Im-a-d: hkv{X§fpw acp¶pw I-bÀ-ta-J-e- {]-Xn-k-Ôn-bn ]-²-Xn I-S-em-Ên-sem-Xp-§nhnXcWw sNbvXp ssh-°w: tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ I-b¿-ta-J-e-bnte-°v tIm-Sn-Iƒ H-gp-°p-tºmgpw A-Sn-ÿm-\-h¿-K sXm-gn-emfn-Iƒ C-∂pw {]-Xn-k-‘n-bn¬. C-S-\n-e-°m-cm-b I-b¿-am-^n-b sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t]m-epw t\´-߃ ]n-Sn-®p-]-dn-°p-∂p. hn-tZi-cm-Py-ß-fn-te-°v I-b-dpw I-bdp¬-∏-∂-ß-fpw I-b-‰n A-b-°ptºmƒ k¿-°m-cn-s\ t]m-epw Im-gv-N-°m-cm-°n \n¿-Øn am-^nb-I-fm-Wv C-hn-tS-bpw Im-cy-ß ƒ \n-b-{¥n-°p-∂-Xv. sXm-gn-em-fn- Nq-j-Ww A-Xncp-hn-´-t∏mƒ H-cp Zn-h-kw H-cp sXm-gn-em-fn-h-®v I-b¿-ta-J-etIm´bw: hnizI¿a k` Pn√m sb D-t]-£n-°p-∂p. a-t‰-Xp taktΩf\w G{]n¬ Bdn\p Xn cp\°c ssaXm\nbn¬ \S °pw. D®Ign™p aq∂n\p \m KºSw ssaXm\Øp\n∂pw {]IS\w Bcw`n-°pw. k` bp sS t]mjI kwLS \I fm b {SUojW¬ B¿´nkm≥kv bq\nb≥, tIcf hnizI¿a a lnfm kwLw, tIcf hnizI ¿a bphP\kwLw, tIcf  A-Po-jv th-e-\n-ew hnizI¿a _mekwLw, hn iz {io kzbwklmb kwLw F ap-≠-°-bw: sX-ßn¬ \n-∂p-ap∂o t]mjI kwLS\IfpsS ≈ \o-c-bp-¬-∏m-Z-\-Øn¬ a-etbm-c-\m-Spw H-cp ssI-t\m-°m{]h¿ØIcpw ]s¶Sp-°pw. s\m-cp-ßp-∂p. tI-c-I¿-j-I-\p ]p-Ø≥ D-W¿-th-In \o-c D¬Cu-cm-‰p-t]-´: Z-£n-W tI-c-f ∏m-Z-\-Øn-\p-≈ A-h-Im-iw PwCø-Øp¬ D-e-a kw-ÿm-\ I¿-j-I-\v k¿-°m¿ D-Ø-c-hnJ-Pm-©n-bpw ]q-¥p-d ln-Zm-b- s‚ cq-]-Øn-se-Øn-b-t∏mƒ aØp¬ C-kvemw A-d-_n tIm-f- e-tbm-c ta-J-e-bn-epw \o-c-sbPv {]n≥-kn-∏epw B-bn-cp-∂ °p-dn-®p-≈ Nn-¥-Iƒ k-Po-htIm-b au-e-hn _m-J-hn-bp-sS am-hp-I-bm-Wv. th¿-]m-Sn¬ Z-£n-W-tI-c-f e-PvsX-ßn¬ \n-∂pw sN-Øn\-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ Cu-cm-‰p- sb-Sp-°p-∂ e-l-cn-c-ln-X ]mt]-´ ta-J-em I-Ωn-‰n A-\p-tim- \o-b-am-b \o-c kw-ÿm-\-Øp N-n®p. X-s∂ hm-Wn-Pym-Sn-ÿm-\-Øn {]-kn-U‚ v hn ]n A-–p¬ ¬ hn-¬-∏-\ B-cw-`n-°m-s\m-cpl-ao-Zv au-e-hn A-[y-£-X h- ßp-∂ k-a-b-Øm-Wv a-e-tbm-cln-®p. sI F-®v C-kv-am-Cu¬ ta-J-e-bm-b Im-™n-c-∏-≈n au-e-hn, ap-l-Ω-Zv \n-bm-kv Xm-eq-°n-epw \o-c-bp-¬-∏m-Z-\Jm≥ \-Pv-an, hn ]n kp-ss_¿ Øn-\p-≈ kw-hn-[m-\-sam-cpau-e-hn, ‰n Fw C-{_m-lnw-Ip-´n ßp-∂-Xv. \-√ Im-bv-^-e-ap-≈au-e-hn, sI Fw \-Zo¿ au-e-hn, Xpw \o-c D¬-∏m-Z-\-Øn-\p kmA-en-d-jm-Zn kw-km-cn-®p. [y-X-bp-≈-Xp-am-b ]-Øv sX]mºmSn: sI.Pn. tImfPv F≥.Fkv.Fkv bq\n‰ns‚ B`n-apJyØn¬ A-\mY-scbpw ]mhs∏´hscbpw kwc£n°p∂ ]≈n°tØm´nep≈ eq¿Zv `h≥ k-μ¿-in®p. hnZym¿-YnI fpw A[ym]Icpw \¬Inb hkv{Xßfpw HcpNm°v Acnbpw acp∂pIfpamWp kw`mh-\bmbn \¬InbXv. {]n≥kn∏¬ tUm. Fw.C. Ipcymt°mkv, t{]m{Kmw Hm^nk¿ tUm. tPmbn tXmakv, sk{I´dnamcmb PntPm tPm¿Pv, acnb tPmk^v F∂nh¿ t\XrXzw \¬In.

PnÃm kt½f\w

J-e-bn-epw e-`n-°p-∂-Xn-t\°mƒ Ip-d-™ Iq-en-bpw H-cm\p-Iq-ey-ß-fpw C-√m-Ø ta-J-ebm-Wv I-b¿. {]-Xn-k-‘n-Iƒ-°n-S-bn-epw ssh-°-Øv 25 ]ncn ta-J-em Ib¿ skm-ssk-‰n-I-fpw D¬-∏-∂ ta-J-e-bn¬ H-cp I-b¿ am-‰v B ≥-Uv am-‰nMv-kv skm-ssk-‰nbpw {]-h¿-Øn-°p-∂p≠v. X-etbm-e-∏-d-ºv ]-©m-b-Øn-se hS-bm¿, Sn.hn.]p-cw ]-©m-b-Ønse ]-d-°m-´p-Ip-f-ß-c, sN-ºv ]©m-b-Øn-se Im-´n-°p-∂v, a-dh≥-Xp-cp-Øv ]-©m-b-Øn-se sN-Ω-\m-I-cn F-∂n-h {]-Xn-k‘n-I-sf A-Xn-Po-hn-®v Ip-g-∏-an√m-sX {]-h¿-Øn-°p-∂p≠v. G-

I D¬-∏-∂ skm-ssk-‰n-bm-b am-‰v B≥-Uv am-‰nMv-kv {]-Xn-k‘n-bn-eq-sS-bm-Wv I-S-∂p-t]mhp-∂-sX-∂v kw-Lw {]-kn-U ‚ v A-°-c-∏m-Sw i-in ]-d-bp-∂p. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Ip-d-hmWv {]-[m-\ {]-iv-\w. sXm-gn-emfn-I-fp-sS Po-hn-X-km-l-N-cyØn-\v A-\p-k-cn-®p-≈ Iq-en \¬-Im ≥ ÿm-]-\-Øn-\p I-gnbm-sX-h-∂-tXm-sS h¿-j-߃°p apºv \q-dn-e-[n-Iw sXm-gnem-fn-I ƒ ]-Wn-sb-Sp-Øn-cp-∂nS-Øv C-∂v 50 t]¿ am-{X-am-Wp≈-Xv. X-Sp-°v, I-b-‰p-]m-b, h-e∏m-b, I-b¿-]n-cn, N-In-cn-bp¨m°¬ F-∂n-h-bm-Wv Cu skmssk-‰n-bn¬ \-S-°p-∂-Xv. {]-Xn-

\o-c-bp-Â-¸m-Z-\w: a-e-tbm-cw km-[y-X tX-Sp-¶p; -tI-c IÀ-j-IÀ {]-Xo-£-bnÂ

A-\p-tim-N-n¨p

sß-¶n-epw kz-¥-am-bp-≈ \m¬-∏-Xv ap-X¬ \q-dv h-sc-bp≈ I¿-j-I-cp-sS {]m-tZ-in-I Iq´m-bv-a-Iƒ cq-]o-I-cn-®v C-Ø-cØn-ep-≈ Ip-d-™-Xv F-´v Iq-´mbv-a-Iƒ tbm-Pn-∏n-®v \m-fn-tI-chn-I-k-\ t_m¿-Un-s‚ Aw-KoIm-c-ap-≈ s^-U-td-j-\p-I-fmbn c-Pn-ÿ sN-bv-Xm-Wv \o-cbp¬-∏m-Z-\-Øn-te-°v I-S-°p∂-Xv. C-Ø-cw s^-U-td-j-\pIƒ-°m-Wv kw-ÿm-\-Øv \o-c D¬-∏m-Z-\-Øn-\v k¿-°m¿ A\p-a-Xn \-¬-Ip-∂-Xv. I¿-j-I-\v \n-›-bn-°-s∏-´n´p-≈ 50 cq-] {]-Im-cw en-‰-dn-\v e-`n-®m¬ ]-Øv sX-ßv kz-¥-ambp-≈ I¿-j-I-\v 15,000 cq-] {]Xn-am-kw h-cp-am-\-am-bn e-`n°pw. C-ß-s\ e-`n-°p-tºmƒ sX-ßv Ir-jn H-cp {Ko≥-tIm-f¿ ]-Wn-bm-bn am-dp-sa-∂m-Wv hn-ebn-cp-Ø-s∏-Sp-∂-Xv. Cu km-[yX-sb-°p-dn-®v ]Tn-® Im-™n-c∏-≈n Xm-eq-°n-se H-cp Iq-´w

bp-h-I¿-j-I-cm-Wv \m-fn-tI-c s^-U-td-j-s‚ cq-]o-I-c-W-Øn\v X-øm-dm-hp-∂-Xv. Im-™n-c-∏-≈n tªm-°v kao-]-{]-tZ-i-sØ \m-fn-tI-c I¿j-I-cp-sS Iq-´m-bv-a cq-]o-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\-ß-fn-te¿-s∏-Sp-∂Xn-\m-Wv C-h¿ {i-an-°p-∂-Xv. ae-tbm-c ta-J-e-bp-sS {]-[m-\ hn-f-bm-b d-_-dn-s‚ hn-e-bn-Snhpw hn-e-ÿn-c-X-bn-√m-bv-a-bpam-Wv {]-[m-\-am-bpw C-h-scs°m-≠v C-Ø-c-Øn¬ Nn-¥n-∏n°p-∂-Xn-\v C-S-h-cp-Øn-b-Xv. sX-ßn¬ \n-∂p \o-c-sb-Sp-°p∂-h¿-°v \o-c sS-Iv-\o-jy≥ F∂m-Wv t]-cv \¬-In-bn-cn-°p-∂Xv. C-h¿-°m-bp-≈ ]-cn-io-e-\w kw-ÿm-\-k¿-°m-cn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ C-Xn-\-Iw B-cw-`n-®n´p-≠v. C-Xn-\m-bn tªm-°n-se hn-hn-[ Ir-jn-`-h-\p-Iƒ tI-{μoI-cn-®v \-S-]-Sn-Iƒ ]p-tcm-K-an°p-I-bm-Wv.

k-‘n-I-sf X-c-Ww-sN-øm≥ k¿-°m¿ ]n-cn-ta-J-e-bn-te°pw A-\p-_-‘ sXm-gn-em-fnIƒ-°pw s^-{_p-h-cn am-kw apX¬ 75 ap-Sn-°-b¿ ]n-cn-°p-∂ Hcp kv-{Xo sXm-gn-em-fn-bv-°v 300 cq-] Iq-en h¿-[n-∏n-®n-cp-∂p. I-b-dn-t‚-bpw D¬-∏-∂-ß-fptS-bpw B-`y-¥-c hn-]-Wn h¿[n-∏n-s®-¶n¬ am-{X-ta Cu taJ-e-sb ]n-Sn-®p-\n¿-Øm≥ km[n-°p-I-bp-≈q. k¿-°m-cn-s\ sh-√p-hn-fn-°p-∂ am-^n-b-I-tfbpw C-h¿-°p Iq-´p-\n¬-°p-∂ D-tZym-K-ÿ-tc-bpw \n-b-{¥n°m ≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn-bp≠m-h-W-sa-∂m-Wv sXm-gn-em-fnI-fp-sS B-h-iyw.

N-ß-\m-t»-cn: km-aq-ln-I hncp-≤-sc-bpw tam-t´m¿ hm-l-\ \n-b-a-ew-LIsc-bpw tam-j-v Sm°sf-bpw I-s≠-Øm≥ \-Kc-Øn-¬ \n-co-£-W-Im-a-dIƒ ÿm-]n-°p-sa-∂v I-gn-™ _-P‰n¬ ]-d-™ ]-≤-Xn I-S-emkn¬ H-Xp-ßn-b-Xm-bn B-£t]w. H-∏w Zp-_-bv tam-U¬ tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kpw Dƒs∏-sS-bp-≈ \n-c-h-[n ]-≤-Xn-Ifpw \-S-∏m-°m-\p-≈ {]m-cw-` {]h¿-Ø-\-߃ t]m-epw B-cw-`n®n-´n-s√-∂pw B-t£-]w D-b¿∂n-´p-≠v. \-K-c-Øn-s‚ 15 tI-{μ-ß-fn ¬ \n-co-£-W Im-a-d-Iƒ ÿm]n-°m≥ ]-Øp e-£w cq-]-bmWv 2013˛14 h¿-j-sØ _-P-‰n¬

h-I-bn-cp-Øn-bn-cp-∂-Xv. ss_∏m-kpw sd-bn¬-th-tÃ-j≥ PMv-j-\pw sI.F-kv.B¿.Sn.kn°p k-ao-]w {]-[m-\ `m-K-ß-fnse-√mw Im-a-d ÿm-]n-°m-\mbn-cp-∂p ]-≤-Xn. F-∂m¬ C-t∏mƒ 2014˛15 h¿-j-sØ _-P-‰v A-h-X-cn-∏-ns®-¶n-epw A-Xn-\p-≈ aps∂m cp-°-ß-sfm-∂pw B-cw-`n-®n-´ns√-∂m-Wv ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xv. s]cp-∂-bn¬ ss_-]m-kn-t\m-Sp tN¿-∂v h-\n-X-Iƒ-°m-bn kv{Xo \n-tI-X≥ F-∂ t]-cn¬ teUo-kv tlm-Ãepw kv-{Xo kp-c£-bv°m-bn C≥-jz-d≥-kv ]-≤Xn,B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn°p ]p-Xn-b sI-´n-Sw ]-´n-I-Pm-Xn- h\n-X-Iƒ-°v- Hm-t´m \¬-Ip-sa-

∂p-≈ ]-≤X - n-bpw \-S∏ - m-°n-bn´n-√.

ta-Je- m- I¬-h³ - j - ³ N-ß-\m-t»-cn: tIm-´-bw a-fie-Øn¬ a-¬-k-cn-°p-∂ bp. Un. F-^v ÿm-\m¿-Yn tPm-kv sI am-Wn-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏p {]N-mc-Wm¿-Yw \-S-∂ \m-ep-∂m°¬-˛-I-Æ-©n-d ta-J-em I¨h≥-j≥ am-S-∏-≈n tªm-°v ap ≥ -{]-kn-U‚ v hn sP em-en DZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-cn-bmt°m-kv Hm-Wm-´v A-[y-£-X hln-®p. Fw ]n am-Xyq, k-Pn sI tPm¿-Pv, k-Æn In-g-t°-°-c, kÆn sIm-t®-cn, kn-_n ap-°-S, F-en-k-_-Øv am-Xyq, sI hn sN-dn-bm≥ kw-km-cn-®p.

I-¡q-kv am-en-\yw s]m-«n H-gp-Ip-¶p; sF.kn.F-¨n tcm-Kn-IÄ _p-²n-ap-«n B¿-∏q-°-c: Ip-´n-I-fp-sS Biq-]-{Xn-bm-b sF.kn.F-®n¬ I-°q-kv am-en-\yw ]p-d-tØ-°v H-gp-Ip-∂-Xn-\m¬ Zp¿-K-‘w aqew B-iq-]-{Xn ]-cn-k-c-Øv \n ¬-°m-t\m `-£-Ww I-gn-°mt\m I-gn-bp-∂n-√. C-Xp-aq-ew tcm-Kn-I-fpw Iq-´n-cn-∏p-Im-cpw _p-≤n-ap-´n-em-bn-cn-°p-I-bm-Wv. Ip-´n-I-fp-sS B-iq-]-{Xn-bp-sS ap≥-h-iw h-e-Xp-`m-K-Øm-bn tcm-Kn-I-fp-sS Iq-´n-cn-∏p-Im¿°p hn-{i-an-°p-∂-Xn-\pw `-£W-w I-gn-°p-∂-Xn-\pw {]m-Y-anIm-h-iy-߃ \n¿-h-ln-°p-∂Xn-\p-ap-≈ sI-´n-S-Øn-s‚ I-°qkv Sm-¶m-Wv X-I-cm-dn-em-b-Xv. Sm-¶n-te-°p-≈ ss]-∏v th¿s∏-´p-In-S-°p-∂-Xn-\m¬ am-en\yw Sm-¶nte-°v t]m-hm-sX B- I°q-kv am-en\yw s]m´n-sbm-gp-Ip-∂ hn-{i-a-tI-{μ-]-cnkcw iq-]-{Xn ap-‰-tØ-°v H-gp-Ip-I- iy-Øn-\m-bn sh-≈w ti-J-cn- s‚ ap-I-fn¬ hm-´¿ Sm-¶v ÿmbm-Wv. I-°q-kv Ip-fn-ap-dn B-h- ®p h-®n-cn-°p-∂-Xv sI-´n-S-Øn- ]n-®m-Wv. Cu Sm-¶n-s‚ ta¬`m-

Kw tNm¿-®-bp-≈-Xn-\m¬ Sm-¶nte-°v A-Sn-°p-∂ ap-gp-h≥ sh≈-hpw Xm-tg-°p ]-Xn-°p-I-bmWv. Xm-tgm-´p ]-Xn-°p-∂ sh≈w I-°q-kv am-en-\y°q-ºm-cØn¬ ho-gp-∂-Xn-\m¬ Im¬-\S-bm-{X- t]m-epw A-km-[y-am-bn´p-≠v. Cu hn-{i-a-tI-{μ-Øn¬ \n-∂p h-cp-∂ am-en-\yw k-ao-]Øp-≈ B-iq-]-{Xn Im‚os‚ ap-‰-tØ-°v H-gp-Ip-∂p. B-iq-]{Xn Po-h-\-°m-cp-sS-bpw tUmŒ¿-am-cp-sS-bpw hm-l-\-߃ ]m¿-°v sN-øp-∂-Xpw Cu hn-{ia-tI-{μ-Øn-s‚ ap≥ `m-K-ØmWv. B-iq-]-{Xn ]-cn-k-cw C-{X hr-Ønlo-\-am-bn-´pw A-[n-IrX¿ A-dn-™n-s√-∂p `m-hn-°pI-bm-sW-∂v tcm-Kn-I-fpw Iq-´ncn-∏pImcpw ]-d-bp-∂p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-03-23  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-03-23