Page 1

2

kottayam/kpi

hnti-j§Ä

C-e-t{Îm-Wn-Iv-kv s^-Ìv

F-cp-ta-en: s]m-Xp-P-\-߃-°v Im-Wp-∂-Xn-\p-≈ ku-I-cyw Hcp-°n- F-cp-ta-en Fw.C.F-kv tIm-f-Pn¬ C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv s^-Ãv. 25, 26 Xn-ø-Xn-I-fn-em-Wv s^-Ãv \-S-°p-I. aw-Kƒ-bm≥, N-{μ-bm≥ Zu-Xy-ß-fn¬ \n¿Wm-b-I ]-¶p-h-ln-®v sF.Fkv.B¿.H-bn-se {]-ap-J im-kv{X-⁄-\pw hn-Zym¿-Yn-I-fpw XΩn¬ kw-hm-Z-w \-S-°pw. C-Xn\p- ]p-d-ta C‚¿-sIm-tf-Pn-b-‰v sS-Iv-\n-kv-I¬ sIv-kn-_n-j≥, Izn-kv a¬-k-cw F-∂n-h \-S°pw.

hm-K-a-Wn-te-¡v ssk-¡nÄ dm-en C-¶v

ap-≠-°-bw: hm-K-a-Wn¬ \-S°p-∂ ]m-cm-ss•-Un-Mn-t\m-S\p-_-‘n-®v C-∂v G-¥-bm-‰n-¬ \n-∂p hm-K-a-Wn-te-°v ssk°nƒ dm-en \-S-°pw. hn-tZ-inIƒ Dƒ-s∏-sS 70Hm-fw t]¿- ]s¶-Sp-°p-∂ dm-en G-¥-bm¿-˛Iq-´n-°¬-˛-th-e-\n-ew-˛-sN-fn°p-gn-˛-]-d-Øm-\w-˛-]q-™m¿-˛Xo-t°m-bn h-gn 63 In.an k-©cn-®v hm-K-a-Wn-se-Øn-t®-cpw. cm-hn-se F-´n-\v G-¥-bm¿ sP.sP Fw.F-®v F-kv {Ku≠n¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v hn Fw tPm-k-^v ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw.

Z-¼-Xn-I-sf tlm-«-en A-]-am-\n-¡m³ {i-an-¨-Xm-bn ]-cm-Xn sN-ß-∂q¿: h-\n-Xm tªm-°v ]©m-b-Øv Aw-K-sØ-bpw `¿Øm-hn-s\-bpw tlm-´-ep-S-a-bpw Po-h-\-°m-cpw tN¿-∂v A-k-`yw ]-d-s™-∂pw B-{I-an-°m≥ {ian-s®-∂pw ]-cm-Xn.- sN-ß-∂q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv sN-dn-b\m-Sv Un-hn-j-\n-se Aw-K-hpw am-th-en-°-c _m-dn-se A-`n-`mj-I-bp-am-b Zo-]m sÃ-\-‰v (33) B-Wv C-Xv kw-_-‘n-®v sN-ß∂q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn sNß-∂q¿ dn-em-Iv-kv-˛-C≥ tlm-´en¬ `-£-Ww I-gn-°m≥ I-b-dnb Xm-\pw `¿-Øm-hv sÃ-\-‰v cmPpw _n¬ Xp-I-bv-°p ]-I-cw Xß-fp-sS s{I-Un-‰v Im¿-Uv \¬In-b-t∏mƒ B-sI _n¬ Xp-Ibp-sS c-≠v i-X-am-\w Xp-I A[n-I-am-bn B-h-iy-s∏-s´-∂pw C-Xn-s\ tNm-Zyw sN-bv-tXm-sSbm-Wv X-߃ A-]-am-\n-°-s∏´-sX-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. ]-cm-Xn-°m-cp-sS sam-gn tcJ-s∏-Sp-Øn-b t]m-en-kv tlm-´ep-S-a-bv-°pw Po-h-\-°m¿-°p-saXn-sc tI-sk-Sp-Øp.

F-kv.Un.]n.sF hn-I-k-\ hn-Nm-c-W bm-{X C-¶pa-pX am-th-en-°-c: ap-∂-Wn-I-fp-sS P-\-hn-cp-≤ \-b-߃-s°-Xn-tc F-kv.Un.]n.sF kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tPym-Xn-jv s]-cp-ºp≈n-°¬ \-bn-°p-∂ F-kv.Un.]n.sF hn-I-k-\ hn-Nm-c-W bm{X C-∂p Xp-S-ßpw. sF-h¿-Ime-bn¬ \n-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v F-kv.Un.]n.sF kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U-‚ v Xp-f-ko-[c≥ ]-≈n-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Xp-S¿-∂v im-kv-Xmw-\-S, kn\n-am-]-d-ºv, `-c-Wn-°m-hv, Im-cmfn-ap-°v, ssa-\m-K-∏-≈n, ]-Xmcw, iq-c-\m-Sv Xp-S-ßn-b ÿ-eß-fn¬ kzo-I-c-Ww G-‰-hp-ßn sN-°p-h-≈n-bn¬ k-am-]n-°pw. Im¿-jn-I ta-J-e-sb kw-c-£n°p-I, hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, tI-{μm-hn-jv-Ir-X ]-≤-Xn-I-fpsS Zp¿-hn-\n-tbm-Kw X-S-bp-I, Ip-Sn-sh-≈ £m-aw ]-cn-l-cn-°pI, ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K hn-`m-Kß-fp-sS t£-aw D-d-∏p-h-cp-ØpI F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn®p \-S-Øp-∂ Pm-Y sIm-´m-c-°c, ]-Ø-\m-]p-cw, am-th-en-°-c, sN-ß-∂q¿ Ip-´-\m-Sv F-∂o \ntbm-P-I a-fi-e-ß-fn¬ ]-cy-S\w \-S-Øn 27\v N-ß-\m-ti-cnbn¬ k-am-]n-°pw.

Xcn-ip-`q-an-bn s]m-¶p hn-f-bn-¨p cm-P-Ip-am-cn: tN-ºv, tN-\, Im®n¬, h-gp-X-\, X-°m-fn, sh-≠, ]-b¿, Im-t_-Pv Xp-S-ßn {]m-Yan-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-t\m-Sp tN¿-∂ H-∂-c-tb-°¿ `q-an-bn¬ ]-®-°-dn-Iƒ hn-f-™p-\n¬-°pI-bm-Wv. kw-kv-Ym-\ Ir-jn hIp-∏n-s‚ X-cn-ip-c-ln-X `q-an ]≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn cm-P-Ipam-cn {Km-a-∏-©m-b-Øn-se 90 iX-am-\w X-cn-ip-`q-an-bpw Ir-jn`q-an-bm-bn am-dn-b-Xm-Wv C-Xnte-°p h-gn-sX-fn-®-Xv. B-dp am-kw ap-ºp-h-sc H-∂c-tb-°¿ X-cn-ip-`q-an kz-¥-ambp-≠m-bn-cp-∂ {]m-Y-an-Im-tcmKy tI-{μ-Øn-se 25 Po-h-\°m¿ tN¿-∂v H-gn-hp th-f-I-fnepw cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ ssh-ZypXn hn-f-°n-s‚ {]-Im-i-Øn-epw Xq-º-bp-am-bn a-Æn-en-d-ßn-b-Xns‚ ^-e-am-Wn-Xv.

AdÌv sN-bvXp sN-ß-∂q¿: I-≈v jm-∏n¬ Ibdn Kp-≠m B-{Ia-Ww \-SØn-b tI-kn¬ H-cm-ƒ A-d-Ãn¬. a-gp°o¿ I√n-t»-cn-bn¬ hn-\o-jv (40) B-Wv A-d-Ãn-em-bXv. a-gp°o-dn-se I-≈v-jm-∏n¬ I-gn™-Znh-kw B-{Ia-Ww \-SØn-b-Xn-\m-Wv A-d-Ãv.

23 s^{_phcn 2014 Rmb¿

\Kcw/ \m«n³]pdw hn-I-k-\-sa-¶ ]-Zw- P-\-w ImWp¶Xv kw-i-b-t¯m-sS-: kn BÀ \o-e-I-WvT³ tIm-g-t©-cn: hn-I-k-\-sa-∂ ]Z-sØ kw-i-b-tØm-sS-bpw `-btØm-sS-bp-am-Wv P-\-w C-t∏mƒ tIƒ-°p-∂-sX-∂v {]-ap-J ]-cnÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ kn B¿ \o-e-I-WvT≥ ]-d-™p. B-d≥ap-f hn-am-\-Øm-h-f ]-≤-Xn-s°Xn-tc \-S-°p-∂ A-\n-›n-X-Ime k-Xy-{K-l-Øn-s‚ 12mw Zn-hkw k-am-]-\ k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p kn B¿ \o-e-I-WvT≥. \-Zn-bp-sS R-c-ºp-I-fm-Wv hb-ep-Iƒ. A-h C-∂v B-d-∑p-fbn¬ \-in-∏n-°m≥ C-d-ßn-bn-cn°p-∂ `o-I-c-sc X-S-bm-\p-≈

B¿-P-hw D-≠m-h-W-sa-∂v kn B¿ \o-e-I-WvT≥ A-`n-{]m-bs∏-´p. tIm¿-]-td-‰v I-º-\n-Ifpw A-h-cp-sS sNm¬-∏-Sn-bv-°p\n¬-°-∂ `-c-Wm-[n-Im-cn-I-fpw Iq-Sn \-S-Øp-∂ `o-Xn-P-\-I-am-b {]-Ir-Xn \-io-I-c-W-am-Wv P-\X C-∂v A-`n-ap-Jo-I-cn-°p-∂ `b-∏m-Sn-\p Im-c-Ww. C-∂p temI -c-m-jv-{S-߃ Ku-c-h-X-c-am-bn N¿-® -sN-bp-∂-Xv hn-I-k-\-a-√, ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W-am-Wv. B-tKm-f Xm-]-\w, P-e-kp-c-£, `-£y-kp-c-£ F-∂n-h-bm-Wv Ku-c-h-ap-≈ hn-j-bw. ]-©-`q-X-ß-sf a-en-\-am-°p-

∂ hn-I-k-\-sØ {]-Xn-tcm-[n°m≥ \-ap-°v I-gn-b-Ww. H-tc°¿ h-b¬ kw-`-cn-®p-h-bv-°p∂ P-e-Øn-s‚ A-f-hv A-©ptIm-Sn en-‰-dm-Wv. hn-im-e-am-b Cu s\¬-∏m-S-ß-fm-Wv \-Ωp-sS Po-h-s‚ B-[m-cw. R-ß-fp-sS h-b¬- \n-I-Øn hn-am-\-Øm-hfw D-≠m-°m≥ \n-߃-°v A[n-Im-cw X-∂-Xv B-cm-sW-∂v tNm-Zn-bv-°m≥ B-d-∑p-f-°m¿ aSn-°-cp-Xv. sI.-Pn.-F-kv C-∂p-hsc k-Xyw ]-d-™n-´n-√. C-∂p-hsc H-cp \n-b-a-hpw A-\p-k-cn-®n´n-√. s\-Sp-ºm-t»-cn-bn¬ 700 G°¿ ]-d-™-Xv C-t∏mƒ 2200 G-

°-dm-bn-cn-°p-∂p. s\¬-∏m-Sw \n-I-Øn-b ÿ-ew C-t∏mƒ tKmƒ-^v ¢-∫v B-°n-bn-cn-°p∂p. tI-c-f-Øn-s‚ B-flm-h-dnbp-∂ k-a-c-am-Wn-Xv. ]p-d-tIm-´pt]m-Im≥ B-hn-√. A-Xv Po-hnX-Øn¬ \n-∂p-≈ ]p-d-tIm-´pt]m-°m-bn-cn-°p-sa-∂pw kn B¿ \o-e-I-WvT≥ ]-d-™p. B¿.F-kv.-]n tI-{μ-I-Ω-‰n AwKw sI -F-kv in-h-Ip-am¿, I-e™q¿ k-a-c-k-a-Xn sk-{I-´-dn F≥ -Pn k-t¥m-jv Ip-am¿, kn.]n.-sF (Fw.-F¬) sd-Uv ^v-fm- B-d≥-ap-f hn-am-\-Øm-h-f ]-≤-Xn-s°-Xn-tc \-S-°p-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-Xy-{K-l-Øn-s‚ Kv tI-{μ-I-Ω-‰n Aw-Kw ]n -sI 12mw Zn-h-kw k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ kn -B¿ \o-e-I-WvT≥ th-Wp-tKm-]m¬ kw-km-cn-®p. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v

P-\-§-sf _p-²n-ap-«n-¨m D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn: a{´n hm-g-tØm-∏v: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s‚ t]-cn¬ P-\-ßsf _p-≤n-ap-´n-°p-∂ k-ao-]-\w D-tZym-K-ÿ-cp-sS `m-K-Øp- \n∂v D-≠m-bm¬ I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv. ]p-Xp-Xm-bn cq-]o-I-cn® C-Sp-°n Xm-eq-°n-s‚ D-Zv-LmS-\w hm-g-tØm-∏v h-©n-°-h-ebn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. P-\-߃-°v k¿°m¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ \n-∂p e`n-t°-≠ tk-h-\-߃ ]-e-t∏mgpw D-tZym-K-ÿ¿ X-S-™p-h-bv°p-∂p. A-\m-h-iy-am-bn D-tZym-Kÿ¿ P-\-ß-sf ]o-Un-∏n-°p-∂Xm-bpw k¿-°m-cn-s‚ {i-≤-

C-Sp-°n Xm-eq-°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv \n¿-h-ln-°p-∂p bn¬-s∏-´n-´p-≠v. ]o-cp-ta-Sv Xm- t]m¿-´p-am-bn _-‘-s∏-´v ]p-Xneq-°n¬ \-S-∂ Nn-e Im-cy-߃ b H-cp D-Ø-c-hpw k¿-°m¿ ]p-dk¿-°m-cn-s‚ \-b-߃-°p hn- s∏-Sp-hn-®n-´n-√. C-°m-cy-Øn¬ cp-≤-am-Wv. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn- ]o-cp-ta-Sv X-l-kn¬-Zm-sc hn-fn-

h-S-hm-XqÀ k-a-c-k-a-Xn-¡v FXn-tc {In-an-\ -tI-kv ^-b sN-¿m³ Iu¬-kn Xo-cp-am-\w tIm-´-bw: h-S-hm-Xq¿ Uw-]n-Mv bm¿-Un¬ A-Xn-{I-an-®p -I-b-dnb-Xn-\v k-a-c-k-a-Xn-s°-Xn-tc {In-an-\¬- tI-kv \¬-Im≥ C-∂se tN¿-∂ \-K-c-k-`m Iu¨kn¬ -tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. {]Xn-]-£ Iu¨-kn-e¿-am-cp-sS i-‡-am-b F-Xn¿-∏n-\n-S-bn-emWv A-P-≠ ]m-km-°n-b-Xv. {]i-v-\-߃ ]-d-™p-Xo¿-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\p- ]-I-cw tI-kv \¬-Im-\p-≈ \o-°w {]-iv-\w Kp-cp-X-c-am-°p-sa-∂v {]-Xn-]£mw-Kw A-Uz. jo-Pm A-\n¬Ip-am¿ ]-d-™p. Cu Xo-cp-am-\-tØm-sS \-Kc-k-`-bpw hn-P-b-]p-cw ]-©m-bØpw X-Ωn-ep-≈ X¿-°w Xp-d∂- t]m-cn-te-bv-°p h-gn-am-dp-∂ A-h-ÿ-bn-em-Wv. h-S-hm-Xq¿ hn-j-b-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-ch-[n-X-h-W \-K-c-k-`-bpw hn-Pb-]p-cw ]-©m-b-Øp-am-bn N¿-

®-Iƒ \-S-∂p-sh-¶n-epw am-en\y {]-i-\-Øn-\v bm-sXm-cp-hn-[ ]-cn-lm-c-hpw C-Xp-h-sc {]m-h¿Øn-I-am-bn-√. C-Xn-\n-sS h-S-hmXq-cn-se am-en-\yw D-S≥ \o-°w sN-ø-W-sa-∂v A-h-iy-s∏-´v \K-c-k-`-bv-°v ]-©m-b-Øp IØp- \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn¬ Xo-cp-am-\-am-hm-Xn-cp∂-Xn-s\- Xp-S¿-∂v tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-∂-Xn-\p hn-P-b-]pcw ]-©m-b-Øv Xo-cp-am-\n-®n-cp∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv k-a-c-ka-Xn {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc tIsk-Sp-°m≥ \-K-c-k-`m Iu¨kn¬ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®-Xv. `£-W-Øn¬ am-bw tN¿-Ø tIkn¬ {]-Xn-bm-b-h¿-°v F-Xnsc-bp-≈ \-S-]-Sn-Iƒ \n¿-Øn-hbv-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v k¿-°m¿ \¬-In-b I-Øp ]n∂o-Sv ]-cn-K-Wn-°m≥ \-K-c-k`m tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

[- am¿-K-߃. ]-g-߃ [m-cm-fam-bn I-gn-°p-∂-Xv \-√-Xm-Wv. D®-bv-°v 12\pw aq-∂n-\p-an-S-bn¬ A-[n-Iw sh-bn¬ sIm-≈p-∂-Xv \-√-X-√. th- \ ¬- ° m- e - t cm- K - ß ƒ sN-dp-°m≥ kv-Iq-fp-Iƒ h-gn Ip´n-Iƒ-°v {]-Xn-tcm-[- a-cp-∂pIƒ \¬-Ip-∂p-≠v. Nn-°≥-t]mIv-kn-s\-Xn-tc ]-Sn. tIm-Sn-°pfw kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v {]-Xn-tcm-[- a-cp-∂p-Iƒ hn-Xc-Ww- sN-bv-Xp. ]-\n, Np-a, i-co-c-th-Z-\, \-Spth-Z-\, i-co-c-Øn-ep-≠m-hp-∂ sN-dn-b Ip-an-f-Iƒ, izm-k-tImi-Øn-ep-≠m-hp-∂ \o¿-ho-°w F-∂n-h-bm-Wv Nn-°≥ -t]m-Ivkn-s‚ e-£-W-߃. Xz-Iv-tcmK-߃, Np-a, P-e-tZm-jw F-∂n-

kyq-a¿-s^-Uv sN-b¿-am≥ tPm- bq-Øv eo-Kv tem-Iv-k-`m-a-fi-ew bq-Øv A-kw-ªn-bn-¬ Kp-Pbn tXm-a-kv, I-´-∏-\ tªm-° ]- dm-Øv ap≥ Un.Pn.]n B¿ _n {io-Ip-am¿ kw-km-cn-°p-∂p ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tXm-a-kv cm-P≥, k-_v I-e-Iv-S¿ ap-l-Ω-Zv ssh k-^o-dp-√, hm-g-tØm-∏v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tPm-bn h¿-Ko-kv, ]-©m-b-Øv {]-knU‚p-am-cm-b tPm-Wn Ip-f-º≈n (I-´-∏-\), k-t¥m-jv tXm-akv (a-cn-bm-]p-cw), ]n Un timX-e-tbm-e-∏-d-ºv: tSm-d-kv Wm-Ip-fw tdm-Un-se h-S-Iim-Ω (I-™n-°p-gn), an-\n kmtem-dn ss_-°n-en-Sn-®v c h-f-hn-\p k-ao-]-am-Wv A_p (hm-Øn-°p-Sn), A-∂-Ω ss_-°v bm-{X-°m-c-\p ]- ]-I-Sw. tXm-a-kv (Im-am-£n), tdm-k-Ω km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ {]cn-t°-‰p. I-cn-∏m-Sw In-gP-bnw-kv (Im-©n-bm¿), ta-gv-kn t°-∏-d-ºn¬ Sn sI {]-Zo-]n- Zo-]n-s\ ap-´p-Nn-d B-ip-]tPm-kv (sIm-∂-Ø-Sn), I-e-Iv\m-Wv A-]-I-S-Øn¬ ]-cn- {Xn-bn¬ {]m-Y-an-I Nn-In¬S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬, F.Un.Fw k \¬-In-b-ti-jw tIm-´t°-‰-Xv. hn B¿ tam-l-\≥-]n-≈ kwC-∂-se ssh-Io-´v aq-∂n- bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-tekm-cn-®p. \v X-e-tbm-e-∏-d-ºv-˛-F-d- °v am-‰n.

tSm-d-kpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-¡m-c-\v ]-cn-¡v

hym-]m-cn-sb aÀ-±n-¨ bph-Xnsb Xo-h-¨p sIm-e-s¸-Sp-¯n-b kw-`-h-¯n {]-Xn-IÄ-¡v Pm-ayw `À-¯m-hn-\v G-gp hÀ-jw ITn-\X-S-hv F-cp-ta-en: ]-®-°-dn I-S A-S-®v cm-{Xn ho-´n-te-°v t]m-hp-∂ hgn-bn¬ hym-]m-cn-sb ]-Xn-bn-cp∂v a¿-±n-®v ]-cn-t°¬-∏n-® kw-`h-Øn¬ {]-Xn-I-sf t]m-en-kv A-d-Ãp -sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v C-hsc t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ \n∂v Pm-ay-Øn-¬ hn-´-b-®p. F-cpta-en h-en-b-º-e-Øn-\v k-ao-]w ]-®-°-dn \-S-Øp-∂ hm-g-°m-e kz-tZ-in hn-P-b-\m-Wv a¿-±-\-ta‰-Xv. kw-`-h-Øn¬ Hm-t´m-dn-£ ss{U-h-dm-b F-cp-ta-en N-c-f N°m-e-bv-°¬- {]-Zo-]v, t\¿-®-∏md N-°m-e-bv-°¬ c-Lp F-∂n-hcm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. a¿-±-\-ta‰ hn-P-b-s\ t]m-en-kv Po-∏n¬ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®m-Wv NnIn¬-k \¬-In-b-Xv. Iz-t´-j≥kw-L-Øn-s‚ B-{I-a-W-amsW-∂v hn-P-b≥ ]-d-bp-∂p. F∂m¬ kw-`-h-Øn-\v ]n-∂n¬ ap≥ hn-tcm-[-am-sW-∂v t]m-enkv ]-d-bp-∂p.

th-\Â-¡m-e- tcm-K-§Ä-s¡-Xn-tc I-cp-X th-Wsa¶v sXm-Sp-]p-g: Nq-Spw s]m-Sn-bpw ISp-Ø-tXm-sS izm-k-tIm-i tcmK-ß-fpw A-e¿-Pn-bpw h-cm-\p≈ km-[y-X-bp-s≠-∂pw th\¬°me tcm-K-߃-s°-Xn-tc I-cp-X¬ th-W-sa∂pw sa-Un°¬ Hm-^n-k¿-am¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. c-≠m-gv-N ap-ºv I-´-∏-\ N-°p-]-≈w `m-K-Øpw tIm-Sn°p-f-Øpw c-≠p-t]¿-°v Nn°≥-t]m-Iv-kv _m-[n-®-Xm-bn dnt]m¿-´v sN-bv-Xn-cp-∂p. th-\¬-°m-e-Øv hm-bphn¬ -Iq-Sn ]-I-cp-∂ ]-I¿-®-hym[n-I-fm-Wv s]m-Xp-th I-≠p-hcp-∂-Xv. [m-cm-fw ip-≤-P-ew IpSn-°p-I, {]-Xn-tcm-[-ti-jn h¿[n-∏n-°m≥ t]m-j-Im-lm-cw Ign-°p-I F-∂n-h-bm-Wv tUm-Œ¿am¿ \n¿-tZ-in-°p-∂ {]-Xn-tcm-

®v im-kn-°m-\pw a-{¥n a-d-∂n-√. ]-´-b- hn-X-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S\w a-{¥n \n¿-h-ln-®p. hn-hn-[ C-\-Øn¬-s∏-´ 7272 ]-´-b-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Pn-√-bn-se ]-´-b-{]-iv-\-߃-°pw d-h-\yq h-Ip-∏v kw-_-‘-am-b ]-cm-XnIƒ-°pw ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ A-©v Xm-eq-°p-I-fn-epw A-Zme-Øv kw-L-Sn-∏n-°p-w. D-]m-[nc-ln-X ]-´-b-߃ \¬-Im≥ F{X-bpw th-K-w \-S-]-Sn-bp-≠m-Ipsa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. ]n Sn tXm-a-kv Fw.]n. ap-Jy{]-`m-j-W-hpw tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v F ]n D-kvam≥ B-ap-J {]-`m-j-W-hpw \-SØn. C Fw A-K-kv-Xn, I¨-

h-bm-Wv th-\¬-°m-e-Øp-≠mhp-∂ a-‰p tcm-K-߃. Xn-f-∏n-®m-dn-b sh-≈-ta IpSn-°m-hq. a-™-∏n-Øw t]m-ep≈ tcm-K-߃ X-S-bm≥ C-Xm-hiy-am-Wv. A-kp-Jw h-∂m¬ kzbw Nn-In¬-k-bv-°v \n¬-°msX tUm-Œ-sd Im-Wp-I-bm-Wv th-≠-Xv. Cu h¿-jw C-Xp-h-sc th-\¬-°m-e- tcm-K-߃ dnt]m¿-´v sN-bv-Xp Xp-S-ßn-bn-´ns√-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. aq-∂m¿ t]m-ep-≈ Nn-e {]tZ-i-ß-fn-sem-gn-sI F-√m-bn-SØpw ]-I¬-k-a-b-Øv \-√ NqSm-Wv A-\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. Ir{Xn-a ]m-\o-b-ß-sf B-{i-bn°m-sX {]-Ir-Xn-Z-Ø ]m-\o-b߃ D-]-tbm-Kn-°-W-sa-∂mWv tUm-Œ¿-am-cp-sS \n¿-tZ-iw.

]-Ø-\w-Xn-´: Np-cp-fn-t°m-Sv a-cp-a-c-Øn¬ hn-P-b-Ω (35)sb a-°-fpsS km-∂n-[y-Øn¬ a-sÆ-Æ H-gn-®p Xo h-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ `¿-Øm-hv _m-_p (45)hn-s\ G-gp h¿-jw ITn-\-X-S-hn-\p in-£n-®p A-Uo-j-\¬ Pn-√m tIm-S-Xn (\-º¿ c-≠v) P-Uv-Pn A-lΩ-Zv tIm-b D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn-®p. `m-cy-bv-°p c-l-ky _-‘-ap-s≠-∂ kw-i-b-sØ Xp-S¿-∂v 2012 G-{]n¬ G-gn-\m-Wp sIm-e-]m-X-Iw \-S-∂-Xv. ap≥ kn-sF-bpw Ct∏mƒ \m¿-tIm-´n-Iv sk¬ Un-ssh.-F-kv.-]n-bp-am-b Fw F \ko¿ A-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n-® tI-kn¬ N-ß-\mti-cn H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-´v F Fw _-jo¿ Dƒ-s∏-sS 20 km£n-I-sf t{]m-kn-Iyq-j≥ hn-kv-X-cn-®p. 17 sd-t°m¿-Up-Iƒ t{]mkn-Iyq-j≥ sX-fn-hm-bn kzo-I-cn-®n-cp-∂p. sIm-√-s∏-´ hn-P-b-Ω-bpsS a-I≥ \o-Xp tIm-S-Xn ap-ºm-sI sam-gn \¬-In. t{]m-kn-Iyq-j\p th-≠n A-Uo-j-\¬ Pn-√m K-h. πo-U-dpw ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq´-dp-am-b F≥ A-\n¬-Ip-am¿ lm-P-cm-bn.

sse-{_dn {]-hÀ-¯-I-kw-K-aw-

sXm-Sp-]p-g: Im-™n-c-a-‰w- {Km-ao-W hm-b-\-im-e-bp-sS h-{P-Pq-_nen- B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-® sse-{_-dn- {]-h¿Ø-I -kw-K-aw- Pn-√m- sse-{_-dn- Iu¨-kn¬- sk-{I-´-dn- sI Fw_m-_p- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.- F-d-Wm-Ip-fw- Pn-√m- sse-{_-dnIu¨-kn¬- ssh-kv- {]-kn-U‚ v- Sn- ]n- th-em-bp-[≥- kw-km-cn-®p. -kw-ÿm-\-sØ an-I-® sse-{_-dn-bm-bn- sX-c-s™-Sp-Ø ap-X-et°m-Sw- P-bv-ln-μv- sse-{_-dn-°v- Xm-eq-°v- sse-{_-dn- Iu¨-kn¬sk-{I-´-dn- Sn- B¿- tkm-a≥- ]p-c-kv-Im-cw- \¬-In.-

X-]mÂ-s¸-«n s]m-Xp-h-gn-bn D-t]-£n-¨p sN-ß-∂q¿: Im-c-bv-°m-Sv t]mÃv Hm-^n-kn-se X-]m¬-s∏-´n s]m-Xp-h-gn-bn¬ D-t]-£n-®p. ]-≈n-∏-Sn P-Mv-j-\n¬ H-cp kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS sI-´n-SØn-s‚ h-cm-¥-bn¬ ÿm-]n-®ncp-∂ s]-´n-bm-Wv I-gn-™ H-cp am-k-am-bn tdm-Up-h-°n-te-°v X-≈n-b-Xv. Fw.kn tdm-Uv h°n¬ ssh-Zyp-Xn t]m-Ãn¬ Nmcn-h-® \n-e-bn¬ sh-bn-epw a-gbp-ta-‰v X-]m¬ D-cp-∏-Sn-Iƒ \in-®p-t]m-Im≥ km-[y-X-bp-≈Xm-bn I-≠n-´pw A-[n-Ir-X¿ kpc-£n-X ÿ-e-tØ-°v Cu s]´n am-‰n ÿm-]n-°m≥ X-øm-dmbn-´n-√. ]-g-b I-S-ap-dn ]p-Xp-°n ]Wn-X-tXm-sS-bm-Wv h-cm-¥-bnen-cp-∂ X-]m¬-s∏-´n \-S-X-≈s∏-´-Xv. X-]m¬ Hm-^n-kp-I-sfbpw X-]m¬ s]-´n-I-sf-bpw B{i-bn-®n-cp-∂ a-e-bm-fn-bp-sS FÆw Ip-d-s™-¶n-epw Cu {]-tZ-

s]m-Xp-h-gn-bn¬ D-t]-£n-® Im-c-bv-°m-Sv t]m-Ãv Hm-^n-kn-se X-]m¬-s∏-´n i-ß-fn¬ Xm-a-k-°m-cm-bn-´p≈ \n-c-h-[n A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ C-Xv D-]-tbm-Ks∏-Sp-Øp-∂p-≠v.

A-Uz-©À ImÀ-Wn-h- hm-K-a-Wn B-cw-`n-¨p hm-K-a¨: kw-ÿm-\ bp-h-P-\ t£-a t_m¿-Un-s‚ t\-Xr-XzØn¬ tI-c-f Sq-dn-kw Un-]m¿-´vsa‚pw hm-K-a¨ sU-Ãn-t\j≥ am-t\-Pv-sa‚ v I-Ω-n-‰n-bpw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p∂ tI-c-fm A-Uz-©¿ Im¿-Wnh¬ B-cw-`n-®p. k¿-°m¿ No-^v hn-∏v ]n -kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C -F-kv -_n-Pn-tamƒ Fw-.F¬.-F. A-[y-£-X h-ln-®p. C-∂p cmhn-se G-gp-ap-X¬- hm-K-a-Wn¬ \n-∂v- ssk-¢n-Mv- a-¬-k-cw Bcw-`n-®v G-¥-bm¿, Iq-´n-°¬, tNm-e-Ø-Sw, ]q-™m¿, ]-\-®nI-∏m-d, s]-cp-\n-ew, Cu-cm-‰p-t]´, Xo-t°m-bn F-∂o ÿ-e߃-h-gn 83 In-tem-ao-‰¿ ]n-∂n´v hm-K-a-Wn¬ Xn-cn-s®-Øn- kam-]n-°pw. A-Uz. -tPm-bn A-{_-lmw Fw-.]n k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-

hm-K-a-Wn¬ B-cw-`n-® A-Uz-©¿ Im¿-Wn-h-en¬ ]m-cm-ss•Un-Mv \-S-Øp-∂-h¿ °pw. 23, 24, 25 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Ipw. A-¥¿-tZ-io-b ]m-cm-ss•tdm-°v ss¢-ºn-Mv- \-S-Øpw. am¿- tU-gv-kn-s\m-∏w C-¥y≥ thym®v- c-≠p-h-sc F-√m Zn-h-k-hpw a-tk-\-bpw ]m-cm-ss•-Un-Mn¬ thym-a-tk-\-bp-sS km-∂n-[yw ]-s¶-Sp-°pw-. 25 h-sc {]-^-j]m-cm-ss•-Un-ßn-\v sIm-gp-t∏- \¬,- A-a-Nz¿ hn-`m-K-ß-fn-em-

bn A-Uz-©¿ t^m-t´m-{Km-^n a-¬-k-c-hpw \-S-°pw.Im¿-Wn-h-en¬ km-l-kn-Ibn-\-ß-fm-b ]m-cm-ss•-Un-Mv , au-≠≥- ss_-°n-Mv,- tdm-°v ss¢-ºn-Mv, A-Uz-©¿ t^m-t´m{Km-^n, ]m-cm tam-´-dn-Mv, Hm-^v tdm-Uv t^m¿-ho-e¿ B‚ v Sq hoe¿ dm-en F-∂o C-\-ß-fm-hpw kw-L-Sn-∏n-°p-I. 25\v \-S-°p-∂ A-Uz-©¿ t^m-t´m-{Km-^n-bp-sS-bpw tdm°v ss¢-ºn-Mn-s‚-bpw k-Ωm-\Zm-\w I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ \n¿-h-ln-°pw. am¿-®v c-≠n-\v \-S-°p-∂ kam-]-\- k-tΩ-f-\w Sq-dn-kw a{¥n F ]n -A-\n¬-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. ]-´n-I-h¿-K bp-h-P-\-t£-a a-{¥n ]n- -sI Pb-e-£v-an A-[y-£-bm-hpw. ]n Sn -tXm-a-kv Fw-.]n ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw.

ap-cp-I³ Im-«m-¡-Sbv-¡pw hm-K-a¬ t]m-en-kv -tÌ-j³ D-Zv-Lm-S-\-¯n-\v A-©p-e-£-¯n-sâ sN-¡v kn F Ipc ys \ hnf n¡ mX nc p¶ X v hnh mZ a mh p¶ p ap-ªn-\m-Sv ]-Xv-a-Ip-am-dn-\pw tI-kn 80Im-cn-sb A-hmÀ-Uv sh-dp-sX-hn-«p ]-Ø\ - w-Xn-´: I-hn aq-eq¿ F-kv ]-fl\ - m-` ]-Wn-°c - p-sS kva - c - W - bv-°m-bn kv-am-c-I k-an-Xn G¿s∏-Sp-Øn-b Cu h¿-j-sØ aqeq¿ A-hm¿-Un-\v ap-cp-I≥ Im-´m°-S-bpw a-e-bm-fw kmw-kv-Im-cnI k-an-Xn-bp-sS {]-Ya - _-en-Nμ - \w {]-Xn-`m ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v tUm. ap-™n-\m-Sv ]-Xva - I - p-amdpw A¿-lcm-bn. Un.kn _p-Iv-kv {]-kn-≤o-Icn-® "ap-cp-I≥ Im-´m-°S- b - p-sS Ihn-X-Iƒ' F-∂ k-am-lm-c-Øn\m-Wv A-hm¿-Uv. 15,001 cq-]b - pw {]-i-kv-Xn ]-{X-hp-a-S-ßp-∂-XmWv A-hm¿-Uv. aq-eq¿ kva - m-cI - a - mb tI-cf - h - ¿-a ku-[Ø - n¬ aq-eqcn-s‚ 145-mw P-∑Z- n-\a - m-b 27\v A\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ {]Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\-μ≥ A-hm¿-Uv ap-cpI≥ Im-´m-°-S-bv-°v k-Ωm-\n-

°pw. a-e-bm-f `m-j km-ln-Xyw, kw-kv-Im-cw cw-K-ß-fn¬ sN-bvXn-´p-≈ an-I-® tk-h-\-߃ ]cn-KW - n-®m-Wv tUm. ap-™n-\m-Sn-

apcp-I≥ Im-´m-°S- bpw ap-™n-\m-Sv ]-Xva - I - p-amdpw \v A-hm¿-Uv \¬-Ip-∂X - v. 10,000 cq-]b - pw {]-ik - vX - n ]-{X-hpw A-Sßp-∂ A-hm¿-Uv 24\v ]-Ø-\wXn-´-bn¬ I-hn I-pco-∏p-g {io-Ipam¿ k-a¿-∏n-°pw.

G-e-∏m-d: hm-K-a-Wn¬ ]p-Xn-b t]m-en-kv tÃ-j≥ D-Zv-Lm-S-\Øn-\v ap-Xn¿-∂ kn.-]n.sF t\Xm-hpw \n-b-a-k-`m U-]yq-´n kv]o-°-dp-am-bn-cp-∂ kn F Ip-cys\ £-Wn-°m-Xn-cp-∂-Xv hn-hmZ-am-hp-∂p. ]o-cp-ta-Sv Xm-eq-°n-se H-cp hn-`m-Kw kn.-]n.sF t\-Xm-°ƒ Pn-√m, kw-ÿm-\ t\-Xr-XzsØ C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ ]cm-Xn-bp-am-bn k-ao-]n-°m≥ Xocp-am-\n-®p. 1996¬ Ip-cy≥ ]o-cp-ta-Sv afi-e-sØ {]-Xn-\n-[o-I-cn-® Im-e-Øm-Wv hm-K-a¨ Sq-dn-kw ]-≤-Xn-s°m-∏w hm-K-a-Wn¬ ]pXn-b t]m-en-kv tÃ-j≥ A-\ph-Zn-®-Xv. \m-b-\m¿ a-{¥n-k-`-bpsS A-h-km-\ _-P-‰n¬ tI-c-fØn-s‚ Xo-c-tZ-i-ß-fn-e-S-°w \q-tdm-fw t]m-en-kv tÃ-j-\pIƒ-°v A-\p-a-Xn e-`n-®n-cp-∂p. A-\p-tbm-Py-am-b sI-´n-Sw e-`n-

°m-Ø-Xn-\m¬ Np-h-∏p-\m-Sbn¬ Ip-cp-ßn \o-≠p-t]m-bn. \n-c-h-[n A-]-I-S-ß-fpw B-{Ia-W-hpw Xp-S¿-I-Y-bm-b-tXm-sS t]m-en-kv tÃ-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ th-K-Øn-em-°n. I-gn-™ tªm-°v ]-©m-bØv k-an-Xn hn-´v sIm-Sp-°m-Xncp-∂ sI-´n-Sw X-S-kw \o-°n B`y-¥n-c-h-Ip-∏n-\p I-Øp sIm-SpØ-tXm-sS {]-h¿-Ø-\-߃°p th-K-X-Iq-Sn. Ip-cy-s\ ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°m\pw ]-¶m-fn-Xzw D-d-∏n-°m-\pw kw-Lm-S-I-k-an-Xn-bn-se Fw.F¬.F A-S-°-ap-≈ kn.]n.sF t\-Xm-°ƒ th-≠-{X ip-jv-°m-¥n Im-Wn-®n-s√-∂v {]-tZ-i-hm-kn Iq-Sn-bm-b kn.]n.sF t\-Xm-hv ]-d-™p. Cu {]-iv-\-Øn¬ kn.]n.Fw F-Sp-Ø k-ao-]-\-sa-¶nepw t\-Xr-Xzw Im-Wn-°-W-ambn-cp-s∂-∂v {]m-tZ-in-I kn.-

]n.sF {]-h¿-Ø-I-cp-sS A-`n{]m-bw. D-Zv-Lm-S-\-Øn-s‚ {I-aoI-c-Ww B-`y-¥n-c- h-Ip-∏n-\msW-∂pw Fw.-F¬.F A-S-°ap-≈-h¿ ]-d-bp-∂p.

sI Fw km-_p am-Xyp sXm-Sp-]p-g Un-ssh.-F-kv-.]n sXm-Sp-]p-g: Unssh.F-kv.]n. bm-bn sI Fw km-_p am-Xyp Np-a-X-e-tb¬-°pw. \n-e-hn¬ aqhm-‰p-]p-g-bn¬ kv-t‰-‰v kv-s]j¬ {_m-©v Un.ssh.F-kv.]nbm-Wv. aq-hm-‰p-]p-g Un.ssh.Fkv.]n, a-´m-t©-cn A-kn-Â v IΩn-j-W¿ F-∂o ]-Z-hn-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. C-Sp-°n Pn-√bn-epw tk-h-\-a-\p-jvTn-®n-´p≠v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Im-´m-°-S A-ºq-cn kz-tZ-in-bm-Wv.

]-Ø-\w-Xn-´: Nn-´n ]n-Sn-®-Xn-\p sk-I-cyq-cn-‰n-bm-bn \¬-Inb sN-°v D-]-tbm-Kn-®v kz-Im-cy Nn-´n-°-º-\n D-S-a sIm-Sp-Ø A-©p- e-£-w cq-]-bp-sS sN-°v tI-kn¬ 80Im-cn-bm-b {]-Xnsb tIm-S-Xn sh-dp-sX hn-´p. {io-Km-b-{Xn Nn-´n-^-≠v D-S-a kn sP l-cn-Ip-am¿ k-a¿-∏n-® tI-kn¬ ap-≠p-tIm-´-bv-°¬ _m_p-k-Z-\w ho-´n¬ X-¶-Ω-sb-bm-Wv ]-Ø-\w-Xn-´ H-∂mw- ¢mkv Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-´v \-º¿ 1 Pn B¿ _n¬-Ip¬ Ip-‰°m-cn-b-s√-∂v I-≠v hn-´-b-®-Xv. l-cn-Ip-am-dn-s‚ Nn-´n-°-º-\n-bn¬ X-¶-Ω-bp-sS sN-dp-aIƒ-°v Nn-´n-bp-≠m-bn-cp-∂p. Nn-´n Xp-I hm-ßn-b-t∏mƒ c-≠pt]-cp-sS sN-°p-Iƒ th-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´-X-\p-k-cn-®mWv X-¶-Ω-bp-sS-bpw sN-dp-a-I-f-p-sS-bpw sN-°p-Iƒ \¬-In-bncp-∂-Xv. Nn-´n C-S-]m-Sp-Iƒ A-h-km-\n-®-t∏mƒ Xn-cn-sI sImSp-°m-Xn-cp-∂ sN-°p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v X-¶-Ω-sb {]-Xn-bm°n tI-kv sIm-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sk-Iyq-cn-‰n-bm-bn \¬In-b sN-°p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v ^-b¬ sN-bv-X tI-kn¬ {]Xn-sb in-£n-°m≥ I-gn-bn-s√-∂v kp-{]nw- tIm-S-Xn-bp-sS-bpw ssl-t°m-S-Xn-bp-sS-bpw hn-[n-Iƒ A-Sn-ÿm-\-am-°n-bp-≈ {]-Xn-`m-Kw hm-Zw tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-®p. {]-Xn-°p th-≠n AUz. ap-l-Ω-Zv A≥-km-cn lm-P-cm-bn.


{]mtZ-inIw

23 s^{_phcn 2014 Rmb¿

kn.]n.sF Xm-eq-¡v Hm-^n-kv amÀ-¨v 25\v Im-™n-c-∏-≈n: A-gn-a-Xn-°pw hn- e - ° - b - ‰ - Ø n- \ p- s a- X n- t c kn.]n.sF t\-Xr-Xz-Øn-¬ 25\v Im-™n-c-∏-≈n Xm-eq-°v Hm-^nkn-te-°v am¿-®v \-S-Øpw. k-a-c -]-cn-]m-Sn-I-fp-sS ap-t∂m-Sn-bmbp-≈ -Pn-√m {]-Nm-c-W Pm-Y-bv°v Im-™n-c-∏-≈n-bn¬ kzo-Ic-Ww \¬-In. Pn-√m sk-{I-´-dn kn sI iin-[-c≥, B¿ kp-io-e≥, AUz. hn sI k-t¥m-jv Ip-am¿, hn sI Nn-{X-`m-\p, kn Pn tkXp-e-£v-an, A-Uz. Fw F jmPn, sI B¿ sN-√-∏≥-\m-b¿, kn-tPm πm-tØm-´w kw-km-cn®p.

H-ä-¯h-WXoÀ-¸m-¡Â hm-gq¿: hm-gq¿ k-_v c-Pn-Ãm¿ Hm-^n-kn¬ h-®v 25\v H-‰-Ø-hW-Xo¿-∏m-°¬ A-Zme-Øv \-S°pw. Cu A-Zm-e-Øn¬ B-Zm-cØn-s‚ hn-e Ipd-®v Im-Wn®-Xv kw-_-‘n-®v 89 ap-X¬ 2012 am¿®v 31 h-sc-bp-≈ A-≠¿-hm-epth-j≥ tI-kp-I-fn¬ k¿-°m¿ \n-›-bn-® Cf-hv Xp-I am{Xw A-S®v P-]v-Xn \-S-]-Sn-I-fn¬ \n∂v H-gn-hm-IW-sa-∂v k-_v cPn-kv-{Sm¿ A-dn-bn®p.

{]-Im-i-\w sN-¿pw Im-™n-c-∏-≈n: ]-\-a-‰w kmln-Xy {]-h¿-Ø-I k-l-I-c-W kw-Lw {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂ eXm-e-£v-an-bp-sS Xq-en-Im-\m-aw cm-[ F-∂ I-Ym-]p-kv-X-I-Øns‚ {]-Im-i-\w 24\v \-S-°pw. {]-ap-J I-hn-bpw Nn-¥-I-\pw hn-h¿-Ø-I-\p-am-b sI k-®n-Zm\-μ≥ {]-Im-i-\-I¿-aw \n¿-hln-°pw. ]-\-a-‰w tZ-in-b hm-b\-im-bn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ a-W¿-Im-Sv am-Xyp A-[y-£-X- hln-°pw. I-hn ]n a-[p ]p-kv-XIw G-‰p-hm-ßp-w.

bp.F.]n.F¡v F-Xn-tc ss\-äv hn-PnÂ

bp.F.]n.F ]n≥hen°Wsa∂mhiy-s∏´v ]o∏nƒkv aqhv-sa‚ v FKbv≥Ãv bp.F.]n.F Cucm‰pt]´bn¬ \SØnb ss\‰v hnPn¬

Cu-cm-‰p-t]-´: `o-I-chn-cp-≤ \nb-a-am-b bp.F.]n.F I-cn-\n-baw ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v ]o-∏nƒ-kv aq-hv-sa‚ v FssK≥-Ãv bp.F.]n.F F-∂ tZio-b kw-L-S-\-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Cu-cm-‰p-t]-´ Su-Wn¬ ss\-‰v hn-Pn¬ \-SØn. cm-Py-hym-]-I-am-bn \-S-∂p-hcp-∂ {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv ss\-‰v hn-Pn¬ \S∂-Xv. C∂se ssh-Io-´v Ggn-\v sk≥-{S¬ P-Mv-j-\n¬ Bcw-`n® ap-X¬ A-l-Ω-Zv Ip-cn°ƒ \-K¿ h-sc-bm-Wv ss\-‰v hn-Pn¬ \-S-Øn.

Pn-Ã-bn h-cÄ-¨ t\-cn-Sm³ A-Sn-b-´-c \-S-]-Sn tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ h-cƒ-®-bpam-bn _-‘-s∏-´ {]-iv-\-߃ ]cn-l-cn-°-p-∂-Xn-\v A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v I-eIv-S¿ A-Pn-Øv Ip-am¿. Pn-√m hnI-k-\ k-an-Xn- tbm-K-Øn-em-Wv A-t±-lw C-°m-cyw A-dn-bn-®Xv. Pn-√-bn¬ ]-e-bn-S-Øpw ss]∏v s]m-´n P-ew \-jv-S-s∏-Sp-∂Xm-bn {i-≤-bn¬-s∏-´n-´p-≠v. _-‘-s∏-´ D-tZ-ym-K-ÿ¿ CXp ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂pw ho-gvN h-cp-Øp-∂-h¿-s°-Xn-tc \-S]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. h-cƒ-®-bp-am-bn _‘-s∏-´ {]-iv-\w N¿-® sN-øp-

∂-Xn-\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]Xn-\n-[n-I-sf-bpw ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am-∑m-sc-bpw Dƒ-s∏-SpØn tbm-Kw tN-cpw. sN-dp-In-S P-e-tk-N-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´ P-e-t{km-X-kp-I-fp-sS ip-NnXzw ]-cn-tim-[n-°-W-sa-∂p Pn√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v A-U-z. ^n¬-k¨ am-X-yqkv B-h-i-y-s∏-´p. kz-Im-c-y- h-y‡n-Iƒ hm-l-\-߃-h-gn \¬Ip-∂ P-e-Øn-s‚ ip-≤n-bpw KpW-\n-e-hm-c-hpw ]-cn-tim-[-n-°W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. P-e-e-`-y-X h¿-[n-°m≥ F°-ep-Iƒ \o-°w sN-bv-Xv tXm-

Sp-I-fp-sS B-gw Iq-´m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tIm-´-bw ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw ]n k-t¥m-jv Ip-am¿ ]-d-™p. tIm-´-bw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bnse Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS ]p\-cp-≤m-c-W {]-hr-Øn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn Xm-g-Ø-ßm-Sn-˛-C-√n°¬ tdm-Un¬ Iq-Sp-X¬ ss]∏p-Iƒ ÿm-]n-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-i-y-s∏-´p. -\-K-c-Øn¬ hym]-I-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ Ipep-°n k¿-_-Øn-s‚ Kp-W-\n-ehm-cw ]-cn-tim-[n-°m≥ I-e-IvS¿ B-tcm-K-y-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-

sc Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. tIm-´-bw-˛-Ip-a-c-Iw tdmUn¬ t_-°¿ P-Mv-j≥ ap-X¬ kn.-Fw.-F-kv tIm-f-Pv h-sc-bp≈ `m-K-ß-fn¬ hm-l-\-ß-fpsS A-\-[n-Ir-X- ]m¿-°n-Mv H-gnhm-°m≥ I-e-Iv-S¿ B¿.-Sn.-H-bv°v \n¿-tZ-iw \¬-In. Ip-´-\m-Sv hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn ]p-g-I-fn-se-bpw tXm-Sp-I-fnse-bpw ]m-b¬ \o-°w sN-ø-Wsa-∂ ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-ams‚ B-h-i-y-sØ-Øp-S¿-∂v Xncp-hm¿-∏n-se ]m-b¬-\o-°w sNbv-X-Xm-bn ^n¿-a F-Iv-kn-I-yq-´ohv U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

kottayam/ktm

N-§-\m-tÈ-cn-bn km-aq-ln-I hn-cp-²-i-eyw H-cp-¡w hn-Zym-`ym-k hÀ-[n-¡p-¶-Xm-bn hym-]m-cn-IÄ inÂ-¸-im-e C-¶v N-ß-\m-t»-cn: \-K-c-Øn-s‚ hn- ao-I-cn-®n-cp-∂ hm-´¿ ]yq-cn-s^hn-[ `m-K-ß-fn¬ km-aq-ln-I hn-cp-≤-i-eyw hym-]-I-am-hp-∂Xm-bn N-ß-\m-t»-cn a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-tcm-]n®p. am¿-°-‰v tdm-Un¬ t]m-en-kv Izm¿-t´-gv-kn-\p k-ao-]w {]-h¿Øn-°p-∂ tdm-b¬ •m-kv F-∂ ÿm-]-\-Øn-\p ap-ºn-em-bn kq-£n-®n-cp-∂ •m-kv s]-´n-Ifn¬ c-s≠-Æ-hpw A¬-t^m≥km tdm-Un¬ s]m-Xp-P-\-߃°m-bn ÿm-]n-®n-cp-∂ hm-´¿Iq-f-dpw I-gn-™-Zn-h-kw km-aqln-I hn-cp-≤¿ \-in-∏n-®-p. A-k-ly-am-b th-\¬-®qSn¬ ap-gp-h≥ k-a-b-hpw Zm-l-Pew e-`y-am-hp-∂ hn-[-Øn¬ {I-

Fw.]n-bp-sS ssl-am-Ìv sse-än-t\m-Sv A-h-K-W-\ Cu-cm-‰p-t]-´: cm-Py-k-`m Fw. ]n-bp-sS ssl-am-Ãv sse-‰n-t\mSv Cu-cm-‰p-t]-´ ]-©m-b-Øv A[n-Im-cn-Iƒ-°v A-hK - W - \ - . Cucm-‰p-t]-´ ]-©m-bØ - n-se hn-hn[ {]-tZ-i-ß-fn-se -t]m-se Xs∂ Iq-cn-cp-´n¬ I-gn-bp-∂ sk ≥-{S¬ P-Mv-j-\n¬ sh-fn-®w- FØn-°p-∂-Xn-\m-bn tPm-bn F{_-lmw Fw.]n B-dp- e-£w A\p-h-Zn-®v ssl-am-Ãv sse-‰v \mep-am-kw ap-ºv \¬-In-bn-cp-∂p. Cu-cm-‰p-t]-´s - °m-∏w A-\p-hZ- n® ]-\-bv-°-∏m-e-Øpw `-c-Wßm-\-Øpw aq-∂p am-kw ap-ºv sse-‰p-Iƒ sX-fn-s™-¶n-epw Cu-cm-‰p-t]-´-bn-se ssl-am-Ãv sse-‰n-s‚ Im-ep-Iƒ Xn-ct- °-dnb ]q-™m¿ _-kv tÃm-∏n¬ shbn-epw a-gb - p-ta-‰v Xp-cp-ºn-°p-∂tXm-sSm-∏w h-gn-bm-{X-°m¿-°v X-S - a - m-bn-cn-°p-Ib - m-Wv.

{]-hÀ-¯n-¡m-¯ A-d-hp-im-e-bn-se ]Ä-kv t]m-fn-tbm C-½-yq-ssW-tk-j³ h-cp-am-\w {]Xo-£n-¡p¶Xv 25 e-£w c-−mw-L-«w C-¶v F-cp-ta-en: C-Xp-h-sc D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-tbm {]-h¿-Ø-\-amcw-`n-°p-I-tbm sN-øm-Ø B[p-\n-I A-d-hp-im-e-bn¬ \n-∂v A-Sp-Ø km-º-Øn-I h¿-jØn¬ F-cp-ta-en {Km-a-∏-©m-bØv `-c-W-k-an-Xn h-cp-am-\-am-bn {]-Xo-£n-°p-∂-Xv 25 e-£w. _P-‰n-se Cu h-cp-am-\ {]-Xo-£s°-Xn-tc `-c-W-k-an-Xn-bw-Kw X-s∂ cw-K-sØ-Øn-b-tXm-sS kw-`-hw hn-hm-Z-am-bn. bp.Un. F-^v `-cn-°p-∂ -F-cpta-en {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ I-gn™ Zn-h-kw ssh-kv {]-knU‚pw tI-c-fm tIm-¨-{K-kv (Fw) {]-Xn-\n-[n-bp-am-b tPm-k^v a-fi-]w A-h-X-cn-∏n-® _-P‰n-em-Wv {]-h¿-Øn-°m-Ø A-hdp-im-e-bn¬ \n-∂p 25 e-£w cq] h-cp-am-\-am-bn h-I-bn-cp-Øn-

b-Xv. _-P-‰v A-h-X-c-W-Øn-\p ti-jw ]n-t‰-∂p \-S-∂ ]-©mb-Øv P-\-d¬ I-Ωn-‰n-bn¬ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv C-cp-ºq∂n-°-c hm¿-Uw-Kw tPm-kv C-fbm-\n-tØm-´w _-P-‰n¬ C-Xp s]m-cp-Ø-t°-Sm-sW-∂p Nq≠n-°m-´n. ssh-Zyp-Xn-bpw sh≈-hpw e-`n-®v D-Zv-Lm-S-\w I-gn™m¬ H-cp h¿-jw ap-ºv A-dhp-im-e {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-°mam-bn-cp-∂p. ssh-Zyp-Xn-°m-sW¶n¬ k-ao-]-w {Sm≥-kv-t^m-a-dp-w D-≠v. t\¿-®-∏m-d hm¿-Un-se Iap-In≥-Ip-gn-bn-em-Wv A-d-hp-ime \n¿-an-®n-cn-°p-∂-Xv. \n¿-amWw \-S-Øn-b-Xv k¿-°m¿ AwKo-Ir-X G-P≥-kn-bm-b sI¬ B-Wv. {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n°m-Ø-Xn-\m¬ C-t∏mƒ b-{¥-

ap-Jy-a-{´n-bp-sS h-k-Xn-bn-te-¡v C-¶v _-lp-P-\ amÀ-¨v tIm-´-bw: F-kv -B¿ kn≥-lph dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa-∂v {]-[m-\-a-{¥n tUm. a≥-tam-l≥ kn-Mn-t\m-Sv {]-tXy-I a-{¥n-k`m-tbm-K-Øn¬ B-h-iy-s∏-´ apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS \-S]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v C-∂v ]pXp-∏-≈n-bn-se h-k-Xn-bn-te-°v am¿-®v \-S-°pw. Z-en-Xv {In-kv-Xy≥ kw-h-cWm-h-Im-i- k-an-Xn-bm-Wv am¿®v \-S-Øp-I. a-ßm-\w a-μn-cw I-h-e-bn¬ \n-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v am¿-®v B-cw-`n-°pw. a-X-Øn-s‚ t]cn¬ H-cp hn-`m-Kw ]-´n-I Pm-Xn°m¿-°v `-c-W-L-S-\m A-h-Imi-߃ \n-tj-[n-°p-∂-Xn-s\Xn-tc A-`n-{]m-bw {]-I-Sn-∏n-°msX-bm-Wv `-c-W-L-S-\m hn-cp-≤am-b ap-∂m-° hn-`m-K kw-h-cWw ip-]m¿-i sN-øp-∂ F-kv B¿ kn≥-lp-h dn-t]m¿-´v \-S∏m-°-W-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n DΩ≥ Nm-≠n {]-[m-\-a-{¥n-tbm-Sv B-h-iy-s∏-´-Xv {]-Xn-tj-[m¿-

l-am-sW-∂v Z-en-Xv {In-kv-Xy≥ kw-h-c-Wm-h-Im-i-k-an-Xn P-\d¬ I¨-ho-\¿ A-Uz: ]n H tPm¨ ]-d-™p. _-lp-P-\ am¿-®n-\v ap-t∂mSn-bm-bn-´p-≈ k-a-c {]-Nm-c-W hm-l-\-Pm-Y-bp-sS k-am-]-\ ktΩ-f-\w am-ßm-\-Øv \-S-∂p. A-Uz. ]n H tPm¨ tPm¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-a-c kan-Xn I¨-ho-\-dpw Z-en-Xv {In-kvXy≥ B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ P\-d¬ I¨-ho-\-dp-am-b ]n Fw cm-Po-hv, tI-c-fm tN-c-a¿ kwLw kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n F tKm-]n-Zm-kv, A-Uz: tPm-kv sN-ß-g-Øv, hn -sF t_m-kv, sI -H ]-t{Xm-kv, tPm¨ sIm-Sp-th-en¬, tN-c-a¿ bp-h-P-\ kw-Lw P-\-d¬ sk{I-´-dn F-_n B¿ \o-ew-t]-cq¿, sI Sn _¿-W-_m-kv, Im-∏n¬ A-∏p, tXm-a-kv tN-e-®p-h-Sv, sI ssh Nm-t°m, sI sI cm-Pp, cta-iv A-©-e-t»-cn, F sP kXy≥ kw-km-cn-®p.

km-a-{Kn-Iƒ Xp-cp-sº-Sp-Øv \in-°p-I-bm-Wv. 30 e-£-Øn¬∏-cw cq-]-bm-Wv A-d-hp-im-e \n¿-am-W-Øn-\m-bn sN-e-h-gn-®Xv. F¬.Un. F-^n-s‚ I-gn-™ `-c-W-k-an-Xn-bm-Wv \n¿-am-Ww \-S-Øn-b-Xv. ssP-h am-en-\y kw-kv-I-c-W bq-\n-‰n-\m-bn \n¿an-®-Xv aq-∂v sj-Õp-I-fm-Wv. C-Xv \n¿-an-°m≥ 32 e-£w cq-] sN-e-hn-s´-∂m-Wp tc-JIƒ. A-gn-a-Xn B-tcm-]-W-hpam-bn B-Zyw cw-K-sØ-Øn-b-Xv ssh-kv {]-kn-U‚ v tPm-∏≥ afi-]-am-bn-cp-∂p. A-d-hp-im-e {]-h¿-Øn-∏n-°p-∂-Xv F-t∏m-gmsW-∂p hy-‡-am-°-W-sa-∂v tPm-kv C-f-bm-\n-tØm-Sw B-hiy-s∏-´-t∏mƒ Ir-Xy-am-b a-dp-]Sn `-c-W k-a-Xn \¬-In-bn-s√∂m-Wv B-tcm-]-Ww.

tN-cn-Xn-cn-hn-s‚ i-–-ß-tfm A-Xn-\p-≈ {i-a-tß-fm N-cn-{XØn-en-t∂m-fw D-≠m-bn-´n-√. F∂m¬ A-Xn¬ A-k-ln-jv-W-Xbp-≈ Nn-e-cm-Wv I-e-≠-dn¬ kw-`-hn-® A-®-Sn-∏n-i-Ip ]¿-hXo-I-cn-®v P-\-߃-°n-S-bn-¬ tN-cn-Xn-cn-hp D-≠m-°p-∂-sX∂m-Wv B-t£-]w. kw-`-hn-®-Xv {i-≤-bn¬-s∏-´ D-S-≥-X-s∂ _‘-s∏-´-h¿ A-Xp Xn-cp-Øn-bmWp hn-X-c-Ww \-S-Øn-b-Xpw. \-K-c-Øn-se \n¿-[-c-cpw \ncm-ew-_-cp-am-b-h¿-°p Xm-ßpw X-W-ep-am-bn 1954¬ km-[p-P-\ kw-c-£-W-th-Zn-bm-bn- {]-h¿Ø-\w B-cw-`n-® kw-L-S-\-bmWv ]n-∂o-Sv ap-kv-enw b-Mv sa≥kv A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂ km-aq-ln-I kmw-kv-Im-cn-I kwL-S-\-bm-bn am-dn-b-Xv. F-√m cm{„o-b ]m¿-´n-bn¬-s∏-´-h-cpw CXn¬ Aw-K-ß-fp-am-Wv. C-Xn-\nS-bn-em-Wv I-e-≠¿ hn-hm-Z-Øns‚ ]p-I-a-d kr-„n-®v kw-L-S-\-

Wv Xp-≈n a-cp-∂p \¬-Ip-I. Xp-≈n-a-cp-∂v \¬-Ip-∂-Xn\m-bn 1,056 _q-Øp-Iƒ k-÷oI-cn-°p-I-bpw ]-cn-io-e-\w kn≤n-® 2,254 k-∂-≤-{]-h¿-Ø-Isc \n-tbm-Kn-°p-I-bpw sN-bv-Xn´p-≠v. B-tcm-K-y-tI-{μ-߃, A-¶W-hm-Sn-Iƒ, kz-Im-cy B-ip-]{Xn-Iƒ, k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fpsS sI-´n-S-߃ F-∂n-h-bn-¬ cmhn-se F-´v ap-X¬ ssh-Io-´v A©p h-sc-bm-Wv _q-Øp-Iƒ {]h¿-Øn-°p-I. km-[m-c-W _q-Øp-Iƒ-°p ]p-d-ta 43 {Sm≥-kn-‰v _q-ØpIƒ, 20 sam-ss_¬ _q-ØpIƒ F-∂n-h {I-ao-I-cn-®n-´p-≠v. sd-bn¬-th tÃ-j≥, _-kv Ãm‚ v, t_m-´v -sP-´n F-∂n-hn-S-

ß-fn¬ {Sm≥-kn-‰v _q-Øp-Iƒ {]-h¿-Øn-°pw. A-\y-kw-ÿm\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Xm-a-kÿ-e-߃, D¬-k-h -ÿ-e߃, I-e-ym-W- a-fi-]-߃ F-∂n-h-n-S-ß-fn-se-Øn a-cp-∂p \¬-Ip-∂-Xn-\m-Wv sam-ss_¬ _q-Øp-Iƒ k-÷o-I-cn-®n-cn°p-∂-Xv. B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ B-tcm-Ky -tI-c-fw, km-aq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏v, Ip-Spw_-{io, hn-Zym-`ym-k- h-Ip-∏v, Xt±-i-kz-bw-`-c-W h-Ip-∏v, km£-c-Xm an-j≥ Xp-S-ßn-b k¿°m¿ h-Ip-∏p-I-fp-sS-bpw tdm-´dn, sd-Uv t{Im-kv Xp-S-ßn-b k∂-≤- kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw B`n-ap-Jy-Øn-em-Wv ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv.

b¿ B-Wv \-in-∏n-®-Xv. 20,000Øn-te-sd cq-] hn-e-h-cp∂ •m-kv jo-‰p-I-fm-Wv I-cn¶¬ D-]-tbm-Kn-®v C-Sn-®p \-in∏n-®-Xv. kw-`-h-ß-fn¬ hym-]m-cnIƒ {]-Xn-tj-[n-®p. -tbm-KØn¬ {]-kn-U‚ v tPm¨k¨ tPm-k-^v A-[y-£-X hln-®p. k-Æn s\-Sn-b-Im-em-∏-dºn¬, k-Xo-jv h-en-b-ho-S≥, Fw A-–p¬ \m- ¿, tXm-a-kv B‚-Wn, cm-P≥ sP tXm-∏n¬, kmw-k¨ Fw h-en-b-]-d-ºn¬, A-\o-jv kn am-Xyq kw-km-cn®p. {]-Xn-I-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-SW-sa-∂v tbm-Kw t]m-en-knt\m-Sm-h-iy-s∏-´p.

]-Ø-\m-Sv: I-ß-g-bn-epw ]-cn-kc-{]-tZ-i-ß-fn¬- \n-∂pw Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn ap-kv-enwk¿-ho-kv skm-ssk-‰n kw-LSn-∏n-°p-∂ -hn-Zym-`ym-k in¬-∏im-e "H-cp-°w-˛ 2014' C-∂v I-ßg ap-kv-enw l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10\v tIm-´-bw Akn-- v U-h-e-]v-sa‚ v I-Ωo-jvW¿ Sn Fw ap-l-Ω-Zv Pm D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Fw F-kv F-kv {]kn-U‚ v Sn sI bq-kp-^v dm-hpØ¿ A-[y-£-X -h-ln-°pw. knPn I-cn-b¿ am-Ã-dpw ]-cn-io-e-I\p-am-bn sI F-kv ]-co-Xv Ip™v in¬-∏-im-e-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

Npcp¡¯nÂ

ssh-°w a-lm-tZ-h-t£-{X-Øn-se Ipw-`m-„-an-tbm-S-\p_-‘n-®v \-S-∂ F-gp-∂-≈n-∏v

t^m-t«m- {]-ZÀ-i-\w B-cw-`n-¨p

tIm-´-bw: kw-ÿm-\ k¿-°m¿ 1000 Zn-\w ]q¿-Øo-I-cn-®tXm-S-\p-_-‘n-®v C≥-^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip∏n-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ \-S-°p-∂ "I-cp-X-epw hn-I-k-hpw' t^m-t´m {]-Z¿-i-\-Øn-\v C-∂-se (s^-{_p-h-cn 22) Pn-√bn¬ Xp-S-°w Ip-dn-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øn¬ \-S-∂ t^m-t´m {]-Z¿-i-\w ssh-kv {]-kn-U‚ v A-U-z. ^n¬-k¨ am-Xyq-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw F≥ -sP {]-kmZv, a-‰v P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, D-tZ-ym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

hn-tÃ-Pv Hm-^n-kn-se ^yq-kv Du-cn

I-Sp-Øp-cp-Øn: sI.F-kv.C._n A-[n-Ir-X¿ hn-t√-Pv Hm-^nkn-se ^yq-kv Du-cn. ssh-Zyp-Xn _-‘w hn-t—-Zn-®-tXm-sS Hm-^n-kn-s‚ {]-h¿-Ø-\w Xm-fw sX-‰n. C-tXm-sS C-∂-se hn-t√-Pv Hm-^n-kn-se-Øn-b \n-c-h-[n-t]¿ k¿-´n-^n-°-‰p-Ifpw a-‰pw In-´m-sX a-S-ßn. ap-∂-dn-bn-∏n-√m-sX hn-t√-Pv Hm-^nkn-se ^yq-kv Du-cn-b sI.F-kv.C._n Hm-^n-kn-s‚ \-S-]-Snbn¬ sF.F≥.Sn.bp.kn I-Sp-Øp-cp-Øn \n-tbm-P-I a-fiew I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. Fw F≥ Zn-hm-I-c≥ \m-b¿ A[y-£-X h-ln-®p. Sn-t‰m am-fn-tb-°¬, Sn cm-[m-Ir-jv-W≥, In-tjm¿ h¿-Ko-kv kw-km-cn-®p.

D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

ssh-°w: Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-® I-cn-bm¿ {_n-Uv-Pv Iw sd-Kp-te-‰-dn-s‚ D-ZvLm-S-\w C-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°pw. P-ehn-`-h a-{¥n ]n sP tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-°p-∂ N-Sßn¬ tPm-kv sI am-Wn Fw.]n ap-Jym-Xn-Yn B-bn-cn-°pw. Fw.F¬.F-am-cm-b sI A-Pn-Øv, tam≥-kv tPm-k-^v, kptc-jv Ip-dp-∏v, No-^v F≥-Pn-\o-b¿ kn sI cm-[m-a-Wn, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn, I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv Ip-am¿, ap≥ Fw.F¬.F ]n \m-cm-b-W≥, \-K-c-k-`m sNb¿-t]-gv-k¨ {io-e-Xm _m-e-N-{μ≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ^n¬-k¨ am-Xyp, tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn-P-b≥, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b Ihn-Xm sd-Pn, F-kv tZ-h-cm-P≥, D-jm a-[p kw-km-cn-°pw

In-S-¯n¨n-InÂ-k-bv¡v ku-I-cy-an-Ã; B-ip-]-{Xn \nÀ-am-Ww A-´n-a-L-«-¯n F-cp-ta-en: e-£° - W - ° - \ - v Xo ¿-∞m-SI - ¿ F-Øp-∂ F-cp-ta-enbn-se k¿-°m¿ B-ip-]-{Xnbn¬ ]p-Xn-b sI-´n-SØ - n-s‚ \n¿am-Ww ]q¿-Øn-bm-hp-tºm-gpw Cu sI-´n-S-Øn-epw tcm-Kn-I-sf In-SØ - n®n-In¬-kn-°m≥ ku-Icy-ßf - n-s√-∂ B-t£-]w. F≥.B-¿.F-®v.Fw ^-≠n ¬ 78 e-£w- sN-e-hn-´v a-s‰m-cp sI-´n-Sw Iq-Sn D-S≥ \n¿-an-°pw-. In-S-Øn®n-In¬-km ku-I-cyw Cu sI-´n-S-Øn¬ e-`y-am-°p-sa∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. h¿-j-ß-fm-bn B-ip-]-{Xn-bn¬ In-S-Øn®n-In¬-k-bn-√. F∂m¬ G-gv tUm-Œ¿-am-cpw ^m¿a-kn-Ãpw A-Xym-ln-X hn-`m-Khpw H.]n-bpw \-gv-kp-am-cpw C-Xc Po-h-\-°m-cpw B-ip-]-{Xnbn¬ tk-h-\-Øn-\p-≈-t∏m-gmWv In-S-Øn®n-In¬-k-°p -am{Xw ku-I-cy-ß-fn-√m-Ø-Xv. ]pXn-b sI-´n-Sw ]q¿-Øn-bm-hp-∂Xv \-_m¿-Uv ^-≠n¬ \n-∂p 98 e-£w cq-] hn-\n-tbm-Kn-®m-Wv. c-≠p-\n-e-I-fn-em-Wv sI-´n-Sw. C-

I-e-−À hn-hm-Zw: Fw.ssh.Fw.Fsb X-IÀ-¡m-\p-Å Kq-Vm-tem-N-\-sb-¶v B-t£-]w N-ß-\m-t»-cn: \-K-c-Øn-s‚ km-aq-ln-I-˛-kmw-k-vIm-cn-I cwK-Øv \n-d-km-∂n-[y-am-b ap-kvenw b-Mv sa≥-kv A-tkm-kn-tbj-s\ (Fw.ssh.Fw.F) -k-aql-a-[y-Øn¬ Xm-d-Sn-®p-Im-Wn°m-\p-≈ Kq-Vm-tem-N-\-bm-Wv G-Xm-\pw Zn-h-k-ß-fm-bn \-S°p-∂ I-e-≠¿ hn-hm-Z-Øn-\p ]n-∂n-se-∂v ]-c-s° B-t£]w. hn¬-∏-\-°m-bn ]p-d-Øn-d°n-b I-e-≠-dn-s‚ H-cp t]-Pn¬ bm-Zr-izn-I-am-bn kw-`-hn-® A-®Sn-∏n-i-Iv Nq-≠n-°m-´n H-cp a-Xhn-`m-K-sØ ap-gp-h-\pw `o-I-chm-Zn-I-fm-bn Nn-{Xo-I-cn-°m-\pw tZ-io-b-[m-c-bn¬ \n-∂v A-I-‰n \n¿-Øm-\p-ap-≈ {i-a-am-Wv \-S°p-∂-sX-∂m-Wv B-t£-]w. \m-\m-Pm-Xn-a-X-ÿ¿ Zn-h-tk-\ h-∂p-t]m-hp-∂ ]-g-b-]-≈n-bpw F≥.F-kv.F-kpw A-c-a-\-bpsa-√mw C-hn-sS \n-e-sIm-≈ps∂-¶n-epw H-cp `m-K-Øp \n-∂p

tIm-´-bw: ]ƒ-kv t]m-fn-tbm CΩ-yq-ss\-tk-j-s‚ c-≠mw-L-´a-cp-∂p- hn-X-c-Ww C-∂p \-S-°psa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-XvIp-am¿ A-dn-bn-®p. P-\p-h-cn 19\v \-S-∂ H-∂mwL-´-Øn¬ a-cp-∂v kzo-I-cn-® Ip´n-Iƒ Dƒ-s∏-sS A-©p h-b- n\p Xm-sg-bp-≈ F-√m Ip-´n-Iƒ°pw a-cp-∂p \¬-Im≥ c-£ -I¿Øm-°ƒ {i-≤n-°-W-sa-∂v Ie-Iv-S¿ ]-d-™p. c-≠mw-L-´ ]ƒ-kv t]m-fntbm \n¿-am¿-P-\ b-⁄-Øn-\v F-√m {I-ao-I-c-W-ß-fpw ]q¿Øn-bm-b-Xm-bn Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. F≥ Fw sF-jm-`m-bn A-dn-bn-®p. Pn-√bn¬ A-©p -h-b- n-\p Xm-sgbp-f-f 1.33 e-£w Ip-´n-Iƒ-°m-

3

sb X-I¿-°m-\p-≈ {i-aw \-SØp-∂-Xv. C-Xn¬ Nn-e ap-kv-enw \m-a-[m-cn-I-fpw Dƒ-s∏-´n-´p-s≠∂pw ]-d-b-s∏-Sp-∂p. kw-L-S-\bp-sS H-∂mw hm¿-jn-I k-tΩ-f\-Øn¬ A-∂-sØ K-h¿-W¿ hn cm-a-Ir-jv-W-dm-hp, kzm-an BZp-c-Zm-kv, F≥.F-kv.F-kv P-\d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-bn-cp-∂- In-Sßq¿ tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-≈, ]n sI \m-cm-b-W-∏-Wn-°¿, B¿-®p _n-j-∏v am¿ tPm-k-^v ]-Δ-Øn¬, Un kn In-g-t°-ap-dn, kzm-an im-iz-Xo-Im-\-μ, F F≥ {]-Xm-]v-kn-Mv Xp-S-ßn-bh¿-°v kw-L-S-\ B-Yn-Xy-a-cpfn-bn-´p-≠v. Iq-Sm-sX F≥.Fkv.F-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bmbn-cp-∂ A-Uz. F≥ ]-c-ta-izc≥ ]n-≈-bm-bn-cp-∂p C-Xn-s‚ \n-b-tam-]-tZ-i-I≥. kw-L-S-\-sb X-I¿-°m-\p≈ {i-aw A-tß-b-‰w- A-]-e-]\o-b-am-W-∂pw kw-L-S-\m `m-chm-ln-Iƒ ]-d-™p.

\n¿-amWw A-¥n-a-L-´-Ønemb B-ip-]-{Xn- sI-´n-Sw e-Œn-°¬, πºn-Mv tPm-en-I-fpw sa-∂m-Wv {]-Xo-£. ^¿-Wn-®¿ ÿm-]n-°-epw ]q¿km-aq-ln-I B-tcm-Ky-tI-{μØn-bm-bm¬ sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S- am-b F-cp-ta-en-bn-se B-ip-]\w sN-ømw. A-Sp-Ø-am-kw A- {Xn-bn¬ h¿-j-߃-°v ap-ºv ]h-km-\-tØm-sS \n¿-am-W {]- g-b sI-´n-Sw s]m-fn-®v \o-°n-bh¿-Ø-\-߬ ]q¿-Øn-bm-hp- tXm-sS-bm-Wv In-S-Øn-®n-In¬-

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-¡v hm-gq¿: kn.sF.Sn.bp Pn-√m IΩn-‰n-b-w-Kw Im-\w cm-a-Ir-jvW≥- \m-b¿-°v hml-\m-]-I-SØn¬ ]-cn-t°‰p. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn 8.30HmsS N-ß-\m-t»-cn Su-Wn¬ h®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. hm-gq¿ ^m¿-ta-gv-kv _m-¶v {]-kn-U-‚pIq-Sn-bm-b C-t±-lw k¿-°n-ƒ k-l-I-c-W bq-\n-b-s‚ ]-cn-]mSn-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn-\m-bn _-kv C-d-ßn \-S-°-th ss_°v C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ssI°pw X-e-bv-°pw ]-cn-t°-‰ C-t±l-sØ k-l-I-c-W bq-\n-b≥ {]-h¿-Ø-I¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

I-Y A-c-§v s]m≥-Ip-∂w: P-\-Io-b-hm-b-\im-e-bn¬ D-®-I-gn-™v c≠n\v {]-Xnam-k km-ln-Xo-kJyw IY A-c-ßv \-S-°pw. s]m≥-Ip-∂w Zm-tam-Z-c≥-kvam-c-I kmw-kv-Imcn-I tI-{μØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]cn-]mSn.

k \n-e-®-Xv. C-t∏mƒ ]-I¬ k-a-b-Øv am-{Xw tcm-Kn-I-sf In-S-Øm-\mbn X-I-c- sj-Õn-¬ \n¿-an-® H-cp hm¿-Up-am-{X-am-Wv In-S-Øn®nIn¬-k-bv°m-bn D-≈-Xv. i-_-cna-e ko-k-Wn¬ Xo¿-∞m-S-I¿°pw \m-´p-Im-cp-sa-√mw In-S-Øn ®n-In¬-k-bn-√m-Ø-Xn-\m¬ ISp-Ø _p-≤n-ap-´m-Wv t\-cn-Sp-∂Xv. tªm-°v ]-©m-b-Øv ^≠n¬ h-\n-Xm tcm-Kn-Iƒ-°m-bn \n¿-an-® hm¿-Uv \n¿-am-W-Ø-ns‚ Xp-S-°-Øn-¬ X-s∂ ]-WnIƒ- \n-e® - X - m-Wv. C-Xm-hs - ´ AXym-ln-X hn-`m-Kw sI-´n-S-Øns‚ c-≠mw \n-eb - n-em-Wv. ]p-Xnb sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-s‚ t]-cn¬ \n-eh - n-ep-≈ kv{- Xo-If - p- sS hm¿-Uv {]-h¿-Øn-°p-∂n-√. ]p-Xn-b sI-´n-SØ - n-s‚ k-ao-]a - mWv Cu hm¿-Uv. tcm-Kn-Iƒ-°v ku-cy-ß-sfm-cp-°m-sX \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-∂Xn¬ \m-´p-Im¿ {]-Xn-tj-[-Ønem-Wv.

]m-d-ºp-g tlm-fn ^m-an-en ssl-kv-Iqfn-se Ãp-U‚ v-kv t]m-en-kv I-m-U-‰p-Iƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn hm¿-Up-Iƒ ip-No-I-cn-°p-∂p

sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn ]-cn-k-cw hr-¯n-bm-¡n B¿-∏p-°-c: ]m-d-ºp-g tlm-fn ^m-an-en ssl-kv-Ip-fn-se Ãp-U‚ vkv t]m-en-kv I-m-U-‰p-Iƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn hm¿Up-I-fpw ]-cn-k-c-hpw ip-No-I-cn-®p. kv-Iq-fn-se 82 t]-c-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv ssK-\-t°m-f-Pn a-μn-c-hpw P-\-d¬ sa-Un-kn≥ hm¿Upw C-hn-S-ß-fn-se ]-c-k-c-hpw C-S-\m-gn-bpw ip-No-I-cn-®-Xv. B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. Sn-Pn tXm-a-kv tP-°-_v km-∂n-[yØn¬ \-S-Øn-b iq-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v \-h-Po-h≥ {S-Ãv sN-b¿-am≥ ]n bp tXm-a-kv, Km-‘n-\-K¿ t{K-Uv F-kv.sF k-enwIp-am¿, ko-\n-b¿ kn-.]n.H tdm-bv tP-°-_v, I-ayq-Wn-‰n t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b A-\o-jv ]n tXm-a-kv, an-\n Fw am-Xyp t\-Xr-Xzw \¬-In.

]q-ªmÀ K-h. B-ip-]-{Xn-bp-sS Bw-_p-e³-kv I-«-¸p-d-¯m-bn-«v am-k-§Ä Cu-cm-‰p-t]-´: ]q-™m¿ K-h. B-ip-]-{Xn-bp-sS Bw-_p-e≥kv I-´-∏p-d-Øm-bn-´v B-dp-amkw. A-Xym-k-∂ \n-e-bn-seØn-b \q-dp-I-W-°n-\p tcm-Kn-Isf sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-]-{Xn-bn-epw a-‰pw F-Øn-®v Poh≥ c-£n-°p-I-bpw \n-c-h-[n arX-tZ-l-߃ ku-P-\y \n-c°n¬ F-Øn-t°-≠n-S-Øv FØn-°p-I-bpw ]q-™m¿ sXt°-°-c {Km-a-∏-©m-b-Øv h-I K-h. tlm-kv-]n-‰-en-se Bw-_pe≥-km-Wv am-k-ß-fm-bn I-´-∏pd-Øm-b-Xv. B-dp- am-k-am-bn I-´-∏p-d-Øv I-b-‰-n-bn-´v Xn-cn-™p-t\m-°m≥ B-fn-√m-Ø A-h-ÿ-bn-em-Wv Bw-_p-e≥-kv 2001˛2002¬ ]n kn tPm¿-Pv Fw.F¬.F-bp-sS {]-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v F-´p e-£w cq-] \¬-Inbm-Wv Cu-cm-‰p-t]-´ tªm-°v ]-

I-´-∏p-d-Øm-b ]q-™m¿ K-h. B-ip-]-{Xn-bp-sS Bw-_p-e≥-kv ©m-b-Øv Bw-_p-e≥-kv A-\p- kv ssI-am-dn. 10 h¿-j-tØm-fw h-Zn-®-sX-¶n-epw A-[n-Iw ssh- \-√ co-Xn-bn¬ k¿-ho-kv \-SIm-sX ]q-™m¿ sX-t°-°-c K- Øp-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬ Hh. B-ip-]-{Xn-°p Bw-_p-e≥- cp h¿-jw- ap-ºv ]-Wn- \-S-Øp-∂-

Xn-\p Xm-a-kw h-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂v c-≠p- am-k-°m-ew I-´-∏p-dØv I-b-dn. ]n-∂o-Sv ]-Wn-Xv C-d°n k¿-ho-kv ]p-\-cm-cw-`n-®p. Ct∏mƒ X-In-Sv ]-Wn Ir-Xy-k-ab-Øp \-S-Øm-Ø-Xn-\m¬ X-InSv am-‰n ]m-®p ]-Wn sN-øm-sX h≠n Hm-Sn-°m-\m-hm-Ø A-hÿ-bn-em-Wv. A-Xn-\m-bn ]-Xn\m-bn-c-߃ sN-e-hm-Ipw. A-Xn-\p Un.F-®v.F-kn¬ \n-∂v A-\p-a-Xn th-Ww. h-≠n Hm-Sn-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn-\m¬ Bw-_p-e≥-kv sj-Õn¬ I-b-‰nbn-´p. C-t∏mƒ B-dp-am-k-am-bn h-≠n I-´-∏p-d-Øm-Wv. 12 h¿-jØn-\n-sS H-cp e-£-Øn-\p Xmsg am-{Xw In-tem-ao-‰¿ Hm-Sn-®n´p-≈ Cu hm-l-\w I-ºn-\n-bpsS I-≠o-j≥-kv h-®v C-\n-bpw H-cp e-£-tØm-fw In-tem-ao-‰¿ Hm-Sm-sa-∂n-cn-s° A-[n-Im-cn-Ifp-sS \n- w-K-X-

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-02-23  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-02-23