Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kPI

an-\n _-kv a-dn-ªv 20 t]À-¡v ]-cn-¡v

am-Pn-Iv ¹m-\-äv {]-Jym-]-\-w C-¶v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {]-i-kv-X am-{¥n-I≥ tKm-]n-\m-Yv ap-XpIm-Sv t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ am-PnIv A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-g-°q-´w In≥-{^m ^nenw B≥-Uv ho-Un-tbm ]m¿°n¬ am-Pn-Iv πm-\-‰v- am-{¥n-I sIm-´m-c-Øn-s‚ Hu-tZy-m-Kn-I {]-Jym-]-\w C-∂v. ssh-In-´v 5.30 \v In-g-t°-tIm-´ Km-‘n]m¿-°n¬ C-{μ-Pm-e-Øn-s‚ A-I-º-Sn-bn¬ \-S-°p-∂ N-Sßn¬ a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n \n¿-h-ln-°pw. am-Pn-Iv πm-\-‰v F-¥m-sW∂v hn-i-Z-am-°p-∂ B-\n-ta-‰Uv ^n-en-an-s‚ {]-Im-i-\w a{¥n sI kn tPm-k-^pw `m-KyNn-”-Øn-s‚ A-\m-—m-Z-\w a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am-dpw \n¿-Δ-ln-°pw. Ip-´n-Iƒ-°pw ap-Xn¿-∂-h¿-°pw H-tc-t]m-se hn-⁄m-\-{]-Z-hpw B-kzm-Zy-I- ]p-\-eq¿˛aq-hm-‰p]p-g kwÿm-\ ]m-X-bn¬ D-Xn-aq-Sn-\v k-ao]w hn-hm-l kw-Lw k-©-cn-®n-cp-∂ an-\n _-kv Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn-™-t∏mƒ c-hp-am-b hn-`-h-ß-fp-am-bm-Wv am-Pn-Iv πm-\-‰v X-øm-dm-hp-∂-Xv. H-Iv-tSm-_¿ 31 \m-Wv am-Pn-Iv πm-\-‰v P-\-߃-°p Xp-d-∂psIm-Sp-°p-∂-Xv. N-S-ßn-\p tijw _p-≈-‰v Iym-®nw-Kv C-{μ-Pmew \-S-°pw. Im-Wn-I-sf B-Imw-£-bpsS apƒ-ap-\-bn¬ \n¿-Øp-∂ sh-Sn-bp-≠ ]n-Sn-s®-Sp-°¬ Ah-X-cn-∏n-°p-∂ {]-i-kv-X a-Pojy≥ {]n≥-kv kn¬ sIm¬-°Ø kz-tZ-in-bm-Wv. k-lm-bn tXm-°n¬ \n-∂p-Xn¿-°p-∂ AS-bm-f-s∏-Sp-Øn-b sh-Sn-bp-≠ ]-√p-sIm-≠p I-Sn-®p-]n-Sn-°p-∂ hn-kv-a-b-I-c-am-b C-{μ-Pm-e-amC-hn-sS Im¿ \n¿-Øn- ho-Spw tIm-´-bw: B-fn-√m-Ø ho-´n¬ s‚ ho-Sn-s‚ a-®p-s]m-fn-®p tamWv {]n≥-kv kn¬ th-Zn-bn-se]-´m-∏-I¬ ta¬-°q-c s]m-fn-®v j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p C- ]-cn-k-c-hpw ]-cn-tim-[n-®-tiØn-°p-∂-Xv. k-lm-bn-°pw a-Pn-jy-\p-an-S- d-_¿-jo-‰pw Ip-cp-ap-f-Ipw I-h- h¿. ]n-Xr-k-tlm-Z-c ]p-{X-s‚ jw jn-_p tKm-h-Wn-bn-eq-sS cp-∂-Xn-\n-sS Z-º-Xn-Iƒ Dƒ- I-eym-W-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ ho-Sn-s‚ ap-I-fn¬ I-b-dn Hm-Spbn-ep-≈ Nn-√v X-I¿-Øm-Wv sh-Sn-bp-≠ ]m-bp-∂-Xv. A-Xv ]- s∏-Sp-∂ aq-∂w-K-tam-j-W kw- t]m-b-Xm-bn-cp-∂p {io-\m-Ypw s]m-fn-®v ho-Sn-\p-≈n¬ In-S-∂ √p-sIm-≠v I-Sn-s®-Sp-°p-∂ km- Lw ]n-Sn-bn-em-bn. -am-ßm-\w Ip-Spw-_-hpw. ]p-e¿-s® X-s∂ 34 d-_¿ jo-‰pw H-cp In-tem IpIm-™n-c-Øpw-aq-´n¬ jn-_p t]m-b-Xn-\m¬ ho-Sn-s‚ ap-I-fn cp-ap-f-Ipw tam-„n-°p-I-bm-bn-cpl-kn-I-am-Wv {]n≥-kv kn¬ (31), `m-cy cm-Pn(26), cm-Pn-bpsS- ¬ In-S-∂ d_¿jo-‰v F-Sp-Øp- ∂p. cm-Pn-bpw cm-tP-jpw Cu kA-h-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. aq-∂-c-∏Xn-‰m-≠n-te-sd-bm-bn A-t±-lw k-tlm-Z-c≥ h-S-hm-Xq¿ am-fn- am-‰n-bn-cp-∂n-√. 11 HmsS a-™- a-bw ]-cn-k-cw ho-£n-®p-\n-∂p.tb-°¬ cm-tP-jv(22) F-∂n-h- \n-d-ap-≈ am-cp-Xn Im-dn¬ C-Xp- Cu k-a-b-Øm-Wp {io-\m-Ypw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ Cu C-\w cm-Wp \m-´p-Im-cp-sS ]n-Sn-bn-em- h-gn-b-sØn-b jn-_p-hpw kw- _-‘p-hpw ho-´n-se-Ønb-Xv. tem-I-Øp X-s∂ A-]q¿-Δ-amL-hpw ho-Sv A-S-™p-In-S-°p kw-i-bw tXm-∂n {io-\m-Yv \-Sb-Xv. Wv. ]-e-bn-\w tXm-°p-Iƒ C-∂-se cm-hn-se 11 Hm-sS fm- \n-e-bn-epw ho-Sn-s‚ ap-‰-Øv ]- Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ jn-_psIm-≠v Cu am-bm-Pm-ew {]n≥kv kn¬ A-h-X-cn-∏n-°p-sa-∂- °m-´q-cn-em-Wv kw-`-hw. fm-°m- {Xw In-S-°p-∂Xpw I-≠-sØp- hn-s\ I--s≠Øp-I-bpw Xp-S¿∂v \m-´p-Im-sc hn-fn-®p-Iq-´n C´q¿ sIm-√w-]-d-ºn¬ {io-\m-Yn- I-bm-bn-cp-∂p. Xm-Wv a-s‰m-cp k-hn-ti-j-X.

]-Ø-\w-Xn-´: hn-hm-l kw-Lw k-©-cn® an-\n _-kv a-dn-™v 20 t]¿-°v ]-cn°vv. C-∂-se cm-hn-se 10.-15Hm-sS ]p-\eq¿-˛-aq-hm-‰p-]p-g kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ a-Æm-d-Ip-f-™n-°pw D-Xn-aq-Sn-\p-an-S-bnem-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. \n-b-{¥-Ww hn-´ an-\n _-kv ssh-Zyp-X t]m-Ãn-en-Sn-® tijw Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp--s∂∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d-™p. sIm-√w Ip-f-°-S -G-d-Øv aq-e-ap-°v ho-´n ¬ cm-L-h-s‚ a-I≥ A-\n-en-s‚ hn-hm-l-Øn-\m-bn dm-∂n C-´n-b-∏m-d-bnte-°v t]m-b Xm bn-cp-∂p kwLw. Ipf-°-S Ip-´≥ \n-hm-kn¬ jo-P(40), Pm\p(13), km-bq-Pv(G-gv), C-μn-c (50), kp[-Ip-am¿(45), k-t¥m-jv `-h-\n¬ kn©p(11), Hm-a-\(59), ap-I-fp-hn-f In-g-t°Xn¬ an-\n(40), A¿-®-\(27), {io-eX(38), X-¶-∏≥ B-Nm-cn(62), kp-PmX(20), cm-[m-a-Wn(38), an-\p-{io(8), cm[m-Ir-jv-W≥ B-Nm-cn(57) F-∂n-h¿ ]Ø-\w-Xn-´- P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k tX-Sn-. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-°p-≈ {io-e-X-sb sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v tUm-Œ¿-am¿ d-^¿ sN-bv-Xp.

tam-j-Ww: Z-¼-Xn-I-f-S-§p-¶ kw-L-w t]m-enkv ]n-Sn-bnembn

]n-Sn-bn-embXv B-fn-Ãm-¯ ho-«n tamj-Ww \-S-¯p-t¼mÄ

B-tâm Bâ-Wn-bpw tPm-k-^v hm-g-b-¡ v -\pw A-hmÀ-Uv G-äp-hm-§n ]m-em: cm-Po-hv Km-‘n \m-j\¬ sk‚¿ t^m¿ lyp-am-\nt‰-dn-b≥ Ã-Uo-kv G¿-s∏-SpØn-bn-´p-≈ kw-ÿm-\-sØ anI-® km-aq-ln-I cm-jv-{So-b am[y-a cw-K-ß-fn¬ {]-h¿-Øn-°p∂-h¿-°p-≈ A-hm¿-Up-Iƒ a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e k-Ωm\n-®p. a-{¥n sI Fw am-Wn ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tPm-kv sI am-Wn Fw.]n A[y-£-X h-ln-®p. i-Xm-`n-jn-Iv-X-\m-b ap≥ Kh¿-W¿ Fw Fw tP-°-_n-s\ N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. tPm-bn F{_-lmw Fw-]n, \-K-c-k-`m-[y£≥ Ip-cym-t°m-kv ]-S-h≥, _n-Pp ]p-∂-Øm-\w, tSm-an am¶q-´w kw-km-cn-®p. an-I-® ]m¿e-sa‚ v Aw-K-Øn-\p-≈ tPm¿Pv tXm-a-kv sIm-´p-Im-∏-≈n Ahm¿-Uv B-t‚m B‚-Wn Fw.]n-bpw an-I-® \n-b-a-k-`m km-am-Pn-I-\p-≈ sN-dn-bm≥ sP Im-∏≥ A-hm¿-Uv tPm-k^v hm-g-bv-°≥ Fw.F¬.Fbpw G-‰p-hm-ßn. an-I-® Sn.hn A-h-Xm-c-I-\p≈ tPm¨ D-e-l-∂m≥ ]p-c-kvIm-cw tUm. Fw F em-epw anI-® t^m-t´m-{K-^¿-°p-≈ hnIv-S¿ tPm¿-Pv ]p-c-kv-Im-cw a-ebm-f a-t\m-c-a ko-\n-b¿ t^mt´m-{K-^¿ ]n B¿ tZ-h-Zm-kpw km-aq-ln-I {]-Xn-_-≤-X-bp-≈ hym-]m-cn-°p-≈ tZ-h-kym a-‰Øn¬ A-hm¿-Uv tPm-Pn tXh¿-]-d-ºn-epw an-I-® km-aq-lnI {]-h¿-Ø-I-\p-≈ cm-Po-hv Km-‘n ]p-c-kv-Im-cw ]n bp tXm-a-kpw G-‰p-hm-ßn.

am-e tam-j-Ww: aq-¶p-t]À ]n-Sn-bnÂ

10 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

A-\p-]-a-bp-sS a-Ö am-än-h-bv-¡Â i-kv-{X-In-b hn-P-bw; a-Ö \Â-In-b A-\p-P³ C-¶v \m«nse-¯pw ]-d-hq-¿: ^m≥ tIm-Wn A\m-an-b F-∂ A-]q¿-h tcmKw _m-[n-® ]-Xn-s\-´p-Im-cn A-\p-]-a-°v a-÷ am-‰n-h-bv°¬ i-kv-{X-{In-b hn-P-b-Icw. sh-√q¿ {In-kv-Xy≥ saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ sh-≈nbm-gv-® ssh-In-´v tUm.-_n-Pp tPm¿-Pn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ i-kv-{X-{In-b \-S-∂-Xv. cm-hn-se A-\p-]-a-bv°v a÷ \¬-°p-∂ A-\p-P≥ A`n-tj-In-s‚ a-÷ ti-J-cn®p. ]n-∂o-Sm-Wv A-\p-]-a-bpsS \-s´-√n¬ a-÷ am-‰n-h-®Xv. c-≠m-gv-®-°p ti-j-ta _‘p-°ƒ-°p a-‰pw A-\p-]-asb t\-cn-´v Im-Wm≥ A-\p-hZn-°p-I-sbm-≈p. B-dp am-k-tØm-fw NnIn¬-k-bn¬ Xp-S-cpw. A-`n-

tj-Iv C∂vv \m´n¬ Xn-cns®- Ø pw.A-—-\pw A- Ω - b pw ap-Ø-—\p-am-Wv A- \ p- ] - a bp-sS ]-cn-N-c-W-Øn-\m-bn B-ip-]-{Xn-bn-ep-≈-Xv. A-Sp-Ø Zn-h-kw Nn-In¬k k-lm-b \n-[n I-Ωn-‰n `mc-hm-ln-I-fm-b Fw sI cmtP-jv, Sn F-kv cm-P≥ F-∂nh¿ A-\p-]-a-sb k-μ¿-in°m≥ sh-√q-cn-te-°v t]mIpw. k-lm-b-am-bn A-Sp-Øp e-`n-® Xp-I C-h¿ _-‘p-°sf G¬-∏n-°pw. π-kv-Sp-hn-\v

tI-c-f km-ln-Xy A-¡m-Z-an ap³ sk-{I-«-dn- F-cp-ta-en ]-c-ta-iz-c³-]n-Å-sb kv-a-cn-¨p Xr-iq¿: tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an ap≥ sk-{I-´-dn-bpw an-I-® kmw-kv-Im-cn-I-{]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ F-cp-ta-en ]-c-ta-iz-c≥ ]n-≈- A-\p-kv-a-c-W-®-S-ßv lr-Z-b-kv-]¿-in-bm-bn. A-Km-[-am-b Ncn-{X-t_m-[-hpw kmw-kv-Im-cn-I-Zn-im-t_m-[-hp-ap-≈ Du¿-P-kz-e\m-b F-gp-Øp-Im-c-\pw kmw-kv-Im-cn-I-{]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂p F-cp-ta-en-sb-∂v I-hn hn Pn X-ºn ]-d-™p. `m-jm-km-ln-Xy-Øn-\pw km-ln-Xym-[ym-]-I¿-°pw hn-Zym¿-YnIƒ-°pw A-t±-lw A-h-t_m-[w ]-I¿-∂p. i-‡-\m-b C-S-Xp-]£ k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cp-∂ F-cp-ta-en hn-tbm-Pn-∏p-≈-h-sc-bpw kv-t\-l-]q¿-hw tN¿-Øp-]n-Sn-®p. A-t±-l-Øn-s‚ lr-Z-b-hn-im-eX-bpw I¿-a-N-Sp-e-X-bpw tI-c-fo-b-k-aq-l-Øn-\v h-en-b kw-`m-h-\Iƒ \¬-Im≥ k-lm-b-I-am-bn. A-°m-Z-an-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-bn-cp-∂p A-\p-kv-a-c-W-ktΩ-f-\w. tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an sk-{I-´-dn B¿ tKm-]m-eIr-jv-W≥, Xn-tbm-k-^n-°¬ skm-ssk-‰n Hm-^v C-¥y-bp-sS {]h¿-Ø-I-≥ sI Zn-\-I-c≥, A-°m-Z-an ]-ªn-t°-j≥-kv Hm-^o-k¿ C -Un tU-ho-kv, A-°m-Z-an k-_v F-Un-‰¿ hn -F≥ A-tim-I≥, Fw hn tPm-kv kw-km-cn-®p.

]Tn-°p-tºm-gm-Wv tcm-K-_m[- I-s≠-Øn-b-Xv .- Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se tUm-Œ¿-am-cp-sS \n¿-tZ-i-{]Im-cw A-\p-]-a-sb sh-√q¿ {In-kv-Xy≥ sa-Un-°¬ tImf-Pn-te-°p sIm-≠p t]m-bn. A- \ p- ] - a - ° v a- ÷ am- ‰ n- h - b v °¬ i- k v - { X- { In- b \- S - Ø nbm¬ kp- J - s ∏- S p- s a- ∂ pw tUm-Œ¿-am¿ \n¿-t±-in-®p. C-X-\p-k-cn-®v A-\p-P≥ A- ` n- t j- I n- s ‚ a- ÷ tN- c ptam F-∂-dn-bm≥ A-ta-cn-°bn- t e- ° v sS- à n- \ v A- b - ® p. A-\p-P-s‚ a-÷ tN-cp-sa-∂v ]- c n- t im- [ - \ ^- e w e- ` n- ® tXm- s S- b m- W v i- k v - { X- I n- b \-S-Øm≥ \m-´p-Im-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ {i-aw B-cw-`n-®Xv.

h-sc ]n-Sn-Iq-Sn t]m-enkn¬ G¬-∏n-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. -Xp-S¿-∂p Im-™n-c-∏-f-fn Un-ssh.-F-kv.-]n. F-kv kp-tcjv Ip-am¿, ]m-ºm-Sn kn.-sF km-Pp h¿-Ko-kv, F-kv.-sF bp {io-Pn-Xv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øn-b tNm-Zyw sN-ø√n¬ C-h¿ \n-c-h-[n tam-j-W߃ \-S-Øn-b-Xm-bn I-≠sØn. B-Uw-_-c Po-hn-Xw \-bn°p-∂-Xn-\p ]-Ww I-s≠-ØpXn-\m-bm-Wv kw-Lw tam-j-Ww \-S-Øn-h-∂n-cp-∂-Xv.

sIm-¨n-bn-se Hm-t«m k-a-cw XoÀ-¶p sIm-®n: bm-{X-°m-sc Zp-cn-X-Øn-em-°n Pn-√bn-se Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Ønh-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw H-Øp Xo¿-∂p. C-∂-se cm-{Xn Pn-√m I-e-Œ¿ ]n sF sj-bv°v ]-co-Xp-am-bn Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn bq\n-b≥ t\-Xm-°ƒ \-S-Øn-b c-≠mw-h-´ N¿®-bn-em-Wv \m-ep-Zn-h-kw \o-≠p-\n-∂ k-acw H-Øp-Xo¿-∂-Xv.tIm¿-]-td-j≥ ]-cn-[n-bn¬ ao-‰¿ \n-c-°n ¬ Hm-Sm-sa-∂v N¿-®-bn¬ [m-c-W-bm-b-Xm-bn I-e-Œ¿ ]-d-™p.-\-K-c-Øn-se ao-‰¿ Zq-c-]-cn[n-sb Ip-dn-®v ]Tn-°m≥ {]-tXy-I k-a-n-Xnsb \n-tbm-Kn-°m-\pw Xo-cp-am-\-am-bn-´p-≠v . tIm-gn-t°m-Sv, Xr-iq¿ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fnep-≈-Xp-t]m-se \-K-c-Øn-se Zq-c-]-cn-[n IrXy-am-bn \n-›-bn-°m-\m-bn-´m-Wn-Xv. C-Xv 20 Zn-h-k-Øn-\-Iw ]-cn-l-cn-°p-sa∂m-Wv I-e-Œ¿ D-d-∏p-\¬-In-bn-cn-°p-∂-sX∂v kw-L-S-\m t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. C-∂se cm-hn-se sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn- N-Ω-Wnbp-am-bpw Hm-t´m-dn-£-sXm-gn-em-fn-I ƒ N¿® \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw Xo-cp-am-\w B-bncp-∂n-√. ao-‰¿ Nm¿-Pn-s‚ t]-cn¬ Hm-t´m-dn£m sXm-gn-em-fn-I-sf ]o-Un-∏n-°p-∂ t]men-kv \-S-]-Sn-bn ¬ {]-Xn-tj-[n-®v Hm-t´m ss{U-th-gv-kv tIm- Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n-bp-

kÀ-¡m-cn-s\ sX-än-²-cn-¸n-¨v \n-_-Ô-\-IÄ HmÀ-Un-\³-kn DÄ-s¸-Sp-¯n

"I-c-Sv am-kv-äÀ ¹m³: Su¬-¹m-\n-Mv D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn- thWw' Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: X-e-kv-Ym-\\-K-c-hn-I-k-\-Øn-\p-≈ I-c-Sv am-kv-‰¿ πm-\n-s\-Xn-sc ]-cm-XnIƒ \n-e-\n¬-s° A-Xn-se \n¿-t±-i-߃ {]m-_-ey-Øn¬ sIm-≠p-h-∂ Su¨-πm-\n-Mv DtZym-K-kv-Y¿-s°-Xn-sc \-S-]-Snsb-Sp-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ta-b¿ sI N{μn-I cw-K-Øv. C-°m-cy-Øn¬ D-tZym-K-kvY¿ \-K-c-k-`-tb-bpw k¿-°mcn-t\-bpw sX-‰n-≤-cn-∏n-®p-sh∂pw ta-b¿ B-tcm-]n-®p. hn-hmZ-ß-tf-bpw F-Xn¿-∏p-I-tf-bpw Xp-S-¿-∂v I-c-Sv am-ÿ πm≥ I-gn™ Zn-h-kw tN¿-∂ a-{¥n-k`m tbm-Kw a-c-hn-∏n-®n-cp-∂p. I-c-Sv πm≥ h-∂-t∏mƒ Xs∂ A-Xn-se Nn-e \n¿-t±-i-

G-\m-Øv: hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ka-{K am-\k - n-I ˛ B-tcm-Ky t_m[-h-¬°-c-W ]-cn-]m-Sn-bm-b km-¥z-\ kw-ÿm-\ B-tcm-Kyh-Ip-∏n-s‚ k-lI - c - W - t- Øm-sS Pn-√-bm-sI hym-]n-∏n-°p-sa-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ ]-gI - p-fw a-[p ]-d™ p. A-Sq¿ ˛ h-S° - Ø - p-Imhv kvI - q-fn¬ km-¥z-\w k-tμ-iPm-Y D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bncp-∂p A-t±-lw. km-¥z-\ k-tμ-iw {]-Nc - n-∏n°p-∂ Im-°m-cn-in \m-SI - w, Iuam-c-°m-cp-sS {]-iv-\-߃ {]-tab-am-°n-b Xn-cn-sI-sb-Øp-tºm ƒ F-∂ N-e® - n-{X-Øn-s‚ {]-Z¿i-\w, am-Xr-kw-K-aw, hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ t_m-[h - ¬°-cW - w, Xp-Sß - n-bh - b - mWv km-¥z-\w k-

A-Sq¿˛ h-S-°-Øp-Im-hv kv-Iq-fn¬ Ip-´n-Iƒ A-h-X-cn-∏n-® \m-S-Iw - n¬ Pn-√m ]-©m-btμ-i-Pm-Y-bp-sS `m-K-am-bn kzo- \S∂ N-Sß - Ω - A-[y-£X I-c-W kv-Iq-fp-I-fn¬ {I-ao-I-cn- Øw-Kw ]n hn-Pb h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw ®-Xv. - m c-ta-iv, Pn-√m hn-Zym-`ymh-S-°-S-Øp-Im-hv kv-Iq-fn¬ {io-eX

kw-Lw cq-]o-Ic - n-®X - v. I-gn-hpw Ip-‰m-t\z-jW - an-Ih - pw am-{X-ambn-cp-∂p C-h¿-°p-≈ tbm-Ky-X. I-gn-™ F-´pam-kØ - n-\n-sS \S-∂ \m-ev sIm-e] - m-XI - ß - f - n¬ Zn-h-k-߃-°-Iw Xp-ºp-≠m°n {]-Xn-I-sf h-e-bn-em-°n-b jm-tUm- t]m-en-kn-s‚ anIhv hn-hn-[ tI-{μ-ßf - p-sS {]-iw-kbv°p ]m-{X-am-bn-cp-∂p. an-an-{InXm-cw se-\o-jn-s‚ sIm-e] - m-XIhpw \-K-c-Øn¬ ssew-Kn-IsXm-gn-em-fn-bm-b im-en-\n-sb B-kn-Uv H-gn-®v sIm-e-s∏-SpØn-b-Xp-am-Wv {]-[m-\ tI-kpIƒ. c-≠p-h¿-jw ap-ºv \-S-∂ A-RvP-en sIm-e-t°-kn-epw Xp-ºp-≠m-°n-b-Xpw jm-tUm t]m-en-kn-s‚ an-Ih - m- Wv. tam-jW - t- °kp-Iƒ sX-fnbn-°p-∂ Im-cy-Øn-epw jm-

se am-kv-‰¿ πm-\pw _m-[-I-ams-W-∂m-bn-cp-∂p Hm¿-Un-\≥kv \n-jv-I¿-jn-®n-cp-∂-Xv. I-c-Sv am-kv-‰¿ πm≥ hn-I-k\-]-≤-Xn-I-fp-sS `m-K-am-bn Im´m-bn-t°m-Ww ta-J-e-bn-se D]-{K-l-\-K-c-\n¿-am-W-Øn-s\Xn-sc {]-tZ-i-Øv l¿-Øm¬ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-Xn-tj-[-ka-c-߃ \-S-∂n-cp-∂p. X-t±-i hm-kn-I-fp-sS Po-hn-X-tØ-bpw kw-kv-Im-c-tØ-bpw _m-[n-°p∂ hn-[-ap-≈ ]-≤-Xn-Iƒ C-Sw]n-Sn-®- am-ÿ πm-\n-\v Aw-KoIm-cw e-`n-®-Xm-Wv {]-Xn-tj-[Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv a-{¥n-k`m-tbm-K-Øn¬ I-c-Sv am-kv-‰¿ a-c-hn-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\-am-bXv.

k Hm-^n-k¿ ]n -F-kv am-Xyp, tUm. hn-Zym-[-c-≥, Un-.-]n.-H. cmtP-{μ≥, _n.-]n-.-H _n-Pn h¿-Kokv, tUm. {]n≥-kve - n, km-¥z-\w tIm -Hm-Un-t\-‰¿ {io-Ip-am-cn, {]o-Xv Pn. tPm¿-Pv, {io-e-X kwkm-cn-®p. tXm-´-t°m-Ww K-h. F-®v.F - k - n¬ \-S∂ - kzo-Ic - W - Øn-\v Pn-√m ]-©m-bØ - w-Kw F Kn-cn-P Ip-am-cn ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-cp-∂p. tIm-bn-{]w K-h. F-®v.F- n¬ Pm-Y-bv-°v \¬-In-b kzo-I-c-W k-tΩ-f-\w Pn-√m ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v tUm. kPn Nm-t°m D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. A-bn-cq¿ K-h. F-®v.F - k - v.F - kn¬ \¬-In-b kzo-I-c-WØn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v sI P - n A-\n-X DZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.

hm-b-\ \n-e-\n-Ât¡-−-Xv X-e-ap-d-I-fp-sS B-h-iyw-: Xn-cp-h-©qÀ cm-[m-Ir-jv-W³ tIm-´-bw: a-\p-jy-cm-in-sb ]ptcm-K-Xn-bn-te-°p \-bn-®-Xv ]pkv-X-I-ß-fm-sW-∂pw F-gpØpw hm-b-\-bp-an-√m-Ø k-aqlw \n-e-\n-¬°n-s√-∂pw a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. Z¿-i-\ A-¥m-cm-jv-{S ]p-kv-X-Ita-f-bp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\hpw A-hm¿-Uv Zm-\-®-S-ßpw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tam≥-kv tPm-k-^v Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. ^m. am-Xyp B-\-Øm-c-bv-°¬ A-\p-{K-l-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n ssh-kv

Z¿-i-\ A-¥m-cm-jv-{S ]p-kv-X-I-ta-f-bp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\-hpw A-hm¿-Uv Zm-\-®-S-ßpw a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Ip-äm-t\z-j-W an-I-hn-\v tIm-«-b-s¯ jm-tUm t]m-en-kn-\v t]m-en-kv ta-[m-hn-bpsS Aw-Ko-Im-cw tIm-´-bw: Ip-‰m-t\z-j-W an-Ihn-\v tIm-´-b-sØ jm-tUm t]m-en-kn-\v Aw-Ko-Im-cw. \m-ev Un-hn-j\ - p-If - n-em-bn {]-h¿-Øn°p-∂ 22 Aw-K So-an-s\-bm-Wv Pn-√m t]m-en-kv No-^v Fw ]n Znt\-iv {]-iw-km-]-{Xw \ ¬-In B-Z-cn-®-Xv. A-Sp-Ø-Im-e-Øv tIm-´b - Ø - p-≠m-b sIm-e] - m-XI-߃, tam-j-W-t°-kp-Iƒ, I-©m-hv- a-b° - p-ac - p-∂v hym-]mcw Xp-Sß - n-b Kp-cp-Xc - a - m-b Ip-‰Ir-Xy-߃ sX-fn-bn-°p-∂-Xn ¬ jm-tUm t- ]m-en-kv Im-gN v- h - ® an-Ih - n-\m-Wv Aw-Ko-Im-cw. Fw ]n Zn-t\-iv tIm-´b - Ø - v t]m-en-kv ta-[m-hn-bm-bn Np-aX - e-tb-‰t- i-jw Pn-√b - n-se hn-hn[- -tÃ-j-\p-I-fn¬ \n-∂v Xn-cs™-Sp-Ø-h-sc Dƒ-s∏-Sp-Ønbm-Wv {]-tXy-I A-t\z-j-W

߃ Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√∂v \-K-c-k-` k¿-°m-cn-s\ Adn-bn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xv Ic-Sv am-{X-am-W-∂pw ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-® ti-jw am-{X-ta amkv-‰¿ πm≥ {]m-_-ey-Øn¬ sIm- ≠ p- h - c n- I - b p- ≈ p- s h- ∂ pam-Wv k¿-°m¿ D-d-∏p-\¬-Inbn-cp-∂-Xv. F-∂m¬ k¿-°m-cn-s\ t]mepw sX-‰n-≤-cn-∏n-®p Su¨ -πm\n-ßn-se Nn-e D-tZym-K-kv-Y¿ I-c-Sv am-kv-‰¿ πm-\n-se \n-_‘-\-Iƒ Su-¨ B≥-Uv I¨{Sn πm-\n-Mv Hm¿-Un-\≥-kn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v ta-b¿ sI N-{μn-I ]-d-™p. \-K-c-k-`-bn-se 50 hm¿-Up-Ifn¬ I-c-Sv πm-\n-se \n-_-‘-\I-fpw _m-°n-bp-≈n-S-Øv 1971

km-´z-\w ]-²-Xn ]¯\w-Xn« Pn-Ã-bn hym-]n-¸n-¡pw: ]-g-Ip-fw a-[p

A-d-Ãn-em-b {]-Xn-Iƒ sN-ß-∂q¿: D-d-ßn-°n-S-∂ ho´-Ω-bp-sS I-gp-Øn¬ \n-∂v kz¿W-am-e tam-„n-® kw-`-h-Øn¬ I- ∂ p- I m- e n- ° - ® - h - S - ° m- c - \ - S °w aq-∂p-t]-sc sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. Im-cbvv-°m-Sv ]-d-ß-g-tam-Sn-bn¬ kt¥m-jv (38), I-∂p-Im-en-°-®-hS-°m-c-\m-b k-t¥m-jv `-h-\Øn¬ k-t¥m-jv (46), sIm-gp-h√q¿ Xp-≠n¬ ]Sn-™m-t‰-Xn¬ c-Xo-jv (28) F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Im-c-bv-°m-Sv I-em-c-Rv-Pn-\nbn¬ l-cn-Ip-am-dn-s‚ ho-´n¬ Ign-™-Zn-h-kw IS-∂p-I-b-dn `mcy c-Rv-Pn-X-bp-sS aq-∂-c-∏-hs‚ am-e tam-„n-® tI-kn-em-Wv A-d-Ãv. tam-j-W-h-kv-Xp Xn-cph-√-bn-se kz¿-W-°-S-bn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øn ]-Ww {]-XnIƒ ho-Xn-s®-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-h-cp-sS t]-cn¬ I-∂p-Imen tam-j-Ww Dƒ-s∏-sS \n-c-h[n tI-kp-I-fp-s≠-∂pw P-bn¬in-£ A-\p-`-hn-®n-´p-s≠-∂pw t]m-en-kv ]-d-™p. {]-Xn-I-sf C-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-

sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hym-gm-gv-N ap-X-em-Wv sIm-®n \-K-c-Øn¬ A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw B-cw-`n-®-Xv. ]n-∂o-Sv Pn-√ ap-gp-h-\p-am-bn ka-cw hym-]n-∏n-°p-bm-bn-cp-∂p. \n-c-°v h¿-[-\, dn-t´¨ Nm¿-Pv F-∂o Imcy-ß-fn¬ hn-Z-Kv-[ k-an-Xn-sb D-]-tbm-Kn-®v ]T-\w \-S-Ø-Ww, {]o-s]-bv-Uv kw-hn-[m-\w F-√m Hm-t´m-dn-£m Ãm≥-Up-I-fn-epw \-S-∏m°-Ww, Su¨ ]-cn-[n \n-›-bn-°-Ww F-∂o B-h-iy-ß-fm-Wv k-a-c-°m¿ D-∂-bn-®n-cp-∂Xv. C-Xn-\n-sS Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Øn-b k-a-cw I-gn-™ Zn-h-kw kw-L¿j-Øn¬ I-em-in-®n-cp-∂p. k-a-c-Øn¬ ]s¶-Sp-°m-sX k¿-ho-kv \-S-Øn-b Hm-t´m dn£-bn¬ \n-∂p k-a-c-°m¿ bm-{X-°m-sc Cd-°n-hn-´-Xv Im-a-d-bn¬ ]-I¿-Øn-b am-[y-a {]-h¿-Ø-I-sc k-a-c-°m¿ a¿-±n-®p. C-h-sc A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v kv-t‰-j-\nse-Øn-b am-[y-a {]-h¿-Ø-I-sc t]m-eo-kpw a-¿-±n-®-Xpw hn-hm-Z-am-bn. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ sI Pn sPbnw-kv ÿ-e-sØ-Øn am-[y-a {]-h¿-Ø-I-cpam-bn N¿-® \-S-Øp-I-bpw B-tcm-]-W hn-t[b-cm-b ]m-em-cn-h-´w F-k.v-sF-sb-bpw ss{U-h-sd-bpw A-t\z-j-W hn-t[-b-am-bn k-kv-s]≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p.

tUm-t]m-en-kv H-cp-]S- n ap-∂n-emWv. 2012 ¬ tIm-´b - Ø - v 300 tamj-Wt- °-kp-Iƒ c-Pn-k{v- S¿ sNbvs - X-¶n-epw 25 F-Æw am-{X-amWv sX-fn-bn-°m-\m-bX - v. A-tXk-a-bw I-gn-™-h¿-jw \-S-∂ 125 tam-jW - t- °-kp-If - n¬ 90 iX-am-\Ø - n-epw {]-Xn-Is - f ]n-SnIq-Sn. tIm-´-bw Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ A-Sp-Øn-sS- \-S∂ - tamj-Ww, ]n-Sn-®p-]-dn, A-{I-a-tIkp-I-fn¬ ap-gp-h≥ {]-Xn-I-tfbpw ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-´-bw, N-ß\m-ti-cn, ]m-em, Im-™n-c-∏≈n Un-ssh. F-kv.]n am-cp-sS Io-gn¬ \m-ep-bq-\n-‰p-If - n-em-bn kn.sF ap-X ¬ kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^n-k ¿-am¿ h-sc-bp-≈ 22 t]-c-S-ßp-∂-Xm-Wv Pn-√-bn-se jm-tUm -t]m-en-kv kw-hn-[m\w. Xm-cX - t- ay-\ Ip-‰I - r-Xy-ß-

fp-sS F-Æh - pw km-[y-Xb - pw IqSp-Xe - p-≈ tIm-´b - w \-Kc - Ø - n¬ sh-Ãv kn.sF F sP tXm-ak - v, Cu-Ãv kn.sF dn-tPm ]n tPmk-^v F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ F-kv.sF Nm-t°m, F. F-kv. sF am-cm-b U - n kn h-¿Ko-kv, A-ø-∏≥, ko-\n-b¿ knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cmb jn-_p-°p-´≥, ]n F≥ a-t\mPv, sF k-Pn-Ip-am¿, _n-Pptam≥ \m-b¿ F-∂n-hc - pw N-ß\m-ti-cn-bn¬ F-kv.sF hn-Pb≥, F.F-kv.sF t- Smw tPm-k^v, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk¿-am-cm-b Ip-cym-t°m-kv, kn_n-® ≥, {]-Zo-]v em¬, sI sI d-Pn, Im-™n-c∏ - ≈ - n-bn¬ F.Fkv. sF ]n hn h¿-Ko-kv, kpsse-am≥ kn.]n.Ha-mc - m-b A-`nem-jv, \u-jm-Zv. ]m-em-bn ¬ F-

kv. sF tkm-a≥, kn. ]n. H-amcm-b tPm-fn, \m-k¿, tXm-a-kv tk-hy¿, cm-[m-Ir-jv-W≥ F∂n-h-cp-am-Wv jm-tUm t]m-enkv tk-\b - n-ep-≈X - v. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Fw ]n Zn-t\-iv t\-cn-´v \n-b{- ¥n°p-∂ kw-LØ - n-s‚ t\m-U ¬ Hm-^n-k¿ ss{Iw U - n-‰m-®p-sa‚ v Un-ssh.F-kv.]n F bp kp\n¬-Ip-am¿ B-Wv. jm-tUmt]m-en-kn-se 22 t]-sc-bpw F B¿ Iym-w] - n¬ \-S∂ - N - S- ß - n¬ Pn-√m t]m-en-kv No-^v {]-iw-km]-{Xw \¬-In B-Z-cn-®p. N-Sßn¬ Un-ssh.F-kv.]n hn APn-Øv, Un. kn. B¿._n Unssh.F-kv.]n a-t\m-Pv Ip-am¿ F.B¿ Iymw-]v A-kn. I-am≥U‚ v kp-tc-jv Ip-am¿ ]-s¶-SpØp.

Nm≥-k-e¿ tUm. F hn tPm¿-Pv ap-Jym-XnYn-bm-bn-cp-∂p. Fw ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿, AUz. tSm-an I-√m-\n, AUz. sI A-\n¬-Ip-am ¿, jm-ep am-Xyp, cm-Pw Pn \m-b¿, {]-^. am-Sh-\ _m-e-Ir-jv-W-]n≈, Sn kn tdm-bn, AUz. kn tPm-kv ^n-en∏v F-∂n-h¿ ]-s¶-SpØp. Xp-S¿-∂v A-kokn A-‘ hn-Zym-e-b-Ønse A-[ym-]-I≥ a-dn-

b-∏-≈n tKm-]-Ip-am¿ A-h-X-cn∏n-® kw-Ko-X-k-‘y. D-®-I-gn™v {Uow sk-t‰-gv-kn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ]p-kv-X-I N¿-®-bn¬ hn c-Lp-\m-Yv (Akn. c-Pn-kv-{Sm¿, Fw.Pn. bq-\nth-gv-kn-‰n), kp-\n¬ sI tPm¿Pv, tZ-h-cm-Pv ]n, A-\p tPm¨, P-bnw-kv kn tXm-a-kv F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp. ]-Øp Zn-h-k-am-bn \-S-∂p-h∂ -ta-f-bn¬ c-≠p e-£-tØmfw ]p-kv-X-I-t{]-an-Iƒ k-μ¿-i\w \-S-Øn. \q-dn-te-sd ]p-Xn-b ]p-kv-X-I-ß-fp-sS A-h-X-c-Wß-fpw \-S-∂p.

tI-c-f-c-£m-amÀ-¨n-\v sN-dp-tXm-Wn-bn h-c-thÂ-¸v sN-dp-tXm-Wn: tI-c-f-c-£m-am¿-®n-\v sN-dp-tXm-Wn-bn¬ h≥ h-cth¬-∏v. C-Sp-°n a-Wv-U-e-Øn-se 174 {_m-©p-I-fn¬ \n-∂m-bn FØn-b {]-h¿-Ø-I¿ Pn-√m B-ÿm-\-Øn-s‚ aq-∂v tI-{μ-ß-fn¬ \n-∂v sN-dp-{]-I-S-\-ß-fm-bn _-kv Ãm‚ v ssa-Xm-\n-bn-se-Øn. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ F≥ hn t_-_n k-tΩ-f-\-Øn¬ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. P-\-d¬ I¨-ho-\¿ kn hn h¿-Ko-kv, tI-{μI-Ωn-‰n Aw-Kw ]n sI {io-a-Xn-So-®¿, Pm-Ym Aw-Kw t_-_n-tPm¨ kw-km-cn-®p. B-Zy-Im-e I-Ωyq-Wn-Ãv {]-h¿-Ø-I-sc B-Z-cn-®p. F sI Pn-tbm-sSm-∏w `q-k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øv P-bn¬-hm-kw A-\p-`-hn-® tam-\n-Im¿-tem-ko-t\-bpw A-hn-`-‡ I-Ωyq-Wn-Ãv]m¿-´n-bp-sS Aw-K-am-bn-cp-∂ sI F-kv X-¶-∏-s\-bpw Un.kn. AwK-am-bn-cn-s° a-c-W-a-S-™ sI `m-kv-I-c-s‚ k-l-[¿-an-Wn k-c-kΩ `m-kv-I-c-t\-bpw hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ an-I-hp-]p-e¿-Øn-b-h-scbpw ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ B-Z-cn-®p. a-‰p ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂v cm-Pn-h®v kn.]n.F-Ωn¬ tN¿-∂-h¿ ]n-W-dm-bn-sb kzo-I-cn-®p.

tI-c-f c-£m-am¿-®n\p h-≠n-s∏-cn-bm-dn¬ \¬In-b kzoI-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ Pm-Ym- Iym-]v‰≥ ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ kw-km-cn-°p∂p


{]mtZ-inIw

10 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

X-e-bm-gw ]p-¯³-]m-ew s]m-fn-¨p-\o-¡n

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä tIm¬-{K-kv t\-Xm-hv Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn I-Sp-Øp-cp-Øn: hm-l-\m-]-IS-Øn¬ ]-cn-t°-‰ {Km-a-∏-©mb-Øv ap≥ ssh-kv-{]-knU‚pw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpam-b A-®≥ Ip-™v a-W-teen-s‚ (tP-°_v am-Xyp) \n-e A-Xo-h- Kp-cp-X-cw. sX-≈-IsØ kz-Im-cy- B-ip-]-{Xnbn¬ i-\n-bm-gv-N A-Sn-b-¥-c i-kv-{X-{In-b-bv-°v hn-t[-b\m-°n-b A-®≥-Ip-™n-s‚ \n-e h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-t±-l-sØ C-∂-se sh‚nte-‰-dn-te-°v am-‰n. i-\n-bm-gvN D-®-bv-°p-ti-jw Ip-Ω-Æqcn¬ h-®v A-®≥-Ip-™v k©-cn-®n-cp-∂ ss_-°n¬ as‰m-cp hm-l-\-an-Sn-®m-Wv A-]I-S-ap-≠m-b-Xv. i-\n-bm-gv-N D®-h-sc {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ [-\-k-lm-b hn-X-c-W-hp-ambn _-‘-s∏-´ N-S-ßn¬ ]s¶-Sp-Ø A-®≥ Ip-™v `mcym k-tlm-Z-c-s‚ Kr-l-{]th-i-\ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°m ≥ tN¿-∏p-¶-en-te-°v t]m-hpw h-gn-bm-Wv A-]-I-Sw.

sI-¶Â ¢-ºn-sâ izm-\-{]-ZÀ-i-\w {i-t²-b-am-bn tIm-´-bw: sI-∂¬ ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® A-Jn-te-¥ym izm-\-{]-Z¿-i-\w {i-t≤-b-am-bn. \m-b-I-fn-se CØn-cn-°p-™≥ jn-hm-h ap-X ¬ H-cp Izn‚¬ Xq-°w h-cp-∂ sk‚ v _¿-Wm¿-Uv h-sc izm-\t{]-an-Iƒ-°v a-Wn-°q-dp-Iƒ B-kz-Zn-°m-\p-≈ hn-cp-∂m-bn. \m-K-º-Sw ssa-Xm-\-Øm-bn-cp∂p {]-Z¿-i-\w. ssa-Xm-\-sØ Nq-Sv am-{X-am-Wv C-hn-sS-sb-Ønb hn-cp-∂p-Im¿-°v A-kzÿ-X kr-jv-Sn-®-Xv. C-S-bv-°nsS Ip-fn-∏n-®pw B-h-iy-Øn-\p sh-≈w Ip-Sn-°m≥ \¬-In-bpsam-s°-bm-Wv D-S-a-Iƒ \m-b-Isf Nq-Sn¬ \n-∂p c-£n-®-Xv. C-cp-\q-dn-te-sd \m-b-I-fmbn-cp-∂p C-Ø-h-W {]-Z¿-i-Øns\-Øn-b-Xv. D-Ø-tc-¥y-bn¬ \n-∂p h-sc C-Ø-h-W \m-b-Isf F-Øn-®-Xv \m-b-t{]-an-I-sf k-t¥m-jn-∏n-®p. sh-dpw c-≠p In-tem ap-X¬ Xq-°w h-cp-∂ jn-hm-h, ]-c-ky \m-b-I≥ _-Kv, ssk-_o-cn-b≥ l-kv-In Xp-S-ßn-b C-\-ß-fm-Wv Ip-´n-Isf B-I¿-jn-®-sX-¶n¬ ap-Xn¿∂-h-cp-sS I-Æp-Iƒ tdm-´v-ho-edn-epw Im-c-hm≥ lu-≠n-epw, sF-dn-jv sk-‰-dn-ep-sam-s°-bmbn-cp-∂p. h-ep-∏w-sIm-≠v Im-Wn-I-sf `-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv t{K-‰v sU-bv\pw sk‚ v _¿-Wm¿-Up-am-bncp-∂p. P¿-a≥ sj-t∏¿-Uv, tIm°¿ kv-]m-\n-b¬, tKmƒ-U≥ dn-{So-h¿, t^m-Iv-kv sS-dn-b¿, hns∏-‰v, t_m-Iv-k¿, tUm-_¿am≥, _o-Kn¬, A-^v-Km≥ lu≠v, Um-jv lu-≠v, d-^v-Ip-en, sh-bv-a-dm-\¿, _pƒ am-Ãn-^v, em-{_-tUm¿, dn-{So-h¿, Um¬ta-j≥, t{K-‰v sU-bn≥, \n-tbmt]m-fn-Ã≥ am-Ãn-^v, cm-P-]m-fbw, an-\n-tb-®¿ ]n-©¿, _m-k‰v lu-≠v, Sn-_-‰≥ sS-dn-b¿,keq-°n Xp-S-ßn e-£-߃ hn-ea-Xn-°p-∂ \m-b-I-fm-Wv s\-lvdp kv-t‰-Un-b-Øn¬ A-Wn-\n-c∂-Xv. 3000 ap-X¬ 30 e-£w cq-] hsc-bp-≈ \m-b-I-sf-bm-Wv C-∂se {]-Z¿-i-\-Øn-\v F-Øn-®Xv. -F.kn Im-dp-I-fn¬ F-Øn-®pw X-te-∂v X-s∂ \-K-c-Øn-seØn tlm-´¬ dq-ap-I-fn¬ Xm-akn-®p-sam-s°-bm-Wv ]-e-cpw kvt‰- U n- b - Ø n- t e- s °- Ø n- b - X v . {]-Z¿-i-\w a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Ip-ac-Iw dq-«n _-Êp-IÄ {Sn-¸v ap-S-¡p¶p Ip-ac-Iw: _- p-Iƒ Iq-´-tØmsS kv-s]-jy¬ Hm-´-Øn-s‚ t]cn¬ {Sn-∏p-Iƒ ap-S-°n-b-tXm-sS bm-{X-°m¿ h-e-™p. C∂-se Ip-ac-Iw dq-´n-em-Wv kw-`-hw. Hº-Xv _-kp-I-fm-Wv C∂-se kvv-s]-jy¬ Hm-´-Øn-s‚ t]cn¬ {Sn-∏p-ap-S-°n-b-Xv. Rm-dm-gv-N- Zn-h-k-ß-fn¬ _kpIƒ {Sn-∏p-ap-S-°p-∂-Xns\Xn-sc A-[n-Ir-X¿ \-S]-Sn F-Sp°-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-h-iys∏´p.

A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-b X-e-bm-gw ]p-Ø≥-]m-ew ]p-\¿-\n¿-am-W-Øn-\p-th-≠n s]m-fn-®p\o-°p-∂p

ssh-°w: t]m-en-kv \n-co-£Ww I¿-i-\-am-°n-b-tXm-sS hncp-X-∑m-cm-b hn-Zym¿-Yn-I-sf√mw ¢m-kn¬ I-b-dn-Øp-S-ßn. \-K-c-Øn-se B-dv kv-Iq-fp-I-fnem-Wv t]m-en-kv hn-Zym¿-Yn-Isf \n-co-£n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂-Xv. hym-gm-gv-N \-K-c-Øn-se H-cp kv-Iq-fn-se \n-c-h-[n hn-Zym¿-YnIƒ F-Øn-bn-√. C-tX Xp-S¿∂v kv-Iq-fn-se-Øn hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS c-£n-Xm-°-fp-sS samss_¬ \-º¿ hm-ßn tÃ-j-\n ¬ \n-∂v hn-fn-®p Im-cyw Xn-c°n. t£-{X-Øn-se D¬-k-hw {]-am-Wn-®m-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-Øm-Ø-Xv F-∂ a-dp-]-Sn-sb Xp-S¿-∂m-Wv {]-iv-\w Xo¿-∂Xv. Cu co-Xn-bn-ep-≈ ]-cn-tim[-\ Nn-e hn-Zym¿-Yn-I-sf tI{μo-I-cn-®v \-S-Øn-bm¬ a-b-°p-

a-cp-∂v, \n-tcm-[n-°-s∏-´ ]p-Ibn-e D¬-∏-∂-߃, I-©m-hv F-∂n-h-bp-sS t{km-X-kn-s‚ Dd-hn-Sw I-s≠-Øm≥ I-gn-bpw. Nn-e A-[ym-]-I¿ C-Xp kw-_‘n-®p-≈ hn-h-c-߃ c-l-kyam-bn hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂p-Xs∂ ti-J-cn-®p I-gn-™p. kv-Iq-fp-I-fn-se aq-{X-∏p-c-Ifm-Wv hn-cp-X-cm-b hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS Xm-h-fw. D-Z-b-\m-]p-cw, Zf-hm-°p-fw, \-°w-Xp-cp-Øv, Aø¿-Ip-f-ß-c, C-S-bm-gw, ]pØ≥-]m-ew F-∂o `m-K-ß-fnse Nn-e I-S-I-fn¬ \n-∂m-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v \n-tcm-[n-°s∏-´ ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-fmb lm≥-kv, ssN-\n-ssJ-\n, Iqƒ F-∂n-h e-`n-°p-∂-Xv. CXp kw-_-‘n-®p-≈ Ir-Xy-am-b hn-h-cw t]m-en-kn-\pw F-Ivssk-kn-\pw A-dn-bm-sa-¶n-epw I¿-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-hp-

∂n-√. sd-bv-Uv \-S-Øn B-tcm-Kyh-Ip-∏pw F-Iv-ssk-kpw ]p-Ibn-e D¬-∏-∂-߃ ]n-Sn-Iq-Smdp-s≠-¶n-epw Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ h-gn-]m-Sm-bn am-dp-∂p. \-K-cØn-se H-cp kv-Iq-fn-se A-[ym]-I¿ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ e-l-cn h-kv-Xp-°ƒ D-]tbm-Kn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fpsS F-Æw sR-´n-°p-∂-Xm-bncp-∂p. aq-{X-∏p-c-I-fn¬ \n-∂v G-ItZ-iw \q-dn-e-[n-Iw \n-tcm-[n-°s∏-´ ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-fpsS Im-en°-h-dp-Iƒ e-`n-®n-cp∂p. Xp-S¿-∂v c-≠v hn-Zym¿-Yn-Isf ]n-Sn-Iq-Sn I¿-i-\-am-bn kvIqƒ A-[n-Ir-X¿ Xm-°o-Xp sN-bv-Xp {]-iv-\w ]-cn-l-cn-®p. C-Xp-t]m-ep-≈ kw-`-h-ß ƒ D-≠m-hp-tºmƒ hn-h-cw t]men-kn-t\-bpw F-Iv-ssk-kv h-

Ip-∏n-t\-bpw c-£n-Xm-°-tfbpw A-dn-bn-®m¬ C-Ø-cw {]h¿-Øn-Iƒ hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ Ip-d-bv-°m≥ km-[n-°pw. F∂m¬ kv-Iq-fn-s‚ k¬-t∏-cv \jv-S-am-hp-sa-∂p I-cp-Xn ]-e-cpw kw-`-h-߃ H-fn-®p-h-bv-°p∂p.

ImÀ-jn-I-ta-J-e-sb X-IÀ-¡-cp-sX¶v tIm-´-bw: Im¿-jn-I-ta-J-e-sb X-I¿-°p-∂ \-S-]-Sn-I-fn¬ \n∂v tI-{μ-k¿-°m¿ ]n≥-am-d-Wsa-∂v tIm-´-b-Øp-tN¿-∂ I¿j-I-bq-\n-b≥(Fw) kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. am-[-hv Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t∏m¿-´p-I-fn-se I¿-jI hn-cp-≤ \n-e-]m-Sp-I-fpw d-_¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-f-I-fp-sS hne-Ø-I¿-®-bpw Ir-jn-°m-sc

3

]p-¯³-]m-ew: sI.F-kv.BÀ.Sn.kn kÀ-ho-kp-IÄ A-h-Xm-f-¯n-te-¡v ssh-°w: ]p-Ø≥-]m-ew \n¿am-Ww Xp-S-ßn-b-tXm-sS sI.Fkv.B¿.Sn.kn. k¿-ho-kp-Iƒ {]-Xn-k-‘n-bn-te-°v. B-e-∏p-g˛-I-´-∏-\ 18 sN-bn≥ k¿-ho-kpI-fm-Wv Hm-´w \n¿-tØ-≠ A-hÿ-bn-te-°v F-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. I-´-∏-\, sXm-Sp-]p-g, Iq-Øm´p-Ip-fw h-gn X-e-tbm-e-∏-d-ºnse-Øn I-Sp-Øp-cp-Øn-˛-I-√-d dq-´p-h-gn Xn-cn-®p-hn-´m¬ C-Xv ]cn-l-cn-°m≥ I-gn-bp-sa-∂v bm{X-°m¿ ]-d-bp-∂p. ]m-ew s]mfn-®-tXm-sS hm-l-\-K-Xm-K-Xw ]m-e-Øn-s‚ C-cp-h-i-ß-fn-epw h-∂p-\n¬-°p-∂p. k-am-¥-c ]mX-bn-√. H-cp h¿-j-sa-¶n-epw FSp-°pw ]-Wn Xo-cm≥. 75 Zn-hkw sIm-≠v ]-Wn Xo-cp-sa-∂v Fw.F¬.F. Dƒ-s∏-sS-bp-≈-

t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\: hn-ZymÀ-Yn-I-sf-Ãmw ¢m-kn I-b-dn-¯p-S-§n _p-≤n-ap-´n-em-°n-sb-∂v I-Ωn-‰n Nq-≠n-°m-´n. tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ C-d-°pa-Xn-\-b-Øn¬ A-Sn-ÿm-\-]-cam-b am-‰w th-Ww. I-gn-™-h¿jw 250cq-] hn-e D-≠m-bn-cp-∂ d-∫-dn-\v C-t∏mƒ 150 cq-]-t]mepw hn-e-bn-√. Cu km-l-N-cy-Øn¬ kwÿm-\ k¿-°m-cpw [-\-Im-cy-a{¥n-bpw d-∫¿ kw-`-cn-°m-s\-SpØ Xo-cp-am-\-sØ tbm-Kw A`n-\-μn-®p. tbm-K-Øn¬ I¿-jI-bq-\n-b≥ (Fw) kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v am-Xyp-Ão-^≥ A[y-£-X-h-ln-®p. tPm¨-]p-fn-°-∏-d-ºn¬, sdPn Ip-∂w-tIm-´v, Ip-‰n-bn¬ iymw, P-bnw-kv tPm-k-^v, k-°dn-bm-kv h-e-hq¿, a-Ø-®≥ πmtØm-´w, t{]w-N-μv am-th-en, tPm-kv I-ß-g XpS-ßn-bh¿ kw-km-cn-®p.

h¿ A-h-Im-i-s∏-Sp-∂p-s¶n-epw ]q¿-Øn-bm-hm≥ km-[y-X Ip-dhm-Wv. ssh-°w, sXm-Sp-]p-g, I´-∏-\, B-e-∏p-g F.Sn.H-am-cp-sS G-tIm-]-\-ap-≠m-bm¬ dq-´n-se {]-Xn-k-‘n-°v Xm¬-°m-en-I ]-cn-lm-c-ap-≠m-°m≥ km-[n°pw. B-e-∏p-g-˛-X-Æo¿-ap-°w tdm-Uv sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _kn-s\ am-{Xw B-{i-bn-°p-∂Xm-Wv. F-∂m¬ {]-Xn-k-‘n cq£-am-Ip-∂-Xn-\p ap≥-]v {]-iv-\ ]-cn-lm-c-ap-≠m-t°-≠ A-[nIr-X¿ ]-Xn-hp au-\-Øn-em-Wv.

kn.F-^v \-gv-kn-Mv tIm-f-Pn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-d-h≥-Xp-cpØv sF.F-®.v-Un.]n tIm-f-\nbn¬-sh-®v ku-P-\y A-ÿntcm-K \n¿-W-b-Iymw-]pw t_m[-h¬-I-c-W ¢m-kpw \-S-Øn. ad-h≥-Xp-cp-Øv {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v eo-\m Un \mb¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-gvk - n-Mv tIm-fP - v {]n≥-kn-∏ ¬ {]-^. _n eo-em-Ω A-[y-£X h-ln-®p. {Km-a∏ - © - m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ kn tXma-kv, hn-\o-Xm km-_p, A-Uz. sI ]n in-hP - n, {]-^. sd-Pn-t\m¬-Uv an-Jm-tb¬, kq-k≥ ta-cn h¿-§okv kw-km-cn-®p. Iymw-]n-\v tUm. in-hk - p-{_-aW - y≥, tUm. ]q¿Wn-a, tUm. Fw Fw c-ho-{μ-\m-Yv ssh-°w: sN-Ω-\m-I-cn _n. t\-Xr-Xzw \¬-In.

ku-P-\y A-Øn-tcm-K \nÀ-W-b-Iymw-]v Npcp¡¯nÂ

Cucm-‰p-t]-´ ap-kvenw tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ kn-hn¬ k¿-ho-kv B-kv-]n-c≥ ¢-∫n-s‚ ]-cn-ioe-\ Iymw-]v tPmk-^v sh-´n-°≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

ssh-¡-¯v Un-ssh.F-kv.]n Hm-^n-kv th-W-sa-¶v ssh-°w: ssh-°w B-ÿm-\-am-bn ]p-Xn-b Un-ssh.F-k.v]n Hm-^n-kv B-cw-`n-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-Iv-X-am-hp-∂p. \ne-hn¬ ]m-em-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Hm-^n-kn-s‚ ]-cn-[n-bnem-Wv ssh-°w Xm-eq-°n-se {]-tZ-i-߃. Pn-√-bn¬ Unssh-F-kv-]n Hm-^n-kn-√m-Ø G-I Xm-eq-°v B-ÿm-\-am-Wv ssh-°w. Xm-eq-°n-se I-Sp-Øp-cp-Øn, ssh-°w k¿-°n-fp-Ifpw ]m-em-bp-sS Io-gn-em-Wv. sh-≈q¿, I-Sp-Øp-cp-Øn, X-etbm-e-∏-d-ºv, ssh-°w kv-t‰-j-\p-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn ssh°w B-ÿm-\-am-bn ]p-Xn-b Un-ssh.F-kv.]n Hm-^n-kv Bcw-`n-°p-∂-Xv s]m-Xp-P-\-߃-°v k-lm-b-I-am-Ipw. ssa-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\p-≈ A-\p-hm-Zw ap-X¬ P-\ß-fp-sS ]-e B-h-iy-߃-°pw C-t∏mƒ ]m-em-h-sc t]m-th≠ ÿ-Xn-bm-Wp-≈-Xv. ssh-°w t]m-en-kv kv-t‰-j-t\m-Sv tN¿-∂v A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ F-√mw D-≈-Xn-\m¬ k¿°m-cn-\v A-[n-I sN-e-hv D-≠m-hp-∂p-an-√. A-Sn-b-¥-c-am-bn C-°m-cy-Øn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v tIm¨-{K-kv tªm-°v I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. {]kn-U‚ v ]n F≥ _m-_p A-[y-£-X h-ln-®p. hn hn kXy≥, _n A-\n¬-Ip-am¿, Sn sP tXm-a-kv, tam-l≥ Un _m_p kw-km-cn-®p.

A-Ô-Im-c-t¯m-Sv \m-Sn-\p im-]-am-hp-¶p A-[ym-]-I ]-cn-io-e-\ tI-{µ-§Ä am-Xr-Im A-[ym-]-I I-f-cn-IÄ: a-{´n ]m-S-ti-J-c-¯n-se -]p-Ãn-\v Xo-¸n-Sn-¨p

ssh-°w: H-cp-Im-e-Øv \-K-cØn-s‚ P-e-t{km-X-km-bn-cp-∂ A-‘-Im-c-tØm-Sv C-∂v \m-Sn\p im-]-am-hp-∂p. Zp¿-K-‘w tXm-Sn-\v C-cp-h-i-ß-fn-epw Xm-akn-°p-∂-h-sc G-sd h-e-bv-°p∂p. tXm-Sn-s‚ kw-c-£-W-samcp-t°-≠-h¿ X-s∂ D-Ø-c-hm-ZnXzw a-d-∂-t∏m-gm-Wv {]-iv-\w hj-fm-b-Xv. \-K-c-k-` h¿-j-ßfm-bn tXm-Sn¬ e-£-߃ ap-S°n ip-No-I-c-W-{]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øm-dp-s≠-¶n-epw h-gn]m-Sm-bn am-dp-∂p. C-t∏mƒ tXm-Sn-\p aq-Sn ÿm]n-®v {]-iv-\w H-cp ]-cn-[n-h-sc ]cn-l-cn-®p-h-cn-I-bm-Wv. G-I-tZiw aq-∂-c-t°m-Sn cq-]-bp-sS sNe-hv {]-Xo-£n-°p-∂ ]-Wn-Iƒ L-´w-L-´-am-bn ]q¿-Øn-bm-°m\m-Wv Xo-cp-am-\-sa-∂v sN-b¿-

t]-gv-k¨ {io-e-Xm -_m-e-N{μ≥ ]-d-™p. B-Zy L-´-am-bn tXm-´p-h-°w `m-K-Øp-\n-∂pw 55 ao-‰¿ h-cp-∂ tXm-Sn¬ aq-Sn ÿm]n-®p-I-gn-™p. 18 e-£w cq-]-bpsS ]-Wn-I-fm-Wv C-t∏mƒ \-S∂-Xv. F-∂m¬ \n¿-am-W-{]-h¿Ø-\-߃ A-Sn-b-¥-c-am-bn ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂m-Wv \m´p-Im-cp-sS B-h-iyw. C-Xn-\pth-≠n h-cp-∂ Xp-I Fw.]n, Fw.F¬.F ^-≠p-I-fn-eq-sS hI-bn-cp-Øm≥ _-‘-s∏-´-h¿ apt∂m-´p h-c-Ww. A-√m-Ø-]£w A-‘-Im-c-tØm-Sv ]-e-X-cØn-ep-≈ B-tcm-Ky-{]-iv-\-ß ƒ-°v C-S-bm-°pw. C-t∏mƒ-Xs∂ am-en-\y-߃ Ip-an-™p-IqSn Zp¿-K-‘-hpw sIm-Xp-i-eyhpw cq-£-am-Wv. tXm-Sn-s\ a-en-

]m-Sw \n-I-¯-en-\-Xn-tc \m-«p-ImÀ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-¯v Km-‘n-\-K¿: \n-b-a-߃ ew-Ln-®p kz-Im-cy-hy-Iv-Xn-bp-sS ]m-Sw \n-I-Øp-∂-Xn-tc \m-´p-Im-cp-sS {]-Xn-tj-[w. B¿-∏q-°-c ]-©m-bØn-se ]-Xn-\m-dmw hm¿-Un-se B-cym-´n-Sw ]m-S-ti-J-c-Øn¬-s]´ ]m-S-am-Wv kz-Im-cy-hy-Iv-Xn ^m-an-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn ]q-gn-bpw Nm-c-hpw D-]-tbm-Kn-®v- \n-I-Øp-∂-Xv-. C-Xn-s\-Xn-tc \m-´pIm-cpw ]m-S-ti-J-c-k-an-Xn-bpw tN¿-∂p Ir-jn-d-h-\yq A-[n-Ir-X¿°pw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn-epw ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂p. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ D-tZym-K-ÿ¿ F-Øn \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ \n¿-Øn-h-bv-°m≥ \n¿-tZ-in-®n-cn-∂p. F-∂m¬ ]m-Sw \n-I-ج Xp-S-cp-I-bm-Wv-. ]m-Sw \n-I-Øm≥ kz-Im-cy hy-Iv-Xn h-≈-Øn¬ sIm-≠p-h-∂ Nm-cw G-Xm-\pw Zn-h-k-߃-°p ap-ºv- Km-‘n-\-K¿ t]m-en-kn-s‚ km-∂n-[y-Øn¬ d-h-\yq A-[n-Ir-X¿ I-kv-‰-Un-bn¬ F-Sp-Øn-cp∂p. F-∂m¬ a-Wn-°q-dp-Iƒ-°-Iw I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø h-≈-hpw Nm-c-hpw kz-Im-cy hy-Iv-Xn-°p hn-´p-\¬-In-b-Xp {]-Xn-tj-[-Øn-\nS-bm-°n. h¿-j-ß-fm-bn C-cp-]-tXm-fw ho-´p-Im¿ Ip-Sn-sh-≈-Øn\m-bn B-{i-bn-°p-∂ In-W-dn-t\m-Sp tN¿-∂m-Wp ^m-an-s‚ {]-h¿Ø-\-߃ \-S-°p-∂-Xv-. cm-{Xn Im-e-ß-fn-em-Wv- A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-sf D-]-tbm-Kn-®v- C-hn-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-°p-∂-Xv-. C-Xp-aq-e-ap-≠m-hp-∂ i-_v-Z-tIm-em-l-ew Im-c-Ww hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p ]Tn-°m≥-t]m-epw km-[n-°p-∂n-s√-∂p ]-cn-kc-hm-kn-Iƒ ]-d-bp-∂p.

\-s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ k-ao-]-hmkn-Iƒ-°pw ]-¶p-≠v. \-K-c-Ønse I-t®-cn-°-h-e-bn-ep-≈ aq{X-∏p-c-bp-sS am-en-\y-߃ H-gpIp-∂-Xv A-‘-Im-c-tØm-´n-te°m-Wv. C-Xn-s\-Xn-tc \n-c-h-[n kw-L-S-\-Iƒ cw-K-Øp-h-s∂¶n-epw \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿-°v I-gn-™n-´n-√.

]-cn-io-e\ - inÂ-¸i - m-e tIm-´-bw: kw-kv-Ym-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Un-s‚ Pn-√m bp-hP-\-tI-{μw A-^n-en-tb-‰v sN-bvXn-´p-≈ bq-Øv ¢-∫p-I-fp-sSbpw k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fp-sSbpw `m-c-hm-ln-Iƒ-°m-bn 17\p ]-cn-io-e-\ in¬-∏-im-e \-S-Øpsa-∂p Pn-√m bq-Øv t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9446311417.

am-cpw sd-Iv-S¿-am-cpw ]m-Ã-d¬ C≥-Ãn-´yq-´n-se-Øn- _n-j∏ - p-amsc k-μ¿-i\ - ÿ-eß - f - n-te-°v kzo-Ic - n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. A-cphn-Øp-d sk‚ v tPm¿-Pv s^mtdm-\ ]-≈n-bn-se-Øn-b _n-j∏p-am-cp-sS kw-L-sØ hn-Im-cn ^m. tXm-ak - v Hm-en-°e - n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ {S-Ãn-am-cpw C-S-hImw-K-ß-fpw tN¿-∂v kzo-I-cn®p. ]-≈n-bn-se {]m¿-∞-\-Iƒ°v ti-jw A-cp-hn-Øp-d h-ey®≥ a-e-bn-te-°v kw-Lw ]p-ds∏-´p. _n-j-∏p-am-cp-sS a-s‰m-cp kw-Lw am-∂m-\w Nm-h-d G-enbm-kv Ip-cym-t°m-kv A-®s - ‚ I_-dn-Sw k-μ¿-in-®p. ssh-Io-´v A-t©m-sS-bm-Wv _n-j-∏p-am¿

am-∂m-\Ø - v F-Øn-bX - v. kn.Fw.sF B-{i-aw, Nm-hd ayq-kn-bw, hm-gv-Ø-s∏-´ Nm-h-db-®s - ‚ ]q-Pm km-[\ - ß - ƒ kq£n-°p-∂ ÿ-ew F-∂n-h _nj-∏p-am¿ k-μ¿-in-®p. am-∂m-\sØ-Øn-b _n-j∏ - p-am¿-°v kn. Fw.sF k-`m t\-Xr-Xz-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ h¿-Wm-`-am-b kzo-Ic - W - a - m-Wv \¬-In-bX - v. Ipd-hn-em-ßm-´v F-Øn-b sa-{Xm≥kw-L-sØ Ip-d-hn-e-ßm-Sv apØn-bΩ - km-∂n-[y-Øn-epw A¿°m-Zn-tb-t°m≥ \-Kd - n-epw kzoI-cn-®p. Ip-d-hn-e-ßm-Sv ]-≈n-bnte-°v ]p-ds - ∏-´ sa-{Xm≥-kw-LØn-\v C-cp-N-{I hm-l-\-dm-enbpw s\-‰-∏-´w sI-´n-b K-P-ho-c-

C-S-a-‰w: am-Xr-Im A-[ym-]-Isc hm¿-sØ-Sp-°p-∂ I-f-cn-Ifm- W v A- [ ym- ] - I ]- c n- i o- e - \ tI-{μ-ß-sf-∂v a-{¥n sI Fw am-Wn. C-S-a-‰w hn.sI.]n.Fw F≥.F- k v . F- k v Sn.Sn.sF- b psS kp- h ¿- W Pq- _ n- e n BtLm-jw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p a-{¥n. ]n jm- P p- I p- a m¿ NSßn¬ A- [ y- £ - X h- l n- ® p. Im- e - S n k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥k-e¿ tUm. Fw kn Zn-eo-]v-Ipam¿, kn ]n N-{μ≥ \m-b¿, sI F≥ tkm- a - \ m- Y ≥ \m- b ¿, sI Pn tKm-]-Ip-am¿, {]-km-Zv

sIm-≠q-∏-d-ºn¬, ^m. tPm¨ ]p- X n- b m- a - ‰ w, kzm- a n Z¿- i - \ m\-μ k-c-kz-Xn, {]-^. Fw sI ]-co-Xv, k-Pn a-™-°-S-ºn¬, jn-_p ]q-th-en¬, em-en jmPn, sP- k n tPm- k - ^ v , tPm- k v Ip- ´ n tXm- a - k v , F sI N- { μtam-l-\≥, A-Uz. sI Fw kt¥m- j v - I p- a m¿, tKm- ] - I p- a m¿ C- √ n- ° - s Øm- ´ n- b n¬, Fw hn _m- _ p, sI Pn A- \ n¬- I pam¿, a- t \m- P v sIm- ´ m- c w, Fw B¿ jm- P n, Fw cm- a - N - { μ≥ \m- b ¿, A- U z. F- k v . P- b - k qcy≥, kp-Ip hm-g-a-‰w kw-kmcn-®p

tlm-«- `-£-Ww I-gn-¨ \m-ept]À-¡p hn-j-_m-[ B¿-∏q-°-c: tlm-´-en¬ \n-∂v `-£-Ww I-gn-®v \m-ev t]¿-°v `£y-hn-j-_m-[-tb-‰p. I-√-d Fgp-am-Øp-cp-Øv I-f-∏p-c-bv-°¬ I-c-bn¬ k-tem-Wn (33), ssh°w h-S-bm¿ A-cp-‘-Xn-`-h\n¬ D-√m-kv (43), ssh-°w sN´n-°-cn a-Wn-°p-´≥ (37), I-√-d F-gp-am-Øp-cp-Øv hm-cyw-Ipt∂¬ A-\o-jv (34) F-∂n-h¿°m-Wv `-£y-hn-j-_m-[-tb-‰Xv. \m-ep t]-sc-bpw tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. B¿-∏q-°-c I-cn-∏q-Ø-´v ]mT-ti-J-c-Øn¬ sIm-bv-Øv sa-jo-\p-am-sb-Øn-b-h-cm-bn-cp∂p C-h¿. D-®-bv-°v I-co-∏q-Ø-

kn._n-.kn.sF k-t½-f-\w: _n-j-¸p-amÀ {]-ap-J XoÀ-°m-S-\ tI-{µ-§Ä k-µÀ-in-¨p ]m-em: kn._n-.kn.sF k-tΩ-f\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ _n-j∏ - pam¿ hn-hn-[ _m-®p-If - n-em-bn {]ap-J Xo¿-∞m-S\ - tI-{μ-߃ kμ¿-in-®p. ]m-em sk‚ v tXm-ak - v I-Øo-{U¬, A-cp-hn-Øp-d sk ‚ v tPm¿-Pv ]-≈n, cm-a-]p-c-Øv ssZ-hZ- m-k≥ Ip-™® - s - ‚ I-_dn-Sw, ap-´p-®n-d A¬-t^m≥-km ]-≈n, tN¿-∏p-¶¬ am¿ …o-hm ]≈n, Ip-dh - n-eß - m-Sv sk‚ v ta-cok s^m-tdm-\ ]-≈n, h-Sh - m-Xq¿ sk-an-\m-cn, am-∂m-\w ssZ-h-Zmk≥ Nm-hd - b - ® - s - ‚ I-_d - n-Sw F∂n-h _n-j-∏p-am-cp-sS kw-L߃ k-μ¿-in-®p. Hm-tcm Xo¿-∞m-S\ - tI-{μ-ßfn¬ \n-∂pw s^m-tdm-\ hn-Im-cn-

tIm-´-bw: A-]-I-Sm-h-ÿ-bnem-b X-e-bm-gw ]p-Ø≥-]m-ew ]p- \ ¿- \ n¿- a n- ° p- ∂ - X n- \ m- b n s]m-fn-®p-\o-°n. C-∂-se cm-hnse- ssh-°w Fw.F¬.F sI A-Pn-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-emWv ]m-ew s]m-fn-®p-\o-°n-b-Xv. 75 Zn-h-k-Øn-\-Iw ]p-Xn-b-]m-eØn-s‚ ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-°psa-∂v Fw.F¬.F ]-d-™p. ]m-ew A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-emb-Xn-s\-Øp-S¿-∂v C-Xp-h-gn-bp≈ hm-l-\-Km-X-K-X-Øn-\v Ip-d®p-\m-fp-I-fm-bn \n-b-{¥-Ww F¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. ]m-ew ]p- X p- ° n- ∏ - W n- b - W - s a- ∂ m- h iy-s∏-´v h≥ _-lp-P-\ {]t£m-`-߃ \-S-∂n-cp-∂p. ]mew ]p-\¿-\n¿-an-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v F.sF.ssh.F-^v dnte \n-cm-lm-c-k-a-cw \-S-Øn-bncp-∂p.

koTTAYAM/pta

∑m-cpw hm-Zy-ta-f-ß-fpw ap-Øp°p-SI - f - pw A-Iº - S- n tk-hn-®p. ap-´p-Nn-db - n-se- s^m-tdm-\b - nse-Øn-b- kw-L-sØ hn-Im-cn ^m. sk-_m-Ãy≥ ap-≠p-aq-gn-°c-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-Ic - n®p. h-Sh - m-Xq¿ sk-an-\m-cn-bn-seØn-b _n-j-∏p-am-sc sk-an-\mcn hn-Zym¿-Yn-I-fpw ssh-Zn-I-cpw tN¿-∂v kzo-I-cn-®p. cm-a-]p-cw s^m-tdm-\ ]-≈n-bn-se-Øn-b _n-j-∏p-am-cp-sS kw-L-sØ dh. tUm. Rm-d° - p-t∂-en-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ kzo-Ic - W - w \¬-In. ]-≈n-bn-se ssZ-h-Zm-k≥ tXh¿-]-d-ºn¬ Ip-™-®-s‚ I-_dn-Sw k-μ¿-in-®v {]m¿-Y-\- \-SØn.

t]m¿-´v Hm-^n-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ 26\v F-´p ap-X¬ \m-eph-sc sX-≈-Iw ssN-X-\y ]mÃ-d¬ sk‚-dn¬ Hm-t´m-dn-£m ss{U-h¿-am¿-°p-≈ ]-cn-io-e\ ¢m-kv \-S-Øpw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ ss{Uhn-Mv sse-k≥-kn-s‚ ]-I¿∏pw ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m-bpw k-ln-Xw 22\p ap≥-]m-bn do-Py\¬ {Sm≥-kvt]m¿-´v Hm-^n-kn-se-Øn tamt´m¿ sh-ln-°nƒ-kv C≥-kvs]-Iv-S¿-am¿- h-iw t]-cv d-Pnÿ sN-ø-Ww. {]-hr-Øn-Zn-h-k-ß-fn¬ c≠p ap-X¬ A-©p-h-sc-bm-Wv ctIm-´-bw: do-Py\¬ {Sm≥-kv- Pn-kv-t{S-j≥. ´n-se tlm-´-en¬ sh-®v C-h¿ `£-Ww I-gn-®p. A¬-∏w I-gn™-t∏mƒ O¿-±n-bpw h-b-dn-f°-hpw A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bm-bncp-∂p. O¿-±n-bpw h-b-dn-f-°-hpw Aan-X-am-b-tXm-sS C-h-sc sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]- t h- i n- ∏ n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. Km-‘n-\-K¿ t]m-en-kv A-t\zj-W-Øn-\v ti-jw tI-sk-Sp°pw

Hm-t«m-dn£m ss{U-hÀ-amÀ-¡v ]-cn-io-e-\ ¢m-kv 26\v F³.F-kv l-bÀ sk-¡-³-U-dn kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw

tIm-´-bw: F≥.F-kv l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ hm¿-jnIw F≥.F-kv.F-kv Xm-eq-°v bq-\n-b≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw Pn N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v ]n Pn tKm-]m-e-Ir-jv-W-s‚ A-[y-£X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-K-Øn¬ Xmeq-°v bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn F Fw cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, {]n≥-kn-∏mƒ F-kv k-c-kz-Xn, sl-Uv-an-kv-{S-kv Fw ]n c-am-tZhn, F¬ ]n sl-Uv-an-kv-{S-kv ]n F¬ kp-io-em-tZ-hn, Ãm-^v sk-{I-´-dn F≥ {io-\n-hm-k≥ \m-b¿, Xn-cp-\-°-c I-c-tbm-Kw {]-kn-U‚ v F-kv P-b-Ir-jvW≥, sI ]n {io-Ip-am¿, A-c-hnμv Ir-jv-W kw-km-cn-®p

tIm-´-bw: Cu-c-bn¬-°-S-hn¬ ]m-S-ti-J-c-Øn-se -]p-√n-\v Xo-∏n-Sn-®p. P-\-hm-k-ta-J-e-bn-te-°v Xo-∏-S¿-∂Xp ]-cn-{`m¥n -]-c-Øn. bm-{Xm-ku-I-cyw C-√m-Ø-Xn-\m¬ Xo-b-Wbv°m≥ F-Øn-b A-Kv-\n-i-a-\-tk-\-bp-sS hm-l-\w -{]-tZ-itØ-°v A-Sp-°m-\m-bn-√. Xp-S¿-∂v sIm-Sq-cm-‰n-eq-sS km-[-\-km-a-{Kn-I-fp-am-bn h-≈Øn¬- F-Øn a-Wn-°q-dp-I-fp-sS {i-a-^-e-am-bm-Wv Xo- sI-SpØn-b-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\v Cu-c-bn¬-°-S-hv ap-∏mbn-°m-Sv -]m-S-ti-J-c-Øm-Wv kw-`-hw. \-S-h-Øn-Nn-d-bn¬ Xma-kn-°p-∂ A-©p-ho-Sp-Iƒ-°v k-ao-]-tØ-°v Xo ]-S¿-∂v ]-cn-{`m-¥n ]-c-Øn. C-tX- Xp-S¿-∂v sIm-Sq-cm‰n¬-\n-∂v sh-≈w-]-ºv sN-bv-Xv A-Kv-\n-i-a-\-tk-\ Xo \n-b{¥-W-hn-t[-b-am-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \m-ev G-°-tdm-fw I-Øn\-in-®-kw-`-h-Øn¬ Xo- \n-b-{¥-W-hn-t[-b-am-°n-b-Xv cm-{Xn 8.30\m-Wv.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-02-10  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-02-10

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-02-10  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-02-10