Page 1

2

07 s^{_phcn 2014 sh≈n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/ktm

"ap³-X-e-ap-d-I-fp-sS tk-h-\w D-d-¨ ]-Ýn-a-L-«w: kÀ-¡mÀ \n-e-]m-Sv k-`-sb kmwkv-Im-cn-I A-Sn-¯-d \Â-In' A-kz-Ø-am-¡p-s¶-¶v -kn._n.kn.sF tIm-´-bw: {]-Xn-k-‘n-I-sf A-Xn-Po-hn-®m-Wv \-Ωp-sS ]q¿-h-kq-cn-

Z¿-i-\m A-¥m-cm-jv-{S ]p-kv-X-I-ta-f-tbm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ Nm-h-d-b-®-s‚ ]-≈n-bv-s°m-cp ]-≈n-°q-Sw {]-Jym-]-\-Øn-s‚ 150-mw hm¿-jn-I-hpw k-tΩ-f-\-hpw tXm-a-kv am¿ Xn-tam-Øntbm-kv sa-{Xm-t∏m-eo-Ø D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hnti-j§Ä

e-Pv-\-¯p ap-A-Ãn-ao³ a-Zv-d-km s^-Ìv I-ßg - : Z-£n-W tI-cf - m e-Pv\ - Øp¬ ap-A√ - n-ao≥ N-ß\ - m-t»cn ta-Je - a-Zvd - k - m s^-Ãv 2014 H-ºX - n-\v cm-hn-se 7.30\v I-ßg ]p-Xq¿-]≈ - n A-¶W - Ø - n¬ \-S°pw. A-–p¬ d-low au-eh - n A¬-Jm-kn-an, ap-lΩ - Z- v sj-^oJv au-eh - n, jm-lp¬ l-ao-Zv au-eh - n kw-km-cn-°pw. Xp-S¿-∂v Ip-´n-If - p-sS I-ema¬-kc - ß - ƒ \-S° - pw. k-am-]\ k-tΩ-f\ - Ø - n¬ Cu-km aue-hn A¬-Iu-kc - n A-[y-£X - h-ln-°pw. ]n F-®v d-jo-Zv au-ehn, I-Sb - v° - ¬ Pp-ss-\Z- v, sI C aq-km au-eh - n, ap-lΩ - Z- v jn-_nen au-eh - n kw-km-cn-°pw.

{Uow sk-tä-gv-kv-þt]-gv-k-\m-en-än aÂ-k-cw C-¶v

tIm-´b - w: Z¿-i-\m A-¥m-cm-jv{S ]p-kv-X-I-ta-f-tbm-S-\p-_-‘n®v C-∂p ssh-Io-´v kv-am¿-´v So≥ a¬-k-c-߃ \-S-°pw. cm-hn-se t{i-jvT-a-e-bm-f-w-˛-k-¶ ¬-∏hpw bm-Ym¿-Yy-hpw-˛-kw-hm-Zw kw-ÿm-\ hn-h-cm-h-Im-i IΩo-j-W¿ tUm. Ip-cym-kv Ipº-f-°p-gn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tUm. tj¿-fn Ip-cy≥ (a-ebm-f-hn-`m-Kw ta-[m-hn, _-tken-b-kv tIm-f-Pv) N¿-® \n-b{¥n-°pw. {]-^. tXm-a-kv Ip-cphn-f hn-j-bw A-h-X-cn-∏n-°pw. tUm. F Fw D-Æn-Ir-jv-W≥, tUm. tPm-kv kv-I-dn-b, tUm. tPm-_n≥ tPm-kv, tUm. Fw F-kv t]mƒ, tUm. C-_v-k¨ tPm-kv, {]-^. i-c-Xv ]n \m-Yv ]-s¶-Sp-°pw. ssh-Io-´v Un.kn In-g-t°-ap-dn P-∑-i-Xm-_v-Zn A\p-kv-a-c-Ww kmw-kv-Im-cn-I a{¥n sI -kn th-Wp-tKm-]m¬ DZv-Lm-S-\w sN-øpw.

Iƒ hn-Zym-`ym-k-˛-kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn-b-sX∂v A-`n-h-μy tXm-a-kv am¿ Xn-tam-Øn-tbm-kv sa-{Xm-t∏m-eo-Ø. Z¿-i-\ A-¥m-cm-jv-{S ]p-kv-X-I-ta-f-tbm-S-\p-_-‘n-®v ]p-kv-X-I \K-dn¬ \-S-∂ hm-gv-Ø-s∏-´ Nm-h-d-b-®-s‚ ]-≈n-bv-s°m-cp ]-≈n°q-Sw {]-Jym-]-\-Øn-s‚ 150-mw hm¿-jn-I-hpw k-tΩ-f-\-hpw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tbm-K-Øn¬ tXm-a-kv tP-°-_v (F-Un-t‰m-dn-b¬ U-b-d-Iv-S¿, a-e-bm-f a-t\m-c-a) A-[y-£-X h-ln-®p.kn hn B-\-μ-t_m-kv sF.-F.-F-kv, tUm. _n C-Iv-_m¬, ^m. ^n-en-∏v s\-®n-°m-´n¬ (F-Pyq-t°-j≥ Iu¨-kn-e¿, tIm-´-bw) km-P≥ h¿-Ko-kv (amt\-Pn-Mv U-b-d-Iv-S¿, aw-K-fw) kw-km-cn-®p. cm-hn-se \-S-∂ h-\n-Xm F-gp-Øp-Im-cp-sS k-tΩ-f-\w tUm. sP {]-ao-fm tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. e-Xn-Im kp-`m-jv A-[y-£-X h-ln-®p. Kn-cn-Pm tk-Xp-\mYv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. {]-^. an-\n a-dn-bw k-J-dn-b, A-Uz. SnPn-tamƒ tP-°-_v , an-\n tXm-a-kv kw-km-cn-®p.

]m-em: ]-›n-a-L-´ kw-c-£-WØn-s‚ t]-cn-ep-≈ k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv k-`-sb A-kz-ÿ-am°p-∂-X-am-bn ]m-em-bn¬ \-S°p-∂ kn._n.kn.sF k-tΩ-f\-tØm-S-\p-_-‘n-®v X-øm-dm°n-b dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. X-an-gv-\m-´n-se A-t\-Iw a-\pjy-Po-hn-X-߃-°v `o-j-Wn-bmhp-∂ Iq-Sw-Ip-fw B-W-h-]-≤Xn k-`-bp-sS ap-Jy-I-cp-X-en-ep≈ hn-j-b-am-Wv. Xq-Øp-°p-Sn cq-]-X C-Xn-s‚ cq-£-am-b {]-Xym-Lm-Xw A-\p`-hn-°p-∂p-≠v. hn-th-N-\-]-c-am-

Fcp-taen {Km-a-k-`m an-\p-Sv-kn Xn-cn-a-dn

ap³ ]-©mb¯v sk-{I-«-dn-¡v ap-Jy-hn-h-cm-h-Im-i I-½o-j-WdpsS t\m-«o-kv F-cp-ta-en: {Km-a-k-`-bp-sS AwKo-I-c-an-√m-Ø Kp-W-t`m-‡r-]´n-I ]-©m-b-Øv U-]yq-´n- U-bd-Œ¿-°pw hn-h-cm-h-I-im I-Ωoj-\pw \¬-In sX-‰n-≤-cn-∏n°m≥ {i-an-s®-∂m-tcm-]n-®v Fcp-ta-en {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ apºv sk-{I-´-dn-bm-bn tPm-en t\m°n-b Fw kp-tc-jn-\v ap-Jy-hnh-cm-h-Im-i I-Ωo-j-W¿ kn_n am-Xyp-kv t\m-´o-kv \¬-In. ]m-°m-\w hm¿-Uv {Km-a-k-`bp-sS an-\p-Sv-kn-em-Wv Xn-cn-a-dn \-S-∂-Xm-bn ]-cm-Xn D-b¿-∂-Xv.

2011 Pq-sse 23\v \-S-∂ {Km-a-k` ]n-cn-™-Xn-\p ti-jw t¢m-kv sN-bv-X an-\p-Sv-kv _p-°n-se sXm-´-Sp-Øv t]-Pn¬ ho-Sv \n¿am-Ww, ho-Sv A-‰-Ip-‰-∏-Wn F∂n-h-bp-sS en-Ãn¬ 50Hm-fw t]cp-Iƒ Kp-W-t`m-‡m-°-fm-bn F-gp-Xn-t®¿-sØ-∂m-bn-cp-∂p ]-cm-Xn. C-Xp kw-_-‘n-®v ]m-°m\w kz-tZ-in sX-t° ta-te-Xn¬ cm-Pp-hn-\v hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a{]-Im-cw {Km-a-k-`m an-\p-Sv-kns‚ ]-I¿-∏v e-`n-®n-cp-∂p. {Km-a-

k-`-bp-sS Aw-Ko-I-c-an-√m-Ø Kp-W-t`m-‡ -en-Ãv {Km-a-k-` Xocp-am-\-am-bn \¬-In-sb-∂v Btcm-]n-®v ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dns°-Xn-tc ]-©m-b-Øv U-]yq-´n U-b-d-Œ¿-°v cm-Pp Xp-S¿-∂v A∏o¬ l-c-Pn \¬-In. sk-{I-´-dn \¬-In-b {Km-a-k` an-\p-Sv-kn¬ A-]m-I-X C-√∂m-Wv U-]yq-´n U-b-d-Œ¿ a-dp]-Sn \¬-In A-∏o¬ l-c-Pn Xo¿∏m-°n-b-Xv. C-tX Xp-S¿-∂v ho≠pw hn-h-cm-h-Im-i I-Ωn-j-\v cm-Pp A-∏o¬ l-c-Pn \¬-In. I-

gn-™ P-\p-h-cn 13\v tIm-´-bw Ie-tŒ-‰n¬ ap-Jy-hn-h-cm-h-Im-i I-Ωo-jv-W¿ kn-_n am-Xyp-kv \S-Øn-b kn-‰n-Mn¬ ]-©m-b-Øv sk-{I-´-cn-bm-bn-cp-∂p Fw kptc-jv lm-P-cm-bn-√. Ir-X-⁄-X ]-d-™v {Km-k` ]-n-cn-s™-∂v an-\p-Sv-kn¬ Fgp-Xn H-∏p-h-® ti-jw sXm-´-SpØ t]-Pn¬ Kp-W-t`m-Ir-X ]-´nI tN¿-°p-∂-Xv {Km-a-k-`m Xocp-am-\-am-bn Aw-Ko-I-cn-°m-\mhn-s√-∂ I-Ωn-j-W¿ Nq-≠n°m-´n. Iq-Sm-sX 2011˛12 km-º-

h-\n-Xm I-½o-j³ A-Zm-e-¯n ]-cm-Xn- {]-hm-lw

Sm-¸p-g ]-²-Xn-bn sh-Åw \n-e-¨p

s]m³-Ip-¶w-þ-]m-em-þ-sXm-Sp-]p-g tdm-Uv bp-hm-hn-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯m³ {i-an-¨ tI-kv: hn-I-k-\w: \nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w C-¶v {]-Xn-sb C-¶p I-Ì-Un-bn hm-§pw ]m-em: tem-I-_m-¶v k-lm-btØm-sS s]m-Xp-a-cm-a-Øv \-S∏m-°p-∂ sI.-F-kv.-Sn.]n c≠mw ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-´ s]m≥- I p- ∂ w- ˛ - ] m- e m- ˛ - s Xm- S p]p-g tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w C-∂v apJ-y-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n \n¿-hln-°pw. ssh-Io-´v A-©n-\v ]m-em Su¨ Ip-cn-ip-]-≈n ssa-Xm-\Øv tN-cp-∂ tbm-K-Øn¬ a-{¥n sI Fw am-Wn A-[-y-£-X h-ln°pw. a-{¥n hn sI C-{_m-lnwIp-™v k--tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-{¥n ]n- sP tPm-k-^v ap-J-ym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv, Fw.-]n.-am-

cm-b ]n -Sn tXm-a-kv, tPm-kv sI am-Wn, B-t‚m B‚-Wn, tPmbn F-{_-lmw, tUm. F≥ P-bcm-Pv Fw.-F¬.F, s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v sk-{I-´-dn Sn H kq-cPv, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn, I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv Ip-am¿, ]m-em ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ Ip-c-ym-t°m-kv ]-S-h≥, sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ Sn sP tPm-k^v, C-Sp-°n Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v jo-em Ão^≥, t{]m-P-Iv-Sv U-b-d-Iv-S¿ sI kp-μ-c≥, a-‰p P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ, cm-jv-{So-b I-£n {]-Xn-\n[n-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. 50.23 In-tem-ao-‰¿ ssZ¿-L-y-

ap-≈ s]m≥-Ip-∂w-˛-sXm-Sp-]p-g tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\v 227.14 N-ß-\m-t»-cn: bp-hm-hn-s\ XtIm-Sn-bm-Wv sN-e-hv {]-Xo-£n- e-bv-°-Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ °p-∂-Xv. {i-an-® tI-kn¬ H-fn-hn-¬ t]mhp-I-bpw ]n-∂o-Sv N-ß-\m-t»-cn a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-Sßp-I-bpw sN-bv-X {]-Xn Nn-ß]m-em: fm-ew tXm-Sv ip-No-I-c- h-\w s\-√n-°¬ tIm-gn-a-‰W {]-h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-®p. Øn¬ kn-\n(40)sb tNm-Zyw sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn Aw-K-ß- sN-øp-∂-Xn-\m-bn C-∂v t]m-ensf-bpw Ip-Spw-_-{io Aw-K-ß- kv I-Ã-Un-bn¬ hm-ßp-sa-∂v sf-bpw \-K-c-k-`m ip-No-I-c-W kn.sF hn F \n-jm-Zv-tam≥ Ahn-`m-Kw sXm-gn-em-fn-I-sf-bpw dn-bn-®p. I-gn-™ Zn-h-kw Io-g-S-ßn-b Po-h-\-°m-sc-bpw Dƒ-s∏-Sp-Øn kn\ n-sb 14 Zn-h-k-tØ-°v tImIu¨-kn¬ Aw-K-ß-fp-sS t\Xr-Xz-Øn-em-Wv A-©p Zn-h-kw S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xn-cp-∂p. I-gn\o-≠p \n¬-°p-∂ fm-ew tXm-Sv ™ 29\v cm-{Xn-bn¬ kn-\n-bpsS ho-´n-se-Øn-b th-fq¿ C-√nip-No-I-c-Ww B-cw-`n-®-Xv.

ip-No-I-c-Ww Xp-S-§n

°¬ sN-tºm-´n¬ A-Pv-a-en-s\ (25) ho-´n¬ h-®v X-e-bv-°-Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tIkn-em-Wv C-h¿ tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-b-Xv. ]p-e¿-s® kn-\nbp-sS ho-´p-ap-‰-Øv Kp-cp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰ \n-e-bn¬ I-≠ APv-a-en-s\ Nn-ß-h-\w t]m-en-kv F-Øn-bm-Wv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. ]-cn-°p-Iƒ t`-Z-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-bmƒ \¬-In-b samgn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ kn\n-s°-Xn-tc h-[-{i-a-Øn-\p tIkv F-Sp-sØ-¶n-epw C-h-¿ H-fnhn-em-b-Xn-\m¬ t]m-en-kn-\v ]nSn-Iq-Sm-\m-bn-√. F-∂m¬ kn-\n-

bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨p

tIm-´-bw: bp-hm-hv Xqßn-a-cn-®p. I-e-Iv-S-td-‰n-\p k-ao-]w Xma-kn-°p-∂ Io-gv-Ip-∂w X-S-Øn¬ cm-Po-hv (24) a-cn-®-Xv. C-∂se cm-{Xn-sb 7.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´n-se ap-dn-bn¬ Xqßn-b \n-e-bn¬ I-≠ cm-Po-hn-s\ ho-´p-Im-cpw A-b¬-hm-knI-fpw tN¿-∂v Pn-√m B-iq-]-{Xn-bn-te-bv-°v sIm-≠p-t]m-hp∂-Xn-\n-sS a-c-Ww kw-`-hn-®p. A-Sp-Ø B-gv-N cm-Po-h-ns‚ hnhm-lw \-S-°m-\n-cn-s°-bm-Wv Xq-ßn-a-cn-®-sX-∂v Cu-kv-‰v t]m-en-kn-t\m-Sv _-‘p-°ƒ A-dn-bn-®m-Xm-bn Cu-kv-‰v t]men-kv ]-d-™p. ar-X-tZ-lw Pn-√m B-iq-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

Cu-cm-‰p-t]-´ \-S-bv-°¬ l-cn-Xw Iƒ-®-d¬ sk‚¿ H-cp-°n-b {Km-a-k-‘y-bp-sS kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w h-\n-Xm I-Ωoj≥ Aw-Kw sP {]-ao-fm-tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

I-bÀ Ip-cp-§n ho-«-½ a-cn-¨ kw-`-hw: ]n-¡-¸v hm³ t]m-en-kv I-Ì-Un-bnseSp¯p kw-`-hw. Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® tdm-k-Ω -cm-{Xn-tbm-sS a-c-Ws∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-°-∏v hm-\n-s‚ I-b¿ Agn-™v tdm-Un¬ ho-Wv In-S-°pI-bm-bn-cp-∂p. tdm-U-cn-In¬ \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p tdm-k-Ωbp-sS tZ-l-Øv I-b¿ Ip-Sp-ßn C-cp-∂q-dp ao-‰-tdm-fw- h-gn-bn-eqsS hm-l-\w h-en-®n-g-®p. kw-`hw a-\- n-em-°n-b ss{U-h¿ DS≥ hm-l-\w \n¿-Øn Ip-cp-°v A-gn-®-ti-jw tdm-k-Ω-sb h-gnbn¬ D-t]-£n-®v I-S-∂p-I-f-bp-

A-km-]v k-½À kv-In s{S-bn-\n-Mv: ho-Un-tbm tIm¬-^-d³-kv C-¶v s{S-bn-\n-Mv kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p∂-Xv. G-{]n¬, sa-bv am-k-ßfn¬ \-S-Øp-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ A-h-km-\ h¿-j π-kv-Sp, _n-cpZ- hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ-°v ]-s¶-Sp°mw. A-km-]n-s‚ kv-In¬ sU-he-]v-sa‚ v sk‚-dp-I-fn¬ H-cp Znh-kw ]-c-am-h-[n \m-ep a-Wn°q¿ ¢m-kp-≠m-hpw. Hm-tcm tIm-gv-kn-\pw A-km-]v \n-›-bn®n-´p-≈ ^o-kv _m-[-I-am-bn-cn°pw. tIm-gv-kv hn-P-b-I-c-am-bn ]q¿-Øn-bm-°p-∂-h¿-°v k¿-´n^n-°-‰v \¬-Ipw. ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kn¬ ]-s¶-Sp-°p∂-Xn-\v 18004259877 F-∂ \-ºcn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

bp-sS ho-´n¬ \n-∂v A-Pv-a-en-s\ B-{I-an-°m≥ D-]-tbm-Kn-® Bbp-[-hpw In-S-∏p-ap-dn-bn¬ \n-∂p c-‡-Øp-≈n-I-fpw t]m-en-kv Is≠-Øn-bn-cp-∂p. t]m-en-kv kb‚-^n-Iv hn-Z-Kv-[¿ ho-Sv ]-cntim-[n-®v sX-fn-hp ti-J-cn-°p∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv c-‡-Øp-≈nIƒ I-s≠-Øn-b-Xv. ]n-∂o-Sv C-Xv ]-cn-tim-[-\-bv°p hn-t[-b-am-°p-I-bpw -c-‡w A-Pv-a-en-s‚ X-s∂-bm-sW-∂pw t]m-en-kv D-d-∏p h-cp-Øn. At\z-j-Ww i-‡-am-bn \-S-°p∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv {]-Xn I-gn™ Zn-h-kw tIm-S-Xn-bn¬ Io-gS-ßn-b-Xv. tIm-´-b-sØ hm-l-\

hn-X-c-W G-P≥-kn ÿm-]-\Øn-se Po-h-\-°m-cm-bn-cp-∂p A-Pv -a-epw kn-\n-bpw. C-h¿ XΩn¬ A-Sp-∏-Øn-em-hp-I-bpw F-∂m¬ A-Pv-a-en-\p a-‰p hn-hmlm-tem-N-\-Iƒ h-∂-Xn-s\ kn\n F-Xn¿-°p-I-bpw Xp-S¿-∂mWv h-[n-°m≥ {i-aw \-S-Øn-bsX-∂pw A-Pv-a¬ t]m-en-kn-\v \¬-In-b sam-gn-bn¬ hy-‡-am°n. kn-\n hn-hm-ln-X-bpw `¿Øm-hv hn-tZ-i-Øp-am-Wv. kw-`h-Øn¬ kn-\n am-{X-am-tWm IqSp-X¬ t]¿ Dƒ-s∏-´n-´p-t≠m F∂v C-h-sc Iq-Sp-X-¬ tNm-Zyw sN-bv-sX-¶n-se hy-‡-am-hq F∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

\-S-bv-¡Â l-c-n-Xw kmw-kv-Im-cn-I k-t½-f-\w \-S-¯n

tIm-´-bw: sse-k≥-kv C-√m-sX ]m-d-s]m-´n-®-Xn-\pw kv-t^mS-I h-kv-Xp-°ƒ ssI-h-iw h-®-Xn-\pw H-cm-sf Cu-Ãv t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]-ø-∏m-Sn kz-tZ-in I-°m-´p-]-d-ºn¬ _me≥ B-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-Xn-sb Pm-ay-Øn¬ hn-´p.

tIm-´-bw: A-Uo-j-\¬ kvIn¬ A-Izn-kn-j≥ t{]m-{Km (A-km-]v)an-s‚ `m-K-am-bn -hnZym¿-Yn-Iƒ-°v kw-L-Sn-∏n-°p∂ k-Ω¿ kv-In¬ s{S-bn-\n-Mv t{]m-{Km-ap-am-bn _-‘-s∏-´v hnZ-ym-`-ym-k a-{¥n-bp-sS ho-Untbm tIm¨-^-d≥-kv C-∂v ssh-Io-´v 4.30\v hn-Iv-tS-gv-kv Nm\-en¬ \-S-°pw. sF.Sn A-‰v kv-Iqƒ ]-≤-Xn°p Io-gn-em-Wv ]-cn-]m-Sn GtIm-]n-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. sd-Kpe¿ ]T-\-tØm-sSm-∏w kv-In¬ tIm-gv-kv \¬-Ip-∂ A-km-]v ]T-\ -]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sm-Ø hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ-°p -th-≠n-bmWv {l-k-z-Im-e k-Ω¿ kv-In¬

sF {]-kn-U‚ v I¿-Zn-\mƒ Hmkv-hmƒ-Uv t{K-jy-kv ap-JyIm¿-Ωn-I-Xzw h-ln-®p. A-∏-kvtXm-en-Iv \q¨-tjym B¿-®v _n-j-∏v k¬-h-tØm-sd s]-\mtIym, I¿-Zn-\mƒ sS-e-kv-t]m¿ tSm-t∏m, I¿-Zn-\mƒ tPm¿-Pv Be-t©-cn, I¿-Zn-\mƒ _-tk-enb-kv jo-an-kv, am¿ tP-°-_v apcn-°≥ F-∂n-h¿ ap-Jy-k-lIm¿-an-I-cm-bn-cp-∂p. C-∂v ssh-Io-´v A-©n-\v sa{Xm-∑m¿-°pw a-‰v hn-in-jv-Sm-XnYn-Iƒ-°pw ]u-c-kzo-I-c-W-w \¬-Ipw.

hm-gq¿: tI-c-f h-\n-Xm I-Ωo-j≥ sIm-Sp-ßq-cn¬ \-S-Øn-b Pn-√m X-e sa-Km A-Zm-e-Øn¬ ]-cm-Xn- {]-hm-lw. h-\n-Xm I-Ωo-j≥ AKw tUm. sP {]-ao-fm tZ-hn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬- \-S-∂ A-Zm-eØn¬ 105 ]-cm-Xn-I-fm-Wv ]-cn-K-W-\-bv-s°-Sp-Ø-Xv. ]-cm-Xn-°m¿ 75 t]¿ lm-P-cm-bn, 47 ]-cm-Xn-Iƒ A-Zm-e-Øn¬ Xo¿-∏m-bn. 32 ]-cm-Xn A-Sp-Ø A-Zm-e-Øn-te-°p am-‰n. ]-cm-Xn Fs´-Æw t]m-en-kv A-t\z-j-W-Øn-\pw aq-s∂-Æw Iu¨-kn-en-Mn\pw hn-´p. Ip-Spw-_ {]-iv-\-ß-fm-Wp ]-cm-Xn-I-f-[n-I-hpw. A-Zm-e-Øv Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw Sn sI kp-tc-jv-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. hm-gq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tXm-a-kv sh-´pØn-I h¿-j-tØ-°v 11 hn-`m-K- th-en, ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b tPm-kv sI sN-dn-bm≥, hn F≥ aß-fn-em-bn Kp-W-t`m-‡m-°-ep- t\m-Pv, ]p-jv-]-I-em tZ-hn, sI F≥ c-ho-{μ≥-\m-b¿, eo-em-a-Wn sS ]-´n-I {Km-k-`m Aw-Ko-I-cn- _m-e-N-{μ-\pw kw-km-cn-®p. ®-Xm-bn an-\p-Sv-kn¬ D-≠v. Ct∏mƒ sXm-´-Sp-Ø t]-Pn-se enÃv Xn-cn-a-dn-bm-sW-∂v X-s∂ ]m-ºm-Sn: ]m-ºm-Sn, ao-\-Sw {]-tZ-i-ß-fn-se th-\¬-°m-e-sØ Bkw-i-bn-°-W-sa-∂v I-Ωo-jv- {i-b-am-bn-cp-∂p Sm-∏p-g ]-≤-Xn-bn-se sh-≈w \n-e-®n-´v am-k-ß-fmW¿ ]-d-™p. bn-´pw A-[n-Ir-X¿-°v A-\-°-an-√. tdm-Uv ]-Wn-sb ]-gn-Nm-cn P-eXp-S¿-∂m-Wv hn-h-cm-h-Im-i tk-N-\ h-Ip-∏pw .s]m-Xp a-cm-am-Øpw B-tcm-]-W-ß-fp-am-bn ]-c\n-b-aw 20 (1,2) N-´-߃ {]-Im- kv-]-cw t]m-c-Sn-°p-I-bm-Wv-. cw ]n-g Cu-Sm-°p-∂-Xn-\v ap-ºv P-\-߃ \n-c-h-[n X-h-W ]-cm-Xn-s∏-s´-¶n-epw A-[n-Ir-X¿ thIm-c-Ww Im-Wn-°-en-\m-bn ≠ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´n-√. \q-dp-I-W-°n-\p Ip-Spw-_-߃ sh-≈t\m-´o-kv \¬-Im≥ I-Ωo-j- an-√m-sX {]-bm-k-s∏-Sp-I-bm-Wv. \n-c-h-[n ÿ-e-ß-fn-e ss]-∏v W¿ D-Ø-c-hn-´-Xv. s]m-´n sh-≈w ]m-gm-hp-I-bm-Wn-t∏mƒ.

kvt- ^m-SI- h-kX-v p-¡Ä ssI-hi- w- h-¨X- n\- v H-cmÄ ]nS- nb- nÂ

tIm-´-bw: h-gn-b-cn-In¬ \n-∂ ho-´-Ω- I-b¿ Ip-cp-ßn a-cn-® kw-`-h-Øn¬ ]n-°-∏v hm≥ IÃ-Un-bn-se-Sp-Øp. sI.F¬.35 C 7843 ]n-°-∏v hm-\m-Wv In-Sßq¿ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-seSp-Ø-Xv. hm-l-\-bp-S-a tPm¿-PpIp-´n-bp-sS a-I≥ H-fn-hn¬ t]mb an-Yp-\m-bn (26) t]m-en-kv Xnc-®n¬ \-S-Øp-I-bm-Wv. I-S-πm-a-‰w aq-e-bn¬ tPm-kns‚ `m-cy tdm-k-Ω (58)bm-Wv ac-W-a-S-™-Xv. I-gn-™ Xn-¶-fmgv-N cm-{Xn G-gp a-Wn-tbm-sS I-Sπm-a-‰w-˛-Ip-Ω-Æq¿ tdm-Un¬ C´n-tb-∏m-d P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p

b ÿ-e-sa-Sp-∏m-Wv \-S-Øn-bXv. ]m-h-s∏-´ I¿-j-I-cpw B-Znhm-kn-I-fp-w Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ Zp-cn-X-Øn-em-W-∂pw dn-t]m¿´n¬ ]-d-bp-∂p. I¿-Zn-\m-f-∑m-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ kn.-_n.-kn.sF-bpw sI.-kn.-_n.-kn-bpw \-SØp-∂ ]-cn-{i-a-߃ X-t±-i-hmln-Iƒ-°v B-izm-k-{]-Z-am-hpsa-∂v {]-Xym-in-°p-∂-Xm-bpw dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. kn.-_n.kn.-sF k-tΩ-f-\-Øn-s‚ c≠mw-Zn-\-am-b C-∂-se cm-hn-se Ip¿-_m-\-bp-sS ]-cn-]m-Sn-Iƒ°v Xp-S-°-am-bn. kn.-_n.-kn.-

I-bm-bn-cp-∂p.

DÂ-k-h-w C-¶v I-Sp-Øp-cp-Øn: ap-S-°m-cn tZ-ho t£-{X-Øn-se D¬-k-h-hpw, Ajv-S-_-‘ I-e-i-hpw C-∂v Bcw-`n-°pw. 21 h-tc-bm-Wv N-S-ßpIƒ. D¬-k-hw 11 h-sc-bpw, ]-cnlm-c-{In-b-Iƒ 12 ap-X¬ 15 h-tcbpw, A-jv-S-_-‘ I-e-i N-Sßp-Iƒ 16 ap-X¬ 21 h-tc-bp-amWv \-S-°p-∂-Xv. X-{¥n ap-Jy≥ a-\-b-Øm-‰n√-Øv A-\n¬ Zn-hm-I-c≥ Xn-cpta-\n-bp-sS ap-Jy Im¿-an-I-XzØn-em-Wv N-S-ßp-Iƒ.

kw-Øm-\ £o-c-IÀ-j-I kw-K-aw Ip-dp-¸-´-d-bn tIm-´-bw: kw-ÿm-\ £o-c-hnI-k-\ h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-J-yØn-ep-≈ £o-c-I¿-j-I kw-Kaw C-∂pw \m-sf-bpw Ip-dp-∏-¥d-bn¬ \-S-°pw. \m-sf D-®-I-gn™v 3.30\v \-S-°p-∂ s]m-Xp-ktΩ-f-\-Øn¬ Un.-_n.-Sn-bn-eqsS-bp-≈ Im-en-Øo-‰ k-_v-knUn hn-X-c-W-Øn-s‚-bpw am™q¿ U-b-dn πm‚n-s‚-bpw D-ZvLm-S-\w ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n \n¿-h-ln-°pw. a-{¥n sI kn tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-°p-∂ N-S-ßn¬ a-

{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥ Fw.-F-kv.-Un.]n I¿-jI¿-°p-≈ A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww sN-øpw. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿Pv, Fw.]n-am-cm-b tPm-kv sI amWn, B-t‚m B‚-Wn, tPm-bv F-{_-lmw Fw.]n, Fw.F¬.F-am-cm-b tam≥-kv tPm-k-^v, tUm. F≥ P-b-cm-Pv, sI kp-tc-jv Ip-dp-∏v, sI A-PnXv, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn, ssh-kv {]kn-U‚ v A-U-z. ^n¬-k¨ amX-yq-kv, kw-ÿm-\ k-l-I-c-W-

_m-¶v {]-kn-U‚ v Ip-c-y≥ tPmbn, an¬-a sN-b¿-am≥ ]n Sn tKm]m-e-°p-dp-∏v, a-‰v D-tZym-K-ÿ¿ {Xn-X-e ]-©m-b-Ø {]-Xn-\n-[nIƒ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v am™q¿ £o-c-h-y-h-km-b k-l-Ic-W-kw-Lw ]-cn-k-c-Øv \-S°p-∂ U-b-dn F-Iv-kn-_n-j≥ tam≥-kv tPm-k-^v Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ISp-Øp-cp-Øn tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v hn Fw t]mƒ A-[-y-£-X h-ln-°pw.

]m-¡m-\w sN-¡vUm-an ]-Wn-IÄ \nÀ-¯n: \m-sf B-Iv-j³ Iu¬-kn amÀ-¨v F-cp-ta-en: ]m-°m-\w hm¿Un¬ a-™-f-cp-hn tXm-Sn-\p Ipdp-sI ssa-\¿ C-dn-tK-j≥ h-Ip∏v B-c-w-`n-®v sN-°v Um-an-s‚ \n¿-am-Ww I-cm-dp-Im-c≥ Xm¬°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h-®p. \n¿-am-W ÿ-e-tØ-°v F-´n-\v am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. ]-Wn-Iƒ Xp-S¿-∂v \-S-Ø-cpsX-∂-dn-bn-®v C-∂-se ssa-\¿ C-dn-tK-j≥ h-Ip-∏v F-cp-ta-en {Km-a-∏-©m-b-Øv -sk-{I-´-dn-°v t\m-´n-kv A-b-®p. P-\-߃-°v D-]-Im-c-{]-Z-a-√m-Ø ÿ-e-Øm-

Wv sN-°v Um-w \n¿-an-°p-∂-sX∂ t\m-´o-kn¬ ]-d-bp-∂p. \n¿am-W-Øn-s\-Xn-tc ]m-°m-\w hm¿-Uv {Km-a-k-` ]m-km-°n-b {]-ta-bw {Km-a-∏-©m-b-Øv IΩn-‰n Aw-Ko-I-cn-®v ssa-\¿ C-dntK-j≥ h-Ip-∏n-\pw k¿-°m-cn\pw k-a¿-∏n-®n-´p-s≠-∂v ]-©mb-Øp \¬-In-b t\m-´o-kn¬ ]d-bp-∂p. P-\-hm-k ta-J-e-bnte-°p sN-°v Umw \n¿-am-Ww am-‰-W-sa-∂m-Wv t\m-´o-kn-¬ B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. 51 e-£w cq] sN-e-hn-Sp-∂ sN-°v Um-ans‚ \n¿-am-W tPm-en-Iƒ I-gn™ Zn-h-k-am-Wv I-cm-dp-Im-c≥

\n¿-Øn-h-®-Xv. ÿ-ew k-μ¿in-°m≥ Po-h-\-°m-sc-Øn-bt∏mƒ \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘s∏-´ tc-J-Iƒ I-cm-dp-Im-c-s‚ ssI-h-i-an-√m-bn-cp-∂p. tXm-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ A-[o-\-Xbn-em-sW-∂pw ]-©m-b-Øn-s‚ A-\p-a-Xn- hm-ßm-sX-bm-Wv \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂-sX-∂pw Po-h-\-°m¿ ]-d-™p. \n-¿-am-W-Øn-\p ap-ºv {Km-a∏-©m-b-Øn-s\ tc-Jm-aq-ew Adn-bn-®v A-\p-a-Xn hm-ßm-Xn-cp∂-Xv Ip-‰-I-c-am-sW-∂v Po-h-\°m¿ A-dn-bn-®p. C-tXm-sS hn-hcw ssa-\¿ C-dn-tK-j≥ Hm-^n-

kn¬ A-dn-bn-®n-´v I-cm-dp-Im-c≥ ]-Wn-Iƒ \n¿-Øn-h-®v a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v C-Xp-h-scbpw \n¿-am-Ww ]p-\-\m-cw-`n-®n´n-√. kz-Im-cy d-_¿ F-tÃ-‰v D-S-abp-sS Xm¬-∏-cy -{]-Im-c-am-Wv P\-hm-k-an-√m-Ø F-tÃ-‰n¬ tXm-Sn-\p Ip-dp-sI sN-°v Umw \n¿-an-°p-∂-sX-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. \m-sf cm-hn-se 10\v a-™-f-cp-hn P-Mv-j-\n¬ \n∂v am¿-®v B-cw-`n-°pw. sN-°v Umw \n¿-an-°-W-sa-∂v B-h-iys∏-´v \m-´p-Im¿ ap-Jy-a-{¥n-°v ]cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.

Cu-cm-‰p-t]-´: l-cn-Xw Iƒ-®-d¬ sk‚-¿ kw-L-Sn-∏n-® {Km-a k‘n-tbm-S-\p-_-‘n-®p-≈ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w h-\n-Xm IΩo-j-\w-Kw tUm. {]-ao-fm-tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \m-k¿ sh≈p-∏-d-ºn¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. lm-Pn sI F ap-l-Ω-Zv \-Zo¿ au-e-hn, tUm Fw hn tPm¿-Pp-Ip-´n, A-Uz. hn ]n \m-k¿, C ap-lΩ-Zv, F F-^v A-–p¬ Jm-Z¿, Sn Fw sI j-co-^v, lm-Pn ]n F-kv Fw \u-^¬, dm-kn sN-dn-b-h-√w, hn Fw F bq-k-^v, A-∫m-kv ]m-d-bn¬, sI sI km-en, kn-dm-Pv I-≠-Øn¬, A-\-kv I-≠Øn¬, sI F am-ln≥, A-_v-km¿ ap-cn-t°m-en, C-{_m-lnw h-enb-ho-´n¬, Xm-l ]m-d-bn¬, A-ao≥ ]p-Xp-∏-d-ºn¬, Fw Fw \q-dpk-emw, l-k≥ Cu-e-°-bw lm-ao-Zv tam-Xo≥ Ip-t∂¬ kw-km-cn®p. am-∏n-f-∏m-´ Km-b-I≥ ss^-k¬ G-tf-‰n¬ \-bn-® Km-\-k-‘y \-S-∂p.

kÀ-¡mÀ tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv ]-Ww X-«n-b tI-kn bp-hm-hv A-d-Ìn tIm-´-bw: k¿-°m¿ tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv \n-c-h-[n-t]cn¬ \n-∂p ]-Ww X-´n-b tI-kn¬ bp-hm-hv A-d-Ãn¬. A-Xn-cºp-g ]-Sn-™m-‰n≥-I-c sF-°m-´p-]-d-ºn¬ _m-_p kp-tc-{μ≥ (42) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. Z-en-Xv tIm¨-{K-kv t\-X-hm-sW∂pw D-∂-X-ß-fn¬ _-‘-ap-s≠-∂pw kzm-[o-\w D-]-tbm-Kn-®v tPm-en hm-ßn-Øm-c-sa-∂pw bp-hm-°-sf-bpw hn-´p-Im-tc-bpw [cn-∏n-®m-Wv ]-Ww X-´n-bn-cp-∂-Xv. tIm-´-bw I-e-Iv-S-td-‰v ]m-d-]-d-ºn¬ _n-\p ]n tP-°-_v tIm-´-bw Cu-Ãv t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ Cu-Ãv F-kv.sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]men-kv kw-L-am-Wv _m-_p kp-tc-{μ-s\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. k¿°m¿ tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv _n-\p-hn¬ \n-∂p 1.75 e-£w cq-] X-´n-sb-Sp-sØ-∂m-Wv tI-kv. tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp X-´n-∏p \-S-Øn-b-Xn¬ G-‰p-am-\q¿ t]m-en-kv tÃ-j-\n-epw _m_p kp-tc-{μ-s\-Xn-tc tI-kp-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am‚ v sN-bv-Xp.

ssl-kv-IqÄ ssa-Xm-\w Ip-a-c-I-¯n-\v A-\y-am-hp-¶p Ip-a-c-Iw: Ip-a-c-I-sØ Im-bn-I Xm-c-߃ ]-cn-io-e-\w \-S-Øp-Ibpw \n-c-h-[n Im-bn-I ta-f-Iƒ-°v th-Zn-sbm-cp-°p-I-bpw sN-bv-X Ip-a-c-Iw K-h. ssl-kv-Iqƒ ssa-Xm-\w kv-Iq-fn-\pw Ip-a-c-Iw {Km-aØn-\pw A-\y-am-hp-∂p. ]p-√p-Iƒ h-f¿-∂p Im-Sp-]n-Sn-®v \m-im-h-ÿ-bn-em-Wp ssa-Xm\w. Nn-e `m-K-ß-fn¬ ]p-√p-h-f¿-∂v C-g-P-¥p-°¬ Xm-h-f-am-°n-bncn-°p-∂p. kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cpw a-‰pw Cu ssa-Xm-\w D-t]-£n-® \n-e-bn-em-Wv. th-\-e-h-[n-°p Nn-e kw-L-S-\-I-fpw a-‰pw kw-L-Sn∏n-°p-∂ {In-°-‰v Sq¿-W-sa‚ v am-{X-am-Wv C-t∏mƒ Cu ssa-Xm-\w \n-e-\n¬-°p-∂p-s≠-∂v hn-fn-®-dn-bn-°p-∂-Xv. ]-Xn-\m-bn-c-߃ apS-°n-bm-Wv C-°q-´¿ ssa-Xm-\w H-cp-°m≥ sN-em-°p-∂-Xv. ]n-∂o-Sv a-g- Xp-S-ßp-∂-tXm-sS sh-≈w sI-´n-\n-∂p ]p-√pw Im-Spw h-f¿-∂v D]-tbm-K-iq-\y-am-hp-I-bm-Wv ]-Xn-hv. kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°v \o-¥¬ ]-cn-io-\-Øn-s‚ t]-cn¬ e-£-߃ sN-e-hm-°n \n¿-an-® \o-¥¬ -]-cn-io-e-\- Ip-fw D-t]-£n-°-s∏-´ \n-e-bn-em-Wv. C-Xn-se sh-≈w sI-´n-°n-S-∂v a-en-\-s∏-´v am-c-I-tcm-K-߃ Im-c-W-am-hp-∂ A-Wp°ƒ h-kn-°p-∂p.


{]mtZ-inIw

07 s^{_phcn 2014 sh≈n

tem-Iv A-Zm-e-¯v ssh-°w: Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-k-kv I-Ωn-‰n- Fkv._n.Sn.bp-sS hn-hn-[ im-J-Ifn¬ Ip-Sn-»n-I-bp-≈ hm-bv-]Iƒ H-Øp-Xo¿-∏m-°p-∂-Xn-\p th-≠n \m-sf cm-hn-se 10.30 apX¬ ap≥-kn-^v tIm-S-Xn-bn¬ tem-Iv A-Zm-e-Øv kw-L-Sn-∏n°pw. Ip-Sn-»n-I-°m¿-°v H-‰-Øh-W Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xn-bn-eqsS ]-c-am-h-[n C-f-hp-I-tfm-sS hm-bv-]m Ip-Sn-»n-I Xo¿-°p-∂Xn-\m-bn Cu A-h-k-cw hn-\ntbm-Kn-°m-hp-∂-Xm-Wv.

Iz-t«-j³ £-Wn-¨p

s]m-≈p-∂ Nq-Sn¬ IpSn-sh-≈-hp-ambn... Ip-Sn-sh-≈ £m-aw cq-£-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sh-≈w ti-J-cn-®p-sIm-≠pt]m-hp∂ {_-“-aw-K-ew: {]m-Y-an-Im-tcm- hr-≤. tIm-´-bw Im-cm-∏p-g tN-cn-°-Ø-d-bn¬ \n-∂p-≈ Zr-iyw. {]m-tZ-in-I Nm-\¬ Im-a-d-am≥ \-hm-kv Ip-Ω-\w F-Sp-Ø K-y-tI-{μ-Øn-s‚ Io-gn-ep-≈ Nn-{Xw Im-´n-°p-∂v k-_v sk‚-dn-s‚ ]-g-b sI-´n-Sw s]-fn-®p-\o-°n I-√v, X-Sn, Hm-Sv Xp-S-ßn-b hn¬°p-∂-Xn-\v Iz-t´-j≥ £-Wn®p. A-h-km-\-Xo-b-Xn 11\v D-®I-gn-™v 2.30. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v ta¬-∏-d-™ Hm-^n-kpam-bn _-‘-s∏-S-Ww.

N-ß-\m-t»-cn: a-X-\n-c-t]-£ C-¥y hn-I-kn-X tI-c-fw F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-Øn kn.]n.Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-bn-°p∂ tI-c-f c-£m am¿-®n-\p \msf ssh-Io-´v aq-∂n-\v N-ß-\mmt»-cn-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬Ipw. Pn-√m A-Xn¿-Øn-bm-b fm-bn°m-´p \n-∂p ]n-W-dm-bn-sb-bpw Pm-Ym Aw-K-ß-sf-bpw Pn-√m t\-Xm-°ƒ kzo-I-cn-°pw. Xp-S¿∂v ss_-]m-kv tdm-Un¬-°q-Sn sd-bn¬-th P-Mv-j-\n¬ F-Øn hm-gq¿ tdm-Un-eq-sS sk≥-{S¬ P-Mv-j-\n¬ F-Øn-t®-cpw. XpS¿-∂v tbm-Kw \-S-°p-∂ Sn._n tdm-Un-te-°v \-bn-°pw. tbm-KØn¬ kzm-K-X kw-Lw sN-b¿am≥ tUm. _n C-Iv-_m¬ A-[y£-X h-ln-°pw. F hn-P-b-cmL-h≥, ]n sI {io-a-Xn So-®¿, C ]n P-b-cm-P≥ Fw.F¬.F, Fw hn tKm-hn-μ≥, F sI _me≥ Fw.F¬.F, F-f-a-cw Icow Fw.F¬.F, t_-_n tPm¨ kw-km-cn-°pw. s]m≥-Ip-∂w: kn.]n.Fw kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-bn-°p-∂ tI-c-fm c£m-am¿-®n-\p \m-sf s]m≥-Ip∂-Øv kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. Nß-\m-t»-cn-bn¬ \n-∂p cm-hnse B-cw-`n-°p-∂ bm-{X-bp-sS k-am-]-\ k-tΩ-f-\-am-Wv sshIo-´v B-dn-\v s]m≥-Ip-∂w cmtP-{μ-ssa-Xm-\-Øv \-S-°pw.

F-kv.Un.]n.sF a-Þ-ew I¬-h³-j³ C-¶v Cu-cm-‰p-t]-´: F-kv.Un.]n. sF ]q-™m¿ a-fi-ew I¨h≥-j≥ C-∂v D-®-bv-°v 2.30\v Cu-cm-‰p-t]-´ hym-]m-c `-h≥ lm-fn¬- \-S-°pw. Pn-√m {]-kn-U‚ v sj-ao¿ A-en-bm¿ D-Zv-L-m-S-\w sN-øpw. a-fi-ew- ssh-kv {]-kn-U‚ v dlow I-∏-em≥ A-[y-£-X-h-ln°pw. hn sI kp-sse-am≥ au-ehn, a¨-kq¿ sX-ß-W, ]n sI kn-dm-Pp-±o≥, tKm-]n ]m-d-ºp-g, A-j-d-^v B-e-{], l-eo¬ X-e∏-≈n kw-km-cn-°pw.

"Po-h-Im-cp-Wy {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v I-cp-¯p- ]-I-cp-I' Cu-cm-‰p-t]-´: Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-߃-°v ap-∂n-´n-dßn-b-h¿-°v F-√m-hn-[ k-lmb-ß-fpw sN-bv-Xp-sIm-Sp-°m≥ k-aq-lw _m-[y-ÿ-am-sW-∂v B-t‚m B‚-Wn Fw.]n. \-S-bv°¬ l-cn-Xw Iƒ-®-dƒ sk‚¿ H-cp-°n-b {Km-a-k-‘y-bp-sS D-ZvLm-S-\ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. tbm-K-Øn¬ l-cn-Xw {]-knU‚ v hn Fw kn-dm-Pv A-[y-£X-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn, sI.F-kv F-^v.C U-b-d-Œ¿ hn Fw j-co-^v kw-km-cn-®p. Im-cpWy-\n-[n-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w Ako-kv _-Um-bn-epw hn-hn-[ ]≤-Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F ap-l-Ω-Zv lm-jn-apw \n¿-h-ln®p. sI F ap-l-Ω-Zv A-i-d-^v, Fw ]n k-enw, hn ]n a-Po-Zv, hn F-®v \m-k¿, kn ]n _m-kn-Øv, A≥-h¿ A-en-bm¿, jm-an-em lk≥, l-ko-\m \q¿- -emw, \-Zod A-–p¬-Jm-Z¿, ]n F-^v sj^o-Jv, ]n F-kv A-–p¬-Jm-Z¿, ]n Fw A-–p¬ Jm-Z¿, jmlp¬ l-ao-Zv, lm-hn-Zv kw-km-cn®p.

3

a-Wn-a-e {Km-a-¸-©m-b-¯n k-¼qÀ-W ip-Nn-Xz ]-²-Xn

Adnbn-¸pIÄ

tI-c-f c-£m amÀ-¨n-\p \m-sf N-§-\m-tÈ-cn-bn kzo-I-c-Ww

kottayam/ktm

Im-™n-c-∏-≈n: a-Wn-a-e {Km-a∏-©m-b-Øv k-ºq¿-W ip-Nn-Xzam-°p-∂-Xn-\p ]-≤-Xn-sbm-cpßn. Km¿-ln-I am-en-\y-߃ Dƒs∏-sS D-d-hn-S-ß-fn¬ X-s∂ kw-kv-I-cn-°p-∂-Xn-\p ]-cym-]vX-am-b t]m¿-´-_nƒ _-tbm-Kymkv πm‚p-Iƒ a-Æn-c-°-tºm-Ãv bq-\n-‰p-Iƒ, ss]-∏v I-tºm-Ãv bq-\n-‰p-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. Cu h¿jw X-s∂ {Km-a-∏-©m-b-Øn-

Xetbm-e-¸-d-¼nepw a-d-h³-Xp-cp-¯nepw am-en-\y-¡q-¼m-cw; P-\-w h-e-bp¶p X- e - t bm- e - ∏ - d - º v : a- d - h ≥- X pcp-Øv ]-©m-b-Øn-¬ I-°q-kv am-en-\y-ß-fpw X-e-tbm-e-∏-dºv ]- © m- b - Ø n- s e Hm- S - I fn¬ am-en-\y-߃ No-™p-\mdn- b p- ≈ Zp¿- K - ‘ - h pw P- \ - ß sf h-e-bv-°p-∂p. a- d - h ≥- X p- c p- Ø v ]- © m- b Øn-se C-Øn-∏p-g, Nm-Ø-\m´v, sIm-Sq-∏m-Sw, im-c-Zm-aTw F∂n- h n- S - ß - f n¬ Sm- ¶ ¿ tem- d nI- f n¬ sIm- ≠ p- h - ∂ m- W v I°q-kv am-en-\y-߃ X-≈p-∂Xv. Sm- ¶ ¿ tem- d n- I - f n¬ am- e n\y-sam-gp-°p-∂-Xn-\v D-S-a-Iƒ I- c m¿ F- S p- Ø n- c n- ° p- I - b m-

elcn-s¡-Xn-tc Pm-{K-XthWw: Imw]-kv {^−v tIm´bw: e-l-cn-s°-Xn-tc hnZym¿-Yn-Iƒ Pm{K-X ]p-e¿-ØW-sa-∂v Imw]-kv {^-≠v Hm-^v C¥y Pn√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. {]m-b-t`-Z-a-t\y e-l-cn-bp-sS D-]-tbm-Kw h¿-[n-®p-h-cn-I-bm Wv. H-cp am-k-Øn-\n-S-bn¬ \n-ch-[n-t]-sc-bm-Wv Pn√-bn¬ CXp kw-_-‘n-®v ]n-Sn-Iq-Sn-bp-´≈-Xv. C-Xn-\n-c-bm-°-s∏-Sp∂-Xv hn-Zym¿-Yn-I-fm-sW∂-Xv Ku-ch-am-bn Im-WWw. I-©mhpw ab-°p-a-cp∂pw ]m≥-a-km-e-Ifpw F-Øn®p-sIm-Sp-°p-∂ kw L-sØ ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-en-kv i-‡-am-bn cw-K-Øp-h-cWw. CXp kw-_-‘n-®v c-£-I¿-Øm°-fpw t_m-[-hm-∑m-cm-th-≠Xp-≠v. kv-Iqƒ ]-cn-k-c-ß-fn¬ ]m≥-a-km-eIƒ hn¬-∏-\ ]m-Sns√-∂ \nb-aw \n-e-\n¬-s°-bmWv hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂v C-h ]n-Sn-Iq-Sp-∂Xv. elcn-s°-Xntc

Iq- S n sI- ´ n- ° n- S - ° p- I - b m- W v . am¿-°-‰n-\p-≈n-se td-j≥-I-Sbn- t e- ° p- t ]m- h p- ∂ tdm- U ns‚ ap≥-`m-K-sØ Hm-S-bn¬ amen-\y-߃ A-Sn-™p-Iq-Sn No™p-\m-dp-I-bm-Wv. Hm- S - I - f n- t e- ° m- W v Su- W nse an-° tlm-´-ep-I-fp-sS-bpw am-en-\y-߃ H-gp-°p-∂-Xv. ]©m-b-Øv \n-c-h-[n X-h-W CXn- s \- X n- t c Xm- ° o- X p- I ƒ \¬-In-sb-¶n-epw H-cp {]-tbmP-\-hp-ap-≠-m-bn-´n-√.

Wv. F-d-Wm-Ip-f-sØ h≥-In-S tlm-´-ep-Iƒ, hn-√-Iƒ, ^v-fm‰p-Iƒ, B-ip-]-{Xn-Iƒ F-∂nhn-S-ß-fn¬ \n-∂p-≈ I-°q-kv am- e n- \ y- ß - f m- W v cm- { Xn- b n¬ {Km-ao-W- ta-J-e-bn¬ H-gp-°p∂-Xv. A-Sn-b-¥-c-am-bn Cu hnj- b - Ø n- \ p ]- c n- l m- c w I- ≠ ns√-¶n¬ B-tcm-Ky -{]-iv-\-ßfm-bn-cn-°pw D-≠m-hpw. X- e - t bm- e - ∏ - d - º v ]- © m- b Øn¬ s]m- X p- a - c m- a - Ø v h- I p∏n- s ‚ Hm- S - I - f n- s e am- e n- \ yß-fm-Wv P-\-߃-°v {]-Xn-k‘n-bp-≠m-°p-∂-Xv. am¿-°-‰nse-bpw, Su-Wn-se-bpw Hm-S-Ifn¬ am- e n- \ y- ß ƒ Ip- a n- ™ p-

I-gn-™-Znh-kw Unssh.F-kv. ]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-´bw sh-kv-‰v t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ hn-fn-®p-tN¿-Ø ]-cn-]m-Snbn¬ Imw]-kv {^-≠v {]-Xn-\n[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øn-cp∂p. t]m-en-kn-s‚ CØ-cw \o°-߃ A-`n-\-μm¿-l-am-Wv. F-∂m¬ k-aq-lw H-‰-s°-´m-bn \n-∂m¬ am-{X-ta e-l-cn-h-kvXp-°-fp-sS D-]-tbm-Kw ]q¿-Wambpw Xp-S-®p-\o-°m≥ km-[n°q F∂pw C-Xp-am-bn _-‘s∏-´v A-[n-Ir-X-cp-sS {i-≤-bn¬s∏-Sp-Øp-sa∂pw Pn√m I-Ωn-‰n hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ A-dn-bn®p. Pn√m {]-knU‚ v sI F-®v A–p¬ lm-Zn A-[y-£-X-hln®p. Pn√m sk-{I´-dn kn ]n A-Pva¬, ssh-kv {]-knU‚ v A-lv-kn≥ A-kokv, _n-em¬ _n≥ k-eow, A≥-km¿ \-Sbv°¬, A≥-k¬ ]m-bn-∏m-Sv kw-km-cn-®p.

X-e-tbm-e-∏-d-ºv am¿-°-‰n ¬ Ip∂pIqSnb am-en-\yw

t_¸qÀ kpÂ-¯m-sâ \m-«n "kp-l-d-bpw a-Po-Zp-w' C-¶v F-¯pw X-tem-b-e-∏-d-ºv: ssh-°w apl-Ω-Zv _-jo-dn-s‚ C-Ωn-Wn _-ey {]-W-b-I-Y-bm-b _mey-Im-e k-Jn-bp-sS {]-Y-a Ne-®n-{X {]-Z¿-i-\-hpw A-Wnb-d in-¬-∏n-Iƒ-°p-≈ -kzo-Ic-W-hpw ssh-°w ap-l-Ω-Zv _jo¿ kv-am-c-I k-an-Xn- C-∂v _-jo-dn-s‚ P-∑-ÿ-e-am-b Xe-tbm-e-∏-d-ºn¬ \-S-Øpw. C∂v cm-hn-se 9.30\v _m-ey-Ime-k-Jn-bp-sS N-e-®n-{X-Øns‚ A-Wn-b-d in-¬-∏n-I-sfbpw N-e-®n-{X Xm-c-ß-sf-bpw _-jo-dn-s‚ {]-Y-a hn-Zym-e-bam-b _-jo¿ kv-am-c-I K-h. bp.]n kv-Iq-fn-te-°v sk≥{S¬ P-Mv-j-\n¬ \n-∂v kzo-Icn-®m-\-bn-°pw. _-jo¿ kv-am-c-I k-an-Xnssh-kv sN-b¿-am≥ k-Æn

Ip-«n-I-fp-sS A-h-Im-i-§Ä: G-I-Zn-\ inÂ-¸-im-e kw-L-Sn-¸n-¨p tIm-´-bw: Ip-´n-I-fp-sS A-h-Imi-ß-sf- Ip-dn-®v Pn-√m ]-©m-bØv lm-fn¬ \-S-∂ in¬-∏-im-e A-Uo-j-\¬ Pn-√m P-Uv-Pn Fkv jm-P-lm≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-ikw-c-£-W-Øn-\p-≈ \n-b-a߃ ^-e-{]-Z-am-bn \-S-∏m-°p∂-Xn-\v F-√m-h-cpw ]-cn-{i-an-°W-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. Ip-´n-I-fn-se A-{I-a-hm-k-\bv-°v- t_m-[-h-¬-°-c-Ww B-hi-y-am-Wv. cm-P-y-Øn-s‚ km-aqln-I ]p-tcm-K-Xn hn-e-bn-cp-Øp∂-Xv kv-{Xo-I-fp-sS-bpw Ip-´n-Ifp-sS-bpw t£-aw {]-[m-\ am-\-Zfi-am-sW-∂v A-t±-lw ]-d™p. kw-ÿm-\ _m-em-h-Imi kw-c-£-W I-Ωo-j-\w-Kw kn bp ao-\ A-[-y-£-X h-ln®p. A-Uo-j-\¬ Pn-√m a-Pn-kvt{S-‰v Sn hn kp-`m-jv. A-Uv-an-\nkv-t{S-j≥ Un-ssh.-F-kv.]n kp-\n¬-Ip-am¿, A-Uo-j-\¬

Pn-√m P-Uv-Pn hn sI e-£v-aW≥, Pn-√m in-ip-t£-a k-an-Xn sN-b¿-t]-gv-k¨ sI -bp, ta-cn°p-´n, Aw-Kw cm-Pn ]n tPm-kv, tIm-´-bw K-h¨-sa‚ v Nn¬{U≥-kv tlmw kq-{]-≠v ta¿-en tPm-kv, k-_v P-Uv-Pn tPm-jn tPm¨, Pn-√m km-aq-l-n-I \o-Xn Hm-^n-k¿ ]n kp-tc-jv kw-kmcn-®p. A-U-z. kn-‘p tKm-]m-eIr-jv-W≥, tUm. Pm-kv-an≥ Ae-Iv-kv ¢m-sk-Sp-Øp. Pn-√m eoK¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n, km-aq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏v, kwÿm-\ _m-em-h-Im-i kw-c-£W I-Ωo-j≥ F-∂n-h-bp-sS kwbp-‡m-`n-ap-J-y-Øn-em-Wv ]-cn]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

[À-W \-S-¯n s]m≥-Ip-∂w: hm-´¿ A-tXm-dn´n-bp-sS Io-gn-ep-≈ Im-™n-c-∏≈n ]-©m-b-Øn-se a-W-ß√q¿ {]-tZ-i-Øv Ip-Sn-sh-≈-sa-

td-j³ sk-bnÂ-kv-am³-amÀ k-a-c-¯n-te-¡v: 10\v \n-cm-lm-cw

Øn-°p-I, am-k-ß-fm-bn tI-Smbn In-S-°p-∂ ss]-∏p-I-fp-sS XI-cm¿ -\o-°p-I, tI-Sm-b Sm-∏pIƒ \-∂m-°p-I, hm-´¿ A-tXmdn-´n Po-h-\-°m-cp-sS A-gn-a-Xn A-h-km-\n-∏n-°p-I, Iq-h-∏-≈n sk-Iv-j-\n-se hm¬-hv Hm-]-td‰¿ \o-Xn ]m-en-°p-I F-∂o Bh-iy-߬ D-∂-bn-®v a-W-ß√q¿ {]n-b-Z¿-in-\n Nm-cn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ s]m≥-Ip-∂w hm-´¿ AtXm-dn-´n Hm-^-n-kv ]-Sn-°¬ Iq-´ [¿-W \-S-Øn. [-¿-W ]n.bp.knF¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F®v A-–p¬ A-ko-kv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI cm-tP-{μ≥, H Fw C-kv-am-bn¬, C Fw amln≥, ap-l-Ω-Zv P¿-Po-kv, jm^n≥ A-i-d-^v, ss^-kn¬ ]n A-ko-kv, C sI A-Pm-kv, kpssl-_v C-kv-am-bn¬, jm-\mtX-\w-am-°¬, A-Pn tX-\w-am°¬ kw-km-cn-®p.

sN-d-n-bm-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN-cp-∂ kzo-I-c-W tbm-Kw _-jo-dn-s‚ a-I≥ A-\o-kv _jo¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]ap-J hy-h-km-bn-bpw \-S-\p-amb A-‰v-e-kv cm-a-N-{μ≥ _jo¿ kv-am-c-I ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. N-e-®n-{X {]-h¿-Ø-I¿-°p≈ D-]-lm-cw _-jo¿ kv-am-cI k-an-Xn- F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Ub-d-Œ¿ A-Uz. tSm-an- I-√m-\n \¬-Ipw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v sk-eo-\m-Ω tPm¿-Pv, _-jo¿ kv-am-c-I k-an-Xn P-\d¬ sk-{I-´-dn ]n Pn jm-Pntam≥, Km-b-I≥ hn Sn ap-c-fn, Xn-c-°-Ym-Ir-Øv ]n _m-e-N{μ≥, tUm. bp jw-e, ]n F jm-Pn, Sn sI tKm-]n, Fw kn

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn _-sÊ-Ãmw C-\n sd-bnÂ-th tÌ-j-\v ap-¶n-eq-sS t]mhWw tIm-´-bw: ]m-em, ssh-°w, aq-hm-‰p-]p-g `m-K-ß-fn¬ \n∂p ]p-e¿-s® tIm-´-b-Øv F-Øp-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn-bp-sS F-√m _ p-I-fpw C-\n ap-X¬ dbn¬-th kv-t‰-j-\p ap-ºn¬ Iq-Sn k¿-ho-kv \-S-Øm≥ sI.F-kv.B¿.Sn.kn am-t\Pn-Mv U-b-d-Iv-S¿ D-Ø-c-hn´p. \m-K-º-Sw kv-t‰m-∏n¬ bm-{X-°m-sc C-d-°n-b tijw _- p-Iƒ t\-sc Ãm‚n-te-°v t]m-hp-I-bmWv C-t∏mƒ. C-Xv aq-ew, dbn¬-th kv-t‰-j-\n-te-°p t]m-th-≠ bm-{X-°m¿-°v _p-≤n-ap-´v A-\p-`-h-s∏-´n-cp∂p. ]p-e¿-s® \m-ep ap-X¬ B-dp-h-sc-bp-≈ k-a-b-ßfn¬ _- p-Iƒ d-bn¬-th tdm-Uv h-gn t]m-h-W-sa-∂mWv D-Ø-c-hn¬ D-f-f-Xv.

t_-_n, Sn F≥ kp-tc-{μ≥, ]n ]n I-te-i≥, A-–p¬ A∏m-©n-d, sI hn I-cp-Wm-Ic≥, kw-hn-[m-b-I≥ {]-tam-Zv ]-ø-∂q¿ kw-km-cn-°pw. {]-tam-Zv ]-ø-∂q¿ Kp-cp-]qP A-hm-¿-Uv t\-Sn-b ssh-°w Nn-{X-`m-\p, _-jo¿ kv-am-c-I K-h. bp.]n kv-Iq-fn¬ \n-∂v dn´-b-¿ sN-øp-∂ {]-[m-\ A[ym-]-I≥ C B¿- hn-izw-`-c≥ F-∂n-h-sc B-Z-cn-°pw. 10.30\v X-e-tbm-e-∏-d-ºv ss\kv Xn-tb-‰-dn¬ \-S-°p-∂ _mey-Im-e k-Jn-bp-sS B-Zy {]Z¿-i-\w _-jo-dn-s‚ k-tlm-Zc≥ ]n F A-_q-_-°¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Po-hn-®n-cn-°p-∂ a-‰v _jo¿ I-Ym-]m-{X-ß-fpw ]-s¶Sp-°pw.

ko-\n-b¿ ssh-kv {]-kn-U‚ v hn B¿ ^n-tdm-kv {]-`m-jW - w \-SØn. kvI - qƒ am-t\-P¿ {]-^ Fw sI ^-co-Zv A-[y-£X - h - l - n-®p. ^u-kn-bm _o-hn, tªm-°v ]©m-bØ - w-Kw tPm-tam≥ sF-°c, ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v kp-lvd - m

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Ip-Sn-Èn-I XoÀ-¡-Wsa¶v

Npcp¡¯nÂ

{]-Xn-I-sf ]n-Sn-¡m³ k-lm-bn-¨ kn-_n-¡p ]m-cn-tXm-jn-Iw \Â-Ipw

N-ß-\m-»-cn: kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ tamj-Ww \-S-Øn-b X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sm≥ k-lm-bn-® N-ß-\m-t»-cn am-Ωq-Sv kz-tZ-in kn_n-°p ]m-cn-tXm-jn-Iw \¬-Ip-sa-∂v kn.sF hn F \njm-Zv tam≥ A-dn-bn-®p. kn-_n tIm-´-b-Øp \n-∂p N-ß-\m-t»-cn-°p kz-Im-cy _- n¬ h-cp-∂ h-gn _- n-ep-≠m-bn-cp-∂ {]-Xn-Iƒ tamj-Ww kw-_-‘n-®v kw-km-cn-°p-∂-Xv {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Ibpw kn-_n t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. IqSm-sX {]-Xn-I-fn¬ H-cm-fp-sS A-c-bn¬ C-cp-ºn¬ \n¿-an-Xam-b en-h¿ kq-£n-®n-cp-∂-Xpw {i-≤-bn¬-s∏-´p. _- n¬ \n-∂p C-h¿ C-d-ßp-∂ k-a-b-Øv t]m-en-kv F-Øn C-hsc ]n-Sn Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n Iq-Sp-X¬ A-t\z-j-W-Øn-\m-bn ho-≠pw I-Ã-Unbn¬ hm-ßpw.

t]m-en-kv Po-¸n-Sn-¨v ho-«-½-bv-¡v ]-cn-¡v

Ip-dp-∏-¥-d: A-an-X- th-K-Øn-se-Øn-b t]m-en-kv Po-∏n-Sn®v ho-´-Ω-bv-°v ]-cn-t°-‰p. Ip-dp-∏-¥-d kz-tZ-in cm-[-bv°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v Ip-dp-∏-¥-d Ãm‚n\p k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. tIm-´-bw `m-K-Øp-\n-∂p ssh°w `m-K-tØ-bv-°p h-∂ t]m-en-kv Po-∏m-Wv tdm-Uv ap-dn®p I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ ho-´-Ω-sb C-Sn-®p ho-gv-Øn-b-Xv. C-h-sc t]m-en-kv Po-∏n¬ X-s∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p.

A-\p-kv-a-c-W-hpw Zp-B a-Pv-en-kpw

tIm-´-bw: ]-fin-X-\pw k-a-kv-X tI-c-fm Pw-C-ø-Øp-¬ De-am kw-ÿm-\ {]-kn-U‚pw k-øn-Zv a-Z-\n A-d-_n-Iv tImf-Pv {]n≥-kn-∏-ep-am-bn-cp-∂ Xm-Pp¬ D-e-am k-øn-Zv A-–p¿-d-lv-am≥ Ip-™n-t°m-b- X-߃ (D-≈mƒ X-߃) A¬_p-Jm-cn A-\p-kv-a-c-W-hpw Zp-B a-Pv-en-kpw H-º-Xn-\v ssh-Io-´v B-dp- ap-X¬ N-ß-\m-t»-cn a¿-I-kp¬ lp-Zmbn¬ \-S-°pw. sI F-kv Fw d-^o-Jv A-l-Ω-Zv k-Jm-^n-bp-sS A-[y£-b¬ \-S-°p-∂ tbm-K-Øn¬ A-–p¬ P-∫m¿- k-Jm^n F-d-Wm-Ip-fw A-\p-kv-a-c-W -{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. A\-kv a-Z-\n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Pp-am a-kv-Pn-en-\v Sn F-®v A-–p-k-emw _m-J-hn t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. sI Fw ap-l-Ω-Zv, ]n Fw C-kv-am-bn¬ e-∫, lm-^n-fv bq-k-^v d-lv-am-\n, ]n-Fw I-_o¿, \-hm-kv F Jm-Z¿ kw-km-cn°pw.

kzÀW-am-e I-f-ªp-In-«n

F-cp-ta-en: sI.F-kv.B¿.Sn-kn _- n¬ \n-∂v I-f-™pIn-´n-b kz¿-W-am-e bm-{X-°m-cm-b Z-º-Xn-Iƒ _-kv ss{U-h-sd G¬-∏n-®p. am-e sI.F-kv.B¿.Sn-kn F-cp-taen Hm-]-td-‰n-Mv sk‚-dn¬ G¬-∏n-®n-´p-s≠-∂v ss{U-hdpw I-≠-Œ-dpw A-dn-bn-®p. D-S-a-ÿ¿ A-S-bm-f k-ln-Xw _-‘-s∏-´m¬ am-e e-`n°pw. C-∂-se cm-hn-se F-bv-©¬-hm-en-bn¬ \n-∂p ]p-ds∏-´ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _-kv Im-™n-c-∏-≈n _-kv Ãm‚n-se-Øn {Sn-∏v A-h-km-\n-∏n-®-t∏m-gm-Wv bm-{X-°mcm-b Z-º-Xn-Iƒ-°v ko-‰n-\-Sn-bn¬ \n-∂v D-t]-£n-® \n-ebn¬ kz¿-W-am-e In-´n-b-Xv.

F-cp-ta-en: Im-™n-c-∏-≈n sk‚ v sUm-an-\n-Iv tIm-f-Pn-se Xn-cs™-Sp-∏n¬ am-c-Im-bp-[w sIm-≠p-h-∂-Xv sI.F-kn.kn (Fw) {]h¿-Ø-I-c-s√-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. C-Xv kw-_-‘n-®v I-gn-™ Zn-h-kw Nn-e am-[y-a-ß-fn¬ h-∂ hm¿-Ø k-Xy-a-s√-∂pw Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn tPm-Pn-tbm tPmk-^v, ]q-™m¿ a-fi-ew -{]-kn-U‚ v am-Xyq-kv sh-´p-I-√mw-Ip-gn F-∂n-h¿ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p. ]p-d-Øp-\n-s∂-Øn-b Kp-≠Iƒ t]m-en-kn-s\ I-≠v am-c-Im-bp-[-߃ D-t]-£n-®v Hm-Sn-t∏m-hpI-bm-bn-cp-s∂-∂pw sI.F-kv.kn (Fw) a-fi-ew P-\-d¬ sk-{I´dn-bpw bq-Øv {]-kn-U‚p-am-bn k-Zm-an-s‚ ta¬ Ip-‰w Nm¿-Øm\m-Wv {i-a-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. b-Ym¿-Y {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sm≥ t]m-en-kv X-øm-dm-h-W-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iys∏-´p.

A-½- a-e-bm-fw H-¼-Xn-\v X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo¿ kv-am-c-I k-an-Xn- {]Xn-am-k km-ln-Xy N¿-®m th-Zn-bm-b A-Ω a-e-bm-fw H-º-Xn-\v ssh-Io-´v aq-∂n-\v _-jo-dn-s‚ {]-Y-a hn-Zym-e-b-am-b ]-g-b ap-l-ΩZo-b≥ kv-Iq-fm-b X-e-tbm-e-∏-d-ºv _-jo¿ kv-am-c-I K-h. bp.]n kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. _-jo¿ Ir-Xn-I-fp-sS A-fl-I-Ymw-iw F-∂ hnj-b-sØ kw-_-‘n-®v sI sI kn-±o-Jv {]-_-‘w A-h-X-cn-∏n°pw. H sI em-e-∏≥ tam-U-td-‰-dm-hpw. _-jo¿ kv-am-c-I k-an-Xnssh-kv sN-b¿-am≥ k-Æn sN-dn-bm≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n Pn jm-Pn-tam≥, tUm. bp jw-e, tUm F-®v F-kv ]n, Sn sI k-l-tZh≥, Sn sI tKm-]n, A-Uz. F≥ N-{μ-_m-_p, kn ]n th-Wp, {]-^. Sn Un am-Xyp kw-km-cn-°pw.

A-–p¬-Jm-Z¿, {]n≥-kn-∏¬ Sn Pn c-aW - n, sl-Ua v- n-k{v- S-kv B¿ Ko-X, ^m-Øn-am kn-Øm-c JmØq≥, ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-Lw {]-kn-U‚ v ssj-em k-enw, Ãm^v sk-{I-´d - n _o-\m Sn sI kwkm-cn-®p.

F-cp-ta-en: td-j≥ I-S-I-fn-se sk-bn¬-am≥-am¿ k-a-cw B-cw-`n°p-∂p. ¢m-kv t^m¿ Po-h-\-°m-cp-sS th-X-\w \¬-In k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cm-bn Aw-Ko-I-cn-°-W-s-a-∂v B-h-iy-s∏-´m-Wv k-a-cw. 10\v cm-hn-se 10\v Im-™n-c-∏-≈n an-\n kn-hn¬ tÃ-j-\v ap-∂n-epw ssh-Io-´v A-©p-h-sc kq-N-\m \n-cm-lm-c k-a-c-hpw \-S-Øp-sa-∂ Hmƒ tI-c-f td-j≥ sk-bn¬-kv-am≥ A-tkm-kn-tb-j≥ Im-™nc-∏-≈n Xm-eq-°v I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. I-S-Iƒ Iw-]yq-´¿ h¬-°-cn-°-W-sa-∂pw I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. F-cp-ta-en-bn¬ \-S-∂ B-tem-N-\m-tbm-Kw A-tkm-kn-tb-j≥ tN-∂m-Sv: tN-∂m-Sv eq¿-Zv am-Xm- kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v e-Øo-^v F-cp-ta-en D-Zv-Lm-S-\w ]-≈n-bn¬ ]-cn-ip-≤ I-\ym-a-dn- sN-bv-Xp. A-–p¬ k-a-Zv, F≥ sI em-ep, k-Pn sN-dn-bm≥, A-\ob-Øn-s‚-bpw hn-ip-≤ sk-_- jv ap-l-Ω-Zv, kp-\n¬ Sn hn kw-km-cn-®p. Ãym-t\m-kn-s‚-bpw Xo-cp-\m-fn\v C-∂p sIm-Sn-tb-dn 10\v k-am]n-°pw. C-∂p ssh-Io-´v 4.30\v sIm-Sn-tb-dpw. hn-ip-≤ Ip¿-_m-\-bv-°p -a- Cu-cm-‰p-t]-´: sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Ip-Sn-»n-I Xo¿-°Wn-bw-Ip-fw sk‚ v. tPm-k-^v W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v _-‘-s∏-´-h¿-°v \n-th-Z-\w \¬-In. A-©p]-≈n hn-Im-cn ssa-°n¬ No-cmw- am-k-sØ i-º-f Ip-S-n-»n-I e-`n-°m-sX sXm-gn-en-\n-d-ßm≥ sXm-gnIp-gn-bn¬ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. em-fn-Iƒ a-Sn-°p-I-bm-Wv. A-Xn-\m¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v A-Sn-bF-´v, H-º-Xv Xn-ø-Xn-I-fn¬ P-]- ¥-c-am-bn Iq-en e-`n-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v - v bq-\n-b≥ ]p-™m¿ G-cn-bm sk-{I-´am-e {]-Z-£n-Ww Xn-cp-\mƒ {]- F≥.B¿.C.Pn h¿-t°-gvk - w _-‘s - ∏-´ AZ-£n-Ww F-∂n-h \-S-°pw. k- dn-bpw Pn-√m J-Pm-©n-bp-am-b c-ta-iv _n sh-´n-a‰ [nI mc nI ƒ° v \nt hZ \ w \¬I n. 15\p apº mb n IpS n» nI Xo¿-Øv am-]-\ Zn-h-k-am-b 10\v ]-tc-Xcm-‰p-t]-´ ap-kv-enw tKƒ-kv l-b¿- sk-°≥-U-dn kp-h¿-W -Pq-_n-en ]mTw 50s‚ cp-sS Hm¿-a -Xn-cp-\mƒ F-∂n-h- \¬-Im-Ø ]-£w {]-Xy-£ k-a-c- ]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´v Cu`m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-® h-\n-Xm kw-K-a-Øn¬ ]n Sn D-j kw-km-cn-°p-∂p t]m-hp-sa-∂pw c-ta-iv sh-´n-a-‰w A-dn-bn-®p. bpw \-S-°pw.

Xn-cp-\m-fn-\v C-¶p Xp-S-¡w

∂ {Km-a-k-`-Iƒ h-gn-bpw Kp-Wt`m-‡m-°-sf Xn-c-s™-Sp°pw. h-cp-∂ c-≠p -h¿-j-ß-fn-embn A¿-l-cm-b G-h¿-°pw ipNn-Xz \n¿-am¿-P-\ kw-hn-[m-\߃ e-`y-am-°p-∂-Xn-\m-Wv ]≤-Xn e-£y-an-Sp-∂-Xv. s]m-Xp-P-\-߃ _-‘-s∏-´ {Km-a-k-`-I-fn¬ A-t]-£ \¬I-W-sa-∂v {]-kn-U‚ v k-Æn°p-´n A-g-I-{ºm-bn¬ A-dn-bn®p.

h-\n-Xm hn-I-k-\ am-c-Im-bp-[w sIm-−p-h-¶-Xv sI.F-kv.kn (Fw) -{]-hÀ-¯-Icsöv tImÀ-]-td-j³

{]-_p-²w-þ2014 h-\n-Xm kw-K-aw \S¯n Cu-cm-‰p-t]-´: ap-kve - nw tKƒ-kv l-b¿- sk-°≥-Ud - nk - I v- q-fn-s‚ kp-h¿-W Pq-_n-en ]mTw 50s‚ `m-Ka - m-bn kw-LS- n-∏n-® h-\n-Xm kw-Ka - w {]-_p-≤w 2014¬ ap-Jy A-Xn-Yn-bm-bn ]-fl{- io ]n Sn D-j ]-s¶-Sp-Øp. km-]v, F.Pn.F-kv

se 750 Ip-Spw-_-߃-°v Kp-Ww F-Øp-∂ X-c-Øn-em-Wv ]-≤-Xn X-øm-dm-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øv ]-≤-Xn-hnln-Xw, Kp-W-t`m-‡m-°-fp-sS hn-ln-Xw, kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ ip-Nn-{X-an-j-s‚ {]-tXy-I [-\-k-lm-bw F-∂n-ß-\-bm-bn Cu h¿-jw 18 e-£-tØm-fw cq] hn-\n-tbm-Kn-°pw. ap≥ {Km-k-k-`-Iƒ Xn-cs™-Sp-Ø Kp-W-t`m-‡m-°ƒ°v ]p-d-ta \n-e-hn¬ \-S-∂p-h-cp-

hm-bv-]mta-f

tIm-´-bw: tI-c-f kw-ÿm-\ h\n-Xm hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j\pw tZ-io-b \yq-\-]-£ hn-I-k\ [-\-Im-cy tIm¿-]-td-j-\pw tN¿-∂p kw-L-Sn-∏n-Sn-°p-∂ hm-bv-]m ta-f C-∂v. D-®-bv-°p c≠n-\p Ip-am-c-\-√q¿ I-ayq-\n-‰n lm-fn¬ tN-cp-∂ ta-f Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. h-\nXm hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-t]-gv-k¨ A-Uz. ]n Ip¬-kp A-[y-£-X h-ln-°pw. hm-bv-]m ta-f-bv-°p ]p-d-ta t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Snbpw \-S-°pw. kz-bw-sXm-gn-eneq-sS km-º-Øn-I kp-c-£ F∂-Xm-Wp hn-j-bw. tIm-´-bw \K-c-k-`m sN-b¿-am≥ Fw ]n kt¥m-jv Ip-am¿ hm-bv-]m hn-X-cWw \n¿-h-ln-°pw. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ {io-I-e, ]n F-®v A-–p¬ k-emw lm-Pn, tSm-an I-√m-\n, ]n sP tXm-a-kv, tPmk-^v Nm-h-d, em-en tPm-kv-^n≥ ]n J-Zo-P kw-km-cn-°pw.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-02-07  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-02-07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you