Page 1

2

hnti-j§Ä

t^m-a cm-Pym-´-c I¬-h³-j³ 26 ap-XÂ

l-ko-\-bp-sS t\-«w \n-b-a-k-`-bp-sS {i-²-bnÂ-s¸-Sp-¯pw: ]n kn tPmÀ-Pv

tIm-´-bw: B-kv-t{X-en-b-bn¬ \-S-∂ kv-s]-jy¬ H-fnw-]nw-Ivkn¬ kz¿-W sa-U¬ I-c-ÿtIm-´-bw: s^-U-td-j≥ Hm-^v am-°n-b F F-®v l-ko-\-sb Kh. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv Ipa-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j≥ Ω-\-sØ ho-´n-se-Øn A-\pHm-^v A-ta-cn-°m-kn (t^mtam-Zn-®p. a)s‚ \m-em-a-Xv cm-Pym-¥-c kz-¥w I-gn-hp-Iƒ Xn-cn-®-dnI¨-h≥-j≥ Pq¨ 26 ap-X¬ ™v cm-Py-Øn-s‚ b-i- v D-b¿s]≥-kn¬-th-\n-b-bn-se hm-enØp-∂ l-ko-\-sb- t]m-ep-≈t^m¿-Pn-ep-≈ Im-kn-t\m d-nh¿ k-aq-l-Øn-\v H-∂m-sI {]tkm¿-´n¬ \-S-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm- k-tΩ-f-\- tNm-Z-\-am-sW-∂v A-t±-lw ]-d™p. kv-s]-jy¬ H-fnw-]n-IvØn¬ ]-d-™p. a-{¥n F ]n A-\n¬ Ip-am¿, kn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°v Iq-Spk-Æn tPm-k-^v Fw.F¬.F, X¬ k¿-°m¿ k-lm-bw e-`y-amXn-cp-h-\-¥-]p-cw kn-‰n t]m-en- °-W-sa-∂ B-h-iyw Cu \n-ba-k-`m k-tΩ-f-\-Øn¬ A-h-Xkv I-Ωo-j-W¿ ]n hn-P-b≥, cn-∏n-°p-sa-∂pw tPm¿-Pv ]-dap≥ A-ta-cn-°≥ Aw-_m-knU¿ Sn ]n {io-\n-hm-k≥, ap≥ No-^v sk-{I-´-dn tUm. Un _m_p t]mƒ I-¨-h≥-j-\n¬ kw-_-‘n-°pw. hm¿-Øm- ktΩ-f-\-Øn¬ t^m-a {]-knU‚ v tPm¿-Pv am-Xyp, tI-c-fm tIm Hm-Un-t\-‰¿ kp-\p Fw F, tPm¨ ssS-‰-kv, tXm-a-kv ]p-en-bm-¶p-t∂¬ kw-km-cn-®p.

`-c-W-I-£nAw-K-§Ä C-d-§n-t¸m-bn

™p. \m-´p-Im-cp-sS kv-t\-tlm]-lm-cw ]n kn tPm¿-Pv l-ko\-bv-°v k-Ωm-\n-®p. N-S-ßn¬ ]-©m-b-Øw-Kw ssk-\-_m _o-hn, am-te-Øv {]Xm-]-N-{μ≥, sI Fw F k-enw, A-–p¬ I-emw B-km-Zv, Ip-Ω\w \m-k¿, A-–p¬ k-emw, X¬-l-Øv, A-iv-d-^v ]-s¶-SpØp.

-sN-ß-∂q¿: bp.-Un.-F-^v [m-cW \-S-∏m-hm-Xn-cp-∂-Xn-s\ XpS¿-∂v \-K-c-k-`m Iu¨-knen¬ \n-∂v `-c-W-I-£n- Aw-K߃ C-d-ßn-t∏m-bn. I-cm¿ A\p-k-cn-®v sN-ß-∂q¿ \-K-c-k-`bn¬ sN-b¿-t]-gv-k¨ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ ÿm-\-ß-fpsS A-[n-Im-c ssI-am-‰ I-cm-dpIƒ ]m-en-°m-Ø-Xm-Wv tbmKw _-ln-jv-I-cn-°m≥ Im-c-Wam-b-Xv. `-c-W-I-£n-bm-b bp.Un.F-^n-se 15 Aw-K-ß-fn¬ sN-b¿-t]-gv-k¨, ssh-kv sNb¿-t]-gv-k ¨ F-∂n-h¿ H-gn-®v lm-P-cm-b 13 t]-cpw tbm-Kw _ln-jv-I-cn-®-p.

B-kv-t{X-en-b-bn¬ \-S-∂ kv-s]-jy¬ H-fnw-]nw-Iv-kn¬ kz¿-W-sa-U¬ I-c-ÿ-am°n-b F F-®v l-ko-\-bv-°v \m-´p-Im-cp-sS kv-t\-tlm-]lm-cw ]n kn tPm¿-Pv k-Ωm\n-°p-∂p

tIm«-bw \-K-c-¯nse B-kn-Uv B-{I-a-Ww

X-«p-I-S A-Sn-¨pX-IÀ-¯p sN-ß-∂q¿: ]p-en-bq-cn¬ km-aqln-I hn-cp-≤¿ X-´p-I-S A-Sn-®p X-I¿-Øp. ]p-en-bq¿ i-c-Xv `-h\-Øn¬ i-in-[-c≥ \m-b-cp-sS DS-a-ÿ-X-bn¬ tªm-t°m-^n-kn\p ap-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ X´p-I-S-bm-Wv I-gn-™ cm-{Xn kmaq-ln-I hn-cp-≤¿ A-Sn-®p X-I¿Ø-Xv. cm-{Xn I-®-h-Sw I-gn-™v A-S-®n-´p t]m-b I-S-bn¬ I-S∂p I-b-dn Xq-Wp-Iƒ N-hn-´n HSn-°p-I-bpw Sm¿-∏m-fn≥ Ip-Øn°o-dp-I-bpw Xo-bn-Sm≥ {i-an-°pI-bpw sN-bv-Xn-´p-≠.-v sN-ß∂q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

tam-j-Ww ]-Xn-hm-Ip-¶p -sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ \-K-cØn¬ C-cp-N-{I-hm-l-\-ß-fnepw Hm-t´m-dn-£-bn-epw F-Øn ]-{X-s°-´p-Iƒ tam-jv-Sn-°p-∂Xv ]-Xn-hm-Ip-∂p. ap-f-°p-g, Aco-°-c sX-°pw-ap-dn ta-te-Xn¬ Fw kn cm-tP-{μ≥ C-Xv kw-_‘n-®v sN-ß-∂q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

A-Úm-X-s\ Km-Ôn-`-h-\n {]-th-in-¸n-¨p

]-Ø-\w-Xn-´: Du-cpw-t]cpw A-dn-bm-sX ]-º-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b Xo¿-∞m-S-I-s\ ]ºm t]m-en-kv Km-‘n-`-h\n-se-Øn-®p. A-\y kwÿm-\-Øn¬ \n-∂p h-∂ bm-{Xm-kw-L-Øn¬ \n-∂v Iq-´w sX-‰n-b C-bmƒ-°v kw-km-c-ti-jn-bn-√. t]-cv K-W-]-Xn cm-a-N{μ Ku¿ F-∂v ln-μn-bn¬ F-gp-Xn-°m-Wn-®p. ]-º Fkv.sF N-{μ-ti-J-c≥ \mb-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F.F-kv.-sF kn i-io-{μ≥ A-S-ßp-∂ t]m-en-kv kwL-am-Wv C-bm-sf Km-‘n-`h-\n-se-Øn-®-Xv.-

B-dp Im-ep-I-fp-am-bn ]n-d-¶ ]-ip-¡n-Sm-hv Iu-Xp-I-am-bn

a-√-∏-≈n: aq-∂mw {]-k-hØn¬ B-dv Im-ep-I-fp-ambn ]n-d-∂ ]-ip-°n-Sm-hv \m´p-Im¿-°v Iu-Xp-I-am-bn. F-gp-a-‰q¿ sh-f-f-bn¬ N-cnhp-Im-em-bn¬ kn Fw Pbnw-kn-s‚ ]-ip-hm-Wv Cu A-¤p-X In-Sm-hn-\v P-∑w \¬-In-b-Xv. km-[m-c-W Im-ep-Iƒ°p ]p-d-sa h-b-dn-t\m-Sv tN¿-∂v c-≠v Im-ep-Iƒ IqSn D-≠m-bn-cp-∂p. ]-ip-Ip´n-bpw Im-f-Ip-´n-bp-am-bn Cc-´ In-Sm-hp-Iƒ D-≠m-tI≠-Xm-bn-cp-s∂-∂pw F∂m¬ H-∂m-b-Xm-Wv C-ßs\ kw-`-hn-®-sX-∂pw sh‰-dn-\-dn tUm-Iv-S¿ ]-d-™Xm-bn P-bnw-kv ]-d-™p. In-Sm-hv ]n-∂o-Sv N-Øp.-

17 P\phcn 2014 sh≈n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kTM

bp-h-Xn a-cn-¨ kw-`-h¯n A-t\z-j-Ww ]p-tcm-K-an-¡p-¶p tIm-´-bw: \-K-c-Øn¬- I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bp-≠m-b B-knUv B-{I-a-W-Øn¬ s]m-≈-te‰v bp-h-Xn sIm-√-s∏-´ kw-`-hØn¬ c-≠p-t]-sc tI-{μo-I-cn®v t]m-en-kn-s‚ A-t\z-j-Ww.]-Ø-\w-Xn-´ fm-l kz-tZ-in imen-\n(30)sb-bm-Wv B-kn-Uv Hgn-®v sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv.- \-K-cØn-se ssew-Kn-I sXm-gn-em-fnIƒ X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®sX-∂v t]m-en-kv I-cp-Xp-∂p. bp-h-Xn-sb Hm-t´m-bn-se-Øn hn-fn-®p sIm-≠p-t]m-b c-≠pt]-sc tI-{μo-I-cn-®m-Wv A-t\zj-Ww \-S-°p-∂-Xv. im-en-\n-bpsS tZ-l-Øv B-kn-Uv H-gn-°p∂-Xn-\n-sS s]m-≈-te-s‰-∂p Icp-Xp-∂ C-h-cn¬ H-cmƒ tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ t]men-kv Im-h-en¬ Nn-In¬-k-bn-

em-Wv. kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v 11Hm-fw t]-sc t]m-en-kv I-ÃUn-bn¬ F-Sp-Øn-´p-≠v. ssewKn-I- sXm-gn-em-fn-I-fpw C-h-cpsS C-S-\n-e-°m-cp-am-Wv I-Ã-Unbn-ep-≈-Xv.- \-K-c-Øn-se ssewKn-I sXm-gn-em-fn-I-fm-b a-‰p kv{Xo-I-ƒ- im-en-\n-bp-am-bn I-SpØ A-a¿-j-Øn-em-bn-cp-∂p. -CØ-cw Ip-Sn-∏-I-aq-ew im-en-\-bpsS ap-J-Øv B-kn-Uv H-gn-®v hnIr-X-am-°m≥ B-tem-N-\ \-S∂n-cp-∂-Xm-bn I-Ã-Un-bn-ep-≈h-sc tNm-Zyw sN-bv -X-Xn-eq-sS t]m-en-kn-\p I-s≠-Øm≥ I-gn™n-´p-≠v.- C-Xn-s‚ `m-K-am-Wv ap≥-Iq-´n \n-›-bn-® {]-Im-cw B-kn-Uv B-{I-a-W-sa-∂m-Wv t]m-en-kv I-cp-Xp-∂-Xv.- sI.-Fkv-.B¿.-Sn-kn Ãm‚n-\p k-ao-]Øp \n-∂m-Wv kw-`-h-Zn-h-kw

cm-{Xn-bn¬ im-en-\n-sb H-cmƒ Hm-t´m-bn¬ I-b-‰n-s°m-≠v t]mb-Xv.- im-en-\n-sb B-kn-Uv IqSn-∏n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS D-≠m-b a¬-∏n-Sp-Ø-Øn-\n-sS C-bm-fp-sS ssI-I-fn-epw B-knUv ho-Wp-s]m-≈-te-‰-Xv. A-tX-k-a-bw kw-`-h-Øn¬ Zq-cq-l-X _m-°n \n¬-°p-∂-Xn\m¬ a-‰p ]-e-h-gn-I-fn-epw t]men-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-cp-I-bmWv. C-°m-c-W-Øm¬ A-t\z-jW-Øn-s‚ ]-q¿-W-hn-h-cw ]p-dØp-hn-Sm≥ t]m-en-kv X-øm-dmbn-´n-√. F-∂m¬ A-d-Ãv A-SpØ Zn-h-kw X-s∂ D-≠m-tb°pw.- Un-ssh.F-kv.]n hn A-PnØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-´bw sh-Ãv kn.sF F sP tXm-akv, Cu-Ãv kn.sF dn-tPm ]n tPm-k-^v, Cu-Ãv F-kv.sF sI ]n tXmw-k¨ F-∂n-h-cm-Wv

tI-kv A-t\z-j-n-°p-∂-Xv. sNmΔm-gv-® cm-{Xn- \-K-c-Øn¬ h-bkv-I-c- `m-K-Øv h-®m-Wv bp-h-Xnbv-°p t\-sc B-kn-Uv B-{I-aW-ap-≠m-b-Xv. Ip-∏n-bn¬ I-cpXn-bn-cp-∂ B-kn-Uv bp-h-Xn-sb Ip-Sn-∏n-®-ti-jw ap-J-Øpw am-dnS-Øn-epw H-gn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-e-hn-fn-tI-´v A-b¬-hm-knIƒ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-®-tXmsS I¨-t{Smƒ dqw t]m-en-kv FØn-bm-Wv bp-h-Xn-sb Pn-√m Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. Xp-S¿∂v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw 11Hm-sS im-en-\n a-cn-®p. A-\m-im-ky-Øn-\p ]-e-X-h-W im-en-\n-sb t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-bn-´p-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xm¬ ]n-t‰Zn-h-kw X-s∂ Pm-ay-Øn-en-dßp-I-bm-Wv ]-Xn-hv.

i-_-cn-a-e ZÀ-i-\-¯n-\m-bn B-{Ô-bn \n-¶v F-«w-K kw-Lw ssk-¡n-fn Cu-cm-‰p-t]-´: B-{‘-bn¬ \n∂p F-´w-K kw-Lw ssk-°nfn¬ i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-\Øn-\m-bn k-∂n-[m-\-tØ-°v. B-{‘m-{]-tZ-in-se A-\-¥-]pcn Pn-√-bn-se [¿-a-]p-cw kz-tZin-I-fm-b F-´w-K Xo¿-∞m-S-I kw-L-Ø-n-s‚ eo-U¿ F e-£van \m-cm-b-W-\m-Wv. Fw in-h-Ip-am¿, cm-Km-h-en, c-hn- _m-_p, Zp¿-Km c-ta-iv, kmw-_-in-h, F-kv Nn-∂, cm-Pp F-∂n-h-c-m-Wv k-∂n-[m-\-tØ°p-≈ bm-{X-°n-sS Cu-cm-‰p-t]´-bn-se-Øn-b-Xv. I-gn-™ 10\v cm-hn-se B-dn-\v [¿-a-]p-c-Øv \n-∂mWv C-h¿ bm-{X Xn-cn-®Xv. e-£y-Zn-h-k-am-b 17\v k-∂n[m-\-sØ-Øn A-ø-∏-s\ ImWm≥ I-gn-bp-sa-∂ hn-izm-kØn-em-Wv. C-h¿ an-°-h-cpw 23 X-h-W a-e-N-hn-´n-bn-´p-s≠-¶nepw I-gn-™ aq-∂v X-h-W-bpw ssk-°n-fn-em-Wv k-∂n-[m-\sØ-Øn-b-Xv. bm-{X-bm-cw-`n-® 10\v cm-{Xn Hº-tXm-sS 190 In-tem-ao-‰¿ ssk-°nƒ N-hn-´n. aq-∂mw Zn-hkw- I¿-Wm-S-I-bn-se-Øn. ]n∂o-Sv tI-c-f-Øn-se-Øn. B{‘m, _mw-•q¿, tIm-b-º-Øq¿ h-gn ]m-e-°m-Sv F-Øn Xr-iq¿,

kz-¯v XÀ-¡w

skâv tPmÀ-Pv ]p-¯³-Np-−³ a-eÀ-¯Â IÀ-aw \-S-¶p F-S-Xz: h-©n-∏m-´n-s‚ am-kv-a-cnI Xm-f-Øn¬ N-ßw-I-cn I-c°m-cp-sS-bpw \q-dp-I-W-°n-\p P-tem-¬-k-h t{]-an-I-fp-sS-bpw km-∂n-[y-Øn¬ ]p-Xn-b sk‚ v tPm¿-Pv Np-≠-s‚ a-e¿Ø¬ I¿-aw \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se 11.30\v N-ßw-I-cn thWp B-Nm-cn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ N-ßw-I-cn sk‚ v tPmk-^v-kv Nm-∏-en-\p k-ao-]-ap-≈ am-en-∏p-c-bn-em-Wv h-≈-Øn-s‚ a-e¿-ج I¿-aw \-S-∂-Xv. N-ßw-I-cn sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n hn-Im-cn ^m. tPm-k-^v IS-{]m-Ip-t∂¬, ap-´m¿ sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n hn-Im-cn ^m. sk_m-Ãy≥ a-Æmw-Xp-cp-Øn¬ F-

∂n-h¿ B-io¿-h-Zn-®v `-{Z-Zo-]w sIm-fp-Øn-b-tXm-sS h-≈-Øns‚ a-e¿-ج N-S-ßp-Iƒ Bcw-`n-®p. tZ-io-b \o-¥¬ Xm-cw H-fnw-]y≥ sk-_m-Ãy≥ tkhy¿ ap-Jym-[n-Xn-bm-bn-cp-∂p. 152 tIm¬ \o-f-hpw 51 Aw-Kpew h-Æ-hp-ap-≈ Cu Np-≠\n¬ 91 Xp-g-°m¿ A-©v A-a-c°m¿ H-º-Xv \n-e-°m¿ F-∂nß-s\ Im-bn-I Xm-c-ß-sf Dƒs°m-≈m-hp-∂ X-c-Øn-em-Wv h-≈-Øn-s‚ L-S-\. \n¿-am-WØn-\m-bn ]m-em-˛-s]m≥-Ip-∂Øp \n-∂m-Wv X-Sn F-Øn-®-Xv. 40 e-£w cq-] sN-e-hn¬ 120e[n-Iw sj-b¿ D-S-a-I-fp-sS k-lI-c-W-Øn-em-Wv Np-≠-s‚ \n¿-

B-Zyw tI-sk-Sp-t¡-−-Xv ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\-Xn-tc-: sI.F-kv.bp sXm-Sp-]p-g: k-©-cn-°p-∂ hml-\-Øn-\p ap-I-fn¬ I-b-dn \n∂-Xn-s‚ t]-cn¬ B-Zyw tIsk-Sp-t°-≠-Xv kn-.-]n-.-Fw kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn- P - b - s \- X n- t c- b m- s W- ∂ v sI.F-kv.bp kw-ÿm-\ {]-knU‚ v hn F-kv tPm-bn. em-hv-en≥ tI-kn¬ Ip-‰-hnap-‡-\m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm´-b-Øv \¬-In-b kzo-I-c-W ktΩ-f-\-Øn¬ ]n-W-dm-bn {]-h¿Ø-I-sc A-`n-hm-Zyw sN-bv-X-Xv k-©-cn-°p-∂ Po-∏n-\p ap-Ifn¬ \n-∂m-Wv. tIm-´-bw ]-cn]m-Sn-bp-sS Nn-{X-hpw ho-Un-tbm Zr-iy-ß-fpw ]-°-ep-s≠-∂pw

tPm-bv ]-d-™p. sI.F-kv.bp C-Sp-°n Pn-√mI-Ωn-‰n A-d-°p-fw sk‚ v tPmk-^v-kv tIm-f-Pn-\p ap-∂n¬ \n¿-an-® sh-bv-‰n-Mv sj-Õn-s‚ DZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. Pn-√m -{]-knU‚ v \n-bm-kv Iq-cm-∏n-≈n A[y-£-X h-ln-®p. Pn-tbm amXyp, sI sI ap-c-fo-[-c≥, entPm Fw tPm-kv, B-cn-^v I-cow, kn-_n tPm-k-^v, tSm-Wn tXm-akv, Sp-_n≥ tIm-S-ap-≈n¬, ent\m tPm-kv, F F lm-co-kv, APn¬ lp-ssk≥ ]-s¶-Sp-Øp._n-t\m-bn I-Æ-ap-≠, jn-_p I‰p-ho-´n¬ kw-km-cn-®p.-

I-¯n-¡p-¯n k-tlm-Z-c-§Ä-¡v ]-cn¡v

am-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. G{]n-tem-sS \n¿-am-Ww ]q¿-ØoI-cn-®v \o-c-Wn-bpw. B-d-∑p-f Np-≠≥ h-≈-ßfp-sS \n¿-am-W-Øn-eq-sS {]-ikv-Xn t\-Sn-b N-ßw-I-cn th-Wp B-Nm-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-t´m-fw B-im-cn-am-cm-Wv h-≈Øn-s‚ \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂Xv. sk¬-hn-®≥ hm-fw-]-d-ºn¬ {]-kn-U‚ v, k-°-dn-b am-Xyp sIm-≠-I-ti-cn¬ sk-{I-´-dn, _n-Pp h-en-b-X-d Iym-]v-‰≥, _nPp s]-cp-th-en¬ ssh-kv {]-knU‚ v, _m-_p I-f-∏p-c tPmbn‚ v sk-{I-´-dn-bp-am-b k-an-Xn- FSXz-bn¬ \S∂ sk‚ v tPm¿-Pv ]p-Ø≥Np-≠-s‚ a-e¿-ج I¿-aw bm-Wv Np-≠≥-h-≈ k-an-Xn.

sk³-{S lm-¨-dn-bn P-]v-Xn \-S-]-Sn-IÄ-¡v \o-¡w sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ sk≥{S¬ lm-®-dn-bn¬ Sm-Iv-kv Ip-Sn»n-I-bp-sS t]-cn¬ P-]v-Xn \-S-]Sn-Iƒ-°v \o-°w. ap-´-t°m-gn-°p-™p-߃-°v \n-Ip-Xn G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv h-gn 78 e-£w cq-]-bp-sS Ip-Sn-»n-I h∂-Xm-Wv P-]v-Xn-°v Im-c-W-amb-Xv. A-\y kw-ÿm-\-sØ kzIm-cy lm-®-dn tem-_n-bp-am-bn D-≠m-°n-b [m-c-W-bm-Wv ap-´t°m-gn-°p-™p-߃-°v \n-IpXn G¿-s∏-Sp-Øm≥ Im-c-W-amb-sX-∂pw C-Xn-\p hn¬-∏-\ \nIp-Xn D-tZym-K-ÿ-cp-sS k-lmb-ap-≈-Xm-bpw B-t£-]-ap-≠v. hn-hn-[ cm-jv-{So-b I-£n-Iƒ CXn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-Øv h-∂n-´p-≠v.

kn.]n.Fw t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn \Â-In-b bp-hm-hn-\v aÀ-±-\w

_-kv a-dn-ªv aq-¶p hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]-cn-¡v

tN¿-Ø-e: kn-.]n-.Fw {]-tZ-inI t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]m¿-´nbn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xn-s‚ t]-cn¬ bp-hm-hn-\p a¿-±-\w. tN¿-Ø-e \-K-c-k-` 17mw hm¿Uv sI -Pn -`-h-\n¬ {io-Pn-Øn(27)\m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. C-t±-lsØ tN¿-Ø-e Xm-eq-°m-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-Xm-hn-s‚ t]-cn-ep-≈ `q-anhn-‰-Xn-s‚ I-Ωo-j≥ tNm-Zn-®v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b {]-tZ-in-I t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]m¿-´n G-cnbm -I-Ωn-‰n-bn¬ {io-Pn-Øv ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. C-∂-se ssh-Io-´v 6.30Hm-sS F-Iv-k-sd I-h-e-bn-ep-≈ C-bm-f-p-sS C-eIv-t{Sm-Wn-Iv-kv I-S-bp-sS ap- a¿±-\-Øn¬ ]-cn-t°‰v tN¿-Ø-e Xm-eq-°m-ip-]-{Xn∂n¬ F-Øn-b \m-ew-K -kw-L- bn¬ {]-th-in-∏n® {io-Pn-Øv am-Wv X-s∂ a¿-±n-®-sX-∂v {ioin-I t\-Xm-hn-\p \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw IqPn-Øv ]-d-™p. I-S-bv-°pw tI-Sp-]m-Sp-Iƒ Sp-X¬ Xp-I B-h-iy-s∏-´v `o-j-Wn-s∏-Spkw-`-hn-®n-´p-≠v. `q-an hn¬-∏-\-bv-°p-≈ I- Øp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v {io-Pn-Øv ]-d-™p. Ωo-j≥ t\-c-sØ ]-d-™-X-\p-k-cn-®v {]-tZ- tN¿-Ø-e t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

sN-ß-∂q¿: kz-Im-cy- _- v B-Iv-kn¬ H-Sn-™v \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-™v aq-∂p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰p. tXm-\-bv°m-Sv ]m-e-bv-°¬ th-Wp-tKm-]m-en-s‚ aIƒ ho-W (16), F-Æ-bv-°m-Sv {Km-aw a-cpX≥ X-d a-Wn-°p-´-s‚ a-Iƒ B-cy (18), F-Æ-bv-°m-Sv {Km-aw ]q-h≥-X-d k-Xy-s‚ a-Iƒ ku-ay (19) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. hym-gm-gv-N cm-hn-se 8.-30\v sN-ß∂q¿ ]p-en-bq¿ Im-S≥-am-hv-˛-C-e-™nta¬ dq-´n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Im-bw-Ip-f-Øv \n-∂v sN-ß-∂q-cn-te°p h-∂ i-_-cn _- m-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. B-Iv-kn¬ H-Sn-™v \n-b-{¥-Ww hn-´-tXm-sS tdm-Un-s‚ Xm-gv-N-bn-ep-≈ Cjv-Sn-I I-f-Øn-te-°p a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. _- n-s‚ ap≥-`m-K-Øm-bn bm-{X sNbv-Xn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°m-bn-cp-∂p ]-cn-t°-‰-Xv. hm-l-\-Øn-s‚ Nn-√p-Iƒ Xf¿-∂-X-√m-sX Im-cy-am-b \m-i-\-jv-S߃ C-√. ]-cn-t°-‰-h-sc am-th-en-°-c-bnse Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

i_cn-a-e Xo¿-∞m-S-\-Øn-\mbn B-{‘-bn¬ \n-∂v ssk-°n-fn¬ FØnb kw-Lw A-¶-am-en, Im-e-Sn, aq-hm-‰p-]p-g, L-Sw ]n-Sn-®-Xm-sW-∂pw FsXm-Sp-]p-g, Cu-cm-‰p-t]-´ h-gn ∂m¬ tI-c-f-Øn-se Su-Wp-IF-cp-ta-en-bn-se-Øn C-hn-sS hn- fn¬ t]m-epw X-W¬-a-c-ß-fpw {i-an-®v C-∂v cm-hn-se ]-º-bn- a-‰pw \n¬-°p-∂-Xv bm-{X-bv-°v se-°v ]p-d-s∏-Spw. h-f-sc Ip-fn¿-a \¬-Ip-∂-XmZn-h-kw 150 In-tem-ao-‰¿ Zq-c- sW-∂pw C-h¿ ]-d-bp-∂p. Xn-cnam-Wv ssk-°nƒ bm-{X. e-£y- sI sse≥ _-kp-I-fn-em-Wv bmZn-h-kw X-s∂ a-e-N-hn-´m≥ km- {X-. [n-°p-sa-∂v F e-£v-an \m-cm-bG-gp ssk-°n-fp-I-fpw c-≠pW≥ ]-d-™p. h¿-jw D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-XmB-{‘-bn-se-bpw X-an-gv-\m- bpw S-b¿, Syq-_v F-∂n-h ]p-Xn´n-se-bpw tdm-Up-I-sf A-t]- b-Xn-´m-Wv bm-{X-sb-∂pw C-h¿ £n-®v tI-c-f-Øn-se bm-{X Zp-¿- ]-d-™p.

Im-™n-c-∏-≈n: kz-Øv X¿-°-sØ Xp-S¿-∂p-≠m-b kw-L¿-jØn¬ k-tlm-Z-c-߃ ]-c-kv-]-cw \-S-Øn-b I-Øn-°p-Øn¬ C-cph¿-°pw ]-cn-t°-‰p. Im-™n-c-∏-≈n tIm-hn¬-°-S-hn¬ h-en-b-Ip∂-Øv l-_o-_p-√ (55), k-^-dp-√ (45) F-∂n-h-cm-Wv ]-c-kv-]-cw IØn-°p-Øv \-S-Øn-b-Xv. ]-cn-t°-‰ C-h-sc tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏-n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v aq-t∂m-sS-bm-Wv kw-`-hw. kz-Øv X¿-°-amWv I-Øn-°p-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂v ]n-Xm-hv Jm≥-Ip-´n h-en-b-Ip∂-Øv ]-d-™p. l-_o-_p-√-bpw k-^-dp-√-bpw h¿-j-ß-fm-bn Kƒ^n¬ ÿn-c tPm-en-°m-cm-Wv. k-^-dp-≈ c-≠p-am-k-am-bn eo-hn-\v \m-´n¬ h-∂n-´v. aq-Ø-bmƒ l-_o-_p-√ H-cm-gv-N-bm-bn \m-´n-seØn-bn-´v. h¿-j-ß-fm-bn A-©p sk‚ v ÿ-e-Øn-\pw ]p-c-bn-S-Øn\pw th-≠n c-≠p-t]-cpw h-g-°v Iq-Sp-am-bn-cp-∂p. c-≠p-am-k-sØ eo-hn-\p h-∂ k-^-dp-√ am-Xm-hn-s\ sIm-≠v ÿ-ew ap-gp-h≥ kz-¥w t]-cn¬ tN¿-Øp F-∂ Im-c-Ww ]-d-™mWv C-cp-h-cpw \-Sp- tdm-Un¬ ]-c-kv-]-cw Ip-Øn-b-sX-∂v Zr-Iv-km£n-Iƒ ]-d-bp-∂p. t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn kzo-Icn-®p.

{io-e-¦-bn \n-¶v i-_-cn-a-e-bn-se-¯m³ sN-e-hm-b-Xv 30 e-£w F-cp-ta-en: {io-e-¶-bn¬ \n-∂v Ir-jv-W-bpw 68 Aw-K kw-Lhpw i-_-cn-a-e bm-{X-°m-bn sN-e-hn-tS-≠n-h-∂-Xv 30 e-£Øn¬ ]-cw cq-]m. {io-e-¶-bn¬ \n-∂p i-_-cna-e-bn¬ F-Øn a-S-ßm≥ hnk, hn-am-\-Sn-°-‰v, hm-l-\-hm-SI, a-S-°-bm-{Xm -sN-e-hv, `-£W-sN-e-hv Dƒ-s∏-sS H-cmƒ-°v Ip-d-™-Xv A-c-e-£w cq-] th≠n-h-cp-sa-∂v Ir-jv-W ]-d™p. Ir-jv-W-bpw kw-L-hpw Z¿-i-\w \-S-Øn C-∂-se \m-´nte-bv-°v a-S-ßn. sIm-fw-t_mbn¬ \n-∂p sN-ss∂-bn¬ hnam-\-an-d-ßn c-≠v Sq-dn-Ãv _- pI-fn-em-Wv kw-L-sa-Øn-b-Xv. bm-{X-sN-e-hn-\p `m-cn-® Xp-I sN-e-hm-Ip-sa-∂-Xn-\m¬ {ioe-¶-bn¬ \n-∂v i-_-cn-a-e Z¿-

F-cp-ta-en-bnseØnb {io-e-¶-°m-¿ i-\-Øn-s\-Øp-∂-Xv Ip-d-®p- bn ap-S-ßm-sX Ir-jv-W A-øt]¿ am-{X-am-sW-∂v Ir-jv-W ∏-Z¿-i-\w \-S-Øp-∂p. X-an-gv ]-d-™p. a-‰p-≈-h¿ h-gn-]m-Sp- kw-km-cn-°m≥ G-sd C-jv-SI-fpw a-‰pw ssI-am-dn i-_-cn-a- s∏-Sp-∂ {io-e-¶≥ P-\-X-°v Ce-bn-se-Øm-\p-≈ B-{K-lw a- ¥y-tbm-Spw X-an-gv-\m-Sn-t\m-Spw \- n-sem-Xp-°n sIm-fw-t_m- G-sd C-jv-S-am-sW-∂v Ir-jvbn-se A-ø-∏-t£-{X-Øn¬ W ]-d-™p. th-j-Øn-epw Po-hn-X co-XnZ¿-i-\w \-S-Øn Xr-]v-Xn-b-S-bpI-bm-Wv. I-gn-™ 23 h¿-j-am- bn-epw X-an-gv-\m-´p-Im-sc-t∏m-

kn.]n.Fw k-a-c-¸-´-en F³ P-b-cm-PvFw.FÂ.F; cm{ão-b \o-¡-sa¶v s]m≥-Ip-∂w: tIm¨-{K- pw tI-c-fm tIm¨-{K-kv FΩpw XΩn-ep-≈ _‘w h-j-fm-bncns° kn. ]n.Fw k-a-c-∏-¥-en ¬- tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) t\-Xm-hpw Im-™n-c-∏-≈n Fw. F¬.Fbp-am-b tUm. F≥ P-bcm-Pv FØnb-Xv hn-hm-Z-amhp∂p. C-∂-se kn.]n.Fw tI{μ-k¿-°m¿ ]m-N-I hm-X-I hne h¿-[-\-hn-s\-Xn-tc s]m≥-Ip∂-Øv \-S-Øp-∂ k-a-c-∏-¥enem-Wv P-b-cm-Pv F-ØnbXv. \n-cm-lm-cw -B-N-cn-°p-∂ {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw Fw Pn hnt\m-Zn-\v l-kv-X-Zm-\w sN-bv-XXn-\p ti-jw k-μ¿-i-\ U-b-dnbn¬ H-∏n-´v G-Xm-\pw an-\n-‰pIƒ-°n-S-bn¬ A-t±-lw a-S-ßn. F-∂m¬ k-μ¿-i-\-Øn-\p ]n-∂n¬ cm-{„o-b-an-s√-∂pw t\sc-a-dn-®v Xm≥ ]m-N-I-hm-X-I -

]m-N-I-hm-X-I hn-e-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc kn.]n.Fw s]m≥-Ip∂-Øv \-S-Øp-∂ A-\n-›n-X-Im-e \n-cm-lm-c k-Xy-{K-l thZn-bn¬ tUm. F≥ P-b-cm-Pv Fw.F-¬.F F-Øn-b-t∏mƒ hn-e-h¿-[-\-hn-\v F-Xn-cm-sW∂pw X-s‚ kp-lr-Øp-Iq-Sn-bmb {Km-a-∏-©m-b-Ø-Kw \n-cm-lc-a-\p-„n-®-t∏mƒ k-μ¿-in-®p F-∂p- am-{X-ta D-≈q F-∂pw Fw.F¬.F ]-d-™p. F-∂m¬ k-μ¿-i-\-Øn-\p ]n-∂n¬ cm-{„o-b \o-°w D-s≠∂ B-tcm-]-W-w i-‡-am-Wv.

Fw.F¬.F k-a-c-∏-¥¬ kμ¿-in-®-Xv tIm¨-{K-kv t\-Xm°ƒ-°n-S-bn¬ \o-c-k-Øn-\p hgn-h-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-t±-l-tØm-sSm-∏w tI-c-fm tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fm-b tSman sUm-an-\n-°pw A-Uz. kp-tajv B≥-{Uq-kpw D-≠m-bn-cp∂p.

se-bm-Wv {io-e-¶-°m¿. `-c-W kw-hn-[m-\-Øn¬ am-{X-am-Wv {]-I-S-am-b am-‰-ap-≈-Xv. Cu hy-Xym-kw I-d≥-kn t\m-´p-Ifn-epw Im-Wmw. C-¥y≥ cq-]bv-°v km-ay-am-b t\m-´p-I-fmWv {io-e-¶-bp-tS-Xv. {io-e-¶-bn¬ 2000Øn-s‚bp 5000Øn-s‚-bpw h-sc t\m´p-I-fp-≠v. C-Ø-h-W sN-e-hv Ip-d-°m-\m-bn ]-c-am-h-[n {i-an®n-´pw 30 e-£w cq-]-tbm-fw i_-cn-a-e bm-{X-°v sN-e-hn-s´∂v Ir-jv-W ]-d-™p. bm-{X-bv°n-sS F-cp-ta-en-bn¬ X-ßp∂-Xv s]m-Xp-a-cm-a-Øv K-Ãv lu-kn-s‚ ap-‰-Øm-Wv. h¿-jØn¬ H-cn-°-ep-≈ ku-lr-ZØn-\v sN-e-th-dp-sa-¶n-epw h¿-j-ß-fp-sS ]-g-°-am-bn-°gn-™n-cn-°p-∂p.

ss_-¡n-se-¯n-b c-−w-K-kw-Lw hr-²-bp-sS am-e IhÀ¶p tIm-´-bw: ss_-°n-se-Ønb c-≠w-K-kw-Lw hr-≤-bpsS I-gp-Øn¬ \n-∂v A-©p ]-h-s‚ kz¿-W-am-e s]m-´ns®-Sp-Øp. C-∂-se ssh-Io´v B-tdm-sS X-e-tbm-e-∏-dºv ko-tbm¨ P-Mv-j-\p kao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-e-tbm-e-∏-d-ºv h-Sbm¿ a-Wn-a-μn-c-Øn¬ I-cpWm-I-c-s‚ `m-cy P-e-Pm-aWn-bp-sS (63) I-gp-Øn¬ \n∂m-Wv am-e-s]m-´n-®-Xv. \-S∂p t]m-hp-I-bm-b-n-cp-∂ Pe-Pm-a-Wn-bp-sS ]p-d-In¬ \n-∂v ss_-°n-se-Øn-b c≠w-K-kw-L-w C-h-cp-sS Igp-Øn¬ \n-∂v am-e-s]m-´n-®v c- £ - s ∏- S p- I - b m- b n- c p- ∂ p. kw-`-h-Øn¬ X-e-tbm-e-∏d-ºv t]m-en-kv tI-sk-SpØp.


{]mtZ-inIw

17 P\phcn 2014 sh≈n

]m-N-I-hm-X-I hn-e hÀ-[-\: Kym-kv G-P³-kn Hm-^n-kv amÀ-¨v \-S-¯n

]cn-]mSn ap-´-∏-≈n ln-Zm-b-Øp¬ Ckvv-emw P-am-A-Øv A-¶-Ww: B-flm-hv hn-S-]-d-bp-tºmƒ F∂ hn-j-b-Øn¬ ap-l-Ω-Zv kmZn-Jv au-e-hn A-¬-Jm-kn-an-bpsS C-kv-em-an-I {]-`m-j-Ww-˛ cm-{Xn 7.00  C-f-ßp-fw {io-[¿-a-im-kmXm-t£-{X-w: h-k-μ-Ip-am¿ kmº-in-h-s‚ I-Ym-{]-kw-Kw-˛ ssh-Io-´v 6.45  s]m≥-Ip-∂w Xn-cp-°p-Spw_ s^m-dm-\m tZ-hm-e-b-w: Xncp-\mƒ B-tLm-jw sa-gp-Ip-Xncn {]-Z¿-i-\w. ssh-Io-´v-˛ 7.30 

ssh-°w: A-\ym-b-am-b ]m-N-I-hm-X-I hn-e h¿-[-\-hv ]n≥-h-en°p-I, hn-e \n-b-{¥-Wm-[n-Im-cw k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°p-I, B-[m-dns‚ t]-cn-ep-≈ X-´n-∏v A-h-km-\n-∏n-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v tI-c-f a-ln-fm kw-Lw a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Kym-kv G-P≥-kn Hm-^n-kn-te-°v {]-Xn-tj-[ am¿-®v \-SØn. sI A-Pn-Øv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. eo-\-Ω D-Zb-Ip-am¿, sI Un hn-iz-\m-Y≥, ]n F-kv ]p-jv-]-a-Wn, ]n {]-Zo-]v, sI ]n _o-\, jo-e kp-tc-i≥ kw-km-cn-®p

Pm-Y-bv-¡v kzo-I-c-Ww \msf

Adnbn-¸pIÄ

A-Xn-c-¼p-g 25\v {]m-tZ-in-I A-h-[n tIm-´-bw: A-Xn-c-ºp-g sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\m-∏-≈n Xn-cp\mƒ {]-am-Wn-®v 25\v A-Xn-cºp-g ]-©m-b-Øn-se F-√m k¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ-°pw hnZ-ym-`-ym-k ÿm-]-\-߃-°pw I-e-Iv-S¿ {]m-tZ-in-Im-h-[n {]J-ym-]n-®p. Cu Zn-h-kw \n-›bn-®n-cn-°p-∂ s]m-Xp-]-cn-]m-SnIƒ-°pw ]-co-£-Iƒ-°pw am-‰ap-≠m-bn-cn-°n-√.

sS³-UÀ £-Wn-¨p

tIm-´-bw: s^-{_p-h-cn 18, 19 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-´-b-Øv \-S°p-∂ kw-ÿm-\-X-e ]-©m-bØv Zn-\m-tLm-j ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ {]-Xn-\n-[nIƒ-°v D-]-lm-cw \¬-Ip-∂-Xn\v 3,500 tImw-πn-sa‚-dn _m-KpIƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\p sS≥-U¿ £-Wn-®p. hn-h-c߃ 0481 2560282 F-∂ t^m¨ \-º-cn-epw www.lsg.kerala.gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰nepw e-`n-°pw.

hm-¡v C³ CâÀ-hyq 21\v

tIm-´-bw: tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se F-bv-Uv-kv I¨-t{Smƒ skm-ssk-‰n-bp-sS F.-B¿.Sn bq-\n-‰n-te-°v Iu ¨-kn-e¿, Um-‰m am-t\-P¿ Xkv-Xn-I-I-fn¬ \n-b-a-\-Øn-\p≈ hm-°v C≥ C‚¿-hyq 21\v cm-hn-se 11\v {]n≥-kn-∏-en-s‚ Hm-^n-kn¬ \-S-°pw. c-≠v X-kvXn-I-I-fn-epw H-scm-gn-hp ho-Xam-Wp-≈-Xv. Fw.-F-kv.-U-ªyp (sa-Un-°¬ B‚ v ssk-Iym{Sn-Iv tkm-jy¬ h¿-°v A-`nIm-ayw) B-Wv Iu¨-kn-e¿ Xkv-Xn-I-bn¬ ]-cn-K-Wn-°-s∏-Sp∂-Xn-\p-≈ tbm-K-y-X. Um-‰m am-t\-P-¿ X-kv-Xn-I-bv-°p th≠ tbm-K-y-X _n-cp-Z-hpw (sImta-gv-kv A-`n-Im-ayw) Aw-Ko-IrX ÿm-]-\-Øn¬- \n-t∂m k¿h-I-em-im-e-bn¬-\n-t∂m e-`n® Un-tπm-a C≥ I-w-]-yq-´¿ Bπn-t°-j-\p-am-Wv. {]-Xn-am-kw 13,000 cq-]-bm-Wv th-X-\w. Xm¬-∏-c-y-ap-≈-h¿ hn-i-Z-am-bn _-tbm-Um-‰-bpw t^m-t´m-bpw tbm-K-y-X-bpw {]-hr-Øn-]-cn-Nb-hpw sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n°-‰p-I-fpw km-£-y-s∏-Sp-Øn-b C‚¿-h-yq-hn-\p lm-P-cm-h-Ww.

I-½n-än cq]o-I-cn¨p ap-≠-°-bw: Bw B-Zv-an ]m¿-´n ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n cp-]o-I-c-n®p. tbm-Kw ap-≠-°-bw hym-]mc-`-h-\n¬ \-S-Øn. tUm. ]-hn{X≥ A-[y-£-X h-ln-®p. _m_p-Ip-am¿ hn-gn-°-tØm-Sv, jmPn Xm-∂n-aq-´n¬, tPm¿-Pv k-Jdn-b kw-km-cn-®p.

kottayam/ktm

kn.F-kv.sF U-]yq-´n tam-U-td-‰¿ _nj-]v tUm. tXma-kv sI DΩ-\v tIm´-bw sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ \¬In-b kzo-IcWw

tIm-´-bw: kz-X-{¥ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ {]-Nm-c-W Pm-Y \msf D-®-bv-°v 12\v ]m-d-tØm-´n¬ F-Øn-t®-cpw. Su¨ Nph-´p- sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥, \n¿-am-W sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥, a-‰p t]m-j-I kw-L-S-\ {]-h¿-Ø-I¿ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. kzo-I-c-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ hn-P-bn-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn F-kv.Sn-bp ta-J-em- I-Ωn-‰nbp-sS tbm-Kw ]m-d-tØm-´n¬ I-_o¿ ap-°m-en-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ \-S-∂p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Fw F I-_o¿ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

]-²-Xn cq-]o-I-c-Ww: amÀ-K -\nÀ-tZ-i-§Ä ]m-en-¡-W-sa-¶v -\n-À-a-em Pn-½n tIm-´-bw: h-cpw- h¿-j-ß-fn-te°p-≈ ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W -{]h¿-Ø-\-ß-fn¬ X-t±-i-k-z-bw`-c-W ÿm-]-\-߃ am¿-K -\n¿tZ-i-߃ Ir-Xy-am-bn ]m-en-°W-sa-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn. 2014˛15, 2015-˛16 hm¿-jn-I ]-≤-Xn cq]o-I-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v h¿-°n-Mv {Kq-∏v s]m-Xp-tbm-KØn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]©m-b-Øv lm-fn¬ \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. {Km- a - ∏ - © m- b - Ø p- I - f p- a mbpw tªm-°v ]-©m-b-Øp-I-fpam-bpw N¿-®-Iƒ \-S-Øn kw-bp‡- ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏n-em-°p-∂Xn-\v Pn-√m ]-©m-b-Øv \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°pw. F-√m ta-J-e-Iƒ-°pw ap≥K-W-\ \¬-In-bp-≈ ]-≤-Xn cq-

sN-b¿-t]-gv-k¨-am-cm-b tPmkv ]p-Ø≥-Im-e, D-jm hn-Pb≥, Aw-K-ß-fm-b cm-[m hn \mb¿, sI -F A-∏-®≥, _o-\m _n-\p, k-Pn- a-™-°-S-ºn¬, an\n _m-_p, km-en tPm¿-Pv, F≥ sP {]-km-Zv, km-£-c-Xm an-j≥ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ tUm. hn hn am-Xyp X ]-s¶-Sp-Øp. hm¿-jnI ]-≤-Xn-Iƒ cq-]o-I-cn-°p-∂Xn-\v B-h-i-y-am-b {In-bm-fl-I am¿-K -\n¿-tZ-i-߃ \¬-Ip-∂Xn-\v 15 h¿-°n-Mv {Kq-∏p-I-fm-Wv cq-]o-I-cn-®-Xv. C-h-bp-sS \n¿-tZ-i-߃ N¿® sN-bv-Xv I-c-Sv X-øm-dm-°n c≠p h¿-j-߃-sIm-≠v Pn-√Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ hm¿-jn-I ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´ h¿-°n-Mv {Kq-∏v sb kz-bw-]-c-ym-]v-X-am-°m≥ Ds]m-Xp-tbm-Kw -Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p X-Ip-∂ ]-≤-Xn-I-fm-Wv cq-]o-I]o-I-c-W-am-Wv e-£-y-an-Sp-∂- kn-U‚ v ]-d-™p. Pn-√m ]-©m- z. ^n¬-k¨ am-X-yq-kv A-[-y- cn-t°-≠-sX-∂v tbm-Kw A-`nsX-∂pw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]- b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v A-U- £-X h-ln-®p. Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n {]m-b-s∏-´p.

I-cn-bÀ ssK-U³-kv ¢m-kv \m-sf F-cp-ta-en: \yq-\-]-£ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS hn-Zym-`ym-kw sa-®-s∏-SpØp-∂-Xn-\m-bn D-]-cn-]-T-\ km-[y-X-Iƒ hn-h-cn-°p-∂ I-cn-b¿ ssK-U≥-kv ¢m-kv \m-sf cm-hn-se H-º-Xv ap-X¬ H-cp a-Wn-h-sc _n-cp-Z hn-Zy¿-Yn-Iƒ-°pw, 1.30 ap-X¬ \m-ev h-sc 10, π-kv Sp hn-Zym¿Yn-Iƒ-°pw \-S-°pw. Im-™n-c-∏-≈n sk‚ v tUm-an-\n-Iv-kv l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn-em-Wv ¢m-kv. H-∏w I-cn-b¿ F-Iv-kn-_n-j\pw D-≠m-hpw. Im-™n-c-∏-≈n Xm-eq-°n-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏m-Wv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv.

hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw

Cu-cm-‰p-t]-´: ssI-c-fn ]p-cp-j kzm-{i-b kw-L-Øn-s‚ G-gm-a-Xv s]m-Xp-tbm-Kw \-S-Øn. ssI-c-fn Hm-^n-kn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w tI-c-f bp-h-P-\ t£-a t_m¿-Uv Aw-Kw A-Uz. tjm ¨ tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-Lw {]-kn-U‚ v hn F-®v D-°m-jv A-[y£-X -h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n sI \u-jm-Zv, sI F-kv F d-lnw, Cu-cm‰p-t]-´ tªm-°v Pn.C.H Sn kn tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, ]n Fw A–p¬ Jm-Zn¿, sI sF \-Po-_v, ]n F-®v jm-\-hm-kv, hn F-kv lnem¬ kw-km-cn-®p. ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn \q-dp-±o≥ h-´-°-bw (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), ]n F-kv \m-k¿ (ssh-kv {]-kn-U‚ v), sI F-kv A-Pv-a¬ (tPm. sk-{I-´-dn), Fw Fw am-ln≥ (J-Pm-©n) F∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

`À-¯m-hn-sâ Xn-tcm-[m-\w: t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a-sÃ-¶v bp-h-Xn tIm-´-bw: H-cp-an-®v Xm-a-kn-°th ap-ßn-b `¿-Øm-hn-s\-∏-‰nbp-≈ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a-s√-∂v bp-h-Xn hm¿-Øm- k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. C-Xp kw-_-‘n-®v bp-h-Xn ap-Jy-a-{¥n-°pw ]-cm-Xn \¬-In. Xn-cp-h-¥-]p-cw X-ºm-\q¿ kz-tZin-\n jo-em In-tjm-dm-Wv (38) `¿-Øm-hv Ir-jv-W-Ip-am¿ Intjm-dn-s\-Xn-tc sh-Ãv t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. kv-t\-ln-®p hn-hm-lw I-gn-®h-cm-b C-cp-h-cpw X-ºm-\q-cn¬ hm-S-I- ho-´n¬ Xm-a-kn-°-th Ign-™ Un-kw-_-dn-em-Wv dn-b¬ F-tÃ-‰v _n-kn-\-kn-s\-∂p ]-d™v C-bmƒ tIm-´-b-tØ-°p apßn-b-Xv. H-cp am-k-am-bn-´pw hn-h-cw C√m-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v joem X-ºm-\q¿ tÃ-j-\n¬ ]-cmXn \¬-In. C-X-dn-™ In-tjm¿

Xm≥ tIm-´-b-Øp-s≠-∂p ]-d™v A-\p-\-b-Øn¬ bp-h-Xnsb hn-fn-®p-h-cp-Øn. Xp-S¿-∂v P\p-h-cn \m-ep ap-X¬ F-´p-h-sc sI.F-kv.B¿.Sn.kn-°p k-ao]-ap-≈ tem-Uv-Pn¬ Xm-a-kn-®p. F-´n-\v cm-hn-se C-bmƒ ho≠pw ap-ßn. Xp-S¿-∂v bp-h-Xn sh-Ãv t]men-kn-epw Un-ssh.F-kv.]n°pw ]-cm-Xn- \¬-In. F-∂m¬ A-t\z-j-Ww ^-e-{]-Z-am-bn-s√∂m-Wv C-h-cp-sS ]-cm-Xn. C-Xn\n-sS ]-e-h-´w In-jm¿ bp-h-Xnsb t^m-Wn¬ hn-fn-®n-cp-∂p. Cu hn-h-cw t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-®n-´v A-t\z-j-Ww Du¿Pn-X-s∏-Sp-Øn-bn-s√-∂m-Wv Bt£-]w. A-Xn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-csØ hm-S-I ho-´n¬ \n-∂v bp-hXn-sb ho-´p-S-a C-d-°n-hn-´p. `¿Xr-ho-´p-Im-cpw kz-¥w ho-´p-Imcp-am-bn kz-c-t®¿-®-bn-√m-Ø-Xn-

\m¬ `¿-Øm-hn-s\ I-s≠Øm≥ th-≠ \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂m-Wv bp-h-Xn-bp-sS B-h-iyw.

_-Ên-\p ]n-¶n ss_-¡n-Sn-¨v c-−pt]À-¡v ]-cn-¡v X-e-tbm-e-∏-d-ºv: kz-Im-cy _ n-\p ]n-∂n¬ ss_-°n-Sn-®v ss_-°v bm-{X-°m-cm-b c-≠pt]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ss_-°n¬ k-©-cn-®n-cp-∂ ssh-°w kz-tZ-in-I-fm-b Pn-jvWp, cm-lp¬ F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 5.15Hm-sS h-S-bm¿ am¿-«o-_ kvIq-fn-\p k-ao-]-Øp- h-®m-Wv A]-I-Sw. ]-cn-t°-‰ C-cp-h-tc-bpw ssh-°w Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ {]m-Y-an-I Nn-In¬ \¬-Inb-ti-jw tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p.

t{X-en-b, Im-\-U F-∂o cm-{„ß-fn¬ \n-∂p-≈ hn-Z-Kv-[-cm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. 21\v sIm-®n-bn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ Fw.Pn k¿-hI-em-im-e t{]m- -ssh-kv Nm≥k-e¿ jo-\m jp-°q¿ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. tI-c-fm tNw-_¿ Hm^v sIm-ta-gv-kv sN-b¿-am≥ C ]n tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln°pw. tI-c-fm tNw-_¿ Hm-^v sImta-gv-kv h-\n-Xm t^m-dw I¨-ho\¿ tj¿-fn tPm-kv, hn-Im-cn P\-dmƒ tam¨. sP-bnw-kv ]m-ebv-°¬, {]n≥-kn-∏¬ kn-ÿ ta-gv-kn s\-Spw-ºp-dw, kn-ÿ tUm. A-a-e, sP-kn am-Xyp kwkm-cn-°pw. 24\v D-®-I-gn-™v c≠n-\v \-S-°p-∂ A-¥¿-tZ-io-b

ap-kv-enw G-tIm-]-\ k-t½-f-\w\m-sf Cu-cm-äp-t]-«-bn Cu-cm-‰p-t]-´: ap-kv-enw F-Pyq-t°-j-\¬ skm-ssk-‰n Pn-√m IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n-® ap-kv-enw G-tIm-]-\ k-tΩ-f-\w \m-sf \-S°pw. k-tΩ-f-Øn¬ C-¥y≥ sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ Aw-K-ambpw tZ-io-b \yq-\-]-£ hn-Zym-`ym-k tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n Aw-Kam-bpw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ Fw.C.F-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^-k¬ K-^q-dn-\v kzo-I-c-W-hpw \¬-Ipw. ssh-Io-´v B-dn-\v \-S-bv-°¬ _-d-°m-Øv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w tUm. ]n F ^-k¬ K-^q¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Fw.C.F-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v sI C ]-co-Xv A-[y-£-X -hln-°pw. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. ]n H sP e-∫, kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n F-®v s\-Po-_v, {]-^. Fw sI ^-co-Zv, Pn-√m sk-{I-´-dn Fw Fw l-\o-^v, ]n sI Im-knw, sI F ap-l-Ω-Zv \-Zo¿ au-e-hn, sI F-®v ap-l-Ω-Zv C-kv-am-bn¬ au-e-hn, hn ]n kp-ss_¿ au-e-hn, _-jo¿ tX-\w-am-°¬, ]n _n A-–p¬ A-ko-kv, A–p¬-P-∫m¿ X-h-°¬, Fw F-^v A-–p¬-Jm-Z¿, l-_o-_p-√mJm≥ kw-km-cn-°pw.

hm-l-\-{]-Nm-c-W Pm-Y-bv-¡v kzo-I-c-Ww ap-≠-°-bw: kz-X-{¥- sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ (F-kv.Sn.bp) kwÿm-\ {]-kn-U‚ v A-l-Ω-Zv-Ip-´n D-Æn-Ip-fw, P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. d-“-Øp-√-F-∂n-h¿ \-bn-°p-∂ hm-l-\ {]-N-m-c-W Pm-Y-bv°v \m-sf 2.30\v ap-≠-°-b-Øv ta-J-em I-Ω-n-‰n- kzo-I-c-Ww \¬Ipw. A-en A-Iv-_¿ F-cp-ta-en-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b Btem-N-\m tbm-K-Øn¬ Fw kn Jm≥, \-hm-kv tXm-∏n¬, ]n Fw F I-_o¿ ]m-d-tØm-Sv, ]n Fw l-\o-^ kw-km-cn-®p.

h-\n-Xm kw-cw-`-I-Xz k-tΩ-f\w tI-{μ Du¿-P k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. am¿ tPm-k-^v s]cp-t¥m-´w A-[y-£-X h-ln°pw. kn F-^v tXm-a-kv Fw.F¬. F, \-K-c-k-`m-[y-£ kv-an-Xm Pb-Ip-am¿, Ip-Spw-_-{io Pn-√m tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ tim-`m e£v-an, kn-kv-‰¿ tUm. ta-gv-kn s\-Sp-ºp-dw, kn-ÿ tUm. A-ae, sP- n tXm-a-kv, {]-^, dm-Wn a-cn-bm tXm-a-kv, tXm-a-kv sP ]m-em-°p-t∂¬ kw-km-cn-°pw. sk-an-\m-dn-s\- Ip-dn-®p-≈ hn-hc-߃-°v 8547945302 \-º-dn¬ _-‘-s∏-Sm-hp-∂-Xm-sW-∂v `mc-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\- tZ-io-b-]m-X-bn¬ sIm-Sp-ßq-cn-\p k-ao-]w \n-b-{¥-Ww-hn-´v I-S-bn-en-Sn-®v Xm-gv-®-bn-te-°p Øn¬ A-dn-bn-®p. a-dn-™ tem-dn

D-ä-h-sc I-®o-cn-em-gv-¯n {]n³-kv bm-{X-bm-bn ap-°q-´p-X-d: I-fn-°m-\pw ]Tn°m-\pw \n-g¬ t]m-se F-∂pw H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ C-c-´- k-tlmZ-c≥ {]-^p-en-\pw, Ip-™-\p-PØn ]n-t‚m-bv° - pw {]n≥-kv C-\n th-Z-\ \n-d-™ Hm¿-a-Iƒ am{Xw. ss_-°n-Sn-®v Nn-In-¬k - b - nen-cn-s° a-cn-® A-d-bm-™n-ena-Æv D-Ω≥-˛-cm-Pn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-b {]n≥-kn-s‚ (12) ar-XtZ-lw C-∂-se kv-Iq-fn¬ s]mXp-Z¿-i-\-Øn-\p h-®-t∏mƒ kl-]mTn-Iƒ-°v k-¶-S-a-S-°m-\mbn-√. ]Tn-°m-\pw, I-em-cw-K-ß-fnepw H-∂n-s\m-∂v k-a¿-Y-\m-bncp-∂p {]n≥-kv. C-S-I-S-Øn X-ebn-W-Ø-Sw sk‚ v ta-co-kv ]≈n-°c - n-sI tdm-Uv Ip-dp-sI I-S°m-\m-bn a¨-Xn-´-bn¬ \n-∂p Nm-Sn C-d-ßp-tºm-gm-Wv {]n≥kn-s\ ss_-°n-Sn-®-Xv. Kp-cp-X-cam-bn X-e-bn-te-‰ ]-cn-°p-I-tfmsS Zn-h-k-ß-tfm-fw tIm-´-bw

tZ-lm-kzm-Øyw: A-\y-kwØm\ sXm-gn-em-fn a-cn-¨p

tIm´bw: tZ-lm-kzm-ÿyw A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v saUn-°¬ tImf-Pv B-ip]-{Xn-bn-te-bv-°p sIm≠p-t]m-b A\y-kwÿm\ sXm-gn-em-fn a-cn-®p. ]-©na_w-Kmƒ kz-tZ-in Ip¿-in-em¬(42)B-Wv a-cn-®-Xv. tIm´-bw \m-Kº-Sw `m-K-ØmWv C-bmƒ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. cm-{Xn-bn¬ tZ-lm-kzm-ÿyw A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip]-{Xnbn-te-bv-°p sIm≠p-t]m-hp-∂-Xn-\n-sS ac-Ww kw-`-hn-°p-Ibm-bn-cp-s∂-∂v Km-‘n-\-K¿ t]m-en-kv ]-d™p.

kn.]n.Fw \n-cm-lm-cw F-cp-ta-en: ]m-N-I-hm-X-I hn-e-h¿-[-\-hv ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v kw-ÿm-\-sam-´m-sI kn.]n.Fw \-S-Øn-h-cp-∂ \n-cmlm-c- k-a-cw tN-\-∏m-Sn-bn¬ aq-∂mw Zn-h-k-Øn-te-bv-°v C-∂p I-S°pw. I-gn-™ c-≠v Zn-h-k-am-bn ]-©m-b-Øw-Kw sI B¿ A-tPjm-Wv \n-cm-lm-cw A-\p-jvTn-°p-∂-Xv.

Npcp¡¯nÂ

In-W-än ho-W bp-hm-¡-sf c-£-s¸-Sp-¯n N-ß-\m-t»-cn: In-W-‰n¬ Im¬-h-gp-Xn ho-W bp-hm-°-sf c£-s∏-Sp-Øn. C-∂-se D-®-°v 2.30\v Xp-cp-Øn C-S-°m-´p- sI sI hm-kp-hn-s‚ ho-´n¬ In-W¿ hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-\n-S-bnem-Wv kw-`-hw. Im-em-bn-∏-Sn kz-tZ-in-I-fm-b cm-tP-jv (28), I-Æ≥ (25) F-∂n-h-¿ In-W¿ hr-Øn-bm-°n-b- ti-jw I-c-bnte-°p I-b-dm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ Im¬ h-gp-Xn C-cp-hcpw ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ Hm-Sn-°q-Sn C-cp-h-sc-bpw I-c-bn-se-Øn-°m≥{i-an-s®-¶n-epw hn-P-bn-®n-√. Xp-S¿-∂v N-ß-\m-t»-cn ^-b¿ tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ sI B¿ A-`n-em-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-L-w F-Øn C-h-sc I-c-bv-°p I-b-‰n. km-c-am-bn ]-cnt°-‰ C-h-sc N-ß-\m-t»-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p.

Im-«p-]q-¨-sb ]n-Sn-Iq-Sn ssh-°w: Im-´p-]q-®-sb sI-Wn-h-®v ]n-Sn-Iq-Sn. Aw-_n-Im am¿-°-‰n-\p k-ao-]-ap-≈ \n-c-h-[n ho-Sp-I-fn¬ \n-∂v Im-´p-]q® Xm-dm-hn-s\-bpw tIm-gn-I-sf-bpw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. _-≠v tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ ]-e-N-c-°p hym-]m-cw \-S-Øp-∂ Xp-d-hq¿ kz-tZ-in-bp-sS ^m-an¬ h-® sI-Wn-bn-em-Wv ]q-® Ip-Sp-ßn-bXv. ^m-an¬ \n-∂v Xm-dm-hp-I-fpw tIm-gn-I-fpw \-jv-S-s∏-Sm≥ Xp-S-ßn-b-tXm-sS-bm-Wv sI-Wn-h-bv-°m≥ C-bmƒ X-øm-dm-bXv. am-k-߃-°p ap-ºv C-hn-sS \n-∂v Im-´p-]q-®-sb ]n-Sn-Iq-Snbn-cp-∂p.

{]-Nm-c-W-Pm-Y-bv¡v kzo-I-c-Ww \m-sf N-ß-\m-t»-cn: a-X-X-c- C-¥y-°pw sXm-gn¬ kp-c-£-bv-°pw F-∂ ap-{Zm-hm-Iyw D-b¿-Øn kz-X-{¥ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v A-l-Ω-Zv-Ip-´n D-Æn-Ip-fw, P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. Fw d-“-Øp-√m F-∂n-h¿ \-bn-°p-∂ kwÿm-\ {]-Nm-c-W Pm-Y-bv-°v \n-tbm-P-I- a-fi-ew I-Ωn-‰n\m-sf N-ß-\m-t»-cn-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. s]-cp-∂ c≠mw \-º¿ Ãm‚n¬ ssh-Io-´v A-©n-\m-Wv kzo-I-c-Ww. CXp kw-_-‘n-®p tN¿-∂ tbm-Kw Pn-√m {]-kn-U‚ v A-ko-kv Ip-am-c-\-√q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n F-®v A-–p¬ A-kokv ]m-bn-∏m-Sv A-[y-£-X h-ln-®p.

tUm. kp-[m Im-¸-Ån-¡v A-hmÀ-Uv N-ß-\m-t»-cn: tI-c-f-Øn-se an-I-® tIm-f-Pv A-[y-m]-I¿-°p \¬-In- h-cp-∂ sk‚ v _¿-°psa≥-kv A-hm¿-Un-\p I-Æq¿ F-kv.F≥ tIm-f-Pv kp-thm-f-Pn hn-`m-Kw A-tkm-kn-tb-‰v {]-^. tUm. kp-[m Im-∏-≈n-sb Xn-cs™-Sp-Øp. 25001 cq-]-bpw {]-i-kv-Xn ]{X-hpw A-S-ßp-∂ A-hm¿-Uv Fkv._n tIm-f-Pv π-m-‰n-\w Pq-_nen kv-am-c-I-am-bn tIm-f-Pn-s‚ ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-bpsS Ip-ssh-Øv Nm-]v-‰¿ G¿-s∏Sp-Øn-bn-´p-≈-Xm-Wv. A-[ym-]I an-I-hv, K-th-j-W t\-´-߃,

km-aq-ln-I C-S-s]-S-ep-Iƒ, ]mtTy-X-c Im-w-]-kv {]-h¿-Ø-\߃ F-∂n-hbm-Wv \n¿-Wb am-\-Z-fi߃. 28\v Fkv._n tIm-fPn¬ \-S-°p∂ N-S-ßn¬ A-hm¿-Uv kΩm- \ n- ° p- s a∂v {]n≥-kn∏¬ tUm. tSm-an ]-Sn-™m-td ho-´n¬, A-hm¿-Uv I-Ωn-‰n sk{I-´-dn {]-^. tPm¿-Pv tXm-a-kv A-dn-bn-®p.

tem-dn- a-dn-ªv ss{U-hÀ A-Zv-`p-X-I-c-am-bn c-£-s¸-«p

A-kw-]v-j-\n cm-Pym-´-c h-\n-Xm kw-cw-`-I-Xz sk-an-\mÀ N-ß-\m-t»-cn: tI-c-fm C≥-Ukv-{Sn-b¬ sU-h-e-]v-sa‚ v tIm ¿-]-td-j-s‚-bpw tI-c-fm tNw_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kn-s‚-bpw A-kw-]v-j≥ tIm-f-Pn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ 21 apX¬ 24 h-sc c-m-Pym-¥-c h-\n-Xm kw-cw-`-I-Xz sk-an-\m¿ -\-S°pw. 21\v sIm-®n a-ssd≥ ss{Uhn-se tI-c-fm tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Ønepw 22, 23, 24 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Nß-\m-t»-cn A-kw-]v-j≥ tImf-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-epw \-S°p-∂ sk-an-\m-dn¬ C-¥y-bnte-bpw hn-tZ-i-tØ-bpw hy-hkm-b kw-cw-`-I-Xz ta-J-e-bnse {]-ap-J¿ {]-_-‘-߃ Ah-X-cn-∏n-°pw. P¿-a-\n, B-kv-

3

sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se Xo-{h-]cn-N-c-W hn-`m-K-Øn-¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. {]n≥-kn-s‚ Po-h≥ Xn-cn-®p-]n-Sn-°m-\m-bn CS-I-S-Øn {Km-a-sam-∂m-sI {]m¿Y-\-I-fn-em-bn-cp-∂p. C-∂-se t]m-Ãv-tam¿-´-Øn\p ti-jw C-S-I-S-Øn Sn.sI.Fw kv-am-c-I kv-Iq-fn¬ ar-X-tZ-lw s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn\p h-®-t∏mƒ I-Æo-c-S-°m≥ ]m-Sp-s]-Sp-I-bm-bn-cp-∂p A-[ym]-I-cpw k-l-]m-Tn-I-fpw. kvIqƒ am-t\-P¿ A-Uz. sI F - ≥ tam-l≥-Zm-kv, sl-Uv an-kv{- S-kv km-dm-Ω tXm-a-kv, ]n.Sn.F {]kn-U‚ v ]n ]n tam-l≥-Zm-kv, ]n Pn tUm-an-\n-Iv, _n≥-kn amXyp, tj¿-fn tXm-a-kv, Sn an-\n Xp-S-ßn \n-c-h-[n B-fp-Iƒ At¥ym-]-Nm-cw A¿-∏n-®p. X-e-bnW-Ø-Sw sk‚ v ta-co-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv ]-≈n-bn¬ \-S-∂ hn-em-]-bm-{X-bn-epw, kw-kv-Im-

c N-S-ßn-epw h≥ P-\m-h-en-bmWv ]-s¶-Sp-ØX - v.

sk-an-\mÀ \-S-¯n Cu-cm-‰p-t]-´: Fw.C.F-kv tImf-Pv hn-a≥-kv t^m-dØ - n-s‚-bpw Iu¨-k-en-Mv sk‚-dn-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ im-co-cn-I £-aX-bpw Po-hn-X ssi-en-bpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ sk-an-\m¿ \-SØn. h-\n-Xm-t^m-dw {]-knU‚ v sI F-kv \n-Xy A-[y-£Xh - l - n-® t- bm-KØ - n¬ {]n≥-kn∏¬ {]-^. Fw sP am-Xyp sk-an\m¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. sN-ß-fw ta-gv-kn {]-Ir-Xn Nn-In¬-km t- I-{μw No-^v sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. X-¶-Ωm h¿-Ko-kv sk-an-\m¿ \-bn-®p. jw-\m sj-^o-Jv, sd-ko-\m l_o-_v kw-km-cn-®p. hn-Zym¿-YnI-fp-sS kw-i-b-߃-°v tUm. X-¶-Ω h¿-Ko-kv a-dp-]-Sn ]-d™p.

kv-s]-jy {Km-a-k-`-bn B-fn-à F-cp-ta-en: C-∂-se F-cp-ta-en tdm-´-dn ¢-∫v lm-fn¬ \-S-∂ hnI-emw-K¿-°m-bp-≈ ]-©m-bØn-s‚ kv-s]-jy¬ {Km-a-k-`bn¬ P-\-]-¶m-fn-Øw Ip-d-™p. sa-w-_-¿am-cpw tIm- Hm-Un-t\-‰dpw Dƒ-s∏-sS B-sI 40 t]-cmWv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. I-gn-™ c-≠p h¿-j-ß-fnem-bn \-S-∂ kv-s]-jy¬ {Km-ak-`-I-fn¬ 200-e-[n-I-am-fp-I-fmWv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. `-c-W-]-£Øp-\n-∂v H-cp sa-w-_¿ am-{X-amWv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. hn-I-emw-K¿°v ap-®-{I kv-Iq-´¿ hn-X-c-W-]cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ tªm-°v ]-©m-b-Øn¬ t]m-bXn-\m-em-Wv {Km-a-k-`-bn¬ ]s¶-Sp-°m≥ I-gn-bm-™-sX-∂v {]-kn-U‚ v A-\n-Xm k-t¥m-jv ]-d-™p. P-\-{]m-Xn-\n-[yw Ip-d™-Xn¬ Aw-K-ß-fm-b kn-_n sIm-‰-\-√q¿, sI -B¿ A-tP-jv {]-Xn-tj-[n-®p. t\m-´o-kv hn-X-cWw sN-bv-Xn-cp-∂n-s√-∂v C-h¿ B-tcm-]n-®p. B-tcm-]-Ww ASn-ÿm-\-c-ln-X-a-m-sW-∂v A-\nXm k-t¥m-jv ]-d-™p.

hm-gq¿: sIm-√w Zn-fin-Iƒ tZ-io-b-]m-X-bn¬ sIm-Sp-ßq-cn-\p kao-]w a-º-g-h-f-hn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ tem-dn I-S-bn-Sn-®p X-I¿-Øv a-dn-™p. ss{U-h¿ A-Zv-`p-X-I-c-am-bn c-£-s∏-´p. X-an-gv-\m-Sv s]-cnb-Ip-fw kz-tZ-in ap-l-Ω-Zv (44) B-Wv c-£-s∏-´-Xv. X-an-gv-\m-´n-se s]-cn-b-Ip-f-Øv \n-∂v sIm-√-tØ-°p ssπ-hp-Up-am-bn h-∂-tem-dnbm-Wv a-dn-™-Xv. hym-gm-gv-N ]p-e¿-s® 3.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]I-Sw. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ I-S-bp-sS H-cp-h-i-hpw tem-dn-bp-sS ap≥-`m-K-hpw X-I¿-∂p. A-]-I-Sw kw-`-hn-®-Xv cm-{Xn-bn-em-b-Xn-\m¬ h≥ Zp-c-¥w H-gnhm-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. tZ-io-b-]m-X-bn-se ÿn-cw A-]-I-S h-f-hp-Ifn¬ H-∂m-b C-hn-sS dn-^v-f-Œ-dp-I-tfm, A-]-I-S kq-N-\m t_m¿Up-I-tfm ÿm-]n-°-W-sa-∂ B-h-iy-Øn-\p \m-fp-I-fp-sS ]-g-°ap-≠v. sIm-Spw-h-f-hn¬ A-]-I-Sw Xp-S¿-I-Y-bm-hp-tºm-gpw tZ-io-b]m-X A-[n-Ir-X¿ C-Xp-h-sc-bpw- bm-sXm-cp-hn-[ \-S-]-Sn-bpw kzoI-cn-®n-´n-√. X-e-bv-°v \n-km-c-]-cn-t°-‰ ap-l-Ω-Zn-s\ Hm-Sn-Iq-Sn-b ]-cn-k-c-hm-kn-I-fpw ssl-th t]m-en-kpw tN¿-∂v Im-™n-c-∏-≈n P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®v Nn-In-¬ \¬-In hn-´-b-®p. h-≠n-bp-sS Uo-k¬ Sm-¶v s]m-´n Uo-k¬ H-gp-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]m-ºm-Sn-bn¬ \n-∂v A-Kv-\n-i-a-\ tk-\-bp-sS c-≠v bq-\n-‰p-I-fpw ÿ-e-sØ-Øn-bn-cp-∂p. Uo-k¬ tdm-Un-te-°v ]-c-°m-Xn-cp-∂-Xn\m¬ a-s‰m-c-]-I-Sw H-gn-hm-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. ]-≈n-°-tØm-Sv t]men-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-01-17  
Thejas Epaper kottayam Edition 2014-01-17  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-01-17

Advertisement