Page 1

{]mtZ-inIw B-[p-\n-I hn-Zym-`ym-k tIm-gv-kp-IÄ-¡v Du-¶Â \Â-I-W-sa-¶v

12 P-\phcn 2014 Rmb¿

]cn-]mSn

- N-ß-\m-t»-cn e-b¨-kv IΩyq-Wn-‰n sk‚¿: Aw-K-sshI-ey-ap-≈ Ip-´n-I-fp-sS I-em-˛Im-bn-I a-¬-k-c-߃. cm-hn-se 9.30\v. - N-ß-\m-t»-cn ]p-Xq¿-∏-≈n a-Zvd-km A-¶-Ww: a-X-{]-`m-jWw. ap-l-Ω-Zv ^m-dq-Jv A¬ _m-J-hn aqhm-‰p-]p-g. ssh-Io-´v F-´n-\v - N-ß-\m-t»-cn hm-g-∏-≈n In-g-°v `-K-h-Xn t£-{Xw: A\p-{K-l {]-`m-j-Ww. ssh-In-´v 6.30\v. kzm-an {_-“-]m-Zm-\-μ k-c-kz-Xn. - N-ß-\m-t»-cn a-Sp-°p-Ωq-Sv ap-ln-bp-±o≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: aX-{]-`m-j-Ww. lm-^n-kv ap-lΩ-Zv \n-jm-Zv au-e-hn. ssh-Io´v 7.15\v. Im-™n-c-∏-≈n sk‚ v B‚-Wo-kv tIm-f-Ppw ao-\-®n¬ Cu-Ãv A¿-_≥ tIm Hm-]-td-‰n-hv - N-ß-\m-t»-cn Fw.ssh. Fw.F lmƒ: a-X-{]-`m-j-Ww. _m-¶pw \-S-Øn-b I-cn-b¿ ssK-U≥-kv sk-an-\m-¿ Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw A-\n-Xm jm-Pn ssh-Io-´v 6.30\v km-en-lv au-e- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p hn. - N-ß-\m-t»-cn h-S-t°-°-c ap-ln-bp-±o≥ ap-kv-eow P-amA-Øv: a-X-{]-`m-j-Ww. C-amw ssk-^p-±o≥ au-e-hn A¬-Jmkn-an. ssh-Io-´v G-gn\v. - ap-´-∏-≈n ln-Zm-b-Øp¬ Ckv-emw P-am-A-Øv A-¶-Ww: aZv-d-km hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS I-ema¬-k-c-߃-˛ cm-hn-se 9.00 - s]m≥-Ip-∂w ap-lvbv±o≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: a-X-{]-`m-j-Ww Nm-e-°p-Sn Pp-am-a-kv-Pn-Zv No-^v Camw ap-lΩ-Zv kp-\o¿-aue-hn A¬-^-emln- cm{Xn 8.15 N-ß-\m-t»-cn: \-K-c-Øn¬ A- t\z-j-Ww N-ß-\m-t»-cn t]m- ao-]w s]m-´p-Ip-fw am-Øp-°p-´nSp-Ø-n-sS \-S-∂ c-≠p {]-[m-\ en-kn-\pw \-Po-_n-s‚ ho-´n-se bp-sS t]m¿-®-n-¬ In-S-∂ -Im¿ tam-j-W-ß-fn-epw c-≠p Im-dp- tam-j-W A-t\z-j-W Np-a-X-e ]p-e¿-s® 3.30\v A-{I-an-Iƒ IIƒ I-Øn-® kw-`-h-Øn-epw A- Xr-s°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kn- Øn-®-Xv. A-∂p X-s∂ \-K-ct\z-j-Ww ]m-Xn-h-gn-bn¬. a-Sp- \pam-Wv. F-∂m¬ G-Xm-\pw Zn- Øn¬ ]-®-°-dn hym-]m-cw \-SN-ß-\m-t»-cn: F-kv._n tIm°p-Ωq-´n-se B-´- ^m-Œ-dn D-S-a h-k-w ap-ºv N-ß-\-m-t»-cn F-kv. Øp-∂ a-[p-c-ho-´n¬ dm-^n d-lof-Pv kp-thm-f-Pn hn-`m-K-Øn¬ K-Ãv e-Iv-N-dsd B-h-iy-ap-≠v. Im¿-Øn-I-∏-≈n tk-hy¿ Nm- sF tPm-bn- am-Xyq s{]m-tam-j- an-s‚ Im-dpw I-Øn-®p. Cu t°m-bp-sS ho-´n¬ \n-∂v 47 ]- t\m-Sp-Iq-Sn ÿ-ew am-dn-t]m-hp- tIkp-I-fn-se {]-Xn-I-tf-bpw _-tbm-sI-an-kv-{Sn-bn¬ _n-cpZm-\-¥-c _n-cp-Z-ap-≈-h¿ 13\p h¿ kz¿-W-hpw 10 e-£w cq-]- I-bpw ]-I-cw hn-t\m-Zv F-kv.s- ]n-Sn-°m≥ t]m-en-kn-\m-bn-´n-√. bpw tam-j-Ww t]m-b-Xn-\p ]n- F B-bn Nm¿-sP-Sp-Øn-cn-°p-IA-\y kw-ÿm-\-sXm-gn-emap-ºv {]n≥-kn-∏¬, F-kv._n ∂m-se -sX-ß-Wm F-kv.F≥. bm-Wv. C-Xp-Im-c-Ww tI-kv fn-I-sf tI-{μo-I-cn-®m-Wv AtIm-f-Pv F-∂ hn-em-k-Øn¬ Un.]n a-μn-c-Øn-\p k-ao-]-ap-≈ ]q¿-W-bpw ]Tn-®v C-\n B-Zyw t\z-j-Ww {]-[m-\-am-bpw \-SA-t]-£ k-a-¿-∏n-°-Ww. hm-S-Iho-´n¬ \n-∂v ]-Ø-\m-]p- ap-X¬ A-t\zjn-t°-≠ A-h- ∂-Xv. am-Øp-°p-´n-bp-sS Im¿ Icw kz-tZ-in-bpw ]-´n-I-Pm-Xn hn- ÿ-bn-em-Wv t]m-en-kv. Øn-® kw-`-h-Øn¬ ap≥-sshCu-cm-‰p-t]-´: tªm-°v kwI-k-\ h-Ip-∏v Pn-√m Hm-^n-k-dpF-∂m¬ A-t\z-j-Ww i-cn- cm-Kyw Xo¿-°m-\m-sW-∂ D-S-atbm-Pn-X \o¿-Ø-S ]-cn-]m-e-\ am-b \-Po-_n-s‚ 18 ]-h-\pw I- bm-b \n-e-bn¬ \-S-°p-∂p-s≠- bp-sS hm-Z-Øn¬ sX-fn-hp-Iƒ ]-cn-]m-Sn t_-kv sse-≥ k¿h¿-∂-Xv 2013 Un-kw-_¿ B-Zy- ∂m-Wv t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv. I-s≠-Øm-\pw t]m-en-kn-\mth tPm-en-°m-bn 50 s^-kn-en- hm-c-Øn-em-bn-cp-∂p. Cu c-≠p I-h¿-®bv-°p ]n-∂m- bn-´n-√. s]-t{Smƒ Pm¿ sIm-≠pt‰-‰¿-am-sc Xn-c-s™-Sp-°p-∂^m-Œ-dn D-S-a-bp-sS ho-´n-se se-bm-Wv sk‚ v B≥-kv l-b h-∂-Xm-bn I-cp-Xp-∂ π-m-Ãn-Iv Xn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. tam-j-Ww- kw-_-‘n-® tI-k- ¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn-\p k- Nm-°v Im-dn-\p k-ao-]-Øp \nπ-kvSphm-Wv hn-Zym-`ym-k tbmKy-X. sh-≈-°-S-em-kn¬ kzbw X-øm-dm-°n-b A-t]-£ 18\v ap-ºm-bn Cu-cm-‰p-t]-´tªm-°v ]-©m-b-Øv sk-{I-´dn-°v e-`n-°-Ww. hn-i-Z-hn-h-cØn-\v: 272356

Im-™n-c-∏-≈n: B-[p-\n-I hnZym-`ym-k tIm-gv-kp-Iƒ-°v {]tXy-I D-∂¬ \¬-I-W-sa-∂v C F-kv _n-Pn-tamƒ Fw.F¬.F ]-d-™p. Im-™n-c-∏-≈n sk ‚ v B‚-Wo-kv tIm-f-Ppw ao-\®n¬ Cu-Ãv A¿-_≥ tIm Hm-∏td-‰n-hv _m-¶pw \-S-Øn-b I-cnb¿ ssK-U≥-kv sk-an-\m-dn¬ kw- k m- c n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p Fw.F¬.F. d-h. tUm. B‚-Wn \n-c-t∏en-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ k-tΩ-f-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw A-\n-Xm jm-Pn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. tZ-io-b kw-ÿm\ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm°-fm-b B≥-k-Ω tXm-a-kv, ({]n≥-kn-∏¬ sk‚ v tPm-k-^v

F-®v.F-kv.F-kv. F-cp-ta-en), h¿-Ko-kv sIm-®p-Ip-t∂¬ ({]n ≥-kn-∏¬ sk ‚ v tPm-k-^v F®v.F-kv.F-kv. s]-cp-h-¥m-\w) F-∂n-h-sc B-Z-cn-®p. I-cn-b¿ Kp-cp tUm. ]n B¿ sh-¶n-´-cma≥ sk-an-\m-dn-\v t\-Xr-Xzw hln-®p. tUm. em-en-®≥ I-√w-º≈n, tPm-kv sIm-®p-]p-c, Sn tPm tam≥ tP-°-_v, jn-_p X-¶®≥, A-cp¨ tPm-k-^v, tPm-kv tXm-a-kv -]-s¶-Sp-Øp.

X-S-™p-\n¿-Øn h-[n-°m≥ {ian-® tª-Uv am-^n-b kw-Ls - Ø D-S≥ A-d-Ãp- sN-ø-W-sa-∂v kn.]n.sF ]m-d-tØm-Sv tem°¬ I-Ωn-‰n B-hi - y-s∏-´p. \oXn]q¿-h-am-b ]-{X-{]-h¿-Ø-\w \-SØ - p-∂h - s - c B-{I-an-°p-∂X - v A-]-e-]-\o-b-am-Wv. C-Ø-cw kw-`-hw B-h¿-Øn-°m-Xn-cn°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂pw tbm-Kw B-hi - y-s∏-´p. H ]n Fw k-emw, ]n B¿ {]`m-I-c≥, A-Uz. F≥ sP Ip-cymt°m-kv, ]n sP tZ-h-ky, kuZm-an-\n X-¶-∏≥, hn-P-b-Ω, F Fw l-\o-^, kn sI lw-k, ]n ]m-dt- Øm-Sv: I-gn-™ am-kw 21\v sI kp-[m-I-c≥, ]n F-kv {]-Imcm-{Xn am-[y-a{- ]-h¿-ØI - ≥ - tXm- iv, C sI ]p-jv-]≥ kw-km-cna-kp-Ip-´n Ip-fh - ´- s - Ø hm-l\ - w ®p.

{]-Xn-I-sf A-d-Ìv -sN-¿-W-sa-¶v

N-§-\m-tÈ-cn-bn-se tam-j-W ]-c-¼-c; A-t\z-j-Ww ]m-Xn-h-gn-bnÂ

Adnbn-¸pIÄ

K-Ìv e-Iv-NdÀ H-gn-hv

A-t]-£ £-Wn-¨p

F-kv.Un.]n.sF tIm-«-bw ]mÀ-e-saâv a-Þ-ew I¬-h³-j³ C-¶v

\m-Y-\n-Ãm-sX ap−¡bw ]-©m-b-¯n-sâ am-en-\y-hm-l-\w _kv Ìmân-\p-ÅnÂ

ap-≠-°-bw: \m-Y-\n-√m-sX ]-©m-b-Øn-s‚ am-en-\y-hm-l-\w _kv -Ãm‚n¬ In-S-∂-Xv {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm-°n. Su-Wn-se am-en\yw ti-J-cn-®v sh-´p-I-√mw-Ip-gn-bn-se am-en-\y-\n-t£-] ÿ-e-Øv F-Øn-°p-∂ Sn-∏¿ tem-dn-bm-Wv _-kv Ãm‚n-s‚ \-Sp-hn¬ am-en\y-hp-am-bn cm-hn-se ap-X¬ D-®-h-sc A-\m-Y-am-bn In-S-∂-Xv. hn-htIm-´-bw: F-kv.Un.]n.sF cw A-dn-™v Nn-e¿ t^m-t´m-sb-Sp-Ø-t∏m-gm-Wv D-®-tbm-Sp-Iq-Sn tIm-´-bw ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew hm-l-\w _-kv -Ãm‚n¬ \n-∂p am-‰n-b-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ C∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v tIm-´-bw km-ln-Xy {]-h¿-Ø-I k-l-I-cW kw-Lw Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn ¬ \-S-°pw. F-kv.Un.]n.sF kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v Xp-f-ko-[-c≥ ]-≈n-°¬, J-Pm©n sI sI lp-kbv≥, sk-{I-´dn tdm-bv A-d-bv-°¬ ]-s¶-Sp°pw.

k-a{- K B-tcm-Ky kp-c£ - m ]-²X - n-bn X-«n-¸v \-S¯ - p-¶X - m-bn ]-cm-Xn ssh-°w: Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ k-a-{K B-tcm-Ky kp-c£m ]-≤X - n-bn¬ Aw-Kß - f - m-b tcm-Kn-Iƒ-°v B-ip-]{- Xn-°p ]pd-Øp-≈ sa-Un-°¬ tÃm-dp-Ifn¬ \n-∂p hm-ßp-∂ a-cp-∂p-Ifp-sS _n-√n¬ h≥ X-´n-∏v \-S° - p∂-Xm-bn B-t£-]w. kp-c-£m ]-≤-Xn-bn¬-s∏-Sp-∂ tcm-Kn-Iƒ°v B-h-iy-ap-≈ a-cp-∂p-Iƒ \¬-Ip-∂X - n-\v sS≥-U¿ £-Wn®v I-cm¿ D-≠m-°-W-sa-∂m-Wv \n-b-aw. F-∂m¬ Xm-eq-°m-ip]-{Xn-bn¬ kq-{]-≠pw sk-{I-´dn-bpw sa-Un-°¬ tÃm ¿ D-S-a-Ifpw Nn-e e-t_m-d-´-dn D-S-a-I-fpw tN¿-∂v \n-b-aw A-´n-a-dn-°p-∂Xm-bm-Wv ]-cm-Xn. C-tX-°p-dn-®v A-Sn-b-¥-c-am-bn A-t\z-j-Ww \-SØ - W - s - a-∂v Su¨ a-fie - w tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. {]-kn-U‚ v tam-l\ - ≥ ]pXp-ti-cn A-[y-£X - h-ln-®p.

_kv Ãm‚n¬ \n¿-Øn-bn-´ncn-°p∂ am-en\y-temdn

Izn-kv aÂ-kcw: hn-P-bn-I-sf {]-Jym-]n-¨p Cu-cm-‰p-t]-´: Pn-√m ip-Nn-Xz- anj≥- kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mbn \-S-Øn-b tªm-°v X-e Iznkv a¬-k-c-Øn-se hn-P-bn-I-sf {]-Jym-]n-®p. H-∂pw c-≠pw aq∂pw ÿm-\w t\-Sn-b-h-cpw -kvIq-fpw {I-a-Øn¬. bp.]n hn-`m-Kw: _n-μp-P hn F-kv (sk‚ v tPm-k-^v bp.]n kv-Iqƒ, Ip-t∂m-∂n), sF-iz-

cym e-£v-an F F-kv (sk‚ v tPm-k-^v bp. ]n.F-kv ]q-™m ¿), tc-jv-am sd-Pn (sk‚ v B‚Wo-kv bp. ]n. F-kv sh-≈n-°pfw). ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw: l¿j sI Pn (sk‚ v B‚-Wo-kv F-®v.F-kv sh-≈n-°p-fw), j-d^n-b C-eym-kv (Fw. Pn.F®v.F-kv Cu-cm-‰p-t]-´), dm-Wn a-cn-b tPm-bn (sk‚ v B ‚-Wokv F-®v.F-kv sh-≈n-°p-fw), l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-`mKw: B-an-\m A-ao¿ (Fw.Pn.F®v.F-kv.F-kv Cu-cm-‰p-t]-´), A-\p-]-am sk-_m-Ãy≥ (sk ‚ v tPm¿-Pv F-®v.F-kv.F-kv. A-cp-hn-Øp-d), B≥-kv tSmw (sk‚ v tPm¿-Pv F-®v.F-kv.Fkv A-cp-hn-Øp-d).

tdm-Uv kp-c-£m-hm-cm-N-c-W-w: PnÃm-X-e D-Zv-LmS-\w s]m³-Ip¶¯v \S¶p s]m-≥-Ip∂w: tam-t´m¿-hm-l\ h-Ip-∏n-s‚ tdm-Uv kp-c-£mhm-cm-N-c-W- Pn√m-X-e D-Zv-LmS\w s]m≥-Ip∂-Øv tUm.F≥ P-b-cm-Pv Fw.F¬.F \n¿-hln®p. t_m-[-h¬-°-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn \-S∂ tdm-Uv tjm tPm-bn‚ v B¿.Sn.H hn sI Zn-t\-iv ^v-fmKv Hm-^v sN-bv-Xp. dm-en-bn¬ \n-ch-[n C-cp-N-{Ihm-l-\-߃ ]-s¶-Sp-Øp. s]m≥-Ip-∂w hym-]m-c-`-h\n¬ tN¿-∂ D-Zv-Lm-S-\ k-tΩf-\-Øn¬ ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v an-\n tk-Xp-\m-Yv A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m-]©m-b-Ø-Kw Sn sI kp-tc-jv-Ipam¿, P-\ {]-Xn-\n-[n-Ifmb F B¿ kmK¿, A-Ωn-Wn-b-Ω ]pg-b-\m¬, tam-t´m¿ th-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿-amcm-b jm-\-hm-

kv- I-cow, Un tKm-]-Ip-am¿, Fw.Fw.hn-amcm-b cm-tP-jv-Ipam¿, F-kv tKm-]-Ip-am¿, sI sI sd-Pn -]-s¶-Sp-Øp. t_m-[h¬°-c-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-Kam-bn am-Pn-Iv tjmbpw \-S∂p.

Ip-Spw-_-§Ä \-ho-I-cn-¡-s¸-S-Ww: a-{´n Xn-cp-h-©qÀ ]m-d-ºp-g: Ip-Spw-_-ß-fp-sSbpw Ip-Spw-_ _-‘-ß-fp-sSbpw \-ho-I-c-W-Øn-eq-sS am-{Xta km-aq-ln-I Xn-∑-Iƒ-s°-Xncm-b t]m-cm-´w i-‡n-s∏-SpØm≥ km-[n-°p-I-bp-≈q-sh∂v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W≥. C-S-h-I k-aq-l-߃-°v C°m-cy-Øn¬ {In-bm-fl-I-am-b

]-¶p-h-ln-°m≥ I-gn-bpw. ]m-dºp-g t_-Xv-e-tlw ]-≈n-bp-sS i-Xm-–n-bm-tLm-j-ß-fp-sS `mK-am-bn kw-L-Sn-∏n-® C-S-h-I Zn\m-tLm-jw D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpI-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. N-ß-\m-ti-cn A-Xn-cq-]-X sa-{Xm-t∏m-eo-Ø am¿ tPm-k^v s]-cp-t¥m-´w A-\p-{K-l-{]`m-j-Ww \-S-Øn. i-Xm-–n-bmtLm-j-߃ ho-gv-N-Iƒ Xn-cpØn ap-t∂m-´p-t]m-Im-\p-≈ Ah-k-c-ß-fm-°-W-sa-∂v sa-{Xmt∏m-eo-Ø B-h-iy-s∏-´p. C-S-hI-Zn-\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-ambn hnhn-[ I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw kv-t\-l-hn-cp-∂pw kw-L-Sn-∏n®p. Ip-S-am-fq¿ s^m-tdm-\ hn-Imcn ^m. tPm¿-Pv Iq-S-Øn¬ A[y-£-X-h-ln-®p.

Ìmân-Mv I-½n-än Xn-c-sª-Sp-¸n sF {Kq-¸n-\p hn-P-bw N-ß-\m-t»-cn: hm-g-∏-≈n ]©m-b-Øv hn-I-k-\ Ãm-‚ n-Mv I-Ωn-‰n sN-b-¿-t]-gv-k¨ Xn-cs™-Sp-∏n¬ F {Kq-∏n-s\ ]-cmP-b-s∏-Sp-Øn sF hn-`m-K-Øn\p hn-P-bw. sP-kn tPm-k-^mWvv F {Kq-∏n¬-s∏-´ en≥-kn _nPp-hn-s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn sNb¿-t]-gv-k-\m-b-Xv. sP-kn-°p aq-∂p thm-´p e-`n-®-t∏mƒ FXn¿ ÿm-\m¿-∞n-°v c-≠p thm´m-Wv e-`n-®-Xv. kn.]n.Fw c-≠v, tIm¨-{K-kv c-≠v, tI-c-fm tIm¨-{K-kv(Fw) H-∂v F-∂nß-s\-bm-Wv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰nbp-sS Aw-K kw-Jy. kn.]n.FΩn-s‚ c-≠v thm-´pw sP-kn tPmk-^n-s‚ H-cp thm-´pw Dƒ-s∏-

bp-hm-hn\p X-e-bv-¡-Sn-tb-ä tI-kv: ho-«-½ B-Xv-l-Xy-m `o-j-Wn ap-g-¡n-sb-¶v t]m-en-kv Nn-ß-h-\w: C-√n-°¬ kz-tZin A-Pv-a-en-s\ ho-´n¬ hn-fn-®ph-cp-Øn A-{I-an-® kw-`-hØn¬ t]m-en-kv Xn-c-bp-∂ ho´-Ω H-fn-hn¬ t]m-bn-´v c-≠m-gvN. ]-\-®n-°m-Sv s\-√n-°¬ tIm-gn-a-‰-Øn ¬ kn-\n sI kÆn(40)sb-∏-‰n-bm-Wv H-cp hn-hc-hp-an-√m-Ø-Xv. A-tXk-a-bw I-gn-™Zn-h-kw cm-{Xn kn-\n k-tlm-Z-cn kn-Pn-sb t^mWn¬ hn-fn-®n-cp-∂-Xm-bn At\z-j-W-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬Ip-∂ N-ß-\m-t»-cn kn.sF \n-jm-Zv tam≥ ]-d-™p. I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ \n-∂mWv t^m¨ hn-fn-®-Xv. X-s∂ t]m-en-kv ]n-¥p-S¿-∂m¬ H-∏ap-≈ a-I-s\-bpw Iq-´n B-fll-Xy-sN-øp-sa-∂p ]-d-™m-Wv kn-\n hn-fn-®-Xv. I-cp-\m-K-∏≈n sd-bn¬-th- tÃ-j-\p k-ao]-Øp- \n-∂m-Wv t^m-¨ h-∂-

∂p In-´n-b-Xm-bn A-∂p t]m-enkn-\v am-Øp-°p-´n sam-gn \-¬In-bn-cp-∂p. t^m-d-≥-kn-Iv DtZym-K-ÿcpw ÿ-e-sØ-Øn sX-fn-hv ti-J-cn-®p.

Xv. Cu \-º-cn¬ t]m-en-kv Xncn-®p-hn-fn-s®-¶n-epw H-cp bp-hmhn-s\-bm-Wv sse-\n¬ In-´n-bXv. C-bm-fp-sS t^m¨ hm-ßn kn-\n hn-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-tXk-a-bw c-≠p Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ C-h-sc ]n-Sn-Iq-Sm-\mhp-sa-∂ hn-izm-k-Øn-em-Wv t]m-en-kv. A-Pv-a-en-s‚ sam-gnbn¬ kn-\n-sb-∏-‰n hy-‡-ambn ]-d-bp-∂-Xp-sIm-≠m-Wv t]m-en-kv A-t\z-j-Ww hym-]n∏n-®-Xv. X-\n-°v kw-`n-®-Xv hm-l-\m]-I-S-am-sW-∂v ]-d-bm≥ A-Pva-en-\p-ta¬ k-Ω¿-±-ap-≠m-bncp-s∂-¶n-epw X-s∂ hn-fn-®p-hcp-Øn sIm-√m≥ {i-an-°p-I-bmbn-cp-∂p- F-∂p sam-gn- \¬-Inb-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv A-t\z-j-Ww i-‡-am-°nb-Xv.

sS aq-∂p thm-´p-I-fm-Wv sP-kn°p e-`n-®-Xv. tbm-K-Øn¬ dn-t´Wn-Mv Hm-^n-k¿ X-l-kn¬-Zm¿ Um-eo-kv tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln-®p. I-gn-™ Pq¨ 24\v CtX Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿ t]gv-k¨ ÿm-\-tØ-°p \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n-epw C-h¿ hn-Pbn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ A-∂p dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-Jn I-te-jm-Wv A-[-y-£-X h-ln-®-Xv. A-Xn\m¬ Xn-c-s™-Sp-∏v A-km-[phm-sW-∂v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ {]-Jym-]n-®-Xn-s\-Øp-S¿∂m-Wv dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k-dm-b X-l-kn¬-Zm-cp-sS A-[y-£-X-

bn¬ ho-≠pw tbm-Kw tN¿-∂Xv. A-∂pw tIm¨-{K- n-se Xs∂ en≥-kn-bm-bn-cp-∂p F-Xn¿ ÿm-\m¿-Yn.

ho-Sv Ip-¯n-¯p-d-¶v tam-j-Ww Im-™n-c-∏-≈n: Im-™n-c-∏≈n Ip-dp-hm-sam-gn ]p-∂mw-]-dºn¬ c-a-W-s‚ ho-´n¬ \n-∂v 20 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw ]W-hpw tam-j-Ww t]m-bn. ho-´pIm¿ bm-{X-I-gn™v ho-´n-seØn-b-t∏m-gm-Wv tam-j-Ww \-S∂ Im-cyw A-dn-bp-∂-Xv. D-S≥ Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kn¬ hnh-cw A-dn-bn-®p.

sI.F-kv.Sn.F 23mw tIm´-bw Pn√m k-tΩf-\w Xetbm-e-∏d-ºn¬ ]n cm-Pn-hv Fw.]n D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

_Êpw ss_¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hn\v Kp-cp-X-c ]-cn¡v Im-™n-c-∏≈n: tZio-b ]m-X-bn¬ Im-™n-c∏-≈n an-\n kn-hn¬ tÃj-\v ap-∂n¬ _ pw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-hm-hn\v ]cn°v. Im-™n-c-∏≈n ]m-d-°S-hv kz-tZ-in ss^-k-en-s‚ a-I≥ amen-°n(21) s\-bm-Wv Kp-cp-X-c- ]-cn-t°msS tIm-´b-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. F-d-Wm-Ip-f-Øp-\n-∂v F-cp-taen-°v t]m-b kz-Im-cy-_- pw Im-™n-c-∏-≈n-bn¬ \n-∂v s]m≥-Ip∂-tØ°p t]mb ss_-°p-amWv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. _-kv Aan-X thK-X-bn-em-bn-cp-∂p-sh-∂v Zr-Ivkm-£n-Iƒ ]-d-bp∂p.

Im-e-∏-g-°-Øm¬ tim-Nym-h-ÿ-bn-em-b a-d-h≥-Xp-cp-Øv tSmƒ P-Mv-j-\n-se hm-´¿ Sm-¶v ∂-Xn-\p th-≠ \-S-]-Sn-{I-a-ß kn-U‚ v ]-d-™p. tSmƒ P-Mv-jƒ ]q¿-Øo-I-cn-®-Xm-bpw H-cm-gv- \n¬ tim-Nym-h-ÿ-bn-em-b N-bv-°-Iw ss]-∏p sse≥ \o-´p- hm-´¿ Sm-¶v ]p-\¿\n¿-an-°p∂-Xn-\p-≈ {]-hr-Øn-Iƒ B- tºmƒ Zo¿-L-ho-£-W-ap-≈ ]cw-`n-°p-sa-∂pw -]-©m-b-Øv {]- Wn-Iƒ D-d-∏p-h-cp-Øn-bn-s√-

¶n¬ C-Xp-sIm-≠v ]-©m-b-Øn\v Im-cy-am-b {]-tbm-P-\w e-`n°n-√. Cu Sm-¶n¬ \n-∂m-Wv sNºv, D-Z-b-\m-]p-cw ]-©m-b-ØpI-fn-te-°p Ip-Sn-sh-≈w t]m-hp∂-Xv. ]-©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ Ip-Sn-sh-≈ £m-aw C-t∏mƒ cq-£-am-bns°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. C-Xn\n-S-bn¬ Hm-cp-sh-≈ `o-j-Wnbpw \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v . Hm-cpsh-≈w F-Øn-bm¬ In-W-dp-Ifn-te-bpw Ip-f-ß-fn-te-bpw sh≈w tam-i-am-bn-Øp-S-ßpw. Ct∏mƒ k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® ^≠vv D-]-tbm-Kn-®p-≈ Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-bp-sS \n¿-am-Ww ASn-b-¥-c-am-bn ]q¿-Øn-bm-°nbn-s√-¶n¬ ]-©m-b-Øn-se IpSn-sh-≈ {]-iv-\-߃ Iq-Sp-X¬ I-ep-jn-X-am-Ipw.

3

F-kv.Un.Sn.bp I¬-h³-j³ C¶v Im-™n-c-∏-≈n: F-kv.Un.Sn. bp- ta-J-em I¨-h≥-j-\pw sF-U‚n-‰n Im¿-Uv hn-X-c-Whpw C-∂v D-®-bv-°v 2.30\v k¿°nƒ k-l-I-c-W _m-¶v Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-Øpw. kwÿm-\ sk-{I-´-dn tdm-bn A-d-bv°¬, kw-ÿm-\ k-an-Xn AwKw d-lnw I-cp-\m-K-∏-≈n, ta-Jem {]-kn-U‚ v X-ºn Iq-h-∏≈n, sk-{I-´-dn kn F-kv \ujm-Zv ]-´n-a-‰w, F-kv.Un.]n.sF a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-i-d-^v B-e-{], a-fi-ew sk-{I-´-dn hn F-kv A-i-d-^v kw-km-cn-°pw.

DZvLm-S-\w C¶v ssh°w: IpetiJcawKew tZhohnemkw F≥.Fkv. Fkv. IctbmK tjm∏nMv tImwπIvkns‚ DZvLmS-\w C∂v cmhnse 10\v \S°pw.

Npcp¡¯nÂ

Cucm-‰p-t]´ ssK-U≥-kv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ hm¿-jnImtLm-jw K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Cu-cm-äp-t]-« ssK-U³-kv kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw DZv-LmS-\w sN-bvXp

Cu-cm-‰p-t]-´: ssK-U≥-kv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ 11mw hm¿-jn-ImtLm-jw No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v A-Uz. hn ]n \m-k¿ A-[y-£-X- h-ln®p. kn._n.F-kv.C A-^n-en-tb-j≥ {]-Jym-]-\w tUm. lpkbv≥ a-S-hq¿- \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F ap-l-Ω-Zv lm-jnw, ]q-™m¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v tPm-jn tPm¿-Pv, \m-k¿ kz-em-ln, hn F lm-jnw, ap-l-Ω-Zv sj-^o-Jv, sj-ao-\m k-°o¿ kw-km-cn-®p.

am-\-kn-I-þ-im-co-cn-I ssh-I-ey-ap-Å Ip-«n-I-fp-sS I-em-þ-Im-bn-I ta-f C-¶v

N-ß\ - m-t»-cn: e-b¨-kv Un-kv{- Sn-Œv 318-_n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ im-co-cn-I˛- a - m-\k - n-I ssh-Ie - y-ßf - p-≈ Ip-´n-If - p-sS Iem-˛I - m-bn-I ta-f N-ß\ - m-t»-cn e-b¨-kv I-Ωyq-Wn-‰n sk ‚dn¬ C-∂v B-cw-`n-°pw. cm-hn-se 9.30\v e-b¨-kv ¢-∫v Un-kv{Sn-Œv K-h¿-W¿ t- Xm-ak - v tPm¨ D-ZvL - m-S\ - w \n¿-hl - n-°pw. ssh-Io´v \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ kv-s]jy¬ H-fn-w-]n-Iv hn-P-bn-I-sf a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥ B-Z-cn-°pw. kn F-^v tXm-a-kv Fw.F¬.F ap-Jy{]-`mj-Ww \-S-Øpw. tUm-Œ¿-am-cp-sS ap-gp-h≥ k-a-b tk-h-\-hpw th-Zn-I-fn¬ e-`y-am-°n-bn-´p-≠v.

C-d-¨n-hym-]m-cn-I-fp-sS A-\n-ÝnX-Im-e k-a-cw ]n³-h-en-¨p

N-ß\ - m-t»-cn: A-\ykw-ÿm-\ß - f - n¬ \n-∂v A-dh - p-am-Sp-Isf sIm-≠p-hc - p-∂X - n-\v G¿-s∏-Sp-Øn-b \n-b{- ¥-Ww D-]m-[nI-tfm-sS k¿-°m¿ ]n≥-he - n-®X - n-s\-Øp-S¿-∂v C-d® - n hym-]mcn-Iƒ \-SØ - n-h∂ - k-ac - w- ]n≥-he - n-®X - m-bp- w C-d® - n-°S- I - ƒ C-∂p-ap-X¬ Xp-d∂ - p {]-h¿-Øn-°p-sa-∂pw ^m-an-en sh ¬-s^b¿ Iu¨-kn¬ sk-{I-´d - n t_-_n-®≥ ap-°mS≥ A-dn-bn-®p. sh-‰dn-\d - n k¿-Ps - ‚ ]-cn-tim-[\ - b - v°p hn-t[-ba - m-°n Ipf-ºp-tcm-Ka - n-s√-∂v D-d∏ - p-hc - p-Øn-b A-dh - p-am-Sp-Is - f am-{X-amWv kw-ÿm-\s - Ø A-©p sN-°v t]m-Ãp-If - n-eq-sS I-SØ - nhn-Sm≥ k¿-°m¿ A-\p-aX - n \¬-In-bX - v. I-gn-™ Xn-¶f - m-gvN - ap-Xe - m-Wv C-d® - n hym-]m-cn-Iƒ A-\n-›n-XI - m-e k-ac - w B-cw`n-®X - v.

I-cn-bÀ ssK-U³-kv

tIm-´-bw: tI-c-f k¿-°m¿ \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ 10mw ¢m-kv ap-X¬ Un-{Kn-h-sc-bp-≈ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn t_-°¿ sa-tΩm-dn-b¬ tKƒ-kv kv-Iq-fn¬ I-cnb¿ ssK-U≥-kv ¢m-kpw I-cn-b¿ F-Iv-kn-_n-j-\pw \-S-Øn. tIm-´-bw X-l-kn¬-Zm¿ tam≥-kn ]n A-e-Iv-km-≠¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ Sn B¿ c-ta-iv-Ipam¿, {]-tam-´¿ A-–p¬ e-Øo-^v kw-km-cn-®p. ]-cn-io-e-\ ¢m-kp-I-ƒ-°v sI F-kv ]-co-Xv Ip-™v t\-Xr-Xzw \-¬-In. tIm-´-bw Xm-eq-°n-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬-\n-∂p-≈ 200Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

]p-c-kv-Im-c tP-Xm-hns\ B-Z-cn¨p

Ip-e-ti-J-c-aw-K-ew Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn-¡v kÀ-¡mÀ Aw-Ko-Im-cw a-d-h≥-Xp-cp-Øv: {Km-a-∏-©m-bØn-se Ip-Sn-sh-≈ £m-a-Øn\v im-iz-X ]-cn-lm-cw e-`n-°m\m-bn Ip-e-ti-J-c-aw-K-ew Ip-Snsh-≈ ]-≤-Xn°v -k¿-°m¿ AwKo-Im-cw \¬-In-b-Xm-bn -]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v eo-\ Un \mb¿ A-dn-bn-®p. 9.24 tIm-Sn A-S¶¬ h-cp-∂ ]-≤-Xn-bn¬ \n-ehn-ep-≈ Sm-¶v am-‰n \m-ev e-£w en-‰¿ h-cp-∂ ]p-Xn-b Sm-¶v \n¿an-°p-∂-Xn-\pw c-≠v e-£w en-‰ ¿ h-cp-∂ Sm-¶v a-d-h≥-Xp-cp-Øn ¬ \n¿-an-°p-∂-Xn-\pw ]-©m-bØn¬ 74 In-tem-ao-‰¿ \o-f-Øn ¬ \n-e-hn¬ ss]-∏v sse≥ C√m-Ø {]-tZ-i-ß-fn¬ ss]-∏v sse≥ am-‰n ÿm-]n-°p-∂-Xn\p th-≠n-bpw ]-g-In-b ss]-∏pIƒ am-‰n ÿm-]n-°p-∂-Xn-\pam-Wv ]-≤-Xn-. ss]-∏v sse≥ ÿm-]n-°p-

koTTAYAM/KTM

hm-gq¿: Xn-cp-hm-Xn-cb - v° - v kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ Kp-cp-]qPm ]p-ck - vI - m-cw t\Sn-b tZ-hohn-em-kw `-hm-\n-bΩ - s - b ]-≈n°-tØm-Sv ]u-cmh-en B-Zc - n®p. ]-≈n-°t- Øm-Sv ]-©m b-Øv I-ayq-Wn-‰n-lm-fn¬-\S- ∂ - k-tΩ-f\ - w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. tUm.F≥ P-bc - m-Pv Fw. F¬. F A[y-£X - h - l - n®p. A-hm¿-Uv t\-Sn F-≥]-Xn-s‚ \n-dh - n¬-\n¬°p-∂ `-hm-\n-bΩ-sb Im¿-´q-Wn-Ãv A-\n¬th-K k-Z - n-\v ]cn-Nb - s - ∏-SpØn. `-hm-\n-bΩ - k-am-lc - n-® Xn-ch - m-Xn-c∏ - m-´p-If - p-sS {]-Imi\w h-\n-Xm I-Ωn-j\-wKw tUm.sP {]-ao-fm-tZhn \n¿-hln®p. Pn√m- ]-©m-bØw-Kw Sn sI kp-tc-jvI - p-am¿, ]-≈n-°tØm-Sv ]-©mb-Øv {]-knU‚ v tPm-tamƒ a - m-Xyq, en√n-°p-´n tPm¿-Pv, Pn-Pn- A-©m\n, kp-\n¬- am-Xyq, sP-bnw-kv X-SØn¬, kn sI hn-Pb - I - p-am¿, sI tKm-]I - p-am¿, _n-μp- h¿Kokv, {]-k∂ - ≥ B-\n-°m-Sv kw-km-cn®p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2014-01-12  

Thejas Epaper kottayam edition. 2014-01-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you