Page 1

2

Km-Uv-Kn I-kv-Xq-cn cw-K³ dn-t]mÀ-«p-IÄ \-S-¸m-¡m³ A-\p-h-Zn-¡n-Ã: bp.Un.F-^v-

C-Sn-¨n-« ImÀ \nÀ-¯m-sX-t]m-bn; ss_-¡v bm-{XnI\v Kp-cp-X-c ]-cn-¡v Im-™n-c-∏-≈n: ss_-°n-\p ]n-∂n¬ Im-dn-Sn-®v ss_-°v bm{X-°m-c-\v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰p. tZ-io-b ]m-X-bn¬ 26mw ssa-en\p k-ao-]w C-∂-se cm-hn-se 7.45\v Im-™n-c-∏-≈n-bn¬ \n∂v C-S-°p-∂w `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ss_-°n\p ]n-∂n-em-Wv Im-dn-Sn-®-Xv. C-Sn-®n-´ Im¿ \n¿-Øm-sX t]m-bn. C-S-°p-∂pw c-≠mw ap°m-en-bn¬ B¿-°m-´v ]-d-ºn¬ jm-Pn-bp-sS a-I≥ B-kn-^v (18)s\ Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfmsS tIm-´-b-sØ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. sXm-Sp-]p-g A¬-A-k¿ -tIm-fPv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. Im-™n-c-∏≈n t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn kzoI-cn-®p.

tdm-Uv-kpc-£m t_m-[-hÂ-¡-c-W-w: kw-Øm\-X-e D-Zv-LmS-\w C-¶v tN¿Ø-e: tdm-Uv- kpc-£m t_m-[-h¬-°-c-W-Øn-s‚ kwÿm\-X-e D-Zv-LmS-\w C-∂p tN¿-Ø-e-bn¬ \-S-°pw. tIm-fPp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®p- \-S-°p∂ tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏n-s‚ ]≤-Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w {Sm≥kvt]m¿-´v I-Ωo-j-\¿ E-jn-cm-Pvkn-Mv \n¿-h-ln-°p-sa-∂v tN¿Ø-e Akn. tam-t´m¿ sh-ln°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ tSm-tPm\ tXma-kv A-dn-bn®p. sl¬sa‰v D-]-tbm-Kw F√m ta-J-e-bn-ep-am-bn 90 i-X-am-\am-bm¬ ]n≥-ko-‰v bm-{X°m¿°pw sl¬a-‰v \n¿-_-‘am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ B-cw`n-°m-\p-≈ \n¿-tZiw e-`n-®n-´ps≠-∂pw tSm-tPm\ tXma-kv ]d™p. tN¿-Øe ss\-]p-Wy tImf-Pn¬ cm-hn-se 10.30\v \-S°p∂ tdm-Uv-kp-c£ t_m-[h¬°-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]m-e°m-Sv cq]-Xm _nj-∏v am¿tP°-_v am-t¥mS-Øv A-[y£-X-h-ln-°pw. tUm. bp Ir-jvW-Ip-am-dn-t‚-Xm-Wv am¿-K-\n¿tZiw. Fw {]-im-¥v-Ip-am¿, B¿ l-cn-Ir-jvW≥, B¿ hn sUm-an-\n-°v hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£

16 \hw_¿ 2013 i\n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kTM

ho-h¨ kv-t]m-Sv-kv ¢-∫v Cu-cm-‰p-t]-´ \-S-bv-°-en¬ kw-L-Sn-∏n-® Hmƒ tI-c-fm thm-fnt_mƒ Sq¿-W-sa‚n¬ an-®w h-∂ 10,000 cq-] ]m-h-s∏-´ tcm-Kn-Iƒ-°v \¬-Im-\m-bn ¢-∫v `m-c-hm-ln-Iƒ Sq¿-W-sa‚ v c-£m-[n-Im-cn Cu-cm-‰p-t]-´ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v km-_p ]q-≠n-°p-f-Øn-\v ssI-am-dp-∂p

sXm-Sp-]p-g: Km-Uv-Kn¬, I-kv-Xqcn cw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ \-S-∏m°m≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v- bp. Un.F-^v- C-Sp-°n Pn-√m G-tIm]-\ k-an-Xn sN-b¿-am≥ A-Uz. F-kv- A-tim-I≥. a-\p-jy¿ Dƒs∏-sS-bp-≈ k¿-h-Po-h-Pm-e-ßfpw {]-Ir-Xn-bp-sS A-`n-`m-PyL-S-I-am-Wv-. a-\p-jy-s‚ B-hmk hy-h-ÿ X-In-Sw a-dn-°p-∂ {]-Ir-Xn kw-c-£-Ww k-¥p-enX-a-√. ]-›n-a-L-´-Øn-se ]-cn-ÿnXn-tem-e {]-tZ-i-߃ kw-c£n-°m≥ a-\p-jy-Xz-]-c-hpw {]m-tbm-Kn-I-]-c-hp-am-b \n¿-tZ-

i-ß-fpw \n-b-a-ß-fp-am-Wv- D≠m-th-≠-Xv-. Pn-√-bn-se Ip-Sn-tb-‰ I¿-jI¿ ]-›n-a-L-´-Øn-s‚-bpw ]-cnÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-ß-fp-sSbpw A-hn-`m-Py-L-S-I-am-Wv- F∂ bm-Ym¿-Yyw Aw-Ko-I-cn-®p sIm-≠p-X-s∂ {]-Ir-Xn kw-c£-Ww D-d-∏m-°p-I-bm-Wv- th≠-Xv-. Pn-√-bn-se Ip-Sn-tb-‰ I¿-jI-sc-bpw A-h-cp-sS \ym-b-am-b A-h-Im-i-ß-fpw I-≠n-s√-∂v- \Sn-°p-∂ Km-Uv-Kn¬ ,I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t∏m¿-´p-Iƒ a-c-hn-∏n°-Ww. a-\p-jy-\pw k-I-e Po-

]-¼-sb ipNo-I-cn-¡m³ "kzm-an i-c-Ww' ]-²-Xn {]m-hÀ-¯n-I-am-¡-Wsa¶v ]-Ø-\w-Xn-´: ]-º-sb am-en-\y hn-ap-Iv-X-am-°m≥ ]-Xn-‰m-≠pIƒ-°p -ap-ºv sI.-F-kv.-C.-_n hn-`m-h-\ sN-bv-X "kzm-an i-cWw' ]-≤-Xn {]m-h¿-Øn-I-am-°W-sa-∂v ]-ºm ]-cn-c-£-W kan-Xn P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥sI -kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. i-_-cn-a-e ko-k-Wv ap-t∂mSn-bm-bn -{]-kv ¢-∫v kw-L-Sn-∏n® "kp-J Z¿-i-\w' ]-cn-]m-Snbn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. i-_-cn-Kn-cn ]-≤Xn-°p- th-≠n I-°n, B-\tØm-Sv, ]-º F-∂o aq-∂v Um-apIƒ \n¿-an-®v 1966 ap-X¬ \-Zo P-

ew h-gn-am-‰n H-gp-°p-I-bm-Wv ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v. G-Xv P-em-ib-Øn-epw A-W-s°-´v \n¿-an°p-I-bm-sW-¶n¬ 10 i-X-am-\w P-ew \-Zn-bn-eq-sS H-gp-°n hn-SW-sa-∂ B-tKm-f \n-b-aw ]men-°m-sX-bm-Wv i-_-cn-Kn-cn ]≤-Xn \n¿-an-®n-´p-f-f-Xv. ]-≤-Xn {]-Im-cw sIm-®p-]ºm Um-an-\v H-∂-c In-tem ao-‰¿ Xm-sg 43 A-Sn D-b-c-Øn¬ sN-dnb Umw \n¿-an-®v B-dp kv-Iz-b¿ In-tem-ao-‰¿ `m-K-Øv s]-øp-∂ a-g-sh-≈-hpw Um-an-se kzo-thPv sh-≈-hpw ti-J-cn-®v P-e-kw`-c-Wn kr-jv-Sn-®v a-fi-e-˛-a-I-c-

C³-^À-ta-j³ skâÀ DZv-LmS-\w sN-bvXp sN-ß-∂q¿: i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bp-≈ \-K-c-k-`-bp-sS C≥-^¿-ta-j≥ sk‚¿ ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv Fw.F¬.F D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tim-`m h¿-Ko-kv A-[y£-X h-ln-®p. -Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b tj¿-en cmP≥, ]n Un tam-l-\≥, a-dn-b-m-Ω tPm¨- ^n-en-∏v, {]-^.tam-fo-kv tXm-a-kv, A-ø-∏-tk-hm-kw-Lw A-Jn-te-¥ym ssh-kv {]-kn-U‚ v Un hn-P-b-Ip-am¿, Iu¨-kn-e¿-am-cm-b kp-Pm tPm¨, {io-tZ-hn _m-e-Ir-jv-W≥, h-¬-k-Ω G-{_-lmw, sI jn-_p-cm-P≥, kn-‘p s]m-∂-∏≥, A-tim-Iv ]-Sn-∏p-c-bv-°¬, l-cn-Zm-kv, tPm-kv Xp-≠nbn¬, `m-¿-K-hn So-®¿, tk-Xp kp-tc-{μ-\m-Yv, G-en-bm-Ω k-Pn, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b F sI e-Xm-Ip-am-cn, hn B¿ {]km-Zv, sI cm-Po-hv, kw-km-cn-®p.

]-Ø-\w-Xn-´: h-\n-Xm F-Ivssk-kv Km¿-Uv, h-\n-Xm t]men-kv tIm¨-Ã-_nƒ X-kv-Xn-II-fn-te-°v k-]v-Xw-_¿ 30 apX¬ H-Iv-tSm-_¿ 11 h-sc Xn-cp-h√ ]-ªn-Iv tÃ-Un-bw, A-Sq¿ sI.F.]n aq-∂v _-‰m-en-b≥ ]tc-Uv {Ku-≠v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-∂ Im-bn-I £-a-Xm ]-co-£bn¬ hn-hn-[ Im-c-W-ß-fm¬ ]s¶-Sp-°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂ DtZym-Km¿-Yn-Iƒ-°m-bn 20\v Xncp-h-\-¥-]p-cw t]-cq¿-°-S Fkv.F.]n {Ku-≠n¬ Im-bn-I £-a-Xm ]-co-£ \-S-Øpw. \n-›n-X Xn-ø-Xn-bn¬ ]-s¶Sp-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn-\m¬ ]p\-c-h-k-cw \¬-I-W-sa-∂v A`y¿-Yn-®v ]-cm-Xn k-a¿-∏n-®-h-sc i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bp-≈ sNß-∂q¿ \-K-c-k-`-bp{]-kv-Xp-X ]-co-£-bn-te-°v ]- sS C≥-^¿-ta-j≥ sk‚¿ ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv Fw.F¬.F cn-K-Wn-°pw. Im-bn-I-£-a-Xm D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p]-co-£-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿-°v ho-≠pw A-h-k-cw \¬-In-√. A¿-l-cm-b D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿-´n-^n°-‰pw A-\p-_-‘ tc-J-I-fpw k-ln-Xw 20\v cm-hn-se B-dp aWn-°v t]-cq¿-°-S F-kv.F.]n {Ku-≠n¬ F-Ø-Ww. hy-‡n-KX A-dn-bn-∏v A-b-bv-°n-√. Im-™n-c-∏-≈n: lo-tam-^o-en- [n-® \n¿-[-\ Ip-´n-Iƒ-°v k¿b _m-[n-®p a-cn-® a-I-s‚ kv-a-c- °m¿ ku-P-\y-am-bn a-cp-∂p hn]-Ø-\w-Xn-´: tI-c-f A-t{Km W-bv-°v C-tX tcm-K-Øm¬ h-e- X-c-Ww \-S-Ø-W-sa-∂m-h-iysa-jn-\-dn tIm¿-]-td-j≥ en-an- bp-∂ tcm-Kn-Iƒ-°p Nn-In¬- s∏-´p hn-hn≥ ssl-t°m-S-Xn‰-Un¬ {Um-^v-‰v-kv-am≥ (kn- km k-lm-b-hp-am-bn Ip-Spw- bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-bv-Xn-cphn¬) X-kv-Xn-I-bn-te-°v X-c- _mw-K-߃. Im-™n-c-∏-≈n ∂p. C-t∏m-gpw tI-kv \n-e-\n¬s™-Sp-°p-∂-Xn-\v A-t]-£ F.sI.sP.Fw kv-Iqƒ H-º- °p-∂p. hn-hn-s‚ B-{K-l-]q¿k-a¿-∏n-® D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ- Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp- Øo-I-c-W-am-Wp Ip-Spw-_mw-K°m-bn H-_v-P-Iv-So-hv co-Xn-bn-ep- ∂ hn-hn≥ hn A-e-Iv-kv (14) I- ߃ G-s‰-Sp-Ø-Xv. hn-hn≥ hn ≈ H.Fw.B¿ ]-co-£ 19\v cm- gn-™ \-hw-_¿ 16\m-Wp a-c-W- A-e-Iv-kv kv-am-c-I {S-Ãn-\p cqhn-se F-´p ap-X¬ 9.15 a-Wn h- a-S-™-Xv. ]w sIm-Sp-Ø-Xm-bn ]n-Xm-hv sc ]-Ø-\w-Xn-´ K-h. F-®v.Flo-tam-^o-en-b-aq-ew {]-bm- tUm. A-e-Iv-kv X-Æn-∏m-d A-dnkv.F-kv B‚ v hn.F-®v.F- k-s∏-Sp-∂-h¿-°p Nn-In¬-k bn-®p. 15 h-b-kn¬ Xm-sg lokv.F-kn¬ \-S-Øpw. \¬-Im-\m-bn tUm-Iv-S-dm-h-W- tam-^o-en-b _m-[n-® Ip-´n-I-fpD-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v ]n.-F- sa-∂m-bn-cp-∂p hn-hn-s‚ tam- sS Nn-In¬-km sN-e-hp-Iƒ {Skv.-kn.bp-sS Hu-tZym-Kn-I sh- lw. Cu tcm-K-Øn-s‚ Nn-In¬- Ãv G-s‰-Sp-°pw. _v-ssk-‰n-se (www.keralapsc. k-bv-°v `m-cn-® Xp-I sN-e-h-gnA-¶-am-en aq-°-∂q¿ lo-tamgov.in) H-‰-Ø-h-W c-Pn-kv-t{S- t°-≠-Xp-≠v. Cu-tcm-Kw _m- ^o-en-b skm-ssk-‰n-bp-am-bn j≥ s{]m-ss^-en¬ \n-∂v AUv-an-j≥ Sn-°-‰v Uu¨-tem-Uv sN-ømw. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ lmP-cm-°p-∂ A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰nepw, sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿´n-^n-°-‰n-epw _m¿-tIm-Uv, tIc-fm ]-ªn-Iv k¿-ho-kv I-Ωo-js‚ Fw-ªw F-∂n-h hy-‡-ambn ]-Xn-™n-cn-°-Ww. ]-¥-fw: F-´p h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-® 14Im-csF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿-´ns\ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. ]-¥-fw kz-tZ-in-\n-bm-b ^n-°-‰n-se \n-›n-X am-Xr-I-bnF-´p h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-® A-b¬-hm-knep-≈ Uu¨-tem-Uv sN-bv-X bm-b bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. t^m-t´m-bn¬ D-tZym-Km¿-Yn-bpA-b¬-hm-kn-bm-b G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn I-Æ≥ IpsS t]-cv, t^m-t´m F-Sp-Ø Xn-ø™v F-∂ I-Æ-≥ (14)s\-bm-Wv s]¨-Ip-´n-bp-sS am-Xm-hnXn F-∂n-h hy-‡-am-bn-cn-°s‚ ]-cm-Xn-bn¬-ta¬ C-∂-se cm-{Xn t]m-en-kv I-Ã-Un-bnWw. A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰v, I-Ωose-Sp-Ø-Xv. in-ip-Zn-\ Zn-h-kw kv-Iqƒ A-h-[n-bm-b-Xn-\m¬ j≥ \n-jv-I¿-jn-®n-´p-≈ G-sXap-‰-Øp I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ Ip-´n-sb I-Æ≥ aq-{X-∏p-c-bn-te¶n-epw Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-bp-sS °p hn-fn-®p I-b-‰n D-]-{Z-hn-°m≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-k¬, ]-I¿-∏v F-∂n-h k-lns]¨-Ip-´n am-Xm-hn-t\m-Sv hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂mXw D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ ]-coWv C-h¿ C-∂-se tÃ-j-\n-se-Øn ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. £m tI-μ-Øn¬ b-Ym-k-a-bw lm-P-cm-h-Ww. ta¬ tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m-Ø D-tZym-Km¿-YnI-sf ]-co-£ F-gp-Xm≥ A-\ph-Zn-°n-√. s]-cp-sº-´n: A-b¬-hm-kn-bm-b 11Im-cn-bm-b hn-Zym-¿-Yn-\nsb ]o-Un-∏n-®-Xn-\v 70Im-c≥ I-Ã-Un-bn-em-b-Xm-bn kq-N-\. tIm-´-bw: Pn-√m {S-j-dn-bn¬ \nI-gn-™ Zn-h-kw s]¨-Ip-´n-bp-sS am-Xm-hn-s‚ -]-cm-Xn-sb ∂v i-º-fw am-dp-∂ Hm-^n-kv taXp-S¿-∂v s]-cp-sº-´n t]m-en-kv C-bm-sf I-Ã-Un-bn-se-Sp-°p[m-hn-I-fp-sS (Un.-Un.-H-am¿) I-bm-bn-cp-∂p. C-bm-sf hn-i-Z-am-bn tNm-Zyw sN-bv-Xp h-cptbm-Kw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ∂p. A-tX k-a-bw {]-Xn-bp-sS t]-cp hn-h-c-߃ ]p-d-Øp-hnI-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv Sm≥ t]m-en-kv X-øm-dm-bn-´n-√. lm-fn¬ \-S-°pw.

hn-f-°v Im-e-Øv ]-º-bn-se Pe-hn-Xm-\w {I-a-s∏-Sp-Øp-I F∂-Xm-Wv e-£y-an-´n-cp-∂-Xv. kok¨ A-√m-Ø k-a-bw sN-dn-b Um-an¬ kw-`-cn-°p-∂ sh-f-fw ho-≠pw ]-ºm Um-an¬ F-Øn®v 14 Z-i-e-£w A-[n-I ssh-ZypXn-bpw D¬-∏m-Zn-∏n-°m≥ I-gnbp-am-bn-cp-∂p. C-Xn-\m-bn \m-ep ao-‰¿ D-b-c-Øn¬ Um-an-s‚ \n¿am-W-hpw \-S-Øn. A-tXm-sS 1980¬ h-\ \n-baw {]m-_-ey-Øn¬ h-∂-tXm-sS ]-≤-Xn kv-Xw-`n-®p. Cu ]-≤-Xn \-S-∏m-°n-bm¬ A-Xp-aq-ew G-‰hpw Iq-Sp-X¬ {]-tbm-P-\w e-`n-

°p-∂-Xv i-_-cn-a-e-bv-°m-bn-cn°pw. 250 G-°¿ h-cp-∂ \n-e-bv°¬ ta-J-e-sb 25 G-°¿ h-cp∂ 10 tπm-´p-I-fm-bn Xn-cn-®v hn{i-a-tI-{μw, ]m¿-°n-Mv, iu-Nbm-e-bw, F-∂n-ß-s\ A-Snÿm-\ -ku-I-cy-ß-fp-≈ Xm-hf-am-°m-\m-Wv ]-≤-Xn- sIm-≠v t\-c-sØ e-£y-an-´n-cp-∂-Xv. CXp {]m-h¿-Øn-I-am-bm¬ ]-º ]q¿-W-am-bn am-en-\y hn-ap-Iv-Xam-hpw. Z¿-i-\-Øn-s\-Øp-∂ `-IvX¿-°v ip-≤-am-b sh-f-fw Intbm-kv-°p-I-fn-eq-sS \¬-Im-\p-

f-f \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. ]ºm B-Iv-j≥ πm≥ \-S-∏m°m≥ C-\n-bpw \-S-]-Sn-bm-bn-´n√. kzo-th-Pv {So-‰v-sa‚ v πm‚n-\pth-≠n 25 tIm-Sn cq-]-bpw ]-cnkv-Yn-Xn kw-c-£-W-Øn-\v 5 tIm-Sn-bpw _-P-‰n¬ Dƒ-s°m-ffn-®p. F-∂m¬ tbm-K \n¿-t±-i߃ H-∂pw ]n-∂o-Sv \-S-∂n-√. hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\pw ]-cn-ÿnXn B-Lm-Xw e-Lq-I-cn-°p-∂Xn-\pw ]-cn-kv-Yn-Xn am-t\-Pvsa‚ v sk¬ cq-]o-I-cn-°-W-sa∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p.

h-Pm-e-ß-fpw A-S-ßp-∂ k-¥pen-X-am-b {]-Ir-Xn kw-c-£-WØn-\v- D-X-Ip-∂ k-a-{K-am-b ]T\w B-h-iy-am-Wv-. B-b-Xn-\v- tbm-Ky-X-bpw ]Iz-X-bp-ap-≈ ]p-Xn-b k-an-Xnsb I-s≠-Øn \n-b-an-°Ww.Km-Uv-Kn¬ I-kv-Xq-cn cwK≥ dn-t]m¿-´p-I-fp-am-bn ]-´-b {]-iv-\w Iq-´n-Ip-g-°p-∂-Xv- tI-he-am-b cm-jv-{So-b t\-´-Øn-\vth-≠n am-{X-am-Wv-. I-kv-Xq-cn cw-K≥ k-an-Xn ip]m¿-i-Iƒ {]m-_-ey-Øn¬ hcp-Øn-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v- C-SXp-ap-∂-Wn B-lzm-\w sN-bv-Xn-

cn-°p-∂ l¿-Øm¬ P-\-t{Zm-l]-c-am-Wv-. P-\-߃-°v- Cu Im-cyØn¬ B-i-¶ th-≠ F-∂v- apJy-a-{¥n {]-Jym-]n-®n-´p-≈-Xn\m¬ l¿-Øm-en¬ \n-∂pw _‘-s∏-´-h-sc-√mw ]n≥-am-d-Ww. Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´n-\p ]-c-kyam-bn ]n-¥p-W {]-Jym-]n-® hn.F-kv-.A-Nyp-Xm-\-μ-s\ {]Xn-]-£ t\-Xr-ÿm-\-Øv- \n∂pw am-‰m≥ X-bm-dm-Im-Ø C-SXp ap-∂-Wn-°v- l¿-Øm-en-\vB-lzm-\w sN-øp-hm≥ [m¿-anI-am-bn A-h-Im-i-an-s√-∂pw AUz.F-kv-.A-tim-I≥ ]-d-™p.

kn-._n-.F-kv-.C kw-Øm-\ I-tem-Â-k-h-w: B-Zy-Zn-\w tIm«bw Pn-Ã-bp-sS ap-t¶-äw ]m-e-°m-Sv: kn-._n-.F-kv-.C kw-ÿm-\ I-tem¬-k-h-Øn-¬ B-ZyZn-h-k-sØ 25 a-¬-k-c- C-\-߃ ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ 373 t]m-bnt‚m-sS tIm-´-bw Pn-√ H-∂mw -ÿm-\-Øm-Wv. 367 t]m-bn‚ v t\-Snb Xr-iq¿ Pn-√-bm-Wv c-≠mw -ÿm-\-Øp-≈-Xv. tIm-gn-t°m-Sv 337 t]m-bn-t‚m-sS aq-∂m-a-Xpw B-Xn-tY-b-cm-b ]m-e-°m-Sv 268 t]m-bnt‚m-sS \m-emw- ÿm-\-Øp-ap-≠v. kw-ÿm-\-sØm-´m-sI-bp-≈ 17 k-tlm-Z-b tIm-w-π-Iv-kp-I-fn¬- \n-∂p-≈ 1300 kv-Iq-fp-I-fn-se Bdm-bn-c-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv aq-∂p- Zn-h-k-sØ a-¬-k-c-ßfn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. 17 tÃ-Pp-I-fn-em-bm-Wv a-¬-k-c-߃ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. Item-¬-k-h D-Zv-Lm-S-\-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v \-S-Øn-b tLm-jbm-{X-bpw X-\-Xv tI-c-fo-b \m-S≥ I-e-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bp-≈ tÃ-Pv I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw {i-t≤-b-am-bn.

A-`n-`m-j-I I-½oj-s\ \n-b-an¨p tN¿Ø-e: Xo-ctZ-i ]m-k-©¿ s{S-bn-\p-I-fn-se bm-{Xm-Zp-cn-Xw Nq-≠n-°m-Wn-®p k-a¿-∏n-® l¿-Pn-bn¬ s{S-bn-\p-Iƒ ]cn-tim-[n®p dn-t]m¿-´v \¬-Im≥ F-d-Wm-Ip-fw Pn√m D-]-t`m-‡r X¿-° ]cnlmc t^m-dw A-`n-`m-j-I I-Ωoj-s\ \n-b-an®p. AUz. tPmk^v tdm-Wn tPm-kn-s\-bm-Wv I-Ωo-j-W-dm-bn \n-b-an-®n-cn-°p-∂Xv.

i_cn-a-e-bn A-f-hp-Xq-¡ Ir-{Xn-aw X-S-bm³ kv-Izm-Up-IÄ i-_-cn-a-e: Xo¿-∞m-S-\-tØmS-\p-_-‘n-®v I-S-I-fn¬ hn¬°p-∂ B-lm-c km-[-\-ß-fpsS Kp-W-\n-e-hm-cw \n-jv-I¿jn-°m-Xn-cn-°¬, A-an-X hn-e Cu-Sm-°¬, hn-e-hn-h-c-∏-´n-I {]-Z¿-in-∏n-°m-Xn-cn-°¬, A-fhp Xq-°-Øn¬ Ir-{Xn-aw ImWn-°¬, ]-g-In-b `-£-W -]Zm¿-Y-߃ hn¬-°¬ Xp-S-ßnb Im-cy-߃ ]-cn-tim-[n-°p∂-Xn-\v d-h-\yq, B-tcm-Kyw, kn-hn¬ k-ssπ-kv, eo-K¬ sat{Sm-f-Pn, {Km-a-hn-I-k-\w F∂o h-Ip-∏p-I-fn-se Pn-h-\-°msc \n-b-an-®p. k-∂n-[m-\-Øpw ]-º-bnepw c-≠p ho-X-hpw, \n-e-bv-°epw Hu-´v-ssk-Uv ]-º-bn-epw H-∂p ho-X-hpw kv-Izm-Up-Iƒ {]-h¿-Øn-°pw. ]-º-bn-epw k∂n-[m-\-Øpw Uyq-´n a-Pn-kvt{S-‰p-am¿-°pw \n-e-bv-°-en¬ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv a-Pn-kv-t{S-‰n\pw Hu-´-ssk-Uv ]-º-bn¬ F.Un-.F-Ωn-\p-am-Wv kv-Izm-Un-

s‚ Np-a-X-e. 10 Zn-h-kw ho-X- ∞m-S-I-cp-sS kp-c-£n-X bmap-≈ Uyq-´n G-gv _m-®p-I-fm- {X e-£y-am-°n tam-t´m¿ hmbn {I-ao-I-cn-®n-´p-≠v.l-\ h-Ip-∏v a-‰p h-Ip-∏p-I-fpam-bn k-l-I-cn-®p \-S-Øp-∂ tk-^v tkm¨ ]-≤-Xn hm-l\ ]-t{Sm-fn-Mv ^v-fm-Kv Hm-^v Ce-hp-¶-en¬ C-∂v D-®-bv-°v 12\v a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ \n¿i-_-cn-a-e: k-∂n-[m-\-Øv F- h-ln-°pw. kv C-μp-I-em-[-c≥, kn B¿ Ir-jv-W-Ip-am¿, ]-º-bn¬ sP P-b-N-{μ≥, B¿ ]n a-lm-tZ-hIp-am¿ F-∂o U-]yq-´n I-e-Œ¿- ]-Ø-\w-Xn-´: i-_-cn-a-e Xo¿am-sc Uyq-´n a-Pn-kv-t{S-‰p-am-cm- ∞m-S-\ Im-e-Øp-≠m-tb-°mbn \n-b-an-®p. 10 Zn-h-kw ho-X- hp-∂ A-Sn-b-¥-c km-l-N-cyam-Wv Uyq-´n. F-´v X-l-kn¬- ߃ t\-cn-Sp-∂-Xn-\v I-e-Iv-SZm¿-am-sc k-∂n-[m-\w, ]-º, td-‰n-epw dm-∂n, tIm-g-t©-cn \n-e-bv-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Xm-eq-°v Hm-^n-kp-I-fn-epw U10 Zn-h-kw ho-Xw F-Iv-kn-Iyq- ]yq-´n X-l-kn¬-Zm-cp-sS t\-Xr´o-hv a-Pn-kv-t{S-‰p-am-cm-bpw \n- Xz-Øn¬ 24 a-Wn-°p-dpw {]-h¿b-an-®n-´p-≠v.Øn-°p-∂ I¨-t{Smƒ dpw C∂v B-cw-`n-°pw. \-º¿: I-e-Iv-S-td-‰v 0468˛ i-_-cn-a-e: D-¬-k-h-tØm-S\p-_-‘n-®v ]-º-bn-epw A-\p- 2222515, 2222507, Xm-eq-°v Hm_-‘ {]-tZ-i-ß-fn-epw Xo¿- ^n-kv, dm-∂n 04735 ˛ 227442, tIm-g-t©-cn 0468 ˛ 2222221.

Uyq-«n, F-Iv-kn.a-Pn-kv-t{S-äp-am-sc \n-b-an-¨p

I¬-t{SmÄ dqw C-¶p Xp-d-¡pw

^v-fm-Kv Hm-^v C-¶v

Xo¿-∞m-S-\ Im-e-b-f-hn¬ hnhn-[ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ss{I-kn-kv amt\-Pv-sa≥-dv I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn°pw. B-gv-N-tXm-dpw I-Ωn-‰n tbm-Kw tN¿-∂v ÿn-Xn-K-XnIƒ hn-e-bn-cp-Øpw.-

]n.-BÀ.-Un ao-Uo-b skâÀ i-_-cn-a-e: i-_-cn-a-e a-fi-e ˛-a-I-c-hn-f-°v D-¬-k-h Im-e-bf-hn¬ k-∂n-[m-\-Øv C≥-^¿ta-j≥-˛-]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏n-s‚ ao-Un-bm sk‚¿ {]-h¿-Øn-°pw. a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ C-∂p cm-hn-se D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. ao-Un-b sk‚-dn-s‚ {]-h¿Ø-\-߃ G-tIm-]n-∏n-°p-∂Xn-\v sIm-√w ta-J-e U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Sn F ssj-\n-s\ tIm ˛ Hm¿-Un-t\-‰-dm-bn \n-ban-®n-´p-≠v. Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^o-k¿ i-‡n-Ip-am-c h¿-a A-kn- v tIm-˛-Hm¿-Un-

t\-‰-dm-bpw, tam-l≥-em¬ Akn-Â v ao-Un-b tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰-dm-bpw {]-h¿-Øn-°pw.-

ku-P-\y B-Xp-c tk-h-\w i-_-cn-a-e: a-fi-e a-I-c-hn-f°n-t\m-S-\p-_-‘n-®v i-_-cn-ae-bn¬ F-Øp-∂ Xo¿-∞m-SI¿-°v B-tcm-Ky tk-h-\-߃ e-`y-am-°p-I-sb-∂ e-£ytØm-sS A-ar-X C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sa-Un-°¬ k-b≥-kkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ B-[p\n-I ku-I-cy-ß-fp-≈ A-ar-X sl¬-Øv sI-b¿ B-ip-]-{Xn ]-º-bn¬ Xp-S-ßn. am-Xm A-arXm-\-μ-a-bo aT-Øn-se kzm-an Xp-cn-bm-ar-Xm-μ-]p-cn D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-®p. 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn°p-∂ B-ip-]-{Xn-bn¬ tUmIv-S¿-am-cp-sS ku-P-\y tk-h\-hpw, a-cp-∂pw Iq-Sm-sX ]m-cmsa-Un-°¬ Po-h-\-°m¿, k-∂≤ tk-h-I¿ F-∂n-h-cp-sS tkh-\-ß-fpw e-`n-°pw.-

hn-hn-sâ HmÀ-a-bv-¡v lo-tam-^o-en-b -sX-cp-hp-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-äv Nn-InÂ-km {S-Ìpam-bn Ip-Spw-_mw-K§Ä ]n-©p-Ip-ª-S-¡w

]n.F-kv.kn ]-co-£

F-«p h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ 14Im-c³ ]n-Sn-bnÂ

tbm-Kw C-¶v

11Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ 70Im-c³ I-Ì-Un-bn-Â

tN¿-∂m-Wv k-lm-bw \¬-Ip∂-Xv. hn-hn-s‚ th¿-]m-Sn¬ thZ-\n-°p-∂ \n-c-h-[n t]¿ X-ømdm-°n-b \-hw-_-dn-se en-√n-∏qhv F-∂ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]Im-i-\w kw-ÿm-\ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv h¿-Ko-kv sIm-®p-Ip-t∂¬ \n¿-h-ln-®p. ]m-em sk‚ v tXm-a-kv tImf-Pv {]-^-k-dpw Fw.Pn k¿-h-Iem-im-e ap≥ kn‚n-t°-‰v Aw-Khp-am-b tUm. A-e-Iv-kv X-Æn∏m-d-bm-Wv hn-hn-s‚ ]n-Xm-hv. amXm-hv I-Æn-a-e sk‚ v tPm-k^v-kv kv-Iq-fn-se A-[ym-]n-I Pm-\-‰v. k-tlm-Z-c≥ sI-hn≥ hn A-e-Iv-kv. t^m¨: 9447080388, 94959 80388.

D-Zv-Lm-S-\w C-¶v ]-Ø-\w-Xn-´: i-_-cn-a-e Xo¿∞m-S-I¿-°v ]-º-bn¬ an-I-® Nn-In¬-km ku-I-cy-sam-cp-°pI F-∂ e-£y-tØm-sS B-tcmKy-h-Ip-∏v, 15 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ ]-º K-W-]-Xn tIm-hn-en\p- k-ao-]w B-cw-`n-°p-∂ Kh¨-sa‚ v B-ip-]-{Xn-°p-th≠n-bp-≈ sI-´n-S k-ap-®-b-Øns‚ H-∂mw-L-´w {]-h¿-Ø-t\mZv-Lm-S-\w C-∂v cm-hn-se 11\v a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ \n¿-hln-°pw. 32,785 N-Xp-c-{i A-Sn hn-kvXr-Xn-bn¬ \n¿-an-°p-∂ k-ap-®b-Øn-s‚ 16,615 N-Xp-c-{i A-Sn hn-kv-Xo¿-W-ap-≈ c-≠p \n-e-Ifm-Wv B-Zy-L-´-Øn¬ {]-h¿Ø-\ -k-÷-am-°n-bn-´p-≈-Xv. \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øn-bm-Ip-∂tXm-sS A-tem-∏-Xn, B-bp¿-thZw, tlm-an-tbm-∏-Xn Nn-In-¬-km ku-I-cy-߃ Cu k-ap-®-bØn¬ e-`y-am-°p-sa-∂v a-{¥n A-dn-bn-®p. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿-{]-Im-iv apJym-Xn-Yn-bm-hpw. cm-Pp G-{_lmw Fw.-F¬.-F A-[y-£-Xh-ln-°pw.

aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

am-∂m¿: -]-cp-a-e-bn¬ -sX-cphp-\m-b ]n-©p-Ip-™n-s\ ISn-®p Io-dn. ho-´p ap-‰-Øv I-fn®p-sIm-≠n-cp-∂ ]-cp-a-e Ipt∂¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ H-∂c- h-b- p-≈ a-Iƒ Im-hy-e£v-an-sb-bm-Wv- sX-cp-hp \mb I-Sn-®p Io-dn-b-Xv. Ip-™n-s‚ Im-en-epw ssI-bn-epw I-Sn-tb-‰p. Ip™n-s‚ I-c-®n¬-tI-´v ho-´pIm¿ _-l-fw h-®v \m-b-sb Is√-dn-™n-´pw I-Sn-hn-´n-√. IqSp-X¬-t]¿ -F-Øn h-Sn-I-fpw a-‰p-am-bn \m-b-sb X-√n-s°m-

∂-ti-j-am-Wv Ip-´n-sb c-£n®-Xv.B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-® Ip-™v kp-Jw {]m-]n®p h-cp-∂p. Ip-´n-sb Iq-Sm-sX B-dp hb- p-Im-c≥ ]-cp-a-e am-enbn¬ hm-S-I-°v Xm-a-kn-°p∂ dm-^n-√-bp-sS a-I≥ sj^o-Jv, ]-∂m-b-°-S-hn¬ eoem-Ω (63) F-∂n-h¿-°pw \mb-bp-sS I-Sn-tb-‰p.- \n-c-h-[n h-f¿-Øv ar-K-߃-°pw I-Sntb-‰n-´p-≠v. ]-cp-a-e,- am-∂m¿ {]-tZ-i-ß-fn¬ sX-cp-hp \m-bv°-fp-sS i-eyw cq-£-am-Wv.

Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v XI¿∂ Im¿

Sn-¸À tem-dn C-Sn-¨v ImÀ X-IÀ-¶p sN-ß-∂q¿: Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v Im¿ X-I¿-∂p. sN-ß-∂q¿-˛-I-√nti-cn tIm-Wm-´p ho-´n¬ F-_n tPm-k-^v (46) s‚ Im-dm-Wv sh-≈n ssh-Io-´v aq-∂n-\v ap-≠≥-Im-hv P-Mv-j-\p k-ao-]w A-an-X th-K-Ønse-Øn-b Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®p sX-dn-∏n-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw XI¿-∂p. B¿-°pw ]-cn-°n-√. t]m-en-sk-Øn ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p.


{]mtZ-inIw

16 \hw_¿ 2013 i\n

]n.F-kv.kn A-«n-a-dn; Imw-]-kv {^-−v I-e-Î-td-äv amÀ-¨v C¶v

Im-c-bv-¡m-Sv kv-Iq-fn-\v Hm-h-tdmÄ Nmw-]y³-jn-¸v

tIm-´-bw: bp.Un.F-^v k¿-°mdn-s‚ ]n.F-kv.kn A-´n-a-dn-s°Xn-tc Imw-]-kv {^-≠v tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n C∂v cm-hn-se 10\v I-e-Œ-td-‰v am¿-®v \-S-Øpw. am¿®v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Fw _n sj-^n≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Km-‘n kv-Iz-b-dn¬ \n-∂v am¿-®v B-cw-`n-°pw. kv-s]-jy¬ {_m-©v \n-b-a\-߃ Dƒ-∏-sS-bp-≈-h ]n.Fkv.kn-bn¬ \n-s∂-Sp-Øp -am-‰n Cu-cm-‰p-t]-´ D-]-Pn-√m A-d-_n-Iv I-tem¬-k-h-Øn¬ Xp-S¿-®-bm-bn 12mw X-h-W-bpw A-X-Xv Un-]m¿-´v-sa‚p-Iƒ-°v Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-jn-∏v t\-Sn-b Cu-cm-‰p-t]-´ Im-c-bv-°m-Sv Fw.Fw.Fw.bp.Fw bp.]n \¬-Ip-∂ k¿-°m¿ \-S-]-Sn Zp- kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-[ym-]-I¿-s°-m-∏w cq-l-am-Wv. A-\¿-l¿-°v \n-b-a-\w \¬Im-\pw kw-h-c-W A-´n-a-dn kw`-hn-°m-\pw C-Xv Im-c-W-am-hp-w. C-Xn-s\-Xn-tc-bm-Wv am¿-®v kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Pn-√m {]-knU‚ v kn ]n A-Pv-a¬, sk-{I-´dn A-lv-kn≥ A-ko-kv, ssh-kv {]-kn-U‚ v A≥-k¬ ]m-bn-∏mSv t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

B-tcm-Ky-h-Ip-¸nsâ tk-h-\w C-¶v ap-X F-cp-ta-en: i-_-cn-a-e Xo¿-∞mS-\ Im-e {I-ao-I-c-W-ß-fp-sS `m-K-am-bn B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ tk-h-\ {]-h¿-Ø-\-߃ C-∂mcw-`n-°pw. D-Zv-Lm-S-\w cm-hn-se 11\v tZh-kzw- t_m¿-Uv sI-´n-S-Øn-se Xm¬-°m-en-I Un-kv-s]≥-k-dnbn¬ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv \n¿-h-ln-°pw. Su¨ ip-No-I-c-W-Øn-\mbn X-an-gv-\m-Sp-Im-cm-b 125 t]-c-Sßp-∂ hn-ip-≤n tk-\-bp-sS {]h¿-Ø-\w C-∂m-cw-`n-°pw. tdm´-dn ¢-∫m-Wv tk-\-°v bq-\nt^mw \¬-Ip-∂-Xv.

sa-Un-¡Â Iymw-]v C-¶v tIm-´-bw: B-tcm-K-y-h-Ip-∏v, Al-ey I-Æm-ip-]-{Xn, A-£-b ]-≤-Xn F-∂n-h-bp-sS kw-bp‡m-`n-ap-J-y-Øn¬ A-\-y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°m-bn C-∂v ]q-h≥-Xp-cp-Øv Hm-tW-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ sa-Km sa-Un-°¬ Iymw-]v \-SØpw. cm-hn-se 10 ap-X¬ D-®-bv-°v H-∂p-h-sc \-S-°p-∂ Iym-w-]n¬ t\-{X-tcm-Kw, Xz-°v-tcm-Kw, £b-tcm-Kw, Po-hn-X-ssi-eo-tcmKw, a-e-º-\n Xp-S-ßn-b-h-bv-°p≈ ]-cn-tim-[-\- \-S-Øpw.

Cu-cm-‰p-t]-´: D-]-Pn-√m A-d_n-Iv I-tem¬-k-h-Øn¬ XpS¿-®-bm-bn 12mw X-h-W-bpw Cucm-‰p-t]-´ Im-c-bv-°m-Sv Fw.Fw.Fw. bp.Fw bp.]n kvIqƒ Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-jn-∏v I-c-ÿ-am-°n-. ]-s¶-Sp-Ø C-\ß-fn¬ F-√mw H-∂mw -ÿm-\hpw F t{K-Upw \n-e \n¿-Øn. D-∂-X hn-P-bw I-c-ÿ-am°m≥ {]m-]v-X-cm-°n-b A-[ym]-I-sc kv-Iqƒ am-t\-P¿ ap-lΩ-Zv iw-kp-±o-\pw {]-[m-\ A[ym-]n-I A-\n-X So-®-dpw ]n.Sn.F-bpw A-`n-\-μn-®p.

ap-°q-´p-X-d: ]-cn-ÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-a-m-bn {]-Jym-]n-®-Xn¬ sIm-√-ap-f hn-t√-Pn-s\ \o-°w sN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v P-\tcm-jw sIm-√-ap-f-bn¬ C-c-ºn. {]-Xn-tj-[ tbm-K-Øn-\p- tijw ]n-cn-™p-t]m-hm-sX \m-´pIm¿ Su-Wn¬ Km-Uv-Kn-en-s‚ tIm-ew I-Øn-®p. \q-dp-I-W-°n\m-fp-Iƒ {]-I-S-\-Øn¬ ]-s¶Sp-Øp. H-cp kw-Lw B-fp-Iƒ hm-l\-߃ h-gn-bn¬ X-S-™n-´p. a-X t\-Xm-°-fpw km-aq-ln-I

-{]-h¿-Ø-I-cpw C-S-s]-´m-Wv hgn-X-S-b¬ A-h-km-\n-∏n-®-Xv. C∂-se D-®-tbm-sS sIm-√-ap-f sk‚ v a-cn-b-sKm-tc-Øn Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v k-Xo-jv ]-Wn-°-cp-sS A-[y-£-X-bn-em-Wv {]-Xn-tj[ tbm-Kw \-S-∂-Xv. k-a-c-Øns‚ H-∂mw L-´-am-bn 18\v D-®°v H-∂n-\v ap-°q-´p-X-d, Nm-Ø≥X-d F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂v am¿®p-Iƒ B-cw-`n-°pw. c-≠n-\v sIm-√-ap-f-bn¬ kwK-an-°p-∂ am¿-®n¬ P-\-{]-Xn-

\n-[n-I-fpw I¿-j-I t\-Xm-°fpw kw-km-cn-°pw. 19\v sh-®q®n-d ]-©m-b-Øn¬ l¿-Øm¬ \-S-Øm-\pw 20\v Xm-eq-°v Hm^o-kv D-]-tcm-[n-°m-\pw Xo-cpam-\n-®p. H-∏w 11 hm¿-Up-I-fp-sS {]tXy-I {Km-a-k-`-Iƒ hn-fn-®p-tN¿-°m-\pw Xo-cp-am-\n-s®-∂v kXo-jv ]-Wn-°¿ A-dn-bn-®p. BIv-j≥ Iu¨-kn-en-s‚ `m-c-hmln-I-fm-bn k-Xo-jv ]-Wn-°¿-˛ sN-b¿-am-≥, tSm-an ]m-d-°p-f-ßc-˛ I¨-ho-\¿ F-∂n-h-sc Xn-c-

s™-Sp-Øp. Ip-cp-º≥-aq-gn a-cn-b-sKm-tcØn ]-≈n hn-Im-cn ^m. am-Xyp ]-\-®n-°¬, Ip-cp-º≥-aq-gn sk‚ v tXm-a-kv ]-≈n hn-Im-cn ^m. tPm-kp-Ip-´n C-S-Øn-\-Iw, Nm-Ø≥-X-d C-amw A-–p¬ -kemw au-e-hn, Pn-√m- ]-©m-bØw-Kw a-dn-bm-Ωm sN-dn-bm≥, sI-.]n-.kn-.kn sk-{I-´-dn ^n-en∏v tPm-k-^v, tªm-°v ]-©m-bØw-Kw \n-jm A-e-Iv-kv, ]-©mb-Øw-Kw ]n sI P-bnw-kv, tSman ]m-d-°p-f-ß-c, sP-bv-\-Ωm

sIm-Sn-a-c -Pm-Y-bv-°v N-ß-\mt»-cn-bn-¬ \¬-In-b kzo-I-c-WØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±--lw. A-Uz. k-Xo-jv sX-ßpw-Xm-\w A-[y-£-X hln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn hn t__n, ]n sI B-\-μ-°p-´≥, _m_p I-∏-°m-e, kp-[o¿ i-¶-c-awK-ew, cm-P-ti-J-c-∏-Wn-°¿, tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-≈, hn-t\-mZv C-Øn-Øm-\w, ssk-Pp ]p-Xp∏-d-ºn¬, cm-[m-Ir-jv-W-≥ Ip-dn®n kw-km-cn-®p.

Im-™n-c-∏-≈n: sS-en-tImw hIp-∏n-s‚ Aw-Ko-Im-cw e-`n-°mØ-Xm-Wv ap-°m-en-bn-se {Sm≥ kv-t^m-a-dn-s‚ I-Ωo-j≥ sNøm≥ Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp-∂sX-∂pw ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv U-]yq-´n No-^v F≥-Pn-\o-b¿ kp-Pm-X tKm-]m-e≥ Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv tIm-S-Xn-bn¬ A-dn-bn-®p. ap-°m-en {]-tZ-i-sØ thmƒt´-Pv £m-aw ]-cn--l-cn-°m≥ 11 sI.hn sse-\pw {Sm≥-kv-t^m-adpw ÿm-]n-®v ]-Wn-Iƒ ]q¿-

Øo-I-cn-®-p I-gn-™p. C-Xp kw_-‘n-®v ]n.bp.kn.F¬ Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bpw ]m-cm eoK¬ thm-f-≠n-b-dp-am-b F-®v A–p¬ A-ko-km-Wv eo-K¬ k¿ho-kv-tIm-S-Xn-bn¬ l-c-Pn \¬In-b-Xv. thmƒ-t´-Pv £m-a ]-cn-l-cnt°-≠-Xv A-\n-hm-cy-am-b-Xn\m¬ sS-en-tImw Pn-√m P-\-d¬ am-t\-P¿, sS-en-tImw Un-hn-jW¬ No-^v F≥-Pn-\o-b¿, F-Ivkn-Œq-´n-hv F≥-Pn-\o-b¿ F-∂nh-tcm-sS 23 \v cm-hn-se 10\v A-

F-cp-ta-en: A-\-[n-Ir-X \n-b-a-\w \-S-Øn-sb-∂m-tcm-]n-®v sNdp-h-≈n F-tÃ-‰v Hm-^n-kn¬ ]q-´n-bn-´v A-©v Po-h-\-°m-sc Fcp-ta-en t]m-en-kv tam-Nn-∏n-®p. 60 sXm-gn-em-fn-I-sf A-d-ÃpsN-bv-Xv \o-°n. \n-b-a-\ {]-iv-\-Øn¬ 19 \v sXm-gn-em-fn-I-fp-ambn N¿-® \-S-Øp-sa-∂v F-tÃ-‰v am-t\-P¿ A-dn-bn-®p.

I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«v: P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ au-\w sh-Sn-b-W-sa-¶v bq-¯v {^-−v (Fw) ap-≠-°-bw: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂-Xn-s\ Ip-dn-®v a-e-tbm-c I¿-j-I-cp-sS thm-´p-hm-ßn hn-P-bn-® P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ au-\w sh-Sn-™v \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°-W-sa-∂v bq-Øv {^-≠v (Fw) ap-≠-°-bw a-fi-ew I-Ω-‰n B-h-iy-s∏-´p. ]-cn-ÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-߃ kw-c-£n-°p-∂-Xn-t\m-sSm-∏w a-e-tbm-c Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I-cp-sS Po-hn-°m-\p-≈ A-h-Im-i-sØ Ip-dn-®pw A-Sn-ÿm-\ hn-I-k-\-sØ- Ip-dn-®pw Nn-¥n-°-Ww. Cu {]-iv-\-Øn¬ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°m-Ø P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ I¿-jI-sc h-©n-°p-∂ \n-e-]m-Sv Xn-cp-Ø-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p. ap-≠-°-b-Øv tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ A-Po-jv th-e-\n-ew, APn sh-´p-I-√mw-Ip-gn, {]n≥-kv sIm-®p-I-√-°p-fw, lp-ssk≥ _jo¿, km-K¿ ]p-Xp-]-d-ºn¬ kw-km-cn-®p.

tXm-a-kv, kq-k-Ω am-Xyp, G-enbm-Ω tPm-k-^v, _n-μp hm-a-tZh≥, tPym-Xn-e-£v-an, kn-.]n.Fw G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw B¿ h-c-Z-cm-P≥, tem-°¬ sk-{I-´dn-am-cm-b tSm-an h¿-Ko-kv, tPmPn, tIm¨-{K-kv a-fi-ew {]-knU‚ v ]n hn h¿-°n, bq-ØvtIm¨-{K-kv a-fi-ew {]-knU‚ v kp-Pn-Øv, kn-.]n-.sF t\Xm-hv B¿ \-μ-Ip-am¿, tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) `m-c-hm-ln tPm-kv Ip-º-f-¥m-\w ]-s¶-SpØp.

Zm-e-Øv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cmhm-\pw Pn-√m P-p-Uo-jy¬ a-Pnkv-t{S-‰v Ip-cp-hn-f tIm-in D-Ø-chn-´p. I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂ AZm-e-Øn¬ F-®v A-–p¬ Ako-kv, ap-°m-en Un.kn In-gt°-ap-dn, hm-b-\-im-e {]-knU‚ v Fw sF l-k≥, ssh-ZypXn t_m¿-Un-\p -th-≠n U-]yq´n No-^v F≥-Pn-\o-b¿ kp-Pm-Xv tKm-]m-e≥, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ kp-tc-jv tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-bn.

‡-Xz hn-Ik - \ - h - pw D-b¿-Øp-Ibm-Wv kv-ssa¬ ]-≤n-Xn-bn-eqsS D-t±-in-°p-∂X - v. \-Kc - k - ` - m ]-cn-[n-bn-se k¿°m-¿-˛-F-bv-U-UvF¬-.]n, bp.]n kvvI - q-fn-se-hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p th-≠n- h - n-`m-h\ - ws - N-øp-∂ ]-≤-Xn {]-tXy-I -sa-Un-°¬ kw-LØ - n-s‚-bpw kvI - qƒ ]n-.Sn.-F-bp-tS-bpw k-l-I-c-tØm-sSbm-Wv \-S-∏n-em-°p-∂-Xv. ]-cn]m-Sn-bp-sS B-Zy-L-´-sa-∂ \n-ebn¬ 157 A-[ym-]-I¿-°v C-Xp kw-_-‘n-® ]-cn-io-e-\w \-¬Ipw. kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂p Xn-cs™-Sp-°s - ∏-Sp-∂ c-≠v A-[ym]-I¿-°v ho-Xw {]-tXy-I ]-cn-ioe-\w \-¬-Ip-∂-Xm-Wv c-≠m-asØ L-´w.]n-∂o-Sv Hm-tcm ¢m-

kn-ep-ap-≈ Ip-´n-I-sf Xn-c-s™Sp-Øv A-h¿-°v Iu¨-k-en-Mv \-S-Øpw. am-Xm-]n-Xm-°ƒ A[ym-]-I¿ F-∂n-h-cp-sS km-∂n[y-Øn-em-hpw Iu¨-ke - n-Mv \S-Øp-I. F-√m am-k-hpw- B-Zy sNmΔm-gv-N-bpw \m-emw sNm-Δm-gv-Nbpw Ip-´n-I-sf ]-cn-tim-[n-°p∂-Xn-\p-≈ ¢n-\n-Iv Xm-eq-°mip-]{- Xn tI-{μo-Ic - n-®v \-SØ - pw. a-cp-∂p-I-fpw D-]-tZ-i-ß-fpw e`y-am-°pw. ]-≤-Xn-°v am-\-knIm-tcm-Ky skm-ssk-‰n-bp-sS kl-I-c-W-hpw D-≠m-bn-cn-°p-sa∂pw \-K-c-k-`m-[y-£ kv-an-XmP-b-Ip-am¿, ssh-kv-sN-b¿-am≥ am-Xyq-kv tPm¿-Pv F-∂n-h¿ ]-d™p.

Npcp¡¯nÂ

t_m-[-hÂ-¡-c-W- ¢m-kv C-¶v I-ß-g: ap-kv-enw ]p-Xq¿-]-≈n P-am-A-Øn-s‚-bpw ap-kv-enw l-b¿ -sk-°-≥-U-dn- kv-Iq-fn-s‚-bpw sI.Fw.sP Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-s‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂p cm-hn-se 10 ap-X¬ 4.30 h-sc c-£-I¿-Øm-°ƒ-°p-th-≠n t_m-[h¬-°-c-W- ¢m-kv \-S-Øpw. c-≠v sk-j-\p-I-fm-bm-Wv ¢mkv. cm-hn-se 10 ap-X¬ 12.30 h-sc-bp-≈ B-Zy sk-j-\n¬ F¬.sI.Pn. ap-X¬ F-´p h-sc ¢m-kp-I-fn-se Ip-´n-I-fp-sS c-£n-Xm-°ƒ-°m-bn C-^-Œn-hv t]-c‚n-Mv hn-j-b-Øn¬ tam≥-kn h¿-Kn-kv ¢m-kv \-bn-°pw. 1.30 ap-X¬ 4.30 h-sc c≠mw sk-j-\n¬ H-º-Xmw-Iv-fm-kv ap-X¬ 12 h-sc-bp-≈ Ip´n-I-fp-sS c-£n-Xm-°ƒ-°p-th-≠n ssk-_¿-ss{Iw F-∂ hn-j-b-Øn¬ tP-°-_v tPm-_v F.sF.Pn ¢m-sk-Sp-°pw. cPn-kv-t{S-j≥ cm-hn-se H-º-Xp -ap-X¬.

ta-ep-Im-hn C-¶v lÀ-¯m Cu-cm-‰p-t]-´: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s‚ \-S-∏m-°n-bXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ta-ep-Im-hv {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ C-∂v l¿-Øm¬ \-S-Øm≥ tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) a-fi-ew I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. I¿-j-I t{Zm-l-hy-h-ÿ-Iƒ H-gn-hm°n dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa-∂v bq-Øv {^-≠v (Fw) ]q™m¿ sX-t°-°-c a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. dnt]m¿-´v \-S-∏n-em-°n-b-Xn-s\-Xn-sc {Km-a-∏-©m-b-Øp-Iƒ {]-ta-bw ]m-km-°p-∂-Xn-\pw {]-Xn-tj-[ Iq-´m-bv-a kw-LSn-∏n-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\Xn-tc k-a-c ]-cn-]m-Sn B-cw-`n-°m≥ Cu-cm-‰p-t]-´ tªm-°v ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn¬ I¿-Ω k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. tIm-´-bw Pn-√-bn¬ ]-cn-ÿn-Xn- tem-e-{]-tZ-i-ß-fm-bn I-s≠-Øn-bn-´p-≈ Xo-t°m-bn, ]q-™m¿, sX-t°-°-c F∂o {]-tZ-i-ß-fn¬ Cu-cm-‰p-t]-´ tªm-°n-s‚ ]-cn-[n-bn-emWv Cu aq-∂v hn-t√-Pp-I-fn-se ]-©m-b-Øp-I-fn¬ {]-tXy-I {Km-a-k-`-Iƒ hn-fn-®p-Iq-´n hn-j-bw N¿-® sN-øpw. Xo-t°mbn ]-©m-b-Øn¬ i-\n-bm-gv-N {Km-a-k-` B-cw-`n-°pw. I¿-a k-an-Xn sN-b¿-am-\m-bn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v km-_p ]q-≠n-°p-f-Øn-s\ Xn-c-s™-Sp-Øp.

A-¶-Zm-\w C-¶p- ap-X F-cp-ta-en: i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bn tZ-h-kzw-t_m¿Un-s‚ A-∂-Zm-\ Iu-≠¿ C-∂v ap-X¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n°pw. cm-hn-se 11 \v sU-]yq-´n tZ-h-kzw I-Ωn-jv-W¿ D-ÆnIr-jv-W≥ `-{Z-Zo-]w sX-fn-®v D-Zv-Lm-\-Sw sN-øpw. Zn-h-khpw 1500 t]¿-°v A-∂-Zm-\w \¬-Im≥ ku-I-cy-sam-cp-°nbn-´p-s≠-∂ A-Un-an-\n-kv-t{S-‰n-hv Hm-^n-k¿ sI A-_p ]d-™p.

i-_-cn-a-e XoÀ-°m-S-\w: F-cp-ta-en-bn {I-ao-I-c-a-§Ä C-g-bp-¶p h¬-th {Sm-^n-Iv GÀ-s¸-Sp-¯pw F-cp-ta-en: i-_-cn-a-e \-S Xp-d∂v C-∂-se X-s∂ F-cp-ta-enbn¬ Xo¿-∞m-S-I-cp-sS h≥ Xnc-°v A-\p-`-h-s∏-´p. A-tX k-a-bw k¿-°m¿ hIp-∏p-I-fp-sS {I-ao-I-c-W-ßsfm-∂pw B-cw-`n-®n-´n-√. Xo¿∞m-S-\ {I-ao-I-c-a-߃-°m-bn \m-ep X-h-W tbm-Kw tN¿-s∂¶n-epw Xo¿-∞m-S-\-Im-ew B-cw`n-°p-tºm-gpw hn-hn-[ h-Ip-∏p-Ifp-sS Hm-^n-kp-Iƒ Xp-d-∂n-´n-√. d-h-\yq I¨-t{Smƒ dqw Xp-d-s∂¶n-epw C-∂v ap-X-em-Wv Uyq-´n D-

tZym-K-ÿ-sc hn-\y-kn-∏n-°p∂-Xv. t]m-en-kv I¨-t{Smƒ dqw C∂-se ssh-Io-´m-Wv {]-h¿-Ø\-am-cw-`n-®-Xv. B-tcm-Ky-h-Ip∏n-s‚ Xm¬-°m-en-I ¢n-\n-°pIƒ {]-h¿-Øn-®p-Xp-S-ßn-bn-√. Bw-_p-e≥-kp-Iƒ F-Øn-t®¿∂n-´n-√. ^-b¿-t^m-gv-kv bq-\n‰pw Xp-S-ßn-bn-´n-√. t]m-en-kv Un-‰m-Nv-sa‚ v Iymw-]v {]-h¿-Ø\-am-cw-`n-s®-¶n-epw Uyq-´n t]mbn‚p-Iƒ \n-›-bn-®v t]m-en-kpIm-sc hn-\y-kn-®n-´n-√. tdm-Uv ]-

Wn-Iƒ C-t∏m-gpw ]q¿-Øn-bmbn-´n-√. P-e hn-X-c-W h-Ip-∏n¬ A-‰ Ip-‰-∏-Wn-I-fpw ]q¿-Øn-bm-bn√. F-cp-ta-en k¿-°m¿ B-ip-]{Xn-bn¬ G-gv tUm-Œ¿-am¿ Np-aX-e-tb-s‰-¶n-epw In-S-Øn NnIn¬-k B-cw-`n-°m-\m-bn-´n-√. A-tX k-a-bw Xm¬-°m-en-I kv‰p-Un-tbm-I-fpw Nm-b-°-S-I-fpw kv-t‰-j-\-dn-I-fpw {]-h¿-Ø-\am-cw-`n-®p. 17\v Pn-√m I-e-Œ¿ {Iao-I-c-W-߬ hn-e-bn-cp-Øm≥ F-Øpw.

Øn-c-am-bn Fw.FÂ.F Hm-^n-kv F-cp-ta-en-bn Nm-a-∏m-d C-√n-°p-∂v sXm-´n-∏m-ew ∂p a-s‰m-cp sXm-´n-]m-ew am-‰n ]p-Xn-b-Xm-bn cq-]w sIm-≠ Sqdn-kw ]-≤-Xn-bn¬ ÿm-\w t\Sn-b am¿-a-e A-cp-hn-bn-te-°p≈ Sq-dn-kw ]-≤-Xn-bn¬-s∏-Sp-

Øn ]m-ew ]-Wn \-S-∂p-h-cp∂p. A-[n-Iw ssh-Im-sX tIm¨-{Io-‰v ]m-ew D-≠m-hp-sa∂ hn-izm-k-Øn-em-Wv C-√n-°p∂ \n-hm-kn-Iƒ.

\n-b-{´-Ww hn-« ss_-¡v ssh-Zyp-Xn t]m-Ìn-en-Sn-¨v t]m-en-kp-Im-c-\v Kp-cp-X-c -]-cn-¡v Ip-a-c-Iw: \n-b-{¥-Ww hn-´ ss_-°v ssh-Zyp-Xn t]m-Ãn-enSn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b ko\o-b¿ kn-hn¬ t]m-eo-kp-Im-c\v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. Ipa-c-Iw kv-t‰-j-\n-se t]m-eo-kpIm-c-\m-b D-√-e kz-tZ-in A\n¬-Ip-am¿ (42) B-Wv ]-cn-t°‰-Xv. ss\-‰v Uyq-´n I-gn-™v ho-´nte-°v t]m-hp-∂ h-gn Ip-a-c-Iw N-{Iw-]-Sn-°v k-ao-]-Øv h-®mbn-cp-∂p A-]-I-Sw. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ A-\n¬-Ip-am¿ sX-dn-®v k-ao-]-Øp-≠m-bn-cp-∂ sN-dp-tXm-´n-te-°v ho-Wp. X-eIo-gm-bn sh-≈-Øn¬ In-S-∂ A-\n¬-Ip-am-dn-s\ i-–w tI-´v Hm-Sn-sb-Øn-b k-ao-]-hm-knIƒ I-c-bn-te-s°-Sp-Øp-In-SØn. t]m-eo-kp-Im-cm-\m-sW-∂p a-\- n-em-°n \m-´p-Im¿ -tÃ-j\n¬ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t]m-eo-sk-Øn A-\n¬-Ip-am-dn-

N-ß\ - m-t»-cn: I-gn-hp-‰ `m-hn Xe-ap-d-sb hm¿-sØ-Sp-°p-I F∂ e-£y-hp-am-bn kvI - qƒ Ip-´nIƒ-°p-th-≠n \-K-c-k-` B-hnjv-I-cn-®n-cn-°p-∂ kv-ssa¬ ]≤-Xn Cu am-kw A-h-km-\tØm-sS B-cw-`n-°m≥ Iu¨kn¬ tbm-K-Ø-n¬ Xo-cp-am-\-ambn. 22\v tN-c-p-∂ in¬-∏-im-ebn¬ Iu¨-kn¬ Aw-K-߃, hn-Zym-`ym-k {]-h¿-ØI - ¿, tUmŒ¿-am- ¿, A-[ym-]I - ¿, F-∂n-hc - S-ßp-∂ kw-Lm-SI - k-an-Xn-°p cq-]w \¬-Ipw. Xp-S¿-®-bm-b ]cn-tim-[-\, ]-cn-N-c-Ww, {i-≤ F-∂n-h-bn-eq-sS hn-Zym¿-Yn-I-fpsS im-co-cn-I-˛-am-\-kn-I B-tcmKy-hpw ]T-\ \n-e-hm-c-hpw hy-

_n.sP.]n-¡pw tIm¬-{K-Ên-\pw sS-en-tImw h-Ip-¸n-sâ A-\p-a-Xn e-`n-¨nÃ; _-Z-Â B-h-iyw-: -F³.kn.]n {Sm³-kv-t^m-aÀ I-½o-j³ sN-¿m³ ssh-Ip-¶p N-ß-\m-t»-cn: _n.sP.]n-°pw tIm¨-{K- n-\pw _-Z-em-bn C-SXp-]-£-˛-a-tX-X-c i-‡n-I-fpsS sF-Iyw Im-e-L-´-Øn-s‚ B-h-iy-am-b-Xn-\m¬ A-h sI´n-∏-Sp-°m≥- F≥.kn.]n \n¿Wm-b-I ]-¶p h-ln-°p-sa-∂pw tI-c-f-Øn¬ bp.Un.F-^v k¿°m-cn-s‚ \m-fp-Iƒ F-Æ-s∏-´pI-gn-™p-sh-∂pw F≥.kn.]n kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v D-g-hq¿ hn-P-b≥. F≥.kn.]n kw-ÿm-\ ktΩ-\-Øn-\v D-b¿-Ø-m-\p-≈

3

kv-ssa ]-²-Xn Cu am-kw B-cw-`n-¡pw

Ikv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ«ns\-Xntc sIm-Ã-ap-f-bn {]-Xn-tj-[w C-c-¼n

C-Ãn-¡p-¶v \n-hm-kn-IÄ-¡v ho-«n-se-¯m³ sN-dp-h-Ån FtÌäv Po-h-\-¡m-sc sXm-«n-¸m-ew X-s¶- B-{i-bw tam-Nn-¸n-¨p Cu-cm-‰p-t]-´: Xo-t°m-bn C-√n°p-∂v \n-hm-kn-Iƒ-°v C-∂pw ho-´n-se-Ø-W-sa-¶n¬ B¿-en km-bn-∏n-s‚ sXm-´n-∏m-ew Xs∂ B-{i-bw. Xo-t°m-bn ]-©m-b-Øn-se 11 hm¿-Un-epw C-cp-I-c-I-fn-ep-ambn In-S-°p-∂ 70 ¬ ]-cw Ip-Spw_-߃ Xm-a-kn-°p-∂ C-√n-°p∂v \n-hm-kn-I-fm-Wv hn-Zym¿-YnIƒ A-S-°w Zn-h-k-hpw 90 h¿jw ]-g-°-ap-≈ ]-e-I-I-fpw Iºn-h-S-hpw {Z-hn-® sXm-´n-∏m-eØn-eq-sS k-©-cn-°p-∂-Xv. Cw-•-≠n¬ \n-s∂-Øn-b Xot°m-bn d-_¿ F-kv-t‰-‰v kq-{]≠m-bn-cp-∂ B¿-en km-bn-∏v ]e-I-c-I-fn-em-bn In-S-°p-∂ Bbn-c-Øn-e-[n-Iw h-cp-∂ d-_¿ F-tÃ-‰v Im-Wp-∂-Xn-\pw Sm-∏nMv sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v k-©-cn°m-\p-am-bn ao-\-®n-em-dn-\v Ipdp-sI \m-ev sXm-´n-∏m-e-hpw A©v ]-e-I-∏m-e-ß-fpw \n¿-an-®p. Im-e-∏-g-°-Øm¬ sXm-´n∏m-e-߃ X-I-cp-I-bpw sN-bvsX-¶n-epw ]-e-X-h-W X-I¿-∂ C-√n-°p-∂v sXm-´n-∏m-ew \m-´pIm¿ ]p-\¿ \n¿-an-°p-I-bpw sNbv-Xp. F-∂m¬ sXm-´n-]m-ew am‰n tIm-¨-{Io-‰v ]m-ew \n¿-an-°W-sa-∂v \m-´p-Im-cp-sS \n-c-¥-cap-≈ ap-d-hn-fn am-dn am-dn-h-cp-∂ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ \m-fn-Xp-hsc sN-hn-s°m-≠n-´n-√. F-∂m¬ sXm-´-Sp-Øv Nm-a∏m-d-bn¬ B-dp-am-kw ap-ºp-hsc \m-´p-Im¿ D-]-tbm-Kn-®n-cp-

kottayam/ktm

F-cp-ta-en: i-_-cn-a-e ko-k-Wn-\p ]p-d-sa ÿn-c-am-bn F-cp-ta-enbn¬ Fw.F¬.F Hm-^n-kv {]-h¿-Øn-°p-sa-∂v No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv A-dn-bn-®p.B-gv-N-bn¬ H-cp Zn-h-kw Hm-^n-kn¬ Fw.F¬.F-bp-sS km-∂n-[yw D-≠m-hpw. t]m-en-kv -tÃ-j-\p k-ao]w tI-c-fm tIm¨-{K-kv Fw a-fi-ew -{]-kn-U‚ v k-J-dn-bm sUman-\n-°n-s‚ sI-´n-Øn-em-Wv Hm-^n-kv {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-°p-∂-Xv. Hm-^n-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 17\v Pn-√m I-e-Œ¿ \n¿-h-ln-°pw.

F-cp-ta-en-bn¬- Xo¿-∞m-S-I-cp-sS B-Zy kw-Lw t]-´ Xp-≈p-∂p

aÀI-kv ]-»n-Iv kv-Iq-fn inip-Zn-\w a-\p-jym-h-Im-i I-½oj³ sX-fn-sh-Sp-¸v \-S-¯n B-tLm-jn-¨p

N-ß-\m-t»cn: a¿I-kv ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ inipZn-\ dm-en- \-S-Øn. Ip-´n-Iƒ°v a[p-c ]-e-lm-cw hn-Xc-Ww \-S-Øn. kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ iin-Ip-am-dn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ ]-fin-‰v P-h-l¿-em¬ s\-Mv-dphn-s‚ 125˛m a-Xv P-∑-Zn\m-tLmjw k-tΩf-\w sI F-kv Fw d^o-Jv A-lΩ-Zv k-Jm-^n D-ZvLmS-\w sN-bv-Xp. sa-dn-‰v k¿-´n-^n°-‰v hn-XcWw sN-bvXp. Sm-e‚ v sS-Ãv hnP-bn-Iƒ-°v kv-Iqƒ am-t\-P¿ sI Fw ap-lΩ-Zv k¿-´n-^n°-‰v hn-Xc-Ww \-S-Øn. d-^o-Jv kJm^n, i-in-Ip-am¿, sI Fw apl-ΩZv, ]n Fw C-kv-am-bn¬ e∫ kw-km-cn®p. Cu-cm-‰p-t]-´: Nm-®m-Pn-bpA-]-I-S-Øn¬ t]m-Ãn-en-Sn-®p X-I¿-∂ ss_-°v sS P-∑-Zn-\w hn-]p-e-am-b ]-cns\ tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f- t°-‰ A-\n¬-Ip-am-dn-s\ Xo-{h- ]m-Sn-I-tfmsS ssK-U≥-kv ]Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. ]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn¬ {]-th- ªn-Iv kv-Iq-fn¬ B-tLm-jn®p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn- in-∏n-®p.

Im-™n-c-∏-≈n: In-g-°≥ {]-Zi-sØ G-‰-hpw h-en-b {]m-Y-anIm-tcm-Ky-tI-{μ-am-b s]-cp-h¥m-\w ss{]-a-dn sl¬-Øv sk‚-dn¬ B-dp h¿-jw ]n-∂n´n-´pw In-S-Øn-®n-In¬-k B-cw`n-°m-Ø kw-`-h-Øn¬ a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw P-Ãn-kv B¿ \-S-cm-P≥ sXm-Sp]p-g d-Ãv -lu-kn¬ sX-fn-sh-Sp∏v \-S-Øn. B-ip-]-{Xn-bp-sS A-h-ÿ Nq-≠n-°m-´n {]-ap-J a-\p-jym-hIm-i {]-h¿-Ø-I-\pw \m-j-\¬ eo-K¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-´nbp-sS A-hm¿-Uv tP-Xm-hp-am-b F-®v A-–p¬ A-ko-kv a-\pa¿I-kv ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn-b jym-h-Im-i I-Ωn-j-\p l-c-Pn in-ipZn-\ dmen \¬-In-bn-cp-∂p. {]n≥-kn-∏¬ ap-lΩ-Zv sj-^o- kv hn Fw, F≥.Fw.Fkv d2006¬ 10 In-S-°ƒ \n¿-an-°pJn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ joZv, am-ln≥ A-_q-_°¿, ]n I-bpw s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ -\n-∂v tbm-Kw am-t\-P¿ ]n F lmjnw C C¿-jm-Zv, B-kv-an A≥-kmcn I-´n¬, _-Uv F-∂n-h k-am-l-cnD-Zv-LmS-\w sN-bvXp. A-Pn-\m- kw-km-cn-®p. °p-I-bpw 2006 ¬ A-∂-sØ B-

tcm-Ky-a-{¥n D-Zv-Lm-S-\-hpw \-SØn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ B-dp h¿-jw ]n∂n-´n-´pw In-S-Øn-®n-In¬-k Bcw-`n-®n-´n-√. aq-∂p tUm-Œ¿-am-sc-bpw \mev kv-‰m-^v \-gv-kp-am-sc-bpw aq∂v \-gv-kn-Mv A-kn-Âp-am-scbpw e-`n-®m¬ In-S-Øn-®n-In¬k B-cw-`n-°m-sa-∂pw Im-´n HtŒm-_¿ 10\v B-tcm-Ky h-Ip-∏vU-b-d-Œ¿ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xmbn C-Sp-°n Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ tUm. ]n sP A-tem-jykv I-Ωo-j-\n¬ tc-Jm-aq-ew Adn-bn-®n-cp-∂p. In-S-Øn Nn-In¬k A-\p-hm-cy-am-sW-∂v Im-´n \n-c-h-[n X-h-W B-tcm-Ky-h-Ip∏n-\v \n-th-Z-\w \¬-In-bn-´p-≈Xm-bn {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I´-dn-°p-th-≠n kn-‘p-tamƒ a\p-jym-h-Im-i I-Ωn-j-s\ A-dnbn-®p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2013-11-16  

Thejas Epaper kottayam edition. 2013-11-16

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you