Page 1

2

dh\yq PnÃm kv-IqÄ Im-bn-Itaf

kottayam/ktm

B\n Ãm-≥en˛Pq-\n-b¿ tKƒ-kv 3 In.an \-S-Øw˛(Fkv.F-®v Pn.F-®v.F-kv.F-kv `-c-W-ßm-\w)

8 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

In-co-S-¯n-\m-bn C-t©m-Sn-©v t]m-cm-«w; Im-ªn-c-¸-Ån ap-¶nÂ

tIm-´-bw: d-h-\yp Pn-√m kv-Iqƒ Im-bn-I-ta-f c-≠mw Zn-\w ]n-∂n´-t∏mƒ In-co-S-Øn-\m-bn Im™n-c-∏-≈n-bpw N-ß-\m-t»-cnbpw X-Ωn¬ C-t©m-Sn-©v t]mcm-´w. 141 t]m-bn‚p-am-bn Im™n-c-∏-≈n D-]-Pn-√ H-∂mw ÿm-\-Øpw c-≠v t]m-bn‚ v hyXym-k-Øn¬ 139 t]m-bn‚p-ambn N-ß-\m-t»-cn D-]-Pn-√ c≠mw ÿm-\-Øp-am-Wv. 61 t]mbn‚p-am-bn Ip-d-hn-e-ßm-Sv D-]Pn-√-bm-Wv aq-∂mw ÿm-\-Øv. kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn-¬ 67 t]m-bn‚ v t\-Sn H-∂mw ÿm-\sF-iz-cy Sn Sn˛ko-\n-b¿ Øp-≈ tIm-cp-tØm-Sv kn. tKƒ-kv 800 ao‰¿ Hm´w˛ (kn.sI.Fw F-®v.F-kv.F-kv sI.Fw -F-®v.F-kv.F-kn-s‚bpw 40 t]m-bn‚p-am-bn aqtIm-cp-tØmSv) ∂mw ÿm-\-Øp-≈ ]m-dtØm-Sv t{K-kn sa-tΩm-dnb¬ F-®v.F-kn-s‚-bpw Icp-Øn-em-Wv Im-™n-c-∏≈n-bp-sS tX-tcm-´w. kv-Iq ƒ hn-`m-Øn¬ 55 t]m-bn‚p-am-bn c-≠mw ÿm\-Øp-≈ Ip-dp-º-\m-Sw sk‚ v ]o-t‰-gv-kv F-®v.Fkv.F-km-Wv N-ß-\m-t»-cnbp-sS {]-Xo-£-bv-°v B-°w Iq-´p-∂-Xv. C-∂p \-S-°p-∂ kv-{]n‚ v C-\-ß-fn¬ hy-IvX-am-b B-[n-]-Xyw ]p-e¿en-_n tamƒ kn_n, tjmØn an-I-® hn-P-bw I-c-ÿ´v]p-´v Pq-\n-b¿ tKƒ-kv(Fam-°m-sa-∂ {]-Xo-£-bn-emkv.F-®v Pn.F-®v.F-kv.F-kv Wv N-ß-\m-t»-cn-bp-sS Ip`-c-W-ßm-\w). ´n-Iƒ. c-≠mw Zn-h-k-am-b C-∂se aq-∂v ao-‰v sd-t°m-Up-

Iƒ ]n-d-∂-tXm-sS B-sI ao-‰v sd-t°m-Up-I-fp-sS F-Æw \mem-bn. ]m-e-m-bn¬ \-S-∂ t]mƒhm-´v a¬-k-c-Øn¬ kz-¥w t]cn-ep-≈ tZ-io-b sd-t°m-Un-s\ sh-√p-∂ {]-I-S-\-hp-am-bn ]mem sk‚ v ta-co-kv Pn.F-®v.Fkn-se a-cn-b P-bv-k¨ Pq-\nb¿ tKƒ-kn-s‚ t]mƒ-hm-´n¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. ko\n-b¿ tKƒ-kn-s‚ sslPw-]n-¬ ]m-em sk‚ v taco-kv F-®v.F-kns e

I-ta-f C-∂p k-am-]n-°pw. C∂p ssh-Io-´v 4.-30\v tN-cp-∂ kam-]-\ -k-tΩ-f-\w a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. tPm-kv sI am-Wn Fw.-]n-bpsS A-[y-£-X-bn¬ tN-cp-∂ ktΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v AUz. ^n¬k ¨

ko-\n-b¿ tKƒ-kv ssl-Pw-]n¬ sd-t°m-tUm-sS kz¿-Ww t\-Sp-∂ en-_n-bm jm-Pn

ssl-Pw-]n sd-t¡m-Uv Xn-cp-¯n en-_n-b tIm-´-bw: ssl-Pw-]n¬ sdt°m-Uv Xn-cp-Øn ]p-Xn-b ao-‰v sd-t°m-Up-am-bn en-_n-bm jmPn Xm-c-am-bn. ko-\n-b¿ tKƒkv hn-`m-K-Øn-¬ 1.55 ao-‰¿ NmSn-bm-Wv en-_n-b sd-t°m-Uv C´-Xv.

kz´w t]-cn-se tZio-b sd-t¡m-Uv Xn-cp-¯n a-cn-bm P-bv-k¬ H-fnw-]n-Iv-kn\v ]m-em: tI-c-f-Øn-s‚ H-fnw]n-Iv-kv kz-]v-\-am-b a-cn-bm P-bv-k¨ t]mƒ-hm-´n¬ Xs‚ I-cn-b-dn-se G-‰-hpw Db¿-∂ D-b-cw C-∂-se ]mem ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bØn¬ tc-J-s∏-Sp-Øn. Pn√m kv-Iqƒ Im-bn-I-ta-f-bnse t]mƒ-thm-´v C-\-Øn¬ Pq-\n-b¿ tKƒ-kv hn-`m-KØn¬ tem-tIm-Ø-c Xm-cw a-cn-bm P-bv-k¨ 3.50 ao-‰¿ D-b-c-Øn¬ Nm-Sn X-s‚ Xs∂ tZ-io-b sd-t°m-Uv Bb 3.20 ao-‰¿ Xn-cp-Øn-°p-dn®-Xv. a-te-ky-bn¬ \-S-∂ G-jy≥ sK-bnw-kn¬ c≠mw ÿm-\w e-`n-®n-cp-∂p. A≥-k tk-hy¿, t{Im-kv C-Xn-\-Iw X-s∂ a-cn-bm I¨{Sn ko-\n-b¿ tKƒ-kv (kn.sI.Fw F-®v.F-kv.F-kv P-bv-k¨ \n-c-h-[n tZ-io-b, tIm-cp-tØmSv) A-¥¿-tZ-io-b a¬-k-c-ßfn¬ A-`n-am-\-I-c-am-b t\-´ß-fm-Wv ssI-h-cn-®n-´p-≈Xv. ]m-em sk‚ v ta-co-kv lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fnse 10-mw ¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-Wv a-cn-b. {_-ko-en¬ \S-°p-∂ kv-Iqƒ H-fnw-]n-Ivkn¬ kz¿-Ww t\-Sn cm-PyØn-\p k-a¿-∏n-°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS C-∂v a-cn-b ]q-s\-bn-te-°p ]p-d-s∏-Spw. A-hn-sS 10 Zn-h-k-sØ ]-cn-io-e-\-Øn-\p ti-jw {_-ko-en¬ tem-I H-fnw-]ntkm-Pn≥ sk-_m-kv-‰y≥, ko-\n-b¿ t_m-bv-kv 800 Iv-kn¬ X-s‚ I-cp-Øv sXao‰¿ Hm´w.(sk‚ v tXma-kv fn-bn-°pw. F-®.F-kv.F-kv ]mem)

en-_n-b jm-Pn-bpw Pq-\n-b¿ tKƒ-kn-s‚ lm-a¿-t{Xm-bn-embn-¬ `-c-W-ßm-\w F-kv.F-®v Pn.F-®v.F-kn-se Zo-]m tPm-jnbpw ao-‰v sd-t°mtUm-sS kz¿-Ww t\-Sn. s\-lv-dp tÃUn-b-Øn¬ \-S∂p-h-cp-∂ Im- b n-

Pnjv-Wp ss_-Pp, t]mƒ-hm´v Pq-\n-b¿ t_m-bv-kv(Pn.F®v.F-kv.F-kv {_-“-aw-Kew)

Pq-\n-b¿ tKƒ-kv t]mƒ-hm-´v C-\-Øn¬ tZ-io-b sd-t°m-tUmsS H-∂mw ÿm-\-sØ-Øn-b a-cn-bm P-bv-k¨

tSmw sk-_m-Ãy≥˛tem-Mv Pw]v k-_v Pq-\n-b¿ t_m-bvkv(F-kv._n F-®v.F-kv.F-kv N-ß-\m-t»cn) ko-\n-b¿ t_m-bvkv 4 x 100 dnte-bn¬ H∂mw ÿm-\w t\Sn-b N-ß-\m-t»-cn D-]-Pn√m Sow

`-c-W-ßm-\w sk‚ v ta-cokv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqfn-se π-kv h¨ sIm-ta-gv-kv hn-Zym¿-Yn-bm-b en-_n-b ]mem sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-se A-Rv-P-\m i-in-bp-sS I-gn™-h¿-j-sØ 1.49 sd-t°m-

hnP-b-¯n-f-¡-hp-am-bn A-RvP-en tPm-kv {_-ko-en-te¡v tIm´bw: ]-s¶-Sp-Ø c-≠n\-ßf - nepw H∂mw ÿm-\w t\-Sn-b A-RvP-en tPm-kv hn-P-b-Øn-f-°p-am-bn C-∂v ]q-s\-bn-te-°v bm-{X-Xn-cn°pw. {_-ko-en¬ \-S-°p ∂ tem-I kv-Iqƒ H-fn-w]nIvkv a¬kcn°p-∂X - n-\v apt∂m-Sn-bmbn kv-Iqƒ sKbnw-kv s^-Ut- d-j≥ Hm-^v C-¥y- ]qs\ ]m¬-hm-Sn tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-Øp-∂ Iym-w-]n-te°mWv A-RvPen t]m-hp-∂-Xv. Pn√m Im bn-I ta-f-bn¬ ko-\n-b¿ tKƒkv 400 ao-‰¿ Hm-´-Ønepw 400 ao-‰¿ l-¿Un¬-knep-am-Wv A-RvPen hnP-bw sIm-bvX - X - v. \-hw_¿ 27 ap-X¬ Unkw-_¿ aq∂p h-sc-bm-Wv {_-kn-en¬ Im-bn-Ita-f \S-°p-∂X - v. 400 ao-‰¿ l-¿ Un ¬-kn-em-Wv A-Rv-P-en {][m-\-am-bpw am-‰p-c-bv-°p-∂Xv. C-Sp-°n I´-∏-\ im-¥n{Kmw apfw sImº n ¬ tPm- k ns‚bpw ^n- t eman-\-bptSbpw aI-fm-Wv. tIc-fm kvt- ]m¿-Svkv Iu¨-kn ¬ A-Xv-e-‰n°v tIm®m-b hn-\-b-N-{μ\m-Wv A-RP v- e - n-bp-sS tIm®v. \m-ep h¿-j-am-bn C-t±l-Øn-s‚ in-jy-bm-Wv. B{‘ Kp-≠q-cn ¬ \-S-∂ \mj-\¬ bq-Øv A-Xv-e-‰n°vkn¬ 400 ao-‰¿ l-¿Un¬kn¬ Nm-w]y≥-jn-∏v t\-Snb-Xm-Wv {_-kn-en¬ t]mhp-∂-Xn-\v A-Rv-P-en-°v tbmKy-X t\-Sn-s°m-Sp-ØXv. tem-I Im-bn-I-ta-fbn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn \v ap-t∂m-Sn-bm-bn C ∂-se Fw-. Sn kvI - qfn¬ A-Rv-P-en°p kzo-Ic-Ww \¬-In. 50000 cq- ] - b p- s S Iym-jv Ahm¿-Uv \¬-In B- Z - c n®p.

Um-Wv X-I¿-Ø-Xv. I-gn-™ h¿-jw kw-ÿm\- X-e-Øn¬ A-a-Nz¿ ao-‰n¬ ]-s¶-Sp-Øn-´p-≠v. tN-∂m-Sv Icn-º-\m¬ jm-Pn-bp-sS-bpw enkn-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv en-_nb.

am-Xyq-kv k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-hln-°pw.

^-e{]-Jym]-\w sX-änb-Xv hm-t¡-ä-¯n-\n-S-bm¡n tIm-´-bw: a¬-kc -^-e {]-Jym]\-sØ sNm√n hm-t°-‰w. Pq\n-b-¿ hn-`m-Kw s]¨-Ip-´n-I-fpsS 200 ao-‰¿ a-¬k-c-sØ Xp-S¿∂v sX-‰m-bn dn-kƒ-´v {]-Jym-]n®-XmWv hm-t°-‰-Øn-\v C-S-bm°n-b-Xv. a-¬k-c-Øn¬ aq∂ m w

ÿm-\Øv F-Øn-b-Xv ]m-dtØm-Sv t{K-kn sa-tΩm-dn-b¬ F-®v.F-kv.F-kv B-bn-cp∂p. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv Hu-tZym-Kn-Iam-bn dn-kƒ-´v {]-Jym-]n-®-t∏mƒ C-h-sc H-gn-hm-°n tIm-cptØm-Sv kn-.sI.-Fw-F-®v-.F-kv. F-kn-s‚ t]-cm-Wv {]-Jym-]n®-Xv. C-tXm-sS-bm-Wv {]iv-\w Bcw-`n-®-Xv. ^n-\n-jn-Mv t]m-bn ‚n¬ \n∂v i-cn-bm-b a-¬k-c-^e-am-Wv \-¬In-b-sX-∂pw Iw ]yq-´-dn-se X-I-cm-dm-Wv kw-`-hØn-\v Im-c-W-sa-∂pw A-[n-Imcn-Iƒ ]-d™p. ]n-∂o-Sv kwLm-S-I-sc-Øn b-Ym¿-Y a-¬kc-^-ew Aw-Ko-I-cn-°m-sa-∂v Adn-bn-®-p.

{Sm-¡n ]n-Xm-hn-sâ ]n-¶m-se a-I-fpw tIm-´-bw: ap≥ Im-bn-IXm-c-am-b ]nXm-hn-s‚ ]mX-bn-eq-sS k©-cn-® A-£c jm-Pn- Im-bnI-ta-f-bn¬ t\-Sn-b-Xv C-c´-hn-P-bw. k-_v-Pq-\nb¿ hn-`m-Kw 200 ao-‰¿, 400 A-£-c-bpw ]n-Xm-hv jm-Pn-bpw ao-‰¿ Hm-´-Ønem-Wv tIm-cp-tØm-Sv kn.sI.Fw. F-®v.F-kv.F-kn-se Bdmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-b A-£-c hn-P-bw sIm-bv-X-Xv. tImcp-tØm-Sv Hm-en-°-a-®-Øn¬ jm-Pn-˛-]p-jv-] Z-º-Xn-I-fp-sS aI-fm-b A-£-c C-∂p \-S-°p-∂ •m-a¿ C-\-am-b 100 ao-‰-¿ Hm´-Ønepw ]-s¶-Sp-°p-∂p-≠v. A-£-c-bp-sS ]n-Xm-hv jm-Pn H F≥ tIm-cp-tØm-Sv kn. sI.Fw. F-®v.F-kv.F-kn-¬ H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bmbn-cn-s° 1981se kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ 3000 ao-‰-dn¬ H-∂mw-ÿm-\w I-c-ÿ-am-°n-bn-cp-∂p. A-tXh¿-jw P-Ωp I-iv-ao-cn¬ \-S-∂ tZ-io-b-ao-‰n¬ ]-s¶-Sp-sضn-epw Im-em-h-ÿ-bp-sS {]-iv-\w Im-c-Ww hn-P-bw t\-S-\mbn-s√-∂v jm-Pn ]-d-™p. t{Zm-Wm-Nm-cy tXm-a-kv-am-jn-s‚ B-Zy-Im-e in-jy-cn-sem-cm-fm-b jm-Pn C-t∏mƒ an-I-® I¿j-I-\m-Wv.

Un-kv-I-kv t{Xm-bn A-\-L-bv-¡v lm-{Sn-Iv hnPbw tIm-´-bw: Un-kv-I-kv t{Xm-bn¬ aq∂mw-h¿-j-hpw kp-h¿-W t\-´-hpam-bn A-\-L km-P≥. ]m-d-tØm-Sv t{K-k-n sa-tΩm-dn-b¬ ssl-kv-Iqfn-se H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\nbm-b A-\-L ]-gp-a-e I-cn-tßm-gbv-°¬ km-P≥-˛-Zo-] Z-º-Xn-I-fpsS a-I-fm-Wv. Pq-\n-b¿ hn-`m-Kw s]¨-Ip-´n-Ifp-sS Un-kv-I-kv t{Xm-bn-em-Wv -CØ-h-W A-\-L kz¿-Ww t\-Sn-b-Xv. Un-kv-I-kv t{Xm-bn¬ aq-∂p-X-h-W-bpw kp-h¿-W t\-´w \n-e \n¿-Øm-\m-b-Xns‚- H-∏w tjm-´v-]p-´n¬ C-Ø-h-W H-∂mw ÿm-\w \-„-am-bXn-s‚ \n-cm-i-bn-em-Wv A-\-L. ap≥ h¿-j-ß-fn¬ c-≠p-Xh-W-bpw tjm-´v-]p-´n¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-bn-cp-∂p. C-Øh-W B-Zy-am-bn lm-a¿-t{Xm-bn-epw A-\-L a-¬-k-cn-®p.

Imbn-I-t{]-an-I-sf B-IÀ-jn¨v kv-t]mÀ-Sv-kv C-hâv {]-ZÀ-i-\w A-RvP-en tKm-]o-Zm-kv˛ko\n-b¿ tKƒ-kv Pm-h-en≥t{Xm˛(Pn.hn.F-®v.F-kv.Fkv h-bem)

A-iz-Xn Sn F-kv˛Pq-\n-b¿ tKƒ-kv 800 ao‰¿ Hm´w˛(Fw.Sn sk-an-\m-cn F®v.F-kv.F-kv tIm-´bw)

B‚Wn am-Xyp {]-Z¿-i-\-Øn\-cnsI - ‰ - v Iq-Sn-bm-b B‚-Wn 1976 aptIm-´-bw: Im-bn-I-ta-f-bv-°v hn- Xve - n-® kvt- ]m¿-Sk v- v kwkva - b - Im-gvN - s - bm-cp-°n k - vt- ]m X¬ ti-Jc - f - m-Wv {]¿-Sv-kv C-h‚ v {]-Z¿-i-\w. s\-lv- _-‘n-bm-b hm¿-ØI Z¿-in- ∏ - n-°p-∂X - v. dp tÃ-Un-b-Øn-s‚ ]-h-en-b{]-[m-\- Im\n¬ \-S-°p-∂ {]-Z¿-i-\-am-Wv bn-I a-¬-k-cImbn-It- {]-an-Iƒ°v B-th-ia - mß-fpw kw-`-hhp-∂-Xv. N-ß-\m-t»-cn aq-gn-°pß-fpw Im-bn-I t∂¬ B‚-Wn am-Xyp F-∂ dn-´. Xm- c - ß - s f- ° p- d n- ® p- ≈ F-b¿-t^m-gv-kv D-tZym-K-ÿ-\mhm¿-Ø-I-fpw {]-Z¿-i\ -- -ØnWv {]-Z¿-i\ - w kw-LS- n-∏n-®X - v. ep-≠v. A-Sp-Øp \-S-°m-\n-cnF-b¿-t^m-gv-kn-se ap≥ A-

°p-∂ ap-Xn¿-∂-h¿-°m-bp-≈ kw-ÿm-\ Im-bn-I-ta-f-bn¬ ]s¶-Sp-°m\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-emWv B‚-Wn am-Xyp. 1984¬ k¿-ho-kn¬ \n-∂p hnc-an-® B‚-Wn 100, 200, 400 ao-‰d¿ hn-`m-Kß - f - n-epw d-nt- e a-¬k - c-ßf - n-epw C-t∏m-gpw ]-s¶-Sp-°p∂p-≠v. C-Xp-hs - c X-\n-°v e-`n-® sa-U-ep-I-fpw B‚-Wn {]-Z¿-i\-Øn-s\-Øn-®n-´p-≠v.

l-Wn F¬-k am-Xyp˛k-_v Pq-\n-b¿ tKƒ-kv Un-kv-I-kvt{Xm(sk‚ v ta-co-kv F®v.F-kv.F-kv D-an-°p-∏)

sd-t¡m-Uv t\-Sn-sb-¦n-epw ao-äv- sd-t¡m-UnÃmsX Pn-_n³ tIm-´-bw: t{Im-kv I¨-{Sn a¬-k-c-Øn¬ ao-‰v sd-t°m-Uv kz-¥-am-°m-\m-hm-sX Pn-_n≥ tXm-akv. C-∂-se \-S-∂ ko\n-b¿ B¨-Ip-´n-I-fp-sS t{Im-kv I¨-{Sn hn-`m-K-Øn-¬ tIm-cptØm-Sv kn-.sI-.Fw-.F-®v-.F-®v-.F-kn-se Pn-_n≥ tXm-a-kv ap≥ ao-‰v sd-t°mUn-s\ a-dn-IS∂ {]-I-S-\w \-S-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬ a-¬k-cm¿-YnIƒ Hm-Sp-∂ Zq-c-Øn¬ hy-Xn-bm-\w h-cp∂-Xn-\m¬ Cu hn-`m-K-Ønse ao-‰v sd-t°m¿-Up-Iƒ Pq-\n-b¿ tKƒ-kv 4X100 dnte-bn¬ H∂mw ÿm-\w t\Sn-b \¬-Ip-∂-Xv \n¿-Øn-sh-®Im-™n-c∏-≈n D-]-Pn√m Sow ∂ A-[n-Ir-X-cp-sS A-dn-bn∏m-Wv Pn-_n-\n-\v Xn-cn-®-Sn-bmbXv. 16:06¬ B-bn-cp-∂p Pn-_n≥ ^n\n-jv sN-b-X-Xv. B¿-∏q-°-c Fw-.kn.F-®.v-F-kv-.F-kn-se c-Rv-Pp N-{μ-s‚ 16:11:50 F-∂ sd-t°m-Un-s\-bm-Wv Pn_n≥ ]n-¥-≈n-b-Xv. Pn-_n-\n\v 5000 ao-‰¿ Pn-_n≥ tXm-akv Hm-´-Øn-epw H-∂mw ÿm-\-ap-≠v. C-∂v \-S-°p-∂ 1500 ao-‰¿ -Hm-´Øn-epw Pn-_n≥ a-¬-k-cm¿-Yn-bmWv.

lma¿ t{Xm-bn¬ ao-‰v sd-t°m-tUm-sS kz¿-Ww t\Sn-b Zo] tPmjn

lmaÀt{Xm-bn aoäv sd-t¡m-Up-am-bn Zo-]m tPmjn

Sn-Pn≥ Sn˛Pq-\n-b¿ t_m-bvkv {Sn-∏nƒ Pw-]v(sk‚ v B≥-kv F-®v.F-kv.F-kv Ip-cy-\mSv)

k-_v Pq-\n-b¿ t_m-bvkv 4 x 100 dnte-bn¬ H∂mw ÿm-\w t\Sn-b N-ß-\m-t»-cn D-]-Pn√m Sow

A-Pn-Xv sI sdPn˛ Pq-\n-b¿ t_m-bv-kv 3000 ao-‰¿˛(t{Kkn sa-tΩm-dn-b¬ F-®v.F-kv ]m-d-tØmSv)

tIm´bw: Pq-\nb¿ lm-a¿-t{Xm-bn¬ `-c-W-ßm-\w Fkv.F-®v Pn.F-®v.F-kn-se Zo] tPm-jn- ao-‰v sd-t°mtUm-sS kz¿-Ww t\-Sn. 2005˛06 h¿-j-sØ Im-bn-Ita-f-bn¬ tIm-cp-tØm-Sv kn.sI.Fw F-®v F-kv.Fkn-se ku-ay sI F-kn-s‚ sd-t°m-Um-Wv Zo-] adn-I-S-∂-Xv. 31.27 ao-‰¿ Zq-cw F-dn-™m-Wv Zo-] an∂p-∂ hnP-bw kz-¥-am-°n-bXv. I-gn-™h¿-jw lm-a¿-t{Xmbn¬ c-≠mw-ÿm\w t\-Sn-bn-cp ∂p. ]q-h-Ønf-∏v ]-ø-\n-a-fi-]Øn¬ tPm-jn-˛F¬kn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv Zo].

Pq-\n-b¿ t_m-bvkv 4X100 dnte-bn¬ H∂mw ÿm-\w t\-Sn-b G-‰p-am-\q¿ D-]-Pn√m Sow

tPm¨-k¨ tPm-k-^v˛Pm-hen≥-t{Xm ko-\n-b¿ t_m-bvkv˛sk‚ v B≥-kv F-®v.Fkv.F-kv Ip-cy-\mSv) dnt]m¿´v A-^o¿ Jm≥ A-kokv jn-\p {]-Io¿Øv t^m-t´m ip-ssl-_v ]-g-Ipfw

k-_v Pq-\n-b¿ tKƒ-kv 4 x 100 dnte-bn¬ H∂mw ÿm-\w t\Sn-b N-ß-\m-t»-cn D-]-Pn√m Sow


8 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

{]mtZ-inIw

koTTAYAM/ktm

FÂ.Un.F-^v sX-¡³ ta-J-em Pm-YPn-Ã-bn ]-cy-S-\w \-S-¯n

]cn-]mSn - N-ß-\m-t»-cn ap-\n-kn-∏¬

an-\n Hm-Un-t‰m-dn-bw: Pn-√m hy-h-km-b tI-{μ-Øn-s‚-bpw Xm-eq-°v hy-h-km-b Hm-^n-kns‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ kw-cw-`-I-Xz hn-I-k-\ sk-an\m¿. cm-hn-se 10 ap-X¬. - N-ß-\m-t»-cn d-h-\yq S-h¿ Xm-eq-°v tIm¨-^-d-≥-kv lmƒ: tIm-S-Xn tI-kp-Iƒ dnhyq sN-øp-∂-Xn-\p-≈ Xm-eq°p-X-e Fw-]-th¿-Uv I-Ω-n-‰n tbm-Kw. ssh-Io-´v \m-en-\v.

tIm-´-bw: tkm-fm¿ X-´n-∏p-tIkn¬ B-tcm-]-W-hn-t[-b-\m-b ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n cm-Pnh-bv-°-sW-∂m-h-iy-s∏-´v F¬.Un.F-^v kw-ÿm-\ I-Ω‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kn. ]n. sF. tZ-io-b F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw kn Zn-hm-I-c≥ \-bn-°p∂ F¬.Un.F-^v sX-°≥ taJ-e k-a-c-{]-Nm-c-W Pm-Y-bv-°v Pn-√-bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se I-Sp-Øp-cpØn-bn¬ \n-∂m-Wv Pm-Y-bp-sS Pn-√-bn-se c-≠mw Zn-h-k-sØ ]-cy-S-\w B-cw-`n-®-Xv. I-Sp-Xp-cpØn, G-‰p-am-\q¿ F-∂n-hn-S-ßfn-se kzo-I-c-W-Øn-\v ti-jw tIm-´-bw t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ssa-Xm-\n-bn¬ A-h-km-\n-®p. Xp-S¿-∂ \-S-∂ tbm-K-w Pm-Ym Iym-]v‰≥ kn Zn-hm-I-c≥ D-Z-

Adnbn-¸pIÄ

h-\n-Xm F-Iv-ssk-kv KmÀ-Uv: Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£-bv-¡v ho-−pw A-h-k-cw

tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ F-Iv-sskkv h-Ip-∏n¬ h-\n-Xm F-Ivssk-kv Km¿-Uv X-kv-Xn-I-bnF¬.Un.F-^v kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ sX-°≥-ta-J-e Pm-Y-bv-°v tIm-´-b-Øv \¬-In-b te-°v ]n.-F-kv.kn \-S-Øn-b im-co-cn-I A-f-sh-Sp-∏n-epw Im- kzo-I-c-W- tbm-K-Øn¬ PmYm Iym-]v‰≥ kn Zn-hm-I-c≥ kw-km-cn-°p-∂p bn-I-£-a-Xm ]-co-£-bn-epw ]s¶-Sp-°m≥ km-[n-°m-Ø-h¿°v ho-≠pw A-h-k-cw \¬-Ipw. Cu am-kw 20\v Xn-cp-h-\-¥]p-cw t]-cq¿-°-S F-kv.-F.]n {Ku-≠n-em-Wv C-\n im-co-cn-I A-f-sh-Sp-∏pw Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£-bpw \-S-°p-∂-Xv. ]-s¶Sp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ tIm-´-bw Pn-√m ]n.-F-kv.kn Hm^n-k¿-°v 18-\-Iw A-t]-£ \¬-I-Ww. t\-c-tØ A-t]-£ \¬-Inb-h-cpw ]p-Xp-Xm-bn A-t]-£ \¬-I-Ww. D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ°v hy-‡n-K-X A-dn-bn-∏v \¬- w B¿.Un.H tIm- A-dn-bn-®n-cp-∂p. ssI-tb-‰-ß B¿.Un.H hn B¿ tam-l-\-≥ bm-bn-cp-∂p. hym-P Ip-¶p-a-s∏mF-cp-ta-en: F-cp-ta-en-bn¬ Xo I-gn-™ Zn-hk Ip-∂-X-√. - p. ssI-tb-‰ß - f - p- ƒ H-gn-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]n-≈-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ Sn-Iƒ -X-S-b-W-sa-∂v ssl¿-Ym-S-I-cp-sS ]-c-º-cm-K-X h-gn- S-Xn-bn¬ \-S∂ Øm-c-bn-se ssI-tb-‰-ß-ƒ H- s≠-∂v B-tcm-]n-°-s∏-´ ]-cm- C-∂pcm-hn-se 10\v ÿ-ew k- 11\v cm-hn-se 10\v Im-™n-c-∏- t°m-S-Xn \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿- f - p-sS D-Sa - I - ƒ μ¿-in-°p-sa-∂v Im-™n-c-∏-≈n ≈n an-\n kn-hn¬ tÃ-j-≥ tIm ∂v k¿-°m¿ \n-tcm-[-\ D-Ø-cgn-∏n°-W-sa-∂v B¿.Un.H Xn-bn-se ÿ-eß tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. H-gn-∏n- ln-b-dn-Mn¬ ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂p. X-l-ko¬-Zm¿ tPm-k-^v sk- ¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tbm-Kw hv ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cn-°p-∂-Xv. tIm-´-bw: ]-co-£m-`-h≥ \-Sc-≠p-am-kw \o-≠p-\n¬-°ptN-cpw. Øp-∂ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn ]- °¬ \-S-]-Sn-Iƒ-°v Im-™n-c- F-cp-ta-en Su-Wn¬-\n-∂p t\¿- _m-Ãy≥ A-dn-bn-®p. - n t]-cq¿ tXm-´n\n-tcm-[-\w \-S-∏-m-°p-∂-Xv ∂ ko-k¨-Im-e-Øv Zo-h-kco-£-bp-sS-bpw a-‰p ]-co-£-I- ∏-≈n X-l-ko¿-Zm-sd Np-a-X-e- ®-∏m-d tdm-Up-hg kw-_-‘n-®v tbm-K-Øn¬ N¿- hpw S¨I-W-°n-\v kn-μq-c-s∏mfp-sS-bpw k¿-´n-^n-°-‰p-I-fn-se s∏-Sp-Øn. \-S-]-Sn-Iƒ C-∂v -B- se-Øp-∂ ]-©m-b-Øv tdm-Un- ƒ sIcw-`n-°p-sa-∂v X-l-ko¬-Zm¿ se H-cp-`m-Kw ssI-bm-eI ® sN-øp-sa-∂v B¿.Un.H ]-d- Sn-I-fm-Wv hn-‰-gn-°-s∏-Sp-∂-Xv. ]n-g-hp-Iƒ ]-cn-l-cn-°p-∂-XnA-dn-bn-®p. ssI-tb-‰-߃ H-gn- ´n-b-S-®v h-gn- ssI-h-i-s∏-Sp-Øn ™p. ln-μp kw-L-S-\-Iƒ \n- hn-e Xp-—-am-b-Xn-\m¬- t]-´ Xp\p-≈ A-t]-£-I-fn¬ Xo¿-∏v - n h-cn-Ib - m-sW-∂m∏n-°-W-sa-∂ tIm-´-bw B¿. Ir-jn \-SØ tcm-[-\-sØ F-Xn¿-°p-I-bm- ≈m-s\-Øp-∂-h-sc-√mw C-h I¬-∏n-°p-∂-Xn-\v 23\v cm-hnbnc p∂ p ]c mX n. Un.H hn B¿ taml ≥] n≈ b mWv. F-∂m¬ \-n-tcm-[n-°m-sX hm-ßn i-co-c-Øp ]q-ipw. FFc pt ae n: i_ c na e Xo¿Y mS se 10 ap-X¬ tIm-´-bw Fw.-‰n B¿.Un.Hbp-sS \n¿-tZ-i-{]- \w F-cp-ta-en t]-´-Xp-≈¬, F- a-‰p am¿-K-an-s√-∂m-Wv k¿-°m- ∂m¬ I-gn-™ Im-e-Øn-\n-sS sk-an-\m-cn l-b¿ sk-°≥-U- Wv D-Ø-c-hn-´-Xv. i-_-cn-a-e-bndn kv-Iq-fn¬ {]-tX-y-I A-Zm-e- se ko-k-Wn-\v ap-ºm-bn ssI- Im-cw Im-™n-c-∏-≈n A-Uo-j- ∂n-h-b-\p-_-‘n-®v Ip-¶p-a-sa- cn-s‚ \n-e-]m-Sv. ln-μp kw-L-S- kn-μq-c-s]m-Sn-I-fp-sS D-]-tbmtb-‰-߃ H-gn-∏n-®v tdm-Uv Xo¿- \¬ X-l-kn¬-Zm¿ \-S-Øn-b ∂ t]-cn¬ Ir-{Xn-a-\n-d-ß-fpw \-I-fp-sS F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v Kw aq-ew B¿-°pw A-kp-Jw ]nØv \-S-Øpw. P-\-\-Ønø-Xn-bn-se ]n-g-hv, Ym-S-I¿-°m-bn Xp-d-∂p \¬-I- A-t\z-j-W-Øn¬ ]-cm-Xn-bn¬ A-]-I-S-I-c-am-b cm-k]-Zm¿-Y- I-gn-™ i-_-cn-a-e ko-k-Wn¬ Sn-s]-´-Xm-bn dn-t]m¿-´n-√-∂v lnW-sa-∂v D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. ssI-tb-‰-ß-fp-s≠-∂v t_m-[y- ß-fpw tN¿-∂ an-{in-X-߃ \n-tcm-[-\ D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sp- μp-kw-L-S-\-bp-sS `m-c-hm-lnhn-Z-ym¿-Yn-bp-sS-bpw c-£n-XmA-ø∏ - t- k-hm kw-LØ - n-\v s∏-´-Xm-bn dn-t]m¿-´v \¬-In-bn- hn¬-°p-∂-Xv k¿-°m¿ \n-tcm- hn-°m≥ I-gn-™n√. F-∂m¬ Iƒ ]-d-bp-∂p. am-{X-hp-a-√ knhn-s‚-bpw t]-cv, P-\-\-ÿ-ew, th-≠n F-cp-ta-en im-Jm {]-kn- cp-∂p. Xp-S¿-∂v ÿ-ew D-S-a-I- [n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \n-tcm-[-\ C-Xv tIm-S-Xn A-e-£y-am-hp-sa- μq-c \n-tcm-[-\w \-S-∏m-°n-bmPm-Xn, a-Xw, B¨/s]¨, U‚ v A-\n-b≥ F-cp-ta-en \¬- sf hn-fn-®p-h-cp-Øn ln-b-dn-Mv \- D-Ø-c-hv \-S-∏m-°m-\m-bn Pn-√m ∂-Xn-\m¬ C-Ø-h-W ko-k- ¬ t]-´-Xp-≈¬ B-Nm-c-W-Ønta¬-hn-em-kw, Xn-cn-®-dn-b¬ In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv D- S-Øn. ln-b-dn-Mn¬ ÿ-ew hn-´p- `-c-W-Iq-Sw \-S-]-Sn-I-fm-cw-`n-®p. Wn-\v ap-ºm-bn k¿-°m¿ \n-tcm- \v `w-Kw h-cp-sa-∂pw kw-L-S-\A-S-bm-fw Xp-S-ßn-b-h Xn-cpØp-∂-Xn-\pw Uyqπn-t°-‰v/{Sn- Ø-c-hv. ]-cm-Xn-bp-sS ln-b-dn-Mv \¬-Im-sa-∂v ÿ-ew D-S-a-Iƒ C-Xns‚ `m-K-am-bn tIm-´-bw [-\ D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-I- Iƒ hm-Zn-°p-∂p. πn-t°-‰v k¿-´n-^n-°-‰v e-`n-°p∂-Xn-\p-ap-≈ A-t]-£-I-fm-Wv A-Zm-e-Øn¬ ]-cn-K-Wn-°p-I. A-t]-£-I≥ B-Z-y-am-bn ]-Ømw-X-cw ]-co-£ F-gp-Xn-b kv-Iqƒ {]-[m-\m-[-ym-]-I≥ aptJ-\-bm-Wv A-t]-£-Iƒ ka¿-∏n-t°-≠-Xv. A-t]-£ {]≠m-hp-sa-∂v `-b-∂m[m-\m-[-ym-]-I≥ ]-cn-tim-[n-®v ap-°q-´p-X-d: {Sm≥-kv-t^m-a-dn¬ Wv \m-´p-Im¿ C-Xn-\v F-cp-ta-en: a-X-]-cn-h¿-Ø-\w \-S-Øp-∂-p F-∂v ]-cm-Xn-bp-≈ IB-ap-J tØm-sS A-t]-£-I- Xo-∏nSn-®-Xv ap-°m¬ a-Wn-°qX-øm-dm-hm-Xn-cp-∂-Xv. tØm-en-°-k-`-bp-sS [ym-\-tI-{μ-Øn-\v ap-∂n¬ ln-μp sF-Iy-th\v Xn-cn-sI \¬-I-Ww. C-h 18 tdm-fw `o-Xn hn-X-®p. sI.F{Sm≥-t^m-a-dn-t\m-Sv Zn {]-h¿-Ø-I¿ sIm-Sn-Iƒ \m-´n. tI-sk-Sp-°p-sa-∂v t]m-en-kv Aap-X¬ 22 h-sc-bp-≈ A-X-Xv D- kv.C._n- Po-h-\-°m-c≥ A-htN¿-∂p-≈ X-Sn-bp-sS dn-bn-®-tXm-sS a-Wn-°q-dp-Iƒ-°-Iw sIm-Sn-Iƒ A-gn-®p-am-‰n. Im]-Pn-√m hn-Z-ym-`-ym-k Hm-^n-kp- k-tcm-Nn-X- C-S-s]-S¬ \SØn tI-U-dp-I-fpw ^yq-kv ™n-c-∏-≈n cq-]-X-bp-sS Io-gn-ep-≈ F-cp-ta-en B-th -a-cn-b [ym-\Xo A-W-®-Xv h≥ A-]-I-Sw HI-fn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. sk-‰pw tI-_n-fpw I- tI-{μ-Øn-em-W-v kw-`-hw. [ym-\ tI-{μ-Øn-s‚ \n¿-am-W {]-h-¿gn-hm-°n. C-∂-se D-®bv-°v 12 D-]-Pn-√m hn-Z-ym-`-ym-k HmØn\-in-®p. t]m-en-kv Ø-\-߃ ]m-Sn-s√-∂ tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s‚ Im-em-h-[n I-gn-™Hm-sS ap-°q-´p-X-d A-ko-kn B^n-kn¬ A-t]-£ k-a¿-∏nhn- h - c - a - d n- b n- ® - X n- s \ t∏mƒ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-s®-∂m-tcm-]n-®m-Wv {]ip-]-{Xn ]-Sn-°-em-Wv kw-`-hw. °m≥ km-[n-°m-Ø-h¿-°v Xp-S¿-∂v Im-™n-c-∏- h¿-Ø-I¿ F-Øn sIm-Sn \m-´n-b-Xv. sN-dn-b Xo-s∏m-cn Xo-∏n-Sp-Ø23\v A-Zm-e-Øn¬ t\-cn-´v k≈n-bn¬ \n-∂p ^-b¿Øn¬ F-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. C-S-h-I hn-izm-kn-I-fp-sS i-‡-am-b F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v ]-ga¿-∏n-°mw. www.k-er-a-l-ap-art^m-gv-kv kw-Lw F- b-sIm-c-´n [ym-\-tI-{μ-Øn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°-s∏-´ ssh-Zn-I-\mXo B-fn∏-S-cp-∂-Xv I-≠v \me-e-k-sh-a-b-h-av-an.in F-∂ Øp-tºm-tg-°pw Xo Wv sIm-c-´n-°-Sp-Øv B-th-a-cn-b [ym-\ tI-{μw B-cw-`n-®-Xv. C-Xn´p-Im¿ `-b-∂v ^-b¿-t^m-gv-kn- {Sm≥-t^m-a-dn¬ Xo ]-S¿-∂v ]p-I sh-_v-ssk-‰n¬ A-t]-£m]q¿-W-am-bn sI-Sp-Øn- \m-bn tIm-Sn-Iƒ hn-e-a-Xn-°p-∂ d-_¿-tXm-´-hpw ho-Spw ku-P-\yt\-bpw t]m-en-kn-t\-bpw hn-h- D-b-cp-∂p t^m-d-߃ e-`-n-°pw. bn-cn-cp-∂p. cw A-dn-bn-®v am-dn-\n¬-s° am-bn \¬-In-b hr-≤Z-º-Zn-Iƒ X-ß-sf I-_-fn-∏n-®v ssh-Zn-I≥ Xo-∏n-SnØw A-dn-bn-®-t∏m D-S≥ a-s‰m-cp {Sm≥-t^m-a¿ kz-Øv X-´n-sb-Sp-Ø-Xm-sW-∂v tIm-S-Xn-bn¬ tI-kv \¬-Ip-I-bpw sI.F-kv.C._nbn-se H-cp Po-h\-°m-c-s\-Øn H-cp _-°-‰v sh- ƒ X-s∂ sI.F-kv.C._n A-[n- ÿm-]n-°p-sa-∂v ÿ-ew k-μ¿- k-a-cw kw-L-Sn-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. tX-P-kv hm¿-Ø-bn-eq-sStIm-´-bw: k¿-°m¿ Aw-Ko-Ir- ≈w H-gn-®-tXm-sS Xo A¬∏w Ir-X¿ {]-tZ-i-sØ ssh-Zyp-Xn in-®v sI.F-kv.C._n A-kn. bmWv kz-Øv ssI-am-‰-Øn-se ]-cm-Xn ]p-d-Øp-h-∂-Xv. [ym-\ tIX sF.-‰n.-kn-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ A-W-™p. C-Xp I-≠v \m-´p- sse-\p-Iƒ Hm-^m-°n-bn-cp-∂p. F≥-Pn-\o-b¿ ]-d-™p. ta-J-e- {μ-Øn¬ a-Xw am-‰w \-S-Øp-∂-Xm-bn B-tcm-]n-®v ln-μp sF-IyIm¿ _-°-‰p-I-fn¬ sh-≈-hp- sh-≈-sam-gn-®m¬ {Sm≥-kv-t^m- bn-se ssh-Zyp-Xn _-‘w \n-e- th-Zn ]-cm-Xn \-¬-Ip-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS [ym-\ tI-{μ-Øn-s‚ ap-kv-enw, {In-kv-X-y≥, kn-°v, a¿ s]m-´n-sØ-dn-®v A-]-I-S-ap- ®n-cn-°p-I-bm-Wv. am-sb-Øn Xo A-W-®p. {]-h¿-Ø-\w tIm-S-Xn X-S-™n-cn-°p-I-bm-Wv. _p-≤, ]m-gv-kn Xp-S-ßn-b \yq\-]-£ a-X-hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp∂ hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ-°v kw-ÿm\ \yq-\-] £-t£-a h-Ip-∏v ^o-kv B-\p-Iq-eyw \¬-Ip-∂p. c-≠ph¿-jw, H-cp h¿-jw, BIm-™n-c-∏-≈n: I-©m-hp-am-bn bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. dpam-kw ssZ¿-L-y-ap-≈ tIm-gv- Im-™n-c-∏-≈n Un-ssh.F-kv.]n-°v e-`n-® c-l-ky-hn-h-c-Øn-s‚ kp-I-fn¬ ]Tn-°p-∂-h¿-°v bA-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv ]-´n-a-‰w km-P(36)s\- jm-tUm t]m-en-kv Ym-{I-aw 20,000 cq-], 10,000 cq-] ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-bm-sf t]m-en-kv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. Im5,000 cq-] F-∂ {I-a-Øn-em-Wv ™n-c-∏-≈n-bn-epw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw hym-]-I-am-bn ]m≥-ak-lm-bw \¬-Ip-∂-Xv. km-e hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≠v. I-gn-™ Zn-h-kw B¿-∏q-°-c: sa-Un-°¬ tIm-f- I-fp-sS c-‡-hpw aq-{X-hpw ]-cn- bn-cp-∂n-√. sk-°‚ v Uyq-´n-bn-ep-≠m\yq-\-]-£ hn-`m-K-Øn¬Im-™n-c-∏-≈n-bn-se c-≠v I-S-I-fn¬ \n-∂v 250 ]m-bv-°-‰v ]m≥-a- Pv sF.]n em-_n¬ c-‡-]-cn- tim-[n-°m-\m-bn tcm-Kn-bp-sS tim-[-\-bv°v kmw]nƒ \¬-In _-‘p-°ƒ sF.]n em-_n¬ bn-cp-∂-h-cm-Wv ]-cn-tim-[-\ms∏-Sp-∂ _n.-]n.-F¬ hn-Z-ym¿km-e hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. a-Wn-°q-dp-Iƒ ]n-∂n-´n-´pw ]-cn- F-Øn-®p. ssh-Io-´v \m-en-s\- ^-e-߃ ]-cn-tim-[-\m ap-dnYn-I-fp-sS A-`m-h-Øn¬ c-≠-c tim-[\m ^-ew \¬-Im-Ø-Xn- Øn-® km-w]n-fn-s‚ ]-cn-tim-[- bn¬ F-Øn-t°-≠-Xv. C-h¿ Ce-£w cq-] h-cp-am-\-]-cn-[n-bns\ Xp-S¿-∂v tcm-Kn-bp-sS Iq-´n- \m-^-ew B-dn-\v sIm-Sp-°m-sa- h F-Øn-°m-Xn-cp-∂-Xm-Wv {]ep-≈ a-‰v \yq-\-]-£ hn-Z-ym¿N-ß-\m-t»-cn: A-Xn-cq-]-Xm tIm¿-]td-‰v am-t\-Pv-sa‚ v h-{P-Pq- cn-∏p-Im¿ _-l-fw h-®p. sa-Un- ∂m-Wv ]-d-™-Xv. iv-\-߃-°v Im-c-Ww. hn-h-cw Yn-Iƒ-°pw Cu B-\p-Iq-eyw _n-en B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn °¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnC-X-\p-k-cn-s®-Øn-b tcm- A-dn-™v B¿.Fw.H ÿ-ee-`n-°pw. C-cp-]-Xv i-X-am-\w Iz-n-kv a¬-k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. 16\v cm-hn-se 9.30\v F-kv._n se sF.]n em-_n¬ C-∂-se Knbp-sS _-‘p-°ƒ cm-{Xn F- sØ-Øn-. Xp-I {In-kv-X-y≥ hn-`m-K-°m¿l-b¿-k-°-≥U-dn kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-bn-cn-°pw a-¬-k- ssh-Io-´v F-´n-\m-bn-cp-∂p kw-`- ´m-bn-´pw ]-cn-tim-[-\m-^-ew eIr-Xy-hn-tem-]w h-cp-Øn-b°pw 10 i-X-am-\w s]¨-Ip-´ncw. tI-c-fm kn-e-_-kn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂- kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-Iƒ- hw. `n-°m-sX h-∂-Xn-\m-em-Wv _- Xv A-t\z-jn-®v \-S-]-Sn -kzo-I-cnIƒ-°pw kw-h-c-Ww sN-bv-Xn{]-k-h hm¿-Uv Dƒ-s∏-sS hn- lf-ap-≠m-°n-b-Xv. F-∂m¬ °p-sa-∂v B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v cn-°p-∂p. F-kv.-F-kv.-F¬.kn °p- ]-s¶-Sp-°mw. H-∂mw k-Ωm-\w t\-Sp-∂ So-an-\-v 10001 cq-]-b-pw k¿-´n-^n-°-‰n-s‚-bpw Pm-Xn, h- t{Sm-^n-bpw -e-`n-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ 14\p ap- hn-[ hm¿-Up-I-fn-¬ Nn-In¬-k- 7.30 cm-{Xn Uyq-´n-s°-tØ-≠-h- tUm.Sn-Pn tXm-a-kv tP-°-_v bn¬ I-gn-bp-∂ \n-c-h-[n tcm-Kn- ¿ Cu k-a-bw Uyq-´n-°v F-Øn- A-dn-bn-®p. cp-am-\w F-∂n-h hy-‡m-°n hn- ºm-bn c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. hn-h-c-߃-°p 9544599841. t√-Pv Hm-^n-k¿ \¬-Ip-∂ k¿´n-^n-°-‰n-s‚-bpw km-£-y-s∏Sp-Øn-b ]-I¿-∏v k-ln-X-ap-≈ A-t]-£ I-e-Iv-S-td-‰n-se \yq\-]-£-t£-a hn-`m-K-Øn¬ t\cn-t´m sU-]-yq-´n I-e-Iv-S¿ (P-\d¬), Pn-√m \yq-\-]-£-t£-a hn-`m-Kw, I-e-Iv-S-td-‰v, tIm-´-bw N-ß-\m-t»-cn: A-kw-]v-j≥ F-∂ hn-em-k-Øn¬ X-]m-entIm-f-Pv h-\n-Xm kw-cw-`-I-Xz ¢tem k-a¿-∏n-°-Ww. ]Tn-°p-∂ ∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ÿm-]-\-Øn-s‚ ta-e-[n-Imcn/K-k-‰-Uv Hm-^n-k¿ A-t]Cu-cm-‰p-t]-´: Cu-cm-‰p-t]-´ C-Xn¬ s]-cp-∂n-ew, a-‰w ap-X¬ Wn-°pw s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n Øv jm-Pn-bp-sS `m-cy P-\o-‰ kw-cw-`-I-kw-K-aw tI-c-f tNw£-bn-se t^m-t´m km-£-y-s∏- ss_-∏m-kn-\v 10 tIm-Sn cq-]-bp- Im-™n-c-∏-≈n ssl-th-bn-te- hn sI C-{_m-lnw Ip-™n-\pw (28), a-Iƒ tkm-Wn-b (2) F-∂n- _¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv B‚ v Sp-Ø-Ww. sS `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®-Xm-bn °p-≈ `m-Kw c-≠mw L-´-am-bn- bp.Un.F-^v k¿-°m-cn-\pw \- h-cm-Wv tIm-´-bw sa-Un-°¬ C≥-U-kv-{So-kv h-\n-Xm t^m-dw A-h-km-\-Xnø-Xn \-hw-_¿ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv A-dn- ´m-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. μn A-dn-bn-°p-∂-Xm-bn ]n kn tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn- Xo-{h ]-cn- I¨-ho-\¿ tj¿-en tPm-kv D-Zv15. A-t]-£m-t^m-d-Øn-\pw Iq- bn-®p. Su-Wn-se K-Xm-K-X {]-iv12 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ ÿ-ew tPm¿-Pv hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ A- N-c-W hn-`m-K-Øn-ep-am-bn I-gn- Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-\n-Xm kwSp-X¬ hn-h-c-߃-°pw www. bp-∂-Xv. a-°-fm-b k-©p (4), cw-`-I-Xz cw-K-Øv tI-c-fw `m-c-X\-߃-°p ]-cn-lm-c-am-bn-´m-Wv G-s‰-Sp-Øv tdm-Un-s‚ \n¿-am- dn-bn-®p. minortiywelfare.kerala. g o Cu-cm-‰p-t]-´ ss_-∏m-kv bm- Ww \-S-Øp-∂-Xv. c-≠mw L-´tkm-Wn-b (2) F-∂n-h¿-°v Io-S- Øn-\v am-Xr-I-bm-sW-∂v A-h¿ v.in F-∂ sh-_v-ssk-‰v k-μ¿- Ym¿-Yy-am-°p-∂-Xv. tIm-´-bw Pn- Ø-n-s‚ ÿ-e-sa-Sp-∏v tPm-en-I\m-in\n \¬-In-b-ti-jw P-\o- A-`n-{]m-b-s∏-´p. {]n≥-kn-∏¬ in-°p-I-tbm I-e-Iv-S-td-‰n-se ‰-bpw hn-jw-I-gn-®p. k-©p sa- kn-ÿ tUm. ta-gv-kn s\-Spw-]p√-bn-se {]-ap-J ]-´-W-ß-fn- fpw H-∂mw L-´-tØm-sSm-∏w \\yq-\-]-£-t£-a -hn-`m-K-Øn¬ sem-∂m-b Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ S-∏m-hpw. C-tXm-sS Xo-t°mUn-°¬-tI-f-Pn-te-°p-≈ h-gna- dw A-[y-£-X h-ln-®p. ]¿-ho¨ l-^o-kv, tUm. _-‘-s∏-Sp-I-tbm sN-ø-Ww. t[y a-cn-®p. h¿-[n-®p-h-cp-∂ hm-l-\ _m-lp- bn¬ \n-∂pw ]q-™m-dn¬ \nP-\o-‰- \m-´n-se Nn-e hy-‡n- kn A-a-e, {]-^. dm-Wn a-cn-bm eyw aq-ew h-en-b K-Xm-K-X X-S- ∂pw Cu-cm-‰p-t]-´-bp-sS hn-hn-[ I-fn¬ \n-∂p sN-dn-b ]-en-i- tXm-a-kv, \n-Ωn Nm-t°m-f, w A-\p-`-h-s∏-Sp-∂ A-h-ÿ- `m-K-ß-fn-te-°pw Im-™n-c-∏bn-em-Wv. ≈n-bn-te-°p-ap-≈ -bm-{X kp-K- B¿-∏q-°-c: hn-jw I-gn-®v B- bv°v ]-Ww I-Sw hm-ßn-b ti- tPym-Xn A-izn-\n, P-kn-em c-tatIm-´-bw: I-w-]yq-´-ssd-tkFw.C.F-kv I-h-e-bn¬ \n- a-am-°pw. Cu-cm-‰p-t]-´ Su-Wn- fl-l-Xy-°v {i-an-® A-Ω-bp-sS- jw h-en-b ]-en-i-bv°v \m-´p- iv, tZ-hn-Im ta-t\m≥, kp-aw kvj≥ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ N-ß∂p ]m-ew \n¿-an-®v X-S-h-\m¬ se ap-gp-h≥ K-Xm-K-X {]-iv-\- bpw c-≠p-h-b -p-Im-cn a-I-fp-tS- Im¿-°v ]-Ww \¬-In-bn-cp-∂p. I-dn-bm Im-´q¿, jo-em am-Xyq, \m-ti-cn Su¨ Fw-tπm-bv`m-K-sØ-Øn B-‰p-Xo-cw h-gn ap- ߃-°pw C-tXm-sS ]-cn-lm-c- bpw \n-e-bn¬ t\-cn-b ]p-tcm-K- ]-W-an-S-]m-Sn-se ]m-fn-® aq-ew \n¿-a-em en-√n kw-km-cn-®p. Xn. F-∂m¬ B-Zy L-´-Øn¬ \m-´p-Im-cp-am-bn P-\o-‰-bv-°p ]n- sk-an-\m-dn¬ tI-c-f-Øn-s‚ hnsa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ \-hwln-bn-±o≥ ]-≈n P-Mv-j-\n-te- am-hpw. _¿ 13 h-sc ssZ-\w-Zn-\ Hm-^n- °pw A-tXm-sSm-∏w tN-∂m-Sv Cu-cm-‰p-t]-´ N-cn-{X-Øn-se ]p-tcm-K-X-n {]-I-S-am-sb-¶n-epw W-tß-≠n-h-∂p. C-Xp tNm-Zn-®- hn-[ ta-J-e-I-fn¬ \n∂m-bn \nkv {]-h¿-Ø-\-߃ \n¿-Øn-h- tdm-Uv h-gn sh-bn¬-Im-Wmw ]m- G-‰-hpw h-en-b hn-I-k-\ ]-≤- A-]-I-S\n-e X-c-Ww sN-bv-Xn-´n- Xm-Wv `¿-Øm-hp-am-bn h-g-°p- c-h-[n-t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. N¿-®-I®-Xm-bn Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n- d-bn-te-°p-am-Wv ss_-∏m-kv cq- Xn-bm-Wv C-tXm-sS \-S-∏m-hp-∂- s√-∂v tUm-Œ¿-am¿ ]-d-™p. ≠m-hm≥ Im-c-W-sa-∂v Ip-a-fn fn ¬ ]¿-ho¨ l-^o-kv tam-Utd-‰-dm-bn-cp-∂p. k¿ A-dn-bn-®p. ]-I¬-∏-\ sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. sX-∂pw [-\-a-{¥n sI Fw am- ]o-cp-ta-Sv ]m-º-\m¿ Ip-‰n-∏p-d- kn.sF ]-d-™p.

i-_-cn-a-e ko-k-¬: ssI-tb-ä-§-Ä H-gn-¸n-¡Â C-¶m-cw-`n-¡pw

]-co-£m-`-h-sâ A-Zm-e-¯v 23\v

cm-k kn-µq-c \n-tcm-[-\w: tbm-Kw 11\v

{Sm³-kv-t^m-a-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨p; H-gn-hm-b-Xv [ym-\ tI-{µ-¯n-\v ap-¶n ln-µp sF-Iy-th-Zn sIm-Sn-\m-«n; h³ A-]-I-Sw t]m-en-kv A-gn-¨p-am-än¨p

a-X-\-yq-\-]-£-§Ä-¡v ^o-kv B-\p-Iq-eyw

I-©m-hp-am-bn bp-hm-hv ]n-Sn-bnÂ

]-cn-tim-[-\m ^-ew ssh-In-; sa-Un.tIm-f-Pv sF.]n em-_n _-l-fw

CâÀ kv-IqÄ Izn-kv aÂ-k-cw

Cu-cm-äp-t]-« ss_-¸m-kn-\v 10 tIm-Sn-bp-sS `-c-Wm-\p-a-Xn: ]n kn tPmÀ-Pv

Hm-^n-kv {]-hÀ-¯-\-§Ä \nÀ-¯n-h-¨p

3

B-ß-l-Xy-m{iaw; am-Xm-hn-sâbpw a-I-fp-sS-bpw \n-e-bn ]p-tcm-K-Xn

h-\n-Xm kw-cw-`-I kw-K-a-hpw sk-an-\m-dpw

Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-Lm-S-I k-a-Xn sN-b¿-am≥ F≥ sI {]`m-I-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. F¬.Un.F-^v t\-Xm-°-fmb kn sI i-in-[-c≥, sI sP tXm-a-kv, ]n sI Ir-jv-W≥, AUz hn _n _n-\p, B¿ kp-ioe≥, A-Uz kn Pn tk-Xp-e-£van, F≥ sI km-\p-P≥, Sn kn _n-t\m-bv, _n cm-a-N-{μ≥, AUz hn F-kv a-\p-em¬, Intjm¿ sI tKm-]m¬, a-t\m-Pv tPm-k-^v, k-Pn ss\-\m≥, _m_p I-∏-°m-e, [-\ym ]o-‰¿, sI c-ta-iv, F-_n Ip-t∂-∏-c-d-º≥, Pn-tX-jv sP _m-_p, jn-_p, ]n F ]p-∂≥ kw-km-cn-®p. kn Zn-hm-I-c≥ Iym-]v-‰-\pw B-\-Ø-e-h-´w B-\-μ≥, Fw sI t{]-a-N-{μ≥, P-ao-em {]-Imiw Fw.F¬.F, D-g-hq¿ hn-P-

b≥, ]n kn tXm-a-kv, A-\n¬ Im-™n-en hn-hn-[ kzo-I-c-W tI-{μ-ß-fn¬ kw-km-cn-®p.

hmÀ-¯ sXsä¶v ap-≠-°-bw: Xm≥ ÿ-ew ssItb-dn-b-Xm-bp-≈ hm¿-Ø A-Snÿm-\-c-ln-X-am-sW-∂v Iq-´n°¬ -{Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v hn Fw tPm-k-^v ]-d™p. X-s‚ t]-cn¬ B-tcm-]W-ap-∂-bn-® ÿ-e-Øv `q-an-bn√. Cu `m-K-Øp-≈ F-√m -`q-anbpw do-k¿-th-bn¬ Ip-d-hph∂n-´p-≠v. C-Xm-Wv ssI-tb-‰-am-bn Nn{Xo-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. tI-c-fm tIm¨-{K-kn-s‚ A-\p-hm-Z-an√m-sX-bm-Wv bq-Øv {^-≠v Btcm-]-W-ap-∂-bn-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

Npcp¡¯nÂ

a-e-bm-fw I-w-]-yq-´n-Mv sk-an-\m¿ tIm-´-bw au-≠v Im¿-a¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ {]n≥-kn-∏¬ kn-ÿ en-\-‰v D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

a-e-bm-fw I-w-]-yq-«n-Mv sk-an-\mÀ \-S-¯n

tIm-´-bw: t{i-jvT-`m-jm hm-cm-N-c-W k-am-]-\-tØm-S-\p-_‘n-®v C≥-^¿-ta-j≥-˛ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏pw A-£b-bpw kw-bp-‡-am-bn tIm-´-bw au-≠v Im¿-a¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® a-e-bm-fw I-w-]-yq-´n-Mv skan-\m¿ kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ kn-ÿ en-\-‰v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. A-£-b Pn-√m A-kn- v tIm- -Hm-Un-t\-‰¿ _n-Pp kn amXyp ap-J-y-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. A-£-b A-kn- v t{]m-P-IvSv tIm- -HmUn-t\-‰¿ F-kv jn-\p ¢m-sk-Sp-Øp.

am-S-¸-Ån- t»m-¡n tI-c-tfmÂ-k-hw

N-ß-\m-t»-cn: am-S-∏-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv tI-c-tfm¬-khw \m-sf ap-X¬ 11 h-sc \-S-°pw. I-em-a-¬-k-c-߃ \m-sf cm-hn-se 9\v s]-cp-º-\-®n K-h.F¬.]n. kv-Iq-fn-epw A-Xv-e-‰nIv-kv a-¬-k-c-߃ ]-Øn-\v cm-hn-se 9 ap-X¬ H-∂ph-sc-bpw ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-cw D-®-bv°v c-≠p ap-X¬ am-S-∏-≈n _n.Fkv.bp.]n.kv-Iqƒ {Ku-≠n-epw j-´n¬ _m-‰v-an‚¨ a-¬-k-c߃ ssh-Io´v B-dn-\v am-S-∏-≈n I-cn-°-≠w Nn-{X-Iq-Sw I-emkmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn-bn-epw \-S-°pw. {In-°-‰v a-¬-kcw 11\v cm-hn-se 9\v _n.F-kv.bp.]n kv-Iq-fnepw B-cw-`n-°pw. ]-©m-b-Øp-X-e tI-c-tfm-¬-k-h-Øn¬ H∂mw ÿm-\w e-`n-®-h¿ t^m-t´m ]-Xn-® Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J k-ln-Xw F-Øn-t®-tc-≠-Xm-Wv. hn-h-c-߃-°v 9446758929

F-kv.Un.]n.sF {_m-©v cq-]o-I-cn-¨p

tIm-´-bw: F-kv.Un.]n.sF sI sI tdm-Uv {_m-©v cq-]o-I-cn®p. C-∂-se a-fi-ew I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ tN¿-∂ tbm-K-Ønem-Wv {_m-©v cq-]o-I-cn-®-Xv. ]p-Xn-b-Xm-bn ]m¿-´n-bn-te-°v 20 t]¿ Aw-K-Xz-sa-Sp-Øp. F-kv.Un.]n.sF tIm-´-bw a-fi-ew {]-kn-U‚ v \-hm-kv tIm-´-b-Øn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k¿ Ip-Ω-\w sa-w_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww \-S-Øn. tIm-´-bw a-fi-ew tPm-bn-‚ v sk-{I-´-dn Ir-jv-W-Im¥v, A-–p¬ k-emw Ip-Ω-\w, \n-jm-Zv Ip-Ω-\w Xn-c-s™-Sp-∏n\v t\-Xr-Xzw \¬-In. ]p-Xn-b {_m-©v-I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-bn _n-Pp Sn ({]-kn-U‚ v), sP-bv-k¨ tPm-kv (sk-{I-´-dn). \n-bmkv Sn F (J-Pm-©n), \n-_n≥ cm-Pv (ssh-kv {]-kn-U‚ v), sk_n≥ _m-_p (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp.

F-kv.sF Np-a-X-e-tb-äp

F-cp-ta-en: t]m-en-kv -tÃ-j-\n-se ]p-Xn-b F-kv.sF-bm-bn tIm-´-bw Un.kn.B¿._n-bn¬ \n-∂v F-kv.sF C ]n sd-Pn Np-a-X-e-tb-‰p. \n-e-hn¬ F-kv.sF B-bn-cp-∂ hn sI P-b-{]Im-in-\v hm-I-Øm-\w t]m-en-kv -tÃ-j-\n¬ Nm¿-Pv \¬-In.

a-\-bv-¡-¨n-d P-temÂ-k-hw 10\v N-ß-\m-t»-cn: a-\-bv-°-®-n-d-bn¬ ]-Øn-\p \-S-°p-∂ a¬-k-c Ptem-¬-k-h-Øn-\p-≈ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-bn. tXm-´n-se t]m-fbpw a-‰pw \o-°w sN-b-vXp I-gn-™p. Np-≠≥ h-≈-߃ Dƒ-s∏-sS 20-tXm-fw I-fn-h-≈ß-fm-Wv C-Ø-h-W a-¬-k-c-Øn-\m-bn c-Pnÿ sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. F-∂m¬ tXm-´n-se P-e-\n-c-∏v {I-am-Xo-X-ambn Xm-gv-∂-Xv P-e-ta-f-sb km-c-am-bn _m-[n-°p-tam F-∂ B-i-¶bpw \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. tXm-´n-se t]m-fhm-cp-∂-Xn-\v h¿-jw tXm-dpw e-£-߃ sN-eh-gn-t°-≠n-h-cp-∂-Xn-s\-Xntc hym-]-I-am-bn hn-a¿-i-\-߃ D-b¿∂- km-l-N-cy-Øn¬ t]m-f I-b-dm-Xn-cn-°m≥ ÿn-cw kw-hn-[m\w H-cp-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpw ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v. G-Xm-\pw Zn-h-k-߃-°p ap-ºv I-q-Sn-b kw-Lm-S-I- k-an-Xn CXn-\m-bn H-cp {]-tXy-I -I-Ωn-‰n-°p cq-]w \¬-Ip-I-bpw A-Xn-s‚ I¨-ho-\-dm-bn hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ sI Sn tXm-a-kn-s\ F-SpØn-cp-∂p. tXm-´n¬ \n-d-bp-∂ t]m-f A-∏t∏mƒ \o-°w sN-øp-∂-Xn-\mbn Xm¬-∏-cy-ap-≈-h-cn¬ \n-∂p Iz-t´-j-\pw kzo-I-cn-®n-´p-≠v. H-ºXn-\v ssh-Io-´v A-©n-\p ap-ºm-bn-´m-Wv Iz-t´-j≥ k-a¿-∏n-°-≠Xv.

Thejas Epaper kottayam Edition 2013-11-08  

Thejas Epaper kottayam edition. 2013-11-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you