Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/KTM

hntij§Ä

kw-Øm-\ s^³-kn-Mv Nm-w-]y³-jn-¸v; h-b-\m-Sn-\v Hm-h-tdmÄ

sXm-Sp-]p-g: kw-ÿm-\ s^≥kn-Mv Nm-w-]y≥-jn-∏v Pq-\n-b¿ hn-`m-K-Øn¬ h-b-\m-Sv Pn-√m Sow Hm-h-tdmƒ t\-Sn. F-d-WmIp-fw Pn-√-bm-Wv d-Æ¿ A-∏v, I-Æq¿ aq-∂mw-ÿm-\-sØØn. ko-\n-b¿ hn-`m-Kw ss^\¬ a¬-k-c-߃ G-sd sshIn-bm-Wv k-am-]n-®-Xv. F-∏n, km-_n¿, t^m-bn¬ F-∂o C-\ß-fn-em-Wv a¬-k-c-߃.

G-en-bm-½ tbm-l-¶m³ C-e-´qÀ ]-tIm-©g-tm-©-bc-¯ v {]-kn-Uâv n: G-sd \mƒ \o-

≠p-\n-∂ A-\n-›n-X-Xz-Øn-\v ti-jw C-e-¥q¿ tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn tIm¨-{K-kv Aw-Kw G-en-bmΩ tbm-l-∂m-s\ Xn-c-s™-SpØp. tI-c-f tIm¨-{K- p-am-bp≈ A-`n-{]m-b hn-Xym-k-sØ Xp-S¿-∂v sÃ-√m-tXm-a-kv cm-Pnsh-® H-gn-hn-te-°m-Wv Xn-cs™-Sp-∏v \-S-∂-Xv. C-e-¥q¿ tªm-°v ]-©m-bØn-\v Io-gn-ep-≈ \m-c-ßm-\w, a-√-∏p-g-t»-cn, tXm-´-∏p-g-t»-cn, ]-©m-b-Øp-I-fn-se `-c-Ww CS-°m-e-Øv bp.- -Un.- -F-^n-\v \-„-s∏-´ ]-›m-Ø-e-ج Gsd Ku-c-h-tØm-sS-bm-Wv bpUn-.F-^.v t\-Xr-Xzw C-e-¥q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-´Xv. 13 Aw-K tªm-°v ]-©m-bØv I-Ω-‰n-bn¬ bp.- -Un.- -F^n-\v-˛8 Dw, F¬.- -Un.- -F-^n\v-˛5 Dw ko-‰p-I-fm-Wp-≈-Xv. ]Ø-\w-Xn-´ Pn-√m k-ssπ Hm^o-k¿ Ip-am-cn sI F-kv {]-aof dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k-dm-bn-cp∂p. Xnc-s™-Sp-∏n¬ bp.- -Un.-F-^n-s‚ 8 thm-´pw sN-∂o¿°-c ]-©m-b-Øn-se {]-°m-\w Un-hn-j-\n¬-\n-∂p-≈ tªm-°v]-©m-b-Øv Aw-K-am-b G-enbm-Ω tbm-l-∂m-\v e-`n-®t∏mƒ F¬.- -Un.- -F-^.v ÿm\m¿-Yn-bm-b sP C-μn-cm-tZ-hn°v 5 thm-´p-Iƒ e-`n-®p.

G-‰p-am-\q-cn¬ B-[p-\n-I a¬-ky-am¿-°-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn-s\-Øn-b ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-°m-≥ {i-an-® F¬.-Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-I-¿°p t\tc t]m-en-kv em-Øn- hoip∂p

27 H-IvtSm-_¿ 2013 Rmb¿

ap-Jy-a-{´n-sb I-cn-s¦m-Sn- Im-«m-³ {i-aw; t]m-en-kv em-¯n-¨mÀ-Pv \-S-¯n

]-¯-\w-Xn-« ImÀ-jn-I hn-I-k-\ _m-¦v `-c-Ww bp.-Un.-F-^n-\v

F-kv.-]n-¡pw Un-ssh-.-F-k.-v-]n-¡pw I-tÃ-dn ]-cn-¡v

]-Ø-\w-Xn-´: km-l-I-c-W Im¿-jn-I {Km-a hn-I-k-\ _m-¶v `-c-W k-a-Xn-bn-te-°p-≈ Xn-cs™-Sp-∏n¬ bp.-Un.-F-^n-\v hnP-bw.-\n-e-hn-ep-≈ {]-kn-U‚ v F-kv hn {]-k-∂-Ip-am¿ t\-XvrXzw \¬-In-b ]m-\-en-\m-bn-cp∂p hn-P-bw.

G-‰p-am-\q¿: -ap-Jy-a-{¥n- D-Ω≥Nm-≠n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-´m-\p≈ F¬.-Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-Icp-sS {i-aw e-Øm-®m¿-Pn¬ Iem-in-®p. em-Øn-®m¿-Pn¬ 10 {]-h¿-ØI¿-°pw {]-h¿-ØI - ¿ \-SØ - n-b I-t√-dn¬ tIm-´-bw Pn-√m t]men-kv ta-[m-hn Fw ]n Zn-t\-in\pw Un-ssh-.-F-kv.-]n.- hn- A-PnØn-\pw ]-cn-t°‰p. em-Øn-Nm¿-Pn¬ X-eb - v° - v ]cn-t°-‰ F-kv-.-F-^v-.-sF. Pn-√mI-Ωn-‰n-bw-Kw- ]n- sP k-μo-]v,- - Gcn-bm-sk-{I-´-dn- B¿- cm-lp¬F-∂n-h¿- sa-Un-°¬-tIm-f-Pv-

B-ip-]-{Xn-bn¬- Nn-In¬-k-tXSn. G-‰p-am-\q-cn¬ B-[p-\n-I a¬-ky-am¿-°-‰n-s‚-bpw sI-.-Fk.-vB - ¿.--Sn-.k - n.- _-kvI - m-Øn-cn-∏vtI-{μ-Øn-s‚-bpw- D-Zv-Lm-S-\w\n¿-h-ln-°m-s\-Øn-b-Xm-bn-cp∂p ap-Jy-a-{¥n-. ssh-Io-´v- A©n-\v F¬.-Un.-F^ - v. {]-h¿-ØI¿- Ip-cn-ip-]-≈n- P-Mv-j-\n¬tI-{μo-Ic - n-®p.-Xp-S¿-∂v- {]-I-S-\-am-bn- -h-cptºmƒ- sk≥-{S¬- P-Mv-j-\n¬t]m-en-kv- X-S™ X - m-Wv- em-Øn®m¿-Pn-\n-Sb - m-°n-bX - v.-Pn-√m-t]m-en-kv- No-^v- Fw- ]nZn-t\-iv,- Un-ssh-.-F-kv-.-]n.- hn-

N-§-\m-tÈ-cn-bn-se sXm-gnÂ-ta-f: F-¯n-b-Xv 9326 t]À; 1500 t]À-¡v tPm-en N-ß-\m-t»-cn: sXm-gn-en-√m-bv-abp-sS cq-£-X hn-fn-®-dn-bn-®v Fkv.-_n. tIm-f-Pn¬ C-∂-se \-S∂ sXm-gn¬-ta-f-bn¬ ]-s¶-SpØ-Xv 9326 t]¿. C-Xn¬ 1500 Hmfw t]¿-°v hn-hn-[ I-º-\n-I-fnem-bn tPm-en e-`n-®-p. tI-{μ-k¿°m-cn-s‚ sXm-gn¬ a-{¥m-e-bw \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Io-ans‚ k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv sXm-gn¬ ta-f\ -- -S-Øn-b-Xv. C≥-U-kv, F.-hn.-sP, t]m-∏pe¿ _-Pm-Pv Xp-S-ßn-b tam-t´m¿hm-l-\ I-º-\n-Iƒ, F-kv.-_n.sF, sF.-kn.-sF.-kn.-sF Xp-Sßn-b _m-¶p-Iƒ, C≥-t^m-knkv, eo-em C≥-t^m ]m¿-°v, Fw kv-Izm-Uv , c-aym I-ayq-Wnt°-j≥-kv, sF.-_n.-Fw Xp-S- N-ß-\m-t»-cn-bn¬ C-∂-se \-S-∂ sXm-gn¬-ta-f-bn¬ ßn-b sF.-Sn I-º-\n-Iƒ, te-Iv- ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b-h-cp-sS Xn-c-°v

tjm¿- B-ip-]-{Xn, shm-Umt^m¨, sF-Un-bm Xp-S-ßn-b sam-ss_¬ I-º-\n-Iƒ-, dn-eb≥-kv C≥-jz-d≥-kv I-º-\n, Fw.-B¿.-F-^v, Zp-_m-bv t]m¿´v, Xm-Pv tlm-´¬, In-s‰-Iv-kv, Inw-kv, sl¿-°p-e-kv, bp.-F.-C F-Iv-kv-tN-©v Xp-S-ßn-b 38 Iº-\n-I-fm-Wv D-tZym-Km¿-Yn-Isf tX-Sn-sb-Øn-b-Xv. A-Xn-cm-hn-se X-s∂ In-g°≥ ta-J-e-I-fm-b ap-≠-°-bw, Im-™n-c-∏-≈n, I-dp-I-®m¬, ]Sn-™m-d≥ `m-K-ß-fm-b B-e∏p-g, Ip-´-\m-Sv, Iq-Sm-sX ]-Ø\w-Xn-´, tIm-g-t©-cn X-p-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-s∂-√m-w \q-dpI-W-°n-\p D-tZym-Km¿-Yn-I-fmWv sXmgn¬ taf-bn¬ F-Ønt®¿-∂-Xv. D-- -Zv-Lm-S-\ k-a-b-

Øn\pw ap-ºv tIm-f-Ppw ]-cn-kc-ß-fp-sa-√mw hm-l-\-ß-sfs°m-≠pw \n-d-™n-cp-∂p. C‚¿-hyq B-cw-`n-°p-tºm-gpw DtZym-Km¿-Yn-I-fp-sS h-en-b H-gp°p X-s∂-bm-bn-cp-∂p C-hn-tS°v. tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ tI-{μ-a-{¥n- sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv sXm-gn¬ ta-f DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn F-^v tXm-a-kv Fw.-F¬.-F A-[y-£X h-ln-®p.-tªm-°p ]-©m-bØp {]-kn-U‚ v _n-Pn aq-ebn¬, ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sNb¿-am≥ am-Xyq-kv tPm-¿-÷,sI kp-tc-{μ-\m-Y-∏-Wn-°¿,ssje-P tkm-a≥,cm-Jn ssI-tejv,{]n-≥-kn-∏mƒ tSm-an ]-Sn™m-sd-ho-´n¬ kw-km-cn-®p.-

A-Pn-Xv,- kn-.-sF-am¿- F-∂n-h-cpsS t\-Xr-Xz-Øn-¬ I-\Ø - t]men-kv k-∂m-lm-am-bn-cp-∂p ÿe-Øv D-≠m-bn-cp-∂X - v. {]-Xn-tj-[w- `-b-∂v- H-∂-c-aWn-°q¿- ssh-In- a-s‰m-cp- h-gn-bneq-sS-bm-Wv- ap-Jy-a-{¥n- F-Ønb-Xv. k -- w-L¿-j-Øn ¬- aq-∂p-aWn-°q-tdm-fw- Fw-.-kn- . tdmUn¬- G-‰p-am-\q¿- `m-KØ - v- K-XmK-XX - S- - a - p-≠m-bn. s-- I kp-tc-jv-Ip-dp-∏v- Fw-.F¬-.-F-b-S-°-ap-≈-h-sc t]men-kv- _-ew-{]-tbm-Kn-®v- X-≈n\o-°n-b-Xm-bpw B-t£-]-ap≠v.--

Xn-cp-h-√: `m-c-Xo-b hn-Nm-c tI{μw Xn-cp-h-√ ÿm-\n-b k-a-Xnbp-sS Cu h¿-j-sØ k-c-kzXn Z-£n-W a-tlm¬-k-hw C∂v ssh-In-´v \m-en-\v a-Xn¬ `mKw K-h bp-]n kv-Iq-fn¬ \-S°pw `m-c-Xo-b hn-Nm-c tI-{μw ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m k-a-Xn A[y-j≥ ap-c-fn tIm-hq¿ A-[y£-X h-ln-°pw.

ssI-¡q-en hm-§n-b hn-tÃ-Pv A-kn-Ìâvv A-d-Ìn sN-ß-∂q¿: h-kv-Xp t]m-°p-hc-hn-\v D-S-a-ÿ-\n-¬ \n-∂pw ssI-°q-en hm-ßp-∂-Xn-\n-sS hn-t√-Pv A-kn-Ân-s\ hn-Pne≥-kv kw-Lw A-d-Ãv sN-bvXp. sh¨-a-Wn hn-t√-Pv Hm-^nkn-se A-kn-Â v sIm-´m-c-°c kz-tZ-in k-°o¿ lq-k-bv-s\bm-Wv hn-Pn-e≥-kv kw-Lw ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. Ip-f-\-S Im-™n-c-Øn≥ aq´n¬ ]o-Sn-I-bn¬ cm-P-s‚ h-kvXp t]-cn¬-Iq-´n t]m-°p-h-c-hv sN-bv-Xv I-c-a-S-°p-∂-Xn-\v \¬In-b A-t]-£-Iƒ ]-cn-K-Wn°-sh-bm-Wv t]m-°p-h-c-hn-\v \S-]-Sn {I-a-߃ A-\-h-[n-bps≠-∂pw C-Xv ]-cn-l-cn-°m≥ B-bn-cw cq-] th-W-sa-∂pw Cbmƒ A-dn-bn-®-Xv. hn-h-cw hn-Pne≥-kn-s\ A-dn-bn-®-Xn-s\ XpS¿-∂v C-h¿ A-S-bm-f-s∏-Sp-Øn \¬-In-b t\m-´v sh¨-a-Wn hnt√-Pm-^n-kn-se-Øn ssI-am-dp∂-Xn-\n-sS- hn-Pn-e≥-kv D-tZymK-ÿ-sc-Øn ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bncp-∂p. hn-Pn-e≥-kv Un-ssh F .---- k] v.---- n. A-tim-Iv Ip-am-¿,sU-]yq´n kq-{]-≠v F-kv tPm¿-Pv , ]n.----U_v-fyp.----Un F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥Pn-\o-b¿ sI ap-tI-jv, kn sF E-jn-tI-i≥ \m-b¿ t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\.

N-ß-\m-t»-cn-: h-cm≥ t]m-hp∂ ]m¿-e-sa‚ v X-n-c-s™-Sp-∏v atX-X-c-Xz-hpw ^m-jn-k-hpw XΩn-ep-≈ G-‰p-ap-´-em-bn-cn-°psa-∂pw A-Xn¬ ^m-jn-kw hnP-bn-®m¬ C-¥y-bp-sS `m-hn- A]-I-S-Øn-em-hp-sa-∂v tI-{μ a{¥n C A-l-Ω-Zv. ap-kv-enw eo-Kv a-fi-ew I¨-h≥-j≥ ^-emln-bm Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kw-L-S-\m ]-c-am-bn tIm¨{K- n-\v H-t´-sd Zu¿-_-ey-߃ D-s≠-¶n-epw A-h-cp-sS B-Z¿iw F-√m-hn-`m-K-Øn-\pw Xp-ey ]-cn-K-W-\ \¬-Ip-∂p. cm-lp¬ Km-‘n-bp-sS t]-cn¬ sX-‰n-[m-cW ]-c-Øm-≥ kw-L-]-cn-hm-c߃ {i-aw \-S-Øp-∂p-s≠-∂pw A-Xv hn-P-bn-°n-s√-∂pw A-t±lw- ]-d-™p. \n-tbm-P-I a-fiew {]-kn-U‚ v kn Fw d-“-Øp-

≈m A-[y-£-X h-ln-®p. inlm-_v-X-߃ Im-cp-Wy \n-[nk-lm-b hn-X-c-Ww tI-{μ-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv \n¿-hln-®p. C-√m-Ø I-Y-Iƒ sa-\™v Ip-™m-en-°p-´n-°p ]p-dsI \-S-∂p ]-cm-P-b-s∏-´-h¿ Ct∏mƒ ap-Jy-a-{¥n-sb e-£yw h-®v \-S-°p-Im-bm-sW-∂v sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. _n.-sP.-]n. F¬ sI A-Zzm\n-tb-bpw kp-j-a-m kz-cm-Pn-t\bpw am-‰n \n¿-Øn {]-[m-\ a-{¥n ÿm-\-tØ-°v \-tc-{μ-tam-Unsb D-b¿-Øn-°m-Wn-°p-∂-Xv B¿.-F-kv.-Fkv. A-P-≠ \-S∏m-°m-\m-Wv . a-X-\yq-\-]-£ß-sf th-´-bm-Sp-I-bm-Wv A-hcp-sS e-£y--w. \-tc-{μ-tam-Un-bpsS b-Ym¿-∞ ap-Jw Kp-P-dmØn¬ I-≠-Xm-Wv. _n.-sP.-]n. A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂m¬ kºq¿-W Im-hn¬-°-c-W-tØm-

tIm-´b - w: C-Sh - I - hn-Im-cn-bp-sS G-Im-[n-]-Xy-co-Xn-Iƒ-s°-Xnsc hn-izm-kn-Iƒ cw-K-Øv. ]mem cq-]-X-bn¬ Ip-d-hn-e-ßm-Sv s^m-tdm-\m-bp-sS Io-gn-ep-≈ aÆ-bv-°m-\m-´v sk‚ v sk-_mÃy≥ ]-≈n-hn-Im-cn ^m. tPm-kv aT-Øn¬-Ip-t∂-en-s\-Xn-tc-bmWv hn-izm-kn-Iƒ B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ cq-]-h¬I-cn-®v ka-cØ - n-s\m-cp-ßp-∂X - v. ^m. tPm-kv ]-≈n-bp-sS hnIm-cn-bm-bn Nm¿-Pv F-Sp-Ø Imew ap-X¬ \-S-∏n-em-°p-∂ ]-cnjv-Im-c-߃ hn-izm-kn-I-sf H∂-S¶ - w th-Z\ - n-∏n-°p-∂ Xo-cp-am\-ß-fm-Wv. C-S-h-I-bp-sS Iogn¬ an-I-® co-Xn-bn¬ {]-h¿-Øn®n-cp-∂ sk‚ v sUm-a-\n-Iv kmhn-tbm Cw-•o-jv ao-Un-bw kvIqƒ A-S® - p-]q-´n. ]m-em- F-d-Wm-Ip-fw dq-´n¬ G-h-cp-sS-bpw {i-≤m-tI-{μ-am-bn ]-≈n-bp-sS ap-‰-Øv ÿm-]n-®n-cp∂ t{Km-t´m bm-sXm-cp ap-∂-dn-

I-Æq¿: Im-bn-It- a-Je - b - n¬ tIc-fØ - n-se Im-°n-∏S- b - p-sS I-cpØp sX-fn-bn-® 43m-aX - v kw-ÿm\ t]m-en-kv A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n-\v C-∂p I-Æq¿ ]-tc-Uv {Ku-≠n¬ sIm-Sn-bn-d-ßpw. 14 Pn-√-I-fn¬ \n-∂m-bn 670Hm-fw t]-cm-Wv aq∂p-\mƒ \o-≠ ta-fb - n¬- am-‰p-c®-Xv. _-‰m-en-b≥ hn-`m-K-Øn¬ Xr-iq-cn-se C-¥y dn-k¿-hv _-‰men-b-\pw Pn-√m hn-`m-K-Øn¬ IÆq-cpw In-co-S° - p-Xn-∏n-em-Wv. ta-f C-∂p k-am-]n-°pw. ssh-Io-´v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n D-ZvL - m-S\ - h - pw t{Sm-^n hn-Xc-Wh - pw \n¿-hl - n-°pw. sF.-Pn. kp-tc-jv cm-Pv ]p-tcm-ln-Xv, Pn√m t]m-en-kv No-^v cm-lp¬ B¿ \m-b¿ Xp-S-ßn-b-h¿ kw_-‘n-°pw. C-∂s - e H-cp ao-‰v sdt°m-Uv ]n-d-∂p. h-\n-Xm hn-`mKw tjm-´v] - p-´n¬ 10.-36 ao-‰¿ F-dn™v A-Sq¿ sI.-F.-]n. aq-∂mw _-‰m-en-b\ - n-se en‚ tamƒ Fw

kw-ÿm-\ t]m-en-kv ao-‰n¬ \-S-∂ I-º-h-en a¬-k-c-Øn¬\n-∂v cm-P≥ tP-{Xn-bm-bn. I-gn-™ fm-b en‚ sI.-F.-]n-bn-se h-\nh¿-jw Xm≥ t\-Sn-b 9.-97 ao-‰¿ Xm l-hn¬-Zm-dm-Wv. F-∂ sd-t°m-Um-Wv en‚ C-°pa¬-kc - ^ - e - w (kz¿-Ww, shdn Xn-cp-Øn-bX - v. ≈n t\-Sn-bh - ¿): 10 In-tem ao-‰¿ X-fn-∏d - º - v X-t´-cn a-ßm-´p-Xq- \-S-Øw-˛-a-cn-bm tPm-kv (Iºp-¶¬ ^n-en-]v˛- e - n-kn Z-ºX - n-I- Æq¿), Hmw {]-Xo-jv (sI.-F.-]n.

fn-Iƒ ]-Wn-ap-S-°n¬ \n-∂pw ]n≥-am-dn-b-Xv.C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-tdj-\pw {S-°p-S-a-I-fp-am-bn F¬.]n.-Pn. hn-X-c-Ww X-S-k-an-√msX-bpw kp-K-a-am-bpw \-SØm≥ {S-°p-I-fpw sXm-gn-em-fnI-sf-bpw \¬-Im-sa-∂ hy-hÿ tIm¨-{Sm-Iv¿-am¿ ew-Ln°p-I-bpw ssl-t°m-S-Xn F¬.]n.-Pn. hn-X-c-Ww kp-K-a-am-bn \-S-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn ssIs°m-≈-W-sa-∂v Pn-√m-I-e-IvS¿-°pw te-_¿ I-Ωo-j-W¿°pw \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xn-s\Øp-S¿-∂p-am-Wv \-S-]-Sn. A-h-iy-h-kv-Xp-hm-b F¬.]n.-Pn-bp-sS \o-°w X-S-k-s∏-SpØp-∂ co-Xn-bn¬ \n-e-]m-sS-SpØ {S-°v tIm¨-{Sm-Iv-S¿-am-cpsS {S-°p-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-°m-\pw {S-°v ss{U-h¿-am¿-°pw ¢o-\¿am¿-°pw i-º-f A-Uzm≥-kmbn b-Ym-{I-aw 10500 cq-]-bpw

5250 cq-]-bpw \¬-Im-\pw Xo-cpam-\-sa-Sp-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂mWv sXm-gn-em-fn-Iƒ k-a-cw ]n≥-h-en-®v ]n-Sn-s®-Sp-Ø {S-°pIƒ Hm-Sn-°m≥ Xo-cp-am-\-sa-SpØ-Xv. tbm-K-Øn¬ Pn-√m-I-e-IvS¿-°v ]p-d-ta sIm-´m-c-°-c dqd¬ F-kv.-]n. kp-tc-{μ≥, sIm√w do-Py-\¬ tPm-bn‚ v te-_¿ I-Ωo-j-W¿ tUm. F sI {iol-cn, Nm-Ø-∂q¿ F-.-kn.-]n. hn kp-tc-jv-Ip-am¿, Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ F≥ Hm-a-\-°p-´≥, ]m-cn-∏-≈n sF.-H.-kn. am-t\-P¿ tXm-a-kv tPm¿-Pv, kn kp-[¿-aIp-am-cn, sIm-√w B¿.-Sn.-H. sI Pn im-ap-h¬, kn.-sF. -P-h-l¿ P-\m¿-Zv, B¿ N-{μ-ti-J-c≥, kn. sF.-Sn.-bp. Pn-√m sk-{I-´-dn sI Xp-f-ko-[-c≥, _n.-Fw.-Fkv {]-Xn-\n-[n sI in-h-cm-P≥, ]m-cn-∏-≈n hn-t\m-Zv, K-tW-iv, kp-[o¿-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

h-c-«m-dn-sâ kw-c-£-W-¯n-\m-bn Iq-Sp-X ]T-\w B-h-iy-sa-¶v -kn.-]n.-sF. Xn-cp-h-√: ]-ºm-\-Zn-bp-sS ssIh-gn-bm-b h-c-´m-dn-s‚ kw-c-£W-Øn-\m-bn Iq-Sp-X¬ im-kv{Xn-b ]T-\-߃ B-h-iy-amsW-∂v kn.-]n.-sF. C-c-hn-t]cq¿ tem-°¬ I-Ωn-‰n-tbm-Kw hne-bn-cp-Øn. ]-ºm-\-Zn-sb-°m ƒ ]-Øv ao-‰¿ D-b-c-Øn¬ ÿnXn-sN-øp-∂ h-c-´m¿ 10 ao-‰¿ Xmgv-Øn-bm¬ am-{X-ta \o-scm-gp°v kp-K-a-am-°m-\m-hp. F-∂m ¬ C-{X-bpw Xm-gv-Øn a-W¬ \o°w sN-øp-∂-Xn-\v k-ao-] t{]-Zi-ß-fn¬ Ip-Sn-sh-≈-£m-aØn-\v Im-c-W-am-hp-sa-∂p-≈ {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS B-i-¶ ]cn-l-cn-°-s∏-S-Ww.]-cn-ÿn-Xn {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\v ]-cn-ÿn-Xn B-Lm-X ]T-\w km-t¶-Xn-I hn-Z-Kv -X-sc D-]tbm-Kn-®v \-S-Ø-W-sa-∂pw tbm-Kw \n¿-t±-in-®p. tbm-Kw kn.-]n.-sF. Pn-√m Iu¨-kn-ewKw Pn-Pn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-

bn-∏pw C-√m-sX ^m. tPm-kv s]m-fn-®p-am-‰n. C-Xp-kw-_-‘n®v B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ ]mem cq-]-Xm sa-{Xm≥ tPm-k-^v I-√-d-ßm-Sn-\v ]-cm-Xn \¬-Insb-¶n-epw bm-sXm-cp \-S-]-Snbpw D-≠m-bn-´n-√. ^m. tPm-kn-s‚ G-Im-[n-]Xy ssi-en-Iƒ A-t\z-jn-°m≥ k-` X-e-Øn¬ I-Ωo-j-s\ \ntbm-Kn-s®-¶n-epw ^-e-ap-≠m-bn´n-√. hn-izm-kn-I-fp-sS hn-Im-cß-sf {h-W-s∏-Sp-Øp-∂ ^m. tPm-kv aT-Øn¬-Ip-t∂-en-s\Xn-tc \-S-]-Sn B-h-iy-s∏-´v C-∂v cm-hn-se Ip¿-_m-\-bv-°v ti-jw X-I¿-°-s∏-´ Xn-cp-kz-cq-]-Øns‚ ap-∂n¬ A-J-WvT-P-]-am-e kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ `m-ch - m-ln-Iƒ ]-d™p. tUm. Sn Fw tPm¿-Pv, {]^. tPm-k-^v h¿-Ko-kv, sd-Pn sN-√m-\n, tPm-kv ]n am-Xyp, sI sI tPm-kv F-∂n-h¿ ]-cn-]m-SnIƒ hn-iZ- o-Ic - n-®p.

tZ-h-{]-iv-\ ]-cn-lm-c-{In-b-I-fpw _m-em-e-b {]-Xn-jvT-bpw A-Sq¿: a-l¿-jn-°m-hv {io-alm-tZ-h¿ t£-{X-Øn¬ tZ-h{]-iv-\ ]-cn-lm-c-I¿-a-ß-ƒ 28 apX¬ 31 h-sc X-{¥n ap-J-y≥ {_“-{io I-Wv-U-c-cv a-tl-i-z-c≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS Im¿-an-X-zØn¬ \-S-°pw.

A-]-IoÀ-¯n]-c-am-bn hmÀ-¯ {]-kn-²o-I-cn-¨-Xn-\v ]-{Xm-[n-]-sc in-£n-¨p.-C-¥y≥ bq-\n-b≥ ap-kv-enweo-Kv a-fi-ew I¨-h≥-j≥ N-ß-\m-t»-cn ^-em-ln-bm Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tI-{μ-a-{¥n C A-lΩ-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ssl-t¡m-S-Xn No-^v P-Ìn-kv C-Sp-¡n Umw k-µÀ-in-¨p sN-dp-tXm-Wn: ssl-t°m-SX - n No-^v P-Ãn-kv a-RvPp-f sN-√q¿ C-Sp-°n Umw k-μ¿-in-®p. I-´-∏-\bn¬ ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-® Ip-Spw-_ tIm-SX - n-bpsS D-ZvL - m-S\ - Ø - n-\p ti-jw F-dW - m-Ip-ft- Ø-°p≈ bm-{Xm-at- [y-bm-Wv P-Ãn-kv C-Sp-°n-bn-se-Ønb-Xv. ssh-Zyp-Xn hn-`m-Kw No-^v F-≥P - n-\o-b¿ sI sI I-dp-∏≥-Ip-´n P-Ãn-kn-s‚ k-μ¿-i\ - s - Ø Xp-

kw-Øm-\ t]m-en-kv ao-än-\v C-¶p sIm-Sn-bn-d-¡w

]m-N-Ihm-X-I k-a-cw H-¯p-XoÀ-¸m-bn; tIm¬-{Sm-Iv-SÀ-am-sc A-d-Ìv sN-bv-Xp sIm-√w: ]m-cn-∏-≈n C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j-s‚ ]m-NI hm-X-I hn-X-c-W tI-{μØn¬ \-S-∂p-h-∂ sXm-gn-em-fn k-a-cw H-Øp-Xo¿-∏m-bn. C-∂se I-e-Iv-S-td-‰n¬ Pn-√m-I-e-IvS¿ _n tam-l-\≥ hn-fn-®p tN¿Ø tbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am\w. sF.-H.-kn. πm‚n-te-°v hml-\-߃ \¬-Ip-∂ tIm¨t{Sm-Iv-S¿-am-cm-b kp-tc-jv _m_p, k-Xy-io-e≥, P-K≥ taml≥ F-∂n-h-sc F-kv-a {]-Imcw I-cm¿ ew-L-\-Øn-s‚ t]cn¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. N¿-®-°n-S-bn¬ H-Øp-Xo¿∏n-\v h-g-ßm-Xn-cp-∂-tXm-sS-bmWv C-h-sc A-d-kv-‰v sN-øm≥ t]m-en-kn-\v \n¿-t±-iw \¬-Inb-Xv. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \¬-Im\p-≈ Xp-I \¬-Ip-∂-Xn-\v sF.H.-kn-sb Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bXn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv sXm-gn-em-

sSm-∏w- a-X-\yq-\-]-£-ß-fp-sS A-h-Im-i-߃ \n-tj-[n-°p-Ibpw cm-a-cm-Pyw kr-„n-°m-\mbp-≈ \o-°-am-hpw \-S-Øp-Isb-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v lm-Pn ]n F-®v A-–p¬ k-emw ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. am-th-en-°-c ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ C-{_m-lnw Ip-™v ap-keym¿, Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Fw j-co-^v, sI F-®v Fw C-kv-ambn¬, A-ko-kv _-Um-bn¬, Sn hn C-kv-am-bn¬, ap-Xn-c-∏-d-ºn¬ C-kv-am-bn¬, sI F≥ ap-l-Ω-Zv kn-bm, A-j-d-^v ssj-\p, keow ]-Øm-Wn-∏-d-ºn¬, leo¬ d-“m≥, _n-em¬ d-jo-Zv, jm-Pn ]m-bn-∏m-Sv, \u-jm-Zv ]mbn-∏m-Sv, ]n Fw I-_o¿, Sn sF A-kow, sI F-kv \-Pv-ap-±o≥ kw-km-cn-®p.

a-√-∏-f-fn: tI-c-f dn-´-bn¬ tdj≥ Uo-te-gv-kv-A-tkm-kn-tbj≥ a-√-∏-f-fn Xm-eq-°v s]m-Xptbm-Kw 28 \v cm-hn-se 11 \v Atkm-kn-tb-j≥ Hm-^nkn¬ \S-°pw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tPm¨-k¨ hn-f-hn-\m¬ D-ZvLm-S-\w sN-øpw.-

C-S-h-I hn-Im-cn-s¡-Xn-tc {]-Xn-tj-[-hp-am-bn hn-izm-kn-IÄ

^m-jn-kw hn-P-bn-¨m C-´y-bp-sS `m-hn k-c-kz-Xn Z-£n-W A-]-I-S-¯n-em-hpw:- C A-l-½-Zv a-tlmÂ-k-hw C-¶v

s]m-Xptbm-Kw

4), 110 ao-‰¿ l¿-Un¬-kv˛-hn-th-Iv (B- e - ∏ p- g ), tPm-tam≥ (Fw- . - F - k v . ]n), tjm-´v]p-´v (h-\nX): en‚ tamƒ Fw lm-a¿ t{Xm (B¨) _-n-t\m- cm-P≥ (sI.F.-]n. 3), eobv tXm-a-kv \ (tIm-gn(tIm-´-bw) t°m-Sv), 100 ao-‰¿ l¿-Un¬-kv (h-\n-X): PnPn-tamƒ tPm-k-^v (sI.-F.-]n. 2), jo-_ (]m-e° - m-Sv), 400 ao-‰¿ Hm-´w-˛-sI j-co-^v (sI.-F.-]n. 5), A-\q-]v (sF.-B¿.-_n), temMv Pw-]v (h-\n-X)˛-Pn-Pn tamƒ tPm-k-^v (sI.-F.-]n 2), F≥ Un Sn‚p (sI.-F.-]n. 1), tem-Mv Pw-]v (sh-‰d - ≥)˛-]n Fw a-[p (Fd-Wm-Ip-fw).

S¿-∂v C-Sp-°n-bn-se-Øn-bn-cp-∂p. P-Ãn-kv B‚-Wn sUm-an-\n-Iv, {]n≥-kn-∏¬ Un-k{v- Sn-ISv- v P-UP v- v F-{_m-lw am-Xyp, C-Sp-°n PpUo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v k-μo-]v Ir-jvW, ]n ]n Ip-cym-t°m-kv, Umw kp-c£ - m hn-`m-Kw U-]yq-´n U-bd - I - Sv- ¿ A-tem-jn t]mƒ F-∂n-hc - pw No-^v P-Ãn-kn-s\ A-\p-Ka - n-®p.---

ku-¯v- tkm¬jq-«n-Mv- Nm-w-]y³-jn-¸vsXm-Sp-]p-g-bn sXm-Sp-]p-g: Pn-√m- ssd-^nƒ- Atkm-kn-tb-j-s‚ ap-´-Øp-≈ jq-´n-Mv- td-©n-¬- \-hw-_¿- Bdp-ap-X¬- ]-Øp-h-sc Hmƒ- C¥ym- ku-Øv- tkm¨- jq-´n-MvNm-w-]y≥-jn-∏v- \-S-Øp-sa-∂vHm¿-K-ss\-kn-Mv- sk-{I-´-dn- {]^.--- - -hn- kn- P-bnw-kv- hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬- ]-d-™p.--- - hnhn[ ÿe-ß-fn¬ \n∂mbn \m-\q-tdm-fw- jq-´¿-am¿- ]-s¶-Sp°p-w.--- - - Cu- Nm-w-]y-≥-jn-∏n¬tbm-Ky-X t\-Sp-∂-h¿-°v- \m-j\¬- Nm-w-]y≥-jn-∏n-¬- ]-s¶-Sp°mw.--- - - ssd-^nƒ- C-\-Øn-¬50ao-‰¿- t{]m¨,- 3 s]m-kn-j≥,F b¿- ssd-^nƒ,- F-∂o- ho-`mK-ß-fn-em-Wv- a-¬-k-cw.--- - - \-hw_¿- B-dn-\v- ]-cn-io-e-\-hpw- Ggp-ap-X¬- ]-Øp-h-sc a¬-k-c-ßfpw- \-S-Øpw.--- - -hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬- tXm-a-kv,- Pn¬-tam≥tPm-kv,- c-hn-,- hn-Pn- ]-s¶-Sp-Øp.

sN-ß-∂q¿: Km-\-c-No-Xm-hpw kw-Ko-X kw-hn-[m-b-I-\p-am-b hn¬-k¨ sN-∂-\m-´n-en-s\-Xnsc A-]-Io¿-Øn-s∏-Sp-Øp-∂ X-c-Øn¬ hm¿-Øv {]-ko-≤o-Icn-®-Xn-\v Un-ss^≥-U¿ F-∂ Hm¨-sse≥ ]-{X-Øn-s‚ ]{Xm-[n-]-cm-b A-\o-jv _m-e-s\bm-Wv sN-ß-∂q¿ Pp-Uo-jy¬ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tdmj≥ tXm-a-kv in-£n-®-Xv. H-cp h¿-jw X-S-hpw 2500 cq-] ]n-g HSp-°m-\pw hn-[n-®n-´p-≈-Xv.

_kv bm{X-bv¡nsS kv-{Xo-bp-sS am-e-s]m-«n-¨ X-an-gv- bphXnIÄ ]n-Sn-bn tIm-´-bw: kz-Im-cy-_- n¬ kv{Xo-bp-sS aq-∂-c ]-h-s‚ am-es]m-´n-® X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-\nIƒ t]m-en-kv ]n-Sn-bn¬. ssh°w G-‰p-am-\q¿ dq-´n-tem-Sp-∂ kz-Im-cy _- n¬ Im-W-°m-cn°pw \-ºym-Ip-f-Øn-\pw C-S-bv°m-Wv kw-`-hw \S-∂Xv. a-‰-°-c kz-tZ-in-\n-bm-b enkn-bp-sS I-gp-Øn¬ In-S-∂ aq∂-c ]-h-s‚ am-e-bm-Wv X-an-gv\m-Sv Nn-∂-tk-ew kz-tZ-in-\n-Ifm-b im-¥n(38),k-tlm-Z-cn e£v-an(26)F-∂n-h-¿ -tN¿-∂v s]m-´n-®-sX-∂v I-Sp-Øp-cp-Øn t]m-en-kv ]-d-™p. \-ºym-Ip-f-Øp-≈ _-‘phn-´n-se N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp°m≥ t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p en-

kn. \-ºym-Ip-fw P-Mv-j-\n¬ Cd-ßn-b-t∏m-gm-Wv I-gp-Øn¬ \n∂v am-e-tam-j-Ww t]m-b-hn-hcw A-dn-bp-∂-Xv. D-S≥ X-s∂ P-Mv-j-\n¬ D≠m-bn-cp-∂-h-sc hn-h-cw A-dnbn-®p. C-h¿ tIm-X-\-√q-¿ P-Mvj-\n-ep-≈-h-sc hn-h-cw A-dn-b®p. tIm-X-\-√q-cn¬ h-®v _-kv X-S-™n-´p. Xp-S¿-∂v t]m-en-kpw ÿ-esØ-Øn. Cu k-a-bw _- n-ep≠m-bn-cp-∂ im-¥n-bpw e-£v-anbpw am-e _- n-\p-≈n¬ \n-∂v Xm-sg-bv-°n-´p. ]n-∂o-Sv I-Sp-Øp-cp-Øn t]men-kv ÿ-e-sØ-Øn tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv tam-j-W hnh-cw ]p-d-Øm-b-Xv.

lm-cnk¬ `q-an G-sä-Sp-¡Â: cm-P-am-Wn-Iy-¯n-sâ t\-Xr-Xz-¯n Pn-Ã-bn-epw k-µÀ-i-\w \-S-¯n ]-Ø-\w-Xn-´: tI-c-f-Øn-se lm-cn-k¨ a-e-bm-fw πm-t‚-js‚ ssI-h-i-ap-≈ `q-an G-s‰-Sp°p-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn k¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® kv-s]jy¬ Hm-^n-k-dp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn-se lm-cn-k¨ F-kv-t‰‰p-I-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn. `qan-bp-sS k¿-sh \-º-cp-Iƒ ]-cntim-[n-®v Hm-tcm ÿ-e-hpw kwLw k-μ¿-in-®p. kw-ÿm-\ k¿-th U-b-dŒ¿ tUm. Fw Pn cm-P-am-Wn-IyØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ D-∂X-kw-L-am-Wv A-cp-hm-∏p-ew {Km-a-∏-©m-b-Øn-se I-t√-en tXm-´w, a-e-bm-e-∏p-g Xm-gw hnt√-Pn-se sN-ß-d F-k-t‰-‰v, dm∂n-˛ s]-cp-\m-Sv hn-t√-Pn-se fml tXm-´w F-∂n-h-S-ß-fn¬ \-SØn-b-Xv. d-h-\yq, h-\w, k¿-th, t]menkv h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-c-

S-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p kw-Lw. lm-cn-k¨-kv A-[n-Ir-X-sc ap≥-Iq-´n A-dn-bn-® ti-j-am-Wv ÿ-ew k-μ¿-in-°m≥ kw-Lw FØn-b-Xv. I-º-\n-bp-sS ssIh-i-ap-≈ A-\-[n-Ir-X `q-an Gs‰-Sp-°p-∂-Xv kw-_-‘n-® {]mY-an-I ]-cn-tim-[-\-bm-Wv \-SØn-b-Xv. A-Sp-Ø \-S-]-Sn-bm-bn `q-anbp-sS D-S-a-ÿm-h-Im-iw sX-fnbn-°p-∂-Xn-\p-≈ tc-J-Iƒ lmP-cm-°m≥ B-h-iy-s∏-´v I-º\n-°v t\m-´o-kv \¬-Ipw. tc-JIƒ ]-cn-tim-[n-®m-bn-cn-°pw `qan G-s‰-Sp-°¬ \-S-]-Sn-Iƒ Bcw-`n-°p-I-sb-∂v cm-P-am-WnIyw ]-d-™p. lm-cn-k¨-kns≥-d 1600/23 \-º¿ B-[m-cw A\p-k-cn-®p-≈ sIm-√w, ]-Ø-\wXn-´, tIm-´-bw, C-Sp-°n Pn-√-Ifn-se ssI-h-i `q-an-bp-sS tc-JI-fm-Wv ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xv.

F-√m Pn-√-I-fn-se-bpw `q-an-bpsS ÿn-Xn ]Tn-°p-I-bm-Wv kμ¿-i-\w sIm-≠v D-t±-in-°p-∂sX-∂v cm-P-am-Wn-Iyw ]-d-™p. A-Sp-Ø-]-Sn-bm-bn tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m≥ I-º-\n-°v t\m´o-kv \¬-Ipw. B-[m-cw, ]-´-b߃, D-S-º-Sn-Iƒ F-∂n-h-bpsS F-√mw B-[n-Im-cn-I-X ]-cntim-[n-°pw. lm-cn-k¨-kv a-e-bm-fw Iº-\n A-\-[n-Ir-X-am-bn `q-an ssI-h-iw h-®n-cn-°p-∂p-sh∂pw A-Xv k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°W-sa-∂pw Im-´n ssl-tIm-S-Xnbn¬ Nn-e¿ \¬-In-b s]m-XpXm¬-]-cy l-c-Pn-bn¬ I-º-\nbp-sS A-\-[n-Ir-X `q-an ap-gph≥ G-s‰-Sp-°m≥ s^-{_p-h-cn 28\v ssl-tIm-S-Xn k¿-°m-dn-\v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂p. C-X-\p-k-cn-®m-Wv k¿-th U-b-d-Iv-S-dpw c-Pn-kv-t{S-j≥

sF.Pn-bp-am-b cm-P-am-Wn-Iyw kv-s]-j¬ Hm-^nk-dm-bn D-∂X-X-e kw-L-sØ k¿-°m¿ \ntbm-Kn-®-Xv. kw-ÿm-\-Øv F-´p-Pn-√-Ifn-em-bn H-cp-e-£-Øn-te-sd G°¿ `q-an I-º-\n-bp-sS ssI-hiw D-s≠-∂m-Wv I-cp-X-s∏-Sp∂-Xv. kw-Lw tIm˛HmUn-t\-‰¿ tZ-hn-Ip-fw B¿. Un. H a-[p Kw-Km-[¿, ]-Ø-\w-Xn-´ F. Fkv. ]n. ]n _n \q-lv, B¿. B¿. sU-]yq-´n I-e-Œ¿ F Sn kp-tc-jv-Ip-am¿, td-©v Hm-^nk¿-am-cm-b ap-l-Ω-Zv A≥h¿(\-Sp-h-Øpw-aq-gn), _n cmlp¬(tIm-∂n), \u-jm-Zv(dm∂n), tIm-in tPm¿-Pv(h-S-ti-cn°-c), X-l-kn¬-Zm¿-am¿, ÿew hn-t√-Pv Hm-^nk¿-am¿ F∂n-h-cpw ]-cn-tim-[-°v t\-XrXzw \¬-In.


{]mtZ-inIw

27 H-IvtSm-_¿ 2013 Rmb¿

No-¸p-¦Â-þ a-W-bm-]-d-¼v tdm-Uv \n-cm-lm-cw aq-¶mw Zn-h-k¯n-te¡v

]cn-]mSn

„Cu-cm-‰p-t]-´ K-h.l-b¿-

sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ: k¿-ho-kv k-l-I-c-W-_m-¶v hm¿-jn-I s]m-Xp-tbm-Kwssh-Io´v-˛3.00 „Cu-cm-‰p-t]-´ sk‚ v tPm¿Pv tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-bw:Jm≥ Ip-Spw-_mw-K-ß-fp-sS kw-K-aw: D-®-°v 2.30\v

Adnbn-¸pIÄ

B-\p-Iq-ey-§Ä-¡v A-t]-£n¡mw a-Wn-a-e: ]-›n-a-L-´ hn-I-k-\ ]-≤-Xn {]-Im-cw a-Wn-a-e {Km-a∏-©m-b-Øn-s‚ A-©v, B-dv, G-gv, F-´v hm¿-Up-I-fpw F-cpta-en {Km-a-∏-©m-b-Øn-se H∂v, c-≠v hm¿-Up-I-fn-ep-am-bn ]m-e-Øn-\m-∏p-g \o¿-Ø-S hn-Ik-\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S-∏m-°p-∂ ssP-h-h-fw -hn-Xc-Ww, ap-´-t°m-gn Ip-™p-ß-fpsS- hn-X-c-Ww, G-Ø-hm-g-Irjn, In-W¿ do-®m¿-Pn-Mv F-∂o ]-≤-Xn-I-fp-sS B-\p-Iq-ey-Øn\v A¿-l-cm-b-h¿ \n¿-±n-„ At]-£m-t^m-d-Øn¬ 30\v ap-ºv A-t]-£n-°-W-sa-∂v \o¿-ØS hn-I-k-\ k-an-Xn I¨-ho-\¿ a-Wn-a-e Ir-jn Hm-^n-k¿ A-dnbn-®p. hn-i-Z-hn-h-c-Øn-\v 9747210977 F-∂ \-º-cn¬ _‘-s∏-S-Ww.

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv Im-™n-c-∏-≈n: \m-®n-tIm-f\n A-¶-W-hm-Sn-bn¬ {Km-a-∏©m-b-Øn-s‚-bpw ap-°q-´p-X-d Fw.C.F-kv tIm-f-Pn-‚-bpw t\Xr-Xz-Øn¬ £-b-tcm-K t_m-[h¬-°-c-W ¢m-kv \-S-Øn. hm¿-Uv Aw-Kw \-ko-a lm-cnkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Fw.C. F-kv tIm-f-Pv Fw.F-kv.Uªyp hn-Zym¿-Yn-Iƒ Iymw-]n¬ ¢m-kv \-bn-®p. kp-\n¬ aT-Øn ¬ kw-km-cn-®p.

P-\-{io kp-Øn-c a-n-j³ Iymw-]v 31\v tIm-´-bw: P-\-{io kp-ÿn-c a-nj≥ tIm-´-bw Pn-√m Iymw-]v 31 \v cm-hn-se 10\v tIm-´-bw Hm¿°n-Uv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ P-\{io sN-b¿-am≥ Fw Fw l-k ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m sN-b¿-am≥ A-Uz. ]n Fw k-enw A-[y-£-X-h-ln°pw. a-{¥n-am-cm-b Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, sI kn tPmk-^v, B-t‚m B‚-Wn Fw.]n, tPm-k-^v hm-g-bv-°≥ Fw. F ¬.F, Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v tSm-an I-√m-\n, Ip-cy≥- tPm-bn, e-Xn-Im kp-`m-j-v, _n F-kv _me-N-{μ ≥ kw-km-cn-°pw.

koTTAYAM/ktm

kvIqƒ bq\n-t^mw hn-X-c-W-Øn-se A-gna-Xn A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v sI.F-kv.Sn.F˛F-kv.F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ kw-bp-‡-am-bn \-SØn-b Un.Un.C. Hm-^n-kv am¿-®v

Ip-a-c-Iw: No-∏p-¶¬˛ a-Wn-bm]-d-ºv tdm-Uv \n¿-am-Ww D-S≥ ]q¿- Ø n- b m- ° - W - s a- ∂ m- h - i ys∏-´v B-Ivj≥ Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn tPm-kv B‚-Wn Ad-bn¬ \-S-Øp-∂ \n-cm-lm-c kXy-{K-l-k-a-cw aq-∂mw-Zn-h-khpw Xp-S-cp-∂p. A-∏¿ Ip-´-\m-Sn-s‚ hn-I-k\-Øn-\v k-lm- -b-I-am-b Cu tdm-Un-t\m-Sp-≈ A-[n-Im-cn-Ifp-sS A-h-K-W-\-s°-Xn-tc {]Xn-tj-[w i-‡-am-hp-I-bm-Wv. C-∂-se \n-cm-lm-c k-a-c-∏-¥en-¬ A-`n-hm-Zyw A¿-∏n-°m\pw ]n-¥p-W-bv-°m-\pw P-\-{]Xn-\n-[n-I-fpw F-Øn. Pn-√m-]©m-b-Øv Aw-Kw _o-\m _n-

\p, B-¿-∏q-°-c ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v P-Ãn‚ tPmk-^v, ]-©m-b-Øv Aw-Kw _o\ cm-tP-{μ≥, sI sI Hm-a-\-°p´≥, A-bv-a-\w ]-©m-b-Øv AwKw tkm-Pn B-ew-]-d-ºn¬, {^≠v-kv Hm-^v Ip-a-c-Iw {]-knU‚ v sj-bn¬, Zo-]-°v H-d-h-W°-fw F-Øn. \m-sf ap-X¬ ka-cw i-‡-am-°p-sa-∂v sN-b¿am≥ k-Xy≥ A-‰p-Nn-d I¨-ho\¿ _n-Pp-tam-l≥ ]-d-™p.

hv hn-t√-Pp-I-fn-ep-≠m-b D-cpƒs]m-´-en¬ ho-Sp-Iƒ ]q¿-W-ambpw `m-Kn-I-am-bpw \-„-s∏-´ IpSpw-_-߃-°p-≈ [-\-k-lm-b hn-X-c-Ww \m-sf cm-hn-se 10\v sk‚ v B‚-Wo-kv ]m-cn-jv lmfn¬ a-{¥n sI Fw am-Wn \n¿-hln-°pw. ta-ep-Im-hv ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sS-kn-tamƒ A[y-£-X-h-ln-°pw. Pn-√m ]-© m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em PnΩn, I-e-Œ¿ A-Pn-Xv Ip-am¿, Cucm-‰p-t]-´ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v km-_p, fm-ew tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v sk-en≥ sF-k-Iv, aq-∂n-e-hv ]Cu-cm-‰p-t]-´: I-gn-™ 16 \v ta- ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tPm-kep-Im-hv, `-c-W-ßm-\w, aq-∂n-e- ^v, k-Æn-am-Xyp kw-km-cn-°pw.

[-\-k-lm-b hn-X-c-Ww \m-sf

tdm-Uv kw-c-£-Ww: h-Ip-¸p-IÄ X-½n [m-c-W- th-W-w-þ P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ tIm-´-bw: Pn-√-bn-se tdm-Up-Ifp-sS \n¿-am-W, \-ho-I-c-W tP m-en-Iƒ k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂-Xn-\pw kw-c£-Ww D-d-∏m-°p-∂-Xn-\pw s] m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏pw hm-´¿ -AtXm-dn-‰n-bpw Iq-Sp-X¬ [m-c-Wtbm-sS {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂v Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Ø P-\-{]-Xn-\n[n-Iƒ \n¿-tZ-in-®p. tdm-Up-I-fp-sS \-ho-I-c-Ww ]q¿-Øo-I-cn-®v A-[n-Iw sshIm-sX ]-e ÿ-e-ß-fn-epw P-ehn-X-c-W ss]-∏p-Iƒ C-Sp-∂-Xn\v Ip-gn-sb-Sp-°p-∂-Xm-bn ]-cmXn-I-fp-≠v. C-Ø-cw km-l-N-

cyw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\v A-X-Xv h-Ip-∏v ta-[m-hn-Iƒ {i-≤n-°W-sa-∂pw i-_-cn-a-e Xo¿-∞mS-I¿-°v _p-≤n-ap-´p-≠m-hm-Ø hn-[-Øn¬ tdm-Up-I-fp-sS A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°W-sa-∂pw F.-Un.Fw. Sn hn kp`m-jn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. s\-Spw-Ip-∂w-, -I-ß-g ]-©mb-Øp-I-fn¬ P-e-hn-X-c-W ss]-∏p-I-fn-Sm≥ ssh-Ip-∂-Xpaq-ew tdm-Un-s‚ A-‰-Ip-‰-∏-WnIƒ-°v Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp∂ km-l-N-cy-Øn-\v F-{X-bpw th-Kw ]-cn-lm-c-ap-≠m-°-W-sa∂v tUm. F≥ P-b-cm-Pv Fw.-

F¬.F. B-h-iy-s∏-´p. i-_-cna-e Xo¿-∞m-S-\-Im-ew B-cw-`n°p-∂-Xn-\p ap-ºv tdm-Uv ]q¿-Wam-bpw k-©m-c-tbm-Ky-am-°-Wsa-∂v A-t±-lw \n¿-tZ-in-®p. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n- ss]-∏v C-Sp∂ tPm-en-Iƒ-°p-ti-jw tdmUn-se Ip-gn-Iƒ aq-Sm-Xn-cn-°p-Ibpw bm-{X-°m¿ _p-≤n-ap-´v t\cn-Sp-I-bpw sN-øp-∂ km-l-Ncyw tIm-´-bw \-K-c-Øn-epw kao-] ta-J-e-I-fn-ep-ap-s≠-∂v ap\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw -]n k-t¥m-jv-Ip-am¿ Nq-≠n-°m-´n. s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v Sm-dn-Mv ]q¿-Øn-bm-°n-b F-cp-ta-en-˛-i_-cn-a-e tdm-Un¬ ss]-∏v C-Sp-

∂-Xv i-_-cn-a-e ko-k¨ I-gnbp-∂-Xp-h-sc-sb-¶n-epw H-gn-hm°-W-sa-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n Xncp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ {]Xn-\n-[n tam-l≥ sI \m-b¿ \n¿-tZ-in-®p. kv-Iqƒ ]mT-]p-kv-X-I hn-Xc-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-e-hnep-≈ {]-iv-\-߃ s]m-Xp-hnZym-`ym-k U-b-d-Iv-S-sd-bpw tIc-fm _p-Iv-kv B‚ v ]-ªn-t°j≥-kv skm-ssk-‰n-sb-bpw Adn-bn-°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. Pn-√-bn¬ B-h-iy-ap-≈-{X ]mT-]p-kv-X-I-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-∂p-s≠-∂v D-d-∏m-°-Wsa-∂v hn-Zym-`ym-k sU-]yq-´n U-

b-d-Iv-S¿-°v F.-Un.-Fw \n¿-tZiw \¬-In. Im-™n-c-∏-≈n Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ B-h-iyØn-\v tUm-Iv-S¿-am-cn-s√-∂v Nq≠n-°m-´n-b tUm. F≥. P-b-cmPv Fw.-F¬.F i-_-cn-a-e kok¨ I-W-°n-se-Sp-Øv C-°mcy-Øn¬ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v B-h-iys∏-´p. Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xnbp-sS Xo-cp-am-\-{]-Im-cw tIm-´bw tIm-Sn-a-X-bn¬ sI.-F-kv.B¿.-Sn.kn. A-\p-h-Zn-® _-kv tÃm-∏n¬ _- p-Iƒ \n¿-Øp∂p-s≠-∂v D-d-∏p-h-cp-Ø-W-sa∂v tam-l≥ sI \m-b¿ B-h-iys∏-´p.

Ip-a-c-Iw K-h. FÂ.]n. kv-IqÄ sI-«n-tS-mZv-Lm-S-\w- \m-sf Ip-a-c-Iw: \-ho-I-cn-® K-h. F¬.]n kv-Iq-ƒ sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf \-S-°pw. \msf cm-hn-se 10.30 \v tPm-kv sI am-Wn Fw.]n D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. k-tΩ-f-\w kp-tc-jv Ip-dp-∏v Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v [\y-km-_p A-[y-£-X-h-ln°pw. ]-©m-b-Øv K-h. F¬.]n kv-Iq-fn-s‚ sI-´n-Sw 11 e-£w cq] sN-e-hn-´m-Wv \-ho-I-cn-®-Xv. Ip-a-c-Iw ]-©m-b-Øn¬ \m-c-IØ-d `m-K-Øv 40h¿-jw ap-ºv ÿm-]n-®-Xm-bn-cp-∂p kv-Iqƒ sI-´n-Sw. Im-e-∏-g-°w aq-ew Po¿-

Wn-® sI-´n-S-hpw a-g-sh-≈w sI´n-°n-S-°p-∂ ]-cn-k-c-hpw ]-ivNm-Ø-e ku-I-cy-ß-fp-sS Ip-dhpw, C-hn-Sp-sØ ]T-\w Zp-jv-Ic-am-°n-bn-cp-∂p. {]-[m-\ A[ym-]n-I F-en-k-_-Øpw, ]n. Sn. Fbpw \n-c-¥-c-am-bn \-S-Ønb {i-a-^-e-am-bn-´m-Wv \-ho-I-cWw \-S-∂-Xv. kv-Iqƒ sI-´n-Sw \m-ep ap-dnI-fm-bn Xn-cn-®p. Iw-]yq-´¿ ap-dnbpw ]m-N-I-∏p-c-bpw \n¿-an-®p. kv-Iqƒ-sI-´n-Sw a-Æn-´v D-b¿Øn-sh-≈s°-´v H-gn-hm-°n. Ipa-c-Iw ]-©m-b-Øpw hn-Zym-`ymk-h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn-´mWv Xp-I sN-e-hm-°n-b-Xv.

hmÀ-jn-I-hpw A-hmÀ-Uv Zm-\-hpw C-¶v tIm-´-bw: k-a-kv-X tI-c-f PwC-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ 47mw hm¿-jn-I-hpw A-hm¿-Uv Zm-\ k-tΩ-f-\-hpw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v Im-™n-cw \q-dp¬ lpZm a-Zv-d-k Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. 5,7,10 ¢m-kp-I-fn-te-°v k-akv-X tI-c-f C-kv-emw a-X hn-Zym`ym-k t_m¿-Uv \-S-Øn-b ]-co£-bn¬ dm-¶v- t\-Sn-b-h¿-°mWv A-hm¿-Uv \¬-Ip-∂-Xv. k-akv-X-tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ ap-A√n-ao≥ kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v au-e-hn H Fw i-co-^v Zm-cn-an-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN-cp-∂ k-tΩ-f-\w k-a-kv-XtI-c-f a-Zv-d-k am-t\-Pv-sa‚ v Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ F-

Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw sI F A–p¬ Jm-Zn¿ sIm-®p- Im-™ncw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k-a-kvX ap-^-Øo-jv F≥ sI ap-l-ΩZv ss^-kn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øpw. -tUm. kz-Z-J-Øp-≈ Ahm¿-Up-Zm-\w \-S-Øpw. sI Fkv i-ao¿ k-Jm-^n, sI F-kv Ip-™v sam-bv-Xo≥ ap-kv-en-bm ¿, ]n Fw A-\-kv a-Z-\n, A-–p ¬ l-ao-Zv I-e-b-t¶-cn¬, sI Fw ap-l-Ω-Z-en Jm-in-^n, Fw Fw lw-k, A-–p¬ I-emw Bkm-Zv, _-jo¿ lm-Pn, sI sI A-_q-_-°¿ I-co-{X, hn F Ip™p-ap-l-Ω-Zv, sI F ap-Po-_v, sI sI ^-co-Zv Ip-™v-, hn F C{_m-lnw Ip-´n, ss^-k¬ A-lvk-\n kw-km-cn-°pw.

D-]-hm-k k-a-cw \msf Ip-Ω-\w: \o-Xn \n-tj-[n-°-s∏´v hn-Nm-c-W X-S-hp-Im-c-\m-bn Ign-bp-∂ A-–p¬ \m-kn¿ a-Av-Z\n-°v \o-Xn e-`y-am-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v A-t±-l-Øn-s‚ a°ƒ sk-{It´-dnb-‰v ]-Sn-°¬ \m-sf D-]-hm-k k-a-cw \-S-Øp∂p. D-]-hm-k k-a-c-Øn¬ kwL-S-\-°v A-Xo-X-am-bn F-√m-hcpw ]-s¶-Sp-°-Øv hn-P-bn-∏n-°W-sa-∂v an-kv-_m-lv sh¬-s^b¿ sk‚¿ I-Ωn-‰n tbm-Kw Blzm-\w sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v kp-Pm-bn Fw bq-\pkv A-[y-£-X-h-ln-®p. sk-{I´-dn kp-\o¿ I-cnw-_pw-am-en, Ai-d-^v Nm-c-{X, k-_o¿ sXßpw-]-d-ºv, \u-jm-Zv h-S-t°Sw, Fw jn-lm-_p-±o≥ kw-kmcn-®p.

sh-än-e-Ir-jn-bnÂ- \n-¶p IÀ-j-IÀ ]n-·m-dp-¶p I-Sp-Øp-cp-Øn: sh-‰n-e-Ir-jnbn¬-\n-∂pw I¿-j-I¿ hym-]-Iam-bn ]n≥-am-dp-∂p. Im-cy-am-b {]-Xn-^-ew e-`n-°m-Ø-Xpw Imem-h-ÿ-{]-iv-\-ß-fp-am-Wp I ¿j-I-sc am-‰n Nn-¥n-∏n-°p-∂-Xv. ]m≥-]-cm-Kv D-¬-∏-∂-߃°p \n-tcm-[-\w h-∂-tXm-sS apdp-°n-\p Un-am≥-Uv G-dn-sb-¶nepw I¿-j-I¿-°n-Xn-s‚ {]-tbmP-\w e-`n-°p-∂n-√. \m-S≥ ap-dp°m-\n-te-°p Xn-cn-™-h-cp-sS F-Æw Iq-Sn-b-Xp I-®-h-S-°m¿-

°p t\-´-am-sW-¶n-epw sh-‰n-e F-Øn-°p-∂ I¿-j-I¿-°p C-Xns‚ {]-tbm-P-\-߃ e-`n-°p-∂ns√-∂m-Wp I¿-j-I¿ ]-d-bp-∂Xv. \-√ \m-S≥ sh-‰n-e-bv-°p ]-ebn-S-Øpw £m-aw t\-cn-Sp-I-bmWv. tXm-´p-h, Im-∏p-¥-e, I-fØq¿, I-cn-]m-Sw, s]-cp-h, ap-f°p-fw, ta-sh-≈q¿ Dƒ-s∏-sS-bp≈ {]-tZ-i-ß-fn¬-\n-∂m-Wp Ipdp-∏-¥-d-bpw X-e-tbm-e-∏-d-ºpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ am¿-°-‰p-I-fn¬ sh-‰n-e F-Øp-∂-Xv. sN-ß-

∂q¿, ]-¥-fw, A-Sq¿, ]-d-t°m-Sv Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬-\n-∂pw sh-‰n-e C-d-°p-a-Xn sN-øp-∂p≠v. tXm-Sp-I-fp-sS-bpw ]p-g-I-fpsS-bpw k-ao-]-{]-tZ-i-ß-fpw XWp-∏p-≈ A-¥-co-£-hp-am-Wv sh-‰n-e-°r-jn-°v A-\p-tbm-Pyam-b-Xv. a-‰p Ir-jn-Iƒ-°p e-`n-°p-∂{X k-_v-kn-Un-Iƒ sh-‰n-e °rjn-°p e-`n-°m-Ø-Xpw Cu Irjn-bn¬-\n-∂p I¿-j-I-sc ]nt∂m-´-Sn-°p-∂p.

Cu-cm-äp-t]-« t»m-¡v tI-c-tfmÂ-k-hw B-cw-`n-¨p Cu-cm-‰p-t]-´: Cu-cm-‰p-t]-´ tªm-°v ]-©m-b-Øv tI-c-tfm ¬-k-hw No-^v hn-∏v ]n kn tPm ¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v km_p ]q-≠n-°p-fw A-[y-£-X-hln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v sI F ap-l-Ω-Zv lm-jnw apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k kv‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n F≥ cm-a-N-{μ≥, hn-I-k-\ Ãm ‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ dn≥-kn tPm-kv kw-km-cn-®p. tI-c-tfm ¬-k-h-Øn-s‚ kam-]-\ k-tΩ-f-\w C-∂v sshIo-´v A-©n-\v ap-´w I-h-e-bn¬ \-S-°pw.

Npcp¡¯nÂ

]-Åw t»m-¡n ]-²-Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \m-sf

tIm-´-bw: ]-≈w tªm-°v ]-©m-b-Øv 2013-˛14se P-\-Iobm- kq-{X-W ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S-∏m-°p-∂ hn-hn[ ]-≤-Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \m-sf ]-≈w tªm-°v ]-©mb-Øv A-¶-W-Øn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10\v \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂ B-`-y-¥-c-h-Ip-∏v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥ ÿn-cw ]-¥-en-s‚ k-a¿-∏-W-hpw {]o-˛-dn-{Iq-´v-sa‚ v s{S-bn-\n-I-fp-sS en-Ãv {]-Im-i-\-hpw \n¿-h-ln-°pw. N-Sßn¬ a-{¥n sI kn tPm-k-^v, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v \n¿-a-e Pn-Ωn, Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v A-U-z. ^n¬-k¨ am-X-yq-kv ]-s¶-Sp-°pw.

J-c-am-en-\y kw-kv-I-c-W kw-hn-[m-\w D-Zv-Lm-S-\w \m-sf

tIm-´-bw: \u-th-Ãn-s‚ sN-e-hp-Ip-d-™-C-‘-\-c-ln-X J-c-am-en-\y kw-kv-I-c-W-kw-hn-[m-\-Øn-s‚ tIm-´-b-sØ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf Ip-am-c-\-√q-cn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. lo-cm {Ko≥ tIm¿-´n¬ ssh-Io-´v \m-en-\p a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°pw. kw-kv-I-cn-°p-∂-Xn-\p C-‘-\-sam-∂pw D-]-tbm-Kn°m-sX Ip-d-™ ÿ-ew am-{Xw B-h-iy-am-b ]-≤-Xn-bmWv \-S-∏m-°p-∂-sX-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.

d-h-\yq-Pn-Ãm im-kv-{X ta-f Im-ªn-c-¸-Ån-bnÂ

Im-™n-c-∏-≈n-: tIm-´-bw d-h-\yq- Pn-√m im-kv-{X, K-Wn-Xim-kv-{X km-aq-lnI-im-kv-{X sF. Sn {]-hr-Øn ]-cn-N-b ta-f \-hw-_¿ 11 ap-X¬ 13 h-sc Im-™n-c-∏-≈n- sk‚ v tUm-an-\n-Iv F-®v. F-kv.F-kv., sk‚ v ta-co-kv F-®v.F-kv., ssa-°, K-h.F-®v.F-kv.F-kv. t]-´, F≥.F-®v. bp. ]n.Fkv F-∂o th-Zn-I-fn¬ \-S-Øpw. 13 D-]-Pn-√-I-fn¬ \n-∂mbn 7000 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. kw-Lm-S-I k-an-Xn tbm-K-Øn¬ hn-hn-[ I-Ωn-‰n-I-fp-sS sN-b¿-am-≥am¿ kw-km-cn-®p.

ss_-_nÄ I¬-h³-j³ G‰p-am-\q-cn¬ B-[p-\n-I a¬-ky-am¿-°-‰n-s‚ D-Zv-LmS-\w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°p∂p

j-Uv-Im-e- -tKm-hn-µ-am-cmÀ kw-KotXm-Â-kh¯n\p XpS¡w

N-ß-\m-t»-cn-bn¬ j-Uv-Im-e- -tKm-hn-μ-am-cm¿ kw-Ko-tXm-¬-khw a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

3

N-ß-\m-t»-cn: j-Uv-Im-e- -tKmhn-μ-am-cm¿ kw-KotXm-¬-k-hØn-\v N-ß-\m-t»-cn-bn¬ Xn-cnsX-fn™p. a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kmw-kv-Im-cnI-ta-f-Iƒ ]p-Ø≥ X-e-ap-d-bv°v \≥-a-Iƒ sN-øp-hm≥ {]tNm-Z-\w \¬-Ip-sa-∂v A-t±lw ]-d-™p. tI-c-f kw-Ko-X\m-S-I-A-°m-Z-an-bpw N-ß-\mt»-cn k¿-§-t£-{X I-em-kmwkv-Im-cn-I-tI-{μ-hpw tN¿-s∂mWv j-Uv-Im-e- -tKm-hn-μ-am-cm¿ kw-Ko-tXm-¬-k-hw \m-Z-e-bw 2013 kw-L-Sn-∏n-°p∂Xv. sNØn-∏p-g {In-kv-Xp-tPym-Xn- HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ F¬ ]n B¿

h¿-a a-fi-]-Øn¬ \-S-∂ ktΩ-f-\-Øn¬ kn F-^v tXm-akv Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X hln-®p. {]-i-kv-X kw-Ko-X-⁄ tUm. sI Hm-a-\-°p-´n ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øn. k¿-§-t£-{X c-£m-[n-Im-cn ^m. B‚-Wn Cfw-tXm-´w- kn.-Fw.-sF, k¿-§t£-{X U-b-d-Iv-S¿ ^m.A-e-Ivkv {]m-bn-°-fw, Pn-Pn tPm¿-Pv tIm-´-∏p-dw, tPm-_v sIm-√-a-\, tPm-k-^v ]m-bn-°m-S≥, h¬-kΩ am-Xyp, _n D-Z-b-\≥ kw-kmcn-®p. kw-Ko-tXm-¬-k-hw c-≠mw Zn-h-k-am-b C-∂p \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w ]n kn hn-jvWp-\m-Yv Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-

N-§m-S kÀ-ho-kv kp-c-£n-X-am-¡-Ww t\-tc-I-S-hv: D-Z-b-\m-]p-cw ]©m-b-Øn-se t\-tc-I-S-hn-s\bpw ssX-°m-´p-ti-cn ]-©m-bØn-se am-t°-°-S-hn-s\-bpw _-‘n-∏n-°p-∂ N-ßm-S k¿-hokn-se bm-{X kp-c-£n-X-am-°m ≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-ambn. C-∂-se t\-tc-I-S-hn¬ Sn∏¿ tem-dn C-d-°m≥ {i-an-°p∂-Xn-\n-sS N-ßm-S-Øn-s‚ πm-‰vt^m-an-se C-cp-ºp-X-In-Sv X-d-®v Sn-∏¿ tem-dn-bp-sS S-b-dn-\p tISp-]m-Sp-≠m-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v kw-L¿-j-ap-≠m-bn. C-tX-ØpS¿-∂v A-c-a-Wn-°q-tdm-fw Nßm-S-k¿-ho-kv X-S- -s∏-´p. Ime-∏-g-°-ap-≈ t_m-´n-s\-°p-dn-

®pw bm-{X-°m¿-°p ]-cm-Xn-bp≠v. ssh-°w-˛-X-h-W-°-S-hv Nßm-S k¿-ho-kv H-∂-c-h¿-j-ambn ap-S-ßn-bn-cn-°p-∂-Xn-\m¬ t\-tc-I-S-hv-˛-am-t°-°-S-hp-h-gn I-S-∂p-t]m-hp-∂ hm-l-\-ß-fpsS F-Æw C-c-´n-bm-bn-´p-≠v. Ign-™-X-h-W Cu k¿-ho-kv 15 e-£w cq-]-bv-°m-Wv te-ewsIm-≠-Xv. C-°p-dn I-cm¿-Øp-I 12 e£-am-bn Ip-d-™p. C-Xn-\p ]n∂n¬ h≥ A-gn-a-Xn-bp-s≠-∂ B-t £-]w i-‡-am-Wv. N-ßmS-Øn-se t_m-´n-s‚-bpw h-≈ß-fp-sS-bpw ^n-‰v-\-kv ]-cn-tim[n-®v bm-{X kp-c-£n-X-am-°-Wsa-∂v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-Sp∂p.

Su¬ en-¦v tdm-Uv ]p-\À-\nÀ-am-Ww: \-S-]-Sn]qÀ-¯n-bm-bn ssh-°w: Su¨ en-¶v tdm-Uv B-[p-\n-I \n-e-hm-c-Øn¬ ]p\¿-\n¿-an-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn sI A-Pn-Xv Fw.-F¬.-F. A-dn-bn®p. H-cp-tIm-Sn 15 e-£w cq-] sNe-h-gn-®v _n-.Fw-._n-.kn \n-ehm-c-Øn-em-Wv tdm-Uv \n¿-an°p- ∂ - X v . X- e - t bm- e - ∏ - d - º v - ˛ ssh-°w tdm-Up-am-bpw B-dm-´pIp-f-ß-c-˛-ssh-°w tdm-Up-am-

bn _-‘n-∏n-°p-∂ Su¨ en-¶v tdm-Uv \-K-c-Øn-se K-Xm-K-X°p-cp-°n-\v h-en-sbm-cp ]-cn-lmc-am-Ipw. F-d-Wm-Ip-fw-˛-tIm-´bw-˛-B-e-∏p-g-˛-Ip-a-c-Iw `m-Kß-fn¬-\n-∂p h-cp-∂ hm-l-\߃-°v \-K-c-Øn¬ {]-th-in°m-sX k-©-cn-°m≥ Cu tdmUv k-lm-b-I-c-am-Ipw. tdm-Un-s‚ \n¿-am-W-tPm-enIƒ D-S≥ B-cw-`n-°p-sa-∂pw Fw-.F¬.-F ]-d-™p.

\w sN-øpw. ^m. kv-I-dn-b F-Xntc-‰v kn.-Fw.-sF. A-[y-£-Xh-ln-°p-∂ tbm-K-Øn¬ tUm. F≥ P-b-cm-Pv Fw.-F¬.-F. apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw.s{]m-hn ≥-jy¬ Iu¨-kne¿ ^m. am-Xyp A-td-°-fw kn.Fw.-sF, {]-i-kv-X kw-Ko-X⁄-cm-b cm-Pp s^-en-Iv-kv, eoem tPm-k-^v hm-g-bv-°≥ ]-s¶Sp-°pw. c-≠mw Zn-h-k-sØ kwKo-X -]-cn-]m-Sn kn-bm Dƒ-lJpw kw-L-hpw tN¿-∂-h-X-cn∏n-°p-∂ I-hm-en kw-Ko-X-amWv. h-f-sc D-®-ÿm-bn-bn-ep-≈ Cu kw-Ko-X-hn-cp-∂-v B-kzm-ZI¿-°v H-cp ]p-Xn-b A-\p-`-h-ambn-cn-°pw.

Im-™n-c-∏-≈n: B-tKm-f I-tØm-en-°m k-`-bn¬ hn-izmk h¿-j-Øn-s‚ k-am-]-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v s]m-Sn-a-‰w sk‚ v tPm-k-^v-kv [ym-\ tI-{μ-Øn¬ 30 ap-X¬ \-hw_¿ aq-∂p-h-sc ss_-_nƒ I¨h≥-j-≥ \-S-°pw. C-Xn-\p≈ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-bn. 30 \v cm-hn-se 10\v Im-™nc-∏-≈n cq-]-Xm A-[y-£≥ am¿ am-Xyp A-d-bv-°-¬ I¨h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. t]m-´ Un-ssh≥ [ym-\-tI{μ-Øn-se ^m. am-Xyp \m-bv-°w-]-d-ºn-epw. ^m. B‚-Wn ]-ø-∏n-≈n-bpw ¢m-kn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. F-√m-Zn-h-khpw cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v 4.30 h-sc h-N-\-{]tLm-j-W-hpw tcm-K-im-¥n ip-{iq-j-bpw \-S-°pw.

{]-Im-i-\w \m-sf

tIm-´-bw: ap≥-a-{¥n-bpw hm-gq¿ Fw. F¬.F-bp-am-bn-cp-∂ {]-^. sI \m-cm-b-W-°p-dp-∏n-s‚ Po-hn-Xw ]p-kv-X-am-°p∂p. tI-c-f `m-jm C≥-Ãn-‰yq-´n-s‚ A-dn-hv- \n-d-hv ]-c-º-cbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]-Im-i-\w \m-sf D-®-I-gn-™v c-≠n-\p I-dp-I-®m¬ {io-\ntI-X≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ -a-{¥n sI Fw am-Wn \n¿-hln-°pw. kmw-kv-Im-cn-I a-{¥n sI kn tPm-k-^v ]p-kv-XIw kzo-I-cn-°pw. B-t‚m B‚-Wn Fw.]n ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. \m-cm-b-W-°p-dp-∏n-s‚ a-I-\pw tI-c-fm `mjm C≥-Ãn-‰yq-´v dn-k¿-®v Hm-^n-k-dp-am-b F≥ P-b-Ir-jvW-\m-Wv ]p-kv-X-Iw c-Nn-®n-cn-°p-∂-Xv. \m-cm-b-W-°p-dp-∏ns‚ sa-tΩm-dn-b¬ Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-t±-l-Øn-s‚ t]-cn¬ A-hm¿-Uv G¿-s∏-Sp-Øp-∂ {]Jym-]-\-hpw a-{¥n am-Wn \n¿-h-ln-°pw. \m-cm-b-W-°p-dp∏n-s‚ N-c-a-Zn-\-am-b Pq¨ 26\v 33333 cq-]-bpw {]-iv-kv-Xn ^-e-I-hpw A-S-ßp-∂ A-hm¿-Uv k-Ωm-\n-°p-sa-∂v F≥ P-b-Ir-jv-W≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.

in-h-cm-a-sâ sIm-e-]mXIw

I-S-¯n-®-bn In-S-¡p-¶-Xn-s\ sNmÃn-bp-Å XÀ-¡s¯ XpSÀ¶v tIm´-bw: \-K-c-Øn-se ]-®°dn N-¥-bn¬ a-[y-h-b-kv-I-s‚ sIm-e-]m-X-I-Øn-¬ I-em-in®Xv In-S-°p-∂-Xn-s\-sNm√n-bp≈ X¿-°w. hym-gmgv-N ]p-e¿-s®-bm-Wv ]-®°-dn N-¥-bn-se I-S-Øn-Æbn¬ B-e∏p-g h-≈n-°p-∂v It√¬]-Sn-‰-Xn¬ in-h-cm-a-s\ (56)X-e-bv-°v A-Sn-tb-‰v c-‡w hm¿-∂v a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn-bXv. D-¥p-h-≠n-bn¬ ]-g-߃ hn¬-∏-\ \-S-Øp∂-bm-fm-bn-cp∂p sIm-√-s∏-´ in-h-cm-a≥. kw`-hp-am-bn _-‘-s∏´v tIm-´-bw ]q-h-¥p-cp-Øv aT-Øn¬ ]-dºn¬ Zm-tam-Z-c≥(57)B-Wv AdÃn-em-b-Xv. ]-®-a-cp-∂p-Iƒ ]-dn-®v \-K-cØn-se I-S-I-fn¬ hn¬-∏-\ \-SØp-∂-bm-fm-Wv {]-Xn Zm-tam-Zc≥. C-cp-h-cpw ]-®-°-dn N-¥bn-se I-S-Øn-Æ-bn-em-Wv A¥n-bp-d-ßn-cp-∂-Xv. I-S-Øn-Æbn ¬ Zm-tam-Z-c≥ In-S-∂n-cp-∂ ÿ-e-Øv in-h-cm-a≥ In-S-∂-Xpam-bn _-‘-s∏-´v _p-[-\m-gv-® cm-{Xn C-cp-h-cpw X-Ωn¬ hmt°-‰-hpw A-Sn-]n-Sn-bpw D-≠mb-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. hm-t°-‰-Øn-\n-sS in-h-c-ma≥ I-√p-sIm-≠v Zm-tam-Z-c-s‚ X-e-bv-°v A-Sn-bv-°p-I-bm-bncp∂p. Cu ssh-cm-Ky-Øn-¬ D-d-

h-Sn-sIm-≠v A-Sn-®p. -X-e-bv-°v ]n-∂n¬ B-g-Øn¬ ap-dn-th-‰ in-h-cm-a≥ c-‡w-hm¿-∂p a-cn°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _‘-s∏-´v t]m-en-kv ]-®°-dn N¥-bn¬ A-e-™p-Xn-cn-bp-∂-hcpw sN-dn-b-I-®h-Sw \-S-Øp-∂h-cp-am-b 50 t]-sc tNm Zyw sNbv-Xn-cp-∂p. C-h-cn¬ \n-∂p In´n-b hn-h-c-ß-fp-sS A-Snÿm-\-Øn-em-Wv kw-`-h -Znhkw Zm-tam-Z-c\pw in-h-cm-a\pw X-Ωn¬ h-g-°p-≠m-b-Xm-bn t]m-en-kv a-\-kn-em-°n-bXv. Xp-S¿-∂v Zm-tam-Zc≥ AS°w ap-∂p-t]-sc tI-{μoI-cn-®p \-SØn-b A-t\z-j-W-Øn-emWv Zm-tam-Z-c\m-Wv sIm-e-bm-fnsb-∂v t]m-enkv ÿn-XoI-cn-®Xv.{]-Xnbmb Zm-tam-Zc-\v H-∂ne-[n-Iw `m-cy-am-cp-≠v. h¿-j-ßfm-bn ]-®°-dn N-¥-bn-se I-SØn-Æ-bn-em-Wv C-bmƒ A-¥nbp-d-ßn-bncp-∂p-Xv. N-¥-bn¬ sXm-gn-em-fn-bmbn B-e-∏p-g-bn¬ \n-∂v 40h¿jw ap-ºv tIm-´b-Øv FØn-b {]-Xn-bp-am-bn t]m-en-kv in-h-cm-a\pw I-S-Øn-Æ-bn-emkw-`-h-ÿe-Øv Wv A-¥n-bp-d-ßnbn-cp-∂p-Xv. ansX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øp∂p °-hm dpw Zn-h-k-ß-fn¬ C-cpßn-In-S-∂ in-h-c-m-a-s‚ X-e- hcpw a-Zy-]n-®v No-Ø-hn-fnbpw bn¬ Zm-tam-Z-c≥ a-cp-∂n-\m-bn D-¥pwX-≈pw \-S-°m-dp-≠m-bnsIm-≠p-h-∂ Im-™n-c-Øn-s‚ cp-∂p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2013-10-27  
Thejas Epaper kottayam Edition 2013-10-27  

Thejas Epaper kottayam edition. 2013-10-27