Page 1

2

hnti-j§Ä

k-tlm-Z-b I-tem-Â-k-hw; K-cn-Zo-]w kv-IqÄ Io-cn-S-a-Wn-ªp

D-]-Pn-Ãm im-kv-{X-ta-f ]q-ªm-dnÂ

]q-™m¿: Cu-cm-‰p-t]-´ D-]-Pn√m im-kv-t{Xm-’-hw 23, 24 Xnø-Xn-I-fn¬ ]q-™m¿ sk‚ v B‚-Wo-kv l-b¿-sk-°≥-Udn k-Iq-fn¬ \-S-°pw. 23\v imkv-{X K-Wn-X-im-kv-{X sF.Sn ta-f-I-fpw, 24\v km-aq-ln-I imkv-{X {]-hr-Øn-ta-f-bpw \-S°pw.

tI-c-tfm-Â-k-hw 15 ap-XÂ

ap-f-°p-fw: {Km-a-∏-©m-b-Øv tI-c-tfm-¬-k-hw 15 ap-X¬ 20 hsc Xn-ø-Xn-I-fn-em-bn \-S-°pw. sK-bnw-kv a-¬-k-c-ß-fn¬ ]-s¶- kn.-_n-.F-kv.C k-tlm-Z-b I-tem-¬-k-h-Øn¬ Hm-h-tdmƒ Nmw-]-∑ym-cm-b tIm-´-bw h-S-hm-Xq¿ Kn-cn-Zo-]w _-Y-\n kv-Iq-ƒ Sp-°p-∂-h¿ \m-sf ssh-Io-´v \m- Sow en-\p ap-ºm-bpw, A-Xv-e-‰n-Iv-kv, I-em-a-¬-k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp°p-∂-h¿ 17\v ap-ºm-bpw ]-©mb-Øn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-øWw.

D-Zv-Lm-S-\w I-gn-ªv hÀ-j-§Ä

Un.ssh.F-^v.sF-þBÀ.F-kv.F-kv kw-L-«-\w N-ß-\m-t»-cn: B¿.F-kv.Fkv Im-cym-e-b-Øn-\p ap-ºn¬ ss_-°v h-bv-°p-∂-Xn-s\ sNm√n-bp-≠m-b X¿-°w B¿.Fkv . F- k v - ˛ - U n.ssh.F- ^ v . sF kw-L-´-\-Øn¬ I-em-in-®p. a‰w Im-°m-t¥m-Sv `m-K-Øv hymgm-gv-N cm-{Xn-bn-em-Wv C-cp hn`m-K-߃ X-Ωn¬ kw-L-´-\-ap≠m-b-Xv. Xp-S¿-∂v Nn-e ho-Sp-Iƒ-°p t\-sc ]-c-kv-]-cw B-{I-a-W-ap≠m-bn. Un.ssh.F-^v.sF {]h¿-Ø-I-cm-b Im-°m-t¥m-Sv iymw, cm-P F-∂n-h-sc ssItb‰w sN-bv-X-Xm-bpw ]-cm-Xn D-b¿∂n-´p-≠v. cm-{Xn X-s∂ t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn ÿn-Xn-K-XnIƒ im-¥-am-°n. C-cp hn-`m-KØn¬- s ∏- ´ - h ¿- s °- X n- t c- b pw t]m-en-kv tI-kv F-Sp-Øn-´p-≠v. t]m-en-kv ]n-°-‰n-Mv G¿-s∏-SpØn.

Z-f-hm-¡p-fw _-kv sSÀ-an-\ A-h-K-W-\-bn ssh-°w: Z-f-hm-°p-fw _-kv sS¿-an-\-en-t\m-Sv A-[n-Ir-X¿°v C-∂pw A-h-K-W-\. D-Zv-Lm-S\w I-gn-™v h¿-j-ß-fm-bn-´pw sS¿-an-\-en-s‚ {]-h¿-Ø-\w Imcy-£-a-am-°m≥ \-K-c-k-`-bv-°v I-gn-™n-√. t]m-en-kpw hm-l-\h-Ip-∏p-sa-√mw C-S-s]-´n-´pw H-cp ]-cn-lm-c-hp-ap-≠m-bn-√. _-kv sS¿-an-\-en-s‚ {]-h¿-Ø-\w Imcy-£-a-am-°m≥ \n¿-an-® en-¶v tdm-Un¬-°q-Sn _-kv k¿-ho-kv \-S-Øn-bm¬ am-{X-ta sS¿-an-\en-s\ D-]-tbm-K-{]-Z-am-°m≥ km-[n-°p-I-bp-≈q. C-Xn-\p-thn \-K-c-k-` 20 e£w cq-]-ap-S-°n ]m-S-ti-J-cw \n-I-Øn-bp-≠m-°n-b en-¶v tdmUv ]n-∂o-Sv ]n.U-ªyq.Un-bv-°p ssI-am-dn. Cu tdm-Uv Im-cy-£-

th-K-¸q-«v: {]-Xn-Zn-\w c-−p-e-£w en-äÀ Uo-k em-`n-¡m-sa-¶v E-jn-cm-Pv-kn-Mv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ ap-gp-h≥ _- p-I-fn-epw th-K-∏q-´v ÿm-]n-®m¬ {]-Xn-Zn\w c-≠p-e-£w en-‰¿ Uo-k¬ em-`n-°m≥ I-gn-bp-sa-∂v {Sm≥kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cmPv-kn-Mv. _- p-I-fn¬ th-K-∏q-´v ÿm-]n-°p∂-tXm-sS A-an-X-thKw Ip-d-bp-I-bpw sFUn-b¬ kv-]o-Un¬ am{Xw hm-l-\w Hm-Sn°m≥ \n¿-_-‘n-X-amhp-I-bpw sN-øpw. C-Xn-eq-sS A-‰-Ip-‰∏-Wn-I-ƒ aq-ew D-≠m-hp-∂ \„w Ip-d-bv-°m-\pw _-kv H-∂n\v 10 en-‰¿ Uo-k¬ em-`n-°m\pw I-gn-bpw. 1500 kz-Im-cy _ p-I-fpw 500 sI-.F-kv-.B¿.-Sn.kn _- p-I-fp-am-Wv kw-ÿm-\Øv k¿-ho-kv \-S-Øp-∂-Xv. Cu _- p-I-fn-se-√mw th-K-∏q-´v

12 HtŒm_¿ 2013 i\n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

ÿm-]n-®m¬ {]-Xn-Zn-\w c-≠pe-£w en-‰¿ Uo-k¬ em-`n-°phm-\pw A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ Ip-dbv-°m-\pw A-Xn-eq-sS G-I-tZiw H-cp tIm-Sn-bp-sS hn-tZ-i-\mWyw em-`n-°m-\pw I-gn-bp-sa∂pw A-t±-lw hm¿-Øm°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. C-Xp-h-sc 87 i-X-am\w hm-l-\-ß-fp-sS thK-∏q-´v ko-en-Mv \-S-]-SnIƒ ]q¿-Øn-bm-bn. tamt´m-¿-hm-l-\- h-Ip-∏n-s≥d I-W-°p-Iƒ {]-Im-cw C-∂-se am-{Xw 815 _ p-I-fp-sS ko-en-Mv \-S-∂p. CXn¬ 49 kz-Im-cy-_- p-I-fp-sS ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n-°-‰v d-±m°m≥ \-S-]-Sn F-Sp-Øn-´p-≠v. 792 hm-l-\-߃ ]-cn-tim-[n-®p. C-Xn¬ 146 t]-cp-sS sse-k≥kv d-±m-°m≥ t\m-´o-kpw \¬In-bn-´p-≠v.

a-am-b co-Xn-bn¬ \n¿-an-®n-´pw D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ _-‘-s∏´-h¿-°v I-gn-bp-∂n-√. 1999¬ s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n-bm-bn-cp∂ ]m-tem-fn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n \n¿am-W {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS D-ZvLm-S-\-hpw 2000¬ _-kv sS¿-an\¬ ]q¿-Øn-bm-°n D-Zv-Lm-S-\hpw \-S-Øn. D-Zv-Lm-S-\ k-a-bØv sS¿-an-\-en¬ H-cp-hn-[ A-Snÿm-\ ku-I-cy-hp-an-√m-bn-cp∂p. B-Zy-sØ D-Zv-Lm-S-\w F¬.Un.F-^v `-c-W-k-an-Xn-bmWv \-S-Øn-b-Xv. C-Xn-\p-ti-jw 2002¬ bp.Un.F-^v `-c-W-k-anXn ho-≠p-sam-cp D-Zv-Lm-S-\w \S-Øn. 1998em-Wv \-K-c-k-` 80 sk‚ v N-Xp-∏v \n-ew sS¿-an-\¬ \n¿-am-W-Øn-\p hm-ßn-b-Xv. ]n∂o-Sv P-\-Io-bm-kq-{X-W ]-≤-

Xn-bn¬-s∏-Sp-Øn e-£-߃ apS-°n ]q-gn-b-Sn-®v \n-I-Øn. C-Xn\p-ti-j-am-Wv sS¿-an-\¬ \n¿am-W-am-cw-`n-®-Xv. G-I-tZ-iw c-≠p-tIm-Sn-tbmfw C-Xn-\p sN-e-hm-bn. sS¿-an\¬ {]-h¿-Ø-\-£-a-am-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v am-k-߃°p ap-ºv ssh-°-Øp-\-S-∂ Pn√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bp-sS AZm-e-Øn¬ Iu¨-kn-e¿ ]n Sn kp-`m-jv \n-th-Z-\w \¬-In-bn-cp∂p. Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°m≥ t]m-en-kv ta-[m-hn kn.sF-bv-°v \n¿-t±-iw \¬-Insb-¶n-epw-\-S-]-Sn-bm-bn-√. ssh°w Su-Wn-s‚ Xn-c-t°-dn-b C-Sh-gn-I-fn¬ kz-Im-cy- _- p-Iƒ A-\-[n-Ir-X-am-bn ]m¿-°p sNøp-∂-Xv kw-_-‘n-®v hym-]-I

sd-bnÂ-th A-Sn-¸m-X \nÀ-am-Ww D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp

Ip-d-ª ]-en-i-bv-¡v hm-bv-]-bp-sS t]-cn X-«n-¸v: D-¯À-{]-tZ-iv kz-tZ-in- A-d-ÌnÂ

kw-{Im-¥n: kw-{Im-¥n sdbn¬-th A-Sn-∏m-X-bp-sS \n¿-amtWm-Zv-Lm-S-\w a-{¥n sI Fw am-Wn \n¿-h-ln-®p. kw-{Im-¥n F-kv.-F≥.-F¬.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[-y£-X h-ln-®p. P-\-Io-b kw-cw`-am-bm-Wv sd-bn¬-th A-Sn-∏mX bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂-Xv. kw{Im-¥n-bn¬ sd-bn¬ t{Im-kv C√m-Ø-Xn-\m¬ sd-bn¬-th-°v C-hn-sS A-Sn-∏m-X-tbm ta¬-∏me-tam \n¿-an-°m-\m-hn-√. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv A-]-I-Skm-[y-X-tb-sd-bp-≈ C-hn-sS P\-ß-fp-sS B-h-iyw a-\- n-em°n kw-ÿm-\ k¿-°m¿ A-Sn∏m-X- \n¿-an-°p-∂-Xv. C-Xn-\m-bn k¿-°m¿ A-©ptIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. Cu Xp-I sd-bn¬-th-°v ssI-amdn-bn-´p-s≠-∂pw Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W≥ ]-d-™p. tPm-kv sI am-Wn Fw.-]n. ap-J-y-{]-`m-jWw \-S-Øn.

tIm-´-bw: Ip-d-™ ]-en-i-bv°p ]-Ww hm-bv-] \¬-Im-sa∂p ]-{X-∏-c-kyw \-¬-In ho≠pw X-´n-∏v. ]-c-kyw I-≠v _‘-s∏-´ A-`n-`m-j-I-s\ I-_-fn∏n-® D-Ø¿-{]-tZ-iv kz-tZ-in-sb Cu-Ãv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. A-an-Xv k-Iv-tk-\ (39) F∂-bm-fm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. D-g-hq¿ kz-tZ-in-bm-b A-`n`m-j-I-\m-Wv I-_-fn-∏n-°-s∏-´Xv.- U¬-ln B-ÿm-\-am-b H-cp ÿm-]-\-am-Wv hm-bv-] kw-_‘n-® ]-{X-∏-c-kyw \-¬-In-b-Xv. ]-c-kyw I-≠v _-‘-s∏-´ A-`n`m-j-I-\n¬ \n-∂v ÿm-]-\-Øns‚ {]-Xn-\n-[n-bm-bn F-Øn-b A-an-Xv k-Iv-tk-\ B-Zyw k¿ho-kv Nm¿-Pv C-\-Øn¬ 1500 cq] hm-ßn. I-gn-™ am-kw 25\mWv ]-Ww hm-ßn-b-Xv. ]n-∂o-Sv C-∂-se ho-≠pw 10,000 cq-]- Iq-

]-cm-Xn- D-b¿-∂n-´p-≠v. C-Xn-s\Xp-S¿-∂v kz-Im-cy- _- p-Iƒ Zf-hm-°p-fw _-kv sS¿-an-\-en¬ ]m¿-°v sN-ø-W-sa-∂ I¿-i-\ \n¿-tZ-iw hm-l-\-h-Ip-∏v \¬In-sb-¶n-epw ]q¿-W-am-bn ]m-en°-s∏-Sp-∂n-√. A-jv-S-an-°m-e-sa-Øp-∂-Xn\p ap-ºm-bn _-kv sS¿-an-\¬ D]-tbm-K-{]-Z-am-°-W-sa-∂p ImWn-®v hm-l-\-h-Ip-∏v tIm-´-bØp \-S-Øn-b A-Zm-e-Øn¬ ssh-°w kz-tZ-in {Sm≥-kvt]m¿-´v I-Ωo-jv-W¿ E-jn-cm-Pv kn-Mn-\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. _-kv sS¿-an-\¬ D-]-tbm-Kiq-\y-am-bn-°n-S-°p-tºmƒ H-cp A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-hp-an-√mØ ]-g-b _-kv Ãm‚ v X-s∂bm-Wv bm-{X-°m¿-°v B-{i-bw.

Sn B-h-iy-s∏-´-tXm-sS-bm-Wv kw-K-Xn X-´n-∏m-sW-∂v hy-‡am-b-Xv. D-S-s\ Cu-Ãv t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \-¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. Cu-Ãv F-kv-.sF dn-tPm ]n tPm-k-^v, F-kv.sF sI ]n tXmw-k¨ F-∂n-h¿ tN¿-∂mWv D-Ø¿-{]-tZ-iv kz-tZ-in-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.- Ip-d-™ ]en-i-bv-°v hm-bv-] hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv X-´n-∏p \-S-Øn-b kwL-sØ I-gn-™ am-kw 25\v ]mºm-Sn t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bvXn-cp-∂p.A-t\z-j-W-Øn¬ h≥ irwJ-e-bm-Wv Cu X-´n-∏n-\p ]n-∂nse-∂v t]m-en-kn-\p a-\- n-embn-cp-∂p.- B-e-∏p-g I-Wn-bmw-]d-ºn¬ km-Zn-Jn-s\-bm-Wv ]mºm-Sn t]m-en-kv A-d-Ãp -sN-bvX-Xn-cp-∂-Xv.

tIm-´-bw: kn.-_n-.F-kv.C ktlm-Z-b I-tem¬-k-h-Øn¬ B-Xn-tY-b-cm-b tIm-´-bw h-Shm-Xq¿ Kn-cn-Zo-]w _-Y-\n kv-Iqfn-\p In-co-Sw. 683 t]m-bn‚p- t\Sn-bm-Wv Kn-cn-Zo-]w In-co-Sw Nq-Snb-Xv. 673 t]m-bn‚p-am-bn tIm-´bw eq¿-Zv kv-Iq-fm-Wv c-≠mw ÿm-\-Øv. 667 t]m-bn‚p t\-Snb I-f-Øn-∏-Sn a-cn-b≥ kv-Iq-fn\m-Wv aq-∂mw ÿm-\w. cm-hnse ap-X¬ X-s∂ B-Xn-tY-b-cmb Kn-cn-Zo-]w kv-Iq-fpw eq¿-Zv kvIq-fpw H-∏-Øn-s\m-∏-am-bn-cp∂p. am¿-Kw-I-fn, sh-tè ayqkn-Iv F-∂n-h-bp-sS ^-ew ]p-d-

Sn-¸À -tem-dn-IÄ-¡v FXn-tc ]n-g-Np-a-¯n ssh-°w: A-an-X th-K-Xbn¬ ]m-™ 14 Sn-∏¿ -temdn-Iƒ-s°-Xn-tc hm-l-\-hIp-∏v ]n-g-Np-a-Øn. I-√-d-˛sh-®q¿ tdm-Un¬ Sn-∏¿ tem-dn-Iƒ a-c-W-∏m-®n¬ \S-Øp-∂-Xn-s\-Xn-tc hym-]I ]-cm-Xn D-b¿-∂-Xn-s\ XpS¿-∂m-Wv C-∂-se ]-cn-tim[-\ \-S-Øn-b-Xv. ]-cn-tim-[-\-sb- Xp-S¿∂v tdm-Un-\v C-cp-h-i-ßfn¬ Sn-∏-dp-Iƒ ]m¿-°p-sNbv-Xv ss{U-h¿-am¿ ap-ßn. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v 40 Sn-∏¿ tem-dn-Iƒ-°v ]n-g Cu-Sm°n. a-Xn-bm-b kp-c-£-bn√m-sX ]q-gn-bp-am-bn t]mIp-∂ ]-Xn-\m-ev Sn-∏¿ temdn-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn. 30,000 cq]-bm-Wv Sn-∏-dp-I-fn¬ \n-∂v Cu C-\-Øn¬ ]n-g-bm-bn Cu-Sm-°n-b-Xv. sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿-am-cm-b kn N-{μ-`m-\p, ]n kn sN-dnbm≥, A-kn. sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ ]n Pn Intjm¿-Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]cn-tim-[-\.

Øp-h-∂-t∏mƒ Kn-co-Zo-]w kvIqƒ ap-t∂-dp-I-bm-bn-cp-∂p. Ct©m-Sn-©p-\-S-∂ t]m-cm-´Øn¬ A-h-km-\w 10 t]m-bn‚ns‚ hy-Xym-k-Øn-em-Wv B-XntY-b¿ In-co-Sw Nq-Sn-b-Xv. Im-‰-K-dn H-∂n¬ Kn-cn-Zo-]w _-Y-\n kv-Iqƒ H-∂m-a-sX-Ønb-t∏mƒ am-ßm-\w am¿ _-tken-b-kv c-≠mw ÿm-\w t\-Sn. Im-‰-K-dn c-≠n¬ I-f-Øn-∏-Sn acn-b≥ kv-Iqƒ H-∂m-a-sX-Øn-bt∏mƒ s]m≥-Ip-∂w t{i-bm-kv ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-\m-Wv c-≠mw ÿm-\w. Im-‰-K-dn aq-∂n-epw I-fØn-∏-Sn a-cn-b≥ kv-Iq-fm-Wv H-

Xn-S-\m-Sv Ip-f-¼p-tcm-Kw ]-S-cp-¶p Cu-cm-‰p-t]-´: Xn-S-\m-Sv ]-©m-b-Øn-se am-S-a-e `m-K-Øv I-∂p-Imen-I-fn¬ hym-]-I-am-bn Ip-f-ºp-tcm-Kw ]-S¿-∂p-]n-Sn-°p-∂p. 150Hmfw I-∂p-Im-en-I-fn¬ tcm-K-ap-≈-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. Ip-fºp-tcm-Kw ]n-Sn-s]-´v 10Hm-fw ]-ip-°ƒ C-Xn-\-Iw N-Øp. 15 en-‰¿ ]m¬ X-cp-∂ ]-ip-hn-s‚ Ip-f-ºp-tcm-Kw ]n-Sn-s]-´m¬ 10 en-‰-tdm-fw ]m¬ Ip-d-bp-sa-∂m-Wv £o-c I¿-j-I¿ ]-d-bp-∂p. Xo-‰ Xn-∂m-Xm-hp-∂-Xm-Wv tcm-K e-£-Ww. H-cp Ir-jn-°m-cs‚ F-´p ]-ip-°ƒ-°v tcm-Kw ]n-Sn-s]-´-t∏mƒ Nn-In¬-k-bv-°m-bn 1500 cq-]-tbm-fw Nn-In¬-°m-bn sN-e -h-gn-®-t∏m-gm-Wv tcm-Kw am-dnb-Xv. ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏v Cu {]-iv-\-Øn¬ C-Xp-h-sc-bpw C-Ss]-Sp-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn-bp-≠v. C-hn-S-ß-fn¬ `q-cn-`m-K-hpw sN-dp-InS I¿-j-I-cm-Wv.

Xn-S-\m-Sv Ip-f-ºv tcm-Kw ]n-Sn-s]-´ ]-ip-°ƒ

Cu-cm-äp-t]-«-bn _-en-s]-cp-¶m-fn-\v sF-Iy Cu-Zv-Km-lv Cu-cm-‰p-t]-´: h¿-j-ß-fm-bn Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ \m-ep ÿ-eß-fn-em-bn \-S-∂p-h-cp-∂ Cu-Zv Km-lp-Iƒ Cu _-en-s]-cp-∂mtfm-sS H-∂m-bn \-S-Øm≥ P-amA-sØ C-kv-em-an, a-Pv-en-kp-¬ Jp¿-B-\n¬ I-cnw (^u-kn-bm A-d-_n tIm-f-Pv), C-cp-ap-Pm-lnZv hn-`m-K-ß-ƒ F-∂o kw-L-S-\Iƒ Xo-cp-am-\n-®p. C-\n ap-X¬ H-‰ Cu-Zv Km-lv am-{X-am-bn-cn-°pw Cu-cm-‰p-t]-´bn-ep-≠m-hp-I. _p-[-\m-gv-N cmhn-se 7.40\v sX-t°-°-c K-h. l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {Ku-≠n-em-Wv Cu-Zv Km-lv. s]cp-∂mƒ \-a-kv-Im-c-Øn-\pw JpØp-_-°pw {]-ap-J ]-fin-X\pw {]-`m-j-I-\p-am-b Np-g-en A-–p-√ au-e-hn t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. h-\n-X-Iƒ Dƒ-s∏-sS 4000 t]¿-°v \-a-kv-I-cn-°m-\p-≈

ku-I-cyw Cu-Zv ssa-Xm-\-Øp≠m-hpw. Zq-sc-\n-∂v h-cp-∂ kv-{XoIƒ-°v Cu-Zv-Km-ln-te-°v h-cm\pw Xn-cn-sI t]m-hm-\pw hm-l\-߃ e-`y-am-Wv. {Sm-^n-Iv X-S -߃ H-gn-hm-°m-\m-bn kz-Imcy -hm-l-\-߃ H-gn-hm-°-W-sa∂pw A-h-c-h-cp-sS h-k-Xn-Ifn¬ Aw-K-ip-≤n-h-cp-Øn h-tc≠-Xm-sW-∂pw kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. Cu-Zv-Km-ln-s‚ \-S-Øn-∏n\m-bn 12 Aw-K F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰n-sb-bpw Xn-c-s™-SpØp. ]n Fw ap-l-Ω-Zv B-cn-^v Jm≥ sN-b¿-am-\pw, ]n F-kv F I-cnw I¨-ho-\-dp-am-Wv. ap-kv-enw-I-sf _m-[n-°p-∂ s]m-Xp {]-iv-\-ß-fn¬ tbm-Pn®v {]-h¿-Øn-°m-\pw Cu I-Ωn‰n Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n Fw ap-l-Ω-

P-\-hn-cp-² kÀ-¡m-cp-IÄ-s¡-Xn-tc F-kv.Un.]n.sF hm-l-\ {]-Nm-c-W Pm-Y \-S-¯n

`o-I-c-X-bp-sS cm-{„o-bw A-h-km-\n-∏n-°p-I F-kv.Un.]n.sF tZ-io-b Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ \-S-∂ hm-l-\ {]-Nm-c-W Pm-Y ]q-™m¿ a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-øq-_v Jm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Cu-cm-‰p-t]-´: `o-I-c-X-bp-sS cm-{„o-bw A-h-km-\n-∏n-°p-I, _o-am-]-≈nsh-Sn-h-bv-∏v kn._n.sF A-t\z-jn-°p-I, C-μn-cm B-hm-kv \yq-\-]-£-`h-\ ]-≤-Xn A-´n-a-dn-®v bp.Un.F-^v k¿-°m¿ sX-‰p Xn-cpØp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v F-kv.Un.]n.sF tZio-b Imw-]-bn-s‚ -`m-K-am-bn Cu-cm-‰p-t]-´ ]-©m-b-Øv IΩn-‰n- hm-l-\-{]-Nm-c-W Pm-Y \-S-Øn. tX-h-cp-]m-d-bn¬-\n-∂m-cw`n-® Pm-Y F-kv.Un.Sn.bp Pn-√m

sk-{I-´-dn sI F ]-co-Xv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-ta-cn-°bp-sS-bpw C-{km-tb-en-s‚-bpw a-‰v tIm-¿-]-td-‰p-I-fp-sS-bpw GP‚m-bn-´m-Wv bp.]n.F k-¿°m¿ {]-h-¿-Øn-°p-∂-sX-∂v A-t±-lw ]-d-™p. cm-Py-Øn-s‚ \n-e-\n¬-∏ns\-bpw P-\-Po-hn-X-sØ-bpw _m-[n-°p-∂ Kp-cp-X-c-am-b {]iv-\-߃ D-b¿-Øn-bm-Wv Fkv.Un.]n.sF {]-t£m-`w cw-KØv C-d-ßn-bn-cn-°p-∂-sX-∂pw sI F ]-co-Xv ]-d-™p. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ Pm-Ym Iym-]v-‰≥-

]m-Sw \n-I-¯m³ ]m-d-s¸m-Sn C-d-¡n-b B-dv tSm-d-kp-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn Ip-a-c-Iw: sN-ß-fw aq-∂-p-aq-eI-h-e-bv-°p k-ao-]w Ip-a-c-Iw tdm-U-cn-In-se \n-ew \n-I-Øm\m-bn ]m-d-s∏m-Sn C-d-°n-b Bdp tSm-d-kv tem-dn-Iƒ ]n-Sn-s®Sp-Øp. C-∂-se D-®-tbm-sS ]q®≥-Xm-en ]m-S-ti-J-cw \n-IØm≥ sIm-≠p-h-∂ ]m-d-s∏mSn-bp-am-bn-h-∂ tSm-d-kv tem-dnIƒ \m-´p-Im¿ X-S-™v Ip-a-cIw t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v t]m-en-kv F-Øn tem-dn I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kn._n.Fw C≥-Ukv-{So-kn-s‚ B-dv tSm-d-kp-I-fmWv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. c-≠v tSm-d-kpI-fn-se ]m-d-s∏m-Sn ]m-S-Øn-d°n-b-tXm-sS-bm-Wv \m-´p-Im¿ X-S-™-Xv. ]m-Sw \n-I-Øm≥ Xp-S-ßn-btXm-sS \m-´p-Im¿ X-S-™-Xmbn tSm-d-kv D-S-a t]m-en-kn¬ ]cm-Xn-s∏-´p. Ip-a-c-Iw F-kv.sF

sN-ß-f-Øv ]m-Sw \n-I-Øm-\m-bn ]m-d-s∏m-Sn-bp-am-sb-Øn-b tSm-d-kp-Iƒ d-h-\yq D-tZym-K-ÿ-cpw t]m-en-kpw tN¿-∂v ]n-Sn-s®-Sp-Øv B-‰mw-aw-K-ew ]-≈n ssa-Xm-\n-bn¬ F-Øn-®t∏mƒ

Fw sP A-cp-Wn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn. sN-ß-fw ku-Øv hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ Sn k-Pn-bp-am-bn _‘-s∏-´p. hn-t√-Pv Hm-^n-k-dpw U-]yq´n X-l-kn¬-Zm-cp-sa-Øn ]-cntim-[n-®-t∏mƒ C-hn-sS \n-e-amsW-∂v I-s≠-Øp-I-bpw tSm-dkp-Iƒ ]n-Sn-s®-Sn-°p-I-bp-ambn-cp-∂p. h¿-j-߃-°v ap-ºv sX-ßn≥-ssX \-´-]m-S-am-Wv Ct∏mƒ \n-I-Øm≥ Xp-S-ßn-bn-cn°p-∂-Xv. ]n-Sn-s®-Sp-Ø tSm-d-kp-Iƒ t]m-en-kv tÃ-j≥ ]-cn-k-c-ØnSm≥- ÿ-e-an-√m-Ø-Xn-\m¬ Ipa-c-Iw B-‰-aw-K-ew ]-≈n ssaXm-\n-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-Ibm-Wv ]m-Sw \n-I-Øm≥ X-IrXn-bm-bn \-S-°p-∂p-s≠-¶n-epw \-S-]-Sn-I-ƒ {]-l-k-\-am-°p-Ibm-sW-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS ]cm-Xn.

A≥-km-cn Cu-e-°-bw, sshkv Iym-]v-‰≥ ln-em¬ sh-≈q∏-d-ºn¬, H F lm-cn-kv, bmkn¿ Im-c-bv-°m-Sv, C-kv-am-bn¬ Io-tg-Sw, I-_o¿ sh-´n-bv-°¬, lm-jnw e-∫ kw-km-cn-®p. ssh-Io-´v I-Sp-hm-aq-gn-bn¬ \-S∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ]q™m¿ a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-øq-_v Jm≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v C ]n A≥-km-cn A-[y-£-X-h-ln®p. ss^-k¬ ss^-kn ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn.

Ip-a-c-Iw cm-P-¸-³ A-\p-kv-a-c-Ww \-S-¯n Ip-a-c-Iw: kw-Ko-X kw-hn-[m-bI≥ Ip-a-c-Iw cm-P-∏≥ A-\p-kva-c-W k-tΩ-f-\w A-Uz. sI kp-tc-jv-Ip-dp-∏v Fw.F¬.F DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ho-´p-h-f-∏n-se kv-ar-Xn-afi-]-Øn-\p k-ao-]w \-S-∂ tbm-K-Øn-\v A-Uz. Fw F≥ ]p-jv-I-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. ]p-tcm-K-a-\ I-em km-ln-Xy kw-L-w Pn-√m sk-{I-´-dn _n iin-Ip-am¿, {]-i-kv-X \m-S-I Iem-Im-c≥ ]n B¿ l-cn-em¬, ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v [-\ym km-_p, ssh-kv {]-kn-U‚ v hn F-kv kp-tK-jv, sI Fw im-aph¬, kw-Lw G-cn-bm {]-knU‚ v hn Pn in-h-Zm-kv, sk-{I-´dn Sn F tam-l-\≥ F-∂n-h¬ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬, hn Pn hn-iz-Zm-kv, Fw Fw k-Pohv kw-km-cn-®p. Ip-a-c-Iw cm-P-∏-s‚ a-I-\pw Io t_m¿-Uv B¿-´n-kv-‰p-am-b hn-t\m-Zv cm-P-∏≥, Km-b-I≥ Ipa-c-Iw ss_-Pp Km-\m-Rv-P-en A-h-X-cn-∏n-®p.

∂mw ÿm-\-Øv. Kn-cn-Zo-]w _Y-\n kv-Iqƒ c-≠mw ÿm-\w Ic-ÿ-am-°n. Im-‰-K-dn \m-en¬ tIm-´-bw eq¿-Zv kv-Iq-fn-\m-Wv H∂mw ÿm-\w. K-n-cn-Zo-]w _-Y\n-°v c-≠mw ÿm-\-am-Wv. sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ X-e-tbm-e-∏-d-ºv sk‚ v tPm-k^v-kv kv-Iqƒ H-∂mw ÿm-\w Ic-ÿ-am-°n. B-bmw-Ip-Sn sk ‚ v sX-tc-km-kn-\m-Wv c-≠mw ÿm-\w. ko-\n-b¿ sk-°≥-Udn hn-`m-K-Øn¬ Kn-cn-Zo-]w _-Y\n H-∂m-a-sX-Øn-b-t∏mƒ tIm´-bw eq¿-Zv kv-Iqƒ c-≠mw ÿm\w t\-Sn.

Zv B-cn-^v Jm≥, ]n F-kv F Icnw, ]n F lm-jnw, sI C k°o¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Zzn-Zn\ sk-an-\mÀ A-Xn-c-ºp-g: a-lm-flm-Km-‘n bq-\n-th-gv-kn-‰n kv-Iqƒ Hm-^v Km-‘n-b≥ tXm-´v B‚ v U-h-e]v-sa‚ v -Ã-Uo-kn-s‚-bpw \yqU¬-ln B-ÿm-am-bp-≈ C¥y≥ Iu¨-kn¬ Hm-^v ln-tÃm-dn-°¬ dn-k¿-®n-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ `m-cX-Øn-se tKm-{X-h¿-K-߃, {]iv-߃, sh-√p-hn-fn-Iƒ, ]-cnlm-c am¿-K-߃ F-∂ Zzn-Zn-\ tZ-io-b sk-an-\m¿ B-cw-`n-®p. B-Zn-hm-kn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ Btcm-Ky-hpw km-aq-lnIhp-am-b {]-iv-߃-°v A-Sn-b-¥-c ]-cnlm-cw D-≠m-°-W-sa-∂v sk-an\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X tUm. _n C-Iv-_m¬ ]-d-™p.

F-kv.Un.]n.sF ]-Z-bm-{X

F-kv.Un.]n.sF tIm-´-bw a-fi-ew I-Ωn-‰n- \-SØnb ]-Z-bm-{X

tIm-´-bw: P-\-hn-cp-≤ `-c-W-Iq-S \b-߃-s°-Xn-tc F-kv.Un.]n.sF tIm-´-bw a-fi-ew I-Ωn-‰n- a-fi-eØn-ep-S-\o-fw ]-Z-bm-{X kw-L-Sn∏n-®p. Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-K-ßfm-b _-jo¿ C-√n-°-¬, k-n-kmw ]m-bn-∏m-Sv F-∂n-h¿ hn-hn-[ tI-{μß-fn¬ kw-km-cn-®p. a-fi-ew sk{I-´-dn d-lnw kw-{Im-¥n, tPm-bn-‚ v sk-{I-´-dn Ir-jv-W-Im-¥v, J-Pm©n d-jo-Zv A-td-_y≥, Po-tam≥ A-d-hp-]p-g, A-^v-k¬ A-d-hp-]p-g ]-Z-bm-{X-°v t\-Xr-Xzw \¬-In. kam-]-\ k-tΩ-f-\w kw-{Im-¥n I-he-bn¬ \-S-∂p. Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-Kw- _-jo¿ C-√n-°¬ ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øn.

\-gv-kn-s\ aÀ-±n-¡m³ -{i-aw; tcm-Kn-bpsS _-Ôp-hn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn B¿-∏q-°-c: \-gv-kn-s\ a¿-±n°m≥ {i-an-® tcm-Kn-bp-sS _‘p-hn-s\-Xn-tc t]m-en-kn¬ ]cm-Xn \¬-In. sa-Un-°¬ t- Im-fPv B-ip-]-{Xn-bn-se c-≠mw hm¿-Un-se \-gvk - pw, ap-≠° - b - w tIm-cp-tØm-Sv kz-tZ-in-\n-bp-amb ku-ay-bm-Wv Km-‘n-\-K¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bXv. ]m-em h-´p-Ip-fw P-b-`-h\n¬ a-Wn (64)bp-sS a-c-W-hp-ambn _-‘-s∏-Sp-∂- hm-°p-X¿-°am-Wv a¿-±-\-Øn¬ I-em-in-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn 11.30\v c-≠mwhm¿-Un-em-bn-cp-∂p kw-`h - w. I-gn-™ \m-en-\m-Wv izm-kw -ap-´-en-s\ Xp-S¿-∂v a-Wn-sb saUn-°¬- tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn-tbm-sS Kp-cp-X-c-am-hp-Ibpw sN-bv-Xp. tcm-Kn Kp-cp-X-c-mh-ÿ-bn-em-sW-∂p hn-h-cw Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ \-gv-kv ku-ay-sb cm-{Xn 10\v hn-h-cw Adn-bn-®p. tcm-Kn-bp-sS _-‘p°ƒ \-gv-kn-s\ Im-Wm-Xn-cp-∂-

Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-≠pw sN-∂v hn-fn-s®-¶n-epw \-gv-kv F-Øn-bn√. C-Xn-\n-sS 11Hm-sS a-Wn a-cW-s∏-Sp-Ib - pw sN-bvX - p. a-c-W-hn-h-cw A-dn-bm-sX tcm-Kn-°p Ip-Øn-h-bv-]v F-Sp°p-∂-Xn-\p-≈ X-øm-sd-Sp-t∏msS a-Wn-bp-sS k-ao-]Ø - v F-Ønb-t∏m-gm-Wv a-cn-® hn-h-cw kuay A-dn-bp-∂X - v. Cu k-ab - w _‘p-°-fn¬ H-cmƒ £p-`n-X-\mhp-I-bpw ku-ay-bp-sS ssI-ønen-cp-∂ kn-dn-©v X-´n-sØ-dn-∏n°p-I-bpw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v ku-ay-bp-sS j¿-´n-s‚ tIm-f-dn\p ]n-Sn-°p-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn ]-d-bp-∂p. hn-h-c-a-dn-™v ÿ-e-sØØn-b B¿.Fw.H tUm. kmw{In-kv‰ - n am-Ω≥ C-Ss - ]-´m-Wv {]iv-\w ]-cn-l-cn-®-Xv. B-t£-]-w D-s≠-¶n¬ ar-X-tZ-lw t]m-Ãptam¿-´w \-S-Øm-sa-∂p ]-ds™-¶n-epw ]-cm-Xn \¬-Im-sX a-Wn-bp-sS ar-X-tZ-l-hp-am-bn _‘p-°ƒ t]m-hp-I-bpw sN-bvXp. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se

cm-hn-se-bm-Wv ku-ay t]m-enkv t- Ã-j\ - n-epw \-gvk - n-Mv Hm-^nk¿-°pw kq-{]-≠n-\pw ]-cm-Xn \¬-In-bX - v. Uyq-´n-°n-sS \-gvk - n-s\ a¿-±n® kw-`h - Ø - n¬ tI-cf - m K-h. \gv-k-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]Xn-tj-[n-®p. Ip-‰-°m-sc I-s≠Øn A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂v Pn√m {]-kn-U‚ v sI F≥ i-in, sk-{I-´-dn tl-\ tZ-h-Zm-kv ]-d™p.

A-h-b-h-Zm-\-¯n-\v ]p-Xp-X-e-ap-d ap-t¶m-«p-h-c-Ww tIm-´-bw: t\-{X-, A-h-b-h-Zm\w \-S-Øp-∂-Xn-\v ]p-Xp-X-e-apd ap-t∂m-´p h-c-W-sa-∂pw C-Xv H-cp km-aq-ln-I-I-S-a-bm-bn ImW-W-sa-∂pw Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn. tem-I Im-gv-N-Zn-\-Øn-s‚ Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-h¿.


{]mtZ-inIw

12 HtŒm_¿ 2013 i\n

3

P-\p-h-cn A-©n-\-Iw B-kq-{X-W -k-an-Xn Aw-Ko-Im-cw t\-S-Wsa¶v

Adnbn-¸pIÄ

a-Zv-d-k-IÄ-¡v s]-cp-¶mÄ A-h-[n tIm-´-bw: C-kv-emw a-X hn-Zym`ym-k t_m¿-Un-s‚ Io-gn-ep-≈ tIm-´-bw ta-J-e-bn-se a-Zv-d-kIƒ-°v 13 ap-X¬ 20 h-sc Xn-øXn-I-fn¬ A-h-[n-bm-bn-cn-°psa-∂v ta-J-em sk-{I-´-dn \-hmkv au-e-hn A-dn-bn-®p.

A-kn-Ìâv Iw Um-äm F³-{Sn Hm-]-td-äÀ

tIm-´-bw: ssN¬-Uv sh¬-^b¿ I-Ωn-‰n-bn-se-bpw Pq-hss\¬ P-Ãn-kv t_m¿-Un-sebpw ssS-∏n-Mv tPm-en-I-fpw ¢-dn°¬ tPm-en-I-fpw sN-øp-∂-Xn\v A-kn- v Iw Um-‰m F≥{Sn Hm-]-td-‰¿ X-kv-Xn-I-bn¬ Znh-k-th-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p-∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£-tbm-sSm-∏w Cw-•ojv, a-e-bm-fw, I-w-]-yq-´¿ ssS-∏nMv F-∂n-h-bp-sS tbm-K-y-X sXfn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ ]-I¿-∏pw Dƒ-s∏-Sp-Ø-Ww. At]-£ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km\ -Xn-ø-Xn Cu am-kw 19. hn-emkw-˛-kq-{]-≠v, K-h¨-sa‚ v Nn¬-{U≥-kv tlmw, Xn-cp-h©q¿ ]n.-H, tIm-´-bw-˛686 019.

kottayam/ktm

km-aq-ln-I sF-Iy-Zm¿-Vy-]-£m-N-c-Ww 2013 Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv lm-fn¬ a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-°p-∂p

tIm-´-bw: A-Sp-Ø c-≠p km-ºØn-I -h¿-j-tØ-°p-≈ (2014˛15, 2015-˛16) hm¿-jn-I -]-≤-XnIƒ-°v P-\p-h-cn A-©n-\p ap-ºv Pn-√m B-kq-{X-W -k-an-Xn-bpsS Aw-Ko-Im-cw t\-S-W-sa-∂v Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ sI B¿ tam-l-\≥ A-dn-bn-®p. I-e-Iv-t{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ Pn-√-bn-se X-t±i-k-z-bw-`-c-W- ÿm-]-\-ß-fpsS A-[-y-£-∑m-cp-sS-bpw D-tZ-ymK-ÿ-cp-sS-bpw tbm-K-Øn-emWv C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. 15\v ap-ºv πm≥ tIm- -Hm¿-Un-t\-‰¿-

c-−p am-k-¯n-\-Iw ]-«-bw: tI{µw I-\n-bp-¶-Xpw Im¯v ]-¼m-hm-en

am-sc \n-b-an-t°-≠-Xpw 31\-Iw h¿-°n-Mv {Kq-∏v ]p-\- w-L-Sn-∏nt°-≠-Xp-am-Wv. \-hw-_¿ 30\v ap-ºv {Km-a-k`-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-®v Un-kw_¿ 10\-Iw hn-I-k-\ sk-an\m¿ \-S-Øp-I-bpw Un-kw-_¿ 15\v ap≥-]m-bn ]-©m-b-Øv IΩn-‰n-bp-sS Aw-Ko-Im-cw hm-ßpI-bpw th-Ww. C-Xp kw-_-‘n® k¿-°m¿ D-Ø-c-hv Cu amkw 20\-Iw ]-©m-b-Øn¬ e-`yam-hp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. \-S-∏p km-º-Øn-I-h¿-jw

C-Xp-h-sc Pn-√-bn-se ]-≤-Xns®-e-hv 13.59 i-X-am-\-am-Wv. InS-ßq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øm-Wv IqSp-X¬ Xp-I sN-e-h-gn-®-Xv-˛ 37 i-X-am-\w. ]-≤-Xn \n¿-h-l-Ww A-h-tem-I-\w sN-øp-∂-Xn-\mbn h-Ip-∏p a-{¥n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ H-Iv-tSm-_¿ 29\v B-e∏p-g-bn¬ {Km-a-∏-©m-Øv {]-knU‚p-am-cp-sS-bpw sk-{I-´-dn-amcp-sS-bpw tbm-Kw tN-cpw. N¿-®-bn¬ I-e-Iv-S¿ A-PnØv Ip-am¿, ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ Fw -]n k-t¥m-jv Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

-Zn-h-k-th-X-\- \n-b-a-\w: A-t]-£ £-Wn-¨p

I-W-a-e: ]-´-bw e-`n-°p-sa-∂ {]-Xo-£ bn¬-\n-∂p {]-tZ-i-sØ th¿-s∏-Sp-Øn tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ h-\w, d-h-\yq h- \w h-Ip-∏n-s‚ hn-⁄m-]-\w A-{]-kssI-hn-Sm-sX ]-ºm-hm-en-°m¿ Im-Øn- kw-ÿm-\ h-\w-h-Ip-∏v hn-´p \¬-In tI- Ip-∏p-I-fp-sS kw-bp-‡ sh-cn-^n-t°- ‡-am-sb-∂m-Wv hm-Zw. \n-b-a {]-iv-\cn-°p-I-bm-Wv. c-≠p am-k-Øn-\-Iw- ]-´- {μ-h-\w a-{¥m-e-bw D-Ø-c-hn-s´-¶n¬ am- j≥ dn-t]m¿-´n-s‚ H-dn-Pn-\¬ ]-I¿-∏v ß-fn-√m-sX ]-´-b hn-X-c-Ww bm-Ym¿-YytIm-´-bw: Pn-√m B-ip-]-{Xnbw hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v B-t‚m B‚- {X-ta kw-ÿm-\ d-h-\yq h-Ip-∏n-\p ]-´- lm-P-cm-°m≥ I-gn-™n-√. A-Xp \-„- am-°-W-sa-¶n¬ 1972se D-Ø-c-hp d-±p bn¬ em-_v sS-Iv-\o-j-y≥, tdUn-tbm-{Km-^¿, sa-Un-°¬ dn- Wn Fw.]n I-gn-™ Zn-h-kw \-S-Øn-b bw \¬-Im≥ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ I-gn- s∏-s´-∂m-Wv D-tZym-K-ÿ-¿ tbm-K- sN-bv-Xv {]-tZ-iw kw-ÿm-\ h-\w-h-Ip∏n-\p hn-´p-\¬-In tI-{μ h-\w a-{¥m-e{]-Jym-]-\-am-Wp {]-Xo-£ h¿-[n-∏n-®n- bp-I-bp-≈q-sh-∂m-Wp hm-Zw. F-∂m¬ Øn¬ A-dn-bn-®-Xv. °m¿-Uv sse-t{_-dn-b≥, HmC-t∏mƒ ]-´-b hn-X-c-W-Øn-\m-bn bw D-Ø-c-hn-d-°-Ww. Xp-S¿-∂v d-h-\yq cn-°p-∂-Xv. Cu h¿-jw A-h-km-\-tØm- B-t‚m B‚-Wn Fw.]n ]-d-bp-∂-Xv a-dnUn-tbm-f-Pn-Ãv F-∂o X-kv-XnsS ]-´-bw \¬-Ip-sa-∂v am-k-߃-°v ap- ®m-Wv, hn-hn-[ tc-J-I-fpw D-Ø-c-hp-I- tbm-Kw Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv h-Ip-∏n-\p ssI-am-‰-Ww. F-¶n¬ am-{XI-I-fn¬ Zn-h-k- th-X-\m-Snºv No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv ]-ºm-hm- fpw D-≤-cn-®v Fw.]n ]-d-bp-∂-Xv {]-tZ-iw kw-bp-‡ sh-cn-^n-t°-j≥ dn-t]m¿-´n- ta ]-´-b hn-X-c-Ww \-S-Øm≥ I-gn-bp-Iÿm-\-Øn¬ \n-b-a-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. aq-∂v H-gn- en-bn¬ {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ {]- d-h-\yq h-Ip-∏n-s‚ A-[o-\-X-bn-em-sW- s‚ t^m-t´m- tIm-∏n-bp-sS A-Sn-ÿm-\- bp-≈q-sh-∂v tI-{μ-h-\w a-{¥m-e-b-ØnØn-em-Wv. A-tX k-a-bw tbm-K-Øn¬ se D-tZym-K-ÿ≥ ]-d-bp-∂p. hp-Iƒ {]-Xo-£n-°p-∂ em-_v Jym-]-\-߃ B-h¿-Øn-°p-tºm-hpw ]- ∂m-Wv. 502 sl-Œ¿ `q-an-bm-Wv Ip-Sn-tb-‰ `q-an1956¬ kw-ÿm-\ h-\w-h-Ip-∏v {]-tZ- h-\w h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-´-b hn-X-c-W´-b-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ A-\n-›n-X-Xzw sS-Iv-\o-j-y≥ X-kv-Xn-bp-sS tbm-K-y-X- Un.-Fw.-F¬.Sn/_n.- \n-e-\n¬-°p-bm-sW-∂m-Wv ]-ºm-hm-en- iw d-h-\yq-h-Ip-∏n-\p hn-´p-\¬-In-sb-∂v sØ F-Xn¿-Øn-√-. F-∂m¬ Ip-g-∏n-°p- bm-bn D-≈-sX-∂v d-h-\yq-h-Ip-∏v ]-d-bpFw.]n ]-d-bp-∂p. 1963¬ am-Xyp a-Wn-b- ∂ \n-b-a {]-iv-\-am-Wv C-°m-cy-Øn¬ tºmƒ, 469 sl-Œ-dm-Wv Ip-Sn-tb-‰ `q-an°m¿ hn-iz-kn-°p-∂-Xv. F-kv-.kn/Fw.-F¬.Sn (Un.A-Xn-\p Im-c-W-߃ ]-e-Xp-≠v. A- ßm-S≥ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n¬ ÿ-ew \n-e-\n¬-°p-∂-sX-∂v h-\w h-Ip-∏v Nq- sb-∂p h-\w h-Ip-∏v ]-d-bp-∂p. ]-´m-fFw.-C Aw-Ko-I-cn-®-Xv) B-Wv. °m¿, hn-ap-‡-`-S≥-am¿, Im¿-j-I kwUn.-B¿.Sn/_n.F-kv-.kn, Fw.- Xn¬ {]-[m-\w {]-tZ-i-sØ tI-{μ-h-\w ÿn-c-s∏-Sp-Øn-s°m-Sp-°m≥ ip-]m¿-i ≠n-°m-´p-∂p. 1956em-Wv {]-tZ-i-sØ d-h-\yq-h-Ip- L-߃ F-∂n-h¿-°m-Wv `q-an \¬-In-bB¿.-Sn-bm-Wv td-Un-tbm-{Km-^- a-{¥m-e-b-Øn-\p Io-gn-ep-≈ h-\w kw-c- sN-ø-W-sa-∂pw 1970¬ k¿-th \-S-Øn £n-X ta-J-e-bm-b s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k- hy-‡n-I-fp-sS t]-cn-em-°n. 1990¬ h-\w, ∏n-\v hn-´p-\¬-In h-\w h-Ip-∏v hn-⁄m- Xv. 1995em-Wv {]-tZ-i-sØ tIm-´-bw Pndp-sS tbm-K-y-X. {]-Xo-£n-°p∂ H-gn-hp-Iƒ-˛-c-≠v. H-scm-gn-hp- t¶-X-Øn¬-\n-∂p th¿-s]-Sp-Øn-bn-´n- d-h-\yq h-Ip-∏p-Iƒ kw-bp-‡-am-bn sh- ]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-®-sX-¶n¬ C-Xn-\pw √-bn-te-°p am-‰n-b-Xv. F-∂m¬ C-t∏m≈ sa-Un-°¬ dn-°m¿-Uv sse- s√-∂ hm-Z-am-Wv. 1972 em-Wv {]-tZ-i- cn-^n-t°-j≥ \-S-Øp-I-bpw sN-bv-sX- h¿-j-߃-°v ti-jw 1972 em-Wv {]-tZ- gpw {]-tZ-iw s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-Xw sØ s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-X ta-J-e- ∂v Fw.]n ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ I-gn-™ i-sØ s]-cn-bm¿ I-Sp-hm-k-t¶-X-Øn¬ ]o-cp-ta-Sv Un-hn-j-\¬ t^m-d-Ãv Hm-^nt{_-dn-b≥ X-kv-Xn-I-bp-sS bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn hn-⁄m-]-\w ]p-d- Zn-h-kw ap-Jy-a-{¥n ]-´-b hn-X-c-W \-S-]- Dƒ-s∏-Sp-Øn tI-{μ h-\w-h-Ip-∏v D-Ø-c- kn-s‚ Io-gn-em-W-∂p-≈-Xm-Wv bm-Ym¿tbm-K-y-X Un-{Kn C≥ sa-Un°¬ sd-°m¿-Uv-kv/ Fw.-F-k.v- s∏-Sp-hn-®-Xv. I-Sp-hm k-t¶-X ta-J-e- Sn-Iƒ B-tem-Nn-°p-∂-Xn-\m-bn hn-fn-®p- hn-´-Xv. C-tXm-sS 1956 se kw-ÿm-\ h- Yyw. kn sa-Un-°¬ tUm-Ip-sa-t‚j≥ B-Wv. Hm-Un-tbm-f-Pn-Ãn-s‚ tbmK-y-X Un-tπm-a C≥ kv-]o-®v/ ln-b-dn-Mv A‚ v em-tM-z-Pv/ _n.N-ß-\m-t»-cn: hm-g-∏-≈n ]-©m-b-Øv tI-c-tfm-¬-k-hw 14 ap-X¬ F-kv.kn kv-]o-®v ln-b-dn-Mv 16 h-sc Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øm≥ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n Xo-cp-a-m-\nB‚ v em-tMz-Pv/ Fw.-F-kv.kn ®p. Im-bn-I a-¬-k-c-߃ 15, 16 Xn-ø-Xn-I-fn-epw I-em-a-¬-k-c-߬ kv-]o-®v, ln-b-dn-Mv B‚ v emF-cp-ta-en: Xo¿-∞m-S-I e-£- Øn i-_-cn-a-e ap-s∂m-cp-°-ß- c-a-߃-°m-bn tbm-Kw tN-cp-I- 14\pw \-S-°pw. C-∂p ssh-Io-´v \m-ep h-sc a-¬-k-c-ß-fn¬ ]-s¶tMz-Pv. do-lm-_n-en-t‰-j≥ Sp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿-°v t]-cp c-Pn-ÿ sN-øm≥ A-h-k-cw Iu¨-kn¬ Hm-^v C-¥-y-bp-sS ߃ F-Øp-∂ i-_-cn-a-e D¬- fn¬ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ k-Po-h- bpw sN-bv-Xp. F-cp-ta-en-bn¬ tbm-Kw hn-fn- D-≠m-bn-cn-°pw. F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ D-∂c-Pn-kv-t{S-j≥ \n¿-_-‘w. H-gn- k-h-Im-ew B-cw-`n-°m≥ B-gv- am-°-W-sa-∂v \m-´p-Im-scm-∂-St°-≠-Xn-\p ]-I-cw Im-™n-c- X-hn-P-bw I-c-ÿ-am-°n-b hn-Zym¿-Yn-I-sf A-\p-tam-Zn-°m-\pw ]N-Iƒ-am-{Xw ti-jn-t° P-\-{]- ¶w B-h-iy-s∏-Sp-∂p. hv-˛ H-∂v. tbm-K-y-X-bpw {]-hr\n-tbm-P-Ia-fi-ew ∏-≈n-bn¬ tbm-Kw tN¿-s∂-∂ ©m-b-Øv I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. am¿-°p en-Ãn-s‚-bpw k¿-´n-^nØn-]-cn-N-b-hpw sX-fn-bn-°p-∂ Xn-\-[n-Iƒ-°n-S-bn-se cm-{„o-b k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS km-£-y- ssh-cw hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\- Fw.F¬.F-bpw No-^v hn-∏p-am- B-tcm-]-Ww D-b¿-∂n-cp-∂p. °-‰n-s‚-bpw km-£y-s∏-Sp-Øn-b tIm-∏n-Iƒ C-∂p ssh-Io-´v \m߃-°p X-S- -am-hp-s∂-∂v B- b ]n kn tPm¿-Pp-am-bp-≈ F- tbm-K-Øn¬ tIm-¨-{K-kv P-\- en-\p ap-ºm-bn ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-t°-≠-Xm-sWs∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏v k-ln-Xw Xn¿-∏p-aq-ew tIm¨-{K- p-Im- {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS km-∂n-[yw ∂p ]-©m-b-Øp sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. sh-≈-°-S-em-kn¬ X-øm-dm-°n- tcm-]-Ww. ÿ-e ]-cn-an-Xn-aq-ew Xo¿- cm-b P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]n kn {]-tXy-I-am-bpw {i-≤n-°-s∏-´p. b A-t]-£ kq-{]-≠v, Pn-√m B-ip-]-{Xn, tIm-´-bw F-∂ hn- ∞m-S-I P-\-k-©-b-sØ Dƒ- tPm¿-Pv ]-s¶-Sp-°p-∂ ]-cn-]m-Sn- cm-{„o-b {]-iv-\-ß-fp-sS t]em-k-Øn¬ Cu am-kw 30\v ap- s°m-≈m≥ ho¿-∏p-ap-´p-∂ F-cp- I-fn¬- \n-∂v hn-´p-\n¬-°p-I-bm- cn¬ F-cp-ta-en-bn¬ \-S-∏m-t°- N-ß-\m-t»-cn: Cu h¿-j-sØ sP sI hn A-\p-k-a-c-W-hpw Aºv e-`n-°-Ww. C‚¿-h-yq-hn-s‚ ta-en-bn¬ ap≥-Im-e-ß-fn¬-\n- Wv. Pn-√m, tªm-°v, {Km-a-∏-©m- ≠ {I-ao-I-c-W-ß-fn¬ G-tIm- hm¿-Uv- Zm-\-hpw sP.sI.hn sh-_v-ssk-‰v D-Zv-Lm-S-\-hpw C-∂p ∂v hy-Xy-kv-X-am-bn Im-te-Iq-´n b-Øp-I-fp-sS `-c-Ww bp.Un.F- ]-\ ap-≠m-°m≥ C-Xp-h-sc I- ssh-Io-´v 5.30\v F-kv._n tIm-f-Pv ]-Sn-b-d lm-fn¬ sI.]n.kn.kn A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Xn-c{I-ao-I-c-W-߃ B-cw-`n-°m≥ ^n-\m-Wv. I-gn-™ tbm-K-ß-fn- gn-bm-Ø-Xv B-i-¶ h¿-[n-∏n-°p- {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-c-fm im-kvs™-Sp-∏v. aq-∂v am-k-tØ{X km-ln-Xy A-°m-Z-an {]-kn-U‚ v s]-cp-º-Sw {io-[-c≥ sP sI t°m ÿn-cw Po-h-\-°m¿ h-cp- C-\n-bp-am-bn-´n-√. C-Xn-\n-sS-bm- epw `-c-W-]-£-sØ tIm¨-{K- I-bm-Wv. hn-I-k-\-Øn-s‚ hn-j-b- hn ]p-c-kv-Im-cw tP-Xm-hm-b G-{_-lmw am-Xyq-kn-\p k-a-¿-∏n-°pw. Wv `-c-W-I-£n-bn-se cm-{„o-b kv {]-Xn-\n-[n-Iƒ hn-´p-\n-∂n-cp∂-Xp-h-sc-tbm am-{X-am-Wv \nØn¬ ]m¿-´n-]-c-am-b A-`n-{]m- Im-e-Sn {io i-¶-cm-Nm-cy kw-kv-Ir-X k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm`n-∂-X-Iƒ-aq-ew {I-ao-I-c-W- ∂p. b-a-\w. H-∏w ]n kn tPm¿-Pn-s\ £- b hy-Xym-k-߃- am-‰n-\n¿- ≥-k-e¿ tUm.Fw F Zn-eo-]v Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. _m-e߃ G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂-Xn¬ Im-™n-c-∏-≈n- Øm≥ ko-k¨ B-cw-`n-® th- km-ln-Xy C≥-Ãn-‰yq-´v U-b-d-Œ¿ {]-^.s\-Sp-ap-Sn l-cn-Ip-am¿ apP-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS km-∂n- Wn-°m-sX tIm-´-bw: _m-¶v hm-bv-]m-Ip-Sn- [y-an-√m-sX t]m-hp-∂-Xv. cm- bn¬ B¿.Un.H-bp-sS A-[y-£- f-bn-se-¶n-epw X-øm-dm-h-W-sa- Jy-{]-`-m-j-Ww \-S-Øpw. tUm. tPm-an≥ Nm-a-°m-em sP sI- hn-bp»n-I A-S-bv-°p-∂-Xn¬ ho-gv-N {„o-b {]-iv-\-߃- am-‰n-\n¿- X-bn¬ F-cp-ta-en-bn-se {I-ao-I- ∂v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂p. sS I-Ym-tem-Iw A-h-tem-I-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°pw. h-cp-Øn-b-Xn-\p N-ß-\m-t»-cn Xm-eq-°v I-ß-g hn-t√-Pn¬ kn sI D-Æn-°r-jv-W≥ F-∂ I£n-bn¬-\n-∂v P-]v-Xn sN-bv-X t^m-t´m-Ãm-‰v sa-jo≥ (sÃ-∏∏pw d-Kp-te-‰-dpw Dƒ-s∏-sS) 22\v cm-hn-se 11\v N-ß-\m-t»cn Xm-eq-°v Hm-^n-kn¬ te-ew sN-øp-sa-∂v X-l-kn¬-Zm¿ AtIm-´-bw: A-kp-Jw _m-[n-s®dn-bn-®p. N-ß-\m-t»-cn: h-cm≥ t]m-hp\-c-ln-X-am-b B-tcm-]-W-ß-ƒ Øn-b H-∂-c- h-b- p-≈ Ip-™n∂ tem-I-k-`m X-n-c-s™-Sp-∏v aD-b¿-Øn hy-‡n-l-Xy \-S-Øn s\-bpw c-£n-Xm-°-sf-bpw BtIm-´-bw: K-h¨-sa‚ v Nn¬tX-X-c-Xz-hpw h¿-Ko-b-X-bpw Xcm-{„o-b t\-´-Øn-\m-Wv A-h¿ ip-]-{Xn Po-h-\-°m¿ A¿-[-cm{U≥-kv tlm-an¬ I-cm¿ A-Sn- Ωn-ep-≈ t]m-cm-´-am-bn-cn-°p-sa{Xn-bn¬ C-d-°n-hn-´-Xm-bn ]-cmC-t∏mƒ {i-an-°p-∂-Xv. ÿm-\-Øn¬ aƒ-´n Sm-kv-Iv h¿- ∂pw h¿-Ko-b-X C-¥y-≥ a-Æn¬ C-Xv P-\-߃ Xn-cn-®-dn-™- Xn. Ip-a-c-Iw ]-ªn-Iv sl¬-Øv °¿ (]-cn-Nm-c-I≥) X-kv-Xn-IX-I¿-∂-Sn-bp-sa-∂pw tI-{μ-aXn-s‚ kq-N-\-bm-W ]m-bn-∏m-Sv sk‚¿ Po-h-\-°m-¿-s°-Xn-scbn-te-°v Cu am-kw 30\v cm-hn- {¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv. Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ÿ-e-ß-fn¬ bm-Wv ]-cm-Xn. B-e-∏p-g sImse 11\v- Xn-cp-h-©q-cn-ep-≈ ]m-bn-∏m-Sv tIm¨-{K-kv a\n-∂p kn.]n.Fw ho-´p-t]m-hp- Ωm-Sn kz-tZ-in-bm-b _m-_pNn¬-{U≥-kv tlmw Hm-^nfi-ew I-Ωn-‰n- \-S-Øn-b sa-w∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tPm-Wn-\pw Ipw-Spw-_-Øn-s\kn¬ hm-°v C≥ C‚¿-hyq \-S- _¿-jn-∏p hn-X-c-W-hpw cm-{„oa-fi-ew {]-kn-U‚ v Fw tKm- bp-am-Wv B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v °pw. b hn-i-Zo-I-c-W-tbm-K-hpw D-Zv]m-e-Ir-jv-W-]n-≈ A-[y-£-X C-d-°n-hn-´-Xv. F-´mw ¢m-kv P-bn-®, km-aq- Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p ]m-bn-∏m-Sv tIm¨-{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n- \SØnb sa-w-_¿_p-[-\m-gv-N cm-{Xn 12\v Iph-ln-®p. Un.kn.kn P-\-d¬ ln-I tk-h-\ a-\-ÿn-Xn-bpw A-t±-lw. tam-Un-°pw tIm¨- jn-∏v hn-X-c-W-hpw cm-{„o-b hn-i-Zo-I-c-W-tbm-K-hpw sk-{I-´-dn sI sP sP-bnw-kv, \- ™n-\p ]-\n- Iq-Sp-X-em-b-Xn-s\ {]-hr-Øn- ]-cn-N-b-hp-ap-≈-h¿{K- n-\p-an-S-bn¬ a-s‰m-cp I-£n- tI-{μ-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p K-c-k-`m ap≥ sN-b¿-am≥ Fw Xp-S¿-∂v _m-_p-tPm¨ Ip-Spw°v ]-s¶-Sp-°mw. sh-≈-°-S-em- bp-an-√. tIm¨-{K-kn-\v `-c-W- tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-Øn-ep- A-`n-ap-Jo-I-cn-°p-∂-Xv. F-®v l-\o-^m, ]n F A-–p¬ _-tØm-sSm-∏w Ip-a-c-Iw ]n.Fkn-ep-≈ A-t]-£-bpw tbm-K-y- Øn¬ h-cm≥ X-S- w \n¬-°p- ≈ bp.]n.F Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ F-∂m¬ ]-›n-a-_w-Kmƒ k-emw, sP-bnw-kv th-jv-Wm¬, ®v.kn-bn¬ F-Øn. Cu k-a-bw X sX-fn-bn-°p-∂ A-k¬- k¿- ∂-h¿ _n.sP.]n `-c-W-Øn¬ t\-cn-Sp-tºmƒ \-tc-{μ tam-Un- Dƒ-s∏-sS-bp-≈ kw-ÿm-\-ß- F-kv _m-e-kp-μ-cw, sI sP tZ- Ip-™n-s\ Nn-In¬-kn-°m≥ ´n-^n-°-‰p-I-fpw C‚¿-h-yq-hn-\p h-cm≥ B-{K-ln-°p-∂-h-cm-Wv. bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \yq-\-]- fn¬ kn.]n.Fw ]-cm-P-b-s∏-´p h-ky, tPm-k-^v, A-en-bm¿-Ip- Po-\-°m¿ X-øm-dm-bn-√. sl¬lm-P-cm-°-Ww. hn-em-kw-: kq- sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn-bpw `-£y £ hn-`m-K-ß-fp-sS c-‡w ]p-c- Xn-cn-®p-h-cm-\m-hm-Ø \n-e-bn- ´n, ]n F-®v A-j-d-^v, kp-Ip-am- Øv sk‚-dn-s‚ {Kn¬ t]m-epw {]-≠v, K-h¨-sa‚ v Nn¬-{U≥- kp-c-£m ]-≤-Xn-bp-a-S-°w P-\- ≠ ssI-I-fp-am-bm-Wv em-Wn-t∏mƒ. kz-¥-am-bn H- c≥ Im-™n-c-Øp-Ωq-´n¬ kw- Xp-d-∂n-√. kv tlmw, Xn-cp-h-©q¿ ]n.-H, tUm-Œ-dn-s√-∂ Im-c-Ww ]-dt£-a ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°n _n.sP.]n Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ ∂pw ]-d-b-m-\n-√m-sX A-Sn-ÿm- km-cn-®p. tIm-´-bw ˛ 686 019.

cm-{ão-b `n-¶-X-IÄ i-_-cn-a-e ko-k¬ -{I-ao-I-c-W-§Ä-¡p hn-e-§m-hp-¶p

hm-g-¸-Ån ]-©m-b-¯v tI-c-tfm-Â-k-hw 14 ap-XÂ

sP sI hn A-\p-kv-a-c-Ww

te-ew sN-¿pw

Imw-]-kv {^-≠v \-S-bv-°¬ G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \SØnb ]-Xm-I D-b¿-ج G-cn-bm {]-kn-U‚ v A-ao≥ tX-h-cp-]m-d \n¿-h-ln-°p-∂p

Imw-]-kv {^-−v ]-Xm-I D-bÀ-¯n Cu-cm-‰p-t]-´: Imw-]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y \-S-bv-°¬ G-cnbm- I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-\n-bn-f-∏n¬ sIm-Sna-cw ÿm-]n®p. G-cn-bm {]-kn-U‚ v A-ao≥ tX-h-cp-]m-d ]-Xm-I D-b¿-Øn. ]-cn-]m-Sn-bn¬ Pn-√m J-Pm-©n kn ]n km-enw A[y-£-X -h-ln-®p. ]n F-kv kp-[o¿, sI F _m-kn-Øv, jn\m-kv kw-km-cn-®p.

t\-Xr-]-cn-io-e-\ Iym-w-]v hm-K-a-Wn N-ß-\m-t»-cn: Hmƒ tI-c-fm tKmƒ-Uv B‚ v kn¬-h¿ a-¿s®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ kp-h¿-W t\-Xr-Xzw-˛21013 t\-Xr-Xz ]-cn-io-e-\ Iymw-]v \m-sf hm-K-a-¨ ]n Sn sN-dn-bm≥ \-K-dn¬ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n hn tXm-a-kv A-[y-£-X h-ln-°pw. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n kn \-tS-i≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v P-Ãn≥ ]m-em-Ø-d, Pn-√m h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v cm-P≥ sP tXm-∏n¬, -Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn tPm-bn ]-tg-aTw, c-£m-[n-Im-cn Fw kn G-{_-lmw kw-kmcn-°pw. hym-]m-c- A-`n-hr-≤n-bpw kz¿-Wm-`-c-W- ta-J-e-bpw F-∂ hn-j-bw sP.Fw.F kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n hn tPm-kpw c-Xv-\-ß-fpw hn-]-W-\-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ PtΩm-f-Pn-°¬ k-b≥-kv C‚¿ \m-j-\-en-s‚ Hmƒ C-¥ym P-\-d¬ am-t\-P¿ k≥-÷p Ip-i-em-\n-bpw ¢m-sk-Sp-°pw.

ap-\n-kn-¸- hmÀ-Uv X-e-tbm-Kw N-ß-\m-t»-cn: \-K-c-k-`-bn¬ A-ø-¶m-fn sXm-gn-ep-d-∏p ]≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v F≥-.Pn-.F-®v, F-.Un-.F-kv, Ip-Spw_-{io sXm-gn¬ e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn c-Pn-Ã-¿ sN-b-Xn-´p-≈ sXm-gn-em-fn-Iƒ, ]p-Xp-Xm-bn sXm-gn¬ e-`n-°p-∂-Xn-\v At]-£ k-a¿-∏n-°m≥ Xm-¬-∏-cy-ap-≈-h¿ F-∂n-h-cp-sS ap\n-kn-∏¬-X-e hm-¿-Up-k-`m -tbm-Kw 17\v cm-hn-se 10.30\v ap\n-kn-∏¬ Su¨-lm-fn¬ \-S-°pw. tbm-K-Øn¬ ta¬-∏-d-bs∏-´ sXm-gn-em-fn-I-fpw F-√m hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿-am-cpw kw-_-‘n-t°-≠-Xm-sW-∂v \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn A-dn-bn®p.

A-kp-Jw _m-[n-¨ Ip-ªn-\v tem-Iv-k-`m X-n-c-sª-Sp-¸v a-tX-X-c-Xz-hpw hÀ-Ko-b-X-bpw X-½n-ep-Å t]m-cm-«w: -sIm-Sn-¡p-¶n Nn-InÂ-k \Â-In-bn-sÃ-¶p ]-cmXn

hm-¡v C³ CâÀ-hyq

I-S-¶Â¡q-Sv \m-«p-ImÀ-¡v `o-j-Wn-bm-hp-¶p I-Sp-Øp-cp-Øn: kv-Iq-fn-\p k-ao-]w kz-Imcy hy-‡n-bp-sS ]p-c-bn-S-Øn-se a-c-Øn¬ Iq-Sp-Iq-´n-b Im-´p I-S-∂¬ P-\-ß-fp-sS D-d°w sI-Sp-Øp-∂p. ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-Xcp-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bn-´pw P-\-Po-hn-XØn-\v `o-j-Wn D-b¿-Øp-∂ I-S-∂-ep-I-sf \-in-∏n-°m≥ \-S-]-Sn-bn-s√-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. ap-´p-Nn-d tlm-fn tKm-Ãv t_m-bn-kv sslkv-Iq-fn-\p k-ao-]-sØ ]p-c-bn-S-Øn-em-Wp Im-´p -I-S-∂¬ Iq-Sp Iq-´n-b-Xv. A-[n-Iw D-bc-an-√m-Ø B-™n-en a-c-Øn-em-Wp I-S-∂ep-I-fp-sS Iq-Sp-≈-Xv. C-Xn-\p k-ao-]-am-Wv hn-Zym¿-Yn-I-fpw a-‰pw I-fn-°p-∂ ssa-Xm-\w ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. Ip-´n-Iƒ ]-¥p I-fn-°p-tºmƒ I-S-∂-epIƒ C-f-In-bm¬ -Zp-c-¥w D-≠m-hp-sa-∂p \m´p-Im¿ ap-∂-d-bn-∏v \¬-Ip-∂p. I-\-Ø NqSn¬ km-[m-c-W \n-e-bn-epw I-S-∂-ep-Iƒ Cf-In-bm¬ k-ao-]-sØ ho-Sp-I-fn-te-°pw Ch ]-d-s∂-Øp-sa-∂-Xv \m-´p-Im-cp-sS D-d-°w sI-Sp-Øp-I-bm-Wv.

I-S-∂¬ Iq-´-ap-s≠-∂ hn-h-c-a-dn-bm-sX ]-d-ºn¬ ]p-√v sN-Øm-s\-Øp-∂-h¿-°pw Ip-tج-°m-\p≈ km-[y-X-bp≠v. ap-´p-®n-d s^mtdm-\m ]-≈n-bpsS sk-an-tØ-cn ÿn-Xn sN-øp-∂Xpw I-S-∂-ep-Ifp-sS B-hm-k tI-{μ-Øn-\v k-ao]w X-s∂-bm-Wv. ]-©m-b-Øv A\m-´p-Im¿-°v `o-j-W-n- [n-Ir-X-sc ]-e-Xbm-bn I-Sp-Øp-cp-Øn- h-W hn-h-c-a-dn-bnbn¬ kz-Im-cy-hy-‡n- ®n-´pw Xp-S¿ \-S-]bp-sS ]pc-bn-S-Øn¬ Sn-Iƒ D-≠m-bns√-∂p \m-´p-Im¿ I-S-∂¬ Iq-SpIq-´nB-tcm-]n-®p. ^bt∏mƒ b¿-t^m-gv-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-°m≥ B-cpw X-bm-dm-bn-´n-√.

Fw.F-kv.F-kv inÂ-¸-im-e C-¶v ]-Ø-\m-Sv: Im-e-L-´-Øn-s‚ B-h-iysØ ap≥-\n¿-Øn Iu-am-c-°m-cm-b bp-hXo bp-hm-°-fp-sS c-£n-Xm-°ƒ-°m-bn apkv-enw k¿-ho-kv skm-ssk-‰n I-ß-g bq\n-‰v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Iu-am-c-Øn-s‚ a\-»m-kv-{Xw in¬-∏-im-e C-∂v D-®-bv-°v c≠n-\v ]-Ø-\m-Sv Fw.F-kv.F-kv Iƒ-®d¬ sk‚-dn¬ \-S-°pw. kn-Pn ko-\n-b¿ dn-tkm-gv-kv t]-gv-k¨ kp-ssl¬ d-lvam≥ ssh-en-Ø-d ¢m-kv \-bn-°pw.

Fw.F-kv.F-kv te-Uo-kv hn-Mv cq-]o-I-cn-¨p ]-Ø-\m-Sv: ap-kv-enw k¿-ho-kv skm-ssk‰n I-ß-g bq-\n-‰v te-Un-kv hn-Mv cq-]o-I-cn®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn ]n Fw sF-jm-_ohn ]p-fn-°¬ ({]-kn-U‚ v), e-Øo-^m _o-Kw In-g-°-bn¬, sse-em-_o-hn I-Sphm-aq-gn-°¬ (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), kp-sse-Jm sj-co-^v sN-º-I-ti-cn¬ (sk-{I-´-dn), P-ao-e kn F-®v ]-≈n-°¬, ssj-^v-em- _o-Kw h-≠m-\-Øv, (tPm. sk-{I-´-dn-am¿), sI ]n A-kp-am _o-hn (J-Pm-©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp. kw-ÿm-\ h-J-^v t_m¿-Uv Aw-Kw AUz. ]n F l-k≥ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

F-cp-ta-en-bn-se kÀ-ho-kv \n-c-¡p-IÄ G-Io-I-cn-¨p F-cp-ta-en: i-_-cn-a-e Xo¿-∞mS-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v F-cp-taen-bn-se hn-hn-[ k¿-ho-kv \n-c°p-Iƒ G-Io-I-cn-°m≥ K-h¨sa‚ v No-^v hn-∏v ]n -kn tPm¿Pn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ C-∂se tN¿-∂ tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. F-cp-ta-en tZ-h-kzw lmfn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ _-‘s∏-´ G-P≥-kn-Iƒ-°v-I-e-Iv-S¿ A-Pn-Øv Ip-am¿ C-Xp-kw-_‘n-® \n¿-tZ-iw \¬-In. 27\p- ap-ºv i-_-cn-a-e Xo¿∞m-S-I¿-°p-th-≠n km-[y-amb F-√m ku-I-cy-ß-fpw {I-aoI-cn-°m-\m-Wv k¿-°m¿ D-t±-in°p-∂-sX-∂v ]n kn tPm¿-Pv ]-d™p. hm-l-\ ]m¿-°n-Mn-\v tZh-kzw t_m¿-Uv \n-e-hn¬ CuSm-°p-∂ \n-c-°p-X-s∂-bm-Wv kz-Im-cy I-cm-dp-Im¿-°pw \n-›bn-®p -\¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. kzIm-cy ]m¿-°n-Mv ÿ-e-ß-fn¬ h≥ Xp-I Cu-Sm-°p-∂p F-∂ ]-

cm-Xn-sb-Øp-S¿-∂m-Wn-Xv. _kv-˛ 75 cq-], an-\n _-kv-˛ 50 cq-], {Sm-h-e¿-˛35 cq-], Po-∏v-˛25 cq-], Im¿-˛20 cq-], Hm-t´m-˛15 cq-], Ccp-N-{I-hm-l-\w-˛-A-©p cq-] F∂n-ß-s\-bm-Wv G-Io-I-cn-® ]m¿-°n-Mv \n-c-°v. F-√m kz-Imcy ]m¿-°n-Mv ÿ-e-ß-fn-epw Cu \n-c-°m-Wv Cu-Sm-°p-∂sX-∂v t]m-en-kv D-d-∏m-°-Ww. tZ-h-kzw ]m¿-°n-Mv {Ku-≠ns‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ ]q¿-Ønbm-°-W-sa-∂v s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-tcm-Sv I-e-IvS¿ \n¿-tZ-in-®p. tSm-bv-e-‰v \n-c°v aq-∂p cq-]-bpw G-gp cq-]-bpam-bn G-Io-I-cn-®p. A-]-I-S-km[y-X-bp-≈ Hm-cp-¶¬ I-S-hv, Agp-X, I-W-a-e F-∂n-hn-S-ß-fn¬ kp-c-£m th-en \n¿-an-®-Xm-bpw kp-c-£m t_m¿-Uv ÿm-]n-®Xm-bpw C-dn-tK-j≥ h-Ip-∏v A[n-Ir-X¿ tbm-K-Øn¬ A-dn-bn®p.

™v cm-{Xn-bn¬ A-hn-sS-\n-∂p C-d-°n-hn-´-Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. B-e-∏p-g kz-tZ-inbm-b-Xn-\m¬ ÿ-e-sØ- Ip-dn®v Iq-Sp-X¬ A-dn-hv C-√m-sb∂pw {]m-Y-an-I Nn-In¬-k-sb¶n-epw e-`y-am-°-W-sa-∂v At]-£n-s®-¶n-epw A-sXm-∂pw R-߃-°v A-dn-tb-≠ Im-cy-an√-∂m-bn-cp-∂p sl¬-Øv sk‚¿ Po-h-\-°m-cp-sS a-dp-]Sn. ]n-∂o-Sv A-Sp-Øp-≈ kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xn\p ti-j-am-Wv Ip-´n-°v kp-Jw {]m-]n-®-Xv. Ip-a-c-Iw t]m-en-kv tÃ-j\n¬ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kpw k-lm-bØn-\m-bn kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-bn-cp-∂p. Ip-a-c-Iw t]m-en-kv kw-`-h-sØ- Ip-dn-®v

A-[n-Ir-X-tcm-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww tNm-Zn-®n-´p-≠v. ]-cm-Xn Un.Fw. H-bv-°pw ssI-am-dp-sa-∂v t]m-enkv A-dn-bn-®p.

hn-Zym-`ym-k A-hmÀ-Uv Zm-\w N-ß-\m-t»-cn: hn-iz-I¿-a k¿ho-kv skm-ssk-‰n km-aq-ln-I t£-a k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ hn-Zym-`ym-k A-hm¿Uv Zm-\w 14\v D-®-I-gn-™v hm-g∏-≈n A-∂ ]q¿-tW-iz-cn t£{X-Øn¬ \-S-°pw. Fw ]n _m-e-Ir-j-vW≥ A[y-£-X h-ln-°pw. Xm-eq-°v bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v Fw ]n chn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-c-fm A-t{Km C≥-U-kv-{So-kv am-t\Pn-Mv U-b-d-Œ¿ i-c¨-Ip-am¿ F sP A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww \n¿-hln-°pw.

Thejas Epaper kottayam Edition 2013-10-12  

Thejas Epaper kottayam edition. 2013-10-12