Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

am-ln ]-Ån s]-cp-¶m-fn-\v Xp-S-¡w

hntij§Ä

F-kv.-F-kv.-F. dn-t]mÀ-«v {]-Im-i-\w 9\v I-Æq¿: k¿-h-in-£m A-`nbm≥ 2012-˛13¬ \-S-Øn-b {]h¿-Ø-\-ß-fp-sS kw-£n-]v-X dn-t]m¿-´v tc-J-bp-sS {]-Im-i\w 9\p ssh-Io-´v aq-∂n-\p I-eIv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI F k-c-f \n¿-h-ln°pw. \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gvk¨ tdm-jv-\n Jm-en-Zv A-[-y£-X h-ln-°pw. Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ C hn kp-K-X≥ G-‰p-hm-ßpw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ tUm.-- c-Ø≥ tI¬°¿, ]n tdm-k G-‰p-hm-ßpw.-

amln ]-≈ns∏-cp-∂m-fn-\v Xp-S-°w-Ip-dn®v ]-≈n hn-Im-cn ^m. Fw F-®v B‚--Wn, t{X-kym ]p-Wy-m-h-Xn-bp-sS Xn-cp-kz-cq-]w Z¿-i-\-Øn-\p h-bv-°p∂p

tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sv I-®q-cn tXP-kn\v ]c-ky \n-tj-[w: ]-{X-{]-hÀ-¯-I A-tkm-kn-tb-j³ {]-Xn-tj-[n¨p I-Æq¿: {]-kv ¢-∫n-s‚-bpw amPn-°v A-°m-Z-an-bp-sS-bpw B`n-ap-Jy-Øn-¬ tem-I X-]m¬-Zn\-am-b H-º-Xn-\v t]m-kv-‰¬ ankv-‰-dn am-bm-Pm-e {]-I-S-\w \-SØpw. cm-hn-se 11\v F≥.-Pn.-H bq-\n-b≥ _nƒ-Un-ßn-se Sn sI _m-e≥ kv-am-c-I lm-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn ]-fl-{io tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sm-Wv Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xv.Fw.-F¬.-F-am-cm-b Sn hn cm-tP-jv, sI Fw jm-Pn, F ]n A-–p-√-°p-´n, Pn-√m I-e-Iv-S¿ tUm. c-Ø≥ tJ¬-°¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F k-c-f, \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ tdm-jv-\n Jm-en-Zv, ]n.-B¿.-Un. U-]yq-´n U-b-c-Iv-S¿ th-em-bp[≥ kw-_-‘n-°pw.-

tZ-io-b sk-an-\mÀ 8 ap-X I-Æq¿: ]-≈n-°p-∂v Ir-jv-Wta-t\m≥ kv-am-c-I K-h. h-\nXm tIm-f-Pv C-•o-jv ]n.-Pn. hn`m-Kw U-b-c-Iv-S-td-‰v Hm-^v tImfo-Pn-b-‰v F-P-yq-t°-j-s‚ kl-I-c-W-tØm-sS kw-L-Sn-∏n°p-∂ Zzn-Zn-\ tZ-io-b sk-an\m¿ 8\p tIm-tf-Pv Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ Xp-S-ßpw. "Po-hn-X-sa-gp-Øv ]-cn-t{]£-y-ß-fpw sh-√p-hn-fn-I-fpw-' F-∂n hn-j-b-Øn-ep-≈ sk-an\m¿ km-ln-X-y-Im-c≥ kn hn _m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]n≥-kn-∏¬ tUm. hn Sn _o-\ A-[y-£-X h-ln-°pw. _mw-•q¿ k¿-h-I-em-im-e-bnse tUm. Nn-{X ]-Wn-°¿ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v hn-hn-[ hn-j-b-ßfn-em-bn tUm. kn-ÿ sP-kv-an, K-th-j-I s_¬-K a-cn-b s_≥-Iv, kn Pn iym-a-f, cm-tPjv \m-b¿, tUm. F ]n hn-Pb≥, ]n Pn-Xn≥ Ip-am¿, H-t_-Zv F t_≥-k¿, dn-Yn-Iv i-¶¿ kw-_-‘n-°pw.-

D-WÀ-hv Iymw-]v k-am-]n-¨p A-go-t°m-Sv: hn-Z-ym-`-ym-k, kaq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏p-I-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS A-go-t°mSv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-tX-y-I ]cn-K-W-\ A¿-ln-°p-∂ Ip-´nIƒ-°m-bn kw-L-Sn-∏n-® D-W¿hv k-l-hm-k Iymw-]v k-am-]n®p. A-go-t°m-Sv ssl-kv-Iqfn¬ ]n Fw kp-[m-I-c≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. cm-tP-jv hm-c-y¿, k-c-_v-Pn-Xv, {]-[m-\m-[-y-]n-I Pq-Un-bm-\, dntkm-gv-kv t]-gv-k¨ A-ko-kv kw-km-cn-®p. ]n Fw kp-Pm-X k-Ωm-\ hn-X-c-Ww \-S-Øn.

Nm-cm-bt¡-kn X-Shpw ]n-gbpw Im-k¿-tIm-Uv: 10 Ip-∏n hn-tZ-ia-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn-b tI-kn-se {]Xn-sb c-≠p-h¿-jw ITn-\-X-S-hn\pw e-£w cq-] ]n-gb-S-bv°m\pw Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn in-£n-®p. Aw-K-Un-ap-K-dn-se hn-t\m-Zv Ip-am-dn(24)s\-bm-Wv in-£n-®X - v. hn-Zym-\-K¿: 100 ]m bv-°-‰v Nmcm-bw- ]n-Sn-Iq-Sn-b tI-kn-se {]Xn-sb H-cph¿-jw X-S-hn-\pw e£wcq-] ]n-gb - S- ° - m-\pw A-kn. sk-j≥-kv tIm-S-Xn in-£n-®p. ]-\-bm¬ ssa-em-´n-bn-se FwB-\μ - n(28)s\-bm-Wp in-£n-®Xvv ]n-g-b-S-®n-s√-¶n ¬ aq-∂pamkw Iq-Sn X-Sh - v A-\p-`h - n-°W - w. 2007 k-]v-Xw-_¿ 19\p s]m-øn\m-®n sN-dp-Ic - t- dm-Un¬ h-®v aZy-hp-am-bn A-d-Ãn-em-b tI-k-nem-Wv in-£.

t£-{X-`-Þm-c-w X-IÀ-¯v I-hÀ¨ I-Æq¿: t£-{X-`-fim-c-߃ Ip-Øn-Øpd-∂v ]-Ww I-h¿∂p. ]-≈n-°p-∂v Ip-∂m-hv P-e-Zp¿K t£-{X-Øn-em-Wv C∂-se ]pe¿-s® I-h¿-® \-S∂ - Xv. {][m-\ {]-Xn-jvTbm-b P-e-Zp¿-K-bp-sS {io tIm-hn-en-s‚ ]q-´v- X-I¿Ø tam-„m-°ƒ {io-tIm-hn-en-se `fim-cw Ip-Øn-Øpd-∂v ]-Ww I-h¿∂p. {io-tIm-hn-en-s‚ ]q-´v X-I¿Øv A-IØ - p-≠m-bn-cp∂ `-fimc-ß-fnepw I-h¿-® \-S-Øn-bn´p≠v. Un.hn.Un. sπ-bdpw tamj-Ww t]m-bn-´p-≠v. t£-{X k-an-Xn sk-{I´-dn ]n hn cmP-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ Su¨ t]m-en-kv A-t\zj-Ww Xp-Sßn.

X-e-t»-cn: tX-P-kv Zn-\-]-{XØn-\v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ]-ckyw \n-tj-[n-®-Xv ]-{X kzm-X{¥y-Øn-s\-Xn-sc-bp-≈ sh-√phn-fn-bm-sW-∂pw ap-gp-h≥ ]-{X ÿm-\-]-ß-fn-se Po-h-\-°mcpw {]-Xn-tj-[n-°W - s - a-∂pw tIc-fm ]-{X-{]-h¿-ØI - A-tkm-kn-

tb-j≥ X-et- »-cn ta-Je - m tbmKw {]-ta-bØ - n-eq-sS B-hi - y-s∏´p. ]-{X-{]-h¿-Ø-I A-tkm-kntb-j≥ kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v k-eow ap-gn-°¬, sk{I-´d - n I-Æ≥ ]-¥m-hq¿, jm-Pn ]m-≠ym-e, A-\o-jv, bp sI A`n-em-jv kw-km-cn-®p.

_m-e-Ir-jv-W³ h-[w: H-cmÄ-IqSn A-d-Ìn Im-™ß - m-S:v kn.]n.Fw. {]-h¿Ø-I≥ D-Zp-a am-ßm-s´ Fw _n _m-eI - r-jW -v (- 45)s\ Ip-Øn-s°me-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ H-cm-sf-°qSn t]m-en-kv A-dà - v sN-bX -v p. amßm-Sv B-cy-Sp-°w tIm-f\ - n-bn-se kp-tc-jn(26)s\-bm-Wv A-dà - v sNbvX - X - .v C-tXm-sS tI-kn¬ A-dà - n-

em-bh - c - p-sS F-Æw \m-em-bn. tImS-Xn-bn¬ lm-Pc - m-°n-b {]-Xn-sb c≠m-gN -v t- Ø-°p dn-am‚ v sN-bX -v p. I-gn-™ Xn-cp-thm-WZ- n-hk - w cm-{Xn H-º-tXm-sS-bm-Wv _m-c Pn.F¬.]n. kvI - qƒ k-ao-]s - Ø C-Sh - g- n-bn¬ _m-eI - r-jW v- ≥ IptØ-‰pa-cn-®X - v.

kw-Øm-\ ss]-¡ ta-f 11 ap-X Im-en-¡-S-hn Xr-°-cn-∏q¿: kw-ÿm-\ ss]° a¬-kc - ß - ƒ 11 ap-X¬ Im-en°-S-hv ]-©m-b-Øv tÃ-Un-bØn¬ \-S° - pw. Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬, ]n-en-t°m-Sv ]-©m-b-

Øpw F-∂n-h-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ A-©p Zn-h-k-ß-fn-embm-Wv a¬-kc - ß - ƒ. t_m-fn-t_mƒ, Xz-bv-t°mt≠m, A-Xv-e-‰n-Iv-kv Xp-S-ßn-b C-\ß - f - m-Wv \-S° - p-∂X - v.

A-go-°¬: am-∏n-f-t_- lm¿_¿ \n¿-am-W-Øn-se t]m-cm-bva ]-cn-l-cn-°m≥ im-kv-{Xo-b ]T-\w \-S-Øn ]q-s\ kn.-Uªyp.-]n.-B¿.-F-kv. dn-t∏m¿-´v k-a¿-∏n-®n-´p-s≠-∂pw C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ 20 tIm-Sn cq]-b-p-sS ]-≤-Xn X-øm-dm-°n tI{μ-Øn-\v D-S≥ k-a¿-∏n-°p-sa∂pw a-{¥n sI _m-_p. A-go°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gvkn-s‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-{μ k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n-® s{]m-P-Iv-‰v dn-t]m¿-´n-\v [-\ a{¥m-e-b-Øn-s‚ Aw-Ko-Im-cw e`n-®n-´p-≠v. 10 Zn-h-k-Øn-\-Iw A-\p-a-Xn e-`n-°pw. D-S≥-X-s∂ C-Xn-s‚ sS-≠¿ hn-fn-°p-sa∂pw a-{¥n ]-d-™p. A-go-°¬ Xp-d-ap-J hn-I-k\w bm-Ym¿-Y-y-am-°m-\p-f-f {]h¿-Ø-\-ß-fp-am-bn k¿-°m¿ ap-t∂m-´p-t]m-hp-I-bm-Wv. C-Xn\m-bn A-©v sam-U-yq-fp-I-fn-embn 121 tIm-Sn-bp-sS {]-hr-ØnIƒ-°v 2013 k-]v-Xw-_¿ 24\p

sNm¢n Im-´n-ap-°n-se Xp-fn-®m¶-≠n an-\¿-h ap-kv-X-^-bp-sS ho-Sv Fkv.Un.]n.sF. t\Xm-°ƒ kμ¿in-°p∂p ´p-Im¿ ]-d™p. sNm-¢n t]m-en-kv ≠v G-cn-bm sk-{I´-dn ap-ss\-kv ÿe-Øv Iymw-]v sN-øp-∂p≠v. h-≈ß - m-Sv ho-Sv k-μ¿-in-®p. ho-SnFkv.Un.]n.sF Pn√m {]-knU \p t\-sc \-SØ - p-∂ A-{I-aß - ƒ ‚ v sI- sI A-–p¬ P-∫m¿, Iq- \ym-bo-Ic - n-°m-\m-hn-s√∂pw {]Øp-]d-ºv afi-ew {]-kn-U‚ v XnI-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-SW - s - a∂pw lm-dq¨ I-Sh - Ø - q¿, sk-{I´-dn kn.]n.Fw Pn√m I-Ωn-‰n-bw-Kw k-ao¿ ]p√q°-c, t]m-]p-e¿-{^- ]n l-co-{μ≥ B-hi - y-s∏-´p.

hn-[-h-bp-sS `q-an- a-dn-¨p-hn-ä kw-`-hw: hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-¡v ip-]mÀ-i

Im-™ß - m-Sv: k-cn-Xb - pw im-epta-t\m-\pw Dƒ-s∏-´ tI-kp-Iƒ tI-he - w ssew-Kn-Im-]h - m-Za - m-bn am-{Xw sIm-≠m-Sp-∂X - v B-cp-sS Xm¬-]c - y-am-sW-∂v kn.sF.Sn. bp. A-Jn-te-¥ym sk-{I-´d - nF B¿ kn-‘p. Im-™ß - m-Sv sI. F-kv.C._n. Hm-^n-tk-gvk - v Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ ktΩ-f\ - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bp-≈ h-\nXm k-tΩ-f\ - w D-ZL -v m-S\ - w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-h¿. Nm-\e - p-Iƒ \n-›b - n-°p-∂ A-P≠ - I - f - m-Wv N¿-® sN-øs - ∏-Sp-∂X - .v cm-Py-Øv c-t≠-Im¬ tIm-Sn kv{- Xo-Iƒ-°v sXm-gn-en-√. A-Sp°-f tPm-en sXm-gn¬ ]p-\c - p¬∏m-Z\ - a - m-bn Im-WW - w. F-√m-Øc-Øn-ep-ap-≈ Nq-jW - s - Ø-bpw ]p-dØ - psIm-≠p h-tc≠Xv X-ß-

A-t\z-jn-®v \¬-In-b dn-t]m¿-´n-em-Wv \-S] - S- n-°v ip]m¿-i sN-bX -v s - X-∂v Pn-√m I-eI - S-v ¿ ]n F-kv ap-lΩ-Zv k-Ko¿ tX-Pk - n-t\m-Sv ]-d™ p. \n-ch - [ - n B-tcm]-Wß - ƒ-°v hn-t[-b\ - m-b t_-f hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ tIm¨-{K-kv A-\p-Iq-e A-tkm-kn-tb-j≥ t\-Xmhm-W.v C-Xn-\v ap-ºpw C-t±-lØ - n-s\-Xn-sc \n-ch - [ - n B-tcm-]W - ß - ƒ D-b¿-∂n-cp-∂p. hn-[h - b - p-sS ÿ-eØn-\v H-cp h¿-jØ - n¬ c-≠p-Xh - W - \n-Ip-Xn ]n-cn-®Xm-bn A-t\z-jW - D-tZym-Kÿ - ≥ I-s≠-Øn-bn-cp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v hn-t√-Pn-se ap-gp-h≥ dn-°m¿-UpI-fpw U-]yq-´n I-eI - S-v ¿ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. `q-an hymP tc-J N-a-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v tIm-S-Xn-bn¬ tI-kv \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v.

fp-sS X-s∂ D-Øc - h - m-Zn-Øz-amWv. R-cº - v tcm-Kn-If - p-sS k-aq-lan-√m-Xm-°m≥ \mw X-s∂ cw-KØn-dß - W - s - a-∂pw A-h¿ ]-d™p. {]-kn-U‚ v _n {]-Zo-]v A[y-£X - h-ln-®p. h¿-°n-Mv hn-a≥kv tIm-˛H - m-Un-t\-j≥ kw-ÿm\ sk-{I-´d- n hn hn {]-k∂ - I - p-am-cn ap-Jy-{]-`m-jW - w \-SØ - n. sI Cμn-c, Sn F D-j kw-km-cn-®p. sk-an-\m¿ ap≥-a{- ¥n ]n sI {io-aX - n D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. ap≥ ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv Aw-Kw Atim-I≥ hn-jb - w A-hX - c - n-∏n-®p. C-∂v cm-hn-se 10 \v kn.sF.Sn.bp A-Jn-te-¥ym P-\d - ¬ kn-{I-´d - n X-]≥ sk≥ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f\w D-ZL -v m-S\ - w sN-øpw. sI H l_o-_v, sI in-hI - p-am¿, Fw ]n tKm-]I - p-am¿ kw-km-cn-°pw.

sNdp-]p-g-bn¬ Im-dn-\p ap-I-fn¬ a-cw ho-W \n-e-bn¬

A-go-°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gv-kn-s‚ in-em-ÿm-]-\w a{¥n sI _m_p \n¿-h-ln-°p∂p Wm-\p-aX - n \¬-In-bn-´p-≠v. C-Xns‚ sS-≠¿ D-S≥ hn-fn-°pw. h-be-{]-˛s - N-º√ - n-°p-∂v tdm-Un-\v 2.45 tIm-Sn-bp-sS `-cW - m-\p-aX - n \¬In. Nm¬ _o-®˛v- A - g- o-°¬ Xp-dap-J tdm-Un-\v 15 tIm-Sn-bp-sS FÃn-ta-‰v X-øm-dm-°n-bn-´p-≠v. C°m-cy-Øn¬ \-_m¿-Up-am-bn N ¿-® \-SØ - n h-cn-Ib - m-sW-∂pw a{¥n ]-d™ p. A-\p-_‘ - ku-I-

c-yß - ƒ H-cp-ßp-tºm-gpw A-go°¬ Xp-da - p-J hn-Ik - \ - s - a-∂ ASn-ÿm-\ B-h-iyw bm-Ym¿-Yyam-hm-ØX - v th-Z\ - m-P\ - I - a - m-sW∂v A-[y- £ - X - h-ln-® sI Fw jm-Pn Fw.-F¬.-F. ]-d™ p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw sI Fw k-]v-\, tªm-°v ]-©m-bØw-Kw k-do-\, h-f-]-´-Ww {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-_vZp¿-d-lv -am≥, hm¿-Uv saw-_¿ {]-k-∂, lm¿-_¿ F≥-Pn-\o-bdn-Mv F-Iv-kn-I-yp-´o-hv F≥-Pn-\ob¿ Ir-jv-W≥, -cm-jv-{So-b ]m¿´n t\-Xm-°-fm-b sI kp-tc{μ≥, kn F A-Po¿, kn ]n Znt\-i-≥, kn hn kp-[o¿ _m-_p. Xp-d-ap-J U-b-d-Iv-S¿ tUm.-tP-°-_v tXm-a-kv, tIm-gn-t°mSv t]m¿-´v Hm-^n-k¿ Iym-]v-‰≥ A-{_-lmw hn Ip-c-ym-t°m-kv kw-km-cn-®p. 3.75 tIm-Sn cq-] sN-e-hn-em-Wv Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gv-kv ]-Wn-I-gn-∏n-°p-∂Xv. 12 Ãm-^v Izm¿-t´-gv-kpw H-cp Hm-^n-tk-gv-kv Izm¿-t´-gv-kp-amWv \n¿-an-°p-I.-

do sS-≠¿ hn-fn-®-n-cp-∂p. knhn¬ {]-hr-Øn-Iƒ-°v H-cp sS≠¿ am-{X-am-Wv e-`n-®-Xv. knwKnƒ sS-≠-dn¬ h¿-°v A-hm¿Uv sN-øp-∂-Xn-t\m-Sv [-\-h-Ip∏pw B-kq-{X-W t_m¿-Upw hntbm-Pn-∏v A-dn-bn-®-Xn-\m¬ ho≠pw do sS-≠¿ \-S-Øm≥ Xo-cpam-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-t£]-߃-°v C-S-bn-√m-Ø-hn-[w \-

S-]-Sn-{I-a-߃ ]m-en-®v am-{X-ta {]-hr-Øn \-S-Øm-≥ I-gn-bq. C°m-c-y-Øn¬ h-Ip-∏n-t\m k¿°m-cn-t\m ho-gv-N-bp-≠m-bn-´n-√. \-S-]-Sn {I-a-ß-fp-sS Im-e-Xm-akw am-{X-am-Wv D-≠m-b-sX-∂pw a-{¥n ]-d-™p. \-_m¿-Uv ]-≤X - n-bn¬ I-Æq ¿-˛a - p-g∏ - n-eß - m-Sv tdm-Uv, ]m-ew {]hr-Øn-°v 15 tIm-Sn cq-]b - p-sS `-c-

tam-ãn-¨ -Im-dp-am-bn A-d-kv-änÂ

Kp-−m-\n-b-aw Zp-cp-]-tbm-K¯n-s\-Xn-tc \msf FÂ.Un.F^v. kXy-{Klw

hm-d-âv {]-Xn A-d-ÌnÂ

R-c¼p-tcm-Kn-I-fp-sS k-aq-lambn Xcw-Xm-gv¯-cpXv: F BÀ kn-Ôp

sN-dp-]p-g: sN-dp-]p-g-˛-]-ø-∂q¿ dq-´n¬ _-Pm-Pv tjm-dq-an-\p k-ao]w Im-dn-\p ap-If - n-te-°v a-cw HSn-™p ho-Wp. bm-{X-°m¿ A¬-`p-X-I-c-ambn c-£s - ∏-´p. C-∂s - e ssh-Io´m-Wp kw-`h - w. a-cw ssh-Zyp-Xn I-ºn-I-fn¬ X-´n Im-dn-\p ap-I-fn-te-°v ho-gp∂-Xv I-≠ bm-{X-°m¿ C-d-ßn Hm-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. Im¿ tdm-U-cn-In¬ \n¿-Ønbn-´X - m-bn-cp-∂p.-

20 tIm-Sn-bp-sS ]²-Xn tI-{µ-¯n-\v DS³ k-aÀ-¸n-¡p-w: a-{´n _m_p

Im-k¿-tIm-Uv : B-ip-]-{Xn ]cn-k-c-Øv \n-∂p tam-„n-® Im-dpam-bn bp-hm-hn-s\ tIm-gn-t°m-Sv \n-∂v t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. auΔ¬ kz-tZ-in _-jo-dn(26)s\bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Imk¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-°v ap-∂n¬ \n¿-Øn-bn-´n-cp∂ _w-{_m-W _-Z-cn-b a≥-knen-se hn ]n A-–p¬ k-eo-ans‚ Im¿ tam-„n-® tI-kn-em-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv: hn-[h - b - p-sS `q-an hym-Pt- c-J N - a - ® - v a-dn-®p-hn-‰ kw-L-Øn-\v H-Øm-i-sN-bv-Xp-sIm-SpØ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-°p ip]m¿-i. t_-f hn-t√-Pv Hm-^n-k¿-s°-Xn-sc-bm-Wv \-S] - S- n-°v ip-]m¿-i sN-bvX - X - v. t_-f hn-t√-Pn-se hn-[-h-bm-b \-^o-k-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ 31 sk‚ v ÿ-ew hym-P tc-J N-a® - v \-Kc - Ø - n-se H-cp P-√d - n D-Sa - b - p-sS `m-cy-bp-sS t- ]-cn¬ a-dn-®p-hn-‰n-cp∂p. t_-f hn-t√-Pn¬ \n-∂v \¬-In-b k¿-´n-^n-°‰n-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ _-Zn-bS- p-° c-Pn-kv{- Sm¿ Hm-^n-kn¬ h-®v ÿ-ew c-Pn-ÿ-sN-bvX - X - v. C-Xp-kw-_‘ - n-®v Pn-√m I-eI - S-v ¿-°v \¬-In-b ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v U-]yq-´n I-eI - S-v ¿ F≥ tZ-ho-Zm-kv

Imdn\p ap-I-fn acwhoWp; bm{X¡mÀ AÂ`pXIcambn c-£s¸-«p

am¸n-f-t_- lmÀ-_-dnse {UUv-Pn-Mv

sNm-¢n-bn ho-Sn-\pt\-sc ap-Jw-aqSn A-{Iaw sNm¢n: Im-´n-ap-°n¬ ho-Sn-\p t\sc ap-Jw-aq-Sn B-{I-aWw. I-gn™ Znh-kw cm{Xn H-ºX - c - t- bmsS-bm-Wv Xp-fn-®m¶-≠n an-\¿h ap-kX -v ^ - b - p-sS ho-Sn-\p t\-sc- B{I-aa - p-≠m-bXv. aq-∂wK kw-LwB-{I-aW - Ø - n¬ ho-Sn-s‚ \m-ep `m-KØ - p-ap-≈ P-\¬ - ® - n√p-Iƒ XI¿Øp. P\m-e hm-fp-]t- bm-Kn-®v sh-´n-s∏m-fn-°m≥ {i-an-®n-´p≠v. A-Sp-°f - `m-KØ - p≈ ss]∏pw hb-dnMpw ap-dn-®p am‰n-b \n-eb - nemWv. A-{I-aØ - n-\p ap-ºv ho-´nse ^yq-kv F-Sp-Øpam-‰n-bn-cp ∂p. kw`-hw \-S° - p-tºmƒ ap-k-v X-^bpw `m-cybpw a-°f - p-am-Wv ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂Xv. I-gn-™ Znh-kw cm{Xn Gg-ct- bm-sS ho-Sn\p k-ao]-Øv kw-ib - m-kv] - Z- amb \n-eb - n¬ H-cm-sf ho-´p-Im¿ I≠n-cp∂p. tNmZyw sN-bv-X-Xns\ Xp-S¿ - ∂ - v C-bmƒ Hm-Sn c-£s∏-Sp-Ib - m-bn-cp∂p. A-{I-an-Iƒ Ir-Xyw \n¿-hl - n® ti-jw hm-l\ - Ø - n¬ Ib-dn c£-s∏-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p-sh-∂v ho-

am-ln: am-ln ]-≈n s]-cp-∂m-fn-\v Xp-S° - a - m-bn. C-∂s - e D-®b - ° v- v ]≈n hn-Im-cn ^m. Fw F-®v B‚-Wn A-Ω t{X-kym ]p-Wy-mh - X - nbp-sS Xn-cp-kz-cq-]w ]-≈n-bp-sS B¬-Øm-cb - n-¬ s]m-Xp-Z¿-i\ - Øn-\v h-®t- Xm-sS-bm-Wv Xn-cp-\mfn-\p Xp-S° - a - m-bX - v. ssh-Io-´v \-S∂ Zn-hy ]q-Pb - ° v- v ]p-\e - q¿ cq-]Xm A-[y-£≥ tUm. sk¬-hk - v‰¿ s]m-∂p ap-Ø≥ ap-Jy-Im¿-anI-Xzw h-ln-®p. F-√m Zn-hk - h - pw ssh-Io-´v Ip¿-_m-\b - p-≠m-hpw. s]-cp-∂m-fn-t\m-S\ - p-_‘ - n-®v amln-bn¬ h≥ t]m-en-kv kp-c£ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. ]-≈n-bpsS ap≥-hi - w t]m-en-kv Hu-´tv- ]mkv‰ - v ÿm-]n-®n-´p-≠v.

6 HIv-tSm_¿ 2013 Rmb¿

hn-Zym-\-K¿: hm-d-≠v tI-kv {]Xn-sb hn-Zym-\K - ¿ t]m-en-kv A-dÃv sN-bvX - p. tIm-fn-bS- p-°s - Ø Xm-Pp-±o-\m(33)Wv A-d-Ãn-em-bXv. sX-°n¬ s_-≠n-®m-en-se A-–p¬ \-Po-_n-s\ a¿-±n-® tIkn-se hm-d‚ v {]-Xn-bm-Wv.-

tI-sk-Sp-¯p t_-°¬: hym-Ptc-J \¬-In ]m-kv-t]m¿-´v X-c-s∏-Sp-Øn-b-Xn\v bp-hm-hn-s\-Xn-tc sI-sk-SpØp. sN-º-cn-°-bn-se ap-lv-kn F-∂ X-kv-eo-an-s\-Xn-sc-bm-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv. hym-P Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Upw kv-Iqƒ k¿-´n-^n°-‰pw \¬-In ]m-kv-t]m¿-´v kwL-Sn-∏n-s®∂ ss{Iw-{_m-©v Un-ssh.-F-kv.-]n-bp-sS ]-cm-Xnsb Xp-S¿-∂m-Wv t_-°¬ t]men-kv sI-sk-Sp-Ø-Xv. Im-k¿-tIm-Uv: Hm-t´m ss{U-hsd X-S-™p-\n¿-Øn Ip-Øn-∏-cnt°¬-∏n-® ]-cm-Xn-bn¬ I-≠me-dn-bm-hp-∂ \m-ep-t]¿-s°-Xntc tI-sk-Sp-Øp. A-W-¶q¿ s_-Zn-c-bn-se _n Fw A-–p-√bv-°mWp Ip-tØ-‰-Xv.

I-Æq¿: Kp-≠m-\n-b-aw Zp-cq-]tbm-Kw sN-øp-∂X - n-s\-Xn-tc C-SXp-ap-∂W - n ho-≠pw D-]h - m-kØ - n\v. F¬.-Un.-F^ - v. Pn-√m I-Ωn-‰n \m-sf sF.-Pn. Hm-^n-kn-\p ap-∂n ¬ k-Xy-{K-l k-ac - w \-SØ - p-sa∂p `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p. C ]n Pb-cm-P≥ Fw.-F¬.-F. D-ZL v- m-S\w- sN-øpw. \n-ba - {- ]-Im-cw I-≈t°-kn¬ Ip-Sp-°n P-bn-ee - S- ® - h - cp-sS-bpw \m-Sp-IS- Ø - m ≥ t\m-´nkv \¬-In-bh - c - p-sS-bpw _-‘p°ƒ ]-s¶-Sp-°pw. Kp-≠I - ƒ sskz-cy-hn-lm-cw Xp-Sc - p-tºmƒ

Kp-≠m-\n-ba - w D-]t- bm-Kn-®v P-\{- ]Xn-\n-[n-Is - f-bpw cm-{„o-b ]m¿-´n {]-h¿-ØI - s - c-bpw t]m-en-kv th-´bm-Sp-Ib - m-sW-∂v t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p. t\m-´n-tkm D-Øc - thm \¬-Im-sX-bm-Wv h-en-b∂ - qcn-se sI ]n aq-ks - b B-dp am-ktØ-°v P-bn-ee - S- ® - n-cn-°p-∂X - v. Cu-Zp¬ ^n-Xz-dn-\v Kƒ-^n¬\n-∂p \m-´n-se-Øn-b aq-k-sb A¿-[c - m-{Xn ho-´n¬ I-bd - n-bm-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-®p sIm-≠p-t]m-bXv. ]-ø∂ - q¿ cm-a¥ - f - n [-\c - m-P≥, dn-\o-jv X-et- »-cn, h-S° - p-ºm-Sv C sI {]-Po-jv, sI hn-im¬, Fw c-

ta-i≥, ]n ]n kp-Pn-Øv, h-en-b∂q¿ sI kn \u-^¬ F-∂n-h¿°v \m-Sp-IS- Ø - ¬ t\m-´o-kv \¬In-bn-cn-°b - m-Wv. kz-X{- ¥y-]q¿h C-¥y-bn-se t]m-en-kv hm-gN v- bm-Wv bp.-Un.-F^ - v `-cW - Ø - n¬ \-S-am-Sp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc _lp-P\ - {]-Xn-tj-[a - p-bc - W - w. hm ¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw Fw hn P-bc - m-P≥, kn.-]n.-sF. Pn-√m sk{I-´d - n kn c-ho-{μ≥, hn cm-tP-jv t{]w, l-ao-Zv C-cn-Wm-h,v h¿-°n h´-∏m-d, P-\m¿-±\ - ≥, k-t¥m-jv amhn-e ]-s¶-Sp-Øp.

sk-{I-«-dn-bpw {]-kn-Uâpw C-S-bp-¶p; Ip-¼-f ]-©m-b-¯v {]-kn-Uâv cm-Pn-s¡m-cp-§n Ip-ºf - : ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n F-®v dw-e cm-Pn-k∂ - ≤ - X - {]I-Sn-∏n-®v t\-Xr-Xz-Øn-\v I-Øp \¬-In. ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dnbp-am-bp-≈ A-`n-{]m-b-`n-∂-Xsb Xp-S¿-∂m-Wv cm-Pn-h-bv-°p∂-sX∂p C-h¿ ]-d™ p. ]-©mb-Øv sk-{I-´-dn G-Im-[n-]-Xnsb t]m-se {]-h¿-Øn-°p-Ib - msW-∂pw C-Xn-\v Nn-e eo-Kv AwK-߃ Iq-´p-\n¬-°p-I-bm-sW∂pw {]-kn-U‚ v B-tcm-]n-®p. {]-kn-U‚ v am-{Xw ssI-Im-cyw sN-tø-≠ ]-e Im-cy-ß-fn-epw sk-{I-´-dn C-S-s]-Sp-I-bpw ]-≤Xn-Iƒ A-´n-ad - n-°p-Ib - pw- sN-øp∂-Xm-bn B-tcm-]W - a - p-≠v. ]m¿-´n-bn-se Nn-e Aw-Kß - f - psS ]n-¥p-W-tbm-sS-bm-Wv sk{I-´d - n {]-h¿-Øn-°p-∂X - v. A-kpJ-sØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-kb - n-em-

dw-e bn-cp-∂t- ∏mƒ X-t∂m-Sv B-temNn-°m-sX ]-©m-bØ - n-se eo-Kv Aw-Kß - f - p-sS H-Øm-it- bm-sS ]e Im-cy-ß-fpw sN-bv-Xn-´p-s≠∂pw C-\n-bpw {]-kn-U‚ v ÿm\-Øv Xp-Sc - m-\m-hn-s√-∂pw dw-e ]-db - p-∂p. A-tX-k-a-bw c-≠-c-h¿-jw {]-kn-U‚ v ]-Z-hn-°v ti-jw a-

s‰m-cm-sf {]-kn-U‚m-°m ≥ t\c-tØ X-s∂ [m-c-W-bp-≠m-bncp-∂p. ]n-∂o-Sp-≈ c-≠-c-h¿-jw eo-Kv Aw-Kw ^m-Øn-a A-–p-√Ip-™n-°v {]-kn-U‚ v ]-Z-hn eo-Kv t\-Xr-Xzw hm-Kv-Zm-\w sNbv-Xn-cp-∂-Xm-bn {]-h¿-Ø-I¿ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ C-h-sc-bpw H-gn-hm-°n I-°-fw Ip-≠v hm¿Un¬ \n-∂p-≈ eo-Kw-K-sØ {]kn-U‚m-°m≥ H-cp hn-`m-Kw Nc-Sph-en-°p-∂p-≠v. C-tX Xp-S¿∂m-Wv {]-kn-U‚ v cm-Pn-k-∂≤-X {]-I-Sn-∏n-®Xv. I-gn-™ Ip-d® - v Zn-hk - ß - f - mbn {]-kn-U‚ v ]-©m-b-Øv Hm^n-kn¬ F-Øm-dn-√. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v H-∏p-hb - v°m-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v tI-c-tfm¬-k-h a¬-kc - hn-Pb - n-Iƒ-°v k¿-´n-^n°-‰v hn-Xc - W - w sN-øm-\m-bn-´n-√.

C-þ-K-th-W³-kn-sâ Kp-Ww km-[m-c-W-¡mÀ-¡v e-`n-¡p-s¶¶v D-d-¸m-¡-Ww: No-^v sk-{I-«-dn `cXv `qj³ I-Æq¿: C-˛K - t- h-W≥-kv kw-hn[m-\w \-S∏ - m-°p-∂X - n¬ kwÿm-\w ap≥-]¥ - n-bn-em-sW-∂pw km-[m-cW - ° - m¿-°v C-Xn-s‚ KpWw e-`n-°p-∂p-s≠-∂v D-tZym-Kÿ¿ D-d∏ - m-°W - s - a-∂pw kwÿm-\ No-^v sk-{I-´d- n C sI `c-X` v- q-j¨. I-Æq¿ I-eI - vS- t- d-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw \-S-∏m-°p-∂ tdm-Uv {S-©n-Mv s]¿-an-‰v am-t\-Pv-sa‚ v kn-Ãw D-ZL -v m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bncp-∂p A-t±-lw. d-h\ - yq h-Ip-∏ns‚ hn-hn-[ tk-h\ - ß - ƒ Hm¨sse-\m-bn e-`y- a - m-°p-∂X - n¬ IÆq¿ Pn-√ G-sd ap-t∂m-´p-t]m-bn´p-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. _n.--Fk - F .v -- ≥.--F¬.--, sI.--Fk - .v -C.--_n.--, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Xp-Sß - nb hn-`m-Kß - ƒ tdm-Un¬ Ip-gn-sb-

I-Æq-cn¬ tdm-Uv {S-©n-Mv s]¿-an-‰v am-t\-Pv-sa‚ v kn-Ãw No-^v sk-{I-´-dn kw-ÿm-\ No-^v sk-{I-´-dn C sI `-c-Xv-`q-j¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Sp-°p-tºmƒ P-\ß - ƒ-°v D-≠mhp-∂ _p-≤n-ap-´p-Iƒ ]-ca - m-h[ - n H-gn-hm-°m≥ \m-jW - ¬ C≥-^¿am-‰n-Iv sk‚¿ hn-Ik - n-∏n-® tkm^v‰ - vs - h-bd - m-Wv tdm-Uv {S-©n-Mv s]¿-an-‰v am-t\-Pvs - a‚ v kn-Ãw. tdm-Uv ]-Wn Xo¿-∂ D-Ss - \ ho-

≠pw tdm-Un¬ ss]-∏s -v se≥, tI_nƒ {]-h¿-Øn-Iƒ \-SØ - n-bp-ff tdm-Uv X-I¿-® H-gn-hm-°p-Ib - mWv C-Xp-hg- n e-£y- a - n-Sp-∂X - .v Pn-√m I-eI - vS- ¿ sN-b¿-am-\pw ]n.--Uª - yp.--Un. tdm-Uvk - v F-Ivk - nIyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ sN-b¿-am-

\p-am-bp-f-f Pn-√m-X-e tIm-˛-HmUn-t\-j≥ I-Ω‰ - n-bm-Wv tdm-Uv ap-dn-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂Xv. C-\n ap-X¬ Hm¨-sse-\m-bmWv C-Xn-\p-f-f A-t]-£-Iƒ kzo-Ic - n-°p-I. C-Xn≥-ta¬ k-anXn-bm-Wv A-¥n-aX - o-cp-am-\s - a-Sp°p-I. k-a-b-_-‘n-X-am-bn Xocp-am-\ß - ƒ F-Sp-°m-\pw tdm-Uv X-I¿-® H-gn-hm-°m-\pw e-£y- a - n´m-Wv ]-≤X - n \-S∏ - m-°p-∂X - v. Pn-√m I-e-Iv-S¿ -c-Ø≥ bp tJ¬-°¿ A-[-y-£-X h-ln-®p. Pn-√m C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv Hm-^nk¿ B≥-{Uq-kv h¿-Ko-kv ]-≤Xn A-h-X-cn-∏n-®p. k-_v I-e-Iv-S¿ Sn hn A-\p-]a, A-kn. -I-e-Iv-S¿ A-Yo-em A_v-Zp-√, in-c-kv-X-Zm¿ ]n hn \-fn\n, F.--Un.--Fw. H ap-l-Ω-Zv A-kv-

ew, ]n.--U-ªyp.--Un(tdm-Uv-kv) FIv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ ]n hn i-in-[-c≥, U-]-yq-´n I-e-IvS¿-am¿ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂p I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ A-h-temI-\ tbm-K-Øn-epw No-^v sk{I-´-dn ]-s¶-Sp-Øp. Pn-√m-`-c-WIq-Sw B-hn-jv-I-cn-®p \-S-∏m°n-b A-ar-X-h¿-jn-Wn, hm¬k-eyw F-∂o ]-≤-Xn-Iƒ amXr-Im-]-c-am-sW-∂v A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. Pn-√-bn-se hn-hn-[ ]-≤-Xn-Ifp-sS ]p-tcm-KX - n kw-_‘ - n-®v Ie-Iv-S¿ tUm.--- c-Ø≥ tJ¬-°¿ hn-iZ- o-Ic - n-®p. hn-am-\Ø - m-hf - w, tdm-Uv {]-hr-Øn-Iƒ, C-˛a - W - ¬ ]-≤-Xn, d-h-\yq h-Ip-∏n-se C-˛Un-k{v- Sn-I‰ v- v {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ XpS-ßn-bh - hn-iI - e - \ - w sN-bX v- p.--


2

am-Xm-]n-Xm-¡Ä D-t]-£n-¨ Ip-cp-¶n-s\ ssNÂ-Uv-sse³ G-sä-Sp-¯p

hnti-j§Ä

\-h-cm-{Xn B-tLm-jw Xp-S-§n

Nn-ß-h-\w: ]-\-®n-°m-Sv Z-£nW aq-Imw-_n-bn¬ \-h-cm-{Xn B-tLm-j-߃-°v Xp-S-°-ambn. cm-hn-se H-º-Xn-\v d-h-\yp- a{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv I-em-]-cn]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \-SØn. ssh-Io-´v G-gn-\v \-h-cm-{Xn a-fi-]-Øn¬ tZ-io-b \r-Ø kw-Ko-tXm¬-k-hw B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v ]-©m-_n \r-Ø-cq]-am-b _mw-Kv-Um A-h-X-cn-∏n°-s∏-´p. C-∂v cm-{Xn \m-Z-kuμ-cy-tØm-sS _w-•q¿ {_-tZ-gvkn-s‚ kw-Ko-X k-Z-kv \-S°pw. 11\m-Wv {K-Ÿ-]q-P-bpw ]qP-h-bv-∏pw. 14\v ]p-e¿-s® \m-ep ap-X¬ hn-Zym-cw-` N-S-ßp-Iƒ \S-°pw.

tem-dn C-Sn-¨v H-cmÄ-¡v ]-cn-¡v sN-ß-∂q¿: Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®v H-cmƒ-°v ]-cn-t°-‰p. B-e hmte-Øv ]p-Ø≥-ho-´n¬ cm-L-hIp-dp-∏n (76)s\-bm-Wv X-e-bv-°v Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS Xn-cph-√-bn-se kz-Im-cy sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. C∂-se cm-hn-se 10\v B-em-bn-¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. kv-Iq-´dn¬- -k-©-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ C-bm-sf a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\n-sStem-dn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

]-gv-kv I-f-ªp-In-«n sN-ß-∂q¿: F.Sn.Fw Im¿-UpIƒ, Xm-t°m¬-°q-´w, ]-Ww F-∂n-h-b-S-ßn-b ]-gv-kv I-f™p-In-´n. tkm-fn tkm-a≥, F-∂-bm-fns‚ t]-cn-ep-≈ F-kv._n.Sn, sF.kn.sF.kn.sF _m-¶p-Ifp-sS t]-cn-ep-≈ Fw. Sn.Fw Im¿-Up-I-fpw ]-gv-kp-am-Wv C-∂se ssh-Io-´v \m-en-\v sN-ß∂q¿ B¬-Ø-d-°-h-e-bn¬ h®v I-f-™p-In-´n-b-Xv. D-S-a-ÿ¿ sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv tÃ-j-\pam-bn _-‘-s∏-S-Ww.

Sn-¸À tem-dn ]n-Sn-Iq-Sn sN-ß-∂q¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn a-Æp I-S-Øn-b Sn-∏¿ tem-dn ]nSn-Iq-Sn tIm-S-Xn-bv-°v ssI-am-dpI-bpw ss{U-h¿-s°-Xn-tc tIsk-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xp. sI.F¬ 30 kn 3623 tem-dn-bpw ss{U-h-dm-b F-Æ-bv-°m-Sv, _p[-\q¿, l-cn `-h-\-Øn¬, hnt\m-Zv-Ip-am¿ (33)Dw B-Wv ]n-Snbn-em-b-Xv. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿s® aq-∂n-\v A-co-°-c ap-f-°p-g tdm-Un¬ a-Æv I-S-Øp-tºmƒ sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-SpI-bm-bn-cp-∂p.

6 HtŒm_¿ 2013 Rmb¿

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

A-izn-s\ ssN¬-Uv-sse≥- {]-h¿-Ø-I¿- G-s‰-Sp-Øv- cm-Pm-°m-Sv- I-cp-Wm-`-h-≥ A-[n-Ir-X¿°p ssI-am-dp-∂p

I-´-∏-\: am-Xm-]n-Xm-°ƒ D-t]£n-® c-≠-c am-kw {]m-b-am-b B¨-Ip-™n-s\ ssN¬-Uvsse≥ G-s‰-Sp-Øp. I-´-∏-\ Ccp-]-tX-°¿ ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ cm-tP-jv-˛-\o-Xp Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ A-izn-s\-bm-Wv G-s‰-SpØ-Xv. cm-tP-jpw \o-Xp-hpw XΩn¬ I-e-lw ]-Xn-hm-bn-cp-∂p. I-gn-™- Zn-h-k-hpw C-h¿ XΩn¬ h-g-°p-≠m-bn. C-tX -XpS¿-∂v \o-Xp Ip-™n-s\ k-ao-]sØ I-ep-¶n-\-Sp-Øv D-t]-£n®p. hn-h-c-a-dn-™v cm-tP-jv FØn Ip-´n-sb cm-tP-jn-s≥-d AΩ-bp-sS ]-°-se-Øn-®p. C-∂se cm-hn-se ho-≠pw C-cp-h-cpw X-Ωn¬ {]-iv-\-ap-≠m-bn. C-tXmsS cm-tP-jn-s≥-d A-Ω Ip-´n-sb t\m-°m≥ I-gn-bn-s√-∂v ]-d™v Xn-cn-sI G¬-∏n-®p. cm-tPjv Ip-´n-bp-am-bn I-´-∏-\ t]m-en-

tIm-«-bw sa-Un-¡Â tIm-f-Pn 32 \-gv-kp-am-sc ]n-cn-¨p-hn-«p B¿-∏q-°-c: sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn-se Xm¬-°m-en-Im-Sn-ÿm-\Øn-e-pw F≥.F-®v.B¿.F-Ωn-ep-am-bn tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ \-gv-kp-am-sc ]n-cn®p-hn-´p. Xm¬-°m-em-Sn-ÿm-\-Øn-¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ 18Dw F≥.B¿.F®v.F-Ωn-se 14Dw t]-sc-bm-Wv ]n-cn-®p-hn´-Xv. Im-em-h-[n ]q¿-Øo-I-cn-®-Xn-s\ XpS¿-∂v Xm¬-°m-en-I- hn-`m-K-Øn-se-bpw tZ-io-b ^-≠v e-`n-°m-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ F≥.B¿.F-®v.F-Ωp-Im-sc-bpw H-gn-hm°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ sa-bv, Pq¨ am-k-ß-fn¬ ]-I¿-®-∏-\n hym-]-I-am-bt∏m-gm-Wv 18 \-gv-kp-am-sc Xm¬-°m-en-Iam-bn \n-b-an-®-Xv. B-ip-]-{Xn k-μ¿-i-\Øn-s\-Øn-b B-`y-¥-c-a-{¥n ap-ºm-sI B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ \¬-In-b hn-h-c-

sØ -Xp-S¿-∂v ap-Jy-a-{¥n-bpw B-tcm-Kya-{¥n-bp-am-bn B-tem-Nn-® ti-j-am-bncp-∂p \-gv-kp-am-sc \n-b-an-®-Xv. F-∂m¬ ]-\n _m-[n-X-cp-sS F-Æw Ip-d-bp-∂-Xn-\-\p-k-cn-®v C-h-sc a-‰p hm¿-Up-I-fn-te-°v am-‰n-bn-cp-∂p. U-bmen-kn-kv, lr-Z-b- i-kv-{X-{In-b hn-`m-Kw F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bn-cp-∂p Xm¬-°m-enI- \-gv-kp-am-cp-sS tk-h-\w Iq-Sp-X-em-bn D-≠m-bn-cp-∂-Xv. C-h-sc H-gn-hm-°n-b-Xn\m¬ tcm-Kn-Iƒ-°v _p-≤n-ap-´v t\-cn-tS≠n-h-cpw. tZ-io-b {Km-ao-W sl¬-Øv- anj-s‚ Io-gn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ tPm-en sN-øp-∂-h¿-°v F≥.B¿.F-®v.F-Ωn-s‚ ^-≠n¬ \n∂m-Wv i-º-fw \¬-tI-≠-Xv. F-∂m¬ ^-≠v e-`y-a-√m-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ Po-h-\°m-sc ]n-cn-®p-hn-Sp-∂-Xp aq-ew Zp-cn-Xw

A-\p-`-hn-°p-∂-Xv tcm-Kn-I-fm-Wv. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ ssK-\-t°m-f-Pn hn-`m-Kw Iq-Sm-sX 28 hm¿-Up-Iƒ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. sa-Unkn≥, k¿-P-dn, \yp-tdm-k¿-P-dn, lr-t{Zmlw, lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b, s\-t{^m-f-Pn, t{Sm-a-sI-b¿ sk‚¿ F-∂n-h-S-ß-fn-se Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn-epw c-≠p-ikv-{X-{In-b Xn-tb-‰-dn-epw A-Xym-ln-X hn-`m-K-Øn-epw \-gv-kp-am-cp-sS tk-h-\w B-h-iy-am-Wv. F-∂m¬ 231 ÿn-cw \-gv-kp-am-cpw Bip-]-{Xn hn-I-k-\ k-an-Xn \n-b-an-® 73 t]-cp-w tN¿-Øv 304 \-gv-kp-am¿ am-{X-amWv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnep-≈-Xv. tcm-Kn-I-fp-sS ]-cn-N-c-W-Øns‚ t]-cn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ B-t£-]ß-fpw A-k-`y- h¿-Ø-am-\-ß-fpw t\-cn-

Sp-∂-Xv \-gv-kp-am-cm-Wv. ]-I¬ k-a-b-ßfn¬ aq-∂p-t]-cpw cm-{Xn k-a-b-ß-fn¬ c≠p-t]¿ -ho-X-hpw \-gv-kp-am-cm-Wv hm¿Up-I-fn¬ Uyq-´n-bp-≈-Xv. 50\pw 100\p-anS-bn¬ tcm-Kn-I-fp-≈ hm¿-Un¬ am-{X-amWv C-{X-bpw t]-sc Uyq-´n-°m-bn \n-tbmKn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ tcm-Kn-Iƒ Ip-d-hp-≈ hm¿Up-I-fn¬ H-cp \-gv-kn-s\ am-{X-am-Wv Uyp-´n-bv-°p \n-b-an-°p-∂-Xv. A-Xn-\m¬ B-h-iy-am-b \-gv-kp-am-sc D-S≥ \n-b-an®v tcm-Kn-I-fp-sS B-i-¶ H-gn-hm-°-W-sa∂m-Wv B-h-iyw. Cu am-kw 11\p \-S-°p∂ B-Zy F-®v.Un.kn tbm-K-Øn¬ Xs∂ \-gv-kp-am-cp-sS Ip-d-hv kw-_-‘n-® hn-j-b-Øn-\v Xo-cp-am-\w D-≠m-°p-sa-∂v B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. Sn-Pn tP-°_v tXm-a-kv ]-d-™p.

X-«n-s¸-¶p ]-cm-Xn; B-¸nÄ {So Nn-äv-kn-sâ tIm-g-t©-cn im-J-bn sd-bv-Uv te-°p am-‰p-I-bm-Wv sN-bv-X-Xv. tkm-fm¿ hn-hm-Zw I-Øn-bp-b¿∂-t∏mƒ kw-i-b-Øn-s‚ \n-gen-em-b Cu Nn-´n ÿm-]-\w Imem-h-[n ]q¿-Øn-bm-°n-b-h¿°pw \n-›n-X k-a-b-Øv ]-Ww \¬-Im-sa-∂v hm-Kv-Zm-\w \¬-Inb-h¿-°pw ]-Ww Xn-cn-®p \¬Im-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv ]cm-Xn-Iƒ D-b¿-∂-Xv. ap-Jy-a-{¥n-bpw B-`y-¥-c a{¥n-bpw {]-Xn ]-´n-I-bn¬ tN¿°-s∏-´-tXm-sS B-∏nƒ-{So-°v F-Xn-sc-bp-≈ F-√m A-t\z-jW-ß-fpw \n-e-®p. C-Xn-\n-Sbn¬ tIm-S-Xn C-S-s]-S-ep-I-sf Xp-S¿-∂m-Wv k¿-°m¿ ho-≠pw A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®-Xv. tIm-g-t©-cn tIm-f-Pv tdm-Unep-≈ im-J-bn¬ am-{Xw tIm-Sn°-W-°n-\p cq-]-bp-sS \n-b-aw ew-Ln-®p--≈ C-S-]m-Sp-I-fp-sSbpw a-‰pw tc-J-Iƒ A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xm-bn-´m-Wv A-dn-bp∂-Xv.

cp-h-√, ]-¥-fw, A-Sq¿, dm-∂n F∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv im-J {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. kw-ÿm-\-sØ cPn-kv-t{S-j≥ sF-Pn c-Lp-\m-Ys‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw B-∏nƒ {So Nn-´n-^-≠n-s‚ kw-ÿm-\sØ 101 im-J-I-fn-epw sd-bv-Uv \-S-Øm≥ \n¿-tZ-in-®-X-\p-k-cn®m-Wv tIm-g-t©-cn-bn-epw sd-bvUv \-S-∂-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn-se a-‰v A-©p im-J-I-fpw H-cm-gv-N aptº {]-h¿-Ø-\w C-√m-sX ]q-´nb-Xm-bn-´m-Wv A-dn-™-Xv. ]Ø-\w-Xn-´-bn¬ Xp-d-∂p {]-h¿Øn-® G-I {_m-©m-Wv tIm-gt©-cn-bn¬ D-≠m-bn-cp-∂-Xv. Ct∏mƒ tIm-b-º-Øq¿, _mw•q¿, ssl-Z-cm-_m-Zv F-∂n-hn-Sß-fn-se do-Py-\¬ Hm-^n-kpIƒ-°v ]p-d-ta Zp-_-bn¬ A-S°w do-Py-\-¬ Hm-^n-kp-I-fpw 101 {_m-©p-I-fp-am-Wv Cu Nn-´n^-≠n-\p-≈-Xv. 25,000 cq-]-bp-sS Nn-´n \-S-Øm-\m-Wv c-Pn-kv-{Sm¿

A-\p-hm-Zw \¬-In-bn-´p-≈-Xv. F-∂m¬ H-cp- tIm-Sn-bpw A[n-e-[n-Iw cq-]-bp-sS Nn-´n-I-fmWv Cu ÿm-]-\w \-S-Øn- h-∂ncp-∂-Xv. \m-ep X-h-W-I-f-S®m¬ 25 e-£w cq-] \¬-Ipw F∂p-h-sc-bp-≈ tam-l-\ hm-Kv-Zm\w \¬-In-bm-Wv C-h¿ D-]-t`m‡m-°-sf B-I¿-jn-®n-cp-∂-Xv. \m-ep X-h-W-I-f-S-®v ss]-k-bv°p th-≠n F-Øp-tºmƒ ]Ww \¬-Im-sX `-c-W- kzm-[o-\hpw t]m-en-kn-s\-bpw D-]-tbmKn-®v _-‘-s∏-´-h-sc a-S-°n Ab-bv-°p-I-bm-Wv C-h¿ sN-øp∂-Xv. ]m-ºm-Sn-bn¬ B-cw-`n-® ÿm-]-\-Øn-s‚ sl-Uv Hm-^nkv tIm-´-bw t_-°¿ P-Mv-j\n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn-\n-Sbn¬ {]-tZ-i-sØ t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ B-∏nƒ-{So Nn-‰v-kns\-Xn-tc \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ D-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sl-Uv Hm-^n-kv X-s∂ I-™n-°p-gn-bn-

Ip-cy³-kv H-]v-än-¡Â-kv sa-Km \-dp-s¡-Sp-¸v-

hm-K-a¬ tdm-Un Nm-¡n-Â-s¡«n am-en-\yw X-Åp-¶p

h-\y-Po-hn hm-cm-tLm-jw kw-Øm-\-X-e k-am-]-\w F-«n-\v

B-e-∏p-g: Ip-cy≥-kv H-]v-‰n-°¬-kv D-]-t`m-‡-°ƒ-°m-bn kw-LSn-∏n-® Ip-cy≥-kv {Km‚ v H-]v-‰n-Iv- s^-Ãn-h¬-˛ 2013s‚ sa-Km- \-dps°-Sp-∏v \-S-∂p. B-e-∏p-g {]-kv ¢-∫v lm-fn¬ N-e-®n-{X- Xm-cw ic-Wy-tam-l≥, hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn B-e-∏p-g Pn-√m- P-\-d¬ -sk-{I-´-dn k-_n¬-cm-Pv F-∂n-h-¿ -tN¿-∂m-Wv \-dps°-Sp-Ø-Xv. H-∂mw k-Ωm-\-am-b -tlm-≠- C-tbm¨ Im-¿ am-th-en°-c I-√n-ta¬ F-_n- hn-√-bn¬ F-_n-°v e-`n-®p. c-≠mw k-Ωm-\-am-b B-Iv-So-h kv-Iq-´-dp-Iƒ-°v \n-Jn¬ kn Ipdp-∏v kzm-Xn F≥-\ 256 B-ep-h, sI.Fw. B-Zn-Xy≥ ]-≈-Øp-dØp P-Mv-j≥ ]m-c-∏-n-≈n I-S-h-{¥, Ko-Xm-Ip-am-cn \m-cm-b-Wo-bw I-e-hq¿, im-¥-Ω tXm-´p-ho-´o¬ lu-kv I-cp-hm-‰, cm-a-N-{μ≥ -\mb¿ {io-c-Rv-Pn-\n- lu-kv N-ß-\m-t»-cn, Pn-Pn h¿-Ko-kv B-‰p-]p-dØv ao-aTw tIm-´-bw F-∂n-h-cpw A¿-l-cm-bn. Ip-cy≥-kv {Kq-∏v kn.C.-H. k-Æn t]mƒ N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-®p.

Xo-t°m-bn: hm-K-a¨ tdm-U-cnIn¬ Nm-°n-\p-≈n-em-°n-b a-men-\yw sIm-≠p-h-∂v X-≈p-∂Xv ]-Xn-hm-bn. I-gn-™ Ip-sd Znh-k-ß-fn-em-bn Xo-t°m-bn ]≈n-°pw Su-Wn-\pw C-S-bn-ep≈ {]-tZ-i-Øm-Wv am-en-\y߃ \n-t£-]n-°p-∂-Xv. am-en\yw No-™-fn-™v ]-cn-k-c-hmkn-Iƒ-°pw Im¬-\-S-bm-{X°m¿-°pw Zp¿-K-‘w D-≠m-°p∂p. C-Xn-s\-Xn-sc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

A-¨³-tIm-hn B-än Hcmsf Im-Wm-Xm-bn sN-ß-∂q¿: A-®≥-tIm-hn¬ B-‰n¬ a-W¬-hm-c¬ sXm-gnem-fn-sb Im-Wm-Xm-bn. ]p-¥-eØ m - g w t X m - ´ Øn¬-ho´n¬ c-ho{μ≥- ] n- ≈ (62) B-Wv cm-hn-se 11\v tXm-´Øn¬-I-Shn¬ Ip-fn°m-\n-d-ßpc-ho-{μ≥-]n-≈ t º m ƒ Im¬-h-gpXn ap-ßn-Øm-W-Xv. t]m-en-kpw ^-b¿-t^m-gv-kpw Xn-c-®n¬ Xp-Scp-∂p.

tIm-g-t©-cn: B-∏nƒ {So Nn-‰vkn-s‚ tIm-g-t©-cn im-J-bn¬ sd-bv-Uv. tc-J-Iƒ ap-gp-h≥ ]n-Sns®-Sp-Øp. Nn-´n ^-≠n-s‚ a-dhn¬ h≥ X-´n-s∏-∂p ]-cm-Xnbpw D-b¿-∂p. sI sP sP-bnw-kv sN-b¿-am-\m-bp-≈ Nn-´n-ÿm-]\-Øn¬ tIm-´-bw t]m-en-kv No^n-\p e-`n-® 5,000e-[n-Iw ]-cmXn-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \S-∂ sd-bv-Un-em-Wv h≥ A-gn-aXn- I-s≠-Øm≥ I-gn-™-Xv. tIm-g-t©-cn A-kn-Â v cPn-kv-{Sm¿ Nn-‰v-kv A-l-Ω-Zv I_o-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]men-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS DtZym-K-ÿ-∑m¿ \-S-Øn-b sd-bvUn¬ sd-t°m-Up-I-fpw ^-b-epI-fpw c-io-Xp-I-fpw Dƒ-s∏-sSbm-Wv A-[n-Ir-X¿ I-Ã-Un-bnse-Sp-Ø-Xv. 101 {_m-©p-I-fp-≈ B-∏nƒ {So Nn-´n-^-≠n-\v ]-Ø-\w-Xn-´bn¬ B-dv im-J-I-fm-Wp-≈-Xv. tIm-g-t©-cn, ]-Ø-\w-Xn-´, Xn-

a-d-bqÀ Su-Wn I-c-Sn C-d-§n a-d-bq¿: -Su-Wn-epw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw I-c-Sn Np-‰nØn-cn-™-Xv a-d-bq¿ \n-hm-knI-sf `o-Xn-bn-em-gv-Øn. cm-{Xn H-t∂m-sS a-d-bq¿ Su-Wn-epw ]p-e¿-t® 5.45\v a-d-bq-cn¬ \n∂v c-≠p In-tem-ao-‰¿ A-I-se a-™-s∏-´n ta-J-e-bn-ep-am-Wv I-c-Sn-sb I-≠-Xv. cm-{Xn _-kv Ãm‚n-\v k-ao]w ss\-‰v ]-t{Sm-fn-Mv \-S-ØpI-bm-bn-cp-∂ t]m-en-kv kwL-am-Wv P-em-en-s‚ X-´p-I-Sbv-°p k-ao-]w I-c-Sn-sb BZyw I-≠-Xv. cm-{Xn-bn¬ SuWn¬ I-dp-Ø cq-]w I-≠v ]n¥p-S¿-∂ t]m-en-kv I-c-Sn-bmsW-∂v a-\- n-em-b-t∏mƒ h\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cp-sS k-lm-bw B-h-iy-s∏-Sp-I-bmbn-cp-∂p. t]m-en-kpw h-\w-h-

kv -tÃ-j-\n-se-Øn ]-cm-Xn \¬-In-b ti-jw ssN¬-Uvsse≥ Hm-^n-kn-\p k-ao-]-sØ tU sI-b-dn¬ Ip-™n-s\ G¬∏n-°m≥ Xp-S-ßn. hn-h-c-a-dn-™v ssN¬-Uv- sse≥ {]-h¿-Ø-I¿ C-S-s]-´p. sN-b¿-am-s\ hn-h-c-adn-bn-°p-I-bpw cm-Pm-°m-Sv I-cpWm `-h-\n¬ G¬-∏n-°m≥ At±-lw \n¿-tZ-in-°p-I-bp-am-bncp-∂p. I-cp-Wm-`-h≥ A-[n-Ir-X¿ F-Øp-∂-Xn-\p sXm-´p-ap-ºv AΩ \o-Xp Ip-´n-sb G-s‰-Sp-°m≥ F-Øn-sb-¶n-epw sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\v A-t]-£ \¬-Im≥ \n¿-tZ-in-®v I-cp-Wm `-h≥ A-[n-Ir-X¿ Ip-´n-sb cmPm-°m-t´-°p sIm-≠p-t]m-bn. cm-tP-jv I-´-∏-\-bn-se Hm-t´m ss{U-h-dm-Wv. C-h¿-°v aq-∂v hb-kp-≈ a-s‰m-cp Ip-´n-bp-ap-≠v.

a-d-bq¿ a-™-s∏-´n `m-K-Øv ]p-e¿-s® I-≠ I-c-Sn Ip-∏pw H-Øp-tN¿-∂v P-\-hmk tI-{μ-Øn¬ \n-∂p I-c-Snsb h-\-Øn-te-°v Xp-c-Øm≥ {i-an-s®-¶n-epw I-cn-ºn≥ tXm´-Øn¬ H-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

I-c-Sn-sb Im-Wm-Xm-b-tXm-sS a-d-bq¿ F-kv.sF cm-a-N-{μs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-cn-k-c hm-kn-Iƒ-°v t^m-Wn-eq-sS F-√m ho-Sp-I-fn-epw sse-‰pIƒ C-Sm-\pw t\-cw ]p-e-cp-∂Xp-h-sc ]p-d-Øn-d-ßp-∂-Xv Hgn-hm-°-W-sa-∂pw \n¿-tZ-iw \¬-In. ]p-e¿-t® 5.45\m-Wv Ic-Sn ho-≠pw {]-Xy-£-s∏-´-Xv. C-cp-h-i-Øpw N-μ-\ kw-c-£W-Øn-\v D-b-c-Øn-ep-≈ then ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xn-\m¬ h-\-Øn-te-°v t]m-hm≥ I-gnbm-sX I-c-Sn tdm-Un¬ Ip-Spßp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-Sp-X¬ {]-tZ-i-hm-kn-I-fpw hm-l-\ß-fpw F-Øn-b-t∏mƒ kw-c£-W th-en-bn¬-°q-Sn ]n-Sn®p-I-b-dn h-\-Øn-\p-≈n-te-°v Hm-Sn c-£-s∏-´p.

Ip-a-fn: h-\y-Po-hn hm-cm-tLm-j-Øn-s‚ kw-ÿm-\-X-e k-am-]\w Ip-a-fn-bn¬ \-S-°pw. C -F-kv _n-Pn-tamƒ Fw.F¬.F-bp-sS A-[y-£-X F-´n-\v ssh-Io-´v \m-en-\v Ip-a-fn tlm-fn-tU- tlm-an¬ tN-cp-∂ k-tΩ-f-\w a-{¥n A-\q-]v tP-°-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-hn-[ a-¬-k-c-ß-fn¬ hn-P-bn-I-fm-b-h¿-°v No-^v hn-∏v ]n -kn tPm¿-Pv k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-°pw. ]n -Sn tXm-a-kv Fw.]n ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. tZ-io-b I-Sp-hm kw-c-£-W A-tXm-cn-‰n saw-_¿ sk-{I-´-dn cm-tP-jv tKm-]m¬ h-\y-Po-hn kw-c-£-W k-tμiw \¬-Ipw. Pn-√m- ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw -Sn tXm-a-kv, A-gpX tªm-°v- ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v im-¥n c-ta-iv, Ip-a-fn {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv ]n cm-a¿, {Xn-X-e ]-©m-b-Øv Aw-Kß-fm-b Fw -Fw h¿-Ko-kv, kp-tc-jv- _m-_p, B≥-kn sP-bnw-kv, hn -hn t{K-kn-°p-´n, C-t°m -U-h-e-]v-sa‚ v I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b ssl-t{Zm-kv ao-cm≥, ]n -sP sk-_m-Ãy≥, sI -]n Hu-tk-^v, sI -hn kp-{_-a-Wyw kw-km-cn-°pw.

A-Rv-P-en h-[-w: aq-¶mw `m-cy \Â-In-b tI-kv ]n-³-h-en-¸n-¡m³ \o-¡w N-ß-\m-t»-cn: B-Zy `m-cysb hm-K-a-Wn¬ sIm-°-bn¬ X-≈n sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tIkn¬ A-d-Ãn-em-b `¿-Øm-hv {]-Zo-]n-s\-Xn-tc -aq-∂mw `m-cy h-S-t°-°-c kz-tZ-in kn-\n \¬-In-b tI-kv ]n≥-h-en-∏-n°m≥ \o-°w. A-Xn-s‚ `m-Kam-bn C-h-cp-sS A-`n-`m-j-I≥ I-gn-™ Zn-h-kw tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-s®-¶n-epw ]-cm-Xn-°mcn t\-cn-´v lm-P-cm-bm-¬ am-{Xta ]-cm-Xn ]n≥-h-en-°m-\m-hqsh-∂v N-ß-\m-t»-cn H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-tv-{S-‰v F Fw _jo¿ \n¿-tZ-in-°p-I-bm-bn-cp∂p. X-s∂ im-co-cn-I-am-bpw am\-kn-I-am-bpw ]o-Un-∏n-®p- h©n-°p-I-bm-bn-cp-s∂-∂pw Xs‚ hn-hm-l-Øn-\p {]-Zo-]ns‚ am-Xm-]n-Xm-°ƒ km-£nbm-bn-cp-s∂-∂pw Im-Wn-®v akv-I-‰n¬ \-gv-km-b kn-\n G-

Xm-\pw Zn-h-k-߃-°p ap-ºmWv C-˛-sa-bn¬ h-gn tI-kv At\z-jn-°p-∂ N-ß-\m-t»-cn kn.sF \n-jm-Zv-tam-\p ]-cmXn \-¬-In-b-Xv. ]-cm-Xn kzo-Icn-® kn.sF s]m≥-Ip-∂w Pbn-en¬ I-gn-bp-∂ {]-Zo-]n-s\ I-Ã-Un-bn¬ hm-ßp-I-bpw XpS¿-∂v c-≠m-a-Xpw A-d-Ãv sNbv-Xv C-bm-sf tNm-Zyw sN-bvXp h-cn-I-bm-Wv. A-ta-cn-°bn¬ I-gn-bp-∂ {]-Zo-]n-s‚ amXm-]n-Xm-°ƒ-°pw F-Xn-sc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-´p-≠v. A-h-sc \m-´n¬ F-Øn-®v tNm-Zyw sN-øm-\p-≈ \-S-]-SnIƒ B-cw-`n-®-Xn-\p ]n-∂mse-bm-Wv tI-kv ]n≥-h-en-°p∂-Xm-bn Im-Wn-®v A-`n-`m-jI≥ ap-tJ-\ kn-\n tIm-S-Xnsb k-ao-]n-®-Xv. CtX XpS¿∂v kn-\n-sb-bpw Iq-Sp-X¬ tNm-Zy-w sN-tø-≠n-h-cp-sa∂m-Wv t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv.

\n-c-h-[n tam-j-W-t¡-kn-se {]-Xn ]n-Sn-bn- A-Sq¿: A-Sq¿ \n-hm-kn-I-sf B-i-¶-bp-sS apƒ-ap-\-bn¬ \n¿Øn- Zn-h-k-ß-tfm-fw tam-j-W ]-c-º-c \-S-Øn-b {]-Xn-sb s]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. am-th-en-°-c Ipd-Øn-Im-Sv C-S-a¨ 34 N-cp-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ k-ta-jv (28) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. c-≠m-gv-N sIm-≠v 15 I-S-I-fn-epw sk‚ v tPm¨-kv I-tØm-en-° ]-≈nbp-sS Ip-cn-i-Sn-bn-ep-am-Wv Cbmƒ tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. aq-∂p Zn-h-k-ß-fn-em-bn ASq¿ Su-Wn-se tem-Uv-Pn¬ ap-dnsb-Sp-Øv X-ßn-b kp-tc-jv cm{Xn-Im-e-ß-fn¬ tam-j-W-hpw ]-I¬ k-a-b-ß-fn¬ D-d-°-hpw Sn.hn Im-W-ep-am-bn-cp-∂p ]-Xnhv. A-Sq-cn-ep-≈ _-Ãv t_-°-dnbn¬ tam-j-Ww \-S-Øp-∂ Zriy-߃ kn.kn.Sn-.hn Im-a-dbn¬ ]-Xn-™n-cp-∂p. t]m-enkn-\p e-`n-® Zr-iy-߃ H-cp {]tZ-in-I Nm-\-en-\p kw-t{]-£W-Øn-\m-bn \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xp Im-Wm-\n-S-bm-b kp-tc-jv

A-∂p X-s∂ A-hn-sS \n-∂v apßn. I-gn-™ Zn-h-kw I-‰m-\Øp-≈ lm¿-Uv sh-b¿ tjm-∏v Ip-Øn-Xp-d-°p-∂-Xn-\n-S-bn-emWv am-th-en-°-c Ip-d-Øn-Im-Sv s]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xv. BWn-∏m-c-bpw kv-{Iq-ss{U-h-dpw am- { X- a p- ] - t bm- K n- ® m- b n- c p- ∂ p tam-j-Ww. s]m-en-kv tNm-Zyw sN-ø-en¬ G-Xp h-en-b ]q-´pw C-Xp-]-tbm-Kn-®v s]m-fn-°m-sa∂v kp-tc-jv Im-´n-s°m-Sp-Øp. A-Sq-cn¬ I-gn-™ Zn-h-k-ßfn-em-bp-≠m-b F-√m tam-j-Wß-fpw \-S-Øn-b-Xv Xm-\m-sW∂v kp-tc-jv s]m-en-kn-t\m-Sv kΩ-Xn-®n-´p-≠v. hn-bq¿ sk≥{S¬ P-bn-en¬ \n-∂v aq-∂-c h¿j-sØ X-S-hp-in-£ I-gn-™v ]p-d-Øn-d-ßn-b kp-tc-jv ho≠pw tam-j-W-Øn-te-°p Xn-cnbp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-Sp-X¬ sXfn-sh-Sp-∏n-\m-bn {]-Xn-sb hn-´pIn-´p-∂-Xn-\p am-th-en-°-c tImS-Xn-bn¬ A-t]-£ \¬-Ip-sa∂v A-Sq¿ s]m-en-kv A-dn-bn-®p.

hn-hn-[ ]-²-Xn-IÄ-¡m-bn A-c-t¡m-Sn A-\p-h-Zn-¨p sN-ß-∂q¿: Xn-cp-h≥-h-≠q¿ {Km-a-]-©m-b-Øn-se G-gmw hm¿-Un¬ hn-hn-[ ]-≤-Xn-Iƒ°pw hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃°p-am-bn 47.50 e-£w cq-] A-\ph-Zn-®p. ssh-iy-Øn¬ ]-Sn Iv-\m-\b ]-Sn tdm-Un-\v Fw.-F¬.F ^-≠n¬ \n-∂v 10 e-£-hpw, ss]-Xr-Iw s]-cp-ap-‰-Øv tdmUn-\v ta¬-∏m-ew ]-Wn-bm≥ ]n.sF.]n bn¬ \n-∂pw 11 e-£hpw N-°m-e-bn¬ Im-c-bv-°m-Sv ]-Sn tdm-Uv, am-cm-ap-‰-Øv tdm-Uv F-∂n-h-S-ß-fn-se ta-ev-]m-e߃-°v Pn-√m ]-©m-b-Øv \n∂pw 15 e-£-hpw A-¶-W-hm-Sn sI-´n-S \n¿-Ωm-W-Øn-\v B¿.sF.-Un.-F-^v ¬ \n-∂v G-gv e£-hpw sIm-√w ]-d-ºn¬ tdmUn-\v c-≠-c-e-£-hpw A-\p-h-Zn®n-´p-≠v. {Km-a-]-©m-b-Øv AwKw a-\p sX-t°-S-Øv \-ev-In-b \n-c-h-[n \n-th-Z-\-ß-fp-sS ^-eB-∏nƒ {So Nn-‰v-kn-s‚ tIm-g-t©-cn im-J-bn¬ D-tZymK-ÿ¿ am-bm-Wv hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\߃-°v ]-Ww A-\p-h-Zn-®n-´psd-bv-Uv \-S-Øp-∂p ≈-Xv.

Km-Ôn-{Kmw ]-²-Xn: ]-«n-I-Pm-Xn tIm-f-\n-bn H-cp tIm-Sn-bp-sS hn-I-k-\w-þ sN-¶n-¯-e A-Sn-am-en: tI-c-fm {]-tZ-iv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n- Nn-√n-tØm-Sv ]´n-I-Pm-Xn tIm-f-\n-bn¬ H-cp tIm-Sn- cq-]-bp-sS hn-I-k-\ ]-≤Xn-Iƒ Km-‘n-{Kmw ]-≤-Xn {]Im-cw \-S-∏m-°p-sa-∂v sI-.]n.]n.-kn {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN∂n-Ø-e {]-Jym-]n-®p. Nn-√n-tØm-Sv tIm-f-\n-sb Km-‘n-{Km-a-am-bn {]-Jym-]n-®Xm-bpw sN-∂n-Ø-e A-dn-bn-®p. tIm-f-\n-bn-se ho-Sp-I-fn¬ kμ¿-i-\w \-S-Øn-b ti-jw kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p sN-∂n-

Ø-e.- km-aq-ln-I Po-hn-XØn¬ Z-en-Xv k-aq-lw t\-cn-Sp∂ {]-iv-\-߃ t\-cn-´v a-\- nem-°m-\pw C-Xn-\p ]-cn-lm-cw Im-Wm-\pw th-≠n-bm-Wv Km‘n-{Kmw ]-≤-Xn B-cw-`n-®-Xv. tI-c-f-Øn-se ]-´n-I-Pm-Xn°m-cp-sS 50,000 cq-]- h-sc-bp-≈ hm-bv-]-Iƒ F-gp-Xn-Ø-≈m≥ \S-]-Sn-sb-Sp-°pw. C-Xn-\m-bn 17 tIm-Sn B-hiy-am-Wv. Cu dn-t]m¿-´v k¿-°mcn-\p k-a¿-∏n-°pw. H-cp tIm-Sn cq-] h-sc-bp-≈ hm-bv-]-Iƒ F-

gp-Xn X-≈m≥ ]m¿-´n B-h-iys∏-Sp-sa-∂pw {]-kn-U‚ v ]-d™p. Km-‘n-{Kmw ]-≤-Xn kμ¿-i-\w 13 Pn-√-I-fn¬ ]q¿-Ønbm-bn. C-∂-se cm-hn-se F-´-c-tbmsS Nn-√n-tØm-´n-se-Øn-b sN∂n-Ø-e 230 ho-Sp-I-ƒ k-μ¿-in®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ tdm-bn sI ]u-tem-kv, ]n Sn tXm-a-kv Fw.]n, Sn ]n l-k≥, sF sI cm-Pp, ]n hn k-Po-{μ≥ Fw-.F¬.-F, tP¿-Pv tXm-a-kv kw-km-cn-®p.

^-em-ln-bm-bn C-¶v c-−p-t]À k-\m-Y-I-fm-hpw N-ß-\m-t»-cn: sX-°-≥ tI-c-fØn-se G-‰-hpw h-en-b Po-h-Imcp-Wy km-aq-ln-I tk-h-\ ÿm-]-\-am-b N-ß-\m-t»-cn ^em-ln-bm tKƒ-kv Hm¿-^-t\Pn¬ C-∂p c-≠v A-\m-Y s]¨Ip-´n-Iƒ Iq-Sn k-\m-Y-bm-hp-w. h¿-j-߃-°p ap-ºv ^-em-lnbm-bn¬ F-Øn-b kp-a-ø-bp-w Pp-ssa-\-bp-am-Wv C-∂v hn-hmln-X-cm-hp-∂-Xv. ^-em-ln-bm-bn¬ \n-∂p ]Tn®v _n-.F-kv-kn ssa-t{Im _tbm-f-Pn-bpw Xp-S¿-∂v Un.^mapw ]m-km-b kp-a-ø-sb h-[phm-bn kzo-I-cn-°p-∂-Xv F-d-WmIp-fw I-f-a-t»-cn kz-tZ-in-bpw tI-c-fm k¿-°m¿ I¨-kyq-a¿ s^-Uv Po-h-\-°m-c-\p-am-b jm≥-j-bm-Wv. kv-Iqƒ ]T-\-Øn-\p- ti-jw ssS-e-dn-Mv ]Tn-®v X-ø¬ hn-Z-Kv[-bm-b Pp-ssa-\-sb h-[p-hm-bn

^-em-ln-bm-bn¬ hn-h-ln-Xm-cm-hp-∂ kp-a-ø-bpw Pp-ssa-\-bpw a-‰p Ip-´n-Iƒ-s°m-∏w kzo-I-cn-°p-∂-Xv sIm-√w a-W∏-≈n kz-tZ-in-bpw I-cp-\m-K-∏≈n-bn¬ _p-°v Ãmƒ \-S-Øp∂ ap-l-Ω-Zv Xm-ln-dp-am-Wv. Ch¿ c-≠p-t]-cp-sS-bpw hn-h-m-lw \m-sf \-S-°p-∂-tXm-sS A-\mY-I-sf am-{X-ta hn-h-m-lw I-gn-

°q-sh-∂ C-h-cp-sS B-{K-l-]q¿-Øo-I-c-Ww Iq-Sn-bm-hpw A-Xv. H-∏w ^-em-ln-bm-bn¬ \-S°p-∂ 39m-a-sØ-bpw 40m-a-sØbpw kv-{Xo-[-\-c-ln-X hn-h-m-lhpw. ^-em-ln-bm sN-b¿-am≥ apl-Ω-Zv \-Zo¿ au-e-hn-bp-sS ap-

Jy-Im¿-an-I-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W≥, tI-{μ-a-{¥n sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jv, sI.]n. kn.kn {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN∂n-Ø-e ap-Jym-Xn-Yn-I-fm-bn-cn°pw. Fw.F¬.F am-cm-b kn

F-^v tXm-a-kv, ]n kn hn-jv-Wp\m-Yv, ssl-_n Cu-U≥, ]-g-b]-≈n C-amw hn F-®v A-en-bm¿ au-e-hn, ]p-Xq¿-∏-≈n C-amw A_q-_-°¿ au-e-hn, hn-hn-[ ]≈n C-am-ao-߃, F-Iv-kv Fw. F¬.F hn F≥ hm-k-h≥, I ¨-kyq-a¿ s^-Uv ap≥ am-t\-PnMv U-b-d-Œ¿ d-Pn- \m-b¿, I¨kyq-a¿ s^-Uv {]-kn-U‚ v AUz.tPm-bn tXm-a-kv, bq-Øv tIm¨-{K-kv A-Jn-te-¥ym P-\d¬ sk-{I-´-dn Fw en-Pp, Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠v Fw ]n Znt\-iv, N-ß-\m-t»-cn kn.sF \njm-Zv tam≥, \-K-c-k-`m sN-b¿t]-g-k¨ kv-an-Xm P-b-Ip-am¿, ssh-kv sN-b¿-am≥ am-Xyq-kv tPm¿-Pv, a¿-®‚ v A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v tPm¨-k¨ tPm-k-^v, Hm¿-^-t\-Pv I¨t{Smƒ t_m¿-Uv sk-{I-´-dn ^m. am-Xyq sI tPm¨ ]-s¶-Sp-°pw.


{]mtZ-inIw

6 HtŒm_¿ 2013 Rmb¿

]cn-]mSn  N-ß-\m-t»-cn c-≠mw \-º¿ _-kv Ãm‚ v: P-\-Xm-Zƒ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v am-Xyq Sn tXm-a-kv \-bn-°p-∂ P-\-Xm apt∂-‰ bm-{X-°v kzo-I-c-Ww-˛ ssh-Io-´v- 6.00  N-ß-\m-t»-cn ko-\n-b¿ kn‰o-k¨ lmƒ: Fw.C.F-kv Xm-eq-°v I-Ωn-‰n- A-®o-th-gv-kv ao-‰v-˛ -ssh-Io-´v 3.30  N-ß-\m-t»-cn tlm-´¬ hmWn: _p-≈-‰v ¢-∫v D-Zv-Lm-S-\w, kn F-^v tXm-a-kv Fw.F¬.F-˛-ssh-Io-´v 4.00  tIm-X-\-√q¿ I-¥o-i-߃ Hm-Un-t‰m-dn-bw: a-c-Wm-\-¥-c A-h-b-h-Zm-\ k-Ω-X-∏-{X ka¿-∏-Ww, tU-hn-Uv Nn-d-Ω-en-\v kzo-I-c-Ww-˛ -ssh-Io-´v 5.30  I-Sp-Øp-cp-Øn ]q-gnt°m¬: sI.F-kv.F-kv.F-kv sIm-√-∏-≈n-˛-th-en-bm-¶-c tdm-U-cn-In¬ ÿn-Xn-sN-øp-∂ A]I-S-`o-j-Wnbmb kp-h¿-W-Pq-_n-en B-tLm-j- {Sm≥-kv-t^m-a¿ Øn-s‚ `m-K-am-bn I¿-j-I Z-ºXn kw-K-aw-˛-D-®-bv-°v 1.30

Adnbn-¸pIÄ

kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p tIm-´-bw: tI-c-fm ssI-sXm-gnem-fn hn-Z-Kv-≤-[ sXm-gn-em-fn t£-a-]-≤-Xn Aw-K-ß-fp-sS a°ƒ-°p-≈ 2013-˛14 se hn-Z-ym-`ym-k kv-tIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]£ £-Wn-®p. F-kv.-F-kv.F¬.kn P-bn-®-ti-jw k¿°m¿ Aw-Ko-Ir-X ÿm-]-\-ßfn¬ d-Kp-e¿ tIm-gv-kn-\p ]Tn°p-∂ hn-Z-ym¿-Yn-I-fp-sS c-£nXm-°ƒ-°v A-t]-£n-°mw. 31\v ap-tºm tIm-gv-kn¬ tN¿-∂v 45 Zn-h-k-Øn-\-I-tam B-Wv \n¿-Zn-jv-S-am-Xr-I-bn-ep≈ A-t]-£ \¬-tI-≠-Xv. At]-£ hn-Z-ym¿-Yn C-t∏mƒ ]Tn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ ÿm-]-\ta-[m-hn km-£-y-s∏-Sp-Øn-bncn-°-Ww. Sn.-Sn.-kn, a-‰v k-am-\ tIm-gv-kp-Iƒ-°v-˛300 cq-]-bpw _n-cp-Z tIm-gv-kp-Iƒ-°v 400 cq]-bpw _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-ZtIm-gv-kp-Iƒ-°v 750 cq-]-bpw F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, sa-Un-kn≥, A-{Kn-Iƒ-®¿, sh-‰-dn-\-dn, t]mfn-sS-Iv-\n-Iv tIm-gv-kp-Iƒ-°v 1,000 cq-]-bp-am-Wv kv-tIm-f¿-jn∏v e-`n-°p-I.

-Ìm-^v \-gv-kv: A-t]-£ £-Wn-¨p

tIm-´-bw: B-tcm-K-y- tI-c-fw ]≤-Xn-bn¬ Ãm-^v \-gv-kv X-kv-XnI-bn-se H-gn-hn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. Pn.-F≥.Fw/_n.-Fkv.kn \-gv-kn-Mv tbm-K-y-X-bpw c-≠v h¿-j-sØ {]-hr-Øn-]-cnN-b-hpw tI-c-f \-gv-kn-Mv Iu¨kn¬ c-Pn-kv-t{S-j-\p-ap-≈-h-scbm-Wv ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xv. A-t]-£-I¿-°p-≈ ]-co-£bpw C‚¿-h-yq-hpw 21\v cm-hn-se 10\v \-S-°pw. ]q¿-W-am-b _tbm-tU-‰ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ At]-£-Iƒ 17\v ssh-Io-´v \m-en\v ap-ºv B-tcm-K-y-tI-c-fw tIm-´bw Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-°-Ww.

_m-e-\o-Xn \n-b-aw: ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn F-«n-\v

tIm-´-bw: Pn-√-bn-se t]m-en-kv D-tZ-ym-K-ÿ¿-°m-bn Ip-´n-I-fpsS A-h-Im-i D-S-º-Sn, _m-e-\oXn \n-b-aw-˛2000 F-∂o hn-j-bß-sf-°p-dn-®v kw-L-Sn-∏n-°p∂ G-I-Zn-\ ]-cn-io-\-]-cn-]m-Sn F-´n-\v cm-hn-se 9.30\v t]m-enkv Iymw-]v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Øv Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. AUo-j-W¬ Pn-√m P-Uv-Pn ]n kn t]m-f-®≥ A-[-y-£-X h-ln-°p∂ N-S-ßn¬ No-^v Pp-Uo-j-y¬ a-Pn-kv-t{S-‰v F-kv Ir-jv-W-Ipam¿ ap-J-y-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Fw ]n Zn-t\-iv ap-J-y-k-tμ-iw \¬-Ipw. Pn-√m K-h. πo-U¿ AU-z. tdm-bn-kv Nn-d-bn¬ B-iwk A¿-∏n-°pw. k-_v P-Uv-Pn tPm-jn tPm¨ kzm-K-X-hpw Pn√m s{]m-t_-j≥ Hm-^n-k¿ hn sP _n-t\m-bv, d-h. tUm. Ip-c-ymt°m-kv ]-≈n-°p-t∂¬, kwÿm-\ _m-em-h-Im-i I-Ωoj≥ c-Pn-kv-{Sm¿ F-kv.-F-®v. Pb-tI-i≥, A-U-z. kn -F-kv AP-b≥ ¢m-sk-Sp-°pw.

tIm-´-bw: ]q-h-¥p-cp-Øn-se d-_¿ ^mŒ-dn-bn¬ C-∂-se ]p-e¿-s®-bp-≠m-b Xo-∏n-Sn-Ø-Øn¬ H-º-Xp e-£w cq-]-bpsS km-[-\-߃ I-Øn-\-in-®p. C-∂-se ]p-e¿-s® H-∂-c-tbm-sS-bmWv ^m-Œ-dn-bn¬ Xn-∏n-Sn-Ø-ap-≠m-b-Xv. ]p-h-¥p-cp-Øv C≥-U-kv-{Sn-b¬ G-cn-bmbn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Ip-am-c-\-√q¿ aÆm-]-d-ºn¬ _m-_p-hn-s‚ D-S-a-ÿ-Xbn-ep-≈ F π-kv _n F-∂ I-º-\n-bn-emWv Xo-∏n-Sn-Ø-ap-≠m-b-Xv. d-_¿ sh-bv-Ãv s]m-Sn-®v d-_¿ -am-‰p≠m-°p-∂ I-º-\n-bm-Wn-Xv. e-£-ß-fpsS d-_¿ -th-Ãpw a-‰v D-]-I-c-W-ß-fpw I-

i-_-cn-a-e: tbm-Kw 11\v

tIm-´-bw: Cu h¿-j-sØ i_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v ap-s∂m-cp-°-߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ 11\v D-®-I-gn™v c-≠n-\v F-cp-ta-en tZ-hkzw lm-fn¬ tbm-Kw tN-cpw.

]cn-Wbw Cu-cm-‰p-t]-´: X-e-\m-Sv ap-f-bv°¬ A-kv-e-an-s‚ a-I≥ Fw F d-jo-Zpw Cu-cm-‰p-t]-´ \-S-bv°¬ lw-k-bp-sS a-Iƒ jp-lZ-bpw hn-hm-ln-X-cm-bn.

Øn-\-in-®p. H-º-Xp e-£w cq-]-bp-sS km-[-\-߃ I-Øn-\-in-s®-∂m-Wv {]mY-an-I \n-K-a-\w. Xo-∏n-Sn-Ø-ap-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm-´-bw ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ aq-∂p- bq\n-‰pw ]m-ºm-Sn, N-ß-\m-t»-cn- ^-b¿t^m-gv-kn-s‚ H-tcm bq-\n-‰pw ÿ-e-sØØn a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw ]-cn-{i-an-®-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv Xo-b-W-®-Xv. Xo k-ao-]-sØ ÿ-m-]-\-ß-fn¬ ]-Scm-Xn-cn-°p-∂-Xn-\v ^-b¿-t^m-gv-kv {]tXy-Iw {i-≤n-®n-cp-∂p. A-tX-k-a-bw Xo∏n-Sn-Ø-Øn-\p Im-c-Ww -I-s≠-Øn-bn-´n√. I-º-\n-°v Xo-∏n-S-n-°p-∂-Xn-\p sXm-´p-

sh-Ãp-hn-fn-IÄ kw-L-Sn-X i-àn-sIm-−v t\-cn-Spw: Z-en-Xv {In-kv-Xy³ B-Ivj³ Iu¬-kn tIm-´-bw: Z-en-Xv ss{I-kv-X-hsc ap-Jy-[m-c-bn¬ \n-∂v B-´n∏m-bn-°m≥ Kq-V-{i-aw \-S-ØpI-bpw `-c-W-L-S-\m A-h-Im-i߃ ]p-\x-ÿm-]n-°p-∂-Xn-s\ F-Xn¿-°p-I-bpw sN-øp-∂ h¿Ko-b i-‡n-I-fp-sS G-P‚p-I-sf km-ap-Zm-bn-I-˛-cm-jv-{So-b kwL-Sn-X i-‡n-sIm-≠v F-Xn¿Øv tXm¬-∏n-°p-sa-∂v Z-en-Xv {In-kv-Xy≥ B-Iv-j≥ Iu¨kn¬ P-\-d¬ I¨-ho-\¿ ]n Fw cm-Po-hv. Z-en-Xv {In-kv-Xy≥ B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ tIm-´-bw am-ßm\w ss{I-kv-X-hm-{i-a-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® Z-en-Xv ss{I-kv-Xh t\-Xr-Xz ]-cn-io-e-\ Iymw]n¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. tI-c-f-Øn¬ F-´p i-X-am-\w h-cp-∂ A-Sn-ÿm-\-hn-`m-K ss{I-kv-X-h¿-°pw ]-´n-I-Pm-Xnbn¬ Dƒ-s∏-´n-´p-≈ b-Ym¿-∞ A-bn-Ø- Pm-Xn-°m¿-°pw a-Xnbm-b A-[n-Im-c ]-¶m-fn-Øw A\p-h-Zn-°m≥ C-S-Xp-˛-h-e-Xv ap∂-Wn-Iƒ X-øm-dm-h-Ww. ]-´n-

s]-cp-h: A-]-I-S-s°-Wn-sbmcp-°n {Sm≥-kv-t^m-a¿. sIm-√-∏≈n-˛-th-en-bm-¶-c tdm-U-cn-In¬ ÿn-Xn-sN-øp-∂ {S≥-kv-t^m-adm-Wv Im¬-\-S bm-{X-°m¿-°v `o-j-Wn-bm-hp-∂-Xv. Zn-h-k-hpw \n-c-h-[n bm-{X-°m-cpw kv-Iqƒ Ip-´n-I-fp-a-S-°w bm-{X sN-øp∂ tdm-Um-Wn-Xv. tdm-Un¬ \n∂pw A-c-b-Sn D-b-c-Øn-em-Wv {Sm≥-kv-t^m¿-a-dn-s‚ ^yq-kpIƒ ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. tdm-Uv a-Æn-´p-b¿-Øn-b-t∏m ƒ {Sm≥-kv-t^m-a¿ D-b¿-ØmØ-Xm-Wv ^yq-kp-Iƒ tdm-Un ¬ ap-´m-dm-bn \n¬-°m≥ Im-cWw. ]-e X-h-W A-[n-Im-cn-Isf hn-h-cw A-dn-bn-s®-¶n-epw B-cpw H-cp \-S-]-Sn-bpw F-Sp-Øns√-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-°p∂p.

ssh-Zyp-Xn t]m-Ìn I-b-dn B-ß-l-Xy-¡p {i-an-¨-bm-sf c-£-s¸-Sp-¯n Nn-ß-h-\w: Ip-Spw-_-h-g-°n-s\ Xp-S¿-∂v t]m-Ãn¬ I-b-dn Bfl-l-Xy `o-j-Wn ap-g-°n-b-bmsf t]m-en-kv c-£-s∏-Sp-Øn. Nnß-h-\w am-hn-f-ßv tZ-ho-t£{X-Øn-\p k-ao-]-sØ ssh-ZypXn t]m-Ãn¬ I-b-dn Xm-tg-°v Nm-Sm≥ {i-an-® ]-≈w _p-°m\m kz-tZ-in Ip-™p-tam-s\-bmWv Nn-ß-h-\w t]m-en-kv c-£s∏-Sp-Øn-b-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aq-∂p aWn-tbm-sS-bm-Wv \m-Sn-s\ Bi-¶-bp-sS apƒ-ap-\-bn¬ \n¿Øn-b kw-`-hw. `m-cy-bp-am-bn ]n-W-ßn-bm-Wv C-bmƒ B-fl-

I-Pm-Xn-bn¬ Z-en-Xv ss{I-kv-Xh¿-°v {]-tXy-I X-´v A-\p-h-Zn°-Ww F-∂ hn-L-Sn-X sI.]n.Fw.F-kv t\-Xm-hv ]p∂-e {io-Ip-am-dn-s‚ {]-kv-Xm-h\ ip-≤ A-kw-_-‘-am-sW∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tI-c-fm tÃ-‰v F-kv.-kn-˛-Fkv.-Sn k¿-ho-kv skm-ssk-‰n Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sI tam--l-\≥ Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Z-en-Xv {In-kv-Xy≥ B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ h¿-°nw-Kv sN-b¿am≥ Sn sP tPm¨ A-[y-£-X h-ln-®p. hn-P-b-]p-cw ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ss_-Pp sN-dptIm-´-bn¬, ]n -Fw s]m-∂-∏≥, kn-_n sI tam-l≥, ]n kn sFk-Iv, sI Sn _¿-W-_m-kv, AUz. k-Pn sI tN-c-a≥, t_-_n I-co-{X, tPm¨ sIm-Sp-th-en, ]m-kv-‰¿ _n-t\m-bn tPm-k-^v, hn -sP A-e-Iv-kv, kn.sP tkhy¿, _-®≥ ]n tPm-k-^v, ]mÿ a¿-t°m-kv tbm-l-∂m≥, A-Uz. tPm-kv sN-ß-g-Ø, AP-bv k-Æn kw-km-cn-®p.

ap-ºv I-º-\n D-S-a _m-_p-hn-s‚ samss_¬ t^m-Wn-te-bv-°v H-cp e-£w cq] B-h-iy-s∏-´v t^m¨ h-∂n-cp-∂p. XpS¿-∂v G-Xm-\pw an-\n-‰p-Iƒ-°p ti-jw I-º-\n-bv-°v Xo-∏n-Sn-s®-∂v t^m¨ h∂p. Xo-∏n-Sn-Ø-Øn-\p ]n-∂n¬ B-sc-¶nepw {]-h¿-Øn-®n-´p-t≠m-sb-∂v t]m-enkv A-t\z-jn-°p-∂p-≠v. kw-`-h-Øn¬ Cu-Ãv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-jWw B-cw-`n-®p. Xo-∏n-Sn-Ø-Øn-\p Im-cWw I-s≠-Øm≥ sI.F-kv.C._n C-e{Œn-°v hn-Mn-s‚ k-lm-b-hpw tX-Spw. imkv-{Xo-b-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øm-\m-

‘-s∏-´v Im-cy-߃ t_m-[n-∏n®n-cp-∂p. \n-c-¥-c-am-bn t^mWn¬ _-‘-s∏-´v ]-cm-Xn-Iƒ ]d-™n-´v ]-cn-lm-c-ap-≠m-hm-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v H-cm-gv-N ap-ºv hm´¿ A-tXm-dn-´n Hm-^n-kn¬ t\cn-s´-Øn {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ ]cm-Xn \¬-In. sXm-´-Sp-Ø Zn-h-kw X-s∂ {]-iv-\-Øn-\p ]-cn-lm-c-ap-≠m°m-sa-∂p ]-d-™v A-[n-Im-cnIƒ C-h-sc a-S-°n-sb-¶n-epw Hcm-gv-N ]n-∂n-´n-´pw C-Xp-h-sc Bcpw B {]-tZ-i-tØ-°p Xn-cn™p t\m-°n-bn-´n-√. C-tXm-sS {]-Xn-tj-[w i-‡am-°m-\m-Wv {]-tZ-i-hm-kn-I-fpsS Xo-cp-am-\w. A-Sp-Ø Zn-h-kw ap-X¬ ]-ºv-lu-kv D-]-tcm-[n-

°p-∂-X-S-°-ap-≈ {]-t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°m-\m-Wv \m-´p-Imcp-sS \o-°w.

\n-t£-]-I -kw-K-aw tIm-´-bw: Pn-√m hy-h-km-b -tI{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-J-y-Øn¬ \S-∏m-°p-∂ kw-cw-`-I-Xz k-lmb ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn tIm-´bw Xm-eq-°p-X-e in¬-∏-im-ebpw \n-t£-]-I- kw-K-a-hpw Hº-Xn-\v sd-bn¬-th tÃ-j-\p kao-]-ap-≈ e-b¨-kv ¢-∫v lmfn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10\v in¬-∏-im-e-bpw ^p-Uv B‚ v tk-^v-‰n, s]m-e-yq-j≥ I¨t{Smƒ t_m¿-Uv, Su¨ πm-\nMv F-∂o h-Ip-∏p-I-fp-sS D-tZ-ymK-ÿ¿ \-bn-°p-∂ ¢m-kp-I-fpap-≠m-hpw.

a-c-ßm-´p-]n-≈n: te-_¿ C-¥ym Kp-cpIp-ew ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ 14\v hn-P-b-Z-ian Zn-\-Øn¬ cm-hn-se F-´p ap-X¬ hnZym-cw-`-®-S-ßv B-cw-`n-°pw. 12\v ssh-Io´v A-©p h-sc F-gp-Øn-\n-cp-Øp-∂ I™p-ß-fp-sS t]-cp-Iƒ c-Pn-ÿ sNømw. t^m-t´m ]-Xn-® k¿-´n-^n-°-‰pw kvIqƒ-In-‰pw \¬-Ipw. 04822251366, 9847987 278, 9895052166 F-∂o \-º-cp-I-fn¬ t]cp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-ømw. c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-tkm {]-th-i-\-^o-tkm C-√.

cm-hn-se H-º-Xv; 100096-˛101406. \-hw-_¿ H-∂v cm-hn-se 6.30; 105361-˛106798.k-πn-sa‚-dn en-Ãv (F-kv.-Sn): \-hw-_¿ H-∂v cm-hnse 6.30; 101523-˛104265, cm-hn-se H≥-]-Xv; 104327-˛106471. k-πnsa‚-dn en-Ãv (ap-kv-enw) : \-hw_¿ H-∂v cm-hn-se H-º-Xv; 100127˛101985.k-πn-sa‚-dn en-Ãv (F¬.kn/F.-sF) \-hw-_¿ \m-ev cm-hn-se 6.30; 102211˛103142, cm-hn-se H-º-Xv; 103255-˛105757. k-πn-sa‚-dn enÃv (H.-_n.-kn) \-hw-_¿ \m-ev cm-hn-se H-º-Xv; 100022-˛104570. F-kv.-F-®v.-au-≠v -F-®v.-Fkv.F-kv {Ku-≠v, tIm-´-bw: sabn≥ en-Ãv: H-Iv-tSm-_¿ 28 cm-hnse 6.30; c-Pn-ÿ \-º¿ 102065˛102766 h-sc, cm-hn-se H≥-]-Xv; 102822-˛103404 h-sc. H-Iv-tSm-_¿ 29˛ cm-hn-se 6.30; 105093-˛105997. cm-hn-se H-º-Xv; 106012-˛106826. k-πn-sa‚-dn en-Ãv-˛-Cu-g-h: 29\v cm-hn-se H-º-Xv; 100072-˛100252. 30\v cm-hn-se 6.30; 103075˛104277, cm-hn-se H-º-Xv; 104280-

˛105373. k-πn-sa‚-dn en-Ãv (Fkv.-kn): 31\v cm-hn-se 6.30; 101430-˛103361, cm-hn-se H-º-Xv; 103373-˛105327. k-πn-sa‚-dn enÃv (ap-kv-enw) : \-hw-_¿ H-∂v cm-hn-se 6.30; 102083-˛104248. cmhn-se H-º-Xv: 104272-˛106689.kπn-sa‚-dn en-Ãv (F¬.kn/F.sF) \-hw-_¿ H-∂v cm-hn-se Hº-Xv; 100585-˛102164. k-πn-sa‚dn en-Ãv (H.-_n.-kn): \-hw-_¿ \m-ev cm-hn-se 6.30; 104759˛106759. k-πn-sa‚-dn en-Ãv (hni-z-I¿-Ω): \-hw-_¿ \m-ev cm-hnse 6.30; 100016-˛105312. cm-hn-se H≥-]-Xv; 105458-˛106728. k-πnsa‚-dn en-Ãv (F-kv.-sF.bp.kn): \-hw-_¿ \m-ev cm-hnse H≥-]-Xv; 102501-˛102644. kπn-sa‚-dn en-Ãv (H.-F-Iv-kv): \hw-_¿ \m-ev cm-hn-se H-º-Xv; 100135-˛106770. k-πn-sa‚-dn enÃv (Un): \-hw-_¿ \m-ev cm-hnse H-º-Xv; 102629-˛106574. k-πnsa‚-dn en-Ãv (F-®v.-F≥): \-hw_¿ \m-ev cm-hn-se H-º-Xv; 102509-˛102614.

Cu-cm-‰p-t]-´: Z-£n-W tI-c-fm Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a Pn-√m- I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp-∏pw ap-kv-enw {]-iv-\ß-fpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ F-´n-\v cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ A-©p h-sc Cu-cm-‰p-t]-´ jm-Zn-a-l-en¬ I¨-h≥-j≥ \-S-°pw. cm-hn-se 10\v tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp-∏pw ap-kv-enw {]-iv-\-ßfpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ tI-c-fm ap-kv-enw- bp-h-P-\ s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn I-S-bv-°¬ Pp-ss\-Zv kw-km-cn-°pw. I¨-h≥-j-\n¬ hn ]n A-–p¬-l-ao-Zv au-e-hn A-[y-£-X h-ln°pw. \-bm-kv-Jm≥ \-Pv-an, ]n Fw lp-ssk≥ au-e-hn, A-–p¬ dkm-Jv au-e-hn, sI C A-–p¬ I-cnw, I-√m¿ \m-k¿ kw-km-cn°pw. D-®-I-gn-™v c-≠n-\v Z-£n-W ]n-∂n-´ \mƒ-h-fn-I-fpw `m-hnbpw {]-Xym-i-I-fpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ tI-c-fm ap-kv-enw bp-h-P-\ s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI F-^v A-kv-ew au-e-hn {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. \n-bm-kv au-e-hn, dm-kn sN-dn-b-h-√w, k-eow In-W-‰pw-aq-Sv kwkm-cn-°pw. ssh-Io-´v A-©n-\v A-l-Ω-Zv Ip-cn-°ƒ \-K-dn¬ \-S°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\-w sI F ap-l-Ω-Zv \-Zo¿ au-e-hn D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. C F A-–p-\m-k¿ au-e-hn A-[y-£-X h-ln-°pw. hn F-®v A-en-bm¿ au-e-hn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. sI C ]-co-Xv, sI F-®v C-kv-am-bn¬ au-e-hn, hn ]n kp-ss_¿ au-e-hn, C-{_mlnw-Ip-´n, Cu-km A¬ -Jm-kn-an, l-_o-_v au-e-hn kw-km-cn-°pw.

\nÀ-am-W tPm-en-IÄ Sn-¸-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v tXm-¶n-b-t]m-se-sb-¶v ss_-¡v bm-{Xn-I-\v Kp-cp-X-c- ]-cn-¡v ssh-°w: Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ \-S-°p-∂ \n¿-am-W tPmen-Iƒ tXm-∂n-b-t]m-se-sb-∂v ]-cm-Xn. 2.8-tIm-Sn-bp-sS \n¿-amW -tPm-en-I-fm-Wv C-t∏mƒ \-S°p-∂-Xv. \n¿-am-W tPm-en-Iƒ B-cw-`n-°m≥ tkm-bn¬ sS-Ãv \-S-Øn-b ÿ-e-Øp-\n-∂p 300 ao-‰¿ am-‰n \-S-Øp-∂ ]-Wn-I-fmWv hn-hm-Z-am-bn-cn-°p-∂-Xv. F-´mw hm¿-Un-\p k-ao-]-ambn-cp-∂p \n¿-am-W -tPm-en-Iƒ B-cw-`n-t°-≠n-bn-cp-∂-Xv. C-Xn\p- ]-I-cw tam¿-®-dn-°p k-ao-]ap-≈ Im-b¬-Øo-c-Øm-Wv Ct∏mƒ ]-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xv. Im-b¬-Øo-c-Øv ^-b¬ Xmgv-Øm≥ \m-e-p e-£w cq-] sNe-hp-h-cp-tºmƒ tkm-bn¬ sSÃv \-S-Øn-b ÿ-e-Øv ss]-enMn-\v c-≠p-e-£w cq-] am-{X-ta sN-e-hp-h-cn-I-bp-≈q. C-Xv I-cmdp-Im-c-\pw D-tZym-K-ÿ-cpw XΩn-ep-≈ H-Øp-I-fn-bm-sW-∂m-

Wv B-tcm-]-Ww. Cu co-Xnbn¬ \n¿-am-Ww ]p-tcm-K-an®m¬ {]m-cw-`-L-´-Øn¬ X-s∂ \n¿-am-W-Øn-\v A-\p-h-Zn-® XpI sN-e-hm-Ipw. Iq-Sm-sX \n¿-amW tPm-en-Iƒ ho-£n-°m≥ D∂-X D-tZym-K-ÿ¿ B-cpw ÿe-Øn-s√-∂ ]-cm-Xn-bpw D-b¿∂n-´p-≠v. h¿-j-ß-fm-bn B-ip]-{Xn-bp-sS hn-I-k-\ {]-h¿-Ø\-߃ ]m-Xn-h-gn-bn¬ A-h-km\n-°p-sa-∂ K-Xn-tI-Sv C-t∏m-gsØ hn-I-k-\ -{]-h¿-Ø-\߃-°pw D-≠m-hp-sa-∂ B-i¶ \m-´p-Im¿-°n-S-bn¬ D-≠m-bn´p-≠v.

Xnc-sª-Sp¯p tIm-´bw: tI-cfm ssl-sS-Iv, {]n-k≥-j≥ B‚ v {Ko≥-lukv ^m¿-ta-gv-kv bq-\n-b≥ kw ÿm-\ {]-kn-U‚m-bn tPm _v sP s\-Sp-¶m-Ss\ (tIm´-bw) Xnc-s™-Sp-Øp.

tIm´-bw: A-[ym-]-I-cp-sSbpw kw-ÿm-\-Po-h-\-°m-cp-sSbpw i-º-f ]-cn-jvI-c-W \-S-]-Sn-Iƒ \-S-Øm≥ 10mw i-º-f-I-Ωo-j≥ D-S≥ {]-Jym-]n-°-W-sa-∂v sI. ]n.F-kv.Sn.bp bq-\nb≥ kwÿm\-X-e t\Xr-tbm-Kw k¿°mcn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. hn-e-°b-‰w aq-ew Pohn-X sN-e-hn¬ A-an-Xam-b h¿-[-\ D≠m-b km-l-N-cy-Øn¬ i-ºf-]-cn-jv°-c-W \-S-]-Sn-I-fp-ambn ap-t∂m-´v t]m-h-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. bq-\nb ≥ kwÿm-\ {]-knU‚ v ]n l cn-tKm-hn-μ≥, Un.kn.kn {]-kn U‚ v tSm-an I√m-\n, eXn-I kp`mjv, ^n¬-k¨ am-Xyqkv kwkm-cn®p.

Npcp¡¯nÂ

hn-Zym-cw-`w

h-\n-Xm F-Iv-ssk-kv KmÀ-Uv: kÀ-«n-^n-¡-äv ]-cn-tim-[-\ tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ F-Iv-sskkv h-Ip-∏n¬ h-\n-Xm F-Ivssk-kv Km¿-Uv X-kv-Xn-I-bnte-°v Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-≈ km[-y-Xm ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-´-h-cpsS k¿-´n-^n-°-‰v ]-cn-tim-[-\, im-co-cn-I A-f-sh-Sp-∏v, im-co-cnI-£-a-Xm ]-cn-tim-[-\ F-∂n-h 28 ap-X¬ \-hw-_¿ \m-ep-h-sc \-S-°pw. \m-´-Iw K-h. tIm-tf-Pv, tIm-´-bw F-kv.-F-®v. au-≠v F®v.-F-kv.-F-kv {Ku-≠v F-∂n-hbm-Wv tI-{μ-߃. k-a-b-{I-aw Np-h-sS.K-h, tIm-tf-Pv \m-´-Iw: sa-bn≥ en-Ãv : H-Iv-tSm-_¿ 28 cm-hn-se 6.30; cPn-ÿ \-º¿ 100019-˛100991 hsc, cm-hn-se H-º-Xv; 100997˛102061- h-sc. 29˛-cm-hn-se 6.30; 103417-˛104434. cm-hn-se Hº-Xv; 104467-˛105082. k-πn-sa‚dn en-Ãv-˛-Cu-g-h: H-Iv-tSm-_¿ 30 cm-hn-se 6.30; 100282-˛101391, cmhn-se H-º-Xv; 101441-˛103014. 31 \v cm-hn-se 6.30; 105381-˛106422, cmhn-se H-º-Xv; 106453-˛106824. kπn-sa‚-dn en-Ãv (F-kv.-kn): 31\v

l-Xy sN-øm-s\-Øn-b-Xv. t]m-Ãn-te-°v G-Wn Nm-cn-h® ti-jw I-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-a-dn-™ \n-c-h-[n-t]¿ {]tZ-i-Øv X-Sn-®p-Iq-Sn-b-Xn-\n-sS t]m-en-kpw ÿ-e-sØ-Øn. Ac-a-Wn-°q-tdm-fw C-bm-sf A-\p\-bn-∏n-°m-\p-≈ {i-a-߃ \-SØn. H-Sp-hn¬ H-cp- a-Wn-°q-dn-\p ti-jw t]m-en-kp-Im¿ t]mÃn¬ I-b-dp-sa-∂ L-´-sa-Ønb-t∏m-gm-Wv C-bmƒ Xn-cn-sI Cd-ßn-b-Xv. C-bmƒ-s°-Xn-tc Nnß-h-\w t]m-en-kv B-fl-l-Xy{i-a-Øn-\v tI-sk-Sp-Øp.

I-Sp-Øp-cp-Øn: Sn-∏dpw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I-\p Kp-cp-X-c- ]-cn-°v. I-SpØp-cp-Øn F-kv.hn.Un In-gt° th-ew-Xp-cp-tج {]-Im-i\m-Wv (50) ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂se cm-hn-se 10.30-Hm-sS I-Sp-Øpcp-Øn-˛-s]-cp-h tdm-Un¬ A-ecn I-h-e-bv-°p k-ao-]-am-Wv A]-I-S-ap-≠m-b-Xv. I-Sp-Øp-cp-Øn `m-K-tØ-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dnbpw F-Xn-tc h-∂ ss_-°p-amWv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. X-e-bv-°p km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ {]-Im-is\ ap-´p-Nn-d-bn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. ]n∂o-Sv hn-Z-K-[ Nn-In-¬-k-bv-°mbn ssh-°w C≥-tUm A-ta-cn°≥ B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-thin-∏n-®p. I-Sp-Øp-cp-Øn t]m-enkv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. A-]-I-S-Øn¬s∏´ ss_-°v

3

10mw i-¼-fI-½o-j³ D-S³ {]-Jym-]n¡Wsa¶v

Wv t]m-en-kv Xo-cp-am-\w.

Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸pw ap-kv-enw ss]-¸v- sse³ s]m-«n sh-Å-sam-gp-Ip-¶p; tem{]-iv-\-§-fpw: I¬-h³-j³ F-«n-\v sIm-Ãm-Sv-þ-\mÂ-¡-h-e tdm-Uv X-IÀ-¨-bnÂ

hm-l-\-te-ew

tIm-´-bw: Pn-√-bn-se ]-´n-I-PmXn/h¿-K/ Z-en-Xv- ss{I-kv-X-h hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ sXm-gn¬ cln-X-cm-b bp-h-Xn bp-hm-°ƒ°v kz-bw-sXm-gn¬ kw-cw-`߃ Xp-S-ßp-∂-Xn-\p ]-cn-ioe-\w B-cw-`n-°p-∂p. G-sX-¶nepw sXm-gn-en¬ ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b-h-cm-h-Ww .t^m¨ :9497587383

{Sm³-kv-t^m-aÀ -`o-j-Wn-bm-hp-¶p

]q-h-´p-cp-¯v d-_À ^m-Î-dn-bn-se Xo-¸n-Sn-¯w; H-¼-Xp -e-£-¯n-sâ \-ãw

tIm-´-bw: ss]-∏v-sse≥ s]m-´n sh-≈-sam-gp-Ip-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂v sIm-√m-Sv-˛-\m¬-°-h-e tdmUv X-I-cp-∂p. sIm-√m-Sv F-kv F≥-Un-]n-°v k-ao-]-ap-≈ ]-ºvlu-kn-s‚ ap≥-h-i-Øm-Wv tdm-Un¬ h-en-b Ip-gn-Iƒ cq-]s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. ss]-∏v-sse\n¬ X-I-cm¿ kw-`-hn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sh-≈w ]-ºv sN-øptºmƒ tdm-Un-eq-sS sh-≈w IpØn-sbm-gp-In Sm-dnw-Kv ]q¿-Æ-ambpw C-f-In-b \n-e-bn-em-Wv. tIm-´-bw: I-e-Iv-S-dp-sS A-[-o-\Iq-Sm-sX A-Km-[-am-b K¿X-bn-ep-≈-Xpw I-e-Iv-S-td-‰v ]-cn- Ø-hpw cq-]-s∏-´n-´p-≠v. C-cp-Nk-c-Øv kq-£n-®n-cn-°p-∂-Xp{I- hm-l-\-°m¿ ]-Xn-hm-bn Cam-b sI-.F¬. 05 F≥-˛09 \hn-sS A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-∂-Xnº¿ Aw-_-m-kn-U¿ Im¿ \-hw- s\ Xp-S¿-∂v hm-´¿ A-tXm-dn-´n_¿ A-©n-\v cm-hn-se 11\v Ibp-am-bn {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ _e-Iv-S-td-‰n¬ te-ew sN-øpw. IqSp-X¬ hn-h-c-߃-°v tIm-´-bw I-e-Iv-S-td-‰p-am-bn _-‘-s∏-SpI.

]-cn-io-e-\w B-cw-`n-¡p-¶p

kottayam/ktm

sI.F.Sn.F-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Un.Un.C Hm-^n-kn\p ap-∂n¬ \-S-Øn-b [¿-W

sI.F.Sn.F-^v [À-W \-S-¯n

tIm-´-bw: `m-jm-[ym-]-I¿ A-`n-ap-Jo-I-cn-°p-∂ hn-hn-[ Bh-iy-߃-°p ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v sI.F.Sn.F-^v Un.Un.C Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ [¿-W \-SØn. [¿-W ap-kv-enw eo-Kv tIm-´-bw a-fi-ew {]-kn-U‚ Ip™p-tam≥ sI ta-Ø¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-kv-enw bq-Øv eo-Kv kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw ^m-dq-Jv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. sI F d-“-Øp-√m Jm≥, ap-l-Ω-Zp bm-ko≥, ssk-Zv ap-l-Ω-Zv, A-–p¿-d-km-Jv, ap-Po-_v d-lv-am≥, A-\-kv A-“-Zv, ssk-^q-±o≥, A-–p- emw, eq-kn tP-°-_v, ^m-Øn-a-_o-hn kw-km-cn-®p

11.87 e-£w cq-] \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Im³ hn-[n

tIm-´-bw: I¬-∏-Wn-°m-c-\m-bn-cp-∂ am-Ωq-Sv In-g-t°-a-‰w sI Pn i-in (52)bp-sS a-c-W-Øn¬ 11.87 e-£w cq-] \-„]cn-lm-cw \¬-Im≥ tIm-´-bw tam-t´m¿ B-Iv-kn-U‚ v s¢bnw-kv ss{S-_yq-\¬ tIm-S-Xn D-Ø-c-hm-bn. 2010 G-{]n¬ 14\v cm-{Xn 11.30\v N-ß-\m-t»-cn hm-gq¿ tdm-Un¬ kv-Iq-´dn¬ h-cp-tºmƒ am-Ωq-Sv _n.F-kv.F≥.F¬ Hm-^n-kn-\p ap≥-h-iw-h-®v Po-∏v ap-´n a-c-W-a-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv i-in-bp-sS Ip-Spw-_-Øn-\v 8.5 i-X-am\w ]-en-i k-ln-Xw 11.87 e-£w cp-] Po-∏n-s‚ C≥-jp-d≥kv I-º-\n \¬-Im≥ tam-t´m¿ B-Iv-kn-U‚ v s¢-bnw-kv ss{S-_yq-W¬ tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´-Xv. hm-Zn-`m-K-Øn-\p th≠n A-Uz. B‚-Wn ]-\-t¥m-´w lm-P-cm-bn.

Imw-]-kv {^-−v saw-_À-jn-¸v hn-X-c-Ww \-S-¯n

]m-bn-∏m-Sv: Imw-]-kv {^-≠v saw-_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww \-SØn. ]m-bn-∏m-Sv bq-\n-‰v I-Ωn-‰n-bm-Wv saw-_-¿-jn-∏v hn-X-cWw \-S-Øn. Imw-]-kv {^-≠v Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v A≥-k¬ ]m-bn-∏m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. `m-c-hm-ln-I-fmbn ss^-k¬ A-ko-kv ({]-kn-U‚ v), Xu-^n¬ cm-P (sk{I-´-dn) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp. Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw Aao¿ jm-Pn-Jm≥, k-hm-Zv k-eow t\-Xr-Xzw \¬-In.

ssl-am-Ìv sse-äv an-gn-b-S-¨p

Cu-cm-‰p-t]-´: sk≥-{S¬ P-Mv-j-\n-se ssl-am-Ãv sse-‰v angn-b-S-®n-´v am-k-ß-fm-bn. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ hym-]m-c-ÿm-]\-ß-fn¬ \n-∂p-≈ sh-fn-®-am-Wv Su-Wn-se C-cp-´v A-I-‰p∂-Xv. F-∂m¬ cm-{Xn I-S-b-S-°p-∂-tXm-sS sk≥-{S¬ P-Mvj-\pw ]-cn-k-c-hpw C-cp-´n-em-hpw. sk≥-{S¬ P-Mv-j-\n-em-Wv ]p-e¿-s® \m-tem-Sp -Iq-Sn tIm-´b-Øv \n-∂p-≈ ]-{X-s°-´p-Iƒ C-d-°p-∂-Xv. C-cp-´p Im-cWw ]-{X-s°-´p-Iƒ tam-j-Ww t]m-hp-∂-Xp ]-Xn-hm-Wv. CXp- Im-c-Ww ]-{X-hn-X-c-W-°m¿ Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂p. Iq-Sm-sX Su-Wn-se hn-hn-[ tdm-Up-I-fn¬ h-gn-hn-f-°p-Iƒ H-cp _ƒ-_p t]m-epw sX-fn-bp-∂n-√. C-cp-]m-e-ß-fp-sS-bpw \-S-∏m-e-ß-fn¬ h-gn-hn-f-°p-Iƒ C-√m-Ø-Xp- sIm-≠v Im¬\-S- bm-{X-°m¿ _p-≤n-ap-´p-I-bm-Wv. ]q-™m¿, Im-™n-c-∏-≈n, ]m-em F-∂o ÿ-e-ß-fn-te°p t]m-hp-∂ tdm-Up-Iƒ kw-K-an-°p-∂ sk≥-{S¬ P-Mv-j\n-se h-gn-hn-f-°p-I-fpw ssl-am--Ãv sse-‰pw sX-fn-bm-Ø-Xv A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-bm-W-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. Su¨ C-cp-´n-em-b-Xv km-a-ln-I -hn-cp-≤¿-°pw tam-„m-°ƒ°pw A-gn-™m-Sm≥ A-h-k-c-k-sam-cp-°p-I-bm-Wv sN-øp∂-Xv.

F-kv.Un.]n.sF ]-cm-Xn \Â-In

tIm-´-bw: X-I¿-∂p In-S-°p-∂ sIm-Sp-h-¥m-\w-˛-I-√p-¶¬ tIm-f-\n-˛-]m-d-°-S-hv-˛-C-S-t]-´ tdm-Uv K-Xm-K-X tbm-Ky-am°p-I, Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ ssK-\-t°m-f-Pn-kv-‰n-s‚ tk-h-\w D-d-∏m-°p-I, tUm-Œ¿-am-cp-sS H-gn-hv \n-I-Øp-I XpS-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v F-kv.Un.]n.sF Im-™n-c-∏≈n ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n- Xm-eq-°v hn-I-k-\ k-an-Xn-°v ]-cmXn \¬-In. ]m¿-´n ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-en A-Iv-_¿, sk-{I-´-dn kn-bm-Pv h-´-I-∏m-d F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv.

Thejas Epaper kottayam Edition 2013-10-06  
Thejas Epaper kottayam Edition 2013-10-06  

Thejas Epaper kottayam edition. 2013-10-06

Advertisement