Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/Ktm

29 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

em-]vtSm-¸v \Â-In

Adnbn-¸pIÄ

Cu-cm-‰p-t]-´: {]-hm-kn eo-Kv Cu-cm-‰p-t]-´ ta-J-em I-Ωn-‰nbpw in-lm-_v X-߃ dn-eo-^v sk-√n-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-´-bw:kw-ÿm-\ ]-cn-h¿]T-\ cw-K-Øv D-∂-X \n-e-hm-cw Øn-X ss{I-kv-X-h ip-]m¿-in]p-e¿-Øp-∂ \n¿-[-\-cm-b hnX hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-∏-tdZym¿-Yn-Iƒ-°v em-]vtSm-∏v hn-Xj≥, e-£-y-hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ c-Ww sN-bv-Xp. hn-Z-ym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂v sa-Unap-kv-enw eo-Kv tIm-´-bw Pn°¬/F≥-Pn-\o-b-dn-Mv F≥√m-{]-kn-U‚ v ]n Fw j-co-^v {S≥-kv ]-co-£m ]-cn-io-e-\hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-lnØn-\p-≈ [-\-k-lm-b-Øn-\v ®p. Xm-lm- ]m-bn¬ A-[y-£-XA-t]-£ £-Wn-®p. sa-Unh-ln-®p. {]-hm-kn eo-Kv Pn-√m°¬, F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-K{]-kn-U‚ v F≥ Fw sj-co-^v, Øn¬ 10 t]¿-°p ho-X-am-Wv [Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn C-{_m\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-°p-I. lnw h-en-b-ho-´n¬, J-Pm-©n tbm-K-y-Xm-]-co-£-bv-°v Ip-dk-Ko¿ th-´-a-e, ap-kv-enw eo-Kv ™-Xv 80 i-X-am-\w am¿-°v t\Pn-√m sk-{I-´-dn lm-Pn sI F Sn-b-h¿-°v A-t]-£n-°mw. A- ASn-sX-‰n-bm¬ Iu¨-kn-edpw... 1. tIm´-bw Xm-g-Ø-ßm-Sn h-≈w-I-fn-°n-sS- t]m-enkpw h-≈-°mcpw X-Ωn-ep-≠m-b hm-t°‰-sØ Xp-S¿∂v Xp-g-®n¬-°mc-s\ t]m-en-kv \o-°w ap-l-Ω-Zv A-i-d-^v, _-jo¿ tat]-£m-t^m-dw A-£-b tI-{μ- sN-øp-∂p 2. A-\p-c-Rv-P-\-Øn-\m-bn \-K-ck-`m Iu¨-kn-e¿ hn sI A-\n¬-Ip-am¿ F-Øp-∂p 3˛4. Iu¨-kne¿ Im¬-h-gp-Xn sh-≈-Øn-te-°v 5. \o-¥n-°-b-dp∂p. 6. I-c-bn-se-Øn Ø¿, C-kv-am-bn¬ lm-Pn kwß-fn¬ e-`n-°pw. A-t]-£ e- £o-WaI‰p∂p Nn{Xw: ip-ssl-_v ]-g-Ipfw km-cn-®p. `n-t°-≠ A-h-km-\-Xn-ø-Xn HIv-tSm-_¿ 10. 0481 2563786,

[-\-k-lm-b-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p

ap-Jy-a-{´n-sb I-cn-s¦m-Sn Im-«m³ {i-aw tIm-´-bw: X-´n-∏p- tI-kp-I-fn¬B-tcm-]-W-hn-t[-b-\m-b ap-Jya-{¥n- D-Ω≥-Nm-≠n- cm-Pn-h-bv-°W-sa-∂v- B-h-iy-s∏-´v- tIm-´-bØv- F¬.-Un.-F-^.v- {]-h¿-Ø-Icp-sS {]-Xn-tj-[w.D-Ω≥-Nm-≠n-sb I-cn-s¶m-SnIm-Wn-°m-\p-≈ {]-h¿-Ø-I-cpsS {i-aw- t]m-en-kv- X-S-™p.tIm-´-b-Øv- -tI-c-f- ]-{X-{]-h¿Ø-I- bq-\n-b-≥ kw-ÿm-\- ktΩ-f-\-w- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øm≥F-Øn-b- ap-Jy-a-{¥n-sb- I-cns¶m-Sn- Im-´n- {]-Xn-tj-[n-°m-\mbn-cp-∂p- F¬-.Un-.F-^.v- {i-aw. C-Xn-\m-bn- Xn-cp-\-°-c tI-{μo-Icn-®v- \q-dp-I-W-°n-\v- {]-h¿-ØI¿- sI sI tdm-Un-eq-sS k-tΩf-\w- \-S-°p-∂ am-Ω≥- am-∏n-f lm-fn-\v- ap-∂n-te-bv-°v- \o-ßn.A-tX-k-a-bw,- {]-Xn-tj-[w- `-b∂v- ap-Jy-a-{¥n- a-s‰m-cp- h-gn-bn-eqsS D-Zv-Lm-S-\-k-a-b-Øn-\p- apsº lm-fn-se-Øn.- C-Xn-\n-sS, {]-h¿-Ø-I-sc t\-cn-Sm≥- Pn-√mt]m-en-kv- No-^v- Fw- ]n- Zn-t\-ins‚ t\-Xr-Xz-Øn¬- h≥- t]menkv- k-∂m-lw- tdm-Un-en-d-ßn.

tIm-«-bw Xm-g-¯-§m-Sn h-Åw-I-fn aÂ-k-cw; In-co-Sw P-h-lÀ Xm-b-¦-cn-¡v tIm-´-bw: km-bw-k-‘y-bn¬ ao-\-®n-em-dn-s‚ C-cp-I-c-I-fnepw Xn-ßn-\n-d-™ P-\-km-K-csØ km-£n-bm-°n Xm-g-Øßm-Sn-bm-‰n¬ \-S-∂ tIm-´-bw h-≈w-I-fn- a¬-k-c-Øn¬ P-hlm¿ Xm-b-¶-cn Im-cn-®m¬ Np≠-s\ C-t©m-Sn-©v t]m-cm-´Øn¬ ]n-∂n-em-°n Io-cn-SØn¬ ap-Ø-an-´p. C-∂-se \-S-∂ 114mw-a-Xv a¬k-c-h-≈w-I-fn A-£m-cm¿-∞Øn¬ Xp-g-tb-dn-s‚ Xm-f-hpw B-th-i-Øn-an¿-∏n-s‚ B¿-∏phn-fn-I-fpw h-©n-∏m-´p-w Im-WnI-sf B-th-i-Øn-em-°n. Np≠≥-h-≈-ß-fp-sS a¬-k-c-Øn ¬ {io-Im¿-Øn-tI-b≥ aq-∂mwÿm-\-hpw h-≈-Ip-f-ß-c \memw ÿm-\-hpw C-√n-°-fw Np≠≥ A-©mw-ÿm-\-hpw I-cÿ-am-°n. F-´p-Np-≠≥ h-≈-hpw \m-ev ho-Xw H-∂mw t{K-Uv sh-∏v, C-cp-

´p-Ip-Øn-h-≈-ß-fpw aq-∂v H∂mw t{K-Uv Np-cp-f≥ h-≈-ßfp-a-S-°w \m¬-∏-tXm-fw I-fn-h≈-ß-fp-am-Wv a¬-k-c-Øn¬ am-‰p-c-®-Xv. sh-∏v H-∂v t{Km-Uv hn-`m-KØn¬ A-º-e-°-S-h≥ tIm-´-∏d-º-s\ tXm¬-∏n-®p. Np-cp-f≥ sk-°‚ v hn-`m-K-Øn¬ Im-ant®-cn-sb Um-bn-kv H-∂pw sh-∏v sk-°‚ v hn-`m-K-Øn¬ U¬ln-sb ]p-∂-Øp-d-]p-c-bv-°-epw ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn. C-cp-´p-IpØn t{Km-Uv sk-°‚n¬ Ip-∂Øp-]-d-º≥ Zm-\n-tb-en-s\-bpw Np-cp-f≥ ^-Ãv t{K-Uv hn-`m-KØn¬ th-߬-]p-Ø≥-ho-Ss\ th-e-ßm-S≥ ]-cm-P-b-s∏-SpØn. 1885¬ tIm-´-b-Øn-s‚ BZy-Zn-hm-\pw t]m-jv-°-dpw a-lmcm-{„-°m-c-\p-am-b Sn cm-a-dm-hphm-Wv a¬-k-c h-≈w-I-fn-°v XpS-°w Ip-dn-®-Xv. tIm-´-bw \-K-c-

d-h-\yq Pn-Ãm kv-IqÄ sK-bnw-kv; N-§-\m-tÈ-cn k-_vPn-à ap-¶n I-Sp-Øp-cp-Øn: d-h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ sK-bnw-kv c-≠p Zn-\߃ ]n-∂n-Sp-tºmƒ 64 t]mbn‚p-I-tfm-sS N-ß-\m-t»-cn k_v Pn-√ ap-∂n-se-Øn. 58 t]m-bn-t‚m-sS tIm-´-bw Cu-Ãv k-∫v Pn-√-bm-Wv t]mbn‚p \n-e-bn¬ c-≠mw ÿm-\Øv. 48 t]m-bn‚p-am-bn Cu-cm-‰pt]-´ k-∫v Pn-√ aq-∂mw ÿm-\Øp-≠v. i-\n-bm-gv-N \-S-∂ a¬k-c-ß-fn¬ H-∂pw c-≠pw ÿm\-߃ t\-Sn-b k-∫v Pn-√-Iƒ Xm-sg ]-d-bp-∂p. ^p-Sv-t_mƒ ko-\n-b¿ t_m-

bv-kv-˛-H-∂mw ÿm-\w N-ß-\mt»-cn, c-≠mw ÿm-\w Im-™nc-∏-≈n. tS-_nƒ sS-∂o-kv ko\n-b¿ t_m-bv-kv-˛ H-∂mw ÿm\w Cu-cm-‰p-t]-´ c-≠mw ÿm\w Im-™n-c-∏-≈n. tS-_nƒ sS∂o-kv ko-\n-b¿ tKƒ-kv-˛-H∂mw ÿm-\w Cu-cm-‰p-t]-´, c≠mw ÿm-\w tIm-´-bw Cu-Ãv tS-_nƒ sS-∂o-kv Pq-\n-b¿ t_m-bv-kv-˛-H-∂mw ÿm-\w Im™n-c-∏-≈n, c-≠mw ÿm-\w Ip-d-hn-e-ßm-Sv tS-_nƒ sS-∂okv Pq-\n-b¿ tKƒ-kv-˛-H-∂mw ÿm-\w Cu-cm-‰p-t]-´, c-≠mw

]n sI cm-P³ sI.]n.Fw.F-kv. {]-kn-Uâv tIm-´-bw: sI.]n.Fw.F-kns‚ 42mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w kw-L-S-\-bp-sS ]p-Xn-b -`m-chm-ln-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp. ]p-∂-e {io-Ip-am¿, sIm-√w (c-£m-[n-Im-cn), ]n sI cm-P≥, ]- Ø - \ w- X n- ´ ({]- k n- U ‚ v), ss_-Pp I-em-im-e, B-e-∏p-g (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), sI hnZym-[-c≥, F-d-Wm-Ip-fw (J-Pm©n ), Fw sI hn-P-b≥ (h¿-°n-

Mv {]-kn-U‚ v), I-S-°p-fw cmtP-{μ≥, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw (k w-L-S-\m sk-{I-´-dn), _m-_p Ip-∂p-t»-cn, Xr-iq¿ (ssh-kv {]-kn-U‚ v), kn kn _m-_p, B-e-∏p-g (A-kn vsk-{I-´dn). Iq-Sm-sX F-´p sk-{I-t´-dnb-‰v Aw-K-ß-ƒ Dƒ-s∏-sS 51 Aw-K kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-sbbpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-Ifmb c-£m-[n-Im-cn ]p-∂-e {io-Ip-am¿, {]-kn-U‚ v ]n sI cm-P≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ss_-Pp I-emim-e, J-Pm-©n sI hn-Zym-[-c≥

F-kv.C.bp. Xm-eq-¡v I¬-h³-j³ N-ß-\m-t»-cn: tÃ-‰v Fw-tπmbo-kv bq-\n-b≥(F-kv.C.bp) Xm-eq-°v I¨-h≥-j≥ eo-Kv lu-kn¬ ap≥ kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v sI F-kv l-eo¬ d-lvam≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bq.Un.F-^.v k¿-°m¿ Iq-SpX¬ B-\p-Iq-ey-߃ \¬-Im ≥ X-øm-dm-b-Xp Im-c-Ww Po-h\-°m¿ G-sd kw-Xr-]v-X-cm-s W-∂pw `-c-W-Øn-s\-Xn-tc {]Xn-]-£ kw-L-S-\-Iƒ \-S-Ønb ap-gp-h≥ k-a-c-ß-fpw ]-cm-Pb-s∏-´-Xv C-Xn-\p D-Zm-l-c-W-amsW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

A-\p-tim-Nn-¨p

Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v sI F A–p¬ jp-°q¿ A-[y-£-X hln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v d-jo-Zv I-S-hp-I-c ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n F jmlp¬ l-ao-Zv, J-Pm-©n sI ssh ap-l-Ω-Zv \-Po-_v, tPm. sk-{I-´-dn lm-co-kv, kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw A-–p¬ km-emw, Xm-eq-°v sk-{I-´-dn sI F ssk-\p-±o≥, ap-kv-enw eo-Kv \n-tbm-P-I a-fi-ew {]kn-U-‚ v ]n Fw I-_o¿ kw-kmcn-®p.

ÿm-\w Im-™n-c-∏-≈n tlm°n ko-\n-b¿ t_m-bv-kv-˛-H∂mw ÿm-\w tIm-´-bw Cu-Ãv, c-≠mw ÿm-\w N-ß-\m-t»-cn tlm-°n Pq-\n-b¿ t_m-bv-kv-˛-H∂mw ÿm-\w ]m-ºm-Sn, c-≠mw ÿm-\w N-ß-\m-t»-cn {In-°-‰v ko-\n-b¿ t_m-bv-kv-˛-H-∂mw ÿm-\w G-‰p-am-\q¿, c-≠mw ÿm-\w I-dp-I-®m¬. ko-\n-b¿ hn-`m-K-Øn-s‚ a-¬k-c-߃ C∂-se A-h-km-\n-®p. Pq-\n-b¿ hn-`m-K-Øn-s‚ a¬k-c-߃ \m-sf-bpw H-Iv-tSm_¿ H-∂n-\pw \-S-°pw.

k-`-bp-sS-bpw Xn-cp-hm¿-∏v ]©m-b-Øn-s‚-bpw Pn-√m-Sq-dokw {]-tam-j-≥ Iu¨-kn-ens‚-bpw k-l-I-c-W-tØm-sStIm-´-bw sh-kv-‰v ¢-∫m-Wv a¬k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. C-∂se D-®-bv-°m-Wv H-∂-c-bv-°mWv a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. apJym-Yn-Xn-bm-bn \-S≥ kp-tc-jvtKm-]n F-Øn-bn-cp-∂p. I-e-Œ¿ A-Pn-Øv-Ip-am¿ ]-Xm-I D-b¿Øn. \-K-c-k-`m sS-b¿-am≥ Fw ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿ A-[y-£\m-bn-cp-∂p. sI kp-tc-jv-Ip-dp∏v Fw.F¬.F, F-kv._n.sF P-\-d¬ am-t\-P¿ A-\n¬ Ipam¿ Kp-]v-X, Xm-g-Ø-ßm-Sn Ppam-a-kv-Pn-Zv C-amw ap-l-Ω-Zv Aao≥ au-e-hn, tXm-a-kv Nm-gn-ImS≥, Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Øv Ip-am¿, Pn-√m t]m-en-kv ta-[mhn Fw ]n Zn-t\-iv, k-Æn I-√q¿,

A-Xn-c-ºp-g: F≥.F-kv.F-k.v hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ km-aq-ln-I {]-Xn-_-≤-X h-f¿-Øn k-Xz-c ]p-tcm-K-Xn-bn-te-bv-°v k-aq-lsØ \-bn-°p-∂p-sh-∂v sshkv Nm≥-k-e¿ tUm.F hn tPm¿-Pv. a-lm-flm-Km-‘n k¿-h-Iem-im-em \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow thm-f-≠n-b¿ sk-{I-´-dnam-cp-sS {Xn-Zn-\ in¬-∏-im-e am∂m-\w sI.C tIm-f-Pn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p

A-]-I-S-Øn¬-s∏-´h-sc h-≈ß-fn-se-Øn-bm-Wv c-£-s∏-SpØn-b-Xv. C-cp-´m-b-Xn-\m¬ tdm∏v {i-≤-bn¬-s∏-Sm-sX t]m-bXm-Wv A-]-I-S-Øn-\p Im-cWw. A-]-I-S-Øn¬ t_m-´n\pw Imcy-am-b tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn®p. A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰p Pn√m-ip-]-{X-bn¬ I-gn-bp-∂ h sc B-`y-¥-c a{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥, sI-]nkn-kn sk-{I´-dn \m´-Iw kp-tcjv \-Kc-k-` Iu¨-kn-e¿ A\o-jv h-c-ºn-\-Iw F-∂n-h¿ kμ¿-in-®p.

Du-cp-Iq-«w H-Iv-tSm-_À H-¶n-\v tIm-´-bw:ap-≠-°-bw ]-©m-bØn-se ap-cp-°pw-h-b¬ ]-´n-Ih¿-K k-t¶-X-Øn-se Du-cp-Iq´w H-Iv-tSm-_¿ H-∂n-\v cm-hn-se 11\v ap-cn-°pw-h-b¬ a-e-b-c-b alm-k-` I-a-yq-Wn-‰n lm-fn¬ \-S°pw. K-h¨-sa‚ v No-^v hn-∏v, Fw.-]n, Pn-√m I-e-Iv-S¿, a-‰p P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ,t\Xm-°ƒ ]s¶-Sp-°pw.

sa-∂v sa-Un-kn≥, sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. P-b-N-{μ-\pw, I-gp-Øn-s‚ A-ÿn-°p-≈ tXbv-am-\-am-Wv I-gp-Øn-s‚ th-Z\-sb∂pw A ÿn-tcm-K-hn-`mKw A-kn-kv ‰ ‚ v {]-^. tUm. Fw F≥ k-t¥m-jv Ip-amdpw ]d™p. A-kp-Jw km-c-am-b-Xn-\m¬ a-cp-∂p-Iƒ \¬-In ]-d-™-b ®p. F-d-Wm-Ip-f-Øp- \n∂p t]m-en-kv A-I-ºSn-tbm-sS-bmWv _n-Pp-hn-s\ sa-Un°¬-tI mf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W≥ h-∂X-dn-™v A-Xymln-X hn-`m-KØn¬ h≥ P-\-°q-´-am-bn-cp ∂p. tcm-Kn-I-fpw, Iq-´n-cn-∏p-I mcpw Po-h-\-°mcpw _n-Pp-hn-s\ Im-Wm-s\Øn.

A-t±-lw. sI.C. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏ ¬ d-h. tUm.tPm-k-^v H-gp-Ibn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. sk-\-‰v saw-_¿-am-cm-b tSman-®≥ tPm-k-^v, tUm.kn B¿ l-cn-e-£v-ao-{μ-Ip-am¿, k¿-h-Iem-im-em F≥.F-kv.F-kv t{] m-{Kmw tIm--˛ Hm-Un-t\-‰¿ tUm. sI km-_p-°p-´≥, ]n.B¿.H Pn {io-Ip-am¿, tUm.k-Æn tPmk-^v I-e-b-Øm-¶¬ F∂n-h¿ a-lm-flm-Km-‘n k¿-h-I-em-im-em F≥.F-kv.F-kv. thm-f-‚ n-b¿ sk-{I-´-dn-am-cp-sS {Xn-Zn-\ in¬-∏-im-e am-∂m-\w sI.C. tIm-f-Pn¬ ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.F hn tPm¿-Pv kw-km-cn-®p. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

h-\wh-Ip-¸v I-\n-ªm Fw.C.F-kv. tIm-f-Pv hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS {]-b-Xv-\-w k-^-e-amhpw F-cp-taen: tZio-b ]m-X-bn ¬ am-en-\y-߃ Ip-∂p-Iq-Sp-∂ hgn-tbm-c-Øn-t∏mƒ am-en-\y߃ Im-Wm-\n√. ap-f-¶-ºp-I-fn¬ \n¿-an-® Ccn-∏n-S-ßfpw Nm-cp-_-©p-Ifpw Du-™m-ep-Ifpw A-e¶mc k-ky-ß-fp-am-Wv C-t∏mƒ am-en-\y-߃-°v ]I-cw ÿm\w ]n-Sn-®n-cn-°p-∂Xv. C-Xn-\v \-μn ]-d-tb≠-Xv F≥.F-kv. Fkv bp-\n-‰v Aw-K-ßfm-b hnZym¿-Yn-I-tfm-Sm-Wv. I-gn-™ h¿-jw Un-kw-_ ¿ ap-X¬ C-h¿ B-cw-`n-® {]-bXv-\-Øn-s‚ ^-e-am-bn i-_-cna-e ]m-Xbm-b dm∂n- tdm-Unse ap-°-S ap-X¬ πm-t®-cn hsc-bp-≈ h-\-]m-X-bn¬ bm-{X°m¿-°v aq-°v s]m-Øm-sX k©-cn-°mw. H-∏w A¬-]-t\-cw

]-g-bn-Sw h-[t¡kv: {]-Xn-s¡-Xn-tc H-¼-Xp tI-kp-IÄ F-cp-ta-en: ]-g-bn-Sw Z-º-Xn-h-[t°-kn-se {]-Xn A-cp¨- i-ins°-Xn-tc-bp-≈-Xv H-º-Xv tIkp-Iƒ. ]-g-bn-Sw Xo-º-\m-en¬ dn-´. D-tZym-K-ÿ-cm-b `m-kv-I-c≥-\mb-sc-bpw `m-cy X-¶-Ω-sb-bpw Xe-bv-°-Sn-®v sIm-e-s∏-Sp-Øn 19 ]-h≥ kz¿-Ww I-h-¿-∂-Xm-Wv H-cp tI-kv. a-‰p tI-kp-I-fn¬ H∂v tIm-´-bw Cu-kv-‰v t]m-en-kv tÃ-j-\n-epw c-≠p- tI-kp-Iƒ

®v h-≈-Øn-s‚ Np-≠v t]m-bXn¬ se-P-≥-kv Hm-^v Ip-a-c-Iw t_m-´v ¢-∫v ao-\-®n-em-‰n¬ Imin-\m-Y≥ h-≈-hp-am-bn I-cbn¬ I-b-dm-sX {]-Xn-tj-[n-®p. a¬-k-cw B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p apºv ]-cn-io-e-\ Xp-g-®n¬ \-SØp-∂-Xn-\n-sS ao-\-®n-em-‰n¬ ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øn-b t_m-´v CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xn¬ kw-Lm-SI¿ th-≠ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®n-√-∂v Im-Wn-®v ¢-∫n-s‚ Im]v-‰≥ en-j≥ am-Xyp-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-em-Wv {]-Xn-tj-[n-®Xv. Xp-S¿-∂v sh-≈-Øn ¬ \n-∂v I-b-dm≥-Iq-´m-°m-Xn-cp-∂ -Xp-g®n-ep-Im-sc t]m-en-kv C-S-s]-´v I-c-bv-°p-I-b-‰p-I-bpw t]m-ens‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-≈w Ib¿ sI-´n h-en-®p-\o-°n. a¬-kc-Øn¬ \n-∂v ¢-∫n-s\ A-tbmKy-cm-°n-sb-∂v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p.

Nn-ßh\w: sIm-Sp-cm-‰n¬ t_m´v a-dn-™p ss{U-h¿S°w G-gp t]¿°p ]-cn-t°-‰p. am-en-bn¬ Fw Fkv A\n¬, `m-cy jo-P, a-°fm-b A¿Pp≥ (15), A-c-hn-μv (11) A-\n-ens‚ ]n-Xm-hv Fw kn sN√-∏≥, A-b¬-hm-kn AP-b-tLm-jv, ss{U-hdpw t_m-´p-S-a-bpamb In-fn-cq¿ a-e-cn-°¬ A-\n-¬ F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. ]-cnt°-‰-h-sc D-S≥ Xs∂ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn-se A-Xymln-X hn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-∏n®p. C∂-se cm-{Xn 7.30\m-Wv A-]I-Sw. Ip-Spw-_-k-tΩXw am-enbn¬ Fw F-kv A-\n-¬ Xm-gØ-ßm-Sn-bn¬ \S∂ a-¬k-c h-≈w-I-fn I-≠p a-S-ßp-tºm-gmWv A-]-ISw. \m-K-ºS-w kn-a-‚p I-h-e-bv°p k-ao]w sIm-Sq-cm-dn-\p Ipdp-sI ]p-Xn-b-Xm-bn s]m-Xp-acma-Øv h-Ip-∏v \n¿-Ωn-°p-∂ ]m-e-Øn-\p th-≠n h-en-®p sI´n-bn-cn-°p∂ tdm-∏n¬ C-Sn-®mWp t_m-´p \n-b-{¥-Ww hn-´p sh-≈-Øn-te-°p a-dn-™-Xv.

F³.F-kv.F-kv. hn-ZymÀ-Yn-I-fn km-aq-ln-I {]-Xn-_-²-X h-fÀ-¯p-¶p-: -tUm. F hn tPmÀ-Pv

_n-Pp cm-[m-Ir-jvW-s\ ssh-Zy-]cn-tim-[-\-bv-¡v F-¯n-¨p B¿∏q°-c: tkm-fm¿ X-´n-∏ptI-kn-se {]-Xn _n-Pp cm-[m-IrjvW-s\ ssh-Zy-]cn-tim-[-\°m-bn tIm´-bw saUn°¬tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn®p. C∂-se D-®-bv°v 12.30\v sIm-≠p-h-∂ _n-Pp-hn-s\ saUn-kn≥, Aÿn-tcm-Kw F∂o hn-`m-K-Ønse ]cn-tim-[-\-°pti-jw D-®°v 2.30 Hm-sS Xn-cnsI sIm≠p-t]mbn. X-e-I-d °w, I-gp-Øn-\v th-Z-\ F-∂o A-kp-Jß-sf Xp-S¿-∂v F-dWm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬-\n-∂m-Wv sa-Un°¬-tIm f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v ]cntim-[-\b-°v A-b-®Xv. c-‡-k-Ω¿-±w Iq-Sp-X-em-bXm-Wv X-e-I-d-°-Øn-\v Im-c-W-

]n F≥ kp-`m-jv, hn i-in, kwLm-S-I k-a-Xn I¨-ho-\¿ {]^ sI kn tPm¿-Pv kw-km-cn-®p. tUm sI B¿ Ip-am¿ B-Wv Ph-l¿-Xm-b-¶-cn-bp-sS Iym-]vS≥.hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ t{Sm-^n ap≥-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw ]nv k-t¥m-jv-Ip-am-dpw Xn-cp-hm¿-∏v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sN-ßfw t_-_n-bpw hn-X-c-Ww sN-bvXp. I-fn-h-≈-ß-fp-sS am-kv {Un¬ 2.30\v B-cw-`n-®p. a¬-kcw Im-Wm≥ ao-\-®n-em-dn-s‚ Ccp-I-c-I-fn-epw Ãm¿-´n-Mv ap-X¬ ^n-\n-jn-Mv t]m-bn‚p-h-sc {Iao-I-c-W-߃ H-cp-°n-bn-cp-∂p. ao-\-®n-em-dn-s‚ C-cp-I-c-I-fnepw {I-a-k-am-[m-\-\n-e sa-®s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p th-≠n t]men-kn-s\ hn-\y-kn-®n-cp-∂p. A-tX-k-a-bw a¬-k-c-w \nb-{¥n-°m≥ ao-\-®n-em-‰n¬ ]t{Sm-fn-Mv \-S-Øn-b t_m-´v C-Sn-

sIm-Sp-cm-än t_m-«v a-dn-ªp G-gp t]À¡p ]-cn-t¡-äp

Im-™n-c-∏-≈n-bn-epw A-©v tI-kp-Iƒ a-Wn-a-e t]m-en-kv tÃ-j-\n-ep-am-Wv. ]-Wm-]-lcw kw-_-‘n-®v H-cp tI-kpw kz¿-W-am-e ]-dn-®-Xn-\v c-≠ptI-kpw am-e ]-dn-°m≥ {i-an-®Xn-\v c-≠p-tI-kpw Dƒ-s∏-sS G‰-hp-a-[n-Iw tI-kv Z-º-Xn h-[Øn-\v ]p-d-sa a-Wn-a-e t]m-enkv kv-t‰-j-\n-em-Wv. tIm-´-b-Øv I-™n-°p-gnbn¬ H-cp kv-{Xo-bp-sS am-e ]-dn-

Ip-a-c-Iw: Iv-\m-\m-b I-tØmen-° \-ho-I-c-W k-an-Xn {]-knU‚ v H-d-h-W-°-f-Øn¬ H Fw D-Xp-∏n-s‚ \n-cym-W-Øn¬ A\p-tim-Nn-®p. tIm-´-bw ]-Sn-™m-sd-°-c Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Iv-\m-\m-b I-tØm-en-° \-ho-I-c-W k-anXn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-SØn-b A-\p-tim-N-\ tbm-KØn¬ ^m.-tU-hn-Uv Im-®-∏≈n, sI kn.F≥.-F-kv. P-\d¬ sk-{I-´-dn tPm-k-^v tXm-´p¶¬, eq-t°m-kv am-Xyp D-g-hq¿, tIm-´bØv tIc-fm ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kwÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-\v FØn-b kn sI -]p-∂≥ kw-km-cn-®p. ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-°p-∂ Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-ØI¿

t®m-Sp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv {]-Xn A-cp¨ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-Xv kw-_-‘n-® tI-km-Wv tIm-´bw Cu-kv-‰v t]m-en-kv kv-t‰-j\n-ep-≈-Xv. {]-Xn tPm-en sN-bvXn-cp-∂ Im-™n-c-∏-≈n kptJm-Z-b B-ip-]-{Xn-bp-sS k-ao]-Øv H-cp ho-´n-epw h-gn-°tØm-Sv H-cp ho-´n-epw \-S-Øn-b I-h¿-®m {i-a-Øn-em-Wv Im™n-c-∏-≈n t]m-en-kv tI-skSp-Øn-cn-°p-∂-Xv.

dm-¦v]-«n-I-IÄ d-±m-bn tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ hIp-∏p-I-fn¬ B-b, km-t¶-Xn-I hn-Z-ym-`-ym-k h-Ip-∏n¬ t{S-Uv-kvam≥ X-kv-Xn-I-I-fn-te-°p-≈ dm-¶v ]-´n-I-Iƒ Im-em-h-[n ]q¿Øn-bm-b-Xn-\m¬ d-±m-b-Xm-bn Pn-√m ]n.-F-kv.kn. Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

tem-Im-bp-à kn-än-Mv tIm-´-bw:tI-c-f tem-Im-bp-‡ H-Iv-tSm-_¿ H-º-Xv, 10 Xnø-Xn-Ifn¬ F-d-Wm-Ip-fw K-h.K-Ãv lu-kn¬ kn-‰n-Mv \-S-Øpw.

am-en-\y-߃ \n-d-™n-cn-°p-∂ ap-°-S πm-t®-cn tdm-Un¬ F-cp-ta-en Fw.C.F-kv. tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ \n-¿-an-® hn-{i-a-Øm-h-f߃ h-\-Øn-s‚ ku-μcyw B-kz- °epw h-‰m-Ø sX-fn \o-cp-dh Zn-®v Nm-cp-_-©p-I-fn-en-cp-∂ tdm-U-cn-In-ep≠v. G-Xm\pw hn-{i-an-°p-Itbm Du-™m-em- B-gv-N-Iƒ-°v ap-ºph-sc am-enSp-Itbm sN-ømw. bm-{X-bv-°n- \y-߃ \n-d-™-Xn-s‚ Zp¿KsS £o-Ww Xo¿-°m ≥ H-cn- ‘w aq-ew D-d-h-bv-°v k-ao-]-

tØ-°v A-Sp-°m≥-t] mepw Ign-bp-am-bn-cp-∂n√. \n-ch-[n bm-{X-°m-cm-Wv C-t∏mƒ Cu tdm-Un¬ hm-l-\-߃-\n¿Øn hn-{i-an-°p-∂Xv. tdmUnt\m-Sv tN¿-∂v s]m-¥-°m-SpIƒ \n-d-™ h-\wh-Ip-∏n-s‚ ÿ-ew Iq-Sn hn-{i-a-tI-{μ-am°m≥ A-\pa-Xn e-`n-®m¬ anI® hgn-tbm-c Sq-dn-kw ta-J-ebm-bn C-hn-Sw am-dp-sa-∂v hnZym¿-Yn-Iƒ ]-d™p. C-Xn-\mbn h-\wh-Ip-∏n-s\ k-ao-]n°p-sa-∂v tIm-f-Pv-{]n≥-kn-∏ ¬ tUm. kp-P _o-Kw ]-d ™p.tdm-Un¬ I-gn-™-bn-sS hn-Zym¿-Yn-Iƒ \m-S≥`-£-WØn-s‚ kv-‰m-fp-I ƒ Xp-d-∂ncp∂p. a-Wn-°q-dp-Iƒ-°p-≈nem-Wv C-h hn-‰p-Xo¿-∂-sX-∂v A[n-Ir-X¿ ]-d™p.

kv-IqÄIp-«n-I-sf Ip-¯n-\n-d-¨v Hm-t«m-IÄ; A-[n-Ir-XÀ-¡v \n-Êw-K-X Cu-cm-‰p-t]-´: kv-Iqƒ- Ip-´n-Isf Ip-Øn-\n-d-®v Hm-t´m-dn-£-Iƒ No-dn-∏m-bp-tºm-gpw A-[n-IrX-cp-sS `m-K-Øv \n-∂v \-S-]-Snbp-≠m-hp-∂n-s√-∂v B-t£]w. ap-∂n-epw ssk-Un-epw Ip-´nI-sf \n-d-®m-Wv bm-{X. sskUn¬ Ip-Sp-°n-b sN-dn-b I-ºnbm-Wv Ip-´n-I-sf X-Sp-Øp \n¿Øp-∂-Xv. ssh-Io-´v kv-Iqƒ hnSp-∂ k-a-b-ß-fn-ep-≈ A-hÿ-bm-Wv Z-b-\o-bw. ss{U-h¿ Hm-t´m-dn-£-bn-te°v Ip-´n-I-sf Ip-Øn-Øn-cp-Inbm-Wv I-b-‰p-∂-Xv. H-cp ÿ-etØ-°v t]m-hp-∂ Hm-t´m-bn¬ A-hn-tS-°p-≈ ]-c-am-h-[n Ip-´nI-sf B {Sn-∏n¬ I-b-‰m≥ {i-an°pw. ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂ c-£n-Xm-°tfm-Sv ]-‰n-s√-¶n¬ th-sd Hm-t´m hn-fn-t®m-sb-∂m-Wv ss{U-h-dpsS a-dp-]-Sn. kv-Iqƒ _- p-Iƒ F-Øm-Ø Dƒ-{]-tZ-i-ß-fn-ep≈ Ip-´n-Iƒ Hm-t´m X-s∂-bmWv B-{i-bw. A-Xn-\m¬ c-£n-Xm-°ƒ-°v

a-dp-sØm-∂pw ]-d-bp-∂n-√. a¬k-c Hm-´w X-s∂ C-hn-sS-bpw \S-°p-∂p. F ¬.]n, bp. ]n hn-`mK-Øn-ep-≈ ]m-h-s∏-´ Ip-´n-Ifm-Wv Iq-Sp-X-em-bpw Hm-t´m-dn£-sb B-{i-bn-°p-∂-Xv. \-K-ca-[y-Øn-eq-sS X-e-ßpw hn-eßpw ]m-bp-∂ kv-Iqƒ Ip-´n-Isf sIm-≠p-t]m-hp-∂ Hm-t´m-dn£-Iƒ-s°-Xn-tc A-[n-Ir-X¿ I-Æ-S-bv-°p-I-bm-Wv. hm-l-\-h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ i-‡-am-b \-S-]-Sn-Iƒ D-

≠m-hp-∂n-√. A-]-I-S-߃ h-cptºmƒ am-{Xw {i-≤n-t°-≠ H∂-√ \n-b-a-߃, K-Xm-K-X \nb-a-߃ ew-Ln-°p-∂-Xv h≥ A- ] - I - S - ß - f n- t e- s °- Ø n- ° psa-∂-Xn-s‚ sX-fn-hm-Wv tX-e°m-Sv hm-l-\m-]-I-Sw. R-ß-fp-sS Ip-´n-I-sf kv-Iqfn-se-Øn-°m≥ a-‰v h-gn-I-fn-s√∂m-Wv c-£n-Xm-°ƒ ]-d-bp-∂Xv. \n- -lm-b-cm-b c-£n-Xm°ƒ-°v A-[n-Ir-X-cp-sS C-S-s]S-en-em-Wv {]-Xo-£.


{]mtZ-inIw

29 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

]-cn-io-e-\ -]-cn-]m-Sn

]cn-]mSn

„tIm-´-bw am-Ω≥ am-∏n-f

lmƒ: tI-c-fm ]-{X-{]-h¿-ØI bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ k-tΩf-\w, k-am-]-\ k-tΩ-f-\w D-ZvL-m-S-\w {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥-˛ D-®-bv-°v 2.00\v

Adnbn-¸pIÄ

h-\n-X-IÄ-¡pw Ip-«n-IÄ-¡pw -th-−n-bp-Å A-Zm-e-¯v \m-sf Cu-cm-‰p-t]-´: Pn-√m-t]m-en-kv h-\n-Xm sk-√pw Cu-cm-‰p-t]-´ P-\-ssa-{Xn t]m-en-kpw Ip-´nIƒ-°pw h-\n-X-Iƒ-°p-am-bn ]-cm-Xn ]-cn-lm-c A-Zm-e-Øv \m-sf hym-]m-c `-h-\n-¬ \-S°pw. cm-hn-se 10 \v No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ]m-em Un-ssh.F-kv.]n _n-Pp sI Ão-^≥ A-[y-£\m-hpw, A-Zm-e-Øn¬ ]p-Xn-b ]-cm-Xn-Iƒ kzo-I-cn-°pw.

tSm-bv-e-äv \nÀ-an-¡p-¶-Xn-\v [-\-k-lm-bw

tIm-´-bw: Pn-√-bn-se hm-ktbm-K-y-am-b ho-Sp-I-fn¬ Xm-akn-°p-∂, tSm-bv-e-‰v kw-hn-[m\-an-√m-Ø ]-´n-I-Pm-Xn-°m¿-°v tSm-bv-e-‰v ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p≈ [-\-k-lm-b-Øn-\v A-t]£- £-Wn-®p. ]-≤-Xn-bn¬ 25,000 cq-]-bm-Wv \¬-Ip-I. tSmbv-e-‰v \n¿-an-°p-∂-Xn-\v 30 N-Xpc-{i A-Sn-bn¬ Ip-d-bm-Ø ÿe-ap-≠m-bn-cn-°-Ww. Pm-Xn, hcp-am-\w, ssI-h-im-h-Im-iw, ho-Sn-s‚ D-S-a-ÿm-h-Im-iw F∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n°-‰p-I-fpw X-t±-i-`-c-W-ÿm-]\-ß-fn¬ \n-∂v tSm-bv-e-‰v \n¿an-°p-∂-Xn-\v [-\-k-lm-bw e`n-®n-´n-s√-∂ k¿-´n-^n-°-‰pw k-ln-X-ap-≈ A-t]-£ _-‘s∏-´ tªm-°v/ap-\n-kn-∏m-en-‰n ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^nkn¬ H-Iv-tSm-_¿ 15-\-Iw ka¿-∏n-°-Ww. A-t]-£-bp-sS am-Xr-I-bpw hn-h-i-Z-hn-h-c-ßfpw ta¬-∏-d-™ Hm-^n-kp-Ifn¬ e-`n-°pw.

Hm-t«m Sm-Iv-kn ]-²-Xn: hm-bv-]-bv-¡v A-t]-£n-¡mw

tIm-´-bw: kw-ÿm-\ ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j≥, tZ-io-b ]-´n-I-Pm-Xn [-\-Im-cy hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j-s‚ kmº-Øn-I-k-lm-b-tØm-sS \-S∏m-°p-∂ -Hm-t´m Sm-Iv-kn- ]≤-Xn-bn¬ hm-bv-] A-\p-h-Zn°p-∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn®p. c-≠-c e-£w cq-] h-sc \¬-Ipw. Pn-√-bn-se ]-´n-I-PmXn-bn¬-s∏-´ sXm-gn¬ c-ln-X¿°v A-t]-£n-°mw. {]m-bw 18\pw 50\pw a-t[-y. Ip-Spw-_hm¿-jn-I-h-cp-am-\w {Km-a-{]-tZi-ß-fn¬ 81,000 cq-]-bn-epw \-Kc-{]-tZ-i-ß-fn¬ 1,03,000 cq-]-bnepw I-hn-b-cp-Xv. A-t]-£-I¿°v Hm-t´m Sm-Iv-kn Hm-Sn-°m-\p≈ sse-k≥-kpw _m-Uv-Ppw D≠m-h-Ww. hm-bv-] B-dv i-X-am\w ]-en-i-\n-c-°n¬ A-©p h¿-jw-sIm-≠v Xn-cn-®-S-bv-°Ww. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂h¿ B-h-i-y-am-b Pm-ayw \¬tI-≠-Xm-Wv. A-t]-£m-t^md-hpw hn-i-Z-hn-h-c-ß-fpw tIm¿∏-td-j-s‚ Pn-√m Hm-^n-kn¬ e`n-°pw.

Du-cp-Iq-«w H-Iv-tSm-_À H-¶n-\v

tIm-´-bw: A-hn-I-kn-X ]-´n-Ih¿-§ k-t¶-X-ß-fp-sS k-a-{Khn-I-k-\w e-£-y-am-°n \-S-∏m°p-∂ lmw-se-‰v sU-h-e-]vsa‚ v ]-≤-Xn-bn-te-°v Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ ap-≠-°-bw ]©m-b-Øn-se ap-cp-°pw-h-b¬ ]-´n-I-h¿-§ k-t¶-X-Øn-se Ducp-Iq-´w H-Iv-tSm-_¿ H-∂n-\v cmhn-se 11\v ap-cn-°pw-h-b¬ a-eb-c-b a-lm-k-` I-a-yq-Wn-‰n lmfn¬ \-S-°pw. K-h¨-sa‚ v No^v hn-∏v, Fw.-]n, Pn-√m I-e-IvS¿, a-‰p P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]s¶-Sp-°pw.

[-\-k-lm-b-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p

tIm-´-bw: kw-ÿm-\ ]-cn-h¿Øn-X ss{I-kv-X-h ip-]m¿-inX hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-∏-tdj≥, e-£-y-hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ hn-Z-ym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂v sa-Un°¬/F≥-Pn-\o-b-dn-Mv F≥{S≥-kv ]-co-£m ]-cn-io-e-\Øn-\p-≈ [-\-k-lm-b-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. sa-Un°¬, F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-KØn¬ 10 t]¿-°p ho-X-am-Wv [\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-°p-I. tbm-K-y-Xm-]-co-£-bv-°v Ip-d™-Xv 80 i-X-am-\w am¿-°v t\Sn-b-h¿-°v A-t]-£n-°mw. hni-Z-hn-h-c-߃ A-S-ßn-b At]-£m-t^m-dw A-£-b tI-{μß-fn¬ e-`n-°pw. A-t]-£ e`n-t°-≠ A-h-km-\- XnøXn HIv-tSm-_¿ 10. hn-i-Z-hn-h-c-߃°v 0481 2563786, 2336472, 0495 2367331 F-∂o t^m¨ \-º-cpI-fn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

dm-¦v ]-«n-I-IÄ d-±m-bn

tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ hIp-∏p-I-fn¬ B-b, km-t¶-Xn-I hn-Z-ym-`-ym-k h-Ip-∏n¬ t{S-Uvkv-am≥ (I-w-]-yq-´¿ lm¿-Uv shb¿ B‚ v sa-bn‚-\≥-kv) X-kvXn-I-I-fn-te-°p-≈ dm-¶v ]-´n-IIƒ Im-em-h-[n ]q¿-Øn-bm-bXn-\m¬ d-±m-b-Xm-bn Pn-√m ]n.F-kv.kn Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

Pn-√m eo-K¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n- kw-L-Sn-∏n-® ]m-cm eo-K¬ thm-f-‚ n-b¿-am¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w A-Uo-j-\¬ Pn-√m P-Uv-Pn F-kv jm-P-lm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ k-ºq¿-W B-[m¿ F≥-tdmƒ-sa‚ v D-d-∏m°p-∂X - n-\pw P-\ß - f - p-sS B-i¶-Iƒ Zq-co-I-cn-°p-∂-Xn-\pw e£y-an-´v H-Ivt- Sm-_¿ 10\p Pn-√m I-eI - vS- d - p-sS A-[y-£X - b - n¬ hn]p-ea - m-b tbm-Kw \-SØ - pw. I-eIv-S-td‰n¬ \-S-°p-∂ tbm-KØn¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚pam¿, sk-{I-´-dn-am¿, bp-\o-°v sF-U‚n-^n-t°-j≥ A-tXm-dn‰n Hm-^v C-¥y, tZ-io-b P-\k - wJym c-Pn-ÿ, A-£-b, ]m-N-I hm-XI - hn-Xc - W - G-P≥-kn-Iƒ F-∂n-hb - p-sS {]-Xn-\n-[n-Iƒ XpS-ßn-b-h-¿ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v Pn√m I-eI - vS- ¿ A-Pn-Øv Ip-am¿ Pn√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-KØn¬ A-dn-bn-®p. \n-eh - n¬ B-

[m¿ c-Pn-kvt- {S-j\ - p-th-≠n Pn-√bn¬ hn-hn-[ tI-{μ-ßf - n-em-bn 22 sa-jo-\p-Iƒ k-÷o-I-cn-®n-´ps≠-∂pw c-Pn-kv-t{S-j≥ ]q¿Øn-bm-b Pn-√I - f - n¬-\n-∂v Iq-SpX¬ sa-jo-\p-Iƒ e-`y-am-°p-sa∂pw A-£b - Pn-√m A-kn- v tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ tbm-K-Øn¬ A-dn-bn-®p. B-h-iy-a-\p-k-cn-®p c-Pn-kvt{S-j≥ Iymw-]p-Iƒ ]p-\-{I-aoI-cn-°m-\pw kw-hn-[m-\-ta¿-s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v. hn-Zym-`ym-k hmbv] - b - p-am-bn _-‘s - ∏-´v Pn-√b - nse _m-¶p-I-fp-sS \-S-]-Sn-{I-a߃ Iq-Sp-X¬ kp-Xm-cy-am-°W-sa-∂v tUm. F≥ P-b-cm-Pv Fw.-F¬.-Fb - pw Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn-

bpw Pn-√m hn-Ik - \ - k-an-Xn tbmK-Øn¬ \n¿-tZin-®p. Zq-c-]-cn-[n-°v ]p-d-Øm-sW∂p Nq-≠n-°m-´n hm-bv-]-bv-°p≈ A-t]-£-Iƒ X-≈n-°-f-bp∂-Xpw A-t]-£-bpw A-\p-_‘-tc-J-I-fpw hn-i-Z-am-bn ]-cntim-[n-°m-sX hm-ßn-b-ti-jw am¿-°v Ip-d-hm-sW-∂pw a-‰p-ap≈ Im-cW - ß - ƒ Nq-≠n-°m-´p-∂Xv \o-Xo-Ic - n-°m-\m-hn-√. hm-bv] \¬-Im≥ I-gn-bp-tam F-∂v At]-£ e-`n-°p-∂ Zn-hk - w-Xs - ∂ hy-‡a - m-°W - s - a-∂v A-h¿ \n¿tZ-in-®p. hm-bv] - A-\p-hZ- n-°p-∂X - n-\v am¿-°n-s‚ ]-cn-[n \n¿-Wb - n-°p∂-Xn-\p-≈ A-h-Im-iw \n-ehn¬ A-XX - v _m-¶p-Iƒ-°m-sW-

∂pw \-S-]-Sn-Iƒ Iq-Sp-X¬ kpXm-cy-am-°p-∂-Xn-\v Pn-√m-X-e _m-¶nMv tbm-KØ - n¬ \n¿-tZ-iw \¬-Im-sa-∂pw eo-Uv _m-¶v amt\-P¿ A-dn-bn-®p. tIm-´-bw-˛-G-‰p-am-\q¿ tdmUn-se-bpw G-‰p-am-\q¿ Su-Wnse-bpw Ip-gn-Iƒ \n-IØ - p-∂X - n\v A-Sn-b¥ - c - \-S] - S- n kzo-Ic - n-°W-sa-∂v kp-tc-jv Ip-dp-∏v Fw.F¬.F B-h-iy-s∏-´p. I-dp-I®m¬, s\-Spw-Ip-∂w ]-©m-bØp-If - n¬ hym-]I - a - m-b a-sÆ-Sp∏n-s\-Xn-tc ssa-\nMv B‚ v Pntbm-fP - n h-Ip-∏v \-S] - S- n kzo-Ic - n°-Ws - a-∂v tUm.- F≥. P-bc - m-Pv Fw.-F¬.F. \n¿-tZ-in-®p. kvI - qfp-Iƒ-°p k-ao-]-ap-≈ hr-£ßƒ \o-°w sN-bvX - v hn-Zym¿-Yn-

tIm´bw: tZ-io-b k-∂-≤ c‡-Zm-\-Zn-\-Øn-s‚ kw-ÿm-\X-e D-Zv-Lm-S-\w H-Iv-tSm-_¿ H∂n-\v cm-hn-se 11.30\v tIm-´-bw kn.-Fw.-F-kv tIm-f-Pn¬ Btcm-K-y-h-Ip-∏v a-{¥n hn -F-kv inh-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°pw. B-`-y-¥-c-h-Ip-∏v a-{¥n Xn-cph-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[-y£-X h-ln-°pw. N-S-ßn¬ Kh¨-sa‚ v No-^v hn-∏v ]n -kn tPm¿-Pv, B-t‚m B‚-Wn Fw.]n, Fw.-F¬.-F-am-cm-b kn F^v tXm-a-kv, tam≥-kv tPm-k^v, sI kp-tc-jv Ip-dp-∏v, tUm. F≥ P-b-cm-Pv, sI A-Pn-Øv,Pn√m I-f-Iv-S¿ sI A-Pn-Øv Ip-

I-fp-sS kp-c-£ D-d-∏m-°-W-sa∂v Pn-√m ]-©m-bØ - v ssh-kv {]kn-U‚ v A-Uz. ^n¬-k¨ amXyq-kv B-h-i-y-s∏-´p. ssh-°w Xm-eq-°v B-ip-]{- Xn sI-´n-SØ - ns‚ ^u-t≠-j≥ \n¿-am-Ww Ign-™X - m-bpw 2014 P-\p-hc - n am-kØn¬ ]-≤-Xn ]q¿-Øo-I-cn-°psa-∂pw s]m-Xp-ac - m-aØ - v sI-´n-S hn-`m-Kw F-Ik v- n-Iyq-´o-hv F≥-Pn\o-b¿ A-dn-bn-®p. No-∏p-¶¬-˛-aWn-bm-]-d-ºv tdm-Uv \n¿-am-WØn-\m-bn \-_m-Uv ]-≤X - n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 35 tIm-Sn cq-]b - p-sS F-Ãn-ta-‰v `-c-Wm-\p-a-Xn-°m-bn k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n-®n-´p-ss≠∂v s]m-Xp-a-cm-a-Øv \n-c-Øp-hn`m-Kw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn\o-b¿ A-dn-bn-®p.

k-ap-Zm-bw Xn-cn-¨p-Å -P-\-kw-Jym I-W-¡v {]-kn-²o-I-cn-¡-W-sa-¶v Cu-cm-‰p-t]-´: 2011 se sk≥-kkv -Un-∏m-¿-´vsa‚ v \-S-Øn-b P\-kw-Jym- I-W-s°-Sp-∏n-s‚ kap-Zm-bw Xn-cn-®p-≈ I-W-°v {]kn-≤o-I-cn-°-W-sa-∂pw F-bvU-Uv ta-J-e-bn-se ap-gp-h≥ \nb-a-\-ß-fpw ]n.F-kv.kn-°v hnS-W-sa-∂pw Fw.F-kv.F-kv. Cu-cm-‰p-t]-´ bq-\n-‰v B-h-iys∏-´p. bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v \-Po-_v ]m-d-\m-\n-bp-sS A-[y-£-X-

bn¬ tN¿-∂ -tbm-Kw Fw.Fkv.F-kv. Pn-√m sk-{I-´-dn Sn sI ap-l-Ω-Zv C-kv-am-bn¬ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v Pam¬ ]m-d-bv-°¬ a-W-ß-√q¿ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. bq-\n-‰v `m-c-hm-ln-I-fm-bn AUz. hn ]n \m-k¿, sI Fw Pm^¿, sI ]n Xzm-lm, A-–p¬ k-a-Zv, hn F-®v \-Zo¿ kw-km-cn®p.

ap-«-¯p-hÀ-¡n, G-äp-am-\qÀ tkm-a-Zm-k³ A-\p-kv-a-c-W sk-an-\mÀ hm-l-\-þ-tdm-Uv kp-c-£m ]-cn-io-e-\ ¢m-kv kw-L-Sn-¸n-¨p N-ß-\m-t»-cn: a-Æn-s‚ a-W-ap- cw cq-]-s∏-Sp-Øn-b hy-‡n-bmbn-cp-∂p ap-´-Øp-h-¿-°n-sb-∂v N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-® km-ln-Xy A-°m-Z-an ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Iv-_¿ -I-°-´n¬ ]-d-™p. cm-hn-se \-S-∂ km-ln-Xy sk-an-\m-dn¬ tUm.kv-I-dn-bm k-°-dn-bm B-ap-J-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Xp-S¿-∂v ap-´-Øp-h¿°n-bpw P-\-{]n-b km-ln-Xy-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ Fw.Pn. bqWn-th-gv-kn-‰n kv-Iqƒ Hm-^v set‰-gv-kv U-b-d-Œ¿ tUm.]n F-kv cm-[m-Ir-jv-W≥ {]-_-‘w- Ah-X-cn-∏n-®p.

tIm-´b - w: hm-l\ - ˛- t- dm-Uv kp-c£ D-d-∏p-h-cp-Øp-I F-∂ e£y-tØm-Sp Iq-Sn tIm-´-bw Pn√m tam-t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏v ss{U-h¿-am¿-°m-bn G-IZ- n-\ ]cn-io-e\ - w kw-LS- n-∏n-®p. sX-≈Iw ssN-X-\y ]m-Ã-d¬ sk‚dn¬ kw-LS- n-∏n-® ]-cn-io-e\ - ]cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w tIm-´bw tkm-jy¬ k¿-ho-kv skmssk-‰n sk{I-´dn ^m. ssa°nƒ sh-´n-°m-´v \n¿-hl - n-®p. tIm-´-bw do-Py\¬ {Sm≥-kvt]m¿-´v Hm-^n-k¿ Sn sP tXm-akv A-[y-£-X h-ln-®p. tam-

sI.]n.Fw.F-kn\v D-¶-X-hn-Zym-`ym-k Øm-]-\w \Â-Ipw: ap-Jy-a{´n tIm-´b - w: tI-cf - ]p-eb - ¿ a-lmk-`° - v D-∂X - h - n-Zym-`ym-k ÿm]-\w \¬-Im≥ k¿-°m¿ k-∂≤-am-sW-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n. tIm-´-b-Øv sI.]n.Fw.F-kv. 42mw- kw-ÿm\-kt- Ω-f\ - Ø - n-s‚ k-am-]\ - k - tΩ-f\ - w D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - mbn-cp-∂p A-t±-lw. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-Øns‚ \-S-]-Sn- {I-a-߃- F-{X-bpwth-Kw- ]q¿-Øn-bm-°pw. C-Xv HuZm-cy-am-bn-Im-tW-s≠-∂pw sshIn-In-´n-b A-h-Im-i-am-bn I-W°m-°n-bm¬ a-Xn-sb-∂pw A-t±lw ]-d™ p. A-Sn-®a - ¿-Øs - ∏-Sp-

∂- hn-`m-KØ - n-\v hn-Zy-`ym-kc - w-KØv H-cp- ÿm-]\ - a - n-s√-∂- Ip-dh - v \n-I-Øp-I-bm-Wv. I-b-dn-In-S°m≥ H-cp-In-S∏ - m-Sw- F-∂- kz-]v\w bm-Ym¿-Yy-am-°p-∂ ]-≤-Xnbp-sS {]-Jym-]-\w Xn-¶-fm-gv-N bp.]n.F. A-[y-£ t- km-Wn-bmKm-‘n \n¿-hl - n-°pw. \-„s - ∏-´ A-hI - m-iw- ho-s≠Sp-°m≥ A-Sn-®a - ¿-Øs - ∏-´ hn-`mKw D-W¿-s∂-Wo-‰v- \n¬-t°-≠ k-a-b-am-sb-∂v- A-t±-lw ]-d™p. sI.]n.Fw.F-kv. kwÿm-\ {]-kn-U-‚ v ]n sI cmP≥ A-[y-£X - h-ln-®p. tI-{μa-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv

ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. sI.]n.Fw.F-kv. c-£m-[n-Im-cn ]p-∂-e-{io-Ip-am¿, \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥- Fw-]n k-t¥m-jvI - pam¿, ]-©a - n ssh-kv sN-b¿-am≥ sI sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥, sI.]n.ssh.Fw. P-\d - ¬- sk-{I´-dn sI Sn [¿-a-cm-P≥, sI.]n.Fw.F-kv. P-\d - ¬-sk-{I´-dn sI sI hn-t\m-a, kw-ÿm-\I-Ωn-‰n-bw-Kß - f - m-b km-_p- Imcn-t»-cn, A-\n¬- A-ac - , Pn-√m-{]kn-U‚ v A-Pn-Xv I-√d - , P-\d - ¬sk-{I-´-dn ss_-Pp I-em-im-e, sk-{It-´d - n-b‰ - v Aw-Kw A-Uz. F k-\o-jI v- p-am¿ kw-km-cn-®p.

Pq-\n-b¿ {^‚ vkv tU-bp-sS `m-K-am-bn Cu-cm-‰p-t]-´- tX-h-cp-]m-d-bn¬ \-S-∂ Ip-´n-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn

kn-U‚ v tXm-a-kv sh-´p-I-then¬ A-[y-£-X-h-l-n-®p. s\-lv-dp bp-h-tI-{μ Pn-√m tIm Hm-Un-t\-‰¿ tPm-tam≥ sP Ip-f-ß-d ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. ¢-_v `m-c-hm-ln-I-fp-sS {]h¿-Ø-\ dn-t]m¿-´v A-h-X-c-Ww \-S-Øn. sj-dn≥ k-enw, cm-tPjv Fw B¿, sa¿-hn≥ h¿-Ko-kv, hn-hn-[ k-∂-≤ kw-L-S-\m-`m-chm-ln-Iƒ kw-km-cn-®p.

dm-en ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿ ^v-fmKv Hm-^v sN-øpw.

sk-an-\mÀ \-S-¯n tIm-´bw: Fw.C.F-kv. I-Ωn-‰n \-SØn-b kv{Xo hn-Zym-`ymkhpw hn-hm-lhpw F-∂ hn-jb-sØ kw-_-‘n-®p-≈ sk-an\m¿ Fw.Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n t{]m ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. jo-e jp-°q¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v ^n¬-k¨ amXyq-kv, ap≥ Fw.F¬.F hn F≥ hm-k-h≥, ]n F A-–p¬ jp-°q¿ kw-km-cn®p.

Npcp¡¯nÂ

a-Âky-s¯m-gn-em-fn s^-U-td-j³ Pn-Ãm I¬-h³-j³ ssh-°w: a-¬ky-sØm-gn-em-fn s^-U-td-j≥ F.sF. Sn.bp.kn. Pn-√m I¨-h≥-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn sP B-©-tem-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.sF.Sn.bp.kn. Pn-√m sk-{I-´-dn A-Uz. hn sI k-t¥m-jv-Ip-am¿, Sn F≥ c-ta-i≥, sI Un hn-iz-\m-Y≥, sI F-kv c-Xv-\m-I-c≥, Un _m-_p, ]n sI c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p. ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn ]n sI c-ho-{μ≥ (Pn-√m {]-kn-U‚ v), Un _m-_p (P-\-d¬ sk{I-´-dn), F tkm-a≥, Sn kn ]p-jv-]-cm-P≥, kn sI kp-Ip-amc≥ (ssh-kv-{]-kn-U‚p-am¿), sI sI cm-P-∏≥ tPm. sk-{I´-dn) sI _m-e-Ir-jv-W≥ (J-Pm-©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™Sp-Øp.

ao-\-¨n-em-än bp-h-Xn-sb Im-Wm-Xm-b-Xm-bn kw-i-bw

tIm-´-bw: ao-\®n-em-‰n¬ bp-h-Xn-sb Im-Wm-Xm-b-Xm-bn kwi-bw. C-∂-se cm-{Xn G-tgm-sS-bm-Wv C-√n-°¬ Xn-cp-hm-Xn°¬ ]-Sn-bn-em-Wv- kw-`-hw. ho-Sn-\v- k-ao-]-sØ -I-S-hn¬ Igp-Im≥-h-®- ]m-{X-ß-fpw h-kv-{X-ß-fpw I-≠-X-tXm-sS \m-´pIm¿ kw-i-bw {]-I-Sn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ^-b¿t^m-gv-kv ao-\n-®n-em-‰n¬-c-≠p-X-h-W Xn-c-®n¬-\-S-Øn. cm{Xn ssh-In-bpw- Xn-c-®n¬ XpScp-I-bm-Wv.

"]-c-k-y-t_mÀ-Up-I-fpw I-am-\-§-fpw \o-¡w-sN-¿-Ww'

Pq-\n-bÀ {^âvkv tU BtLm-jn¨p Cu-cm-‰p-t]-´: Pq-\n-b¿ tU bpsS `m-Ka - m-bn tX-hc - p-]m-d G-cn-bmbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-´n-If - psS I-em-]c - n-]m-Sn a¬-kc - ß - f - pw sa-w_¿-jn-∏v hn-Xc - W - h - pw \-SØn. k-hm-Zv hn F-Ωn-s‚ A-[y£-Xb - n¬ tN¿-∂ tbm-Kw ap-lnbo-±o≥ au-eh - n D-ZL -v m-S\ - w sN-b-v Xp. kp-[o¿ ]n F-kv {]-kw-Kw \S-Øn. bq-\n-‰v `m-ch - m-ln-If - m-bn Pp-ss_¿ ({]-kn-U‚ )v , A≥-h¿jm (sk-{I-´d- n), A-ke -v mw (J-Pm©n) F-∂n-hs - c Xn-cs - ™-Sp-Øp.

sI-«n-S-\n-Ip-Xn

X-e-bm-gw: {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ A-S-bv-t°-≠ 2013˛14 km-ºØn-I h¿-j-sØ sI-´n-S-\n-Ip-Xn 30˛-\-Iw A-S-bv-t°-XmsW-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. C-Xn-\p-ti-jw A-S-bv-°p-∂h¿ H-cp i-X-am-\w ]-en-i \¬-tIn h-cpw.

D-Zv-Lm-S-\-hpw kzo-I-c-W-hpw

I-cn-∏m-Sw: sI.kn.kn. I-cn-∏m-Sw bq-\n-b-s‚ {]-h¿-Ø-\ DZv-Lm-S-\-hpw tI-{μ `m-c-hm-ln-Iƒ-°v kzo-I-c-W-hpw I-cn-∏mSw sk‚ v ta-co-kv ]m-cn-jv lm-fn¬ cm-hn-se H≥-]-Xn-\v \-S°pw. tIm-´-bw A-Xn-cq-]-Xm P-\-d¬ hn-Im-cn tam¨. am-Xyp C-f-∏m-\n-°≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. bq-Wn-‰v {]-kn-U‚ v tPm¨ ]q-®m-°m-´n¬ A-[y-£-X h-ln-°pw. ^m. km-Pp aqe-°m-´v A-\p-{K-l {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

t´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-IvS¿ ]n C jm-Pn, A-kn-Â v tamt´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-IvS¿-am-cm-b cm-tP-jv Ip-am¿, kptc-jv sI hn-Pb - ≥ kw-km-cn-®p. ]n C jm-Pn ¢m-kn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In. k-]vX - w-_¿ am-kØ - n¬ tamt´m¿ hm-l-\h-Ip-∏v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ a-Zy-]n-®p-≈ ss{U-hn-Mv, sl¬-a-‰pw ko-‰v s_¬-‰pw C-√m-sX-bp-≈ ss{Uhn-M,v sam-ss_¬ t^m-Wn¬ kw-km-cn-®psIm-≠p-≈ ss{Uhn-Mv, C-S-Xp-h-i-ØpIq-Sn-bp-≈

Hm-h¿ tS-°n-Mv, kn-·¬ sX-‰n®p-≈ ss{U-hn-Mv, Hm-h¿ kv-]oUv, Hm-h¿ tem-Uv, A-]-I-S-ßfn¬ Dƒ-s∏-´ ss{U-th-gv-kv, sse-k≥-kv C-√m-sX-bp-≈ ss{U-hn-Mv F-∂o Ip-‰ß - ƒ-°mbn ]n-Sn-°s - ∏-´ 500 t]¿-°m-bmWv ]-cn-io-e\ - ]-cn-]m-Sn kw-LSn-∏n-®X - v. hm-l\ - ]-cn-tim-[\ - b - n¬ ]nSn-°-s∏-Sp-∂-h¿-°m-bn C-Ø-cØn-ep-≈ \n¿-_‘ - n-X tdm-Uv˛- hm-l\ - kp-c£ ]-cn-io-e\ - ¢mkp-Iƒ tam-t´m¿ hm-l\ - h-Ip∏v kw-LS- n-∏n-°p-∂X - m-Wv.

Kym-kv kn-en-−À tNmÀ-¶-Xv ]-cn-{`m-´n ]-c-¯n

d-h-\yq kÀ-«n-^n-¡-än-\v P\-§sf A-£-b-tI-{µ-§-fn-te-¡-b-¡p-¶Xmbn ]cmXn

tIm-´-bw: tIm-´-bw -F.B¿. Imw-]n¬ ]m-N-Ihm-X-I- kn-e≠¿ tNm¿-∂-Xv ]-cn-{`m-¥n-]-cØn. ^-b¿-t^m-gv-kv- F-Øn \n¿-ho-cy-am-°n. C-∂-se cm-{Xnbm-Wv kw-`-hw. A-Sp-°-f-bn¬ ]m-N-I-Øn-\v D-]-tbm-Kn-®n-cp∂ Kym-kv- knen-≠¿ eo-°m-bXn-\-sØp-S¿-∂v ^-b¿-t^m-gvkn-s\ hn-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-´-b-Øp- \n-∂p F-Øn-b H-cp bq-\n-‰v A-·n-i-a-\ tk-\mwK-߃ Kym-kv kn-e-≠¿ sh-≈Øn¬ C-d-°n-h-®v A-]-I-S-samgn-hm-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

N-ß\ - m-t»-cn: A-Xym-hi - yL-´ß-fn¬ d-h-\yq k¿-´n-^n-°-‰pIƒ t\-cn-´p \¬-IW - s - a-∂ k¿°m¿ k¿-°p-e¿ \-S∏ - m-hp-∂n-√. C-tX-Xp-S¿-∂p hn-hn-[ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ-°m-bn d-h-\yq Hm-^nkp-If - n¬ t]m-hp-∂ s]m-Xp-P\ - ß-sf ho-≠pw A-£-btI-{μß-fn-te-°-b-°p-∂-Xm-bn ]cmXn. k¿-°m¿ D-Ø-c-hp \-S-∏m°m-Ø D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tIc-f-kw-ÿm-\ ]u-cm-h-Im-i-kan-Xn kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-hi - y-

Ip-Sn-sh-Å {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡m³ a-{´n-¡v \n-th-Z-\w \Â-Im³ Xo-cp-am-\w

k-¶-² kw-L-S-\mim-ào-I-c-W ]-cn-]m-Sn

am¿ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn, ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ Fw ]n kt¥m-jv Ip-am¿, B-tcm-K-y-h-Ip∏v U-b-d-Iv-S¿ tUm. ]n -sI P-aoe, B-tcm-K-y-tI-c-fw tÃ-‰v anj≥ U-b-d-Iv-S¿ tUm. Fw. _o\, Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Fw ]n Zn-t\-iv, Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ tUm. F≥ -Fw sF-jm_m-bn ]-s¶-Sp-°pw. cm-hn-se H-º-Xn-\v kn.-Fw.F-kv. tIm-f-Pn¬ k-∂-≤ c-‡Zm-\-I-ym-w]n-\v Xp-S-°w Ip-dn°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. t_m-[-h-¬-°-c-W-

tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ K-Xm-K-X X-S-kw kr-jv-Sn-°p-∂ co-Xn-bn¬ s]m-Xp-\n-c-Øp-I-fn-epw Im¬-\-Sbm-{X-°m¿-°v _p-≤n-ap-´p-≠m-°pw-hn-[w \-S-∏m-X-I-fn-epw A-\-[n-Ir-X-am-bn ÿm-]n-®n-cn-°p-∂ F-√m ]-c-k-y-t_m¿Up-I-fpw I-am-\-ß-fpw ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-I-fpw D-S≥ \o°w sN-ø-W-sa-∂v do-Pn-b-W¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hv I¿-i-\-am-bn \-S-∏m-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn A-\-[n-Ir-X t_m¿-Up-I-fpw I-am-\-ßfpw a-‰pw \o-°w sN-øp-∂-Xn-\v Pn-√m tdm-Uv kp-c-£m-k-anXn Pn-√m-X-e-Øn-epw Xm-eq-°v X-e-Øn-epw {]-tX-y-I kv-IzmUp-Iƒ cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. C-h \o-°w-sN-øp-∂-Xn-\pw C-Xn\v B-h-i-y-am-b sN-e-hv A-X-Xv hy-‡n-I-fn¬-\n-∂pw ÿm]-\-ß-fn¬-\n-∂pw kw-L-S-\-I-fn¬-\n-∂pw Cu-Sm-°p-∂-Xn\pw tdm-Uv kp-c-£m Iu¨-kn-en-\v A-[n-Im-c-ap-≠v.

hm-l-\-˛- tdm-Uv kp-c-£ D-d-∏ph-cp-Øp-I F-∂ e-£y-tØmsS tam-t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏v ssN-X-\y ]m-Ã-d¬ sk‚-dn¬ ss{U-h¿-am¿-°m-bn \-S-Øn-b G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\w sI.F-kv.-F-kv.-F-kv. sk{I-´dn ^m. ssa-°nƒ sh-´n-°m-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

≈ km-ln-Xy-Im-c∑m-cm-bn-cp∂p ap-´-Øp-h¿-°n-bpw G-‰p-am\q¿ tkm-a-Zm-k-\p-sa-∂v kmwkv-Im-cn-I a-{¥n sI kn tPm-k^v. tI-c-f km-ln-Xy-A-°m-Z-anbpw k¿-K t£-{X I-em kmwkv-Im-cn-I tI-{μ-hpw kw-bp-‡am-bn kw-L-Sn-∏n-® A-\p-kv-a-cW sk-an-\m-dn-s‚ k-am-]-\ ktΩ-f-\w A-kw-]v-j≥ tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. {]-Xn-`-bp-sS I-cp-Øn¬ a-ebm-fn-I-fp-sS hm-b-\m kw-kv-Im-

3

tZ-io-b k-¶-²- c-à-Zm-\-Zn-\w: kw-Øm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\wH-¶n-\v tIm«-b¯v

k-¼qÀ-W B-[mÀ F³-tdmÄ-saâv; 10\v hn-]p-e-am-b tbm-Kw

sIm-Sp-ßq¿: s\-lv-dp bp-h-tI{μ-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØp-∂ tªm-°v-X-e k-∂-≤ kw-L-S-\m- im-‡o-I-c-W ]-cntIm-´-bw: tI-c-f tem-Im-bp]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn hm-gq¿, ‡ H-Iv-tSm-_¿ H-º-Xv, 10 Xo-b- Im-™n-c-∏-≈n tªm-°v `m-c-hmXn-I-fn¬ F-d-Wm-Ip-fw K-h¨- ln-I-fp-sS-bpw k-∂-≤ kw-L-Ssa‚ v K-Ãv lu-kn¬ kn-‰n-Mv \m {]-h¿-Ø-I-cp-sS-bpw kw-bp\-S-Øpw. \n-›n-X-t^m-d-Øn‡-tbm-Kw tUm.F≥ P-b-cm-Pv ep-≈ ]p-Xn-b A-t]-£-Iƒ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bvkzo-I-cn-°pw. Xp. hm-gq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-

tem-Im-bp-à kn-än-Mv

tIm-´b - w: Pn-√m eo-K¬ k¿-hok-kv A-tXm-dn-‰n- kw-LS- n-∏n-® ]m-cm eo-K¬ thm-f‚ - n-b¿-am¿°p-≈ ]-cn-io-e\ - w A-Uo-j\ - ¬ Pn-√m P-UP v- n F-kv jm-Pl - m≥ DZvL - m-S\ - w sN-bX v- p. Pn-√m ]-©mb-Øv lm-fn¬ \-S∂ - N-Sß - n¬ Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Fw ] - n Zn-t\-iv A-[y- £ - X - h-ln-®p. k_v P-UP v- n tPm-jn tPm¨, Pn-√m ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz- . ^n¬-k¨ am-Xy- q-kv, Kh¨-sa‚ v πo-U¿ A-Uz- . tdm-bnkv Nn-db - n¬, _m¿ A-tkm-kntb-j≥ {]-kn-U‚ v A-Uz- . sI F≥ ]-ct- a-iz- c - ≥ \m-b¿, A-Uz- . Pn P-bi - ¶ - ¿, A-Uz- . B¿ s - I {]km-Zv, A-Uz- . kn-‘p tKm-]m-eI - rjvW - ≥, tUm. tPm¿-Pv tPm-k^ - v kw-km-cn-®p. ]-cn-io-e\ - ] - c - n-]m-Sn C-∂v k-am-]n-°pw.

koTTAYAM/KTM

N-ß\ - m-t»-cn: \-Kc - Ø - n-se IpSn-sh-≈ hn-Xc - W - Ø - n-se ]m-fn-®Iƒ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v h-Ip-∏v a-{¥n-°p \n-th-Z\ - w \¬-Im≥ \-Kc - k - ` - m Iu¨kn¬ Xo-cp-am-\n-®p. sh-≈n-bm-gvN Iq-Sn-b Iu¨-kn¬ tbm-KØn¬ Ip-Sn-sh-≈ {]-iv-\w ]-cnl-cn-°W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v {]-Xn]-£ Aw-Kß - ƒ Iu¨-kn¬ tbm-Kw- X-S - s - ∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬, C-Xv `-cW - I - £ - n-If - psS Iq-Sn B-hi - y-am-sW-∂p ]-d™p {]-iv\ - w a-{¥n-bp-sS {i-≤bn¬ sIm-≠p-hc - m≥ Iu¨kn¬ Xo-cp-am-\n-°p-Ib - m-bn-cp∂p. ho-Sp-If - n-te-°p Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°p-∂X - n-\p ss]-∏v- I-WI - vj\p-th-≠n A-t]£n- ® - n-´pw I-W-Ivj≥ - e-`n-°p-∂n- s - √-∂p ]-cmXn-Iƒ Db¿-∂n-cp-∂p.- \m-ep amk-tØm--fa - m-bn \-Kc - k - ` - m {]-tZ-

i-Øv 12 Zn-hk - w Iq-Sp-tºmƒ am{X-am-Wv Ip-Sn-sh-≈s - a-Øp-∂X - v. {]-i\ v- w ]-cn-lc - n-°W - s - a-∂mh-iy-s∏-´v cm-{„o-b] - m-¿´- n-If - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sN-dp-Ic - ° - p-∂nse hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Hm-^n-kn\p ap-ºn¬ k-ac - h - pw \-SØ - n-bncp-∂p. F-∂m¬, ]-©m-bØ - pIƒ-°p Ip-Sn-sh-≈ sa-Øn-°p∂ I-t‰m-´v ]-≤X - n-bp-sS ss]-∏v am-‰n-bn-Sp-∂ tPm-en-Iƒ \-S-°p∂-Xn-\m-¬ N-ß-\m-t»-cn \-K-cØn-te-°p sh-≈-sa-Øn-°p-∂ I-√n-t»-cn ]-≤X - n-bn¬ \n-∂m-Wv ]-©m-bØ - p-If - n-te-°v sh-≈w F-Øn-°p-∂X - v. C-Xp Im-cW - a - m-Wv \-Kc - Øn¬ Ip-Sn-sh-≈hn-Xc - W - w X-S -s∏-Sp-∂X - v. F-∂m¬, {]-i\ v- w I-gn-hX - pw th-Kw ]-cn-lc - n-°W - sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wv P-e-h-nX-cW h-Ip-∏v a-{¥n-°v \-Kc - k - `- \nth-Z\ - w \-¬I - m≥ Xo-cp-am-\n-®X - v.

A-\p-tim-Nn-¨p

ssh-°w: sF.F≥.Sn.bp.kn. ap≥ kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn-bpw {]-ap-J t{S-Uv bq-Wn-b≥ t\-Xm-hp-am-b Fw F-kv dm-hp-Ø-dp-sS \n-cym-W-Øn¬ sF.F≥.Sn.bp.kn ssh-°w tªm-°v I-Ωn-‰n A-\p-tim-Nn-®p. tªm-°v {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n hn kp-tc-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

s∏-´p. A-£-btI-{μ-ß-fn-se Po-h\ - ° - m¿-°p th-≠{- X {]-hrØn]-cn-Nb - a - n-√m-ØX - n-\m¬ Ahn-sS e-`n-°p-∂ A-t]-£-Iƒ hm-ßn-hbv° - p-∂p. F∂m¬, BgvN - I - ƒ-°p ti-ja - m-Wv A-h Hm^n-kp-I-fn¬ Hm¨-sse≥ h-gn A-b° - p-∂X - v. C-Xp Im-cW - w bYm-ak - b - ß - f - n¬ k¿-´n-^n-°‰ - pIƒ B-h-iy-°m¿-°v e-`n-®n-cp∂n-√. C-Xn-\p ]-cn-lm-c-am-bn-´mWv d-h-\yq k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ°p-≈ A-t]-£-Iƒ A-Xm-Xp Hm-^n-kp-I-fn¬ t\-cn-´p hmßm≥ k¿-°m¿ k¿-°p-e¿ C-d-

°n-b-Xv. F-∂m¬, Hm^n-kp-Ifn¬ sN-√p-tºmƒ ho-≠pw A£-btI-{μ-ßf - n-te-°p ]-d™ b-°p-Ib - m-Wv sN-øp-∂X - .v C-XpIm-cW - w s]m-Xp-P\ - ß - ƒ-°v Gsd _p-≤n-ap-´p-Iƒ A-\p-`h - n-t°≠n-hc - p-∂p- . ]u-cm-h-Im-i-k-an-Xn tbm-KØn¬ sP-bnw-kv Im-em-hS- ° - ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. sI Pn hn-Pb-Ip-am-c≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-cp-hn-f am-Xyq-kv, F≥ D-Æn-Ir-jv-W≥ \m-b¿, _m-_p Ip-cp-ip-Ωp-´n¬ c-Lp-\mY≥ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2013-09-29  
Thejas Epaper kottayam Edition 2013-09-29  

Thejas Epaper kottayam edition. 2013-09-29

Advertisement