Page 1

2

hnti-j§Ä

hy-h-km-b hn-I-k-\ sk-an-\mÀ \-S-¯n

tIm-´-bw: Pn-√m hy-h-km-btI-{μ-Øn-s‚-bpw ]-≈w tªm°v ]-©m-b-Øn-s‚-bpw kw-bp‡m-`n-ap-J-y-Øn¬ kw-L-Sn-∏n® hy-h-km-b hn-I-k-\ sk-an\m¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v e-Xm-Ip-am-cn k-entam≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv lmfn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ t£-a-Imcy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ tPm¿-Pv-Ip-´n A-[y-£-X h-ln-®p. B-tcm-K-y-˛-hn-Z-ym-`ymk Ãm ‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]gv-k¨ c-P-\n k-t¥m-jv, sN-dpIn-S hy-h-km-b h¿-°nw-Kv {Kq∏v sN-b¿-am≥ sI -sI tPm-k- tI-c-fm- ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]-cn-ÿn-Xncm-{„o-bw- Sq-dn-kw- hn-I-k-\w F-∂ hn-j-b-Øn-ep-≈ sk-an-\m¿ F¬.Un.F-^v I¨-ho-\¿ ^v, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw ssh-°w hn-iz≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p tj¿-fn c-ho-{μ≥, Pn-√m hy-hkm-b hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ sPbv-k¨ Nm-t°m, A-kn-Â v Hm-^n-k¿ kn -Pn an-\n-tamƒ ]s¶-Sp-Øp. hy-h-km-b kw-cw-`߃ Xp-S-ß-\m-{K-ln-°p-∂h¿-°v _m-¶v hm-bv-], k-_v-knUn Xp-S-ßn-b-h-sb kw-_-‘n® A-h-t_m-[w \¬-Ip-∂-Xn\m-Wv t_m-[-h¬-°-c-Ww kwL-Sn-∏n-®-Xv.

900 Ip-Spw-_-§Ä-¡v `q-an e-`n-¡pw Cu-cm-‰p-t]-´: k¿-°m-cn-s‚ ko-tdm em‚ v]-≤-Xn -{]-Im-cw `q-c-ln-X¿-°v `q-an ]-Xn-®p \¬Ip-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn ]q¿-Ønbm-bn. ao-\-®n¬ Xm-eq-°n-se hn-hn-[ hn-t√-Pp-I-fn-em-bn 900 Hm-fw Ip-Spw-_-ß-fm-Wv ]-´n-Ibn¬-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. fmew, ]q-™m¿ \-Sp-`m-Kw, Xot°m-bn hn-t√-Pp-I-fn-em-Wv ]≤-Xn \-S-Øn-∏n-\p-≈ ÿ-ew Is≠-Øn-b-Xv. F-hn-sS-bm-sW∂ hy-‡-am-°m-≥ ao-\-®n¬ Xl-kn¬-Zm-¿ X-øm-dm-bn-√.

aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn Ip-dp-∏-¥-d: td-j≥ hm-ßm-s\Øn-b ho-´-Ω-sb I-S D-S-a-bm-b bp-h-Xn-bpw, _-‘p-hm-b bp-hmhpw tN¿-∂v a¿-±n-®-Xm-bn ]-cmXn. a¿-±-\-ta-‰ Im¿-Up-S-a-bm-b am-™q¿ sIm-√w-]-d-ºn¬ en-√nIp-cy≥ (62) ap-´p-Nn-d-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬bn-em-Wv. kw-`-h-Øn¬ Ip-dp-∏-¥-d sdbn¬-th t{Im- n-\p k-ao-]w tdj≥-I-S \-S-Øp-∂ Ko-X-bv-s°Xn-tc tI-sk-Sp-Ø-Xm-bn I-SpØp-cp-Øn F-kv.sF Fw F-kv jm-P-lm≥ ]-d-™p. t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\ sNm-Δm-gv-N ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-Wv ]-cmXn--°n-S-bm-°n-b kw-`-hw. A-cnbpw a-sÆ-Æ-bpw hm-ßm-s\Øn-b en-√n-Ip-cy≥ Im¿-Uv ]Xn-∏n-bv-°m-\m-bn I-S \-S-Øn-∏pIm-cn-bm-b Ko-X-bp-sS ssIbn¬ sIm-Sp-Øp, en-√n hm-ßmØ km-[-\-߃ Iq-Sn I-S-bp-S-a Im¿-Un¬ tc-J-s∏-Sp-Øn. C-Xp tNm-Zyw sN-bv-X en-√n-sb I-Sbp-S-a-bpw _-‘p-hpw tN¿-∂v I´n-sIm-≠v a¿-±n-°p-I-bpw sXmgn-°p-I-bpw sN-bv-sX-∂pw, hmßn-b A-cn-bpw, a-sÆ-Æ-bpw tdm-Un-te-°p h-en-s®-dn-™∂p-am-Wv ]-cm-Xn.

]-cn-Øn-Xn A-h-t_m-[w kr-ãn-¡p-¶-Xn am-[y-a-§Ä-¡v h-en-b ]-¦v: ssh-¡w hn-iz³ tIm-´-bw: ]-cn-ÿn-Xn A-ht_m-[w kr-„n-°p-∂-Xn¬ am[y-a-߃ h-ln-°p-∂ ]-¶v h-fsc h-ep-Xm-sW-∂v F¬.Un.F^v I¨-ho-\¿ ssh-°w hniz≥. tI-c-fm ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\tØm-S-\p-_-‘n-®v ]-cn-ÿn-Xncm-{„o-bw- Sq-dn-kw- hn-I-k-\w F-∂ hn-j-b-Øn-ep-≈ sk-an\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. ]-cn-ÿn-Xn-sb A-h-K-Wn®p-≈ -hn-I-k-\w B¿-°p-th≠n-sb-∂ Nn-¥-bm-Wv B-Zyw th-≠-X-v. A-Sn-ÿm-\ hn-I-k-\ hn-I-k-\-Øn-\m-bn \o-°n-h-bv°p-∂ B-\p-Iq-ey-߃ ]n-∂o-

Hm-cp-ap-«p \nÀ-am-Ww; I-cm-dp-ImÀem-`w sIm-¿p-¶-Xm-bn B-tcm-]-Ww ssh-°w: ]m-St- i-Jc - ß - f - n¬ D∏p-sh-≈w I-b-dm-Xn-cn-°m≥ th-≠n \n¿-an-°p-∂ Hm-cp-ap-´p-I ƒ I-cm-dp-Im¿-°pw D-tZym-K-ÿ tem-_n-bv-°pw em-`w sIm-øm-\p≈ A-h-k-c-am-hp-∂-Xm-bn Btcm-]-Ww. b-Ym-k-a-b-Øv ap-´pIƒ ÿm-]n-°m≥ I-gn-bm-ØXn-\m¬ I¿-j-I¿-°v Hm-cp-ap-´v sIm-≠v H-cp {]-tbm-P-\-hpw e-`n°p-∂n-√. ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬ D∏p-sh-≈w I-bd - n-Øp-Sß - p-tºmgm-Wv ]-et- ∏m-gpw Hm-cp-ap-´p-If - psS \n¿-am-W tPm-en-Iƒ Xp-Sßp-∂X - v. h¿-jw-tXm-dpw Hm-cp-ap-´v ÿm-]n-°m≥ G-I-tZ-iw G-gp e-£w cq-] h-sc-bm-Wv sN-e-hmIp-∂-Xv. F-∂m¬ C-Xn-s‚ ]-IpXn am-{X-am-Wv b-Ym¿-Y-Øn¬ sN-e-hm-Ip-∂-Xv. _m-°n Xp-I

I-cm-dp-Im-cpw D-tZym-K-ÿ tem_n-bpw Iq-Sn ho-Xn-s®-Sp-°p-∂Xm-bn B-tcm-]-W-ap-≠v. th-º\m-´p- Im-b-en¬ \n-∂p D-∏p-sh≈w I-b-dm-Xn-cn-°m≥ tXm-´p-h°w, ]p-Ø≥-]m-ew, am-S-∏-≈n aØp-¶¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wp Hm-cp-ap-´p-Iƒ ÿm-]n-°p-∂-Xv. tXm-´p-h-°w Hm-cp-ap-´v ÿm-]n°p-∂-Xp- sIm-≠v X-e-bm-gw ]©m-b-Øn-se ap-≠m¿, ssh°w \-Kc - k - ` - , D-Zb - \ - m-]p-cw, I√-d ]-©m-b-Øp-I-fn-se I¿-jI¿-°m-Wv {]-tbm-P-\-s∏-Sp-∂Xv. F-∂m¬ ssh-°w \-Kc - k - ` - bn¬ h¿-j-ß-fm-bn s\¬-Irjn \-S-°p-∂n-√. I-gn-™ h¿jw Hm-cp-ap-´v k-a-b-_-‘n-X-ambn ÿm-]n-°m-sX h-∂-Xn-s\Xp-S¿-∂v G-°-dp-I-W-°n-\v ]mS-ti-Jc - ß - f - n-se s\-√v, hm-g, I-

sIm-e-s¸-Sp-¯m³ D-]-tbm-Kn-¨ B-bp-[-§Ä ]-cn-tim-[n-¨p F-cp-ta-en: ]-g-bn-Sw Z-º-Xn h-[t°-kn-se {]-Xn A-cp¨ i-in Z-º-Xn-I-sf sIm-e-s∏-Sp-Øm\m-bn D-]-tbm-Kn-® Np-‰n-I-bpw sh-´p-I-Øn-bpw Z-º-Xn-I-fp-sS ar-X-tZ-lw t]m-Ãv-tam¿-´w sNbv-X tUm-Iv-S¿ ]-cn-tim-[n-®p. C-∂-se a-Wn-a-e kn.sF Sn Atim-Iv Ip-am-dm-Wv ]-cn-tim-[-\bv-°m-bn B-bp-[-߃ tUm-IvS¿-°v \¬-In-b-Xv. Np-‰n-I D-]-tbm-Kn-®m-Wv Z-ºXn-I-sf h-[n-®-sX-∂v t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw tUm-Iv-S¿ A-dn-bn-®n-cp-∂p. {]-Xn A-cp¨ i-in A-d-Ãn-em-bn C-°m-cyw ÿn-co-I-cn-®-tXm-sS tUm-Iv-S-dpsS \n-K-a-\w ]q¿-W-am-bpw i-cnbm-bn-cp-∂p-sh-∂v t_m-[y-amhp-I-bm-bn-cp-∂p. Np-‰n-I D-]tbm-Kn-®v Z-º-Xn-I-fp-sS X-e-bpsS ]n≥-`m-K-Øm-Wv {]-Xn A-Sn-

®-Xv. Iq-Sm-sX sh-´p-I-Øn-bpsS aq¿-®-bn-√m-Ø `m-Kw sIm≠v s\-‰n-bn¬ A-Sn-®n-cp-s∂-∂v {]-Xn sam-gn \¬-In-bn-cp-∂p. Np-‰n-I-bn¬ A-cn-s∏m-Sn-bpw c-‡-°-d-bpw ]-‰n-∏n-Sn-®n-cp-∂Xv t^m-d≥-kn-Iv hn-`m-Kw \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ I-s≠Øn-bn-cp-∂p. sIm-e-bv-°v D-]tbm-Kn-® Np-‰n-I-bpw sh-´p-IØn-bpw {]-Xn A-cp-Wn-s‚ ho´n¬ \n-∂pw t]m-en-kv I-s≠-SpØn-cp-∂p. Np-‰n-I-bv-s°m-∏w aq¿-®-tb-dn-b ]n-®m-Øn-bpw ssI-bn¬ I-cp-Xn-bm-Wv {]-Xn Zº-Xn-I-sf sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ F-Øn-b-Xv. sS-e-t^m¨ tI_n-fn-s‚ h-b¿ ap-dn-bv-°m≥ am{X-ta ]n-®m-Øn D-]-tbm-Kn-®p≈q. ]n-®m-Øn A-cp-Wn-s‚ ho´n¬ \n-∂pw t]m-en-kv I-s≠-SpØn-cp-∂p.

∏, ]-®-°-dn Ir-jn-I-fm-Wv \new-]-Xn-®-Xv. D-∏p -sh-≈w I-bdp-∂-Xv a-‰p-hn-f-Iƒ-°pw \m-iam-hp-∂p. tXm-´p-h-°-Øv ]p-Xn-b ]mew \n¿-an-®-t∏mƒ ]m-e-Øn¬ D∏p-sh-≈ `o-j-Wn H-gn-hm-°m≥ j-´-dp-Iƒ ÿm-]n-°-W-sa-∂v I¿-j-I¿ B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. F-∂m¬ A-[n-Im-cn-Iƒ B-cpwX-s∂ I¿-j-I A-`n-{]m-bw am\n-®n-√. X-e-bm-gw ]-©m-b-Øn-se am-S-∏-≈n a-Øp-¶¬ ap-´v, sh®q¿ ]p-Ø≥-]m-ew ap-´v F-∂n-hsIm-≠pw I¿-jI - ¿-°v Im-cy-amb {]-tbm-P\ - w e-`n-°p-∂n-√. ap´p-If - p-sS \n¿-am-Ww ssh-Ip-∂Xm-Wv {]-[m-\w {]-iv-\w. X-ebm-gw ]-©m-b-Øn-se h-\w sX°v-˛-h-S-°v ]m-S-ti-J-c-߃ sh-

®q¿, X-e-bm-gw, I-√-d ]-©m-bØp-I-fn¬-s∏-Sp-∂ Du-∂w-then-°-cn, \q-‰n-∏-Øv, ]m-e-®p-h-Sv tªm-°v, ]q-hØ - n-°c - n, tIm-emº-d-Øv-°-cn, Im-´n-fw-Ip-∂w-Icn, s]m-∂pw-I-cn-˛-t]m-´-t°-cn, A-dp-]-Xv-˛-A-t´-Xm-gw, B-\®m¬-Ip-gn, ]-Sn-™m-td-∏p-d-Øv h-en-b-I-cn F-∂o ]m-S-ti-J-cß-fn¬ Hm-cp-sh-≈w I-b-dn Irjn \-in-°m-Xn-cn-°m-\m-Wv ap-´pIƒ ÿm-]n-°p-∂-Xv. I-gn-™-h¿-jw Hm-cp-ap-´pIƒ ÿm-]n-°m≥ ssh-In-b-Xv apew D-∏p-sh-≈w I-b-dn-b-Xv Nne ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬ Ip-e-hm´w kw-`h - n-®p. ]p-Ø≥-]m-ew ]pXp-°n-∏W - n-bp-tºmƒ ]m-eØ - n\v j-´-dp-Iƒ ÿm-]n-°-W-sa∂ B-h-iyw C-t∏mƒ-X-s∂ I¿j-I¿ D-b¿-Øn-bn-´p-≠v.

J-e-bv-°p Xp-d-∂p- sIm-Sp-°p-Ibm-Wv- `-c-Wm-[n-Im-cn-I-fp-sS e£yw.s]-t{Sm-fn-bw- D¬-∏-∂-ß-fpsS hn-e {I-am-Xo-X-am-bn- h¿-[n∏n-®v- s]m-Xp-K-Xm-K-X -ta-J-esb X-I¿-°p-I-bm-Wv.- sI.Fkv.B¿.-Sn-.kn-sb {]-Xn-am-kw130 tIm-Sn- \-„-Øn-te-°v- FØn-®-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øwk¿-°m-cn-\m-sW-∂pw A-t±lw ]-d-™p. A-tkm-kn-tb-j≥- {]-knU‚ v- ssh-°w- hn-iz≥- A-[y£-X h-ln-®p. kn-.sF.Sn-.bp- Xan-gv-\m-Sv- kw-ÿm-\ sk-{I-´-dnF ku-μ¿-cm-P≥,- kn-.]n-.FwPn-√m-sk-{I-´-dn- sI sP tXm-akv,- hn- B¿- `m-kv-I-c≥,- A-tkmkn-tb-j≥- h¿-°n-Mv- {]-knU‚ v- sI sI Zn-hm-I-c≥,- hnF≥- hm-k-h≥,- kn- sP tPm-k^v-,- tPm-kv- tP-°-_v,- Sn- Zn-eo-]vIp-am¿-,- F-kv- hn-t\m-Zv-, -P-\-d¬-

ap-kv-enw bp-h-Xn-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-b \nÀ-W-bw i-co-A-¯v \n-b-a-¯n-\v hn-cp-²-am-h-cp-sX¶v tIm-´-bw: hn-hm-l-{]m-b \n¿-W-b-sØ- ]-‰n-bp-≈ A`n-{]m-b-ß-fpw N¿-®-I-fpw i-co-A-Øv \n-b-a-Øn-\p hncp-≤-am-h-cp-sX-∂v Z-£n-W tI-c-fm Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a Pn-√m k-an-Xn Aw-Ko-I-cn-® {]-ta-b-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. hn-hm-l-{]m-b \n¿-W-bw a-X \yq-\-]-£-߃-°v `c-W-L-S-\ A-\p-h-Zn-® A-h-Im-i-߃-s°-Xn-sc-bp≈ I-S-∂p-I-b-‰-am-h-cp-Xv. 18 h-b-kv B-hp-∂-Xn-\v G-Xm-\pw am-kw Ip-d-hmsW-∂-Xn-s‚ t]-cn¬ U¬-ln Iq-´ _-em¬-kw-K-tIkn¬ H-cp {]-Xn sIm-e-°-b-dn¬- \n-∂p c-£-s∏-Sp-Ibpw D-]-b k-Ω-X-{]-Im-c-ap-≈ 16Im-c-s‚ ssew-Kn-I _-‘-߃ \n-b-a-hn-cp-≤-am-sW-∂v hn-e-bn-cp-Ø-s∏-SpI-bpw sN-øp-tºm-gm-Wv C-Ø-cw hn-Nn-{X-am-b hm-Z-KXn-Iƒ D-b-cp-∂-sX-∂pw tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏pw ap-kv-enw-I-fpw F-∂ hn-j-bØn¬ H-tŒm-_¿ F-´n-\v Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ kw-ÿm\, Pn-√m t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w \-S-Øpw. hn F-®v A-en-bm¿ au-e-hn-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn-¬ ap-l-Ω-Zv \-Zo¿-au-e-hn, sI Fw Cu-k-¬ -Jm-kn-an, l-_o-_v au-e-hn, A-en- au-ehn, \n-jm-Zv au-e-hn kw-km-cn-®p.

sk-{I-´-dn- kn- sI l-cn-Ir-jvW≥-, A-tkm-kn-tb-j≥- Pn-√msk-{I-´-dn- ]n- sI {]-km-Zv- kwkm-cn-®p..-

km-aq-ln-I hn-cp-²À Ir-jn \-in-¸n-¨p D-g-hq¿: km-aq-ln-I hn-cp-≤¿ Iy-jn \-in-∏n-®p. I-cp-s\-®n t£-{X-Øn-\p k-ao-]w \n-c-hØv in-h≥, I-∏-S-bo¬ A-Pb≥ F-∂n-h-cp-sS D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ ]p-c-bn-S-Øn-se I-∏-Iyjn-bm-Wv \-in-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv sNm-Δm-gv-N ]-I¬-em-Wv kw-`hw. {]-tZ-iw tI-{μo-I-cn-®p a-Zy]-∑m-cp-sS i-eyw cp-£-am-W-∂v \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-´n-cp-s∂¶n-epw A-[n-Iy-X-cp-sS `m-K-Øv \n-∂v \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bn-´n-√. Iy-jn-\-in-∏n-® kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v in-h≥ Ip-d-hn-eßm-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

Sv tem-_n-I-fp-sS ssI-I-fn-te°v F-Øp-∂-Xv Zu¿-`m-Ky-I-cam-Wv. th-º-\m-´v Im-b-en-s‚ a¬-ky-k-º-Øn-\v `o-j-Wn-bmhp-∂ co-Xn-bn-te-°v hn-I-k-\w am-dp-I-bm-Wv. Im-b¬-Xo-c-߃ km-[m-c-W-°m¿-°v A-\y-am-hpI-bm-Wv. ]-cn-ÿn-Xn-bpw hn-I-k-\hpw kw-_-‘n-®v F-√m-h-cn-epw s]m-Xp-Im-gv-®-∏m-Sv cq-]-s∏-S-Wsa-∂pw- ssh-°w hn-iz≥ ]-d™p. kw-ÿm-\w B-tcm-Ky cwK-Øv G-sd ap-t∂-dn-sb-¶n-epw tcm-Km-Xp-c-X-bp-sS Im-cy-Øn¬ \mw H-∂m-a-Xm-bn am-dp-I-bmsW-∂v sk-an-\m-dn¬ kw-km-cn® Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e ssh-

F-cp-ta-en: ]-g-bn-S-Øv Z-º-XnI-sf sIm-e-s∏-Sp-Øn 19 ]-h≥ kz¿-Ww I-h¿-∂ _-‘p-hm-b {]-Xn A-cp¨ i-in kz¿-Ww ip≤-am-tWm-sb-∂v Xn-cn-®-dn-bm≥ ss\-{Sn-Iv B-kn-Uv hm-ßn-b IS-bn¬ C-∂v sX-fn-sh-Sp-∏v \-SØpw. tIm-´-b-Øv ]p-fn-aq-Sv P-Mv-j\n-se H-cp I-S-bn¬ \n-∂m-Wv ss\-{Sn-Iv B-kn-Uv hm-ßn-bsX-∂v {]-Xn sam-gn \¬-In-bn-cp∂p. ss\-{Sn-Iv B-kn-Un-s‚ D]-tbm-Kw Kq-Kn-fn¬ \n-∂m-Wv {]-Xn A-dn-™-Xv. ss\-{Sn-Iv B-

kn-Un¬ C-´m¬ kz¿-Ww ip-≤am-tWm F-∂p s]-s´-∂v Xn-cn-®dn-bmw. ss\-{Sn-Iv B-kn-Upw Im-¥hpw kz¿-Ww Xn-cn-®-dn-bm≥ {]Xn D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂p. Z-º-Xn-Isf sIm-e-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p apºpw C-Xn-\p ti-j-hp-am-bn samØw H-º-Xp-t]-cp-sS kz¿-Ww {]-Xn I-h¿-∂n-´p-s≠-∂v t]m-enkv ]-d-™p. C-Xn¬ c-≠p-t]-cp-sS kz¿Ww ap-°p-]-≠-am-sW-∂p ss\{Sn-Iv B-kn-Un¬ C-´v t_m-[ys∏-´-Xn-\m¬ hn¬-°m≥ {i-an-

tIm-´-bw: tI-c-fm ]p-e-b¿ alm-k-` 42mw kw-ÿm-\ k-tΩf-\w 26, 27, 28 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-´-b-Øv \-S-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm -k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. C-∂p cm-hn-se 10\v sI.]n.F-kv ta-t\m≥ lmfn¬ \-S-°p-∂ {]-Xn-\n-[n ktΩ-f-\w ]p-∂-e {io-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. sI.]n.Fw.F-kv kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v ]n sI cm-P≥ A[y-£-X h-ln-°pw. 12 Pn-√-Ifn¬ \n-∂m-bn 956 {]-Xn-\n-[nIƒ ]-s¶-Sp-°pw. D-®-I-gn-™v 3.30\v kw-h-c-W-hpw km-aq-lnI \o-Xn-bpw F-∂ hn-j-bØn¬ \-S-°p-∂ sk-an-\m¿ Fw.C.F-kv sN-b¿-am≥ tUm. ^-k¬ K-^q¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. 27\v cm-hn-se 11\v kp-lrØv k-tΩ-f-\w a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tKm-Ip-ew tKm-]m-e≥, hn-jvWp-]p-cw N-{μ-ti-J-c≥, jn≥-

kv ]o-‰¿ kw-km-cn-°pw. 28\v ssh-In-´v aq-∂n-\v \m-K-º-Sw kvt‰-Un-b-Øn¬ \n-∂pw k-tΩ-f\ th-Zn-bm-b Xn-cp-\-°-c ssaXm-\n-bn-te-°v {]-I-S-\w \-S°pw. 5.30\v s]m-Xp-k-tΩ-f-\w ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-ZvLm-S-\w sN-øpw. a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ A-hm¿Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øpw. tI{μ a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tcjv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn ]-s¶-Sp°pw. ]p-∂-e {io-Ip-am¿ k-`m-ktμ-iw \¬-Ipw. tPm-kv sI amWn Fw.]n, \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ Fw ]n k-t¥m-jv Ip-am¿, hn F≥ hm-k-h≥, ]n sI Ir-jvW≥, sI sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ sI.]n.Fw.F-kv kwÿm-\ sk-{I-´-dn ss_-Pp Iem-im-e, kn kn _m-_p, F k\o-jv Ip-am¿, sI bp A-\n¬ ]s¶-Sp-Øp.

kv Nm≥-k-e¿ tUm. F hn tPm¿-Pv ]-d-™p. ]p-g-I-fp-sS kw-c-£-Ww hen-b {]-iv-\-am-bn am-dn-bn-cn-°pI-bm-Wv. ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£W-am-Xr-I cm-Py-Øv \n-e-hn¬ h-c-W-sa-∂pw C-°m-cy-Øn¬ tI-c-fw am-Xr-I Im-´-Ww. ]-Ww e-£y-am-°n-bp-≈ hn-I-k-\ Xo{h-hm-Zw tI-c-fw t\-cn-Sp-∂ h-enb sh-√p-hn-fn-bm-sW-∂v ap≥ a{¥n-bpw kn-.]n-.sF t\-Xm-hp-amb _n-t\m-bv hn-izw ]-d-™p. Sq-dn-k-Øn-s‚ ap-∂n¬ ]-e hm-°pw tN¿-Øv a-l-Xz-h¬-°cn-°-s∏-Sp-tºmƒ a-\p-jy-s‚ \n-e-\n¬-∏v A-h-K-Wn-°-s∏-SpI-bm-Wv. tI-Zm¿-\m-Yv Zp-c-¥-

]m-N-I-hm-X-I-¯n-sâ I-cn-©-´ hn-]-W-\w; sd-bv-Uv Xp-S-§n Ip-d-hn-e-ßm-Sv: I-cn-©-¥ hn-]-W-\ tI-{μw k-Po-h-am-sW-∂ s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS ]-cm-Xn-I-sf Xp-S¿-∂v Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nk-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw sd-bv-Uv Xp-S-ßn. B-Zy-L-´w I-cn-N-¥ hn¬-∏-\-tI-{μ -\-S-Øn-∏p-Im¿-°v t\m-´o-kv \¬-In I-®h-S-Øn¬ \n-∂v ]n-¥n-cn-∏n-°p-I-bm-Wv e-£yw C-Sp-∂-Xv. ]n-∂o-Sv B-h¿-Øn-®m¬ I¿-i-\ \n-b-a- \-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈p-sa-∂v Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ A-–p¬ P-eo¬ A-dn-bn-®p. D-g-hq-cn¬ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v k-ao-]-ap-≈ sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ I-cn-©-¥ tI-{μ-Øn¬ \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ \nd-bv-°m≥ F-Øn-® 35 ]m-N-I hm-X-I kn-en-≠-dp-I-fpw, A-©p \nd-® kn-en-≠-dp-I-fpw I-s≠-Øn. Iq-Sm-sX 45 ]m-kv _p-°p-I-fpw Is≠-Sp-Øp. Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ ]m-kv _p-°v D-S-a-I-sf t\cn-´v hn-fn-®p hn-h-c-߃ [-cn-∏n-°p-∂-Xn-\p ti-jw ho-≠pw ]m-kv _p-°v ]n-Sn-®m¬ I-W-Iv-j≥ d-±v sN-øp-∂ \-S-]-Sn-Iƒ F-Sp-°p-sa∂pw A-dn-bn-®p. sd-bv-Un-\p Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k-sd Iq-Sm-sX tPm-Pn sk-_m-kv-‰y≥, am-Xyp C-Ωm-\p-h¬ ]-s¶-Sp-Øp.

ap-kv-enw kÀ-ho-kv skm-ssk-än `m-c-hm-ln-IÄ

]-Ø-\m-Sv: ap-kv-enw k¿-ho-kv skm-ssk-‰n I-ß-g bq-\n-‰v `m-c-hmln-I-fm-bn Sn sI bq-kp-^v dm-hp-Ø¿ ({]-kn-U-‚ v), ssj-Pp sI l-k≥ (sk-{I-´-dn), hn Fw A-–p¬-k-enw, hn F-®v ap-l-Ω-Zv lmco-kv (ssh-kv {]-kn-U‚p-am-¿), km-Pn-Zv sI I-cnw, F Fw _-jo¿ (tPm-bn-‚ v sk-{I-´-dn-am¿), hn ]n sj-co-^v J-Pm-©n-bm-bpw, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-bn C Fw jm-lp¬ l-ao-Zv, Fw F-kv ap-l-ΩZm-en, Sn F A-–p¬ P-∫m¿ (kw-ÿm-\ Iu¨-kn-e¿) Xn-c-s™Sp-Øp. Fw.F-kv.F-kv Pn-√m- {]-kn-U‚ v sI Fw F k-enw dn-t´Wn-Mv Hm-^n-k-dm-bn-cp-∂p.

]-g-bn-Sw Z-¼-Xn h-[-t¡-kv {]-Xn ss\-{Sn-Iv B-kn-Uv hm-§n-b I-S-bn C-¶v sX-fn-sh-Sp-¸v

sI.F-kv.BÀ.-Sn-.kn-bp-sS _m-[y-X sI.]n.Fw.F-kv kw-Øm-\ kÀ¡mÀ G-sä-Sp¡Ww-: -tIm-Sn-tb-cn- k-t½-f-\w C-¶v tIm-´-bw-: k¿-°m¿- B-ip-]{Xn-bpw- t]m-en-kv- -tÃ-j-\pwt]m-se sI.F-kv.B¿.-Sn-.knbp-sS-bpw e-£yw- em-`-tØ-°mfp-]-cn tk-h-\-am-sW-∂pw sI. F-kv.B¿.-Sn-.kn-bp-sS _m-[yX G-s‰-Sp-°m≥- k¿-°m¿- Xøm-dm-h-W-sa-∂pw {]-Xn-]-£ D]-t\-Xm-hv- tIm-Sn-tb-cn- _m-eIr-jv-W≥-. sI.F-kv-.B¿.-Sn- Fw-tπmbo-kv- A-tkm-kn-tb-j≥- 39mwkw-ÿm-\- k-tΩ-f-\-Øn-s‚ k-am-]-\-tØm-Sv- A-\p-_-‘n-®vtIm-´-b-Øv tN¿-∂ s]m-Xp-ktΩ-f-\w- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p- A-t±-lw. s]m-Xp-ta-J-em -ÿm-]-\-ßsf kw-c-£n-°m-\p-≈ C-Om-i‡n- tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°mcp-Iƒ-°n-√. A-Xn-s‚ Zp-c-¥-^e-am-Wv- sI.F-kv.B¿.-Sn-.kn- C∂v A-\p-`-hn-°p-∂-Xv-.- s]m-Xp-KXm-K-X -ta-J-e-sb kz-Im-cy-ta-

26 k]v-Xw_¿ 2013 hymgw

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/ktm

®n-√. kz¿-W-am-sW-∂v hn-izkn-®v ap-°p-]-≠-߃ hn¬°m≥ {i-an-® t]m-en-kv ]n-Sn-bnem-b-h-sc-∏-‰n-bp-≈ ]-{X-hm¿Ø-I-fm-Wv ]n-Sn-®p- ]-dn-s®-Sp°p-∂ kz¿-W-߃ hn¬-°p-∂Xn-\v ap-ºv c-l-ky-am-bn ]-cntim-[n-°m≥ {]-Xn-sb t{]-cn-∏n®-Xv. sI-an-kv-{Sn-bn¬ _n-cp-Z-aps≠-¶n-epw Kq-Kn-fn¬ ss\-{Sn-Iv B-kn-Un-s‚ D-]-tbm-K-sØ-∏‰n a-\- n-em-°m≥ {]-Xn tk¿®v sN-bv-Xn-cp-s∂-∂ A-dn-hv t]m-en-kn-s\ A-Zv-`p-X-s∏-SpØn.

a-cn-® tPm-k-^n-s‚ `m-cy F¬-kn-bpw Ip-Spw-_-hpw °-fp-am-bn- A-h-b-h-Zm-\-sØ- Ip-dn-®vkw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v C-t±-l-Øn-s‚ `m-cy-bpw- a-°-fpw- X-ß-fp-sS ]-∏-bp-sS A-h-b-h-߃- Zm-\w- sN-øm≥- Xo-cp-am\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.- hn-Im-cn- A-t∏mƒX-s∂ B-ip-]-{Xn- A-[n-Ir-X-sc _-‘-

ho-Sv Ip-¯n-¯-p-d-¶v tam-j-Ww tIm-´-bw: B-fn-√m-Ø ho-Sv IpØn-Ø-p-d-∂v c-t≠-Im¬ ]-h\pw ]-W-hpw ho-´p-]-I-c-ß-fpw tam-„n-®p. Nn-ß-h-\w ap-e-h-´w Xp-ºbn¬ I-Æ≥ F-∂m-bm-fp-sS hn´n-em-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. IÆ≥ F-d-Wm-Ip-f-Øm-Wv tPmen sN-øp-∂-Xv. I-Æ-s‚ am-Xm-]n-Xm-°-fmWv ap-e-h-´-Øp-≈ ho-´n¬ Xm-akn-°p-∂-Xv. I-gn-™ sh-≈nbm-gv-N am-Xm-]n-X-°ƒ ho-Sp-]q´n F-d-Wm-Ip-f-Øp-≈ I-Æ-s‚ A-Sp-tØ-bv-°v t]m-bn. ]n-∂o-Sv C-∂-se-bm-Wv Xn-cn-®p-h-∂-Xv. Cu k-a-bw ho-Sn-s‚ I-X-Iv IpØn-Øp-d-∂ \n-e-bn¬ I-s≠Øn. A-e-am-c-bn¬ kq-£n-®n-cp∂ c-t≠-Im¬ ]-h-s‚ kz¿-Wm`-c-W-hpw 5500 cq-]-bpw 2,000 cq] hn-e-h-cp-∂ hm-®pw 4,000 cq-]hn-e h-cp-∂ \n-e-hn-f-°v Xp-Sßn-h-bm-Wv-tam-„n-®-Xv. tam-„m°ƒ ho-Sp-Ip-Øn Xp-d-∂m-Wv A-I-Øv I-S-∂-Xv. Nn-ß-h-\w t]m-en-kv tIm-sk-Sp-Øp.

{]-Xn-¡v ImÀ hm-§m³ hm-bv-] X-¿m-dm-bn-cp-¶p F-cp-ta-en: ]-g-bn-Sw Z-º-Xn h-[-t°-kn-se {]-Xn A-cp¨ i-in _p-°v sN-bv-Xn-cp-∂ ]p-Xn-b Im-dn-\p tIm-´-b-sØ H-cp ss^-\m≥kv G-P≥-kn hm-bv-]-bm-bn ]-Ww A-\p-h-Zn-°m≥ X-øm-dm-bn-cp∂p. Z-º-Xo h-[-t°-kn¬ {]-Xn ]n-Sn-bn-em-hm≥ c-≠v Zn-h-kw IqSn ssh-In-bn-cp-s∂-¶n¬ Cu Xp-I {]-Xn-bv-°v e-`n-°p-am-bn-cp-s∂∂v tIm-´-b-sØ ss^-\m≥-kn-Mv G-P≥-kn-bn¬ C-∂-se sX-fnsh-Sp-∏v \-S-Øn-b Im-™n-c-∏-≈n Un-ssh-.F-kv.]n F-kv kp-tcjv-Ip-am¿ ]-d-™p. Z-º-Xn-I-sf sIm-e-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v c-≠v Zn-hkw ap-ºv 10,000 cq-]m Im-™n-c-∏-≈n-bn-se lyp-≠m-bn Im¿ GP≥-kn-bn-se tjm-dq-an¬ A-S-®m-Wv {]-Xn Im¿ _p-°v sN-bv-X-Xv. Z-º-Xn-I-sf sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xn-\v ti-jw 2.90 e£w cq-]m {]-Xn G-P≥-kn-bn-e-S-®p. Im-dn-s‚ hn-e-bn¬ A-h-ti-jn-°p-∂ Xp-I tIm-´-b-sØ ss^-\m≥-kn-Mv G-P≥-kn-bn¬ \n-∂m-Wv {]-Xn D-d∏m-°n-b-Xv. C-Xn-\m-bn {]-Xn-bp-sS kz-Øp hn-h-c-ß-fpw hn-i-Zmw-iß-fpw G-P≥-kn A-[n-Ir-X¿ A-t\z-jn-®-dn-™n-cp-∂p. sIm-e-]m-X-In A-cp-Wm-sW-∂v A-dn-™-tXm-sS Im¿ hm-bv-] \¬-tI-≠-Xn-s√-∂v G-P≥-kn Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. C-∂-se t]men-kn-s\ C-°m-cyw A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. A-tX-k-a-bw aq-∂p e£w cq-]m \¬-In {]-Xn _p-°v sN-bv-X lyp-≠m-bn Im¿ I-gn-™ Zn-h-kw tjm-dq-an-se-Øn-bn-cp-∂p. t]m-en-kv \n¿-tZ-i- {]-Im-cw Im¿ ssI-am-‰ C-S-]m-Sv a-c-hn-∏n-®n-cn-°p-I-bm-Wv.

X-«n-¸v; B-¸nÄ {So Nn-äv-kn-sâ Hm-^n-kp-I-fn t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ tIm-´-bw: hym-]-I X-´n-∏p \-SØn-b-Xm-bp-≈ ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v B-∏nƒ {So Nn-‰v-kn-s‚ Hm^n-kp-I-fn¬ t]m-en-kv ]-cntim-[-\ \-S-Øn. A-S-® ]-Ww Xn-cn-sI e-`n-°m-Ø-Xn-s\ XpS¿-∂v \n-t£-]-I¿ Pn-√m t]men-kv ta-[m-hn-bv-°p \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS- A-Sn-ÿm-\-Ønem-bn-cp-∂p- ]-cn-tim-[-\. Pn-√bn-se \m-ep Hm-^n-kp-I-fn-epw F-d-Wm-Ip-f-sØ sl-Uv Hm-^nkn-ep-am-Wv ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. C-S-]m-Sp-Iƒ kw-_-‘n-® \n-c-h-[n tc-J-I-fpw Iw-]yq-´¿ lm¿-Uv Un-kv-Ip-I-fpw sd-bvUn¬ ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. I-™n-°p-gn-bn-se Hm-^nkn¬ t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ \S-°p-∂-X-dn-™v \n-c-h-[n \nt£-]-I¿ C-hn-sS F-Øn-bn-cp∂p.- ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b Hm^n-kp-Iƒ ko¬ sN-bv-Xn-cn-°p-

I-bm-Wv. X-´n-∏v \-S-Øn-b-Xm-bp-≈ ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v Nn-‰v-kn-s‚ U-b-d-Iv-S¿-am-sc t]m-en-kv t\c-sØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. B-∏nƒ-{So-bp-sS am-t\-Pn-Mv Ub-d-Œ¿ tXm-´-°m-Sv kz-tZ-in i¶¿ Pn Zm-kv (31), F-Iv-kn-Iyq-´ohv U-b-d-Œ¿ ]-\-®n-°m-Sv kz-tZin B¿ hn-\p-Ip-am¿ (37), {_m©v am-t\-P¿ A-\o-jv (38) F∂n-h-sc- {]-Xn- tN¿-Øm-Wv tIsk-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. h-©-\, ]-Ww-Xn-cn-a-dn F∂o- Ip-‰-ß-fm-Wv C-h-cp-sS t]cn¬ Np-a-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. X-´n∏p kw-_-‘n-®v 15Hm-fw ]-cm-XnIƒ Pn-√-bn-se hn-hn-[ -tÃ-j\p-I-fn-em-bn \n-e-hn-ep-≠v. ÿm-]-\ D-S-a-sb t]m-en-kv DS≥ X-s∂ A-d-Ãv sN-bv-tX-°psa-∂m-Wp kq-N-\. F-∂m¬ Cbm-fp-sS D-∂-X cm-jv-{So-b _‘w h-®v tI-kv H-Xp--°m-\pw \o-

tPm-k-^n-sâ A-h-b-h-§Ä- A-©p-t]À-¡v- Po-h-t\-Ipw B¿-∏q-°-c/Cu-cm-‰p-t]-´: Xn-S-\m-Svsh-´n-°p-f-Øv- In-g-t°¬- tPm-k-^n-s‚ (X-¶-®≥- 49)- A-h-b-h-߃- C-\n- A©p-t]-cn-eq-sS Po-hn-°pw-.- I-Æv-,- In-Uv\n,- I-cƒ- F-∂n-h-bm-Wv- C-t±-l-Øns‚ a-c-W-ti-jw- `m-cy-bpw- a-°-fpw- Zm\w- sN-bv-X-Xv.]-ip-hn-s\ h-f¿-Øn- D-]-Po-h-\w- \S-Øn- h-cn-I-bm-bn-cp-∂p- tPm-k-^pw- IpSpw-_m-K-ß-fpw.- I-gn-™ sNm-Δm-gv-N aI-\p-sam-Øv- ]p-√p- Np-a-∂p- sIm-≠p-hcp-∂-Xn-\n-S-bn¬- Im¬-sX-‰n- ho-Wv- Ct±-l-Øn-s‚ I-gp-Øn-\v- Kp-cp-X-c ]-cnt°-‰n-cp-∂p.- Xp-S¿-∂v- C-t±-l-sØ sX≈-I-Øp-≈ kz-Im-cy- B-ip-]-{Xn-bn¬{]-th-in-∏n-®n-cp-∂p.- Nn-In-¬-k-bn-en-cns° C-t±-lw- C-∂-se ]p-e¿-s® a-c-Ws∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.- C-t±-l-Øn-s‚ a-cW-hn-h-cw- A-dn-™v- ho-´n¬- F-Øn-b aWn-bw-Ip-fw- ]-≈n-hn-Im-cn- ^m.- ssa°nƒ- No-cmw-Ip-gn- X-¶-®-s‚ `m-cy-bpw- a-

߃ Im-Wm-sX t]m-h-cp-sX∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ]-cnÿn-Xn kw-_-‘-am-b {]-h¿Ø-\-߃ tI-c-f-Øn¬ hym-]I-am-bn \-S-°p-tºm-gpw A-ht_m-[-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ apt∂m-´p t]m-hm≥ \-ap-°v I-gn™n-´n-s√-∂v tUm. _n C-Iv_m¬ ]-d-™p. tI-c-fw kv-{Xo ]o-U-\-߃s°m-∏w {]-Ir-Xn ]o-U-\-ß-fpsS \m-Sm-bn am-dp-I-bm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. {]-kv ¢-∫v {]-kn-U‚ v F-kv a-t\m-Pv A-[y£-X h-ln-®p. hn P-b-Ip-am¿ hnj-bw A-h-X-cn-∏n-®p. {]-kv ¢∫v sk-{I-´-dn jm-ep am-Xyp, Peo¬ A-cp-°p-‰n kw-km-cn-®p.

s∏-Sp-I-bpw- I-cƒ- A-ar-X tlm-kv-]n‰-en-te-bpw In-Uv-\n-Iƒ- tIm-´-bw- saUn-°¬- tIm-tf-Pn-se-bpw- F-d-WmIp-fw- sa-Un-°¬- {S-Ãv- tlm-kv-]n-‰en-se-bpw- I-Æp-Iƒ- A-¶-am-ensk‚ v- tPm¨-kv- tlm-kv-]n-‰-en-sebpw- tUm-Iv-S¿-am¿- F-Øn- G-‰p-hmßn.tN¿-Ø-e sIm-t°m-X-aw-K-ew If-Øn-∏-d-ºn¬ kp-tc-jv (43) B-Wv kzo-I¿-Øm-hm-b-Xv. Cu-cm-‰p-t]-´ Xn-S-\m-Sv In-g-t°-Xn-¬ sI sP tPmk-^v (49)s‚ hr-°-bm-Wv kp-tc-jn\p Zm-\-am-bn e-`n-®-Xv. tN¿-Ø-e Su-Wn-se Hm-t´m-dn£m ss{U-h-dm-bn-cp-∂ kp-tc-jv H-cp h¿-j-am-bn tIm-´-bw sa-Un-°¬ t-- Im-fPn¬ Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-b-th A-©p am-k-am-bn Xp-S¿-®-bm-bn U-bm-en-kkn-\p hn-t[-b-am-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ap-ºv H-cp X-h-W hr-°-e-`n-s®-¶n-epw {Kq-∏p

tN-cm-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ \-S-°m-sX t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Nn-In¬-k Xp-S-cp-tºm-gm-Wv tPm-k-^n-s‚ hr-° Zm-\w sN-øp-∂-Xn-\p k-∂-≤-am-sW∂p-≈ _-‘p-°-fp-sS-bpw hn-h-cw Im-cnØm-kn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn tUmŒ¿-am¿ ap-tJ-\ sa-Un-°¬ -tIm-f-Pv s\-t{^m-f-Pn hn-`m-Kw A-dn-bp-∂-Xv. ]n∂o-Sv Cu hr-° kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn B-cw-`n-®-Xv. X-d-hm-Sv- h-I 10 sk‚ v- ÿ-e-ØmWv- tPm-k-^pw- Ip-Spw-_m-K-ß-fpw- I-gn™n-cp-∂-Xv.- c-≠p s]¨-a-°-f-S-°w- aq∂p Ip-´n-I-fm-Wv- C-t±-l-Øn-\p-≈-Xv.`m-cy-: F¬-kn- (ss]-I h-´-°p-t∂¬Ip-Spw-_m-Kw).- a-°ƒ- : ku-an- (\-gv-kv,U¬-ln),- kn-dnƒ,- Ko-Xp- (\-gv-kn-Mv- hnZym-¿-Yn,- aq-e-a-‰w).- a-cp-a-Iƒ- : {So-km.tPm-k-^n-s‚ kw-kv-°m-cw- cm-hn-se 10 a-Wn-bv-°v- a-Wn-bw-Ip-fw- sk‚ v- tPm-k^v- ]-≈n- sk-an-tØ-cn-bn¬.-

°-ap-≠v.

_n.-]n.-FÂ ImÀ-Uv: 1,753 A-t]-£-IÄ tIm-´-bw: B-Zn-hm-kn ta-J-e-Ifn-se A¿-l-cm-b ]-´n-I-h¿-K°m¿-°v _n.-]n.-F¬ td-j≥ Im¿-Uv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ-°v Pn-√-bn¬ Xp-S-°w. C-Xp-h-sc km-aq-ln-I \o-Xn-h-Ip-∏v h-gn 1,753 Ip-Spw-_ß-fm-Wv A-t]-£ k-a¿-∏n-®n´p-≈-Xv. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ sF.-Sn.-Un.]n {]-tam-´¿-am-cp-sS k-lm-b-tØm-sS A-t]-£-Ifp-sS kq-£v-a- ]-cn-tim-[-\ \-SØn A¿-l-cm-b-h-sc Xn-c-s™Sp-°m≥ I-e-Iv-S-dp-sS A-[-y-£X-bn¬ tN¿-∂ D-tZ-ym-K-ÿ-cpsS tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. km-aqln-I \o-Xn h-Ip-∏v ap-tJ-\ XpS¿-∂pw A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn°p-∂-Xm-Wv.

Cucm-äp-t]« Fw.C.F-kv tIm-f-Pv Iym-w]v \-S-¯n Cu-cm-‰p-t]-´: tIm-f-Pv {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n®v c-≠p -am-k-Øn-\p-≈n¬ k-]v-X-Zn-\ kvs]-jy¬ Iymw-]v \-S-Øn Cu-cm-‰p-t]-´ Fw.C.F-kv tIm-f-Pv F≥.F-kv.F-kv bq\n-‰v {i-t≤-b-am-bn. tIm-f-Pv B-cw-`n-® h¿jw F≥.F-kv.F-kv bq-\n-‰v e-`n-°p-∂-XpX-s∂ A-]q¿-h-am-Wv. c-≠p- am-k-Øn-\p-≈n¬ H-cp k-]v-X-Zn\- Iymw-]v hn-]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS hn-P-b-I-c-am-bn \-S-Øn-b-Xv kw-ÿm-\Øp-X-s∂ B-Zy-am-bn-´m-sa-∂ Fw.Pn bq\n-th-gv-kn-‰n F≥.F-kv.F-kv t{]m-{Kmw tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ tUm. sI km-_p-°p´≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. s\-Sp-¶-≠w Fw.C.F-kv tIm-f-Pn-¬ t{]m-{Kmw Hm-^nk-dm-bn-cn-s° G-‰-hpw an-I-® F≥.Fkv.F-kv t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿-°p-≈ kwÿm-\ k¿-°m¿ A-hm¿-Upw bq-\n-th-gvkn-‰n A-hm¿-Upw t\-Sn-b {]-^. Fw sP am-Xyp-hm-Wv Cu-cm-‰p-t]-´ Fw.C.F-kv tIm-f-Pn-s‚ {]n≥-kn-∏-epw F≥.F-k-v.Fkv, bq-\n-‰n-s‚ sN-b¿-am-\pw a-e-bm-f hn`m-K-Øn-se a-t\m-Pv tkm-a-\m-Wv t{]m{Kmw Hm-^n-k¿.


3 {]mtZ-inIw _-Ên-Sn-¨v ss_-¡v bm-{Xn-IÀ-¡v ]-cn-¡v hÀ-Ko-b ^m-jn-ÌpIÄ A-[n-Im-c-¯n-se-¯n-bmÂ

26 k]v-Xw_¿ 2013 hymgw

Adnbn-¸pIÄ

[-\-k-lm-bw: ]-«n-I-Pm-Xn-¡mÀ-¡v A-t]-£n-¡mw tIm-´-bw: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k\ h-Ip-∏n-s‚ 2013-˛14 km-ºØn-I-h¿-j-sØ `-h-\ ]p-\-cp≤-m-c-Ww/A-Uo-j-\¬ ap-dn \n¿-am-W-Øn-\m-bn 50,000 cq-] A-\p-h-Zn-°p-∂ ]-≤-Xn-bn-te°v A-t]-£ £-Wn-®p. G-gv h¿-j-Øn-e-[n-I-hpw 15 h¿-jØn¬ Xm-sg-bpw ]-g-°w -sN∂ ho-Sp-I-fp-≈-h¿-°v A-t]£n-°mw. A-t]-£-I¿ Zm-cn-{Z-y-tc-Jbv-°p Xm-sg-bp-≈ ]-´n-I-Pm-Xn°m-cm-bn-°-Ww. Pm-Xn k¿-´n^n-°-‰v, h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°‰v, C-X-c k¿-°m¿ h-Ip-∏p-Ifn¬ \n-t∂m G-P≥-kn-I-fn¬ \n-t∂m A-t]-£-I-t\m Ip-Spw_mw-߃-t°m {]-kv-Xp-X hoSn-\p th-≠n-tbm a-t‰-sX-¶n-epw ho-Sp-\p- th-≠n-tbm sa-bn‚\≥-kv {Km‚ v e-`n-®n-´n-s√-∂ k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n-h k-lnXw Cu am-kw 30-\-Iw A-X-Xv tªm-°v/ap-\n-kn-∏m-en-‰n ]-´n-IPm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ apºm-sI A-t]-£ k-a¿-∏n-°Ww.

]-en-i-bn-f-hv: 30 h-sc A-t]-£n-¡mw

tIm-´-bw: ]T-\m-h-i-y-߃°m-bn 2004-˛2009 Im-e-L-´Øn¬ hm-bv-]-sb-Sp-Ø aq-∂v e£w cq-] h-sc hm¿-jn-I -IpSpw-_-h-cp-am-\-ap-≈ sXm-gn¬-cln-X¿-°v ]-en-i-bn-f-hv \¬-Ip∂-Xn-\v A-t]-£ k-a¿-∏n-t°≠ A-h-km-\-Xo-b-Xn 30 BsW-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn®p. 2004 G-{]n¬ H-∂p ap-X¬ 2009 am¿-®v 31 h-sc hn-Z-ym-`-ymk hm-bv-]-sb-Sp-°p-I-bpw Ct∏m-gpw sXm-gn¬-c-ln-X-cm-bn Xp-S-cp-I-bpw sN-øp-∂-h¿-°mWv Cu B-\p-Iq-eyw e-`n-°pI. hm-bv-] sj-U-yqƒ-Uv, sImta-gv-k-y¬ _m-¶n¬-\n-∂v C¥y≥ _m-t¶-gv-kv A-tkm-kntb-j-s‚ am¿-K -\n¿-tZ-i-߃ A-\p-k-cn-®v A-\p-h-Z-\o-b-amb tIm-gv-kv kz-tZ-i-Øv ]Tn°p-∂-Xn-\v F-Sp-Ø-Xm-bn-cn-°Ww. ]T-\-Im-e-b-f-hv hy-‡-am°p-∂ ]Tn-® ÿm-]-\-Øn-s‚ k¿-´n-^n-°-‰v, h-cp-am-\ k¿-´n^n-°-‰v, A-t]-£ k-a¿-∏n-°p∂ Xo-b-Xn-bn¬ A-t]-£-I≥ sXm-gn¬-c-ln-X-\m-sW-∂p sXfn-bn-°p-∂ K-k-‰-Uv/hn-t√-Pv Hm-^n-k¿/X-t±-i-`-c-W- ÿm-]\ A-[-y-£≥ km-£-y-s∏-SpØn-b k-X-y-hm-Mv-aq-ew F-∂nh A-t]-£-tbm-sSm-∏w k-a¿∏n-°-Ww. \n-›n-X Xn-ø-Xn- hsc F-√m {]-hr-Øn-Zn-\-ß-fnepw I-e-Iv-S-td-‰n-se sI-˛5 hn`m-K-Øn-¬ A-t]-£ kzo-I-cn°p-w.

I-c-Sv thm-«À ]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

tIm-´-bw: X-e-bm-gw ]-©m-bØv F-´mw hm¿-Uv (]p-∂-s∏mgn) D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ I-c-Sv thm-´¿ ]-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-®p. thm-´¿ ]-´n-I-bp-am-bn _-‘s∏-´ B-t£-]-ß-fpw A-h-Imi-hm-Z-ß-fpw H-Iv-tSm-_¿ 10 hsc k-a¿-∏n-°mw. B-t£-]-ß-fn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n-°m-\p-≈ A-h-km-\-Xob-Xn H-Iv-tSm-_¿ 26 B-Wv. A¥n-a thm-´¿ ]-´n-I \-hw-_¿ F-´n-\v {]-kn-≤o-I-cn-°pw.

a-\p-j-ym-h-Im-i I-½o-j³ kn-än-Mv

tIm-´-bw: kw-ÿm-\ a-\p-j-ymh-Im-i I-Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ P-Ãn-kv sP -_n tIm-in H-IvtSm-_¿ 15\v tIm-´-bw ]n.-Uªyp.Un d-Ãv lu-kn¬ kn-‰nMv \-S-Øpw.

_-Êp-I-fp-sS k-a-bw ]p-\x-{I-ao-I-cn-¡pw

tIm-´-bw: ]m-em-˛-Cu-cm-‰p-t]-´˛-Im-™n-c-∏-≈n, ]m-em-˛s]m≥-Ip-∂w-˛-F-cp-ta-en dq-´pI-fn¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ kzIm-c-y-_-kp-I-fp-sS k-a-bw Cu am-kw 30\pw H-Iv-tSm-_¿ H-∂n\pw ]p-\x-{I-ao-I-cn-°p-sa-∂v B¿.-Sn.-F sk-{I-´-dn A-dn-bn®p.

hr-£-§Ä te-ew sN-¿pw

kottayam/ktm

tIm-´-bw: ss_-°n-\v ]n-∂n¬ sI.Fkv.B¿.Sn.kn _- n-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I¿-°v Kp-cp-X-c ]-cn-°v. aq-te-Sw sdbn¬-th ta¬-∏m-ew \n¿-am-Ww \-SØp-∂ Pn.F ^u-t≠-j≥ B‚ v kv{S-Iv-®¿ I-º-\n kq-∏¿-ssh-k¿ kp\n¬-tPm-bn (45), tPm-en-°m-c≥ A-Pp (35) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Ch-sc Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-s®-¶n-epw ]n-∂o-Sv hn-Z-Kv-[ Nn-In¬k-°m-bn tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. C-∂-se D-®-bv-°v 3.45\v tIm-Sn-a-X hn≥-ÿ Im-kn-en-\p ap-∂n-em-bn-cp∂p A-]-I-Sw. tIm-´-b-Øp- \n-∂p ]Ø-\w-Xn-´-bn-te-°p t]m-b Im-k¿tKm-Uv-˛-]-Ø-\w-Xn-´ kq-∏¿-^m-Ãv _ m-Wv ss_-°n¬ C-Sn-®-Xv. _- n-Sn\-S-bn¬-s∏-´ ss_-°v bm-{X-°m-sc \m-´p-Im-cpw t]m-en-kpw tN¿-∂m-Wv csI.F-kv.B¿.Sn.kn _- n-Sn-®v X-I¿-∂ sss_-°v £n-®-Xv.

ssh-°w/h-S-bm¿: kz-Im-cy _- p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v 20 t]¿°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cm-hnse 7.55\v h-S-bm¿ ]m-e-Øn-\p Xm-sg h-®m-Wv A-]-I-Sw. ssh-°-Øp-\n-∂v tIm-´-bØn-\p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ARv-Pp _- pw ssh-°-Øp \n-∂v sh-≈q-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bncp-∂ Xr-W-bw-Ip-S-Ø-∏≥ _ p-am-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. tÃm-∏n¬ \n¿-Øn-bn-cp-∂ _ n-s‚ ]n≥-`m-K-tØ-°v _-kv C-Sn-®p-I-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. CSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ sh≈q¿-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _- n-s‚ ap≥-`m-K-sØ Nn-√pIƒ ]q¿-W-am-bn X-I¿-∂p. C-Snbp-sS i-_v-Zw-tI-´v h≥ P-\-°q´-am-Wv Hm-Sn-°q-Sn-b-Xv. sh-≈q¿ F-®v.F≥.F-√n-te-°v t]m-b sXm-gn-em-fn-I-fpw, G-‰p-am-\q¿ sF.Sn.sF.bn-te-°p t]m-b hnZym¿-Yn-I-fp-am-bn-cp-∂p c-≠v _ n-se-bpw Iq-Sp-X¬ bm-{X-

ssh-°w h-S-bm-dn¬ A]I-S-Øn¬-s∏-´ _kv °m¿. tN¿-Ø-e ]-≈n-∏p-dw ∞n-I-fm-b In-fn-bm-´p-\-S sskCu-bmw-]-d-ºn¬ t_-_n (49), a¨ (18), im-ep-em¬ (18), D-Z-bSn.hn. ]p-cw kv-Xp-Xn-°m-Sv kp-Kp- \m-]p-cw kz-tZ-in Pn-Øp (18), W≥ (50), tN-\m-´p-]-≈n¬ sN-Ω-\-Øp-I-c sF.F-®v.Un. tkm-a≥ (50), a-I≥ P-b≥ (23), ]n tIm-f-\n sN-√-∏≥ (42), sImG-‰p-am-\q¿ sF.Sn. sF hn-Zym¿- ´m-c-∏-≈n¬ C-f-¥p-cp-Øn-®n-d

hn-`m-Ko-b-X; kn.]n.Fw Aw-K-Xzw ]p-Xp-¡p-¶n-sÃ-¶v B-t£-]w N-ß-\m-t»-cn: Xr-s°m-Sn-Øm\-Øv kn.]n.F-Ωn¬ D-S-se-SpØ hn-`m-Ko-b-X-sb Xp-S¿-∂v {_m-©v I-Ωn-‰n-I-fn¬ Aw-KXzw ]p-Xp-°n-s°m-Sp-°p-∂n-s√∂v B-t£-]w. N-ß-\m-t»-cn G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS Io-gn-ep≈ Ip-∂pw-]p-dw, Ip-‰n-°m-´p-]Sn {_m-©p-I-fn-em-Wv Aw-K-Xzw ]p-Xp-°¬ \-S-°m-Ø-Xv. hn F-kv ]-£-hpw ]n-W-dmbn ]-£-hpw X-Ωn-ep-≈ ]-S-e∏n-W-°-am-Wv C-Xn-\p Im-c-Wam-bn A-dn-bp-∂-Xv. C-tXm-sS Ip-∂pw-]p-dw {_m-©-v I-Ωn-‰n-bpsS {]-h¿-Ø-\-w ]q¿-W-am-bpw \n-e-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw AWn-Iƒ- ]-d-bp-∂p.- Aw-K-Xzw ]pXp-°¬ \-S-°m-Ø c-≠p {_m©p-I-fn-se-bpw {]-h-¿-Ø-Icn¬ `q-cn-`m-K-hpw hn F-kv ]-£°m-cp-am-Wv. F-∂m¬ Xr-s°mSn-Øm-\w tem-°¬ I-Ωn-‰n-bp-

sS-bpw N-ß-\m-t»-cn G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS-bpw t\-Xr-Xzw ]nW-dm-bn ]-£-°m-cm-Wv ssIbm-fp-∂-Xv. Ip-∂pw-]p-dw {_m-©n¬15Dw Ip-‰n-°m-´p-]-Sn-bn¬ B-dpt]-cp-sS-bpw Aw-K-Xz-am-Wv ]pXp-°n-bn-´n-√m-Ø-Xv. I-gn-™am-kw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \-S∂ sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]-tcm-[Øn¬ C-hn-sS \n-∂v H-cw-Kw t]m-epw ]-s¶-Sp-Øp-an-√. I-gn™ H-cp h¿-j-am-bn Ip-∂pw-]pdw {_m-©v I-Ωn-‰n Aw-K-ßfn¬ \n-∂v se-hn-bpw ]n-cn-°p∂n-√. C-Xpw hn-`m-Ko-b-X-bmWp Im-c-W-sa-∂m-Wp a-dp-hn-`mKw B-tcm-]n-°p-∂-Xv. F-∂m¬ C-Xn-\p ]-cn-lm-c-am-bn ta¬-LS-I-hp-am-bn _-‘-s∏-s´-¶n-epw ]-cn-lm-c-hp-am-bn-´n-√. Cu kw-`h hn-Im-k-߃-°n-S-bn¬ Su¨ {_m-©v F-∂ t]-cn¬ a-

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-¯-hÀ ss_-¡v Hm-Sn-¨m c£nXm-¡Ä-s¡-Xn-tc tI-kv N-ß-\m-t»-cn: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø a-°ƒ ss_-°v Hm-Sn®p ]n-Sn-°-s∏-´m¬ C-\n- ap-X¬ a-Xm-]n-Xm-°ƒ-s°-Xn-sc-bmhpw tI-sk-Sp-°p-∂-Xv. tam-´¿ hm-l-\ h-Ip-∏n-s‚-Xm-Wv Xo-cpam-\w. sse-k≥-kn-√m-sX-bpw {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-sX-bpw ss_-t°m-Sn-®v A-]-I-S-߃ h-cp-Øp-∂-Xv hym-]-I-am-b-Xn-s\Xp-S¿-∂m-Wv Cu \o-°-hp-am-bn h-Ip-∏p ap-t∂m-´p-t]m-hp-∂-Xv. ]n-Sn-Iq-Sp-∂ hm-l-\-ß-fp-sS B¿.kn _p-°p-Iƒ d-±p- sNøp-sa-∂pw tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ hy-‡-am-°n. {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø-h¿ hm-l-\w Hm-Sn-®-Xn-s‚ t]-cn¬ Ign-™ Zn-h-kw 15 t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øn-´p-≠v. {Sm-^n-Iv kn-·¬ sse-‰v sX-fn-bp-∂-Xn-\p ap-sº hm-l-\w Hm-Sn-®p-t]m-b \m-ep-t]¿-s°-Xn-sc-bpw tI-sk-Sp-Øp. hn-Zym¿Yn-I-sf I-b-‰m-sX t]m-hp-∂ _- p-Iƒ-°pw Po-h-\-°m¿-°psa-Xn-tc i-‡-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂pw A-[n-IrX¿ A-dn-bn-®p.

km-´-z-\- ]-cn-N-c-W- ]-²-Xn: ]-cn-io-e-\ -]-cn-]m-Sn C-¶v

ap-Pm-ln-Zv Ip-Spw-_ kw-K-aw \m-sf

tIm-´-bw: h¿-Ko-b ^m-jn-Ãv I£n-Iƒ A-[n-Im-c-Øn-se-Ønbm¬ cm-Pyw \-in-°p-sa-∂v apkv-enw eo-Kv kw-ÿm-\ {]-knU‚ v ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv sslZ-c-en in-lm-_v X-߃. cm-PyØv h¿-Ko-b kw-L¿-j-߃ kr-jv-Sn-®v cm-Pyw `-cn-°m-\p-≈ B-{K-lw hn-e-t∏m-hn-√.- ap-kvenw eo-Kv tIm-´-bw ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-S-∏v {]-Nm-c-W I¨h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h¿-Ko-b ^m-jn-Ãv I-£nIƒ A-[n-Im-c-Øn-se-Ønbm¬ cm-Pyw \-in-°pw. \-tc-{μtam-Un {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-

ssh-¡-¯v kz-Im-cy _-Êp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v 20 t]À-¡v ]-cn-¡v

tIm-´-bw: a-W¿-Im-Sv hn-t√Pn¬ Pn-√m ssk-\n-I-t£-a tI-{μw \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-b ssk-\n-I-t£-a h-Ip-∏n-\v ]m-´Øn-\v \¬-In-b ÿ-e-sØ a-c߃ 30\v cm-hn-se 11\v te-ew sN-øpw. I-S-πm-hv, In-fn-™n¬, am-hv, a-cp-Xv, sX-ßv (\m-seÆw) F-∂n-h-bm-Wv te-ew sNøp-I. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Pn-√m ssk-\n-I-t£-a Hm-^ntIm-´-bw: km-¥-z-\ ]-cn-N-c-Wkp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-´ tcm-Knt^m¨-˛ 0481 2570287. Iƒ-°v \n-b-a- kw-c-£-Ww D-dtIm-´-bw: A-b¿-°p-∂w {Km-a- ∏m-°p-∂-Xn-\pw \-gv-kp-am¿-°v ∏-©m-b-Øn¬ sXm-gn¬-c-ln-X \n-b-am-h-t_m-[w \¬-Ip-∂-Xn\pw e-£-y-an-´v kw-L-Sn-∏n-°pth-X-\w C-∂pw \m-sf-bpw hn∂ G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\- ]-cn-]mX-c-Ww sN-øpw. A¿-l-cm-bh¿ B-h-i-y-am-b tc-J-Iƒ k- Sn C-∂p cm-hn-se 9.30\v Pn-√m ln-Xw lm-P-cm-h-W-sa-∂v sk- B-ip-]-{Xn h-f-∏n-ep-≈ F≥.B¿.-F-®v.Fw tIm¨-^-d≥-kv {I-´-dn A-dn-bn-®p. lm-fn¬ \-S-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v \n¿-a-em Pn-Ωn A-[-y-£X h-ln-°p-∂ N-S-ßn¬ Un-kv{Sn-Iv-Sv B‚ v sk-j≥-kv P-Uv-Pv Cu-cm-‰p-t]-´: tI-c-fm \-Zv-h- ]n -sI e-£v-a-W≥ ]-cn-io-e-\Øp¬ ap-Pm-ln-Zo≥ Cu-cm-‰p- ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. t]-´ a-fi-ew I-Ωn-‰n \m-sf \m- k-_v P-Uv-Pv tPm-jn tPm¨ apen-\v \-S-bv-°¬ _-d-°m-Øv a- J-y-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. l¬ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ IpPn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn sI Spw-_ kw-K-aw \-S-Øpw. hn-hn- -]n Zn-t\-iv, Pn-√m ]-©m-b-Øv [ hn-j-b-ß-fn¬ k-°o¿ lp- B-tcm-K-y-˛-hn-Z-ym-`-ym-k Ãm‚nssk-≥ au-e-hn-bpw, A-l-Ω-Zv Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ kpA-\-kv au-e-hn-bpw ¢m-kp-Iƒ [m-Ip-c-y≥, Aw-K-ß-fm-b tPm\-bn-°pw. kv-tam≥ ap-≠-bv-°¬, F≥ sP

sXm-gn c-ln-X-th-X-\w

cm-Pyw \-in-¡pw-: -ssl-Z-c-en in-lm-_v X-§Ä

s‰m-cp {_m-©v I-Ωn-‰n-bpw cq-]s∏-´n-´p-≠v. I-gn-™ tem-°¬ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ ap-t∂m-Sn-bmbn Nn-e-cp-sS kz-Øv k-ºm-Z-\hp-am-bn _-‘-s∏-´ t\m-´o-kv Cd-ßn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ t\m-´okn-s‚ D-d-hn-Sw I-s≠-Øm-t\m kz-Øp k-ºm-Zn-®-h-cm-bn Btcm-]n-°-s∏-Sp-∂-h-sc- Ip-dn-®v A-t\z-jn-°m-t\m t\-Xr-Xz-hpw X-øm-dm-bn-´p-an-√.

{]-Xn-tj-[n-¨p I-Sp-Øp-cp-Øn: tI-c-fm tÃ-‰v sse-{_-dn Iu¨-kn¬ ]n-cn-®phn-Sm-\p-≈ \o-°-Øn-s\-Xn-tc ssh-°w Xm-eq-°n-se {K-Ÿ-ime {]-h¿-Ø-I-cpw, km-aq-l-f k˛kmw-kv-km-cn-I {]-h¿-Ø-Icpw {]-Xn-tj-[n-®p. \o-°w k¿°m¿ D-t]-jn-°-W-sa-∂v h-Sbm-dn¬ \-S-∂ tbm-Kw B-h-iys∏-´p.

e-b-\ k-t½-f-\w tIm-´-bw: tI-c-fm sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-tS-gv-kv bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ e-b-\ k-tΩ-f-\w \m-sf-bpw sh-≈n-bm-gv-N-bpw tIm-´-b-Øv \-S-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm- k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. \m-sf cm-hn-se 10\v kwÿm-\ Iu¨-kn¬ tN-cpw. 28\v cm-hn-se 10-\v s]m-Xp-k-tΩf-\w a-{¥n sI Fw am-Wn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ {]-knU‚ v sI k-Xy≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. N-S-ßn¬ a-{¥n Xn-cph-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ ap-Jy{]-`m-j-W-hpw am-[y-a A-hm¿Uv hn-X-c-W-hpw \n¿-h-ln-°pw. sI kp-tc-jv Ip-dp-∏v Fw.F¬. F kw-km-cn-°pw.

I-Æ≥ (30), D-Z-b-\m-]p-cw sIm®p-sIm-´m-c-Øn¬ B-Xn-c (17), ssh-°w Im-bn-∏p-d-Øv t_-_n (62) Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k tX-Sn. t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

Yn ]-Zw A-e-¶-cn-®-t∏mƒ Xs∂ cm-Py-Øv h¿-Ko-b kw-L¿j-߃ D-S-se-Sp-Øp. ap-km-^¿\-K-dn-se \n-e-hn-fn-Iƒ C-t∏mgpw D-b-cp-I-bm-Wv. h¿-Ko-b kwL¿-j-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´p ]n-Sn-bn-en-b-h-cn¬ _n.sP.]n Fw-F¬-F-am-cpw D-≠v. ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-∂n¬ \-S-∂ Cu I-em-]w G-sd Ku-ch-am-bn Im-tW-≠-Xm-Wv. h-cpw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ^mjn-Ãv i-‡n-I-sf F-Xn¿-°m-\p≈ ti-jn bp.]n.F k¿-°m-cn\m-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. h-cm≥ t]m-hp-∂ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ aq-∂mw ap-∂-

Xm-g¯-§m-Sn aÂ-k-c- h-ÅwI-fn i-\n-bm-gv-N tIm-´-bw: 114mw-a-Xv tIm-´-bw a¬-k-c h-≈w-I-fn 28\v D-®-I-gn™v 1.30\v Xm-g-Ø-ßm-Sn-bm‰n¬ \-S-°pw. tIm-´-bw sh-Ãv ¢∫v, tIm-´-bw \-K-c-k-`m, Xn-cphm¿-∏v ]-©m-b-Øv, Pn-√m Sq-dnkw {]-tam-j≥ Iu¨-kn¬ F∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn-em-Wv a¬-k-cw kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xv. a¬-k-c-Øn¬ F-´p Np-≠\p-I-fpw ssh-∏v, C-cp-´p-Ip-Øn, Np-cp-f≥ hn-`m-K-ß-fn-em-bn 11 h≈-ß-fpw ]-s¶-Sp-°pw. i-\n-bmgv-N D-®-I-gn-™v 1.30\v I-e-Œ¿ A-Pn-Øv Ip-am¿ ]-Xm-I D-b¿Øpw. tIm-´-bw \-K-k-`m A-[y£≥ Fw ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W≥ h-≈w-I-fn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. \-S≥ kp-tc-jv tKm-]n apJym-Xn-Yn-bm-bn ]-s¶-Sp-°pw. tPm-kv sI am-Wn Fw ]n kp-h\o¿ {]-Im-i-\w sN-øpw. a-{¥nam-cm-b sI kn tPm-k-^v, A-\q]v tP-°-_v, sI kp-tc-jv Ip-dp∏v Fw.F¬.F ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm- k-tΩ-f-\-Øn¬ {]^. sI kn tPm¿-Pv, hn sI A\n¬-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

hym]I hm-l-\ ]-cn-tim-[-\: Cu-cm-äp-t]-«-bn 130 t]À-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p Cu-cm-‰p-t]-´: t]m-en-kpw tamt´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏pw kw-bp‡-am-bn Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ \-SØn-b hm-l-\ ]-cn-tim-[-\bn¬ 130 t]¿-s°-Xn-tc tI-skSp-Øp. ]n-g C-\-Øn¬ 18000 cq] Cu-Sm-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-∂-se cm-hn-se 11 ap-X¬ c≠p-h-sc ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bXn¬ sse-k≥-kn-√m-sØ hml-\-tam-Sn-®-Xn-\v 12 tI-kp-Ifpw sl¬-an-‰n-√m-sX hm-l-\tam-Sn-®-Xn-\v 13, k¨-^n-enw \o°w-sN-øm-Ø-Xv H-º-Xv, ko-‰v s_¬-‰v [-cn-°m-sX hm-l-\tam-Sn-®-Xv 13, kv-]o-Uv K-h¿-W¿ C-√m-Ø-Xn-\v H-cp Sn-∏¿ F-∂nß-s\-bm-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv. \n-b-am-\p-kr-X-a-√m-sX \º¿-tπ-‰v {]-Z¿-in-∏n-® H-º-Xpt]¿-s°-Xn-sc-bpw tI-sk-SpØp. h-cpw Zn-h-k-ß-fn-epw ]-cn-

tim-[-\ Iq-Sp-X¬ i-‡-am-°psa-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p. hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ I¿-i\-am-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-K-cØn-se K-Xm-K-X-°p-°v ]q¿-Wam-bpw H-gn-hm-bn-´p-≠v.

hmÀ-jn-I k-t½-f-\w 28\v tIm-´-bw: tI-c-fm {_m-“-W-k` kw-ÿm-\ hm¿-jn-I k-tΩ-f\w 28, 29 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-´-bØv \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. 28\v cm-hn-se ]-Øn-\v {_m-“-W-k-aq-lw lm-fn¬ a{¥n sI Fw am-Wn k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {_m-“-W k-` kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. hn cm-a-enw-Kw A-[y-£-X h-ln-°pw.

N-ß-\m-t»-cn: A-£-b tI-{μß-fn-se Po-h-\-°m¿-°p th≠-{X ]-cn-io-e-\w e-`n-°m-ØXn-s\- Xp-S¿-∂v tam-t´m¿ hm-l\ h-Ip-∏n-sh C˛t]-sa‚ v kwhn-[m-\w Xm-fw sX-‰p-∂p. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v Xn-¶-fm-gvN A-h-km-\ Xnø-Xn-bm-bn A-St°-≠n-bn-cp-∂ hn-hn-[ ^o-kn\-߃ A-S-bv-°m≥ I-gn-bm-sX h-cn-I-bpw C-\n ]n-g-tbm-Sp-Iq-Sn A-h A-S-bv-°-≠-Xm-bpw h-∂ncn-°p-I-bm-Wv C-S-]m-Sp-Im¿. hnhn-[ B-h-iy-߃-°m-bn ]-

Ww A-S-bv-°m-\m-bn F-Øn-b C-S-]m-Sp-Im-cp-sS F-Æw I-gn™ G-Xm-\pw Zn-h-k-ß-fm-bn h¿-[n-®p. C-Xn-s\- Xp-S¿-∂v C‚¿-s\-‰v kw-hn-[m-\-Øn-epw X-I-cm¿ kw-`-hn-®n-´p-≠v. C-Xpw b-Ym-ka-b-ß-fn¬ ]-Ww A-S-bv-°msX h-cm≥ Im-c-W-am-bn-´p-≠v. A-£-b tI-{μ-ß-fn-se I-w-]yq´-dp-I-fn¬ hn-hn-[ ^o-kv kzo-Icn-°p-∂-Xn-\p-≈ kw-hn-[m-\ß-fpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏n-

kn-\v ]-Ø-\m-Sv Su¨ a-kv-Pn-Zv C-amw A-_v-Zp¬ d-km-Jv au-e-hn t\-Xr-Xzw \¬-In. Fw.F-kv.F-kv bq-\n-‰v- {]kn-U‚ v Sn sI bq-kp-^v dm-hpØ¿ A-[y-£-X- h-ln-®p. kn Fw C-{_m-lnw, Fw kn l-k≥

dm-hp-Ø¿, P-em-ep-±o≥ hm-g-Ød, F sI A-–p¬ -I-cow, F≥ sI kp-ss_¿, A-–p¬ \mk¿, C Fw jm-lp¬ l-ao-Zv, sF-jm So-®¿, bq-\n-‰v sk-{I-´dn ssj-Pp- l-k≥, hn F-kv apl-Ω-Zv lm-jnw kw-km-cn-®p.

sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn-. tPm-kv sI am-Wn Fw.]n, kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n F-®v A-_v-Zp¬ k-emw lmPn, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-am-cmb kn am-bn≥ lm-Pn, Sn Fw kenw, Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-ko-kv _-Um-bn¬, ]n Fw k-enw kw-km-cn-®p. tIm-´-bw ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew Xn-c-s™Sp-∏v sN-b¿-am-\m-bn ]n Fw sjco-^n-s\-bpw P-\-d¬ I¨-ho-\dm-bn ]n F-kv _-jo-dn-s\-bpw J-Pm-©n-bm-bn sk-h-≥-kv ssk-\p-±o-s\-bpw Xn-c-s™-SpØp.

Npcp¡¯nÂ

P-e-t{km-X-kp-IÄ I-s−-¯m³ Xo-cp-am-\w N-ß-\m-t»-cn: \-K-c-k-`-bn¬-s∏-´ hm-g-∏-≈n t£-{Xw hm¿-Un-se D-b¿-∂ {]-tZ-i-Øv Ip-Sn-s-h-≈-sa-Øn-°p-∂Xn-\p th-≠n sN-dp-In-S Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-ƒ-°p-≈ P-et{km-X-kv I-s≠-Øn {]-h¿-Ø-\-߃ Xp-S-ßm≥ hm¿-Uv k-` Xo-cp-am-\n-®p. tbm-Kw k-K-c-k-`m-[y-£ kv-an-Xm-P-bIp-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Pn kp-tc-jv _m-_p A-[y-£-X h-ln-®p. hm¿Un¬ ]p-Xp-Xm-bn cq-]o-I-cn-® \-∑ ]p-cp-j kz-{i-b kwLw \-K-c-k-`m ssh-kv s-N-b¿-am≥ am-Xyq-kv tPm¿-Pv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`mw-Kw A-Uz. a-[p-cm-Pv, Iu¨kn-e-¿ -in-h-Ip-am¿, \-∑ kzm-{i-b kw-Lw {]-kn-U‚ v Fkv hn-P-b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

N§\m-tÈ-cn-bnse Kym-kv G-P³-kn-IÄ Xp-d-¶p N-ß-\m-t»-cn: ]m-N-I-hm-X-I hn-X-c-W-Øn-se A-]m-I-XIƒ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Un.ssh.F-^v.sF sNm-Δm-gv-N \-S-Øn-b k-a-c-Øn¬ N-ß-\m-t»-cn-bn-se Kymkv G-P≥-kn Hm-^n-kv A-{I-an-s®-∂v B-tcm-]n-®v Hmƒ C¥ym F¬.]n.Pn Un-kv-{Sn-_yq-t´-gv-kv s^-U-td-j-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn¬ C-∂-se \-S-Øn-b ]-Wn-ap-S-°v Nß-\m-t»-cn-bn¬ hn-P-bn-®n-√. \-K-c-Øn-se {]-ap-J Kym-kv G-P≥-kn-I-fm-b t{i-b, cay F-∂o c-≠-p G-P≥-kn-I-fpw cm-hn-se 11 h-sc am-{X-amWv ÿm-]-\w A-S-®n-´-Xv. ]n-∂o-Sv c-≠v ÿm-]-\-ß-fpw Xpd-∂p {]-h¿-Øn-®p.

DuÀ-P kw-c-£-W sk-an-\mÀ \-S-¯n N-ß-\m-t»-cn: ]m-N-I-hm-X-I -kn-en-≠¿ i-cn-bm-b co-Xnbn¬ D-]-tbm-Kn-®m¬ A-©p -Zn-h-k-tØ-°p-≈ hm-X-Iw em-`n-°m-\m-hp-sa-∂v A-a-c ]n.B¿.Un.F-kv.F¬.]n.kvIq-fn¬- \-S-∂ Du¿-P kw-c-£-W sk-an-\m¿. C≥-U-Ivj≥ Ip-°-dn¬ ]m-N-Iw sN-øp-tºmƒ sh-≈w Xn-f-®p- I-gn™m¬ d-Kp-te-‰¿ Xm-gv-Øn-s°m-Sp-Øm-epw C-‘-\w em-`n°m-\-m-hpw. F-∂m¬ i-cn-bm-b co-Xn-bn¬ {]-h¿-Øn-°mØ an-Iv-kn, {^n-Uv-Pv, ^m≥ Xp-S-ßn-b-h Iq-Sp-X¬ Du¿-P \-„w h-cp-Øp-w. Du¿-P- D-]-tbm-K-Øn¬ \n-km-c-sa-∂v tXm-∂p-∂ sN-dn-b Im-cy-ß-fn¬ P-\-߃ \¬-Ip-∂ {i≤ cm-Py-Øn-\v h-en-b km-º-Øn-I t\-´-߃ \¬-Ip-sa∂pw sk-an-\m¿ \-bn-® C.Fw.kn tIm -Hm-Un-t\-‰¿ F≥ sP tPm¨ ]-d-™p. ]n.B¿.Un.F-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI tZ-h-Ip-am¿ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v k-t¥-jv ]n sI A-[y-£-X h-ln®p. kw-ÿm-\ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv t\-Sn-b F-kv F cmPo-hn-s\ D-]-lm-cw \¬-In B-Z-cn-®p. {Km-a-∏-©m-b-ØwKw c-P-\n-km-_p, sl-Uv-an-kv-{S-kv kp-Pm kn ti-J¿, sI sI c-ho-{μ-\m-Yv, Fw sI P-b-Ip-am¿, ]n kp-tc-jv, kn F≥ kp-\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. kw-ÿm-\ Du¿-P h-Ip∏n-s‚ tIm-´-bw F-\¿-Pn am-t\-Pv-sa‚ vm-bn-cp-∂p sk-an\m¿ kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

{Zp-XIÀ-a tk-\ ]-cy-S-\w \-S-¯n Cu-cm-‰p-t]-´: ta-J-e-bn-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ {Zp-X I¿-atk-\ ]-cy-S-\w \-S-Øn. Cu-cm-‰p-t]-´, hm-K-a¨, tIme-l-e-ta-Sv {]-tZ-i-ß-fm-em-Wv G-‰p-am-\q-cn¬ Iymw-]p -sNøp-∂ tk-\m kw-Lw F-Øn-b-Xv. {]-Ir-Xn Zp-c-¥-ß-fn¬ k-lm-bw F-Øn-°p-I-bm-Wv tk-\-bp-sS e-£yw. 30Hm-fw h-cp-∂ kw-L-ß-fm-Wv C-hn-sS F-Øn-b-Xv. ÿ-e]-cn-N-bw D-≠m--°p-∂-Xn-\m-Wv tk-\m ]-cy-S-\w \-SØn-b-sX-∂v C-h-sc A-\p-K-an-® Cu-cm-‰p-t]-´ F.Fkv.sF ]n ssk-\p-±o≥ ]-d-™p.

]-cn-io-e-\w e-`n-¨n-Ã; Cþ-t]-saâv kw-hn-[m-\w Xm-fw sX-äp-¶p

ap-kv-enw kÀ-ho-kv skm-ssk-än l-Öv ]T-\ ¢m-kv \-S-¯n

]-Ø-\m-Sv: I-ß-g-bn¬- \n-∂v l-÷n-\p t]m-hp-∂-h¿-°v ap-kvenw k¿-ho-kv skm-ssk-‰n Iß-g bq-\n-‰v ]T-\ ¢m-kpw bm{]-km-Zv, A-U-z. s{]-\n, Pn-√m {X-b-b-∏pw \¬-In. sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. I-ß-g Fw.F-kv.F-kv IƒF≥ Fw sF-jm-_m-bn, F≥.- ®-d¬ sk‚-dn¬ \-S-∂ ]T-\ ¢mB¿.-F-®v.Fw Pn-√m t{]m-P-Iv-Sv am-t\-P¿ tUm. F \n-km¿, AU-z. kn-‘p tKm-]m-e-Ir-jvW≥, k-_v P-Uv-Pn-am-cm-b tPmjn tPm¨, Sn sI an-\n-tamƒ, ap≥ B¿.-Un.H ]n -sI a-t\m-lc≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ^n¬-k¨ am-X-yqkv, B-tcm-K-y-tI-c-fw km-¥-z-\ ]-cn-N-c-W-]-≤-Xn Pn-√m tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ tSm-an tPm¿-Pv kw-km-cn-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv, tIm-´-bw eo-K¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn‰n, B-tcm-K-y-tI-c-fw F-∂n-hbp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-J-y-Ønem-Wv sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®ncn-°p-∂-Xv. C-¥-y-bn-em-Z-y-am-bn 2008-¬ tI-c-f-Øn-em-Wv km-¥-z-\-]-cnN-c-W-]-≤-Xn-°v Xp-S-°w Ip-dn®-Xv.

Wn-sb-∂-Xp sh-dpw k-¶¬-∏w am-{X-sa-∂p ap-kv-enw eo-Kv kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv ]-d-™p. ap-kv-enw eo-Kv tIm-´-bw ]m¿-e-sa‚ v I¨-h≥-j-\n¬ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. h-cm≥ t]m-hp-∂ Xn-c-s™Sp-∏n¬ a-tX-X-c-Xz ap-∂-Wn-bmb bp.]n-.F-bpw h¿-Ko-b-˛-^mkn-‰v I-£n-bm-b F≥.Un-.Fbpw X-Ωn-em-Wv {]-[m-\ a¬-kcsa∂pw A-t±-lw ]-d™p. ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m {]-knU‚ v ]n Fw sj-co-^v A-[y-£X h-ln-®p-. kw-ÿm-\ P-\-d¬

s‚ ssk-‰v Xp-d-°m-\m-hm-sX h-∂-Xm-Wv A-£-b tI-{μ-ßfp-sS {]¿-Ø-\w X-S- -s∏-Sp-∂Xn-\p Im-c-W-am-bn A-£-b tI{μw \-S-Øn-∏p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. ]p-Xn-b hm-l-\-߃-°p-≈ c-Pn-kv-t{S-j≥, sse-k≥-kv FSp-°-epw ]p-Xp-°-epw, B¿.kn. _p-°p-I-fn-se hn-em-kw Xn-cpج, kn.F-^v sS-Ãn-\p-≈ ^o-kv Xp-S-ßn 27 C-\-ß-fn-emWv Xn-¶-fm-gv-N ap-X¬ C-˛-t]-bvsa‚ v kw-hn-[m-\w \n-e-hn¬ h∂-Xv.

D-Zv-Lm-S-\w \m-sf N-ß-\m-t»-cn: N-ß-\m-t»-cn tI-{μ-am-bn {]-h-¿-Øn-°p-∂ A\n-X-c kmw-kv-Im-cn-I-th-Zn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v ko-\n-b¿ kn-‰n-k¨lm-fn¬ I-hn-bq¿ in-h-{]-km-Zv \n¿-h-ln-°pw. {]-kn-U‚ v keow ap-√-t»-cn A-[y-£-X h-ln°pw. Ir-jv-W-{]-km-Zv Hm-W-ktμ-iw \¬-Ipw. jp-ssl-_v lao-Zv, ]n Pn tkm-a≥-Ip-´n, s]-cp∂ hn-P-b≥, tPm-b-i-^v ]m-bn°m-S≥, sI sI ]-Sn-™m-sd-∏pdw,A-Uz.tSm-an I-W-bw-πm-° ≥ kw-km-cn-°pw. ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn \-S-°p-∂ I-em-k‘y-bn¬ \m-S≥ ]m-´p-Iƒ, h©n-∏m-´v, \r-Øw, an-an-{In, cm-Km⁄-en, \r-Øw Xp-S-ßn-b Imem-]-cn-]m-Sn-I-fpw D-≠m-hpw.

Thejas Epaper kottayam Edition 2013-09-26  
Thejas Epaper kottayam Edition 2013-09-26  

Thejas Epaper kottayam edition. 2013-09-26

Advertisement