Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/Kpi

tI-c-f-m t]m-en-kn-sâ {]-hÀ-¯-\w cm-Py-¯n-\p am-Xr-I-: Xn-cp-h-©qÀ

a¬-kq¬ s^-Ìv kw-Ko-tXm-Â-k-hw 22 ap-X tIm-´b - w: C≥-^¿-ta-j≥ ]ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏pw tIm-´b - w \m-tZm-]m-k\ - b - pw kw-bp-‡a - m-bn kw-LS- n-∏n-°p∂ a¨-kq¨ s^-Ãv 2013 kw-Ko-tXm-¬k - h - w 22 ap-X¬ 25 h-sc tIm-´b - w {_m-“W - k - a - ql-aTw lm-fn¬ \-S° - pw. 22\v ssh-Io´v A-©n-\v Xn-cp-hn-XmwIq¿ tZ-hk - zw I-Ωo-jW - ¿ ]n th-Wp-tKm-]m¬ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. \m-tZm-]m-k\ - {]-knU‚ v Xn-cp-hn-g P-bi - ¶ - ¿ A-[y- £-X h-ln-°p-∂ N-Sß - n¬ Xriq¿ td-©v sF.Pn F-kv tKm]n-\m-Yv ap-Jy- {- ]-`m-jW - w \-SØpw. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Fw ]n Zn-t\-iv, C≥-^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v taJ-em sU-]yq-´n U-bd - I - vS- ¿ F F l-°nw, ap≥ Fw.-F¬.F hn F≥ hm-kh - ≥, am-Xr-`q-an \yq-kv F-Un-‰¿ ‰n sI cm-PtKm-]m¬, tIm-´b - w {_m-“W - k-aq-la - Tw {]-kn-U‚ v F-®v cma-\m-Y≥, \m-tZm-]m-k\ - sk{I-´d - n F-kv P-bN - {- μ≥, t{]m{Kmw tIm- Hm-Un-t\-‰¿ tIm-´bw D-Æn-°r-jvW - ≥ ]-s¶-Sp°pw. Xp-S¿-∂v B-dp ap-X¬ F I-\y- m-Ip-am-cn-bp-sS h-ben≥ tkm-tfmI-t®-cn- \-S° - pw. 23\v ssh-Ip-t∂-cw 5.30\v {io-cR - vPn-\n tIm-Sº - ≈ - n-bp-sS kw-KoX-kZ- - pw 24\v ssh-Io´v 5.30\v cm-Lh - v Ir-jvW - b - p-sS(sNss∂) kw-Ko-Xk - Z- k - pw \-S°pw. 25\v ssh-Io´v 5.30\v A¿Pp≥ kmw-_i - n-h≥, B¿ \mcm-bW - ≥(sN-ss∂) F-∂n-h¿ A-hX - c - n-∏n-°p-∂ Io-t_m¿-Uv Uyq-h‰ - v A-ct- ß-dpw.

l-Öv ]T-\ ¢m-kv C-¶v Im-™n-c-∏-≈n: l-÷v I¿-aw A-\p-„n-°m-≥ A-\p-a-Xn e-`n®-h¿-°pw `m-hn-bn¬ l-÷n-\v t]m-hm≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿°p-am-bn a-Du-\-Øp¬ lp÷m-Pv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v Im-™n-c-∏-≈n ssa-° kv-Iqfn¬ l-÷v ]T-\ ¢m-kv \-SØpw. hn Fw tIm-bm au-e-hn _m-J-hn ¢m-kn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. t^m¨ 9447507959

tIm-´-bw: F¬.Un.F-^v k-ac-sØ Xp-S¿-∂v I-gn-™ 12\v tI-c-fw apƒ-ap-\-bn¬ \n-∂t∏mƒ tI-c-f-m t]m-en-kn-s‚ B-fl-kw-b-a-\tØm-sS-bp-≈ {]-h¿-Ø-\w cm-Py-Øn-\p amXr-I-bm-sb-∂v a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. tIm-´b-Øv tI-c-fm -t]m-en-kv Hm-^ntk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ Pn-√m k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_‘n-®v \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ tI-knse {]-Xn-I-sf ]n-Sn-°p-∂-Xn-

Xo-c-tZ-i- kv-Iq-fp-I-fn-se ]n-¶m-¡m-h-Ø ]-cn-l-cn-¡pw: tI-{µ-k-l-a-{´n B-e-∏p-g: Pn-√-bn-se Xo-c-tZ-ita-J-e-bn-se kv-Iq-fp-I-fn-se k-b≥-kv, I-W-°v hn-j-b-ß-fnse ]n-∂m-°m-h-ÿ I-s≠Øm-\pw ]-cn-l-cn-°m-\p-am-bn k¿-h-in-£m A-`n-bm-s‚-bpw U-b-‰n-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ ]T-\w \-S-Øn em-_v ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂v tI-{μ thym-a-bm-\ k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬. I-e-Iv-S-td ‰n ¬ \-S-∂ k¿-h-in-£m A-`n-bm ≥(F-kv.F-kv.F.) tam-Wn-‰-dnMv I-Ωn-‰n tbm-K-Øn¬ A-[y£-X h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]T-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xo-ctZ-i-ta-J-e-bn-se kv-Iq-fp-I-fnse G-gmw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-I-fp-

sS ]T-\-\n-e-hm-c-am-Wv ]-cntim-[n-°p-I. ]n-∂m-°m-h-ÿ I-s≠-Øp-∂ kvI - q-fp-If - n¬ em_v ku-I-cy-sam-cp-°n ]T-\-\ne-hm-cw sa-®s - ∏-Sp-Øpw. ku-P\y-am-bn kv-Iqƒ bq-\n-t^mw \¬-Ip-∂-Xn-\v F-kv.F-kv.F. ^-≠v 1.60 tIm-Sn cq-] \o-°n-h®n-´p-≠v. hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v A\p-a-Xn \¬-In-bm-ep-S≥ C-˛ {Sm≥-kv-^¿ h-gn ]-Ww ssI-amdp-sa∂pw a - {- ¥n ]-d™ p. I-gn-™-h¿-jw am¿-®v 31 hsc F-kv.F-kv.F. ^-≠n¬-\n∂v 28.01 tIm-Sn cq-] Pn-√-bn¬ sN-e-h-gn-®p. 2013˛14 h¿-jw Pn√-bn¬ 25.02 tIm-Sn cq-] sN-e-hgn-°pw. ku-P-\y ]mT-]p-kv-XI hn-X-c-W-Øn-\m-bn 2.77 tIm-

Sn cq-]-bpw bq-\n-t^m-an-\m-bn 1.60 tIm-Sn cq-]-bpw ]T-\-\n-ehm-c-ap-b¿-Øp-∂-Xn-\m-bn 3.17 tIm-Sn cq-]-bpw ]-cn-io-e-\-߃°m-bn 44.87 e-£w cq-]-bpw tªm-°v dn-tkm-gv-kv tI-{μ-߃ h-gn A-°m-Z-an-I k-lm-b-am-bn 2.94 tIm-Sn cq-]-bpw ¢-kv-‰¿ dntkm-gv-kv tI-{μ-߃ h-gn A°m-Z-an-I k-lm-b-am-bn 1.23 tIm-Sn cq-]-bpw sN-e-h-gn-°pw. kv-Iqƒ {Km ‚m-bn 48.75 e-£w cq-]-bpw \n¿-am-W {]-hr-ØnIƒ-°m-bn 9.81 tIm-Sn cq-]-bpw A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°m-bn 31.42 e-£w cq-]-bpw sN-e-h-gn-°pw. 22 kv-Iq-fp-I-fn¬ tSm-bv-e-‰pIƒ \n¿-an-°pw. 51 tem-h¿ ss{]-a-dn kv-Iq-fp-I-fn-se A-‰-

Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°m-bn 3.55 tIm-Sn cq-]-bpw 50 bp.]n. kv-Iq-fp-I-fpsS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°m-bn 4.43 tIm-Sn cq-]-bpw sN-e-h-gn°pw. Cu h¿-jw 110 kv-Iq-fpIƒ-°v F-kv.F-kv.F. k-lmbw e-`n-°p-sa-∂pw I-gn-™-h¿jw 83 kv-Iq-fp-Iƒ-°v k-lm-bw e-`n-®-Xm-bpw F-kv.F-kv.F. Pn√m t{]m-P-Iv-‰v Hm-^nk¿ tUm. kp-tc-jv Ip-am¿ ]-d-™p. {]-tXy-I ]-cn-K-W-\ A¿-ln°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn Fkv.F-kv.F. ^-≠n¬-\n-∂v Cu h¿-jw 1.39 tIm-Sn cq-] sN-e-hgn-°pw. ^n-kn-tbm sX-dm-∏n\¬-Ip-∂-Xn-\pw I-Æ-S e-`y-am°p-∂-Xn-\pw kv-t]m¨-k¿-amsc tX-Spw. 1400 hn-Zym¿-Yn-Iƒ-

I-Øp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. k-tΩ-f-\-Øn¬ sI.]n.H.F Pn-√m {]-kn-U‚ v F sP tXm-a-kv A-[y-£-X h-ln-®p. tPm-kv sI am-Wn Fw.]n, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-aem Pn-Ωn, sI.]n.H.F kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v A-–q¬ d-lnw Fw F, tIm-´-bw Un.kn-B¿._n Un-ssh.F-kv.]n hn a-t\ml-c≥, sI.]n.H.F Pn-√m sk{I-´-dn ]n kn tPm¨ kw-km-cn®p. {]-Xn-`-Iƒ-°p-≈ ]p-c-kvIm-cw Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Fw ]n Zn-t\-iv \¬-In.

°v I-Æ-S-bpw 90 hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v {i-h-W-k-lm-bn-bpw B-hiy-ap-≠v. 90 hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v iº-f-Øn¬-\n-∂v ]-Ww \¬-In {i-h-W-k-lm-bn e-`y-am-°p-sa∂v a-{¥n ]-d-™p. ^n-kn-tbmsX-dm-∏n-°pw I-Æ-S-bv-°pw kvt]m¨-k¿-am-sc I-s≠-Øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw AUz. sI D-ta-i≥, A-Uo-j-\¬ Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰v sI ]n X-ºn, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ sI B¿ {]-tam-Zv-Ip-am¿, sI Pn P-K-Zo-i≥, Pn-√m km-aqln-I \o-Xn Hm-^nk¿ sI Fw hn-P-b-Ip-am-cn, Pn-√m ss{S-_¬ F-Iv-kv-‰≥-j≥ Hm-^nk¿ Pn. A-\n¬-Ip-am¿, hn-hn-[ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

A-©p In-tem I-©m-hp-am-bn bp-hm-hv ]n-Sn-bn tIm-´-bw: A-©p-In-tem I©m-hp-am-bn bp-hm-hv ]n-Sn-bn ¬. D-Sp-º≥-tNm-e ]m-≠n-bmam-°¬ _n-Pp-tam-\m-Wv (27) A-d-Ãn-em-b-Xv. C-∂-se cm-hnse G-gn-\v sI.F-kv. B¿. Sn.kn. Ãm‚n¬ I-©m-hp-am-bsØn-b-∏m-gm-Wv F-Iv-ssk-kv kw-Lw C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. I-º-Øp- \n-∂p I-©m-hp-ambn sI.F-kv.B¿. Sn.kn. _ n¬ F-Øp-∂p-s≠-∂ c-lky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ Ãm‚n¬ F-Iv-ssk-kv kw-Lw Im-Øp-\n-∂p. Nm°n¬-s]m-Xn-™ I-©m-hp-ambn C-bmƒ C-d-ßp-tºmƒ F-Ivssk-kv kw-L-s-aØn. kw-ibw tXm-∂n-b _n-Pp Ãm‚n-s‚ In-g-°p-`m-K-Øp-Iq-Sn Hm-Sn. Ac-°n-tem-ao-‰-tdm-fw ]n-∂m-se Hm-Sn-bm-Wv kw-Lw _n-Pp-tams\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-ºw kz-tZ-in-bm-b si¬h-cm-Pn¬ \n-∂m-Wv C-bmƒ I-

©m-hv hm-ßn-b-Xv. tIm-´-bsØ-Øp-tºmƒ I-©m-hv hmßm≥ Bsf-Øp-sa-∂ D-d-∏n≥ta-em-Wv _n-Pp tIm-´-b-sØØp-∂-Xv. t\-c-sØ-bpw _n-Pp si¬-h-cm-Pn¬ \n-∂v I-©m-hv hm-ßn hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp∂p. si¬-h-cm-Pn-s\ tI-kn¬ {]-Xn tN¿-°p-sa-∂v F-Iv-sskkv A-dn-bn-®p. C-bmƒ-°p th≠n X-an-gv-\m-´n-se-sØn A-t\zj-Ww \-S-Øm-\p-f-f Xo-cp-am-\Øn-em-Wv F-Iv-ssk-kv. _n-Pphn-s\ sXm-Sp-]p-g B‚n \m¿t°m-´n-Iv tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n. kn.sF cm-P≥-_m-_p, F. F-kv.sF-am-cm-b a-Po-Zv, k-Æn, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^nk¿-am-cm-b a-t\m-Pv Ip-am¿, \nkn tP-°-_v, tKm-]-Ip-am¿, \nkm¿, B‚-Wn tk-hy¿, {]tam-Zv _m-_p F-∂n-h-cm-Wv At\z-j-W kw-L-Øn-ep-≠m-bncp-∂-Xv.

tIm-S-Xn \-S-]-Sn-I-fn-se Im-e-Xm-a-kw; t]m-en-kv tÌ-j-\p-I-fn sXm-−n hm-l-\-§Ä s]-cp-Ip-¶p

sNß-∂q¿ t]m-en-kv tÃj-\p ap-∂n¬ ]n-Sn-®n-´n-cn-°p-∂ hm-l-\߃

sN-ß-∂q¿: tIm-S-Xn-\-S-]-Sn-Ifn-se Im-e-Xm-a-kw aq-ew t]men-kv tÃ-j-\p-I-fn¬ C-cp-N-{Ihm-l-\-ß-fpw s]-‰n-t°-kp-Ifn¬ ]n-Sn-Iq-Sp-∂ hm-l-\-ßfpw s]-cp-Ip-∂p. a-Zy-]n-®v hm-l\w Hm-Sn-°p-I, a-Xn-bm-b tc-JIƒ C-√m-sX hm-l-\w Hm-Sn-°pI. K-Xm-K-X \n-b-a-߃ sX-‰n°p-I. Xp-S-ßn-b-h-bv-°v ]n-SnIq-Sp-∂ hm-l-\-߃ ap-ºv tÃj-\n¬ \n-∂p ]n-g H-Sp-°n D-S-aÿ-\v \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p ]Xn-hv. F-∂m¬ ]p-Xn-b K-Xm-K-X I-Ωo-j-W-dp-sS D-Ø-c-hv {]-Im-

cw C-Ø-c-Øn¬ ]n-Sn-Iq-Sp-∂ hm-l-\-߃ tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°p-I-bpw tIm-S-Xn Xo-cp-am\n-°p-∂ ]n-g H-Sp-°n D-S-a-ÿ\p \¬-Ip-I-bp am-Wv C-t∏mƒ sN-øp-∂-Xv. t]m-enkv hm-l-\߃-°pw D-tZym-K-ÿ-cp-sS hml-\-߃ t]m-epw kq-£n°m≥ a-Xn-bm-b ku-I-cy-an-√mØ t]m-en-kv tÃ-j-\p-I-fn¬ C-tXm-sS ]-cn-k-c-Øv \n-∂p Xncn-bm≥ ÿ-e-an-√m-Ø ÿn-Xnbm-bn. tIm-S-Xn \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm-h-W-sa-¶n¬ X-s∂ km[m-c-WK-Xn-bn¬ aq-∂p Zn-h-k-

]n kn tPmÀ-Pn-s\-Xn-tc-bp-Å- ^vf-Iv-kv I-¯n-¨p

bq-¯v tIm¬-{K-kv a-Þ-ew- {]-kn-Uân-s\-bpw sk-{I-«-dn-tb-bpw _n.sP.]n-¡mÀ aÀ-±n-s¨-¶v ¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ ]n kn tPm¿-Pn-\v A-\p-Iq-ea - m-b t_m ¿-Um-sW-∂v I-cp-Xn s]-t{Smƒ Hgn-®v I-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂-Xmbn ]-db - p-∂p. tIm-ew I-Øn-°¬ I-gn-™v bq-Øv tIm¨-{K p-Im-¿ a-Sß - nb-Xn-\v ]n-∂m-se- {]-IS- \ - a - m-sbØn-b _n.sP.]n {]-h¿-Ø-I¿ tIm¨-{K- n-s‚ ^vf - I - vk - v t_m ¿-Up-Iƒ I-Øn-®p. sIm-Sn-a-cw C-f-°n-am-‰n tXm-´n-te-°v h-ens®-dn-™p. C-Xn-s‚ sXm-´S- p-Ø Zn-hk - a - m-Wv bq-Øv tIm¨-{K-kv `m-c-hm-ln-Iƒ-°v a¿-±-\-ta-‰-Xmbn ]-db - p-∂X - v. A-¿[ - c - m-{Xn-bn¬ sIm-Sn-ac - w ]p- \ - ÿ m- ] n- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° p∂-Xn-\n-sS a-fie - w {]-kn- U - ‚n-

s\ a¿-±n-s®-∂pw C-Xn-\v G-Xm\pw a-Wn-°q¿ ap-ºv a-fi-ew sk-{I-´d - n-sb {io-\n-]p-cØ - v X-S™v a¿-±n-s®-∂pw sk-{I-´-dn-bpsS ss_-°v \-in-∏n-s®-∂pw ]-dbp-∂p. sIm-Sn-a-cw ]p-\-ÿm-]n°m≥ I-gn-bm-™X - n-\m¬ tIm ¨-{K-kn-s‚ kzm-X{- ¥y-Zn-\ ]-cn]m-Sn-bpw \-S∂ - n-√.

F-cp-ta-en: No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-\pw ap-Jy-a-{¥n-°p-saXntc _n.sP.]n-°m¿ ÿm-]n-® B-t£-]lm-ky ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv ]n kn tPm¿-Pn-s‚ tIm-ew I-Øn-°p-∂X - n-\n-sS bqØv tIm¨-{K- p-Im¿ A·n-°nc-bm°n. {]-tIm-]n-X-cm-bn tIm ¨-{K-kn-s‚ ^v-f-Iv-kv t_m¿Up-Iƒ I-Øn-® _n. sP.]n {]h¿-Ø-I¿ bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fie - w-{]-kn-U‚n-t\-bpw sk{I-´-dn-tb-bpw a¿-±n-s®-∂v Btcm-]W - w. bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fie - w{]-kn-U‚ v ]n sI Ir-jv-W-Ipam¿, sk-{I-´-dn Zn-tK-jv F-∂nh¿-°m-Wv a¿-±\ - t- a-‰s - X-∂p ]-dbp-∂p. F-∂m¬ kw-`h - h - p-am-bn

_-‘-s∏-´v Zn-tK-jv am-{X-am-Wv t]m-en-kn-\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn°p-∂X - v. ap-ºv bp-h tam ¿-® `m-ch - m-lnbpw _n.sP.]n {]-h¿-ØI - \ - p-ambn-cp-∂ Ir-jv-W-Ip-am¿ _n. sP.]n t\-Xr-Xz-hp-am-bn H-ØpXo¿-∏n-se-Øn-b-Xm-Wv ]-cm-Xn \¬-Im-Øs - X-∂v ]-db - p-∂p. ]n kn tPm¿-Pn-s\-Xn-tc hym]-Ia - m-bn tIm¨-{K-kv {]-Xn-tj[w s]m-´n-∏p-d-s∏-´-Xn-s‚ `m-Kam-Wv F-cp-ta-en-bn¬ {]-h¿-ØI¿ tIm-ew I-Øn-®X - v. t]-´I - h - e-bn¬ tIm-ew-I-Øn--°p-∂-Xn\n-sS- _n.sP.]n-bp-sS ^vf - I - vk - v t_m¿-Upw I-Øn-°p-Ib - m-bn-cp∂p. ]n kn tPm¿-Pn-s‚ Nn-{Xw I-≠v sX-‰n-≤-cn-®v bqØv tIm

IÀ-j-I Zn-\m-N-c-Ww

IÀ-j-I -Zn-\-¯n Fcp-taen Ir-jn-`-h-\v Øm-\-N-e-\w

sN-ß∂ - q-¿: \-Kc - k - `- Ir-jn-`h - s‚ B-`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ I¿-jI Zn-\m-Nc - W - w ]n kn hn-jW v- p\m-Yv Fw.-F¬.-F D-ZvL - m-S\ - w sN-bX v- p. an-I® - I¿-jI - c - m-bn Xnc-s™-Sp-°s - ∏-´ Sn Un Xp-fk - o[-c≥-]n-≈, Sn F®v tKm-]n, Sn Fw h¿-Ko-kv, Sn H kq-cP - v, Kn-cn-P F-∂n-hs - c ]n kn hn-jW v- p-\m-Yv B-Zc - n-®p. \-Kc - k - `- m sN-b¿ - t- ]-gvk¨ tim-`m h¿-Ko-kv A-[y-£X h-ln-®p. ssh-kv sN-b¿-t]-gvk¨ Ip-™q-™Ω - ]-dº - Ø - q ¿, Ãm‚n-Mv I-Ω‰ - n sN-b¿-am≥-amcm-b tj¿-en cm-P≥, ]n Un taml-\≥, a-dn-bm-Ω tPm¨ ^n-en∏v, tam-fo-kv tXm-ak - v, Iu¨-kne¿-am-cm-b tPm-kv Xp-≠n-bn¬, Sn Sn `m¿-Kh - n, Hm-a\ - mh - ¿-Ko-kv, _n kp-Zo-]v, sI jn-_p-cm-P≥, B¿ _n-Pp, cm-P≥ I-Æm-´v, Ir-jn Akn. U-bd - Œ - ¿ F B¿ hn-Pb - e - £va - n, Ir-jn ^o¬-Uv Hm-^n-k¿ C≥ Nm¿-Pv ]n B¿ iym-af - m t- Zhn-bΩ - , ]n hn tPm¨, _n Ir-jvW-Ip-am¿, sI i-in-Ip-am¿, sI hn-Pb - ≥-]n-≈ kw-km-cn-®p.

epw tI-c-f-t]m-en-kv am-Xy-IIm-´n. A-tX-k-a-bw tI-k-t\zj-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn t]m-enkn-\p-≠m-hp-∂ `o-j-W-nIƒ t\-cn-Sm≥ k¿-°m¿ {]-Xn-⁄m_-≤-am-Wv. P-\-߃ i-{Xp-°-f√ an-{X-ß-fm-Wv F-∂m¬ \n-baw ssI-bn-se-Sp-°p-∂-h¿-s°Xntc a-Sn-Iq-Sm-sX \-S-]-Sn-sb-Sp°pw F-∂-Xm-Wv t]m-en-k-s‚ C-t∏m-g-sØ ap-Jw. t]m-en-kv tk-\-bn-te-bpw h-\n-X t]m-enkn-te-bpw Po-h-\-°m-cp-sS A`m-hw L-´-wL-´-am-bn ]-cn-l-cn°pw. t]m-en-kv sa-U-ep-Iƒ \¬-Ip-∂-Xn-se Ip-d-hp-Iƒ \n-

tI-c-f- t]m-en-kv Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-≥ Pn-√m- k-tΩ-f-\w B-`y-¥-c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ tIm-´bØv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kp-hÀ-W-Pq-_n-en a-µn-cw D-Zv-Lm-S-\wtIm-´-bw: Xm-g-Øp-h-S-I-c Kh¨-sa‚ v l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iq-fn¬ \n¿-an-® kp-h¿W-Pq-_n-en a-μn-cw kmw-kv-Imcn-I, {Km-a-hn-I-k-\ a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w- sNbv-Xp. F-kv.-F-kv.-F¬.-kn, πkv Sq ]-co-£-I-fn¬ D-∂-X-hnP-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v a-{¥n D-]-lm-c-߃ k-Ωm-\n®p. F≥ P-b-cm-Pv Fw.-F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. em-_p-Ifp-sS D-Zv-Lm-S-\w hm-gq¿ tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ssi-e-P-m Ip-am-cn \n¿-h-ln-®p.

18 B-K-kvXv 2013 Rmb¿

F-cp-ta-en: _-e£ - b - Ø - n-em-bncp-∂ hm-SI - sI-´n-SØ - n¬ \n-∂v Ir-jn-`h - s - ‚ {]-h¿-Ø\ - w F-cpta-en c-Pn-kv{- Sm¿ Hm-^n-kv sI-´nS-Øn-te-°v am-‰n. {]-h¿-Ø\ - DZv-Lm-S-\w I¿-j-I Zn-\-am-b C∂-se \-S∂ - p. k-_v c-Pn-kv{- Sm¿ Hm-^n-kv {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ BZy \n-eb - n-em-Wv Ir-jn- `-h≥ {]h¿-Ø\ - w B-cw-`n-®X - v. B-Zy \ne-bn-se c-≠v ap-dn-I-fpw c-≠mw \n-eb - p-am-Wv C-\n ap-X¬ k-_vc-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kv. Ir-jn-`-hs‚ D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v A-\n-Xm kt¥m-jv \n¿-hl - n-®p. an-I-® I¿-j-I-cm-bn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ tPm-k-^v h-St° X-In-Sn-tb¬, D-Æo-´≥ Ipcy≥, tdm-P≥ tXm-ak - v, sI- kn tKm-]n, t{X-kym-Ω tPm-k-^v F-∂n-hs - c N-Sß - n¬ B-Zc - n-®p.

]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U ‚ v tPm-∏≥ a-fi] - w A-[y-£X - h - ln-®p. Aw-Kß - f - m-b _o-\ Ai-d-^v, Pn-Pn tamƒ k-Pn, cm-P∏≥ \m-b¿, ]n sI im-¥I - p-amcn, Ir-jn A-kn-Âp-am-cm-b ]n F s\-Pn, sk-_m-Ãy≥ am-Xyp, hn-hn-[ I-£n `m-ch - m-ln-If - m-b Sn hn tPm-k^ - v, F sP Nm-t°m, A-Pn-Øv I-´° - b - w kw-km-cn-®p.

No-^v-hn-¸n-s\ H-gn-hm-¡m³ Ir-jn-`-h³ D-Zv-Lm-S-\w c-l-ky-am-¡nsb¶v F-cp-ta-en: F-cp-ta-en k-_v cPn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kn-te-°v am-‰n {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-® Ir-jn-`-hs‚ D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-bØv A-[n-Ir-X¿ c-l-ky-am-°n \-S-Øn-sb-∂v kn.]n.Fw, kn. ]n.sF t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n-

fi-e-Øn-se s]m-Xp-]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°m-Xn-cn-°m-\p≈ bq-Øv tIm¨-{K-kv \o-°w hn-e-t]m-hn-s√-∂pw A-Xn-s\Xn-tc i-‡-am-bn cw-K-Øph-cpsa-∂pw bq-Øv {^-≠v (Fw) ap≠-°-bw a-fi-ew I-Ωn-‰n. B-t‚m B‚-Wn Fw.]n bpw Nn-e tIm¨-{K-kv t\-Xm°≥-am-cpw \-S-Øp-∂ am-^n-b cm-{„o-bw ]p-d-Øp-sIm-≠p-h-cp∂-Xn¬ hn-f-dn]n-Sn-®m-Wv bqØv tIm¨-{K-kv Fw.F¬.F°v F-Xntc Xn-cn-™n-cn-°p-∂sX-∂pw tbm-Kw B-tcm-]n-®p. tbm-K-Øn¬ A-Pn-jv th-e-\nap-≠-°-bw: ]q-™m¿ a-fi-e- ew, {]n≥-kv sIm-®v-I-√-°p-fw, Øn-se P-\-{]-Xn-\n-[n-bm-b ]n D-ssk≥ -_-jo¿, km-K¿ ]p-Xpkn- tPm¿-Pv Fw.F¬.F-sb a- ∏-d-ºn¬ kw-km-cn-®p.

No-^v hn-¸n-\v F-Xntc-bp-Å \o-¡w hn-e-t¸m-hn-Ã: bq-¯v {^-−v (Fw)

®p. bp.Un.F-^n-se tIm¨-{K pw tI-c-fm tIm¨-{K- pw XΩn-ep-≈ -h-g-°v D-Zv-Lm-S-\®-Sßn¬ {]-Xn-^-en-°m-Xn-cn-°m ≥ a-fi-ew Fw.F¬.F-bpw No^v hn-∏p-am-b ]n kn tPm¿-Pn-s\bpw sI.]n.kn.kn sk-{I-´-dnbpw Pn-√m- ]-©m-b-Øv Aw-K-hpam-b A-Uz. ]n F k-eo-an-s\bpw N-S-ßn¬ £-Wn-®n-s√∂pw t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p. C-Xn-\p]p-d-sa Hm-^n-kv am‰w ]-{X -am-[y-a-ß-fn¬ A-dn-bn°p-I-tbm F¬.Un.F-^p-Imcm-b P-\-{]-Xn-\n-[n-I-sf-bpw t\-Xm-°-tf-bpw N-S-ßn¬ £Wn-°p-I-tbm sN-bv-Xn-s√-∂v tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw Sn F-kv Ir-jv-W-Ip-am¿, kn.]n. sF a-fi-ew I-Ωn-‰n Aw-Kw C sI kp-{_-“-Wy≥ {]-kv-Xm-h\-bn¬ B-tcm-]n-®p.

sØ Im-e-Xm-a-kw F-Sp-°p-sa∂v t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿ ]-dbp-∂p. a-Zy-]n-®v hm-l-\w Hm-Sn°p-∂-h¿ an-°-t∏m-gpw ]n-Sn-bnem-hp-∂-Xv ssh-Ip-t∂-c-ß-fnem-Wv. D-S≥-X-s∂ ssh-Zy-]-cn-tim[-\ I-gn-™m-epw sXm-´-Sp-Ø Zn-h-kw hm-l-\-sØ-Ip-dn-®pw ]n-Sn-Iq-Sn-b Ip-‰-sØ-°p-dn-®pw dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n tIm-S-Xn°v ssI-am-dpw. C-Xn-\p-ti-jw am-{X-ta D-S-a-ÿ-\v A-`n-`m-jI≥ ap-tJ-\ tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-bn ]n-g H-Sp-°n hm-l-\w ssI-∏-‰m≥ ]-‰p-I-bp-≈q.

C-{X-bpw Zn-h-kw hm-l-\߃ kq-£n-°p-∂-Xn-\v {]mtbm-Kn-I _p-≤n-ap-´p-s≠-∂mWv t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ ]-dbp-∂-Xv. Ip-‰-Ir-Xy-ß-fn-epw A-]-I-S-ß-fn-epw s]-Sp-∂ hml-\-߃ tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv A-e-£y-am-bn C-Sm-dp-s≠-¶nepw K-Xm-K-X \n-b-aw e-`n-°p∂-Xn-\v ]n-Sn-Iq-Sp-∂ hm-l-\߃ kp-c-£n-X-am-bn kq-£n°-W-sa-∂pw K-Xm-K-X-I-Ωo-jW-dp-sS D-Ø-c-hp-≈-Xn-\m¬ Ch-bp-sS kw-c-£-W Np-a-X-ebpw t]m-en-kn-\m-Wv an-° C-cpN-{I-hm-l-\-ß-fn-epw hn-e-Iq-

Sn-b tlm-Wp-Iƒ, _m-‰-dn-Iƒ a-‰v A-\p-_-‘ D-]-I-c-W-߃ F-∂n-h L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. C-h tam-j-Ww t]m-hm-sX kw-c£n-°m-\pw t]m-en-kn-s\ Np-aX-e-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. K-Xm-K-X \n-b-a-߃ sX-‰n°p-∂-Xn-\v ]n-Sn-Iq-Sn-b hm-l-\ß-fp-sS F-Æw h¿-[n-°p-∂-X\p-k-cn-®v C-h-bn¬ Xo-cp-am-\sa-Sp-°p-∂-Xpw th-K-Øn-em°n-bm¬ t]m-enkv tÃ-j-\p-Ifn-se ÿ-e-]-cn-an-Xn-bp-sS _p≤n-ap-´p-Iƒ H-gn-hm-°m≥ I-gnbp-sa-∂m-Wv D-tZym-K-ÿ¿ ]-dbp-∂-Xv.-

1977\p ap¼v Ip-Sn-tb-dn-bh - c- psS ssI-hi `q-an-¡v ]-«b - w \Â-Ic- p-X:v F-k.v Un.]n.sF ]-Ø-\w-Xn-´: 1977 P-\p-h-cn H∂n-\v ap-ºv Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I-cpsS ssI-h-i `qan-°v ]-´-bw \¬I-W-sa-∂ F sI B‚-Wn a{¥n-k-`-bp-sS Xo-cp-am-\w \-S∏m-°-W-sa-∂ ]n kn tPm¿-Pns‚ B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-°-cpsX-∂v F-kv.Un.]n.sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn tPym-Xn-jv s]-cp-ºp-fn-°¬ B-h-iy-s∏-´p. 1960\pw 77\pw C-S-bn-em-Wv kw-ÿm-\-Øv hym-]-I-am-bn ae-tbm-c ta-J-e-bn¬ kw-L-Sn-Xam-bn Ip-Sn-tb-‰w \-S-∂-Xpw BZn-hm-kn-I-fp-sS-bpw Z-en-Xp-I-fpsS-bpw `p-an Ip-Sn-tb-‰ I¿-j-I¿ F-∂ t]-cn¬ ssI-tb-dn-b-Xpw. cm-Py-Øv cq-£-am-bn sIm-≠n-cn°p-∂ `-£y £m-aw a-dn-I-S-°m\pw kw-ÿm-\-sØ `-£y kzbw]-cym-]v-X-X-bn-te-°v F-Øn°p-∂-Xm-bn Ir-jn `q-an-bp-sS hn-]p-eo-I-c-W-hp-am-Wv e-£yan-´n-cn-°p-∂-sX-∂m-bn-cp-∂p {]Jym-]-\w. F-∂m¬ A-°m-esØ ÿn-Xn ]-cn-K-Wn-®m¬ ]n

kn tPm¿-Pn-s‚ hm-Zw sX-‰msW-∂pw cq-£-am-bn `-£y£maw D-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂p-≈-Xpam-Wv k-Xyw. C-Xpkw-_-‘n-®v tIm¨-{K- pw kn.]n.F-Ωpw A-`n-{]m-bw hy-‡-am-°-Ww. 1975¬ A-\ym-[o-\-s∏-´ `q-an B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v Xn-cn-sI \ ¬-I-W-sa-∂v kp--{]nwtIm-S-Xn hn-[n \n-e-\n¬-°p-tºmƒ 1977 \v ap-ºp-≈ `qan-°v ]-´-bw \¬I-W-sa-∂ hm-Zw tIm-S-Xn A-e£y-am-Wv. tIm-S-Xn A-e-£yØn-s‚ t]-cn¬ ]n kn tPm¿-Pns\-Xn-tc tI-sk-Sp-°m-hp-∂-Xpam-Wv. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv ko-tdm em‚ v ]-≤-Xn-bn-eq-sS aq-∂v sk ‚ v `q-an \¬-In Z-en-Xv, B-Zn-hmkn, `q-c-ln-I hn-`m-K-ß-sf h©n-°m≥ d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv Iq-´p-\n¬-°p-∂-Xv. tI{μ-Øn-s‚ \n¿-Zn-„ `q]-cn-jv-Ic-W \n-b-aw ]m-km-hp-∂-tXmsS `-h-\ \n¿-am-W-Øn-\v 10 sk ‚pw Im¿-jn-I hr-Øn-°v H-tc-

°¿ ap-X¬ c-t≠-°¿ h-sc Z-enXv B-Zn-hm-kn hn-`m-K-߃-°v e-`n-°m-\n-S-bp-s≠-∂ km-l-Ncyw \n-e-\n¬-°p-tºm-gm-Wv Ct∏mƒ \-S-∏m-°p-∂ ko-tdm em ‚ v ]-≤-Xn-bp-sS Kq-Ve-£yw ]p-d-Øp-h-cp-∂-Xv. tI-{μ-Øn-s‚ ]-cn-K-W-\-bnep-≈ `p-]-cn-jv-I-c-W \n-b-aw ]m-km-°p-∂-Xn-\v ap-ºv X-s∂ ko-tdm em‚ v ]-≤-Xn kw-ÿm\-Øv \-S-∏m-°n h≥-tXm-Xn¬ `p-an A-\-[n-Ir-X-am-bn ssI-hiw h-®n-cn-°p-∂ Ip-Ø-I-I-sf k-lm-bn-°p-∂-Xn-\m-Wv k¿°m¿ C-t∏mƒ e-£y-an-Sp-∂-Xv. C-Xv ap-∂n¬ I-≠v a-Æn¬ ]Wn-sb-Sp-°p-∂-h-\pw a-Æn-s‚ a-°ƒ-°v `qan F-∂ ap-{Zm-hm-Iyap-b¿-Øn-bpw ko-tdm em‚ v ]≤-Xn H-cp h-©-\ F-∂ k-tμ-itØm-sS {]-t£m-` ]-cn-]m-SnIƒ-°v F-kv.Un.]n.sF. t\Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂pw tPym-Xnjv s]-cp-ºp-fn-°¬ {]-kv-Xm-h\-bn¬ ]d™p.

A-\-´-km-[-y-X-IÄ hn-fn-t¨m-Xn tIm-«b¯v Ir-jn, ar-K-kw-c-£-W {]-ZÀ-i-\w tIm-´-bw: Im¿-jn-I, ar-K-kwc-£-W ta-J-e-I-fn-se ]-c-ºcm-K-X-hpw \q-X-\-hp-am-b Adn-hp-I-fp-sS-bpw Im-gv-N-I-fpsS-bpw I-e-h-d-bm-b {]-Z¿-i\w ho-£n-°p-∂-Xn-\v h≥-Xnc-°v. kw-ÿm-\-X-e I¿-j-IZn- \ m- t Lm- j - t Øm- S - \ p- _ ‘n-®m-Wv tIm-´-bw \m-K-ºSw ssa-Xm-\-Øv hn-]p-e-am-b {]-Z¿-i-\-am-Wv H-cp-°n-bn-cn°p-∂-Xv. I¿-j-I-c-£-bpw `-£y-kpc-£-bpw D-d-∏m-°p-I F-∂ k¿-°m¿ \-bw bm-Ym¿-Yy-am°p-∂-Xn-\p-≈ km-[-y-X-I-fnte-°m-Wv {]-Z¿-i-\w hn-c¬Nq-≠p-∂-Xv. {i-t≤-b-am-b hn-

P-bw ssI-h-cn-® Ir-jn-, ar-Kkw-c-£-W co-Xn-Iƒ ]-cn-N-bs∏-Sm≥ C-hn-sS ku-I-c-y-ap≠v. Rm-dv \-Sp-∂-Xn-\p-≈ b{¥w, A-S-bv-° ]-dn-°p-∂-Xn\p-≈ b-{¥w Xp-S-ßn-b-h Dƒs∏-sS Im¿-jn-I-ta-J-e-bn-se \q-X-\ kw-hn-[m-\-߃ H-t´sd-t∏-cp-sS {i-≤-bm-I¿-jn-°p∂p. ]-g-a-bp-sS {]-Xo-I-ß-fm-b I-e-∏, R-hn-cn, \q-‰p-Ip-Sw, tXhp-sIm-´ Xp-S-ßn hn-hn-[ D-]I-c-W-߃-°pw X-Sn-sIm-≠v Xo¿-Ø ho-´p-]-I-c-W-߃°pw {]-Z¿-i-\-Øn¬ C-Sw-\ ¬-In-bn-´p-≠v. tI-c-f-Øn-se

F-√m Pn-√-I-fn¬-\n-∂p-ap-≈ Im¿-jn-tIm¬-∏-∂-ß-fpw Irjn-co-Xn-I-fpw ta-f-bn¬ ImWmw. ]-®-°-dn-I-fp-sS-bpw ^e-hr-£-ß-fp-sS-bpw hn-Øp-Ifpw ssX-I-fpw hn¬-∏-\-bv-°p≠v. tIm-´-bw Pn-√-bn-se \o≠q¿ sP F-kv ^mw-kn-s‚ Im¿-jn-I ayq-kn-bw {i-t≤-bam-bn. tI-c-f Im¿-jn-I k¿-hI-em-im-e-bp-sS Xn-cp-h-√ Kth-j-W tI-{μ-Øn-s‚ Ãmfn¬ s\-√v, a¬-k-yw, I-∂p-Imen, Xm-dm-hv F-∂n-h-bp-sS kwtbm-Pn-X-Ir-jn- ]-cn-N-b-s∏-SpØp-∂p. C-Sp-°n B-fl-bp-sS Ãm-

fn¬ am-Xr-Im tIm-gn-°q-Sm-Wv {i-≤ t\-Sp-∂-Xv. ap-´p-Nn-d kΩn-{i ar-K-kw-c-£-W ^mw kv-Iq-fn-s‚ t\-Xr-X-z-Øn-emWv ar-K-ß-fp-sS-bpw ]-£n-Ifp-sS-bpw {]-Z¿-i-\w H-cp-°nbn-cn-°p-∂-Xv. te-Un Bw-K-Ãv, t]m-fn-jvI-ym-]v, kn¬-°n ssh-‰v Xp-Sßn-b tIm-gn-I-fpw ap-b¬, H-´I-∏-£n, F-ap Xp-S-ßn-b-hbpw Cu Ãm-fn-ep-≠v. Ir-jn, ar- K - k w- c - £ - W - h - I p- ∏ p- I ƒ k-l-I-cn-®m-Wv {]-Z¿-i-\w \S-Øp-∂-Xv. B-fl-bp-sS t\Xr-X-z-Øn-em-Wv Ãm-fp-Iƒ k÷o-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. {]-Z¿i-\w C-∂h-km-\n-°pw.


{]mtZ-inIw kw-bp-à Hm-t«m-dn-£ sXm-gn-em-fn-IÄ {]-I-S-\w \-S-¯n

18 B-K-kvXv 2013 Rmb¿

Adnbn-¸pIÄ

hn-I-emw-K -hn-Z-ymÀ-Yn-IÄ-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v A-t]-£n-¡mw tIm-´-bw: `m-c-X-k¿-°m¿ kmaqlnI-\o-Xn-˛-im-‡o-I-c-W a{¥m-e-b-Øn-s‚ \m-j-\¬ lm ≥-Un-Im-]v-Uv ^n-\m≥-kv B‚ v U-h-e-]v-sa‚ v tIm¿]td-j≥, hn-I-emw-K-cm-b hnZym¿-Yn-I-fn ¬- \n-∂v kv-tIm-f¿jn-∏n-\p-≈ A-t]-£ £-Wn®p. ]-Ømw ¢m-kv I-gn-™-h¿°pw _n-cp-Zw, _n-cp-Zm-\-¥-c-Xe-Øn-se {]-^-j-\¬/sS-Iv-\n°¬ tIm-gv-kp-I-fn¬ ]Tn-°p∂-h¿-°pw A-t]-£n-°mw. {SÃv ^-≠v, \m-j-\¬ ^-≠v F∂n-ß-s\ c-≠phn-`m-K-ß-fn-embn \¬-Ip-∂ kv-tIm-f¿-jn-∏ns‚ hn-i-Z-hn-h-c-߃ www.nhfdc.nic.in F-∂ sh_v ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

A-£-b-tI-{µ-§Ä-¡v hm-bv-]m ]-²-Xn

tIm-´-bw: A-£-b-tI-{μ-߃°v bq-\n-b≥ _m-¶v {]-tXy-I hm-bv-]m ]-≤-Xn B-cw-`n-®p. Iw-]yq-´-dpw A-\p-_-‘ D¬-∏∂-ß-fpw lm¿-Uv-sh-b-dpw hmßm-\m-Wv hm-bv-] A-\p-h-Zn°p-I. _m-¶v \¬-Ip-∂ {]-tXyI C-f-hn-\pti-jw 10 ap-X¬ 10.50 i-X-am-\-am-Wv hm¿-jn-I ]-en-i \n-c-°v. h-kv-Xp Pm-ayw B-h-iy-an-√. kn.Pn.Sn.Fw.Fkv.C kv-Io-an¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 48 am-k-ß-fm-bn Xn-cn-®-S-bv°mhp-∂ hm-bv-]-bm-Wv A-\p-h-Zn°p-∂-Xv. A-£-b Pn-√m tI{μw ip-]m¿-i sN-øp-∂ a-‰v _m-¶v hm-b-] C-√m-Ø tI-{μ߃-°m-Wv hm-bv-]-bv°v A¿l-X.

a-pPm-ln--Zv Pn-Ãm k-t½-f-\w C-¶v Cu-cm-‰p-t]-´: tI-c-f \-Zv-hØp¬ ap-Pm-ln-Zo≥ tIm-´-bw Pn-√m {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w Cu-cm-‰p-t]-´ ssK-U≥-kv ]-ªnIv kv-Iq-fn¬ C-∂v D-®-bv°v aq∂n-\v \-S-°pw. k-tΩ-f-\w tI-cf Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a sk-{I-´dn au-e-hn k-enw ap-√-an D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ P-∫m¿ I-ß-g A-[y£-X- h-ln-°pw. \m-k¿- ap-≠°-bw, lm-cn-kv kz-em-ln, ]n F lm-jnw, A-–p- -a-Zv, j-_mkv, j-°o-e, B-kv-an, F≥ Fw F-kv d-jo-Zv kw-km-cn-°pw.

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp Ro-gq¿: {Km-a-∏-©m-b-Øpw Irjn-`-h-\pw kw-bp-‡-am-bn \-SØp-∂ I¿-j-I-Zn-\m-N-c-W ]-cn]m-Sn C-∂-se D-®-bv-°v ti-jw 2\v ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ tam≥-kv tPm-k-^v Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-øvXp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v eqk-Ωm sP-bnw-kv A-[y-£-X hln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v hn Fw t]mƒ ap-Jy{]`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m ]-©mb-Øw-Kw tPm-kv ]p-Ø≥-Imem k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p.

IÀ-j-I Zn-\m-N-c-Ww

Hmt´m-dn-£m ss{Uhsd a¿±n-®-Xn¬ {]Xn-tj-[n®v kw-bp-‡ Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ Cu-cm-‰p-t]-´-bn¬ \-S-Øn-b -{]-I-S-\w

Cu-cm-‰p-t]-´: Hmt´m-dn-£ ss{Uh-sd a¿-±n-®-Xn¬ {]-Xntj-[n®v kw-bp-‡ Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fn-Iƒ Cu-cm-‰p-t]-´bn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-SØn. I-gn-™ Zn-h-kw Hm-t´m-dn£ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ AwKw h-´-∏-d-ºn¬ sj-ao-dn-s\ tkm-fn-Um-dn-‰n {]-h¿-Ø-I¿ A-Im-c-W-am-bn a¿-±n-®v Hm-t´mdn-£-bp-sS •m-kv A-Sn-®v X-I¿Ø kw-`-h-Øn-se {]-Xn-I-sf DS≥ A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂m-hiy-s∏-´m-Wv {]-I-S-\w \-S-Øn-bXv. {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-Øn-\v kw-bp-‡ Hm-t´m-dn-£ sXm-gnem-fn- bq-\n-b≥ `m-c-hm-ln-I-fmbn A-i-vd-^v ap-´-Øn-]-d-ºn¬, Xm-lm- \m-Ip-∂-Øv, _n-Pn-en, jn-_n-en h-©m-¶¬, jm-Pn hnhn-[ t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-

Imªn-c-¸-Ån-bn _-Êp-I-Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v 16 t]À-¡v ]-cn-¡v Im-™n-c-∏-≈n: Im-™n-c-∏≈n-°p k-ao-]w kz-Im-cy _- pI-ƒ Iq-´n-bn-Sn-®v _-kv bm-{Xn-Icm-b 16 t]¿-°v ]-cn-°v. ap-≠-°b-Øv \n-∂p N-ß-\m-t»-cn-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ kz-]v-\ _ pw tIm-´-b-Øv \n-∂p Ip-a-fn°v t]m-hp-I-b-m-bn-cp-∂ _o-\m _- pam-Wv Iq-´-n-bn-Sn-®-Xv. C-∂se D-®-bv-°v 3.30 Hm-sS-bm-bn-cp∂p A-]-I-Sw. sI.F-kv.B-¿.Sn.kn _- ns\ a-dn-I-S-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-S-bn-¬ kz-]v-\ _-kv F-Xn-tc h-∂ _- n-¬ C-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p. _- p-I-fp-sS- ap≥ `m-Kw CSn-bn¬ ]q-¿-W-am-bpw X-I-¿∂p. A-]-I-S-Øn-¬ km-c-am-bn ]-cn-t°-‰-h-sc Im-™n-c-∏-≈n Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epw a-‰p≈-h-sc kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-epw {]-th-in-∏n-®p. A-]-I-S-Øn-¬ kz-]v-\ _-

fpw \o-°n-b ti-j-am-Wv K-Xm-KXw ]p-\-ÿm-]n-®-Xv.

elcn D¸-¶ hnÂ-¸-\: c-−p-t]À ]n-Sn-bnÂ

Im-™n-c-∏-≈n-bn-¬ kz-Im-cy _- p-I-ƒ Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-S-Øn-¬ X-I-¿-∂ _-kv  n-s‚ ss{U-h-dp-sS Im-en-\v Kp- °q-tdm-fw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. A-]-I-S- ´q. Im-™n-c-∏-≈n-bn-¬ \n-∂v sØ-Øp-S-¿-∂v sIm-√w tX-\n t]m-en-kpw ^-b-¿-t^m-gv-kpw tZ-io-b-]m-X-bn-¬ H-∂-c a-Wn- ÿ-e-sØ-Øn C-cp-hm-l-\-ß-

kw-L-]-cn-hmc ]-cn-]m-Sn-bn D-Zv-Lm-S-I³ Un-ssh.F-kv.]n Cu-cm-‰p-t]-´: B¿.F-kv.F-kn-s‚ Ip-´n-I-fp-sS hn-`m-K-am-b _me-tKm-Ip-ew {io-Ir-jv-W P-b-¥n B-tLm-j-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\-I\m-bn ]m-em Un-ssh.F-kv.]n _n-Pp sI Ão-^≥ F-Øp-∂-Xv hnhm-Z-am-hp-∂p. _m-e-tKm-Ip-ew G-gm-t®-cn sF-s¶m-ºv, A-¥n-\m-Sv, sIm-√-∏≈n, Im-hn≥-]p-dw {io-Ir-jv-W P-b-¥n B-tLm-j k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂p ssh-Io-´v G-gn-\v A-¥n-\m-Sv Ku-co-i-¶-cw HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\-am-Wv Un-ssh.F-kv.]n D-ZvLm-S-\w sN-øp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®n-´p-≈-Xv. tbm-K-Øn¬ -h¿-Ko-b {]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂ ln-μp sF-Iy-thZn kw-ÿm-\ A-[y-£ sI ]n i-in-I-e-bpw kw-km-cn°pw. Ip-´nI-fn¬ A-\y-a-X hn-tZz-jw {]-N-cn-∏n-®v Xo-{h ln-μp-Xzw {]-N-cn-∏n°p-∂ C-Ø-cw ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ D-Ø-c-hm-Zn-Xz-s∏-´ t]m-en-kv DtZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv sX-‰m-b k-tμ-iw \¬-Ip-sa-∂pw Unssh.F-kv.]n ]-cn-]m-Sn-bn¬ \n-∂p hn-´p-\n¬-°-Wsa-∂pw ^m-jnÃv hn-cp-≤ ap-∂-Wn tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.

I-Sp-Øp-cp-Øn: I-Sp-Øp-cp-Øn {Km-a∏©m-b-Øpw Ir-jn-`-h\pw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øp-∂ I¿-j-I-Zn-\m-N-c-W ]-cn-]m-Snbn-se I¿-j-I k-tΩ-f-\w C-∂se cm-hn-se 10.30 \v tam≥-kv tPm-k-^v Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S\w sN-øv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v {io-tZ-hn kp-∫-cm-b≥ A[y-£-X h-ln-°pw. tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn Fw t]mƒ I¿-j-I-sc B-Z-cn-®p. Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw tPm-kv ]pØ≥-Im-em ]-®-°-dn In-‰p-Iƒ tIm-´-bw: Hm-Ww ta-f-tbm-S-\phn-X-c-Ww sN-øv-Xp _-‘n-®v A-[n-I dn-t_-‰v \¬Ip-∂X - n-\v tI-cf - Jm-Zn {Km-ah - y- nI-√-d: ]-©m-b-Øn-se I¿-j-I- h-km-b t_m¿-Un-\v km-ºØ Zn-\m-N-c-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv I k-lm-bw e-`y-am-°p-∂ ImI-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ C-∂-se cyw ]-cn-K-Wn-°p-sa-∂v [-\acm-hn-se 9.45\v ssh-°w Fw. {¥n sI Fw am-Wn ]-d-™p. - w t_-°¿ P-Mvj - ≥ - kn.F¬.F sI A-Pn-Øv D-Zv-Lm-S- tIm-´b \w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn- F-kv.sF tImw-π-Iv-kn-se JmU‚ v tPm-Wn tXm-´p-¶¬ A-[y- Zn {Km-a-ku-`m-Ky A-¶-W-Øn - p£-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b- ¬ t_m¿-Un-s‚ Hm-Ww ta-fb - D-ZvL - m-S\ - w \n¿-hØw-Kw tPm-kv ]p-Ø≥-Im-em, sS Pn-√m-Xe - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. Fw tl-a-e-X, P-\-{]-Xn-\n-[n- ln-°p-Ib Jm-Zn h-kv-{X-ß-fp-sS {]-NmIƒ ]-s¶-Sp-Øp.

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Un.ssh.F-^v.sF t»m-¡v I-½n-än tbm-Kw ap-≠-°-bw: Un.ssh.F-^v.sF tªm-°v I-Ωn-‰n tbm-Kw ap-≠-°b-Øv kw-L-Sn-∏n-®p. kn.]n.Fw Pn-√m- sk-{I-´-dn sI sP tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-Xn-epw kp-Xm-cy-X I-s≠-Øp-∂ D-Ω≥Nm-≠n-bpw Hm-^n-kpw ]-cn-k-c {]-tZ-i-hpw A-gn-a-Xn-bp-sS ]-n-Sn-bnem-sW-∂v sI sP tXm-a-kv ]-d-™p. {]-kn-U‚ v ]n B¿ cm-tP-jv A-[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn k-Pn≥-h-´-∏-≈n, G-cn-bm I-Ωn-‰n Aw-Kw hn sI cm-P-∏≥, Sn {]-km-Zv, s_-∂n tPm-k-^v B¿ [¿-a Io¿-Øn kw-km-cn-®p.

kzm-X-{´y-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

Im-™n-c-∏-≈n: ssa-° Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn¬ kzm-X-{¥yZn-\w hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS B-tLm-jn-®p. ssa-°m {]-knU‚ v jw-kp-±o≥ tXm-´-Øn¬ ]-Xm-I D-b¿-Øn. k-tΩ-f-\-Øn¬ kv-Iqƒ am-t\-P¿ ]n F-®v jm-P-lm≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. A-°mZ-an-Iv Iu¨-kn¬ sN-b¿-am≥ Sn F A-–p¬-k-emw kzm-X-{¥y-Zn\ k-tμ-iw \-¬-In. {]n≥-kn-∏¬ ^-ko-e Sn sI, ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v A≥-h¿-jm, A-Uz. ap-l-Ω-Zv lm-cn-kv, tc-h-Xn F-kv cm-P≥, kn-‘p-tam-l≥, ^¿-km-\ ss^-k¬, s\-Pv-an \u-jm-Zv kw-km-cn-®p. hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn kzm-X-{¥y-Zn-\ Izn-kv a¬-k-c-hpw tZ-i-`-‡n-Km-\ a¬k-c-hpw \-S-Øn.

tJ-Zw {]-I-Sn-¸n-¨p

kw-{Im-¥n: cm-am-b-W-am-km-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kw-{Im-¥n I-h-e-bn¬ I-gn-™-Zn-h-kw hn-f-°-º-ew t£-{X-°-Ωn-‰n kw-LSn-∏n-® cm-am-b-W am-km-N-c-W-tbm-K-Øn¬ A-Jn-e tI-c-f ln-μp kmw-_-h¿ a-lm-k-` sk-{I-´-dn t_-_n {]-km-Zv \-S-Øn-b {]-`mj-W-Øn¬ Sn-∏p kp¬-Øm-s\-°p-dn-®v ]-cm-a¿-i-Øn¬ sX-‰m-b hym-Jym-\w I-S-∂p-Iq-Sn-b-Xv H-cn-°-epw a-\-]q¿-h-a-s√-∂pw AXn¬ B¿-s°-¶n-epw am-\-kn-I hn-j-aw D-≠m-bn-´p-s≠-¶n¬ \n¿hym-Pw tJ-Zn-°p-∂p-sh-∂v im-Jm sk-{I-´-dn t_-_n {]-km-Zv hm¿Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p.

Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂v ta-Je - m {]kn-U‚ v C-kv-am-bn ¬ In-tg-Sw, sk-{I-´d - n ]-cn-sIm-®v Ip-¥n-]d - ºn¬, jn-_n-en h-©m-¶¬, lmCu-cm-‰p-t]-´: F-kv.Un.Sn.bp cn-kv a-‰-bv-°m-Sv, A-i-d-^v ap-´Hm-t´m-dn-£m- sXm-gn-emfn bq-\n- Øn-]d - º - n¬ ]-d™ p. b≥ Aw-Kw sj-ao¿ h-´-]-d-ºnen-s\ B-{I-an-®v ]-cn-t°ƒ-∏n® kw-`-h-Øn¬ F-kv.Un.Sn.bp F-cp-ta-en: sk‚ v tXm-a-kv lta-J-em I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-Skw-`-h-Øn-se {]-Xn-I-sf D-S≥ ∂ I¿-j-I Zn-\m-N-c-W-Øn-¬ A-d-Ãv -sN-ø-W-sa-∂v tbm-Kw an-I-® I¿-j-I-\m-bn Xn-c-s™Sp-°-s∏-´ tam-l≥-Zm-kv, sP-bvB-h-iy-s∏-´p. A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn \n-c-]- k¨ A-b-ep-Ip-t∂¬ F-∂n-hcm-[n-I-fm-b aq-∂v Hm-t´m-ss{U- sc B-Z-cn-®p. {]n≥-kn-∏¬ h¿-am¿-°v A-\ym-ba - m-bn a¿-±\ - - B≥-k-Ω tXm-a-kv, ]n. Sn.F ta-‰p. sj-ao-dn-s\ B-{I-an-® kw- {]-kn-U‚ v sd-Pn A-ºm-d, ssh`-h-Øn¬ {]-Xn-I-sf D-S≥ A-d- kv {]-kn-U‚ v X-¶-®≥ Im-c-bvÃp-sN-øW - s - a-∂pw A-√m-Ø ]- °m-Sv, ]-©m-b-Øw-Kw -_o-\m F≥.F-kv.F-kv £w t]m-en-kv tÃ-j≥ am¿-®v A-iv-d-^v, Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-t£m-` ]-cn- t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ tUm-an-\n]m-Sn-Iƒ-°v F-kv. Un. Sn.bp t\- Iv km-hn-tbm kw-km-cn-®p.

{]-Xn-tj-[n-¨p

IÀ-jI - s- c B-Zc- n-¨p

ho-−pw Pn-Ã-bn sU-¦n-¸-\n tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ -sU¶n-∏-\n ho-≠pw ]n-Sn-s]-´Xm-bn dn-t]m¿-´p-Iƒ. I-dpI-®m¬ sh-≈m-hq-cn-emWv sU-¶n-∏-\n ÿn-Xo-Icn-®-Xv. C-tXm-sS Cu Bgv-N-bn¬ U-¶n-∏-\n _m[n-®-h-cp-sS F-Æw A©m-bn. Cu am-kw 13 t]¿-°mWv U-¶n- ]n-Sn-s]-´-Xv. Pn√-bn¬ Cu h¿-jw 392 t]¿-°v U-¶n-∏-\n _m-[n®-Xm-bn B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-dn-bn-®p. C-∂-se In-Sßq-cn¬ H-cmƒ-°v a-™]n-Øw I-s≠-Øn-bn-cp∂p. sh-≈-Øn¬ Iq-Sn-bpw B-lm-c-Øn¬ Iq-Sn-bpw ]-I-cp-∂ C-\w ssh-d¬ sl-∏-ss‰-‰-kv F B-Wv dn-t]m¿-´v sN-bv-X-Xv. ap-≠-°-bw, C-√n-° ¬, tIm-´-bw \-K-c-k-`, ]q-™m¿ F-∂n-h-n-S-ß-fn ¬ Nn-°≥-t]m-Iv-kpw Is≠-Øn-bn-´p-≠v.

sX-§p-IÄ \-in-¡p-¶p; IÀ-j-I Zn-\-¯n-epw tI-cIÀ-j-I-sc a-d-¶p Ip-a-c-Iw: c-≠pam-k-am-bn s]bv-X I-\-Ø a-g-bn¬ sIm-º≥sN-√n Ip-Øn-b sX-ßp-I-fp-sS Iq-ºn¬ sh-≈w C-d-ßn Iq-ºp No-™v sX-ßp-Iƒ \-in-°p-∂Xv hym-]-I-am-bn. \-in-°p-∂ sX-ßp-Iƒ sh-´n-am-‰m≥ km-ºØn-I ]-cm-[o-\-X-Iƒ aq-ew I¿-j-I¿ h-e-bp-∂p. C-Xp-aq-ew sX-ßn-s‚ Iq-ºnepw a-S-ep-Iƒ-°n-S-bn-epw ap-´ C-´p-h-f-cp-∂ sN-√n-°p-™p߃ Xo-‰-tX-Sn A-Sp-Ø sXßp-I-fn¬ F-Øp-∂-Xv tI-c Irjn-bp-sS \m-i-Øn-\n-S-bm-°p-

dn-t_-ä:v Jm-Zn t_mÀ-Un-\v km-¼¯ - n-I k-lm-bw ]-cn-KW - \ - b - nÂþ s- I Fw am-Wn c-W-Øn-\v hym-]-I-am-b ]-cn-{iaw th-≠-Xp-≠v. ]-c-am-h-[n Bfp-Iƒ Jm-Zn h-kv-{X-߃ [-cn®m¬ A-Xp-h-gn Cu ta-J-e-bv°v h-f¿-®-bp-≠m-hp-I-bpw {Kmao-W k-º-Zv-hy-h-ÿ i-‡-amhp-I-bpw sN-øp-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p.Jm-Zn t_m¿-Uv ssh-kv sN-b¿-am≥ sI ]n \q-dp±o≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v \n¿--a-em Pn-Ωn B-Zy hn¬-∏\-bpw ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw ] - n k-t¥m-jvI - p-am¿ k-Ωm-

tIm-´-bw: Hm-t´m-bn¬ e-l-cnD¬∏-∂w hn¬-∏-\ -\-S-Øn-b c≠p-t]-sc tIm-´-bw sh-Ãv t]m en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]m-d-ºpg Zo-]m-ho-lm¿, {]-Zo-]v-Ip-am¿ (35), Hm-t´m-ss{U-h¿ tIm-´-bw F-kv.F-®v- au-≠v, ]q-h-Øp¬In-g-t°-Xn¬ F-_n- tPm¿-Pv (29), F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C∂se D-®-bv°v 1.30\v tIm-´-bw am¿-°-‰v `m-KØv hn¬-∏-\- \-S-Øp-∂-Xn-\nsS-bm-Wv C-h¿ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sh-Ãv kn.sF F sP tXm-a-kv, F-kv.sF A-\q-]v tPm-kv F∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

°ƒ t\-Xr-Xzw \¬-In.

\ Iq-∏¨-hn-X-c-W-Øn-s‚ D-ZvLm-S\ - h - pw \n¿-hl - n-®p. ap-\n-kn-∏m-en-‰n t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ kn ≥-kn ]m-td¬, Iu¨kn-e¿ B¿ -sI I¿-Ø, Jm-Zn t_m¿-Uv U-b-d-Iv-S¿-am-cm-b C F≥ tKm-hn-μ≥-Ip-´n, Fw kptc-jv _m-_p,tÃ-‰v Jm-Zn Hm¿-Kss\-k¿ sI F-kv {]-Zo-]v-Ipam¿, Jm-Zn t_m¿-Uv Aw-Kw ]n F≥ {]-k∂ - I - p-am¿, t{]m-PI - vS- v Hm-^n-k¿ Fw {io-tZ-hn kw-kmcn-®p.

hn-kv-a-cn-®v Cu ta-J-e-sb F¥p hn-e-sIm-Sp-Øpw X-I¿-°m\p-≈ {i-a-am-Wv am-dn-am-dn h-cp∂ k¿-°m-cp-Iƒ sN-bv-Xn-´p-≈Xv. C-t∏mƒ ]-cn-jv-I-c-W-Øns‚ t]-cn¬ H-t´-sd k¿-°p-e-dpIƒ ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-I-bpw F∂m¬ A-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj[w D-b-cp-tºmƒ A-h a-c-hn-∏n°p-∂-Xm-bpw k¿-°m¿ ]-d-bp∂p-≠v. F-∂m¬ a-c-hn-∏n-°¬ ]-{X-ß-fn¬ am-{Xw H-Xp-ßp-Ib-√m-sX H-∂p-t]m-epw a-c-hn-∏n®-Xm-bn A-dn-bn-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p. k¿-°m-cn-s‚ Cu \-bw aqew ]m-h-s∏-´-h-s‚ a-°ƒ-°v \-√ hn-Zym-`ym-kw e-`n-°m-sX h-cn-I-bpw ]-W-°m-cp-sS a-°ƒ°v D-b¿-∂ hn-Zym-`ym-kw e-`n°p-Ibpw sNøp∂ A-h-ÿbm-Wv. C-Xp Im-c-Ww an-° k¿-°m¿ hn-Zym-`ym-k ÿm-]\-ß-fpw A-S-®p-]q-´¬ `o-j-Wnbn-ep-am-Wv. F-bv-U-Uv ta-J-e-bn¬ A-gn-

3

s_-Ìv Ìp-Uâv-kv Hm-^v Z C-bÀ 2013 tIm-´-bw: s_-Ãv Ãp-U‚ v kv Hm-^v Z C-b-¿ 2013 B-bn Xn-cphm-Xp-°¬ \q-dp¬ C-kv-emw a-Zvd-k hn-Zym¿-Yn F-kv A-\o-kv ap-l-Ω-Zn-s\ Xn-c-s™-Sp-Øp. k-a-kv-X tI-c-f C-kv-emw aX hn-Zym-`ym-k t_m¿-Un-s‚ ]Ømw- ¢ m- k nse kw-ÿm\ X-e ]-co£-bn¬ H∂mw ¢mtkm-sS D-∂X hn-P-bw Ic- ÿ - a m- ° pI-bpw ]T-\Øn-epw Ir- A-\o-kv Xy \n-jvT-bnepw C-kv-em-an-I I-tem¬-k-hß-fn-epw ]T-t\m-]-I-c-W-{]-Z¿i-\w, Z-^v ap-´v Xp-S-ßn-b ]T-t\X-c {]-h¿-Ø-\-ß-fn-epw an-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-®-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv Xn-c-s™Sp-ØXv.

Npcp¡¯nÂ

a-‰w C¿-im-Zp-kzn-_n-bm≥ a-Zv-d-k-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b kzm-X-{¥y-Zn-\m-tLm-j-Øn¬ ]n ]n \-hm-kv au-e-hn A¬-l-k-\n ]-Xm-I D-b¿-Øp-∂p

kzm-X-{´y-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

A-Xn-c-ºp-g: a-‰w C¿-im-Zp-kzn-_n-bm≥ a-Zvd-k-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ kzm-X-{¥y-Zn-\w B-tLm-jn-®p. ]-Xm-I D-b¿-ج {]-[m-\ A-[ym-]-I≥ ]n ]n \-hm-kv au-e-hn A¬-l-k-\n \n¿-h-ln-®p. ]-≈n-b-¶-W-Øn-¬ Iq-Sn-b kzm-X-{¥y-Zn-\-tbm-KØn¬ P-\m-_v \m-k¿ Zm-dp- -emw kzm-X-{¥y-Zn-\ k-tμ-iw \¬-In. a-l-√v I-Ωn-‰n Aw-K-߃, ]n Sn F {]-Xn-\n-[n-Iƒ, A-[ym-]-I¿, c-£n-Xm-°ƒ, hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

Fw Nm-t¡m-bp-sS \n-cym-W-¯n A-\p-tim-Nn-¨p

N-ß-\m-t»-cn: tI-c-fm hym-]m-cn-˛-hy-h-km-bn G-tIm-]-\ kan-Xn ÿm-]-I t\-Xm-hv A-e-Iv-kv Fw Nm-t°m-bp-sS- \n-cymW-Øn¬ N-ß-\m-t»-cn a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ A-\ptim-Nn-®p. A-\p-tim-N-\ tbm-K-Øn¬ A-e≥ sP am-Xyq hym]m-c `-h-\n¬ {]-kn-U‚ v tPm¨-k¨ tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-®p. cm-P≥ sP tXm-∏n¬, kmw-k¨ h-en-b-]-d-ºn¬, k-Æn s\-Sn-b-Im-em-∏-d-ºn¬, k-Xo-jv h-en-b-ho-S≥, Fw A-–p¬ \m-k¿, tXm-a-kv B‚-Wn bq-Øv hnMv {]-kn-U‚ v A-\o-jv kn am-Xyq kw-km-cn-®p.

∂p. h-≠v C-\-Øn¬-s∏-´v sImº≥- sN-√n 20 ap-´-Iƒ h-sc CSpw. ap-´ hn-cn-bp-∂ Ip-™p-ß ƒ sX-ßn-s‚ Iq-ºv Xn-∂v \-in∏n-°p-∂-Xm-Wv sX-ßn-s‚ \mi-Øn-\v Im-c-W-am-hp-∂-Xv. sN√n-Iƒ Iq-ºv Xp-f-®v A-Xn-\-IØv ap-´-bn-Sp-∂-Xn-\m¬ sX-ßns‚ \m-iw {]m-Y-an-I A-h-ÿbn¬ I-s≠-Øm-\m-hn-√. sX-ßn-s‚ h-en-∏w A-\p-kcn-®v 500 ap-X¬ 1000 h-sc-bm-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ sX-ßv sh-´nam-‰m≥ Iq-en hm-ßp-∂-Xv. hn-]-

Wn-bn¬ e-`n-°p-∂ Io-S\m-in\n-I-sf A-Xn-Po-hn-°m≥ sN√n-°v I-gn-bp-∂-Xm-bpw I¿-jI¿ ]-d-bp-∂p. C-s°m-√w- ]-e ]-©m-bØp-I-fn-epw tI-c kw-c-£-WØn-\v ^-≠n-√. ap≥ h¿-j-ßfn¬ tI-Sp-h-∂ sX-ßv sh-´n-am‰p-∂-Xn-\v sX-ßv H-∂n-\v 250 cq] ho-Xw \¬-In-bn-cp-∂p. F∂m¬ I¿-j-I Zn-\w B-N-cn°p-tºmƒ kw-ÿm-\ k¿-°m ¿-t]m-epw tI-c-I¿-j-I-sc a-d∂p-sh-∂m-Wv I¿-j-I-cp-sS ]cm-Xn.

`cWIq-S `o-IcX: tkm-fn-Um-cn-än {]-IS-\w \S¯n

ss_¡pw ]n¡vA]v hm\pw Iq«n-bnSn¨v c−p bphm-¡Ä¡v ]cn¡v

N-ß-\m-t»-cn: Cu-Pn-]v-Xn¬ \S-°p-∂ `-c-W-Iq-S `o-I-c-Xbvs°-Xn-tc tkm-fn-Um-cn-‰n N-ß\m-t»-cn bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \-K-c-Øn¬ {]-I-S-\w \S-Øn. sI.F-kv B¿ Sn kn P-Mv-j\n¬ \-S-∂ k-a-c kw-K-aw P-amA-sØ C-kv-em-an Pn-√m {]-knU‚ v ]n F \u-jm-Zv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. tkm-fn-Um-cn-‰n G-cn-bm {]kn-U‚ v A¬-Øm-^v, sk-{I-´dn A-^v-Pm≥ ]-cn-]m-Sn-°p t\Xr-Xzw \¬-In.

Ipa-cIw: N¥-°h-ebv°v k ao]w ss_°pw ]nIvA]v hm \pw Iq´n-bn-Sn®v ss_°v bm{XnI-cmb c≠p bphm-°ƒ°v ]cnt°-‰p. Ipa-cIw tImX-d-bn¬ cmPs‚ aI≥ \nXojv (23), h ≈∏p-c-bv°¬ taml-\s‚ a I ≥ am[-h≥Ip´n (23) F∂n-h ¿°mWv ]cn-t°-‰-Xv. C∂ se cmhnse 11 HmsSbm-bn-cp∂p kw`-hw. \n¿Øn-bn-´ _ ns\ adn-IS°p∂-Xn-\n-S-bn¬ ss_°v FXntc h∂ ]nIvA]v hm\p-am

F-bv-U-Uv ta-J-e-sb I-gp-¯psR-cn-¨v sIm-Ã-cp-Xv: kp-Ip-am-c³ -\m-bÀ N-ß-\m-t»-cn: tI-c-f-Øn-se hn-Zym-`ym-k ]p-tcm-K-Xn-°m-bn \n-c-¥-cw ]-cn-{i-an-°p-∂ F-bvU-Uv ta-J-e-sb I-gp-ØpsRcn-®p sIm-√p-∂ \-S-]-Sn-I-fn¬ \n-∂p hn-Zym-`ymk-Øn-s‚ Xmt°m¬ ÿm-\-Øn-cn-°p-∂ eoKpw bp.Un.F-^pw ]n-¥n-cn-bW-sa-∂p F≥.F-kv.F-kv P-\d¬ sk-{I-´-dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-b-¿. Cu \n-e Xp-S¿-∂m¬ ssIbpw-sI-´n t\m-°n \n¬°ns√∂pw A-t±-lw ap-∂-dn-bn∏v \¬In. s]-cp-∂ a-∂-Øp ]m¿-h-Xn-b-Ω Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ sU-tam-{Im-‰n-Iv kv-Iqƒ So-t®-gvkv A-tkm-k-n-t-j≥(Un- Fkv.Sn.F) kw-ÿm-\ k-tΩ-f\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. eo-Kn-s\-Xn-tc F-s¥-¶n-epw ]-d-™m¬ A-Xn-s\ h¿Ko-bam-bn Nn-{Xo-I-cn-®v D-]-tcm-[n°p-I-bm-Wv sN-øp-∂-Xv. k¿°m-cpw am-t\-Pv-sa‚p-I-fp-am-bn D-≠m-°n-b H-t´-sd [m-c-W-Iƒ

koTTAYAM/KTM

a-Xn-°m-cpw I-®-h-S-°m-cpw Cs√∂ A-`n-{]m-bw X-߃-°n√. F-∂m¬ A-Ø-c-°m-sc Is≠-Øm≥ \n-b-a-]-c-am-b \-S]-Sn-I-fm-Wv kzo-I cn-t°-≠Xv. A-Xn-\p ]-I-cw k-º-∂-sc k-lm-bn-°p-∂ \n-e-]m-S-√ k¿°m¿ kzo-I-cn-t°-≠-Xv. C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-߃s°-Xntc cm-{„o-b-Øn-\ Xo-Xam-bn tbm-Pn-°m-hp-∂-h-cp-ambn H-∂n®p -\o-ßpw. B-tLm-j߃-°pw B¿-`m-S-߃-°pw {]m-[m-\yw \¬-Im-sX F≥.Fkv.F-kv ÿm-]-\-߃ kw-c£n-°m≥ kw-L-S-\-bp-am-bn tbm-Pn-®p \n-∂p {]-h¿-Øn°m≥ Po-h-\-°m¿ X-øm-dm-hW-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Xm-eq-°v bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v l-cn-Ip-am¿ tIm-bn-°¬ A-[y£-X h-ln-®p. F≥.F-kv.F-kv kv-Iqƒ -amt\-P¿ {]-^. sI hn c-ho-{μ≥\m-Y≥ \m-b¿, Un.F-kv.‰n.F kw-ÿm-\ J-Pm©n F-kv hnt\m-Zv Ip-am¿, h¿-°n-Mv {]-kn-

U‚ v ]n tKm-]-Ip-am¿, sI sP tam-l≥, F kp-am-tZ-hn, Pn cmP-tKm-]m-e≥ \m-b¿, kn c-ho{μ-\m-Yv, {]-k-∂Ip-am¿ kwkm-cn-®p.

kzm-X-{´y Zn-\w: sk-an-\mÀ \-S-¯n

N-ß-\m-t»-cn: kzm-X-{¥y-Zn-\m-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn tIc-f kw-ÿm-\ ]u-cm-h-Im-i k-an-Xn d-h-\yq S-h-¿ C≥^¿-taj≥ sk‚-dn¬ kzm-X-{¥ym-\-¥-c P-\m-[n-]-Xyw C-¥y-bn¬ hn-j-b-Øn¬ \-S-Øn-b sk-an-\m¿ kw-ÿm-\ sN-b¿-a-m-≥ sI Pn hn-P-b-Ip-am-c≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sP-bnw-kv Im-em-h-S-°≥ A-[y-£-X h-ln-®p. P-Ãn≥ {_q-kv, F≥ D-Æn-Ir-jv-W≥ \m-b¿, Pn e-£v-a-W≥, cm-a-N{μ≥ ap-√-t»-cn, sI Pn s]m-∂-∏≥, tPm¨ B‚-Wn, ssa-Ynen ]-fl-\m-`≥, kp-te-Jm s]m-∂-∏≥, {io-tZ-hn, A-P-b-Ipam¿, l-cn-Zm-kv sI kn kw-km-cn-®p.

bn Iq´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A]-I-S-Øn¬ s]´ bphm-° sf DS≥ Xs∂ tIm´bw saUn°¬ tImfPv Bip-]-{Xn-bn¬ FØn-®p.

ho-Sn-\v Xo-¸n-Sn-¨v 15 e-£¯nsâ \-ãw G-‰p-am-\q¿: Im-W-°m-cn-bn¬ ho-Sn-\v Xo-∏n-Sn-®v 15e-£w cq-]bp-sS \-„w kw-`-hn-®p. G-‰p-am\q¿ Im-W-°m-cn s\-√n-Ip-∂v Ncn-hn¬ F≥ Fw tPm-k-^n-s‚

ho-Sn-\m-Wv Xo-∏n-Sn-®-Xv. C-∂se ssh-Io´v \m-tem-sS-bm-Wv kw-`-hw. A-Sp-°-f-bn-se Nn-Ωn\n-°v k-ao-]w d-_¿ jo-‰v D-Wm°m-\n-´n-cp-∂p. d-_¿-jo-‰n-\v Xo-∏n-Sn-®-Xv ]S¿-∂v ho-Sn-\v Xo-]n-Sn-°p-I-bmbn-cp-s∂-∂v I-cp-Xp-∂p. A-]-IS-k-ab-Øv ho-´p-Im¿ ]p-d-Ømbn-cp∂p. ho-Sv ]q¿-W-am-bpw IØn \-in-®p. tIm-´-b-Øv \n-∂v ^-b¿-t^m-gv-kpw G-‰p-am-\q¿ \n-∂v t]m-en-kpw ÿ-e-sØØn-bm-Wv Xo-b-W-®-Xv.

F-kv.Un.Sn.bp tbm-Kw \-S-¯n tIm-´-bw: F-kv.Un.Sn.bp tIm-´-bw Pn-√m I-Ωn-‰n tbm-Kw ssh-kv {]-kn-U‚ v jm-P-lm≥ am-º-≈n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ \-S-∂p. F-kv.Un.]n.sF Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v sj-ao¿ A-en-bm¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-Kw ]m-d-ºp-g tKm-]n t{S-Uv bq-\n-b≥ {]-h¿-Ø-\-߃ hn-i-Zo-I-cn-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn sI F ]-co-Xv, J-Pm-©n Fw F-kv jm-Pn, A-en ap-≠°-bw kw-km-cn-®p. F-kv.Un.Sn.bp Pn-√m {]-kn-U‚m-bn jm-P-lm≥ am-º-≈n-sb tbm-Kw Xn-c-s™-Sp-Øp. \-hw-_¿ F-´v, H-º-Xv Xn-ø-Xn-I-fn¬ sIm¬-°Ø-bn¬ \-S-°p-∂ F-kv.Un.]n.sF tZ-io-b k-tΩ-f-\Øn-te-°v Pn-√m I-Ωn-‰n-bn¬ \n-∂v 15 t]-sc ]-s¶-Sp-∏n-°m≥ Xocp-am-\n-®p.

Thejas Epaper kottayam Edition 2013-08-18  
Thejas Epaper kottayam Edition 2013-08-18  

Thejas Epaper kottayam edition. 2013-08-18