Page 1

2 hntij§Ä

A-\-[n-Ir-X a-WÂI-S-¯Â: tNm-Zyw sN-bv-X-bm-sf kwLw tNÀ-¶v aÀ-±n-¨p N-h-d: tZ-io-b P-e-]m-X ho-Xn-

]-cn-Øn-Xn sk-an-\mÀ \m-sf sIm-√w: tI-c-fm kv-Iqƒ So-t®gv-kv bq-\n-b≥(sI.F-kv.Sn.bp) H-cp h¿-jw \o-≠p \n¬-°p-∂ ]-cn-ÿn-Xn ]-cn-]m-e-\ ]-≤-Xnbp-sS D-Zv-Lm-S-\w sIm-√w t]men-kv ¢-∫v Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \m-sf \-S-°pw. D-®-bv-°v c-≠n-\v \-S-°p-∂ ]-cn-ÿn-Xn sk-an-\m¿ F A-–p¬ d-“m≥ c-≠-Øm-Wn Fw.F¬.F D-ZvLm-S-\w sN-øpw. t_m-[-h¬°-c-Ww, \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃, k¿-§m-fl-I C-S-s]-S-epIƒ, tc-Jm k-a¿-∏-Ww, ]-cnÿn-Xn ku-lm¿-± _m-Kp-I-fpsS hn-X-c-Ww, hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn Izn-kv, Nn-{X-c-N-\m a¬k-c-߃ Xp-S-ßn-b hn-hn-[ ]cn-]m-Sn-Iƒ \-S-∏n-em-°pw. A-–p¬ jp-°q¿ Jm-kn-an ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W k-tμiw \¬-Ipw. A-Uz. l-co-jv hm-kp-tZ-h≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. tUm. hn F cm-Pm-Irj-W≥ hr-£-ssX hn-X-c-Ww sN-øpw. tUm. F bq-\p-kv Ip™v F-Iv-kv-Fw.F¬.F ]-cnÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-sc B-Z-cn°pw. ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´-dn Fw A≥-km-dp±o≥, sI.F-kv.Sn.bp. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v kn ]n sN-dn-b ap-l-Ω-Zv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn F sI ssk-\p-±o≥, sk-{I-´-dn sj-co-^v N-μ-\-tØm-∏v, hn-Zym`ym-k sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ kn F k-t¥m-jv, Pn-√m hn-Zym`ym-k Hm-^n-k¿ F¬ em¬, sI.F-kv.Sn.bp Pn-√m {]-knU‚ v F-kv A-l-Ω-Zv Xpss^¬, P-\-d¬ sk-{I-´-dn F A-j-d-^v A-en ]-s¶-Sp-°pw.

I¬-h³-j³ sIm-√w: ]p-tcm-K-a-\ I-em-kmln-Xy kw-Lw Pn-√m I¨-h≥j≥ 29\v D-®-bv-°v c-≠n-\v sIm-√w t]m-f-b-tØm-Sv F≥.F-kv.kv-am-c-I lm-fn¬ \S-°pw. I¨-h≥-j≥ tUm.sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v tUm.kn D-Æn-Ir-jv-W≥ A[y-£-X h-ln-°pw. Pn-√m sk{I-´-dn A-Uz. Un kp-tc-jv-Ipam¿, h-\n-Xm km-ln-Xn Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw B¿ P-b-Ko-X, Pn-√m sk-{I-´-dn B¿ sI Zo-] kw-km-cn-°pw.

F-kv.F³.Un.]n. tbm-Kw ¹m-än-\w Pq-_n-en B-tLm-j k-am-]-\ k-t½-f-\w I-cp-\m-K-∏-≈n: F-kv.F≥. Un.]n.tbm-Kw I-cp-\m-K-∏-≈n bq-\n-b≥ πm-‰n-\w Pq-_n-en BtLm-j k-am-]-\ k-tΩ-f-\w bq-\n-b≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂p. tbm-Kw ssh-kv {]-knU‚ v Xp-jm¿ sh-≈m-∏-≈n D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. bq-\n-b≥ {]kn-U‚ v sI kp-io-e≥ A-[y£-X- h-ln-®p. F-kv.Fkv.F¬.kn, π-kv-Sp Iym-jv Ahm¿-Uv hn-X-c-Ww tbm-Kw sshkv {]-kn-U‚ v Xp-jm¿ sh-≈m∏-≈n \n¿-Δ-ln-®p. F-kv.F≥. {S-Ãv t_m¿-UwKw {]o-Xn \-tS-i≥ 200 hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p-≈ [-\ k-lm-b-hpw sI ]n cm-P≥ ap≥-im-J sk-{I´-dn-am¿-°p-≈ s]≥-j-\pw, Fkv tim-`-\≥ Nn-In¬-km-[-\ k-lm-b-hpw hn-X-c-Ww sN-bvXp. bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn F tkm-a-cm-P≥, sI sP {]-k∂≥, A-\o-jv Im-c-bn¬, A-cn\-√q¿ k-Rv-P-b≥, Ip-t≈-Øv tKm-]n, cm-[m-Ir-j-W≥, D-Z-b`m-\p, k-enw-Ip-am¿, t{]w kmK¿ kw-km-cn-®p.

23 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/KLm

]p\-eq¿ \-K-c-k-`-bp-sS hm-l-\-Øn¬ a-g-sh-≈w sI-´n \n¬-°p∂p

Ip-´p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v {U÷v sN-øp-∂ a-Æv A-\-[n-Ir-Xam-bn I-S-Øp-∂-Xv tNm-Zyw sNbv-X-bmƒ-°v B-dw-K kw-LØn-s‚ a¿-±-\w. N-h-d Ip-f-ß-c-`m-Kw N-Xp¿ hn-lm-dn¬ i-in-[-c≥(53) BWv a¿-±-\-ta-‰-Xv. ]-cn-t°-‰ i-in[-c≥ \o-≠-I-c Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. C-∂-se ssh-Io-´v 3.30\m-Wv kw-`-hw. P-e-]m-X ho-Xn-bpw B-g-hpw Iq-´p-∂-Xm-bn _-‘s∏-´v {U-÷n-Mv sN-øp-∂ a-Æv A-\-[n-Ir-X-am-bn Nn-e¿ I-SØn h-cp-∂-Xm-bn t\-c-sØ-bpw ]-cm-Xn-bp-b¿-∂n-´p-≠v.

tdm-Un-sâ tim-Nym-h-Ø ]-cn-l-cn-¡-W-sa-¶v B-h-iy-s¸-«v {]-tZ-i-hm-kn-IÄ cw-K-¯v ]-´m-gn: X-e-hq¿ {Km-a-∏-©m-bØn-se K-Xm-K-X-tbm-Ky-a-√mØ ]m-Wn-Xn-´ I-f-Ø-´v sIm-®ptIm-W-Øv tdm-Un-s‚ tim-Nymh-ÿ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ cw-KØv. Cu tdm-Uv \-in-°m≥ Xp-Sßn-bn-´v aq-∂v h¿-ja-- m-bn. C-t∏mƒ Im¬-\-S-bm-{X t]m-epw Zp-jv-I-c-am-bn-cn-°p-Ibm-Wv. ]m-≠n-Øn-´ N-cp-hq¿ PMv-j-≥ ap-X¬ C-c-hn-t°m-Sv PMv-j≥ h-sc-bp-≈ c-≠v In-temao-‰¿ Zq-c-Øn-ep-≈ tdm-Um-Wv k- © m- c - t bm- K y- a - √ m- X m- b n- c n°p-∂-Xv. Im-e-h¿-j-am-b-tXmsS tdm-Un-s‚ ÿn-Xn Z-b-\o-bam-bn am-dn-. \-_m-Un¬ \n-∂pw Xp-I A-\p-h-Zn-®v I-cm-dp-Im-sc

G¬-∏n-s®-¶n-epw ]-Wn G-s‰-SpØ I-cm-dp-Im-cp-sS A-\m-ÿ aq-ew ]-Wn-Iƒ C-S-°v \n¿-Øn. 2009¬ Cu tdm-Un-s‚ ap-gp-h≥ \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fpw ]q¿-Øn-bm-t°-≠-Xm-bn-cp-∂p. c-≠p hm¿-Up-I-fn-em-bn In-S°p-∂ ]m-X-bm-b-Xn-\m¬ saº¿-am¿ X-Ωn-ep-≈ a¬-k-c-hpw C-Xn-\v Im-c-W-am-bn. X-e-hq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øpw P-\-ß-fp-sS bm-{Xm-Zp-cn-Xw Im-Wp-∂n-√. CXp-h-gn sIm-´m-c-°-c-°v _-kv k¿-ho-kv A-\p-h-Zn-®n-´p-s≠¶n-epw tdm-Un-s‚ tim-N-\o-bmh-ÿ Im-c-Ww C-Xp-h-sc k¿ho-kv B-cw-`n-®n-´n-√. H-cp {]-tZi-sØ P-\-ß-fp-sS bm-{Xm Zpcn-X-Øn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂-

Xn-\v A-[n-Im-cn-Iƒ A-Sn-b-¥nc-am-bn C-S-s]-S-W-sa-∂v \m-´pIm¿ B-h-iy-s∏-´p.

XpI A-\p-h-Zn¨p ]m-cn-∏-≈n: ]m-cn-∏-≈n {]m-Y-anIm-tcm-Ky tI-{μ-sØ km-aqlym-tcm-Ky tI-{μ-am-°n am-‰p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Fw.F¬ .F. ^-≠n¬ \n-∂v 2.5 tIm-Sn A\p-h-Zn-®-Xm-bn Nm-Ø-∂q¿ Fw. F¬.F Pn F-kv P-b-em¬ Adn-bn-®p. t{Sm-tam sI-b¿ kw-hn[m-\-apƒ-s∏-sS-bp-≈ A-Sn-kv Ym-\ ku-I-cy-߃-°v Xp-I sN-e-h-gn-°p-sa-∂pw sI-´n-S \n¿-am-W-Øn-\m-bp-≈ sS-≠¿ \-S-]-Sn-Iƒ D-S≥ B-cw-`n-°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

Iq-¯m-Sn-IÄ-¡v \o-´Â-¡p-f-sam-cp-¡n \-K-c-k-`; {]-Xn-tcm-[ ap-¶-dn-bn-¸p-IÄ s]m-Xp-P-\-§Ä-¡p am-{Xw ]p-\-eq¿: ]-I¿-® hym-[n-Iƒ ]-S¿-∂ ]n-Sn-°p-∂ km-l-N-cyØn¬ am-en-\y-˛-sIm-Xp-Ip-tI{μ-߃ I-s≠-Øn \-in-∏n-°msX ]p-\-eq¿ \-K-c-k-`. a-g-°mew B-cw-`n-®-tXm-sS In-g-°≥ ta-J-e ]-\n-bp-tS-bpw ]-I¿-®hym-[n-I-fp-tS-bpw ]n-Sn-bn-embn. ]p-\-eq¿ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ sU-¶n, ssh-d¬ ]-\n _m-[n-®p Nn-In¬-k tX-Sn-b-hcpw \n-c-h-[n-bm-Wv. H-cp-Zn-h-kw 2000 ap-X¬ 2500t]-cv h-sc H.]nbn-se-Øp-∂p-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv

\m-sSm-´p-°v {]-Xn-tcm-[ ap-∂-dnbn-∏p-Iƒ \¬-Ip-∂ \-K-k-` aq°n≥ Xm-sg-bp-≈ sIm-Xp-Iv tI-{μw \-in-∏m-°m-Ø-Xv. ho-Sp-Iƒ, I-S-I-tºm-f-߃ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ a-g-°m-e ]q¿h ip-No-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambn P-\-ß-sf t_m-[-hm-∑m-cm°p-∂-Xn-\m-bn hn-hn-[ {]-h¿Ø-\-߃ \-S-Øn-h-cp-∂ \-K-ck-` am-en-\y-ß-fpw sIm-Xp-Iv hn-lm-c tI-{μ-ß-fpw I-s≠Øn \-in-∏n-°p-∂-Xn¬ ho-gv-N h-cp-Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. Nn-c´, D-]-tbm-K iq-\y-am-b ]m-{X-

߃, sh-≈w sI-´n-°n-S-°m≥ km-[y-X-bp-≈ a-‰p h-kv-Xp°ƒ F-∂n-h I-s≠-Øn \-in∏n-°p-I-tbm a-sÆ-Æ H-gn-®v IqØm-Sn-I-sf \-in-∏n-°p-I-tbm sN-ø-W-sa-∂m-Wv \-K-c-k-`m s]m-Xp-P-\-߃-°p \¬-In-bncn-°p-∂ ap-∂-dn-bn-∏v. ap≥-]v h-\w tIm-S-Xn-bpw a‰pw {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ ÿ-e-Øv D-]-tbm-K-iq-\y-am-bn In-S-°p∂ \-K-c-k-`-bp-sS hm-l-\-ß-fnem-Wv sIm-Xp-Ip-Iƒ hym-]-Iam-bn ap-´-bn-´v s]-cp-Ip-∂-Xv. IqSm-sX am-en-\yw \o-°w sN-øp-

∂-Xn-\p-]-tbm-Kn-®p h-cp-∂ hml-\-ß-fn-epw sh-≈w sI-´n-°nS-°p-I-bm-Wv. C-Xpw Iq-Øm-Sn-Iƒ s]-‰ps]-cp-Ip-∂-Xn-\p Im-c-W-am-hp∂p. ]p-\-eq¿ Xm-ep-°v B-ip-]{Xn, \-K-c-k-` , an-\n kn-hn¬ tÃ-j≥ Xp-S-ßn-b-h-bv-°v ao-‰dp-Iƒ Zq-sc-bm-Wv C-Ø-c-sam-cp A-h-ÿ. s]m-Xp-P-\-ß-sf ]-I¿-® hym-[n-I-fn¬ \n-∂pw kw-c-£nt°-≠ \-K-c-k-`-bp-sS `m-K-Øv \n-∂m-Wv C-Ø-c-sam-cp ho-gv-N KXm-KX tbm-Ky-a√mØ I-f-Ø-´v sIm-®p-tIm-W-Øv tdm-Uv h-∂n-cn-°p-∂-Xv.

c-−v Øn-cw-k-an-Xn-IÄ-s¡-Xn-tc C-¶v A-hn-izm-k {]-ta-bw sIm-√w: tIm¿-]-td-j-\n-se c≠v ÿn-cw-k-an-Xn A-[y-£¿s°-Xn-tc bp.Un.F-^v. \¬-Inb A-hn-izm-kw C-∂v N¿-®-bvs°-Sp-°pw. B-tcm-Ky, s]m-Xpa-cm-a-Øv Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n A[y-£¿-s°-Xn-tc-bm-Wv bp.Un.F-^v. A-hn-izm-k {]-ta-b-Øn\v t\m-´o-kv \¬-In-b-Xv. cm-hn-se 11\v B-tcm-KyÃm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ kn.]n-.sF-bn-se l-Wn _-©-an-s\-Xn-sc-bp-≈ A-hnizm-k {]-ta-b-am-Wv B-Zyw N¿® sN-øp-I. B-tcm-Ky kv-‰m≥-Un-Mv IΩn-‰n-bn¬ bp.Un.F-^n-\v \mepw F¬.Un.F-^n-\v aq-∂pw Aw-K-ß-fm-Wv D-≈-Xv. F-kv Pb≥, _n h-k-¥-Ip-am-cn, l-Wn _-©-an≥ F-∂n-h-cm-Wv F¬.Un.F-^v. Aw-K-߃. Fkv ao-\m-Ip-am-cn, am-Pn-Zm h-lm_v, kn hn A-\n¬-Ip-am¿, I-cpam-en¬ tUm.D-Z-bm kp-Ip-amc≥ F-∂n-h-cm-Wv B-tcm-Ky kv‰m≥-Un-Mv I-Ωn-‰n-bn-se bp.Un.F-^v. Aw-K-߃. C-tX ÿn-Xn-bm-Wv s]m-Xpa-cm-a-Øv Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n-bnepw D-≈-Xv. ap≥ ta-b-dpw kn.]n.Fw. Aw-K-hp-am-b AUz.hn cm-tP-{μ-_m-_p sN-b¿am-\m-b k-an-Xn-bn¬ A-tim-Iv Ip-am¿, F≥ tSm-an F-∂n-h¿ F¬.Un.F-^v. {]-Xn-\n-[n-Ifpw am-bm tKm-]o-Ir-jv-W≥, ]n {io-Ip-am-cn, H P-b-{io, F-kv {io-Ip-am¿ F-∂n-h¿ bp.Un.F^v. Aw-K-ß-fp-am-Wv. c-≠v ÿn-cw-k-an-Xn-bn-epw aq-∂n-s\-Xn-tc \m-ev thm-´p-Iƒ-

A-tX k-a-bw C-∂v A-h-X°v A-hn-izm-kw hn-P-bn-∏n-°m- Xv. D-®-bv-°v 12\m-Wv cm-tP-{μ- Ωn-‰n-bn-epw t£-a-Im-cy Ãm≥\p-≈ Aw-K-_-ew C-t∏mƒ _m-_p-hn-s\-Xn-tc A-hn-izm-k Un-Mv I-Ωn-‰n-bn-epw bp.Un.F- cn-∏n-°p-∂ A-hn-izm-kw hn-P{]-ta-bw N¿-®-sb-s°-Sp-°p-I. ^v. A-hn-izm-kw sIm-≠p-h-t∂- bn-®m¬ B-tcm-Ky kv-‰m≥-Unbp.Un.F-^n-\p-≠v. Mv sN-b¿-t]-gv-k-Wm-bn ap-kv enw eo-Kn-se am-Pn-Zm h-lm-_n A-hn-izm-kw hn-P-bn-¨m tIm¬-{K-kn-\pw eo-Kn-\pw A-[y-£ ]-Z-hn-IÄ t\-bpw s]m-Xp-a-cm-a-Øv Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\m-b hn-P-bn-®m¬ °pw. Cu c-≠v k-an-Xn-I-fn-epw tIm¨-{K-kn-se F-kv {io-IpB¿.F-kv.]n. bp.Un.F-^n- A-hn-izm-kw te-Øn-b-tXm-sS-bm-Wv Cu kn.]n.F-Ωn-s‚ ssI-h-i-ap-≈ bp.Un.F-^n-\v C-t∏mƒ ap≥-Xq- am-dn-t\-bpw Xn-c-s™-Sp-°m-\mWv km-[y-X. Aw-K-_-ew ssI-h-∂n-cn-°p-∂- hn-I-k-\-Im-cy Ãm≥-Un-Mv I- °-ap-≠v.

sP.F-kv.F-kv. C-S-ªp; tImÀ-]-tdj³ `cWw-]n-Sn-¡Â bp.Un.F-^n-\v Io-dm-ap-«n kz¥w {]-Xn-\n[n

sIm-√w: bp.Un.F-^n-\p-≈ ]n-¥p-W sP.F-kv.F-kv. hn-aX hn-`m-Kw ]p-\-cm-tem-Nn-°p∂p. X-ß-fp-sS B-h-iy-߃ Aw-Ko-I-cn-®m¬ am-{Xw tIm¿]-td-j-\n-se A-hn-izm-k {]ta-b N¿-®-I-fn¬ bp.Un.F^n-\v ]n-¥p-W \¬-In-bm¬ aXn-sb-∂v sP.F-kv.F-kv. cmP≥-_m-_p hn-`m-K-Øn-s‚ Xncp-h-\-¥-]p-c-Øv tN¿-∂ kwÿm-\ sk‚¿ Xo-cp-am-\n-®p. \n-e-hn¬ 55Aw-K `-c-W-kan-Xn-bn¬ bp.Un.F-^.v 26, F¬.Un.F-^.v 27, ]n.Un.]n., sP.F-kv.F-kv. H-∂p-ho-Xw Aw-K-ß-fm-Wp-≈-Xv. C-Xn¬ ]n.Un.]n. Aw-K-w I-am-ep-±os‚ ]n-¥p-W bp.Un.F-^n-\v

e-`n-®-n-´p-≠v. C-\n sP.Fkv.F- n-s‚ G-I Aw-K-am-b t{]w D-jm-dn-s‚ ]n-¥p-W-bmWv bp.Un.F-^n-\v th-≠-Xv. t\-c-sØ bp.Un.F-^n-s\m-∏am-bn-cp-∂p sP.F-kv.F-kv. Hu-tZym-Kn-I ]-£w F¬.Un. F-^n-te-°v t]m-b-t∏m-gpw hna-X ]-£-Øp-≠m-bn-cp-∂ cmP≥-_m-_p hn-`m-K-Øn-se t{]w-D-jm¿ bp.Un.F-^v Iymw-]n¬ D-d-®p-\n¬-°p-Ibm-bn-cp-∂p. \n-e-hn¬ H-cn-SØpw `-c-W-an-√m-Ø sP.Fkv.F-kv. cm-P≥-_m-_p hn-`mKw X-߃-°p-≈ A-hm-k-\ ]n-Sn-h-≈n-bm-bm-Wv tIm¿-]td-j-\n-se A-hn-izm-k-sØ Im-Wp-∂-Xv. tIm¿-]-td-j-\nse U-]yq-´n ta-b¿ ÿm-\w e`n-°p-I-bm-sW-¶n¬ am-{Xw

A-hn-izm-k-sØ ]n-¥p-W®m¬ a-Xn-sb-∂m-Wv kw-ÿm\ sk‚¿ Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p∂-Xv. C-Xp-h-sc bp.Un.F-^v X-ß-fp-am-bn N¿-®-I-sfm-∂pw \-S-Øn-bn-´n-s√-∂v sP.Fkv.F-kv. Iu¨-kn-e¿ t{]w D-jm¿ tX-P-kn-t\m-Sv ]-d™p. C-∂-se h-∂ B¿.Fkv.]n-°v h-sc ÿm-\-am-\߃ \¬-Ip-tºmƒ X-ß-sf A-h-K-Wn-°p-∂-Xv i-cn-b-√. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ A-h-Imi-s∏-´ ÿm-\w e-`n-°-W-sa∂m-Wv ]m¿-´n-bp-sS Xo-cp-am\w. ]n-¥p-W kw-_-‘n-®v 26\v tN-cp-∂ Pn-√m I-Ωn-‰n A¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sP.F-kv.F- n-s‚- ]n-¥pW e-`n-®n-s√-¶n¬ N-cn-{X-Øn-

em-Zy-am-bn tIm¿-]-td-j≥ `-cWw ]n-Sn-s®-Sp-°m-\p-≈ bp.Un.F-^v. {i-a-߃ ]-cm-Pb-s∏-Spw. A-tX k-a-bw F-ßt\-bpw `-c-Ww \n-e-\n¿-Øm\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv F¬.Un.F-^v. sP.F-kv.F n-\v F¬.Un.F-^v. U-]yq-´n ta-b¿ ÿm-\w hm-Kv-Zm-\w sNbv-X-Xm-bn t{]w D-jm¿ A-hIm-i-s∏-´p. A-Sp-Ø-am-kw H∂n-\m-Wv B¿.F-kv.]n. AwK-hpw U-]yq-´n ta-b-dp-am-b sI tKm-]n-\m-Y-s\-Xn-tc F¬.Un.F-^v. sIm-≠p-h-∂ A-hn-izm-k {]-ta-bw N¿-®-bvs°-Sp-°p-∂-Xv. sXm-´-Sp-Ø Znh-kw X-s∂ ta-b¿-s°-Xn-tc bp.Un.F-^v. sIm-≠p-h-∂ Ahn-izm-k-hpw N¿-bv-°v h-cp-∂p≠v.

ho-«n kq-£n-¨ am³ sIm-¼v ]n-Sn-Iq-Sn I-S-bv-°¬: A-\-[n-Ir-X-am-bn ho-´n¬ kq-£n-®n-cp-∂ am≥ sImºv ]n-Sn-Iq-Sn. c-≠v in-J-c-ap-≈ c-≠v am≥ sIm-ºpw t]m-Øn-s‚-sX∂v I-cp-Xp-∂ H-cp sIm-ºp-am-Wv I-s≠-Sp-Ø-Xv. sIm-Sn-™w \-h\o-\w ho-´n¬ cm-a≥-]n-≈-bp-sS a-I≥ ap-c-fo-[-c-s‚(65) ho-´n¬ \n∂m-Wv sIm-ºp-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c-bp-sS `m-Kam-bn \-S-Øn-b sd-bv-Un-em-Wv am≥ sIm-ºv I-s≠-Øn-b-Xv. ]n-Xmhn-s‚ Im-ew ap-X¬ sIm-ºp-Iƒ C-hn-sS-bp-≈-Xm-sW-∂m-Wv ho´p-S-a ]-d-bp-∂-Xv. A-d-Ãv sN-bv-X {]-Xn-sb t^m-d-kv-‰v B-Œv {]-Imcw tI-sk-Sp-Øp dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

F-gn-¸p-d-¯v sS-en-t^m¬ \n-Ý-ew ]m-cn-∏-≈n: F-gn-∏p-dw l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-vIq-fn-\v k-ao-]w c≠p am-k-am-bn _n.F-kv.F≥.F¬ sse≥ t^m-Wp-Iƒ \n-›-eam-sW-∂v ]-cm-Xn. C-°m-cyw D-∂-bn-®v sP.Sn.H-°v \n-c-h-[n ]-cm-XnIƒ \¬-In-sb-¶n-epw Po-h-\-°m-cn-s√-∂ ]-d-™v A-[n-Ir-X¿ ssI a-e-¿-Øp-I-bm-sW-∂v D-]-t`m-‡m-°ƒ ]-d-™p.

km-aq-lnI hn-cp-²À d-_À sh-«n \-in-¸n-¨p I-S-bv-°¬: km-aq-lnI -hn-cp≤¿ d-_¿ ssX-Iƒ sh-´n \-in∏n-®p. Np-≠ In-g-°pw-I-c ]pØ≥-ho-´n¬ lw-k-bp-sS d-_¿ ssX-I-fm-Wv km-aq-lnI -hn-cp≤¿ sh-´n \-in-∏n-®-Xv. aq-∂v h¿-

jw ]-g-°-ap-≈ H≥-]-Xv-aq-Sv d_-dm-Wv \-in-∏n-®-Xv. Cu {]-tZi-sØ h-b-ep-I-fn¬ hym-]-Iam-bn d-_¿ Ir-jn sN-øp-∂-Xv Hcp am-kw ap-ºv tX-P-kv dn-t]m¿´v sN-bv-Xn-cp-∂p.

Np-≠ In-g-°pw-I-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ lw-k-bp-sS d-_¿ ssX-Iƒ km-aq-lnI -hn-cp-≤¿ sh-´n \-in-∏n-® \n-e-bn¬

sXm-gn-em-fn kw-L-S-\m t\-Xm-¡Ä-¡v \Â-In-bn-cp-¶ A-¼-\mÀ tam-U t^m-d-Ìv kv-tä-j³ \nÀ-am-Ww ]p-\-cm-cw-`n-¡m³ \-S-]-Sn-I-fn-à D-d-¸v I-¼-\n A-[n-Ir-XÀ A-«n-a-dn-¡p-¶p ]-Ø-\m-]p-cw: A-º-\m¿ tamU¬ t^m-d-Ãv kv-t‰-j≥ \n¿am-Ww ]p-\-cm-cw-`n-°m≥ \-S-]Sn-I-fn-s√-∂v ]-cm-Xn. h-\w h-Ip∏n¬ \n-∂pw H-t∂-Im¬ tIm-Sn A-\p-h-Zn-®v N-Æ-°m-a-Æn¬ XpS-ßn-b A-º-\m¿ t^m-d-Ãv kvt‰-j-s‚ \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\ß-fm-Wv A-\n-›n-X-Xz-Øn-emb-Xv. 2013 sa-bn¬ ]-W-a-\p-h-Zn®v Pq-Wn¬ h-\w a-{¥n-bm-bn-cp∂ sI _n K-tW-jv Ip-am¿ inem-ÿm-]-\w \-S-Øn. \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∂p-sh-¶n-epw _n¬ e-`n-°mØ-Xn-\m¬ ]-Wn ap-S-ßn. Xp-S¿∂v 18 e-£-Øn-s≥-d H-cp _n¬ e-`n-s®-¶n-epw Nn-e \q-em-am-eI-fn¬-s]-´v am-k-߃ I-gn™m-Wv Xp-I am-dn-°n-´n-b-Xv. CXn-\n-sS ho-≠pw Xp-S-ßn-b \n¿am-Ww H-cp-am-k-Øn-\v ti-jw \n¿-am-Ww ap-Sßnb A-º-\m¿ tam-U¬ t^m-d-Ãv kv-t‰-j≥ \n-e-®p. s_¬-‰v hm¿-∏v h-sc-bpf-f ]-Wn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n-b ssk-‰n¬ In-S-∂v Xp-cp-sº-Sp- ¥n-c-am-bn P-\ {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]p-\-cm-cw-`n-°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp\n-e-bn-em-Wv. I-ºn-bpƒ-s∏-sS Øv \-in-°p-I-bm-Wv. A-Sn-b- h-\w-h-Ip-∏pw C-S-s]-´v ]-Wn °-Ww.

in-em-Øm-]-\-IÀ-aw im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂-Øq¿ s\-Sn-b-hn-f `-K-h-Xo-t£-{XØn¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ \-h-cm-{Xn a-fi-]-Øn-s‚ inem-ÿm-]-\-I¿-aw \-S-∂p. cm-hn-se 10 \v ap-Jy-a-{¥n-bpsS s]m-fn-‰n-°¬ sk-{I-´-dn sI F-kv hm-kp-tZ-h-i¿-Ω in-emÿm-]-\-I¿-Ωw \n¿-h-ln-®p. sI kn cm-am-\p-P≥ X-ºn A-[y£-X- h-ln-®p.

hn-hm-l Hm-Un-täm-dn-b-¯n kw-LÀ-jw: H-cmÄ-¡v ]-cn-¡v I-S-bv-°¬: hn-hm-l Hm-Un-t‰mdn-b-Øn-se kw-L¿-j-Øn¬ Hcmƒ-°v ]-cn-°v. \n-e-ta¬ jmen-am¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. hn-hm-l-Øn-s\-Øn-b h-øm-

\w kz-tZ-in-I-fm-b c-≠v t]¿°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. `-£-Ww Ign-°p-∂-Xn-\n-sS a-km-e In-´nbn-s√-∂v -]-d-™v hn-f-ºp-Imtcm-Sv X¿-°n-®n-cp-∂p. C-Xm-Wv kw-L¿-j-Øn¬

I-em-in-®-Xv. kw-L¿-j-Øn¬ H-cm-fp-sS X-e-bv-°v ]-cn-t°-‰p. N-S-b-aw-K-e-Øv \n-∂pw t]m-ensk-Øn-bm-Wv ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ im-¥-am-°n-b-Xv. t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

\n-b-a-\w \¬-In-b-Xv. sa-bv 22¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ I-º-\n-bn¬ \n-∂pw ]n-cn-™-h-sc ]p-\¿ \nb-an-°n-s√-∂v I-cm-dp-≠m-°n _-‘-s∏-´-h¿-°v D-d-∏v \¬-Inbn-´v hn-c-an-°p-∂ D-Zy-K-ÿ¿-°v ]-I-cw ]-cn-N-b k-º-∂-cn-s√∂v ]-d-™m-Wv ]n-cn-™-h-sc ]p-\¿-\n-b-an-°p-∂-Xv. F-∂m¬ {]-[m-\ X-kv-Xn-II-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ D-tZymK-ÿ¿ hn-c-an-°p-∂ Xn-ø-Xn-°v B-dv am-kw ap-ºv a-‰v sS-Iv-\ojy≥-am¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬I-W-sa-∂ \n-b-aw ]m-tS A-´n-adn-®-Xm-Wv ]p-\¿ \n-b-a-\-Øn-\v C-S-bm-°n-b-Xv. I-º-\n-bn¬ \n-∂pw ]n-cn™ D-tZym-K-ÿ-sc ]p-\¿ \n-ban-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc I-º-\n-°v

`q-an \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Icm¿ \n-b-a-\w e-`n-® sXm-gn-emfn-I-fp-sS kw-L-S-\-bm-b em-∏ k-a-c-Øn-s\m-cp-ßn-sb-¶n-epw I-gn-™ 22se I-cm¿ am-\n-®v Ah¿ \n-∂pw ]n≥-am-dn-bn-cp-∂p. km-t¶-Xn-I hn-Z-Kv-[¿ Dƒs∏-sS B-bn-c-tØm-fw t]-cmWv I-cm¿ sXm-gn-em-fn-I-fm-bn ]Wn-sb-Sp-°p-∂-Xv.

N-h-d: hy-h-km-b a-{¥n-bpw hyh-km-b sk-{I-´-dn-bpw sI.Fw .Fw.F-√n-se sXm-gn-em-fn kwL-S-\m t\-Xm-°ƒ-°v \¬-Inbn-cp-∂ D-d-∏v I-º-\n A-[n-IrX¿ A-´n-a-dn-°p-∂-Xm-bn sI.F w.Fw.F-√n-se em-∏-˛-I-cm¿ sXm-gn-em-fn-Iƒ B-tcm-]n-®p. ^m-Œ-dn-bn-se hn-hn-[ sk-£\p-I-fn¬ \n-∂pw hn-c-an-® Po-h\-°m¿-°v I-º-\n-bn¬ ]p-\¿ \n-b-a-\w \¬-tI-≠-Xn-s√-∂ _-‘-s∏-´-h-cp-sS D-Ø-c-hm-Wv I-º-\n A-[n-Ir-X¿ Im-‰n¬-∏-dØp-∂-Xv. hy-h-km-b a-{¥n, hy-h-kmb sk-{I-´-dn A-S-°-ap-≈ D-∂X D-tZym-K-ÿ¿ sI.Fw.Fw. F-√n-se I-cm¿ sXm-gn-em-fn-Ifp-sS {]-Xn-\n-[n-I-fm-b kw-L-S-

\m t\-Xm-°ƒ I-º-\n-bp-sS D∂-X D-tZym-K-ÿ¿ F-∂n-hcpƒ-s∏-´ kw-Lw I-gn-™ amkw 22\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \S-Øn-b N¿-®-bn-em-Wv s]≥j≥ ]-‰n ]n-cn-™-h¿-°m-Wv ]p-\¿ \n-b-a-\w \¬-tI-≠-Xns√-∂v Xn-cp-am-\n-°p-I-bpw C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]p-\¿ \n-b-a-\w \-S-Øn-s√-∂v sXm-gnem-fn {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v D-d-∏p \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X-Xv. Cu D-d-∏v \n-e-\n¬-°-thbm-Wv I-º-\n-bn-se C-e-{Œn°¬ h¿-°v tjm-∏v sk-£\n¬ \n-∂pw hn-c-an-® D-tZym-Kÿ¿, sF._n.hn sa-bn‚-\≥kv sk-£-\n¬ \n-∂pw hn-c-an® ^n-‰¿ sS-Iv-\o-jy-\p-am-b DtZym-K-ÿ¿ F-∂n-h¿-°v ]p-\¿-

tI-c-f bq-\nth-gvkn-‰nbn¬ \n-∂v tUmŒ-td-‰v e-`n-® Bbq¿ Im-cmfnt°m-Ww ]-Sn-™m-‰-Xn¬ ho´n¬ Fw kn-dm-Pp-±o≥. Sn.sI.Fw. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv kn-hn¬ Un-∏m¿-´psa‚ v {]-^-k-dpw tI-c-f bq\n-th-gv-kn-‰n sk-\-‰v Aw-Khp-am-Wv

Hm-]td-j³ Ip-t_-c; N-h-d-bn-epw ]-¯-\m-]p-c-¯pw c-−p-t]À A-d-Ìn N-h-d: Hm-∏-td-j≥ Ip-t_-c {]Im-cw N-h-d t]m-en-kv \-S-Ønb sd-bv-Un¬ H-cmƒ A-d-kv-‰nem-bn. N-h-d sN-dp-ti-cn `m-Kw Hmw \n-hm-kn¬ tam-l-\-Zmkv(52) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. N-h-d F-kv.sF-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ Rm-b-dm-gv-N sIm-´pIm-Sv, N-h-d, sN-dp-ti-cn `m-K-ßfn-em-Wv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv. tam-l-\-Zm-kn-s‚ ho-´n¬ \n∂pw sN-°v, ªm-¶v t]-∏¿, B-

[m-c-߃ F-∂n-h I-s≠-Sp-ØXm-bn N-h-d t]m-en-kv ]-d-™p. C-∂-se D-®-°v 12.30 \m-bn-cp∂p sd-bv-Uv. ]-Ø-\m-]p-cw: Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c-bp-sS `m-K-am-bn \-S-∂ sd-bv-Un¬ ]-Ø-\m-]p-c-Øv kv{Xo ]n-Sn-bn-em-bn. Im-cw-aq-Sv e£w ho-Sv tIm-f-\n-°v k-ao-]w In-g-t°-S-Øv ho-´n¬ hm-S-I-°v Xm-a-kn-°p-∂ \-_o-k(45)bmWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sN-°p-I-fpw

]p-\-{]-Xn-jvTm hmÀ-jn-Iw Ip-≠-d: Ip-gn-bw Io-gv-Nn-d-aq-Sv aq¿-Øn-°m-hv `-K-h-Xn-t£-{XØn¬ ]p-\-{]-Xn-jvTm hm¿-jnIw Xp-S-ßn. \m-sf k¿-ssΔ-izcy hm¿-jn-I s]m-¶m-e-tbm-sS k-am-]n-°pw.

ap-{Z-]-{X-ß-fpw C-h-cn¬ \n∂pw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. sN-Ωm≥ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w t_-°-dn \-S-Øp-∂-bm-fn-\v ]-en-i-°v \¬-In-b ]-Ww Xn-cn-sI tNm-Zn®v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\n-sSbm-Wv C-h-sc ]-Ø-\m-]p-cw kn.sF. th-em-bp-[≥ \m-b¿, F-kv.sF. jp-°q¿ F-∂n-h-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. ]-Ø-\m-]p-cw t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

23 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

 I-Æ-\√q¿ P-Mv-j≥: D-ZvLm-S-\ k-tΩ-f-\hpw ]-©Zn\ d-a-Zm≥ {]-`m-j-W-hpw˛ ssh-Io´v 6.00

hm-b-\m-Zn-\-¯n Ip-«n sse-{_-dn D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp

kv-IqÄ {Ku-−pw k-ao-] Ø-e-§-fpw hr-¯n-bm-¡n ]-≈n-ap-°v: A-b-Øn¬ t]-cq¿ ao-\m-£n hn-em-kw l-b¿-sk°-U-dn kv-Iq-fn-s‚ {Ku-≠pw k-ao-]-ÿ-e-ß-fpw {^-≠v-kv I-´-hn-f kmw-kv-Im-cn-I kw-LS-\-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hrØn-bm-°n. kv-Iqƒ ]-cn-k-c-ß-fn-epw kv-Iqƒ {Ku-≠n-epw am-en-\yw Ip-∂p-Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv kw-Lw tPm-en- G-s‰-Sp-ØXv. hr-Øn-bm-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cpw {]-tZi-hm-kn-I-fpw F-Øn kw-LsØ A-`n-\-μn-®p.

A-\p-kv-a-c-Ww kw-L-Sn-¸n-¨p im-kv-Xmw-tIm-´: sI.]n.Fw. F-kv im-kv-Xmw- tIm-´ bq-\nb≥ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ -ø≥-¶m-fn A-\p-kv-a-cWw kw-L-Sn-∏n-®p. bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn Sn c-ta-i≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v sI hn ]-hn-{X≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. _n Zn-t\-i≥, c-Xo-jv sI aÆq¿-°m-hv, kp-\n¬ kn ]-\-ºv, i-c-Xv-N-{μ-_m-_p, Sn k-÷p, hn F-kv kp-hn F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p.

N-h-d: G-sd \m-fp-I-fm-bn X-I¿∂p-In-S-°p-∂ ]p-Xn-b-Im-hv s\©p-tcm-Km-ip-]-{Xn-˛ an¬-am tdm-Uv bm-{X Zp-cn-X-am-hp-∂p. ]p-Ø≥-sX-cp-hn¬ Sm-¶¿ D-≠mb-t∏mƒ -48 a-W-°p¿ tZ-in-b ]m-X-bv-°v ]m-c-em-bp-≈ Cu tdm-Un-ep-sS-bm-bn-cp-∂p 48 a-W°p¿ K-Xm-K-Xw. Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ A-[o\-X-bn-ep-≈ Cu tdm-Uv X-I¿∂ ti-jw ÿ-ew Fw.]n-bpw tI-{μ a-¥n-bpw, Fw.F¬.F CS-Xp-]-£ ap-∂-Wn a-{¥n-k-`-bnew-K-hp-am-bn. I-cp-\m-K-∏-≈n-

a-S-Ø-d-˛-Ip-f-Øq-∏p-g tdm-Uv X-I¿-∂ \n-e-bn¬

a-S-¯-d-bn \-ho-I-cn-¨ tdm-Uv X-IÀ-¶p: A-gn-a-Xn-sb-¶v B-tcm-]-Ww a-S-Ø-d: a-S-Ø-d-˛-Ip-f-Øq-∏p-g \-ho-I-cn-® tdm-Uv X-I¿-∂p. Xncp-h-\-¥-]p-cw -sX-¶m-in a-etbm-c ssl-th-bn¬ a-S-Ø-d N√n-ap-°p-ap-X¬ sh-s¶m-√ h-scbp-≈ G-I-tZ-iw ]-Øp-In-temao-‰¿ Zq-c-Øn-em-Wv Im-¬-\-Sbm-{X-°m¿-°p- t]m-epw [p-jv°-c-am-hp-∂ \n-e-bn¬ tdm-Up X-I¿-∂-Xv. C-Xn¬ aq-∂p am-k߃-°v ap≥-]v Ip-f-Øq-∏p-g- apX¬ in-h≥ ap-°p-h-sc-bp-≈

tdm-Uv- A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-SØn-bn-cp-∂p-sh-∂m¬ tdm-Un\p Ip-dp-sI sh-≈-®m-ep-I-fp≈ C-S-ß-fn¬ C-cp-ºv ss]-∏pIƒ ÿm-]n-®p im-kv-{Xo-b-ambn \-ho-I-cn-°m-Ø-Xn-\m¬ tdm-Uv- C-Xn-\-Iw s]m-´n-s]m-fn™p k-©m-c-tbm-Ky-am-√m-Xmbn. F-∂m¬ \n¿-am-W-Øn¬ A-gn-a-Xn-bp-s≠-∂ B-tcm-]W-hpw i-‡-am-Wv. h¿-j-ß-fmbn a-S-Ø-d P-Mv-j-\v k-ao-]w ao-

‰-dp-Iƒ Zq-c-Øn¬ B-g-Øn-ep≈ h≥ K¿-Ø-߃ cq-]-s∏-´v Im-e-\-S-bm-{X-°m¿-°p- t]mepw km-l-kn-I-am-bn k-©-cnt°-≠p-∂ ÿn-Xn-bp-≠m-bn-´n´pw bm-sXm-cp-hn-[ \-S-]-Sn-I-fpw A-[n-Im-cn-I-fp-sS `m-K-Øv \n∂p-≠m-bn-´n-√. Zn-\w-{]-Xn A\y-kw-ÿm-\ hm-l-\-ß-fpƒs∏-sS \q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\ß-fm-Wv C-Xp-h-gn I-S-∂p t]mIp-∂-Xv.

bp-sS hn-I-k-\ Im-cy-Øn¬ tIm-Sn-I-fp-sS I-W-°p-Iƒ sXfn-hv k-ln-Xw hn-h-cn-°p-∂ P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ tZ-in-b-]m-X-bv°v ]m-c-e-bm-bp-≈ Cu tdm-Uns‚ Im-cyw am-{Xw ku-I-cy ]q¿Δw a-d-°p-I-bm-Wv. G-I-tZ-iw aq-∂v In-tem-ao-‰tdm-fw Zq-cw Cu tdm-Un¬ Ip≠pw Ip-gn-bp-am-Wv. ]-e-ÿØpw h≥ K¿-Ø-߃ C-cp-N{I hm-l-\-ß-fn¬ h-cp-∂-h¿ Cu Ip-gn-I-fn¬ ho-gp-∂ Im-cWw A-]-I-S-ß-fpw C-hn-sS \nXy kw-`-h-ß-fm-Wv. tdm-Un-eq-

Im-h-\m-Sv: ap-kv-enw-eo-Kv i-‡nIp-f-ß-c ta-J-em I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]T-t\m-]-I-cW-߃ hn-X-c-Ww \-S-Øn. apkv-enw-eo-Kv sIm-√w Pn-√m JPm≥-Pn Fw F k-em-am-Wv ]Tt\m-]-I-c-W-߃ hn-X-c-Ww \S-Øn-b-Xv. Im-h-\m-Sv \m-k¿ A[y-£-X h-ln-®p. kz-X-{¥ I¿j-I-kw-Lw I-cp-\m-K-∏-≈n Xm-eq-°v sk-{I-´-dn Im-∏n¬ \Zo¿-lm-Pn, Fw F km-en, \ujm-Zv ap-Xn-c-∏-d-ºv, e-Øo-^v, F®v sk-bn-\p-e-–o≥, th-e-t®-cn ]q-t°m-b, I-e-Xn-°m-Sv A≥km¿ kw-km-cn-®p. Pq-sse BZy-hm-cw d-a-Zm≥ dn-eo-^v {]-h¿-

Ip-™-ø-∏-s‚ ho-´n-se ASp-°-f `m-K-sØ {Kn-√v s]m-fn-®v A-I-Øp I-S-∂ tam-„m-°ƒ hm-Xn¬ X-I¿-Øm-Wv ho-´n-\p≈n¬ I-S-∂-Xv. Ip-™-ø-∏-s‚ `m-cy _o-\-bp-sS I-gp-Øn¬ InS-∂ \m-e-c ]-h≥ Xq-°w h-cp∂ am-e-bpw c-≠-c ]-h-s‚ c-≠v h-f-I-fp-am-Wv tam-„m-°ƒ Ih¿-∂-Xv . _o-\-bp-sS a-I-fp-sS I-gp-Øn¬ am-e-bp-t≠m-sb-∂v X-∏n-t\m-°n-b-t∏m-gm-Wv s]¨-Ip-´n D-W¿-∂-Xv . Ip-´nsb `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b ti-jw

tam-„m-hv Hm-Sn a-d-™p. A-cbn¬ tXm¿-Øv am-{Xw Np-‰n A¿-Y-\-·-\m-bn-´m-Wv tam-„mhv ho-´n¬ I-S-∂-sX-∂v ho-´pIm¿ ]-d-™p. D-fn-b-\m-Sv K-h-¨-sa‚ v kvIq-fn-\v k-ao-]w Nn-Øn-c-bn¬ cm-tP-{μ-s‚ ho-´n-epw tam-jWw \-S-∂p. A-Sp-°-f-bp-sS Xmgv s]m-fn-®m-Wv -tam-„m-hv A-IØv I-S-∂-Xv. D-d-°-Øn-em-bn-cp∂ cm-tP-jn-s‚ `m-cy k-‘ymdm-Wn-bp-sS Im-en¬ A-Wn™n-cp-∂ B-d-c ]-h≥ Xq-°w

h-Øn-s‚ `m-K-am-bn H-tc k-abw 4000 ssX-Iƒ H-cp-an-®v \-´Xpw Pn-√-°v Aw-Ko-Im-c-am-bn. X-Sm-I-Xo-c-sØ a-c-ß-fp-sS kw-c-£-Ww F≥.B¿.C. Pn. F-kv. D-d-∏m-°n-bn-´p-≠v. sh≈w X-fn-°m-\pw h-fw C-Sm-\pw ssP-h-th-en sI-´m-\pw \-S-]-Sn F-Sp-Øn-´p-≠v. F-√m tªm-°v X-e-Øn-epw Pq-sse \m-en-\v a-c-߃ kw-c£n-°p-∂ ]-≤-Xn-°m-bn tbmKw tN-c-pw. ]-©m-b-Øv X-eØn-epw hm¿-Uv X-e-Øn-epw tbm-K-߃ \-S-Øpw. \-´ ap-gph≥ a-c-߃-°pw \-º¿ C-S-pw.

F-√m tªm-°p-I-fn-epw tªm°v X-e-Øn¬-s∏-´ a-c-ß-fp-sS c-Pn-ÿ kq-£n-°-pw. Pq-ssebn-¬ hn-]p-e-am-b tbm-Kw imkv-Xmw-tIm-´-bn¬ tN-cm-\pw XSm-I-Xo-cw k-μ¿-in-°m-\pw Xocp-am-\n-®p. Pn-√m I-e-Iv-S-dpw Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚pw ssX \-´ F-√m ÿ-e-ß-fpw ASp-Ø am-kw k-μ¿-in-°pw. a-c-ß-fn¬ B-Wn A-Sn-®v Xq°n-b t_m¿-Up-Iƒ \o-°w sNøm-\pw tbm-K-Øn¬ [m-c-W-bmbn. tbm-K-Øn¬ F.Un.Fw. Fw kp-tc-jv-Ip-am¿ A-[-y-£X h-ln-®p.

{]-Xn-jvTm-hmÀ-jn-Iw im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂-Øq¿ sF-h¿-Im-e ]-Sn-™m-dv ]p-Ø\-º-ew πm-Ø-d `-{Z-Im-fo-˛-ap-cpI-t£-{X-Øn-se {]-Xn-jTmhm¿-jn-Iw 25 \v \-S-°pw. t£{Xw-X-{¥n sN-ß-∂q¿ Xm-g-a¨ aT-Øn¬ I-WvT-c-cv a-tl-iz-c-c Im¿-Ωn-I-Xzw h-ln-°pw. cm-hnse A-©n-\v k-aq-l a-lm-K-W]-Xn-tlm-aw, F-´n-\v `m-K-h-X]m-cm-b-Ww H≥-]-Xn-\v I-e-iw ap-kv-enw-eo-Kv i-‡n-Ip-f-ß-c ta-J-em I-Ωn-‰n- kw-L-Sn-∏n® cm-{Xn 7.30 \v k-aq-l `-K-h-Xo- ]T-t\m-]-I-c-W- hn-X-c-Ww Pn-√m J-Pm©n Fw F k-em-w tk-h F-∂n-h-\-S-°pw. \n¿-h-ln-°p∂p

h-cp-∂ ]m-Z-k-c-hpw 32000 cq-]bp-am-Wv tam-„m-hv A-]-l-cn-®Xvv . kw-`-h-a-dn-™v Nm-Ø-∂q¿ t]m-en-kpw sIm-√-Øp \n-∂v hnc-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[-cpw ÿ-esØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn.

sam-ss_ tjm-¸n tam-j-Ww N-h-d: C-S-∏-≈n-t°m-´-bn-se sam-ss_¬ tjm-∏n¬ tam-jWw \-S-∂p. ]-∑-\ s\-Sp-h-f-n¬ In-g-°-Xn¬ {]-tam-Zv Ip-am-dn-s‚

D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ F.sI. kn.Un I-ayq-\n-t°-j-\n-em-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 11\v I-S-b-S-®- ti-jw C∂-se cm-hn-se I-S Xp-d-°m≥ F-Øn-b-t∏m-gm-Wv j-´-dn-s‚ ]q-´v Ip-Øn-Øp-d-∂-Xv I-≠-Xv. 40,000 cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ sam-ss_-ep-I-fpw 6000 cq-]-bpw tam-j-Ww t]m-b-Xm-bn I-S-bp-Sa N-h-d t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. N-h-d t]m-en-sk-Øn ]-cn-tim-[-\ \S-Øn tI-sk-Sp-Øp.

sX I-S-º-\m-Sv C-e-{Œn-Iv k-_vtÃ-j-s‚ Io-gn-ep-f-f sF-h¿Im-e, ]p-Ø-\-º-ew, C-S-bv-°mSv, t]m-cp-h-gn ta-J-e-I-fn-epw ]Xn-hm-bn ssh-Zyp-Xn- ap-S-ßp-Ibm-Wv. a-g- B-cw-`n-®m¬ D-S≥ Xs∂ sse-\p-Iƒ Hm-^m-°n Poh-\-°m¿ X-Sn-X-∏p-I-bm-Wv. C-Xp-kw-_-‘n-®v sk-£≥ Hm-^n-kn-te-°phn-fn-®m¬ t^m¨ F-Sp-°m-Ø-Xp -Im-cWw Hm-^n-kn¬ t\-cn-s´-Øptºmƒ dn-ko-h¿ -am-‰n -h-®n-cn°p-∂-Xv ]-cm-Xn-°m¿-°v t\-cn´v- Im-Wm≥ -I-gn-bpw. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ A-{]-Xo£n-X-am-bp-≠m-hp-∂ I-d-≠v I´p-aq-ew P-\-Po-hn-Xw Zp- -l-amhp-∂p. kv-Iqƒ Xp-d-∂-tXm-sS hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ]T-\-tØbpw C-Xv {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-

°p-∂p. a-g-°m-e-am-b-tXm-sS tam-„m-°-fpw- sskz-cy-hn-lmcw \-S-Øp-I-bm-Wv. sh-fn-®-an-√m-Ø-Xp- Im-c-Ww cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ ]p-d-tØ-°nd-ßm≥ ho-´-Ω-am¿ `-b-s∏-Sp∂p. hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-tfbpw I-d-≠v-I-´v _m-[n-°p-∂p. A-{]-Xo-£n-X-am-bp-≠m-hp-∂ i-‡-am-b C-Sn-bn-epw a-g-bn-epw ho-Sp-I-fn¬ sse≥ X-I-cm-dn-embm¬ Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏´m¬ H-cm-gv-N-I-gn-™m-epw Xn-cn™p-t\m-°m-dn-s√-∂pw ]-cm-Xnbp-≠v. ]-cm-Xn F-gp-Xn h-®n-´v t]mIm-\m-Wv D-tZym-K-ÿ-cp-sS [m¿-„y-tØm-sS-bp-≈ a-dp-]-Sn. G-sX-¶n-epw Kp-W-t`m-‡m-hv C-Xn-s\-Xn-tc- i-–n-®m¬ C-hcp-sS ssh-Zyp-Xn X-I-cm-dn-em-

]n F³ ]-Wn-¡À A-\p-kv-a-c-W-hpw hn-I-cZp-\ym-m-cKw--∏K-≈w n:I-K-ehm-.F-k®m-v.F-lkn-Xn¬y-t]nh-ZF≥ n D-Z]-v-LWn-m-°S-\¿ A--hpw\p-

kv-a-c-W-hpw hn-Zym-cw-Kw I-em-km-ln-Xy th-Zn-bp-sS D-Zv-Lm-S\-hpw \-S-∂p. tUm. h-≈n-°m-hv tam-l≥-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v ]n hn _m-_p A-[y-£-X h-ln-®p. sU-]yq-´n sl-Uv-am-ÿ F-kv I-em-[-c≥-]n-≈, kv-Iqƒ amt\-Pv-sa‚ v k-an-Xn sN-b¿-am≥ tX-h-c \u-jm-Zv, Ir-jv-Wpam¿, A-tim-Iv Ip-am¿, Sn kp-tc-jv, A-ar-X kw-km-cn-®p.

F-kv.Un.]n.sF. {_m-©v cq-]o-I-cn-¨p ]-≈n-ap-°v: F-kv.Un.]n.sF. I-√p-Ip-gn {_m-©v cq-]n-I-cn®p. Ip-≠-d a-fi-ew {]-kn-U‚ v Fw sI dn-bm-kv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. jm≥ A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.Un.]n.sF Xr-t°mhn¬-h-´w ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v lm-cn-kv X-≠¬, I-Ωn-‰n Aw-Kw A-Iv-_¿-jm kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: B-jn-Iv({]-kn-U‚ v), jm≥(ssh-kv {]-kn-U‚ v), A¬-Xm^v(tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn)j sj-lo¿(J-Pm-≥-Pn).

Øm-]-I-Zn-\w B-N-cn-¨p aÂ-ky-¯n-\v A-an-X hn-e Cu-Sm-¡p-¶p

sIm√-Øv kw-L-Sn-∏n-® I-ip-h-≠n sXm-gn-em-fn I¨-h≥-j≥(b-p.Sn.bp.kn.) a-{¥n jn-_p t__n-tPm¨ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

bq-¯v tIm¬-{K-kv Nm-¯-¶qÀ-þ-]-c-hqÀ tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p Nm-Ø-∂q¿: X-I¿-∂ Nm-Ø∂q¿-˛-]-c-hq¿ tdm-Uv Sm¿ sN-øW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ tdmUn-se Ip-gn-I-fn¬ hm-g \-´v tdmUv D-]-tcm-[n-®p. D-]-tcm-[ k-acw bq-Øv tIm¨-{K-kv Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ D-ÆnIr-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v {]ho¨ cm-tP-{μ-≥ A-[y-£-X hln-®p. c-Xo-jv N-{μ≥, F A≥k¿, a-t\-jv, A-a¬, Fw {]-kmZv, i-im-¶≥ D-Æn-Øm≥, kt¥m-jv t\-Xr-Xzw \¬-In.

°p-I-bpw ]n-∂o-Sv C-h-tcm-Sv {]Xn-Im-c _p-≤n-tbm-sS s]-cp-amdp-∂-Xm-bpw ]-cm-Xn-bp-≠v. I-gn-™ Xm-eq-°v k-`-bn¬ Ip-∂-Øq-cn-se ssh-Zyp-X-ap-S°w kw-_-‘n-®v _-‘-s∏-´ DtZym-K-ÿ-cp-sS km-∂n-[yØn¬ N¿-®- sN-bv-sX-¶n-epw Hcp-am-k-°m-e-am-bn-´pw C-Xv-]-cnl-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ bm-sXm-cp\-S-]-Sn-bpw C-Xp-h-sc D-≠m-bn´n-√. k-_v-tÃ-j≥ F≥-Pn-\o-b¿am-tcm-Sv ]-cm-Xn-s∏-´m¬ Xm≥ ]-d-™m¬ sse≥-am≥-am¿ A\p-k-cn-°n-s√-∂ a-dp-]-Sn-bm-Wv e-`n-°p-∂-Xv. C-Xp-Im-c-Ww \m´p-Im¿ B-sI _p-≤n-ap-´n-em-Wv. tPm-en-k-a-b-ß-fn¬ Po-h-\°m-cn¬ Nn-e¿ a-Zy-e-l-cn-bm- ]-≈n-ap-°v: D-a-b-\-√q-cn¬ Kp≠m hn-f-bm-´w s]-cp-Ip-∂-Xv sW-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. \m-´p-Im-cp-sS sskz-cyw sI-SpØp-∂p. `-c-W-ap-∂-Wn-bn-se {]-ap-J cm-{„o-b ]m¿-´n-bp-sS bp-h-P-\ kw-L-S-\-bp-sS X-Wen-em-Wv sIm-´n-bw D-a-b-\-√q¿ sIm-√w: ssU-t¢m-s^-\m-Iv ta-J-e-I-fn-ep-≈ Kp-≠-I-fm-Wv F-∂ Hu-j-[-hpw A-Xv A-S- X-g-®p h-f-cp-∂-Xv. I-gn-™ Zn-hßn-b t^m¿-ap-te-j-\p-I-fpw kw cm-hn-se I-√p-Ip-gn am-™mar-K-ß-fn¬ D-]-tbm-Kn-°p-∂- en-ap-°v kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hv Xn-\v tI-{μ k¿-°m¿ \n-tcm-[- ]m¬ hm-ßm≥ D-a-b-\-√q-cn-se\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. F- Øn-b-t∏mƒ Kp-≠-Iƒ a¿-±n-®n∂m¬ a-\p-j-y¿-°m-bn D-]- cp-∂p. ]-≈n-ap-°v kz-tZ-in-bm-b tbm-Kn-°m≥ \n¿-an-®v hn-X-c- hm-hm-®n dn-bm-kv D-a-b-\-√q¿ Ww sN-øp-∂ Cu a-cp-∂v ar-K- kz-tZ-in B-ep-h sj-ao¿ F-∂nß-fn¬ hym-]-I-am-bn D-]-tbm- h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv XKn-°p-∂-Xm-bn dn-t]m¿-´n-s‚ s∂ A-{I-an-®-sX-∂v bp-hm-hv A-Sn-ÿm-\-Øn¬ A-\-[n-Ir- sIm-´n-bw t]m-en-kn-\v \¬-InX hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ hym-]m- b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. X-te cn-Iƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I- Zn-h-kw ap-ºv C-tX A-{I-an kwcn-°p-sa-∂v A-kn-Â v {U-Kv- L-Øn¬-s∏-´ Nn-e¿ I-√p-Ip-gn am-™m-en-ap-°v {]-tZ-i-sØ kv I¨-t{Sm-f¿ A-dn-bn-®p.

Im-h-\m-Sv: a¬-ky am¿-°-‰p-I-fn¬ a¬-ky-߃-°v A-an-X hn-e Cu-Sm-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w aq-ew t_m-´p-Iƒ I-S-en¬ C-d-°m≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂p ]-d-™m-Wv In-´p-∂ a¬-ky-Øn-\v h≥-hn-e Cu-Sm-°p-∂-Xv. \n-tcm-[-\w B-cw-`n-°p-∂-Xn-\v ap-ºv 20 cq-]-°v In-´p-am-bn-cp-∂p Nm-f, a™-s∏-Æv Xp-S-ßn-b a¬-ky-߃-°v Ip-d-™-Xv 50 cq-]-°pw 100 cq-]-°v hn-‰n-cp-∂ Nq-c Xp-S-ßn-b a¬-ky-߃-°v 400 cq-]bpw hn-e Cu-Sm-°n h-cp-∂p. C-Xp-aq-ew `-£-W-tØm-sSm-∏w A¬-∏w a¬-kyw Iq-Sn th-W-sa-∂m-{K-ln-°p-∂-h-cm-Wv h≥ hn-e \¬-In h-cp-∂-Xv. C-t∏mƒ a¬-ky-£m-a-an-s√-∂pw a¬ky I-®-h-S-°m-cm-Wv C-{X-tb-sd hn-e Cu-Sm-°p-∂-Xv F-∂mWv a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-fpw ]-d-bp-∂-Xv. F-¥p X-s∂-bm-bm-epw A-an-X em-`w Cu-Sm-°n a¬-ky hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-h-sc \n-b-{¥n-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ Xøm-dm-h-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

tam-t«mÀ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-\p-IÄ kw-bp-à-am-bn A-\n-Ýn-X-Im-e k-a-cw Xp-S-§pw I-cp-\m-K-∏-≈n: tam-t´m¿ sXmgn-em-fn t{S-Uv bq-\n-b≥ kw-bp‡ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ tam-t´m¿ sXm-gn-em-fnIƒ A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw XpS-ßp-∂p. hm-l-\ \n-Ip-Xn h¿[n-∏n-®v A-©p-h¿-j-sØ \n-IpXn H-cp-an-®-S-°-W-sa-∂ k¿°m¿ Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en-°pI, C≥-jp-d≥-kv {]n-ao-bw h¿[-\ H-gn-hm-°p-I, hm-l-\ sXmgn-em-fn t£-a-\n-[n ^-≠v Zp-cp]-tbm-Kw sN-øm-\p-≈ \o-°w D-t]-£n-°p-I, s]-t{Smƒ D¬∏-∂-ß-fp-sS hn-e-°-b-‰w X-Sbp-I F-∂o B-h-iy-ß-fp-∂-bn-

D-a-b-\-Ãq-cn Kp-−m A-{I-aw hÀ-[n-¡p-¶p

A-\-[n-Ir-X hnÂ-¸-\-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn

Fkv.-F≥. {SÃv `mc-hm-ln-Iƒ°v sIm√w Fkv.-F≥.-Un.]n. bq\n-b≥ \¬Inb kzoI-cW ktΩ-f-\-Øn¬ Fkv.-F≥.Un.]n. tbmKw P\-d¬ sk{I-´-dn- sh≈m-∏≈n \tS-i≥ kwkm-cn-°p-∂p

Npcp¡¯nÂ

]-≈n-ap-°v: F-kv.Un.]n.sF. sh-fn-®n-°m-e {_m-©v I-Ωn‰n ]m¿-´n ÿm-]-I-Zn-\w B-N-cn-®p. cm-hn-se ]-Xm-I D-b¿Øn. ssh-Io-´v A-`n-hm-Zy {]-I-S-\w, ]m-b-k hn-X-c-Ww F∂n-h kw-L-Sn-∏n-®p. a-fi-ew I-Ωn-‰n-bw-Kw kn-bm-Zv sh-fn®n-°m-e, {_m-©v sk-{I-´-dn D-ssh-kv, km-_n-Iv, Xp-lo-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In.

Ip-¶-¯q-cn ssh-Zyp-Xn-ap-S-¡w ]-Xn-hm-Ip-¶p; P-\w C-cp-«n im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂-Øq¿ Xm-eq-°n¬ ssh-Zyp-Xn-ap-S-°w ]-Xn-hm-Ip-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. hIp-∏v tem-Uv-sj-Un-Mv G¿-s∏Sp-Øn-bn-´p-s≠-¶n-epw F-√m-ka-b-ß-fn-epw ssh-Zyp-X-ap-S-°w t\-cn-Sp-I-bm-Wv. Im-e-h¿-j-Øn-\v ap-ºp Xs∂ F-√m-{]-[m-\ ÿ-e-ß-fnepw ssh-Zyp-X I-ºn-I-fp-sS apI-fn-te-°v Nm-™p-In-S-∂n-cp-∂ a-c-Nn-√-Iƒ sh-´n-am-‰n-sb-¶nepw C-t∏m-gpw C-Xn-s‚ t]-cp-]d-™m-Wv ssh-Zyp-X-ap-S-°w ]Xn-hm-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. Ip-∂-Øq¿ Xm-eq-°n-se imkv-Xmw-tIm-´, ssa-\m-K-∏-≈n, iq-c-\m-Sv sX-°v, iq-c-\m-Sv h-S°v, Ip-∂-Øq¿, kn-\n-am-]-d-ºv F-∂o-k-_v-Un-hn-j-\p- Io-gn-ep≈ F-√m-ta-J-e-I-fn-epw Iq-Sm-

Im¿ kw-L-Sn-®p Ip-gn-b-S-∏v \-SØn-sb-¶n-epw A-Xv ]q¿-Æ-ambn hn-P-bn-®n-√. B-ip-]-{Xn, hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃, hym-]m-c-˛-hy-hkm-b ÿm-]-\-߃ F-∂n-hn-Sß-fn-te-°v Dƒ-∏-sS {]-Xn-Zn-\w B-bn-c-°-W-°n-\v Bƒ-°m-cmWv Cu tdm-Un-eq-sS bm-{X-sNøp-∂-Xv. P-\-Øn-\v D-]-tbm-K{]-Z-am-b co-Xn-bn¬ bm-{X-sNøp-∂-Xn-\v ku-I-cy-sam-cp°m≥ A-[n-Im-cn h¿-§w X-ømdm-h-W-sa-∂ A-h-iy-Øn-emWv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ.

Ø-\w \-S-Øm≥ tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p.

Nm-¯-¶q-cn ]-c-s¡ tam-j-Ww: ]-Xn-\m-dv ]-h³ kzÀ-Ww I-hÀ-¶p Nm-Ø-∂q¿: D-fn-b-\m-Sv Fkv.F≥. tIm-f-Pn-\v k-ao-]w \nf-bn¬ Ip-™-ø-s‚ ho-´n-epw Dfn-b-\m-Sv K-h¨-sa‚ v kv-Iq-fn\v k-ao-]w Nn-Øn-c-bn¬ cm-tP{μ-s‚ ho-´n-ep-am-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. ao-\m-Sv am-S≥-Im-hn-\v k-ao-]-Øp-≈ a-s‰m-cp hn-´o¬ tam-j-W {i-a-hpw \-S-∂p. C-∂se ]p-e¿-s®-bm-Wv tam-j-Ww \-S-∂-sX-∂v I-cp-Xp-∂p. ]-Xn\m-d-c ]-h≥ -kz¿-Æm-`-c-W-amWv tam-„m-°ƒ H-‰ cm-{Xn sIm≠v I-h¿-∂-Xv.

sS _-kp-Iƒ k¿-Δo-kv C-s√¶n-epw Sq-dn-Ãv _-kp-Iƒ, Kymtc-Pv hm-l-\-߃, Hm-t´m, kvIq-´¿, kv-Iqƒ hm-l-\-߃ Dƒ∏-sS \q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\ß-fm-Wv C-Xn-se k-©-cn-°p∂-Xv. F-¶n-epw X-I¿-∂ Cu tdmUn-s‚ A-‰-Ip-‰ ]-Wn-Iƒ \-SØp-∂-Xn¬ A-[n-Ir-X¿ Im-´p∂ A-h-K-W-\-bn¬ {]-Xn-tj[n-°m≥ ap-Jy-[m-c cm-jv -{So-b {]-ÿm-\-߃ C-\n-bpw X-ømdm-bn-´n-√. Nn-e {]-tZ-i-ß-fn¬ \m-´p-

]T-t\m-]-I-c-W-§Ä hn-X-c-Ww

]-cn-Øn-Xn Zn-\w: \-« a-c-§Ä kw-c-£n-¡m³ ]-²-XnsIm-√w: ]-cn-ÿn-Xn Zn-\-Øn¬ Pn-√-bn¬ \-´ 1,47,000 hr-£-߃ ssP-h th-en sI-´n kw-c-£n°m≥ hn-]p-e-am-b ]-≤-Xn Xøm-dm-°n-b-Xm-bn Pn-√m-]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v F-kv P-b-taml≥ ]-d-™p. I-e-Œ-td-‰n¬ \-S-∂ A-htem-I-\-tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-ÿnXn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S∂ {]-h¿-Ø-\-߃ Pn-√-bn¬ h≥ hn-P-b-am-bn-cp-∂p-sh-∂v tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. im-kv-Xmw-tIm-´ X-Sm-I kwc-£-W-Xo-c-Øv \-So¬ D¬-k-

3

]p-Xn-b-Im-hv s\-©p-tcm-Km-ip-]-{Xn-þanÂ-am tdm-Uv XIÀ¶p: bm-{X Zp-cn-Xw

]cn-]mSn

N-h-d: i-¶-c-aw-K-ew Im-a≥-Ip-fß-c K-h. F¬.]n kv-Iq-fn¬ hm-b-\m-Zn-\-Øn¬ Ip-´n-sse{_-dn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. So-®¿ C≥-Nm¿-Pv F-kv e-X A-[y-£-X h-ln-® N-S-ßn¬ ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v h¿-Ko-kv Fw sIm-®p-]-d-ºn¬ Ip-´n sse{_-dn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-Δln-®p. tbm-K-Øn¬ H sI sjdo-^v, F-kv _o-\, Pn jo-e-Ipam-cn kw-km-cn-®p. hm-b-\m -Zn-\-tØm-S-\p-_‘n-®v kv-Iq-fn¬ ]n F≥ ]-Wn°¿- A-\p-kv-a-c-Ww \-S-∂p. hmb-\m-°p-dn-∏v X-øm-dm-°¬, Iznkv a¬-k-cw Xp-S-ßn-b-h Ip-´nIƒ-°m-bn \-S-Øn. cm-hn-se kvIqƒ A-kw-ªn-bn¬ hn-Zym-`ymk a-{¥n-bp-sS hm-b-\m Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ e-Lpte-J-Iƒ hm-bn-®p.

thiruvananthapuram/KLm

ho-Sp-Iƒ B-{I-an-°p-I-bpw `oI-cm-¥-co-£w kr-„n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. A-∂v \m-´p-Im¿ C-hsc ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn¬ G¬∏n-®n-cp-∂p. ap-ºpw C-tX kwLw \n-c-h-[n A-{I-a-߃ \-SØn-bp-≠v. Nn-e bq-Øv tIm¨{K-kv t\-Xm-°-fm-Wv C-h-sc kw-c-£n-°p-∂-sX-∂v B-t£]-ap-≠v.

t\-{X ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v \-S-¯n sIm- ´ n- b w:Fw.Fw.F≥.Fkv.F-kv. tIm-f-Pn-se \m-jW¬ k¿-ho-kv kv-Iow bq-\n-‰pw im-kv-Xmw-tIm-´ Fw.Sn.Fw. Fw. B-ip-]-{Xn-bpw tN¿-∂v ku-P-\y-am-bn t\-{X ]-cn-tim[-\ Iymw-]v \-S-Øn. {]n≥-kn∏¬ tUm.Kn-cn-Pm-Ip-am-cn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.

®m-Wv k-a-cw. C-Xn-s‚ `m-K-ambn I-cp-\m-K-∏-≈n F≥.F-kv aμn-c-Øn¬ tN¿-∂ Xm-eq-°p I¨-h≥-j≥ _n.Fw.F-kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn in-h-Pn kp-Z¿-i-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sh-fp-Ø-a-W¬ A-ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. Un ap-c-fo[-c≥-]n-≈, B¿ tkm-a≥-]n≈, hn Zn-hm-I-c≥, Fw F-kv ju-°-Øv, sI F-kv I-a-dp-±o≥ ap-kv-eym¿ kw-km-cn-®p. Pq-sse H-∂n-\v kw-bp-‡ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ N{I kv-Xw-`-\ kw-K-aw kw-L-Sn∏n-°pw. k-a-c-Øn-s‚ ap-t∂m-Sn-

bm-bn 24\v tPm-bn‚ v B¿.Sn.Hm^n-kn-te-°v am¿-®pw [¿-Wbpw \-S-Øpw.

Ip-Spw-_-kwKaw I-cp-\m-K-∏-≈n: X-g-h I-SØq¿ 2300-mw \-º¿ F≥.Fkv.F-kv. I-c-tbm-K-Øn-s‚ IpSpw-_-ta-f-bpw hm¿-jn-I-hpw Xm-eq-°v bq-Wn-b≥ {]-kn-U‚ v A-Uz. F≥.hn.A-ø-∏≥ ]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I-c-tbmKw {]-kn-U‚ v Pn.]-fl-\m-`-]n≈ A-[y-£-X h-ln-®p. cm-a-Irjv-W-]n-≈, e-fn-X-Ω, kp-tc{μ≥ ]n-≈, P-e-P kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kollam Edition 2014-06-23  
Thejas Epaper kollam Edition 2014-06-23  

Thejas Epaper kollam edition. 2014-06-23