Page 1

2 hntij§Ä

14 Pq¨ 2014 i\n

\Kcw/ \m«n³]pdw b-¯ow-Jm-\: k-ap-Zm-b-s¯ {]-Xn-¡q-«n-em-¡p-¶ \-S-]-Sn-bn \n-¶v ]n-´n-cn-b-W-sa-¶v t]m-]p-eÀ {^-−v

thiruvananthapuram/KLm

Øm\m-tcm-l-W N-S-§p-IÄ C-¶v sIm√w: ssh-kv-sa≥ C‚¿-\mj-\¬ ku-Øv sh-Ãv C-¥y do-Pn-b≥ tkmWn s‚ ÿm\mtcm-l-W N-S-ßp-Iƒ C-∂v ssh-Io´vv 5.30\v sIm√w _o-®nep≈ tdm´-dn I-Ωyq-\n-‰n lmfn¬ h-®v \-S-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\ج A-dn-bn®p. e-^v-‰\‚ v doPn-b-\¬ U-b-d-Œ¿ AUz. F≥ k-Xo-jv Ip-am-¿, Un-kv-{SnŒvv 4s‚ K-h¿-W¿ AUz. Pn tKm-]-Ip-am-¿, Un-kv-{SnŒv 5s‚ K-h¿-W¿ kn sI l-co-jv-Ip-am¿, Un-kv-{SnŒv 6s‚ K-h¿-W¿ F-kv tim-`-\-≥ F-∂n-h-cpsS ÿm\m-tcm-l-W N-S-ßp-I-fmWv C-∂v \-S-°p∂Xv. tkm¨ 2s‚ e-^v-‰\‚ v do-Pn-b-\¬ Ub-d-Œ¿ t\-Xm-Pn _n cm-tP-{μs‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sp∂ tbm-Kw ap≥ C-¥y Gcn-b {]knU‚ v ssh Fw cm-P≥-]Wn°¿ sF.F B‚ v F.Fkv (dn´:) D-Zv-LmS-\w sNøp-∂-XmWv. ap≥ do-Pn-b-\¬ U-b-d-Œ¿ ssh Fw tUm. sP in-hm-\-μ≥ \m-b-cmWv ÿm\m-tcml-Ww \-S-Øp-∂XmWv. do-Pn-b-\¬ U-b-d-Œ¿ tP°-_v a-Øm-bn \yq-kv se‰¿ {]-Imi-\w sN-øp-∂Xpw doPn-b-\¬ U-b-d-Œ¿ C-eŒvv sI ]n cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ hnhn-[ t£-a s{]m-P-Œp-I-fp-sS D-ZvLmS-\w \n¿-h-ln-°p-w. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ssh-kv-sa≥ t\-Xm-°fm-b t\Xm-Pn _n cm-tP-{μ≥, AUz. F≥ k-Xo-jv-Ip-am¿, AUz. Pn tKm-]-Ip-am¿, kn sI l-co-jvIp-am¿, F-kv tim-`-\≥ ]-s¶SpØp.

{]-hÀ-¯-I k-t½-f-\-w C-¶v N-h-d: {io-\m-cm-b-W [¿-Ω-thZn N-h-d bq-\n-b≥ {]-h¿-Ø-\ k-tΩ-f-\-hpw F-kv.Fkv.F¬.kn., π-kv-Sp hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p-≈ A-hm¿-Uv Zm-\hpw ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Whpw C-∂v \-S-°pw. [¿-Ω-th-Zn Aw-K-ß-fp-sS a-°-fn¬ an-I-® hn-P-bw ssI-h-cn-®-h¿-°v Ahm¿-Upw \n¿-[-\ hn-Zym¿-YnIƒ-°v ]T-t\m-]-I-c-W-ß-fpw \¬-Ipw. C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v h-en-bw sa-tΩm-dn-b¬ _n.Fkv. tIm-f-Pn¬ tN-cp-∂ k-tΩf-\-Øn¬ kw-L-S-\m kw-ÿm\ sN-b¿-am≥ tKm-Ip-ew tKm]m-e-≥ ]-s¶-Sp-°pw.

A-Zm-e-¯v \-S-¯n sIm-√w: tª-Uv am-^n-b-I-fp-sS \n-b-a-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-߃s°-Xn-tc kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \-S-∏m-°n h-cp-∂ Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c-bp-sS `m-K-am-bn sIm√w t]m-en-kv k-_v Un-hn-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ s]m-Xp-P-\- ]cm-Xn A-Zm-e-Øv \-S-Øn. sIm-√w F.kn.]n. sI em¬Pn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn-b A-Zm-e-Øn¬ sIm-√w dqd¬ t]m-en-kv Pn-√-bn¬ \n-∂pw ]-cm-Xn-°m¿ F-Øn. hn-\n-X, kp-\n¬-Ip-am¿, Aw-_n-I-Ip-amcn, _n-Po-hv, cm-tP-{μ≥, {]-k-∂Ip-am-cn, B-an-\, hn-t\m-Zv, \q-dp±o≥-Ip-™v, c-a-Wo-Ir-jv-W≥, sI ]n tPm-bn F-∂n-h¿ lm-Pcm-bn 13 ]-cm-Xn-Iƒ k-a¿-∏n-®p. A-Zm-e-Øn¬ e-`n-® ]-cm-XnIƒ Xp-S¿ \-S-]-Sn-°m-bn sIm√w kn-‰n-bn-se t\m-U¬ Hm-^nk-dm-b ss{Iw Un-‰m-®v-sa‚ v F.kn.]n. cm-[m-Ir-jv-W-]n-≈°v ssI-am-dn. dq-d¬ t]m-en-kv Pn-√-bn¬ \n-∂p-≈-h-cp-sS ]-cmXn-Iƒ dq-d¬ t]m-en-kv kq-{]≠n-\pw ssI-am-dn-. Cu A-Zm-eØn¬ kn.sF-am-cm-b kp-tc-jv hn \m-b¿,kn F¬ a-t\m-Pv N{μ≥, hn F-kv {]-Zo-]v Ip-am¿ kw-_-‘n-®p.

A-b-Øn¬: b-Øow-Jm-\ hnhm-Z-Øn-s‚ t]-cn¬ k-ap-Zm-bsØ {]-Xn-°q-´n-em-°p-∂ \-S-]Sn-bn¬ \n-∂v k¿-°m-cpw am-[ya-ß-fpw cm-{„o-b t\-Xm-°-fpw ]n≥-am-d-W-sa-∂v t]m-]p-e¿ {^-≠v kw-ÿm-\ k-an-Xn-bwKw F A-–p¬-k-Øm¿. tI-c-fsØ h¿-§o-b h¬-°-cp-sX-∂ {]-ta-b-Øn¬ t]m-]p-e¿ {^-≠v Pn-√m I-Ωn-‰n A-b-Øn-en¬ kwL-Sn-∏n-® ]u-c-kw-K-aw D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. D-Ø-tc-¥y-bn¬ \n-∂v Ip´n-Iƒ tI-c-f-Øn-se-Øn-b kml-N-cyw ]Tn-°-Ww. hn-i-∏-I‰m-\pw \-√ hn-Zym-`ym-k-hpw tXSn-bm-Wv Ip-´n-Iƒ tI-c-f-ØntI-c-f-sØ h¿-Kob- h¬-°-cn-°-cp-sX∂ {]-ta-b-Øn¬ t]m-]p-e¿ {^-≠v -Pn-√m I-Ωn-‰n se-Øn-b-Xv. F-∂m¬ C-hn-SpA-b-Øn-en¬ kw-L-Sn-∏n-® ]u-c-kw-K-aw kw-ÿm-\-k-an-Xn-bw-Kw F A-–p¬-k-Øm¿ sØ `-c-W-h¿-§-hpw H-cp ]-‰w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p am-[y-a-ß-fpw tN¿-∂v A-h-sc B-´n-∏m-bn-°p-I-bm-Wv sN-bv-XXv. G-Xv a-X-ÿ¿ \-S-Øp-∂ A\m-Ym-e-b-am-sW-¶n-epw A-h sIm-√w: sIm-dn-¥y≥-kv A-co- bm-Wv Ip-´n B-cm-[-I¿ h-sc ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-I-fp-≠v. ]-e- \n-b-aw ]m-en-®v th-Ww {]-h¿\-bn¬ Xm-c-߃ ssa-Xm-\-Øn- tem-I-I-∏n-s‚ B-th-i-Øn-em- X-c-Øn-ep-≈ U-b-tem-Kp-Iƒ d-ßn-b-tXm-sS Pn-√-bn-epw ^p-Sv- hp-∂-Xv. ^v-f-Iv-kn¬ F-gp-Xn F-Xn¿ Sot_mƒ D-¬-k-h-Øn-\v Xn-cn-sXPn-√-bn-se tdm-Up-I-fn-eq-sS ap-I-sf I-fn-bm-°p-tºm-gpw fn-™p. Pn-√-bp-sS hn-hn-[ ta-J- k-©-cn-®m¬ tem-I-I-∏v ^p-Sv- tem-Iw I-≠ ]-g-b I-fn-°m¿- sIm√w: hn⁄m-\ k-μm-bn-\n e-I-fn¬ bp-hm-°-fpw Ip-´n-I- t_mƒ kz-¥w \m-´n-em-Wv \-S- °pw ^v-sf-Iv-kn¬ C-Sw \¬-Ip- {K-Ÿ-im-e-bp-sS sse-t{_-dnfpw ap-Xn¿-∂-h-cp-a-S-°w Im¬- °p-∂-sX-∂ {]-Xo-Xn-bm-Wp- ∂p. b≥ B-bn-cp-∂ sI D-Øa-s‚ ]-¥v I-fn-bp-sS B-c-h-߃-°v b¿-Øp-∂-Xv. tem-I-I-∏n-se anPn-√-bn-se ]-e `m-K-ß-fn- N-c-a-hm¿-jn-Ihpw A-\p-kv-a-c]n-∂m-se-bm-Wv. F-√m ho-Sp-I- ∂pw Xm-c-ß-fp-sS ^v-f-Iv-kv epw {]m-P-Œ¿ kw-hn-[m-\w G¿- Whpw tIc-fm tÃ-‰v sse-{_-dn fn-epw B-_m-e-hr-≤w Sn.hn kv- t_m¿-Up-I-fpw Pn-√-bn-se hn- s∏-Sp-Øn B-th-i-Øn-an¿-∏n- Iu¨-kn¬ Aw-Kw ]n Kw-Km-[Io-\p-Iƒ-°v ap-∂n¬ D-d-°-sam- hn-[ `m-K-ß-fn¬ ÿm-]n-®n-´p- em-Wv I-fn Im-Wp-∂-Xv. {_- c≥-]n-≈ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. gn-®v ^p-Sv-t_mƒ e-l-cn-bn-em- ≠v. {_-ko-en-\pw A¿-P‚o-\- ko¬ A¿-P‚o-\ tP-gv-kn-Iƒ {K-Ÿ-im-em {]-knU‚ v k-XyWv. {Km-a-߃ ap-X¬ \m-´p-h-gn- °p-w B-cm-[-I¿ Iq-Sp-X-ep-≈- A-Wn-™m-Wv B-tLm-j {]- cm-P≥ A-[y-£-X h-ln-®p. II-fn-epw X-ß-fp-sS C-„-Xm-c-ß- t∏mƒ P¿-Ω-\n-sb-bpw kv-s]- I-S-\-ß-fn-epw I-fn-Im-Wp-∂-Xn- hn B-Zn-\m-Sv Xp-f-kn, tPym-Xnfp-sS ^v-f-Iv-kp-Iƒ D-b¿-Øn- bn-s\-bpw C-„-°m-cm-°m-\pw \pw B-cm-[-I¿ C-d-ßp-∂-Xv. jv-Ip-am¿, {]-Zo]v kw-km-cn-®p.

\m-Spw \-K-c-hpw tem-I-I-¸v ^p-Sv-t_mÄ e-l-cn-bnÂ

A-\p-kv-a-c-Ww

N-h-d: a¬-ky sXm-gn-em-fn-I-fpI-fp-am-bn A-º-e-∏p-g-bn¬ \n∂v sIm-√w hm-Sn-bn-te-°v h-cnI-bm-bn-cp-∂ an-\n-_-kv a-dn™v 29t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Kp-cpX-c-am-bn ]-cn-t°-‰ G-gv a¬-kysXm-gn-em-fn-I-sf B-e-∏p-g saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n®p. A-º-e-∏p-g, ]m-b¬-Ip-f-ßc, ]p-d-°m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b-cLp(59), kp-tZ-h≥(45), Pb≥(42), ar-Xyp-Rv-P-b≥(56), kp-tc-{μ≥(61), _m-e-N{μ≥(56), a-t\m-Pv(35) F-∂o a¬-ky-sXm-gn-em-fn-I-sf-bm-Wv B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ {]-th-in-∏n-®n-´p-≈-Xv. {]Zo-]v(48), ap-c-fo-[-c≥(59), a-t\ml-c≥(54), D-t]-{μ≥(58), cm-[mI-r-j-W≥(55), N-{μ≥(56), hn{I-a≥(59), cm-P(59), `m-kn(50), i-in-Ip-am¿(48), a-[p-kq-Z\≥(48), I-a-em-£≥(65), {]-k∂≥(30), ]p-jv-]-tZ-h≥(54), im-¥-Ip-am¿(48), s]m-∂∏≥(55), {io-Ip-´≥(44), iymw-

sIm√w: Pn√-bnse hnhn[ Xoc-tZ-i-tdm-Up-I-fpsS \n¿-amW˛\ho-I-cW {]h¿Ø-\߃°mbn 61.35 e£w cq] A\p-h-Zn®v `c-Wm-\p-aXn \¬In-b-Xmbn ^nj-dokva{¥n sI _m_p Adn-bn-®p. Ip∂-Øq¿ \ntbm-PI aWvU-

cm-Pv(25), tkm-a-cm-P≥(56), A\n¬-Ip-am¿(48), km-Pp(59), X¶-∏≥(59) F-∂n-h¿ sIm-√w Pn√m B-ip-]-{Xn-bn-ep-am-Wv. tZ-io-b-]m-X-bn¬ N-h-d ssS-‰m-\n-bw P-Mv-j-\v k-ao-]w C-∂-se cm-hn-se A-©n-\m-bncp-∂p kw-`-hw. A-]-I-S-Øn¬s]-´ sXm-gn-em-fn-I-sf-√mw Zn-hk-hpw C-tX an-\n-_-kn¬ hm-Snbn-¬ a¬-ky _-‘-\-Øn-\m-bn h-∂p-t]m-Ip-∂-h-cm-Wv. C-∂se A-]-I-S k-a-bw F-√m-h-cpw D-d-°-Øn-em-bn-cp-∂p. A-]-ISw \-S-∂-bp-S-s\ _-kn¬ \n∂pw D-b¿-∂ \n-e-hn-fn-tI-´v \m´p-Im-cpw N-h-d t]m-en-kpw ÿe-sØ-Øn hm-l-\-Øn¬ Ip-Spßn-In-S-∂-h-sc c-£-s∏-Sp-Øn. ssl-th t]m-en-kpw I-c-\mK-∏-≈n-bn¬ \n-s∂-Øn-b ^b¿-t^m-gv-kpw tN¿-∂v c-£m-{]h¿-Ø-\w \-S-Øn ^u-t≠j≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn®p. C-hn-sS \n-∂p-w ]-cn-t°-‰-hsc sIm-√w Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnte-°v sIm-≠p-t]m-bn. A]I-S-Øn¬-s∏-´ an-\n_kv

`-c-W-¯n-te-än-b-hÀ-¡v em-`w sIm-¿m³ tam-Un A-h-k-c-ap-−m-¡p-¶p: tIm-Sn-tb-cn sIm-√w: `-c-W-Øn-te-dm≥ klm-bn-®-h-sc Np-cp-ßn-b \m-fpIƒ-°p-≈n¬ X-s∂ em-`w sImøm≥ {]m-]v-X-cm-°p-I-bm-Wv \tc-{μ-tam-Un k¿-°m-sc-∂v kn.]n.Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jvW≥ ]-d-™p. Hmƒ tI-c-fm Hm-t´m I¨kƒ-´‚ v h¿-t°-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥(kn.sF.Sn.bp.) kwÿm-\ k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

C-¥y-bn¬ tIm¿-]-td-‰v h¬-°c-Ww Xz-cn-X-s∏-Sp-Øm≥ G-Im[n-]-Xn-bm-b `-c-Wm-[n-Im-cn thW-sa-∂ I-s≠-Ø-em-Wv tamUn-°p th-≠n 10,000 tIm-Sn-tbmfw cq-] sN-e-hn-Sm≥ Ip-Ø-I-Isf t{]-cn-∏n-®-Xv. tam-Un `-c-W-Øn-te-dn \m-fpIƒ-°p-≈n¬ Hm-l-cn-°-tºm-fØn-ep-≠m-b Ip-Xn-®p-Nm-´w tIm¿-]-td-‰p-Iƒ-°v ap-S-°p-apX-epw em-`-hpw Xn-cn-sI \¬-In. F-√m ta-J-e-bn-epw hn-tZ-i \n-

t£-]w Iq-Sn h-cp-∂-tXm-sS cmPy-Øn-s‚ \n-e-\n¬-∏m-sI A]-I-S-Øn-em-hpw. tI-c-f-Øn-se bp.Un.F-^v. k¿-°m¿ J-P-\m-hv Im-en-bm°n F-√m ta-J-e-I-sf-bpw ap-cSn-∏n-°p-∂p. s]≥-j-\pw a-‰v B\p-Iq-ey-ß-fpw \n¿-Ø-em-°n Po-h-\-°m-sc sX-cp-hn-en-d-°m\m-Wv {i-an-°p-∂-Xv. A-[n-I \nIp-Xn G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xn-eq-sS hm-l-\ c-Pn-kv-t{S-j≥ Dƒ-∏-sSbp-≈-h A-\y-kw-ÿm-\-ß-fn-

te-°v am-‰n sIm-≠v t]m-hp-Ibm-Wv. Cu ta-J-e-bn¬ Po-hn°p-∂ B-bn-c-°-W-°n-\v IpSpw-_-ß-sf \n-cm-ew-_-cm-°p∂-Xm-Wv C-Ø-cw \-S-]-Sn-Iƒ. H-cp hy-h-km-b-Øn¬ H-cp sXmgn-em-fn kw-L-S-\-sb-∂-Xv sXmgn-em-fn-I-fp-sS A-h-Im-i kw-c£-W-Øn-\v I-cp-Øv ]-I-cp-sa∂pw tIm-Sn-tb-cn ]-d-™p. Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v tKm-]n-\m-Yv A-[y-£X h-ln-®p.

Xnc-s°m-gn-™ \o≠-I-c lm¿_¿

sIm-√w: sI.Fw.ssh.F-^v. I-Ωn-‰n \n¿-t±-i-ß-fpw \¬kw-ÿm-\ k-an-Xn kw-L-Sn-∏n- Ipw. C-e-hp-]m-ew jw-kp-±o≥ a°p-∂ l-÷v ]T-\ Iymw-]v 17 ∂m-\n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ \sh-™m-d-aq-Sv dm-kv Hm-Un-t‰m-dn- S-°p-∂ bm-{X-b-b-∏p k-tΩ-fb-Øn¬ \-S-°pw. l-÷v, Dw-d \w l-k≥ _-k-cn au-e-hn D-ZvH-cp k-a-{K ]T-\w F-∂ hn-j- Lm-S-\w sN-øpw. A-_p¬ ^nb-Øn¬ sI _n- ^-Ø-lp-±o≥ Zm D-ssh-kv au-e-hn {]-`m-j-Wau-e-hn ]-≈p-cp-Øn-bpw a-Zo-\- hpw- ap-Øp-t°m-b X-߃ {]m¿bn-te-°p-≈ ]m-X F-∂ hn-j- Y-\-bpw \-S-Øpw. l-÷v I-Ωnb-Øn¬ Im-cm-fn C sI kp- ‰n ap-tJ-\ l-÷n-\v t]m-Ip-∂sse-am≥ Zm-cn-an-bpw ¢m-kp-I-ƒ h-cpw h-cpw h¿-j-ß-fn¬ l÷n-\v t]m-Im≥ D-t±-in-°p-∂\-bn-°pw. cm-hn-se 9.30\v ssh k-^o¿- h-cpw Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°-WJm≥ a-∂m-\n-bp-sS A-[y-£-X- sa-∂v P-\-d¬ sk-{I-´-dn I-S-bvbn¬ sI.F-^v. ap-l-Ω-Zv A-kv- °¬ Pp-ss\-Zv hm¿-Øm-°p-dpew au-e-hn Iymw-]n-s‚ D-Zv-Lm- ∏n¬ A-dn-bn-®p. Iymw-]v kw-_hn-h-c-߃-°v S-\w \n¿-Δ-ln-°pw. tUm. A- ‘-am-b –p¬ K-^m¿ sa-Un-°¬ ssK- 9447300253 F-∂ º-cn¬ _-‘≠v. \n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Øp- U≥-kpw ap-l-Ω-Zv dm-^n l-÷v s∏-Smw. ∂-Xv ap-X¬ A-h-km-\n-°p-∂Xp h-sc i-‡n-Ip-f-ß-c, \o-≠I-c, X-¶-t»-cn, hm-Sn, aq-Xm-°-c `m-K-ß-fn-¬ t]m-en-kv ]n-°-‰nMpw G¿-s∏-Sp-Øpw. t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\-Øn-\v apt∂m-Sn-bm-bn I-S-en¬ \n-∂pw h-cp-∂ t_m-´p-Iƒ Im-b-en¬ t{Sm-fn-Mv \-S-Øm≥ A-\p-h-Zn°n-√. C≥-t_m¿-Uv bm-\-߃-°p Uo-k¬ \¬-Ip-∂ a¬-ky-s^Un-s‚ i-‡n-Ip-f-ß-c-bn-sebpw \o-≠-I-c-bn-se-bpw _-¶pIƒ {]-h¿-Øn-°pw. lm¿-_-dp-I-fn¬ t]m-en-kv ]n-°-‰p-Iƒ G¿-s∏-Sp-Øpw. Ago-°¬ lm¿-_-dn-epw t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\-Øn-\p-≈ kw-hn-[m\w G¿-s∏-Sp-Øpw. t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\ Im-e-bf-hn¬ ku-P-\y td-j≥ A-\p- Cchn-]p-cw I-°m-tØm-∏v `mK-Øv I-S-em-{I-aW-sØ Xp-S¿-∂v sX-ßp-Iƒ I-S-]p-gIn-b \n-e-bn¬ h-Zn-°pw.

C-¶v AÀ-[-cm-{Xn ap-XÂ t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øp∂-Xv. A-\y kw-ÿm-\ t_m-´pIƒ-°v t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\-Øn\v ap-ºm-bn sIm-√w Xo-cw hn-SW-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ B-h-iys∏-´n-cp-∂p. kw-ÿm-\-Øv a¬-ky _‘-\w \-S-Øp-∂ t_m-´p-I-fn¬ Iq-Sp-X-epw i-‡n-Ip-f-ß-c, \o≠-I-c Xp-d-ap-J-ß-f-n¬ \n-∂mWv a¬-ky _-‘-\-Øn-\m-bn t]m-Ip-∂-Xv. t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[\-sØ Xp-S¿-∂v I-S-en-te-bpw Im-b-en-te-bpw Xo-c-ß-fn-tebpw k-am-[m-\-]-c-am-b A-¥-co£w \n-e-\n¿-Øm≥ i-‡-am-b kw-hn-[m-\-ß-fm-Wv ^n-j-do-kv A-[n-Ir-X-cpw t]m-en-kpw assd≥ F≥-t^m-gv-kv-sa‚pw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. 24 a-Wn-°q-dpw ko sd-kv-Iyq kv-Izm-Up-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\-ap≠m-hpw. C-Xn-\m-bn B-h-iy-amb t_m-´p-Iƒ \n-tbm-Kn-®n-´p-

cn-{Zyw t]-dp-∂ H-cp X-e-ap-d-sb C-hn-sS sIm-≠p-h-∂v A-∂w sIm-Sp-Ø-Xm-tWm k-ap-Zm-bw sN-bv-X sX-s‰-∂pw A-t±-lw ]d-™p. b-Øow-Jm-\ hn-j-bØn¬ k-ap-Zm-bw H-‰-s°-´m-b \n-e sIm-≈-W-sa-∂pw k-ap-Zmb-Øn-s\-Xn-cm-b {]-h¿-Ø-\ß-sf t\-cn-S-W-sa-∂pw _m•q¿ sk≥-{S¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv No-^v C-amw A-^v-k¬ Jm-knan ]-d-™p. A-\m-Y-sc kw-c-£n-t°-≠Xv ap-kv-enw-I-fp-sS _m-[y-X-bmsW-∂v C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv kzmen-lv au-e-hn ]-d-™p. A-\m-Ysc C-hn-sS \n-∂v B-´n-tbm-Sn-®h¿ a-dp-]-Sn ]-d-tb-≠n-h-cpw. k¿-°m¿ {Km≥-Up-Iƒ e-`n-°p-∂Xn-\v ap-ºv X-s∂ b-Øow-Jm-\Iƒ B-cw-`n-®- k-ap-Zm-b-am-Wv ap-kv -enw k-ap-Zm-b-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. Hm-tcm Im-e-L´-Øn-epw ap-kv -enw-I-sf H-Xp-

°m≥ Hm-tcm \n-b-a-߃ sIm≠p-h-cp-I-bm-sW-∂pw C-Xn-\v D-Zm-l-c-W-am-Wv bp.F.]n.F. F-∂ I-cn-\n-b-a-sa-∂pw sI.Fw.ssh.F-^v. kw-ÿm-\ J-Pm-©n \-hm-kv a-∂m-\n ]-d™p. D-Ø-cm-hm-Zn-Xz-s∏-´ ÿm-\ß-fn-en-cp-∂v a-\p-jy-°-S-Øv t]m-se-bp-≈ B-tcm-]-W-߃ c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-∂-bn-°p∂-Xv i-cn-b-s√-∂v F-kv.Fkv.F-^v. Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-Kw A≥-k¿ C-f-º-≈q¿ ]d-™p. k-ap-Zm-bw hn-Nm-cn-®m¬ tI-c-f-Øn¬ G-Xv a-fi-eØn¬ a¬-k-cn-®m-epw hn-P-bn°m≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ h-cpsa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. t]m]p-e¿ {^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v kn-≤o-Jv a-ø-Øpw-I-c A-[y-£X h-ln-®p. sP A-kv-ew I-≠®n-d-, Imw-]-kv {^-≠v Pn-√m {]kn-U‚ v d-Du-^v, A-b-Øn¬ dnbm-kv kw-km-cn-®p.

PnÃ-bnse Xoc-tZi tdmUpI-fpsS \ho-I-cW-¯n\v 61 e£w: a{´n sI _m_p

aÂ-kys¯m-gn-em-fn-I-fp-am-bn h-¶ an-\n-_-kv a-dn-ªv 29 t]À-¡v ]-cn-¡v

l-Öv ]T-\ Iymw-]v 17\v

sIm-√w: t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w C-∂v A¿-[-cm-{Xn ap-X¬ B-cw`n-°pw. Pq-sse 31 h-sc-bm-Wv \n-tcm-[-\w. \n-tcm-[-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \o-≠-I-c ]m-e-Øn\p Xm-sg C-∂v cm-{Xn 12\v N-ße _-‘n-°pw. 1988¬ G-¿-s∏-Sp-Øn-b 47 Znh-kw \o-≠p-\n-¬-°p-∂ t{Sm-fnMv Im-ew k-am-[m-\-]-c-am-bn ]q¿-Øn-I-cn-°-\m-Wv k¿-°m¿ {i-an-°p-∂-Xv. C-Xn-\m-bp-≈ Adn-bn-∏p-Iƒ _-‘-s∏-´-h¿ \¬In I-gn-™p. I-gn-™ Zn-h-kw X-s∂ \n-c-h-[n t_m-´p-Iƒ tSmfn-Mv A-h-km-\n-∏n-®p I-gn-™p. A-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-√m t_m´p-I-fpw \o-≠-I-c ]m-e-Øn-\v In-g-°p h-iw A-Sp-∏n-®p. kw-ÿm-\-Øv a¬-ky _‘-\w \-S-Øn h-cp-∂ 3000¬-∏cw t_m-´p-S-a-Iƒ-°v C-\n-bp-≈ Zn-h-k-߃ hn-{i-a th-f-I-fmWv. Cu k-a-b-Øm-Wv t_m-´n-

Øn-°m≥. b-Øow-Jm-\ \-SØn-∏n¬ G-sX-¶n-epw ]m-fn-®Iƒ D-≠m-bm¬ A-Xv Xn-cp-Øn∏n-°p-∂-Xn-\v ]-I-cw k-ap-Zm-bsØ A-S-®m-t£-]n-°p-∂-Xv icn-b-√. C-hn-sS \n-∂v a-S-°n Ab-® Ip-´n-Iƒ \m-´n¬ G-Xv Ah-ÿ-bn¬ Po-hn-°p-∂p-sh-∂v A-t\z-jn-t°-≠ _m-[y-X IqSn k¿-°m-cn-\pw am-[y-a-߃°pw D-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d™p. ap-kv -enw k-ap-Zm-b-sØ {]Xn-tcm-[-Øn-em-°m≥ B-kq{Xn-X {i-a-߃ \-S-°p-∂-Xm-bn ]-cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn-b Fkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ D-]m[y-£≥ ap-hm-‰p-]p-g A-jv-d-^v au-e-hn ]-d-™p. h¿-§o-b at\m-`m-h-tØm-sS-bm-Wv kwÿm-\-sØ B-`y-¥-c a-{¥n {]h¿-Øn-°p-∂-Xv. `-c-W-Iq-S-Øns‚ h¿-§o-b-X `m-hn-bn¬ h-enb Zp-c-¥w h-cp-Øn-h-bv-°pw. Zm-

e-Ønse apt°-\n-°c tXmSn\v IpdpsI ]mew \n¿an-°phm≥ ]Øp e£w cq] A\p-hZn-®p. aø-\mSv ]©m-b-Ønse almfl kv-Iqƒ˛]m{X-°-S PMvv-j≥ (22 e£w cq]), Icp\m-K-∏≈n ap\n-kn-∏m-en-‰n-bnse 29˛mw Unhn-j-\nse Xp∏-

t»cn PMvj≥ ˛ Xg-h-b¬ tdmUv(17.85 e£w cq]), Ipeti-Jcw tImbn-°-teØv PMvj-≥˛ssa{Xn PMvj≥ tdm-Uv (11.50 e£w cq]) F∂o tdmUp-Iƒ°mWv XpI A\ph-Zn-®n-cn-°p-∂-sX∂v a-{¥n Adn-bn-®p.

sI.F-kv.Fkv.sF.F. hy-h-km-bn kw-K-aw \msf sIm√w: tI-cf - kwÿm-\ sNdpIn-S hy-hkm-b A-tkm-kntb- j≥(sI.F-kv .F- k.v-sF.F.) kwÿm-\ hy-hkm-b hmWn-Py h-Ip-∏n-s‚bpw Im\-dm _m-¶n-t‚bpw k-l-I-c-WtØm-sS hy-hk - m-bn kwK-aw \S-Øp-∂p. \msf cm-hn-se 10 apX¬ ssh-Io-´v Bdv h-sc F-dWm-Ip-fw I-S-h-{¥-bn-ep-≈ cmPo-hv Km-‘n C≥-tUm¿ kv-t‰Un-b-Øn¬ sh-®v tI-c-f-Ønse sN-dpIn-S hy-h-km-b-n-I-fpsS kwK-aw \-S-Øp-∂-sX-∂v sI-.F-kv-.F-k.vsF.-F Pn√m `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn®p. Imk¿tKm-Uv ap-X¬ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw h-sc-bp-≈ Pn√-I-fn¬ \n-∂pw ap-hm-bn-c-tØm-fw sN-dpIn-S hyhkm-b {]-Xn-\n-[n-Iƒ kw-K-aØn¬ ]-s¶-Sp-°p-w. kw-K-aØns‚ D-Zv-LmS-\w hy-hkm-b h-Ip-∏p a{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n \n¿-h-ln-°pw. {]-^. sI hn tXm-a-kv, _n.sP.]n kwÿm-\ {]-kn-U‚ v hn ap-cf - o[c≥, hy-hkm-b {]n≥-kn-∏¬ sk-{I´-dn ]n F-®v Ip-cy≥ sF.]n.Fkv, hy-hkm-b hmWn-Py U-bd - Œ - ¿ ]n Fw {^m≥-

knkv sF.F.F-kv, Im\-dm _m-¶v sN-b¿-am≥ B‚ v am-t\Pn-Mv U-b-d-Œ¿ B¿ sI Zpss_-, Fw-.F-k.vFw.-C. U-h-e]v-sa‚ v C≥-Ãn-‰yq-´v U-b-d-Œ¿ k-hy km-®n ]-Wn-°t- icn, ap≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v hn sI kn aΩ-Zv tIm-b, sI˛_n-]v kn.C.H hn cm-P-tKm-]m¬ kwkm-cn°pw. 12 ap-X¬ \-S-°p-∂ [-\-Im-cyhpw \n-Ip-Xn-bpw F∂ hn-jb-sØ kw-_-‘n-®p≈ sk-an-\m¿ [-\-Im-cy a{¥n sI Fw am-Wn D-Zv-LmS-\w sNøpw. ssh-Io´v 4.30\v \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩf-\w B-`y-¥-c h-Ip-∏v a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe D-Zv-LmS-\w sN-øpw. tUm.tXmakv sFk-Iv Fw.F¬.F, sIm-®n≥ tIm¿-]td-j≥ ta-b¿ tSm-Wn NnΩ-Wn kw-km-cn-°pw. \m-ev sk-£\nepw kwÿm-\ {]-kn-U‚ v sI ]n cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ A-[y£-X h-ln-°p-w. hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ {]-kn-U‚ v h-lm_v F, ssh-kv {]-knU‚ v c-hn F-kv , sk-{I-´-dn F-kv C-Iv_m¬ , tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn F≥ sI N{μ-t_m-kv , Fw P-hl¿, _n-Pp _-jo¿ ]-s¶-SpØp.

{In-bm-ß-I _p-²na-g-s¡-Sp-Xn-: Zpcn-Xm-izm-kw I-k-\ ]-cn-io-e-\w F-¯n-¡-W-sa-¶v F-kv.Un.]n.sF. hnsIm-√w: sk‚¿ t^m¿ ^n-knsIm-√w: a-g-s°-Sp-Xn-bn¬ Bizm-kw F-Øn-°p-hm≥ {]-h¿Ø-I¿ cw-K-Øn-d-ß-W-sa-∂v Pn-√m {]-kn-U‚ v P-eo¬ I-S-bv°¬ ]-d-™p. a-g-°m-e tcm-K߃ ]-S¿-∂v ]n-Sn-°p-tºm-gpw k¿-°m¿ D-W¿-∂v {]-h¿-Øn°p-∂n-√. F-en-∏-\n-bpw U-¶n-∏\n-bpw h¿-[n-®p h-cp-∂ C-Ø-cw km-l-N-cy-Øn¬ Hm-S-Iƒ hrØn-bm-°n-bpw s]m-Xp ÿ-eß-fn-se am-en-\y-߃ \o-°w sN-bv-Xpw In-W-dp-I-fn¬ ªo-®nMv ]u-U¿ X-fn-®pw tk-h-\ cwK-Øv C-d-ßp-∂-tXm-sSm-∏w Zp-

cn-Xw A-\p-`-hn-°p-∂-h¿-°v B- Iv-kv B‚ v {Sm≥-kv-^¿-ta-jizm-kw ]-I-cp-I-bpw sN-ø-W- \¬ te-Wn-Mn-s‚ B-`n-ap-Jysa-∂v A-t±-lw A-dn-bn-®p. Øn¬ {In-bm-fl-I _p-≤n-hn-Ik-\ ]-cn-io-e-\w C-∂v \-S°pw. ssh-Io-´v aq-∂v ap-X¬ Bim-kv-Xmw-tIm-´: Xm-eq-°n-s‚ dp-h-sc I-t®-cn Sn Un \-K¿ 135 hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-ep-≈ kv- D-j-kn-em-Wv ]-cn-io-e-\ ]-cnIqƒ, tIm-f-Pv, tlm-kv-‰-ep-Iƒ ]m-Sn \-S-°p-∂-Xv. kzm-an Ku-coF-∂n-h-bp-sS ]-cn-k-c-ß-fn¬ im-\-μ Xo¿-∞-]m-Z¿ D-Zv-Lm-S\-S-°p-∂ e-l-cn- h-kv-Xp-°-fp- \w sN-øpw. tUm. B¿ tk-XpsS hn¬-∏-\ ]-cn-tim-[n-°m-\pw am-[-h≥ ]-cn-io-e-\-Øn-\v t\\-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-\pw ÿn-cw Xr-Xzw \¬-Ipw. B¿ cm-P-tamkw-hn-[m-\w th-W-sa-∂v e-l- l-\≥, tam-´n-th-j≥ s{S-bn-\¿ cn hn-cp-≤ k-an-Xn B-h-iy-s∏- Ko-Xp-tKm-]m¬ ]-s¶-Sp-°pw. ´p. t^m¨: 08590875035.

\-S-]-Sn th-Ww

A-[ym-]n-I-bp-sS sIm-e-]mXIw: sX-fn-sh-Sp-¸v \-S-¯n I-cp-\m-K-∏-≈n: bp.]n.Pn. kvIqƒ A-[ym-]n-I-bm-b tIm-gnt°m-Sv ]p-Xp-ho-´n¬ kzm-lm tZhn(42)sb {Iq-ca - m-bn sIm-e sNbvX - A-[ym-]n-Ib - p-sS `¿-Øm-hv tKm-]I - p-am-dn-s\(46) ]-Xn-bp-sS ho-´n¬ sIm-≠v h-∂v sX-fn-shSp-∏v \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se 11\v k-_v P-bn-en¬ \n-∂pw {]Xn-sb I-cp-\m-K-∏-≈n tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n. tIm-S-Xn-bn¬ {]-Xn-bp-sS sam-gn-bpw a-‰v \-S-]Sn-bpw I-gn-™v aq-t∂m-sS- I-cp\m-K-∏-≈n t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn¬ hn-´p. h≥ t]m-en-kv km∂n-[y-Øn¬ {]-Xn-sb tIm-S-Xn°v ]p-d-tØ-°v sIm-≠p-h-cp-∂Xn-\n-sS Xm-eq-°v Hm-^n-kn-\v ap∂n¬ Un.ssh.F-^v.sF. {]h¿-Ø-I¿ {]-Xn-sb X-S-™p. t]m-en-kv Un.ssh. F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I-sc \o-°n-b ti-jam-Wv {]-Xn-bp-am-bn t]m-en-kv kvt- ‰-j\ - n-te-°v t]m-bX - v. kn.sF., F-kv.sF. F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \q-tdm-fw t]m-en-kn-s‚ A-I-º-Sn-tbm-sS ho-´n¬ sIm-≠p-h-∂p. ho-´n-\p≈n¬ sIm-e sN-bv-X A-Sp-°-f`m-Kw, A-[ym-]n-I-sb h-en-®n-g®p sIm-≠p t]m-b Ip-fn-ap-dn Dƒ-∏-sS ap-gp-h≥ `m-K-ß-fn-epw {]-Xn ]-d-™-X-\p-k-cn-®v kq£va - ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n. A-Sp°-f-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ c-‡w Im¿-s]-‰v sIm-≠v a-d-®v \o-°w sN-bv-X Im¿-s]-‰v a-‰v sXm-≠n km-[\ - ß - f - pw {]-Xn Im-Wn-®X - -

tKm-]-Ip-am-dn-s\ ho-´n¬ sX-fn-sh-Sp-∏n-s\-Øn-®-t∏mƒ \p-k-cn-®v t]m-en-kv F-Sp-Øp sIm-≠v t]m-bn. A-[ym-]n-I-sb A-Sn-°m≥ D-]-tbm-Kn-® Ip-Sn¬, h-kv-{Xw, {]-Xn-bp-am-bn A-hnln-X _-‘-ap-≠m-bn-cp-∂ H-cp A-[ym-]n-I-bp-sS I-Sw Xo¿-°p∂-Xn-\v ]-Ww A-S-® c-ko-Xv Dƒ-∏-sS sXm-≠n ap-X-em-bn t]m-en-kv F-Sp-Øp. {]-Xn-sb tIm-gn-t°m-Sv ho´n¬ sIm-≠p h-cp-sa-∂ hn-h-cw A-dn-™-tXm-sS {]-tZ-i-hm-knIƒ ho-Sn-\v Np-‰pw X-Sn-®v Iq-Sn. h≥ t]m-en-kv kw-L-ap-≠m-bn-

cp-s∂-¶n-epw {]-Xn-sb sIm-≠p h-∂ hm-l-\-Øn¬ \n-∂pw ]p-dtØ-°v C-d-°n-b-tXm-sS ho-´-Ωam¿ {]-Xn-°v t\-sc sN-cp-t∏-dv \-SØ - n. H-cp a-Wn-°q¿ t\-cw {]Xn-sb ho-´n-\p-≈n¬ sX-fn-sh-Sp∏v \-S-Øn-b ti-j-am-Wv {]-Xnsb I-cp-\m-K-∏-≈n-bn-te-°v sIm-≠p t]m-b-Xv. I-cp-\m-K-∏≈n kn.sF. hn-Zym-[-c-≥, Fkv.sF. P-Ãn≥ tPm¨ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv {]-Xnsb ho-´n¬ sIm-≠v h-∂v sX-fnsh-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv.


{]mtZ-inIw ss]-¸v s]m-«n ip-²-P-ew- ]m-gm-hp-¶p A-Zm-e-¯v:

14 Pq¨ 2014 i\n

thiruvananthapuram/KLm EAST

]cn-]mSn sIm√w \m-Wn tlm´¬: h-kv-{X-ta-f˛cm-hn-se 10.00

Adnbn-¸pIÄ

tI-kv hÀ-¡À, eo-KÂ A-\-en-Ìv \nba\w sIm-√w: kw-ÿm-\ _m-em-hIm-i kw-c-£-W I-Ωn-j-\n¬ ssew-Kn-I Ip-‰-Ir-Xy-ß-fn¬ \n-∂v Ip-´n-I-sf kw-c-£n-°p∂ \n-b-aw \-S-∏n-em-°p-∂-Xv \n-co-£n-°p-∂ sk-√n-te-°v (t]m-Iv-tkm sk¬) aq-∂v tIkv h¿-°¿-am-sc-bpw- -H-cp- -eoK¬ A-\-en-Ãn-t\-bpw I-cm-d-Snÿm-\-Øn¬ H-cp h¿-j-tØ°v \n-b-an-°pw. A-t]-£-I¿ tI-c-f-Øn-ep-S-\o-fw bm-{X-sNøm≥ k-∂-≤-cm-bn-cn-°-Ww. ae-bm-f-Øn-epw Cw-•o-jn-ep-ap≈ `m-jm-{]m-ho-Wyw A-\n-hmcyw. Ip-´n-I-fp-sS ta-J-e-I-fn¬ H-cp h¿-j-sa-¶n-epw {]-hr-Øn]-cn-N-b-ap-≈-h¿-°v ap≥-K-W\. tI-kv h¿-°-dn-\v th-≠ tbm-Ky-X ˛ tkm-jy¬ h¿-°ntem tkm-tjym-f-Pn-bn-tem Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-em-im-ebn¬ \n-∂p-≈ _n-cp-Zm-\-¥-c_n-cp-Zw, Iw-]yq-´¿ B-πn-t°j-\n¬ A-Sn-ÿm-\-]-cn-N-bw. eo-K¬ A-\-en-Ãn-\v th-≠ tbm-Ky-X ˛ \n-b-a-_n-cp-Zw, A©p-h¿-j-sa-¶n-epw \n-b-a-cw-KØp-≈ {]-hr-Øn-]-cn-N-bw, Iw]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\w. tbm-KyX-I-fp-sS-bpw {]-hr-Øn-]-cn-Nb-Øn-s‚-bpw ap-Jm-ap-J-Øns‚-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bncn-°pw \n-b-a-\w. A-t]-£Iƒ 20\p-ap≥-]m-bn sk-{I-´-dn, tI-c-f kw-ÿm-\ _m-em-h-Imi kw-c-£-W I-Ωo-j≥, hm≥ tdm-kv P-Mv-j≥, tI-c-f bq-\n-th-gv-kn-‰n ]n.H., Xn-cp-h-\¥-]p-cw ˛ 34 F-∂ hn-em-kØn¬ e-`n-°-Ww.

hm-¡v C³ CâÀ-hyq

sIm-√w: B≥-t{Sm-bn-Uv samss_¬ sS-Iv-t\m-f-Pn ta-J-ebn¬ ]-cn-io-e-\-Øn-\v 22 \pw 26 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈- ]´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´h¿-°v A-h-k-cw. F≥-Pn-\o-bdn-Mv/Un-tπm-a/F-sX-¶n-epw hn-j-b-Øn¬ _n-cp-Zw C-h-bnte-sX-¶n-epw P-bn-®-h-cm-bn-cn°-Ww. F≥-Pn-\o-b-dn-M tIm-gvkv ]q¿-Øo-I-cn-®-h¿-°pw ]s¶-Sp-°mw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ www.cybersri.org F-∂ sh_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. Xm¬-]c-y-ap-≈-h¿ hn-Z-ym-`-ym-k tbm-Ky-X, h-b-kv, Pm-Xn F-∂n-h sXfn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Ifpw A-h-bp-sS km-£y-s∏-SpØn-b i-cn-∏-I¿-∏pw k-ln-Xw Pq¨ 28 cm-hn-se 9.30 \v ssk_¿-{io, kn-˛-Un-‰v, Sn kn˛26/847, {]-Im-iv, hn B¿ F-˛Un7, hn-a¨-kv tIm-f-Pv tdmUv, ssX-°m-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]pcw-˛695014 Hm-^n-kn¬ C‚¿hyq-hn-\v F-Ø-Ww. ]-s¶-Sp°p-∂-h¿-°v bm-{Xm-∏-Sn e-`n°pw.

A-t]-£ £-Wn-¨p

sIm-√w: kw-ÿm-\ ]-cn-h¿Øn-X- ss{I-kv-X-h ip-]m¿-inX hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ e-£-y-hn-`m-K-Øn¬-s∏-´h¿-°m-bn \¬-In h-cp-∂ hn-Zym-`-ym-k t{]m¬-km-l-\ kΩm-\-Øn-\v am¿-®v 2014 \v Fkv.F-kv.F¬.kn/π-kv Sq As√-¶n¬ X-Øp-ey ]-co-£-Iƒ ]m-km-b hn-Z-ym¿-Yn-I-fn¬ \n∂pw A-t]-£ £-Wn-®p. ^Ãv ¢m-kv/Un-Ãn-Mv-j≥ A-s√¶n¬ X-Øp-e-y-am-b t{K-Uv t\Sn-b e-£y-hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ hn-Z-ym¿-Yn-I-ƒ-°m-Wv A¿-lX. A-t]-£ t^m-d-߃ A£-b tI-{μ-߃ h-gn A-©v cq-] \n-c-°n¬ e-`n-°pw. ]q-cn∏n-® A-t]-£-Iƒ F-kv.Fkv.F¬.kn. _p-°n-se h-bkv, Pm-Xn sX-fn-bn-°p-∂ t]-Pns‚-bpw F-kv.Fkv.F¬.kn./π-kv Sq am¿-°v en-Ãv/t{K-Uv F-∂n-h K-k-‰-Uv D-tZ-ym-K-ÿ¿/sl-Uv-amÿ/{]n≥-kn-∏mƒ km-£-y-s∏Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Iƒ, kz-¥w ta¬-hn-em-kw F-gp-Xn A-©v cq-] Ãm-ºv ]-Xn-® I-h¿ k-lnXw Pq-sse 10 \v ap-ºm-bn do-Pnb-\¬ am-t\-P¿, tI-c-f kw-kYm-\ ]-cn-h¿-Øn-X ss{I-kv-Xh ip-]m¿-in-X hn-`m-K hn-I-k\ tIm¿-]-td-j≥, cm-Kw S-h¿, ‰n kn 25/86(6), Km-‘m-cn AΩ≥-tIm-hn¬ tdm-Uv, X-ºm∂q¿, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n-°-Ww. hni-Z hn-h-c-߃ 0471˛2336472 F-∂ t^m¨ \-º-cn¬ e-`n°pw.

c-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp-¡-Ww

sIm-√w: Xr-t°m-hn¬-h-´w Irjn-`-h≥ ap-tJ-\ I¿-j-I s]≥-j≥ e-`n-°p-∂-h¿ Cu am-kw 30 \-Iw c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp-°-Ww. c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp-°m-Ø-h-cp-sS s]≥-j≥ d-±v sN-øpw.

ku-P-\y ]-cn-io-e-\w

sIm-√w: tI-{μ am-\-h hn-`-hti-jn h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ]p-\-eq¿ K-h t]m-fn-sSIv-\n-Iv tIm-f-Pv I-Ωy-\n-‰n Uh-e-]v-sa‚ v t{]m-P-Iv-Sn¬ Aeq-an-\n-bw ^m-{_n-t°-j≥ t{S-Un¬ aq-∂v am-k-sØ kuP-\y ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn Bcw-`n-°p-w. Xm-¬-]-cy-ap-≈-h¿ ]p-\-eq¿ K-h t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ 18 \v cm-hn-se 10 \v td-j≥ Im¿-Uv, F-kv.Fkv.F¬.kn F-∂n-h-bp-sS ]I¿-∏pw ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m-bpw k-ln-Xw lm-P-cmh-Ww. hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X \n-jv-I¿-jn-®n-´n-√. t^m¨˛9947971033.

N-¥-ap-°v kn-·¬ sse-‰n-\v k-ao-]w ss]-∏v s]m-´n sh-≈w ]m-gm-hp∂p

I-S-bv°¬: N-¥-ap-°v kn-·¬ sse-‰n-\v k-ao-]w `q-an-°-Sn-bneq-sS P-e A-tXm-dn-‰n ÿm-]n® ss]-∏v sse≥ s]m-´n ip-≤Pew tdm-Un-eq-sS H-gp-Ip-∂p. CXp-aq-ew ssZ-\w-Zn-\w ]-Xn-\mbn-c-°-W-°n\v en-‰¿ P-e-amWv ]m-gm-hp∂Xv. A-©¬ SuWnepw Ip-cn-ipw-ap-°n-\p-an-Sbn¬ \n-c¥-cw ss]-∏v sse≥ s]m-´p-∂p-s≠-∂v \m-´p-Im¿ ]d-bp-∂p. \n-tXym-]-tbmK-Øn-\m-bn P-e-k-`-c-Wn-I-fn¬ \n∂pw \mSn-s‚ hnhn-[ {]-tZ-i-ß-fn-te°v \¬-Ip-∂ Ip-Sn-sh-≈-Øns‚ 50 i-X-am-\w ]m-gmbn-t]mhp-I-bm-Wv. tdm-Un-eq-sS sh≈w s]m´n-sbm-gp-In t]m-Ip∂-

Xv h-gn-bm-{X-°m¿°pw hm-l-\- ´n Un.Fw.H. tUm. ]n _m-_p ߃-°pw _p-≤n-ap-´p-≠m- N-{μ≥ hn-j-bm-h-X-c-W-hpw kv°p∂p. Iqƒ am-t\-P¿ sh-≠m¿ _m-eIr-jv-W-]n-≈, Pn-√m am-kv aoUn-b Hm-^n-k¿ Pn {io-I-e kwkm-cn-°pw. N-S-ßn¬ hn-hn-[ PsIm-√w: tem-I c-‡-Zm-Xr-Zn- \-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, k-∂-≤ kw\m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv- L-S-\m {]-h¿-Ø-I¿ ]-s¶-SpLm-S-\w C-∂v \-S-°pw. cm-hn- °pw. k-tΩ-f-\-Øn-\v ap-t∂m-Snse 10 \v sh-≠m¿ {io hn-Z-ym-[n- bm-bn ]p-Øq¿ C.F-kv.sF. cm-P shm-t°-j-W¬ l-b¿ A-¶-W-Øn¬ \n-∂pw _-Y-\n sk-°-≠-dn kv-Iq-fn¬ sF-jm P-Mv-j≥ h-sc c-‡-Zm-\ t_mt]m-‰n Fw.F¬.F. \n¿-h-ln- [-h-¬-I-c-W dm-en \-S-Øpw. °pw. sh-´n-°-h-e tªm-°v ]- tI-c-f-Øn-se B-Zy c-‡-{Kq-∏v ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C-μn-cm km-£-c {Km-a-am-bn sh-≠m-dntKm-]n-\m-Yv A-[-y-£-X h-ln- s\ N-S-ßn¬ {]-J-ym-]n-°pw. k°p-∂ N-S-ßn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ ∂-≤ c-‡-Zm-\ cw-K-Øv {]-h¿{]-W-_v-tP-ym-Xn \m-Yv Zn-\m-N-c- Øn-°p-∂ hy-‡n-I-sf-bpw kwW k-tμ-iw \¬-Ipw. sU-]-yq- L-S-\-I-sf-bpw B-Z-cn-°pw.

tem-I c-à-Zm-XrZn-\m-N-c-Ww C-¶v

In-g-t¡-sh-ÅwsX-än-bn-se B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_-§-Ä Zp-cn-X-¯n  kz¥w {]-Xn-\n[n

]-´m-gn: k-©-cn°m-s\m-cp ]mX t]m-ep-an√m-sX h-\-Øn\p-≈n¬ H-‰-s∏-´p I-gn-bp-I-bmWv ]m-Sw In-g-t°-sh-≈w sX-‰n tIm-f-\n-bn-se B-Zn-hm-kn IpSpw-_߃. P-\hm-k ta-Jebm-b ]mS-Øp \n-∂pw \m-ev In-tem-ao-‰¿ tdm-Un-eqsS 2.5 Intem-ao-‰¿ h-\-]m-X-bn-eq-sSbpw k-©-cn-®p th-Ww Ing-t° sh≈w sX-‰n-bn-se-Øm≥. ]q¿-Wambpw X-I¿-∂p In-S-°p-∂ h-\]m-X-bn-em-sI I√p-Iƒ \nd™p In-S-°p-I-bmWv. a-g I\Ø-tXm-sS sN-fn \n-d™ tdmUn-eq-sS-bp-≈ bm-{X G-sd Zpjv-I-c-am-bn Xo¿-∂n-cn-°p-IbmWv. C-cp-N-{I-hm-l-\-߃ t]mepw IS-∂p h-cm≥ a-Sn°p∂ tdm-Un-eq-sS h√-t∏mgpw I-S-∂p-h-cp-∂ Po-∏p-I-fm-Wv Ch¿-°v G-I B-{ibw. ]-Ø-\m]p-cw sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Unt∏m-bn¬ \n∂pw sh-≈w-sX-‰n

s°Øm≥ I-gn-bm-Ø A-hÿ-bmWv. ]-e-t∏m-gpw a-ew N-c-°p-I-fpam-bn X-e-Np-a-tSm-sS IS-∂p t]m-tI-≠ A-h-ÿ-bn-em-Wv B-Zn-hm-knIƒ. h-\ ]m-X-bmb-Xn-\m¬ h-\y Po-hn-I-fp-sS ieyhpw cq-£-amWv. ]n-d-h-¥q¿ ]-©m-b-Øn-se I-S-ti-cn hm¿Un¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ sh-≈w-sX-‰nbn-te-°p-≈ ]m-X-°m-bn tImf\n \n-hm-kn-Iƒ \n-ch-[n X-hW \n-th-Z-\-߃ \¬-Insb¶nepw bm-sXm-cp ^-e-hpw D≠m-bn√. ]m-X-bp-sS tam-iw A-h-ÿ Imc-Ww an-° Ip-´n-Iƒ°pw kvIqƒ ]T-\w t]mepw _p-≤n-ap-´nem-bn-cn-°p-I-bmWv. tIm-f-\nbn¬ B-sI-bp-≈ A-¶-W-hm-Sn G-Xp k-a-bhpw \n-ew s]mØmhp-∂ Ahÿbn-emWv. In-g-t°-sh-≈w sX-‰n-bn-se B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-te-°p-≈ hgn tIm-f-\nb-se Zp-cn-X-Øn-\v AF-∂p t]-cp-≈ k¿-ho-kv \-S- am-Wv k¿-Δo-kv \-S-Øp∂Xv. ∂Xv. k-©m-c-tbm-Ky-a√mØ [n-Ir-X¿ D-S≥ ]-cn-lm-cw ImØp-∂p-s≠-¶nepw Sm-dn-Mv A-h- Ing-t° sh-≈w-sX-‰n-bn¬ 30 tdm-Up-Iƒ C√m-Ø-Xn-\m¬ C- Wp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv Bkm-\n-°p-∂ `m-Kw h-sc am-{X- Ip-Spw-_-ß-fm-Wv Xm-a-kn-°p- h¿-°v ]p-dwtem-I-tØ- Zn-hm-kn Ip-Spw-_-߃.

_kv kÀ-ho-kv ]p-\-cm-cw-`n-¨p B-bq¿: sIm-´nb-Øv \n∂pw h´-∏m-d h-gn A-©-en-te-°v kzIm-cy _-kv k¿-ho-kv ]p-\-cmcw-`n-®p. I-gn-™ Ipd-®p \m-fpI-fm-bn ap-S-ßn-°n-S-∂ _-kv dq´v B-Wv ]p-\-cm-cw-`n-®Xv. ap-ºv C-Xp hgn Hm-Sn-bn-cp-∂ _-kv ka-b-_-‘n-X-am-bn dq-´v s]¿-an-‰v ]p-Xp-°n-bn-cp-∂n√. C-Xp-aq-eam-Wv k¿-ho-kv \n-e-®-Xv. {]tZi-sØ \q-dp I-W-°n-\v P-\-

߃ B-{i-bn-®n-cp-∂ _-kv k¿-ho-kv \n-e®-Xv bm-{X°m¿°v hen-b bm-{Xm-t¢-i-Øn-\v C-S-h-cp-Øn-bn-cp∂p. h-´∏m-d \n-hm-kn-I-fp-sS \nc-¥-c A-`y¿-Y-\ am-\n-®v I√p-hm-Xp-°-en-se kz-Im-cy _-kv k¿-ho-kv Iº-\n h-´∏m-d h-gn ]-g-b k-a-b-ß-fn¬ X-s∂ ]pXn-b s]¿-an-‰v F-Sp-Øm-Wv _kv Hm-Sn-°p-∂Xv.

bn-®p. ]-\n _m-[n-X¿-°v \-√ hn-{i-aw B-h-i-y-am-Wv. tlm-´ep-I-fn¬ Nq-Sm-°n-b sh-≈Øn¬ ]-®-sh-≈w H-gn-®v X-Wn∏n-°p-∂-Xv H-gn-hm-°-Ww. Hm-SI-fpw Nm-ep-I-fpw hr-Øn-bm°p-∂-h-cn¬ F-en-∏-\n ]n-Sns]-Sp-∂-Xv H-gn-hm-°m≥ {]m-Yan-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ \n∂pw e-`n-°p-∂ {]-Xn-tcm-[ acp-∂m-b tUm-Iv-kn-ssk-¢n≥ Kp-fn-I-Iƒ I-gn-°-W-sa-∂pw Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

_m-e-th-e-: _mÀ tlm-«-en ]cn-tim-[-\ \S¯n sIm-√w: sIm-√w tIm-´-ap-°n-se kz-Im-cy _m¿ tlm-´-en¬ _m-e-th-e \-S-°p-∂-Xm-bn {i-≤-bn¬-s]-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sXm-gn¬ h-Ip-∏n-s‚-bpw km-aq-l-y-\o-Xn h-Ip-∏n-s‚-bpw D-tZym-K-ÿ¿ kw-bp-‡ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. B-kmw kz-tZ-inI-fm-b aq-∂v Ip-´n-I-sf-bm-Wv _m-dn¬ tPm-en sN-øp-∂-Xm-bn I-s≠-Øn-b-Xv. Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-°v ti-jw C-h-sc Nn¬-{U≥-kv tlm-an-te-°v am-‰n. Ip-´n-I-fp-sS h-b-kv sX-fn-bn-°p-∂-Xpw sXm-gn¬ kw-_‘-hp-am-b tc-J-Iƒ ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂v e-`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v am-t\-Pv-sa‚n-s\-Xn-sc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa∂v Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ (F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v) F≥ Hm-a\-°p-´≥ A-dn-bn-®p. in-ip t£-a k-an-Xn-bpw kw-`-h-Øn¬ A-t\-z-j-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v.

Ip-Sw-_-{io Iq-«m-bv-a-bpw k-tµ-i-bm-{X-bpw sIm-√w: kw-ÿm-\ B-`-y-¥-c h-Ip-∏pw Ip-Spw-_-{io an-j\pw kw-bp-‡-am-bn \-S-∏n-em-°p-∂ _-lp-P-\ hn-Z-ym-`-ym-k ]-cn-]m-Sn kp-c-£n-X ]-W-an-S-]m-Sn-\m-bn Ip-Spw-_-{io Iq-´mbv-a-bpw k-tμ-i-bm-{X-bpw 16 \v cm-hn-se 10.30 \v sIm-√w sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-Ãm≥-Uv ]-cn-k-c-Øv \n-∂pw kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ tZ-t_-jv Ip-am¿ _-lv-d ^v-fm-Kv-Hm-^v sN-øpw. hn-hn-[ _m-¶n-Mv tk-h-\-ß-sf-Ip-dn-®pw A-h ^-e{]-Z-am-bn e-`-y-am-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn {I-a-ß-sf-°p-dn-®pw t_m-[-h-¬-°-c-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\pw kz-Im-cy [-\-an-S-]m-Sp ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw hy-‡n-I-fn¬ \n-∂pw A-an-X ]-eni-bv-°v hm-bv-] F-Sp-°p-∂-Xn-s‚ tZm-i-h-i-߃ a-\-kn-em°n sIm-Sp-°p-∂-Xn-\pw th-≠n Ip-Spw-_-{io kw-L-Sn-∏n-°p∂ ss^-\m≥-jy¬ en-‰-d-kn Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn \-S-Øp∂ in¬-∏-im-e 16 \v cm-hn-se 11-.30 \v Sn Fw h¿-Ko-kv kv-am-cI lm-fn¬ \-S-°pw. in¬-∏-im-e Pn-√m I-e-Iv-S¿ {]-W-_v-tPym-Xn \m-Yv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F-kv P-b-tam-l≥ ap-J-ym-Xn-Yn-Xn-bm-Ipw. Iu¨-kne¿ Pn B-\-μ≥, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v-kv A-tkm-kntbm-j≥ {]-kn-U‚ v F¬ ssj-e-P, eo-Uv _m-¶v am-t\-P¿ F¬ kp-Ip-am¿, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ tZ-t_-jv-Ipam¿ _-lv-d ]-s¶-Sp-°pw.

sXm-gn-ep-d-¸v th-X-\w D-S³ \Â-I-Ww

sd-Uv tU B-N-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Np-h∂ h-kv{X-a-Wn-s™-Ønb Np-≠ hp-Uv-ew ]m¿-°v ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-YnIƒ

B-bq¿: A-an-X `m-cw I-b-‰n-b hm-l-\-߃ bm-{X-°m¿-°v `oj-Wn-bm-hp-∂p. Pn-√-bp-sS In-g°≥ ta-J-e-bn-em-Wv C-Ø-cw hm-l-\-ß-fp-sS ]-c-°w ]m®n¬. In-g-°≥ a-e-tbm-c ta-Je-bm-b ]-Ø-\m-]p-cw, sX-∑-e, Ip-f-Øq-∏p-g ta-J-e-I-fn¬ \n∂pw ap-dn-®p am-‰p-∂ X-Sn I-b-‰p∂-Xpw X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw ssh-t°m¬ I-b-‰n h-cp-∂-Xpam-b hm-l-\-ß-fm-Wv A-]-I-S `o-j-Wn ]-c-Øp-∂-Xv. In-g-°≥ ta-J-e-bn¬ \n∂pw ap-dn-®p am-‰p-∂ d-_-dpƒs∏-sS-bp-≈ a-c-߃ h-en-b KpUv-kv hm-l-\-ß-fn¬ A-an-X-amb D-b-c-Øn¬ I-b-‰n h-Sw sIm≠p sI-´n-ap-dp-°n-bm-Wv sIm≠p t]m-Ip-∂-Xv. C-ß-s\ sIm≠p-t]m-Ip-∂ X-Sn-Iƒ C-cp-∂qdn-e-[n-Iw In-tem-ao-‰¿ k-©-cn®v F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn-em-Wv hn-‰-gn-°p-∂-Xv. hm-l-\-ß-fn¬ A-an-X tem-Uv I-b-‰p-∂-Xpw, hm-l-\-ß-fp-sS ]p-d-tØ-°v IS-Øn tem-Uv sN-øp-∂-Xpw a-‰p hm-l-\-߃-°pw Im¬-\-S bm{Xn-I¿-°pw `o-j-W-C-bm-hp-Ibm-Wv. A-an-X-am-b `m-cw I-b-‰n A-]-I-S-I-c-am-hp-∂ hn-[w I-S∂p t]m-Ip-∂ hm-l-\-߃ t]m-en-kn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-´mepw Im-cy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn-bp- Aan-X-tem-Up-am-bn t]m-hp-∂ temdn. B-bq-cn¬ \n-∂p-≈ Zriyw ≠v.

sIm-√w: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ Btcm-K-y-tI-{μ-ß-fn-em-bn 1428 t]¿ ]-\n _m-[n-X-cm-bn NnIn¬-k tX-Sn. ssh-d¬ ]-\n (56), sU-¶n ]-\n (1), F-en-∏-\n (2), h-b-dn-f-°w (136), ssSt^m-bn-Uv (2), sl-∏-ss‰-‰n-kv _n (1), a-™-∏n-Øw kw-i-bn°p-∂-h¿ (12). ]-\n _m-[n-X¿ Xn-f-∏n-®m-dn-b sh-≈w am-{Xw Ip-Sn-°-W-sa-∂pw kz-bw NnIn¬-k \-S-Ø-cp-sX-∂pw Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ A-dn-

sIm-√w: I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ h-\n-XmI-Ωn-j≥ sa-Km A-Zm-e-Øn¬ 102 ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-K-Wn-®p. CXn¬ 54 ]-cm-Xn-I-fn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n-®p. G-gv ]-cm-Xn-Iƒ t]men-kv dn-t]m¿-´n-\m-bn A-b-®p. 41 ]-cm-Xn-Iƒ A-Sp-Ø A-Zm-eØn¬ ]-cn-K-Wn-°pw. ]p-Xn-bXm-bn 11 ]-cm-Xn-Iƒ e-`n-®p. IΩn-j-\w-Kw s{]m-^ sI F Xpf-kn, h-\n-Xm sk¬ kn.sF. A-\n-Xm-Ip-am-cn, A-U-z-t°-‰pam-cm-b jo-P, Ir-jv-W-th-Wn, k¬-a-Øv, an-\n, \u-jm-Zv Xp-Sßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Ip-f-Øq-∏p-g: d-a-Zm≥ {h-Xm-cw-`-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v Ip-fØq-∏p-g ap-kv-enw P-am-A-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂p-apX¬ a-X-{]-`m-j-W ]-c-º-c kw-L-Sn-∏n-°pw. C-∂pw \m-sfbpw hn-gn-™w ap-kv-enw P-am-A-Øv C-amw sI sI kn-dm-Pp-[±o≥ _m-J-hn-bpw 16ap-X¬ 19 h-sc d-“-Øp-√m Jm-kn-an aptØ-S-hpw {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

A-an-X`m-cw I-b-än- h-cp-¶ hm-l-\-§Ä `o-Xn ]-c-¯p-¶p

Pn-Ã-bn 1428 t]À ]-\n _m-[n-XÀ

102 ]-cm-Xn-IÄ ]-cn-K-Wn-¨p

a-X{]-`m-j-W ]-c-¼-c C-¶p-ap-XÂ

sd-Uv tU B-N-cn-¨p I-S-bv°¬: Np-≠ hp-Uv-ew ]m¿-°v ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ sd-Uv tU B-N-cn®p. B-Zy-sØ I-f¿ Np-h-∏m-Wv F-∂ k-tμ-iw kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ Ip-´n-Iƒ-°v ]-I¿-∂p \¬In. Ip-´n-Ifpw A-[ym-]-Icpw Np-h-∂ h-kv-{X-a-Wn-™v Np-h-∂ ]-g-h¿-§-ßfpw I-fn-∏m-´-ßfp-am-bm-Wv sd-Uv tU B-N-cn-°m-s\-Øn-bXv. F√m am-k-Ønepw Hmtcm I-f-dp-Iƒ Ip-´n-Iƒ-°v ]-cn-N-b-s∏Sp-Øp-sa-∂v kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ tXP-kn t\m-Sv ]-d™p.

3

hm-b-\-hm-cw: Izn-kv aÂ-k-cw C¶v sIm-√w: ]n F≥ ]-Wn-°¿ ^ut≠-j≥, hn-Z-ym-`-ym-k h-Ip-∏v, C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v F-∂n-hb - psS kw-bp-‡m-`n-ap-J-y-Øn¬ \S-°p-∂ hm-b-\m-hm-c-tØm-S-\p_-‘n-®v Pn-√m-Xe - Izn-kv a¬-kcw C∂v cm-hn-se 10 \v K-h.tamU¬ t_m-bv-kv l-b¿ sk-°≠-dn kvI - qƒ A-¶W - Ø - n¬- \-S°pw. ]-s¶-Sp-°p-∂h - ¿ A-XX - v kvI - q-fp-If - n-se km-£y- ] - {- X-hpam-bn F-ØW - w.

sX-∑-e: B-cy-¶m-hv {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ]-Xn-aq-∂v hm¿-UpI-fn-em-bn am-k-ß-tfm-fw I-gn-™n-´pw ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-® sXm-gn-ep-d-∏v tPm-en-I-fp-sS th-X-\w \¬-In-bn-´n-√. C-Xv DtZym-K-ÿ-cpw, P-\-{]-[n-\n-[n-I-fpw X-Ωn-hp-≈ ]-S-e-∏n-W°w Im-c-W-am-Wv. A-Xn-\m¬ th-X-\w e-`n-°m-sX I-jv-S-s∏Sp-∂ ]-©m-b-Øn-se B-bn-c-°-W-°n-\v ]m-h-s∏-´-h¿-°v th-X-\w e-`n-°p-∂-Xn-\v A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´n-s√¶n¬ k-a-cw B-cw-`n-°p-sa-∂v kn.]n.sF I-gp-Xp-cp-´n tem°¬ sk-{I-´-dn A-Uz. ]n _n A-\n-tam≥ ]-d-™p.

im-kv-Xmw-tIm-« XSm-I kw-c-£-W {]-Jym-]-\-¯n-\v C-¶v H-cp h-b-Êv; ]-²-Xn-IÄ \S¸m-bnà im-kv-Xmw-tIm-´: sIm´n-tLmjn-°-s∏-´v ap-Jy-a{¥n \-SØnb XSm-I kwc-£-W {]-Jym-]\-߃-°v C-∂v H-cp hb-kv XnI-bp-tºmgpw {]-Jym-]n-°-s∏-´ ]-≤-Xn-I-fn¬ H-∂p t]mepw \-S∏n-em-bn√. 2013 Pq¨ 14\m-Wv im-kv-Xmw-tIm-´-bn¬ X-Sn-®p IqSn-b B-bn-cß-sf km-£n \n-dp-Øn ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm≠n XSm-I kwc-£-W {]Jym]-\w \-S-Øn-bXv. hnhn-[ h-Ip-∏p-Iƒ \-S-∏n-em-°p-∂ ]≤-Xn-Iƒ G-tIm-]n-∏n-®p 56 tIm-Sn-bn-e-[n-Iw cq-]-bp-sS kwc-£-W ]≤-Xn {]-Jym-]-\am-Wv \-S-Øn-b-sX-¶nepw CXn¬ H-∂p t]mepw \-S-∏n-em°m≥ I-gn-bmØ-Xv h≥ {]-Xntj-[-Øn-\v Im-c-W-am-bn-´p≠v. AXp-sIm-≠p X-s∂ {]-Jym-]\-Øn-s‚ H-cp h¿-jw Xn-I-bp∂ C-∂v hnhn-[ km-aq-ly cm{„o-b kw-L-S-\-I-fp-sS t\-XrXz-Øn¬ {]-Xn-tj-[ ]-cn-]m-SnIfpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p≠v. \nc¥-c k-a-c-ß-fp-sSbpw {]-Xntj-[-߃°pw H-Sp-hn¬ im-kvXmw-tIm-´-bnse-Øp-Ibpw \mtim≥-ap-Jam-b X-Sm-I-Øn-s‚ Zp-c-h-ÿ t\-cn-´v I-≠v t_m-[ys∏-´ ap-Jy-a-{¥n hnhn-[ h-Ip-∏v X-e-h≥-am-sc G-tIm-]n-∏n-®v A-h-cp-sSbpw s]m-Xp-P-\-ß-fpsSbpw \n¿-t±-i-ßfpw ]-cm-XnIfpw t{Im-Uo-I-cn-®m-Wv kwc£-W ]-≤-Xn-Iƒ {]-Jym-]n®Xv. C-Xn¬ G-‰hpw {]-[m-\w Pe-hn-`-h h-Ip-∏n-s‚ {]-Jym-]-\am-bn-cp∂p. im-kv-Xmw-tIm-´ XSm-I-Øn¬ \n-∂v ip≤-P-e hn-Xc-W-Øn-\m-bn F-Sp-°p-∂ sh≈-Øn-s‚ Af-hv Ip-d-°psa∂pw C-Xn-\v th-≠n I√-S-bm‰n¬ I-S-]p-g-bn¬ hm-´¿ {So-‰vsa‚ v πm‚ v ÿm-]n-®v N-h-d˛]∑-\ ta-J-e-bn¬ Ip-Sn-sh-≈w hn-Xc-Ww sN-øp-sa-∂m-bn-cp∂p {]-Jym-]\w. C-Xn-\p-≈ sS≥-U¿ \-S-]-SnIƒ H-tŒm-_-dn¬ X-s∂ ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂v th-Zn-bn¬ h®v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS km-∂n-[y-

imkv-Xmw-tIm-´ X-SmIw Øn¬ D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿ Dd∏v \¬-In-sb-¶nepw ]-≤-Xn-Iƒ H-∂p-am-bn√. H-∏w X-Sm-I-Øns‚ kao-] ]-©m-b-Øp-I-fn¬ Ip-Sn-sh-≈ hn-Xc-Ww sN-øp-∂ ]-≤-Xn-Iƒ H-cp h¿-j-Øn-\p≈n¬ ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v {]Jym-]n-s®-¶n-epw AXpw e£yw I-≠n√. ]-cn-ÿn-Xn h-Ip∏pw XSm-I kw-c-£-W-Øn-\v th-≠n 24.8 tIm-Sn cq-]-bp-sS hnhn-[ ]-≤-XnIƒ {]-Jym-]n-®p-sh-¶nepw ipNn-Xz an-j≥ aptJ-\ \-S-∏n-em°p-∂ G-Xm\pw sNdn-b ]-≤Xn-Iƒ am-{X-amWv \-S-∏n-em-°nbn-´p≈Xv. sk‚¿ t^m¿ hm-´¿ dn-tkm-gv-kv sU-h-e-]v-sa‚ v B‚ v am-t\-Pv-sa‚pw a-Æv kwc£-W h-Ip∏pw hnhn-[ ]-≤-XnIƒ {]-Jym-]n-s®-¶nepw H∂pw \-S-∏n-em-bn√. Im-b-en-\v Np-‰p-ap-≈ At°jym a-c-߃ sh-´n-am-‰n _lp-P-\-]-¶m-fn-Ø-tØm-sS ^e-hr-£-߃ h-®p ]n-Sn-∏n-®v kw-c-£n-°p-∂-X-S-°-ap-≈ {]Jym-]-\-߃ h-\w h-Ip∏pw \S-Øn-bn-cp∂p. ssPh ssh-hn[y t_m-¿Upw hnhn-[ ]-≤-XnIƒ {]-Jym-]n-s®-¶nepw AXpw \-S-∏n-em-bn√. Im-b-en-se a¬ky kº-Øv kw-c-£n-°m≥ e£-°-W-°n-\v a¬-ky Ip-™pß-sfbpw sIm-©n-s\bpw X-SmI-Øn¬ \n-t£-]n-°p-sa-∂v Im-b-en-se a¬-ky kº-Øv kw-c-£n-t°-≠-Xn-s‚ B-hiy-I-X-sb∏-‰n t_m-[-h¬°-cW ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-

°p-sa-∂v kwÿm-\ ^n-j-dokv h-Ip-∏v {]-Jym-]n-®n-cp∂p. CXp Iq-Sm-sX Im-b¬ a-en-\-s∏Sm≥ km-[y-X-bp-≈ X-c-Øn¬ Xm-a-kn-°p-∂-h¿-°v sk-]v-‰n-Iv Sm-¶v ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øp∂-Xn-\pw A≥-]-tXm-fw Ip-Spw_ß-sf am-‰n ]m¿-∏n-°p-hm-\pap-≈ \-S-]-Sn-Ifp-≠m-°p-sa-∂v

ap-Jy-a{¥n X-s∂ {]-Jym]-\w \-SØn. XSm-I Xoc-sØ A-\[nIrX ssI-tø-‰-߃ H-gn-∏n°p-∂-Xn-\p-w hr-„n {]-tZ-i-ßfn-se a-sÆ-Sp-∏pw a-W-eq‰pw XS-bp-∂-Xn-\v an-\n F-a¿-P≥-kn {]-Jym-]n-s®-¶nepw \-S-∏n-em°m-\m-hmsX C-h-sb√mw Ct∏mgpw \n¿-_m-[w Xp-S-cp-I-bmWv. XSm-I kwc-£-W ]-≤-XnI-fp-sS am-kw tXm-dp-ap-≈ A-htemI-\w \-S-Øp-hm≥ Pn√m IeŒ-sd Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn {]Jym-]-\hpw \-S-∂p-sh-∂-X√msX ]n-∂o-Sv a-‰p \-S-]-Sn-Iƒ H∂p-am-bn√. C-Xn-\n-S-bn¬ ap-Jya-{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ H∂p c-≠v A-h-tem-I-\ tbm-K߃ tN-cp-Ibpw sN-bv-sX¶nepw XSm-I kwc-£-W ]-≤Xn-Iƒ H-cp h¿-j-Øn-\n-∏pdhpw ^-b-en¬ X-s∂ D-d-ßp-IbmWv.


{]mtZ-inIw ss]-¸v s]m-«n ip-²-P-ew- ]m-gm-hp-¶p A-Zm-e-¯v:

14 Pq¨ 2014 i\n

thiruvananthapuram/KLm EAST

]cn-]mSn sIm√w \m-Wn tlm´¬: h-kv-{X-ta-f˛cm-hn-se 10.00

Adnbn-¸pIÄ

tI-kv hÀ-¡À, eo-KÂ A-\-en-Ìv \nba\w sIm-√w: kw-ÿm-\ _m-em-hIm-i kw-c-£-W I-Ωn-j-\n¬ ssew-Kn-I Ip-‰-Ir-Xy-ß-fn¬ \n-∂v Ip-´n-I-sf kw-c-£n-°p∂ \n-b-aw \-S-∏n-em-°p-∂-Xv \n-co-£n-°p-∂ sk-√n-te-°v (t]m-Iv-tkm sk¬) aq-∂v tIkv h¿-°¿-am-sc-bpw- -H-cp- -eoK¬ A-\-en-Ãn-t\-bpw I-cm-d-Snÿm-\-Øn¬ H-cp h¿-j-tØ°v \n-b-an-°pw. A-t]-£-I¿ tI-c-f-Øn-ep-S-\o-fw bm-{X-sNøm≥ k-∂-≤-cm-bn-cn-°-Ww. ae-bm-f-Øn-epw Cw-•o-jn-ep-ap≈ `m-jm-{]m-ho-Wyw A-\n-hmcyw. Ip-´n-I-fp-sS ta-J-e-I-fn¬ H-cp h¿-j-sa-¶n-epw {]-hr-Øn]-cn-N-b-ap-≈-h¿-°v ap≥-K-W\. tI-kv h¿-°-dn-\v th-≠ tbm-Ky-X ˛ tkm-jy¬ h¿-°ntem tkm-tjym-f-Pn-bn-tem Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-em-im-ebn¬ \n-∂p-≈ _n-cp-Zm-\-¥-c_n-cp-Zw, Iw-]yq-´¿ B-πn-t°j-\n¬ A-Sn-ÿm-\-]-cn-N-bw. eo-K¬ A-\-en-Ãn-\v th-≠ tbm-Ky-X ˛ \n-b-a-_n-cp-Zw, A©p-h¿-j-sa-¶n-epw \n-b-a-cw-KØp-≈ {]-hr-Øn-]-cn-N-bw, Iw]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\w. tbm-KyX-I-fp-sS-bpw {]-hr-Øn-]-cn-Nb-Øn-s‚-bpw ap-Jm-ap-J-Øns‚-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bncn-°pw \n-b-a-\w. A-t]-£Iƒ 20\p-ap≥-]m-bn sk-{I-´-dn, tI-c-f kw-ÿm-\ _m-em-h-Imi kw-c-£-W I-Ωo-j≥, hm≥ tdm-kv P-Mv-j≥, tI-c-f bq-\n-th-gv-kn-‰n ]n.H., Xn-cp-h-\¥-]p-cw ˛ 34 F-∂ hn-em-kØn¬ e-`n-°-Ww.

hm-¡v C³ CâÀ-hyq

sIm-√w: B≥-t{Sm-bn-Uv samss_¬ sS-Iv-t\m-f-Pn ta-J-ebn¬ ]-cn-io-e-\-Øn-\v 22 \pw 26 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈- ]´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´h¿-°v A-h-k-cw. F≥-Pn-\o-bdn-Mv/Un-tπm-a/F-sX-¶n-epw hn-j-b-Øn¬ _n-cp-Zw C-h-bnte-sX-¶n-epw P-bn-®-h-cm-bn-cn°-Ww. F≥-Pn-\o-b-dn-M tIm-gvkv ]q¿-Øo-I-cn-®-h¿-°pw ]s¶-Sp-°mw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ www.cybersri.org F-∂ sh_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. Xm¬-]c-y-ap-≈-h¿ hn-Z-ym-`-ym-k tbm-Ky-X, h-b-kv, Pm-Xn F-∂n-h sXfn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Ifpw A-h-bp-sS km-£y-s∏-SpØn-b i-cn-∏-I¿-∏pw k-ln-Xw Pq¨ 28 cm-hn-se 9.30 \v ssk_¿-{io, kn-˛-Un-‰v, Sn kn˛26/847, {]-Im-iv, hn B¿ F-˛Un7, hn-a¨-kv tIm-f-Pv tdmUv, ssX-°m-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]pcw-˛695014 Hm-^n-kn¬ C‚¿hyq-hn-\v F-Ø-Ww. ]-s¶-Sp°p-∂-h¿-°v bm-{Xm-∏-Sn e-`n°pw.

A-t]-£ £-Wn-¨p

sIm-√w: kw-ÿm-\ ]-cn-h¿Øn-X- ss{I-kv-X-h ip-]m¿-inX hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ e-£-y-hn-`m-K-Øn¬-s∏-´h¿-°m-bn \¬-In h-cp-∂ hn-Zym-`-ym-k t{]m¬-km-l-\ kΩm-\-Øn-\v am¿-®v 2014 \v Fkv.F-kv.F¬.kn/π-kv Sq As√-¶n¬ X-Øp-ey ]-co-£-Iƒ ]m-km-b hn-Z-ym¿-Yn-I-fn¬ \n∂pw A-t]-£ £-Wn-®p. ^Ãv ¢m-kv/Un-Ãn-Mv-j≥ A-s√¶n¬ X-Øp-e-y-am-b t{K-Uv t\Sn-b e-£y-hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ hn-Z-ym¿-Yn-I-ƒ-°m-Wv A¿-lX. A-t]-£ t^m-d-߃ A£-b tI-{μ-߃ h-gn A-©v cq-] \n-c-°n¬ e-`n-°pw. ]q-cn∏n-® A-t]-£-Iƒ F-kv.Fkv.F¬.kn. _p-°n-se h-bkv, Pm-Xn sX-fn-bn-°p-∂ t]-Pns‚-bpw F-kv.Fkv.F¬.kn./π-kv Sq am¿-°v en-Ãv/t{K-Uv F-∂n-h K-k-‰-Uv D-tZ-ym-K-ÿ¿/sl-Uv-amÿ/{]n≥-kn-∏mƒ km-£-y-s∏Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Iƒ, kz-¥w ta¬-hn-em-kw F-gp-Xn A-©v cq-] Ãm-ºv ]-Xn-® I-h¿ k-lnXw Pq-sse 10 \v ap-ºm-bn do-Pnb-\¬ am-t\-P¿, tI-c-f kw-kYm-\ ]-cn-h¿-Øn-X ss{I-kv-Xh ip-]m¿-in-X hn-`m-K hn-I-k\ tIm¿-]-td-j≥, cm-Kw S-h¿, ‰n kn 25/86(6), Km-‘m-cn AΩ≥-tIm-hn¬ tdm-Uv, X-ºm∂q¿, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n-°-Ww. hni-Z hn-h-c-߃ 0471˛2336472 F-∂ t^m¨ \-º-cn¬ e-`n°pw.

c-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp-¡-Ww

sIm-√w: Xr-t°m-hn¬-h-´w Irjn-`-h≥ ap-tJ-\ I¿-j-I s]≥-j≥ e-`n-°p-∂-h¿ Cu am-kw 30 \-Iw c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp-°-Ww. c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp-°m-Ø-h-cp-sS s]≥-j≥ d-±v sN-øpw.

ku-P-\y ]-cn-io-e-\w

sIm-√w: tI-{μ am-\-h hn-`-hti-jn h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ]p-\-eq¿ K-h t]m-fn-sSIv-\n-Iv tIm-f-Pv I-Ωy-\n-‰n Uh-e-]v-sa‚ v t{]m-P-Iv-Sn¬ Aeq-an-\n-bw ^m-{_n-t°-j≥ t{S-Un¬ aq-∂v am-k-sØ kuP-\y ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn Bcw-`n-°p-w. Xm-¬-]-cy-ap-≈-h¿ ]p-\-eq¿ K-h t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ 18 \v cm-hn-se 10 \v td-j≥ Im¿-Uv, F-kv.Fkv.F¬.kn F-∂n-h-bp-sS ]I¿-∏pw ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m-bpw k-ln-Xw lm-P-cmh-Ww. hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X \n-jv-I¿-jn-®n-´n-√. t^m¨˛9947971033.

N-¥-ap-°v kn-·¬ sse-‰n-\v k-ao-]w ss]-∏v s]m-´n sh-≈w ]m-gm-hp∂p

I-S-bv°¬: N-¥-ap-°v kn-·¬ sse-‰n-\v k-ao-]w `q-an-°-Sn-bneq-sS P-e A-tXm-dn-‰n ÿm-]n® ss]-∏v sse≥ s]m-´n ip-≤Pew tdm-Un-eq-sS H-gp-Ip-∂p. CXp-aq-ew ssZ-\w-Zn-\w ]-Xn-\mbn-c-°-W-°n\v en-‰¿ P-e-amWv ]m-gm-hp∂Xv. A-©¬ SuWnepw Ip-cn-ipw-ap-°n-\p-an-Sbn¬ \n-c¥-cw ss]-∏v sse≥ s]m-´p-∂p-s≠-∂v \m-´p-Im¿ ]d-bp-∂p. \n-tXym-]-tbmK-Øn-\m-bn P-e-k-`-c-Wn-I-fn¬ \n∂pw \mSn-s‚ hnhn-[ {]-tZ-i-ß-fn-te°v \¬-Ip-∂ Ip-Sn-sh-≈-Øns‚ 50 i-X-am-\w ]m-gmbn-t]mhp-I-bm-Wv. tdm-Un-eq-sS sh≈w s]m´n-sbm-gp-In t]m-Ip∂-

Xv h-gn-bm-{X-°m¿°pw hm-l-\- ´n Un.Fw.H. tUm. ]n _m-_p ߃-°pw _p-≤n-ap-´p-≠m- N-{μ≥ hn-j-bm-h-X-c-W-hpw kv°p∂p. Iqƒ am-t\-P¿ sh-≠m¿ _m-eIr-jv-W-]n-≈, Pn-√m am-kv aoUn-b Hm-^n-k¿ Pn {io-I-e kwkm-cn-°pw. N-S-ßn¬ hn-hn-[ PsIm-√w: tem-I c-‡-Zm-Xr-Zn- \-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, k-∂-≤ kw\m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv- L-S-\m {]-h¿-Ø-I¿ ]-s¶-SpLm-S-\w C-∂v \-S-°pw. cm-hn- °pw. k-tΩ-f-\-Øn-\v ap-t∂m-Snse 10 \v sh-≠m¿ {io hn-Z-ym-[n- bm-bn ]p-Øq¿ C.F-kv.sF. cm-P shm-t°-j-W¬ l-b¿ A-¶-W-Øn¬ \n-∂pw _-Y-\n sk-°-≠-dn kv-Iq-fn¬ sF-jm P-Mv-j≥ h-sc c-‡-Zm-\ t_mt]m-‰n Fw.F¬.F. \n¿-h-ln- [-h-¬-I-c-W dm-en \-S-Øpw. °pw. sh-´n-°-h-e tªm-°v ]- tI-c-f-Øn-se B-Zy c-‡-{Kq-∏v ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C-μn-cm km-£-c {Km-a-am-bn sh-≠m-dntKm-]n-\m-Yv A-[-y-£-X h-ln- s\ N-S-ßn¬ {]-J-ym-]n-°pw. k°p-∂ N-S-ßn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ ∂-≤ c-‡-Zm-\ cw-K-Øv {]-h¿{]-W-_v-tP-ym-Xn \m-Yv Zn-\m-N-c- Øn-°p-∂ hy-‡n-I-sf-bpw kwW k-tμ-iw \¬-Ipw. sU-]-yq- L-S-\-I-sf-bpw B-Z-cn-°pw.

tem-I c-à-Zm-XrZn-\m-N-c-Ww C-¶v

In-g-t¡-sh-ÅwsX-än-bn-se B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_-§-Ä Zp-cn-X-¯n  kz¥w {]-Xn-\n[n

]-´m-gn: k-©-cn°m-s\m-cp ]mX t]m-ep-an√m-sX h-\-Øn\p-≈n¬ H-‰-s∏-´p I-gn-bp-I-bmWv ]m-Sw In-g-t°-sh-≈w sX-‰n tIm-f-\n-bn-se B-Zn-hm-kn IpSpw-_߃. P-\hm-k ta-Jebm-b ]mS-Øp \n-∂pw \m-ev In-tem-ao-‰¿ tdm-Un-eqsS 2.5 Intem-ao-‰¿ h-\-]m-X-bn-eq-sSbpw k-©-cn-®p th-Ww Ing-t° sh≈w sX-‰n-bn-se-Øm≥. ]q¿-Wambpw X-I¿-∂p In-S-°p-∂ h-\]m-X-bn-em-sI I√p-Iƒ \nd™p In-S-°p-I-bmWv. a-g I\Ø-tXm-sS sN-fn \n-d™ tdmUn-eq-sS-bp-≈ bm-{X G-sd Zpjv-I-c-am-bn Xo¿-∂n-cn-°p-IbmWv. C-cp-N-{I-hm-l-\-߃ t]mepw IS-∂p h-cm≥ a-Sn°p∂ tdm-Un-eq-sS h√-t∏mgpw I-S-∂p-h-cp-∂ Po-∏p-I-fm-Wv Ch¿-°v G-I B-{ibw. ]-Ø-\m]p-cw sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Unt∏m-bn¬ \n∂pw sh-≈w-sX-‰n

s°Øm≥ I-gn-bm-Ø A-hÿ-bmWv. ]-e-t∏m-gpw a-ew N-c-°p-I-fpam-bn X-e-Np-a-tSm-sS IS-∂p t]m-tI-≠ A-h-ÿ-bn-em-Wv B-Zn-hm-knIƒ. h-\ ]m-X-bmb-Xn-\m¬ h-\y Po-hn-I-fp-sS ieyhpw cq-£-amWv. ]n-d-h-¥q¿ ]-©m-b-Øn-se I-S-ti-cn hm¿Un¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ sh-≈w-sX-‰nbn-te-°p-≈ ]m-X-°m-bn tImf\n \n-hm-kn-Iƒ \n-ch-[n X-hW \n-th-Z-\-߃ \¬-Insb¶nepw bm-sXm-cp ^-e-hpw D≠m-bn√. ]m-X-bp-sS tam-iw A-h-ÿ Imc-Ww an-° Ip-´n-Iƒ°pw kvIqƒ ]T-\w t]mepw _p-≤n-ap-´nem-bn-cn-°p-I-bmWv. tIm-f-\nbn¬ B-sI-bp-≈ A-¶-W-hm-Sn G-Xp k-a-bhpw \n-ew s]mØmhp-∂ Ahÿbn-emWv. In-g-t°-sh-≈w sX-‰n-bn-se B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-bn-te-°p-≈ hgn tIm-f-\nb-se Zp-cn-X-Øn-\v AF-∂p t]-cp-≈ k¿-ho-kv \-S- am-Wv k¿-Δo-kv \-S-Øp∂Xv. ∂Xv. k-©m-c-tbm-Ky-a√mØ [n-Ir-X¿ D-S≥ ]-cn-lm-cw ImØp-∂p-s≠-¶nepw Sm-dn-Mv A-h- Ing-t° sh-≈w-sX-‰n-bn¬ 30 tdm-Up-Iƒ C√m-Ø-Xn-\m¬ C- Wp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv Bkm-\n-°p-∂ `m-Kw h-sc am-{X- Ip-Spw-_-ß-fm-Wv Xm-a-kn-°p- h¿-°v ]p-dwtem-I-tØ- Zn-hm-kn Ip-Spw-_-߃.

_kv kÀ-ho-kv ]p-\-cm-cw-`n-¨p B-bq¿: sIm-´nb-Øv \n∂pw h´-∏m-d h-gn A-©-en-te-°v kzIm-cy _-kv k¿-ho-kv ]p-\-cmcw-`n-®p. I-gn-™ Ipd-®p \m-fpI-fm-bn ap-S-ßn-°n-S-∂ _-kv dq´v B-Wv ]p-\-cm-cw-`n-®Xv. ap-ºv C-Xp hgn Hm-Sn-bn-cp-∂ _-kv ka-b-_-‘n-X-am-bn dq-´v s]¿-an-‰v ]p-Xp-°n-bn-cp-∂n√. C-Xp-aq-eam-Wv k¿-ho-kv \n-e-®-Xv. {]tZi-sØ \q-dp I-W-°n-\v P-\-

߃ B-{i-bn-®n-cp-∂ _-kv k¿-ho-kv \n-e®-Xv bm-{X°m¿°v hen-b bm-{Xm-t¢-i-Øn-\v C-S-h-cp-Øn-bn-cp∂p. h-´∏m-d \n-hm-kn-I-fp-sS \nc-¥-c A-`y¿-Y-\ am-\n-®v I√p-hm-Xp-°-en-se kz-Im-cy _-kv k¿-ho-kv Iº-\n h-´∏m-d h-gn ]-g-b k-a-b-ß-fn¬ X-s∂ ]pXn-b s]¿-an-‰v F-Sp-Øm-Wv _kv Hm-Sn-°p-∂Xv.

bn-®p. ]-\n _m-[n-X¿-°v \-√ hn-{i-aw B-h-i-y-am-Wv. tlm-´ep-I-fn¬ Nq-Sm-°n-b sh-≈Øn¬ ]-®-sh-≈w H-gn-®v X-Wn∏n-°p-∂-Xv H-gn-hm-°-Ww. Hm-SI-fpw Nm-ep-I-fpw hr-Øn-bm°p-∂-h-cn¬ F-en-∏-\n ]n-Sns]-Sp-∂-Xv H-gn-hm-°m≥ {]m-Yan-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ \n∂pw e-`n-°p-∂ {]-Xn-tcm-[ acp-∂m-b tUm-Iv-kn-ssk-¢n≥ Kp-fn-I-Iƒ I-gn-°-W-sa-∂pw Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

_m-e-th-e-: _mÀ tlm-«-en ]cn-tim-[-\ \S¯n sIm-√w: sIm-√w tIm-´-ap-°n-se kz-Im-cy _m¿ tlm-´-en¬ _m-e-th-e \-S-°p-∂-Xm-bn {i-≤-bn¬-s]-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sXm-gn¬ h-Ip-∏n-s‚-bpw km-aq-l-y-\o-Xn h-Ip-∏n-s‚-bpw D-tZym-K-ÿ¿ kw-bp-‡ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. B-kmw kz-tZ-inI-fm-b aq-∂v Ip-´n-I-sf-bm-Wv _m-dn¬ tPm-en sN-øp-∂-Xm-bn I-s≠-Øn-b-Xv. Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-°v ti-jw C-h-sc Nn¬-{U≥-kv tlm-an-te-°v am-‰n. Ip-´n-I-fp-sS h-b-kv sX-fn-bn-°p-∂-Xpw sXm-gn¬ kw-_‘-hp-am-b tc-J-Iƒ ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂v e-`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v am-t\-Pv-sa‚n-s\-Xn-sc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa∂v Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ (F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v) F≥ Hm-a\-°p-´≥ A-dn-bn-®p. in-ip t£-a k-an-Xn-bpw kw-`-h-Øn¬ A-t\-z-j-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v.

Ip-Sw-_-{io Iq-«m-bv-a-bpw k-tµ-i-bm-{X-bpw sIm-√w: kw-ÿm-\ B-`-y-¥-c h-Ip-∏pw Ip-Spw-_-{io an-j\pw kw-bp-‡-am-bn \-S-∏n-em-°p-∂ _-lp-P-\ hn-Z-ym-`-ym-k ]-cn-]m-Sn kp-c-£n-X ]-W-an-S-]m-Sn-\m-bn Ip-Spw-_-{io Iq-´mbv-a-bpw k-tμ-i-bm-{X-bpw 16 \v cm-hn-se 10.30 \v sIm-√w sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-Ãm≥-Uv ]-cn-k-c-Øv \n-∂pw kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ tZ-t_-jv Ip-am¿ _-lv-d ^v-fm-Kv-Hm-^v sN-øpw. hn-hn-[ _m-¶n-Mv tk-h-\-ß-sf-Ip-dn-®pw A-h ^-e{]-Z-am-bn e-`-y-am-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn {I-a-ß-sf-°p-dn-®pw t_m-[-h-¬-°-c-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\pw kz-Im-cy [-\-an-S-]m-Sp ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw hy-‡n-I-fn¬ \n-∂pw A-an-X ]-eni-bv-°v hm-bv-] F-Sp-°p-∂-Xn-s‚ tZm-i-h-i-߃ a-\-kn-em°n sIm-Sp-°p-∂-Xn-\pw th-≠n Ip-Spw-_-{io kw-L-Sn-∏n-°p∂ ss^-\m≥-jy¬ en-‰-d-kn Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn \-S-Øp∂ in¬-∏-im-e 16 \v cm-hn-se 11-.30 \v Sn Fw h¿-Ko-kv kv-am-cI lm-fn¬ \-S-°pw. in¬-∏-im-e Pn-√m I-e-Iv-S¿ {]-W-_v-tPym-Xn \m-Yv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F-kv P-b-tam-l≥ ap-J-ym-Xn-Yn-Xn-bm-Ipw. Iu¨-kne¿ Pn B-\-μ≥, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v-kv A-tkm-kntbm-j≥ {]-kn-U‚ v F¬ ssj-e-P, eo-Uv _m-¶v am-t\-P¿ F¬ kp-Ip-am¿, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ tZ-t_-jv-Ipam¿ _-lv-d ]-s¶-Sp-°pw.

sXm-gn-ep-d-¸v th-X-\w D-S³ \Â-I-Ww

sd-Uv tU B-N-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Np-h∂ h-kv{X-a-Wn-s™-Ønb Np-≠ hp-Uv-ew ]m¿-°v ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-YnIƒ

B-bq¿: A-an-X `m-cw I-b-‰n-b hm-l-\-߃ bm-{X-°m¿-°v `oj-Wn-bm-hp-∂p. Pn-√-bp-sS In-g°≥ ta-J-e-bn-em-Wv C-Ø-cw hm-l-\-ß-fp-sS ]-c-°w ]m®n¬. In-g-°≥ a-e-tbm-c ta-Je-bm-b ]-Ø-\m-]p-cw, sX-∑-e, Ip-f-Øq-∏p-g ta-J-e-I-fn¬ \n∂pw ap-dn-®p am-‰p-∂ X-Sn I-b-‰p∂-Xpw X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw ssh-t°m¬ I-b-‰n h-cp-∂-Xpam-b hm-l-\-ß-fm-Wv A-]-I-S `o-j-Wn ]-c-Øp-∂-Xv. In-g-°≥ ta-J-e-bn¬ \n∂pw ap-dn-®p am-‰p-∂ d-_-dpƒs∏-sS-bp-≈ a-c-߃ h-en-b KpUv-kv hm-l-\-ß-fn¬ A-an-X-amb D-b-c-Øn¬ I-b-‰n h-Sw sIm≠p sI-´n-ap-dp-°n-bm-Wv sIm≠p t]m-Ip-∂-Xv. C-ß-s\ sIm≠p-t]m-Ip-∂ X-Sn-Iƒ C-cp-∂qdn-e-[n-Iw In-tem-ao-‰¿ k-©-cn®v F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn-em-Wv hn-‰-gn-°p-∂-Xv. hm-l-\-ß-fn¬ A-an-X tem-Uv I-b-‰p-∂-Xpw, hm-l-\-ß-fp-sS ]p-d-tØ-°v IS-Øn tem-Uv sN-øp-∂-Xpw a-‰p hm-l-\-߃-°pw Im¬-\-S bm{Xn-I¿-°pw `o-j-W-C-bm-hp-Ibm-Wv. A-an-X-am-b `m-cw I-b-‰n A-]-I-S-I-c-am-hp-∂ hn-[w I-S∂p t]m-Ip-∂ hm-l-\-߃ t]m-en-kn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-´mepw Im-cy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn-bp- Aan-X-tem-Up-am-bn t]m-hp-∂ temdn. B-bq-cn¬ \n-∂p-≈ Zriyw ≠v.

sIm-√w: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ Btcm-K-y-tI-{μ-ß-fn-em-bn 1428 t]¿ ]-\n _m-[n-X-cm-bn NnIn¬-k tX-Sn. ssh-d¬ ]-\n (56), sU-¶n ]-\n (1), F-en-∏-\n (2), h-b-dn-f-°w (136), ssSt^m-bn-Uv (2), sl-∏-ss‰-‰n-kv _n (1), a-™-∏n-Øw kw-i-bn°p-∂-h¿ (12). ]-\n _m-[n-X¿ Xn-f-∏n-®m-dn-b sh-≈w am-{Xw Ip-Sn-°-W-sa-∂pw kz-bw NnIn¬-k \-S-Ø-cp-sX-∂pw Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ A-dn-

sIm-√w: I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ h-\n-XmI-Ωn-j≥ sa-Km A-Zm-e-Øn¬ 102 ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-K-Wn-®p. CXn¬ 54 ]-cm-Xn-I-fn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n-®p. G-gv ]-cm-Xn-Iƒ t]men-kv dn-t]m¿-´n-\m-bn A-b-®p. 41 ]-cm-Xn-Iƒ A-Sp-Ø A-Zm-eØn¬ ]-cn-K-Wn-°pw. ]p-Xn-bXm-bn 11 ]-cm-Xn-Iƒ e-`n-®p. IΩn-j-\w-Kw s{]m-^ sI F Xpf-kn, h-\n-Xm sk¬ kn.sF. A-\n-Xm-Ip-am-cn, A-U-z-t°-‰pam-cm-b jo-P, Ir-jv-W-th-Wn, k¬-a-Øv, an-\n, \u-jm-Zv Xp-Sßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Ip-f-Øq-∏p-g: d-a-Zm≥ {h-Xm-cw-`-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v Ip-fØq-∏p-g ap-kv-enw P-am-A-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂p-apX¬ a-X-{]-`m-j-W ]-c-º-c kw-L-Sn-∏n-°pw. C-∂pw \m-sfbpw hn-gn-™w ap-kv-enw P-am-A-Øv C-amw sI sI kn-dm-Pp-[±o≥ _m-J-hn-bpw 16ap-X¬ 19 h-sc d-“-Øp-√m Jm-kn-an aptØ-S-hpw {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

A-an-X`m-cw I-b-än- h-cp-¶ hm-l-\-§Ä `o-Xn ]-c-¯p-¶p

Pn-Ã-bn 1428 t]À ]-\n _m-[n-XÀ

102 ]-cm-Xn-IÄ ]-cn-K-Wn-¨p

a-X{]-`m-j-W ]-c-¼-c C-¶p-ap-XÂ

sd-Uv tU B-N-cn-¨p I-S-bv°¬: Np-≠ hp-Uv-ew ]m¿-°v ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ sd-Uv tU B-N-cn®p. B-Zy-sØ I-f¿ Np-h-∏m-Wv F-∂ k-tμ-iw kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ Ip-´n-Iƒ-°v ]-I¿-∂p \¬In. Ip-´n-Ifpw A-[ym-]-Icpw Np-h-∂ h-kv-{X-a-Wn-™v Np-h-∂ ]-g-h¿-§-ßfpw I-fn-∏m-´-ßfp-am-bm-Wv sd-Uv tU B-N-cn-°m-s\-Øn-bXv. F√m am-k-Ønepw Hmtcm I-f-dp-Iƒ Ip-´n-Iƒ-°v ]-cn-N-b-s∏Sp-Øp-sa-∂v kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ tXP-kn t\m-Sv ]-d™p.

3

hm-b-\-hm-cw: Izn-kv aÂ-k-cw C¶v sIm-√w: ]n F≥ ]-Wn-°¿ ^ut≠-j≥, hn-Z-ym-`-ym-k h-Ip-∏v, C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v F-∂n-hb - psS kw-bp-‡m-`n-ap-J-y-Øn¬ \S-°p-∂ hm-b-\m-hm-c-tØm-S-\p_-‘n-®v Pn-√m-Xe - Izn-kv a¬-kcw C∂v cm-hn-se 10 \v K-h.tamU¬ t_m-bv-kv l-b¿ sk-°≠-dn kvI - qƒ A-¶W - Ø - n¬- \-S°pw. ]-s¶-Sp-°p-∂h - ¿ A-XX - v kvI - q-fp-If - n-se km-£y- ] - {- X-hpam-bn F-ØW - w.

sX-∑-e: B-cy-¶m-hv {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ]-Xn-aq-∂v hm¿-UpI-fn-em-bn am-k-ß-tfm-fw I-gn-™n-´pw ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-® sXm-gn-ep-d-∏v tPm-en-I-fp-sS th-X-\w \¬-In-bn-´n-√. C-Xv DtZym-K-ÿ-cpw, P-\-{]-[n-\n-[n-I-fpw X-Ωn-hp-≈ ]-S-e-∏n-W°w Im-c-W-am-Wv. A-Xn-\m¬ th-X-\w e-`n-°m-sX I-jv-S-s∏Sp-∂ ]-©m-b-Øn-se B-bn-c-°-W-°n-\v ]m-h-s∏-´-h¿-°v th-X-\w e-`n-°p-∂-Xn-\v A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´n-s√¶n¬ k-a-cw B-cw-`n-°p-sa-∂v kn.]n.sF I-gp-Xp-cp-´n tem°¬ sk-{I-´-dn A-Uz. ]n _n A-\n-tam≥ ]-d-™p.

im-kv-Xmw-tIm-« XSm-I kw-c-£-W {]-Jym-]-\-¯n-\v C-¶v H-cp h-b-Êv; -²-Xn-IÄ \S¸m-bnà im-kv-Xmw-tIm-´: sIm´n-tLmjn-°-s∏-´v ap-Jy-a{¥n \-SØnb XSm-I kwc-£-W {]-Jym-]\-߃-°v C-∂v H-cp hb-kv XnI-bp-tºmgpw {]-Jym-]n-°-s∏-´ ]-≤-Xn-I-fn¬ H-∂p t]mepw \-S∏n-em-bn√. 2013 Pq¨ 14\m-Wv im-kv-Xmw-tIm-´-bn¬ X-Sn-®p IqSn-b B-bn-cß-sf km-£n \n-dp-Øn ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm≠n XSm-I kwc-£-W {]Jym]-\w \-S-Øn-bXv. hnhn-[ h-Ip-∏p-Iƒ \-S-∏n-em-°p-∂ ]≤-Xn-Iƒ G-tIm-]n-∏n-®p 56 tIm-Sn-bn-e-[n-Iw cq-]-bp-sS kwc-£-W ]≤-Xn {]-Jym-]-\am-Wv \-S-Øn-b-sX-¶nepw CXn¬ H-∂p t]mepw \-S-∏n-em°m≥ I-gn-bmØ-Xv h≥ {]-Xntj-[-Øn-\v Im-c-W-am-bn-´p≠v. AXp-sIm-≠p X-s∂ {]-Jym-]\-Øn-s‚ H-cp h¿-jw Xn-I-bp∂ C-∂v hnhn-[ km-aq-ly cm{„o-b kw-L-S-\-I-fp-sS t\-XrXz-Øn¬ {]-Xn-tj-[ ]-cn-]m-SnIfpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p≠v. \nc¥-c k-a-c-ß-fp-sSbpw {]-Xntj-[-߃°pw H-Sp-hn¬ im-kvXmw-tIm-´-bnse-Øp-Ibpw \mtim≥-ap-Jam-b X-Sm-I-Øn-s‚ Zp-c-h-ÿ t\-cn-´v I-≠v t_m-[ys∏-´ ap-Jy-a-{¥n hnhn-[ h-Ip-∏v X-e-h≥-am-sc G-tIm-]n-∏n-®v A-h-cp-sSbpw s]m-Xp-P-\-ß-fpsSbpw \n¿-t±-i-ßfpw ]-cm-XnIfpw t{Im-Uo-I-cn-®m-Wv kwc£-W ]-≤-Xn-Iƒ {]-Jym-]n®Xv. C-Xn¬ G-‰hpw {]-[m-\w Pe-hn-`-h h-Ip-∏n-s‚ {]-Jym-]-\am-bn-cp∂p. im-kv-Xmw-tIm-´ XSm-I-Øn¬ \n-∂v ip≤-P-e hn-Xc-W-Øn-\m-bn F-Sp-°p-∂ sh≈-Øn-s‚ Af-hv Ip-d-°psa∂pw C-Xn-\v th-≠n I√-S-bm‰n¬ I-S-]p-g-bn¬ hm-´¿ {So-‰vsa‚ v πm‚ v ÿm-]n-®v N-h-d˛]∑-\ ta-J-e-bn¬ Ip-Sn-sh-≈w hn-Xc-Ww sN-øp-sa-∂m-bn-cp∂p {]-Jym-]\w. C-Xn-\p-≈ sS≥-U¿ \-S-]-SnIƒ H-tŒm-_-dn¬ X-s∂ ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂v th-Zn-bn¬ h®v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS km-∂n-[y-

imkv-Xmw-tIm-´ X-SmIw Øn¬ D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿ Dd∏v \¬-In-sb-¶nepw ]-≤-Xn-Iƒ H-∂p-am-bn√. H-∏w X-Sm-I-Øns‚ kao-] ]-©m-b-Øp-I-fn¬ Ip-Sn-sh-≈ hn-Xc-Ww sN-øp-∂ ]-≤-Xn-Iƒ H-cp h¿-j-Øn-\p≈n¬ ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v {]Jym-]n-s®-¶n-epw AXpw e£yw I-≠n√. ]-cn-ÿn-Xn h-Ip∏pw XSm-I kw-c-£-W-Øn-\v th-≠n 24.8 tIm-Sn cq-]-bp-sS hnhn-[ ]-≤-XnIƒ {]-Jym-]n-®p-sh-¶nepw ipNn-Xz an-j≥ aptJ-\ \-S-∏n-em°p-∂ G-Xm\pw sNdn-b ]-≤Xn-Iƒ am-{X-amWv \-S-∏n-em-°nbn-´p≈Xv. sk‚¿ t^m¿ hm-´¿ dn-tkm-gv-kv sU-h-e-]v-sa‚ v B‚ v am-t\-Pv-sa‚pw a-Æv kwc£-W h-Ip∏pw hnhn-[ ]-≤-XnIƒ {]-Jym-]n-s®-¶nepw H∂pw \-S-∏n-em-bn√. Im-b-en-\v Np-‰p-ap-≈ At°jym a-c-߃ sh-´n-am-‰n _lp-P-\-]-¶m-fn-Ø-tØm-sS ^e-hr-£-߃ h-®p ]n-Sn-∏n-®v kw-c-£n-°p-∂-X-S-°-ap-≈ {]Jym-]-\-߃ h-\w h-Ip∏pw \S-Øn-bn-cp∂p. ssPh ssh-hn[y t_m-¿Upw hnhn-[ ]-≤-XnIƒ {]-Jym-]n-s®-¶nepw AXpw \-S-∏n-em-bn√. Im-b-en-se a¬ky kº-Øv kw-c-£n-°m≥ e£-°-W-°n-\v a¬-ky Ip-™pß-sfbpw sIm-©n-s\bpw X-SmI-Øn¬ \n-t£-]n-°p-sa-∂v Im-b-en-se a¬-ky kº-Øv kw-c-£n-t°-≠-Xn-s‚ B-hiy-I-X-sb∏-‰n t_m-[-h¬°-cW ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-

°p-sa-∂v kwÿm-\ ^n-j-dokv h-Ip-∏v {]-Jym-]n-®n-cp∂p. CXp Iq-Sm-sX Im-b¬ a-en-\-s∏Sm≥ km-[y-X-bp-≈ X-c-Øn¬ Xm-a-kn-°p-∂-h¿-°v sk-]v-‰n-Iv Sm-¶v ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øp∂-Xn-\pw A≥-]-tXm-fw Ip-Spw_ß-sf am-‰n ]m¿-∏n-°p-hm-\pap-≈ \-S-]-Sn-Ifp-≠m-°p-sa-∂v

ap-Jy-a{¥n X-s∂ {]-Jym]-\w \-SØn. XSm-I Xoc-sØ A-\[nIrX ssI-tø-‰-߃ H-gn-∏n°p-∂-Xn-\p-w hr-„n {]-tZ-i-ßfn-se a-sÆ-Sp-∏pw a-W-eq‰pw XS-bp-∂-Xn-\v an-\n F-a¿-P≥-kn {]-Jym-]n-s®-¶nepw \-S-∏n-em°m-\m-hmsX C-h-sb√mw Ct∏mgpw \n¿-_m-[w Xp-S-cp-I-bmWv. XSm-I kwc-£-W ]-≤-XnI-fp-sS am-kw tXm-dp-ap-≈ A-htemI-\w \-S-Øp-hm≥ Pn√m IeŒ-sd Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn {]Jym-]-\hpw \-S-∂p-sh-∂-X√msX ]n-∂o-Sv a-‰p \-S-]-Sn-Iƒ H∂p-am-bn√. C-Xn-\n-S-bn¬ ap-Jya-{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ H∂p c-≠v A-h-tem-I-\ tbm-K߃ tN-cp-Ibpw sN-bv-sX¶nepw XSm-I kwc-£-W ]-≤Xn-Iƒ H-cp h¿-j-Øn-\n-∏pdhpw ^-b-en¬ X-s∂ D-d-ßp-IbmWv.


{]mtZ-inIw

14 Pq¨ 2014 i\n

A-Zm-e-¯v: 102 ]-cm-Xn-IÄ ]-cn-K-Wn-¨p

]cn-]mSn sIm√w \m-Wn tlm´¬:

h-kv-{X-ta-f˛cm-hn-se 10.00 B\μ-h√o-iz-cw F≥.Fkv.Fkv. Hm-Un-t‰m-dnbw: kn.sF.Sn.bp. kwÿm-\ k-tΩ-f\w˛ cm-hn-se 10.00

Adnbn-¸pIÄ

tI-kv hÀ-¡À, eo-KÂ A-\-en-Ìv: A-t]-£ £-Wn-¨p sIm-√w: kw-ÿm-\ _m-em-hIm-i kw-c-£-W I-Ωn-j-\n¬ ssew-Kn-I Ip-‰-Ir-Xy-ß-fn¬ \n-∂v Ip-´n-I-sf kw-c-£n-°p∂ \n-b-aw \-S-∏n-em-°p-∂-Xv \n-co-£n-°p-∂ sk-√n-te-°v (t]m-Iv-tkm sk¬) aq-∂v tIkv h¿-°¿-am-sc-bpw- -H-cp- -eoK¬ A-\-en-Ãn-t\-bpw I-cm-d-Snÿm-\-Øn¬ H-cp h¿-j-tØ°v \n-b-an-°pw. A-t]-£-I¿ tI-c-f-Øn-ep-S-\o-fw bm-{X-sNøm≥ k-∂-≤-cm-bn-cn-°-Ww. ae-bm-f-Øn-epw Cw-•o-jn-ep-ap≈ `m-jm-{]m-ho-Wyw A-\n-hmcyw. Ip-´n-I-fp-sS ta-J-e-I-fn¬ H-cp h¿-j-sa-¶n-epw {]-hr-Øn]-cn-N-b-ap-≈-h¿-°v ap≥-K-W\. tI-kv h¿-°-dn-\v th-≠ tbm-Ky-X ˛ tkm-jy¬ h¿-°ntem tkm-tjym-f-Pn-bn-tem Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-em-im-ebn¬ \n-∂p-≈ _n-cp-Zm-\-¥-c_n-cp-Zw, Iw-]yq-´¿ B-πn-t°j-\n¬ A-Sn-ÿm-\-]-cn-N-bw. eo-K¬ A-\-en-Ãn-\v th-≠ tbm-Ky-X ˛ \n-b-a-_n-cp-Zw, A©p-h¿-j-sa-¶n-epw \n-b-a-cw-KØp-≈ {]-hr-Øn-]-cn-N-bw, Iw]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\w. tbm-Ky-XI-fp-sS-bpw {]-hr-Øn-]-cn-N-bØn-s‚-bpw ap-Jm-ap-J-Øn-s‚bpw A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bn-cn°pw \n-b-a-\w. A-t]-£Iƒ 20\p-ap≥-]m-bn sk-{I-´-dn, tI-c-f kw-ÿm-\ _m-em-h-Imi kw-c-£-W I-Ωo-j≥, hm≥ tdm-kv P-Mv-j≥, tI-c-f bq-\nth-gv-kn-‰n ]n.H., Xn-cp-h-\-¥-]pcw ˛ 34 F-∂ hn-em-k-Øn¬ e`n-°-Ww.

Un{Kn tIm-gv-kp-IÄ-¡v A-t]-£n-¡mw

sIm√w: tI-c-f bp-\n-th-gv-kn‰n-bp-sS _n.F. Cw-•ojv, _n.F. tkm-jym-fPn, _n.tImw Iw-]yq-´¿ B-πn-t°j≥ F-∂o tIm-gv-kp-Iƒ°v tI-c-f bp-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS kv‰-Un k-t∏m¿-´v sk-‚dm-b Fw.C.F-kv C≥-kv-‰n-‰yq´v Hm^v A-Uzm≥-kv-Uv Ã-Uo-kv apf-¶mS-Iw h-gn A-t]-£n-°m-hp∂-XmWv. t^m-w hn-Xc-Ww sNbv-Xp Xp-S-ßn-bn-´p≠v.

hm-b-\-hm-cw: Izn-kv aÂ-k-cw C¶v

sIm-√w: ]n F≥ ]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥, hn-Z-ym-`-ym-k hIp-∏v, C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v F∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-J-yØn¬ \-S-°p-∂ hm-b-\m-hm-ctØm-S-\p-_-‘n-®v Pn-√m-X-e Izn-kv a¬-k-cw C∂v cm-hn-se 10 \v K-h. tam-U¬ t_m-bv-kv l-b¿ sk-°-≠-dn kv-Iqƒ A¶-W-Øn-¬ \-S-°pw. hm-b-\mhm-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn hn-Z-ym-`ym-k h-Ip-∏v D-]-Pn-√m A-Snÿm-\-Øn¬ \-S-Øn-b Izn-kv a¬-k-c-Øn¬ hn-P-bn-I-fm-b Ip-´n-Iƒ-°v th-≠n-bm-Wv Pn√m-X-e Izn-kv a¬-k-cw \-S-Øp∂-Xv. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ A-X-Xv kv-Iq-fp-I-fn-se km-£-y-]-{Xhp-am-bn F-Ø-Ww.

A-t]-£ £-Wn-¨p

sIm-√w: Pn-√-bn-se Hm¿-^-t\Pv I¨-t{Smƒ t_m¿-Un-s‚ Aw-Ko-Im-c-ap-≈ Hm¿-^-t\Pv/hr-≤ k-Z-\-ß-fn-se A-t¥hm-kn-Iƒ-°v Iu¨-kn-en-Mv \¬-Ip-∂-Xn-\v Fw.F-kv.Uªyq. hn-Z-ym-`-ym-k tbm-K-y-X-bp≈-h-cn¬ \n-∂pw A-t]-£ £Wn-®p. A-t]-£-I¿ 30 h-b-kn\v ta¬ {]m-b-ap-≈-h-cm-bn-cn-°Ww. kz-¥-am-bn X-øm-dm-°n-b A-t]-£, _-tbm-tU-‰, hn-Z-ym`-ym-k tbm-K-y-X F-∂n-h sX-fnbn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS i-cn-∏-I¿-∏p-Iƒ k-ln-Xw 25 \v ssh-Io-´v A-©n-\v ap-ºm-bn Pn√m km-aq-l-n-I-\o-Xn Hm-^nk¿, I-e-Œ-td-‰v, sIm-√w F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n-°-Ww. tbm-K-y-cm-b A-t]-£-I¿ 30 \v cm-hn-se 10 \v Pn-√m I-e-Iv-S-dpsS tNw-_-dn¬ \-S-°p-∂ C‚¿h-yq-hn¬ A-k¬ k¿-´n-^n-°‰p-I-fp-am-bn ]-s¶-Sp-°-Ww. C‚¿-hyq kw-_-‘n-®v Imƒ se-‰¿ A-b-°p-∂-X-√. t^m¨: 0474˛2790 971, 9605498941, 9446121392.

hm-¡v C³ CâÀ-hyq

sIm-√w: B≥-t{Sm-bn-Uv samss_¬ sS-Iv-t\m-f-Pn ta-J-ebn¬ ]-cn-io-e-\-Øn-\v 22 \pw 26 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈- ]´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´h¿-°v A-h-k-cw. F≥-Pn-\o-bdn-Mv/Un-tπm-a/F-sX-¶n-epw hnj-b-Øn¬ _n-cp-Zw C-h-bn-tesX-¶n-epw P-bn-®-h-cm-bn-cn-°Ww. F≥-Pn-\o-b-dn-M tIm-gv-kv ]q¿-Øo-I-cn-®-h¿-°pw ]-s¶-Sp°mw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ www.cybersri.org F-∂ sh_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. Xm¬-]c-y-ap-≈-h¿ hn-Z-ym-`-ym-k tbm-Ky-X, h-b-kv, Pm-Xn F-∂n-h sXfn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw A-h-bp-sS km-£y-s∏-Sp-Øn-b i-cn-∏-I¿-∏pw k-ln-Xw Pq¨ 28 cm-hn-se 9.30 \v ssk-_¿{io, kn-˛-Un-‰v, Sn kn-˛26/847, {]-Im-iv, hn B¿ F-˛-Un7, hna¨-kv tIm-f-Pv tdm-Uv, ssX°m-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛695014 Hm-^n-kn¬ C‚¿-hyq-hn-\v FØ-Ww. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°v bm-{Xm-∏-Sn e-`n-°pw.

HmS-\n¿-am-W-Øn-\n-sS h-S-bm‰p-tIm´ tdm-Un-se a-Xn¬-s°-´v C-Sn-™pho-W \n-e-bn¬. kw-`-h-Øn¬ H-cmƒ a-cn®p

sIm-√w: I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ h-\n-XmI-Ωn-j≥ sa-Km A-Zm-e-Øn¬ 102 ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-K-Wn-®p. CXn¬ 54 ]-cm-Xn-I-fn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n-®p. G-gv ]-cm-Xn-Iƒ t]m-en-kv dn-t]m¿-´n-\m-bn A-b-®p. 41 ]-cmXn-Iƒ A-Sp-Ø A-Zm-e-Øn¬ ]-cn-K-Wn-°pw. ]p-Xn-b-Xm-bn 11 ]-cm-Xn-Iƒ e-`n-®p. I-Ωn-j-\wKw s{]m-^ sI F Xp-f-kn, h\n-Xm sk¬ kn.sF. A-\n-XmIp-am-cn, A-U-z-t°-‰p-am-cm-b jo-P, Ir-jv-W-th-Wn, k¬-aØv, an-\n, \u-jm-Zv Xp-S-ßn-bh¿ ]-s¶-Sp-Øp.

thiruvananthapuram/KLm WEST

3

\nÀ-am-tWm-Zv-LmS-\w \S¯n IÆ\√q¿: ]-≈n-a¨ K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]pXn-b sI-´n-S-Øn-s‚ \n¿-am-Ww B-cw-`n-®p. sIm-√w Pn-√m ]-©m-b-Øv 2013˛14 h¿-j-sØ hm¿-jn-I ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 32.56 e£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v c-≠v \ne-I-fn-em-bn \m-ev ap-dn-I-fm-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. sI-´n-S \n¿-amtWm-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-bØv Aw-Kw kn-‘p cm-tP-{μ≥

\n¿-h-ln-®p. C-tXm-S-\p-_-‘n®v kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ tN¿∂ tbm-K-Øn¬ s\-Sp-º-\ {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-k∂ cm-a-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln®p. ap-J-Ø-e tªm-°v ]-©m-bØw-Kw A-Uz. B-im {io-Ipam¿, ]-©m-b-Øv B-tcm-Ky-˛-hnZym-`ym-k kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ Kn-cn-Pm-Ip-amcn, {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-Kw tim-`-\m-Ip-am-cn, ap≥-{Km-a-∏-

©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv \mk-dp-±o≥, ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v Fw \-S-cm-P≥, kv-Iqƒ {]n≥-kn∏mƒ F¬ c-am-tZ-hn-A-Ω, slUv-am-ÿ C≥ Nm¿-÷v Pn tKm]n-\m-Y≥-]n-≈, ap≥-sl-Uv-ankv-{S-kv Un Aw-_n-Im-Ip-am-cn, l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`m-Kw Ãm-^v sk-{I-´-dn tXm-a-kv-Ip-´n, ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw kv-‰m-^v sk-{I-´-dn sI _m-_p kw-kmcn-®p.

tem-I c-à-Zm-Xr-Zn-\m-N-c-Ww Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-¶v sIm-√w: tem-I c-‡-Zm-Xr-Zn-\mN-c-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-ZvLm-S-\w C-∂v \-S-°pw. cm-hnse 10 \v sh-≠m¿ {io hn-Z-ym-[ncm-P shm-t°-j-W¬ l-b¿ sk-°-≠-dn kv-Iq-fn¬ sF-jm t]m-‰n Fw.F¬.F. \n¿-h-ln°pw. sh-´n-°-h-e tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C-μn-cm tKm-]n-\m-Yv A-[-y-£-X h-ln°p-∂ N-S-ßn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ {]-W-_v-tP-ym-Xn \m-Yv Zn-\m-N-cW k-tμ-iw \¬-Ipw. sU-]-yq´n Un.Fw.H. tUm. ]n _m-_p N-{μ≥ hn-j-bm-h-X-c-W-hpw kv-

Iqƒ am-t\-P¿ sh-≠m¿ _m-eIr-jv-W-]n-≈, Pn-√m am-kv aoUn-b Hm-^n-k¿ Pn {io-I-e kwkm-cn-°pw. N-S-ßn¬ hn-hn-[ P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, k-∂-≤ kwL-S-\m {]-h¿-Ø-I¿ Xp-S-ßn-bh¿ ]-s¶-Sp-°pw. k-tΩ-f-\-Øn\v ap-t∂m-Sn-bm-bn ]p-Øq¿ C.F-kv.sF. A-¶-W-Øn¬ \n∂pw _-Y-\n P-Mv-j≥ h-sc c‡-Zm-\ t_m-[-h-¬-I-c-W dmen \-S-Øpw. k-∂-≤ c-‡-Zm-\ cw-K-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ hy‡n-I-sf-bpw kw-L-S-\-I-sfbpw N-S-ßn¬ B-Z-cn-°pw.

c-‡-Zm-Xr-Zn-\-hp-am-bn _‘-s∏-´v Pn-√m-X-e-Øn¬ \-SØn-b Izn-kv a¬-k-c-Øn¬ sIm-√w _n-j-∏v _≥-kn-K¿ t\gv-kn-Mv tIm-f-Pn-se B-Xn-cm F{_-lmw H-∂mw ÿm-\-hpw D]m-k-\ t\-gv-kn-Mv tIm-f-Pn-se {ip-Xn {io-Ip-am¿ c-≠mw ÿm\-hpw {io-\m-cm-b-W tIm-f-Pnse B-Z¿-iv B¿ aq-∂mw ÿm\-hpw I-c-ÿ-am-°n. Pn-√m-X-e hm-´¿-I-f¿ s]-bn‚n-Mv a¬-k-cØn¬ hn F-kv kp-{_-“-tZ-hv H-∂mw ÿm-\-hpw hn _n hnt\m-Zv \m-Yv c-≠mw ÿm-\-hpw

{Sm-h≥-Iq¿ sa-Un-°¬ tIm-fPn-se F-kv kp-ssl¬, Nm-Ø∂q¿ F-kv F≥ tIm-f-Pn-se kn-_n≥ F-kv in-h≥ F-∂n-h¿ aq-∂mw ÿm-\-hpw I-c-ÿ-am°n. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\Zm-\w N-S-ßn¬ hn-X-c-Ww sNøpw. D-Zv-Lm-S-\-tØm-Sv A-\p-_‘n-®v kv-Iq-fn¬ k-∂-≤ c-‡Zm-\ I-ymw-]v kw-L-Sn-∏n-°pw. Xm¬-]-c-y-ap-≈ 18 \pw 60 \pw CS-bn¬ {]m-b-ap-≈-h¿ Iym-w]n¬ F-Øn c-‡w Zm-\w sN-ø- Pn-√m ]-©m-b-Øv 2013˛14 h¿-j-sØ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S-∏m-°p-∂ ]-≈n-a¨ W-sa-∂v Un.Fw.H. tUm. sI K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw kn-‘p cm-tP-{μ≥ \n¿-h-ln-°p-∂p k-en-e A-dn-bn-®p.

im-kv-Xmw-tIm-« X-Sm-I kw-c-£-Ww; ]²Xn-IÄ \-S-¸m-bnà im-kv-Xmw-tIm-´: sIm-´n-tLmjn-°-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n \-S-Ønb X-Sm-I kw-c-£-W {]-Jym-]\-߃-°v C-∂v H-cp h-b-kv XnI-bp-tºm-gpw {]-Jym-]n-°-s∏-´ ]-≤-Xn-I-fn¬ H-∂p t]m-epw \-S∏n-em-bn-√. 2013 Pq¨ 14\m-Wv im-kv-Xmw-tIm-´-bn¬ X-Sn-®p IqSn-b B-bn-c-ß-sf km-£n \n-dpØn ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n XSm-I kw-c-£-W {]-Jym-]-\w \S-Øn-b-Xv. hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ \-S-∏n-em-°p-∂ ]-≤-Xn-Iƒ GtIm-]n-∏n-®p 56 tIm-Sn-bn-e-[nIw cq-]-bp-sS kw-c-£-W ]-≤Xn {]-Jym-]-\-am-Wv \-S-Øn-bsX-¶n-epw C-Xn¬ H-∂p t]mepw \-S-∏n-em-°m≥ I-gn-bm-ØXv h≥ {]-Xn-tj-[-Øn-\v Im-cW-am-bn-´p-≠v. A-Xp-sIm-≠p Xs∂ {]-Jym-]-\-Øn-s‚ H-cp h¿jw Xn-I-bp-∂ C-∂v hn-hn-[ kmaq-ly cm-{„o-b kw-L-S-\-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-tj-[ ]-cn-]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p≠v. \n-c-¥-c k-a-c-ß-fp-sS-bpw {]-Xn-tj-[-߃-°pw H-Sp-hn¬ im- k v - X mw- t Im- ´ - b n- s e- Ø p- I bpw \m-tim≥-ap-J-am-b X-Sm-IØn-s‚ Zp-c-h-ÿ t\-cn-´v I-≠v t_m-[y-s∏-´ ap-Jy-a-{¥n hn-hn[ h-Ip-∏v X-e-h≥-am-sc G-tIm]n-∏n-®v A-h-cp-sS-bpw s]m-Xp-P\-ß-fp-sS-bpw \n¿-t±-i-ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw t{Im-Uo-I-cn-®mWv kw-c-£-W ]-≤-Xn-Iƒ {]Jym-]n-®-Xv. C-Xn¬ G-‰-hpw {]-[m-\w Pe-hn-`-h h-Ip-∏n-s‚ {]-Jym-]-\am-bn-cp-∂p. im-kv-Xmw-tIm-´ X-

Sm-I-Øn¬ \n-∂v ip-≤-P-e hn-Xc-W-Øn-\m-bn F-Sp-°p-∂ sh≈-Øn-s‚ A-f-hv Ip-d-°p-sa∂pw C-Xn-\v th-≠n I-√-S-bm‰n¬ I-S-]p-g-bn¬ hm-´¿ {So-‰vsa‚ v πm‚ v ÿm-]n-®v N-h-d-˛-]∑-\ ta-J-e-bn¬ Ip-Sn-sh-≈w hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂m-bn-cp∂p {]-Jym-]-\w. C-Xn-\p-≈ sS≥-U¿ \-S-]-SnIƒ H-tŒm-_-dn¬ X-s∂ ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂v th-Zn-bn¬ h®v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS km-∂n-[yØn¬ D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿ D-d∏v \¬-In-sb-¶n-epw ]-≤-Xn-Iƒ H-∂p-am-bn-√. H-∏w X-Sm-I-Øns‚ k-ao-] ]-©m-b-Øp-I-fn¬ Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww sN-øp-∂ ]-≤-Xn-Iƒ H-cp h¿-j-Øn-\p≈n¬ ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v {]Jym-]n-s®-¶n-epw A-Xpw e£yw I-≠n-√. ]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏pw X-Sm-I kw-c-£-W-Øn-\v th-≠n 24.8 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn-hn-[ ]-≤-XnIƒ {]-Jym-]n-®p-sh-¶n-epw ipNn-Xz an-j≥ ap-tJ-\ \-S-∏n-em°p-∂ G-Xm-\pw sN-dn-b ]-≤Xn-Iƒ am-{X-am-Wv \-S-∏n-em-°nbn-´p-≈-Xv. sk‚¿ t^m¿ hm´¿ dn-tkm-gv-kv sU-h-e-]v-sa‚ v B‚ v am-t\-Pv-sa‚pw a-Æv kw-c£-W h-Ip-∏pw hn-hn-[ ]-≤-XnIƒ {]-Jym-]n-s®-¶n-epw H-∂pw \-S-∏n-em-bn-√. Im-b-en-\v Np-‰p-ap-≈ A-t°jym a-c-߃ sh-´n-am-‰n _-lpP-\-]-¶m-fn-Ø-tØm-sS ^-e-hr£-߃ h-®p ]n-Sn-∏n-®v kw-c£n-°p-∂-X-S-°-ap-≈ {]-Jym-]-

_m-e-th-e-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn sIm-√w: sIm-√w tIm-´-ap-°nse kz-Im-cy _m¿ tlm-´-en¬ _m-e-th-e \-S-°p-∂-Xm-bn {i≤-bn¬-s]-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sXm-gn¬ h-Ip-∏n-s‚-bpw km-aql-y-\o-Xn h-Ip-∏n-s‚-bpw D-tZ-ymK-ÿ¿ kw-bp-‡ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. B-kmw kz-tZ-in-I-fmb aq-∂v Ip-´n-I-sf-bm-Wv _mdn¬ tPm-en sN-øp-∂-Xm-bn Is≠-Øn-b-Xv. Pn-√m I-e-Iv-S-dpsS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw ssh-Zy ]cn-tim-[-\-°v ti-jw C-h-sc Nn¬-{U≥-kv tlm-an-te-°v am‰n. Ip-´n-I-fp-sS h-b-kv sX-fn-bn°p-∂-Xpw sXm-gn¬ kw-_-‘hp-am-b tc-J-Iƒ ÿm-]-\Øn¬ \n-∂v e-`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v am-t\-Pv-sa‚n-s\-Xn-sc

\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ (F≥t^m-gv-kv-sa‚ v) F≥ Hm-a-\-°p´≥ A-dn-bn-®p. in-ip t£-a kan-Xn-bpw kw-`-h-Øn¬ A-t\-zj-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v.

kzm-an hn-th-Im-\-µw kn.Un-IÄ e-`n-¡pw sIm-√w: C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v kzm-an hn-th-Im-\-μ-s‚ Po-hn-XsØ B-kv-]-Z-am-°n ]p-d-Øn-d°n-b kzm-an hn-th-Im-\-μw hoUn-tbm kn.Un bpw Hm-Un-tbm kn.Un bpw Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^n-kn¬ hn¬-∏-\-°v e`n-°pw.

t]-cq¿ ao-\m-£n hn-em-kw K-h.F-®v.F-kv.F-kn-s‚ {][m\ sI-´n-S-Øns‚ apI ƒ `m-Kw X-I¿-∂ \n-e-bn¬

Xm-eq-¡n-se td-j³-I-S-I-fn \n-¶v ]-©-km-c e-`n-¡p-¶n-sÃ-¶v ]-cm-Xn I-cp-\m-K-∏-≈n: Xm-eq-°n-se td-j≥-I-S-I-fn¬ \n-∂p ]-©km-c-bpw B-´-bpw e-`n-°p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn. s]m-Xp -am¿-°‰n¬ ]-©-km-c-bv-°p hn-e Ip-Xn-°p-tºm-gm-Wv Xm-eq-°n-se _n.]n.F¬, F.F.ssh hn-`m-K-°m¿-°p hn-X-c-Ww sN-tø≠ td-j≥ ]-©-km-c F-Øm-Xn-cn-°p-∂-Xv. G-{]n¬, sa-bv am-k-ß-fn-se ]-©-km-c C-\n-bpw hn-X-cW-Øn-s\-Øn-bn-´n-√. F-√m hn-`m-K-°m¿-°pw H-cp ]m-bv-°-‰n\v 15 cq-]m {I-a-Øn¬ e-`n-°p-∂ B-´-bpw {I-a-am-bpw B-h-izØn-\-\p-k-cn-®pw td-j≥-I-S-I-fn-se-Øp-∂n-√. Cu am-kw C-Xp-h-sc-bpw td-j≥ I-S-I-fn¬ B-´ F-Ønbn-´n-√. G-sd B-h-i-y-°m-cp-≈ B-´ Hm¿-U¿ A-\p-k-cn-®v e`n-°p-∂n-s√-∂m-Wp ]-cm-Xn. B-´ Xm-eq-°n-se td-j≥ I-S-Ifn¬ B-h-iy-Øn-\p-k-cn-®v F-Øn-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ {i-≤Im-´p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn hym-]-I-am-Wv.

bq-\n-t^mw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

imkv-Xmw-tIm-´ X-SmIw \-߃ h-\w h-Ip-∏pw \-S-Ønbn-cp-∂p. ssP-h ssh-hn-[y t_m-¿-Upw hn-hn-[ ]-≤-Xn-Iƒ {]-Jym-]n-s®-¶n-epw A-Xpw \-S∏n-em-bn-√. Im-b-en-se a¬-ky k-º-Øv kw-c-£n-°m≥ e-£°-W-°n-\v a¬-ky Ip-™p-ßsf-bpw sIm-©n-s\-bpw X-Sm-IØn¬ \n-t£-]n-°p-sa-∂v Imb-en-se a¬-ky k-º-Øv kw-c£n-t°-≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-Xsb-∏-‰n t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v kw-ÿm-\ ^n-j-do-kv h-Ip-∏v {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. C-Xp Iq-Sm-

bm-{X-b-b-¸v \Â-In sIm-√w: ssh-Zyp-Xn t_m¿Un¬ \n-∂v hn-c-an-® kn-Ãw Hm]-td-j≥ No-^v F≥-Pn-\o-b¿ Km-b-{Xn B¿ \m-b¿-°v sI.Fkv.C._n. F≥-Pn-\o-tb-gv-kv Atkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ bm-{X-b-b-∏v \¬-In. Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m sN-b¿am≥ _n D-Z-b-h¿-a A-[y-£-X h-ln-®p. ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv ap≥ saw-_¿ sI cm-[m-Ir-jvW≥, A-tkm-kn-tb-j≥ ap≥ kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F-kv sI b-tim-[-c≥, sIm-√w F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ ]n jm-Pn tXm-a-kv-, Im-s]-Iv-kv am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ B¿ P-bN-{μ≥, {]-`m-I-c≥ \m-b¿, Pn√m sk-{I-´-dn A-ao¿, A-\n¬Ip-am¿, tUm-Wn kw-km-cn-®p.

im-kv-Xmw-tIm-´: tIm-hq¿ kv-Iq-fn-se ap-gp-h≥ hn-Zym¿-YnIƒ-°pw am-t\-Pv-sa‚ v ku-P-\y-am-bn bq-\n-t^mw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. am-t\-P¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿ _n ]n-≈ hn-X-c-Ww \n¿-hln-®p. N-h-d F.C.H. cm-[m-Ir-jv-W≥ ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-cWw \n¿-h-ln-®p. tIm-hq¿ tam-l≥ A-[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw tKm-Ip-ew A-\n¬, {Km-a-∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v em-en _m-_p, Aw-K-ß-fm-b sI Fkv _m-e≥, _n tk-Xp-e-£v-an, A-Pn-X Ip-am-cn, N-{μm-\-μ≥, ]n A-c-hn-μm-£≥-]n-≈, cm-Pp ]n tIm-hq¿, K-h. F¬.]n.Fkv. {]-[m-\m-[ym-]n-I hn-P-b-Ω, {]n≥-kn-∏¬ hn-P-b-e-£v-an kw-km-cn-®p. sX Im-b¬ a-en-\-s∏-Sm≥ km[y-X-bp-≈ X-c-Øn¬ Xm-a-kn°p-∂-h¿-°v sk-]v-‰n-Iv Sm-¶v ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw A≥-]-tXm-fw Ip-Spw-_-ßsf am-‰n ]m¿-∏n-°p-hm-\p-ap-≈ \-S-]-Sn-I-fp-≠m-°p-sa-∂v ap-Jya-{¥n X-s∂ {]-Jym-]-\w \-SØn. X-Sm-I Xo-c-sØ A-\-[nIr-X ssI-tø-‰-߃ H-gn-∏n-°p∂-Xn-\p-w hr-„n {]-tZ-i-ß-fnse a-sÆ-Sp-∏pw a-W-eq-‰pw X-Sbp-∂-Xn-\v an-\n F-a¿-P≥-kn {]Jym-]n-s®-¶n-epw \-S-∏n-em-°m\m-hm-sX C-h-sb-√mw C-t∏m-

gpw \n¿-_m-[w Xp-S-cp-I-bm-Wv. X-Sm-I kw-c-£-W ]-≤-XnI-fp-sS am-kw tXm-dp-ap-≈ A-htem-I-\w \-S-Øp-hm≥ Pn-√m Ie-Œ-sd Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn {]Jym-]-\-hpw \-S-∂p-sh-∂-X-√msX ]n-∂o-Sv a-‰p \-S-]-Sn-Iƒ H∂p-am-bn-√. C-Xn-\n-S-bn¬ ap-Jya-{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ H∂p c-≠v A-h-tem-I-\ tbm-K߃ tN-cp-I-bpw sN-bv-sX-¶nepw X-Sm-I kw-c-£-W ]-≤-XnIƒ H-cp h¿-j-Øn-\n-∏p-d-hpw ^-b-en¬ X-s∂ D-d-ßp-I-bmWv.

{]-Xn-`m km-bm-Ów N-h-d: ]-ø-e-°m-hv Ip-f-Øq¿-ap-°v bp-h-P-\ k-an-Xn-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ {]-Xn-`m km-bm-”w kw-L-Sn-∏n-®p. ta-b¿ {]k-∂ G-W-Ãv s]m-Xp-k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a∏-©m-b-Øw-Kw kn sI sS-Ãv A-[y-£-X h-ln-®p. an-I-® I¿-j-I-\m-b sP hn-P-b≥-]n-≈-sb-bpw F-kv.Fkv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ D-∂-X hn-P-bw I-c-ÿ-am°n-b hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. Nn-In¬-km [-\-k-lm-b hn-X-c-Ww h-en-b-Øv kn-t\m-Ppw ]-T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww N-h-d F-kv.sF. A-izn-Xpw \n¿h-ln-®p. N-h-d tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v N-h-d l-cojv-Ip-am¿, Pn-√m-]-©m-b-Øw-Kw A-Uz. kp-[o-jv-Ip-am¿, sP tPm-bn, Pn a-t\m-l-c≥-]n-≈, {]-Zo-]v kn Ip-f-Øq¿, sP hn-Pb≥-]n-≈, hn hn-t\m-Zv, {]-ho¨ kn Ip-f-Øq¿, Un {]-km-Zv kw-km-cn-®p.

{]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{µ-¯n-se In-S-¯n¨n-InÂ-k \nÀ-¯n ]m-cn-∏-≈n: {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-se In-S-Øn Nn-In¬k B-gv-N-I-fm-bn A-S-®p ]q-´n. I-√p-hm-Xp-°¬ ]-©m-b-Øn¬ \n-∂pw A-b¬-{]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂pw \n-tXy-\ 500 Hm-fw tcmKn-I-fm-Wv Nn-In¬-k-bv-°m-bn {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Ønse-Øp-∂-Xv. ]-\n-_m-[n-X-cp-sS F-Æw Iq-Sn-b a-g-°m-e-Øv 24 In-S-°-Ifp-≈ B-ip-]-{Xn-bn-se sF.]n. hn-`m-Kw I-°q-kv \-in-s®-∂ \ym-bw ]-d-™m-Wv A-S-®p ]q´n-b-Xv. t\-c-sØ tam-t´m¿ tISm-sb-∂ Im-c-W-Øm-epw sF.]n. A-S-®p ]q-´n tcm-Kn-I- ]m-cn-∏-≈n {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI-{μ-Øn-se hr-Øn-lo-\am-b ]-cnkcw sf h-e-®n-cp-∂p. A-tX k-a-bw Wv B-ip-]-{Xn-bp-sS {]-h¿-Ø- t°-≠n h-∂-sX-∂pw D-S≥ {]- ∂pw sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ sk-]v-‰n-Sm-¶v \n-d-™-Xp aq-e-am- \w `m-Kn-I-am-bn \n¿-Øn-h-bv- h¿-Ø-\w ]p-\-cm-cw-`n-°p-sa- tUm. hn-t\m-Zv ]-d-™p.

kv-IqÄ sI-«n-Sw A-]-I-Sm-h-Ø-bn Pn-Ã-bn 1,428 t]À A-b-Øn¬: t]-cq¿ ao-\m-£n hn-em-kw K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-s‚ {]-[m-\ sI-´nSw X-I-¿-®-bn¬. kv-Iqƒ Hm-^nkv, hn.F-®v.F-kv.C. ¢m-kv ap-dnIƒ, _-tbm-f-Pn, sI-an-kv-{Sn, ^n-kn-Iv-kv em-_p-Iƒ, Ãm-^v dq-ap-Iƒ Dƒ-∏-sS ]-{¥-≠n¬-∏cw dq-ap-I-fp-≈ sI-´n-S-am-Wv A]-I-Sm-h-ÿ-bn-ep-≈-Xv. sI-´n-SØn-\v 25 h¿-j-sØ ]-g-°-ap≠v. Im-e-h¿-jw i-‡-am-Ip-∂ A-h-k-c-Øn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-[ym-]-I-cpw {]-Xn-k-‘n t\cn-´v sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. Xm ¬-°m-en-I-am-bn hn-Zym¿-Yn-Isf a-‰v ¢m-kv ap-dn-I-fn-te-°v am‰n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. kv-Iqƒ A[n-Ir-X¿ ]-e X-h-W-bm-bn hm ¿-Uw-K-sØ-bpw ]-©m-b-Øv A-[n-Im-cn-I-sf-bpw k-ao-]n-®n´pw H-cp ^-e-hp-ap-≠m-bn-´n-√.

Npcp¡¯nÂ

]-\n _m-[n-XÀ sIm-√w: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ Btcm-K-y-tI-{μ-ß-fn-em-bn 1428 t]¿ ]-\n _m-[n-X-cm-bn NnIn¬-k tX-Sn. ssh-d¬ ]-\n (56), sU-¶n ]-\n (1), F-en-∏-\n (2), h-b-dn-f-°w (136), ssS-t^mbn-Uv (2), sl-∏-ss‰-‰n-kv _n (1), a-™-∏n-Øw kw-i-bn-°p∂-h¿ (12). ]-\n _m-[n-X¿ Xn-f-∏n-®m-dnb sh-≈w am-{Xw Ip-Sn-°-W-sa∂pw kz-bw Nn-In¬-k \-S-Øcp-sX-∂pw Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p. ]-\n _m-[nX¿-°v \-√ hn-{i-aw B-h-i-y-amWv. tlm-´-ep-I-fn¬ Nq-Sm-°n-b sh-≈-Øn¬ ]-®-sh-≈w H-gn-®v X-Wn-∏n-°p-∂-Xv H-gn-hm-°-Ww. Hm-S-I-fpw Nm-ep-I-fpw hr-Ønbm-°p-∂-h-cn¬ F-en-∏-\n ]n-Sns]-Sp-∂-Xv H-gn-hm-°m≥ {]m-Yan-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ \n∂pw e-`n-°p-∂ {]-Xn-tcm-[ a-

cp-∂m-b tUm-Iv-kn-ssk-¢n≥ Kp-fn-I-Iƒ I-gn-°-W-sa-∂pw Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

ku-P-\y ]-cn-io-e-\w sIm-√w: tI-{μ am-\-h hn-`-hti-jn h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ]p-\-eq¿ K-h t]m-fn-sSIv-\n-Iv tIm-f-Pv I-Ωy-\n-‰n U-he-]v-sa‚ v t{]m-P-Iv-Sn¬ A-eq-an\n-bw ^m-{_n-t°-j≥ t{SUn¬ aq-∂v am-k-sØ ku-P-\y ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn B-cw-`n°p-w. Xm-¬-]-cy-ap-≈-h¿ ]p-\-eq¿ K-h t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-fPn¬ 18 \v cm-hn-se 10 \v td-j≥ Im¿-Uv, F-kv.F-kv.F¬.kn F-∂n-h-bp-sS ]-I¿-∏pw ]m-kvt]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m-bpw k-ln-Xw lm-P-cm-h-Ww. hn-Zym`ym-k tbm-Ky-X \n-jv-I¿-jn-®n´n-√. t^m¨-˛9947971033.

Thejas Epaper kollam Edition 2014-06-14  

Thejas Epaper kollam edition. 2014-06-14

Thejas Epaper kollam Edition 2014-06-14  

Thejas Epaper kollam edition. 2014-06-14