Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw a-e-bm-fn-I-f-n k-lm-b k-¶-²-X Ip-d-bp-¶p: a-{´n c-ta-iv sN-¶n-¯-e

28 s^{_phcn 2014 sh≈n

thiruvananthapuram/klm

CâÀ t_m-Iv-kn-Mv Nmw-]y³-jn-¸v

sIm-√w: kw-ÿm-\ {]-Y-a ¢_v ]p-cp-j-˛-h-\n-Xm hn-`m-Kw t_m-Iv-kn-Mv Nmw-]y≥-jn-∏v hb-\m-Sv am-\-¥-hm-Sn K-h¨sa‚ v hn.F-®v.F-kn¬ am¿-®v H-∂v, c-≠v Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S°pw. kw-ÿm-\ Nmw-]y≥-jn∏n¬ H-∂v, c-≠v, aq-∂v ÿm-\߃ t\-Sn-b t_m-Iv-k¿-am¿ A-Xm-Xv ¢-_n-s\ {]-Xn-\n-[o-Icn-°pw. bp-h-P-\ t£-a a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an a¬-k-c-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. C-¥y≥ t_m-Iv-kn-Mv s^U-td-j-≥ ap≥ sk-{I-´-dn P-\-depw e-≠≥ H-fn-ºn-Iv-kn¬ C¥y≥ kw-L-Øn-s‚ X-e-h-\pam-b {_n-tK-U¿ ]n sI ap-c-fo[-c≥ cm-Pm k-Ωm-\-Zm-\w \n¿- s{S-bn-\n¬ ar-X-tZ-lw Ip-cpßn-b hn-h-c-a-dn-™v im-kv-Xmw-tIm-´ kv-t‰-j-\n¬ h-ln-°p-sa-∂v kw-ÿm-\ X-Sn-®p-IqSn-bh¿ t_m-Iv-kn-Mv A-tkm-kn-tbj≥ sk-{I-´-dn tUm. kn _n dPn A-dn-bn-®p.

DÂ-k-hw \msf B-cw-`n¡pw

im-kv-Xmw-tIm-´: ssa-\m-K-∏≈n ta-P¿ sh-´n-°m-´v {io-a-lmtZ-h¿ t£-{X-Øn-se D¬-khw am¿-®v H-∂n-\v sIm-Sn-tb-dn 10\v B-dm-t´m-sS k-am-]n-°pw.

IÀ-j-I kw-K-aw C-¶v-

sIm-√w-: Pn-√m ]-©m-b-Øv ]≤-Xn-bp-am-bn tN¿-∂v X-cn-ipIn-S-∂ s\¬-h-b-ep-I-fn¬ Irjn-bn-d-°n-b I¿-j-I-sc \m-sf B-Z-cn-°p-sa-∂v Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U-‚ v F-kv P-b-taml≥, hn-I-k-\ kv-‰m-≥-Un-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. _n-Pp sI am-Xyq, F-∂n-h¿ A-dn-bn®p.Pn-√m ]-©m-b-Øv sF.-Sn. tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ cm-hnse 10.-30\m-Wv tbm-Kw. 20,-000 G-°¿ s\¬-Ir-jn sN-bv-Xn-cp∂ Pn-√-bn-se s\¬-Ir-jn 500 G-°-dn-te-°v Np-cp-ßn-b-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv s\¬Ir-jn-hym-]-\-hp-am-bn Pn-√m ]©m-b-Øv hn-hn-[ ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°n-b-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS B-Zy L-´-Øn¬ {Km-a-/-tªm°v ]-©m-b-Øp-I-fp-am-bn kl-I-cn-®v I¿-j-I¿-°v hn-hn-[ B-\p-Iq-ey-߃ e-`y-am-°n s\¬-Ir-jn sN-øn-°p-I-bm-bncp-∂p Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ e£yw. C-Ø-cw k-l-I-c-W s\¬-Ir-jn ]-≤-Xn-bn-eq-sS 2013-˛-14 h¿-jw Pn-√-bn-se s\¬-Ir-jn 10,-000 G-°-dm-bn h¿-[n-∏n-°m≥ I-gn-™p. Nn-d°-c {Km-a-∏-©m-b-Øn-epw sXm-Sn-bq-cn-se B-cy≥-]m-SØpw s\¬-Ir-jn hn-I-k-\w Xp-S¿-°-Y-bm-b-t∏mƒ Pn-√m ]©m-b-Øv \-S-∏p h¿-jw A-Xv 15000 sl-Iv-S-dn-te-°v hym-]n-∏n°m-\m-Wv e-£y-an-Sp-∂-Xv. kw-bp-Iv-X s\¬-Ir-jn ]-≤-Xn°p ]p-d-sa s\¬-∏m-Sw ]m-´Øn-s\-Sp-Øv kz-¥-am-bn s\¬Ir-jn sN-øm≥ Pn-√m ]-©m-bØv \-S-Øn-b {i-a-hpw k-aq-l {i-≤ ]n-Sn-®p ]-‰n-bn-´p-≠v. Ico-{] {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Ip∂pw-h-´w G-em-bn-se 25 G°¿ kv-Y-e-Øv \m-ep-e-£w cq] sN-e-h-gn-®v s\¬-Ir-jn \-SØn-b Pn-√m ]-©m-b-Øn-\v b{¥-h¬-Ir-X k-lm-b-tØm-sS aq-∂p am-k-Øn-\p-≈n¬ \m-ev e-£w cq-] em-`w D-≠m-°m≥ I-gn-™p. C-Xp-aq-ew ta-J-e-bnte-°v Iq-Sp-X¬ I¿-j-I-sc BI¿-jn-°m≥ I-gn-™n-´p-≠v. Pn√m ]-©m-b-Øn-s‚ Cu ]-≤Xn-I-fp-sS-sb-√mw hn-P-bw A-Snÿm-\-]-c-am-bn Pn-√-bn-se I¿j-I-cp-sS `m-K-Øv \n-∂pw D≠m-b k-l-I-c-W-hpw Iq-´m-bva-bp-am-Wv. A-Xn-s‚ A-Sn-ÿ\-Øn-em-Wv I¿-j-I-sc B-Z-cn°p-∂-sX-∂v Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]-d-™p.

a-{Zm-kv sa-bn-en ar-X-tZ-lw Ip-cp-§n; im-kv-Xmw-tIm-«-bn s{S-bn³ \nÀ-¯n-bn-«p im-kv-Xmw-tIm-´: s{S-bn-\n¬ Ip-cp-ßn-b ar-X-tZ-l-hp-am-bn Hm-Sn-b a-{Zm-kv sa-bn¬ im-kvXmw-tIm-´-bn¬ \n¿-Øn-bn-´p. C∂-se ssh-Io-´v 3.45\m-Wv Xn-cph-\-¥-]p-c-Øv \n-∂pw sNss∂-bn-te-bv-°v t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ s{S-bn-\n¬ 55h-b- v tXm-∂n-°p-∂ kv-{Xo-bp-sS ar-XtZ-lw Ip-cp-ßn-b-Xv. s]-cn-\m-Sn-\v ti-jw C-h¿ {Sm-°n¬ Iq-Sn \-S-°p-I-bpw s{Sbn≥ tlm¨-ap-g-°n-bn-´pw am-dn-

bn-s√-∂pw tem-t°m ss]-e-‰-v ]-d-™p. C-Xn-\n-sS C-h-cp-sS ico-cw F≥-Pn-\v ap-∂n¬ Ip-cpßp-I-bm-bn-cp-∂p. Cu ar-X-tZ-l-hpw h-ln-®mWv s{S-bn≥ im-kv-Xmw-tIm-´ sdbn¬-th kv-t‰-j≥ h-sc F-Ønb-Xv. im-kv-Xmw-tIm-´ t]m-en-kns\ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ XpS¿-∂v t]m-en-sk-Øn ta¬ \-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®v ar-X-tZ-lw im-kv-Xmw-tIm-´ Xm-eq-°v B-

Zn A-td-_y-bn-se te-_¿ Iymw]p-I-fn¬ bm-X-\-b-\p-`-hn-°p∂ ]m-h-߃-°n-S-bn¬ A-h¿°m-bn Po-hn-°p-∂ jn-lm-_n-\v {]-hm-kn `m-c-Xo-b k-Ωm≥ e-`n®-Xv \m-Sn-\v A-`n-am-\-am-sW-∂v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d-™p. {]-hm-kn `m-c-Xo-b k-Ωm≥ jn-lm-_n-\v e-`n-®-tXm-sS ]p-ckv-°m-c-Øn-\v aq-ey-hpw Xn-f-°hpw h¿-[n-®-Xm-bn N-S-ßn¬ D]-lm-c k-a¿-∏-Ww \-S-Øn-b a{¥n sI kn tPm-k-^v ]-d-™p. sXm-gn¬ a-{¥n jn-_p t__n-tPm¨ A-[y-£-X h-ln-®p. ap≥ a-{¥n F≥ sI t{]-a-N-

]m-cn-∏-≈n: A-an-X th-K-Xbn¬ h-∂ Bw-_p-e≥-kv tdmU-cn-In-se a-c-Øn-en-Sn-®v tcm-Knb-S-°w A-©v t]¿-°v ]-cn-t°‰p. am-ºp-g B-epw-aq-Sv kn._n. lu-kn¬ t_-_n(60), a-°-fmb tPm-kv {]-Im-iv(36), Pn-tbmem¬(34), C.F-kv.sF. B-ip]-{Xn-bn-se Bw-_p-e≥-kv ss{U-h¿ _m-_p(40), sa-bn≥ \-gv-km-b _¿-´n≥(21) F-∂n-h¿°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se cm-

X-g-h: hym-P {]m-c-W-ß-fn-¬ Ip-Sp-ßm-sX k¿-°m-cn-s‚ t\´-߃ P-\-ß-fn¬ F-Øpw hn[w t_m-[-h¬-°-c-Ww e-£yam-°n X-g-h Ip-Xn-c-∏-¥n H-∂mw hm¿-Uv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ P-\ Pm-{KXm k-Z-kv kw-L-Sn-∏n-®p. Un.kn.kn. saw-_¿ F-kv k-Zmin-h-≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. afi-ew {]-kn-U‚ v F-kv a-Wnem¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bqØv tIm¨-{K-kv I-cp-\m-K-∏≈n a-fi-ew {]-kn-U‚ v kn H I-Æ≥, _n-Pp ]m-©-P-\yw, dmjn-Zv F hm-ln-Zv, F ]n kp-KpX≥, sI c-ho-{μ≥, A-\n¬ ]pen-Øn-´, F≥ tKm-]m-e-Ir-jv- tUm. Fw F-kv P-b-{]-Im-iv ^u-t≠-j≥ D-Zv-Lm-S-\w {]-ap-J Z-en-Xv Nn-¥-I≥ hn Sn cm-P-tiW≥, sI hm-a-tZ-h≥, sI Ão- J-¿ sIm-√-Øv \n¿-h-ln-°p-∂p. ^u-t≠-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F-kv kp-h¿-W-Ip-am¿, ^≥, H {io e-£v-an kw-km-cn- {]-kn-U‚ v tUm. _n F cm-Pm-Ir-jv-W≥, ^u-t≠-j≥ {S-Ãn ]n cm-a-`-{Z≥ k-ao-]w ®p.

hn-se 10.30\v ]m-cn-∏-≈n-bn-eqsS I-S-∂p t]m-b hm-l-\w h¨th ew-Ln-®v F-Xn¿-h-i-Øp IqSn k-©-cn-°-th F-Xn-tc h-∂ am-cp-Xn Bƒ-t´m Im-d-n-s‚ ap≥h-i-Øp X-´n \n-b-{¥-Ww hn-´v k-ao-]-sØ a-c-Øn-en-Sn-®v a-dnbp-I-bm-bn-cp-∂p. B-{im-aw C.F-kv.sF. Bip-]-{Xn-bn¬ \n-∂pw tcm-Kn-bmb t_-_n-sb-bpw h-ln-®p sIm≠p t]m-b Bw-_p-e≥-km-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. kw-`-h-

A]I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰-bm-sf B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm≠p-t]m-hp∂p

]mcn-∏-≈n-bn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Bw-_p-e-≥-kn¬ Uo-k¬ tNm¿-® D-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ^b¿-t^m-gv-kv sh-≈-sam-gn-°p∂p sØ Xp-S¿-∂v Hm-Sn-°q-Sn-b \m- ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. A-]-I- e≥-kn-s‚ Uo-k¬ Sm-¶v tN¿´p-Im-cpw t]m-en-kpw tN¿-∂v c- S-Øn¬ A-‰p-t]m-b ss{U-h-dp- ®-bp-≈-Xn-\m¬ ]-c-hq-cn-¬ \nsS ssI-hn-c¬ I-s≠-Sp-Øv B- ∂pw ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn sh£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn. ≈w No-‰n A-]-I-Sm-h-ÿ H-gn]-cn-t°-‰-h-sc Xn-cp-h-\-¥- ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Bw-_p- hm-°n. ]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-

\m-ev h-b-kp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ _-Ôp A-d-Ìn im-kv-Xmw-tIm-´: \m-ev h-b-kpIm-cn-sb ]o-Un-∏n-® _-‘p Ad-Ãn¬. t]m-cp-h-gn A-º-e-Øpw`m-Kw ta-eq-´v tIm-f-\n-bn¬ {ioPn-Øv `-h-\n¬ {io-PnØn(24)s\-bm-Wv iq-c-\m-Sv Fkv.sF. B¿ cm-tP-jn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bv-X-Xv. I-gn-™ H-º-Xn-\v {]-Xn _m- {io-PnØv en-I-sb ssew-Kn-I {]-Ir-Xn hn- cp-≤ ]o-U-\-Øn-\v hn-t[-b-am-

I-cp-\m-K-∏-≈n: \m-S≥-I-e-I-tf-bpw \m-´-dn-hp-I-tf-bpw ]p-Xp-X-eap-d-bv-°v ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn sIm-Sp-°p-∂-Xn-\v th-≠n tI-c-f- kwÿm-\ bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv, tI-c-f bq-Øv {]-tam-j≥ Iu¨kn-¬ F-∂n-h-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-sf-bpw a-‰-∂m-fp-am-bn Zzn-Zn\ \m-S≥ I-em-]-cn-io-e-\-]-cn-]m-Sn \m-´p-s]m-en-a F-∂ t]cn¬ I-cp-\m-K-∏-≈n em-em-Pn {K-Ÿ-im-em-lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°pw. \m-S≥-]m-´v ]-cn-io-e-\w, \m-S≥-I-em-]-cn-io-e-\w, I-Ym-{]-kw-K]-cn-io-e-\w, \m-S≥ D¬-∏-∂ \n¿-am-W ]-cn-io-e-\w F-∂n-h Iymw]n-s‚ `m-K-am-bn \-S-°pw. \m-sf cm-hn-se 9.30\v kw-ÿm-\ bp-hP-\-t£-a-t_m¿-Uv Aw-Kw kn B¿ -a-tl-jv Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-c-f bq-Øv-{]-tam-j≥ Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ sN-b¿am≥ kp-a≥-Pn-Øv-an-j A-[y-£-X-h-ln-°pw. ]-s¶-Sp-°p-hm≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 9847530274 F-∂ \-º-cn¬ _-‘-s∏-S-sa-∂v kw-Lm-S-I-k-an-Xn I¨-ho-\¿ Pn -]n -th-Wp A-dn-bn-®p.

°p-I-bm-bn-cp-∂p. {]-Xn _-‘p Iq-Sn-bm-b-Xn-\m¬ Ip-´n-bp-sS c£-I¿-Øm-°ƒ hn-h-cw c-lky-am-bn kq-£n-®n-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. F-∂m¬ hn-h-c-a-dn™ \m-´p-Im-cn¬ Nn-e¿ t]m-enkn-s\ A-dn-bn-°p-I-bpw a-^v-Snbn-se-Øn-b t]m-en-kv {io-PnØn-s\ C-∂-se ho-Sn-s‚ ]-cnk-c-Øv \n-∂pw A-d-Ãp sN-øpI-bm-bn-cp-∂p.

{μ≥, {]-Xm-]-h¿-Ω X-ºm≥, AUz. kn ]n kp-[o-jv-Ip-am¿, hnjv-Wp hn-P-b≥, sP tPm-bn, AUz. C bq-kp-^v Ip-™v, ssj\m kp-ta-jv, Fw kp-io-e, B¿ \m-cm-b-W-]n-≈, F A-∫m-kv, Fw F I-_o¿, kn Fw l-_o_v, kn F-kv tam-l≥-Ip-am¿, `c-Wn-°m-hv cm-P≥, F≥ hn-Pb≥-]n-≈, ]n F-®v ap-l-Ω-Zv Ip™v, h-en-b-Øv C-{_m-lnw, kndm-Pv sIm-´p-Im-Sv, _m-_p Pn ]-´Øm-\w, A-Uz. kp-tc-jv, kzm-KX-kw-Lw I¨-ho-\¿ tI-e-Øv th-Wp-tKm-]m¬, {Km-a-∏-©m-bØw-Kw B-i kw-km-cn-®p.

B-bq¿: t£-a-\n-[n t_m¿-Upam-bn _-‘-s∏-´ hn-hn-[ {]-iv-\߃-°v ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v hym-]m-cn hy-hkm-bn s^-U-td-j-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ C-∂v cm-hn-se 10\v t£-a-\n-[n t_m¿-Un-s‚ Xn-cph-\-¥-]p-cw sl-Uv Hm-^n-knte-°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-SØpw. sI C C-kv-am-bn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n F-kv kp-]m¬ A[y-£-X h-ln-°pw. t£-a-\n-[n t_m¿-Un-s‚ {]-h¿-Ø-\w Imcy-£-a-am-°p-I, t£-a-\n-[n-bpsS B-\q-Iq-eyw A¿-l-cm-b apgp-h≥ hym-]m-cn-Iƒ-°pw e-`yam-°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D∂-bn-®m-Wv [¿-W.

P-\- Pm-{K-Xm k-Z-Êv

tcm-Kn-bp-am-bn t]m-b Bw-_p-e³-kv a-c-¯n-en-Sn¨v A-©pt]À-¡v ]-cn-¡v

Zzn-Zn-\ Iymw-]v \m-sf Xp-S-§pw

AdÌv sN-bv-Xp sIm√w: Iz-t´-j≥ kw-LmwKhpw kn.]n.sF. {]-h¿-Ø-I\p-ambn hn-\o-jn-s\ I√pw-XmgØvv h®v B-{I-an-® tI-kn¬ Hcm-sf Iq-Sn In-fn-sIm√q¿ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. Iq-´n-°S kz-tZ-in \u-^¬ B-Wv A-dÃn-em-bXv. A-{I-aw \-S-Øn-bh¿-°v knw F-Sp-Øp-\¬-In-sb∂m-Wv C-bmƒ-s°-Xn-tc-bp-≈ B-tcm-]Ww. Cbm-sf tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sNbvXp.

I-ip-h-−n sXm-gn-em-fn- tI-{µt£-a t_mÀ-Uv: {]m-cw-` \-S-]-SnB-cw-`n-¨-X-m-bn sIm-Sn-¡p-¶n sIm-√w: I-ip-h-≠n sXm-gn-emfn-Iƒ-°m-bn tI-{μ-t£-a t_m¿-Uv \n-e-hn¬ h-cp-∂-Xn\p-≈ {]m-cw-` \-S-]-Sn-Iƒ Bcw-`n-®-Xm-bn tI-{μ sXm-gn¬ kl-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. t_m¿-Un-s‚ B-ÿm-\-ambn sIm-√-hpw ]-cn-K-Wn-°-s∏Sp-sa-∂pw A-t±-lw ]d™p. tI-c-f-Øn-se I-ip-h-≠n sXm-gn-em-fn-I-fp-sS km-aq-ln-I kp-c-£-bpw sXm-gn-epw kw-_‘n-®v K-th-j-W ]T-\w \-SØm≥ tI-{μ sXm-gn¬-a-{¥m-ebw \yq-U¬-ln-bn-se hn hn Kncn \m-j-\¬ te-_¿ C≥-Ãn-Syq´n-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øp-I-bp≠m-bn. ]T-\-Øn-\p-≈ am¿-K-tc-J X-bm-dm-°m≥ hn hn Kn-cn \m-j\¬ te-_¿ C≥-Ãn-Syq-´v U-b-dIv-S¿ A-[y-£-\m-bn hn-hn-[ Kth-j-W ÿm-]-\-߃, s]mXp-k-aq-lw, sXm-gn¬ Zm-Xm°ƒ, t{S-Uv bq-\n-b-\p-Iƒ F∂n-h-bp-sS {]m-Xn-\n-[y-ap-≈ hn-Z-Kv-[-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. k-a-Xn-bp-sS dn-t]m¿-´v s^{_p-h-cn 19\v tI-{μ-a-{¥n Hm-kvIm¿ s^¿-Wm-≠-kn-\v k-a¿-∏n®p. C-Xn¬ sXm-gn¬ a-{¥m-e-bhp-am-bn _-‘-s∏-´ \n¿-tZ-i߃ Aw-Ko-I-cn-°p-∂-Xm-bpw

iq-c-\m-Sv hS-¡v ]©m-b-¯n-se _P-äv A-h-X-cn-¸n¨p im-kv-Xmw-tIm-´: iq-c-\m-Sv hS°v {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ Im¿jnI ta-Je-°v ap≥-Xq-°w \¬-Ip∂ _P-‰v A-h-X-cn-∏n®p. ]-Xn\m-bn-cw tIm-Sn cq-]-bp-sS hchpw ]-Xn-\m-ec tIm-Sn cq-]-bpsS sN-ehpw H-t∂ ap-°m¬ tIm-Sn cq-]-bp-sS an-®hpw {]-Xo£n-°p-∂ _-P-‰p-am-Wv {Km-a-∏-

©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v B¿ kp-μ-tc-i≥-]n-≈ A-h-Xcn-∏n-®Xv. hcpw h¿-jw 5 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv°-cn-®v \-S-∏n-em-°p-hm\pw _ P-‰n¬ XpI sIm-≈n-®n-´p-≠v. {Km-a-∏-©mb-Øv {]knU‚ v B¿ a-Wn-b-Ω A-[y£-X h-ln®p.

sIm-Sn-°p-∂n¬ ]-d-™p. {]-[m\ \n¿-tZ-i-ß-sf {l-kz-Im-e \-S-]-Sn-Iƒ, a-[y-Im-e \-S-]-SnIƒ F-∂n-ß-s\ X-cw-Xn-cn-®n´p-≠v. C-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv ASn-b-¥n-c {]m-[m-\yw \¬-In sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v tI-{μ t£a-t_m¿-Uv ÿm-]n-°p-∂-Xv. CXn-\p-th-≠n-bp-≈ hy-h-ÿIƒ X-bm-dm-°m≥ tI-{μ te_¿ sk-{I-´-dn-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-°-gn-™p. a-‰v a-{¥m-e-b-hp-am-bn _-‘s∏-´ hn-j-b-߃ A-h-cp-sS {i≤-bn¬ sIm-≠p-h-∂v \-S-∏n-em°m-\pw ]-c-am-h-[n {i-an-°pw. sXm-gn¬ ÿ-e-sØ A-Sn-ÿm\ ku-I-cy-߃ sa-®-s∏-Sp-ØW-sa-∂pw k-an-Xn-bp-sS \n¿-tZi-ß-fn-ep-≠v. C-Xv kw-ÿm-\ k¿-°m-cm-Wv sN-tø-≠-Xv. C°m-c-W-Øm¬ k-an-Xn dn-t]m¿´v tI-c-f K-h¨-sa‚n-\v \¬-Ipsa-∂pw sIm-Sn-°p-∂n¬ hy-‡am-°n. I-ip-h-≠n sXm-gn-em-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ c-≠v {]-[m-\ {]-iv-\߃ Ip-d-™ th-X-\-hpw tPmen e-`y-X-bn-se A-ÿn-c-X-bpam-sW-∂v dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp∂p. C-Xn-\v ]-cn-lm-c-am-bn klm-b ]-≤-Xn B-cw-`n-°-W-sa∂pw \n¿-tZ-i-ap-s≠∂pw sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jv ]-d™p.

kzo-I-c-Ww C-¶v im-kvX - mw-tIm-´: sd-bn¬-th kvt‰-j-\n¬ ]p-Xn-b-Xm-bn tÃm-∏v A-\p-h-Zn-® I-Æq¿ F-Iv-kv-{]kn-\v C-∂v sd-bn¬-th ]m-kt©-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂v cm-{Xn F´n-\v kzo-I-c-Ww \-¬-Ipw. tIm¨-{K-kv ssa-\m-K-∏-≈n afi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn-¬ tI-{μ-a-{¥n sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jn-\pw kzo-Ic - W - w \¬-Ip-sa-∂v a-fi-ew {]-knU‚ v c-Lp-Ip-am¿ A-dn-bn-®p.

BÀ.F-kv.]n. Pn-Ãm I-½n-än-bn kn.]n.F-½n-\v hn-aÀ-i-\w sIm-√w: C-∂-se tN¿-∂ B¿.F-kv.]n. Pn-√m I-Ωn-‰n tbm-K-Øn¬ kn.]n.F-Ωn-\v cq£ hn-a¿-i-\w. B¿.F-kv.]nsb kn.]n.Fw. hn-gp-ßp-∂p-sh∂m-bn-cp-∂p Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-t£-]w. {]m-tZ-in-I-X-eØn¬ B¿.F-kv.]n-bp-sS ko‰p-Iƒ kn.]n.Fw. ssI-°-em°p-∂p-sh-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-

tIm-f-\n \n-hm-kn-IÄ-¡v A-¶-aq-«n tIm-f-Pv hn-ZymÀ-Yn-IÄ am-Xr-I Im-«n ]m-cn-∏-≈n: \n¿-[-\-cm-b tImf-\n \n-hm-kn-Iƒ-°v A-∂w \¬-In tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ \m-Sn-s‚ I-Æn-ep-Æn-I-fm-bn. Iu-am-c Nm-]-ey-ß-fp-sS {]m-bØn¬ km-aq-ly tk-h-\-sa-∂ th-dn-´ B-i-bw {]m-h¿-Øn-Iam-°n ao-\-º-ew bp.sI.F-^v. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv \m-Sn-\v A-`nam-\-am-bn am-dn-b-Xv. Hm-tcm hnZym¿-Yn-bpw c-≠p-In-tem A-cn ho-Xw ti-J-cn-®v {]-tZ-i-sØ 10 tIm-f-\n-I-fn-se 100 Ip-Spw-_ß-fn¬ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Bdv In-tem-{Kmw A-cn-bm-Wv H-cp Ip-Spw-_-Øn-\v \-¬-In-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw bp.sI.F^v. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv P\-d¬ sk-{I-´-dn A-ar-Xv {]-tim`v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uw-

ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. H-cp a-Wn-°q-dn-\v ti-jw s{Sbn≥ bm-{X Xp-S¿-∂p. h¿-j-߃-°v ap-ºv F-d-WmIp-fw-˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw C-e-{ŒnIv sse-\n¬ Iq-Sn B-Zy-am-bn Hm-Sn-b a-{Zm-kv sa-bn-en-epw kam-\-am-b co-Xn-bn¬ s]-cn-\m-Sv kz-tZ-in-bm-b bp-h-Xn-bp-sS arX-tZ-lw Ip-cp-ßn-°n-S-°p-Ibpw im-kv-Xmw-tIm-´ sd-bn¬th kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-®v ar-XtZ-lw am-‰p-I-bp-am-bn-cp-∂p.

N-h-d: A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-∂-hsc B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°m≥ t]m-epw {i-an-°m-Ø \n-e-bnte-°v a-e-bm-fn a-\-kv am-dn-bXm-bpw C-Xv \-√-X-s√-∂pw B`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe. {]-hm-kn `m-c-Xo-b k-Ωm≥ ]p-c-kv-°m-cw t\-Sn-b jn-lm-_v sIm-´p-Im-Sn-\v P-∑-\m-´n¬ \¬In-b ]u-c-kzo-I-c-Ww D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. \-Ωp-sS {]-h¿-Ø-\w B¿s°-¶n-epw {]-tbm-P-\-s∏-Sps∂-¶n¬ A-Xn¬ k-t¥m-jw I-s≠-Øm-\m-h-Ww. A-hn-sS Po-hn-X hn-P-b-ap-≠m-Ipw. ku-

amÀ-¨pw [À-W-bpw C-¶v

∂p. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ sIm-√w ko-‰n-\p th-≠n G-X-‰w h-sc-bpw t]m-I-W-sa∂v Pn-√m I-Ωn-‰n-bn¬ A-`n-{]mb-ap-b¿-∂p. G-sd-Im-ew B¿. F-kv.]n-bp-sS ssI-h-i-an-cp-∂Xm-Wv sIm-√w ]m¿-es - a‚ v ko‰v. B¿.F-kv.]n-bn¬ \n-∂pw Hcp hn-`m-Kw ]p-d-Øp t]m-bn bp.Un.F-^n¬ tN¿-∂n-cp-∂p.

A-Xn-\v ti-j-am-Wv B¿.Fkv.]n-°v th-≠-{X A-Wn-I-fn√m-sb-∂p ]-d-™v kn.]n.Fw. sIm-√w ko-‰v ssI-°-em-°n-bXv. F-∂m¬ C-t∏mƒ B¿.Fkv.]n. hn-´-h-cn¬ ]-e-cpw Xn-cns®-Øn-bn-´pw kn.]n.Fw. ko-‰v Xn-cn-sI \¬-Im-Ø-Xv {]-Xn-tj[m¿-l-am-sW-∂v tbm-Kw A-`n{]m-bs - ∏-´p. Fkv.Un.]n.sF. P-\-ln-X-bm-{X-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

hm-bv-]-bp-sS a-d-hn sIm-Å]en-i Cu-Sm-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn

I-cp-\m-K-∏-≈n: A-\-[n-Ir-X Nn-´n I-º-\n-I-fpw ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\-ß-fpw P-\-ß-sf hmbv-]-bp-sS a-d-hn¬ sIm-≈-∏-eni Cu-Sm-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. 1000 cq-]m ap-X-¬ 25 e-£w cq-]h-sc sXm-gn-em-fn-Iƒ, a¬-ky I-®-h-S-°m¿ F-∂n-h¿-°v I-Sw \¬-In-b ti-jw Zn-t\-\ H-cp \n›n-X Xp-I ]n-cn-°p-∂ co-Xn-bmWv \n-en-h-ep-≈-Xv. cm-hn-se I®-h-S-Øn-\v Xp-I \¬-In-bn-´v ssh-Io-´v sIm-≈ ]-en-i hmßp-I-bm-Wv C-t∏m-g-sØ co-Xn. sN-dp I-®-h-S-°m¿-°v cm-hnse 800 cq-] \¬-In ssh-Io-´v 1000 cq-] hm-ßp-∂ co-Xn-bpw Bao-\-º-ew bp.sI.F-^v. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se bn-c-ß-fp-sS Kp-Wn-X-߃ \¬hn-Zym¿-Yn-I-ƒ tIm-f-\n- \n-hm-kn-Iƒ°v A-cn-hn-Xc-Ww sN-øp∂p In I-®-h-S-°m-cn¬ \n-∂pw h≥ K-ß-fm-b im-¥n-\n, A-Pn-Xv Ip- ]n.Sn.F. c-£m-[n-Im-cn kp-μ-tc- Xp-I \¬-Ip-∂ co-Xn-bp-ap-≠v. h-en-b I-®-h-S-°m¿-°v 25 eam¿, ap-c-fo-[-c≥ ]n-≈, i≥ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. £w cq-] ap-X¬ H-cp tIm-Sn h-

sc ]-en-i-bv-°v \¬-In Zn-t\-\ I-e-£≥ \-S-Øp-∂ A-c-U-kt\m-fw ]-W-an-S-]m-Sp-Im-¿ I-cp\m-K-∏-≈n-bn-ep-≠v. {]-am-W߃, sN-°p-eo-^p-Iƒ, t_m≠p-Iƒ, B¿.kn. _p-°p-Iƒ Xp-S-ßn hn-hn-[ tc-J-Iƒ hmßn-bm-Wv A-an-X ]-en-i-bv-°v ]-Ww \-¬-Ip-∂-Xv.

c-à ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n B-bq¿: e-b¨-kv ¢-_n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ku-P-\y {]-tal tcm-K c-‡-]-cn-tim-[-\ \-SØn. tUm. A-cp¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. v ¢-_v {]-kn-U‚ v F≥ i-in-[-c≥ ]n-≈ A-[y-£-X hln-®p. tUm. A-Jn¬ B-bq¿, cXo-jv, B-bq¿ in-h-Zm-kv, \m-knap-±o≥, ssj-Pp kw-km-cn-®p.

F-kv.Un.]n.sF. P-\-ln-X-bm-{X-bv-¡v Ip-f-¯q-¸p-g-bn Xp-S-¡-w Ip-f-Øq-∏p-g: F-kv.Un.]n. sF. kw-ÿm-\ k-an-Xn-Aw-Kw F sI k-em-lp-±o≥ \-bn-°p-∂ P-\-ln-X-bm-{X-bv-°v Xp-S-°-ambn. C-∂-se cm-hn-se Ip-f-Øq∏p-g-bn¬ \n-∂m-Wv Pm-Y B-cw`n-®-Xv. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am¿ Pm-Ym Iym-]v-‰-\pw kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-Kh - p-am-b F sI kem-lp-±o-\v ]-Xm-I ssI-am-dn D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. A-bn-Ø-hpw Pm-Xn-hn-th-N\-hpw I-¬∏ - n-®v cm-Py-sØ 85 iX-am-\w A-[:ÿn-X ]n-∂m-° P-\-hn-`m-K-sØ am-‰n-\n¿-Ø-s∏Sp-tºmƒ k-h¿-W -hn-`m-KØn¬-s∏-´-h¿ F-√-m-ta-J-e-Ifn-epw ]n-Sn-ap-dp-°p-I-bm-sW-∂v

Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am¿ ]-d™p. tbm-KØ - n¬ Pn-√m {]-knU‚ v P-eo¬ I-S-bv-°¬ A-[y£-X h-ln-®p. Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v F sI- sj-co-^v, Pn-√msk-{I-´-dn tPm¨-k¨ I-≠®n-d, Pn-√-I-Ωn-‰n Aw-Kw kz-]v\m-dm-Wn, C-c-hn-]p-cw a-fi-ew {]-kn-U‚ v jm-lp¬ l-ao-Zv, Fkv.Un.Sn.bp. Pn-√m-P-\-d¬ I¨-ho-\¿ A-–p¬ P-hm-Zv, Fkv.Un.Sn.bp. Pn-√m-P-\-d-¬ sk{I-´d - n kp-[o¿ A-bØ - n¬, ]p-\eq¿ a-fie - w {]-kn-U‚ v \p-Pqw Ip-f-Øq-∏p-g, \-hm-kv Ip-f-Øq∏p-g kw-km-cn-®p. ]-cº - c - m-KX - sXm-gn¬ tam-Je-sb kw-c-£n-°p-I, ]-´n-I-PmXn-]-´n-I h¿-§-t£-aw D-d-∏p-h-cp-

Øp-I, Im¿-jn-I-ta-J-e-sb kwc-£n-°p-I, Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-XnIƒ \-S-∏n-em-°p-I, sN-dp-In-S hym-]m-c ta-J-e-sb kw-c-£n°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp∂-bn-®m-Wv P-\-ln-X bm-{X \-SØp-∂-Xv. C-∂sØ ]-cyS\w cm-hn-se H-º-Xn-\v sh-fn-®n-°me-bn¬ \n-∂pw B-cw-`n-°p-w. NmØ-∂q¿, sIm-´n-bw, ssa-em-∏qcv, Ip-‰n-®n-d, ta-t°m¨, N-μ-\tØm-∏v, tI-c-f-]p-cw, Iq-co-∏≈n, I-Æ\ - √ - q¿ F-∂n-hn-Sß - f - nse ]-cy-S-\-߃-°v ti-jw ssh-Io-´v 6.45\v Ip-f∏ - m-SØ - v kam-]n-°pw. k-am-]\ - k-tΩ-f\ - w kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v aq-hm-‰p-]p-g A-jvd - ^ - v au-eh - n DZvL - m-S\ - w sN-øpw.


{]mtZ-inIw

28 s^{_phcn 2014 sh≈n

]cn-]mSn

Fw.FÂ.F-am-cp-am-bn k-l-I-cn-¨v sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-kv hm-§pw: a-{´n

acpØ-Sn tZ-ho-t£-{Xw:

D¬-khw˛ cm-hnse 7.00

hen-b Iq-\-ºm-bn-°p-fw

{io `-{Zm-tZ-hn t£-{Xw: N{μs∏m-¶¬˛ ssh-Io´v 5.30

Pn-Ã-bn-se d-h-\yq D-tZ-ym-K-ØÀ ]p-c-kv-Im-c-§Ä G-äp-hm-§n sIm-√w: `q-]-cn-jv-I-c-W {]-h¿Ø-\-߃ h-y-h-ÿm-]n-X-am°p-∂-Xn¬ \n¿-Wm-b-I kzm[o-\w sN-ep-Øn-b 1886 s^{_p-h-cn 24 se d-h-\yq sk-‰n¬sa‚ v s{]m-¢-ta-j-s‚ {]m-[-m\yw I-W-°n-se-Sp-Øv d-h-\yq Zn-\-w B-N-cn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]pcw hn.sP.Sn. lm-fn¬ \-S-∂ N-Sßv ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. d-h-\yq Hm^n-kp-Iƒ h-gn kv-Xp-X-y¿-l-amb tk-h-\w \¬-In-b Pn-√-bnse D-tZ-ym-K-ÿ-cm-b sI ‰n h¿§o-kv ]-Wn-°¿, sU-]-yq-´n I-eIv-S¿ (B¿ B¿) I-e-Iv-t{S-‰v sIm-√w, F _-jo¿ Ip-™v Xl-ko¬-Zm¿ I-cp-\m-K-∏-≈n, B¿ a-[p-kq-Z-\≥ ]n-≈ sU-]yq-´n X-l-ko¬-Zm¿ (sl-Uv Izmt´-gv-kv) sIm-´m-c-°-c, hn-P-b-Ipam¿ (hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ sh-fnbw), _n-t\m-bv t_-_n (hn-t√Pv Hm-^o-k¿ Hm-®n-d), sI Sn Kncn-\m-Yv (hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ i‡n-Ip-f-ß-c) F-∂n-h¿-°v N-Sßn¬ ]p-c-kv-Im-cw \¬-In B-Zcn-®p.

h-cÄ-¨-bpw Ip-Sn-sh-Å £m-a-hpw t\-cn-Sm³ tbm-Kw tNÀ-¶p I-cp-\m-K-∏-≈n: \n-tbm-P-I afi-e-Øn¬ h-cƒ-®-bpw Ip-Snsh-≈ £m-a-hpw t\-cn-Sp-∂-Xn\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ tbmKw tN¿-∂p. kn Zn-hm-I-c≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln®p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw DtZym-K-ÿ≥-am-cp-tS-bpw tbm-KØn-se N¿-®-°v ti-jw kv-s]j¬ sk¬ cq-]o-I-cn-°m≥ Xocp-am-\n-®p. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bpsS skv-]-jy¬ sk¬ cq-]o-Icn-°p-∂-tXm-sSm-∏w km-t¶-XnI X-I-cm-dp- aq-ew Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-Iƒ ^-e-{]-Z-am-Ip-∂n-s√∂ ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ B-h-iy-am-b \n¿-t±-i-ß-fpw Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øn-\v k-a¿-∏n°m≥ Xo-cp-am-\n-®p.

im-kv-Xmw-tIm-´ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Kym-tc-Pn-s‚ in-em-ÿm-]-\w a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-°p∂p.tI{μ-a{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tcjv, tIm-hq¿ Ip-™p-

im-kv-Xmw-tIm-´: Fw.F¬.Fam-cp-am-bn k-l-I-cn-®v sI.Fkv.B¿.Sn.kn-°v ]p-Xn-b _-kv hm-ßp-∂ Im-cyw ]-cn-K-W-\-bnem-sW-∂v K-Xm-K-X a-{¥n Xn-cph-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. im-kvXmw-tIm-´ sI.F-kv.B¿.S n.kn. Kym-tc-Pn-s‚ in-em-ÿm-]\w N-S-ßn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p a-{¥n. Fw.F¬.Fam-cp-sS B-kv-Xn hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂pw C-Xn-\m-bp-≈ XpI I-s≠-Øpw. C-ß-s\ hm-ßp∂ _-kv Fw.F¬.F. B-h-iys∏-Sp-∂ `m-K-tØ-°v k¿-ho-kv \-S-Øp-sa-∂pw Fw.F-¬.F-bpsS B-kv-Xn hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw hm-ßn-b hn-h-cw _kn¬ tc-J-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw a-

{¥n ]-d-™p. F¬.sF.kn-sb ^-≠n-Mv am-t\-P-cm-°n sI.F-kv.B ¿.Sn.kn. s]≥-j≥ ]-≤-Xn \-S∏n-em-°pw. 1965 ap-X¬ B-h¿Øn-®p-≠m-b I-S-ß-fm-Wv sI. F-kv.B¿.Sn.kn-sb Z-b-\o-bam-b A-h-ÿ-bn-se-Øn-®-sX∂pw Xn-cp-h-©q¿ A-`n-{]m-bs∏-´p. Xp-S¿-∂v tN¿-∂ s]m-Xp-ktΩ-f-\w tI-{μ sXm-gn¬ a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI.F-kv. B¿.Sn.kn.°m-cp-sS s]≥-j≥ K-h¨-sa‚ v G-s‰-Sp-°p-sa∂pw ]-d-™p. N-S-ßn¬ tImhq¿ Ip-™p-tam≥ Fw.F ¬. F. A-[y-£-X h-ln-®p. im-kv-

im-kv-Xmw-tIm-« k-_v {S-j-dn-bp-sS \nÀ-amWw ssh-Ip¶p im-kv-Xmw-tIm-´: ^-≠v A-\p-hZn-®n-´v \m-ev h¿-jw I-gn-™n´pw im-kv-Xmw-tIm-´ k-_v {S-j-dnbp-sS \n¿-amWw Xp-S-ßn-h°m≥ I-gn-™n√. \n-e-hn-ep-≈ sI-´n-S-Øn¬ A-ku-I-cy-߃ am-{X-am-Wv km-[y-am-bn-´p-≈Xv. 1964˛¬ im-kv-Xmw-tIm-´ {Kma-∏-©mbØv Hm-^n-kn-\v th≠n \n¿-an-® sI-´n-S-am-Wv 1983 ¬ k-_v {S-j-dn-°v ssI-am-dnbXv. A≥]-Xv h¿-jw I-gn-™ Hm-Sn-´ sI-´n-S-Øn-s‚ ]-e-`m-Kßfpw tNm¿-s∂m-en-°p-∂ Ah-ÿ-bmWv. \n-∂v Xn-cn-bm≥ t]mepw {S-jdn Hm-^n-kn¬ ÿ-e-an√m-Ø A-h-ÿ-bmWv. aq-hm-bn-c-tØm-fw h-cp-∂ s]≥j≥-Im-cpw 170 ÿm-]-\-ß-fpsS _n√p-I-fpw ssI-Im-cyw sNøp-∂ {Sjdn Hm-^nkn-\mWv Cu Zp¿-KXn. 2008˛2009 km-ºØn-I h¿j-Øn-em-Wv {S-j-dn-°v ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿an-°p-∂-Xn-\p-≈ Xp-I-bm-b 70 e-£w cq-] _-P‰n¬ h-I-bn-cp-Øn-b-Xv. 2010 \hw_¿ 1\v ]pXn-b {S-j-dn-bp-sS

D-Zv-LmS-\w \-S-°p-sa-∂v A-[nIr-X¿ A-∂v {]-Jym-]n-®n-cp∂p. ]pXn-b sI-´n-Sw \n¿an-°-W-sa¶n¬ ]-g-b sI-´n-Sw s]m-fn-®v am‰Ww. C-Xn-\m-bn {Sj-dn Xm¬°m-en-I-am-bn am-‰n ÿm-]n-t°≠-Xp-≠v. im-kv-Xmw-tIm-´ ]©m-b-Øn-s‚ kmw-kv-°mcn-I \ne-bw hn´p-sIm-Sp-°m≥ ]©mb-Øv X-øm-dmbn. F-∂m¬ {Sjdn Hm-^n-kv {]-h¿-Øn-°p∂-Xn-\v B-h-iyam-b ku-I-cy߃ H-cp-°p-∂-Xn-se X¿-°w aq-ew \-S-∂n√. ]pXn-b sI-´n-Sw I-s≠-tØ-≠Xpw {S-j-dn-bp-sS B-h-iy-I-X A-\p-k-cn-®v kuI-cyw H-cp-t°-≠Xpw {Sj-dn Ub-d-Œ-td-‰n¬ \n-∂mWv. F∂m¬ U-b-d-Œ-td-‰n¬ \n∂pw i-‡am-b \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bns√-∂v B-t£-]w D-b-cp∂p. F-¥n\pw G-Xn\pw ka-cw sN-øp-∂ Ip-∂-Øq-cn-se sNdpXpw h-ep-Xpam-b cm-{„o-b]m¿-´nI-sf kmw-kv-°mcn-I im-kv-Xmw-tIm-´ k-_v {S-j-dn- sI´nSw kw-L-S-\-Isf k-_v {S-j-dn-bpsS ]pXn-b sI-´n-S-Øn-s‚ cwK- t\-Xr-Xz-Øn¬ am-{X-am-Wv C- Hm-^n-kn¬ F-Øp-∂-h¿-°v hn- X-øm-dm-bXpw s]≥-j≥-Im-cpØv h-∂n√. s]≥-j≥-Im-cp-sS Xn-\m-bn ka-cw \-S-∂Xv. {Sjdn {i-a-tI{μw \n¿-an-®v \¬-Im≥ sS kw-L-S-\-bmWv.

Hm-¨n-d sd-bnÂ-th A-Sn-¸m-X-bv-¡v X-d-¡Ãn«p

Hm-®n-d sd-bn¬-th A-Sn-∏m-X-bp-sS in-em-ÿm]\w tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ \n¿-h-ln-°p∂p

Xm-eq-¡v sse-{_-dn Iu¬-kn sk-an-\mÀ im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂-Øq¿ Xm-eq-°v -sse-{_-dn Iu¨-knen-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ -kv{Xo hn-Zym-`ym-k-hpw, kzm-X{¥y-hpw- F-∂ hn-j-b-Øn¬ sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Kw-Km-[-c-]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v Fkv A-P-b≥ A-≤y-£-X h-ln®p. sk-{I-´-dn B¿ i-in-Ip-am¿,

thiruvananthapuram/klm

am-[y-a {]-h¿-Ø-I B¿ ]m¿-hXn-tZ-hn, B¿ sI Zo-], ]n D-jmIp-am-cn, sI F k-Xn, B¿ a-Z-\tam-l-\≥ kw-km-cn-®p. A-Jne tI-c-f hm-b-\m a¬-k-cw ssl-kv-Iqƒ X-e hn-P-bn-Iƒ°p-≈ Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n sI tKm-]-\pw, bp.]n X-e hn-P-bnIƒ-°v sk-{I-´-dn Un kp-tI-i\pw k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

ImÀ tam-j-Ww t]m-bn I-cp-\m-K-∏-≈n: ho-´n¬ \n-∂pw Im¿ tam-„n-®p. I-cp-\m-K-∏-≈n tIm-gn-t°m-Sv F-kv hn am¿-°-‰v tIm-´q¿ In-g-t°-X-d-bn¬ Hm-a\-°p-´-s‚ C‚n-°m sI.F¬˛23. _n 2144 F-∂ \-º¿ Im-dmWv C-∂-se ]p-e¿-s® tam-„n-®Xv. tdm-Un¬ \n-∂pw D-t≈m-´v am-dn-bp-≈ ho-´n¬ \n-∂pw Im¿ X-≈n tdm-Un¬ sIm-≠p-t]m-b ti-j-am-Wv Hm-Sn-®p t]m-b-sX∂v Hm-a-\-°p-´≥ ]-d-bp-∂p. Icp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In. t]m-en-kv A-t\z-jWw Xp-S-ßn.

sIm-√w: Hm-®n-d sd-bn¬-th kvt‰-j-\v k-ao-]w h¿-j-ß-fm-bn A-S-™p In-S-∂ sd-bn¬-th tK‰n¬ \n¿-an-°p-∂ A-Sn-∏m-X-bv°v tI-{μ thym-a-bm-\ k-l-a{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ Xd-°-√n-´p. Hm-®n-d sd-bn¬-th kvt‰-j-s\ B-[p-\n-I ku-I-cyß-tfm-Sp-≈ kv-t‰-j-\m-bn hn-Ikn-∏n-°p-sa-∂v a-{¥n ]-d-™p. aq-∂v tIm-Sn cq-] Nn-e-hn¬ \n¿an-°p-∂ A-Sn-∏m-X X-t±-i-hmkn-Iƒ t\-cn-´n-cp-∂ A-ku-Icy-߃-°v ]-cn-lm-c-am-Ipw. Bw-_p-e≥-kv Dƒ-∏-sS-bp-≈ hm-l-\-߃ I-S-∂v t]m-Ip-∂ \n-e-bn-em-Wv A-Sn-∏m-X \n¿-an°p-∂-Xv. A-t{]m-®v tdm-Un-\p th-≠n ]-Ww h-I-bn-cp-Øn-bn-

´p-≠v. tÃ-j-\n-se c-≠mw ^vfm-‰v t^m-an-s‚ hn-I-k-\-Øn\m-bn 87 e-£w cq-]-bp-sS {]-hrØn-I-fm-Wv \-S-°p-∂-sX-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sk-h¥n Ip-am-cn A-[y-£-X h-ln®p. sd-bn¬-th Un-hn-j-\¬ F≥-Pn-\o-b¿ {io-Ip-am¿ ]-≤Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. {Km-a∏-©m-b-Øw-Kw e-Øo-^m _ohn, sXm-Sn-bq¿ cm-a-N-{μ≥, I_o¿ Fw Xo-∏p-c, Pn hn-iz-\mY≥, _n F-kv hn-t\m-Zv, sdbn¬-sh F.Un.B¿.Fw. Sn Ip∏≥, A-øm-Wn-°¬ a-Po-Zv, hnhn-[ cm-{„o-b I-£n {]-Xn-\n-[nIƒ ]-s¶-Sp-Øp.

]-©m-b-¯v I-½n-än _-ln-jv-I-cn-¨p im-kv-Xmw-tIm-´: Pm-Xn t]-cv hnfn-®v A-[n-t£-]n-® kw-`-hw IΩn-‰n-bn¬ N¿-® sN-øm-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v h-\n-Xm ]´n-I-Pm-Xn Aw-Kw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n _-ln-jv-°-cn-®p. im-kvXmw-tIm-´ ap-Xp-]n-e-°m-Sv A©mw-hm¿-Uv Aw-Kw am-e-Xn-bmWv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n _-lnjv-°-cn-®-Xv. I-gn-™ 13\m-Wv ÿn-cw kan-Xn A-[y-£-bm-b ]-©m-bØw-Kw am-e-Xn-sb P-m-Xn-t]-cv hn-fn-®v A-[n-t£-]n-®-Xv. tIm ¨-{K-kp-Im-cn-bm-b Aw-Kw ]©m-b-Øv {]-kn-U‚n-\pw sk{I-´-dn-°pw ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. C-Xp kw-_-‘n-®v A-P-≠ h-®p hn-fn-® I-Ωn-‰n-bn¬ hn-jbw N¿-® sN-øm-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n-®m-Wv Aw-Kw I-Ωn-‰n hn´-Xv.

Pq-\n-bÀ-{^-âvkv tKÄ-kv hn-Mv D-Zv-Lm-S-\w I-cp-\m-K-∏-≈n: Pq-\n-b¿-{^‚ vkv tKƒ-kv hn-Mv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s]¨-Ip-´n-I-fn¬ kmaq-ln-I A-h-t_m-[-hpw kw-kvIm-c-hpw h-f¿-Øm-\p-≈ ]-cnio-e-\ I-f-cn-bp-sS `m-K-am-bn Icp-\m-K-∏-≈-n Im-cp-Wy-bn¬ Iq-

´m-bv-a \-S-∂-Xv. F-kv.Un]n.sF. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bwKw ]-Ø-\w-Xn-´ B-bn-jm-Ω DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-Zym-`ymk-Øn-s‚ B-h-iy-I-X-sb-°pdn-®v \n-lm-Zv am-ÿ ¢m-sk-SpØp. F≥.U-ªyp.F-^v. Pn-√m

{]-kn-U‚ v \p-kv-d-Øv, _o-\m\q¿, G-cn-bm sk-{I-´-dn kp¬^n-\m ap-\o¿ kw-km-cn-®p. sal-_q-_, \u-^n-b, dw-ko-\, jlm-\, jn-^m-\, ^m-an-am _mbn Xp-S-ßn-b-h-sc `m-c-hm-ln-Ifm-bn Xn-c-s™-Sp-Øp.

Im-h-\m-Sv J-cam-en-\y kw-kv-¡-c-W ¹mâv \-in-¡p-¶p Im-h-\m-Sv: Im-h-\m-Sv am¿-°-‰nse am-en-\y-߃ kw-kv-°-cn°m-\m-bn ÿm-]n-® J-c-am-en\y kw-kv-°-c-W πm‚ v \-in°p-∂p. e-£-߃ sN-e-hv sNbv-Xp \n¿-Ωn-® πm‚m-Wv A-[nIr-X-cp-sS A-\m-ÿ aq-ew \-in°p-∂-Xv . am¿-°-‰n-se am-en-\y kw-kv-°-c-W-hpw ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Z-\-hpw e-£y-an-´v 2008 Pq¨ 17\v sIm-√w ta-b-dm-bn-cp∂ F≥ ]-fl-tem-N≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xv πm‚m-Wv c-≠v sIm-

√-ß-fm-bn \-in-°p-∂-Xv. -B-Zy Im-e-ß-fn¬ am¿-°-‰n¬ A-gpIn In-S-∂n-cp-∂ am-en-\y-߃ am¿-°-‰n-\p-≈n¬ X-s∂ I-Øn®p I-f-bp-am-bn-cp-∂p. a-g-°m-eam-Ip-∂-tXm-sS am-en-\y-߃ I-Øn-®p I-f-bm≥ I-gn-bm-sX h-cpw. Cu k-a-bw A-h ap-gp-h≥ A-gp-In A-Xo-h Zp¿-K-‘w ]-cØn-bn-cp-∂p. A-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv πm‚p ÿm-]n-®-Xv . AXn¬- \n-∂pw ssh-Zyp-Xn D¬-∏mZn-∏n-®p am¿-°-‰n-\p-≈n-epw sX-

cp-thm-c-ß-fn-ep-am-bn ap-∏-tXmfw sse-‰p-I-fpw I-Øn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv πm‚n-s‚ {]h¿-Ø-\w \n-e-°p-I-bm-bn-cp∂p. c-≠v sIm-√-am-bn πm‚ v t\m-°p-Ip-Øn-bm-bn \n-e-sIm≈p-∂p. Im-e-∏-g-°w aq-ew AXn-s‚ D-]-I-c-W-ß-fpw \-in-®p Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. a-g-°m-ew Xp-Sßp-∂-Xn-\v ap-ºv X-s∂ πm‚ v {]-h¿-Øn-∏n-°m≥ _-‘-s∏-´h¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂m-Wv hym]m-cn-I-fpw B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv.

\p-tim-Nn-¨p Ip-«n-I-fp-sS ImÀ-Un-tbm-f-Pn kv-{Io-\n-Mv AsIm-√w: ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-

]-²-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w sIm-√w: Pn-√m-]-©m-b-Øpw A-ar-X tlm-kv-]n-‰n-epw kw-bp‡-am-bn \-S-Øp-∂ Ip-´n-I-fpsS Im¿-Un-tbm-f-Pn kv-{Io-\n-Mv ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w cm-hnse 10\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-kv P-b-tam-l≥ \n¿-h-ln-®p. ssh-kv {]-knU‚ v sI P-K-Z-Ω So-®¿ A-[y£-X h-ln-®p. D-Zv-Lm-S-\ ktΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-Ky kv-‰m-

‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ AUz. kp-[o-jv Ip-am¿, Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw {]-Zo-]v, sk-{I-´dn sI A-\n¬-Ip-am¿, Pn-√m Bip-]-{Xn sU-]yq-´n kq-{]-≠v tUm. P-b-i-¶¿, A-ar-X tlmkv-]n-‰¬ ]o-Un-bm-{Sn-Iv Im¿Un-tbm-f-Pn kv-s]-jy-en-Ãv tUm. ssj≥ kw-km-cn-®p. Iymw-]n¬ \n-c-h-[n t]¿ ]-s¶Sp-Øp.

se {]-ap-J t{S-Uv bq-\n-b≥ t\Xm-hm-bn-cp-∂ Fw kp-Ip-am-c-]n≈-bp-sS \n-cym-W-Øn¬ C-e{Œn-kn-‰n s]≥-j-t\-gv-kv sh¬s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ A\p-tim-Nn-®p. A-tkm-kn-tb-j ≥ kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ sI cm-[m-Ir-jv-W≥, P-\-d¬ sk{I-´-dn Fw tXm-a-kv-, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw F-kv sI b-tim[-c≥, Pn-√m {]-kn-U‚ v sI {]`m-I-c≥ ]n-≈, Pn-√m sk-{I-´-dn bq-k-^v- Ip-™p kw-km-cn-®p.

Icp-\m-K∏≈n Pq-\n-b¿-{^-‚ vkv tKƒ-kv hn-Mns‚ D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ \n-lm-Zv am-ÿ kw-km-cn-°p∂p

k-l-I-c-W Øm-]-\-§Ä \n-e-\nÂ-t¡-−-Xv \m-Sn-sâ B-h-iy-w: c-ta-iv sN-¶n-¯-e N-h-d: k-l-I-c-W ÿm-]-\߃ \n-e-\n¬-t°-≠-Xv \m-Sns‚ B-h-iy-am-sW-∂v B-`y-¥c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. ]-∑\ k-¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v C-S-∏-≈n-t°m-´ {_m-©n-s‚ ]pXn-b Hm-^n-kv sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. k-l-I-c-W ta-J-e \n-c-¥-cw \n-c-h-[n `o-j-Wn-Iƒ t\-cn-Sp∂p. k-l-I-c-W ÿm-]-\-߃°v ta¬ I-Sp-Ø \n-b-{¥-W߃ dn-k¿-hv _m-¶v G¿-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. \n-e-hn-epw Nn-e \n¿-t±-i-߃ h-∂n-´p-≠v. F-

∂m¬ k-l-I-c-W ta-J-e-bp-sS \n-e-\n¬-∏n-\v X-S-k-am-bn h-cp∂ \n-b-{¥-W-ß-sf-bpw \n¿-t±i-ß-sf-bpw sN-dp-Øp tXm¬∏n-t°-≠-Xp-≠v. hy-h-ÿ-bpw sh-≈n-bm-gv-Nbpw C-√m-Xn-cp-∂ k-l-I-c-W ÿm-]-\-ß-ƒ-°v A-Sp-°pw Nn´-bpw sI-´p-d-∏pw kr-„n-°m-≥ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cpIƒ-°v I-gn-™p-sh-∂pw A-t±lw ]-d-™p. A-Uz. C bq-kp^v Ip-™v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v {]-knU‚ v sI kn cm-P≥ tem-°¿ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Xmw-tIm-´ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw hn Xm-cm-`m-bn, sI.F-kv.B¿.Sn.kn. No-^v F≥-Pn-\o-b¿ B¿ C-μp dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. sI.F-kv.B¿.Sn.kn. kn.Fw.Un. sI Pn tam-l≥-em¬, hn th-Wp-tKm-]m-e-°p-dp-∏v, kpPm-Xm cm-[m-Ir-jv-W≥, {io-eX th-Wp-tKm-]m¬, Im-™n-cwhn-f tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-≈, _n {Xn-Zo-]v Ip-am¿, _n A-cpWm-a-Wn, H {io-tZ-hn, ]n kn tIm-in ssh-Zy≥, B¿ a-Wn-bΩ, tKm-Ip-ew A-\n¬, Xp-≠n¬ \u-jm-Zv, B¿ {]-Xn-` Ip-am-cn, F¬ k-c-kz-Xn-b-Ω, kn i-inte-J, sI Fw _-jo¿ kw-kmcn-®p.

3

sIm-Sn-aq-«n t£-{X-¯n D-Âk-hw C-¶v Xp-S-§pwsIm-√w-: ]m-cn-∏-≈n sIm-Sn-aq´n¬ `-{Z-Im-fn t£-{X-Øn-se D¬-k-hw C-∂p ap-X¬ am¿-®v Hº-Xp-h-sc \-S-°p-sa-∂v t£{X-`-c-W-k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. C-∂v cm-hn-se 10-\v s]m¶m-e-tbm-sS-bm-Wv D-¬-k-hmcw-`w. ssh-Io-´v 3.-30-˛-\v Du-cp-Np‰v tLm-j-bm-{X-bpw ssh-Io-´v G-gn-\pw 7.-20-˛-\pw a-t[y sIm-Sntb-‰pw cm-{Xn 9.-30-˛-\v ta-P¿-sk‰v I-Y-I-fn-bpw \-S-°pw. sk-{I-´-dn F-kv {]-tim-`≥, F-kv A-\n¬-Ip-am¿, Fw I_o¿, hn A-\n-cp-≤≥ F-∂n-h¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.-

Npcp¡¯nÂ

]mÀ-h-Xnan-Ãn-\v ap-¶n [À-W \-S-¯n sIm-√w-: ]o-∏nƒ-kv C-\n-tjy-‰o-hv sIm-√-Øn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ sIm-√w ]m¿-h-Xn-an-√n-\v k-ao-]w [¿-W \-S-Øn. \-Kc-Øn-s‚ lr-Z-b-`m-K-Øp I-gn-™ 150 h¿-j-am-bn {]-h¿-Øn®p-h-cp-∂ ]m¿-h-Xn-an-√n-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]-e Im-c-W-߃sIm-≠v \n-e-®n-cn-°p-bm-Wv. Cu A-h-kv-Y Nq-j-Ww sN-bvXp h≥-In-S Ip-Ø-I-ap-X-em-fn-am¿-°v h-ºn-® I-Ωo-j≥ hmßn Xp-Nv-O-am-b hn-e-bv-°p ]m¿-h-Xn-an-√n-s‚ 17 G-°¿ kv-Yew hn-e-bv-°p sIm-Sp-°m≥ A-Wn-b-d-bn¬ Kq-V-{i-a-߃ \S-°p-I-bm-Wv. an¬ {]-h¿-Øn-°m≥ I-gn-bm-Ø Cu A-h-kvY-bn¬ A-h-ti-jn-°p-∂ sXm-gn-em-fn-I-sf ]p-\x-c-[n-h-kn-∏n®p 17 G-°¿ kv-Y-ew sIm-√-sØ k¿-°m¿ sa-Un-°¬ tImf-Pv \n¿-am-W-Øn-\v hn-´p-sIm-Sp-°-W-sa-∂v tI-{μ-˛-kw-ÿm\ k¿-°m-cp-I-tfm-Sm-h-iy-s∏-´m-bn-cp-∂p [¿-W. ]n-°v(]o∏nƒ-kv C-\n-tjy-‰o-hv sIm-√w) {]-kn-U-‚ v tUm-Iv-S¿ _n F cm-Pm-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-tΩ-f-\-Øn¬ _me-tKm-]m¬ Fw.-]n., ]n sI Kp-cp-Zm-k≥ Fw.-F¬.-F., tIm¿]-td-j≥ ap≥ U-]yq-´n ta-b¿ A-Uz.-Pn em-ep,-bp.-Un.-^v. Pn√m I¨-ho-\¿ sI- I-cp-Wm-I-c≥-]n-≈, Pn-√m _m-¶v {]-knU-‚pw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-b sI -kn cm-P≥, ^m-.s^¿Un-\-‚p Im-bm-hn¬, sI X-¶-∏≥, F -B¿ Ip-´n, ]n hn-iz-\mY≥, tUm-. kn -hn {]-Xm-]≥, tam-l≥-Zm-kv, tUm. sI in-hcm-a-Ir-jv-W-]n-≈, tam-l-\≥-\m-b¿, A-Uz.-h-cn-™w cm-a-N{μ≥-\m-b¿, s^-en-Iv-kv tam-dn-kv, C-Jv-_m¬ ap-l-Ω-Zv, F-kv Fw sh-¶n-´-\m-cm-b¨, sI -]n cm-a-N-{μ≥-\m-b¿, ^m-j≥ kp-[m-I-c≥-]n-≈, B¿ i-¶¿ sd-Uv-Uym¿, sI `m-kv-I-c≥, ]n tI-i-h≥-\m-b¿, hn-\-b-N-{μ≥, Xp-jm-c _m-lp-te-b≥, a-lm-e-£v-an N-{μ-ti-J-c≥, Ip-co-∏p-g kn-dnƒ, P-bn≥ B≥kn¬, sI -sI cm-tP-{μ≥, e-Xmw-K≥, jp-ssl-_v, A-Uz. ssI-te-jv, A-Uz. Fw F k-emw ]-s¶-Sp-Øp.

Fkv.Un.Sn.bp. bq-\n-äv cq-]o-I-cn¨p A-b-Øn¬: P-\-Io-b tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-≥ A-bØn¬ Kp-Uv-kv sh-ln-°nƒ bq-\n-‰v cq-]o-I-cn®p. A-b-Øn¬ bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v sj-ao¿ sIm-Sn-bp-b¿-Øn. C-c-hn-]p-cw taJ-em {]-kn-U‚ v A-Jn¬ Iq-´n-°-S D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. taJ-em sk-{I-´-dn kp-[o¿ t]m-f-b-tØm-Sv, F-kv.Un.Sn.bp. Pn√m I-Ωn-‰n-bw-Kw kp-`m-jv I-√pw-Xm-gw, F-kv.Un.]n.sF. afi-ew J-Pm-©n lm-jn¿ A-b-Øn¬, kn-‰n {]-kn-U‚ v kp[o¿ I-S-∏m-°-S kw-km-cn-®p.

_-P-äv A-h-X-cn-¸n-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Sn-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv Im¿-jn-I taJ-e-bv-°v ap≥-K-W-\ \¬-In 17,95,92,500 cq-] h-c-hpw 17,60,58250 cq-] sN-e-hpw 35,33250 cq-] an-®-hpw {]-Xo-£n-°p∂ _-P-‰v A-h-X-cn-∏n-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬ ssj-e-P-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ sshkv {]-kn-U‚ v sP P-b-Ir-jv-W-]n-≈-bm-Wv _-P-‰v A-h-X-cn∏n-®-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øv saw-_-¿-am-cm-b `o-Xn-l-c≥ ]n-≈, sXm-Sn-bq¿ hn-P-b≥, A-\n¬ a-Øm-bn, bp B¿ tKm-]n-\m-Yv, F≥ {]-k-∂, kn H I-Æ≥, F bq-\p-kv, k-t¥m-jv Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

amÀ-K \nÀ-tZ-i ¢m-kv B-bq¿: am¿-tØm-Ωm k¨-tU kv-Iqƒ k-am-Pw s]-cp-ß≈q¿ sk‚-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn., π-kvSp ]-co-£-Iƒ-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bv ]-co£m am¿-K \n¿-tZ-i ¢m-kv \-S-Øn. s]-cp-ß-≈q¿ am¿-tØmΩm ]-≈n-bn¬ h-®m-Wv ¢m-kv \-S-Øn-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se 10 ap-X¬ tXm-a-kv A-e-Iv-km-≠¿ ¢m-kn-\v t\-XrXzw \¬-In.


{]mtZ-inIw

28 s^{_phcn 2014 sh≈n

]cn-]mSn

Fw.FÂ.F-am-cp-am-bn k-l-I-cn-¨v sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-kv hm-§pw: a-{´n

acpØ-Sn tZ-ho-t£-{Xw:

D¬-khw˛ cm-hnse 7.00

hen-b Iq-\-ºm-bn-°p-fw

{io `-{Zm-tZ-hn t£-{Xw: N{μs∏m-¶¬˛ ssh-Io´v 5.30

Pn-Ã-bn-se d-h-\yq D-tZ-ym-K-ØÀ ]p-c-kv-Im-c-§Ä G-äp-hm-§n sIm-√w: `q-]-cn-jv-I-c-W {]-h¿Ø-\-߃ h-y-h-ÿm-]n-X-am°p-∂-Xn¬ \n¿-Wm-b-I kzm[o-\w sN-ep-Øn-b 1886 s^{_p-h-cn 24 se d-h-\yq sk-‰n¬sa‚ v s{]m-¢-ta-j-s‚ {]m-[-m\yw I-W-°n-se-Sp-Øv d-h-\yq Zn-\-w B-N-cn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]pcw hn.sP.Sn. lm-fn¬ \-S-∂ N-Sßv ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. d-h-\yq Hm^n-kp-Iƒ h-gn kv-Xp-X-y¿-l-amb tk-h-\w \¬-In-b Pn-√-bnse D-tZ-ym-K-ÿ-cm-b sI ‰n h¿§o-kv ]-Wn-°¿, sU-]-yq-´n I-eIv-S¿ (B¿ B¿) I-e-Iv-t{S-‰v sIm-√w, F _-jo¿ Ip-™v Xl-ko¬-Zm¿ I-cp-\m-K-∏-≈n, B¿ a-[p-kq-Z-\≥ ]n-≈ sU-]yq-´n X-l-ko¬-Zm¿ (sl-Uv Izmt´-gv-kv) sIm-´m-c-°-c, hn-P-b-Ipam¿ (hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ sh-fnbw), _n-t\m-bv t_-_n (hn-t√Pv Hm-^o-k¿ Hm-®n-d), sI Sn Kncn-\m-Yv (hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ i‡n-Ip-f-ß-c) F-∂n-h¿-°v N-Sßn¬ ]p-c-kv-Im-cw \¬-In B-Zcn-®p.

h-cÄ-¨-bpw Ip-Sn-sh-Å £m-a-hpw t\-cn-Sm³ tbm-Kw tNÀ-¶p I-cp-\m-K-∏-≈n: \n-tbm-P-I afi-e-Øn¬ h-cƒ-®-bpw Ip-Snsh-≈ £m-a-hpw t\-cn-Sp-∂-Xn\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ tbmKw tN¿-∂p. kn Zn-hm-I-c≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln®p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw DtZym-K-ÿ≥-am-cp-tS-bpw tbm-KØn-se N¿-®-°v ti-jw kv-s]j¬ sk¬ cq-]o-I-cn-°m≥ Xocp-am-\n-®p. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bpsS skv-]-jy¬ sk¬ cq-]o-Icn-°p-∂-tXm-sSm-∏w km-t¶-XnI X-I-cm-dp- aq-ew Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-Iƒ ^-e-{]-Z-am-Ip-∂n-s√∂ ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ B-h-iy-am-b \n¿-t±-i-ß-fpw Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øn-\v k-a¿-∏n°m≥ Xo-cp-am-\n-®p.

im-kv-Xmw-tIm-´ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Kym-tc-Pn-s‚ in-em-ÿm-]-\w a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-°p∂p.tI{μ-a{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tcjv, tIm-hq¿ Ip-™p-tam≥ Fw.F¬.F F-∂n-h¿ k-ao]w

im-kv-Xmw-tIm-´: Fw.F¬.Fam-cp-am-bn k-l-I-cn-®v sI.Fkv.B¿.Sn.kn-°v ]p-Xn-b _-kv hm-ßp-∂ Im-cyw ]-cn-K-W-\-bnem-sW-∂v K-Xm-K-X a-{¥n Xn-cph-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. im-kvXmw-tIm-´ sI.F-kv.B¿.S n.kn. Kym-tc-Pn-s‚ in-em-ÿm-]\w N-S-ßn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p a-{¥n. Fw.F¬.Fam-cp-sS B-kv-Xn hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂pw C-Xn-\m-bp-≈ XpI I-s≠-Øpw. C-ß-s\ hm-ßp∂ _-kv Fw.F¬.F. B-h-iys∏-Sp-∂ `m-K-tØ-°v k¿-ho-kv \-S-Øp-sa-∂pw Fw.F-¬.F-bpsS B-kv-Xn hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw hm-ßn-b hn-h-cw _kn¬ tc-J-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw a-

{¥n ]-d-™p. F¬.sF.kn-sb ^-≠n-Mv am-t\-P-cm-°n sI.F-kv.B ¿.Sn.kn. s]≥-j≥ ]-≤-Xn \-S∏n-em-°pw. 1965 ap-X¬ B-h¿Øn-®p-≠m-b I-S-ß-fm-Wv sI. F-kv.B¿.Sn.kn-sb Z-b-\o-bam-b A-h-ÿ-bn-se-Øn-®-sX∂pw Xn-cp-h-©q¿ A-`n-{]m-bs∏-´p. Xp-S¿-∂v tN¿-∂ s]m-Xp-ktΩ-f-\w tI-{μ sXm-gn¬ a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI.F-kv. B¿.Sn.kn.°m-cp-sS s]≥-j≥ K-h¨-sa‚ v G-s‰-Sp-°p-sa∂pw ]-d-™p. N-S-ßn¬ tImhq¿ Ip-™p-tam≥ Fw.F ¬. F. A-[y-£-X h-ln-®p. im-kv-

im-kv-Xmw-tIm-« k-_v {S-j-dn-bp-sS \nÀ-amWw ssh-Ip¶p im-kv-Xmw-tIm-´: ^-≠v A-\p-hZn-®n-´v \m-ev h¿-jw I-gn-™n´pw im-kv-Xmw-tIm-´ k-_v {S-j-dnbp-sS \n¿-amWw Xp-S-ßn-h°m≥ I-gn-™n√. \n-e-hn-ep-≈ sI-´n-S-Øn¬ A-ku-I-cy-߃ am-{X-am-Wv km-[y-am-bn-´p-≈Xv. 1964˛¬ im-kv-Xmw-tIm-´ {Kma-∏-©mbØv Hm-^n-kn-\v th≠n \n¿-an-® sI-´n-S-am-Wv 1983 ¬ k-_v {S-j-dn-°v ssI-am-dnbXv. A≥]-Xv h¿-jw I-gn-™ Hm-Sn-´ sI-´n-S-Øn-s‚ ]-e-`m-Kßfpw tNm¿-s∂m-en-°p-∂ Ah-ÿ-bmWv. \n-∂v Xn-cn-bm≥ t]mepw {S-jdn Hm-^n-kn¬ ÿ-e-an√m-Ø A-h-ÿ-bmWv. aq-hm-bn-c-tØm-fw h-cp-∂ s]≥j≥-Im-cpw 170 ÿm-]-\-ß-fpsS _n√p-I-fpw ssI-Im-cyw sNøp-∂ {Sjdn Hm-^nkn-\mWv Cu Zp¿-KXn. 2008˛2009 km-ºØn-I h¿j-Øn-em-Wv {S-j-dn-°v ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿an-°p-∂-Xn-\p-≈ Xp-I-bm-b 70 e-£w cq-] _-P‰n¬ h-I-bn-cp-Øn-b-Xv. 2010 \hw_¿ 1\v ]pXn-b {S-j-dn-bp-sS

D-Zv-LmS-\w \-S-°p-sa-∂v A-[nIr-X¿ A-∂v {]-Jym-]n-®n-cp∂p. ]pXn-b sI-´n-Sw \n¿an-°-W-sa¶n¬ ]-g-b sI-´n-Sw s]m-fn-®v am‰Ww. C-Xn-\m-bn {Sj-dn Xm¬°m-en-I-am-bn am-‰n ÿm-]n-t°≠-Xp-≠v. im-kv-Xmw-tIm-´ ]©m-b-Øn-s‚ kmw-kv-°mcn-I \ne-bw hn´p-sIm-Sp-°m≥ ]©mb-Øv X-øm-dmbn. F-∂m¬ {Sjdn Hm-^n-kv {]-h¿-Øn-°p∂-Xn-\v B-h-iyam-b ku-I-cy߃ H-cp-°p-∂-Xn-se X¿-°w aq-ew \-S-∂n√. ]pXn-b sI-´n-Sw I-s≠-tØ-≠Xpw {S-j-dn-bp-sS B-h-iy-I-X A-\p-k-cn-®v kuI-cyw H-cp-t°-≠Xpw {Sj-dn Ub-d-Œ-td-‰n¬ \n-∂mWv. F∂m¬ U-b-d-Œ-td-‰n¬ \n∂pw i-‡am-b \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bns√-∂v B-t£-]w D-b-cp∂p. F-¥n\pw G-Xn\pw ka-cw sN-øp-∂ Ip-∂-Øq-cn-se sNdpXpw h-ep-Xpam-b cm-{„o-b]m¿-´nI-sf kmw-kv-°mcn-I im-kv-Xmw-tIm-´ k-_v {S-j-dn- sI´nSw kw-L-S-\-Isf k-_v {S-j-dn-bpsS ]pXn-b sI-´n-S-Øn-s‚ cwK- t\-Xr-Xz-Øn¬ am-{X-am-Wv C- Hm-^n-kn¬ F-Øp-∂-h¿-°v hn- X-øm-dm-bXpw s]≥-j≥-Im-cpØv h-∂n√. s]≥-j≥-Im-cp-sS Xn-\m-bn ka-cw \-S-∂Xv. {Sjdn {i-a-tI{μw \n¿-an-®v \¬-Im≥ sS kw-L-S-\-bmWv.

Hm-¨n-d sd-bnÂ-th A-Sn-¸m-X-bv-¡v X-d-¡Ãn«p

Hm-®n-d sd-bn¬-th A-Sn-∏m-X-bp-sS in-em-ÿm]\w tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ \n¿-h-ln-°p∂p

Xm-eq-¡v sse-{_-dn Iu¬-kn sk-an-\mÀ im-kv-Xmw-tIm-´: Ip-∂-Øq¿ Xm-eq-°v -sse-{_-dn Iu¨-knen-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ -kv{Xo hn-Zym-`ym-k-hpw, kzm-X{¥y-hpw- F-∂ hn-j-b-Øn¬ sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Kw-Km-[-c-]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v Fkv A-P-b≥ A-≤y-£-X h-ln®p. sk-{I-´-dn B¿ i-in-Ip-am¿,

thiruvananthapuram/klm

am-[y-a {]-h¿-Ø-I B¿ ]m¿-hXn-tZ-hn, B¿ sI Zo-], ]n D-jmIp-am-cn, sI F k-Xn, B¿ a-Z-\tam-l-\≥ kw-km-cn-®p. A-Jne tI-c-f hm-b-\m a¬-k-cw ssl-kv-Iqƒ X-e hn-P-bn-Iƒ°p-≈ Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n sI tKm-]-\pw, bp.]n X-e hn-P-bnIƒ-°v sk-{I-´-dn Un kp-tI-i\pw k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

ImÀ tam-j-Ww t]m-bn I-cp-\m-K-∏-≈n: ho-´n¬ \n-∂pw Im¿ tam-„n-®p. I-cp-\m-K-∏-≈n tIm-gn-t°m-Sv F-kv hn am¿-°-‰v tIm-´q¿ In-g-t°-X-d-bn¬ Hm-a\-°p-´-s‚ C‚n-°m sI.F¬˛23. _n 2144 F-∂ \-º¿ Im-dmWv C-∂-se ]p-e¿-s® tam-„n-®Xv. tdm-Un¬ \n-∂pw D-t≈m-´v am-dn-bp-≈ ho-´n¬ \n-∂pw Im¿ X-≈n tdm-Un¬ sIm-≠p-t]m-b ti-j-am-Wv Hm-Sn-®p t]m-b-sX∂v Hm-a-\-°p-´≥ ]-d-bp-∂p. Icp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In. t]m-en-kv A-t\z-jWw Xp-S-ßn.

sIm-√w: Hm-®n-d sd-bn¬-th kvt‰-j-\v k-ao-]w h¿-j-ß-fm-bn A-S-™p In-S-∂ sd-bn¬-th tK‰n¬ \n¿-an-°p-∂ A-Sn-∏m-X-bv°v tI-{μ thym-a-bm-\ k-l-a{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ Xd-°-√n-´p. Hm-®n-d sd-bn¬-th kvt‰-j-s\ B-[p-\n-I ku-I-cyß-tfm-Sp-≈ kv-t‰-j-\m-bn hn-Ikn-∏n-°p-sa-∂v a-{¥n ]-d-™p. aq-∂v tIm-Sn cq-] Nn-e-hn¬ \n¿an-°p-∂ A-Sn-∏m-X X-t±-i-hmkn-Iƒ t\-cn-´n-cp-∂ A-ku-Icy-߃-°v ]-cn-lm-c-am-Ipw. Bw-_p-e≥-kv Dƒ-∏-sS-bp-≈ hm-l-\-߃ I-S-∂v t]m-Ip-∂ \n-e-bn-em-Wv A-Sn-∏m-X \n¿-an°p-∂-Xv. A-t{]m-®v tdm-Un-\p th-≠n ]-Ww h-I-bn-cp-Øn-bn-

´p-≠v. tÃ-j-\n-se c-≠mw ^vfm-‰v t^m-an-s‚ hn-I-k-\-Øn\m-bn 87 e-£w cq-]-bp-sS {]-hrØn-I-fm-Wv \-S-°p-∂-sX-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sk-h¥n Ip-am-cn A-[y-£-X h-ln®p. sd-bn¬-th Un-hn-j-\¬ F≥-Pn-\o-b¿ {io-Ip-am¿ ]-≤Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. {Km-a∏-©m-b-Øw-Kw e-Øo-^m _ohn, sXm-Sn-bq¿ cm-a-N-{μ≥, I_o¿ Fw Xo-∏p-c, Pn hn-iz-\mY≥, _n F-kv hn-t\m-Zv, sdbn¬-sh F.Un.B¿.Fw. Sn Ip∏≥, A-øm-Wn-°¬ a-Po-Zv, hnhn-[ cm-{„o-b I-£n {]-Xn-\n-[nIƒ ]-s¶-Sp-Øp.

]-©m-b-¯v I-½n-än _-ln-jv-I-cn-¨p im-kv-Xmw-tIm-´: Pm-Xn t]-cv hnfn-®v A-[n-t£-]n-® kw-`-hw IΩn-‰n-bn¬ N¿-® sN-øm-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v h-\n-Xm ]´n-I-Pm-Xn Aw-Kw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n _-ln-jv-°-cn-®p. im-kvXmw-tIm-´ ap-Xp-]n-e-°m-Sv A©mw-hm¿-Uv Aw-Kw am-e-Xn-bmWv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n _-lnjv-°-cn-®-Xv. I-gn-™ 13\m-Wv ÿn-cw kan-Xn A-[y-£-bm-b ]-©m-bØw-Kw am-e-Xn-sb P-m-Xn-t]-cv hn-fn-®v A-[n-t£-]n-®-Xv. tIm ¨-{K-kp-Im-cn-bm-b Aw-Kw ]©m-b-Øv {]-kn-U‚n-\pw sk{I-´-dn-°pw ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. C-Xp kw-_-‘n-®v A-P-≠ h-®p hn-fn-® I-Ωn-‰n-bn¬ hn-jbw N¿-® sN-øm-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n-®m-Wv Aw-Kw I-Ωn-‰n hn´-Xv.

Pq-\n-bÀ-{^-âvkv tKÄ-kv hn-Mv D-Zv-Lm-S-\w I-cp-\m-K-∏-≈n: Pq-\n-b¿-{^‚ vkv tKƒ-kv hn-Mv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s]¨-Ip-´n-I-fn¬ kmaq-ln-I A-h-t_m-[-hpw kw-kvIm-c-hpw h-f¿-Øm-\p-≈ ]-cnio-e-\ I-f-cn-bp-sS `m-K-am-bn Icp-\m-K-∏-≈-n Im-cp-Wy-bn¬ Iq-

´m-bv-a \-S-∂-Xv. F-kv.Un]n.sF. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bwKw ]-Ø-\w-Xn-´ B-bn-jm-Ω DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-Zym-`ymk-Øn-s‚ B-h-iy-I-X-sb-°pdn-®v \n-lm-Zv am-ÿ ¢m-sk-SpØp. F≥.U-ªyp.F-^v. Pn-√m

{]-kn-U‚ v \p-kv-d-Øv, _o-\m\q¿, G-cn-bm sk-{I-´-dn kp¬^n-\m ap-\o¿ kw-km-cn-®p. sal-_q-_, \u-^n-b, dw-ko-\, jlm-\, jn-^m-\, ^m-an-am _mbn Xp-S-ßn-b-h-sc `m-c-hm-ln-Ifm-bn Xn-c-s™-Sp-Øp.

Im-h-\m-Sv J-cam-en-\y kw-kv-¡-c-W ¹mâv \-in-¡p-¶p Im-h-\m-Sv: Im-h-\m-Sv am¿-°-‰nse am-en-\y-߃ kw-kv-°-cn°m-\m-bn ÿm-]n-® J-c-am-en\y kw-kv-°-c-W πm‚ v \-in°p-∂p. e-£-߃ sN-e-hv sNbv-Xp \n¿-Ωn-® πm‚m-Wv A-[nIr-X-cp-sS A-\m-ÿ aq-ew \-in°p-∂-Xv . am¿-°-‰n-se am-en-\y kw-kv-°-c-W-hpw ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Z-\-hpw e-£y-an-´v 2008 Pq¨ 17\v sIm-√w ta-b-dm-bn-cp∂ F≥ ]-fl-tem-N≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xv πm‚m-Wv c-≠v sIm-

√-ß-fm-bn \-in-°p-∂-Xv. -B-Zy Im-e-ß-fn¬ am¿-°-‰n¬ A-gpIn In-S-∂n-cp-∂ am-en-\y-߃ am¿-°-‰n-\p-≈n¬ X-s∂ I-Øn®p I-f-bp-am-bn-cp-∂p. a-g-°m-eam-Ip-∂-tXm-sS am-en-\y-߃ I-Øn-®p I-f-bm≥ I-gn-bm-sX h-cpw. Cu k-a-bw A-h ap-gp-h≥ A-gp-In A-Xo-h Zp¿-K-‘w ]-cØn-bn-cp-∂p. A-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv πm‚p ÿm-]n-®-Xv . AXn¬- \n-∂pw ssh-Zyp-Xn D¬-∏mZn-∏n-®p am¿-°-‰n-\p-≈n-epw sX-

cp-thm-c-ß-fn-ep-am-bn ap-∏-tXmfw sse-‰p-I-fpw I-Øn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv πm‚n-s‚ {]h¿-Ø-\w \n-e-°p-I-bm-bn-cp∂p. c-≠v sIm-√-am-bn πm‚ v t\m-°p-Ip-Øn-bm-bn \n-e-sIm≈p-∂p. Im-e-∏-g-°w aq-ew AXn-s‚ D-]-I-c-W-ß-fpw \-in-®p Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. a-g-°m-ew Xp-Sßp-∂-Xn-\v ap-ºv X-s∂ πm‚ v {]-h¿-Øn-∏n-°m≥ _-‘-s∏-´h¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂m-Wv hym]m-cn-I-fpw B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv.

\p-tim-Nn-¨p Ip-«n-I-fp-sS ImÀ-Un-tbm-f-Pn kv-{Io-\n-Mv AsIm-√w: ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-

]-²-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w sIm-√w: Pn-√m-]-©m-b-Øpw A-ar-X tlm-kv-]n-‰n-epw kw-bp‡-am-bn \-S-Øp-∂ Ip-´n-I-fpsS Im¿-Un-tbm-f-Pn kv-{Io-\n-Mv ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w cm-hnse 10\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-kv P-b-tam-l≥ \n¿-h-ln-®p. ssh-kv {]-knU‚ v sI P-K-Z-Ω So-®¿ A-[y£-X h-ln-®p. D-Zv-Lm-S-\ ktΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-Ky kv-‰m-

‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ AUz. kp-[o-jv Ip-am¿, Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw {]-Zo-]v, sk-{I-´dn sI A-\n¬-Ip-am¿, Pn-√m Bip-]-{Xn sU-]yq-´n kq-{]-≠v tUm. P-b-i-¶¿, A-ar-X tlmkv-]n-‰¬ ]o-Un-bm-{Sn-Iv Im¿Un-tbm-f-Pn kv-s]-jy-en-Ãv tUm. ssj≥ kw-km-cn-®p. Iymw-]n¬ \n-c-h-[n t]¿ ]-s¶Sp-Øp.

se {]-ap-J t{S-Uv bq-\n-b≥ t\Xm-hm-bn-cp-∂ Fw kp-Ip-am-c-]n≈-bp-sS \n-cym-W-Øn¬ C-e{Œn-kn-‰n s]≥-j-t\-gv-kv sh¬s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ A\p-tim-Nn-®p. A-tkm-kn-tb-j ≥ kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ sI cm-[m-Ir-jv-W≥, P-\-d¬ sk{I-´-dn Fw tXm-a-kv-, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw F-kv sI b-tim[-c≥, Pn-√m {]-kn-U‚ v sI {]`m-I-c≥ ]n-≈, Pn-√m sk-{I-´-dn bq-k-^v- Ip-™p kw-km-cn-®p.

Icp-\m-K∏≈n Pq-\n-b¿-{^-‚ vkv tKƒ-kv hn-Mns‚ D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ \n-lm-Zv am-ÿ kw-km-cn-°p∂p

k-l-I-c-W Øm-]-\-§Ä \n-e-\nÂ-t¡-−-Xv \m-Sn-sâ B-h-iy-w: c-ta-iv sN-¶n-¯-e N-h-d: k-l-I-c-W ÿm-]-\߃ \n-e-\n¬-t°-≠-Xv \m-Sns‚ B-h-iy-am-sW-∂v B-`y-¥c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. ]-∑\ k-¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v C-S-∏-≈n-t°m-´ {_m-©n-s‚ ]pXn-b Hm-^n-kv sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. k-l-I-c-W ta-J-e \n-c-¥-cw \n-c-h-[n `o-j-Wn-Iƒ t\-cn-Sp∂p. k-l-I-c-W ÿm-]-\-߃°v ta¬ I-Sp-Ø \n-b-{¥-W߃ dn-k¿-hv _m-¶v G¿-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. \n-e-hn-epw Nn-e \n¿-t±-i-߃ h-∂n-´p-≠v. F-

∂m¬ k-l-I-c-W ta-J-e-bp-sS \n-e-\n¬-∏n-\v X-S-k-am-bn h-cp∂ \n-b-{¥-W-ß-sf-bpw \n¿-t±i-ß-sf-bpw sN-dp-Øp tXm¬∏n-t°-≠-Xp-≠v. hy-h-ÿ-bpw sh-≈n-bm-gv-Nbpw C-√m-Xn-cp-∂ k-l-I-c-W ÿm-]-\-ß-ƒ-°v A-Sp-°pw Nn´-bpw sI-´p-d-∏pw kr-„n-°m-≥ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cpIƒ-°v I-gn-™p-sh-∂pw A-t±lw ]-d-™p. A-Uz. C bq-kp^v Ip-™v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v {]-knU‚ v sI kn cm-P≥ tem-°¿ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Xmw-tIm-´ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw hn Xm-cm-`m-bn, sI.F-kv.B¿.Sn.kn. No-^v F≥-Pn-\o-b¿ B¿ C-μp dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. sI.F-kv.B¿.Sn.kn. kn.Fw.Un. sI Pn tam-l≥-em¬, hn th-Wp-tKm-]m-e-°p-dp-∏v, kpPm-Xm cm-[m-Ir-jv-W≥, {io-eX th-Wp-tKm-]m¬, Im-™n-cwhn-f tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-≈, _n {Xn-Zo-]v Ip-am¿, _n A-cpWm-a-Wn, H {io-tZ-hn, ]n kn tIm-in ssh-Zy≥, B¿ a-Wn-bΩ, tKm-Ip-ew A-\n¬, Xp-≠n¬ \u-jm-Zv, B¿ {]-Xn-` Ip-am-cn, F¬ k-c-kz-Xn-b-Ω, kn i-inte-J, sI Fw _-jo¿ kw-kmcn-®p.

3

sIm-Sn-aq-«n t£-{X-¯n D-Âk-hw C-¶v Xp-S-§pwsIm-√w-: ]m-cn-∏-≈n sIm-Sn-aq´n¬ `-{Z-Im-fn t£-{X-Øn-se D¬-k-hw C-∂p ap-X¬ am¿-®v Hº-Xp-h-sc \-S-°p-sa-∂v t£{X-`-c-W-k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. C-∂v cm-hn-se 10-\v s]m¶m-e-tbm-sS-bm-Wv D-¬-k-hmcw-`w. ssh-Io-´v 3.-30-˛-\v Du-cp-Np‰v tLm-j-bm-{X-bpw ssh-Io-´v G-gn-\pw 7.-20-˛-\pw a-t[y sIm-Sntb-‰pw cm-{Xn 9.-30-˛-\v ta-P¿-sk‰v I-Y-I-fn-bpw \-S-°pw. sk-{I-´-dn F-kv {]-tim-`≥, F-kv A-\n¬-Ip-am¿, Fw I_o¿, hn A-\n-cp-≤≥ F-∂n-h¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.-

Npcp¡¯nÂ

]mÀ-h-Xnan-Ãn-\v ap-¶n [À-W \-S-¯n sIm-√w-: ]o-∏nƒ-kv C-\n-tjy-‰o-hv sIm-√-Øn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ sIm-√w ]m¿-h-Xn-an-√n-\v k-ao-]w [¿-W \-S-Øn. \-Kc-Øn-s‚ lr-Z-b-`m-K-Øp I-gn-™ 150 h¿-j-am-bn {]-h¿-Øn®p-h-cp-∂ ]m¿-h-Xn-an-√n-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]-e Im-c-W-߃sIm-≠v \n-e-®n-cn-°p-bm-Wv. Cu A-h-kv-Y Nq-j-Ww sN-bvXp h≥-In-S Ip-Ø-I-ap-X-em-fn-am¿-°v h-ºn-® I-Ωo-j≥ hmßn Xp-Nv-O-am-b hn-e-bv-°p ]m¿-h-Xn-an-√n-s‚ 17 G-°¿ kv-Yew hn-e-bv-°p sIm-Sp-°m≥ A-Wn-b-d-bn¬ Kq-V-{i-a-߃ \S-°p-I-bm-Wv. an¬ {]-h¿-Øn-°m≥ I-gn-bm-Ø Cu A-h-kvY-bn¬ A-h-ti-jn-°p-∂ sXm-gn-em-fn-I-sf ]p-\x-c-[n-h-kn-∏n®p 17 G-°¿ kv-Y-ew sIm-√-sØ k¿-°m¿ sa-Un-°¬ tImf-Pv \n¿-am-W-Øn-\v hn-´p-sIm-Sp-°-W-sa-∂v tI-{μ-˛-kw-ÿm\ k¿-°m-cp-I-tfm-Sm-h-iy-s∏-´m-bn-cp-∂p [¿-W. ]n-°v(]o∏nƒ-kv C-\n-tjy-‰o-hv sIm-√w) {]-kn-U-‚ v tUm-Iv-S¿ _n F cm-Pm-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-tΩ-f-\-Øn¬ _me-tKm-]m¬ Fw.-]n., ]n sI Kp-cp-Zm-k≥ Fw.-F¬.-F., tIm¿]-td-j≥ ap≥ U-]yq-´n ta-b¿ A-Uz.-Pn em-ep,-bp.-Un.-^v. Pn√m I¨-ho-\¿ sI- I-cp-Wm-I-c≥-]n-≈, Pn-√m _m-¶v {]-knU-‚pw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-b sI -kn cm-P≥, ^m-.s^¿Un-\-‚p Im-bm-hn¬, sI X-¶-∏≥, F -B¿ Ip-´n, ]n hn-iz-\mY≥, tUm-. kn -hn {]-Xm-]≥, tam-l≥-Zm-kv, tUm. sI in-hcm-a-Ir-jv-W-]n-≈, tam-l-\≥-\m-b¿, A-Uz.-h-cn-™w cm-a-N{μ≥-\m-b¿, s^-en-Iv-kv tam-dn-kv, C-Jv-_m¬ ap-l-Ω-Zv, F-kv Fw sh-¶n-´-\m-cm-b¨, sI -]n cm-a-N-{μ≥-\m-b¿, ^m-j≥ kp-[m-I-c≥-]n-≈, B¿ i-¶¿ sd-Uv-Uym¿, sI `m-kv-I-c≥, ]n tI-i-h≥-\m-b¿, hn-\-b-N-{μ≥, Xp-jm-c _m-lp-te-b≥, a-lm-e-£v-an N-{μ-ti-J-c≥, Ip-co-∏p-g kn-dnƒ, P-bn≥ B≥kn¬, sI -sI cm-tP-{μ≥, e-Xmw-K≥, jp-ssl-_v, A-Uz. ssI-te-jv, A-Uz. Fw F k-emw ]-s¶-Sp-Øp.

Fkv.Un.Sn.bp. bq-\n-äv cq-]o-I-cn¨p A-b-Øn¬: P-\-Io-b tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-≥ A-bØn¬ Kp-Uv-kv sh-ln-°nƒ bq-\n-‰v cq-]o-I-cn®p. A-b-Øn¬ bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v sj-ao¿ sIm-Sn-bp-b¿-Øn. C-c-hn-]p-cw taJ-em {]-kn-U‚ v A-Jn¬ Iq-´n-°-S D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. taJ-em sk-{I-´-dn kp-[o¿ t]m-f-b-tØm-Sv, F-kv.Un.Sn.bp. Pn√m I-Ωn-‰n-bw-Kw kp-`m-jv I-√pw-Xm-gw, F-kv.Un.]n.sF. afi-ew J-Pm-©n lm-jn¿ A-b-Øn¬, kn-‰n {]-kn-U‚ v kp[o¿ I-S-∏m-°-S kw-km-cn-®p.

_-P-äv A-h-X-cn-¸n-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: sXm-Sn-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv Im¿-jn-I taJ-e-bv-°v ap≥-K-W-\ \¬-In 17,95,92,500 cq-] h-c-hpw 17,60,58250 cq-] sN-e-hpw 35,33250 cq-] an-®-hpw {]-Xo-£n-°p∂ _-P-‰v A-h-X-cn-∏n-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬ ssj-e-P-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ sshkv {]-kn-U‚ v sP P-b-Ir-jv-W-]n-≈-bm-Wv _-P-‰v A-h-X-cn∏n-®-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øv saw-_-¿-am-cm-b `o-Xn-l-c≥ ]n-≈, sXm-Sn-bq¿ hn-P-b≥, A-\n¬ a-Øm-bn, bp B¿ tKm-]n-\m-Yv, F≥ {]-k-∂, kn H I-Æ≥, F bq-\p-kv, k-t¥m-jv Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

amÀ-K \nÀ-tZ-i ¢m-kv B-bq¿: am¿-tØm-Ωm k¨-tU kv-Iqƒ k-am-Pw s]-cp-ß≈q¿ sk‚-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn., π-kvSp ]-co-£-Iƒ-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bv ]-co£m am¿-K \n¿-tZ-i ¢m-kv \-S-Øn. s]-cp-ß-≈q¿ am¿-tØmΩm ]-≈n-bn¬ h-®m-Wv ¢m-kv \-S-Øn-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se 10 ap-X¬ tXm-a-kv A-e-Iv-km-≠¿ ¢m-kn-\v t\-XrXzw \¬-In.

Thejas Epaper kollam Edition 2014-02-28  
Thejas Epaper kollam Edition 2014-02-28  

Thejas Epaper kollam edition. 2014-02-28