Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/klm

14 s^{_phcn 2014 sh≈n

Aan-X-th-K-X IhÀ-s¶-Sp¯-Xv A-©v Po-h-\pIÄ  kz¥w {]-Xn-\n[n

Ip-f-Øq-∏pg C.F-kv.Fw. tIm-f-\n-°v k-ao-]w I-≠-bv-\¿ tem-dnbpw Po∏pw Iq-´n-bn-Sn-®p≠m-b A-]I-Sw

\n-b-a-w a-e-bm-fn-¡v am-{Xw; A-\y-kw-Øm-\-¡mÀ-¡v ]pÃphne Ip-f-Øq-∏p-g: X-an-gv\m-´n-¬ \ns∂-Øp-∂ hm-l-\-߃-°v tdm-Uv \n-b-a-߃ _m-[-I-at√ F-∂m-Wv \m-´p-Im¿ tNm-Zn°p-∂-Xv. Po-h-\p-Iƒ I-h¿-∂ ti-jw X-an-gv-\m-´n-te-°v ss{Uh-¿-am¿ c-£-s∏-Sp-tºmƒ A\m-Y-am-Ip-∂ tI-c-f-Øn-se-IpSp-_-ß-fp-sS F-Æw h¿-[n-°pI-bm-Wv. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂v h-

cp-∂ tem-dn-I-fp-sS ss{U-h-d¿am-cm-Wv A-Xn¿-Øn-I-fn¬ \-S°p-∂ an-° -A-]-I-S-߃-°pw Im-c-Ww. A-an-X-th-K-X-bpw tdm-Uv \n-b-a-߃ ]m-en-°msX A-e-£y-am-bp-≈ ss{U-hnMpw- Im-c-Ww \n-c-h-[n Po-h-\pI-fm-Wv C-h¿ I-h¿-s∂-Sp-°p∂-Xv. H-tc-ss{U-h¿-X-s∂ Zn-hk-ß-tfm-fw hm-l-\w- Hm-Sn-°p-

ss{U-hdpw ¢o-\dpw A-d-Ìn Ip-f-Øq-∏p-g: A-©p-t]-cp-sS a-c-W-Øn-\n-S-bm-°m-bn I-≠bv-\¿ tem-dn-bp-sS ss{U-hdpw ¢o-\dpw t]m-en-kv ]n-Sn-bn¬. ss{U-h¿ Nn-Xw-_-cw Nnss√ ]q-cm-ÿm-an a-Wv-U-]Øn¬ A-ap-X-cm-Pp-hpw k-lmbn-bm-bn tem-dn-bn-ep-≠m-bn-cp∂ A-ap-X-cm-Pp-hn-s‚ k-tlmZ-c≥ kp-tc-jp-am-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. A-]-I-Sw \-S-∂ D-S-s\ kw-`-h ÿ-e-Øv \n-∂pw temdn D-t]-£n-®v Ch¿ I-´n-f-∏m-d h-\-Øn-te-°v Hm-Sn H-fn-®ncp∂p-.

hntij§Ä

k-am[m-\ k-tµ-i-bm-{X C¶v

I-cp-\m-K-∏≈n: Hm®n-d hen-b Ip-f-ß-c-bn-ep≠m-b A-\n-„ kw-`-h-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´v k¿-h-I-£n tbm-K-Øn-se Xocp-am-\-a-\p-k-cn-®v C-∂v sshIo-´v A-©n\v Hm-®n-d t£-{X k-ao]-Øp \n∂pw h-en-b Ipfß-c ]-≈nh-sc k-am[m-\ ktμ-i-bm-{X \-S-Øpw. kn Zn-hm-I-c≥ Fw.F¬.F., \-Kc-k-` sN-b¿am≥ Fw A≥-km¿, Pn√m I-eŒ¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-ØnemWv k-am[m-\ k-tμ-i-bm{X \-S-°p-∂-sX∂v Xm-eq-°v Xl-kn¬-Zm¿ F _-jo-¿-Ip-™v A-dn-bn-®p.

a-Wn-°q-dp-Iƒ-°p-≈n¬ {]tIm-]n-X-cm-b \m-´p-Im-cpw Ipf-Øq-∏p-g t]m-en-kpw tN¿-∂v h-\-Øn¬ hym-]-I-am-bn \-SØn-b Xn-c-®n-en-s\m-Sp-hn¬ I´-f-∏m-d N-∏m-Øn-\v k-ao-]sØ h-\-Øn¬ \n-∂p-amWv Ccp-h-tc-bpw \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-SnbXv. Ch-sc ]n-∂oSv ]n-Sn-Iq-Sn sX-∑-e t]m-en-kn-\v ssI-amdn.A-{i-≤-am-bpw Aan-X th-KX-bn-ep-am-Wv C-h¿ Ip-f-Øq-∏pg Su-Wn-eq-sS tem-dn Hm-Sn-®pt]m-b-sX-∂v \m-´p-Im¿ ]d™p.

∂-Xv- Im-c-Ww ss{U-hn-Mn-\n-Sbn¬ D-d-ßp-∂-Xpw -A-]-I-S߃-°v C-S-bm-°p-∂p. a-‰v sN-dp-hm-l-\-ß-sf Ah-K-Wn-®p-≈ A-e-£y-am-b ss{U-hn-Mm-Wv an-° -tdm-U-]I-S-߃-°pw Im-c-W-w. hm-l-\\n-b-a-ß-fpw Nn-”-߃-t]mepw a-\- n-em-°m≥ I-gn-bmØ-{]m-Y-an-I hn-Zym-`ym-kw

t]m-ep-an-√m-Ø-h-cm-Wv X-an-gv\m-´n¬ \n-s∂-Øp-∂ an-° ss{U-h-d¿-am-cpw. A-]-I-S-ß-fp-≠m-Iptºmƒ C-h¿ X-an-gv \m-´n-te-°v c-£-s∏-Sp-I-bpw i-cn-bm-b-tcJ-I-fp-≈-h-sc Bƒ-am-dm-´-Øneq-sS lm-P-cm-°p-I-bp-am-Wv ]Xn-sh-∂v {]-tZ-i-hm-kn-I-fm-b ss{U-h-¿-am¿ ]-d-bp-∂p.

Ip-f-Øq-∏p-g: Xn-cp-h-\-¥-]pcw-˛-sN-t¶m-´ A-¥¿ kw-ÿm\-]m-X Ip-cn-Xn-°-f-am-bn. C-∂se C-hn-sS Po-h≥ s]m-en-™Xv A-©p-t]¿-°m-Wv. Ip-Øs\-bp-≈ I-b-‰n-d-°-ß-fpw sIm-Spw-h-f-hp-I-fpw A-an-X thK-X-bp-am-Wv C-hn-sS A-]-I-S߃-°v Im-c-W-am-hp-∂-Xv. C∂-e-sØ A-]-I-S-Øn-\v Im-cW-hpw A-an-X-th-K-X-bm-Wv. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv a¬kyw F-Øn-® ti-jw Xq-Øp°p-Sn-bn-te-°v a-S-ßp-I-bm-bncp-∂ tem-dn-bm-Wv A-©p-t]-cpsS Po-h≥ A-]-l-cn-®-Xv. A-anX th-K-X-bn-em-bn-cp-∂ tem-dn Ip-f-Øq-∏p-g C.-F-kv.-Fw. tImf-\n P-M-j-\p k-ao-]-sØ h-enb h-f-hn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´v Po∏n-te-°v C-Sn-®p I-b-dp-I-bm-bncp-∂p-. sX-∑-e-bn¬ \n-∂pw \n-dsb bm-{X-°m-cp-am-bn Ip-f-Øq-

tc-bm-Wv F-kv.Un.]n.sF {]Xn-tj-[-ap-b¿-Øn-b-Xv.Ip-f-Øq∏p-g t]m-en-kv F-Øn ]n-cn-™v t]m- I - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ - ¶ nepw F-kv.Un.]n.sF {]-h¿-ØI¿ A-d-Ãp-sN-bv-Xv \o-°m≥ B-h-iy-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ]©m-bØ - n-se Bw-_p-e≥-kv Ign-™-Zn-h-kw F≥-Pn≥-X-I-cmdm-b-Xn-\m-em-Wv F-Øn-°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-s∂-sX-∂pw c-≠p-

sIm-√w: ]-c-hq¿ s]m-gn-°-cbn¬ kp-Ip-am-cn-b-Ω-sb I-gpØp-sR-cn-®p sIm-∂p kz¿-Wm`-c-W-ß-fpw a-‰pw A-]-l-cn-® tI-kn-se {]-Xn in-hm-\-μ-\p sIm-√w A-Uo-j-\¬ Pn-√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn k-t¥m-jvIp-am¿ Po-h-]-cy-¥w X-S-hp-in£-bpw 25000 cq-]m ]n-g-bpw hn[n-®p. ]n-g H-Sp-°m-Ø-]-£w 15 am-kw X-S-hp A-\p-`-hn-°-Ww. B-dp Zn-h-k-tØm-fw kp-Ipam-cn-b-Ω-bp-sS ho-´n¬ tPm-en°p \n-∂p. A-hn-sS tPm-en sNbv-Xp-h-∂n-cp-∂ Im-e-b-f-hn¬ sIm-√w: k¿-K km-ln-Xn ]-ªn- kp-Ip-am-cn-b-Ω-bp-sS ho-´n-se t°-j≥-kv {]-kn-≤o-I-cn-®v F- km-l-N-cyw a-\-kn-em-°n-b inkv.F-kv. _p-°v hn-X-c-Ww sN- hm-\-μ≥ A-h¿ A-Wn-™n-cp∂ kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw a-‰pw øp-∂ in-h-cm-P≥ ]m-em-bn-bpI-h¿-s∂-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sS F-s‚ ]-I-epw sh-bn-epw 2012 H-Iv-tSm-_¿ 28˛-\m-bn-cpF-∂ Im-hy k-am-lm-c-Øn-s‚ {]-Im-i-\w ]n sI Kp-cp-Zm-k≥ ∂p kw-`-hw. ho-Sn-s‚ A-Sp-°-f`m-K-Øp sN-∂p Ip-Sn-bv-°m≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°pw. 16\v ]-I¬ c-≠n-\v tlm-´¬ B-ºm-Sn Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ ]p-kv-X-I {]-Im-i-\-hpw I-hn-bc-ßpw \-S-°pw. k¿-K km-ln-Xn kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn B-‰q¿ i-c-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. tKm-]n\m-Yv s]-cn-\m-Sv, cm-P≥ ]n sXm-Sn-bq¿, a-e-hn-f i-in-[-c≥, sIm-´m-c-°-c: c-≠v Zn-h-kw apºv C-S-Xp-I-c I-\m-en¬ ho-W {]-^. Fw k-Xy-{]-Im-iw, B{im-aw hn-P-b-Ip-am¿, B-{im-aw F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bp-sS arkp-\n¬-Ip-am¿, Sn Sn cm-L-h≥ X-tZ-lw In-´n-bn-√. N-°p-h-c-bvC-S-bv-°m-Sv, km-ln-Xm {]-ap-Jv °¬ sX-ß-d Im-tcym-´v Xm-gXn¬ Xp-f-kn-bp-sS-bpw e-X-bpcm-tP-iz-cn So-®¿, ssa-{Xn i¿Ω, i-in-I-e kw-km-cn-°pw. ]p- sS-bpw aq-∂m-a-sØ a-I-\m-b hnkv-X-I {]-Im-i-\-tØm-S-\p-_- t\-jv(14) B-Wv I-\m-en¬ ho‘n-®v \-S-°p-∂ I-hn-b-c-ß-n¬ W-Xv. tIm-´-h-´w F-®v.F-kn-se F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp{]-ap-J I-hn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. ∂p. c-≠p Zn-h-k-am-bn ^-b-¿t^m-gv-kpw t]m-en-kpw tN¿-∂v \-S-Øn-b Xn-c-®n-en¬ ^-ew IsIm-√w: hn-hn-[ cm-jv-{So-b {]- ≠n-√. t\-hn-bn¬ \n-∂pw apÿm-\-ß-fn¬ \n-∂pw cm-Pn-h®-h-cpw km-[p-P-\ kw-c-£-W k-an-Xn-bn¬-s∏-´ km-aq-lnI {]-h¿-Ø-I-cpw tI-c-fm tIm¨{K-kn¬ {]-h¿-Øn-°m≥ Xo-cpam-\n-®p. e-b-\ k-tΩ-f-\-hpw Aw-KXz hn-X-c-W-hpw \m-sf ssh-Io- sIm-√w: sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kv ss_-°n-en-Sn-®v ss_-°v ´v \m-en-\v ]m¿-´n sN-b¿-am≥ ]n kn tXm-a-kv \n¿-h-ln-°pw. bm-{Xn-I-cm-b c-≠p-t]¿-°v KpPn-√m {]-kn-U‚ v F ^n-en-t∏m- cp-X-c ]-cn-°v. tZ-io-b-]m-Xbn¬ ta-h-dw ss_-]m-kn-\v kkv A-[y-£-X h-ln-°pw. Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn-iz-Pn- ao-]w C-∂-se cm-{Xn G-gn-\m-bncp-∂p A-]-I-Sw. C-c-hn-]p-cw ImØv, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw I-cn-t°m-Sv Zn-eo-]v-Ip-am¿, d-Pn h¬-∏p-c kz-tZ-in ssa-e-°m-Sv tPm¨-k¨, tPym-Xn-em¬ D-Z- hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-°p-∂ \ub-Kn-cn, hn-{I-a≥-]n-≈ kw-km- jm-Zn-s‚ a-I≥ sj-^o-Jv(28), C-bm-tfm-sSm-∏w ss_-°n¬ cn-°pw.

]p-kv-X-I {]-Im-i-\-w

kpIp-am-cn-b-Ω h-[-t°-kn-se {]-Xn in-hm-\-μ≥ hn-[n tI-´ ti-jw tIm-S-Xn-bn¬ \n-∂v ]p-d-tØ-°v h-cp∂p sh-≈w B-h-iy-s∏-´ C-bmƒ sh-≈w sIm-Sp-Ø-ti-jw A-ItØ-°p-t]m-b kp-Ip-am-cn-b-Ωbp-sS I-gp-Øn¬ πm-kv-‰n-Iv Ib¿ D-]-tbm-Kn-®p h-cn-™p-ap-dp-

°n sIm-√p-I-bpw Xp-S¿-∂v A-hcp-sS B-`-c-W-߃, samss_¬ t^m¨ ap-X-em-b-h A]-l-cn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. ]-c-hq¿ kn.sF. B-bn-cp-∂

Zn-h-k-Øn-\-Iw tI-Sp-]m-Sp-Iƒ Xo¿-Øv tk-h-\-Øn-\v tbm-Kyam-°p-sa-∂pw `-c-W-k-an-Xn AwK-߃ D-d-∏v \¬-In-b-Xn-s\ XpS¿-∂v D-]-tcm-[w ]n≥-h-en-°p-Ibm-bn-cp-∂p-. Ip-f-Øq-∏p-g keow-au-e-hn,\-hm-kv,\-Pow Ip-fØq-∏p-g, jm-Pl - m≥ ]n kn- ssae-aq-Sv, A-j-d-^v sN-dp-I-c, A–p¬ d-jo-Zv D-]-tcm-[-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

Fw F \-ko¿, F-kv.sF. A\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv At\z-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. kp-Ip-am-cn-b-Ω-bn¬ \n∂pw A-]-l-cn-s®-Sp-Ø t\m°n-b sam-ss_¬ t^m-Wn-s‚ sF.Fw. C.sF \-º-dn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ ssk-_¿-sk√n¬ \n-∂pw e-`n-® im-kv-{Xo-b A-t\z-j-W-Øn-s‚ A-Sn-kv-Ym\-Øn-em-Wv {]-Xn-sb t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. km-l-N-cy-sX-fn-hp-I-fp-sS A-Sn-ÿ-\-Øn¬ {]-Xnv-s°-Xnsc-bp-≈ Ip-‰-ß-fpw tIm-S-Xnbn¬ sX-fn-bn-°m-\m-bn. t{]mkn-Iyq-j-\v th-≠n ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ F Fw A-knw, A-`n-`m-j-I-cm-b ap-l-Ω-Zv \lm-kv \-kn-ap-±o≥,F-®v jmPn,_p-jv-d F-∂n-h¿ lm-P-cmbn. hn-[n tIƒ-°p-∂-Xn-\m-bn kp-Ip-am-cn-b-Ω-bp-sS `¿-Ømhpw a-°-fpw hn-tZ-i-Øp-\n-∂pw F-Øn-t®¿-∂n-cp-∂p.

A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰-h-sc B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°p-∂Xn\v B-w-_p-e≥-kv e-`y-am-°mØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I¿ Ip-f-Øq∏pg ]©m-b-Øv Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-°p∂p

ssI Im-Wn-¨v I-b-dnb-Xv a-c-W-¯n-te-¡v Ip-f-Øq-∏pg: s\-Sp-h-∂q¿ I-Shv C-c-hn-Ip-f-ß-c ho-´n¬ ]-tcX-\m-b tXm-a-kn-s‚ `m-cy a-dnbm-Ω Po-∏n-\v ssI-Im-Wn-°ptºmƒ I-cp-Xn Im-Wn√ t]mIp∂-Xv a-c-W-Øn-te-°msW∂v. A-]-I-S-ÿ-e-Øn-\v sXm-´p ap-ºp-≈ tÃm-∏n¬ \n∂m-Wv a-dn-bm-Ω Po-∏n¬ I-b-

dn-bXv. an-\n-‰p-Iƒ-°-I-am-Wv tem-dnbpw Po∏pw Iq-´n-bn-®v A]-I-S-ap-≠m-bXv. Ip-f-Øq-∏p-gbn-se s]m-Xp-am¿-°-‰n-te-°v t]m-Im-\m-Wv a-dn-bm-Ω Po∏n¬ I-b-dn-bXv. A-]-I-SØn¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ a-dn-bmΩ-sb Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v

ss_-¡v tam-jv-Sm-hv A-d-ÌnÂ

KXm-K-X \n-b-{´-W-¯n-\n-sS tlmw-KmÀ-Un-s\ aÀ-±n-¨-bmÄ t]m-en-kn-sâ ]n-Sn-bnÂ

sIm-√w: F-dWm-Ip-f-Øv \n∂v tam-„n-® ss_-°p-am-bn sIm-√-Øv bphm-hv ]n-Snbn¬. Ip-co-∏p-g ]-≈n-°v k-ao]w hm-dp-hn-f ho-´n¬ A-\okn(18)s\-bm-Wv sIm-√w CuÃv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. sIm-√-Øv ]-e-ÿ-e-ß-fn-epw \-S-Øn-´p-≈ ss_-°v tam-j-WØn¬ C-bm-fp-sS ]-¶v t]m-enkv A-t\z-jn-®v h-cp-I-bm-Wv. t]m-en-kn-\v e-`n-® c-l-ky-hn-hc-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-¬ sIm-√w Cu-Ãv F-kv.sF. Pn tKm-]-Ip-am¿, t{K-Uv F-kv.sF. ssh tPm¨-k¨, Fkv.kn.]n.H. tPm-kv-{]-Im-iv, kn.]n.H-am-cm-b l-cn-Ip-am¿, kPn-Xv, kp-\n¬ F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-L-am-Wv A-\o-kn-s\ A-dÃv sN-bv-X-Xv. C-bmƒ I-cp-\m-K∏-≈n-bn¬ \n-∂pw ss_-°v tam„n-®-Xm-bn t]m-en-kv A-t\z-jW-Øn¬ hy-‡-am-bn.

Nm-Ø-∂q¿: P-Mv-j-\n¬ KXmK-Xw \n-b-{¥n-°p-I-bm-bncp∂ tlmw Km¿-Un-s\ a¿-±n-® tI-kn-se {]-Xn-sb Nm-Ø-∂q¿ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. Xr-iq¿ Nm-h-°m-Sv I-ø∏≈n ho-´n-¬ `m-Ky-cm-Pv(33)s\bm-Wv Nm-Ø-∂q¿ t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-bXv. C∂se cm-hnse 9\v Nm-Ø-∂q¿ P-Mv-j-\n¬ h®m-bn-cp-∂p `m-Ky-cm-Pv tlmw Km¿-Uv im¿-M-[c-s\ a¿-±n-®Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {io-]-Xv-a-\m-`kzm-an t£-{X-Øn¬ ss_°n¬ t]m-bn a-Sßn h-cp-tºmgm-Wv kw-`-hw. Nm-Ø-∂q¿ P-Mv-j-\n¬ kvIqƒ Ip-´nI-sf tdm-Uv ap-dn-®v IS-°m≥ k-lm-bn-°p-I-bm-bncp∂ tlmw Km¿-Uv im¿-Mv-[cs\ ss_-°v XS-™p \n¿-Ønb-Xn-\v {]-Xn-Im-c-am-bn-´m-Wv a¿±n-®-Xv. ss_-°n¬ \n-∂v Nm-Sn-bndßn-b `m-Ky-cm-Pv tlmw Km¿Un-s\ X-eßpw hn-eßpw a¿-±n® ti-jw tZ-io-b-]m-X-bn¬

e-b-\ k-t½-f-\-hpw B-Z-cn-¡-epw

_-kv ss_-¡n-en-Sn-¨v c-−p-t]À-¡v Kp-cp-X-c ]-cn-¡v bm-{X sN-bv-X kp-lr-Øv tdmP≥(22) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-cp-h-sc-bpw ]m-e-Ød-bn-se kz-Im-cy sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Xn-c-sª-Sp-¯p Im-h-\m-Sv: ]-Sn-™m-td sIm-√w k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v {]kn-U‚m-bn ]n D-jm-Ip-am-cn-sb Xn-c-s™-Sp-Øp.

sIm-≠pw-t]m-Ipw-h-gn-bm-Wv ac-W-s∏-´Xv. tdm-k-Ω, ^n-ent∏m-kv (K-h. bp. ]n. kv-Iqƒ A-[-ym-]-I≥) F-∂n-h-cm-Wv a°ƒ. a-cp-a-°ƒ: ]q-∂q-kv, _o-\. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIn-´v \m-en-\v a-dn-b-h-f-hv ItØm-en-°m ]-≈n sk-an-tØcn-bn¬ \-S-°pw.

ÿm-]n-®n-cp-∂ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ Xm-t°m¬ D-]tbm-Kn-®v Io-dn. C-Xn-\n-sS sIm√-tØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ a-s‰m-cp t]m-en-kp-Im-c≥ ]-c-ky-am-bn t_m¿-Uv Iodn-b `m-Ky-cm-Pn-s\ ]n-¥n-cn-∏n-°m≥ {i-an®p. F∂m¬ t]m-en-kp-Im-c-t\bpw a¿-±n®p. Hm-Sn-°qSn-b \m-´p-Imcpw, tlmw Km¿Upw tN¿-∂v A{I-an-sb Io-gv-s∏-Sp-Øn Nm-Ø∂q¿ t]m-en-kn-\v ssI-amdn. t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ FØn-b `m-Ky-cm-Pv tNmZyw sNøp-∂-Xn-\n-S-bn¬ am-\kn-I hn{`m¥n-tbm-sS s]-cp-am-dn-b-Xmbn t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

tbm-Kw am-än-h-¨p sIm-√w: \m-sf ssh-Io-´v aq-∂n\v \n-›-bn-®n-cp-∂ Pn-√m-X-e `t£ym-]-tZ-i-I k-an-Xn-bpw \men-\v \-S-Øm-\n-cp-∂ ]m-N-I-hmX-I A-Zm-e-Øpw am-‰n-h-®-Xmbn Pn-√m I-e-Iv-S¿ _n tam-l\≥ A-dn-bn-®p.

sIm-«-d tKm-]m-e-Ir-jv-W³ A-\p-kv-a-c-Ww

I-\m-en ho-W hn-ZymÀ-Yn-sb c-−pZn-h-kw I-gn-ªn-«pw Is−-¯m\m-bnà ߬ hn-Z-Kv-[-sc sIm-≠p h-cmsa-∂v X-l-kn¬-Zm¿ D-d-∏p \¬In-sb-¶n-epw C-Xp-h-sc A-h¿ F-Øn-bn-´n-√. C-S-Xp-I-c I-\men¬ Ip-´n H-gp-In-h-cp-∂ h-kv-Xp°ƒ X-S-bp-∂-Xv Nn-c-´-t°m-WØp-≈ Xp-c-¶-Øn-\v ap-ºn-ep≈ A-cn-∏-bn-em-Wv. Cu A-cn-∏ aq-∂v h¿-j-am-bn X-I¿-∂p In-S-°p-I-bm-Wv. A-cn∏ X-I¿-∂p In-S-°p-∂-Xn-\m¬ hn-t\-jn-s‚ i-co-cw Xp-c-¶-Øn\v A-I-Øp-≈ In-W-‰n-seØpw. h-en-b B-g-ap-≈ In-W-‰nen-d-ßm≥ ap-߬ hn-Z-Kv-[¿-

bn¬ h-®v C-∂-se \-S-∂ _‘-p-hn-s‚ hn-hm-l \n-›-b N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-bm-Wv sX-∑-e-bn¬ \n-∂pw Po-∏n¬ Ib-dn-b-Xv. ssk-a-Wm-Wv `¿Øm-hv. a-°ƒ: A-cp¨ sska¨, A-\q-]v ssk-a¨. kw-kvIm-cw \m-sf D-®-°v c-≠n-\p Bc-y-¶m-hv sk‚ v ta-co-kv N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬ \-S-°pw. sX∑-e \m¬-]-Xmw ssa-en¬ h¿°v tjm-∏v \-S-Øn h-∂n-cp-∂ tKm-]n-\m-Y≥ hym-]m-c B-h-iy-߃-°m-bn Ip-f-Øq-∏p-g-bnte-°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. `m-c-y: ]-fln-\n. Ip-f-Øq-∏p-g am¿-ØmWv-U-¶-c tkm-\m-hn-√-bn¬ A®≥-Ip-™-s‚ `m-cy s]m-∂-Ω sX-¶m-in-bn¬ hn-hm-lw I-gn-®b-® s]¨-a-°-fp-sS ho-Sp-Ifn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn a-S-ßn h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: do-\, kv-an-X, kz-]v-\. a-cp-a-°ƒ: tPm¨-k¨, k¿-tΔ-jv, kp-tc-jv. kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv \-S-°pw.

Ip-f-Øq-∏p-g: A-]-I-S-Øn¬ ]cn-t°-‰ Po-∏n-ep-≠m-bn-cp-∂ c≠p-t]-cp-sS \n-e AXo-h Kp-cpX-c-am-bn Xp-S-cp∂p. Iqh-°mSv B¿.-]n.-F¬. 9 _n tImf\n kztZin Adp-ap-J≥, sX¶min kztZin h¿-§o-kv F-∂n-h-cm-Wv Kpcp-X-cm-h-ÿ-bn¬ Xn-cp-h-\-¥]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Ign-bp-∂Xv.]-cn-t°‰v A-©-ense kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ aq-∂p-t]¿ A-]-I-S\ne Xc-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v.

]-c-hqÀ kp-Ip-am-cn-b-½ h-[-t¡-kv: {]-Xn-¡v Po-h-]-cy-´w XShv in-£  kz¥w {]-Xn-\n[n

F-Øn-b Ip-f-Øq-∏p-g t]m-enkpw tN¿-∂v c-£m {]-h¿-Ø\w \-S-Øn-bm-Wv A-]-I-SØn¬ s]-´-h-sc B-ip-]-{Xn-Ifn-te-°v F-Øn-®-Xv. I-gn-™ ]-{¥-≠p h¿-j-ambn sX-∑-e Sm-Iv-kn Ãm≥-Unse ss{U-h-dm-Wv a-c-W-s∏-´ l-\o-^m dm-hp-Ø¿. G-sd \mf-sØ hn-tZ-i-hm-k-Øn-\p tijw \m-´n-se-Øn kz-¥-am-bn Po-∏p-hm-ßn k-hm-cn \-S-Øn hcn-I-bm-bn-cp-∂p. ^m-Øn-ap-Øm-Wv `m-cy. \nkmw, \n-km¿, \n-k F-∂n-h¿ a-°-fpw ^u-kn-b, sj-do-\, \nkmw F-∂n-h¿ a-cp-a-°-fp-amWv. ]p-\-eq¿ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw H-‰-bv-°¬-Pp-am a-kv-PnZv J-_¿-ÿm-\n¬ C-∂-se ssh-Io-t´m-sS ar-X-tZ-lw J-_d-S-°n.B-c-y-¶m-hn¬ Xm-a-kn°p-∂ Ip-f-Øq-∏p-g C-e-hn-f ho-´n¬ Ip-Spw-_mw-K-am-b tdmk-Ω ssk-a¨ Ip-f-Øq-∏p-g-

c-−p-t]-cp-sS \n-e AXo-h Kp-cpX-cw

]-©m-b-¯n-s\-Xn-tc F-kv.Un.]n.sF. D-]-tcm-[w XoÀ-¯p Ip-fØ - q-∏p-g: C-∂s - e Ip-fØ - q∏p-g-bn¬ \-S-∂ A-]-I-S-Øn¬ B-w-_p-e≥-kv e-`y-am-°m-ØXn-s\-Xn-tc F-kv.Un.]n.sF. ] ©m-b-Øv Hm-^n-kv D-]-tcm[n-®p. hm-l\ - m-]I - S- Ø - n¬-s∏-´h-tc-bpw a-c-W-a-S-™-h-tc-bpw ]n-°-∏v-hm-\p-I-fn-em-Wv hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-I-fn-se-Øn-®-Xv. ]©m-b-Øv B-w-ºp-e≥-kn-s‚ tk-h-\w e-`y-am-°m-Xn-s\-Xn-

∏p-g-bn-te-°v h-cn-I-bm-bn-cn-∂ k-am-¥-c k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ Po-∏n-em-Wv tem-dn C-Sn-®p-I-bdn-b-Xv. C-Sn-bp-sS A-Lm-XØn¬ Po-∏v ]p¿-Æ-am-bpw XI¿-∂p. Po-∏n-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿ apgp-h-\pw tdm-Un-epw ]p-d-Øp-ambn sX-dn-®v ho-Wp. Po-∏p-S-a-bpw ss{U-h-dp-am-b l-\o-^m dm-hpØ-dp-sS ar-X-tZ-lw ]-Ip-Xn apdn-™ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. sX∑-e ]-tØ-°¿ B-™n-en-hn-f ho-´n¬ l-\o-^m dm-hp-Ø¿ (56), B-c-y-¶m-hv I-c-bm-f¿-saØv h-b-en¬ ho-´n¬ tdm-k-Ω ssk-a¨(50), sX-∑-e sIm-√w]-d-ºn¬ tKm-]n-\m-Y≥(65), Ipf-Øq-∏p-g am¿-Øm-Wv-U-¶-c tkm-\m hn-√-bn¬ s]m-∂-Ω (58), Ip-f-Øq-∏p-g s\-Sp-h-∂q¿I-S-hv C-c-hn Ip-f-ß-c ho-´n¬ A-Ωn-Wn F-∂ a-dn-bm-Ω(57) F-∂n-h-cm-Wv a-c-W-s∏-´-Xv. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im-cpw I≠-bn-\¿ tem-dn-°v ]n-∂m-se

s° I-gn-bp-I-bp-≈p. A-cn-∏ XI¿-∂p t]m-bn-cp-∂n-√-¶n¬ arX-tZ-lw A-Xn¬ X-´n In-S-°pam-bn-cp-∂p. A-cn-∏v X-I¿-∂-Xv A-dn-™n-´pw ]p-Xp-°n ]-Wnbm≥ C-Xp-h-sc sI.sF.]n. I√-S C-dn-tK-j≥ t{]m-P-Œv) °m¿ C-Xp-h-sc {i-a-sa-∂pw \-SØn-bn-´n-√. aq-∂v Zn-h-k-am-bn´pw Xn-c-®n-en-\v ^-ew Im-W-ØXn-\m¬ \m-´p-Im-cpw hn-t\-jns‚ _-‘p-°-fpw tN¿-∂v Nn-c-´t°m-Ww-˛-hm-f-Iw X-e-®n-d `m- \ho-Ic-Ww ]q¿-Ønbm-b B-{ima-sØ Nnƒ-{U-≥-kv ]m¿°v K-ß-fn-te-°p-≈ tdm-Up-Iƒ D]-tcm-[n-®p.

kuP-\y t\-{X ]cn-tim-[-\ Iymw-]v

\-ho-I-cn-¨ B-{im-aw NnÂ-{U³-kv ]mÀ-¡n-sâ D-Zv-Lm-S-\w 16\v

I-cp-\m-K-∏≈n: \-K-c-k-`bpw tI-c-f km-aq-ly kpc-£m anj≥ h-tbm-an-{Xhpw kw-bp-‡am-bn h-tbm-an{Xw Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Up-≈-h¿-°m-bn kuP-\y t\-{X ]cn-tim-[-\ Iymw-]v \-S-°pw. \msf cm-hnse H-º-Xp ap-X¬ H-∂p h-sc Icp-\m-K-∏-≈n Su-¨ F¬.]n. kvIq-fn-em-Wv Imw]v. h-tbm-an{Xw Kp-W-t`m-‡m-°ƒ Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v \-Kc-k-` sN-b¿-am≥ A-dn-bn-®p.

sIm-√w: Pn-√m Sq-dn-kw {]-tamj≥ Iu¨-kn-en-s‚ Io-gn-ep≈ \-ho-I-cn-® B-{im-aw Nn¬{U≥-kv ]m¿-°n-s‚ D-Zv-Lm-S\w Cu am-kw 16\v ssh-Io-´v A©n-\v \-S-°pw. ]n sI Kp-cp-Zmk≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-°pw. tbm-Kw sXm-gn¬ a{¥n jn-_p t_-_n-tPm¨ D-ZvL-m-S-\w sN-øpw. ]p-Xp-Xm-bn ÿm-]n-® ssd-Up-I-fp-sS D-ZvLm-S-\w ]o-Xmw-_-c-°p-dp-∏v Fw.]n-bpw \-ho-I-cn-® kzn-Ωn-

Mv ]q-fn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w sIm-√w ta-b¿ {]-k-∂ G-W-Ãpw \n¿h-ln-°p-w. t{_-°v Um≥-kv, Fb¿ _-eq¨, Pn-dm-^v s{S-bn≥, Im¿ F-∂n-ß-s\ ap-Xn¿-∂-h¿°pw Ip-´n-Iƒ-°pw D-]-tbm-Kn°m-hp-∂ ssd-Up-I-fm-Wv ÿm]n-®n-´p-≈-Xv. 32 ko-‰p-I-fp-≈ t{_-°v Um≥-kv ssd-Uv 30 t]¿°v D-]-tbm-Kn-°m-hp-∂ F-b¿ _-eq¨, 10 t]¿-°v k-©-cn-°mhp-∂ Pn-dm-^v s{S-bn≥, 12 Ip-´nIƒ-°v D-]-tbm-Kn-°m-hp-∂

]n.kn Im¿ F-∂n-h-bm-Wv k÷-am-°n-bn-´p-≈-Xv. 35,25,20 F-∂o \n-c-°n¬ Sn°-‰p-Iƒ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v. 18 ao-‰¿ \o-f-hpw 10 ao-‰¿ hoXn-bpw 125 sk‚o-ao-‰¿ Xm-gv-Nbpw ]yq-cn-^n-t°-j≥ ku-I-cyhp-ap-≈ \o-¥¬ Ip-f-hpw k÷-am-°n-bn-´p-≠v. d-tÃm-d‚ v, tjm-∏n-Mv Ãm-fp-I-fpw, kv-In¬ sK-bn-ap-I-fpw, Pnw-t\-jyw F∂n-h-bpw c-≠mw-L-´ ]-cn-]m-Snbm-bn Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

sIm-√w: tIm¨-{K-kv t\-Xmhpw \n-b-a-k-`m km-am-Pn-I-\pam-bn-cp-∂ sIm-´-d tKm-]m-e-Irjv-W-s‚ 11mw N-c-a hm¿-jn-Ihpw A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\hpw 17\v kv-]o-°¿ Pn Im¿-ØntI-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sIm-´-d tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ ^u-t≠-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 17\v cm-hn-se 10\v sIm-√w {]-kv ¢-_v lm-fn¬ tN-cp-∂ A-\p-kva-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´dn iq-c-\m-Sv cm-P-ti-J-c≥ A-[y£-X h-ln-°pw. kw-ÿm-\ kvIqƒ bp-h-P-t\m¬-k-h-Øn¬ \m-S-I a¬-k-c-Øn¬ F t{K-Uv t\-Sn-b \m-b-I kw-hn-[m-b-I\pw Ip-´n-Iƒ-°p-≈ ]p-c-kv-Imc k-a¿-∏-W-hpw kv-]o-°¿ \n¿h-ln-°pw. Un.kn.kn. {]-knU‚ v A-Uz. Pn {]-Xm-]-h¿-Ω X-ºm≥, Pn-√m k-l-I-c-W _m¶v {]-kn-U‚ v sI kn cm-P≥, bp.Un.F-^v. Pn-√m sN-b¿-am≥ sI I-cp-Wm-I-c≥-]n-≈, sI.]n.kn.kn. sk-{I-´-dn AUz. F jm-\-hm-kv-Jm≥ F-∂nh¿ A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. ^u-t≠-j≥ `m-c-hmln-I-fm-b {]-^. ]n tkm-a-cmP≥, F≥ P-b-N-{μ≥, A-Uz. \S-°¬ i-in kw-km-cn-°pw.


{]mtZ-inIw

14 s^{_phcn 2014 sh≈n

kv-Iq-Ä sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\w

]cn-]mSn sIm√w kn tI-i-h≥ sa-

tΩm-dn-b¬ Su¨ lmƒ: sI.F-kv.Sn.F. kwÿm-\ ktΩ-f\w˛ cm-hnse 8.00

Adnbn-¸pIÄ

s\-lv-dp bp-h-tI-{µ thm-fân-bÀ-am-sc Xn-c-sª-Sp-¡p-¶p sIm-√w: s\-lv-dp bp-h tI-{μ bp-h-P-\ im-‡o-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \m-j-\¬ k¿-ho-kv thm-f‚n-b¿-am-sc Xn-c-s™-Sp°p-∂p. ]-Ømw ¢m-kv ]m-kmb 18 \pw 25 \pw a-t≤y {]m-b-ap≈ hn-Z-ym¿-Yn-I-f-√m-Ø bp-hXo-˛-bp-hm-°ƒ-°v A-t]-£n°mw. k-∂-≤ kw-L-S-\m {]h¿-Ø-I¿-°pw, F≥.kn.kn, F≥.F-kv.F-kv thm-f‚n-b¿am-cm-bn tk-h-\w sN-bv-X-h¿°pw ap≥-K-W-\. Xn-c-s™-Sp°-s]-Sp-∂-h¿-°v -am-kw 2500 cq-] Hm-W-td-dn-bw e-`n-°pw. Xm¬-]-c-y-ap-≈-h¿ 20\v ap-ºmbn Pn-√m bq-Øv tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰¿, s\-lv-dp bp-h tI-{μ, ]´-Øm-\w, sIm-√w-˛691021 F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-t]-£n-°Ww. t^m¨: 0474˛2747903.

kv-IqÄ hn-Z-ymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn B-tcm-Ky Izn-kv ]-cn-]m-Sn

sIm-√w: B-tcm-Ky h-Ip-∏pw B-tcm-K-y-tI-c-f-hpw kw-bp-‡am-bn F-´v ap-X¬ 10 ¢m-kp-hsc-bp-≈ kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°mbn Pn-√m-X-ew, kw-ÿm-\-X-eß-fn-em-bn Izn-kv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°pw. Pn-√m-X-e a¬k-c-߃ \m-sf cm-hn-se 11\v sIm-√w hn-a-e-lr-Z-b ssl-kvIqƒ, ]p-\-eq¿ tKƒ-kv sslkv-Iqƒ, sIm-´m-c-°-c am¿tØm-a tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ F-∂n-h-S-ß-fn¬ \-S-°pw. hn-hc-߃-°v 9747211416, 8943411101 F-∂ \-º-cp-I-fn-tem, jcnrhmkl m@gmail.com F-∂ C sa-bn-en-tem _-‘-s]-S-Ww.

Ip-Spw-_-{io tImÀ-Un-t\-äÀ: A-t]-£n-¡mw

sIm-√w: Ip-Spw-_-{io k-a-{K-]≤-Xn-bp-sS tªm-°v tIm-¿-Unt\-‰¿-am-cm-bn Aw-Ko-Ir-X ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂pw sd-Kpe¿ Fw._n.F _n-cp-Zw t\-Snb-h-sc I-cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p-∂-Xn-\m-bn A-t]£n-°mw. 15000 cq-] {]-Xn-am-k i-º-fw. am¿-°-‰n-Mv ^o¬-Unep-≈ Ip-d-™-Xv H-cp h¿-jsØ {]-h¿-Øn-]-cn-N-bw, Iw-]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\w, bm-{X sNbp-∂-Xn-\p-≈ Xm¬-]-cyw F∂n-h A-`n-Im-a-yw. 2014 s^-{_ph-cn H-∂n-\v 21 h-b-kv ]q¿-Ønbm-b-h¿-°pw 30 h-b-kv A-[nI-cn-°m-Ø-h¿-°pw A-t]-£n°mw. (H._n.kn, F-kv.kn/Fkv.Sn F-∂n-h¿-°v ]n.Fkv.kn/k¿-°m¿ \n-b-a-{]-Im-cap-≈ h-b-kn-f-hv A-\p-h-Zn°pw) A-h-km-\ Xn-ø-Xn s^{_p-h-cn 22. t^m¨- : 0474˛2794692

I-S-bv-°¬ K-h. bp.]n.F-kn¬ \n¿-an-® sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv P-b-tam-l≥ \n¿-h-ln-°p∂p

h³-tXm-Xn h-b \n-I-¯p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn im-kv-Xmw-tIm-´: h-S-°≥ ssa\m-K-∏-≈n Im-cq¿-I-S-hv Ip-´nØ-d G-em-bn¬ hym-]-I-am-bn h-b¬ \n-I-Øp-∂-Xm-bn ]-cmXn. h≥-tXm-Xn¬ C-hn-sS `q-an hm-ßn-°q-Sn-b-h¿ {Km-h-epw ]md-bp-sS th-Ãpw A-S-°w C-d-°nbn-´m-Wv h-b¬ \n-I-Øp-∂-Xv. h-en-b tSm-d-kv hm-l-\-Øn¬ s]m-Xp-a-cm-a-Øv Hm¨ Uyq-´n F-∂ t_m¿-Upw h-®m-Wv hb¬ \n-I-Øp-∂-Xn-\p-≈ km-[-

\-߃ F-Øn-°p-∂-Xv. hm-l\-߃ C-d-ß-Ø-° hn-[Øn¬ tdm-Uv am-Xr-I-bn¬ aÆn-´v \n-I-Øp-I-bpw ]n-∂o-Sv Cu `m-Kw \n-I-Øn-t∏m-hp-I-bpam-Wv sN-øp-∂-Xv. C-Ø-cØn¬ 600 ao-‰-dn-e-[n-Iw `m-Kw \n-I-Øn-bn-´p-≠v. hn-h-cw d-h\yq A-[n-Ir-X-cp-sS {i-≤-bn¬s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tI-c-fm em‚ v bq-´n-en-‰n B-Œv {]-Im-cw tI-sk-Sp-Øp.

N-h-d: kw-ÿm-\ s]m-Xp-ta-Jem ÿm-]-\-am-b N-h-d sI. Fw.Fw.F-√n¬ \n-∂p-≈ a-en\o-I-c-W-sØ Xp-S¿-∂v \-c-I Xp-ey-am-b Nn-‰q¿ {]-tZ-iw kμ¿-in-°m-s\-Øn-b {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-s‚ ap-∂n¬ {]-tZ-ihm-kn-I-fp-sS ]-cm-Xn {]fbw. I-º-\n A-[n-Ir-X¿-°pw bp .Un.F-^n-\pw F-Xn-sc-bm-bn-cp∂p ]-cm-Xn-I-tf-tdbpw. ]-cm-Xn tI-´v X-e-bm-´n \n-∂ hn F-kn-\pw In-´n ]-cm-Xn-s∏-´nbn¬ \n-∂pw H-cp sI-´v. hn F-kv ap- J y- a - { ¥n- b m- b n- c p- ∂ - t ∏m- g mWv C-hn-sS B-kn-Uv I-e¿-∂ _-≠v s]m-´n-b-Xv. A-∂pw \-S-]-

Sn-sbm-∂pw D-≠m-bn-√. hm¿-Uv saw-_¿ H jo-e-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw ]-d-™p. R-ß-fp-sS {]-iv-\-߃ A-[nIm-cn-I-fp-sS ap-∂n¬ k-a¿-∏n°m≥ I-º-\n-bp-sS ap-∂n-seØn-bm¬ sXm-gn-em-fn kw-L-S\m t\-Xm-°ƒ Kp-≠-I-sf t]mse-bm-Wv s]-cp-am-dp-∂-Xv. A-hkm-\w I-º-\n A-[n-Im-cn-I-fpw t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-°-fpw t]m-en-kn-s‚ h-en-b h-≠nbn¬ h-en-®p I-b-‰n kv-t‰-j-\nse-Øn-°pw. Nn-‰q-cn¬ P-\n-®p t]m-bn F-∂ Im-c-W-Øm¬ R߃ C-{X-bpw Zp-cn-Xw A-\p-`hn-°-tWm? \m-´p-Im¿ tNm-Zn-

a-[y-h-b-kv-I-s\ km-aq-ln-I -hn-cp-²À B-{I-an-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

tUm-Iv-SÀ: CâÀ-hyq 20\v

®pw sam-ss_-epw 500 cq-]-bpw km-aq-ln-I -hn-cp-≤¿ A-]-l-cn®p. A-h-i-\n-e-bn-em-b C-bmsf A-{I-an-Iƒ Im-dn-se-Sp-Øn´v sIm-≠p-t]m-hp-I-bpw A-en-ap°v ]-≠-I-im-e P-Mv-j-\v k-ao]w D-t]-£n-°p-I-bp-am-bn-cp∂p. ss_-°n-se-Øn-b bp-hm-°fm-Wv C-bm-sf ]p-\-eq¿ Xm-eq°m-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. apºpw sh-´n-Øn-´ P-Mv-j-\p-k-ao]w km-aq-ln-I hn-cp-≤-cp-sS B{I-a-Ww D-≠m-bn-´p-≠v. {]-tZ-i-Øv km-aq-ln-I-hn-cp≤-cp-sS A-gn-™m-´w h¿-[n-®n-cn°p-I-bm-Wv. ]p-\-eq¿ t]m-enkv cm-{Xn-Im-e ]-t{Sm-fn-Mv i-‡am-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡am-Wv.

W-\-bv-°v G-sd Im-e-∏-g-°-ap≠v. h¿-j-߃-°p-ap-ºv X-s∂ D-¬-k-h-Im-e-Øpw a-‰pw t£{X-Øn-se-Øp-∂ A-ø-∏ `-‡¿°v Xm-a-kn-°p-∂-Xn-\m-bn H-cp sI-´n-S k-ap-®-bw \n¿-an-®-Xpw A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn t£-{XØn-\p-th-≠n-bp-≈ \m-S-I-ime-bp-sS Hm-Sv am-‰n jo-‰m-°n-bXpw \-S-∏m-X-bn¬ Hm-Sp-]m-In-bXpw H-gn-®v bm-sXm-cp-hn-[ \n¿am-W {]-h¿-Ø-\-ß-fpw C-hnsS \-S-∂n-´n-√. Cu im-kv-Xmt£-{X-Øn¬ bm-sXm-cp-hn-[am-b A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-ßfp-an-√. Xo¿-Ym-S-\-Im-e-Øpw Ccp-´n-em-Ip-∂ t£-{X-Øn¬ Xo¿-Ym-S-\-Im-ew A-h-km-\n°p-∂ Im-e-Øm-Ipw C-e-{Œn-Iv sa-bn‚-\≥-kv sN-øm-\p-≈ bmsXm-cp \-S-]-Sn-bpw D-≠m-bn-´n√. Im-e-∏-g-°w sN-∂ sIm-´mcw, Du-´p-]p-c, Xr-°-eym-Ww \-

kwÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ B-bn-cw Zn\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn sIm√w I-e-Œ-td-‰n-seØn-b k-©-cn-°p-∂ Nn-{X-{]-Z¿i-\w t\m-°n-°m-Wp-∂h¿

k-©-cn-¡p-¶ Nn-{X {]-ZÀ-i-\w Pn-Ã-bn °n-b {]-Z¿-i-\ hm-l-\w Pn-√bn-se-Øn. hm-l-\-Øn-\v I-eIv-t{S-‰n¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ _n tam-l-\-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ D÷-e h-c-th¬-∏v \¬-In.

S-°p-∂ a-fi-]w, ]m¿-°n-Mv ku-I-cyw, t£-{X-Øn-s‚ \-hoI-c-Ww, hn-cn-h-bv-°p-∂-Xn-\p≈ ku-I-cyw Xp-S-ßn \n-c-h-[n B-h-iy-߃ \n-e-\n¬-s° CXn-\m-h-iy-am-b F-kv-‰n-ta-‰pt]m-epw F-Sp-°m-sX-bp-≈ sa-w_-d-sS hm-°v {]-Jym-]-\-Øn¬ am-{Xw H-Xp-ßpw F-∂ hym-Ip-eX-bn-em-Wv `-‡-P-\-߃.

Hm-bq-¿: A-\-[n-Ir-X a-sÆ-Sp-∏v tI-{μ-Øn¬ \n-∂pw c-≠v Sn-∏dp-I-fpw H-cp a-Æp-am-¥n-b-{¥hpw ]n-Sn-Iq-Sn. I-Ã-Un-bn-se-SpØ Sn-∏-dp-I-fn-sem-∂v t]m-enkn-s\ sh-´n-®p I-S-∂p. Cu Sn∏¿ t]m-en-kv ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-

Iq-Sn. C-∂-se ]p-e¿-s® B-tdmsS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]q-b-∏-≈n tIm-W-Øv `m-KØv a-sÆ-Sp-°p-∂-Xm-bn c-lky hn-h-cw e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v ]q-b-∏-≈n t]m-en-kv \-S-Ønb sd-bv-Un-em-Wv hm-l-\-߃

]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. a-Æv J-\-\w \-S°p-∂ ÿ-e-sØ-Øn-b t]m-enkv kw-Lw hm-l-\-߃ I-ÃUn-bn-se-Sp-Øv tÃ-j-\n-te-°v sIm-≠p-h-cpw-h-gn Sn-∏-dp-I-fnsem-∂v ]q-b-∏-≈n-bn-se-Øn-bt∏mƒ t]m-en-kn-s\ sh-´n-®v I-

tIm-gn-sb ]n-Sn-¡m-s\-¯n-b aqÀ-J³ ]m¼v ap-cp-I-sâ h-e-bn-em-bn Hm-bq¿: tIm-gn-sb ]n-Sn-°m-s\Øn-b aq¿-J≥ ]m-ºv ]n-Sn-Ø°m-c≥ ap-cp-I-s‚ h-e-bn-em-bn. Hm-S-\m-h-´w hm-∏m-e ]p-c-ºn¬ ho-´n¬ tcm-ln-Wn l-cn-Zm-kns‚ tIm-gn-°q-´n-em-Wv aq¿-J≥ F-Øn-b-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn Ft´m-sS tIm-gn-Iƒ A-km-[m-cW-am-bn I-c-bp-I-bpw ]-´n-bp-sS \n¿-Øm-sX-bp-≈ Ip-c-bpw tI´v ho-´p-Im-¿ ]p-d-Øn-d-ßn t\m-

°n-b-t∏m-gm-Wv ^-Ww hn-S¿Øn tIm-gn-°q-Sn-\v k-ao-]w \n¬-°p-∂ aq¿-J-s\ I-≠-Xv. ho-´p-Im¿ A-b-¬-°m-sc Iq-´n-bt∏m-tg-°pw ]m-ºv k-ao-]-sØ ssI-X-°m-´n¬ H-fn-®p.- Xp-S¿-∂v ]m-ºv ]n-Sn-Ø-°m-c≥ ap-cp-I\pw k-lm-bn k-t¥m-jpw ÿe-sØ-Øp-I-bpw cm-{Xn ]-Ø-ctbm-sS ]m-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sp-Ibp-am-bn-cp-∂p. aq¿-J-\v F-´-Sntbm-fw \o-f-ap-≠m-bn-cp-∂p.

C-¯n-¡-c-bm-än tXm-« s]m-«n-¨v ao³-¸n-Sp-¯w hym-]-Iw Hm-bq¿: C-Øn-°-c-bm-‰n¬ tXm´ s]m-´n-®p-≈ ao≥-∏n-Sp-Øw Im-c-Ww hym-]-I-am-bn I-c-bn-Snbp-∂p. Im-dn-se-Øn tXm-´ B‰n¬ s]m-´n-® kw-L-sØ \m-´-pIm¿ h-f-™p. C-∂-se ssh-Io-´v aq-t∂msS C-Øn-°-c-bm-‰n-se sh-fn-\√q¿ ]p-Ø≥-hn-f A-g-I-Øv Hcp kw-Lw bp-hm-°ƒ B-‰n¬ tXm-´-bn-´p s]m-´n-°p-I-bpw i_v-Zw tI-´v \m-´p-Im¿ kw-LsØ h-f-bp-I-bm-bn-cp-∂p. th\¬ I-Sp-°p-I-bpw B-‰n¬ P-e\n-c-∏v Xm-gv-∂-tXm-sS tXm-´ s]m-´n-®v ao≥ ]n-Sp-Ø-kw-Lw k-Po-h-am-sW-∂pw i-‡n-tb-dnb kv-t^m-S-I-h-kv-Xp-°ƒ tXm´ \n¿-am-W-Øn-\p-]-tbm-Kn-°p∂-Xn-\m¬ B-‰p-Xo-cw C-Sn-™v Xm-gp-∂-Xm-bpw ]-cn-k-c-hm-kn-

c-Ww tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v {]-^. _n in-h-Zm-k≥ ]n-≈-bpw Pn-√m ]-©m-b-ØwKw B-\-μ-Ip-kp-aw, tªm-°v ]©m-b-Øv saw-_¿ tKm-]-Ipam¿, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v B¿ e-X-bpw F-∂n-h¿ tN¿-∂v \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b A-cp-Wm-tZ-hn, F-kv ap-c-fo-[c≥ \m-b¿, \-ko¿ ]-s¶-Sp-Øp.

_m-¶v Iyp˛186 hm-bv-]m-Ip-Sn»nI h-cp-Øn-bn-´p-≈-h¿-°m-bn 21\v cm-hn-se 10 aWnap-X¬ _m¶v Hm-^n-kn¬ A-Zme-Øv \-SØp-w. Ip-Snin-I h-cp-Øn-bn-´p≈-h¿ A-Zm-e-Øn¬ A-hk-cw {]- t bm- P - \ - s ∏- S p- Ø - W - s a- ∂ v sk-{I´-dn A-dn-bn®p.

S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Sn-∏-dn-s\ ]n-¥p-S¿-∂v t]m-b t]m-en-kv Hcp a-Wn-°q-dn-\-Iw tX-h-e-°-cbn¬ \n-∂pw tem-dn I-Ã-Un-bnse-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-Æp-am¥n, Sn-∏¿ ss{U-h¿-am¿-s°-Xnsc-bpw ]p-c-bn-S D-S-a k-Pp-hn-

s\-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øp. IÃ-Un-bn-se-Sp-Ø hm-l-\-߃ tIm-S-Xn-°v ssI-am-dn. ]q-b-∏≈n F-kv.sF. kn Un kp-tc-jv, F-kv.-kn.-]n.H-am-cm-b N-{μ-_m_p, cm-Po-hv F-∂n-h-cm-Wv sd-bvUn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv.

Npcp¡¯nÂ

®p. {]-tZ-i-hm-kn-I-fn¬ ]ejpw tcm-j-Øm¬ ]-cn-k-cw t]m-epw a-d-∂ \n-e-bn-em-bncp∂p. I-cn-™p-W-ßn-b h-b-te-e-Ifpw a-≠- t]m-b sX-ßp-Iƒ Dƒ∏-sS ^-e-hr-£-ß-fpw h-‰n h-c≠ P-em-i-b-ß-fpw t\-cn¬ ImWm≥ hn F-kv F-Øp-sa-∂ {]Xo-£-tbm-sS Im-Øp-\n∂ Nn‰q¿ \n-hm-kn-I-fp-sS {]-Xo-£bv-°v a-ß-te¬-∏n-®p sIm-≠v tI-h-ew H-cp ÿ-ew am-{Xw kμ¿-in-®v hn F-kv a-S-ßn-b-tXmsS hn F-kn-s‚ k-μ¿-i-\-hpw Nn-‰q¿ {]-tZ-iw k-μ¿-in-°m-s\-Øn-b {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv {]-l-k-\-am-bn am-dn-sb-∂m-Wv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-am-bn kw-km-cn-°p∂p P-\-߃ {]-Xn-I-cn-®-Xv.

Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw hm-bv-]m- Ip-SnÈn-I ImÀ-jn-I Zme-¯v sk-an-\m-dpw \-S-¯n AN-h-d: k¿-ho-kv k-lI-c-W I-S-bv-°¬: kzm-{i-b I¿-j-I k-an-Xn-bp-sS 10mw hm¿-jn-I-hpw Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw Im¿-jn-I sk-an-\m-dpw ap-√-°-c c-Xv-\m-Ic-≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-an-Xn {]-kn-U‚ v B¿ `m-tKym-Z-b≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Iym-jv A-hm¿-Uv hn-X-

3

A-\-[n-Ir-X a-s®-Sp-¸v tI-{µ-¯n \n-¶v Sn-¸-dpw a-®pam-´n- b-{´-hpw ]n-Sn-Iq-Sn

B-cy-¦m-hv [À-½-im-kv-Xm-t£-{X -hn-I-k-\w {]-Jym-]-\-§-fn H-Xp-§p-¶p

sIm-√w: sF-Iy P-\m-[n-]-Xy ap-∂-Wn k¿-°m-cn-s‚ B-bn-cw Zn-\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v X-øm-dm-

I-S-bv-°¬: K-h¨-sa‚ v bp. ]n.F-kn¬ F-kv.F-kv.F-bpw ]-©m-b-Øpw kw-bp-‡-am-bn \n¿-an-® sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\w P-n-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F-kv P-b-tam-l≥ \n¿-hln-®p. kv-am¿-´v ¢m-kv dq-ap-I-fpsS D-Zv-Lm-S-\w tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v _n in-h-Zmk≥ ]n-≈-bpw ]-©m-b-Øv hmßn \-¬-In-b Iw-]yq-´-dp-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B¿ e-X-bpw {]-Xn`-I-sf B-Z-cn-°¬ Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw A-Uz. B¿ tKm]m-e-Ir-jv-W ]n-≈-bpw \n¿-hln-®p.

hn F-kn-\v ap-¶n ]-cm-Xn-{]-f-b-hp-am-bn Nn-äq-À \n-hm-kn-IÄ

]p-\-eq¿: a-[y-h-b-kv-I-s\ kmaq-ln-I -hn-cp-≤¿ B-{I-an-®-Xmbn ]-cm-Xn. sh-´n-Øn-´ e-£v-an hn-em-k-Øn¬ c-Lp-\m-Y-]n≈(56)bv-°m-Wv B-{I-a-WØn¬ ]-cn-t°-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 9.30Hm-sS sh-´n-Øn-´ Nm-º-ewsIm-√w: \m-j-\¬ A¿-_≥ tIm-Sv P-Mv-j-\v k-ao-]-am-Wv sl¬-Øv an-j≥ sIm-√w kw-`-hw. P-Mv-j-\n¬ \n-∂v hotIm¿-]-td-j≥ ]-cn-[n-bn-se ´n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ c]n.F-®v.kn-I-fn-te-°v I-cm-d-Sn- Lp-\m-Y-]n-≈-sb Im-dn-se-Ønÿm-\-Øn¬ Fw._n._n.Fb A-⁄m-X¿ B-{I-an-°p-Ikv tUm-Iv-S¿-am-sc \n-b-anbm-bn-cp-∂p. °m≥ hm-°v C≥ C‚¿-hyq X-e-bv-°pw ssI-Im-ep-Iƒ20\v cm-hn-se 10.30 \v sIm-√w °pw I-gp-Øn-\pw ]-cn-t°-‰n-´pta-b-dp-sS tN-º-dn¬ \-S-Øpw. ≠v. I-gp-Øn¬ s_¬-‰n-´p-ap-dpXm¬-]-cy-ap-≈-h¿ k¿-´n-^n-°- °n sIm-e-s∏-Sp-Øm-\pw {i-aw ‰v k-ln-Xw lm-P-cm-h-Ww. \-S-∂p. ssI-bn¬ [-cn-®n-cp-∂ t^m¨ : 0474˛2763763. c-≠v kz¿-W-tam-Xn-c-ß-fpw hm-

]p-\-eq¿: {]-i-kv-X-am-b B-cy¶m-hv [¿-Ω-im-kv-Xm-t£-{X-hnI-k-\w {]-Jym-]-\-ß-fn¬ HXp-ßp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. I-gn™-Zn-h-kw t£-{Xw k-μ¿-in®v Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv sa-w-_¿ kp-`m-jv hmkp- t£-{X-\-ho-I-c-W-Øn-\mbn H-cp-tIm-Sn cq-]-bp-sS \n¿-amW tPm-en-Iƒ-°v \n¿-t±-iw \¬-In-. ]-Øp-h¿-jw ap-ºv A∂-sØ sa-w-_-dm-bn-cp-∂ {]^.Un i-in-[-c-\pw H-cp-tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. F∂m¬ A-Xv {]-Jym-]-\-Øn¬ HXp-ßp-I- am-{X-am-Wp-≠m-b-Xv. C-Ø-c-Øn¬ Cu \n¿-t±-i-hpw \-S-°p-sa-∂ Im-cy-Øn¬ `‡¿-°v kw-i-bw D-≠m-bn-°-gn™p. i-_-cn-a-e-t]m-se {]m-[m\y-ap-≈ Pn-√-bp-sS In-g-°≥-taJ-e-bn-se t£-{X-tØm-Sp-≈ tZ-h-kzw t_m¿-Un-s‚ A-h-K-

thiruvananthapuram/klm EAST

Iƒ ]-d-™p. tXm-´ s]m-´n-°en-s\-Xn-tc t]m-en-kv i-‡-amb \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂pw \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

ta-J-e s^-Ìv im-kv-Xmw-tIm-´: Z-£n-W tI-cf e-Pv-\-Øp¬ apA-√n-ao≥ imkv-Xmw-tIm-´ ta-J-em s^-Ãv C∂pw \m-sf-bpw ssa-\m-K-∏-≈n sN-dp-]n-em-°¬ ap-kv -enw P-amA-Øv A-¶-W-Øn¬ \-S-°pw. k-tΩ-f-\w C-∂v ssh-Io-´v \men-\v Un.sI.F¬.Fw. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v sXm-Sn-bq¿ ap-l-Ω-Zv Ip-™v au-e-hn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. im-kv-Xmw-tIm-´ ta-J-em {]kn-U‚ v bp sI A-–p¬ d-joZv au-e-hn A-[y-£-X h-ln°pw. sN-dp-]n-em-°¬ P-am-A-

Øv C-amw \u-jm-Zv a-∂m-\n apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. \m-sf cm-hn-se F-gn-\v ssa-\m-K-∏-≈n ssX-bv-°m-hv P-Mv-j-\n¬ \n∂pw B-cw-`n-°p-∂ tLm-j-bm{X I-√p-I-S-hv P-am-A-Øv C-amw A-\-kv ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sN-dp-]n-em-°¬ P-amA-Øv {]-kn-U‚ v ap-°n¬ l\o-^m ]-Xm-I D-b¿-Øpw. cm-hnse 8.30\v I-em-˛-km-ln-Xy a¬k-c-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w Un.sI.F¬.Fw. kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn ]m-tßm-Sv F J-a-dp-±o≥ au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-Io-´v A-©n-\v kam-]-\ k-tΩ-f-\w Un.sI.sF.Fw.hn. t_m¿-Uv P-\-d¬ sk-{I-´-dn I-S-bv-°¬ A-–p¬ A-ko-kv au-e-hn D-ZvLm-S-\w sN-øpw.

t]m-]p-eÀ {^-−v tU: 500 t]-sc ]-s¦-Sp-¸n¡pw A-©¬: t]m-]p-e¿ {^-≠v tU-bp-am-bn _-‘-s∏-´v sIm√w Pn√m I-Ωn-‰n 17\v I-S-bv-°-en¬ \-S-Øp-∂ bq-\n-‰n am¿®nepw s]m-Xp k-tΩ-f-\-Ønepw A-©¬ G-cn-bm-bn¬ \n∂v 500 t]-sc ]-s¶-Sp-∏n-°p-sa-∂v G-cn-bm I-Ωn‰n A-dnbn-®p. G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ kzm-KX-kw-Lw Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn jw-\m-Zv ap-X-bn¬ D-Zv-LmS\w sN-bvXp. G-cn-bm {]-kn-U‚ v Zo-en-]v tIm-´p-°¬ A-[y£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn b-ln-b, Pm_¿, dm-^n Np-≠ kwkm-cn-®p.

a-en-\o-I-c-W {]-iv-\w: X-t±-i-hm-kn-I-fp-sS `qan sI.Fw.Fw.FÂ. G-sä-Sp-¡pw sIm-√w: sI.-Fw.-Fw.-F-√n-s‚ {]-h¿-Ø-\w Im-c-Ww cq-£am-b a-en-\o-I-c-W {]-iv-\w t\-cn-Sp-∂ {]-tZ-i-߃ G-s‰-Sp°-W-sa-∂ X-t±-i-hm-kn-I-fp-sS B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-b cq-£-am-b a-en-\o-I-c-W {]-iv-\w D-s≠∂v I-s≠-Øn-b 150 G-°-tdm-fw {]-tZ-iw G-s‰-Sp-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn hy-h-km-b-˛-sF.Sn. h-Ip-∏v a{¥n ]n -sI Ip-™m-en-°p-´n A-dn-bn-®p. I-gn-™ 11 \v sXmgn¬ a-{¥n- jn-_p-t_-_n-tPm-Wp-sa-∂v Ip-™m-en-Ip-´n {]tZ-iw k-μ¿-in-®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv aen-\o-I-c-W-ap-≠m-b {]-tZ-i-߃ G-s‰-Sp-°p-∂-Xv. a-en-\o-I-c-W {]-iv-\w t\-cn-Sp-∂ {]-tZ-iw G-s‰-Sp-Øv sI.-Fw.-Fw.-F-√n-s‚ `m-hn hn-I-k-\w, In≥-{^-˛-kn-Uv-tIm F-∂o ÿm-]-\-ß-fp-sS sN-dp-In-S ]m¿-°p-Iƒ F-∂n-h ÿm-]n-°m-\m-Wv D-t±-in-°p-∂-Xv. `q-an G-s‰-Sp-°p-I F-∂ {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS \ym-b-am-b B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-°p∂-Xn-t\m-sSm-∏w ]p-\-c-[n-hm-kw F-∂ {]-iv-\-sØ-bpw k¿°m¿ D-Ø-c-hm-Zn-Xz-]q¿-Δw ssI-Im-cyw sN-øp-sa-∂v Ip™m-en-Ip-´n ]-d-™p. `q-an G-s‰-Sp-°¬ ]q¿-Øn-bm-Ip-∂Xp-h-sc {]-tZ-i-sØ P-\-߃-°v Ip-Sn-sh-≈w B-h-iym-\pk-c-Ww sI.-Fw.-Fw.-F¬. D-d-∏m-°-W-sa-∂v \n¿-tZ-in-®n-´p≠v. P-\-ß-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS sI.-Fw.-Fw.-F-√n-s‚ h-f¿-® D-d-∏m-°p-I-bm-Wv k¿-°m¿ e-£y-sa-∂pw a-{¥n hm¿-Øm-Ip-dp-∏n¬ A-dn-bn-®p.

{]-[m-\m-[ym-]-I-tbm-Kw Hm-bq-¿: sh-fn-bw hn-Zym-`ym-k D-]-Pn-√-bn-se F¬.-]n., bp.]n, ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-ß-fn-se {]-[m-\m-[ym-]-I-cp-sS tbm-Kw \m-sf cm-hn-se 11\v sh-fn-bw _n.-B¿.-kn-bn¬ h-®v \-S-°pw. F-√m {]-[m-\-[ym-]-I-cpw tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°W-sa-∂v D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿ hn eo-em-a-Wn Adn-bn-®p.


{]mtZ-inIw

14 s^{_phcn 2014 sh≈n

tΩm-dn-b¬ Su¨ lmƒ: sI.F-kv.Sn.F. kwÿm-\ ktΩ-f\w˛ cm-hnse 8.00

Adnbn-¸pIÄ

 kz¥w {]-Xn-\n[n

s\-lv-dp bp-h-tI-{µ thm-fân-bÀ-am-sc Xn-c-sª-Sp-¡p-¶p

kv-IqÄ hn-Z-ymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn B-tcm-Ky Izn-kv ]-cn-]m-Sn

sIm-√w: B-tcm-Ky h-Ip-∏pw B-tcm-K-y-tI-c-f-hpw kw-bp-‡am-bn F-´v ap-X¬ 10 ¢m-kp-hsc-bp-≈ kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°mbn Pn-√m-X-ew, kw-ÿm-\-X-eß-fn-em-bn Izn-kv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°pw. Pn-√m-X-e a¬k-c-߃ \m-sf cm-hn-se 11\v sIm-√w hn-a-e-lr-Z-b ssl-kvIqƒ, ]p-\-eq¿ tKƒ-kv sslkv-Iqƒ, sIm-´m-c-°-c am¿tØm-a tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ F-∂n-h-S-ß-fn¬ \-S-°pw. hn-hc-߃-°v 9747211416, 8943411101 F-∂ \-º-cp-I-fn-tem, jcnrhmkl m@gmail.com F-∂ C sa-bn-en-tem _-‘-s]-S-Ww.

Ip-Spw-_-{io tImÀ-Un-t\-äÀ: A-t]-£n-¡mw

sIm-√w: Ip-Spw-_-{io k-a-{K-]≤-Xn-bp-sS tªm-°v tIm-¿-Unt\-‰¿-am-cm-bn Aw-Ko-Ir-X ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂pw sd-Kpe¿ Fw._n.F _n-cp-Zw t\-Snb-h-sc I-cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p-∂-Xn-\m-bn A-t]£n-°mw. 15000 cq-] {]-Xn-am-k i-º-fw. am¿-°-‰n-Mv ^o¬-Unep-≈ Ip-d-™-Xv H-cp h¿-jsØ {]-h¿-Øn-]-cn-N-bw, Iw-]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\w, bm-{X sNbp-∂-Xn-\p-≈ Xm¬-]-cyw F∂n-h A-`n-Im-a-yw. 2014 s^-{_ph-cn H-∂n-\v 21 h-b-kv ]q¿-Ønbm-b-h¿-°pw 30 h-b-kv A-[nI-cn-°m-Ø-h¿-°pw A-t]-£n°mw. (H._n.kn, F-kv.kn/Fkv.Sn F-∂n-h¿-°v ]n.Fkv.kn/k¿-°m¿ \n-b-a-{]-Im-cap-≈ h-b-kn-f-hv A-\p-h-Zn°pw) A-h-km-\ Xn-ø-Xn s^{_p-h-cn 22. hn-em-kw ˛ Pn-√m an-j≥ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿, IpSpw-_-{io, kn-hn¬-tÃ-j≥, sIm-√w-˛13. t^m¨- : 0474˛2794692

tUm-Iv-SÀ: CâÀ-hyq 20\v

sIm-√w: \m-j-\¬ A¿-_≥ sl¬-Øv an-j≥ sIm-√w tIm¿-]-td-j≥ ]-cn-[n-bn-se ]n.F-®v.kn-I-fn-te-°v I-cm-d-Snÿm-\-Øn¬ Fw._n._n.Fkv tUm-Iv-S¿-am-sc \n-b-an°m≥ hm-°v C≥ C‚¿-hyq 20\v cm-hn-se 10.30 \v sIm-√w ta-b-dp-sS tN-º-dn¬ \-S-Øpw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ k¿-´n-^n-°‰v k-ln-Xw lm-P-cm-h-Ww. t^m¨ : 0474˛2763763.

kosäm-gnhv I-cp-\m-K-∏≈n: tam-U¬ t]mfn-sS-Iv-\nIvv tIm-f-Pn¬ Um-‰m F≥-{Sn Hm-]td-‰¿({S-bn\n) Xkv-Xn-I-bn-te-°v H-cp H-gn-hp≠v. Un.kn.F. B‚ v Un.Un.C.Sn. tIm-gv-kp-Iƒ ]mkm-b hn-Zym¿Yn-Iƒ-°m-bn A-hk-cw \¬Ip∂p. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ Ak¬ k¿-´n-^n-t°‰pw km-£ys∏-SpØn-b c-≠p ]-I¿-∏p-ambn am-fn-tb-°¬ P-Mv-j-\nep≈ tIm-f-Pn¬ 22\v cm-hn-se 11\v At]-£ \¬-I-Ww.

sI.Fw. ssh.F^v. kwÿm-\ J-Pm©nbm-bn Xn-cs™-SpØ N-μ\-tØm∏v Su¨ Pp-ama-kv-Pn-Zv C-amw Ip-dn-©n-e-°m-Sv \-hm-kv a-∂m-\n

3

hn F-kn-\v ap-¶n ]-cm-Xn-{]-f-b-hp-am-bn Nn-äq-À \n-hm-kn-IÄ

]cn-]mSn sIm√w kn tI-i-h≥ sa-

sIm-√w: s\-lv-dp bp-h tI-{μ bp-h-P-\ im-‡o-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \m-j-\¬ k¿-ho-kv thm-f‚n-b¿-am-sc Xn-c-s™-Sp°p-∂p. ]-Ømw ¢m-kv ]m-kmb 18 \pw 25 \pw a-t≤y {]m-b-ap≈ hn-Z-ym¿-Yn-I-f-√m-Ø bp-hXo-˛-bp-hm-°ƒ-°v A-t]-£n°mw. k-∂-≤ kw-L-S-\m {]h¿-Ø-I¿-°pw, F≥.kn.kn, F≥.F-kv.F-kv thm-f‚n-b¿am-cm-bn tk-h-\w sN-bv-X-h¿°pw ap≥-K-W-\. Xn-c-s™-Sp°-s]-Sp-∂-h¿-°v {]-Xn-am-kw 2500 cq-] Hm-W-td-dn-bw e-`n°pw. Xm¬-]-c-y-ap-≈-h¿ 20\v ap-ºm-bn Pn-√m bq-Øv tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿, s\-lv-dp bp-h tI-{μ, ]-´-Øm-\w, sIm-√w˛691021 F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-t]-£n-°-Ww. t^m¨: 0474˛2747903.

thiruvananthapuram/klm WEST

Nn-‰q¿ {]-tZ-iw k-μ¿-in-°m-s\-Øn-b {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-am-bn kw-km-cn-°p∂p

\-ã-]-cn-lm-cw AÀ-l-cp-sS ssI-I-fn X-s¶-sb-¯n¡-Ww: hn F-kv A-Nyp-Xm-\-µ³ Nh-d: sI.Fw.Fw.F¬ Iº\n Imc-Ww a-en-\-am-bns°m≠n-cn-°p-∂ Nn-‰q¿ {]-tZ-i-ØpIm¿-°p-≈ \-„-]-cn-lm-cw A¿l-X-bp-≈-h-cp-sS ssI-I-fn¬ X-s∂-sb-Øn-°-W-sa-∂v {]-Xn]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-NypXm-\-μ≥. ]-∑-\ Nn-‰q¿ {]-tZ-iw k-μ¿in-®v {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS ]-cmXn tI-´ ti-jw {]-Xn-I-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±lw. sI.Fw.Fw.F¬. ^m-Œ-dnbn¬ \n∂p-≠m-Ip-∂ B-kn-Uv

I-e¿-∂ a-en-\-P-ehpw I-º-\nbn¬ \n∂p-≠m-Ip-∂ ]m-cnÿnXn-I {]-iv-\-߃ aq-ehpw ac-Ww kw-`-hn-®m¬ B-{in-X¿°v \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-Wsa∂pw tcm-Kw _m-[n-®-h¿-°v Nn-In¬-km [-\-k-lm-bw e-`yam-°-W-sa∂pw A-t±-lw B-hiy-s∏´p. F-∂m¬ Cß-s\ \¬-Ip∂ km-ºØn-I k-lm-b-߃ A¿-l-X-bp-≈-h-cp-sS ssI-Ifn-se-Øn-°m≥ C-S-Ø-´p-Im-scbpw t\-Xm-°≥-am-tcbpw H-gn-

hm-°Ww. Nn-‰q¿ {]-tZ-iw k¿°m¿ G-s‰-Sp-°p-Ibpw Ah-sc ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°p-Ibpw thW-sa∂pw {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv ]-d-™p. C-hn-sS \n-∂v X-\n-°v In´nb \n-thZ-\w ]Tn-®v ap-Jy-a-{¥n°pw, hy-hkm-b a-{¥n°pw dnt]m¿-´v \¬-Ipw. {]-iv-\-]-cn-lmc-Øn-\v Im-e-Xm-a-kap-≠mbm¬ P-\-߃ \-S-Øp-∂ k-ac-Øn-s‚ A-h-km-\w h-scbpw Xm\pw H-∏w D-≠m-Ip-sa∂pw hn F-kv ]-d™p.

N-h-d: kw-ÿm-\ s]m-Xp-ta-Jem ÿm-]-\-am-b N-h-d sI. Fw.Fw.F-√n¬ \n-∂p-≈ a-en\o-I-c-W-sØ Xp-S¿-∂v \-c-I Xp-ey-am-b Nn-‰q¿ {]-tZ-iw kμ¿-in-°m-s\-Øn-b {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-s‚ ap-∂n¬ {]-tZ-ihm-kn-I-fp-sS ]-cm-Xn {]fbw. I-º-\n A-[n-Ir-X¿-°pw bp .Un.F-^n-\pw F-Xn-sc-bm-bn-cp∂p ]-cm-Xn-I-tf-tdbpw. ]-cm-Xn tI-´v X-e-bm-´n \n-∂ hn F-kn-\pw In-´n ]-cm-Xn-s∏-´nbn¬ \n-∂pw H-cp sI-´v. hn F-kv ap- J y- a - { ¥n- b m- b n- c p- ∂ - t ∏m- g mWv C-hn-sS B-kn-Uv I-e¿-∂ _-≠v s]m-´n-b-Xv. A-∂pw \-S-]Sn-sbm-∂pw D-≠m-bn-√. hm¿-Uv saw-_¿ H jo-e-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw ]-d-™p. Nn-

hm-bv-]m-Ip-SnÈn-I A-Zme-¯v N-h-d: k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v Iyp˛186 hm-bv-]m-Ip-Sn»nI h-cp-Øn-bn-´p-≈-h¿-°m-bn 21\v cm-hn-se 10 aWnap-X¬ _m¶v Hm-^n-kn¬ A-Zme-Øv \-SØp-w. Ip-Snin-I h-cp-Øn-bn-´p≈-h¿ A-Zm-e-Øn¬ ]-s¶SpØv A-hk-cw {]-tbm-P-\-s∏Sp-Ø-W-sa-∂v sk-{I´-dn A-dnbn®p.

‰q¿ {]-tZ-i-sØ {]-iv-\-]-cn-lmc-Øn-\m-bn 30 e-£w cq-] sNehm-°n-sb-∂m-Wv ]-d-bp-∂-Xv. C-hn-sS H-cp \-b ss]-k t]mepw sNe-h-gn-®n-´n-√. R-ß-fp-sS {]-iv-\-߃ A[n-Im-cn-I-fp-sS ap-∂n¬ k-a¿∏n-°m≥ I-º-\n-bp-sS ap-∂n-seØn-bm¬ sXm-gn-em-fn kw-L-S\m t\-Xm-°ƒ Kp-≠-I-sf t]mse-bm-Wv s]-cp-am-dp-∂-Xv. A-hkm-\w I-º-\n A-[n-Im-cn-I-fpw t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-°-fpw t]m-en-kn-s‚ h-en-b h-≠nbn¬ h-en-®p I-b-‰n kv-t‰-j-\nse-Øn-°pw. Nn-‰q-cn¬ P-\n-®p t]m-bn F-∂ Im-c-W-Øm¬ R߃ C-{X-bpw Zp-cn-Xw A-\p-`hn-°-tWm? \m-´p-Im¿ tNm-Zn®p. {]-tZ-i-hm-kn-I-fn¬ ]ejpw tcm-j-Øm¬ ]-cn-k-cw t]m-epw a-d-∂ \n-e-bn-em-bn-

cp∂p. Nn-‰q-cn-se 102 G-°¿ Zpcn-X `q-an-bn¬ 750 Hm-fw Ip-Spw_-ß-fm-Wv Xm-a-kn-°p-∂-Xv. Cu a-[y th-\-en-epw ]-e ho-SpI-fp-sS ap-‰-Øpw B-kn-Uv Ie¿-∂ sh-≈-Øn-s‚ X-Wp-∏p≠v. kz-¥w `q-an-bn¬ \n-∂pw Zml-P-ew F-∂ kz-]v-\w Nn-‰q¿ {]-tZ-i hm-kn-Iƒ-°v A-\yw. Zpcn-X-ß-fp-sS t]-am-cn am-dn-b Nn‰q-cn-se a-en-\o-I-c-W \n¿-am-WØn-\m-bn hym-h-km-b a-{¥n ]©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s\ G¬∏n-® A-c-t°m-Sn-bn¬ H-cp cq-] t]m-epw sN-e-h-gn-®n-´n-√. I-º\n-bn¬ tIm-Sn-I-fp-sS A-gn-a-Xnbm-Wv \-S-°p-∂-sX-∂pw A-h¿ ]-d-™p. R-߃-°v I-º-\n ku-P-\y-am-bn H-∂pw X-c-≠ acp-∂pw th-≠ Z-b-hv sN-bv-Xp Cu `q-an- H-∂v G-s‰-Sp-Øm¬ aXn-sbm-∂m-bn-cp-∂p A-h-cp-sS

B-h-iyw. Zp-cn-X `q-an-bn-se At¥-hm-kn-I-fm-b Nn-‰q¿-°m-cpsS K-Zv-K-Z-߃ Dƒ-s°m-≠v Bh-em-Xn-Iƒ tIƒ-°m≥ I-gn™ Zn-h-kw 5.40 Hm-sS hn F-kv A-®yp-Xm-\-μ≥ F-Øn-sb-¶nepw A-t±-l-sØ kzo-I-cn°m≥ kn.]n.FΩp°m¿ t]mepw F-Øn-bn-cp-∂n-√. I-cn-™p-W-ßn-b h-b-te-eI-fpw a-≠- t]m-b sX-ßp-Iƒ Dƒ-∏-sS ^-e-hr-£-ß-fpw h-‰n h-c-≠ P-em-i-b-ß-fpw t\-cn¬ Im-Wm≥ hn F-kv F-Øp-sa-∂ {]-Xo-£-tbm-sS Im-Øp-\n∂ Nn-‰q¿ \n-hm-kn-I-fp-sS {]-Xo£-bv-°v a-ß-te¬-∏n-®p sIm≠v tI-h-ew H-cp ÿ-ew am-{Xw k-μ¿-in-®v hn F-kv a-S-ßn-btXm-sS hn F-kn-s‚ k-μ¿-i-\hpw {]-l-k-\-am-bn am-dn-sb∂m-Wv P-\-߃ {]-Xn-I-cn-®-Xv.

BÀ.F-kv.F-kv. A-{I-aw: {]-IS-\w \S¯n I-cp-\m-K-∏-≈n: X-g-h Ip-‰n-∏pd-Øv B¿.F-kv.F-kv. kw-Lw ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ \-in-∏n®p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 12.30\m-Wv Ip-‰n-∏p-dw P-am-AØv ]-≈n-°v ap-∂n¬ A-Xn-{Iaw Im-´n-b-Xv. t\-c-sØ h-´-∏-dºv a-kv-Pn-Zn-\v ap-∂n¬ C-h¿ Ipg-∏-ß-fp-≠m-°n-bn-cp-∂p. B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-cpsS Xp-S-sc-bp-≈ B-{I-a-W-

a-en-\o-I-c-W {]-iv-\w

Øn¬ F-kv.Un.]n.sF. {]-Xntj-[n-®p. ]m¿-´n X-g-h ]-©m-bØv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-kq¿ ap-°n¬ \n-∂pw B-cw-`n-® {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w Ip-‰n-∏p-dw P-Mv-j-\n¬ k-am-]n®p. ]-©m-b-Øv `m-c-hm-ln-I-fmb d-jo-Zv h-´-∏-d-ºv, sI ]n Ip™p-tam≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

sF. I-S-Øq¿ t\m¿-Øv {_m©v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ \m-sf ssh-Io-´v B-dn-\v X-g-h sh-´p-th-en¬ P-Mv-j\n¬ cm-{„o-b hn-i-ZoI-cW tbm-Kw \-S-Øpw. Pn√m sk-{I´-dn tPm¨k¨ I-≠®n-d D-ZvLmS-\w sN-øpw. I-Æq¿ Io-t®cn \u-jm-Zv ap-Jy-{]-`mj-Ww \I-cp-\m-K-∏≈n: F-kv.Un. ]n. S-Øpw.

hn-i-ZoI-cW tbm-Kw Npcp¡¯nÂ

X-t±-i-hm-kn-I-fp-sS 150 G-¡À `qansI.Fw.Fw.FÂ. G-sä-Sp-¡pw sIm-√w: sI.-Fw.-Fw.-F-√n-s‚ {]-h¿-Ø-\w Im-c-Ww cq-£-amb a-en-\o-I-c-W {]-iv-\w t\-cnSp-∂ {]-tZ-i-߃ G-s‰-Sp-°-Wsa-∂ X-t±-i-hm-kn-I-fp-sS Bh-iyw Aw-Ko-I-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-b cq-£-am-b a-en-\o-I-cW {]-iv-\w D-s≠-∂v I-s≠Øn-b 150 G-°-tdm-fw {]-tZ-iw

G-s‰-Sp-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cpam-\n-®-Xm-bn hy-h-km-b-˛sF.Sn. h-Ip-∏v a-{¥n ]n -sI Ip™m-en-°p-´n A-dn-bn-®p. I-gn-™ 11 \v sXm-gn¬ a-{¥njn-_p-t_-_n-tPm-Wp-sa-∂v Ip™m-en-Ip-´n {]-tZ-iw k-μ¿-in®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv a-en-\o-I-c-W-ap-≠m-

Z-£n-W tI-c-f e-Pv-\-¯p ap-A-Ãn-ao³ ta-J-e s^-Ìv C¶v im-kv-Xmw-tIm-´: Z-£n-W tI-cf e-Pv-\-Øp¬ apA-√n-ao≥ imkv-Xmw-tIm-´ ta-J-em s^-Ãv C∂pw \m-sf-bpw ssa-\m-K-∏-≈n sN-dp-]n-em-°¬ ap-kv-enw P-amA-Øv A-¶-W-Øn¬ \-S-°pw. k-tΩ-f-\w C-∂v ssh-Io-´v \men-\v Un.sI.F¬.Fw. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v sXm-Sn-bq¿ ap-l-Ω-Zv Ip-™v au-e-hn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. im-kv-XmwtIm-´ ta-J-em {]-kn-U‚ v bp sI A-–p¬ d-jo-Zv au-e-hn A[y-£-X h-ln-°pw. sN-dp-]n-em°¬ P-am-A-Øv C-amw \u-jmZv a-∂m-\n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. \m-sf cm-hn-se F-gn-\v ssa\m-K-∏-≈n ssX-bv-°m-hv P-Mv-j\n¬ \n-∂pw B-cw-`n-°p-∂

tLm-j-bm-{X I-√p-I-S-hv P-amA-Øv C-amw A-\-kv ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sN-dp-]nem-°¬ P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v ap-°n¬ l-\o-^m ]-Xm-I D-b¿Øpw. cm-hn-se 8.30\v I-em-˛km-ln-Xy a¬-k-c-ß-fp-sS D-ZvLm-S-\w Un.sI.F¬.Fw. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]mtßm-Sv F J-a-dp-±o≥ au-e-hn DZv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-Io-´v A©n-\v k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Un.sI.sF.Fw.hn. t_m¿-Uv P-\-d¬ sk-{I-´-dn I-S-bv-°¬ A-–p¬ A-ko-kv au-e-hn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. tX-h-e-°-c A-en-bm-cv Ip-™v au-e-hn t{Sm^n hn-X-c-W-hpw tN-e-°p-fw A-–p¬ l-ao-Zv au-e-hn k-Ωm\-Zm-\-hpw \n¿-h-ln-°pw.

b {]-tZ-i-߃ G-s‰-Sp-°p-∂Xv. a-en-\o-I-c-W {]-iv-\w t\-cnSp-∂ {]-tZ-iw G-s‰-Sp-Øv sI.Fw.-Fw.-F-√n-s‚ `m-hn hn-I-k\w, In≥-{^-˛-kn-Uv-tIm F-∂o ÿm-]-\-ß-fp-sS sN-dp-In-S ]m¿-°p-Iƒ F-∂n-h ÿm-]n°m-\m-Wv D-t±-in-°p-∂-Xv. `q-an

Ip-f-°-S In-g-°v Sm-tKm¿ {K-Ÿ-im-e I-em-km-ln-Xy th-Zn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ c-aym- cm-[m-dm-an-s‚ B-jm-cw ayq-kn-Iv B¬-_w I-hn k-Pn I-cn-tßm-e Pn F-kv P-b-em¬ Fw.F¬.F°v \¬-In {]-Im-i-\w sN-øp-∂p

¬ tlm-´-ep-I-fn-epw tem-Uv-PpI-fn-epw s]¨-hm-Wn-`w \-S-°p∂-Xm-bn t]m-en-kv ta-e-[n-Imcn-Iƒ-°v dn-t]m¿-´v \¬-In-sb¶n-epw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-´n-√. Nn-e h-\n-Xm tlm-kv-‰-ep-Ifn¬ kv-{Xo-I-sf Iq-´-am-bn Xm-akn-∏n-® ti-jw B-h-iy-°m¿°v c-l-ky tI-{μ-ß-fn¬ GP‚p-am¿ F-Øn-®p sIm-Sp-°p∂-Xm-bpw ]-cm-Xn-bp¿-∂n-´p-≠v. hn-hn-[ Pn-√-Iƒ tI-{μo-I-cn-®v G-P‚p-am-cp-sS irw-J-e-bp-sS {]-h¿-Ø-\-Øn¬ B-fp-I-sf F-Øn-°p-∂ kw-L-ß-fpw I-cp\m-K-∏-≈n-bn¬ Iymw-]v sN-øp∂-Xm-bn Nn-e tem-Uv-Pv D-a-SIƒ ]-d-bp-∂p.

sk-an-\mÀ \-S-¯n sIm-√w: sF.F≥.Sn.bp.kn. kw-ÿm-\ dm-en-bp-sS ap-t∂mSn-bm-bn \n¿-am-W sXm-gn-em-fn s^-U-td-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-

߃-°v Ip-Sn-sh-≈w B-h-iym\p-k-c-Ww sI.-Fw.-Fw.-F¬. Dd-∏m-°-W-sa-∂v \n¿-tZ-in-®n-´p≠v. P-\-ß-fp-sS k-l-I-c-WtØm-sS sI.-Fw.-Fw.-F-√n-s‚ h-f¿-® D-d-∏m-°p-I-bm-Wv k¿°m¿ e-£y-sa-∂pw a-{¥n hm¿Øm-Ip-dp-∏n¬ A-dn-bn-®p.

B-kq-{XnX I-em-]-¯n-\v BÀ.F-kv.F-kvþ _n.sP.]n. {i-aw: F-kv.Un.]n.sF. I-cp-\m-K-∏-≈n: Zn-h-k-ß-fmbn I-cp-\m-K-∏-≈n-bp-sS hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ B¿.F-kv.Fkv˛_n.sP.]n. {]-h¿-Ø-I¿ B-kq-{Xn-X I-em-]-Øn-\v {i-an°p-I-bm-sW-∂v F-kv.U n.]n.sF. afi-ew I-Ωn‰n. ap-kvenw ]-≈n-Iƒ, hym-]m-c ÿm-]\-߃ F∂n-h B-{I-an®pw Fkv.Un.]n.sFbp-sS-bpw a-‰v kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\-I-fpsS-bpw t]m-kv-‰-dp-I-fpw ^v-f-Ivkv t_m¿-Up-I-fpw \-in-∏n-®pw \m-´n¬ I-em-]-Øn-\v {i-an-°pI-bm-Wv. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N Hm-®n-d h-en-b Ip-f-ß-c ]-≈n°v t\-sc I-s√-dn-bp-I-bpw \n-c]-cm-[n-I-sf B-{I-an-°p-I-bpw

I-cp-\m-K-¸-Ån-bn-epw ]-cn-k-c {]-tZ-i-§-fn-epw s]¬-hm-Wn-` kw-Lw hym-]-I-am-hp-¶p I-cp-\m-K-∏-≈n: s]¨-hm-Wn-` kw-Lw I-cp-\m-K-∏-≈n-bn-epw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw hym-]I-am-hp-∂p. tem-Uv-Pp-I-fn-epw hm-S-I ho-Sp-I-fn-epw X-ßn-bmWv kw-L-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\w. G-P‚p-am-cp-sS-bpw Kp-≠m kwL-ß-fp-tS-bpw k-l-I-c-WtØm-sS-bm-Wv s]¨-hm-Wn-` kw-L-ß-ƒ hn-e-kp-∂-Xv. \m´n≥ ]p-d-ß-fn-¬ Ip-Spw-_-sa-∂ co-Xn-bn¬ ho-Sp-Iƒ hm-S-I-bvs°-Sp-°p-w. \m-´n-se-bpw tI-c-fØn-\v ]p-d-Øp-≈ k-v-{Xo-I-sfbpw tI-{μ-ß-fn¬ Xm-a-kn-∏n®m-Wv {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn h-cp-∂-Xv. G-P‚p-am-cm-bn Nn-e tlm-´ep-I-fpw ]-¶m-fn-I-fm-Ip-∂p. tlm-´-en¬ F-Øp-∂-h-sc GP‚p-am-cp-sS k-lm-b-Øm-¬ kw-L-Sn-∏n-®v c-l-ky tI-{μ-ßfn-se-Øn-°p-∂-Xpw ]-Xn-hmWv. ko-cn-b¬ jq-´n-Mn-s‚ a-d-hn-

G-s‰-Sp-°p-I F-∂ {]-tZ-i-hmkn-I-fp-sS \ym-b-am-b B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-°p-∂-Xn-t\m-sSm-∏w ]p-\-c-[n-hm-kw F-∂ {]-iv-\sØ-bpw k¿-°m¿ D-Ø-c-hm-ZnXz-]q¿-Δw ssI-Im-cyw sN-øpsa-∂v Ip-™m-en-Ip-´n ]-d-™p. `q-an G-s‰-Sp-°¬ ]q¿-Øn-bmIp-∂-Xp-h-sc {]-tZ-i-sØ P-\-

sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ {]-kv ¢-∫v lm-fn¬ sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n®p. \n¿-am-W sXm-gn-em-fn-I-fmbn {]-Jym-]n-®v A-h¿-°v C.Fkv.sF., ]n.F-^v. F-∂n-h A\p-h-Zn-°-W-sa-∂v sk-an-\m¿ B-h-iy-s∏-´p. s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn N-h-d l-co-jv-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. kn. sF.Sn.bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]-fl-tem-N-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s^-U-td-j≥ t\-Xm°-fm-b B¿ tZ-h-cm-P≥, s]m∂-∏≥ B-Nm-cn, am-cq¿ cm-P≥]n-≈, a-t\m-l-c≥, Ip-co-∏p-g blv-b, tam-l-\≥, tIm-hq¿ _m_p, am-[-h≥-]n-≈, Im-c-bv-°m´v A-\n¬, l-cn-Zm-kv ]-Xm-cw, cam-tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, sIm-´mc-°-c Kn-cn-P, iq-c-\m-Sv cm-[m-aWn kw-km-cn-®p.

sN-bv-Xp. I-gn-™ cm-{Xn-bn¬ X-g-h h-´-∏-d-ºv ]-≈n-bv-°v t\sc I-s√-dn-bp-I-bpw Ip-‰n-∏p-dw, am-ep-ta¬, sh-fp-Ø-a-W-¬ F∂n-hn-S-ß-fn¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ F-kv.Un.]n.sFbp-sS ^v-f-Ivkv t_m¿-Up-Iƒ \-in-∏n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. C-¥y-bn-se H-∂mw X-cw Imhn-`o-I-c-\mb \-tc-{μ tam-Unbn¬ \n-∂pw Du¿-÷-apƒ-s°m≠v cm-Py-Øn-s‚ a-tX-X-c ]m-cº-cyw I-im-∏p sN-øm-\pw \m-´nse k-am-[m-\ Po-hn-Xw X-I¿°m-\p-am-Wv ^m-kn-Ãv `o-I-c≥am¿ C-Ø-cw B-{I-a-W-ß-fn-eqsS e-£y-an-Sp-∂-Xv. c-≠p-am-kw ap-ºv F-kv.Un.]n.sF. k-Po-h

{]-h¿-Ø-I-\m-b dn-bm-kn-s\ sh-´n sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an®-h-sc-°p-dn®v t]m-en-kn-\v hy‡-am-b sX-fn-hv e-`n-®n-´pw CXp-h-sc-bpw A-d-Ãv sN-bv-Xn-´n√. {I-a-k-am-[m-\ ]m-e-I-cp-sS `m-K-Øp \n-∂v A-{I-an-Iƒ-s°Xn-sc hn-´p ho-gv-N-bn-√m-Ø \-S]-Sn-bp-≠m-h-W-sa-∂v Fkv.Un.]n.sF. a-fi-ew `m-c-hmln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. A-√mØ ]-£w \m-´n-se P-\m-[n-]Xy a-tX-X-c hn-izm-kn-I-sf kwL-Sn-∏n-®p kw-L-]-cn-hm¿ `o-Ic-X-sb {]-Xn-tcm-[n-°p-sa-∂v ]m¿-´n a-fi-ew {]-knU‚ v sI F dlow hm¿-Øm-°p-dp-∏n¬ A-dn-bn-®p.

kwÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ B-bn-cw Zn\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn sIm√w I-e-Œ-td-‰n-seØn-b k-©-cn-°p-∂ Nn-{X-{]-Z¿i-\w ho£n-°p-∂-h¿

k-©-cn-¡p-¶ Nn-{X {]-ZÀ-i-\w Pn-Ã-bn sIm-√w: sF-Iy P-\m-[n-]-Xy ap-∂-Wn k¿-°m-cn-s‚ B-bncw Zn-\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v X-øm-dm-°n-b {]-Z¿-i-\ hm-l-\w Pn-√-bn-se-Øn. hm-l-\-Øn-\v I-e-Iv-t{S-‰n¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ _n tam-l-\-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ D-÷-e h-c-th¬-∏v \¬-In. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS t\¿-Nn-{X-߃ {]-Z¿-i-\ hm-l-\-Øn¬ P-\-߃-°v Im-Wp∂-Xn-\m-bn ku-I-cyw H-cp-°n-bn-´p-≠v.

kw-LÀ-j-ap-−m-¡m³ BÀ.F-kv.F-kv. {i-aw I-cp-\m-K-∏-≈n: sN-´n-b-Øv ap-°v C-S-°p-f-ß-c {]-tZ-i-ßfn¬ t]m-]p-e¿ {^-≠v bq-\n-‰n am¿-®n-s‚ t]m-kv-‰-dp-I-fn-epw ^v-f-Iv-kv t_m-¿-Up-I-fn-epw _n.sP.]n.bp-sS Xm-a-c Nn-”Øn-s‚ t]m-kv-‰¿ ]-Xn-®v B¿.F-kv.F-kv. kw-L¿-j-Øn-\v {i-aw \-S-Øp-∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ {]-Xy-£-s∏-´ t]mkv-‰-dp-Iƒ \o-°w sN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \m-´p-Im¿ I-cp\m-K-∏-≈n t]m-en-kn¬ \¬-In. C-tX Xp-S¿-∂v H-cp B¿ Fkv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-s\ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp.

Thejas Epaper kollam Edition 2014-02-14  
Thejas Epaper kollam Edition 2014-02-14  

Thejas Epaper kollam edition. 2014-02-14