Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/klm

cm-K-{]-Xn-`m ]p-c-kv-Im-cw bm-kn³ \n-km-dn-\v

sIm-√w: cm-Kw \r-Ø-kw-Ko-X hn-Zym-e-bw G¿-s∏-Sp-Ønb {]-Y-a cm-K{]-Xn-`m ]p-c-kvIm-cw ]n-∂-Wn Km-b-I≥ bmkn≥ \n-km-dn\v. 5001 cq-]-bpw bmkn≥ in¬-∏-hpw {]-i- \n-km¿ kv-Xn-]-{X-hpw A-S-ßp-∂ ]p-c-kv-Im-cw 2014 P\p-h-cn \m-en-\v sIm-√w tkm]m-\w Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kvIq-fn-s‚ hm¿-jn-I \r-Ø-kwKo-X ]-cn-]m-Sn-bm-b cm-K-k‘y-bn¬ kw-Ko-X kw-hn-[m-bI≥ hn-Zym-[-c≥ am-jv k-Ωm-\n°pw. bp-h-N-e-®n-{X ]n-∂-Wn Km-b-I-sc-bm-Wv C-s°m-√-sØ cm-K-{]-Xn-`m ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v ]-cn-K-Wn-®-Xv. A-©v `m-j-I-fnem-bn \n-c-h-[n Km-\-߃ Be-]n-® bm-kn≥ \n-km-dn-s‚ kw-Ko-X an-I-hm-Wv cm-K-{]-Xn`m ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v A¿-l-\m°n-b-Xv. kw-Ko-X cw-K-Øv 45 h¿-jw ]n-∂n-´ kw-Ko-X-⁄≥ ap-J-Ø-e in-h-Pn-sb N-S-ßn¬ B-Z-cn-°pw. \m-en-\v \-S-°p-∂ kmw-kv-Im-cn-I km-bm-”w tab¿ {]-k-∂ G-W-Ãv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Xp-S¿-∂v hn-Zym¿-YnI-fp-sS \r-Ø A-c-tß-‰-hpw Iem-{]-I-S-\-ß-fpw \-S-°pw.

kp-\m-an Zp-c-´-¯n-\v \m-sf H¼-Xv hbÊv; s]m-Åp-¶ HmÀ-a-bn B-e-¸mSv  kp[o¿ sI N-μ-\-tØm∏v

sIm-√w: 2004 Un-kw-_¿ 26, B-e-∏m-Sv \n-hm-kn-Iƒ a-d°m≥ B-{K-ln-°p-∂ H-cp Zn-hk-am-Wv CXv. F-∂m¬ Hº-Xv h¿-jw ]n-∂n-Sp-tºmgpw A-h¿°-Xn-\v I-gn-bp-∂n√. A-{Xam{Xw Zp-cn-X-ß-fpw Zp-J-ß-fpam-Wv kp-\m-an-bp-sS cq-]-Øn¬ I-S¬ Xn-c-am-e-Iƒ A-h¿-°v k-Ωm-\n-®-Xv. I-S-en-s‚ a-\-hpw a-Whpw Adn-bp-∂ A-c-b-Ωm-¿-°v B Zn-hk-sØ I-S-e-Ω-bp-sS tImfp-am-‰w a-\-kn-em-°m-\m-bn√. `-bw P-\-∏n-°p-∂ H-cp im-¥-Xbm-bn-cp-∂p B-Zyw. ]-Xn-hn-epw D-≈n-te-°v I-S-¬ h-en-™p. sX-fn™ A-¥-co-£w C-cp-fnte-°v h-gn-amdn. D-{K-i-–-tØmsS hen-b Xn-c-am-e-I-ƒ Xo-cØn-se ]m-d-I-fn-te-°v h-∂Sn®p-sIm-≠n-cp-∂p. ]-∂-o-Sv kw`-hn-®-sXms° Hm-¿-sØ-Sp-°m-

≥ B-e-∏m-´p-Im¿-°v C-t∏mgpw `-b-am-Wv. am-\w-ap-´n-sb-∂v tXm∂n-∏n-°p∂ `o-a-≥-Øn-c-am-e-Iƒ B-e-∏m-Sn-s‚ Xo-c-ß-fnte°vv ]m-s™-Øp-I-bm-bn-cp∂p. H-∂pd-s° hn-fn-°m≥ t]m-epw B-e-∏m-´p-Im-¿-°m-bn√. \n-an-j-t\-c-ß-ƒ-°p-≈n-¬ B-e-∏m-Sv ivv-a-jm-\-am-bn. A©p an-\n-´v t\-cw kw-lm-c-Xmfi-h-amSnb B cm-£-kØnc Hcp {Km-a-sØ-bm-sI Ie-°nsb-dn-™-Xv sR-´-tem-sS Hm-¿°m-Ø-h-cmbn Cu {Km-a-Øn-¬ C-∂v B-cp-an√. 2004 Un-kw-_-¿ 26\v Ct¥m-t\-jy-bn-se kp-am-{X-bn¬ -IS-en-\-Sn-bn¬ cm-hnse 6.29\v dn-Œ-¿ kv-sI-bn-en-¬ 9.0 tc-J-s∏-SpØn-b H-cp `q-I-º-amWv Xo-cß-sf ]n-Sn-®v Ip-ep-°nbXv. C-t¥m-t\-jy-≥ Zo-]-k- Be∏m-Sv kp-\m-an Xn-c-am-e-Iƒ ho-in-b-Sn-®-t∏mƒ(^-b¬ t^mt´m) aq-l-ß-ƒ ap-X-¬ sN-s∂ Xo-cw skm-amen-b h-tc-bp-ap-≈ Xo-c- Wv hn-X-®Xv. C-t¥m-t\-jy- ≠v e-£-tØm-fw Po-h-\p-I-fmh-tcbpw B-¥-am-≥ \n-t°m- {]-tZ-i-ß-fn-¬ `qI-ºw aq-ew bnepw {io-e-¶-bnepw C-¥y-bn- Wv A-]-l-cn-®Xv. tI-cf-Øn¬ _m-¿ Zo-] k-aq-l-ß-ƒ ap-X-¬ D≠mb kp-\m-an h-≥ \m-i-am- ep-am-bn kp-\m-an G-ItZ-iw c- sIm√w, B-e-∏p-g, F-d-Wm-Ip-

P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn: Xp-SÀ \-S-]-Sn-IÄ ]p-tcm-K-an-¡p-¶p

Im³-kÀ _m-[n-¨ bp-h-Xn Nn-InÂ-km k-lm-bw tX-Sp-¶p kq-{X-[m-c³ Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-in P\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ e-`n-® ]-cm-Xn-Iƒ ]cn-tim-[n-°p-∂ D-tZym-Kÿ¿

I-cp-\m-K-∏≈n: Im≥k¿ _m-[n®v bp-h-Xn Nn-In¬-km k-lm-bw tX-Sp-∂p. Ip-e-ti-J-c\Zod ]p-cw I-SØq¿ Im-hn-e-ø-Øv \-Zod(43)bm-Wv Nn-In¬-km [-\k-lm-bw tX-Sp-∂-Xv. \n¿-[-\-bpw hn-[-h-bp-amb bp-h-Xn kz-¥-am-bn In-S∏m-S-an-√m-sX aq-∂v s]¨-a°-fp-am-bn hm-S-I ho-´n-emWv I-gn-bp-∂-Xv. I-ip-h-≠n sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂ \-Zod tPm-en-°n-S-bn¬ lr-t{ZmKw ]n-Sn-s]-´p. Xp-S¿-∂v tPmen-°v t]m-Im≥ I-gn-bm-sX C- c n- ° p- ∂ - X n- \ n- S - b n- e m- W v am-c-I-am-b Im≥-k¿ ]n-Sns]-Sp-∂-Xv. \-s´-√n-\pw X-et®m-dn-\pw izm-k-tIm-i-Øn\pw A¿-_p-Zw _m-[n-®v Xncp-h-\-¥-]p-cw B¿.kn.kn bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. a-cp-∂v hm-ßn I-gn-°m≥ t]m-epw \n¿-hm-l-an-√m-sX I-gn-bp-∂ bp-h-Xn-°v NnIn¬-km k-lm-bw \¬-IW-sa-∂v I-S-Øq¿ hm¿-Uv sa-º¿ an-\n-tamƒ \n-km-apw B-£≥ Iu¨-kn-en-\v th≠n A-dn-bn-®p. k-lm-b-[\w I-cp-\m-K-∏-≈n Fkv._n.Sn. im-J-bn¬ 6725152 0083 sF.F-^v.F-kv.tIm-Uv˛ F-kv._n.Sn.B¿ 0001008 F-∂ A-°u-≠v \-º-cn¬ F-√m \-√-h-cpw \n-t£-]n°-W-sa-∂v A-`y¿-Yn-®p.

Cchn-]pcw: sam-ss_¬ S-h-dpI-fn-se _m-‰-dn-Iƒ tam-„n-°p∂ kw-L-Øn-se kq-{X-[m-c≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in-bmsW-∂v t]m-en-kv. C-bmƒ ap-ºv tam-j-W tI-kn¬ A-d-kv-‰n-embn-´p-WvN - v. tI-_nƒ s\-‰vh - ¿-°v \-S-Øn-bn-cp-∂ C-bmƒ _m-‰-dnbp-am-bn _-‘-s∏-´n-´p-≈ kmt¶-Xn-I ]-cn-⁄m-\w D-≈-bmfm-Wv. C-bm-fp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ \m-ep-t]-cm-Wv tam-jW - w \-SØ - n-bn-cp-∂X - v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ap-X¬ Xriq¿ h-sc-bp-≈ hn-hn-[ ÿ-eß-fn-se A-dp-]-tXm-fw samss_¬ S-h-dp-I-fn¬ \n-∂pw -Ch¿ tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xm-bn t]m-en-kn-\v hn-h-cw e-`n-®n-´p≠v. Hm-tcm Zn-h-k-hpw tam-jWw \-S-tØ-≠ ÿ-e-sØ-°pdn-®v ]-≤-Xn-Iƒ B-kq-{X-Ww sN-bv-Xn-cp-∂-Xv sIm-√w d-bn¬th-tÃ-j≥ ]-cn-kc - Ø - v sh-®mbn-cp-∂p.- C-hn-sS \n-∂m-Wv kwLw tam-j-W-Øn-\v t]m-bn-cp∂-Xv. tam-jv-Sn-°p-∂ _m-‰-dnIƒ sXm-´S- p-Ø Zn-hk - w X-an-gv-

\m-´n-se am¿-Øm-Wv-U-Øv FØn-®v B-{In-I-®-h-S-°m¿-°v sIm-Sp-°p-I-bm-Wv C-h¿ sN-bvXn-cp-∂-Xv tam-j-W ap-X-ep-Iƒ hn-‰p-In-´p-∂ ]-W-ap-]-tbm-Kn-®v B-Uw-_-c Po-hn-Xw \-bn-®n-cp∂ {]-Xn-Iƒ dn-b¬ G-tÃ-‰v t{_m-°¿-am-cm-bpw tIm-gn-°-®h-S-°m-cm-bp-am-bm-Wv \m-´n¬ A-dn-bs - ∏-´n-cp-∂X - v. ]n-Sn-In-´m-\p-≈ {]-Xn-I-fn¬ H-cmƒ sIm-√w ]p-¥-e-Øm-gw kz-tZ-in-bpw ]n-Sn-bn-em-b jm-\hm-kn-s‚ tPy-jvT\ - p-am-Wv. h¿j-߃-°v ap-ºv Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cØv ÿn-c Xm-ak - ° - m-c\ - m-bn-cp∂ C-bm-fp-sS `m-cy Xn-cp-h\ - ¥ - ]p-cw tIm¿-]-td-j-\n-se ap≥ Iu¨-kn-e¿ B-bn-cp-s∂-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. sam-ss_¬ S-hd - p-Iƒ-°v tI-{μo-Ir-X A-emdw D-≠m-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw AXn-s\ a-dn-I-S-∂m-Wv C-h¿ tamj-Ww \-SØ - n-bn-cp-∂X - v. Hm-tcm S-hd - n-epw 20 _m-‰d - n-Iƒ ho-Xa - mWv D-≈-Xv. A-c-a-Wn-°q¿ sIm≠v _m-‰-dn-Iƒ tam-jv-Sn-®v I-S°p-Ib - m-bn-cp-∂p.

A-b-¯n-en-se tam-j-W-¯n-\pw Xp-¼m-bn Cchn-]pcw:A-b-Øn¬ ss_-∏m-kv P-Mv-j-\n¬ F -F -A-ko-kv Fw.-F¬.F-bp-sS ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v ÿm-]n-®n-cp-∂ {Sm-^n-Iv kn-·¬ sse-‰n-s‚ _m-‰-dn-Iƒ tam-jv-Sn-®-Xv C-t∏mƒ t]m-en-kns‚ ]n-Sn-bn-em-b-h-cm-sW-∂v sX-fn-™p. {]-Xn-I-fn¬ H-cm-fp-sS Im-dn-se-Øn-bm-Wv A¿-[-cm-{Xn-bn-epw Bƒ-Xn-c-°p-≈ A-bØn¬ ss_-]m-kv P-Mv-j-\n¬-\n-∂pw h-f-sc hn-Z-Kv-[-am-bn kn·¬ sse-‰n-s‚ _m-‰-dn-Iƒ tam-jv-Sn-®-Xv. S-h-dp-I-fn¬ \n-∂pw _m‰-dn-Iƒ tam-jv-Sn-s®-Sp-°m≥ a-‰m-cp-sS-sb-¶n-epw k-lm-bw {]-XnIƒ-°v e-`n-®n-´p-t≠m-sb-∂v t]m-en-kv A-t\z-jn-®v h-cn-I-bm-W.v

sIm-√w: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ e-`n-® ]-cm-Xn-bn≥-ta-ep-f-f Xp-S¿ \-S]-Sn-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂p. ]pXn-b-Xm-bn e-`n-® 37000 Hm-fw A-t]-£-I-fn¬ 2430 A-t]-£Iƒ-°v [-\ k-lm-bw A-\p-h-Zn®n-cp-∂p. C-h I-e-Iv-S-td-‰n-se sP.]n.F-kv sk-√n¬ \n-∂v Hm¨-sse-\m-bn Xm-eq-°v Hm^n-kp-I-fn-te-°v C-h A-b-®p sIm-Sp-Øp. 3.25 tIm-Sn-bm-Wv 2430 t]¿-°m-bn ap-Jy-a-{¥n A-

Cchn-]pcw: sam-ss_¬ S-h-dpI-fn¬-\n-∂m-bn c-≠p-tIm-Sn cq] hn-e-h-cp-∂ _m-‰-dn-Iƒ tamj-Ww \-S-Øn-b kw-L-Øn¬s]-´ c-≠p-t]¿ t]m-en-kv ]n-Snbn-em-bn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ap-X¬ Xr»q¿ h-sc-bp-≈ F-´-] Pn-√-Ifn¬ \n-∂m-bn _m-‰-dn-Iƒ tamjv-Sn-® kw-L-Øn¬-s]-´-h-cmWv ]n-Sn-bn-em-b-X.v kw-LØn¬-s]-´ c-≠p t]-sc t]m-en

sIm-Ãw ]p-jv-t]mÂ-k-hw 27\v Xp-S-§pw sIm-√w: A-{Kn-tlmƒ-´n-Iƒ-®d¬ B‚ v kp-thm-f-Pn-°¬ skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ B-{im-aw K-kv-‰v lu-kv h-f-∏n¬ 2013 Un-kw-_¿ 27 apX¬ 2014 P-\p-h-cn 6 h-sc sIm√w ]p-jv-t]m¬-k-hw \-S-°pw. Pn-√m `-c-W-Iq-Sw, tIm¿-]-tdj≥, Pn-√m-]-©m-b-Øv , Un.Sn.]n.kn. F-∂n-h-I-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]pjvv-]-ta-f kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. 27\v ssh-Io-´v \m-en-\v ]p-jv-]dm-en B-\-μ-h-√o-iz-c-Øv \n∂pw C sP P-b-cm-Pv ^v-fm-Kv Hm^v sN-øp-∂-tXm-sS-bm-cw-`n°pw. ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w tI{μ sXm-gn¬ k-l-a-{¥n sIm-Sn°p-∂n¬ kp-tc-jv \n¿-h-ln°pw. D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\m-¥cw {]-i-kv-X \¿-Ø-In ta-Xn¬ tZ-hn-I-bp-sS \r-Ø ]-cn-]m-SnA-c-tß-dpw. hn-hn-[ h¿-W-ß-

fn-ep-≈ ssh-hn-[y-am¿-∂ H-´-\h-[n ]q-s®-Sn-I-fpw A-e-¶m-c sN-Sn-I-fpw hn-hn-[-bn-\w tdmkp-I-fpw t_m¨-km-bn-bpw, hntZ-i cm-Py-ß-fn¬ \n-∂pw FØn-b Hm¿-°n-Up-I-fpw, _m¬kyw, ^n-tem-jy, ta-cn-tKmƒUv, s]-‰q-Wn-b, Um-en-b Xp-Sßn-b-h F-Øp-∂p-≠v . {]-Z¿-i-\ \-K-dn¬ H-cp-°p∂ `-£y-ta-f-bn¬ \m-S≥ hn-`h-߃, Im-b¬ I-S¬ a¬-ky hn-`-h-߃, ssN-\o-kv, tIm≠n-s\‚¬ hn-`-h-߃ F-∂n-h D-≠m-bn-cn-°pw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ _n tam-l-\≥v, h¿-°n-Mv sN-b¿am≥ tUm._n F cm-Pm-Ir-jvW≥, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ ]n hniz-\m-Y≥, J-Pm≥-Pn Fw F kemw, hn cm-tP-{μ≥ \m-b¿, sI F I-_o¿, A-Uz. C-Iv-_m¬ apl-Ω-Zv, kp-K-X≥ ]-s¶-Sp-Øp.

{]-kw-Kw A-d-_n, D-dp-Zp, Cw-•ojv, a-e-bm-fw ¢m-kv A-h-X-cWw, Jp-Xp-_, am-∏n-f-∏m-´v Xp-Sßn 25 C-\-ß-fn¬ A-©v th-ZnI-fn-em-bn \-S-°pw.

a-cw ho-Wv ss_-¡v X-IÀ-¶p N-h-d: tZ-io-b ]m-X-bn¬ a-cw ho-Wv ss_-°p X-I¿-∂p. bm{Xn-I-\v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cmhn-se 10.30\v tIm-e-Øv ap-°n-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. i‡-am-b Im-‰n-s\ Xp-S¿-∂m-Wv a-cw ho-W-Xv. a-c-Øn-\-Sn-bn¬ ss_-°p A-I-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. A-c-a-Wn-°q¿ K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬

\n-∂pw ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn acw ap-dn-®p am-‰n-bm-Wv K-Xm-K-Xw ]p-\-ÿm-]n-®-Xv. ss_-°p bm{Xn-I-\v t\-cn-b ]-cn-°p-≠v.

]-d-s¡-gp-¶-Å-¯v im-kv-Xmw-tIm-´: ssa-\m-K∏≈n a-Æq¿-°m-hv tZ-ho-t£-{XØn-se ]-d°vv F-gp-∂-≈-Øv 27 ap-X¬ B-cw-`n-°pw.

Wv. I-gn-™ H-cp h¿-j-Øn-e-[nI-am-bn tI-c-f-Øn-s‚ hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ ÿm-]n-®n-´p-≈ C≥-U-kv S-h-dn-s‚ sam-ss_¬ S-h-dp-I-fn¬-\n-∂pw _m-‰-dn-Iƒ tam-j-Ww-t]m-Ip-∂-Xv ]-Xn-hmb-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-√m Pn-√-Ifn-epw sam-ss_¬ S-h-dp-I-fpsS ]-cn-k-c-Øv t]m-en-kv \n-co£- W - t a¿- s ∏- S p- Ø n- b n- c p- ∂ p. tI-c-f-Øn¬ a-thm-bn-Ãp-I-fpsS km-∂n-[y-ap-s≠-∂v hn-h-cw

kv Xn-c-™p-h-cn-I-bm-Wv. Xn-cph-\-¥-]p-cw \-K-c-k-`-bn-se Hcp ap≥-Aw-K-Øn-s‚ `¿-Øm-hns\-bpw Iq-´m-fn-tb-bp-am-Wv t]m-en-kv Xn-c-bp-∂-Xv. sIm-√w Uo-k‚ v-ap-°v a-Wep-hn-f ]-≈n-°v k-ao-]w-I-√-dbv-°¬ ho-´n¬ hm-S-I-bv-°v Xma-kn-°p-∂ jm-\-hm-kv (47) Xocp-h-\-¥-]p-cw ITn-\w-Ip-fw h-St°-hn-f ]p-Xp-°p-dn-»n tZ-hot£-{X-Øn-\p k-ao-]w A¬-˛A-ao≥ a≥-kn-en¬ \-ko¿ (43) F-∂n-h-cm-Wv t]m-en-kn-s‚ ]nSn-bn-em-b-Xv. C-h¿ ]n-Sn-bn-em-b-tXm-sS Xp-ºm-b-Xv hn-hn-[ Pn-√-I-fn-se A-dp-]-tXm-fw tI-kp-Iƒ-°m-

ssh-Io-´v \m-en-\v \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S\w ]-´n-°m-Sv Pm-an-b \q-cn-ø {]n≥-kn-∏¬ {]-^.B-en-Ip-´n ap-k-en-bm¿ \n¿-h-ln-°pw.

h-∂-tXm-sS S-h-dp-I-fn¬ \n-∂v tam-jv-Sn-°p-∂ _m-‰-dn-I-ƒ hn[z-kw-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°v D]- t bm- K n- ° p- ∂ p- t ≠m- s b- ∂ v t]m-en-kv kw-i-bn-®-Xn-s\ XpS¿-∂-m-Wv S-h-dp-Iƒ-°v \n-co-£Ww G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv. A-Sp-Øn-sS a-ø-\m-Sv ]p-√n®n-d-bv-°-Sp-Øp-≈ H-cp S-h-dn-\v k-ao-]w kw-i-b-I-c-am-b \n-ebn¬ H-cp C-t∂m-h Im¿ I-s≠Øn-b-Xm-bn t]m-en-kn-\v e-`n-® hn-h-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn-em-Wv kw-L-Øn¬-s]-´ c≠p-t]-sc ]n-Sn-Iq-Sm-\m-b-Xv. tI-c-f-Øn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn´p-≈ ap-gp-h≥ C-t∂m-h Im-dp-

F-Un-j³ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf sIm-√w: kn.]n.sF. ap-J-]{Xamb P\-bp-Kw Zn-\-]-{X-Øns‚ A-©m-a-Xv F-Un-j≥ sIm√-Øp \n-∂v B-cw-`n-°p-∂p. \m-sf ssh-Io-´v I-S-∏m-°-Sbn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ kn.]n.sF. tZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn F-kv kp-[m-I-c≥ sd-Õn D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°pw. A-tXm-sSm-∏w ]p-Xn-b A®-Sn kw-hn-[m-\-ß-fp-sS kzn-®v Hm¨ I¿-Ω-hpw \-S-°pw. N-Sßn¬ No-^v F-Un-‰¿ ]-∂y≥ cho-{μ≥, Fw.Un. ]n cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ F-∂n-h¿ kw-_-‘n°pw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kzmK-X-kwLw sNb¿am≥ {]^.shfnbw cmP≥, P\-d¬ I¨ho-\¿ B¿ cma-N-{μ≥, AUz.Pn emep, AUz.Pn kXy_m_p kw_-‘n®p.

bp-hm-¡-sf -Hm-¨n-d F-kv.sF-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn I-cp-\m-K-∏-≈n: {In-kv-a-kv ]tcm-fp-am-bn _-‘-s∏-´p \n-∂ bp-hm-°-sf -Hm-®n-d Fkv.sF.bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. a¿-±-\-ta‰v A-h-i-\n-e-bn-em-b bp-hm-°sf I-cp-\m-K-∏-≈n Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ¢m-∏-\ kz-tZ-in-I-fm-b Kn-co-jv, D-Æn-Ir-jv-W≥, I-te-iv F-∂nh-sc-bm-Wv Kp-cp-X-c-am-b \n-ebn¬ B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in∏n-®-Xv. ¢m-∏-\ skm-ssk-‰n-ap°n-\v k-an-]w I-tcmƒ \-S-Øn sIm- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X n- \ n- S - b n¬ Po-∏n-se-Øn-b F-kv.sF. Ip-´nI-fp-sS Iq-´-Øn¬ \n-∂pw apXn¿-∂ aq-∂v t]-sc ]n-Sn-®p sIm≠p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kv-t‰j-\n¬ sIm-≠p t]m-b bp-hm°-sf cm-{Xn-bn-epw ]-I-epw kv-

I- c p- \ m- K - ∏ - ≈ n: hr-≤-\m-b ]n-Xmhns\ Im-Wm-\ns√-∂v aIs‚ ]cmXn. Xg-hm aW∏-≈n hS-°v Xmgq¿-ta-°-Xn¬ ho-´n¬ {io-[-cs\(70) Un-kw-_¿ 12\v cm-hnse ap-X¬ Im-Wm-\n-s√-∂v ImWn-®v a-I≥ _n-Pp-hmWv I-cp\m-K-∏-≈n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-InbXv. 5.75 A-Sn D-bcw, sh-fp-Ø \ndw, \-c-®-apSn F∂nh-bm-Wv A-S-bmfw. I-≠p In-´p∂-h¿ A-SpØ t]m-en-kv kv-t‰j-\n¬ hnh-cw A-dn-bn-°-W-w.

k-μ-¿-`-Ønepw k-¿-°m-cns‚ ]-°-¬ C-°m-cy-Øn¬ Ir-Xyam-b I-W-°n√. kp-\m-an G-‰hpw Iq-Sp-X-¬ \m-iw hn-X-® A-e-∏m-Sv ]-©mb-Øn-¬ 129t]-¿ a-cn-®-Xm-bn k-¿-°m-¿ ]-d-bp-tºm-ƒ 142 t]¿ a-cn-®-Xm-bm-Wv \m-´p-Im-cptSbpw ]-©mb-Øv A-[n-Ir-Xcp-tSbpw ]£w. a-cn-®-Xn¬ 23 t]-¿ ]p-cp-j-≥-am-cpw, 43 kv-{XoI-fpw 27 B-¨-Ip-´n-I-fpw 36 s]-¨-Ip-´n-I-fp-am-Wv. k-¿-°m¿ kz¥w I-W-°n-¬ X-s∂ Dd®v \n-¬-°p-tºm-ƒ _m-°n-bp≈ 13 t]-cp-sS Ip-Spw-_-߃°v C∂pw Zp-cn-Xm-izm-k Xp-I A-\y-am-hp-I-bmWv. kp-\m-an Zp-c-¥-Øn-\v HºXv hb-kv ]n-∂n-Sp-tºmgpw BIm-i-Øn-s‚ \n-dw am-dp-∂-Xpw Xn-c-bp-sS hy-Xn-bm-\hpw `-btØm-sS-bm-Wv C∂pw Cu {Kma-hm-kn-Iƒ t\m-°n-Im-Wp∂Xv.

c−p-tIm-Sn cq-]-bp-sS _m-ä-dn-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp¯p

Pm-an-A Pn-√m s^-Ãv k-a-kv-X Pn-√m sk-{I-´-dn jn-lm-_p-±o≥ ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

t]m-kv-‰¿ Un-ssk-\n-Mv, Cw-•ojv, a-e-bm-fw, D¿-Zp `m-j-I-fn¬ {]-_-‘w Xp-S-ßn 25 C-\-ßfn¬ a¬-k-c-߃ \-S-∂p. C∂v cm-hn-se F-´p ap-X¬

\p-h-Zn-®-Xv. Xm-eq-°v Hm-^n-knse \-S-]-Sn-Iƒ-°v ti-jw A-h sP.F-kv.]n sk-√n-te-°v Xn-cn®-b-°pw. \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßn-b _m°n-bp-f-f A-t]-£-I-fn¬ [-\k-lm-bw e-`n-t°-≠-h Xm-eq°v X-e-Øn-epw _n.]n.F¬ Im¿-Uv, ho-Sv F-∂n-h-bv-°p-f-fh ap-\n-kn-∏m-en-‰n, tIm¿-]-tdj≥ X-e-Øn-epw X-cw Xn-cn-®v A-b-bv-°p-∂ \-S-]-Sn-I-fpw ]ptcm-K-an-°p-∂p.

hr-²-s\ ImWm-\nÃ

fw Pn-√-bn-¬ \n-∂m-bn 171 t]cpw a-c-W-a-S™p. Pn-√-bn-se B-e-∏m-Sm-Wv G-‰-hpw Iq-Sp-X-¬ a-\p-jy¿ acn-®Xvv. Pn√-bn¬ B-sI a-cn®Xv 130t]¿. C-Xn-¬ 129Dw Be-∏m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn-epw Hcmƒ i-‡n-Ip-f-ß-c-bn-epw. Be-∏p-g P-n-√-bn-¬ a-c-W-s∏-´ 35 t]-cn¬ 26Dw B-dm-´p]p-g ]©m-b-Øn-se aq-∂v hm-¿-Up-Ifn-emWv. _m-°n-bp-≈ a-c-Wß-ƒ F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bn-epam-Wv kw-`-hn®Xv. k-¿-°m-¿ IW-°v {]-Im-cw tI-c-f-Øn-\v ]p-d-Øv 32 a-e-bm-fn-I-ƒ a-cn-®n´p-≠v. Zp-c-¥-Øn-¬ sIm√w Pn-√bn-¬ 1500Hm-fw t]-¿°v ]-cnt°-¬-°p-I-bpw 4930 ho-Sp-I-ƒ X-I-cp-Ibpw sN-bvXp. 5452 a¬-ky_-‘-\ D-]-I-c-W-ß-ƒ \-„-s∏-´p. F-∂m-¬ Zp-c-¥-Øn-\v HºXv hb-kv Xn-I-bp-∂ Cu

sam-ss_Â S-h-dp-I-fn-se _m-ä-dn tam-j-Ww: c-−p-t]À ]n-Sn-bnÂ

Pm-an-A Z-d-kv s^-Ìn\v XpS¡w sIm-√w: Pm-an-A Z-d-kv s^-Ãv sIm-√q¿-hn-f C¿-im-Zn-øm Iymw]-kn¬ Xp-S-ßn. I-em-km-lnXy {]-Xn-`-m-kw-K-aw B-cw-`n-®p. kn sI A-–p¬ l-ao-Zv ]-Xm-I D-b¿-Øn-. k-a-kv-X tI-c-f Pw-Cø-Øp¬ D-e-am Pn-√m sk-{I-´dn jn-lm-_p-±o≥ ss^-kn ktΩf\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I-Wn-bm-]p-cw \-ko¿-Jm≥ ss^-kn A-[y-£-X h-ln-®p. A-–p-√ Ip-≠-d, P-hm-Zv ss^kn, jm-P-lm≥ ap-k-en-bm¿, A-–p¬ k-a-Zv am-ÿ, jw-kp±o≥ lm-Pn kw-km-cn-®p. ap-lΩ-Zv sj-lo-Zv ss^-kn, ap-l-ΩZv jm kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v hn-hn-[ Z-d-kp-Ifn¬ \n-∂pw F-Øn-t®¿-∂ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v sa-Ω-dn sS-Ãv,

25 Unkw-_¿ 2013 _p[≥

t‰-j-\n¬ h-®v {Iq-c-am-bn a¿-±n®-Xm-bn ¢m-∏-\ I-te-iv `-h-\Øn¬ Kn-co-jv I-cp-\m-K-∏-≈n kn.sF-bv-°v \-¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. ¢m-∏-\ h-c-hn-f K-h¨-sa‚ v F¬.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-°-p-∂ F≥.F-kv.F-kv. Iy-mw-]n¬ i\n-bm-gv-N cm-{Xn-bn¬ B-tcm ieyw sN-bv-X-Xm-bn A-[ym-]-I¿ Hm-®n-d t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-X-\p-k-cn-®v F-Øn-b t]m-en-kv h-c-hn-f kvIq-fn¬ \n-∂pw c-≠p In-tem-ao‰-dn-e-[n-Iw Zq-c-ap-≈ tXm-´-Ønap-°n-\v In-g-°p h-iw I-tcmƒ \-S-Øn sIm-≠n-cp-∂ Ip-´n-I-fpsS kw-L-Øn¬ \n-∂pw ap-Xn¿∂ Ip-´n-I-sf ]n-Sn-®p sIm-≠p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Po-∏n¬ Ip-´n-I-sf kv-t‰-j-

\n-te-°v sIm-≠p t]m-Iptºmƒ Po-∏v ss{U-h-dm-b t]men-kp-Im-c≥ C-h¿ Ip-‰-°m-sc∂v kv-Iq-fn-se A-[ym-]-I-tcm-Sv tNm-Zn-®n-´v sIm-≠p t]m-Ip-∂X-t√ \-√-sX-∂v Fkv.sF.tbm-Sv tNm-Zn-®-Xm-bpw B-cm-bm-epw In-´n-b-h-cm-Wv {]Xn-I-sf-∂v ]-d-™p -kv.sF. a¿±n-s®-∂v B-ip-]-{Xn-bn-¬ I-gnbp-∂ Kn-co-jv ]-d-™p. Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se bp-hm°-fp-sS c-£-I¿-Øm-°ƒ hn-hc-a-dn-™v A-[ym-]-I-tc-bpw Iq´n t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se-Øn. aq-∂v bp-hm-°-sf-bpw A-[ym-]I¿-°v ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-bt∏mƒ C-h-c-√ kv-Iq-fn¬ I-b-dn i-eyw sN-bv-X-sX-∂v ]-d-bp-Ibpw bp-hm-°-sf t]m-en-kv hn-´b-bv-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p.

Adkv-‰nemb tam-„m-°fpw C-h-cn¬ \n-∂v ]n-Sn-IqSn-b _m-‰-dn-Ifpw I-fp-sS-bpw hn-h-cw ti-J-cn-® I-fn-ep-≈ t]m-en-kv tÃ-j-\p- b-Ir-jv-W≥ C-c-hn-]p-cw F-kv.ti-jw sam-ss_¬ S-h-dp-Iƒ I-fn¬ \n-∂pw A-t\z-j-W-Øn- sF. F \n- m-ap-±o≥, F-kv.tI-{μo-I-cn-®v ssk-_¿ sk-√n- \m-bn D-tZym-K-ÿ¿ F-Øn- sF-am-cm-b kp-tc-jv Ip-am¿, Fw j-lo¿, k-Xo-jv N-{μ≥, s‚ k-lm-b-tØm-sS t]m-en-kv sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. kw-L-Øn¬ s]-´ c-≠p- _m-_p Ip-am¿, kn-hn¬ t]m-en\-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-emt]¿ ]n-Sn-bn-em-b hn-h-c-a-dn- kv Hm-^n-k¿-am-cm-b jn-lm-_pWv {]-Xn-Iƒ h-e-bn-em-b-Xv. C-t∂m-h t]m-se-bp-≈ A- ™v ap-ßn-b a-‰v {]-Xn-I-sf-°p- ±o≥, a-Wn-I-WvT≥, a-\p, kn-\p, Uw-_-c-Im-dp-Iƒ hm-S-I-bv-s°- dn-®v t]m-en-kn-\v hy-‡-am-b {]-tam-Zv h-\n-Xm kn-hn¬ t]mSp-Øv ]-I¬ k-a-b-ß-fn¬ S-h- kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v. sIm-√w en-kv Hm-^n-k¿ P-e-P F-∂n-hdn-s‚ sem-t°-j-\p-I-fpw ]-cn- kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ tZ- c-S-ßn-b. kw-L-am-Wv {]-Xn-Ik-c-hpw t\m-°n-sh-® ti-jw t_-jv-Ip-am¿ _-lv-d-bp-sS \n¿- sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]n-Sn-bn-em-b {]-Xn-I-sf tImcm-{Xn-bn¬ F-Øn _m-‰-dn-Iƒ t±-i-{]-Im-cw sIm-√w F.kn. tam-jv-Sn-°p-I-bm-Wv kw-L- ]n. _n -Ir-jv-W-Ip-am-dn-s‚ t\- S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-ti-jw Xr-Xz-Øn¬ C-c-hn-]p-cw kn. I-Ã-Un-bn¬ hm-ßp-sa-∂v F.Øn-s‚ ]-Xn-hv. C-h¿ ]n-Sn-bn-em-b hn-h-c-a-dn- sF. F-kv -A-Ωn-Wn-°p-´≥, In- kn.-]n. _n Ir-jv-W-Ip-am¿ ]-d™-v tI-c-f-Øn-s‚ hn-hn-[ Pn-√- fn-sIm-√q¿ F-kv.-sF. F-kv P- ™p.

A-cn-¸ `q-k-a-c hmÀ-jn-Iw tKm-{X-]q-P-tbm-sS C-¶v Xp-S-§pw sIm-√w: A-cn-∏ `q-k-a-c hm¿jn-Iw hn-hn-[ B-Zn-hm-kn Ducp-aq-∏≥-am-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ C-∂v ssh-Io-´v B-dn-\v tKm-{X-]q-P-tbm-sS Xp-S-ßpw. \m-sf ssh-Io ´v \m-en-\v Ip-fØq-∏p-g-bn¬ hm¿-jn-Im-tLmj-ß-fp-sS {]-N-c-Wm¿-∞w hmZy-ta-f-ß-fp-sS A-I-º-Sn-tbmsS hn-fw-_-c bm-{X \-S-Øpw. 27\v ssh-Io-´v \m-en-\v Ip-f-Øq∏p-g-bn¬ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩf-\w \-S-Øpw. _n-j-∏v Ko-h¿Ko-kv am¿ Ip-dn-tem-kv sa-t{Xms]m-eo-Ø k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. tkm-fn-Um-cn-‰n {]kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv th-fw A-[y£-X h-ln-°pw. _n.F-kv.]n. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v A-Uz.{]-lv-fm-Z≥ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. I-hn-

I-fm-b C-©n-°m-Sv _m-e-N{μ≥, kn F-kv cm-tP-jv, tUm. _n kn cm-tP-jv, Sn F≥ hn-t\mZv, Fw km-ßv, im-kv-Xmw-tIm-´ A-P-b-Ip-am¿, k-Xy≥ tIm-a√q¿, _m-e-ap-c-fn-Ir-jv-W≥, Sn B¿ c-Xo-jv ]m-e-hn-f ]-s¶-Sp°pw. 28\v cm-hn-se 10\v t]-cq¿-°S-bn¬ \n-∂pw hn-hn-[ Z-en-Xv kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-XzØn¬ A-cn-∏ `q-k-a-c sF-IyZm¿-Vy Pm-Y B-cw-`n-°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v ]m-tem-Sv tI{μo-I-cn-®v dm-en-bpw, s]m-Xp-ktΩ-f-\-hpw \-S-°pw. 31\v cm-hn-se 10\v sIm-√w Sn Fw h¿-§o-kv lmƒ s\¬k¨ a-t≠-e \-K-dn¬ hm¿jn-I k-tΩ-f-\w \-S-°pw. {iocm-a≥ sIm-tøm≥ A-[y-£-X

h-ln-°pw. I-h-bn-{Xn kp-K-X-Ipam-cn, am-[y-a {]-h¿-Ø-I-\m-b _n B¿ ]n `m-kv-I¿, P-\-Io-b I-hn Ip-co-∏p-g {io-Ip-am¿, Fkv.Un.]n.sF. kwÿm-\ P\-d¬ sk-{I´dn Fw sI a-t\mPv Ip-am¿, Pn-√m-]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-kv P-b-tam-l≥, Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v tUm.{]-Xm-]-h¿-Ω X-ºm≥, _n.sP.]n. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v hn ap-c-fo-[-c≥,ln-μp sFIy-th-Zn P-\-d¬ sk-{I-´-dn IpΩ-\w cm-P-ti-J-c≥, sI.]n. Fw.F-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn hn _m-_p, sh¬-s^-b¿ ]m¿´n kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn sI Aw-_p-Pm-£≥, Z-en-Xv Nn-¥-I≥ sI sI sIm-®v, AUz. k-Pn sI tN-c-a≥ ]-s¶-Sp°pw.


{]mtZ-inIw

25 Unkw_¿ 2013 _p[≥

dq-d t]m-en-kv {Sm-^n-Iv t_m-[-hÂ-¡-c-Ww \-S-¯n

]cn-]mSn ]-Sn-™m-sd sIm√w ]q-h≥]p-g {io-tZ-ho t£{Xw: D¬-khw˛ cm-hnse 6.00 ]-Sn-™m-sd sIm√w B-em´v-Im-hv {io-[¿-a-im-kv-Xm t£-{Xw: D¬-khw˛ cm-hnse 5.30 i-‡n-Ip-f-ß-c {io-[¿-a-imkv-Xm t£-{Xw: a-fi-e atlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.30 ap-f-¶m-S-Iw {io-tZ-ho-t£{Xw: a-fi-e a-tlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.00 a-cp-Ø-Sn {io tZ-ho-t£{Xw: a-fi-e-a-tlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.30 sIm-´m-c-°p-fw {io a-lm-KW-]-Xn t£-{Xw-: a-fi-e atlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.15

Adnbn-¸pIÄ

_-Uv-kv do-lm-_n-en-tä-j³ skâ-dp-IÄ B-cw-`n-¡p-¶p sIm-√w: am-\-kn-I sh-√p-hn-fnIƒ t\-cn-Sp-∂-h-sc I-s≠-ØpI-bpw A-h¿-°v ]-I¬ A-`-b ÿm-\-am-Ip-I-bpw sN-øp-∂ _-Uv-kv do-lm-_n-en-t‰-j-≥ sk‚-dp-Iƒ Pn-√m ]-©m-bØp-I-fn¬ Ip-Spw-_-{io Xp-Sßp-∂p. sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\-hpw {]m-tbm-Kn-I hn-Zym-`ym-k-hpw ]-cn-N-c-W-hp-am-Wv C-Ø-cw sk‚-dp-Iƒ h-gn \¬-Ip-∂-Xv. Pn-√-bn-se ]-Xn-s\m-∂p ]-©mb-Øp-I-fn-em-Wv C-Ø-cw tI{μ-߃ {]-h¿-Ø-\ am-cw-`n°m≥ A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv. B-Zn-®-\-√q¿, A-©¬, sh-´n°-h-e, Xr-t°m-hn¬-h-´w, Ip≠-d, C-f-º-f-fq¿, ]≥-a-\, ]-\bw, C-S-ap-f-bv-°¬, D-Ω-∂q¿, Hm-®n-d F-∂n-h-bm-Wv ]-©m-bØp-I-ƒ. Xp-S-° {]-h¿-Ø-\-߃-°v c-≠v e-£w cq-] ho-Xw k¿°m¿ B-\p-Iq-eyw \¬-Ipw. _-Uv-kv do-lm-_n-en-t‰-j≥ sk‚-dp-Iƒ B-cw-`n-°m≥ B{K-ln-°p-∂ ]-©m-b-Øp-Iƒ Un-kw-_¿ 26 \-Iw Ip-Spw-_{io Pn-√m an-j-\n¬ A-t]-£ \¬-I-Ww.

F-\yq-a-td-äÀ \n-b-a-\-¯n-\v A-t]-£n-¡mw

sIm-√w: Pn-√-bn¬ tlm¿-´nIƒ-®¿ km-ºnƒ k¿-sh hn-hc ti-J-c-W-Øn-\m-bn Xm¬°m-en-Im-Sn-ÿm-\-Øn¬ 400 cq-] Zn-h-k th-X-\-Øn¬ F\yq-a-td-‰¿-am-sc Xn-c-s™-Sp°p-∂-Xn-te-°m-bn A-t]-£ £-Wn-®p. C-°-tWm-an-Ivkv/Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv/am-Ø-am-‰n-Ivkv/sIm-ta-gv-kv hn-Øv Ãm-‰nÃn-Iv-kv F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ _n-cp-Z-ap-f-f-h¿-°v A-t]-£n°mw. hn-hn-c ti-J-c-W-Øn¬ ap≥-]-cn-N-b-ap-f-f-h¿-°v ap≥-KW-\. Xm¬-]-cy-ap-f-f-h¿ _tbm-tU-‰, tbm-Ky-X, ]-cn-N-b k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ (Hm-tcm ]I¿-]v k-ln-Xw) sU-]yq-´n Ub-d-Iv-S¿, Pn-√m C-°-tWm-an-Ivkv B‚ v Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv Hm-^nkv, kn-hn¬ Ã-tj≥, c-≠mw \n-e, sIm-√w ap≥-]m-sI t\-cn´v Un-kw-_¿ 31 \v cm-hn-se 10\v A-`n-ap-J-Øn-\v lm-P-cm-IWw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Pn-√m km-º-Øn-I ÿn-Xn hnh-c-°-W-°v h-Ip-∏v sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S-dp-am-bn _-‘-s∏-Smw.

ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

sIm-√w: Pn-√-bp-sS ]-cn-[n-bnep-f-f F-√m Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©p-I-fn-epw 2014-˛16 Im-e-b-f-hn-te-°v A-dn-bn-°s∏-Sp-∂ hn-hn-[ sXm-gn-ep-Iƒ°v ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xn-\m-bn Xm¬-°m-en-I ko-\n-tbm-dn-‰n en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-®p. D-tZymKm¿-Yn-Iƒ-°v A-h-cp-sS Fwtπm-bv-sa‚ v c-Pn-kv-t{S-j≥ Im¿-Upw A- ¬ k¿-´n-^n-°‰p-I-fpw k-ln-Xw 2014 P-\p-h-cn 27\v ap≥-]m-bn A-X-Xv Fw-tπmbv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ lmP-cm-bn en-Ãv ]-cn-tim-[n-°mw. sk-e-Iv-‰v en-Ãv kw-_-‘n-®v G-sX-¶n-epw ]-cm-Xn-tbm Bt£-]-tam D-f-f-h¿ P-\p-h-cn 27 \p-f-fn¬ tc-Jm-aq-ew Fw-tπmbv-sa‚ v Hm-^n-k¿-°v \¬-IWw.

hn-Zym-`ym-k ]-²-Xn: hn-h-c-§Ä A-dn-bn-¡mw

sIm-√w: ]-{¥-≠mw ]-©-h¬k-c ]-≤-Xn-bp-sS \n¿-h-lWm¿-Yw sIm-√w tIm¿-]-td-j\n-se 2013-˛14 h¿-j-sØ hnZym-`ym-k ]-≤-Xn-I-fp-sS hn-h-c߃ www.kollamcorporati on.gov.in F-∂ sh-_v ssk‰n¬ e-`y-am-Wv. hn-i-Z hn-h-c߃ {]-hr-Øn Zn-h-k-ß-fn¬ sIm-√w hn-Zym-`ym-k D-] U-b-dIv-S-dm-^o-kn¬ \n-∂pw e-`y-amWv.

ko-säm-gn-hv

sIm-√w: sF.F-®v.B¿.Un-bpsS Io-gn-ep-f-f I-cp-\m-K-∏-f-fn tam-U¬ t]m-fn-sS-Iv-\n-°n¬ Hcp h¿-j tIm-gv-km-b tU-‰m F≥-{Sn sS-Iv-\n-Iv-kv B‚ v Hm^n-kv Hm-t´m-ta-j≥, B-dv amkw ssZ¿-Ly-ap-f-f Un-tπm-a C≥ Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥ F-∂n-h-°v G-Xm-\pw ko-‰pIƒ H-gn-hp-≠v. F-kv.Fkv.F¬.kn, π-kv Sq F-∂n-hbm-Wv b-Ym-{I-aw \n¿-Z-±n-jv-S hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X. ]-∂m° hn-`m-K-߃-°v \n-b-am-\pkr-X-ap-f-f hn-Zym-`ym-km-\p-Iqey-Øn-\v A¿-l-X-bp-≠m-bn-cn°pw. A-t]-£m ^m-d-Øn-s‚ hn-e 50 cq-]-bm-Wv. A-t]-£Iƒ 2014 P-\p-h-cn aq-∂v-h-sc kzo-I-cn-°pw. hn-i-Z hn-h-c߃-°v 0747 2623597 ¬ _-‘s∏-Sp-I.

thiruvananthapuram/klm EAST

sIm-√w dq-d¬ t]m-en-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-f-Øq-∏p-g-bn¬ kw-L-Sn-∏n® {Sm-^n-Iv t_m-[-h¬-°-c-W ss_-°v -dm-en

Xp-SÀ hn-Zym-`ym-k I-tem-Â-k-hw sh-«n-¡-h-e-¡pw A-©-en-\pw Hm-h-tdmÄ In-co-Sw sIm-√w: B-dm-a-Xv Pn-√m Xp-S¿hn-Zym-`ym-k I-tem-¬-k-hØn¬ 35 t]m-bn-t‚m-sS sh-´n°-h-e tªm-°v H-∂mw ÿm-\hpw 27 t]m-bn-t‚m-sS A-©-¬ tªm-°v c-≠mw ÿm-\-hpw t\Sn. a-ø-\m-Sv \-S-∂ I-tem-¬-kh-Øn¬ ]-Ø-\m-]p-cw Xp-eyXm ]Tn-Xm-°ƒ \m-ev, G-gv Xpey-Xm ]Tn-Xm-°ƒ, t{]-c-Iv-am¿ F-∂n-h-cp-sS I-em-a-¬-k-c-ßfn-em-Wv Cu hn-P-bw t\-Sn-b-Xv. c-≠v Zn-h-kw \o-≠p-\n-∂ Item-¬-k-h-Øn¬ 570 I-em-Im-

c≥-am-cm-Wv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. sh-´n-°-h-e tªm-°n-se 72 h-b- p-f-f A-∏p-°p-´≥-]n-f-fbm-Wv I-tem-¬-k-h-Øn-s‚ Xmc-am-bn \n-d-™p-\n-∂-Xv. ]TnXm-°ƒ-°p-f-f e-fn-X-Km-\w, {]kw-Kw, I-Y-]-d-b¬, ]-Zy-]m-cmb-Ww, \m-S≥-]m-´v F-∂n-hbn¬ k-Ωm-\-߃ hm-cn-°q-´n. hn-I-emw-K-\m-b A-∏p-°p-´≥]n-f-f X-s‚ ssh-I-ey-sØ a-dnI-S-°p-∂ {]-I-S-\-am-Wv Im-gv-Nsh-®-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v B¿ jo-em-Ip-am-cn-bp-

sS A-[y-£-X-bn¬ Pn-√m ]©m-b-Øv Aw-Kw sP jm-ln-Z k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v se-bvkn-tPm¿-Pv, ap≥ {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v Un _m-e-N{μ≥ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥-am-cm-b F-kv cm-Po-hv, _n F-kv Ip-am-cn, Fw t_-_n, hn F-kv jo-_, a-ø-\m-Sv kp-\n¬, Fw \m-k¿, B¿ F-kv A_n≥, s{]m-^. kn ]n F-kv _m\¿-Pn, tUm. ap-Ip-μ≥, hn-P-bIp-am-cn k-∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p.

_m-¦v A-¡u-−v hn-h-c-§Ä \Â-I-Ww sIm-√w: tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n Aw-K-ß-fm-b sXmgn-em-fn-Iƒ-°v 2014 P-\p-h-cn H∂p ap-X¬ A-h-cp-sS _m-¶v A°u-≠v h-gn am-{X-ta B-\p-Iqey-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-I-bpf-fp F-∂v k¿-°m¿ \n¿-tZ-iØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ _‘-s∏-´ sXm-gn-em-fn-Iƒ A-£b tI-{μ-ß-fn¬ F-Øn _m-¶v A-°u-≠v hn-h-c-߃ c-Pn-ÿ sN-ø-W-sa-∂v Pn-√m F-Iv-knIyq-´o-hv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

13 A-£-b-tI-{µ-§Ä kÀ-¡mÀ Øn-c-s¸-Sp-¯n Ip-f-Øq-∏p-g: A-©p h¿-j-ambn Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ 13 A-£b tI-{μ-ß-sf ÿ-n-c-s∏-Sp-Øn k¿-°m¿ D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn®p. kw-c-w-`-I¿ sIm-√w Pn-√m-]©m-b-Øw-Kw F-kv C k-Rv-Pbv-Jm-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-Jya-{¥n-°pw hn-h-c km-t¶-Xn-I-hIp-∏p-a-{¥n-°pw A-£-b-U-b-dŒ¿-°pw ]-cm-Xn-\¬-In-bn-cp∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ A-£-b U-b-d-Œv-¿ k¿°m-cn-\v I-Øp-\¬-Ip-I-bpw I-

gn-™ H-cp h¿-j-tØm-fw \o≠ \-S-]-Sn-{I-a-߃-°v ti-jw hn-hn-[ am-\-Z-fi-ß-fp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ 13 Xm-¬-Im-en-I sk‚-dp-I-sf ÿn-c-s∏-Sp-Øn DØ-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-I-bp-ambn-cp-∂p. A-©p h¿-j-am-bn Cu sk‚-dp-Iƒ {]-h¿-Øn-®n-cps∂-¶n-epw a-‰v A-£-b-sk‚-dpIƒ-°v \¬-In-bn-cp-∂ ]-e A\p-Iq-ey-ß-fpw Cu sk‚-dpIƒ-°v e-`n-®n-cp-∂n-√. Pn-√bn¬ 22 Xm-¬-Im-en-I sk‚-dpIƒ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-Xn¬ 13

sk‚-dp-I-sf-bm-Wv C-Ø-cØn¬ ÿn-c-s∏-Sp-Øn k¿°m¿ D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn-®-n´p-≈-Xv. Cu hy-‡n-I-fp-sS t]cn¬ a-‰p sk‚-dp-Iƒ \n-e-hn-en√m-Ø-h-cpw, A-£-b \n¿-t±-in® a-‰v tbm-Ky-X-I-fp ≈-h¿°pw am-{X-am-Wv sk‚-dp-Iƒ ÿn-c-s∏-Sp-Øn \¬-In-b-Xv. Hm-®n-d tªm-t°m-^n-kv P-Mvj≥ F¬ {]-k-∂-Ip-am-cn, ssa\m-K-∏-≈n ]p-Ø≥-N-¥ te-Jm D-Æn-Øm≥, iq-c-\m-Sv ku-Øv ]-Øm-cw B¿ hm-kp-tZ-h≥ \mb¿, Ip-f-°-S ]q-h-Øq¿ cm-P-

tk-\≥ ]n-≈, F-gp-tIm¨ Noc-¶m-hv _n-Pp F-{_-lmw, ]-∑\ C-S-∏-≈n-t°m-´ F-kv {io-Ipam¿, im-kv-Xmw-tIm-´ `-c-Wn°m-hv H cm-tP-jv, G-cq¿ Su¨ kp-a-ø A-j-d-^v, B-cy-¶m-hv Igp-Xp-cp-´n P-Mv-j≥ k-t\m-Pv Ipam¿, ]q-b-∏-≈n F¬-kn tP-°_v, N-S-b-aw-K-ew t]m-tc-Sw k\o¿, sIm-√w tIm¿-]-td-j≥ en\n Zn-eo-]v, Xr-°-cp-h Im-™shfn ku-aym-\m-Yv F-∂n-h¿ \S-Øn-h-∂ A-£-b tI-{μ-ß-fmWv k¿-°m¿ ÿn-c-s∏-Sp-Øn-bXv.

Ip-f-Øq-∏p-g: sIm-√w dq-d¬ t]m-en-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-f-Øq-∏p-g-bn¬ {Sm-^n-Iv t_m-[-h¬-°-c-W ss_-°pdm-en kw-L-Sn-∏n-®p. kp-J-bm{X kp-c-£n-X-bm-{X- F-∂ ap{Z-hm-Iy-ap-b¿-Øn-bm-Wv dm-en. Xn-¶ƒ-I-cn °-Øp- \n-∂m-cw-`n® dm-en-bn¬- bq-\n-t^m-a-Wn™m-Wv t]m-en-kp-Im¿ ]-s¶Sp-Ø-Xv. Ip-f-Øq-∏p-g ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-`n-em-jv-Ip-am¿ dm-en ^v-fm-Kv-Hm-^v sN-bv-Xp. ASp-Ø 15 h-sc Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ {Sm-^n-Iv t_m-[ h-¬-°-c-W ]-c-n-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-°p-sa-∂v t]m-en-kv Adn-bn-®p.

sIm-´m-c-°-c: a-W¬ am-^n-b _-‘-Øn‚ t]-cn¬ \-S-]-Sn t\-cn-´ In-g-t° I-√-S tÃ-j-\nse aq-∂p-t]-sc kw-c-£n-°m≥ `-c-W-I-£n-bn¬-s∏-´-h¿ ap-tJ\ t]m-en-kn‚ D-∂-X-ß-fn¬ k-Ω¿-±w B-cw-`n-®p. C-h-cp-sS am-^n-b _-‘sØ-∏-‰n c-l-kym-t\z-j-W hn`m-K-Øn‚ dn-t]m¿-´-\p-k-cn-®mWv dq-d¬ F-kv.]n. \-S-]-Sn ssIs°m-≠-Xv. \-S-]-Sn {]-Jym-]n-® Zn-h-kw X-s∂ Cu D-tZym-Kÿ¿ F-kv.]n-s°-Xn-sc ]-cky-am-bn cw-K-Øv h-∂n-cp-∂p. C-Xn-\v A-tkm-kn-tb-j‚ ]n¥p-W-bp-ap-s≠-∂m-W-dn-bp-∂Xv. dq-d¬ Pn-√-bn-se c-≠v tÃj-\p-I-fn-se a-Æv,a-W¬ am-^nb _-‘w t]m-en-kn‚ X-e-∏-

Øp-≠m-°p-∂ hn-hm-Z-߃-°v hn-cm-a-an-√m-sX Xp-S-cp-I-bm-Wv. C-h-sc \n-b-{¥n-°m≥ {i-an-°p∂-h¿-°m-I-s´ ÿm-\w \-„s∏-Sp-∂ A-h-ÿ-bp-am-Wp-≠mIp-∂-Xv. Cu c-≠v tÃ-j-\p-I-fn-se t]m-en-kp-Im-sc A-h-K-Wn-®v F-kv.]n. a-W¬ ]-cn-tim-[-\°m-bn {]-tXy-I Sow cq-]o-I-cn®-Xv C-h-sc sX-s√m-∂p-a-√ sNm-Sn-∏n-®n-´p-≈-Xv. i-‡-am-b a-W¬ ]-cn-tim[-\ \-S-Ø-W-sa-∂ \n¿-t±-iw Cu c-≠v kv-t‰-j-\pw A-h-KWn-°p-∂-Xm-bn ap-ºpw ]-cm-Xn D-b¿-∂n-´p-≠v. Cu hn-hm-Z-ßfn¬ a-‰p-≈-h-cp-sS ]n-¥p-W \„-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-X-tXm-sSbm-Wv ap-ºv C-hn-sS C-cp-∂ Fkv.]n-°pw ÿ-ew-am-td-≠n h-

k-Xy³-_m-¦v X-«n-¸v: H-¶mw {]-Xn Io-g-S-§n sIm-√w: k-Xy≥-_mk-Xym-\-μ-s‚ ¶v X-´n-∏v tI-kn-se Hÿm-]-\-ß-fm-b k∂mw {]-Xn t]m-enXy≥ _m-t¶-gv-kv, kkn¬ Io-g-S-ßn. D-fnZv-K-a-b Nn-´n ^-≠v Fb-t°m-hn¬ A-\-[n∂o ÿm-]-\-߃ sdIr-X-am-bn {]-h¿-Ønbv-Uv sN-bv-X-Xn-s\®p-h-∂n-cp-∂ kØp-S¿-∂m-Wv- -bmƒ DXy≥ _m-t¶-gv-kv, kfn-hn¬ t]m-b-Xv. Zv-K-a-b Nn-´n ^-≠v FtNm-Zyw sN-bv-X-Xn¬ ∂ ÿm-]-\-Øn-s‚ F-d-Wm-Ip-fw, Xram-t\-Pn-Mv U-b-d-Iv-S- kXym-\μ≥ »q¿, Kp-cp-hm-bq¿, Bdpw tI-kn-se H-∂mw {]-Xn-bp- e-∏p-g F-∂o ÿ-e-ß-fn¬ amam-b sIm-√w B-{im-aw tN-cn- dn am-dn H-fn-hn¬ I-gn-bp-I-bm-bnbn¬ ssa-{Xn \-K¿ 75˛¬ A-`n- cp-∂p-sb-∂v t]m-en-kn-t\m-Sv ]tj-Iv lu-kn¬ k-Xym-\- d-™p. t]m-en-kv ep-°v Hu-´v μ≥(62)B-Wv t]m-en-kn¬ Io- t\m-´o-kv ]p-d-s∏-Sp-hn-®-Xng-S-ßn-b-Xv. \m¬ B-fp-Iƒ Xn-cn-®-dn-bm≥ C-∂-se cm-{Xn-bn-em-Wv {]- km-[y-X-bp-≈-Xn-\m-em-Wv KXn {]-tXy-I A-t\z-j-W- w-L- Xy-¥-c-an-√m-sX k-Xym-\-μ≥ Ø-e-h≥ sIm-´m-c-°-c Un- t]m-en-kn¬ Io-g-S-ßn-b-Xv. Cssh.-F-kv.-]n. _n cm-[m-Ir-jv- bm-sf Iq-Sp-X¬ sX-fn-sh-Sp-∏nW-]n-≈-bp-sS-bpw sIm-√w Cu- \m-bn D-fn-b-t°m-hn-ep-≈ hoÃv F-kv.sF. Pn tKm-]-Ip-am-dn- ´n¬ sIm-≠p-t]m-bn Xp-S¿ ]-cns‚-bpw ap-ºm-sI lm-P-cm-b-Xv. tim-[-\ \-S-Øn-.

∂-Xv. am-^n-b-s°-Xn-tc i-‡am-b \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn‚ t]-cn¬ \n-e-hn-se F-kv.]ns°-Xn-sc-bpw t]m-en-kn-\p≈n¬ ]-S-sbm-cp-°w Xp-S-ßnsb-∂m-Wv Im-cy-߃ kq-Nn-∏n°p-∂-Xv. D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-sc-bp≈ \-S-]-Sn F.Un.Pn.]n. a-c-hn∏n-®v I-gn-™-tXm-sS dq-d¬ Pn√-bn-se t]m-en-kn¬ tN-cn-Xn-cnhv cq-£-am-bn Xp-S-ßn. A-tX k-a-bw In-g-t° I-√S kv-t‰-j-\n¬ \n-∂pw \-S-]-Sn t\-cn-´ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿\-√-h-cm-sW-∂v F-kv.sF. t]m-en-kn-\v \¬-In-b dn-t∏m¿´n¬ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ a-W¬-am-^n-b-s°Xn-tc i-‡-am-b \-S-]-Sn kzo-Icn-®n-´p-≈ F-kv.sF. C-Ø-c-

Øn¬ H-cp dn-t]m¿-´v \¬-In-bXn-s‚ Im-c-Ww hy-‡-a-√.

{]-am-W ]-cn-tim-[-\ 27\v sIm-√w: tÃv tdm-Uv {Sm≥-kvt]m¿-´v tIm¿-]-td-j-\n-se tÃm¿ C-jyq-h¿ t{K-Uv c≠v Xkv-Xn-I-bv-°v (Im-‰-K-dn \-º¿˛222/2009) 2013 \-hw-º¿ 16¬ {]-kn-≤o-I-cn-® km-[y-Xm ]-´nI-bn¬ Dƒ-s∏-´-h-cn¬ \n-›n-X {]-am-W ]-cn-tim-[-\-bv-°v lmP-cm-Im-Ø D-tZym-Km¿-Yn-I-fpsS A- ¬ {]-am-W ]-cn-tim-[\ 27, 28 Xn-ø-Xn-I-fn¬ ]n.Fkv.kn. sIm-√w ta-J-em Hm-^nkn¬ cm-hn-se H≥-]-Xv a-Wn apX¬ \-S-Øpw.

sIm-√w: Pn-√m s\-lv-dp bp-htI-{μ P-\p-h-cn \m-en-\v bp-h-P\-ß-fpw tdm-Uv kp-c-£-bpw F∂ hn-j-b-Øn¬ G-I-Zn-\ ]-cnin-e-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n°pw. kw-ÿm-\ {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cm-Pv-kn-Mv ]cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]s¶-Sp-°p-∂-Xn-\v ap≥-Iq-´n t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. k¿-´n-^n-°‰vv, ]T-t\m-]-I-c-W-߃, `-£Ww F-∂n-h \¬-Ipw. sIm-√w Zn Nm-]v-‰¿ F-Uyq-t°-jW¬ sk‚-dn-s‚ k-l-I-c-WtØm-sS-bm-Wv ]-cn-io-e-\ ]-cn]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Xm

¬-∏-cy-ap-f-f-h¿ Un-kw-_¿ 28\v ap≥-]v 2747903 F-∂ \-º-cn¬ cPn-ÿ sN-ø-Ww. Iq-Sp-X¬ hnh-cw sIm-√w A-Ω≥-\-S-bn-ep-ff s\-lv-dp-bp-h tI-{μ Hm-^nkn¬ e-`n-°pw.

B-cy-¦m-hv Xr-¡-eym-Ww C-¶v ]p-\-eq¿: {]-kn-≤-am-b B-cy¶m-hv Xr-°-eym-Ww C-∂v sshIo-´v F-gn-\v \-S-°pw. Xr-°-eymW N-S-ßv Z¿-in-°m-\m-bn X-an-gv\m-´n¬ \n-∂pw tI-c-f-Øn¬ \n∂p-am-bn \q-dp-I-W-°n-\v `-‡P-\-߃ C-∂v C-hn-sS-b-Øpw.

sIm-√w: a-‰p-f-f-h¿-°m-bn I-eh-d-bn-√m-sX I-cp-W sNm-cn-bp∂ Xym-K-Øn-s‚ k-tμ-i-am-Wv {In-kv-a-kv \¬-Ip-∂-sX-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ _n tam-l-\≥. Ie-Iv-S-td-‰n¬ kw-L-Sn-∏n-® {Inkv-a-kv B-tLm-j ]-cn-]m-Sn DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. lp-kq¿ in-c-kv-X-Zm¿ _n DÆn-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X hln-®p. sU-]yq-´n I-e-Iv-S¿-am-cmb B¿ ss_-Pp, h¿-Ko-kv ]-Wn°¿, F-^v H sI tkm-a-\m-Y≥, sIm√w I-e-Iv-S-td-‰n¬ kw-L-Sn-∏n-® {In-kv-a-kv B-tLm-j Ãm-^v Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn ]-cn-]m-Sn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w tI-°v ap-dn-®v I-e-Œ¿ Fw tXm-a-kv-Ip-´n kw-km-cn-®p. _n tam-l-\≥ \n¿-h-ln-°p∂p

t\m-¡p-Iq-en Xn-cn-sI hm-§n\Â-In sIm-√w: sIm-´n-bw ]p-√n-®n-d tdm-kv `-h-\n¬ tPm-Pn-tPm-k^v X-s‚ Xm-ak - Ø - n-\m-bn \n¿an-°p-∂ ]p-Xn-b ho-Sn-s‚ \n¿am-W km-[\ - ß - ƒ C-d° - n-bX - n\v Np-a-´p-sXm-gn-em-fn-Iƒ t\m°p-Iq-en hm-ßn F-∂ ]-cm-Xnsb Xp-S¿-∂v Pn-√m te-_¿ Hm^n-k¿ (F≥-t^m-gvk - vs - a‚ v) CS-s]-´v t\m-°p-Iq-en-bm-bn hmßn-b 500 cq-] Xn-cn-sI hm-ßn \¬-In.

a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³ kn-än-Mv sIm-√w: tI-c-f a-\p-jym-h-Imi I-Ωo-j≥ Aw-Kw \-S-cm-P≥ P-\p-hc - n 10, 27 Xn-øn-If - n¬ sIm√w K-Ãv lu-kn¬ kn-‰n-Mv \-SØpw.

Po-h-\-°m-cp-sS s]-cp-am‰w, _- n-s‚ th-K-X Xp-S-ßn 12 tesd am-\-Z-fi-߃ ap≥-\n¿-Ønbm-bn-cp-∂p k¿th. kv-Iqƒ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ tN¿-∂ tbmK-Øn¬ I-S-bv-°¬ kn.sF. hn c-Pn-Ip-am¿ D-]lm-c hn-Xc-Ww \-SØn. ]n.Sn.F. {]-knU‚ v hn kp-_-em¬ A-[y-£-X hln®p. I-S-bv -°¬ Fkv.sF. F≥ kp-\o-jv, kn.]n.H. P-lmwKo¿, F≥.F-kv.Fkv. t{]m{Kmw Hm-^nk¿ A-cp¨ kw-kmbm-{Xm-an{Xw ]p-c-kv-Im-cw I-S-bv-°¬ kn.sF. hn c-Pn-Ip-am¿ hn-Xc-Ww sN-øp∂p cn®p.

a-W am-^n-b _-Ôw: D-tZym-K-Ø-sc kw-c-£n-¡m³ k-½À-±w

tdm-Uv kp-c-£m þ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn E-jn-cm-Pv-kn-Mv D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw

Xym-K-am-Wv {In-kv-a-kv k-tµ-iw: I-e-Iv-SÀ

bm-{Xm-an{Xw ]p-c-kv-Im-cw BÀ.sI.hn¡vv I-S-bv°¬: I-S-bv-°¬ K-h: hn.F-®v.F-kv.Fkv, F≥.Fkv.F-kv.kvIow bq-\n-‰v bm-{Xman{Xw ]p-c-kv-Im-cw B¿.sI. hn _-kn\v. ta-J-e-bn¬ an-I-® \n-ebn¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _kpI-sf I-s≠-Øp-∂-Xn-\m-bn F≥.F-kv.Fkv. hm-f-≠n-b¿am¿ \-SØn-b \-SØn-b k¿-thbn-em-Wv a-S-Ød˛s]m-gn-°-c dq´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ B¿.sI.hn. _-kv ]p-c-kv-Im-cØn-\v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´Xv.

3

a-W sd-bv-Uv: 12 tI-kp-IÄ c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xp sIm-´m-c-°-c: Xn-¶-fm-gv-N \-S∂ a-W¬ sd-bv-Un¬ h-≈-hpw a-W-epw ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xn-\v tij-hpw a-W¬ am-^n-b-°v H-∂pw kw-`-hn-®n-´n-s√-∂m-Wv C-∂se-bpw \-S-∂ Xp-S¿ ]-cn-tim-[\-Iƒ kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. {]tXy-I A-t\z-j-W kw-Lw 12 tI-kp-I-fm-Wv C-∂-se c-Pnÿ sN-bv-X-Xv. I-S-hp-I-fn-epw B-dn-s‚ Xo-c-{]-tZ-i-ß-fn-epam-bn hm-cn kq-£n-®n-cp-∂ a-Wep-I-fpw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØn-´p-≠v. C-Xn-\n-sS ]q-b-∏≈n F-kv.sF. a-‰v c-≠v D-tZymK-ÿ-tc-bpw Iq-Sn Dƒ-s∏-SpØn kw-L-sØ hn-]p-eo-I-cn®p. H-cp-am-k-am-Wv C-h-cp-sS Imem-h-[n.

Npcp¡¯nÂ

B-Nm-c-s]m-en-a-bn c-tYmÂ-k-hw A-c-t§-dn

]p-\-eq¿: A-®≥-tIm-hn¬ t£-t{Xm¬-k-h-Øn-s‚ H-º-Xmw Zn-h-k-am-b C-∂-se c-tYm¬-k-hw A-c-tß-dn. cm-hn-se 11 HmsS Im-\-\ hn-`-h-ß-fm¬ A-ew-Ir-X-am-b c-Yw 18mw ]-Sn-°v Xm-sg F-Øn-®p. Xp-S¿-∂v 11.30\v t£-{X-ta¬-im-¥n c-Xo-jvIp-am¿ tZ-h-s‚ X-¶-hmƒ k-_v {Kq-∏v Hm-^n-k¿ Un i-¶-c-aWn-sb G¬-∏n-®-tXm-sS c-tYm¬-k-h-Øn-\v Xp-S-°-am-bn. X-an-gv ku-cm-„v {_m-“-W≥ a-Wn-I-WT ap-Ø-ø hn-{Klw c-Y-Øn¬ ÿm-]n-®-tXm-sS i-c-W-a-{¥w D-®-ÿm-bn-embn. Xp-S¿-∂v A-∂-s°m-Sn, I-dp-∏≥ Xp-≈¬, hm-Zy-ta-fw, C\-ß-fp-sS A-I-º-Sn-bn-¬ c-Y-Øn-\v H-cp h-i-Øv X-t±-io-b-cmb `-‡-cpw a-dp-`m-K-Øv ku-cm-„v {_m-“-W-cpw ]n-Sn-®p. XpS¿-∂v X-t±-io-b-cm-b `-‡-¿ c-Yw ]-Sn-™m-td-°v h-en-®p \o°n-b-tXm-sS [¿-Ω im-kv-Xm-hv a-e-bm-f-°-c-bv-°p kz-¥-ambn. D¬-k-h N-S-ßp-Iƒ-°v ]-¥-fw cm-P {]-Xn-\n-[n A-\n-gw Xn-cp-\mƒ cm-P-cm-P h¿-Ω, A-kn. tZ-h-kzw I-Ωo-j-W¿ a[p, k-_v {Kq-∏v C≥-Nm¿-Pv Un i-¶-c-a-Wn, ta¬-im-¥n-am-cmb F≥ {]-km-Zv, c-Xo-jv-Ip-am¿, ]n {]-Zo-]v t\-Xr-Xzw \¬-In. Xp-S¿-∂v A-Ω≥-Im-hn¬ I-dp-∏≥-Xp-≈¬ A-c-tß-dn, I-dp∏≥ ]q-Pm-cn {]-Zo-]n-\v X-{¥n {]-Xn-\n-[n {io h-¬k-i¿-Ω `kv-aw \¬-In A-\p-{K-ln-°p-I-bpw X-¶-hmƒ tZ-h-s‚ k-∂n[n-bn¬ Xn-cn-sI F-Øn-°p-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS B-Nm-c X\n-a-bn¬ c-tYm¬-k-hw k-am-]n-®p.

t£-a-s]³-j³: tcJ-IÄ k-aÀ-¸n¡Ww

Hm-bq¿: sh-fn-\-√q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ hn-hn-[ t£-a-s]≥j-\p-Iƒ e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn A-t]-£ k-a¿-∏n-®n-´p-≈-h¿ Xm-sg-]-d-bp-∂ ÿ-e-ß-fn¬ \m-sf cm-hn-se 10 ap-X¬ H-cp-aWn-h-sc F-Ø-Ww. H-∂v, c-≠v hm¿-Up-I-fn-ep-≈-h¿ A-ºew-Ip-∂v kv-Iq-fn-epw aq-∂v, 16 hm¿-Un-ep-≈-h¿ c-≠p -ap-X¬ A-©p-h-sc d-Wq¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv a-Zv-d-k-bn-epw F-Ø-Ww. \m-ev, A-©v, F-´v, H-º-Xv hm¿-Up-I-fn-ep-≈-h¿ sN-dn-b-sh-fn\-√q¿ K-h.F¬.]n. kv-Iq-fn-epw 27\v cm-hn-se 10 ap-X¬ H-∂ph-sc-bpw B-dv, G-gv hm¿-Up-I-fn-ep-≈-h¿ D-®-bv-°v c-≠p-apX¬ A-©p-h-sc 504 ssI-Ø-dn-bn-epw, 28\v D-®-bv-°v c-≠p-apX¬ A-©p-h-sc 10, 11, 12 hm¿-Up-I-fn-ep-≈-h¿ ]-©m-b-Øv H-^n-kn-epw, D-®-bv-°v c-≠p-ap-X¬ A-©p-h-sc 15, 17 hm¿-UpI-fn-ep-≈-h¿ sh-fn-\-√q¿ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-ep-sa-Øn tcJ-Iƒ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

t\Xr-kwK-aw kw-L-Sn-¸n¨p

]p-\-eq¿: tI-{μm-hn-jvIr-X ]-≤-Xn-I-sf∏-‰n tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ P-\-߃-°n-S-bn¬ {]-Nmc-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v F.sF.kn.kn. sk-{I´-dn Zo]-Iv _m-_dn-b A-`n-{]m-bs∏´p. tIm¨-{K-kv tªm-°v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-∂n-t°m-Sv Fw.F-kv.Fw. Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n® t\-Xr-kwK-aw D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. sXm-gn-epd-∏v ]-≤-Xn-bp-sS {]-tbmP-\w G-‰hpw Iq-Sp-X¬ e`n-® kw-ÿm-\-am-Wv tIc-fw. A-Xp ]-c-amh-[n ap-X-se-Sp-Øv _q-Øv X-e-Øn¬ i-‡am-b {]-h¿Ø-\w \-S-Øm≥ tIm¨{K-kv {]-h¿-Ø-I¿-°v I-gn-b-W-sa-∂pw F.sF.kn.kn. sk{I´-dn ]d™p. {]m-tZ-in-I X-e-Øn-ep≈ tIm¨-{K-kv ]m¿´n-bp-sS {]-h-¿-Ø-\-ß-sf-∏-‰n t\-Xm-°-fp-am-bn .sF.kn.kn. sk-{I-´-dn kw-km-cn-®p. k-®m¿ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n-s\ kw-_‘n®pw N¿-®-Iƒ \-S-Øn. ]-Ø-\m-]pcw, X-e-hq¿, A©¬, tªm-°v I-Ωn-‰n-bn¬ \n-∂p-≈ {]-Xn-\n-[n-I-fm-Wv t\-Xr-kwK-a-Øn¬ ]-s¶-Sp-ØXv. Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v {]-Xm-]-h¿Ω X-ºm≥ A-[y-£-X h-ln®p. tIm¨-{K-kv t\-Xm-°fm-b ]fl-Pm thWp-tKm-]m¬, _n Sn _¬-dmw, `m-c-Xo-]p-cw iin, Pn c-Xn-Ip-am¿, F≥ P-b-N-{μ≥, AUz. sI-´n-S-Øn¬ kpsse-am≥, AUz. A-©¬ tkma≥, Fw tj-Iv ]-co-Xv, _m_p-am-Xyq, sP jm-P-lm≥, C-S-a¨ C-kv-am-bn¬, Ip-∂nt°m-Sv jm-P-lm≥, _n jm-P-lm≥ ]-s¶-SpØp.


{]mtZ-inIw tdm-Uv kp-c-£m ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn E-jn-cm-Pv-kn-Mv D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw

25 Unkw_¿ 2013 _p[≥

thiruvananthapuram/klm WEST

]cn-]mSn ]-Sn-™m-sd sIm√w

]q-h≥]p-g {io-tZ-ho t£{Xw: D¬-khw˛ cm-hnse 6.00 ]-Sn-™m-sd sIm√w B-em´v-Im-hv {io-[¿-a-im-kv-Xm t£-{Xw: D¬-khw˛ cm-hnse 5.30 i-‡n-Ip-f-ß-c {io-[¿-a-imkv-Xm t£-{Xw: a-fi-e atlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.30 ap-f-¶m-S-Iw {io-tZ-ho-t£{Xw: a-fi-e a-tlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.00 a-cp-Ø-Sn {io tZ-ho-t£{Xw: a-fi-e-a-tlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.30 sIm-´m-c-°p-fw {io a-lm-KW-]-Xn t£-{Xw-: a-fi-e atlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.15

Adnbn-¸pIÄ

_-Uv-kv do-lm-_n-en-tä-j³ skâ-dp-IÄ B-cw-`n-¡p-¶p sIm-√w: am-\-kn-I sh-√p-hn-fnIƒ t\-cn-Sp-∂-h-sc I-s≠-ØpI-bpw A-h¿-°v ]-I¬ A-`-b ÿm-\-am-Ip-I-bpw sN-øp-∂ _-Uv-kv do-lm-_n-en-t‰-j-≥ sk‚-dp-Iƒ Pn-√m ]-©m-bØp-I-fn¬ Ip-Spw-_-{io Xp-Sßp-∂p. sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\-hpw {]m-tbm-Kn-I hn-Zym-`ym-k-hpw ]-cn-N-c-W-hp-am-Wv C-Ø-cw sk‚-dp-Iƒ h-gn \¬-Ip-∂-Xv. Pn-√-bn-se ]-Xn-s\m-∂p ]-©mb-Øp-I-fn-em-Wv C-Ø-cw tI{μ-߃ {]-h¿-Ø-\ am-cw-`n°m≥ A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv. B-Zn-®-\-√q¿, A-©¬, sh-´n°-h-e, Xr-t°m-hn¬-h-´w, Ip≠-d, C-f-º-f-fq¿, ]≥-a-\, ]-\bw, C-S-ap-f-bv-°¬, D-Ω-∂q¿, Hm-®n-d F-∂n-h-bm-Wv ]-©m-bØp-I-ƒ. Xp-S-° {]-h¿-Ø-\-߃-°v c-≠v e-£w cq-] ho-Xw k¿°m¿ B-\p-Iq-eyw \¬-Ipw. _-Uv-kv do-lm-_n-en-t‰-j≥ sk‚-dp-Iƒ B-cw-`n-°m≥ B{K-ln-°p-∂ ]-©m-b-Øp-Iƒ Un-kw-_¿ 26 \-Iw Ip-Spw-_{io Pn-√m an-j-\n¬ A-t]-£ \¬-I-Ww.

F-\yq-a-td-äÀ \n-b-a-\-¯n-\v A-t]-£n-¡mw

sIm-√w: Pn-√m s\-lv-dp bp-htI-{μ P-\p-h-cn \m-en-\v bp-h-P\-ß-fpw tdm-Uv kp-c-£-bpw F∂ hn-j-b-Øn¬ G-I-Zn-\ ]-cnin-e-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n°pw. kw-ÿm-\ {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cm-Pv-kn-Mv ]-

sIm√w I-e-Iv-S-td-‰n¬ kw-L-Sn-∏n-® {In-kv-a-kv B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w tI-°v ap-dn-®v I-e-Œ¿ _n tam-l-\≥ \n¿-h-ln-°p∂p

Xym-K-am-Wv {In-kv-a-kv k-tµ-iw: Pn-Ãm I-e-Iv-SÀ sIm-√w: a-‰p-f-f-h¿-°m-bn I-eh-d-bn-√m-sX I-cp-W sNm-cn-bp∂ Xym-K-Øn-s‚ k-tμ-i-am-Wv {In-kv-a-kv \¬-Ip-∂-sX-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ _n tam-l-\≥. I-e-Iv-S-td-‰n¬ kw-L-Sn-∏n® {In-kv-a-kv B-tLm-j ]-cn-

]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. am-\-hn-I-Xbm-Wv a-X-߃ hn-`m-h-\w sNøp-∂-Xv. F-∂m¬ C-Xp a-\- nem-°m-Ø-h-cm-Wv a-X-kv-]¿-≤ h-f¿-Øp-∂-sX-∂pw I-e-Iv-S¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. lp-kq¿ in-c-

kv-X-Zm¿ _n D-Æn-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sU-]yq-´n I-e-Iv-S¿-am-cm-b B¿ ss_-Pp, h¿-Ko-kv ]-Wn-°¿, F-^v H sI tkm-a-\m-Y≥, Ãm-^v Iu¨kn¬ sk-{I-´-dn Fw tXm-a-kvIp-´n kw-km-cn-®p.

im-kv-Xmw-tIm-´: P-\p-h-cn 31, s^-{_p-h-cn 1, 2 Xn-ø-Xn-I-fn¬ im-kv-Xmw-tIm-´-bn¬ \-S-°p-∂ tI-c-f kmw-_-h-¿ skm-ssk-‰n 34˛mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øns‚ kzm-K-X kw-Lw Hm-^n-kv im-kv-Xmw-tIm-´-bn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw Xp-≠n¬ \ujm-Zv \n¿-h-ln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw sI cmL-h≥ A-[y-£-X h-ln-®p. P\-d¬ sk-{I-´-dn sF _m-_p Ip-∂-Øq¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn. kzm-K-X-kw-Lw P-\-d¬

hn-Zym-`ym-k ]-²-Xn: hn-h-c-§Ä A-dn-bn-¡mw

sIm-√w: ]-{¥-≠mw ]-©-h¬k-c ]-≤-Xn-bp-sS \n¿-h-lWm¿-Yw sIm-√w tIm¿-]-td-j\n-se 2013-˛14 h¿-j-sØ hnZym-`ym-k ]-≤-Xn-I-fp-sS hn-h-c߃ www.kollamcorporati on.gov.in F-∂ sh-_v ssk‰n¬ e-`y-am-Wv. hn-i-Z hn-h-c߃ {]-hr-Øn Zn-h-k-ß-fn¬ sIm-√w hn-Zym-`ym-k D-] U-b-dIv-S-dm-^o-kn¬ \n-∂pw e-`y-amWv.

ko-säm-gn-hv

sIm-√w: sF.F-®v.B¿.Un-bpsS Io-gn-ep-f-f I-cp-\m-K-∏-f-fn tam-U¬ t]m-fn-sS-Iv-\n-°n¬ Hcp h¿-j tIm-gv-km-b tU-‰m F≥-{Sn sS-Iv-\n-Iv-kv B‚ v Hm^n-kv Hm-t´m-ta-j≥, B-dv amkw ssZ¿-Ly-ap-f-f Un-tπm-a C≥ Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥ F-∂n-h-°v G-Xm-\pw ko-‰pIƒ H-gn-hp-≠v. F-kv.Fkv.F¬.kn, π-kv Sq F-∂n-hbm-Wv b-Ym-{I-aw \n¿-Z-±n-jv-S hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X. ]-∂m° hn-`m-K-߃-°v \n-b-am-\pkr-X-ap-f-f hn-Zym-`ym-km-\p-Iqey-Øn-\v A¿-l-X-bp-≠m-bn-cn°pw. A-t]-£m ^m-d-Øn-s‚ hn-e 50 cq-]-bm-Wv. A-t]-£Iƒ 2014 P-\p-h-cn aq-∂v-h-sc kzo-I-cn-°pw. hn-i-Z hn-h-c߃-°v 0747 2623597 ¬ _-‘s∏-Sp-I.

I¨-ho-\¿ ]n F≥ ]p-cp-tjmØ-a≥, B¿ _m-_p, hn-P-b-Ipam¿, i-in iq-c-\m-Sv, kp-tc-jv, iin ]p-\-eq¿, k-c-f cm-a-N-{μ≥, an-\n, sI hn-izw-`-c≥, A-Pn \-Sphn¬-ap-dn kw-km-cn-®p.

sI.F-kv.F-kv. 34˛mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bp-≈ kzm-K-X kw-Lw Hm^n-kv D-Zv-LmS\w tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw Xp-≠n¬ \u-jm-Zv \n¿-h-ln-°p-∂p

k-Xy³-_m-¦v X-«n-¸v: H-¶mw {]-Xn Io-g-S-§n sIm-√w: k-Xy≥-_m-¶v X-´n-∏v tI-kn-se H-∂mw {]-Xn t]m-enkn¬ Io-g-S-ßn. D-fn-b-t°mhn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿Øn-®p-h-∂n-cp-∂ k-Xy≥ _mt¶-gv-kv, k-Zv-K-a-b Nn-´n ^-≠v F-∂ ÿm-]-\-Øn-s‚ am-t\-PnMvv U-b-d-Iv-S-dpw tI-kn-se H∂mw {]-Xn-bp-am-b sIm-√w B{im-aw tN-cn-bn¬ ssa-{Xn \-K¿ 75˛¬ A-`n-tj-Iv lu-kn¬ kXym-\-μ≥(62)B-Wv t]m-enkn¬ Io-g-S-ßn-b-Xv. C-∂-se cm-{Xn-bn-em-Wv {]-Xn {]-tXy-I

B- e - ∏ p- g A-t\z-j-W- w-L-Ø-e-h≥ sImF - ∂ o ´m-c-°-c Un-ssh.-F-kv.-]n. _n ÿ- e - ß cm-[m-Ir-jv-W-]n-≈-bp-sS-bpw fn¬ am-dn sIm-√w Cu-Ãv F-kv.sF. Pn am-dn H-fntKm-]-Ip-am-dn-s‚-bpw ap-ºm-sI hn¬ I-gnlm-P-cm-b-Xv. bp-I-bmk-Xym-\-μ-s‚ ÿm-]-\-ßbn-cp-∂pfm-b k-Xy≥ _m-t¶-gv-kv, k-Zvsb-∂v K-a-b Nn-´n ^-≠v F-∂o ÿm-]t]m-en-kn\-߃ sd-bv-Uv sN-bv-X-Xn-s\kX ym\ μ ≥ t\m-Sv ]-dØp-S¿-∂m-Wv- -bmƒ D-fn-hn¬ ™p. t]mt]m-b-Xv. tNm-Zyw sN-bv-X-Xn¬ F-d- en-kv ep-°v Hu-´v t\m-´o-kv ]p-dWm-Ip-fw, Xr-»q¿, Kp-cp-hm-bq¿, s∏-Sp-hn-®-Xn-\m¬ B-fp-Iƒ Xn-

cn-®-dn-bm≥ km-[y-X-bp-≈-Xn\m-em-Wv K-Xy-¥-c-an-√m-sX kXym-\-μ≥ t]m-en-kn¬ Io-g-Sßn-b-Xv. C-bm-sf Iq-Sp-X¬ sX-fn-shSp-∏n-\m-bn D-fn-b-t°m-hn-ep-≈ ho-´n¬ sIm-≠p-t]m-bn Xp-S¿ ]cn-tim-[-\ \-S-Øn-. ]-cn-tim-[\-bn¬ tI-kn-\m-h-iy-am-b IqSp-X¬ tc-J-I-fpw I-s≠-Sp-Øn´p-≠v. Iq-Sm-sX Im-bw-Ip-fw t]men-kv tÃ-j-\n¬ hn-izm-k-h©-\-bv-°v k-Xym-\-μ-s\ {]-Xn-

bm-°n tI-kv c-Pn-ÿ sN-bv-Xn´p-≈-Xm-bn hn-h-cw e-`n-®n-´p-≠v. Cu tI-kn-se aq-∂mw {]-Xn-bmb k-Xym-\-μ-s‚ a-I-s\ t]men-kv t\-c-sØ A-d-Ãv sN-bv-Xncp-∂p. C-bmƒ C-t∏mƒ sIm-√w Pn√m P-bn-en¬ dn-am≥-Un-em-Wv. A-d-Ãv sN-bv-Xv k-Xym-\-μ-s\ tIm-S-Xn-bn¬-lm-P-cm-°n dn-am\v-Uv sN-bv-Xp. {]-Xn-sb tNmZyw sN-øm-\m-bn I-Ã-Un-bn¬ hm-ßp-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn®p.

e-Lp te-J-bp-sS hn-X-ctWm-Zv-Lm-S-\w Pn-√m k-l-I-cW _m-¶v {]-kn-U‚ v sI kn cmP≥ N-{μn-I Ip-™-Ω-bv-°p \¬-In \n¿-h-ln-®p. ap-\-º-Øv jn-lm-_p-±o≥ A-[y-£-X hln-®p. Fw ssa-Xo≥-Ip-™v apJy {]-`m-j-Ww \-S-Øn. kqk≥-tIm-Sn, Ip-t∂¬ cm-tP{μ≥, ]-d-ºn¬ ssa-Xo≥-Ip™v, A-Pn-Xv-Ip-am¿, Un ap-c-fn[-c≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, jw-kp- tZ-io-b D-]-t`m-‡r Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v \S∂ D-]-t`m-‡r-Zn-\m-N-c-W k-tΩ-f-\w ±o≥ X-´m-t»-cn kw-km-cn-®p. kn Zn-hm-I-c≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ A-£-b U-b-d-Œv-¿ k¿°m-cn-\v I-Øp-\¬-Ip-I-bpw Ign-™ H-cp h¿-j-tØm-fw \o≠ \-S-]-Sn-{I-a-߃-°v ti-jw hn-hn-[ am-\-Z-fi-ß-fp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ 13 Xm-¬-Im-en-I sk‚-dp-I-sf ÿn-c-s∏-Sp-Øn DØ-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-I-bp-ambn-cp-∂p. Pn-√-bn¬ 22 Xm-¬-Imen-I sk‚-dp-Iƒ {]-h¿-Øn-®n-

cp-∂-Xn¬ 13 sk‚-dp-I-sf-bmWv C-Ø-c-Øn¬ ÿn-c-s∏-SpØn k¿-°m¿ D-Ø-c-hv ]p-d-s∏Sp-hn-®-n-´p-≈-Xv. Hm-®n-d tªmt°m-^n-kv P-Mv-j≥ {]-k-∂Ip-am-cn, ssa-\m-K-∏-≈n ]pØ≥-N-¥ te-Jm D-Æn-Øm≥, iq-c-\m-Sv ku-Øv ]-Øm-cw hmkp-tZ-h≥, Ip-f-°-S ]q-h-Øq¿ cm-P-tk-\≥, F-gp-tIm¨ No-c¶m-hv _n-Pp, ]-∑-\ C-S-∏-≈n-

D-]-t`m-àm-¡-fp-sS XmÂ-¸-cyw kw-c-£n-¡-Ww: ta-bÀ

sIm-√w: D-]-t`m-‡m-°-fp-sS Xm¬-]-cyw kw-c-£n-°p-∂-Xn\m-bn i-‡-am-b \-S-]-Sn-Iƒ D≠m-I-W-sa-∂pw, D-]-t`m-‡r \n-b-a-߃ Im-cy-£-a-am-bn \-S∏m-°-W-sa-∂pw ta-b¿ {]-k-∂ G-W-Ãv A-`n-{]m-b-s∏-´p. Pn-√m-X-e -tZ-io-b D-]-t`m‡r Zn-\m-N-c-Ww D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. a¬k-c hn-P-bn-Iƒ-°v ta-b¿ kΩm-\-Zm-\w \-S-Øn. tbm-KØn¬ Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k¿ (C≥-Nm¿-Pv) Pn tam-l-\≥ A[y-£-\m-bn. kn hn A-\n¬-Ipam¿, sP Fw A-kv-ew, F≥ kZm-\-μ≥, A-Uz. Pn hn-P-b-Ipam¿, B-epw-]o-Sn-I kp-Ip-amc≥, ]p-\-eq¿ Sn Fw tXm-a-kv, F F jm-^n, Ip-‰n-bn¬ iymw kw-km-cn-®p. D-]-t`m-‡m-°fpw, D-]-t`m-‡r \n-b-a-ß-fpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ \-S-∂ skan-\m-dn¬ sIm-√w Xm-eq-°v k-

d-kn-Uâv-kv A-tkm-kn-tb-j³ {]-hÀ-¯-t\m-Zv-Lm-S-\w C-¶v I-cp-\m-K-∏-≈n: \-K-c-k-` 29mw Un-hn-j-\n¬ a-cp-Xq¿-°p-f-ßc sX-°v, tIm-gn-t°m-Sv ta-°v {]-tZ-i-ß-fn-se 120 ho-Sp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®p cq-]o-I-cn-® tdm-Uv \-K¿ d-kn-U‚ v-kv A-tkmkn-tb-j-s‚ {]-h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w C-∂p sh-≈m-∏-≈n PMv-j-\n¬ \-S-°pw. A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v tUm. sI Sn tIm-in-°p-™v A-[y-£-X h-ln-°pw. aq-∂n-\v \-S-°p-∂ ho-´p-ap-‰ ¢m-kv \-K-c-k-` t£-a-Im-cy ÿn-cw k-an-Xn A-[y£ jo-Pm \m-k¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-©n-\v tPym-Xn imkv-{X ]T-\ ¢m-kv tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ {]m-[m-\m-[ym-]n-I F¬ {io-e-X D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. C-∂v H-º-Xn-\v I-em-a¬-kc-߃, ip-Nn-Xz t_m-[w h-f¿-Øn-sb-Sp-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambp-≈ Izn-kv t{]m-{Kmw. \m-en-\v A-tkm-kn-tb-j≥ D-Zv-Lm-S\w \-K-c-k-` A-[y-£≥ Fw A-≥-km¿ \n¿-h-ln-°pw.

t°m-´ {io-Ip-am¿, im-kv-XmwtIm-´ `-c-Wn-°m-hv cm-tP-jv, Gcq¿ Su¨ kp-a-ø, B-cy-¶m-hv I-gp-Xp-cp-´n P-Mv-j≥ k-t\m-Pv, ]q-b-∏-≈n F¬-kn, N-S-b-aw-Kew t]m-tc-Sw k-\o¿, sIm-√w tIm¿-]-td-j≥ en-\n Zn-eo-]v, Xr-°-cp-h Im-™-shfn kuaym-\m-Yv F-∂n-h¿ \-S-Øn-h-∂ A-£-b tI-{μ-ß-fm-Wv k¿°m¿ ÿn-c-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

¢m-kv B-cw-`n-¨p sIm-√w: {]-Pm-]n-X {_-“-Ip-amco-kv Cu-iz-co-b hn-Zym-e-b-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tkm-^v-‰vsh-b¿ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv cm-Ptbm-Kn {_-“-Ip-am¿ _m-e Intjm¿ Fw.sS-Iv. sIm-√w i-¶¿ \-K¿ dn-{In-tb-j≥ lm-fn¬ Bcw-`n-®p. bp-h-P-\-߃-°pw hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw {]-^-j-W-epIƒ-°pw km-[m-c-W-°m¿-°pw H-cp t]m-se {]-tbm-P-\-{]-Z-amWv Cu ¢m-kp-Iƒ C-∂v sshIo-´v s]m-Xp-P-\-߃-°m-bn ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v.

sF.F-kv.Fw. bq-¯v ao-äv sIm-√w: sF.F-kv.Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C∂v ]-c-hq¿ a-kv-Pn-Zv Xu-lo-Zn¬ bq-Øv ao-‰v kw-L-Sn-∏n-°pw. 2.30\v sI A-–p¬ k-emw a-Z\n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. jm°n¿ k-em-ln B-ep-h ¢m-skSp-°pw. h-cp-∂ B-dp am-k-sØ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS cq-]-tc-J X-øm-dm-°-epw N¿-®-bpw \-S°pw. Pn-√m sk-{I-´-dn F-kv C¿-jm-Zv D-Zv-t_m-[-\w \n¿-hln-°pw.

im-kv-Xmw-tIm-´: ssa-\m-K-∏-≈n a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sI I-cp-Wm-I-c-s‚ aq-∂mw N-c-ahm¿-jn-I A-\p-kv-a-c-Ww \-S-Øn. k-tΩ-f-\w a-fi-ew {]-knU‚ v A-Uz. F-kv c-Lp-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-Uz. tXm-a-kv ssh-Zy≥, X-S-Øn¬ k-enw, k-tcm-Pm-£≥ ]n-≈, {io-Ip-am¿, cm-a-N-{μ≥-]n-≈, hn-Zym-[-c≥, tam-l-\≥-\m-b¿ kw-km-cn-®p. I-cp-\m-K-∏-≈n: tIm¨-{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ \-S-∂ sI I-cp-Wm-I-c≥ A-\p-kv-a-c-Ww Pn-√m kl-I-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v sI kn cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v Sn ]n k-eow Ip-am¿ A-[y-£-X hln-®p. sIm-√w: eo-U¿ sI I-cp-Wm-I-c-s‚ aq-∂mw N-c-a hm¿-jn-ImN-c-W-hpw ]p-jv-]m¿-®-\-bpw kw-L-Sn-∏n-®p. a-lm-flm-Km-‘n kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßv Un.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. ]n P¿-an-bm-kv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. a-lm-flm-Km-‘n kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn {]-knU‚ v k-Po-hv ]-cn-i-hn-f A-[y-£-X h-ln-®p. A-Uz. Fw Pn P-b-Ir-jv-W≥, {]-tam-Zv I-Æ≥, \n-kmw sIm-´n-bw, ¢o-‰-kv ]´-I-S-hv, sN-ß-∂q¿ {io-Ip-am¿, C-f-º-≈q¿ jm-P-lm≥, jm≥ tI-c-f-]p-cw, am-Xyq-kv sIm-√w, tPm-bn tXm-∏v, tKm-]≥ ]m-e-°¬ kw-km-cn-®p. N-h-d: eo-U¿ sI I-cp-Wm-I-c-s‚ aq-∂mw N-c-a hm¿-jn-Im-Nc-W-w \-S∂p. N-h-d a-fi-ew {]-kn-U‚ v _m-_p Pn ]-´-Øm\w A-[y-£-X h-ln-®p. A-Uz. Pn tk-Xp-\m-Y-]n-≈, A-c-hnμm-£ ]-Wn-°¿, C tPm¨, Nn-{Xm-e-bw cm-a-N-{μ≥, Fw kpio-e, cm-[m-Ir-jv-W-]n-≈, a-Wn-b≥-]n-≈, B¿ a-t\m-l-c≥, N-h-d C-Iv-_m¬, C d-jo-Zv, a-\p A-c-hn-μv, A-Uz. kp-tc-jv Ip-am¿, P-b-Ip-am-¿, A-P-b-Ip-am¿, hn P-b-N-{μ≥, P-kv-‰n≥ kw-km-cn-®p.

`-h-\\nÀ-am-W t_mÀ-Un-sâ H-ä-¯-h-W XoÀ-¸m-¡Â ]-²-Xn 31\v A-h-km-\n-¡pw sIm-√w: kw-ÿm-\ `-h-\ \n¿am-W t_m¿-Un-s‚ Ip-Sn-»n-I∏n-cn-hv Du¿-÷n-X-s∏-Sp-Øp-∂Xn-\m-bn h-ºn-® B-\p-Iq-eyß-tfm-sS \-S-∏m-°n-h-∂ H-‰Ø-h-W Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xnbp-sS Im-em-h-[n Cu am-kw 31\v A-h-km-\n-°pw. t_m¿-Uns‚ hn-hn-[ hm-bv-]m-˛-l-b¿ ]¿-

t®-kv ]-≤-Xn-I-fn-se Ip-Sn-»n-I°m-cm-b Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v Cu ]-≤-Xn {]-Im-cw ]n-g-∏-en-i ]q¿-W-am-bpw ap-S-°-∏-en-i 50% ap-X¬ 70% h-sc-bpw C-f-hp e-`n°pw. P-]v-Xn-˛-d-h-\yp dn-°-h-dn \-S-]-Sn-I-fn-en-cn-°p-∂ tI-kpI-fn-epw Cu ]-≤-Xn-bp-sS B\p-Iq-ey-߃ A-\p-h-Zn-°p-w.

Ip-Sn-»n-I-°m¿ t_m¿-Un-s‚ A-X-Xp Pn-√-bn-se Un-hn-j≥ ˛ {_m-©v Hm-^n-kp-am-bn _-‘s∏-S-Ww. Cu B-\p-Iq-eyw ]-cam-h-[n {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øn P]v-Xn/te-e \-S-]-Sn-I-fn¬ \n∂pw H-gn-hm-I-W-sa-∂v t_m¿Uv sN-b¿-am≥ A-d-bv-°¬ _me-Ir-jv-W-]n-≈ A-`y¿-Yn-®p.

IÃd-\nÀ-am-Ww \m-«p-ImÀ XS-ªp; {]tZi¯v kw-LÀjw Pn-√m-X-e -tZio-b D-]-t`m-‡r Zn-\m-N-c-Ww sIm√w ta-b¿ {]k-∂m G-W-Ãv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ssπ Hm-^n-k¿ ssh B-km-Zv {]-_-‘w A-h-X-cn-∏n-®p. A-f-hp Xq-° \n-b-a-ß-sf°p-dn-®v eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn C≥kv-s]-Iv-S¿ hn F¬ A-\n¬ Ipam¿, `-£y kp-c-£-sb kw-_-

a-W am-^n-b _-Ôw: D-tZym-K-Ø-sc kw-c-£n-¡m³ k-½À-±w sIm-´m-c-°-c: a-W¬ am-^n-b _-‘-Øn‚ t]-cn¬ \-S-]-Sn t\-cn-´ In-g-t° I-√-S tÃ-j-\nse aq-∂p-t]-sc kw-c-£n-°m≥ `-c-W-I-£n-bn¬-s∏-´-h¿ ap-tJ\ t]m-en-kn‚ D-∂-X-ß-fn¬ k-Ω¿-±w B-cw-`n-®p. C-h-cp-sS am-^n-b _-‘-sØ-∏-‰n c-lkym-t\z-j-W hn-`m-K-Øn‚ dnt]m¿-´-\p-k-cn-®m-Wv dq-d¬ Fkv.]n. \-S-]-Sn ssI-s°m-≠-Xv. \-S-]-Sn {]-Jym-]n-® Zn-h-kw Xs∂ Cu D-tZym-K-ÿ¿ F-kv.]ns°-Xn-sc ]-c-ky-am-bn cw-K-Øv h-∂n-cp-∂p. C-Xn-\v A-tkm-kn-tb-j‚ ]n-¥p-W-bp-ap-s≠-∂m-W-dn-bp∂-Xv. dq-d¬ Pn-√-bn-se c-≠v tÃ-j-\p-I-fn-se a-Æv,a-W¬ am-^n-b _-‘w t]m-en-kn‚ Xe-∏-Øp-≠m-°p-∂ hn-hm-Z-߃°v hn-cm-a-an-√m-sX Xp-S-cp-I-bmWv. C-h-sc \n-b-{¥n-°m≥ {i-an-

Npcp¡¯nÂ

sI I-cp-WmI-c³ A-\p-kv-a-c-Ww

D-]-t`m-àr Zn-\m-N-c-Ww

13 A-£-b-tI-{µ-§Ä kÀ-¡mÀ Øn-c-s¸-Sp-¯n

sIm-√w: Pn-√-bp-sS ]-cn-[n-bnep-f-f F-√m Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©p-I-fn-epw 2014-˛16 Im-e-b-f-hn-te-°v A-dn-bn-°s∏-Sp-∂ hn-hn-[ sXm-gn-ep-Iƒ°v ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xn-\m-bn Xm¬-°m-en-I ko-\n-tbm-dn-‰n en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-®p. D-tZymKm¿-Yn-Iƒ-°v A-h-cp-sS Fwtπm-bv-sa‚ v c-Pn-kv-t{S-j≥ Im¿-Upw A- ¬ k¿-´n-^n-°‰p-I-fpw k-ln-Xw 2014 P-\p-h-cn 27\v ap≥-]m-bn A-X-Xv Fw-tπmbv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ lmP-cm-bn en-Ãv ]-cn-tim-[n-°mw. sk-e-Iv-‰v en-Ãv kw-_-‘n-®v G-sX-¶n-epw ]-cm-Xn-tbm Bt£-]-tam D-f-f-h¿ P-\p-h-cn 27 \p-f-fn¬ tc-Jm-aq-ew Fw-tπmbv-sa‚ v Hm-^n-k¿-°v \¬-IWw.

e-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂Xv. Xm¬-∏-cy-ap-f-f-h¿ Un-kw_¿ 28\v ap≥-]v 2747903 F-∂ \º-cn¬ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. Iq-SpX¬ hn-h-cw sIm-√w A-Ω≥-\-Sbn-ep-f-f s\-lv-dp-bp-h tI-{μ Hm^n-kn¬ e-`n-°pw.

tI-c-fm bq\n-th-gv-kn‰n-bn¬ \n∂v tUm-Œtd-‰v t\-Snb tIm-´bw K-h-¨sa‚ v tImf-Pn-se cm{„-X-{¥ hn-`m-Kw A-kn-kv‰‚ v {]-^. Fw d-low. iq-c\m-Sv h-S-°v kz-tZ-in-bm-Wv. l-b¿-sk-°-≥-U-dn A-[ym]n-I jo-P-bm-Wv `mcy

kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

I-cp-\m-K-∏-≈n: km-aq-ln-I Nqj-W-Øn-s\-Xn-tc k-aq-lw {]Xn-I-c-W ti-jn B¿-÷n-°-WsIm-√w: Pn-√-bn¬ tlm¿-´nIƒ-®¿ km-ºnƒ k¿-sh hn-h- sa-∂pw A-Xn-\m-bn \n-e-hn-ep≈ \n-b-a-ß-sf-°p-dn-®v t_m-[c ti-J-c-W-Øn-\m-bn Xm¬hm≥-am-cm-I-W-sa-∂pw kn Zn°m-en-Im-Sn-ÿm-\-Øn¬ 400 hm-I-c≥ Fw.F¬.F. tZ-io-b cq-] Zn-h-k th-X-\-Øn¬ FD-]-t`m-‡r Zn-\-tØm-S-\p-_\yq-a-td-‰¿-am-sc Xn-c-s™-Sp°p-∂-Xn-te-°m-bn A-t]-£ ‘n-®v kw-ÿm-\ D-]-t`m-‡r £-Wn-®p. C-°-tWm-an-Ivk-an-Xn Xm-eq-°v I-Ωn-‰n kw-Lkv/Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv/am-Ø-am-‰n-Iv- Sn-∏n-® D-]-t`m-‡r Zn-\m-N-ckv/sIm-ta-gv-kv hn-Øv Ãm-‰nWw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bnÃn-Iv-kv F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ cp-∂p A-t±-lw. _n-cp-Z-ap-f-f-h¿-°v A-t]-£n°mw. hn-hn-c ti-J-c-W-Øn¬ ap≥-]-cn-N-b-ap-f-f-h¿-°v ap≥-KW-\. Xm¬-]-cy-ap-f-f-h¿ _Ip-f-Øq-∏p-g: A-©p h¿-j-amtbm-tU-‰, tbm-Ky-X, ]-cn-N-b bn Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ßk¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ (Hm-tcm ]fn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ 13 A-£I¿-]v k-ln-Xw) sU-]yq-´n Ub-d-Iv-S¿, Pn-√m C-°-tWm-an-Iv- b tI-{μ-ß-sf ÿ-n-c-s∏-Sp-Øn kv B‚ v Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv Hm-^n- k¿-°m¿ D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn®p. kw-c-w-`-I¿ sIm-√w Pn-√m-]kv, kn-hn¬ Ã-tj≥, c-≠mw \n-e, sIm-√w ap≥-]m-sI t\-cn- ©m-b-Øw-Kw F-kv C k-Rv-Pbv-Jm-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-Jy´v Un-kw-_¿ 31 \v cm-hn-se 10\v A-`n-ap-J-Øn-\v lm-P-cm-I- a-{¥n-°pw hn-h-c km-t¶-Xn-I-hIp-∏p-a-{¥n-°pw A-£-b-U-b-dWw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Œ¿-°pw ]-cm-Xn-\¬-In-bn-cpPn-√m km-º-Øn-I ÿn-Xn hnh-c-°-W-°v h-Ip-∏v sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S-dp-am-bn _-‘-s∏-Smw.

ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]s¶-Sp-°p-∂-Xn-\v ap≥-Iq-´n t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. k¿-´n-^n-°-‰v, ]T-t\m-]-I-cW-߃, `-£-Ww F-∂n-h \¬Ipw. sIm-√w Zn Nm-]v-‰¿ FUyq-t°-j-W¬ sk‚-dn-s‚ kl-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-io-

3

°p-∂-h¿-°m-I-s´ ÿm-\w \„-s∏-Sp-∂ A-h-ÿ-bp-am-Wp≠m-Ip-∂-Xv. Cu c-≠v tÃ-j-\pI-fn-se t]m-en-kp-Im-sc A-hK-Wn-®v F-kv.]n. a-W¬ ]-cntim-[-\-°m-bn {]-tXy-I Sow cq]o-I-cn-®-Xv C-h-sc sX-s√m-∂pa-√ sNm-Sn-∏n-®n-´p-≈-Xv. i-‡am-b a-W¬ ]-cn-tim-[-\ \-SØ-W-sa-∂ \n¿-t±-iw Cu c-≠v kv-t‰-j-\pw A-h-K-Wn-°p-∂Xm-bn ap-ºpw ]-cm-Xn D-b¿-∂n´p-≠v. A-tX k-a-bw In-g-t° I√-S kv-t‰-j-\n¬ \n-∂pw \-S-]Sn t\-cn-´ t]m-en-kv D-tZym-Kÿ¿- \-√-h-cm-sW-∂v Fkv.sF. t]m-en-kn-\v \¬-In-b dn-t∏m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. F∂m¬ a-W¬-am-^n-b-s°-Xn-tc i-‡-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´p≈ F-kv.sF. C-Ø-c-Øn¬ Hcp dn-t]m¿-´v \¬-In-b-Xn-s‚ Imc-Ww hy-‡-a-√.

‘n-®v A-kn. I-Ωo-j-W¿ F sI an-\n-bpw ¢m-sk-Sp-Øp. Icp-\m-K-∏-f-fn Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ A-\n¬ cm-Pv, k-ssπtIm am-t\-P¿ B¿ A-tim-I≥ kw-km-cn-®p.

im-kv-Xmw-tIm´: tIm-f-\n-°pk-ao-]-ap-≈ I√-d-\n¿-Ωm-Ww \m-´p-Im¿ X-S™-Xv kw-L¿-jØn-\p- Im-c-W-ambn. sFh¿Im-e Io-®∏-≈n Xp-≠n¬ tIm-f-\n-°p-k-ao-]-ap-≈ sk-antØ-cn-bn-se I√-d-\n¿-Ωm-Wam-Wv \m-´p-Im¿- X-S-™-Xv. sk-an-tØ-cn-°p k-ao-]w 32 Ip-Spw-_-ß-fm-Wv Xm-a-kn-°p∂-Xv.18 sk‚ v `q-an-bn¬ ÿn-

Xn-sN-øp-∂ sk-an-tØ-cn-°v Np‰p-a-Xn¬ kw-c-£-W-an√m-ØXm-Wv. C-hn-sS t\c-sØ A-S°wsN-bv-Xn-cp-∂ I√-d-bp-sS ta¬aq-Sn C-f-In- am-dn-b-\n-e-bn-em-bncp-∂p. C-tX-Xp-S¿-∂v ]-cn-k-c{]-tZ-i-ß-fn¬ Zp¿-K-Ÿw- h-an®n-cp-∂p. C-tXm-sS sk-an-tØcn-°v Np-‰p-a-Xn¬ sI-´n-kw-c£n-°-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-

h-iy-s∏-´n-cp-s∂-¶n-epw Np-‰p-aXn¬-sI-´m≥ A-[n-Ir-X¿ X-ømdm-bn-cp∂n√. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv ]pXn-b ih-I√-d-bp-sS \n¿-Ωm-Ww Xp-Sßn-b-Xv. C-Xm-Wv \m-´p-Im-cn¬ {]-Xn-tj[Øn-\v Im-c-W-am-bXv. I√-d-\n¿-am-W-Øn-s\-Ønb-hcpw \m-´p-Imcpw X-Ωn¬ kwL¿-jap-≠m-b-Xn-s\- Xp-S¿-∂v

im-kv-Xmw-tIm´ t]m-en-kpw, Ip-∂-Øq¿-X-l-kn¬-Zm¿ t__n-kp-[o-c-bpw ÿ-e-sØ-Øn C-cp-Iq-´-tcmSpw N¿-®-\-S-Øn. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ 26 \v hym-gmgv-N B¿.Un.Hm-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ C-cp-Iq-´-cp-ambn N¿-®-\-S-Øm-sa-∂v X-lkn¬-Zm¿ D-d∏p-sIm-Sp-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿- ]n-cn-bpI-bm-bn-cp∂p.

Thejas Epaper kollam Edition 2013-12-25  

Thejas Epaper kollam edition. 2013-12-25