Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/klm

Pn-Ãm kvIqÄ I-temÂ-k-h-¯n-sâ tem-tKm {]-Im-i-\w sN-bv-Xp

hntij§Ä

a-X-hn-Úm-\ k-Z-kv im-kv-Xmw-tIm-´: th-ß I-ÆmØv ap-°v X-Iv-_n-dp¬ C-kvemw bp-h-P-\ s^-U-td-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-X hn-⁄m\ k-Z-kpw Nn-In¬-km [-\-klm-b-hpw _p¿-Zm-a-Pv-en-kpw ZpB k-tΩ-f-\-hpw C-∂pw \msf-bpw \-S-°pw. a-X hn-⁄m-\ k-Z- n-\v A-øq-_v a-∂m-\n IÆ-\-√q¿ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-SØpw. \m-sf \-S-°p-∂ _p¿-Zm a-Pv-en-kn-\v kn-dm-Pp-¬ A≥-h¿ a-e-_m-dn t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. Xp-S¿-∂v \-S-°p-∂ Zp-B ktΩ-f-\-Øn-\v A- -øn-Zv ap-√t°m-b X-߃ t\-Xr-Xzw \¬Ipw.

a-\p-jym-h-Im-i sk-an-\mÀ \msf sIm-√w: P-am-A-sØ C-kv-eman h-\n-Xm hn-`m-Kw kw-L-Sn-∏n°p-∂ a-\p-jym-h-Im-i sk-an\m-¿ \m-sf D-®-bv-°v 2.30\v sIm-√w kn.F-kv.sF. I¨h≥-j≥ lm-fn¬ \-S-°pw. a\p-jym-h-Im-iw-˛-\o-Xn \n-tj[w D-∂w h-bv-°p-∂-Xm-sc F∂ hn-j-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n°p-∂ sk-an-\m¿ {]-ap-J am-[ya {]-h¿-Ø-I sI sI jm-ln-\ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fkv.F≥. h-\n-Xm tIm-f-Pv ap≥ {]n≥-kn-∏¬ {]-^. F-kv kp-e`, B-Œn-hn-Ãv F-kv hm-Wn, sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n kw-ÿm\ k-an-Xn-bw-Kw {]n-bm kp-\n¬, P-am-A-sØ C-kv-em-an h-\nXm hn-`m-Kw kw-ÿm-\ {]-knU‚ v k-^n-bm A-en, kw-ÿm\-k-an-Xn Aw-K-ß-fm-b d-“Øp-∂n-k, C kn B-bn-j, Pn.sF.H. kw-ÿm-\ Imw-]-kv sk-{I-´-dn F-kv k-l-e, h-\nXm Pn-√m {]-kn-U‚ v ko-\-Øv \n-kmw ]-s¶-Sp-°pw. sh-fn-®n°m-e B-Ivj≥ Iu¨-kn¬ k-a-c-\m-bn-I kp-ss_-Z, A-cn∏ `q-k-a-c-Øn-s‚ t\-Xr-\n-c-bnep-≈ kp-sse-J, Ip-co-∏p-g amen-\y kw-kv-°-c-W πm‚n-s\Xn-sc \-S-°p-∂ k-a-c-Øn-s‚ s]-¨ I-cp-Øm-b ]m-dp-°p-´n Xp-S-ßn-b Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `mK-ß-fn¬ a-\p-jym-h-Im-i ewL-\-Øn-\v C-c-I-fm-b 10 Hm-fw t]-sc N-S-ßn¬ B-Z-cn-°pw. tZ-io-b A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hpw km-aq-ln-I {]-h¿Ø-I-bp-am-b d-jo-Z jm-^n-tbbpw ¢m-∏-\ e-£w-ho-Sv tIm-f\n-bn¬ \n-∂pw F-kv.Fkv.F¬.kn-°v Fw F≥ hnZym¿-Yn ]p-c-kv-°m-cw t\-Sn-b B-an-\m-tb-bpw A-\p-tam-Zn°pw.

k-b³-kv- s^-Ìv 18ap-X sIm-√w: ]-≈n-a¨ kn-≤m¿-Y sk≥-{S¬ kv-Iqƒ kw-L-Sn-∏n°p-∂ k-b≥-kv s^-Ãv 18apX¬ 22h-sc \-S-°p-sa-∂v kwLm-S-I¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. 18\v D-®-I-gn™v aq-∂n-\v ta-f-bp-sS D-Zv-LmS-\w sF.F-k.v-B¿.H. ap≥ sN-b¿-am≥ Pn am-[-h≥ \m-b¿ \n¿-h-ln-°pw. kv-Iq-fn-se F√m hn-Zym¿-Yn-I-fpw {]-Z¿-i-\Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. 42e-[n-Iw im-kv-{X-]-h-en-b-\p-I-fn-em-bn aq-hm-bn-c-tØm-fw km-a-{Kn-Iƒ hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-[ym-]-I-cpw c-£n-Xm-°-fpw tN¿-∂v H-cp°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kvIqƒ am-t\-P¿ bp kp-tc-jv, {]n≥-kn-∏¬ tUm. cm-[m-Ir-jvW≥ \m-b¿, ]n.Sn.F. {]-Xn-\n[n A-ºn-fn kw-_-‘n-®p.

Adnbn-¸pIÄ

Hm-dn-b-tâ-j³ ¢m-kv I-cp-\m-K-∏-≈n: t_m-bv-kv lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ]-co£ tI-{μ-am-b c-≠mw h¿-j Hm-∏¨ kv-Iqƒ l-b¿ sk°≥-U-dn hn-`m-Kw hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ Hm-dn-b-t‚-j≥ ¢mkv 15, 22 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-°psa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

sIm-√w d-h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ tem-tKm {]-Imi\w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬ c-am-tZ-hn \n¿-h-ln-°p∂p

bq-¯v tIm¬-{K-kv t\-Xm-hn-s\ aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn I-cp-\m-K-∏-≈n: bq-Øv tIm¨{K-kv t\-Xm-hn-s\ a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. A-im-kv-{Xo-b-am-b I-cn-aW¬ J-\-\w \n¿-Øn-h-bv-°-Wsa-∂pw `q-D-S-a-I-fp-sS {]-iv-\-]cn-lm-c-Øn-\v ti-jw sF.B¿.C. ssa-\n-Mv \-S-ØW-sa-∂m-h-iy-s∏-´p sIm-≠v {]-tZ-i-Øv k-a-cw sN-bv-Xp h-cp∂ bq-Øv tIm¨-{K-kv B-e-∏mSv a-fi-ew {]-kn-U‚ v F-kv kp-ta-jn-s\ kn.sF.Sn.bp. t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kn-hn¬ sXm-gnem-fn-I-ƒ a¿-±n-®-Xm-bm-Wv ]-cmXn. a¨-sh-´n sIm-≠v h-e-Xp ssI-bn¬ sh-´p-I-bpw I-√pw I´-bpw D-]-tbm-Kn-®v i-co-c-am-k-

I-ew a¿-±n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kp-tajv I-cp-\m-K-∏-≈n Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. A-im-kv-{Xo-b-am-b J-\-\Øn-s\-Xn-sc-bp-≈ \n-e-]m-Sns‚ `m-K-am-bn aq-∂v Zn-h-kw apºv bq-Øv tIm¨-{K-kv \m-´n-b sIm-Sn I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xnbn¬ km-aq-ln-I hn-cp-≤-¿ F-SpØp-am-‰n-bn-cp-∂p. Cu hn-h-c-adn-s™-Øn-b kp-ta-jv ]p-Xn-b sIm-Sn sI-´n-b-t∏m-gm-Wv B-{Ia-ap-≠m-b-Xv. ]-tØm-fw knhn¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ kw-Lw tN¿-∂v {Iq-c-am-bn kp-ta-jn-s\ B- { I- a n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h∂m-Wv ]-cm-Xn.

N-S-b-aw-K-ew: 54˛m-a-Xv sIm-√w d-h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬k-h-Øn-s‚ tem-tKm {]-Im-i\w N-S-b-aw-K-ew Fw.Pn.F®v.F-k.v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ \-S-∂p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬ c-am-tZ-hn-°v tªm-°v ]-©m-b-Øv saw-º¿ Fw F k-Øm¿ tem-tKm ssIam-dn {]-Im-i-\w \n¿-h-ln-®p. A-Sp-Ø-am-kw aq-∂p-ap-X¬ Ggp-h-sc N-S-b-aw-K-ew Fw.Pn.F®v.F-kv, K-h. bp.]n.F-kv, sPwkv F-®v.F-kv.F-kv, ]q-t¶m-Sv, ssI-c-fn Hm-Un-t‰m-dn-bw, N-S-baw-K-ew Su¨-lmƒ, {io-]-flw ]m-e-kv, N-S-b-aw-K-ew ]-©m-bØv tÃ-Un-bw F-∂n-hn-S-ß-fn-

em-bm-Wv I-tem¬-k-hw \-S-°p- £-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-Kw {Km-a∂-Xv. I-tem¬-k-h \-S-Øn-∏p- ∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n am-bn _-‘-s∏-´v {]-[m-\ 15 k- F¬ c-am-tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sIm-√w hn-Zym-`ym-k sU]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ C≥ Nm¿-÷v ]n tkm-a-cm-P≥, ]-ªn-kn-‰n I¨-ho-\¿ A-e-Iv-kv ]n tP-°_v, ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v Fw em-ep-Ip-am¿, F jmP-lm≥, Fw F k-Øm¿, t{]m{Kmw I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ Un _nPp, tem B‚ v Hm¿-U¿ I¨-ho\¿ {]-Zo-]v-Ip-am¿, F sI lm-cn_v-I-Ωn-‰n-Iƒ {]-h¿-Ø-\-am-cw- kv, aT-Øn¬ tam-l-\≥-]n-≈, `n-®n-´p-≠v. Fw a-Wn-I-WvT≥ ]n-≈, ]n ZnN-S-b-aw-K-ew hm¿-Uv saw- hm-I-c≥-\m-b¿, {]n≥-kn-∏¬ º¿ _n-μp {]-Im-in-s‚ A-[y- jm-Pn kw-km-cn-®p.

ku-P-\y bq-\n-t^mw: F-gmw ¢m-kn-se s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v ]m-hm-S \Â-Ip-¶-Xn {]-Xn-tj-[w  ap-f-hq¿ k-Xojv

im-kv-Xmw-tIm-´: kw-ÿm-\sØ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ku-P-\y-am-bn bq-\n-t^mw \¬Ip-∂ ]-≤-Xn-bn¬ F-gmw ¢mkn¬ ]Tn-°p-∂ s]¨-Ip-´nIƒ-°v A-c ]m-hm-S \¬-Im-\p≈ k¿-°m¿ \n¿-t±-i-Øn¬ {]Xn-tj-[-ap-b¿-∂p. ]≤Xn A-[ym-]-I-cn-epw c£m-I¿-Øm-°-fn-epw hn-Zym¿Yn-I-fn-epw B-i-¶-bv-°v Im-c-Wam-bn-´p-≠v. i-mco-cn-I-am-b ]-IzX ssI-h-cn-®n-cn-°p-∂ {]m-bØn¬ Ip-´n-Iƒ A-c-]m-hm-S [cn-°p-∂-Xn-se Hu-Nn-Xz-am-Wv A-[ym-]-I-cpw Ip-´n-Iƒ-°pw c-

£m-I¿-Øm-°-fpw Nq-≠n-°m´p-∂-Xv. {]-tXy-In-®v k¿-°m¿ F-bvU-Uv kv-Iq-fp-Iƒ A-®-S-°-ap≈-h-cp-sS Im-cy-Øn¬ ]n-t∂m°w \n¬-°p-∂ km-l-N-cyØn¬ an-Iv-k-Uv kv-Iq-fp-I-fn¬ C-Xp Iq-Sp-X¬ B-i-¶-bv-°v Imc-W-am-bn-´p-≠v. \n-e-hn¬ H-´p-an° kv-Iq-fp-I-fn-epw sN-dn-b ¢mkv ap-X¬ X-s∂ s]¨-Ip-´nIƒ-°v Np-cn-Zm-dm-Wv bq-\n-t^mam-bn D-]-tbm-Kn-®p h-cp-∂-Xv. k¿-°m-cn-s‚ ]p-Xn-b \n¿-t±-itØm-sS C-Xv am-t‰-≠n h-cpw. B¨ Ip-´n-I-fpw C-t∏mƒ \n°¿ D-]-tbm-Kn-°m-dn-√. k-¿°m-cn-s‚ ku-P-\y bq-\n-t^mw

]-≤-Xn {]-Im-cw F-gmw ¢m-kv hsc-bp-≈ B¨-Ip-´n-Iƒ-°v j¿-´pw \n-°-dp-am-Wv \n¿-t±-in°p-∂-Xv. s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v ]mhm-S-bpw j¿-´pw. F-´mw ¢m-knse B¨ Ip-´n-Iƒ-°v ]m≥kpw, s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v Np-cn-Zmdp-am-Im-sa-∂pw \n¿-t±-in-°p∂p. F-´mw ¢m-kv h-sc-bp-≈ F.]n.F¬. hn-`m-K-Øn-se B¨-Ip-´n-Iƒ H-gn-sI-bp-≈h¿-°v bq-\n-t^mw \¬-Im≥ Cu h¿-jw k¿-°m¿ Xo-cp-am\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. H-cp Ip-´nbv-°v c-≠p tPm-Un bq-\n-t^mw hm-ßp-∂-Xn-\m-bn 400 cq-] k¿°m¿ \¬-Ip-sa-∂v {]-Jym-]n-

°p-I-bpw sN-bv-Xp. I-gn-™ h¿-jw h-sc k¿-°m¿ kv-Iq-fpI-fn¬ \-S-∏n-em-°n-bn-cp-∂ ]≤-Xn Cu h¿-jw ap-X¬ F-bvU-Uv kv-Iq-fp-I-fn-epw \-S-∏n-em°m≥ Xo-cp-am-\n-°p-I-bm-bn-cp∂p. kw-ÿm-\-Øm-sI H-tc- XpWn hm-ßm≥ B-Zyw Xo-cp-am-\ns®-¶n-epw C-Xv hn-hm-Z-Øn-\v Im-c-W-am-b-tXm-sS bq-\n-t^mw hm-ßm≥ kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-sc X-s∂ k¿-°m¿ Np-a-X-e-s∏-SpØn. c-≠p bq-\n-t^m-an-\v th≠n k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®n-cn°p-∂ Xp-I h-f-sc ]-cn-an-X-amsW-∂pw B-t£-]-ap-≠v. A-Xn\m¬ hm-ßp-∂ Xp-Wn-bp-sS Kp-

kzIm-cy ]-W-an-S-]m-Sv Øm-]-\-¯n sd-bvUv

A-©v In-tem kzÀ-W-hpw 100 tIm-Sn-tbm-fw cq-]-bp-sS ]-W-an-S-]m-Sv tc-J-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn  kz¥w {]-Xn-\n[n

sIm-√w: \-K-c-Øn-se kz-Im-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\-Øn¬ t]m-en-kv sd-bv-Uv. I-W-°n¬s∏-Sm-Ø A-©v In-tem kz¿Wm-`-c-W-ß-fpw c-≠v e-£w cq]-bpw ]n-Sn-Iq-Sn. G-I-tZ-iw 100 tIm-Sn-tbm-fw cq-]-bp-sS ]-Wn-an-S-]m-Sv tc-J-Ifpw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xm-bn sIm-√w Cu-Ãv t]m-en-kv A-dn-bn-®p. Dfn-b-t°m-hn¬ k-Xy≥ tKmƒUv-kn-em-Wv(k-Zv-K-a-b Nn-´v-kv) sd-bv-Uv \-S-∂-Xv. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v ÿm]-\w D-S-a k-Xy≥ H-fn-hn¬-t]mbn. aq-∂v \n-e-I-fn-em-bn {]-h¿Øn-°p-∂ ÿm-]-\-Øn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ D-S-a-bp-sS ho-´n¬ \n-∂m-Wv tc-J-I-fn-√m-sX kq£n-®n-cp-∂ kz¿-W-hpw c-≠p e£w cq-]-bpw I-s≠-Sp-Ø-Xv. I-gn-™ 20 h¿-j-am-bn {]h¿-Øn-°p-∂ ÿm-]-\-am-WnXv. C-bm-fp-sS ho-´n¬ c-≠p c-lky A-d-I-fpw t]m-en-kv I-s≠Øn. ho-´n-se tem-°-dn¬ \n-

1. D-fn-b-t°m-hn¬ k-Xy≥ tKmƒ-Uv-kn-¬ t]m-en-kv ]cn-tim-[-\ \-S-Øp∂p 2. C-hn-sS ]n-Sn-s®-Sp-Ø I-W-°n¬-s∏-Sm-Ø kz¿-Wm-`-c-W-ßfpw ]-Whpw ∂m-Wv I-W-°n¬-s∏-Sm-Ø Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂p-≈q. \n-c- tZ-t_-jv-Ip-am¿ _-lv-d-bp-sS h-cp-am-\-Øn-s‚ D-d-hn-Sw cn-l-c≥, {]-ho¨, ap-cp-tI-iv, Pkz¿-Ww I-s≠-Sp-Ø-Xv. h-[n hm-l-\-ß-fp-sS B¿.kn. \n¿-t±-i-{]-Im-c-am-bn-cp-∂p ]-cn- kw-_-‘n-®v Po-h-\-°m¿-°v A- e-P, c-Pn-kv-t{S-j≥ Un-∏m¿-´vC-h ]p-Xn-b tam-U-en-ep-≈ _p-°v, ap-{Z-]-{X-߃, t{]m-an- tim-[-\. A-\-[n-Ir-X-am-bm-Wv dn-hn-s√-∂v ]-cn-tim-[-bn¬ hy- sa‚n-se \m-tK-jv Ip-am¿, Ipkz¿- W m- ` - c - W - ß - f m- s W- ∂ v k-dn t\m-´v, H-∏n-´ sh-≈ t]-∏- I-º-\n {]-h¿-Øn-°p-∂-sX-∂v ‡-am-bn-´p-≠v. am¿, A-\n¬ F-∂n-h-cm-Wv sdt]m-en-kv A-dn-bn-®p. dp-Iƒ F-∂n-h ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p- ]-cn-tim-[-\-bn¬ sh-fn-hm-bF-kv.sF. k-bm-\n, t{K-Uv bv-Uv \-S-Øn-b-Xv. sd-bv-Uv \-S-°p-tºm-ƒ Po-h- ≠v. Xm-bn Cu-Ãv F-kv-sF Pn tKm- F-kv.sF. kp-tc-jv, F.Fcm-{Xn- ssh-Io-bpw ]-cn-tim\-°m¿ am-{X-ta ÿm-]-\kn-‰n t]m-en-kv I-Ωn-j-W¿ ]-Ip-am¿ ]-d-™p. kv.sF. A-\-¥≥, kn.]n.H. l- [-\ Xp-S-cp-I-bm-Wv.

hnZymÀ-Yn-IÄ-¡v sh-t«-ä kw-`hw: {]-Xn-IÄ ]n-Sn-bn sIm-´n-bw: Su-Wn¬ ]-´m-]-I¬ B-ip-]-{Xn tdm-Un-se t_-°dn-bn¬ I-b-dn hn-Zym¿-Yn-I-sf sh-´n ]-cn-t°¬-∏n-® tI-knse {]-Xn-I-sf ]n-Sn-IqSn. I-cn-t°mSv sIm-‰-¶-c kz-tZ-in-I-fm-b \μp-hn-em-k-Øn¬ \-μp-cm-Pv(19), A-a-c-hn-f h-S-°-Xn¬ k-Xo-

jv(24), tIm-´-I-Øv ]-Sn-™m-‰Xn¬ t{]w-Ip-am¿(22), hn-\o-X `h-\n¬ hn-\o-Xv(19), ap-≈≥ tIm-´p-hn-f A-\o-jv(22) F-∂nh-sc-bm-Wv C-∂-se sIm-´n-bw F-kv.sF. k-Pp-Ip-am-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv ]n-SnIq-Sn-b-Xv. C-h-sc tIm-S-Xn-bn¬

lm-P-cm-°n-sb-¶n-epw Pm-ayØn¬ hn-´-b-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

ImÀ-¯n-I hn-f-¡v sIm-´m-c-°-c: B-\-t°m-´q¿ alm-tZ-h¿ t£-{X-Øn¬ Im¿Øn-I hn-f-°v B-tLm-jw \msf \-S-°pw.

civan h[-t¡-kv: {]Xn-`mKw ]t¯mfw km£n-Isf lmP-cm-¡pw sIm-√w: c-iv-an h-[-t°-kn¬ {]-Xn-`m-Kw ]-tØm-fw km-£nI-sf lm-P-cm-°pw. km-£n-∏-´nI C-∂-se \¬-I-W-sa-∂v tImS-Xn \n¿-t±-in-s®-¶n-epw k-a-ba-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ {]-Xn-`m-KØn-s‚ A-t]-£- tIm-S-Xn A\p-h-Zn-®p. 16\v km-£n-∏-´n-I \¬-IWw. {]-Xn-`m-Kw km-£n-I-fn¬ Ip-d-®p-t]-sc t\-cn-´v lm-P-cm°pw. a-‰p-≈-h¿-°v k-a≥-kv Ab-bv-°pw. t\-cn-´p-≈-h-sc 17\v

14 Unkw-_¿ 2013 i\n

lm-P-cm-°m-\m-Wv tIm-S-Xn \n¿-t±-in-®n-´p-≈-Xv. k-cn-X-sb {]-Xn-bm-°-W-sa-∂ Sn ]n \-μIp-am-dn-s‚ B-h-iyw ]-cn-K-Wn°p-∂-Xv A-¥n-a-hm-Z-Øn-emIpw. A-tX-k-a-bw km-£n-hn-kvXm-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tIm-S-Xn \¬-In-b tNm-Zy-߃°p-≈ a-dp-]-Sn _n-Pp-cm-[m-Irjv-W≥ tIm-S-Xn-bn¬ F-gp-Xn\¬-In. c-iv-an a-Zy-]n-°p-∂ kz`m-h-°m-cn-bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw

kw-`-h-Zn-h-kw Hm-t´m-bn-seØn-b bp-h-Xn c-iv-an-tb-bpw Iq´n A-h-cp-sS ho-´n¬ t]m-bn a-Zy]n-®m-Wv Xn-cn-s®-Øn-b-sX∂pw Xp-S¿-∂v Ip-fn-ap-dn-bn¬ t]m-b-t∏mƒ Ip-g-™p-ho-Wv acn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p-sh-∂p-amWv _n-Pp-hn-s‚ sam-gn. a-Zy-]m\-sØ Xp-S¿-∂p-≠m-hp-∂ Icƒ-tcm-Kw c-iv-an-°p-s≠-∂ Imcyw t]m-Ãp-tam¿-´w dn-t∏m¿-´nep-s≠-∂pw _n-Pp-hn-s‚ a-dp-]Sn-bn-ep-≠v.

c-iv-an a-c-W-s∏-Sp-∂ Zn-h-kw k-‘y-bv-°v aq-Ø-a-I≥ A-b¬ho-´n¬ D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂pw c-iv-an-bm-Wv Ip-´n-sb F-SpØp-sIm-≠p-h-∂-sX-∂pw _nPp hn-i-Zo-I-cn-°p-∂p. {]-Xn-bn¬ \n-∂v tIm-S-Xn tX-tS-≠ hn-i-Zo-I-c-Ww kw-_‘n-® 275 tNm-Zy-߃ t{]m-knIyq-j≥ tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n®n-cp-∂-Xn-s‚ a-dp-]-Sn-bm-Wv _n-Pp tIm-S-Xn-bn¬ F-gp-Xn \¬-In-b-Xv.

amÀ¨pw [À-Wbpw

kw-bp-‡ t{S-Uv bq-\n-b-\p-I-fp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ I-e-Œ-td-‰n-te-°v \-SØn-b am¿®v

Im-h-\mSv: kw-bp-‡ t{S-Uv bq\n-b-\p-I-fp-sS B-`n-ap-JyØn¬ I-e-Œ-td-‰v am¿®pw [¿Wbpw \-S-Øn. ]n sI Kp-cp-Zmk-≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. hn-e-°-b-‰w X-S-bp-∂Xn-\v tI-{μ˛kwÿm-\ k¿°m-cpIƒ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂v A-t±-lw B-h-iys∏´p.F.sF.Sn.bp.kn. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-\n-cp-≤≥ A-[y£-X h-ln-®p. Sn kn hn-P-b-≥, hn-P-b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

hn-iz-\m-Yv B-\-µv 19\v i-_-cn-Kn-cn-bn sIm-√w: kw-ÿm-\-sØ B-Zy C‚-t{K-‰-Uv ¢u-Uv Imw-]-kns‚ D-Zv-Lm-S-\w 19\v cm-hn-se 9.30\v A-©¬ i-_-cn-Kn-cn d-knU≥-jy¬ kv-Iq-fn¬ {Km≥-Uv am-ÿ hn-iz-\m-Y≥ B-\-μv \n¿h-ln-°pw. N-S-ßn¬ i-_-cn-Kncn {Kq-∏v Hm-^v C≥-Ãn-Syq-j≥-kv sN-b¿-am≥ tUm.hn sI P-b-Ipam¿, {]n≥-kn-∏¬ Zo-]m N-{μ≥, A-an-Xv A-\n¬ Kp-]v-X kw-_‘n-°pw.

tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-¸v \n-b-aw: sk-an-\mÀ C-¶v sIm-√w: sk≥-{S¬ t_m¿-Uv Hm-^v h¿-t°-gv-kv F-Uyq-t°j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-lmflm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v \n-b-aw kw-_-‘n®p-≈ tªm-°p-X-e in¬-∏-ime C-∂pw \m-sf-bpw sIm-´m-c-°c \m-Z≥ πm-k Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-SI¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. a-lm-flm-Km-‘n tZio-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]≤-Xn-bn¬ Aw-K-Xz-ap-≈ sXm-gnem-fn-I-fpw ta-‰p-am-cp-am-bn-´p-≈ sX-c-s™-Sp-°-s∏-´ \q-dv t]¿°m-Wv in¬-∏-im-e-bn¬ {]-thi-\w. C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv P-b-tam-l-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN-cp-∂ tbm-K-Øn¬ in¬-∏im-e-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w tI-{μ-a{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv \n¿-h-ln-°pw. \m-sf ssh-Io´v 3.30\v \-S°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w sIm-´m-c-°-c tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ssj-e k-enwem¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sshkv-{]-kn-U‚ v h-k-¥-Ip-am-cn A-[y-£-X h-ln-°pw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sIm-®n-bn-se tI-{μ sXm-gn-emfn hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv do-P\¬ U-b-d-Iv-S¿ ‰n sI en-kn, F-Uyq-t°-j≥ Hm-^n-k¿ kn kp-ta-jv kw-_-‘n-®p.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-kv ss{U-h-td-bpw I-−-Î-td-bpw aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn N-h-d: sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _kn-se ss{U-h-td-bpw I-≠-Œtd-bpw a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. ]Ø-\w-Xn-´-˛-sIm-√w th-Wm-Sv _-kn-se ss{U-h¿ I-cn-t°m-Sv k_o\ a≥-kn-en¬ sk-bv-^p±o≥(34), I-≠-Œ¿ Xn-cp-ap-√m-hmcw A-£-b \-K-dn¬ ]p-Ø≥ ho-´n¬ _n-t\-jv(32) F-∂n-h-

sc-bm-Wv _-kv bm-{X-°m-cn¬ c-≠p t]¿ a¿-±n-®-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn-bn¬ \o-≠-I-c P-Mv-j-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. bm-{X-°m-cn-em-tcm _-kn-eSn-®-Xv I-≠-Œ¿ tNm-Zyw sN-bvX-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-≠w-K kwLw a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. CXp I-≠v ss{U-h¿ _-kv \n¿-

Nn¶-¡-S A-Sn-¸m-X: {]-kv ¢-ºn-sâ B-i-¦ Zp-co-I-cn-¡p-sa-¶v ap-Jy-a{´n sIm√w: Nn-∂-°-S-bn-se \n¿-Zn„ A-Sn∏m-X \-S-∏m-bm¬ sIm√w {]-kv ¢-∫n-te-°p-≈ k-©m-c kzm-X-{¥yw X-S-bpIbpw ]m¿-°nMv ÿ-ew \-„s∏-Sp-I-bpw sN-øp-∂ ÿn-Xn hn-ti-jw D-≠m-Im-Xn-cn-°m≥ \-S]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v ap-Jya-¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-d-∏p-\¬In. sIm√-Øv \S∂ P-\-k-º¿° ]-cn-]m-Sn-bn¬ {]-kv ¢-∫v `mc-hm-ln-Iƒ \¬In-b \n-thZ\w ]cn-tim-[n-® ti-j-am-Wv apJy-a-{¥n C-°mcyw A-dn-bn-®Xv. {]-kv ¢-_n-s‚ B-i-¶ Zp-co-Icn-°m≥ _-‘-s∏-´-h-cp-am-bn N¿-® \S-Øn H-cm-gv-N-bv°-Iw hn-i-Zmw-i-߃ A-dn-bn-°m≥ Pn√m I-e-Œ¿ _n tam-l\-s\ ap-Jy-a{¥n Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. {]-kv ¢-∫v a-μn-c-Øn-\v lm\n-I-c-a√m-Ø hn-[w A-Sn-∏m-X ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ I-gn-bn-s√¶n¬ {]-kv ¢-∫n-\v th-≠n sIm√w \-K-c-Øn¬ ]p-Xp-Xm-bn ÿew I-s≠-Øn-bm¬ Xp-S¿ \-S]Sn kzo-I-cn-°m-sa∂pw ap-Jya{¥n D-d-∏p-\¬-In. ¢∫v {]-knU‚ v kn hn-a¬-Ip-am¿, sk-{I´dn _n-Pp-]m-∏®≥, ssh-kv {]-

W-\n-e-hm-cw h-f-sc Ip-d-™Xm-Wv. X-ø¬ Iq-en-sb kw-_‘n-® A-hy-‡-X Xp-S-cp-∂-Xn\m¬ kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ XpWn-Iƒ A-tX ]-Sn hn-Zym¿-YnIƒ-°v \¬-Ip-I-bm-Wv Ct∏mƒ sN-øp-∂-Xv. C-Xn-t\msSm-∏-am-Wv F-gmw ¢m-kn-se s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v ]m-hm-S \¬Ip-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[w D-b¿∂n-cn-°p-∂-Xv. C-Xp _-‘-s∏-´ hn-Zym-`ymk A-[n-Ir-X-cp-sS-bpw k¿-°mcn-s‚-bpw {i-≤-bn-s∏-Sp-Øp-Ibpw C-Xp kw-_-‘n-®v D-Ø-chp-≠m-Ip-sa-∂v D-d-∏v \¬-In-bncp-s∂-¶n-epw C-\n-bpw Xo-cp-am\ambn-´n-√.

Øn {]-Xn-I-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kw-Lw ss{U-h-td-bpw a¿-±n®p. Xp-S¿-∂v B-{I-an-Iƒ \o-≠I-c-bn-en-d-ßn _-kn-\p t\-sc I-t√-dp \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. ]-cn-t°-‰ C-c-p-h-tc-bpw \o-≠-Ic ^u-t≠-j≥ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. N-h-d t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

I-Ym I-hn-Xm B-kzm-Z-\ I-f-cn im-kv-Xmw-tIm-´: P-\-kw-kv-IrXn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 8˛12 hsc ¢m-kp-I-fn-se Ip-´n-Iƒ-°mbn Cu am-kw 23\v I-Y-˛-I-hnXm c-N-\-bpw B-kzm-Z-\-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ ]T-\ I-f-cn \-S-Øp-∂p. P-\-kw-kv-Ir-Xn-bpsS H-∂m-a-Xv hm¿-jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bn-´m-Wv ]T-\ I-f-cn \-SØp-∂-Xv. hn-Z-Kv-[-cm-b A-[ym]-I¿ I-f-cn-bv-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. th-ß kz-tZ-im-`n-am\n {K-Ÿ-im-e-bn-em-Wv ]-cn-]mSn \-S-°p-∂-Xv. I-Ym-˛-I-hn-Xm cN-\-bn¬ Xm¬-∏-cy-ap-≈ Ip-´nIƒ-°v ]T-\ I-f-cn-bn¬ ]-s¶Sp-°mw. t^m¨: 9495055881.

Pn-Ãm k-t½-f-\w C-¶v {]kv¢-∫v `m-c-hm-ln-Iƒ ap-Jy-a-{¥n-°v \n-thZ-\w \¬-Ip∂p kn-U‚ v kp-_n≥ \m-cm-b-W≥ C-∂v sIm-√w ]-ªn-Iv sse-{_F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em- dn km-hn-{Xn lm-fn¬ \-S-°pw. cm-hn-se ]-Øn-\v tIm¿-]-tdWv ap-Jy-a-{¥n-°v \n-thZ-\w j≥ Iu¨-kn-e¿ tUm. D-Z-b \¬-In-bXv. kp-Ip-am-c≥ I¨-h≥-j≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. ]n tI-i-h≥ \m-b¿, sI `m-kv-I-c≥, sI tKmsIm-√w: sIm-√w ]-ªn-Iv t^m- ]m-e-Ir-jv-W≥, tPym-Xn-Ir-jvd-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ W≥, Iu¨-kn-e¿ kn hn AA-gn-a-Xn hn-cp-≤ I¨-h≥-j≥ \n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-°pw.

A-gn-a-Xn hn-cp-² I¬-h³-j³

sIm-√w: `m-c-Xo-b hn-I-emw-K sF-Iy-A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m k-tΩ-f-\w C-∂v cm-hn-se ]Øn-\v sIm-√w _o-®v-tdm-Un-se tlm-´¬ A-ºm-Sn Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-°pw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v iq-c\m-Sv F-kv c-hn-bp-sS A-[y-£X-bn¬ Iq-Sp-∂ tbm-K-Øn¬ ktΩ-f-\-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\ kzm-K-Xkw-Lw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\hpw ]n sI Kp-cp-Zm-k≥ Fw. F¬.F. \n¿-h-ln-°pw.


{]mtZ-inIw

14 Unkw_¿ 2013 i\n

P-h-lÀ _m-e-P-\-th-Zn Iymw-]v

]cn-]mSn sIm-´m-c-°-c \m-Y≥ πm-k:

Fw.Pn.F≥.B-¿.Pn.F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tªm-°v-X-e sk-an-\m¿-˛ cm-hn-se 10.00 sIm-√w ]-ªn-Iv sse-{_-dn lmƒ: A-gn-a-Xn I¨-h≥-j≥˛ cm-hn-se 10.00 sIm-√w A-ºm-Sn Hm-Un-t‰mdn-bw: `m-c-Xo-b hn-I-emw-K sF-Iy A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m k-tΩ-f-\w-˛ cm-hn-se 10.00 Uo-k‚ v-ap-°v sh-´n-e-Ømgw Pn.hn.]n.F¬.]n. kv-Iqƒ A-¶-Ww: ku-P-\y Im≥-k¿ \n¿-W-b Iymw-]v-˛ cm-hn-se 9.00 i-‡n-Ip-f-ß-c {io-[¿-a-imkv-Xm t£-{Xw: a-fi-e atlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.30 ap-f-¶m-S-Iw {io-tZ-ho-t£{Xw: a-fi-e a-tlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.00

Adnbn-¸pIÄ

Iw-]yq-«À tIm-gv-kp-I-fnte-¡v A-t]-£n¡mw sIm√w: tIcf k¿°m¿ AwKo-Icn-® ]n.F-kv.kn. \nba\߃°v tbmKyamb Untπma C≥ Iw]yq´¿ Bπnt°j≥, t]m-Ãv {KmtPz¡v Untπma C≥ Iw]yq´¿ Bπnt°j≥, thUv t{]mkknMv tU¡m F≥{Sn tImgvkpIfnte°v sI¬t{Sm¨ At]£Iƒ £Wn®p. hniZhnhc߃°v: 0474˛-2731061, 9744894210 F-∂o \-º-cn¬ _‘s∏-Sp-I.

s{]m-t_-j\dn Hm-^n-kÀ ]-cn-ioe\w

sIm-√w: e-£y-t_m-[-ap-≈ bph-X-e-ap-d-sb kr-„n-°m≥ P-hl¿ _m-e- P-\-th-Zn-°v I-gn-bW-sa-∂v Un.kn.kn. {]-knU‚ v A-Uz. Pn {]-Xm-]-h¿-Ω X-ºm≥ ]-d-™p. P-h-l¿ _me- P-\-th-Zn- Pn-√m {]-h¿-Ø-I tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. Pn-√m sN-b¿-am≥ F-kv N-{μ-_m-_p A-[y-£-X h-ln®p. Un.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I´-dn A-\n-¬ \m-cm-b-W≥, Ip-cphn-f tPm-¿-Pv, A-Uz. A-P-b-Ipam¿ Fw am-Xyq-kv kw-km-cn-®p.

[À-W \-S-¯n tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ sIm-´m-c-°-c {_m-©v hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tI-{µm-\p-Iq-ey-§Ä D-d-¸m-¡n i-¼-f ]-cn-jv-¡-c-Ww \-S-¸n-em-¡-W-w: tPm-bnâv Iu¬-kn sIm-´m-c-°-c: tI-{μm-\p-Iq-ey߃ D-d-∏m-°n kw-ÿm-\ k¿°m¿ Po-h-\-°m¿-°v k-a-b-_‘n-X-am-bn i-º-f ]-cn-jv-°-cWw \-S-∏n-em-°-W-sa-∂v tPmbn‚ v Iu¨-kn¬ sIm-´m-c-°c {_m-©v k-tΩ-f-\w B-h-iys∏-´p. Nn-‰-bw tKm-]-Ip-am¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. F≥ Ir-jv-W-Ip-am¿ A-[y-

£-X h-ln-®p. F a≥-a-Y≥ \mb¿, F \n-km-dp-±o≥, kp-tIi≥ Nq-en-°m-Sv, B¿ D-Z-b≥, Fw F-kv kp-K-Z Ip-am-cn, Pn A\n¬ Ip-am¿ kw-km-cn-®p. ]p-Xnb `m-c-hm-ln-I-fm-bn F≥ hoWm-[-c≥({]-kn-U‚ v), Sn Ko-X, km-en-jv cm-Pv(ssh-kv {]-knU‚ v-am¿), F≥ cm-tP{μ≥(sk-{I-´-dn), ssj-e-P, ]pjv-]mw-K-Z≥(tPm-bn‚ v sk-{I-´-

dn-am¿), a-\p hn Ip-dp-∏v(J-Pm©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp.

I¬-h³-j³ 18\v Im-h-\m-Sv: _n.Fw.F-kv. h-\nXm I¨-h≥-j≥ 18\v Sn Fw h¿-§o-kv sa-tΩm-dn-b¬ lmfn¬ \-S-°pw. _o-\m sI X-ºnap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

Im-h-\m-Sv: tkm-jy-en-kv-‰v bph-P-\-X Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ [¿-W \-S-Øn. N°n-´-∏m-d-bn¬ J-\-\m-\p-a-Xn \¬-In-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®pw C-Xn-s‚ t]-cn¬ A-©v tIm-Sn F-f-a-cw I-cow tIm-g-hm-ßn-bXn-epw {]-Xn-tj-[n-®m-Wv [¿W \-S-Øn-b-Xv. I-e-Œ-td-‰n-\v k-ao-]w \-S-∂ [¿-Wv tkm-jy-en-kv-‰v P-\-Xm kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw AUz. Fw j-lo-Zv A-l-Ω-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tkm-jy-enkv-‰v bp-h-P-\-X Pn-√m {]-knU‚ v A-Uz. l-cn-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. tkm-jy-en-kv-‰v P-\-Xm Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´dn ep-°v-am≥, In-k m≥ P-\-Xm kw-ÿm-\ {]-kn-U ‚ v A-∏p°p-´≥ kw-km-cn-®p.

thiruvananthapuram/klm WEST

IS-bv¡Â ]©m-b-¯n-s\-Xn-cmb {]NmcWw ASn-Øm-\-c-lnXsa¶v I-S-bv-°¬: I-S-bv-°¬ {Km-a-∏©m-b-Øn-s\-Xn-cm-b Nn-e ]{X-ß-fn¬ h-∂ hm¿-Ø A-Snÿm-\-c-ln-X-am-sa-∂v {Km-a-∏©m-b-Øv k-an-Xn hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. ]-©mb-Øv I-S-ap-dn-Iƒ te-ew sNøm-sX-bm-Wv Nn-e¿-°v \¬-Inb-sX-∂-S-°-ap-≈ hm¿-Ø-Iƒ Xo¿-Øpw A-Sn-ÿm-\-c-ln-X-amWv. {Km-a-k-`-bn¬ ho-Sp-Iƒ \¬Ip-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v tbmKy-Xm en-Ãn¬ H-∂mw-t]-cp-Imc-\m-bn sX-c-s™-Sp-°-s∏-´bmƒ-°v K-h. tPm-en e-`n-®-Xn\m¬ c-≠mw-t]-cp-Im-c-\v ho-Sv \¬-Ip-hm≥ Xo-cp-am-\n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Cu kw-`-h-sØbm-Wv Kp-W-t`m-‡r-en-Ãv A-´na-dn-®-sh-∂ \n-e-bn¬ {]-N-cn-∏n®-Xv. sS-Iv-t\m tem-Uv-Pn-\v hn-´psIm-Sp-Ø sI-´n-Sw Xn-cn-s®-Sp°p-∂-Xn-\v th-≠ \-S-]-Sn-{I-a߃ ]q¿-Øo-I-cn-®p- h-cp-∂p. F¬.Un.-F-^.v k¿-°m-cns‚ `-c-W-Im-e-Øv C.Fw.-Fkv. k-ºq¿-Æ ]m¿-∏n-S-]-≤-Xn {]-Im-cw H-cp hm¿-Un¬ H-cp-h¿jw 25-Hm-fw ho-Sp-Iƒ \¬-In-bncp-∂p. bp.Un-F-^v K-h¨-sa‚ v A- [ n- I m- c - Ø n- s e- Ø n- b - X n- \ v ti-jw F.sF.ssh. ]-≤-Xn-{]Im-cw 12 P-\-d¬ ho-Sp-Iƒ am-{Xam-Wv C-t∏mƒ \¬-Im-\m-hp-∂Xv. 45 e-£w cq-] sN-e-h-gn-®v I-

sIm√w: ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-∏v Pn√-bn-se ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn-se _n.]n.F¬. IpSpw-_mw-K-ßfm-b D-tZym-Km¿Yn-Iƒ-°m-bn s{]m-t_-j\-dn Hm-^n-k¿ ]-cn-ioe-\w \¬Ipw. tXh≈n sF.C.F-k.v dkn-U≥-jy¬ s{S-bn-\nMv sk‚-dn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-io-e\ ]-cn-]m-Sn-bn-¬ F-´p In-temao-‰-dn-\p ]p-d-Øp-≈-h¿-°v Bh-iy-sa-¶n¬ tlm-kv-‰¬ ku-Icyw e-`n-°pw. Un{Kn ]m m-b 18 \pw 30 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈-h¿-°v A-t]-£n°mw. Xm-¬]-cy-ap-≈-h¿ _tbm-tU-‰, Pm-Xn k¿-´n-^n-°‰v, _n.]n.F¬. k¿-´n-^n-°‰v/_n.]n.F¬. td-j≥ Im¿Uv, hn-Zym-`ymk tbm-KyX sX-fn-bn°p-∂ A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw 21 \v cm-hn-se 11 \v I-e-Œtd‰n-se ]-´n-I-Pm-Xn hnIk-\ Hm-^n-kn¬ C‚¿-hyqhn-\v F-Ø-Ww.

sshZypXn sse\nse ]Wn-¡nsS Poh-\-¡m-c\v tjm-t¡äp

sIm√w: sIm-´mc-°-c P-hl¿ \-thm-Z-b hn-Zym-e-b-Øn¬ Imbn-I A-[ym-]I-s‚ H-gn-hnte-°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Øn¬ Xm-¬-°men-I \n-b-a-\Øn-\m-bn 18 \v cm-hn-se 11 \v hn-Zyme-b Hm-^n-kn¬ hm-°nMv C‚¿-hyq- \-S-°pw. AwKoIr-X k¿-h-I-em-im-e-bn¬ \n∂pw e-`n-® _n.]n.C.Un/ Fw.]n.C.Un. B-Wv tbm-Ky-X. {]m-b-]-cn-[n 40 h-bkv. D-tZymKm¿-Yn-I-ƒ k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ i-cn-]-I¿-∏p-am-bn cm-hn-se 10 \v lm-P-cm-IWw.

]p-\-eq¿: sI.F-kv-.B¿.Sn-kn-. Un-t]m-bp-sS \-ho-I-c-W {]-h¿Ø-\-߃ ]q¿-Øn-bm-bn-√. bm{X-°m¿ h-e-bp-∂p. I-gn-™ F¬.Un-.F-^v. k¿-°m-cn-s‚ Im-e-Øv A-∂v ap-Jy-a-{¥n-bm-bn-cp-∂ hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-\m-Wv Un-t]m-bpsS \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-ßfp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®-Xv. c-≠p-tIm-Sn 30e-£w cq-]-bm-Wv A-∂v \-ho-I-c-W-Øn-\m-bn sNe-h-gn-®-Xv. c-≠p-tIm-Sn cq-] ]p-\-eq¿ \K-c-k-`-bpw 30 e-£w- cq-] Fw.F¬.F. ^-≠n¬ \n-∂p-amWv C-Xn-\m-bn I-s≠-Øn-b-Xv. ]-g-b Un-t]m-tbm-Sv tN¿-∂v ]pXn-b Un-t]m \n¿-an-®-t∏mƒ ASn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-fp-sS A`m-hw C-t∏m-gpw {]-iv-\-߃ kr-jv-Sn-°p-I-bm-Wv. ]-g-b _-kv Un-t]m-bn¬ Unt]m-bp-sS hn-I-k-\-Øn-\v X-Sk-am-bn \n¬-°p-∂ sI-´n-S߃ s]m-fn-®p-\o-°p-sa-∂v _‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®n-cp-s∂-¶nepw C-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Bcw-`n-®n-´n-√.

Imbn-I A-[ym-]I³: I-cmÀ \n-b-a-\-w

tZh-cm-PkwKo-X Km\m-em-]-\ a-¬k-cØn¬ hn-Pbn-®v sI sP tb-ipZm-kn-¬\n∂pw Ahm¿-Uv hmßn-b F-kv tKmIp¬. t]m-cph-gn \-Sp-hn-teap-dn ]p-fnw-Xn-´-bn¬ i-in-[c≥ ]n≈˛D-j -Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\mWv

IS-bv°¬: sshZypXn sse\nse ]-Wn-°nsS Poh-\°m-c\v sshZyp-Xm-Lm-X-ta-‰p. kmc-ambn ]cn-t°‰ Infn-am\q¿ Cf-h´w kztZin A`n-emjn(35)s\ Xncp-h-\-¥-]pcw saUn-°¬ tImfPv Bip-]-{Xnbn¬ {]th-in-∏n-®p.

C∂se cmhnse 10.30-\m-bncp∂p kw`-hw. I√d sshZypXn-sk£s‚ Iogn-ep≈ `c-X∂q¿ Hmh¿kn-b¿ Hm^n-knse akvZq-dmbn A`n-em-jn\v Pn√mA-Xn¿Øn-bmb aq∂vap-°n¬ sshZyp-Xn-sse-\n¬ ]Wn \SØp-tºm-gmWv sshZyp-Xm-Lm-

X-ta-‰-Xv. ico-c-am-k-Iew s]m≈-te‰v \ne-Øp-hoW A`n-em-jns\ \m´p-Im¿ ISbv°¬ Xmeq-°m-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®p. ]cn°v Kpcp-X-c-am-bXn-\m¬ Xncp-h-\-¥-]pcw saUn-°¬ tIm-fPv Bip-]-{Xnbn-te°v sIm≠p-t]m-hp-I-bm-

]p-\-eq¿ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Unt]m C-Ø-cw sI-´n-S-߃ s]m-fn®p-\o-°n-bm¬ Pn-√-bn-se Xs∂ G-‰-hpw h-en-b Un-t∏m-bmbn ]p-\-eq¿ am-dp-sa-∂m-Wv hn-

e-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂-Xv. F-∂m¬ _-‘-s∏-´-h¿ C-°m-cy-Øn¬ Im-´p-∂ A-\m-ÿ h-en-b {]-Xntj-[-߃-°pw C-S-bm-°p-∂p-

Iw-]yq-«À ]T-\-¯n-sâ t]-cn hym-]-I- A-gn-a-Xn-sb¶v ]-cmXn ]m-cn-∏-≈n: Iw-]yq-´¿ ]T-\Øn-s‚ t]-cn¬ I-√p-hm-Xp°¬ ]-©m-b-Øn¬ hym-]-Iam-b A-gn-a-Xn-sb-∂v ]-cmXn. A-£-b tI-{μ-ß-fp-sS a-dhn¬ ]-©m-b-Øn-se 2500 Hmfw t]-cn-em-Wv e-£-°-W-°n\v Xp-I F-gp-Xn hm-ßn-bn-cn-°p∂-Xv. 2006˛2007˛2008 Im-e-b-f-hnem-Wv ]-©m-b-Øn-se Iw-]yq-

sk‚-dm-b Nm-W-∏m-d k-∑m¿-§Zm-bn-\n kv-am-c-I hm-b-\-im-ebn¬ Iq¨-Ir-jn-bn¬ ku-P\y ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p. I-S-bv-°¬: ]p-\-eq¿ K-h¨- Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ \m-sf cm-hnsa‚ v t]m-fn-sS-Iv-\n-°n-s‚ I- se 10 a-Wn-°v F-Øn-t®-c-Ww. Ωyq-\n-‰n t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv k-_v hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v t^m¨. 0474-2444509, 9447080297. bn-cp-∂p.

ku-P-\y Iq¬-Ir-jn ]-cn-io-e-\w

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. ]p-\-eqÀ Unt]m \-ho-Ic-Ww ]m-Xn-h-gn-bnÂ

´¿ km-£-c-X-bp-am-bn _-‘s∏-´v \n-c-]-cm-[n-I-fm-b \m-´pIm-cp-sS t]-cn¬ A-[n-Ir-X¿ ]Ww hm-ßn-b-´p-≈-Xv. Iw-]yq-´¿ km-£m-c-X-bp-am-bn _-‘-s∏´v Hm-tcm hm¿-Un-te-bpw Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ G-Xm-\pw Nn-e hn-Sp-I-fn¬ Iw-]yq-´¿ ÿm-]n°pw. ta¬ t\m-´-Øn-\m-bn tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿-am-sc \n-b-an-°pw.

P\k-¼À¡w: 4,82,79,500 cq-] A-\p-h-Zn¨p sIm-√w: P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xmizm-k \n-[n-bn¬ \n-∂pw 4,82,79,500 cq-] A-\p-h-Zn-®p. 36,340 At]-£-Iƒ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jy-a-{¥n-°v t\-cn-´v e-`n-®p. km-º-Øn-I k-lm-bw A-\p-h-Zn-® 2340 ]p-Xn-b A-t]-£-Iƒ Hm¨-sse-\m-bn c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xv Xm-eq-°v Hm-^n-kp-I-fn-te-°v Xp-I hn-X-c-Ww sN-øm-\m-bn A-b-®p-sIm-Sp-°pw. th-Zn-bn¬ e-`n-® A-t]-£-Iƒ X-cw-Xn-cn- -°p-∂ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn h-cp-∂p. ]n-∂o-Sv A-t]-£-Iƒ D-∂-X D-tZym-K-ÿs‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ sP.F-kv.]n.-bp-sS tkm-^v-‰v sh-b-dn¬ Hm¨-sse-\m-bn A-]v-tem-Uv sN-øp-I-bpw tUm-°-‰v \-º¿ C-Sp-Ibpw sN-øpw. C-Ø-c-Øn¬ A-]v tem-Uv sN-øp-∂ A-t]-£-Iƒ A-X-m-Xv hIp-∏v ta-e-[n-Im-cn-Iƒ ]-cn-tim-[n-°p-I-bpw B-h-iy-sa-¶n¬ Xmtg-X-´n-te-°v A-b-°p-I-bpw dn-t∏m¿-´v tX-Sp-I-bpw sN-øpw. Xp-S¿∂v e-`n-°p-∂ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn°pw. ]-cm-Xn-bn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p I-gn-™m¬ ]-cm-Xn-°m-cs\ h-Ip-∏v ta-[m-hn tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-°pw.

Iw-]yq-´¿ {]m-Y-an-I ]T-\w \-SØp-Isb-∂-Xm-Wv C-Xn-s‚ Dt±-iyw. 10 Zn-h-k-tØ-°m-Wv ¢m-kv. C-Xn¬ h-∂n-´p-≈ A-t]£-bn¬ 90 i-X-am-\w t]-cpw ]T-\w \-S-Øn-bn-´n-√. F-∂m¬ ]T-\w \-S-Øm-Ø-h-cp-sS t]-cnem-Wv Xp-Isb-gp-Xn F-Sp-Øn-cn°p-∂-Xv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cmfp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv

Pn-Ãm hm-l-\ {]-Nm-c-W Pm-Y D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ]m-cn-∏-≈n: 23\v Un.ssh.F^v.sF. sIm-√w I-e-Œ-td-‰v h-fbp-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn hml-\ {]-Nm-c-W Pm-Y \-S-Øn. ]m-cn-∏-≈n tjm-∏n-Mv tImw-π-Ivkn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Pn-√m hml-\ {]-N-c-W Pm-Y B-\-Ø-eh-´w B-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. jn-_p, K-tW-i≥, P-btam-l≥, sI ]n Ip-dp-∏v, {]-im¥v, k-Po-jv kw-km-cn-®p.

Un.ssh.F-^v.sF. sIm-√w I-e-Œ-td-‰v h-f-bp-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bp≈ hm-l-\ {]-Nm-c-W Pm-Y ]m-cn-∏-≈nbn¬ B-\-Ø-e-h-´w B-\μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

≠v. Un-t]m-bn¬ _-kp-Iƒ h-cptºmƒ F-hn-sS-bm-Wv _-kv \n¿-Øp-∂-sX-∂v C-t∏m-gpw bm{X-Im¿-°v a-\-kn-em-bn-´n-√.tXm-∂pw-]-Sn-bm-Wv _- p-Iƒ Ãm≥-Un-¬ ]m¿-°v sN-øm-dp≈-Xv. ]-g-b _-kv Ãm≥-Un-emtWm ]p-Xn-b Ãm≥-Un-em-tWm _-kv \n¿-Øp-∂-sX-∂-dn-bmsX bm-{X-°m¿ A-tßm-´pw Ctßm-´pw _-kp-Iƒ-°v ]n-∂mse ]m-bp-∂ Im-gv-N Un-t]mbn¬ ]-Xn-hm-bn-´p-≠v. ÿ-eku-I-cy-ß-fp-sS A-`m-hw Ct∏m-gpw {]-iv-\-߃ kr-jv-Sn°p-I-bm-Wv. Un-t]m-bp-sS \-ho-I-c-Ww A-Sn-b-¥-c-am-bn ]q¿-Øn-bm-°W-sa-∂m-Wv B-h-iyw D-b-cp∂-Xv. Un-t]m hn-I-k-\-Øn-\v X-S-k-am-bn \n¬-°p-∂ sI-´n-S߃ D-S≥ s]m-fn-®p-am-‰n Unt]m-bp-sS hym-]v-Xn h¿-[n-∏n-°Ww. bm-{X-Im¿-°v _-kv Im-Øv \n¬-°p-∂-Xn-\p-≈ ku-I-cyß-fpw {I-ao-I-cn-°-Ww.

P\k-¼À-¡w: PnÃm I-e-ÎÀ \-µn A-dn-bn-¨p

sIm√w: Pn√-bn-se P-\-k-º¿° ]-cn-]m-Sn-bp-sS hn-P-b-I-c-amb \-S-Øn-∏n-\v k-lm-bn® t]menkv, D-tZym-ÿ¿, F≥.k A-t\z-j-Ww. hm¿-Uv X-e-Øn- n.kn., kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uvkv, em-Wv A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂- k-∂-≤-kw-L-S-\-Iƒ F-∂nsX-∂v D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. h¿-°v Pn√m I-e-Œ¿ _n tam-lD-tZym-K-ÿ-cm-b Un- \≥ \-μn A-dn-bn®p. ssh.F-kv.]n. d-Iv-kv tdm-kn A¿-hn≥, kn.sF. kn-\n sU∂o-kv, F-kv.sF. a-Z-\≥-]n-≈, ]p-\-eq¿: ln-μp F-°-tWm-anD-Z-b-Ip-am¿, F-kv.kn.]n.H. am- Iv t^m-dw ]p-\-eq¿ Nm-]v-‰-dncm-b sk-_m-kv-‰y≥, tam-l- s‚ D-Zv-L-m-S-\-hpw G-I-Zn-\ in\≥, A-t\z-j-W-Øn-\v t\-Xr- ¬-∏-im-e-bpw \m-sf cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ ]p-\-eq¿ Ip-am¿-]mXzw \¬-In. e-kn¬ \-S-°pw.

in-Â-¸-im-e \m-sf

3

]n.F-¨v.kn-bp-sS tim-Nym-h-Ø ]-cn-l-cn-¡-Ww: P-\-Xm-ZÄ N-h-d: ssd-‰m-\n-bw Np-≠-e-ap°v ]n.F-®v.kn. sk‚¿ B-ip]-{Xn-bp-sS tim-N-\ym-h-ÿ ]cn-l-cn-°m≥ k¿-°m¿ A-Sn-b¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v P-\-Xm-Zƒ(F-kv) N-h-d afi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. afi-ew {]-kn-U‚ v G-{_-lmw Xm-a-c-t»-cn-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ Iq-Sn-b tbm-Kw Pn-√m sk{I-´-dn Sn sI in-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _m-_p tPm-k-^v, X߃ Ip-™v, kp-tc-{μ≥, a-Wnb≥ kw-km-cn-®p.

S-bv-°¬ hn-π-h-kv-am-c-I-Øns‚ \-ho-I-c-W-a-S-°w tIm-Sn°-W-°n-\v cq-]-bp-sS \n¿-ΩmW {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv Ct∏mƒ \-S-∂p-h-cp-∂-Xv. {Km-aoW sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn {]-Imcw 1,53,29,000 cq C-Xn-t\m-S-Iw hn-\n-tbm-Kn-®p-I-gn-™p. ]-Xn\m-dp-e-£w cq-] sN-e-h-gn-®v iva-im-\-Øn-s‚ \n¿-Ωm-W-{]-h¿Ø-\w ]q¿-Øo-I-cn-®p-I-gn™p. Su-Wn-se {]-[m-\ tdm-Uns‚-bpw _-kv Ãm‚n-s‚-bpw Smdn-Mv tPm-en-Iƒ bp-≤-Im-em-Snÿm-\-Øn¬ \-S-∏n-em-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn K-Xm-K-X \-b{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv t]men-kv A-[n-Im-cn-I-f-sS k-lmb-tØm-sS-bm-Wv. F-∂m¬ SuWn-se tdm-Up-I-fp-sS \-ho-I-cW-hp-am-bn _-‘-s∏-´v G¿-s∏Sp-Øn-b Xm¬-°m-en-I {I-ao-Ic-W-ß-sf sX-‰m-bn Nn-{Xo-I-cn°p-∂ hm¿-Ø-bm-Wv ]p-d-Øph-∂-Xv. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bS-°-ap-≈ {]-[m-\ ÿm-]-\߃ {]-h¿-Øn-°p-∂ I-S-bv-°en¬ Xm-eq-°v tI-{μ-Øn-s‚ \ne-hm-c-Øn-te-°v D-b¿-Øp-∂Xn-\v th-≠n-bp-≈ {]-h¿-Ø-\ß-fm-Wv Fw.F¬.-F.-bp-sSbpw Fw.]n.-am-cp-sS-bpw Pn-√m-˛tªm-°v ]-©m-b-Øp-I-fp-sSbpw k-lm-b-tØm-sS \-S-∏n-em°p-∂-sX-∂pw ]-©m-b-Øv {]-

sXm-gn ]-cn-io-e-\w Xp-S-§n I-S-bv-°¬: ]m-en-tb-‰o-hv sIb¿ bq-\n-‰n-se tcm-Kn-Iƒ-°v sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip∂p. A-c-bv-°v Io-gv-`m-Kw X-f¿∂ tcm-Kn-Iƒ-°m-Wv Pn-√m-]©m-b-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ tkm-∏v, Ip-S \n¿-Ωm-W ]-cn-io-e-\w F-∂n-h \¬-Ip-∂Xv. I-S-bv-°¬, Ip-Ωnƒ, Nn-X-d, N-S-b-aw-K-ew, Ip-f-Øq-∏p-g ]©m-b-Øp-I-fn-ep-≈-h¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w I-S-bv-°¬ {Km-a-∏©m-b-Øv Su¨-lm-fn¬ Pn-√m]-©m-b-Øv ssh-kv-{]-kn-U‚ v sI P-K-Z-Ω So-®¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v {]-^. _n in-h-Zm-k≥-]n≈ A-≤y-£-X h-ln-®p. I-S-bv°¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v B¿ e-X, Pn-√m-]-©m-bØw-Kw A-Uz. B¿ tKm-]m-eIr-jv-W-]n-≈, F-kv B-\-μ-Ipkp-aw, sU-]yq-´n Un.Fw.H. tUm. F-kv jm-Pn, I-S-bv-°¬ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. F-kv B¿ {]-Zo-]v kw-kmcn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]mÀ-iz-hÂ-¡-cn-¡-s¸-«-hÀ a-\p-jym-h-Im-i ewL-\-¯n-sâ C-c-I-Ä: ]n Un Sn B-Nm-cn I-cp-\m-K-∏-≈n: a-\p-jym-h-Im-i kw-c-£-W-Øn-\v \n-b-a

]n≥-_-e-hpw B-tKm-f Aw-Ko-Im-c-hp-ap-s≠-¶n-epw ]m¿-izh¬-°-cn-°-s∏-´-h¿ C-∂pw a-\p-jym-h-Im-i ew-L-\-Øn-s‚ C-c-I-fm-sW-∂v ap≥ tem-Iv k-`m sk-{I-´-dn P-\-d¬ ]n Un Sn B-Nm-cn. tem-I-Øn-se A-Sn-a-∏-Wn-°m-cn¬ K-Wy-am-b kw-Jy-bp-≈ C-¥y-bn¬ Ip-´n-I-fp-tS-bpw kv-{Xo-I-fp-tS-bpw A-h-Im-i-߃ ew-Ln-°p-∂ hm¿-Ø-I-fm-Wv ]p-d-Øp-h-cp∂-sX-∂pw Cu A-h-ÿ am-dn-sb-¶n¬ am-{X-ta a-\p-jym-hIm-i kw-c-£-Ww b-Ym¿-Yy-am-Ip-I-bp-≈q F-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. a-\p-jym-h-Im-i Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v sI.B¿.Un.F. kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sI.B¿.Un.F. sN-b¿-am≥ A-Uz. Fw C-{_m-lnw-Ip-´n- A-[y-£-X- h-ln-®p. sk-an-\m-dn¬ sI Fw A-\n¬ ap-l-Ω-Zv, _n-\p, \u-^¬ kw-km-cn-®p.

s]m-Xp k-t½-f-\-hpw hn-hn-[ [-\-k-lm-b hn-X-c-W-hpw \m-sf

N-h-d: ssI-∏p-g A-{Kn-Iƒ-®-d¬ s{]-Uyq-tk-gv-kv am¿-°-‰n-Mv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v tX-h-e-°-c ]-Sn-™m-‰-°-c ap-f-bv-°¬ F¬.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn¬ Fkv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ F-√m hn-j-Øn-\pw F π-kv hm-ßn-b kw-Lmw-K-ß-fp-sS Ip-´n-Iƒ-°v kv-tIm-f¿-jn-∏pw \n¿-[-\ tcm-Kn-Iƒ-°v Nn-In¬-km k-lm-b-hpw \¬-Ipw. kwLw {]-kn-U‚ v jm-Plm≥ Im-™n-c-hn-f-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ Iq-Sn-b k-tΩ-f-\-Øn¬ Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v tUm. {]-Xm-]-h¿-Ω X-ºm-≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-Ww ap≥ a-{¥n F≥ sI t{]-a-N-{μ-\pw Nn-In¬-km [\-k-lm-b hn-X-c-Ww em¬ h¿-§o-kv I¬-∏-I hm-Sn-bpw \n¿h-ln-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v-am-cpw Aw-K-ß-fpw ]s¶-Sp-°pw. kw-Lw {]-kn-U‚ v P-b-tam≥ kw-km-cn-°pw.

XWÂ ]²Xn Bcw-`n¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-e-ti-J-c-]pcw {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \o-en°p-fw hm¿-Un¬ X-W¬ am-XrI-bm-bn am-dn. t£-a {]-h¿-Ø\-ß-fm-b s]≥-j≥ A-t]-£ hn-X-c-Ww, ]q-cn-∏n-® A-t]-£ \¬-I¬, C-S-hn-f Ir-jn-bp-sS A-t]-£ kzo-I-cn-°¬, tZ-iob {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤Xn sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v k-ºq¿W sXm-gn¬ Im¿-Uv hn-X-c-Ww, ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Nn-In¬-km klm-b A-t]-£, B-[m¿ Im¿Uv, C-e-£≥ sF-Un-Im¿-Uv, Ch F-Sp-°m-\p-≈ ku-I-cyw, sI-´n-S \n-Ip-Xn A-S-bv-°¬, Xp-

kn-U‚ v B¿ e-X ]-d-™p. Pn cm-Po-hv, hn th-Wp, B¿ F-kv _n-Pp, ]n ]-cn-a-f-Ip-am-cn, sI tZ-h-bm-\n-b-Ω hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

cn-h-√m-hm-k≥ sF sI-b-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-Æp ]-cn-tim[-\ Iymw-]v Xp-S-ßn-b-h \-SØn. Ip-e-ti-J-c-]p-cw ]-ªn-Iv sl¬-Øv sk‚-dn-se {]-Zo-]v Ip-am¿, Pm-kv-an≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-j¿, jp-K¿ ]-cn-tim-[-\ Iymw-]v \-S-∂p. hm¿-Uv saw-_¿ F-≥ cm-Pphn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ {K-am-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F-kv A-–p¬ k-enw D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. tbm-K-Øn¬ \o-en-°p-fw k-Zm-\-μ≥ tKm-]n-\m-Yv, ]n ]flm-I-c≥, s]¨-a-Wn, {io-Ipam-cn, l- ≥-Ip-´n kw-km-cn-®p.

c-à-Zm-\ Zn-\-am-bn B-tLm-jn-¨p sIm-√w: F≥.kn.]n. tZ-io-b {]-kn-U‚pw tI-{μ Ir-jn-a{¥n-bp-am-b i-c-Xv ]-hm-dn-s‚ 73mw P-∑-Zn-\w F≥.kn.]n. t\Xm-°-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw c-‡Zm-\ sN-bv-Xv B-tLm-jn-®p. F≥.kn.]n. t\-Xm-°-fm-b Xm-a-c-°p-fw k-enw, A-Uz. sI F-kv cm-Po-hv, F-kv {]-Zo-]v Ipam¿, F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ t\-Xm-°-fpw {]-h¿-ØI-cpw sIm-√w Pn-√m B-ip-]{Xn-bn-se ª-Uv _m-¶n-se-Ønbm-Wv c-‡-Zm-\w \-S-Øn-b-Xv.

hm-l-\m-]-I-Sw: aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v sX-∑-e: c-≠v hm-l-\m-]-I-Sß-fn-em-bn aq-∂p-t]¿-°v ]-cnt°-‰p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ c-≠p-t]-sc Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tIm-´-hm-k-en¬ \n-∂pw Bcy-¶m-hn-te-°v h-cn-I-bm-bn-cp∂ Hm-t´m \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn™m-Wv tIm-´-hm-k¬ kz-tZin-bm-b cm-Kn-Wn (50), B-cy¶m-hv ssI-øq-∂v-]m-d tPm¿-Pv (44) F-∂n-h¿-°v ]-cn-t°-‰-Xv. tdm-Uv ap-dn-®v I-S-°-sh ss_°v C-Sn-®m-Wv B-cy-¶m-hn-se A-cn-hym-]m-cn-bm-b ssI-∏-≈n aT-Øn¬ tXm-a-kv-Ip-´n (65)\vv

]-cn-t°-‰-Xv. ss_-°n-Sn-®v ]-cn-t°-‰ tXm-a-kp-Ip-´n-bpw Hm-t´m a-dn™v ]-cn-t°-‰ cm-Kn-Wn-bpw Xncp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-epw tPm¿-Pv ]p-\-eq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bnepw Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

ap-kv-enw kw-h-c-Ww ]m-en-¡-W-w: P-am-A-¯v Iu¬-kn I-cp-\m-K-∏-≈n: k¿-°m¿, A¿[ k¿-°m¿ ÿm-]-\-ß-fn-se \n-b-a-\-ß-fn¬ ap-kv-enw kw-hc-Ww b-Ym-hn-[n ]m-en-°-W-sa-

∂v tI-c-f ap-kv -enw P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ Xm-eq-°v I¨h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. Xm-eq°v {]-kn-U‚ v l-k≥ Ip-™v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]-d-ºn¬ kp-ss_¿, \u-jm-Zv X-d-h-S-°Xn¬, \u-jm-Zv tX-h-d, jmlp¬ l-ao-Zv, F kn-±o-Jv, \ujm-Zv, bq-\p-kv, a-\m-^v, A-lΩ-Zv Ip-™v, Fw F \u-^¬, kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn A-l-Ω-Zv Ip-™v({]-kn-U‚ v), a-\m-^v hS-°pw-X-e(P-\-d¬ sk-{I-´-dn), am-Pm(J-Pm-©n)F∂nh-sc Xnc-s™-SpØp.

\m-ev Un.ssh.F-^v.sFþF.sF.ssh.F-^v. {]-hÀ-¯-IÀ A-d-Ìn I-cp-\m-K-∏-≈n: I-cp-\m-K-∏≈n kw-L¿-j-hp-am-bn _-‘s∏-´v \m-ev F.sF.ssh.F-^v-˛Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-ØI-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. I-gn-™ Zn-h-kw tIm¨-{Kkv `-h≥ A-{I-a-Øn-epw t]m-en-kn-\v t\-sc I-s√-dn-™ tIkn-ep-am-Wv \m-ev F.sF .ssh.F-^v-˛-Un.ssh. F-^v. sF. {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. F.sF.ssh.F-^v. {]-h¿-Ø-I\m-b tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xp-ta¬

ho-´n¬ A-\o-jv (31), Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-ØI-cm-b C-S-°p-f-ß-c F-_n `-h\-Øn¬ A-\q-]v (21), sXm-Snbq¿ sX-°v I-h-dm-´v ho-´n¬ aWn-°p-´≥ (21), sXm-Sn-bq¿ h-S°v Nn-d-bp-sS In-g-°-Xn¬ c-RvPn-Øv (24) F-∂n-h-sc-bm-Wv Icp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kv A-d-kv‰v sN-bv-X-Xv. tIm-S-Xn¬ lm-Pcm-°n-b C-h-sc d-n-am-≥-Uv sN-bvXp. - tI-kn¬ -aq-∂q-dv F¬.Un.F-^v. {]-h¿-Ø-I-sc {]-Xn-tN¿-Øn-´p-≠v


{]mtZ-inIw

14 Unkw_¿ 2013 i\n

P-h-lÀ _m-e-P-\-th-Zn Iymw-]v

]cn-]mSn sIm-´m-c-°-c \m-Y≥ πm-k:

Fw.Pn.F≥.B-¿.Pn.F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tªm-°v-X-e sk-an-\m¿-˛ cm-hn-se 10.00 sIm-√w ]-ªn-Iv sse-{_-dn lmƒ: A-gn-a-Xn I¨-h≥-j≥˛ cm-hn-se 10.00 sIm-√w A-ºm-Sn Hm-Un-t‰mdn-bw: `m-c-Xo-b hn-I-emw-K sF-Iy A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m k-tΩ-f-\w-˛ cm-hn-se 10.00 Uo-k‚ v-ap-°v sh-´n-e-Ømgw Pn.hn.]n.F¬.]n. kv-Iqƒ A-¶-Ww: ku-P-\y Im≥-k¿ \n¿-W-b Iymw-]v-˛ cm-hn-se 9.00 i-‡n-Ip-f-ß-c {io-[¿-a-imkv-Xm t£-{Xw: a-fi-e atlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.30 ap-f-¶m-S-Iw {io-tZ-ho-t£{Xw: a-fi-e a-tlm¬-k-hw-˛ cm-hn-se 5.00

Adnbn-¸pIÄ

Iw-]yq-«À tIm-gv-kp-I-fnte-¡v A-t]-£n¡mw sIm√w: tIcf k¿°m¿ AwKo-Icn-® ]n.F-kv.kn. \nba\߃°v tbmKyamb Untπma C≥ Iw]yq´¿ Bπnt°j≥, t]m-Ãv {KmtPz¡v Untπma C≥ Iw]yq´¿ Bπnt°j≥, thUv t{]mkknMv tU¡m F≥{Sn tImgvkpIfnte°v sI¬t{Sm¨ At]£Iƒ £Wn®p. hniZhnhc߃°v: 0474˛-2731061, 9744894210 F-∂o \-º-cn¬ _‘s∏-Sp-I.

s{]m-t_-j\dn Hm-^n-kÀ ]-cn-ioe\w

sIm√w: ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-∏v Pn√-bn-se ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn-se _n.]n.F¬. IpSpw-_mw-K-ßfm-b D-tZym-Km¿Yn-Iƒ-°m-bn s{]m-t_-j\-dn Hm-^n-k¿ ]-cn-ioe-\w \¬Ipw. tXh≈n sF.C.F-k.v dkn-U≥-jy¬ s{S-bn-\nMv sk‚-dn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-io-e\ ]-cn-]m-Sn-bn-¬ F-´p In-temao-‰-dn-\p ]p-d-Øp-≈-h¿-°v Bh-iy-sa-¶n¬ tlm-kv-‰¬ ku-Icyw e-`n-°pw. Un{Kn ]m m-b 18 \pw 30 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈-h¿-°v A-t]-£n°mw. Xm-¬]-cy-ap-≈-h¿ _tbm-tU-‰, Pm-Xn k¿-´n-^n-°‰v, _n.]n.F¬. k¿-´n-^n-°‰v/_n.]n.F¬. td-j≥ Im¿Uv, hn-Zym-`ymk tbm-KyX sX-fn-bn°p-∂ A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw 21 \v cm-hn-se 11 \v I-e-Œtd‰n-se ]-´n-I-Pm-Xn hnIk-\ Hm-^n-kn¬ C‚¿-hyqhn-\v F-Ø-Ww.

sIm-√w: e-£y-t_m-[-ap-≈ bph-X-e-ap-d-sb kr-„n-°m≥ P-hl¿ _m-e- P-\-th-Zn-°v I-gn-bW-sa-∂v Un.kn.kn. {]-knU‚ v A-Uz. Pn {]-Xm-]-h¿-Ω X-ºm≥ ]-d-™p. P-h-l¿ _me- P-\-th-Zn- Pn-√m {]-h¿-Ø-I tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. Pn-√m sN-b¿-am≥ F-kv N-{μ-_m-_p A-[y-£-X h-ln®p. Un.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I´-dn A-\n-¬ \m-cm-b-W≥, Ip-cphn-f tPm-¿-Pv, A-Uz. A-P-b-Ipam¿ Fw am-Xyq-kv kw-km-cn-®p.

[À-W \-S-¯n XI¿-∂ In-S-°p∂ i-¶-c-aw-K-ew˛cm-ta-gØv tdm-Uv

im-]-tam-£w Im-¯v i-¦-c-aw-K-ewþ cm-ta-g¯v tdm-Uv N-h-d: 20 h¿-j-am-bn-´pw \-ho-Ic-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-°msX im-]-tam-£w Im-Øp In-S°p-I-bmWv i-¶-c-aw-K-ew cm-tagv-Øv tdm-Uv. kv-Iqƒ Ip-´n-Ifpƒ-∏-sS \nc-h-[n t]¿-°v i-¶-c-aw-K-e-Øv F-Øm-\p-≈ tdm-Up-Iq-Sn-bmWv cm-ta-gv-Ø tdm-U. ]-∑-\ ]©mb-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp∂ 100 ao-‰¿ tdm-Un-\m-Wv Cu Z-

b-\o-bm-h-ÿ. Cu tdm-Up s]m-´n s]m-fn-™p In-S-°m≥ Xp-S-ßn-bn-´v h-¿-j-ß-fp-sS ]-g°w. i-¶-c-aw-K-ew tZ-io-b ]m-Xbn¬ \n-∂v ]-Sn-™m-dv h-i-ap≈ kz-Im-cy _yq-´n-]m¿-e-dn-\p k-ao-]-ap-≈ `m-K-Øm-Wv Ip≠pw Ip-gn-bp-am-bn In-S-°p-∂Xv. sN-dn-b Nm-‰¬ a-g s]-bvXm¬-t∏m-epw C-hn-sS sh-≈-

tZh-cm-PkwKo-X Km\m-em-]-\ a-¬k-cØn¬ hn-Pbn-®v sI sP tb-ipZm-kn-¬\n∂pw Ahm¿-Uv hmßn-b F-kv tKmIp¬. t]m-cph-gn \-Sp-hn-teap-dn ]p-fnw-Xn-´-bn¬ i-in-[c≥ ]n≈˛D-j -Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\mWv

tI-c D¬-∏m-Z-I-kw-L-ß-fp-ambn -_-‘-s∏-´v ap≥-Iq¿ ]-Ww A-S-®v _p-°v sN-ø-Ww. Iq-SpX¬-hn-h-c-߃-°v t^m¨-˛ 9447988303, 8129574538.

h-\n-Xm I¬-h³-j³ 18\v Im-h-\m-Sv: _n.Fw.F-kv. h-\nXm I¨-h≥-j≥ 18\v Sn Fw h¿-§o-kv sa-tΩm-dn-b¬ lmfn¬ \-S-°pw. D-®-bv-°v c-≠n-\v \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ s^U-td-j≥ Hm-^v a-e-bm-fn Atkm-kn-tb-j≥ A-Jn-te-¥ym sk-{I-´-dn _o-\m sI X-ºn- apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

Im-h-\m-Sv: tkm-jy-en-kv-‰v bph-P-\-X Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ [¿-W \-S-Øn. N°n-´-∏m-d-bn¬ J-\-\m-\p-a-Xn \¬-In-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®pw C-Xn-s‚ t]-cn¬ A-©v tIm-Sn F-f-a-cw I-cow tIm-g-hm-ßn-bXn-epw {]-Xn-tj-[n-®m-Wv [¿W \-S-Øn-b-Xv. I-e-Œ-td-‰n-\v k-ao-]w \-S-∂ [¿-Wv tkm-jy-en-kv-‰v P-\-Xm kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw AUz. Fw j-lo-Zv A-l-Ω-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tkm-jy-enkv-‰v bp-h-P-\-X Pn-√m {]-knU‚ v A-Uz. l-cn-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. tkm-jy-en-kv-‰v P-\-Xm Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´dn ep-°v-am≥, In-k m≥ P-\-Xm kw-ÿm-\ {]-kn-U ‚ v A-∏p- I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ tIm-gn-t°m-Sv h¿-°-ew-]m-´v ]p-c-bn-S-Øn¬ B-cw-`n-® sX-ßn≥-ssX °p-´≥ kw-km-cn-®p. \-gv-k-dn ap\nkn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw -A≥-km¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

Un.ssh.F-^v.sFþ-F.sF.ssh.F-^v. {]-hÀ-¯-IÀ A-d-Ìn kv `-h≥ A-{I-a-Øn-epw t]m-e-nkn-\v t\-sc I-s√-dn-™ tI-knep-am-Wv \m-ev F.sF.ssh.F^v-˛-Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿Ø-I-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-X-Xv.

F.sF.ssh.F-^v. {]-h¿Ø-I-\m-b tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xpta¬ ho-´n¬ A-\o-jv (31), Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-ØI-cm-b C-S-°p-f-ß-c F-_n `-h\-Øn¬ A-\q-]v (21), sXm-Sn-

bq¿ sX-°v I-h-dm-´v ho-´n¬ aWn-°p-´≥ (21), sXm-Sn-bq¿ h-S°v Nn-d-bp-sS In-g-°-Xn¬ c-RvPn-Øv (24) F-∂n-h-sc-bm-Wv Icp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kv A-d-kv‰v sN-bv-X-Xv. tIm-S-Xn¬ lm-P-

X-WÂ am-Xr-I-bm-bn

Ipe-ti-J-c-]p-cw {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \o-en-Ip-fw Ggmw hm¿-Un¬ hnhn-[ P-\-t£-a-{]-h¿-Ø-\-߃ tIm¿-ØnW°n-b X-W¬ ]-≤-Xn {Km-a-∏-©mbØv {]-kn-U‚ v ]n F-kv A-–p¬ k-enw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-e-ti-J-c-]pcw {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \o-en°p-fw hm¿-Un¬ X-W¬ am-XrI-bm-bn am-dn. t£-a {]-h¿-Ø\-ß-fm-b s]≥-j≥ A-t]-£ hn-X-c-Ww, ]q-cn-∏n-® A-t]-£ \¬-I¬, C-S-hn-f Ir-jn-bp-sS A-t]-£ kzo-I-cn-°¬, tZ-iob {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤Xn sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v k-ºq¿W sXm-gn¬ Im¿-Uv hn-X-c-Ww, ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Nn-In¬-km klm-b A-t]-£, B-[m¿ Im¿Uv, C-e-£≥ sF-Un-Im¿-Uv, Ch F-Sp-°m-\p-≈ ku-I-cyw, sI-´n-S \n-Ip-Xn A-S-bv-°¬, Xpcn-h-√m-hm-k≥ sF sI-b-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-Æp ]-cn-tim[-\ Iymw-]v Xp-S-ßn-b-h \-S-

Øn. Ip-e-ti-J-c-]p-cw ]-ªn-Iv sl¬-Øv sk‚-dn-se {]-Zo-]v Ip-am¿, Pm-kv-an≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-j¿, jp-K¿ ]-cn-tim-[-\ Iymw-]v \-S-∂p. X-Æo¿-ap-°w k-Zm-in-h-\pw kw-L-hpw A-h-X-cn-∏n-® \m-S≥ I-em-ta-f F-∂n-h tIm¿-Øn-W°n \o-en-°p-f-Øv P-\-Io-b Iq´m-bv-a-bm-b X-W¬-˛2013 \-S∂p. hm¿-Uv saw-_¿ F-≥ cm-Pphn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ {K-am-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F-kv A-–p¬ k-enw D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. tbm-K-Øn¬ \o-en-°p-fw k-Zm-\-μ≥ tKm-]n-\m-Yv, ]n ]flm-I-c≥, s]¨-a-Wn, {io-Ipam-cn, kp-\n-Xm-Ip-am-cn, l- ≥Ip-´n kw-km-cn-®p.

cm-°n-b C-h-sc d-n-am-≥-Uv sN-bvXp. t]m-en-kn-\p t\-sc-bpw tIm¨-{K-kv `-h-\v t\-sc-bpw Is√-dn-™- tI-kn¬ -aq-∂q-dv F¬.Un.F-^v. {]-h¿-Ø-I-sc {]-Xn-tN¿-Øn-´p-≠v.

]n.F-¨v.kn-bp-sS tim-Nym-h-Ø ]-cn-l-cn-¡-Ww: P-\-Xm-ZÄ N-h-d: ssd-‰m-\n-bw Np-≠-e-ap°v ]n.F-®v.kn. sk‚¿ B-ip]-{Xn-bp-sS tim-N-\ym-h-ÿ ]cn-l-cn-°m≥ k¿-°m¿ A-Sn-b¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v P-\-Xm-Zƒ(F-kv) N-h-d afi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v G-{_lmw Xm-a-c-t»-cn-bp-sS A-[y£-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-Kw Pn√m sk-{I-´-dn Sn sI in-h≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. _m-_p tPmk-^v, X-߃ Ip-™v, kp-tc{μ≥, a-Wn-b≥ kw-km-cn-®p.

]n≥-_-e-hpw B-tKm-f Aw-Ko-Im-c-hp-ap-s≠-¶n-epw ]m¿-izh¬-°-cn-°-s∏-´-h¿ C-∂pw a-\p-jym-h-Im-i ew-L-\-Øn-s‚ C-c-I-fm-sW-∂v ap≥ tem-Iv k-`m sk-{I-´-dn P-\-d¬ ]n Un Sn B-Nm-cn. tem-I-Øn-se A-Sn-a-∏-Wn-°m-cn¬ K-Wy-am-b kw-Jy-bp-≈ C-¥y-bn¬ Ip-´n-I-fp-tS-bpw kv-{Xo-I-fp-tS-bpw A-h-Im-i-߃ ew-Ln-°p-∂ hm¿-Ø-I-fm-Wv ]p-d-Øp-h-cp∂-sX-∂pw Cu A-h-ÿ am-dn-sb-¶n¬ am-{X-ta a-\p-jym-hIm-i kw-c-£-Ww b-Ym¿-Yy-am-Ip-I-bp-≈q F-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. a-\p-jym-h-Im-i Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v sI.B¿.Un.F. kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sI.B¿.Un.F. sN-b¿-am≥ A-Uz. Fw C-{_m-lnw-Ip-´n- A-[y-£-X- h-ln-®p. sk-an-\m-dn¬ sI Fw A-\n¬ ap-l-Ω-Zv, _n-\p, \u-^¬ kw-km-cn-®p.

s]m-Xp k-t½-f-\-hpw [-\-k-lm-b hn-X-c-W-hpw \m-sf

N-h-d: ssI-∏p-g A-{Kn-Iƒ-®-d¬ s{]-Uyq-tk-gv-kv am¿-°-‰n-Mv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v tX-h-e-°-c ]-Sn-™m-‰-°-c ap-f-bv-°¬ F¬.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn¬ Fkv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ F-√m hn-j-Øn-\pw F π-kv hm-ßn-b kw-Lmw-K-ß-fp-sS Ip-´n-Iƒ-°v kv-tIm-f¿-jn-∏pw \n¿-[-\ tcm-Kn-Iƒ-°v Nn-In¬-km k-lm-b-hpw \¬-Ipw. kwLw {]-kn-U‚ v jm-Plm≥ Im-™n-c-hn-f-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ Iq-Sn-b k-tΩ-f-\-Øn¬ Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v tUm. {]-Xm-]-h¿-Ω X-ºm-≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-Ww ap≥ a-{¥n F≥ sI t{]-a-N-{μ-\pw Nn-In¬-km [\-k-lm-b hn-X-c-Ww em¬ h¿-§o-kv I¬-∏-I hm-Sn-bpw \n¿h-ln-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v-am-cpw Aw-K-ß-fpw ]s¶-Sp-°pw. kw-Lw {]-kn-U‚ v P-b-tam≥ kw-km-cn-°pw.

c-à-Zm-\ Zn-\-am-bn B-tLm-jn-¨p

sh-Å-bn-«-¼-ew-þ-A-½-¨n-ho-Sv tdm-Uv h-gn-bp-Å bm-{X Zp-Ê-l-am-hp-¶p Im-h-\m-Sv: tZ-io-b-]m-X-bn¬ sh-≈-bn-´-º-ew ap-X¬ A-Ω®n-ho-Sv tdm-Up-h-sc-bp-≈ bm{X Zp- -l-am-Ip-∂p. tdm-Un-s‚ an-° `m-K-ß-fpw C-Sn-™p s]mfn-™p In-S-°p-∂-Xm-Wv bm-{X Zp- -l-am-Im≥ Im-c-Ww. I-gn™ a-g-°m-e-Øv C-Sn-™p s]m-

fn-™p In-S-∂ `m-K-߃ F-√mw X-s∂ \-∂m-°n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ a-g k-a-b-Øv C-Sn™p s]m-fn-™ `m-K-߃ \∂m-°n-b-Xn-\m¬ H-cm-gv-N I-gn™-tXm-sS Sm¿ ap-gp-h≥ C-fIn sa-‰¬ ap-gp-h≥ tdm-Un¬ \nc-∂p In-S-°p-I-bm-Wv. \m-´p-

‘-s∏-´v \n-c-]-cm-[n-I-fm-b \m´p-Im-cp-sS t]-cn¬ A-[n-Ir-X¿ ]-Ww hm-ßn-b-´p-≈-Xv. Iw-]yq´¿ km-£m-c-X-bp-am-bn _-‘s∏-´v Hm-tcm hm¿-Un-te-bpw Xnc-s™-Sp-°-s∏-´ G-Xm-\pw Nne hn-Sp-I-fn¬ Iw-]yq-´¿ ÿm]n-°pw. ta¬ t\m-´-Øn-\m-bn tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿-am-sc \n-b-an-°pw. Iw-]yq-´¿ {]m-Y-an-I ]T-\w \-S-

Øp-Isb-∂-Xm-Wv C-Xn-s‚ Dt±-iyw. 10 Zn-h-k-tØ-°m-Wv ¢m-kv. C-Xn¬ h-∂n-´p-≈ A-t]£-bn¬ 90 i-X-am-\w t]-cpw ]T-\w \-S-Øn-bn-´n-√. F-∂m¬ ]T-\w \-S-Øm-Ø-h-cp-sS t]-cnem-Wv Xp-Isb-gp-Xn F-Sp-Øn-cn°p-∂-Xv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cm-fp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂mWv A-t\z-j-Ww. hm¿-Uv X-e-

Ãm hm-l-\ sshZypXn sse\nse ]Wn-bv¡nsS Pn{]-Nm-c-W Pm-Y Poh-\-¡m-c\v tjm-t¡äp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ]m-cn-∏-≈n: 23\v Un.ssh.FI-S-bv-°¬: ssh-Zyp-Xn sse-\nse ]-Wn-°n-sS Po-h-\-°m-c-\v ssh-Zyp-Xm-Lm-X-ta-‰p. km-c-ambn ]-cn-t°-‰ In-fn-am-\q¿ C-f-h´w kz-tZ-in A-`n-em-jn(35)s\ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se 10.30\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. I-√-d ssh-Zyp-Xn-sk-£-s‚ Io-gn-ep≈ `-c-X-∂q¿ Hm-h¿-kn-b¿ Hm^n-kn-se a-kv-Zq-dm-bn A-`n-emjn-\v Pn-√m-A-Xn¿-Øn-bm-b aq∂v-ap-°n¬ ssh-Zyp-Xn-sse\n¬ ]-Wn \-S-Øp-tºm-gm-Wv ssh-Zyp-Xm-Lm-X-ta-‰-Xv. i-co-cam-k-I-ew s]m-≈-te-‰v \n-eØp-ho-W A-`n-em-jn-s\ \m-´p-

k¿, tXm-a-kv h¿-§o-kv ]-s¶-SpØp. tcm-K-{]-Xn-tcm-[-ti-jnbpw A-Xyp¬-∏m-Z-\-hpw A-an-Xs]m-°w t]m-Im-Ø-Xp-am-b Nmh-°m-Sv Hm-d-©v tUm¿-^v (kn.H.-Un.), a-te-jy≥ {Ko≥ tUm¿^v (Fw.-Pn.-Un.) hn-`m-Kw hnØp-tX-ß-Iƒ \m-fo-tI-c hn-Ik-\-t_m¿-Un-s‚ ta¬-t\m-´Øn¬ {]-h¿-Øn-®p-sIm-≠n-cn°p-∂ Aw-Ko-Ir-X tXm-´-ßfn¬ \n-∂m-Wv ti-J-cn-®n-´p-≈Xv. ssX-I-fp-sS hn-X-c-Ww 2014 G-{]n¬ am-k-Øn¬ B-cw-`n°p-w. sX-ßpw-ssX B-h-iy-ap≈ I¿-j-I¿ ap-\n-kn-∏m-en-‰nbn-se hm¿-Up-Iƒ tI-{μo-I-cn®v {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂ \m-fo-

]mÀ-iz-hÂ-¡-cn-¡-s¸-«-hÀ a-\p-jym-h-Im-i ewL-\-¯n-sâ C-c-I-Ä: ]n Un Sn B-Nm-cn I-cp-\m-K-∏-≈n: a-\p-jym-h-Im-i kw-c-£-W-Øn-\v \n-b-a

Im¿ _-‘-s∏-´-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-g-amdn-bm¬ D-S≥ tdm-Uv Sm¿ sN-ømsa-∂v A-[n-Ir-X¿ D-d-∏v \¬-Inbn-cp-∂p. F-∂m¬ a-g am-dn-bn´pw tdm-Up \-∂m-°m-\p-≈ {iaw C-Xp-\-S-Øp-∂n-√. an-\n-´n-\v \q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\-ß-fm-

Iw-]yq-«À ]T-\-¯n-sâ t]-cn hym-]-I-am-b A-gn-a-Xn-sb¶v ]-cmXn ]m-cn-∏-≈n: Iw-]yq-´¿ ]T-\Øn-s‚ t]-cn¬ I-√p-hm-Xp°¬ ]-©m-b-Øn¬ hym-]-Iam-b A-gn-a-Xn-sb-∂v ]-cmXn. A-£-b tI-{μ-ß-fp-sS a-dhn¬ ]-©m-b-Øn-se 2500 Hmfw t]-cn-em-Wv e-£-°-W-°n\v Xp-I F-gp-Xn hm-ßn-bn-cn-°p∂-Xv. 2006˛2007˛2008 Im-e-b-fhn-em-Wv ]-©m-b-Øn-se Iw]yq-´¿ km-£-c-X-bp-am-bn _-

I-cp-\m-K-∏-≈n: \m-fo-tI-c D¬]m-Z-I s^-U-td-j-s‚ t\-XrXz-Øn¬ tI-{μ-\m-fo-tI-c-hn-Ik-\ t_m¿-Un-s‚ Aw-Ko-Im-ctØm-sS I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ tIm-gn-t°m-Sv h¿-°-ew-]m-´v ]pc-bn-S-Øn¬ B-cw-`n-® sXßn≥-ssX \-gv-k-dn ap≥-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw -A≥-km¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ s^-U-td-j≥ {]-kn-U‚ v F-kv P-b-Ip-am¿ A-[y-£-X- h-ln®p. ]n k-Zm-\-μ≥, Sn -]n k-enwIp-am¿, ko-_m cm-[m-Ir-jvW≥, _n-Pn-en h¿-Ko-kv, ap-c-fo[-c≥-]n-≈, k-t¥m-jv _m-_p, Ip-t∂¬-cm-tP-{μ≥, jn-ep, Ac-hn-μ≥, ^n-en-∏v h¿-§o-kv, \m-

Npcp¡¯nÂ

I-cp-\m-K-∏-≈n: I-cp-\m-K-∏≈n kw-L¿-j-hp-am-bn _-‘s∏-´v \m-ev F.sF.ssh.F-^v-˛Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-ØI-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. I-gn-™ Zn-h-kw tIm¨-{K-

Im¿ I-S-bv-°¬ Xm-eq-°m-ip-]{Xn-bn-se-Øn-®p. ]-cn-°v Kp-cp-Xc-am-b-Xn-\m¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂p.

^v.sF. sIm-√w I-e-Œ-td-‰v h-fbp-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn hml-\ {]-Nm-c-W Pm-Y \-S-Øn. ]m-cn-∏-≈n tjm-∏n-Mv tImw-π-Ivkn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Pn-√m hml-\ {]-N-c-W Pm-Y B-\-Ø-eh-´w B-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. jn-_p, K-tW-i≥, P-btam-l≥, sI ]n Ip-dp-∏v, {]-imA-b-Øn¬: tdm´-dn ¢∫v Hm-^v ¥v, k-Po-jv kw-km-cn-®p. sIm√w kn-‰nbpw Uok‚ v P-Mvj≥ Kp-cp-\m-cm-b-W Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãpw kw-bp-‡-am-bn Un.ssh.F-^v.sF. sIm-√w kw-L-Sn-∏n-°p∂ kuP-\y I-e-Œ-td-‰v h-f-bp-∂-Xn-s‚ Im≥-k¿ \n¿-W-b Iymw-]v ap-t∂m-Sn-bm-bp≈ hm-l-\ C∂v cm-hn-se Hº-Xv apX¬ {]-Nm-c-W Pm-Y ]m-cn-∏-≈nUok‚ v ap-°v Pn.hn.]n.F¬. bn¬ B-\-Ø-e-h-´w B-\μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p kv-Iq-fn¬ \-S-°pw.

kuP-\y Im³-kÀ \nÀ-W-b Iymw]v

3

sX-§n³-ssX \-gv-k-dn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

I-cp-\m-K-¸-Ån kw-LÀ-jw

Imbn-I A-[ym-]I³: I-cmÀ \n-b-a-\-w

sIm√w: sIm-´mc-°-c P-hl¿ \-thm-Z-b hn-Zym-e-b-Øn¬ Imbn-I A-[ym-]I-s‚ H-gn-hnte-°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Øn¬ Xm-¬-°men-I \n-b-a-\Øn-\m-bn 18 \v cm-hn-se 11 \v hn-Zyme-b Hm-^n-kn¬ hm-°nMv C‚¿-hyq- \-S-°pw. AwKoIr-X k¿-h-I-em-im-e-bn¬ \n∂pw e-`n-® _n.]n.C.Un/ Fw.]n.C.Un. B-Wv tbm-Ky-X. {]m-b-]-cn-[n 40 h-bkv. D-tZymKm¿-Yn-I-ƒ k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ i-cn-]-I¿-∏p-am-bn cm-hn-se 10 \v lm-P-cm-IWw.

s°-´m-Wv. 100 ao-‰-dn-\-∏p-d-Øv N-h-d ]©m-b-Øn-s‚ A-Xn¿-Øn-bmWv C-hn-Sw ap-X¬ tdm-Up \-∂mbn-In-S-°p-I-bm-Wv. \n-c-h-[n ]cm-Xn-Iƒ A-[n-Ir-X¿-°v \¬In-sb-¶n-epw tdm-Un-s‚ \-ho-Ic-Ww D-S≥ X-s∂ Xp-S-ßmsa∂p ]-d-™v A-[n-Ir-X¿ A-h-KWn-°p-∂p-sh-∂m-Wv \m-´p-Imcp-sS ]cmXn.

thiruvananthapuram/klm WEST

Wv C-Xp-h-gn I-S-∂v t]m-Ip-∂Xv. tdm-Uv tam-i-am-b-tXm-sS A]-I-S-ß-fpw \n-Xy-kw-`-h-am-bncn-°p-I-bm-Wv.tdm-Uv F-{X-bpw th-KwSm¿ sN-bv-Xp kw-c-£n°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ X-øm-dm-I- F-≥-.kn.]n. tZ-io-b {]-kn-U‚ v i-c-Xv ]-hm-dn-s‚ P-∑-Zn-\mW-sa-s∂-∂m-Wv \m-´p-Im¿ B- tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn {]-h¿-Ø-I¿ Pn-√m B-ip-]-{Xnh-iy-s∏-Sp-∂-Xv. bn¬ c-‡-Zm-\w \-S-Øp-∂p

P\k-¼À-¡w: PnÃm I-e-ÎÀ \-µn A-dn-bn-¨p

sIm√w: Pn√-bn-se P-\-k-º¿° ]-cn-]m-Sn-bp-sS hn-P-b-I-c-amb \-S-Øn-∏n-\v k-lm-bn® t]menkv, D-tZym-ÿ¿, F≥.k n.kn., kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uvkv, Øn-em-Wv A-t\z-j-Ww \-S- k-∂-≤-kw-L-S-\-Iƒ F-∂nØp-∂-sX-∂v D-tZym-K-ÿ¿ ]-d- h¿-°v Pn√m I-e-Œ¿ _n tam-l™p. \≥ \-μn A-dn-bn®p. D-tZym-K-ÿ-cm-b Unssh.F-kv.]n. d-Iv-kv tdm-kn A¿-hn≥, kn.sF. kn-\n sU- ]p-\-eq¿: ln-μp F-°-tWm-an∂o-kv, F-kv.sF. a-Z-\≥-]n-≈, Iv t^m-dw ]p-\-eq¿ Nm-]v-‰-dnD-Z-b-Ip-am¿, F-kv.kn.]n.H. am- s‚ D-Zv-L-m-S-\-hpw G-I-Zn-\ incm-b sk-_m-kv-‰y≥, tam-l- ¬-∏-im-e-bpw \m-sf cm-hn-se H\≥, A-t\z-j-W-Øn-\v t\-Xr- º-Xv ap-X¬ ]p-\-eq¿ Ip-am¿-]mXzw \¬-In. e-kn¬ \-S-°pw.

in-Â-¸-im-e \m-sf

sIm-√w: F≥.kn.]n. tZ-io-b {]-kn-U‚pw tI-{μ Ir-jn-a{¥n-bp-am-b i-c-Xv ]-hm-dn-s‚ 73mw P-∑-Zn-\w F≥.kn.]n. t\Xm-°-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw c-‡Zm-\ sN-bv-Xv B-tLm-jn-®p. F≥.kn.]n. t\-Xm-°-fm-b Xm-a-c-°p-fw k-enw, A-Uz. sI F-kv cm-Po-hv, F-kv {]-Zo-]v Ipam¿, F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ t\-Xm-°-fpw {]-h¿-ØI-cpw sIm-√w Pn-√m B-ip-]{Xn-bn-se ª-Uv _m-¶n-se-Ønbm-Wv c-‡-Zm-\w \-S-Øn-b-Xv.

P\k-¼À¡w: 4,82,79,500 cq] A-\p-h-Zn¨p sIm-√w: P-\-k-º¿-° ]-cn-]mSn-bn¬ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cnXm-izm-k \n-[n-bn¬ \n-∂pw 4,82,79,500 cq-] A-\p-h-Zn-®p. 36,340 A-t]-£-Iƒ ]-cn-]m-Snbn¬ ap-Jy-a-{¥n-°v t\-cn-´v e-`n®p. km-º-Øn-I k-lm-bw A\p-h-Zn-® 2340 ]p-Xn-b A-t]-£Iƒ Hm¨-sse-\m-bn c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xv Xm-eq-°v Hm-^n-kp-I-fnte-°v Xp-I hn-X-c-Ww sN-øm\m-bn A-b-®p-sIm-Sp-°pw. th-Zn-bn¬ e-`n-® A-t]-£Iƒ X-cw-Xn-cn- -°p-∂ \-S-]-SnIƒ ]q¿-Øn-bm-bn h-cp-∂p. ]n∂o-Sv A-t]-£-Iƒ D-∂-X DtZym-K-ÿ-s‚ ta¬-t\m-´-

Øn¬ sP.F-kv.]n.-bp-sS tkm^v-‰v sh-b-dn¬ Hm¨-sse-\m-bn A-]v-tem-Uv sN-øp-I-bpw tUm°-‰v \-º¿ C-Sp-I-bpw sN-øpw. C-Ø-c-Øn¬ A-]v tem-Uv sN-øp-∂ A-t]-£-Iƒ A-X-mXv h-Ip-∏v ta-e-[n-Im-cn-Iƒ ]-cntim-[n-°p-I-bpw B-h-iy-sa¶n¬ Xm-tg-X-´n-te-°v A-b-°pI-bpw dn-t∏m¿-´v tX-Sp-I-bpw sNøpw. Xp-S¿-∂v e-`n-°p-∂ dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. ]-cm-Xnbn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p I-gn™m¬ ]-cm-Xn-°m-c-s\ h-Ip∏v ta-[m-hn tc-Jm-aq-ew A-dn-bn°pw. A-t]-£-I-\v Fkv.Fw.F-k.v B-bn e-`n-°p-∂

tUm-°-‰v \-º-cn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ ]-cm-Xn-bp-sS hn-h-c߃ A-dn-bm-hp-∂-Xm-Wv.

ku-P-\y Iq¬-Ir-jn ]-cn-io-e-\w I-S-bv-°¬: ]p-\-eq¿ K-h¨sa‚ v t]m-fn-sS-Iv-\n-°n-s‚ IΩyq-\n-‰n t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv k-_v sk‚-dm-b Nm-W-∏m-d k-∑m¿§-Zm-bn-\n kv-am-c-I hm-b-\-ime-bn¬ Iq¨-Ir-jn-bn¬ ku-P\y ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ \m-sf cm-hnse 10 a-Wn-°v F-Øn-t®-c-Ww. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v t^m¨. 0474-2444509, 9447080297.

ap-kv-enw kw-h-c-Ww ]m-en-¡-W-w: tI-c-f ap-kv-enw P-am-A-¯v Iu¬-kn I-cp-\m-K-∏-≈n: k¿-°m¿, A¿[ k¿-°m¿ ÿm-]-\-ß-fn-se \n-b-a-\-ß-fn¬ ap-kv-enw kw-hc-Ww b-Ym-hn-[n ]m-en-°-W-sa∂v tI-c-f ap-kv -enw P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ Xm-eq-°v I¨-h≥j≥ B-h-iy-s∏-´p. Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v l-k≥ Ip-™v A[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m {]-knU‚ v ]-d-ºn¬ kp-ss_¿, \ujm-Zv X-d-h-S-°-Xn¬, \u-jm-Zv tX-h-d, jm-lp¬ l-ao-Zv, F kn±o-Jv, \u-jm-Zv, bq-\p-kv, a-\m^v, A-l-Ω-Zv Ip-™v, Fw F \u-^¬, kw-km-cn-®p. `m-c-hm-

ln-I-fm-bn A-l-Ω-Zv Ip™v({]-kn-U‚ v), a-\m-^v h-S°pw-X-e(P-\-d¬ sk-{I-´-dn), am-Pm(J-Pm-©n).

]-cn-Øn-Xn ]T-\-Iymw-]v ]p-\-eq¿: sX-∑-e Sq-dn-kw sUh-e-∏v-sa‚ v tIm--∏-td-‰o-hv skmssk-‰n, Pn-√-bn¬-\n-∂v Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn ]-cn-ÿn-Xn ]T-\-Iymw]v \-S-Øp-∂p. C-∂pw \m-sf-bpw sN-¥p-cp-Wn h-\y-Pn-hn-k-t¶Xw C≥-^¿-ta-j≥ sk ‚-dn-emWv Iymw-]v.

Thejas Epaper kollam Edition 2013-12-14  

Thejas Epaper kollam edition. 2013-12-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you