Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw ssa-\m-K-¸-Ån-bn-se I-\m \nÀ-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn 8 H-Iv-tSm-_¿ 2013 sNmΔ

thiruvananthapuram/KLm

hntij§Ä

I-em km-ln-Xy th-Zn- D-Zv-Lm-S-\w I-cp-\m-K-∏-≈n: t_m-bv-kv lb¿ sk-°-U-dn kv-Iq-fn¬ hnZym-cw-Kw I-em-km-ln-Xy th-Znbp-sS D-Zv-Lm-S-\w am-¶p-fw Irjv-W≥ \-ºq-Xn-cn \n¿-h-ln-®p. {]-[m-\m-[y-]-I≥ B¿ ]-flIp-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v {]-^. B¿ cm-[m-Ir-jv-W-]n-≈ kwkm-cn-®p.

bq-¯v aq-hv-saâv {]-hÀ-¯-I k-t½-f-\w im-kv-Xmw-tIm-´: 2014 P-\p-h-cn 31\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \-S-°p- ]m-X-n-h-gn-bn¬ \n-e-® ssa-\m-K-∏-≈n-bn-se I-\m¬ \n¿-am-Ww ∂ F-kv.-F≥.-Un.-]n. tbm-Kw bq-Øv aq-hv-sa‚ v kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ {]-N-c-Wm¿∞w Ip-∂-Øq-¿ bq-\n-‰n-se {]h¿-Ø-I k-tΩ-f-\w H-º-Xn-\v cm-hn-se im-kv-Xmw-tIm-´-bn¬ \-S-°pw. F-kv.-F≥.-Un.-]n. tbm-Kw ssh-kv {]-kn-U‚ v Xpjm¿ sh-≈m-∏-≈n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

t]m-en-kv \n-b-a-w ew-L-n¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn I-cp-\m-K-∏-≈n: tPm-bn‚ v B¿ .Sn.Hm-^n-kn-s‚ A-[n-Im-c ]-cn[n-bn¬ sl¬-a-‰n-√m-sX-bpw A-an-X th-K-Øn-ep-apƒ-s∏-sSbp-≈ \n-b-a-ew-L-\w \-S-Øp∂ C-cp-N-{I-hm-l-\-߃-s°Xn-tc I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ I¿i-\ \-S-]-Sn-I-ƒ Xp-S-cp-∂p. sl¬-a-‰v [-cn-°m-sX bm-{X sN-øp-∂ C-cp-N-{I hm-l-\-°msc ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xv P-\-߃ kzm-K-Xw sN-øp-tºm-gpw I-cp\m-K-∏-≈n-bn¬ `q-cn-`m-Kw t]men-kp-Im-cpw sl¬-a-‰v [-cn-°msX ss_-°v Hm-Sn-°p-∂- -Xn-s\Xn-tc H-cp hn-`m-Kw bp-hm-°ƒ ]-cm-Xn-b-p-am-bn cw-K-sØ-Øn. C-S tdm-Un-epw Xn-c-t°-dn-b tdm-Un-epw X-S-™p \n¿-Øn ]ng Cu-Sm-°p-∂ t]m-en-kp-Im¿ sl¬-a-‰v [-cn-°m-sX bm-{X sNbv-Xv \n-b-a-ew-L-\w \-S-Øp-∂Xv hn-hm-Z-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv. bp-hm-°ƒ t]m-en-kv ta-e-[nIm-cn-Iƒ-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn´p-≠v.

im-kv-Xmw-tIm-« Xm-eq-¡m-ip-]-{Xnip-No-I-c-Ww sIm-√w: im-kv-Xmw-tIm-´ tªm°v ]-©m-b-Øv kw-L-Sn-∏n-® {Km-a hn-I-k-\ hm-cm-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn im-kv-XmwtIm-´ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bpw ]cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fpw ip-No-I-cn®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v hn th-Wp-tKm-]m-e-°p-dp∏v ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tKm-Ip-ew A-\n¬ A-[y£-X h-ln-®p. hn Ko-X, A≥k¿-jm-^n, Pn tb-ip-Zm-k≥, in-hm-\-μ≥ Xp-S-ßn-b-h¿ ]s¶-Sp-Øp. em-_v-‰p-em‚ v thmf‚o-b-d≥-am¿ ip-No-I-c-W {]h¿-Ø-\-߃-°v t\-Xr-Xzw \¬-In.

Nm-cm-b \n-tcm-[-\ I-½n-än tbm-Kw sIm-√w: Pn-√m-X-e Nm-cm-b-\ntcm-[-\ P-\-Io-b I-Ωn-‰n tbmKw 11 \v ssh-Io-´v aq-∂n-\v I-eIv-S-td-‰v k-tΩ-f-\-lm-fn¬ Pn√m-I-e-Iv-S-dp-sS A-[y-£-Xbn¬ \-S-°pw.

hnZymÀYnIÄ-¡v a-Zyw \Â-Ip-¶ bp-hm-hv A-d-Ìn In-fn-sIm-√q¿: kv-Iqƒ Ip-´nIn-b-Xn-\v Iƒ-°v a-Zyw \¬-In A-{I-a-W {]-Xn A-d{]-h¿-Ø-\-߃-°v t{]-cn-∏nÃn-em-b-Xv . °p-∂- bp-hm-hv A-d-Ãn-em-bn. Xp- S ¿- ∂ v t]m-en-kv \sIm-‰-¶-c hn-t√-Pn¬ t]S-Øn-b Acq¿ tN-cn-bn¬ ]p-jv-] hn-emt\z-j-Wkw ho-´n¬ A-Pn(20)bm-Wv AØn¬ {]-Xnd-Ãn-em-b-Xv. sIm-√w Pn-√-bnsb I-Ã-Unse {]-ap-J hn-Zym-e-b-Øn-se bn-se-Sp-°pIp-´n-Iƒ- a-Zy]n®v kv-Iqƒ ASn-®p X-I¿-Ø- tI-kn¬ \-S- I-bpw tNm-Zyw sN-ø-en¬ CØn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv bmƒ ap-ºpw C-Ø-c-Øn¬ kvIp-´n-Iƒ-°v a-Zyw hm-ßn \¬- Iqƒ Ip-´n-I-ƒ-°v a-Zyw-hm-ßn

\¬-In-bn-cp-∂-Xm-bpw k-Ω-Xn®p. sIm-√w F.-kn.-]n. Ir-jv-WIp-am-dn-s‚ \n¿-tZ-im-\p-k-cWw C-c-hn-]p-cw C≥-kv-s]-Œ¿ F-kv A-Ωn-Wn-°p-´≥, In-fnsIm-√q¿ A-Un. F-kv.-sF. Fw j-lo¿, t{K-Uv F-kv.-sF. tbmip-Zm-k≥, F.-F-kv.-sF. tkmf-a≥. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk-¿-am-cm-b jn-lm- -_p-±o≥, aWn-I-WvT≥, a-\p F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-sb A-d-Ãp

_men-Isb ]o-Un-¸n-¨ tI-kn A-½-bp-sS \m-emw `À-¯m-hv ]n-Sn-bn I-S-bv-°¬: {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n® tI-kn¬ A-Ω-bp-sS \m-emw `¿-Øm-hn-s\ I-S-bv-°¬ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]p-\eq¿ hn-f-°p-Sn \n-bm-kv a≥-knen¬ \n-bm-kn(24)s\-bm-Wv IS-bv-°¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-X-Xv. s]¨-Ip-´n-bp-sS A-Ω-bpsS \m-emw `¿-Øm-hm-Wv \n-bmkv. c-≠v am-kw ap-ºv -I-S-bv-°¬ B-\-∏m-d-bn¬ hm-S-I ho-´n¬ h®m-Wv C-bmƒ Ip-´n-sb ]o-Un∏n-®-Xv. A-Ω ho-´n-en-√m-Ø Ah-k-c-ß-fn¬ ]-e X-h-W Cbmƒ Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-®n-´p-

≠v. am-\-kn-I hn{`m-¥n Im-´n-b Ip-´n-sb A-ΩqΩ ssN¬-Uv ss e-\n¬ F-Øn-®t∏m-gm-Wv kw-`hw ]p-d-Ø-dn-bp-∂-Xv. ss{Iw Un-‰m-®v-sa‚ v Un-ssh.-F-kv.]n. ap-l-Ω-Zv dm-^n, h-\n-Xm sk¬ kn.-sF. A-\n-Xm-Ip-amcn F-∂n-h¿ \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn¬ ]o-U-\w \-S-∂-Xm-bn sX-fn-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. B-\-∏m-d-bn¬ c-≠m-gv-N kplr-Øn-t\m-sSm-∏w Xm-a-kn-®

a-W sXm-gn-em-fn-IÄ {]-t£m-`-¯n-te-¡v sIm-√w: I-√-S-bm-‰n-se Aw-KoIr-X a-W¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ C∂v ap-X¬ a¨-tdm-Øp-cp-Øv {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kv ]-Sn°¬ A-\n-›n-X-Im-e k-Xy-{Klw \-S-Øpw. X-e-ap-d-I-fm-bn Xp-S¿-∂v hcp-∂ a-W¬-hm-c¬ F-´v am-k- am-bn Pn-√m I-e-Œ¿ \n-tcm-[n®n-cn-°p-I-bm-Wv. ssa-ew, Ip-f°-S, Ip-∂-Øq¿, ]-hn-t{X-izcw, In-g-t°-I-√-S, a¨-t{Sm-Xpcp-Øv, ]-Sn-™m-sd I-√-S F∂o ]-©m-b-Øp-I-fn-em-bn 5000tØm-fw sXm-gn-em-fn-Iƒ {]-Xy-£-am-bpw ]-Xn-\m-bn-cØn-e-[n-Iw t]¿ ]-tcm-£-am-

bpw ]-Wn-sb-Sp-Øv Ip-Spw-_w ]p-e¿-Øp-∂p. kw-ÿm-\-sØ a-‰v ]-e Pn√-I-fn-epw K-h¨-sa‚ v Aw-KoIr-X ]m-t m-sS a-W¬ J-\-\w \-S-Øp-tºmƒ sIm-√w Pn-√bn¬ am-{Xw \n-tcm-[-\w G¿s∏-Sp-Øn-b I-e-Œ-dp-sS \-S-]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v C-S-Xp-]£ a-W¬ sXm-gn-em-fn bq-\nb≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ k-a-c k-an-Xn ]-ªn-kn-‰n I¨ho-\¿ F hn-t\-jv, kzm-K-X-kwLw sN-b¿-am≥ B¿ kp-io¬Ip-am¿ kw-km-cn-®p.-

]p-\-eqÀ-þ-sN-t¦m-« t{_m-Uv-tK-Pv \nÀ-am-Ww; hn-f-IÄ-¡v \-ã-]-cn-lm-cw \Â-In-sÃ-¶v sd-bnÂ-th am-b-Xn-\m¬ \n-e-hn-se B-cy¶m-hv tÃ-j≥ lmƒ-´v tÃ-j\m-bn Xp-S-cpw. tbm-K-Øn¬ sd-bn¬-sh D∂-X D-tZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-°mØ-Xn¬ ]-c-s° B-t£-]w Db-¿-∂n-cp-∂p. \n-e-hn¬ sd-bn¬sh `q-an-bn-ep-≈ Im-¿-jn-I hn-fIƒ-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬Im≥ hy-h-ÿ-bn-s√-∂pw, Bh-iy-sa-¶n¬ Pn-√m I-e-Œ¿ aptJ-\ a-[p-c sd-bn¬-sh Un-hnj-\p-am-bn _-‘-s∏-sS-W-sa∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. tbmK-Øn¬ sI cm-Pp Fw.-F¬.-F., B¿.-Un.-H. P-b-{]-Im-iv, X-lko¬-Zm¿ e-t_m-[-c≥-]n-≈, sd-bn¬-sh ]p-\-eq¿ F-Iv-knIyq-´o-hv F-≥-Pn-\o-b¿ {Xn-X-e ]-©m-b-Øv {]-[n-\n-[-Iƒ Xp-Sßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

ti-jw `m-cy-bp-am-bn h-g-°n-´v \n-bm-kpw s]¨-Ip-´n-bpw AΩ-bpw ]p-\-eq¿, sF-h¿-Im-e F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Xm-a-kn-®ph cp-tºm-gmWv -Ip-´n-bp-sS s]-cpam-‰-Øn¬ kw-i-bw tXm-∂n-bXpw ssN¬-Uv sse-\n¬ FØn-®-Xpw.I-S-bv-°¬ kn.-sF hn c-PnIp-am¿, F-kv.-sF kp-\o-jv, Fkv.-sF. D-Æn-Ir-jv-W≥, kn.]n.-H.-am-cm-b ^n-tdm-kv, D-Æn, A-Pn-Øv em¬ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-amWv {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. {]-Xn-sb tImSXn dn-am-≥-Uv sNbv-Xp.-

tI{µkÀ-¡m-cn-s\ A-`n-\-µn-¨p im-kv-Xmw-tIm-´: tI-c-f-Ønse a-Zv-d-km \-ho-I-c-W ]-≤-XnIƒ-°m-bn 90 tIm-Sn A-\p-h-Zn® bp.]n.F. k¿-°m-cn-s\-bpw kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ ap≥-ssI F-Sp-Ø bp.Un.F-^.v k¿-°m-cn-s\-bpw sa-° Ip-∂-Øq¿ Xm-eq-°v IΩn-‰n A-`n-\-μn-®p. tbm-Kw Pn√m {]-kn-U‚ v k-enw a-©n-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw tUm. Fw F k-enw-, Xm-eq-°v {]-knU‚ v k-emw, Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v A≥-km-cn, Xm-eq-°v `m-c-hm-ln-I-fm-b k-ao¿, Fw jm-P-lm≥, A-Uz. \u-jm-Zv, F P-am-ep-±o≥, Xm-eq-°v sk-{I´-dn k-ao¿, l-°nw kw-km-cn-®p.

\yq-\-]-£ {]-tam-«À-amÀ-¡v Hm-W-td-dn-bw \Â-I-Ww

sX-∑-e: ]p-\-eq¿-˛-sN-t¶m-´ t{_m-Uv-tK-Pv \n¿-am-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-„-s∏-Sp-∂ Im¿-jnI hn-f-Iƒ-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ I-gn-bn-s√-∂v sd-bn¬th. ]m-X \n¿-am-W-Øn-s‚ `m-Kam-bn Ip-Sn-bn-d-°v `o-j-Wn t\cn-Sp-∂ Ip-Spw-_-ß-fp-sS ]-Ø\m-]p-cw Xm-eq-°v- X-e tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°-sh-bm-Wv sdbn¬-sh A-[n-Ir-X¿ C-°m-cyw hy-‡-am-°n-b-Xv. 25 h¿-j-߃-°v ap-ºv sdbn¬-sh ]p-Xp-°n-b k¿-th am∏v {]-Im-c-am-Wv C-t∏mƒ ÿew A-f-∂v Xn-´-s∏-Sp-Øn-bn-cn°p-∂-Xv. A-Xn-\m¬ \n-e-hn-ep-≈ sdbn¬-th `q-an-bn-ep-≈ Im¿-jnI hn-f-I-fp-sS \-„-]-cn-lm-c-

Øn-\p-≈ hm-Zw \n-b-a-hn-cp-≤am-sW-∂v A-[n-Ir-X¿ hy-‡am-°n. ]m-X \-ho-I-c-W-Øn-\p≈ ÿ-e-ß-fn-se Im¿-jn-I hnf-Iƒ am-‰p-∂-Xn-\v a-Xn-bm-b ka-bw A-\p-h-Zn-®n-´p-s≠-∂pw B-h-iy-sa-¶n¬ C-\n-bpw k-abw A-\p-h-Zn-°p-sa-∂pw A-[nIr-X¿ hy-‡-am-°n. t{_m-Uv-tK-Pv \n¿-am-W-Øns‚ `m-K-am-bn B-cy-¶m-hv sdbn¬-th kv-t‰-j-\v am-‰w h-cpw. ]p-Xp-°n-b F-Ãn-ta-‰v A-\p-kcn-®v C-S-∏m-f-bw ap-cp-I≥ -]m©m-en-\v k-ao-]-am-Wv ]p-Xn-b tÃ-j≥ ]-Wn-bp-∂-Xv. F-∂m¬ sd-bn¬-sh-bp-sS ]p-Xp-°n-b {Sm-°v k¿th A-\pk-cn-®v F-´v In-tem-ao-‰¿ ]-cn-[n°p-≈n¬ F≥-Pn≥ {Sm-°v am-‰Øn-\v U-_nƒ {Sm-°v B-h-iy-

\-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-W-sa-¶v IÀ-j-I tIm¬-{K-kv

C-¯n-¡-c-þ-Hm-bqÀ dq-«n-se cm-{Xn bm-{X-¡m-cp-sS Zp-cn-Xw ]-cn-l-cn-¡-Ww

I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-f-ºp-tcm-Kw ]n-Sn-s]-´v Im-en-Iƒ \-„-s∏-´ I¿-j-I¿-°v k-_v-kn-Un-tbmsS km-º-Øn-I k-lm-b-hpw \„-]-cn-lm-c-hpw \¬-I-W-sa-∂v I¿-j-I tIm¨-{K-kv Pn-√m P\-d¬ sk-{I-´-dn ap-\-º-Øv jnlm-_v B-h-iy-s∏-´p.tcm-Kw aqew am-k-ß-fm-bn \q-dv I-W-°n\v Im-en-Iƒ N-sØm-Sp-ßp-∂p. Nn-In¬-km s N-e-hpw h-cp-am-\hpw \-„-s∏-´ £o-c-I¿-j-I¿ Zp-cn-X-Øn-em-Wv. £o-c-h-Ip-∏v k¿-th \-S-Øn A-Sn-b-¥n-c \-S]-Sn F-Sp-°-W-sa-∂v ap-Jy-a{¥n-°pw £ o-c-hn-I-k-\ h-Ip∏v a-{¥n-°pw \n-th-Z-\w \¬-Inb-Xm-bpw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

im-kv-Xmw-tIm-´: ssa-\m-K-∏≈n-bn-se P-e-£m-aw ]-cn-l-cn°m-≥ B-cw-`n-® I-\m¬ \n¿-amWw ]m-Xn-h-gn-bn¬. B-™n-enaq-Sv ap-X¬ I-√p-I-S-hv h-sc-bp≈ B-dv In-tem-ao-‰¿ I-\m¬ ]©m-b-Øn-s‚ a-[y-`m-K-Øv IqSn-bm-Wv I-S-∂v t]m-hp-∂-Xv. I-\m¬ \n¿-am-Ww ]q¿-ØoI-cn-®m¬ ]-©m-b-Øv C-∂v t\cn-Sp-∂ Ip-Sn-sh-≈ £m-a-Øn-\v H-cp ]-cn-[n h-sc ]-cn-lm-c-ap≠m-hpw. 1982em-Wv I-\m¬ BZy-am-bn sS≥-U¿ sN-bv-X-Xv. F∂m¬ I-cmdp-Im¿ \n¿-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn¬ D-t]-£n-®p. 1992¬ ho-≠pw sS≥-U¿ sNbv-sX-¶n-epw \n¿-am-Ww ]q¿-

Nm-Ø-∂q¿: C-Øn-°-c-˛-Hmbq¿ dq-´n-se cm-{Xn bm-{X-°m-cpsS Zp-cn-Xw ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv B-Zn-®-\√q¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. cm-{Xn 9.30 h-sc _-kv k-¿ho-kp-≠m-bn-cp-∂ Cu dq-´n¬ ssh-Io-´v 7.30 I-gn-™m¬ _ n-√m-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. C-Xp aq-ew P-\-w _p-≤n-ap-´n-em-Wv. B-dv cq-]-bv-°v t]m-hp-∂ bm-{X°m¿ 60 cq-] Nn-e-hm-°n t]mtI-≠ ÿn-Xn-bm-Wv. C-Øn-°c-bn¬ \n-∂pw an-°-t∏m-gpw Hmt´m t]m-epw Cu dq-´n¬ In-´n-√. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ C-Xv I-

≠n-√-∂v \-Sn-°p-I-bm-sW-∂pw s]¿-an-‰p-≈ F-√m _-kp-I-fpw cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ Cu dq-´n¬ k¿-Δo-kv \-S-Ø-W-w. k¿-ho-kv \-S-Øm-Ø-]-£w B¿.Sn.H. Hm-^n-kv D-]-tcm-[w A-S-°-ap-≈ {]-t£m-` ]-cn-]mSn-I-fp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-hp-sa∂v B-Zn-®-\-√q¿ ]-©m-b-Øv {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv sIm-´n-bw kp-\n¬, bq-Øv tIm¨-{K-kv B-Zn-®-\-√q¿ a-fi-ew D-]m[ym-£≥ A-Pn-Xv ]m-e-hn-f, ]©m-b-Øw-Kw \n-km¿, ssa-e°m-Sv j-d-^v, jm-Pn am-º-gw, sk-_m-Ãy≥, kp-K-X≥ ]-dºn¬, A≥-h¿ Ip-≠p-a¨ A-

sIm-√w: B-dv am-k-am-bn Pn-√bn-se ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \yq\-]-£ {]-tam-´¿-am-cm-bn tk-h\-a-\p-jvTn-®v h-cp-∂-h¿-°v ASn-b-¥n-c-am-bn Hm-W-td-dn-bw A\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw {]-tam-´¿am-sc \n-b-an-®n-´n-√m-Ø ]-©mb-Øp-I-fn¬ \n-b-a-\w \-S-ØW-sa-∂pw \yq-\-]-£ hn-Zym`ym-k k-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n Bh-iy-s∏-´p. \p-Pqw N-h-d, A¿Øn-bn¬ jm-P-lm≥, Iq-Sßn¬ kp-[o¿, A-Uz. kn-bm-Zv, A≥-h¿ sIm-´n-bw, A-Uz.Imcy-d \-ko¿, jm-lp¬ l-ao-Zv, Ip-≠-d A-–p-√, C¿-jm-Zv l-aoZv ap-g-tß-Sn, P-\-d¬ sk-{I-´-dn hm-f-Øp-¶¬ Fw \u-jm-Zv, Imbn-°-c jm-lp¬ l-ao-Zv kw-kmcn-®p.

dn-bn-®p.

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v: I-c-Sv ]-«n-I \m-sf sIm-√w: tX-h-e-°-c ]-©m-bØv tIm-bn-hn-f-°n-g-°v a-fiew D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n-\v ap-t∂mSn-bm-bp-≈ I-c-Sv thm-´¿ ]-´n-I \m-sf {]-kn-≤o-I-cn-°pw. Bt£-]-ß-fpw A-`n-{]m-b-ß-fpw H-Iv-tSm-_¿ 23 h-sc \¬-Imw. ]cm-Xn-bn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n-°p-∂Xn-\p-≈ A-h-km-\-Zn-h-kw \hw-_¿ B-dm-Wv A-¥n-a ]-´n-I \-hw-_¿ 16\v {]-kn-≤o-I-cn°pw.

Øn-bm-°n-bn-√. 2005em-Wv Ah-km-\-am-bn sS≥-U¿ sN-bv-XXv. B-dv am-k-Øn-\p-≈n¬ ]Wn ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂-Xmbn-cp-∂p hy-h-ÿ. F-∂m¬ h¿-j-߃ I-gn-™n-´pw \n¿-amWw F-ßp-sa-Øn-bn-√. sIm-√w tI-{μo-I-cn-®v {]-h¿Øn-°p-∂ H-cp te-_¿ tIm¨{Sm-Œ-v skm-ssk-‰n-bm-bn-cp-∂p I-cm¿ G-s‰-Sp-Øn-cp-∂-Xv. F∂m¬ I-\m¬ \n¿-am-W-Øns‚ a-d-hn¬ C-hn-sS \n-∂v a-Æv I-S-Øm-\m-bn-cp-∂p C-h¿-°v Xm¬-∏-cyw. C-Xv hn-hm-Z-am-btXm-sS C-h-cpw \n¿-am-Ww D-t]£n-®v t]m-bn. sI.-sF.-]n-°pw C-°m-cy-

Øn¬ \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ km[n-®n-√.c-≠v h¿-jw ap-ºm-Wv I\m¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°W-sa-∂ B-h-iyw ho-≠pw i‡-am-b-Xv. C-Xn-\v th-≠n B£≥ Iu¨-kn¬ cq-]o-I-cn-®v {]-t£m-`-am-cw-`n-®p. A-∂-sØ P-e-hn-`-h a-{¥n-°pw sI.-sF.]n. D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿-°pw ]cm-Xn \¬-In. \-S-]-Sn-bp-≠m-bns√-¶n¬ Xp-S¿ {]-t£m-`-߃ \-S-Øm-\pw Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ P-e-hn-`-h a-{¥n sI.-sF.-]n. D∂-X D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-Kw hn-fn-°p-I-bpw I-\m¬ \n¿-amWw B-dv am-k-Øn-\p-≈n¬

sIm-ïv \n-¶v I-¸Â kÀ-ho-kv B-cw-`n-¡-Ww: F³.kn.]n.

N-h-d-bn km-aq-ln-I-hn-cp-²i-eyw cq-£w N-h-d: N-h-d, ]-∑-\, ]p-Ø≥-N¥, s\-‰n-bm-´v ap-°v, sN-dp-t»-cn`m-Kw C-S-∏-≈n-t°m-´ Xp-S-ßnb- {]-tZ-i-ß-fn-¬ km-aq-ln-I-hncp-≤-cp-sS i-eyw cq-£-sa-∂v ]cm-Xn. H-cp-am-kw ap-ºv s\-‰n-bm-´v ap°n-se {Sm≥-kv-t^m-a-dn¬ \n∂pw 11 ^o-kp-Iƒ kw-Lw \o°w sN-bv-Xp-. Xp-S¿-∂v C-S-∏-≈nt°m-´-bn¬ I-∏-e-≠n I-®-h-Sw \-S-Øp-∂ ]q-°p-™v F-∂-bmfpsS h-ml\w Xo-bn-´v \-in-∏n®p. s\-‰n-bm-´v ap-°n¬ D-b¿-Ønbn-cp-∂ tIm¨-{K- n-s‚ ]-XmI-bpw C-h¿ \in-∏n®p. G-Xm\pw Zn-h-kw-ap-ºv C-S-∏-≈n-t°m´ ssX-°m-hn-s‚ k-ao-]-sØ

sN-bv-X-Xv. hn-Zym-e-bw A-Sn-®p X-I¿Ø Ip-´n-I-sf Pp-h-ss\¬ PÃn-kv t_m¿-Uv ap-ºm-sI lmP-cm-°n-bn-cp-∂p. C-Ø-c-Øn¬ kv-Iq-ƒ Ip-´nIƒ-°v a-Zy-hpw a-b-°p a-cp∂pw \¬-Ip-∂ th-sd-bpw kwL-߃ Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `mK-ß-fn-ep-s≠-∂v a-\- n-em-°nb-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kv Ah¿-s°-Xn-tc i-‡-am-b At\z-j-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v.

sIm-√w: e-£-Zzo-]n-te-°pw ame-Zzo-]n-te-°pw bm-{Xm, N-c-°v I-∏¬ k¿-ho-kv B-cw-`n-°m≥tI-{μ-k¿-°m-dpw jn-∏n-Mv h-Ip∏pw kw-ÿm-\ k¿-°m-dpw ASn-b-¥-c \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°-Wsa-∂v \m-j-\-en-Ãv tIm¨-{Kkv ]m¿-´n sIm-√w a-fi-ew IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tbm-Kw F≥.kn.]n. kw-ÿm-\ \n¿-hml-k-an-Xnbw-Kw Xm-a-c-°p-fw k-enw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]kn-U‚ v F-®v \n-•n- A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv {]-Zo-]v-Ip-am¿, Pn ]-flm-I-c≥, A-Uz. sI Fkv cm-Po-hv, B-bq¿ N-{μ-ti-Jc≥, Un tk-hn-b¿,kw-km-cn-®p.

Nn-«n Øm-]-\-§-fn ]-cn-tim-[-\: {I-a-t¡-Sv I-s−-¯n

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. ss{U-hÀ-amÀ Zp-cn-X-¯nÂ

sIm-√w: N-h-d tkm-]m-\w Nn-´n ^-≠,v I-cp-\m-K-∏-≈n tdm-b¬ Nn-‰v ^-≠v F-∂o ÿm-]-\-ßfn¬ Pn-√m c-Pn-kv-{Sm¿(P-\-d¬) sU-]yq-´n c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^v Nn‰v-kv Pn hn-P-b-Ip-am-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]-cn-tim-[-\ \-SØn. bm-sXm-cp-hn-[ Aw-Ko-Im-chp-an-√m-sX \-S-Øn-b 30¬- A[n-Iw Nn-´n-I-fn-em-bn G-I-tZiw 15 e-£-w cq-]-bp-sS {I-a-t°Sv tkm-]m-\w Nn-‰v-kn-¬ I-s≠Øn. 23 Nn-´n-I-fn-em-bn 20 e-£w cq-]-bp-sS {I-a-t°-Sv tdm-b¬ Nn‰v-kn-epw I-s≠-Øn-b-Xm-bn Pn√m c-Pn-kv-{Sm¿ A-dn-bn-®p.

Im-h-\m-Sv: ÿn-cw tPm-en kz-]v\w I-≠v sI.F-kv.B¿.Sn.knbn¬ ]n.F-kv.kn. ap-tJ-\ I-bdn-b ss{U-h¿-am¿ Zp-cn-X-Øn¬. ss{U-h¿-am¿-°v Hm-Sn-°m≥ _-kv C-√m-Ø-Xm-Wv Zp-cn-XØn-em-hm≥ Im-c-Ww. tPm- e n- ° - \ p- k - c n- ® m- W v t_m-¿-Uv i-º-fw \¬-Ip-∂-Xv. H-cp am-k-sØ ap-gp-h≥ i-º-f-w e-`n-°-W-sa-¶n¬ ss{U-h¿am¿ 26 Uyq-´n F-Sp-°-Ww F∂m-Wv sI.F-kv.B¿.Sn.kn-bpsS \n-b-aw. F-∂m¬ ]p-Xp-Xmbn ]n.F-kv.kn. h-gn tPm-enbn¬ I-b-dn-b-h-cn¬ ]-e ss{Uh¿-am¿-°pw 15, 16 Uyq-´n am-{X-

am-Wv e-`n-°p-∂-Xv. C-h-cp-sS tPm-en-Iƒ Iq-Sp-Xepw Fw.]m-\-en-se sXm-gn-emfn-Iƒ ]-e-hn-[-Øn-epw D-tZymK-ÿ-sc kzm-[o-\n-®v X-´n F-Sp°p-I-bm-sW-∂m-Wv ]p-Xn-b ss{U-h¿-am¿ ]-d-bp-∂-Xv. ]p-Xnb ss{U-h¿-am¿ _-kv Hm-Sn°m≥ Xp-S-ßp-tºm-tg-°pw Fw.]m-\¬ Po-h-\-°m¿ k¿ho-kv Xp-S-ßn-bn-cn-°pw. C-Xpw ]p-Xn-b ss{U-h¿-am¿°v sXm-gn-en-√m-Ø A-h-ÿ-bp≠m-°p-∂p. ]p-Xn-b _- p-Iƒ \n-c-Øn-en-d-°p-sa-∂v k¿-°m¿ Im-em-Im-e-ß-fm-bn ]-d-bm-dp≠v.

sd-bnÂ-th-tK-äv ]q-«-cp-Xv: d-kn-U³kv A-tkm-kn-tb-j³ sIm-√w: ta¬-∏m-ew ]q¿-Ønbm-hp-∂ ap-d-bv-°v kn-‰n-s]m-enkv I-Ωo-j-W¿ Hm-^n-kn-\v kao-]-ap-≈ d-bn¬-th tK-‰v ÿnc-am-bn ]q-´m-\p-≈ \o-°w D-t]£n-°-W-sa-∂v Xn-t√-cn kq-cy\-K¿ d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kntb-j≥ B-h-iy-s∏-´p. tK-‰n-s‚ C-cp-`m-K-Øp-am-bn hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃, kn‰n-s]m-en-kv I-Ωo-j-W-dp-sS Im-cym-e-bw, F.B¿. Iymw-]v , tIm¿-]-td-j≥ Hm-^n-kv, P-eA-tXm-dn-‰n Hm-^n-kv, hy-h-kmb bq-\n-‰p-Iƒ, I-ip-h-≠n ^mIv-S-dn-Iƒ, Kym-kv G-P≥-kn-

Iƒ, B-cm-[-\m-e-b-߃ F∂n-h {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂p. kvs]jy¬ kvIqfpw {]-h¿Øn-°p-∂p-≠v. c-≠v hm-l-\߃-°v I-„n-®v I-S-∂p-t]m-hm\p-≈ ho-Xnsb ta¬-]m-e-Øn\p-≈p. ta¬-]m-e-Øn-s‚ `m-KØv \-S-∏m-X-bp-s≠-¶n-epw C-hsb _-‘n-∏n-°p-∂-Xv ]-Sn-Iƒ \n¿-an-®m-Wv. C-Xn-eq-sS hr-≤¿°pw a-‰pw I-S-∂p-t]m-hp-I Zpjv-°-c-am-Wv. {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ d-bn¬th tÃ-j-\n¬ \n-∂v 15 cq-] Hmt´m-°q-en sIm-Sp-Øm¬ ho-SpI-fn-se-Øm-hp-∂ km-l-N-cy-

am-Wv \n-e-hn-ep-≈-sX-∂pw ta¬-]m-e-Øn-eq-sS h-cn-I-bmsW-¶n¬ 40cq-]-tbm-fw th-≠nh-cpw. bm-{X-°m¿ [m-cm-fw D-]tbm-Kn-°p-∂ tK-‰v ÿn-c-am-b A-S-bv-°p-I-bpw tK-‰v-Io-∏-sd ]n≥-h-en-°p-I-bpw sN-bv-Xm¬ s{S-bn≥ h-cp-∂-X-dn-bm-sX ]mfw ap-dn-®v I-S-°p-∂-h¿ A-]-IS-Øn¬-s]-Sm-\p-≈ km-[y-X Iq-Sp-X-em-sW-∂pw A-tkm-kntb-j≥ `m-c-hm-ln-I-fm-b B¿ P-b-cm-P≥, B¿ ko-Xm-a-Wn-Atim-I≥, ]n hn-P-b≥ F-∂n-h¿ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ Nq-≠n-°m-´n.

]q¿-Øn-bm-°m≥ Xo-cp-am-\n°p-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬ Nne ÿ-e-ß-fn¬ am-{X-am-Wv \n¿-am-Ww \-S-∂-Xv. ]n-∂o-Sv Cu I-cm-dpw d-±m-°n. ho-≠pw 90 e-£w cq-]-bp-sS ]p-Xn-b F-Ãnta-‰v X-øm-dm-°n sI.-sF.-]n. t{]m-P-Œv hn-`m-Kw No-^v F≥-Pn\o-b¿-°v k-a¿-∏n-®p. F-∂m¬ H-cp h¿-j-am-bn-´pw C-Xn-s‚ \-S-]-Sn-I-sfm-∂pw Bbn-´n-√. ]p-Xp-°n-b F-Ãn-ta-‰v A-\p-k-cn-®v B-Zyw \n¿-an-® tIm¨-{Io-‰v `m-K-߃ ]-e-Xpw ]p-Xp-°n ]-Wn-tb-≠n-h-cpw. \ne-hn¬ aq-∂-c In-tem-ao-‰¿ `m-KØv am-{X-am-Wv I-\m¬ \n¿-amWw \-S-∂-Xv.

Nm-b-°-S- -X-I¿-Øp. Zq-cZn-°n¬ \n-∂v F-Øn-b kw-Lw sN-dp-t»-cn-`m-K-sØ ho-Sp-Iƒ-°v t\-sc \-S-Øn-b B-{I-a-W-Øn¬ 12 t]-cm-Wv Cc-bm-b-Xv. sIm-®p-Ip-´n-I-sf D-]-tbm-Ks∏-Sp-Øn \m-´n¬ {]-iv-\-߃ D≠m-°m-\pw h¿-Ko-b-am-bn-Xn-cn®p-hn-Sm-\p-am-Wv C-h-cp-sS {i-aw. ap≥-Im-e-ß-fn¬ D-≠m-b Nn-e kw-`-h-ß-fn¬ ]n-Sn-bn-em-b-h¿°v B-h-iy-am-b kw-c-£-Ww \¬-In-b-Xv Nn-e cm-jv-{So-b-tI{μ-ß-fm-Wv. C-h¿ X-s∂-bm-tWm C-t∏mg-sØ {]-iv-\-߃-°v ]n-∂n-se∂pw hy-‡-a-√.

e-l-cnhn-cp-² t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kpw k-t½-f-\-hpw I-cp-\m-K-∏-≈n: t_m-bv-kv lb¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ ]n.Sn.Fbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ e-l-cn hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-cW ¢m-kpw k-tΩ-f-\-hpw kwL-Sn-∏n-®p. k-tΩ-f-\w ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v {]-^. B¿ cm-[m-Irjv-W-]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]n.Sn.F. ssh-kv {]-knU‚ v jn-lm-_v A-[y-£-X hln-®p. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ B¿ ]-fl-Ip-am¿, F-Iv-ssk-kv dn-´. tPm-. I-Ωo-j-W¿ F≥ th-WptKm-]m¬ ¢m-kv \-bn-®p. {]n≥kn-∏-¬ _n-μp ti-J¿, F¬ Fkv P-b-Ip-am-¿ kw-km-cn-®p. Ip´n-Iƒ-°m-bn e-l-cnhn-cp-≤ ktμ-i-ap-≈ {l-kz Nn-{X-߃ {]-Z¿-in-∏n-®p.

hm-¨n-t¡m-Ww G-e-bn \n-ew \-n-I-¯Â I-S-bv-°¬: Ip-‰n-°m-Sv hm-®nt°m-Ww G-e-bn¬ hym-]-I-ambn \n-ew \n-I-Øp-∂-Xm-bn ]cm-Xn. I-S-bv-°¬-˛-sN-ß-a-\m-Sv tdm-Un¬ hm-®n-t°m-Ww G-ebn-se h-b-ep-I-fm-Wv \n-I-Ønb-Xv. C-tXm-sS h-b-en-\v C-cp-hi-ß-fn-ep-ap-≈ sN-dp-tXm-SpIƒ \n-I-∂p. C-tXm-sS tdm-Uv sN-fn-°p≠m-b-Xn-\m¬ hm-l-\ K-Xm-KX-hpw Im¬-\-S-bm-{X-bpw _p≤n-ap-´m-bn-cn-°-bn-cn-°p-I-bmWv. \n-ew \n-I-ج X-S-b-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-tZ-i-hm-knIƒ {Km-a-∏-©m-b-Øv A-[n-IrX¿-°v ]-cm-Xn \¬-In.-

C.-F-kv.-sF. tUm-Î-dp-sS Nn-InÂ-km-¸n-g-hv; bp-hm-hn-sâ Im- X-fÀ-¶p s\ Xp-S¿-∂v A-Pn-sb sa-Un°¬ tIm-f-Pn-te-bv-°v am-‰n. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se tUm. cm-P-ti-J-c-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ tUm-Œ¿-am-cm-Wv ]n∂o-Sv A-Pn-sb Nn-In¬-kn-®-Xv. Im¬ h-Æ-bn¬ aq-∂v k¿-÷dn sN-bv-Xp. 41 Zn-h-k-sØ tUmŒ¿-am-cp-sS Xo-{h-b-Xv-\-Øns\m-Sp-hn-em-Wv Im¬ `m-Kn-Iam-sb-¶n-epw t`-Z-s∏-Sp-Øm-\mb-Xv. F-∂m¬ Im¬-]m-Z-w X-f¿∂n-cn-°p-I-bm-Wv. a-cp-∂p IpØn-h-®-Xv R-c-ºn¬ \n-∂v amdn amw-k-Øn-em-b-Xm-Wv Im¬ X-f-cm≥ C-S-bm-°n-b-sX-∂v saUn-°¬ tIm-f-Pn-se tUm-Œ¿am¿ ]-d-™p. km-º-Øn-I-ambn G-sd ]-cm-[o-\-X-I-fp-≈ Ip-Spw-_mw-K-am-b s]-t{Smƒ ]ºv Po-h-\-°m-c-\m-b A-Pn-°v C-\n sXm-gn-se-Sp-Øp Po-hn-°pI {]-bm-k-am-Wv. C.-F-kv.-sF. B-\p-Iq-eytØm-sS a-Xn-bm-b Nn-In¬-k

e- ` n- ° p- s a- ∂ n- c n- s °- b m- W v tUm. {]-Xm-]v Ip-am¿ A-Pn-sb kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bm-b ]-´sØ sa-Un-{Sn-\-bn-te-bv-°v am‰n-b-sX-∂pw kq-{]-≠n-\v \¬In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.tUm-Œ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Snsb-Sp-°-W-sa-∂pw \-„-]-cnlm-cw \¬-I-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´v C.-F-kv.-sF. tIm¿-]td-j-s\ k-ao-]n-®-Xm-bn A-Pn tX-P-kn-t\m-Sv ]-d-™p. tUm. {]-Xm-]v Ip-am-dn-s\ _-‘-s∏-´t∏mƒ C-ß-s\ H-cp tcm-Kn-sb A-dn-bn-s√-∂m-Wv tUm-Œ¿ ]-d™-sX-∂pw A-Pn ]-d-™p. F-∂m¬ Nn-In¬-km-∏n-g-hv h-cp-Øn-b tUm. {]-Xm-]v Ipam¿ Im¿-Un-tbm-f-Pn hn-`m-KØn-en-s√-∂pw C-t∏mƒ Im-Øv em-_v sk-£-\n-em-sW-∂m-Wv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp∂-Xv. tUm. {]-Xm-]v Ip-am-dn-s\Xn-tc \n-b-a \-S-]-Sn-s°m-cp-ßpI-bm-Wv A-Pn-Ip-am-¿.

sIm-√w: B-{im-aw C.-F-kv.sF. kv-s]-jym-en-‰n B-ip-]{Xn tUm-Œ-dp-sS Nn-In¬-km-∏ng-hv aq-ew bp-hm-hn-s‚ Im-ev Xf¿-∂p. Nm-Øn-\mw-Ip-fw A-Pn \n-hm-kn¬ A-Pn F-kv Pn-bpsS Im-em-Wv `m-Kn-I-am-bn X-f¿∂-Xv. Nn-In¬-km-∏n-g-hn-\v Im¿Un-tbm-f-Pn hn-`m-K-Øn-se tUm. {]-Xm-]v Ip-am-dn-s\-Xn-tc A-Pn B-ip-]-{Xn- kq-{]-≠n-\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p-I-bmWv. B-{im-aw C.-F-kv.-sF. kvs]-jym-en-‰n B-ip-]-{Xn-bn¬ C-S-Xp-Im¬ th-Z-\-bv-°m-Wv A-Pn Nn-In¬-k tX-Sn-b-Xv. Im¿-Un-tbm-f-Pn hn-`m-K-Ønse tUm. {]-Xm-]v Ip-am-dm-Wv A-Pn-sb Nn-In¬-kn-®-Xv. Imen¬ c-‡w I-´-]n-Sn-®-Xn-\m¬ D-S≥ B-≥-Pn-tbm sN-ø-W-sa∂pw ssh-In-∏n-°p-∂-Xv A-]-IS-am-sW-∂pw tUm-Œ¿ \n¿-tZin-®p.

B≥-Pn-tbm sN-øm≥ C.-Fkv.-sF-bn¬ a-Xn-bm-b ku-Icy-an-s√-∂pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv C-Xv sN-øm-sa-∂pw tUmŒ¿ ]-d-™p. A-hn-sS C.-F-kv.sF. B-\p-Iq-eyw e-`n-°n-s√∂pw 25,000 cq-] D-S≥ A-S-bv-°W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p. tUm-Œ-dp-sS \n¿-tZ-i- {]-Imcw A-Pn- ]-Ww \-¬-In. Xn-cp-h\-¥-]p-cw ]-´-sØ sa-Un-{Sn-\ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv A-Pn-sb {]-th-in-∏n-®-Xv. C-hnsS tUm. {]-Xm-]v Ip-am¿ X-s∂ A-Pn-bp-sS Im-en-¬ a-cp-∂p IpØn-h-®p. XpS¿∂v Im-en-\v i‡-am-b th-Z-\ A-\p-`-h-s∏-SpI-bpw X-Sn-®v ho¿-°p-I-bp-am-bncp-∂p. Im-en-\v Kp-cp-X-c-am-b {]iv-\-am-sW-∂pw ap-dn-®v am-t‰≠n-h-cp-sa-∂pw {]-Xm-]v Ip-am¿ ]-d-™p. Nn-In-¬-kbv°v H-cp e-£w cq-] h-cp-sa-∂pw sa-Un°-¬ tIm-f-Pn-te-°v a-‰p-∂-XmWv \-√-sX-∂pw A-dn-bn-®-Xn-

B-cy-¦m-hn tI-c-tfmÂ-k-hw k-am-]n-¨p

Ip-½n-fn {]m-Y-an-Im-tcm-KytI-{µw A-\p-h-Zn-¡-Ww

sX-∑-e: B-cy-¶m-hv ]-©m-bØn-s‚ tI-c-tfm¬-k-hw sh≈n, i-\n, Rm-b¿ Zn-h-k-ßfn¬ s\-Sp-ºm-d k-Iqƒ {Ku-n¬ \-S-Øn. k-am-]-\ k-tΩ-f-\Øn¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-ø-Ωmƒ k-Ωm-\-Zm-\w \-SØn. ]-©m-b-Øv Aw-Kw _n-μp sk-{I-´-dn jm-P-lm≥, iymw, dm-^n, F-kv.-kn. {]-tam-´¿ k-Pn hm-kp-tZ-h≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

I-S-bv-°¬: Ip-Ωnƒ ]-©m-bØn¬ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI{μw ÿm-]n-°-W-sa-∂ B-hiyw i-‡-am-bn. kw-ÿm-\-sØ F-√m {Km-a∏-©m-Øp-I-fn-epw {]m-Y-an-Imtcm-Ky tI-{μ-ap-s≠-¶n-epw ]©m-b-Øv cq-]-h¬-°-cn-®v F-´v h¿-jw I-gn-™n-´pw Ip-Ωn-fn¬ B-tcm-Ky tI-{μw A-\p-h-Zn-®n´n-√. aq-∂v Ip-Spw-_-t£-a D-]-tI{μ-ß-ƒ am-{X-am-Wv C-t∏mƒ IpΩnƒ {Km-a-∏-©m-b-Øn-ep-≈-

Xvv. {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-sh-∏pIƒ am-{X-am-Wv C-hn-sS \n-∂pw e-`n-°p-∂-Xv. A-Xn-\m¬ ]-©mb-Øn-se `q-cn-`m-Kw h-cp-∂ km[m-c-W-°m¿ In-tem-ao-‰-dp-Iƒ Zq-c-Øp-≈ I-S-bv-°¬ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-sb-bm-Wv B-{i-bn°p-∂-Xv. Ip-Ωnƒ Xp-f-kn-ap-°n-ep-≈ Ip-Spw-_-t£-a D-]-tI-{μw {]mY-an-I B-tcm-Ky-tI-{μ-am-bn Db¿-Ø-W-sa-∂-Xm-Wv \m-´p-Imcp-sS B-h-iyw. C-Xn-\m-h-iy-amb ÿ-e-ku-I-cy-߃ Dƒ-s∏-

sS C-t∏mƒ C-hn-sS-bp-≠v. ]n.F-®v.kn. B-bn D-b¿-Ønbm¬ Ip-Ωnƒ {Km-a-∏-©m-bØn-ep-≈-h¿-°v ]p-d-sa Nn-X-d {Km-a-∏-©m-b-Øn-se sX-°≥ ta-J-e-bn-ep-≈-h¿-°v Iq-Sn {]tbm-P-\-am-Ipw. Ip-Ωn-fn¬ ]n.F-®v.kn. A\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fi-ew {]-kn-U‚ v F Fw C¿-jm-Zns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v a-{¥n F-∂nh¿-°v \n-th-Z-\w \¬-In.


{]mtZ-inIw

8 H-Iv-tSm-_¿ 2013 sNmΔ

hml-\§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v bm-{X-¡mÀ-¡v ]-cn¡v

Adnbn-¸pIÄ

Hm-t«m Sm-Iv-kn ]-²-Xn: [-\-k-lm-b-¯n-\v A-t]-£n-¡mw sIm-√w: kw-ÿm-\ ]-´n-I-PmXn-˛-h¿-K hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ tZ-io-b ]-´n-I-Pm-Xn [-\Im-cy hn-I-k-\ tIm¿-]-td-js‚ km-º-Øn-I k-lm-btØm-sS \-S-∏n-em-°p-∂ Hmt´m Sm-Iv-kn ]-≤-Xn-°p-≈ [-\k-lm-b-Øn-\v A-t]-£n-°mw. ]-c-am-h-[n c-≠-c e-£w cq-]bp-sS Cu ]-≤-Xn-bn-te-°v sXm-gn¬ c-ln-X-cm-b 18 \pw 50\pw C-S-bn-ep-≈ ]-´n-I-Pm-Xnbn¬-s∏-´-h¿-°m-Wv A-h-k-cw e-`n-°p-I. {Km-a-{]-tZ-i-ß-fn-ep≈-h¿-°v 81000 cq-]-bpw \-K-c{]-tZ-i-ß-fn-ep-≈-h¿-°v tim-`-\m \m-Syw-.....tkm-]m-\w Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \S∂ \r-Ø kwKo-tXm¬-k-h-Øn¬ 103000 cq-]-bp-am-Wv h-cp-am-\ ]- ]-fl{io tim-`-\ \-S-Øn-b Irjv-W \r-Ø in¬-∏w cn-[n. A-t]-£n-°p-∂-h¿-°v Hm-t´m Sm-Iv-kn Hm-Sn-°m-\p-≈ sse-k≥-kpw _m-Uv-Ppw D-≠mbn-cn-°-Ww. hm-b-]v-Xp-I B-dp i-X-am-\w ]-en-i k-ln-Xw A©p-h¿-jw sIm-≠v Xn-cn-®-S-°Ww. Xm-¬-]-cy-ap-≈-h¿ A-t]£m t^m-d-hpw hn-i-Z-hn-h-chpw tIm¿-∏-td-j-s‚ A-X-Xp Pn-√m Im-cym-e-b-ß-fn¬ e-`n°pw.

A-kn-Ìâv kÀ-P³ X-kv-Xn-I: H-gn-hv

sIm-√w: B-tcm-Ky h-Ip-∏n¬ Pn-√-bn-se hn-hn-[ B-ip-]-{XnIƒ/sl¬-Øv sk‚-dp-I-fn¬ \n-e-hn-ep-≈ H-gn-hp-I-fn-te-°v A-kn- v k¿-P-∑m-sc A-Uvtlm-°v hy-h-ÿ-bn¬ \n-b-an°p-∂-Xn-\p-≈ C‚¿-hyq \msf cm-hn-se 10\v Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. Fw.-_n.-_n.-F-kpw Sn.-kn.-Fw.kn. c-Pn-kv-t{S-j-\p-am-Wv tbmKy-X-Iƒ. F-®v.-B¿.-F/ kn.kn.-F. H-gn-sI-bp-≈ A-kn v k¿-P-s‚ i-º-f kv-sIbn-en-se {]m-cw-` th-X-\-hp-amWv {]-Xn-am-kw e-`n-°p-∂-Xv.

ImÀ \n-b-{´-Ww hn-«p-a-dn-ªp; H-cmÄ-¡v ]-cn-¡v

im-kv-Xmw-tIm-´: am-cp-Xn hm\pw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®p bm-{X°m¿-°v \n-km-c ]-cn-t°-‰p. N-°p-h-≈n, `-c-Wn-°m-hv ]\-s∏-´n Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-\v hS-°p h-iw cm-hn-se 10.30\m-Wv A-]-I-Sw. I-\m¬ tdm-Un¬ \n∂pw sa-bn≥ tdm-Un-te-°v h-cnI-bm-bn-cp-∂ Im-dpw C-S-Xp hiw tN¿-∂v h-∂ am-cp-Xn-hm-\pw X-Ωn-em-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ \n-b-{¥-Ww sX-‰n A-SpØ ]p-c-bn-S-Øn-te-°v a-dn™p. bm-{X-°m¿-°v ]-cm-Xn-bn√m-Ø-Xn-\m¬ t]m-en-kv tIsk-Sp-Øn-√.

thiruvananthapuram/KLm

-I-cp-\m-K¸-Ån kv-]n-cn-äv th«; tI-kn H-cmÄ Iq-Sn A-d-Ìn sIm-√w: In-g-s°-I-√-S, I-cp-\mK-∏-≈n- ta-J-e-bn¬ \n-∂v 7700 en-‰¿ kv-]n-cn-‰v- ]n-Sn-Iq-Sn-b tIkn¬ H-cmƒ Iq-Sn ]n-Sn-bn-¬. tI-knse \m-emw {]-Xn-bmb A-Sq¿ Xm-ep-°n¬ I-S-º-\mSv hn-t√-Pn¬ ]-≠n-a-e-]p-dw-tZi-Øv ]m-d-Xp-≠n¬ ho-´n¬ _n\p-hn-s\(34)bmWv im-kv-XmwtIm-´- `-c-Wn-°m-hv PMvv-j-\n¬ h-®v F-Iv-ssk-kv kn.sF. _n kp-tc-jpw kw-Lhpw tN¿∂v A-d-Ãv sN-bv-XXv. tI-kn-se aq∂mw {]-Xn-bm-b A-\n-¬-Ipamdn-s‚ k-lm-bn-bm-bn-cp-∂p _n\p. X-g-h h¿°vtjm-∏n-te-°v kv-]n-cn-‰v- tem-Uv- F-Øp-tºmƒ

bq¯v tIm¬-{K-kv PnÃm B-bpÀth-Z B-ip-]{Xn kn.Fw.Hsb D-]-tcm-[n¨p sIm√w: I-S-∏m-°-S afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn√m Bbq¿th-Z B-ip-]{Xn kn.Fw.H. tUm. KoX-sb D-]tcm-[n®p. B-ip-]-{Xn-bp-sS tim-N-\obm-h-ÿ ]-cn-l-cn-°p-I, Ip-fnap-dn-bn-se a-en-\P-ew hm¿-Unte-°v H-gp-Ip-∂-Xv X-S-bp-I, Ipfn-ap-dn-bn¬ \n∂v sk-]v-‰n-Iv Sm¶n-te-°p≈ ss]-∏vs]m-´n aenP-ew sI-´n-°n-S-°p∂-Xv X-Sbp-I, \nkmc tcm-K-߃-°v NnIn¬-ks°-Øp∂ tcm-Kn-Iƒ a-‰v tcm-K-߃ `-b-∂v t]mhp∂-Xv X-S-bp-I, hm¿-Up-Ifn¬ sse-‰v A-Sn-b-¥-c-am-bn icn-bm-°pI, tkm-fm¿ hm-´¿ lo-‰¿ ÿm-]n--°p-I, Xp-Sßnb B-h-iy-ßfp-∂-bn-®m-bn-cp∂p D-]-tcm[w. {]-iv-\-߃ A-Sn-b-¥-c-am- sIm√w Pn√m B-bq¿th-Z B-ip-]-{Xn-bn-se tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v bn Un.Fw.H-bp-am-bn t^m- bq-Øv tIm¨-{K-kv I-S-∏m-°-S afi-ew I-Ωn-‰n- kn.Fw.H. tUm. KoX-sb D-]-tcm-[n-°p∂p

Wn¬ kw-km-cn-®-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ 11\v F®v.Fw.kn. ao-‰n-Mv hn-fn-®v ]-camh-[n {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn°m-sa∂v Un.Fw.Hbp-sS D-d∏n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ D-]tcm-[w ]n≥-h-en®p. bq-Øv tIm¨-{K-kv I-S-∏m°-S afi-ew {]-knU‚ v B{im-aw k-μo-]v A-[y-£-X hln® tbm-Khpw D-]-tcm-[-hpw bq-Øv tIm¨-{K-kv sIm√w ]m¿-e-sa‚ v P-\-d¬ sk-{I´-dn jm-_p F-kv I-t‚m¨-sa‚ v DZv-LmS-\w sN-bv-Xp. ky-a-¥-`-{Z≥, tIm-tX-Øv `m-kpc≥, k-Pohv, {io-Ip-am¿, F-kv Kn-cojv, D-fn-b-t°m-hn¬ D√mkv, D-ss\kv, k-Po¿, jw\mZv, jm-\-hm-kv, B-jnJv, {]kmZv, sIm√w ko-t°m, k-eow, {io-ZØv, {_n¬, tPym-Xnjv, A-d-bv-°¬ cm-Po-hv D-]-tcm-[Øn-\v t\-XrXzw \¬In.

sIm-´nbw: tZio-b ]m-X-bn¬ ssa-e-°m-Sv C-d-°-Øn¬ Im¿ \n-b-{¥-Ww hn-´p-a-dn-™p Hcmƒ-°v ]-cn°v. Im¿ ss{U-h¿ h¿-°-e kz-tZ-in Xp-jmen(35)\m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. C∂se ssh-Io-´v A-©n-\m-Wv A]-ISw. ssa-e-°mSv C-d°-Øv I-\m-en-s‚ Xn-´-bn¬ X-´n-bm-Wv Im¿ X-e-Io-gm-bn a-dn-™Xv. ss{U-h¿ D-d-ßn-b-Xm-Wv A-]I-S-Im-c-W-sa∂ t]m-en-kv ]-d™p.

a-ª-¸n-¯w: F-«v h-b-Êp-Im-cn-sb 70 Im-c³ {]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\-w ]o-Un-¸n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn DuÀ-Pn-X-am-¡-Ww

C-S-∏-≈n-t°m-´: tZ-io-b ]m-Xbn¬ C-S-∏-≈n-t°m-´-bv-°v kao-]w Im-dpw ss_-°pw Iq-´n-bnSn-®v bp-hm-hn-\v ]-cn-t°-‰p. ssI-bv-°v ]-cn-t°-‰ bp-hm-hns\ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. ssh-Io-´v \m-en-\m-bn-cp∂p A-]-I-Sw.

im-kv-Xmw-tIm-´: ssa-\m-K-∏≈n ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ taJ-e-I-fn¬ a-™-∏n-Øw hym-]I-am-bn ]-S-cp-∂ km-l-N-cyØn¬ {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\߃ Du¿-÷n-X-am-°-W-sa-∂v F.-sF.-ssh.-F-^v. ssa-\m-K-∏≈n hn-t√-Pv I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. {]-tZ-i-Øv \q-dn-e-[n-Iw t]¿-°v a-™-∏n-Øw ÿn-co-Icn-®v I-gn-™p. C-Xn¬ ]-Ip-Xn-

Im-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v

bn-e-[n-Iw t]¿-°pw tcm-Kw Kpcp-X-cm-h-ÿ-bn-em-Wv. C-Xp-aq-ew P-\-߃ h-f-sc G-sd `o-Xn-bn-em-bn-cn-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ Du¿-Pn-X-am°-W-sa-∂pw A-√m-Ø ]-£w i-‡-am-b {]-t£m-`-hp-am-bn F.-sF.-ssh.-F-^v. ap-t∂m-´v hcp-sa-∂pw hn-t√-Pv sk-{I-´-dn F≥ \n-bm-kpw {]-kn-U‚ v Fw kp-[o-jpw A-dn-bn-®p.-

im-kv-Xmw-tIm-´: ]-Sn-™m-td I-√-S kz-tZ-in-\n-bm-b F-´v h-bkp-Im-cn-sb 70Im-c≥ ]o-Un-∏n®-Xm-bn ]-cm-Xn. kw-`-h-hp-ambn _-‘-s∏-´v ]-Sn-™m-td I-√S kz-tZ-in-bm-b tKm-]m-e-s\Xn-tc im-kv-Xmw-tIm-´ t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. C-tX k-a-bw kw-`-hw H-ØpXo¿-°m-\m-bn im-kv-Xmw-tIm-´ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se-Øn-b bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv kvt‰-j-\n¬ _-l-fw D-≠m-°nsb-∂v B-t£-]-ap-≠v. anTm-bn

\¬-Im-s\-∂ t]-cn¬ s]¨-Ip´n-sb hn-fn-®p h-cp-Øn ]o-Un-∏n°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v c-£mI¿-Øm-°ƒ im-kv-Xmw-tIm-´ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ \¬-Inb ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. ]p-∂-aq-Sv kz-tZ-in-bm-b bqØv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-Is‚ _-‘p-hm-Wv {]-Xn-sb-∂Xn-\m¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv kw-`-h-Øn¬ C-S-s]Sp-I-bpw km-º-Øn-I k-lm-bw \¬-In H-Øp-Xo¿-∏n-\v {i-an-°pI-bp-am-bn-cp-∂p.

Xm-bn t]m-en-kn-\v sam-gn \¬In-b `m-cy kp-Pm-X-sbbpw kw-Lw ÿe-sØ-Øn®v hnhc-߃ tXSn. kw-`-h Znh-kw cm-hn-se F´v a-Wn-tbm-sS G-\m-sØ _m-dnse-Øn a-Zy-]n-® ti-jw ho-´nse-Øn A-Ω-tbm-Sv a-Zy-]n°m≥ ]-Ww B-h-iy-s∏-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xn-\v Xøm-dm-hm-Xn-cp-∂ a-Wn-b-Ωm-fns\ {]-Xn I-gp-Øn-\v Ip-Øn-∏n-Sn®v X-≈n-bn-´-ti-jw X-d-bn-en-´v N-hn´n. C-Xv I-≠v `b∂ kpPmX ssI-°p-™p-am-bn Cd-ßn HmSn. D-S≥ X-s∂ a-t\m-Pv-Ir-

jvW≥ AΩbv-°v tcm-Kw aq¿On-®p F-∂v h-cp-Øn A-b¬-hmknI-sf hn-fn-®v h-cp-Øn B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw acWw kw-`-hn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. H-∂-c h¿-j-Øn-\v ti-jw arX-i-co-cw ]p-d-sØ-Sp-Øv t]m-kv‰-vtam¿-´w \-S-Øn-b-Xn-eq-sSbmWv sIm-e-]m-X-I-am-sW-∂v sX-fn-™Xv. sIm-e-]m-X-I-Øn\v ]pd-ta sX-fn-hv \-in-∏n-°-en\v 201 mw h-Ip-∏v {]-Im-c-hp-w tIkv Np-a-Øn-bn-´p-≈-Xmbn tI-kv A-t\z-j-W-Øn-\v t\-XrXzw a-Wn-b-Ω-m-fns‚ sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _-‘-s∏-´v {]-Xn\¬-Ip-∂ kn Pn kp-tc-jv-Ip- a-t\m-Pv-Ir-jv-W sX-fn-sh-Sp-∏n-\m-bn ho-´n¬ sIm-≠v h-∂-t∏mƒam¿ ]-d-™p.

"dn-«. tIm-f-Pv A-[ym-]-I-\v 15 hÀ-j-s¯ i-¼-fw 6 am-k-¯n-\-Iw \ÂIWw' sIm-®n: dn-´. tIm-f-Pv A-[ym-]I-\v {]-^-k¿ X-kv-Xn-I-bn¬ 15 h¿-j-sØ i-º-fw B-dp am-kØn-\-Iw A-\p-h-Zn-°m≥ sslt°m-S-Xn D-Ø-c-hv. A¿-l-X-bp≠m-bn-´pw \n-b-a-\w \¬-Im-ØXv Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv P-kv-‰n-kv Sn B¿ cm-a-N-{μ≥ \m-b-cp-sS DØ-c-hv. sIm-√w F-kv. F≥ tIm-f-Pv do-U-dm-bn 2004¬ hn-c-an-® tUm. _n I-cp-Wm-I-c-\v \n-b-a-\w e-`n®n-s√-¶n-epw 15 h¿-jw k¿-hokn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn I-W°m-°n Im-en-°-‰v k¿-h-I-emim-e i-º-fw A-\p-h-Zn-°m-\mWv D-Ø-c-hv. tUm. \m-cm-b-W≥

\¬-In-b tIm-S-Xn-b-e-£y l-cPn-bm-Wv tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-®Xv.-1989 ¬ Im-en-°-‰v k¿-h-I-emim-e kw-kv-Ir-X hn-`m-K-Ønte-°v t\-cn-´v {]-^-k¿ \n-b-a-\Øn-\v F-kv. F≥ tIm-f-Pv do-Udm-b l-c-Pn-°m-c≥ A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂p. sk-e-£≥ IΩn-‰n C-t±-l-Øn-s≥-d t]-cv ]-cnK-Wn-°m-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂v Nm≥-kn-e-dm-b K-h¿-W¿-°v ]-cm-Xn \¬-In.Nm≥-k-e¿ in-]m¿-i sN-bvsX-¶n-epw kn≥-Un-t°-‰v Xn-cn-®b-®p. ]n-∂o-Sv kn≥-Un-t°-‰w-Kam-bn-cp-∂ tUm. \m-cm-b-W≥ \n-b-an-X-\m-bn. C-Xn-s\-Xn-cm-b

l-c-Pn-bn¬ l-c-Pn-°m-c≥ \n-ba-\-Øn-\v A¿-l-\m-sW-∂v tIm-S-Xn I-s≠-Øn.- Xp-S¿-∂v \n-b-a-\w \-S-t°-≠n-bn-cp-∂ 1989 ap-X¬ hn-c-an-®-Xv h-sc {]^-k¿ X-kv-Xn-I-bn-ep-≈ i-ºfw A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ tUm. I-cp-Wm-I-c-s≥-d B-h-iyw tImS-Xn A-\p-h-Zn-®p. C-Xv \-S-∏m°m-sX h-∂-tXm-sS-bm-Wv tImS-Xn-b-e-£y l-c-Pn-bp-am-bn ho≠pw tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. Cu Im-e-b-f-hn¬ do-U¿ Xkv-Xn-I-bn¬ hm-ßn-b Xp-I C-fhv sN-bv-Xv ti-jn-°p-∂ 12.-47 e£w cq-] \¬-Im≥ tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-°p-I-bm-bn-cp-∂p.-

Km-Ôn-P-b-´n hm-cm-tLm-jw bp-h-P-\-k-Z-Êv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp sIm-√w: Km-‘n-P-b-¥n hm-cmtLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ bp-h-P-\-k-Z-kn-s‚-bpw sk-an\m-dn-s‚-bpw kw-ÿm-\-X-e D-ZvLm-S-\w tI-c-f Km-‘n kv-am-cI-\n-[n h¿-°n-Mv sN-b¿-am≥ tUm F≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ \n¿h-ln-°pw. C≥-^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-

te-j≥-kv h-Ip-∏v, kw-ÿm-\bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv, tI-cf Km-‘n kv-am-c-I \n-[n, bq-Øv {]-tam-j≥ Iu¨-kn¬ F-∂nh-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ \-S∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ sI.-ssh.-]n.kn. kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ kpa≥-Pn-Øv-an-j A-[y-£-X hln-®p. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥

Hm-^n-k¿ sI A-_v-Zp¬ d-jo-Zv B-ap-J {]-`m-j-Ww \-S-Øn. l-cn-P≥ tk-hm-kw-Lv {]kn-U‚ v tUm F≥ tKm-]m-eIr-jv-W≥ \m-b¿ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. k-t¥m-jv tZ-i-awK-ew, c-Xo-jv ]-´-t»-cn, kn Znhy, \-Po-_v a-tƬ Xp-S-ßn-bh¿ ]-s¶-Sp-Øp.

F-∂m¬ Ip-´n-bp-sS c-£nXm-°ƒ C-Xn-\v X-øm-dm-hm-sX h-∂-tXm-ssS t\-Xm-hv kv-t‰-j\n¬ h-®v C-h-cp-sS sam-gn tc-Js∏-Sp-Øn-b- t]-∏¿ h-en-®p Iodp-I-bpw _-l-fw h-bv-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Ip-´n-bp-sS sam-gn tc-J-s∏-SpØn-b ti-jw t]m-en-kv ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-bv-°v hn-t[-b-am°n. Ip-´n-bp-sS _-‘p-°ƒ Fkv.-]n-°pw D-b-¿-∂ t]m-en-kv DtZym-K-ÿ¿-°pw ]-cm-Xn \¬In.

A-Sq¿ apXep-≈ h-gn-Im-´n-bmbn h-cp-∂-Xv _n-\p-hm-Wv.- Xn-cps\-¬th-en-bnep-≈ kv-]n-cn-‰vsam-Ø hym-]m-cn-bm-b `m-kv-Ic≥ F-∂-bm-sf c-≠p-h¿jw -apºv aq-∂mw-{]-Xn-bm-b A-\n-¬Ipam-dn-\v ]-cn-N-b-s]-Sp-Øn sIm-Sp-Ø-Xv _n-\phm-Wv. ]n-∂o-Sv `m-kv-I-c-\pw A-\n¬Ip-am-dpw t\-cn-´v _-‘w ÿm]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. `m-kv-I-cs‚- sam-ss_¬ t^m-Wn-s‚ hn-i-Zmw-i-߃ ssk-_¿ sk√n-s‚- k-lm-b-tØm-sS ti-Jcn-s®-¶n-epw t]m-≠n-t®-cnbnep-≈ H-cp ta-¬hn-em-kØnep≈-Xm-sW∂v I-s≠Øn-bn-´p-≠v.sIm-√w, B-e-∏p-g,

]-Ø-\w-Xn-´ F-∂n Pn-√-I-fnse sN-dp-In-S I-®-h-S-°m-¿°v kv-]n-cn-‰v- hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-cp∂-Xv _n-\p-hm-bn-cp∂p. N-°ph-≈n t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ _n-\p-hn-s‚- t]-cn¬ tI-kv \ne-hn-ep≠v. {]o-sh-‚ohv -Hm-^nk¿ Un tam-l-\≥, kn-hn¬ F-Iv-ss kv-Hm-^n-k¿-am cm-b- A-\n-¬Ip-am¿, A-cp¨-B‚Wn, at\m-Pv-em¬, {io-P-b≥, {]-Zo-]vIp-am¿, ss_-Pp-tam≥, A-iz¥v-kp-μ¿, F-∂n-h-cm-Wv- At\z-j-W-kw-L-Ønep-≠m-bncp-∂-Xv. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-Xn-sb 14 Zn-h-k-tØ°v dn-am-‚ v sN-bv-Xp.

Npcp¡¯nÂ

cm-{„o-b tem-Iv-Zƒ Pn-√m I-Ωn-‰n- \S-Ønb I-e-Œ-td-‰v [¿-W

I-e-Î-td-äv ]-Sn-¡Â [À-W Xp-S-§n sIm-√w: tI-{μ thym-a-bm-\ a-{¥n A-Pn-Xv kn-Mn-s‚ cm-{„ob tem-Iv-Zƒ Pn-√m I-Ωn-‰n- C-∂v cm-hn-se 10 ap-X¬ I-e-Œ-td‰v [¿-W B-cw-`n-®p. k-v-{Xo-I-tfm-Spw Ip-´n-I-tfm-Sp-ap-≈ {Iqc-X- A-h-km-\n-∏n-°p-I, `q-c-ln-X¿-°v `q-an-bpw ]-´-b-hpw \¬-Ip-I, hn-e-°-b-‰w ]n-Sn-®v \n¿-Øp-I, A-gn-a-Xn c-ln-X `c-Ww D-d-∏m-°p-I, ko-sπ-bn≥ k¿-ho-kv B-cw-`n-°p-I Bh-iy-ß-fp-∂-bn-®m-Wv [¿-W. A-Jn-te-¥ym P-\-d¬ sk-{I´-dn A-Uz. a-Øm-bn Cu-∏≥ [¿-W D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ a-ln-fm-hn-Mv {]-kn-. kp-aw, Pn-√m sk-{I-´-dn-am-cmb kp-tc-jv-Ip-am¿, {]-`m-I-c≥, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚p-amcm-b A-–p emw, A≥-k-emw kw-km-cn-®p.

C.F-k.v sF. tImÀ-]-td-j³: sam-ss_ Un-k-vs]³-k-dn D-Z-vLm-S-\w \m-sf sIm-√w: C.F-kv.sF. tIm¿-]-td-j≥ B-cw-`n-°p-∂ samss_¬ Un-kv-s]≥-k-dn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \m-sf D-®-bv-°v 12\v tI-{μ sXm-gn¬ k-l-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv ]p-Øq¿ sk‚ v ta-co-kv Im-jyq ^m-Iv-S-dn-bn¬ \n¿-h-ln°pw. sF-jm-t]m-‰n Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-°p-∂ N-S-ßn¬ C.F-kv.sF. kn Aw-K-ß-fm-b sI kp-tc-jm_m-_p, hn cm-[m-Ir-jv-W≥, ap≥ Fw.F¬.F Fw ap-c-fn, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b ]m-Ø-e cm-L-h≥, tªm°v ]-©m-b-Øv sa-º¿ C-μn-c, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn Ko-X, B-j, tkm-a-ti-J-c≥ \m-b¿, a≥-a-Y≥ \m-b¿, F-gptIm¨ k-Xy≥, h-b-°¬ tkm-a≥, s]m-Sn-b≥ h¿-Ko-kv, hn F≥ k-Xy-io-e≥, B¿ k-l-tZ-h≥ ]-s¶-Sp-°pw.

ku-P-\y t\-{X-Nn-In-Â-km Iym-w-]v sIm-√w: Pn-√m sa-U-°-em-^o-kv, B-tcm-Ky Ip-Spw-_-t£a skm-ssk-‰n-˛-A-‘-Xm \n-b-{¥-Ww, k-©-cn-°p-∂ t\-{XNn-In-¬-km hn-`m-Kw F-∂n-h kw-bp-‡-am-bn ku-P-\y t\{X-Nn-In-¬-km Iymw-]v \-S-Øpw. 10\v s\-Sp-tßm-ew Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-, 19\v C-c-hn-]p-cw, 21\v Xr-t°m-hn¬-h-´w, 23\v ]m-cn-∏-≈n, 24\v a¨-t{Sm-Øp-cp-Øv, 30\v iq-c-\m-Sv-kuØv, 31\v F-gp-tIm¨ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI-{μ-ß-fn¬ Im-gvN-Zn-\-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \-S-°pw.

I-cn-a-W J\\w: kn._n.sF. A-t\z-j-Ww B-h-iy-s¸«v bq-¯v tIm¬-{K-kv

a-Wn-b-½m-fnsâ a-c-Ww; {]-Xn-sb ho-«nse¯n¨v sX-fn-sh-Sp¯p sIm-´m-c°-c: Ipf-°-S a-t\m-Pv `-h-\n¬ a-Wn-b-Ω-m-fns‚ sIme-]m-X-I-hp-am-bn _-‘-s∏-´v {]Xn-sb ho´n-se-Øn®v sX-fn-shSp-Øp. sIm√w ss{Iw-{_m-©v Unssh.F-kv.]n. kn Pn kp-tcjv-Ip-am-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn-embn-cp-∂p sX-fn-sh-Sp-∏v. C∂-se cm-hn-se 11Hm-sS {]-Xn-sb Ip-f°-S-bn-se ho-´n-se-Øn®p. \n-ch-[nt]¿ {]-Xn-sb ImWm≥ ho-´n-se-Øn-bn-cp∂p. sIm-e\-SØn-b co-Xn-bpw \-S∂ hn-h-c-ßfpw a-t\m-Pv kw-LØn-\v Im-Wn-®p sIm-SpØp. amXm-hn-s\ C-bmƒ a¿-±n-°p-∂-

3

\m-emw ¢m-kv Xp-ey-Xm]-co-£ sIm-√w: Pn-√-bn-se 35 kv-Iq-fpI-fn-em-bn 723 t]¿ Xp-ey-Xm \memw ¢m-kv ]-cn-£-F-gp-Xn. ]-co£ F-gp-Xn-b-h-cn¬ G-‰-hpw {]m-bw-Iq-Sn Bƒ sIm-´-d K-h. F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ ]-co-£ Fgp-Xn-b ]q-b-∏-≈n \m-t°m-´p ]Sn-™m-‰-Xn¬ cm-L-h≥-]n-≈bm-Wv (82). G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ t]¿ ]-co-£-sb-gp-Xn-b-Xv aßm-Sv F¬.-]n. kv-Iq-fn-epw (79) Ip-d-hv ]-Sn-™m-sd I-√-S F¬.]n. kv-Ip-fn-ep-am-Wv (3). a-e-bmfw, I-W-°v, \-Ω-fpw Np-‰p-]mSpw F-∂o- hn-j-b-ß-fn-em-bn-cp∂p ]-co-£.-ta-b¿ {]-k-∂m GW-Ãv, hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. kn ]n kp-[o-jv-Ip-am¿, {Km-a-˛-tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿, Aw-K-߃ kw-ÿm-\ km-£c-Xm-an-j≥ t{]m-{Kmw Hm-^nk¿ Fw Fw j-d-^p-±o≥, Pn-√m tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ F-kv ]n lcn-l-c≥ D-Æn-Øm≥ F-∂n-h¿ hn-hn-[ ]-co-£m-tI-{μ-߃ kμ¿-in-®p.

Nm-cm-b \n-tcm-[-\ I-½n-än tbm-Kw

sIm-√w: Pn-√m-X-e Nm-cm-b-\ntcm-[-\ P-\-Io-b I-Ωn-‰n tbmKw 11 \v ssh-Io-´v aq-∂n-\v I-eIv-S-td-‰v k-tΩ-f-\-lm-fn¬ Pn√m-I-e-Iv-S-dp-sS A-[y-£-Xbn¬ \-S-°pw.-

N-h-d: I-cn-a-W¬ I-≈-°-SØp-am-bn _-‘-s∏-´ B-tcm-]W-ß-fp-sS k-Xym-h-ÿ ]p-dØv sIm-≠p-h-cm≥ kn.-_n.sF. A-t\z-j-Ww G¿-s∏-SpØ-W-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{Kkv t\-Xr-tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. N-h-d-bn-se sF.-B¿.-C-tbbpw sI.-Fw.-Fw.-F√nt\-bpw X-I¿-°m≥ Xq-Øp-Ip-Sn tI-{μam-b hn.-hn. an-\-d¬-kv I-º-\n \-S-Øp-∂ ]-I¬ sIm-≈-sb°p-dn-®v hn-i-Z-am-b A-t\z-jWw \-S-Ø-W-w. kn.-Fw.-B-¿.F¬. hn-cp-≤ k-a-cw Xp-Øq-°pSn hn.-hn. an-\-d¬-kv kv-t]m¨-

k¿ sN-bv-X-Xm-sW-∂ B-tcm]-W-hpw C-Xn-\v ]n-∂n¬ ]-Ww∏-‰n-b-h-cp-sS km-º-Øn-I t{km-X-kv A-t\z-jn-°-W-sa∂ kn.-Fw.-B-¿.-F-√n-s‚ Bt£-]-hpw kn.-_n.-sF. A-t\zjW-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Xr°m-°-c a-fi-e-Øn-se kn.Fw.-B¿.-F¬. sXm-gn-em-fn-Ifp-sS Ip-Spw-_ kw-K-a-Øn¬ Fw.-F-¬.-F. s_-∂n _-l∂m≥ ]-s¶-Sp-Øv kw-km-cn-®Xn-s\-∏-‰n {]-ta-bw ]m- m-°nsb-∂v A-h-Im-i-s∏-Sp-∂-h¿ k-Xyw ]p-d-Øv h-cm-Xn-cn--°m≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂v tbm-Kw

B-tcm-]n-®p. s_-∂n _-l-∂ms\--Xn-tc A-\m-h-iy B-tcm-]Ww D-∂-bn-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc cm-lq¬ Km-‘n-°v ]-cm-Xn \¬Ip-sa-∂pw I-cn-a-W¬ sIm-≈bv-s°-Xn-tc {]-t£-m-`w B-cw`n-°p-sa-∂pw t\-Xr-tbm-Kw ap∂-dn-bn-∏v \¬-In. bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fiew ssh-kv {]-kn-. In-tjmdns‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-KØn¬ i-‡n-Ip-f-ß-c a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-cp¨ l-cn, \o≠-I-c a-fi-ew {]-kn-U‚ v PmIv-k¨ {^m-≥-kn-kv, tX-h-e°-c a-fi-ew {]-kn-U‚ v cm-tIjv A-cn-\-√q¿ kw-km-cn-®p.

c-iv-an h-[w: t]m-en-kn-\v tIm-S-Xn-bp-sS hn-aÀ-i-\w sIm-´m-c-°-c: c-iv-an h-[-t°kp-am-bn _-‘-s∏-´p-≈ k-a≥kv \-S-Øn-∏v \-S-]-Sn-I-fn¬ t]men-kn-\v Kp-cp-X-c-am-b ho-gv-N ]‰n. sIm-´m-c-°-c ^-Ãv ¢-m-kv PpUo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xnbn¬ C-∂-se tI-kv ]-cn-K-Wn® th-f-bn-em-bn-cp-∂p t]m-enkn-s\-Xn-sc tIm-S-Xn-bp-sS hna¿-i-\w. h-[-t°-kn-s‚ hn-Nm-c-W \S-]-Sn-Iƒ sk-j≥-kv tIm-S-Xnbn-te-°v am-‰p-∂ \-S-]-Sn-I-fmbn-cp-∂p C-∂-se \-S-t°-≠n-bncp-∂-Xv. F-∂m-¬ _n-Pp-cm-[mIr-jv-W-s\m-∏w tI-kn¬ {]-Xnbm-b am-Xm-hv cm-P-Ωm-fn-s\-Xnsc tIm-S-Xn ]p-d-s∏-Sp-hn-® k-a≥-kv \-S-∏m-°p-∂-Xn¬ ]m-fn-® ]-‰n-b-tXm-sS A-dn-bn-∏v e-`n°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm-S-Xn-

bn¬ F-Øm-Ø-Xm-Wv s]m-enkn-s\-Xn-sc tIm-S-Xn-bp-sS cq£-hn-a¿-i-\-Øn-\v Im-c-W-amb-Xv. C-tXm-sS tI-kv B-Zyw ]-cnK-Wn-® ti-jw am-‰n-sh-°p-Ibm-bn-cp-∂p. t]m-en-kn-t\m-Sv k-a-≥-kv ho-gv-N-sb-∏-‰n dn-t∏m¿´pw B-h-iy-s∏-´p. sam-ss_en¬ kw-km-cn-°m≥ A-\p-h-Zn°-Ww, A-`n-`m-j-I-cp-am-bn kwkm-cn-°-Ww, P-bn-en¬ k-μ¿i-I-sc X-S-b-cp-Xv, tc-J-I-fp-sS ]-I¿-∏v \¬-I-Ww F-∂n-ß-s\ \m-ev B-h-iy-߃ _n-Pp- tImS-Xn-°v ap-∂n¬ F-gp-Xn k-a¿-∏n®p. C-Xv ]-cn-K-Wn-® tIm-S-Xn tc-J-I-fp-sS ]-I¿-∏v A-`n-`m-jI¿-°v \¬-In-bn-´p-≈-Xm-bpw, sam-ss_¬-t^m-Wn¬ kw-kmcn-°m≥ A-\p-hm-Zw \¬-Im-\m-

c-iv-an h-[-t¡-kn-se hogv-N; A-t\z-j-¯n-\v D-¯chv Im-´m-c°-c: c-iv-an h-[-t°-kn¬ k-a≥-kv \-S-Øn-∏n¬ Kp-cp-X-c ho-gv-N-bp-≠m-b kw-`-h-sØ-∏-‰n dq-d¬ F-kv.]n. A-t\z-j-W-Øn\v D-Ø-c-hn´p. tI-kn-se c≠mw {]-Xnbm-b _n-Pp-hns‚ am-Xm-hv cm-P-Ωm-fp-sS k-a≥-kv \-S-Øn-∏ns‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw ]p-Øq¿ t]men-kn-\m-bn-cp∂p. I-gn-™ 30 \v tImS-Xn ]p-d-s∏-Sp-hn-® ka≥-kv tÃ-j-\n¬ h-®v Xm-a-kn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C∂-se D-®tbm-sS-bm-Wv sIm-´mc-°-c dq-d¬ F-kv.]n. kp-tc-{μ≥ k-a≥-knse hogv-N A-t\z-jn-°m≥ sIm-´mc-°-c Un.ssh.F-kv.]n. sI cm[m-Ir-jv-W-]n≈-sb Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

In-s√-∂pw A-dn-bn-®p. k-μ¿-i- ∂pw tIm-S-Xn ]-d-™p. c-≠m-a-Xv tI-kv ]-cn-K-Wn-® I-sc A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv P-bn-¬ N-´-ß-ƒ A-\p-k-cn-®m-sW- tIm-S-Xn 17 mw Xo-ø-Xn ]-cn-K-Wn∂pw C-Xn¬ C-S-s]-Sm-\m-In-s√- °m-\m-bn am-‰n-sh-®p.-

Thejas Epaper kollam Edition 2013-10-08  

Thejas Epaper kollam edition. 2013-10-08

Thejas Epaper kollam Edition 2013-10-08  

Thejas Epaper kollam edition. 2013-10-08

Advertisement