Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw t]m-]p-eÀ {^-−v B-tcm-Ky t_m-[-hÂ-¡-c-W Imw-]-bn-\v Xp-S-¡w

21 k]v-Xw_¿ 2013 i\n

thiruvananthapuram/klm

IpSpw-_-kw-K-ahpw kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-X-c-W-hpw

N-μ-\-tØm-∏v: tI-c-f {]-hm-kn kw-Lw Nm-Øn-\mw-Ip-fw bq-\n‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ IpSpw_-kw-K-ahpw sa-dn-‰v kv-tIm-f¿jn-∏v hn-X-c-W-hpw \msf D-®bv-°v c-≠n-\v Nm-Øn-\mw-Ip-fw lu-kv Hm^vv a-m-Xvkn¬ \-S-°pw. km-ln-Xy-Imcn Fw B¿ PbKo-X Ip-Spw-_-kwK-aw D-ZvLmS-\w sN-øpw. kv-tIm-f¿ jn-∏v hn-Xc-Ww {]-hm-kn kwLw kwÿm-\ sk-{I´-dn B¿ io-Ir-jv-W-]n-≈ \n¿-hln-°pw. B-Œn-Mv {]-knU‚ v Aw_n-I A-[y-£-X h-ln°pw.

{]-N-mc-tWm-Zv-Lm-S-\w C-¶v

sIm-√w: a-Xw, am-\-hn-I-X, \thm-Ym-\w F-∂ {]-ta-b-Øn¬ s^-{_p-h-cn-bn¬ a-e-∏p-dw- tIm-´-°-en¬ \-S-°p-∂ ap-Pmln-Zv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øns‚ Pn-√m X-e {]-N-c-tWm-ZvLm-S-\w C-∂v ssh-Io-´v A-©n\v sIm-√w {]-kv ¢-_v ssa-Xm\n-bn¬ \-S-°pw. ap≥ a-{¥n F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ D-Zv-LmS\w sN-øpw. sI.F≥.Fw. kwÿm-\ J-Pm-©n Fw k-emlp-±o≥ a-Z-\n, sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn k-ao¿ Im-bw-Ip-fw, F≥ Fw A–p¬ P-eo¬, A-\o-kv-]p-∂q¿ ]-s¶-Sp-°pw.

t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W Imw-]-bn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w tbm-Km-Nm-cy≥ iymw-em¬ \n¿-h-ln-°p-∂p

Nn-Ã-d-sb sNm-Ãn- XÀ-¡-w; H-cmÄ-¡v sh-t«äp N-h-d: Nn-√-d sIm-Sp-°m-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂p-≠m-b X¿-°w sh´n-epw I-S X-I¿-°p-∂-Xn-epw Iem-in-®p. kz-Im-cy _-kv ss{Uh¿ A-\-kn-\mWvv sh-t´-‰Xv. Ign-™ Zn-h-kw cm-{Xn h-Sp-X-e PMv-j-\n-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. h-Sp-X-e kz-tZ-inbm-b Bƒ No-cm-f-Øv lp-ssk-s‚ C-et{Œ-Wn-Iv I-S-bn-se-Øn 100 cq-

]-bp-sS Nn-√-d B-h-iy-s∏-´p. ÿm-]-\ D-S-a Nn-√-d-bn-√-∂v ]-d™p. Nn-√-d hm-ßm-s\-Øn-bbmƒ X-s∂ I-fn-bm-°n-sb-∂mtcm-]n-®v _-l-fw h-®p h-g-°p≠m-°n-b ti-jw a-S-ßn-t]mbn. Ip-sd I-gn-™v am-c-Im-bp-[ß-fp-am-bn F-Øn-b C-bmƒ IS A-Sn-®p X-I¿-°p-Im-bn-cp∂p.

X-S-kw ]n-Sn-°m-s\-Øn-b kz-Im-cy _-kv ss{U-h¿ A-\kn-\v sh-t´‰p. am-c-I-am-bn ]-cnt°-‰ C-bm-sf sIm-√-sØ kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Sn-b¥n-c i-kv-{X-{In-b-bv-°v hn-t[b-\m-°n. I-S A-Sn-®p X-I¿-ØXn-eq-sS D-S-a-bv-°v 50000 cq-]-bpsS \-„-ap-≠m-bn. N-h-d t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp.

sIm-√w: hym-bm-aw io-e-am-°p B-tcm-Kyw kw-c-£n-°p F-∂ k-tμ-i-hp-am-bn t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y \-S-Øp-∂ Btcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W Imw]-bn-\v Pn-√-bn¬ Xp-S-°-am-bn. Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-∂-se {]-kv ¢-_v ssa-Xm-\n-bn¬ \-S∂p. ssh-Io-´v A-©n-\v em¬-_l-Zq¿ tÃ-Un-b-Øn¬ \n-∂pw B-cw-`n-® Iq-´-tbm-´w {]-kv-¢_v ssa-Xm-\n-bn¬ A-h-km-\n®p. tbm-Km-Nm-cy≥ iymw-em¬ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v k-ln-en-s‚ t\-XrXz-Øn¬ tbm-K ]-cn-io-e-\w \S-∂p. t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C¥y Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ \q¿ au-e-hn A-[y-£-X h-ln®p. Pn-√m sk-{I-´-dn k-Po-hv, sIm-√w Un-hn-j-≥ {]-kn-U‚ v

A-\p-tim-Nn¨p sIm-√w: ap-Xn¿-∂ kn.]n.sF. t\-Xm-hv sh-fn-bw `m¿-§-h-s‚ \n-cym-W-Øn¬ \m-j-\¬ sk°p-e¿ tIm¨-^-d≥-kv kwÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n Sn F d-low Fw.F¬.F. Hm¿-Kss\-kn-Mv sk-{I-´-dn Fw F Peo¬ ]p-\-eq¿, sI.Sn.bp. kn.(Fw) Pn-√m- {]-kn-U‚ v Iqco-∏p-g jm-\-hm-kv, kn.Fw.]n. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw A-Uz. Pn kp-Kp-W≥, tI-c-f hm-Wn-I ssh-iy kw-Lw sIm-√w Pn-√m {]-kn-U‚ v F-kv sN-´n-bm¿ F∂n-h¿ A\p-tim-Nn-®p.

kn-bm-Zv Ip-´n kw-km-cn-®p.

I-¯-b-¨p im-kv-Xmw-tIm-´: {io-[¿-Ω imkv-Xm-t£-{X-Øn-se kz¿-W sIm-Sn-a-cw ¢m-hv ]n-Sn-® kw-`-hsØ-∏-‰n ]-cm-Xn e-`n-®n-s√-∂ tZ-h-kzw t_m¿-Uv {]-kn-U‚ns‚ {]-kv-Xm-h-\-s°-Xn-tc `-‡P-\ k-an-Xn Xp-d-∂ I-Ø-b-®p. I-gn-™ Zn-h-kw t£-{XØn-se B-\-s°m-´n¬ D-Zv-LmS-\-Øn-s\-Ø-th-bm-Wv tZ-hkzw {]-kn-U‚ v A-Uz. Fw hn tKm-hn-μ≥ \m-b¿ {]-kv-Xm-h-\ \-S-Øn-b-Xv. 2013 P-\p-h-cn 30\mWv sIm-Sn-a-c-Øn¬ B-Zyw ¢mhv I-≠-Xv. Xp-S¿-∂v `-‡-P-\ kan-Xn {]-kn-U‚n-\v -]-cm-Xn \¬In-. A-t\z-j-Ww \-S-Øn ]-cnlm-cw Im-Wm-sa-∂v k-an-Xn-°v

A-t±-lw D-d-∏v \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ am-k-߃ I-gn-™n´pw \-S-]-Sn-bp-≠m-hm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tZ-h-kzw Hmw-_pUv-kv-am-\v ]-cm-Xn A-b-®-Xv. tI-kv C-t∏mƒ ssl-t°m-SXn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bn-em-Wv. X\n-°v ]-cm-Xn e-`n-®n-´n-s√-∂ tZh-kzw {]-kn-U‚n-s‚ ]-cm-a¿iw sX-‰m-sW-∂v Xp-d-∂ IØn¬ sX-fn-hp-Iƒ k-ln-Xw `‡-P-\ k-an-Xn {]-Xn-]m-Zn-°p∂p-≠v. tZ-h-kzw {]-kn-U‚ v, hIp-∏v a-{¥n, k-_v {Kq-∏v Hm-^nk¿ F-∂n-h¿-°v \¬-In-b ]-cmXn-bp-sS tIm-∏n-bpw t]m-ì cio-Xn-bpsS ]-I¿-∏pw k-ln-Xam-Wv Xp-d-∂ I-Øv A-b-®-Xv. `‡-P-\ k-an-Xn sk-{I-´-dn a-WnI-WvT≥ {]-kn-U‚ v Zo-]p F∂n-h-cm-Wv I-Ø-b-®-Xv.

sIþsSävv: A-]m-I-X ]-cn-l-cn-¡-Wsa¶v sI.F.Sn.F-^v. sIm√w: Cu amkw 28\pw A-SpØ-am-kw A-©n\pw \-S-°p-∂ tIc-fm So-®¿ F-en-Pn-_n-en-‰n sS-kv-‰ns‚ k-a-b-{I-aw \n-›bn-®-Xn-ep-≈ A-]m-I-X ]-cn-lcn-°-W-sa-∂v tIc-fm A-d-_nIv So-t®-gv-kv s^-U-td-j≥ Bh-iy-s∏´p. F¬.]n, bp.]n. A[ym-]-I¿ F-gp-tX-≠ ]-co-£I-fp-sS k-a-b-{I-aw a-Wn-°q-dpI-fp-sS hy-Xym-k-Øn¬ {I-ao-Icn-®n-cn-°p-I-bmWv. hy-Xykv-X tI-{μ-ß-fn¬ F¬.]n, bp.]n. ]-co-£ hnhn-[ Im-‰-K-dn-I-fn¬-s∏-´ ]-co-£Iƒ F-gp-Xp-∂-h-cn¬ ]-ecpw Htc B-fp-I-fm-b-Xn-\m¬ F¬. ]n. A-d-_n-Iv ]-co-£ am-‰p-∂Xpƒ-s∏-sS-bp≈ \-S]-Sn th-Wsa∂pw s^-U-td-j≥ B-h-iys∏´p.

ss_¡n-se-¯nb c−w-K-kwLw ho«-½-bpsS am-e I-hÀ¶p Nhd: tXh-e-°-c-bn¬ ss_°n-se-Ønb c≠w-KkwLw ho´-Ω-bpsS ame s]m´n-®p-I-S∂p. tXh-e-°c shfn-bpsS sX°-Xn¬ i¶-cnbΩ (60)bpsS ame-bmWv ss_°n-se-Ønb kwLw Ih¿∂Xv. Ign-™-Zn-hkw sshIp-t∂cw 4.30\v tXh-e°c ]me-bv°¬ t£{X-Øn\v kao-]-Øm-bn-cp∂p kw`hw.

_‘p-ho-´n¬ t]mbn XncnsI Im¬\-S-bmbn ho´n-te°v hcp∂-Xn-\n-S-bn¬ ss_°n-seØnb c≠p-t]¿ t£{X-Ønte°v t]mIp∂ hgn tNmZn-°pIbpw ss_°n\v ]n∂n-en-cp-∂bmƒ i¶-cn-b-Ω-bpsS apJØv apf-Ip-s]mSn hnX-dn-b-tijw Igp-Øn¬ InS-∂n-cp∂ c≠c ]hs‚ ame s]m´n-s®-Sp-°pIbpw sNbvXp. F∂m¬ ame-

bpsS H∂c ]h-t\mfw ]nSn-®p]dn kwLw sIm≠p-t]mbn. kz¿W-am-e-bpsS _m°n i¶cn-b-Ω-bpsS ssIbnepw In´n. i¶-cn-b-Ω-bpsS \ne-hnfn tI´v kao-]-hm-kn-Iƒ HmSn-sb-Ønsb-¶nepw ss_°n-se-Ønb kwLw c£-s]´p. Nhd sX°pw-`mKw t]menkn¬ i¶cn-bΩ ]cmXn \¬In. t]menkv tIsk-Sp-Øp

Adnbn-¸pIÄ

kw-cw-`I-sc Xn-c-sª-Sp-¡m-\pÅ A-`n-ap-Jw 24\v sIm√w: tI-c-f k¿-°m¿ Bhn-jv-°-cn-®n-´p-≈ kz-bw sXmgn¬ ]-≤-Xnbm-b tI-c-f kwÿm-\ kw-cw-`-I anj-s‚ D-]-tbm-‡m°-sf Xn-c-s™-Sp°p-hm-\p-≈ ap-Jm-ap-Jw ]-cn]m-Sn 24\v cm-hn-se 10.30\v sIm√w _o®vv tdm-Unep-≈ tIc-f ^n-\m≥-jy¬ tIm¿-]tdj-s‚ {_m-t©v Hm^nkn¬ \-S-°pw. C-Xph-sc A-t]-£ \¬-Inbn-´n√m-Ø-h¿-°v A-t]-£ Hm¨-sse-\m-bn ]q-cn-∏n-°mw. A-t]-£ \¬-In-bn-´p-≈-h¿ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS A- ¬ k-ln-Xw A-t∂ Znh-kw cm-hnse lm-P-cm-I-W-sa-∂v No-^v am-t\-P¿ sP {^m≥-kn-kv A-dnbn®p.

Iw-]yq-«À tIm-gv-kp-I-fn-te-¡v A-t]-£ £-Wn-¨p

sIm-√w: Pn-√m ]-©m-b-Øv lyq-a≥ dn-tkm-gv-kv B‚ v sF.Sn. kv-In¬ sU-h-e-]vsa‚ v sk‚-dn¬ A-Sp-Øamkw B-cw-`n-°p-∂ {l-kz-Ime Fw.F-kv. Hm-^n-kv, sÃ-]v F-∂o Iw-]yq-´¿ tIm-gv-kp-I-fnte-°v A-t]-£ £-Wn-®p. ho-´-Ω-am¿-°v Iw-]yq-´-dn¬ A-Sn-ÿm-\ ]-cn-⁄m-\w \¬Ip-∂ sÃ-]v F-∂ tIm-gv-knte-°v {]m-b-]-cn-[n-bn-√m-sX h\n-X-Iƒ-°v A-t]-£n-°mw. c≠m-gv-N-bm-Wv ]-cn-io-e-\ Imem-h-[n. ]-Ømw-¢m-kv ]m- mb 18˛40 h-b- v {]m-b-]-cn-[n-bnep-≈ bp-h-Xo-˛-bp-hm-°ƒ-°v Hcp-am-k-°m-em-h-[n-bp-≈ Fw.F-kv. Hm-^n-kv tIm-gv-kn\pw A-t]-£n-°mw. Iq-Sm-sX Pn-√m ]-©m-b-Øv \-S-Øn-h-cp-∂ c-≠pam-k ]-cnio-e-\ Im-em-h-[n-bp-≈ Un.Sn.]n. tIm-gv-kn-s‚ A-SpØ _m-®n-te-°p-≈ A-Uv-anj≥ B-cw-`n-®p. Iq-Sp-X¬ hn-hc-߃-°v 9496320409 F-∂ \º-cn-tem Pn-√m ]-©m-b-Øv Hm^n-kp-am-tbm _-‘-s∏-S-Ww.

bphm¡-sf sh-«n-¸-cn-t¡Â-¸n¨p; Ggp-t]À A-dÌn I-S-bv-°¬: B-bp-[-ß-fp-am-bn ss_-°p-I-fn-se-Øn-b kw-Lw bp-hm-°-sf B-{I-an-®p. c-≠pt]¿-°v ]-cn-t°-‰p. A-{I-an kwL-Øn-se F-gv t]¿ t]m-en-kns‚ ]n-Sn-bn-em-bn. Ip-‰n-°m-Sv PMv-j-\n-¬ C-∂-se ssh-Io-´v A©n-\m-Wv kw-`-hw. B-{I-a-W-Øn¬ km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ k-tlm-Z-c-ß-fm-b Ip‰n-°m-Sv B-\q-]v `-h-\n-¬ A-\q]v(23), A-Jn¬(19) F-∂n-h-sc I-S-bv-°¬ Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-h-hpam-bn _-‘-s∏-´v C-´n-h N-cn-∏-dºv A-\o-jv `-h-\n¬ Kn-cojv(23), A-tP-jv `-h-\n¬ A-tPjv(21), {]-Zo-]v `-h-\n¬ in-h-{]Zo-]v(20), A-`n \n-hm-kn¬ jn_n≥(26), kp-\n¬ hn-em-k-

Øn¬ c-Rv-Pn-Xv(24), N-cp-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ kp-Ip(32), Bim-hn-em-k-Øn¬ A-cp¨(26), F-∂n-h-sc I-S-bv-°¬ t]m-enkv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. C-h-cn¬ \n-∂pw I-ºn-h-Sn, ssk-°nƒ sN-bn≥ F-∂n-h Dƒ-∏-sS-bp-≈- B-bp-[-߃ Is≠-Sp-Øp. A-hn-´w \m-fn¬ HmWm-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v N-cn-∏-d-ºv P-Mv-j-\n¬ \-S-∂ ]cn-]m-Sn- Im-Wm-s\-Øn-b Ip-‰n°m-Sv kz-tZ-in-I-sf Nn-e¿ a¿-±n®n-cp-∂p. t]m-en-kpw kw-Lm-SI-cpw C-S-s]-´v A-∂v {]-iv-\w ]cn-l-cn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ C-∂-se ssh-Io-´v kw-L-Sn-®v ]-tØm-fw ss_-°pI-fn-se-Øn-b kw-Lw Ip-‰n-°mSv P-Mv-j-\n-se-Øn `o-j-Wn ap-g-

bphm°-sf sh-´n-∏-cn-t°¬-∏n-® tI-kn¬ I-S-bv-°¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xh¿ °n `o-I-cm-¥-co-£w kr-„n-°pI-bpw bp-hm-°-sf a¿-±n-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. C-Xn-\v ti-jw ]c-ky-am-bn sh-√p-hn-fn D-b¿-Øn B-bp-[-ß-fp-am-bn kw-Lw \n-

Im-bw-Ip-f-t¯-¡p-Å hoSm-{I-aWw; Up-h-¨v ]p-\-eq-cn-te-¡v \m-ep-t]À-¡v ]-cn¡v t_mÀsI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _kv I-cp-\m-K-∏-≈n: Z-en-Xcp-sS hoSp-Iƒ°v t\-sc \-S∂ B-{I-aW-a-Øn¬ \m-ep t]¿-°v ]-cnt°‰p. ]-cn-t°-‰hsc Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-cp-\m-K-∏-≈n A-b-Wn-th-en°p-f-ß-c tIm-´-ø-Øv aT-Øn¬ k-c-k-Ω(52), a-cp-a-Iƒ K¿-`nWn-bm-b c-P-\n(30), k-c-k-Ωbp-sS `¿-Øm-hv X-¶-∏≥(64), aI≥ A-tim-I≥(38) F-∂n-h¿°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn F-´n\m-Wv kw-`-hw. a-Zy-]n-®v A-k`yw ]-d-™ kwLsØ k-c-kΩ D-]-tZ-in-®-Xm-Wv A-{I-a-WØn-\v Im-c-Ww.

ho-Sn-\-SpsØ th-en-°ºpIƒ D-]-tbm-Kn®v B-{I-a-Ww A-gn-®p hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. X-ebv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ k-c-k-Ω-sb am-‰m-\p-≈ {i-aØn-\n-S-bn¬ ho-´n-ep-≈ a-‰v aq∂pt]-scbpw kw-Lw a¿-±n-°pI-bm-bn-cp-∂p. K¿-`n-Wn-bm-b c-P-\n-sb Nhn-´n Xm-sg-bn-´-Xm-bpw B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂-h≥ t]m-enkn-\v sam-gn \¬-In. I¿-Æ≥, Ia-ep, {]-tam-Zv, se-\n≥ F-∂nh¿-s°-Xn-tc I-cp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp A-t\zj-Ww B-cw-`n-®p. {]-Xn-Iƒ Hfn-hn-em-Wv.

Im-h-\m-Sv: ÿ-ew sX-‰n-®v h® t_m¿-Uv h-®v sI.Fkv.B¿.Sn.kn. _-kv c-≠v Intem-ao-‰¿ Hm-Sn. I-gn-™ Zn-hkw cm-hn-se 10.20\v A-„-ap-Snbn¬ \n-∂pw Xn-cn-® Hm¿-Un-\dn sI.F-kv.B¿.Sn.kn _km-Wv ÿ-ew sX-‰n-®v h-® t_m¿-Uv h-®v c-≠n In-tem-ao‰¿ Hm-Sn-b-Xv. A-„-ap-Sn-bn¬ \n-∂pw _kv hn-´-Xv ap-X¬ sIm-√w h-gn Im-bw-Ip-fw F-∂ t_m¿-UmWv _- n¬ h-®n-cp-∂-Xv. F∂m¬ A-„-ap-Sn-bn¬ \n-∂pw sIm-√w-˛-Ip-≠-d-˛-sIm-´m-c-°-

sa-Un-kn-än-bn-Â tem-I AÂ-jn-ta-gv-kv Zn-\m-N-c-Ww

shfn-bw `m¿-§-h≥ A-\p-kv-ac-Ww Pn√m k-lI-c-W _m¶v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kn.]n.sF. t\-Xm-hv kn Zn-hm-I-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

sh-fn-bw A-[n-Im-c-¯n-sâ ]-Z-hn-bn-Ãm-sX hn-izm-kw t\-Sn-sb-Sp-¯ t\-Xm-hv: kn Zn-hm-I-c³ sIm-√w: A-[n-Im-c-Øn-s‚ ]-Zhn-bn-√m-sX P-\-ß-fp-sS hn-izmk-hpw B-Z-c-hpw t\-Sn-sb-Sp-Ø t\-Xm-hm-bn-cp-∂p sh-fn-bw `m¿K-h-s\-∂v kn.]n.sF. tI-{μ-FIv-kn-Iyq-´o-hw-Kw kn Zn-hm-Ic≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. kn.]n.sF. t\-Xm-hv sh-fn-bw `m¿-K-h-s‚ \n-cym-W-Øn¬ A\p-tim-Nn-®v Pn-√m-_m-¶v I¨h≥-j≥ lm-fn¬ tN¿-∂ k¿Δ-I-£n-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bn¬ Bcv sX-‰v sN-bv-Xm-epw A-h-sc sh-fn-bw ap-Jw t\m-°m-sX ssI-Im-cyw sN-bv-Xn-cp-∂p. Bcp-sS kzm-[o-\-Øn-\pw h-g-ßp∂ B-fm-bn-cp-∂n-√ A-t±-lw. tI-c-f-Øn-s‚ kz-Øm-bn-cp-∂

e-bp-d-∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´pIm¿ t]-m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn®p. I-S-bv-°¬ F-kv.sF. F≥ kp-\o-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬

sh-fn-bw kn-]n-sF-bp-sS kzØpw kz-Im-cy-A-l-¶m-c-hp-ambn-cp-∂p-sh-∂pw Zn-hm-I-c≥ Iq´n-t®¿-Øp. C-S-Xp-]-£ sF-Iyw Du-´nbp-d-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn ]n sI hn ap-Jy-a-{¥n-ÿm-\w D-t]-£n-®t∏mƒ A-Xn-s‚ ]n-∂n-se {][m-\ i-‡n-tI-{μw sh-fn-bw `m¿- § - h - \ m- b n- c p- ∂ p- s h- ∂ pw kn.]n.F.w tI-{μ-I-Ωn-‰n AwKw ]n sI Kp-cp-Zm-k≥ ]-d-™p. k-¶o¿-Æ-am-b \n-c-h-[n cm-{„ob-{]-iv-\-ß-fn¬ kn.]n-.sF-°v kp-[o-c-am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn°m≥ t{]-c-I-i-‡n-bm-b-Xv shfn-bw `m¿-§-h-\m-sW-∂v sI.]n.kn.kn. P-\-d¬-sk-{I-´-dn iq-c\m-Sv cm-P-ti-J-c≥ A-`n-{]m-bs∏-´p. kn.]n.sF. Pn-√m-sk-{I-

´-dn B¿ cm-a-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. B¿-.F-k.v-]n. tI-{μ-sk-{It´-dn-b-‰w-Kw F≥ sI t{]-a-N{μ≥, tI-c-f-i-_v-Zw am-t\-Pn-Mv F-Un-‰¿ tUm. _n F cm-Pm-Irjv-W≥, A-Uz. Pn em-ep, kn.]n.sF. kw-ÿm-\ A-kn.sk-{I-´-dn sI {]-Im-iv-_m-_p, kn.]n.Fw. Pn-√m-sk-{I-´-dn sI cm-P-tKm-]m¬, B¿-.F-kv.]n. Pn-√m-sk-{I-´-dn A-Uz. ^n-en-∏v sI tXm-a-kv, Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv P-b-tam-l≥, ap-kv -enw-eo-Kv Pn-√m-{]-kn-U‚ v F bq-\p-kv-Ip-™v, P-\-Xm-Zƒ t\-Xm-hv jw-kp-±o≥ ap-k-enbm¿, ^n-en-t∏m-kv, P-\-Xm-Zƒ t\-Xm-hv tam-l≥-Zm-kv cm-P-[m\n kw-km-cn-®p.

sIm√w: tem-I A¬-jn-ta-gv-kv Zn-\am-b \msf ap-X¬ Xp-S¿-∂p≈ H-cp am-k-w sIm√w sa-Unkn‰n A¬-jn-ta-gv-kv am-k-am-bn B-N-cn-°p-w. {Sm-h≥-Iq¿ sa-Un-°¬ tImf-Pn(sa-Un-kn‰n, sIm√w)s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tUm-Œ¿-am¿, tcm-KnIƒ, B-tcm-Ky- {]-h¿ØI¿, s]m-Xp-P-\-߃ F-∂nh¿-°m-bn hn-Z-Kv-[¿ \-bn-°p∂ t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kp-Ifpw sk-an-\m-dp-Ifpw \-S-Øp-w. saΩ-dn hm-°v , saΩ-dn Ak-kv-sa‚ v F∂n-h kw-L-Sn∏pw. {Sm-h≥-Iq¿ sa-Un-°¬ tImf-Pn-se \yqtdm sa-Un-kn≥ hn`m-K-am-Wv C-Xv kw-L-Sn-∏n-°p∂-Xv. 65 h-b-kn-\v ta-ep≈h-sc D-t±-in-®m-Wv ]-cn-]m-Sn kw-LSn-∏n-°p-∂Xv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v 9495074386, 9995227629 F-∂o \º-cp-I-fn¬ _-‘-s∏-Sm-w.

c h-gn ]p-\-eq-cn-te-°v t]m-tI≠-Xm-bn-cp-∂p _-kv. A-„-apSn ho-c-`-{Z-kzm-an t£-{X-Øn\v k-ao-]w F-Øn-b-tXm-sS bm-{X-°m-cpw \m-´p-Im-cpw _ n-¬ h-®n-cn-°p-∂ t_m¿-Uv sX-‰m-sW-∂v ss{U-h-tdm-Sv ]d-™p. D-S≥ ss{U-h¿ _-kv \n¿Øn C-d-ßn t\m-°n-b-t∏mƒ sX-‰-m-b t_m¿-Uv h-®n-cn-°p∂-Xm-sW-∂v a-\- n-em-°p-Ibpw t_m¿-Uv am-‰n ]-I-cw ]p\-eq-cn-te-°v t]m-Ip-∂-Xm-bp≈ ]p-Xn-b t_m¿-Uv h-®v k¿ho-kv Xp-S-cp-I-bp-am-bn-cp-∂p.

sIm-√w: Pn-√-bn-se 69 {Km-a-∏©m-b-Øp-I-fn-epw aq-∂v ap-\nkn-∏m-en-‰n-I-fn-epw sIm-√w tIm¿-]-td-j-\n-epw Ip-Spw-_{io \-S-Øn-b hn-]-W-\-ta-f-Ifn¬ c-≠p-tIm-Sn cq-]-bp-sS hn‰p-h-c-hv. Pn-√m-X-e-Øn¬ I-e-Iv-S-td‰n-\p ]-Sn-™m-dp-h-iw \-S-Ønb N-¥-bn¬ A-©p Zn-h-kw sIm-≠v ]-Xn-s\m-∂v e-£w-cq-]bq-sS hn-]-W-\w \-S-∂p. ap-\n-kn-∏m-en-‰n-I-fn¬ F-´v e-£-Øn¬-∏-cw cq-]-bp-sS hn¬-∏-\ \-S-Øn ]p-\-eq¿ ap-\nkn-∏m-en-‰n H-∂m-a-sX-Øn. {Kma kn.Un.F-kp-I-fn¬ A-©¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv H-∂mw ÿm\-Øpw s\-Sp-º-\, C-´n-h kn.Un.F-kp-Iƒ c-≠v, aq-∂v ÿm-\-Øpw b-Ym-{I-aw 7.75, 7.1, 6.2 e-£w cq-]-bp-sS hn-¬v-∏-\ \S-Øn. D¬-∏∂-ß-fp-sS F-Æhpw ssh-hn-[y-hpw kw-cw-`-I-cp-

sS ]-¶m-fn-Ø-hpw Ip-Spw-_-{io Hm-W-®-¥-I-sf {i-t≤-b-am-°n. Ip-Spw-_-{io A-b¬-°q-´ßƒ D¬-∏m-Zn-∏n-® ssP-h ]-®°-dn-I-fpw Km¿-ln-I D¬-∏-∂ß-fpw ]-c-º-cm-K-X I-c-Iu-i-e h-kv-Xp-°-fpw N-¥-I-fn¬ hn-ev∏-\-s°-Øn-bn-cp-∂p. ]m-b-kta-f, _m-e-I-em-ta-f, ]q-°-f a¬-k-cw, Xp-S-ßn ssh-hn-[yam¿-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fpw an-°-N¥-I-fn-epw \-S-∂p.

kzm-K-Xkw-L cq-]o-I-c-Ww 24\v sIm-√w: {]-kn-U‚ v-kv t{Sm-^n h-≈w I-fn-bp-sS Cu h¿-jsØ \-S-Øn-∏p-am-bn _-‘-s∏´v kzm-K-X kw-Lw cq-]o-I-c-W tbm-Kw 24\v cm-hn-se 11\v I-eIv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ \-S-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ A-dn-bn-®p

I-S-bv-¡v km-aq-ln-I-hn-cp-²À Xo-bn-«p ]-Ø-\m-]p-cw: X-e-hq-cn¬ kt‰-j-\-dn I-S-bv-°v km-aq-ln-I hn-cp-≤¿ Xo-bn-´p. Xo-∏n-Sp-ØØn¬ H-cp e-£-tØm-fw cq-]bp-sS \m-i-\-„-ap-≠m-bn-´p-≠v. X-e-hq¿ Iq-c cm-tP-{μ hn-emk-Øn¬ cm-tP-{μ≥ ]n-≈-bpsS I-S-bm-Wv I-Øn \-in-®-Xv. Ign-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. tÃ-j-\-dn km-[-\-ßfpw I-S-bpw ]q¿-W-am-bpw IØn \-in-®p. ta-J-e-bn¬ I©m-hv, hym-P Nm-cm-b hn¬-∏-\bpw ]-Ww-h-®p-≈ No-´p-I-fnbpw hym-]-I-am-sW-∂ ]-cm-Xn°n-sS-bm-Wv km-aq-ln-I hn-cp≤ kw-Lw I-S-bv-°v Xo h-®-Xv. Ip-∂n-t°m-Sv t]m-en-kv tI-skSp-Øp.

IØn-\-in-® cm-tP-{μ≥]n-≈-bp-sS IS

B-[mcw c-Pn-kv-t{S-j³ hcp-am-\-¯n 30 i-X-am-\-t¯m-fw Ipd-hv kz¥w {]-Xn-\n[n

Im-h-\mSv: B[m-c c-Pn-kv-t{Sj-≥ F-Æ-Øn¬ C-Ø-h-W 30 i-X-am-\-tØm-fw Ip-d-hv. N-cn{X-Øn¬ B-Zy-am-bm-Wv F-ÆØn¬ C-{X-tb-sd Ip-d-hv h-∂ncn-°p-∂-Xv. k¿-°m¿ Xm-cn-^v hn-e \n-›-bn-®-Xn-se A-]m-IX-bm-Wv h-cp-am-\-Øn¬ Ipd-hv h-∂-Xn-\v Im-c-W-sa-∂v Bt£-]w D≠v. `q-an c-Pn-kv-t{S-j-\n-eq-sS Ipd-™-Xv 350 tIm-Sn cq-]-bp-sS A[n-I h-cp-am-\w {]-Xo£n®mWv `-q-an-°v k¿-°m¿ Xmcn-^v hn-e \n-›-bn-®-Xv. hn⁄m-]-\w ]pd-Øp h-∂ Xn-øXn- ap-X¬ Un-]m¿-´v-sa‚n-s‚ sam-Ø-ap-≈ h-cp-am-\-Øn¬ 11 i-X-am-\w ap-X¬ 35 i-X-am-\w h-sc hn-hn-[ P-\-ß-fn-em-bn

acw I-S-]pg-In ho-Wv a-Xn X-IÀ¶p Nm-Ø-∂q¿: ]m-cn-∏-≈n Ip-f-a-S tdm-Un¬ \q-‰m-≠p-Iƒ ]-g-°ap-≈ am-hv I-S-]p-g-In ho-Wp. C∂-se D-®-°v 1.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. a-cw ho-W-Xn-s\ Xp-S¿∂v Ip-f-a-S Im-™n-c-Øp-aq-Sv tim-`-\ cm-Po-hn-s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ a-Xn-en-\pw hr-£ßƒ-°pw \m-iw kw-`-hn-®p. t\-c-sØ A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-

t]m-en-kv F-Øn-b-t∏m-tg-°pw hm-l-\-ß-ƒ D-t]-£n-®v kwLw c-£-s∏-Sm≥ {i-an-s®-¶nepw F-gp-t]-sc ]n≥-Xp-S¿-∂v ]nSn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

Ip-Spw-_-{io Hm-W-¨-´-I-fn c-−p-tIm-Sn-bp-sS hn-äp-h-c-hv

bn-cp-∂ Iq-‰≥ a-cw ap-dn-®v am-‰W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°v \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. \n-th-Z\-sØ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn¬ a-cw kp-c-£n-Xam-sW-∂v A-[n-Ir-X¿ dn-t]m¿´vv \¬-In-b-Xn-s‚ A-Sp-Ø Zn-hk-am-Wv a-cw I-S-]p-g-In ho-WXvv.

A[n-I h-cp-am-\hpw e-`n-®ncp∂p. F-∂m¬ Ãm-ºv Uyq-´n Iq-SpX-em-bn Cu-Sm-°p-∂ kw-ÿm\w tI-c-f-am-sW-∂v I-≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ãm-ºv Uyq-´n Ip-d-bv-°W-sa-∂v tI-{μw tI-c-f k¿°mcn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´n-cp∂p A-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hn-e-bm[m-c-Øn-\v c-≠v i-X-am-\-tØmfw kv-‰m-ºv Uyq-´n-bn¬ Ipd-hv h-cp-Øn. C-tXm-sSm-∏w `m-K-]-{Xw, [\-\n›-bw Xp-S-ßn-b B-[m-c߃-°p \n-e-hn¬ \qdn\v A©v i-X-am-\-ambn t`-Z-s∏-SpØn ]-c-am-h-[n 1000 cq-] ap-{Z]{Xw a-Xn-sb-∂v \n-P-s∏-SpØpIbmbn-cp∂p. C-Xn-eq-sS [m-cm-fw B-[m-c߃ c-Pn-ÿ sN-øm-\m-hpsa∂pw A-Xn-eq-sS h≥ h-cp-am-

\w e-`n-°p-sa-∂p-am-bn-cp∂p k¿-°m-cns‚ I-W-°pIq´¬. F-∂m¬ k¿-°m¿ `q-an-°v Xmcn-^v hn-e \n-›-bn-®-t∏mƒ Xs∂ ]-cm-Xn D-b¿∂n-cp∂p. k¿°m¿ \n-›-bn-°p-∂ hn-e-bp-sS ]-Ip-Xn t]mepw I-tºm-fhn-e In-´m-Ø h-kv-Xp-hn-\v k¿-°m¿ D-b¿-∂ hn-e-bm-Wv \n-›-bn-®ncn-°p-∂-sX∂pw A-Xv ]p-\-]-cntim-[n-°-W-sa∂pw B-[m-cw F-gp-Øp-Im¿ Dƒ-∏-sS-bp-≈h¿ B-h-iy-s∏-´n-cp∂p. F-∂m¬ A-Xv Ku-c-h-am-bn Im-Wm-sX k¿-°m¿ \n-›-bn®n-cn-°p-∂ K-Ãp-hn-e-bp-sS 50 i-X-am-\w Iq-´nh-®v B-[m-cw Fgp-X-W-sa-∂m-Wv k-_v c-Pnkv{Sm¿-am¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂Xv. A-Xn-\-h¿ ]-d-bp-∂ Im-c-Ww 2010 t\-°mƒ ]-Xn≥-a-S-ßv hne `q-an-°v C-t∏mƒ h¿-[n-∏n-®n-

cn-°p-∂sh∂mWv. F-∂m¬ CtXm-sS c-Pn-kv-t{S-j-\n¬ h≥ Ipd-hv h-∂n-cn-°p-I-bmWv. Xm-cn-^v hn-e \n-›-bn-°p-∂Xn-\v ap-ºv h-cp-am-\-Øn¬ tI-cf-w H-∂mw ÿm-\-Øm-bn-cp∂p. F-∂m¬ B-[m-c-ß-fp-sS c-Pnkv-t{S-j-\p-I-fp-sS F-Æ-Øn¬ Ipd-hv h-∂-Xv aqew A-Sp-Øn-sS _m[y-X k¿-´n-^n-°‰v, A-Sbmf k-ln-Xw ]-I¿∏v, ^-b-en-Mv jo-‰n-s‚ hn-e, {S-Ãv c-Pn-kv-t{Sj≥ F-∂n-h-I-fn¬ h≥ h¿[\-hv h-cp-Øn-bn-cn-°p-IbmWv. F-∂n´pw h-cp-am-\w h¿-[n∏n-°m\pw B[m-c c-Pn-kv-t{Sjs‚ F-Æw h¿-[n-∏n-°m\pw _‘-s∏-´-h¿-°v I-gn-™n-´n-s√∂v k-_v c-Pn-kv{Sm¿ Hm-^n-kpI-fn-se I-W-°p-Iƒ hy-‡-am°p∂p.

]-Xn-t\-gp-Im-cn-sb X-«n-s¡m-−p-t]m-b ]q-Pm-cn A-d-Ìn Nm-Ø-∂q¿: ]-Xn-t\-gp-Im-cnsb X-´n-s°m-≠v t]m-b ]q-Pmcn-sb t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. Xp-d-hq¿ Ip-Øn-b-tXm-Sv h-S° a-W-en¬ ho-´n¬ l-cojn(20)s\-bm-Wv C-∂-se tIm´-bw Ip-a-c-I-Øv \n-∂pw s]¨Ip-´n-tbm-sSm-∏w ]m-cn-∏-≈n F-

kv.sF. tam-l≥-Ip-am-dpw kwL-hpw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-√-º-e-Øv H-cp t£-{XØn¬ im-¥n-bm-bn tPm-en t\m°n h-c-th-bm-Wv C-fw-Ip-fw kztZ-in-\n-bm-b s]¨-Ip-´n-bp-ambn C-bmƒ ÿ-ew hn-´-Xv. {]-Xnsb C-∂-se ]-c-hq¿ tIm-S-Xn-

bn¬ lm-P-cm-°n dn-am-≥-Uv sNbv-Xp.

e-£mÀ-¨-\ \m-sf ]-c-hq¿: s]m-gn-°-c tIm-a-®-gnIw Zp¿-§m `-{Zm `-K-h-Xn-t£-{XØn-se e-£m¿-®-\m a-lm-b⁄w \m-sf \-S-°pw.


{]mtZ-inIw

21 k]v-Xw_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn

s]mXptbm-Kw C¶v sIm√w: a-W∏-≈n Su¨ a-kv-

 sIm-´mc-°-c Xm-eq°v Hm-

Pn-Zv an-em-sZ i-co-^v I-Ωn-‰n-bpsS s]mXp-tbm-Kw C-∂v D-®°v 1.30\v a-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ \S-°pw. AUz: Fw F B-km-Zv A-[y-£-X- h-ln-°pw. `-cWL-S-\ ]m-km°¬, ]-≈n ]p-\¿-\n¿-am-Ww F-∂n-h-bmWv tbm-K-Ønse {][m-\ A-P≠.

^n-kn-\v k-ao-]-ap-≈ {Ku≠v: Pn√m t_mƒ _m-Uv-an‚¨ Nmw-]y≥-jn∏v˛ cm-hnse 9.00  sIm-√w ]-´-I-S-hv sk‚ v B≥-{Uq-kv tZ-hm-e-bw: sIm{ºn-b Xn-cp-\mƒ-˛ ssh-Io-´v 5.00 sIm-√w tkm-]m-\w I-em-tI{μw: am-kv N-e-®n-{X-ta-f-˛ 6.00  sIm-√w ]-ªn-Iv sse-{_-dn k-c-kz-Xn lmƒ: Pn-√m `-c-WIq-S-hpw sF.]n.F¬.H-bpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øp-∂ temI k-am-[m-\ Zn-\m-tLm-jw-˛ ssh-Io-´v 5.30 sIm-√w {io-im-c-Zm-aTw: {io\m-cm-b-W-Kp-cp 86m-a-Xv a-lm-kam-[n Zn-\m-N-c-Ww-˛ cm-hn-se 10.00  sIm-√w {]- v-¢-∫v ssa-Xm\w: ap-Pm-ln-Zv F-´mw kw-ÿm\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ {]-Nm-ctWm-Zv-Lm-S-\w-˛ ssh-Io-´v 5.00

sIm-√w: I-√-S P-tem-¬-k-htØm-S-\p-_-‘n-®v {]-kn-≤o-Icn-°p-∂ B¿-t∏m-bv-˛ F-∂ kva-c-Wn-I-bp-sS I-h¿ t]-Pn-\v Nn-{X-Im-c-∑m-cn¬ \n-∂pw krjv-Sn-Iƒ £-Wn-®p. 30\v ap≥-]m-bn Hm-^n-kv sk-{I-´-dn, I-√-S P-tem-¬-k-h I-Ωn-‰n ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv, a¨-t{Sm-Øp-cp-Øv F-∂ -hn-emk-Øn¬ I-h¿ Nn-{Xw Unssk≥ sN-bv-Xv F-Øn-°-Ww. Xn-c-s™-Sp-°p-∂ Nn-{X-Øn-\v 1001 cq-] ]m-cn-tXm-jn-Iw \¬Ipw.

_m-e-im-kv-{X tIm¬-{K-kv: A-[ym-]-IÀ-¡v inÂ-¸-im-e

sIm-√w: tZ-io-b _m-e-im-kv{X tIm¨-{K-kn¬ ]-s¶-Sp-°m\p-≈ tI-c-f So-ap-I-sf I-s≠Øm-\m-bp-≈ Pn-√m-X-e a¬-kc-߃-°v ap-t∂m-Sn-bm-bn A[ym-]-I ssK-Up-am¿-°p-≈ GI-Zn-\ ]-cn-io-e-\w 26\v cm-hnse 10\v sIm-√w K-h. tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. ]-cnio-e-\-Øn¬ Pn-√-bn-se K-h. F-bv-U-Uv, A¨-F-bv-U-Uv taJ-e-bn-se bp.]n, F-®v.F-kv, F-®v.F-kv.F-kv, hn.F-®v. Fkv.F-kv. hn-`m-K-ß-fn-se kb≥-kv ¢-_v I¨-ho-\¿-am-cmbp-≈ A-[ym-]-I¿-°v ]-s¶-Sp°mw. Du¿-Pw I-s≠-Øp-I, D-]tbm-K-s∏-Sp-Øp-I, kw-c-£n°p-I F-∂-Xm-Wv Cu h¿-jsØ hn-j-bw. ]-c-am-h-[n A©v Ip-´n-Iƒ h-sc-bp-≈ H-cp {Kq-∏n-\v a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp°mw. 14-˛17 h-b-kp h-sc-bp-≈h-sc ko-\n-b¿ {Kq-∏n-epw 10-˛14 h-b-kp-h-sc-bp-≈-h-sc Pq-\nb¿ {Kq-∏n-ep-am-bn ]-cn-K-Wn°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]-cy-ap≈-h¿ _m-e-im-kv-{X tIm¨{K-kn-s‚ Pn-√m tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰-dp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. Pn√m-X-e hn-P-bn-Iƒ-°v H-Iv-tSm_¿ 30, 31 Xo-b-Xn-I-fn¬ \-S°p-∂ kw-ÿm-\-X-e a¬-k-cß-fn¬ ]-s¶-Sp-°mw. kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ Xn-cs™-Sp-°-s∏-Sp-∂ 16 So-ap-Iƒ°v tZ-io-b _m-e-im-kv-{X tIm¨-{K-kn¬ ]-s¶-Sp-°mw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ www.kerenvis.nic.in epw 9447887580 \-º-cn-epw e-`n-°pw.

t£-a-\n-[n Aw-K-§Ä hn-h-c-§Ä t\-cn-«v \Â-I-Ww

sIm-√w: hn-hn-[ t£-a-\n-[n-Ifn¬ Aw-K-ß-fm-bp-≈-h-cp-sS hn-h-c-ti-J-c-Ww A-£-b tI{μ-ß-fn¬ ]p-tcm-K-an-°p-∂p. ]Xn-\m-bn-c-Øn-e-[n-Iw sXm-gnem-fn-Iƒ C-Xn-\-Iw hn-h-c߃ \¬-In. B-[m¿ \-º¿, t£-a-\n-[n Aw-K-Xz \-º¿, _m-¶v A-°u-≠v \-º¿ F-∂nh-bm-Wv \¬-tI-≠-Xv. Aw-Kw t\-cn-s´-Øn t^mt´m-bpw F-Sp-°-Ww. ]m-kvt]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m kvIm≥ sN-bv-Xv \¬-Ip-∂-Xm-bn {i-≤-bn¬-s∏-´n-´p-≠v. B-b-Xn\v ]-I-cw Aw-K-Xz-Øn-s‚ t^m-t´m sh-_v-Im-a-d D-]-tbmKn-®v t\-cn-´p-X-s∂ F-Sp-°Ww. 40 cq-]-bm-Wv ^o-kv, GsX-¶n-epw Aw-K-Øn-s‚ hn-h-c߃ e-`y-a-s√-¶n¬ A-Xv Iq-´ntN¿-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw.

sIm-´mc-°c t_m-bv-kv ssl-kv-Iq-fnse ÃpU‚ v-kv t]m-en-kv Im-U-‰pIƒ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn ip-No-I-cn-°p∂p

Kym-kv k-_v-kn-Un: A-h-tem-I-\ tbm-Kw 23\v

kµÀi-\w \-S¯pw

sIm-√w: Kym-kv k-_v-kn-Un _m-¶v A-°u-≠v h-gn \¬-Ip∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn B[m¿ \-º¿, Kym-kv I¨-kyq-a¿ \-º¿, _m-¶v A-°u-≠v \-º¿ F-∂n-h X-Ωn¬ _-‘-n-∏n-°p∂ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS ]p-tcmK-Xn hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\v 23\v

sIm-√w: ]-cn-ÿn-Xn kw-_‘n-® \n-b-a-k-`m k-an-Xn 27\v cm-hn-se 10.30\v I-e-Iv-S-td-‰v ktΩ-f-\ lm-f-n¬ kn-‰n-Mv \-SØpw. Pn-√-bn-se A-jv-S-ap-Sn°m-b¬, ]-≈n-t°m-Sn, Z-f-hm]p-cw-]m-ew, im-kv-Xmw-tIm-´ Im-b¬ F-∂n-hn-S-߃ k-μ¿in-®v sX-fn-sh-Sp-∏pw \-S-Øpw.

I-e-Iv-S-td-‰v k-tΩ-f-\ lm-fn¬ tbm-Kw tN-cpw. Pn-√m I-e-Iv-S-dpsS A-[y-£-X-bn¬ ssh-Io-´v A-©n-\v \-S-°p-∂ tbm-KØn¬ F-Æ-°-º-\n {]-Xn-\n-[nIƒ, ]m-N-I-hm-X-I Uo-e¿-am¿, hn-hn-[ _m-¶p-I-fp-sS {]-Xn-\n[n-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw.

sIm-√w: a¬-ky-sØm-gn-em-fnIƒ-°m-bp-≈ 2013-˛14 se tZ-iob k-ºm-Zy k-am-izm-k ]-≤-Xnbn¬ tN-cp-∂-Xn-\p-≈ A-t]£m hn-X-c-Ww Cu am-kw 25 apX¬ A-X-Xv a¬-ky-{Km-a-ßfn¬ B-cw-`n-°pw.

™ am-kw Fw.F-kv. bq-\n-‰n-\v ap-∂n¬ k-a-cw B-cw-`n-®-tXmsS Cu bq-\n-‰n¬ \n-∂pw ssS‰m-\n-b-Øn-te-°pw C¬-a-ss\‰v F-Øn-°p-∂ N-ßm-Sw D-]tcm-[n-®n-cp-∂p. [m-Xpa-W-ens‚ A-`m-hw ssS-‰m-\n-b-Øns‚ {]-h¿-Ø-\-sØ _m-[n-°p∂ co-Xn-bn-te-°v F-Øn-b-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv kw-bp-‡-t{SUv bq-\n-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ N-ßm-Sw ho-s≠-Sp-Øv a-Æv FØn-°m≥ \-S-]-Sn ssI-s°m≠-Xv. hym-gm-gv-N cm-hn-se 10 Hm-sS N-ßm-Sw A-gn-®p a-W¬ sIm≠v h-cm-\p-≈ \o-°w Xp-S-ßn-btXm-sS k-a-c-°m¿ C-Xp X-S™p. C-tXm-sS kw-L¿-jm-hÿ-bm-bn. ÿ-e-Øp-≠m-bn-cp∂ t]m-en-kv N-ßm-Sw X-S-™ 66 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xv \o-°pI-bm-bn-cp-∂p. A-Xn-s‚ Xp-S¿®-bm-bn-cp-∂p C-∂-e-sØ A-dÃv. ^m-Œ-dn {]-h¿-Ø-\w te-˛-

{Km-a-¸-©m-b-¯v Hm-^n-kp-I-fn-epw hmÀ-Up-I-fn-epw hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv ]-Ø-\m-]p-cw: hn-f-°p-Sn {Km-a∏-©m-Øv Hm-^n-kp-I-fn-epw hm¿-Up-I-fn-epw hn-Pn-e≥-kv kw-Lw ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-SØn. ip-Nn-Xz-an-j≥ ^-≠v hn-\ntbm-Kw kw-_-‘n-®v A-gn-a-Xn \-S-∂p-sh-∂ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v H-cp-am-kw ap-ºv \-S-Øn-b ]cn-tim-[-\-I-fp-sS Xp-S¿-®-bmbm-Wv C-∂-se \-S-∂-Xv. ]-\n-ac-W-hpw tcm-K-hpw aq-¿-—n-®-Xns\ Xp-S¿-∂v ]-©m-b-Øn¬ ipNo-I-c-W-hpw t_m-[-h¬-°-c-

W-hpw sa-Un-°¬ Imw-]p-I-fpw \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn Hm-tcm hm¿Un-\pw 10,000 cq-] ho-Xw A-\ph-Zn-®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ hn-\n-tbm-K-Øn¬ hn-f-°p-Sn-bn¬ hym-]-I {I-at°-sS-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂ncp-∂p. C-Xp kw-_-‘n-®v C-∂se Hm-^n-kn-epw H-º-Xv hm¿Un-ep-am-bm-Wv ]-cn-tim-[-\Iƒ \-S-∂-Xv. hn-Pn-e≥-kv kn.sF. Fw sF \-ko¿, ]©m-b-Øv sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ ]p-jv-]mw-K-Z≥, F.F-kv.sF.

[-\-k-lm-b-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p sIm-√w: ]-´n-I-Pm-Xn-bn-se Zp¿_-e hn-`m-K-am-b \m-bm-Sn, thS≥, th-´p-h≥, I-√m-Sn, A-cp-‘Xn-bm¿, N-°n-en-b≥ F-∂n-h-cpsS ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤-Xn-bn¬s∏-Sp-Øn h-kv-Xp hm-ßn ho-Sv \n¿-an-°p-∂-Xn-\pw ho-Sv A-‰-Ip‰-∏-Wn-°pw I-°q-kv \n¿-am-WØn-\pw In-W¿ \n¿-am-W-Øn\pw [-\-k-lm-b-Øn-\v ]-´n-IPm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v A-t]£ £-Wn-®p.

Pm-Xn, h-cp-am-\w, `q-c-ln-X k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw At]-£ _-‘-s∏-´ tªm°v/tIm¿-]-td-j≥ ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kp-I-fn¬ H-IvtSm-_¿ aq-∂n-\-Iw \¬-I-Ww. kz-¥-am-bn ho-Sp-≈-h¿-°v ho-Sv ]p-\-cp-≤m-c-W-Øn-\pw I-°qkv \n¿-am-W-Øn-\pw A-t]-£n°m-sa-∂v Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

Hm-Wm-tLm-jw kw-L-Sn-¸n-¨p sIm-´m-c-°-c: I-e-b-]p-cw k-t¶-X-Øn¬ Hm-Wm-tLm-j-tØm-S\p-_-‘n-®v \-S-∂ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w km-ln-Xy-Im-c≥ tPm¿-Pv Hm-W-°q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-Ω-bp-sS I-Æo¿ hoWp-t]m-bm¬ `q-an-bn¬ Xo-Pzm-e-Iƒ D-≠m-Ip-sa-∂pw A-Xp-sIm≠p-X-s∂ s\m-¥p-s]-‰ am-Xm-hn-s\-bpw P-∑w \¬-In-b ]n-Xm-hns\-bpw D-t]-£n-°p-∂-h¿-°v k-am-[m-\-am-bn Po-hn-°m≥ I-gn-bns√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sIm-´m-c-°-c Un-ssh.-F-kv.]n. _n cm-[m-Ir-jv-W-]n-≈ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. N-h-d sI F-kv ]n≈ A-[y-£-X h-ln-®p. k-t¶-Xw sk-{I-´-dn I-e-b-]p-cw tPm-kv, hm¿-Uw-Kw sI cm-P≥-Ip-´n, A-Uz. a-Wn-em¬, tUm. sI F-kv ]pcp-tjm-Ø-a-`-´v, I-e-b-]p-cw k-t¥m-jv, H Zn-hm-I-c≥ kw-km-cn-®p.

Hm-a-\-°p-´≥ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hm¿-Up-I-fn-se P-\-ß-fn¬ \n-∂pw t\-cn-´v hn-hc-߃ ti-J-cn-®p.

Ip−d ac-aSn atlm-Âkhw C¶v Ip≠d: \q‰m-≠p-I-fmbn t]cpw s]cp-a-bp-am¿Pn® Ip≠d ac-aSn atlm-¬k-hhpw Im¿jn-tIm-¬k-hhpw ]n≈ho-´n¬ Cd-bn¬ C∂v \S°pw. cmhnse ]Øn\v F≥ ]oXmw_-c-Ip-dp∏v Fw.]n. DZvLm-S\w

\n¿h-ln°pw. Xncp-h-\-¥]pcw, sIm√w, ]Ø-\w-Xn´, Be-∏pg Pn√-I-fn¬ \n∂p≈ 40 tPmUn Imf-°q-‰-∑m¿ ac-aSn a¬k-c-Øn¬ am‰p-c-bv°m-s\Øn-t®cpw. arK-kw-c-£W hIp∏pw Cf-º-≈q¿ {Km-a-∏©m-bØpw Irjn `h\pw tN¿∂mWv ac-aSn atlm¬khw kwL-Sn-∏n-®n-cn-°p∂Xv. apJy-kw-Lm-S-I-cn¬ Hcm-fm-bn-cp∂ ]tc-X-\mb kpμ-c≥ ]n≈-bpsS kvacW \ne-\n¿Øm≥ {]tXyI

]p\-eq¿: Hcmgv-N \o-≠p-\n∂ HmWw s^Ãv C∂v kam]n°pw. ]p\-eq¿ \K-c-k` tÃUn-b-Øn¬ kwL-Sn-∏n® ]p\-eq¿ s^Ãv ]p\-eq-cn¬ henb Bth-i-am-Wp-≠m-°nbXv. Znh-tk\ s^Ãv thZn-Ifn¬ \qdp-I-W-°n-\m-fp-I-fmWv FØn-bn-cp-∂Xv. Aayqkvsa‚ v ]m¿°n¬ Hcp-°nb ac-W-°n-W¿, {XoUn ^nenw tjm F∂n-h-bn¬ henb Xnc°-\p-`-h-s∏-´n-cp∂p. Ip´n-I-fpsS hnt\m-Z-Øn\mbn Hcp-°nb kwhn-[m-\ßfpw Gsd {i≤ ]nSn-®p-]-‰nbn-cp∂p. hn]-W\ taf-bnepw henb Xnc-°p-≠m-bn-cp∂p. I\Ø agsb Ah-K-Wn-®pt]mepw Bbn-c-ß-fm-Wv s^Ãn¬ FØn-bXv. hn]-W\ taf-bnepw e£-I-W-°n\v cq]-bpsS hn¬∏\ \S-∂ncp∂p. P\-ssa{Xn t]menkns‚ tkh\ {]h¿Ø-\߃ Hm¿an-∏n-°p∂ Nn{X߃, aZy-Øn\pw ab-°p-a-cp∂n-\p-sa-Xn-tc-bp≈ t_m[h¬°-cW ktμ-i-߃

]-©-km-c 28h-sc e-`n-¡pw

th-ß {_-tZ-gv-kv ¢-_v {]-h¿-Ø-I¿ k-c-kp-hn-s‚ ho-´n-se-Øn [-\-k-lm-bw ssI-am-dp-∂p bm-sX ho-´n¬ In-S-∏n-em-Wv. ¢-_v {]-kn-U‚ v A-Pv-a¬, skCu km-l-N-cy-Øn-em-Wv ¢-_v {I-´-dn In-c¨, a-‰v `m-c-hm-ln-I{]-h¿-Ø-I¿ Hm-Wm-tLm-j- fm-b hn≥-k‚ v, I-Æ≥, I-N≥, tØm-sSm-∏w k-c-kp-hn-s\ k- cm-Po-hv F-∂n-h¿ k-c-kp-hn-s‚ lm-bn-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®-Xv. ho-´n-se-Øn Xp-I ssI-am-dn.

_m-¶v A-°u-≠p-≈-h-sc am-{X-ta ]-≤-Xn-bn¬ tN¿-°p-Ibp-≈p. F-√m a¬-ky-sØm-gnem-fn-I-fpw A-h-cp-sS _m-¶v A°u-≠v tc-J-Iƒ k-ln-Xw _‘-s∏-´ a¬-ky-{Km-a-ß-fn¬ Xp-I A-S-®v c-ko-Xp-Iƒ ssI-∏-

kn¬ \n-∂v ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Ønbn-cp-∂p. A-s∂m-s° N-μ-\-a-c-߃°v a-Xn-bm-b kw-c-£-W-hp-ap≠m-bn-cp-∂p. A-]q¿-Δ-bn-\w Hu-j-[-k-ky-ß-fpw N-μ-\-a-cß-fpw kw-c-£n-°m≥ h-\-]me-I¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v sI cho-{μ≥ \m-b¿ Fw i-_-cn-\mYv, F≥ sI _m-e-N-{μ≥, AUz.-k-Pn-X, sI ju-°-Øv, Fw _n P-b-{]-Im-iv, hn K-tW-jv-Ip-

Hm-^n-te-°v \o-ß-sh-bm-Wv kw-bp-‡ t{S-Uv bq-\n-b-\p-Iƒ cw-K-sØ-Øn N-ßm-Sw hn-ap-‡am-°n. a-Æv I-S-Øv F-∂v A-dn-bn-®tXm-sS Xp-S¿-∂v kw-L¿-jw DS-se-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ÿ-esØ-Øn-b t]m-en-kv ssa-\n-Mv X-S-™p-sh-∂ Ip-‰w Np-a-Øn Ch-sc A-d-kv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. C-∂-se cm-hn-se a-Æv FØn-°p-∂ tPm-en Xp-S-ß-sh k-a-c-cw-K-Øp-≈ 12 t]¿ N-ßmSw X-S-™p. t]m-en-kv C-h-sc-bpw A-d-kv‰v sN-bv-Xp i-¶-c-aw-K-ew kv-t‰j-\n-se-Øn-s®-¶n-epw D-®-tbmsS kv-t‰-j≥ Pm-ay-Øn¬ hn-´b-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se ssa-\n-Mv ta-J-e-bn¬ l¿Øm¬ \-S-Øp-sa-∂v kw-bp-‡ k-a-c k-an-Xn-bp-sS Nn-e t\-Xm°ƒ ]-d-™n-cp-∂p-sh-¶n-epw ssa-\n-Mv \-S-∂p.

‰-W-sa-∂v ^n-j-do-kv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. 2012-˛13 se aq-∂mw K-Up _m¶v h-gn a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Ifp-sS A-°u-≠p-I-fn-te-°v hnX-c-Ww sN-bv-Xp Xp-S-ßn-bn-´p≠v.

\-S-]-Sn A-]-e-]-\o-b-w: F³ sI t{]-a-N-{µ³ N-h-d: sXm-gn¬ ÿn-c-X B-hiy-s∏-´v c-≠pam-k-am-bn k-a-cØn-te¿-s∏-´n-cn-°p-∂ sI.Fw.Fw.F¬. Fw.F-kv. πm‚n-se Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°-s∏´ sXm-gn-em-fn-I-sf A-d-Ãp sNbv-Xv P-bn-en-e-S-® \-S-]-Sn A-]e-]-\o-b-am-sW-∂v B¿.Fkv.]n. t\-Xm-hv F≥ sI t{]-aN-{μ≥. 12 h-\n-X-I-fpƒ-∏-sS 66 sXm-gn-em-fn-I-sf-bm-Wv I-gn™ Zn-h-kw P-bn-en-e-S-®-Xv. sXm-gn¬ k-a-c-߃ P-\m-[n-]Xy-]-c-am-bn N¿-®-I-fn-eq-sS ]cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v ]-I-cw t]men-kn-s\ D-]-tbm-Kn-®v A-Sn-®a¿-Øp-∂-Xv A-]-e-]-\o-b-amWv. sXm-gn¬ a-{¥n-bp-sS a-fie-Øn¬ sXm-gn¬ k-a-c-Ønte¿-s∏-´n-cn-°p-∂ sXm-gn-em-fnI-sf A-d-Ãp sN-bv-Xp I¬-Xp-d¶n-e-S-°p-∂-Xv k¿-°m-cn-s‚ sXm-gn¬ \-b-am-tWm-sb-∂-v bp.Un.F-^v. t\-Xr-Xzw hy-‡am-°-W-sa-∂pw t{]-a-N-{μ≥ B-h-iy-s∏-´p.

Npcp¡¯nÂ

]p\-eq¿ \-tc-{μ do-P≥-kn-bp-sSbpw \-tc-{μ tkm-jy¬ t^m-d-Øn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \-K-c-k-`bn-se ¢o-\n-Mv sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p-≈ ku-P-\y Hm-W°n-‰v hn-Xc-Ww \-K-ck-`m D-]m-[y-£≥ F-kv _n-Pp \n¿-h-ln-°p∂p

F-Iv-kv-td sS-Iv-\o-jy³: hm-¡v C³ CâÀ-hyq sIm-√w: Pn-√m B-bq¿-th-Zm-ip-]-{Xn-bn-te-°v F-Iv-kv-td sSIv-\o-jy-s‚ H-scm-gn-hn-te-°v Zn-h-k th-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xm¬-°m-en-I- \n-b-a-\-Øn-\m-bn hm-°v C≥ C‚¿-hyq \-SØpw. sk-]v-Xw-_¿ 28\v cm-hn-se 10 ap-X¬ No-^v sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ ap≥-]m-sI \-S-°p-∂ C‚¿-hyq-hn¬ {]m-bw, ]-cn-N-bw, tbm-Ky-X F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ A-k¬ k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw F-Ø-W-w.

kÀ-«n-^n-¡-äv ]-cn-tim-[-\ 25\v

]p\-eq-cn¬ \-S-°p-∂ Hm-Ww s^-Ãn-se P-\-ssa{Xn t]m-en-kn-s‚ kv-‰mƒ

sIm-√w: Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶n¬ sÃ-t\m ssS-∏n-Ãv Xkv-Xn-I-bp-sS km-[y-Xm en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´-h-cp-sS k¿-´n-^n-°‰v ]-cn-tim-[-\ Cu am-kw 25\v cm-hn-se 10.30\v Pn-√m ]n.Fkv.kn. Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. hy-‡n-K-X A-dn-bn-∏v e-`n-°mØ-h¿ K-k-‰v hn-⁄m-]-\-Øn¬ ]-d-™n-´p-≈ tc-J-I-fpw Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J, B-dp-am-k-Øn-\-Iw F-Sp-Ø ]m-kv-t]m¿´v ssk-kv t^m-t´m F-∂n-h k-ln-Xw F-Ø-Ww. A-t∂-Zn-hkw F-Øm-Ø-h¿-°v a-s‰m-c-h-k-cw \¬-Ip-∂-X-√.

en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p sIm-√w: B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ B-{im-a-Øp-≈ ]-´n-I-Pm-Xn-˛h¿-K \-gv-kn-Mv kv-Iq-fn¬ H-Iv-tSm-_-dn¬ B-cw-`n-°p-∂ P-\d¬ \-gv-kn-Mv B‚ v an-ssUz-^-dn tIm-gv-kn-te-°p-≈ en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-®p. B-{im-a-sØ kv-Iq-fn-epw Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-kn-epw en-Ãv ]-cn-tim-[n-°mw. en-Ãn¬ ]-cm-Xn-bp-≈h¿ sk-]v-Xw-_¿ 28\v ssh-Io-´v A-©n-\-Iw tc-Jm-aq-ew kvIqƒ {]n≥-kn-∏-en-s\ A-dn-bn-°-Ww.

F∂n-hbpw taf-bn¬ {]iwk ]nSn-®p-]-‰n-. 20tesd Soap-Iƒ ]s¶-SpØ Ncn-t{Xm-¬k-hßfpw hnZym¿Yn-I-fpsS ]¶mfn-Øw-sIm≠v Gsd {it≤-bambn. Ign™ Znhkw \S-Ønb HmW-°q-´m-bva-bn¬ ]p\-eq¿ cq]Xm _nj∏v tUm. sk¬hnÿ s]m∂p-ap-Ø≥ HmW-ktμiw \¬In. \K-c-k` sNb¿t]-gvk¨ t{Kkn tPm¨ A[y-£X h-ln®p.

sshkv sNb¿am≥ Fkv. _nPp, P\-d¬ I¨ho-\¿ PnPn sI _m_p, Znt\-i≥, AUz. A\-kv kw-kmcn®p. C∂v ssh-Io´v Bdn\v \S°p∂ kam-]-\-k-tΩ-f\w a{¥n jn_p t__n tPm¨ DZvLm-S\w sNøpw. AUz. sI cmPp Fw.F¬.F. A[y-£X hln°pw. Fw.]n-am-cm-b sI F≥ _me-tKm-]m¬, Fw ]n ANyp-X≥ F∂n-h¿ apJym-XnYn-I-fm-bn-cn°pw.

kv-{Xo-sb Km-Ôn-`-h-\n-se-¯n-¨p

HmWw Ign-ªn«pw hmÀ[-Iy-s]³j³ e`n-¨n-sövv ]-cmXn

]-Ø-\m-]p-cw: A-Sq¿ _-kv k‰m≥-Un¬ A-e-™p-Xn-cn-™p \-S-∂ kv-{Xo-sb t]m-en-kv Km‘n-`-h-\n-se-Øn-®p. ]p-\-eq¿ kz-tZ-in-bm-b k-c-kz-Xn (58)bm-Wv k-tlm-Z-cn k-Xn-Ipam-cn-bp-sS ho-Sv A-t\z-jn-®v ASq-cn-se-Øn-b-Xv. A-e-™p-Xn-cn™p \-S-∂ C-h-sc P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-´p. t]m-en-kv A-Sq¿ an-{X-]p-cw Ikv-Xq¿-_m- Km-‘n-`-h-\n¬ FØn-®p. Xp-S¿-∂v ]-Ø-\m-]p-cw Km-‘n-`-h-\n-se-Øn-® C-h-cn¬ \n-∂v im-¥-hn-em-kw, ap-√-°¬ In-g-°-Xn¬ ho-Sv, ap-km-h-cn-°p∂v F-∂ hn-em-kw e-`n-s®-¶nepw A-Xv \n-e-hn-en-s√-∂v k-ckz-Xn ]-d-bp-∂p. C-h-sc-°p-dn®v hn-h-cw \¬-Im≥ I-gn-bp-∂h¿ Km-‘n-`-h-\n¬ _-‘-s∏-SW-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

a-e-ta-en-se N-µ-\-a-c-§Ä kw-c-£n-¡m³ \-S-]-Sn-sb-Sp-¡-Ww: kw-c-£-W th-Zn sN-dp-Xp-am-b N-μ-\-a-c-ß-fpw a‰v A-]q-Δ-bn-\w Hu-j-[-k-kyß-fp-ap-≠v. a-e-ta¬ `m-K-Øv \n-∂v N-μ\-a-c-߃ ap-dn-®v I-S-Øp-∂-Xmbpw sh-´n-\-in-∏n-°p-∂-Xm-bpw ]-cm-Xn-bp-≠v. k¿-°m-cn-s‚ {]-tXy-I Hm¿Un-\≥-kv {]-Im-cw ap≥-]v a-eta¬ {]-tZ-i-sØ N-μ-\-a-c-ßfp-sS kw-c-£-W-Øn-\m-bn A©¬ t^m-d-Ãv td-©v Hm-^n-

t{Sm^n G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v. kam-]\ ktΩ-f\ DZvLmS-\hpw kΩm-\-Zm-\hpw Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v Fkv Pb-tam-l≥ \n¿h-ln°pw. acaSn atlm-¬kh IΩn‰n sNb¿am≥ F≥ tKm]m-e-IrjvW-]n≈, I¨ho-\¿ ]n kpZ¿i-\≥ ]n≈, Cf-º-≈q¿ {Kma∏-©m-bØv {]kn-U‚ v Fw A\ojv, Pn√m ]©m-bØwKw F≥ PK-Zo-i≥, kmw, tPm¨ XpS-ßn-b-h¿ hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-SpØp.

]p\-eq-cnse HmWw s^Ìv C¶v kam-]n¡pw

\nÀ-[-\- tcm-Kn-¡v [\k-lm-bw \Â-In

im-kv-Xmw-tIm-´: Hm-W-sØ hc-th¬-°m≥ B-tLm-jw kwL-Sn-∏n-® H-cp Iq-´w sN-dp-∏°m¿ Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂-h-sc k-lm-bn-°m≥ a-\-kv Im-´n amXr-I-bm-bn. th-ß aq-tØm-´n¬ {]-tZ-iw tI-{μ-am-°n {]-h¿-Øn-°p-∂ {_-tZ-gv-kv ¢-_v {]-h¿-Ø-I-cmWv \n¿-[-\-bm-b k-c-kp-hn-\v 10,000 cq-] kz-cq-]o-®v \¬-In-bXv. ¢-_n-s‚ Hm-Wm-tLm-jw hn]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS \-S∂p. C-Xn-t\m-sSm-∏w X-s∂ sIm-√w: Hm-Ww {]-am-Wn-®p-≈ ap≥-Iq-´n \n-›-bn-® {]-Im-cw kv-s]-jy¬ ]-©-km-c-bpw B- 10,000 cq-] kz-cq-]n-®v k-c-kp-hn\v ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. K-kv-Xn-se km-[m-c-W ]-©i-co-cw X-f¿-∂v h¿-j-ß-fmkm-c-bpw 13.50 cq-] \n-c-°n¬ td-j≥-I-S-I-fn¬ \n-∂pw 28 h- bn In-S-∏n-em-Wv k-c-kp. NnIn¬-k A-S-°w C-Xn-t\m-S-Iw sc e-`n-°pw. h-en-b Xp-I sN-e-hm-b Ch¿ Xp-S¿ Nn-In¬-k \-S-Øm≥ I-gnsIm-√w: Hu-´v-t_m¿-Uv F≥Pn≥ D-]-tbm-Kn-®p-≈ h-≈-ßfn¬ a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øp∂ sIm-√w Xm-eq-°n-se a¬ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°v a-sÆÆ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-\p-≈ s]¿-an-‰m-bn. kn-hn¬ k-ssπ-kv, ^n-j-dokv, a¬-ky-s^-Uv F-∂n-h-bpB-bq¿: A-d-bv-°¬ a-e-ta¬ sS kw-bp-‡ ]-cn-tim-[-\bn¬ tbm-Ky-sa-∂v I-s≠-Øn- {]-tZ-i-sØ ]m-cn-ÿn-Xn-I {]m[m-\y-ap-≈ k¿-°m¿ ÿ-e-ßb-h¿-°m-Wv s]¿-an-‰v \¬-Ipfn-se N-μ-\-a-c-߃ kw-c-£n∂-Xv. Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n°m≥ \-S-]-Sn th-W-sa-∂v a-ekp-I-fn¬ \n-∂pw Cu am-kw ta¬ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W 24 h-sc hn-X-c-Ww sN-øpw. th-Zn Bhiy-s∏´p. s]¿-an-‰p ssI-∏-‰m≥ a¬h-\w-h-Ip-∏v ]-t{Sm-fn-Mv ]p-\ky-s^-Uv ]m-kv _p-°v, c-Pncm-cw-`n-°-W-sa-∂v tbm-Kw Bkv-t{S-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v, tdh-iy-s∏-´p. a-e-ta¬ C-cp-ºq-gnj≥ Im¿-Uv, Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv, \n-e-hn-se s]¿-an-‰v F- °p-∂n-se k¿-°m¿ h-I ÿ-eØv \q-dp-I-W-°n-\v h-ep-Xpw ∂n-h lm-P-cm-°-Ww.

a-s®-® s]À-an-äv hn-X-c-Ww

N-h-d: sI.Fw.Fw.F¬. H∂mw ssa-\n-Mv G-cn-b-bn-se Icm¿ sXm-gn-em-fn-I-sf Im-jz¬ sXm-gn-em-fn-I-fm-bn Aw-Ko-I-cn°-W-sa-∂ B-h-iy-ap-∂-bn-®v \-S-∂ k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn Fw.F-kv. bq-\n-‰n¬ \n-∂pw ssS-‰m-\n-b-Øn-te-°v C¬-ass\-‰v sIm-≠p-t]m-b N-ßm-Sw X-S-™ 12 t]-sc Iq-Sn C-∂-se t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. kvt‰-j-\n-se-Øn-® C-h-sc ]n-∂oSv Pm-ay-Øn¬ hn-´p. hym-gm-gv-N A-d-Ãn-em-b h-\nX-Iƒ Dƒ-s∏-´ 66 t]-sc k-‘ytbm-sS I-cp-\m-K-∏-≈n a-Pn-kvt{S-‰n-\v ap-∂n¬ lm-P-cm-°n-. Ch-sc dn-am≥Uv sN-bv-Xp Pn-√m P-bn-en-te-°-b-®p. ssa-\n-Mv XS-™p F-∂m-bn-cp-∂p C-h-cp-sS t]-cn-ep-≈ Ip-‰w. tPm-enÿn-c-X B-h-iy-s∏´vv B-dpam-k-am-bn H-∂mw ssa\n-ßn-se 168 I-cm¿ sXm-gn-emfn-Iƒ k-a-c-Øn-em-Wv. I-gn-

3

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-IÄ-¡v A-t]-£n-¡mw

N-h-d sI.Fw.Fw.FÂ: N-§m-Sw X-S-ª 12 t]-sc Iq-Sn A-d-Ìp sN-bv-Xp

Adnbn-¸pIÄ

I-Ã-S P-tem-Â-k-h kv-a-c-Wn-I-: I-hÀ Nn-{X-¯n-\v kr-jv-Sn-IÄ £-Wn-¨p

thiruvananthapuram/klm EAST

am¿, ]n tkm-a≥ B-h-iy-s∏-´p.

Hm-Wm-tLm-jw \-S-¯n C-c-hn-]p-cw: _m-e-th-Zn C-c-hn]p-cw Cu-Ãv tem-°¬ X-e HmWm-tLm-jw {]-kn-U‚ v Im-hy F-kv cm-Pn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ \-S-∂p. hn kp-μ-c≥, Pn P-b-{io, Pn cm-tP-{μ≥ ]n-≈ B-tLm-j߃-°v t\-Xr-Xzw \¬-In.

]-Ø-\m-]p-cw: Hm-Ww I-gn™n-´pw hm¿-[-Iy-s]≥-j≥ hnX-c-Ww sN-øm-Ø A-[n-Ir-X-cpsS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[w hym-]-Iw. ]-´m-gn ]-©m-b-Ønem-Wv hm¿-[-Iy-s]≥-j≥ C-\nbpw hn-X-c-Ww sN-øm-Ø-Xv. km-[m-c-W Hm-W-Øn-\v ap-ºv e`n-°m-dp-≠m-bn-cp-∂ s]≥-j\m-Wv Hm-Ww I-gn-™n-´pw e-`n°m-Ø-Xv. s]≥-j≥ I-gn-™ 11\v A-b-®-Xm-bm-Wv ]-©m-bØv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®-Xv. s]≥-j≥ F-Øm-Ø-Xn¬ hym]-I-am-b {]-Xn-tj-[-hpw D-b¿∂n-´p-≠v. t]m-Ãv Hm-^n-kv Po-h\-°m-cp-sS A-\m-ÿ-bm-Wv

Imcy-kn²n ]qP \msf ]p\-eq¿: N°p-f-ØΩ {]m¿Y\m kanXn ]Ø-\m-]pcw Xmeq°v IΩn-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ Imcy-kn≤n ]qP \msf \S°pw. sXmfn-t°mSv N°p-f-ØΩ kwkvIrXn `h\n¬ cmhnse ]Øn\v inh-Zm-k≥ t]m‰n -Zo]w sXfn°pw.

s]≥-j≥ F-Øm-Ø-Xn-\v Im-cW-sa-∂pw B-t£-]-ap-b-cp-∂p≠v. Hm-W-°m-e-Øv s]≥-j≥ \¬-Im-Xn-cp-∂ \-S-]-Sn-bv-s°Xn-tc hn-hn-[ kw-L-S-\-I-fpw cw-K-Øv h-∂n-´p-≠v.

t®m¿ tcm-K-ß-fp-sS 48 A-t]£-I-fp-am-Wv ]-cn-K-Wn-®-Xv. H cm-Pp A-[y-£-X h-ln-®p. tUm. l-cn-Ip-am¿, tUm.A-PnXm _o-hn, hn-a¬-Ip-am¿ kw-_‘n-®p.

ip-]mÀ-i sN-bv-Xp

sh-Å-s¡-«v H-gn-hm¡Ww

sIm-√w: Im-cp-Wy _-\-h-e‚ v ^-≠v C-hm-eyq-th-j≥ I-Ωn-‰ntbm-K-Øn¬ A¿-l-cm-b 90 At]-£-I¿-°m-bn 1,20,31,600 cq-]bp-sS [-\-k-lm-b-Øn-\v ip]m¿-i-bm-bn. I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ lr-Z-b kw-_-‘-am-b 42 A-t]-£-Ifpw Im≥-k¿, In-Uv-\n, X-e-

C-c-hn-]p-cw: h-b-\-°p-fw H-´Øn¬ {]-tZ-i-ß-fn¬ 20¬-∏-cw ho-Sp-Iƒ sh-≈-Øn¬ ap-ßn-bncn-°p-I-bm-Wv. Ip-Spw-_-ß-sf am-‰n ]m¿-∏n-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v kn.]n. sF. tem-°¬ I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p.


{]mtZ-inIw

21 k]v-Xw_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn  sIm-´mc-°-c Xm-eq°v Hm-

^n-kn-\v k-ao-]-ap-≈ {Ku≠v: Pn√m t_mƒ _m-Uv-an‚¨ Nmw-]y≥-jn∏v˛ cm-hnse 9.00  sIm-√w ]-´-I-S-hv sk‚ v B≥-{Uq-kv tZ-hm-e-bw: sIm{ºn-b Xn-cp-\mƒ-˛ ssh-Io-´v 5.00 sIm-√w tkm-]m-\w I-em-tI{μw: am-kv N-e-®n-{X-ta-f-˛ 6.00  sIm-√w ]-ªn-Iv sse-{_-dn k-c-kz-Xn lmƒ: Pn-√m `-c-WIq-S-hpw sF.]n.F¬.H-bpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øp-∂ temI k-am-[m-\ Zn-\m-tLm-jw-˛ ssh-Io-´v 5.30 sIm-√w {io-im-c-Zm-aTw: {io\m-cm-b-W-Kp-cp 86m-a-Xv a-lm-kam-[n Zn-\m-N-c-Ww-˛ cm-hn-se 10.00  sIm-√w {]- v-¢-∫v ssa-Xm\w: ap-Pm-ln-Zv F-´mw kw-ÿm\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ {]-Nm-ctWm-Zv-Lm-S-\w-˛ ssh-Io-´v 5.00 Nm-Ø-∂q¿ P-Mv-j-\n¬ ip-`-bm-{X ]≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn Ãp-U‚ v t]m-en-kv Im-U-‰p-Iƒ ss_-°v bm-{Xn-I-\v {Sm-^n-Iv t_m-[-h¬-°-c-Ww \¬-Ip-∂p

Adnbn-¸pIÄ

I-Ã-S P-tem-Â-k-h kv-a-c-Wn-I-: I-hÀ Nn-{X-¯n-\v kr-jv-Sn-IÄ £-Wn-¨p sIm-√w: I-√-S P-tem-¬-k-htØm-S-\p-_-‘n-®v {]-kn-≤o-Icn-°p-∂ B¿-t∏m-bv-˛ F-∂ kva-c-Wn-I-bp-sS I-h¿ t]-Pn-\v Nn-{X-Im-c-∑m-cn¬ \n-∂pw krjv-Sn-Iƒ £-Wn-®p. 30\v ap≥-]m-bn Hm-^n-kv sk-{I-´-dn, I-√-S P-tem-¬-k-h I-Ωn-‰n ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv, a¨-t{Sm-Øp-cp-Øv F-∂ -hn-emk-Øn¬ I-h¿ Nn-{Xw Unssk≥ sN-bv-Xv F-Øn-°-Ww. Xn-c-s™-Sp-°p-∂ Nn-{X-Øn-\v 1001 cq-] ]m-cn-tXm-jn-Iw \¬Ipw.

_m-e-im-kv-{X tIm¬-{K-kv: A-[ym-]-IÀ-¡v inÂ-¸-im-e

sIm-√w: tZ-io-b _m-e-im-kv{X tIm¨-{K-kn¬ ]-s¶-Sp-°m\p-≈ tI-c-f So-ap-I-sf I-s≠Øm-\m-bp-≈ Pn-√m-X-e a¬-kc-߃-°v ap-t∂m-Sn-bm-bn A[ym-]-I ssK-Up-am¿-°p-≈ GI-Zn-\ ]-cn-io-e-\w 26\v cm-hnse 10\v sIm-√w K-h. tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. ]-cnio-e-\-Øn¬ Pn-√-bn-se K-h. F-bv-U-Uv, A¨-F-bv-U-Uv taJ-e-bn-se bp.]n, F-®v.F-kv, F-®v.F-kv.F-kv, hn.F-®v. Fkv.F-kv. hn-`m-K-ß-fn-se kb≥-kv ¢-_v I¨-ho-\¿-am-cmbp-≈ A-[ym-]-I¿-°v ]-s¶-Sp°mw. Du¿-Pw I-s≠-Øp-I, D-]tbm-K-s∏-Sp-Øp-I, kw-c-£n°p-I F-∂-Xm-Wv Cu h¿-jsØ hn-j-bw. ]-c-am-h-[n A©v Ip-´n-Iƒ h-sc-bp-≈ H-cp {Kq-∏n-\v a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp°mw. 14-˛17 h-b-kp h-sc-bp-≈h-sc ko-\n-b¿ {Kq-∏n-epw 10-˛14 h-b-kp-h-sc-bp-≈-h-sc Pq-\nb¿ {Kq-∏n-ep-am-bn ]-cn-K-Wn°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]-cy-ap≈-h¿ _m-e-im-kv-{X tIm¨{K-kn-s‚ Pn-√m tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰-dp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. Pn√m-X-e hn-P-bn-Iƒ-°v H-Iv-tSm_¿ 30, 31 Xo-b-Xn-I-fn¬ \-S°p-∂ kw-ÿm-\-X-e a¬-k-cß-fn¬ ]-s¶-Sp-°mw. kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ Xn-cs™-Sp-°-s∏-Sp-∂ 16 So-ap-Iƒ°v tZ-io-b _m-e-im-kv-{X tIm¨-{K-kn¬ ]-s¶-Sp-°mw. hn-i-Z-hn-h-c-߃ www.kerenvis.nic.in epw 9447887580 \-º-cn-epw e-`n-°pw.

t£-a-\n-[n Aw-K-§Ä hn-h-c-§Ä t\-cn-«v \Â-I-Ww

km-cn®p. ]pXn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn eØo-^v H-‰-sØ-ßn¬({]knU‚ v), F¬ in-h-{]-km-Zv(P\d¬ sk-{I´-dn), {]^. F lmjnw(J-Pm≥-Pn), Pn cm-a-N{μ≥-]n-≈, F B-jn¿(ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), B¿ hn-{I-a≥]n-≈, hn-t\-jv(tPm-bn‚ v sk{I-´-dn-am¿) F-∂nh-sc Xn-cs™-SpØp.

t^m-t«m {]-ZÀ-i-\w

sIm-√w: tem-I k-am-[m-\ Zn\m-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn C‚¿ \m-j-\¬ ]o-]n¬ eo-]v H¿-K-ss\-tk-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ sIm-√w ]-ªn-Iv- sse-{_dn lm-fn¬ Po-hn-Xw F-∂ hnj-b-sØ B-kv-]-Z-am-°n ]-{X t^m-t´m-{Km-^¿-am-cp-sS Nn-{X\n¿-t±-i-߃ \¬-In-sIm-≠v {]-Z¿-i-\w kw-L-Sn-∏n-®p. ]n tdm-Uv kp-c-£-bv-°v ss{U-h¿- sI Kp-cp-Zm-k≥ Fw.F¬.F. Dam-sc a-[p-cw \¬-In A-`n-μn-®p. Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sIm-´n-bw kn.sF. A-\n¬Ip-am¿, Nm-Ø-∂q¿ F-kv.sF. C‚¿ \m-j-\¬ ]o-]n¬ eo^n-tdm-kv I-Ωyq-\n-‰n t]m-en-kv ]v H¿-K-ss\-tk-j-≥ sIm-√w Hm-^n-k¿-am-cm-b F≥ A-\n¬- ]-ªn-Iv- sse-{_-dn lm-fn¬ Ip-am¿, te-J, C≥-kv-{S-Œ¿-am- kw-L-Sn-∏n® t^mt´m {]cm-b A-\n¬-em¬, tim-`-Ip-am- Z¿i-\w ]n sI Kp-cp-Zm-k≥ Fw.F¬.F. ho-£n-°p∂p cn t\-Xr-Xzw \¬-In.

Øn t_m-[-h¬-°-c-W e-Lpte-J-Iƒ \¬-Ip-I-bpw hm-l-\߃ Hm-Sn-°p-tºmƒ A-Xym-hiyw ]m-en-t°-≠ \n-b-a-Im-cy߃ \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X-Xv. C-cp-N-{I hm-l-\w Hm-Sn-°ptºmƒ \n¿-_-‘-am-bpw sl¬a-‰v [-cn-°p-I, a-Zy-]n-®v hm-l-\w Hm-Sn-°m-Xn-cn-°p-I, {Sm-^n-Iv \nb-a-߃ ]m-en-°p-I Xp-S-ßn-b

N-h-d sI.Fw.Fw.FÂ: N-§m-Sw Im-cp-Wy _-\-h-eâv ^-−v: 1.2 tIm-Sn ip-]mÀ-i sN-bv-Xp X-S-ª 12 t]-sc¡q-Sn A-d-Ìp sN-bv-Xp Npcp¡¯nÂ

N-h-d: sI.Fw.Fw.F¬. H∂mw ssa-\n-Mv G-cn-b-bn-se Icm¿ sXm-gn-em-fn-I-sf Im-jz¬ sXm-gn-em-fn-I-fm-bn Aw-Ko-I-cn°-W-sa-∂ B-h-iy-ap-∂-bn-®v \-S-∂ k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn Fw.F-kv. bq-\n-‰n¬ \n-∂pw ssS-‰m-\n-b-Øn-te-°v C¬-ass\-‰v sIm-≠p-t]m-b N-ßm-Sw X-S-™ 12 t]-sc Iq-Sn C-∂-se t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. kvt‰-j-\n-se-Øn-® C-h-sc ]n-∂oSv Pm-ay-Øn¬ hn-´p. hym-gm-gv-N A-d-Ãn-em-b h-\nX-Iƒ Dƒ-s∏-´ 66 t]-sc k-‘y-

tbm-sS I-cp-\m-K-∏-≈n a-Pn-kvt{S-‰n-\v ap-∂n¬ lm-P-cm-°n-. Ch-sc dn-am≥Uv sN-bv-Xp Pn-√m P-bn-en-te-°-b-®p. ssa-\n-Mv XS-™p F-∂m-bn-cp-∂p C-h-cp-sS t]-cn-ep-≈ Ip-‰w. tPm-enÿn-c-X B-h-iy-s∏´vv B-dpam-k-am-bn H-∂mw ssa\n-ßn-se 168 I-cm¿ sXm-gn-emfn-Iƒ k-a-c-Øn-em-Wv. I-gn™ am-kw Fw.F-kv. bq-\n-‰n\v ap-∂n¬ k-a-cw B-cw-`n-®tXm-sS Cu bq-\n-‰n¬ \n-∂pw ssS-‰m-\n-b-Øn-te-°pw C¬-ass\-‰v F-Øn-°p-∂ N-ßm-Sw D-

]-tcm-[n-®n-cp-∂p. [m-Xpa-W-ens‚ A-`m-hw ssS-‰m-\n-b-Øns‚ {]-h¿-Ø-\-sØ _m-[n-°p∂ co-Xn-bn-te-°v F-Øn-b-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv kw-bp-‡-t{SUv bq-\n-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ N-ßm-Sw ho-s≠-Sp-Øv a-Æv FØn-°m≥ \-S-]-Sn ssI-s°m≠-Xv. hym-gm-gv-N cm-hn-se 10 Hm-sS N-ßm-Sw A-gn-®p a-W¬ sIm≠v h-cm-\p-≈ \o-°w Xp-S-ßnb-tXm-sS k-a-c-°m¿ C-Xp X-S™p. C-tXm-sS kw-L¿-jm-hÿ-bm-bn. ÿ-e-Øp-≠m-bn-cp-

sXm-gn-em-fn-I-sf A-d-Ìp sN-bv-Xp P-bn-en-e-S-¨ \-S-]-Sn A-]-e-]-\o-b-w: F³ sI t{]-a-N-{µ³ N-h-d: sXm-gn¬ ÿn-c-X B-hiy-s∏-´v c-≠pam-k-am-bn k-a-cØn-te¿-s∏-´n-cn-°p-∂ sI.Fw. Fw.F¬. Fw.F-kv. πm‚n-se Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°-s∏-´ sXm-gnem-fn-I-sf A-d-Ãp sN-bv-Xv P-bnen-e-S-® \-S-]-Sn A-]-e-]-\o-bam-sW-∂v B¿.F-kv.]n. t\-Xmhv F≥ sI t{]-a-N-{μ≥. 12 h-\nX-I-fpƒ-∏-sS 66 sXm-gn-em-fn-Isf-bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw P-bnen-e-S-®-Xv. sXm-gn¬ k-a-c-߃ P-\m-[n]-Xy-]-c-am-bn N¿-®-I-fn-eq-sS ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v ]-I-cw

t]m-en-kn-s\ D-]-tbm-Kn-®v ASn-®-a¿-Øp-∂-Xv A-]-e-]-\o-bam-Wv. k-a-c-Øn-te¿-s∏-´ sXm-gnem-fn-Iƒ I-º-\n-bp-sS B-h-iyØn-\m-bn `q-an-bpw ho-Spw \¬In-b-h-cm-Wv. sXm-gn¬ \¬-Imsa-∂ D-d-∏n-≥-ta-em-Wv I-º-\n°m-bn s]m-∑-\ \n-hm-kn-Iƒ `q-an hn-´p-sIm-Sp-Ø-Xv. `q-an-bpw ho-Spw \-„-s∏-´ Icm¿ sXm-gn-em-fn-I-sf Im-jz¬ sXm-gn-em-fn-I-f-m-bn Aw-Ko-I-cn®v D-Ø-c-hm-bn F-∂v ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv h-®v {]-N-c-Ww \-S-

Øn-b-Xv `-c-W I-£n bq-\n-b\p-I-fm-Wv. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v k¿-°mcn-epw am-t\-Pv-sa‚n-epw hn-izmkw \-„-s∏-Sm≥ Im-c-Ww C-XmWv. sXm-gn¬ a-{¥n-bp-sS a-fie-Øn¬ sXm-gn¬ k-a-c-Ønte¿-s∏-´n-cn-°p-∂ sXm-gn-em-fnI-sf A-d-Ãp sN-bv-Xp I¬-Xp-d¶n-e-S-°p-∂-Xv k¿-°m-cn-s‚ sXm-gn¬ \-b-am-tWm-sb-∂-v bp .Un.F-^v. t\-Xr-Xzw hy-‡-am°-W-sa-∂pw t{]-a-N-{μ≥ B-hiy-s∏-´p.

∂ t]m-en-kv N-ßm-Sw X-S-™ 66 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xv \o-°pI-bm-bn-cp-∂p. A-Xn-s‚ Xp-S¿®-bm-bn-cp-∂p C-∂-e-sØ A-dÃv. ^m-Œ-dn {]-h¿-Ø-\w te-˛Hm-^n-te-°v \o-ß-sh-bm-Wv kw-bp-‡ t{S-Uv bq-\n-b-\p-Iƒ cw-K-sØ-Øn N-ßm-Sw hn-ap-‡am-°n. a-Æv I-S-Øv F-∂v A-dn-bn-®tXm-sS Xp-S¿-∂v kw-L¿-jw DS-se-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ÿ-esØ-Øn-b t]m-en-kv ssa-\n-Mv X-S-™p-sh-∂ Ip-‰w Np-a-Øn Ch-sc A-d-kv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp-

∂p. C-∂-se cm-hn-se a-Æv FØn-°p-∂ tPm-en Xp-S-ß-sh k-a-c-cw-K-Øp-≈ 12 t]¿ N-ßmSw X-S-™p. t]m-en-kv C-h-sc-bpw A-dkv-‰v sN-bv-Xp i-¶-c-aw-K-ew kvt‰-j-\n-se-Øn-s®-¶n-epw D-®tbm-sS kv-t‰-j≥ Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂se ssa-\n-Mv ta-J-e-bn¬ sXmgn-em-fn-I-ƒ l¿-Øm¬ \-S-Øpsa-∂v kw-bp-‡ k-a-c k-an-Xnbp-sS Nn-e t\-Xm-°ƒ ]-d-™ncp-∂p-sh-¶n-epw ssa-\n-Mv \-S∂p.

sIm-Sn-¡p-¶nens\ B-{I-an-¨m {]-Xn-I-cn-¡pw: `m-c-Xo-b Z-en-Xv tIm¬-{K-kv sIm-√w: am-th-en-°-c ]m¿-esa‚ v a-fi-e-Øn-se thm-´-dpsS Kr-l-{]-th-i-\-N-S-ßn¬ ]s¶-Sp-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ tI-{μ-a{¥n- sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tcjns\ I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-°p-∂C-S-Xv bp-h-P-\ kw-L-S-\m {]h¿-Ø-I-¿-s°-Xntc tIm¨-{Kkv ]m¿-´n-bn-se ]-´n-I-Pm-Xn hn`m-Kw ssI-bpw sI-´n t\m-°n\n¬°ns√-∂pw A-tX \m-W-bØn¬ {]-Xn-I-cn-°p-sa-∂pw `mc-Xo-b Z-en-Xv tIm¨-{K-kv sIm√w Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn kt¥m-jv Kw-Km-[-c≥ ]d™p. `m-c-Xo-b Z-en-Xv tIm¨-{K-kv

sIm-√w tªm-°v I-Ωn-‰n kw-LSn-∏n-® t\-Xr-tbm-Kw D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw.

Hm-Wm-tLm-jw \-S-¯n C-c-hn-]p-cw: _m-e-th-Zn C-c-hn]p-cw Cu-Ãv tem-°¬ X-e HmWm-tLm-jw {]-kn-U‚ v Im-hy F-kv cm-Pn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ \-S-∂p. hn kp-μ-c≥, Pn P-b-{io, Pn cm-tP-{μ≥ ]n-≈ B-tLm-j߃-°v t\-Xr-Xzw \¬-In.

{Km-a-¸-©m-b-¯v Hm-^n-kp-I-fn-epw \nÀ-[-\- tcm-Kn-¡v [-\k-lm-bw \Â-In hmÀ-Up-I-fn-epw hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv Un-ep-am-bm-Wv ]-cn-tim-[-\Iƒ \-S-∂-Xv. hn-Pn-e≥-kv kn.sF. Fw sF \-ko¿, ]-©m-b-Øv sU]yq-´n U-b-d-Œ¿ ]p-jv-]mw-K-Z≥, F.F-kv.sF. Hm-a-\-°p-´≥ XpS-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hm¿-Up-I-fn-se P-\-ß-fn¬ \n∂pw t\-cn-´v hn-h-c-߃ ti-J-cn®p.

{io-\m-cm-b-W-Kp-cp k-am-[nZn-\w C-¶v Im-h-\m-Sv: {io-\m-cm-b-W-Kp-cphn-s‚ 86 m-a-Xv k-am-[n-Zn-\w C∂v B-N-cn-°pw. i-‡n-Ip-f-ß-c, a-cp-Ø-Sn, Im-h-\m-Sv, I-∂n-ta¬, ap-f-¶m-SIw, Xn-cp-ap-√-hm-cw F-∂o Fkv.F≥.Un.]n. im-J-I-fn¬ kam-[n Zn-\m-N-c-Ww \-S-°pw.

im-kv-Xmw-tIm-´: Hm-W-sØ hc-th¬-°m≥ B-tLm-jw kwL-Sn-∏n-® H-cp Iq-´w sN-dp-∏°m¿ Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂-h-sc k-lm-bn-°m≥ a-\-kv Im-´n amXr-I-bm-bn. th-ß aq-tØm-´n¬ {]-tZ-iw tI-{μ-am-°n {]-h¿-Øn-°p-∂ {_-tZ-gv-kv ¢-_v {]-h¿-Ø-I-cmWv \n¿-[-\-bm-b k-c-kp-hn-\v 10,000 cq-] kz-cq-]o-®v \¬-In-bXv. ¢-_n-s‚ Hm-Wm-tLm-jw hn]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS \-S∂p. C-Xn-t\m-sSm-∏w X-s∂ ap≥-Iq-´n \n-›-bn-® {]-Im-cw 10,000 cq-] kz-cq-]n-®v k-c-kp-hn\v ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. i-co-cw X-f¿-∂v h¿-j-ß-fmbn In-S-∏n-em-Wv k-c-kp. NnIn¬-k A-S-°w C-Xn-t\m-S-Iw h-en-b Xp-I sN-e-hm-b Ch¿ Xp-S¿ Nn-In¬-k \-S-Øm≥ I-gnbm-sX ho-´n¬ In-S-∏n-em-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv ¢-_v

kmw-kv-Imcn-Iþkm-lnXy ta-J-e-bnepw ]m-c-h-bv-]p-−v: sI ap-c-fo-[-c³

sIm-√w: Hm-Ww {]-am-Wn-®p-≈ kv-s]-jy¬ ]-©-km-c-bpw BK-kv-Xn-se km-[m-c-W ]-©km-c-bpw 13.50 cq-] \n-c-°n¬ ® A-[ym-]-I≥ sI jw-kpI-cp-\m-K-∏-≈n: cm-{„o-b ]m¿- A-t±-lw. td-j≥-I-S-I-fn¬ \n-∂pw sk{]kn-U‚ v dn-bm-kv d-jo-Zv ±o≥, ku-Øv C-¥y≥ hn-t\m-Zv ´n-Ifn-se ]m-c-h-bv-∏v t]m-se ]v-Xw-_¿ 28 h-sc e-`n-°pw. kmw-kv-Im-cn-I km-ln-Xy ta-J- A-[y-£-X h-ln-®p. tIm-hq¿ F-∂n-h-sc ap-c-fo-[-c≥ s]me-I-fn-epap-s≠-∂v ap≥ sI.]n. Ip-™p-tam≥ Fw.F¬.F. sa- ∂m-S A-Wn-bn-®v B-Z-cn-®p. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ kn.kn. {]-kn-U‚ v sI ap-c-fo-[- cn-‰v A-hm¿-Uv Zm-\w hn-X-c-Ww sIm-√w: Hu-´v-t_m¿-Uv F≥Fw A≥-km¿, tIm-bn-hn-f cm-asN-bv-Xp. Pn≥ D-]-tbm-Kn-®p-≈ h-≈-ß- c≥ Fw.F¬.F. \Pn-√m I-e-Œ¿ _n tam-l- N-{μ≥, A-Uz. aT-Øn-t\-Øv hnIp-e-ti-J-c-]p-cw bp-h-Zr-„nfn¬ a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øpbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-Xn-b- \≥, X-l-ko¬-Zm¿ Fw _- P-b≥, Fw ]-hn-{X≥, A-Po-jv, ∂ sIm-√w Xm-eq-°n-se a¬ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°v a-sÆ- Im-hv kw-kv-Ir-X bp.]n. kv-Iq- jo¿-Ip-™v, Ir-jn Hm-^n-k¿ Fw B¿ \m-Zn¿-j, hn-t\m-Zv, Afn¬ \-S-∂ {]-Xn-`m -kw-K-a-w D-Zv- _n-\o-jv, Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm- `n-em-jv, B¿ F-kv A-_n≥ Æ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-\p-≈ Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p ^n-k¿ B-Zn-\m-Sv \m-k-¿, an-I- kw-km-cn-®p. s]¿-an-‰m-bn. kn-hn¬ k-ssπ-kv, ^n-j-dokv, a¬-ky-s^-Uv F-∂n-h-bpsS kw-bp-‡ ]-cn-tim-[-\bn¬ tbm-Ky-sa-∂v I-s≠-Ønb-h¿-°m-Wv s]¿-an-‰v \¬-Ip∂-Xv. Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nkp-I-fn¬ \n-∂pw Cu am-kw 24 h-sc hn-X-c-Ww sN-øpw. s]¿-an-‰p ssI-∏-‰m≥ a¬ky-s^-Uv ]m-kv _p-°v, c-Pnkv-t{S-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v, tdj≥ Im¿-Uv, Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv, \n-e-hn-se s]¿-an-‰v F- Ip-e-ti-J-c-]p-cw bp-h-Zr-„n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-Xn-b-Im-hv kw-kv-Ir-X bp.]n. ∂n-h lm-P-cm-°-Ww. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ {]-Xn-`m -kw-K-a-w sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-s®-® s]À-an-äv hn-X-c-Ww

bn¬-th k-∂-≤-am-I-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. HmW-tØm-S-\p-_-‘n®vv \-K-dn-se ap-Xn¿-∂ Aw-Kßsf Hm-W-∏p-Sh \¬-In B-Z-cn-°p-∂ N-Sßvv Iu¨-kn-e¿ kp-Pm-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {]-knU‚ v e-Øo-^v H-‰sØ-ßn¬ A-[y-£-X hln®p. Fw i-in-[-c≥-]n-≈, F¬ in-h-{]-km-Zv, {]-^. F jmlnw, Pn cm-a-N-{μ≥-]n-≈ kw-

sIm-√w: Kym-kv k-_v-kn-Un _m-¶v A-°u-≠v h-gn \¬-Ip∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn B[m¿ \-º¿, Kym-kv I¨-kyq-a¿ \-º¿, _m-¶v A-°u-≠v \-º¿ F-∂n-h X-Ωn¬ _-‘-n-∏n-°p∂ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS ]p-tcmK-Xn hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\v sk]v-Xw-_¿ 23\v I-e-Iv-S-td-‰v ktΩ-f-\ lm-fn¬ tbm-Kw tN-cpw. Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS A-[y-£-Xbn¬ ssh-Io-´v A-©n-\v \-S°p-∂ tbm-K-Øn¬ F-Æ-°-º\n {]-Xn-\n-[n-Iƒ, ]m-N-I-hm-XI Uo-e¿-am¿, _m-¶p-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw.

Ìp-Uâv-kv t]m-en-kv Im-U-än-sâ ‘ip-`-bm-{X’

Nm-Ø-∂q¿: K-h¨-sa‚ v shmt°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iq-fn-se {Xn-Zn-\ Iym-w-]ns‚ c-≠mw Zn-h-k-am-b C-∂-se ip-`-bm-{X-bp-sS `m-K-am-bn {Sm^n-Iv t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn]m-Sn \-S-Øn. Nm-Ø-∂q¿ P-Mvj≥ tI-{μo-I-cn-®v Ãp-U‚ v-kv t]m-en-kv Im-U-‰n-s‚ t\-Xr-XzØn-em-Wv hm-l-\-߃ \n¿-

]-Ø-\m-]p-cw: hn-f-°p-Sn {Km-a∏-©m-Øv Hm-^n-kp-I-fn-epw sIm-√w: hn-hn-[ t£-a-\n-[n-I- hm¿-Up-I-fn-epw hn-Pn-e≥-kv kw-Lw ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-Sfn¬ Aw-K-ß-fm-bp-≈-h-cp-sS hn-h-c-ti-J-c-Ww A-£-b tI- Øn. ip-Nn-Xz-an-j≥ ^-≠v hn-\n{μ-ß-fn¬ ]p-tcm-K-an-°p-∂p. ]- tbm-Kw kw-_-‘n-®v A-gn-a-Xn \-S-∂p-sh-∂ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿Xn-\m-bn-c-Øn-e-[n-Iw sXm-gn∂v H-cp-am-kw ap-ºv \-S-Øn-b ]em-fn-Iƒ C-Xn-\-Iw hn-h-ccn-tim-[-\-I-fp-sS Xp-S¿-®-bm߃ \¬-In. B-[m¿ \-º¿, bm-Wv C-∂-se \-S-∂-Xv. t£-a-\n-[n Aw-K-Xz \-º¿, ]-\n-a-c-W-hpw tcm-K-hpw aq-¿_m-¶v A-°u-≠v \-º¿ F-∂n—n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-©m-bh-bm-Wv \¬-tI-≠-Xv. Øn¬ ip-No-I-c-W-hpw t_m-[Aw-Kw t\-cn-s´-Øn t^mh¬-°-c-W-hpw sa-Un-°¬ t´m-bpw F-Sp-°-Ww. ]m-kvImw-]p-I-fpw \-S-Øp-∂-Xn-\mt]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m kvIm≥ sN-bv-Xv \¬-Ip-∂-Xm-bn bn Hm-tcm hm¿-Un-\pw 10,000 cq{i-≤-bn¬-s∏-´n-´p-≠v. B-b-Xn- ] ho-Xw A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ hn-\n-tbm-K-Øn¬ \v ]-I-cw Aw-K-Xz-Øn-s‚ hnf -°p-Sn-bn¬ hym-]-I {I-at^m-t´m sh-_v-Im-a-d D-]-tbmt°-sS-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂nKn-®v t\-cn-´p-X-s∂ F-Sp-°cp-∂p. C-Xp kw-_-‘n-®v C-∂Ww. 40 cq-]-bm-Wv ^o-kv, GsX-¶n-epw Aw-K-Øn-s‚ hn-h-c- se Hm-^n-kn-epw H-º-Xv hm¿ßƒ e-`y-a-s√-¶n¬ A-Xv Iq-´ntN¿-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw.

]-©-km-c 28h-sc e-`n-¡pw

Kp-cp-hm-bqÀ s{S-bn-\n-\v I-cn-t¡m-Sv kv-täm-¸v A-\p-h-Zn¡-Wsa¶v Infn-sIm√q¿: ]p-Xp-Xm-bn Bcw-`n-® ]p-\-eq¿˛Kp-cp-hm-bq¿ s{S-bn-\n-\v I-cn-t°mSv kv-t‰m∏vv A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v hn-Im-kv \-K¿ d-kn-U‚ v -kv A-tkm-kntb-j≥ B-h-iy-s∏´p. I-cn-t°m-Sv ap-X¬ N-μ-\tØm∏vv h-sc sd-bn¬-th sse\n-\v k-am-¥-c-am-bp-≈ C-S-tdmUv hn-I-kn-∏n®vv K-Xm-KX tbmKy-am-°p-∂-Xn-\v ÿ-ew tIm¿]-tdj-\v ssI-am-dp-hm≥ sd-

3 Kym-kv k-_v-kn-Un _m-¦v h-gn: A-h-tem-I-\ tbm-Kw 23\v

thiruvananthapuram/klm WEST

sIm-√w: Im-cp-Wy _-\-h-e‚ v ^-≠v C-hm-eyq-th-j≥ I-Ωn‰n- tbm-K-Øn¬ A¿-l-cm-b 90 A-t]-£-I¿-°m-bn 1,20,31,600 cq-]-bp-sS [-\-k-lm-b-Øn-\v ip-]m¿-i-bm-bn. I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ lr-Z-b kw-_-‘-am-b 42 A-t]-£-Ifpw Im≥-k¿, In-Uv-\n, X-e-t®m¿ tcm-K-ß-fp-sS 48 A-t]-£I-fp-am-Wv ]-cn-K-Wn-®-Xv. F.Un.Fw. H cm-Pp A-[y-£-X hln-®p. tbm-K-Øn¬ tUm. l-cn-Ip-am¿, tUm.A-Pn-Xm _o-hn, Pn-√m tem-´-dn Hm-^n-k¿ hn-a¬-Ip-am¿ kw-_-‘n-®p.

AÂ-ln-µv {Sm-hÂ-kv {_m-©v D-Zv-LmS\w I-cp-\m-K-∏≈n: A¬-ln-μv Sq¿-kv B‚ v {Sm-h¬-kn-s‚ ]pXnb {_m-©v C-∂v cm-hn-se 10\v a{¥n jn-_p t__n-tPm¨ DZv-LmS-\w sN-øp-sa-∂v {_m-©v am-t\P¿ j-ao¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. \-Kc-k-` sN-b¿-am≥ Fw A≥-km¿ B-Zy Sn-°-‰n-s‚ hn¬-∏-\ \n¿-h-ln-°pw. Iu¨-kn-e¿ F-kv c-Xn kw-km-cn-°pw. I-cp-\m-K∏-≈n an-\n kn-hn¬ tÃj-\v Ing-°ph-iw t]m-®-bn¬ Pze-d-n-bp-sS B-Zy \n-e-bn-em-Wv {]h¿Ø-\w B-cw-`n-°p-∂-Xv.

s]mXp-tbm-Kw C¶v sIm√w: a-W∏-≈n Su¨ a-kv-Pn-Zv an-em-sZ i-co-^v I-Ωn-‰n-bpsS s]mXp-tbm-Kw C-∂v D-®°v 1.30\v a-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ \-S-°pw. AUz: Fw F B-km-Zv A-[y-£-X- h-ln-°pw. Su¨ a-kv-Pn-Zn-s‚ ]-cn-[n-bn¬-s∏-´ F√m ap-kv-enwI-fpw s]mXp-tbm-K-Øn¬ F-Ø-W-sa∂v a-W∏-≈n an-em-sZ- i-co^v I-Ωn-‰n sk-{I´-dn A-dn-bn®p. `-c-WL-S-\ ]m-km°¬, ]≈n ]p-\¿-\n¿-am-Ww F-∂n-h-bm-Wv {][m-\ A-P-≠.

A\p-tim-Nn¨p I-cp-\m-K-∏≈n: kn.]n.Fw. C-S-°p-f-ß-c {_m-©v Aw-Kw tXm-∏n¬ h-S-°-Xn¬ I-lm-dn-s‚ \n-cym-W-Øn¬ \-h-c-iv-an B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-_n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ A\ptim-N\ tbm-Kw \-S∂p. tªm-°v ]-©m-bØvv ssh-kv˛{]knU‚ v \-Po-_v a-tƬ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Sn cm-Pohv, Nn‰paq-e \mk¿, A-^vk¬, A-Uz.aT-Øn-t\-Øv hn-P-b≥ jnlm-_v F-kv ss]-\p-aq-Sv kw-km-cn®p.

tI-{µ-a{´nsb A-`n-\-µn-¨p sIm√w: C.F-kv.sF. i-º-f ]-cn-[n D-b¿-Øp-∂-Xn\pw saUn-°¬ tIm-f-Ppw ]m-cm-sa-Un-°¬ C≥-Ãn-‰yq´pw A-\p-h-Zn°p-∂-Xn\pw ap≥-ssIsb-Sp-Ø tI-{μ sXm-gn¬ k-l-a{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jn-s\ tÃ-‰v Imjyq h¿-t°-gv-kv s^U-tdj≥ (sI.Sn.bp.kn˛sP) kwÿm-\ {]-knU‚ v FgptIm¨ k-Xy≥ A-`n-\-μn®p.

I-¶p-]q-«p aÂ-k-c-¯n-\v A-\p-a-Xn-bm-bn sIm-√w: C-f-º-≈q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ]n-≈-ho-´n¬ Gem, I-√p-hm-Xp-°¬ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ta-h-\-t°m-Ww Gem, G-cq¿ ]-©m-b-Øn-se A-bn-e-d G-em, sh-fn-\-√q¿ ]©m-b-Øn-se I-f-h-b¬ G-em F-∂n-hn-S-ß-fn¬ I-∂p ]q-´p a¬-k-cw \-S-Øp-∂-Xn-\v I-e-Iv-S¿ A-\p-a-Xn \¬-In. b-Ym-{Iaw sk-]v-Xw-_¿ 21, H-Iv-tSm-_¿ c-≠v, B-dv, \-hw-_¿ aq-∂v Xn-ø-Xn-I-fn-em-Wv a¬-k-cw.

[-\-k-lm-b-¯n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p th-ß {_-tZ-gv-kv ¢-_v {]-h¿-Ø-I¿ k-c-kp-hn-s‚ ho-´n-se-Øn [-\-k-lm-bw ssI-am-dp-∂p {]-h¿-Ø-I¿ Hm-Wm-tLm-j- {I-´-dn In-c¨, a-‰v `m-c-hm-ln-ItØm-sSm-∏w k-c-kp-hn-s\ k- fm-b hn≥-k‚ v, I-Æ≥, I-N≥, lm-bn-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®-Xv. cm-Po-hv F-∂n-h¿ k-c-kp-hn-s‚ ¢-_v {]-kn-U‚ v A-Pv-a¬, sk- ho-´n-se-Øn Xp-I ssI-am-dn.

h-b-\-¡p-fw {]-tZ-iw sh-Å-s¡-«n C-c-hn-]p-cw: h-b-\-°p-fw H-´Øn¬ {]-tZ-i-ß-fn¬ 20¬-∏-cw ho-Sp-Iƒ sh-≈-Øn¬ ap-ßn-bncn-°p-I-bm-Wv. A-Sn-b-¥-c-am-bn Ip-Spw-_ß-sf am-‰n ]m¿-∏n-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v kn. ]n.sF. tem-°¬ I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p.

_n.F-kv.Fw.F-k.v tIm-f-Pn-\v Aw-Ko-Im-cw

sIm√w: _n.F-kv.Fw.F-kv A-¥m-cm-{„ tIm-f-Pn-\v a-teky≥ Hm-∏¨ bq-\n-th-gv-kn-‰nbp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xns‚ Hu-tZymKn-I {]-Jym]\w 23\v sIm√w _o®vv Hm¿-°n-Un¬ \-S°pw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn D-®-°v 12 \v sIm√w F-kv.F≥. tImf-Pv P-Mv-j-\n¬ \n-∂pw B-cw-`n°p∂ tLm-j-bm-{X ta-b¿ {]k-∂ G-W-Ãv D-Zv-LmS-\w sNøpw. Xp-S¿-∂v _o®v Hm¿-°n-Uv I¨-h≥-j≥ sk‚-dn¬ \-S°p-∂ k-tΩf-\w sXm-gn¬ a{¥n jn-_p t__n-tPm¨ D-ZvLmS-\w sN-øpw.

sIm-√w: ]-´n-I-Pm-Xn-bn-se Zp¿-_-e hn-`m-K-am-b \m-bm-Sn, thS≥, th-´p-h≥, I-√m-Sn, A-cp-‘-Xn-bm¿, N-°n-en-b≥ F-∂n-hcp-sS ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤-Xn-bn¬-s∏-Sp-Øn h-kv-Xp hm-ßn hoSv \n¿-an-°p-∂-Xn-\pw ho-Sv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-°pw I-°q-kv \n¿-amW-Øn-\pw In-W¿ \n¿-am-W-Øn-\pw [-\-k-lm-b-Øn-\v ]-´nI-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v A-t]-£ £-Wn-®p. Pm-Xn, h-cp-am\w, `q-c-ln-X k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw A-t]-£ _-‘s∏-´ tªm-°v/tIm¿-]-td-j≥ ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kpI-fn¬ H-Iv-tSm-_¿ aq-∂n-\-Iw \¬-I-Ww. kz-¥-am-bn ho-Sp≈-h¿-°v ho-Sv ]p-\-cp-≤m-c-W-Øn-\pw I-°q-kv \n¿-am-W-Øn\pw A-t]-£n-°m-sa-∂v Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

‘tIm-hnÂ-t¯m-«w ssa-\n-Mv ssk-än-se sXm-gn-em-fn-I-sf-bpw Øn-c-s¸-Sp-¯-Ww’ N-h-d: s]m-∑-\ ssa-\n-Mv ssk‰n-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \¬Ip-∂ F-√m B-\p-Iq-ey-ß-fpw tIm-hn¬-tØm-´w ssa-\n-Mv ssk-‰v sXm-gn-em-fn-Iƒ-°pw

\¬-I-W-sa-∂v tI-c-fm tIm¨{K-kv(Fw) N-h-d a-fi-ew I-Ωn‰n B-h-iy-s∏-´p. a-fi-ew {]kn-U‚ v A-Uz. {^m≥-kn-kv sP s\-t‰m D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-

Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v cmlp¬ A-[y-£-X h-ln-®p. N-hd jm, k-Æn tPm-k-^v, Nn-‰q¿ cm-P≥, A-j-d-^v , ]-∑-\ \mk¿, A≥-h¿- jm kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kollam Edition 2013-09-21  

Thejas Epaper kollam edition. 2013-09-21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you