Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/klm

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-t¡äp

HmWm-tLm-jw

Nm-Ø-∂q¿: ss]-Xr-Iw kmwkv-Imcn-I k-an-Xn-bpsS HmWmtLm-jw 15, 16, 17 Zn-h-k-ßfn¬ kmw-kv-°mcn-I k-tΩf\w, I-em-Imbn-I a¬-kc߃, hnhn-[ Hm-W-°-fnIƒ, kq-∏¿-ln-‰v kn-\n-am-‰n-Iv Um≥kv F-∂n-h-tbm-Sv Iq-Sn \-S°pw. 15\v cm-hnse 9.30\v ktΩf-\w Pn F-kv P-b-em¬ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sNøpw. Nm-Ø-∂q¿ {Km-a-∏-©mbØvv {]-knU‚ v F kp-tc-jv A-[y-£-X h-ln-°pw. cm-P≥ I-cq¿, P-b-N-{μ≥ ]-\b-d, ]©m-b-Øw-Kw sI \n-Ωn kwkm-cn-°pw. Im-h-\m-Sv: i-‡n-Ipf-ß-c ]≠m-g {_-tZ-gv-kv ¢-_n-s‚ 27 ma-Xv hm¿-jn-Ihpw HmWmtLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fpw 16-\v Bcw-`n-°pw. Zo-]-in-Jm-{]-bmWw, \-S-Ø a¬-kcw, Izn-kv a¬kcw, Im-bn-I˛I-em a¬-kcw, e-°n˛Un-]v F-∂nh-I-tfm-sSbmWv Hm-Wm-tLm-j a¬-k-c߃- \-S-°p-∂-Xv. ]≠m-g t£-{Xm-¶-W-Øn¬ \-S-Ø-s∏Sp-∂ HmWm-tLm-j N-S-ßpIƒ 17 mw Xn-ø-Xn 5 a-Wn-°v \S-Øp-∂ kmw-kv-°mcn-I ktΩ-f\w, Nn-In¬-km [-\klm-b hn-Xc-Ww F-∂nh-Itfm-sS k-am-]n-°p-sa-∂v ¢-_v sk-{I´-dn A-dn-bn®p. N-hd: tIm-hn¬-tØm-´w eq¿-±vam-Xm l-b¿ sk-°≥U-dn kvIq-fn¬ hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfmSv Iq-Sn Hm-Ww B-tLm-jn®p. ]q-°-f a¬-kcw, Hm-W-∏m-´v, Xn-cp-hm-Xnc, Hm-W sF-Xo-lyhp-am-bn _-‘-s∏-´ Zr-iym-hnjv-°m-cw F∂n-h \-S∂p. kvIqƒ ssh-kv {]n≥-kn-∏mƒ knÿ Sn- m ta-cn A-[y-£-X hln-® k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n.Sn.F. {]-knU‚ v tbm-l∂m≥ B‚-Wn Xncp-thm-W ktμ-iw \¬In. kv-‰m-^v sk{I´-dn sP Ko-X, hn-Zym¿-Yn {]Xn-\n-[n-Ifm-b {]-ho¨ hneyw, tcjv-a Z-Ø≥ kw-km-cn®p. Nm-Ø-∂q¿: B-cm-[-\ B¿-Svkv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-_n-s‚ 38 ma-Xv hm¿-jnIm-tLm-j-hpw HWm-tLm-j-hpw 15, 16, 17, 18 Xnø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw. \msf ssh-Io-´v 6.30\v am-th-en F-gp∂-≈-Øv. 16\v cm-hn-se F-´n-\v Zo-]-in-Jm {]-bm-Ww. 9\v ]q°f-sam-cp-°¬ a¬-kcw. ssh-In´v 5\v I-g-I-b-‰ a¬-kcw, sshIn-´v 7\v Xo-‰ a¬-k-cw, 18\v cmhn-se ssh-In-´v \m-en-\v Iznkvv a¬-kcw, B-dv ap-X¬ h-Swh-en a¬-kcw, cm-{Xn 8 ap-X¬ B-iwkm {]-kw-K-w, k-Ωm-\-Zm-\-w 9.30\v \-S-°pw.

IpSpw_{io HmW-¨´ NmØ-∂q¿: Nnd-°c {Kma-]-

©m-b-Øns‚ B`n-ap-JyØn¬ s\Sp-tßmew t]mÃv Hm^nkv PMvvj-\n¬ Bcw-`n® HmWw hn]-W\ ta-f Pn Fkv Pb-em¬ Fw.F¬.F. DZvLmS\w sNbvXp. {Kma-]-©mbØv {]kn-U‚ v lWn {ioIpam¿ A[y-£X hln®p. CØn-°c tªm°v ]©mbØv {]kn-U‚ v ]n hn kXy≥ BZy-hn¬∏\ \SØn. tªm°v ]©m-bØv sshkv {]kn-U‚ v hnP-b-Ip-amcn AΩ, tªm°v hnI-k\ Imcy Ãm‚nwKv IΩn‰n sNb¿t]gvk¨ joem _m_p, t£aImcy Ãm‚nwKv IΩn‰n sNb¿am≥ t{]a-N-{μ-\m-im≥, ]©m-b-Øw-K-ß-fmb kpZ¿i-\≥ ]n≈, Zneo]v lcn-Zm-k≥, a[p-kq-Z-\≥ ]n≈, cmwIp-am¿ cma≥, kn.Un.-Fk.v sNb¿t]-gvk¨ joem-Ip-am-cn kw-km-cn®p.

sIm-√w: ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bnSn-®v Z-º-Xn-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰p. N-h-d sX-°pw-`m-Kw kz-tZ-in t]mƒ-tPm-k-^v(40), `m-cy dn\n(34) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12HmsS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. sIm√-Øp-\n-∂pw N-h-d `m-K-tØ°v t]m-b C-h¿ k-©-cn-®n-cp∂ ss_-°n¬ F-Xn-tc h-∂ ss_-°v C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. i-‡n-Ip-f-ß-c t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

sIm√w F.B¿. Iymw-]n-\v k-ao-]w sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- n-ep≠m-b Xo- A-W-bv°m-\p≈ {iaw

sIm-√w: tZ-io-b-]m-X-bn-¬ HmSn-s°m-≠n-cp-∂ sI.Fkv.B¿.Sn.kn. _- n\v Xo-∏n-Sn®p. \m-´p-Im-cpw t]menkpw ^b¿-t^m-gvkpw tN¿-∂v bm-{X°m-sc A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sm-sX c-£-s∏-SpØn. C∂-se sshIo´v 4.10\v sIm√Øv tImf-Pv PMvv-j-\n-em-Wv kw-`hw. Xn-cph-\-\-¥-]pc-Øv \n-∂pw B-e∏p-g-bn-te-°v t]m-b ^m-Ãv ]mk-©¿ _-kn-em-Wv Xo-∏n-Sn-Øap-≠m-bXv. _-kv tIm-f-Pv PMvv-j-\n-seØn-b-t∏mƒ _-kns‚ ap≥-hisØ Iym-_n≥ `mK-Øv \n-∂pw sNdn-b Xo-s∏m-cn-Iƒ Nn-X-dn-. \n¿-Øm-sX _-kv ap-t∂m´pt]m-sb-¶n-epw sXm-´-Sp-Ø F.B¿. Iymw]vv PM-jn-se-Øn-

im-kv-Xmw-tIm-´: G-gmw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-sb ]o-Un-∏n-® tIkn¬ _-‘p-hn-s\ iq-c-\m-Sv t]m-en-kv A-d-kv-‰p-sN-bv-Xp. t]m-cp-h-gn I-º-e-Sn ]m-d-bn¬-ap°n-\v k-ao-]w X-d-bn¬-]p-Ø≥ho-´n¬ A≥-k-dp-±o≥(28)BWv A-d-kv -‰n-em-b-Xv. C-∂-se im-kv-Xmw-tIm-´ kn.sF. Sn A\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ t]m-en-kv kw-L-am-Wv Cbm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. s]-¨-Ip´n-bp-sS am-Xm-hv aq-∂p-am-kw apºv a-c-W-s∏-´p. C-tXm-sS ]n-Xm-

hpw s]¨-Ip´n-sb D-t]£n-®p. A\m-Y-am-bs]¨- I p- ´ nsb A≥-kdp-±o-s‚ hoA≥-k-dp-±o≥ ´n¬ \n¿-Ønkw- c - £ n- ® ph-cp-∂-Xn-\n-S-bn-¬ c-≠p-Zn-hkw- ap-ºv A≥-k-dp-±o≥ s]¨Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-h-i-bm-b -s]-¨-Ip-´n Ch-cp-sS _-‘p-hm-b a-s‰m-cp- kv-

{Xo-tbm-Sv hn-h-cw ]-d-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v s]¨-Ip-´n-sb im-kvXmw-tIm-´ Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. F-∂m¬ \n-e-h-j-fm-b-Xn\m¬ I-cp-\m-K-∏-≈n Xm-eq-°mip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. s]¨-Ip-´n \¬-Inb sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ A≥-k-dp-±o-s\ I-gn-™Zn-h-kw ho-´n¬-\n-∂pw t]m-enkv A-d-kv-‰p-sN-bv-Xp. A≥-k-dp-±o≥ hn-hm-ln-X\m-Wv.

C¯n-¡-c-bn tem-dn-bpw ]n¡-¸vhm-\pw Iq-«n-bn-Sn-¨v \m-ept]À-¡v ]-cn-¡v

b-t∏m-tg-°pw ap≥-hi-Øv \n∂pw Xo B-fn-∏-S-cm-≥ XpSßn. _-kn-\p-≈n¬ I-dp-Ø ]p-Ibpw \n-d-™p. C-tXm-sS bm-{X-°m¿ ]-cn-{`m-¥-cmbn. F.B¿. Iym-ºn-se t]menkpIm-cm-Wv BZyw Hm-Sn-sb-Øn c£m-{]-h¿Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. Pw-Kv-j-\n¬ _-kv Im-Øp-\n-∂ bm-{X-°mcpw \m-´p-Im-cpw t]menkp-Im¿-s°m-∏w tN¿-∂v Xo A-W-°m-≥ {i-aw \-S-Øn. kw-`-h-a-dn-™v an-\p-´p-Iƒ-°p≈n¬ I-S-∏m-°-S-bn¬ \n∂pw ^b¿-t^m-gvkpw ÿ-e-sØØn. ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ [r-X-K-Xn-bn¬ sh≈w No-‰n-®v _-kn-se Xo ]q¿W-ambpw sI-Sp-Øn. C-Xn-\n-sS bm-{X-°m-sc kp-c-£n-X-cm-bn

]p-d-sØ-Øn-®n-cp∂p. A-]-I-S-Øn¬-s∏´ _-kv ]n∂o-Sv sI.F-kv.B¿.Sn.kn. sIm√w Kym-tc-Pn-te-°v am‰n. Icp-\m-K∏-≈n Un-t∏m-bn-se _kn-em-Wv Xo-∏n-Sn-Ø-ap-≠mbXv. bm-{X-°m-sc ]n-∂o-Sv Be-∏p-g `m-K-tØ-°p-f-f sI.Fkv.B¿.Sn.kn. _- n-¬ I-b-‰nhn´p. I-S-∏m-°-S ^-b¿-tÃj≥ Hm-^nk¿ F-®v.l-cn-Ip-am¿, eoUnMv ^-b¿-am≥ Pn.in-h-i¶¿, ^-b¿-am-∑mcm-b \n-km-ap-±o≥, _n-]n≥, tlmw-Km¿-Up-amcm-b A-\n¬-Ip-am¿, Ko-co-jv-Ip-am¿ F-∂n-h-¿ F.B¿. Iym-w]n-se t]menkp-Im¿°pw \m-´pIm¿°p-sam-∏w c-£m-{]-h¿-Ø\-Øn-\v t\-XrXzw \¬In.

sIm-´n-bw: C-Øn-°-c h-f-hn¬ ss_-°v bm-{Xn-I-s\ c-£-s∏Sp-Øp-∂-Xn-\n-sS -]n°-∏v hm≥ \n-b-{¥-Ww hn-´v tem-dn-bn-en-Sn®p≠m-b A-]-I-S-Øn¬ \m-ev t]¿-°v ]-cn-t°‰p. ]n-Iv A-]v hm-l-\-Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂ I√-º-ew kz-tZ-in-I-fm-b ]m-´Øn¬ hn-fm-Iw ho-´n¬ t__n(48), B-ep-hn-f ho-´n¬ hn-Pb-Ip-am¿(40), X-\n-a `-h-\n-¬ aWn(35), ]m-d-bn¬ ho-´n¬ kp[m-I-c≥(33) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. tZ-io-b ]m-X-bn¬ C-∂-se cm-hn-se C-Øn-°-c h-f-hn¬ Xan-gv-\m-´n¬ \n-∂pw Xn-cp-h-\-¥]p-cw k¿-°m-cn-s‚ _n-h-td-Pkv tjm-∏n-te-bv-°v a-Zy-hpw Ib-‰n t]m-b tem-dn-bn¬ I-√-ºe-Øv \n-∂pw sIm-´n-b-tØ-bv°v t]m-b ]n-Iv A-]v hm≥ C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-IS-sØ Xp-S¿-∂v A©v a-Wn°q-tdmfw tZ-io-b ]m-

CØn-°-c h-f-hn¬ tem-dn-°v ]n-∂n-en-Sn-®v X-I¿-∂ ]n°-∏v hm≥ X-bn¬ K-Xm-K-Xw X-S-k-s∏-´p Sp-Øp-am-‰m≥ I-gn-bm-Ø-Xm-Wv kp-I-fpw h-f-sc {]-bm-k-s∏-´mC-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ sIm-´n-bw h-sc K-Xm-K-X-°p-cp- Wv I-S-∂v t]m-b-Xv. D-®-bv-°v 12\m-Wv tdm-Un¬ \n-∂pw- A-]]n-Iv A-∏n-s‚ ap≥-h-i-hpw tem- °n-\v Im-c-W-am-b-Xv. tcm-Kn-I-fp-am-bn Xn-cp-h-\-¥- I-S-Øn¬-s∏-´ hm-l-\-߃ amdn-bp-sS B-Iv-knepw H-Sn-™v t]m-b-Xn-\m¬ hm-l-\-߃ F- ]p-c-tØ-°v t]m-b Bw-_p-e≥- ‰n-bXv.

sF.H.kn. t_m-«n-en-Mv ¹mânse kacw

NÀ-¨ ]-cmP-bw; Fkv-a {]-tbm-Kn-¡m³ IeÎ-dpsS \nÀ-tZiw sIm-√w/Nm-Ø-∂q¿: ]m-cn-∏≈n sF.H.kn. t_m-´n-en-Mv πm‚n-se {S-°v sXm-gn-em-fn-I-fpsS t_m-W-kv kw-_-‘n-® sXm-gn¬ a-{¥n-bp-sS \n¿-t±-i {]-Im-cw Pn-√m I-e-Œ¿ kn taml-\≥ hn-fn-®p tN¿-Ø N¿-®- ]cm-P-bw. N¿-®-bn¬ k¿-°m¿ \n¿-t±-iw Aw-Ko-I-cn-°m≥ sXm-gn-ep-S-a-Iƒ X-øm-dm-Im-ØXn-\m-emWv N¿-® ]-cm-P-b-s∏´-Xv. Fkv-a D-]-tbm-Kn-®v hm-l-\߃ ]n-Sn-s®-Sp-°p-∂-Xn\pw ]m-N-I hm-X-I hn-Xc-Ww sNøm\pw tam-t´m¿ h-Ip-∏v A-[nIr-X-¿°v I-e-Œ¿ \n¿-t±-iw

\¬In. Iq-Sm-sX 24 a-Wn-°qdn\-Iw {S-°v tIm¨-{Sm-Œ¿-amsc A-d-Ãp-sN-øm≥ I-e-Œ¿ NmØ-∂q¿ F.kn.]nsb Np-a-X-es∏-SpØn. sF.H.kn. πm‚n-se {S-°v sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v I-gn-™ h¿jw 2500 cq-] h¿-[-\ h-cp-∂ t_m-W-km-bn b-Ym-{I-aw 10,000, 5000 cq-] ho-Xw \¬-Inbn-cp-∂p. Cu h¿-jw t_m-Wkv h¿-[-\-hv B-h-iy-s∏-´v sXmgn-em-fn bq-\n-b-\p-Iƒ ap-t∂m´p h-® Un-am‚ v t\m-´o-kn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sIm-√w Pn√m te-_¿ Hm-^n-k¿ hn-fn-®p tN¿-Ø \m-ev N¿-®-I-fn-epw {S-

°v tIm¨-{Sm-Œ-¿-am¿ ]-s¶-Sp°m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ H-Øp Xo¿-∏m-°m≥ I-gn-™n-cp∂n√. Xp-S¿-∂v sIm-√w do-Pn-b-W¬ tPm-bn‚ v te-_¿ I-Ωo-j-Wdpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw te-_¿ IΩo-j-W-dpw tbm-Kw hn-fn-®p-sh¶n-epw Xo-cp-am-\-am-°m≥ km[n-°m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ sXm-gn-¬ a-{¥n A-t±-l-Øn-s‚ tNw-_-dn¬ hn-fn-®p tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ {S-°v tIm¨-{S-Œ¿am¿ B-cpw ]-s¶-Sp-Øn√. Xp-S¿-∂v I-gn-™ h¿-jw t_-W-km-bn \¬-In-b Xp-I AUzm≥-km-bn \¬-Im-\pw t_mW-kv kw-_-‘-am-b N¿-® Xp-

S¿-∂v \-S-Ø-W-sa-∂pw a-{¥n \n¿-t±-in-®p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn 13\v sIm-√w Pn-√m I-e-Œ¿ hn-fn®p tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ ss{Uh¿-°v 10,000 cq-]-bpw ¢o-\¿-°v 5000 cq-]-bpw ho-Xw A-Uzm≥-kv \¬-Im-\pw \n¿-t±-in-®p. tIm¨-{Sm-Œ¿-am¿ Cu Xp-I Is≠-Øm≥ _p-≤n-ap-´m-sW-∂v A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sF.H.kntbm-Sv Cu am-k-sØ Xp-I ap≥-Iq-dm-bn tIm¨-{SmŒ¿-am¿-°v \¬-Im≥ \n¿-t±-in®p. I-º-\n A-[n-Ir-X¿ ap≥Iq¿ Xp-I \¬-Im≥ X-øm-dm-bt∏m-gpw tIm¨-{Sm-Œ¿-am¿ sXmgn-em-fn-Iƒ-°v k¿-°m¿ \n¿-t±-

t_m-«v A-]-I-S-¯nÂ-s¸«p; aq-¶p- Po-h-\-¡mÀ-¡v ]-cn¡v N-h-d: a-¬-ky _-‘-\-Øn-\p t]mb t_m-´v A-]-I-S-Øn¬s∏-´v ]-cn-t°-‰ aq-∂v Po-h-\-°msc tIm-kv-‰¬ t]m-en-kv c-£s∏-Sp-Øn. a-¬-ky _-‘-\-Øn-\n-Sbn¬ tI-Sm-b t_m-´n-s\ a-s‰mcp t_m-´v sI-´n h-en-®p sIm-≠p h-cp-∂-Xn-\n-S-bn¬ tdm-∏v s]m´n ]m-d-bn-te-°v tI-Sm-b t_m-´v C-Sn-®p I-b-dn-bp≠m-b A-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰ aq-∂v Po-h-\°m-sc-bmWv c-£-s∏-Sp-Øn.

c-W-Øpw A-Sn-tb‰p \n-e-Øp ho-W bp-hm-hn-s\ Im-ep-sIm≠v s\-©-Øpw ]p-d-Øpw N-hn´p-I-bm-bn-cp-∂p. 15 ao-‰-tdm-fw \n-e-Øn-´v h-en-®n-g-®p. a¿-±-\-ta‰v t_m-[-a-‰ ssk-^p±o-\v A-]kv-am-c-ap≠m-hp-I-bm-bn-cp∂p. k-ao-]w \n-∂ sN-dp-∏-°m¿ a-Zye-l-cn-bn-em-bn-cp-∂ Ir-jv-WIp-am-dn-s\ ]n-Sn-®p am-‰n-b tijw ssk-^p-±o-s\ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-cp-\m-K-∏≈n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv Irjv-W-I-p-am-dn-s\ I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Ø ti-jw Bƒ Pm-ayØn¬ hn-´-b-®p.

NnIn¬-k-bn¬ I-gn-bp∂ ssk-^p-±o≥

Hm^n-kn aZy-]m\w: aq¶v Poh-\-¡mÀs¡-Xntc tIkv A-©¬: I-cp-tIm¨ ssh-ZypXn Hm-^n-kn¬ a-Zy-]n-®v _-lfw h-bv-°p-I-bpw ]-cm-Xn-°m-cs\ ssI-tb-‰w sN-øp-I-bpw sN-bv-X aq-∂p-t]¿-s°-Xn-sc A-©¬ t]m-en-kv tI-sk-SpØp. sse≥-am-∑m-cm-b kpsse-am≥, c-Rv-Pn-Øv, _m-_p F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv tIkv. a-Zy-]n-®v Hm-^n-kn-se t^mWpw ^¿-Wn-®-dp-I-fpw \-in-∏n®-Xn-\pw \m-´p-Im-c-\m-b H-cmsf a¿-Zn-®-Xn-\pw Dƒ-s∏-sS c-

G-gmw-¢m-kv hn-ZymÀ-Yn-\n-sb ]o-Un-¸n-¨ _-Ôp- ]n-Sn-bnÂ

HmSn-s¡m-−n-cp-¶ sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. tZ-io-b]m-X-bn A-©v a-Wn-¡qÀ K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p _-Ên\v Xo-]n-Sn¨p

_p-²n-am-µy-ap-Å bp-hm-hn-s\ aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cmXn I-cp-\m-K-∏-≈n: _p-≤n-am-μy-ap≈ bp-hm-hn-s\ A-b¬-hmkn {Iq-c-am-bn a¿-±n-®-Xm-bn ]-cmXn. X-g-hq¿ I-S-Øq¿ B-ep-Xp≠n¬ sX-t° X-d-bn¬ ssk\p-±o≥ Ip-™v, ko-\-Øv Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ ssk-^p±os\(27)bm-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xns\ Xp-S¿∂v Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. ho-Sn\v k-ao-]-ap-≈ Im-™n-c-]-≈n ap-°n-¬ h-®m-bn-cp-∂p kw-`-hw. _p-≤n-am-μy-ap-≈ ssk-^p±os\ A-b¬-hm-kn-bpw kn.B¿.]n.F-^v. D-tZym-K-ÿ\p-am-b B≥-kn `-h-\n¬ Ir-jvW-Ip-am-dm-Wv a¿-±n-®-Xv. C-cp I-

14 k]v-Xw_¿ 2013 i\n

≠p-tI-kp-I-fm-Wv C-h¿-s°Xn-sc Nm¿-Pv sN-bv-Xn-cn-°p-∂Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn-bn-em-Wv \m-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v A-©¬ kn.sF. F≥ F ss_-Pp C-h-sc I-Ã-Unbn¬ F-Sp-Ø-Xv. Xp-S¿-∂v \-SØn-b ssh-Zy ]-cn-tim-[-\bn¬ C-h¿ a-Zy-]n-®n-cp-∂-Xmbn I-s≠-Øn. C-h¿-s°-Xn-sc h-Ip-∏p-X-e \-S-]-Sn-bpw D-≠mIp-sa-∂v ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

t_m-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ F-´v t]-cn¬ A-©v t]¿ \o-¥n c-£s∏-Sp-I-bpw aq-∂v t]¿ t_m´n¬ A-I-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® A-©n\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. kw-`-hw A-dn-™v \o-≠-I-c tIm-kv-‰¬ t]m-en-sk-Øn aq-∂p t]-scbpw c-£-s∏-Sp-Øn I-c-bn-seØn-®p. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ t_m-´n¬ \n-∂pw {km-¶v {^m≥kn-kv, B‚-Wn, X-ºn, kp-[o¿, an¬-´¨ F-∂n-h¿ \o-¥n c-£-

s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. t_m-´n-e-Is∏-´ a¬-ky sXm-gn-em-fn-I-fmb jm-Pn, kp-`m-jv, cq-]≥ F-∂nh-sc ]-cn-°p-I-tfm-sS c-£-s]SpØn. \o-≠-I-c tIm-kv-‰¬ Fkv.sF. A-–p¬ d-jo-Zn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ tIm-kv-‰¬ d-kvIyq A-Un-j-W-¬ I-am‚¿ cmtP-jv \m-cm-b-W≥, kv-s]jy¬ tlmw lm¿-Uv tPm-kv emk¿, cm-Pp F-∂n-h-cp-sS t\-XrXz-Øn-em-Wv c-£m {]-h¿-Ø-

\w \-S-Øn-b-Xv. Xn-c-am-e-bn¬ B-Sn-bp-e-™v t_m-´v \o-≠-I-c ]p-en-ap-´n-\v k-ao-]w ]m-d-bn-Sp°n-te-°v A-Sn-™p I-b-dp-Ibm-bn-cp∂p. i-‡n-Ip-f-ß-c I√pw-]p-dw ]p-Ø≥-Xp-c-Øv am-´bn¬ {^m≥-kn-kv `-h-\n¬ {^m≥-kn-kn-s‚ t_m-´m-b A£-b P-e-dm-Wn-bm-Wv X-I¿-∂Xv. ]-cn-t°-‰ aq-∂v a¬-ky sXmgn-em-fn-I-fpw sIm-√w Pn-√m Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnemWv.

]p-\-eqÀ-þ-Kp-cp-hm-bqÀ s{S-bn³ C-¶v kÀ-ho-kv B-cw-`n-¡pw kz¥w {]-Xn-\n[n

sIm-√w: ]p-Xn-b-Xm-bn {]-Jym]n-® ]p-\-eq¿-˛-Kp-cp-hm-bq¿ ^mÃv ]m-k-©¿ s{S-bn≥ C-∂v k¿-ho-kv B-cw-`n-°pw. ]p-\eq¿-˛-sIm-√w dq-´n¬ ]m-X C-c-´n∏n-°-en-\v ti-jw Hm-Sp-∂ B-Zy ^m-Ãv ]m-k-©¿ s{S-bn≥ Iq-Snbm-Wv C-∂v Hm-Sn-Xp-S-ßp-∂-Xv. \n-e-hn¬ ]m-k-©¿ s{S-bn≥ am-{X-am-Wv Cu dq-´n¬ k¿-hokv \-S-Øp-∂-Xv. I-gn-™ _-P-‰n¬ {]-Jym-]n® Kp-cp-hm-b¿-˛-Xriq¿(56367˛56368), sIm-√w-˛-]p\-eq¿(56339˛56340) F-∂o ]mk-©¿ s{S-bn-\p-Iƒ-°v ]-I-cam-bm-Wv ]p-Xn-b s{S-bn≥ A-\ph-Zn-®n-cn-°p-∂-sX-∂v sd-bn¬th a-[p-c Un-hn-j≥ ko-\n-b¿ ]n.B¿.H. F≥ th-Wp-tKm]m¬ A-dn-bn-®p. C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ]p-\eq-cn¬ \n-∂p-am-Wv B-Zy k-¿ho-kv Xp-S-ßp-∂-Xv. tI-{μ sXmgn¬ k-l-a-{{¥n sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv s{S-bn≥ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw. K-Xm-K-X a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv, sXm-gn¬ a{¥n jn-_p-t_-_n tPm¨, Fw.]n-am-cm-b F≥ ]o-Xmw-_-cIp-dp-∏v, sI F≥ _m-e-tKm]m¬, sI cm-Pp Fw.F¬.F., Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv P-b-tam-l≥, ]p-\-eq¿ \K-c-k-`m-[y-£ t{K-kn tPm¨, sd-bn¬-th a-[p-c Un-hn-j≥ amt\-P¿ F sI c-kv-tXm-Kn, Xn-cph-\-¥-]p-cw Un-hn-j≥ am-t\P¿ cm-tP-jv A-K¿-hmƒ F-∂n-

h¿ D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ ]-s¶Sp-°pw. D-Zv-Lm-S-\w {]-am-Wn-®v F-√m tÃ-j-\p-I-fn¬ kzo-I-cWw \¬-Ip-∂-Xn-\m-em-Wv C∂v s{S-bn≥ D-®-bv-°v c-≠n-\v ]pd-s∏-Sp-∂-Xv. \m-sf ap-X¬ ssh-Io-´v 5.30\m-bn-cn-°pw ]p-\-eq-cn¬ \n∂pw s{S-bn≥ ]p-d-s∏-Sp-∂-Xv. ]p-e¿-s® 2.15\v Kp-cp-hm-bq¿ tÃ-j-\n-se-Øpw. Xn-cn-®v cm-hnse B-dn-\v ]p-d-s∏-´v D-®-bv-°v 2.30\v ]p-\-eq-cn-se-Øp-∂ \n-ebn-em-Wv k¿-ho-kv {I-ao-I-cn-®ncn-°p-∂-Xv. 12 P-\-d¬ sk-°≥Uv ¢m-kv tIm-®pw c-≠v e-tKz-Pv tIm-®p-I-fp-am-bn-cn-°pw s{S-bn\n-ep-≠m-hp-I. dn-k¿-th-j≥ D≠m-bn-cn-°n-√. sIm-√w sd-bn¬th tÃ-j-\n¬ s{S-bn≥ H-cp aWn-°q-tdm-fw \n¿-Øn-bn-Spw. sIm-√w-˛-]p-\-eq¿ dq-´n¬ sshZyp-Xo-I-c-Ww \-S-Øn-bn-´n-√mØ-Xn-\m¬ F≥-Pn≥ am-t‰-≠Xn-\m-em-Wv Cu Im-e-Xm-a-kw. B-h-Wo-iz-cw, sIm-´m-c-°-c, F-gp-tIm¨, Ip-≠-d, sIm-√w, a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv, im-kv-XmwtIm-´, I-cp-\m-K-∏-≈n, Hm-®n-d, I-m-bw-Ip-fw, am-th-en-°-c, sNß-∂q¿, Xn-cp-h-√, N-ß-\m-t»cn, tIm-´-bw, G-‰p-am-\q¿, ssh°w, ]n-d-hw, Xr-∏q-Wn-Øp-d, Fd-Wm-Ip-fw Su¨, B-ep-h, A¶-am-en, Nm-e-°p-Sn, C-cn-™m-e°p-S, ]p-Xp-°m-Sv, Xr-iq¿, ]q-¶p∂w F-∂o tÃ-j-\p-I-fn¬ tÃm-∏p-≠v. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw D-tZym-Kÿ¿-°pw B-izm-k-I-c-am-b ka-b-{I-a-am-Wv ]p-Xn-b s{S-bn-\n-

t‚-Xv. ssh-Io-´v ]p-\-eq¿, sIm√w `m-K-ß-fn¬ \n-∂pw F-d-WmIp-f-tØ-°v t]m-Ip-∂-h¿-°pw cm-hn-se Xr-iq-cn¬ \n-∂pw F-dWm-Ip-f-tØ-°v F-Øp-∂-h¿°pw ]p-Xn-b s{S-bn≥ {]-tbm-P\-I-c-am-hpw. Kp-cp-hm-bq¿ s{Sbn≥ Hm-Sn-Xp-S-ßp-∂-tXm-sS tIm-´-bw G-d-Wm-Ip-fw `m-KtØ-°v sIm-√w Pn-√-bp-sS In-g°≥ ta-J-e-bn-ep-≈-h¿-°v Ipd-™-sN-e-hn¬ bm-{X-sN-øm≥ km-[n-°pw. ]p-\-eq¿-˛-sN-t¶m-´ Km-´v sk-Iv-j-s‚ tPm-en-Iƒ Xo-cp-∂-tXm-sS ]p-\-eq¿-˛-Kp-cphm-bq¿ k¿-ho-kv a-[p-c-bn-te°v \o-´m-\pw km-[y-X-bp-≠v.

kzo-Ic-Ww \ÂIpw sIm√w: ]p-\-eq¿˛Kp-cp-hm-bq¿ s{S-bn≥ bm-Ym¿-∞y-am°n-b tI-{μ-a{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kptc-jn-\pw, sIm√w Fw.]n. F≥ ]o-Xmw-_-c-°p-dp-∏n-\pw P-\-{]Xn-\n-[n-Iƒ°pw h-c-th¬-∏v \¬-Ip-sa-∂v sd-bn¬-sh ]m-kt©-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ sIm√w Pn√m I-Ωn-‰n tbm-Kw A-dn-bn®p. sIm√w˛]q-\-eq¿ dq´n-se s{S-bn≥ ka-bw bm-{X°m-cp-sS ku-I-cym¿-∞w ]p-\{I-ao-I-cn-°m-\p-≈ \-S]-Sn IqSn-bp-≠m-I-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. kwÿm-\ {]knU‚ v ]-c-hq¿ k-Po_v, Pn√m {]-knU‚ v Sn ]n Zo-]pem¬, tÃ-‰v I¨-ho-\¿ sP tKm-]-Ip-am¿, Nn-X-d A-cp¨ i¶¿, Fw F-kv hn-im¬, Zo-]pZmkv, sI _n Xm-ln¿, ssh AIv-_¿ Jm≥ kw-km-cn®p.

in-® Xp-I A-Uzm≥sk∂ \n-ebn¬-t]m-epw \¬-Im≥ X-øm-dmIm-Ø-Xn-\m-em-Wv N¿-® ]-cm-Pb-s∏-´-Xv. Xp-S¿-∂v Kym-kv hn-Xc-Ww ap-S-ßm-Xn-cn-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ Pn√m I-e-Œ¿ A-[n-Ir-X¿-°v \n¿t±-iw \¬-In. N¿-®-bn-¬ sXm-gn-ep-S-am {]Xn-\n-[n-Iƒ, sIm-√w dn-Py\¬ tPm-bn‚ v te-_¿ I-Ωo-j-W¿ tUm. F sI {io-l-cn, sIm-√w Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿-am-cm-b F≥ Hm-a-\-°p-´≥, Un kp-tc-jv Ip-am¿ sF.H.kn. ]m-cn-∏-≈n ]vfm‚ v am-t\-P¿ tXm-a-kv tPm¿÷v ]-s¶-Sp-Øp.

ÌmÄ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp im-kv-Xmw-tIm-´: ]-Sn-™m-td I-√-S ]-©m-b-Øn-¬ h-en-b-]mSw ]-Sn-™m-dv Im-cq¿ ap-°n¬ tlm¿-´ntIm¿-∏n-s‚ Ãmƒ P-\Xm-Zƒ(F-kv) kw-ÿm-\ sk{I-´-dn kn sI tKm-]n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. D-jm-e-bw in-h-cmP≥, \u-jm-Zv F-kv Nm-º-°-S, lp-ssk≥ Im-cq¿, hn i-in Ipam¿, ssk-a¨ {Kn-l-dn kw-kmcn-®p.

A´Àkw-Øm\ I©mhv IS¯v: HcmÄ Ad-Ìn sIm√w: B{‘m-{]-tZ-in¬\n∂v sX°≥ tIc-f-Øn-tebv°v I©mhv Cd-°p-aXn sNbvXp I®-hSw \S-Øn-h-∂ Zº-Xn-am-cn¬ `¿Øm-hns\ sIm√w CuÃv t]menkv AdÃv sNbv-Xp. CS-ap-f-bv°¬ AI-a¨ apdn-bn¬ _w•mwIp∂v IrjvW≥tIm-hn-en\v kao]w AI-a¨ e£w-ho´n¬ Xpf-ko-[-c(55) s\-bm-Wv t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. sIm√w kn‰n t]menkv IΩoj-W¿ tZt_-jvIp-am¿ s_-lvd-bv °v e`n® cl-ky-hn-h-cØns‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-bncp-∂p A-d-Ãv. sIm√w SuWnse sNdp-InS I©mhv I®-h-S-°m¿°v hn¬∏-\-bv°mbn sIm≠p h∂ F-´p Intem I©m-hp-am-bmWv C-bmƒ ]nSn-bn-em-b-Xv. HmWw kok-Wn¬ \K-cØnseØnb ]®-°dn {S°n¬ a√n-bn-e- \nd® Nm°p-Iƒ-°n-Sbn¬ XncpIn Ib-‰nbmWv K©mhv sIm√-sØØn-®-Xv. 10 h¿j-ambn B{‘m-{]-tZin¬ \n-∂pw tIc-f-Øn-tebv°v I©m-hv {S-bn-\n-epw , I∂pIm-en- temdn-bn-ep-w, ]®-°dn temdn-I-fn-ep-ambn Cd-°p-aXn sNbvXp hcp∂-h-cmWv Xpfko-[-c\pw `mcy- hna-e-Ip-am-cnbpw. tIc-f-ØnseØn® tijw C-bmfp-sS k-lm-bn-Ifpambn tN¿∂v Bh-iy°m¿°v FØn-®p-sIm-Sp-°p-IbmWv ]Xn-hv. Xp-f-ko-[-c\pw `mcybv-

Xpf-ko-[-c≥ °psa-Xntc 2006¬ NS-b-awKew t]menkv 26 Intem I©mhv ssIhiw h-®-Xn-\pw, 2011˛¬ ]Ø-\m-]pcw FIvsskkv sdbv-©n¬ 12 Intem I©mhv ssIhiw h®Xn\pw tI p ≠v. IqSmsX sIm√w, Xncp-h-\-¥-]pcw Pn√bnse Ing-°≥ taJ-e-bn-ep≈ t]m-enkv tÃj-\p-I-fn¬ thsdbpw Ch¿s°-Xnsc tI p-Ifp-≈-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. {]Xnsb tImS-Xn-bn¬ lmP-cm-°pw. IqSp-X¬ At\zj-W-Øn-\m-bn C-bmsf IÃUn-bn¬ hm-ßp-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn®p. sIm√w F.kn.]n. _n IrjvW-Ip-amdns‚ t\Xr-XzØn-ep≈ B‚n \¿t°m-´nIv kvIzmUn¬s∏-´ Cu-Ãv kn.sF. hn sjdo-^v, Cu-Ãv Fkv.sF. Pn tKm]-Ip-am¿, Fkv.kn.]n.H-amcmb {]k-∂≥, tPmkv{]-Im-iv, A\≥_m-_p, lcn-em¬, kPn-Xv, kp\n¬, Kpcp-{]-km-Zv, IrjvW-Ip-am¿ F∂n-h-c-S-ßnb kwLamWv {]Xn-sb AdÃv sNbX-Xv.

s{S-bn³ k-a-b-{Iaw Kp-cp-hm-bqÀ-þ-]p-\-eqÀ(56365) tÌj³

kabw

Kp-cp-hm-bq¿ ]q-¶p-∂w

06.00 06.21

Xr-iq¿ ]p-Xp-°m-Sv

06.26 06.42 06.50 06.59 07.14 07.24 07.54 08.14 08.28

C-cn-™m-e-°p-S Nm-e-°p-Sn A-¶-am-en B-ep-h F-d-Wm-Ip-fw Su¨ Xr-∏q-Wn-Øp-d ]n-d-hw ssh-°w G-‰p-am-\q¿ tIm-´-bw N-ß-\m-t»-cn Xn-cp-h-√ sN-ß-∂q¿ am-th-en-°-c Im-bw-Ip-fw Hm-®n-d I-cp-\m-K-∏-≈n im-kv-Xmw-tIm-´ a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv sIm-√w Ip-≠-d G-gp-tIm¨ sIm-´m-c-°-c B-h-Wo-iz-cw ]p-\-eq¿

08.40 09.19 09.29 09.59 10.09 10.19 0.34 10.44 10.51 10.59 11.09 11.14 12.25 12.59 13.08 13.17 13.35 14.30

]p-\-eqÀ-þ-Kp-cp-hm-bqÀ(56366) tÌj³ ]p-\-eq¿ B-h-Wo-iz-cw sIm-´m-c-°-c F-gp-tIm¨ Ip-≠-d sIm-√w a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv im-kv-Xmw-tIm-´ I-cp-\m-K-∏-≈n Hm-®n-d I-m-bw-Ip-fw am-th-en-°-c sN-ß-∂q¿ Xn-cp-h-√ N-ß-\m-t»-cn tIm-´-bw G-‰p-am-\q¿ ssh-°w ]n-d-hw Xr-∏q-Wn-Øp-d F-d-Wm-Ip-fw Su¨ B-ep-h A-¶-am-en Nm-e-°p-Sn C-cn-™m-e-°p-S ]p-Xp-°m-Sv Xr-iq¿ ]q-¶p-∂w Kp-cp-hm-bq¿

kabw 17.30 17.40 17.56 18.06 18.16 19.05 19.23 19.29 19.37 19.44 19.59 20.09 20.19 20.29 20.39 21.09 21.21 21.34 21.44 22.04 22.24 22.54 23.04 01.09 01.17 01.26 01.44 01.49 02.15


{]mtZ-inIw

14 k]v-Xw_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn Kp-P-dm-Øv Fw-t]mdn-b I-c-Iu-i-e ta-f˛ cm-hn-se 10.00  Nm-Ø-∂q¿ In-g-°-t\-e Ph-l¿-em¬ s\-lv-dp kv-am-c-I {K-Ÿ-im-e ^v-f-Uv-sse-‰v tÃUn-bw: eo-U¿ sa-tΩm-dn-b¬ thm-fn-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v-˛ ssh-Io-´v 6.30 F≥._n.Fkv. sIm√w imJ: Hm-Ww ]p-kv-XtIm¬-k-hw˛ cm-hn-se 10.00  Xn-cp-ap√-hm-cw CS-h-I kv\m-]I tbm-l-∂m-s‚ tZhmebw: sIm¨-{^n-b Xn-cp\mƒ˛ cm-hnse 6.30 \ocm-hn¬ \-thmZ-bw {K-Ÿim-em A-¶Ww: HmWm-tLmjw˛ cm-hn-se 10.00

F≥.B¿.C.Pn. h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ I-S-bv-°¬ ]-©mbØv Hm-^n-kn-te-°v \-SØn-b am¿®v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F-kv cm-tP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

FÂ.Un.kn. ]-co-£m ]-cn-io-e-\w

sXm-gn-epd-¸v sXm-gn-em-fn-IÄ [À-W \S¯n

Nm-Ø-∂q¿: Xm-eq-°v F≥.-Fk.v-F-k.v I-c-tbm-K bq-\n-b-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-∂w sa-tamdn-b¬ F-Uyp-t°-j≥ k¿-hokn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS t\m-f-Pv sk‚¿ B-cw-`n-°p∂p. C-Xn-s‚ B-Zy-L-´ {]-h¿Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn \-SØp-∂ F¬.Un.kn. ]-co-£m ]-cn-io-e-\ ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 0474 ˛ 2592444, 2590090, 9895 228479 F-∂o \-º-cp-I-fn¬ _‘-s∏-S-Ww.

I-S-bv-°¬: sXm-gn-ep-d-∏v sXmgn-em-fn-I-fp-sS A-h-Im-i-߃ \n-tj-[n-°p-∂ bp.Un.F-^v. k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]m-Sv Xn-cpØ-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gnem-fn-Iƒ F≥.B¿.C.Pn. h¿t°-gv-kv bq-\n-b-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kp-Ifn-te-°v am¿-®v \-SØn. I-S-bv-°¬ ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®pw [¿-W-bpw bq-\n-b≥ kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v F-kv cm-tP-{μ≥

`-h-\ \nÀ-am-W-¯n-\v A-t]-£n-¡mw

sIm-√w: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v 2013˛14 h¿-jw `-h-\ \n¿-am-W [-\-k-lm-b-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£I¿ `-h-\-c-ln-X-cpw ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ h-Ip-∏n¬ \n-∂pw `q-c-ln-X `-h-\ c-ln-X ]p-\-c[n-hm-k ]-≤-Xn {]-Im-cw ap≥ h¿-j-ß-fn¬ `q-an hm-ßn-b-hcpw B-bn-cn-°-Ww. \n-›n-X t^m-d-Øn-ep-≈ A-t]-£, PmXn, h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ, `q-an-bp-sS ssI-h-i-tc-J F-∂n-h k-ln-Xw sk-]v-Xw_¿ 30 \-Iw _-‘-s∏-´ tªm°v/tIm¿-∏-td-j≥ ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ Hm-^n-kp-I-fn¬ k-a¿-∏n-°-Ww.

H-gn-hp-Å ko-äp-I-fn-te-¡v CâÀ-hyq

sIm-√w: sIm-√w d-h-\yq Pn-√bn-se 2013˛15 h¿-j-sØ Kh¨-sa‚ v /F-bv-U-Uv kzm-{ib Sn.Sn.sF. I-fn-se H-gn-hp-≈ ko-‰p-I-fn-te-°p-≈ C‚¿-hyq sk-]v-Xw-_¿ 20 \v cm-hn-se 10 ap-X¬ sIm-√w, hn-Zym-`ym-k D]-U-b-d-Iv-S-dp-sS Im-cym-e-bØn¬ \-S-Øpw.

kv-s]-jy ]-©-km-c 20 h-sc

sIm√w: kv-Iqƒ, tImf-Pv hnZym¿-Yn-I-tfm-Sv ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm≠n Hm¨-sse≥ kw-hn[m-\-Øn-eq-sS kw-h-Zn-®p. C∂se D-®-bv-°v H-∂p apX¬ 1.30 hsc-bm-bn-cp-∂p kw-hmZw. C-Xn\m-bn Pn√-bn-se F√m sslkv-Iq-fp-I-fnepw ssl-kv-Iqƒ ¢m-kp-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ hnZym¿-Yn-Iƒ°vv ap-Jy-a-{¥n-bpsS k-tμ-iw X¬-ka-bw ImWp-∂-Xn\pw tIƒ-°p-∂-Xn-\pap-≈ {I-ao-I-c-W-߃ kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]-I¿ H-cp-°n-bncp∂p. Pn√-bn-se ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn sIm√w hn-a-e lrZ-b tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ c-≠m-bn-ctØmfw Ip-´n-Iƒ ap-Jy-a-{¥nbp-sS sse-hv t{]m-{Kmw ho£n®p. F-kv.F-kv.F. Pn√m s{]mPŒv Hm-^nk¿, U-b‰vv {]n≥-kn-∏¬, kv-Iqƒ {]-[m-\m[ym]nI, sF.Sn @ kv-Iqƒ Pn√m tIm-Un-t\‰¿, am-kv-‰¿ s{S-bn-\¿-am¿, kv-Iqƒ A-[ym]I¿, am[y-a {]-h¿-Ø-I¿ F∂n-hcpw t{]m-{Km-an¬ ]-s¶SpØp. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS k-tμ-iØn¬ bp-h-kw-cw-`-I¿°vv hm¿jn-I _-Uv-P-‰n-s‚ H-cp iX-am-\w Xp-I \o-°n-h-°p-sa-∂v A-dn-bn®p. G-I-tZ-iw 500 tImSn cq-] C-Xn-te-°v \o-°n h-°p∂p≠v. F√m hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fnepw kw-cw-`I-Xz ¢-_p-Iƒ cq-]o-I-cn-°p-sa∂vv A-t±-lw A-dn-bn®p. Pn√-bn-se 214 ssl-kv-Iq-fp-I-fn-epw, 104 lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fp-I-fnepw, 53 shm-t°-j\¬ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fp-I-fn-epw \n-∂p-am-bn G-I-tZ-iw 56000 Ip´n-Iƒ°vv C-Xn-s‚ {]-tbmP-\w e-`n-°p-w.

bw-Kw I-c-Ip-fw _m-_p D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. F-kv B-\-μ-Ipkp-aw A-[y-£-X h-ln-®p. Un Ãm-en≥, k-t¥m-jv ssI-em-kv, Fw F-kv iym-a-f-Ip-am-cn, D-j, kp-No-{μ≥ kw-km-cn-®p. IpΩnƒ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv am-¿®pw [¿-W-bpw kn.]n.Fw. G-cnb sk-{I-´-dn F-kv hn-{I-a≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Hm-a-\ A[y-£-X h-ln-®p. Un A-P-b≥, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw \ko¿, ]n F-kv Ir-jv-W≥-Ip-´n, F≥ A-Ωn-Wn kw-km-cn-®p.

Xmw-tIm-´- Un-_n- tIm-tf-Pv- Fkv-.F-^v-.sF.- C-Ø-h-W- sI.F-kv-.bp-hn¬-\n-∂p- Xn-cn-®p-]nSn-®p.Sn.sI.Fw. tIm-f-Pn¬ sNb¿-am-\m-bn A-jv-I¿ F-®v _mZp-j-bpw ssh-kv sN-b¿-am-\mbn jm-ln-\-bpw, P-\-d¬ sk{I-´-dn-bm-bn ap-l-Ω-Zv an¿-k Aen-bpw, B¿-Sv-kv ¢-_v sk-{I-´dn-˛ ap-l-Ω-Zv ss^-k¬, am-Kkn≥ F-Un-‰¿-˛ B¿ dn-bm-kv, bp.bp-.kn-am-cm-bn e-£v-an taml≥, ap-l-Ω-Zv \u-^¬ F-∂nh-cpw h-\n-Xm-{]-Xn-\n-[n-I-fm-bn A-Jn-e B¿ \m-Yv, kp-a-ø-dmWn F-∂n-h-cpw hn-P-bn-®p. hn-P-bn-Iƒ-:- sIm-√w- F-kv.F-≥.:- sN-b¿-am-≥-˛- sI- F-kvtLm-jv,- ssh-kv- sN-b¿-t]-gv-

imJm{]XnjvTm hmÀjnIw

Pn-Ã-bn A-©n-S-§-fn Iq-Sn \n-co-£-W Im-a-d-IÄ Øm-]n-¡pw

Bbq¿: Cf-amSv imJm Kpcp-aμn-c-Ønse aq∂m-aXv {]XnjvTm hm¿jn-Iw \S∂p. Gcq¿ hmkp-tZ-h-kzm-an-I-fpsS t\Xr-Xz-Øn¬ hnti-jm¬ Kpcp ]qPbpw kaql {]m¿Y\bpw \S-∂p. NS-ßn¬ {]knU‚ v Fkv tKm]-Ip-am¿, sshkv{]kn-U‚ v kpμ-tci≥, sk{I-´dn kt¥m-jv, sI kl-tZ-h≥,- ku-Zn-\n,- Hm-a-\,Aw-_n-I,- cm-tP-{μ≥ kwkm-cn®p.

sIm-√w: h¿-[n-®p-h-cp-∂ A-]I-S-ß-fpw K-Xm-K-X Ip-cp-°p-Ifpw ]-cn-K-Wn-®v Pn-√-bn¬ Iq-SpX¬ \n-co-£-W Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-°pw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ _n tam-l-\-s‚ A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ tdm-Uv kp-c-£m k-an-Xn-bn-em-Wv Xo-cp-am-\w. ]mcn-∏-≈n, I-∏-e-≠n-ap-°v, Nm-a°-S, i-‡n-Ip-f-ß-c, Hm-®n-d F-

Hm-bq¿: I-gn-™ c-≠v Zn-h-kß-fn-em-bn ]q-b-∏-≈n, sh-fn-\√q¿, sh-fn-bw, Hm-S-\m-h-´w hnt√-Pv A-Xn¿-Øn-bn¬-s∏-´ Izmdn-I-fn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿Øn-® 41 Izm-dn-Iƒ \n¿-Øn-shbv-°m≥ \n¿-t±-iw \¬-In-b Fkv.-sF-bv-°v ÿ-ew-am-‰ `o-jWn. a-{¥n-X-e-Øn¬ kzm-[o-\w sN-ep-Øn F-kv.-sF.sb ÿew-am-‰m≥ ]m-d-tem-_n X-e-

ÿm-\-Øv X-º-Sn-®n-cn-°p-∂Xm-bn-´m-Wv kq-N-\. t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\-bn¬ H-´p-an-° Izmdn-I-fpw \n-b-a-hn-cp-≤-am-bm-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂-sX-∂v I-s≠Øn-bn-cp-∂p. I-gn-™-Zn-h-kw sh-fn-bw hnt√-Pn¬ 28 Izm-dn-Iƒ \n¿-Øn-hbv-°p-∂-Xn-\v sa-tΩm \¬-In-bsX-¶n¬ C-∂-se sh-fn-\-√q¿ Hm-´p-a-e ,ap-f-b-d-®m¬, Im-c-bv°¬ F-∂o Izm-dn-I-fn-epw ]q-b∏-≈n hn-t√-Pn¬ Hm-´p-a-e,- s\-

√n-∏-d-ºv Izm-dn-I-fpw Hm-S-\m-h´w hn-t√-Pn¬ sN-{], sN-∂m-∏md, hm-∏m-e- F-∂o Izm-dn-Iƒ-°pam-Wv tÃm-]v sa-tΩm \¬-In-bXv. t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\-bn¬ J-\-\w \-S-°p-∂ ta-J-e-bn¬ k¿-sh \-º¿ {]-Z¿-in-∏n-°p-Itbm A-Xn¿-Øn-I-fn¬ ssa¬°p-‰n ÿm-]n-®v a-™-s]-bn‚ v A-Sn-°-W-sa-∂ \n¿-t±-i-ßtfm ]m-en-®n-´n-√m-Ø-Xm-bn Is≠-Øn. Iq-Sm-sX \n¿-±n-jv-S

A-f-hn-epw B-g-Øn-epw J-\-\w \-S-Øn-bn-´p-≈-Xm-bn I-s≠Øp-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v.H-´p-an-° Izm-dn-I-fpw ]-Xn-hv h-kv-Xp-hn-ep-≈ J-\-\w Iq-SmsX d-h-\yp `q-an-bn-epw J-\-\w \-S-Øp-∂-Xm-bn I-s≠-Øn-bn´p-≠v. X-l-ko¬-Zm¿ t\-cn-´v ÿ-ew k-μ¿-in-®v J-\-\-ta-Je Xn-´-s∏-Sp-Øn sIm-Sp-t°-≠Xm-Wv. F-∂m¬ Izm-dn-am-^n-b-Iƒ kz-¥w C-jv-S-{]-Im-c-am-Wv J-\-

\w \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-∂sX-∂v A-t\z-j-W-Øn¬ Is≠-Øn. d-h-\yp, t]m-en-kv tk\-I-sf \n-b-{¥n-°p-∂ Pn-√-bnse ]m-d,- a-Æv,- a-W¬ tem-_nIƒ-°v ]q-b-∏-≈n F-kv.-sF.bp-sS ]-cn-tim-[-\ `o-j-W-n-bpb¿-Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. G-Xphn-t[-\-bpw C-t±-l-sØ am-d-dp∂-Xn-\v Izm-dn-I-fn¬-\n-∂pw h≥-]n-cn-hm-Wv A-tkm-kn-tbj≥-Im¿ \-S-Øn-bn-´p-≈-sX∂m-Wv B-tcm-]-Ww.

Nhd \tÃ-g-¯p-ap-¡n hyXykvX hml-\m-]-I-S-§-fn \mep-t]À¡v ]cn¡v ]cn-t°-‰Xv. CXn¬ {ioIp-amdns‚ ]cn°v Kpcp-X-c-amWv. ]cn-t°-‰-h¿ Pn√m Bip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬k-bn-emWv. Xncph-\-¥-]p-c-Øp-\n∂pw ]me°m-t´°v hcn-I-bm-bn-cp∂p sI.F-k.v-B¿.Sn.kn. kq∏¿ ^mÃv CS-tdm-Un¬ \n∂pw tZio-b-]m-X-bn-te°v {]thin®v Hmt´m SmIvkn-bn¬ CSn°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v Nhd t]menkv ]d™p. hymgmgvN cm{Xn \t√-g-Øpap-°n¬ Imdn-Sn®v Im¬\-S-bm{X-°m-c\v ]cn-t°‰p. sXmSp-

]pg kztZin kp_n t__nbv°mWv ]cn-t°-‰-Xv. \o≠-Ic-bnse kzImcy _mdnse Poh-\-°m-c-\mb Cbmsf sIm√sØ kzIm-cy-B-ip-]{Xn-bn¬ {]th-in-∏n®p. kq∏¿ ^mÃn-Sn®v XI¿∂ Hmt´mbn¬ \n-∂pw hml\w sh´n s]mfn-®mWv {ioIp-am-dns\ Icp-\m-K-∏≈n ^b¿t^mgvkv c£-s]-Sp-Øn-bXv. c£m-{]h¿Ø-\-Øn\v Nh-d F.Fk.vsF. tPmk^v cmPp t\XrXzw \¬In. Nhd t]menkv tIsk-SpØp.

s∏´v tÃj-\n-se-Ønb I¿jI tIm¨{Kkv t\Xmhv XSn-°mSv Atim-I-s\bpw Fkv.sF. Ak`yw ]d-™ncp∂p. F-kv-.sFbvs°-Xnsc t\csØ-Xs∂ \nc-h[n ]cm-XnIƒ D∂X t]menkv DtZym-Kÿ¿°v e`n-®n-cp∂p. CXns‚

]p\-eqÀ t]¸ÀanÂ: sI cmPp Fw.FÂ.F. kXy-{Klw \S¯pw ]p\-eq¿: tIc-f-Ønse {]apJ hyh-kmb ÿm]-\-amb ]p\eq¿ t]∏¿an¬ Xpd∂v {]h¿Øn-∏n-°m-Ø-Xn¬ {]Xntj-[n®v AUz. sI cmPp Fw.F¬.-F-bpsS t\Xr-XzØn¬ \ncm-lmc kacw Bcw`n°pw. Ign™ 24 h¿j-ambn t]∏¿an¬ AS-™p-In-S-°p-IbmWv. h¿j-ß-fmbn \ho-IcW {]h¿Ø-\-߃ \S-°p∂p-s≠-¶nepw an¬ Xpd-°p∂ Imcy-Øn¬ Xocp-am-\-am-bn´n√. 2011 P\p-hcn H∂n\v Dev]m-Z\w Bcw-`n-°p-sa∂v amt\-Pvsa‚ v Dd∏v \¬In-bn-cp∂-XmWv. F∂m¬ sshZypXn e`n-°p-∂n-√-sb∂ ImcWw ]d™v amt\-Pvsa‚ v Hgn-™pam-dp-I-bm-bn-cp∂p. bp.Un.F^.v k¿°m¿ A[n-Im-cØn¬ h∂v c≠p-h¿jw Ign™n´pw an¬ Xpd-∏n-°m≥ bmsXmcp \S-]-Snbpw kzoI-cn®n-´n√. k¿°m-cns‚ A\-ßm∏md \bw Ah-km-\n-∏n®v an¬ DS-\Sn Xpd∂v DXv]m-Z\w Bcw-`n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v Km‘n-P-b¥n Znh-k-amb HIvtSm-_¿ c≠n-\mWv Fw.F¬.-F.-bpsS t\Xr-XzØn¬ kXym-{Klw \S-Øp∂Xv. Ign™ F¬.Un.-F^.v k¿°m¿ sXmgn-emfn t£aw e£y-am°n ]c-am-h[n hn´phogvN sNbvXv an¬ Xpd-°m-

\p≈ \S-]Sn kzoI-cn-®n-cp∂p. \ho-I-cW {]h¿Ø-\-ß-fpsS DZvLm-S-\hpw CS-Xp-ap-∂Wn k¿°m-cns‚ Ime-ØmWv \S∂Xv. t]∏¿ DXv]m-Z-\-Øn\p≈ \º¿ h¨ sajo≥ A‰Ip-‰-]-Wn-Ifpw GXm≠v ]q¿Øn-bm-bn-´p≠v. sshZypXn e`y-am-°m-\p≈ \S-]-Sn-Ifpw Du¿Pn-X-am-°n-bn-´p≠v. \hw_¿ H∂n\v an√ns‚ DXv]m-Z\w Bcw-`n-°m≥ Ign-bp-sa-∂mWv amt\-Pvsa‚ v Adn-bn-®n-´p≈Xv. t]∏¿an¬ Xpd-°p-sa∂v {]Jym-]n® amt\-Pvsa‚ v \n-e]m-Sv am-‰p∂Xv kwibw \ne\n¬°p-I-bmWv. hºn® _lpP\ {]t£m`w kwL-Sn-∏n-°psa∂pw an¬ Xpd-°p-∂-Xp-hsc kacw sNøp-sa∂pw kn.]n.sF. t\Xm-°ƒ Adn-bn®n-´p≠v.

HmWm-tLmjw sIm√w: tI{μob hnZym-e-bØn¬ HmWm-tLmj ]cn-]m-SnIƒ \S-∂p. apJym-Xn-Yn-bm-bn FØnb {]ikvX kn\n-amXmcw sI.]n.F.kn. efnX HmWm-tLmj ]cn-]m-Sn-Iƒ DZvLm-S\w sNbvXp. hn.Fw.kn. AwKw a√nI bq\pkv, ]n.‰n.F. sk{I-´dn PbKoX, Ipam¿ _m_p, Pn iinIp-am¿ ]s¶-Sp-Øp.

sIm-´m-c-°-c- sk-‚ v- {Kn-tKmdn-tbm-kv-:- ssh-kv- sN-b¿-t]-gvk-¨-˛- Im¿-Øn-I,- P-\-d¬- sk{I-´-dn-˛- A-\o-jv- tP-°-_v,- B¿Sv-kv- ¢-_v- sk-{I-´-dn-˛- kn-\ntamƒ,- am-K-kn-≥ F-Un-‰¿-˛- {]tim-_n-≥,- bp-bp-kn-am¿-˛- AJn¬- Ir-jv-W-≥,- ]n- A-Jn¬.]-Ø-\m-]p-cw- sk-‚ v- kv-‰o^-≥-kv-:- sN-b¿-am-≥-˛- Um-\ns_-©-an-≥,- ssh-kv- sN-b¿-t]gv-k-¨-˛- jm-ln-\- _o-Kw,- P-\d¬- sk-{I-´-dn-˛- {In-kv-‰n- tPm-

∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-°p-I. Pn-√-bn-te-°v IS-°p-∂ hm-l-\-ß-sf kw-_‘n-® hn-h-c-߃ H-cp am-ktØm-fw kq-£n-®p-h-°m≥ {]tXy-I k-÷o-I-c-W-sam-cp°pw. A-]-I-S-ta-J-e-I-fn¬ {]tXy-I t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n°pw. C-cp-ºp-]m-ew ap-X¬ I-e-

¨-k-¨,- B-¿-Sv-kv- ¢-_v- sk-{I´-dn-˛- en-_n- cm-P-≥,- am-K-kn-≥ FUn-‰¿-˛- A-cp-¨- N-{μ-≥, bp-bpkn-am¿-˛- cm-lp¬- cm-Pv,- Sn- B¿A-cp-¨.^m-Øn-a tIm-f-Pv: P-\-d¬sk-{I-´-dn-˛ A-Kv-t\-jv- F-kvB‚-Wn,- ssh-kv- sN-b¿-t]-gvk¨-˛ sI F¬- A-\m-an-I.I-cp-\m-K-∏-≈n- hn-Zym-[n-cmP: ssh-kv- sN-b¿-t]-gv-k¨-˛ A-Rv-Pp,- am-K-kn≥- F-Un-‰¿-˛ {io-Pn-Xv,- bp-bp-kn-am¿-˛ tdmj≥,- A-£-bv.sX-c-s™-Sp-∏n¬- F-kv-F^v-sF-sb- hn-P-bn-∏n-®- hn-Zym¿Yn-I-sf- Pn-√m- {]-kn-U-‚ v- _n- DÆn-°-Æ-\pw- sk-{I-´-dn- iymwtam-l-\pw- A-`n-\-μn-®p.-

Iv-t{S-‰v h-sc-bp-≈ tdm-Up-Ifn¬ ao-Un-b-\p-Iƒ ÿm-]n°pw. ]m¿-°n-Mv ku-I-cyw C√m-Ø I-eym-W a-fi-]-߃°v t\m-´o-kv \¬-Ip-hm-\pw Xocp-am-\-am-bn. tbm-K-Øn¬ B¿.Sn.H. sI Pn km-ap-h¬, shÃv kn.sF. ssh I-a-dp-Zo≥, ]n.U-ªyp.Un., F≥.F-®v. DtZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

ASn-ÿm-\-Øn¬ Fk.vsF.sb Ip∂n-t°m-t´°v ÿew am‰n-sb-¶nepw `c-WI£n t\Xmhv CS-s]´v ÿew am‰w d±v sNbvXn-cp∂p. XpS¿∂v Hcp hn`mKw tIm¨{Kkv {]h¿Ø-I¿ Fkv-.sF.-bvs°-Xnsc B`y-¥c a{¥nbv°v ]cmXn \¬Ip-

Ah-[n- Zn-h-k-§-fn sshZypXn NmÀPvv kzoI-cn¡pw

Hmbq¿: Ah-[nZnhk-ß-fm-b- C∂pw 18\pw shfnbw, Hmbq¿ Ce-Iv{Sn-°¬ sk£≥ Hm^n-kn¬ ssh-ZypXn Nm¿÷v kzoI-cn-°pw. C∂v cmhn-se F´p apX¬ D®bv-°v H∂p hscbpw 18\v cmhnse 10 apX¬ sshIo-´v A©ph-sc-bp-amWv sshZypXn Nm¿÷v kzoI-cn-°p-∂-Xv.

sX-än-ap-¡n km-aq-ln-Ihn-cp-²À I-S X-IÀ-¯p

I-S-bv-°¬: Ip-Ωnƒ sX-‰n-ap-°n¬ km-aq-ln-I hn-cp-≤ kw-LØn-s‚ A-{I-a-Øn¬ I-S X-I¿-∂p. sX-‰n-ap-°v P-Mv-j-\n-se cm-P-∏-s‚ I-S-bm-Wv X-I¿-Ø-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]p-e¿-s® I-S Xp-d-°m-s\-Øp-tºm-gm-Wv X-I¿-°s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. I-S-bv-°¬ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn A-Wp-_m-[

sIm-√w: kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ tcm-Kn-Iƒ-°v A-Wp-_m[-tb-‰p. U-bm-en-kn-kn-\v hn-t[-b-cm-b tcm-Kn-Iƒ-°m-Wv AWp-_m-[-tb-‰-Xv. _o-®v tdm-Un-ep-≈ H-cp {]-ap-J kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-¬ C-∂-se-bm-Wv kw-`-hw. G-gv tcm-Kn-Iƒ-°v AWp-_m-[-tb-‰-Xm-bm-Wv hn-h-cw. tcm-Kn-I-sf Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn-te-°v am-‰n. A-tX k-a-bw B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ kw-`-hw ]p-d-Ø-dn-bn-°m-sX h-®n-cn-°p-I-bm-Wv.

skâv Ìo-^³-kv kv-Iq-fn-\v c-−v A-hmÀ-Uv

Nhd \-t√-g-Øv-ap-°n¬ sI.F-k.v-B¿.Sn.kn. kq∏¿ ^mÃpw Hm-t´mbpw Iq-´n-bn-Sn-®p≠m-b A-]-ISw

tIm¬{Kkv {]hÀ¯-Is\ aÀ±n¨ kw`-hw: Fk.v-sFsb Øew amän A©¬: tIm¨{Kkv {]h¿Ø-I-\mb Xg-ta¬ kztZin _m_p-hns\ ]nXmhns‚ ap∂n-en´v a¿Zn® kw`-hhp-ambn _‘-s∏´v A©¬ Fkv.sF. sI kp[o-dns\ Xncp-h-\-¥-]pcw dqd-en-te°v ÿew am‰n. _m_p-hn\v a¿Z\-ta‰ kw`-h-hp-ambn _‘-

k¨-˛- hn- A-iz-Xn,- P-\-d¬- sk{I-´-dn-˛- F-kv- iymw,- B¿-Sv-kv- ¢_v- sk-{I-´-dn-˛- B¿- tjm-_n-≥,am-K-kn-≥ F-Un-‰¿-˛- F-≥ \u^¬,- bp.-bp-.kn-am¿-˛- F-kv- PnXn-≥,- Fw- a-tl-jv.-

Npcp¡¯nÂ

Fkv.-sFsb Øew amäp-¶-Xn\v ]md-Izm-dn-am-^nb cw-K¯v

lÖv hmIvkn-t\-j³

ap-Jy-a{´n hn-ZymÀ-Yn-I-fp-am-bn kw-h-Zn-¨p

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bq-\n-b≥ I-S-bv-°¬ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v F-kv k-‘y A-[y£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn F-kv _n-\p, kn.]n.Fw. tem-°¬ IΩn‰n sk-{I-´-dn hn kp-∫-em¬, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B-¿ eX, J-Pm-©n ]-fl-Ip-am¿, B¿ F-kv _n-Pp, e-Xn-Im hn-Zym-[c≥, {]o-Pm-ap-c-fn, j-Po-e kwkm-cn-®p. Nn-X-d ]-©m-b-Øv Hm-^n-knte-°v \-S-Ønb am¿-®pw [¿-Wbpw kn.]n.Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n-

sIm-√w: tI-c-f k¿-h-I-em-ime-bp-sS Io-gn¬ C-∂-se Pn-√-bnse tIm-f-Pp-I-fn¬ \-S-∂ Xn-cs™-Sp-∏n¬ F-kv.F-^v.sF. ta¬-ss° t\-Sn. I-cn-t°m-Sv Sn.sI.Fw. tIm-f-Pn¬ F.sF. F-kv.F-^v. bq-\n-b≥ \n-e-\n¿Øn. sIm-√w- F-kv-.F-≥. tIm-fPv,- sIm-√w- F-kv-.F-≥. h-\n-XmtIm-f-Pv,- F-kv-.F-≥. tIm-f-PvNm-Ø-∂q¿,- ]-Ø-\m-]p-cw- sk‚ v- kv-‰o-^-≥-kv- F-∂n-hn-S-ßfn¬- F-√m- ko-‰n-epw- F-kv-.F^v-.sF-. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ- hn-Pbn-®p.- I-S-bv-°¬- ]n-.Fw-.F-kv.F.,- I-S-bv-°¬- F-kv-.F-®v.Fw.,- ]-Ø-\m-]p-cw- sk-‚ v- kv‰o-^-≥-kv- F-∂n-hn-S-ß-fn¬- Fkv-F-^v-sF- t\-c-sØ- F-Xn-cn√m-sX- hn-P-bn-®n-cp-∂p.- im-kv-

]md-Izm-dn-I-fn t]menkv sdbvUv XpS-cp-¶p

Nhd: tZio-b-]m-X-bn¬ Nhd sIm-√w: Hm-W-tØm-S-\p-_\t√-g-Øp-ap-°n¬ hyXykvX ‘n-®v F.]n.F¬/_n.] hml-\m-]-I-S-ß-fn¬ \mepn.F¬/F.F.sF. hn-`m-K-Øn- t]¿°v ]cn-t°‰p. C∂se ep-≈ F-√m Im¿-Up-S-a-Iƒcmhnse 7.15HmsS ]m¬hn-X-c°pw 13.50 cq-] \n-c-°n¬ H-cp W-Øn-\p-t]mb Hmt´m SmIvknIn-tem-{Kmw kv-s]-jy¬ ]-©- bn¬ kq∏¿ ^mÃn-Sn®v aq∂pkm-c 20 h-sc e-`n-°pw. k-]vt]¿°pw hymgmgvN cm{Xn 11\v Xw-_¿ 15 \v td-j≥-I-S-Iƒ Imdn-Sn®v Im¬\-S-bm-{X-°m-cXp-d-∂p {]-h¿-Øn-°p-sa-∂pw \p-amWv ]cn-t°-‰Xv. Hmt´m td-j≥ h-Xn-c-Ww kw-_-‘n-® SmIvkn-bn-ep-≠m-bn-cp∂ Nhd ]-cm-Xn-Iƒ 0474 2795625, 0474 a∂m-Sn-°¬ ho´n¬ Fw Fkv 2794818 \-º-cn¬ A-dn-bn-°m{ioIp-am¿(38), ss{Uh¿ ]d-∏qsa-∂pw Pn-√m k-ssπ Hm-^nh-S-°-Xn¬ d-^o°v(19), Nhd k¿ A-dn-bn-®p. kztZin cmPp F∂n-h¿°mWv sIm√w: l÷n\v t]mIp∂ lmPn-am¿°p≈ {]Xn-tcm[ IpØn-hbv]v Pn√m Bip-]-{Xnbn¬ C∂pw \msf-bpw \SØpw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 8281496490 \º-cn¬ _‘-s∏Smw.

3

tIm-f-Pv Xn-c-sª-Sp-¸v: F-kv.F-^v.sF-bv-¡v ap³-Xq-¡w

sIm√w _m-e-`h≥:

Adnbn-¸pIÄ

thiruvananthapuram/klm EAST

Ibpw At\z-jn®v \S-]Sn kzoI-cn-°m≥ a{¥n ]cmXn Un.Pn.-]n.bv°v ssIam-dp-Ibpw sNbvXp. CtX-Xp-S¿∂mWv kp[o-dns\ ÿew am‰n-bXv. Xncp-h-\-¥-]pcw dqd-ense inh-{]-Im-ins\ A©-ense ]pXnb Fkv.-sF.-bmbn \nban®p.

hm-äp-Nm-cm-b-hp-am-bn aq-¶pt]À ]n-Sn-bn Nm-Ø-∂q¿: HmWm-tLm-j-Øn-\m-bn sIm-≠p-h-∂ 10 en-‰¿ hm-‰v Nm-cm-b-hp-am-bn aq-∂v t]¿ ]n-Sn-bn¬. Ip-f-Øq∏p-g Xn-¶ƒ-I-cn-°w tNm-gn-b-t°m-Sv in-tcma-Wn a-μn-c-Øn¬ Id-ºp F-∂v hn-fn-°p-∂ k-Xo-jv(29), ao-\m-Sv {io-hn-em-kw ho-´n¬ {io-Im-¥v (34), Ip-fØq¿-tIm-Ww in-in-cw ho-´n¬ A-\n¬-Ip-am¿(36) F-∂n-h-cm-Wv Nm-Ø-∂q¿ t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Nm-Ø-∂q¿ F.kn.]n.°v e-`n-® cl-ky hn-hc-sØ Xp-S¿-∂m-Wv {]-XnI-sf A-d-Ãv sNbv-X-Xv. Nm-Ø-∂q¿ Xn-cp-ap-°n-\v k-ao-]-ap-≈ B-sfm-gn-™ ]p-cbn-S-Øn¬ Hm-t´m-bn¬ hm-‰v Nm-cm-b-hp-am-bn h-∂-t∏m-gm-Wv k-\ojv ]n-Sn-bn-em-bXv. sIm√w, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn√-I-fp-sS hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ Bh-iy-°m¿-°v hym-P-Nm-cm-bw F-Øn-®v sIm-Sp-°p-∂ B-fm-Wv k\o-jv F∂pw t]m-en-kv ]-d™p. A-t\z-j-W kw-L-Øn¬ sIm´n-bw kn.sF A-\n¬-Ip-am¿, Nm-Ø-∂q¿ k-_v C≥-kv-s]Œ¿ sF ^-ntdmkv, t{K-Uv Fkv.sF. ^-k-ep-±o≥, ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^nk¿ hn-\b≥, tkm-a-cmP≥, kn.]n.H. jm-Pn F∂n-h-cp-≠m-bn-cp-∂p.

]-Ø-\m-]p-cw: F≥-.F-kv-.F-kv. Pn-√m-X-e {]-h¿-Ø-\ an-Ihn-\v ]-Ø-\m-]p-cw sk‚ v Ão-^≥-kv kv-Iq-fn-\v c-≠v A-hm¿Uv e-`n-®p. \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Io-an-s‚ \-S-Øn-∏n¬ an-I® {]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xn-\v an-I-® bq-\n-‰n-\p-≈ A-hm¿-Uv kv-Iq-fn-\pw an-I-® t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿-°p-≈ A-hm¿-Uv A[ym-]-I-\m-b Pn d-Pn-bv-°p-am-Wv e-`n-®-Xv. ]-Ø-\m-]p-c-sØ P-em-i-b-ß-fn-se-bpw In-W-dp-I-fn-sebpw P-e-Øn-s‚ Kp-W-\n-e-hm-c ]-cn-tim-[-\, A-®≥-tIm-hn¬ h-\w Un-hn-j-\n-se I-√m¿, ]p-en-°-bw ta-J-e-I-fn¬ I-gn-bp∂ B-Zn-hm-kn-I-fp-sS Zp-cn-X-ß-fpw bm-X-\-I-fpw Nn-{Xo-I-cn-® k-ly-ko-a-bv-°-∏p-dw F-∂ tUm-Iyp-sa‚-dn, em-Ãv t{Um-]vkv F-∂ {l-kz-Nn-{Xw, ]-´m-gn h-S-t°-°-c-bn¬ \n¿-an-®v \¬In-b ho-Sv F-∂n-h-b-S-°-ap-≈ {]-h¿-Ø-\-Ø-\-am-Wv A-hm¿Un-\v A¿-l-X t\-Sn-s°m-Sp-Ø-Xv.

Z-en-X³ a-{´n-bm-b-Xn Fw.FÂ.F-bv-¡v A-bn-¯w: sIm-Sn-¡p-¶n sIm-´m-c-°-c: Z-en-X-≥ tI-{μ-a{¥n-bm-b-Xn-\m¬ X-t∂m-Sv sIm-´m-c-°-c Fw.F¬.F-bv-°v A-bn-Ø-am-sW-∂v sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. tkmfm¿ {]-iv-\w D-b¿-∂p h-cp-∂-Xn\v ap-tº X-t∂m-sSm-Øv th-Zn ]¶n-Sp-∂-Xn¬ \n-∂pw sIm-´m-c°-c Fw.F¬.F. A-bn-jm t]m-‰n ]n≥-am-dn-bn-cp-∂p. a-\ n¬ C-t∏m-gpw Pm-Xn-]-c-am-b B-Vy-Xzw Im-Øp-kq-£n-°p∂-h-cm-Wv A-h¿. F-√m ]-cn-]m-Sn-I-fpw Xm≥ X-s∂ D-Zv-Lm-S-\w sN-ø-W-sa∂ ]n-Sn-hm-in-bm-Wv Fw.F¬.F-bv-°v. hn-I-k-\-{]h¿-Ø-\-ß-fp-sS sam-Øw ]nXr-Xzw Fw.F¬.F. G-s‰-Sp°p-I-bm-Wv. X‚ P-\-k-Ωn-Xnbn¬ hn-d-fn ]q-≠-Xm-Wv C-t∏m-

Xm-eq-¡v k-t½f-\w I-cp-\m-K-∏-≈n: tÃ-‰v Fw-tπmbo-kv bq-\n-b≥ I-cp-\m-K∏-≈n Xm-eq-°v k-tΩf-\w \S∂p. kwÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v C kn-dm-Pp-±o≥ D-Zv-LmS-\w sNbvXp. Xm-eq-°v {]-knU‚ v \-Po_v A-[y-£-X h-ln-®p.

g-sØ {]-iv-\w. A-bn-jm t]m‰n Fw.F¬.F-bm-Ipw ap-ºv \-S∏n-em-°n-b-h-bm-Wv sIm-´m-c-°c-bn¬ G-dn-b-]-¶pw D-≈-Xv. tkm-fm¿ {]-iv-\-Øn¬ H-cp-Imcy-hpw C-√m-sX C-S-Xp-]-£w Xs∂ th-´-bm-Sp-I-bm-sW-∂v a{¥n ]-d-™p. h-gn-\-S-°m≥ t]m-epw A-\ph-Zn-°p-∂n-√. Xn-c-s™-S-p-∏v ap∂n¬ I-≠p-≈ ap-X-se-Sp-∏n-\mWv A-h-cp-sS {i-a-sa-∂pw sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jv sIm-´m-c°-c-bn¬ ]-d-™p.

S¿-∂v kq-∏¿-am¿-°-‰n-se skIyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\v Ip-t؉p. h-≈n-°o-gv kz-tZ-in {io-IWvT-s\(70)bm-Wv Ip-tØ-‰ \ne-bn¬ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. cm-a≥-Ip-f-ß-c-bn-se [-\ymkq-∏¿-am¿-°n-se sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\m-Wv. C-∂-se cm-{Xn 9.30\m-bn-cp∂p kw-`-hw. C-Xp-am-bn _-‘s∏-´v a-I-fp-sS B-Zy `¿-Øm-hpw k-tlm-Z-cn-bp-sS a-I-\p-am-b APn-sb t]m-en-kv A-t\z-jn-®p-hcp-∂p. tPm-en-°n-sS `-£-Ww hmßm≥ tlm-´-en-te-°v t]m-Ish-bm-Wv A-Pn Ip-Øn-b-sX-∂v sIm-√w: Ip-Spw-_-{]-iv-\-sØ- t]m-en-kv ]-d-™p. sh-Ãv t]ms®m-√n-bp-≠m-b X¿-°-Ø-Xp- en-kv tI-sk-Sp-Øp.

sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c-\v Ip-t¯-äp


{]mtZ-inIw

14 k]v-Xw_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn

kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn A-Wp-_m-[

sIm√w _m-e-`h≥:

Kp-P-dm-Øv Fw-t]mdn-b I-c-Iu-i-e ta-f˛ cm-hn-se 10.00  Nm-Ø-∂q¿ In-g-°-t\-e Ph-l¿-em¬ s\-lv-dp kv-am-c-I {K-Ÿ-im-e ^v-f-Uv-sse-‰v tÃUn-bw: eo-U¿ sa-tΩm-dn-b¬ thm-fn-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v-˛ ssh-Io-´v 6.30 F≥._n.Fkv. sIm√w imJ: Hm-Ww ]p-kv-XtIm¬-k-hw˛ cm-hn-se 10.00  Xn-cp-ap√-hm-cw CS-h-I kv\m-]I tbm-l-∂m-s‚ tZhmebw: sIm¨-{^n-b Xn-cp\mƒ˛ cm-hnse 6.30 \ocm-hn¬ \-thmZ-bw {K-Ÿim-em A-¶Ww: HmWm-tLmjw˛ cm-hn-se 10.00

sIm-√w: kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ tcm-Kn-Iƒ-°v AWp-_m-[-tb-‰p. U-bm-en-knkn-\v hn-t[-b-cm-b tcm-KnIƒ-°m-Wv A-Wp-_m-[-tb‰-Xv. _o-®v tdm-Un-ep-≈ H-cp {]-ap-J kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-¬ C-∂-se-bm-Wv kw`-hw. G-gv tcm-Kn-Iƒ-°v AWp-_m-[-tb-‰-Xm-bm-Wv hnh-cw. tcm-Kn-I-sf Xo-{h-]-cnN-c-W hn-`m-K-Øn-te-°v am‰n. A-tX k-a-bw B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X¿ kw-`-hw ]pd-Ø-dn-bn-°m-sX h-®n-cn-°pI-bm-Wv.

Adnbn-¸pIÄ

FÂ.Un.kn. ]-co-£m ]-cn-io-e-\w Nm-Ø-∂q¿: Xm-eq-°v F≥.-Fk.v-F-k.v I-c-tbm-K bq-\n-b-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-∂w sa-tamdn-b¬ F-Uyp-t°-j≥ k¿-hokn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS t\m-f-Pv sk‚¿ B-cw-`n-°p∂p. C-Xn-s‚ B-Zy-L-´ {]-h¿Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn \-SØp-∂ F¬.Un.kn. ]-co-£m ]-cn-io-e-\ ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 0474 ˛ 2592444, 2590090, 9895 228479 F-∂o \-º-cp-I-fn¬ _‘-s∏-S-Ww.

`-h-\ \nÀ-am-W-¯n-\v A-t]-£n-¡mw

sIm-√w: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v 2013˛14 h¿-jw `-h-\ \n¿-am-W [-\-k-lm-b-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£I¿ `-h-\-c-ln-X-cpw ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ h-Ip-∏n¬ \n-∂pw `q-c-ln-X `-h-\ c-ln-X ]p-\-c[n-hm-k ]-≤-Xn {]-Im-cw ap≥ h¿-j-ß-fn¬ `q-an hm-ßn-b-hcpw B-bn-cn-°-Ww. \n-›n-X t^m-d-Øn-ep-≈ A-t]-£, PmXn, h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ, `q-an-bp-sS ssI-h-i-tc-J F-∂n-h k-ln-Xw sk-]v-Xw_¿ 30 \-Iw _-‘-s∏-´ tªm°v/tIm¿-∏-td-j≥ ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ Hm-^n-kp-I-fn¬ k-a¿-∏n-°-Ww.

H-gn-hp-Å ko-äp-I-fn-te-¡v CâÀ-hyq

sIm-√w: sIm-√w d-h-\yq Pn-√bn-se 2013˛15 h¿-j-sØ Kh¨-sa‚ v /F-bv-U-Uv kzm-{ib Sn.Sn.sF. I-fn-se H-gn-hp-≈ ko-‰p-I-fn-te-°p-≈ C‚¿-hyq sk-]v-Xw-_¿ 20 \v cm-hn-se 10 ap-X¬ sIm-√w, hn-Zym-`ym-k D]-U-b-d-Iv-S-dp-sS Im-cym-e-bØn¬ \-S-Øpw.

kv-s]-jy ]-©-km-c k-]v-Xw-_À 20 h-sc

sIm-√w: Hm-W-tØm-S-\p-_‘n-®v F.]n.F¬/_n.] n.F¬/F.F.sF. hn-`m-K-Ønep-≈ F-√m Im¿-Up-S-a-Iƒ°pw 13.50 cq-] \n-c-°n¬ H-cp In-tem-{Kmw kv-s]-jy¬ ]-©km-c sk-]v-Xw-_¿ 20 h-sc e`n-°pw. k-]v-Xw-_¿ 15 \v td-j≥-IS-Iƒ Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°p-sa∂pw td-j≥ h-Xn-c-Ww kw-_‘n-® ]-cm-Xn-Iƒ 0474 2795625, 0474 2794818 \-º-cn¬ A-dn-bn°m-sa-∂pw Pn-√m k-ssπ Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p.

lÖv hmIvkn-t\-j³

sIm√w: l÷n\v t]mIp∂ lmPn-am¿°p≈ {]Xn-tcm[ IpØn-hbv]v Pn√m Bip-]-{Xnbn¬ C∂pw \msf-bpw \SØpw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 8281496490 \º-cn¬ _‘-s∏Smw.

HmWm-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v Nm-Øn-\mw-Ip-fw Fw.F-kv.Fw. F-®v.F-kv.F-kn¬ \-S-∂ Hm-WkZy

Ir-jn-ap-äwþ2013 D-Zv-Lm-S-\w C-¶v sIm-√w: hn-j-ap-‡ ]-®-°-dn kz-bw ]-cym-]v-X-X F-∂ ktμ-i-hp-am-bn Xp-º-d d-kn-U‚ vkv A-tkm-kn-tb-j-s‚(‰n.B ¿.sI) B-`n-ap-Jy-Øn¬ H-cp h¿-jw \o-≠v \n¬-°p-∂ Irjn-ap-‰w-˛2013 Im¿-jn-tIm¬-khw C-∂v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-tkm-kn-tb-j-s‚ Io-gnep-≈ ap-gp-h≥ Ip-Spw-_-ß-fn-

epw {]-tXy-Iw Ir-jn-ap-‰w X-ømdm-°n hn-j-ap-‡-am-b ]-®-°-dn Ir-jn sN-bv-Xv kz-bw ]-cym-]v-XX-bn-se-Øp-∂ ]-≤-Xn-bn-eq-sS tI-c-f-Øn¬ H-cp Im¿-jn-I hnπ-h-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn-°p-Ibm-Wv Sn.B¿.F. Im¿-jn-I k¿-sh, Im¿-jnI hn-fw-_-c-Pm-Y, Iq-´p-Ir-jn, hn-Øpw ssP-h-h-f-hpw, ssP-h-

Io-S-\m-in-\n-bpw hn-X-c-Ww, XpS-ßn-b hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ ka-b-_-‘n-X-am-bn \-S-∏n-em-°pI F-∂-Xm-Wv Ir-jn-ap-‰w 2013eq-sS ‰n.B¿.F. e-£y-anSp-∂-sX-∂v `m-c-hm-ln-I-fm-b F-kv kp-h¿-Æ-Ip-am¿, AUz.th-Wp sP ]n-≈, en-√n-°p´n hn-eyw-kv hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]-d-™p.

t_-_n Kn-cn-P¡v H-¶mw Øm-\-w sIm√w: A-[ym-]-I Zn-\-tØmS-\p-_-‘n-®p-≈ Sn.Sn.sF. A[ym-]-I-cp-sS I-em-]-cn-]m-Snbn¬ Pn-√m-X-e e-fn-X Km-\-a¬k-c-Øn¬ ssa-e-°m-Sv K-h¨sa‚ v F¬.]n.kv-Iq-fn-se t__n Kn-cn-P H-∂mw ÿm-\-w t\Sn. I-hn-Xm c-N-\-bn-¬ c≠mw ÿm-\-hpw I-Æq¿ K-h¨sa‚ v sh-t°-j-W¬ l-b¿ sk-°-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ c-≠mw ÿm-\-hpw F t{K-Upw t_-_n Kn-cn-P I-c-ÿ-am-°n

thiruvananthapuram/klm WEST

tZ-h-kzw Hmw-_p-Uv-kv-am³ ho-−pw kzÀ-Ws¡m-Sn-a-c-¯n ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n im-kv-Xmw-tIm-´: t£-{X-Ønse hn-hm-Z kz¿-Æs°m-Sn-a-cw tZ-h-kzw Hmw-_p-Uv-kv-am≥ Pkv-‰n-kv `m-kv-°-c≥ ho-≠pw ]cn-tim-[n®p. C-∂-se D-®-bv-°v ]-{¥-≠-c-tbm-sS-bm-Wv Hmw-_pUv-kv-am≥ sIm-Sn-a-c ]-cn-tim-[\-bv-°v F-Øn-b-Xv. tZ-h-kzw t_m¿-Un-t‚-bpw `-‡ P-\-ß-fp-sSbpw k-l-I-cW-tØm-sS I-gn-™ s^-{_p-hcn-bn¬ t£-{X-Øn¬ ÿm-]n® kz¿-Æs°m-Sn-a-cw \n¿-am-WØn¬ Ir-{Xn-aw \-S-∂-Xm-bpw sIm-Sn-a-c-Øn-s‚ Nn-e `m-K-ßfn¬ ¢m-hv ]n-Sn-®-Xm-bpw Btcm-]n-®v H-cp hn-`m-Kw `-‡ P-\߃ Hmw-_p-Uv-kv-am-s\ k-ao]n-®n-cp-∂-p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ Hmw-_p-Uv-kv-am≥ t£-{X-Øn-se-Øn ]-cn-tim-[\ \-S-Øp-I-bpw ssl-t°m-S-Xn°v dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. tIm-S-Xn-bp-sS \n-¿-t±-i {]Im-cw sIm-Sn-a-c ]-cn-tim-[-\-bv°v hn-Z-Kv-[-\m-b A-\-¥≥ BNm-cn-sb \n-tbm-Kn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-Xn-\p th-≠n C-t±l-Øn-s‚ \n¿-t±-i {]-Im-cw sIm-Sn-a-cw ]p-fn-sh-≈-Øn¬ Igp-In-bn-cp-∂p. sIm-Sn-a-c \n¿-amW-Øn¬ A-]m-I-X D-s≠-∂ [m-c-W \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-

Nhd \tÃ-g-¯p-ap-¡n hyXykvX hml-\m-]-I-S-§-fn \mep-t]À¡v ]cn¡v N-h-d: tZ-io-b-]m-X-bn¬ N-h-d \-t√-g-Øp-ap-°n¬ hy-Xy-kv-X hm-l-\m-]-I-S-ß-fn¬ \m-ept]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cmhn-se 7.15Hm-sS ]m¬-hn-X-c-WØn-\p-t]m-b Hm-t´m Sm-Iv-knbn¬ kq-∏¿ ^m-Ãn-Sn-®v aq-∂pt]¿-°pw hym-gm-gv-N cm-{Xn 11\v Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{X-°m-c\p-am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Hm-t´m Sm-Iv-kn-bn-ep-≠m-bncp-∂ N-h-d a-∂m-Sn-°¬ ho-´n¬ Fw F-kv {io-Ip-am¿(38), ss{Uh¿ ]-d-∏q-h-S-°-Xn¬ d-^o°v(19), N-h-d kz-tZ-in cm-Pp F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. CXn¬ {io-Ip-am-dn-s‚ ]-cn-°v Kpcp-X-c-am-Wv. ]-cn-t°-‰-h¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k-bnem-Wv. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-\n∂pw ]m-e-°m-t´-°v h-cn-I-bmbn-cp-∂p sI.F-k.v-B¿.Sn.kn.

kq-∏¿-^m-Ãv C-S-tdm-Un¬ \n∂pw tZ-io-b-]m-X-bn-te-°v {]th-in-®v Hm-t´m Sm-Iv-kn-bn¬ CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v N-h-d t]m-en-kv ]-d-™p. hym-gm-gv-N cm-{Xn \-t√-g-Øpap-°n¬ Im-dn-Sn-®v Im¬-\-S-bm{X-°m-c-\v ]-cn-t°-‰p. sXm-Sp-]pg kz-tZ-in kp-_n t_-_n-bv-°mWv ]-cn-t°-‰-Xv. \o-≠-I-c-bnse kz-Im-cy _m-dn-se Po-h-\°m-c-\m-b C-bm-sf sIm-√-sØ kz-Im-cy-B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. kq-∏¿ ^m-Ãn-Sn-®v X-I¿-∂ Hm-t´m-bn¬ \n-∂pw hm-l-\w sh-´n s]m-fn-®m-Wv {io-Ip-am-dn-s\ I-cp-\m-K-∏-≈n ^-b¿-t^m-gv-kv c-£-s]-Sp-Ønb-Xv. c-£m-{]-h¿-Ø-\-Øn-\v Nh-d F.F-k.v-sF. tPm-k-^v cmPp t\-Xr-Xzw \¬-In. N-h-d t]mNhd \-t√-gØv ap-°n¬ kq-∏¿ ^m-Ãpw Hmt´m Sm-Iv-knbpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]ISw en-kv tI-sk-Sp-Øp.

am-th-en h-¶p...... ]p-kvX-Iw hm-§m³ ! ∂n-[y-Øn¬ hm¿-Uv sIm-√w: Hm-W-Ønsa-º¿ Fw \m-k-dn-s‚ \n-S-bn¬ am-th-en Ip`-h-\-Øn-se-Øn ]p-kv´n-Iƒ-s°m-∏w ]p-kvX-I-߃ G-‰p-hm-ßnX-Iw ti-J-cn-°m-s\bm-Wv ]-cn-]m-Sn-°v Xp-SØn-b-Xv Iu-Xp-I-am°w Ip-dn-®-Xv. bn. D-a-b-\-√q¿ hm-gA-[ym-]-I-cm-b F ∏-≈n F¬.]n.F-knFw lm-jnw, lm-co-kv, se Ip-´n-I-fm-Wv amdm-^n, dm-jn-Zv, ]n.Sn.F. th-en-bp-am-bn ho-SpAw-K-ß-fm-b in-h-]mI-fn-epw I-S-I-fn-epw e≥-]n-≈, P-em¬ B]p-kv-X-Iw ti-J-cn\-μ≥ Ip-´n-Iƒ-s°m°m-s\-Øn-b-Xv. D-a-b-\√q¿ hm-g∏-≈n F¬.]n.F-kn-se ∏w tN¿-∂p. aq-∂mw ¢m\m-´p-Im¿-°v B- Ip-´n-I-ƒ am-th-en-bp-am-sbØn ]p-kvX-Iw kv hn-Zym¿-Yn -\-kv-a¬ iw-k t\¿-∂ am-th- ti-J-cn-°p∂p am-th-en-bm-bn th-j-anen-°v \m-´p-Im¿ ssI\n-d-sb ]p-kv-X-I-߃ \¬-In bm-{X-bm-°n. ´p. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ hn-]p-e-am-b Hm-Wm-tLmkv-Iq-fn-se sse-{_-dn \-ho-I-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m- j-Øn¬ A-Ø-∏q-°-fw, h-Sw-h-en a¬-k-cK-am-bn Hm-Wm-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v -_m- ߃ \-S-∂p. sl-Uv-an-kv-{S-kv \-ko-am _o-hn, ∏p-Pn do-Un-Mv ¢-_v B-Wv Hm-W-Øn-s\m-cp ]p- Ãm-^v sk-{I-´-dn B-i Pn \m-b¿,A-[ym-]n-Ikv-X-Iw-˛-am-th-en-s°m-cp ssI-\o-´w- F-∂ ]-cn- am-cm-b l-b¿-\n-k, a-dn-bw-_o-Kw, X-\p-P-Ip]m-Sn-bp-am-bn ]p-kv-X-Iw ti-J-cn-°m-\n-d-ßn-b- am-cn, c-Rv-Pn-X, \-ko-e, kn-‘p, do-P, P-b-eXv. A-[ym-]-I-cp-tS-bpw \m-´p-Im-cp-tS-bpw km- £v-an t\-Xr-Xzw \¬-In.

hm-äp-Nm-cm-b-hp-am-bn aq-¶pt]À ]n-Sn-bn Nm-Ø-∂q¿: HmWm-tLm-jØn-\m-bn sIm-≠p-h-∂ 10 en‰¿ hm-‰v Nm-cm-b-hp-am-bn aq-∂v t]¿ ]n-Sn-bn¬. Ip-f-Øq∏p-g Xn¶ƒ-I-cn-°w tNm-gn-b-t°m-Sv intcma-Wn a-μn-c-Øn¬ Id-ºp F∂v hn-fn-°p-∂ k-Xo-jv(29), ao\m-Sv {io-hn-em-kw ho-´n¬ {ioIm-¥v (34), Ip-f-Øq¿-tIm-Ww in-in-cw ho-´n¬ A-\n¬-Ipam¿(36) F-∂n-h-cm-Wv Nm-Ø∂q¿ t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-emb-Xv. Nm-Ø-∂q¿ F.kn.]n-.°v e`n-® cl-ky hn-hc-sØ Xp-S¿∂m-Wv {]-XnI-sf A-d-Ãv sN-bvX-Xv . Nm-Ø-∂q¿ Xn-cp-ap-°n-\v k-ao-]-ap-≈ B-sfm-gn-™ ]p-c-

3

bn-S-Øn¬ Hm-t´m-bn¬ hm-‰v Nmcm-b-hp-am-bn h-∂-t∏m-gm-Wv k\o-jv ]n-Sn-bn-em-bXv. sIm√w, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn√-I-fp-sS hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ B-h-iy-°m¿-°v hym-P-Nm-cmbw F-Øn-®v sIm-Sp-°p-∂ Bfm-Wv k-\o-jv F∂pw t]m-enkv ]-d™p. A-t\z-j-W kw-L-Øn¬ sIm-´n-bw kn.sF A-\n¬-Ipam¿, Nm-Ø-∂q¿ k-_v C≥-kvs]Œ¿ sF ^-ntdmkv, t{K-Uv Fkv.sF. ^-k-ep-±o≥, ko-\nb¿ kn-hn¬ t]m-enkv Hm^nk¿ hn-\b≥, tkm-a-cmP≥, kn.]n.H. jm-Pn F-∂n-h-cp-≠mbn-cp-∂p.

tZ-h-kzw t_m¿-Uv Hmw-_p-Uv-kv-am≥ im-kv-Xmw-tIm-´ t£-{X-Øn-se sIm-Sn-a-cw ]-cn-tim-[n-°p-∂p \m¬ H-cn-°¬ Iq-Sn ]-cn-tim-[\ \-S-Øm-\p≈ ssl-t°m-S-Xn \n¿-t±-i-sØ Xp-S¿-∂mWv C∂-se Hmw-_p-Uv-kv-am≥ t£{X-Øn-se-Øn-b-Xv. tZ-h-kzw t_m¿-Uw-Kw kp`m-jv hm-kp, Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv Xn-cp-hm-`-cWw I-Ωo-j-W¿ ]n B¿ A-\nX F-∂n-h-cpw ÿ-e-sØ-Ønbn-cp-∂p. \n¿-am-W-Øn¬ Nn-e A-]m-I-X-Iƒ Im-Wp-∂p-s≠-

∂pw C-Xp kw-_-‘n-®v i-‡am-b \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-Ip-sa∂pw tZ-h-kzw t_m¿-Uw-Kw kp`m-jv hm-kp ]-d-™p. Hmw-_pUv-k-v am≥ F-Øp-∂-Xn-\v apt∂m-Sn-bm-bn I-gn-™ Zn-h-kw t£-{X `-c-W-k-an-Xn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ sIm-Sn-a-cw ]p-fnsh-≈-Øn¬ I-gp-Im≥ \-S-Ønb {i-aw sN-dn-b tXm-Xn-ep-≈ kw-L¿-j-Øn-\v Im-c-W-am-bncp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

Z-en-X³ a-{´n-bm-b-Xn Fw.FÂ.F-bv-¡v A-bn-¯w: sIm-Sn-¡p-¶nÂ

sIm-´m-c-°-c: Z-en-X-≥ tI-{μ-a-{¥n-bm-b-Xn-\m¬ X-t∂m-Sv sIm-´m-c-°-c Fw.F¬.F-bv-°v A-bn-Ø-am-sW-∂v sIm-Sn°p-∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. tkm-fm¿ {]-iv-\w D-b¿-∂p h-cp∂-Xn-\v ap-tº X-t∂m-sSm-Øv th-Zn ]-¶n-Sp-∂-Xn¬ \n-∂pw sIm-´m-c-°-c Fw.F¬.F. A-bn-jm t]m-‰n ]n≥-am-dn-bn-cp∂p. a-\- n¬ C-t∏m-gpw Pm-Xn-]-c-am-b B-Vy-Xzw Im-Øp-kq£n-°p-∂-h-cm-Wv A-h¿. F-√m ]-cn-]m-Sn-I-fpw Xm≥ X-s∂ D-Zv-Lm-S-\w sN-ø-W-sa-∂ ]n-Sn-hm-in-bm-Wv Fw.F¬.F-bv°v. hn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS sam-Øw ]n-Xr-Xzw Fw.F¬.F. G-s‰-Sp-°p-I-bm-Wv. X‚ P-\-k-Ωn-Xn-bn¬ hn-dfn ]q-≠-Xm-Wv C-t∏m-g-sØ {]-iv-\w. A-bn-jm t]m-‰n Fw.F¬.F-bm-Ipw ap-ºv \-S-∏n-em-°n-b-h-bm-Wv sIm-´m-c-°c-bn¬ G-dn-b-]-¶pw D-≈-Xv. tkm-fm¿ {]-iv-\-Øn¬ H-cp-Im-cyhpw C-√m-sX C-S-Xp-]-£w X-s∂ th-´-bm-Sp-I-bm-sW-∂v a{¥n ]-d-™p. h-gn-\-S-°m≥ t]m-epw A-\p-h-Zn-°p-∂n-√. Xn-cs™-S-p-∏v ap-∂n¬ I-≠p-≈ ap-X-se-Sp-∏n-\m-Wv A-h-cp-sS {ia-sa-∂pw sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv sIm-´m-c-°-c-bn¬ ]-d™p.

Ip-Spw-_-{]-iv-\w: sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c-\v Ip-t¯-äp

sIm-√w: Ip-Spw-_-{]-iv-\-sØ-s®m-√n-bp-≠m-b X¿-°-Ø-XpS¿-∂v kq-∏¿-am¿-°-‰n-se sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\v Ip-t؉p. h-≈n-°o-gv kz-tZ-in {io-I-WvT-s\(70)bm-Wv Ip-tØ-‰ \ne-bn¬ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. cm-a≥-Ip-fß-c-bn-se [-\ym-kq-∏¿-am¿-°n-se sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c\m-Wv. C-∂-se cm-{Xn 9.30\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. C-Xp-am-bn _‘-s∏-´v a-I-fp-sS B-Zy `¿-Øm-hpw k-tlm-Z-cn-bp-sS a-I-\p-amb A-Pn-sb t]m-en-kv A-t\z-jn-®p-h-cp-∂p. tPm-en-°n-sS `-£Ww hm-ßm≥ tlm-´-en-te-°v t]m-I-sh-bm-Wv A-Pn Ip-Ønb-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. sh-Ãv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

N-h-d ]m-e-¯n-se Sm-dn-Mv a-g-bn H-en-¨p t]m-bn

N-h-d: e-£-߃ sN-e-h-gn-®pw B-bn-c-°-W-°n-\v bm-{X-°msc s]m-cn-sh-bn-en¬ _p-≤n-ap-´n-®pw \-S-Øn-b N-h-d ]m-eØn-se Sm-dn-Mv {]-l-k-\-am-bn. I-gn-™ cm-{Xn-bn-se i-‡am-b a-g-bn¬ Sm-dp-w sa-‰-epw tdm-Un¬ \n-∂pw C-f-In t]m-bn. Xp-Im-c-Ww tdm-Un¬ ho-≠pw Ip-gn-Iƒ cq-]-s∏-´n-cn-°p-I-bmWv. Im-e-h¿-jw I-gn-™v ITn-\ th-\¬ D-≠m-bn-´pw A-s∂m∂pw ]m-e-Øn-s‚ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ \-S-Øm-sX A-{]-Xn£n-X-am-bn a-g s]-bv-X-Xn-s‚ ]n-t‰ Zn-h-kw ]-Wn \-S-Øn-bXn-eq-sS tZ-io-b-]m-Xm- A-[-Ir-X¿-°v A-gn-a-Xn \-S-Øm-\p≈ {i-a-am-sW-∂v B-tcm-]-Ww D-b¿-∂n-´p-≠v. sN-m-Δm-gv-N cm-hn-se F-´p ap-X¬ H-∂p-h-sc-bm-Wv tdm-Un-s‚ A-‰-Ip-‰-]Wn-Iƒ \-S-∂-Xv. P-\-Øn-\v _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂ X-c-Øn¬ \-S-Øn-b tdm-Un-s‚ A-‰-Ip-‰-]-Wn cm-{Xn-bn-te-°v am-‰n-bn-cps∂-¶n¬ i-‡-am-b a-g-bn¬-s∏-Sm-sX- Sm-dn-Mv am-‰n-h-bv-°m-ambn-cp-∂p-sh-∂m-Wv \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv.

{]hÀ¯-Is\ aÀ±n¨ tIm-f-Pv Xn-c-sª-Sp-¸v: F-kv.F-^v.sF-bv-¡v ap³-Xq-¡w tIm¬{Kkv kw`-h-¯n Fk.v-sFsb Øew amän sIm-√w: tI-c-f k¿-h-I-em-ime-bp-sS Io-gn¬ C-∂-se Pn-√-bnse tIm-f-Pp-I-fn¬ \-S-∂ Xn-cs™-Sp-∏n¬ F-kv.F-^v.sF. ta¬-ss° t\-Sn. I-cn-t°m-Sv Sn.sI.Fw. tIm-f-Pn¬ F.sF.F-kv.F-^v. bq-\n-b≥ \n-e-\n¿-Øn. sIm-√w- F-kv-.F≥. tIm-f-Pv,- sIm-√w- F-kv-.F-≥. h-\n-Xm- tIm-f-Pv,- F-kv-.F-≥. tIm-f-Pv- Nm-Ø-∂q¿,- ]-Ø-\m]p-cw- sk-‚ v- kv-‰o-^-≥-kv- F∂n-hn-S-ß-fn¬- F-√m- ko-‰n-epwF-kv-.F-^v-.sF-. ÿm-\m¿-YnIƒ- hn-P-bn-®p.- I-S-bv-°¬- ]n.Fw-.F-kv-.F.,- I-S-bv-°¬- Fkv-.F-®v-.Fw.,- ]-Ø-\m-]p-cwsk-‚ v- kv-‰o-^-≥-kv- F-∂n-hn-Sß-fn¬- F-kv-F-^v-sF- t\-csØ- F-Xn-cn-√m-sX- hn-P-bn-®ncp-∂p.- im-kv-Xmw-tIm-´- Un-_ntIm-tf-Pv- F-kv-.F-^v-.sF.- CØ-h-W- sI-.F-kv-.bp-hn¬-\n∂p- Xn-cn-®p-]n-Sn-®p.Sn.sI.Fw. tIm-f-Pn¬ sNb¿-am-\m-bn A-jv-I¿ F-®v _mZp-j-bpw ssh-kv sN-b¿-am-\mbn jm-ln-\-bpw, P-\-d¬ sk{I-´-dn-bm-bn ap-l-Ω-Zv an¿-k Aen-bpw, B¿-Sv-kv ¢-_v sk-{I-´dn-˛ ap-l-Ω-Zv ss^-k¬, am-Kkn≥ F-Un-‰¿-˛ B¿ dn-bm-kv, bp.bp-.kn-am-cm-bn e-£v-an taml≥, ap-l-Ω-Zv \u-^¬ F-∂nh-cpw h-\n-Xm-{]-Xn-\n-[n-I-fm-bn A-Jn-e B¿ \m-Yv, kp-a-ø-dmWn F-∂n-h-cpw hn-P-bn-®p. N-h-d K-h. t_-_n tPm¨ sa-tΩm-dn-b¬ tIm-f-Pn¬ sNb¿-am≥ ÿm-\w sI.F-k.vbp.hn-\v e-`n-®p. ssh-kv sN-b¿t]-gv-k¨, P-\-d¬ sk-{I-´-dn, bp.bp.kn., am-K-kn≥ F-Un-‰¿, B¿-Sv-kv ¢-_v sk-{I-´-dn, te-

F-Un-‰¿-˛- Pn-tPm- tPm-¨,- bpbp-kn-am¿-˛- \n-Jn¬- Ir-jv-W-≥,D-Æn-°r-jv-W-≥.im-kv-Xmw-tIm-´- Un-_n-:- sNb¿-am≥-˛- Fw- \n-Xn≥ Ip-am¿,P-\-d¬- sk-{I-´-dn-˛- F-kv- i-c¨- ssI-em-kv,- B¿-Sv-kv- ¢-_vsk-{I-´-dn-˛- Fw- F-kv- iw-_p,am-K-kn≥- F-Un-‰¿-˛ sF C{am≥-jm,- bp-bp-kn-am¿-˛- B¿- chn-Ip-am¿,- hn- hn-t\m-Zv.sIm-´m-c-°-c- sk-‚ v- {Kn-tKmdn-tbm-kv-:- ssh-kv- sN-b¿-t]-gvk-¨-˛- Im¿-Øn-I,- P-\-d¬- sk{I-´-dn-˛- A-\o-jv- tP-°-_v,- B¿Icn-t°m-Sv Sn.sI.Fw. tIm-f-Pn¬ bq-\n-b≥ Xn-c-s™-Sp∏n¬ hn-P-bn® F.sF.F-^v.F^v. Nn-∂-°-S-bn¬ \-SØn-b Sv-kv- ¢-_v- sk-{I-´-dn-˛- kn-\ntamƒ,- am-K-kn-≥ F-Un-‰¿-˛- {]{]-IS\w tim-_n-≥,- bp-bp-kn-am¿-˛- AUn sd-∏v F-∂o ÿm-\-߃ F- _v- sk-{I-´-dn-˛- B¿- tjm-_n-≥,- Jn¬- Ir-jv-W-≥,- ]n- A-Jn¬.]-Ø-\m-]p-cw- sk-‚ v- kv-‰okv.F-^.v-sF-bpw t\-Sn. 15 h¿- am-K-kn-≥ F-Un-‰¿-˛- F-≥ \uj-Øn-\p-ti-j-am-Wv sI.F-k.v- ^¬,- bp.-bp-.kn-am¿-˛- F-kv- Pn- ^-≥-kv-:- sN-b¿-am-≥-˛- Um-\ns_-©-an-≥,- ssh-kv- sN-b¿-t]bp. sN-b¿-am≥ ÿm-\w Xn-cn- Xn-≥,- Fw- a-tl-jv.F-kv-F-≥ h-\n-X sIm-√w-:sI ]n-Sn-®n-cn-°p-∂-Xv. sI.Fk.v-bp. {]-Xn-\n-[n-bm-bn a¬-k- sN-b¿-am-≥-˛- Fw- \n-an-j,- sshcn-® sU-∂o-kv tPm¿-Pm-Wv sN- kv- sN-b¿-t]-gv-k¨-˛- F-kvb¿-am-\m-bn hn-P-bn-®-Xv. sN- Io¿-Øn-cm-Pv,- P-\-d¬- sk-{I-´b¿-am≥ ko-s‰m-gn-sI F-√m P- dn-˛- Pn- tKm-]n-I-cm-Pv,- B¿-Sv-kv\-d¬ ko-‰p-I-fpw F-kv-.F-^.v- ¢-_v- sk-{I-´-dn-˛- F-kv- X-ln-a,sF. t\-Sn. ssh-kv sN-b¿ t]-gv- am-K-kn-≥ F-Un-‰¿-˛- F- A-]¿k-Wm-bn cm-Jn B¿, P-\-d¬ W,- bp-bp-kn-am¿-˛- A-c-hn-μ- kpsk-{I-´-dn-bm-bn hn-jv-Wp B¿ \n¬,- Fw- B¿- D-Æn-am-b.Nm-Ø-∂q¿- F-kv-F-≥:- sNF-kv, bp.bp-.kn.-am-cm-bn \nJn¬ Ir-jv-W≥, D-Æn-Ir-jv- b¿-am-≥-˛- F-kv- F- A-\-μp,W≥, am-K-kn≥ F-Un-‰-dm-bn Pn- ssh-kv- sN-b¿-am-≥-˛- F-kv- PutPm tPm¨, B¿-Sv-kv ¢-_v sk- l¿,- P-\-d¬- sk-{I-´-dn-˛- hn- hn{I-´-dn-bm-bn A-\o-jv B¿, te- jv-Wp,-B¿-Sv-kv- ¢-_v- sk-{I-´Un sd-∏p-am-cm-bn B-cy-th-Wn, dn-˛- ]n- A-Jn-te-jv,- am-K-kn-≥ Ko-Xp-tamƒ Xn-c-s™-Sp-°-s∏- F-Un-‰¿-˛- `o-c-Pv- N-μp,- bp-bp-kn˛- ]n- A-Jn¬.´p. N-h-d- _n-sP-Fw-:- ssh-kvhn-P-bn-Iƒ-:- sIm-√w- F-kv.F-≥.:- sN-b¿-am-≥-˛- sI- F-kv- sN-b¿-t]-gv-k¨-˛- B¿- cm-Jn,tLm-jv,- ssh-kv- sN-b¿-t]-gv- P-\-d¬- sk-{I-´-dn-˛- B¿- F-kvk¨-˛- hn- A-iz-Xn,- P-\-d¬- sk- hn-jv-Wp,- B¿-Sv-kv- ¢-_v- sk-{I{I-´-dn-˛- F-kv- iymw,- B¿-Sv-kv- ¢- ´-dn-˛- B¿- A-\o-jv,- am-K-kn-≥

gv-k-¨-˛- jm-ln-\- _o-Kw,- P-\d¬- sk-{I-´-dn-˛- {In-kv-‰n- tPm¨-k-¨,- B-¿-Sv-kv- ¢-_v- sk-{I´-dn-˛- en-_n- cm-P-≥,- am-K-kn-≥ FUn-‰¿-˛- A-cp-¨- N-{μ-≥, bp-bpkn-am¿-˛- cm-lp¬- cm-Pv,- Sn- B¿A-cp-¨.^m-Øn-a tIm-f-Pv: P-\-d¬sk-{I-´-dn-˛ A-Kv-t\-jv- F-kvB‚-Wn,- ssh-kv- sN-b¿-t]-gvk¨-˛ sI F¬- A-\m-an-I.I-cp-\m-K-∏-≈n- hn-Zym-[n-cmP: ssh-kv- sN-b¿-t]-gv-k¨-˛ A-Rv-Pp,- am-K-kn≥- F-Un-‰¿-˛ {io-Pn-Xv,- bp-bp-kn-am¿-˛ tdmj≥,- A-£-bv.sX-c-s™-Sp-∏n¬- F-kv-F^v-sF-sb- hn-P-bn-∏n-®- hn-Zym¿Yn-I-sf- Pn-√m- {]-kn-U-‚ v- _n- DÆn-°-Æ-\pw- sk-{I-´-dn- iymwtam-l-\pw- A-`n-\-μn-®p.-

A-©¬: tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I-\m-b X-g-ta¬ kz-tZ-in _m-_p-hn-s\ ]n-Xm-hn-s‚ ap∂n-en-´v a¿-Zn-® kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-©¬ F-kv.sF. sI kp-[o-dn-s\ Xn-cp-h-\-¥-]pcw dq-d-en-te-°v ÿ-ew am-‰n. _m-_p-hn-\v a¿-Z-\-ta-‰ kw`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v tÃ-j\n-se-Øn-b I¿-j-I tIm¨-{Kkv t\-Xm-hv X-Sn-°m-Sv A-tim-Is\-bpw F-kv.sF. A-k-`yw ]d-™n-cp-∂p. F-kv-.sF.-bv-s°Xn-sc t\-c-sØ-X-s∂ \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ D-∂-X t]m-en-kv DtZym-K-ÿ¿-°v e-`n-®n-cp-∂p. CXn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ F-k.vsF.sb Ip-∂n-t°m-t´-°v ÿew am-‰n-sb-¶n-epw `-c-W-I-£n t\-Xm-hv C-S-s]-´v ÿ-ew am-‰w

d-±v sN-bv-Xn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v H-cp hn-`m-Kw tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ Fkv-.sF.-bv-s°-Xn-sc B-`y-¥-c a-{¥n-bv-°v ]-cm-Xn \¬-Ip-Ibpw A-t\z-jn-®v \-S-]-Sn kzo-Icn-°m≥ a-{¥n ]-cm-Xn Un.Pn.]n.bv-°v ssI-am-dp-I-bpw sN-bvXp. C-tX-Xp-S¿-∂m-Wv kp-[o-dns\ ÿ-ew am-‰n-b-Xv. Xn-cp-h-\¥-]p-cw dq-d-en-se in-h-{]-Im-in-

s\ A-©-en-se ]p-Xn-b F-kv.sF.-bm-bn \n-b-an-®p.

l-Öv ]T-\ ¢m-kv I-S-bv-°¬: tI-c-f ap-kv-enw Pam-A-Øv s^-U-td-j≥ sIm-´mc-°-c Xm-eq-°v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ l-÷v ]T-\Iymw-]v 21\v \n-e-ta¬ jm-enam¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw.

Thejas Epaper kollam Edition 2013-09-14  

Thejas Epaper kollam edition. 2013-09-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you