Page 1

{]mtZ-inIw

23 B-K-kv-Xv 2013 sh≈n

Adnbn-¸pIÄ

A-t]-£ £-Wn-¨p sIm-√w: P-\-Io-bm-kq-{X-W ]≤-Xn {]-Im-cw s\¬-Ir-jn hnI-k-\w, sX-ßv, hm-g, In-g-ßv, ]-®-°-dn Ir-jn-Iƒ, P-e-tk-N\ In-W¿, ]-ºv-sk-‰v F-∂n-h°p-≈ A-t]-£ £-Wn-®p. i‡n-Ip-f-ß-c Ir-jn-`-h-s‚ ]-cn[n-bn-ep-≈ I¿-j-I¿ h-kv-Xphn-s‚ I-cw A-S-® c-ko-Xv, tdj≥-Im¿-Uv, sF-Un Im¿-Uv F-∂n-h-bp-sS ]-I¿-∏v k-lnXw Im-h-\m-Sv tkm-W¬ Hm-^nkn¬ \¬-I-W-sa-∂v Ir-jn Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p. C-∂m-Wv A-t]-£n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn.-_-tbm-Kym-kv \n¿-am-Ww, ]-®-°-dn Ir-jn-hn-I-k-\w, Ip- -^m-Øn-a sa-tΩm-dn-b¬ F-Pyp-t°-j≥ {S-kv-‰n-\p Io-gn-¬ aq-∂m-a-sØ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv bq-\p-kv C≥-kv-‰n-‰yq-´v Hm-^v sS-Iv-t\m-f-Pn I-Æ-\-√q-cn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n cp-ap-f-Iv Ir-jn, C-©n-Ir-jn, hn-f C≥-jz-d≥-kv, a-™ƒ-Ir- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p jn Xp-S-ßn-b-h Ir-jn-sN-øm≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ Ir-jn-`-h\p-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨ 0474 2770412, 9847070176.

A-\nÂ-Ip-am-dn-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v \-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-Ww I-cp-\m-K-∏-≈n: Ip-e-ti-J-c-]pcw {Km-a-∏-©m-b-Øv B-Zn-\m-Sv sX-°v Hm-W-º-≈n sX-°-Xn¬ A-\n¬-Ip-am¿ tjm-t°-‰v a-cn-®Xv ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-s‚ Aew-`m-hw aq-e-am-b-Xn-\m¬ \n¿[-\ Ip-Spw-_-Øn-\v ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv 10 e-£w cq-] k-lmbw \¬-I-W-sa-∂v Ip-e-ti-J-c]p-cw {Km-a-∏-©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. A-]-I-Sm-h-ÿbn-ep-≈ X-Sn t]m-kv-‰p-Iƒ am-‰n tIm¨-{Io-‰v Xq-Wp-Iƒ ÿm-]n®v ssh-Zyp-X sse-\p-Iƒ D-b¿Ø-W-sa-∂v \n-c-¥-cw B-h-iys∏-´n-´pw ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uns‚ `m-K-Øp \n-∂pw bm-sXm-cp {]-Xn-I-c-W-hp-an-√. B-Zn-\m-Sv sX-°v Hm-W-º-≈n¬ sX-°Xn¬ A-\n¬-Ip-am¿ sI-´n-SØn¬ I-S-hn-\v k-ao-]w Xp-º‚ø-Øv h-b-en¬ h-e-sb-dn-™v ao≥ ]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ A]-I-S-I-c-am-b \n-e-bn¬ Xm-gv-∂v In-S-°p-∂ ssh-Zyp-Xn sse-\n¬ h-e-Ip-Sp-ßn tjm-t°-‰v a-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. ssh-Zyp-Xn t]mkv-‰p-Iƒ am-‰n-ÿm-]n-°-W-sa∂v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F-kv A-–p¬ k-eow, _n-μp APn-Øv B-h-iy-s∏-´p.

"Nn-§w 17' I-tâm¬-saâv hn-¹-hw ]mTy-]-²-Xn-bn DÄ-s¸-Sp-¯-Ww sIm-√w: k¿-K-km-ln-Xn sIm√w Xm-eq-°v I-Ωn-‰n s]-cp-ºp-g F-Uyp-km-‰v Ã-Un sk‚-dn¬ kw-L-Sn-∏n-® kzm-X-¥y-Zn-\mtLm-j-hpw tZ-i-`-‡n Im-hyRv-P-en-bpw tZ-i-`-‡n Km-\tØm-Sm-cw-`n-®p. k¿-K-km-lnXn kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn B-‰q¿ i-c-Xv-N-{μ≥ kzm-X-{¥y-Zn-\w D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tZ-io-b kzmX-{¥y k-a-c N-cn-{X-Øn¬ hn-kvar-X-am-b 'Nn-ßw-˛17' I-t‚m¨sa‚ v hn-π-hw ]mTy-]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw bp-h-P\-ß-fn¬ tZ-io-b-t_m-[-hpw tZi-kv-t\-l-hpw D-≠m-°p-∂-Xn\p-X-Ip-∂-Xm-Wv C-Ø-c-Øn-ep≈ N-cn-{X tc-J-I-sf-∂pw kzmX-{¥y-Zn-\m-tLm-j k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. a-e-hn-f i-in-[c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. D-Ω∂q¿ _m-e-N-{μ≥, B-{im-aw kp-\n¬-Ip-am¿, K-W-]q-Pm-cn, F¬ {]-Zo-]v-Ip-am¿, in-h-Zm-k≥ s]-cp-ºp-g, I-hn-Xm-e-bw cm-Pp F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p. k¿-§km-ln-Xn sIm-√w Xm-eq-°v IΩn-‰n `m-c-hm-ln-I-fm-bn I-hn-Xme-bw cm-Pp({]-kn-U‚ v), tPmjn, kp-[o-jv (ssh-kv {]-knU‚p-am¿), in-h-Zm-k≥ s]-cpºp-g (sk-{I-´-dn), a-t\m-l-c≥, A-`n-em-jv (tPm-bn‚ v sk-{I-´dn), cm-lp¬(J-Pm-©n) F-∂n-hc-S-ßp-∂ 15 Aw-K I-Ωn-‰n Xn-cs™-Sp-°-s∏-´p.-

km-t¦-Xn-Icw-K-s¯ km-[y-XIÄ - bp-hm-¡Ä {]-tbm-P-\-s¸-Sp--¯Ww: ap-Jy-a-{´n sIm-√w: km-t¶-Xn-I cw-K-Øv tI-c-f-Øn-se -km-[y-X- {]-tbmP-\-s∏-Sp-Øm≥ bp-hm-°ƒ apt∂m-´p-h-c-W-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. ^m-Øn-am satΩm-dn-bn¬ F-Pyp-t°-j≥ {Skv-‰n-\v Io-gn-¬ aq-∂m-a-sØ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv bq-\pkv C≥-kv-‰n-‰yq-´v Hm-^v sS-Ivt\m-f-Pn I-Æ-\-√q-cn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p ap-Jya-{¥n. F-a¿-Pn-Mv tI-c-f bp-hm°ƒ-°v ap-∂n¬ h-en-b A-h-kc-ß-fm-Wv Xp-d-∂n-´-Xv. F-≥-Pn\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv ]pXn-b ]-≤-Xn-Iƒ {]-tbm-P-\s∏-Sp-Øm≥ Iq-Sp-X-em-bn apt∂m-´v h-cp-∂-Xv. A-h-¿-°v kw-

37 en-äÀ hn-tZ-i-a-Zy-w ]-n-Sn-Iq-Sn; H-cmÄ A-d-ÌnÂ

Nm-Ø-∂q¿: F-Iv-ssk-kv td©n-s‚ ]-cn-[n-bn¬ {io-\m-cm-bW Kp-cp-tZ-h P-b-¥n {]-am-Wn®v \-S-∂ sd-bv-Un¬ A-\-[n-IrX-am-bn ho-´n¬ kq-£n-® knhn¬ k-ssπ-kn-s‚ 37 en-‰¿ hntZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn. a-Zyw- kq£n-®-bm-sf F-Iv-ssk-kv kwLw A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. Xr-t°m-hn¬-h-´w I-√pw-sh´mw-Ip-gn tim-` hn-em-k-Øn¬ s]m-Sn F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ D-ÆnIr-jv-W-]n-≈(48)bm-Wv ]n-Snbn-em-b-Xv. F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿°v C-∂-se D-®-°v 12.-30 Hm-sS In-´n-b c-l-ky hn-h-c-sØ XpS¿-∂v ho-´n¬ \-S-Øn-b sd-bvUn¬ D-Æn-Ir-jv-W-s\-bpw Xr-t°m-hn¬-h-´Øp \n∂p ]nSn-IqSnb hn-tZ-i-a-Zyw

thiruvananthapuram/klm

500en-‰-dn-s‚ 74 Ip-∏n hn-tZ-i-aZy-hpw ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-Sn-bn-em-b D-Æn-Ir-jv-W-]n≈ \n-c-h-[n A-_v-Im-cn tIkn¬ P-bn¬ in-£ A-\p-`-hn®n-´p-≠v. Nm-Ø-∂q¿ F-Iv-sskkv ]-cn-[n-bn¬ X-s∂ A-t©mfw tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-bm-Wv. Nm-Ø-∂q¿ F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ Pn hn-t\m-Pv, {]nh‚o-hv Hm-^n-k¿-am-cm-b sI F-kv cm-tP-jv, hn F jm-Plm≥, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b hn-t\m-Zv, {_ntP-jv, i-c-Xv, {]-im-¥v ]n amXyp Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p sd-bv-Uv. {]-Xnsb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.-

ÿm-\ k¿-°m¿ F-√m ]n-¥pW-bpw \¬-Ip-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. G-Xv cw-K-Øv {]-h¿-Øn-®mepw h-en-b hn-P-b-am-hp-∂ {]Xn-`-bm-Wv bq-\p-kv-Ip-s™∂pw kz-¥w A-[zm-\w sIm-≠v A-t±-lw ]-Sp-Øp-b¿-Øn-b hnZym-`ym-k ÿm-]-\-߃ Cu cw-K-Øv h-en-b ap-X¬-°q-´msW-∂pw ap-Jy-a-{¥n Iq-´n-t®¿Øp. km-t¶-Xn-I cw-K-Øv kz¥w sF-Un-b hn-I-kn-∏n-°p-∂Xn-\v tI-c-f-Øn-se bp-hm-°-ƒ°v C-∂v A-h-k-c-ap-s≠-∂v hyhm-km-b a-{¥n ]n sI Ip-™men-°p-´n. I-Æ-\-√q-cn¬ bq-\pkv tIm-f-Pv Hm-^v C≥-Ãn-‰yq-´v DZv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ A-

kv-Iq-«-dn C-Sn-¨ ImÀ ]n-Sn-Iq-Sn Nm-Ø-∂q¿: kv-Iq-´-dn¬ k-©cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ A-—-s\bpw a-I-sf-bpw C-Sn-®n-´v \n¿Øm-sX t]m-b Im¿ sIm-´n-bw kn.-sF.-A-\n¬-Ip-am¿ ]n-¥pS¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn. C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS Nm-Ø-∂q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \n-∂pw sIm-√-tØ-°v t]m-Ip-I-bm-bncp-∂ Im¿ A-tX-h-i-Øv k-©cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ kv-Iq-´-dn¬ C-Sn-® ti-jw \n¿-Øm-sX t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-¥p-S¿-∂v t]m-en-kv kwLw C-Øn-°-c-bn¬ h-®v Bbq¿ tdm-Un-te-°v Xn-cn-bp-I-bmbn-cp-∂ Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn. s{sUh-sd I-Ã-Un-bn¬ F-Sp-Øp. A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰ N-μ-\tØm-∏v ,jm-Pn a≥-kn-en¬ _jo¿- I p- ´ n- t b- b pw(65)kp- a - ø sb-bpw(14)Nm-Ø-∂q¿ kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. t]m-en-kv tI-s -Sp-Øp.

\-a-kv-Im-c-¯n-\n-sS ]-Ån-bn Ibdn F.-sF.-ssh.-F-^v. B-{I-a-Ww; aq-¶p t]À-¡v sh-t«-äp In-fn-sIm-√q¿: ]-≈n-°v t\-sc F.-sF.-ssh.-F-^v. B-{I-a-Ww \-S-Øn. kw-`-h-Øn¬ aq-∂v t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cm-{Xn F-´-c-tbm-sS I-cn-t°m-Sv Np-a-S-Xp-ßv-ap-°nse ssX-bv -°m-hn-\v t\-sc-bmWv 15Hm-fw h-cp-∂ F.-sF.ssh.-F-^v. {]-h¿-Ø-I¿ B-{Ia-Ww \-S-Øn-b-Xv. I-cn-t°m-Sv Np-a-Sp-Xm-ßn-ap°v kz-tZ-in-I-fm-b A-\-kv, kPo-hv, A-\o-kv F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. B-{I-a-W-Øn¬ km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ A-\-kns\ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-

bp-≈ am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-bmWv kw-Lw B-{I-a-Ww \-S-Ønb-Xv. 10 an-\n-t‰m-fw kw-Lw {]tZ-i-Øv `o-I-cm-¥-co-£w kr„n-®p. k-ao-]-sØ ho-Sp-I-fnse kv-{Xo-I-fpw ]-≈n-bn¬ \-akv-Im-c-Øn-s\-Øn-b-h-cpw _l-fw h-bv-°p-I-bpw {]-tZ-i-hmkn-Iƒ kw-L-Sn-°p-I-bpw sNbv-X-tXm-sS-bm-Wv A-{I-an-Iƒ ]n-¥n-cn-™-Xv. F.-sF.-ssh.-F-^v. t\-XmF.sF.ssh.F-^v. B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰ hpw I-cn-t°m-Sv sd-bn¬-th tÃA-\o-kv, k-Po-Zv F∂n-h¿ j≥ ]-cn-k-cw tI-{μo-I-cn-®p®p. a-‰p-≈-h-sc sIm-√w Pn-√m ™-bp-S-s\ ss_-°p-I-fn-se- ≈ Iz-t´-j≥ kw-L-Ø-e-h-\pB-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Øn-b kw-Lw B-{I-a-n°pI- am-bn \u-^-en-s‚ t\-Xr-XzC-im-Av \-a-kv-Im-cw I-gn- bm-bn-cp-∂p. h-Sn-hmƒ Dƒ-∏-sS- Øn-em-Wv B-{I-a-Ww. ho-\o-

bq-¯v tIm¬-{K-kv P-\-Io-b k-a-c-¯n-\v t\-Xr-Xzw \Â-I-Ww I-cp-\m-K-∏-≈n: ]p-Xn-b-Im-hv-˛N-°p-h-≈n tdm-Un-se sd-bn¬th t{Im-kn-\v k-am-¥-c-am-bn sd-bn¬-sh ta¬-∏m-ew bm-Ym¿Yy-am-hpw h-sc bq-Øv tIm¨{K-kv P-\-Io-b k-a-c-Øn-\v t\Xr-Xzw \¬-I-W-sa-∂v B¿ cmP-ti-J-c≥. Nn-‰p-aq-e sd-bn¬-th P-Mv-j\n¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv X-g-h a-fi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® Iq-´-[¿-W-bpw P-\-Io-b H-∏v ti-J-c-W-hpw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Hm-tcm ]-Xn-\-©v an-\n-´n-epw c-≠pw aq-∂pw s{S-bn-\p-Iƒ I-S∂v t]m-hp-∂ km-l-N-cy-am-Wv C-t∏m-gp-≈-Xv. C-Xn-\m¬ Hmtcm X-h-W tK-‰v A-S-°p-tºmƒ \q-dv I-W-°n-\v hm-l-\-ß-fmWv Ip-Sp-ßn In-S-°p-∂-Xv. \n-c-h-[n B-fp-I-fp-sS Poh≥ \-„-s∏-Sp-∂-Xn-\v Im-c-W-

ap-Jy-a-{´n- P-\-Io-b {]-t£m-`-¯n-\v ap-¼n-Â A-Sn-b-d-hv ]-d-tb-−n h-cpw: Im-\w cm-tP-{µ³

am-b sd-bn¬-th ]m-f-Øn-\v kam-¥-c-am-bn ta¬-∏m-ew ]-Wnbm≥ tI-{μ-a-{¥n sI kn thWp-tKm-]m¬ ap≥-ssI-sø-Sp°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. \n-c-h-[n \n-th-Z-\-߃ sIm-Sp-sØ-¶n-epw ^-e-ap-≠mhm-Ø-Xn-\m¬ \-S-]-Sn D-S≥ FSp-Øn-s√-¶n¬ Hm-^n-kv D-]-tcm[w A-S-°-ap-≈ k-a-c-߃ D≠m-h-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v dm^n-Zv F hm-ln-Zv A-[y-£-X hln-®p. I-cp-\m-K-∏-≈n ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Fw A≥-km¿ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Nn-‰p-aq-e \m-k¿, jn-_p Fkv sXm-Sn-bq¿, sI.--F-kv ]p-cw kp-[o¿ ,A-Uz. _n-\p, h-cp¨ B-e-∏m-Sv, j-l-\m-kv kw-kmcn-®p.--

Kp-cp-tZ-h³ A-h-km-\n-¡m-¯ k-¯-bpw ssN-X-\y-hpw: ]o-Xmw-_-c-¡p-dp-¸v Fw.-]n. Nm-Ø-∂q¿: tem-I-am-\-hn-IX-bn¬ Kp-cp-tZ-h≥ A-h-km\n-°m-Ø k-Ø-bpw ssN-X\y-hp-am-sW-∂pw Kp-cp-tZ-h≥ D-b¿-Øn hn-´-Xv `m-c-X-Øn-s‚ B-flm-hn-s‚ iw-sJm-en-bmsW-∂pw ]o-Xmw-_-c-°p-dp-∏v Fw.-]n. Nm-Ø-∂q¿ F-kv.F≥.-Un.-]n.-bq-\n-b-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-∂ Kp-cp-tZ-h P-b¥n tLm-j-bm-{X-bv-°v ]o-X-]Xm-I bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v_n _n tKm-]-Ip-am-dn-\v ssIam-dn-b-Xn-\v ti-jw kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Nm-Ø-∂q¿ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v- F kp-tc-jv, bq-\nb≥ sk-{I-´-dn sI hn-P-b-Ipam¿, A- n.-sk-{I-´-dn sI \-Scm-P≥, bq-\n-b≥ ssh-kv-{]kn-U‚ v- Un k-Po-hv-, tbm-Kw U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv-Aw-K-ß-

]o-Xmw-_-c-°p-dp-∏v Fw.-]n. Nm-Ø-∂q¿ F-kv.-F≥.-Un.-]n.bq-\n-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ Kp-cp-tZ-h P-b-¥n tLm-j-bm-{X-bv-°v ]o-X-]-Xm-I bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v_n _n tKm-]-Ip-am-dn-\v ssI-am-dp-∂p fm-b _n k-P≥-em¬, X-gp-Ø- Zm-kv-, F-kv A-P-b-Ip-am¿, e F≥ cm-Pp,Iu¨-kn-e¿-am- tim-`-\-in-hm-\-μ≥, _o-\ {]cm-b sI.-kp-P-bv-Ip-am¿, kn im-¥v, bq-Øv-aq-hv-sa‚ v {]-h¿B¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, ]n B¿ Ø-I-cm-b A-Uz.-Pn cm-tP-jv, k-Po-h≥, B¿ Km-‘n, F-kv _n {]-im-¥v t\-Xr-Xzw \¬]n im-¥n-Ip-am¿, _n tam-l≥- In.-

tdmUv XIÀ¶p; bm{X Zp-Ê-l-w

Im-h-\m-Sv: tZ-io-b ]m-X-tbm-Sp tN¿-∂p In-S-°p-∂ cm-a≥-Ip-fß-c-˛-a-cp-Ø-Sn tdm-Un-eq-sS-bp≈ bm-{X _p-≤n-ap-´p-≠m-°p∂p. tdm-Un-s‚ an-° `m-K-ß-fpw X-I¿-∂-Xm-Wv bm-{X _p-≤n-ap´m-hm≥ Im-c-Ww. Im-e-߃-°v ap-ºm-Wv tdm-Uv Sm¿ sN-bv-X-Xv. Im-e-∏-g-°w aq-ew Sm-dn-Mv C-fIn-t∏m-bn-cp-∂p. Sm¿ ]q¿-W-ambpw X-I¿-∂p t]m-bn-´pw _-‘s∏-´-h¿ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw ]n sI cm-L-h-s‚ F-´mw N-c-a-hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®p- kzo-I-cn-®n-´n-√. ≈ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w kn.]n.sF. tZ-io-b 10 kz-Im-cy _- p-Iƒ k¿F-Iv-kn-Iyq-´ohv Aw-Kw Im-\w cm-tP-{μ≥ `-c-Wn-°m-hn¬ ho-kv \-S-Øp-∂ tdm-Um-Wv CD-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Xv. tdm-Up tam-i-am-b-Xp ap-X¬ C-Xp-h-gn-bp-≈ k¿-ho-kp-Iƒ im-kv-Xmw-tIm-´: tkm-fm¿ X-´n- t\m-U¬ G-P≥-kn-bm-bn Xn-c- _- p-Im¿ ap-S-°p-I-bm-Wv. C∏n¬ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn- s™-Sp-Øn-cp-∂-Xv A-\¿-´n-s\- Xv-h≥ {]-Xn-tj-[-Øn-\v Im-cs‚ ]-¶v Pp-Uo-jy-¬ A-t\z-j- bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw Ip-Ø-I apW-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-s√- X-em-fn-am-cp-sS-bpw X-´n-∏p-Im-cp¶n¬ Xp-S¿ {]-t£m-`-߃-°v ap- sS-bpw ]n-Sn-bn¬ P-\m-[n-]-Xyw ∂n¬ D-Ω≥-Nm-≠n-bv-°pw kw- Im-gv-N-bv-°p h-bv-°p-∂ `-c-WL-Øn-\pw A-Sn-b-d-hv ]-d-tb- I¿-Øm-°-fn¬ \n-∂pw ]n sI B-bq¿: N-S-b-aw-K-ew {io-a-lm≠n h-cp-sa-∂v kn.--]n.--sF. tZ-io- cm-L-h-s\-t∏m-ep-≈-h¿ hy-Xy- tZ-h¿ t£-{X-Øn-se c-≠mw b F-Iv-kn-Iyq-´n-hv Aw-Kw Im- kv-X-\m-bn-cp-∂p-sh-∂pw Im-\w L-´ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß\w cm-tP-{μ≥. kn.--]n.--sF. t\- cm-tP-{μ≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p.-fp-sS k-a¿-∏-Ww C-∂v ssh-Iokn.--]n.--sF. Pn-√m sk-{I-´-dn ´v \m-en-\v \-S-°pw. D-]-tZ-i-I Xm-hm-bn-cp-∂ ]n sI cm-L-hs‚ F-´mw N-c-a-hm¿-jn-I-tØm- B¿ cm-a-N-{μ≥ A-[y-£-X h- k-an-Xn {]-kn-U‚ v Pn _m-e-NS-\p-_-‘n-®p-≈ A-\p-kv-a-c-W ln-®p. sI in-h-i-¶-c≥ \m-b-¿, {μ-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tZ-hk-tΩ-f-\w `-c-Wn-°m-hn¬ D-Zv- B¿ cm-tP-{μ≥, hn Zn-hm-I-c≥, kzw t_m-Uv {]-kn-U‚ v A-Uz. Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. B¿ F-kv A-\n¬, A-Uz. Pn i- Fw ]n tKm-hn-μ≥ \m-b¿ cF¬.--Un.--F-^v. K-h¨-sa‚ v in, _n hn-P-b≥, ]n _m-_p kw- ≠mw L-´ ]p-\-cp-≤m-c-W k-a¿ku-tcm-¿-P D¬-∏m-Z-\-Øn-s‚ km-cn-®p. ∏-Ww \-S-Øpw.

jv, a-\p, \u-^¬, k-\o-jv XpSßn-b-h¿ A-{I-an kw-L-Øn-ep≠m-bn-cp-s∂-∂v ]cn-t°-‰-h¿ tX-P-kn-t\m-Sv ]-d-™p. A-{I-aw \-S-Øn-b-h-cn¬ ]e-cpw Kp-≠m-en-kv-‰n¬ Dƒ-s∏-´v P-bn¬ in-£ A-\p-`-hn-®n-´p-≈h-cpw In-fn-sIm-√q¿ tÃ-j-\n¬ \n-c-h-[n tI-kp-I-fn-se {]-Xn-Ifp-am-Wv . kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v In-fn-sIm-√q¿ ÿ-e-Øv Iymw-]v sN-øp-∂p-≠v. {]-tZ-i-Øv h¿-Kob kw-L¿-jw kr-„n-°m≥ {iaw \-S-Øp-∂ \u-^-en-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-sØ Ad-Ãv sN-ø-W-sa-∂v {]-tZ-i-hmkn-I-ƒ B-h-iy-s∏-´p.

W-am-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ _-kv X-I-cm-dn-em-bn F-∂p-≈ Im-cWw ]-d-™p k¿-ho-kv sh-´n°p-d-bv-°p-I-bm-sW-∂v \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂p. Im-h-\m-Sv: sX-°pw-`m-Kw h-gn I-cp-\m-K-∏-≈n-bn-te-°p-≈ bm{X Zp- -l-am-hp-∂p. sI.--F-kv.-B¿.--Sn.--kn. k-a-b-{I-aw ]m-en°m-Ø-Xm-Wv C-Xp-h-gn-bp-≈ bm-{X Zp- -l-am-hm≥ Im-c-Ww. I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ \n-∂pw sIm-√-Øv \n-∂pw 20 an-\n-´v C-Shn-´v C-hn-tS-°v _- p-Iƒ k¿ho-kp-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A-Sp-Ø Im-e-ßfn¬ tXm-∂n-b-Xv t]m-se _ p-Iƒ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂Xm-Wv C-{X-tb-sd bm-{Xm-t¢-

iw D-≠m-Im≥ Im-c-W-am-b-Xv. C-t∏mƒ a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw Im-Øv \n-∂m-epw _- p-Iƒ In´m-dn-√. Pn-√-bn¬ sI.--F-kv .-B¿.--Sn.--kn-°v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ I-e-Ivj≥ e-`n-°p-∂ dq-´m-WnXvv. F-∂n-´pw Im-cy-£-a-am-bn k¿-ho-kp-Iƒ \-S-Øm≥ _‘-s∏-´-h¿ {i-an-°p-∂n-s√-∂mWv \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. I-cp\m-K-∏-≈n-bn-te-°pw sIm-√tØ-°pw t]m-Im≥ C-hn-sS-bp≈-h-cp-sS G-I B-{i-b-am-Wv C-Xp-h-gn-bp-≈ _-kv k¿-hokp-Iƒ. k-a-b-{I-aw ]m-en-®v k¿-ho-kv \-S-Øn bm-{Xm-t¢iw ]-cn-l-cn-°m≥ _-‘-s∏-´h¿ X-øm-dm-I-W-sa-∂m-Wv \m´p-Im¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv .--

a-lm-tZ-hÀ t£-{X-¯n B-[p-\n-I `m-c-X-¯n-\v A-Sn-¯-dc-−mw-L-« \nÀ-am-W k-aÀ-¸-Ww `-{Z-am-¡n-b-Xv cm-Po-hv-Km-Ôn sIm-√w: B-[p-\n-I `m-cX - Ø - n-s‚ A-Sn-Ød - - `-{Z-am-°n-bX - v cm-Po-hvKm-‘n-bm-sW-∂v cm-Ptv- am-l≥ D-Æn-Øm≥. cm-Po-hv Km-‘n-bp-sS 70mw P-∑Z- n-\Ø - n¬ bq-Øvt- Im¨-{K- v N-hd - a - fi e - w I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-X-z-Øn¬ \-S-∂ cm-Po-hv-Km-‘n kv-ar-Xn-kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-t±-lØ - n-s‚ P-∑Z- n-\Ø - n¬ C-¥y-bn-se ]m-h-߃-°v-th-≠n \-S-∏n-em-°n-b `-£-y-kp-c-£m _n-√ns\ {]-Xn-]£ - w F-Xn¿-ØX - v \n¿-`m-Ky- I - c - a - m-bn-t∏m-bn. `-£y- k - p-c£m-_n¬ ]m- m-°n-bm¬ tIm¨-{K- n-s‚ t\-Xr-Xz- Ø - n¬ bp.---]n.--F. k¿-°m¿ ho-≠pw A-[n-Im-cØ - n¬-hc - psa∂p-≈Xv sIm≠mWv {]-Xn-]£ - w C-Xp sN-bX v- s - X-∂v A-t±-lw Ip-‰s - ∏-Sp-Øn.--

N-c-a-hmÀ-jn-I Zn-\m-N-c-W-hw im-kX -v mw-tIm-´: bq-Øv tIm ¨{K-kv ssa-\m-K∏ - ≈ - n a-fie - w IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm ¨-{K-kv ssa-\m-K∏ - ≈ - n a-fie - w ap≥ {]-kn-U‚ v F-kv A-ch - n-μm£≥ ]n-≈b - p-sS aq-∂m-aX - v N-ca hm¿-jn-Iw \-S° - pw. 25\v ssh-Io-´v \m-en-\v ssa-\m-K∏ - ≈ - n I-√p-IS- h - nem-Wv ]-cn-]m-Sn. tI-{μ-a{- ¥n sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jv D-ZL v- m-S\ - w sN-øpw.bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew {]-kn-U‚ v ssh \-Pnw A-[y-£X - h-ln-°pw.

[y-£w h-ln-®v kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p a-{¥n.^m-Øn-am sa-tΩm-dn-b¬ FPyp-t°-j≥ {S-kv-‰v sN-b¿-am\pw ap≥ Fw.-F¬.-F-bp-am-b F bq-\p-kv-Ip-™v, F≥ ]oXmw-_-c-°p-dp-∏v Fw.-]n, kn ]n _m-h-lm-Pn, kn-\n-am \-S≥ tl-a-¥v, Pn-√m I-e-Iv-S¿ _n tam-l-\≥, sI.-]n.-kn.-kn sk{I-´-dn A-Uz.-F jm-\-hm-kvJm≥, tI-c-f bq-\n-th-gv-kn-‰n kn-≥-Un-t°-‰v sa-º¿ tXm-∂-bv°¬ P-am¬, tUm.-Fw A-_vZp¬ a-Po-Zv, {S-Ãn-\v Io-gn-ep-f-f F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pp-Ifn¬ \n-∂pw D-∂-X hn-P-bw t\Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-sf N-S-ßn¬ A-\p-tam-Zn-®p.-

3

A-gn-a-Xn- X-S-bm³ bp-h-m-¡-Ä ap-¶n-«n-d-§-W-w im-kv-Xmw-tIm-´: Xo-{h-hm-Z {]-h¿-Ø-\-ß-fpw A-gn-a-Xnbpw X-S-bm≥ tI-c-f-Øn-se bph-P-\ {]-ÿm-\-߃ ap-∂n-´nd-ß-W-sa-∂v kn.-Fw.-]n. Pn√m sk-{I-´-dn Fw F-®v jm-cnb¿. sI.-F-kv.-ssh.-F-^v. Pn-√m k-tΩ-f-\-Øn-s‚ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. B¿ {]o-b≥ Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. kn.-Fw.-]n. kw-ÿm-\ sk{I-´-dn sI B¿ A-c-hn-μm£≥, Fw sI I-Æ≥, kn Fkv tam-l≥ Ip-am¿, B¿ {]-k∂-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

bq-¯v- tIm¬-{K-kv k-Zv-`m-h-\m-Zn-\w B-N-cn-¨p

.--

I-cp-\m-K-∏-≈n: cm-Po-hv-Km-‘n-bp-sS 70-˛mw P-∑-Zn-\-tØm-S\p-_-‘n-®v bq-Øv-tIm¨-{K-kv Ip-e-ti-J-c-]p-cw a-fi-ew IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ k-Zv-`m-h-\m-Zn-\w B-N-cn-®p. Hm-®nd tªm-°v tIm¨-{K- v I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v sI cm-P-ti-J-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v C¿-jm-Zv _-jo¿ A-[y-£-X h-ln-®p. \o-en-Ip-fw k-Zm-\-μ≥, jn-_p _-jo¿, jm-\p, P-b≥, jm≥, Nu-[-cn kw-km-cn-®p.--]p-∂-°p-fw bq-\n‰v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-b k-Zv-`m-h-\m-Zn-\w bq-Øv-tIm¨-{K-kv ap≥-Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI.--F-kv. ]p-cw kp-[o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _q-Øv {]-kn-U‚ v jnlm-Zv A-[y-£-X- h-ln-®p. a-fi-ew `m-c-hm-ln-I-fm-b lmjn¿, k-Xo-jv, Xm-ln-d, jm-\p, ssh _-jo¿ kw-km-cn-®p. CS-°p-f-ß-c bq-\n-‰v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b kZv-`m-h-\m-Zn-\w ap≥ a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-Uz: _n _n-\p D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. _q-Øv {]-kn-U‚ v tk-Xp A-[y-£-X-hln-®p. A-\n¬ F-kv, A-ao≥, A-\-kv kw-km-cn-®p.--

a-Zy-]³ tdm-Un-\p Ip-dp-tI- Po-¸v \nÀ¯n K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-Sp-¯n

Ip-f-Øq-∏p-g: a-Zy-]n-®v A-t_m-[m-h-ÿ-bn-em-b a-[y-h-b-kvI≥ tdm-Un-\v Ip-dp-sI Po-∏n-´v K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-Sp-Øn. Ipf-Øq-∏p-g-˛-sIm-√w kw-ÿm-\-]m-X-bn-se am¿-Øm-fi-¶-cbn-se sIm-Spw h-f-hn-em-Wv C-∂-se cm-{Xn H-º-Xv a-Wn-tbmsS a-Zy-]m-\n-bp-sS {]-I-S-\w. tdm-Un-\v Ip-dp-tI hm-l-\-an-´ti-jw sse-‰p-I-f-W-®v A-k-`y-h¿-j-hp-am-bn h-≠n-bn-en-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xp-h-gn-h-∂ hm-l-\-߃ \n-c-h-[n-FÆw A-]-I-S-Øn-¬ \n-∂v I-„n-®m-Wv c-£-s∏-´-Xv. \m-´p-Im¿ C-cp-h-i-ß-fn¬ \n-∂pw hm-l-\w \n-b-{¥n-®-Xn-s\- Xp-S¿-∂mWv A-]-I-Sw -H-gn-hm-b-Xv. tdm-Un¬ \n-∂pw ssk-Un-te-°v hm-l-\w am-‰m≥ {i-an-s®-¶n-epw C-bmƒ A-\p-h-Zn-®n-√. \m-´pIm-cn¬ kv-{Xo-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ -Ip-f-Øq-∏p-g t]m-enkp-am-bn _-‘-s∏-s´-¶n-epw -a-Wn-°q-dp-Iƒ- I-gn-™n-´pw t]m-en-sk-Øn-bn-√. Xp-S¿-∂v Ip-f-Øq-∏p-g kn.--sF.--- k-Pm-Zpam-bn _-‘-s∏-´-Xn-\v ti-j-am-Wv t]m-en-kv F-Øn-b-Xv. t]men-kv ÿ-e-sØ-Øn-b-t∏mƒ `m-cy-bpw am-Xm-hp-sa-Øn C-bmsf tÃ-j-\n-te-bv-°v sIm-≠-v t]m-hp-∂-Xv X-S-bm≥ {i-an-®p. \m-´p-Im¿ kw-L-Sn-X-am-bn B-h-iy-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Cbm-sf-bpw hm-l-\-tØ-bpw Ip-f-Øq-∏p-g t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn-se-Sp-Øp.--

t]m-en-kn-sâ \n-b-a-hn-cp-² \-S-]-Sn-IÄ \nÀ-¯-Wsa¶v

sIm-√w: im-kv-Xmw-tIm-´, Ip-∂n-t°m-Sv, sIm-´m-c-°-c F-∂nhn-S-ß-fn¬ kn.--]n.--sF.--, F¬.--Un-.F -- -^v {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv Pm-ay-an-√m-Ø h-Ip-∏p-Iƒ tN¿-Øv tI-sk-Sp-°p-Ibpw ]o-Un-∏n-°p-I-bpw sN-øp-∂-Xn¬ kn.--]n.--sF. Pn-√m sk{I-´-dn B¿ cm-a-N-{μ≥ {]-Xn-tj-[n-®p.

sIm-Ã-s¯ in-ip-ku-lmÀ-± Pn-Ã-bm-¡pw sIm-√w: sIm-√-sØ in-ip-kulm¿-± Pn-√-bm-°n am-‰m-\p-f-f \-S-]-Sn {I-a-߃ B-cw-`n-®-Xmbn F.---Un.--Fw. H cm-Pp. Ip-´n-Isf im-co-cn-I am-\-kn-I ]o-U-\ß-fn¬ \n-∂pw Nq-j-W-ß-fn¬ \n-∂pw ap-‡-cm-°m≥ A-[ym-]I-cpƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ ]-cn-{i-an°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. I-e-Iv-Std-‰n¬ tN¿-∂ ssN¬-Uv sse≥ D-]-tZ-i-I-kan-Xn- tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p F.---Un.---Fw. Nn-

e-Zr-iy-am-[y-a-߃ in-ip-kw-c£-W \n-b-aw ew-Ln-°p-∂-Xmbn {i-≤-bn¬ s]-´n-´p-s≠-∂pw A-Xn-s\-Xn-tc I¿-i-\ \n-b-a \S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw F.--Un.--Fw. A-dn-bn-®p. sU-]yq-´n Un.---Fw.--H. tUm. jm-Pn, ssN¬-Uv sse≥ {]-h¿Ø-I-cm-b ^m-Z¿ _n-\p tXm-akv, ^m-Z¿-k-Æn D-∏≥, ^m-Z¿ tPm-bv km-ap-h¬, Pn -B¿ Irjv-W-Ip-am¿, hnhn[ D-tZym-Kÿ¿, A-[ym-]-I¿ tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper kollam Edition 2013-08-23  
Thejas Epaper kollam Edition 2013-08-23  

Thejas Epaper kollam edition. 2013-08-23

Advertisement