Page 1

2

kannur/kk

hntij§Ä

Im-hv kw-c-£-Ww: tZ-io-b sk-an-\mÀ C-¶papXÂ

I-Æq¿: Hm-bn-kv-I C‚¿-\m-j\¬ ku-Øv C-¥y Nm-]v-‰-dns‚-bpw X-fn-∏-d-ºv k¿-k-øn-Zv tIm-f-Pn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`nap-Jy-Øn¬ tI-c-f kw-ÿm-\ Hu-j-[ k-ky t_m¿-Un-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS Im-hv kwc-£-W-sØ°p-dn-®v tZ-io-b sk-an-\m¿ \-S-Øp-∂p. 21, 22 Xn-ø-Xn-I-fn¬ X-fn-∏-d-ºv k¿k-øn-Zv tIm-f-Pn-em-Wp sk-an\m¿. C∂p cm-hn-se 10\p a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. I-Æq¿ k¿h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-ke¿ tUm. A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. F hn A-P-b-Ip-am¿, tUm. kp-P-\-]m¬, tUm. Zo-]-tamƒ, tUm. I-Æ≥ F-kv hm-cy¿, tUm cm-L-h≥ ]-ø-\m-Sv, tUm. C D-Æn-°r-jv-W≥, tUm. Pnjm I-eym-Wn F-∂n-h¿ {]-_‘-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. kam-]-\-k-tΩ-f-\-Øn¬ sP-bnwkv am-Xyp Fw.-F¬.-F. ap-JymXn-Yn-bm-bn-cn-°pw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ k¿-k-øn-Zv tImf-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. J-eo¬ sNm-Δ sI sI N-{μ≥, F ap-lΩ-Zv A-iv-d-^v ]-s¶-Sp-Øp.

ssk-\n-I-cp-sS H-¯p-tN-c 23\v

I-Æq¿:B¿-an sa-Un-°¬ tIm-dn¬-\n-∂v hn-c-an-® I-Æq¿ Pn-√-bn-se ssk-\n-I-cp-sS HØp-tN-c¬ 23\p cm-hn-se 10\v I-Æq¿ tdm-b¬ H-ta-gv-kn¬ \S-°pw. Im-k¿-tIm-Uv, h-b-\mSv, am-ln, tIm-gn-t°m-Sv tI-{μß-fn-epw k-am-\-am-b co-Xnbn¬ H-Øp-tN-c¬ \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bpw Pn-√-bn¬\n-∂v 300¬-∏-cw ap≥ ssk-\nI¿ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂pw `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. P-\-d¬ I¨-ho-\¿ cm-L-h≥, I¨-ho\¿ hn-P≥ ]m-dm-en, tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿-am-cm-b a-t\m-lc≥, N-{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

Im³-kÀ t^m-tfm A-]v ¢n-\n-Iv

H-¯p-XoÀ-¸n-sâ cm-{ão-b-w P-\-t{Zm-l-]cw: \-mk-dp-±o³ F-f-a-cw F-kv.Un.]n.sF. P-\Io-b k-a-cPm-Y ]-cyS-\w Xp-S-§n Xfn-∏d-º:v ]-ck - ] v c - w H-Øp-Xo¿∏n-eq-sS cm-{„o-bw I-fn-°p∂ C-SXp˛h-eX - p a - p-∂W - n-If - p-sS `c Ww P-\t- {Zm-l] - c - a - m-bn am-dn-bXmbn F-k.v Un.]n.sF. kwÿm\ P-\d- ¬ sk-{I´-dn \mk-dp-±o≥ F-fa - c - w. tI-{μ˛kwÿm-\ k-¿°m-cp-If - p-sS P-\h - n-cp-≤ \-b߃-s°-Xn-tc F-k.v Un.]n.sF. I-Æq¿ Pn√m {]-knU‚ v sI sI A-–p¬ P-∫m¿ \-bn-°p-∂ P\Io-b k-ac - Pm-Yb - p-sS D-ZL -v mS\w X-fn-∏d - º - n¬ \n¿-hl - n-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-e° - b-‰w F-kv.Un.]n.sF. P-\Io-b k-a-cPm-Y X-fn-∏-d-ºn¬ Pm-Ym -eo-U¿ sI sI A-–p-¬ -P-∫m-dn-\v sIm-≠v P\w s]m-dp-Xn-ap-´p-Ib - m]XmI ssI-am-dn kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn \-mk-dp-±o≥ F-fa-cw D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Wv. F-∂m¬ C-Xn-s\-Xn-tc ka-cw

\-SØ - m≥ t]m-epw {]-Xn]-£w Xøm-dm-hp-∂n√. H-Øp-Xo¿-∏n-s‚ cm-{„o-ba- m-Wp \-S° - p-∂Xv. km-ºØn-I i-‡n-Iƒ-°p th-≠n I-cn-\n-ba - ß - ƒ kr-„n-°pI-bm-Wv `-cW - I - q-Sw. C-Xn-s‚ t]cn¬ _-en-bm-Sm-°s - ∏-Sp∂-Xv H-cp {]-tXy-I k-aq-la - mWv. C-h¿°p th-≠n i-–n-°m≥ B-cp-an-s√-∂Xm-Wv ÿn-Xn. CØ-cw cm-{„o-b Im-em-hÿ - b - n¬ P\-]£ - cm-j-v {So-ba - m-Wv F-kv.Un.]n.sF. Db¿-Øp-∂X - v. ap-kvenw eo-Kn-s‚ hn-Zym¿-Yn {]-ÿm-\Ø - ns‚ {]-h ¿-ØI - \ - m-bn-cp-∂ jp-°q¿ sIm√s∏-´v c-≠ph¿-jw Xn-I™ p. tI-

F³-tUm-kÄ-^m³ Zp-cn-X-_m-[n-XÀ-¡v c-−mw-K-Up hn-X-c-W-¯n\v 26 tIm-Sn Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√b - n-se F≥tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-Xc - psS ]-´n-Ib - n-epƒ-s∏-´h - ¿-°v tZ-iob a-\p-jym-hI - m-i I-Ωo-j≥ ip]m¿-i sN-bX -v \„-]c - n-lm-cØpI-bp-sS c-≠mw-KU - p D-S≥ A-\p-hZn-°p-sa-∂v a-{¥n sI ]n tam-l\≥. I-eI - S-v t- d-‰v tIm¨-^d- ≥-kv lm-fn¬ tN¿∂ F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-Xc - p-sS G-tIm]-\Ø - n-\pw ]p-\c - [ - n-hm-kØ - n\p-ap-≈ Pn-√m-Xe - sk-√n-s‚ tbmK-Øn¬ A-[y-£X - h-ln-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw.- Zp-cn-X_ - m[n-X¿-°v c-≠mw-KU - p \¬-Ip-∂Xn-\v tI-cf - πm-t‚-j≥ tIm¿-]td-j≥ 26 tIm-Sn cq-] Pn-√m- I-eI - -v S¿-°p ssI-am-dn. Xp-I c-≠p Zn-hk-Øn-\I - w Zp-cn-X_ - m-[n-X¿ - ° - v A-\p-hZ- n-°pw. ti-jn-°p-∂ Xp-I k¿-°m¿ e-`y-am-°pw.- P-\p-hc - n 28\v ap-Jy-a{- ¥n-bp-am-bn k-ac - k - -

an-Xn `m-ch - m-lnIƒ \-SØ - n-b N¿®-bn-ep≠mb Xo-cp-am-\ß - ƒ \-S∏m-°nh-cn-Ib - m-W.v I-gn-™ h¿-jw \-SØ - n-b saUn-°¬ Iymw-]p-I-fn¬ Zp-cn-X_m-[n-Xs - c-∂p I-s≠-Øn-bh - c - psS ]´n-I 28\-Iw {]-kn-≤o-I-cn°pw. 11 F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cnX-_m-[n-X ]-©m-b-Øp-Iƒ-°v ]p-dt- a-bp-≈ tcm-Kn-Isf-bpw A ¿-l-X ]-cn-tim-[n-®v ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øpw. ss{S-_yq-W¬ cq]o-Ic - W - w kw-_‘ - n-®v ]Tn-°m ≥ \n-tbm-Kn-® P-Ãnkv cm-aN - {- μ ≥ \m-b¿ I-Ωo-js - ‚ Xo-cp-am-\߃ X-≈m-t\m sIm-≈m-t\m k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®n-´n-√. ap-Jya-{¥n-bpw a-{¥n-am-cpw Dƒ-s∏-´ kan-Xn N¿-® \-SØ - n Xo-cp-am-\s - a-Sp°pw. Pn-√m B-ip-]{- Xn-bn¬ ]oUn-bm-{Sn-Iv sF.-kn.-bp. am¿-®v H∂n-\v {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - pw.- en-

Ãn¬-s∏-Sm-Øh - c - p-sS A-Sn-b¥ - c Nn-In-’b - ° -v m-bn 2.-2 tIm-Sn cq] e-`n-®n-´p-≠v. 50 tcm-Kn-Iƒ-°v Nn-In-¬k \¬-In. ap-fn-bm¿, Ip-ºU - m-sP ]-©mb-Øp-I-fn¬ sF.-kn.-Un.-F-kv. kq-∏¿-ssh-k¿-am-scbpw 11 ]©m-bØ - p-If - n-epw A-Uo-j\¬ sF.-kn.-Un.-F-kv kq-∏¿-sshk¿-am-sc-bpw \n-ba - n-°W - s - a-∂v km-aq-ln-I\ - o-Xn h-Ip-∏v U-bd - I - vS-tdm-Sv \n¿-tZ-in-®n-´p≠v. πm-t‚j≥ tIm¿-]t- d-js - ‚ ]-cn-[n-bnep-≈ {]-[m-\a - {- ¥n {Km-ao¨ kU-Iv-tbm-P-\ ]-©m-b-Øv tdmUp-Iƒ ]p-\-cp-≤-cn-°p-∂-Xn\v F≥.-H.-kn. \¬-Im≥ ]n.-kn.-sIbv° - v a-{¥n \n¿-tZ-iw \¬-In. s]cn-b kn.-F-®v.-kn-bn¬ In-S-Øn ®n-In¬k \-SØ - p-∂n-s√-∂ ]-cmXn-bn¬ 25\-Iw A-t\z-jn-®v \-S]-Sn kzo-Ic - n-°m≥ Pn-√m- I-eI - Sv- -

`mcXv \nÀam¬ s]mXp-P\ k¼À¡ ]cn-]mSn tI{μ-a{´n DZvLm-S\w sN¿pw

I-Æq¿: {]-kv C≥-^¿-ta-j≥ F-∂n-h \-S° - pw. Zu-Xy- w, an¬-a, \m-j\ - ¬ k¿-ho_yq-tdm tI-{μm-hn-jI v- r-X hn-ItZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d∏ - v kv kvI - ow, k-ºq¿-W ip-Nn-Xz bq- n-Is - f-°p-dn-®v ]-≤X - n, hn-hc - m-hI - m-i \n-ba - w, h- \n-‰,v X-]m¬ h-Ip-∏,v I-b¿ t_m¿I-Æq¿: a-e_ - m¿ Im≥-k¿ sI- k-\˛- t- £-a ]-≤X kw-LS- n-∏n-°p-∂ `m-cX - v \n¿-am¨ \n-Xm im-‡o-Ic - W - w, \yq-\] - £ - - Uv, sF.-kn.-Un.-Fk - v, Ip-Spw-_b¿ skm-ssk-‰n-bpw Xn-cp-h\ - s]m-Xp-P\ - k-º¿-° ]-cn-]m-Sn \m- t£-aw, Xp-Sß - n-b hn-jb - ß - f - n¬ {io bq-\n-‰p-Iƒ Xp-Sß - n-b ÿm-]¥-]p-cw do-Py-\¬ Im≥-k¿ sf cm-hn-se 10.-30\v I-Æq¿ ap-\n-kn- sk-an-\m-dp-Iƒ, ¢m-kp-Iƒ, I-em- \-ßf - pw ]-s¶-Sp-°pw. sk‚-dpw kw-bp-‡a - m-bn kw∏¬ P-hl - ¿ tÃ-Un-bØ - n¬ \m- kmw-kI v- m-cn-I ]-cn-]m-Sn-Iƒ Fhn-Zy- m¿-Yn-Iƒ-°pw a-‰pw {]L-Sn-∏n-°p-∂ Im≥-k¿ t^m- pw. tI-{μ ∂n-hb - pw kw-LS- n-∏n-®n-´p-≠.v {]- tbm-P\ - I - c- a- m-b {]-Z¿-i\ - w aq-∂p-Zntfm A-]v ¢n-\n-Iv am¿-®v H-∂n-\p sf cm-hn-se 10.-30\v \-S° - m-\ k-la - {- ¥n Z¿-i\ - Ø - n¬ tI-{μ ]-ck - y- ˛- Z- r-iy h-kw D-≠m-hpw. {]-kv C≥-^¿-tacm-hn-se H-ºX - n-\v G-¿f - n Im≥- kn-hn¬ thym-ab sI kn th-Wp-tKm-]m¬ D-ZL -v m-S- {]-Nm-cW - hn-`m-Kw, U-bd- I - S-v t- d-‰v j≥ _yq-tdm sIm-®n U-]y- q-´n U-bk¿ Un-‰£ - ≥ - sk‚-dn¬ \-S\w sN-øpw. sI kp-[m-Ic - ≥ Fw.- Hm-^v ^o¬-Uv ]-ªn-kn-‰n, _n.-F- d-IS-v ¿ F Fw tXm-ak - ,v sN-ss∂ Øpw. tUm. cmw-Zm-kv, tUm. N- X - h-ln-°pw. tI-{μm- kv.F - ≥.-F¬, kn.-Fw.-F^ - .v B - ¿.- tkm-Mv B‚ v {Um-a hn-j≥ am-t\{μ-tam-l≥ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.- ]n. A-[y- £ hn-jI v- r-X hn-Ik - \ - ˛- t- £-a ]-≤- sF, _yq-tdm Hm-^v C-¥y- ≥ Ãm≥- P-¿ Pn-tX-{μ hn ]m≥ ]m-´o¬, IXn-If - p-sS Pn-√b - n-se \-SØ - n-∏n- tU¿-Uk -v ,v tI-{μ kn¬-°v t_m¿- Æq¿ B-Im-ih - m-Wn t{]m-{Kmw ta\pw {]m-[m-\yw \¬-Ip-∂ 40Hm-fw Uv, U-bd- I - S-v t- d-‰v Hm-^v A-c° - \ - ´- v [m-hn _m-eI - r-jW -v ≥ sIm-øm¬, - p-sS {]-Z¿-i\ - w, ku-P\ - y B≥-Uv kvs - s]-kk - v U-he - ] - v- Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ am-ßm-´p-]-d-ºv: am-t\-Pv-sa‚ v Ãm-fp-If A-tem-]X - n-˛B - b - p¿-th-Z sa-Un- sa‚ ,v kw-ÿm-\ C≥-^¿-ta-j≥ C hn kp-KX - ≥ hm¿-Øm-kt- Ω-fkv-‰-Uo-kn¬ K-th-j-Ww \-S°¬ I-ym-w] - v, Hu-j[ - hn-Xc - W - w _yq-tdm, tZ-io-b {Km-ao-Wm-tcm-Ky- - \-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.Øp-∂ hn-Zym¿-Yn-\n ]n.-F-®v.Un. _n-cp-Z-Øn-\m-bn k-a¿-∏n® {]-_-‘-Øn≥-ta-ep-≈ Xp-d∂ kw-hm-Zw 28\p cm-hn-se 11\v X-e-t»-cn ]m-e-bm-Sv Imw-]-knse am-t\-Pv-sa‚ v kv-‰-Uo-kv hn`m-K-Øn¬ \-S-°pw. {]-_-‘w sk-an-\m-dn-\v aq-∂p-Zn-h-kw apºp-ap-X¬ X-e-t»-cn Imw-]-kn- q¿: ]-ø∂ - q-cn-te-°p≈ ap-gp-h≥ _ p-Ifpw kw-_‘ - n-®v e-`n® ]-cm-Xn-Is - f Xp-S¿∂v B¿.Sn.H. se am-t\-Pv-sa‚ v kv-‰-Uo-kv hn- ]-ø∂ - Ø - n-s‚ ]-›m-Øe - Ø - n¬ X`m-Kw sse-{_-dn-bn¬ ]-cn-tim- ]-g-b Ãm≥-Uv h-sc k¿-ho-kv \-S-Ø-W-sa-∂ \-SØn-b A-t\z-jW B¿.Sn.H-bp-sS D-Øc-hv \-S∏ - m-bn√. ]-Xn-hpt]m-se fn-∏d-ºv tPm-bn-‚ v B¿.Sn.H. ÿ-ew k-μ¿-in-®n[-\-bv-°v e-`n-°pw. I-Æq¿, Imk¿-tIm-Uv `m-K-ß-fn-te-°p≈ Zo¿- cp∂p. s]¿-an-‰v {]-Im-cw ]-gb - Ãm≥-Un¬ F-tØLZq-c _- p-Iƒ ]-gb - Ãm≥-Un¬ I-bd - p-∂n√. ≠ _ p-Iƒ ]pXn-b Ãm≥-Un¬ k¿-ho-kv A-hc-≠p sI-´n-Sß-sf Np-‰n-bp≈ tdm-Uv ]pXn-b km-\n-∏n-°p-∂-Xn-\v t\c-sØ X-s∂ {]-Xn-tjÃm≥-Um-bn I-W-°n-se-Sp-°m-\m-hn-s√∂pw _- [apb¿-∂n-cp-∂p. ]pXn-b Ãm≥-Un¬ C-d-ßp-∂  p-Is - f√mw ]-gb - Ãm≥-Uv h-sc k¿-ho-kv \-SØ - - bm-{X-°m¿ ]-gb - Ãm≥-Unte-Øm≥ a-‰p hm-l\ - - b - m-W.v I-Æq¿: C≥-Ãn-‰y- q-´v Hm-^v em‚ v W-sa-∂p-am-Wv B¿.Sn.H. \n¿-tZ-in-®n-cp-∂Xv. C-Xp ß-sf B-{i-bn-t°-≠ A-hÿ B‚ v Un-km-ÿ am-t\-Pvs - a-‚ v, Pn-√m-X-e Zp-c-¥ e-Lq-I-c-W A-tXm-dn-‰n F-∂n-h-bp-sS B-`nap-J-y-Øn¬ I-Æq ¿, Im-k¿tIm-Uv Pn-√I - f - n-se k¿-°m¿ hIp-∏p-I-fn-se t\m-U¬ Hm-^n- Dcp-h-®m¬: sIm-tX-cn-bnse C-d-°-Øn-¬ k¿-am¿-°m-bn ]-cn-io-e-\w \-S- Hm-t´mdn£bpw kv-Iq-´dpw Iq-´n-bn-Sn-®v GØn. F.-Un.-Fw. H ap-l-Ω-Zv A- gpt]¿-°v ]-cn-t°‰p. C∂-se cm-hn-se-bmkve - w D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. Wv kw-`-hw. a-øn¬ C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v sS-IvXn-cp-h-\-¥-]p-cw B-ÿm-\- t\m-f-Pn-bn-se F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Ynam-b sF.-F¬.-Un.-Fw. kw- Ifm-b I-t√-cn-°-c-bn-se ]n j-_o¿ (20), ÿm-\Ø - p-S\ - o-fw Zp-c¥ - e - L - q-I- A-Pn-\m-kv (20), Hmt´m bm-{Xn-Icpw Iq-Sm-fn c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-cn-io- kz-tZ-in-I-fpamb tjm-\ (25), Ko-X(30), ee-\w \-S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. cm-k- kn-X (28), Hmt´m ss{U-h¿ \-hm-kv(36) FZp-c-¥-߃ kw-_-‘n-®v πm‚ v ∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. Chsc I-Æq¿ am-t\-P¿ tk-Xp am-[h - ≥, ^-b¿ F.sI.Pn. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. B‚ v d-kI v- yq hn-`m-KØ - n-¬ sI Iq-Sm-fn-bn¬\n-∂v a-´-∂q-cn-te-°v h-cn-IF-kv {]-Xm-]v Ip-am¿, {]-Ir-Xn-Zp- bm-bn-cp-∂ Hm-t´m-bpw tIm-f-Pn-te-°v t]mc-¥-߃ kw-_-‘n-®v sF.- hp-I-bm-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ k-©-cn-® F¬.-Un.-Fw. A-kn- v {]-^. kv-Iq-´-dp-amWv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. a-´-∂q¿ t]msI A-a¬, ^-Ãv F-bU v- v kw-_- en-skØn A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ hm-l-\‘n-®v sF.-F¬.-Un.-Fw. ^m- ߃ tÃ-j-\n-te-°p am-‰n. °¬-‰n A-cp¨ ¢m-sk-Sp-Øp. - q¿ sIm-tX-cn-bn¬ A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´ X-fn-∏-d-ºv: [¿-a-im-e ssh-kv a-´∂ - q-´dpw sa≥-kv ¢-∫v, K-h. F≥-Pn-\o-b- Hm-t´m-dn-£bpw kvI dn-Mv tIm-f-Pv F≥.-F-kv.-F-kv. bq-\n-‰v F-∂n-h-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ -B-Kv-t\-bw 2014 ]cn-]m-Sn \-S-Øn. I-Æq¿ sI.-F.]n. \m-emw _-‰m-en-b≥ U-]yq´n I-am≥-U‚ v tem-bn-Uv tPmk-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A·n-c-£m tk-\-bp-sS {]-h¿-Ø\w ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p≈ tam-Iv-{Un-√pw Zp-c-¥-ß-fp≠m-hp-tºmƒ F-¥p-sN-ø-Ww ]n-Sn-Iq-S-W-sa-∂v ]-ø-∂q¿ \nF-∂-Xn-s\-°p-dn-®p-≈ t_m-[- ]-ø-∂q¿: sIm-‰n Pp-am-a-kv-Pn-Zv a-Zv-d-km Po-h-\-°m-c≥ sX-t° tbm-P-I a-fi-ew bp.-Un.-F-^v. h¬-°-c-W ¢m-kpw \-S-∂p. ¢-_v {]-kn-U‚ v sI Sn c-ho- a-º-e-sØ l-°o-an-s\ X-e-bvI-Ωn-‰n-bpw tªm-°v tIm¨-{K{μ≥, F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv °-Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tikv I-Ωn-‰n-bpw B-hi - y-s∏-´p. {]n≥-kn-∏¬ tUm. iymw-{]-Im-i,v jw I-Øn-®p-I-f-™ tI-kn-s‚ kn.-]n.-Fw. G-cn-bm I-Ωn-‰n I-Æ] - p-cw F-kv.s - F. ]n _n k- A-t\z-j-Ww A-¥n-a-L-´-ØnB-£≥ I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®v {]Po-h,v I-eym-t»-cn ]-©m-bØ - v {]- ¬ F-Øn-bn-´pw {]-Xn-I-fp-sS At£m-`-Øn-\p H-cp-ßp-I-bm-Wv. kn-U‚ v sI tKm-hn-μ≥, A-·n-i- d-Ãv \o-fp-∂-Xn-\p ]n-∂n¬ _mA-Xn-\n-sS, sIm-‰n a-l-√v \n-hma-\ tk-\m Hm-^n-k¿ sI cm-Po- ly C-S-s]-S-ep-I-sf-∂v kq-N-\. kn-Iƒ a-Zv-d-km lm-fn¬ {]-Xnhv, ssh-kv sa≥-kv C‚¿-\m-j{]-Xn-Iƒ-°p-≈ D-∂-X-_tj-[-tbm-Kw tN¿-∂p. {]-Xn-I\¬ Un-k{-v Sn-I‰ -v v K-h¿-W¿ kn hn ‘-hpw kzm-[o-\-hpw t]m-en-knsf D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sn P-am-A-Øv Il-cn-Zm-k≥, ssh-kv {]-kn-U‚ v s‚ ta¬ k-Ω¿-±-am-bn am-dp-∂p- sIm√-s∏-´ l-°ow Ωn-‰n-s°-Xn-tc D-b-cp-∂ A-`yqa-[p ]-Wn-°¿, sk-{I-´d - n kn hn sh-∂v ]-db - s - ∏-Sp-∂p. {]-Xn-Is - f ´v hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ cw-K- l-߃ A-h-km-\n-∏n-°-W-sahn-t\m-ZI -v p-am¿ kw-km-cn-®p.D-S≥ ]n-Sn-Iq-SW - s - a-∂m-hi - y-s∏- sØ-Øn-bn-´p-≠v. Ip-‰h - m-fn-Is - f ∂v B-h-iy-s∏-´p.-

Xp-d-¶ kw-hm-Zw 28\v

BÀ.Sn.H. \nÀ-tZ-iw \-S-¸m-bnÃ; ]-¿-¶q-cn _-kv kÀ-ho-kv tXm-¶n-bXp-t]mse

Zpc´eLq-I-c-W ]-cn-ioe-\w \S¯n

21 s^{_phcn 2014 sh≈n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kn-s‚ t]-cn¬ {]-t£m-`tam k-ac]-cn-]m-Sn-It- fm \-SØ - m≥ eo-Kv t\-Xr-Xz-Øn-\m-bn-´n√. j-fioI-cn-°s - ∏-´ eo-Kv t\-Xr-Xzw jp°q¿ h-[t- °-kv H-Xp-°nØo-¿°m≥ {i-an-°p-Ib - m-Wv. Ip-‰h - m-fnI-sf c-£n-°m-\pw tI-kv tX-®pam-b® v- p I-fb - m-\pamWv eo-Kn-s‚ t\-Xm-°ƒ {i-an°p-∂X - v. F-¥n-\m-Wv eoKn-s\ t]m-sem-cp `mcsØ k-ap-Zm-bw C\nbpw t]-dp-∂s - X-∂v \mw Nn-¥n°-Ws - a∂pw A-t±-lw Iq´n-t® ¿Øp. Pm-Ym eo-U¿ sI sI A-_-v Zp¬ P-∫m-dn-\v \m-kd- p-±o≥ Ffacw ]XmI ssI-am-dn-. Pn√m sk-

{I-´d- n _n iw-kp-±o≥ aue-hn A[y-£X - h-ln-®p. sI sI A-–p¬ P-∫m¿, I-Æq¿ \-Kc - k-`m Iu¨kn-e¿ sI ]n kp^o-d, C-{_mlowIp´n Xn-cp-h´- q¿, sI ap-lΩ-Zv Ip™n, sI \-ko¿, F B-kmZv, F-kv ]n ap-lΩ - Z-en kw-km-cn-®p. s]m-°p-≠v, sN-ßf - m-bn, {ioI-WT v ] - pcw, C-cn-°q¿, a-øn¬, Iºn¬, \m-dmØv, Im-´m-º≈ - n F∂n-hn-Sß - f - n-se kzo-Ic - W - Ø - n\p ti-jw ]m-∏n-\n-t»-cn sd-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w k-am-]n-®p. IÆq¿ ]m¿-es - a‚ v a-fie - Ø - n-se G-gv \n-ba - k-`m a-fie - ß - f - n-eqsS- Pm-Y \-SØ - p-∂X - .v

Zp-cn-X-_m-[n-X³ Im-¯n-cn-¡p-¶p; ap-Jy-a-{´n-bp-sS a-dp-]-Sn-¡m-bn

Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ \-hw-_d - n¬ ap-Jy-a{¥n \-SØ - n-b P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ F≥tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-X≥ \¬-In-b ]-cmXn-bp-sS a-dp-]S- n-°m-bn Im-Øn-cn-°p-Ib - m-Wv s]m-Δ¬ Im-°° - p-∂n-se ]n sI Ip-™m-ap-hns‚ a-I≥ A-–p¬ k-^h -v m≥ (24). P-∑\m h-eXp-ssI-bp-sSbpw Im-en-s‚-bpw kzm-[o-\w \-„s∏-´ k-^h -v m≥ kz-]c - n-{i-aw sIm-≠v hn.-F® - .v - k-^v-hm≥ F-k.v C - . h-sc ]Tn-®n-´p-≠.v C-cn-bÆ - n Pn.-hn.-F® - .v F - k - .v F - k - n¬ \n-∂m-Wv shm-t°-j\ - ¬ l-b¿sk-°≥-Ud- n ]T\w ]q¿-Øn-bm°n-bXv. F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-Xc - p-sS en-Ãn¬-s∏-´ k-^v hm\v F.-]n.-F¬. td-j≥ Im¿-Um-Wp-≈X - .v C-Xv _n.-]n.F¬ B-°W - s - a-∂pw Nn-In¬-kb - ° -v v Iq-Sp-X¬ k-lm-bw A-\ph-Zn-°W - s - a-∂pw B-hi - y-s∏-´m-Wv ap-Jy-a{- ¥n-°p ]-cm-Xn \¬-Inb-X.v πm-t‚-j≥ tIm¿-]t- d-js - ‚ ap-fn-bm¿ ap-Xe - ∏ - m-d F-tÃ-‰n-\v k-ao-]sØ s]m-Δ¬ Im-°° - p-∂n-em-Wv P-\n-®X - pw h-f¿-∂X - pw. tcm-K_ - m-[n-X\ - m-bX - v aq-ew ap-JØ - n-s‚ cq-]w-Xs - ∂ am-dn-bn-´p-≠.v X-\n-°v k¿-°m¿ tPm-en-th-Ws - a-∂pw _n.-]n.-F¬. td-j≥ Im¿-Uv A-\p-hZ- n-°W - s - a-∂p-ap-≈ A-t]-£ C-∂v Im-k¿-tIms´-Øp-∂ ap-Jy-a{- ¥n-°p ap-∂n¬ ho-≠pw k-a¿ - ∏ - n-°pw. hr-≤a - mXm-]n-Xm-°t- fm-sSm-∏a - m-Wv I-gn-™p-hc - p-∂X - v. D-≈ kz-Øp-Isf-√mw hn-‰p-s]-dp-°n a-Is - ‚ Nn-In¬-k° - m-bn sN-eh - g- n-s®-¶nepw tcm-Kw ]q¿-Wa - m-bpw t`-Za - m-bn-√. {]-Xn-am-kw F≥-tUm-kƒ^m≥ Z- p-cn-X_ - m-[n-X¿-°v e-`n-°p-∂ 2000 cq-] s]≥-j≥- am-{X-amWp e-`n-°p-∂X - .v P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bh¿-°v A-[n-Ir-X¿ a-dp-]S- n \¬-Ip-∂p-s≠-¶n-epw k-^h -v m-\v CXp-kw-_‘ - n-®v hn-hc - ß - s - fm-∂pw C-Xp-hs - c e-`n-®n-´n-√.

sd Np-aX - e - s - ∏-Sp-Øn.- Xr-iq¿ apf-¶p-∂-ØpIm-hn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-Xs - c Nn-In¬kn-°p-∂ B-ip-]{- Xn-If - p-sS ]´n-Ib - n-¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂X - n-s\°p-dn-®v hn-iZ- a - m-b ]-cn-tim-[\ - \S-Øm≥ Un.-Fw.-Ht- bmSv \n¿tZin-®p. {]m-Ya - n-I dn-t]m¿-´v Un.Fw.-H. A-hX - c - n-∏n-®p. \-_m¿-Uv B¿.-sF.-Un.-F^ - .v \n¿-am-W {]hr-Øn-Iƒ ]q¿-Wa - m-bpw ]q¿Øo-Ic - n-®X - n-s‚ dn-t]m¿-´v e-`n-® ti-jw _-‘s - ∏-´ X-t±-i `-cW ÿm-]\ - ß - ƒ-°v ssI-am-dn-bm¬ a-Xn-sb-∂v tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. 236 ]-≤-Xn-I-fn¬ 41 ]-≤-XnI-fm-Wp ]q¿-Øn-bm-b-Xv. C-Xn\m-bn -X-t±-i `-c-W F-Iv-knIyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿, Hm-^n kn¬ I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Po-h-\-°m-sc am¿-®v 31 h-sc \n-

b-an-°m-\pw Xo-cp-am-\-am-bn. _Uv-kv kv-Iqƒ Po-h-\-°m¿-°v 1500 cq-]-bp-sS A-[n-Ith-X-\w \¬-Im≥ km-aq-ln-I\ - o-Xn h-Ip∏v A-\p-aX - n \¬-In. _m-c-ep-I-fn¬ kq-£n-®n-´p≈ F≥-tUm-kƒ-^m≥ \n¿-hocy-am-°p-∂X - n-\v F-®v.s - F.-F√ - nt\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. \-©w-]-dºn¬ Un.-U-ªyp.-B¿.-Un.-Fw. im-kv-{X-⁄¿ XpS¿]-cn-tim-[\ \-SØ - pw. Zp-cn-X_ - m-[n-Xc - psSbpw klm-bn-If - p-sS-bpw s]≥-j≥Xp-I h¿-[n-∏n-°p-∂X - n-\pw k¿-°m¿ \-S] - S- n kzo-Ic - n-®ph-cn-Ib - m-sW∂v a-{¥n hy-‡a - m-°n.- Fw.-F¬.F-am-cm-b sI Ip-™n-cm-a≥, sI Ip-™n-cm-a≥, Pn-√m- ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-af - m-tZ-hn, Pn-√m- I-eI - S-v ¿ ]n F-kv ap-lΩ - Z- v k-Ko¿ kw-_‘ - n-®p.

"]-cn-bm-cw saUn. kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡-Ww'

ÌmÀ tlm-«-en Nq-Xm«w; c-−p-e-£-hp-ambn G-gp-t]À A-d-ÌnÂ

I-Æq¿: ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°p∂-Xn¬ Im-e-Xm-a-kw ]m-Sn-s√∂v Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥ B-h-iy-s∏-´p. C-Xpkw-_-‘n-®v Pn-√m I-e-Iv-S¿ dnt]m¿-´v \¬-In am-k-ß-fm-bn-´pw Xo-cp-am-\-ap-≠m-hm-Ø-Xv kw-ib-߃-°p h-gn-h-®n-cn-°p-I-bmWv. B-kv-Xn-_m-[y-X-Iƒ kw_-‘n-® hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v ]cn-tim-[n-®v C-°m-cy-Øn¬ Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥ C-\n-bpw Aam-¥w ]m-Sn-s√-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.

X-et- »-cn: \-Kc - a - [ - y-Øn-se {XoÃm¿ tlm-´e - n¬ Su-¨ {]n≥-kn∏¬ F-ks .v -- F. kp-tc-{μ≥ I-eymS-\pw kw-Lh - pw \-SØ - n-b an-∂¬∏-cn-tim-[\ - b - n¬ Nq-Xm-´Ø - nte¿-s∏-´ G-gp-t]-¿ A-dà - n¬. Ch-cn¬-\n-∂v 2,05,000 cq-]- ]n-Sn-s®-SpØp. tem-K≥-kv tdm-Un-se sI.--FkvF .-- ^ - C .v -- . X-et- »-cn im-Jb - ° -v S- pØ tem-UP -v n¬ I-gn-™ Zn-hk - w

amln t]m-en-kn Ø-ew-amäw ]m\q¿: tI-c-f-Øn-\p ]n-∂mse am-ln-bnepw t]m-en-kv tk\-bn¬ ]c-s° ÿ-ew-am‰w. amln-bn-se hn-hn[ kvt- ‰-j\ - p-If - nse aq-∂v slUv- tIm¨-kv‰ - _ - n ƒ-am-scbpw 10 tIm-¨-k-‰-_nƒam-sc-bpw ]p-Xp-t®-cn-bn-te-°v ÿ-ewam-‰n. H-gn-hp-≈ X-kvX - n-II - fn-eS- °w 30 tIm¨-k‰-v _ - nƒ-am-sc \nb-an-®n-´p-≠.v kvs - ]-jy¬ {_m-©v F-kv.sF. {]-k∂ - a - W - n-sbbpw ]-¥° - ¬ Fkv.sF. I-sse s]cp-am-fn-s\bpw ]p-Xp-t®-cn-bn-te°v ÿ-ew am‰n.

Hm-t«mbpw kv-Iq-«dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v G-gpt]À-¡p ]-cn¡v

cm-{Xn-bm-Wp kw-`h - w. ao-Øs - e ]o-Sn-I-bn-se Fw sI ap-lΩ - Z- v \m-k¿ (49), Nn-d° - c ]p-Xn-b] - p-cb - n¬ Sn ]n Pm-_n¿ (41), Nn-d° - c - `-fim-cØ - n¬ apl-ΩZ- v dn-bm-kv (32), I-Ãw-kv tdmUn-se d-^o-Jv a-l-en¬ a-\m^v(28) In-g-s° I-Xn-cq¿ A¬^m-Øn¬ bp hn a≥-kq¿ Aen(32), aq-gn-°c - B-bn-jm-kn¬

X-e-tÈ-cn tIm-S-Xn h-f-¸nse a-c-ap-¯-Èn¡v a-gp ho-gp-¶p X-e-t»cn: Zzn-i-Xm-–n ]n-∂n-´ X-e-t»-cn tImS-Xn k-ap-—-b- hf-∏nse No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn-°p k-ao-]sØ \q-‰m-≠p-Iƒ ]-g-°-ap-≈ a-g-a-c-Øn-\v a-gp ho-gp∂p. tImSXn B-cw-`n-® \mƒsXm-´v hnhn[ hy-h-lm-c-߃-°v F-Øp-∂h¿°v X-W-teIn-b hr-£-amWnXv. ]-S¿-∂p]-¥-en-® a-c-ØW¬ C-\n Hm¿-a am-{X-am-hpw. tI-c-f eo-K¬ A-tXm-dn-‰n Hm^nkv, A-Zme-Øv tIm-S-Xn-Iƒ F∂n-h H-cp Ip-S-°o-gn-te-°v am-‰p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]pXnb sI-´n-Sw \n¿-an-°m-\m-Wv a-gacw ap-dn-®p-\o-°p-∂-Xv. tZ-iob]m-X-tbm-c-sØ ]-g-b X-e-t»-cn tIm-S-Xn h-f-∏n-se Im‚o\pw s]m-fn-®p-am-‰pw. acapØ»n

tXP-kv I-®qÀ F-Un-j³ Hm-^n-kv amän

I-Æq¿: tX-P-kv Zn-\-]-{X-Øn-s‚ IÆq¿ \yq-kv _yq-tdmbpw A-Uv-an-\nkvt{S-j≥ hn-`m-K-hpw Dƒ-s∏-Sp∂ F-Unj≥ Hm-^n-kv Xm-b-sØ-cp tdm-Un¬ at\m-c-a _n¬-Un-Mn-\p k-ao]-sØ hn]p-eo-I-cn-® sI-´n-S-Øn-te-°v am‰n. ]pXn-b bq-\n-‰v am-t\-Pd - mbn C-cn-´n hn-ft°m-Sv kz-tZ-in- sI ]n kIcn-ø Np-aX - e-tb‰p. t^m¨˛^m-Ik v- v \-ºd - p-If - n¬ am-‰-an√. \yq-kv _yq-tdm: 04973256363, ^m-Iv-kv: 04972705075, C˛sa-bn¬: knrthejas@gmail.com. A-Uv-an-\nkvt{S-j≥ hn-`m-Kw: 04973244440, C˛sabn¬: thejasknrunit@gmail.com.

tXP-kv Zn-\-]{Xw I-Æq¿ F-Un-j≥ am-t\-P-dm-bn Np-a-X-e-tb-‰ sI ]n k-I-cn-ø

kn-dm-Pp¬ A-l-Ω-Zv (41) F-∂nh-cm-Wp A-dà - n-em-bX - v. C-hs - c ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´b - ® - p. X-e-t»-cn-bn-se G-Xm-\pw tem-UvP - p-If - pw A-]m¿-´s - a‚p-Ifpw tI-{μo-Ic - n-®p-≈ Nq-Xm-´h - pw A- \ m- i m- k y- { ]- h r- Ø n- I - f pw hym-]I - a - m-sb-∂ ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v t]m-en-kv c-l-kym-t\z-jWw B-cw-`n-®n-´p-≠v.

tem-Uv-Pn A-Xn-{Iaw: c−p -t]À A-d-Ìn I-Æq¿: tem-Un-Pn¬ A-Xn-{I-an®p-Ib-dn bp-hm-hn-s\ B-{I-an-® tI-kn¬ c-≠p-t]-sc Su¨ t]men-kv A-dk - v‰ - v sN-bvXp. sN-tºcn h-en-b-]-d-ºv kz-tZ-in Xp-≠Øn¬ lu-kn¬ ]n Fw \nPp(33), a-´-∂q¿ tIm-tSm-fn-{]sØ dw-ko-\ a≥-kn-en¬ dw-jmZv(24) F-∂n-hs - c-bm-Wv ]n-Sn-Iq-SnbXv. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn 11\p sX-°o-_-km-dn-se tem-Uv-Pn¬ A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn bp-hm-hn-s\ B-{I-an-s®-∂m-Wp ]-cmXn.

hn-k- X-«n-¸v: aq¶p -t]À-s¡-Xntc tI-kv Im-™-ßm-Sv: knw-K-∏q-cn-te°v sXm-gn¬hn-k hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv aq-∂pe-£w cq-] X-´nsb-∂ ]-cm-Xn-bn¬ aq-∂p-t]¿s°-Xn-tc cm-P-]p-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ]-\-Ø-Sn tIm-fn®m-en-se tPm-Wn-s‚ ]-cm-Xnbn¬ kp-Pn-Xv, ]m-fiy≥, hnt\m-Zv F-∂n-h¿-s°-XntcbmWp tI-kv. knw-K-∏q-cnse tlm´-en¬ tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bvXv ]-c-kyw \¬-In ]-Ww hmßn h-©n-s®-∂mWp ]-cm-Xn-.

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv \msf ]m-\q¿: ]m-\q¿ t]m-en-kv kwL-Sn-∏n-°p∂ {Sm-^n-Iv t_m-[h¬°-c-W ¢m-kv \m-sf cm-hnse 10\v ]m-\q¿ hym]m-c `-h-\n¬ \-S° - pw. kn.sF. P-b≥ sUma-\n-°v D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

a-Zdv -km Po-h-\-¡mc-sâ Zp-cq-l-a-c-Ww: 30 hÀ-jwsIm-−v kw-Øm-\-¯v A-©pe-£w A-d-Ìv ssh-Ip-¶-Xn {]-Xn-tj[w sl-IväÀ s\Â-Ir-jn Ip-d-ªp „ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

Im-k¿-tIm-Uv : I-gn-™ 30 h¿j-Øn-\p-≈n¬ kw-ÿm-\-Øv A-©p-e-£w sl-Iv-‰¿ s\¬∏m-Sw Ip-d-™p. kw-ÿm-\sØ s\¬-∏m-S-߃ A-{]-Xy£-am-hp-I-bm-Wv. I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Irjn h-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n-® I¿-jI sk-an-\m-dn¬ ]-S-∂-°m-Sv Im¿-jn-I tIm-f-Pv A-t{Km-W-an {]-^ tUm. F F-kv A-\n¬-Ipam-dm-Wv C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv.-30 h¿-jw ap-ºv 9 e-£w sl-Iv-

‰¿ {]-tZ-i-Øm-Wv s\¬-Ir-jn D-≠m-bn-cp-∂p. 14 e-£w S¨ A-cn-bm-Wp A-∂v D¬-∏m-Zn-∏n-®n-cp-∂-Xv. C∂-Xv 6.--30 e-£w S-Æm-bn Ip-d™p. kw-ÿm-\-Øn-\v {]-Xnh¿-jw 40 e-£w S-Æn-te-sd Acn-bp-sS B-h-iy-ap-≠v. sXm-gn-em-fn-£m-aw, ]m-S-tiJ-c-߃ a-‰p Ir-jn-°pw a-‰-hiy-߃-°pw D-]-tbm-Kn-®-XmWv C-Ø-c-Øn¬ s\¬-Ir-jn Ip-d-bm≥ Im-c-W-w. \n-e-hn-ep-≈ `q-an-bn¬ AXyp¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈ B-

[p-\n-I-Ir-jn sN-bv-Xp-sIm-≠pam-{X-ta s\-√p¬-∏m-Z-\w h¿-[n∏n-°m≥ km-[n-°p-I-bp-≈q. \ne-hn¬ H-cp sl-Iv-‰¿ Ir-jn-`q-anbn¬ i-cm-i-cn A-©v S¨ s\√m-Wp D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xv. CXv Np-cp-ßn-b-Xv 10 S-Æm-sb-¶nepw h¿-[n-∏n-°-Ww. I¿-Wm-S-I, A-{‘m-{]-tZ-iv kw-ÿm-\-ß-fn¬ sl-Iv-‰-dn-\v 20 S¨-h-sc s\-√p¬-∏m-Z-\w \S-Øp-∂p.-]m-S-ti-J-c-߃-°v ]p-d-sa I-c-s\¬-Ir-jn-°pw X-cn-ip-`qan-, d-_¿-˛-sX-ßv tXm-´-ß-fn-

epw s\¬-Ir-jn sN-bv-Xv `q-anbp-sS hn-kv-Xr-Xn h¿-[n-∏n°mw. sN-¶-√v {]-tZ-i-Øpw sNcp-hp-ÿ-e-ß-fn-epw s\¬-Irjn sN-øm-hp-∂-Xm-Wv. P-e-tk-N-\w C-√m-Ø ÿe-߃-°v ]-‰n-b s\¬-hn-ØpI-fpw D-≠v. ]p-Xn-b hn-Øp-Iƒ, ]p-Xn-b co-Xn-bn¬ Rm-dp¬-∏m-Z-\w, ]cn-an-X-am-b P-tem-]-tbm-Kw, ssP-h-co-Xn F-∂n-h-bn-eq-sS B-Zm-b-I-c-am-bn s\¬-Ir-jn sN-øm-\m-hp-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.


{]mtZ-inIw

21 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n

]cn-]mSn _-¶-c-a-t©-iz-cw: a-t©-iz-

cw a¬-ky-_-‘-\ Xp-d-ap-JØn-\v X-d-°-√n-S¬-˛10.--00 hn-Zym-\-K¿ Pn-√m ]-©m-bØv ]-cn-k-cw: Pn-√m B-kq-{XW k-an-Xn sI-´n-S k-ap-®-bw DZv-Lm-S-\w-˛11.--00 s]¿-f tZ-h-tem-Iw: sk‚ v {Kn-tKm-dn-tbm-kv F≥-Pn-\o-bdn-Mv tIm-f-Pv D-Zv-Lm-S-\w-˛11.--00 _-Zn-b-Sp-° Kp-cp-k-Z-\w HmUn-t‰m-dn-bw: F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X¿-°v I-\d _m-¶v \n¿-an-®p-\¬-Ip-∂ hoSp-I-fp-sS in-em-ÿm-]-\w-˛12.--30 Xr-°-cn-∏q¿ s\-Sp-¶-√v: ]mew D-Zv-Lm-S-\w-˛4.--00 sh-≈-cn-°p-≠v: Xm-eq-°v DPn√-bnse ]mS-ti-Jckan-Xn-Iƒ-°p≈ Imjv Ahm¿Uv Ie-IvS-td‰v tIm¨^-d≥kv Zv-Lm-S-\w-˛2.--30 lmfn¬ kwL-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ Irjna{¥n sI ]n taml-\≥ hnX-cWw sNøp-∂p

kannur/kSD

3

ssP-h Pn-Ã-bp-sS Xp-SÀ{]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v [-\-k-lm-bw \Â-Ipw: a-{´n Im-k¿-tIm-Uv: ssP-h- Pn-√-bmb Im-k¿-tIm-Un¬ ssP-h-Irjn kw-_-‘n-® Xp-S¿ {]-h¿Ø-\-߃-°v k¿-°m¿ Iq-SpX¬ [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn°p-sa-∂v Ir-jn a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ ]-d-™p. -I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® Pn-√bn-se 10 ]m-S-ti-J-c k-an-XnIƒ-°v H-cp e-£w cq-]m ho-Xw Im-jv A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Imk¿-tIm-Un-\v ]p-d-sa h-b-\m-Sv,

C-Sp-°n Pn-√-I-sf-bm-Wv ssP-h Pn-√-bm-bn {]-Jym-]n-®n-´p-≈-Xv. 2016 Hm-sS kw-ÿm-\-sØ ap-gph≥ Pn-√-I-fpw ssP-h Pn-√-bm°n am-‰m-\m-Wv k¿-°m-cn-s‚ e£yw. Pn-√-bn-se ]m-S-ti-J-cß-fp-sS kw-c-£-W-Øn-\v I¿j-I-cp-sS Iq-´m-bv-a D-d-∏p h-cpØ-Ww. ]m-S-ti-J-c k-an-Xn-I ƒ h-∂-tXm-sS s\¬-Ir-jn-bn ¬ ]p-tcm-K-Xn D-≠m-bn-´p-≠v. s\¬-Ir-jn-bpw Xp-S¿-∂v ]®-°-dn Ir-jn-bpw sN-øp-∂-Xv Im¿-jn-I ta-J-e-sb kw-]p-jv-

S-am-°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. a-t©-iz-cw ]-©m-b-Øn-se I-Wz-Xo¿-∞, Ip-º-f-bn-se C®n-ew-]m-Sn, In-Zq¿, Im-d-Up-°bn-se ]n-≠n-°m-bv, Im-™ßm-Sv \-K-c-k-`-bn-se \n-e-m-¶-c˛-]-\-¶m-hv, ]-≈n-°-c-bn-se ]m°w-˛ I-cp-h-t°m-Sv, ]p-√q¿-˛-s]cn-b-bn-se tI-tfm-Øv, sN-dp-hØq-cn-se a-øn-®, ]n-en-t°m-Snse I-Æ-ss¶, Xr-°-cn-∏q-cn-se sh-≈m-∏v ˛-B-bn-‰n F-∂o ]m-S-

ti-J-c k-an-X-Iƒ-°m-Wv Ahm¿-Uv e-`n-®-Xv. -A-hm¿-Uv Zm-\-tØm-S-\p-_‘n-®v kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\mdn¬ ]-S-∂-°m-Sv Im¿-jn-I tImf-Pv A-t{Km-W-an {]-^. tUm. F F-kv A-\n¬-Ip-am¿ ¢m-s Sp-Øp. Ir-jn sU-]yq-´n U-b-dIv-S¿ sI Fw ap-l-Ω-Zv ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-®p. {]n≥-kn-∏¬ Irjn Hm-^n-k¿ C≥-Nm¿-Pv ]n Xncp-a-te-iz-c `-´v, Ir-jn sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ jm-P≥ tXm-a-kv kw-km-cn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

tbm-K k-a-b-¯n am-äw

Im-ª-§m-Sv \-K-c-k-`m _-P-äv: A-Sn-Øm-\ ku-I-cy hn-I-k-\-¯n-\v Du-¶Â

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn¬ Fw.-]nam-cp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S∏m-°n h-cp-∂ {]-hr-Øn-I-fp-sS ]p-tcm-K-Xn A-h-tem-I-\w sNøp-∂-Xn-\m-bn \m-sf D-®-bv-°v 2.--30 \v I-e-Iv-S-td-‰v an-\n tIm¨^-d≥-kv l-fn¬ \-S-Øp-hm≥ \n-›-bn-®n-cp-∂ tbm-Kw D-®-bv°v 1.--30 te-°v am-‰n-b-Xm-bn PnIm-™-ßm-Sv: A-Sn-ÿm-\ ta√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.-J-e-I-fn-se hn-I-k-\ {]-h¿Ø-\-߃-°v Du-∂¬ \¬-InIm- k ¿- t Im- U v : sI.F- k v . - C . sIm-≠v 67,50,41,782 cq-] h-c-hpw _n.--t_-fq¿ k-_v-tÃ-j≥ ]-cn- 64,23,61,633 cq-] sNe-hpw 3,2 6, [n-bn¬ C-∂pw \m-sf-bpw \-S- 80,149 cq-] an-®-hpw {]-Xo-£nØm-\n-cp-∂ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ °p-∂ _-P-‰v \-K-c-k-` ]m-kmC-\n-sbm-c-dn-b-∏v D-≠m-hp-∂- °n. Im-™-ßm-Sv \-K-c-Øn-s‚ Xp-h-sc am-‰n-h-®-Xm-bn sI.F- k-a-{K ]p-tcm-K-Xn-°pw A-Snkv.C -- ._n. k-_v-tÃ-j≥ F≥- ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\-ØnPn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. \pw D-X-Ip-∂ co-Xn-bn-ep-≈ amXr-Im-]-c-am-b \n¿-tZ-i-߃ Dƒ-s°m-≈p-∂-Xm-Wp \-K-c-k`-bp-sS 2014˛15 h¿-j-tØ-°p≈ _-P-s‰-∂v ssh-kv sN-b¿Im-k¿-tIm-Uv: k¿-°m-cn-s‚ am≥ {]-`m-I-c≥ hm-gp-t∂m-d-Sn hn-hn-[ kv-Io-ap-I-fn¬ tPm-en- ]-d-™p. sN-øp-∂ kv-Xo-I-fp-sS A-h-ImIm¿-jn-I ta-J-e-bp-sS ]pi-kw-c-£-W-Øn-\m-bn kn-.-- tcm-K-Xn-°m-bn ]-≤-Xn-bn¬ D sF.Sn-.b -- p.- t\-Xr-Xz-Øn¬ G- ƒ-s∏-Sp-Øn-s°m-≠v s\√v-, ]-®{]n-en¬ H-cm-gv-N \o-≠p-\n¬- °-dn, sX-ßv, hm-g Ir-jn F-∂n°p-∂ {]N-mc-- -W {]-t£m-`-]-cn- h-bp-sS t{]m-¬km-l-\-Øn-\m]m-Sn-Iƒ \-S-Øp-sa-∂v `m-c-hm- bn 21 e-£w cq-] hn-\n-tbm-Knln-Iƒ A-dn-bn-®p. k¿-°m-cn- °pw. C-Xn-\m-bn 10 e-£w cq-] s‚ ]-tØm-fw h-Ip-∏p-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ kv-{Xo-Iƒ-°v an-\n-aw Iq-en, A-h-[n-°m-e thX-\w, s]≥-j≥, tPm-en-ÿn-cX Xp-S-ßn bm-sXm-cp B-\p-Iqey-ß-fpw e-`n-°p-∂n-√. C-h-sc k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cm-bn AwKo-I-cn-°p-I-bpw sXm-gn¬ kp-c£n-X-Xz-hpw tk-h-\-˛-th-X-\hy-h-ÿ-I-fpw D-d-∏m-°-p-I-bpw A-–p¿-d-lv-am≥ B-eq¿ sN- ø - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ m- W v {]-t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°p-∂- Im-k¿-tIm-Uv: tZ-io-b a-\psX-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn- jym-h-Im-i-I-Ωoj≥ ip-]m¿®p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ i sN-bv-X F≥-tUm-kƒ-^m≥ kn-.s-- F.Sn-.b -- p. Pn-√m P-\-d¬ Zp-cn-X-_m-[n-X¿-°p-≈ \-jv-S-]sk-{I-´-dn Sn sI cm-P≥, hn hn cn-lm-c-Øn-\m-bn k¿-°m¿ C{]-k-∂-Ip-am-cn, sI N-{μ-ti-J- \n-bpw ^-≠v \o-°n-h-®n-√. cc≥, ]n kp-Pm-X kw-_-‘n-®p. ≠p-L-´-ß-fn-em-bn tI-c-f πmt‚-j≥ tIm¿-]-td-j≥ \¬-Inb 53 tIm-Sn am-{X-am-Wv hn-X-cWw sN-øp-∂-Xv.I-gn-™ h¿-jw ]n.-kn.-sI. Im-k¿-tIm-Uv: I¿-a-cw-K-Øv A-º-Xm-≠v ]q¿-Øn-bm-°p-∂ \¬-In-b 27tIm-Snbm-Wv Zp-cn-XIm-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ _m-[n-X¿-°v \-„-]-cn-lm-c-Ønap-kv-eym-sc 24\v ap-ln-Ωm-Øn s‚ B-Zy-K-Up-hm-bn \¬-In-b¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ B-Z-cn- Xv. C-∂-se 26 tIm-Sn Iq-Sn I-e°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn- Iv-S¿-°v ]n.-kn.-sI. ssI-am-dnbn-®p. D-≈mƒ X-߃ A-\p-kv- 2010 H-tIv-Sm-_-dn¬ Im-k¿-tIma-c-W k-tΩ-f-\w Fw F A- Uv k-μ¿-in-® tZ-io-b a-\p-jym–p¬ Jm-Z¿ ap-kv-eym¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. C-∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v ap-ln-Ωm-Øv \-K-dn¬ kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ køn-Zv ap-l-Ω-Zv C-{_m-low ]q-°p™n X-߃ ]-Xm-I D-b¿Øpw. ssh-In-´v \m-en-\v D-≈mƒ X-ß-fp-sS a-I≥ k-øn-Zv ^-k¬ tIm-b-Ω X-߃ Ip-dm J-Xap¬ Jp¿-B≥ k-Z-kv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. 24\v D-®-°v c-≠n-\v Im-k¿-tIm-Uv: ]-b-kzn-\n ]p-gX-f-¶-c am-en-Iv-Zo-\m¿ a-Jmw kn- bv-°v t_-U-Up-° ]-©m-bbm-d-Øn-\v C-kv-am-bn¬ _m-^- Øn-se ]m-≠n-°-≠-Øv \Jn X-߃ sIm-bn-em-≠n t\- _mUv k-lm-b-tØm-sS 20.--80 tIm-Sn sN-e-hn¬ \n¿-an-°p-∂ Xr-Xzw \¬-Ipw. ssh-In-´v G-gn-\v Im-¥-]p-cw sd-Kp-te-‰¿ Iw {_n-Uv-Pn-s‚ inF ]n A-_q-_-°¿ ap-kv -eym- em-ÿm-]-\w \m-sf cm-hn-se sc B-Z-cn-°pw. hm¿-Øm-k- 11\v P-e-hn-`-h a-{¥n ]n sP tPmtΩ-f-\-Øn¬ k-øn-Zv l-k-\p¬ k-^v \n¿-h-ln-°pw. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.F¬.-A-lv-Z¬ X-߃, _n F-kv A–p-√-°p-™n ss^-kn, ]-≈- F. A-[y-£-X h-ln-°pw. ap-fnt¶m-Sv A-–p¬-Jm-Z¿ a-Z-\n, kp- bm¿, sIm-f-Øq¿, t_-U-Up-° sse-am≥ I-cn-sh-≈q¿, A- hn-t√-Pp-I-fn-em-bn 2010 G-°–p¬ Jm-Z¿ k-Jm-^n sam- tdm-fw h-cp-∂ `q-an-bn¬ P-e-tk{Km¬, A-–p¬ A-ko-kv an-kv- N-\ ku-I-cyw H-cp-°p-∂ ]-≤Xn-bm-Wv. Cu d-Kp-te-‰-dn¬ P_m-ln kw-_-‘n-®p.

A-ä-Ip-ä-¸-Wn- am-än

{]-t£m-`w kw-L-Sn-¸n-¡pw

h-I-bn-cp-Øn. 4 e-£w cq-] sN- Sn-bpw kw-L-Sn-∏n-°pw. e-hn¬ ^mw lu-kv \n¿-an-°pw. hr-≤¿, in-ip-°ƒ, hn-I-emwa- ¬ ky- s Øm- g n- e m- f n- I - f p- s S K¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t£-a-Ønt£-a-Øn-\m-bn k-_v-kn-Un \m-bn H-t´-sd \n¿-tZ-i-߃ _-

sS \m-ept]¿-°p ho-Sp \n¿-an®p \-¬-Ipw. C-Xn-\m-bn 10 e£w cq-] ho-Xw \o-°n-sh-®n-´p≠v. 129 t]-cp-sS ho-Sp-Iƒ ]p-\-IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn £m-aw ]-cn-l-cn-¡m³ ImÀ-jn-I IÀ-a-tk-\ cq-]o-I-cn-¡pw  tIm-«-t¨-cn a-Âky amÀ-¡-än- kw-kv-I-c-W ¹mâv Øm-]n-¡pw  hmÀ-Uv- X-e hn-I-k-\{]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v 2.-80 tIm-Sn  a-Âky-s¯m-gn-em-fn- t£-a-¯n-\v ao-\m-¸o-kn a-Âky-`-h³ Hm-^nkv \n-À-an-¡pw \n-c-°n¬ a-¬ky_-‘-\ D-]I-c-W-߃ hn-X-c-Ww sN-øpw. sN-Ω-´w-h-b-en¬ \n¿-am-WØn-en-cn-°p-∂ sXm-gn¬ ]-cnio-e-\ tI-{μ-Øn-s‚ \n¿-amWw ]q¿-Øo-I-cn-°pw. C-Xn-\mbn 7 e-£w cq-] \o-°nh-®n-´p≠v. e-£v-an \-K-dn-se h-\n-X kz-bw sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\ tI{μw {]-h¿-Ø-\-£-a-am-°p-∂tXm-sSm-∏w ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-

P-‰n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. A-¶-W-hm-Sn t]m-j-Im-lm-cØn-\p 48 e-£w cq-]-bpw A-¶W-hm-Sn-I-fp-sS \-ho-I-c-Øn-\p 40 e-£w cq-]-bpw \o-°n-sh-®n´p-≠v. hn-I-emw-K ]p-\-c-[n-hmk ]-≤-Xn-°m-bn 21 e-£w cq-]bpw hn-I-emw-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v kv-tIm-f¿-jn-∏p \¬-Im≥ 15 e-£w cq-]-bpw h-I-bn-cp-Ønbn-´p-≠v. B-{i-b ]-≤-Xn-bn-eq-

cp-≤m-c-W- {]-h¿-Øn-Iƒ \-SØ-pw. C-Xn-\m-bn 25,80,000 cq-] h-I-bn-cn-Øn-bn-´p-≠v. I-gn-™ h¿-jw A-\p-h-Zn-® 129 ho-SpIƒ ]q¿-Øo-I-cn-°pw. hn-hn-[ Im-c-W-ß-fm-¬ ap-S-ßn-°n-S°p-∂ `-h-\ \n¿-am-W-߃ ]q ¿-Øo-I-cn-°m≥ 20 e-£w cq-] \o-°n-h-®n-´p-≠v.- N-Ω-´w h-ben-se {S-©n-Mv {Ku-≠n¬ ÿm]n-®n-´p-≈ C≥-kn-\-td-‰-dn-s‚

{]-h¿-Ø-\w s]m-eyq-j≥ I ¨-t{Smƒ t_m¿-Un-s‚ A-\p-aXn-tbm-sS B-cw-`n-°pw. π-Ãn°v am-en-\yw th¿-Xn-cn-°p-Ibpw πm-Ãn-°v sj-Õn-Mv bp-\n‰m-cw-`n-°p-I-bpw sN-øpw. πmÃn-°v sj-Õn-Mv bq-\n-‰n-\m-bn 5 e-£w cq-]w ho-Xw \o-°n-h-®n´p-≠v. ip-Nn-Xz an-j-s‚ k-lmb-tØm-sS Ip-Sn D-d-hn-S am-en\y kw-kv-I-c-W ]-≤-Xn hn-]qeo-I-cn-°pw. ]m-en-tb-‰o-hv sIb¿ ]-≤-Xn-°m-bn 5 e-£w cq-] h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. 25 e-£w cq-] sN-e-hn¬ _kv -Ãm≥Un-se-bpw slm-kv-Zp¿Kv am¿-°-‰n-se-bpw Iw-^¿-´ tÃ-j-\p-Iƒ \-ho-I-cn-°pw. \K-c-k-`m ]-cn-[n-bn-se hn-hn-[ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS ]p-\cp-≤m-c-W-Øn-\m-bn 50 e-£w cq-] sN-e-h-gn-°pw. tI-{μm-hnjv-Ir-X ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn hm-g-p-t∂m-d-Sn Ip-Sn-sh-≈

Im-´-]p-c-s¯ 24\v B-Z-cn-¡pw

∂v en-Ãn¬ A-øm-bn-c-tØm-fw t]¿ Dƒ-s∏-´n-´p-≠v. Zp-cn-X-_m[n-X-ta-J-e-sb-∂v hn-e-bn-cpØn-b 11 ]-©m-b-Øp-Iƒ-°v ]pd-Øp-≈ tcm-Kn-I-sf Iq-Sn Dƒs∏-Sp-Øp-∂-tXm-sS Zp-cn-X-_m[n-X-cp-sS F-Æw G-gm-bn-cw Ihn-bp-sa-∂m-Wv hn-e-bn-cp-ج. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv ]n.kn.-sI bp-sS ^-≠v am-{Xw hn\n-tbm-Kn-®v k¿-°m¿ X-e-bqcm≥ {i-an-°p-∂-Xv.C-∂-se I-eIvS-td‰n¬ a{¥n sI ]n tam-l-\-s‚ km-∂n[y-Øn¬ \-S-∂ F≥-tUm-kƒ^m≥ ]p-\-c-[n-hm-k sk¬ tbm-K-Øn¬ a-{¥n X-s∂-bmWv 26 tIm-Sn ]n.-kn.-sI. \¬-Inb-Xm-bpw Cu Xp-I D-S≥ hn-X-cWw sN-øp-sa-∂pw A-dn-bn-®-Xv.

P-\-hn-Nm-c-W bm-{X- C-¶v Im-kÀ-tIm-Uv a-Þ-e-¯n Fkv.ssh.Fkv. kwÿm\ sshkv {]-kn-U‚p-amcmb JØ¿ C{_mlow lmPn If\mSv, sat{Sm aplΩZv- lmPn Im™ßmSv F∂nh-sc F-kv.ssh.Fkv. 60mw hm¿jnI kam]\ ktΩf\Øn¬ kwÿm\ {]knU‚ v ]mW°mSv sslZcen inlm_v X߃ BZcn-°p-∂p

tbm-Kw 24 \v

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se F-√m Pn-√m hn-Z-ym-`-ym-k Hm-^n-k¿am¿, D-]-Pn-√m hn-Z-y-m-`-ym-k Hm-^n-k¿-am¿, Aw-Ko-Ir-X A-[-ym-]I kw-L-S-\-I-fp-sS H-cp {]-Xn-\n-[n F-∂n-h-cp-sS kw-bp-‡ tbmKw 24\v cm-hn-se 11.--30\v Im-k¿-tIm-Uv D-]-Pn-√m hn-Z-ym-`-ym-k Hm^n-kv A-\-Iv-kv lm-fn¬ tN-cp-∂-Xm-sW-∂v hn-Z-ym-`-ym-k D-]-U-bd-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.--

]-b-kzn-\n-¡v ]m-−n-¡-−-¯v sd-Kp-te-äÀ Iw {_n-Uv-Pv; in-em-Øm-]-\w \m-sf ew kw-`-cn-°p-∂-Xp-h-gn Cu {]tZ-i-Øv `q-K¿-` P-e-hn-Xm-\w Db¿-Øm-\pw Ip-Sn-sh-≈ e-`y-X D-d-∏p-h-cp-Øm-\pw km-[n-°pw Pn-√-bn-se H-cp Dƒ-{]-tZ-i-am-b C-hn-sS ]-b-kzn-\n ]p-g-bv°v Ccp-I-c-I-fpw X-Ωn¬ _-‘n-∏n°p-∂ H-cp am¿-K-hpw C-√. a-dpI-c-bn-se-Øm≥ 20 In.--ao. k-©cn-t°-≠ A-h-ÿ-bm-Wv Ct∏mƒ. Cu {]-iv-\w Iq-Sn ]-cnl-cn-°m≥ d-Kp-te-‰-dn-t\m-sSm∏w ]m-e-hpw \n¿-an-°pw. ]-b-kzn-\n ]p-g-bv-°v Ip-dpsI ]m-≠n-°-≠-Øv 104.--75 ao-‰¿ \o-f-Øn-em-Wv d-Kp-te-‰¿ \n¿-

an-°p-∂-Xv. H-cp ao-‰¿ D-b-c-Øn¬ tIm ¨-{Io-‰v hn-b-dpw A-Xn-\p-ap-Ifn¬ aq-∂v ao-‰¿ D-b-c-Øn¬ Hº-Xv bm-{¥n-I j-´-dp-am-bn BsI \m-ev ao-‰¿ D-b-c-Øn¬ Pew kw-`-cn-°m-hp-∂ co-Xn-bn¬ B-Wv d-Kp-te-‰-dn-s‚ cq-]-I¬∏-\. ]p-g-bp-sS C-cp-I-c-I-fn-ep-ambn c-≠v tIm¨-{Io-‰v A-_-´vsa‚p-I-fpw C-Xn-\n-S-bn-em-bn F-´v tIm¨-{Io-‰v Xq-Wp-I-fpw dKp-te-‰-dn-\p-≠v. tIm¨-{Io-‰v Im-Ãv C≥ kn-‰p ss]-ep-I-fmWv ^u-t≠-j-\v D-]-tbm-Kn-°p-

Im-k¿-tIm-Uv: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpw a-{¥n-amcpw C-∂v Pn-√-bn¬ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ kw-_-‘n°pw. Ip-º-f-bn¬ £o-c io-Xn-I-c-W πm‚ v cm-hnse H-º-Xn-\v ap-Jy-a-{¥n DZv-Lm-S-\w sN-øpw. 9.--30\v at©-iz-cw Xp-d-ap-J-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\-hpw s]¿-fbn-se kzm-{i-b F≥-Pn\ob-dn-Mv tIm-f-Pn-s‚ D-ZvLm-S-\-hpw hn-Zym-\-K¿ knhn¬ tÃj-\n¬ Un.]n.-kn. B-ÿm-\ a-μn-cw D-ZvLm-S-\-hpw ap-Jy-a-{¥n \n ¿-h-ln-°pw. D-®-bv-°v c-≠n\v sh-≈-cn-°p-≠v Xm-eq°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw sshIn-´v \m-en-\v Xr-°-cn-∏q¿ s\-Sp-¶-√v ]m-e-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\-hpw ap-Jy-a-{¥n \n¿h-ln--°pw. a-{¥n-am-cm-b hn sI C-{_m-lowIp-™v, sI kn -tPm-k-^v, A-Sq¿ {]-Imiv, sI _m-_p, sI ]n taml-\ ≥ Xp-S-ßn-b-h-cpw kw_-‘n-°pw.

Npcp¡¯nÂ

F³-tUm-kÄ-^m³: \-jv-S-]-cn-lm-cw ]n.-kn.-sI. ^-−n H-Xp-§p-¶p h-Im-i-I-Ωn-j≥ sN-b¿-am≥ PÃn-kv sI Pn _m-e-Ir-jv-W-\mWv Zp-cn-X-_m-[n-X¿-°v 175 tImSnbp-sS \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬Im≥ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\v \n¿-t±-iw \¬-In-b-Xv. ]n.-kn.-sI-bpw kw-ÿm-\ k¿-°m-cpw Cu Xp-I \¬-I-Wsa-∂m-bn-cp-∂p \n¿-t±-iw.-a-cn-®h-cp-sS B-{in-X¿-°pw Kp-cp-X-cam-b \n-e-bn-ep-≈-h¿-°pw A©p-e-£w ho-X-hpw `m-Kn-I-ambn tcm-Kw _m-[n-®-h¿-°v aq-∂pe-£-hpw \¬-I-W-sa-∂m-bn-cp∂p I-Ωn-j-s‚ \n¿-t±-iw. C-Xp{]-Im-cw 2300 t]¿-°m-Wv B-ZyK-Up \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬-In-bXv. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv hn-hn-[ saUn-°¬ Iymw-]p-I-fn¬ h-®v \S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-sb Xp-S¿-

]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\m-bn 1.63 tIm-Sn-bp-sS F-Ãn-ta-‰v X-ømdm-°n k¿-°mcn-\p -k-a¿-∏n-®n´p-≠v-. hn-hn-[ hm¿-Up-I-fn-se Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏v sse≥ Zo¿Ln-∏n-°m≥ 25 e-£w cq-] \o°n-h-®n-´p-≠v. A-em-an-]-≈n _-kv -Ãm≥ Uv \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\ £-a-am-°pw. \n-ehn¬ sS-≥-U¿ sN-bv-Xn-´p-≈ {]h¿-Øn-bpƒ-s∏-sS 9 tIm-Sn CXn-\m-bn \o-°n-h-®n-´p-≠v. s]mXp tdm-Up-I-fp-sS ]p-\-cp-≤m-cW-Øn-\m-bn 1 tIm-Snbpw sN-eh-gn-°pw. hn-hn-[ a-cm-a-Øv {]h¿-Øn-Iƒ-°pw- A-Sn-b-¥c dn]-b¿ {]-h¿-Øn-Iƒ-°p-am-bn 75 e-£w cq-]-bpw sX-cp-hv hn-f°v ]-cn-]m-e-\-Øn-\p 26 e-£w cq-]-bpw _-P-‰n¬ D-ƒ-s°m-≈n®n-´p-≠v. sN-b¿-t]-gv-k¨ lko-\ Xm-Pp-±o≥ A-[y-£-X hln-®p.

-ap-Jy-a-{´n-bpw a-{´n-am-cpw C-¶v Pn-Ã-bnÂ

∂-Xv. P-e-kw-`-c-W-tØm-sSm-∏w ap-fn-bm¿-˛-t_-U-Up-° ]-©mb-Øp-Iƒ X-Ωn¬ _-‘n-∏n-®p sIm-≠p-≈ tdm-Uv K-Xm-K-Xw km-≤y-am-hp-∂ hn-[-Øn¬ 4.--27 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ ]m-ew Dƒ-s∏sS-bm-Wv ]-≤-Xn cq-]-I¬-∏-\sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. tI-c-f I¨-kv{S-£≥ tIm¿-]-td-j-\m-Wv \n ¿-am-W Np-a-X-e. Cu sd-Kp-te‰¿ Iw {_n-Uv-Pn-\v cq-]-tc-J Xøm-dm-°n-b-Xv sN-dp-In-S P-etk-N-\ h-Ip-∏n-s‚ Un-ssk≥ hn-`m-K-am-b Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sF.Un.B¿._n-bm-Wv.-

X-S-b-W {]-hr-¯n D-Zv-Lm-S-\w \m-sf

aw-K¬-∏m-Sn: D-∏-f ip-≤-P-e hnX-c-W ]-≤-Xn-°v th-≠n sIm-Sss¶-bn¬ \n¿-an-°p-∂ X-S-bW-bp-sS {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w \m-sf cm-hn-se ]-Øn-\v tkm¶m¬ P-Mv-j-\n¬ a-{¥n ]n sP tPm-k-^v \n¿-h-ln-°pw. ]n _n A-–p¿-d-km-Jv Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-°pw. ]n I-cpWm-I-c≥ Fw.]n. ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw.-

tam-j-Ww

D-∏f - : hkv{- X-°S- b - n¬ \n-∂psamss_¬ t^m¨ tam-jW - w t]mb-Xm-bn ]-cm-Xn. D-∏f - b - n-se P‚ k -v v tIm¿-W¿ I-Sb - n¬ \n-∂m-Wv t^m¨ tamj-Ww t]m-bX - .v D-Sa - ln-Zm-bØ - v \-Kd - n-se ap-kX v- ^ - b - p-sS ]-cm-Xnbn¬ a-t©-iz-cw t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

Im-k¿-tIm-Uv: F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ bp A-–p emw \-bn-°p-∂ P-\-hn-Nm-c-W bm-{X-bv°v C-∂v Imk¿-tIm-Uv a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cWw \¬-Ipw. cm-hn-se H-º-Xn-\v sN¿-°-f-bn¬ a-fi-ew {]kn-U‚ v A-–p-√ F-cn-bm¬ Pm-Y-sb kzo-I-cn-°pw. Xp-S¿-∂v ap-t≈-cn-b, _-Zn-b-Sp-°, ko-Xmw-tKm-fn, \o¿-®m¬, D-fn-b-ØSp-°, B-ew-]m-Sn, \m-b-∑m¿-aq-e, A-W-¶q¿, X-f-¶-c, F-cnbm¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-se kzo-I-c-W-Øn-\v ti-jw ssh-In-´v sam-{Km¬-]p-Øq-cn¬ k-am-]n-°pw. \m-k¿ h-b-\m-Sv, tUm. kn Sn kp-sse-am≥ am-ÿ, F F-®v ap-\o¿, ssh ap-l-Ω-Zv, A–p-√ F-cn-bm¬ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-°pw.

Ip-Spw-_-t£-atI-{μw sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\w 24\v

Xr-°-cn-∏q¿: sIm-tbm-¶-c Ip-Spw-_-t£-a tI-{μw {]-h¿-Ø\w ]p-Xn-b-sI-´n-S-Øn-te-°v am-‰p-∂p. Im¬ \q-‰m-≠n-e-[n-Iam-bn Ip-Sp-_-t£-a tI-{μw {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂ B-Nm-cy \tc-{μ-tZ-hv hm-b-\-im-e sI-´n-Sw Im-e-∏-g-°w aq-ew A-]-I-Smh-ÿ-bn-em-bXn-s\ Xp-S¿-∂v \-S-∏v h¿-j ]-≤-Xn-bn¬ B-dv e£w cq-] ]-©m-b-Øv A-\p-h-Zn-®m-Wv kz-¥-am-bn sI-´n-Sw \n¿-an-®-Xv. 24\v ssh-Io´v \m-en-\v Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv apl-Ω-Zv k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]-cn-]m-Sn-bp-sS hn-P-b-Øn\m-bn kzm-K-X kw-Lw cp-]o-I-cn-®p. -]-©m-b-Øv Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. Fw Sn ]n I-cow A-[y-£-X h-ln®p. Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ Sn A-Pn-X, ]n hn APn-X, Fw cm-a-N-{μ≥, Sn [-\-Rv-P-b≥ am-ÿ, ]n A-ºm-Sn, sI ]-fl-\m-`≥, ]n X-ºm≥ \m-b¿ , ]n -hn sN-dn-b-ºp am-ÿ, hn hn kp-tc-i≥, ]n hn A-\p-tam-Zv kw-km-cn-®p. `m-c-hm-lnIƒ: ]n hn A-Pn-X (-sN-b¿-t]-gv-k¨), C Fw B-\-μ-h-√n (I¨-ho-\¿).-

hn-äp-h-c-hv \n-Ip-Xn: h-kv-{Xhym-]m-cn-IÄ k-a-c-¯n-\v

Im-k¿-tIm-Uv: kw-ÿm-\ _-P‰ - n¬ Xp-Wn-Øc - ß - ƒ-°v c-≠v i-Xa - m-\w hn-‰p-hc - h - v \n-Ip-Xn G¿-s∏-Sp-Øn-bX - v ]n≥-he - n-°sW-∂m-hi - y-s∏-´v h-kv{- X-hym-]m-cn-Iƒ {]-t£m-`Ø - n-te-°v. G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ tI-cf - Ø - n-se h-kv{- X-hym-]m-cn-Iƒ A\y-kw-ÿm-\ß - f - n¬ \n-∂p-≈ Xp-Wn-Øc - ß - ƒ hm-ßp-∂X - v \n¿-Øn-hb - v°p-∂X - pƒ-∏s - S-bp-≈ k-ac - ]-cn-]m-Sn-Iƒ- B-cw-`n°m≥ Hmƒ tI-cf - sS-Ivs - sÃ-bn¬ B‚ v Km¿-sa‚ vk - v sh¬s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ Xo-cp-am-\n-®p. am¿-®v \m-en-\v Imk¿-tIm-Uv hym-]m-c `-h\ - n¬ tN-cp-∂ tbm-KØ - n¬ C-Xp-kw_-‘n-®v Xo-cp-am-\s - a-Sp-°pw. a-‰p kw-ÿm-\ß - f - n-en-√m-Ø DSp-Xp-Wn-°p-≈ \-nI - p-Xn D-]t- `m-‡r-kw-ÿm-\a - m-b tI-cf - sØ km-ca - m-bn _m-[n-°p-sa-∂v hym-]m-cn-Iƒ ]-db - p-∂p.

C-kv-em-ln {]-`m-j-Ww \m-sf

sam-{Km-en sk³-{S kv-IqÄ B-cw-`n-¡p-¶p Im-k¿-tIm-U:v sI F-kv A-–p√ {S-Ãv sam-{Km-en¬ B-[p-\n-I kw-hn-[m-\t- Øm-sS ]p-Xn-b kvIqƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v `m-ch - m-lnIƒ A-dn-bn-®p. B-Zy L-´Ø - n¬ F¬.sI.

\o-te-iz-cw kn-bm-d-Øn-¶-c D-dq-kn-\v XpS-°w Ip-dn-®v sN-b¿-am≥ F≥ ]n A-–p√ ]Xm-I D-b¿-Øp-∂p

_n.--F-kv-.-]n. k-am-´-c- I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p A-\-[n-Ir-X I-S-hv Im-k¿-tIm-Uv: A-gn-aX - n B-tcm-]W - h - n-t[-b\ - m-b kw-ÿm-\`- m-c- X-IÀ-¯p hm-ln-s°-Xn-sc t\-Xr-Xzw \-S] - S- n-sb-Sp-°Ø - X - n¬ {]-Xn-tj-[n-®p _n.F-kv.]n. Pn-√m-IΩ - n-‰n-bn¬ \n-∂pw cm-Pn-h® - H-cp hn-`m-Kw k-am¥-cI - Ω - n-‰n cq-]o-Ic - n-®p. aw-K¬-]m-Sn ]-©m-bØ - n-se F-k.v-k -- n, F-k.v-S-- n. ^-≠n¬\n-∂v Agn-aX - n \-SØ - n-bh - c - p-am-bn H-Øp-tN¿-∂v e-£ß - ƒ k-ºm-Zn-® kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw sI hn c-ho-{μ-s\ ]p-dØ - m-°W - s - a-∂m-hi - ys∏-´v Pn-√m-IΩ - n-‰n kw-ÿm-\ t\-Xr-Xz-Øn-\p ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. B-hi - yw X-≈n-bX - n-s\-Øp-S¿-∂m-Wv Pn-√m-IΩ - n-‰n-bn-se ap-gph≥ `m-ch - m-ln-If - pw cm-Pn-h® - n-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv k-am-¥c - I-Ωn-‰n-bp-am-bn H-cp-hn-`m-Kw cw-Ks - Ø-Øn-bX - v. B-dp Pn-√m I - Ω - n-‰nIƒ X-߃-°v ] - n-¥p-W \¬-In-bX - m-bpw h-cpw Zn-\ß - f - n¬ kw-ÿm\-sØ a-‰p Pn-√I - f - n-epw k-am-¥c - - I-Ωn-‰n-Iƒ \n-eh - n¬ h-cp-sa-∂p `m-ch - m-ln-Iƒ A-hI - m-is - ∏-´p. A-cp¨-Ip-am¿, \n-km¿ Im-´n-bS- p°w, tKm-hn-μ≥ B-en≥-Xm-sg, hm-k¥ - n ]-≈Ø - S- p-°, Fw am-Wn, P-\m¿-±\ - ≥, Ir-jW v- ≥ hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ kw-_‘ - n-®p.-

_-¥n-tbm-Sv: A-\n-[-Ir-X-am-bn a-W-eq-‰p-∂ jn-dn-b H-f-b-sØ I-S-hv t]m-en-kv X-I¿-Øp. t_°¬, hn-Zym-\-K¿, Im-k¿-tImUv, a-t©-iz-cw, B-Zq¿ kv-t‰j≥ ]-cn-[n-I-fn-epw A-\-[n-IrX a-W¬ I-S-hp-Iƒ-s°-Xn-sc t]m-enkv sd-bv-Uv B-cw-`n-®n-´p≠v. I-gn-™-Zn-h-kw t_-°¬ F-kv-.sF-s°-Xn-tc a-W¬ am^n-b \-S-Øn-b h-[-{i-a-Øn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ Pn-√m t]m-enkv No-^v tXmw-k¨ tPm-kns‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-c-am-Wv I-Shp-I-fn¬ sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv.-

Pn. ap-X¬ A-©mw-¢m-kv h-sc-bp≈ Ip-´n-Iƒ-°m-Wv {]-th-i\ - w \¬-Ip-I. Un-Pn-‰¬ ¢m-kv dqw, em-_p-Iƒ, sse-{_-dn, tam-≠ntkm-dn-em-_v Xp-Sß - n-bh - {]m-cw`-Øn¬ X-s∂ B-cw-`n-°p-sa-

∂pw `m-ch - m-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.-hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ {]^. kn F-®v A-lΩ - Z- v lpssk≥, A-–p-√I - p-™n \-PmØv, dn≥-kv sI sUm-an-\n-Iv kw_-‘n-®p.-

a-t©-iz-cw: \m-sf cm-{Xn 6.- -30\v Ip-©-Øq¿ P-Mv-j-\n¬ aue-hn lm-cn-kv Im-b-s°m-Sn- A-lv-ep-kp-∂ P-am-A F-∂ hn-jb-Øn¬ C-kv-em-ln {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.--

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014/02/21  
Thejas Epaper kasaragod Edition 2014/02/21  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014/02/21