Page 1

2 Np-äpa-Xn hoSn\v apI-fn-te¡v X-IÀ-¶phoWp

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

X-e-tÈ-cnbn l-¡ow h-[w: A-d-kv-äv ssh-Im³ ImcWw hÀ-a-bv-¡v k-aq-l-¯nsâ \n-jv-{In-b-Xzwþ kn BÀ \o-e-I-WvT³ jho-−pw hn-e-¡v ]-ø-∂q¿: sX-s° a-º-e-sØ Øn¬ P-\-Io-b C-S-s]-S¬ D- cp-tjm-Ø-a≥ A-[y-£-X h- X-e-t»-cn: X-e-t»-cn

X-e-t»-cn: I-\-Ø a-g-bn¬ aXn¬ X-I¿-∂v ho-Wv A-b¬-hoSn-\v tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-®p. hym-gm-gv-N cm-{Xn 11Hm-sS \yq-amln lp-k≥-sam-´-bn-em-Wv kw-`hw. k-em-an-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈ h-kv-Xp-hn-s‚ 20 A-Sn-tbmfw D-b-c-ap-≈ Np-‰p-a-Xn¬ X-I¿∂v A-b¬-hm-kn-bm-b sh-≈wNm-en¬ \-^o-k-bp-sS ho-Sn-\v ap-I-fn-te-°v a-dn-™p-ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. a-Xn¬ X-I-cp-∂ i–w tI-´v \-^o-k-bp-sS ho-´pIm¿ Hm-Sn-c-£-s∏-´-Xn-\m¬ Zp-c¥w H-gn-hm-bn.

_m-ä-dn hn-Ã-\m-bn; t]m-kv-täm-^n-kn s]m-«n-s¯-dn X-et- »-cn: Xn-cp-hß - m-Sv a-t™mSn _-km-dn-se kz-Im-cy tjm-∏nMv tImw-πI - vk - n¬ {]-h¿-Øn-°p∂ Xn-cp-h-ßm-Sv t]m-kv-t‰m-^nkn¬ s]m-´n-sØ-dn. hym-gm-gv-N ssh-Io-´m-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]cn-{`m-¥-cm-b P-\-߃ t]m-kvt‰m-^n-kn-te-°v Hm-Sn-sb-Øn. ]cn-tim-[-\-bn¬ ap-dn-bn¬ kq£n-® _m-‰-dn s]m-´n-sØ-dn-®Xm-sW-∂v hy-‡a - m-bn.

hn-c-t−m-Sn-b t]m-¯v s{S-bn-\n-Sn-¨v N-¯p ]-ø-∂q¿: hn-c-t≠m-Sn-b- t]mØv ]-cm-{I-aØ - n-\p ti-jw s{Sbn-\n-Sn-®v NØXv. C-∂-se cmhn-se 9Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]ø-∂q¿ F-^v.kn.sF. tKm-UuWn-\v k-ao-]w ]p-g \o-¥n-sbØn-b t]m-Øv, s{S-bn-\n-\p t]mhm-\m-bn \-S-∂p-t]m-hp-I-bm-bncp-∂ c-≠v bp-h-Xn-bp-sS t\¿-°v Ip-Xn-s®-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. t]Sn-®-c-≠ bp-h-Xn-Iƒ Hm-Sn c-£s∏-´p. Xp-S¿-∂v h-gn-bm-{X-°m-cmb a-[y-h-b-kv-I-s‚ t\-sc-bpw t]m-Øv ]m-™S- p-Øp. a-[y-hb - kv-I≥ sh-≈-Øn¬-®m-Sn c-£s∏-´p. t]m-Øv {Sm-°n-eq-sS HSptºmƒ C-Xp-hg - n h-∂- Kp-Uvk - v s{S-bn≥ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-Øv F≥-Pn-\n¬ Ip-Sp-ßn-bXn-\m¬ s{S-bn≥ 15 an-\p-t‰m-fw {Sm-°n¬ \n¿-Øn-bn-´p. I-Δm-bn `m-K-Øp-\n-∂v \o-¥n-sb-Øn-bXmWv t]m-Øv-.

Xe-tÈ-cn-bn I-S-em-{I-a-Ww X-e-t»-cn: X-e-t»-cn Xo-c-tZ-i {]-tZ-i-Øv cq-£-am-b I-S-em-{Ia-Ww. ]m-en-t»-cn A-c-b k-apZm-b t£-{X-Øn-\-I-tØ-°v Xnc-am-e-Iƒ C-c-®p-I-b-dn. I-S¬ kw-c-£-W `n-Øn-Iƒ a-dn-I-S∂v I-b-dp-∂ Xn-c-am-e-Iƒ Xo-ctZ-i-hm-kn-I-sf `o-Xn-bn-em-gvØn-cn-°p-I-bm-Wv. I-gn-™ Znh-kw I-S-em-{I-a-W-Øn¬ ]pt∂m¬, s]-´n-∏m-ew, am-°q-´w `m-K-ß-fn¬ \n-c-h-[-n ho-Sp-Ifn¬ I-S¬-sh-≈w C-d-®p-I-b-dnbn-cp-∂p. d-h-\yq D-tZym-K-ÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[n-s®¶n-epw Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ D-≠mbn-´n-√.

14 Pq¨ 2014 i\n

l-°ow h-[-t°-kv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v B-Ivj≥ I-Ωn-‰n ]-ø-∂q-cn¬ \-S-Øn-b k-Xy-{K-lk-a-cw kn B¿ \o-e-I-WvT≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

l-°o-an-s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn IØn-® kw-`-h-Øn-se {]-Xn-Isf ]n-Sn-Iq-Sm-Xn-cn-°p-∂-Xn-\v Im-c-Ww k-ap-Zm-b-˛-a-X-˛-cm-{„ob k-aq-l-Øn-s‚ \n-jv-{In-b-Xzam-sW-∂pw C-Xv tI-c-f-Øn-\p A-]-am-\-I-c-am-sW-∂pw ]-cnÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-≥ kn B¿ \o-e-I-WvT≥. l-°o-an-s‚ sIme-bm-fn-I-sf A-d-kv-‰v sN-ø-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v BIvj≥ IΩn-‰n ]-ø-∂q¿ t]m-en-kv kv-t‰j-\v ap-∂n¬ \-S-Øp-∂ cm]I¬ k-Xy-{K-l k-a-cw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. G-Xp {]-iv-\-hpw P-\-Io-b k-a-c-ß-fn-eq-sS-bm-Wv s]m-Xpk-aq-l-Øn¬ F-Øp-∂-Xv. F∂m¬, Cu sIm-e-]m-X-I-

≠m-bn-´n-√. F-√m cm-{„o-b{]ÿm-\-ß-fpw Ip-‰-I-c-am-b A\m-ÿ-bm-Wp Im-Wn-°p-∂-Xv. B-`y-¥-c-a-{¥n Dƒ-s∏-sS hn-jb-Øn¬ \n- w-K-X ]m-en-°p-Ibm-Wv. P-\m-[n-]-Xy-aq-ey-߃ \n-e-\n¿-tØ-≠ `-c-W-Iq-Sw ]me-t∏m-gpw P-\-hn-cp-≤ \-b-ß-fmWp \-S-∏m-°p-∂-Xv. C-Xv Xn-cpØm-\p-≈ P-\-ap-t∂-‰w A-\nhm-cy-am-Wv. l-°o-an-s‚ sIm-e-bm-fn-Isf I-s≠-Øm≥ km-[n-®n-s√¶n¬ \m-sf C-Xm¿-°pw kw-`-hn°m-sa-∂ ÿn-Xn-bp-≠m-hpw. t]m-en-kn-s‚ I-gn-hp-tI-Sv sIm≠-√ {]-Xn-Iƒ ]n-Sn-bn-em-hm-Xncn-°m≥ Im-c-Ww. A-Xn-\v A\p-h-Zn-°m-Ø-Xm-sW-∂pw \oe-I-WvT≥ Iq-´n-t®¿-Øp. Sn ]p-

\m-e-c In-tem I-©m-hp-am-bn A-©w-K kw-Lw I-®q-cn ]n-Sn-bnÂ

tem-dn-bn-Sn-¨p ]-cn-¡v ]-ø-∂q¿: tZ-io-b-]m-X-bn¬ ]nem-Ø-d s]-t{Smƒ ]-ºn-\v k-ao]w kv-Iq-´-dn¬ tem-dn-bn-Sn-®v kvIq-´¿ bm-{X-°m-c-\v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cm-hn-se 5.45\m-Wv A]-I-Sw. ]-cn-t°-‰ ap-Sn-°m-\sØ πm-tØm-´-Øn¬ tk-hydn(45)s\ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p.

\-K-cØn¬ j-h¿-a hn¬-∏-\-bv-°v \ntcm-[-\-ta¿-s∏-Sp-Øn. hr-Ønlo-\-am-b \n-e-hm-c-Øn¬ jh¿-a hn¬-]-\ \-S-Øp-∂-Xm-bn B-tcm-Ky-hn-`m-Kw D-tZym-K-ÿcp-sS {i-≤-bn¬-s∏-´-Xn-s\ XpS¿-∂v \-K-c-Øn-se hn-hn-[ ^mÃv-^p-Uv I-S-I-fn¬ ]-cn-tim-[\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. I-gn-™ Znh-kw ^-m-Ãv-^p-Uv I-S-bn¬-\n∂v j-h¿-a I-gn-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v \m-ep-t]¿-°v tZ-lm-kzmÿyw A-\p-`-h-s∏-´n-cp-∂p. XpS¿-∂v C-∂-se \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn¬ ]-g-In-b C-d-®n, Iq-¥¬ I-dn F-∂n-h ]n-Sn-s®-SpØp. Ir-Xy-am-bn C-d-®n th-hn°m-Xn-cp-∂-Xm-Wv tZ-lm-kzmÿy-Øn-\p Im-c-W-sa-∂v Btcm-Ky-hn-`m-Kw ]-d-™p.

ImÀ-jn-tImÂ-¸-¶-§Ä-¡v \ym-b-hn-e \Â-Im³ hn-e-Øn-c-Xm ^-−n-\v cq-]w \Â-Ipw: a-{´n Im-k¿-tIm-Uv : Im¿-jn-tIm¬∏-∂ß - ƒ-°v \ym-bh - n-e D-d∏ - v hcp-Øm≥ hn-e-ÿn-c-Xm-^-≠n\p cq-]w \¬-Ip-sa-∂v [-\a - {- ¥n sI Fw am-Wn ]-d™ p. am-e° - √v k-_v-{S-j-dn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp kw-km-cn-°p-Im-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-e-ÿn-c-Xm ^-≠v cq-]o-Ic - n-°m≥ 1000 tIm-Sn cq-] B-hi - y-am-Wv. Cu Im-cy-Øn¬ tI-{μ k¿-°mcn-t\m-Sv N¿-® sNbv-Xn-cp-∂p. Im¿-jn-tIm¬-∏-∂߃-°p-≠m-Ip-∂ hn-e X-I¿-®bn¬ \n-∂pw I¿-jI - s - c k-lmbn-°m-\p-≈ ]-≤X - n-bm-Wn-Xv. kw-ÿm-\-Øv F-√m I¿-jI-sc-bpw C≥-jp¿ sN-øm≥ [-\Im-cy _-P-‰n¬ Xp-I h-I-bn-cpØn-bn-´p-≠v. {]-tZ-iß - f - n¬ I¿j-I-cp-sS t£-aw D-d-∏v h-cpØm≥ k¿-°m¿ {]-Xn-⁄m-_≤-X-tbm-sS-bm-Wv {]-h¿-Øn-

°p-∂-Xv. I¿-j-I sXm-gn-em-fn s]≥-j≥-t]m-se Cu s]≥-j\pw Ir-Xy-am-bn \-S-∏m-°pw. 1980¬ I¿-j-I sXm-gn-em-fn s]≥-j≥ \-S-∏n-em-°n-b X-\n°v C-t∏mƒ-sXm-gn-em-fn s]≥j≥ ]-≤-Xn-Iq-Sn \-S-∏m-°m≥ km-[n-®-Xn¬ Nm-cn-Xm¿-∞-aps≠-∂v a-{¥n ]-d™ p. _n.]n.F¬. Ip-Spw-_-߃°v ku-P\ - y Nn-In-¬km ]-≤X - n G¿-s∏-Sp-Øn. k¿-°m¿ Kym-c≠n-bm-bn sa-Un-°¬ C≥jpd≥-kpw \-S-∏m-°n.a-e-tbm-c P-\-X-bp-sS {]m-tZ-in-I {]-iv-\߃ ]-cn-lc - n-°p-Ib - pw A-hc - psS Po-hn-X ku-Ic - y-߃ ]-Sn-]Sn-bm-bn sa-®s - ∏-Sp-Øm-\pw k¿°m¿ ap-Jy-]c - n-KW - \ - \¬-Ipw-˛a-{¥n ]-d-™p. Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fmtZ-hn A-[y-£X - h-ln-®p.

I-Æq¿: kv-Iqƒ, tIm-f-Pv ]-cnk-c-ß-fn¬ I-©m-hv hn¬-°p∂ A-©w-K kw-L-sØ hm-l\ ]-cn-tim-[-\-bv-°n-sS \m-e-c In-tem I-©m-hp-am-bn I-Æq¿ Su¨ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. C∂-se D-®-tbm-sS t^m¿-´v tdmUn-em-Wv kw-`-hw. C-h¿ k-©cn-®n-cp-∂ am-cp-Xn Hm-av-\n hm≥ I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. X-e-t»-cn Nm-en¬ h-en-b-IØv lu-kn¬ _-jo¿ (42), I°m-Sv Ip-\n-bn¬ ]o-Sn-I a-Zo-\ hn-√-bn¬ sI k-lo-Zv (28), sIm‰m-fn im-Zp-en-∏-≈n Ip-t‰-cn lu- I-Æq-cn¬ I-©-mhpam-bn A-d-Ãn-em-b {]-Xn-Iƒ kn¬ sI A-–p¬e-Øo-^v (28), ]-øm-º-ew Ip-\n-bn¬-∏m- a-t\-jv (26), I-S-em-bn Ip-dp-h ap≥-kn¿(35) F-∂n-h-cm-Wp A- ∏n-® \n-e-bm-bn-cp-∂p I-©m-hv. kv-Iqƒ, tIm-f-Pv hn-Zym¿-Ynew I-t≠m-Øv lu-kn¬ F-kv B-bn-j a≥-kn-en¬ sI ]n d-Ãn-em-b-Xv. hm-l-\-Øn¬ H-fn-

Iƒ-°m-bn a-b-°p-a-cp-∂pw a‰pw F-Øn-°p-∂ kw-L-Ønse {]-[m-\n-I-fm-Wv C-h-sc∂pw C-\n-bpw Iq-Sp-X¬ t]¿ kw-L-Øn-ep-s≠-∂pw t]m-enkv ]-d-™p. G-sd-°m-e-am-bn kw-Lw \n-co-£-W-Øn-em-bncp-∂p. Su¨ F-kv.sF. A-\n¬Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-am-Wv {]-Xn-Isf h-e-bn-em-°n-b-Xv. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b AP-b≥, k-Pn-Øv F-∂n-h-cpw At\z-j-W kw-L-Øn-ep-≠m-bncp-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-Xn-I-sf dn-am≥-Uv sNbv-Xp.

X-«n-¸n-\n-c-bm-b d-_À IÀ-j-IÀ ho-−pw \n-b-a-\-S-]-Sn-s¡m-cp-§p-¶p

t»-Uv-am-^n-b-s¡-Xn-tc ]-cm-Xn \Â-In-b _-Êp-S-a-bv¡v `o-j-Wn: aq-¶p-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv

I-Æq¿: tIm-Sn-If - p-sS X-´n-∏n-\nc-bm-b d-_¿ I¿-jI - ¿ ho-≠pw \n-ba - - \-S] - S- n-s°m-cp-ßp-∂p. Xe-t»-cn B-ÿm-\-am-bn {]-h¿Øn-°p-∂ Xm-eq-°v d-_¿ B‚ v A-{Kn-Iƒ-®d - ¬ am¿-°‰ - n-Mv tIm˛Hm-]t- d-‰o-hv skm-ssk-‰n-bm-Wv \q-tdm-fw d-_¿ I¿-j-I-cn¬\n∂p d-_¿ hm-ßn ]-Ww \¬-ImXn-cp-∂X - v. h-©n-°s - ∏-´X - d - n-™v I¿-jI¿ ssl-t°m-SX - n-bn¬ \¬-Inb ]-cm-Xn-bn¬ 2012 s^-{_p-hc - n 13\p hn-[n ]p-ds - ∏-Sp-hn-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ÿm-]-\w A-S-®p-]q-´n H-cp am-k-Øn-\-Iw -k-l-I-c-W h-Ip-∏n-se bq-\n-‰v ko-\n-b¿ C≥-kv-s]-I-S¿ dn-t]m¿-´v X-ømdm-°n tPm-bn‚ v c-Pn-kv-{Sm-¿ apºm-sI k-a¿-∏n-°m-\pw ÿm-]-

\-Øn-s‚ kz-Øv hn-¬-∏-\ \-SØn I¿-j¿ - ° - p \¬-Im-\p-≈ ]Ww \¬-Im-\pw D-Ø-c-hn-´n-cp∂p. F-∂m¬, C-Xn-\m-bn \n-tbmKn-® k-lI - c - W - C≥-kvs - ]-IvS- ¿ C-Xp-hs - c- dn-t]m¿-´v \¬-Im-≥ Xøm-dm-bn-´n-√.Np-a-X-e \n¿-h-lnt°-≠ C-cn-´n- bq-\n-‰v ko-\n-b¿ C≥-kvs - ]-IvS- ¿ - H-cm-gvN - a - m-{X-ta ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-Øn-bn--≈qsh-∂pw C-t±-lØ - n-s\-Xn-tc h°o¬ t\m-´o-kv A-b-®-Xm-bpw B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ A-dn-bn®p. tIm-S-Xn-b-e-£y-Øn-\p ho≠pw ssl-t°m-SX - n-sb k-ao-]n°m-\m-Wv ]p-Xn-b Xo-cp-am-\w. {]-ap-J cm-{„o-b t\-Xm-°ƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈h - ¿ C-Xn-s‚ `-cW k-an-Xn-bn-epw a-‰pw D-≠m-bncp-∂p. tI-c-f tIm¨-{K-kv(tP-

°-_v)hn-`m-Kw t\-Xm-hm-Wv CXn-\p ]n-∂n-se-∂pw C-bm-fp-sS `m-cy-bp-sS t]-cn¬ kz-Øp-°ƒ hm-ßn-°q-´n-bX - m-bpw B-Ivj - ≥ I - u¨-kn¬ Aw-Kß - ƒ B-tcm]n-®p. 7 tIm-Sn cq-]b - p-sS _m-[yX ÿm-]-\-Øn-\p-s≠-∂pw cio-Xn t]m-epw \¬-Im-sX Izn‚¬ I-W° - n-\v d-_¿ kvt- ‰m°v s - N-øm-s\-∂ t]-cn¬ hm-ßn a-dn-®p-hn-‰-Xm-bpw C-h¿ B-tcm]n-®p. am¿-°-‰n¬ hn-e Ip-d-hmsW-¶n¬ A-Xv hm-ßn kq-£n°p-∂-Xn-\pw a-‰pw skm-ssk-‰n ku-Ic - y-sam-cp-°n-bn-cp-∂p. Cubn-\-Øn¬ tKm-Uu¨ hm-S-Isb-∂ t]-cn-epw I¿-jI - c - n¬ \n∂v h≥ Xp-I skm-ssk-‰n k-aml-cn-®n-cp-∂p. 25000 ap-X¬ 25 e-£w h-sc

Hm-tcm I¿-jI - ¿-°pw e-`n-°m-\ps≠-∂pw C-cn-´n-bn¬ 2 G-°¿ ÿ-eh - pw _-k‰ v- m≥-Un-\p k-ao]-Øm-bn 13.5 sk‚pw skmssk-‰n-bp-sS t]-cn-ep-s≠-∂pw C-h hn¬-°m-t\m a-‰v \-S-]-SnIƒ-t°m C-Xp-hs - c A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-´n-s√-∂pw B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ I¨-ho-\¿ ]n ]n ]-fl\ - m-`≥ ]-d™ p. Xp-S° - Ø - n¬ Ir-Xy-am-bn ]Ww \¬-In-bn-cp-∂p.- k-l-I-cW -ÿm-]-\-am-b-Xn-\m-em-Wv ]q¿-W hn-izm-kt- Øm-sS ]-Ww skm-ssk-‰n-sb G¬-∏n-®X - v. ]n∂o-Sv ]-Ww In-´m-Xm-hp-I-bpw D¬-∏-∂-w sI-´n-°n-S-°p-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv I¿-j-I¿ skm-ssk-‰n-s°-Xn-tc cw-Ks - ØØn-bX - v.

Im-k¿-tIm-Uv: tª-Up-Im-c\n¬\n-∂v 33 e-£w cq-] hm-bv] hm-ßn-b _- p-Sa - b - v° - v `o-jWn-sb-∂v ]-cm-Xn. aq-∂p-t]¿s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. Imk¿-tIm-Uv-˛-ko-Xmw-tKm-fn dq´n¬ _-kv k¿-ho-kv \-SØ - p-∂ F-kv.]n. \-K-dn¬ Xm-a-k-°m-c\m-b km-°n¿ lp-kb - v\ - n\m-Wv `o-jW - n. hym-gm-gv-N Pn-√m t]m-en-kv Hm-^n-kn¬ tª-Uv-am-^n-b-Iƒs°-Xn-tc ]-cm-Xn \¬-Im≥ AZm-e-Øv H-cp-°n-bn-cp-∂p. Cu A-Zm-e-Øn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b hn-tcm-[-Øn¬ `-c-W-I-£n t\Xm-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ aq-∂wK kw-Lw `o-j-Wn-s∏-Sp-Ønsb-∂m-Wv ]-cm-Xn. 33 e-£w cq] hm-bv-] hm-ßn I-gn-™ A©v h¿-j-am-bn 1,44,30,000 cq-] Xn-cn-®S- ® - n-´pw tª-Up-Im¿ tc-J-

{]-^. sI F-kv \n-kmÀ A-l-½-Zn-\v

C-cn-°q¿: C-cn-°q¿ K-h. B-ip]-{Xn˛]-©mbØv Hm-^n-kv tdm-Uv X-I¿-∂-tXm-sS C-Xp-hgn-bp-≈ bm-{X Zp- -l-ambn. _kvv-kv-‰m≥Uv, tªm-°v ]-©mbØv, D-]-Pn√m hn-Zym-`ym-k Hm^n-kv, l-b¿-sk-°≥U-dn kvIq-ƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-te°pw D]-tbm-Kn-°p∂ tdm-Um-Wn-Xv. Im-e-h¿-j-Øn-\p apºv A-‰-Ip-

‰∏-Wn \-S-Øp-sa∂v P-\w {]Xo-£n-®n-cp-s∂-¶nepw A-Xp≠m-bn√. C-\n Im-e-h¿-jw Ign-bm-sX \-∂m-°m-\p-am-hn√. tIm-tfmSv, ]q-™n-Sp°v, \n- aw-K-em-]p-cw: a-t©-iz-cw kzSp-h-≈q¿, U-b\m-tam-kv ^pSv- tZ-in-bpw a-e-bm-fn-bp-am-bn-cp-∂ cm-{„-I-hn t_mƒ {Ku≠v, ]p-g-°-S-hv, CtKm-hn-μ ss]cn-°q¿ Su¨ F-∂n-hn-S-ß-fnbp-sS kv-a-cte-°p-≈ G-I- h-gn Iq-Sn-bmWv W-bv-°m-bv DCu tdmUv. Sp-∏n tKm-hn-μss] dn-k¿-®v sk‚¿ G¿-∏Sp-Øn-b Ahm¿-Un-\v IX-e-t»cn: s]-cnß-fw afi-ew _n.sP.]n. Hm-^n-kv A-{I-ans®∂ tI-kn¬ {]-Xn-tN¿-°-s∏´ F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-ØI- hn-bpw hn-a¿-i-I-\p-am-b {]sc Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v Ip-‰-°m-c-\-s√-∂p I-≠v ^.sI F-kv \n-km¿ A-l-Ω-Znsh-dp-sX hn-´p. 2012 B-K-kvXv 9\p cm-{Xn 11.30HmsS Hm-^n-kn-se \v. \n-km¿ A-l-a-Zn-\v I¿-Wm-SSn.hn., kv-Xq]w Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h X-I¿-sØ-∂mWp tIkv. F- I-bp-sS ]w-] -A-hm¿-Upw cmkv.Un.]n.sF. afi-ew sk-{I´-dn ]p√q-°-c j-ao¿, kn-dm-Pv F- tPym¬-k-h A-h¿-Upw ]-fl{io A-h-¿-Upw e-`n-®n-´p-≠v. ∂n-h-cm-Wp {]-Xn-Iƒ. AUz. j-_o¿ lm-P-cmbn.

Fkv.Un.]n.sF. {]-hÀ-¯I-sc sh-dp-sX hn«p

Nm-¯-a-¯v t]m-en-kv ]n-¡-än-Mv Im-Wm-Xm-b t]m-en-kv ss_-¡v ]p-g-bnÂ

sX-cp-hp-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-‰v X-e-t»-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂-h¿

c-−p-t]À-¡v sX-cp-hp-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-äp

2,10,000 cq-] ]-en-i C-\-Øn¬ \¬-In-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. F∂m¬, 2012¬ km-º-Øn-I _p≤n-ap-´v A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ XpS¿-∂v ]-en-i \¬-Im≥ I-gn™n-√. C-tXm-sS ]-∂n-∏m-d-bnse ho-Sv hn-‰ h-Ib - n¬ In-´n-b 15 e-£w cq-] \¬-In-sb-¶n-epw AXpw ]-en-i C-\Ø - n-em-Wv I-W°m-°n-bX - v. _m-°n 13 _- p-Ifp-sS B¿.kn-bpw C-h-cp-sS ssI-bn-em-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Hs∂m-∂m-bn _-kv hn¬-°m≥ Xp-S-ßn. H-Sp-hn¬ aq-∂v _-kpIƒ am-{Xw _m-°n-bm-bn. Ip-d-®p-\mƒ ap-ºv ho-´n¬ h∂v kw-Lw `o-jW - n-s∏-Sp-Øn-btXm-sS aq-∂v _- pw s]¿-an-‰pw F-gp-Xn-\¬-In. A-Xn-\n-S-bn-emWv Ip-t_-c tI-kn¬ F-kv.]n A-Zm-e-Øv \-S-Øp-∂ hn-h-cw A-dn-™v ]-cm-Xn \¬-In-bX - v.

tjm-Ø-a≥ (55) F-∂n-h¿-°mWv I-Sn-tb-‰-Xv. I-gn-™ Zn-hkw tXm-em-{º-bn-epw c-≠pt]¿-°v sX-cp-hp-\m-bp-sS I-Sntb-‰n-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: a-g° - m-eØ - v km[m-c-W-bm-bn I-≠p-h-cp-∂ \n m-c tcm-K-ß-sf ]¿-h-Xo-I-cn®v P-\-ß-fn¬ `o-Xn P-\n-∏n-°p∂ {]-h-W-X-I-fn¬ \n-∂pw A[n-Ir-X-cpw Zr-iy-hm¿-Øm am-[ya-ß-fpw ]n-¥n-cn-b-W-sa-∂v v-C≥Ãn-‰yq-j≥-kv Hm-^v tlm-an-tbm∏-’v tI-c-f kw-ÿm-\ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv Hm-^n-k¿ tUm.apl-Ω-Zv P-ko¬ ]p-Ø-\-Øm-Wnbpw Pn-√m sk-{I-´-dn tUm. A_vvZ- p¬ a-Po-Zpw B-hi - y-s∏-´p. P-\-ß-fn¬ A-\m-h-iy-am-b `o-Xn kr-„n-®v h≥ tXm-Xn¬ acp-∂p I-®-h-Sw \-S-Øm-\p-≈ Ip-Ø-I a-cp-∂p I-º-\n-I-fp-sS

Kp-tVm-t±-iyw Xn-cn-®-dn-b-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´p. F-√m h¿-jß-fn-epw Cu Nq-j-Ww B-h¿Øn-°p-∂X - n¬ D-XvI - W - vT tc-Js∏-Sp-Øn. sU-¶n-∏-\n, ssh-d¬ ]-\n, tIm-fd - , a-™∏ - n-Øw Xp-Sß - n-b F-√m ]-I¿-® hym-[n-Iƒ-°pw h-f-sc th-K-Øn¬ i-a-\w e-`n°p-∂ ]m¿-iz-^-e-ß-fn-√m-Ø tlm-an-tbm-∏-Xn-Iv a-cp-∂p-Iƒ F-√m k¿-°m¿-˛k - z-Im-cy tlman-tbm-∏-Xn-Iv Un-kv-]≥-k-dn-Ifn-epw e-`y-am-Wv. I-gn-bp-∂{- X D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ P-\-߃ {i-≤ ]p-e¿-ØW - s - a-∂pw B-hiy-s∏-´p.

X-e-t»-cn: t]-cm-hq¿ Su-Wn¬ t]-∏-´n-bp-sS I-Sn-tb-‰v c-≠pt]¿-°p ]-cn-°v. C-h-sc X-e-t»cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se

11Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. t]-cm-hq¿ Su-Wn-se Np-a-´psXm-gn-em-fn I-t√-cn a-e-bn-se jm-Pp(51), ip-No-I-c-W sXm-gnem-fn \-S-°p-≠n ho-´n¬ ]p-cp-

a-cwho-Wv K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p

_-kv Hm-t«m-bv-¡p ]n-¶n-en-Sn-¨v B-dp-t]À-¡v ]-cn-¡v

Iq-Øp-]-d-ºv: X-W¬-a-cw tdmUn-\v Ip-dp-sI ho-Wv K-Xm-K-XwX-S- -s∏-´p. C-∂-se cm-hn-se 10.30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]-g-b\n-c-Øn¬- sN-¥-a-cn a-c-am-Wp I-S-]p-g-In-b-Xv. a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw K-Xm-KXw X-S- -s∏-´p. a-cw ho-W-Xns\ Xp-S¿-∂v ssh-Zyp-Xn-˛-sS-ent^m¨ _-‘-߃ Xm-dp-am-dmIp-I-bpw sN-bv-Xp. Iq-Øp-]-dºv ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bmWv a-cw ap-dn-®p-\o-°n-b-Xv. C-]p-g-bn¬\n-∂p I-s≠-Sp-Ø t]m-en-kns‚ ss_-°v I-s≠-Øn-b-Xv. i-‡-am-b H-gp- t\-sc H-cp kw-Lw I-s√-dn-™n- tX-Øp-S¿-∂v \-K-c-Øn-e-S-°w °p-≠m-bn-´pw N-fn-bn¬ Xm-gv-∂p- cp-∂p. kp-[o-jn-s\ A-{I-an-® c-≠v a-Wn-°q-dn-te-sd ssh-Zypt]m- b - X p- s Im- ≠ p- a m- { X- a m- W v kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \m- Xn-_-‘w \n-e-®p. ev bp-hm-°-sf A-d-Ãv sN-bv-Xnss_-°v Xn-cn-®p-In-´n-b-Xv. A-Xn-\n-sS kw-L¿-jw \n-e- ´p-≠v. C-h¿ dn-am‚n-em-Wv. \n¬-°p-∂ {]-tZ-iw Pn-√m s]m]-ø-∂q¿: Iq-Sp-X¬ kv-{Xo-[-\en-kv No-^v tXmw-k¨ tPm-kv, am-h-iy-s∏-´v am-\-kn-I-am-bpw Im-™-ßm-Sv Un-ssh.F-kv.]n im-co-cn-I-am-bpw ]o-Un-∏n-°p{]-Zo-]v-Ip-am¿ F-∂n-h¿ k-μ¿in-®p. {]-tZ-is - Ø t]m-en-kv ]n- ]-ø-∂q¿: tZ-io-b-]m-X-bn¬ I- s∂-∂ bp-h-Xn-bp-sS ]-cm-Xnt≠m-Øv B-ip-]-{Xn-°v k-ao- bn¬ tIm-S-Xn D-Ø-c-hv {]-Im-cw °-‰v G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. kn.]n.Fw hn-´v _n.sP.]n-bn- ]w ss_-°-]-I-S-Øn¬ c-≠p- t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Im-t¶m-en-se sI c-ay(28) te-°v am-dn-b Nm-Øa - s - Ø F≥ t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ]-cn-t°-‰ IsI kp-[o-jn-s\ H-cp kw-Lw t≠m-sØ kv-t‰-j-\-dn I-S-bn- tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-b ]-cm-XnA-{I-an-®-tXm-sS-bm-Wv {]-tZ-i- se ]n h-k-¥(37)sb-bpw bn-em-Wv `¿-Øm-hv A-∂q-cn-se Øv kw-L¿-ja - p-≠m-bX - v. C-Xn- ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b ]m-Sn-®m- sI {]-tam-Zn-\pw ho-´p-Im-cm-b \v ]n-∂m-se \o-te-iz-cw \-K-c- en-se ]n [-\-cm-Pn-s\-bpw(22) aq-∂p-t]¿-°p-sa-Xn-tc tIm-S-Xn k-`b - n-se kn.]n.Fw Iu¨-kn- k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ D-Ø-c-hv {]-Im-cw ]-ø-∂q¿ t]me¿-am-cm-b Sn hn A-ºq-´n-bp-sS- {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se cm-hn- en-kv tI-sk-Sp-Øp. bpw ]n ]n e-Xb - p-sS-bpw ho-Sn-\v se 10Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw.

ss_-¡-]-I-Sw; c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v

Iƒ Xn-cn-®p-\¬-Ip-∂n-s√-∂ ]cm-Xn-bp-am-bm-Wv km-°n¿ t]men-kn-s\ k-ao-]n-®X - v. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v hn-Zym-\-K-dn-se km°n-dns‚ Hm^n-kn-se-Øn `o-j-Wn-s∏-SpØp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-hØn¬ ap-t≈-cn-b im-¥n-\-K-dnse am-[-h≥ \m-b¿(52), s]-cnb-bn-se I-Æ≥(48), Im-dU - p-° im-¥n-\-K-dn-se tI-fp(50) F∂n-h¿-s°-Xn-tc-bm-Wv hn-Zym-\K¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØX - v. t\-c-sØ Im-k¿-tIm-Uv-˛ko-Xmw-tKm-fn dq-´n-tem-Sp-∂ 16 _- p-I-fp-sS D-S-a-bm-bn-cp-∂p km-°n¿ lp-kb - v≥. 2007¬ {iocmw ss^-\m≥-kn¬ Ip-Sn-»n-I A-S-°m≥ th-≠nbmWv 30 e£w cq-] aq-hc - n¬ \n-∂v hm-bv] hm-ßn-b-sX-∂v km-°n¿ lp-kbv≥ ]-d-™p. {]-Xn-am-kw

a-g-¡m-e tcm-K-§Ä A-\m-h-iy `o-Xn H-gn-hm-¡p-I: sF.F-¨v.sI.

C-cn-¡qÀ K-h. B-ip-]-{Xnþ]-©mb¯v tKm-hn-µ-ss] A-hmÀ-Uv Hm-^n-kv tdm-Uv X-IÀ-¶p

\o-te-iz-cw: kn.]n.Fw-˛-_n. sP.]n. kw-L¿-jw \n-e-\n¬°p-∂ Nm-Øa - Ø - v hym-gm-gvN - cm{Xn-bn¬ Im-Wm-Xm-b t]m-en-kv ss_-°v H-cp Zn-h-k-Øn-\v tijw Xn-cn-®p-In-´n. Nm-Øa - Ø - v an√v I-S-hn-\v k-ao-]-sØ ]p-gbn¬ \n-∂m-Wv \m-´p-Im-cpw t]men-kpw \-SØ - n-b Xn-c® - n-en-s\mSp-hn¬ I-s≠-Øn-bX - v. kw-L¿-jw \n-e\ - n¬-°p-∂ {]-tZ-i-Øv Uyq-´n-bn-ep-≠m-bncp-∂ kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk¿ hn-Pb - ≥, tlmw-Km¿-Uv \mcm-b-W≥ F-∂n-h¿ D-]-tbm-Kn® ss_-°m-Wv hm-b-\-im-em ]cn-k-c-Øv \n-∂v hym-gm-gv-N cm{Xn 11 Hm-sS Im-Wm-Xm-b-Xv. ss_-°v \n-dp-Øn \n-co-£-WØn-\n-d-ßn-b t]m-en-kp-Im¿ Xn-cn-®v h-∂p t\m-°n-b-t∏m-gmWv \-jvS- s - ∏-´ hn-hc - w A-dn-™Xv. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ hn-P-b-Ip-am-dn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ A-t\z-j-Ww Xp-S-cp-∂-Xn-\n-Sbn-em-Wv C-∂-se ssh-In-´v \mtem-sS ]p-g-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. sh-≈Ø - n¬ s]-t{Smƒ I-ecp-∂-Xv {i-≤-bn¬ s]-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ C-d-ßn ]-cntim-[n-®-t∏m-gm-Wv ss_-°v sh-≈-Øn¬ Xm-W \n-e-bn¬

ln-®p. F≥ kp-{_-“-Wy≥, hnt\m-Zv Ip-am¿ cm-a-¥-fn, sI cm-aN-{μ≥, F≥ sI `m-k-v I-c≥, sI tZ-hn, A-a¿-\m-Yv, F `m-kvI-c≥, Sn Sn hn em-ep kw-km-cn®p. k-Xy-{K-l k-a-cw C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\v k-am-]n°pw.

`À-Xr-]o-U-\w; tI-sk-Sp-¯p

D-cp-h-®m¬: D-cp-h-®m-en-\-SpØv I-tc-‰ F¬.]n. kv-Iq-fn-\p k-ao-]w Hm-t´m-dn-£-bv-°v ]n∂n¬ _- n-Sn-®v h-gn-bm-{X-°mc-\-S-°w B-dp-t]¿-°v ]-cn-°v. C-∂-se cm-hn-se F-t´-m-sS-bmWv kw-`-hw. ]-cn-t°-‰ Hm-t´m bm-{X-°mcm-b I-tc-‰-bn-se kp-tc-jv _m_p(45), ssj-Pp(32), k-Poh≥(40), hn-\o-jv(35), {]-Zo]≥(35) F-∂n-h-sc ]-cn-°p-Itfm-sS I-Æq¿ sIm-bn-en B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. h-gnbm-{X-°m-c≥ Ip-≠n-te-cn s]mbn-en-se tKm-hn-μ(62)s\ X-et»-cn C-μn-cm- Km-‘n k-l-I-cW B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n- D-cp-h-®m-en¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ _-kv

®p. I-tc-‰ hm-b-\-im-e-bv-°v kvao-]w tdm-U-cn-In¬ \n¿-Øn-b Hm-t´m-bn¬ bm-{X-°m¿ I-b-dn sIm-≠n-cn-s° C-cn-´n-bn¬-\n∂v X-e-t»-cn-°v t]m-hp-I-bm-bncp-∂ km-K¿ _-kv Hm-t´mbv-°v ]n-∂n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-b-{¥-Ww hn-´ Hm-t´m k-ao-]sØ ]-d-ºn-te-°v ]m-™p-I-bdn. F-Xn-tc-h-∂ hm-l-\w A-]I-S-Øn¬-s∏-Sm-Xn-cn-°m-\p-≈ {i-a-Øn¬ sh-´n-®-t∏m-gm-Wv A]-I-Sw. a-´-∂q¿ F-kv.sF. cmPo-hv Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn _-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp.

I-tc-ä-bn B-dp ho-Sp-I-fn I-hÀ-¨m-{i-aw D-cp-h-®m¬: D-cp-h-®m-en-\-Sp-Ø I-tc-‰bn¬ B-dv ho-Sp-I-fn¬ I-h¿-®m-{i-aw. I-gn™ Zn-h-kw A¿-[-cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw. c≠mw I-tc-‰ h-t´m-∂n tdm-Un-se A-Sp-ØSp-Ø ho-Sp-I-fn-em-Wv tam-„m-°ƒ H-tc ka-b-Øv I-h¿-®-bv-s°-Øn-b-Xv. {]-ho-Wn-s‚ ho-´n-\-I-Øp I-b-dn-b tam„m-hv ho-´-Ω-bp-sS am-e s]m-´n-°m≥ {i-an®p. D-d-°-ap-W¿-∂ ho-´-Ω _-l-fw h-®-

t∏mƒ tam-„m-°ƒ Hm-Sn-c-£-s∏-´p. k-ao-]-sØ ko-a \n-hm-kn¬ hm-kp-tZh-s‚-bpw hm-kp-hn-s‚-bpw, kp-ss_-Z, Pao-e F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fn-ep-w I-h¿-®m{i-aw \-S-∂p. P-ao-e-bp-sS ho-´n¬ I-b-dn-b tam-„m-hv Hm-^n-kv ap-dn-bn¬ D-≠m-bn-cp-∂ C-h-cp-sS `¿-Øm-hn-s\ ]p-d-Øp-\n-∂v ]q-´nbn-´p. _-l-fw-h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tam-„m-hv Hm-Sn-c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-tcm ho-´p-

Im-cpw D-W¿-∂-t∏m-gm-Wv sXm-´-Sp-Øp-≈ ho-Sp-I-fn¬ tam-j-Ww {i-aw \-S-∂ hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. \m-´p-Im¿ Xn-c-®n¬ \-S-Ønsb-¶n-epw tam-„m-°-sf I-s≠-Øm-\m-bn√. ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰n¬-\n-∂v ^yq-kv Ducn-bm-Wv I-h¿-®-bvs°-Øn-b-Xv. a-´-∂q¿ Fkv.sF. cm-Po-hv Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ t]m-en-kv kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-SØn.


{]mtZ-inIw

14 Pq¨ 2014 i\n

t]m-]p-eÀ -{^-−v ]u-c-kw-K-aw

]cn-]mSn tlm-kv-Zq¿-Kv K-h. ssl-kv-

Iqƒ: hm-b-\-hm-c-Øn-s‚ `m-Kam-bn ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn Pn-√m-X-e Izn-kv a¬-k-cw-˛9.-30 F-S-\o¿ kzm-an-Po-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ: tem-I c-‡-Zm-Xm-Zn-\m-N-c-Ww-˛10.-00 Im-™-ßm-Sv ]n kv-am-c-Iw: kn-hn-Iv sIm-S-°m-Sv A-\p-kv-ac-Ww-˛10.-00 Im-k¿-tIm-Uv hym-]m-c `h≥-lmƒ: a¿-®‚ v-kv bq-Øv hn-Mv t\-Xr-Xz-Øn¬ c-‡-\n¿W-b Iymw-]v-˛11.-00 Im-™-ßm-Sv Ip-∂p-Ω¬ F≥.-F-kv.-F-kv. lmƒ: P-\m[n-]-Xy a-ln-fm A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m tbm-Kw-˛2.-00 X-f-¶-c K-h. ap-kv-enw l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ: ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\ tbm-Kw˛4.-00

tdm-Uv \-ho-I-c-W-¯n-\v ^-−v A-\p-h-Zn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-º-f ]©m-b-Øn-se D-fp-hm¿ h-b¬-˛jn-dn-b dn-h¿ tdm-Un-s‚ \n¿-amW \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-ß ƒ-°v `-c-Wm-\p-a-Xn. 15.-20 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®Xm-bn ^n-j-dokv a-{¥n sI _m-_p A-dn-bn-®p.-

_m-e-th-e-bn \n-¶p Ip-«n-I-sf tam-Nn-¸n-¨p Im-k¿-tIm-Uv : _m-e-th-e hncp-≤-Zn-\-Øn¬ Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ kv-Izm-Uv ]-cn-tim-[-\bn¬ c-≠v B¨-Ip-´n-I-sf _me-th-e-bn¬ \n-∂p tam-Nn-∏n-®p. Im-k¿-tIm-Uv sN-¶-f _-kvÃm≥Uv ]-cn-k-c-Øp-≈ H-cp tlm-´-en¬ tPm-en-°v \n¿-Ønb H-cp B¨-Ip-´n-sb-bpw hnZym-\-K-dn-se H-cp ho-´n¬ tPmen-°v \n¿-Øn-b a-s‰m-cp B¨Ip-´n-sb-bp-am-Wv tam-Nn-∏n-®-Xv. Ip-´n-I-sf ]-c-h-\-Sp-°-sØ Nn¬-{U≥-kv tlm-an¬ ]m¿-∏n®p. t]m-en-kv k-lm-b-tØm-sS F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v Pn-√m te_¿ Hm-^n-k-dp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ kv-Izm-Uv ]-cn-tim[-\-bn¬ Im-k¿-tIm-Uv A-kn. te-_¿ Hm-^n-k-dpw ssN¬-Uv sse≥ {]-h¿-Ø-I-cpw kw-_‘n-®p.-

t]m-]p-e¿ -{^≠v Pn√m I-Ωn-‰n Imk¿-tIm-Uv ]pXn-b _-kvÃm≥Uv ]-cn-k-cØv kw-L-Sn-∏n-® ]u-ckwK-aw Pn-√m {]-knU‚ v sI A-–p¬-e-Øo-^v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

ssh-Zyp-Xn-apS¡w: hy-h-km-b-ta-J-e {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡v hn-Zym-\-K¿: ]-h¿-°-´n-\v ]p-dsa Xp¿-®-bm-bn h-cp-∂ A-{]Jym-]n-X ]-h¿-I-´pw thmƒ-t´Pv £m-a-hpw aq-ew Pn-√-bn-se sN-dp-In-S hy-h-km-b ta-J-e {]Xn-k-‘n-bn-te-°v. sshZypXn apS°w ImcWw ]-e ÿm-]-\ß-fpw A-S-®p-]q-´¬ `o-j-Wn t\-cn-Sp-I-bm-Wv. _m-¶n¬ \n-∂p e-£-°-W°n-\v cq-] hm-bv-]-sb-Sp-Øm-Wv ]-e-cpw kw-cw-`w Xp-S-ßn-bn-cp∂-Xv. ssh-Zyp-Xn X-S-kw Im-cWw an¬ th-≠-hn-[w {]-h¿-

Øn-°m-Øn-\m¬ hm-bv-] Xn-cn®-S-°m≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂v hym]m-cn-Iƒ ]-d-™p. A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-sf h-®mWv ]-e-cpw ÿm-]-\-߃ {]h¿-Øn-∏n-°p-∂-Xv. ssh-Zyp-Xn ap-S-°-tØm-sS A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Ifp-tS-bpw \n-e Zp-cn-X-]q¿-W-ambn-´p-≠v. Pn-√-bn¬ 900Hm-fw sN-dp-InS kw-cw-`-ß-fpw 150Hm-fw h≥In-S hy-h-km-b ÿm-]-\-ß-fpw I-gn-™ H-cp-am-k-am-bn \-S-°p-

]m-ew D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

\m-Wv \n-tcm-[-\w. F-∂m¬ Hu-´v-t_m¿-Uv D-]-tbm-Kn-®p-≈ h-≈-ß-fp-sS a¬-ky-_-‘-\w Xp-S-cpw.- Pn-√-bn¬ B-sI 118 b{¥-h¬-Ir-X t_m-´p-I-fpw 1588 b-{¥-h¬-Ir-X h-≈-ß-fpw 65 b-{¥w-L-Sn-∏n-®n-´n-√m-Ø h-≈ß-fp-am-Wv c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p≈-Xv. t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w ewLn-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc a-ssd≥ F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v hn-`m-Kw I ¿-i-\ \-S-]-Sn ko-I-cn-°pw. -A\y-kw-ÿm-\ t_m-´p-Iƒ Xocw hn-´p-t]m-hm≥ \n¿-tZ-iw \¬-In-°-gn-™p. Xo-c-tZ-i-Øp-≈ s]-t{Smƒ ]-ºv A-S-®n-Sm-\pw \n-¿-tZ-iw ]p-

d-s∏-Sp-hn-®n-´p-≠v. Xo-c-°-Sen¬ a¬-ky-°q-´-ß-fpw sN-Ωo\n-s‚-bpw Nm-I-c h-cp-∂ Cu k-a-b-Øv t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xv hn-tZ-i t{Smf-dp-Iƒ-°p a¬-ky-k-º-Øv sIm-≈-b-Sn-°m-\p-≈ A-h-k-csam-cp-°p-I-bm-sW-∂v a¬-ky_-‘-\-ta-J-e-bn-ep-≈-h¿ ]cm-Xn-s∏-Sp-∂p. A-Xn-\m¬ Cu Im-e-Øp I-S-en¬ ]q¿-W-ambpw t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w thW-sa-∂m-Wv C-h-cp-sS B-hiyw.- C-\n-bp-≈ \m-fp-I-fn¬ ]´n-Wn Iq-Sm-sX I-gn-bm-\p-≈ Xbm-sd-Sp-∏n-em-Wp Xo-c-tZ-i sXm-gn-em-fn-Iƒ. a-‰p sXm-gn-ep-

ta¬-∏d - º - v: k-ak - vX - tI-cf - PwC-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ h-S-I-c I-S-ta-cn d-lv-am-\n-b A-d-_n-Iv tIm-f-Pv Imw-]-kn¬ kw-L-Sn∏n-® kw-ÿm-\ C-kve - m-an-I Iem-ta-fb - n¬ an-I® - hn-Pb - w I-cÿ-am-°n-b ta¬-∏-d-ºv ap-\odp¬ C-kve - mw a-Zvd - k - hn-Zym¿-YnI-sf-bpw A-[ym-]-I-sc-bpw a-Zvd-k ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-Lw A-\p-tam-Zn-®p. kw-ÿm-\ I-em-ta-f-bn¬

ko-\n-b¿ hn-`m-Kw ]-S-∏m-´v a¬k-c-Øn¬ H-∂mwÿm-\w e-`n® sI B¿ A-d-^m-Øn-s\ ta¬-∏-d-ºv kw-bp-‡ P-am-AØv ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw Fw l-\o-^v lm-Pn-bpw ap-A√ - nw hn`m-Kw _p¿-Zm-em-]-\ a¬-k-cØn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b So-aw-K-ß-fm-b lw-k ss^-kn, d-^o-Jv Zm-cn-an, ^m-dq-Jv au-eh - n, A-ko-kv l-\o-^n, k-hm-Zv Zm-cnan F-∂n-h¿-°v a-Zvd - k - am-t\-P¿

kn _n _m-h lm-Pn-bpw D-]l - mc-߃ k-Ωm-\n-®p. ap-A√ - nw hn`m-Kw a-eb - m-f {]-kw-KØ - n¬ c≠mw ÿm-\w t\-Sn-b ^m-dq-Jv sIm-√-ºm-Sn-°v a-Zv-d-k I¨-ho\¿ ssk-^p-±o≥ am-t°m-Sv D-]lm-cw \¬-In. Fw Fw sI l\o-^v, k-emw ssI-t\m-Øv, lwk I-´-°m¬, C-{_m-lnw Xp-cpØn, kp-\o-Zv ta¬-]d - º - v, lw-k ss^-kn tZ-e-ºm-Sn, A-_v-Zp-√ b-am-\n kw-_‘ - n-®p.

I-an-Xm-¡Ä ]n-Sn-bn hn-Zym-\-K¿: I¿-Wm-S-I jn-tamK-bn¬\n-∂v H-fn-t®m-Sn-b tIm-fPv hn-Zym¿-Yn-\n-bpw Pyq-kv I-S Po-h-\-°m-c-\pw ]n-Sn-bn¬. D-fnb-Ø-Sp-°-bn¬ kw-i-b-I-c-amb km-l-N-cy-Øn¬-I-d-ßp-Ibm-bn-cp-∂ C-cp-h-tc-bpw \m-´pIm¿ \¬-In-b hn-h-c-Øn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ hn-Zym-\-K¿ t] m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. s]¨-Ip-´n-sb h-\n-Xm sk-√nte-°v am-‰n. _-‘p-°-sf hn-h- h-S-I-c-bn¬ \-S-∂ kwÿm-\ C-kv-eman-I I-em-ta-f-bn¬ ko-\n-b¿ hn-`m-Kw ]-S-∏m-´v cw A-dn-bn-®-Xm-bn t]m-en-kv a¬-k-c-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\Sn-b A-d-^m-Øn-\v P-amA-Øv ssh-kv {]-knU‚ v A-dn-bn-®p. Fw F l\o-^ lm-Pn D-]-lm-cw \¬-Ip∂p

I-sfm-∂pw A-dn-bn-s√-¶n-epw Nn-e a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ Iq-en-∏-Wn tX-Sn-bn-d-ßn-bn-´p≠v. sXm-gn-em-fn-I-fn¬ Nn-e¿ D]-Po-h-\-Øn-\p-th-≠n h-e-bpw Nq-≠-bpw X-øm-dm-°n ]p-g-Ifn¬-\n-∂pw Xo-c-°-S-en¬-\n∂pw a¬-kyw ]n-Sn-°m-\p-≈ Xøm-sd-Sp-∏n-em-Wv. a¬-ky-hn¬-∏-\-bp-am-bn _‘-s∏-´ kv-{Xo-I-fn¬ Nn-e¿ tlm-´-ep-I-fn-epw a-‰pw tPm-en°v t]m-hp-∂p-≠v.- a-sÆ-Æ A-S°-ap-≈ C-‘-\-ß-fp-sS hn-e h¿-[-\bpw a¬-ky-k-º-Øns‚ K-Wy-am-b Ip-d-hpw tN¿-∂v s]m-Xp-th a¬-ky-sØm-gn-em-

fn-I-fp-sS Po-hn-Xw Zp-cn-X-]q¿W-am-Wv. I- S - e m- { I- a - W - ` o- j - W n- b pw I-\-Ø-a-g-bpw a¬-ky-sØm-gnem-fn-I-sf th-´-bm-Sp-∂p. C-S-\ne-°m¿ ]-Ww sIm-øp-tºm-gpw I-S-en-en-d-ßp-∂ sXm-gn-em-fnIƒ-°v \n-tcm-[-\ Im-ew h-dpXn-bp-sS Im-ew X-s∂-bm-Wv. at©-iz-cw, D-∏-f, tIm-bn-∏m-Sn. I-k-_, t_-°¬, ]-≈n-°-c, Im-™-ßm-Sv, \o-te-iz-cw, ssX°-S-∏p-dw, ]-S-∂-°-S-∏p-dw a-S°-c, h-en-b-]-d-ºv Xp-S-ßn Pn-√bn-se I-S-tem-c-ta-J-e- C-\n c≠p-am-k-°m-ew \n-i-–-am-bn am-dpw.

Npcp¡¯nÂ

A-`n-`m-j-IÀ hm-b-aq-Sn-s¡-«n F-kv.-]n. Hm-^n-kn-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯pw Im-k¿-tIm-Uv: sI.-Fw.-kn.-kn. ku-Zn C-t‚¨ s{]m-hnU≥-kv {]-kn-U‚ v Jm-Z¿ sN-¶-f-bp-sS Ip-≠p-am-c-sØ ho-Sv X-I¿-Ø kw-`-h-Øn¬ A-Uz. sI \m-k-dn-s\ {]-Xn-tN¿-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _m¿ A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ 18\v cm-hn-se F-kv.-]n. Hm-^n-kn-te-°v hm-b-aq-Sn-s°´n am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. _m¿ A-tkm-kntb-j≥ {]-kn-U‚ v Fw \m-cm-b-W-`-´v, sk-{I-´-dn ]n c-ho{μ≥, F Pn \m-b¿, ]n F ss^-k¬, sI \m-k¿, F kn Atim-Iv Ip-am¿, F tKm-hn-μ≥ \m-b¿, _-jo¿ B-e-Sn, A-jvd-^v kw-_-‘n-®p.-

ko-k¬ Sn-¡-äv: k-Xy-hm-Mv-aq-e-¯n-se A-]m-I-X ]-cn-l-cn-¡-Ww Im-k¿-tIm-Uv: ko-k¨ Sn-°-‰v F-Sp-°p-tºmƒ bm-{X-°m¿ Hm-tcm X-h-W-bpw \¬-tI-≠ k-Xy-hm-Mv-aq-ew H-‰-Ø-h-Wtbm h¿-j-Øn¬ H-cn-°-tem- B-°n am-‰-W-sa-∂v tI-c-fm tIm¨-{K-kv Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p.Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw l-cn-{]-km-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. am-\p-h¬ Im-∏≥, Ir-jv-W≥ X-tÆm-´v, cm-Po-h≥ ]-≈n-∏pdw, tSm-an Ip-ºm-Sv, _m-e-tKm-]m-e≥ s]-c-f-Øv, tP-°-_v Im\m-´v, sP-bn-k¨, _m-e-N-{μ≥ Xr-°-cn-∏q¿, cm-a-N-{μ≥ s]cn-b kw-_-‘n-®p.

tI-kp-I-fp-sS ImessZÀ-Lyw Ip-d-bv¡p-¶-Xn-\v F³-tUm-kÄ-^m³ k-a-c {]-Jym-]-\ k-ZÊvv \m-sf A-`n-`m-j-IÀ {i-²n-¡-Ww: a-{´n

sX-cp-hp-\m-bv-¡Ä `o-Xn-]-c-¯p-¶p sN-dp-hØ - q¿:]n-en-t°m-´pw sNdp-h-Øq-cn-se-bpw h-gn-tbm-c-ßfn¬ sX-cp-hv\ - m-b° - ƒ `o-Xn ]-cØp-∂p.- sN-dp-h-Øq-cn-s‚ ]-Sn™m-d≥ ta-Je - I - f - m-b a-S° - c - , h-™ß - m-Sv Xp-Sß - n-b ÿ-eß - fn¬ sX-cp-hp-\m-b i-eyw cq-£am-bn-´p-≠v.] - n-en-t°m-Sv ]-©m-bØn-se Im-en-°-S-hv, a-´-em-bn, sIm-S-°m-Sv Xp-S-ßn-b {]-tZ-iß-fn-epw sX-cp-hp-\m-bv-°ƒ Iq´-tØm-sS F-Øp-∂X - v Im¬-\S- bm-{X-°m-sc `o-Xn-bn-em-gv-Øn. ]p-g-bn-epw tXm-Sn-epw s]m-ßn°n-S° - p-∂ amw-km-hi - n-„ß - ƒ tX-Sn-bm-Wv \m-bv-°ƒ Iq-´- ame°√v k_v{Sjdn [\-a{¥n sI Fw amWn DZvLmS\w tØm-sS-sb-Øp-∂X - v. A-dh - p-am- sN-øp-∂p en-\y-ß-fpw tIm-gn-^m-ap-I-fnse am-en-\y-ßf - pw tXm-Sp-If - n¬X-≈p-∂-Xv hym-]-I-am-bn-´p-≠v. sX-cp-hp-\m-bv-°-fp-sS `o-j-Wn X-S-bp-∂-Xn-\pw A-d-hp-am-en-\yß-fpw tIm-gn-^m-ap-If - n¬-\n-∂p≈ A-h-in-„-ß-fpw ]p-g-bn-epw tXm-Sp-I-fn-epw X-≈m-Xn-cn-°m\pw \-S-]-Sn-bp-≠m-h-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-hi - y-s∏-´p. a-t©-iz-cw: ]-´m-∏-I¬ I-h¿- iz-cw sN-dp-tKm-Nn-bn-se A- ln-Zm-bØ - v ® \-S-Øp-∂ A-¥¿ kw-ÿm- –p¬-\m-k¿, D-∏f - n-se ap-lΩ - Z- v C¿-^m≥ F\ kw-L-Øn¬ \n-∂v tam-„n-® \-Kd kz¿-Wm-`-c-W-߃ hm-ßn ]- ∂n-h-sc I-gn-™ Zn-h-kw A-dD-Zp-a: kp-h¿-W Pq-_n-en B- W-bw-hb - v°m-\pw hn¬-°m-\pw Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-h-sc tNmtLm-jn-°p-∂ D-Zp-a K-h. l-b¿ k-lm-bn-®b - m-sf t]m-en-kv A- Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv C-bm-sf sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]q¿-h dÃv sN-bvX Ip-dn-®v hn-h-cw e-`n-®-Xv. - p. hn-Zym¿-Yn kw-K-aw kw-L-Sn-∏n_-¥n-tbm-Sv ]-®º - f - C-®n-e®p. 1964 ap-X¬ Cu hn-Zym-e-b- t¶m-s´ `m-kv-I-c(45)s\-bm-Wv Øn¬ \n-∂p ]T-\w ]q¿-Øn-bm- a-t©-iz-cw t]m-en-kv A-d-kv-‰v °n k-aq-lØ - n-s‚ hn-hn-[ ta-J- sN-bvX - X - v. A-¥¿-kw-ÿm-\ I- Im-k¿-tIm-Uv: a-Zy-]n-® v s{Se-If - n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂h - ¿ ]- h¿-®m kw-LØ - n¬-s∏-´ a-t©- bn≥ bm-{X-°m-sc i-eyw sNcn-]m-Sn-bn¬ kw-_-‘n-®p. kwK-aw Aw-_n-Im-kp-X≥ am-ßm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]m-d-bn¬ A-_q-_-°¿ A-[y-£-X h-ln®p.- ap≥ Fw.-F¬.-F. sI hn Ip- Ip-º-f: km≥-t{Sm Im-dn¬ I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ 15 Nm-°v a-W¬ ™n-cm-a≥, D-Zp-a ]-©m-b-Øv ]n-Sn-Iq-Sn. _-¥n-tbm-s´ A-–p¬ l-ao-Zn-s\(32) A-dk - v‰ - v sN-bvX - p. {]-kn-U‚ v Im¿-Xym-b-\n, F C-∂s - e cm-hn-se ap-´Ø - v h-®m-Wv Im-dpw a-We - pw ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. _m-eI - r-jvW - ≥, {]-`m-Ic - ≥, h Im-k¿-tIm-Uv: ]p-g-tbm-c-Øv Iq-´n-bn-´ B-dv tem-Uv a-W¬ d-h¬-k-e , sI F K-^q¿, lw-k, \yq A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-Iq-Sn. s]-cp-º-f D-∏n-cw-Ip-f-Øv Iq-´n-bn-´ a-Wss^-k ¬, sI k-t¥m-jv Ip- em-Wv A-Uo. X-l-kn¬-Zm¿ i-in-[-c-sj-´n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-epam¿ kw-km-cn-®p. ≈ kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

Im-™-ßm-Sv: tIm-S-Xn-I-fn¬ tI-kp-I-fp-sS Im-e-ssZ¿-Lyw Ip-d-bv-°p-∂-Xp A-`n-`m-j-I¿ A-h-cp-sS au-en-I Np-a-X-e-bmbn Im-W-W-sa-∂p [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn ]-d™ p. slm-kvZp¿-Kv _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ A-¥-cn-® A-`n-`m-j-Icp-sS Om-bm-Nn-{Xw A-\m-Om-Z\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Np-cp-ßn-b-Xp aq-∂p h¿-jØn-\∏ - p-dw H-cp tI-kpw \o-≠pt]m-hc - p-Xv. I-£n-Iƒ-°v b-Ym-ka - b - w \oXn ]-Ip-Øp \¬-Im≥ I-gn-bW - w. kw-ÿm-\Ø - p ]p-Xp-Xm-bn 27 aPn-ktv- {S-‰p tIm-SX - n-Iƒ Xp-Sß - psa-∂pw 38 ^m-Ãv {Sm-°v tIm-SX - nIƒ A-Uo-j\ - ¬ sk-j≥-kv tIm-SX - n-If - m-bn D-b¿-Øp-sa-∂pw

a-{¥n ]-d™ p. slm-kv-Zp¿-Kn¬ A-Uo-j-\¬ B‚ v Un-kv-{Sn-Œv sk-j≥-kv tIm-S-Xn-°v ssl-t°m-S-Xn ip]m¿-i e-`n-®m¬ D-S≥- A-\p-aXn \¬-Ip-sa-∂p a-{¥n ]-d™p. slm-kvZ- p¿-Kv _m-dn-se A-`n`m-jI - c - m-bn-cp-∂ Sn Fw tPm-kv, sI Sn Ir-jvW - ≥, F≥ X-ºm≥\m-b¿, Fw X-ºm≥-\m-b¿, sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ F-∂n-h-cp-sS Om-bm-Nn-{Xw _m¿ A-tkm-kntb-j≥ lm-fn¬ a-{¥n A-\m-OmZ-\w sN-bX v- p. _m-dn-se ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-jI-≥ F hn Ir-jv-W-dm-hp-hn-s\ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®p B-Zc - n-®p. _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v A-Uz. sI sI Po-hm-\μ - v

A-[y-£-X h-ln-®p. No-^v PpUo-jy¬ a-Pn-ktv- {S-‰v ]n Fw kptc-jv, A-Uz.- kn sI {io-[-c≥, A-Uz. -]n A-∏p-°p-´≥, A-Uz.Fw kn tPm-kv, Sn hn cm-aI - r-jvW≥, A-Uz.- ]n sI k-Xo-i≥, A-Uz. sI F¬ am-Xyp kw-kmcn-®p.

Im-k¿-tIm-Uv: F≥-tUm-kƒ-^m≥ ]o-Un-X P-\-Io-b ap-∂Wn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 23 \v \n-b-a-k-`m-a-μn-c-Øn-\p apºn¬ \-S-Øp-∂ A-\n-›n-X-Im-e ]-´n-Wn-k-a-c-Øn-s‚ {]Nm-c-Wm¿-Yw \m-sf cm-hn-se 10\vv Im-k-¿-tIm-Uv tIm-˛-Hm-]td-‰o-hv _m-¶v lm-fn¬ k-a-c {]-Jym-]-\ k-Z- v kw-L-Sn-∏n°pw. {]-i-kv-X kn-\n-am kw-hn-[m-b-I≥ tUm.- _n-Pp D-Zv-Lm-S\w-sN-øpw.- kn-\n-am- \-S≥-am-cm-b Ip-©m-t°m-t_m-_≥, kenw-Ip-am¿ F-∂n-h¿ kw-_-‘n-°pw.

tI-sk-Sp-¯p

tN-c-ss¦-bn I-SÂ-t£m-`w cq-£w

_-Zn-b-Sp-°: a-s‰m-cp _-‘w \n-e-\n¬-s° A-Xv a-d-®p-h-®v bp-h-Xn-sb hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w \¬-In h-©n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. A¿-Øn-∏-≈-sØ _m-e-Irjv-W-bp-sS a-Iƒ iym-an-en-bpsS ]-cm-Xn-bn¬ Im-™-ßm-s´ _n-Pp-hn-s\-Xn-sc-bm-Wv _-Znb-Sp-° t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØXv.

Im-k¿-tIm-Uv: tN-c-ss¶ I-S-∏p-d-Øv I-S¬ t£m-`w cq-£-ambn. \n-c-h-[n sX-ßp-Iƒ I-S-se-Sp-Øp. \n-c-h-[n ho-Sp-Iƒ IS-em-{I-a-W `o-j-Wn-bn-em-Wv. cq-£-am-b a-W-se-Sp-∏m-Wv I-Sem-{I-a-W-Øn-\v Im-c-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. I-S-em{I-a-Ww D-≠m-b {]-tZ-iw Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ k-μ¿-in-®p. {]-tZ-i-sØ A-©v Ip-Spw-_-ß-tfm-Sv amdn Xm-a-kn-°m≥ \n¿-t±-in-®n-´p-≠v. F-∂m¬, X-߃ _-‘pho-Sp-I-fn-te-°v am-dp-sa-∂v C-h-¿ A-dn-bn-®-Xm-bn X-l-kn¬Zm¿ A-dn-bn-®p.-

I-hÀ-¨m -ap-X-ep-IÄ hnÂ-¡m³ Im-ª-§m-Sv \-K-c-k-`m sN-bÀ-t]-gv-k¬ k-lm-bn-¨-bmÄ A-d-kv-än Xn-c-sª-Sp-¸v 30\v a-Zy-]n-¨v s{S-bn³-bm-{X-: c-−pt]À A-d-ÌnÂ

Im-dn I-S-¯n-b a-W ]n-Sn-Iq-Sn

bv - X c- ≠ p- t ]- s c sd- b n¬- t h t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp.I- Æ q¿ tN- e m- { º- b n- s e kp-[o-jv (28), tIm-b-º-Øq¿ kz-tZ-in-bpw s]-cn-b-bn¬ Xma- k - ° m- c - \ p- a m- b hn- P - b ≥ (35) F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN- b v - X - X v . - kp- [ o- j n- s \ sNss∂ sa-bn-en¬ \n-∂p hn-P-bs\ Im- ™ - ß m- S v sd- b n¬- t h kv - t ‰- j - \ n- e pw h- ® m- W v ]n- S nIq-Sn-b-Xv.

Un.-F. hÀ[n-¸n-¨p Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn-se kzIm-cy _- p-I-fn-se sXm-gn-emfn-I-ƒ-°v Un.-F. h¿-[-\ \n-ehn¬ h-∂p. _-kv Hm-tW-g-v kv A-tkm-kn-tb-j-\pw kn.-sF.Sn.bp-hpw \-S-Øn-b N¿-®-bn-emWv 684 cq-]-bp-sS h¿-[\- h-cpØm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv.

Im-™-ßm-Sv: \-K-c-k-`m sNb¿-t]-gv-k-¨ Xn-c-s™-Sp-∏v 30\v \-S-°pw. cm-hn-se 11\v {]tXy-I Iu¨-kn-en¬ h-®m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v. hn-⁄m-]-\w Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-W¿ \fn-\n s\-t‰m ]p-d-s∏-Sp-h-n-®p.- Pn√m k-l-I-c-W kw-Lw tPmbn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ h-c-Wm-[n-Imcn-bm-bn-cn-°pw. _m-dn-\v F≥.-H.-kn. \¬-Inb hn-j-b-Øn¬ eo-Kn-se 11 Iu¨-kn-e¿-am-sc-bpw kwÿm-\ I-Ωn-‰n k-kv-]≥-Uv sNbv-X-n-cp-∂p. C-tX-Xp-S¿-∂v sNb¿-t]-gv-k-¨ l-ko-\ Xm-Pp-Zo\pw hn-I-k-\ Ãm≥-Un-M-v I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ Sn A-_q-_-°¿ lm-Pn-bpw cm-Pn-h-®n-cp-∂p. 43 Aw-K Iu¨-kn-en¬ bp-.-Un-.F-^n-\v 20 Iu¨-kn-e¿-am-cp-

sS ]n-¥p-W am-{X-am-Wp-≈-Xv. eo-Kv 10, sF-.-F≥-.-F¬. H-∂v, tIm¨-{K-kv 8, P-\-Xm-Zƒ skIyp-e¿ 1 F-∂o {I-a-Øn-em-Wv bp.-Un.-F-^v . I-£n-\n-e. kn.-]n.F-Ωn-\v 16 Aw-K-ß-fpw _n. sP-.-]n-°v 5 Aw-K-ß-fpw C-S-Xns\m-∏w \n¬-°p-∂ sF-.-F≥-.F-√n-\p 2 Aw-K-ß-fp-am-Wp-≈Xv. C-Xn¬ sF.--F≥.-F-√n-se F¬ kp-sse-J ]-e L-´-ß-fnepw bp.--Un-.-F-^n-s\ ]n-¥p-W®n-cp-∂p-sh-¶n-epw Im-™-ßmSv A-em-an-∏-≈n-bn¬ t^m¿ kv‰m¿ tlm-´-en¬ _m-dn-\p A-\pa-Xn \¬-In-b kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´p C-h¿ {]-Xn-]-£tØm-sSm-∏w \n-e-bp-d-∏n-®n-cp∂p.- ssh-kv sN-b¿-am≥ tIm¨-{K- n-se {]-`m-I-c≥ hm-gp-t∂m-d-Sn-sb B-dp h¿-j-

{_-ko-en-sâ B-Zy-hn-P-bw B-tLm-j-am-¡n ^p-Sv-t_mÄ t{]-an-IÄ Im-k¿-tIm-Uv: tem-I-I-∏v ^pSv-t_m-fn¬ a-™-∏-S-bp-sS BZy-P-bw B-tLm-j-am-°n B-cm[-I¿. {Km-a-ß-fn¬ G-‰-hpw IqSp-X¬ B-cm-[-I-cp-≈ So-ap-Ifn¬ H-∂m-Wv {_-ko¬. A-XpsIm-≠v X-s∂ B-Zy a¬-k-cw A-h-km-\n-®-t∏mƒ an-°-bn-Sß-fn-epw B-cm-[-I¿ B-Àm-Z {]-I-S-\-hp-am-bn cw-K-Øn-d-ßn. ¢-∫p-I-fpw a-‰pw tI-{μo-I-cn®m-Wv Iq-Sp-X¬ ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-I-fpw sS-en-hn-j-\n-eq-sS

3

kw-Øm-\ C-kveman-I I-em-ta-f: tP-Xm-¡-sf A-\p-tam-Zn-¨p

C-¶v AÀ-[-cm-{Xn-ap-XÂ t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w; Xo-c-tZ-i¯v C-\n h-dp-Xn-bp-sS \m-fp-IÄ-

a-t©-iz-cw: Im-e-h¿-jw i-IvX-am-hp-I-bpw I-S¬ t£m-`w B-cw-`n-°p-I-bpw sN-bv-X-tXmsS Xo-c-tZ-i ta-J-e-bn-¬ h-dpXn-bp-sS \m-fp-Iƒ. C-∂v A¿-[ cm-{Xn ap-X¬ kw-ÿm-\-Øv t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w \n-e-hn¬h-cpw. C-∂v A¿-[cm-{Xn ap-X¬ Pq-sse 31 h-sc 47 Zn-h-k-am-Wp t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w. a¬-kyß-fp-sS {]-P-\-\-Im-e-am-b-Xn\m-em-Wp t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. a¬-ky-_-‘-\-t_m-´p-Iƒ, t{Sm-f-dp-Iƒ, C-c-´-h-≈-߃ Ft_m-hn-°m-\w: ap-f-n-bm¿ ]- ∂n-h D-]-tbm-Kn-®p-sIm-≠p-≈ ©m-b-Øv 11-mw hm¿-Un-se _m- a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øp-∂-Xnhn-°-c-˛-tXm-´p-ºm-bn ]m-ew C∂v aq-∂n-\v sI-Ip-™n-cm-a≥ Fw.--F¬.--F. D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v _n Fw {]-Zo-]v A-[y£-X h-ln-°pw.-

]qÀ-hhn-ZymÀ-Yn kw-K-aw

∂ A-{]-Jym-]n-X ]-h¿-°-´ns\-Xp-S¿-∂v {]-Xn-k-‘n t\-cnSp-∂p-≠v. {]-Xn-k-‘n t\-cn-Sp-∂-ÿm]-\-ß-sf-°p-dn-®v N¿-® sN-øm\pw ]-cm-Xn-Iƒ kzo-I-cn-°m\pw hy-h-km-b tI-{μw Pn-√-bnse ÿm-]-\-ß-fp-sS tbm-Kw kw-L-Sn-∏n-°pw. Cu-am-kw 23\pw 24\pw hnZym-\-K¿ kn-Uv-tIm lm-fn¬ tbm-Kw \-S-°p-sa-∂v P-\-d¬ amt\-P¿ C≥ Nm¿-Pv Sn Zn-t\-i≥ A-dn-bn-®p.-

Im-k¿-tIm-Uv: -tI-c-f-sØ h ¿-Ko-b-h¬-°-cn-°-cp-Xv- F-∂ {]-ta-b-Øn¬ t]m-]p-e¿ -{^-≠v Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ]p-Xn-b _-kv Ãm≥Uv ]cn-k-c-Øv ]u-ckw-K-aw \-SØn. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI A–p¬-e-Øo-^v a-t©-iz-cw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. B-kn-^v C{_m-lnw A-[y-£-X-h-ln-®p. \n-{_m-kv I-Æq¿ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ bp A–p emw, C-amw-kv Iu¨-kn ¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v k-eow aue-hn, k-hm-Zv B-km-Zv \-K¿ kwkm-cn-®p.

kannur/kSD

a¬-k-cw ho-£n-®-Xv. a¬-k-cØn-s‚ Hm-tcm \o-°-ß-fpw Chn-S-ß-fn¬ B-th-iw \n-d-®p. {_-ko¬ B-Zy tKmƒ h-gßn-b-t∏mƒ B-cm-[-I¿ A¬-]sam-∂p `-b-∂p. C-tXm-sS FXn¿ So-ap-I-fp-sS B-cm-[-I¿ Bth-i-Øn-em-bn. F-∂m¬ B-cm[-I-e-£-ß-fp-sS {]-Xo-£-bvs°m-Øv Sow D-b¿-∂-tXm-sS Fßpw B-Àm-Zw A-e-X-√n. kq∏¿-Xm-cw s\-bv-a-dp-sS C-c-´-tKmfn-s‚ _-e-Øn¬ H-∂n-s\-Xn-sc

aq-∂v tKm-fn-\m-Wv s{Im-tb-jysb a-dn-I-S-∂-Xv. h-cpw Zn-h-kß-fn¬ B-th-iw I-Øn-°-b-dpsa-∂v X-s∂-bm-Wv B-Zy Zn-\Øn-se Im-gv-N-Iƒ sX-fn-bn-°p∂-Xv. ]p-e-cpw h-sc-bpw ]-e-bn-Sß-fn-epw B-tLm-jw \o-≠p. I-\-Ø-a-g-sb h-Ih-bv°m-sXbm-Wv ]-e-cpw ss_-°p-I-fn-epw Im-dp-I-fn-ep-am-bn \-K-c-ß-fn¬ {_-ko-en-s‚ B-Zy-hn-P-b-Øns‚ B-Àm-Z-{]-I-S-\-߃ \-S- {_-ko-en-s‚ B-Zy-hn-P-bØn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn∏n®v Im-en-°-S-hn-se ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒ Øn-b-Xv.

tØ-°v tIm¨-{K- n¬ \n∂pw ]p-d-Øm-°n-bn-´p-≠v. Xn-cs™-Sp-∏n¬ C-t±-lw ssIs°m-≈p-∂ \n-e-]m-Sv \n¿-Wmb-I-am-hpw. \m-sf tN-cp-∂ eo-Kv Pn-√m, a-fi-ew `m-c-hm-ln-I-fp-sS tbm-K-Øn¬ sN-b¿-t]-gv-ksW Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-s\°p-dn-®p N¿-® \-S-Øp-sa-∂pw

A-®-S-° \-S-]-Sn-bp-sS t]-cn¬ k-kv-]≥-Uv sN-bv-Xn-´p-s≠-¶nepw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ F-√m-hcpw ]m¿-´n-°p hn-t[-b-am-bn {]h¿-Øn-°p-sa-∂pw a-fi-ew {]kn-U‚ v _-jo¿ sh-≈n-t°mØv ]-d-™p. k-kv-s]≥-Uv sN-ø-s∏-´-h¿ ]m¿-´n-°v am-∏v A-t]-£ \¬In-bn-´p-≠v.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-06-14  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-06-14