Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

]-d-¼n In-f¡sh t_mw-_v s]m-«n sXm-gn-em-fn-¡p ]-cn¡v

IpSpw-_-kwK-aw kw-L-Sn-¸n¨p X-e-t»cn: X-embn˛am-°q-´w ]p-t∂m¬ sd-bn¬-th se-h¬t{Im-kn-Mn¬ ta¬-∏m-ew A-\ph-Zn-°-W-sa-∂v ku-lr-Zth-Znbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]p-t∂men¬ \-S∂ - Ip-Spw-_kwK-aw B-hi - y-s∏´p. hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]\ - k-an-Xn Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v kn kn h¿Ko-kv D-ZL v- mS-\w sN-bvXp. Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kvSp ]-co£-If - n¬ D-∂X - hnP-bw t\-Snb-h¿-°p≈ D-]l - m-cß - ƒ c£m-[n-Im-cn sI cm-P≥ am-ÿ hn-Xc-Ww sN-bvXp. ssh-kv {]knU‚ v ]n ]n th-Wp tKm-]me≥ A-[y-£X - h-ln®p. Fw in-h-]p-cw I-cq™n-bn-¬ t_mw-_v kv-t^m-S-\ap-≠m-b ÿ-ew Unssh.F-kv.]n. t{]-am-\μv, Nme-°c - ]p-cpjp, \-hm-kv taØ¿, ]n ]n _me≥, ]n kp-Ip-am-c\pw kw-Lhpw ]cn-tim-[n-°p∂p Nn-{X A-tim-Iv kw-km-cn®p.

hn-f-sh-Sp-¸v DÂk-hw \S¯n ]-ø-∂q¿: I-cn-sh-≈q¿ I-Sptº-cn lcn-X ^m¿-ta-gv-kv ¢∫n-s‚ t\-{¥hm-g Ir-jn-bp-sS hn-f-sh-Sp-∏v D¬-k-hhpw Im¿jn-I sk-an-\mdpw I-cn-sh≈q¿˛s]c-fw {Km-a-∏-©mbØv {]-knU‚ v Sn ]-flmh-Xn DZv-LmS-\w sN-bvXp. ^m¿-ta-gvkv ¢-∫n-se B-dpt]-c-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv t\-{¥hm-g Ir-jnbn-d-°n-bXv. F-´pam-kw sIm≠v hn-f-sh-Sp-∏n-\p ]m-I-am-bn X-an-gv-\m-´n¬ \n-s∂Øn-b hnØm-Wv D-]-tbm-Kn-®-Xv. B¿ Zm-tam-Zc≥, sI cm-a-N-{μ≥ kwkm-cn®p. dn-´. Irjn Hm-^n-k¿ ]n c-ho-{μ≥ ¢m-sk-Sp-Øp.

£o-c-IÀjI Zn-\m-N-cWw

10 Pq¨ 2014 sNmΔ

D-cp-h-®m¬: ]-d-ºn-se tPm-en°n-sS kv-‰o¬ t_mw-_v s]m-´n sXm-gn-em-fn-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂se cm-hn-se 10Hm-sS- in-h-]p-cw I-cq-™n-bn-se sX-ßn≥-tXm-∏nem-Wv kw-`-hw. I-cq-™n-bn-se tI-tfm-Øv k-Xy(32)\m-Wv ]-cnt°-‰X - v. sX-ßn-≥N - p-h´- n¬ In-f°-sh Xq-º -πm-Ãn-Iv I-h-dn¬

s]m-Xn-™ t_mw-_n¬ X-´n-bt∏m-gm-Wp s]m-´n-bX - v. Im-en-\p ]-cn-t°-‰ k-Xy-s\ X-et- »-cn Cμn-cm-Km-‘n k-l-I-c-W B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. t_mw_n-s‚ A-h-in-„-߃ am-eq¿ t]m-en-kv I-ÃU - n-bn-se-Sp-Øp. C-cn-´n Un-ssh.-Fk - v.] - n. ]n kp-Ip-am-c≥, am-eq-¿ F-kv.s - F.

Fkv.sF-sb ssI-tb-äw sN-¿m³ {i-an-¨-Xn-\v tIkv h-f] - ´- Ww: Fkv.sF-sb ssItb-‰w sN-øm≥ {i-an-°p-Ibpw A-k`yw ]-db - p-Ibpw sN-bX v- X - n\p Fw.F-kv.F^v. {]-h¿-ØI - s\-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp

Øp. Fw.F-kv.F^v. A-go-t°mSv afi-ew {]-knU‚ v C-lvk - ms\(24)Xn-tc-bm-Wv \-S] - Sn. sh-Ãv Pp-am-ak - vP - n-Zn-\p k-ao]w \-S∂ - hm-l\ - m-]I - S- h - p-am-bn

I®q-cn Fkv.F^v.sF. amÀ-¨n kw-LÀ-jw; 23 t]À-¡p ]-cn-¡v I-Æq¿: hym-P lm-P¿-tc-JI - ƒ D]-tbm-Kn-®v ]n.-F® - v.U - n. t\-Sn-b ssh-k-v Nm≥-kn-e¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv cm-Pn-hb - ° v- W - s - a-∂m-hiy-s∏-´v I-Æq¿ k¿-hI - e - m-im-ebp-sS- Xm-h° - c - B-ÿm-\t- Ø°v F-k.v F - ^ - .v s - F. \-SØ - n-b am¿®n¬ kw-L¿-jw. 20 {]-h¿-ØI¿-°pw aq-∂p t]m-en-kp-Im¿°pw ]-cn-t°-‰p. tI-{μ I - Ω - n-‰n-bwKw Fw jm-P¿, k¿-hI - e - m-im-em bq-\n-b≥ sN-b¿-am≥ ap-lΩ - Z- v

A-^k -v ¬, ]-ø∂ - q¿ G-cn-bm sk{I-´n c-ln-t\-Pv, an-Yn¬-cm-Pv, Inc¨ F-∂o {]-h¿-ØI - ¿ - ° - m-Wv km-ca - m-b ]-cn-t°-‰X - .v C-hs - c IÆq¿ F.-sI.-Pn. k-lI - c - W - Bip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂se D-®t- bm-sS-bm-Wv kw-`h - w. ssh-kv- Nm≥-kn-e¿ A-\-[nIr-Xa - m-bn ]n.-F® - v.U - n t\-Sn-sb∂- hm¿-Ø ]p-dØ - p-h∂ - t- Xm-sS F-kv.F - ^ - v.s - F. Pn-√m- t\-Xr-Xzw t\-cs - Ø {]-Xn-tj-[h - p-am-bn cw-

K-sØ-Øn-bn-cp-∂p. hn.-kn-s°Xn-tc \-S] - S- n ssh-Ip-∂X - n-s\ XpS¿-∂m-Wv C-∂s - e ho-≠pw am¿®v kw-LS- n-∏n-®X - v. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v sI jn-Pp-Jm≥ D-ZL v- m-S\w sN-bX v- p. D-ZL v- m-S\ - {]-kw-Kw A-hk - m-\n-®b - p-S≥ 50Hm-fw h-cp∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ k¿-hI - e - m-ime-bp-sS a-Xn¬ Nm-Sn-°S- ∂ - p. C-h¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv em-Øn-hoin-bt- Xm-sS a-Xn-en-\v sh-fn-bn-ep≈-h¿ t]m-en-kn-\p t\-sc Xp-cp-

Xp-cm I-s√-dn-™p. C-hs - c Xp-cØm-\m-bn t]m-en-kv Sn-b¿-Kymkpw P-e] - o-c¶ - n-bpw em-Øn-bpw {]-tbm-Kn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. I-t√dn¬ 3 t]m-en-kp-Im-¿° - v ]-cn-t°‰p. Sn-b¿-Kym-kv iz-kn-® 3 hn-Zym¿Yn-\n-Iƒ X-eI - d- ß - n ho-Wp. tI-{μ- I-Ωn-‰n-bw-Kw Fw jmP¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ t\-Xm-°s - f t]m-en-kv hm-l\ - Ø - n¬ I-SØ - ns°m-≠p-t]m-sb-∂m-tcm-]n-®v ka-c° - m¿ t]m-en-kp-am-bn hm-t°-‰-

ap-≠m-bn. kw-`h - a- d- n-™v Un.-ssh.F-^.v s - F. Pn-√m {- ]-kn-U‚ v _nPp I - ≠ - s - s°, kn.-]n.-Fw. I-Æq ¿ G-cn-bm- sk-{I-´d- n F≥ N-{μ≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ t\-Xm-°ƒ - ÿe-sØ-Øn. ]-cn-t°-‰h - s - c D-S≥ B-ip-]{- Xn-bn¬ F-Øn-°W - s - a∂v C-h¿ B-hi - y-s∏-´p. ]-cn-t°‰-hs - c F.-sI.-Pn. B-ip-]{- Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®X - m-bn t]m-enkv A-dn-bn-®t- Xm-sS-bm-Wp {]-h¿Ø-I¿ a-Sß - n-bX - .v

]-ø-∂q¿: I-S-∂∏-≈n sX-t°°-c £o-ckw-Lw £o-cI¿jI Zn-\m-Nc-Ww \-SØn. ip-No-I-cWw, ]Xm-I Db¿Ø¬, ]m-¬-]m-b-k hn-XcWw F-∂nh kw-L-Sn-∏n®p. ]n ]n Zm-tam-Z-c≥ D-Zv-LmS-\w sNbv-Xp. a-√∏-≈n \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

tZiob sK-bnw-kn\v thmfân-bÀam-sc Xnc-sª-Sp-¡p¶p I-Æq¿: tI-cf - Ø - n¬ \-S° - p-∂ tZ-io-b sK-bnw-kp-am-bn _-‘s∏-´v k-∂≤ - t- k-h\ - w \-SØ - m≥ thm-f‚n-b¿-am-sc Xn-c-s™-Sp°p-∂X - n-\v A-t]-£ £-Wn-®p. G-gp Pn-√I - f - n-se 34 tI-{μ-ßf - nem-bn ]-Xn-\m-bn-cw thm-f‚n-b¿am-sc-bm-Wp B-hi - y-w. Xn-cs - ™Sp-°s - ∏-Sp-∂h - ¿-°v ]-cn-io-e\ - w \¬-Ipw. 18\pw 45\pw a-t[y {]mb-ap-≈ kv{- Xo-Iƒ-°pw ]p-cp-j∑m¿-°pw A-t]-£n-°mw. bq-Øv ¢-∫v, kv-t]m¿-Sv-kv ¢_v Aw-K-߃-°pw s\-lv-dp bph tI-{μ-bn¬ thm-f‚n-b-dm-bn {]-h¿-Øn-®-h¿-°pw ap≥-K-W\. I-Æq¿ Pn-√-bn¬ 250 thmf‚n-b¿-am-sc-bm-Wp B-h-iy-ap≈-Xv. sh-≈-°-S-em-kn¬ X-ømdm-°n-b A-t]-£-bpw _-tbmUm-‰-bpw tkm-W¬ U-b-c-IvS¿, s\-lv-dp bp-h-tI-{μ kw-LmX≥, tI-{μ bp-h-P-\-Im-cy-˛-Imbn-I a-{¥m-e-bw, a-W-°m-Sv ]n.H.-, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛695009 F∂ hn-em-k-Øn¬ 20\-Iw e-`n°-Ww. t^m¨: 9995378599.-

1. F-kv.F^v.sF. {]-h¿-Ø-I-sc h-f-™n-´p X√p∂ t]m-enkv 2. P-e-]o-c-¶n-°p t\-sc I-s√-dn-bp-∂ F-kv.F^v.sF. {]-h¿-ØI¿

sN-dp-]p-g-bn hm-l-\m-]-ISw; aq-¶p-t]À-¡p -]-cn-¡v sN-dp-]p-g: Ip-≠w-X-Sw h-f-hnep-≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂se D-®-bv-°v c-t≠m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]-ø-∂q¿ `m-K-Øp-\n-∂v sN¶-√v I-b-‰n h-cn-I-bm-bn-cp-∂ sI.-F¬.59.F.8591 kz-cm-Pv akv-Z Sn-∏-dpw sN-dp-]p-g `m-K-Øp\n-∂v ]-ø-∂q-cn-te-°p t]m-hp-

I-bm-bn-cp-∂ sI.-F¬. 59 F-®v 8798 ]-®-°-dn tem-dn-bp-am-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. sN-¶-√p-I-b-‰n h-∂ tem-dnbp-sS eo-^v s]m-´n \n-b-{¥-Ww hn-´v F-Xn-tc-h-∂ ]-®-°-dn temdn-bn¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ tam-l-\≥, A-iv-d-^v, a-Po-Zv F-∂n-h-sc B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.

hym-P sse-k³-kv; c-−p-t]À A-d-Ìn a-øn¬: hym-P sse-k≥-kv kln-Xw c-≠p-t]-sc a-øn¬ F-kv.sF. C hn ^m-bn-kv A-en-bpw kw-Lh - pw ]n-Sn-Iq-Sn. a-e∏ - ´- w AUq-cn-se ]p-Xn-b] - p-cb - n¬ A-\kv(28), ]m-h∂ - q¿-°S- h - n-se sI]n ap-lΩ - Z- v Ip-™n(30) F-∂n-hsc-bm-Wp A-dà - v sN-bvX - X - v. 2014 P-\p-h-cn 22\v ap-l-Ω-Zv Ip-™n-bp-sS Kp-Uv-kv Hm-t´m-dn£ tam-t´m¿ hm-l\ - h-Ip-∏v ]-cntim-[n-®n-cp-∂p. hym-P sse-k≥km-Wv A-∂p lm-P-cm-°n-b-Xv. F-∂m-en-Xv ]n-Sn-°s - ∏-´n-cp-∂n-√. ]n-∂o-Sv a-øn¬ t]m-en-kn¬ e-`n® c-l-ky-hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂mWv A-t\z-j-W-Øn-eq-sS {]-XnI-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. ap-lΩ - Z- v Ip-™n-sb tNm-Zyw sN-bvX - t- ∏m-ƒ A-\k - n-s\-°p-dn®v hn-hc - w e-`n-®p. F-∂m¬ A-\kn-\v hym-Ps - se-k≥-kv \¬-Inb-Xv am-kß - ƒ-°p ap-ºv I-Æm-Sn∏-dº - n-se In-W‰ - n¬ ho-Wp a-cn® ss^-k-em-Wv. C-cp-h-sc-bpw I-Æq¿ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-ktv- {S-‰v tIm-SX - n- dn-am≥-Uv sN-bX v- p.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: c-−n-S-¯v sd-bv-Uv X-e-t»-cn: A-\-[n-Ir-X ]-W-anS-]m-Sp-Im¿-s°-Xn-tc B-`y-¥-c h-Ip-∏v B-cw-`n-® Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c-bp-sS `m-K-am-bn tIm-Sntb-cn I-√n¬ Xm-sg k¿-ho-kv kl-Ic - W - _m-¶n-\p k-ao-]s - Ø tª-Uv C-S] - m- S- p-Im- c - ≥ _m-es - \ F.--F-kv.] -- n-bp-sS jm-tUm t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. _m-¶v sN-°p-Ifpw ap-Z] - {- X-ßf - pw I-s≠-Sp-Øp. sIm-ft- ®-cn tN-te-cn hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p k-ao-]s - Ø ho-´n¬ \-SØ - n-b sd-bU v- n¬ \n-ch - [ - n tcJ-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn. jm-Pn k-Z\(30)Øn-s‚ ho-´n-¬ F-kv.s-- F. C hn ^m-bn-kv A-en-bp-sS t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[\. H-∏n-Sm-Ø sN-°p-If - pw ap-{Z-]{X-ßf - pw I-s≠-Sp-Øp.

sN-dp-]p-g Ip-≠w-X-Sw h-f-hn-¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ hm-l-\w

_-‘-s∏-´v I-gn-™ Znh-kw tÃ-j-\n-se-Øn-b-t∏mƒ t]men-kp-am-bn hm-t°-‰-ap-≠m-bncp∂p. t]m-en-kv C-lvk - m-s\ a¿±n-®X - mbpw B-tcm-]W - a - p≠v.

]-ø∂ - q¿: kn.-]n.-Fw-˛_ - n.-sP.-]n. {]-h¿-ØI - ¿ X-Ωn-ep-≠m-b kwL¿-jØ - n¬ c-≠p-t]¿-°v ]-cnt°-‰p. I-gn-™ Zn-hk - w Ip-™n-awK-ew ]m-W® - n-dΩ - e - n-em-Wv kw-`hw. ]-cn-t°-‰ kn.-]n.-Fw. {]-h¿-ØI≥ h-St- °-]p-cb - n¬ a-[p-hn(45) s\ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip-]{- Xn-bn-epw _n.-sP.-]n. {]h¿-ØI - ≥ ]m-W® - n-db - n-se sI at\m-Pn(42) ]-ø∂ - q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. C-cp-hn-`m-K-Øn-s‚-bpw ]-cmXn-bn¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. I-gn-™ Zn-h-kw Ip-™n-aw-K-eØv H-cp ho-Sn-s‚ Kr-l{- ]-th-i\ - tØm-S\ - p-_‘ - n-®v D-≠m-°n-b `£-Ws - Ø-s®m-√n hm-t°-‰w \-S∂n-cp-∂p. C-Xn-s‚ Xp-S¿-®b - m-Wv kw-L¿-jw- A-ct- ß-dn-bX - v.-

]-c-ky-a-Zy-]m-\w F-XnÀ-¯ Un.ssh.F-^v.sF. t\-Xm-hn-s\ B-{I-an¨p Im-k¿-tIm-Uv: \p-≈n-∏m-Sn-bnepw sN-∂n-°-c-bn-epw ]-c-kyam-bn a-Zy-]n-®p \m-´p-Im¿-°v iey-ap-≠m-°p-∂-h-sc tNm-Zyw sN-bv-X-Xn-s‚ t]-cn¬ Un.ssh.-F-^v.-sF. t\-Xm-hn-s\ aq∂w-K kw-Lw B-{I-an-®p. Im-k¿-tIm-Uv tªm-°v tPmbn‚ v sk-{I-´d - n-bpw hn-Zym-\K - ¿hn-t√-Pv sk-{I-´d - n-bp-am-b A-\n-

en(25)s\-bm-Wv B-{I-an-®X - v. Imk¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]{- Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn 10Hm-sS \p-≈n-∏m-Sn-bnem-Wp kw-`h - w. tPm-en-Ig - n-™v ho-´n-te-°v a-Sß - s - h aq-∂w-K kwLw X-S™ p-\n¿-Øn B-{I-an°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ap-ºv sN-∂n°-c `m-KØ - v a-Zy-]∑ - m¿ am-[y-a{]-h¿-ØI - s - \ B-{I-an- ®n-cp-∂p.

i¼-fw ap-S§n; ]-cn-bmc-¯v tUm-Iv-SÀ-am-cp-sS kacw ]-ø∂ - q¿: tUm-ISv- ¿-am¿-°v i-ºfw \¬-Im≥ I-gn-bm-sX ]-cn-bmcw k-lI - c - W - sa-Un-°¬ tIm-fPv `-cW - k - a - n-Xn km-ºØ - n-I {]Xn-k-‘n-bn-¬. sa-bv am-k-sØ i-º-fw C-Xp-h-sc \¬-Im-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tUm-ISv- ¿-amcp-sS kw-LS- \ - b - m-b Bw-k‰ v- v C∂-se ap-X¬ H.-]n. _-ln-jI v- c - n®v k-ac - w Xp-Sß - n. km-ºØ - n-I {]-Xn-k‘ - n-°v k¿-°m-cm-Wv DØ-ch - m-Zn-sb-∂m-Wv B-ip-]{- Xn am-t\-Ps v- a‚n-s‚ B-tcm-]W - w. tI-{μ-˛ kw-ÿm-\ k¿-°m-cpIƒ B-ip-]{- Xn-°v hn-hn-[b - n-\Øn¬ \¬-Im-\p-≈ 21.-5 tIm-Sn cq] C-\n-bpw e-`n-®n-√. K-h. ]-≤X - n{]-Im-cw ]-´n-Ih - ¿-K hn-`m-K° - m¿-

°v ku-P\ - y-Nn-In¬-k \¬-In-b h-Ib - n-epw I-mc - p-Wy ]-≤X - n \-S∏m-°n-b C-\Ø - n-epw tIm-Sn-°W - °n-\v cq-] k¿-°m-cn¬-\n-∂v e-`n°m-\p-s≠-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-db - p∂p. C-°m-cyw ]-eX - h - W - am-t\-P-v sa‚ v k¿-°m-cn-s\ A-dn-bn-®X - ns\ Xp-S¿-∂v A-©p-tIm-Sn A-\p-hZn-®n-cp-∂p. {S-jd - n-If - p-sS kvX - w-`\m-hÿ h-∂t- Xm-sS Cu Xp-Ibpw am-dn-sb-Sp-°m-\m-bn-s√-∂v `-cW-ka - n-Xn ]-db - p-∂p. sa-Un-°¬ tIm-fP - v k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°p- s - a∂ kq-N\ - h-∂t- Xm-sS k-ab - _ - ‘n-Xa - m-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-Sb - -v t°-≠ ^o-kv Ir-Xy-am-bn A-S°m-sX h-∂-Xm-bpw am-t\-Pv-sa ‚ v hr-Ø-߃ hy-‡-am-°n.

Im-WmXmb em-]v-tSm-¸p-IÄ I-s−-Sp-¯p; \n-b-{´-Ww-hn-« Po-¸v {]-Xn-¡m-bn tKm-h t]m-en-kv Im-kÀ-tIm-«v ssh-Zyp-Xn-¯q-Wpw a-Xn-epw Im-k¿-tIm-Uv: C-e-t{Œm-Wn-Ivkv km-[-\-߃ I-h¿-∂ tIkn¬ {]-Xn s]¿-f \-Sp-h-b¬ d∫m-\n a≥-kn-en-se A-–p¬ A-ko-kn-s\ (31) Im-k¿-tImUv Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn \m-ep-Zn-h-ktØ-°v t]m-en-kv I-Ã-Un-bn¬

hn-´p. {]-Xn-bp-sS sam-gn-{]-Im-cw N-°-c-_-km-dn¬ hn-‰ 5 em-]vtSm-∏p-Iƒ I-s≠-Sp-Øp. A-t\z-jW - Ø - n-\m-bn tKm-h t]m-en-kv hn-Zym-\K - d - n-se-Øn-. IqSp-X¬ I-h¿-®I - ƒ \-SØ - n-bn-´p≈-Xp tKm-h-bn-em-Wv. A-Xn-\m ¬ tKm-h t]m-en-kv {]-Xn-sb hn-

I-®qÀ hm-gv-kn-än-bn-se 12 hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v Imw-]-kv \n-b-a-\w

]T-\-tI{µw A-S-¨p-]q-«m-\p-Å Xo-cp-am-\w ]n³-h-en-¨p

I-Æq¿: k¿-h-I-em-im-e-bp-sS \o-te-iz-cw ]m-em-Ø-Sw Imw-]kn-se 12 Fw.-_n.-F. hn-Zym¿-YnIƒ-°v ap-ss_ B-ÿm-\-am-b sl-e≥ H t{K-Un C‚¿-\m-j-\en¬ Imw-]-kv \n-b-a-\w e-`n-®p. C-Xm-Zy-am-bm-Wv H-cp k¿-h-Iem-im-em Imw-]-kn¬-\n-∂v C{X-bpw t]¿-°v H-cp-an-®v \n-b-a\w e-`n-°p-∂-Xv. h-cpw-h¿-j-ßfn¬ Fw.-_n.-F. hn-`m-K-Øn-se ap-gp-h≥ t]¿-°pw tIm-gv-kv Imem-h-[n ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xn-\pap-ºv \n-b-a-\w D-d-∏m-°m-\p-≈ {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wp \-S-°p-∂sX-∂v Fw.-_n.-F. hn-`m-Kw Akn-Â v U-b-c-Iv-S¿ {]-^. hn ]n cm-a-Zm-k≥ A-dn-bn-®p.

Fw hn P-b-cmP-s\- t^-kv-_p¡n-eq-sS A-]-am-\n-¨-Xn-\v tIkv

X-e-tÈ-cn-bn ss_-¡v bm-{Xn-I\pt\-sc Kp-−m B-{I-aWw X-et- »-cn: X-et- »-cn- \-Kc - Ø - nepw ]-cn-kc - {- ]-tZ-iß - f - n-epw Kp≠m-kw-Lß - f - p-sS-bpw km-aq-lnI-hn-cp-≤c - p-sS-bpw hn-fb - m-´w ]-Xnhm-bn. C-°g - n-™ Rm-bd - m-gvN ]p-e¿-s® F-ct- ™m-fn ]m-eØ - n\p k-ao-]w- ss_-°v bm-{Xn-Is - \ Kp-≠m-kw-Lw {Iq-ca - m-bn a¿-±n-®p. sI.-F¬.-13.-F® - v.5- 427 ss_-°v Ip-‰n-°m-´n¬ h-en-s®-dn-™p. bm{Xn-Is - ‚ sl¬-a‰ - pw X-I¿-Øp. A-©c - ° - ≠ - n kz-tZ-in-bm-b t]m-en-kv D-tZym-Kÿ - \ - m-Wv B{I-aW - Ø - n-\p C-cb - m-bs - X-∂mWp kq-N\ - . ap-g∏ - n-eß - m-Sv `m-KØp-\n-∂v Hm-t´m-dn-£b - n-se-Ønb kw-La- m-Wv B-{I-an-®s - X-∂v ]cn-kc - h - m-kn-Iƒ ]-db - p-∂p. A-Xn\n-sS, ss_-°v bm-{Xn-Is - \ a¿-±n®-Xv tNm-Zyw sN-øm-s\-Øn-b H-cpkw-Lw F-ct- ™m-fn-bn-se a¬ky-hf - ¿-Øp tI-{μw Hm-^n-kn-se sk-Iyq-cn-‰n Po-h\ - ° - m-ct- \m-Sv hni-Zmw-iß - ƒ A-t\z-jn-®n-cp-∂p. kw-`h - w Hm-^n-kn-\p sh-fn-bn¬ tdm-Un-em-bX - n-\m¬ Xm≥ I≠n-s√-∂p a-dp-]S- n \¬-In-bt- XmsS C-bm-sf kw-Lw B-{I-an-®p. kw-`h - s - Ø-°p-dn-®v ]-cm-Xn \¬In-bn-s√-∂v sk-Iyq-cn-‰n Po-h\ - -

sI ]n kp-tc-jv F-∂n-hc - p-sS t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lsa-Øn ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n. C∂-se kvt- ^m-S\ - a - p-≠m-b ÿ-eØn-\S- p-Øv ap-ºv ho-Sn-\I - Ø - pw I-ep-¶n-\S- n- b - n-epw s]m-´n-sØ-dn D-≠m-bn-cp-∂p. I-Æq-cn¬ \n-s∂Øn-b t_mw-_v˛- t- Um-Kv kvI - zmUp-Iƒ ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n.-

kn.-]n.-Fw-þ-_n.-sP.-]n. kw-LÀ-jw; c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v

i-Z-ambn tNm-Zyw-sN-øpw. apwss_, I¿-Wm-SI - F-∂n-hn-Sß - fn¬\n-∂v\n-ch - [ - n C-et- {Œm-WnIvk - v km-[\ - ß - ƒ I-h¿-∂X - m-bn {]-Xn sam-gn \¬-In-bn-cp-∂p. 8 em]vt- Sm-∏p-If - pw 13 sU-kvI - vt- Sm-]v Iw-]yq-´d - p-If - pw 11 Im-ad - I - f - pw Ih¿-∂X - m-bn t]m-en-kv ]-d™ p.

X-IÀ-¯p

Im-k¿-tIm-Uv: \n-b{- ¥-Ww-hn-´ Po-∏v ssh-Zyp-Xn-Øq-Wpw F¬.sF.-kn. Hm-^n-kn-s‚ a-Xn-epw XI¿-Øp. Fw.-Pn. tdm-Un¬-\n-∂p ]p-en-°p-∂n-te-°p t]m-hp-∂ tdm-Un-s‚ k-ao-]-sØ dq-_n ss{U-hn-Mv kvI - q-fn-\S- p-Øv C-∂-

se cm-hn-se-bm-Wp kw-`h - w. I-cm-cp-Im-c≥ l-ao-Zv B-ew]m-Sn-bp-sS Po-∏m-Wv A-]I - S- w-hcp-Øn-bX - v. l-ao-Zv ]-cn-t°¬-°msX c-£s - ∏-´p. Xq¨ H-Sn-™X - ns\ Xp-S¿-∂v ssh-Zyp-Xn-°-ºnIƒ s]m-´n ho-Wp.

am-ln: ]m-cm sa-Un-°¬ tIm-gv-kv ]T-\-tI-{μ-am-b a-Z¿ sX-tc-k C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sl¬-Øv k-b≥-kv A-S-®p-]q-´m-\p-≈ Xo-cp-am\w k¿-°m¿ ]n≥-h-en-®p. C-Xp-kw-_-‘n-®v C h¬-k-cm-Pv Fw.F¬.-F. ap-Jy-a-{¥n F≥ cw-K-kzm-an-bp-am-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Ønb-n-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv Xo-cp-am-\w am-‰n-b-Xv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ Ip-d™-Xn-\m-em-Wv ÿm-]-\w A-S-®p-]q-´m≥ ap-Jy-a-{¥n \n¿-tZ-in-®ncp-∂-Xv. F-∂m¬ B-h-iy-am-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ D-s≠-¶n¬ ÿm-]\w {]-h¿-Øn-°p-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n hy-‡-am-°n.

I-Æq¿: kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ -k-an-Xn-bwKw Fw hn P-b-cmP-s\ t^-kv-_p°n-eq-sS A-]-am-\n-®-Xn-\p N-°-c°√v t]m-en-kv tIsk-SpØp. A-]-hm-Zw {]-N-cn-∏n-®v kz-`m-h-l-Xy \-S-Øn-sb-∂ ]cm-Xn-bn-¬ tPm¿-Pv In-g-t°-Sw Xp-S-ßn 10 t]¿-s°-Xn-tc-bmWp sF.Sn. \nb-aw {]-Imcw tI-sk-Sp-ØXv. C-°-gn-™ sa-bv 10\p tijw t^-kv-_q-°n-eq-sS A-]-hm-Z-{]-Nmc-Ww \-S-Øn-sb-∂ Fw hn ssh-Zyp-Xn-Øq-Wn-en-Sn-® Po-∏v P-b-cmP-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wp \-S-]-Sn.

a-g-s¡-Sp-Xn {]Xn-tcm[w; IÀ-a-]²-Xn X-¿m-dm¡n

amln: ta-Je - b - n¬ a-gs - °-Sp-Xn t\-cn-Sp-∂-Xn-\v do-Py-\¬ A-Uvan-\n-kv-t{S-‰¿ B¿ ap-\n-kzm-anbp-sS A-[y-£-X-bn¬ _-‘s∏-´ D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-Kw tN¿-∂v I¿-a]≤-Xn X-øm-dm°n. ]n.U-ªyp.Un, ssh-ZypXn, \-Kck-`, hn-Zym-`ymkw, a¬-ky_‘\w, Ir-jn h-Ip-∏p-If - n-se DtZym-Kÿ ¿ ]-s¶-SpØp. Hmtcm h-Ip∏pw a-gs - °-Sp-Xn t\-cn-Sp-∂Xn-\m-h-iyam-b H-cp°-sØ°pdn-®v Xo-cp-am-\s - a-SpØp. Hm-hp-Nm-ep-Iƒ hr-Øn-bm-°pIbpw A]-IS- `- o-jW - n-bn-ep≈ ac-߃ ap-dn-®p\o-°p-Ibpw sNøpw. A-]I - S- k - m-[y-Xb - p-≈ C-Sß-fn¬ Xm-ak - n-°p-∂h - ¿ kp-c X-e-t»-cn-bn¬ X-I¿Ø ss_°v £n-X ÿm-\ß - f - n-te-°v kz-ta [-bm am-dnØm-ak - n-°W - s - a-∂v °m-c≥ ]-d-™p. a¬-ky-Ir-jn cn-\p t]m-ep-an-√. C-Xn-s\-√mw A-Ua -v n-\n-kt-v {S-‰¿ A-dn-bn®p. - a Rm-bd - m-gvN - ssh-Io-´v ]p\-SØ - m≥ e-£° - W - ° - n-\p cq-] ]p-ds - m≥-Un¬ am-[y-a{- ]sN-eh - n-´p \n¿-an-® ]m-SØ - v a-Zy- Xn-b _-kvà °p-∏n-Iƒ h-en-s®-dn-bp-∂X - p ]- h¿-Ø-I-s\ ssI-tb-‰w sN-øp- g- b - n¬ sNdpXn-hm-Wv. cm-{Xn-bm-hp-∂t- Xm-sS I-bpw j¿-´n-s‚ Io-i-bn-ep-≠m- sNdp-]pg: I\Ø a - W - B-ip]-{Xn-bp km-aq-ln-I-hn-cp-≤-cp-sS ]n-Sn-bn- bn-cp-∂ cq-] ssI-°-em-°p-I- ]pg kl-Ic - n¬ X-I¿∂p. C-∂s - e - p. t]m-en-kn¬ hn-h- sS Np‰p-aX e-a-cp-∂ F-c-t™m-fn, tIm-∂- bpw sN-bvX ∏m-d tdm-Uv, I-≠n-°¬ {]-tZ-i- c-a-dn-bn-®n-´pw B-cpw Xn-cn-™p- ssh-Io-´v G-tgm-sS-bmWp kw`hw.- A¿°pw ]cn-°n-√. ß-fn¬ t]m-en-kv ]-t{Sm-fn-Mv t]- t\m-°n-bn-√.-

a-Xn X-IÀ¶p

]©m-b¯v teew sNbvX a-c§Ä h\whIp-¸v I-Ì-Un-bn-se-Sp-¯p sN-dp-]p-g: am-\-Z-fi-߃ ewLn-s®-∂m-tcm-]n-®v te-ew sN-bvX a-cß - ƒ h-\w-hI - p-∏v ]n-Sn-s®Sp-Øp.-- sN-dp-]p-g ]-©m-b-Øv Im-cy-t¶m-Sv ]p-gt- bm-cØ - p-\n-∂v te-ew sN-bv-X a-c-Ø-Sn-I-fm-Wv I-cp-h© - m-en¬ \n-s∂-Øn-b h\w-h-Ip-∏v kw-Lw I-Ã-Un-bnse-Sp-ØX - v. C-h ]n-∂o-Sv X-fn-∏d - ºv td-©v Hm-^n-kn-te-°p am-‰n. Pn-√m ] - c - n-ÿn-Xn k-an-Xn sk-{I´-dn `m-kvI - c - ≥ sh-≈q¿ \¬-Inb ]-cm-Xn-bn-em-Wp \-S] - S- n.- 2500 cq-]b - v° - v D-cp-∏v Dƒ-s∏-sS-bp-ff a-cß - f - m-Wp te-eØ - n¬ hn-‰X - v. ]m-ew h-cp-∂X - n-s‚ a-dh - n-em-Wp ]p-g-tbm-c-Øp-\n-∂v h≥-tXmXn¬ a-c-߃ ap-dn-®p-am-‰n-b-Xv. F-∂m¬, am-\Z- fi ß - ƒ ]m-en®n-cp-∂n-s√-∂v h-\w h-Ip-∏v A[n-Ir-X¿ ]-d™ p. h-\w h-Ip-∏n-\v A-t]-£- \ ¬-In A-[n-Ir-X¿ ]-cn-tim-[n-®Xn-\p ti-jw te-eØ - n¬ \¬-Inb-Xn-\p ti-jt- a a-cw ap-dn-°m≥ A-\p-a-Xn-bp-≈q. F-∂m¬ C-hsb-√mw ]-©m-b-Øv ew-Ln-°pI-bm-bn-cp-∂p. h-\w h-Ip-∏v Po-h-

h-\w h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø a-c-Ø-SnIƒ \-°m-cm-b a-t\m-PvI - p-am¿,-]n hn a-t\m-Pv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-Wv a-cØ - S- n-Iƒ I-ÃU - nbn-se-Sp-ØX - v. Im-cy-t¶m-Sv ]p-gb - n¬ P-eh - n-`h h-Ip-∏v \n¿-an-°p-∂ sN-IU v- man-s‚ a-d-hn¬ ]p-g-tbm-c-Øp-\n-

∂v hym-]I - a - m-bn a-cw ap-dn-®p-IS- Øn-bX - v sN-dp-]p-g ]-©m-bØ - ns‚ A-dn-thm-sS-bm-sW-∂pw CXn-s\-Xn-tc \n-ba - \ - S- ] - S- n kzo-Icn-°p-sa-∂pw Pn-√m ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xn sk-{I-´d - n `m-kI v- c - ≥ sh≈q¿ ]-d™ p.


{]mtZ-inIw

10 Pq¨ 2014 sNmΔ

ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

]cn-]mSn A-Uq¿: tI-c-f hym-]m-cn hy-

h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn A-Uq-¿ bq-\n-‰v hm¿-jn-I P-\d¬ t_m-Un tbm-Kw-˛10.00 sam-{Km¬: Fw F-®v ap-lv-bp±o≥ ap-kv-eym¿ B-≠v t\¿-®˛10.30 Im-k¿-tIm-Uv t\m-¿-Øv a-e_m¿ tNw-_¿ lmƒ: ku-P\y kw-cw-`-I-Xz ]-cn-io-e-\w˛10.00 Ip-‰n-t°m¬: \m-fn-tI-c hnI-k-\ t_m¿-Un-s‚ Io-gn¬ I¿-j-I-cp-sS D¬-]m-Z-I kwL cp-]o-I-c-Ww-˛4.00

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ 2014˛15 h¿-j-Øn¬ K-h. ss{]a-dn kv-Iqƒ {]-[m-\-[ym-]-I-\mbn {]-tam-j≥ e-`n-°m≥ A¿l-X-bp-≈-h-cp-sS a-e-bm-fw, I∂-S Xm¬-°m-en-I en-Ãv {]-kn≤o-I-cn-®p. en-Ãv Pn-√, D-]-Pn-√ hn-Zym`ym-k Hm-^n-kp-I-fn-epw K-h¨sa‚ v ssl-kv-Iq-fp-I-fn-epw ]cn-tim-[-\-bv-°v e-`n-°pw. en-Ãv kw-_-‘n-®v ]-cm-Xn-Iƒ _-‘s∏-´ tc-J-Iƒ k-ln-Xw ta-e-[nIm-cn ap-tJ-\ 16\-Iw hn-Zym-`ymk D-]-U-b-d-Iv-S¿ Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v Un.Un.C A-dn-bn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

en-Ìv 30\-Iw e-`y-am-¡-Ww Im-k¿-tIm-Uv: ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-∏v t\-cn-´v \¬-Ip∂ `-h-\ \n¿-am-Ww, `q-an hm߬, tSm-bv-se-‰v \n¿-am-Ww, `h-\ ]p-\-cp-≤m-c-Ww F-∂n-h°p-≈ [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn°p-∂-Xn-\m-bn A¿-l-cm-b KpW-t`m-‡m-°-fp-sS en-Ãv 30\Iw ]-©m-b-Øv, ap-\n-kn-∏¬ sk-{I-´-dn-am¿ e-`y-am-°-W-sa∂v ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip∏v U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. Kp-Wt`m-‡m-°-fpw {Km-a, hm¿-Uv k-`-bn¬ lm-P-cm-bn l-c-Pn \¬-tI-≠-Xpw en-Ãn¬ Dƒ-s∏´n-´p-s≠-∂v D-d-∏m-t°-≠-Xp-amWv. Cu am-kw 30 A-¥n-a Xob-Xn-bm-bn I-W-°m-°n X-ømdm-°p-∂ en-Ãv Pq-sse A-©n\-Iw tªm-°v ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ Hm-^o-kn¬ e-`n-°-Ww.

hn.C.H. am-Xr-Im ]-co-£ 14\v Im-k¿-tIm-Uv: \yq-\-]-£ hIp-∏n-s‚ Io-gn¬ sN¿-°-f-bnse tIm-®n-Mv sk‚¿ t^m¿ apkvv-enw bq-Øn¬ hn-t√-Pv F-IvÃ≥-j≥ Hm-^n-k¿ X-kv-Xn-Ibn-te-°p-≈ ]n.F-kv.kn H.Fw.B¿ ]-co-£-bp-sS am-XrIm ]-co-£ 14 \v cm-hn-se 10.15 \v \-S-Øp-∂p. B-Zyw c-Pn-ÿ sN-øp-∂ 100 t]¿-°m-Wv A-hk-cw. Xm¬-]-cy-ap-≈ D-tZymKm¿-Yn-Iƒ 13 \v ssh-Io-´v A©n-\-Iw t]-cv c-Pn-ÿ sN-øWw. t^m¨ 04994 281142, 8891523017.

i-à-am-b Im-än-\v km-[y-X Im-k¿-tIm-Uv: A-Sp-Ø 24 aWn-°q-dn¬ tI-c-f-Xo-c-ß-fn¬ 50˛60 In.ao h-sc th-K-X-bn¬ Im-‰-Sn-°m-\pw I-S¬ {]-£p-_v[-am-hm-\pw km-[y-X-bp-≈-Xn\m¬ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ Pm-{K-X ]m-en-°-W-sa-∂v ^nj-do-kv I¨-t{Smƒ dq-an¬ \n∂pw A-dn-bn-®p.

\yq-\-]-£ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bp-≈ {_n-Uv-Pv tIm-gv-kv k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w kw-ÿm-\ \yq-\-]-£ hn-I-k-\ [-\-Im-cy tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-am≥ sN¿-°-fw A-_v-Zp-√ \n¿-h-ln-°p-∂p

hnZymÀ-Yn-IÄ-¡pÅ {_n-Uv-Pv tIm-gv-kv k-am-]n-¨p Im-k¿-tIm-Uv : \yq-\-]-£ hIp-∏n-\p-Io-gn¬ sN¿-°-f-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tIm-®n-Mv sk‚¿ t^m¿ ap-kv -enw bqØn¬ \yq-\-]-£ hn-`m-KØn¬-s∏-´ F-kv.Fkv.F¬.kn, π-kv-Sp hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bp-≈ {_n-Uv-Pv tIm-gvkv k-am-]n-®p. tIm-gv-kv k-am-]-

\-hpw hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS k¿-´n^n-°-‰v hn-X-c-W-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\-hpw kw-ÿm-\ \yq-\-]£ hn-I-k-\ [-\-Im-cy tIm¿]-td-j≥ sN-b¿-am≥ sN¿-°fw A-_v-Zp-√ \n¿-h-ln-®p. Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kv-SpIfn¬ F π-kv t\-Sn-b hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ A-hm¿-Uv Zm-\-hpw

Im-k¿-tIm-Uv : Xp-S¿-®-bm-bn a-g s]-øp-tºmƒ F-√m hn-[ J\-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fpw \n¿-Ønsh-°-W-sa-∂v ssa-\n-Mv B‚ v Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏v ko-\n-b¿ Pntbm-f-Pn-Ãv A-dn-bn-®p. J-\-\w aq-e-ap-≠m-b Ip-gn-Isf ÿ-e-ap-S-a-tbm, Izm-dn D-S-atbm th-en-tbm a-Xn-tem sI-´n kp-c-£n-X-am-°-Ww.

Im-k¿-tIm-Uv: ]p-Xn-b tIm-gvkp-Iƒ-°v tN-cm≥ hn-Zym¿-YnIƒ-°v B-h-iy-am-b k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ hn-t√-Pv Hm-^n-kp-Ifn¬ Po-h-\-°m-cn-√m-Ø-Xn\m¬ sI-´n-°n-S-°p-∂p. \m-‰n-hn-‰n, Pm-Xn, h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ-°v th-≠n A-£-b tI-{μ-߃ ap-tJ-\ Hcm-gv-N ap-ºv A-t]-£n-®-h-¿-°v t]m-epw k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ e-`n®n-´n-√. an-° hn-t√-Pv Hm-^n-kpI-fn-epw A-kn-Âp-am-cn-√m-ØXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv k¿-´n-^n-°‰p-Iƒ sI-´n-°n-S-°m≥ Im-c-W-

am-b-Xv. hn-t√-Pv Hm-^n-k¿-am¿°v a-‰p tPm-en-Øn-c-°p-≈-Xn\m¬ b-Ym-k-a-bw k¿-´n-^n-°‰p-Iƒ km-£y-s∏-Sp-Øn \¬Im≥ km-[n-°p-∂n-√. D-∂-X ]T-\-Øn-\v tN-cp-∂ Ip-´n-Iƒ-°v k¿-°m¿ B-\p-Iqeyw e-`n-°m≥ Pm-Xn, h-cp-am-\, Xm-a-k-ÿ-e k¿-´n-^n-°-‰pIƒ A-\n-hm-cy-am-Wv. t]m-fn-sSIv-\n-Iv {]-th-i-\-Øn-\p-≈ Ah-km-\ Xn-b-Xn Cu-am-kw 11\mWv. F-∂m¬ H-cm-gv-N-ap-ºv A£-b tI-{μ-ß-fn¬ k¿-´n-^n°-‰n-\v A-t]-£n-® ]-e-¿-°pw

C-Xp-h-sc hn-t√-Pv Hm-^n-kp-Ifn¬ \n-∂v k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ e`n-®n-´n-√. B-bn-c-°-W-°n-\v k¿-´n-^n-°-‰p-I-fm-Wv hn-hn-[ hn-t√-Pv Hm-^n-kp-I-fn¬ sI-´n°n-S-°p-∂-Xv. C-Xp-a-ew hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ]T-\w-X-s∂ ap-Sßp-sa-∂ B-i-¶-bn-em-Wv. A-£-b tI-{μ-ß-fn-epw k¿´n-^n-°-‰p-Iƒ-°v A-t]-£n°m≥ h≥ Xn-c-°m-Wv A-\p-`-hs∏-Sp-∂-Xv. F-∂m¬ ssh-Zyp-Xnbp-sS H-fn-®p-I-fn-aq-ew b-Ym-ka-bw A-t]-£n-°m≥ ]-‰m-Ø A-h-ÿ-bn-em-Wv. am-{X-hp-a-√

F³-tUm-kÄ-^m³: 23\v [À-W C-¶v \n-b-a-k-`bv¡v ap-¶n ]-«n-Wn k-a-cw Im-™-ßm-Sv: F-bv-U-Uv, k¿-

kw-cw-`-I-Xz ]-cn-io-e-\w C-¶v

Ir-jv-W≥, sI sI A-tim-I≥, A-_v-Zp¬-Jm-Z¿ N-´-©m¬, Irjv-W≥ ]p-√q¿, cm-L-h≥ Nt¥-c, kn K-tW-i≥, A-Jn-e, kn hn \-fn-\n, an-kv-cn-b, c-ho{μ≥, kp-`m-jv No-ta-\n, P-K-Zw_n-I, ]n Ir-jv-W≥ kw-km-cn®p.

ss_-¡v tam-j-Ww Im-k¿-tIm-Uv: sd-bn¬-sh kvt‰-j-\v k-ao-]w tdm-Un¬ ]m¿°v sN-bv-Xn-cp-∂ ss_-°v tamj-Ww t]m-bn. Im-fn-b-¶m-s´ tem-tI-jn-s‚ ss_-°m-Wv Ign-™ Zn-h-kw ssh-In-´v tam-jWw t]m-b-Xv. t]m-en-kn¬ ]-cmXn-\¬-In.

hm-l-\w te-ew sN-¿pw

°m¿ kv-Iq-fp-I-fn¬ X-kv-Xn-I \n¿-W-bm-\p-]m-Xw H-tc co-Xnbn¬ 1:30 B-°p-I, 50 h-b-kv Ign-™ ss{]-a-dn kv-Iqƒ sl-Uvam-ÿ X-kv-Xn-I-bv-°v A-\p-hZn-® B-\p-Iq-eyw ssl-kv-Iqƒ sl-Uv-am-ÿ X-kv-Xn-I-bv-°pw _m-[-I-am-°p-I Xp-S-ßn hn-hn[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v ssl-kv-Iqƒ So-t®-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ (F-®v.F-kv.Sn.F) C-∂v [¿-W \-S-Øpw. slm-kv-Zp¿-Kv am-t¥m-∏v ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-°p-∂ [¿W kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn sI ]n k-Xo-i≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v sI c-hn A-[y-£-X hln-°pw.

Nn-e A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ-°v A-t]-£n°m≥ A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm-°p∂-Xm-bpw ]-cm-Xn-bp-≠v. A-\ykw-ÿm-\-ß-fn¬ Xp-S¿-]T-\Øn-\v t]m-Ip-∂ Ip-´n-Iƒ-°v Pm-Xn, Xm-a-kÿe k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ \n-¿-_-‘-am-Wv. F-∂m¬ km-t¶-Xn-I-Xzw ]-d™v hn-t√-Pv A-[n-Ir-X¿ Xn-cn®-b-°p-∂-Xm-bpw ]-cm-Xn-bp≠v. Im-k¿-tIm-Uv Xm-eq-°n¬am-{Xw 25,000 Hm-fw k¿-´n-^n-°‰p-Iƒ sI-´n-°n-S-°p-∂p-s≠∂m-Wv hn-h-cw. F-∂m¬ aq-∂v

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se kvIqƒ sse-{_-dn-I-fp-sS {]-h¿Ø-\-߃ hn-e-bn-cp-Øp-hm\pw, sse-{_-dn-Iƒ i-‡n-s∏-SpØm-\pw ]-Xn-\m-ew-K Pn-√m-Xe k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-®-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-ΩZv k-Ko¿ A-dn-bn-®p. k-an-Xn Aw-K-߃ Pn-√-bnse F-√m kv-Iqƒ sse-{_-dn-Ifpw k-μ¿-in-®v {]-h¿-Ø-\߃ hn-e-bn-cp-Øpw. an-I-® sse-{_-dn-I-sf I-s≠-Øn ]p-c-

"A-[ym-]-IÀ-¡v i-¼-f-hpw kw-c-£-W-hpw \Â-I-Ww'

Im-k¿-tIm-Uv: d-h-\yq dn-°-hdn-bp-sS `m-K-am-bn _m-¶v tem¨ Ip-Sn-»n-I Cu-Sm-°p-∂Xn-\m-bn sI-˛-F¬-˛60˛-Un 2882 \-º¿ a-lo-{μ ssk-tem Im¿ 16 \v 11\v slm-kv-Zp¿-Kv Xm-eq-°v Hm-^n-kn¬ te-ew sN-øpw.

hym-]m-cn-¡v aÀ-±-\w D∏f Ip-°m¿ K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ tXP-kv ]mTim-em ]≤Xn slUv-am-ÿ sI e-X D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p. tXP-kv F-^v.H. l-\o^v, A-–p¿-d-lv-am≥ ln-Zm-b-Øv \-K¿ k-ao]w

Im-k¿-tIm-Uv: A-[ym-]-I Xkv-Xn-I \n¿-W-b-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ tPm-en-Iƒ \-„s∏-Sp-∂ A-[ym-]-I¿-°v i-º-fhpw kw-c-£-W-hpw \¬-Im≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tIc-f A-d-_n-Iv ap≥-jo-kv At k m - k n - t b - j ≥ (sI.F.Fw.F) kw-ÿm-\ IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. X-kv-Xn-I kw-c-£-W-Øn-\v A-[ym-]-I-˛-hn-Zym¿-Yn A-\p-]m-

Xw Ip-d-°p-∂ km-l-N-cyØn¬ k¿-°m¿ kv-Iqƒ A[ym-]-I-tc-bpw `m-jm A-[ym-]I-tc-bpw A-\p-]m-X-Øn-epƒs∏-Sp-Ø-Ww. Fw C-am-ap-±o≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw Jm-en-Zv Ip-™n dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. kwÿm-\ sk-{I-´-dn I-Æq¿ A–p-√-am-ÿ, bp sI ao¿-km-lnZv, Fw C-am-ap-±o≥, Fw k-emlp-±o≥ kw-km-cn-®p.

kv-°m-cw \¬-Ipw. hn-Zym¿-Yn-Ifn¬ ]p-kv-X-I-hm-b-\ h-f¿Øp-∂-Xn-\v t_m-[-h¬-°-cWw kw-L-Sn-∏n-°p-I-bpw sNøpw. Pn-√-bn-se kv-Iqƒ sse-{_dn-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ hn-ebn-cp-Øp-∂-Xn-\pw im-‡o-I-cn°p-∂-Xn-\p-am-bn ]-Xn-\m-ew-K Pn-√m-X-e k-an-Xn cq-]o-I-cn-®n´p-≠v. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ sN-b¿-am-\pw, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-

k¿ sI A-–p¿-d-lv-am≥ I¨ho-\-dp-am-Wv. Pn-√m hn-Zym-`ymk U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ kn cmL-h≥, ]n F≥ ]-Wn-°¿ ^ut≠-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n -Ip-™n-°-Æ≥ F-∂n-h¿ kan-Xn-bp-sS ssh-kv sN-b¿-am- mcm-Wv. Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ-cpw,km£-c-Xm, km-aq-ln-I {]-h¿-ØI-cpw, Im-™-ßm-Sv, Im-k¿tIm-Uv Un.-C.-H-am-cpw k-an-Xn Aw-K-ß-fm-Wv.

d-h-\yq A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-k-Y; ap-Jy-a-{´n-bp-sS [-\-k-lm-bw ssh-Ip¶p Im-k¿-tIm-Uv: ap-Jy-a-{¥n-bpsS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn A-\p-h-Zn-® NnIn¬-km k-lm-bw th-≠ co-Xnbn¬ tcm-Kn-Iƒ-°v e-`n-°p-∂ns√-∂v ]-c-s° B-t£-]w. d-h-\yq A-[n-Ir-X-cp-sS A-\mÿ-bm-Wv [-\-k-lm-bw e-`n°m-Xn-cn-°m≥ Im-c-Ww. ap-Jya-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn¬ \n-∂v [\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-®p-sIm-

Zn-h-kw-sIm-≠v k¿-´n-^n-°-‰pIƒ \¬-Im≥-\n¿-t±-iw \¬-Inbn-´p-s≠-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ tX-P-knt\m-Sv ]-d-™p. hn-t√-Pv Hm-^nkp-I-fn-se Po-h-\-°m-cp-sS Ipd-hv ]-cn-l-cn-°m≥ k¿-°m-dnt\m-Sv B-h-iy-s∏-´n-´p-s≠-∂pw b-Ym-k-a-b-Øv X-s∂ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ Ip-´n-Iƒ-°v \¬-Ip∂-Xn-\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. C°mcyw a-{¥n-bp-sS {i-≤-bn¬-s∏-SpØp-sa-∂vF≥ F s\√n-°p-∂v Fw.F¬.F ]-d™p.

hn-I-emw-K-s\ t]m-en-kv aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn t_-°¬: -km-[-\-߃ hmßm≥ I-S-bn-te-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ hn-I-emw-K bp-hm-hns\ t]m-en-kv a¿-±n-°p-I-bpw I≈-t°-kv Np-a-Øp-I-bpw sN-bvX-Xm-bn ]-cm-Xn. t_-°-en-se \u-^-en(21)s\-bm-Wv a¿-±n-®Xv. I-S-bn-te-°v kp-lr-Øn-s‚ Iq-sS ss_-°n¬ t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ bp-hm-hn-t\m-Sv ss_°n-se-Øn-b t]m-en-kv X-´n-°b-dp-I-bpw a¿-±n-°p-I-bp-am-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv bp-hm-hv k-©-cn-® kp-lr-Øn-s‚ ss_-°n-s‚ Xmt°m¬ F-Sp-Øp-sIm-≠p-t]mhp-I-bpw Xm-t°m-en-\v th-≠n kv-t‰-j-\n-te-°v t]m-b bp-hmhn-s\ t]m-en-kp-Im¿ tN¿-∂v

3

kv-IqÄ sse-{_-dn-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\w hn-e-bn-cp-¯pw: I-e-Iv-SÀ

Po-h-\-¡m-cn-Ã; hntÃPv Hm-^n-kv {]-hÀ¯-\w Xm-fw-sX-äp¶p

Im-k¿-tIm-Uv: ¢n-∏v lu-kn-\p ap-∂n-se A-\n-›n-X Im-e I™n-sh-∏v k-a-c-sØ Xp-S¿-∂v I-gn-™ P-\p-h-cn 28\v a-{¥n Im-k¿-tIm-Uv: tI-{μ im-kvsI ]n tam-l-\-\-s‚ A-[y-£{X km-t¶-Xn-I h-Ip-∏pw In-‰vX-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ tIm-bpw tN¿-∂v aq-∂m-gv-NsØ ku-P-\y hy-h-km-b kw- F≥-tUm-kƒ-^m≥ ]o-Un-X Pcw-`-I-Xz hn-I-k-\ ]-cn-io-e-\w \-In-b ap-∂-Wn-°v ap-ºn¬ \¬In-b D-d-∏v ew-Ln-°-s∏-´ kmC-∂v \-S-Øpw. A-l-Zm-_m-Znep-≈ F‚¿-{]-W¿-jn-∏v U-h- l-N-cy-Øn¬ k-a-cw i-‡-ame-]v-sa‚ v C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v C- °m≥ I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. B¥y-°v th-≠n-bm-Wv ]-cn-io-e- Zy-]-Sn-bm-bn 23\v \n-b-a-k-`m aμn-c-Øn-\v ap-ºn¬ F≥-tUm\w. _n-cp-Zw F≥-Pn-\n-b-dn-Mv, kƒ-^m≥ ]o-Un-X P-\-In-b apUn-tπm-a _n-cp-Z-ap-≈-h-cm-Wv ∂-Wn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]]-cn-io-e-\-Øn¬- ]-s¶-Sp-t°≠-Xv. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ cm-hn- ´n-Wn k-a-cw \-S-Øpw. Sn tim-`se ]-Øn-\v t\m¿-Øv a-e-_m¿ \ A-[y-£-X h-ln-®p. A-º-eØ-d Ip-™n-Ir-jv-W≥, A-Uz: tNw-_¿ lm-fn¬ lm-P-cm-ISn hn cm-tP-{μ≥, Iq-°ƒ _m-eWw. t^m¨: 9961506902.

Ip-º-f: _-Zn-b-Sp-° tdm-Un-se ^m-{_n-t°-j≥ I-S-bp-S-a ap-kX-^(32)sb a¿-±-\-ta-‰ ]-cn-°pI-tfm-sS Ip-º-f K-h. B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp.

\S∂p.. k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-cWw h-Ip-∏v U-b-d-Iv-S¿ tUm.]n \-ko¿ \n¿-h-ln-®p. tªm-°v ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v aq-k _n sN¿-°-f, tIm-®n-Mv sk‚¿ {]n≥-kn-∏¬ {]-^. ]n Fw a-l-aq-Zv, dn-tkm-gv-kv t]-gvk¨ C-{_m-lnw ]-≈-t¶m-Sv kw-km-cn-®p.

a-g- s]-¿p-t¼mÄ J-\-\w ]m-Sn-Ã

kannur/kSD

a¿- ± n- ° p- I - b p- a m- b n- c p- ∂ p- s h∂m-Wv ]-cm-Xn. i-\n-bm-gv-N cmhn-se 11Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]n-∂o-Sv cm-{Xn G-gn-\v tI-sk-Sp°p-I-bpw Pm-ay-Øn¬ hn-Sp-Ibp-am-bn-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-sc Pn√m t]m-en-kv ta-[m-hn-°v ]-cmXn \¬-In-bn-´p-≠v.

ho-«-½-bv-¡v ]m-¼pI-Sn-tb-äp a-t©-iz-cw: ]m-ºv I-Sn-tb-‰v ho´-Ω Kp-cp-X-c-\n-e-bn¬. sIm-S-eap-K-dp a-Uv-h-b-en-se b-timZ(44)°m-Wv ]m-ºp-I-Sn-tb-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v ho-´n\-Sp-Øm-Wv kw-`-hw. C-h-sc awK-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.

a-W¡-S-¯v; c−pt]À AdÌn Im-™ß - m-Sv: a-W¬ I-SØ - n-b tem-dn-bp-am-bn c-≠p-t]-sc A-dÃv sN-bX v- p. ss{U-h¿ a-Sn-ss° Np-≈n-aq-eb - n-se k-t¥m-jv, temdn-bp-S-a B-d-ßm-Sn-bn-se ss^k¬ F-∂n-hc - m-Wv A-dà - n-em-bXv. am-hp-¶m-en¬ hm-l-\ ]-cntim-[\ - ° - n-sS-bm-Wv slm-kZv- p¿Kv t]m-en-kv tem-dn I-kv‰ - U - n-bnse-Sp-Øv C-hs - c A-dk - v‰ - v sN-bvX-Xv. X-f¶ - c - b - n¬ πm-Ãv Nm-°pI-fn-em-°n Hm-t´m-bn¬ I-SØ - p-Ibm-bn-cp-∂ a-W¬ - ]n-Sn-Iq-Sn.

≠p-≈ A-dn-bn-∏p-am-bn Ct∏mƒ tcm-Kn-Iƒ hn-t√-Pv, Xmeq-°v Hm-^n-kp-Iƒ I-b-dn-bn-dßn Zp-cn-Xw-t]-dp-I-bm-Wv. I-eIvv-S-td-‰n¬ \n-∂pw hn-t√-Pv Hm^n-kp-I-fn-te-bpw Xm-eq-°v Hm^n-kp-I-fn-te-bpw _-‘-s∏-´ tc-J-Iƒ A-b-°m-Ø-Xm-Wv Ch¿-°v Nn-In¬-km k-lm-bw ssh-Ip-∂-Xn-\v Im-c-W-am-Ip∂v. Im≥-k¿ _m-[n-®-h¿-°pw

hr-° tcm-Kn-Iƒ-°p-am-Wv [-\k-lm-bw A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂Xv. C-h-cn¬ ]-e-cpw Kp-cp-X-c-amb tcm-Kw _m-[n-®-h-cm-Wv. amk-߃-°v ap-tº [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-®-h¿-°pw C-t∏mƒ ]Ww e-`n-°p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xnbp-≠v.B-h-iy-Øn-\v [-\-klm-bw e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ tcmKn-Iƒ a-cn-®p-t]m-b kw-`-h-hpw D-≠m-bn-´p-≠v.

Npcp¡¯nÂ

a-t©-iz-cw tªm-°v ]-©mbØv sF.kn.Un.F-kv. Hm-^n-kv sI-´n-S-w ]n _n A-_v-Zp¿ d-km-Jv Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-IÀ _n.sP.]n-bnÂtNÀ-¶n-«n-Ã; k-Xo-jv N-{µ³ Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn-se kn.]n.Fw i-‡n-tI-{μ-ß-fn¬ ap∂q-tdm-fw t]¿ _n.sP-.]n-bn¬ Aw-K-Xzw kzo-I-cn-®p-sh-∂ {]Nm-c-Ww hm-kv-X-h-hn-cp-≤-am-sW-∂v kn.]n.Fw Pn-√m sk-{I-´dn sI ]n k-Xo-jv N-{μ≥ A-dn-bn-®p. kn.]n.F-Ωn-s‚ Aw-Kß-tfm A-Sp-Ø A-\p-`m-hn-I-tfm B-b H-cmƒ t]m-epw _n.sP-.]n-bp-sS `m-K-am-bn-´n-√. tI-{μ-`-c-Ww In-´n-b-Xn¬ A-an-Xm-th-iw sIm-≈p-∂ _n.sP.]n Xp-S-°-Øn¬ X-s∂ kz-tZ-in ap-{Zm-hm-Iyw a-d-∂v, hn-tZ-i- Ip-Ø-I-Iƒ-°v ap-ºn¬ C-¥-y-bp-sS hm-Xn¬ Xp-d-∂nSp-∂-Xv P-\-߃ Im-Wp-∂p-≠v. _n.sP.]n-bp-sS I-]-S-ap-Jw ad-\o-°n ]p-d-Øp-h-cp-∂ Zn-h-k-߃ A-Xn-hn-Zq-c-a-s√-∂v A-t±lw ]-d-™p.

tem-dn-¡v ap-I-fn a-cw ho-Wv K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ tem-d-n-°v ap-I-fn¬ a-cw I-S]p-g-In ho-Wp. A-]-I-S-Øn¬ B¿-°pw ]-cn-°n-√. tZ-io-b-]mX-bn¬ H-cp a-Wn-°q-tdm-fw K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. I-gn-™ Znh-kw ssh-In-´v Nu-°n s]-t{Smƒ ]-ºn-\v k-ao-]-am-Wv A-]-ISw. t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v a-cw ap-dn-®p-am-‰n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv K-Xm-K-Xw ]p-\-ÿm-]n-®-Xv.

]p-kv-X-I hn-X-c-Ww

B-ew-]m-Sn: \m-j-W¬ eo-Kv B-ew-]m-Sn im-J I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \n¿-[-\ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]p-kv-X-Iw hn-X-cWw sN-bv-Xp. F≥.ssh.F¬ Pn-√m sk-{I-´-dn ssl-Z¿ Ip-f¶-c D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F Fw a-Ωn-™n A-[y-£-X-h-ln®p. sF.Fw.kn.kn t\-Xm-hv A-l-a-Zv an-lv-dm-Pv, Jm-Z¿ B-ew]m-Sn, A-_p F-cn-bm¬, Jm-Z¿ F-cn-b-∏m-Sn, A-–p-√ I-tcm-Sn, F l-\o-^v, D-a¿ I-tcm-Sn, C-°p Ip-f-¶-c, l-k-bv-\m¿ _n-√≥, Jm-Z¿, Ip-™m-ap, K-∏p kw-km-cn-®p.

]qÀ-h hn-ZymÀ-Yn kw-K-aw 13\v

Im-k¿-tIm-Uv:D-Zp-a K-h.l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ kp-h¿W Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bp-≈ ]q¿-h hn-Zym¿Yn-I-fp-sS kw-K-aw 13\v \-S-°pw. ssh-Io-´v aq-∂n-\v kv-Iqƒ HmUn-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv ]-cn-]m-Sn. 1964ap-X¬ 2014 h-sc- ]T-\w \S-Øn-b hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv tbm-K-Øn¬ kw-_-‘n-°p-I.kv-Iqfn-s‚ Pq-_n-en B-tLm-jw H-cp-h¿-jw h-sc \o-≠p \n¬°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-Lm-S-I-k-an-Xn sN-b¿-am≥ sI hn Ip-™n-cm-a≥, {]n≥-kn-∏¬ sI {]-`m-I-c≥, ]m-d-bn¬ A-l-Ω-Zv, ss^-k¬, k-t¥m-jv kw-_-‘n-®p.

kpcm-Pv sh-ªm-daq-Sv ^-en-X-hp-am-bn BÀ.Fw.F-kv.F. kv-Iq-fp-I-fn ]mT-]p-kv-X-I-§-fpw A-[ym-]-I-cp-an-Ã; hn-ZymÀ-Yn-IÄ Zp-cn-X-¯n hn-ZymÀ-Yn-IÄ-s¡m¸w Im-k¿-tIm-Uv: F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-Xs - c Ip-dn-®v tUm. _n-Pp kw-hn-[m-\w sN-øp∂ 'h-en-bN - n-dI - p-≈ ]-£n-Iƒ' kn-\n-a-bn¬ A-`n-\-bn-°m-s\Øn-b tZ-io-b A-hm¿-Uv tP-Xmhpw lm-ky-\-S-\p-am-b kp-cm-Pv sh-™m-d-aq-Sv Im-k¿-tIm-Uv Kh. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fnse-Øn. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv kp-cm-Pv Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS D-]tZ-i-sØ Xp-S¿-∂v K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se-Øn-bXv. kw-ÿm-\ kvI - qƒ I-tem¬k-h-Øn¬ an-an-{In-bn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-X\ - pw A-‘\p-am-b kvI - q-fn-se ]-Ømw-Xc - w hn-Zym¿-Yn- Zn-eo-]n-s\ Im-Wm-\mWv F-Øn-bX - v. kv-Iq-fn¬ H-cp-°n-b N-Sßn¬ Zn-eo-]v an-an-{In A-hX - c - n-∏n®p. ]n-∂o-Sv kp-cm-Pv a-Ωp-´n-tb-

Imk¿-tIm-Uv K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-seØn-b kn-\n-am-\-S≥ kp-cm-Pv sh-™m-d-aq-Sv kwÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ H∂mwÿm-\w t\Sn-b Zn-eo-]n-s‚ an-an{In B-kz-Zn-°p∂p bpw sh-≈m-∏≈ - n \-tS-it- \-bpw Yn-It- fm-Sv Ip-ie - w-tNm-Zn-°m-\pw \-Sn _n-μp ]-Wn-°c - p-tS-bpw A- kp-cm-Pv k-ab - w I-s≠-Øn. \-K\p-Ic - n-®v an-an-{In-bpw A-hX - c - n-∏n- c-k` - kv‰ - m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿®p. am≥ Pn \m-cm-bW - ≥, ]n.Sn.F {]sh-≈n-Øn-cb - n-epw an-\n-kv- kn-U‚ v F F-kv ap-l-Ω-Zv Ip{Io-\n-epw Xn-fß - p-∂ Xm-cs - Ø ™n, sl-Uv-am-ÿ A-\n-Xm-`mt\-cn¬ I-≠-t∏mƒ hn-Zym¿-Yn- bv, {]n≥-kn-∏¬ N-{μ-Ie - , tUm. Iƒ B-Àm-ZØ - n-em-bn. hn-Zym¿- ap-lΩ - Z- v A-jo¬ kw-_‘ - n-®p.

]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§-fp-am-bn A-d-Ìn Im-k¿-tIm-Uv: \n-tcm-[n-°-s∏-´ ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-fp-am-bn Hcm-sf t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bv-Xp. bp.]n. kz-tZ-in-bpw s\-√n-°p∂n-se Ãm¿ Izm¿-t´-gv-kn¬ Xm-a-k-°m-c-\p-am-b cm-a-\m-Yv Nu-[cn-bm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ]p-Xn-b _-kv Ãm≥-Uv ]-cn-k-c-Øp h-®m-Wv A-d-Ãv

bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: a-Zy-]n-®p e-°p sI-´v _-kv Ãm≥-Un¬ A-e™p Xn-cn-bp-I-bm-bn-cp-∂ bphm-hn-s\ t]m-en-kv A-dà - p sNbvX - p. a-∂n-∏m-Sn hn-th-Im-\μ - \K-dn-se sI ]n I-cp-Wm-I-c-\m- n-em-bX - v. I-gn-™ D-Zp-a: hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn D-Zp-a bq-\n-‰v hm¿- Wv (38) A-dà - w cm-{Xn Im-k¿-tIm-Uv ]pjn-I P-\-d¬-t_m-Un-tbm-Kw \m-sf H-º-Xn-\v D-Zp-a hym-]m-c `-h≥ Zn-hk tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. D-®-h-sc bq-\n-‰v ]-cn-[n-bn¬ I-S- Xn-b _-kv Ãm≥-Un¬ \n-∂mWv C-bm-sf A-dà - p sN-bvX - X - v. ap-S-°-am-bn-cn-°p-w.

D-Zp-a-bn \m-sf I-S-ap-S-¡w

Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ h¿jw ap-X¬ {Km-ao-W ta-J-ebn¬ B-cw-`n-® cm-{„o-b am-[ya in-£m A-`-n-bm≥ (B¿.Fw.F-kv.F) ]-≤-Xn {]-Im-cap-≈ kv-Iq-fp-I-fp-sS {]-h¿-Ø\w Xm-fw-sX-‰p-∂p. Pn-√-bn¬ I¿-Wm-S-I A-Xn¿Øn-bn¬ I-∂-S, a-e-bm-fw aoUn-b-ß-fn¬ ]Tn-®p-h-∂ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v C-Ø-cw kv-Iq-fpI-fn¬ H-cp ao-Un-bw am-{X-ta A\p-h-Zn-°p-I-bp-≈p-h-∂ \n-e]m-Sm-Wv A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn®n-´p-≈-Xv. a-e-bm-fw ao-Un-bØn¬ ]Tn-® Ip-´n-Iƒ-3°v a-

t©-iz-cw `m-K-Øv I-∂-U-bn¬ ]Tn-t°-≠ A-h-ÿ-bn-em-Wp≈-Xv. kv-Iqƒ Xp-d-∂v H-cm-gv-N ]n-∂n-´n-´pw B-h-iy-am-b ]mT ]p-kv-X-I-ß-tfm bq-\n-t^m-apI-tfm hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´n-√. am-{X-hp-a-√ A-[ym-]-I-cp-sS Xkv-Xn-I-I-fpw H-gn-™p-In-S-°pI-bm-Wv. sI-´n-S-ku-I-cy-߃ H-cp-°p∂-Xn-epw A-[n-Ir-X¿ \n-k-lmb-X {]-I-Sn-∏n-°p-I-bm-sW-∂v c-£n-Xm-°ƒ ]-cm-Xn-s∏-´p. Pn._n.bp.]n.F-kv s]-c-Um-e, Pn.bp.]n.F-kv A-Sp-°-Øv-_b¬, Pn.F-kv._n.F-kv kq-cw-

_-b¬, Pn.F-®v.F-kv I-S-º-f, Pn.F-®v.F-kv sIm-f-Øq-¿ Xp-Sßn-b B¿.Fw.F-kv.F kv-Iqfp-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Xm-dp-am- ]p-Øn-sK ap-ln-Ωm-Øn¬ \-S-∂ {]-hm-kn k-l-Im-cn k-tΩdm-bn-´p-≠v. f-\w F-kv.ssh.F-kv. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tUm. ap-l-Ω-Zv B¿.Fw.F-kv.F kv-Iq-fp-I- Ip-™n k-Jm-^n sIm-√w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p tfm-Sv k¿-°m¿ Im-Wn-°p-∂ A-h-K-W-\ A-h-km-\n-∏n-°W-sa-∂v A-tkm-kn-tb-j≥ t^m¿ kv-t‰-‰v Fw-tπm-bo-kv B‚ v So-t®-gv-kv Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. sI sI C-kv-am-bn¬, sI \ujm-Zv, Sn Fw sI _-jo¿ A-la-Zv, ]n F l-ao-Z-en, _n Fw A–p-√ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-06-10  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-06-10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you