Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

Fctªm-fn-bn _n.sP.]n. {]-hÀ-¯Isâ Hmt«m I-¯n-¨p

Icn-bÀ ssK-U³-kv inÂ-¸-im-e 24\v I-Æq¿: Fw.F-kv.F^v. IÆq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰-n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ F-kv.Fkv.F¬.kn., π-kv-Sp, F≥-{S≥kv ]-co-£-I-fn¬ an-I-® hnPbw I-c-ÿ-am°n-b hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ A-hm¿-Uv Zm-\hpw I-cn-b¿- ssK-U≥-kv tIm-®n-Mv ¢mkpw 24\p D-®-bv°v 2\v ap-\nkn-∏¬ kv-Iq-fn¬ \-S-Øpw. t]-gv-k\m-en-‰n U-h-e-]vsa‚ v, I-cnb¿ tam-´n-thj≥, ssSw am-t\-Pv-sa‚ v, A-h-k-cßfpw km-[y-X-Ifpw Xp-Sßnb hn-j-b-ß-fn¬ hn-Z-Kv-[¿ ¢msk-Sp-°pw. hn-h-c-߃°pw kuP-\y cPn-kv-t{S-j-\pw 9605229479, 9995239251, 9633860153 \-º-dp-Ifn¬ _-‘-s∏-SWw.

hy-à-nXz hn-I-k-\ Iymw-]v C-¶p-ap-X I-Æq¿: -kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a- t_m¿-Upw Pn-√m bp-h-P\-tI-{μ-hpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ hy-‡n-Xz hn-I-k-\ Iym-w-]ns‚ D¬-Lm-S-\w Nn-d-°¬ t^m-°v-tem¿ A-°m-Z-an lmfn¬ C-∂p ssh-Io-´v 5.-30\v a{¥n sI kn tPm-k-^v \n¿-hln-°pw. sI Fw jm-Pn Fw.F¬.-F. A-[-y-£-X- h-ln°pw. {Xn-Zn-\ Iym-w-]n¬ hn-hn[ ¢m-kp-I-fpw I-em-]-cn-]m-SnI-fp-ap-≠m-hpw. c-Pn-ÿ sN-bv-X ap-gp-h≥ Iym-ºv Aw-K-ß-fpw C-∂p cmhn-se 10a-Wn-°v F-Ø-W-sa∂v Pn-√m bq-Øv t{]m-{Kmw Hm^o-k¿ A-dn-bn-®p.-

_-tbm-»n-äv-kv aÂ-k-cw I-Æq¿: tem-I ssP-h ssh-hn[y Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v h\w h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-J-yØn¬ I-Æq¿ tkm-j-y¬ t^md-kv-{Sn Un-hn-j≥ Pn-√-bn-se t^m-t´m-{K-^¿-am¿-°m-bn C∂v hm-cw I-S-hv X-Æo¿-Ø-SØn¬ _-tbm-ªn-‰v-kv a¬-k-cw \-S-Øp-∂p. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-h¿ cmhn-se 7\v hm-cw Su¨ _-kv tÃm-∏n-se-Ø-Ww. cm-hn-se 8 ap-X¬ D-®-bv-°p 12 h-sc XÆo¿-Ø-S-Øn-se hn-hn-[ ÿe-ß-fn-em-bn t^m-t´m-{K-^n sN-øp-I-bpw A-∂p X-s∂ t^m-t´m-{Km-^p-Iƒ A-kn.-I¨-k¿-th-‰¿, tkm-j-y¬ t^m-d-kv-{Sn Un-hn-j≥, I-Æq¿ ap-ºm-sI k-a¿-∏n-°p-I-bpw sN-øp-∂ hn-[-Øn-em-Wv a¬-kcw {I-ao-I-cn-®n-´p-f-f-Xv. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ C-\w k-k-y-˛-P-¥pPm-e-ß-fp-sS F-Æw t^m-t´m{K-^n sN-bv-X aq-∂p-t]¿-°v kΩm-\-w \¬-Ipw.

Xet»cn: F-c-t™m-fn-bn¬ Hmt´m Xo-h-®p-\-in-∏n®p. I-∏eSn ]m-d° - e - n-se \n-Ip-©Ø - n¬ c-Xoi-s‚ sI.F¬.58.F.268 ]mk©¿ Hm-t´m-bmWv A-⁄mX¿ Xoh-®v \-in-∏n-®Xv. t\c-sØ kn.]n.Fw. A-\p`m-hnbm-bn-cp-∂ c-Xoi≥ Cubn-sS- _n.sP.]n-bn¬ tN¿-∂ncp-∂p. e-£w cq-]-bp-sS \-„w kw-`-hn-®-Xm-bm-Wp ]-cmXn. Xe-t»-cn t]m-en-kv A-t\zj-Ww Xp-Sßn. I-Øn-\-in-® Hmt´m

\-áNn-{X-sa-Sp-¯v ]-Ww X-«m³ {iaw: aq-¶p- ]-cm-XnIÄ IqSn Imk¿-tImUv: Kƒ-^p-Imc-s\ \-·-\m-°n bp-h-Xn-s°m-∏w \n¿-Øn t^m-t´m-sb-Sp-Øv `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn ]-Ww X-´m≥ {i-an-® tI-kn¬ A-d-Ãnem-b bp-h-Xn°pw bp-hm-hn-\p-sa-Xntc aq-∂p- ]-cm-XnIƒ IqSn. ]m-d-°-´-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ D-ssh-kv F-∂ A-lva-Zv Dssh-kv(22), am-ßm-s´ Izm-t´-gv-kn¬ Xm-a-kn-°p-∂ j-Ωn F∂ k-ao-\(23) F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv ]p-Xn-b ]-cm-Xn-Iƒ e-`n-®Xv. P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ C-cp-h-scbpw I-Ã-Un-bn¬ hmßn tNmZywsNbv-X ti-jw tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-øp-sa-∂v t]men-kv A-dn-bn-®p.

s]¬-Ip-«n-sb ]o-Un-¸n-¨ tI-kn-se {]-Xn A-d-Ìn t_-°¬: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n® tI-kn-se {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-Xp. Io-gq-¿ kz-tZ-in sI Fw jw-\m-kn-s\-(22)bm-Wp A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Io-gq¿ kz-tZin-\n-bm-b s]¨-Ip-´n-bp-sS ]-cm-Xn-em-Wv C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø-Xv. I-gn-™ \-hw-_-dn-em-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-amb kw-`-hw \-S-∂-Xv. G-gmwX-cw hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b s]¨-Ip´n-bm-Wv ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b-Xv.

F-kv.sF-sb k-kv-s]³Uv sN-bv-Xp Im-™-ßm-Sv: hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-bv-°nsS 1000 cq-] ]n-g-hmßn 300 cq-]b - p-sS c-ioXn \¬-In-b F-kv.sFsb A-t\z-jW hn-t[-ba - m-bn k-kvs - ]≥Uv sN-bvX - p. A-º-e-Ø-d t{KUv F-kv.sF. c-ho-{μ-s\-bm-Wv k-kvs]≥Uv sN-bvX - X - v. am-Xr-`q-an _yqtdm No-^v sI cm-tP-jv Ipam-dns‚ hm-l\ - w ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n ]p-I] - c - n-tim-[\ - k¿´n-^n-°-‰n-s√-∂v ]-d-™v 1000 cq-] ]n-g Cu-Sm-°n-bn-cp-∂p. CtXØp-S¿-∂v Pn-√m t]m-en-kv No-^n-\v \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Ø - n-em-Wv \-S] - S- n.

Hm-t«m-ss{U-hÀ-¡v aÀ-±\w: ss{U-hÀ-amÀ lÀ-¯m-em-N-cn¨p

t∏mƒ-Xs - ∂- P-\ß - f - n¬- hym-]I - am-b- kw-ib - a - p-b¿ - Ø - n-bn-cp-∂p.-A-Xn-\m-em-Wv ]n-t‰-∂v e - o-Kv- hnfn-®p-tN¿-Ø- {]-Xn-tj-[- s]m-Xptbm-K-Øn¬- F¬.--Un.--F-^v-. ]s¶-Sp-°m-Xn-cp-∂X - v. tIm-Sn-I-fp-sS km-º-Øn-I {I-a-t°-Sv- a-d-®p-h-bv-°m-\m-Wvkw-`-hw- B-kq-{X-Ww- sN-bv-XsX-∂m-Wp hy-‡-am-hp-∂-Xv.---Xfn-∏d - º - n-epw- ]-cn-kc - ß - f - n-epw- CXn-\p- k-am-\-am-b- kw-`-h-߃ap-ºpw- D-≠m-bn-´p-≠v.--- G-tgmwsIm-´n-eb - n¬- a-Zvd - k - b - pw- hn-]p-eam-b- Jp-¿B - ≥ - {K-Ÿt- i-Jc - h - pwI-Øn-®v- A-Xn-s‚- D-Ø-c-hm-Zn-

h\y-Po-hn B-{I-aWw: h-\m-XnÀ-¯n-I-fn B-\-a-Xn \nÀ-an-¡m³ Xo-cp-am\w C-cn´n: kw-ÿm\-sØ h-\m-Xn¿Øn {]-tZ-iß - f - n¬ h-\y-Po-hn A{Ia-Ww {]Xn-tcm-[n-°m≥ sshZyp-Xn th-en H-gn-hm-°n B-\a- X - n¬ \n¿-an-°m≥ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pc-Øv apJy-a{- ¥n-bp-sSbpw h-\w h-Ip-∏v a{¥n-bp-sSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \SØnb tbm-KØ - n¬ Xo-cp-am-\ambn. Pn√-bp-sS a-et- bm-c {]-tZiØv Im-´m-\i - eyw cq-£a- m-bX - n-s‚ ]m-›m-Øe - Ø - n¬ kÆn-tPmk^v Fw.F¬.F-bp-sS Bh-iy {]Im-ca- m-Wv ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS km-∂n[y-Øn¬ h-\w h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ-cp-sS D-∂X-Xe tbm-Kw tN¿∂Xv. tbm-KØ - n¬ h-b\ - m-Sv h-\yPo-hn k-t¶Xw, B-dfw, sIm-´nbq¿ ta-Je - I - f - n-se h-\w˛h-\y-Po-

hn h-Ip-∏p-tZym-Kÿ - ¿ Xp-Sß - n- b - h¿ ]-s¶-SpØp. kwÿm-\ k¿-°m¿ hn-ln-Xam-bn a-Xn¬ \n¿-an-°m≥ 50 tIm-Sn cq-] A-\p-hZ- n-°pw. h-\y-Po-hn ieyw cq-£a - m-b {]-tZ-iß - f - n¬ A-Xm-Xv ÿ-eß - f - n-se P-\{- ]-Xn\n-[n-If - p-sSbpw h-\w˛h-\y-Po-hn D-tZym-Kÿ - c - p-sSbpw tbm-Kw hnfn-®ptN¿-Øv {]m-tZin-I X-e IΩn-‰n-Iƒ cq-]o-Ic - n-®v B-hi - yamb {]Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ°v cq-]w \¬-Ip-w. h-\y-Po-hn kt¶-Xt- Øm-Sp tN¿-∂ {]-tZ-iß - fn¬ h-\y-Po-hn A-{Ia-Ww X-Sbm≥ ku-tcm¿-P th-en-Iƒ ÿm]n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ th-en-Iƒ XI¿-Øv Im-´m-\° - q-´w P-\hm-k

ta-Je - I - f - n-en-dß - p∂-Xv ]-Xn-hmb-tXm-sS ssh-Zyp-Xn th-enbpw ^e-{]-Za - m-hp-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn D-b¿∂-Xn-\m-em-Wv D-tZym-Kÿ - c - psSbpw P-\{- ]-Xn-\n-[n-If - p-sSbpw Bh-iy {]-Im-cw B-\a - X - n¬ \n¿an-°m≥ Xo-cp-am-\a - m-bXv. tbm-KØ - n¬ A-kn-. t^m-dk - -v ‰v I¨-k¿-th-‰¿-amcm-b h-≈n¬ tKm-]n-\mYv, kn F-^v I-eb - m¿, kn.kn.F-^.v l-cn-Ip-am¿, Un.F^v.H. F sP am-[h≥, Bd-fw ssh¬-Uv sse-^v hm¿U≥ Pn l-cn-Ir-jW - ≥ \mb¿, h-b\ - m-Sv Un.F-^v.H. tdm-bv ]n tXm-akv, t\m¿-Øv h-b\ - m-Sv Un.F-^v.H. jm-\h - mkv, ku-Øv h-b\ - m-Sv Un.F-^.v H. [-t\-jv ]-s¶-Sp-Øp.

sNm-¢n-bnse Nq-Xm-« tI-{µ-¯n sd-bv-Uv; 16 hm-l-\-§-fpw 2.72 e-£hpw ]n-Sn-IqSn In-W-än ho-W C-c-«s¡m-e-t¡-kv {]-Xn A-d-Ìn sNm-¢n: \n-Sp-{º-Øv Nq-Xm-´-tI{μ-Øn¬ t]m-en-kv sd-bv-Uv. 16 hm-l-\-ß-fpw 2.-72 e-£w cq-]bpw ]n-Sn-Iq-Sn. t]m-en-kn-s\ I_-fn-∏n-®v c-£-s∏-Sm≥ {i-an-® am-ln C-c-´-s°m-e-t°-kv {]-Xnbm-b j-Ωm-kv B-g-ta-dn-b InW-dn¬ ho-Wp. j-Ωm-kn-s\ ]pe¿-s® X-s∂ X-e-t»-cn-bn¬ \ns∂-Øn-b A-·n-i-a-\ tk-\- c£-s∏-Sp-Øn-sb-¶n-epw C-Xn-\p ti-jw A-d-Ãv sN-bv-Xp. C-∂se ]p-e¿-s® 2.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. \n-Sp-{ºw C-√-Øv ]o-SnI h-b-en¬ {]-tXy-Iw X-øm-dm°n-b t]m¿-´-_nƒ ]-¥-en¬ Zn\w-{]-Xn e-£-ß-fp-sS Nq-Xm-´w \-S-°p-∂p-s≠-∂ hn-h-c-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv sd-bvUv \-S-Øn-b-Xv. I-Æq¿, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-Ifn¬ \n-∂p-≈-h-cm-Wv C-hn-sSsb-Øp-∂-Xv. B-dv Im-dp-Iƒ, B-dv ss_-°p-Iƒ, aq-∂v Hm-t´mdn-£, sSw-t]m hm≥, Po-∏v F∂o hm-l-\-ß-fpw 272000 cq-]-

Nq-Xm-´-tI-{μ-Øn¬ \n-∂p t]m-enkv ]n-Sn-IqSn-b hm-l-\-ßfpw ]-Whpw bp-am-Wv t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn- tI-kv {]-Xn In-W-dn¬ ho-W-Xv. am-ln-bn-se I-√n‚-hn-S dn-bmse-Sp-Ø-Xv. ]m-\q¿ kn.-sF. hn Nq-Xm-´w \-S-°p-∂-Xv ]-e¿-°pw kv, C-cn-°q-¿ ]m-td-Ω¬ A-enhn s_-∂n, sNm-¢n F-kv.-sF. A-dn-bm-sa-¶n-epw `o-j-Wn Im-c- °p-´n, ]m-d-°-S-hv tN-°p-Ω¬ {]-Zo-]v Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\- Ww B-cpw X-S-bm-t\m {]-Xn-I- l-\o-^, ap-g-∏n-e-ßm-Sv i-_vXr-Xz-Øn-em-Wp sd-bv-Uv. Nq-Xm- cn-°m-t\m ap-Xn¿-∂n-cp-∂n-√. \m a≥-kn¬ B-in-Jv, C-cn-´n I´ tI-{μw h-f-™ t]m-en-kv kw\n-Sp-{ºw h-en-b ]-d-º-Øv ºn-°¬ lu-kn-¬ A-{_-lmw, L-sØ B-{I-an-°m-\pw {i-a-ap- A-tP-jv, \o¿-th-en ]q-t°m¬ ]-´m-ºn Np-tß-\-Øn-se aq-k, ≠m-bn. C-Xn-\n-sS Nn-X-dn-tbm- lu-kn-se ap-l-Ω-Zv, am-S-∏o-Sn- C-S-bn-¬-∏o-Sn-I A¬-am-kn¬ Sp-tºm-gm-Wv am-ln C-c-´-s°m-e I sN-´o‚-hn-S sI ]n \n-tP-jv, P-∫m¿, sIm-f-h-√q¿ \-cn-{]-

kn.F¨v. skâÀ I-¯n-¨ kw-`hw: eoKp-ImÀ-s¡-Xntc sF.]n.FÂ. hm-Xp-h-bv-¸v: IÀ-i-\ \-S]-Sn th-Wwþ kn.]n.Fw. B-d-c-e-£hp-am-bn - w- kp-∂n- t\-Xm- w- ]p-dw-tem-Iw A-dn-™- Øw- F.--]n.--- hn-mK I-Æq¿: ap-kv-enw-eo-Kv- \n-b-{¥- {I-aW

W-Øn-ep-≈- X-fn-∏d - º - v- kn-.F -- ® - .vsk-‚¿ - - B-{I-an-®p-XI - ¿-Ø tijw- I-Øn-® eo-Kv- t\-Xm-°ƒ°pw- {]-h¿-Ø-I¿-°p-sa-Xn-tc I¿-i\ - \-S] - S- n-sb-Sp-°W - s - a-∂vkn-.] -- n.--Fw.--- Pn-√m- sk-{I-´d - n- ]n Pb-cm-P≥ {]-kX v- m-h\ - b - n¬ B-hiy-s∏-´p.--- B-{I-aW - w- eo-Kv- t\-XrXzw- B-kq-{X-Ww- sN-bX v- v- \-S∏ - m°n-b-Xm-sW-∂v- t]m-en-kv- At\z-j-W-Øn¬- hy-‡-am-bn-´p≠v. kw-`h - Ø - n-¬ Dƒ-s∏-´- t\-Xm°-sf- c-£s - ∏-Sp-Øm-≥ t]m-en-kn\p-ta¬- I-Sp-Ø- k-Ω¿-±a - p-s≠∂m-Wp a-\ - n-em-hp-∂X - .v C--- X-v Kp]m-WØ - q¿: a-W¬°S-Øv kw cp-Xc - - {]-Xy-Lm-Xa- p-≠m-°p-w. BLw Hmt´m ss{Uh-sd A-{I-an-®Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ]m-WØ - q¿ Su-Wn¬ ss{U-h¿-am¿ l¿-Ømem-Nc - n®p. ]m-WØ - q-cnse Hmt´m ss{U-h¿ Fw hn k-Øm-dn(45)\mWv a¿-±\ - t- a-‰Xv. ]q-S¶√v kn.F®v.kn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. {]-XnIsf D-S≥ A-dà - v sN-øW - s - a-∂mh-iy-s∏-´m-Wv ss{U-h¿-am¿ l¿Øm¬ B-Nc - n-®X - v.

22 sabv 2014 hymgw

°-fp-sS-bpw- {]-h¿-Ø-I-cp-sSbpw- ta¬- sI-´n-hb - v° - m-≥ B-kq{Xn-X{- i-aa - p-≠m-bn.--- F-∂m¬- t]men-k-v A-t\z-jW - Ø - n¬- {]-Xn-Iƒeo-Kp-Im-cm-sW-∂-v sX-fn-™p.--- kzm ¿-YX - m¬-]c - ym¿-Yw- B-cm-[\ - m-eb-hpw- hn-ip-≤J - p-¿B - \ - pw- I-Øn°m-≥t- ]m-epw- a-Sn-bn-√m-ØX - m-W-v eo-Kn-s‚- \n-jT -v q-cX - s - b-∂-v C-Xn-eqsS- hy-‡a- m-bn.--- A-Xn-\m¬- X-fn-∏d- ºn-epw- k-ao-]t- a-Je - I - f - n-epw- eoKp-Im¿- ]-cm-Xn-°m-cm-b- ap-gp-h≥ A-{I-ak - w-`h - ß - s - f-°p-dn-®pw- ]p\-ct- \z-jW - w- \-SØ - m-≥ t]m-en-k-v X-øm-dm-hW - s - a-∂pw {]-kX -v m-h\ - bn¬ B-hi - y-s∏-´p.

kn.]n.Fw. Hm-^nkv A-{I-aw: 4 _n.sP.]n. {]-hÀ-¯-IÀ A-d-Ìn Iq-Øp-]-d-ºv: kn.-]n.-Fw. {_m©v Hm-^n-kv B-{I-an-® tI-kn¬ \m-ev _n.-sP.-]n. {]-h¿-ØI - s - c t]m-en-kv A-dk - v‰ - v sN-bvX - p. sNdp-hm-t©-cn-bn-se A-Øn-b-d°m-hn-se en-tK-jv(25), ]m-td-Ωen-se sI sI A-Jo-jv(24), AØn-b-d-°m-hn-se \n-tI-Xv(20), sN-dp-hm-t©-cn-bn-se Fw jnPp(30) F-∂n-h-sc-bm-Wv I-Æ- Hmƒ C-¥ym C-amwkv Iu¨-kn¬ k-Xy- k-tμ-i-bm-{X- sIm-Sp-ß-√q¿ tN-c-am≥ a-kv-Pn-Zn-\v hw F-kv.s - F. ]n sI {]-Im-ipw ap-∂n¬ au-em-\m ap-l-Ω-Zv Cu-km ^m-fn¬ a-º-Cu ^v-fm-Kv Hm-^v sNøp-∂p kw-Lh - pw A-dà - v sN-bX - X - v. Xn-c-s™-Sp-∏v ^-e-{]-Jym-]\-Øn-\v ti-jw cm-{Xn-bm-Wv t]m-en-kp-Im¿ Im-h¬ \n¬s° kw-L-Sn-s®-Øn-b H-cp kwLw _n.-sP.-]n. {]-h¿-Ø-I¿ A-{I-aw \-S-Øn-b-Xv. Iq-Øp-]d-ºv H-∂mw ¢m-kv Pp-Uo-jy¬ Iq-Øp-]dºv: kn.]n.Fw˛_n. a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn- C-h-sc dnsP.]n. kw-L¿-jw \n-e-\n¬am≥-Uv sN-bv-Xp. °p∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ B-bp-[Im- k ¿- t Im- U v : a- W ¬- ° - S - Un-bn-se-Sp-Øp. X-f-¶-c Xo-c- ߃-°m-bn t]m-en-kv sd-bv-Uv Øn- \ n- s S ]n- S n- b n- e m- b t_m- tZ-i t]m-en-kv kv-t‰-j≥ h-f- \-SØn. Iq-Øp-]d-ºv kn.sF. ´n¬ \n- ∂ p F≥- P n≥ tam- „ n- ∏n¬ kq- £ n- ® n- c p- ∂ t_m- ´ n- sI t{]w-kZ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn®v I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ aq-∂p- s‚ F≥- P n- \ m- W v tam- „ n- ® - em-Wv sN-d-p-hm-t©cn, ]-Øm-b°p-∂v `m-K-ß-fn¬ sd-bv-Uv \-St]-sc t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn- Xv . Øn-bXv. B-bp-[-߃ H∂pw seS pØ p. F ≥P n≥ IS Ø m{]X nI s f tNmZ yw sNb v ]-ø-∂q¿: t^-kv_ - q-°n-¬ t^mI-s≠-Øm-\m-bn√. t´m-kl - n-Xw A-]a - m-\n-s®-∂- ]- ≥ D-]-tbm-Kn-® Im-dpw I-kv-‰- Xp- h - c p- ∂ p.cm-Xn-bn¬ t]m-en-kv tI-sk-SpØp. cm-a-¥-fn h-S-°p-ºm-s´ Fw kn A-–p¿ d-l-am-s‚-bpw a-I-s‚-bpw a-‰p aq-∂v t]-cp-sSbpw t^m-t´m-Iƒ t^-kv _p°n¬ t]m-kv-‰v sN-bv-Xv A-]-am- Iq-Øp-]-dºv: BÀm-Z {]-IS-\w \-S-Øp-I-bm-bn- sN-bv-XXv. ssh-Io-´v A-d-Ãnem-b l-co-{μ-s\ C\n-°p-∂ X-c-Øn¬ X-e-s°-´v cp-∂ kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I¿ _n.sP.]n. {]-h¿- ∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw. a-‰p-≈h-sc IqF-gp-Xn-t®¿-sØ-∂p Im-Wn-®v ØI-sc B-{I-an-® kw-`-h-Øn¬ B-dv t]-sc A- Øp-]d-ºv H∂mw ¢m-kv Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v ]-ø-∂q¿ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv- d-Ãv sN-bvXp. Nn-‰m-cn-∏d-ºv sXm-So-°f-sØ tIm-S-Xn c-≠m-gv-N-tØ-°v dn-am‚ v sN-bvXp. tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ I-Æq¿ a-fie - t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ A-–p¿ d-lv- kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-Icm-b K-W-]-Xn-bm-S≥ k- n-® ]n sI {ioa-XnbpsS hn-Pam≥ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv Xy≥, ]p√m-bn-s°m-Sn {io-PnØv, Ip-dn-t™-cn c- Øn¬ \n∂p hn-Pb - w \-SØ - p-Ib - m-bn-cp-∂ kn.]n.Fw. tIm-S-Xn D-Ø-c-hv {]-Im-cw t]m- Xoi≥, X-®-∏m-Sn jmPn, aq¿-J≥ c-Pojv, bmÀm-Z {]-IS- \ en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xv. kw-`-h- kn.]n.Fw. tem-°¬ I-Ωn-‰n-bw-Kamb sXm-So- {]-h¿-Ø-I¿ sXm-So-°f-Øv tdm-U-cn-In¬ \n¬- m-bn-cp-∂ B-dv _n.sP.]n. {]-h¿-ØI-sc sØ Ip-dn-®v t]m-en-kv A-t\z- °f-sØ ]n l-co-{μ≥ F-∂n-h-sc-bm-Wv IÆ-hw °p-Ib F-kv.sF. ]n sI {]-Im-i\pw kw-Lhpw A-d-Ãv B-{I-an-®v ]-cn-t°¬-∏n-s®-∂m-Wp tIkv. j-Ww Xp-S-ßn.

B-bp-[-§Ä-¡m-bn t]m-en-kv I-kv-ä-Un-bn-se-Sp¯ t_m-«n-sâ F³-Pn³ IS-¯p-¶-Xn-\nsS sd-bvUv aq-¶p-t]À ]n-Sn-bnÂ

t^-kv-_p-¡n-eq-sS A-]-am-\n-s¨-¶ ]-cm-Xn-bn tI-kv

A-{I-a-t¡-kn B-dp-t]À A-d-ÌnÂ

c-−pt]À A-d-Ìn aw-K-em-]p-cw: sF.]n.F¬. hmXp-h-bv-]n¬ G¿-s∏´ c-≠pt]sc B-d-ce-£w cq-]-bp-am-bn t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. hn\o-Xv, hn-P-b-Ip-am¿ F-∂n-h-scbm-Wv tIm-Sn-_-b-en¬ t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. aw-K-em]p-cw \-K-c-Øn¬ ]-Wwh-®p≈ hm-Xp-h-bv]v hym-]-I-am-bXn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ t]men-kv I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ sd-bv-Uv Du¿-Pn-X-am-°n-bn-cp∂p. 20 l-∫p-I-fn-emWv sd-bv-Uv \-S-Øn-bXv. h-cpw Zn-h-k-ßfn¬ sd-bv-Uv i-‡-am-°p-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

]-¯m-b-¡p-¶v ta-J-e-bn kv-t^mS\w Iq-Øp-]dºv: ]-Øm-b-°p-∂v ta-J-e-bn¬ P-\-ß-sf `-o-Xn-bnem-gvØn t_mw-_v kv-t^m-S-\߃ Xp-S-cp∂p. C∂-se ]p-e¿s® ]-Øm-b-°p-∂n-\-Sp-Ø aq-gnh-b-en-em-Wv kv-t^m-S-\-w D-≠mbXv. C-Xn-s‚ Xp-S¿-®-bm-bn ]mØn-∏m-eØpw kv-t^m-S-\-ap≠mbn. I-gn-™ Znh-kw cm{Xnbpw aq-gn-h-b-en¬ t_mw-_v kv-t^mS-\w \-S-∂n-cp∂p. ]-Øm-b° - p-∂n¬ tlm-´¬ Xpd-°m-s\Øn-b _n.sP.]n. {]-h¿Ø-Is - \-Xn-tc I-gn-™ Znhkw t_mw-t_-dp-≠m-bn-cp∂p. Zn-hk - ߃-°p apºv tdm-Un-ep-sS k-©cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂ Im-dn-s‚ S-b¿ t_mw-_v kvt- ^m-S\ - Ø - n¬ X-I¿∂n-cp∂p. kvt- ^mS-\w \n-Xykw-`h-am-bt- Xm-sS P-\-߃ B-i-¶bn-em-Wv.

a¬ lu-kn¬ kp-tc-{μ≥, sNm¢n ss_-Øp¬ d-øn-se j-Ωmkv, A-gn-bq¿ \-cn-®m-en-se \nkm¿, in-h-]p-cw X-cn-∏n¬ lukn-se C-{_m-low, tIm-Sn-tbcn Im≥-kn-se j-_o ¿ F-∂nh-sc-bm-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b-Xv. C-h-sc ]n-∂o-Sv Pm-ayØn¬ hn-´-b-®p.

Hm]-td-j³ Ip-t_-c: c−p-t]À ]n-Sn-bnÂ; HcmÄ-s¡-Xn-tc tIkv IqØp-]d-ºv: Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-am-bn \-SØn-b ]cn-tim-[-\-bn¬ Pn√-bn¬ Hcm-sf ]n-Sn-Iq-Sp-Ibpw H-cmƒs°-Xn-tc sI-sk-Sp-°p-Ibpw sN-bv-Xp. am-\-t¥-cn-bn-se ]-hn{X-s\-bm-Wv Iq-Øp-]d-ºv kn.sF. sI t{]w-k-Z\pw kwLhpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. ho´n¬ \-SØnb ]-cn-tim-[-\bn¬ 21 Xp-I-sb-gp-Xm-Ø sN°v, 4 ap-{Z-]-{Xw, H-cp B¿.kn. _p-°v F-∂n-h- ]n-Sn-IqSn. C-bmsf C-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-

°pw. A-Xn-\nsS, sNm-Δmgv-N cm{Xn-tbm-sS I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ ]m-em-]-d-ºn-se km-bq-PyØn¬ I-cp-hm-Øv k-t¥m-jns\- tImS-Xn dn-am≥-Uv sN-bvXp. I-Æq-¿ X-fm-∏v A-ºm-Sn ap-°nse X-\p F-∂ [-t\-jn-s\-Xntc Su¨ t]m-en-kv ho≠pw tIsk-SpØp. I-°m-s´ X-_v-kodm-kn-se X-kv-eoans‚ ]-cm-Xnbn-em-Wv tI-sk-Sp-ØXv. 17 e£w cq-] hmbv-]sb-Sp-Øv 18.5 e£w cq-] Xn-cn-®-S-s®-¶n-epw sN°pw ap-{Z-]-{Xhpw D-]-tbm-

Kn®v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-∂p-sh∂m-Wv ]-cm-Xn. C-bmƒ-s°Xntc t\-ctØ G-gv tI-kp-Iƒ c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-cp-∂p. Im-™-ßmSv: sIm-≈-∏-en-ibv°p ]-Ww \¬In-bXn\p sIm-∂-°m-Sv ap-t´mw-IS-hv kztZ-inbpw tIm-´-t®-cn-bn-se amIv-kv sk‚¿ D-S-a-bpam-b knPp(28)hn-s\- A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. I-S-bn¬ \-SØn-b sd-bv-Un-¬ ap-{Z-∏-{X-ßfpw hm-l-\-ß-fpsS B¿.kn. _p-°p-Ifpw a-‰pw ]n-Sn-Iq-Sn.

Ago-¡Â I-¸Â-s¸m-fnim-e: NÀ¨ ho−pw ]-cm-Pbw c-−p-am-k-¯n\-Iw sse-k³-kv t\-Sn-bn-sÃ-¦n A-S-¨p-]q-«p-sa¶v I-e-Iv-SÀ I-Æq¿: A-go-°¬ kn¬-°n-se I-∏¬-s]m-fn- im-e-bv-s°-Xn-cmb k-a-cw ]-cn-l-cn-°m-\m-bn Pn√m I-e-Iv -S¿ ]n _m-e-In-c¨ hn-fn-®p-tN¿-Ø N¿-® ho-≠pw ]-cm-P-b-s∏-´p. I-e-Iv -S-sd tN-w_-dn¬ C-∂-se cm-hn-se 11HmsS \-S-∂ N¿-®-bm-Wv ]-cm-P-bs∏-´-Xv. F-∂m¬ {]-iv-\-]-cnlm-c-Øn-\v ]p-Xn-b \n¿-tZ-i߃ I-e-Iv-S¿ ap-t∂m-´p-h-®p. kn¬-°n-s\ am-en-\y-ap-‡am-°m≥- H-º-Xn-\ \n¿-tZ-i߃ ]m-en-°-W-sa-∂m-Wp {][m-\ hy-h-ÿ. a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Upw {Km-a-∏©m-b-Øv- A-[n-Ir-X-cpw F-√mIm-cy-ß-fpw- hn-i-Z-am-bn- ]-cn-

tim-[n-®v- sse-k≥-kv- \¬-tI≠-Xm-sW-∂pw- \n-¿-tZ-i-Øn-ep≠v. C-Xn¬ s]-s´-∂p sN-bv-XpXo¿-°m≥- km-[n-°p-∂-h kn¬°v- A-[n-Ir-X¿- H-cm-gv-N-°-IwsN-bv-Xv- dn-t]m¿-´v- Pn-√m- I-e-IvS¿-°v- \¬-I-Ww.Pq-sse 21 \-Iw- a-en-\o-I-cW \n-b-{¥-W t_m¿-Uv,- {Km-a∏-©m-b-Øv- A-[n-Ir-X-cn¬- \n∂p-≈ sse-k≥-kv- e-`y-am-°mXn-cp-∂m¬- ÿm-]\ - w- A-S® - p-]q´m≥ D-Øc - h - v- \¬-Ip-sa-∂pw Ie-IvS- ¿- tbm-KØ - n¬- A-dn-bn-®p.-ÿm-]-\-Øn-\p sse-k≥kn-s√-∂pw D-S≥ kw-L-Sn-∏n°p-sa-∂pw kn¬-°v A-[n-IrX¿ k-Ω-Xn-®-tXm-sS- ÿm-]-

\w A-S-®p-]q-´n ]-cn-tim-[-\ \S-Ø-W-sa-∂p k-a-c-k-an-Xn {]h¿-Ø-I¿ B-h-iy-s∏-´p. I-≈dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n-b D-]-kan-Xn-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°-Wsa-∂pw a-c-Ww h-sc \n-cm-lmcw t]m-se-bp-≈ k-a-c-hp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-hp-sa-∂pw k-a-ck-an-Xn A-dn-bn-®p. N-¿-®-bn¬ a-en-\o-I-c-W \nb-{¥-W t_m¿-Uv F-≥-Pn-\ob¿ ]n ar-Zp-e, A-go-°¬ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]-hn-{X≥, kn¬-°v Fw.-Un. B-_n-Zv, sNb¿-am≥ Sn a-t\m-l-c≥, k-a-ck-an-Xn sN-b¿-am≥ Fw sI at\m-l-c≥, kn ]n A-`n-em-jv, Fw jm-P-lm≥ ]-s¶-Sp-Øp.

Xncp-«v {Km-a-¯n-se Ip-{]-kn-² tam-ãmhv X-e-tÈ-cn-bn ]n-Sn-bn X-et- »-cn: X-an-g\ v- m-´n-se tam-„m°-fp-sS {Km-a-sa-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ Xn-cp-´v {Km-a-Øn-se Ip-{]-kn-≤ tam-„m-hv X-et- »-cn-bn¬ ]n-Sn-bnem-bn. X-an-gv\ - m-´n-se tk-eØ - p\n-∂v h-b\ - m-´n-te-°v Ip-Sn-tb-dnb an-∂¬ a-tl-jv, sP-bnw-kv F∂o t]-cp-If - n¬ A-dn-bs - ∏-Sp-∂ Ip-am¿(26) B-Wv t]m-en-kv ]n-Snbn-em-bX - v. X-et- »-cn sd-bn¬-th tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv \n-∂m-Wv C-bm-sf I-ÃU - n-bn-se-Sp-Øs - X∂p t]m-en-kv ]-d™ p. h-b\ - m-´nse _-tØ-cn-bn¬ \n-∂p _m-¶v, [-\I - m-cy ÿm-]\ - ß - f - n¬ sIm≈ \-S-Øm-\m-Wv C-bmƒ X-et»- c n- b n- s e- Ø n- b - s X- ∂ m- W p t]m-en-kv \n-Ka - \ - w. B-dw-K kwL-tØm-sSm-∏w X-et- »-cn-bn-se-

Øn-b Ip-am¿ a-‰p-≈h - s - c hn-hn[ ÿ-eß - f - n-te-°v \n-tbm-Kn-® ti-ja - m-Wv sd-bn¬-th kvt- ‰-j ≥ ]-cn-k-sØ-Øn-b-Xv. Zp-cq-lhpw kw-ib - I - c - h - p-am-b km-lN - cy-Øn¬ I-≠ C-bm-sf t]m-enkn-se c-l-kym-t\z-j-W hn-`mKw tNm-Zyw sN-bv-X-tXm-sS-bmWv tI-c-fm t]m-en-kv tX-Sp-∂ sIm-Spw Ip-‰h - m-fn-∏´- n-Ib - n¬ ]pXp-Xm-bn C-Sw t\-Sn-b Ip-am-dmsW-∂p Xn-cn-®d - n-™X - v. I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv, tImgn-t°m-Sv, a-e-∏p-dw, Xr-iq¿ Pn-√I-fn-¬ C-bm-fp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-Lw \n-c-h-[n sIm-≈Iƒ \-S-Øn-b-Xm-bn tNm-Zyw sN-ø-en¬ hy-‡-am-bn-´p-s≠∂v t]m-en-kv ]-d-™p. \m-ep-

Ivv-S¿ P-\-d¬ Hm-^v t{]m-kn-Iyqj≥ A-Uz. Sn B-k-^-en-bp-sS am-ln s]-cn-ßm-Sn-bn-se _-‘pho-´n¬ \-S-∂ I-h¿-®m A-t\zj-W-Øn-\n-sS-bm-Wv Ip-am¿ A-d-Ãn-em-b-Xv. F-∂m¬ s]-cnßm-Sn I-h¿-®-bn¬ C-bmƒ-°v ]-¶n-s√-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. C-tX Im-e-b-f-hn¬ tIm-Sntb-cn Cu-ß-bn¬-∏o-Sn-I-bn-se dn-´. Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv Hm-^n-k¿ kp-tc-jn-s‚ ho-Sn-s‚ In-S-∏p-apdn Ip-Øn-Øp-d-∂v 16 ]-h≥ kz¿Ww 11000 cq-]-bpw I-h¿-∂-Xv Ip-am-dm-sW-∂v t]m-en-kv hy]n-Sn-bnemb Ip-am¿ ‡-am-°n. C-Xn¬ F-´v ]-h≥ h¿-j-sØ P-bn¬ in-£-bv-°p tIm-gn-t°m-s´ H-cp Pz-√-dn-bn¬ ti-jw I-gn-™ h¿-j-am-Wv C- \n-∂p I-s≠-Sp-Øn-´p-s≠-∂pw bmƒ ]p-d-Øn-d-ßn-b-Xv. U-b-c- t]m-en-kv A-dn-bn-®p.


{]mtZ-inIw

22 sa-bv 2014 hymgw

]cn-]mSn

kannur/kSD

]-«n-I-hn-`m-K-¡m-cp-sS ]T-\w sa-¨-s¸-Sp-¯m³ a-Sn-ss¡-bn F-«v ]T-\ho-Sp-IÄ

]-S-∂-°m-Sv Kp-Uv-j-t∏-Uv

N¿-®v Hm-Un-t‰m-dn-bw: am-[y-a ]T-\-Iymw-]v-˛9.-00

Adnbn-¸pIÄ

Im-k¿-tIm-Uv: F-kv.-kn, F- kv.-Sn. tIm-f-\n-I-fm-b sIm-f-kv.-Sn. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ]T-\- ßm-Sv, I-≠w-Ip-´n-®m¬, D-fn-b\n-e-hm-cw sa-®-s∏-Sp-Øm≥ a-Sn- \-Sp-°w, Ip-t≠-\-h-b¬, \mss°-bn¬ F-´v ]T-\-ho-Sp-Iƒ ¥w-Ip-gn, Iq-´-]p-∂ Xp-S-ßn-b H-cp-ßp-∂p. k-a-{K-hn-Zym-`ym-k tIm-f-\n-I-fn-em-Wv ]T-\-ho-Sp]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv C- Iƒ cq-]o-I-cn-°p-∂-Xv. Im-k¿-tIm-Uv: I¿-j-I-sØmØ-c-Øn-ep-≈ F-´v tI-{μ-߃ Pq¨ B-Zy-hm-c-tØm-sS ] gn-em-fn t£-a-\n-[n ]-≤-Xn-bXp-d-°p-∂-Xv. F-√m `u-Xn-I- T-\-ho-Sp-I-fn¬ Ip-´n-Iƒ-°v ¢m\p-k-cn-®v Aw-K-ß-fn¬ \n-∂pw ku-I-cy-ß-tfm-Spw Iq-Sn-b C- p-Iƒ \¬-In-Øp-S-ßpw. tImAw-»m-Zm-bw kzo-I-cn-°p-∂-XnØ-cw ]T-\-tI-{μ-ß-fn¬ H-cp f-\n-I-fn-se I-Ωyq-Wn-‰n lm-fm\pw ]p-Xn-b Aw-K-ß-sf tN¿ap≥ {]-[m-\-a{¥n cm-Po-hv Km-‘n-b-p-sS 23mw c-‡-km-£n-Xz-Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambn A-[ym-]-I-\m-Wp-≠m-hp-I. Wv Cu ]-≤-Xn-°m-bn Xn-c°p-∂-Xn-\pw t£-a-\n-[n-Hm-^n- Un.kn.kn. Hm-^n-kn¬ {]-kn-U-‚ v kn sI {io-[-c≥ ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øp∂p tIm-f-\n-bn-se X-s∂ an-I-® s™-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. kv-Iqƒ k¿ Pn-√-bn-se hn-hn-[ tI-{μhn-Zym-`ym-k-ap-≈ k-∂-≤-cm-bn- k-a-bw I-gn-™v ssh-Io´v H-cp ß-fn¬ kn-‰n-Mv \-S-Øpw. kn-‰n´p-≈ bp-h-Xo-˛-bp-hm-°-fm-Wv a-Wn-°q¿ ]T-\-ho-Sp-I-fn¬ IpMv XnøXn, lm-P-cm-th-≠ I¿j-I-cp-sS hn-t√-Pv, kn-‰n-Mv tI- Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn-se hn- t´-°m-Sv a-l-aq-Zv, \mw l-\o-^, {μ-lm-k ssd, Kw-Km-[-c tKm-fn- ¢m-kp-Iƒ ssI-Im-cyw sN-øp- ´n-Iƒ-°m-bn ¢m-kp-Iƒ \¬{μw F-∂n-h b-Ym-{I-aw. hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ tIm¨-{K- Pn \m-cm-b-W≥, cm-Po-h≥ \- b-Sp-°, kn-dn¬ Un-kq-k, t\-an- I. a-Sn-ss°-bn-se F-kv.-kn, F- Ipw. ]mTy-hn-j-b-ß-fp-am-bn _Pq¨ aq-∂n-\v D-∏-f-˛-aw-K¬- kv t\-Xr-Xz-Øn¬ cm-Po-hv Km- ºym¿, kp-ss_¿ kw-km-cn-®p.- cm-P ssd, Ip-am-c≥-\m-b¿, P-K∏m-Sn ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv, A- ‘n-b-p-sS 23mw c-‡-km-£n-Xz- ap-fn-bm-dn¬ \-S-∂ A-\p-kv-a-c- ∂m-Y-ssd, Pn ap-l-Ω-Zv kw-_©n-\v ss]-h-fn-sI/_m-bm¿-˛- Zn-\w B-N-cn-®p. W ]-cn-]m-Sn tªm-°v {]-kn-U ‘n-®p. ss]-h-fn-sI ]-©m-b-Øv HmUn.-kn.-kn. Hm-^n-kn¬ \-S- ‚ v Ip-am-c≥-\m-b-cpw, sN-¶-f-bn Xr-°-cn-∏q¿: cm-Po-hv Km-‘n c^n-kv, H-º-Xn-\v ]-≈n-°-c-˛-]∂ N-S-ßn¬ {]-kn-U-‚ v kn ¬ a-fi-ew {]-kn-U‚ v Fw ]p- ‡-km-£n-Xz Zn-\-Øn¬ k-Zv≈n-°-c ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv, sI {io-[-c≥ cm-Po-hv Km-‘n-b-p- cp-tjm-Ø-a≥ \m-b-cpw, am-\y- `m-h-\ Xr-°-cn-∏q¿ kw-L-Sn-∏nsN-´pw-Ip-gn: sI F-kv A-–p-√ Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-\v Xp11\v slm-kv-Zq¿-Kv ˛ F-kv.-FsS Om-bm-Nn-{X-Øn¬ ]p-jv- bn¬ tIm¨-{K-kv hm-¿-Uv {]- ® cm-Po-hv A-\p-kv-a-c-W-Øn¬ S¿-®-bm-b 14mw X-h-W-bpw kn.-_n.-F-kv.-C. ]-co-£-bn¬ \q-dpkv. I-em-a-μn-cw ta-em-t¶m-Sv, ]m¿-®-\ \-S-Øn. Im-k¿-tIm- kn-U‚ v Ip-™-∏ a-Wn-bm-Wn- hn kp-[m-I-c≥ A-[y-£-X-h- ta-\n. ]-co-£ F-gp-Xn-b 120 Ip-´n-I-fn¬ 51Ip-´n-Iƒ-°v Un-Ãn-Mv13\v Nn-Øm-cn ˛-Nn-Øm-cn k¿Uv tªm-°v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr- bpw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.ln-®p. j-\pw 69 Ip-´n-Iƒ ^-Ãv ¢m-tkm-sS-bpw ]m-km-bn. hn-P-bn-® hnho-kv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv sl-Uv Xz-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ]n F _-Zn-b-Sp-°: a-fi-ew tIm¨sI.-]n.-kn.-kn. \n¿-hm-l-I Zym¿-Yn-I-sf-bpw C-Xn-\v {]m-]v-X-cm-°n-b A-[ym-]-I-sc-bpw kvHm-^n-kv, cm-a-Kn-cn, 17\v In-\mA-jv-d-^-en A-\p-kv-a-c-W {]- {K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz- k-an-Xn-bw-Kw sI kn I-S-ºq-cm \q¿-˛ F≥.-Pn.-sI hm-b-\-im-e `m-j-Ww \-S-Øn. Jm-Z¿ \p-≈n- Øn¬ cm-Po-hv-Km-‘n A-\p-kv-a- ≥ A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \- Iqƒ sN-b¿-am≥ sI F-kv A-–p¿-d-lv-am≥ A¿-jm-Zv, am-t\-PnNm-tøm-Øv, 20\v D-Zp-a-˛ D-Zp-a ]- ∏m-Sn, Sn Fw A-–p¿ Jm-Z¿, sI c-Ww \-S-Øn. _n c-a-]m-´m-fn S-Øn. sI sI k-Pn-Xv, sI i-in Mv {S-Ãn sI F-kv A≥-h¿ km-Z-Øv, {]n≥-kn-∏¬ {]-^. ap-lΩ-Zv lp-k-bv≥, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v F _n im-^n A-`n-\-μn-®p.©m-b-Øv Hm-^n-kv, 23\v ]qJm-en-Zv, _n F C-kv-a-bn¬, h- ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øn. ]n Pn N- kw-km-cn-®p. √q¿-˛-]q-√q¿ hn-t√-Pv Hm-^n-kv, 26\v s]-cn-b-˛ s]-cn-b hn-t√-Pv Hm-^n-kv.

IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn t£-a-\n-[n c-Pn-kv-t{S-j³ Iymw-]p-IÄ

cm-Po-hv Km-Ôn c-à-km-£n-Xz-Zn-\w B-N-cn-¨p

sI F-kv A-_v-Zp-Ã Cw-¥o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-\v 14mw X-h-W-bpw \q-dp-ta-\n

I-cn-bÀ ssK-U³-kv ¢m-kv C-¶v

Im-k¿-tIm-Uv: \yq-\-]-£ t£-a h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Pn-√m X-e-Øn¬ I-cnb¿ ssK-U≥-kv ¢m- p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambn sN¿-°-f _-kv Ãm≥Uv sS¿-an-\-en-se ap-kv-enw bp-h-P\-߃-°p-≈ tIm-®n-Mv sk‚dn¬ C-∂v cm-hn-se 10\v F-kv.F-kv.-F¬.-kn, π-kv-Sp I-gn™ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn ¢mkv \-S-Øpw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ cm-hn-se 9.30\v sN¿-°-f-bn-se sk‚-dnse-Øn t]-cv c-Pn-ÿ sN-øWw. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v t^m¨ 04994 281142, 9446667542.

^o-kpw tIm-j³ sUt¸m-kn-äpw Xn-cn-¨p \Â-Ip-¶p Im-k¿-tIm-Uv: sN-dp-h-Øq¿ Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-F-kv. (Sn.-F®v.-F-kv) se hn.-F-®v.-F-kv.-C. hn-`m-K-Øn¬ 2009 ap-X¬ 2014h-sc A-[y-b-\ h¿-jØn¬ C-˛-{Km‚ v kv-tIm-f¿-jnt∏m-sS ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°nb hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ^o-kn-\Øn¬ Cu-Sm-°n-b Xp-I hn-X-cWw sN-øpw. 2013, 2014 h¿-jß-fn¬ ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°nb ap-gp-h≥ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw tIm-j≥ sUt∏m-kn-‰v hn-X-cWw sN-øpw. hn-Zym¿-Yn-Iƒ 26 ap-X¬ 30 h-sc-bp-≈ Xnø-Xn-Ifn¬ kv-Iq-fn¬ \n-∂v Xp-I ssI-∏-‰-W-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.-

kz-bw-sXm-gn kw-cw-`-IÀ-¡v Fw-t¹m-bv-saâv F-Iv-kv-tN-©v h-gn-Im-«n-bm-hp-¶pIm-k¿-tIm-Uv : sXm-gn¬ c-lnX¿-°v kz-bw-sXm-gn¬ I-s≠Øp-∂-Xn-\p-≈ Fw-tπm-bv-sa ‚ v F-Ivk - vt- N-©n-s‚ hn-hn-[ ]≤-Xn-If - p-sS {]-h¿-Ø\ - w hym-]I-am-hp-∂p. sXm-gn-en-√m-bv-a-bv °v sN-dn-b tXm-Xn-se-¶n-epw ]cn-lm-cw Im-Wp-∂-Xn-\m-bm-Wv F-tπm-bv-sa‚ v h-Ip-∏n-s‚ Iogn¬ hn-hn-[ kz-bw sXm-gn¬ ]≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°n h-cp-∂p. aƒ-´n ]¿-∏k - v tPm-_v ¢--∫v, sIkvd - p, i-cW - y F-∂o ]-≤X - n-Iƒ Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n kz-bw-sXmgn¬-kw-cw-`-߃ hn-P-b-I-c-ambn \-S-∏m-°m≥ Pn-√m Fw-tπmbvs - a‚ v F-Ivk - vt- N-©n-\v km-[n®n-´p-≠v.s\-´-Wn-K-bn-se Im-a-t[-\p U-b-dn-^m-an-\p-S-a-bm-b A-an-X kz-¥-am-bn H-cp kw-cw-`w F-∂ kz-]v-\w km-£m-Xv-I-cn-°-s∏-´Xn-s‚ \n¿-hr-Xn-bn-em-Wv. In∂nw-Km-dn-se `q-cn-`m-Kw P-\-ßfpw C-t∏mƒ ]m-en-\m-bn B-{i-

D-Zp-a:- B-Wn-s‚-bpw s]-Æns‚-bpw D-≈-d-I-sf- hn-i-I-e\w- sN-bv-Xv \m-S-Iw- -t]-cv-:- an{X-≥, sk-Iv-kv-:- ]p-cp-j-≥- - Hcp-ßp-∂p. c-≠p-t]¿ am-{Xw A-`n-\-bn-°p-∂ Cu \m-S-Iw A-c-ßn-se-Øn-°p-∂-Xv -\m-w (t\-‰o-hv- B¿-´n-kv-‰v- B‚ v Cu-kv-sX-‰n-Iv-kv- an-j-≥)- F∂ I-em-kw-L-S-\-bm-Wv. X-®-ßm-Sv- s]m-Sn-∏-≈-ØmWv -dn-tl-gv-k¬- Iymw-]v \-S°p-∂-Xv. h¿-Ø-am-\-Im-eØn-s‚- hn-lz-e-X-I-fn-te-°vhn-c¬-Nq-≠n- ku-μ-cy-hpw_p-≤n-bpw- A-e-¶m-c- h-kv-Xphm-bn- am-dp-∂- tem-I-Øv- ]m¿iz-h¬-°-cn-°-s∏-Sp-∂- kv-{Xo-

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn-se lb¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {]n ≥-kn-∏¬-am-cp-sS tbm-Kw 24\v cm-hn-se 10\v slm-kv-Zp¿-Kv lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \S-°pw. tbm-K-Øn¬ kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬-am-tcm A-h-cp-sS Nm¿-Pv h-ln-°p-∂ A-[ym-]-Itcm kw-_-‘n-°-W-sa-∂v doPy\¬ sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

D-Zp-a ]-©m-b-¯v {Km-a-k-`

I-c-Sv ]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: ^n-j-do-kv hIp-∏v \-S-∏m-°p-∂ I-°q-kv \n¿-am-W ]-≤-Xn-bp-sS Kp-Wt`m-‡m-°-fp-sS I-c-Sv ]-´n-I {]-ko-≤o-I-cn-®p. ]-´n-I Im™-ßm-Sv ^n-j-do-kv sU-]yq´n U-b-d-Iv-S-dp-sS Hm-^n-kn¬ ]-cn-tim-[-\-bv-°m-bn e-`n-°pw. B-t£-]-߃ 28\-Iw k-a¿∏n-°m-hp-∂-Xm-Wv. t^m¨ \º¿ 0467 2202537.

bn-°p-∂-Xv C-h-cp-sS U-b-dn-^man-s\-bm-Wv. G-sX-¶n-epw H-cp kz-bw-sXm-gn¬ kw-cw-`s - a-∂ e£y-am-Wv i-c-Wy ]-≤-Xn-bn-eqsS ]-ip h-f¿-ج bq-\n-‰v Xp-Sßn-bX - v A-ßs - \ 25000 cq-] k_vk - n-Un-tbm-sS 50,000 cq-] hmbv-] F-Sp-Øv ^mw Xp-S-ßn. Ct∏mƒ aq-∂v ]-ip-°f - pw \m-ev InSm-cn-I-fp-ap-≠v. £o-c-ta-J-ebn¬ an-I-s®m-cp kw-cw-`-am-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-Wv A-an-X-bpsS ^mw. C-Xv A-an-X-bp-sS am{Xw I-Y-b-√. Pn-√-bn-se \n-c-h[n A-hn-hm-ln-X-cpw hn-[-h-Ifpw \n-cm-ew-_-cp-am-b kv-{XoIƒ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kvtN-©n-s‚ i-c-Wy ]-≤-Xn-bn-eqsS t\-´-߃ kz-¥-am-°n-bn-´p≠v.]-ip h-f¿-ج am-{X-a-√ ssSe-dn-Mv tjm-∏v, sa-Un-°¬ tÃm¿, tÃ-j-\-dn, I-√p-Ω-°mb h-f¿-ج F-∂n-ß-s\ \n-ch-[n kw-cw-`-ß-fm-Wv Pn-√-bn-ep-

S-\o-fw h-\n-X-I-fp-sS t\-Xr-XzØn ¬ B-cw-`n-®n-´p-≈-Xv. Cu km-ºØ - n-I h¿-jw 37 t]-cm-Wv i-cW - y ]-≤X - n-bn-eq-sS kw-cw-`߃ Xp-S-ßn-b-Xv. k-_v-kn-Unbn-\-Øn¬ 7,52,500 cq-]-bm-Wv A-\p-hZ- n-®X - v. H-cp hy-‡n-°v ]c-am-h[ - n 50,000 cq-] h-sc-bm-Wv i-c-Wy-bn-eq-sS A-\p-h-Zn-°p∂-Xv. F-∂m¬, Xp-S-ßm-\p-t±in-°p-∂ kz-bw-sXm-gn¬ kw-cw`-Øn-\-\p-k-cn-®v H-cp e-£w cq] h-sc hm-bv-] e-`y-am-°m-\pw ]-≤X - n-bn¬ hy-hÿ b - p-≠v. sXm-gn¬-c-ln-X-cm-b bp-h-P\-߃-°m-bn F-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©v \-S-∏m-°p-∂ hnhn-t[m-t±-i tk-h-\ tI-{μ-ßfpw sXm-gn¬ ¢-∫p-I-fpw sXmgn¬ A-t\z-j-I¿-°v B-izm-kam-bn-am-dn-°-gn-™p. 99 tPm-_v ¢-∫p-I-fm-Wv Pn-√-bn¬ C-t∏m ƒ {]-h¿-Øn-®p h-cp-∂X - v. slmkv-Zp¿-Kv Xm-eq-°n-em-Wv Iq-SpX¬ ¢-∫p-Iƒ. C-Xn-t\m-SI - w 1.-

th-dn-« Zr-iym-\p-`-h-hp-am-bn c-−mÄ- \m-S-Iw-

{]n³-kn-¸Â-am-cp-sS tbm-Kw

Im-k¿-tIm-Uv: D-Zp-a ]-©m-bØn-s‚ 2014˛15 h¿-j-sØ {Kma-k-`-Iƒ C-∂v ap-X¬ Pq¨ H∂p h-sc ]-©m-b-Øn-se 21 hm¿-Up-I-fn-em-bn \-S-Øpw. \S-∏p km-º-Øn-I h¿-j-sØ `h-\-\n¿-am-Ww, Im¿-jn-Iw F∂o ta-J-e-I-fn-se ]-≤-Xn-Iƒ°p-≈ Kp-W-t`m-‡m-°-sf Xnc-s™-Sp-°¬, a-g-°m-e]q¿-h tcm-K-{]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\߃, I-gn-™ km-º-Øn-I h¿-j-sØ I-W-°p-I-fpw, \n¿h-l-W dn-t]m¿-´pw A-h-X-cn-∏n°¬, s]≥-j≥ ]-≤-Xn, Kp-Wt`m-‡m-°-sf Aw-Ko-I-cn-°¬ F-∂n-h {Km-a-k-` N¿-® sNøpw. {Km-a-k-`-bn¬ F-√m-h-cpw kw-_-‘n-°-W-sa-∂v {]-knU‚ v A-dn-bn-®p.

3

kp-Kp-W-Ip-am¿- A-c-a-ßm-\w,\n-j- Ip-™n-aw-K-ew- F-∂n-hcm-Wv- C-Xn-se A-`n-t\-Xm°ƒ.-A-c-hn-μ-≥ t_-°¬- cw-K`m-jyw- \¬-Ip-∂- \m-S-I-Øns‚- c-N-\- _m-lp-te-b-≥ a≠q-cm-Wv \n¿-h-ln-°p-∂-Xv.-Sm-tKm-dn-s‚- -`m-cy- F-gp-Xp∂p- - F-∂ I-Y-bm-Wv- \m-S-Imh-ew-_w.-k-t¥m-jv- B-≠n,- ssh- lcn-l-c-≥,- D-ta-i-≥ B-dm-´p-I-S\m-S-I-Øn¬ \n∂v hv,- sI- Ip-™n-cm-a-≥ tIm-´bp-sS-bpw- ]p-cp-j-s‚-bpw- kz- ∏m-d,- in-h-Ip-am¿- A-c-h-Øv,Xz-Øn-s‚- hn-ß-ep-I-fn-te-°v- Zn-hm-I-c-≥ B-dm-´p-I-S-hv- Fsh-fn-®w- ho-ip-I-bm-Wv- \m-S- ∂n-h-cpw A-Wn-b-d-bn¬- {]I-Øn-se {]-ta-bw. h¿-Ø-n-°p-∂p.

66 tIm-Snbm-Wv tPm-_v ¢-∫pIƒ-°v k-_v-kn-Un-bm-bn \¬In-b-Xv. 2012˛13 h¿-j-Øn¬ 18 tPm-∫v ¢-∫p-Iƒ-°m-bn 33 e£w cq-] k-_v-kn-Un C-\Øn¬ \¬-In. Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©v \-S-∏m-°n h-cp-∂ sI-kv-dp (tI-cf - tÃ-‰v sk¬-^v Fw-tπmbv-sa‚ v kv-Iow t^m ¿ Zn c-PntÃ-Uv A¨ Fw-tπm-bv-Uv) ]≤-Xn-{]-Im-cw hn-P-b-km-[y-Xbp-≈ sN-dp-In-S Ip-Sn¬ hy-hkm-bß - ƒ, tPm-_v h¿-°vk - v, ]e-X-cw tk-h-\-߃, sN-dp-In-S I-®-h-Sw, Ir-jn Xp-S-ßn-b F√m kw-cw-`-ß-fpw B-cw-`n-°p∂-Xn-\v [-\-k-lm-bw \¬-Ipw. Pn-√b - n¬ 2000¬ B-cw-`n-® Cu ]-≤-Xn-bn¬ 364 Kp-W-t`m-‡m°-fm-Wp-≈-Xv. 2013˛14 h¿-jØn¬ ]-Øv t]-cm-Wv sI-kv-dp ]-≤X - n {]-Im-cw kz-bw-sXm-gn¬ kw-cw-`ß - ƒ B-cw-`n-®n-´p-≈X - v. kz-bw-sXm-gn¬ {]-h¿-Ø-\-

`q-an I-Æq¿ sU-]yq-´n F-Un-‰¿ Sn kp-tc-jv _m-_p, C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v I-Ωyq-Wn-t°-j≥-kv Ub-d-Œ¿ hn C _m-e-Ir-jv-W≥, H sI ap-cf - o-Ir-jvW - ≥, Fw _m_p-cm-Pv, F hn A-\n¬-Ip-am¿, kn F¬ tXm-a-kv ¢m-sk-SpØp. C-∂v cm-hn-se H-ºX - n-\v \nb-ah - pw hm¿-Øb - pw F-∂ hn-jb-Øn¬ I-Æq¿ {]n≥-kn-∏¬ ap≥-kn-^v Fw ]n ssj-P¬, am[y-aß - f - n-se kv{- Xo F-∂ hn-jb-Øn¬ c-Pn B¿ \m-b¿, hn-hcm-h-Im-iw km-[y-X-Iƒ F-∂ hn-jb - Ø - n¬ A-Uz. Un _n _n\p ¢m-sk-Sp-°pw. ssh-Io-´v \-S-°p-∂ k-am-]\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Pn-√m t]m-enkv No-^v tXmw-k¨ tPm-kv k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ hn-X-c-Ww sNøpw. I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-I-fn¬ \n-∂m-bn 50 Hm-fw {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿ Iymw-]n-¬ ]-s¶-Sp-°p-∂p-≠v.

Ip-´n-I-fp-sS ]T-\-\n-e-hm-cw sa®-s∏-Sp-Øp-I-bm-Wv C-Xn-eq-sS D-t±-in-°p-∂-Xv. 15 e-£w cq-]-bm-Wv k-a-{Khn-Zym-`ym-k ]-≤-Xn-°m-bn A\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. aq-∂v h¿-jØn-\p-≈n¬ ]-≤-Xn ]q¿-Øo-Icn-°m-\m-Wv ]-©m-b-Øv e-£yan-Sp-∂-Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn sF.-Sn.- km-£-c-X sa-®-s∏-SpØp-I, kv-Iq-fp-I-fn-se `u-Xn-I km-l-N-cyw h¿-≤n-∏n-°¬, kvIq-fp-Iƒ-°v Iq-Sp-X¬ Iw-]yq-´dp-Iƒ \¬-Ip-I F-∂n-h-bm-Wv Cu ]-≤-Xn-bp-sS a-‰v {]-h¿-Ø\-߃.-

A-\-[n-Ir-X ]¶n^mw ]q-«n-¨p cm-P] - p-cw: I-≈m¿ ]-©m-bØ - nse ]q-°p-∂w tIm-f\ - n-°S- p-Øv sse-k≥-kn-√m-sX A-\-[n-IrX-am-bn {]-h¿-Øn-®p-h-cn-I-bmbn-cp-∂ ]-∂n ^mw sl¬-Øv kvIzm-Uv ]q-´n-®p.- ]q-°-\z-Øv kn_n tXm-a-kn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn ¬ \-S-Øn-bn-cp-∂ ^mw hr-Ønlo-\h - pw s]m-Xp-P\ - Ø - n-\v lm\n-I-c-am-b hn-[-Øn-em-sW-∂v

]-cm-Xn e-`n-®-Xn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv \-S] - S- n-sb-Sp-ØX - v. ]q-Sw-I√ - v km-aq-ln-I B-tcmKy-tI-{μ-Øn-se sl¬-Øv C≥kv-s]-Iv-S¿ sI t-- am-l-\≥, ]©m-b-Øv A-kn-Â v sk-{I-´dn ]n l-cn-Zm-kv, C tKm-]n-\m-Y ≥, Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kvs]-IvS- ¿ Sn sI k-Xo-i≥ t\-XrXzw \¬-In.-

Npcp¡¯nÂ

d-_À hn-e-bn-Sn-hv: 24\v IÀ-j-IÀ a-\p-jy-¨-§-e XoÀ-¡pw Im-k¿-tIm-Uv: d-_¿ hn-e-bn-Sn-hn¬ {]-Xn-tj-[n-®v 24\v Pn-√bn-se 20 tI-{μ-ß-fn¬ I¿-j-I-kw-L-Øn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ a-\p-jy-®-ß-e kr-„n-°pw. hn-tZ-i-Øp-\n-∂v d-_¿ Cd-°p-a-Xn X-S-bp-I, X-d-hn-e \n-›-bn-®v d-_¿ kw-`-cn-°p-I XpS-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wv a-\p-jy N-ß-e Xo¿-°p∂-Xv. ]-cn-]m-Sn hn-P-bn-∏n-°m≥ Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p.

{]-Xn-tcm-[ sa-Un-¡Â Iymw-]pw a-cp-¶v hn-X-c-W-hpw Im-k¿-tIm-Uv: a-g-°m-e tcm-K {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-ß-fp-sS `m-K-am-bn ]p-√q¿-˛-s]-cn-b ]-©m-b-Øn¬ {]-Xn-tcm-[ sa-Un°¬ Iymw-]p-I-fpw a-cp-∂v hn-X-c-W-hpw \-S-Øpw. 26\v {]n-bZ¿-in-\n I-em-Im-bn-I th-Zn-bp-am-bn k-l-I-cn-®p ]-©m-b-Øv kn.-Un.-F-kv. lm-fn¬ tlm-an-tbm sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S°pw. 27 \v P-h-l¿ Im-´p-am-S-hp-am-bn k-l-I-cn-®v C-cn-b Im-´pam-S-Øpw, F.-sI.-Pn. Ip-º-f-bp-am-bn k-l-I-cn-®v 31\v Ip-º-fbn-epw B-bp¿-th-Z sa-Un-°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-°pw. Iymw]p-I-fn¬ hn-Z-Kv-[ tUm-Iv-S¿-am-cp-sS tk-h-\-hpw ku-P-\y a-cp∂pw e-`y-am-Wv.

sN-a-\m-«v t\-{XNn-InÂ-km Iymw-]v sN-a-\m-Sv: sN-a-\m-Sv kn F-®v sk‚¿ tIm-b-º-Øq¿ A-c-hnμv t\-{X B-ip-]-{Xn-bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS ku-P-\y t\{X-Nn-In¬-km Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®p. sN-a-\m-Sv P-am-A-Øv lb¿- sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ Iymw-]v a-kv-°-Øv A¬ k-am {Kq-∏v Hm-^v I-º-\n Fw.--Un. A-_v-Zp¬ e-Øo-^v D-∏-f tK-‰v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn F-®v sk‚¿ {]-kn-U‚ v kn -Sn -A-l-Ω-Z-en A-[y-£-X h-ln-®p. ]n Fw A-_v-Zp-√, Fw ]n im-^n lm-Pn, I-√-{S am-ln≥ lm-Pn, im-^n lm-Pn I-´-°m¬, A-_v-Zp-√-°p-™n Io-gq¿, F -sI -Fw -A-jv-d-^v, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B-bn-j k-l-Zp-≈, ssh-kv {]-kn-U‚ vI-√-{S A_v-Zp¿Jm-Z¿ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_-‘n-®p.-

N-{µ-Kn-cn dq-«n-se s^-bÀ-tÌ-Pv -a-g Nn-{X{]-ZÀ-i-\w 25 ap-X A-]m-I-X ]-cn-l-cn-¡-Ww: kn.-]n.-sF. Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√b - n-se tZ-ikm-Ir-X ]m-X-bm-b Im-k¿-tI m-Uv-˛Im-™-ßm-Sv dq-´n-se s^b¿-tÃ-Pv A-]m-IX - I - ƒ ]-cn-lcn-°-sa-∂v kn.-]n.-sF. Pn-√m sk-{I-´d - n tKm-hn-μ≥ ]-≈n-°m∏n¬ K-Xm-KX - a-{¥n-°v \ ¬-Inb \n-th-Z-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. Im-k¿-tIm-Uv˛- I - m-™ß - m-Sv ]m-X-bn¬ \n-e-hn¬ 26 In-temao-‰¿ B-Wv Zq-ca - p-≈X - v. F-∂m ¬ tdm-Un¬ sI.-Fkv.-Sn.-]n. ]-Wn \-S-°p-∂-Xn-\m ¬ A-©v In-tem-ao-‰¿ A-[n-Iw

Xm-≠n tZ-fn h-gn-bm-Wv C-t∏mƒ _- p-Iƒ Im-™-ßm-s´-Øp∂-Xv.- sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _ p-Iƒ am-{Xw k¿-Δo-kv \-SØp-∂ Cu dq-´n¬ ta¬-∏-d-ºv, ]m-e-°p-∂v, ]q-®-°m-Sv F-∂o s^-b¿ tÃ-Pp-If - m-Wv en-an-‰U - v tÃm-∏v _- n-\v C-t∏-gp-≈X - v. _m-°n-sb-√mw dn-Iz-Ãv tÃm∏p-I-fm-b-Xn-\m¬ Cu dq-´n-se bm-{X-°m¿ k-©c - n-°m-Ø Zq-cØn-\v Nm¿-Pv \¬-tI-≠ ÿn-Xnbm-Wp-≈s - X-∂pw \n-th-Z\ - Ø - n ¬ Nq-≠n-°m-´n.

Im-™-ßm-Sv: sam-Wm-en-k Nn-{X-I-em hn-Zym-e-bw H-cp-°p-∂ -a-g- Nn-{X {]-Z¿-i-\w 25 ap-X¬ 28 h-sc B¿-´v Km-e-dn-bn¬ \-S°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v Aw-_n-Im- kp-X≥ am-ßm-Sv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Nn-{X-I-em hn-Zym¿-Yn-I-fm-b A-`n-a-\yp, A-`n-\-hv cm-Pv, A-`n-tj-Iv hn-P-b≥, A-`n-cmw, sI B-Z¿-iv, ]n B-ZnXy≥, ]n hn A-cp¨, B-Xn-c sI A-\n¬, Fw A-£-X, ]n A¿-Pp-\≥, tZ-ho-em¬, sI tZ-h-cm-Kv, tZ-hn-Im ]m¿-h-Xn, {^m≥-kn sI tdm-_¿-´v, P-{^o-\, Ku-Xw, Ku-Xw tam-l≥ XpS-ßn-b A-º-tXm-fw Ip-´n-I-fp-sS Nn-{X-߃ {]-Z¿-in-∏n-°pw.

]qÀ-h hn-ZymÀ-Yn kw-K-aw \m-sf t_m-hn-°m-\w: C-cn-b-Æn Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kn-se 1969˛70 _m-®n¬ ]Tn-® ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Ip-Spw-_-ß-fp-sS-bpw kw-K-a-am-b -Hm-¿a-Iq-´v- \m-sf \-S-°pw. cm-hn-se ]-Øn-\v kwK-aw ap-fn-bm¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn `-hm-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]n≥-kn-∏¬ hn Sn Ip-™n-cm-a≥ A-[y-£-X h-ln°pw. hn-c-an-® A-[ym-]-I-sc- N-S-ßn¬ B-Z-cn-°pw. Xp-S¿-∂v ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ A-c-tß-dpw.-

A-\-[n-Ir-X a-W¡-S-¯v: I-e-ÎÀ ]-cn-tim-[-\-bv-¡v D-¯-c-hn-«p

am-[y-a- ]T-\-Iymw-]v Xp-S-§n Im-™-ßm-Sv: tI-c-f {]-kv A°m-Za - n, Im-k¿-tIm-Uv {]-kv ¢∫n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿°m-bn ]-S-∂-°m-Sv Kp-Uv-j-t∏Uv N¿-®v lm-fn¬ kw-LS- n-∏n-® am-[y-a ]T-\I - ymw-]v I-Æq¿ bq\n-th-gv-kn-‰n ssh-kv Nm≥-ke¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv D-ZvL - mS-\w sN-bvX - p. F-Xn-cm-fn-Is - f i{Xp-°-fm-bn Im-Wm-sX A-htcm-Sv k¿-Km-flI - a - m-bn k-ao-]n°m≥ am-[y-a-{]-h¿-Ø-Iƒ Xøm-dm-h-W-sa-∂v A-t±-lw ]-d™p. {]-kv A-°m-Za - n sN-b¿-am ≥ F≥ ]n cm-tP-{μ≥ A-[y-£X-hl - n-®p. ]n.-B¿.-Un. sU-]yq´n U-bd - Œ - ¿ Sn th-em-bp-[≥, Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ sI A-–p¿-d-lv -am≥, {]-kv ¢∫v {]-kn-U‚ - v Fw H h¿-Ko-kv, F≥ cm-tP-jv kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v hm¿-Ø-bp-sS a-ebm-fw F-∂h - n-jb - Ø - n¬ am-Xr-

ß-sf-°p-dn-®v P-\-ß-fn¬ A-ht_m-[-ap-≠m-°m≥ Fw-tπm-bvsa‚ v F-Iv-kv-tN-©v \-S-∏m-°n h-cp-∂ hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-sf-°pdn-®p-≈ tUm-Iyp-sa-t‚-j≥ ]pkv-X-I-cq-]-Øn¬ Pn-√m Fwtπm-bvs - a‚ v F-Ivk - vt- N-©v ]p-dØn-d-°n-bn-´p-≠v. Pn-√m Fwtπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©v, Im™-ßm-Sv, slm-kv-Zp¿-Kv Fwtπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©v F∂n-h -h-gn-bm-Wv kz-bw-sXm-gn ¬ kw-cw-`I - ]-≤X - n-Iƒ \-S∏ - m°p-∂X - v. tPm-_v ¢-∫p-Iƒ, sI-kv-dp F-∂o ]-≤X - n-Iƒ-°p-≈ A-t]£ Pq¨ 18 h-sc Fw-tπm-bvsa‚ v Hm-^n-kn¬ kzo-Ic - n-°pw. Pn-√m Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n k¿ Fw Ip-™n-cm-a-s‚-bpw Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^nk¿ kn Pn km-_p-hn-s‚-bpw t\-Xr-XzØn-em-Wv kz-bw-sXm-gn¬ kwcw-`-߃ hn-P-b-I-c-am-bn \-S-∏m°n h-cp-∂-Xv.

‘-s∏-´ kw-i-b-߃ Zqco-I-cn°m-\pw Kr-l-]m-T-߃ sN-øm ≥ A-h-sc ]-cym-]v-X-am-°p-hm\p-am-Wv ]T-\-ho-Sv e-£y-an-Sp∂-Xv. Ip-´n-Iƒ-°v A-h-cp-sS hnZym-`ym-k Im-cy-ß-fn¬ an-I-hv ]p-e¿-Øm≥ ]T-\-ho-Sv D-]-I-cn°pw. e-Lp-`-£-Ww, ]-{Xw F∂n-h-bpw ]T-\-ho-Sn¬ Ip-´n-Iƒ°v e-`y-am-°pw. k-a-{K-hn-Zym`ym-k ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn aSn-ss° ]-©m-b-Øn¬ hn-hn-[ hn-Zym-`ym-k {]-h¿-Ø-\-ß-fmWv \-S-∏m-°n h-cp-∂-Xv. A-¶-Whm-Sn ap-X¬ π-kv-Sp h-sc-bp-≈

{]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°m-bn ]-S-∂-°m-´v kw-L-Sn-∏n® am-[y-a ]T-\-Iymw-]v I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n hn.kn. tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

knÂ-hÀ Pq-_n-en B-tLm-jw \m-sf a-[q¿: F-kv.-sI.-F-kv.-F-^v. ln-Zm-b-Øv \-K¿ im-Jm- I-Ωn-‰n-bpsS H-cp-h¿-jw \o-≠p \n¬-°p-∂ kn¬-h¿ Pq-_n-en B-tLm-jß-ƒ-°v \m-sf Xp-S-°-am-hpw. ssh-Io-´v G-gn-\v F-®v.-F-kv. a-Zv-d-kbn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn- F-kv.-ssh.-F-kv. kw-ÿm-\ ssh-kv- {]kn-U‚ v J-Ø¿ C-{_m-lnw lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]n F A-j-d-^v A-[y-£-X h-ln-°pw. kw-bp-‡ Jm-kn {]-^. sI B-en-Ip-´n ap-kv-eym¿-°v kzo-I-c-Ww \¬-Ipw.

ho-«p-]-I-c-W-§Ä I-¯n-\-in-¨p a-t©-iz-cw: A-an-X ssh-Zyp-Xn {]-hm-l-sØ-Xp-S¿-∂v A-©v ho-SpI-fn-se ssh-Zyp-Xn D-]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in-®p. hm-a-©q-cn-se ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-se B-dv ^m-\p-Iƒ, C≥-sh¿-´¿,kzn-®v t_m¿Uv F-∂n-h ]q¿-W-am-bpw I-Øn-\-in-®p. ]-cn-k-c-sØ a-‰p ho-Sp-Ifn-te-bpw D-]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in-®p.

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v C-¶v D-∏-f: ss]-h-fn-sK ]-©m-b-Øn-se I-fm-bn 18mw hm¿-Un-te-°v C∂v D-]-Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°pw. ss]-h-fn-sK \-K¿ kv-Iqƒ, A-´-tKmfn F.-F¬.-]n. kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv thm-s´-Sp-∏v. ]-©m-bØw-K-am-bn-cp-∂ eo-Kn-se A-¥p-lm-Pn-bp-sS \n-cym-W-sØ Xp-S¿∂m-Wv D-]-Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°p-∂-Xv. A-_p-km-en (eo-Kv), ]p-jv] P-b-dmw (kn.-]n.-sF), F F J-eo¬ (F.-F.-]n) F-∂n-h-cm-Wv a¬-k-c cw-K-Øp-≈-Xv.

kv-]n-cn-äp-am-bn A-d-Ìn ko-Xmw-tKm-fn: ]-d-ºn-¬ kq-£n-®n-cp-∂ 50 en-‰¿ kv-]n-cn-‰v F-Iv- IpWn-b bq-\n-‰v F-kv.ssh.Fkv, F-kv.F-kv.F-^v. \n¿-an-°p-∂ IpWn-b a¿-°-kv Xm-Pp¬ ssk-kv ]n-Sn-Iq-Sn. _m-Uq¿ t_-cn-°-bn-se `m-kv-I-c ]q-Pm-cn D-ea sse-{_-dn B‚ v dn-tk¿-®v sk‚-dn-s‚ in-em-ÿm]-\w k-øn-Zv D-a-dp¬ ^m-dq-Jv A¬-_p-Jm-cn s]m-tkm-´v \n¿-h-ln-°p-∂p (55)sb A-d-Ãv sN-bv-Xp.

Im-™-ßm-Sv: \-K-c-k-`-bn-sebpw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-sebpw A-\-[n-Ir-X a-W¬ I-S-Øv kw-_-‘n-®v Pn-√m I-e-Œ¿ ]-cntim-[-\-bv-°v D-Ø-c-hn-´p. Im-™-ßm-Sv, I-√q-cm-hn, ]-gb I-S-∏p-dw, ap-dn-b-\m-hn, RmWn-°-S-hv, H-gn-™-h-f-∏v `m-Kß-fn¬ \n-∂m-Wv hym-]-I-am-bn a-W¬ I-S-Øp-∂-Xv.- Ip-Sn-sh≈ £m-aw cq-£-am-bn-cn-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ A-\-[n-Ir-X a-W-se-Sp-∏n-s\-Xn-tc i-‡-amb \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v I-e-Œ¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv kKo¿ k-_v I-e-Œ-tdm-Spw Xm-eq°v, hn-t√-Pv A-[n-Ir-X-tcm-Spw B-h-iy-s∏-´p.Ir-jn ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂p t]m-epw Zn-h-k-hpw \q-dp-I-W°n-\v tem-Uv a-W-em-Wv tem-dnI-fn¬ I-S-Øn-s°m-≠p t]m-Ip∂-Xv. ]-I¬ k-a-b-Øv tdm-U-cn-

bp-h-Xn-sb Im-Wm-Xm-bn B-Zq¿: Xp-Wn A-e-°m≥ ]p-g°-c-bn-te-°v t]m-b bp-h-Xnsb Im-Wm-\n-s√-∂v ]-cm-Xn. D¿Zq¿ tZ-h-c-Sp-°w sIm-bv-Ø-ense A-–p¿-d-lv -am≥ ap-kv -eymcp-sS a-Iƒ jm-°n-d(18)sb-bmWv Im-Wm-Xm-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-sebm-Wv ho-´n¬ \n-∂v Xp-Wn A-e°m-\m-sW-∂v ]-d-™v C-d-ßnb-Xv. B-Zq¿ t]m-en-kn¬ ]-cmXn-\¬-In.

In¬ Iq-´n-bn-Sp-∂ a-W¬ cm-{Xn Im-e-ß-fn-em-Wv tem-dn-bn¬ IS-Øp-∂-Xv. I-e-Œ-dp-sS \n¿-tZ-i {]-Im-cw I-gn-™ Zn-h-kw Im™-ßm-Sv ku-Øv hn-t√-Pv Hm^n-k¿ kp-ss_-dn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ d-h-\yq D-tZym-K-ÿ¿ a-W¬ I-S-Øp-∂ ÿ-e-ß-fnse-Øn C-h-bp-sS t^m-t´m-sb-

Sp-°p-I-bpw, dn-t]m¿-´v X-øm-dm°n A-[n-Ir-X¿-°v \¬-Ip-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p.a-W¬ I-S-Øn-s\-Xn-sc i‡-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®n´p-≈-Xv. a-W-se-Sp-∏n-s\ Xp-S¿∂v Cu {]-tZ-i-sØ In-W-dp-Ifn-se P-ew a-en-\-am-bn-´p-≠v.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-05-22  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-05-22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you