Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw tlman-tbm]-Xn ta-J-e-bn anI¨ ap-t¶-äw: tUm. Jm-ZÀ am-§m-Sv

kannur/kk

hntij§Ä

]«n-IhÀK hnZ-ymÀYn-IÄ¡v em]v-tSm]v hnX-cWw

I-Æq¿:Pn√-bn-se {]^-j-\¬ tImgvkp-Iƒ°v ]Tn-°p∂ ]´n-Ih¿K hnZ-ym¿Yn-Iƒ°v ]´n-Ih¿K hnI-k\ hIp∏v aptJ\ \¬Ip∂ em]v-tSm]v hnX-cWw 22\v IÆq¿ Ie-IvStd‰v tIm¨^-d≥kv lmfn¬ \S-°pw. cmhnse 11\v Pn√m Ie-IvS¿ ]n _me-In-c¨ hn-XcWw sNøpw. Xnc-s™-SpØ C-¥y≥ tlman-tbm-]-Xn-Iv sa-Un-°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\- k-tΩ-f-\w I-Æq¿ hnZ-ym¿Yn-Iƒ c£n-Xmk¿-h-I-em-imem ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv IÆq-cn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p °ƒs°m∏w cmhn-se 10\v IÆq¿ sF.Sn.Un.]n. Hm^nkn¬ F-ØWw.

F-kv.-F-kv.-F-^v. ssJ-a k-t½-f-\w Iq-Øp-]-d-ºv: F-kv.-F-kv.-F^v. Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® kp-∂n _m-e-kw-Lw ssJ-a k-tΩ-f-\w k-am-]n-®p.-. Iq-Øp]-d-ºv A-bn-cw-sX-ßn¬ \n¿-an® Iq-Sm-c-Øn-em-bn-cp-∂p N-Sßv. Pn-√-bn-se 50 sk-Iv-‰-dp-Ifn¬ \n-∂v c-≠m-bn-c-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Ø ]-cn]m-Sn-bn¬ hn-hn-[ ¢m-kp-I-fpw ]T-\-]-cn-io-e-\-hpw \-S-∂p. ssh-Io-´-sØ k-am-]-\ N-S-ßv F-kv.-ssh.-F-kv. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ]n A_q-_-°¿ ap-kv-eym¿ ]-´p-hw, ]n sI A-_q-_-°¿ ap-kveym¿, F≥ A-–p¬ e-Øo-^v k-A-Zn, F-kv.-F-kv.-F-^v. kwÿm-\ sk-{I-´-dn A-–p¿-d-joZv \-cn-t°m-Sv, A-iv-d-^v BUq¿, Fw kp-tc-{μ≥, {]-^. bp kn A-–p¬ a-Po-Zv F-∂n-h¿ tN¿-∂v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.-F-kv.-F-^v. Pn-√m {]-knU‚ v ss^-fp¿-d-lv-am≥ C¿^m-\n A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.-ssh.-F-kv. Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´-dn A-iv-d-^v k-Jm^n I-S-h-Øq¿, sI Fw A-–p√-°p-´n _m-J-hn, kn ]n A–p¿-d-Du-^v ap-kv-eym¿, dm-in-Zv _p-Jm-cn C-cn-ß-Æq¿, A-–p¿d-jo-Zv sa-cp-h-ºm-bn, ap-l-Ω-Zv an-kv-_m-ln sNm-¢n, a-lv-aq-Zv lm-Pn au-th-cn, jm-P-lm≥ ankv-_m-ln kw-km-cn-®p.

Xn-c-sª-Sp-¸nse ]-´-bw; F-«p-e-£hp-am-bn c-−pt]À A-d-Ìn aw-Ke - m-]p-cw: tem-Ivk - `- m ÿm\m¿-Yn-If - p-sS t]-cn¬ ]-¥b - w-h® c-≠p-t]-sc t]m-en-kv A-dà - v sN-bvX - p. dm-Øm-Un-bn-se k-Zm\-μ sj-´n (38), am-hn-\° - m-Sv A-atk-_b - n-en-se A-tim-Iv `-´v (38) F-∂n-h-cm-Wv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. C-h-cn¬-\n-∂v F-´p-e-£w- cq-]]n-Sn-s®-Sp-Øp. _n.-sP.-]n. ÿm\m¿-Yn tim-` I-e¥ - c - m-sP, tIm

¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-b P-b-{]Im-iv sl-Ks v- U F-∂n-hc - p-sS t]cn-em-Wp ]-¥b - w-h® - X - v. k-Zm-\μ - sj-´n, cm-aÆ - sj-´n, N-{μ sj-´n, {]-Im-iv sl-Ks -v U F∂n-hc - pw ]-¶m-fn-bm-bn-cp-∂p. Xn-cs™-Sp-∏n¬ tim-` hn-Pb - n-°p-Ibpw P-b{- ]-Im-iv sl-Ks v- U tXm ¬-°p-Ib - pw sN-bX -v p. C-Xn-s‚ `mK-am-bn C-cp-hc - pw ]-Ww ssI-am-

dm≥ dm-Øm-Sn \-μn-s°m-≠ _-kv kvt- ‰m-∏n¬ F-Øn-bt- ∏mƒ c-lky-hn-hc - a - d - n-s™-Øn-b t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. F-k.v ]n tUm.-t_m-de - n-¶ø - b - p-sS t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[\. {]-Xn-Is - f Ip-¥m-]p-cw tIm-SXn-bn¬ lm-Pc - m-°n. C-h¿-s°-Xntc sF.-]n.-kn 87 h-Ip-∏v {]-Im-cam-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv.-

I-Æq¿: Im-≥k - ¿ Nn-In¬-km cwK-Øpƒ-s∏-sS tlm-an-tbm-]X - n ta-Je - {i-t≤-ba - m-b t- \-´w ssIh-cn-®X - m-bpw `m-hn-bn¬ an-I® - a - pt∂-‰w kr-„n-°m-\m-hp-sa-∂pw I-Æq¿ k¿-hI - e - m-im-em ssh-kv Nm≥-ke - ¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-S.v C-¥y≥ tlm-an-tbm-]X - n-Iv sa-Un°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\- k-tΩ-f\ - w I-Æq¿ tNw_¿ lm-fn¬ D-ZL v- m-S\ - w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A¿-_pZw sN-dp-°p-∂X - n¬ A-tem-]X - ntb-°mƒ ap-t∂-‰w tlm-an-tbm-]Xn- ssI-hc - n-®p- . Iq-Sm-sX, Ip-´n-Ifp-sS B-tcm-Ky-Øn-\pw G-sdt]¿ B-{i-bn-°p-∂X - v Cu hn-`mK-sØ-bm-W.v C-Øc - Ø - n¬ kzmK-Xm¿-la - m-b ta-Je - b - m-bn tlman-tbm-]X - n am-dn-. ssh-Zy-im-kv-{X-Øn¬ {]-h¿Øn-°p-∂-h¿-°m-Wv tUm-Œ¿F-∂ ]-Zw Iq-Sp-X¬ tbm-Pn-°p∂-Xv. H-cp-t\-c-sØ kp-`n-£-amb `-£-Ww a-\p-jy-\p-≠m-°m ≥ ]-‰p-sa-¶n-epw a-l-Øm-b Poh≥ \n-e-\n¿-Øm≥ C-t∏m-gpw tUm-Iv-S¿-am-¿ X-s∂-bm-Wv B{i-bw. cm-∏-I¬ t`-Z-a-t\y k-aql-sØ tk-hn-°p-∂- tUm-Iv-S¿am-¿ ]-Ww am-{Xw e-£y-an-´-√

aebmfnkv{Xo-I-fn km-aqlnIt_m-[w Ip-d-bp¶p: tUm. JZo-Pm apw-Xmkv I-Æq¿: kv-{Xo-hn-Im-cßsf hn-]-Wn-Iƒ Io-g-S-°n-sb∂pw ae-bm-fn kv-{Xo-I-fn¬ km-aqlnIt_m-[w Ip-d-™ph-cp-∂-Xmbpw F-gp-Øp-Im-cn tUm. JZo-Pm apw-Xm-kv. C-¥y≥ tlmantbm-]-Xn-Iv sa-Un-°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ h-\n-Xm hn-`mKw D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. s]m-Xp-ÿe-sØ Ip-‰n-°m-´n-se-Øp-∂ am-en-\y-߃ C-XmWp kq-Nn-∏n-°p-∂Xv.- am-en-\y-°q-Sp-Iƒ F-hn-sS-\n∂p h-cp-∂p-sh-∂v B-temNn-®m¬ ho-Sp-I-fn¬-\n-∂pw Ch ]p-cpj-s‚ ssI-bn¬ -sImSp-°p∂-Xv kv-{Xo-I-fm-sW-∂pw t_m-[y-s∏-Spw. i-‡am-b kv{Xo km-∂n-[y-ap-≠m-bn-cp-∂ tI-c-f-Øn¬ kvv-{Xo-im-‡o-Ic-Ww Ip-d-™p-h-cn-I-bm-Wv. kv-{Xo-Iƒ-°v A-\p-Iq-eamb A-h-k-c-ßfpw \n-b-a-ßfpw \n-e-\n¬-°ptºmgpw im-‡o-I-c-W-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ G-sd ]n-d-In-emWv. H-tc a-´n¬ Nn-¥n-°m\pw {]-h¿-Øn-°m-\pw s]-cp-am-dm\p-amWv Zr-iy-am-[y-a-ß-fn-eq-sS ]Tn-∏n-°pv-∂-sX-∂pw J-ZoPm apw-Xm-kv Iq-´n-t®¿Øp. {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ km-ºØ - n-I em-`Ø - n-\m-bn Cu ta-Je - b - n¬ F-Øp-∂h - ¿ hn-cf - a-s√-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\- {]-kn-U‚ v Pn kp-tc-jv _m-_p A-[y-£X - h-ln-®p. Atkm-kn-tb-j≥ h-\n-Xm hn-`m-

kp[m-Ic-sâ ]-cm-P-b-¯n-\p ]n-¶n tIm¬-{K-Ên-se {Kq-¸v t]mcpw  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

I-Æq¿: tIm¨-{K-kn-s‚ hn-Pb-hpw hn-P-b-c-l-ky-hpw {Kq-∏pI-fm-sW-∂v hn-e-bn-cp-Øn ]m-¿´n A-[y-£-sb Xn-cp-Øn-b sI kp-[m-I-c-≥ I-Æq¿ tem-Iv -k`m a-fi-e-Øn¬ Z-b-\o-b-am-bn ]-cm-P-b-s∏-´-Xn-\p ]n-∂n¬ t]cm-hq¿ \n-tbm-P-I a-fi-e-Ønse {Kq-∏p-{]-iv-\-ß-fpw A-got°m-Sv a-fi-e-Øn-se tIm¨{K-kv-˛-ap-kv-enw eo-Kv X¿-°-ßfpw. F-kv.-Un.-]n.-sF-bp-sS km∂n-[y-Øn-\v ]p-d-sa sIm-´n-bqs]-cn-ß-Øq¿: A-≠-tØm-S≥ cn-epw B-d-f-Øpw I-kv-Xq-cn cw^m-an-en {S-Ãn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ s]-cn-ß-fw {Km-a-∏-©mb-Øv lm-fn¬ hn-Zym-`ym-k Icn-b¿ ¢n-\n-°pw D-∂-X hn-P-bnIƒ-°p-≈ A-\p-tam-Z-\-hpw \S-Øn. Pn-√m hn-Zym-`ym-k U]yq-´n U-b-c-Iv-S¿ Zn-t\-i≥ aTØn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. D∂-X hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ D-]-lmc hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. sI \n- Im-k¿-tIm-Uv: {]m-b-]q¿-Ønbm-hm-Ø hn-Zym¿-Yn-\n-Is - f ]okm¿ A-[y-£-X h-ln-®p. C Un-∏n-® a-Zv-d-km A-[ym-]-I-s\F \m-k¿, {]-^. ]n ]n A- n-bn¬ lm-Pc - m-°n dn-am≥–p¬ a-Po-Zv, hn sI Ip-™n-aq- tIm-SX Uv sN-bv-Xp. I-gn-™ Zn-h-k-amk am-ÿ, Iq-S-Øn¬ Ip-™Wv I¿-Wm-SI - ]p-Øq¿ kz-tZ-in –p-√, _-jo¿ kw-km-cn-®p. F-Xn¿-tØm-s´ H-cp a-Zv-d-bn-se tPym-Xn-jv t]mƒ I-cn-b¿ ¢nA-[ym-]I - ≥ A-_q-_° - ¿ Zm-cn\n-°n-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. an (38)sb- hn-Zym-\K - ¿ t]m-en-kv A-dà - v sN-bX v- X - v. ]-tØm-fw hn-

hn-Zym-`ym-k I-cn-bÀ ¢n-\n-Iv

K≥ hn-j-b-Øn¬ I¿-j-I-sc Iq-sS-°q-´m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂Xpw I-Æq¿ tIm¨-{K-kn-se Icp-Ø-\p hn-\-bm-bn. A-go-t°m-Sv a-fie - Ø - n-se ]≈n-°p-∂v ]-©m-bØ - n¬ tIm¨{K-kpw eo-Kpw hy-Xy-kX -v I-Ωn-‰nIƒ cq-]o-Ic - n-®m-Wp {]-Nm-cW - w \-SØ - n-bX - .v A-go-t°m-Sv a-fie - Øn¬ am-{Xw ]-Xn-\m-bn-cØ - n-tesd thm-´n-s‚ Ip-dh - m-Wv kp-[m-Ic - \p-≠m-bX - .v C-hn-sS F-k.v U - n.-]n.sF. I-gn-™ \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-t\-°mƒ Iq-Sp-X¬ thm-´p-Iƒ t\-Sn. tIm¨-{K-kn ¬ C-\n {Kq-∏p-Iƒ D-≠m-hn-s√-

∂ F.-sF.-kn.-kn. A-[y-£ tkmWn-bm Km-‘n-bp-sS {]-Jym-]\ - sØ {Kq-∏p-Iƒ C-√m-Xm-°m≥ B¿-°pw I-gn-bn-s√-∂p Xn-cn-®S- n®m-bn-cp-∂p C-°g- n-™ s^-{_p-hcn-bn¬ kp-[m-Ic - ≥ {]-Xn-Ic - n-®X - .v F-∂m¬, \n-ba- k - `- m Xn-cs - ™-Sp∏n¬ bp.-Un.-F^ - n-s\m-∏w \n-∂ t]-cm-hq¿ a-fie - w- C-°p-dn ssIhn-´X - pw ]m¿-´n-bn-se tN-cn-t∏m-cv Im-cW - w X-s∂. I-kX -v q-cn cw-K≥ hn-jb - w I-Øn-\n-∂ sIm-´n-bq-cnepw tI-fI - Ø - pw kn.-]n.-Fw {]-Nmc-Ww ^-ew-I≠ - t- ∏mƒ bp.-Un.-F^v. {]-h¿-ØI - ¿ {Kq-∏p-If - n-®X - mbpw B-tcm-]W - a- p-≠.v

hn-ZymÀ-Yn-\n-IÄ-¡v ]oU\w: a-Zv-d-km A-[ym-]-I³ dn-am³-UnÂ

t]-cm-hq¿ a-fie - Ø - n¬ {Kq∏p-t]m-cv i-‡a - m-bn-cp-∂ A-øwIp-∂v B-bn-cØ - n¬ Xm-sg thm-´ns‚ Ip-dh - p-≠m-bt- ∏mƒ tI-fI - Øpw sIm-´n-bq-cn-epw I-Wn-®m-dnepw kp-[m-Ic - \ - v thm-´n-Sn-™p. t]-cm-hq-cn¬ tIm¨-{K-kn-se kw-LS- \ - m Zu¿-_e - y-hpw ap-g® - p\n-∂p. a-fie - Ø - n¬ D-≠m-bn-cp∂ 3 Un.-kn.-kn. sk-{I-´d - n-am¿ 3 h¿-jw ap-ºv cm-Pn-h® - X - n-\p-tijw H-cp sk-{I-´d- n-sb t]m-epw \nb-an-®n-√. 4 h¿-ja - m-bn C-√m-Xn-cp∂ C-cn-´n tªm-°v {]-kn-U‚n-s\ \n-ba - n-®X - m-hs - ´ Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-Jym-]n-®X - n-\p ti-jh - pw. A-Xn-

19 sabv 2014 Xn¶ƒ

\m¬ k-Æn tPm-k^ - v Fw.-F¬.F-b° -v v {]-Nm-cW - {- ]-h¿-Ø\ - ß - sf G-tIm-]n-∏n-°m≥ km-[n-®ns√-∂ B-t£-]h - pw i-‡a - m-W.v C-°m-cyw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-jb - ߃ C-∂p-tN-cp-∂ Un.-kn.-kn, bp.-Un.-F^ - .v t\-Xr-tbm-Kß - f - n¬ Nq-tS-dn-b N-¿® - b - m-hpw. A-tX-ka - b - w, I-Æq-cn-se I-\Ø tXm¬-hn-bn¬ I-Sp-Ø A-kwXr-]X -v n tc-Js - ∏-Sp-Øn-b tIm¨{K-kv F hn-`m-Kw t\-Xm-°ƒ, _qØp-Xe - Ø - n¬ ]m-¿´- n-sb A-gn-®p]-Wn-bW - s - a-∂v B-hi - y-s∏-´n-´p≠v. C-°m-cy-hpw Un.-kn.-kn. t\Xr-tbm-KØ - n¬ N¿-® sN-øpw.

C A-l-½-Zn-\v C-¶p I-®q-cn kzo-I-cWw

I-Æq¿: tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a-e-∏p-d-Øp-\n-∂v hnP-bw t\Snb ap-kvenw eo-Kv tZin-b {]-knU‚ v C A-lΩ-Zn-\v Pn√m apZym¿- Y n- \ n- I ∂o-Sv ssN¬-Us v- se-\n¬ ]-cm-Xn kvvenw eo-Kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\v sf ]o-Un-∏n\¬-Ip-I-bp-am-bn-cp-∂p. Pn-√m tNw-_¿ lm-fn¬ kzo-Ic-Ww \-¬-Ipw. ]m¿-´n-bpsS tZ-io-b˛k® tI-kn-emt]m-en-kv ta-[m-hn-bp-sS \n¿-tZ- wÿm-\ km-c-Yn-I-fpw bp.Un.F^v. t\-Xm-°-fpw kw-_-‘n-°pw Wp \-S-]-Sn. i-{]-Im-ca - m-Wp tI-sk-Sp-ØX - v. ]o- U - \ - Ø nIgn-™ H-cp h¿-ja - m-bn sam\n-c-bm-b Ipss_ ¬ t^m-Wn¬ A-«o-e-Nn´n-Iƒ hn-hc - w {Xw Im-Wn-®v hn-Zym¿-Yn-Is - f \nc- £ n- X m- ° c-¥-c-am-bn ssew-Ko-I ]o-U-\sf A-dn-bn- - A - _ q _ - ° ¿ Øn-\p hn-t[-ba - m-°n-sb-∂m-Wp C-cn-´n: kw-i-bm-kv-]-Z-am-b co°p-I-bpw ]n- Zm-cn-an ]-cm-Xn. Xn-bn-¬ C-cn-´n Su-Wn¬ \n¬- aw-Ke - m-]p-cw: {]m-b] - q¿-Øn-bm°p-I-bm-bn-cp-∂ X-an-gv-\m-Sv kz- hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X-´n-s°mtZ-in-I-fm-b B-dp-t]-sc F-kv.- ≠p t]m-bn am-\`- w-Ks - ∏-SpØnb sF. sI P-b-\pw kw-L-hpw ]n- tI-kn-se c-≠p-t]sc t]m-enkv s]-cn-ß-Øq¿: A-Wn-bm-cw ISn-Iq-Sn. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn- Kp-Pd - m-Øn¬\n-∂v A-dà - v sN-bv\-I-Xo¿-Yw P-\-{io kw-L-Ønbm-Wp kw-`-hw. Xp. t_m-t_-°c - n _-jo¿ (28), dms‚ aq-∂mw hm¿-jn-I-hpw ]TImk¿-tIm´pw I-Æq-cp-w Dƒ-s∏sS 5 a-fi-esk¬-h≥, in-h≥, a-Wn, A- [p-°s - ´ _-jo¿(30) F-∂n-hs - ct\m-]-I-c-W hn-X-c-W-hpw \-S- I-Æq¿: I-Æq¿ ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ - n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. cp¨, a-cp-I≥, ap-Øp F-∂n-h- bm-Wv ss{Iw-{_m-©v F-kv. ]n Øn. am-Wn-t°m-Øv Ip-™n-aq- F¬.Un.F^v. ÿm-\m¿Yn ]n sI {ioa-Xn-bpsS ß-fn¬ ]m¿-´n a¬-kc hn-P-b-Øn-¬ sF.F≥.F√n-\v \n¿-Wm-b-I ]-¶v X-߃ a¬-kc - n-®n-cp-s∂-¶n¬ Ccp a-fie - ß - f - n- cm-Wp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tUm. i-cW - ∏ - b - p-sS t\-Xr-Xz-Ønk lm-Pn D-Zv-Lm-S-\-hpw ]TA-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øn-b C- ep-≈ t]m-enkv kw-Lw Kp-Pd- mt\m-]-I-c-W hn-X-c-W-hpw \-S- h-ln-°m≥ I-gn-™-Xmbn Pn√m {]-knU‚ v sebpw ^-ew a-dn-®m-hp-am-bn-cp-∂p. F¬.Un.FAUz. Fw kn lm-inapw Pn√m sk-{I´-dn A-jvd- ^ns‚ hnP-bw a-tX-X-c-Xz-Øn-s‚bpw Iq-´m-bv-a- h-sc a-´-∂q¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm- Øn-se H-sJ F-∂ ÿ-eØ - v H-fnØn. ap-Ip-μ≥ ]p-e-cn A-[y^v ]p-d-hqcpw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ A-h-Im-i-s∏´p. bpsSbpw hn-Pb - a - m-sW-∂p A-h¿ Iq-´n-t®¿-Øp. P-cm-°n.hn¬ I-gn-bs - h- C-∂s - e ]n-Sn-Iq-Sn£-X h-ln-®p. ]n l-co-{μ≥, ]n sI ap-kv-X-^ am-ÿ, sI iin Ip-am¿, ta-{Xm¬ h¬-k-e, H l-cn-Zm-kv kw-km-cn-®p.

K-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w F-gp-ØpIm-cn tUm. J-Zo-P-m apw-Xm-kv \n¿-h-ln-®p. ]-Ømw hm¿-jn-Im-tLm-j-w tZ-io-b {]-kn-U‚ v tUm.-c-ho{μ≥ am-cn-b-∏≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ J-Pm-©n tUm. km-P≥ kw-km-cn-®p.

]-¿-¶q-À tIm¬-{K-kv k-t½-f-\-¯n-sâ 85mw hmÀjn-I k-am-]-\w 25 apX ]-ø-∂q¿: 1928¬ P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp-hn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ ]-ø-∂q-cn¬ \-S-∂ A-Jn-e tIc-f tIm¨-{K-kv k-tΩ-f-\-Øns‚ v 85mw hm¿-jn-Im-tLm-jØn-s‚ k-am-]-\w hn-hn-[ ]-cn]m-Sn-I-tfm-sS \-S-Øp-sa-∂v Un.kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc{μ≥ A-dn-bn-®p. hn-hn-[ ]-cn-]mSn-Iƒ 25,26,27 Xn-ø-Xn-I-fn-embn ]-ø-∂q¿, I-Æq¿, Im-™ßm-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-

°pw. 25\p cm-hn-se H-º-Xn-\v A-\p-kv-a-c-W ]-cn-]m-Sn ]-ø∂q¿ Km-‘n-]m¿-°n¬ sI.-]n.kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp[o-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√I-fn-se _q-Øv {]-kn-U‚p-am¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ -`m-c-hm-ln-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. 26\p cm-hn-se H-ºXn-\v I-Æq-cn-se ]-cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, B-`y¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e

Ø-e-hpw sI-«n-S-hp-an-Ã; Im-kÀ-tIm-Uv ]p-cm-h-kv-Xp ayq-kn-bw Np-h-¸p\m-S-bn Im-™ß - m-Sv: Hm-tcm Pn-√b - n-se-bpw ]u-cm-WnI-hpw ]-cº - c - m-KX - h - p-am-b kmw-kI v- m-cn-I ss]Xr-Iti-jn-∏p-Iƒ kq-£n-°p-∂-Xn\pw kw-c£n-°p-∂X - n\pw Pn-√b - n¬ X-s∂ ]u-cm-Wn-I ayq-kn-bw ÿm-]n-°m-\p-≈ kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ ]-≤X - n Pn-√b - n¬ \-S∏ - m-bn-√. Pn-√m- `c-W-Iq-S-Øn-s‚ A-\m-ÿ-bm-Wv C-Xn-\p hnLm-Xw. 2012em-Wv a-{¥n sI kn tPm-k^ - v F√m Pn-√-bn-epw sl-dn-t‰-Pv ayq-kn-bw ÿm-]n°m-\p-≈ ]-≤X - n \-S∏ - m-°n-bX - v. A-Xm-Xv Pn-√bn-se ss]-Xr-Ikz-Øp-Iƒ kq-£n-°m\pw kw-c-£n-°m-\p-amWv ]-≤-Xn e-£y-an-´-Xv. CtXØp-S¿-∂v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw, F-dW - m-Ip-fw, ]-Ø\ - w-Xn-´, Xr-»q¿, h-b\ - m-Sv, ]m-e° - m-Sv Pn-√I-fn¬ ayq-kn-bß - ƒ ÿm-]n-®p. sIm-√w, B-e∏p-g, C-Sp-°n Pn-√-I-fn¬ \n¿-am-W {]-hr-ØnIƒ B-cw-`n-®p. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√b - n¬ ÿe-hpw sI-´n-S-hpw \¬-Im≥ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw bm-sXm-cp Xm¬-∏c - y-hpw Im-Wn-®n-´n-√. Pn-√b - n¬ \n-ch - [ - n ]p-cm-hk - X -v p-°ƒ D-s≠∂pw C-Xv a-‰p ÿ-eß - f - n-em-Wv kq-£n-°p-∂s - X∂pw B¿-°n-tbm-fP - n-°¬ U-bd- I - S-v ¿ Pn {]w-Ipam¿ ]-d™ p. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ F-√m Pn-√m

I¿-WmS-I Hm]¨ k¿-hI-emim-e bpsS _m-®n e¿ Hm-^v ss^ ≥ B¿-Sv-kv hn`m-Kw ]-co-£bn¬ H-∂mw dm¶v t\-Snb ]m\q¿ sN-dp-]d-ºv kz-tZ-in jwPn-Øv. sN-dp-]d-ºv ]p-Ø≥]pc-bn¬ i-¶-c-s‚bpw Ku-cn-bpsS-bpw a-I-\m-Wv.

A-´Àkw-Øm-\ tam-ãm-¡Ä dn-am³-UnÂ; Kym-kv kn-en-−-dp-IÄ I-s−-¯n Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ Zn-hkw A-d-Ãn-em-b A-¥¿-kwÿm-\ tam-„m-°-fm-b Ip-º-fbn-se \-ko¿ (21), ko-Xmw-tKmfn-bn-se \u-jm-Zv (21) F-∂n-hsc dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. kw-Lw hn¬-∏-\ \-S-Øn-b 1 ss_-°pw 5 Kym-kv kn-en-≠-dp-I-fpw t]men-kv I-s≠-Øn. sN¿-°-f-bn¬\n-∂p Im-WmXm-b ss_-°v sam-{Km¬-]pØq-cn-se ho-´p-ap-‰-Øp\n-∂pw, hn-hn-[ A-¶-W-hm-Sn-I-fn¬\n-

∂p I-h¿∂ kn-en-≠-dp-Iƒ sN¿-°-f-bn¬ \n-∂p-am-Wv ]n-SnIq-Sn-b-Xv. C-tXm-sS t]m-enkv I-s≠-Sp-Ø ss_-°p-I-fp-sS F-Æw 12 B-bn. I-gn-™ Zn-h-kw Unssh.Fkv.]n. Sn ]n c-Rv-Pn-Øn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-h¿-®m kw-L-Ønse Iq-´m-fn-I-sf Is≠-Øm≥ Xn-c-®n¬ Du¿-÷nX-am-°n-. Ch¿ I¿-Wm-S-I-bnte-°v I-S-∂-Xm-bm-Wv kq-N-\.

Iym-]v-ä³ Ir-jv-W³ \m-b-sc A-\p-kv-a-cn-¨p I-Æq¿: I-gn-™ Zn-h-kw \n-cymX-\m-b eo-em {Kq-∏v ÿm-]-I sN-b¿-am≥ Iym-]v-‰≥ Ir-jvW≥ \m-b¿ A-Km-[-X-bn¬-\n∂v h-f¿-∂p ]-¥-en-® hy-h-kmbn-bm-sW-∂v ^n-^ ap≥ A∏o¬ I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n ]n e-£va-W≥. I-Æq¿ tNw-_¿ Hm-^v tIm-ta-gv-kv kw-L-Sn-∏n-® Ir-jvW≥-\m-b¿ A-\p-kv-a-c-W ktΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-

X-§-fp-sS ]-¦v \nÀ-Wm-b-I-sa¶v sF.F³.F-Â.

sN-dp-]p-g: hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\ k-an-Xn bq-\n-‰v Ip-Spw-_-kw-K-aw Pn-√m {]-knU‚ v tZ-h-ky ta-t®-cn D-ZL v- mS-\w sN-bX v- p sP sk-_m-kv‰y≥ A-[y-£X - h-ln-®p. ]-ø∂q¿ tªm-°v ]-©m-bØ - v {]kn-U‚ v ]n hn Ku-cn ap-Jym-XnYn-bm-bn-cp-∂p. I-Æq¿ ssk_¿-sk¬ F-kv.s - F. l-cn-{]km-Zv {]-`m-jW - w \-SØ - n. tPmkv C-S∏ - d - º - n¬, sI Ip-™n-°rjvW - ≥ \m-b¿, F≥ hn Ip-™ncm-a≥, ]n hn A-–p¬ Jm-Z¿, sI ]n e-£a v- W - ≥, sI \n-bmkv, tdm-bn tPm-kv kw-km-cn-®p.

sN-dp-]p-g: Xncp- h - \ - ¥ - ] pcw Ip-∂-\m-Sv a-W-°m-e tXm-´-Øp-ho´n¬ Ir-jW v≥-Ip-´n(67)sb Im-Wm-Xmbn. Nn-‰m-cn-°- Ir-jW v- ≥-Ip-´n en-\p-k-ao-]w ]-d-º-bn¬ tPm-en-°pv h-∂-Xmbn-cp-∂p. am¿-®n¬ \m-´n-te-°p t]m-b Ir-jv-W≥-Ip-´n-sb ImWm-\n-s√-∂ `m-cy-bp-sS ]-cm-Xnbn¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. C-bm-sf-°p-dn-®v hn-h-cw e-`n-°p∂-h¿ 0467222105 F-∂ \-ºdn¬ A-dn-bn-°-W-sa-∂v Nn-‰m-cn°¬ t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

bm-bn-cp-∂p. tNw-_¿ {]-kn-U ‚ v hn-t\m-Zv \m-cm-b-W≥ A-[y£-X h-ln-®p. {]-kv-¢-∫v sk{I-´-dn a-´-∂q¿ kp-tc-{μ≥, Un.kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc{μ≥, _n.-sP.-]n. Pn-√m {]-knU‚ v sI c-©n-Øv, kn.-]n.-sF. t\-Xmhv kn ]n ap-c-fn, tUm. F sI \-ºym¿, sP-an-\n i-¶-c≥, kn P-b-N-{μ≥, kn hn Zo-]-Iv kw-km-cn-®p.-

X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b 14Im-cn-sb X-«n-s¡m-−p t]m-bn _-em-Â-kw-Kw: B-dp-t]À A-d-Ìn c-−p-t]À A-d-ÌnÂ

]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww

Ip-Spw-_- kw-K-aw

Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-in-sb Im-Wm-Xm-bn

I-eI - S-v ¿-am¿-°pw C-Xn-\m-bn \n¿-tZ-iw \¬-In-bncp-s∂-¶n-epw Im-k¿-tIm-Uv `-cW - I - qSw am-{X-amWv bm-sXm-cp Xm¬-∏c - y-hpw Im-´m-Øs - X∂pw At±-lw hy-‡a - m-°n. F-∂m¬ C-Øc - w ]-≤X - nsb°p-dn-®v X-\n-°v bm-sXm-cp \n¿-tZ-ih - pw e-`n®n-´n-s√-∂mWv I-eI - Sv- d - p-sS hmZw. Im-k¿-tImUv, Im-™ß - m-Sv Xp-Sß - n-b \-Kc - lr-Zb - `- m-KØ - v X-s∂ k¿-°m¿ `q-an [m-cm-fa- p-≠m-bn-´pw Cu ]≤-Xn-°v th-≠n `q-an A-\p-hZ- n-°m≥ bm-sXm-cp Xm¬-∏cy-hpw Im-´p∂n-√. kmw-kI -v m-cn-I kw-LS-\I - f - pw C-Xn-\m-bn cw-KØ - ph-∂n-´n-√. `m-jm kw-K-a`q-an-bm-b Xp-fp-\m-Sn-s‚ kmw-kv-Im-cn ss]-Xr-Iw Im-Øpkq-£n-°m ≥ I¿-Wm-S-I k¿-°m¿ t]m-epw Xm¬-∏-cy-saSp-°p-tºmƒ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw C-sXm-∂pw Adn-™n-s√-∂ a-´n-em-Wv. tIm-´ sIm-Ø-f-ß-fpsS-bpw ]-S-tbm-´-ß-fp-sS-bpw Xn-cp-ti-jn-∏p-Ifp≈ Im-k¿-tIm-Un-s‚ a-Æn¬ C-∂pw a¨a-d-bm-sX \n¬-°p-∂ ]u-cm-Wn-I k-º-Øv Im-Øpkq-£n-®v ]p-XpX-e-ap-d-bv°v ]-cn-N-bs∏-Sp-tØ-≠-Xv A-\n-hm-cy-amWv. C-Xn-\m-bn Pn√m `-c-W-Iq-Sw X-s∂ cw-K-Øp-h-c-W-sa∂m-Wv B-h-iyw.

kw-_-‘n-°pw. 27\v cm-hn-se 11\v Im-™-ßm-Sv h-≈n-t°mØv I-hn k-tΩ-f-\-w Dƒ-s∏-sSbp-≈ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S\w a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e \n¿-h-ln-°pw. s\-lv-dp-hn-s‚ 50mw N-a-c-hm¿-jn-I Zn-\m-N-cWw hn-]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn-Itfm-sS I-Æq-cn¬ \-S-°pw. cm-hnse H-º-Xn-\v km-[p I-eym-W afi-]-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

kn.-]n.-Fw-þ-_n.-sP.-]n. kw-LÀ-jw: tI-sk-Sp-¯p a-t©-iz-cw: thm-s´-Ƭ Zn-\Ø - n ¬ slm-k¶ - S- n-bn¬ kn.-]n.-Fw-˛_n.-sP.-]n. {]-h¿-ØI - ¿-G‰- p-ap-´nb kw-`h - Ø - n¬ t]m-en-kv tI-skSp-Øp. kn.-]n.-Fw {]-h¿-ØI - ≥ l-co-jn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ {io-PnØv, A-an-X,v A-hn-t\-jv Xp-Sß - n-bh¿-°pw _n.-sP.-]n {]-h¿-ØI - ≥ A-hn-\m-jn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ l-cojv, \n-Xn≥-Ip-am¿, Zn-hy-cm-P,v cm-Pp Xp-Sß - n-bh - ¿-°p-sa-Xn-tc a-t©-izcw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

hn-ZymÀ-Yn-¡v aÀ-±-\w; \m-ep-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv D-∏f - : a-ÆI - p-gn-bn-se C¿-jm-Zns\(17) a¿-±n-®p- ]-cn-t°¬-∏n-®X - n\v \m-ep-t]¿-s°-Xn-tc a-t©-izcw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. anYp≥, Zo-]p F-∂ Zo-]I - ,v a-tl-j,v k-¥p F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wp tI-k.v I-gn-™ Zn-hk - w ssh-Io-´v {]-Xm-]v \-Kd- n-em-Wv kw-`h - w.-

A-d-Ãn-em-b {]-XnIƒ b-X.v C-S° - n-Sp kz-tZ-in-\n-sb I-gn™ am-ka- m-Wv a-Sn-t°-cn-bn-te-°v X-´n-s°m-≠pt]m-bn ]o-Un-∏n-®Xv. kw-`-hw ]p-d-Ø-dn-bn-®m¬

B-kn-sUmgn-®v sIm-√p-sa-∂v {]Xn-Iƒ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. s]¨-Ip-´n-bp-sS ]-cm-Xn-bn ¬ hn-´¬ t]m-en-km-Wp tI-skSp-Ø-Xv. {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sNøm-ØX - n-s\-Xn-tc \n-ch - [ - n kwL-S-\-Iƒ {]-[n-tj-[-hp-am-bn cw-Ks - Ø-Øn-bn-cp∂p. hn-´¬, ]pØq¿, aw-Ke - m-]p-cw F-∂n-hn-Sß - fn¬ {]-[n-tj-[ {]-IS- \ - ß - f - p-ap≠mbn. tI-kn-se aq-∂mw {]-Xn P-∫m-¿ H-fn-hn-em-Wv.

]pg-tbmc-¯v X-Ån-b t_¡dn am-en\yw t]m-en-kv Xn-cn-s¨-Sp-¸n-¨p h³Xp-I ]n-g Cu-Sm¡n X-e-t»-cn: [-¿-a-Sw ]-©m-b-Ønse A-≠-eq¿ Xm-sg-Im-hv tImtfm-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]w ]p-gbn¬ t_-°-dn am-en-\y-߃ X≈n. H-Sp-hn¬ t]m-en-kv A-t\zj-W-Øn-eq-sS Ip-‰-°m-sc Is≠-Øn Xn-cn-s®-Sp-∏n-®v h≥-XpI ]n-g Cu-Sm-°n. I-gn-™ Zn-hkw A¿-[-cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. D-]-tbm-Kn-® ti-jw H-gn-hm°n-b tπ-‰p-Iƒ, πm-Ãn-Iv •mkp-Iƒ, t_-°-dn D¬-∏-∂-ßfp-sS D-]-tbm-K-iq-\y-am-b Akw-kv-Ir-X km-[-\-߃, _n√p-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ H-cp tem-Uv km-[-\-ß-fm-Wv ]p-gtbm-c-Øp X-≈n-b-Xv. cm-hn-se \m-´p-Im-cp-sS {i-≤bn¬-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hm¿Uv saw-_¿ Iq-Sn-bm-b ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n k-Xnsb hn-h-c-a-dn-bn-®p. Xp-S¿-∂v t]m-en-kn-¬ ]-cm-Xn \¬-In. ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n Fw {]`m-I-c≥, [¿-a-Sw F-kv.-sF. F∂n-h-¿ ÿ-se-Øn. h-S-I-c-bnse H-cp t_-°-dn-bp-tS-Xm-sW∂p am-en-\y-ßs - f-∂v ]-cn-tim-[\-bn¬ t_m-[y-s∏-´p. am-en-\y°q-ºm-cØ - n¬-\n-∂p e-`n-® _n√n-se t^m¨-\-º-dn¬ hn-fn-®v C-°m-cyw ÿn-co-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ÿm-]-\-Øn-s‚ amt\-Ps - c-bpw a-‰p D-Øc - h - m-Zn-Øs∏-´-h-sc-bpw t]m-en-kv A-≠eq-cn-te-°v h-n-fn-®p-h-cp-Øn. amen-\yw ap-gp-h-\pw Xn-cn-s®-Sp-∏n-

A-≠-eq¿ Xm-sg-Im-hv tIm-tfm-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]w ]p-g-bn¬ X≈n-b am-en\yw ®v ]n-g-bn-\-Øn¬ ]-©m-b-Øv h≥-Xp-I Cu-Sm-°n. {]-Xn-ÿm-\-Øp-≈ t_-°dn-°v kz-¥-am-bn am-en-\y-kw-kvI-c-W πm-\p-≠v. C-hn-sS- kw-kvI-cn-°m-\m-hm-Ø am-en-\y-

߃ \o-°m≥ kz-Im-cy-hy-‡n°v Iz-t´-j≥ \¬-In-sb-∂m-Wv kq-N-\. F-∂m¬, I-cm-sd-Sp-Øh¿ ]m-Xn-cm-{Xn-bn¬ ]p-g-bn¬ X-≈p-I-bm-bn-cp-∂p. ap-ºpw tIm-tfm-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]w

am-ey-߃ X-≈m-dp-≠v. H-cp-amkw ap-ºv H-cp Nm-°v \n-d-sb aZy-°p-∏n-Iƒ C-hn-sS tdm-U-cnIn¬ X-≈n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw A-[n-IrX¿ kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√.


{]mtZ-ikw-nIwØm-\ ssP-h

19 sa-bv 2014 Xn¶ƒ

C-¶p ap-XÂ 24 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

IÀ-j-I k-t½-f-\w

ap-t≈-cn-b: k-_v tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn¬-A-‰-Ip-‰]-Wn \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C-∂v apX¬ 24 h-sc Ip-≠m¿-^o-Udnepw tZ-e-ºm-Sn ^o-Udnepw ssh-Zyp-Xn hn-XcWw X-S- -s∏-Spw. cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ ssh-In-´v A©v h-sc-bm-Wv `m-Kn-X-ambn ssh-Zyp-Xn X-S- -s∏-SpI-sb-∂v sI.F-kv.C._n A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p.

]cn-]mSn Im-k¿-tIm-Uv Fw.Pn tdm-

Un-se I-√-d-bv-°¬-kv _n¬Un-Mv: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v C-¥ybp-sS _m-¶v Im-k¿-tIm-Uv imJ D-Zv-Lm-S-\w-˛9.00

Adnbn-¸pIÄ

s{S-bv-\n-Mv ]-cn-]m-Sn-bn ]-s¦-Sp-¡-Ww Im-k¿-tIm-Uv: A-]-I-S-c-ln-Xh¿-jw 2014˛-s‚ `m-K-am-bn Imk¿-tIm-Uv Xm-eq-°n-se ap-gph≥ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ßfn-se ss{U-h¿-am¿-°p-ap-≈ s{S-bn-\n-Mv B¿.Sn Hm-^n-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øp∂p. ap-gp-h≥ ss{U-h¿-am-cpw \n¿-_-‘-am-bpw s{S-bn-\n-Mv ]cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°-Ww. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn 21 \v cmhn-se 10 ap-X¬ B-Zy-sØ s{Sbn-\n-Mv ¢m-kv Im-k¿-tIm-Uv k-l-I-c-W _m-¶v lm-fn¬ \-SØpw. ¢m- n¬ ]-s¶-Sp-Ø ss{U-h¿-am-cp-sS t]-cp-hn-h-chpw sse-k≥-kv tc-J-I-fpw kvIqƒ A-[n-Ir-X¿ B¿.Sn.Hm^n-kn¬ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. B-Zy-sØ 150 t]¿-°m-bn-cn°pw B-Zy-L-´ ]-cn-io-e-\w. ]cn-io-e-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂h¿-°v k¿-´n-^n-°-‰v \¬-Ipw. Pn-√-bn-se F-√m kv-Iqƒ hml-\-ß-fpw ]p-Xn-b A-[y-b-\h¿-jw Xp-S-ßp-∂-Xn-\p-ap≥-]v X-s∂ {]-h¿-Ø-\-£-a-X ]-cntim-[n-°m≥ 24\v cm-hn-se 10 ap-X¬ Im-k¿-tIm-Uv K-h. tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ \n¿-_-‘am-bpw lm-P-cm-tI-≠-Xm-sW∂v B¿.Sn.H A-dn-bn-®p.

A-[ym-]-I \n-b-a-\w

Im-k¿-tIm-Uv: Ip-Wn-b Pn. hn.F-®v.F-kv.F-kn¬ hn.F®v.F-kv.C hn-`m-K-Øn¬ t\m¨ shm-t°-j-W¬ So-®¿ (sIm-ta-g-kv ko-\n-b¿), thmt°-j-W¬ So-®¿ (Hm-^o-kv sk-{I-´-dn-jn-∏v), t\m¨ shmt°-j-W¬ So-®¿ (Pn.F^v.kn), em-_v-sS-Iv-\n-°¬ Akn-Â v (Hm-^o-kv sk-{I-´-dnjn-∏v), em-_v sS-Iv-\n-°¬ Akn-Â v (A-°u-≠≥-kn B‚ v Hm-Un-‰n-ßv) H-gn-hp-I-fnte-°v \n-b-a-\w \-S-Øp-∂p. A-`n-ap-Jw C-∂v cm-hn-se 11\vv kv-Iqƒ Hm-^o-kn¬ \-S-Øpw.

Im-™-ßm-Sv ap-kv-enw Hm¿-^-t\-Pv A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv tªm-°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p

Im-k¿-tIm-Uv: Im-d-Up-° tªm-°v ]-©m-bØ - n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ a-g° - m-et- cm-Kß - ƒ \nb-{¥n-°m≥ hn-]p-ea - m-b I¿-a] - ≤-Xn-°v cq-]w \ - ¬-In. ap-fn-bm¿, Im-d-Up-°, tZ-ew-]m-Sn, s_≈q¿, Ip-º-Um-sP, t_-U-Up°, Ip-‰n-t°m¬ ]-©m-bØ - p-Ifn-se {]-kn-U‚p-am¿, tªm-°v ]-©m-b-Øw-K-߃, sa-Un°¬ Hm-^n-k¿-am¿, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ F-∂n-h-cp-sS tbm-Ka - m-Wv I¿-a] - ≤ - X - n-°v AwKo-Im-cw \¬-In-bX - v.-24\v tªm-°n¬ ip-Nn-Xz-l¿Øm¬ B-Nc - n-°pw. C-Xn-s‚ `mK-am-bn hym-]m-c-ÿm-]-\-߃,

ho-Sp-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ipNo-I-c-W-{]-h¿-Ø-\-߃ \-SØpw. 22\v ip-≤-P-e Iymw-]-bn\pw 27\v ip-Nn-Xz-kt- μ-i _-lpP-\d - m-en-bpw \-SØ - pw. 26 ap-X¬ 30h-sc tlm-´¬, Iqƒ-_m-dpIƒ, A-dh - p-im-eI - ƒ F-∂n-hn-Sß-fn¬ B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw ]©m-b-Øpw kw-bp-‡-am-bn ]cn-tim-[-\ \-S-Øn \-S-]-Sn-Iƒ kzo-Ic - n-°pw. tem-I ]-cn-ÿn-Xn-Zn-\-am-b Pq¨ A-©n-\v F-√m ho-Sp-I-fnepw s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn-epw ipNn-Xz-Zo-]w sX-fn-°pw. P-\{- ]-Xn\n-[n-I-fpw D-tZym-K-ÿ-cpw k∂-≤-{]-h¿-Ø-I-cpw t\-Xr-Xzw

Im-k¿-tIm-Uv: F-kv.F-kv. F¬.kn. π-kvS- p I-gn-™v Xp-S¿ ]T-\Ø - n-\v A¿-lX - t\-Sn-b hnZym¿-Yn-Iƒ h-f-sc {i-≤-tbmSpw B-tem-N-\-tbm-Spw B-tcmKy-]-c-am-b N¿-®-bn-ep-sS-bp-amh-Ww D-∂-X ]T-\-Øn-\p-≈ tIm-gv-kp-I-fpw ÿm-]-\-ß-fpw Xn-c™ S- p-t°-≠s - X-∂v k-ak - vX Fw-tπm-bn-kv Pn-√m-I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® k-Ω¿ ssK-Uv 2014 Iymw-]v B-hi - y-s∏-´p. hn-Zym-`ym-k cw-K-Øv tI-{μk¿-°m¿ sIm-≠p-h-∂ B-\pIp-ey-ß-fpw am-‰-ß-fpw kw-c£n-°p-∂-tXm-sSm-∏w D-∂-X cw-

_m-hn-¡-c Xq-¡p-]m-ew A-]-I-Sm-h-Ø-bn C-Xv \m-´p-Im¿ X-S-™p. _m-hn-°-c a-Zv-d-k-bn-te°pw A-¶-W-hm-Sn-bn-te-°p-ambn \n-c-h-[n -Ip-´n-I-fm-Wv C-Xph-gn ]m-ew I-S-∂p- t]m-Ip-∂-Xv. …m-_p-Iƒ C-f-In \n¬-°p-∂Xn-\m¬ Ip-´n-I-sf-]m-ew I-SØm≥ c-£n-Xm-°-fpw Ip-sS FtØ-≠ A-h-ÿ-bm-Wv.

_p-Jm-cn X§Ä A-\p-kv-a-c-W k-t½-f-\w 21\v

K-ß-fn¬ \yp-\-]-£-߃-°v k-®m¿ I-Ωn-‰n-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn¬ dn-{Iq-´vs - a‚ v \-SØ - m≥ ]p-Xn-b k¿-°m¿ X-øm-dm-h-Wsa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s]-´p Iymw-]v F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]n l-ssk≥ am-ÿ A-≤y£-X- h-ln-®p. tUm. k-eow \-Zv-hn sh-fn-b{º, e-Øo-^v Xr-iq¿, _m-knw K- m-en, C-{_m-ln ]-≈-t¶m-Sv ¢m-kp-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬In. ap-lΩ - Z- v Ip-´n am-ÿ s\-√nIp-∂v, kn-dm-Pp-±o≥ Jm-kn-te≥ kw-km-cn-®p.

Im-k¿-tIm-Uv : tem-I ssP-hssh-hn-[y Zn-\-tØm-S-\p-_‘n-®v h-\w-h-Ip-∏n-s‚ tkmjy¬ t^m-d-kv-{Sn Un-hn-j≥ Pn-√-bn-se t^m-t´m-{Km-^¿-am¿°m-bn _-tbm _¬-‰v-kv a¬-kcw 22\v \o-te-iz-cw Xo-c-Y-¶-cbn¬ kw-L-Sn-∏n-°pw. Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ Im-k¿-tIm-Uv tkmjy¬-t^m-d-kv-{Sn A-kn. I¨k¿-th-‰¿-°v A-t]-£ \¬-IWw. A-t]-£n-°p-∂ 20 t]¿°v am-{X-am-Wv A-h-k-cw. cm-hn-se F-´p-ap-X¬ D-®-bv°v 12 h-sc Xo¿-Y-¶-c, A-gn-Øe, ssX-°-S-∏p-dw F-∂o ÿ-eß-fn-se ssP-h-ssh-hn-[y {]m[m-\y-ap-≈ t^m-t´m-Iƒ F-Sp°p-I-bpw A-∂p X-s∂ {]-kvXp-X t^m-t´m-{Km-^p-Iƒ tkmjy¬ t^m-d-kv-{Sn Un-hn-j≥ A-kn- v I¨-k¿-th-‰¿-°v k-a¿-∏n-°p-I-bpw sN-øp-∂-hn[-Øn-em-Wv a¬-k-cw. A-t]£-Iƒ A-kn. t^m-d-Ãv I¨k¿-th-‰¿, tkm-jy¬ t^m-d-kv{Sn Un-hn-j≥, hn-Zym-\-K¿ (]n.H.-), Im-k¿-tIm-Uv-˛671 121 F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-°-Ww. t^m¨: 04994 256910.-

Iƒ ap-tJ-\ A-hc - h - c - p-sS ho-SpI-fn¬ sIm-Xp-Iv \-n-co-£-W k¿-th Pq-Wn¬ B-cw-`n-°pw. F-√m ]-©m-b-Øp-I-fn-se-bpw πm-Ãn-Iv am-en-\y-߃ ti-J-cn®p kw-kvI - c - W - bq-\n-‰p-Iƒ-°p \¬-Ipw. F-√m ]-´n-I-Pm-Xn-˛-]´n-I-h¿-K tIm-f-\n-I-fn-epw ipNo-I-c-W-{]-h¿-Ø-\-߃ \-SØpw.-hn-hn-[ ]-©m-b-Øp-I-fn-se sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ ]©m-b-Øp-I-fn¬ \-S-∏n-em-°p∂ I¿-a] - ≤ - X - n-Iƒ A-hX - c - n-∏n®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v _n Fw {]-Zo-]v A-[y-£X-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-

U‚p-am-cm-b Fw Ko-X, Pn- lssk-\m¿, Fw Ip-ie - , ap-fn-bm¿ ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw am-[h - ≥,ap-fn-bm¿ kn-.F -- ® - v.-kn sa-Un-°¬ Hm-^o-k¿ hn Fkv hn≥-kn, sl¬-Øv kq-∏¿ssh-k¿ _n sI ap-l-Ω-Zv kwkm-cn-®p. sl¬-Øv C≥-kv-s]Œ¿ _n A-jv-d-^v tªm-°p-X-e I¿-a-]-≤-Xn A-h-X-cn-∏n-®p. tªm-°v ]-©m-bØ - w-Kß - f - m-b Fw Ip-™-ºp \-ºym¿, N-{μti-Jc - ≥, H hn hn-Pb - ≥, im-¥Ip-am-cn, ]-©m-b-Øv B-tcm-Kykv‰ - m≥-Un-Mv I-Ωn-‰n A-[y-£¿, ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-am¿ kw_-‘n-®p.

A-[n-Ir-X¿. 15 A-[ym-]-I¿ th-≠n-SØv H-cp {]n≥-kn-∏¬ am-{X-amWv sIm-t´m-Sn K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-ep-≈Xv. 22 A-[ym-]-I¿ th-≠ _fmw-tXm-Sv K-h. l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-em-sW¶n¬ B-sI-bp-≈-Xv B-dpt]¿. Xm-b-∂q¿ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn-bn¬ 17 A-[ym]-I¿-°v ]-I-cw G-gp-t]¿ am{X-am-Wv ÿn-cw A-[ym-]-Icm-bp-≈-Xv. A-t´-ßm-\w, Aº-e-Ø-d l-b¿ sk-°≥-Udn-I-fn-se ÿn-Xn-bpw a-dn-®√. em-_v A-kn-Âp-am-cp-sS X-kv-Xn-I-I-fpw Cu kv-Iq-fp-

I-fn¬ H-gn-™p-In-S-°p-I-bmWv. ]-´n-I-h¿-K k-ap-Zm-b-Ønse-bpw \n¿-[-\-cm-b sXm-gnem-fn Ip-Spw-_-ß-fn-se-bpw Ip-´n-Iƒ-]Tn-°p-∂ hn-Zym-eb-ß-fm-Wn-h. A-Xn-Yn A[ym-]-I-cp-sS tk-h-\w sIm≠p-X-s∂ C-Ø-h-W 88 i-Xam-\w hn-P-bw-t\-Sm≥ _-fmwtXm-Sv kv-Iq-fn-\v I-gn-™n-´p≠v. ]-e kv-Iq-fp-I-fn-epw π-kvSp A-h-[n-°m-e ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-s®-¶n-epw A-[ym-]-I£m-aw Im-c-Ww kv-Iq-fp-Iƒ°v ¢m-kv Xp-S-ßm≥ km-[n®n-´n-√. B-h-iy-Øn-\v tbmKy-X-bp-≈-h-sc In-´m-\pw _p≤n-ap-´m-Wv.

Npcp¡¯nÂ

D-Sp-ºp-¥-e am-S-°m¬ _-≠n-\v Ip-dp-sI ss]-∏v Iƒ-h¿-´v ÿm-]n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn am-S-°m¬ ]p-g-bn¬ kw-c-£-W _-≠v H-cp-°p-∂p

am-S-¡m ]p-g-bn ss]¸n-S {]-hÀ-¯-\-¯n-\v Xp-S-¡-am-bn Xr-°-cn-∏q¿: \o-scm-gp-°v \n-e-® am-S-°m¬ ]p-g-sb tam-Nn∏n-°m-\p-≈ {]-h¿-Ø-\-߃-°v Xp-S-°-am-bn. c-≠v ]-Xn-‰m≠p-Iƒ-°v ap-ºv am-S-°m¬ ]p-g-sb Io-dn-ap-dn-®v _-≠v ÿm]n-®-Xn-\m¬ H-gp-°v X-S- -s∏-´ ]p-g-sb tam-Nn-∏n-°m≥ _≠n-\v Ip-dp-sI ss]-∏n-Sm-\p-≈ {]-h¿-Ø-\-߃-°m-Wv I-gn™ Zn-h-kw Xp-S-°w Ip-dn-®-Xv. \o-scm-gp-°v \n-e-®v am-en-\y-ß-fpw sI-´n-In-S-∂v ]m-b¬ Ib-dn Zp¿-K-‘w h-an-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂m-Wv sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.F¬.F-bp-sS ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v _-≠v ap-dn-®v ss]-∏pIƒ ÿm-]n-°m≥ ]-≤-Xn-bn-´-Xv. \n¿-am-\-Øn-\m-bn \m-´pIm-cp-sS I-Ωn-‰n-bm-Wv \n¿-am-W {]-h-Ø-\w G-s‰-Sp-Øv \-SØp-∂-Xv.

H-¡p-t¸j-\Â sX-dm-¸n-Ìv \n-b-a-\w

k-a-kv-X Fw-tπm-bo-kv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® k-Ω¿ ssK-Uv-˛2014 F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

aÂ-ky-amÀ-¡-än-se am-en-\y{]-iv\w: C-¶v ap-X \n-cmlm-c kacw Im-™-ßmSv: tIm-´-t®-cn a¬ky-am¿-°-‰n-se am-en-\y {]-iv\-Øn-\v imiz-X ]-cn-lm-cw Im-Wm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v am-en-\y ap-‡ I¿-Ω-k-an-Xnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂v apX¬ A-\n-›n-XIm-e \n-cmlmc ka-cw B-cw-`n-°pw. ]p-Xn-btIm-´ am-t¥m-∏v ssa-Xm-\n I¿a-k-an-Xn sN-b¿-am≥ tKm-]n tIm-´-t®-cn-bm-Wv \n-cmlm-c a\p-„n-°p-I. a¬-ky-hn¬-∏\ sXm-gn-em-fnbm-b ap√ ka-cw DZv-Lm-S-\w sN-øpw. a¬-ky-am¿-°-‰n¬ C-t∏mƒ \-S-°p-∂ \-hoI-c-W {]-hr-Øn A- i m- k v- { Xo- b - a m- s W∂pw CXp-sIm-≠v am-en-\y {]-iv-\߃-°v imiz-X ]-cn-lm-c-am-hns√-∂p-am-Wv I¿-a-k-an-Xn t\Xm-°ƒ ]-d-bp-∂Xv. I-gn-™ h¿-jw a¬-ky-am¿-°-‰n-se amen-\y-Øn¬ \n∂pw a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ-°v U-¶n∏-\n Dƒ-∏-sS-bp≈ tcm-K-߃ ]n-Sns]-´n-cp∂p. F√m-h¿-j-hpw amen-\y {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-sa-

∂v ]-d-bp-∂-X√m-sX C-Xv ]q¿Æ-ambpw ]-cn-l-cn-°m≥ \-K-ck`-°v km-[n-®n-´n√. a-\p-jymhIm-i I-Ωo-j≥ C-S-s]-´n-´v t]mepw \-Kc-k-` A-\m-ÿ Im-Wn-°p-I-bm-sW-∂m-Wv I¿a-k-an-Xn ]-d-bp-∂-Xv.

F-kv.F³.Un.]n. bq-\n-b³ hm-bv-] hn-X-c-W-hpw k-t½-f-\-hpw \m-sf Xr-°-cn-∏q¿: F-kv.F≥. Un.]n tbm-Kw B-hn-jv-°-cn-® ssa-t{Im-^n-\m≥-kv ]-≤-Xn {]-Im-cw 32 e-£w cq-]-bp-sS hm-bv-] hn-X-c-W-hpw F-kvF≥.Un.]n tbm-K-Øn-s‚ 112 mw P-∑-Zn-\ k-tΩ-f-\-hpw \msf Xr-°-cn-∏q-cn¬ \-S-°p-sa∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p.N-Sßn¬ tbm-Kw Aw-K-ß-fp-sS a°-fn¬ D-∂-X hn-Zym-`ym-k cwK-Øv an-I-® hn-P-bw Ip-´n-I-sf D-]-lm-cw \¬-In A-\p-tam-Zn°pw.

hn-X-c-Ww ap-S-ßn-b-sXm-∂pw {]-iv-\-a-√m-Ø a-´n-em-Wv Iu¨-kn-e¿-am¿ {]-Xn-I-cn°p-∂-Xv. \-K-c-k-`-bn-se A-ø¶m-fn sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn t]mepw Ir-Xy-am-bn \-S-°p-∂n-√. `-c-W-kv-Xw-`-\w \n-an-Øw A-Sn-ÿm-\ hn-I-k-\w t]mepw \-S-°m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv. Iu¨-kn¬ tbm-K-ß-fn¬ \nkm-c {]-iv-\-߃-°v hm-t°-‰w \-S-Øn {]-[m-\ A-P-≠-I-fn¬ \n-∂pw H-fn-t®m-Sp-∂ Iu-¨kn-e¿-am¿ H-cp _m-dn-\v A-\p-aXn e-`n-°m≥ th-≠n A-tlmcm-{Xw ]-Wn-s∏-Sp-∂-Xm-Wv Ct∏mƒ Im-Wp-∂-Xv. I-gn-™ h¿-j-sØ Ip-Sn-»n-I \¬-ImØ-Xn-\m¬ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\v I-cm¿ F-Sp-°m≥ t]m-epw Bcpw X-øm-dm-hm-Ø ÿn-Xn-bm-

Wv. {S-©n-Mv {Ku-≠n¬ Ip-∂pIq-Sn In-S-°p-∂ am-en-\yw a-g Xp-S-ßm-\m-bn-´pw \o-°m≥ kwhn-[m-\-an-√. \-K-c-Øn-se {][m-\ `m-K-ß-fn-se-√mw am-en\y-߃ Ip-∂p-Iq-Sp-I-bm-Wv. I-gn-™ h¿-jw U-¶n-∏-\n _m-[n-®v \-K-c-k-` ]-cn-[n-bnse G-gv t]¿ a-cn-°p-I-bpw Bbn-c-tØm-fw t]¿ Nn-In¬-k tX-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. \-Kc-Øn¬ ip-≤-P-e hn-X-c-W-Øn\v t]m-epw bm-sXm-cp kw-hn-[m\-hp-an-√m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv. tIm-´-t®-cn _-kv kvv-‰m‚n-se iu-Nym-e-bw A-Xy-[n-Iw timNym-h-ÿ-bn-em-Wv. _-kv Im-Øn-cn-°m≥ t]mepw \-K-c-Øn¬ bm-sXm-cp ku-I-cy-hp-an-√m-Ø ÿn-Xnbm-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn¬

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn-se am-\-kn-I B-tcm-Ky Zn-\-]-cn-N-cW tI-{μ-ß-fn-te-°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ H-°p-t]-jW¬ sX-dm-]n-Ãp-I-sf \n-b-an-°p-∂p. k¿-°m¿ Aw-Ko-Ir-X ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂p-≈ H-°p-t]-j-W¬ sX-dm-∏n-bn-ep-≈ Un-{Kn A-s√-¶n¬ Un-tπm-a k¿-´n-^n-°-‰v D-≠m-bn-cn-°-Ww. 15,000 cq-] {]-Xn-am-k-th-X-\w e-`n-°pw. {]-hr-Øn ]-cn-N-b-ap-≈-h¿-°v ap≥-K-W-\. \n-›n-X-tbmKy-X-bp-≈ D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ F-√m A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰pI-fpw k-ln-Xw C-∂v 11\vv Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ h-®v \-S-°p∂ hm-°v C≥ C‚¿-hyq-hn¬ lm-P-cm-tI-≠-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨ 0467 2209466.

D-Zp-a-bn-se thm-«v tNmÀ-¨ A-t\z-jn-¡pw: kn.]n.Fw. Im-k-¿-tIm-Uv: \n-b-a-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ kn-.]n-.F-Ωn-\p hy-‡-am-b `q-cn-]-£w t\-Sns°m-Sp-Ø D-Zp-a \n-tbm-P-I-afi-e-Øn-se thm-´p tNm¿-®sb-°p-dn-®p ]m¿-´n A-t\z-jn°pw. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ F¬.-Un.F-^v. ÿm-\m¿Yn ]n I-cp-Wm-I-c-t\-°mƒ 835 thm-´p-Iƒ bp-.Un.F-^v. ÿm\m¿-Yn A-Uz. Sn kn-±n-Jv A-[nIw e-`n-®n-cp-∂p. C-Xn-\p ]p-dsa-bm-Wv _n-.sP.-]n. ÿm-\m¿Yn sI kp-tc-{μ-\v kn-.]n-.Fw. tI-{μ-ß-fn¬ \n-∂pw thm-´pIƒ e-`n-®-Xv. hn-`m-Ko-b-X-bvs°-Xn-sc kn-.]n.Fw. Pn-√m IΩn-‰n kzo-I-cn-® \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®p H-cp hn-`m-Kw ]m¿-´n ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ \n-∂pw hn- ´ p- \ n¬- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. t_-U-Iw G-cn-bm I-Ωn-‰n-bnem-Wv hn-`m-Ko-b-X cq-£-am-bXv. G-cn-bm X-e-Øn-se thm-´pI-fn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ tNm¿®-bp-≠m-b-Xpw Cu ta-J-e-bnem-sW-∂pw kq-N-\ e-`n-®-tXm-

P-\-Io-b {]-iv-\-§Ä-¡p t\-sc \-K-c-k-`-m Iu¬-kn-eÀ-amÀ ap-JwXn-cn-¡p-¶p

kv-X tI-{μ ap-im-h-dmw-Kw Fw A-en Ip-™n ap-kv-eym¿ s]m-øØ-_-b-¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ap-k-¬ a-Z-\n A-¬ _n-jm-d- A[y-£-X h-ln-°pw. k-øn-Zv sI Im-™-ßm-Sv: Im-™-ßm-Sv \F-kv Fw X-ß-ƒ Km-‘n-\-K-¿ K-c-k-`-bn-se P-\-Io-b {]-iv-\߃-°v t\-sc Iu¨-kn-e¿{]m¿-∞-\ \-S-Øpw. am¿ ap-Jw Xn-cn-°p-∂p. ap≥ _n.-sP.-]n Iu¨-kn-edm-b H-cp hy-‡n-bp-sS tlm-´en-\v _m¿ sse-k≥-kv A-\ph-Zn-°p-∂ {]-iv-\-Øn¬ \-K-ct\m I-gn-bp-∂n-√. k-`m tbm-K-w ssI-sIm-≠ XoC-Xp-Im-c-Ww P-\-߃cp-am-\-Øn-\v hn-cp-≤-am-bn an-\p°v cm-{Xn-Im-e-w `-£-Ww ISv-kv F-gp-Xn-sb-∂m-tcm-]n-®v gn-°m-t\m D-d-ßm-t\m I-gnsk-{I-´-dn-sb kn.-]n.-Fw-˛-_n.bp-∂n-√. sP.-]n. Aw-K-߃ sL-cm-thm h-kv-{X-Øn-epw Ip-´n-I-fpsN-bv-Xn-cp-∂p. sS sN-hn-I-fn-epw I-S-∂p-Iqa¬-ky-am¿-°-‰n-se cq-£Sp-∂ C-h h≥ `o-j-Wn-bmam-b am-en-\y-{]-iv-\-hpw \-K-cWv kr-„n-°p-∂-Xv. th-\¬ Øn-se K-Xm-K-X Ip-cp-°pw sXa-g-tbm-sS-bm-Wv a-e-tbm-ccp-hv hn-f-°p-Iƒ I-Øm-Ø sØ ho-Sp-I-fn¬ Hm-´p-d-a-bpkw-`-h-hpw {S-©n-Mv {Ku-≠nsS `o-j-Wn B-cw-`n-®-Xv.se am-en-\y πm‚n-s‚ {]-h¿Ø-\w \n-e-®-Xpw Ip-Sn-sh-≈

a-e-tbm-c-¯v Hm-«p-dp-a ieyw Im-™-ßm-Sv: Hm-´p-dp-a ieyw a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ km-[m-c-W-°m-c-\v Zp-cn-X-amIp-∂p. Hm-e-ta-™ ho-Sp-I-fn-epw Hm-Sn-´ ho-Sp-I-fn-epw Iq-´m-amsb-Øp-∂ {]m-Wn-Iƒ cm{Xn-Im-e-Øm-Wv G-sd i-eyap-≠m-°p-∂-Xv. e-£-°-W°n-\v {]m-Wn-Iƒ ho-´n-seØp-∂-tXm-sS C-h-sb sIms∂m-Sp-°m-t\m \-in-∏n-°m-

cm-P-]p-cw: a-e-tbm-c-sØ lb¿ sk-°≥-U-dn hn-Zym-e-bß-fn¬ tPm-en -sN-øm≥ k¿°m¿ A-[ym-]-I¿-°v a-Sn. ]pXp-Xm-bn tPm-en In-´n-b A[ym-]-I-cn¬ ]-Ip-Xn-tbm-fw t]-cpw a-e-tbm-cw H-gn-hm-°p∂p. F-√m-h¿-°pw th-≠-Xv sd-bn¬-th bm-{X- sN-øm≥ ]‰p-∂ kv-Iq-fp-Iƒ. C-Xp-Im-cWw C-Ø-h-W-bpw a-e-tbm-csØ kv-Iq-fp-Iƒ {]-h¿-Øn°m≥ t]m-hp-∂-Xv K-Ãv A[ym-]-I-sc D-]-tbm-Kn-®v. ]p-Xn-b A-[y-b-\-h¿-jw B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p-ap-ºv 'AXn-Yn' A-[ym-]-I-sc I-s≠Øm-\p-≈ Hm-´-Øn-em-Wv Chn-sS-bp-≈ k¿-°m¿ kv-Iqƒ

"Xp-SÀ]T-\w B-tem-N-\-tbm-Spw {i-²-tbm-Sp-am-h-Ww'

X-I¿-∂p-In-S-°p-∂ _m-hn-°-c Xq-°p-]m-ew

thm-¿-°m-Sn: Xm-Pp-¬ D-e-am køn-Zv A-_v -Zp-¿-d-lv -am≥ A-¬ _p-Jm-cn- A-\p-kv-a-c-W k-tΩf-\w 21\v a-Pn-¿-]-≈n-bn-¬ \-S°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v \-S-°p-∂ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w k-a-

\¬-Ipw. A-t∂-Zn-h-kw D-®-bv°v c-≠p ap-X¬ A-©p-hs - c ipNn-Xz-{Km-a-k-`-Iƒ hn-fn-®p-tN¿Øv ip-Nn-Xz-{]-iv-\-߃ N¿-® sN-øpw. hm¿-Uv-X-e ip-Nn-Xz-k-an-Xnbp-sS tbm-K-߃ 25\-Iw hn-fn®p-tN¿-°pw. B-tcm-Ky thm-f≠n-b¿-am¿-°v kv-Izm-Uv {]-h¿Ø-\w \-S-Øp-∂-Xn-\p-≈ ]-cnio-e\ - w 30\-Iw \-SØ - pw. A-\ykw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS kw-Ka - h - pw sa-Un-°¬ Iymw-]pw Pq¨ H-∂n-\v \-S-Øpw. sIm-XpIv D-d-hn-S \-io-I-c-W Iymw-]bv≥ \m-sf ap-X¬ Hm-K-Ãv 15 hsc \-SØ - pw. kvI - qƒ hn-Zym¿-Yn-

3

kÀ-¡mÀ am-j-½mÀ-¡v a-e-tbm-cw th-−; C-¡p-dn-bpw K-Ìv A-[ym-]-IÀ

a-g-¡m-e-tcm-K-§-Ä \n-b-{´n-¡m³ Im-d-Up-¡ t»m-¡n k-a-{K-]-²-Xn

h-\w-h-Ip-¸n-sâ t^m-t«m-{K-^n aÂ-k-cw 22\v-

t_m-hn-°m-\w: _m-hn-°-c Xq°p-]m-ew A-]-I-Sm-h-ÿ-bn¬. _m-hn-°-c sam-´-en¬ 2003¬ ]Wn-X Xq-°p-]m-e-am-Wv X-I¿∂p-In-S-°p-∂-Xv. Xp-°p-]m-eØn-s‚ ]-e …m-_p-I-fpw C-fIn-In-S-°p-∂p. A-Sp-Ø-Im-ew h-sc tam-t´m-ssk-°n-fp-Iƒ CXn-\p-ap-I-fn-eq-sS Hm-Sn-bn-cp-∂p.

Im-k¿-tIm-Uv : Ir-jn h-Ip-∏ns‚ Hm¿-Km-\n-Iv ^mw ]-≤-Xn-bpsS `m-K-am-bn ssP-h I¿-j-I-cpsS kw-ÿm-\ X-e k-tΩ-f-\w ssP-hw 26,27,28 Xo-b-Xn-I-fn¬ Im-k¿-tIm-Uv K-h. ssl-kvIqƒ A-¶-W-Øn-epw ap-\n-kn∏¬ tIm¨-^-d≥-kv lm-fn-epw \-S-Øpw. 26\v cm-hn-se 10\v Irjn a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. F≥ F s\√n-°p-∂v Fw.F¬.F A-≤y£-X h-ln-°pw. Pn-√-bn-se Fw.F¬.F-am¿, Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v, tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿ Xp-Sßn-b P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw Im¿jn-I ÿm-]-\-ß-fn-se im-kv{X-⁄-cpw sk-an-\m-dn¬ ]-s¶Sp-°pw. ssP-h Ir-jn, ar-K-kw-c£-Ww, hn-f-I-fp-sS B-tcm-Ky ]-cn-]m-e-\w Xp-S-ßn-b hn-j-bß-fn¬ hn-Z-K-≤¿ ¢m- p-Iƒ \bn-°pw.

kannur/kSD

\-K-c-k-`-bp-sS hn-I-k-\ {]h¿-Ø-\-Øn-\v bm-sXm-cp Xm¬-]-cy-hpw Im-Wn-°m-Ø Iu¨-kn-e¿-am-cm-Wv _m¿ hnj-b-hp-am-bn \-K-c-k-` sk-{I´-dn-s°-Xn-sc Xn-cn-™n-cn-°p∂-Xv. _m-dn-\v \n-cm-t£-] ]-{Xw \¬-Ip-I-tbm \¬-Im-Xn-cn-°pI-tbm A-√ C-hn-S-sØ P-\-ßfp-sS {]-iv-\w. P-\-Io-b {]-iv-\ß-fn¬ \n-∂pw H-fn-t®m-Sp-∂ Iu¨-kn-e¿-am¿-s°-Xn-sc {]Xn-tj-[w i-‡-am-bn-cn-°p-Ibm-Wv. am-en-\y {]-iv-\-Øn-\pw sX-cp-hv hn-f-°p-Iƒ I-Øn-°mØ-Xn-s\-Xn-tc-bpw k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ {]-t£m-`-hp-ambn cw-K-Øn-d-ß-p-tºm-gpw cm{„o-b I-£n-Iƒ \n-kw-K-X ]m-en-°p-I-bm-Wv.

sS kn-.]n-.F-Ωn-se {]-ap-J t\Xm-°ƒ-s°-Xn-sc \-S-]-Sn-°p km-[y-X-tb-dn-bn-´p-≠v. Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-Kw hn Z-n-hm-I-c-\mWv hn-`m-Ko-b {]-h¿-Ø-\-߃°v t\-Xr-Xzw \¬-In-b-sX-∂mWv ]-d-bp-∂-Xv. kn.sF.-Sn-.bp t\-Xm-hv ]n cm-L-h≥ Xn-cs™-Sp-∏p ^-ew h-∂-bp-S-s\ ]m¿-´n-bn-se thm-´p tNm¿-®sb-°p-dn-®p A-t\z-jn-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´p {]-kv-Xm-h-\bn-d-°n-b-Xp F-Xn¿-]-£-sØ tKm-]m-e≥- am-kv-‰-sd e-£ywh-®m-Wv. G-cn-bm I-Ωn-‰n sk{I-´-dn-sb ]p-d-Øm-°n-b-Xp-ambn _-‘-s∏-´p-b¿-∂ {]-iv-\w H-cp hn-`m-Kw A-Wn-Iƒ _n-.sP.]n-bn¬ tN-cp-∂-Xn-te-°p hsc-sb-Øn-bn-cp-∂p. Xn-c-s™-Sp-∏p {]-h¿-Ø-\hp-am-bn t_-U-Iw G-cn-bm IΩn-‰n-bn-se h-en-sbm-cp hn-`mKw \n-k-l-I-cn-®n-cp-∂p. kwÿm-\ t\-Xr-Xz-Øn-s‚ i-‡am-b C-S-s]-S-ep-≠m-bn-´p-t]mepw {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m≥ Ign-bm-Ø-Xm-Wp Xn-c-s™-Sp-

∏n¬ {]-Xn-^-en-®-Xv. tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-jw am{X-ta I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn°m-hq-sb-∂v Pn-√m I-Ωn-‰n Adn-bn-®-Xn-s\-Xp-S-¿-∂m-Wv {][m-\ t\-Xm-°ƒ-s°-Xn-sc \-S]-Sn-sb-Sp-°m-Xn-cp-∂-Xv.

ss_-¯pÀd-lv-a Xm-t¡mÂZm-\w Xr-°-cn-∏q¿: ]-©m-b-Øv apkvv-enw eo-Kv I-Ωn-‰n A-_q-Z-_n˛-Xr-°-cn-∏q¿ ]-©m-b-Øv sI.Fw.kn.kn-bp-sS k-lm-btØm-sS ]-Wn-X 25 m--- -a-Xv ss_Øp d-lv-a `-h-\-Øn-s‚ Xmt°m¬ Zm-\w C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v Xr-°-cn-∏q¿ _m-^-Jn ku-[-Øn¬ eo-Kv Pn-√m sk{I-´-dn F Pn kn _-jo¿ \n¿-hln-°pw.

X«p-ISbv-¡v Xo-¸n-Sn¨p Ipº-f: s]¿-hm-Uv tZ-io-b-]mX-°-Sp-Øv l-ao-Zn-s‚ X-´p-IS°v Xo-∏n-Sn®p. C∂-se ]p-e¿s® c-t≠m-sS-bm-Wv kw-`hw.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-05-19  
Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-05-19  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-05-19

Advertisement